020 by huanghengdong

VIEWS: 3 PAGES: 7

									KAPAK
Orta Vadeli Program’dan beklentiler:


RASYONEL
HERfiEY
2009’un Ocak-
fiubat-Mart
aylar›nda h›zla
küçülen ekonomide
düflme h›z›
Nisan-May›s-
Haziran-Temmuz
aylar›nda yavafllad›.
Y›l›n ikinci yar›s›nda
pozitif büyüme ve
2009 y›l›
toplam›nda yüzde
5.2 küçülme
bekleniyor.E
     ylül 2009’day›z. Y›l›n ilk  salar Hükümet’ten, inand›r›c›l›¤›   2013 y›llar›n› ele alaca¤›z.
     yar›s›n› gördük, ikinci   yüksek ve mali istikrar garantisi
     yar›y› da do¤ruya yak›n   veren bir program› bir an önce     2009/‹LKYARI
     görebiliyoruz. Hem dün-   aç›klamas›n› bekliyor.
     ya, hem Türkiye ekono-     Bu say›m›z›n kapak konusun-     EKONOM‹K
misinde krizin, “bundan daha kö-    da, 2009 y›l›n›n ilk yar›s›n›n ke-   SONUÇLARI
tüsü olmaz” denilen dip noktas›-    sinleflmifl sonuçlar›na k›saca bak-
n› geride b›rakt›k. Art›k toparlan-  t›ktan sonra y›l›n ikinci yar›s›yla   ‹fl dünyam›z ekonomik aç›dan,
man›n h›z›n› tart›fl›yoruz. Türki-   ilgili en gerçekçi öngörüleri de-   hem 2009 y›l›n›n kalan yar›s›n›,
ye’de toparlanman›n h›z›n› belir-   ¤erlendirece¤iz. Böylece 2009’un   hem de 2010-2o12 y›llar›n› kapsa-
leyecek çok çeflitli d›fl ve iç eko-   do¤ruya en yak›n toplam de¤er-    yan Orta Vadeli gelece¤i görme
nomik etmenler var. Bunlardan     lendirmesini yapm›fl olaca¤›z.     gayreti içindedir. Ç›k›fl noktas›
biri de Hükümet’in uzun süredir    Kriz konusunda giderek güçlenen    olarak 2009 y›l›n›n ilk yar›s›n›
haz›rl›¤›n› yapt›¤› fakat henüz    iyimserli¤in nedenlerine bakt›k-   esas al›yoruz.
aç›klamad›¤› “Orta Vadeli Prog-    tan sonra Orta Vadeli Ekonomik      Türkiye 2009’un ilk yar›n›n ilk
ram” olacak. ‹fl dünyas› ve piya-    Program’›n kapsayaca¤› 2010-     üç ay›n› endifleli, ikinci üç ay›n›

20 KobiEfor Eylül 2009
umutlanarak yaflad›. Dolay›s›yla
y›l›n ilk yar›s› bize, ekonomik di-            ORTA VADEL‹ PROGRAM VE
namiklerin ne yönde seyredece-
¤ini de gösterdi.
                             TÜRK‹YE’N‹N IMF PROBLEM‹
  2009’un ilk üç ay› ürkütücü bir      Türkiye yol çatal›nda. Finansman gereksinmesini “d›fl borç”la m› yoksa “iç
ekonomik daralma gösterdi. Sa-         borç”la m› karfl›layacak? ‹ç borçlanma IMF’siz, d›fl borçlanma IMF ile yola
nayi üretimi h›zla düflerken          devam demek. Ekonomide iyileflme alameti IMF’siz, durgunluk veya kötü-
                        leflme alameti IMF’li seçene¤i güçlendiriyor. Orta Vadeli Ekonomik Prog-
GSMH yüzde 13.8 gibi tarihimizin        ram (2010-2011-2012) bu iki yoldan birine göre flekillenece¤inden, belirsiz-
en yüksek ikinci daralmas›n› gös-       likler program›n aç›klanmas›n› geciktiriyor. IMF-Hükümet müzakerelerinde-
terdi. Ancak Nisan-Haziran döne-        ki en temel meseleyi, flu anda eksi olan Faiz D›fl› Denge oluflturuyor.
mi düflüfl yavafllad›.              IMF’siz seçenek flu dört nedenle hala canl›:
                        ● Hazine, eriyen faiz dıflı dengeye ra¤men faiz baskısı olmadan borçlana-
                        biliyor, bu kan›tland›.
 Ekonomik daralman›n             ● Döviz nispeten istikrarlı bir seyir izliyor.
 bileflenleri:                 ● Güven endekslerinde görece iyileflmeler oldu.
  Türkiye’nin ekonomik daral-        ● Gayri Safi Yurt ‹çi Hasıla’ya (GSY‹H) oran olarak Faiz dıflı dengeyi - yüz-
                        de 1.5’tan + yüzde 2.5’a geçirmek, 1 trilyonluk bir GSY‹H hesab› üzerinden
mas› flu dört unsurdan olufltu:         program süresince 40 milyar lira gibi bir tasarrufu zorunlu k›ld›¤›ndan, Hü-
  ● Küresel ticaret darald›¤› için      kümet bunu politik manada göze alam›yor.
d›fl talep zay›flad›.              Ancak IMF’li seçenek de halen canl› duruyor. Çünkü ekonomide büyük bir
  ● Özel sektörde yat›r›m e¤ilimi      daralma yafland›. Ayr›ca 2010 y›l›nda ve Orta Vadeli Pro›gram boyunca Tür-
                        kiye, yak›c› bir finansman ihtiyac› içinde olacak. ‹ç borçlanmada flimdiki iyi
birden bire kesildi.              durumun sürüp sürmeyece¤i belirsiz oldu¤undan garantisi yok, ama d›fl
  ● ‹ç piyasada tüketim talebi        borçlanma yönünden IMF kesin bir garanti oluflturuyor.
önemli ölçüde geriledi.
  ● Geliflmelere müdahalede ak-
tif olunamad›.

 Büyümemiz d›fl
 ticaretimize ba¤l›
  Avrupa’dan Türk ihraç ürünle-
rine talep azal›nca ihracat›m›z, ih-
racat›m›z›n ara mal girdileri Avru-
pa’dan oldu¤u için ithalat›m›z da
h›zla düfltü. Örne¤in Türkiye'nin
AB ülkelerine yaptı¤ı ihracat
Ocak 2002-Eylül 2008 dönemin-


  2009 YILI EYLÜL AYI BAfiINDA DÜNYA EKONOM‹K GÖRÜNÜM RAPORU
 Eylül ay› bafl›nda dünya ekonomisi, kriz ba¤lam›nda flu      rumda. Kötüleflme en fazla Avrupa ve Orta Asya bölge-
 foto¤raf› veriyordu: En keskin ekonomik düflüfl, yat›r›m     sinde yayıldı. Buna yüksek kamu borçları sebep oldu.
 mal› ve dayanıklı tüketim malı üretiminde ihtisaslaflm›fl     Yüksek gelirli ülkelerde gayrı safi iç hasılalardaki hızlı
 ülkelerde görüldü. Ciddi makroekonomik sorunlar› olan      düflüfl durdu. 2009’un ilk yar› göstergeleri ekonomik
 ülkeler s›k›nt›ya düfltüler. Dünyada, akaryak›t ve g›da fi-   iyileflmenin baflladı¤ın› gösterdi. Baz› ülkelerde ihracat-
 yatlar› düfltü¤ü için büyük ve kitlesel bir yoksullaflma     ta iyileflme bafllad›. Ak›ll› mali teflvik önlemleri yer yer
 yaflanmad›. Petrol ithalci ülkelerde bas›nç azald›, petrol    talep patlamalar› yaratt›. Küresel gayrı safi iç hasılan›n
 ihracatç› ülkelerde gelir yüzde 17 düfltü. 2009 y›l› top-    2009’da yüzde 2.9 düflece¤i kesinleflmifl görünüyor.
 lam›nda mali denge, yüksek gelirli ülkelerde gayrısafi iç    2010 yılında yüzde 2, 2011 yılında yüzde 3.2 düzeyinde
 hasılanın yüzde 3’ü, geliflmekte olan ülkelerde ise yüz-     iyileflme bekleniyor. Geliflmekte olan ülkelerde büyüme
 de 4’ü dolayında kötüleflecek görünüyor.             oranları 2009’dan 2011’e kadar sırasıyla yüzde 1.2, 4.4
 Geliflmekte olan ülkelere sermaye ak›fl› henüz aç›lm›fl      ve 5.7 olarak tahmin ediliyor. Dünya ticaret hacminin
 de¤il. Düflük ve orta gelirli pek çok ülke ciddi finansal    gelecek yıl yüzde 3.8, 2011’de ise yüzde 6.9 artaca¤ı
 zorluk çekiyor. Bir çok ülke yeterli borç alam›yor. Kriz-    hesapland›. Buna göre petrolün varil fiyatı bu yıl için or-
 de 16 ülke dıfl rezervlerinin yüzde 20’den fazlas›n› tü-     talama 55.5 dolar, 2010 için 63 dolar, 2011 yılı için ise
 ketti. 18 ülkede halihazırdaki rezerv stokları, ithalatları-  65.9 dolar olarak tahmin edildi. Çin 2009’da yüzde 6.5,
 nın dört aydan az bir bölümünü karflılayabilecek du-       Hindistan yüzde 5.1, Endonezya yüzde 3.5 büyüyecek.


                                                    Eylül 2009 KobiEfor  21
KAPAK
                    Programda mikro reformlar olmal›
                    Orta Vadeli bir ekonomik program beklentisi içindeyiz. Program›n 2010
                    y›l›ndan itibaren sürdürülebilir büyümenin önünü açacak, üretimi teflvik
                    edecek bir program olmas› gerekir. Program öncelikle belirsizli¤i orta-
                    dan kald›rmal›. Bütçedeki harcama kalemlerinin, gelir unsurlar›n›n neler
                    olaca¤›n› aç›k bir flekilde görme ihtiyac› içindeyiz. Bugün geldi¤imiz re-
                    el faiz oran› uzun süreden beri en az›ndan benim hiç görmedi¤im bir se-
                    viyede. Bu çok olumlu, yat›r›mlar aç›s›ndan olumlu bir faktör. Bunu kay-
                    betmek istemiyoruz. Dolay›s›yla uygulanacak maliye politikalar›n da bu-
                    na yard›mc› olmas› laz›m. Vergi reformunun yap›lmas› gerekir. Gelir ‹da-
                    resi’nin özerklefltirilmesi, kay›t d›fl›yla mücadele önemlidir. Bunlar yap›l-
   Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤      mas› gereken orta vadeli bir ekonomik program›n içinde olmas› gereken
   TÜS‹AD Baflkan›
                    mikro reformlar, yap›sal reformlard›r.


de y›lda ortalama yüzde 23        2009'un ilk altı ayında yaklaflık    racat›m›z düflüfl h›z› yavafllarken
oranında artarken, krizin bafllad›-    yüzde 50'ye ulaflm›fl bulunuyor-     sadece flu 4 sektör Haziran ay›n-
¤› Ekim 2008-Ocak 2009 döne-       du. Ayn› durum tersinden de ge-     da ihracat›n› verilen yüzdelerle
minde yüzde 32 azald›. Bunun       çerli oldu¤u için ihracatç›m›z›n    pozitif olarak art›rmay› baflard›:
böyle olmas›n›n nedenleri de       vadesi geçmifl alacaklar›n›n oran›
                                          ● Kuru meyve yüzde 53.92
flunlar oldu:               yüzde 13.5 artt›. Bu olumsuz ge-
                                          ● Yafl meyve ve sebze
  ● Al›c› ülkelerde ithalatç›lar    liflmeler belli oranda bir “ihracat-
kredi bulma güçlü¤üne düfltüler.     tan kaç›fl” e¤ilimi yaratt›. Böylece    yüzde 43.73
                     geriye dönük hesaplamayla Hazi-      ● Hayvansal ürünler
  ● Sigorta primleri yükseldi, d›fl
ticaretin maliyetleri artt›.       ran 2008-Haziran 2009 dönemi        yüzde 5.62
                     toplam bir y›ll›k ihracat›m›z 130     ● F›nd›k mamulleri
  ● Avrupa ülkelerinde piyasa-
larda tüketici talebi darald›.      milyar dolardan 101 milyar dolara     yüzde 2.60
  D›fl ticaretimizdeki daralman›n    düflmüfl oldu.
bir baflka nedeni daha oldu: Tür-                          ‹hracatta iyimserli¤in
kiye ithalatın›n yüzde 50'sinin fi-     Dört sektörümüz             kaynaklar›
nansmanında ithalatçı için en        ihracatını artırabildi:        Son bir y›lda ihracat›m›z yüzde
riskli yöntem olarak kabul edilen      2009’un ikinci çeyre¤inde ih-    20’den fazla daral›rken olumlu
peflin ödeme yöntemini kullan›-
yor. ‹thalat›m›zda peflin ödeme-       Rifat Hisarc›kl›o¤lu
mizin toplam içindeki pay› örne-      TOBB Baflkan›
¤in 1998'de yüzde 33      iken,
                              Belirsizlik giderilmeli
                      H›zla büyümüfl olan kamu bütçe a盤›n›n›n ekonomik istikrar›
                          tehdit etmemesi ve mali sistemdeki kaynaklar› tüketip
                           flirketleri kaynaks›z b›rakmamas› için yeniden mali di-
                           siplini tesis edecek ad›mlara h›zla ihtiyaç var.
                           Yat›r›m Teflvik Sistemi uzun vadede ülkemiz sanayine
                           rekabet gücünü kazand›racak çok önemli bir bafllang›ç
                               oldu. Teflvik paketi 1.5 y›l sürecek, mevcut f›r-
                                satlar› de¤erlendirmek gerekir. Yeni ortaya ç›-
                                  kacak Orta Vadeli Ekonomik Program’la
                                    beraber güven ortam› Türkiye'ye tekrar
                                     yay›lacakt›r. Tablo Türkiye'nin gelece-
                                     ¤inin ayd›nl›k oldu¤unu gösteriyor.22  KobiEfor Eylül 2009
      EKONOM‹K DARALMA
       SEBEB‹ FAKTÖRLER
        VE ETK‹LER‹
  ‹ç pazar talep yetersizli¤i    yüzde  53.3
  Dıfl pazar talep yetersizli¤i    yüzde  28.8
  Finansman darl›¤›         yüzde  3.5
  Yerli hammadde yetersizli¤i    yüzde  3.5
  ‹thal hammadde yetersizli¤i    yüzde  1.9
  ‹flçi sorunlar›           yüzde  1.4geliflmeler de oldu. Henüz yeterli   Yap›lan sözleflmelerle Irak’la tica-
olmasa ve Avrupa’ya ihracat kay-   retimizin 2012 y›l›nda 20 milyar
b›n› karfl›lamaktan uzak bulunsa    dolar düzeyine ulaflmas› beklen-
da, ihracatç›m›z d›fl pazar›n› çe-   mektedir. Bu ülkeye, sadece Ga-
flitlendirmede baflar›l› oldu. Örne-  ziantep’ten yap›lan ihracat 1 mil-
¤in krizin en yükse¤e ç›kt›¤› Ekim  yar dolara ulaflm›flt›r ve üç y›l
2008-Ocak 2009 döneminde Or-     içinde 5 milyar dolara ç›kaca¤›na
tado¤u ülkelerine ihracat› yüzde   kesin gözüyle bak›lmaktad›r.
11 artarken Kuzey Afrika ülkeleri-                     Mustafa Boydak
ne ihracat›m›z›n art›fl› yüzde 32     Sanayi üretiminde         Kayseri Sanayi Odas› Baflkan›
oldu. Bu da özel sektörümüzün      toparlanma gözüktü
rekabetçi kapasitesini gösterdi.     2009 ilk çeyre¤indeki sert dü-   Borçlar yeniden
  ‹yimserli¤i güçlendiren bir di-  flüflün aksine ikinci çeyrekte sa-   yap›land›r›lmal›d›r
                   nayi üretimi toparlanma iflaretleri
                   verdi. Sanayicinin cirosu Haziran   Hem mikro iflletmeler, hem
                   ayında bir önceki aya göre yüzde   küçük iflletmeler hem de orta
                   7.5, ald›¤› yeni sipariflleri yüzde  boy iflletmelerimize yönelik
                   7.3 artıfl gösterdi. Geçen yılın    yeniden yap›land›rma beklen-
                   aynı ayına göre ise ciro yüzde    timiz var. KOB‹ iflletmelerimi-
                   9.7, siparifller ise yüzde 15.3    zin özellikle yasal takibe düfl-
                   azaldı.                müfl, kredileri temerrüde düfl-
                     Ana Sanayi Grupları sınıfla-    müfl, finans kesimine olan
                   masına göre Aylık Sanayi Ciro En-   borçlar›n› ödemede gecikmifl
                   deksi incelendi¤inde, en yüksek    firmalar›m›z için, kamu borç-
                   düflüfl yüzde 24.4 ile enerjide gö-   lar›n› dahil ederek biraz daha
                   rüldü. Bunu, yüzde 18.2 ile ara-   perspektifini geniflleterek bir
¤er önemli geliflme ise 2009’un    malı ‹malatı takip etti.       kez daha bu borçlar›na yöne-
ilk yar›s›nda ald›klar› sonuçlarla                     lik yeniden yap›land›rma im-
Almanya ve Fransa ekonomileri-                       kan› sa¤lanmas› çok büyük
nin, beklenmedik flekilde pozitif     2009/‹K‹NC‹ YARI          önem arz etmektedir. Ekono-
büyüme yakalamalar›yd›. Alman-      EKONOM‹K              minin ve istihdam›n önemli
ya yüzde 0.9 büyüme elde etmifl-                       bir k›sm›n› oluflturan bu ifllet-
ti ve bu iki ülke Türkiye’nin Avru-   TAHM‹NLER‹             melerimizin gözden geçirilme-
pa’da en çok ihracat yapt›¤› iki                      sine fliddetle ihtiyaç oldu¤u-
ülkeydi. Di¤er bir olumlu geliflme    Pozitif büyüme bafllayacak:     nu hatta flart oldu¤unu düflü-
de Türkiye’nin Irak ile ticaretinin  Ocak-Mart 2009 aylar›nda yüzde    nüyoruz.
dikkatlerden kaçan büyümesidir.    22 gerileyen Sanayi üretimi yü-


                                            Eylül 2009 KobiEfor  23
KAPAK
 Ayhan Zeytino¤lu
 Kocaeli Sanayi Odas› Baflkan›

 Borçlar yeniden
 yap›land›r›lmal›d›r
 Orta Vadeli Program’da 2010 ve sonras› için ekonomik büyümenin
 önünü açacak önlemlerin al›nmas›n› görmek istiyoruz. Bu aflamada
 reel sektörün desteklenmesi önem arz etmektedir. Kriz döneminde
 erozyona u¤rayan mali kaynaklar›n desteklenmesi için Merkez Ban-
 kas›’nca tekli rakamlara indirilen faiz oranlar›n›n finans kurulufllar›
 taraf›ndan kredi taleplerinde de kabul edilebilir bir seviyeye indiril-
 mesi gerekmektedir. Üretimin canland›r›lmas› için, alternatif pazar
 aray›fllar› özellikle ekonomik kriz döneminde desteklenmesi gereken
 bir yöntemdir. Söz konusu pazarda yer almak için, rekabet flartlar›-
 n›n iyilefltirilmesi gerekmektedir. Yerel girdi maliyetlerinin (elektrik,
 su, do¤al gaz vb.) önemi de burada ortaya ç›kmaktad›r.
 Mevcut pazarlar› da korumak gere¤i, yap›lan yat›r›mlar aç›s›ndan zo-
 runluluktur. Tekrar kazanmak zorunda kalmamal›y›z. ‹hracat teflvik-
 leri bu yönde desteklenmelidir.
 Kredi Garanti Fonu’nun güçlendirilmesi ve kaynak aktar›m› konusu
 çok uzun zamand›r beklenen bir uygulamayd›. Özellikle Orta Vadeli
 Program’da bu konuya s›cak bak›lmas› gerekmektedir. Bu geliflimde
 en büyük unsur ise bankalard›r.
 Yeni teflvikler uzun vadede önemli fakat bugün yaflanan s›k›nt›lar›-
 na çok fazla çözüm getirmemektedir, bu sebeple orta vadede önce-
 lik üretimin teflviki yoluyla mevcut kapasitenin ifller hale getirilmesi
 ve üretimi canland›r›yor olmas›d›r.                    rekleri hoplatm›flt›. Bunun büyü-
 Orta vadede piyasalar› canland›racak di¤er bir uygulama ise do¤ru-     medeki karfl›l›¤› olan negatif 13.8
 dan istihdam sa¤lay›c› kamu harcamalar›n›n art›r›lmas› olacakt›r. Ka-   karamsarl›¤› büyütmüfltü. Ancak
 mu yat›r›mlar›n› art›rarak devam ettirmek, k›sa vadede istihdama      sanayi üretiminde düflüfl h›z› Ni-
 katk› sa¤layacakt›r.                            san’da 18.5 ve Mayıs’ta yüzde
 Ayr›ca kamu al›mlar› ve hizmet iflleri karfl›l›klar›n›n ödenmesinin h›z-   17.4 gerçekleflince, ekonomide
 land›r›lmas›, tahsisatlar›n aç›lmas› ifl hacminin geliflmesine neden     iyileflme beklentileri yeniden can-
 olacakt›r.                                 land›. Haziran ay› üretim rakam-
                                       lar› da olumlu ç›k›nca y›l›n ilk ya-
                                       r›s› toplam daralmas› yüzde 8.4
                                       olarak flekillendi. Bu veriler y›l›n
                                       ikinci yar›s›n›n “ekonomide to-
                                       parlanma” dönemi olarak geçe-
                                       ce¤ine iflaret fleklinde alg›land›.
                                       O halde, küçük sapmalar› ve de-
                                       ¤iflik global de¤erlendirmeleri bir
                                       kenara koyarsak, yavafllayan da-
                                       ralma Temmuz-Eylül döneminde
                                       duracak, Ekim-Aral›k 2009 döne-
                                       minde ise yüzde 3.7 olarak he-
                                       saplanan bir pozitif büyüme hızı
                                       yakalanm›fl olacak. Bu büyüme
                                       iflareti sanayi üretimi, kapasite
                                       kullanım oranı, tüketim endeksi,
                                       ithalat ve ihracat endeksleri, kre-
                                       di verileri vb. ilgili bütün ekono-

24 KobiEfor Eylül 2009
              TÜRK‹YE’N‹N DIfi T‹CARET
                 PERSPEKT‹F‹
            Daralmas› beklenen    Genifllemesi beklenen
              pazarlar          pazarlar
             Almanya           Azerbaycan
             ABD             Cezayir
             B. Arap Emirlikleri     Çin
             Irak            Fransa
             ‹ngiltere          Hollanda
             ‹spanya           ‹talya
             ‹srail           Katar
             ‹sviçre           Kazakistan
                           Meksika
                           Mısır
                           Özbekistan
                           Rusya
                           Suudi Arabistan    Nurettin Özdebir
                           Türkmenistan      Ankara Sanayi Odas› Baflkan›
                           Ukrayna

                                       Küçük sanayici
                                       kan a¤l›yor
                                       Ekonomi yönetiminin yerel
                                       seçimlerden sonra ald›¤› bir
                                       dizi tedbirin ekonomi üzerin-
                                       deki olumlu etkileri hissedil-
mik alanlar› kapsayacak. Bu du-     vaadediyor.             mifltir. Özellikle ÖTV-KDV in-
rumda 2009 y›l›n›n tamam›nda                         dirimleri piyasalara bir nefes
                                       alma imkan› sa¤lam›flt›r. Bu
Türkiye ekonomisi yüzde 5.2 kü-      D›fl ticarete paralel
çülmüfl olacak.                                indirimler büyük sanayicilere
                      cari aç›k             yaram›flt›r. OST‹M'deki, ‹ve-
                      D›fl ticaretimiz yüzde 20’den   dik'teki küçük sanayiciler
 ‹kinci yar›da d›fl ticaret       fazla darald›¤› için cari a盤›m›z  hala kan a¤l›yor. Ancak, ar-
 canlanacak              2009 y›l›n›n tamam›nda 25 mil-    tan bütçe a盤› nedeniyle hü-
  Y›l›n ikinci yar›s›nda d›fl tica-   yar dolar civar›nda gerçeklefle-   kümetin ekonomiyi canlan-
retimizin canlanaca¤›na dair tah-    cek. 2008 y›l›nda Türkiye’ye ge-   d›rmak için alabilece¤i ted-
minlerin güçlü argümanlar› bulu-    len yat›r›mc› sermaye 20 milyar   birler de s›n›rl›d›r. Daha flim-
nuyor. Bunlar›n bafl›nda, baflta     düzeylerinden bu yıl 6.5-7 milyar  diden y›ll›k bütçe a盤›n›n 50
Almanya ve Fransa olmak üzere,     dolara (net) gerilemifl olacak.    milyar liraya yaklaflaca¤› gö-
Avrupa ekonomilerindeki nisbi      Portföy yatırımlarının da buna    rülmektedir. Kriz döneminde
toparlanma geliyor. Di¤er yan-     benzer zayıf bir seyir izleyece¤i  bütçe a盤›n›n artmas› do¤al-
dan Türkiye-Irak ticareti 2012 y›-   tahmini a¤›r bas›yor. Faizlerin   d›r ancak, artan bütçe a盤›-
l›na endeksli olarak 25 milyar     içine girdi¤i düflme trendinin,    n›n önümüzdeki dönemlerde
dolar düzeyine çıkaca¤ı bir pers-    Orta Vadeli Program’da güven-    nas›l kontrol alt›na al›naca¤›
pektife kavufltu. ‹yimserli¤in di-    ceye al›nmas› halinde 2010 y›l›   aç›kça ortaya konmal›d›r.
¤er nedeni, Türk özel sektörü-     ortalar›na kadar düflmeye devam    Ekonomi yönetiminin yo¤un
nün kaybetti¤i pazar›, alternatif    edece¤i, ifl dünyam›z›n ortak gö-   bir biçimde bu program üze-
pazarlar kazanarak ikame etme      rüflü niteli¤inde. 2009 y›l›nda    rinde çal›flt›¤›n› ve daha faz-
kapasitesinin yüksek oldu¤unu      çok ciddi bir finansman sıkıntısı  la gecikmeden orta vadeli
kan›tlamas›. Ayr›ca Türkiye’nin     beklenmiyor. Yılın geri kalanında  ekonomik program› aç›klaya-
ihracat› bak›m›ndan, ilgili tablo-   özel sektörün borç çevirme ras-   ca¤›n› umuyoruz.
da görülen baz› ülkeler yükselifl    yosunun yüzde 70 düzeyinde

                                              Eylül 2009 KobiEfor  25
KAPAK                                      Savafl M. Özaydemir
                                      Eskiflehir Sanayi Odas› Baflkan›


                                      Büyüme
 kalmas› bekleniyor.         ciddi bir paran›n tasarruf edilme-
                                      canland›r›lmal›
                   sini gerektiriyor.
                                      Orta Vadeli Program’dan en
  ORTA VADEL‹             Oysa 2010 y›l›nda ekonominin
                                      büyük beklentimiz güven, is-
                   finansal gereksinmesi 2009’daki
  PROGRAM              kadar hafif olmayacak. Daha s›-
                                      tikrar ve öngörülebilirliktir.
                                      Program temelinin, bu y›l h›z-
  2010-2011-2012          k›nt›l› olacak. 30 milyar dolara
                                      la art›fl gösteren bütçe aç›kla-
                   yakın bir cari açık orta ç›kacak.
                                      r›n›n nas›l finanse edilece¤i ve
   ‹fl dünyam›z Hükümet’ten     Buna 40 milyar doların üzerinde
                                      buna iliflkin kaynaklar›n nas›l
 inandırıcılı¤ı yüksek Orta Vadeli  uzun vadeli borç amortismanı
                                      sa¤lanaca¤› olarak görülmek-
 Program› aç›klamas›n› sab›rs›zl›k-  eklenecek. Ayr›ca hazine gelecek
                                      tedir. Y›llard›r sözünü etti¤i-
 la bekliyor. Aç›klama en geç Ekim  y›l 175-180 milyar lira civarında
                                      miz kay›t d›fl› ekonominin ka-
 ay› bafl›nda bekleniyor. Önce ni-   bir iç borç yükünü çevirmek zo-
                                      y›t alt›na al›nmas› yönündeki
 çin gecikti¤ini söyleyelim.     runda kalacak. Ancak faiz dıflı
                                      reform çal›flmalar› ve buna
   Orta Vadeli Program Türkiye   denge a盤› vermek suretiyle
                                      iliflkin tedbirler orta vadeli
 için ayn› zamanda krizden ç›k›fl   çevrilmesi gereken bu iç borç
                                      program›n temel hedeflerin-
 stratejisi olacak. Program›n     nedeniyle d›fl borçlanma önem
                                      den biri olmal›d›r. Kay›t d›fl›
 IMF’li veya IMF’siz olmak üzere   kazanacak. Böylece 2010 y›l›nda
                                      kesimlerin kontrolünün sa¤la-
 iki seçene¤i var. IMF’li seçene¤i  Türkiye ekonomisi yüzde 4.5 bü-
                                      narak kamu kesimi vergi gelir-
 arka plana iten beklenmedik iyi   yümüfl olacak. IMF’li seçene¤i
                                      lerinde de önemli art›fl sa¤la-
 geliflmeler de oldu. Birincisi, Ha-  zorunlu olarak gündemde tutan
                                      narak bütçe aç›klar› büyük öl-
 zine, eriyen faiz dıflı dengeye    da, bu objektif mali tablo oluyor.
                                      çüde finanse edilece¤i unutul-
 ra¤men herhangi bir faiz bask›-     Özetlersek, Türkiye bir dönüm
                                      mamal›d›r. Bu program›n di-
 s›yla karfl›laflmadan borçlanabili-  noktasında bulunuyor.
                                      ¤er bir aya¤› ise sürdürülebilir
 yor. ‹kincisi, döviz görece istik-   Güçlü ve istihdam yaratan bir
                                      ve yüksek oranl› ekonomik
 rarl› bir seyir izliyor. Üçüncüsü,  büyüme ortamına dönebilmek
                                      büyüme rakamlar›na tekrar
 güven endekslerinde dramatik     için inand›r›c› ve gerçekçi bir Or-
                                      ulafl›lmas› için yeni hedefler
 iyileflmeler yaflanmaya baflland›.   ta Vadeli Program’a sahip olma-
                                      belirlenmesi olmal›d›r. Reel
 Bu durumda Türkiye, büyüme      s› gerekiyor. Böyle program›n
                                      kesim Türkiye’de ekonomik
 kaynaklar›n› içeride arayaca¤› bir  mali disiplin, yapısal reformlar
                                      büyümenin en önemli faktörü
 bir modeli sakl› tutuyor.      kendi kaynaklarıyla finanse ede-
                                      olmas›na ra¤men yeni yat›r›m-
   Bir de flu var: IMF ile görüfl-  ce¤i bir büyüme modeli tarif et-
                                      lar konusunda finansman te-
 melerde temel meseleyi “faiz d›-   mesi kaç›n›lmaz. Bunlar yap›ld›k-
                                      mininde ciddi s›k›nt›lar ve en-
 fl› denge” teflkil ediyor. Türki-   tan sonra Türkiye ekonomisinin
                                      gellerle    karfl›laflmaktad›r.
 ye’de flu anda bu denge -%1.5     gerçek anlamda büyüme kul-
                                      Aç›klanacak programda bu se-
 dolay›nda. Bu da dengenin +%     varına girmesi ancak sonraki bir-
                                      beple ekonomik büyümeyi
 2.5 gibi bir orana geçmesi için   kaç yıl içinde gerçekleflebilecek.
                                      canland›r›c› etkin ve uzun va-
 ortalama 1 trilyon liral›k bir     Sonucu görmek için Ekim ay›-
                                      deli tedbirlere de mutlaka yer
 GSY‹H hesab› üzerinden ve prog-   n› bekleyelim.
                                      verilmesi gerekmektedir.
 ram süresince 40 milyar lira gibi

26 KobiEfor Eylül 2009

								
To top