???????? 2 2 ?????

Document Sample
???????? 2 2 ????? Powered By Docstoc
					             ‫نام های دیگر:‬                        ‫نام ماده شیمیایی:‬

               ‫ایزو نفتول‬         ‫‪C10H8O‬‬          ‫2- هیدروکسی نفتالن‬

               ‫بتا - نفتول‬
                                         ‫کدهای بین المللی ماده:‬
               ‫2- نفتالنول‬  ‫3-19-139:‪CAS NO‬‬

               ‫2- نفتول‬   ‫1919: ‪ICSC‬‬
                   ‫بخش اول: اطالعات مربوط به اجزا و شناسایی مواد شیمیایی مخاطره آمیز‬
‫حدود آستانه های مجاز شغلی معتبر جهانی و یا آستانه کشوری‬

‫)‪ TLV(ACGIH) PEL(OSHA‬حدود آستانه شغلی درصد عناصر‬             ‫ماده شیمیایی،اجزا و ترکیبات آن‬
 ‫کشوری(‪ )AOE‬تشکیل دهنده‬
 ‫ماده شیمیایی‬
 ‫(در صورت‬
   ‫امکان)‬

                                                 ‫نفتول‬
                                 ‫بخش دوم : مشخصه ها فیزیکی/ شیمیایی‬

          ‫وزن مخصوص(وزن مخصوص آب=9)‬           ‫‪281 0C‬‬            ‫نقطه جوش‬

    ‫‪922 0C‬‬                ‫نقطه ذ وب‬         ‫‪2Pa‬‬    ‫فشار بخار (میلی متر جیوه)‬

              ‫میزان تبخیر(استات بوتیل=9)‬          ‫1‬    ‫دانسیته بخار(دانسیته هوا=9)‬

              ‫میزان حاللیت در آب: قابل حل ( میزان حاللیت 019/9 در999 گرم بر میلی لیتر است)‬
        ‫بو و رنگ: سفید مایل به زرد با بوی مشخص‬                ‫شکل فیزیکی: کریستال‬
                                              ‫بخش سوم: خطر آتش گیری و انفجار‬

‫:‪UEL‬‬                                          ‫حدود آتش گیری:‬     ‫نقطه جرقه: ‪913°C‬‬
                                     ‫:‪LEL‬‬

                                                   ‫اقدامات ویژه در اطفاء حریق:‬
                               ‫از پودر، اسپری اب ، فوم ،کربن دی اکسید برای اطفا حریق استفاده شود .‬


                                           ‫مخاطرات غیر معمول ناشی از اشتعال و انفجار:‬
                   ‫قابل احتراق و ترکیب به صورت خرده ریز پراکنده می شود و مخلوط آن با هوا باعث انفجار می شود.‬
                                                               ‫مالحظات:‬                                                   ‫بخش چهارم: واکنش پذیری‬
                                       ‫شرایط قابل اجتناب:‬       ‫پایدار‬    ‫قابلیت پایداری‬


                                                      ‫ناپایدار‬
                                                      ‫ناسازگاری با سایر مواد:‬
                                             ‫تجزیه به مواد یا مواد فرعی مخاطره آمیز:‬

                              ‫شرایط قابل اجتناب:‬   ‫امکان دارد‬    ‫پلی مریزه شدن مخاطره آمیز‬

                                          ‫امکان ندارد‬


                                                 ‫بخش پنجم: مخاطرات بهداشتی‬

           ‫اقدامات اولیه‬            ‫پیشگیری‬                  ‫عالئم‬             ‫تماس‬

    ‫هوای تازه ،استراحت توصیه می شود.‬   ‫محافظت تنفسی بهترین راه پیشگیری‬           ‫سرفه، زخم گلو‬        ‫استنشا قی‬
                                    ‫است .‬

     ‫شستشو و سپس شستن پوست با اب‬    ‫محافظت با دستکش و لباس بهترین راه‬                          ‫پوستی‬
      ‫و صابون از اقدامات اولیه است .‬         ‫پیشگیری پوستی است .‬

      ‫ابتدا شستشو با اب فراوان در مدت‬   ‫استفاده از محافظ صورت یا عینک‬       ‫قرمزی ،درد ، تاری دید‬          ‫چشمی‬
       ‫ایمنی یا محافظ چشم در ترکیب با محافظ زمان طوالنی ( لنز را خارج کنید‬
     ‫تنفسی پیشنهاد می شود( اگر به صورت اگر براحتی ممکن باشد ) مراجعه به‬
           ‫پزشک توصیه می شود.‬               ‫پودر باشد)‬
    ‫شستن دهان با اب و نوشیدن اب بسیار‬   ‫خوردن, نوشیدن, یا سیگار کشیدن در‬    ‫درد های شکمی ،حالت تهوع ،‬         ‫گوارشی‬
    ‫و مراجعه به پزشک توصیه می شود.‬           ‫هنگام کار ممنوع است .‬       ‫استفراغ کردن ،اسهال‬

                                                            ‫مالحظات پزشکی:‬
              ‫بخش ششم: اقدامات احتیاطی و دستور العمل های الزم ایمنی در مواقع استفاده و جابجایی‬

                     ‫اقدامات الزم در مواقعی که ماده شیمیایی در محیط رها و یا پاشیده می شود:‬
‫اجازه ندهید مواد شیمیائی در محیط رها شود و مواد ریخته شده را باید جارو کرد و آن را در ظرف در بسته قرار داد در صورت امکان‬
                            ‫برای جلوگیری از ایجاد ذرات گرد و غبار ابتدا باید انها را نمدار کرد‬                                                   ‫روش دفع مواد زائد:‬                                ‫اقدامات احتیاطی الزم در مواقع جابجایی و انبار نمودن:‬
                        ‫انبار کردن در یک فضای بدون زهکشی یا دارای مدخل فاضالب توصیه می شود.‬


                                                   ‫سایر موارد احتیاطی:‬
                                               ‫بخش هفتم: اقدامات کنترلی‬
                                          ‫موضعی‬
                                                          ‫تهویه‬
                                 ‫مکانیکی (عمومی)‬
                                        ‫تنفسی:‬
                        ‫استفاده از فیلتر تنفسی2‪ P‬توصیه می شود.‬


                                    ‫چشم:‬
   ‫استفاده از محافظ صورت یا عینک ایمنی یا محافظ چشم در ترکیب با محافظ تنفسی‬
                                                   ‫وسایل حفاظت فردی‬
                               ‫پیشنهاد می شود‬

                                     ‫پوست:‬
              ‫محافظت با دستکش و لباس بهترین راه پیشگیری پوستی است‬
                                               ‫بهداشت فردی در محل کار‬

                                                         ‫مالحظات:‬

 ‫سال 1386‬                 ‫گردآوري: حبيبه السادات محسني‬   ‫استاد راهنما: سركار خانم مهندس فاطمه محسن زاده‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:23
posted:2/8/2012
language:Persian
pages:3