PODACI OI STRA�IVACIMA POTREBNI ZA BAZU PODATAKA - Download Now DOC by dced0p

VIEWS: 116 PAGES: 16

									                KARTON NAUČNOG RADNIKA

OSNOVNI PODACI
Ime             Branislava
Prezime           Belić
Godina rođenja       1956
Mesto rođenja        Sremski Karlovci
Država           Srbija
Zvanje           Lekar specijalista – transfuziolog-hematolog
Titula           Doktor medicinskih nauka
e-mail           drbbelic@EUnet.yu i bbelic@skupstinavojvodine.sr.gov.yu
Direktni telefoni      021/487-41-28 i 021/456-107
Telefoni lokali
Organizaciona jedinica   Skupština AP Vojvodine
Oblast i uza specijalnost  Transfuziologija, hematologija,
(ključne reči)       transplantaciona medicina, veštačenje

STRUČNA BIOGRAFIJA
Kratka stručna 1984-1986 – RJ ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI, N. SAD:
biografija   lekar opšte medicine u odeljenju za prikupljanje i konzervaciju krvi.
        1986-1989 – ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI, NOVI SAD:
        lekar na specijalizaciji transfuziologije, obavljanje specijalističkog
        staža na Klinikama i Institutima medicinskog fakulteta (Interna
        medicina) hematologija, nefrologija, dijaliza, hemostaza, hirurgija,
        pedijatrija, ginekologija, Zavodu za transfuziju krvi Beograd
        prerada krvi i komponenata, proizvodnja krvnih derivata, itd.
        Tipizacija tkiva i transplantacija/organa-bubrega i kostne srži.
        1989-1995 – ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI, NOVI SAD:
        lekar specijalista, magistar u odeljenju za prenatalnu zaštitu i
        tipizaciju tkiva.
        Tipizacija tkiva i transplantacija, ispitivanje krvi dobrovoljnih
        davalaca na markere transmisivnih bolesti HIV, HbsAg, HCV i
        sifilis, prenatalna zaštita, veštačenje spornog roditeljstva putem
        eritrocitnih i HLA antigena.
        Uža specijalizacija hematologija položila 20.12.1994. zvanje
        subspecijaliste-hematologa.
        1995-1996 – ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI, NOVI SAD:
        načelnik odeljenja za imunogenetska i imunohematološka
        ispitivanja, prenatalnu zaštitu, transmisivne bolesti i HLA tipizaciju
        tkiva, koordinacija rada u laboratoriji za prenatalnu zaštitu,
        imunologiju, transmisivne bolesti, laboratoriji za tipizaciju tkiva i
        organa i u timu za transplantaciju Kliničkog centra Novi Sad.
        1996-2002 – ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI, NOVI SAD:
        direktor Zavoda za transfuziju krvi Novi Sad vođenje celokupnog
        sistema rada, uvođenje sistema kvaliteta i zaštite životne sredine,
        koordinacija rada na upravljanju sistemom kvaliteta, uvođenje
        sistema po zahtevima standarda ISO 9001/verzija 2000,
        resertifikacija za ISO 9001: 2000 i sertifikacija za ISO 14001,
        unapređenje svih segmenata rada. Uvođenje 24 h dežurstva lekara,
        informacionog sistema u celokupni rad zavoda sa izdavanjem krvi i

                         1
        komponenata, putem bar koda.
        Zvanje primarijusa stekla 1998. godine.
        2002-2005 – ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI, NOVI SAD:
        lekar specijalista u odeljenju za transmisivne bolesti, lekar
        specijalista u urgentnoj transfuziju, rad u smenama u urgentnoj
        transfuziji, rad na ispitivanju krvi dobrovoljnih davalaca na
        transmisivne bolesti, izdavanje krvi i produkata od krvi.
        1995-2003 – MEDICINSKI FAKULTET, NOVI SAD:
        Do 1998 – stručni saradnik Medicinskog fakulteta.
        Jul 1998-2003 – docent na predmetu Interna medicina za
                 užu naučnu oblast transfuziologija.
        1997-2003 – član komisije za polaganje specijalističkog ispita iz
               transfuziologije.
        1995-... – mentor za specijalistički staž iz transfuziologije.
        1994-... – MEDICINSKI FAKULTET, BEOGRAD:
        mentor za specijalistički staž iz transfuziologije.
        2005-... – SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE
        VOJVODINE:
        potpredsednik Skupštine AP Vojvodine zadužena za zdravstvo.

STRUČNA BIOGRAFIJA – ZVANJA
R.br. Godina izbora  NASTAVNO-NAUČNA ZVANJA:
   (reizbora)   Asistent-pripravnik, Asistent, Docent, Vanredni profesor,
           Redovni profesor; Istraživač-pripravnik, Istraživač–
           saradnik, Naučni–saradnik,Viši naučni–saradnik, Naučni
           savetnik
1.  1998     Docent

STRUČNA BIOGRAFIJA – DIPLOME
DIPLOMA
Godina         1981
Mesto         Novi Sad
Institucija      Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Naslov diplomskog rada
Oblast         Opšta medicina
MAGISTERSKA TEZA
Godina         1989
Mesto         Novi Sad
Institucija      Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Naslov teze      Frekvencija Kell krvno-grupnog sistema u Vojvodini
Oblast         Transfuziologija-antropologija
DOKTORSKA DISERTACIJA
Godina         1996
Mesto         Novi Sad
Institucija      Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Naslov disertacije   Promene na eritrocitima vezane za toksično dejstvo
            kiseonika
Oblast         Transfuziologija-hematologija


                       2
PRODUKCIJA - CITIRANOST NAUČNIH RADOVA (bez autocitata)

Spisak citata                                   Broj

NAPOMENA: Spisak će biti preuzet od Biblioteke Matice srpske.

PRODUKCIJA - REZULTATI

Spisak rezultata R11                                Broj
 Istaknuta naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja – naučna
 dela recenzovana od strane poznatih inostranih naučnih radnika, objavljena od
 strane izdavača međunarodnog renomea, štampana na jednom od svetskih
 jezika.


Spisak rezultata R12                                Broj   2
 Naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja – naučna dela koja su
 recenzovana u međunarodnim razmenama, štampana na jednom od svetskih
 jezika i izdata od strane renomiranog izdavača.
  1. Belić B. Banje Vojvodine. Monografija; Novi Sad; 2005.
  2. Belić B. Gerontološki centri Vojvodine. Monografija; Novi Sad; 2006.

Spisak rezultata R13                                Broj    6
 Naučna knjiga i monografija nacionalnog značaja – naučna dela koja su
 javno pozitivno ocenjena od strane priznatih naučnih radnika jedne zemlje.
  1. Dokmanović-Đorđević M, Legetić B, Belić B. et al. Krv. čuvar zdravlja i lek. In: Legetić
    B. urednik. Kako sačuvati i unaprediti svoje zdravlje. Novi Sad: Crveni krst Srbije - Crveni
    krst Vojvodine. 1997:59-65.
  2. Kamberović B, Vulanović V, Stanivuković D, Belić B, Jovanović R. Sistem kvaliteta - šta
    treba znati o kvalitetu. Monografija, IIS 1999:42.
  3. Martinov-Cvejin M, Kamberović B, Vulanović V, Stanivuković D, Jovanović R, Belić B.
    Kvalitet u zdravstvenoj zaštiti. Monografija, IIS 2000.
  4. Belić B. HLA sistem i transplantacija. In: Pejin D. urednik. Savremeni trendovi u
    hematologiji. Monografija. Novi Sad: Udruženje hematologa Jugoslavije. 2000:94-107.
  5. Belić B. Zastupljenost krvnih grupa u populaciji Vojvodine. In: Popović D. Đurđev B.
    urednici. Čovek i priroda: zdravlje ljudi u Vojvodini. Novi Sad: Matica srpska. Univerzitet
    u Novom Sadu; 2001:163-70.
  6. Kamberović B, Radlovački V, Belić B, Jovanović R. Sistem upravljanja kvalitetom i
    zaštitom životne sredine. Monografija, IIS 2002:34.

 Udžbenici                                     Broj


Spisak rezultata R21                                Broj
 Poglavlje u knjizi; Pregledni članak u vodećem časopisu, u tematskom
 zborniku radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj određenim naučnim
 oblastima (kategorije R51 - Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja).


                         3
NAPOMENA: pregledni članak je štampani rad koji obrađuje jedan naučni problem sa kritičkim
osvrtom i ličnim doprinosom autora tom problemu.

Spisak rezultata R22                               Broj
 Poglavlje u knjizi, Pregledni članak u časopisu, u tematskom zborniku
 radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti.
 (kategorije R52 - Rad u časopisu međunarodnog značaja).


Spisak rezultata R23                               Broj   1
 Poglavlje u knjizi, Pregledni članak u časopisu, u tematskom zborniku
 radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti.
 (kategorije R61 - Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja).
  1. Belić B. Banjski turizam.Turistički vodič, Novi Sad; 2006.

Spisak rezultata R31 - Tehnička rešenja                      Broj
 Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju, priznati programski
 sistem, nove genske probe na međunarodnom nivou (uz dokaz), Novo rešenje
 makroekonomskog problema, recenzovano i prihvaćeno na međunarodnom
 nivou (uz dokaz).

Obavezno navesti: autore rešenja, naziv tehničkog rešenja, za koga je rešenje rađeno, ko rešenje
koristi, godina kada je rešenje urađeno i ko ga je prihvatio – primenjuje

Spisak rezultata R32 - Tehnička rešenja                      Broj
 Bitno poboljšani postojeći proizvod i tehnologije (uz dokaz), dostignuće u
 tehničkim naukama u zemlji (uz dokaz), Novo rešenje mikroekonomskog
 problema, recenzovano i prihvaćeno na nacionalnom nivou (uz dokaz).


Spisak rezultata R33 - Tehnička rešenja                      Broj
 Prototip; nova metoda; softver, instrument, nova genska proba, mikroorganizmi
 (uz dokaz), izrada nove karte, specijalizovani atlas sa tumačenjima.


Spisak rezultata R34 - Tehnička rešenja                      Broj
Uređivanje kolektivne monografije, autorska izložba muzeja i arhiva (uz
dokaze).


Spisak rezultata R41 - Patent                           Broj
Realizovani patent, soj, sorta i rasa na međunarodnom nivou.


Spisak rezultata R42 - Patent                           Broj
 Realizovani patent, soj, sorta i rasa.
                         4
Spisak rezultata R51 - Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja.        Broj
 Vodeći međunarodni časopis je onaj koji se nalazi u prvih 50% časopisa sa
 Liste SCI po kategorijama nauka/oblasti. Preostalih 50% časopisa sa Liste SCI,
 kao i novi časopisi (osnovani pre 3-5 godina), odnosno časopis koji se izdaje u
 zemlji i koji ima međunarodnu redakciju sastavljenu od naučnika iz najmanje
 pet zemalja i ima međunarodnu recenziju, a izdaje ga međunarodna naučna
 institutcija ili vodeća nacionalna institucija i priprada kategoriji R52.


Spisak rezultata R52 - Rad u časopisu međunarodnog značaja.          Broj   1
 Međunarodne časopise i druge navode rangirati (koeficijent R) (prema Science
 Citation *Index-u (Journal Citation Report) odnosno prema kategorizaciji
 radova, verifikovanih od strane odbora Ministarstva.
  1. Poljački M, Gajinov Z, Belić B, Vojvodić S, Matić M. MHC class II antigens in alopecia
    areata. Acta Dermatoven APA, 2002; 11 (2):55-8.

Spisak rezultata R53 - Plenarno predavanje po pozivu na skupu           Broj
međunarodnog značaja štampano u celini (dokaz – originalni poziv).

NAPOMENA: Međunarodni naučni skup je onaj koji organizuje registrovano naučno udruženje ili
registrovana naučna institucija, ima međunarodnu selekciju i recenziju odabranih radova i jedan od
svetskih jezika za saopštavanje i publikovanje radova. Ovo važi kako za skupove u zemlji, tako i za
skupove van zemlje.

Spisak rezultata 54 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja          Broj   10
štampan u celini.
  1. Belić P, Belić B. Contribution to diagnostic and the treatment of spleen ruptures in
    children. College International de hirurgiens (Reunion de la section Francaise). Faculte de
    medecine, Jun 2-3, Nantes, 1989:1-3.
  2. Belić P, Dekleva N, Belić B, Komarčević A. Biological membranes and skin defects in
    pediatric surgery, International College of Surgeons, Proceedings of the 16th European
    Federation Congress, Jerusalem, 1989:35-38.
  3. Poljački M, Stojanović S, Belić B, Đuran V, Subotić M, Đuričić S. Associazione tra
    antigeni del locus HLA-DR e tumori epicutanei maligni. Atti dellegiornatte Italo-Jugoslave
    di dermatologia, San Giovani Rotondo, ed. Michele Lomuto, Italia, 18-20 ottobre, 1990;
    1:281-8.
  4. Belić P, Tomašević V, Belić B, Mačvanin Đ,: Liver Echinococcus cysts in children. Lund
    Hospital, Proceedings of the 8th International Course and Conference on Advanced
    Hepato-pancreatico-Biliary Surgery, Lund, 1990:115-119.
  5. Belić P, Rebić S, Belić B, et al. The treatment of injured spleen by ligation of A. Lienalis,
    Prague II Edition, Prague, 1994:39-41.
  6. Borišev V, Belić P, Borišev Lj, Belić B. Some aspects of effects Hyperbaric oxygenation
    in the animals with brain edema. Aichi Arts center, Proceedings of the 9th International
    symposium on intracranial Pressure, May 16-19, Nagoya, 1994:191-4.
  7. Belić P, Dekleva N, Petrović S, Belić B. Grebeldinger S. The treatment of severe head
    injury with hyperbaric oxygen, Proceeding of the 9th International symposium on
    Intracranial pressure; May 16-19, Nagoya, Japan, 1994.
  8. Belić P, Dekleva N, Belić B, Petrović S. The Brain Injury and Hyperbaric oxygenation–
    retrospective study, Taipei AACNS, Proceedings of the 9th Asian-Australians Congress of
    Neurological Surgery, Taipei, Taiwan, 1995: 250-253.

                         5
  9. Belić B, Poljački M, Belić P, Stojanović S. HLA and malignant epithelial skin tumors. 12th
    International Histocompatibility Workshop and Conference. Proceedings “Genetic
    diversity of HLA: Functional and Medical implications“, St. Malo-Paris, 1996:1-3.
  10. Belić B, Belić P. Connection with histocompatibility of merried couples and unsuccessful
    pregnancy. 12th International Histocompatibility Workshop and Conference Proceedings
    “Genetic diversity of HLA: Functional and Medical implications“, St. Malo-Paris, 1996.

Spisak rezultata R61 - Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja je onaj, Broj       11
koji izdaje nacionalno naučno udruženje ili institucija. Redakcija je sastavljena
od poznatih naučnih radnika, redovno izlazi, ima razmenu sa 10 zemalja u svetu,
ima recenziju od 2 (dva) eminentna recenzenta i ispunjava standarde propisane
uslovima Narodne biblioteke Srbije (izvod i ključne reči na jednom od svetskih
jezika, rezime na jednom od svetskih jezika ISBN i UDC broj, kategoriju rada).
Svaka oblast nauke definiše 1 (jedan), eventualno 2 (dva) časopisa kategorije
»vodeći nacionalni časopis«
  1. Belić P, Lukač I, Mačvanin Đ, Belić B. Slučaj dvostrukog intrakapsularnog parenhimnog
    krvavljenja slezine posle povrede. Med Pregl 1992; 45 (1-2):21-4.
  2. Poljački M, Belić B, Matić B, Đuran V, Subotić M, Stojanović S. Značaj određivanja
    antigena HLA sistema kod malignih epitelnih tumora kože, bazalioma i spinalioma. Med
    Pregl 1992; 1-2: 53-6.
  3. Erceg S, Fabri M, Belić B, Jovanović R, Veselinović V. Transfuziološki aspekti virusnog
    hepatitisa C. Med Pregl 1996; XLIX (9-10): 394-397.
  4. Rakić S, Belić B, Erceg S, Jovanović R, Kulić Ž, Pejin D, Stefanović N, Belić A, Uzurov
    V, Spasojević J. Komplikacija primene transfuzije krvi-aloimunizacija politransfundovanih
    bolesnika. Med.Pregl 1999; LII (9-10): 375-378.Novi Sad: septembar-oktobar.
  5. Jovanović R, Belić B. Implementacija sistema kvaliteta u transfuziološkoj praksi. Med
    Pregl 2000; LIII (3-4): 167-173. Novi Sad: mart-april.
  6. Jovanović R, Belić B. Provera sistema kvaliteta u transfuziološkoj službi. Med Pregl 2000;
    LIII (11-12): 603-606. Novi Sad:novembar-decembar.
  7. Jovanović R, Lučić A, Pejin D, Baltić M, Belić B, Veselinović V. Kriokonzervacija
    trombocita. Bilt Hematol 2000;Vol.28(1;2/3):1-105.
  8. Vojvodić S, Belić B. Ispitivanje antigena HLA sistema u bračnih parova sa rekurentnim
    spontanim abortusima. Med Pregl 2001; 54(1-2): 75-9.
  9. Vojvodić S, Belić B, Popović S. Ispitivanje asocijacije HLA antigena i leukemija u
    populaciji Vojvodine. Med Pregl 2001; 54(3-4): 128-34.
  10. Vojvodić S, Belić B. Distribucija HLA antigena II klase i neravnoteža vezivanja alela u
    populaciji Vojvodine. Med Pregl 2001; 54(5-6):224-8.
  11. Belić B. Krvne grupe Kell sistema u populaciji Vojvodine. Glasnik Antropološkog društva
    Jugoslavije, Beograd, 2005; 40 :119-126.


Spisak rezultata R62 - Rad u časopisu nacionalnog značaja             Broj   7
  1. Jovanović R, Rakić S, Bošnjaković P, Belić B, Pavlović A, Erceg S. Panel test eritrociti za
    identifikaciju antitela. Bilt. transf. 23:1; 49-51, 1995.
  2. Jovanović R, Rakić S, Stefanović N, Belić B. Refraktornost na transfuzije trombocita. Bilt.
    transf. 42:1, 14-16, 1996.
  3. Erceg S, Gligorović V, Spasojević S, Belić B, Jovanović R, Knezević B, Olćan B. i dr.
    Prevalenca anti-HCV antitela HBsAg u davalaca krvi Vojvodine. Bilt. transf. 1996. 42:2;
    23-30.
  4. Vojvodić S, Belić B. Ispitivanje asocijacije pojedinih reumatskih bolesti i HLA B27. Bilt
    Transf 1999; 45 (1-2):69-73.
                        6
  5. Tončev Lj, Belić B. Motivacija i rad sa dobrovoljnim davaocima krvi. Bilt Transf 1999; 45
   (1-2):86-90.
  6. Tončev Lj, Belić B, Jovanović R, Milosavljević M. Kako omasoviti dobrovoljno
   davalaštvo krvi. Časopis udruženja anestezista, reanimatora i transfuzista Jugoslavije.
   Anestezija, reanimacija, transfuzija 2001; Vol. 29 br 1/2: 109-113.
  7. Belić B, Gligorović V, Nedeljković N, Milić S. Blood donation and component therapy. 50
   godina Biltena i 60 godina Instituta za transfuziju krvi Srbije Beograd.Bilt Transf 2004;
   50(1-2): 127-33.

Spisak rezultata R63 - Naučna kritika i polemika                 Broj


Spisak rezultata R64 - Uvodno predavanje na skupu nacionalnog značaja      Broj   2
štampano u celini.
  1. Belić B. Antigeni HLA sistema u alogenoj transplantaciji kostne srži. Naučni skup –
    transplantacija matične ćelije hematopoeze (TMĆH). Medicinska akademija SLD i
    Udruženje hematologa Jugoslavije Beograd, Nov 19. 1997. (Rad je saopšten na: Naučnom
    skupu – transplantacija matične ćelije hematopoeze (TMĆH) Beograd 1997:1-10).
  2. Belić B. Gligorović V. Davalaštvo krvi u Jugoslaviji I Kongres transfuziologa Jugoslavije
    sa međunarodnim učešćem; Beograd, Nov 4-6. 1998. Plenarna predavanja. Bilt Transf
    1998; 44(1):8-12.
NAPOMENA: Nacionalni naučni skup je onaj koji organizuje nacionalno udruženje.
Organizacioni i programski odbor skupa mora imati u sastavu eminentne naučne radnike.

Spisak rezultata R65 - Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan Broj        9
u celini.
  1. Bošnjaković P, Jovanović R, Rakić J, Erceg S, Pavlović A, Đokić M, Belić B. Novija
    dostignuća u transfuziologiji. In: Gudurić B. et al.eds. Savremena naučna dostignuća u
    medicini. Jubilarni simpozijum povodom 30-godišnjice osnivanja Medicinskog fakulteta u
    Novom Sadu: zbornik radova, Novi Sad: Medicinski fakultet. 1990:64-9.
  2. Dimitrijević G, Kočergin-Pavlović A, Belić B, Dimitrijević G. Savremeni pristup izboru
    dobrovoljnih davalaca krvi i najčešći razlozi njihovog privremenog ili trajnog izuzimanja
    od davanja krvi. In: Gudurić B. et al.eds. Savremena naučna dostignuća u medicini.
    Jubilarni simpozijum povodom 30-godišnjice osnivanja Medicinskog fakulteta u Novom
    Sadu: zbornik radova, Novi Sad: Medicinski fakultet. 1990:70-7.
  3. Felle D, Tepavčević P, Čurić S, Vodopivec S, Lenart P, Petrović P, Avramov S, Sedlak V,
    Stošić Z, Negrojević M, Stojić M, Belić B. et al. Razvoj nefrološko-imunološke službe na
    Klinici za interne bolesti i njena dostignuća u transplantaciji bubrega. In: Gudurić B. et
    al.eds. Savremena naučna dostignuća u medicini. Jubilarni simpozijum povodom 30-
    godišnjice osnivanja Medicinskog fakulteta u Novom Sadu: zbornik radova, Novi Sad:
    Medicinski fakultet. 1990:117-21.
  4. Erceg S, Pavlović A, Jovanović R, Bošnjaković P, Rakić J, Belić B. HBsAg kao serološki
    pokazatelj HBV infekcije u davalaca krvi. In: Sovremeni aspekti na virusnite hepatiti;
    1991; Makedonska akademija na naukite i umetnostite: Skopje, 1991:151-6.
  5. Dimitrijević G, Nedeljković N, Belić B. Transfuzija na pragu 2000-te: naše viđenje u
    poređenju sa svetskim iskustvima. Promedika 93: zbornik radova, Novi Sad: Novosadski
    sajam. 1993:45-50.
  6. Jovanović R, Belić B, Radlovački V, Kamberović B. Od sertifikovanog sistema po modelu
    ISO 9001: 1994 do sertifikacije po standardima ISO 9001: 2000 i ISO 14001: 1996 na
    primeru Zavoda za transfuziju krvi Novi Sad. Standardi u medicini 2002. Medica I: 75-81.

                         7
  7. Belić B, Dimitrijević G. Organizacija dobrovoljnog davalaštva krvi u Zavodu za
   transfuziju krvi u Novom Sadu. In: Božin M. urednik. Dijagnostičko terapeutski trendovi u
   internoj medicini i hirurgiji. Monografija. Novi Sad: Novosadski sajam. Institut sa
   kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica. 1996:171-8.
  8. Milanović M, Belić B, Kulić Ž. Učešće zdravstvenih radnika u dobrovoljnom davalaštvu
   krvi In: Božin M. urednik. Dijagnostičko terapeutski trendovi u internoj medicini i
   hirurgiji. Monografija. Novi Sad: Novosadski sajam. Institut sa kardiovaskularne bolesti
   Sremska Kamenica. 1996:179-84.
  9. Belić B. Zastupljenost krvnih grupa u populaciji Vojvodine. In: Popović D, Đurđev B.
   urednici. Čovek i priroda: zdravlje ljudi u Vojvodini. Novi Sad: Matica srpska. Univerzitet
   u Novom Sadu; 2001:163-70.

Spisak rezultata R66 - Autorski tabak leksikografske obrade rečnika SANU     Broj
i Matice srpske.


Spisak rezultata R71 - Plenarno predavanje na skupu međunarodnog         Broj
značaja štampano u izvodu.


Spisak rezultata R72 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja        Broj   67
štampan u izvodu.
  1. Belić P. Belić B. Komarčević A. The role of biological Membrane in Pediatric Surgery.
    Simposium on Hyperbaric Medicine [abstract]. Beograd, Jun 4th-8th, 1989: 29.
  2. Belić P. Dekleva N. Belić B. Komarčević A. Biological membranes and skin defects in
    pediatric surgery .Abstract Book of 16th European federation congress of International
    College of Surgeons, Jerusalim, Nov 12-17, 1989:101.
  3. Belić B. Kočergin-Pavlović A. Kljajić Ð. Milanović M. Dimitrijević G. Lisulov S. et al.
    Transfuzija krvi kao uzrok senzibilizacije na Kell i Lutheran antigene (apstrakt). Bilt
    Hematol Transf 1990; 17(1): 04.05. (Rad je saopšten na VI kongresu hematologa i
    transfuziologa Jugoslavije s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb. 1990: 1-4.
  4. Belić B. Gruden S. Ðokić M. Kočergin-Pavlović A. Fabri M. Popov Ð. et al. Autologa i
    homologa transfuzija u pacijentkinje sa anti-Cellano antitelom (apstrakt) Bilt Hematol
    Transf 1990; 17(1):05.06. (Rad je saopšten na: VI kongresu hematologa i transfuziologa
    Jugoslavije s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb. 1990: 1-6.
  5. Belić P, Tomašević V, Belić B, Mačvanin Đ. Echinococcus liver cysts in children.
    Abstract Book of 8th International Course and Conference on Advanced Hepato-
    pancreatico-Biliary Surgery, May 28-Jun 1, Lund, Sweden, 1990:89.
  6. Belić P, Tomašević V, Belić B. Amniotic membranes and Skin defects in pediatric
    surgery. Abstract Book XIII Congresso Brasileiro de cirugia pediatrica, Sao Paulo, Brasil,
    Okt 7-11, 1990: 016.
  7. Belić P, Belić B. Our results of skin defects with amniotic membranes. Abstract book of
    XVII Meeting of International College of Surgeons, Amsterdam, Jun 23-26, 1991: 200.
  8. Belić P, Belić B, Borišev V, Mačvanin Đ. Brides amniotiques en chirurgie pediatrique.
    Abstract book. 48eme Congres de Chirurgie Pediatrique.Sep 12-14, Paris, 1991: 97.
  9. Belić P, Belić B. Our results of tretment of burns with amniotic membranes. Abstract Book
    of IV European Burns Congress, Barselona, Sep 23-26, 1991.
  10. Dimitrijević G. Dimitrijević G. Kočergin-Pavlović A. Belić B. Milanović M. Dilemma-
    Problem: Whole blood or Haemapheresis (Yugoslav experience nowdays) Proceedings and
    abstracts book. In: 4th regional Congress Internacional society of blood transfusion

                        8
  (ISBT); Barselona. Jun 13-16. 1993:5.14.
11. Belić P, Belić B. Amniotic membranes-a six years expirience. Abstract book of 10 th
  Congress of the Hungarian association of paediatric surgeons with International
  Participation; Szeged, Hungary,Aug 26-28, 1993: 377.
12. Belić P, Belić B, Stojanović S, Jokić R: Conservative non operative treatment of injured
  spleen–whenever is possible. Abstract book and proceeding. Czech Congress of Pediatric
  Surgery and Intensive care with international participation; Prague, 1994:59.
13. Belić P, Belić B, Stojanović S, Jokić R:A rare case of double parenchimal hemorhage
  following the spleen injury. Abstract book and proceeding. Czech Congress of Pediatric
  Surgery and Intensive care with international participation; Prague, 1994: 53.
14. Belić P, Belić B, Jokić R, Stojanović S: The treatment of injured Spleen by ligation of A.
  Lienalis. Abstract book of Czech Congress of Pediatric Surgery and Intensive care, Prague,
  1994:57.
15. Belić P, Belić B. Skin defects and Amniotic membranes–Our Expirience. Annual meeting
  of International College of Surgeons. London, 1994:138.
16. Belić B, Krstić R, Belić P. Pretransfusion preparation for bone marow transplantation .6th
  regional Congress International Society of Blood Transfusion Western Pacific region.
  Abstract book, Seul, Korea, May, 25-27, 1995:120.
17. Veselinović V, Erceg S, Belić B. Prisustvo markera transmisivnih bolesti u dobrovoljnih
  davalaca krvi u Zavodu za transfuziju krvi Novi Sad. In: XII seminar anestezista,
  reanimatora i transfuzista Jugoslavije. Zbornik rezimea Jagodina Maj 11-13. 1995.
  Anestezija reanimacija transfuzija (ART); 1995:21.
18. Belić B, Gruden S, Fabri M, Belić P. Autologus and homologous transfusion in a patient
  with anti-cellano antibody. 6th regional congress of International Society of Blood
  Transfusion, Western pacific region, Abstract book, Seul, Korea, May, 25-27, 1995:111.
19. Belić B, Poljački M, Belić P, Stojanović S. The Association of HLA-DR locus antigen
  with the malignant epithelial skin tumors. Abstract book .5th regional (IV European)
  Congres of International Society of Blood Transfusion, Venezia, Italy, 1995: 276.
20. Šeguljev Z. Vuković B. Injac D. Bačić M. Belić B. Seropositivity to hepatitis C virus in
  haemodialysis patients in Vojvodina (Jugoslavia). Progress in clinical virology joint
  meeting. Prag, Chek republic , Sep 10-14, 1995: 172 (PA/81).
21. Belić P. Belić B. Plastica parietis abdominis anterioris sec Belić. In: XIV Annual
  international Congress of Turkish Association of pediatric surgeons. Pamukkale. Turkey.
  26-30 septembar 1995. Abstracts book and Proceedings; 1995: SB31.
22. Belić P. Belić B. The treatment of spina bifida with amniotic membranes. 9th Asian-
  Australasian Congress of Neurological Surgery. Abstract book; Taipei, Taiwan, Nov 5-10.
  1995:158.
23. Belić P, Dekleva N , Belić B, Petrović S. The Brain Injury and Hyperbaric oxygenation–
  retrospective study, 9th Asian-Australians Congress of Neurological Surgery, Abstract
  book, Taipei, Taiwan. Nov 5-10. 1995: 250.
24. Jovanović R, Belić B, Stefanović N, Erceg S, Rakić S, Spasojević J. Transfusion of non
  leucocyte depleted blood and platelet refractoriness. 24th congress of the International
  society of blood transfusion. Abstracts, 1996:3/4 D-36P.
25. Belić B, Pejin D, Stefanović N, Belić A, Jovanović R. Examining hematological patients
  prior to bone marrow transplatation. 24th Congress of the International Society of Blood
  Transfusion ISBT 96. Makuhari Messe. Japan. March 31- April 5. 1996: Abstracts.
  1996:157(3/4B-11P).
26. Belić B, Pejin D, Stefanović N, Belić A, Belić P. Examining hematological patients prior
  to bone marrow transplatation. Human Immunol 1996; 47(1-2):89P (483). (Rad je saopsten
  na: 12th International Histocompatibility Conference San Malo. Pariz. Apr 12 - May 15,
  1996:1-3).

                       9
27. Belić B, Poljački M, Belić P, Stojanović S. HLA and malignant epithelial skin tumors.
  Abstract book of 12th International Histocompatibility Workshop and Conference, Paris–
  St. Malo, 1996: 342.
28. Belić P, Belić B, Radunović T,Pejakov LJ,Grebeldinger S. Brain oedema in animals and
  hyperbaric oxygenation. Abstract book. Internationale Conference in recent advances in
  neurotraumatology (ICRAN), Riccione, Italy, Sept 8-11 ,1996:241.
29. Belić P, Belić B, Peković V,Grebeldinger S. The lesions of skin and soft tissues after
  injury of peripheral nerves. Abstract book. Internationale conference in recent advances in
  neurotraumatology (ICRAN), Riccione, Italy, Sept 8-11, 1996:229.
30. Belić P, Belić B, Mačvanin Đ, Grebeldinger S. The treatment of big deffects of soft tissues
  with amniotic membranes (video film). The 21st Panhellenican mediterranean congress of
  paediatric surgery; Abstract book. Ancient Amathus. Cyprus; Okt 9-13, 1996:70.
31. Jovanović R. Rakić S. Belić B. Stefanović N. Spasojević J. Platelet refractoriness in
  patients with acute leukemia. 10th meeting of the mediterranean blood club. Abstracts
  book. Solun, Greece, Jun 12-15 1997:145(89).
32. Belić B, Vojvodić S, Belić P. Pretransfusion preparation for bone marrow transplatation.
  European J Immunogenetics, Abstract book of 11th European Congress on
  histocompatibility, Budimpešta, 1997; 24(Suppl 1):101(571).
33. Belić B. Vojvodić S. Disequilibrium linkage in population of Vojvodina. 1st Balkan and
  southeastern European Congres on histocompatibility and immunogenetics
  Euroconference. Abstracts. Solun, Grčka, Jun 6-9.1997: (43).
34. Milanović M. Dimitrijević G. Popović S. Belić B. Immunization to red cell antigens in
  patients with morbus Rendu-Osler-Weber. Joint Congress Innternational Society of Blood
  Transfusion (ISBT) European section. Frankfurt.Germany. Okt 1-4. 1997. Infusionsther
  Transfmed, 1997; 24:265(D-434).
35. Belić B, Kočergin A, Bujandrić N, Jovanović R. Problems of testing volontary blood
  donors on the markers of transmissive diseases. 5th NATO Blood Conference ’98 Civil
  and Military; Book of abstracts. Lisabon. Portugalija. May 24-27, 1998:1-13(150).
36. Nedeljković N. Kolundžija S. Đokić M. Tadić S. Gruden S. Belić B. et al. Yugoslav
  Hemovigilance System. 25th Congress of the ISBT.Oslo, Jun 27-Jul 2. 1998; Vox Sang
  1998:74(Suppl 1):1519.
37. Belić B, Kočergin A, Bujandrić N, Jovanović R. Screening of Blood Donors for Viral
  Markers Using Commercially EIA Test Kits. 25th Congress of the ISBT; Oslo. Jun 27-Jul
  2. 1998; Vox Sang 1998:74(Suppl 1):1045. (Rad je saopšten: 25th Congress of the ISBT.
  Oslo.1998:1-13.).
38. Jovanović R, Belić B, Kamberović B, Radlovački V. ISO Sertification is the first step to
  TQM. 25th Congress of the ISBT; Oslo, Jun 27-Jul 2. 1998; Vox Sang 1998:74(Suppl
  1):1645. (Rad je saopšten: 25th Congress of the ISBT. Oslo.1998:1-17.).
39. Belić B, Pejin D, Jovanović R, Rakić S. The Role of Transfusiology in Bone Marrow
  Transplantation. VII International Congress of the World Apheresis Association WAA.
  Sao Paolo. Brasil. Okt. 1998. Bol Soc Bras Hematol Hemot 1998;
  20(Suplemento):139(B222). (Rad je saopšten: VII International Congress of the World
  Apheresis Association WAA. 1998:1-7.).
40. Belić B, Jovanović R, Rakić S. Information System is Important Part of Quality Assurance
  Programme. VII International Congress of the World Apheresis Association WAA. Sao
  Paolo. Brasil. Okt. 1998; Bol Soc Bras Hematol Hemot 1998; 20(Suplemento):31(A48).
  (Rad je saopšten: VII International Congress of the World Apheresis Association WAA.
  1998:1-8.).
41. Jovanović R, Belić B, Rakić S. Donor selection becomes an important aspect of quality
  assurance.VII International Congress of the World Apheresis Association WAA; Sao
  Paolo. Brasil. Okt. 1998; Bol Soc Bras Hematol Hemot 1998; 20 (Suplemento):59(A158).

                       10
  (Rad je saopšten: VII International Congress of the World Apheresis Association WAA.
  1998:1-7.).
42. Jovanović R. Belić B. Rakić S. Kamberović B. Quality Assurance of Apheresis. VII
  International Congress of the World Apheresis Association WAA; Sao Paolo. Brasil. Okt.
  1998; Bol Soc Bras Hematol Hemot 1998: 20 (Suplemento):187 (C120). (Rad je saopšten:
  VII International Congress of the World Apheresis Association WAA. 1998:1-9.).
43. Belić P, Belić B, Šarac D: Hyperbaric oxygenation and cerebral metabolism in Brain
  Edema- experimental study. Abstract book of neurotrauma , Magdeburg, 1998:230.
44. Belić P, Belić B, Šarac D: Some results after injury of peripheral nerves. Abstract book of
  neurotrauma, Magdeburg, 1998:230.
45. Jovanović R. Belić B. Rakić S. Kulić Ž. Određivanje vrednosti hemoglobina davalaca kao
  kriterijum za davanje krvi.Zdruzenie na medicinski laboranti i sanitarni tehnicari na R.
  Makedonia; Ohrid. Makedonija. Okt 1998. Zbornik: 51.
46. Jovanović R. Belić B. Rakić S. Kamberović B. From ISO 9001 to TQM. VI Regional
  European Congres of ISBT. Abstracts, Jerusalem, Izrael, May 9-13, 1999:103.
47. Milanović M. Dimitrijević G. Rakić S. Belić B. Beneficial effect of manual plasmapheresis
  in child with polyeradiculoneuritis–A case presentation. VI Regional European Congres of
  ISBT. Abstracts, Jerusalem, Izrael, May 9-13, 1999:107.
48. Belić B. Jovanović R. Rakić S. The influence of written Quality System procedures on
  apheresis process quality improvement in blood transfusion Institute Novi Sad. 12th ESFH
  Congres; Abstracts. Malmö, Sweden, Sep 11-15. 1999:1(EPR 1).
49. Veselinović V, Jovanović R, Belić B, Rakić S. Određivanje vrednosti hemoglobina
  davalaca kao kriterijum za davanje krvi. XV Seminar anestezista, reanimatora i
  transfuzista Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Zbornik rezimea, 2000:32.
50. Jovanović R. Belić B. Kamberović B. Radlovački V. From ISO 9001 through ISO
  9000/2000 to TQM. 26th Congress of the ISBT; Vienna. Austria. Jul 9-14. 2000;
  Abstracts. Vox Sang 2000; 78(Suppl 1):P 658. (Rad je saopšten na: 26th Congress of the
  ISBT. 2000:1-12.).
51. Jovanović R. Belić B. Kamberović B. Radlovački V. Quality management with audits26th
  Congress of the ISBT; Vienna. Austria. Jul 9-14. 2000; Abstracts. Vox Sang 2000;
  78(Suppl 1):P 659. (Rad je saopšten na: 26th Congress of the ISBT. 2000:1-7.).
52. Belić B. Budakov P. Education in transfusiology.26th Congress of the ISBT; Vienna.
  Austria. Jul 9-14. 2000; Abstracts.Vox Sang 2000; 78(Suppl 1):P 564. (Rad je saopšten na:
  26th Congress of the ISBT. 2000:1-9.).
53. Belić B. Quality System (ISO 9001) Applied in transfusion. 26th Congress of the ISBT;
  Vienna. Austria. Jul 9-14. 2000; Abstracts.Vox Sang 2000; 78(Suppl 1): P 665. (Rad je
  saopšten: 26th Congress of the ISBT. 2000:1-9.).
54. Petrović I. Anđelić M. Belić B. Čanković-Kadijević M. Dragišić Lj. Đokić M. et al. ‘’Life-
  line’’ The Yugoslav Red Cross school for blood donation instructors. 26th Congress of the
  ISBT; Vienna. Austria. Jul 9-14. 2000; Abstracts. Vox Sang 2000; 78(Suppl 1):P 324.
55. Milanović M. Dimitrijević G. Rakić S. Belić B. Beneficial effect of manual plasmapheresis
  in child with polypadiculoneuritis – A case presentation.26th Congress of the ISBT;
  Vienna. Austria. Jul 9-14. 2000; Abstracts. Vox Sang 2000; 78(Suppl 1):P 230.
56. Jovanović R, Belić B, Kamberović B. Sertifikacija sistema kvaliteta u zavodu za
  transfuziju krvi Novi Sad. XV Seminar anestezista, reanimatora i transfuzista Jugoslavije
  sa međunarodnim učešćem. Zbornik rezimea, 2000:21.
57. Poljački M, Gajinov Z, Belić B, Vojvodić S. Učestalost pojedinih antigena II klase HLA
  sistema kod alopecije areate. 16. Kongers dermatovenerologa Jugoslavije sa
  međunarodnim učešćem, Igalo, Jugoslavija, 20-23 septembar, 2000; 43.
58. Belić B. Blood groups among the population of Vojvodina. Abstracts.4th Balkan Meeting
  on Human Genetics; Novi Sad , Jugoslavia. Aug 24-26. 2000; BJMG 2000; 3(2): 3.2. (Rad

                       11
    je saopšten na: 4th Balkan Meeting on Human Genetics 2000:1-10.).
  59. Belić B. Blood transfusion Institute, Novi Sad is winner Yugoslav acknowlegment quality
    for 2000 year. Abstract book. VII European Congress; Paris. Franse. Jul 15-18. 2001;
    Transf Clin Biol 2001; 8 (Suppl 1):193s (P308). (Rad saopšten na: VII European Congress
    2001:1-12).
  60. Jovanović R, Belić B, Kamberović B. Internal Quality Audits in Transfusion Practice.
    Transfusion Clinique et Biologique-Journal de la Societe Francaise de Transfusion
    Sanguine 2001; Vol. 8 - Suppl.1: 199.
  61. Poljački M. Gajinov Z. Belić B. Vojvodić S. Role of class II antigens in the appearance of
    alopecia areata. 10th Congress European Academy of dermatology and venereology;
    Munich, Germany, Okt 10-14, 2001; JEADV 2001; 15 (Suppl 2): 203(P17-39).
  62. Stojšić M. Vukavić T. Blomberg BM. Belić B. Hadnađev Lj. Vučković N. et al.
    Subklinička celijakija otkrivena serološkim skriningom. IV jugoslovenska
    gastroenterološka nedelja. XVIII gastroenterološki dani SLD. V hepatološki simpozijum
    SLD; Beograd. Nov 2001; Arch Gastroenterohepatol 2001; 20 (Suppl 9): 59-60.
  63. Veselinović V, Jovanović R, Belić B. Bakteriološka kontrola produkata krvi. Oktobarski
    susreti zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem, Tara 2001. Zbornik 2001:
    120.
  64. Tabak O. Đurić J. Belić B. Maksimović M. Erić S. Agbaba D. HPLC determination of
    sodium chloride, glucose, mannitole and adenine in SAGM. Drug analysis 2002
    symposium; Bruges. Belgium. Apr 21-25. 2002; Abstract book 2002:61(P016). (Rad je
    saopšten na: Drug analysis 2002 symposium; 2002:1-9.).
  65. Belić B. The list of unrelated stem hematopoiesis cell donors.Abstracts. 27th Congress of
    ISBT, Vancouver, Canada, Aug 24-29. 2002; Vox Sang 2002; 83 (Suppl 2): 93(P282).
    (Rad je saopšten: 27th Congress of ISBT. 2002:1-11.).
  66. Jovanović R. Belić B. Kamberović B. Radlovački V. From system certified in accordance
    with ISO 9001:1996 model to certification in accordance with ISO 9001: 2000 and ISO
    14001:1996 standards requirements in Blood Transfusion Institute Novi Sad. 27th
    Congress of ISBT; Vancouver. Canada. Aug 24-29. 2002; Vox Sang 2002; 83(Suppl 2):
    73(P223).
  67. Belić B. Stajić A. Šumec E. Blood-donor ship in provincial administration. XXIXth
    Congress of ISBT; Cape Town.South Africa. Sept 2-7. 2006; Vox Sang 2006; 91(Suppl
    3):190(P402).


Spisak rezultata R73 - Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan Broj        42
u izvodu.
  1. Belić B, Ðokić M. AB0 i Rh krvno-grupni sistem u populaciji Novog Sada i okoline. (Rad
    saopšten na: XXIV naučni sastanak antropološkog društva Jugoslavije; Vršac. Juna 3-6.
    1985:1-3.).
  2. Belić B, Ðokić M. Rizik od senzibilizacije antigenima Kell sistema (apstrakt) Bilt Hematol
    Transf 1988; 16(1):8.18.
  3. Jovanović S, Belić B, Ðokić M. Ispitivanje antigena HLA sistema u dijagnostikovanju
    reumatskih oboljenja. In: II kongres zdravstvenih radnika Jugoslavije. Zbornik rezimea
    Pula. Okt 9-13, 1989. (Rad saopšten na: II kongresu zdravstvenih radnika Jugoslavije.
    Pula, 1989: 1-7.).
  4. Belić B, Ðokić M. HLA tipizacija u veštačenju spornog roditeljstva. (Rad saopšten na:
    XXIX kongresu Antropološkog društva Jugoslavije. Banja Luka. Maja 28-31. 1990:1-6.).
  5. Jovanović S, Belić B, Đokić M. Značaj HLA sistema u transplantaciji bubrega. XI
    Seminaru zdravstvenih radnika Jugoslavije; Šibenik. Apr 25-28. 1990. (Rad saopšten na:
    XI Seminaru zdravstvenih radnika Jugoslavije; Šibenik. 1990:1-8.).

                        12
6. Bošnjaković P, Erceg S, Jovanović R, Rakić J, Kočergin-Pavlović A, Belić B.Usmerena
  hemoterapija u nas [apstrakt]. Bilt Hematol Transf 1990; 17 (1): 05.08.
7. Kočergin-Pavlović A, Kljajić Đ, Kolar O, Belić B, Dimitrijević G. Greške u Rh-hr
  fenotipiziranju kao mogući i stvarni uzrok Rh imunizacije. Bilt Hematol Transf
  1990;17(1): 04.07.
8. Dimitrijević G, Belić B, Kapetanović M, Kočergin-Pavlović A, Rakić J. Uticaj
  plazmafereze na vrednosti imunoglobulina kod davalaca plazme. Bilt Hematol Transf
  1990; 17(1):10.04.
9. Pejin D, Popović S, Spasojević J, Mihajlović M, Stefanović N, Pecić J, Patić V, Belić B et
  al. Transplantacije kosne srži u bolesnika sa teškim oblikom aplastične anemije. Bilt
  Hematol Transf 1990;17(1): 23.05.
10. Dimitrijević G, Belić B, Kočergin-Pavlović A, Milanović M, Lisulov S, Kolar O. Retki
  krvno-grupni sistemi u dobrovoljnih davalaca krvi - rezultat pilot studije . Bilt Hematol
  Transf 1990;17(1): 20.05.
11. Belić B. Veštačenje spornog roditeljstva. Transfuziološki dani Beograd. Sep 23-24. 1993.
  (Rad saopšten na: Transfuziološkim danima 1993:1-6.).
12. Belić P, Belić B, Mačvanin Đ, Borišev V. Amnionske mebrane kod povrede kože i mekih
  tkiva. Knjiga sažetaka Prvog vanrednog kongresa lekara Srbije, Beograd, 1993:321, Acta
  Chirurg Jugoslav 1994; Suppl 1.
13. Jovanović S, Belić B. Veštačenje spornog roditeljstva u Zavodu za transfuziju krvi Novi
  Sad. In: XII seminar anestezista. reanimatora i transfuzista Jugoslavije. Zbornik rezimea.
  Jagodina Maj 11-13. 1995. Anestezija reanimacija transfuzija (ART); 1995:21.(Rad
  saopšten na: XII seminar anestezista. reanimatora i transfuzista Jugoslavije. 1995:1-9.).
14. Jovanović R, Belić B, Bošnjaković P, Rakić S, Tončev Lj. Priprema komponenata krvi na
  klinikama u Novom Sadu. Kongres zdravstvenih radnika Jugoslavije sa međunarodnim
  učešćem. Herceg Novi. Igalo. Jun 5-10. 1995:1.
15. Belić B, Krstić R, Konstatinidis N, Gebauer E. Nova iskustva u pretransfuziološkom
  ispitivanju i pripremi dece. obolele od akutne leukemije za transplantaciju kostne srži. Bilt
  Hematol 1995; 23(1-2):59.
16. Belić P, Belić B, Peković V, Marić D. Nov i jedinstven pristup u lečenju opekotina. In: IX
  kongres Udruženja za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju Jugoslavije sa međunarodnim
  učešćem,zbornik sađetaka, Okt 12-14, Beograd, 1995:76.
17. Jovanović R, Cvejin M. M, Belić B. Uloga doma zdravlja u dobrovoljnom davanju krvi.
  In:Prvi simpozijum domova zdravlja SRJ sa međunarodnim učešćem.Novi sad,Septembar
  1995;Zbornik radova,Novi Sad:Dom zdravlja, 1996: 243.
18. Milanović M, Belić B. Dimitrijević G. Učešće zdravstvenih radnika u dobrovoljnom
  davalaštvu krvi. Susreti zdravstvenih radnika Jugoslavije sa međunarodnim učešćem.
  Herceg Novi. Jun 2-7. 1997. (Rad saopšten na: Susreti zdravstvenih radnika Jugoslavije sa
  međunarodnim učešćem. Herceg Novi, 1997:1-6.).
19. Jovanović S, Belić B, Vojvodić S. Ispitivanje limfocitotoksičnih antitela kod
  politransfundovanih pacijenata. Susreti zdravstvenih radnika Jugoslavije sa međunarodnim
  učešćem. Herceg Novi. Jun 2-7. 1997. (Rad saopšten: Susreti zdravstvenih radnika
  Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Herceg Novi, 1997:1-3.).
20. Belić B, Tončev Lj, Andrić A. Dobrovoljno davalaštvo krvi u Vojvodini. Prvi
  Jugoslovenski kongres o dobrovoljnom davalaštvu krvi; Vrnjačka Banja Nov 7-8 .1997.
  apstrakt. Bilten 1 1997:44. (Rad je saopšten na: Prvi Jugoslovenski kongres o
  dobrovoljnom davalaštvu krvi. Vrnjačka Banja. 1997:1-7.).
21. Tončev Lj, Belić B, Batak S. Osnovni razlozi pada davalaštva krvi u Vojvodini. Prvi
  Jugoslovenski kongres o dobrovoljnom davalaštvu krvi; Vrnjačka Banja Nov 7-8. 1997.
  apstrakt. Bilten 1 1997:43. (Rad je saopšten na: Prvi Jugoslovenski kongres o
  dobrovoljnom davalaštvu krvi. Vrnjačka Banja. 1997:1-5.).

                       13
22. Jovanović S, Belić B, Vojvodić S, Gajić Lj. Transfuziološka priprema pacijenata za
  transplantaciju organa. 5 kongres anestezista. reanimatora i transfuziologa Jugoslavije.
  Zbornik rezimea Kotor. Apr 27-30.1998. (Rad je saopšten na: 5 kongres anestezista.
  reanimatora i transfuziologa Jugoslavije. Kotor 1998:1-3.).
23. Veselinović V, Kočergin-Pavlović A, Belić B, Bujandrić N, Spasojević S, Erceg S, et al.
  Naša iskustva u serološkim ispitivanjima virusnog hepatita C kod DDK. 5 kongres
  anestezista, reanimatora i transfuziologa Jugoslavije. Zbornik rezimea Kotor. Apr 27-30,
  1998. (Rad je saopšten na: 5 kongres anestezista. reanimatora i transfuziologa Jugoslavije.
  Kotor 1998:1-8.).
24. Tončev Lj, Belić B. Motivacija i rad sa dobrovoljnim davaocima krvi. I Kongres
  transfuziologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem; Beograd. Nov 4-6. 1998. Zbornik
  sažetaka.Bilt Transf 1998; 44(2):72(144).
25. Bujandrić N. Belić B. Kočergin-Pavlović A. Veselinović V. Pantić R. Klačar S. et al.
  Serološka ispitivanja dobrovoljnih davalaca krvi na markere transfuzijskih transmisivnih
  infekcija. I Kongres transfuziologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem; Beograd. Nov
  4-6. 1998;. Zbornik sažetaka.Bilt Transf 1998; 44(2):69(P137). (Rad saopšten na: I
  Kongres transfuziologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. 1998:1-12.).
26. Vojvodić S. Belić B. Jovanović S. Gajić Lj. Ispitivanje asocijacije pojedinih reumatskih
  bolesti HLA B27 antigena. I Kongres transfuziologa Jugoslavije sa međunarodnim
  učešćem; Beograd, Nov 4-6, 1998. Zbornik sažetaka.Bilt Transf 1998; 44 (2):25 (49).
27. Veselinović V. Jovanović R. Belić B. Rakić S. Određivanje vrednosti hemoglobina
  davalaca kao kriterijum za davanje krvi. XV seminar anestezista reanimatora i transfuzista
  Jugoslavije sa međunarodnim učešćem; Aranđelovac. Apr 17-21. 2000; Zbornik rezimea.
  Časopis Udruženja anestezista. reanimatora i transfuzista. (Rad je saopšten na: XV seminar
  anestezista reanimatora i transfuzista Jugoslavije sa međunarodnim učešćem 2000:1-4.).
28. Jovanović R, Lučić A, Pejin D, Baltić V, Belić B, Veselinović V. Kriokonzervacija
  trombocita. Bilt Hematol 2000;Vol.28(1;2/3):1-105.
29. Rakić S. Dimitrijević G. Jovanović R. Belić B. Nepovoljni efekti primene transfuzije krvi i
  krvnih sastojaka u Zavodu za transfuziju krvi Novi Sad.XI hematološki dani; Beograd, Sep
  2000; Bilt Hematol 2000;28(1;2/3): 88(PP36).
30. Pejin D. Popović S. Savić A. Rakić S. Belić B. Vojvodić S. et al. Rezultati alogene i
  singene TMĆH na klinici za hematologiju u Novom Sadu XI hematološki dani; Beograd.
  Sep 2000; Bilt Hematol 2000; 28(1; 2/3): 61(US39).
31. Vojvodić S. Belić B. Popović S. Ispitivanje asocijacije HLA antigena i leukemija i
  populaciji Vojvodine. XI hematološki dani; Beograd. Sep 2000; Bilt Hematol 2000; 28(1;
  2/3):79(PP04). Rad je saopšten: XI hematološkim danima. 2000:1-10.).
32. Stojšić M. Vukavić T. Blomberg B .M. Belić B. Hadnađev Lj. Vučković N. et al.
  Subklinička celijakija otkrivena serološkim skriningom. IV Jugoslovenska
  gastroenterološka nedelja, XVIII gastroenterološki dani SLD, V hepatološki simpozijum
  SLD; Beograd, Arch Gastroenterohepatol Nov 2001; 20 (Suppl 9): 59-60.
33. Belić B. Gajinov Z. Poljački M. Vojvodić S. Učestalost pojedinih antigena II klase HLA
  sistema kod alopecije areate. Apstrakt 16 kongresa dermatovenerologa Jugoslavije. Igalo.
  Sep 20-23. 2000:43(54Kamenarević D, Jovanović R, Belić B. Rad mobilne ekipe Zavoda
  za transfuziju krvi. Stručna konferencija Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine. Zbornik
  rezimea, 2002.
34. Veselinović V, Jovanović R, Belić B. Rukovanje odpadnim materijalom aspekt zaštite
  životne sredine. Stručna konferencija Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine; Banja
  Koviljača. Apr 23-27. 2002; Zbornik radova 2002: 44(27).
35. Tončev LJ. Belić B. Jovanović R. Milosavljević M. Vaspitno-motivacioni rad u davalaštvu
  krvi. Stručna konferencija Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine; Banja Koviljača. Apr
  23-27. 2002; Zbornik radova 2002: 46(30).

                       14
  36. Kamenarović D. Jovanović R. Belić B. Rad mobilne ekipe Zavoda za transfuziju krvi u
    2001 godini. Stručna konferencija saveza zdravstvenih radnika Vojvodine; Banja
    Koviljača. Apr 23-27. 2002; Zbornik radova 2002: 45(28).
  37. Jelić N, Jovanović R, Belić B. Podoban davalac-preduslov za bezbednu krv. Stručna
    konferencija Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine. Zbornik rezimea, 2002.
  38. Belić B. Transplantacija tkiva- formiranje liste nesrodnih davalaca matične ćelije
    hematopoeze. 2 kongres transfuziologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem; Beograd.
    Okt 30 – Nov 1. 2002; Bilt Transf 2002; 48(1-2): 110(56). (Rad je saopšten: 2 kongres
    transfuziologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. 2002:1-9.).
  39. Belić B. Komitet za transfuziju krvi – hemovidžilans. 2 kongres transfuziologa Jugoslavije
    sa međunarodnim učešćem; Beograd. Okt 30 – Nov 1. 2002; Bilt Transf 2002; 48(1-2):
    133(100). (Rad je saopšten na: 2 kongres transfuziologa Jugoslavije sa međunarodnim
    učešćem. 2002:1-5.).
  40. Belić B. Krvne grupe ABO i Rh sistema u populaciji Vojvodine.II Simpozijum Republike
    Srpske sa međunarodnim učešćem.Jahorina; Zbornik sažetaka; Apr 23-25. 2004:2.
  41. Belić B. Krvne grupe Kell sistema u populaciji Vojvodine.XLIII Kongres Antropološkog
    Društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem; Čačak; Izvodi iz saopštenja; Maj 26-30.
    2004: 37.
  42. Belić B. Antigeni HLA sistema u populaciji Vojvodine.XLVI Kongres Antropološkog
    Društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem; Banja Junaković-Apatin; Izvodi iz
    saopštenja; Maj 29-jun 02. 2007: 30.

Spisak rezultata R81 - Odbranjena doktorska disertacija.            Broj  1
  1. Belić B. Promene na eritrocitima vezane za toksično dejstvo kiseonika, doktorska
    disertacija, Transfuziologija-hematologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom
    Sadu, Novi Sad, 1996, str. 108.

Spisak rezultata R82 - Odbranjena magistarska teza.                Broj  1
  1. Belić B. Frekvencija Kell krvno-grupnog sistema u Vojvodini, magistarska teza,
    Transfuziologija-antropologija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
    Novi Sad, 1989, str. 58.

 Prevodi                                     BrojPRODUKCIJA – UČEŠĆE NA PROJEKTIMA

Spisak projekata                                  Broj 2
  1. Značaj određivanja antigena HLA sistema kod malignih epitelnih tumora kože, bazalioma i
    spinalioma, saradnik, Pokrajinsko Ministarstvo za nauku AP Vojvodine, 1991.
  2. Čovek i Priroda, saradnik, odeljenje za prirodne nauke ''Matice Srpske'', 2000.


PRODUKCIJA – VOĐENJE MAGISTARSKIH TEZA

Spisak magistarskih teza                             Broj
                        15
PRODUKCIJA – VOĐENJE DOKTORSKIH DISERTACIJA

Spisak doktorskih disertacija                           BrojPRODUKCIJA - UČEŠĆE U MEĐUNARODNOJ SARADNJI

Spisak učešća u međunarodnoj sradanji                       Broj
  Zajednička istraživanja sa:PRODUKCIJA – RECENZIJA RADOVA U MEĐUNARODNIM ČASOPISIMA

Spisak recenzija                                 BrojPRODUKCIJA – UREĐIVANJE ČASOPISA

Spisak uređivanja časopisa                             Broj   1
  1. Bilten za transfuziologiju, član uređivačkog odbora, recenzent, 1996-..., domaći časopis.
NAPOMENA: Naziv časopisa,Uloga (urednik, kourednik, član uređivačkog odbora, recenzent),
Godine od-do, Klasa časopisa (međunarodni ili domaći)
                        16

								
To top