Minit Mesyuarat Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan - DOC by Ymw6DiP

VIEWS: 576 PAGES: 10

									                            Selepas Pembetulan Format Minit Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
       Pusat Pengajian Sains Kesihatan Bil 01/03

Tarikh: 21 September 2003
Masa : 9.30 am
Tempat: Bilik Mesyuarat Utama PPSK

Pengerusi JKKP-PPSK: Prof. Madya Dr. Zainul F. Zainuddin
Setiausaha JKKP-PPSK: En. Md Lukmi Ismail
Wakil Majikan: 9 orang
Wakil Pekerja: 11 orang

Kehadiran:

Nama           Peranan 1  Peranan 2            Peranan 3
Prof. Madya Dr. Zainul  Pengerusi  -                -
F. Zainuddin
En. Md Lukmi Ismail   Setiausaha  -                -
Pn. Zawiah Abu Bakar   Wakil    Wakil Pejabat Pentadbiran/   -
             Majikan   Akademik/ B. Staf/ B. Pelajar
                   RIT
En. Jahangir Kamaldin  Wakil     Penyelaras           -
            Majikan
Pn. Rehanah Mohd    Wakil     Pn. Penyelaras         -
Zain          Majikan
Cik Kasmah Wati Pardi Wakil      Wakil Makmal          -
            Majikan    Kejururawatan
Prof. Madya Dr. Syed  Wakil     Wakil Makmal Sains       -
Waliullah Shah     Pekerja    Forensik
Pn. Siti Zabedah Shafie Wakil     Pemangku Wakil Makmal      Wakil Bhg.
            Pekerja    Bioperubatan          Pembelian
En. Shamsul Baharin   Wakil     Pemangku Wakil Makmal      Wakil Bhg.
            Pekerja    Analitik            Peralatan/Bekalan
En. Ishak Morat     Wakil     Wakil Bhg. Bangunan/Ruang    Wakil DK/BT/ B.
            Pekerja                    Seminar
En. Hera Singh     Wakil     Wakil Bhg.           Pemangku Wakil
            Pekerja    Keselamatan/Sisa        Bhg. Pembelian
Dr. Shaharum      Wakil     Wakil Makmal Biologi      -
Shamsuddin       Pekerja    Molekul Lanjutan
Dr. Noor Izani Noor   Wakil     Wakil Makmal Pengkulturan    -
Jamil          Pekerja
Dr. Mohamad       Wakil     Wakil Makmal Analitik      -
Shahjahan        Pekerja
Pn. Hafizah Harun    -       Pemangku Wakil Makmal      -
                   Forensik
En. Mohamad Noor     -      Pemangku Wakil Makmal      -
Mohamad Roze             Sinaran Perubatan
En. Azman Abdul     -      Pemangku Wakil DK/BT/ B.    -
Halim                 Seminar
                                        1
                             Selepas Pembetulan FormatEn. Abdullah Waidi           Pemangku Wakil Bhg.       Pemangku Wakil
Idris                  Bangunan/Ruang          MSA/ Setor UKM
Cik Siti Aishah Hj.   -        Pemangku Wakil Bhg.       -
Ghazali                 Peralatan/Bekalan
Pn. Hartini Mohamad   -        Pemangku Wakil Bhg.       -
                    Keselamatan/Sisa
Cik Che Rabiaah     -        Pemangku Wakil Makmal      -
Mohamed                 Kejururawatan
En. Muhammad Abd.    Jemputan    -                -
Rahman
Cik Nor Shazwani    Jemputan    -                -
Nordin
Cik Sri Rahayu     Jemputan    -                -

Tidak hadir dengan maaf

Prof. Madya Dr.     Wakil Majikan    Pemangku Pengerusi      -
Norazmi Mohd Nor
Prof. Madya Dr. Syed  -          Pemangku Pengerusi
Mohsin Syed Sahil
Jamalullail
Prof. Madya Dr. Ahmad  Wakil Majikan    Wakil Makmal Sinaran     -
Zakaria                   Perubatan
Prof. Madya Dr. Wan   Wakil Majikan    Wakil Makmal Program     -
Abdul Manan Wan               Dietetik
Muda
En. Nor Azmi Zainal   Wakil Majikan    Wakil Pejabat/ Makmal    -
                      UTMM
En. Pim Chau Dam    Wakil Majikan    Wakil Makmal Bioperubatan  -
Pn. Halimatun Saadiah  Wakil Pekerja    Wakil Pejabat Dekan     -
En. Jamaruddin Mat   Wakil Pekerja    Wakil MSA/ Setor UKM     -
Asan
En. Mohd Zaki Selamat  Wakil Pekerja    Wakil Bhg. Aktiviti R&D   -
Cik Wan Suriati Wan   -          Pemangku Wakil Makmal    -
Nik                     Program Dietetik
Pn. Nor Azizah     -          Pemangku Wakil Makmal    Pemangku Wakil
Abdullah                  Biologi Molekul Lanjutan &  Bhg. Aktiviti R&D
                      Makmal Pengkulturan
Pn. Siti Zubaidah    -          Pemangku Wakil Pejabat    -
Abdullah                  Pentadbiran/ Akademik/ B.
                      Staf/ B. Pelajar RIT
Pn. Zarini Ahamed    -          Pemangku Wakil Pejabat    -
Sekeri                   Dekan
Pn. Zamilah Hussin   -          Pemangku Wakil Pejabat/   -
                      Makmal UTMM
                                          2
                          Selepas Pembetulan Format
         Minit Mesyuarat Bil 01/03            Tindakan

Minit 1: Ucapan Aluan Pengerusi

Pengerusi memulakan mesyuarat dengan ucapan salam dan
terima kasih kepada semua yang hadir. Pengerusi, berharap    Makluman
mesyuarat yang akan datang dapat diadakan dengan lebih     semua
sempurna di mana semua ahli dapat menepati masa dan
sentiasa menyemak sebarang pengumuman yang dibuat dari
masa ke semasa pada laman web PPSK.

Mesyuarat telah bersetuju supaya semua ahli dapat “log in” ke
laman berkenaan sekurang-kurangnya sekali seminggu untuk    Semua yang
mendapatkan maklumat terkini iaitu pada setiap hari Selasa.   terlibat
En. Jahangir telah ditugaskan untuk menyemak fail “ log in”
laman web berkenaan. Beliau akan behubung dengan UTMM.
                                Semua yang
Pengerusi meminta supaya setiap ahli menyemak minit       terlibat
mesyuarat penubuhan JKKP-PPSK dan meminta pengesahan.
Cik Kasmah mencadangkan supaya minit berkenaan disahkan. Semua yang
Dr. Shaharum menyokong.                 terlibat

Pengerusi memaklumkan bahawa, mesyuarat akan diteruskan     Semua yang
juga mengikut jadual sekiranya beliau tidak ada. Untuk itu   terlibat
beliau menyerahkan kuasa untuk mempengerusikan
mesyuarat kepada Penyelaras JKKP-PPSK. Mesyuarat hanya     Semua yang
akan diubah sekiranya terdapat hal yang benar-benar tidak    terlibat
dapat dielakkan.

Seterusnya, Pengerusi mempersilakan En. Jahangir untuk
meneruskan mesyuarat.                      Semua yang
                                terlibat
En. Jahangir meneruskan mesyuarat dengan:
   Memperkenalkan Cik Sri Rahayu, Setiausaha JKKPU
    Kampus Kesihatan
   Mengumumkan bahawa dengan bantuan UTMM folder
    JKKP dan OPMS telah diwujudkan pada laman web      Semua yang
    PPSK. Semua pengumuman, aktiviti dan prosedur      terlibat
    berkenaan keselamatan & kesihatan pekerjaan akan
    ditempatkan di situ. Semua ahli jawatankuasa diminta
    sentiasa menyemak laman berkenaan untuk maklumat
    terkini.
   Menerangkan bahawa PPSK masih belum menerima
    beberapa prosedur daripada JKKPU. Beliau akan
    dapatkan daripada Cik Sri Rahayu.
   Memandangkan prosedur yang bakal diterima daripada


                                      3
                          Selepas Pembetulan Format    JKKPU berkaitan dengan agenda 1(Garis panduan
    umum keselamatan makmal, 2 (Garis panduan khusus
    keselamatan makmal),8 (Prosedur keselamatan kimia    Semua yang
    & biologi) & 9 (Prosedur pengurusan sisa kimia &    terlibat
    biologi), En.Jahangir mencadangkan agenda-agenda
    tersebut ditangguh ke mesyuarat akan datang.
    Mesyuarat setuju sebulat suara.
    En. Jahangir memaklumkan, satu agenda baru akan
    ditambah iaitu Format Arahan Kerja (“Work
    Instruction”) bagi peralatan makmal.

Minit 2: Arahan Kerja (WI) Bagi Peralatan Makmal

Dr. Shaharum membentangkan format arahan kerja (WI) bagi
alatan serta contoh arahan kerja yang telah disediakan
(maklumat lanjut sila rujuk “k-object database” pada folder
JKKP & OPMS di laman web PPSK). Satu daripada aspek      Makluman
penting WI ialah bahagian “Safety Precaution”. Semua WI    semua
perlatan yang disediakan mesti memasukkan bahagian ini.

Mesyuarat telah bersetuju untuk menerima pakai format     Makluman
berkenaan. Semua makmal perlu membuat arahan kerja       semua
mengikut format yang disediakan bagi semua alatan yang ada
di setiap makmal.

Mesyuarat juga bersetuju supaya bahagian “How to use me”    Makluman
dalam WI di laminasikan dan ditampal bersesuaian dengan    semua
alatan berkaitan.

Mesyuarat juga telah bersetuju supaya WI disediakan dalam   Makluman
Bahasa Inggeris.Namun begitu, WI dalam bahasa melayu      semua
boleh juga diadakan sebagai tambahan.

Mesyuarat juga telah bersetuju agar dokumen asal diarkibkan  Makluman
di UKM dan hanya salinan diedarkan.              semua

Berkaitan dengan penyenggaraan alatan, mesyuarat
memutuskan:                          Makluman
   Alat yang diperolehi melalui geran, maka kos       semua
    penyenggaraan ditanggung oleh geran berkenaan .
   Bagi alatan yang dibeli oleh PPSK, penyenggaraan
    akan diuruskan oleh PPSK.

Perbincangan lanjut berkaitan dengan dokumentasi &
penyelenggaraan setiap alat akan dibincangkan dengan lebih   Makluman
lanjut dalam Organisasi Pengurusan Makmal Sains (OPMS)     semua
PPSK.


                                     4
                         Selepas Pembetulan Format
Minit 3: Ceramah cara selamat mengendalikan radioisotop
                               Makluman &
Pn. Rehanah akan memaklumkan perkembangan pada        Pn.
mesyuarat akan datang.                    Rehanah
Dekan mencadangkan supaya meminta bantuan Prof. Madya
Ahmad Zakaria.
Pn. Rehanah memaklumkan bahawa kursus berkenaan akan
dijadualkan dalam bulan Oktober 2003.

Minit 4: Poster & simbol keselamatan

Cik Hartini memaklumkan, label dan simbol akan bekalkan    Semua yang
oleh UKKPU, Pulau Pinang. Senarai simbol berkenaan telah   terlibat, En.
diedarkan kepada semua makmal untuk dipilih. Semua      Hera & Cik
pengurus dan penyelia perlu mengambil kesempatan ini untuk  Hartini
menyenaraikan semua simbol yang perlu. Semua makmal
perlu memaklumkan keperluan simbol masing-masing kepada
beliau atau En. Hera sebelum atau pada 23 September 2003.
                               Makluman
En. Jahangir memaklumkan, penguatkuasaan akan dibuat
selepas simbol keselamatan berkaitan ditampal di setiap
makmal.
                               Makluman
Keperluan kot makmal, En. Jahangir membangkitkan       & Cik
keperluan bahan yang sesuai bagi membuat kot makmal.     Kasmah
Dekan menyatakan, sehingga sekarang kita perlu akur dengan  Wati
pemberian universiti. Walaubagaimana pun, perkara ini boleh
diketengahkan kepada mesyuarat Exco Pengarah Kampus,
supaya kot makmal diperbuat daripada bahan yang
bersesuaian dengan keperluan makmal. En.Jahangir
mencadangkan agar cik Kasmah Wati mendapatkan maklumat
berkaitan kain yang sesuai untuk kot makmal
                               En. Lukmi &
En. Hera membangkitkan keperluan mesin basuh untuk      Pn. Zawiah
menbasuh kot makmal dan mesyuarat telah bersetuju supaya
ia dimasukkan kedalam belanjawan 2004. Hal ini kerana
terdapat risiko bahaya sekiranya kot makmal dibawa pulang
untuk dibasuh.
                                     5
                         Selepas Pembetulan Format
Minit 5. Penggunaan pakaian pelindung diri (PPD)

En. Lukmi memaklumkan bahawa keperluan PPD adalah       Makluman
bergantung kepada maklumat yang terkandung di dalam
MSDS. Antara PPD yang dikenalpasti ialah:

   Mata
    Gogal keselamatan kimia sebagaimana yang
    dijelaskan di bawah peraturan OSHA, perlindungan
    mata dan muka seperti peraturan 29 CFR 1910.133    Makluman
    atau European Standard EN166.
    Gogal perlindungan UV
    Gogal keselamatan umum

   Kulit
    Sarung tangan nitrile.
    Pelindung kasut                    Makluman

   Pakaian:
    Memakai pakaian yang sesuai
                               Makluman
   Respirator
    Penuh muka untuk kimia atau patikel
    Separuh muka untuk patikel
   (mengikut peraturan OSHA untuk respirator. Pralatan
                               Makluman
   berkenaan hendaklah diluluskan oleh NIOSH, bila
   perlu.)
                               En. Lukmi &
Mesyuarat juga bersetuju supaya En. Lukmi menyelaras bagi
                               UKM
mendapatkan MSDS. Pada masa yang sama Dr. Noor Izani
telah menyerah CD yang mengandungi MSDS kepada En.
Lukmi.
                                     6
                           Selepas Pembetulan FormatMinit 6: Semak dan senarai peralatan kecemasan.

En. Ishak membentangkan senarai peralatan yang terdapat di
dalam makmal dan tempat-tempat yang tidak selamat atau       Makluman
boleh mendatangkan bahaya di PPSK.

    Lantai yang tidak rata.                 Makluman,
    Pn. Zawiah memaklumkan, bahawa ia telah dimasukkan En. Ishak &
    di dalam senarai ubahsuai dan pembaikian. Status    En. Waidi
    terkini ialah menunggu tindakan daripada pihak
    Cawangan Jabatan Pembangunan.Sebagai langkah
    segera, mesyuarat bersetuju dengan cadangan En.
    Jahangir supaya ia ditanda dengan cat flouresen dan ini
    merangkumi bahagian tangga yang curam. Mesyuarat
    juga bersetuju supaya En. Ishak dan En. Waidi
    mengkoordinasikan proses mengecat berkenaan.

    Daripada senarai alatan keselamatan yang
    dibentangkan, maka mesyuarat bersetuju supaya        Semua yang
    peralatan berikut turut dimasukkan dan pengurus dan     terlibat
    penyelia makmal perlu mengemukakan keperluan
    berkenaan kepada En. Ishak atau En. Waidi untuk
    tindakan lanjut iaitu dimasukkan kedalam belanjawan
    2004. Alatan berkenaan ialah:
      o Peti pertolongan cemas
      o Gebar pemadam api
      o Pemadam api di dalam makmal
      o Kit tumpahan, 2 kit iaitu satu untuk stor kimia dan
       satu lagi akan ditempatkan di UKM.
      o Panduan dan poster keselamatan tercucuk jarum
       yang dikeluarkan oleh HUSM. Bahan ini akan
       diuruskan oleh Cik Kasmah.

    Mesyuarat juga telah bersetuju supaya satu kebuk
    wasap khas untuk asid perklorik disediakan dan
    dimasukkan dalam belanja mengurus 2004 dan akan
    ditempatkan di dalam makmal analitikal.
    Bekas pengumpulan benda tajam perlu ditempatkan di     Pengurus
    setiap makmal dan ia perlulah standard.           makmal
    Mesyuarat telah bersetuju, supaya semua makmal       analitikal &
    menampal senarai nama dan nombor untuk dihubungi      En. Lukmi
    pegawai yang bertanggungjawab di pintu makmal        &Semua
    berkenaan.                         yang terlibat

Dekan menyarankan supaya mereka yang berkenaan
maklumkan kepada Dr. Syed Mohsin, jika terdapat masalah
dengan pihak Cawangan Jabatan Pembangunan khususnya


                                        7
                         Selepas Pembetulan Formatjika tidak mendapat tindakan yang sewajarnya.         Semua yang
Cik Sri Rahayu menyarankan, supaya satu salinan surat turut  terlibat
dihantar kepada UKKP Kampus Kesihatan.

Mesyuarat juga telah bersetuju supaya keperluan peralatan
keselamatan disetiap makmal dibuat dan dimasukkan kedalam   Semua yang
senarai setelah makmal berkaitan berbincang dengan      terlibat
penasihat teknikal masing-masing.

Mesyuarat memutuskan, supaya En. Ishak mendapatkan
spesifikasi kebuk wasap daripada pihak Cawangan Jabatan    En. Ishak
Pembangunan. Ini bertujuan bagi mempastikan alatan
berkenaan berfungsi mengikut spesifikasi.

Minit 7: Peralatan tidak selamat

En. Lukmi memaklumkan, hanya terdapat 2 sahaja alatan yang
tidak selamat digunakan iaitu oven, akibat termostatnya yang Makluman
gagal berfungsi dan pengempar yang terbakar motornya akibat
salah penggunaan.

Minit 8: Stor kimia di UKM

En. Jahangir menerangkan bahawa semua bahan kimia       En.
merbahaya telah dipindahkan daripada UKM ke stor kimia    Jahangir,
yang sepatutnya dan telah disusun mengikut bahaya. En.    En.
Jahangir turut menunjukkan gambar stor berkenaan sebelum   Shamsul,
dan selepas pemindahan. Bagaimanapun, menurut beliau,     En. Hera,
teknik penyusunan perlu dibaiki, oleh itu bahan kimia akan  Dr. Syed
disusun semula. Namun begitu, menurut beliau lagi, terdapat  Waliullah,
masalah untuk melupus sisa kimia yang masih terdapat di    En. Lukmi &
dalam stor berkenaan. Oleh itu, mesyuarat meminta Dr. Syed  UKM
Waliullah membantu menangani masalah pelupusan sisa
berkenaan.
Mesyuarat juga bersetuju supaya Dr. Syed Waliullah
membantu dalam menyemak keserasian bahan kimia yang
disimpan.

Minit 9: Bahan bacaan dan laman web KKP

En. Jahangir memaklumkan, pesanan bahan bacaan telah     Makluman
disampaikan kepada perpustakaan menerusi Pn. Siti Hawa.
Manakala alamat laman web DOSH telah dimaklumkan
kepada semua ahli.
                                     8
                          Selepas Pembetulan FormatHal-Hal Lain

Minit 10: Status bakal pelajar RIT (kesihatan & sekuriti)

 En. Jahangir membangkit isu bahawa terdapat pelajar belum
berdaftar yang melakukan penyelidikan di makmal. Menurut
Pn. Zawiah, sememangnya ia merupakan amalan biasa,       Pentadbiran
pelajar berkenaan melakukan penyelidikan awal sebelum     &
mendaftar. Namun begitu, En. Jahangir mencadangkan agar    Penyelidikan
kehadiran pelajar tersebut turut direkod dan mereka diberi   PPSK
kebenaran rasmi menggunakan makmal. Hal ini akan
memudahkan urusan pengurusan keselamatan makmal dan
penting apabila berlaku kecemasan.


Minit 11: Pemangkuan tugas pengerusi.

  En. Jahangir menjelaskan, hal ini telah pun dimaklumkan   Makluman
  oleh Pengerusi JKKP-PPSK di permulaan mesyuarat.

Minit 12: Kasut khusus di dalam makmal

  Dr. Syed Waliullah, menyarankan supaya kasut khusus    Makluman
  untuk kegunaan di dalam makmal disediakan untuk
  kakitangan dan hendaklah dimasukkan ke dalam
  belanjawan. Bagi pelajar, mereka hendaklah membeli
  sendiri.
  Mesyuarat memutuskan, perkara ini memerlukan kajian
  yang lebih teliti sebelum diterima pakai.

Minit 13: Peralatan yang telah dipasang/komisen.
                                Makluman
  Dr. Syed Waliullah, memaklumkan bahawa peralatan
  yang telah dipasang disesuatu tempat sepatutnya tidak
  dialih ke tempat lain bagi mengelakkan masalah berkaitan
  keselamatan dan teknikal alatan berkenaan timbul.

Minit 14: Jangkamasa mesyuarat

  Pn. Rehanah menyarankan supaya jangka masa         Makluman
  mesyuarat diadakan tidak melebihi 2 jam dan sepatutnya
  ia digunakan bagi mendapatkan kelulusan anggota dan
  bukannya tempat untuk perbincangan yang berlanjutan.
                                     9
                        Selepas Pembetulan FormatMinit 15: Ucapan Penutup

En. Jahangir mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua  Makluman
anggota JKKP-PPSK dan Cik Sri Rahayu yang sudi
memperuntukan masa hadir ke mesyuarat. Beliau turut
meminta supaya setiap ahli menggunakan kemudahan ICT
dengan sepenuhnya supaya masalah komunikasi yang timbul
dapat diatasi dan menerima maklumat terkini berhubung
JKKP-PPSK.


Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 12.15 pm sehingga ke
mesyuarat akan datang pada16 Oktober 2003 jam 2.30 pm.Disediakan oleh:
En. Md. Lukmi Ismail
Setiausaha JKKP-PPSK


Disemak oleh:
PM Dr. Zainul Fadziruddin Zainuddin
Pengerusi JKKP-PPSK
                                    10

								
To top