Latvijas Lauksaimniecibas Universitate by Ymw6DiP

VIEWS: 198 PAGES: 150

									 Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
      Tehniskā fakultāte
 Lauksaimniecības enerģētikas institūts
Profesionālā bakalaura studiju programma
 Lauksaimniecības enerģētika
       Kods 4252205


  Pašnovērtējuma ziņojums
       Jelgava 2004
                   SATURA RĀDĪTĀJS

                                                  lpp.
  Ievads                                              4
1. Studiju programmas novērtējums                                  6
 1.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi                             6
 1.2. Studiju programmas organizācija                               7
 1.3. Studiju programmas praktiskā realizācija                           8
  1.3.1. Studiju programmas saturs                                8
  1.3.2. Studiju programmas aktualizācijas pamatojums un starptautiskais             9
      salīdzinājums
 1.4. Studiju vērtēšanas sistēma                                 11
 1.5. Studējošie                                         12
  1.5.1. Studējošo skaits programmā                               12
  1.5.2. Pirmajā kursā imatrikulēto skaits                            12
  1.5.3. Absolventu skaits                                    12
  1.5.4. Studējošo aptauja un tās analīze                            12
  1.5.5. Absolventu aptaujas un to analīze                            12
  1.5.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā                   14
  1.6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls                  14
  1.6.1. Akadēmiskā personāla sastāvs                              14
  1.6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija                           15
  1.6.3. Akadēmiskā personāla atlases atjaunošanas, apmācības un attīstības politika       17
 1.7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums                     18
  1.7.1. Studiju procesa un pētnieciskā darba finansēšanas avoti                 18
  1.7.2. LEI infrastruktūras un metodiskais nodrošinājums                    18
 1.8. Ārējie sakari                                        19
  1.8.1. Saistība ar darba devējiem                               19
  1.8.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs              20
  1.8.3. Akadēmiskais personāls, kas veicis zinātniski pētniecisko darbu ārvalstīs        20
  1.8.4. Ārvalstu vieslektoru skaits programmā                          20
  1.8.5. Ārvalstīs studējošie dažādu programmu ietvaros                     20
 2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums un attīstības plāns                20
 2.1. Profesionālās bakalaura studiju programmas“Lauksaimniecības enerģētika” pozitīvie aspekti  20
 2.2. LEI profesionālā bakalauru studiju programmas attīstības perspektīva            21
  Pielikumi                                           22
1. pielikums. LLU senāta lēmums                                  21
2. pielikums. Licence                                       32
3. pielikums. Ekspertīze                                      33
                                                    2
                                        lpp.
 4. pielikums.  Studiju programma un studiju priekšmetu apraksti        36
 5. pielikums.  Profesijas starndarts                     53
 6. pielikums.  Atsauksme                           57
 7. pielikums.  Apliecinājums                         58
 8. pielikums.  Prakses vietas                         59
 9. pielikums.  Akadēmiskā personāla nodomu līgumi un CV            60
10. pielikums.  LEI zinātniskā darbība 2003.gadā               132
11. pielikums.  Lauksaimniecības enerģētikas profesionālā bakalaura studiju  136
         programmas orientējošas izmaksas
12. pielikums.  Lauksaimniecības enerģētikas profesionālā bakalaura studiju  139
         programmas realizācijai izmantojamo telpu nodrošinājums
13. pielikums.  Datormodelēšanas laboratorija                 141
14. pielikums.  Tehnoloģisko procesu programmvadības laboratorija       143
15. pielikums.  Starptautiskās sadarbības līgumi               144
                                           3
                     Ievads

Par LLU Tehnisko fakultāti
    Latvijas Lauksaimniecības universitātes (līdz 1991.g. Latvijas Lauksaimniecības
akadēmija ) Tehniskā fakultāte (līdz 31.12.1995. Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte) ir
dibināta 1944.gadā ar vienu specialitāti – lauksaimniecības mehanizācija. 1959.gadā tika
atvērta specialitāte - automobiļi un automobiļu saimniecība (kopš 1994.g. autotransporta
specialitāte), 1989.gadā – lauksaimniecības elektrifikācijas un automatizācijas specialitāte
(kopš 1994.g. – lauksaimniecības enerģētika), bet 1991.g. – pārtikas iekārtu specialitāte.
2002./2003.m.g. sākās profesionālā bakalaura studijas lauksaimniecības enerģētikā.
    Fakultātes struktūru veido 5 institūti: Izglītības un mājsaimniecības institūts,
Lauksaimniecības enerģētikas institūts, Lauksaimniecības tehnikas institūts, Mehānikas
institūts un Spēkratu institūts. 1997.gadā daļa pētnieku no zinātnes un tehnikas centra
“Rāmava” pārnāca uz fakultāti un tika iekļauti Lauksaimniecības tehnikas institūta struktūrā.
1998.gadā Lauksaimniecības mehanizācijas un enerģētikas zinātniski pētnieciskais institūts
“Ulbroka” iekļāvās Lauksaimniecības tehnikas institūta sastāvā kā juridiska persona.
    2003./2004. akadēmiskā gada sākumā fakultātē bakalaura studijās bija 1105 studenti,
no tiem 536 pilna laika, bet 569 nepilna laika (neklātienes) studenti, 341 maģistrants, no tiem
128 pilna laika un 213 nepilna laika maģistranti, 23 doktoranti, no tiem 13 pilna laika un 10
nepilna laika doktoranti. Uz 01.09. 2003.g. fakultātē bija 78 pasniedzēju štata vietas, 15 no
tiem profesori, 7 asociētie profesori, 22 docenti, 26 lektori un 8 asistenti.
    Fakultātes pastāvēšanas laikā to absolvējuši 5894 studējošie sekojošās programmās un
apakšprogrammās: lauksaimniecības mehanizācijā – 4250 (ieskaitot 674 nepilna laika
studentus); autotransportā – 1252 (527), lauksaimniecības enerģētikā – 161 (38), pārtikas
rūpniecības iekārtās – 18; agroservisā – 13; mājsaimniecībā un izglītībā – 135 (33). Maģistra
studijas inženierzinātnēs absolvējuši 59, bet pedagoģijā – 266 studenti.

Par TF Lauksaimniecības enerģētikas institūtu
    Lauksaimniecības enerģētikas institūts (LEI)
pašlaik vada profesionālā bakalaura studijas
lauksaimniecības enerģētikā un šī virziena maģistra
un doktora studijas.
    LEI pētniecības virzieni: asinhrono motoru un
ģeneratoru aizsardzība; tehnoloģisko iekārtu un procesu
automatizācija;   alternatīvā  enerģētika;  elektro-
tehnoloģija lauksaimniecībā; siltumenerģētika, mākslīgā
intelekta teorija un praktiskā pielietošana, studiju
organizācija un didaktika.
    LEI vadītie studiju priekšmeti: Lietišķā un
teorētiskā elektrotehnika; Katlu mājas un siltumapgāde;
Datorgrafika enerģētikā; Termodinamika; Elektriskie
mērījumi; Elektronika un sakaru tehnika; Siltuma avoti
un sistēmas; Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa;
Alternatīvās enerģijas iekārtas un enerģijas ekonomija;   Institūtā izstrādātais vēja ģenerators
Elektriskais apgaismojums un elektrotehnoloģija;
Elektroapgāde; Automātiskās vadības pamati;            izmēģinājumu poligonā


                                                   4
Elektropiedziņas automatizācija; Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts; Elektrotehniskie
materiāli; Elektromontāža; Energoapgādes sistēmu ekspluatācija; Elektroapgāde un tarifi;
                            Automātiskās     elektropiedziņas
                            projektēšana; Automātisko sistēmu
                            projektēšana; Elektromagnētiskie
                            pārejas procesi; Elektriskās stacijas
                            un tīkli;    Releju aizsardzība
                            un automātika; Uzņēmējdarbība
                            enerģētikā; Automātisko iekārtu
                            drošums; Automātisko sistēmu
                            modelēšana;     Lauksaimniecības
                            elektroapgāde;      Tehnoloģisko
                            procesu automatizācija; Siltuma
                            pārvades procesu modelēšana un
                            optimizācija; Elektrotehnoloģijas
                            lauksaimniecībā;    Elektroiekārtu
    Studenti iepazīstas ar diskrētās elektronikas
           shēmu darbību           atbilstība un sertifikācija.
2004.gadā LEI organizēja starptautisku zinātnisku konferenci “Modernas tehnoloģijas
enerģijas ieguvei un efektīvai izmantošanai”, kas bija veltīta Lauksaimniecības
elektrifikācijas katedras, kā Lauksaimniecības enerģētikas institūta priekšteces, 60. gadu
jubilejai. Konferenci atbalstīja Latvijas Zemkopības Ministrija, Latvijas Zinātnes Padome,
VAS “Latvenergo”, Latvijas Elektroenerģētiķu biedrība un energofirma “Jauda”. Konferencē
tika nolasīti 45 referāti no 7 valstīm (Baltkrievijas, Dānijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas,
Lietuvas un Zviedrijas), kas bija veltīti aktuālām enerģijas ieguves un efektīvas izmantošanas
problēmām, procesu modelēšanai un optimizācijai, alternatīvajai enerģētikai un biomasas
konversijai, kā arī ekoloģiskajām un izglītības problēmām enerģētikā.
                                               5
            1. Studiju programmas novērtējums

1.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi

Mērķi
  Nodrošināt lauku rajonu un mazpilsētu energoapgādes un energoiekārtu ekspluatācijas
  organizācijas ar speciālistiem elektroenerģētikas un siltumenerģētikas jomās.
  Sagatavot kompetentus inženierus, kuri labi pārzina lauksaimniecības ražošanas un
  produkcijas pārstrādes tehnoloģijas , spēj risināt aktuālus enerģijas racionālas
  izmantošanas un modernu energoapgādes tehnoloģiju ieviešanas jautājumus un var
  sekmīgi strādāt inženiertehniskajos, menedžeru, valsts pārvaldes un pašvaldību amatos,
  kas saistīti ar enerģētikas jomu.
  Veicināt lauku reģionu līdzsvarotu attīstību, sagatavojot vispusīgi izglītotus jauniešus –
  inženierdarba karjeras prasībām atbilstošus speciālistus enerģētikā, kuri pēc augstskolas
  atgriežas uz dzīvi dzimtajā novadā, lai strādātu nozīmīgajā un prestižajā enerģētikas
  nozarē, augstas kultūras cilvēkus, savas profesijas, novada un savas valsts patriotus.

Uzdevumi
 1. Izkopt un nostiprināt pašizglītības un pašaudzināšanas prasmes un iemaņas – pamatu
   tālākizglītības procesam mūža garumā.
 2. Attīstīt prasmi problēmu risināšanā, formulēt stratēģiskos un taktiskos mērķus un
   motivēt savu rīcību to sasniegšanā.
 3. Nodrošināt profesionālo – inženiertehnisko sagatavotību atbilstoši Latvijas pašreizējām
   un perspektīvajām prasībām lauku rajonu un lauksaimniecisko tehnoloģiju energoapgādē
   un enerģijas racionālā izmantošanā.
 4. Izkopt un nostiprināt profesionālas prasmes inženiertehniskajā jaunradē.
 5. Nodrošināt studiju organizācijas atbilstību Latvijas valsts likumdošanai un LLU
   Satversmei , kā arī studiju struktūras atbilstību pāstāvošajiem LLU iekšējiem
   normatīviem.
 6. Veidot plaša spektra izpratni par Latvijas (īpaši lauku rajonu) enerģētiku – vēsturisko
   attīstību, pašreizējo situāciju, perspektīvu, enerģētikas ekonomiku, uzņēmējdarbību
   enerģētikā, enerģētisko objektu un sistēmu projektēšanu un ekspluatāciju.
 7. Energoapgādes specializācijā veidot nepieciešamās prasmes un padziļinātas zināšanas
   par:
 elektriskajiem tīkliem un apakšstacijām, to projektēšanu un ekspluatāciju;
 siltumapgādes avotiem un sistēmām, to projektēšanu un ekspluatāciju;
 energoiekārtu lietošanu atbilstoši tehniskās ekspluatācijas un darba drošības
      noteikumiem;
 energoiekārtu ekspluatācijas un remontdarbu organizēšanu un pārraudzību.
 8. Energoekonomikas specializācijā veidot nepieciešamās prasmes un padziļinātas
   zināšanas par:
 dažāda tipa energoiekārtu ekspluatācijas ekonomiku;
 uzņēmējdarbību enerģētikā, vadības zinībām un tirgzinībām;
 enerģijas patēriņa datorizēto uzskaiti un norēķiniem;
 enerģijas tarifiem un to izvēles noteikumiem.
                                              6
Plānotie rezultāti

  pēc studiju programmas apguves, bakalaura darba izstrādes un sekmīgas aizstāvēšanas
  tiek iegūts profesionālā bakalaura grāds lauksaimniecības enerģētikā un kvalifikācija
  “Lauksaimniecības enerģētikas inženieris”;
  jaunieši, kurus interesē uz lauksaimniecību orientētas inženierzinības, iegūst zināšanas, kas
  viņiem nodrošina iespēju konkurēt darba tirgū enerģētikas nozarē un turpināt izglītību
  maģistratūrā;
  valsts institūcijas un privātstruktūras, kas darbojas enerģētikas jomās, saņem profesionāli
  izglītotus speciālistus, kuri labi orientējas ar izvēlēto profesiju saistītajos jautājumos un
  spēj iekļauties kā Latvijas, tā starptautiskajā apritē.

Karjeras iespējas

  Plaša profila kvalitatīvas zināšanas enerģētikā nodrošina darba un karjeras attīstības
iespējas dažādās ar enerģētiku saistītās struktūrās:
 lauku rajonu un pilsētu siltumapgādes un ūdensapgādes uzņēmumos;
 koģenerācijas ietaisēs un hidroelektrostacijās;
 reģionālajos elektriskajos tīklos un apakšstacijās;
 lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes uzņēmumos;
 privātajās energofirmās.


  1.2. Studiju programmas organizācija
    Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
“Lauksaimniecības enerģētika” apstiprināta LLU Senātā 2002. gada 11. decembrī ar lēmumu
Nr. 4-146 (1.pielikums). Faktiski studijas ar studentu uzņemšanu šai programmā tika uzsāktas
2002./2003. m.g. I kursa studentu pilna laika un nepilna laika (neklātienes) studiju grupās.
    Programma “Lauksaimniecības enerģētika” ir ieguvusi LR Izglītības un Zinātnes
ministrijas(IZM) licenci 2003. gada 21. martā ar numuru Nr. 04056-9 ar darbības termiņu līdz
2006. gada 21. martam (2. pielikums). Programmas ieviešanas lietderību atbalsta Zemkopības
ministrijas Lauksaimniecības nozaru un pārstrādes attīstības departaments un Ekonomikas
ministrijas Enerģētikas departaments (3. pielikums).
  Studiju programma tiek realizēta LLU Tehniskajā fakultātē, kur par to atbild
Lauksaimniecības enerģētikas institūts (LEI). Programmas vadītājs ir LEI asoc. profesors,
Dr.sc.ing. Pēteris Leščevics. Profilējošo priekšmetu pasniegšana un bakalaura darbu vadīšana
ir Lauksaimniecības enerģētikas institūta akadēmiskā personāla pārziņā. Atsevišķu speciālo
priekšmetu pasniegšanā tiek iesaistīti vieslektori no RTU un ražošanas organizācijām.
  Programmas “Lauksaimniecības enerģētika” studiju plāns (4. pielikums) atbilst LEI
darbības mērķiem un uzdevumiem: tradicionālās un alternatīvās enerģijas avotu racionālai
izmantošanai lauksaimniecības objektu un tehnoloģisko procesu energoapgādē, pielietojot
procesu modelēšanas un optimizācijas metodes. Studiju programma sastādīta saskaņā ar IZM
dokumentu ”Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
standartu”(20.11.2001. noteikumi Nr. 487) un pilnībā atbilst       profesijas standartam
“Lauksaimniecības enerģētikas inženieris” ar 5. kvalifikācijas līmeni (5. pielikums), ko
apliecina arī Latvijas Elektroenerģētiķu biedrība (6. pielikums).
  Gadījumā, ja profesionālā bakalaura studiju programmas” Lauksaimniecības enerģētika”
realizācija kaut kādu iemeslu dēļ tiek pārtraukta, tad saskaņā ar vienošanos starp LLU
Tehniskās fakultātes dekānu K. Vārtukapteini un LEI direktoru A. Šnīderu, studijas varēs
turpināt TF radniecīgā inženierzinību programmā (7.pielikums).

                                                7
1.3. Studiju programmas praktiskā realizācija

1.3.1. Studiju programmas saturs

  Kopējais 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju apjoms ir 160 KP, kas tiek realizēts 4
gados pilna laika un 5 gados nepilna laika studijās. Katrs studiju gads sadalās 2 semestros (40
KP), bet semestris - 16 nodarbību nedēļās.
  Kopējie pilna un nepilna laika studiju plāni, kā arī studiju laika sadalījums un kontroles
veids dots 4. pielikumā. Studiju plānā paredzēts, ka vienas studiju nedēļas laiku veido 16
auditoriju stundas (lekcijas, laboratoriju un praktiskie darbi). Pārējo laiku 24 stundas sastāda
studenta patstāvīgais darbs ( kontroldarbi, mājas darbi, kursa darbi un kursa projekti).
  Studiju priekšmetu struktūras galvenie bloki, priekšmetu apjoms kredītpunktos (KP) un
procentuālais sadalījums dots 1. tabulā.

                                           1. tabula
                  Studiju priekšmetu struktūra

    N.                               Priekšmetu Sadaļu
             Studiju kursu sadaļas        KP
   p.k.                                skaits KP %

    1.  Vispārizglītojošie studiju kursi         20     11    12,5
    2.  Nozares teorētiskie pamatkursi un infor-     36     11    22,5
       mācijas tehnoloģiju kursi
    3.  Nozares profesionālās specializācijas kursi;   60     22    37,5
       t.s. - energoapgādes novirziena speckursi    (17,5)    (6)    (11)
       t.s. - energoekonomikas novirziena speckursi  (17,5)    (6)    (11)
    4.  Humanitārā bloka izvēle                3    2     1,9
    5.  Bakalaura programmas brīvās izvēles kursi       3    2     1,9
    6.  Prakses                      26     -     16
    7.  Bakalaura darbs                  12     -     7.5

       Kopā                       160     48    100

  KP sadalījums pa priekšmetu blokiem atbilst Augstākās profesionālās izglītības standarta
prasībām. Profesionālā bakalaura studijās paredzēts nostiprināt un padziļināt zināšanas
vispārizglītojošos priekšmetos, kas dod iespēju iegūt profesijai nepieciešamās zināšanas
nozares teorētiskajos pamatkursos un informāciju tehnoloģiju kursos, kā arī nozares
specializācijas kursos un speciālajos priekšmetos. Obligāto studiju priekšmetu īpatsvars ir
noteicošais (61,6%), taču arī izvēles priekšmetu kopapjoms ir pietiekams (14,7 %), pie tam
obligātās izvēles priekšmeti pārsvarā ir nozares speciālie priekšmeti, kas ļauj labi sagatavoties
profesijas apguvei.
  Programmas sadaļā “Nozares profesionālās specializācijas kursi” ir iekļauti specializācijas
“energoapgāde” vai “energoekonomika” novirzienu obligātā izvēle 17,5 KP apjomā.
  Studiju laikā paredzēts izstrādāt 9 kursa darbus, nokārtot 25 eksāmenus un 39 ieskaites,
aizstāvēt 4 prakses atskaites, kā arī izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu.
                                                8
  Atbilstoši studiju programmas sadalījumam ražošanas prakses paredzētas dažādos Latvijas
uzņēmumos, ar kuriem panākta vienošanās par prakšu vietām (8. pielikums).
  Studiju darba kontroles sadalījums dots 2. tabulā.
                                     2. tabula
           Darba kontroles sadalījums studiju programmā

       Kontroles      1. kurss  2.kurss   3. kurss  4. kurss  Kopā
        veids
    Eksāmeni           7      7      7     4     25
    Ieskaites          12      9      12     6     39
    Kursa darbi                1      3     5     9
    Prakses atskaites             1      1     2     4
    Bakalaura darbs                         1     1
    Kopā             19      18     23     18    78


Darba kontroles sadalījums pa kursiem ir vienmērīgs, izņemot 3. kursu, kurā ir relatīvi liels
ieskaišu un kursa darbu skaits. 4. kursa 7.semestrī beidzas studiju priekšmetu apguve . 4.
kursa 8. semestrī studenti iziet inženierdienesta praksi, kuras laikā izstrādā bakalaura darbu.
    Studiju prakse(26 nedēļas) energouzņēmumos un bakalaura darba izstrāde garantē
studiju beidzēja sagatavotību profesijai “Lauksaimniecības enerģētikas inženieris” ar 5.
kvalifikācijas līmeni.


1.3.2. Studiju programmas aktualizācijas pamatojums
    un starptautiskais salīdzinājums


   Lauksaimniecības enerģētikas profesionālā bakalaura studiju programma izveidota uz
esošās ilgā laika periodā aprobētās akadēmiskās studiju programmas bāzes. Lauksaimniecības
enerģētikas   specialitāte tika dibināta pirms 14 gadiem, lai samazinātu energoapgādes
speciālistu trūkumu lauku rajonos, ciematos un mazpilsētās. Lauksaimniecības enerģētikas
absolventi sekmīgi konkurē darba tirgū. Joprojām pieprasījums pēc tiem pārsniedz
piedāvājuma iespējas. Pašlaik šīs specialitātes 9 izlaidumu absolventi strādā reģionālajos
elektriskajos vai siltumtīklos, pilda enerģētiķu funkcijas pašvaldību iestādēs, ieņem dažādus
amatus VAS “Latvenergo” sistēmā un citās enerģētikas firmās, kā arī darbojas privātajā
enerģētikas biznesā.
Galvenokārt šo specialitāti izvēlas lauku rajonu un mazpilsētu jaunieši. Studējot LLU šie
jaunieši apgūst zināšanas gan pamatprofesijā – enerģētikā, gan lauksaimniecībā, izvēloties sev
nepieciešamos papildus priekšmetus arī no brīvās izvēles studiju priekšmetu klāsta
lauksaimniecības ražošanas tehnoloģijās, kas pieejami vienīgi studējot LLU. Iegūtās zināšanas
dod iespēju sakārtot un modernizēt lauku saimniecību elektroapgādes un siltuma apgādes
iekārtas, izprojektēt un ieviest alternatīvās enerģijas iekārtas, koģenerācijas iekārtas un
mazjaudas hidroenergoagregātus atkarībā no konkrētās situācijas un iespējām.
   Šādu daudzpusīgi izglītotu cilvēku atgriešanās lauku vidē veicina tās uzlabošanu un
līdzsvarotu attīstību paaugstinātas konkurences apstākļos. Ieejot Eiropas Savienībā daudzas
lauku saimniecības nespēs izdzīvot ar tīro lauksaimniecību. To pierāda ES valstu pieredze.
Tādēļ šādu jauniešu atgriešanās lauku vidē, kuri apguvuši profesionālās zināšanas prestižajā
                                               9
enerģētikas nozarē, veicinās lauku reģionu stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību un nodrošinās
paaudžu maiņu reģionālajos enerģētikas objektos, kas joprojām ir aktuāls jautājums.
   Inženieriem enerģētiķiem, kas strādā ar enerģijas ražošanas un sadales iekārtām
lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādes un pārstrādes uzņēmumos, vietējos un
reģionālajos tīklos, vienlīdz labi jāpārzina kā elektrotehniskie, tā siltumtehniskie procesi ar
labām praktiskā darba iemaņām energoiekārtu ekspluatācijā, kā arī energosaimniecības darba
organizācija.
   Akūti trūkst speciālistu apkures iekārtu, īpaši ar gāzi, apkopēm, uzraudzībai un
remontiem. Līdz ar to darba tirgus pieprasījums diktē prasības, kas nosaka nepieciešamību
pārveidot l/s enerģētikas akadēmisko studiju programmu par profesionālo studiju programmu
ar ievērojami paplašinātu inženierdarba prakšu apjomu un izvērstāku siltumenerģētisko daļu.
   Pieteiktā profesionālā bakalaura studiju programma l/s enerģētikā ir unikāla ar to, ka tā
dod iespēju sagatavot plaša profila enerģētikas inženierus, kas vienlaicīgi pārzina
elektroenerģētiku un siltumenerģētiku, kā arī lauksaimniecības ražošanas tehnoloģiju un līdz
ar to spējīgi risināt lauku reģionu enerģētikas problēmas.
   Studiju programma tika salīdzināta un saskaņota ar vairākām Eiropas valstu augstskolu
analogām studiju programmām (Igaunijas, Lietuvas, Norvēģijas Lauksaimniecības
Universitātes, Cranfield Universitātes Silsoe koledžas (Lielbritānija), Atēnu Universitātes
(Grieķija), Braunšveigas Tehniskās Universitātes (Vācija), Rīgas Tehniskās Universitātes
u.c. līdzīgām studiju programmām). Galveno fundamentālo un speciālo priekšmetu apjoma
īpatsvari(%) doti 3. tabulā.
                                           3. tabula
Profesionālā bakalaura studiju programmas ”Lauksaimniecības enerģētika” salīdzinājums ar
citu universitāšu radniecīgām studiju programmām

                  RTU     TF studiju priekšmeta     8 ES valstu un
Nr. Studiju         TF,  enerģēt.  apjoma atbilstošākā      4 ASV
p.k priekšmets        %   un     augstskola           universitātēs
.                  el.tehn.
                  spec.,%
                           Augstskola     %  min,% max,
                                           %
1.  Matemātika        9.5   11.6   Aiovas Universitāte   9.4  6.0  16.2
2.  Fizika          4.5    5.8   Atēnu          4.4  3.1  9.5
                        Lauks.Universitāte
3.  Ķīmija          1.6   1.9   Cranfield Universitāte  1.7   1.0   8.0
4.  Humanitārie        5    5.8   Aiovas Universitāte   8.8   0.0   13.9
   priekšmeti
5.  Elektrostacijas un    5.2   8.1   Readingas        6.6   1.9   14.4
   tīkli                   Universitāte
6.  Siltumapgādes avoti   5.1   2.1   Cranfield Universitāte  4.4   1.6   10.9
   un sistēmas
7.  Alternatīvā       3.3    -    Cranfield Universitāte  1.9   -    -
   enerģētika
8.  Elektrotehnika      3.7   9.2   Cranfield Universitāte  4.7   2.2   16.9
9.  Siltumtehnika      2.0    -    Atēnu          1.6   1.6   3.8
                        Lauks.Universitāte
10. Izvēles disciplīnas   19.3   19.0   Norvēģijas        17.   3.5   32.0
                        Lauks.univers.      0

                                                10
   Visās iepazītajās programmās ir līdzīga studiju priekšmetu programmu izstrādes
metodika, studiju procesa organizācija lekcijās, semināros, praktiskajos un laboratorijas
darbos, individuālajā un grupu darbā, kursa darbu un projektu izstrādē, kā arī mutiskajos,
rakstiskajos un akumulējošajos eksāmenos. Visās augstskolās notiek mācībspēku un studentu
apmaiņa studiju un stažēšanās nolūkā, pastāv specializācijas iespējas.
   Būtiskākā atšķirība ES augstskolās ir tā, ka bakalaura studiju programmas lielākoties ilgst
3-3,5 gadus ar kopējo kredītpunktu skaitu 120–140. LLU bakalaura studijas ilgst 4 gadus ar
kopējo kredītpunktu skaitu vismaz 160 KP .
   Fundamentālo, humanitāro, speciālo un izvēles priekšmetu procentuālais sadalījums iekļaujas
izkliedes robežās. Galvenā atšķirība ir tā, ka apskatītajās universitātēs radniecīgās programmas ir
orientētas vai nu tikai uz elektroenerģētiku, vai siltumenerģētiku. Piedāvātā programma veidota kā
plaša profila profesionālā programma, kas aptver kā vienu, tā otru virzienu ar specializācijām
energoapgādē un energoekonomikā, un kuras galvenais mērķis – apmierināt darba tirgus izvirzītās
prasības pašlaik un tuvākajā nākotnē.                1.4. Studiju vērtēšanas sistēma

    Priekšmetu studijas rezultātu novērtē par priekšmetu atbildīgais pasniedzējs eksāmenu
un ieskaišu veidā, pielietojot 10 ballu vērtēšanas sistēmu ar mazāko sekmīgo atzīmi 4 balles.
Priekšmetos , kuri veltīti kursa darbu(projektu)izstrādei , atzīmju grāmatiņās ir divi vērtējumi:
1- ieskaite bez atzīmes par teorētisko daļu; 2- kursa darba(projekta) novērtējums ar atzīmi. Ja
studiju priekšmets ir sadalīts divos vai vairākos semestros, tad studenta darbs par katru
priekšmeta sadaļu tiek novērtēts ar ieskaiti.
  Bakalaura darba aizstāvēšana notiek publiski, bet novērtējumu veic LLU Rektora nozīmēta
Valsts eksamenācijas komisija 9 cilvēku sastāvā, kurā ir pārstāvji no TF un ražošanas, un
kuru vada Ulbrokas Lauksaimniecības tehnikas institūta direktors, inženierzinātņu doktors D.
Viesturs. Pašlaik visām TF inženierzinību specialitātēm bakalaura darbus vērtē viena un tā pati
komisija. Ieviešot jauno profesionālā bakalaura studiju programmu lauksaimniecības
enerģētikā tiks organizēta atsevišķa eksamenācijas komisija, kuras sastāvā būs pārstāvji no
LEI, RTU, VAS Latvenergo struktūrām un lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumiem.
    Bakalaura darba apjoms ir aptuveni 40- 50 datorsalikuma lapas ar tekstu, shēmām un
attēliem, kurā aplūkoti kādas enerģētiskās iekārtas vai procesa darbības teorētiskie, praktiskie
un ekonomiskie jautājumi (literatūras apskats un problēmas nostādne, inženieranalīze,
eksperimentālie un ražošanas pētījumi, tehniskā faila realizācija un darba rezultātu
ekonomiskais novērtējums). Katru bakalaura darbu novērtē recenzents, par to atsauksmi dod
darba vadītājs.
  Students, aizstāvot bakalaura darbu, pēc ziņojuma atbild uz komisijas locekļu jautājumiem
un parāda savas zināšanas un prasmes izvēlētās tēmas risināšanā, kā arī       enerģētikas
vispārteorētiskajos un praktiskajos jautājumos. Katrs komisijas loceklis protokolē savus
jautājumus un atbilžu individuālos vērtējumus atsevišķā listē, kuras pēc attiecīgā bakalaura
darba aizstāvēšanas savāc un apkopo komisijas sekretārs. Bakalaura darba autora zināšanu un
prasmju galīgā novērtējuma atzīme veidojas kā vidējais aritmētiskais no visu komisijas
locekļu individuālajiem vērtējumiem ar vienu decimālciparu aiz komata. Galīgo vērtējumu
komisija apstiprina atklāti balsojot. Atbilstoši TF nolikumam, ja vidējās atzīmes pirmais
decimālcipars aiz komata ir vienāds vai lielāks par”5”, tad atzīmi noapaļo uz augšu, ja tas ir
mazāks par “5” tad - uz leju. Vērtējums “gandrīz viduvēji” (4) ir zemākā apmierinošā atzīme.                                               11
                   1.5. Studējošie

1.5.1. Studējošo skaits programmā

  Profesionālā bakalaura studiju programmā “Lauksaimniecības enerģētika” studijas tika
uzsāktas 2002./2003.st.g. Pašlaik programmā(1.,2. un 3. kursā) studē 64 pilna laika studenti un
92 nepilna laika(neklātienes) studenti. Pavisam kopā – 156 studenti.

1.5.2. Pirmajā kursā imatrikulēto skaits

  Profesionālā bakalaura studiju programmā “Lauksaimniecības enerģētika” studijas 1.
kursā 2004./2005.st.g. uzsākuši 26 pilna laika studenti un 54 nepilna laika studenti. Pavisam
kopā – 80 studenti.

1.5.3. Absolventu skaits

  Pagaidām šo programmu nav absolvējis neviens students. Pirmais izlaidums notiks
2006.gadā.

1.5.4. Studējošo aptauja un tās analīze

   Studentu aptauja tika veikta 2003./2004.st. g. pavasara semestrī. Tajā piedalījās 59
studenti. No tiem 35 profesionālā bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecības
enerģētika” 1. un 2. kursa studenti un 24 akadēmiskā bakalaura lauksaimniecības enerģētikas
specialitātes studiju programmas 3.un 4. kursa pilna laika studenti, kas sastāda 35 % no
kopējā šajās programmās studējošo skaita .Abas studiju programmas ir cieši saistītas, jo pirmā
ir atvasināta no akadēmiskās programmas, kas izturējusi 10 gadu laika pārbaudi.
   Aptaujas anketā ietvertie 20 jautājumi ļauj uzzināt studentu viedokli par: viņu motivāciju
studijām un attieksmi pret tām; mācībspēku kvalifikāciju un studiju menedžmentu no dekanāta
puses; studiju programmas struktūru, tās priekšmetu saturu un loģisko sasaisti; izmantojamiem
studentu zināšanu vērtēšanas paņēmieniem un       atsevišķu studiju priekšmetu iespējām,
lietderību un nepieciešamību profesijas apguvē , informācijas tehnoloģiju izmantošanā, valodu
prasmes izkopšanā, u.c. aspektos. Profesionālā bakalaura studiju programmas un tās
realizācijas kvalitātes uzlabošanai un fakultātes darbā konstatēto trūkumu novēršanai anketa
paredz arī brīvā stilā formulētus priekšlikumus.
    Kopumā lauksaimniecības enerģētikas profesionālā bakalaura studiju programmu un
tās realizācijas organizatoriski metodisko nodrošinājumu studenti vērtē atzinīgi. Par to liecina
šādi aptaujas anketu atbilžu analīzes rezultāti:
    raksturojot motivāciju studijām, studenti uzrāda tās avotus – reklāmu (5%), ģimeni
    (29%), draugus (10%), citus iemeslus (56%), t.sk., zināšanu nepieciešamību (27%) un
    specialitātes prestižu (24%); tātad ģimenes viedoklis, zināšanu nepieciešamības apziņa
    un enerģētiķu specialitātes prestižs ir noteicošie motīvi studijām;
    par mācībspēku kvalifikāciju studentiem ir šāds pozitīvs vērtējums - profesionalitāti
    specialitātē atzīmē (41%), metodikā(45%), saskarsmē (45%);
    90% studenti atzīst demokrātijas principu īstenošanos fakultātes vadībā un 90%
    nesaskata arī problēmas fakultātes administratīvā un akadēmiskā personāla un studentu
    saskarsmes jomā;
    salīdzinoši daudzi studenti (54%) norāda, ka pašiem studentiem jāmaina sava
    attieksme pret studijām;

                                               12
     studenti apstiprina, ka programmā nav nevajadzīga studiju priekšmetu satura
     dublēšanās (79%) un ka studiju priekšmeti ir loģiski izkārtoti pa studiju semestriem
     (80%);
   studentiem interesantāko un patīkamāko studiju priekšmetu vidū visbiežāk minēti-
     elektrotehnika, termodinamika, alternatīvā enerģētika un citi specialitātes profilējošie
     studiju priekšmeti;
   grūtības studijās visbiežāk sagādā- augstākā matemātika (17%), fizika (39%),
     inženiergrafika (7%), humanitārie studiju priekšmeti (10%), t.sk., valodas;
   izvēles studiju priekšmetu skaits un apjoms programmā apmierina 88% studentus, 95%
     pozitīvi vērtē zināšanu vērtēšanas sistēmu fakultātē, vienlaicīgi 14% iebilst pret pieeju
     studentu darba vērtēšanā fizikā un izmantoto vērtēšanas metodi;
   lekciju, laboratorijas darbu un    praktisko darbu procentuālā attiecība kopumā ir
     pieņemama 95% studentu.
    Par studentu vēlmju izpildīšanos atsevišķos studiju priekšmetos liecina šādas pozitīvas
atbildes: iespējas papildināt zināšanas valodās, t.sk., valsts valodā un svešvalodās (92%),
darbā ar datoru (84%); nodarboties ar fizisko kultūru, sportu un veselības nostiprināšanu
(66%).
    Ir vairāki studentu priekšlikumi fakultātes darba uzlabošanai, piemēram, lielāku vērību
veltīt praktiskā darba paņēmienu apguvei, modernizēt laboratoriju tehnisko aprīkojumu, vairāk
akcentēt profilējošo priekšmetu studijas.

1.5.5. Absolventu aptaujas un to analīze

   Pagaidām profesionālā bakalaura studiju programmu nav absolvējis neviens students.
Tādēļ aptaujāti tika 12 TF inženierzinību akadēmisko studiju absolventi, kuri studiju laikā bija
cieši saistīti ar LEI ,strādājot studentu zinātniskos darbus, diplomprojektus vai bakalaura
darbus .
   83% aptaujāto ir lauku rajonos uzauguši cilvēki. Pēc aptaujāto pašvērtējuma 31% viņu ir
darba devēji, bet 69% darba ņēmēji. Tomēr 92% aptaujāto ir dažādu struktūrvienību vadītāji.
Galvenie darba uzdevumi pašreizējā darba vietā aptaujātajiem ir: administratīvais darbs- 50%,
tehnikas apkalpošana- 42%, informāciju tehnoloģijas joma-25%, ražošana- 17%.
   Studiju laikā 59% aptaujāto bijuši ražošanas praksē ārzemēs, pie kam 92% gadījumu
praksi organizējusi LLU. Daļa absolventu – 33% studiju laikā papildinājuši zināšanas arī
dažādos kursos.
   91% aptaujāto apliecina, ka viņiem bijusi nepieciešamība savā praktiskajā darbībā
(inženiertehniskajos aprēķinos, projektēšanā, iekārtu ekspluatācijā un administrēšanā)
izmantot augstskolā gūtās zināšanas. Vērtējot savu sagatavotību darba karjerai, 33% to atzīst
par teicamu, 50% - par labu , 17% - par apmierinošu. Diferencēto pašvērtējumu pa darbības
veidiem raksturo sekojošs procentuālais sadalījums.

 Darbības veids         Teicami    Labi   Apmierinoši   Vāji

 organizatoriskā          18     73       9      0

 profesionālā- specialitātē     58     34       8       0

 praktiskā             25     25      50       0

 radošā             46     24       15    15
   Kopumā līdzšinējā studiju darba organizācija un studiju programmas saturs absolventu
skatījumā problēmas nerada. Tomēr turpmāk lielāku vērību jāveltī praktisko un radošo
                                            13
prasmju attīstīšanai. Priekšlikumu klāstā studiju darba uzlabošanai biežāk minētas šādas
zināšanu jomas: rūpniecības elektronika, jaunās tehnoloģijas un iekārtas, svešvalodas,
saskarsmes psiholoģija.
   Aptaujas datu analīze liecina, ka TF absolventu kvalifikācija nodrošina viņu
konkurētspēju Latvijas darba tirgū.

1.5.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā

   Studiju laikā studentiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties studiju programmu vērtēšanā.
Studenti regulāri tiek aptaujāti ar anonīmu anketu palīdzību par priekšmeta saturu un
pasniegšanas kvalitāti. Četri studentu pašpārvaldes pārstāvji darbojas TF Domē, piedaloties ar
studiju procesa nodrošināšanu saistīto jautājumu lemšanā. Arī LLU Senātā ir studentu
pārstāvniecība.

    1.6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls
1.6.1. Akadēmiskā personāla sastāvs
    Profesionālā bakalaura studiju programmā iesaistītais TF Lauksaimniecības enerģētikas
institūta(LEI) akadēmiskais personāls ir 9 cilvēki, ar kuriem noslēgti nodomu līgumi par
studiju realizāciju atsevišķos nozares speciālajos priekšmetos (9.pielikums)un kuru
pasniedzēja darbs LEI ir pamatdarbs un LLU ir pamatdarba vieta. Līgumi noslēgti ar šādiem
pasniedzējiem:
  1 – profesors, Dr. habil. sc. ing., LEI direktors Andris Šnīders;
  2 – profesors, Dr. habil. sc. ing., LLMZA loceklis Genadijs Moskvins;
  3 – asociētais profesors, Dr.sc. ing. ,programmas vadītājs Pēteris Leščevics;
  4 – asociētais profesors, Dr.sc. ing. Ainārs Galiņš;
  5 – docents, Dr.sc. ing., Dr. paed. Ilmārs Žanis Klegeris;
  6 – docents, M. sc. ing. Raimunds Šeļegovskis;
  7 – lektors, M. sc. ing. Imants Plūme;
  8 – asistente, LEI maģistrante Liene Kanceviča;
  9 - asistents- stažieris, LEI maģistrants Indulis Straume

  Profesionālās specializācijas priekšmetu pasniegšanā piedalās sekojoši vieslektori, kuru
pamatdarba vieta nav LLU:
  1 - RTU EEF profesors, Dr. sc.ing. Jānis Rozenkrons (Elektriskās stacijas un tīkli,
    elektromagnētiskie pārejas procesi, releju aizsardzība un automātika);
  2 – docents, M.sc.ing. Aigars Laizāns no A/S “Preses nams” (Uzņēmējdarbība,
     mārketings, energoekonomika);
  3 - lektors, M.sc.ing. Ivars Pelšs no SIA “Power Electronics Baltic” ( elektriskās
    tehnoloģijas, elektroapgaismojums);
  4 - lektors, Dipl. ing. Vilnis Siliņš no DET ( Elektroapgāde, elektroenerģijas uzskaite un
    tarifi, elektrodrošība).
    Kopsavilkums par LEI akadēmiskā personāla sastāvu dots 4. tabulā. 56% akadēmiskā
personāla ir ar doktora vai habilitētā doktora zinātnisko grādu, 22% - ar maģistra akadēmisko
grādu. Docentam I.Ž. Klegerim ir divi doktora grādi – inženierzinātnē un pedagoģijā. Asistenti
ir ar bakalaura akadēmisko grādu, taču abi studē maģistratūrā. Maģistriem Imantam Plūmem
un Raimundam Šeļegovskim doktora disertācijas ir ar augstu gatavības pakāpi un tuvākā gada
laikā ieplānots tās aizstāvēt. LEI akadēmiskā personāla vidējais vecums ir 49 gadi, 45% ir
jaunāki par 45 gadiem. Pēdējos 2 gados LEI akadēmiskais personāls papildināts ar 2 jauniem

                                              14
asistentiem – Lieni Kanceviču un Induli Straumi. Abi absolvējuši lauksaimniecības
enerģētikas akadēmiskā bakalaura studiju programmu un turpina studijas maģistratūrā.

              LEI Akadēmiskā personāla sastāvs      4. tabula

 Amats      Skaits            Zinātniskais grāds
                  Dr.habil.sc.ing.    Dr.sc.ing.  M.sc.ing.
Profesori      2           2          -       -
Asociētie      2           -          2       -
profesori
Docenti       2           -          1       1
Lektori       1           -          -       1
Asistenti      2           -          -       -
Kopā         9           2          3       2
   %       100          22         34       22

  Visi vieslektori ir augstas kvalifikācijas speciālisti savā nozarē.
  Jānis Rozenkrons ir RTU Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultātes profesors – speciālists
par elektriskajām spēkstacijām un tīkliem.
  Aigars Laizāns bez maģistra grāda inženierzinātnēs ieguvis       arī uzņēmējdarbības
vadīšanas maģistra (Master of Business Administration) grādu Rīgas Biznesa Institūtā.
Stažējies finansu iestādēs Otavā un Toronto Kanādā, Norvēģijas Lauksaimniecības
Universitātē Dr.ing. kursos "Vadības tehnika un automatizācija" ("Control Engineering and
Automation"), kā arī Karaliskajā Veterinārijas un Lauksaimniecības universitātē Dānijā
Dr.ing. kursos "Mērīšanas tehnika un Datu apstrāde".
  Vilnis Siliņš ir diplomēts inženieris – enerģētiķis ar lielu darba pieredzi ražošanā Dievidu
elektriskajos tīklos.
  Ivars Pelšs kopš 1997. gada strādā ar elektrotehnoloģiju pielietojumu saistītās firmās un ir
specializējies elektriskā apgaismojuma un elektrisko tehnoloģiju jomās.
  Vieslektoru lielajai praktiskā darba pieredzei un zināšanām enerģētikas jomā ir būtiski
svarīga nozīme profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanai lauksaimniecības enerģētikas
specialitātē.

1.6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija
   Akadēmiskā personāla zinātniskā un pedagoģiskā kvalifikācija atbilst struktūrvienības
(LEI) mērķu un uzdevumu īstenošanai profesionālā bakalaura programmā “Lauksaimniecības
enerģētika”. Divi ir LZP granta tēmu vadītāji. Pārējie piedalās gan grantu, gan pētniecisko
līgumdarbu un starptautiskās sadarbības līgumu izpildē alternatīvās(atjaunojamās) enerģijas un
mākslīgā intelekta izmantošanas jomās, kā arī enerģētisko procesu vadībā un optimizācijā.
   Ar bakalaura specializācijas priekšmetiem saistītie LEI mācību spēki pēdējos gados
piedalījušies VAS Latvenergo finansētajos pētījumos 9,8 tūkst. Ls apjomā “Vēja ģeneratoru
izmantošanas perspektīvas Lavijā to tehnisko, ekonomisko un ekoloģisko aspektu
novērtējums” par vēja energoresursu izmantošanas stratēģiju Latvijā nākamajos 10 gados.
   2004.gadā LEI tiek veikti 3 Latvijas zinātnes padomes finansēto grantu pētījumi 4 tūkst.
Ls apjomā un 2 projekti 1,5 tūkst. Ls apjomā. I. Plūme ir līgumdarba vadītājs ar Rīgas Mežu
Aģentūru un piedalās kā izpildītājs Zviedrijas – Latvijas kopprojektā (5. tabula).                                               15
           LZP Granti un projekti           5. tabula

Nr.  Tēmas nosaukums        Zinātniskais   Pasūtītājs un gada    Izpildes
p.k.                 vadītājs     finansējums       laiks
1.   Notekūdeņu attīrīšanas     Dr.h.sc. ing.  LR Zinātnes Padome    2004.-
    iekārtu autonoma energo-    A.Šnīders    (Ls 1279)        2007.g.
    apgāde izmantojot biogāzi            Enerģētikas
    (Granta tēma Nr.04.1077 )            apakšnozare

2.   Mākslīgā intelekta sistēmu   Dr.h.sc. ing.  LR Zinātnes Padome    2001.-
    attīstība lauksaimniecībā   G.Moskvins    (Ls 2086) Informāciju  2004.g.
    (Granta tēma Nr.01.0867)            tehnoloģiju nozare

3.   Atbilstības kontrole      Dr.h.sc. ing.  LR Zinātnes Padome    2001.-
    patērētāju tiesību un     G.Moskvins    (Ls 788)         2004.g.
    interešu aizsardzībai              Ekonomikas nozare

4.   Līgums ar Rīgas Mežu      M.sc.ing.    Līgums RPA-RMA      2004.g.
    Aģentūru ”Biomasas       I. Plūme     1.7.9.-60
    atlikumu kompostēšanas             (Ls 1000)
    tehnoloģijas izstrāde “

5.   Zviedrijas – Latvijas       Dr. sc. ing.  Līgums 3/00 L-45   2004.g.-
    projekts “Lauksaimniecības    V.Jansons    (Izpildītāja I.Plūmes 2005.g
    noteču samazināšana        (izpildītājs  daļa- Ls 500)
    Baltijas jūrā” (BEAROP)      M.sc.ing.
                     I. Plūme)
    Spējīgākie studenti tiek iesaistīti zinātniski pētnieciskajā darbā. Labākie studentu
zinātniskie darbi katru gadu tiek prēmēti LIF Mērķprogrammas un VAS “Latvenergo” un LEB
rīkotajos konkursos, kuros tie sekmīgi konkurē ar RTU studentu darbiem. Tā 2004.gada
konkursā prēmēti sekojoši studentu darbi:
     Indulis Straume.” Saules enerģijas izmantošana Jelgavas dzirnavnieka graudu
      kaltē”(bakalaura darbs, vad. asoc. prof. P. Leščevics);
     Andris Spīdāns. “Paneļa apsilde ar kompostēšanas enerģiju” (bakalaura darbs, vad.
      lekt. I.Plūme);
     Žanna Klegere. “Vēja enerģētika Latvijā – stāvoklis un perspektīva”(studentu
      zinātniskais darbs, vad. prof. J. Rozenkrons)
     Ritvars Klapars. “ Vidējā sprieguma kabeļu tīkla diagnostika”( maģistra darbs, vad.
      asoc. prof. A. Galiņš).
   LEI maģistranti Liene Kanceviča un Andris Spīdāns saņem VAS “Latvenergo”stipendiju.
2002. gadā LEI maģistratūras absolvente Larisa Klidziņa saņēma LZA un VAS “Latvenergo”
jaunā zinātnieka balvu par nozīmīgu devumu enerģētikā.
    LEI akadēmiskā personāla veiktais pētnieciskais darbs pozitīvi ietekmē studiju
programmas realizāciju. Studentu piesaiste zinātniski pētnieciskajā darbā veicina radošo spēju
attīstību un profesionālās kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanu. Visi LEI izstrādātie un
aizstāvētie bakalaura akadēmiskie darbi ietver pētnieciskā darba sadaļu, kas pozitīvi ietekmē
darba autoru prasmi risināt aktuālas enerģijas ieguves un izmantošanas problēmas.
    LEI štata mācību spēku un viņu vadīto doktorantu zinātniskā darba virzieni ir sekojoši:
    enerģētisko procesu vadība, modelēšana un optimizācija (prof. A.Šnīders, asoc.prof.
     P.Leščevics, asist. I.Straume, doktoranti A.Jēkabsons un N.Hmara);
                                               16
    alternatīvās (atjaunojamās) enerģijas avoti un iekārtas (asoc.prof. A.Galiņš, asist.
    L.Kanceviča, doktorante K.Zihmane);
   siltumapgādes procesi un biomasas konversija (doc. R.Šeļegovskis, lekt. I.Plūme,
    doktorants N.Visockis);
   inženierzinību studiju nodrošinājums un didaktika ( doc. I.Ž. Klegeris, asoc. prof. P.
    Leščevics, doktorants O. Vronskis).
  LEI akadēmiskais personāls gadā publicē 14- 16 zinātniskās publikācijas, kurās kā
līdzautori tiek piesaistīti maģistranti un doktoranti. Apmēram tikpat daudz referātu tiek
nolasīts vietējās un starptautiskās konferencēs( 10. pielikums).
  Par akadēmiskā personāla kvalifikāciju liecina arī vadošo mācību spēku iesaistīšanās
dažādās zinātniskās un profesionālās organizācijās un komisijās.
  Profesors G. Moskvins ir “International Academy of Ecology”un“The World academy of
Vitaology”īstenais loceklis, kā arī LLMZA loceklis, ASAE (The Society for Engineering in
Agricultural Food and Biological Systems, USA) loceklis, Hononary member of the Advisory
Council( Great Britain), Minhenes Tehniskās Universitātes Starptautiskā studiju centra
ārzemju loceklis.
   Profesors A. Šnīders ir Automātiskās Vadības Starptautiskās Federācijas (IFAC)
Latvijas Nacionālās organizācijas (LANO) domes loceklis, LEB Sertifikācijas komisijas
“Elektroiekārtu ekspluatācija” loceklis, Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas
(Nordic Association of Agricultural scientists) loceklis, LLU profesoru padomes un zinātnes
padomes loceklis, TF doktora studiju programmas vadītājs l/s inženierzinātnes apakšnozarē .
   Docents I.Ž. Klegeris ir Latvijas vispārizglītojošo skolu praktisko mācību priekšmetu
metodiskās apvienības valdes loceklis un IZM Izglītības satura un eksamenācijas centra
ekspertu padomes loceklis.
   Programmas akadēmiskā personāla CV doti 9. pielikumā.

1.6.3. Akadēmiskā personāla atlases atjaunošanas, apmācības un attīstības politika

   Lauksaimniecības enerģētikas institūta(LEI) akadēmiskā personāla vidējais vecums ir 49
gadi. Apmēram 30% ir pensijas vecumā(virs 60 gadiem). Personāla atjaunošanas problēma ir
aktuāla gan visā Latvijas Lauksaimniecības Universitātē, gan Tehniskajā fakultātē. Objektīvie
apstākļi, kas traucē problēmas risināšanu ir jauno pasniedzēju relatīvi zemais atalgojums
salīdzinājumā ar firmām un ražošanas organizācijām, kā arī nepārdomātā doktora studiju
politika valstī(zemās stipendijas, nepietiekamais doktorantūras ilgums doktora darba izstrādei
un aizstāvēšanai, pārspīlētās prasības salīdzinājumā ar citām Baltijas un Rietumeiropas
valstīm).
   Augstskolas pasniedzēju algas paaugstināšana un doktorantūras reforma dos pozitīvu
stimulu kadru jautājumu risināšanai.
   Pēdējos divos gados LEI ir sasniegti pozitīvi rezultāti akadēmiskā personāla
atjaunināšanā. Darbu uzsākuši 2 jauni pasniedzēji – asistenti Liene Kanceviča un Indulis
Straume, kuri paralēli asistenta darbam studē maģistratūrā l/s enerģētikas specialitātē.
Paredzams, ka pēc maģistratūras beigšanas abi turpinās studijas doktorantūrā un kļūs par
stabilu pamatu LEI pasniedzēju jaunajai paaudzei.
   LEI akadēmiskā personāla atjaunošanas programma paredz sekojošus etapus:
       apstākļu radīšana spējīgāko studentu piesaistei zinātniski pētnieciskajā darbā ar
        virzību uz doktorantūru un akadēmisko karjeru;
       kvalifikācijas celšanas iespēju radīšana ārzemēs, iesaistot starptautiskajos
        projektos un apmaiņas programmās;
       akadēmiskās karjeras un izaugsmes veicināšana pēc doktora studiju beigšanas
        un doktora zinātniskā grāda iegūšanas:
                                              17
      ievēlot LEI docentu amatos un uzticot jaunu perspektīvu Latvijā un ārzemēs
      pieprasītu studiju kursu izstrādi un to realizāciju;
      pēc 3 – 4 gadi radoša darba docenta amatā virzot uz asociētā profesora
      vēlēšanām.

1.7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

1.7.1. Studiju procesa un pētnieciskā darba finansēšanas avoti
    Studiju ,zinātniskā darba un infrastruktūras finansējuma avoti ir sekojoši:
       valsts budžeta līdzekļi un LZP granti;
       sadarbības līgumi ar ražošanas organizācijām un firmām;
       ieņēmumi no maksas studijām;
       Eiropas strukturālo fondu līdzekļu piesaiste.
    Profesionālā bakalaura pilna laika studijas galvenokārt tiek segtas no valsts budžeta.
Nepilna laika studiju izmaksas daļēji tiek segtas no mācību maksas. Programmas orientējošās
izmaksas pilna un nepilna laika studijām aprēķinātas atbilstoši LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 8 un Nr.334 (11.pielikums).Prognozējamais studentu skaits pilna laika
studijās 2005. gadā ir 82 studenti un nepilna laika studijās – 152 studenti.
    Studiju programmas izmaksu finansējums pilna laika studijām no valsts budžeta ir 87
tūkst. latu, t.s., 34,8 tūkst. latu – mācību spēku algām un 52,2 tūkst. latu – studiju procesa
nodrošināšanas izdevumi.
    Zinātniski pētnieciskais darbs tiek finansēts no grantu un projektu līdzekļiem kopā 4,5
tūkst. latu gadā. Saņemti ziedojumi no VAS “Latvenergo” , Energofirmas “Jauda”, ZM Lauku
atbalsta dienesta un Latvijas Zinātnes Padomes (pavisam Ls 2430) starptautiskas zinātniskas
konferences “Modernas tehnoloģijas enerģijas ieguvei un efektīvai izmantošanai” rīkošanai,
kas notika Jelgavā 2004. gada 28. – 29. jūnijā.

1.7.2. LEI infrastruktūras un metodiskais nodrošinājums

   LEI infrastruktūru veido 10 laboratorijas, kas apgādātas ar iekārtām laboratorijas un
praktisko darbu izpildei profesionālās specializācijas kursu apguvei, 5 no tām var izmantot kā
lekciju auditorijas, kurās pieejama stacionāra vai pārnēsājama demonstrāciju aparatūra (12.
pielikums).
   Datormodelēšanas laboratorija ir tapšanas stadijā. Tās telpās veikts kapitālais remonts,
uzstādot 24 interneta pieslēguma vietas, ventilāciju, pretuguns signalizāciju un pilnu
komplektāciju ar jaunām mēbelēm. Datortehnikas , aprīkojuma un demonstrāciju aparatūras
iegādei sastādīts projekta pieteikums ES Sociālā fonda projektu konkursam par kopējo summu
60 tūkst.latu (13. pielikums).
   Uz automātikas laboratorijas bāzes paredzēts veidot Tehnoloģisko procesu
programmvadības laboratoriju ar moderniem automātisko sistēmu pētniecības stendiem un
mehatronikas elementiem(14. pielikums). Abu laboratoriju izveide iekļauta LEI un LLU
Mērķprogrammā līdz 2006. gadam.
   Patreizējais LEI nodrošinājums ar datortehniku un laboratoriju iekārtām ir nepietiekams
kā no kvantitatīvā, tā kvalitatīvā viedokļa . Esošie datori ir novecojuši un nevar operēt ar
jaunākajām modelēšanas un projektēšanas programmām. Frontālam darbam ar minētajām
programmām tiek izmantota fakultātes datorklase. Taču realizējoties Datormodelēšanas
laboratorijas projektam šī problēma pilnībā tiks atrisināta.
   Pastāvīgi tiek strādāts pie LEI materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošanas . Viens no
materiāli-tehniskā nodrošinājuma veidiem ir ziedojumi no firmām. Studiju un zinātniskā darba
infrastruktūra papildināta un pilnveidota sadarbojoties ar sekojošām firmām:
                                              18
    “Elgama-Elektronika” Viļņa, Lietuva (elektroenerģijas datorizētās uzskaites aparatūra,
    optiskais interfeiss, programmnodrošinājums);
   “Sthone Elteknik AB” Zviedrija (uzdāvināti 3 frekvenču pārveidotāji un literatūra);
   SIA “Omulis” Latvija (nodots LEI rīcībā apsildes sistēmas modulis 900latu vērtībā,
    kas paredzēts studiju un pētnieciskajam darbam siltumenerģētikā);
   VAS Latvenergo “Augstsprieguma tīkli”( elektriskā mēraparatūra, tīkla slēdži, fāžu
    nobīdes regulēšanas stends);
   RTU EEF Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts( mācību literatūra
    elektronikā, elektropiedziņā un automātikā);
   “ ABB”, “Danfoss”, “Honeywell” ( signālu pārveidošanas un tehnoloģisko procesu
    vadības aparatūras prospekti, katalogi, rokasgrāmatas);
   firma “ Festo” ( pneimoautomātikas apmācības stends).
  Pēdējo gadu laikā LEI pasniedzēji A.Šnīders, A.Galiņš, P.Leščevics, I.Ž. Klegeris, G.
Moskvins sastādījuši, tulkojuši vai rediģējuši 8 mācību līdzekļus latviešu valodā 1200 lpp.
kopapjomā, t.s., 2 internetā.

                  1.8. Ārējie sakari
1.8.1. Saistība ar darba devējiem

    Potenciālie darba devēji nodrošina profesionālā bakalaura programmā studējošajiem
nepieciešamās prakses vietas, kā galvenos var atzīmēt:
    VAS Latvenergo “Augstsprieguma tīkli”;
    Reģionālie elektriskie tīkli(DET, RET, ZET, ZAET);
    Latvijas Energo Celtnieka organizācijas;
    Energoservisa uzņēmumi un privātfirmas.
    Tā kā pagaidām profesionālā bakalaura studiju programmā nav absolventu , tad darba
devēju aptauja tika veikta par akadēmiskās studiju programmas absolventiem, iesaistot
pārstāvjus no VAS Latvenergo centrālā aparāta , elektrisko tīklu rajonu galvenos speciālistus,
privātfirmu īpašniekus un izpilddirektorus un ražošanas uzņēmumu vadošos speciālistus.
    88% gadījumu atzīts mūsu absolventu inženiertehniskās sagatavotības plašais profils un
teorētiskā spriestspēja. Arī organizatoriskā darba prasmes, kas nepieciešamas dažāda līmeņa
administrēšanas darbā kopumā (67%) vērtētas atzinīgi. Tomēr, jo augstāks šis līmenis, jo
vairāk problēmu mūsu absolventiem – tā norāda 44% aptaujāto, analizējot jauno speciālistu
darbu dažus gadus pēc studiju beigšanas. Šo nepilnību firmas kompensē, nosūtot jaunos
speciālistus uz kvalifikācijas kursiem. Visi aptaujātie akcentē svešvalodu prasmes
nepieciešamību un norāda, ka mūsu absolventiem (55%) to varētu vēlēties labāku.
    Kopumā tiek atzīts, ka jaunie speciālisti patstāvīgā darba gaitas uzsāk ar labu
kvalifikāciju specialitātē, kas vidēji 3...5 gadu periodā nodrošina profesionālās karjeras
izaugsmi.
    LEI akadēmiskās programmas absolventi ir konkurētspējīgi un pieprasīti darba tirgū.
Daudzi no viņiem ieņem enerģētiķu amatus VAS Latvenergo sistēmā, reģionālajos
elektriskajos tīklos (DET,RET,ZET,ZAET), pilsētu un rajonu pašvaldību un ražošanas
uzņēmumu energodienestos, enerģētikas privātfirmās( Jauda, SIA Omulis, u.c.), ārvalstu firmu
filiālēs Latvijā (ABB, Honeywell, Power Electronics Baltic u.c.).
    Arī pēc profesionālā bakalaura studiju programmas absolventiem paredzams liels
pieprasījums, ņemot vērā viņu labo profesionālo sagatavotību un studiju laikā iegūto praktiskā
darba pieredzi.
     LLU LEI aktīvi sadarbojas ar LEB (Latvijas elektroenerģētiķu biedrību) un ir tās
kolektīvais biedrs. LEI direktors prof. A.Šnīders ir LEB Sertifikācijas komisijas loceklis.

                                              19
  1.8.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs

  Notiek sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā , piemēram, RTU Enerģētikas
un Elektrotehnikas fakultātē. Tā RTU EEF profesors Jānis Rozenkrons ir LEI vieslektors
profesionālā bakalaura studiju programmā “Lauksaimniecības enerģētika”. LEI profesors
Andris Šnīders un asoc.profesors Ainārs Galiņš sadarbojas ar EEF Industriālās elektronikas un
elektrotehnikas institūtu(IEEI) gan mācību metodiskajā jomā, gan veidojot kopējus zinātniskos
projektus(ar IEE institūta profesoru J.Greivuli). A.Šnīders piedalījies IEE institūta studiju
programmu “Elektrotehnoloģiju datorvadība” starptautiskās akreditācijas komisijās.
  Ārvalstīs notiek regulāra sadarbība ar Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu Universitāti
(Upsala) bioenerģētikas jomā (R.Cedrins, B.Hilrings), ar Igaunijas Lauksaimniecības
Universitāti(Tartu)lauksaimniecības procesu elektrifikācijas jomā(K.Jurjensons, A.Annuks)un
Kauņas Tehnoloģisko Universitāti(Lietuva) alternatīvajā enerģētikā(S.Sinkunas, I.Gimbutite).

  1.8.3. Akadēmiskais personāls, kas veicis zinātniski pētniecisko darbu ārvalstīs

  Kauņas Tehnoloģiskās Universitātes “Festo” industriālās automatizācijas centrā(Lietuva)
stažējušies asoc. profesori A.Galiņš(1998.,2000. un 2004.gadā) un P.Leščevics(2004.gadā).
  Noslēgti oficiāli LEI zinātniskās sadarbības līgumi ar Baltkrievijas ZA Lauksaimniecības
enerģētikas institūtu (2004.- 2009.g.) un Viskrievijas Lauksaimniecības elektrifikācijas ZPI
(2001.- 2006.g.), kuru ietvaros darbojas A.Šnīders, A.Galiņš, P.Leščevics, (15. pielikums).
  Prof. G.Moskvins veicis zinātnisko darbu un lasījis lekcijas Neubrandenburg Universitātē
(2001.g.) un stažējies Minhenes Tehniskajā Universitātē (2004.g.) Vācijā. Viņš ir FP6 eksperts
projektā CORDIS, Management Module for FP6, Expert number EX2002B064544.

1.8.4. Ārvalstu vieslektoru skaits programmā
   Akadēmiskā bakalaura studiju programmā lekcijas siltumenerģētikā lasījis vieslektors
V.Aserītis no ASV. Jaunajā profesionālā bakalaura studiju programmā paredzēts uzaicināt
vieslektorus no Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu Universitātes R. Cedrinu un B. Hilringu
nolasīt lekciju ciklu par bioenerģētikas tehniskajām un ekonomiskajām problēmām.

1.8.5. Ārvalstīs studējušie dažādu programmu ietvaros
   Lauksaimniecības enerģētikas virziena doktora studiju programmas ietvaros ārvalstu
doktora līmeņa kursus beigušie :
   Norvēģijas Lauksaimniecības Universitātē, Aasa, Dr.ing. kurss "Control Engineering
    and Automation" (A.Galiņš, A.Laizāns);
   Karaliskajā Veterinārijas un Lauksaimniecības universitātē, Kopenhāgena, Dānija
    Dr.ing. kurss "Measuring and Data Processing" (A.Galiņš, A.Laizāns, R.Šeļegovskis,
    I.Plūme);
   Briselē pašlaik studē “Qualification courses in Power Engineering” 2004.gada
    absolvente A.Kleinšmidte.

  2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums un attīstības plāns

2.1. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Lauksaimniecības enerģētika”
pozitīvie aspekti:
 inženierdarba karjeras prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošana enerģētikā, kuri pēc
  augstskolas atgriezīsies uz dzīvi dzimtajā novadā, lai strādātu nozīmīgajā enerģētikas
  nozarē, veicinās lauku reģionu līdzsvarotu attīstību;

                                              20
  studētgribētāju skaits programmā, īpaši nepilna laika studijās, ar katru gadu palielinās, kas
  liek prognozēt šīs profesijas speciālistu pieprasījumu nākotnē;
  nodrošinās lauku rajonu un mazpilsētu energoapgādes un energoiekārtu ekspluatācijas
  organizāciju pieprasījumu pēc speciālistiem elektroenerģētikas un siltumenerģētikas
  jomās, kuri pārzina arī lauksaimniecības ražošanas tehnoloģiju un lauksaimniecības
  objektu energoapgādes īpatnības;
  sagatavos kompetentus inženierus, kuri spēj risināt aktuālus enerģijas racionālas
  izmantošanas un modernu energoapgādes tehnoloģiju ieviešanas jautājumus un var
  sekmīgi strādāt inženiertehniskajos, menedžeru, valsts pārvaldes un pašvaldību amatos,
  kas saistīti ar enerģētikas jomu;
  programma dos iespēju nākamajiem lauku reģionu enerģētikas speciālistiem apgūt jaunāko
  ārzemju pieredzi un nepieciešamās zināšanas tradicionālo un alternatīvās (atjaunojamās)
  enerģijas avotu un iekārtu projektēšanā un ekspluatācijā;
  programmas realizācija paplašinās LEI sadarbību ar ražošanas un profesionālajām
  organizācijām , nodrošinot studējošajiem prakses vietas un nākamās darba vietas, kā arī
  uzlabojot studiju infrastruktūru;
  sakarā ar to, ka profesionālā bakalaura studiju programmā integrēts pietiekami liels
  akadēmisko (fundamentālo) priekšmetu apjoms, programmas absolventiem būs iespēja
  turpināt studijas l/s inženierzinātnes enerģētikas novirziena maģistratūrā un doktorantūrā,
  realizējot akadēmisko un zinātnisko karjeru , nodrošinot paaudžu maiņu un akadēmiskā
  personāla atjaunināšanu LEI.

2.2. LEI profesionālā bakalaura studiju programmas attīstības perspektīva

   Sekmīga dalība ES Sociālā fonda finansēto projektu konkursā sadaļā 3.2.3.2.
“Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu
un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs ”ļaus realizēt sekojošas aktivitātes:

  jaunu studiju kursu, moduļu un mācību metodisko materiālu izstrādi un esošo uzlabošanu
  jaunās profesionālā bakalaura studiju programmas “Lauksaimniecības enerģētika”
  pilnveidošanai un nodrošināšanai ar mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās
  specializācijas kursu satura un tā realizācijai nepieciešamo mācību metodisko līdzekļu
  izstrādi un aprobāciju;
  speciālās literatūras iegādi, auditoriju un laboratoriju aprīkojuma uzlabošanu atbilstoši
  studiju programmas īstenošanas prasībām, modernizējot un pilnveidojot aprīkojumu un
  iekārtas LEI mācību un pētniecības laboratorijās: datormodelēšanas laboratorijā;
  tehnoloģisko procesu programmvadības laboratorijā; elektronikas un teorētiskās
  elektrotehnikas laboratorijā; termodinamikas un siltumtehnikas laboratorijā; alternatīvās
  enerģētikas iekārtu laboratorijā; elektrotehnikas un elektropiedziņas laboratorijā;
  paplašināt sakarus starp radniecīga virziena studiju programmām Latvijas un ārzemju
  augstskolās, attīstīt starptautisko sadarbību studentu un pasniedzēju apmaiņas un
  zinātnisko pētījumu jomās, paaugstinot LEI akadēmisko un zinātnisko potenciālu;
  nepārtraukti pilnveidot studiju programmu un studējošo profesionālo – inženiertehnisko
  sagatavotību, balstoties uz jaunākajiem zinātnes un tehnoloģijas sasniegumiem enerģētikā,
  kā arī Latvijas pašreizējām un perspektīvajām prasībām lauku rajonu un lauksaimniecības
  tehnoloģiju energoapgādē un enerģijas racionālā izmantošanā.
                                               21
PIELIKUMI
      22
1. pielikums
     23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
2. pielikums
     33
3. pielikums
     34
35
                                                 4. pielikums
        Studiju programma un studiju priekšmetu apraksti

            Studiju programma ”Lauksaimniecības enerģētika”

1. Studiju gads
                      Kon-                             Kon-
 Kods     1. Semestris    KP       Kods         2. Semestris      KP
                      trole                             trole
LTEH 101  Ievads studijās     0.5    I  VALO 101    Svešvaloda           1.0    I
IZMA 301  Lietišķā psiholoģija  1.5   E    VIDE 101  Ekoloģija & vides aizsardz.   2.0     Ia
FILO 101  Ētika, estētika     1    I    INFO 132  Informātika           2.0     E
VALO 101  Svešvaloda        1    I    FIZI 101  Fizika*             2.0     E
KIMI 118  Ķīmija*         2    E    MEHA 102  Inženiergrafika         2.5   Ia, D
MEHA 101  Tēlotāja ģeometrija   1.5   I    MATE 101   Matemātika*           2.5     E
SPEK 106  Mērīšanas tehnika    1.5   I    SPEK 109  Konstr.materiālu tehnoloģ.   2.0     Ia
INFO 132  Informātika       2    I    LENI 315  Lietišķā elektrotehnika     2.5     E
FIZI 101  Fizika*         1    I    LENI 426  Elektrodrošība         1.0     I
MATE 101  Matemātika       3.5   E    SPOR 001  Fizkultūra           0.8     I
SPOR 001  Fizkultūra       0.75   I    LENI 005   Profesionālā prakse 1      6.0     E
             Kopā   16.25                      Kopā     24.25
2. Studiju gads
                      Kon-                             Kon-
 Kods     3. Semestris     KP      Kods         4. Semestris      KP
                      trole                            trole
FILO 102  Filozofija       1.5    E  VALO 101     Svešvaloda          1.5    E
VALO 101  Svešvaloda       1.5     I   SPEK 101  Inženierdarba pamati     1.0    Ia
FIZI 101  Fizika*         2    E    SOCI 101  Socioloģija         1.5    Ia
MATE 101  Matemātika *      2.5     I   UZND 109  Vadīšanas pamati       2.0    Ia
SPEK 101  Inženierdarba pamati   1      I   MATE 101  Matemātika *         1.5    E
LENI 101  Elektrozinību pamati   3      I   LENI 105  Datorgrafika         3.0   E, D
LENI 104  Siltumzinību pamati   2      I   LENI 102  Elektr.un neelektr. mērīj. 1.0     I
SPOR 001  Fizkultūra       0.75     I   LENI 101  Elektrozinību pamati     2.0    E
                           LENI 104  Siltumzinību pamati     3.0    E
                           SPOR 001  Fizkultūra          0.8    I
                           LENI 006  Profesionālā prakse 2    6.0    E
             Kopā   14.25                     Kopā   23.25
                                                          36
 3. Studiju gads
                          Kon-                             Kon-
  Kods       5. Semestris      KP       Kods     6. Semetris           KP
                          trole                            trole
 UZND 104 Uzņēmējdarbība          2.0    I  EKON 104 Tiesību pamati             1.0   Ia
 LENI 102  El- un neelektr. mērījumi    2.0   E, D LENI 303      El. mašīnas & el-piedziņa  1.5   E
                                       Alternatīvā enerģētika &
 LENI 319  Siltumapgādes avoti       3.0     E    LENI 308                2.5   I, D
                                       energoekonomika
      Elektriskās  mašīnas  &                    Lietišķā elektronika &
 LENI 303                  1.5     I    LENI 314                2.5   I, D
      elektropiedziņa                         sakaru tehnika
      Alternatīvā enerģētika &                     Elektriskā apgaismošana
 LENI 308                  1.5     E    LENI 313                2.0   E
      energoekonomika                         & elektrotehnoloģija
      Lietišķā  elektronika &
 LENI 314                  1.5     E    LENI 310  Elektroapgāde & tarifi    2.0   E
      sakaru tehnika
 LENI 424  20kV& 0.4kV Sadales tīkli    1.0   Ia      LENI 306  Elektrotehniskie materiāli  1.5   Ia
 LENI 422  Elektromagn. pārejas procesi  1.5   Ia      LENI 423  Elektrostacijas un tīkli   3.5   I, P
      Brīvā izvēle          3.0     I    LENI 307  El-iekārtu montāžas tehnol  1.5   E
 GRAM 311 Grāmatvedība           1.5   Ia           Humanitārā bloka izvēle   3.0   I
 GRAM 402 Nodokļi & Kredīts         1.0   Ia      LENI 409  Energoekonomika       3.5   I, D
                                 EKON 207 Tirgzinības pamati       1.0   Ia
                                 LENI 007  Profesionālā prakse 3    6.0   E
        Kopā energoapg.spec.     17.0                 Kopā energoapg.spec.   27.0
        Kopā ekonom.spec.      17.0                 Kopā ekonom.spec.    26.5
                               *
) – priekšmeti elektroapgādes specializācijai; ) – priekšmeti energoekonomikas specializācijai4. Studiju gads

Energoapgādes specializācija
                                 Kon-                       Kon-
  Kods        7. Semestris         KP         Kods      8. Semestris    KP
                                 trole                      trole
 DVID 103  Cilvēka aizsardzība          2.0       Ia LENI 008  Profesionālā prakse 4  8.0    E
 INFO 122  Matemātiskā modelēšana         1.5      Ia       Bakalaura darbs     12.0
 LENI 431 Siltumapg.sist. projektēšana       3.0      I, P
 LENI 311  Automātikas pamati           2.0      E
 LENI 305  Automātiskā el-piedziņa        2.0      E
 LENI 309  El-iekārtu ekspluatācija        2.0      E
 LENI 312  Energoapgādes sist. ekspluatācija   1.5      Ia
 LENI 414  Elektroiekārtu remonts         2.0      I, D
 LENI 425  Releju aizsardzība & automat-ja    1.5      Ia
 LENI 412  Elektroapgādes tehnoloģija       3.5      I, D
                     Kopā   21.0                     Kopā   20.0


 Studiju kopapjoms     163.0 (ieskaitot fizkultūru)
                                                             37
Energoekonomikas specializācija
                           Kon-                     Kon-
 Kods        7. Semestris       KP       Kods     8. Semestris    KP
                           trole                     trole
DVID 103 Cilvēka aizsardzība          2.0   Ia  LENI 008 Profesionālā prakse 4  12.0  E
INFO 122 Matemātiskā modelēšana        1.5   Ia        Bakalaura darbs    8.0
LENI 311  Automātikas pamati         2.0   E
LENI 305 Automātiskā elektropiedziņa      2.0   E
LENI 309  Elektroiekārtu ekspluatācija    2.0   E
LENI 312  Energoapgādes sist. ekspluatācija  1.5   Ia
LENI 432  Apsildes sistēmu ekspluatācija   2.0  I, D
LENI 408  Uzņēmējdarbība enerģētikā      1.0   Ia
LENI 413  Elektroapgādes ekonomika      3.5   I, D
LENI 403 El-iekārtu ekspluatē-as ekonomika   3.0  I, D
LENI 427  Datorizētā uzskaite & norēķini   1.0   E
                  Kopā    21.5                Kopā    20.0

Studiju kopapjoms 163.0 (ieskaitot fizkultūru)
             Paplašinātie studiju priekšmetu apraksti


Vispārizglītojošie studiju kursi

1. Ievads studijās
0,5 KP 1. semestrī (prakt. d. 8), I
Kaspars Vārtukapteinis, profesors, Dr. sc. ing.
  Augstākā izglītība pasaulē, Latvijā un LLU. LLU un Tehniskās fakultātes attīstības
vēsture, pašreizējā struktūra un pārvalde. TF studiju programmas un apakšprogrammas.
Studiju procesa organizācija. Jelgavas un Jelgavas pils vēsture.


2. Lietišķā psiholoģija
1,5 KP 1. semestrī (lekc. 16, prakt. d. 8), E
Anda Leitāne, lektore, M. sc. paed.
    Padziļināta izpratne par psiholoģijas iespēju izmantošanu studijās, virzoties pa karjeras
kāpnēm, strādājot ar klientiem, veidojot un vadot komandu, risinot personīgās problēmas,
aizsargājot savu psihisko veselību. Students apgūst intensīvā grupu darba dalībnieka
elementārās iemaņas.
Priekšzināšanas: bioloģija un psiholoģija vidusskolas programmas apjomā.


                                                    38
3. Ētika, estētika
1,0 KP 1. semestrī (lekc. 8, prakt. d. 8), I
Juris Vugulis, docents, M. sc. phil.
  Kursā tiek skatīta ētika un estētika kā praktiskā filozofija, tās vieta Eiropas kultūrā un loma
cilvēku dzīvē un sabiedrībā. Tiek pievērsta uzmanība galvenajām ētikas un estētikas
kategorijām. Studenti iegūst zināšanas par nozīmīgākām ētikas un estētikas problēmām
mūsdienās, veido morālo orientāciju un gaumi.
Priekšzināšanas:


4. Filozofija
1,5 KP 3. semestrī (lekc. 16, prakt. d. 8), E
Elīna Apsīte, lektore, M. sc. phil.
  Studenti iegūst zināšanas filozofijas vēsturē un mūsdienu aktuālajās problēmās, attīsta
filozofisko problēmu analīzes prasmes un diskusiju kultūru. Papildus lekcijām kurss ietver
diskusijas semināros, darbu grupās un studentu referātu prezentēšanu.
Priekšzināšanas: ētika, estētika.


5. Socioloģija
1,5 KP 4. semestrī (lekc. 16, prakt. d. 8), E
Aija Zobena, profesore, Dr. sc. phil.
  Socioloģijas priekšmets. Ieskats socioloģijas vēsturē. Socioloģisko pētījumu metodes.
Kultūra. Sociālā mijiedarbība.Sociālā stratifikācija. Sociālā mobilitāte. Sabiedrības formālā
organizācija. Etniskās attiecības. Politiskā vara .Valsts. Politiskās partijas. Politiskie režīmi.
Sociālās institūcijas: ģimene, ekonomika, izglītība, dzimums, reliģija. Sociālā politika.
Deviance Sociālās problēmas.
Priekšzināšanas: vēlams apgūt pēc filozofijas un psiholoģijas kursu noklausīšanās.


6. Svešvaloda
5.0 KP 1., 2., 3., 4. semestros (prakt.d. 80), I, I, I, E
Larisa Maļinovska, asoc. Profesore, Dr. sc. paed.
Aija Pētersone, lektore, M. sc. paed.
  Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par
līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un
speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos
un līmeņos.
Priekšzināšanas: svešvaloda C – B līmenī


7. Ekoloģija un vides aizsardzība
2,0 KP 3. semestrī (lekc. 24, prakt. d. 8), I
Viesturs Jansons, profesors, Dr. sc. ing.

                                                39
  Studenti iepazīstas ar ekoloģijas kā bioloģijas zinātņu disciplīnas iedalījumu, populācijām,
biocenozēm un ekosistēmām, orientējas vielu apritē un ekosistēmās notiekošajos
enerģētiskajos procesos. Studenti apgūst vides un dabas aizsardzības, kā arī ilgtspējīgas
resursu izmantošanas pamatprincipus, iepazīstas ar vides likumdošanu.
Priekšzināšanas: bioloģijas, ķīmijas, fizikas pamati


8. Vadīšanas pamati
2,0 KP 4. semestrī (lekc. 16, prakt. d. 16), I
Rasma Urtāne, lektore, M. sc. oec.
   Studenti apgūst vadīšanas zinātniskās domas veidošanā, vadīšanas funkcijās, metodēs,
stilos, ētikā, pārmaiņu vadīšanā. Apgūst vadītāja darba laika plānošanu, komunikāciju, lietišķo
un publisko runu, personālvadību.
Priekšzināšanas: psiholoģija, ētika, socioloģija.


9. Uzņēmējdarbība
2,0 KP 5. semestrī (lekc. 16, prakt. d. 16), I
Astra Asejeva, lektore, M. sc. oec.
  Studenti iegūst zināšanas par uzņēmējdarbību un to ietekmējošiem faktoriem.
Uzņēmējdarbības formas. Uzņēmumu dibināšana, likvidācija. Banku loma uzņēmējdarbībā.
Uzņēmumu finansēšana. Uzņēmuma darbības plānošana.

Priekšzināšanas: Ekonomikas teorija, grāmatvedība, vadīšanas pamati.


10. Tiesību pamati
1,0 KP 6. semestrī (lekc. 8, prakt. d. 8), I
Alla Pūce, lektore, M. sc. jur.
  Valsts un tiesību izpratne, varas dalīšanas principi, tiesību nozares. Likumdošanas aktu
hierarhija. Satversme. Valsts varas un pārvaldes institūcijas, administratīvais process,
administratīvā atbildība. Civiltiesību jēdziens, ģimenes, lietu,mantojuma,saistību
tiesības.Zaudējumu atlīdzība.Darba attiecību tiesiskā regulēšana, darba strīdi,to izskatīšanas
kārtība.Atvaļinājumi.
Priekšzināšanas: vispārizglītojošie priekšmeti.


11. Cilvēka aizsardzība
2,0 KP 7. semestrī (lekc. 16, lab. d., lab. d. 8, prakt. d. 8), I
Zigurds Beķeris, docents, Dr. sc. agr.
  Studenti apgūst likumus, nolikumus, noteikumus un citus normatīvos dokumentus,
sistēmas darbības, kontroles un apmācības jautājumus, darba vietu mikroklimata parametrus,
putekļu, toksisko vielu, trokšņu, vibrāciju, apgaismojuma u.c. faktoru iedarbību uz cilvēku,
ārkārtējo situāciju prognozēšanu, to novērtēšanas un reaģēšanas iespējas uz tām.
Priekšzināšanas: ķīmija, fizika, tiesību pamati.
                                               40
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģijas kursi

1. Ķīmija
2.0 KP, I semestrī, (lekc. 16, lab.d. 24), E
Māra Dūma, docente, M. sc. agr.
  Ķīmijas kursā tiek apskatīti ķīmijas pamatlikumi, vielas uzbūve saistībā ar to uzbūvi;
šķīdumu koligatīvās īpašības; vielu koloidālais stāvoklis, saistīts ar suspensiju un emulsiju
pielietošanu smērvielā. Elektroķīmiskā nodaļa aptver elektrodu potenciālu teoriju, galvaniskos
elementus, elektroķīmisko koroziju, elektrolīzi, koroziju un aizsardzību pret to. Vieglo, smago
konstrukciju metāli.
Priekšzināšanas: ķīmijas pamatkurss vidusskolas kursa apjomā


2. Tēlotāja ģeometrija
1.5 KP, 1. semestrī, (lekc. 8, lab. d. 16) I,
Jānis Čukurs, docents, Dr. sc. ing.
  Projektēšanas metodes. Kompleksais rasējums. Ģeometrisko elementu projekcijas, to
novietojums telpā. Kompleksā rasējuma pārveidošanas paņēmieni un metriskie uzdevumi.
Ģeometrisko pamatvirsmu attēlošana. Elementi uz virsmām. Virsmu savstarpēja šķelšanās.
Izklājumi. Aksonometriskās projekcijas
Priekšzināšanas: Elementārā ģeometrija, tehniskā grafika, rasēšana; svešvaloda


3. Mērīšanas tehnika
1,5 KP, 1. semestrī, (lekc. 8, lab. d. 16) Ia
Ilmārs Dukulis, docents, M. sc. ing.
  Tehnisko mērījumu attīstības vēsture. Mērvienību sistēmu salīdzinošs vērtējums.
Mērīšanas metožu klasifikācija, to raksturojums. Mērīšanas līdzekļi, to klasifikācija un
pielietošana. Mērinstrumentu metroloģiskie parametri. Mērīšanas līdzekļu kļūdas un to
novēršanas iespējas. Mērīšanas līdzekļu izvēles pamatojums. Produkcijas sertifikācija.
Statistiskās metodes kvalitātes sistēmās.
Priekšzināšanas: matemātika un matemātiskā statistika (datu apstrāde), varbūtību teorijas
elementos, fizikā, tēlotāja ģeometrijā


4. Informātika
4,0 KP, 1., 2. semestrī, (lekc. 16, lab. d. 48) I, E
Ilmārs Dukulis, docents, M. sc. ing.                                              41
  Kursa mērķis ir apgūt zināšanas par datoru galvenajām sastāvdaļām un to funkcijām, prast
izvēlēties piemērotu programmatūru attiecīgo uzdevumu risināšanai, gūt priekšstatu par
ergonomiku un tās nozīmi datoru kaitīgās ietekmes uz veselību mazināšanā
Priekšzināšanas: informātikā vidusskolas programmas apjomā


5. Fizika
5,0 KP, 1., 2. un 3. semestrī, (lekc. 64, lab. d. 32, prakt. D. 24) I, E, E
Uldis Iljins, profesors, Dr. hab. sc. ing.
  Fizika ir pamats visu dabas un inženierzinātņu apguvei. Fizikā atklātās likumsakarības
veido bāzi jaunām inovācijām tautsaimniecībā. Risinot problēmas fizikā, veidojas analītiskā
domāšana, kas ļauj apzināties cēloņsakarības, induktīvi un deduktīvi spriest. Mūsdienu
speciālistam jāzina fizikas pamati, lai veidotu pareizu pasaules uzskatu un radoši izmantotu
fizikālās likumsakarības praksē.
Priekšzināšanas: matemātika, fizikas vidusskolas kurss


6. Inženiergrafika
2.5 KP, 2. semestrī, (lab. d. 16), k.d., I
Jānis Čukurs, docents, Dr. sc. ing.
  Rasējuma noformēšanas noteikumi. Skati, griezumi, šķēlumi. Vītnes, to attēlošana un
apzīmēšana. Skice. Detaļas darba rasējums. Kopsalikuma rasējums. Specifikācija. Skrūvju
savienojumi. Materiāli savienojumi. Detalizācija.
Priekšzināšanas: Elementārā ģeometrija, Rasēšana, Tehniskā grafika, Tēlotāja ģeometrija.


7. Matemātika
10.0 KP, 1., 2., 3. un 4. semestrī, (lekc. 72, prakt. d. 112), E, E, I, E
Aivars Āboltiņš, profesors, Dr. sc. ing.
  Studiju priekšmets paredzēts tādu matemātikas teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu
apgūšanai, kas nepieciešams turpmāko priekšmetu studēšanai. Kurss satur sekojošas tēmas:
lineārās algebras elementi, vektoru algebra, analītiskā ģeometrija, funkcija, funkcijas robeža,
funkcijas atvasinājums, tā pielietojumi, nenoteiktais un noteiktais integrālis, tā pielietojumi,
neīstā integrāļa jēdziens, vairākargumentu funkcijas, to pielietojumi, parciālā atvasināšana.
Studiju priekšmets turpina iepazīšanos ar atsevišķām matemātikas nodaļam, kas nepieciešamas
speciālajos mācību priekšmetos. Kurss satur divas ļoti svarīgas matemātikas nodaļas-
diferenciālvienādojumi un rindas. Priekšmets dod zināšanas kursa un diplomdarba rakstīšanā,
kurā tiek izmantoti eksperimenta (novērojumu) dati. Tiek aplūkoti statistiskie pamatrādītāji,
noskaidrotu kopu korelāciju. Tiek dots matemātiskā modeļa jēdziens, vairākargumentu
funkcijas (mērķfunkcijas) optimizācija. Studenti tiek iepazīstināti ar datorprogrammām doto
uzdevumu sastādīšanā un risināšanā.
Priekšzināšanas: matemātikas vidusskolas kurss.
                                               42
8. Inženierdarba pamati
4,0 KP, 3., 4. semestrī, (lekc. 16, lab. d. 16) I, Ia
Ilmārs Dukulis, docents, M. sc. ing.
  Inženierdarba saturs un raksturīgās īpatnības. Inženiera darbības psiholoģiskie pamati.
Inženieruzdevumu risināšanas stratēģija. Jēdziens par sistēmām un to analīzi. Sarežģītu
sistemātisku inženieruzdevumu risināšana. Risināšanas metodes un paņēmieni.
Inženierpētījumi. Darba rezultāts, tā novērtējums. Kļūdas. Inženierdarba organizācija.
Priekšzināšanas: fizika, matemātika un matemātiskā statistika (datu apstrāde)


9. Datorgrafika
3,0 KP, 4. semestrī (lekc. 8, lab.d. 8, prakt. d. 8), Kd, E
Ainārs, Galiņš, asoc. profesors, Dr. sc. ing.
  Datorprogrammu izmantošana konstruktoru dokumentācijas noformēšanai. Elektroiekärtu
plānu, shēmu un skiču zīmēšana. Shēmu zīmēšanas noteikumi, apzīmējumi, apzīmējumu
bibliotēkas veidošana. Shēmu zīmēšanas standarti. Profesionālo dizaina un konstruēšanas
programmu izmantošana tehnisko zīmējumu veidošanā. Elektrisko instalāciju, spēka shēmu,
apgaismes instalācijas plānu, elektronikas shēmu zīmēšana.
Priekšzināšanas: Informātika, tehniskā grafika, elektrotehnika.


10. Elektriskie un neelektriskie mērījumi
3,0 KP, 4. un 5. semestrī (lekc. 16, lab.d. 8,), I, K.d. E
Ilmārs Žanis Klegeris, doc., Dr. sc. ing., Dr. sc. paed.
  Metroloģijas pamatjēdzieni. Kļūdu teorijas pamati. Mēraparātu izvēles metroloģiskais
pamatojums. Elektriskie mēraparāti, mēriekārtas un informatīvās sistēmas. Elektrisko lielumu:
strāvas, sprieguma, elektriskās pretestības, aktīvās, reaktīvās un pilnās jaudas un jaudas
koeficienta, aktīvās un reaktīvās enerģijas mērīšana. Neelektrisko lielumu mērīšana un
mērpārveidotāji.
Priekšzināšanas: fizika, matemātika, lietišķā elektrotehnika, (teorētiskā elektrotehnika),
svešvaloda


11. Matemātiskā modelēšana
1.5 KP, VII semestrī, (lekc. 0,5, lab. d. 16), Ia
Jeļena Koroļova, lektore, M. sc. paed.
  Studenti iepazinās ar matemātiskam plānošanas un analīzes metodem lēmumu
pieņemšanai, iegūst praktiskās iemaņas matemātiskajā modelēšanā un darbā ar
datorprogrammam GLP, MS Excel Solver, MS Project, Powersim. Iegūtās zināšanas palīdzes
izstrādāt bakalaura darbu un turpināt analītiski-pētniecisko darbu
Priekšzināšanas: matemātika, varbūtības teorija, matemātiskā statistika, informātika,
svešvalodas.
                                               43
    Nozares profesionālās specializācijas kursi


1. Konstrukciju materiālu tehnoloģija
2,0 KP, 2. semestrī (lekc. 8, lab.d. 24), I
Jānis Avotiņš, doc., Dr. sc. ing.
  Lējumu ražošanas veidi un tehnoloģija. Spiedienapstrādes veidi un produkcija. Sagatavju
karsēšana un kalšanas tehnoloģija. Metināšanas process. Elektro, gāzmetināšanas un
kontaktmetināšanas iekārtas, materiāli un tehnoloģija. Apstrādes griežot teorētiskie pamati.
Metālapstrādes mašīnas, ierīces un instrumenti. Mašīnbūves tehnoloģijas pamati.
Tehnoloģisko procesu izstrāde.
Priekšzināšanas: fizika, materiālu mācība, inženiergrafika un tehniskie mērījumi.


2. Lietišķā elektrotehnika
2,5 KP, 2. semestrī (lekc. 16, lab.d. 24), E
Ilmārs Žanis Klegeris, doc., Dr. sc. ing., Dr. sc. ing.
Pēteris Leščevics, asoc. profesors, Dr. sc. ing.
  Elektrodrošība. Elektrisko ķēžu pamatlikumi. Maiņstrāvas pamatjēdzieni. Grafoanalītiskā
metode. Elektriskie mērījumi. Transformatori un elektroapgāde. Elektriskie gaismas, siltuma
un mehāniskās enerģijas avoti. Elektroiekārtu vadības un aizsardzības iekārtas. Elektronikas
elementi- diodes, tranzistori, fotopārveidotāji. Taisngrieži, trigeri, pastiprinātāji. Osciloskops.
Statiskā un pozicionālā regulēšana.
Priekšzināšanas: fizika, matemātika


3. Elektrodrošība
1.0 KP 2. semestrī (lekc. 8, prakt. d. 8), I
Vilnis Siliņš, lektors, diplomēts inženieris
  Strāvas iedarbība uz cilvēka organismu un pirmās palīdzības sniegšana. Elektroiekārtu
tehniskās ekspluatācijas noteikumi. Elektrodrošības noteikumi darbā ar elektroiekārtām
Priekšzināšanas:


4. Elektrozinību teorētiskie pamati
5,0 KP, 3. un 4. semestrī (lekc. 24, lab.d. 16, prakt. d. 40), I, E
Ainārs, Galiņš, asoc. profesors, Dr. sc. ing.
  Trīsfāžu strāva. Trīsfāžu sistēmas slēgumi. Simetrisko komponenšu metode. Nelineāras
maiņstrāvas ķēdes. Fizikālās parādības nelineārajās ķēdēs. Pārejas procesi lineārajās
elektriskajās ķēdēs, to aprēķini. Komutācijas likumi. Pārejas procesi ar elektrisko loku.
Pārspriegumi elektriskajās ķēdēs ar induktivitāti. Elektriskie filtri, to tipi, pielietojums.
Elektriskās līnijas, procesi līnijās.
Priekšzināšanas: matemātika, fizika, elektrozinību pamati.


                                                44
5. Siltumzinību teorētiskie pamati
5,0 KP 3. un 4. semestrī (lekc 40, prakt. d. 40), K.d. E
Raimunds Šeļegovskis, docents, M. sc. ing.
  Temperatūra, spiediens, tilpums. Enerģija, entalpija, entropija. I un II Termodinamikas
likums. Termodinamiskie procesi. Gāzes. Siltumietilpība. Cikli. Ekserģija. Ūdens tvaiks. Mitrs
gaiss. Siltumtehnisko iekārtu darba cikli.. Siltumapmaiņa, siltumpāreja. Siltumvadīšana,
konvekcija, starošana. Stacionāri un nestacionāri procesi. Kurināmie, to parametri. Degšanas
procesi. Cietie, šķidrie un gāzveida kurināmie. Plūsmu teorija. Liesmas izplatīšanās. Gāzveida,
šķidro un cieto kurināmo degšana. Degļi. Kurtuves, to raksturlielumi, veidi. Putekļveida un
slāņveida cietie kurināmie. Izdedži, to veidošanās, izvākšana
Priekšzināšanas: fizika, matemātika


6. Siltumapgādes avoti
3,0 KP 5. semestrī (lekc 32, prakt. d. 16), E
Raimunds Šeļegovskis, docents, M. sc. ing.
  Siltuma avoti. Katlu iekārtas. Ūdens sildkatli. Tvaika katli. Tvaika pārkarsētāju. Ūdens
ekonomaizeri. Gaisa sildītāji. Katlu ūdens parametri, tā sagatavošana. Tvaika parametru
nodrošināšana. Katla parametru kontrole. Dūmgāzu sastāvs. Izmešu samazināšana.
Siltumsūkņi.
Priekšzināšanas: fizika, matemātika


7. Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa
3,0 KP 5. un 6. semestrī (lekc. 32, lab.d. 16,), I, E
Genādijs Moskvins, profesors, Dr. hab. sc. ing.
  Maiņstrāvas elektrisko mašīnu uzbūve un darbības principi, darba režīmi. Motoru
pieslēgšana tīklam, palaišana, reversēšana un ātruma regulēšana. Raksturlīknes. Motoru izvēle
un agregatēšana ar tehnoloģiskām iekārtām.. Elektrisko mašīnu vadības un aizsardzības
aparatūras izvēle. Transformatoru uzbūve un darbības princips, modifikācijas, paralēla
darbība, komutācija un pārejas procesi. Elektromagnētiskais moments, lietderības koeficients.
Tukšgaitas un īsslēguma mēģinājumi, zudumi, spriegums. Ārējās un mehāniskās raksturlīknes.
Līdzstrāvas mašīnu uzbūve, modifikācijas, darbības princips, enkura reakcija, darba režīmi,
pieslēgšana, palaišana, bremzēšana, regulēšana
Priekšzināšanas: augstākā matemātika, fizika, tehniskā mehānika, elektrotehnika, elektriskie
mērījumi.


8. Alternatīvā enerģētika un energoekonomika

4,0 KP 5. un 6. semestrī (lekc 16, prakt. d. 24,); Kd; I; E
Aigars Laizāns, lektors, M. sc. ing., M. sc. oec.
  Alternatīvās enerģijas veidi, to loma mūsdienu enerģētikā. Saules un vēja enerģija,
izmantošanas varianti. Saules siltuma sistēmas gaisa un ūdens sildīšanai. Elektroenerģijas
ražošana saules baterijās. Vēja ģeneratoru uzbūve un izmantošana . Mazās
hidroelektrostacijas. Koģenerācijas iekārtas siltuma un elektroenerģijas ražošanai. Enerģētiskā
                                               45
koksne un deggāzes ražošana. Biogāze un biodegvielas. Izmaksas, tarifi un ekonomiskā
efektivitāte.
Priekšzināšanas: teorētiskā elektrotehnika, elektronika, elektriskie mērījumi, elektriskās
mašīnas, siltuma enerģijas avoti un sistēmas, ekonomika


9. Lietišķā elektronika un sakaru tehnika
4,0 KP, 5. un 6. semestrī (lekc. 16, lab.d. 24,); Kd; I; E
Pēteris Leščevics, asoc. profesors, Dr. sc. ing.
  Elektronikas elementi. Elektronu emisija. Elektriskā izlāde gāzēs. Elektronu un jonu
ierīces. Pusvadītāju materiāli. Cietvielu zonu teorija. Pusvadītāju ierīces, to darbības princips
un raksturlīknes. Barošanas avoti un filtri. Pastiprinātāji. Atgriezeniskā saite. Harmonisko
svārstību un impulsu ģeneratori. Vakuuma elektronu ierīces. Elektronmikroskoija. Katodstaru
ierīces. Mikroelektronika un mikroshēmu pamatelementi. Operacionālie pastiprinātāji,
komparatori, taimeri, signālu ģeneratori un integrālās mikroshēmas un kombicionālās loģiskās
shēmas. Galvenās loģiskās funkcijas, sakarības starp tām un to izmantošana loģiskās shēmās.
Kontrolleri un procesori. Vadu un radio sakaru līdzekļi. Signālu modelēšanas paņēmieni.
Signālu pārraide. Telesakari.
Priekšzināšanas: fizika, teorētiskā elektrotehnika, elektriskie mārījumi.
10. Elektriskā apgaismošana un elektrotehnoloģija
2,0 KP, 6. semestrī (lekc. 16, lab.d. 8, prakt. d. 8), E
Ivars Pelšs, lektors, M. sc. ing.
  Optiskā starojuma avoti un iedarbība. Elektriskā apgaismojuma veidi un iekārtas. Optiskās
apstarošanas veidi un iekārtas. Datorprogrammu izmantošana apgaismojuma aprēķinos.
Elektrotermisko ierīču tehnoloģijas un aprēķina metodikas. Elektro-tehnoloģijas
lauksaimniecībā un materiālu apstrādē. Telpu ventilācijas tehnoloģijas un aprēķins.
Specializēto datorprogrammu izmantošana aprēķiniem.
Priekšzināšanas: fizika, elektrotehnika, termodinamika


11. Elektroapgāde un tarifi
2.0 KP, 6. semestrī (lekc. 16, prakt. d. 16), Ia
Vilnis Siliņš, lektors, diplomēts inženieris
  Lauksaimniecības elektroapgādes īpatnības. Ārējo un iekšējo elektrisko tīklu uzbūve.
Elektrisko tīklu aprēķins. Īsslēguma strāvas. Pārspriegums un aizsardzība no tā. Elektrisko
tīklu aparatūra. Transformatoru apakšstacijas. Elektroapgādes drošums. Enerģijas taupīšana un
racionāla izmantošana.
Priekšzināšanas: teorētiskā elektrotehnika, elektriskie mērījumi, matemātiskā modelēšana,
elektriskās mašīnas, elektrotehnoloģija, automātika.                                               46
12. Elektrotehniskie materiāli
1,5 KP, 6. semestrī (lekc 16, prakt. d. 8,), Ia
Imants Plūme, lektors, M. sc. ing.
  Elektrotehnisko materiālu uzdevums un klasifikācija. Materiālu galvenie raksturlielumu un
faktori, kas tos ietekmē. Gāzveida dielektriķi, to elektrovadītspēja un elektriskā izturība.
Organiskie, neorganiskie un saliktie dielektriskie materiāli, to īpašības un pielietojums.
Vadītāji, pusvadītāji, magnētiskie materiāli, galvenie raksturlielumi, izstrādājumi un
pielietojums.
Priekšzināšanas: fizika, elektrotehnika


13. Automātikas pamati
2.0 KP, 7. semestrī (lekc. 16, lab.d. 8, prakt. d. 8), E
Andris Šnīders, profesors, Dr. hab. sc. ing.
  Automātikas pamatjēdzieni. Automātiskās vadības principi. Automātikas elementu un
ierīču klasifikācija. Mērīšanas pārveidotāji, signālu pārveidotāji, izpildierīces, komandaparāti
un kontrolleri.Lineāro automātiskās vadības sistēmu (AVS) analīzes un sintēzes teorētiskie
pamati. AVS tipveida posmi to slēgumi. Vaļējas un slēgtas sistēmas. AVS stabilitātes un
darbības kvalitātes analīze.
Priekšzināšanas: matemātika, elektrotehnika, elektronika, elektrotehnoloģija.


14. Automātiskā elektropiedziņa
2.0 KP, 7. semestrī (lekc. 16, lab.d. 8, prakt. d. 8), E
Andris Šnīders, profesors, Dr. hab. sc. ing.
  Ievads automātiskajā elektropiedziņā. Elektrodzinēju automātiskā palaišana ar strāvas
ierobežošanu statora vai rotora ķēdē. Palaišanas iekārtu izvēle un aprēķins. Automātiskās
bremzēšanas metodes un shēmas.Elektropiedziņas loģiskās vadības pamati un shēmas.
Asinhrono elektrodzinēju rotācijas ātruma automātiska regulēšana ar pusvadītāju
pārveidotājiem.
Priekšzināšanas: Elektriskās mašīnas, elektropiedziņa, elektrotehnika, automātikas pamati.


15.  Elektroiekārtu ekspluatācija
2,0 KP, 7. semestrī (lekc. 16, lab.d. 8, ), E
Imants Plūme, lektors, M. sc. ing.
  Ekspluatācijas pamatjēdzieni. Tehniskās ekspluatācijas pamati. Galvenās ziņas par
elektroiekārtām. Elektroiekārtu racionālas izvēles pamati un darba režīmu optimizācija.
Elektroiekārtu aizsardzības aprēķins, ierīces un to izvēle.     Elektroiekārtu tehniskā
diagnosticēšana. Sildiekārtu, apgaismošanas un komutācijas iekārtu tehniskā ekspluatācija
Priekšzināšanas: matemātika, fizika, elektrotehnika.
                                               47
16.  Energoapgādes sistēmu ekspluatācija
1.5 KP, 7. semestrī (lekc. 16, prakt. d. 8), Ia
Pēteris Leščevics, asoc. profesors, Dr. sc. ing.
  Energoapgādes sistēmu ekspluatācijas īpatnības. Ievērojama vielas daļa veltīta kvalitatīvas
energoapgādes sistēmu posmu projektēšanai, montāžai un ekspluatācijai, atbilstoši
elektroenerģijas izmantošanas un drošības prasībām. Elektroenerģijas apgādes un patērētāju
aizsardzības aparatūras ekspluatācija. Reaktīvās enerģijas kompensācijas iekārtu izveide un
ekspluatācija. Projektu vadība.
Priekšzināšanas: alternatīvā enerģētika un energoekonomika, elektroapgāde un tarifi,
vadīšanas pamati, uzņēmējdarbība.a) specializācija - energoapgāde


17. 20 kV un 0,4 kV sadales tīkli
1.0 KP, 5. semestrī (lekc 16), Ia
Jānis Rozenkrons, docents, Dr. sc. ing.
  Energosistēmas un elektrisko tīklu struktūra. 20 un 0,4 kV tīklu shēmas un neitrāles darba
režīmi. Tīkla neitrāles izveidošana. Transformatori to pārslodzes, komutācijas aparāti, kūstošie
drošinātāji, pārsprieguma izlādņi, automāti, magnētiskie palaidēji, svirslēdži. Sprieguma un
jaudas zudumi, vadu izvēle.
Priekšzināšanas: elektrotehnika.


18. Elektromagnētiskie pārejas procesi
1.5 KP, 5. semestrī (lekc 16, prakt. d. 8), Ia
Jānis Rozenkrons, docents, Dr. sc. ing.
  Īsslēgumu veidi, cēloņi un sekas. Sinhronās mašīnas (SM) pārejas process pēkšņa
īsslēguma gadījumā. SM un elektrotīkla elementu pretestības. Īsslēguma strāvas, tās
periodiskās, aperiodiskās komponentes un triecienstrāvas aprēķins dažādiem īsslēguma
veidiem dažāda sprieguma tīklos. Asinhronās mašīnas pārejas process īsslēguma gadījumā
Priekšzināšanas: elektrotehnika , elektriskās mašīnas


19. Elektrostacijas un tīkli
1.5 KP, 6. semestrī (lekc 16, prakt. d. 8) Kp; I.
Jānis Rozenkrons, docents, Dr. sc. ing.
  Elektroenerģētika Latvijā un pasaulē, enerģētikas attīstības programmas. Elektroenergo
iekārtu strāvu vadošās daļas, to izvēle un pārbaude. Elektrisko ķēžu atslēgšana - elektriskais
loks, komutācijas aparāti ( līdz un virs 1000V) un to lietojums. Mērmaiņi. Elektrisko staciju
un apakšstaciju elektriskās daļas pamatshēmas, to darbības raksturojums. Elektriskie tīkli 110
kV un augstākam spriegumam.
Priekšzināšanas: elektrotehnika; elektriskās mašīnas, elektromagnētiskie pārejas procesi;
                                               48
20. Elektroiekārtu montāžas tehnoloģija
1.5 KP, 6. semestrī (lekc 8, prakt. d. 16), Ia
Raimunds Šeļegovskis, docents, M. sc. ing.
  Elektroiekārtu montāžas principi. Telpu klasifikācija. Shēmas un rasējumi. Stiprināšanas
darbi un elementi. Vadi un kabeļi. Elektroinstalāciju veidi. Apgaismes iekārtu, elektromotoru,
sadales iekārtu, komutācijas ķēžu, vadības un aizsardzības ierīču montāža. Kabeļu līniju
izbūve. Gaisvadu līniju izbūve. Transformatoru apakšstaciju elementu, zemēšanas un
potenciāla izlīdzināšanas iekārtu montāža.
Priekšzināšanas: vispārīgā elektrotehnika.


21. Siltumapgādes sistēmu projektēšana
3,0 KP, 7. semestrī (lekc 16, prakt. d. 8), k.d. E
Raimunds Šeļegovskis, docents, M. sc. ing.
  Siltumapgādes shēmas. Siltumtīkli. Cauruļvadi siltumtīkliem. Kondensāta novadīšana. Ēku
apsildes sistēmas. Apsildes sistēmu pieslēgšanas siltumtīkliem. Ūdens un tvaika apsildes
sistēmas . Elektroapsilde. Apsilde ar gāzes degļiem. Grīdu apsilde ar sildcaurulēm un
elektriskajiem kabeļiem. Gaisa apsildes sistēmas. Veco apsildes sistēmu modernizācija.
Apsildes sistēmu vadība. Siltumapmaiņas aparāti.
Priekšzināšanas: termodinamika, siltumapgādes avoti.


22. Elektroiekārtu remonts
2,0 KP, 7. semestrī (lekc. 8), Kd, I
Imants Plūme, lektors, M. sc. ing.
  Elektroiekārtu tekošais un kapitālais remonts. Elektroiekārtu pirmsremonta
diagnosticēšana, aprēķini, remonta tehnoloģijas. Elektroiekārtu pēcremonta pārbaudes,
mērījumi, uzstādīšana. Remonta organizācija.
Priekšzināšanas: fizika, elektrotehnika, elektrotehnoloģija


23. Relejaizsardzība un automātika
1.5 KP, 7. semestrī (lekc 16, prakt. d. 8), Ia
Jānis Rozenkrons, docents, Dr. sc. ing.
  RA& A uzdevumi, izpildījuma principi un galvenie elementi. Maksimālās strāvas
aizsardzība. Operatīvās barošanas avoti. Aizsardzības veidi: vienfāzes zemesslēguma,
diferenciālā, virzītā. Transformatoru aizsardzība. Automātiskā atpakaļļieslēgšana, rezerves
ieslēgšana, sprieguma regulēšana, atslodze pēc frekvences.
Priekšzināšanas: elektriskās stacijas un tīkli; elektromagnētiskie pārejas procesi.


24. Elektroapgādes tehnoloģija
3,5 KP, 7. semestrī (lekc 16, prakt. d. 16), Kd ,I
Vilnis Siliņš, lektors, diplomēts inženieris

                                              49
  Lauksaimniecības elektroapgādes īpatnības. Ārējo un iekšējo elektrisko tīklu uzbūve.
Elektrisko tīklu aprēķins. Īsslēguma strāvas. Pārspriegums un aizsardzība no tā. Elektrisko
tīklu aparatūra. Transformatoru apakšstacijas. Elektroapgādes drošums. Enerģijas taupīšana un
racionāla izmantošana.
Priekšzināšanas: teorētiskā elektrotehnika, elektriskie mērījumi, matemātiskā modelēšana,
elektriskās mašīnas, elektroapgāde un tarifi, automātika.
  b) specializācija - energoekonomika


17. Grāmatvedība
1,5 KP, 5. semestrī, (lekc. – 8, prakt. d. - 16), Ia
Anastasija Svarinska, docente, M. sc. oec.
  Studiju mērķis ir noskaidrot grāmatvedības nozīmi, uzdevumus un prasības. Studenti
apgūst grāmatvedības pamatprincipus un uzskaites objektus divkāršā ieraksta sistēmā, iepazīst
gada pārskata sastādīšanas un mantas novērtēšanas noteikumus.
Priekšzināšanas: mikroekonomika, uzņēmējdarbība.

18. Nodokļi un kredīts
1,5 KP, 5. semestrī, (lekc. – 8, prakt. d. - 8), Ia
Anita Kreicberga, lektore, M. sc. oec.
  Galvenais priekšmeta mērķis ir izprast LR nodokļu sistēmas struktūru, prast orientēties tās
likumdošanas un normatīvās bāzes materiālā, apgūt svarīgāko nodokļu un nodevu būtību un
aprēķināšanas kārtību, izprast kredītu būtību un nepieciešamību
Priekšzināšanas: ekonomika, grāmatvedība


19. Energoekonomika
3,5 KP, 6. semestrī, (lekc. – 16, prakt. d. - 16), Kd, I
Aigars Laizāns, lektors, M. sc. ing., M. sc. oec.
  Latvijas lauksaimniecībā izmantojamās enerģijas veidi, to ekonomiskais salīdzinājums,
vietējie enerģijas resursi (enerģētiskā koksne, kūdra u.c.), alternatīvās enerģijas avoti, to
ekonomiskais salīdzinājums ar importēto enerģiju, ar uzņēmējdarbību enerģētikā Latvijā un
tās attīstības perspektīvu. Dažādu enerģijas veidu patēriņa ekonomisko aprēķinu metodika.
Biodīzeļa izmantošanas ekonomiskie aprēķini.
Priekšzināšanas: "alternatīvā enerģētika" un "ekonomikas pamati"


20. Tirgzinības pamati
1,0 KP, 6. semestrī, (lekc. – 8, prakt. d. - 8), Ia
Lita Plāce, lektore, M. sc. ing.


                                              50
  Studenti apgūst zināšanas par tirgus darbības pricipiem, kā arī par valsts, privātā sektora un
sabiedrisko organizāciju lomu tirgus procesu norisē. Kā arī tiek apgūti mārketinga
pamatjēdzieni, galvenās tirgus pētījumu metodes, patērētāju uzvedība lēmumu pieņemšanā un
mārketinga vadīšanas jautājumi.
Priekšzināšanas: ekonomika, socioloģija, datorzinības, psiholoģija, ētika


21. Apsildes sistēmu ekspluatācija
2,0 KP, 7. semestrī, (lekc. – 8, prakt. d. - 8), Kd, I
Raimunds Šeļegovskis, docents, M. sc. ing.
  Siltumapgādes shēmas. Siltumtīkli. Cauruļvadi siltumtīkliem. Kondensāta novadīšana. Ēku
apsildes sistēmas. Apsildes sistēmu pieslēgšanas siltumtīkliem. Ūdens un tvaika apsildes
sistēmas . Elektroapsilde. Apsilde ar gāzes degļiem. Grīdu apsilde ar sildcaurulēm un
elektriskajiem kabeļiem. Gaisa apsildes sistēmas. Veco apsildes sistēmu modernizācija.
Apsildes sistēmu vadība. Siltumapmaiņas aparāti. Ēku apsildes sistēmas. Ūdens apsildes
sistēmu elementi . Ūdens apsildes sistēmu elementu hidrauliskā aprēķina metodes. Ēku un
atsevišķu telpu siltuma zudumu aprēķins. Sildķermeņu izvēle.
Priekšzināšanas: termodinamika, siltumapgādes avoti .


22. Uzņēmējdarbība enerģētikā
1,0 KP, 7. semestrī, (lekc. – 8, prakt. d. - 8), Ia
Aigars Laizāns, lektors, M. sc. ing., M. sc. oec.
  Studentiem jāapgūst uzņēmējdarbības koncepciju, kas ietver plānošanu , mārketingu,
ražošanas izdevumus, produktu cenu. Uzņēmējdarbības regulēšana enerģētikā. Energoapgādes
uzņēmumu licencēšana. Licenču nosacījumi un darbības zona. Tarifi un to noteikšanas kārtība.
Atbildība par energoapgādes likumu neievērošanu.
Priekšzināšanas: uzņēmējdarbība, alternatīvā enerģētika un energoekonomika.


23. Elektroapgādes ekonomika
3,5 KP, 7. semestrī, (lekc. – 16, prakt. d. - 16), Kd, I
Vilnis Siliņš, lektors, diplomēts inženieris
  Lauksaimniecības elektroapgādes īpatnības. Ārējo un iekšējo elektrisko tīklu uzbūve.
Elektrisko tīklu aprēķins. Īsslēguma strāvas. Pārspriegums un aizsardzība no tā. Elektrisko
tīklu aparatūra. Transformatoru apakšstacijas. Elektroapgādes drošums. Enerģijas taupīšana un
racionāla izmantošana.
Priekšzināšanas: Teorētiskā elektrotehnika, elektriskie mērījumi, matemātiskā modelēšana,
elektriskās mašīnas, ekonomika, automātika.


24. Elektroiekārtu ekspluatācijas ekonomika
3,0 KP, 7. semestrī, (lekc. – 8, prakt. d. - 16), Kd, I
Imants Plūme, lectors, M. sc. ing.


                                                51
  Elektroiekārtu ekspluatācijas ekonomiskās efektivitātes jēdziens. Elektroiekārtu dzīves
cikla jēdziens, aprēķina metodika. Elektroiekārtas ekspluatācijas tehnoloģisko operāciju datu
bāzes, ekonomiskā kibernētika, vadības sistēmu analīze, modelēšana, optimizācija.
Elektroenerģijas un resursu racionāla izmantošana EI ekspluatācijas procesā. Racionāla
elektrotehniskā dienesta organizācija.
Priekšzināšanas: matemātika, elektrotehnika, ekonomikas pamati.


25. Datorizētā uzskaite un norēķini
1,0 KP, 7. semestrī, (lekc. – 8, prakt. d. - 8), E
Vilnis Siliņš, lektors, diplomēts inženieris
  Elektroenerģijas tirgus veidošana. Elektroenerģijas sadales tīklu pakalpojumu tarifu
aprēķinu metodika. Diferencētie elektroenerģijas realizācijas tarifi. Elektroenerģijas uzskaites
koncepcija un organizācija. Automatizētās elektroenerģijas uzskaites sistēmas. Norēķinu
datorprogrammas. Norēķini par patērēto elektroenerģiju ar iedzīvotājiem un rūpniecības
uzņēmumiem un iestādēm.
Priekšzināšanas: grāmatvedība, matemātiskā modelēšana, ekonomikas pamati.
                                               52
                                       5. pielikums


                           APSTIPRINĀTS
                           Ar Izglītības un zinātnes ministrijas
                           2003. gada 8. septembra
                           rīkojumu Nr. 424PROFESIJAS STANDARTS


Reģistrācijas Nr. PS 0206Profesija              Lauksaimniecības enerģētikas inženieris


Kvalifikācijas līmenis              5Nodarbinātības apraksts     Lauksaimniecības enerģētikas inženieris strādā
              ražošanas, projektēšanas un projektu ieviešanas
              organizācijās, kurās ekspluatē, projektē, uzstāda
              siltumtehniskās un elektrotehniskās iekārtas.
                  Lauksaimniecības enerģētikas inženieris spēj:
                  izstrādāt un pilnveidot energotehniskās iekārtas;
                  apkalpot,   regulēt   un  veikt   to piesaisti
                   lauksaimniecības objektiem;
                  veikt energoiekārtu komplektēšanas uzdevumus;
                  organizēt un vadīt darba grupu augstāk minēto
                   darbību veikšanai.
                                            53
Pienākumi un uzdevumi:

    Pienākumi                    Uzdevumi
1. Energoiekārtu       1.1. Analizēt enerģētisko objektu un energoiekārtu
ekspluatācijas un remontu     darbības tehniski – ekonomiskos rādītājus
darbu vadīšana        1.2. Izstrādāt energoiekārtu uzraudzības un apkopju
                 sistēmu
               1.3. Organizēt energotehnoloģiskā procesa efektīvu
                 norisi
               1.4. Vadīt energoiekārtu apkalpes personālu
               1.5. Savākt informāciju energoiekārtu atteikumu
                 cēloņiem un to biežumu
2. Ražošanas vadība     2.1. Pārzināt enerģijas un energoiekārtu ražošanas
                 procesu
               2.2. Veikt energoiekārtu, uzstādīšanas un regulēšanas
                 darbus
               2.3. komplektēt un montēt energoiekārtu vadības
                 shēmas
               2.4. Veikt ražošanas procesa organizāciju
               2.5. Pārraudzīt ražošanas kvalitātes vadības sistēmu
3. Energoiekārtu un     3.1. Veikt enerģētisko objektu darbības analīzi un
  sistēmu projektēšana      sastādīt to funkcionēšanas algoritmus
               3.2. Sagatavot un saskaņot tehniskā projekta uzdevumu
               3.3. Izstrādāt un saskaņot tehniskā projekta
                 priekšlikumu
               3.4. Projektēt energoiekārtas un sistēmas
               3.5. Veidot energoiekārtu aprakstus
               3.6. Izstrādāt energoiekārtu un sistēmu vadības shēmas
               3.7. Apgūt un lietot projektēšanas datorprogrammas.
4. Energoiekārtu       4.1. Izmantojot jaunākos informācijas avotus veikt energo-
  komplektēšana un        iekārtu tehniski – ekonomisko novērtējumu un izvēli
  ieviešana         4.2. Sastādīt energoiekārtu galveno elementu un mezglu
               sarakstus un kārtot to pasūtījumus
               4.3. Pārzināt energoiekārtu mārketingu un organizēt to
                 ieviešanu.


Īpašie faktori,       * Darbs paaugstinātas bīstamības apstākļos –
kas raksturo darba vidi:    veselībai un dzīvībai bīstams elektriskais
               spriegums, elektromagnētiskais un siltuma
               starojums
               * Darbs ekstremālos dabas un vides apstākļos, piem., stihijas
                seku novēršanā energoietaisēs.

Īpašas prasības       * Veselības stāvokļa atbilstība enerģētikas
uzdevumu veikšanai:      nozares noteiktajām prasībām.
               * Pielaižu sistēmas prasību ievērošana darbam
               energoietaisēs
               * Drošības tehnikas prasību precīza izpilde

                                               54
 Prasmes
Kopīgās prasmes nozarē       Specifiskās prasmes nozarē     Vispārējās prasmes spējas
Zināt projektu tehniskā faila  Prast lietot nozares direktīvas,    Prast strādāt patstāvīgi,
struktūru izstrādāšanas gaitu  standartus, tipveida risinājumu    grupā un vadīt grupas darbu
un stadijas           albūmus un katalogus
Prast sastādīt un noformēt   Prast noteikt energoiekārtu      Prasme pielietot darba
tehnoloģiskās shēmas,      atteiču cēloņus un tos novērst     drošības, uguns drošības un
principshēmas un montāžas                       vides aizsardzības
shēmas                                 normatīvos aktus
Prast izpildīt enerģētisko   Prast izvēlēties energoapgādes     Zināt energoietaišu
procesu un energoietaišu    sistēmas elementu atbilstoši      elementu darbības principus
galvenos aprēķinus       optimāla drošuma kritērijiem
Zināt nozares ražošanas    Prast strādāt ar datorizētās       Prast lietot
tehnoloģiju, energoiekārtu  vadības programmām un          datorprogrammas konkrētu
atteiču cēloņus un novēršanas iekārtām                 uzdevumu risināšanā
paņēmienus
Prast lietot profesionālo    Prast noformēt izgudrojumu un Prast izmantot bibliotēku
literatūru un autortiesību   atklājumu autortiesību    elektroniskās datu bāzes un
dokumentāciju          dokumentāciju         internetu

Zināšanas
                                    Zināšanu līmenis
            Zināšanas
                             priekšstats    izpratne  lietošana
Humanitārās un socioloģiskās zinības                x
Svešvaloda                                          x
Vides un cilvēka aizsardzība                                 x
Ekonomikas, tiesību un tirgzinību pamati                           x
Informātika un datorizētā projektēšana                            x
Fundamentālās zinības (ķīmija, fizika, matemātika,                x
tēlotāja ģeometrija)
Inženierdarba pamati                               x
Siltumzinības (pamati, avoti, sistēmas, ekspluatācija,              x
tehnoloģijas)
Alternatīvā enerģētika un energoekonomika                          x
Energoapgādes projektēšana un ekspluatācija                         x
Elektrozinības (pamati, mērījumi, elektriskās mašīnas,
                                         x
elektropiedziņa)
Lietišķā elektronika un sakaru tehnika                            x
Enerģētisko iekārtu un procesu automatizācija                  x
Enerģētisko iekārtu montāža, ekspluatācija un remonts                    x
Elektriskais apgaismojums, elektrotehnoloģija un                       x
elektrotehniskie materiāli
Apakšstacijas, elektriskie tīkli to aizsardzība un                      x
ekspluatācija
                                                 55
Profesijas standarta darba grupa:

  Dr. hab. sc. ing., prof. Andris Šnīders, LLU Lauksaimniecības enerģētikas institūta
  direktors
  Dr. sc. ing., Rolands Arājs, VAS “Latvenergo” filiāles “Latvenergo projekts” direktors
  Dr. hab. sc. ing., prof. Ansis Grundulis, LU TF Alternatīvās enerģētikas centra vadītājs,
  Latvijas elektroenerģētiķu biedrības valdes loceklis
  Uģis Sarma, LR Ekonomikas ministrijas enerģētikas departamenta direktors
  Dr. sc. ing., asoc. prof. Jānis Rozenkrons, RTU Enerģētikas institūts, Latvenergo
  zinātniski tehniskās padomes loceklis
  Arnolds Binovskis,LR Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības nozaru un pārstrādes
  attīstības departamenta nozaru atbalsta nodaļas vecākais referents
  Mārtiņš Kalējs, Dienvidu elektriskie tīkli (DET), direktora vietnieks
  Dr. sc. ing., asoc. prof. Pēteris Leščevics, LLU l/s enerģētikas specialitātes bakalaura
  studiju programmas vadītājs


Profesiju standarta eksperti:

  Jānis Greivulis RTU profesors, Dr.hab.sc.ing. Industriālās elektronikas un
  elektrotehnikas institūts, LEB sertifikācijas Elektriskās piedziņas un automātikas
  komisijas priekšsēdētājs;
  Viktors Zēbergs LZA Fizikālās enerģētikas institūts profesors, Dr.hab.sc.ing.;
  Kārlis Briņķis Dr.sc.ing. SIA Baltijas Energosistēmu dispečeru centrs, DC Baltija
  tehniskā direktora vietnieks.
                                             56
6. pielikums
     57
7. pielikums
     58
                                      8. pielikums
                  Prakses vietas
       (profesionālā studiju programma Lauksaimniecības enerģētika)
Nr.             Uzņēmums              Vietu skaits
p.k.
 1.  Saldus ETR (elektrotīklu rajons)                2
 2.  Jelgavas cukurfabrikas TEC                   2
 3.  DET                              9
 4.  Jelgavas tīklu rajons                     3
 5.  “Agstsprieguma tīkli” Rīga                  19
 6.  Rīgas elektrotīkli (CET)                    1
 7.  ZAET Aiviekste, Balvi                     2
 8.  RET Kuldīga                          1
 9.  SIA „Talsu spriegumi”                     1
10.  Valdemārpils tīkla rajons                   1
11.  SIA „Verens” Rezekne                      1
12.  Jelgavas „Siltumtīkli”                     2
13.  Latvijas energoceltnieks (LEC) Jelgava             4
14.  Energofirma "Jauda" Rīga                    5
15.  Jelgavas ŪKSU                         3
16.  Elektrotehn.serviss “Lauktehnika”(Jelgava)           2
17.  “Latvijas keramika” Jelgava                  2
18.  SIA firma "Elektra" Jelgava                  2
19.  “Elektroserviss” Jelgava                    2
20.  “Keramserviss” Ādaži                      2
21.  SIA “ACDC” Jelgava, Lāču 42                  2
22.  SIA "ROLMIJS" Jelgava                     1
23.  Valdemārpils TR                        1
24.  Alūksnes energoceltnieks                    1
25.  SIA "Verems" Rēzekne                      1
26.  SIA „Baltijas elektro sabiedrība” Rīga             1
27.  SIA „Elko” Rīga                        1
28.  SIA „SLO Latvija” Rīga                     1
29.  SIA “EAST METAL” Dobele                    1
30.  SIA „EK AUCE”                         1
31.  SIA “Elektromontāžas serviss” Jelgava             1
32.  Liepājas notekūdeņu attīrīšanas uzņēmums            1
33.  Rīgas TEC                           2
       Kopā                          81
                                           59
                                           9. pielikums
    Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju
     programma “Lauksaimniecības enerģētika” (kods 4252205)

       akadēmiskā personāla nodomu līgumi un CV
                    Kopsavilkums

              Līguma veids        Skaits       %
           Pamatdarbā               29     87,9
           Darba savienošanas kārtībā       4     12,1
                      Kopā:      33     100

                 Akadēmiskais personāls
Nr.              Institūts,    Amats,zin.vai akad.       Līguma veids
    Vārds, Uzvārds
p.k.              katedra        grāds
                TF,     Asoc. profesors, Dr. sc. ing.
1.   Pēteri Leščevics                            Pamatdarbā
                LENI     Studiju progr. vadītājs
    Kaspars.        TF,     Fakultātes dekāns,
2.                                       Pamatdarbā
    Vārtukapteinis     LTEM     profesors, Dr. sc. ing.
                TF,     Institūta direktors, profesors,
3.   Andris Šnīders            Dr.hab. sc. ing.        Pamatdarbā
                LENI
                TF,
4.   Ainārs Galiņš            Asoc.profesors, Dr. sc. ing.    Pamatdarbā
                LENI
                TF,
5.   Liene Kanceviča           Asistente, Bak. ing.        Pamatdarbā
                LENI
    Ilmārs Žanis      TF,     Docents, Dr. sc. ing., Dr. sc.   Pamatdarbā
6.    Klegeris       LENI     paed.
    Genādijs Moskvins    TF,
7.                     Profesors, Dr. hab. sc. ing.    Pamatdarbā
                LENI
                TF,
8.   Imants Plūme             Lektors, Maģ. sc. ing.       Pamatdarbā
                LENI
                TF,
9.   Indulis Straume           Asistents - stažiers, Bak. ing. Pamatdarbā
                LENI
    Raimunds        TF,     Docents,
10.                                      Pamatdarbā
    Šeļegovskis       LENI     Maģ. sc. ing.
                                        Darba
                TF,     Lektors,
11.  Aigars Laizāns                             savienošanas
                LENI     Maģ. sc. oec.
                                        kārtībā
                                        Darba
                TF,     Lektors, Maģ. sc. ing.
12.  Ivars Pelšs                               savienošanas
                LENI
                                        kārtībā
                                        Darba
                TF,
13.  Jānis Rozenkrons           Profesors, Dr. sc. ing.      savienošanas
                LENI
                                        kārtībā
                                                60
Nr.           Institūts,    Amats,zin.vai akad.    Līguma veids
    Vārds, Uzvārds
p.k.           katedra        grāds
                                  Darba
             TF,
14.  Vilnis Siliņš         Diplomēts ing.        savienošanas
             LENI
                                  kārtībā
              SZF,   Lektore, Maģ. sc. phil.
15.  Elīna Apsīte                        Pamatdarbā
              FILO
              EF,    Lektore, Maģ. sc. oec.
16.  Astra Asējeva                        Pamatdarbā
              UZND
              TF,
17.  Jānis Avotiņš         Docents, Dr. sc.ing.     Pamatdarbā
              SPEK
              ITF,
18.  Aivars Āboltiņš        Profesors, Dr. sc. ing.   Pamatdarbā
              MATE
              MF,
19.  Zigurds Beķeris        Docents, Dr. sc. ing.    Pamatdarbā
              DVID
              TF,
20.  Jānis Čukurs          Docents, Dr. sc. ing.    Pamatdarbā
              MEHA
              TF,    Docents, Maģ. sc. ing.
21.  Ilmārs Dukulis                       Pamatdarbā
              SPEK
              PTF,   Docente, Maģ. sc. agr.
22.  Māra Dūma                          Pamatdarbā
              KIMI
              ITF,
23.  Uldis Iljins          Profesors, Dr. sc. ing.   Pamatdarbā
              FIZI
              LIF,
24.  Viesturs Jansons        Profesors, Dr. sc. ing.   Pamatdarbā
              VIDE
              ITF,   Lektore, Maģ. sc. paed.
25.  Jeļena Koroļova                       Pamatdarbā
              INFO
              EF,    Lektore, Maģ. sc. oec.
26.  Anita Kreicberga                      Pamatdarbā
              GRAM
              TF,
27.  Anda Leitāne          Lektore, Maģ. sc. paed.   Pamatdarbā
              IZMA
    Larisa Maļinovska  SZF,   Asoc.profesore, Dr. sc. paed. Pamatdarbā
28.
              VALO
              SZF,   Lektore, Maģ. sc. paed.
29.  Aija Pētersone                       Pamatdarbā
              VALO
              EF,    Lektore, Maģ. sc. oec.
30.  Lita Plāce                         Pamatdarbā
              EKON
              EF,    Lektore, Maģ. sc. jur.
31.  Alla Pūce                          Pamatdarbā
              EKON
              EF,    Lektore, Maģ. sc. oec.
32.  Anastasija Svarinska                    Pamatdarbā
              GRAM
              EF,    Lektore, Maģ. sc. oec.
33.  Rasma Urtāne                        Pamatdarbā
              UZND
              SZF,
34.  Juris Vugulis         Docents, Maģ. sc. phil.   Pamatdarbā
              FILO
              SZF,
35.  Aija Zobena          Profesors, Dr. sc. phil.   Pamatdarbā
              SOC


                                          61
                       Personāla CV

                      Curriculum vitae
         Pēteris                              Leščevics
          Vārds                               Uzvārds
       Jelgavas rajons                          250439 – 10006
        Dzimšanas vieta                           Personas kods
         25.04.39.                               polis
      Datums, mēnesis, gads                           Tautība
                                           precējies
                                         Ģimenes stāvoklis
   LLU Tehniskā fakultāte, Lauksaimniecības enerģētikas institūts, asoc. profesors
                    Darba vieta un ieņemamais amats

       Darba vietas adrese:                          Mājas adrese:
      J.Čakstes bulv. 5                           Rīgas iela 2 a
        Jelgava                               Jelgava
        LV-3001                               LV-3004

Tālruņa      3022242, 3080687                 Tālruņa Nr.         3020963
Nr.
Fax:          3020672
E-mail:    Peteris.Lescevics@cs.llu.
              lv

Izglītība
Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra          Studiju    Specialitāte       Kvalifikācija
  (aspirantūra). Mācību iestāde, valsts
                                laiks
Saules enerģijas iegūšana un izmantošana ūdens
                                1997      Enerģētika        Sertifikāts
uzsildīšanai (Austrijas, Vācijas un Somijas zinātnieku
un speciālistu vadīti kursi)
Projektu vadīšana, LU, (Chemnicas Universitāte,
                                1997                   Sertifikāts
Drēzdenes Universitāte), Latvija – Vācija
Alternatīvā enerģija, Krenfildas universitāte Silsoe      1995      Enerģētika
koledža, Anglija.
Lauksaimniecības ekonomika un apmācība (Training        1992      Pedagoģija        Sertifikāts
of trainers) , Bishop – Burton koledža, Anglija.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, aspirantūra     1986-1989   Lauksaimniecības      Kandidāta
(neklātiene) Lauksaimniecības mehanizācijas                  elektrifikācija      disertācija
fakultātes Elektrotehnikas katedrā
Ļeņingradas Boņč-Brujeviča vārdā nosauktais          1970      Radio sakaru       Diploms
elektrosakaru institūts, Radiosakaru fakultāte                 inženieris

Zinātniskā kvalifikācija
                                         Zinātniskais
Zinātniskā padome, iestāde,        Gads        Specialitāte               Diploma
                                           grāds
      valsts                                            Nr.
Mehanizācijas un elektrifik.       1989.     Lauksaimniecības      Tehnisko      TH Nr.
zinātniskā padome, Minskas                elektrifikācija.       zinātņu      121042
lauksaimn.mehanizācijas un                              kandidāts
elektrifikācijas institūts,
Baltkrievija.
                                                         62
Habilitācijas un promocijas        1992                  Dr.sc.ing.    G-D Nr.
padome H-1, LLU, Latvija                                     000052

Darba pieredze
1.  No 1998. g. sept. – asoc. prof. Lauksaimniecības Enerģētikas institūtā, LLU.
2.  No 1994. g. apr. -1998. g. sept. – Zinātņu daļas vadītājs, LLU.
3.  No 1989. g. febr. -1993. g. sept. - neklāt. prodek., LMF, LLA.
4.  No 1989. g. maija -1998. g. aug. - docents, LMF (vēlāk TF), LLA.
5.  No 1980. g. apr. -1989. g. sept. - vec. pasn., LMF, LLA.
6.  No 1974. g. sept. -1980. g. sept. - asist., LMF, LLA.
7.  No 1966. g. nov. -1974. g. sept. - iekārtu inž., Virusoloģijas lab., AF, LLA.
8.  No 1960. g. marta. –1966. g. nov. – radiomehāniķis, “Latvijas televīzijas uztveršanas tīkls”, Sakaru
   ministrija, LPSR.

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti,
maģistrantu un doktorantu (aspirantu) vadīšana
 1974– 1997.g. [no sākuma jaunākais zin. līdzstrādnieks, vēlāk vec. zin. līdzstrādnieks (no 1992. –pētnieks)]
sekojošos zinātniskajos līgumos:
  1.    No 1990.g. līdz 1997.g. – pētnieciskajos līgumos ar Latvenergo un Daugavas HES kaskāde.
  2.    No 2000.g. līdz 2002.g - pētnieciskajos līgumos ar Valsts a/s Latvenergo.
  3.    No 2001,g. līdz 2002.g. – vada maģistra darbu L. Muizinikai.
  4. .   No 2002,g. līdz 2003.g. – vada maģistra darbu M. Melnim.
  Pētnieciskā darba virzieni: Lauksaimniecībā izmantojamo elektrodzinēju aizsardzība. Ūdens apgādē
  izmantojamo elektrodzinēju aizsardzība un diagnostika. Vēja enerģijas ieguve un pārveidošana elektriskajā
  enerģijā. Enerģijas akumulēšana. Saules enerģijas ieguve un izmantošana lauksaimniecībā. Kooģenerācijas
  iekārtu pētniecība.

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)
1.  Profesionālās studijas enerģētikas specialitātē. / Inženierproblēmas lauksaimniecībā. – Jelgava, 1999.
2.  Enerģētikas studiju programmas un studenti LEI Inženierproblēmas lauksaimniecībā LLU TF , 2000. 12
   aprīlī.
3.  Mazās Hidroenerģētikas subsidēšana LEB konference Rîgâ, 2000. 6 oktobrî.
4.  LLU 2001.g.

Lekciju kursi
Pasniegtie mācību priekšmeti: “Elektrotehnika”, “Automātika un ražošanas procesu automatizācija”,
“Automātikas pamati”, “Automātiskās sistēmas”, “Automatizācija”, “Tehnoloģisko procesu automatizācija”,
“Elektronika un sakaru tehnika”, “Mikroprocesori un robottehnika”, “Energonesēji un energoresursi”,
“Energoapgāde”, “Energoapgādes sistēmu ekspluatācija”, “Neelektrisko lielumu elektriskā mērīšana”, “Lietišķā
elektrotehnika”.

Publikāciju skaits - : 56, t.sk.:
     raksti -29,
     zinātnisko darbu atskaites - 20
     un metodiskie materiāli -7.
Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5)
1.  Automātiskās regulēšanas shēmas elementu optimizācija. LLU Raksti, Nr.8, 1997.
2.  Trīsfāžu elektrodzinēju kombinētās aizsardzības un diagnostikas ierīce. – Latvijas patents LV 11876B,
   publicēts 20.12.1997.
3.  Elektroapsildāmās grīdas konstrukcija. – Latvijas patents LV 12138B, publicēts 20.10.1998.
4.  Vēja parki – problēmas un risinājumi.- E & S Nr.21, 2002.
5.  Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. VPIC, Valmiera, 2003.(tulkojuma rediģēšana).

Kvalifikācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā)

                                                     63
1.  1996. – “Ūdens sildīšana ar saules enerģiju”, Eiropas kopienas enerģētikas THERMIE programmas
   ietvaros, Rīga.
2.  1997. – “Projektu vadīšana”, LU, Rīga.
3.  2001. – Mazo HES subsidēšana, LEB, Rīga.
4.  2003. – Profesionālās izglītības attīstība Latvijā, IZM, Rīga.
5.  2003.g. – “Augstskolu didaktikas kursi”, LLU, Jelgava.

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
1.  LLA Arodbiedrības komitejas loceklis no 1980. līdz 1989. gadam.
2.  LMF Padomes loceklis no 1989. līdz 1992. gadam.
3.  LLU Konventa Revīzijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks no 1993 līdz 1996.gadam.
4.  Informātikas institūa - Domes loceklis no 1993.gada., no 2002.g. ITF.
5.  LLU Zinātņu Padomes loceklis no 1994. gada.
6.  LLU Saimniecības Padomes loceklis no 1994. gada.
7.  LLU Konventa Revīzijas komisijas priekšsēdētājs no 1996 līdz 1998.gadam.


Goda nosaukumi, apbalvojumi
1.  1977. g. Latvijas PSR Valsts prēmija zinātnē un tehnikā.
2.  1999. g. LLU Atzinības raksts.

Patentu, autora apliecību, licenču skaits - 10
Patenti, izgudrojumi, reģistrētas jaunas augu un dzīvnieku šķirnes, līnijas
Pēdējo trīs gadu laikā:
1. Trīsfāžu elektrodzinēju kombinētās aizsardzības un diagnostikas ierīce. – Latvijas patents LV 11876B,
  publicēts 20.12.1997.
2. Elektroapsildāmās grīdas konstrukcija. – Latvijas patents LV 12138B, publicēts 20.10.1998.Valodu zināšanas:            Lasītprasme         Rakstītprasme        Runātprasme
               teicami,  labi, vidēji    teicami, labi, vidēji   teicami, labi, vidēji
Latviešu valoda
Krievu valoda
Vācu valoda
Angļu valoda
_______ valoda
        03.11.2004.
         (Datums)                               (Paraksts)
                  CURRICULUM VITAE
     Kaspars                                Vārtukapteinis
           Vārds                               Uzvārds
   Latvijas PSR, Alūksnes raj.                        170451-10037
        Dzimšanas vieta                           Personas kods
      17. aprīlis 1951. gads                           latvietis
                                                        64
       Datums, mēnesis, gads                         Tautība
                                      precējies, četri bērni
                                        Ģimenes stāvoklis
   LLU Tehniskā fakultāte, dekāns; Lauksaimniecības tehnikas institūts, profesors
                   Darba vieta un ieņemamais amats

        Darba vietas adrese:                        Mājas adrese:
   Čakstes bulvāris 5, Jelgava,                    Nameja iela 4 dz. 7, Jelgava,
       LV-3001                              LV-3003
Tālruņa Nr.    3026666, 3020762, 9250437           Tālruņa Nr.           3081139
Fax:            3020762
E-mail:        vkaspars@llu.lv


Izglītība
   Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra
                            Studiju laiks     Specialitāte     Kvalifikācija
     (aspirantūra). Mācību iestāde, valsts
Maskavas Veterinārā akadēmija, 10 mēnešu franču
                             1988-1989                  Diploms
valodas kursi
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas           1969-1974     Lauksaimniecības     inženieris-
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte                 procesu mehanizāc.    mehāniķis

Zinātniskā kvalifikācija
                                         Zinātniskais
Zinātniskā padome, iestāde, valsts    Gads       Specialitāte               Diploma Nr.
                                          grāds
Specializētā padome pie LLA                            Tehnisko
                            Lauksaimniecības
Lauksaimniecības mehanizācijas      1984                   zinātņu    TH 077979
                             mehanizācija
fakultātes                                    kandidāts
Habilitācijas un promocijas
padome H-1 pie LLU            1992     Lauksaimniecības    Inženierzinātņu G-D 000004
Lauksaimniecības mehanizācijas              mehanizācija       doktors
fakultātes

Darba pieredze
kopš 1991. g. – LLU Tehniskās (līdz 31.12.96. – Lauksaimniecības mehanizācijas) fakultātes dekāns.
kopš 2001. g. – profesors uz pusslodzi (amatu apvienošanā) LLU Lauks. tehnikas institūtā.
    kopš 1998. g. – asociētais profesors uz pusslodzi (amatu apvienošanā) LLU Lauks.
tehnikas institūtā.
1991-1998 – docents uz pusslodzi (amatu apvienošanā) LLU Lauksaimniecības tehnikas institūtā(agrāk
       Lauksaimniecības mašīnu, Augkopības mehanizācijas un Mehanizācijas katedras).
1986-1991 – prodekāns LLA Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātē (amatu apvienošanā).
1989-1991 – docents LLA Lauksaimniecības mašīnu katedrā.
1985-1989 – docents LLA Mehānikas katedrā.
1974-1985 – zinātniskais līdzstrādnieks LLA Mašīnu ekspluatācijas un Lauksaimniecības mašīnu katedrās.
Zinātniskā un pedagoģiskā darbība:
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (līdz 1991. g. LLA), šķidro minerālmēslu izmantošanas mehanizācija,
stieņa smidzinātāju konstrukcija un izmantošana, augstākās izglītības un inženieru sagatavošanas problēmas,
zinātnes vēsture.
Pedagoģiskā darbība: lekciju kursi “Lauksaimniecības mehanizācija” un “Ievads studijās”, agrāk - “Teorētiskā
mehānika” un “Lauksaimniecības mašīnas”.

Publikāciju skaits - 127: t.sk. 16 grāmatas un brošūras, 58 raksti, 5 zinātnisko darbu atskaites, 6 metodiskie
materiāli.

                                                        65
Nozīmīgākās publikācijas:
1. Šķidro komplekso minerālmēslu izmantošana un iestrādes mehanizācija / J.Ozols, K.Vārtukapteinis,
  A.Kārkliņš. – Rīga: Liesma, 1979. – 163 lpp.
2. Jānis Balsars - inženieris, docents. - Jelgava: LLU, 1998. - 75 lpp.
3. Lauksaimniecības augstākā izglītība Latvijā. 1862-1999. Enciklopēdija. – Jelgava: LLU, 1999. – 373 lpp.
  (Līdzautors un redkolēģijas loceklis).
4. Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas absolventi // LLU Raksti, 2002, Nr.6 (301), 120.-127. lpp.
5. Oļģerts Ozols / sast. K.Vārtukapteinis, I.Melgalve - Jelgava: LLU, sērija JLA-LLA-LLU rektori, 2004. – 232
lpp.

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas loceklis (Inženierzinātņu nodaļa)
Latvijas Lauksaimniecības inženieru biedrības prezidents.
Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācijas prezidija loceklis.
LLU Konventa, Senāta, Mācību un Saimniecības padomju loceklis.
Tehniskās fakultātes Domes priekšsēdētājs.

Goda nosaukumi, apbalvojumi
LR Ministru kabineta Atzinības Raksts - 1999. g.
1991. gada barikāžu dalībnieku Piemiņas zīme (Nr.2434) – 2000. g.

Patentu, autora apliecību, licenču skaits – 11 PSRS izgudrojumu autorapliecības.

Valodu zināšanas:         Lasītprasme          Rakstītprasme        Runātprasme
               teicami, labi, vidēji     teicami, labi, vidēji    teicami, labi, vidēji

Latviešu valoda
Krievu valoda
Vācu valoda
Angļu valoda
Franču valoda
16.08.2004.
                  CURRICULUM VITAE
         Andris                               Šnīders
          Vārds                               Uzvārds
         Bauska                           220143-10008
        Dzimšanas vieta                         Personas kods
         22.01.43                              latvietis
     Datums, mēnesis, gads                            Tautība
                                           šķīries
                                       Ģimenes stāvoklis
    LLU TF Lauksaimniecības enerģētikas institūta direktors, profesors
                                                         66
                  Darba vieta un ieņemamais amats

      Darba vietas adrese:                        Mājas adrese:
     J.Čakstes bulv.5                        Satiksmes iela 59-24
     Jelgava, LV 3001                        Jelgava, LV 3007
   Lauks.enerģētikas institūts                       Latvija

Tālruņa      3022242, 3080687               Tālruņa Nr.        mob. 6456751
Nr.
Fax:          3020762
E-mail:      sniders@cs.llu.lv.


Izglītība
    Pamatstudijas, maģistrantūra,
                             Studiju      Specialitāte    Kvalifikācij
  doktorantūra (aspirantūra). Mācību
                              laiks                   a
         iestāde, valsts
Rīgas Politehniskais institūts, Vakara-neklātienes   1963-1972    Automātika un      inženieris-
elektroenerģētiskā fakultāte                       telemehānika      elektriķis
LLA Neklātienes aspirantūra               1978-1982    lauksaimniecības     tehnisko
                                    elektrifikācija un     zinātņu
                                     elektroiekārtas     kandidāts

Zinātniskā kvalifikācija
                                        Zinātniskai
   Zinātniskā padome,        Gads       Specialitāte               Diploma
                                         s grāds
     iestāde, valsts                                      Nr.
Čeļabinskas lauksaimniecības    1982       Lauks.elektrifikācija   tehn.zin.    TH
mehanizācijas un elektrifikāci-           un elektroiekārtas    kand.      No.06292
jas institūta padome
LLU habilitāc. un promocijas    1992       Lauksaimniecības     Dr.sc.ing.    G-D
padome H-1                      tehnika                  No.000006
LLU habilitāc. un promocijas    1993       Lauksaimniecības     Dr.hab.     G-Dh
padome H-1                      tehnika          sc.ing.     No.000017

Darba pieredze
1. No 1999.g.sept. – Lauksaimniecības enerģētikas institūta (LEI) direktors, Tehniskā fakultāte (TF),
   Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU).
2. No 1998.g. sept –valsts profesors lauksaimniecības iekārtu elektropiedziņas automatizācijas un
   aizsardzības apakšnozarē.
3. No 1994.g. februāra – profesors, LEI direktora vietnieks zinātniskajā darbā.
4. 1989.g.marts - 1994.g.febr. - docents, Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte (LMF), Latvijas
   Lauksaimniecības Akadēmija (LLA).
5.  1987.g.jūn. - 1989.g.marts - vecākais pasniedzējs, LMF, LLA.
6.  1974.g.okt. - 1987.g.jūn. – asistents, LMF, LLA.
7.  1969.g.okt. - 1974.g.okt. – inženieris, LMF, LLA
8.  1963.g. sept. - 1969.aug. – Skaistkalnes un Vircavas vidusskolu skolotājs.

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti,
maģistrantu un doktorantu (aspirantu) vadīšana
1. 1974.-1989.g. - vec.zin.līdzstrādnieks zinātniskajos līgumdarbos ar Latvijas Lauktehniku (1974.-
   1981.g.), Vladimiras elektromašīnbūves zinātniski pētniecisko-projektu tehnoloģisko institūtu

                                                      67
   (1979.-1987.g.), Maskavas elektropiedziņas zinātniski pētniecisko institūtu (1982. - 1989.g.),
   Tjumeņas apgabala r/a “ Nojabrskneftegaz” (1988.-1989.g.), Arhangeļskas teritoriālo r/a “
   Arhangeļsklesprom” (1988.1989.g.) par trīsfāžu asinhrono elektrodzinēju ekspluatācijas drošumu
   un aizsardzību.
2.  No 1991.g.-2001.g. LZP grantu vadīšana par tēmām: “Elektrisko mašīnu diagnostika, vadība un
   aizsardzība”, „Asinhrono elektrodzinēju aizsardzība“,
3.  No 1996.g. enerģētikas specialitātes maģistrantu (6) zinātnisko darbu vadīšana par tehnoloģisko
   procesu automatizācijas un elektroenerģijas ekonomijas jautājumiem.
4.  No 1998.g. – enerģētikas specialitātes doktorantu (4) zinātnisko darbu vadīšana par notekūdeņu
   attīrīšanas tvaika ražošanas un koģenerācijas iekārtu enerģētisko rādītāju optimizāciju.
5.  No 2000.g. – TF doktora studiju programmas vadītājs l/s inženierzinātnes apakšnozarē, TF Dekāna
   vietnieks zinātniskajā darbā.
6.  No 2001.g.- 2004.g. LZP granta tēmas “Notekūdeņu attīrīšanas enerģētika” , zinātniskais vadītājs.
7.  No 2004.g. LZP granta tēmas “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu autonoma energoapgāde izmantojot
   biogāzi“ zinātniskais vadītājs.

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)

1. Adaptive control of the steam boiler for process needs in food production plant. 2-nd International
  Conference «Industral Heat Engineering» Kiev, 2001, 28 may – 2 June .
2. Notekūdeņu aerācijas iekārtu elektriskās piedziņas energoekonomika. III Starptautiskā zinātniski
  praktiskā konference «Vide. Resursi. Tehnoloģija». Rēzekne, 2001.g. 19.-21.jūn.
3. Tvaika katla pārejas procesu modelēšana un optimizācija mainīgos slodzes apstākļos. 42
  starptautiskā RTU zinātniskā konference, sekcija «Enerģētika un elektrotehnika». Rīga, 2001.g.
  11.-13.okt.
4. Моделирование и энергоэкономное управление системой аэрации сточных вод. 3-я
  международная научно-практическая конференция «Экологияи сельскохозяйственная
  техника». Санкт-Петербург, 5-6 июня 2002г.
5. Sūkņu stacijas elektropiedziņas energoefektivitāte .43.RTU Starptautiskā zinātniskā konference,
  sekcija «Enerģētika un elektrotehnika». Rīga, 2002.g. 10.-11.okt.
6. Energy in wastewater treatment systems. IV International Youth Environmental Forum
  «ECOBALTICA 2002». Sankt Peterburg, Russia, 22-24.10. 2002.
7. Notekūdeņu aerācijas iekārtas pārejas procesa modelēšana. IV Starptautiskā zinātniski praktiskā
  konference «Vide. Tehnoloģija. Resursi».- Rēzekne; RA, 2003, 26.-28.jūnijs.
8. Nestacionāro procesu stabilizācija tvaika katlā. RTU 43. Starptautiskā zinātniskā konference,
  sekcija
  «Enerģētika un elektrotehnika».- Rīga, RTU, 2003, 10.- 11.oktobris .
9. Tvaika katla nestacionāro procesu modelēšana ekstremālas slodzes apstākļos. Starptautiskā
zinātniskā
  konference «Spēkrati, loģistika un alternatīvās degvielas».- Jelgava, LLU, 2003., 24.aprīlī.
Lekciju kursi
1. Pasniegtie mācību priekšmeti: “Vispārīgā elektrotehnika”,”Elektropiedziņa”,”Automātika un
ražoša-
nas procesu automatizācija”,”Notekūdeņu attīrīšanas automatizācija” (izvēles kurss), “Ūdensapgādes
automatizācija” (izvēles kurss), “Asinhrono elektrodzinēju ekspluatācijas drošums un aizsardzība”
(izvēles kurss).
2. Pašlaik pasniedzamie priekšmeti: “Automātiskās vadības pamati” ( obl.,Bak.en.), “Automātikas
pamati” ( obl.,Bak.dat.zin.),“Automātisko sistēmu projektēšana” (izv.Bak.en.), “Elektriskās piedziņas
automatizācija”(obl.,Bak.en.),  Automātiskās  elektropiedziņas  projektēšana”(izv.Bak.en.)  ,
Elektropiedziņas automatizācijas ekonomika” (izv.Bak.en.), “Kokapstrādes automatizācija”(obl.
                                                  68
Bak.kt.) “Automātikas iekārtu drošums” ( obl.,Maģ.en.), “Elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija”
(obl.,Maģ. en.), “Regulējamā automātiskā elektropiedziņa” (izv. Maģ. en.), “Automātisko sistēmu
modelēšana” (izv. Maģ. en.), “Tehnoloģisko procesu vadības sistēmu modelēšana un optimizācija”
(izv. Dokt. en.).

Publikāciju skaits: 92, t.sk. monogrāfija 1, mācību metodiskie līdzekļi 9, publikācijas
starptautautiskos izdevumos 22, pārējās 60. Zinātnisko darbu atskaites - 35.

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5)
1. Kokapstrādes automatizācija. - R.: Avots, 1989.- 158 lpp.
2. Reliability and protection of induction motors during overload regimes. Baltic electrical
   engineering review: Vilnius. 1995. No.2 p.25-29.
3. The Expenditure of Electrical energy for Communal sewage Purification. Baltic Electrical
   Engineering Review. (2(6) 97, Vilnius, p.29-33.
4. Automātikas ierīču un sistēmu drošums. Teorētiskie pamati un aprēķinu metodika: Mācību
   līdzeklis maģistrantiem. – Jelgava: LLU, 1998.- 80 lpp.
                                                   rd
5. Simulation and energy saving control of waste water aeration system// Proceedings of the 3
   Scientific Conference “Ecology and Agricultural Machinery”.- Saint-Petersberg, 2002,pp. 294-302.

Kvalifikācijas celšana (pēdējos trīs gadu laikā)
2004.g.februārī: starptautiskais seminārs Rīgā, IZM par e - studiju organizēšanu augstākajā izglītībā.
2004.g. februārī: starptautiskais seminārs Rīgā par modernajām ūdens apstrādes tehnoloģijām.
2003.g. sept.- dec.: pedagoģiskie kursi” Augstskolas didaktika” ,Jelgavā, LLU (sertifikāts Nr.
000211).
2003. g. oktobrī : seminārs LLU par Eiropas strukturālajiem fondiem un projektu sagatavošanu.
2002.g. novembrī : IZM organizétais seminārs Rīgā par augstskolu profesionālo studiju programmu un
          profesiju standartu izstrādi.

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
1.  No 1993.g. - LLU Konventa loceklis.
2.  No 1994.g. - LLU Tehniskās fakultātes domes loceklis.
3.  No 1995.g. –2000. g. LLU Habilitācijas promocijas padomes loceklis.
4.  No 1997.g. - Latvijas automātikas nacionālās organizācijas (LANO) Domes loceklis.
5.  No 1997.g. – Latvijas elektroenerģētiķu biedrības(LEB) Sertifikācijas komisijas loceklis
6.  No 2000.g. - LLU Profesoru padomes loceklis.

Goda nosaukumi, apbalvojumi
1. 1963.g. – Sudraba medaļa beidzot Skaistkalnes vidusskolu.
2. 1977.g. – Latvijas Valsts prēmija zinātnē un tehnikā.
3. 1987.g. – VDNH bronzas medaļa, Maskava.
Patentu, autora apliecību, licenču skaits - 11
Patenti, izgudrojumi, reģistrētas jaunas augu un dzīvnieku šķirnes, līnijas
Trīsfāžu elektrodzinēju kombinētās aizsardzības un diagnostikas ierīce. - Latvijas patents LV 11876B,
publicēts 20.12.1997.
Trīsfāžu strāvas fāznobīdes transformators. - Latvijas patents LV 11767B, publicēts 20.10.1997.
Trīsfāžu elektroģeneratora kombinētās aizsardzības un strāvas stabilizācijas ierīce. – Latvijas patents
LV 12336 B, publicēts 20.12.1999.

Valodu zināšanas:         Lasītprasme         Rakstītprasme    Runātprasme
                                                  69
               teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji
Latviešu valoda         x           x            x
Krievu valoda          x           x            x
Vācu valoda
Angļu valoda              x           x            x
          03.11.2004.
          (Datums)                         (Paraksts)
                   CURRICULUM VITAE
        Ainārs                         Galiņš
         Vārds                         Uzvārds
        Jelgava                       170761-10005
      Dzimšanas vieta                      Personas kods
        17.07.1961                       latvietis
     Datums, mēnesis, gads                     Tautība
                                    precējies
                                                70
                                         Ģimenes stāvoklis
         LLU Tehniskā fakultāte, Enerģētikas institūts, asoc. profesors
                      Darba vieta un ieņemamais amats

       Darba vietas adrese:                         Mājas adrese:
       J. Čakstes bulv. 5                         Garozas iela 65B
          Jelgava                              Jelgava
         LV-3001                              LV-3002
Tālruņa Nr.        3080687                 Tālruņa Nr.          3084270
Fax:
E-mail:        agalins@cs.llu.lv

Izglītība
 Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra
                               Studiju      Specialitāte    Kvalifikācija
   (aspirantūra). Mācību iestāde, valsts
                                laiks
Latvijas Lauksaimniecības universitāte,                   Lauksaimniecības
habilitācijas doktorantūra Tehniskajā fakultātē       1997-1999      enerģētika
Lauksaimniecības Enerģētikas institūtā
Norvēģijas Lauksaimniecības universitāte, Aasa,        1997     Lauksaimniecības     Sertifikāts
Norvēģija. Dr.ing.kurss “Vadības tehnika”                    enerģētika
(“Control Engineering”)
Dānijas Karaliskā Veterenārijas un               1996     Lauksaimniecības     Sertifikāts
Lauksaimniecības universitāte, Kopenhāgena,                   enerģētika
Dānija. Dr.ing. kurss “Mērīšanas tehnika un datu
apstrāde”(“Measuring Techniques and Data
Processing”)
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija                     Lauksaimniecības
aspirantūra Lauksaimniecības mehanizācijas         1985-1988    elektrifikācija un
fakultātes Elektrotehnikas katedrā                      elektroiekārtas
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija,            1979-1984    Lauksaimniecības     Inženieris
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte                    mehanizācija      mehāniķis

Zinātniskā kvalifikācija
                                         Zinātniskais
 Zinātniskā padome, iestāde,        Gads      Specialitāte              Diploma Nr.
                                           grāds
       valsts
Habilitācijas/promocijas           1996     Lauksaimniecības     Dr.sc.ing.     000358
padome H-1, Latvijas                     tehnika
Lauksaimniecības universitāte,
Latvija
Latvijas Lauksaimniecības          1992     Lauksaimniecības     Mgr.sc.ing.     000892
universitāte Tehniskā fakultāte               enerģētika

Darba pieredze
1. No 2000.g. sept. – lauks. enerģētikas novirziena maģistratūras vadītājs, MEK sekretārs, asoc.
  profesors, Enerģētikas institūts, Tehniskā fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
2. No 1999.g. sept. - direktora vietnieks zinātniskajā darbā, asoc. profesors, Enerģētikas institūts,
  Tehniskā fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
3. No 1998.g. sept. - asoc. profesors, Enerģētikas institūts, Tehniskā fakultāte, Latvijas
  Lauksaimniecības universitāte.
4. No 1996.g. sept. - 1998.g. sept. - docents, pētnieks līgumdarbu grupā (½ slodze), Enerģētikas
  institūts, Tehniskā fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
                                                        71
5. No 1993.g. sept. - 1996.g. sept. - lektors, pētnieks līgumdarbu grupā (½ slodze), Enerģētikas
  institūts, Tehniskā fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
6. No 1990.g. okt. - 1993.g. sept. - vecākais pasniedzējs, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (½
  slodze) līgumdarbu grupā, Elektrotehnikas katedrā, Lauksaimniecības Mehanizācijas fakultāte,
  Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
7. No 1989.g. janv. - 1990.g. okt. - vecākais zinātniskais līdzstrādnieks līgumdarbu grupā,
  Elektrotehnikas katedrā, Lauksaimniecības Mehanizācijas fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības
  akadēmija.
8. No 1985.g. dec. - 1988.g. dec. - aspirantūra, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks līgumdarbu grupā
  (½ slodze), Elektrotehnikas katedrā, Lauksaimniecības      Mehanizācijas fakultāte, Latvijas
  Lauksaimniecības akadēmija.
9. No 1985.g. marts - 1985.g. dec. - jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks līgumdarbu grupā (½
  slodze), Elektrotehnikas katedrā, Lauksaimniecības       Mehanizācijas fakultāte, Latvijas
  Lauksaimniecības akadēmija.
10. No 1984.g. aug. - 1985.g. dec. - asistents, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks līgumdarbu grupā
  (½ slodze), Darba aizsardzības katedrā, Lauksaimniecības Mehanizācijas fakultāte, Latvijas
  Lauksaimniecības akadēmija.
11. No 1981.g. marts - 1984.g. jun. - tehniķis zinātnisko līgumdarbu grupā (½ slodze), Mehānikas
  katedrā, Lauksaimniecības Mehanizācijas fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija.


Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu
un doktorantu (aspirantu) vadīšana
1. 1985.g. - 1988.g. - Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks līgumdarbu grupā, kas nodarbojās ar
  elektrisko mašīnu drošuma pētījumiem un lauksaimniecības tehnikas automatizāciju. Nodarbojos ar
  graudu tīrāmās mašīnas OVS-25 automatizāciju un asinhrono mašīnu komutācijas pārspriegumu
  pētījnumiem. Zinātniski pētnieciskie līgumi ar Maskavas Elektropiedziņas VZPI un Vladimiras
  Elektromašīnbūves VZPI.
2. 1989.g. - 1990.g. - Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks līgumdarbu grupā, kas nodarbojās ar jaunas
  elektrisko mašīnu aizsardzības koncepcijas izstrādi. Strādāju pie elektrodzinēju kombinēto
  aizsardzības ierīču izstrādes. Zinātniski pētnieciskie līgumi ar “Ukrelektromaš”,
  “Nojabrskņeftjegaz”,”Arhangeļskļeseksport”.
3. 1990.g. - A. Grunduļa vadībā izveidots Radošais kolektīvs, kurā nodarbojamies ar kombinēto
  aizsardzības ierīču izpēti un ieviešanu ražošanā Lietuvas rūpnīcā “Ekranas”.
4. No 1990.g. līdz 1997.g. – pētnieciskajos līgumos ar VAS Latvenergo.
5. 1991.g. – Līgumdarba ietvaros, sāku nodarboties ar alternatīvo enerģētiku, ar vēja enerģētiskajām
  iekārtām.
6. No 1996.g. – nodarbojos arī ar koģenerācijas iekārtām VES Latvenergo līgumdarbu ietvaros.
7. No 1998.g. – līdzdalība FESTO firmas didaktikas projektos.
8. No 2000.g. – līdzdalība Leonardo projektā.
9. 2000.gadā – pētnieciskajā līgumdarbā ar VAS Latvenergo par vēja resursu izmantošanu Latvijā.
10. Vadu 3 maģistrantus un 2 doktorantus.
11. No 2002.g. – līdzdalība ZTP Ilgspējīgās enerģētikas klastera veidošanā pie LLU.
12. 2003.g. – līdzdalība bioenerģētikas projektā (RENSMASH) sadarbībā ar Zviedrijas
  Lauksaimniecības Universitāti.
Zinātniskā darba virzieni: Asinhrono mašīnu ekspluatācijas drošums, diagnostika un aizsardzība.
Pārspriegumi un to iedarbība uz elektrisko mašīnu izolāciju. Alternatīvā enerģētika un alternatīvās
enerģētikas iekārtas.


Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)
1. Šnīders A., Grundulis A., Galiņš A. The small heat - electroenergy cogeneration plants in Latvia
  rural energetics / International conference TAE99 - Trends in Agricultural Engineering. - Czech

                                                  72
  University of Agriculture Prague, september 15 -17,1999.
2. Grundulis A., Galiņš A. Vēja un saules enerģija lauksaimniecībā / Simpozijs: Alternatīvā enerģija
  Latvijā. - LZA, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, LLU. - Jelgava, 1999.
  gada. 12. novembris.
3. Grundulis A., Galiņš A. Mazo HES vadības elektriskās shēmas / Zinātniski praktiskais seminārs:
  Mazā hidroenerģētika Latvijā.- Jelgava, 1999. gada. 26. novembris.
4. Galiņš A., Kaminskis U. Asinhronā ģeneratora dinamiskās bremzēšanas pētījumi /
  Inženierproblēmas lauksaimniecībā. - Jelgava, 2000. gada 12 - 14. aprīlis.
5. Galiņš A. Mazās HES vadības shēmas pētījumi / Inženierproblēmas lauksaimniecībā. - Jelgava,
  2000. gada 12 - 14. aprīlis.
6. Галиньш А.А., Шнидерс А.А., Грундулис А.О., Управление и защита асинхронного
  генератора с газодизельным приводом / Международная проиводственно-техническая
  конференция - Автоматизация производственных процессов в сельском хозяйстве. -
  Белорусский Государственный Аграрный Технический университет (БАТУ), Минск, 7-9
  июня 2000 года.
7. Грундулис А.О., Галиньш А.А. Солнечные зерносушилки – важный источник
  энергоэкономики / Международная научно-техническая конференция - Энергосбережение в
  сельском хозяйстве. – К 70-летию ВИЭСХ, Москва, 3 – 5 октября 2000 года.
8. Грундулис А.О., Галиньш А.А. Переоборудование дизельных электростанций в
  когенераторы / Международная научно-техническая конференция - Энергосбережение в
  сельском хозяйстве. – К 70-летию ВИЭСХ, Москва, 3 – 5 октября 2000 года.
9. Galins A., Sniders A. Protection and control of heat-electric energy cogeneration plant /
  International conference of science – Technical Progress of Agriculture. – Lithuanian University
  of Agriculture, Kaunas, 21 – 22 September 2000.
10. Грундулис А.О., Галиньш А.А. Система индивидуального электрообеспечения объекта с
  использованием энергиисолнца и ветра / Международная научно-техническая конференция
  – Аграрная энергетика в ХХ1-м веке.- БелНИИагроэнерго, Минск, 25-26 сентября 2001
  года.
11. Грундулис А.О., Галиньш А.А. Производство и использование рапсового биодизельного
  топлива / Международная научно-техническая конференция – Аграрная энергетика в ХХ1-
  м веке.- БелНИИагроэнерго, Минск, 25-26 сентября 2001 года.
12. Грундулис А.О., Галиньш А.А. Разработки по возобновляемым источникам энергии в
  Латвии / Международная научно-техническая конференция – Экология и
  сельскохозяйственная техника.- Северо-Западный НИИмеханизации и электрификации с/х,
  Санкт-Петербург, 5-6 июня 2002 года.
13. Галиньш А.А., Грундулис А.О. Комбинированное индивидуальное электро и
  теплоснабжение сельскохозяйственных объектов / Международная научно-техническая
  конференция – Экология и сельскохозяйственная техника.- Северо-Западный
  НИИмеханизации и электрификации с/х, Санкт-Петербург, 5-6 июня 2002 года.
14. Галиньш А., Грундулис А. Индивидуальное энергообеспечение крестьянских хозяйств /
  Международная научная конференция – Надежные и экономичные сельскохозяйственные
  технологии.- Латвийская Академия Наук сельского и лесного хозяйства, ЛСХУ, Приекули,
  25-26 июля 2002 года.
15. Грундулис А.,Розенкронс Я., Галиньш А. Применение ветрогенераторов в сельском
  хозяйстве / Международная научная конференция – Надежные и экономичные
  сельскохозяйственные технологии.- Латвийская Академия Наук сельского и лесного
  хозяйства, ЛСХУ, Приекули, 25-26 июля 2002 года.
16. Grundulis A., Galiņš A., Grundulis A., Zihmane K. Bioloģisko dīzeļdegvielu salīdzinošie
  pētījumi. / Starptautiskā zinātniskā konference - Spēkrati, loģistika un alternatīvās degvielas. –
  LLU TF, Jelgava, 2003. gada 24. aprīlis.
17. Galiņš A., Grundulis A., Zihmane K. Kurināmo degvielu energoekonomiskais salīdzinājums. /
  Starptautiskā zinātniskā konference - Spēkrati, loģistika un alternatīvās degvielas. – LLU TF,
  Jelgava, 2003. gada 24. aprīlis.
18. Грундулис А.О., Галиньш А.А., Система индивидуального энергообеспечения
  потребителя. / Международная научно-техническая конференция - Энергообеспечение и
                                                  73
  энергосбережение в сельском хозяйстве. – ГНУ ВИЭСХ, Москва, 14 -15 мая 2003 года.
19. Грундулис А.О., Галиньш А.А., Зихмане К.У. Энергоэкономическая оценка биотоплив //
  Аграрная энергетика в ХХ1-м столетии. Материалы II-й Международной научно-
  технической конференции (Минск, 27-28 ноября 2003 г.) . Под ред. В.И.Русана. – Минск :
  УП «Технопринт», 2003.с. 19 – 22.

Lekciju kursi
1. Pasniegtie mācību priekšmeti: “Darba aizsardzība”, ”Vispārējā elektrotehnika”, “Elektropiedziņa”,
  “Lauksaimniecības tehnikas automatizācija”.
2. Pašlaik   pasniedzamie   mācību   priekšmeti:  “Teorētiskā   elektrotehnika”(9,5KP),
  “Datorgrafika”(4KP), “Datorgrafika enerģētikā” (2KP maģ.), “Dinamisko procesu
  datormodelēšana” (2KP dokt.), “Praktiskā elektronika”(4,5KP izvēles kurss), “Elektronikas
  pamati” (1,5KP izvēles kurss), “Sadzīves automātika” (1,5KP izvēles kurss), “Elektropiedziņa un
  vadība” (2KP izvēles kurss maģ.), “Mikroprocesoru vadības sistēmas” (3KP izvēles kurss).

Publikāciju skaits - : 53 t.sk. grāmatas 1, zinātniskie raksti 33, zinātnisko darbu atskaites 12,
metodiskie materiāli 2, projekti Ziemeļvalstu doktorantūras kursiem 2.

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5)
1. Šnīders A., Grundulis A., Galiņš A. The small heat - electroenergy cogeneration plants in Latvia rural
  energetics. //Trends in Agricultural Engineering / Czech University of Agriculture Prague / 1999.
  p.646 - 649.
2. Galiņš A. Asinhrono elektrodzinēju komutācijas pārspriegumi un izolācijas kontrole./ Disertācija
  Dr. inž. grāda iegūšanai / Jelgava, 1996. -119.lpp.
3. Grundulis A., Šnīders A., Leščevics P., Galiņš A. Trīsfāžu elektrodzinēju kombinētās aizsardzības
  un diagnostikas ierīce.- Patenti un preču zīmes, 1997, Nr.5. Patenta pieteikums P-96-141 no
  13.05.96.
4. Galiņš A. Elektrodzinēja elektriskās izolācijas kontroles shēmas.//LLU raksti/ Latvijas
  lauksaimniecības universitāte / 1993. 274. Laidiens 47 - 59. lpp.


Kvalifikācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā)
1. 1996.g. - “Saules ūdens sildītāji” (“Training course for solar water heaters”) kursi, Rīga, Eiropas
  Kopienas Thermie programmas organizētie kursi.
2. 1998.g. - “Hidraulika automatizācijai”(“Hydraulics for automation”) kursi, Lietuva, Kauņas
  Tehnoloģiskās universitātes FESTO industriālās automatizācijas centrs.
3. 1999.g. - “Praktiskā statistisko datu analīze”(“Practical statistical data analysis”), Jelgava,
  NOVABA kursi.
4. 2000.g. - “Programmējamie loģiskie kontrolieri” (“Programmable logical controlers”) kursi,
  Lietuva, Kauņas Tehnoloģiskās universitātes FESTO industriālās automatizācijas centrs.
5. 2000.g. - “Proporcionālā hidraulika” (“Proportional hydraulics”) kursi Leonardo projekta ietvaros,
  Lietuva, Kauņas Tehnoloģiskās universitātes FESTO industriālās automatizācijas centrs.
6. 2002.g. – “Interneta lapu veidošanas pamati ar Microsoft FrontPage 2000 ”, kursi, Jelgava, LLU,
  ITF tālāk izglītības nodaļa.
7. 2002.g.- “Apmācības sistēmas mehatronikā” (“Training systems on Mechatronics”) kursi, ,
  Lietuva, Kauņas Tehnoloģiskās universitātes FESTO industriālās automatizācijas centrs.
8. 2003.g.- “Augstskolu didaktika” profesionālā pilnveide 4 KP, 40 kontaktstundas, LLU, Jelgava.


Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
1. LLU Tehniskās fakultātes domes loceklis
2. LLU LLU Konventa mandātu komisijas loceklis

                                                  74
3. LEB valdes locekļa kandidāts

Goda nosaukumi, apbalvojumi
Par veiksmīgu studentu zinātniskā darba un kvalifikācijas darba vadīšnu, no 1996. - 1999.g. saņemti 3
Atzinības Raksti un prēmija konkursos, kurus organizē Latvenergo, Izglītības fonds ”Mērķprogramma
izglītībai, zinātnei un Kultūrai” un 2 Atzinības Raksti no konkursiem, kurus organizē Latvijas
Enerģētiķu Biedrība LEB. 2002. gadā pirmā vieta un prēmija LLU organizētajā Mācību līdzekļu
konkursā par grāmatu “Proporcionālā hidropiedziņa”.

Patentu, autora apliecību, licenču skaits - 4
Patenti, izgudrojumi, reģistrētas jaunas augu un dzīvnieku šķirnes, līnijas
1. Grundulis A., Šnīders A., Leščevics P., Galiņš A. Trīsfāžu elektrodzinēju kombinētās aizsardzības
  un diagnostikas ierīce.- Patenti un preču zīmes, 1997, Nr.5. Patenta pieteikums P-96-141 no
  13.05.96.
2. Grundulis A., Šnīders A., Galiņš A. Trīsfāzu elektroģeneratora kombinētās aizsardzības un strāvas
  stabilizācijas ierīce.- Patenti un preču zīmes- 20.08.1999, Patenta pieteikums P-98-55 no 18.03.98.
3. Greivulis J., Grundulis A., Galiņš A. Asinhronās mašīnas bremzēšanas sistēma. - Patenti un preču
  zīmes- 20.04.2001, Patenta pieteikums P-00-05 no 13.01.2000.
4. Grundulis A., Grundulis A., Galiņš A., Zihmane K. Bioloģiskā dīzeļdegviela un tās ražošanas
  tehnoloģija. – Patenti un preču zīmes – 20.03.2004, Patenta pieteikums P-03-17 no 21.02.2003.


Valodu zināšanas:         Lasītprasme         Rakstītprasme       Runātprasme
               teicami, labi, vidēji     teicami, labi, vidēji   teicami, labi, vidēji
Latviešu valoda         x              x             x
Krievu valoda          x              x             x
Vācu valoda                  x                x            x
Angļu valoda              x                   x        x
_______ valoda
        28.03.2004
        (Datums)                             (Paraksts)
                   CURRICULUM VITAE
         Liene                            Kanceviča
          Vārds                             Uzvārds
         Dobele                           060680-12209
       Dzimšanas vieta                         Personas kods
        06.06.80.                             latviete
     Datums, mēnesis, gads                          Tautība

                                                     75
                                    neprecējusies
                                    Ģimenes stāvoklis
    LLU TF Lauksaimniecības enerģētikas institūta asistente - stažiere
                  Darba vieta un ieņemamais amats

      Darba vietas adrese:                     Mājas adrese:
    J.Čakstes bulv.5                         Elektrības 3-2
    Jelgava, LV 3001                        Dobele, LV 3701
  Lauks.enerģētikas institūts                       Latvija

Tālruņa     3022242, 3080687             Tālruņa Nr.      mob. 6463372
Nr.
Fax:          3027238
                             9949893
E-mail:


Izglītība
  Pamatstudijas, maģistrantūra,          Studiju     Specialitāte    Kvalifikāc
 doktorantūra (aspirantūra). Mācību         laiks                 ija
      iestāde, valsts
LLU Inženierzinātņu bakalaurs            1998-      L/s enerģētika   Energoeko
                           2003                 -nomika,
LLU maģistratūra                           L/s enerģētika   elektroapg
                           2003-                 ā-de

Darba pieredze
1. No 2003.g.1.septembra – Lauksaimniecības enerģētikas institūta (LEI) asistente-
  stažiere, Tehniskā fakultāte (TF), Latvijas Lauksaimniecības un universitāte (LLU).
2. 01.07.01.-28.08.01.- mācību prakse Va/s Latvenergo DET Dobelē,
  energokontroles daļā

Laboratorijas darbi
1. Pašlaik pasniedzu laboratorijas darbus sekojošos            mācību   priekšmetos:
elektrotehnika, lietišķā elektrotehnika, automātikas pamati.

Goda nosaukumi, apbalvojumi

1. 2003. gada 22. oktobrī piešķirts Atzinības Raksts par panākumiem enerģētikas un
  elektronikas zinātnisko darbu konkursā.
2. 13.10.2003.- Apliecība par LIF piešķirto veicināšanas stipendiju. VAS
  “Latvenergo”. S-M Nr. 2281
3. 13.03.2003.- Apliecība par LIF piešķirto veicināšanas stipendiju. VAS
  “Latvenergo”, LEB. S-M Nr.2134
4. 10.10.2002.- Apliecība par LIF piešķirto veicināšanas stipendiju. VAS
   “Latvenergo”, LEB. S-M Nr.2066
                                                 76
Valodu zināšanas:       Lasītprasme      Rakstītprasme Runātprasme
             teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji teicami, labi, vidēji
Latviešu valoda       x            x           x
Krievu valoda        x            x           x
Vācu valoda
Angļu valoda           x            x           x
Zviedru valoda             x            x           x
         03.11.2004.
         (Datums)                        (Paraksts)
                 Curriculum vitae
     Ilmārs Žanis                       Klegeris
         Vārds                       Uzvārds
        Jelgava                     030532-10065
     Dzimšanas vieta                    Personas kods
        03.05.32                       latvietis
    Datums, mēnesis, gads                     Tautība

                                             77
                                    precējies
                                   Ģimenes stāvoklis
       LLU TF Lauksaimniecības enerģētikas institūts, docents
                 Darba vieta un ieņemamais amats

     Darba vietas adrese:                     Mājas adrese:
     J.Čakstes bulv.5                      Lielā iela 15-9
       Jelgava                          Jelgava
       LV 3001                          LV 3001

Tālruņa       3080687              Tālruņa Nr.         3029776
Nr.
Fax:
E-mail:

Izglītība: augstākā
   Pamatstudijas, maģistrantūra,        Studiju     Specialitāte    Kvalifikāc
 doktorantūra (aspirantūra). Mācību        laiks                 ija
        iestāde, valsts
Ļeņingradas lauksaimniecības institūts,       1988   elektroenerģijas     sertifikāts
kvalifikācijas celšanas fakultāte                 lietošana      (apliecība)
                               lauksaimniecībā
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija,        1987   programmēšana       sertifikāts
kvalifikācijas celšanas kursi                     ,        (apliecība)
                                 elektron.
Latvijas KP CK Marksisma ļeņinisma         1986     skaitļotāju       diploms
universi-                             lietošana
tāte, ideoloģisko kadru fakultāte          1978     augstskolu       sertifikāts
Latvijas PSR Starpresoru kvalifikācijas             mācībspēks       (apliecība)
celšanas                      1965   augstskolu AVS      sertifikāts
institūts, augstskolu vadošo kadru kursi                        (apliecība)
Rīgas Politehniskais institūts, inženieru      1972      Automatiskās     Zin.kand.
kvalifikā-                              vadī- bas     .minimum
cijas celšanas kursi                1970       sistēmas        a
LVU aspirantūra (eksterns)                     pedagoģija     eksāmeni
                                              -“-
LLA aspirantūra (eksterns)             1958   lauksaimniecība
                                s mehanizācija      diploms
Rīgas pedagoģiskais institūts,
fizikas matemātikas fakultāte                     fiziķis


Zinātniskā kvalifikācija

                                   Zinātnisk
  Zinātniskā padome,        Gads     Specialitāte             Diploma
                                   ais grāds
   iestāde, valsts                                  Nr.
Promocijas padome, DPU,     1993     pedagoģija       pedagoģija    G-D
Latvija                                s        No.000020
Habilitācijas un promocijas   1992     inženierzinātnes    zin.doktors   G-D
padome H-1, LLU, Latvija                       inženier.    No.000…

                                                 78
Zinātniskā Padome LVU      1973    pedagoģija      zin.doktors  МПД
                                 pedag.zin.  No006283
                                 kandidāts

Darba pieredze

1. No 1980.g. docents, elektrotehnikas katedrā (EK) lauksaimniecības mehanizācijas
   fakultātē (LMF) Latvijas lauksaimniecības akadēmijā (LLA), tagad Lauksaimniecības
   enerģētikas institūtā (LEI), Tehniskā fakultātē (TF) LLU.
2.  No 1967.g. vecākais pasniedzējs, EK, LMF, LLA.
3.  No 1962.g. asistents, EK, LMF, LLA.
4.  No 1960.g. laborants, EK, LMF, LLA.
5.  No 1958.g. fizikas un ražošanas pamatu skolotājs, Jelgavas 2.vidusskolā.
6.  No 1954.g. laborants, fizikas skolotājs, Rīgas 6.vidusskolā.
7.  No 1952.g. skolotājs Jelgavas 2.vidusskolā.
8.  No 1950.g. pārzinis Abrenes rajona Malienas pamatskolā.

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti,
granti, maģistrantu un doktorantu (aspirantu) vadīšana

No 1961.g. (LLA,)LLU:
1. Studiju didaktika - teorētiskais, metodiskais, tehniskais un organizatoriskais
  nodrošinājums.
2. Augstskolu automatizātās vadības sistēmas-organizatoriski metodiskais nodrošinājums.
3. Inženiertehniskā problemātika lauksaimniecības elektrifikācijā, alternatīvajā enerģētikā.
4. No 1999…2004.g. vadīta četru maģistra darbu izstrādāšana, kas noslēgusies ar
  akadēmiskā pedagoģijas zinātņu maģistra grāda piešķiršanu.
5. 2004.g. turpinās viena maģistra darba izstrādāšanas vadība.

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)

1. On the way to improving voca-tional education: New electrical engineering study tool CD
  ROM «Electrical circuit analysis» International scientific conference «Research for rural
  development 2002» Jelgava, Latvia22-24 May 2002.
2. Iesniegti materiāli diviem referātiem 2004.g. konferencēm (ar līdzautoriem).

Lekciju kursi

1. Vispārīgā elektrotehnika. Elektrotehnika un rūpniecības elektronika. Metroloģija un
   elektriskie mērījumi.
2. 1999./00.studiju gadā: Elektriskie mērījumi; enerģētika; elektrotehnika; elektrotehnika un
   rūpniecības elektronika.
3. 2002.g. “Lietišķā elektrotehnika” .

Publikāciju skaits - 42: t.sk. grāmatas-2, raksti-33, zinātnisko darbu atskaites-3,
metodiskie materiāli-4.

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5)
1. Lineāru līdzstrāvas ķēžu aprēķins (programmēts mācību līdzeklis) - LLA, Jelgava, 1968.
2. Mācību procesa tehnisko līdzekļu pielietošanas efektivitātes palielināšana - Harkovas LI
   Raksti, 1978.
3. Lauksaimnieciskās ražošanas procesu automatizācija (mācību grāmata) - Zvaigzne, R
   (1992).

                                              79
4. Zināšanu   integrācija mājturības priekšmeta apguvē/ Satrptautiska konference. -
   Mājturības pedagoģijas aktualitātes. – Jelgava, 1998.

Kvalifikācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā)
1. Darba  vizītes: Rīgas tehniskajā universitātē, Rēzeknes pedagoģijas augstskolā,
  Daugavpils pedagoģiskajā universitātē.
2. Latvijas IZM ISEC sertifikāts mācību grāmatu ekspertīzē.
3. Pašizglītība.

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
1. No 1994. Latvijas IZM Izglītības satura un eksamenācijas centra konsultatīvās padomes
   loceklis.
2.  No 1997.g. LLU izstrādāto studiju materiālu konkursa žūrijas loceklis.
3.  No 1994.g. LLU Konventa loceklis.
4.  No 1995.g. LLU Senāta loceklis.
5.  No 1994.g. LLU Tehniskās fakultātes Domes loceklis.

Goda nosaukumi, apbalvojumi
LLU Emeritus goda docenta Diploms No. 48, 1995.

Patentu, autora apliecību, licenču skaits - nav
Patenti, izgudrojumi, reģistrētas jaunas augu un dzīvnieku šķirnes, līnijas


Valodu zināšanas:           Lasītprasme     Rakstītprasme     Runātprasme
                teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji
Latviešu valoda          x            x            x
Krievu valoda           x            x            x
Vācu valoda                x              x          x
Angļu valoda
_______ valoda
          03.11.2004.
          (Datums)                            (Paraksts)                     Curriculum vitae

         Vārds                           Uzvārds
        Genādijs                          Moskvins
       Dzimšanas vieta                       Personas kods
        Valmiera                        140848-10040
      Datums, mēnesis, gads                       Tautība
        14/08/1948                          krievs

                                                  80
                                          Ģimenes stāvoklis
                                           precējies
                     Darba vieta un ieņemamais amats

       Darba vietas adrese:                           Mājas adrese:
J.Čakstes bulv. 5, LV-3001 Jelgava                    Satiksmes iela 49-59,LV –3007,
                                           Jelgava
Tālruņa Nr.         3080687                 Tālruņa Nr.           3045824
Fax:            3027238
E-mail:        logicor@cs.llu.lv


Izglītība
   Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra
                               Studiju laiks     Specialitāte     Kvalifikācija
    (aspirantūra). Mācību iestāde, valsts

Rīgas Politehniskais institūts (RPI) , aparātu būves un    1967-1974    0636-automatizācija     inženieris
                                                    automatizācijā
automatizācijas fakultāte.
                                          Ražošanas       apliecība
Latvijas PSRS starpnozaru tautsaimniecības speciālistu      1975                   № 33904
                                          menedžments
kvalifikācijas celšanas institūts. Kvalifikācijas celšanas
kursi “Ražošanas vadīšana”.

                                        Lauksaimniecības      tehnisko
                               1985-1987    ražošanas procesu      zinātņu
LLA aspirantūra                                              kandidāts
                                        mehanizācija un
                                         elektrifikācija

                                         Izgudrojumu      patentvedis
                                         patentēšana un      (diploms
WIPS - “Soujuzpatent” augstākie valsts patentu kursi                licenzēšana      ar izcilību)
                                 1985


                                        Lauksaimniecības
                               1991-1993      ražošanas un     Dr.habil.sc.ing.
LLU habilitācijas doktorantūra                        tehnoloģisko procesu
                                         automatizācija
Zinātniskā kvalifikācija

                                           Zinātniskais
Zinātniskā padome, iestāde, valsts     Gads        Specialitāte               Diploma Nr.
                                             grāds
                                                           81
Padome Д –122.05.02.           1988        Ražošanas un     Tehn. zin.   Тн
                             tehnoloģisko procesu   kandid.
ЦНИИМЭСХ, Minska,                      automatizācija             №111348
Baltkrievija

LLU habilitācijas un           1993      Lauksaimniecības     Dr.sc.ing.      G-D
promocijas padome H-1                 ražošanas un tehnoloģisko            000320
                            procesu automatizācija

                             Lauksaimniecības
LLU habilitācijas un           1996     ražošanas un tehnoloģisko  Dr.habil.
promocijas padome H-1                      procesu        sc.ing.     G-Dh
                              automatizācija
                                                   000032


Darba pieredze
No 2000.g. - LLU TF Lauksaimniecības enerģētikas institūta profesors.
No 1996.g. - LLU MF Darba vides katedras profesors.
No 1989.g. - LLU MF Cilvēka aizsardzības katedras vadītājs, vec. pasn., lektors, docents.
No 1980.g. - LLA Mehanizācijas fakultātes elektrotehnikas katedras asistents, piena maš. zin. lab. vec.zin.līdzstr.
No 1976.g. - LLA Mehanizācijas fakultātes pienu māšanu zin. lab. vec. zin. līdzstrādnieks, konveijera
tehnoloģijas grupas vadītājs.

 Zinātniskā darba pieredze: ražošanas un tehnoloģisko procesu automatizācija, automātiskās vadības,
mērīšanas, dozēšanas un uzskaites sistēmas, mākslīgais intelekts un nanotehnoloģija, kvalimetrija, darba un
cilvēka aizsardzība, atbilstības kontrole l/s produkcijas apritē, patērētāju tiesību un interešu aizsardzībā,
intelektuālās tehnoloģijas un sistēmas.


Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti,
maģistrantu un doktorantu (aspirantu) vadīšana

1. No 2000.g. - LZP 01.0867 granta vadīšana “Mākslīgā intelektā sistēmu attīstība lauksaimniecībā”
  (Informātikas nozare);
2. No 2000.g. - LZP 01.0798 granta vadīšana “Atbilstības kontrole patērētāju tiesību un interešu aizsardzībai”
  (Ekonomikas nozare);
 3. 1996.g.–2000.g - LZP 96.0072 grantu vadīšana (Lauksaimniecības nozare);
4. 1996-1998.g.g. - TPP 96-48 IZM ministrijas pētījumu projekta vadīšana;
5. 2001.g. septembrī - Stažēšanās Vācijā, Neubrandenburgas universitātē ;
6. 1999.g. septembrī - Stažēšanās Vācijā, Getingenes universitātē;
7. 1997 .g. marts-aprīlis - Stažēšanās Vācijā, Minhenes tehniskā Universitātē (TUM);
8. 1989.g.marts-majs Zinātniskais darbs Vācijā, Braunšveigā, FAL (Forschungsanstalt fur Landwirtschaft), IBT
  (Institut fur Betriebstechnik);
 9. No 2000.g. - Starptautiskās zinātņu akadēmijas (IAELPS) īstenais loceklis (akadēmiķis), Sanktpēterburga,
   Krievija;
 10. No 2000.g. - ANO Vispasaules zinātņu akadēmijas (WAS) īstenais loceklis (akadēmiķis);
11. No 2002.g. LLMZA īstenais loceklis (akadēmiķis),Latvija;
12. No 2000.g. Honorary Member of ABI Research Board of Advisors (ASV).
13. No 2000.g. Actual Member of American Society of Agricultural Engineers, ASAE (ASV).
14. No 1999.g.- Honorary Member of the IBC Advisory Council (Cambridge, Lielbritānija).
15. 1998-1999.g. - LLU Habilitācijas un promocijas zinātniskās padomes loceklis;
16. 1998-1999.g.- LZP eksperts;
17. No 1998.g.-Starptautiskās automātiskas vadības federācijas IFAC CIGR VII Section “Information Systems “
  dibinātājs un koordinators.
18. No 1993.g. 11 maģistrantu zinātnisko darbu vadīšana;
19. No 1995.g. 2 doktorantu zinātnisko darbu vadīšana un 3 doktorantu konsultēšana;
 20. No 1986.-1990.g.g. - valsts budžeta tēmas 04 ZTP 00.51.51. “Izstrādāt un ievest ražošanā jaunas metodes
   un tehniskos līdzekļus lauksaimniecības elektrifikācijai” līdzizpildītājs.
                                                        82
21. No 1986.-1990.g.g. VZTK valsts budžeta zinātniskās problēmas № 79072343 tēmas Nr 3 vadītājs “Izstrādāt
  un zinātniski pamatot slaukšanas un piena uzskaites procesu automatizācijas tehniskos risinājumus”.
22. No 1980-1985.g.g. – VZTK budžeta tēmas № 79072343 “Izstrādāt un ievest ražošanā tehnoloģijas un
  tehniskos līdzekļus lopkopības fermu un kompleksu kompleksajai mehanizācijai un automatizācijai”
  konveijera tehnoloģijas grupas vadītājs.
23. Starptautiskās konferences “The 10th International Symposium on Olfaction and Electronic Nose ISOEN
  '03” Orgkomitējas loceklis , 26 - 28 June, 2003, Rīga, Latvia;
24. Starptautiskās konferences “The International Scientific Conference Advanced Technologies for Energy
  Producing and Effective Utilization” Orgkomitējas loceklis. Jelgava, LUA, 28-29.06.2004;
Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)

  1.  New Method and Low-Cost Intelligent Instruments for the Fraud Detection and Conformity Control of
     Agricultural Products. ASAE Annual International Meeting/CIGR World Congress, July 28 – 31, 2002,
     Chicago, Illinois, USA.
  2.  Application of Artificial Intelligence for quality control of agricultural production. International
     Scientific Conference “Motor Vehicle, Logistics, Alternative Fuels”. Jelgava, April 24, 2003;
  3.  Intelligent conformity control of agricultural products for the protection of interests and rights of
     consumers. “Use of local and regional factors in socio-economic activation of rural areas”, International
     Scientific Conference, Szczecin, Poland, 2002;
  4.  Интеллектуальные методы защиты прав и интересов потребителей. Международная конференция
     «Безопасность на пороге ХХ1-го века» «Международная академия экологии и безопасности
     жизнедеятельности. МАНЭБ, Санкт-Петербург,08.08.2001;
  5.  XXI. gadsimts – intelektuālo tehnoloģiju laikmets. LLU mācību- metodiskās konference “Informācija-
     izglītības vides sastāvdaļa”. Jelgava, 2001.g;
  6.  Patērētāju interešu un tiesību aizsardzības intelektuālās metodes tirgus ekonomikas apstākļos.
     Starptautiskā zinātniskā konference “Komunikācija un kopība”. 17.-18.maijs 2001. LLU, Jelgava, 2002;
  7.  Galvenie principi Latvijas patērētāju aizsardzībā Eiropas Savienības integrācijā. International Scientific
     Conference «Integration of Market Economy Countries: Problems and Prospects». Higher School of
     Economics and Culture (EKA), Riga, EKA, May 27 and 28, 2003;
  8.  Artificial tongue - Intelligent Instrument for Detection of Conformity, Adulteration and Authenticity of
     Agricultural Products. 1-th ECPLF and 4-th ECPA International Conference, Berlin, Germany, June
     15-19, 2003;
  9.   Информационно – аналитические модели          системы контроля соответствия качества
     сельскохозяйственной продукции для защиты прав потребителей. Международная конференция
     «Безопасность на пороге ХХ1-го века» «Международная академия экологии и безопасности
     жизнедеятельности. МАНЭБ, Санкт-Петербург,08.08.2001;
  10.  Development of Intellectual Systems and Technologies in Agriculture. International Scientific
     Conference “Motor Vehicle, Logistics, Alternative Fuels”. Jelgava, April 24, 2003;
  11.  Starptautiskā konference “The 10th International Symposium on Olfaction and Electronic Nose
      ISOEN '03” Orgkomitējas loceklis , 26 - 28 June, 2003, Rīga, Latvia;
  12.  Intelligent Technologies for Consumer’s Rights and Interests Protection. International Scientific
     Conference «Integration of Market Economy Countries: Problems and Prospects». Higher School of
     Economics and Culture (EKA), Riga, EKA, May 27 and 28, 2003;
  13.  Back Propagation and Transformation Methods in Artificial Intelligence Systems. 4-th International
     Scientific and Practical conference, Rezekne, June 26-28, 2003;
  14.  Globalization, Science and Nanotechnology. International scientific conference “Multicultural
     communication and the process of globalisation”, 25-26 April, 2003, LLU, Jelgava;
  15.  Artificial tongue – Intelligent Instrument for Consumer’s Protection. International Scientific Conference
     “Advanced technologies for energy producing and effective utilization”. Jelgava, LUA, 28-29.06.2004;
                                                        83
Lekciju kursi

Pasniegti mācību priekšmeti: “Automatizācija”, “Automātika, ražošanas un tehnoloģisko procesu
automatizācija”, ”Cilvēka aizsardzība”, “Vispārīgā elektrotehnika”, “Cilvēka aizsardzība”, “Kvalimetrija”,
“Elektriskās mašīnas un automatizētā elektropiedziņa”, ”Intelektuālās sistēmas un tehnoloģijas”, ”Atbilstības
kontrole l/s produkcijas apritē”, “Mākslīgais intelekts un nanotehnoloģija”.
Publikāciju skaits - 326 : t.sk. monogrāfijas –2, grāmatas t.sk. svešvalodās - 3, raksti t.sk. starptaut.
izdevumos- 96 , zinātnisko darbu atskaites- 26 , AA un PCT - WIPO patentu apraksti- 126, pārējās -51,
metodiskie materiāli -22.
Nozīmīgākās publikācijas

   1) New Method and Low-Cost Intelligent Instruments for the Fraud Detection and Conformity Control of
    Agricultural Products. ASAE Annual International Meeting/CIGR World Congress, July 28 – 31, 2002,
    14 pages, Paper Number 023077, USA, Chicago, Illinois.
   2) Artificial Intelligence Measuring, Automatic Control and Expert Systems in Agriculture,3-rd IFAC-
    CIGR Workshop on Artificial Intelligence in Agriculture, Makuhari, Japan, April 24-
    26,1998,Preprints,p.176-181.
   3) Fractal and Perceptual Images in Info-Ergonomics. I-st IFAC Workshop on Control Applications and
    Ergonomics in Agriculture. Athens, Greece, June 15-17, 1998, Preprints, p.255-262.
   4) Intelektualizētās automātiskās mērīšanas ,dozēšanas un uzskaites sistēmas .Zinātnisko darbu
    kopsavilkums.-Jelgava,LLU,1996.g.,91 lpp.;
   5) United States Patent 5,161,483; United States Patent 5,016,569; United States Patent 5,012,762;
    United States Patent 4,989,445;
   6) European Patent № 0.381.762, European Patent Office, Certificate 15.12.93, (DE,FR,GB, IT,NL,SE),
    Munchen.
   7) New Zealand Patent № 228.982, Letters patent of Elizabeth the Second,15.07.92., Patent Office Lower
    Hutt, NZ.Kvalifikācijas celšana

1. 2004.g. maijā – kvalifikācijas celšana Minhenes tehniskā universitātē (TUM-ALUMNI);
2. 2002. februārī-aprīlī Latvenergo kvalifikācijas celšanas kursi elektroietaišu ekspluatācijā. Certification of
  Electrical equipment at the Certification Center of the Latvenergo (Certificate), Jelgava;
3. 2001.g. septembri- kvalifikācijas celšana Vācijā, Neubrandenburgas universitātē (Certificate);
4. 1999.g. aprīlī - stažēšanās Vācija, TUM -Minhenes tehniskā universitātē (DAAD);
5. 1997.g. decembrī – stažēšanās Vācijā Gettingenes universitātē (Certificate).
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
1.  No 2002.g. - LLMZA īstenais loceklis (akadēmiķis),Latvija;
2.  No 2000.g.- Actual Member (academician) of International Academy of Ecology and Life Protection
   Sciences (IAELPS), Sanktpēterburga;
3.  No 2000.g. - Actual Member (academician) of World Academy of Sciences (WAS);
4.  No 2000.g.- Honorary Member of ABI Research Board of Advisors (ASV);
5.  No 2000.g. -Actual Member of American Society of Agricultural Engineers, ASAE (ASV);
6.  No 1999.g. -Latvijas automātikas nacionālas organizācijas LANO Domes loceklis;
7.  No 1999.g.- Honorary Member of the IBC Advisory Council (Lielbritānija);
8.  No 1999.g. -Latvijas automātikas nacionālās organizācijas LANO - IFAC biedrs;
9.  1998.g-1999.g.. LLU Habilitācijas un promocijas zinātniskās padomes loceklis;
                                                       84
10.  1998-1999.g.- LZP eksperts;
11.  No 1998.g. - Founder Member of CIGR VII Section “Information Systems”;
12.  No 1996 g. - LLU Konventa loceklis;
13.  No 1996 .g.- LLU Meža un Tehniskās fakultātes Domes loceklis.

Goda nosaukumi, apbalvojumi

2002.g.- ASAE /CIGR WORLD CONGRESS “AWARD OF TRUE DISTINCTION” (USA). 2001.g. - UCC
2001 NOBLE PRIZE NOMINANT (United Cultural Convention, USA);
2001.g. - IFAC-LANO 2001. Gada Balva ;
2000.g. - Medaļa “ Outstanding Scientist of the 20th Century ” (IBC, UK);
1999.g. – Medaļa “The 20th Century Award for Achievement” (IBC, UK);
1998.g. - Medaļa “Outstanding People of the 20th Century” (IBC, UK);
1993 .g.- Lielā Zelta medaļa vispasaules izgudrojumu izstāde “WIPO PALEXPO-93”, Šveice, Ženēva.
1992.g. - Zelta medaļa “Zelta Vārpa” starptautiskajā lauksaimniecības izstāde “Agrokomplex-92” Nītra,
Slovākija.
1988.g. - Lielā Zelta medaļa Vispasaules izgudrojumu izstādē ИР-88 (Maskava).
1985.g. -1989. g.g.-VDNH (Maskava, Krievija) 1 Lielā Zelta, 4 Sudraba un 2 Bronzas medaļas.


Patentu, autora apliecību, licenču skaits - 126
Patenti, izgudrojumi, reģistrētas jaunas augu un dzīvnieku šķirnes, līnijas

1.  Patent of India №174933 Appl.#546/Del/89,Letters Patent Document,20.12.1995, Automatic milk
   counter, Delhi, L.S. Davar Co ,India, 16 p.;
2.  Patent of India №175562 Appl.#547/Del/89,Letters Patent Document 28.05.1996, Apparatus for
   automatically metering milk drawn by a milker ,Delhi,L.S. Davar Co,India, 22 p.;
3.  Patent of Bulgaria №50481,BG N 90861/PCT/00092, Letters Patent Document , 05.06.1996,Automatic
   milk counter of milking unit,18 p.;
4.  Patent of Bulgaria №50482,BG N 90862/PCT/00093, Letters Patent Document ,05.06.1996, Method of
   measuring of quantity of milk drawn from one cow by milking instalation and device therefor,37 p.;
5.   Patent of Bulgaria № 60042, BG N 90864/ PCT/WO89/ 10689, Letters Patent Document,
   05.06.1996,Device for determining the index of individual productivity and feed ration of animals, 22
   p.;
6.   Patent of Bulgaria № 60082, BG N 90863/PCT/WO89/10049, Letters Patent Document, 05.06.1996,
   Apparatus for determining the yield of milk by a milking machine,26 p.;
7.  Europaisches Patent Nr.0381762 A1-Selbstatiger Milchzahler fur eine Melkanlage Patentblatt Nr.90/33,
   Urkunde 15.12.93,(DE,FR,GB, IT,NL,SE),Munchen.
8.  Europaisches Patent Nr.0406426 A1.-Vorrichtung zum automatischen Messen der durch eine Melkanlage
   gemolkenen Milchmenge, Patentblatt Nr.91/02,Urkunde 15.12.93, (DE,FR,GB,IT,NL,SE), Munchen.
9.  Europaisches Patent Nr.0382852 A1.-Anordnung zur Bestimmung des Produktivitatsindex und der
   Futtermenge bei Tieren/ Patentblatt Nr. 90/34, Urkunde 15.12.93 (DE,FR,GB,IT,NL,SE), Munchen.
10.  Europaisches Patent Nr.0372089 A1.-Vorrichtung und Verfahren zur Bestimmung der Milchmenge von
   einer gemolkenen Kuh//Patentblatt Nr. 90/24,Urkunde 15.12.93 (DE,FR,IT,GB,NL,SE),Munchen.
11.  Europaisches Patent Nr.0471076 A1.- Vorrichtung und Verfahren zum automatischen Messen der
   Milchmenge// Patentblatt 90/34, 19.01.90, Urkunde 15.12.93 (DE,FR,IT,GB,NL,SE), Munchen.
12.  Sverige Patent Nr.0471076 A01J ,G01F 15/02,11/32,3/38,10.08. 1993, Anordning for bestamning av
   mjolutbytet hos en mjolkningsan laggning// Sverige (zviedru val.).
13.  England Patent Nr.0471076 A1 ,03.11.1993, Apparatus for determining the milk yield of a milking
   machine. /Ickenham,Uxbridge, England, (angļu val.).
14.  Patent of Italia Nr.122651(0471076),1993,90/34, Dispositivo per la determinazione della resa di
   mungitura di un impianto di mungitura. Italia (itāļu val.).
15.  France patent Nr.90915986.5 (0471076), 1993,90/34, Dispositif de determination du rendement d,une
   installation de traite/ France (franču val.).
16.  Magyar Patent Nr.205530.-Berendezсs fejokeszulekhez ltal kifejt tejmennyisсg automatikus mсrсsсre//-
   01.07.1993,Magyar (ungāru val.).
17.  Magyar Patent Nr.205529.-Eljrs сs berendezes fejщgсppel tehсnbщl kifejt tej mennyisсgсnek
   meghatrozsra//01.07.1993, Magyar (ungāru val.).
18.  US Patent Nr.4989445.-Apparatus for automatically metering milk drawn by a milker/

                                                     85
  05.02.1991,appl.Nr.773670, United States of America.
19. US Patent Nr.5012762.-Device for determining the index of produktivity and feed ration of animals
  /07.05.1991,appl.Nr.449875,United States of America .
20. US Patent Nr.5161483.-Apparatus for determining the yield of milk by a milking machine
  10.11.1992,appl.Nr.773670, United States of America.
21. US Patent Nr.5016569.-Automatic milk counter of milking unit, 21.05.1991, appl. Nr.458672, United
  States of America.
22. New Zealand Letters Patent Nr.231781.-Method of determining quantity of milk drawn by milking
  installation and device therefor // 06.11.1992,New Zealand.
23. New Zealand Letters Patent Nr.228984.-Device for determining the index of individual productivity
  and feed ration of animals//12.06. 1992,New Zealand.
24. New Zealand Letters Patent Nr.228985.-Apparatus for automatically metering milk drawn by a
  milker//12.06.1992, New Zealand.
25. New Zealand Letters Patent Nr.228983.- Automatic milk counter of milking unit//02.07.1992,New
  Zealand.
26. New Zealand Letters Patent Nr.228982.-Method of measuring quantity of milk drawn from one cow by
  milking instllation and device therefor.15.07.1992, New Zealand.
27. SU № 1720600 - Микропроцессорный счетчик молока.
28. SU № 1212386 – Установка для конвейерного содержания животных.
29. SU № 1432825 – Устройство автоматической идентификации животных .
30. SU № 1720599 - Стенд для автоматизированной настройки и испытаний.
31. SU № 1731107 – Способ определения yдоя молока и устройство для его осуществления.
32. SU № 1424150 – Способ определения надоя молока и устройство для его осуществления .
33. SU № 1720601 – Устройство для автоматического определения индекса продуктивности и нормы
  корма животным.


Valodu zināšanas:          Lasītprasme       Rakstītprasme        Runāt prasme
                teicami, labi, vidēji   teicami, labi, vidēji    teicami, labi, vidēji
Latviešu valoda
Krievu valoda
Vācu valoda
Angļu valoda
_______ valoda
         10.09.2004                           Moskvins
          (Datums)                           (Paraksts)
                                                       86
                   Curriculum vitae

          Imants                              Plūme
           Vārds                              Uzvārds
    Balvu raj. Ploskenas c.p.                        290451-10035
         Dzimšanas vieta                          Personas kods
         29.04.51                             latvietis
       Datums, mēnesis, gads                          Tautība

                                          precējies
                                         Ģimenes stāvoklis
     LLU Tehniskās Fakultātes Lauksaimniecības enerģētikas institūts, lektors
                     Darba vieta un ieņemamais amats
       Darba vietas adrese:                        Mājas adrese:
     J.Čakstes bulv.5                          Nameja iela 2-35
     Jelgava, LV 3001                          Jelgava, LV 3003
    Tehniskās Fakultātes                           Latvija
  Lauksaimniecības enerģētikas
       institūts
 Tālruņa Nr.   3080687, 3080674                 Tālruņa Nr.         3032218
 Fax:         3027238
 E-mail:    imants@inka.cs.llu.lv
Izglītība
  Pamatstudijas, maģistrantūra,        Studiju laiks       Specialitāte        Kvalifi-
 doktorantūra (aspirantūra). Mācību                                  kācija
      iestāde, valsts
 Latvijas Lauksaimniecības akadēmija       1972-1978   lauksaimniecības           inženieris-
 Maģistra kvalifikācijas studijas, LLU     1990-1992.g mehanizācija               mehāniķis
 Doktorantūras studijas LLU          No 2000. 10.02. lauksaimniecības tehnika       Mgr.sc.ing
                                                     .

Darba pieredze
 1. no 2000. janv. - lektors LLU, Lauksaimniecības enerģētikas institūtā
 2. 1996. janv.– 1999 dec. - pētnieks LLU , Lauksaimniecības Mašīnu Mehānikas zinātniskajā
   laboratorija
 3.  1994. janv. -1996. janv. – asistents LLU,
 4.  1988. janv. -1994. janv. - vecākais zin. līdzstr. LLU, Lauksaimniecības Mašīnu Mehānikas zin.lab-
   lā.
 5.  1978. okt. -1979. okt. - asistents LLA , LMF
 6.  1974 .okt. - 1975. dec. - laborants LLA
 7.  1971. dec. – 1973. jūn - elektriķis, Cēsu raj, kolhozs “Veselava”,
Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti,
 1. 1998 mar. – 1999 nov., LLU - eksperts Dānijas - Latvijas projektā “Labas lauksaimniecības
   prakses nosacījumi Latvijai”
 2. 1994–2002, LLU - lauksaimniecības inženieris Zviedrijas - Latvijas projektā “Baltijas vides
   aizsardzība no lauksaimniecības noteces” (BEAROP)
 3. No 04.2004, Līgums ar NRA Rīgas Mežu aģentūru “Kompostēšanas tehnoloģijas un iekārtas
   izstrāde Norupes kokaudzētavai”, projekta vadītājs
Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)


                                                       87
 1. Plūme I., Šeļegovskis R “Тепломассообмен в процессе компостирования в контейнере” 2-ā
   Starptautiskā konference “ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ”, Kijeva,
   28.05 – 02. 06. 2001.
 2.  Ausmane M, Plūme I. The influence of sowing technologies on the development and yield of
   spring barley. International Scientific Conference Safe and economic agricultural technologies,
   Priekuli, Latvia, 25–26.07.2002.
 3.  Kronbergs Ē, Kaķītis A. Plūme I. Lake overgrowth removal technologies. International
   Conference “Traditions and innovations in sustainable development of society. Environment and
   society. Information technologies”, Rēzekne, RA, 28.02-02.03.2002.
 4.  Plūme I. Pre-treatment of lake overgrowth. International Conference “Traditions and innovations
   in sustainable development of society. Environment and society. Information technologies”.
   Rēzekne, RA, 28.02-02.03.2002.
 5.  Plūme I. Investigation of leachate from litter manure. IV-th International
  Youth Environmental Forum “Ecobaltica-2002”, “ECOBALTICA 2002”, St-
  Petersburg, Russia, 22–24.10.2002.
 6. Plūme I., Šnīders A. Energy aspects in wastewater treatment systems. Second
  meeting of Establishment of Network on “Sustainable Leachate and Waste Water Management
  Using High-Tech & Natural Systems”. St-Petersburg, Russia, 22–24.10.2002.
 7. Plūme I. Kompostēšanas tehnoloģiju enerģētiskais novērtējums. VI Starptautiskā konference
  “Vide. Tehnoloģijas. Resursi “ materiāli, Rēzeknes augstskola, Rēzekne, 26-28. 06. 2003.g.
Publikāciju skaits : 47 publ. (t.sk 21 starpt.izdevumos)
Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5)
 1. Plūme I. Investigations of Reed biomass properties for composting. In Proceedings of the
  International Conference “Physical methods in Agriculture – Approach to Precision and Quality”,
  Prague (Czech Republic) 27 – 30 August, 2001. Czech University of Agriculture in Prague,
  pp.240 - 245.
 2. Kronbergs E., Kakitis A., Plume I. Biomass Resources in Rural ecosystems. Proceedings of 1st
  World conference on Biomass for Energy and Industry, James&James (Science Publishers) Ltd.,
  London, UK, 2001, pp. 455-458.
 3. Plūme I. Pre-treatment of lake overgrowth (angl.). Starptautiskās zinātniskās konferences
  “Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā” materiāli. Rēzekne, RA, 2002.,
  145–152 lpp.
 4. Kronbergs E, Kakitis A., Plume I. Development of rural biomass resources. In Proceedings of
  International Conference “Biomass for Energy, Industry and Climate protection” held in
  Amsterdam, The Netherlands 17-21 June 2002. Printed by Mani Fotolito - Florence, Italy, 2002.,
  Volume I., pp.265-268.
 5. Plūme I. Kompostēšanas tehnoloģiju enerģētiskais novērtējums. VI Starptautiskās konferences
  “Vide. Tehnoloģijas. Resursi “ materiāli, Rēzekne, RA, 2003, 218-224. lpp.
Kvalifikācijas celšana (pēdējo četru gadu laikā)
 1. Starptautiskie NOVABA kursi. “Consequences of the EU-membership for the Swedish and
   Finnish agricultural sector and rural development” (40 h) 5-9.06.2000 g. Aizstāvēts noslēguma
   darbs, saņemts sertifikāts.
 2.  Pedagoģiskās tālākizglītības programma atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 47. ”Inovācijas
   augstākās izglitības sistēmā un augstskolu didaktikā”. Jelgava. 2000-2001g. Aizstāvēts noslēguma
   darbs. Saņemta apliecība.
 3.  Starptautiskie NOVA doktorandu kursi "Measuring Techniques and Data Processing". Dānijas
   Karaliskā Veterinārijas un Lauksaimniecības universitāte. 2002.g. marts-maijs. Aizstāvēts
   noslēguma darbs. Saņemts sertifikāts. Iegūti 10 ECTS kredītpunkti doktorantūras studijās.
 4.  ES seminārs “Biotehnoloģiju ētika un biotehnoloģiju uztvere sabiedrībā”, 17-26.06. 2002. g.
   Anglija, Oksforda. Aizstāvēts kursa darbs, saņemts sertifikāts.
 5.  Tālākizglītības kursi LLU Informācijas Tehnoloģiju fakultāte: “Internet lapu veidošanas pamati ar
   Microsoft FrontPage 2000. (12 h). Saņemts sertifikāts.
                                                  88
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
1. 1983 g. - 1985.g. LLU, LMF arodbiroja loceklis
2. Latvijas Atkritumu Saimniecības Asociācijas (LASA) biedrs, no 2001.g.


Goda nosaukumi, apbalvojumi
 1. 1999, g.- LLU Atzinības raksts

Patenti - 4 ; Autorapliecības - 8
 1. Pat. LV-12155, SKI A 01 D 44/00. Siksnas griezējierīce ūdenstilpnēm / Ē. Kronbergs (LV), A.
  Kaķītis (LV), I. Plūme (LV).-Pieteikuma Nr. P-98-119; Publ. 20. 02. 1999 // Patenti un Preču
  Zīmes.-1999.-Nr. 2.-109. lpp.
 2. Pat. LV 12465, SKI F24 D5/10 Grīdu apsildīšanas iekārta/ Ē.Kronbergs (LV), I. Plūme (LV) un
  I. Ziemelis (LV)- Pieteikuma Nr. P-98-202; Publ. 20. 07. 2000.// Patenti un Preču Zīmes.- 2000.-
  Nr7, -776. Lpp.

Valodu zināšanas:           Lasītprasme     Rakstītprasme     Runātprasme
                teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji
Latviešu valoda (dzimtā val.)
Krievu valoda           x            x               x
Vācu valoda
Angļu valoda                x           x            x


        08.05.2004.
                    CURRICULUM VITAE
         Indulis                         Straume
          Vārds                          Uzvārds

                                                  89
         Jelgava                          251069 - 10004
       Dzimšanas vieta                        Personas kods
        25.10.1969                            latvietis
    Datums, mēnesis, gads                           Tautība
                                       neprecējies
                                      Ģimenes stāvoklis
    LLU TF Lauksaimniecības enerģētikas institūta asistents - stažieris
                    Darba vieta un ieņemamais amats

      Darba vietas adrese:                       Mājas adrese:
    J.Čakstes bulv.5                       A. Pumpura iela 7 - 45
   Jelgava, LV 3001                         Jelgava, LV - 3004
 Lauks. enerģētikas institūts                       Latvija

Tālruņa     3022242, 3080687               Tālruņa Nr.      mob. 6365390
Nr.
Fax:         3027238
E-mail:      induliss@llu.lv

Izglītība
   Pamatstudijas, maģistrantūra,
                             Studiju
  doktorantūra (aspirantūra). Mācību                  Specialitāte    Kvalifikācija
                             laiks
       iestāde, valsts
LLU Inženierzinātņu bakalaurs             1999-2004   L/s enerģētika     Inženierzinātņu
                                                bakalaura
LLU maģistrantūra                     2004-   L/s enerģētika       grāds
                                               mašīnzinātnē

Darba pieredze
9. No 2004.g.1.septembra – Lauksaimniecības enerģētikas institūta (LEI) asistents -
 stažieris, Tehniskā fakultāte (TF), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU).
10. No 2000. g. 1. septembra – LEI laborants.
11. 1998. g. 1. maijs – 2004. g. 31. augusts sargs LLU Saimniecības dienestā.

Laboratorijas darbi
1. Pašlaik pasniedzu laboratorijas darbus sekojošos mācību priekšmetos: elektrotehnika,
lietišķā elektrotehnika, automātikas pamati.


Valodu zināšanas:        Lasītprasme          Rakstītprasme Runātprasme
               teicami, labi, vidēji     teicami, labi, vidēji teicami, labi, vidēji
Latviešu valoda          x              x             x
Krievu valoda           x              x             x
Angļu valoda                  x              x             x

           (Datums)                              (Paraksts)
                    CURRICULUM VITAE
        Raimunds                           Šeļegovskis
          Vārds                             Uzvārds

                                                    90
         Jelgava                         260564-10072
       Dzimšanas vieta                        Personas kods
       26.maijs 1964.g.                         latvietis
      Datums, mēnesis, gads                       Tautība
                                       precējies
                                      Ģimenes stāvoklis

                  Darba vieta un ieņemamais amats
     LLU Tehniskā fakultāte Lauksaimniecības Enerģētikas institūts, lektors
       Darba vietas adrese:                      Mājas adrese:
      J.Čakstes bulv.5                       Lietuvas šos. 2-7
        Jelgava                            Jelgava
        LV-3001                            LV-3001

Tālruņa         3080687              Tālruņa Nr.          3082712
Nr.
Fax:
E-mail:      raimund@cs.llu.lv

Izglītība
Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra      Studiju      Specialitāte     Kvalifikācij
  (aspirantūra). Mācību iestāde, valsts       laiks                    a
Latvijas Lauksaimniecības universitāte,       1988-1992     Lauksaimniecības    Maģistra
neklātienes aspirantūra Elektrotehnikas                 elektrifikācija    grāds
katedrā
Latvijas Lauksaimniecības universitāte,       1982-1987     Lauksaimniecības     Inženiera
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte                mehanizācija      diploms

Zinātniskā kvalifikācija: -
Darba pieredze
1. No 1999.gada septembra docents, Lauksaimniecības enerģētikas institūts, TF, LLU.
2. No 1994.gada septembra lektors, Lauksaimniecības enerģētikas institūts, TF, LLU.
3. No 1988.gada februāra asistents, Lauksaimniecības enerģētikas institūts, TF, LLU.
4. No 1987.gada septembra jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, Lauksaimniecības
  enerģētikas institūts, TF, LLU
5. No 1985.gada septembra laborants, Elektrotehnikas katedra, TF, LLU

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti,
maģistrantu un doktorantu (aspirantu) vadīšana

1.  No 2003.g. zin.darbības virziens – Siltumenerģijas uzskaites sistēmas.
2.  No 2002.g. vada maģistra darbu L.Baranovskai.
3.  No 200.g. zin.darbības virziens – Siltuma un masas pārejas procesi.
4.  1999-2000.g. vadīja maģistra darbu E.Visockim, kas tika sekmīgi aizstāvēts 2000.g.
5.  No 1987.g. pētnieks zinātniski pētnieciskajā grupā, kas nodarbojas ar asinhrono
   elektrodzinēju un elektroģeneratoru aizsardzības problēmām (LLU LEI).

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)
1.  Investigation of heat and mass transfer within biomass composting process in containers,
                                                    91
   NOVA, Post graduate courses, Denmark, 2002.
2.  Siltuma un masas apmaiņas procesi kompostēšanas konteinerā/ Starptautiska konference.
   Kijeva, Ukraina, 2001.
3.  Apsildāmo grīdu izvēles analīze./Inženierproblēmas lauksaimniecībā. Jelgava, 2000.
4.  Privātmājas  apsildes  siltumģeneratora  izvēles  analīze./  Inženierproblēmas
   lauksaimniecībā. Jelgava, 2000.
5.  Kompostēšanas konteinera siltuma bilance/ Tehniskais progress lauksaimniecībā. Kauņa,
   2000.
6.  Apkures sistēmu ar plastmasas cauruļvadiem ekspluatācijas problēmas. /
   Inženierproblēmas lauksaimniecībā. Jelgava, 1999.

Lekciju kursi
Pasniegtie mācību priekšmeti: ‘’Vispārīgā elektrotehnika’’, ‘’Ražošanas procesu automatizācija’’,
‘’Lauksaimniecības elektrifikācija’’.
Pašlaik pasniedzamie mācību priekšmeti: ‘’Termodinamika’’, “Siltumzinību pamati’’,
‘’Siltumapgādes avoti un sistēmas’’, “Siltumapgādes sistēmu projektēšana”, “Uzņēmumu enerģētiskā
saimniecība”, ‘’Elektroiekārtu montāžas tehnoloģija’’, “Katlu mājas un siltumapgāde”.

Publikāciju skaits- 6: t.sk. grāmatas 0, raksti 4, zinātnisko darbu atskaites 1,metodiskie materiāli
1. Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5)
1.  Plume I, Selegovskis R. Heat and mass transfer within composting process in
   container.//Промышленная теплотехника, 2001.
2.  Plume I., Selegovskis R. Heat balance of composting container.// Technical progress of
   Agriculture: LZUA, Kaunas, 2000.
3.  A.Šnīders, J.Fridrihsons, R.Šeļegovskis. Asinhrono elektrodzinēju ekspluatācija
   lauksaimniecībā: LLU metodiskais līdzeklis, 1995.-82 lpp.
4.  R.Šeļegovskis.Asinhrono elektrodzinēju kombinētās aizsardzības ierīces EKA-2 fāžu
   režīma kontroles ķēdes pētījumi // Elektrodzinēju kombinētā aizsardzība:LLU
   raksti,1993.-247.laid.-60.-74.lpp.
5.  R.Šeļegovskis. Nullsecības sprieguma izmantošana elektroiekārtu fāžu režīma kontrolei //
   Tehnoloģijas un tehnikas pilnveidošana lauksaimniecībā:LLU raksti,1991.-266.laid.-55.-
   61.lpp.

Kvalifikācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā)
1. Mērīšanas tehnika un datu apstrāde/ NOVA kursi, Dānija, 2002.
2. Interneta lapu veidošana ar Microsoft Frontpage 2000/LLU kursi, 2002.
3. Elektroķīmiskā enerģijas pārveidošana/Nordic Energy Research, Seminārs, Rīga, 2002.
4. Apmācības kursi Elektrodrošībā. Iegūta A kategorijas elektrodrošibas grupa. DET, 2002.
5. Siltumtehnisko iekārtu uzbūve, uzstādīšana un regulēšana/ PROTHERM rūpn.kursi,
Slovakija, 2001.

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
1.  No 2001.g. līdz 2004.g. LLU Konventa loceklis
2.  No 1991. LLU Studentu Zinātniskās biedrības CP loceklis
3.  No 1995. LLU TF Studentu Zinātniskās biedrības priekšsēdētāja vietnieks
4.  No 1996. LEB biedrs
Goda nosaukumi, apbalvojumi: nav
Patentu, autora apliecību, licenču skaits - 0
                                               92
Valodu zināšanas:       Lasītprasme      Rakstītprasme    Runātprasme
             teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji teicami, labi,
vidēji
Latviešu valoda       x           x           x
Krievu valoda        x           x           x
Vācu valoda               x           x            x
Angļu valoda        x           x           x
_______ valoda
                                  (Paraksts)
       (Datums)
             CV - Dzīves un darba gājums

                                              93
                    Aigars Laizāns
                  Dipl.ing., M.Sc.ing., MBA,
    Mazcenu aleja 23-3
                 P/n Jaunmārupe, Rīgas raj.,
                   Latvija, LV-2166
                Dzimš.dati: 26.marts, 1961.g.
                      Precējies.
                pašreizējais telefons: 9-233-450

DARBA PIEREDZE

Februāris, 2002, ... līdz šim brīdim
A/s “Preses nams” viceprezidents, valdes loceklis, komercdirektors, Rīga, Balasta dambis 3.

Novembris, 1999, ... līdz šim brīdim
Praktiskais docents, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas biznesa institūts, Rīga, Skolas ielā 11.
Kursi “Investīcijas un Banku darbība”, “Uzņēmējdarbība” un “Finansu vadība”. Kursi tiek
lasīti angļu valodā.

Novembris, 1999, ... līdz šim brīdim
Lektors – konsultants, SIA “Komercizglītības centrs”. Praktiski orientēti semināri Mārketingā
un Biznesa plāna sastādīšanā AS “Latvenergo”, AS “Latvijas Dzelzceļš”, AS “Latvijas
Krājbanka” u.c. kompāniju vadošajiem darbiniekiem.

Novembris, 1999, ... Februāris 2002
Direktora vietnieks MBA programmu vadīšanā, praktiskais docents, Rīgas Tehniskā
universitāte, Rīgas biznesa institūts, Rīga, Skolas ielā 11

Novembris, 1999, ... Decembris 2001
Projekta vadītājs no Latvijas puses – apvienotais projekts biznesa skolas dibināšanā Janka
Kupalas Grodņas universitātē, Grodņā, Baltkrievija. Projekta partneri – Buffalo universitāte,
ASV, Janka Kupalas Grodņas universitāte, Grodņa, Baltkrievija , Rīgas Tehniskās
universitātes Rīgas biznesa institūts.

Marts, 2001, ... Decembris 2001
Konsultants, EPOS Health Consultants LTD. (Vācija), Tehniskās Palīdzības Projekts
Prioritāšu noteikšana un investīciju lēmumu pieņemšana Latvijas Labklājības ministrijā
(“Strengthening Prioritisation and Investment Decision for Latvian Ministry of Welfare”) –
projektu finansē Pasaules Banka (World Bank). Atbildīgs par Finansu resursu piesaistes
novērtējuma pētījuma daļu. Noslēguma ziņojumā Pasaules Bankas eksperti augsti novērtēja
tieši šo sadaļu.Aprīlis, 1999, ... Decembris 1999
Lektors Latvijas Banku augstskola. Lekciju kurss “Finansu pakalpojumu mārketings”
pasniegts Banku augstskolas un Certified Institute of Bankers, London, UK, kopizveidotā
kursa klausītājiem.

Aprīlis, 1997, ... Novembris 1999
                                               94
Mārketinga nodaļas vadītājs, A/s Latvijas Investīciju Banka (pēc 1999.gada 1.aprīļa –
MeritaNordbanken Latvia, šobrīd - Nordea), Rīga, Kaļķu ielā 15.
Galvenie pienākumi:
   Bankas pakalpojumu mārketinga stratēģijas izstrāde un realizācija;
   Klientu monitorings un jaunu klientu piesaiste.
   Komunicēšana ar masu medijiem un reklāmas un mārketinga kompānijām;
   Sabiedrisko attiecību plānošana un realizācija.

Augusts, 1996, ... Februāris 1997
Apvienoto Nāciju Attīstības Programmas (UNDP) nolīgts konsultants Latvijas Valsts
Labklājības ministrijā, Rīgā, Skolas ielā 28. Galvenie uzdevumi –, darbinieku konsultēšana
investīciju piesaistē un biznesa plānu sastādīšanā un novērtēšanā.

Oktobris, 1995, ... Aprīlis 1997
Mārketinga un ekonomiskās analīzes daļas vadītājs, A/s Sakaru Banka, Rīga, Teātra ielā 3.
Galvenie pienākumi:
   Bankas pakalpojumu mārketinga stratēģijas izstrāde un realizācija;
   Bankas ekonomiskās darbības analīze un ieteikumu sagatavošana bankas vadībai
    stratēģisko mērķu maiņai;
   Klientu monitorings un jaunu klientu piesaiste.

Novembris, 1994, ... Oktobris, 1995,
Mārketinga pārvaldes direktors, A/S Banka Baltija, Rīga, Ģertrūdes ielā 49/53.
Galvenie pienākumi:
   Bankas pakalpojumu mārketinga stratēģijas izstrāde un realizācija;
   Jaunu bankas pakalpojumu izstrāde un ieviešana.

Septembris,1994 ... Novembris, 1994,
Docents, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte,
Jelgava.

Septembris, 1994.g. ... Novembris, 1994,
Pētnieks, zinātniski pētnieciskās grupas vadītājs Lauksaimniecības Enerģētikas institūtā
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte.
Zinātniski-pētnieciskā grupa, kura strādā pie automatizētās projektēšanas ieviešanas
lauksaimniecības inženieru mehāniķu studiju programmā.

Janvāris, 1990.g. ... Augusts, 1994,
Mehānikas katedras vadītājs, Mehānikas katedras lektors, Fakultātes padomes loceklis,
Universitātes Konventa loceklis, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības
mehanizācijas fakultāte.

Oktobris, 1981.g.... Jūlijs, 1994
Laborants, pētnieks (pusslodze) Lauksaimniecības Enerģētikas institūtā (iepriekšējais
nosaukums - Elektrotehnikas katedra) Latvijas Lauksaimniecības Universitāte,
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte. Zinātniski-pētnieciskā grupa, kura strādā pie
Elektrodzinēju aizsardzības un Alternatīvās enerģijas pielietošanas lauksaimniecībā.

IZGLĪTĪBA

                                            95
Septembris, 1992.g. ... Jūnijs,1996.g.
Uzņēmējdarbības vadīšanas maģistra (Master of Business Administration) grāds, Rīgas
Biznesa Institūts, studijas Biznesa Administrācijas maģistra grāda iegūšanai. Apmācību valoda
- angļu valoda. Programmu veidojuši: Ņujorkas štata universitāte (State University of New
York), Buffalo, U.S.A., Otavas Universitāte (Ottawa University), Kanāda, un Rīgas Tehniskā
Universitāte, Latvija.

Jūlijs, 1995.g. ... Septembris, 1995.g.
Stažēšanās finansu iestādēs Otavā un Toronto, Kanāda, (Industrial Internship). Uzsvars uz
finansu mārketingu un finansēm. Sagatavots pētījums "Financial products marketing in
Canada".

Jūnijs, 1994.g. ... Augusts, 1994.g.
Norvēģijas Lauksaimniecības Universitāte, Aasa, Norvēģija. Dr.ing. kurss "Kontroles tehnika
un automatizācija" ("Control Engineering and Automation") priekš Ziemeļeiropas un Baltijas
valstu zinātniekiem.

Septembris, 1993.g. ... Decembris, 1993.g.
Klātienes studijas Biznesa Administracijas Maģistra kursā Otavas Universitāte, Ottawa,
Kanāda, - daļa no Master of Business Administration kursa Rīgas Biznesa Institutā. Studētie
priekšmeti: Financial Accounting (Grāmatvedība), Human Resources Management in Canada
(Kadru politika Kanādā), Managerial Information Systems (Informācijas Sistēmas priekš
vadītājiem), Business and Economical Forecasting (Prognozēšana biznesā un ekonomikā).

Jūnijs, 1993.g. ... Jūlijs, 1993.g.
Karaliskā Veterinārijas un Lauksaimniecības universitāte, Kopenhāgena, Dānija. Dr.ing. kurss
"Mērīšanas tehnika un Datu apstrāde" ("Measuring and Data Processing") priekš
Ziemeļeiropas un Baltijas valstu zinātniekiem.

Februāris, 1993.g. ... Marts, 1993.g.
Ņujorkas štata universitāte, Buffalo, ASV. Ieskats ASV universitātēs pielietotajos studiju
principos un metodēs. Orientācija uz Master of Business Administration (MBA) programmas
priekšmetiem, īpašs uzsvars uz Uzņēmumu Finansēm (Corporate Finances), Tirgzinību
(Marketing) and Angļu valodu (Advanced Speaking English).
Septembris, 1992.g. ... Oktobris, 1992.g.
Bišopa Bērtona lauksaimniecības koledža (Bishop Burton College of Agriculture), Beverlija
(Beverley), Hambersaidas grāfiste, Anglija. Lauksaimniecības biznesa vadīšanas kurss
(Agricultural Business Management).

Decembris, 1986.g. ... Decembris, 1989.g.
Maģistra grāds lauksaimniecības enerģētikā saņemts 1992.gadā. Latvijas Lauksaimniecības
Universitāte, aspirantūra Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes Elektrotehnikas katedrā.

Septembris, 1979.g. ... Jūlijs, 1984.g.
Diplomēta inženiera mehāniķa grāds lauksaimniecības mehanizācijā, saņemts 1984.gadā.
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte.
                                             96
                    PUBLIKĀCIJAS

Raksti - 7, zinātniski pētniecisko darbu atskaites - 16.

PHARE programmas ietvaros sagatavota mācību grāmata angļu valodā tālmācībai “Finansu
vadība” (“Financial management”). Projektā piedalījās arī Godollo Universitāte Ungārijā un
Londonas Biznesa skola no Anglijas.

                      PIEZĪMES

Brīvi pārvalda latviešu, krievu un angļu valodas (lasa, raksta, runā).

Precējies, 3 bērni – Kaspars, Māra un Ilze.

Sieva Ilona – skolas un ģimenes psihologs, Mag.psych., Latvijas Universitātes
doktorante.

Ievērojama pieredze datoru lietošanā ar dažādām programmpaketēm: MS Office (MS Word,
Excel, PowerPoint), projektēšanas un projektu vadīšanas paketēm, modelēšanas paketēm
Matlab un Simulink, u.c.

1994.gadā vadījis darba grupu, kura piedalījās “Sorosa fonds – Latvija” grantu konkursā un
ieguva finansējumu automatizētās projektēšanas laboratorijas izveidei Latvijas
Lauksaimniecības Universitātes Lauksaimniecības Mehanizācijas fakultātē.

Piedalījies vairākos semināros gan Latvijā, gan ārvalstīs (Vācija, Anglija, Somija, Norvēģija,
ASV), kuros uzstājies ar ziņojumiem par investīciju piesaistes iespējām un finansu resursu
izmantošanas optimizāciju, kā arī par mārketinga īpatnībām postsociālisma valstīs.


Paraksts:
14.09.2004.
                  CURRICULUM VITAE
        Ivars                        Pelšs
        Vārds                       Uzvārds

    Ukrainas PSR, Harkova                 190173 – 11737


                                              97
       Dzimšanas vieta                            Personas kods

        29.01.1973.                              Latvietis
      Datums, mēnesis, gads                            Tautība

                                           Precējies
                                          Ģimenes stāvoklis
         LLU Tehniskā fakultāte, Lauksaimniecības enerģētikas institūts
                      Darba vieta ieņemamais amats
Darba vietas adrese:                      Mājas adrese:
J.Čakstes bulv. 5                        Maskavas iela 285/3-3
Jelgava                             Rīga
LV - 3001                            LV – 1063

Tālruņa Nr.    30 80687                   Tālruņa Nr.    6115067
Fax:       30 27238
E-mail:      ivars.pelss@inbox.lv

Izglītība
   Pamatstudijas, maģistrantūra,        Studiju laiks        Specialitāte        Kvalifikācija
  doktorantūra (aspirantūra). Mācību
       iestāde, valsts
Doktorantūra. LLU Tehniskā fakultāte,      Sākot no 1997.       Alternatīvā         Tiks pabeigta
Lauksaimniecības enerģētikas institūts.     gada            enerģētika         nākošgad
Latvija
Maģistrantūra. LLU Tehniskā fakultāte,     1995. – 1997.       Alternatīvā         Maģistra grāds
Lauksaimniecības enerģētikas institūts.                  enerģētika         inženierzinātnēs
Latvija
Pamatstudijas. LLU Tehniskā fakultāte,     1991. – 1995.       Lauksaimniecības      Inženieris. Bakalaura
Lauksaimniecības enerģētikas institūts.                  elektrifikācija un     grāds
Latvija                                  enerģētika         inženierzinātnēs

Zinātniskā kvalifikācija
Zinātniskā padome, iestāde,     Gads   Specialitāte        Zinātniskais grāds    Diploma Nr.
valsts
NAV                 NAV    NAV             NAV           NAV

Darba pieredze
1.  No 1998.g. septembra – 0,5 sl. lektors LLU TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS
   ENERĢĒTIKAS INSTITŪTS
2.  No 1997.g. decembra - inženieris SIA BALTIJAS ELEKTRO SABIEDRĪBA
3.  No 1996.g.marta līdz 1997.g. oktobrim – asistents LATVIJAS VALSTS LAUKSAIMNIECĪBAS
   MEHANIZĀCIJAS UN ENERĢĒTIKAS ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAIS INSTITŪTS –
   LVLMEZPI
4.  No 1995.g.augusta līdz 1997.gada martam – inženieris SIA FILTER
5.  Pamatstudiju laikā – elektromontieris SIA OLAINE (1992.g. jūnijs-septembris); SIA LEC (1993.g.
   augusts –septembris), A/S DHB (1994.g. augusts-septembris)
Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu
un doktorantu (aspirantu) vadīšana
1.  No 1997.g. septembra doktorands LLU TF LEI – disertācijas tēma “Deggāzu iegūšana un
   izmantošana”
2.  Laika posmā no 1996.g. marta līdz 1997.g.oktobrim LVLMEZPI piedalīšanās grantu projektos
                                                              98
   “Biodegvielu iegūšana un izmantošana spēkratiem” Nr. 94.1018, vadītājs A.Šķēle, “Pētijumi
   dažādu enerģijas veidu racionālai izmantošanai lauksaimniecībā” 93.192., vadītājs A.Šķēle,
   “Lauksaimniecībā pielietojamo enerģētisko iekārtu un tehnoloģiju energoefektivitātes pētijumi un
   energoekonomijas priekšlikumu izstrādāšana” Nr. 96.0167., vadītājs A.Šķēle, “Biogāzes iegūšana
   un izmantošana iekšdedzes motoriem” Nr. 96.0158, vadītājs A.Šķēle, kā arī Valsts nozīmes
   pētniecības programmā “Latgales ekonomiskās un sociālās attīstības optimizācija” Nr. 16-1.1.,
   vadītājs Ed.Matisāns.

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)
1. Biogāzes priekšapstrāde / LLU doktorantu zinātniskā konference – Jelgava 1999.
2. Biogāzes attīrīšanas modulis zemnieku saimniecībai / LLU TF zinātniski praktiskā konference
  “Inženierproblēmas lauksaimniecībā” - Jelgava 1999.
3. Biogāze-atjaunojams enerģijas avots / LLU doktorantu zinātniskā konference – Jelgava 1998.
4. Литовский институт сельскохозяйственный институт инженерии / международная
  конференция “Инженерные проблемы животноводства” / 2 - 3 октября 1997.года /
  Анаэробное брожение навоза и сточных вод
5. 5 th FAO/SREN - WORKSHOP ANAEROBIC CONVERSIONS FOR ENVIRONMENTAL
  PROTECTION, SANITATION ANDRE - USE OF RESIDUES 24 - 27 Marh 1997. Faculty of
  Agricultural & Applied Biological Sciences, University Gent / Problem of Environmental
  Protection and RE-USE of Residues in Latvia.
6. Biogāzes attīrīšanas veidi spēkratiem / LLU TF zinātniski praktiskā konference “Mehanizācijas,
  Enerģētikas un transporta problēmas lauksaimniecībā” - Jelgava 1997.
7. Biogāzes iegūšanas ekonomiskie aspekti / LLU TF zinātniski praktiskā konference
  “Mehanizācijas, Enerģētikas un transporta problēmas lauksaimniecībā” - Jelgava 1997.
8. Biogāzes ražošanas ekoloģiskie aspekti / LLU TF zinātniski praktiskā konference “Mehanizācijas,
  Enerģētikas un transporta problēmas lauksaimniecībā” - Jelgava 1997.
9. Starptautikās izstādes Enerģētika ‘97 semināri / sekcija - Vietējo un alternatīvo energoresursu
  izmantošana / Biogāzes iegūšana un izmantošana koģenerācijas iekārtās
10. Biogāzes iegūšanas problēmas Latvijā / LLU TF zinātniski praktiskā konference
  “Lauksaimniecības tehnikas un enerģētikas problēmas lauksaimniecībā” - Jelgava 1996.
11. Biogāzes lietošana lauksaimniecībā / LLU MF zinātniski praktiskā konference -Jelgava 1996.

Lekciju kursi
1.  Elektriskā apgaismošana un elektrotehnoloģija
2.  Elektroapgāde un tarifi
3.  Teorētiskā elektrotehnika

Publikāciju skaits – 10: t.sk. grāmatas 0, raksti 8, zinātnisko darbu atskaites 2, metodiskie materiāli 0.

Nozīmīgākās publikācijas
1. I.Pelšs, A.Šķēle. Biodegvielas iegūšana un izmantošana // grants Nr. 94.1018. LVLMEZPI
  1996.gads
2. A.Skele, I.Pelss. Problem of Environmental Protection and RE-USE of Residues in Latvia // 5 th
  FAO/SREN - WORKSHOP ANAEROBIC CONVERSIONS FOR ENVIRONMENTAL
  PROTECTION, SANITATION AND RE - USE OF RESIDUES 24 - 27 Marh 1997. Faculty of
  Agricultural & Applied Biological Sciences, University Gent
3. I.Pelšs, A.Jēkabsons. Gāzdegvielu izmantošana un iegūšana. // Maģistra darbs, Jelgava, 1997.
4. И.Пелшс, И.Киканс, А.Шкеле. Анаэробное брожение навоза и сточных вод // Литовский
  институт сельскохозяйственный институт инженерии международная конференция
  ІИнженерные проблемы животноводства І 2 - 3 октября 1997.года.
5. I.Pelšs. Biogāze - atjaunojams enerģijas avots. // doktorantu kohferences “VIDE CILVĒKAM,
  CILVĒKS VIDEI” referāti, LLU, Jelgava 1998.
Kvalifikācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā)
1. 1998.g. kursi firmā “Jenbaher AG” // Austrija / Tēma - dažādu deggāzu
  izmantošanas īpatnības koģenerācijas iekārtās.
2. 1998.g mācības Vācijā, četrās ražotājrūpnīcās, par tēmu elektroinstalācija.
3. 1996.gada jūlijs LEA rīkotais, PHARE programmas ietvaros, seminārs par saules
                                                       99
  kolektoru izmantošanu un praktiskā kolektora izgatavošana.

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos


Goda nosaukumi, apbalvojumi
Izstrādātais maģistra darbs “Gāzdegvielu izmantošana un iegūšana” 1997.g. ieguva
pirmo vietu LEB rīkotajā studentu darbu konkursā maģistra darbu grupā.

Patentu, autora apliecību, licenču skaits-
Patenti, izgudrojumi, reģistrētas jaunas augu un dzīvnieku šķirnes, līnijas
NAV

Valodu zināšanas
                     Lasītprasme       Rakstītprasme      Runātprasme
                   teicami, labi, vidēji  teicami, labi vidēji   teicami, labi vidēji
Latviešu valoda                                          
Krievu valoda                                           
Vācu valoda                                            
Angļu valoda                                           
__________ valoda                                         
       (Datums)                                (Paraksts)
                 DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Jānis ROZENKRONS, Dr. Sc. ing., asoc. profesors
Dzimis 1939.g. Smiltenē

                                                       100
Pers. kods 250639-10716
Beidzis RPI 1962.g. elektrisko staciju, tīklu un sistēmu specialitātē
Darba vieta: RTU, EEF, vadošais pētnieks, EI asoc. profesors
       LV - 1010, Rīga, Kronvalda bulv.1,
       tālr./fax: 7 089922
      Email.: jroz@eef.rtu.lv
Dzīves vieta: LV - 1064, Rīga, Veldres ielā 32-71
       tālr. 7532528

Publikācijas: pavisam 103, t.sk. 93 zinātniskās un 10 metodiskās, 3 monogrāfijas, 19
autorapliecības un patenti.
Tehnisko zinātņu kandidāts kopš 1972.g. Disertācijas tēma: Pilsētu slēgto elektrisko tīklu
releju aizsardzība. Inženierzinātņu doktors kopš 1992.g.
Darba stāžs:
1961. - 1966.g. Latvenergo Rīgas elektrotīkla releju dienesta inženieris;
1966. - 1968.g. RPI aspirants;
1967. - 1974.g. RPI EEF asistents un vec. pasniedzējs;
1974. - 1998.g. RPI (RTU) EEF docents
1998. -2000.g. RTU EI asoc. profesors, elektroapg. elektroiekārtu prof. grupas vadītājs
 2000.- 2002.g. RTU EEF vadošais pētnieks
no 2002.g. – RTU EI asoc. profesors, vadošais pētnieks.
Pasniedzēja darbs. Ilggadīgi vada RTU Enerģētikas institūtā šādus bakalauru, inženieru un
maģistru programmu kursus (lekcijas. kursa projekti, praktiskās nodarbības, laboratorijas
darbi):
1) Elektrisko staciju un apakšstaciju elektriskā daļa;
2) Elektroapgādes sistēmu relejaizsardzība un automātika;
3) Alternatīvie enerģijas avoti.
Sastādījis 10 metodiskos darbus, t.sk., sarakstījis mācību grāmatu "Elektrisko staciju un
apakšstaciju elektriskā daļa", Rīga, "Zvaigzne", 1988.g., 34,5 iesp.l. ( kopā ar K.Timmermani).
Vada studentu, maģistrantu un doktorantu zinātniskos darbus, kas vairākkārt godalgoti
dažādos konkursos. Par sasniegumiem zinātnisko darbu vadīšanā saņēmis vairākas Izglītības
ministrijas pateicības.
Zinātniskais darbs. Zinātniskā darba tēma kopš 1980. gada: Transformatoru slodzes
kontroles, dzesēšanas vadības un diagnostikas sistēmas izstrāde. Par šo tēmu ir vairāk kā 40
publikācijas, t.sk. 11 autorapliecības un patenti, saņēmis 2 sudraba medaļas bij. PSRS
tautsaimniecības sasniegumu izstādē Maskavā. Kopš 1995.g. strādā pie zinātniskās tēmas:
Latvijas 10…20 kV sadales elektrotīklu neitrāles darba režīmi un optimizācija, kas aktuāla
Latvijas enerģētikai. Vada Latvijas Zinātnes Padomes finansētu projektu par minēto tēmu.
Zinātniski-pētniecisko projektu vadība. Vadījis 20 zinātniski-pētnieciskos projektus un
līgumdarbus, t.sk.:
4 - par pilsētu slēgto elektrisko tīklu aizsardzību;
8 - par transformatoru slodzes kontroles, dzesēšanas vadības un diagnostikas problēmām (
galv. pasūtītājs - bij. PSRS apvienība Zaporožtransformator);
6 - par sadales tīklu neitrāles režīmiem ( galv. pasūtītājs - VAS "Latvenergo").
    1994.-96.g. vadījis Eiropas Savienības Komisijas pētnieciskā projekta ERBJOU2 -
CT92 - 0168 "EUROWIN" ( Vējturbīnu datu bāze un vēja parametru mērījumi) Latvijas puses
darbu PECO programmas ietvaros ( Galvenais kontraktors - Fraunhofer - Institute - FhG ISE,
Freiburgā, Vācijā). Piedalījies daudzās starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros
Dānijā, Lielbritānijā, Vācijā, Spānijā, Zviedrijā, Baltijas valstīs un bij. PSRS. Nolasījis
vairākus referātus .
                                              101
Kvalifikācijas celšana:
- FhG-ISE institūtā Freiburgā (Vācijā) 1994.g. ( 2 nedēļas)
- CIEMAT institūta Tenerifē ( Spānijā) 1996.g. ( 2 nedēļas)
- Loughborough universitātē ( Lielbritānijā) 1998.g. ( 2 nedēļas)
- GEAB energosistēmā Gotlandē (Zviedrija) 1999.g. (1nedēļa)
Valodas prasme: latviešu, krievu – brīvi, angļu – apmierinoši.
Doktora disertāc. vadība: vada 3 doktora disertācijas. A.Kozlovskis aizstāvējās 1999. g.
Profesionāli-sabiedriskais darbs.Latvijas Elektroenerģētiķu biedrības (LEB) reģeneratīvās
enerģijas komisijas pr-ja vietnieks un goda biedrs, LEB RTU biedru kopas priekšsēdētājs ,
Latvijas Zinātnieku savienības biedrs un Latvenergo Zinātniski tehniskās padomes loceklis.


Paraksts:           J.Rozenkrons

Datums:
               CURRICULUM VITAE
         Vilnis                       Siliņš
         Vārds                       Uzvārds
                                           102
 Cēsu raj. Nītaures pag.”Vecrozes”                   301047-10005
        Dzimšanas vieta                      Personas kods
        30.10.1947                         latvietis
      Datums, mēnesis, gads                      Tautība
                                      precējies
                                    Ģimenes stāvoklis
                    LLU, LEI, lektors 0.5
                  Darba vieta un ieņemamais amats

       Darba vietas adrese:                     Mājas adrese:
       Čakstes bulv.5                     Ganību iela 86-14
         Jelgava                         Jelgava
         LV-3001                         LV-3007

Tālruņa         3033275              Tālruņa Nr.        3045728
Nr.
Fax:
E-mail:    vilnis.silins@latvenergo.lv


Izglītība
  Pamatstudijas, maģistrantūra,          Studiju     Specialitāte    Kvalifikāc
 doktorantūra (aspirantūra). Mācību         laiks                 ija
      iestāde, valsts
Rīgas Politehniskais institūts            1966 –      0302       inženieris -
                            1971     Elektriskās     elektriķis
                                 sistēmas un tīkli

Zinātniskā kvalifikācija
                                    Zinātniska
  Zinātniskā padome,         Gads     Specialitāte              Diploma
                                     is grāds
   iestāde, valsts                                    Nr.
nav

Darba pieredze
2003.g. un tagad – LLU, TF, Lauksaimniecības enerģētikas institūts, lektors 0,5 slodze.
1996.g. un tagad – Dienvidu elektriskie tīkli, Tehniskais dienests, elektroinženieris, Jelgava.
1981.- 1996.– Jelgavas elektrisko tīklu rajons (DET), dažādi amati, Jelgava.
1974.-1981. – Mālpils sovhoztehnikums, dažādi amati, Rīgas rajons.
1971.- 1974.- Strūžānu kūdras fabrikas TEC, dažādi amati, Rēzeknes rajons.

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un
doktorantu (aspirantu) vadīšana
nav

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)


Lekciju kursi
Elektroapgāde un tarifi un Elektrodrošība – L/s enerģētikas akad. un prof. specialitātei.

                                                  103
Publikāciju skaits -
Nozīmīgākās publikācijas
nav

Kvalifikācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā)
Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs. Sertifikāts Nr. 1441, 2002.gada 24.maijā.
Darba aizsardzības speciālists.
Datorprogrammas: MS Word, MS Excel; MS Internet Explorer

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos


Goda nosaukumi, apbalvojumi


Patentu, autora apliecību, licenču skaits -
Patenti, izgudrojumi, reģistrētas jaunas augu un dzīvnieku šķirnes, līnijas


Valodu zināšanas:         Lasītprasme      Rakstītprasme Runātprasme
                teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji teicami, labi, vidēji
Latviešu valoda         X              X            X
Krievu valoda             X             X            X
Vācu valoda              X               X            X
Angļu valoda
_______ valoda      03.11.2004.
       (Datums)                          (Paraksts)
                  CURRICULUM VITAE
         Astra                          Asejeva
         Vārds                          Uzvārds
   Bauskas raj., Iecavas ciems                  040942-10007
       Dzimšanas vieta                     Personas kods
       04.09.1948.                         latviete
                                               104
       Datums, mēnesis, gads                          Tautība
                                          precējusies
                                        Ģimenes stāvoklis
               LLU EF Uzņēmējdarbības katedra, lektore
                    Darba vieta un ieņemamais amats

        Darba vietas adrese:                        Mājas adrese:
        Svētes iela 18                          Nameja 2-26
         Jelgava                             Jelgava
                                         LV-3003
Tālruņa Nr.         3023773               Tālruņa Nr.           3080684
Fax:
E-mail:


Izglītība
   Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra
                             Studiju laiks     Specialitāte     Kvalifikācija
     (aspirantūra). Mācību iestāde, valsts
Pamatstudijas –LLA Lauksaimniecības ekonomikas      1964.-1970.   L/s ekonomika un      Agronoms-
fakultāte                                  organizācija      ekonomists

Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas aspirantūra     1975.-1977.   Lauksaimniecības
                                       ekonomika

Zinātniskā kvalifikācija
                                         Zinātniskais
Zinātniskā padome, iestāde, valsts    Gads       Specialitāte               Diploma Nr.
                                           grāds
LLU                  1992.     Ekonomika zinātnes     Ekonomikas    Nr.000032
                                         zinātņu grāds

Darba pieredze
  1.  1978.-1990. LLA Lauksaimniecības uzņēmumu organizācijas katedras asistente
  2.  1990.-1992. LLU Lauksaimniecības uzņēmumu organizācijas katedras vecākā pasniedzēja
  3.  No 1992. g. LLU EF Uzņēmējdarbības katedras lektore

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti,
maģistrantu un doktorantu (aspirantu) vadīšana
Līdzdalība LZP valsts nozīmes programmas 96.P.13.1. apakšprogrammā 4-002. Zinātniskās darbības virziens:
Lauksaimniecības uzņēmumu tehniskā bāze. Graudsaimniecības tehniskā un tehnoloģiskā modernizācija

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)
2003.g. – Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai”, LLU Ekonomikas
fakultātē.Lekciju kursi
Uzņēmējdarbība, Uzņēmējdarbība un vides ekonomika

Publikāciju skaits - :27 t.sk. grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli.

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5)

                                                        105
  1.  The development trends of Cereal growing technologies in Latvia// International Scientific Conference
     Economic science for rural development – Jelgava, 2003. – 170. – 174. p.
  2.  Lauksaimniecības tehniskā apbruņojuma problēmas. Graudsaimniecības tehniskā un tehnoloģiskā
     modernizācija. Izmaksu samazināšanas iespējas un pasākumi graudu ražošanā // Latvijas
     lauksaimniecības zinātniskie pamati. Zinātniska monogrāfija . – LLU, 1999. – 2.34-2.40, 10.6-10.26,
     14.5 – 14.8 lpp.
  3.  Plānošana un plānu veidi. Augkopība. Saimniekošanas mācībā: mācību līdzeklis // Latvijas
     Lauksaimniecības Konsultāciju un izglītības atbalsta centrs. – Ozolnieki, 1999. – 198. – 230 lpp.

Kvalifikācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā)
2002. – 2003. – programmas “Augstskolu didaktika” kursi LLU – sertifikāts Nr. 015 2003. g. 7.02.

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
-

Goda nosaukumi, apbalvojumi

-

Patentu, autora apliecību, licenču skaits -
Patenti, izgudrojumi, reģistrētas jaunas augu un dzīvnieku šķirnes, līnijas
-

Valodu zināšanas:           Lasītprasme          Rakstītprasme        Runātprasme
                 teicami, labi, vidēji     teicami, labi, vidēji   teicami, labi, vidēji
Latviešu valoda           x                x             x
Krievu valoda            x                x             x
Vācu valoda
Angļu valoda                x                 x            x
_______ valoda
         (Datums)                                (Paraksts)
                  CURRICULUM VITAE
          Jānis                                Avotiņš
          Vārds                                Uzvārds
  Valkas raj., Vijciema pagasts                         110536-10018
        Dzimšanas vieta                           Personas kods

                                                        106
         11.05.1936.                            latvietis
       Datums, mēnesis, gads                         Tautība
                                          precējies
                                        Ģimenes stāvoklis
            LLU Tehniskā fakultāte, Spēkratu institūts, docents,
               Materiālu tehnoloģijas nodaļas vadītājs

                   Darba vieta un ieņemamais amats

        Darba vietas adrese:                        Mājas adrese:
       J.Čakstes bulv. 5                       Brīvības bulv. 28-18
         Jelgava                             Jelgava
         LV-3001                             LV-3004
Tālruņa Nr.         3080696               Tālruņa Nr.           3021052
Fax:
E-mail:


Izglītība
   Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra
                            Studiju laiks     Specialitāte     Kvalifikācija
     (aspirantūra). Mācību iestāde, valsts
Latvijas Lauksaimniecības universitāte,         1958.-1963.                Inženieris –
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte                              mehāniķis

Zinātniskā kvalifikācija
                                         Zinātniskais
Zinātniskā padome, iestāde, valsts   Gads       Specialitāte               Diploma Nr.
                                          grāds


Darba pieredze
1. No 1987.g. 6.febr. – docents (diploms ДЦ Nr.027622, no 13.12.1990.) , Spēkratu institūts, TF, LLU
2. 1986.g. – 1989.g. – LLA Arodbiedrības komitejas pr-js
3. 1978.g. – 1986.g. – dekāna vietnieks, LLA, Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte
4. 1972.g. – 1978.g. – LLA LMF arodbiedrības pr-js
5. No 1963.g. – 1968.g. – asistents, vec.pasniedzējs, LLA, LMF, Mašīnu remonta un metālu tehn. katedra

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti,
maģistrantu un doktorantu (aspirantu) vadīšana
Pētījumi par inženieru sagatavošanu un izmantošanu.

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)
1998.g. LLU Zinātniskā konference “Par dažādu faktoru ietekmi uz tērauda termisko apstŗādi”

Lekciju kursi
Pasniegtie mācību kursi: Materiālmācība – kokapstrādes tehn.spec.
             Metālapstrāde – mājturības spec.
             Konstrukciju materiālu tehn. – TF spec.
             Metālgriešanas mašīnas – izvēles kurss
             Metālgriešanas mašīnu ciparvadība– izvēles kurss
                                                      107
Publikāciju skaits – pārsniedz 40: t.sk. grāmatas3, raksti 4, zinātnisko darbu atskaites 1, metodiskie
materiāli – vairāk par 25.

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5)
1.  Mašīnbūves materiāli un to apstrāde. J.Avotiņa redakcijā. R., Zvaigzne, 1985. – 300 lpp.
2.  Konstrukciju materiālu tehnoloģija. Tehnoloģisko procesu izstrāde: metodiskie norādījumi kursa darbam/
   sast. J.Avotiņš – Jelgava, LLU, 1998. – 69 lpp.
3.  J.Avotiņš Konstrukciju materiālu tehnoloģija 1. daļa Metālu karstā apstrāde. – Jelgava: LLU. 2000. – 127
   lpp.
4.  J.Avotiņš Konstrukciju materiālu tehnoloģija 2. daļa Apstrāde griežot. – Jelgava: LLU. 2001. –
   221 lpp.

Kvalifikācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā)
Datormācības kursi (EXCEL) 1998.g. LLU Informātikas institūts

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
LLU Konventa loceklis

Goda nosaukumi, apbalvojumi


Patentu, autora apliecību, licenču skaits -
Patenti, izgudrojumi, reģistrētas jaunas augu un dzīvnieku šķirnes, līnijasValodu zināšanas:           Lasītprasme          Rakstītprasme        Runātprasme
                 teicami, labi, vidēji     teicami, labi, vidēji    teicami, labi, vidēji
Latviešu valoda
Krievu valoda
Vācu valoda
Angļu valoda
_______ valoda
         08.04.2002.
          (Datums)                                (Paraksts)
                    CURRICULUM VITAE
           Jānis                                Čukurs
           Vārds                               Uzvārds
           Valka                             200336-10015
        Dzimšanas vieta                           Personas kods
         20.03.1936.                              latvietis
      Datums, mēnesis, gads                             Tautība

                                                        108
                                            precējies
                                          Ģimenes stāvoklis
    LLU Tehniskās fakultāte, Mehānikas institūts, docents , projektēšanas nod.vad.
                     Darba vieta un ieņemamais amats

        Darba vietas adrese:                         Mājas adrese:
       J. Čakstes bulv. 5                          Olgas iela 49
          Jelgava                              Jūrmala
         LV-3001                              LV-2008
Tālruņa Nr.         3080701                Tālruņa Nr.           7766495
Fax:            3027238
E-mail:


Izglītība
  Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra
                             Studiju laiks    Specialitāte     Kvalifikācija
    (aspirantūra). Mācību iestāde, valsts
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, aspirantūra      1969-1972    Lauksaimniecības   Tehnisko zinātņu
Lauksaimniecības mehanizācija fakultātes Mašīnu,              mašīnu ekspluatā-   kandidāta grāds
remonta un metālu tehnoloģijas katedrā                    cijas un remonts

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija;            1959-1965   Lauksaimniecības       inženiera
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte.                  mehanizācija     mehāniķa diploms
                                                  diploms Nr.5052
Latvijas KPCK Marksisma-Ļeņinisma universitāte       1980-1982   augstākā polit.izgl.
augstsk. pasn. nodaļa ideoloģisko kadru fak.

Zinātniskā kvalifikācija
                                          Zinātniskais
   Zinātniskā padome, iestāde, valsts    Gads      Specialitāte               Diploma Nr.
                                            grāds
Latvijas Lauksaimniecības                 Lauksaimniecības     inženierzinātņ   G-D 000029
universitātes habilitācijas un               mehanizācija.       u doktors
promocijas padome H-1, Jelgava.       1992.                  (Dr.sc.ing.)

PSRS Ministru padomes Augstākās       1987.    Lauksaimniecības       docents     ДЦ 097576
atestācijas padome, Maskava.                mehanizācija.

PSRS Augstākās un vidējās speciālās
izglītības ministrijas Augstākās       1972.    Lauksaimniecības      tehnisko    MTH 079742
atestācijas komisija, Maskavā,              mašīnu ekspluatācija     zinātņu
pamatojoties uz Ar Darba Sarkanā               un remonts.       kandidāts
Karoga ordeni apbalvotās, Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijas lēmumu.

Darba pieredze
1.   No 1997.g. sept. – Projektēšanas nodaļas vadītājs, docents, Mehānikas institūts, Tehniskā fakultāte, LLU.
2.   1993.g. sept. – 1997. sept. – katedras vadītāja vietnieks, docents, Mašīnu projektēšanas katedra, Tehniskā
    fakultāte, LLU.
3.   1990.g. – 1993.g. – katedras vadītājs, docents Tehniskā grafikas katedra, Lauksaimniecības mehanizācijas
    fakultāte, LLA.
4.   1987.g. – 1990.g. – docents, Tehniskās grafikas katedras , Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte, LLA.
5.   1972.g. – 1987.g. – katedras vadītāja vietnieks, vecākais pasniedzējs pēc tam docents v.i., Ražošanas
    apmācības katedra, LLA.
6.   1968.g. dec. – 1972.g. apr. – klātienes aspirants, Mašīnu remonta un metālu tehnoloģijas katedra,
    Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte, LLA.
                                                        109
7. 1965.g. marts – 1968.g. nov. – asistents, Mācību mašīnu parks, Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte,
  LLA.
8. 1959. g. marts – 1965. g. febr. – laborants, mācību meistars, Mašīnu remontu un metālu tehnoloģijas
  katedra, Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte, LLA.
9. 1958. g febr. – 1959.g. jūlijs – mehāniķis, kolhozs “Zelta vārpa”, Plāņu ciema padome, Smiltenes rajons..
10. 1956. g. marts – 1958.g. febr. – plaša profila traktorists – mašīnists, Mašīnu traktoru stacija (MTS),
  Smiltene.
11. 1953.g. aug. – 1955.g. apr. – virpotājs, rūpnīca “Sarkanā Zvaigzne”, Rīga

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti,
maģistrantu un doktorandu (aspirantu) vadīšana
1.  1968. g. – 1974. g. – atbildīgais izpildītājs zinātniski pētnieciskajā grupā, Mašīnu remonta un metālu
   tehnoloģijas katedra, Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte. Pētījumi par lauksaimniecības tehnikas
   hidrosistēmu augstspiediena lokano eļļas vadu izturību un darba drošību.
2.  1974.g. – 1978. g . atbildīgais izpildītājs, pētījumi par šķidrmēslu ietekmi uz metāla koroziju cūku fermās un
   šķidrmēslu utilizāciju.
3.  1978.g. – 1982.g. – pētnieks, pētījumi par infrasarkano apsildītāju pielietojumu jaundzimušo sivēnu
   apsildīšanai cūku fermās.

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)


Lekciju kursi
1.  Pasniegtie mācību priekšmeti:: “ Tehniskie mērījumi”, “ Pielaides un sēžas”, Metālu tehnoloģija”, “ Mašīnu
   remonta organizācija” , “ Traktoru un automobīļu uzbūve”, “ Ielu un ceļu satiksmes noteikumi”.
2.  Pašlaik pasniedzamie mācību priekšmeti: “ Tēlotāja ģeometrija”, “ Inženiergrafika”.

Publikāciju skaits - : 72; sk. grāmatas 0, raksti 44, zinātnisko darbu atskaites 4, metodiskie materiāli 15.

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5)
1.  Tēlotāja ģeometrija 7. daļās: mācību līdzeklis inženiertehnisko specialitāšu studentiem; līdzautore
   M Aumale. – Jelgava: LLU, 1999. – 336 lpp.
2.  Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika: metodiskie norādījumi inženiertehnisko specialitāšu studentiem;
   līdzautore M. Aumale – Jelgava, LLU 1998. – 46. lpp.
3.  Tēlotāja ģeometrija: Kontroldarbu uzdevumi un metodiskie norādījumi Tehniskās fakultātes neklātienes
   studentiem; līdzautore M. Aumale – Jelgava LLU, 1998.g. – 37. lpp.
4.  Inženiergrafika: Metodiskie norādījumi kursa darba “Izstrādājuma kopsavilkums pēc detaļu darba
   rasējumiem” izstrādei Tehniskās fakultātes studentiem – LLU, Jelgava, 1998. – 43 lpp.
5.  Koka izstrādājumu un to detaļu rasēšana: Metodiskie norādījumi kokapstrādes specialitātes studentiem;
   līdzautore M. Aumale, U. Vēveris – LLU, Jelgava, 1995. – 40 lpp.

Kvalifikācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā)


Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
                                                        110
1.  No 1990. g. – Domes loceklis, Tehniskā fakultāte.
2.  1992.g. – 1996. g. – Konventa loceklis, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
3.  No 1997. g. – biedrības priekšsēdētājs, Jūrmalas Latviešu biedrība.
4.  No 1997. g. – Domes loceklis Latviešu biedrības savienība, Rīga.
5 No 1996. g. – 1998. g. – komisijas loceklis, Latvijas izglītības un zinātnes ministrija.
 Mācību priekšmetu konsultatīvā padome.
-  Priekšmetu satura ekspertu komisija ražošanā un tehniskā grafikā;
   Izglītības satura un eksaminācijas komisija rasēšanā.
Goda nosaukumi, apbalvojumi
Latvijas Lauksaimniecības pateicība, 1996.g.

Patentu, autora apliecību, licenču skaits -
Patenti, izgudrojumi, reģistrētas jaunas augu un dzīvnieku šķirnes, līnijasValodu zināšanas:           Lasītprasme          Rakstītprasme        Runātprasme
                 teicami, labi, vidēji     teicami, labi, vidēji    teicami, labi, vidēji
Latviešu valoda
Krievu valoda
Vācu valoda
Angļu valoda
         30.09.2002
          (Datums)                                (Paraksts)
                    CURRICULUM VITAE
          Ilmārs                                Dukulis
           Vārds                                Uzvārds
          Alūksne                            191264–10006
        Dzimšanas vieta                           Personas kods
         19.12.1964.                              latvietis
      Datums, mēnesis, gads                             Tautība
                                             precējies
                                         Ģimenes stāvoklis
    LLU Tehniskā fakultāte, Spēkratu institūts, docents, tālākizglītības direktors
                                                        111
     LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra, docents
      Jelgavas 4. vidusskola, direktora vietnieks informātikas jautājumos
                   Darba vieta un ieņemamais amats

       Darba vietas adrese:                        Mājas adrese:
       J. Čakstes bulv. 5                     Brīvības bulv 28 dz. 43
          Jelgava                           Jelgava
         LV–3001                           LV–3004
Tālruņa Nr.        3027747               Tālruņa Nr.        3083350, 9479175
E–mail:       Ilmars.Dukulis@llu.lv
          ilmars@4vsk.jelgava.lv


Izglītība
   Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra
                            Studiju laiks   Specialitāte      Kvalifikācija
     (aspirantūra). Mācību iestāde, valsts
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Tehniskā                          Pedagoģijas
                              2002       Pedagoģija
fakultāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts                        maģistra grāds
Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu universitāte,
                                     Lauksaimniecības
Uppsala, Zviedrija. Dr.ing. kurss “Sistēmu analīze un    1995                  Sertifikāts
                                      mehanizācija
simulācija” (“System Analysis and Simulation”)
Norvēģijas Lauksaimniecības universitāte, Åsa,
Norvēģija. Dr.ing. kurss “Kontroles tehnika un              Lauksaimniecības
                              1994                  Sertifikāts
automatizācija” (“Control Engineering and                 mehanizācija
Automation”)
Karaliskā Veterinārijas un Lauksaimniecības
universitāte, Kopenhāgena, Dānija. Dr.ing. kurss             Lauksaimniecības
                              1993                  Sertifikāts
“Mērīšana un datu apstrāde” (“Measuring and Data              mehanizācija
Processing”)
Starptautiskā Lopkopības menedžmenta skola,
Ontario, Kanāda. Kurss “Piena lopkopības saimniecību    1992                  2 sertifikāti
vadīšana”
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, aspirantūra
                                     Lauksaimniecības     Inženierzinātņu
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes Mašīnu    1989–1991
                                       tehnika        maģistra grāds
remonta un metālu tehnoloģijas katedrā
Latvijas Lauksaimniecības universitāte,                 Lauksaimniecības      Inženiera
                            1983–1988
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte                  mehanizācija        diploms

Zinātniskā kvalifikācija
                                         Zinātniskais
Zinātniskā padome, iestāde, valsts   Gads       Specialitāte               Diploma Nr.
                                          grāds
                                                       112
Darba pieredze
1.  No 1997. g. sept. – tālākizglītības direktors, lektors (no 2000. g. 1. sept. docents), Spēkratu institūts,
   Tehniskā fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
2.  No 1996. g. sept. – lektors (no 2000. g. 1. sept. docents), Informācijas tehnoloģiju fakultāte (līdz 2000. g. 1.
   sept. Informātikas institūts), Datoru sistēmu katedra (pirms tam Informātikas katedra), Latvijas
   Lauksaimniecības universitāte.
3.  No 1995. g. sept. – informātikas skolotājs, Jelgavas 4. vidusskola (no 1998. g. sept. arī direktora vietnieks
   informātikas jautājumos).
4.  1992. g. aug. – 1997. g. sept. – lektors, Mašīnbūves katedra, Tehniskā fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības
   universitāte.
5.  1988. g. aug. – 1992. g. aug. – asistents, Mašīnu remonta un metālu tehnoloģijas katedra, Tehniskā
   fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
6.  1988. g. jūn. – 1991. g. aug. – zin. pētnieks, Mašīnu remonta un metālu tehnoloģijas katedra, Tehniskā
   fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Zinātniski pētnieciskā grupa, kas nodarbojas ar l/s
   tehnikas hidrosistēmu drošuma paaugstināšanas jautājumiem.
7.  1987. g. janv. – 1988. g. jūn. – laborants, Mašīnu remonta un metālu tehnoloģijas katedra, Tehniskā
   fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Zinātniski pētnieciskā grupa, kas nodarbojas ar l/s
   tehnikas hidrosistēmu drošuma paaugstināšanas jautājumiem.

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti,
maģistrantu un doktorantu (aspirantu) vadīšana
1.  1987. – 1991. g. – Pētnieks zinātniski pētnieciskajā grupā, kas nodarbojas ar l/s tehnikas hidrosistēmu
   drošuma paaugstināšanas jautājumiem (LLA LMF).
2.  No 1993. g. zinātniskās darbības pamatvirziens – galvanizācijas procesu modelēšana detaļu atjaunošanā.
3.  1994. g. – Līdzdalība SOROSA fonda projekta vadīšanā granta saņemšanai par tēmu “Mācību priekšmeta
   “Automatizētā projektēšana” ieviešana inženieru – mehāniķu studiju programmā”.
4.  1995. – 1996. g. – Augstākās izglītības un zinātnes integrācijas projekta “Automatizētā projektēšana”
   vadīšana.
5.  No 1994. g. – Datorprojektēšanas laboratorijas vadīšana LLU Tehniskajā fakultātē.
6.  2004. g. – līdzdalība PHARE 2001 ESK programmas projektā “Jēkabpils Kokapstrādes uzņēmējdarbības
   biznesa parks”: kursa “Praktisko iemaņu apguve darbā ar datorizētās projektēšanas sistēmu AUTOCAD
   2004” sagatavošana.

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo 3 gadu laikā)
1.  Presentation of the Conference Proceedings on CD-ROM / International Scientific Conference “Motor
   vehicle, logistics, alternative fuels” – Jelgava, 2003.
2.  Development of “Electronic Teacher” for the Subject of Automobile and Engine Theory / International
   Scientific Conference “Motor vehicle, logistics, alternative fuels” – Jelgava, 2003.
3.  Development of an Electronic Teaching Aid for the Subject of Application Software / International
   Scientific Conference “Information Technologies and Telecomunications for Rural Development” –
   Jelgava, 2004.
4.  Electronic Study Material for Technical Subjects / International Scientific Conference “Advanced
   Technologies for Energy Producing and Effective Utilization” – Jelgava, 2004.

Lekciju kursi
1.  Pasniegtie mācību priekšmeti: “Metālzinība”, “Konstrukciju materiālu tehnoloģija”, “Metālapstrāde”,
   “Mašīnu remonts”, “Tolerances”, “Tehniskie mērījumi”
2.  Pašlaik pasniedzamie mācību priekšmeti: “Mērīšanas tehnika”, “Informātika”, “Lietojumprogrammatūra”,
   “Inženierdarba pamati”, “Grafiskā programma CorelDraw” (izvēles kurss), “Prezentāciju programma
   PowerPoint” (izvēles kurss), “Pamati darbā ar AutoCAD” (izvēles kurss).

Publikāciju skaits – 48: t.sk. grāmatas 9, raksti 6, zinātnisko darbu atskaites 6, metodiskie materiāli un
mācību līdzekļi 24, projekti Ziemeļvalstu doktorantūras kursiem 3.
                                                         113
Nozīmīgākās publikācijas (pēdējo 5 gadu laikā)
1.  Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., Žodziņa A. Pirmie soļi pie datora // Datorzinību
   pamati. – R.: Mācību grāmata, 2000. – 152 lpp.
2.  Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., Žodziņa A. Teksta redaktors Microsoft Word //
   Datorzinību pamati. – R.: Mācību grāmata, 2000. – 256 lpp.
3.  Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., Žodziņa A. Elektroniskās tabulas Microsoft
   Excel // Datorzinību pamati. – R.: Mācību grāmata, 2000. – 160 lpp.
4.  Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L. u.c. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete
   Microsoft PowerPoint // Datorzinību pamati. – R.: Mācību grāmata, 2000. – 112 lpp.
5.  Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., Žodziņa A. Datortīkli un interneta pakalpojumu
   izmantošana // Datorzinību pamati. – R.: Mācību grāmata, 2000. – 120 lpp.
6.  Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., Žodziņa A. WWW lappušu veidošana //
   Datorzinību pamati. – R.: Mācību grāmata, 2000. – 120 lpp.
7.  Dukulis I. Aprēķini un datu grafiskais attēlojums. Programma Microsoft Excel 2000. – R.: Turība, 2002. –
   160 lpp.
8.  Dukulis I. Prezentācijas materiālu sagatavošana. Programma Microsoft PowerPoint 2000. – R.: Turība,
   2002. – 112 lpp.
9.  “Elektroniskā skolotāja” veidošana automobiļu un motoru teorijas priekšmetam // Spēkrati, loģistika un
   alternatīvās degvielas: Starptautiskās zinātniskās konferences raksti. – Jelgava, 2003. – 85. – 89. lpp.
10.  Development of an electronic teaching aid for the subject of application software // Information
   technologies and telecomunications for rural development: Proceedings of the international scientific
   conference. – Jelgava, 2004. – pp. 182. – 188.
11.  Dukulis I., Klegeris I. Ž. Tehnisko disciplīnu studiju materiāls e-vidē // Modernas tehnoloģijas enerģijas
   ieguvei un efektīvai izmantošanai: Starptautiskās zinātniskās konferences raksti. – Jelgava, 2003. – 36. –
   43. lpp.
12.  Dukulis I. Pamati darbā ar AutoCAD 2004: Mācību līdzeklis. – Jelgava, 2004. – 104 lpp.
13.  Dukulis I. Apgūsim jauno Excel! Microsoft Office Excel 2003. – R.: Turība, 2004. – 176 lpp.

Kvalifikācijas celšana (pēdējo 5 gadu laikā)
1.  2000. g. – Pirmie soļi, Internet, Word, Excel, PowerPoint, WWW lapu veidošana, skolvadības programmas
   (5 kursi – kopā 168 stundas) – Rīga, LR IZM PIAC, LU, LIIS.
2.  2001. g. – ECDL (European Computer Driving Licence) sertifikāta iegūšana.
3.  2001. g. – Microsoft Visual Basic for Application – Rīga, LR IZM PIAC, LU, LIIS.
4.  2002. g. – Pārskats par testu veidošanas programmām – Rīga, LR IZM PIAC, LU, LIIS.
5.  2002. g. – Informātikas skolotāju profesionālās meistarības pilnveidošana (modulis “Pamatskolas mācību
   standarta un programmu apskats”) – Rīga, LR IZM ISEC, LU, LIIS.

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
1.  No 1998. g. sept. – LLU Konventa loceklis.
2.  No 2001. g. febr. – LLU Senāta un Konventa loceklis.
3.  No 2002. g. – LLU ITF Domes loceklis.
4.  1999. g. – 2004.. g. – Jelgavas Skolu valdes informātikas skolotāju MA (metodiskās apvienības) vadītājs.
5.  No 2001. g. – Latvijas IZM Informātikas priekšmeta konsultatīvās padomes loceklis.
6.  No 2002. g. – darbs Latvijas IZM un LU grupā jaunā Informātikas standarta un mācību līdzekļu
   izstrādāšanai.
7.  No 2003. g. – LU Fizikas un matemātikas fakultātes Datorikas nodaļas Skolu informātikas izglītības centra
   eksperts.

Valodu zināšanas:          Lasītprasme          Rakstītprasme        Runātprasme
                teicami, labi, vidēji      teicami, labi, vidēji   teicami, labi, vidēji
Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda

         14.11.2004.
          (Datums)                               (Paraksts)

                                                        114
                         CURRICULUM VITAE

Vārds, uzvārds: Māra Dūma
Dzimusi: 1957.gada 25.augustā Jelgavā.   Tautība: latviete Ģimenes stāvoklis: precējusies
Mājas adrese: Rogu ceļš 4, Jelgava, LV – 3004. Tālrunis: 30 49234.
Darba vieta Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Pārtikas tehnoloģijas fakultāte.
Amats docente., dekāna vietniece.
Adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001 Tālrunis: 30 21075, Fax: 3022829
E-mail airad@cs.llu.lv

Izglītība
Mācību iestāde        Beigšanas gads        Specialitāte       Kvalifikācija
Rigas Politehniskais     1975 - 1980.         bioloģiski aktīvo     inženieris ķīmiķis tehnologs
institūts                         savienojumu ķīmiskā
                             tehnoloģija

Latvijas
Lauksaimniecības       1992.            lauksaimniecība      lauksaimniecības zinātņu
universitāte                                    maģistrs


Tālākizglītība
Stazēšanās un semināri ārzemēs
Nr.   Nosaukums, vieta                               Gads     Ilgums
1.    Stažēšanās Helsinku universitātē, Somijā                   1996.g.   4 ned.
2.    Stažēšanās Summer school in University of Bologna, Itālija          1999.g.   3 ned.


Piedalīšanās starptautiskajās konferencēs un kongresos:
1. 3rd International Conference of Agricultural and Forestry Scientists from the Nordic and Baltic Countries, 11
  – 12 oktobris, Jelgava,1996.
2. 10 th World Conference on Cooperative Education”, 25 – 28 augusts, Keiptauna, Dienvidāfrika, 1997
3. ANO organizētā starptautiskā konference “Higher Education, Research and Industry in European Economics
  in Trasition, Jūrmala, 4-7 oktobris, 1997.
4. 37th Croatian symposium on Agriculture, Opatia, February 19-23, 2001.
5. 1st CEFOOD Congress, Ljubljana, September 22 – 25, 2002.
6. 2nd CEFOOD Congress, 26.-28.04. 2004, Budapest

Vietējās konferences:
1. Profesionāla pedagoga sagatavošanas problēmas, Rēzekne, 1996.
3. Mājturības pedagoģiskās aktualitātes, Jelgava, 24 – 25. Septembris, 1998.
4. Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 50 gadu jubilejai veltītā konference, 16.aprīlī.1998.
5. PTF Zinātniski-praktiskā konference, 1999., 2000., 2001., 2002.
6. Mācību-metodiskā konference, Jelgava, 1999.

Zinātniskais darbs pēdējo 5 gadu laikā:
Pētījumu virziens : Ar Se bagātinātu augu valsts pārtikas produktu funkcionālo īpašību izpēte
 Valsts programmas 96.P.13.2 tēmas “Nepiesārņota un augstvērtīga pārtika: Kvalitātes kritēriji un
   konkurentspēja”, izpildītāja (
 Valsts programmas 96.P.13.3 tēmas “Jauni un uzlaboti pārtikas produkti no lauksaimniecības izejvielām un
   to tehnoloģija” izpildītāja
 Zemkopības ministrijas tēma ZM 98 - 13 ”Speciālā mācību programma pārtikas inspektoru sagatavošanai”,
   izpildītāja

PEDAGOĢISKAIS DARBS
 Lekcijas:
  Akadēmiskajā studiju programma “Pārtikas zinātne” - Analītiskā ķīmija;
  Profesionālās studiju programma “Pārtikas produktu tehnoloģija” - Neorganiskā un analītiskā ķīmija;
  Akadēmiskā un profesionālā Inženierzinātņu studiju programma “Ķīmija”

                                                        115
Citi darba veidi
LLU Grāmatu un metodisko materiālu komisijas locekle un Pārtikas tehnoloģijas fakultātes domes
priekšsēdētājas vietneice

Svarīgāko publikāciju saraksts

1.     I.Strokša, M.Dūma u.c. Par selēna savienojuma SN-2 ietekmi uz lapu salātiem, PTF Zinātniski-praktiskā
konference, 2000. 39. - 43. lpp.
2.     30. I.Strokša, M.Dūma, Ģ.Pētersons. Humīnskābju hidrolizāta ietekme uz tomātu un redīsu augšanu un
attīstību. PTF Zinātniski-praktiskā konference, 2000. 49.-51.lpp.
3.     M.Dūma, D.Kārkliņa, I.Alsiņa. The effect of Se-fertilization on the lettuce growing. 37th Croatian
symposium on Agriculture, Opatia, February 19-23, 2001. p. 178
4.     32. M.Dūma, I.Alsiņa, U.Kauliņš. Seleņa savienojumu ietekme uz dārzeņu augšanu un attīstību.
International conference, Daugavpils, 26.-28.aprīlis, 2001. p.32-434.
5.     D.Ukše, U.Kauliņš, M.Dūma. Peroksīdi uzturā un cīņa prêt tiem. PTF zinātniskā konference, Jelgava
2001. 147.-149.lpp.
6.     M.Dūma, D.Kārkliņa, I.Alsiņa, J.Mičulis. Possibilities of enriching lettuce (Lactuca sativa) with
selenium. PTF zinātniskā konference, 2002. 75.-79.lpp.
7.     M.Beķers, M.Marauska, M.Grūbe, D.Kārkliņa, M.Dūma. New prebiotics for functional food. CEFoof
congress, 22.-25.2002, Ljubljana, Book of Abstarcts, p.92.
8.     M.Dūma, V.Kreicbergs, D.Kārkliņa. The influence of Selenium additives on the sprouting activity og
grain. CEFoof congress, 22.-25.2002, Ljubljana, Book of Abstracts, p.152
9.     M.Dūma, D.Kārkliņa. Changes of sprouting activity of different wheat varieties by sodium selenite
solution. PTF zinātniskā konference, 2003.
10.    M.Dūma, D.Kārkliņa, V.Kreicbergs. Dynamic of selenium in wheat kernels and its influence on the
sprouting activity of grain. Maisto chemia ir technologia, ISSN 1392-0227, 2003. p.37.
11. D.Kārkliņa, M.Dūma. Patstāvīgo studiju organizācija un realizācija Pārtikas tehnoloģijas fakultātē. LLU
Mācību-metodiskā konference, Jelgava, 2003. 10.-13.lpp.
12. M.Dūma, D.Kārkliņa, V.Kreicbergs. Changes of Selenium content in fermented cereals. CEFood congress,
  26.-28.04. 2004, Budapest, Book of Abstracts, p.254

05.10.2004                                       M.Dūma
                                                      116
              CURRICULUM VITAE


    Uldis                          Iljins
_____________________                  _____________________
     (Vārds)                         (Uzvārds)Dzimšanas dati      Tautība           Ģimenes stāvoklis  Personas kods

   24.12.47.     Latvietis          Precējies      241247-10036

Ieņemamais amats      Profesors, LLU Fizikas katedras vadītājs

Darba vieta, adrese                      Mājas adrese
LLU Fizikas katedra                   Jelgava, Nameja iela 4 - 10
Jelgava, Lielā iela 2                  LV 3003______________
_____________________                  _____________________
 3005675                         3082824

TELEX ______________

FAX_________________

E-Mail: fkuldis@cs.llu.lv

IZGLĪTĪBA - Augstākā

Mācību iestāde      Studiju laiks     Specialitāte        Kvalifikācija
           (arī aspirantūra,
            doktorantūra,
            maģistratūra)
LU Fizikas un     LU Fizikas un   Fizika                Fiziķis
matemātikas      matemātikas    ____________             ____________
fakultāte       fakultāte,     ____________             ____________
           1966 - 1971. g.  ____________             ____________
______________    Aspirantūra turpat ____________             ____________
______________    1974 -1977. g.   ____________             ____________


ZINĀTNISKĀ KVALIFIKĀCIJA:

Piešķiršanas gads          Nozare          Zinātniskais grāds
                  (Specialitāte)

1992. g. (1978.)          Fizika            Dr. Phys.
1996. g.              Inženierzinātnes       Dr. habil. sc. ing.
                                               117
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA


Zinātniskā darba virzieni: 1974. - 1982. g. Segnetoeletriķu pētījumi.
1982. - siltumtehniskie aprēķini par apsildāmām betona grīdām, sasaldētu augļu un
ogu defrostācijas problēmām, ēku siltināšanas problēmām.


Publikāciju skaits _____145________

Nozīmīgākās publikācijas:

1. U. Iljins, S. Kampuse, A. Āboltiņš, I. Skrupskis. Temperature Dynamics During Thawing of
  Raspbery Layer.- Proceedings of the International conference: Third Nordic-Baltic
  Agrometrics Conference. Jelgava, 2001, 70 – 75 pp.
2. I. Ziemelis, H. Putāns, U. Iljins, A. Ķikāns. Saules enerģijas izmantošanas iespējas sivēnu
  migu grīdu apsildīšanai.- Vide. Tehnoloģija. Resursi. III starptautiskās zinātniski praktiskās
  konferences materiāli.- Rēzekne:, 2001.- 221 – 229. lpp.
3. I. Ziemelis, A. Šķēle, H. Putāns, U. Iljins, A. Putāns. Sprieguma regulātori sivēnu lokālās
  apsildes intensitātes regulēšanai.- Vide. Tehnoloģija. Resursi. III starptautiskās zinātniski
  praktiskās konferences materiāli.- Rēzekne:, 2001.- 229 – 235. lpp.
4. I. Ziemelis, U. Iljins, A. Šķēle, J. Navickas. Energy-Efficient Warming of Piglets.- Animal
  Welfare Considerations in Livestock Housing Systems. – Proceedings of the International
  Symposium of the C.I.G.R. 2nd Technical Section, Poland, University of Zielona Gora,
  Sklarska Poreba: 2001, 449 – 454 pp.
5. U. Iljins, G. Andersons, I. Ziemelis. Mathematical Model of Humidity Diffusion in Building
  Walls.- Estonia Agricultural University Transactions: Agricultural Machinery, Building and
  Energy engineering, Vol 214, Tartu 2001. 80 – 86 pp.
6. I. Ziemelis, H. Putans, U. Iljins. Water Heating by Solar Energy.- Estonia Agricultural
  University Transactions: Agricultural Machinery, Building and Energy engineering, Vol 214,
  Tartu 2001. 254 – 260 pp.
7. U. Iljins, A. Aboltins, S. Kampuse, I. Skrupskis. Heat-Mass Transfer Of Frozen Berries
  In Thawing Process.- Buletin University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine:
  Buletin USAMV-CN, 55-56, Cluj-Napoca, Romania, 2001, 141 – 146 pp.
8. U. Iljins, G. Andersons, I. Ziemelis. Humidity Diffusion in Walls and its Sustainability.-
  Traditions and Innovations in Sustainable Development of Society: Proceedings of the
  International Conference. Latvia, Rezekne, 2002, 33-39 pp.
9. I. Ziemelis, H. Putans, U. Iljins, E. Ziemelis. Piglet Warming by Solar Energy.- Экология и
  сельскохозяйственная техника.- Материалы 3-й научно-практической конференции.-
  Экологические аспекты электротехнологий, мобильной энергетики и технических
  средств, применяемых в сельскохозяйственном производстве, Санкт-Петербург,
  2002, Том 3, 64 – 72 стр.
10. I. Skrupskis, A. Aboltins, U. Iljins. Durable Storage Possibility of Fruit and Berries.-
  Postharvest Unlimited.- Boof of Abstracts, Belgium, Leuven, 2002, Prezentation SO4.
11. U. Iljins, G. Andersons, I. Ziemelis. Theoretical and Experimental Investigations of
  Moisture Diffusion in the Walls of Houses.- Proceedings of the International Scientific
  Conference: Safe and Economical Agricultural Technologies. Latvia, Priekuli, 2002, 175 –
  177 pp.
12. I. Ziemelis, U. Iljins, H. Putans, T. Bebrišs. Water Heating by Solar Energy for Production
  and Social Needs.- Proceedings of the International Scientific Conference: Safe and
  Economical Agricultural Technologies. Latvia, Priekuli, 2002, 178 – 180 pp.

                                               118
13. U. Iljins, I. Ziemelis, H. Putans, Ē. Ziemelis. Calculation of Solar Collectors and
  Optimisation of the Construction.- Proceedings of the International Scientific Conference:
  Safe and Economical Agricultural Technologies. Latvia, Priekuli, 2002, 181 – 183 pp.
14. V. Gurskis, J. Navickas, U. Iljins, I. Ziemelis. Influence of Sapropel on the Samples of
  Unburned Clay.- Proceedings of the International Scientific Conference: Safe and
  Economical Agricultural Technologies. Latvia, Priekuli, 2002, 189 – 191 pp.
15. L. Dukalska, U. Iljins, D. Karklina. Mathematical model of moisture division in the first
  drying period of shredded carrots in fixed bed.- Summaries 5 Systems and Technology:
  15th International Congress of Chemical and Process Engineering. Czech Republic, Praha,
  2002, 286 pp.
16. I. Ziemelis, H. Putans, U. Iljins, Ē. Ziemelis. Use of Eco-friendly Solar Energy for Water
  Heating.- Proceedings of the International Conference: Progressive Eco-friendly
  Technological Precesses in Agricultural Engineering. Lithuania, Raundonvaris, 2002, 181-
  186 pp.
17. I. Skrupskis, A. Aboltins, U. Iljins. Durable Storage Possibility of Fruit and Berries.- Acta
  Horticulturae, 2002, Number 599. 719 – 724 pp.
18. A. Skele, I. Ziemelis, U. Iljins. Biofuel for Energy and Environment Protection in Latvia.-
  Proceedings of the Twelfth European Biomass Conference: “Biomass for Energy, Industry
  and Climate Protection”.- Volume II, Amsterdam, the Netherlands, 2002, 1478 – 1480 pp.
19. I. Ziemelis, I. Ķikāns, U. Iljins, H. Putāns. Effincy of Water Solar Heating Systems.-
  Proceedings of International Scientific Conference: Motor Vehicle, Logistics, Alternative
  Fuels.- Latvia, Jelgava, 2003, 117-120 pp.
20. A. Skele., I. Ziemelis, A. Putāns, U. Iljins. Benefits from pig velfare.- Programme Book of
  the Joint Conference of ECPA – ECPLF. Wageningen Academic Publishers. The
  Netherlands, 2003, 777 – 778 pp.
21. U. Iljins, I. Ziemelis, H. Putāns, A. Skele., J. Navickas. Parametru optimizācija ūdens
  sildīšanai ar saules enerģiju.- Vide. Tehnoloģija. Resursi. IV starptautiskās zinātniski
  praktiskās konferences materiāli.- Rēzekne:, 2003.- 353 – 358. lpp.
22. J. Skujans, A. Vulans, U. Iljins. Measurements of Heat Transfer of Multi-Layered Wall
  Construction.- Proceedings of international scientific conference “Civil Engineering ‘03”.-
  Jelgava, 2003, 40 – 44 pp.
23. U. Iljins, J. Grinvalds, J. Skujans. Theoretical Research of Humidity Difusion of Roofs with
  Aeration.- Proceedings of international scientific conference “Civil Engineering ‘03”.-
  Jelgava, 2003, 80 – 86 pp.
24. I. Ziemelis, U. Iljins, Ē. Ziemelis. Comparision of Some Solar Domestic Hot Water Systems
  in Latvia.- Engineering, Research Papers of Lithuania University of Agriculture.- 2003,
  vol. 6, No 1. 59 – 62 pp.

Svešvalodu zināšanas:     Lasītprasme    Rakstītprasme      Runātprasme

Krievu             x         x           x

Vācu                 x         x           x

___________________

25.10.04.

Paraksts:


                                               119
      Curriculum vitae
Viesturs                                    Jansons

                                        personas kods
                                1  8   0  4   5  1   -  1   0  6    0  5
  Rīga
Dzimšanas vieta

18. aprīlis 1951
Datums, mēnesis gads

LLU Lauku Inženieru fakultāte, Vides un ūdenssaimniecības katedras vadītājs, profesors
      Darba vieta un ieņemamais amats

Darba vietas adrese:                              Mājas adrese:
Akadēmijas 19                           Ozolciema 42/2 dz. 43
Jelgava, LV-3001                              Rīga LV-1056

Tālruņa Nr:  30 29908                             7 671096

Fax:  30 22180

E-mail:  viesturs@cs.llu.lv                            vj@latnet.lv

Izglītība:
  Pamatstudijas, maģistratūra, doktorantūra  Studiju        Specialitāte           Kvalifikācija
         (aspirantūra)          laiks
      mācību ietāde, valsts


1. LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS          1969-    Hidromeliorācija           Inženieris
  UNIVERSITĀTE Hidromeliorācijas       1974                       hidrotehniķis
  fakultāte

2. LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS          1976-    Meliorācija un
  UNIVERSITĀTE Hidromeliorācijas       1980    apūdeņojamā zemkopība
  fakultāte, aspirantūra

3. LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS          1998-    Hidroinženieru zinātne
  UNIVERSITĀTE akadēmiskā          1999
  personāla habilitācijas doktorantūra

Zinātniskā kvalifikācija:
Zinātniskā padome, iestāde,   Gads      Specialitāte        Zinātniskais grāds       Diploma Nr.
      valsts


VZPI,             1993    Ūdenssaimniecība un      Inženierzinātņu      H-D 000022
Lauksaimniecības             meliorācija          doktors
polimeri un
Ūdenssaimniecība


Zinātniskā un pedagoģiskā darbība:
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte no 1974 gada
Jaun. zin. līdzstr. 1974-1976, asistents 1976-1986, vec. pasniedzējs 1986-1993, docents no 1994 g.,
asociētais profesors no 1998. g., profesors no 2001. g.

Lekciju kursi: 1984-1992 meliorācijas darbu organizācija un tehnoloģija, meliorācijas sistēmu
ekspluatācija, 1993-2003 vides aizsardzība un ekoloģija, apūdeņošana (no 1997 g), ģeogrāfiskās
                                                                 120
informācijas sistēmas (no 1998. g.), aizstāvēšanai sagatavoti 2 maģistra darbi un 1 doktora disertācija,
pašlaik tiek vadīti 2 maģistru darbi un 2 doktora disertācijas.

Galvenie zinātniskās darbības virzieni:
·  1974-1992 - notekūdeņu un liellopu kompleksu šķidrmēslu izmantošana apūdeņošanai, drenu
  noteces kvalitatīvas sastāvs,
·  1993-2003 – Lauksaimniecības noplūides monitorings, biogēno elementu noplūde ar noteci no l/s
  platībām,
  vidi saudzējošā lauksaimniecība.

Projekti, granti (nozīmīgākie starptautiskās sadarbības pēc 1992 g.):
1. Zviedrijas - Latvijas projekta "Agricultural Run- off Management Study in Latvia, " grupas loceklis,
  1993 .
2. Zviedrijas - Latvijas projekta BEAROP ( Baltic Agricultural Run-off Action Programme,) grupas
  loceklis atbildīgs par ūdeņu monitoringu un vides likumdošanu. 1994.-2002. g.
3. Norvēģijas - Latvijas projekta "Drainage Basin and Load of he Gulf of Riga, sub-project B: Soil and
  nutrient loss from small catchments, " atbildīgais kordinātors Latvijā, 1993.- 1997. g.
4. Norvēģijas - Latvijas projekta "Drainage Basin and Load of he Gulf of Riga, sub-project : “Nutrient
  losses from agricultural areas with high livestock densities in Latvia. " atbildīgais kordinātors
  Latvijā, 1995.-1996.
5. HELCOM PITF/TC projekta “Projectt on Agriculture” eksperts no Latvijas 1995. -1997. g.
6. Norvēģijas - Latvijas projekta “Environmental monitoring in agriculture, Nordic/Baltic cooperative”
  atbildīgais kordinātors Latvijā, 1997. – 2001. g.
7. Pasaules Bankas un Globālā Vides Fonda projekta “Baltic Sea Regional Project” II komponenta
  monitoringa sadaļas atbildīgais kordinātors Latvijā. 2004. - 2006. g.

Publikāciju skaits: 60 t.sk. 38 publikācijas angļu valodā
Nozīmīgākās publikācijas (pēdējos 5 gados):
  1.  Jansons V., Loigu E., Butina M., Vagstad N. , Deelstra J. and Njos A. Nitrogen and phosphorus run-off
     from agricultural areas in Estonia and Latvia. Abstracts, The Gulf of Riga Project Symposium in
     Jūrmala, Latvia, May 10-14, 1998. pp 26.
  2.  Jansons V Latvian monitoring programme. TemaNord 1998:575. Measuring runoff and nutrient losses
     from agricultural land in Nordic countries.1998. Editors Lillian Øygarden and Peter Botterweg. Centre
     for Soil and Environmental Research, Norway,. pp. 82-84.
  3.  HaraldsenT.K., Jansons V., Spricis A., Sudars V & Vagstad N. Influence of long-term heavy
     applications of pig slurry on soil and water quality in Latvia. 1998. Towards Sustainable Land Use.
     Advances in GeoEcology 31.Reiskirchen, Germany. pp. 621-628.
  4.  Jansons V. Soil protection in Latvia. Proceedings of EU workshop, Environmental policy. Soil
     Protection Policies within European Union. 9-11 December 1998. Editors: A. Kraemer; S. Gollerbuhl;
     G. Labes..., Bonn, Germany. Bundesumweltministerium. 1999. pp. 233-239.
  5.  .Jansons V., Vagstad N., Deelstra J. Nutrient losses from agricultural areas in Latvia. Proceedings of
     ADAS conference Agriculture and the Environment. Challenges and Conflicts for New Millenium. 14-
     16 April 1999 Editors: S.Turner; D.Alford. University of Warwick, England. 1999. pp. 83-92.
  6.  Stalnacke P., Vagstad N., Tamminen T., Wassmann P., Jansons V., Loigu E. Nutrient runoff and transfer
     from land and rivers to the Gulf of Riga. Hydrobiologia 410: pp. 103-110. 1999.
  7.  N.Vagstad, V.Jansons, E.Loigu, J. Deelstra.. Nutrient losses from agricultural areas in the Gulf of Riga
     drainage basin. Ecological Engineering, 14 (2000). pp. 435-441.
  8.  N.Vagstad, V.Jansons, E.Loigu. Nutrient losses and hydrological processes in small agricultural
     catchments. Some results of measurements in Norway, Latvia and Estonia. In: Sapek, A. (ed.). Scientific
     basis to mitigate the nutrient dispersion into the environment. Falenty IMUZ Publisher. Poland. 2000. pp
     216-223.
  9.  Vagstad N., Stalnacke P., Andersen, H.E., Deelstra, J., Gustafson, A., Ital, A., Jansons, V., Kyllmar, K.,
     Loigu, E. and Rekolainen, S. Nutrient Losses from Agriculture in the Nordic and Baltic Countries.
     TemaNord 2001:591. Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2001. ISSN 0908-6692. 74 pp.                                                       121
  10. V. Jansons, N. Vagstad, R.Sudars, J. Deelstra, I. Dzalbe, D.Kirsteina. 2002. Nutrient Losses from Point
    and Diffuse Agricultural Sources in Latvia. Landbauforschnung Volkenrode. Volume 1, (52/1) 2002. pp
    9-17.
  11. Vagstad, N., Deelstra, J., Jansons, V. and. Loigu, E. 2002. Baltic agriculture in transition – the
    contribution to nutrient loads in the Gulf of Riga drainage basin. IAHS publication No 273. Agricultural
    effects on ground and surface waters, IAHS Press, Oxfordshire, UK. pp 367-371.
  12. Bechmann, M., Deelstra, J., Iital, A.& Jansons, V. 2004. Risk assessment of phosphorus loss from
    agriculture in the Nordic and Baltic countries using the P index approach. Selected articles of XXIII
    Nordic Hydrological Conference, Tallinn, Estonia 8-12 August 2004. Tartu. 2004. Volume I. pp 159 -
    168.
  13. Deelstra, J., Abramenko, K., Vagstad, A., Jansons, V., Sudars, R & Dzalbe, I. 2004. Hydrological
    pathways, scale issues and nitrogen runoff - a case study in a Latvian catchment. Selected articles of
    XXIII Nordic Hydrological Conference, Tallinn, Estonia 8-12 August 2004. Tartu. 2004. Volume I. pp
    219 - 229.   Svešvalodu
                  Lasītprasme        Rakstītprasme       Runātprasme
   zināšanas:
               teicami  labi    vidēji  teicami  labi  vidēji  teicami  labi  vidēji
 Krievu valoda         x                   x         x
 Vācu valoda
 Angļu valoda          x                   x         x

Datums 2004.09.10.                               Paraksts:
                                                        122
        C U R R I C U L U M                 V I T A E
           Jeļena                      Koroļova
            Vārds                         Uzvārds

         Dzimšanas dati:                   Personas kods:
         1960.g.17.decembrī                   171260 - 10038

  Ieņemamais amats:       Latvijas Lauksaimniecības universitātes
                 Informācijas tehnoloģiju fakultātes
                 Vadības sistēmu katedras lektore

         Darba vietas adrese:                  Mājas adrese:
         LLU ITF VSK,              Parka iela 3-11, Ozolnieki, Ozolnieku novads,
   Lielā iela 2, Jelgava, LLU, LV-3001              Jelgavas rajons, LV-3018
        Tālruņa Nr.: 3022037              Tālruņa Nr.: 3050134, 9285488
       Faksa Nr.: 3023095 (ITF)
       E-mail: bizka@cs.llu.lv

Izglītība:
       Pamatstudijas,         Studiju      Specialitāte        Kvalifikācija
       mācību iestāde          laiks
Rīgas Politehniskais institūts (RTU)    1977.-1982. mašīnbūves tehnoloģijas     inženiere- mehāniķe

Latvijas Lauksaimniecības universitāte   1997.-1999.     pedagoģija       pedagoģijas maģistre

Latvijas Lauksaimniecības universitāte   no 02.2000.     laukkopība          doktorande

Darba pieredze:
No 1979. līdz 1980. – tehniķe-laborante Rīgas Tehniskas universitātes Daugavpils filiāles Mehānikas
                 katedrā;
No 1982. līdz 1992. – inženiere-mehāniķe Jelgavas remontu mehāniskā rūpnīcā (SIA”RMR”);
No 1993. līdz 1999. – vec. laborante LLU LF Laukkopības katedrā un asistente profesora D. Lapiņa
                zinātniskā darba grupā;
No 1999. – asistente LLU Informātikas katedrā;
No 2002. – lektore LLU ITF Vadības sistēmu katedrā.

Konsultatīvā un pedagoģiskā darbība:
1. Pasniedzējas darbs LLU VS katedrā, sagatavojot lekcijas un vadot praktiskus darbus priekšmetos:
  “Kvantitatīvas metodes uzņēmējdarbībā” un „Datorizēta projektu vadīšana” EF studentiem;
  “Matemātiskā modelēšana” TF; “Matemātiskā modelēšana zemes ierīcībā” LIF; “Informātika” EF
  un SZF; „Projektu vadīšana” ITF; “Projektu vadīšana” TF, LF, PTF un LIF maģistrantiem.
2. Doktorandu, maģistrantu, studentu un zinātnisko darbinieku konsultēšana datu statistiskajā
  apstrādē.
3. Priekšmeta “Datormācība” vadīšana bezdarbnieku apmācības programmas profesijai sekretārs-
  lietvedis ietvaros, ka arī citu profesiju pārstāvjiem LLKC Ozolniekos.
                                                     123
                       Lasītprasme          Rakstītprasme            Runātprasme
Svešvalodu zināšanas:         teicami,   labi,   vidēji  teicami,   labi,   vidēji  teicami,   labi,   vidēji
     Krievu valoda          x     -      -     x     -      -     x      -     -
     Angļu valoda          -     x      -     -     x      -     -      -     x


Cita nozīmīga pieredze:
      1999.g. maijā "NOVABA” programmas kursi LLU “Data Analysis with program SPSS 8.0”.
      1999.g. rudenī datormācības kursi Latvijas Universitātē Latvijas izglītības informatizācijas
      sistēmas projekta ietvaros.
      04.-05.2000. LLU EF Norvēģu maģistratūras mācību priekšmeta „Mathematical modelling in
      Business Management”studijas.
      11.2000. RITI kursi „GRADE/M lietotāju mācības”, Jelgava, LLU.
      NOVA 29/03 „Reasoning under Uncertainty in Agriculture: Baysian Network and Graphical
      Models” kursi no 10. – 21.08.2003. Dānijā.
      Kursi “E-apmācība” Jelgava, LLU ITF 2003. g. novembrī.
      Kursi „ES Strukturālo fondu projektu vadīšana” no 21.04.-07.05.2004. Rīgā, Valsts
      administrācijās skolā.
      NINA organizētie kursi „Pattern Recognition in High Dimensional Data and Complex
      Structures”, no 06. – 18.06.2004. Biostohastikas centrā, Umeā, Zviedrijā.
      Ilggadēja piedalīšanas LLU Laukkopības katedras zinātniskajā darbā, t.sk. fundamentālo un
      lietišķo pētījumu projekta (grants) 2001.-2004.g. Nr. 01.0762.1 “Augsnes apstrādes, nezāļu
      apkarošanas un augu maiņas teorētiskās bāzes pilnveidošana”; zin. vad. - LLU LF profesors
      Dr. agr. D. Lapiņš.

Zinātniskā darba virzieni: informācijas tehnoloģijas lauksaimniecībā (laukkopībā).

Publikācijas:
1.  Atskaite par 1994.-1996. g. Granta tēmu "Latvijas Republikas nezāļu izplatība, botāniskais sastāvs, to dinamika un
   kaitīgums, nezāļainības ierobežošanas un apkarošanas pasākumu optimizācija" / Rubenis J., Lapiņš D., Bērziņš A., ... Koroļova J. u.c. -
   1997. - 93 lpp.
2.  Skapsts J., Lapiņš D., Koroļova J. u.c. (1998.) Kartupeļu audzēšanas tehnoloģiju pilnveidošanas iespēju skaidrošana SIA "Mārupe".
   Ražība Nr.9., Rīga, -15.-17.lpp.
3.  Lapiņš D., Bērziņš A., Rubenis J., Koroļova J. (1998.) Graudaugu sējumu nezāļainība Kurzemes un Zemgales novadu saimniecībās :
   LLU Raksti, 14. sējums. - Jelgava, LLU, - 51.-60.lpp.
4.  Lapiņš D., Bērziņš A., Rubenis J., Koroļova J. (1998.) Vējauzas izplatība, kaitīgums un apkarošana: LLU Raksti, 14. sējums. - Jelgava,
   LLU, - 61.-71.lpp.
5.  Lapiņš D., Bērziņš A., Koroļova J. u.c. (1999.) Herbicīdu pielietošana daudzgadīgo tauriņziežu un stiebrzāļu sējumos. Lauka
   izmēģinājumi un demonstrējumi 1998. LLKIC, Ozolnieki. -108.-110. lpp.
6.  Liepiņš J, Lapiņš D., Koroļova J. u.c. (1999.) Augsnes pirmssējas apstrādes un sējas tehnoloģiju ietekme uz vasarāju graudaugu sējas
   kvalitāti ražošanas izmēģinājumos. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 1998. LLKIC, Ozolnieki. 116.-117. lpp.
7.  Lapiņš D., Bērziņš A., Koroļova J. u.c. (1999.) Herbicīdu pielietošanas ietekme uz daudzgadīgo tauriņziežu ražību. Agronomijas vēstis.
   LLU. LMZA. Nr. 1., 62.-68. lpp.
8.  Lapiņš D., Bērziņš A., Koroļova J. (1999.) Влияние гербицидов на продуктивность бобовых трав // Agroecological optimization of
   husbandry technologies: Proceedings of International scientific conference - Jelgava, LLU, - 219.-228.lpp.
9.  Koroļova J., Vērdiņa A. Zinātniskais darbs pedagoģijas maģistra grāda ieguvei "Lauksaimniecības studiju LLU LF
   pilnveidošanas iespējas" (1999.) - Jelgava, LLU, Pedagoģijas katedra. -116 lpp.
10.  Koroļova J., Vērdiņa A. Zinātniskā darba pedagoģijas maģistra grāda ieguvei kopsavilkums "Lauksaimniecības studiju LLU
   LF pilnveidošanas iespējas"(in Latvian, English and Russian) (1999.) - Jelgava, LLU, Pedagoģijas katedra. -15 lpp.
11.  J. Nudiens,.. J. Koroļova. Krosu dējējvistu produktivitātes vērtējums. Agronomijas vēstis. LLU. LMZA. Nr. 2., 2000., 131.-134. lpp.
12.  J. Koroļova, P. Rivža, D. Lapiņš. (2000.) Simulation modelling of cereals and weeds agrophitocenosis. / Proceedings of Second
   International conference “Simulation, gaming, training and business progress reengineering in operations”. Rīga , RTU, 96.-97. lpp.
13.  J. Koroļova, D. Lapiņš, A. Bērziņš. (2000.) The interaction between spring barley and Avena fatua. / Proceedings of International
   conference “Development of environmentally friendly plant protection in the Baltic region”. Tartu, Estonia, 73.-75. lpp.
14.  D. Lapiņš, J. Koroļova, A. Bērziņš. (2000.) The weediness of spring barley sowings in the districts of Western Latvia. / Proceedings of
   International conference “Development of environmentally friendly plant protection in the Baltic region”. Tartu, Estonia, 94.-96. lpp.
15.  Nudiens J. ... Koroļova J. (2000.) Correlative relationship of egg morphological traits of layers. / Materials of International Scientific
   Conference “Animal Porducts Quality”, Sigulda, “Sigra”, 135.-140. lpp.
16.  D. Lapiņš, A. Bērziņš, Z. Gaile, J. Koroļova, A. Sprincina (2001.) Augsnes apstrādes un sējas tehnoloģiju ietekme uz ziemas kviešu
   ražību. / Proceedings in Agronomy. Agronomijas vēstis. – Nr. 3., Jelgava, LLU, 108.-111. lpp.

                                                                      124
   17. . D. Lapiņš, A. Bērziņš, A. Adamovičs, J. Koroļova, A. Sprincina (2001.) Herbicīdu lietošanas ietekme uz daudzgadīgo stiebrzāļu ražu,
     nezāļainību un sakņu sistēmu. / Proceedings in Agronomy. Agronomijas vēstis. – Nr. 3., Jelgava, LLU, 196.-200. lpp.
   18. Lapiņš D., Bērziņš A., Gaile Z., Koroļova J. (2001.) Graudaugu augstas produktivitātes veidošanas praktiskās realizācijas iespēju
     skaidrošana Latvijas apstākļos ar resursu taupošām augsnes pamatapstrādes, sējas, kā arī mēslošanas un augu aizsardzības tehnoloģijām
     izmantojot firmu iedāvātās tehnoloģijas. Zinātņietilpīga projekta Nr. 99/43 atskaite. LLU, - 89 lpp.
   19. Lapiņš D., Bērziņš A., Gaile Z., Koroļova J. (2001.) Ziemas kviešu augsnes apstrādes un sējas tehnoloģiju efektivitāte. 2001.,
     Zinātniskā konference “Vide un cilvēks”, Rēzekne. - 4 lpp.
   20. Koroļova J., Lapiņš D., Bērziņš A., Gaile Z., Kreišmane B. (2001.) Influence of the soil tillage and sowing technologies on the yield of
     spring barley grain. Proceedings of International Conference “Conference on Sustainable Agriculture in Baltic States”, Tartu, Estonia,
     61.-67. lpp.
   21. Lapiņš D., Bērziņš A., Gaile Z., Koroļova J., Sprincina A. (2001.) Effectivity of soil tillage and sowing technologies of winter wheat.
     Proceedings of International Conference “Conference on Sustainable Agriculture in Baltic States”, Tartu, Estonia, 88.-93. lpp.
   22. Lapiņš D., Bērziņš A., Adamovičs A., Koroļova J., Sprincina A. (2001.) Changes of perennial grasses yield and weedness after
     herbicides treating. Proceedings of International Conference “Conference on Sustainable Agriculture in Baltic States”, Tartu, Estonia,
     80.-87. lpp..
   23. J. Koroļova, P. Rivža, D. Lapiņš. (2001.) Simulation modeling of spring barley growth. Abstract in Proceedings of Third Nordic–Baltic
     Agrometrics conference. Latvia, LLU, 129. lpp.
   24. Lapiņš D., Bērziņš A., Gaile Z., Koroļova J. (2001.) Soil Tillage and sowing technologies for spring barley and winter wheat.
     Proceedings of 1st International conference of Baltic States branch of International Soil Tillage Research Organization “Modern ways
     of soil tillage and assessment of soil compaction and seedbed quality”, Tartu, Estonia, 150.-160. lpp.
   25. Lapiņš D., Bērziņš A., Gaile Z.,... Koroļova J. (2001.) Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta (granta) 2001.-2004.g. Nr.
     01.0762.1 “Augsnes apstrādes, nezāļu apkarošanas un augu maiņas teorētiskās bāzes pilnveidošana” atskaite. LLU, - 91 lpp.
   26. Lapiņš D., Bērziņš A., Koroļova J., A. Sprincina (2002.) Nezāļu skaita un sugu sastāva dinamika vasarāju labību sējumos Kurzemē un
     Zemgalē. Agronomijas vēstis Nr. 4., Jelgava, LLU, 97.-101. lpp.
   27. I. Vanaga, D. Lapiņš, A. Berziņš, J. Koroļova, A. Sprincina (2002.) Dynamics of weed infestation in spring cereals in Latvia.
     Proceedings of 12th Symposium of European Weed Research Society. Netherlands, Wageningen, 24.-27. June, p. 316-317.
   28. J. Korolova, D. Lapinsh, A. Berzinsh, R. Sanzarevska (2002.) Weed control with soil tillage and sowing technologies in spring
     barley. Starptautiskas zinātniskas konferences “Plant protection in the Baltic region in the context of integration to EU” raksti,
     Lietuva, Kauņa, 3 lpp.
   29. D. Lapinsh, A. Berzinsh, J. Korolova, A. Sprincina (2002.) The dynamic of weediness in perennial grasses in Western Latvia.
     Starptautiskas zinātniskas konferences “Plant protection in the Baltic region in the context of integration to EU” raksti, Lietuva, Kauņa,
     3 lpp.
   30. Lapiņš D., Bērziņš A., Gaile Z., Koroļova J., A. Sprincina (2003.) Augsnes apstrādes un sējas tehnoloģiju ietekme uz ziemas kviešu
     ražas veidošanos. Agronomijas vēstis Nr. 5., Jelgava, LLU, 100.-108. lpp.
   31. Lapiņš D., Bērziņš A., Gaile Z., Koroļova J. u.c. (2003.) Augsnes apstrādes un sējas tehnoloģiju ietekme uz ziemas kviešu graudu ražu
     un tās kvalitāti. Agronomijas vēstis Nr. 5., Jelgava, LLU, 109.-116. lpp.
   32. Koroļova J., Lapiņš D., Bērziņš A., Gaile Z., R. Sanžarevska (2003.) Augsnes apstrādes un sējas paņēmienu ietekme uz vasaras miežu
     ražību. Agronomijas vēstis Nr. 5., Jelgava, LLU,125.-131 lpp.
   33. Lapiņš D., Bērziņš A., Gaile Z., Koroļova J. u.c. (2003.) Сопротивление почвы и урожай озимой пшеницы при различных
     технологиях обработки почвы и сева. 6 lpp. Zinātnisko rakstu krājums „Vagus” Kauņā, Lietuvā.
   34. J. Korolova, D. Lapinsh, A. Berzinsh, R. Sanzarevska (2003.) Weed control with soil tillage and sowing technologies in spring
     barley. 4 lpp. Proceedings of 4th Nordic - Baltic Agrometric conference, Sweeden, Upsala, 77.-81.lpp.
   35. Lapiņš D., Neimane I., Bērziņš A., Koroļova J. Dynamic of field infestation with weeds in western and central part of Latvia.
     Program and Book of Abstracts. Conference „Epidemiology facets of harmful organisms in cropping systems”, Jelgava, LLU,
     37. lpp.


 Dalība konferencēs:
1. Simulation modelling of cereals and weeds agrophitocenosis. Oral presentation. J.Koroļova, P. Rivža, D. Lapiņš. Second International
  conference “Simulation, gaming, training and business progress reengineering in operations”. 2000.g. 8. septembrī, Rīgā, RTU.
2. The interaction between spring barley and Avena fatua. Poster. J. Koroļova, D. Lapiņš, A. Bērziņš. International conference
  “Development of environmentally friendly plant protection in the Baltic region”. Tartu, Estonia, 2000.g. 28.-29. septembrī.
3. The weediness of spring barley and wheat sowings in the districts of Western Latvia. Oral presentation. D. Lapiņš J., A. Bērziņš,
  Koroļova. International conference “Development of environmentally friendly plant protection in the Baltic region”. Tartu, Estonia,
  2000.g. 29. septembrī.
4. Data mathematical processing and modelling of long-term stacionary field trials. Oral presentation. Lapiņš D., Koroļova J. International
  Scientific conference “The results of long-term field experiments in Baltic States”, Jelgava, LLU, 2000.g. 23. novembrī.
5. Augsnes apstrādes un sējas tehnoloģiju ietekme uz ziemas kviešu un vasaras miežu ražību. Stenda referāts. J. Koroļova, D. Lapiņš, A.
  Bērziņš. Zinātniskā konference “Lauksaimniecības zinātne praksei”, LLU, Jelgava, 08.-09.02.2001.
6. Simulation modeling of spring barley growth. J. Koroļova, P. Rivža, D. Lapiņš. Poster. Third Nordic–Baltic Agrometrics conference,
  Latvia, LLU, 24.-26.05.2001.
7. Soil Tillage and sowing technologies for spring barley and winter wheat. Oral presentation. Lapiņš D., Bērziņš A., Gaile Z., Koroļova J.
  1st International conference of Baltic States branch of International Soil Tillage Research Organization “Modern ways of soil tillage and
  assessment of soil compaction and seedbed quality”, Tartu, Estonia, 21.-24.08.2001.
8. Koroļova J., Lapiņš D., Bērziņš A. Referāts. Faktoru ietekmes matemātiskā interpretācija vasaras miežu augsnes apstrādes un sējas
  tehnoloģiju salīdzinājumā. Starptautiskā zinātniskā konference „Lauksaimniecības zinātne praksei”, Jelgava, LLU, 7.02.2002.
9. Lapiņš D., Koroļova J. u.c. Stenda referāts. Influence of the soil tillage–sowing technologies on the yield of spring barley and winter
  wheat. Zinātniskā konference „Šiuolaikines augalininkystes technologijos”, Lietuva, Kauņa, 14.-15.03.2002.
10. J. Korolova, D. Lapinsh, A. Berzinsh, R. Sanzarevska (2002.) Weed control with soil tillage and sowing technologies in spring
  barley. Starptautiskā zinātniskā konference “Plant protection in the Baltic region in the context of integration to EU”, Lietuva,
  Kauņa, 26-27. septembrī.
11. D. Lapinsh, A. Berzinsh, J. Korolova, A. Sprincina (2002.) The dynamic of weediness in perennial grasses in Western Latvia.
  Starptautiskā zinātniskā konference “Plant protection in the Baltic region in the context of integration to EU”, Lietuva, Kauņa,
  26-27. septembrī.


                                                                       125
12. Lapiņš D., Koroļova J. u.c. Rezults of scientific and research work in soil management. Starptautiskais zinātniski-praktiskais
  ISTRO Baltic states branch seminārs. 05.-06.06.2003. LLU, Jelgava.
13. J. Korolova, D. (2003.) Weed control with soil tillage and sowing technologies in spring barley. 4th Agrometric Conference,
  15.06.-17.06.2003. Upsala, Zviedrija.
14. Lapiņš D., Neimane I., Bērziņš A., Koroļova J. Dynamic of field infestation with weeds in western and central part of Latvia.
  Conference „Epidemiology facets of harmful organisms in cropping systems”, Jelgava, LLU, 26.-28.08.2004.
15. Lapiņš D., Vanaga I., Bērziņš A., Koroļova J., Neimane I. Dynamic of field infestation with weeds in Latvia. Conference
  „Epidemiology facets of harmful organisms in cropping systems”, Jelgava, LLU, 26.-28.08.2004.    2004.g. 4. oktobrī                           ………….……………………
                                                              126
                 CURRICULUM VITAE

Vārds, uzvārds: ANDA LEITĀNE Personas kods: 290959-10057
Dzimšanas gads, datums, vieta: 1959.g.29.septembrī Tukumā
Tautība: latviete
Ģimenes stāvoklis: precējusies, 2 bērni
Mājas adrese : Meliorācijas 25-9, Ozolnieki, Jelgavas raj., LV-3018
Darba vieta: LLU Izglītības un mājsaimniecības institūts, lektore
Darba vietas adrese: Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001

Izglītība, zinātniskais grāds:
             Beigšanas Specialitāte      Kvalifikācija,    Dokuments, kas
 Mācību iestāde
              gads              zin. Grāds       piešķīris
 LLU            2002   Pedagoģija   Pedagoģijas maģistrs   Diploms Nr.
                   Psiholoģijas  Psiholoģijas       Diploms Nr.
 LU             1994
                   pasniedzēja  skolotāja
 Tartu           1982   Ārstniecība  Sporta ārste       Diploms Nr.
 universitāte
 Ārstu kvalifikācijas         Sporta ārste  Sporta ārste       Sertifikāts Nr.
 celšanas institūts
 LMA Katastrofu       1995   Ārste     Pirmās medicīniskās    Sertifikāts Nr.69
 medicīnas centrs                  palīdzības pasniedzēja
 LMA Katastrofu                   Pirmās medicīniskās    Resertifikācija
              2000   Ārste
 medicīnas centrs                  palīdzības pasniedzēja  Sertifikāts Nr.168
 Ārstu kvalifikācijas                             Resertifikācija
              1999   Sporta ārste  Sporta ārste
 celšanas institūts                              Sertifikāts Nr.

Svešvalodu zināšanas: brīvi runāju, lasu un rakstu krievu, igauņu, vācu un angļu valodā.

Nodarbošanās:
-lekcijas psiholoģijā nepedagoģijas specialitāšu studentiem,
.lekcijas speciālajā pedagoģijā mājturības specialitātes studentiem
-lekcijas psiholoģijā pedagoģijas un citu specialitāšu maģistrantiem,
-lekcijas saskarsmes psiholoģijā pieaugušo izglītības centrā,
-pirmās medicīniskās palīdzības nodarbību vadīšana pieaugušajiem

Kopējais pedagoģiskais darba stāžs- 15 gadi.

Akadēmiskā slodze studējošo izglītošanā:
Lekciju lasīšana, praktisko darbu vadīšana.
Zinātnisko un akadēmisko darbu vadīšana, recenzēšana, konsultēšana:

Bakalauru darbi        Vadīti-22, recenzēti-22.
Maģistru darbi        Vadīti-5.                                                  127
Akadēmiskie kursi: lekcijas, semināri, praktiskie darbi:
                                          Akadēmiskās
  Periods            Priekšmets         Kredītpunkti
                                           stundas
2004./05.      Ģimenes psiholoģija               3,0
2004./05.      Lietišķā psiholoģija              1,5
2004./05.      Ievads speciālajā pedagoģijā          2,o
2003./2004.g.    Darba aizsardzība, drošība, pirmā        2,0
          palīdzība mājturības skolotājiem,
          metodika
2003/2004.g.    Speciālā pedagoģija, Psiholoģija        2,0
2002./2003.g.    Psiholoģija                   2,0
2001/2002.g.    Psiholoģija                   2,0
2000/2001.g.    Psiholoģija                   2,0
2000/2001.g.    Speciālā pedagoģija               1,0
2000/2001.g.    Psiholoģija                   1,0
1999/2000.g.    Psiholoģija                   1,5
1999/2000.g.    Psiholoģija                   1,5
1998/99.g.     Psiholoģija                   1,5
1997/98.g.     Patopsiholoģija                 1,5
1997/98.g.     Psiholoģija                   1,5
1997/98.g.     Psiholoģija                   1,5
1996/97.g.     Psiholoģija                   1,5
1996/97.g.     Psiholoģija                   1,5

Stažēšanās un semināri – kvalifikācijas celšana:
             Nosaukums, vieta                  Gads    Ilgums
Sporta psiholoģija – Latvijas Sporta ārstu asociācijas seminārs      2000.g.    1 nedēļa
Psiholoģija pedagogiem. –Hāgenas Tālmācības universitāte (Vācija).    1999.g.
Piesaistīšanās teorija. – LU Klīniskās Psiholoģijas un Latvijas      1997.g.    2 dienas
Ģimenes centrs
 Bērns uzsāk skolas gaitas.- Latvijas Psihoterapeitu asociācijas     1997.g.    2 dienas
seminārs
 Pusaudzis ģimenē un skolā.- Latvijas Psihoterapeitu asociācijas     1996.g.    2 dienas
seminārs
  Starptautisks basketbola turnīrs Vīnē un sporta ārstu seminārs par   1996.g.    1 nedēļa
 sporta fizioloģijas, psiholoģijas un pedagoģijas tēmām
  Seminārs lauksaimniecības priekšmetu didaktikā Ozolniekos       1996.g.    2 nedēļas
 Transaktu analīze. –Sanktpēterburgas speciālistu seminārs        1995.g.    1 nedēļa

Publikācijas:
1. Motivācija neieinteresētā grupā - Mācību – metodiskā konference “LLU jaunajā gadu
  tūkstotī” Jelgava, 2000.
2. Motivēšanas paņēmieni darbu uzsākot – Starptautiskā konference Rēzeknē “Profesionāla pedagoga
  sagatavošanas problēmas”, 1999.
3. Motivācijas celšanas veidi auditorijā – Daugavpils pedagoģiskās universitātes 7. ikgadējā
  konference, 1999.
4. Motivēšana neieinteresētā grupā – Starptautiska konference LLU “Sieviete vakar, šodien, rīt”,
  Jelgava 1999.

                                                  128
 5. Motivācijas celšanas problēma pieaugušo izglītībā – starptautiska konference “Izglītība gadsimtu
   mijā”Liepājā, 1999
 6. Saskarsmes problēmas uzsākot studijas -Starptautiskā konference ”Homo ruralis”, Jelgava, 1998.
 7. Ķermeņbūves tipi un agresija - Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Cilvēks un vara”
   tēzes, LLU ,Jelgava, 1995.

 Piedalīšanās starptautiskos un zinātniskos projektos:
 1. Koordinatore projektā „Bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām iekļaušana Sabiles
   vidusskolā un pozitīvas attieksmes veidošana sabiedrībā” 2003./2004. m.g.
 2. Dalība augstskolu grupā projektā par bērnu ar speciālam vajadzībām integrēšanu vispārīgā
    izglītības iestādē ’’Augstskolu loma skolotāju ievirzē speciālajā izglītībā’’’2002. – 2004.
 3. Norvēģijas, Islandes un Latvijas kopprojekts “Bērnu ar speciālām vajadzībām sagatavošana
    darbam speciālās izglītības iestādēs un integrēšana profesionālās izglītības sistēmā.” 2001.-
    2004.
 4. Norvēģijas un Latvijas kopprojekts ”Skola visiem”2001.-2003
 5. Projekts “Zemgales Zeltene” Lieldienu cikls 1995.g.septembris-1996.g. aprīlis. Darbs
   darba grupā par psiholoģi. Finālsarīkojums Bauskā.
 6. Projekts “Zemgales Zeltene” Jāņu cikls 1996.g.novembris-1997.g. jūnijs. Darbs darba
   grupā par psiholoģi. Finālsarīkojums Dobeles raj.
 7. Projekts “Zemgales Zeltene” Miķeļu cikls 1998.g.janvāris-1998.g. septembris. Darbs darba
   grupā par psiholoģi. Finālsarīkojums LLU aulā.
 8. Projekts “Zemgales Zeltene” Ziemassvētku cikls 1999.g.aprīlis -1999.g. decembris. Darbs
   darba grupā par psiholoģi. Finālsarīkojums Jelgavas KN.
 9. “Skolas vecuma bērnu somatotipiskais raksturojums”Cēsu Skolu valdes rīkotais seminārs
   23.-24. aug. 1999.
 10. “Ķermeņbūve un raksturs”, Valsts mājturības olimpiāde, lekcija skolotājiem, Jelgava,
    maijs 1999.
 11. “Skolēna uzvedības prognoze somatotipiskā skatījumā” - Dobeles rajona mājturības un
    sporta skolotāju seminārs, okt. 1999.
 12. Projekts “Zemgales Zeltene” Lieldienu cikls 2000.g.septembris-2001.g. aprīlis. Darbs
   darba grupā par psiholoģi. Finālsarīkojums Līvbērzes Tautas namā.

Piedalīšanās zinātniskās un metodiskās konferencēs:
 1. Starptautisks basketbola turnīrs jauniešiem “EURO BASKET 2001” un seminārs sporta psiholoģijā,
   Prāga, 12.-16.aprīlis 2001.
 2. Starptautisks basketbola turnīrs jauniešiem “EURO BASKET 2001” un seminārs sporta psiholoģijā,
   Prāga, 12.-16.aprīlis 2001.
 3. Starptautisks seminārs par sporta fizioloģijas psiholoģijas un pedagoģijas tēmām basketbola turnīra
   NIIEFA ietvaros Sanktpēterburgā 2001.g.
 4. Mācību – metodiskā konference “LLU jaunajā gadu tūkstotī” Jelgava, 2000.
 5. Zinātniskā konference “Dabas zinātnes un skolotāju izglītība”, Rīga 1999.
 6. Zinātniskā konference “Cilvēka vajadzības mūsdienu pasaulē: audzināšana un izglītošana”, Liepāja,
   1999.
 7. Starptautiskā konference “Homo ruralis”, Jelgava 1998.
 8. Starptautiskā konference “Cilvēks un vara”,Jelgava1997.
 9. Starptautiskā konference “Cilvēks un izglītība”,Jelgava1996.
 10. Starptautiskā konference “Cilvēks un valoda”, Jelgava, LLU, 1995. Datums:                     Paraksts:
                                                  129
                     Curriculum vitae
           Aija                            Pētersone
           Vārds                            Uzvārds
        Jelgavas rajons                         270159-10016
        Dzimšanas vieta                         Personas kods
         27.01.1959.                           latviete
       Datums, mēnesis, gads                         Tautība
                                        neprecējusies
                                       Ģimenes stāvoklis
  Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Valodu katedra,
                    lektore
                   Darba vieta un ieņemamais amats

        Darba vietas adrese:                       Mājas adrese:
         Lielā ielā 2                       Satiksmes ielā 43-5
          Jelgava                            Jelgava
          LV-3001                           LV-3007

Tālruņa Nr.    3005650                    Tālruņa Nr.   3045610
Fax:       3027238
E-mail:Izglītība

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra       Studiju     Specialitāte     Kvalifikācija
  (aspirantūra). Mācību iestāde, valsts         laiks
Latvijas Valsts universitāte             1997-1982     Angļu valoda un    Filologs,
                                    literatūra       pasniedzējs,
                                                tulks
Latvijas Lauksaimniecības universitāte        1992-1995     Pedagoģija       Maģistra grāds

Zinātniskā kvalifikācija

 Zinātniskā padome, iestāde,      Gads      Specialitāte      Zinātniskais    Diploma Nr.
       valsts                               grāds
Latvijas Lauksaimniecības       1995     Pedagoģija         Maģistrs      000926
universitāte

Darba pieredze
1. 1982. g. augusts – 1985. g. jūnijs Kuldīgas 1. vsk., angļu valodas skolotāja
2. 1985. g. augusts – 1992. augusts LLA, Fundamentālā bibliotēka, redaktore
3. No 1991. g. septembra LLU Sociālo zinātņu fakultāte, Valodu katedra, lektore

Zinātniskās darbības virzieni
Svešvalodu mācīšanas metodika

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)
Komunikatīvā pieeja svešvalodu mācīšanā. – Homo Ruralis, LLU/ 1998, jūnijs. Short Insight into
Danish Folk High School. / Cultural university papers, Copenhagen – 1996., 308 – 321P
                                                     130
Kvalifikācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā)
1. 1997. g. Seminārs angļu valodas skolotājiem „American Studies”, Wolfenbüttel, Vācija
2. 1998. g. Vasaras universitātes CEU. Kurss „ Education policy and reform”, Budapešta
3. 1998. g. oktobris – 1999. g. maijs. Angļu valodas skolotāju profesionālās attīstības kursi
4. 2002. augusts LAVSA 10 gadu jubilejas konference, Rīga

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
1. No 1993. g. Latvijas angļu valodas skolotāju asociācijas biedre
Valodu zināšanas:         Lasītprasme         Rakstītprasme    Runātprasme
               teicami, labi, vidēji     teicami, labi, vidēji teicami, labi,
vidēji
Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda        03.11.2002
        (Datums)                            (Paraksts)
                                               10. pielikums
                                                   131
LEI zinātniskā darbība 2003. gadā
Zinātniskās, metodiskās un patentu publikācijas
Nr.     Autori           Nosaukums              Izdošanas vieta       Apjoms
p.k.                                     un laiks
1.   A.Šnīders     Notekūdeņu aerācijas iekārtas pārejas   IV Starptautiskās zinātniski   0,4 a.l.
             procesa modelēšana            praktiskās konferences «Vide.
                                  Tehnoloģija. Resursi.»
                                  Materiāli. – Rēzekne; RA,
                                  2003, 268.- 274.lpp. 2003.g.
                                  26.-28.jūnijs
2.   A.Šnīders.     Nestacionāro procesu stabilizācija    RTU Zinātniskie Raksti      0,4 a.l.
             tvaika katlā.              «Enerģētika un
                                  elektrotehnika», - Rīga: RTU,
                                  2003, sērija 4, sējums 9, 166.-
                                  171.lpp.
                                  2003.g. 9.-11.oktobris
3.   A.Šnīders,     Tvaika katla nestacionāro procesu    Starptautiskās zinātniskās    0,4 a.l.
    D.Rungulis,    modelēšana ekstremālas slodzes      konferences «Spēkrati,
    N.Hmara      apstākļos                loģistika un alternatīvās
                                  degvielas» Rakstu krājums. –
                                  Jelgava: LLU, 2003., 112. –
                                  116. lpp.
                                  2003.g. 24.aprīlī

4.   A.Grundulis,    Kurināmo degvielu biomasa        2003.g. 9.-11.oktobris      0,3 a.l.
    A.Galiņš,     energoekonomiskais salīdzinājums     Starptautiskās zinātniskās
    K.Zihmane                          konferences «Spēkrati,
                                  loģistika un alternatīvās
                                  degvielas» Rakstu krājums. –
                                  Jelgava: LLU, 2003.

5.   A.Grundulis,    Bioloģisko dīzeļdegvielu           _ «_             0,4 a.l.
    A.Galiņš,     salīdzinošie pētījumi
    Arnis Grundulis,
    K.Zihmane
                                  Материалы 2-ой Междуна-      0,4 a.l.
6.   А.Грундулис,    Энергоэкономическая           родной научно-технической
    А.Галиньш,     оценка биотоплив             конференции «Аграрная
    К.Зихмане                          энергетика в ХХ1-м
                                  столетии», Минск, 2003

                                  Материалы 3-ой Междуна-      0,4 a.l.
7.   А.Грундулис,    Система индивидуального         родной научно-технической
    А.Галиньш     энергообеспечения потребителя      конференции «Энергообес-
                                  печение и энергосбережение
                                  в  сельском  хозяйстве»,
                                  Москва, 2003

8.   A.Grundulis    Reģeneratīvā enerģētika         LEB 4.konferences materiāli,   0,4 a.l.
                                  «Paveiktais un veicamais»,
                                  Rīga, 2003
9.   G.Moskvins,    Application of artificial intelligence  International Scientific Confe-
    E.Špakoviča    for quality control of agricultural   rence «Motor, vehicle, logis-   0,5 a.l.
             production                tics, alternative fuels».
                                  Proceedings, April 24, 2003,
                                  p.158-165.
10.  G.Moskvins     Development of intellectual systems      _ « _ , p. 165-172.
             and technologies in agriculture                      0,5 a.l.
                                  Proceedings of the 4-th Inter-  0,5 a.l.
11.  Moskvins G.    Back Propagation and transformation
                                                        132
            Methods in Artificial Intelligence     national Scientific and Practi-
            Systems                   cal conference, June 26-28,
                                  2003, Rezekne, p.367-376
12.  Moskvin G.,   Artificial tongue-intelligent instru-    Proceedings of 4 EUA and 1     0,1 a.l.
    Spakovica E.   ment for detection of Conformity,      ECPLE Conferences, Berlin,
            Adulteration and Authenticity of      Germany, June 15-19, 2003,
            Agricultural products            p II, 2.p.

13.  Moskvins G.   Intelligent methods of consumers      Proceedings of International    0,5 a.l.
            protection in condition of market      Scientific conference «Integra-
            economics                  tion of Market Economy
                                  Countries: Problems and
                                  Prospects». Riga, May 27-28,
                                  2003. p.10
14.  Moskvins G.,   Galvenie principi Latvijas patērētāju     _ « _ , p.1.          0,6 a.l.
    Špakoviča E.   aizsardzībā Eiropas Savienības
            integrācijā

15.  I.Plūme     Kompostēšanas tehnoloģiju          VI Starptautiskās konferences   0,5 a.l.
            enerģētiskais novērtējums          “Vide. Tehnoloģijas. Resursi “
                                  materiāli, Rēzekne, RA, 2003,
                                  218-224. lpp.
16.  I.Plūme     Biotehnoloģiju ētika un uztvere       Latvijas Agronomu biedrības    0,1 a.l.
            sabiedrībā                 izdevums “Zeme un Tauta”
                                  (ISSN 1407 –737X), Nr 47,
                                  2002, 14-15 lpp.

Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs, semināros un kursos Latvijā un ārzemēs.
 Nr.   Referenti   Referâtu nosaukums vai kursu      Konferences,seminâra vai     Vieta un laiks
p.k.                tematika             kursu nosaukums
1.   A.Šnīders   Notekūdeņu aerācijas iekārtas       IV Starptautiskā zinātniski  Rēzekne; RA, 2003,
           pārejas procesa modelēšana        praktiskā konference «Vi-   26.-28.jūnijs,
                                de. Tehnoloģija. Resursi»
2.   A.Šnīders.   Nestacionāro procesu stabilizācija    RTU Starptautiskā zināt-    Rīga, RTU, 2003,
           tvaika katlā.               niskā konference, sekcija   10.- 11.oktobris
                                «Enerģētika un elektro-
                                tehnika»
3.   A.Šnīders,   Tvaika katla nestacionāro procesu     Starptautiskā zinātniskā    Jelgava, LLU,
    D.Rungulis,  modelēšana ekstremālas slodzes      konference «Spēkrati,     2003., 24.aprīlī
    N.Hmara    apstākļos                 loģistika un alternatīvās
                                degvielas»
4.   A.Grundulis,  Kurināmo degvielu biomasa
    A.Galiņš,   energoekonomiskais salīdzinājums          _ « _            _ « _
    K.Zihmane

5.   A.Grundulis,  Bioloģisko dīzeļdegvielu              _ «_            _ « _
    A.Galiņš,   salīdzinošie pētījumi
    Arnis
    Grundulis,
    K.Zihmane

6.   А.Грундулис,  Энергоэкономическая            2-ая   Международная     Минск, 2003
    А.Галиньш,   оценка биотоплив             научно-техническая
    К.Зихмане                        конференция «Аграрная
                                энергетика в ХХ1-м
                                столетии»
7.   А.Грундулис,  Система индивидуального         3-ая   Международная     Москва, 2003
    А.Галиньш   энергообеспечения потребителя       научно-техническая
                                конференция «Энерго-

                                                         133
                                обеспечение и энерго-
                                сбережение в сельском
                                хозяйстве»
8.   A.Grundulis  Reģeneratīvā enerģētika         LEB 4.konference        Rīga, 2003
                                «Paveiktais un veicamais»

9.   G.Moskvins,  Application of artificial intelligence  International   Scientific  Jelgava, 2003
    E.Špakoviča  for quality control of agricultural   Conference     «Motor,  April 24
           production                vehicle, logistics, alterna-
                                tive fuels».
10.  G.Moskvins   Development of intellectual           _ « _          Jelgava, 2003
           systems and technologies in                       April 24
           agriculture

11.  Moskvins G.  Back Propagation and transfor-      IV Starptautiskā zinātniski  Rēzekne, 2003.g.
           mation methods in Artificial       praktiskā konference      26-28. jūnijs,
           Intelligence Systems           “Vide. Tehnoloģijas.
                                Resursi “

12.  Moskvin G.,  Artifical tongue-inteeligent instru-   4 EUA & 1 ECPLE Con-      Berlin, 2003,
    Spakovica E.  ment for detection of conformity     ference            June 15-19
           of Agricultural products

13.  Moskvin G.   Intelligent methods of consumers     International Scientific    Rīga, 2003,
           protection in condition of market    Conference “Integration    May 27-28
           economics                of Market Economy
                                Countries: Problems and
                                Prospects”

14.  Moskvins G.  Galvenie principi Latvijas             _ “ _           _ “ _
    Špakoviča E.  patērētāju aizsardzībā Eiropas
           Savienības integrācijā

15.  Plūme I.    Kompostēšanas tehnoloģiju        IV Starptautiskā zinātniski  Rēzekne, 2003.g.
           enerģētiskais novērtējums        praktiskā konference      26-28. jūnijs,
                                “Vide. Tehnoloģijas.
                                Resursi “


Doktoranti
Nr.
     Vārds, uzvārds     Zinātniskais vadītājs              Plāna izpilde
p.k.
1.   Natālija Hmara    Dr.h.inž. A.Šnīders        Iestājusies LLU doktorantūrā
    l/s enerģ.spec.                     2003.g.augustā.
                                 Vienas starptautiskās publikācijas
                                 līdzautore
2.   Edmunds Visockis   Dr.inþ. A.Galiņš          3.gada doktorants
    l/s enerģ.spec.                     (akadēmiskajā atvaļinājumā
                                 no 01.10.02.-30.09.03. Darba plāns daļēji
    Ards Jēkobsons                      izpildīts)
3.   l/s enerģ.spec.    Dr.h.inž. A.Šnīders        2.gada doktorants
                                 Darba plāns izpildīts un akceptēts
    Kristīne Zihmane                     l/s inž.zin.Promocijas padomē
    l/s enerģ. spec.   Dr.h.inž. A.Grundulis       Iestājusies LLU doktorantūrā
4.                                2003.g. augustā
                                 Starptautisko publikāciju līdzautore


                                                       134
Valsts un starptautiskā mērogā apbalvotie darbi
Nr.             Darba nosaukums    Konkursa nosaukums un Zinātniskais
      Autori
p.k.              un vērtējums         laiks      vadītājs
1.   Natālija Hmara Tvaika ražošanas      AS “Latvenergo”     prof. Dr.h.inž.
    TF 2.k. maģ.   iekārtas racionāla    LIF   Mērķprogrammas A.Šnīders
             ekspluatācija .     “Izglītībai, zinātnei un
             Maģ.darba veicināšanas  kultūrai” 2003.g.okt.
             prēmija         Maģistra darbu un
                         stipendiju konkurss
2.  Andris      Par studentu zinātnisko     - “ –
   Šnīders     darbu vadīšanu         Atzinības raksts
   Dr.h.inž.
3.  Ansis      Par studentu zinātnisko AS “Latvenergo” LIF
   Grundulis    darbu vadīšanu      Mērķprogrammas
   Dr.h.inž.                 “Izglītībai, zinātnei un
                        kultūrai”Atzinības raksts
4.  Liene      Alternatīvās enerģijas  2003.g. okt.
   Kanceviča    izmantošana zemnieku         -“-
   TF I k. maģ.   saimniecību energo-      Atzinības raksts   prof. Dr.h.inž.
            nodrošināšanai      veicināšanas prēmija   A.Grundulis
5.  Žanna Klegere  Stipendija 2003./2004.  AS “Latvenergo” un LIF
   TF 4.k. bak.   m.g. 1.semestrim par   Mērķprogrammas “Izglī-    - “ -
            teicamām sekmēm mā- tībai, zinātnei un kultū-
            cībās un aktīvu zināt- rai” 2003.g.okt. Stipen-
            nisko darbību (Ls 50)  diju konkursa uzvarētāja
6.  Astrīda     Stipendija 2003./2004.  AS “Latvenergo” un LIF
   Kleinšmidte   m.g. 1.semestrim par   Mērķprogrammas “Izglī- prof. Dr.h.inž.
   TF 4.k. bak.   teicamām sekmēm mā-   tībai, zinātnei un kultū- A.Grundulis
             cībās un aktīvu zināt- rai” 2003.g.okt. Stipen-
             nisko darbību (Ls 50) diju konkursa uzvarētāja
7.  Liene
   Kanceviča         _ “_            _ “_         _ “_
   TF I k. maģ.
8.  Loreta      Apsildāmās grīdas          _ “_
   Baranovska    izvēles pamatojums      Maģistra darbu un   Docents,
   TF II k.maģ.   dzīvojamai ēkai       stipendiju konkurss   Mag.inž.
                                      R.Šeļegovskis
9.  Kristīne     Biodegvielu ražošana “Sējējs – 2003”
   Zihmane     un  to  izmantošana    konkurss        Profesors,
   TF I k.dokt.   koģeneratoru motoros   Atzinības raksts      Dr.h.inž.
                                      A.Grundulis

LEI zinātniskās sadarbības līgumi:
   Ar Baltkrievijas Agrārās Zinātņu Akadēmijas uzņēmumu “BELNIIAGROENERGO”
    (2001.-2005.gads)
   Ar Viskrievijas Lauksaimniecības Elektrifikācijas ZPI (VIESH, Krievija, Maskava)
    (2001.-2005.gads)
   Ar Privātkompāniju “Elgama-Elektronika” Lietuva, Viļņa. Par elektroenerģijas
    automatizēto uzskaiti (noslēgts 2002.gada oktobrī).

                                            135
                                             11. pielikums

         Lauksaimniecības enerģētikas profesionālā bakalaura
           studiju programmas orientējošas izmaksas.

            (Latvijas Republikas izglītības klasifikācijas kods 4252205,
     apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijā 2004. gada 11. maija, rīkojums Nr. 287)


1. Studiju programmas normatīvais finansējums pilna laika pamatstudijām.

 Normatīvo finansējumu nosaka:

          FS = Tb ×[(ki × ni)+ 1,5(ki × mi)]+Sb×(ni × mi)
  (LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 334 Rīga 2001. gada 24. jūlijā, Ministru kabineta
            noteikumi Nr. 8 Rīga 2004. gada 6. janvārī),

   kur:   FS  – studiju finansējuma apmērs, Ls;
        Tb  – studiju vietas bāzes izmaksas, Ls;
        ki  – attiecīgās izglītības tematiskās jomas studiju izmaksu koeficients.;
        ni  – augstskolai noteiktais studiju vietu skaits bakalaura
            studiju programmās;
        mi  – studiju vietu skaits maģistra studiju programmās;
        Sb  – studiju vietas sociālā nodrošinājuma izmaksas.

  bet, profesionālā bakalaura studiju finansējumu 2004. gadam aprēķina:

                  F = Tb ×(k × n)+(S1+ S2)×n,

  kur:   F   - studiju programmas finansējuma apmērs;
      k2004 - studiju programmas izmaksu koeficients inženierzinībās
          LLU 2004. gadā                             - 1,94;
      n   - studiju programmā plānotais studentu skaits             - 82 * ;
      Tb   - studiju vietas bāzes izmaksa 2004. gadam LLU, Ls           - 474,25;
      S1  - stipendiju un transporta kompensācijas izmaksas, Ls          - 132;
      S2  - sporta, kultūras un dienesta viesnīcas izmaksas, Ls          - 9,5;

       * prognozējamais studentu skaits 2005./2006.st. gadā:
       1. kursā – 26; 2. kursā – 20; 3. kursā – 18; 4. kursā -18
        (Kopā 82 studenti).


 Finansējuma aprēķins.

 Studiju programmas finansējums 2005. gadam:

   F = 82 × [(474,25 × 1, 94 × 1,0) + 132 + 9,5)] = Ls 87046.69


Nepieciešamais normatīvais finansējums:
                                                    136
    F = 82 × [(474,25 × 2,9 × 1,0) + 132 + 9,5)] = Ls 124379.65

Finansējuma avoti:
    Valsts budžets - Ls 87046.69


Studiju programmas izmaksu sadalījums:
a) reālais;
   uzturēšanas un studiju procesa nodrošināšanas izdevumi (60%) - Ls 59138,40
   darba algas mācībspēkiem (40%) - Ls 39425,60
b) nepieciešamais;
   uzturēšanas un studiju procesa nodrošināšanas izdevumi (60%) - Ls 746277.90
   darba algas mācībspēkiem (40%) - Ls 497518.6

Studiju programmas realizācijas darbietilpība

Mācībspēku amata vietu skaits:
    -  pēc centralizētās plānošanas normatīviem 10,25 (82 : 8) (1997. gada 12. marta
      Senāta lēmums);
    -  pēc 1999. gada 9. marta MK noteikumiem Nr. 42 ;
           a) optimālais    - 15,9 (82:15×2,9).
           b) 2005. gadam   - 10,6 (82 : 15 × 1,94)

 Kopējais studiju darba apjoms īstenojot studiju programmu, studentu kredītpunktos (SKP):

        ∑ SKP = 40 SKP studiju gadā × 82 = 3280 SKP


2. Studiju programmas normatīvais finansējums nepilna laika pamatstudijām.

Normatīvo finansējumu nepilna laika studijām nosaka:

                   F = n × k1 × k2n × fb

bet, studiju finansējumu 2005. gadam

                    F = n ×k(2004) × k2n × fbn

    kur, k2n – 0,5 (nepilna laika studiju izmaksu koeficients),
      fbn – Ls 474,25 (pilns bāzes finansējums).
Plānotais studentu skaits:

1. kursā – 77; 2. kursā – 71; 3. kursā – 39; 4. kursā – 18; 5. kursā – 6 .
Kopā – 115 studenti.

                                            137
Finansējuma aprēķins.

 Studiju programmu finansējums 2005. gadam:
           F = 115 × 1,94 × 0,5 × 474,25 = Ls 52902,59.

 Nepieciešamais normatīvais finansējums:

           F = 115 × 2,9 × 0,5 × 474,25 = Ls 79081,19.

Finansējuma avoti:

    Valsts budžets    - nefinansē
    Daļēja studiju maksa     - Ls 28750,00 (115 × 250,00)
                   (250,00 - maksa noteikta 2004./2005.st. gadam)


 Studiju programmas izmaksu sadalījums
a) reālais;
   uzturēšanas un studiju procesa nodrošināšanas izdevumi (60%) - Ls 17250,00
   darba algas mācībspēkiem (40%) - Ls 11500,00
b) nepieciešamais;
   uzturēšanas un studiju procesa nodrošināšanas izdevumi (60%) - Ls 47448.71
   darba algas mācībspēkiem (40%) - Ls 31632.48


 Studiju programmas realizācijas darbietilpība

Mācībspēku amata vietu skaits:
   - pēc centralizētās plānošanas normatīviem 2,9 (115 : 40) (pēc LLU Senāta 1997.
     gada 12. marta lēmuma);
   - pēc 1999. gada 9. marta LR MK noteikumiem Nr. 42, un 2001. gada 19. jūnija LR
     MK noteikumiem Nr. 334:
           a) optimālais - 11,1 (115 : 15 × 2,9×0,5)
           b) 2000. gadam    - 7,4 (115 : 15 × 1,94×0,5)

 Kopējais studiju darba apjoms īstenojot studiju programmas, studentu kredītpunktos
(SKP):

       ∑ SKP = 40 SKP studiju gadā × 115 = 4600 SKP.

                                       12. pielikums

 Lauksaimniecības enerģētikas profesionālā bakalaura studiju programmas 4252205
  pasniegšanai izmantojamo auditoriju, laboratoriju, darbnīcu u.c. mācību telpu
                 nodrošinājums

                                            138
                      Tehniskais aprīkojums               Studentu
Telpas numurs un   Platība,
                  (auditorijās - demonstrēšanas iekārtas, laboratorijās -   vietu   Atbildīgais
  nosaukums      m2    svarīgākās iekārtas, darbnīcās - darbgaldi, darba vietas)  skaits
Lauksaimniecības enerģētikas institūta
301. Diskrētās          Loģisko elementu pārbaudes un
elektronikas     34.98   modelēšanas stendi                       12    P.Leščevics
laborant.
                 Dzinēju pārbaudes stendi,
302 Alternatīvās         mēraparatūra,
enerģ. un elektrif.  49.20   elektroapgaismošanas un apsildes                25     A. Galiņš
laboratorija           ierīces, projekcijas aparāts MEDIUM
                 536P
                 Dzinēju pārbaudes stendi, mērapara-
304. Elektropie-         tūra, aizsardzību pārbaudes stends,
dziņas laboratorija  70.7   komutācijas aparāti, projekcijas                25    G. Moskvins
                 aparāts MEDIUM 536P
308. Elektro-          Elektromontāžas materiāli, apkures
montāžas un           iekārta, un uzskates līdzekļi,                 12    R. Šeļegovskis
siltumtehnikas     32.54   instrumenti
laboratorija
309. Elektromē-         Mēraparatūra, elektrisko un
rījumu         32.87   neelektrisko                          12    I. Ž. Klegeris
laboratorija           lielumu mērīšanas stendi
312.               Datori (8 gab.), projekcijas aparāts
Datormodelēšanas    69.7                                   25    A. Galiņš
                 MEDIUM TRAVELING
laboratorija
314. auditorija    101.51 Ekrāns, projekcijas aparāts MEDIUM                 75    A. Ozols
               536P
316. Teorētiskās         Mēraparatūra, elektrodzinēju un
elektrotehnikas    90.18   ģeneratoru pārbaudes stendi,                  32    I. Plūme
laboratorija           projekcijas aparāts MEDIUM 536P
319. Vispārīgās         Mēraparatūra, grafoprojektors,
elektrotehnikas    69.47   elektroiekārtu pārbaudes stendi,                25    I. Ž. Klegeris
laboratorija           projekcijas aparāts MEDIUM 536P
321. Automātikas   65.31   Mēraparatūra, automatizācijas ierīču              12    P.Leščevics
laboratorija           un shēmu pārbaudes stendi
322. Elektronikas   32.24   Mēraparatūra, elektroniskās ierīces              12    P.Leščevics
laboratorija
317. Darbnīca     31.38   Urbjmašīna                           -    A. Ozols
Pārējo LLU struktūrvienību
205. Datorklase    35.5   Datori (15 gab.)                        15    I. Dukulis
207. Tehnisko
mērījumu        66.2   Mērīšanas mikroskopi un instrumenti              30    I. Dukulis
laboratorija

                                                           139
              Rasēš-as galdi ar mehāniskām ras.
418. Rasētava    53.9  rokām. Detaļu komplekti.        15    J. Čukurs
              mērinstrumenti.
              Rasēš-as galdi ar mehāniskām ras.
419. Rasētava    53.67  rokām. Detaļu komplekti,        15    J. Čukurs
              kopsalikuma komplekti.
              Specializēta ķīmijas labora-torija:
149. laboratorija  90.6  Velkmes skapis, ķīmiskie taruki,    25    M. Dūma
              ķīmiskās vielas
Mehānikas lab.   107.86 18 lab. darbi fizikā           36    U. Iļjins
Elektrības lab.   148.55 20 lab. darbi fizikā           40    U. Iļjins
Optikas lab.    70.18  16 lab. darbi fizikā          32    U. Iļjins
                                      13. pielikums
               Datormodelēšanas laboratorija.

Modernas Datormodelēšanas laboratorijas izveide dos iespēju attīstīt informācijas
tehnoloģiju pielietošanu inženierzinātņu bakalauru, maģistrantu un doktorantu apmācībā un


                                           140
zinātniski pētnieciskajā darbā lauksaimniecības ražošanas tehnoloģisko un enerģētisko iekārtu
un nestacionāro procesu modelēšanā:
    mehāniskajās, hidrauliskajās un pneimatiskajās sistēmās;

    elektroenerģētiskajās iekārtās un sistēmās;

    siltumenerģētiskajās iekārtās un sistēmās;

    ekoloģiskajās sistēmās un vides inženiersistēmās;

    dinamisko procesu vadības sistēmās

 Datormodelēšanas laboratoriju paredzēts izmantot visu inženierzinātņu specialitāšu
 bakalauru maģistrantu un doktorantu studijām un zinātniskajam darbam, īpaši Datorzinātnes
 un Lauksaimniecības enerģētikas specialitātēs Ražošanas procesu datorvadības sistēmu
 modelēšanā un projektēšanā.
Papildus zinātniski pētnieciskajam darbam Datormodelēšanas laboratoriju paredzēts
izmantot arī ražošanas speciālistu tālākizglītībā tehnoloģisko procesu datorvadībā.
 Laboratorija veicinās LLU zinātniskā un akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanu un
jauno zinātnieku sagatavošanu, kuri spēj nodrošināt ES līmeņa pētījumus inženierzinātnēs,
veicinās TF zinātniskā un akadēmiskā personāla kvalitatīvu atjaunošanu un stiprinās
starptautisko sadarbību.
Laboratorijas telpās veikts eiroremonts , tā nokomplektēta ar zinātniskajam darbam
piemērotām mēbelēm un 24 datoru pieslēgvietām,t.s., internetam.

              Datormodelēšanas laboratorijas (312)
               iekārtu komplektēšanas kalkulācija

Npk.           Specifikācija               Mērv. Cena Ls Skaits Summa Ls
        Datormodelēšanas un vadības iekārtas
 1 Dators:                             gab.  600   20  12 000
  ATX Miditower case, FDD 3.5", 105 key keyboard Mouse & Pad
  Procesors:
  PENTIUM IV
  Pamatplate:
  Intel D815EEA i815e chip, 4xAGP, ATA 100
  Atmiņa:
  256 MB SDRAM PC 133
  CD-ROM:
  40X CD-ROM IDE TEAC
  Cietais disks:
  20GB 7200 rpm IDE Hard drive
  Skaņas karte:
  Iebūvēts
  Video adapteris:
  Iebūvēts
  Papildus:
  Akustiskās sistēmas, 10/100 PCI Tīkla karte, Windows 98 lic.
 2 Monitors:                            gab.  284.00  20  5680.00
  SONY G200
  17”, Max. resol.: 1600x1200 @ 78Hz (recom.: 1280x1024 @ 91Hz),
  0.24 - 0.25mm, FD Trinitron
 3 Back-UPS Pro 420 Plugandplay (260W)               gab.  106.00  20  2120.00
 4 Smart-UPS 1000 (s/w: NT, Netware, Win95, 3x)           gab.  266.00  1  266.00
                                              141
 5 PLANET 24-Port 10/100Base-TX Fast Ethernet Smart Switch       gab.  220.00  1   220.00
 6 IBM SERVERIS                             gab.  3642.00  1   3642.00
  PIII-1Ghz / 256KB / 512ECC / 3x18GB ULTRA2 SCSI LVD
  ServeRAID 4L / 10/100 Ethernet / 40xCD
 7 SONY monitors Multiscan E100 (serverim)               gab.  160.00   1   160.00
 8 HP SureStore DAT40i 40GB Int. Tape Drive               gab.  794.00   1   794.00
 9 Skaneris HP ScanJet 7400C                      gab.  299.00   1   299.00
 10 Tīkla printeris                           gab.  716.00   1   716.00
  Laser Jet 2200DN
  (Laser Jet 2200D+HP Jetdirect 610N (EIO) internal print server
  for Ethernet 10/100Base-TX network)
 11 PSE ADC-11/10 11- Kanal 10- Bit A/D (PicoLog software)       gab.  299.00  20   5980.00
 12 Programmable logic controller (Festo, Siemens)           gab.  208.00  20   4160.00
  TDR116-6S (8 in/8out + two screwdriver inputs)
 13 Office Pro 2000 Latvian 1licence mācību versijai (min 5 gab.)    gab.  52.00  20   1040.00
 14 Tildes WinLogs 2000 licence 1 lietotājam (apjoms 6-30)       gab.  21.00  20   420.00
15 Windows Svr 2000 English mācību versija 5 lietot           gab.  334.00  1   334.00
16 Windows Svr 2000 English mācību versijas 1 klienta licence      gab.   6.00  15    90.00
17 CorelDRAW 10.0 licence                        gab.  304.00  19   5776.00
18 CorelDRAW 10.0 full                         gab.  389.00  1   389.00
19 Visio Std 2002 1licence (min.5 gab)                 gab.  140.00  19   2660.00
20 Visio Standart 2002 CD full                     gab.  157.00  1   157.00
21 Multimēdijas projektori                       gab.  1035.00  2   2070.00
  (Data/video projektors, SVGA 700 Ansi Lumens, 2,3 kg)
22 Tīkla izveides darbi                         gab.  36.00   21   756.00
23 Servera konfigurēšanas un uzstādīšana darbi             gab.  75.00   1    75.00
24 Darba staciju uzstādīšanas darbi                   gab.  18.00   20   360.00
25. Programmu komplekss: Mathlab, Simulink Neural Network tools     gab.  200.00  20   4000.00
26.     AutoCad LT 2002 Licence( min 10 gab.)           gab.  85.00  10   850.00
27.     PowerSim Professional version 6.0             gab.  380.00   2   760.00
28.     PowerSim Motor Drive module 4.0              gab.  170.00   2   340.00
29.     PowerSim Digital Control module 3.0            gab.  170.00   2   340.00
30.     Dators “Laptop”Pentium IV                 gab.  1250.00  2   2500.00
                                SUMMA:             58954.00
LEI direktors                      prof. A. Šnīders
Laboratorijas vad.                   asoc. prof. A.Galiņš
                                             14. pielikums
           Tehnoloģisko procesu programvadības laboratorija
Tehnoloģisko procesu programvadības laboratoriju plānots veidot uz automātikas
laboratorijas bāzes. Esošās laboratorijas iekārtas (60. – 80.gadu) ir morāli un tehniski
novecojušas un prasa radikālu nomaiņu, lai inženierspecialitāšu studenti, īpaši l/s enerģētikā
                                                 142
   un datorzinātnē, varētu apgūt tehnoloģisko procesu automātiskās vadības pamatus atbilstoši
   mūsdienu zinātnes un tehnikas attīstības līmenim šajā nozarē. Tā kā ražošanas procesu
   automatizācijā plaši tiek ieviesta programmējamo adaptīvo daudzkontūru mikrokontrolleru un
   datoru vadības sistēmas, tad laboratorijā nepieciešams uzstādīt procesu automātiskās vadības
   pētniecības stendus un iekārtas, ar kuru palīdzību varētu veikt pētījumus ražošanas procesu
   modernajās vadības tehnoloģijās bakalaura, maģistra un doktora studiju līmeņos.
       LEI Tehnoloģisko procesu programvadības laboratorijas (321.telpa) iekārtas
N.p      Iekārtu nosaukums          Tehniskais raksturojums     Skaits  Summa,
k.                                               Ls
 1.  Daudzfunkcionāla    tehnoloģisko
                     Uz galda novietojams stends ar max
    procesu   automātiskās      izmēriem (1x1,20x0,7 m) (augstums,
                  vadības
    apmācības sistēma PCT 40:     garums,    platums)  un  sekojošu
     līmeņa regulēšana;        struktūru:
     temperatūras regulēšana;      neliela tilpuma ūdens tanks līmeņa
     plūsmas regulēšana;         un    spiediena   automātiskai
     spiediena regulēšana         regulēšanai;
    izmantojot personālo datoru (PC)   neliela tilpuma karstā ūdens tanks
    vai elektronisko vadības paneli    ar elektrisko sildelementu un
                       siltummaini temperatūras automā-
                       tiskai regulēšanai;          1 gab.  12.000
                      1 karstā ūdens sūknis;
                      2 aukstā ūdens sūkņi;
                      3 elektromagnētiskie divpozīciju
                       vārsti;
                      1 proporcionālais vārsts.
                     Instrumentācija:
                      2 temperatūras mērīšanas pārveido
                       tāji (termorezistori vai termopāri);
                      2 diferenciālie ūdens spiediena
                       mērīšanas pārveidotāji;
                      1 pludiņa slēdzis līmeņa kontrolei;
                      1    elektroniskais  (vadāmības)
                       līmeņa mērīšanas pārveidotājs;
                      interfeiss un programma, kas ļauj
                       tieši vadīt procesu ar datoru, kā arī
                       automātiski    regulēt   sūkņu
                       ražīgumu ,vārstu stāvokli un
                       elektrosildītāja jaudu. Iekārtas
                       programmai jānodrošina divpo-
                       zīciju (on/off), proporcionālo (P)
                       un proporcionāli-integrālo-diferen
                       ciālo (PID) regulēšanas likumus.
                       Iekārtas barošana no maiņstrāvas
                       tīkla 220-240V, 50 Hz
2.   Elektroniskais vadības panelis PCT Iekārtas struktūra:
    43                  komerciālais PID kontrolleris ar R
                       S 232 interfeisu un pieslēgšanas 1 gab.    3.500
                       iespēju datoram datu vizualizācijai
                       un uzkrāšanai;
                      4-20 mA interfeisi mērīšanas
                       pārveidotāju pieslēgšanai;
                      S CADA demonstrācijas iespēja;
                      slēdžu kolektors dažādu vadības
                                                   143
                          konfigurāciju saslēgšanai bez
                          ārējiem savienojumiem
3.   Apmācības panelis PCT 19 BR ar Iekārtā ietilpst rūpnieciskais PLC SLC
    rūpniecisko programmējamo loģisko 500 ar 6 analogajām un 8 ciparu
    kontrolleri SLC 500          ieejām, ar 2 analogajiem un 8 ciparu 1 gab.      8.000
                        izejas signāliem un plašām vadības
                        ķēžu variācijas iespējām to pētīšanai
                        un demonstrēšanai
    PCT23SCADA               SCADA programma priekš PCT19 BR 1 gab.        750
4.   Apmācības panelis PCT 20 M       Iekārtā   ietilpst  adaptīvais   PID
    ar rūpniecisko adaptīvo PID kontrolleris ar parametru adaptīvu
    kontrolleri Honeywell UDC 3300     automātiskās iestatīšanas bloku un
                        fuzzy loģikas bloku maksimālā
                        pārregulējuma ierobežošanai, kā arī RS 1 gab.     4.000
                        232   ports   datora   pieslēgšanai;
                        informācijas     vizualizācijai   un
                        uzkrāšanai.
                        Analogās ieejas: 4-20 mA, 0-5 V, 1-5
                        V. Analogās izejas: 0-5 V, 4-20 mA.
                        Releju izejas: N/V kontakts, N/S
                        kontakts. Signalizācijas izejas: N/V
                        kontakts, N/S kontakts.
5.   Frekvenču pārveidotāji VLT       0,37 kW, 3x380 V, frekvences 4 gab.          200 x 4 =
    2803 D                 regulēšanas diapazons 0-50 Hz             = 800
6.   Elektromotori             Asinhronie trīsfāzu elektromotori 0,25        150 x 4 =
                        kW 4 poli, B vai F klases izolācija, 4 gab.      = 600
                        220/380 V
7.   Kontaktori ar siltuma relejiem     Inom = 10A, Unom = 380V,           8 gab.  30 x 8 =
    AC 3                  Usp = 220V                      = 240
8.   Elektroniskie kontaktori ECI 40-3   10 A, 380 V                 4 gab.  4 x 80 =
    elektromotoru mīkstai palaišanai                               = 320
9.   Elektroniskie taimeri ETB       Laika aizture 0,5 ... 20 s/110- 240V     1 gab.  25
    (Laika aizture uz izslēgšanos)     Laika aizture 4 ... 160 s/110- 240V     1 gab.  25
10.   Releji ar laika aizturi uz ieslēgšanos Laika aizture 0,5 ... 30 s/230V       1 gab.  33
    AT1                  Laika aizture 3 ... 300 s/230V        1 gab.  33
11.   Automātiskie trijstūra/        Jauda 2,0 ... 3,3 kW Imax = 25 A
    zvaigznes slēguma palaidēji      Elektromotora     palaišanai    pie 1 gab.  275
    STO 16                 pazemināta sprieguma
12.   Temperatūras sensori          1 x PT 100 kompaktais modelis,        2 gab.  52
    MBT 5250                B klase, -50 ... + 200 oC
13.   Automāti elektromotoru palai-šanai 0,37 kW, 1,0 ... 1,6 A              4 gab.  4 x 30 =
    CTI 25                                            = 120
14.   Motorkonvertors FCM 305 (elektro 0,55 kW, IP 55, 1,4 A,
    -motors ar uzstādītu frekvenču U = 3 x 380 V                    1 gab.  380
    pārveidotāju un vadības bloku)
                                             Summa :  31.153

   22.09.2004.  LEI profesors                   A.Šnīders
                                               15. pielikums
                                                       144
145
146
147
148
149
150

								
To top