Dokumen eBidding by ehqgBD3k

VIEWS: 164 PAGES: 65

									    JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA


          DOKUMEN eBIDDING

              UNTUK


PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN BAGI BANGUNAN DAN
    KAWASAN MASJID NEGARA, KUALA LUMPUR


        No. eBidding: JAKIM BIL. 8/2011


          TARIKH TUTUP eBidding:
     24 OGOS 2011 (RABU), JAM 12.00 TENGAH HARI
           DISEDIAKAN OLEH:


      JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA
        SEKTOR PEMBANGUNAN INSAN
            MASJID NEGARA
       UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
           JALAN PERDANA
          50480 KUALA LUMPUR
                1 - 65
ISI KANDUNGAN                              MUKA SURAT


 1  Kenyataan Tawaran eBidding                       3–4


 2  Bahagian 1  -  Arahan dan Syarat Kepada Pembida          5 – 14


 3  Bahagian 2  -  Skop Kerja                     15 – 34


 4  Lampiran A  -  Jadual Spesifikasi Teknikal             35 – 37


 5  Lampiran B  -  Jadual Harga                    38 – 39


 6  Lampiran C  -  Maklumat Pembida                  40 – 45


 7  Lampiran D  -  Rekod Pengalaman Perkhidmatan/Bekalan Berkaitan   46 – 47


 8  Lampiran E  -  Jadual Perkhidmatan                 48 – 50


 9  Lampiran F  -  Surat Akuan Pembida                 51 – 52


10  Lampiran G  -  Surat Perwakilan Kuasa               53 – 54


11  Lampiran Q                              55 – 61


12  Lampiran H  -  Senarai Semak                    62 – 65
                       2 - 65
3 - 65
              JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA


              KENYATAAN TAWARAN eBIDDING


Tawaran eBidding ini adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar
dengan KEMENTERIAN KEWANGAN yang masih sah tempohnya di bawah kod bidang
220302 (Perkhidmatan Kawalan Keselamatan) serta pendaftarannya masih lagi berkuat
kuasa dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh eBidding ini diiklankan dan telah ePerolehan
enabled dalam bidang yang berkaitan bagi menyertai eBidding seperti berikut: PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN BAGI BANGUNAN DAN KAWASAN
             MASJID NEGARA, KUALA LUMPUR


1. Penyediaan perkhidmatan adalah tertakluk kepada Syarat dan Terma yang ditetapkan.
  Syarikat yang menyertai eBidding tetapi didapati tidak mematuhi semua syarat dan terma
  yang ditetapkan akan disenaraihitamkan.


2. PEGAWAI PERHUBUNGAN :
  i)  Cik Nurul Azua binti Safiai (03-2693 7784)
  ii)  Puan Zaini binti Yusof (03-2693 7794)


3. Tarikh tutup mengemukakan tawaran asal (pra-kelayakan) eBidding ini ialah selewat-
  lewatnya pada 24 Ogos 2011 (Rabu) jam 12.00 tengah hari.
                         4 - 65
5 - 65
          BAHAGIAN 1: ARAHAN DAN SYARAT KEPADA PEMBIDA


1.  KENYATAAN TAWARAN


   1.1  Dokumen eBidding ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang
      berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang: 220302
      (Perkhidmatan Kawalan Keselamatan) dan pendaftarannya masih lagi berkuat kuasa
      dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh eBidding ini diiklankan dan telah ePerolehan
      enabled dalam bidang yang berkaitan bagi menyertai eBidding seperti berikut:


      Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Bagi Bangunan Dan Kawasan Masjid
      Negara, Kuala Lumpur


2.  SYARAT-SYARAT AM


   2.1  Pembida mestilah mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh dan memiliki
      pengalaman dalam perkhidmatan kawalan keselamatan.


   2.2  Pembida hendaklah mematuhi semua syarat dan terma yang ditetapkan apabila
      menyertai eBidding. Kegagalan mematuhi mana-mana syarat dan terma yang
      ditetapkan boleh menyebabkan penyertaan Pembida ditolak.

3.  JAMINAN ATAS eBidding

   3.1  Pendaftaran pembida di Kementerian Kewangan adalah merupakan jaminan ke atas
      eBidding yang dikemukakan. Sekiranya pembida menarik balik persetujuan setelah
      surat setuju terima ditandatangani tindakan yang boleh diambil adalah seperti berikut:

      (a) Menggantungkan pendaftaran selama dua (2) tahun bagi kesalahan pertama;

      (b) Menggantungkan pendaftaran selama lima (5) tahun bagi kesalahan kedua; dan

      (c)  Pendaftaran akan dipotong terus bagi kesalahan berikutnya.

   3.2  Syarikat-syarikat yang digantung pendaftarannya tidak akan dibenarkan mengambil
      bahagian   di  dalam  mana-mana    eBidding  yang  dipelawa  oleh  semua
      Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun di seluruh Malaysia.

   3.3  Bagi semua penggantungan pendaftaran syarikat, nama pengarah-pengarah termasuk
      nama pemegang-pemegang saham terbesar akan disenaraihitamkan.
                         6 - 65
4.  DOKUMEN eBidding

   4.1  Dokumen eBidding ini mengandungi perkara-perkara berikut:

      (a)   Dokumen eBidding:

          Bahagian 1 – Arahan dan Syarat-Syarat Kepada Pembida

          Bahagian 2 – Skop Kerja

      (b)   Lampiran A – Jadual Spesifikasi Teknikal

      (c)   Lampiran B – Jadual Harga

      (d)   Lampiran C – Maklumat Pembida

      (e)   Lampiran D – Rekod Pengalaman Perkhidmatan/Bekalan Berkaitan

      (f)   Lampiran E – Jadual Perkhidmatan

      (g)   Lampiran F – Surat Akuan Pembida

      (h)   Lampiran G – Surat Perwakilan Kuasa

      (i)   Lampiran Q

      (j)   Lampiran H – Senarai Semak   4.2  Pembida hendaklah memuat turun Dokumen eBidding berserta lampiran yang
      dinyatakan seperti di atas.

5.  PENGHANTARAN DOKUMEN eBidding (TARIKH TUTUP)

   3.1  Tawaran bidaan perlu diserahkan secara atas talian melalui sistem eBidding dan
      secara manual.

   3.2  Tarikh tutup tawaran pra-kelayakan adalah pada 24 Ogos 2011 (Rabu), jam 12.00
      tengah hari.

   3.3  Masjid Negara tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan dokumen-dokumen
      bidaan yang dihantar kerana hilang semasa dalam perjalanan pos atau penghantaran.
      Mana-mana tawaran bidaan yang dihantar lewat tidak akan diterima. Jabatan ini tidak
      akan bertanggungjawab di atas sebarang kelewatan yang timbul secara langsung atau
      tidak langsung kepada tawaran bidaan yang dihantar melalui pos/perkhidmatan courier.

   3.4  Pembida adalah dikehendaki menanggung sendiri semua kos yang terlibat berhubung
      dengan bidaan yang disertainya.
                        7 - 65
3.5  Satu salinan Tawaran Harga dan Tawaran Teknikal juga hendaklah dikemukakan
   secara manual sebelum waktu dan tarikh tutup yang ditetapkan. Tawaran Harga dan
   Tawaran Teknikal termasuk dokumen sokongan berkaitan hendaklah disediakan
   dalam dua (2) sampul yang berasingan dan berlakri. Kedua-dua sampul tersebut
   kemudiannya hendaklah dimasukkan ke dalam satu (1) sampul surat berlakri serta
   dimasukkan ke dalam peti tawaran bidaan sebelum tarikh dan masa eBidding ditutup.
   Kesemua sampul hendaklah dilabelkan di sudut atas sebelah kanan dengan nombor
   eBidding jabatan, nombor pembida dalam eBidding (contoh: PB01110501141xxxx)
   dan nombor bidaan dari pembida yang dijana oleh sistem eBidding (contoh:
   PB01110501141xxxx) dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran eBidding di
   Unit Pentadbiran dan Kewangan, Masjid Negara, Jalan Perdana, 50480 KUALA
   LUMPUR pada atau sebelum 24 Ogos 2011 (Rabu), jam 12.00 tengah hari.

3.6  Dokumen yang perlu dimasukkan dalam Sampul Tawaran Harga adalah seperti berikut:


    5.6.1  Lampiran B   –  Jadual Harga
    5.6.2  Lampiran C   –  Maklumat Pembida (beserta semua dokumen sokongan
                  sebagai pembuktian).

    5.6.3  Lampiran D   –  Rekod Pengalaman Perkhidmatan/Bekalan Berkaitan.
    5.6.4  Lampiran F   –  Surat Akuan Pembida.
    5.6.5  Lampiran G   –  Surat Perwakilan Kuasa.
    5.6.6  Lampiran Q
    5.6.7  Lampiran H   –  Senarai Semak.

    5.6.8  Salinan Penyata Bulanan Akaun bank untuk 3 bulan terkini (April 2011 –
        Jun 2011) yang telah disahkan oleh pihak bank.

    5.6.9  Salinan akaun syarikat bagi dua (2) tahun kewangan terakhir yang
        disahkan dan diaudit oleh Juru Audit bertauliah (Certified Accountant) atau
        sekiranya tiada, sila kemukakan bagi tahun kewangan setahun sebelum
        bagi menyokong data-data yang diberi. Pembida yang tidak disertakan
        dengan akaun ini akan ditolak.

    5.6.10  Salinan Sijil Pendaftaran dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

    5.6.11  Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan dengan kod bidang
        220302 (Perkhidmatan Kawalan Keselamatan)
                     8 - 65
   3.7  Dokumen yang perlu dimasukkan dalam Sampul Tawaran Teknikal adalah seperti
      berikut:

      5.7.1    Lampiran A    –  Jadual Spesifikasi Teknikal

      5.7.2    Lampiran E    –  Jadual Perkhidmatan

      5.7.3    Katalog atau brosur bagi semua jenis item yang dikehendaki oleh pihak
             Masjid Negara.

      5.7.4    Surat Jaminan/Surat Kuasa/Integriti Pact daripada pembekal bagi
             memberikan perkhidmatan terbaik (yang mana berkaitan).


   3.8  Tawaran yang lewat dikemukakan tidak akan dipertimbangkan.


   3.9  Pembida hendaklah melengkapkan dan memuat naik semua dokumen di para 4.1
      dalam versi Microsoft Word 2003 - 2007 ke dalam Sistem eBidding dan dokumen-
      dokumen berikut hanya perlu dikemukakan secara manual sebelum tarikh tutup
      eBidding.


      (a)   Profil Syarikat;
      (b)   Salinan Penyata Bulanan Akaun bank untuk 3 bulan terkini (April 2011 – Jun
          2011) yang telah disahkan oleh pihak bank. Pembida yang tidak menyertakan
          dengan penyata bulanan ini akan ditolak;
      (c)   Salinan akaun syarikat bagi dua (2) tahun kewangan terakhir yang
          disahkan dan diaudit oleh Juru Audit bertauliah (Certified Accountant) atau
          sekiranya tiada, sila kemukakan bagi tahun kewangan setahun sebelum bagi
          menyokong data-data yang diberi; dan
      (d)   Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan dengan kod bidang 220302
          (Perkhidmatan Kawalan Keselamatan).

4.  SYARAT-SYARAT PENYERTAAN eBidding

   4.1  Pembida diwajibkan menyediakan keperluan infrastruktur dari segi     komputer,
      keperluan komunikasi dan internet dan keupayaan sumber manusia untuk
      menyertai proses bidaan dari lokasi pembida sendiri.

   4.2  Kerajaan tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku kegagalan infrastruktur di
      lokasi pembida semasa proses bidaan.

   4.3  Tawaran harga yang dikemukakan oleh pembida sebelum tarikh tutup eBidding
      merupakan Harga Tawaran Permulaan dalam proses eBidding.


                           9 - 65
   4.4  Pembida hanya dibenarkan menurunkan harga dalam amaun atau gandaan
      berdasarkan nilai penurunan minimum (minimum decrement value) RM 200.00
      (Ringgit Malaysia Dua Ratus Sahaja) pada setiap kali membuat penurunan harga.

   4.5  Tarikh  dan  masa   bagi  Hari  Pembidaan   (eBidding) adalah pada 19
      September 2011 (Isnin) bermula pada pukul 10.00 pagi hingga 11.00 pagi (1
      jam). Tempoh bidaan TIDAK akan dipanjangkan.

   4.6  Keputusan eBidding yang dikeluarkan adalah muktamad dan tertakluk kepada
      Dasar dan Peraturan Perolehan Kerajaan Malaysia.

   4.7  Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana
      tawaran. Kerajaan tidak akan melayan sebarang surat-menyurat yang berupa
      rayuan dari pembida, sekiranya bidaan mereka tidak berjaya.

   4.8  Pembida yang dipilih akan menerima Surat Setuju Terima daripada Kerajaan.

7.  TAWARAN HARGA

   7.1  Tempoh sah laku bagi harga yang ditawarkan di dalam eBidding mestilah tidak
      kurang daripada 45 hari daripada tarikh bidaan atas talian.

   7.2  Kerajaan berhak memohon pelanjutan tempoh sah laku harga yang ditawarkan.
      Permohonan akan dibuat secara bertulis kepada pembida yang berjaya.

   7.3  Sekiranya pembida bersetuju untuk melanjutkan tempoh sah laku eBidding,
      pembida hendaklah menjawab secara bertulis kepada kerajaan.

   7.4  Pembida dikenakan caj perkhidmatan bagi perolehan secara elektronik sebanyak
      0.8% bagi setiap transaksi tertakluk kepada had maksimum RM 9,600 bagi setiap
      transaksi yang melebihi RM 1.2 juta. Caj yang dikenakan ini adalah seperti yang
      termaktub dalam Terma dan Syarat bagi Pendaftaran Pembekal di bawah Sistem e-
      Perolehan.

8.  TAKLIMAT

   8.1  Tiada taklimat akan diadakan. Pembida digalakkan membuat lawatan ke Bangunan
      dan Kawasan Masjid Negara sebelum menyertai perolehan ini.
                        10 - 65
9.  BON PELAKSANAAN BAGI KONTRAK BEKALAN/PERKHIDMATAN

   9.1  Pembida    yang   berjaya  dikehendaki   memberi  Bon  Pelaksanaan  sebelum
       menandatangani kontrak. Bon Pelaksanaan mestilah dalam bentuk Jaminan Bank
       yang dikeluarkan oleh bank yang berdaftar di Malaysia. Nilai bon pelaksanaan adalah
       seperti berikut:

       i.    Dua peratus setengah (2.5%) daripada jumlah harga kontrak bagi kontrak
            bekalan atau perkhidmatan yang bernilai melebihi RM200,000.00     hingga
            RM500,000.00; atau

       ii.    Lima peratus (5%) daripada jumlah harga kontrak bagi kontrak bekalan atau
            perkhidmatan yang bernilai melebihi RM500,000.00.

   9.2  Jaminan Bank mestilah sah berkuatkuasa di sepanjang tempoh kontrak sehingga 12
       bulan selepas tamat tempoh jaminan.

   9.3  Bon Pelaksanaan akan dikembalikan kepada pembida selepas semua syarat kontrak
       dipenuhi.

   9.4  Selain daripada remidi-remidi lain yang sedia terkandung di dalam kontrak ini,
       Kerajaan juga sentiasa berhak memotong kesemua atau apa-apa jumlah wang
       yang terkumpul di dalam Bon Pelaksanaan tersebut jika sekiranya terdapat apa-apa
       pelanggaran syarat di bawah kontrak yang akan ditandatangani oleh kontraktor.

10.  DENDA LEWAT BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

   10.1  Pembida yang berjaya hendaklah menyempurnakan kontrak perkhidmatan dalam
       tempoh yang telah ditetapkan dalam kontrak.

   10.2  Pembida yang berjaya akan dikenakan denda sekiranya kelewatan yang berlaku
       adalah berpunca daripada pembida-pembida sendiri. Cara perkiraan denda tersebut
       adalah mengikut formula berikut :

       Formula Bagi Mengenakan Denda:

         Denda   :   V(T + D)  x 5%
                   T
          V :   Nilai Kontrak

          T  :  Tempoh Bekalan Mengikut Kontrak (dalam hari)

          D :   Bilangan Hari Yang Lewat
                           11 - 65
11.  PERINGATAN MENGENAI KESALAHAN RASUAH

   i.   Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi,
       meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah kepada dan daripada
       mana-mana orang berkaitan perolehan ini merupakan suatu kesalahan jenayah di
       bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694);

   ii.  Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa suapan kepada
       mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak yang ditawarkan atau diberi
       suapan dikehendaki membuat aduan dengan segera ke pejabat Suruhanjaya
       Pencegahan Rasuah Malaysia atau balai polis yang berhampiran. Kegagalan
       berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya
       Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694);

   iii.  Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib terhadap anggota
       perkhidmatan awam dan menyenarai hitamkan kontraktor atau pembekal boleh
       diambil sekiranya mana-mana pihak terlibat dengan kesalahan rasuah di bawah
       Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694); dan

   iv.  Mana-mana kontraktor atau pembekal yang membuat tuntutan bayaran berkaitan
       perolehan ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada barangan dibekal mengikut
       spesifikasi yang ditetapkan atau tiada perkhidmatan diberi dan mana-mana anggota
       perkhidmatan awam yang mengesahkan tuntutan berkenaan adalah melakukan
       kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta
       694).

12.  SPESIFIKASI

   12.1  Spesifikasi perkakasan adalah seperti di Lampiran A - Jadual Spesifikasi
       Teknikal.

   12.2  Masjid Negara tidak akan melayan tuntutan bagi bayaran tambahan harga
       akibat dari perbezaan antara tafsiran pembida dengan tafsiran Masjid Negara
       mengenai penentuan spesifikasi teknikal.

13.  PRESTASI PERALATAN DAN KHIDMAT

   13.1  Pembida adalah bertanggungjawab bagi segala prestasi dan jaminan ke atas
       bekalan yang dibekalkan berdasarkan pengakuan pihak ketiga yang telah
       dimasukkan ke dalam eBiddingnya.
                        12 - 65
14.  TEMPOH JAMINAN

   14.1  Semua pekerja yang dibekalkan mestilah mempunyai jaminan perkhidmatan
       terbaik.   Sepanjang  masa,  semua    perkhidmatan  menggantikan  pekerja
       hendaklah diberi tanpa kos kepada Masjid Negara.

15.  KONTRAK

   15.1  Semua syarat-syarat yang terkandung di dalam dokumen atau di mana-mana jadual
       yang terdahulu bersama-sama dengan dokumen eBidding ini adalah merupakan
       sebahagian daripada kontrak yang akan ditandatangani di antara Kerajaan Malaysia
       dan pembida yang berjaya. Pembida yang berjaya dikehendaki menandatangani
       kontrak dengan pihak Kerajaan dan membayar segala gantirugi jika tidak memenuhi
       syarat-syarat kontrak.

   15.2  Masjid Negara mempunyai hak untuk menamatkan kontrak pada bila-bila masa
       apabila pembida yang berjaya, gagal memenuhi obligasi kontrak mengikut
       perjanjian.

16.  PEMBAYARAN

   16.1  Pembayaran bagi Perkhidmatan Kawalan Keselamatan ini akan dibuat dalam Ringgit
       Malaysia (RM)

   16.2  Pembida yang terpilih sebagai pembekal perlu mengemukakan invois berdasarkan
       perkhidmatan sebagaimana yang ditetapkan di dalam jadual pelaksanaan perjanjian
       kontrak untuk proses bayaran. Jumlah yang tercatat di dalam kontrak adalah jumlah
       maksimum dan jumlah sebenar akan ditentukan oleh kualiti/kuantiti perkhidmatan
       yang disediakan (termasuk pemotongan di atas ketidakpatuhan kontrak, jika
       berkaitan).

17.  HARGA

   17.1  Harga bagi semua perkara dan skop kerja yang ditawarkan mestilah dalam Ringgit
       Malaysia (RM) sahaja dan hendaklah termasuk kos penghantaran, servis dan cukai
       perkhidmatan. Harga ini mestilah sah laku dalam tempoh 45 hari daripada tarikh
       tutup eBidding.

   17.2  Segala urusan pembayaran yang melibatkan eBidding ini adalah melalui sistem
       ePerolehan. Pembida diingatkan tentang kenaan (charge) sebanyak 0.8% atau
       maksimum RM9,600.00 bagi setiap transaksi (invois).
                         13 - 65
   17.3  Sebarang tuntutan kenaikan harga dalam jangkamasa sah laku eBidding tidak
       akan dilayan.

18.  PERTANYAAN

   18.1  Pembida yang memerlukan sebarang penjelasan mengenai dokumen eBidding dan
       pertanyaan selepas taklimat pembida boleh merujuk kepada:          (a)  Nama   :  Cik Nurul Azua binti Safiai
             No. Tel  :  03-2693 7784
             E-mel   :  nurulazua@masjidnegara.gov.my


          (b)  Nama   :  Puan Zaini binti Yusof
             No. Tel  :  03-2693 7794
             E-mel   :  zaini@masjidnegara.gov.my


          (c)  Nama   :  Bantuan ePerolehan (eBidding)
             No. Tel  :  03-7985 7777
             E-mel   :  bantuan@ePerolehan.com.my
                        14 - 65
15 - 65
                  BAHAGIAN 2: SKOP KERJA

Pembida yang berjaya mestilah mematuhi skop kerja seperti berikut:-

2.1  PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN

    2.1.1  Mengadakan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Bagi Bangunan Dan Kawasan
        di Masjid Negara selama satu (1) tahun seperti berikut:

           i.   Post 1 – Pintu Masuk Utama Masjid Negara

           ii.   Post 2 – Pintu Masuk Berhadapan Pusat Islam

           iii.  Post 3 – Pintu Masuk Pelancong

           iv.   Post 4 – Sekolah KPIMN

           v.   Post 5 – Tandas Lelaki/Belakang

           vi.   Post 6 – Pintu Masuk Berhadapan Muzium Kesenian

           vii.  Post 7 – Dewan Solat

           viii.  Post 8 – Pejabat

           ix.   Post 9 – Kuarters Kakitangan Masjid Negara    2.1.2  Bagi perkhidmatan kawalan keselamatan ini, kontraktor hendaklah:

           i.    Bertanggungjawab    mengawal    keselamatan     keseluruhan
               kawasan di bawah pentadbiran Masjid Negara termasuk kuarters
               kakitangan.

           ii.   Bertanggungjawab    mengawal   dan    menjaga  keselamatan
               kelengkapan harta benda milik Masjid Negara, kakitangan Masjid
               Negara, pengunjung dan orang awam daripada kecurian dan
               kerosakan.

           iii.   Menanggung segala kos yang berkaitan dengan penyediaan
               peralatan bagi melaksanakan kerja di atas.

           iv.   Menyediakan jumlah kakitangan yang mencukupi bagi dua syif
               dalam melaksanakan tugas kawalan keselamatan untuk tempoh 24
               jam sehari dan 7 hari seminggu.

           v.    Bertanggungjawab  ke  atas  kerosakan  harta  benda  masjid
               disebabkan kecuaian yang bertugas.


                         16 - 65
           vi.    Pengawal Keselamatan tidak dibenarkan membuat penyambungan
                bekalan air/elektrik secara haram.

           vii.    Mengarahkan Pengawal Keselamatan bertugas memaklumkan
                kepada pihak Masjid Negara dan membuat laporan polis di Balai
                Polis yang berhampiran dengan segera sekiranya terdapat kecurian
                kelengkapan atau kerosakan yang dibuat oleh penceroboh ke atas
                kuarters kerajaan.

           viii.   Bersiap siaga sewaktu berlangsung majlis rasmi dan waktu-waktu
                kritikal.

   1.2   Maklumat terperinci mengenai Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Bagi Bangunan
       Dan Kawasan Masjid Negara, Kuala Lumpur adalah seperti di LAMPIRAN E.
2.2  KHIDMAT-KHIDMAT YANG DIKECUALIKAN KEPADA PEMBEKAL

   2.2.1  Membayar bil eletrik, bil air, cukai pembentungan najis, insuran bangunan dan lain-
       lain insuran.

   2.2.2  Menanggung kerja-kerja ubahsuai pejabat atau bangunan.

   2.2.3  Pembelian    tambahan   kelengkapan  dan  peralatan  yang  diperlukan  untuk
       pengurusan Masjid Negara.
2.3  KAKITANGAN

   2.3.1  Pembekal perlu menempatkan seorang Ketua Pengawal yang berpengalaman
       secara tetap untuk melaksanakan kerja dan diberi kuasa mewakili pembekal untuk
       berurusan dengan pihak pengurusan Masjid Negara.

   2.3.2  Sebarang pertukaran atau penggantian Ketua Pengawal perlulah        mendapat
       persetujuan pengurusan Masjid Negara.

   2.3.3  Semua kakitangan pembekal perlu mempunyai kemudahan yang diwajibkan oleh
       pihak berkuasa seperti insurans, KWSP, PERKESO atau lain-lain. Kakitangan
       perlulah dilantik oleh pembekal sebagai pekerja tetap. Saraan Minimum Berkanun
       yang ditetapkan ialah Gaji Pokok RM 550.00 dan Elaun Insentif Keselamatan RM
       150.00 sebulan.


                           17 - 65
   2.3.4   Semua kakitangan pembekal perlu menunjukkan budi pekerti yang tinggi dan
        tingkah  laku  yang  baik  semasa   menjalankan  tugas.  Pihak  kontraktor
        bertanggungjawab membekalkan kakitangan yang segak, kemas dan berbudi
        pekerti tinggi demi menaikkan imej Masjid Negara.

   2.3.5   Kakitangan pembekal dikehendaki mematuhi segala arahan dari masa ke semasa
        yang dikeluarkan oleh Masjid Negara sama ada melalui surat atau lisan melalui
        pegawai-pegawai yang dilantik olehnya berkaitan dengan kawalan keselamatan di
        Masjid Negara.

   2.3.6   Pihak pembekal hendaklah mematuhi had umur yang ditetapkan kecuali dengan
        kebenaran bertulis dari pihak Masjid Negara. Pemotongan sebanyak 1 (satu) bulan
        bayaran seorang kakitangan akan dikenakan jika engkar.
2.4  PAS PENGENALAN DIRI

        Pembekal yang berjaya hendaklah menyediakan pas pengenalan diri untuk setiap
        kakitangannya dalam bentuk yang dipersetujui oleh pihak Masjid Negara.
2.5  PAKAIAN SERAGAM

   2.5.1   Semua kakitangan pembekal perlulah memakai pakaian seragam yang diluluskan
        oleh pihak berkuasa berkenaan dan menutup aurat sewaktu bertugas.

   2.5.2   Pakaian rasmi adalah:

        i. Baju Melayu Biru Turqois.

       ii. Samping hitam.

       iii. Songkok berlilit riben kuning berlogo.

     iv. Kasut Kulit berwarna hitam.
                            18 - 65
2.6  BUKU LAPORAN PELAWAT

   2.6.1  Pihak pembekal dikehendaki untuk menyediakan BUKU LAPORAN PELAWAT
       berkulit keras berukuran F5 untuk Pengawal Keselamatan merekod segala
       kehadiran pelawat ke atas rumah kuarters Kerajaan.

   2.6.2  Pengawal Keselamatan dikehendaki meminta Pelawat yang dibenarkan memasuki
       kawasan dan di dalam rumah mencatitkan butiran peribadi ke dalam buku laporan
       pelawat untuk pemeriksaan pihak Masjid Negara.
2.7  BUKU LAPORAN HARIAN PENGAWAL KESELAMATAN

   2.7.1  Pihak pembekal perlu menyediakan Buku Laporan untuk Pengawal Keselamatan
       bertugas berkulit keras berukuran F4 atau Buku yang disediakan oleh pihak
       pembekal. Pengawal Keselamatan bertugas dikehendaki mencatit laporan harian
       mengikut tiap-tiap jam untuk semakan pihak Masjid Negara.

   2.7.2  Pengawal Keselamatan yang bertugas adalah bertanggungjawab sepenuhnya
       untuk melengkapkan butir yang dikehendaki bagi setiap jam dan buku ini hendaklah
       ditandatangani oleh pihak Masjid Negara semasa membuat lawatan dan
       pemeriksaan.
2.8 LAPORAN KERJA

   2.8.1  Laporan Kerja Harian

       Pembekal bertanggungjawab untuk menyediakan Laporan Kerja Harian untuk
       semua perkhidmatan Kawalan Keselamatan yang dijalankan. Laporan kejadian
       yang dianggap besar seperti kecurian, kebocoran bahagian dalam bangunan,
       runtuhan di dinding atau atap dan sebagainya termasuk kuarters kakitangan
       hendaklah dilaporkan dalam jangkamasa 24 jam, secara lisan dan bertulis.

   2.8.2  Laporan Kerja Bulanan

       Pihak pembekal juga bertanggungjawab menyediakan Laporan Kerja Bulanan
       mengenai perkhidmatan kawalan keselamatan. Laporan Kerja Bulanan ini
       hendaklah diserahkan kepada Masjid Negara bersekali dengan invois setiap bulan.
                         19 - 65
   2.8.3  Perjumpaan Bulanan

       Perjumpaan bulanan akan diadakan pada hari Khamis pertama setiap bulan jam
       08.30 pagi di tempat yang akan ditetapkan kemudian. (Tertakluk kepada
       perubahan)
2.9 PEMERIKSAAN MENGEJUT PENGAWAL KESELAMATAN

  Pihak Masjid Negara akan membuat pemantauan dengan mengadakan lawatan mengejut ke
  atas Pengawal Keselamatan yang bertugas di semua post termasuk kuarters kerajaan tanpa
  memaklumkan kepada pihak pembekal. Pihak Masjid Negara akan membuat potongan jam
  sebanyak 12 jam jika/semasa lawatan dan pemeriksaan diadakan, Pengawal Keselamatan
  yang bertugas tiada di post-post yang ditetapkan.
2.10 TAMBAHAN TUGAS PEMBEKAL

   2.10.1 Memastikan   semua perkhidmatan kawalan keselamatan dilaksanakan dengan
       sempurna, setiap hari mengikut jadual.

   2.10.2 Menerima semua aduan dengan merekodkannya dan melaksanakan kerja-kerja
       yang diadukan itu dengan segera.
2.11 KERJA-KERJA KHAS

  Pembekal perlulah menanggung perbelanjaan untuk kerja-kerja tambahan jika diperlukan.
2.12 LAWATAN TAPAK

  Pembekal hendaklah melihat atau melawat tapak projek dan telah berpuas hati mengenai
  bangunan, accessibility, cara operasi bangunan dan lain-lain keperluan yang ternyata atau
  tidak untuk melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Pengurusan Masjid Negara
  tidak akan melayan sebarang tuntutan atas dasar kurang maklumat atau tidak mempunyai
  pengetahuan dalam selok-belok bangunan.
                        20 - 65
2.13 KONSEP PERKHIDMATAN

  Konsep perkhidmatan adalah mengikut konsep kerja berperancangan, iaitu meramal,
  merancang dan mencegah. ‘Sistem Demerit’ akan dilaksanakan terhadap pembekal dan
  tindakan penamatan kontrak akan dilaksanakan jika pihak pembekal gagal mematuhi
  standard yang ditetapkan.
2.14 KESELAMATAN BEKERJA

   2.14.1 Pembekal adalah diwajibkan   mematuhi undang-undang pihak berkuasa yang
      berkaitan dengan tugas yang dijalankan.

   2.14.2 Adalah  menjadi tanggungjawab pembekal untuk memastikan tugas-tugas   yang
      dijalankan tidak  membahayakan keselamatan pekerja, pegawai-pegawai Masjid
      Negara dan orang awam.

   2.14.3 Tanda amaran atau amaran sekatan perlulah diadakan untuk memaklumkan
      mengenai sebarang kerja-kerja merbahaya yang sedang dijalankan.
2.15 LAPORAN KEROSAKAN ATAU KEMALANGAN ATAU KEBAKARAN

   2.15.1 Pembekal adalah bertanggungjawab serta-merta membuat laporan awal secara
      bertulis mengenai sebarang kemalangan atau kebakaran yang berlaku di dalam
      kawasan bangunan kepada pengurusan Masjid Negara dan jika ia melibatkan pihak
      berkuasa tertentu, kontraktor perlulah membuat laporan kepada pihak berkuasa
      berkenaan.

   2.15.2 Laporan lengkap mengenai kejadian itu mestilah disiapkan dengan serta-merta
      atau selewat-lewatnya dalam masa 24 jam selepas kejadian.

2.16 LAPORAN KEPADA PIHAK-PIHAK LAIN

  Sebarang laporan yang diperlukan oleh pihak lain yang berkaitan dengan bangunan Masjid
  Negara perlulah mendapat kebenaran daripada pengurusan Masjid Negara terlebih dahulu.
                        21 - 65
2.17 PERIHAL KAWALAN KESELAMATAN

   2.17.1 Pembekal akan dikehendaki membekalkan secukupnya pengawal keselamatan di
      setiap zon kawasan yang ditentukan dan berfungsi amnya seperti berikut:

      i. Menyediakan format dan perancangan sistem kawalan untuk bangunan dan
       persekitarannya termasuk memastikan pemakaian pas keselamatan untuk orang
       awam/pengunjung ke pejabat Masjid Negara.

      ii. Melarang orang awam atau sesiapa yang tidak dikehendaki oleh pengurusan untuk
       memasuki bangunan khususnya zon keselamatan bangunan semasa siang hari
       atau malam sama ada pada hari waktu bekerja atau hari kelepasan am.

     iii. Mengawal keselamatan harta benda di dalam bangunan daripada kecurian dengan
       penuh tanggungjawab atau sebarang kacau gangguan.

     iv. Anggota pengawal hendaklah melaporkan kepada pentadbiran Masjid Negara
       dengan kadar segera sekiranya berlaku kecurian, pergaduhan, kemalangan atau
       apa-apa yang seumpamanya dan hendaklah menyerahkan semua barang-barang
       kes kepada pentadbiran Masjid Negara sebelum membuat laporan polis.

      v. Membuat rondaan di seluruh kawasan Masjid Negara dan mengawasi medan letak
       kereta daripada sebarang kemungkinan kejadian pecah masuk, kecurian dan
       kejahatan dan lain-lain perbuatan niat buruk. Semasa rondaan, pengawal bertugas
       hendaklah memastikan semua pintu berkunci selepas waktu pejabat atau selepas
       program.

     vi. Menjadi pengantara kepada orang ramai yang ingin berurusan dengan kakitangan
       Masjid Negara.

     vii. Bertanggungjawab ke atas penggunaan bilik kawalan dan membuat pengumuman
       serta menghubungi atau membantu pihak polis dan bomba sekiranya berlaku
       perkara-perkara kecemasan seperti kebakaran dan lain-lain.

     viii. Membantu dan menolong pihak polis atau pegawai keselamatan dalam
       memberikan keperluan keselamatan sekiranya dikehendaki oleh mereka.

     ix. Membantu dan mengawal keadaan orang ramai semasa berlaku perkara-perkara
       kecemasan seperti kebakaran dan lain-lain bencana termasuk semasa latihan
       kebakaran dilaksanakan.                        22 - 65
 x. Membuat    dan  menyediakan  laporan  harian mengenai keselamatan    dan
   mengemukakan cadangan (sekiranya ada) kepada pihak pengurusan Masjid
   Negara bagi meningkatkan lagi sistem keselamatan di Masjid Negara.

 xi. Menerima dan melaksanakan segala arahan berkaitan sistem keselamatan oleh
   pihak Pengurusan Masjid Negara selain daripada yang dinyatakan diatas.

 xii. Mematuhi segala arahan-arahan semasa yang dikeluarkan oleh Masjid Negara
   samada melalui surat atau lisan oleh pegawai-pegawai yang dilantik olehnya
   berkaitan dengan kawalan keselamatan bangunan Masjid Negara.

 xiii. Membuat siasatan   setakat yang munasabah terhadap mana-mana aktiviti di
   tempat itu yang menimbulkan syak dan melaporkan dengan secepat mungkin
   segala aktiviti sedemikian itu kepada Pegawai Penguasa.

xiv. Memastikan pengujung mematuhi etika pemakaian yang ditetapkan oleh pihak
   Masjid Negara.

 xv. Memastikan supaya pengunjung tidak memasuki tempat-tempat larangan seperti
   bilik rehat VIP, VVIP, bilik siaraya, bilik penyelenggaraan M&E, dewan solat utama
   bagi bukan beragama Islam, dan ruang solat wanita bagi pengunjung lelaki serta
   sebaliknya.

xvi. Menguatkuasakan arahan larangan merokok di dalam kawasan Masjid Negara
   dengan memberikan teguran kepada orang yang merokok dalam kawasan Masjid
   Negara.

xvii. Mendaftar dan memeriksa semua kenderaan (bergantung kepada arahan Imam
   Besar dan Pegawai Penyelia) selain daripada kenderaan kakitangan dan
   kenderaan yang diberikan kebenaran masuk dan keluar dari kawasan masjid untuk
   memastikan tiada barang-barang Masjid Negara dibawa keluar.

xviii. Menjaga dan memastikan tabung derma Masjid Negara sentiasa berada dalam
   keadaan selamat dan seterusnya mengangkut kutipan wang tabung masjid ke
   pejabat pentadbiran masjid dengan diiringi Ketua Pengawal.

xix. Mematuhi segala arahan-arahan semasa yang dikeluarkan oleh pegawai-pegawai
   Masjid Negara berkaitan dengan kawalan keselamatan bangunan Masjid Negara.

 xx. Membantu Kerajaan dalam penganjuran aktiviti-aktiviti Masjid Negara.

xxi. Memastikan Dewan Solat berada dalam keadaan selesa, bersih dan terkawal.                    23 - 65
xxii. Pihak pembekal wajib mengadakan “roll call” bagi setiap pertukaran syif.

xxiii. Pihak Kerajaan berhak mengarahkan pihak pembekal membuat pemeriksaan
   mengejut pada bila-bila masa.

xxiv. Pengawal Keselamatan tidak dibenarkan bertugas dua (2) syif berturut-turut dalam
   satu hari di Masjid Negara.
                    24 - 65
2.18 TEMPAT DAN MASA BERTUGAS
   Bil        Tempat         Post  Bilangan Pengawal    Status   Tugas/Perlaksanaan
                                        Kawalan
                         1   Syif 1 = 1 orang   Statik dan  Mengawal   keluar/masuk
   1.  Pintu Masuk Utama Masjid Negara       (0830 - 2030)    Rondaan    pengunjung/pelawat di luar
                            1 x KP               waktu melawat dan semasa
                                              waktu   melawat   dan
                            Syif 2 = 1 orang          mengawal kawasan sekitar
                            (2030 - 0830)           termasuk      Makam
                            1 x PKP              Pahlawan.

                                              (Mengenali Para Pembesar
                                              Negara)

                         2   Syif 1 = 1 orang   Statik dan  Mengawal   keluar/masuk
   2.  Pintu Masuk Berhadapan Pusat Islam     (0830 - 2030)    Rondaan    pengunjung/pelawat di luar
                                              waktu melawat dan semasa
                            Syif 2 = 1 orang          waktu   melawat   dan
                            (2030 - 0830)           mengawal kawasan sekitar
                                              termasuk kiosk CIMB dan
                                              Dataran Masjid.

                         3   Syif 1 = 2 orang   Statik dan  Mengawal   keluar/masuk
   3.  Pintu Masuk Pelancong            (0830 - 2030)    Rondaan    pengunjung/pelawat di luar
                            (2 x Perempuan)          waktu melawat dan semasa
                            1 x PKP              waktu   melawat   dan
                                              mengawal kawasan sekitar
                            Syif 2 = 1 orang          termasuk  kawasan   air
                            (2030 - 0830)           pancut.

                                              (Boleh  bertutur   dalam
                                              bahasa   Inggeris   dan
                                              bahasa lain)


                                 25 - 65
                   4  Syif 1 = 1 orang  Statik dan    Mengawal   keluar/masuk
4.  Sekolah KPIMN            (0830 - 2030)   Rondaan     pengunjung/pelawat di luar
                                       waktu melawat dan semasa
                     Syif 2 = 1 orang          waktu   melawat   dan
                     (2030 - 0830)            mengawal kawasan sekitar
                                       termasuk tapak ekpo Masjid
                                       Negara.
                   5  Syif 1 = 1 orang  Statik dan    Mengawal   keluar/masuk
5.  Tandas Lelaki/Belakang       (0830 - 2030)   Rondaan     pengunjung/pelawat di luar
                                       waktu melawat dan semasa
                     Syif 2 = 1 orang          waktu   melawat   dan
                     (2030 - 0830)            mengawal kawasan sekitar
                                       termasuk kawasan parking
                                       dan Loading Bay Masjid
                                       Negara.
                   6  Syif 1 = 1 orang  Statik dan    Mengawal   keluar/masuk
6.  Pintu Masuk Berhadapan Muzium    (0830 - 2030)   Rondaan     pengunjung/pelawat di luar
   Kesenian Islam                     kawasan parkir  waktu melawat dan semasa
                     Syif 2 = 1 orang  kenderaan.    waktu   melawat   dan
                     (2030 - 0830)            mengawal kawasan sekitar
                                       termasuk kawaran parkir.
                   7  Syif 1 = 1 orang  Statik dan    Mengawal   keluar/masuk
7.  Dewan Solat             (0830 - 2030)   Rondaan     pengunjung/pelawat di luar
                                       waktu melawat dan semasa
                     Syif 2 = 1 orang          waktu   melawat   dan
                     (2030 - 0830)            mengawal kawasan sekitar
                                       termasuk    keseluruhan
                                       kawasan    sembahyang
                                       Masjid Negara.
                   8  Syif 1 = 1 orang  Statik dan    Mengawal   keluar/masuk
8.  Pejabat               (0830 - 2030)   Rondaan     pengunjung/pelawat   dan
                                       mengawal kawasan sekitar
                     Syif 2 = 1 orang          termasuk kawasan parkir
                     (2030 - 0830)            staf Masjid Negara dan bilik


                         26 - 65
                                       ICT.

                                       (Sopan dan berkebolehan
                                       bertutur dalam   bahasa
                                       Inggeris)
                       Syif 1 = 1 orang  Statik dan  Mengawal   keselamatan
9.  Kuarters Kakitangan Masjid Negara  9  (0830 - 2030)   Rondaan   kuarters dari masa ke
                                       semasa dan mengawal
                       Syif 2 = 1 orang        kawasan sekitar termasuk
                       (2030 - 0830)          keseluruhan kuarters.
                           27 - 65
2.19 KEANGGOTAAN PENGAWAL

   2.19.1 Warganegara Malaysia dan beragama Islam.

   2.19.2 Pengawal keselamatan hendaklah sihat tubuh badan di mana anggota dikehendaki
      menjalani pemeriksaan perubatan dan mengemukakannya kepada pentadbiran
      Masjid Negara sebelum dilantik sebagai pengawal keselamatan.

   2.19.3 Anggota bertugas perlu terlatih dalam bidang kawalan keselamatan dan
      perhubungan awam serta berjawatan tetap.

   2.19.4 Berumur di antara 18 hingga 55 tahun bagi wanita dan antara 18 hingga 60 tahun
      bagi lelaki.

   2.19.5 Tidak mempunyai catatan rekod jenayah dan bukan penagih dadah serta bukan
      seorang bekas pesakit jiwa.

   2.19.6 Menjalankan   pemeriksaan   ujian   kesihatan  di  Hospital  Kerajaan  serta
      mengemukakan surat pengesahan doktor yang diiktiraf.

   2.19.7 Masjid Negara berhak mengarahkan anggota pengawal menjalankan pemeriksaan
      ujian air kencing pada bila-bila masa sekiranya disyaki penagih dadah.

   2.19.8 Pihak syarikat hendaklah memastikan setiap pengawal atau anggota baru yang
      diambil bertugas diperkenalkan kepada pihak Masjid Negara.

   2.19.9 Kebajikan anggota pengawal hendaklah diberikan keutamaan dan didaftar seperti
      potongan KWSP, PERKESO, insuran dan sebagainya.

   2.19.10 Pembida yang berjaya hendaklah merujuk kepada pentadbiran Masjid Negara
       sekiranya ingin mengambil semula Pegawai Pengawal Keselamatan sedia ada.
2.20 KELENGKAPAN PERALATAN

   2.20.1 Pakaian seragam yang kemas (baju melayu lengkap yang diluluskan oleh Kerajaan
      dengan tanda nama dan kad keselamatan).

   2.20.2 Walkie-talkie, cotar, wisel, lampu suluh, baju hujan dan lain-lain.

   2.20.3 Mengadakan sistem (punch clock) / jam kunci dalam menjalankan tugas dan (punch
      card) bagi kehadiran pengawal.                           28 - 65
2.21 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

    2.21.1 Anggota pengawal keselamatan adalah tertakluk dan bertanggungjawab kepada
        Kerajaan. Seseorang pengawal keselamatan dan anggota-anggota berkaitan tidak
        boleh:

     i.  Berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan nama atau
        mencemarkan nama Masjid Negara.

     ii.  Kurang cekap atau kurang berusaha.

     iii.  Tidak jujur atau tidak amanah.

     iv.  Tidak bertanggungjawab.

     v.   Ingkar perintah.

     vi.  Cuai dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

    vii.  Dan lain-lain tindakan yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai kesalahan
        jenayah atau tatatertib.

Kerajaan juga berhak untuk mengarahkan pembekal mengambil tindakan kepada pengawal
keselamatan dan anggota-anggota berkaitan yang melanggari tatatertib/disiplin seperti berikut:

     i.  Amaran.

     ii.  Denda.

     iii.  Potong Gaji.

     iv.  Turun Pangkat.

     v.   Gantung Kerja.

     vi.  Buang Kerja.
2.22 KETUA PENGAWAL

    2.22.1 Waktu kerja   : 8.00 pagi – 5.30 ptg

    2.22.2 Fungsi:
                          29 - 65
       i. Sebagai Pegawai Perhubungan antara pihak Masjid Negara dan pembekal dalam
        semua hal berhubungkait dengan kontrak perjanjian.

       ii. Memastikan semua syarat-syarat dan peraturan Kontrak Perkhidmatan Kawalan
        Keselamatan bagi Kawasan dan Bangunan Masjid Negara, Kuala Lumpur dipatuhi
        dan dilaksanakan secara profesional.

       iii. Memastikan   tindakan  segera  diambil  bagi  mengatasi  apa  jua  masalah
        berhubungkait dengan perlaksanaan kontrak ini.

      iv. Memastikan tahap disiplin dan etika kerja pasukan keselamatan dikekalkan pada
        setiap masa demi nama baik Masjid Negara dan pihak pembekal.

       v. Memastikan setiap pengawal-pengawal mendapat maklumat terkini tentang
        program-program dan aktiviti di Masjid Negara.

      vi. Terlibat sebagai urusetia bagi program rasmi anjuran pihak Kerajaan.
2.23 PENOLONG KETUA PENGAWAL KESELAMATAN

   2.23.1 Waktu Kerja     : Setiap syif seorang Penolong Ketua Pengawal.

   2.23.2 Fungsi :

    i.   Memastikan setiap pengawal datang kerja pada masa yang ditetapkan.

   ii.    Melapor kekuatan anggota syif pagi kepada Penolong Pengarah Kanan (Unit
        Pentadbiran dan Kewangan, Masjid Negara) manakala kepada Imam Bertugas di
        luar waktu pejabat.

   iii.    Dapat menguruskan penggantian pengawal sekiranya berlaku       kekurangan bagi
        sesuatu syif.

   iv.    Memastikan tiap-tiap pengawal mengetik kad kehadiran semasa masuk kerja dan
        selepas kerja.

   v.    Memastikan setiap pengawal memakai pakaian seragam, tanda nama dan kad
        pengenalan bekerja.

   vi.    Memastikan anggota pengawal menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan
        penuh semangat dan disiplin.
                           30 - 65
   vii.   Memastikan pengawal yang bertugas tidak meninggalkan pos atau tidur semasa
        bertugas.

   2.23.3 Pengawasan/Penyeliaan harian

       i. Menyemak buku laporan dan catatan pengawal dan mengambil tindakan sekiranya
        perlu. Segala masalah perlu dilaporkan kepada pihak masjid dengan segera.

      ii. Menyediakan laporan harian kepada pihak Masjid Negara.

      iii. Membuat rondaan pengawasan tiap-tiap pos keselamatan bagi     memastikan
        perkhidmatan diteruskan dengan baik.

      iv. Mengatur penggantian pengawal sekiranya salah seorang anggota menunaikan
        solat atau makan.

      v. Mengadakan taklimat ringkas kepada pengawal-pengawal sebelum mereka
        memulakan tugas.

   2.23.4 Pelbagai

       i. Persediaan kawalan trafik, tempat khas letak kereta, kawalan orang awam,
        sambutan dan sebagainya semasa lawatan VIP ke Masjid Negara.

      ii. Menjalankan siasatan apabila menerima laporan tentang kecurian / pencerobohan
        ke atas harta benda kerajaan, orang awam dan kakitangan Masjid Negara.

      iii. Melaporkan segala hasil siasatan kepada pihak Masjid Negara dengan cadangan
        bagi mengatasinya.

      iv. Lain-lain arahan yang ada hubungkait dengan perkhidmatan kawalan keselamatan
        di Masjid Negara.

      v. Menerima dan menyambut tetamu orang kenamaan dan memaklumkan kepada
        Pegawai Perhubungan Awam, Masjid Negara ketika tetamu tiba.

      vi. Memastikan anggota pengawal diberikan kebajikan yang sempurna dan baik oleh
        pihak pengurusan.

2.24 PENGAWAL KESELAMATAN

   2.24.1 Bertanggungjawab ke atas ke semua pintu-pintu dan pintu gerbang dan
        keseluruhan tempat di kawasan Masjid Negara.
                         31 - 65
2.24.2 Menjaga keselamatan harta benda Masjid Negara, kakitangan dan pengunjung di
   mana pengawal keselamatan ditempatkan.

2.24.3 Membuat rondaan ke sekeliling kawasan, kuarters kakitangan dan bangunan Masjid
   Negara pada siang dan malam.

2.24.4 Menjaga dan mengawasi pelawat-pelawat dalam masa melawat dan juga dalam
   masa bukan melawat.

2.24.5 Memberi perhatian penuh ke atas barang-barang dan harta yang dibawa oleh
   pelawat-pelawat dan juga menjaga keselamatan diri setiap pelawat supaya tidak
   diganggu oleh perompak atau pencuri.

2.24.6 Mengawal dan mengawasi pengunjung yang membanjiri Masjid Negara pada siang
   dan malam.

2.24.7 Memupuk imej Masjid Negara dan mengamalkan tatacara perhubungan awam dan
   tatatertib keselamatan semasa bercakap dan berbual dengan orang ramai dan
   pelawat.

2.24.8 Bertanggungjawab atas mencegah kebakaran. Adalah dikehendaki menjaga
   keselamatan  ‘fire  extinguisher’  serta   tahu  selok-belok  dan  cara-cara
   menggunakannya serta cara-cara berhubung dengan Jabatan Bomba dan
   Penyelamat Malaysia dan bersedia untuk ‘Emergency Action’ jika terdapat
   kemalangan kebakaran.

2.24.9 Bertanggungjawab untuk menghalang segala aktiviti menjaja dan mengedarkan
   risalah tanpa kebenaran di dalam kawasan Masjid Negara.

2.24.10 Menasihati pelawat dan orang awam tentang penguatkuasaan Polisi Larangan
    Merokok di dalam kawasan Masjid Negara.

2.24.11 Mengawasi  dan   mencegah  pelawat    dan  orang  awam  yang  membawa
    kamera/video untuk mengambil gambar di kawasan-kawasan larangan tanpa
    kelulusan Masjid Negara.

2.24.12 Memberi bantuan dan keutamaan kepada golongan kurang upaya (OKU) yang
    datang ke Masjid Negara dari segi pergerakan mereka dalam kawasan Masjid
    Negara.
                       32 - 65
2.25 SYARAT-SYARAT LAIN

   2.25.1 Masa perkhidmatan untuk setiap giliran anggota pengawal hendaklah mematuhi
      Akta Kerja 1955.

   2.25.2 Kemudahan sistem perhubungan yang       sesuai seperti walkie-talkie hendaklah
      disediakan pada setiap syif di pos-pos utama bagi melicinkan perkhidmatan.

   2.25.3 Anggota pengawal tidak boleh bergurau senda, makan, berkumpul tanpa tujuan,
      tidur dan menghisap rokok semasa bertugas.

   2.25.4 Anggota pengawal dilarang menggunakan kekerasan ke atas pegawai dan
      kakitangan Masjid Negara serta orang awam dalam apa jua keadaan.

   2.25.5 Kawad mestilah diadakan setiap hari sebelum syif bermula untuk memupuk disiplin
      di antara anggota-anggota pengawal dan juga perbarisan-perbarisan penukaran syif
      pada setiap syif hendaklah dijalankan.

   2.25.6 Anggota pengawal yang didapati cuai menjalankan tugas pada kali pertama
      mestilah diberi surat amaran oleh pembekal.

   2.25.7 Anggota pengawal yang didapati cuai menjalankan tugas pada kali ketiga mestilah
      diberhentikan kerja.

   2.25.8 Pembekal adalah bertanggungjawab menjaga kebersihan pejabat pengawal dan
      pos-pos pengawal.

   2.25.9 Jika didapati tiada pengawal ataupun tidak memenuhi jumlah pengawal      yang
      ditetapkan di tempat-tempat bertugas (rujuk perkara 2.18) apabila pihak Masjid
      Negara membuat pemeriksaan pihak pembekal akan dikenakan potongan dua kali
      ganda nilai bayaran bagi setiap pengawal keselamatan di dalam syif tersebut.
      Selain daripada denda ini pihak pengurusan Masjid Negara berhak mengenakan
      denda tambahan (mengikut Jadual Harga di Lampiran B) mengikut budi bicara
      atas kegagalan pembekal mengikut syarat-syarat di dalam perjanjian ini.

   2.25.10 Pembekal mestilah menentukan setiap pengawal berada di setiap pos tugas pada
       syif-syif tertentu. Sebarang ketiadaan pengawal hendaklah diganti dan pihak
       pengurusan Masjid Negara berhak mengenakan ‘penalti’ atau pemotongan
       mengikut kadar sejam pengawal jika perkara ini tidak dipatuhi.
                        33 - 65
2.26 LAIN-LAIN KEPERLUAN

   2.26.1 Setiap pengawal hendaklah berpakaian kemas dan menjaga tatatertib awam.
      Senarai nama pegawai yang bertugas hendaklah diberitahu kepada         pihak
      pengurusan Masjid Negara dalam masa 2 minggu selepas menerima surat
      penerimaan tawaran untuk diserahkan ke Masjid Negara.

   2.26.2 Senarai  tugas  pengawal  keselamatan  boleh  diubah  atau  syarikat  boleh
      dikehendaki oleh pihak pengurusan Masjid Negara menjalankan tugas-tugas lain
      dari masa ke semasa.

   2.26.3 Penempatan dan jadual bertugas adalah merupakan anggaran sahaja dan pihak
      Masjid Negara boleh mengubah tempat dan bilangan pengawal jika fikirkan perlu.
                       34 - 65
35 - 65
                                       LAMPIRAN A
                JADUAL SPESIFIKASI TEKNIKAL


                  UNIT SUKATAN      CATATAN    SPESIFIKASI
BIL.       ITEM
                  (HELAIAN/RIM)            YA   TIDAK
 1.                            Berkualiti
    Lampu Suluh           10
                               Tinggi
                              Berkualiti
 2.  Cota               10
                               Tinggi
    2 Pasang Pakaian
    Seragam (Baju Melayu)
    Berwarna Biru Turqois                Berkualiti
 3.                   44
    Seorang Untuk 22                   Tinggi
    KP/PKP/Pengawal
    Bertugas
                              Berkualiti
 4.  Wisel              19
                               Tinggi
                              Berkualiti
 5.  Set Walkie Talkie         2
                               Tinggi
    Set Aksessori Pakaian                Berkualiti
 6.                   22
    Seragam Anggota                    Tinggi
    Buku Dengan Format
    Senarai Kehadiran,                 Berkualiti
 7.                   12
    Laporan Harian,                    Tinggi
    Mingguan Dan Bulanan.

                   Mengikut       Berkualiti
 8.  Bateri Lampu Suluh
    Secukupnya          Keperluan        Tinggi

                              Mempunyai
 9.  Set Baju Hujan Untuk       10         Pemantul
    Tujuan Meronda
                              Cahaya

10.  Set Payung Hujan         10


11.  Lain-Lain Keperluan.
    (Sila Nyatakan)
                         36 - 65
Dengan ini saya seperti penama dalam Syarikat _______________________________________
mengesahkan bahawa butir-butir yang diberikan adalah benar dan sekiranya berjaya akan
dilaksanakan sepenuhnya.
Tandatangan             :
Nama Pembida             :
No. Kad Pengenalan          :
Jawatan               :
Nama Saksi              :
No. Kad Pengenalan          :
Jawatan               :
No. Tag Pembekal sistem eBidding   :


(Tiada cop syarikat diperlukan untuk lampiran ini.)
                        37 - 65
38 - 65
                                                                        LAMPIRAN B

                                     JADUAL HARGA                                                          PERINCIAN KOS
                              UNIT SUKATAN
 BIL.             ITEM                               HARGA SEORANG
                                  (Orang)                               JUMLAH (RM)
                                                 SEBULAN (RM)


  1.
          Ketua Pengawal                    1


          Penolong Ketua
  2.                                  2
             Pengawal
       Pengawal Keselamatan
  3.                                  19
          (sila perincikan)
  4.           Lain-Lain
                  JUMLAH KESELURUHAN (RM)


PERAKUAN PEMBIDASaya mengesahkan Jumlah Keseluruhan harga bidaan ialah sejumlah Ringgit Malaysia :
.........................................................................................................................iaitu RM.....................................

Bertarikh pada ............................ haribulan ............................... 2011.Tandatangan                            :
Nama Pembida                            :
No. Kad Pengenalan                         :
Cop Syarikat                            :
                                           39 - 65
40 - 65
                                      LAMPIRAN C

                    MAKLUMAT PEMBIDA

MAKLUMAT LATAR BELAKANG PEMBIDA

1.  Nama Syarikat Pembida

   ________________________________________________________________________2.  Alamat Pejabat:

   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________

   No. Telefon:  ___________________     No. Fax: _______________

   E-mail: _________________________

3.  Pendaftaran       dengan     Kementerian    Kewangan    Malaysia
   ____________________________________________

   (Sertakan Salinan Sijil Pendaftaran)

   i)  No. Pendaftaran: _______________________________________________________

   ii) Tarikh Daftar: _________________ sah hingga _______________________________

   iii) Kod Bidang /Tajuk Kecil: _________________________________________________

   iv) Taraf (Bumiputera/Bukan Burmiputera): _____________________________________

   v) Jika Bumiputera tempoh sah taraf dari ___________________ hingga _____________

4.  Bagi Syarikat Sdn. Bhd. atau Perseorangan (Nyatakan)

   i)    Modal dibenarkan   : RM ______________

   ii)   Modal dibayar    : RM ______________
                        41 - 65
5.  Perniagaan utama lain, jika ada:

   a)   __________________ sejak ________________

   b)   __________________ sejak ________________

6.  Buatan Dalam Malaysia (Jika berkaitan)

   Sebutkan samada barang-barang yang hendak dibekalkan itu dibuat dalam Malaysia atau
   di Luar Malaysia

   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________

7.  Bilangan Pekerja berkaitan tender ini: ______________________

      Pengurusan   : ______________________

      Profesional  : ______________________

      Sokongan    : ______________________

8.  Ahli-Ahli Syarikat:

   a)  Ahli-ahli Lembaga Pengarah

                                Peratus Pegangan
        Nama             Jawatan
                                   Saham (%)
                       42 - 65
     b)   Ahli-ahli Pengurusan dan Profesional


 Bil        Kategori Jawatan                     Bilangan Pekerja


   1  Pengurusan

   2  Pemasaran

   3  Teknikal

   4  Sokongan

   5  Lain-lain (Nyatakan):

     i) ...........................................

     ii) ...........................................
9.    DATA-DATA KEWANGAN

     9.1    Ringkasan harta dan liabiliti seperti yang ditunjukkan dalam Lembaran

          Imbangan (Balance Sheet )* yang diaudit bagi tahun kewangan terakhir.
        Asset*                   Liabiliti*         Nilai Kewangan

          (A)                    (B)           ( Worth) (A – B)

Semasa : RM                    Semasa : RM         Semasa : RM

Tetap   : RM                   Tetap  : RM        Tetap   : RM

       _____________                ____________          __________

Jumlah : _____________               Jumlah : ____________    Jumlah : ___________
                                  43 - 65
9.2  Akaun Wang Di Tangan (Cash in hand) - _______________________

   * Sila sertakan salinan penyata Bulanan Bank tiga (3) bulan terakhir yang telah
    disahkan oleh bank (April 2011 – Jun 2011). Tender yang tidak disertakan
    dengan penyata ini akan ditolak.

   9.2.1   Nama dan alamat bank di mana akaun dibuka:

        ________________________________________________________

   9.2.2   No akaun bank: _________________________________________

9.3  Kemudahan Kredit bagi tender ini. (Sila sertakan salinan surat daripada bank/
   insititusi kewangan terlibat dan diakui sah)

   9.3.1 Nama dan alamat Bank/ Institusi kewangan yang memberi kemudahan

        kredit:

        ________________________________________________________

        ________________________________________________________
   9.3.2 Bentuk dan baki amaun yang boleh digunakan untuk tender ini:

     i.   Overdraf atau Talian Kredit       RM ……………………
     ii.   Overdraf bercagar            RM …………………
    iii.   Pinjaman Tetap Yang akan/ Layak RM …………………
         diperolehi untuk projek ini
    iv.   JUMLAH KESELURUHAN           RM ……………………
10.  No. Cukai Pendapatan: …………………………………………                        44 - 65
Peringatan Penting:

   Sila sertakan salinan Akaun Syarikat bagi dua (2) tahun kewangan terakhir (Tahun 2010
   dan Tahun 2009) yang disahkan dan diaudit oleh Juru Audit bertauliah (Certified
   Accountant) atau sekiranya tiada bagi tahun kewangan setahun sebelum bagi
   menyokong data-data yang diberi. Bidaan yang tidak disertakan dengan akaun ini akan
   ditolak.

**  Sila sertakan salinan penyata Bulanan Bank tiga (3) bulan terakhir yang telah disahkan
   oleh bank sebelum tarikh tutup bidaan. Bidaan yang tidak disertakan dengan penyata ini
   akan ditolak.
                        45 - 65
46 - 65
                                                      LAMPIRAN D

         REKOD PENGALAMAN PERKHIDMATAN/BEKALAN BERKAITAN

(Senarai semua bekalan dan perkhidmatan berkaitan yang telah/ sedang dilaksanakan dalam
                            tempoh 2007 - 2011)

                                            Tarikh Tempoh
                                              kontrak
         Nama
                     Nilai Kontrak         Tempoh              Nama & Alamat
 Bil.   Perkhidmatan/
                         (RM)          Kontrak         Tarikh    Agensi
        Bekalan                                 Tarikh
                                                 Kontrak
                                            Mula
                                                 tamat
* Sila kemukakan lampiran sekiranya ruangan di atas tidak mencukupi

Nama:        .................................................

Tandatangan: .................................................

Jawatan:       ................................................

Tarikh:       ...............................................

Cop Syarikat:

           ......................................................                                       47 - 65
48 - 65
                JADUAL PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN MASJID NEGARA

Bil  Tempat                 Post  Bilangan Pengawal  Status Kawalan  Tugas/Perlaksanaan
                       1   Syif 1 = 1 orang  Statik dan    Mengawal keluar/masuk
1.  Pintu Masuk Utama Masjid Negara        (0830 - 2030)    Rondaan     pengunjung/pelawat di luar
                          1 x KP                waktu melawat dan semasa
                                             waktu melawat dan mengawal
                          Syif 2 = 1 orang           kawasan sekitar termasuk
                          (2030 - 0830)            Makam Pahlawan.
                          1 x PKP
                                             (Mengenali Para Pembesar
                                             Negara)
                       2   Syif 1 = 1 orang  Statik dan    Mengawal keluar/masuk
2.  Pintu Masuk Berhadapan Pusat Islam      (0830 - 2030)    Rondaan     pengunjung/pelawat di luar
                                             waktu melawat dan semasa
                          Syif 2 = 1 orang           waktu melawat dan mengawal
                          (2030 - 0830)            kawasan sekitar termasuk
                                             kiosk CIMB dan Dataran Masjid.

                       3   Syif 1 = 2 orang  Statik dan    Mengawal keluar/masuk
3.  Pintu Masuk Pelancong             (0830 - 2030)    Rondaan     pengunjung/pelawat di luar
                          (2 x Perempuan)           waktu melawat dan semasa
                          1 x PKP               waktu melawat dan mengawal
                                             kawasan sekitar termasuk
                          Syif 2 = 1 orang           kawasan air pancut.
                          (2030 - 0830)
                                             (Boleh bertutur dalam bahasa
                                             Inggeris dan bahasa lain)
                       4   Syif 1 = 1 orang  Statik dan    Mengawal keluar/masuk
4.  Sekolah KPIMN                 (0830 - 2030)    Rondaan     pengunjung/pelawat di luar
                                             waktu melawat dan semasa
                          Syif 2 = 1 orang           waktu melawat dan mengawal
                          (2030 - 0830)            kawasan sekitar termasuk
                                             tapak ekpo Masjid Negara.
                       5   Syif 1 = 1 orang  Statik dan    Mengawal keluar/masuk
5.  Tandas Lelaki/Belakang            (0830 - 2030)    Rondaan     pengunjung/pelawat di luar
                                             waktu melawat dan semasa
                          Syif 2 = 1 orang           waktu melawat dan mengawal
                          (2030 - 0830)            kawasan sekitar termasuk
                                             kawasan parking dan Loading
                                             Bay Masjid Negara.                               49 - 65
                     6  Syif 1 = 1 orang  Statik dan    Mengawal keluar/masuk
6.  Pintu Masuk Berhadapan Muzium      (0830 - 2030)    Rondaan     pengunjung/pelawat di luar
   Kesenian Islam                       kawasan parkir  waktu melawat dan semasa
                       Syif 2 = 1 orang  kenderaan.    waktu melawat dan mengawal
                       (2030 - 0830)            kawasan sekitar termasuk
                                         kawaran parkir.
                     7  Syif 1 = 1 orang  Statik dan    Mengawal keluar/masuk
7.  Dewan Solat               (0830 - 2030)    Rondaan     pengunjung/pelawat di luar
                                         waktu melawat dan semasa
                       Syif 2 = 1 orang           waktu melawat dan mengawal
                       (2030 - 0830)            kawasan sekitar termasuk
                                         keseluruhan kawasan
                                         sembahyang Masjid Negara.
                     8  Syif 1 = 1 orang  Statik dan    Mengawal keluar/masuk
8.  Pejabat                 (0830 - 2030)    Rondaan     pengunjung/pelawat dan
                                         mengawal kawasan sekitar
                       Syif 2 = 1 orang           termasuk kawasan parkir staf
                       (2030 - 0830)            Masjid Negara dan bilik ICT.

                                         (Sopan dan berkebolehan
                                         bertutur dalam bahasa
                                         Inggeris)
                       Syif 1 = 1 orang  Statik dan    Mengawal keselamatan
9.  Kuarters Kakitangan Masjid Negara  9  (0830 - 2030)    Rondaan     kuarters dari masa ke semasa
                                         dan mengawal kawasan sekitar
                       Syif 2 = 1 orang           termasuk keseluruhan kuarters.
                       (2030 - 0830)
                            50 - 65
51 - 65
                                              LAMPIRAN F
                                 (SPP 10/2010 Bertarikh 16 Disember 2010)


                        SURAT AKUAN PEMBIDA
   (PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN BAGI KOMPLEKS BANGUNAN DAN
                      KAWASAN MASJID NEGARA)

Saya, (NAMA WAKIL SYARIKAT) Nombor K.P. …………………………… yang mewakili (NAMA
SYARIKAT) nombor Pendaftaran (MOF/PKK/CIDB/ROS/ROC/ROB) dengan ini mengisytiharkan
bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau
memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam (MASJID NEGARA) atau mana-mana
individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas. Bersama ini
dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk
membuat pengisytiharan ini.

2.    Sekiranya saya, atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati cuba
menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam (MASJID NEGARA) atau
mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas,
maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil:
     2.1  Penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; atau
     2.2  Penamatan kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; dan
     2.3  Lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan yang berkuat
        kuasa.

3.    Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-
mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih dalam
tender/sebut harga seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan
tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang
berhampiran.

Yang Benar,


(Tandatangan)
Nama      : ..........................................
No. KP     : ..........................................


Cop Syarikat       :

Catatan :   i)     *Potong mana yang tidak berkenaan
        ii)    Surat akuan ini hendaklah dikemukakan bersama Surat Perwakilan Kuasa.
                               52 - 65
53 - 65
                                                                    LAMPIRAN G
                            - KEPALA SURAT SYARIKAT -
                                                    Rujukan :
                                                    Tarikh :
Imam Besar
Masjid Negara
Jalan Perdana
50480 KUALA LUMPUR


YBhg. Tan Sri Dato’,


SURAT PERWAKILAN KUASA BERKENAAN eBIDDING JAKIM Bil. 8/2011 UNTUK
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.


2.     Saya, ......................................................... No. K/P ............................................. selaku
............................................................... Syarikat ........................................................... nombor
pendaftaran      syarikat    .....................................  dengan     ini   mewakilkan      kuasa     kepada
.......................................................     No.       K/P       ..............................     jawatan
.....................................................   bagi   menyertai      sebut     harga    seperti    di   atas    dan
menandatangani segala dokumen yang berkaitan dengan sebut harga ini.


Sekian, terima kasih.
...............................................
(.............................................)
Pengarah Syarikat
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
No. Telefon :
                                         54 - 65
55 - 65
                                                  LAMPIRAN Q

(Kew. 284___Pin. 2/94)

                                          No. eBidding: JAKIM BIL. 8/2011                           KERAJAAN MALAYSIA

                     (ARAHAN PERBENDAHARAAN 170)

                     NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN.

SEBUT HARGA UNTUK BEKALAN BARANG-BARANG / PERKHIDMATAN

KEPADA (NAMA SYARIKAT):                      Pelawaan sebut harga dikeluarkan oleh:
..............................................................  Unit Pentadbiran dan Kewangan
...............................................................  Masjid Negara
...............................................................  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
No. Telefon :                           Jalan Perdana
No. Fax :                             50480 KUALA LUMPUR
Nombor pendaftaran dengan                     No. Tel : 0326937784
Kementerian Kewangan : ..........                 Tarikh :

Kod Bidang pendaftaran : 220302

1. Sila beri sebutharga untuk bekalan barang-barang / perkhidmatan yang disenaraikan di
  bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan:

  1.1   Syarat Penyerahan / Penyempurnaan di hantar sendiri oleh pembekal di dalam
       peti sebut harga dan sistem ePerolehan
  1.2   Tarikh Penyerahan / Penyempurnaan dikehendaki seperti spesifikasi yang
       ditetapkan
  1.3   Arahan Pengiriman: Unit Pentadbiran dan Kewangan, Masjid Negara, Kuala
       Lumpur
  1.4   Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam suatu sampul surat berlakri dan
       bertanda “eBidding Jakim Bil. 8/2011”
  1.5   Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di
       alamat di atas tidak lewat pada jam 12.00 tengahari 24 hb Ogos 2011 (Rabu)
  1.6   Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 hari selepas tarikh tutup.
                                    ........                                    56 - 65
   Perihal barang-barang /                         Kadar       Harga
                       Unit       Kuantiti /
Bil  perkhidmatan dan Syarat-syarat
                       Ukuran      kekerapan
   Khas                                  (RM)        (RM)

                                           Untuk diisi

             Untuk diisi oleh Jabatan                    oleh

                                         Penyebutharga
   PERKHIDMATAN KAWALAN
   KESELAMATAN BAGI
   BANGUNAN DAN KAWASAN
   MASJID NEGARA

   Tarikh Penyerahan /
   penyempurnaan   Ditawarkan MENGIKUT
   SPESIFIKASI DITETAPKAN
   LAMPIRAN B
     * Sila sertakan sesalinan Sijil
     Pendaftaran dengan
     Kementerian Kewangan
                                      Jumlah       ________
                                      keseluruhan
                                                ________
                          57 - 65
  i.   Harga yang ditawarkan adalah harga bersih; dan

 ii.   Tempoh/Tarikh penyerahan / penyempurnaan ialah.......................................

Saya / Kami dengan ini menawar untuk membekalkan perkhidmatan di atas dengan harga
dan syarat-syarat yang ditunjukkan di atas dengan tertakluk kepada syarat-syarat di atas
dan di belakang ini.


Tandatangan...................................................

Penyebutharga...............................................

Nama dan K/P................................................

Alamat
Syarikat .........................................................

Tarikh......................................................

Mustahak- Lihat Syarat-syarat Am Di Belakang
                                   58 - 65
D. SYARAT-SYARAT AM

Tertakluk kepada apa-apa syarat khas yang ditetapkan di tempat lain dalam pelawaan ini,
syarat-syarat am yang berikut hendaklah dipakai, melainkan setakat mana syarat-syarat
am itu ditolak atau diubah dengan khususnya oleh penyebutharga.

  1. KEADAAN BARANG

    Semua barang hendaklah tulin, baru dan belum digunakan.

  2. HARGA

   Harga yang ditawarkan hendaklah harga bersih termasuk semua diskaun dan kos
   tambahan yang berkaitan.

  3. SEBUTHARGA SEBAHAGIAN

   Sebutharga boleh ditawarkan bagi semua bilangan item atau sebahagian bilangan
   item.

  4. BARANG-BARANG SETARA

   Sebutharga boleh ditawarkan bagi barang-barang setara yang sesuai dengan
   syarat butir-butir penuh diberi.

  5. PENYETUJUAN

   i.  Kerajaan tidak terikat untuk menyetujuterima sebutharga yang terendah atau
      mana-mana sebutharga

   ii.  Tiap-tiap satu butiran akan ditimbangkan sebagai suatu sebutharga yang
      berasingan.

  6. PEMERIKSAAN

   i.  Kerajaan adalah sentiasa berhak menghendaki barang-barang itu diperiksa
      atau diuji oleh seseorang pegawai yang dilantik olehnya dalam masa
      pembuatan atau pada bila-bila masa lain sebelum penyerahan.

   ii.  Penyebutharga hendaklah memberi kemudahan pemeriksaan atau pengujian
      apabila dikehendaki.

  7. PERAKUAN MENYATAKAN PENENTUAN TELAH DIPATUHI

   Penyebutharga dikehendaki memperakui bahawa yang dibekalkan oleh mereka
   adalah mengikut penentuan atau piawai (jika ada) yang dinyatakan di dalam lawaan
   ini.
                       59 - 65
8. PENOLAKAN

 i.  Barang-barang yang rendah mutunya atau yang berlainan daripada barang-
    barang yang telah dipersetujui sebutharganya boleh ditolak

 ii.  Apabila diminta penyebutharga hendaklah menyebabkan barang-barang yang
    ditolak itu dipindahkan atas tanggungjawab dan perbelanjaannya sendiri, dan ia
    hendaklah membayar balik kepada Kerajaan segala perbelanjaan yang telah
    dilakukan mengenai barang-barang yang ditolak itu.

 iii.  Fasal-kecil (i) dan (ii) di atas ini tidaklah memudaratkan apa-apa hak Kerajaan
    untuk mendapatkan gantirugi kerana kemungkinan kontrak.

9. PENGIKLANAN

    Tiada apa-apa iklan mengenai persetujuan terhadap mana-mana sebutharga
    boleh disiarkan dalam mana-mana akhbar, majalah, atau lain-lain saluran iklan
    tanpa kelulusan Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau Pegawai Kewangan
    Negeri terlebih dahulu.

10. TAFSIRAN

    Sebutharga ini dan apa-apa kontrak yang timbul daripadanya hendaklah
    diertikan mengikut dan dikawal oleh undang-undang Malaysia, dan
    penyebutharga bersetuju tertakluk hanya kepada bidangkuasa Mahkamah
    Malaysia sahaja dalam apa-apa pertikaian atau perselisihan jua pun yang
    mungkin timbul mengenai sebutharga ini atau apa-apa kontrak yang timbul
    daripadanya.
                      60 - 65
BARANG-BARANG EK-STOK ATAU KELUARAN MALAYSIA

 1. CUKAI

   Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk cukai jika berkenaan.

 2. PEMBUNGKUSAN

  i.  Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk belanja bungkusan
     dan belanja pembungkusan.

  ii.  Apa-apa kerugian atau kerosakan akibat bungkusan atau pembungkusan yang
     tidak mencukupi atau yang cacat, hendaklah ditunjukkan.

 3. PENGENALAN

   Nama pembuat, jenama, nombor perniagaan atau nombor katalog dan negeri
   tempat asal barang-barang itu, jika berkenaan, hendaklah ditunjukkan.

 4. CUKAI

   Harga tawaran hendaklah diertikan sebagai termasuk semua cukai, unsur-unsur
   cukai adalah dikehendaki ditunjukkan beransingan.

 5. MATAWANG

   Sebutharga hendaklah dinyatakan dalam Ringgit Malaysia (RM)

 6. PEMBUNGKUSAN

        i.  Barang-barang hendaklah dibungkus dengan sesuai untuk dieksport
           ke Malaysia melainkan jika mengikut norma perdagangan barang-
           barang itu dieksport dengan tidak dibungkus.

       ii.  Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk belanja
           bungkusan dan belanja pembungkusan.

       iii.  Apa-apa kerugian atau kerosakan akibat bungkusan atau
           pembungkusan yang tidak mencukupi atau cacat hendaklah diganti
           oleh penyebutharga.
                      61 - 65
62 - 65
                                          LAMPIRAN H

                      SENARAI SEMAK

DOKUMEN eBIDDING - PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN BAGI KOMPLEKS
BANGUNAN DAN KAWASAN MASJID NEGARA

Sila tandakan (/) bagi dokumen –dokumen yang disertakan:

Bil  Perkara/ Dokumen               Untuk   Ditanda Untuk  Ditanda  Oleh
                          Oleh Syarikat   Jawatankuasa
                                    Pembuka

DOKUMEN SOKONGAN TEKNIKAL

   Jadual  Pematuhan   Spesifikasi   –
1.
   (Lampiran A)


2.  Jadual Penghantaran (Lampiran E)


   Katalog atau brosur bagi semua jenis
3.  item  yang  dikehendaki  oleh  pihak
   Masjid Negara

   Surat Jaminan/ Surat Kuasa/ Integrity
4.
   Pact daripada pembekal asal

DOKUMEN SOKONGAN HARGA

1.  Jadual Harga (Lampiran B)

2.  Maklumat Pembida (Lampiran C)


3.  Rekod   Pengalaman     Perkhidmatan
   Berkaitan (Lampiran D)

4.  Surat Akuan Pembida (Lampiran F)


5.  Surat Perwakilan Kuasa (Lampiran G)


6.  Lampiran Q
                           63 - 65
Bil  Perkara/ Dokumen                    Untuk   Ditanda Untuk  Ditanda  Oleh
                               Oleh Syarikat   Jawatankuasa
                                        Pembuka

7.  Senarai Semak (Lampiran H)

8.  Profil Syarikat

9.  Sijil Pendaftaran dengan Kementerian
   Kewangan dengan kod kod bidang
   220302      (Perkhidmatan     Kawalan
   Keselamatan)

10.  Salinan Penyata Bulanan Akaun bank
   untuk   3   bulan  terkini  yang   telah
   disahkan oleh pihak bank. Tender yang
   tidak   disertakan    dengan     penyata
   bulanan ini akan ditolak.

11.  Salinan akaun syarikat bagi dua (2)
   tahun kewangan terakhir yang disahkan
   dan diaudit oleh Juru Audit bertauliah
   (Certified Accountant) atau sekiranya
   tiada,  sila    kemukakan   bagi   tahun
   kewangan     setahun     sebelum   bagi
   menyokong       data-data   yang   diberi.
   Tender yang tidak disertakan dengan
   akaun ini akan ditolak.

12.  Salinan    Sijil   Suruhanjaya    Syarikat
   Malaysia (SSM)

13.  Bukti Kemudahan kredit dari institut
   kewangan yang diakui sah bagi bidaan
   ini. (Sertakan Laporan Sulit daripada
   pihak Bank /Institut Kewangan atas
   format seperti Borang BA dalam satu
   sampul berlakri) – Jika ada
                               64 - 65
Bil    Perkara/ Dokumen             Untuk   Ditanda Untuk  Ditanda  Oleh
                          Oleh Syarikat   Jawatankuasa
                                   Pembuka

14.    Salinan Sijil Pendaftaran Bumiputera –
     Jika adaPENGESAHAN OLEH SYARIKAT            UNTUK KEGUNAAN JABATAN

Dengan ini saya mengesahkan bahawa Jawatankuasa          Pembuka  mengesahkan
saya telah membaca dan memahami semua penerimaan dokumen bertanda kecuali bagi
syarat-syarat dan terma yang dinyatakan di perkara bil ……………………… (jika ada).
dalam   dokumen  eBidding  ini.  Semua
maklumat yang dikemukakan adalah benar.

                        Tandatangan :

                        Nama:
Tandatangan :

                        Jawatan:
Nama:

                        Tarikh:
Jawatan:                        Tandatangan :
Tarikh:

                        Nama:

                        Jawatan:

                        Tarikh:
                        Tandatangan :

                        Nama:

                        Jawatan:

                        Tarikh:

     Sila lampirkan senarai semak (Lampiran H) di muka hadapan Dokumen Harga.


                          65 - 65

								
To top