Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Z�kladn� �kola J�zsefa Koss�nyiho s VJM by K9cIoI

VIEWS: 0 PAGES: 355

									        ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho s VJM
  Školská 22, 946 57 Svätý Peter, : (0421) 35 76 82 112, fax: (0421) 35 76 940 70

        Kossányi József Alapiskola és Óvoda
Iskola utca 22., 946 57 Szentpéter, : (0421) 35 76 82 112, fax: (0421) 35 76 940 70
        e-mail: zs.vjm@zssvpeter.edu.sk
               ICO: 37861166
1   VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY                        10

1.1   VEĽKOSŤ ŠKOLY                                10
1.2   CHARAKTERISTIKA ŽIAKOV                            10
1.3   CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO ZBORU                     11
1.4   DLHODOBÉ PROJEKTY                              11
1.5   SPOLUPRÁCA S RODIČMI A INÝMI SUBJEKTMI                    12
1.6   PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO–TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY              12
1.6.1  ŠKOLA AKO ŽIVOTNÝ PRIESTOR                         13
1.6.2  PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ
     13

2   CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU               14

2.1   CIELE A ÚLOHY VO VÝCHOVNO-VYUČOVACOM PROCESE NA PRVOM STUPNI ZŠ       14
2.2   PEDAGOGICKÝ PRINCÍP ŠKOLY (VLASTNÉ CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA )      14
2.3   ZAMERANIE ŠKOLY A STUPEŇ VZDELANIA                     15
2.3.1  SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY                            15
2.3.2  SLABÉ STRÁNKY:                               16
2.3.3  STUPEŇ VZDELANIA                              16
2.3.4  PROFIL ABSOLVENTA                             16
2.4   PEDAGOGICKÉ STRATÉGIE                            16
2.5   ZABEZPEČENIE VÝUČBY PRE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI           16
2.6   ZAČLENENIE PRIEREZOVÝCH TÉM                         17

3   VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA                     17

3.1   HODNOTENIE VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV PRÁCE ŽIAKOV               17
3.2   VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV             18
3.3   HODNOTENIE ŠKOLY                              19

4   ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN                              20

V. ročník                                      20
VI. roročník                                    20
VII. ročník                                     20
Voliteľné predmety: Práca s projektami                       21
VIII. ročník                                    21
IX. ročník                                     21

UČEBNÉ OSNOVY                                    23

JAZYK A KOMUNIKÁCIA                                 23
                                           2
5 SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA NA 2.STUPNI ZŠ
S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM                         23

5.1  PRIEREZOVÉ TÉMY                             24
5.2  ROZŠIRUJÚCE UČIVO                            24
5.3  VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A ÚLOHY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A SLOVENSKEJ
LITERATÚRY                                   24
5.4 METÓDY, FORMY A POSTUP VYUČOVANIA SLOVENSKÉHO JAZYKA A SLOVENSKEJ
LITERATÚRY V 5. ROČNÍKU                             27
Ročník: piaty                                  27
Ročník: šiesty                                 33
Ročník: siedmy                                 39
Ročník: ôsmy                                  45
Ročník: deviaty                                 51

6   MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA                        56

6.1 1. FUNKCIA UČEBNÉHO PREDMETU                        56
6.2 2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU                         56
6.3 OBSAH VZDELÁVANIA                              58
Ročník: 5.                                   59
6. ročník                                    66
7. ročník                                    74
8. ročník                                    82
9. ročník                                    87

7   CUDZIE JAZYKY                               95

8   ANGLICKÝ JAZYK                              95

8.1 CIELE VYUČOVANIA ANGLICKÉHO JAZYKA                     95
8.1.1 KOMUNIKAČNÉ JAZYKOVÉ KOMPETENCIE                     96
8.1.2 JAZYKOVÁ KOMPETENCIA                           96
8.1.3 SOCIOLINGVISTICKÁ KOMPETENCIA                       96
8.1.4 PRAGMATICKÁ KOMPETENCIA                          96
8.2 KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI                            97
8.2.1 POČÚVANIE S POROZUMENÍM                          97
8.2.2 ČÍTANIE S POROZUMENÍM                           97
8.2.3 PÍSOMNÝ PREJAV                              98
8.2.4 ÚSTNY PREJAV                               98
Ročník: piaty                                  99
6. ročník                                   101
Anglický jazyk – 7. ročník                           103
8. ročník                                   105
9. ročník                                   107
                                         3
9  CUDZIE JAZYKY – FRANCÚZSKY JAZYK     110

9.1 CIEĽ VZDELÁVANIA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU:  110
9.2 SOCIOLINGVISTICKÁ KOMPETENCIA:      111
Počúvanie s porozumením            111
Čítanie s porozumením             111
Písomný prejav                111
Ústny prejav - dialóg             111
Ročník: siedmy                113

10   NÁZOV PREDMETU: NEMECKÝ JAZYK     116

10.1   MESIAC                116
10.2   CIELE                116
10.3   TÉMA                 116
10.4   POČET HODÍN             116
10.4.1  HODINY, ČAS – SLOVESÁ        116

ČLOVEK A PRÍRODA               117

11   FYZIKA                 117

11.1 CIELE                  117
11.2 OBSAH                  117
6. ročník                   118
Ročník: siedmy                123
8. ročník                   126
9. ročník                   132

12   PREDMET: BIOLÓGIA           135

12.1 CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU    135
12.2 CIELE UČEBNÉHO PREDMETU         135
12.3 KOMPETENCIE V OBLASTI PRÍRODNÝCH VIED:  135
5. ročník                   137
6. ročník                   140
7. ročník                   143
8. ročník                   147
9. ročník                   151

13   CHÉMIA                 154

13.1   CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU  154
13.2   CIELE UČEBNÉHO PREDMETU       154
13.3   ĎALŠIE CIELE             155                        4
8. ročník                        156
9.ročník                         162

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ                   165

14  PREDMET: DEJEPIS                  165

14.1 CHARAKTERISTIKA PREDMETU              165
14.2 CIELE PREDMETU                   165
14.3 ZÁKLADNÉ PREDMETOVÉ KOMPETENCIE (SPÔSOBILOSTI)   166
5. ročník                        168
6. ročník                        170
7. ročník                        173
8. ročník                        175
9. ročník                        179

15  GEOGRAFIA                      182

15.1 CHARAKTERISTIKA PREDMETU              182
15.2 CIELE PREDMETU V PREPOJENÍ NA KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE  182
15.3 OBSAH VZDELÁVANIA                  183
Rozdelenie obsahu do ročníkov v základnej škole     184
Ročník: piaty                      186
6. ročník                        190
Ročník: siedmy                      194
8. ročník                        198

16  OBČIANSKA NÁUKA 5. ROČNÍK              205

16.1 CHARAKTERISTIKA PREDMETU              205
16.2 CIELE PREDMETU                   205
6. ročník                        208
7. ročník                        210
8. ročník                        213
9. ročník                        214

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI            217

17  PREDMET: MATEMATIKA                 217

17.1 CIELE UČEBNÉHO PREDMETU:              217
17.2 OBSAH VZDELÁVANIA UČEBNÉHO PREDMETU         217
5. ročník                        218
6. ročník                        221
7. ročník                        226                              5
8. ročník                             230
9. ročník                             234

18  INFORMATIKA                          237

18.1 UČEBNÉ OSNOVY ZAHŔŇAJÚ V SEBE NASLEDOVNÉ OKRUHY:       237
18.2 CIELE PREDMETU                        237
Ročník: piaty                           239
6 ročník                              244
7 ročník                              245
8 ročník,                             247
9 ročník                              249

UMENIE A KULTÚRA                          252

19  PREDMET: HUDOBNÁ VÝCHOVA                   252

19.1 CHARAKTERISTIKA PREDMETU:                   252
19.2 CIELE PREDMETU                        253
Ročník: piaty                           254
6. ročník                             258
7. ročník                             261
8. ročník                             263

20  VÝTVARNÁ VÝCHOVA                       266

20.1 CIEĽOM PREDMETU                        266
5. ročník                             266
6. ročník                             270
7. ročník                             272
8. ročník                             274
9. ročník                             277

ZDRAVIE A POHYB                          280

21  PREDMET ●TELESNÁ VÝCHOVA                   280

21.1 CIELE UČEBNÉHO PREDMETU                    280
21.1.1 1. CHARAKTERISTIKA VZDELÁVACEJ OBLASTI ZDRAVIE A POHYB   280
21.1.2 2. CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA  280
21.1.3 3. OBSAH                          280
21.2 PREHĽAD TEMATICKÝCH CELKOV                  281

22  PREDMET: POHYBOVÁ PRÍPRAVA                  293
                                   6
5. ročník                  293

23  PRÁCA S PROJEKTAMI           300

5. ročník                  300
6. ročník                  302
7. ročník                  303
8. ročník                  305

24  NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA           311

24.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU  311
24.2 CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU       311
24.3 VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE    313
Ročník: piaty                315
Ročník: šiesty                321
Ročník: siedmy                324
Ročník: ôsmy                 326
Ročník: deviaty               329

25  ETICKÁ VÝCHOVA             332

25.1 CIELE UČEBNÉHO PREDMETU         332
25.2 OBSAH                  332
5-9.ročník                  334

26  TECHNIKA                337

26.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU  337
26.2 CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU       337
26.3 VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE    337
26.4 ZÁKLADNÉ PREDMETOVÉ KOMPETENCIE     338
Ročník –piaty                339

27  SVET PRÁCE               341

8. ročník                  341

28  NEMECKÝ JAZYK  - 2. CUDZÍ JAZYK    345

Ročník: ôsmy                 345

29  VÝCHOVA UMENÍM             349
                        7
7. ročník  349
       8
Školský vzdelávací program
Pre 2. stupeň ZŠ
                   Názov - motto
                „Vedomosti patria všetkým“
Vzdelávací program
Stupeň vzdelania ISCED 2
Dĺžka štúdia päť rokov
Vyučovací jazyk: maďarský
Študijná forma – denná
Druh školy: štátna

Predkladateľ:
Názov školy : ZŠ Józsefa Kossányiho s VJM – Kossányi József MTNy Alapiskola
Adresa: Školská 22, 946 57 Svätý Peter
IČO: 37861166
Riaditeľ školy: RNDr. János Bukovszky
Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. Dionýz Bóna
Ďalšie kontakty

Zriaďovateľ: obec
Názov: Obec Svätý Peter
Adresa: Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
Kontakty :Ing. Jozef Jobbágy-starosta
Platnosť dokumentu do
                          Podpis riaditeľa
                                       9
1 Všeobecná charakteristika školy

Naša škola po druhej svetovej vojne otvorila brány pre žiakov prvého ročníka dňa 1.9.1949.
Žiaci druhého a tretieho ročníka začali chodiť do školy s vyučovacím jazykom maďarským v
máji 1950. Vyučovanie prebiehalo v budove bývalej katolíckej školy až do roku 1960. Vtedy
odovzdali novú budovu ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a ZŠ s vyučovacím jazykom
maďarským. V školskom roku 1999/2000 sme oslavovali 50. výročie znovuzrodenia našej
ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Počas 53 rokov viac ako 100 našich bývalých žiakov
ukončilo VŠ alebo univerzitu. Teraz z našich absolventov devätnásti navštevujú nejakú
univerzitu alebo vysokú školu. Na počesť 50. výročia znovuzrodenia našej školy sme vydali
pamätnú knihu pod názvom „Naša škola“ – „A mi iskolánk“. 19.12.2000 bolo slávnostné
odovzdávanie novej telocvične.
Od 1. januára 2002 naša škola dostala právnu subjektivitu a stala sa správcom spoločných
budov.
 Od 1. júla 2002 podľa zákona 416/2001 Z.z. sa stal zriaďovateľom našej školy Obecný úrad
vo Svätom Petre.
Od 1. 9 . 2003 škola nesie čestný názov – ZŠ Józsefa Kossányiho s VJM. József Kossányi
(1908-1988) je významným rodákom obce – bol básnikom a učiteľom na tunajšej škole.
Škola je rozmiestnená do dvoch budov:
hlavná budova- tu sa nachádza šesť tried a odborné učebne
budova ŠKD, kde sa nachádzajú triedy školského klubu a tri bežné triedy (I. stupeň).


1.1 Veľkosť školy
Naša škola je plnoorganizovaná škola s 158 žiakmi. Školské budovy sa nachádzajú na okraji
obce v tichom prostredí v bývlom parku Zichyha kaštieľa. V budovy spoločne používa naša
a tunajšia plneorganizovaná ZŠ s VJS. Počet žiakov podľa ročníkov:
Prvý ročník 14                  Šiesty ročník 12
Druhý ročník 17                 Siedmy ročník 13
Tretí ročník 15                 Ôsmy ročník 17
Štvrtý ročník14                 Deviaty ročník 22
Piaty ročník 22


1.2 Charakteristika žiakov
Školu navštevujú žiaci z našej obce (a dvaja žiaci zo susednej obce Dulovce). Žiaci sú zo
všetkých sociálnych skupín a dosahujú väčšinou dobré a veľmi dobré výsledky v prospechu.
Pedagógovia individuálnou starostlivosťou a špeciálnymi metodickými postupmi zabezpečujú
vzdelávanie a všestranný rozvoj ich osobnosti s prihliadaním na konkrétne poruchy učenia
a správania. Taktiež pomáhajú pri výbere a umiestnení do stredných odborných škôl, kde je
predpoklad bezproblémového zvládnutia štúdia. Škola rešpektuje špecifické potreby žiakov
s ŠVVP, títo žiaci sú integrovaní do bežných tried.                                            10
1.3 Charakteristika pedagogického zboru
Na škole pracuje 15 pedagogických pracovníkov (z toho 2 vychovávateľky), jedna
knihovníčka (na polovičný úväzok) a dvaja THP pracovníci.
Odborná spôsobilosť učiteľov je na veľmi dobrej úrovni (každý vyučujúci je odborne
spôsobilý, 9 učiteľov má ukončenú I. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu). Traja učitelia
majú rozšírenú aprobáciu. Učitelia sa každoročne zúčastňujú na ďalšom vzdelávaní ktoré
organizujú metodické centrá a Zväz maďarských učiteľov na Slovensku. Naša škola takisto
každoročne organizuje kurzy pre učiteľov na rôzne témy ohľadne vzdelávania a rozširovania
vedomostí.
Na škole pracuje výchovný poradca, koordinátor pre enviromentálnu výchovu a drogovú
prevenciu.
Žial nakoľko naša škola patrí medzi menšie školy s menším počtom vyučujúcich, nie každú
hodinu vyučuje učiteľ s aprobáciou daného predmetu. Preto by bolo potrebné aby učitelia
najmä na druhom stupni si rozšírili aprobáciu a to najmä o cudzie jazyky, dejepis a zemepis.

Pedagogický zbor školy:
Riaditeľ školy
RNDr. Bukovszky János – apr. matematika - fyzika
Zást. riaď.
Mgr. Bóna Dionýz – chémia-biológia- informatika

Mgr. Sýkorová Adrianna – I. stupeň
Mgr. Bencsíková Agneša – I. stupeň
Mgr. Fekeč Peter – I. stupeň
Mgr. Bukovszky Nóra – I. stupeň
Mgr. Kajanová Anikó – matematika-fyzika
Mgr. Fekečová Zita – slov. jaz. – hud. výchova
Mgr. Palušíková Andrea – maď. jaz. – občianska vých.
Mgr. Csalava Gizella – matematika - biológia
PaedDr. Laczaová Zlatica – I. stupeň – maď. jaz.
Mgr. Konkolyi František – I. stupeň – tel. výchova
Mgr. Fekečová Zita – slov. jaz. – francúzky jaz.
Sárközi Anasztázia - knihovníčka
Pócsaová.Agneša – katechetka, vychovávateľka1.4 Dlhodobé projekty
S projektmi ktoré tradične organizujeme na našej škole, spestríme každodenný školský život.
Rôznorodosť akcií umožňuje, aby každý žiak našiel takú aktivitu, ktorá vyhovuje jeho
záujmom. Tieto projekty sú obľúbené a očakávané. Kladieme dôraz nielen na
motiváciu zapojenia sa žiakov, ale aj na ocenenie a hodnotenie projektov. Do projektov
zapájame rodičov a deti MŠ.
   Projekty na našej škole:
   Zber druhotných surovín dvakrát ročne
   Oslavy národných sviatkov
   Týždeň správnej životosprávy a drogovej prevencie                                             11
    Environmentálna exkurzia do chránených oblastí okresu
    Predvianočné sviatočné prípravy – remeselnícke a ručné práce
    Marec mesiac kníh- štvortýždňový projekt k výchove čitateľstvu
    Pestré dni- na počesť Józsefa Kossányiho
    Jarné sviatočné prípravy- remeselnícke a ručné práce
    Lyžiarsky kurz
    Futbalový turnaj žiakov
    Športový deň z netradičných hier- floorball, softball
    Ochrana prírody- Deň Zeme
    Infovek
    Deň školských knižníc
    MSIT Academy
    Festival rozprávok1.5 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Škola spolupracuje s viacerými inštitúciami (MŠ Pivničná, Občianske združenie Dieťa
budúcnosti, Rada školy, ZMR pri ZŠ, CSEMADOK, Klub dôchodcov, pedagogicko-
psychologická poradňa v Komárne, miestny športový zväz, družobné školy z MR, ZMPS
atď. ).
Uzavreli sme zmluvu o spolupráci s Angyalffy Mátyás Általános Iskola z MR s ktorou
každoročne organizujeme spoločné kultúrne a športové podujatia..
 Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca so Zväzom maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ
Józsefa Kossányiho s VJM a s radou školy. ZMR a rada školy zasadá ročne minimálne
štyrikrát. Na zasadnutiach sa zúčastňuje s pravidla riaditeľ alebo zást. riaditeľa. Spolupráca je
najmä v oblastiach rozvoja a smerovanie školy, pri organizovaní kultúrnych (vianočné oslavy,
spomienkový deň na básnika J. Kossányiho atď.) a športových akcií (športový deň na počesť
pridelenia čestného názvu, deň detí atď.).
Dobrá je spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou v Komárne a s špeciálnym
pedagógom v Hurbanove. Každoročne sa psychológ zúčastňuje zápisu do prvého ročníka.
Naši žiaci s ŠVP sa pravidelne zúčastňujú konzultácií so psychológom a špeciálnym
pedagógom.1.6 Priestorové a materiálno–technické podmienky školy
Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne : telocvičňu, odbornú učebňu pre
vyučovanie fyziky a chémie, dve učebne výpočtovej techniky: v prvej sa nachádza 22
počítačov pre žiakov, učiteľský počítač a dataprojektor v druhom v menšom máme 11
počítačov a dataprojektor, jazykové laboratórium so slúchadlovou zostavou pre 18 žiakov,
vlastné miestnosti pre žiakov ŠKD (kútik výpočtovej techniky, miestnosť určená na využitie
voľného času), knižnicu s bohatým knižným fondom. Tieto odborné učebne umožňujú plne
realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.


                                               12
Vybavenie tried je v dobrom stave- každá trieda disponuje s novými lavicami a stoličkami, s
keramickou tabuľou, počítačom ktorý je pripojený na školský server cez školskú lokálnu sieť.
Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a
vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy.
Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia.
Škola má k dispozícii vonkajšie multifunkčné ihrisko a školské ihrisko ktoré je v
nevyhovujúcom stave a potrebujeme doň investovať.
Počas školského roka sme doplnili veľké množstvo moderných učebných pomôcok, čo
umožnilo tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie.
Stravovanie žiakov a pracovníkov ZŠ sa realizuje vo vedľajšej školskej jedálni.
Veľkým problémom je nedostatok učební v hlavnej budove (tu sídli aj ZŠ s VJS), a preto tri
triedy (I. stupeň) sú premiestnené do vedľajšej budovy (bývalá materská škola). Problémom je
aj zlý stav sociálne miestností (WC). Tieto problémy by sa mali pomocou projektu 3.1 rozvoj
školskej infraštruktúry, ktorú obec ako zriaďovateľ podalo, riešiť.


 1.6.1 Škola ako životný priestor

Kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb. Skrášlenie
okolia školy sa snažíme docieliť s výsadbou zelene v areáli školy, esteticky vybavenými
triedami.
K príjemnej atmosfére prispieva možnosť využívania počítačov aj mimo vyučovania a počas
prestávok hrať stolný tenis. Pekne vyzdobené chodby oživí aj pravidelné vysielanie školského
rozhlasu ktoré pripravujú a moderujú žiaci sami. Žiaci môžu svoju kreativitu rozvíjať aj pri
redigovaní školského časopisu SULI-BULI. O priateľskej atmosfére svedčí aj skutočnosť, že
priestory školy sú aj po vyučovaní rušné.


 1.6.2 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a
    vzdelávaní

Škola má vypracované bezpečnostné predpisy (BOZP a OP) ktoré sú dostupné pre každého
zamestnanca v tlačenej verzie a v digitálnej na školskom serveri.
Každý zamestnanec sa zúčastňuje dvojročne pravidelného školenia z bezpečnostných
predpisov. Žiaci sa oboznamujú so základom bezpečnosti v škole na triednických hodinách
a na začiatku roka na hodinách ktoré sa uskutočňujú špecializovaných učebňách. V každej
špecializovanej učebne a v telocvični je vyvesený prevádzkový poriadok, ktorého
dodržiavanie kontroluje vyučujúci. Je vypracovaný a pravidelne skúšaný Požiarny
a evakuačný plán, Na miestach určených Pracovníkom HaZZ sú umiestnené hasiace prístroje,
na škole je vytvorená protipožiarna hliadka, zástupca zamestnancov pravidelne kontroluje
dodržiavanie BOZP.    Zamestnanci sú povinní akékoľvek porušenie BOZP hlásiť
zamestnávateľovi.
Pravidelne sa uskutočňuje revízia kotolne (ročne), telocvičného náradia (ročne), elektrického
vedenia (dvojročne). Nedostatky sa odstraňujú priebežne podľa výsledkov revízií .                                             13
2 Charakteristika školského vzdelávacieho programu

Výber cieľov je dlhodobá záležitosť. Závisí od toho, akého žiaka chceme vychovať, čo
chceme dosiahnuť, a akým spôsobom to môžeme dosiahnuť.

2.1 Ciele a úlohy vo výchovno-vyučovacom procese na prvom stupni ZŠ
Ciele:
   po nástupe do školy v deťoch udržiavať a ďalej vyvíjať prirodzenú otvorenosť
    a záujem o poznávanie a učenie sa
   zachovať hravosť detí, pomocou kolektívnych činností v školskom prostredí rozvíjať
    ich zmysly a schopnosti
   docieliť, aby žiaci boli vnímaví voči vlastnému okoliu, prírode, v sociálnych stykoch
    a neskôr voči vyšším spoločenským hodnotám
   žiakom dať priestor na hru a pohyb, viesť ich k správnej a zdravej životospráve
   v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sprostredkovať žiakom elementárne
    poznatky a rozvíjať ich základné schopnosti
   Úlohy:
   naša pedagogická práca je v prvom rade zameraná na individuálne rozvíjanie
    schopností každého žiaka
   rozvíjanie zodpovednosti, vytrvalosti a emocionálnych schopností staviame na
    prirodzenú zvedavosť a záujem detí
   vytvárať základy k osvojeniu techniky učenia sa
   venovať zvýšenú pozornosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
    a žiakom pochádzajúcich zo slabšieho sociálneho prostredia
   vychovávať žiakov k pozitívnemu prístupu ku kultúrnym a národným hodnotám a úcte
    k práci
   výchova k humanizmu a tolerancii
   výchova k samostatnosti
   rozvíjať schopnosť tímovej práce


2.2 Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )
 Škola umožní všetkým študentom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo
všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch .Ďalším cieľom školy je výchovno-vzdelávaciu
činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní
kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.
Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme,
schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.
Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole.                                            14
Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so
zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.
Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu,
sociálne cítenie a hodnotové orientácie.
Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov.
V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých
a slobodných ľudí.
Našim cieľom je aj posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast,
podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka, skvalitniť spoluprácu s rodičmi,
verejnosťou.


2.3 Zameranie školy a stupeň vzdelania
  "Kto nepozná prístav, do ktorého pláva, tomu žiaden vietor nie je dosť dobrý. "
                                    SENECA
Ako základná škola sa snažíme všestranne rozvíjať osobnosť žiaka. Výchovno-vzdelávaciu
činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní
kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.
Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme,
schopného seba motivácie k celoživotnému vzdelávaniu.
Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole.
Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so
zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.
Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu,
sociálne cítenie a hodnotové orientácie.
Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov.
V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých
a slobodných ľudí.

 2.3.1 Silné stránky školy
 - pestrá školská i mimoškolská a krúžková činnosť
 - realizácia viacerých aktivít
 - integrácia žiakov so špeciálno- pedagogickými potrebami
 - zapojenosť a úspešnosť žiakov v rôznych súťažiach
 - priebežné zlepšenie materiálnych podmienok školy
– možnosť navštevovania UŠ priamo v škole – hra na klavíri, výtvarné umenie
 – dobre vybavená školská knižnica s kvalifikovanou zamestnankyňou
 - dobré podmienky pre rozvoj osobnosti žiakov
 - integrácia IKT
 - PC gramotnosť učiteľov
 -spolupráca so zriaďovateľom, MŠ,
 - integrácia ekologickej výchovy – triedenie odpadu
 - počítačová gramotnosť žiakov
                                           15
 2.3.2  Slabé stránky:

- zlý stav školských budov
- nedostatok priestorov (napr. chýbajú kabinety, aula)
- Nevyhovujúca spolupráca s rodičmi – nedostatočný záujem o školské aktivity, slabá
návštevnosť RZ
- slabá kvalifikovanosť pri vyučovaní cudzích jazykov


 2.3.3 Stupeň vzdelania
ISCED 2


 2.3.4 Profil absolventa
Absolvent 2.stupňa ZŠ by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole,byť schopný
vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v
spoločnosti, byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať
kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií,
osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa
porozumieť mu a chrániť umelecké diela, byť si vedomý svojich kvalít.
 Pre žiakov aj rodičov je to vstupná informácia, ktorá rozhoduje do značnej miery o tom, či si
školu vyberú. Snažíme sa vzdelávanie robiť tak, aby žiaci mali potrebné vedomosti a
zručnosti, ale aby všetky svoje vedomosti, zručnosti, schopnosti dokázali aj správne využiť
pri realizácii úloh.
Sme škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa nevzdávame ani úlohy výchovy, preto chceme, aby
náš absolvent bol aj usilovný, svedomitý, samostatný, čestný.
2.4 Pedagogické stratégie

 Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, samostatné a tímové projekty,
dlhodobé samostatné práce.
 Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní.
Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery.
Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.
Dôležitým odporúčaním do budúceho šk. roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne
hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.


2.5  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
a. V ročníkoch 1-4 sa každoročne vyskytnú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami. Zabezpečíme im individuálny prístup, sú integrovaní do bežnej triedy.
individuálny výchovno-vzdelávací program – vypracuje vyučujúci po konzultácii so
špeciálnym pedagógom a so zákonným zástupcom                                              16
hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov – podľa metodických pokynov číslo CD-2004-
12003/23597/1:095 zo dňa 31.8.2004

  b. Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia v spolupráci s prevádzkovateľom
zabezpečíme výhody pri stravovaní, pri zabezpečení školských pomôcok. Na zabezpečenie
materiálnych potrieb na tieto výhody využívame pomoc nadácií.

c.  Žiakom s nadaním poskytujeme materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie (špeciálne
učebnice, encyklopédie, učebné pomôcky, výpočtová a rozmnožovacia technika a pod.), prácu
v špeciálnych krúžkoch – matematický, logické hry, dramatický, športový, výtvarný,
hudobný.


2.6 Začlenenie prierezových tém
Dopravnú výchovu zabezpečíme formou kurzu hneď v prvých dňoch septembra, aby sme
žiakov naučili bezpečne sa správať na cestách. (enviromentálna výchova, prevencia drogovej
závislosti, výchova k manželstvu a rodičovstvu)3 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie žiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy

3.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde
má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce,
návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie
formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. Hodnotenie budeme
robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Pri
hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa
bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.

Hodnotenie žiakov prebieha na základe § 55 školského zákona. Hodnotenie môže byť :
slovné hodnotenie
klasifikácia
kombinácia slovného hodnotenia a klasifikácie


                                             17
Neklasifikované predmety sú nasledovné: výtvarná výchova, hudobná výchova, občianska
výchova, telesná výchova, náboženská výchova, etika
Prospech v jednotlivých predmetoch sa klasifikuje nasledovne:
výborný – kitűnő (1)
chválitebný – dicséretes (2)
dobrý – jó (3)
dostatočný – elégséges (4)
nedostatočný – elégtelen (5)
Z predmetov matematika, maďarský jazyk a slovenský jazyk na konci prvého, druhého,
tretieho a štvrtého štvrťroka sa píše obsiahla písomka.
Z predmetov dejepis, fyzika, chémia, biológia, informatika, zemepis, nemecký jazyk, anglický
jazyk sa píšu písomky z tematického celku.
Hodnotenie písomky prebieha na základe nasledovných tabuliek:
Dosiahnutý výsledok                hodnotenie
100% - 90%                    výborný – kitűnő (1)
89% - 75%                     chválitebný – dicséretes (2
74% - 50%                     dobrý – jó (3)
49% - 25%                     dostatočný – elégséges (4)
24% - 0%                     nedostatočný – elégtelen (5)

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami
veľmi dobré (1)
uspokojivé (2)
menej uspokojivé (3)
neuspokojivé (4)

Celkové hodnotenie žiaka sa na konci prvého a druhého
polroka vyjadruje na vysvedčení takto:
prospel s vyznamenaním,
prospel veľmi dobre,
prospel,
neprospel.
Na konci prvého štvrťroka a na konci tretieho štvrťroka dostanú žiaci hodnotenie vo forme
odpisu katalógového listu, v ktorom je klasifikácia na základe hore uvedených kritérií v
číselnej forme.
Výsledná klasifikácia vo vysvedčení sa vzniká na základe minimálne troch priebežných
klasifikácií a na základe celoročného výkonu žiaka. Ak výsledná klasifikačná známka sa
výrazne líši od aritmetického priemeru známok získaných počas školského roka, vyučujúci je
povinný to odôvodniť na klasifikačnej pedagogickej porade.


3.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Hodnotenie zamestnancov sa bude prebiehať v troch rovinách:


                                             18
Hodnotenie navrhujú vedúci PK a MZ na základe výkonu a aktivity učiteľa. V bodovom
hodnotení sú zahrnuté hospitácie, výsledky, krúžky, doučovanie, aktivity mimo nadčasu
a projekty.
Zástupca riaditeľa: hodnotí celoročnú prácu učiteľov, hlavne: iniciatívnosť, samostatnosť,
aktivity nepedagogického charakteru.
Riaditeľ: na základe návrhu vedúcich PK a MZ a zástupcu riaditeľa rozhoduje o forme
a výšku hodnotenia. K výslednému hodnoteniu môže požiadať o vzájomné hodnotenie
učiteľov, hodnotenie učiteľov žiakmi alebo rodičmi.


3.3 Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia je:
- aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú
požiadavky na ne kladené,
- aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.
Dôraz je kladený na:
konštatovanie úrovne stavu,
zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.
Hodnotenie je zverejnené vo forme VYHODNOCOVACEJ SPRÁVY, ktorá sa zverejňuje do
15. októbra v každom roku na webovej stránke školy.


Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

Podmienky na vzdelanie
Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
Prostredie – klíma školy
Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania
Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Výsledky vzdelávania
Riadenie školy
Úroveň výsledkov práce školy

Kritériom pre nás je:
Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
Kvalita výsledkov

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
Dotazníky pre žiakov a rodičov
Dotazníky pre absolventov školy
Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach
SWOT analýza
                                            19
4 Školský učebný plán

V. ročník
Vzdelávacia oblasť         predmety               Počet hodín   Poznámky
                                         5.ročník
Jazyk a komunikácia         Slovenský jazyk            4
                  Prvý cudzí jazyk           3
                  Maďarský jazyk            5
Matematika a práca s informáciami  Matematika              4
                  Informatika              1
Človek a spoločnosť         Dejepis                1
                  Geografia               1
                  Občianska výchova           -
                  Náboženská výchova/etika       1
Človek a hodnoty          Etická výchova / náboženská výchova  1
                  Chémia                -
                  Biológia               2
                  Fyzika                -
Umenie a kultúra          Výtvarná výchova           1
                  Hudobná výchova            1
Zdravie a pohyb           Telesná a športová výchova      2
                  Pohybová príprava           1
                  Technika               1
                  Práca s projektami          1
Voliteľné predmety
Pohybová príprava, práca s projektami
VI. roročník
Vzdelávacia oblasť         predmety               Počet hodín   Poznámky
                                         6.ročník
Jazyk a komunikácia         Slovenský jazyk            5
                  Prvý cudzí jazyk           3
                  Druhhý cudzí jazyk          -
                  Maďarský jazyk            5
Matematika a práca s informáciami  Matematika              4
                  Informatika              2
Človek a spoločnosť         Dejepis                1
                  Geografia               1
                  Občianska výchova           1
Človek a hodnoty          Etická výchova / náboženská výchova  1
                  Chémia                -
                  Biológia               2
                  Fyzika                1
Umenie a kultúra          Výtvarná výchova           1
                  Hudobná výchova            1
Zdravie a pohyb           Telesná a športová výchova      2
                  Práca s projektami          1

Voliteľné predmety: Práca s projektami
VII. ročník
Vzdelávacia oblasť         predmety               Počet hodín   Poznámky
                                         7.ročník


                                                   20
Jazyk a komunikácia         Slovenský jazyk            5
                  Prvý cudzí jazyk           3
                  Druhý cudzí jazyk           -
                  Maďarský jazyk            5
Matematika a práca s informáciami  Matematika              4
                  Informatika              2
Človek a spoločnosť         Dejepis                1
                  Geografia               1
                  Občianska výchova           1
Človek a hodnoty          Etická výchova / náboženská výchova  1
                  Chémia                -
                  Biológia               1
                  Fyzika                2
Umenie a kultúra          Výtvarná výchova           1
                  Hudobná výchova            1
                  Výchova umením            1
Zdravie a pohyb           Telesná a športová výchova      2
Človek a svet práce         Technika               -
                  Svet práce              -
                  Práca s projektami          1
Voliteľné predmety: Práca s projektami
VIII. ročník

Vzdelávacia oblasť         predmety               Počet hodín   Poznámky
                                         8.ročník
Jazyk a komunikácia         Slovenský jazyk            5
                  Prvý cudzí jazyk           3
                  Druhý cudzí jazyk           2
                  Maďarský jazyk            4
Matematika a práca s informáciami  Matematika              4
                  Informatika              2
Človek a spoločnosť         Dejepis                1
                  Geografia               1
                  Občianska výchova           1
Človek a hodnoty          Etická výchova / náboženská výchova  1
                  Chémia                2
                  Biológia               1
                  Fyzika                2
Umenie a kultúra          Výtvarná výchova           -
                  Hudobná výchova            -
Zdravie a pohyb           Telesná a športová výchova      2
Človek a svet práce         Technika               -
                  Svet práce              1
                  Práca s projektami          1
Voliteľné predmety: Práca s projektami

IX. ročník
Vzdelávacia oblasť         predmety               Počet hodín Poznámky
                                      9. ročník
Jazyk a komunikácia         Slovenský jazyk            5
                  Prvý cudzí jazyk           2
                  Maďarský jazyk            5
Matematika a práca s informáciami  Matematika              5                                                   21
                 Informatika              2
Človek a spoločnosť       Dejepis                2
                 Geografia               1
                 Občianska výchova           1
Človek a hodnoty         Etická výchova / náboženská výchova  1
                 Chémia                3
                 Biológia               1
                 Fyzika                1
Umenie a kultúra         Výtvarná výchova           1
                 Hudobná výchova            -
Zdravie a pohyb         Telesná a športová výchova      2
                 Práca s projektami          1

Rozširujúce hodiny
9. 2 hodiny týždenne.

Nepovinné hodiny
v 9. ročníku cvičenie z matematiky 1 hodina týždenne..
                                      22
Učebné osnovyJazyk a komunikácia


5  Slovenský jazyk a slovenská literatúra na 2.stupni ZŠ
  s vyučovacím jazykom maďarským

Na našej škole poňatie učebného predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra, jeho
učebný obsah a vyučovacie metódy sú založené na princípoch:
- komunikatívnosti,
- postupného rozvíjania vedomostí, zručností a návykov,
- veku primeranosti
- postupne narastajúcej náročnosti,
- humanity,
- vzájomnej tolerancie a demokracie,
- rešpektujúc individuálne schopnosti,
- ako aj sociálne a jazykové prostredie žiakov.
 Slovenský jazyk je štátnym jazykom v Slovenskej republike a súčasne dorozumievacím
jazykom občanov maďarskej národnosti v styku s národmi a národnosťami na území SR, ale
nie je materinským jazykom žiakov ani vyučovacím jazykom školy. V hierarchii učebných
predmetov je druhým jazykom. Spoločenskou požiadavkou je jeho aktívne zvládnutie.

Akceptujeme:
- rozdielne vývinové charakteristiky žiakov 5.-9. ročníka ZŠ, ako aj skutočnosť, že úroveň
ovládania slovenského jazyka žiakov po absolvovaní 4. ročníka ZŠ sa odlišuje.
- podľa jazykového prostredia žiakov a školy patríme do prostredia, kde sa komunikuje
prevažne v maďarskom jazyku a preto okrem vyučovacích hodín sa žiaci málo stretávajú so
slovenským jazykom,
- úroveň vyjadrovacích schopností žiakov vo svojom materinskom jazyku,
- ako aj vrodené jazykové schopnosti
- a psychické osobitosti.

Regionálne prvky

Na našej škole využívame aj regionálne prvky:
- návšteva miestnej knižnice, príprava návštev a rozhovor o zážitkoch na hodinách
slovenského jazyka,
- rozhovory o bezprostrednom okolí,
- spomienky z príležitosti úmrtia alebo narodenia spisovateľov a básnikov pochádzajúcich
z regiónu,


                                            23
- príprava na rozličné súťaže v prednese poézie a prózy.


5.1 Prierezové témy

Na hodinách slovenského jazyka sprostredkujeme občianske a morálne hodnoty a utvárame
názory a postoje žiakov, ktoré sú potrebné na začlenenie sa do života:
- tolerancia,
- demokracia,
- sebakontrola,
- sebahodnotenie,
- identita.
Na rozvíjanie týchto osobnostných kvalít využívame:
- rozhovory o textoch učebníc, najmä o literárnych textoch,
- vytváranie rozličných situácií, v rámci ktorých sa žiaci môžu prejaviť, hodnotiť svoje
správanie, ako aj správanie svojich spolužiakov, vyjadrujú svoje názory a postoje.
Prierezové témy a medzipredmetové vzťahy plánujeme využívať nasledovne:
maďarský jazyk: základné odlišnosti v slovenskom a maďarskom jazyku
dejepis: staré rodinné fotografie
matematika: vyjadrenie priestorových vzťahov
prírodopis: environmentálna výchova, ochrana prírody, lesov, vtáctva a zveri
zemepis: používanie mapy, príprava mapy miestneho okolia
občianska výchova: spoločenská etiketa, zoznamovanie sa
hudobná výchova: slovenské ľudové piesne, riekanky a vyčítanky
výtvarná výchova: tematické práce – môj koníček, rodina

5.2 Rozširujúce učivo
V rámci rozširujúceho učiva zaraďujeme:
- čítania detských a mládežníckych časopisov na vyučovacích hodinách,
- doplnenie literárnych ukážok,
- rozširovanie samostatného individuálneho čítania žiakov,
- odporúčaná literatúra na mimočítankové čítanie,
- rozličné jazykové hry,
- dramatizácia.


5.3 Výchovno-vzdelávacie ciele a úlohy zo slovenského jazyka a slovenskej
  literatúry
Ciele
Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom vyučovania slovenského jazyka a slovenskej
literatúry na 2. stupni ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským je – v nadväznosti na
vedomosti, zručnosti a návyky žiakov z maďarského jazyka a literatúry a na základné
komunikačné zručnosti zo slovenského jazyka, získané na 1. stupni ZŠ s vyučovacím
jazykom maďarským – získať komunikatívnu kompetenciu potrebnú na aktívne používanie
slovenského jazyka v bežných sociálnych situáciách a kompetenciu aktívneho čitateľa veku

                                              24
a jazykovým zručnostiam primeranej slovenskej literatúry. Základnou a kľúčovou cieľovou
kompetenciou je komunikácia v slovenskom jazyku, t.j. schopnosť vyjadriť a interpretovať
svoje myšlienky, pocity a informácie v slovenskom jazyku ústne a písomne a zapájať sa do
komunikácie v rozličných sociálnych kontextoch.

Vytýčený výchovno-vzdelávací cieľ je komplexným cieľom, ktorý zahrňuje tieto
čiastkové ciele:
• získavať schopnosť v počúvaní s porozumením, v dialogickej reči, v tvorbe súvislých
ústnych a písomných prejavov, v hlasnom čítaní a v tichom čítaní s porozumením,
vrátane čítania a porozumenia veku primeranej beletrie a populárno-náučnej literatúry,
ako aj v iných formách čítania (v predčítaní, v selektívnom , študijnom,
kritickom a rýchlom čítaní);
• aktívne si osvojiť jazykové prostriedky potrebné na ústnu a písomnú komunikáciu,
získavať schopnosť ich aktivizovať pri realizácii rečového zámeru;
• získať stručný prehľad o najvýznamnejších dejateľoch slovenskej literatúry a ich dielach
a schopnosť pracovať s umeleckým textom primeraným veku a jazykovým zručnostiam
žiakov;
• osvojovať si schopnosť samostatne získavať poznatky a informácie, orientovať sa
v nich, schopnosť používať slovníky, schopnosť pracovať s faktami, pojmami a s ich
vzťahmi; schopnosť získavať vedomosti a komplexne ich využívať v praxi;
• získavať schopnosť nadviazať sociálne kontakty a upravovať si vzťahy k iným,
schopnosť asertívneho správania, schopnosť pracovať v kolektíve a v skupine;
• získavať schopnosť riešiť problémy, schopnosť prežívania, schopnosť rozvíjať seba
samého, schopnosť vysporiadať sa s vlastnými nedostatkami; získavať vedomie
zodpovednosti , sebaúctu a sebadôveru;
• získavať kultúrne a multikultúrne vzdelanie, postoje, vzťahy a správanie, schopnosť
vážiť si kultúru a spoločenské mravy iných národov a národností, ako aj schopnosť vážiť
si literatúru, umenie, hudbu a ďalšie formy tvorivých prejavov slovenského národa.

Úlohy

• rozvíjaním komunikačných schopností žiakov v štyroch základných formách rečovej
činnosti: v počúvaní s porozumením, hovorení, čítaní a písaní, ako aj vo vedľajších
formách komunikácie: vo výslovnosti a v pravopise,
• vhodnou motiváciou učebnej činnosti žiakov pri osvojovaní slovenského jazyka
a spoznávaní slovenskej reči a kultúry, vedením žiakov k úcte k slovenskému jazyku
a k slovenskej kultúre,
• utváraním a rozvíjaním jazykovej, sociolingvistickej, sociokultúrnej, strategickej,
textovej a multikultúrnej subkompetencie žiakov,
• cieľavedomým plánovaním jazyka osvojovania, ktorým má byť jazykový štandard
postupne rozširovaný o receptívne osvojovanie jazyka literárnych diel, populárnonáučnej
literatúry a odbornej terminológie ostatných učebných predmetov, používanej v bežnej
komunikácii.                                               25
26
5.4 Metódy, formy a postup vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 5. ročníku

Názov predmetu: Slovenský jazyk a literatúra
Rozsah: týždenne 5 hodín, 165ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie stredné vzdelanie
Ročník: piaty
Denné rozvrhnutie vyučovacích hodín pre jednotlivé zložky predmetu
- Komunikácia a sloh:    2
- Jazyková komunikácia:   2
- Literatúra:        1

Metódy, formy a postup vyučovania slovenského jazyka a literatúry v 5. ročníku

Me-                               Medzi-
siac Ciele         Okruh   Téma           predmetové    Metódy,             Učebné   Počet
                                vzťahy      formy              zdroje   hodín
9.  -Opakovanie;      Škola   Komunikácia:       Záujmové     Metódy opakovania, frontálne   Učeb-   16
   Zmapovanie            Naša škola;    rozvrh krúžky      skúšanie, práca vo dvojiciach,  nica
   zručností žiakov         hodín;     záujmové charakter.    Reprodukcia,           Prac.
   -predstaviť sa a         krúžky;         všetkých     Písomné cvičenia, samostatná   zošit
   reagovať na pokyny,        Sloh:          predmetov    tvorba, projektová práca     obrázky
   podávať              Rozprávanie a opis,                            internet
   a získať informácie        Reprodukcia obsahu                             CDnahr.
   -vedieť opísať svoju       Vyplniť tlačivo
   školu               Jazyk opakovanie učiva-
   -Aktívne   používať      vstupná previerka, slov.
   lexikálne jednotky        abeceda,
                    Vety podľa zámeru


                                                                27
                     hovoriaceho,    obsahu,
                     zloženia/
                     Literatúra:
                     Rozprávky,     piesne,
                     detské hry, malé formy
                     ľud. slov., príbehy zo
                     živ. detí
                     a prírody
10.  -Rozvíjanie     slov. Rodina  Komunikácia:          Občianska,    Nácvik výslovnosti,      Učeb-    20
   zásoby,              Rodina, Povolania,       etická vých.   Písomný prejav, samostatná   nica
   - vedieť rozprávať o        Návšteva            (ľudské práva)  tvorba viet, simulačné hry,  Prac.
   rodine,   pomenovať       Sloh:             Maďarský     vysvetľovanie         zošit
   príb. vzťahy            Blahoželania, pozvania,    jazyk      Hranie rolí          Prac.
   -   výchova     k      opis prac. postupu       Protidrog.    Metódy skúšania a hodnotenia  listy
   rodinnému životu, k        Jazyk:             prevencia                    CD
   tolerancii a láske,        Delenie      hlások,                           Časopis
   - naučiť sa správne        pravopis-písanie i,y                              Pravopisný
   tykanie a vykanie         Literatúra:                                  slovník
                     Rozprávky,     piesne,                          Počítač
                     detské hry, malé formy
                     ľud. slov., príbehy zo
                     živ. detí, prírody
11.  - Rozhovor o      Bývanie   Komunikácia:          Výtvarná     Pravopisné cvič., diktát    Učeb-    18
   bydlisku              Rozprávanie o         výchova,     práca s             nica
   - aktívne používať         bývaní, náš dom        Maďarský     nahrávkou           Prac.
   osvojené lex. jednotky       Sloh:             jazyk      ústne skúšanie, samostatný pís. zošit
   -      Vyjadrenie       Súkromný        list,          prejav             Prac.
   kvalitatívnych    a       (oslovenia,     časti),          Čítanie lit.          listy


                                                                     28
   kvantitívnych          písanie adresy, opis            neho textu, dramatizácia     CD-.
   vzťahov             budovy                                    nahráv
   - počúvať a čítať s       Gramatika:                                  ka
   porozumením           Pravopis-písanie   y/i,                          internet
                    rozdeľovanie slov
                    Literatúra:
                    Rozprávky,    piesne,
                    detské hry, malé formy
                    ľud. slov., príbehy zo
                    živ. detí
                    a prírody
12.  -Rozhovory      o Zima   Komunikácia:        Dejepis    Vysvetľovanie, nácvik gram.    Učeb-    16
   nákupoch,    nácvik Príroda  Ročné obdobia, počasie   Náboženská   javov, samostatná projektová   nica
   komunikačnej situácie      v zime, Vianoce, sviatky  výchova    práca, skupinová práca, výrazné  Prac.
   -rozšírenie SZ          Kalendár, dátum       Environment.  čítanie, dramatizácia, situačné  zošit
   -poznať     pojem      Sloh:            Výchova    hry, rozhovor, práca s textom   CD
   pranostika            Opis prírody, zostaviť                            Počítač
   -samostatná   tvorba      osnovu       textu                           pohľadnice
   opisu              pohľadnica, pozvánka
   -nacvičiť  lexikálne      Gramatika:
   jednotky a gram. javy      Podstatné mená     -
                    vlastné,pravopis
                    Literatúra:
                    Rozprávky,    piesne,
                    detské hry, malé formy
                    ľud. slov., príbehy zo
                    živ. detí
                    a prírody


                                                                   29
1.  -Rozšírenie  slovnej Zdravie   Komunikácia:         Biológia    Práca s            Učeb-   15
   zásoby              U   lekára,   zdravé  Telesná    textom             nica
   -vedieť   podávať       stravovanie, šport, režim  výchova    Metódy opakovania       Prac.
   informácie     o       dňa             Protidrog.   Samostatná a skupinová     zošit
   zdravotnom stave         Sloh:            prevencia   Práca, ústna slohová práca   Prac.
   - Opakovanie učiva z       Rozprávanie    -logická                         listy
   1. polroka- polročná       následnosť udalostí                            internet
   previerka             Gramatika:                                 CD
                    Pravopis,      tvrdé
                    spoluhlásky a y,i
                    Zhrnutie    polročného
                    učiva -previerka
                    Literatúra:
                    Rozprávky,     piesne,
                    detské hry, malé formy
                    ľud. slov., príbehy zo
                    živ. detí
                    a prírody
2.  -poznať    význam Príroda,   Komunikácia:         Biológia    Práca             Učeb-   15
   vybraných slov     zvieratá  Ročné obdobia, počasie,   Telesná    s novinami,          nica
   -nácvik pravopisu         príroda v jedn. ročných   výchova    video-             Prac.
   -Práca    s textom,      obdobiach, zvieratá     Environment.  nahrávkou,    rozhovor  o zošit
   využitie  vedomostí       Sloh:            výchova    zvieratách           Prac.
   o rozprávaní , opise,       Rozprávanie, zážitkovo-           Jazykové            listy
   reprodukcia            dejové prejavy;               hry,dialóg           na-
                    Gramatika:                 Rozprávanie          hrávky
                    Pravopis po obojakých            Gramatické a pravopisné    noviny
                    spol. Vybrané slová             cvičenia            jazykové


                                                                 30
                   Literatúra:                                 hry
                   Rozprávky,    piesne,
                   detské hry, malé formy
                   ľud. slov., príbehy zo
                   živ. detí
                   a prírody
3.  -Rozvíjanie slovnej Obchody   Komunikácia:        Matematika    Práca v             Učeb-    15
   zásoby        a služby  Nákupy,      druhy           skupinách,           nica
   - nácvik lexikálnych       obchodov, na pošte              situačné hry          Prac.
   jednotiek            Sloh:                    Rozhovor            zošit
   -vyhľadávanie          Vyplňovanie    tlačív,          Práca so            Prac.
   informácií v texte        písanie adresy                Slovníkom            listy
   -     porozumieť      Gramatika:                  Skupinové skúšanie       Inter-
   vypočutým T           Vybrané slová - zhrnutie           Rozhovor            net
                   Literatúra:                                 beletria
                   Rozprávky,    piesne,                           CD, rádio
                   detské hry, malé formy
                   ľud. slov., príbehy zo
                   živ. detí
                   a prírody
4.  -Rozvíjanie slovnej Cesto-    Komunikácia:        Etická výchova  Situačné hry, skupinová práca  Učeb-    20
   zásoby a vyjadrovania vanie   Dopravné prostriedky,    Dopravná     riadený rozhovor        nica
   sa v danej kom. Doprava     kúpiť    si  lístok,  výchova     výrazné čítanie         Prac.
   Situácii             bezpečnosť na cestách    Maď. jaz.    dramatizácia          zošit
   - výchova k slušnému       Sloh:                    práca v PZ           Prac.
   správaniu      v      Výklad, písanie sms-ky,           porovnácia metóda        listy
   hromadnej doprave        e-mailu                                   Cestovný
   -Nacvičiť  lexikálne      Gramatika:                                  poriadok,


                                                                  31
   jednotky a gram. javy     Predložky, pred-ložková                            CD
                  väzba,   predpony   a
                  predložky,    spodob.
                  predl.
                  Podstatné mená- rod
                  Literatúra:
                  Rozprávky,    piesne,
                  detské hry, malé formy
                  ľud. slov., príbehy zo
                  živ. detí
                  a prírody
5.  - Rozvoj rečových Naša    Komunikácia:       Zemepis      Práca s              Učeb-     20
   zručností   pomocou vlasť  Slovenská   republika, Fyzika, dejepis  internetom,            nica
   tvorby     textov,    susedné štáty, mapa             Gramatické   a  pravopisné  Prac.
   minidialógov         Slovenska, Bratislava            cvičenia,             zošit
   -     utvrdzovanie    Sloh:                    Situačné hry,           Prac.
   vedomostí       z    Reprodukcia                 rozhovory,            listy
   pravopisu           prečítaného, vypočutého           samostatná a skupinová práca   interaktívne
   - reprodukovať text      textu                                     hry
                  Gramatika:                                  internet
                  Podstatné   mená   –
                  pravopis vlastných p.m.
                  Literatúra:
                  Rozprávky,    piesne,
                  detské hry, malé formy
                  ľud. slov., príbehy zo
                  živ. detí
                  a prírody


                                                                   32
6.  -     Opakovanie Opako-      Komunikácia:       Telesná    Literárne           Učeb-   10
   vedomostí       vanie     Zhrnutie   a   opak. výchova     hry, mimo           nica
   - Používať lexikálne         Konverzačných situácií  Zemepis    čítankové čítanie       Prac.
   jednotky a gram. javy         Gramatika:                Jazykové hry Práca s textom, zošit
   sebahodnotenie    a        Opakovanie                písanie/            Prac.
   hodnotenie žiakov           abecedy,delenia hlások,         rozprávanie obsahu       listy
                      úvodu do slovies, podst.         dialóg             Inter-
                      mien a predložiek            Cvičenia            Net
                      Literatúra:               Metódy skúšania a preverovania CD
                      Rozprávky,    piesne,        vedomostí
                      detské hry, malé formy
                      ľud. slov., príbehy zo
                      živ. detí
                      a prírody
Používané učebné zdroje sú učebnica a pracovný zošit pre 5. ročník pre ZŠ s VJM od kolektívu autoriek: Mgr. Andrea Doményiová,
Mgr. Silvia Pappová, Mgr. Veronika Szetinszká, Mgr. Zuzana Vargová, PaedDr. Mária Alabánová, PhD. , SPN 2009, ISBN 978-80-10-01769-0
a Slovenská literatúra pre 5. ročník ZŠ s VJM, PaedDr. Mária Alabánová, PhD., SPN 2009 ISBN 978-80-10-01768-3


Názov predmetu: Slovenský jazyk a literatúra
Rozsah: týždenne 5 hodín, ročne 165 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie stredné vzdelanie
Ročník: šiesty
Denné rozvrhnutie vyučovacích hodín pre jednotlivé zložky predmetu
- Komunikácia a sloh:    2
- Jazyková komunikácia:   1
- Literatúra:        1

Metódy, formy a postup vyučovania slovenského jazyka a literatúry v 6. ročníku

                                                                 33
                                                    Medzipredmetové
Mesiac Ciele               Téma             Učivo               vzťahy,     Metódy, formy   Poče
                                                    prierezová téma             t
                                                                       hodí
                                                                        n
 9.  -Utvrdenie vedomostí z 5.      Škola  Komunikácia:                    Telesná výchova,  Rozhovor, práca 16
    ročníka                   Naša škola; rozvrh hodín; záujmové krúžky;     triednictvo,    s tex-tom,
    -Konverzácia o našej škole          Sloh:                       Záujmové krúžky,  situačné hry
    -Nácvik správnej výslovnosti         Nácvik tvorby textu, osnovy, časti T: úvod,    Občianska vých. -  Rozprávanie
    -Nácvik pravopisu              jadro, záver                    ľudské práva    Práca   s magn.
    -Písanie a oprava diktátu          Gramatika:                               nahrávkou
    - písanie vstupnej previerky         Opakovanie učiva z 5. ročníka, Zvuková                 jazykolamy
                          stránka reči, spodobovanie, rytmické                  Pravopisné
                          krátenie, delenie slovných druhov                   cvičenia, písanie
                          Literatúra:                              na diktát
                          Príbehy zo života detí, súč. autori, náučná lit.            Práca
                                                              s literárnym
                                                              textom
                                                              Návšteva    šk.
                                                              knižnice
 10.  -Rozvíjanie slov. zásoby –     Rodina  Komunikácia:              Občianska, etická,       Sit. hry, úlohy, 20
    vedieť samostatne rozprávať         Rodina, rodinné oslavy, záľuby, domáce náboženská vých.        gramatické
    o svojej rodine, o živote rodiny       práce                                 cvičenia,  práca
    -Príprava, písanie a oprava         Sloh:                                 s PZ,
    slohovej práce                Zážitkovo dejové rozprávanie,                     Práca
                          blahoželanie                              s pesničkou,


                                                                      34
                          Gramatika:                           práca s počítačom
                          Predložky,   používanie,     výslovnosť,         Práca s textom a
                          predložkové väzby                        rozhovor Výrazné
                          Literatúra:                           čítanie, prednes
                          povesť                             gratulácie,
                                                          blahoželania
                                                          Čítanie lit. T,
                                                          rozprávanie
                                                          obsahu
11.  - Rozhovor rodine, o živote v    Bývanie  Komunikácia:                  Maďarský jazyk- Jazykové    hry:    18
   rodine                    Náš dom, moja izba, život rodiny, oslava porovnávacia      (slovná   reťaz,
   - Opísať život v rodine,           narodenín                    jazykoveda,   slovné kartičky,
   charakterizovať    rodinných       Sloh:                      Občianska    práca       so
   príslušníkov, opis domu            Súkromný list, (oslovenia, časti), písanie výchova-       slovníkom,
   -Náuka o podstatných menách          adresy, pozvánka, gratulácie          spoločenské   osemsmerovky
   -Rozširova-nie slovnej zásoby         Gramatika:                   správanie    hry na počítači
   -Nácvik    um.    prednesu,       podstatné mená-úvod, delenie, skloňovanie Prírodopis,      sit. hra - práca
   výrazného čítania               v mužskom rode                 informatika   s novinami(inzerá
   -Písanie a oprava diktátu           Literatúra:                           ty,    hľadanie
                          Povesti, súčasná literatúra pre deti a mládež          bytu).
                                                          Pravopisné
                                                          cvičenie
                                                          Čítanie   literár-
                                                          neho     textu,
                                                          dramatizácia
12.  -Rozhovory o nákupoch, nácvik Zima      Komunikácia:                   Biológia,   Práca s tex-tom,      16
   komunikačnej situácie             Príroda v zime Vianoce             Náboženská   odpovede     na
   - ovládať vzory skloňovania          Sloh:                      výchova     otázky


                                                                      35
   a vedieť  ich   používať         Vianočné pozdravy            Environmentálna      Rozšírenie
   v mužskom a strednom rode          Gramatika:                výchova          slovnej  zásoby
                         Podstatné mená – skloňovanie v str. rode              rozhovorom
                         Literatúra:                            a čítaním
                         Jazykové osobitosti v súčasnej detskej               Práca
                         literatúre, Vianočné koledy, zvyky                 s pesničkami,
                                                           s internetom,
                                                           gram.cvičenia,
                                                           Situačné   hry,
                                                           práca v skupine
1.  - vedieť samostatne používať    Zima  Komunikácia: Rozhovor o kalendári, ročné Prírodopis,         Práca           15
   novú SZ             Polročné obdobia;                 zemepis   telesná     s počítačom,
   -Nácvik nových slov       opakovanie Zimné radovánky, športy         výchova,          pravopisné    a
   -Nácvik       skloňovania      Sloh:                                gramatické
   podstatných mien              Novoročný vinš                            cvičenia,
   -Reproduk-cia článku, letáčika       Gramatika:                              Rozhovory,
   - získavanie informácií          Skloňovanie podstatných mien                     situačné hry,
   - Utvrdenie učiva             Literatúra:                             Výrazný prednes
   - Polročná previerka            Frazeológia, ľudová slovesnosť (hádanky,               básne Práca s
                        piesne, atď.)                            textom    Práca
                                                           v skupinách
2.  -Nácvik    a    utvrdenie  Zdravie  Komunikácia:                 Zemepis,       Práca s novinami,     15
   skloňovania                 Zdravý spôsob života, u lekára, prvá pomoc  prírodopis- život,  katalógmi,
   -Zhrnutie a písomná previerka        Sloh:                     podne-bie v iných  s počítačom,inter
   z podstatných mien              Telefonický rozhovor, privolanie záchrannej  krajinách      netom,
   - Vedieť opísať charakteristické       služby                    Dejepis,       Gramatické
   znaky choroby,                Rozprávanie, zážitkovo-dejové prejavy     náboženstvo   –  cvičenia,  práca
   - naučiť sa pohotovo reagovať        Gramatika:                  zvyky, tradície   s tabuľkami   na


                                                                     36
   na otázky lekára, lekárnika          Skloňovanie podst. mien ženského rodu, číslo Výtvarná výchova   skloňovanie
                          podstatných mien, pomnožné podstatné mená – výroba masky na    Úlohy     na
                          Literatúra:                 ples         doplnenie
                          Báj (mýtus)                            Situačné hry
                                                           Jazykové   hry,
                                                           tvorba dialógu

3.  -Rozvíjanie slovnej zásoby     Príroda  Komunikácia:                 Biológia, telesná  Práca           15
   - vedieť rozprávať o zvieratách,  Zvieratá  Rozhovor o prírode, zvieratách, rastlinách  výchova,      v skupinách,
   -Zopakovať       a rozšíriť       Sloh:                     environmentálna   Internet, obrázky
   vedomosti o slovesách             Rozprávanie v 1. osobe            výchova       Úlohy    z PZ,
   -príprava, napísanie a oprava         Opis zvieraťa                           situačné    hry,
   slohovej práce                 Gramatika:                            Marec    mesiac
                          Slovesá-úvod, delenie, neurčitok oznamovací            knihy-návšte-va
                          spôsob                              knižnice,
                          Literatúra:                            Rozhovor
                          Povesti a báje, súč. literatúra                  o obľúbenej
                                                           knihe
                                                           Na     základe
                                                           informácií
                                                           z internetu opis
                                                           zvieraťa
4.  -Rozvíjanie slovnej zásoby Obchody a      Komunikácia:                 Maďarská      Gramatické         18
   a vyjadrovania pomocou práce s služby     Veľká noc, nákupy, na trhu, v obchodnom    literatúra,     cvičenia    na
   textom                     dome                     náboženská     slovesá
   -Rozpráva-nie o veľko-nočných         Sloh:                     výchova,      Situačné    hry,
   zvykoch                    Písanie veľkonočnej pohľadnice,sms-ky, e-   matematika,     skupinová práca
   -Reproduk-cia textu v 1. osobe         mailu                     informatika     Práca


                                                                      37
   - získať základné komunikačné       Gramatika:                          s počítačom
   zručnosti v téme nákupy          Časovanie    slovies   –   rozkazovací         Čítanie     s
   -Nácvik pravopisu, diktát a        a podmieňovací spôsob Literatúra:               porozumením
   oprava                  Povesti a báje, osobnosti:Jánošík a Matej kráľ        Práca
                                                       s literárnym
                                                       textom
                                                       Pravopisné
                                                       cvičenia
                                                       Tvorba príbehu
                                                       s pomocou danej
                                                       slovnej zásoby
5.  -Rozvíjanie vedomostí a slovnej Voľný čas Komunikácia:                Biológia, telesná Práca           18
   zásoby prácou s textom          Príroda, športy, výlety          výchova,      s encyklopédiou,
   - Rozvoj rečových zručností        Sloh:                   protidrogová    mapami,
   pomocou tvorby textov           Tvorba textu (opis, rozprávanie)      výchova      s internetom,
   - správne využitie voľného času      Gramatika:                          Gramatické
                        Zvratné slovesá, predpony v slovesách,            cvičenia,
                        slovesný vid, zhrnutie slovies                Situačné hry,
                        Literatúra:                          Skupinová práca,
                        Povesti a báje,                        rozhovory,
                        Ľudová slovesnosť                       Práca   s magn.
                                                       nahrávkou, s CD
6.  - ovládať delenie slov podľa Naša vlasť Komunikácia:                 Zemepis,      Literárne   hry,    14
   významu   a ich využívanie Opako- Slovensko, cestovanie              prírodopis    – mimočítankové
   v praktickej komunikácii     vanie  Sloh:                   krajiny a zvieratá čítanie, práca s
   -Rozvíjanie slovnej zásoby,        Opakovanie slohových žánrov        sveta       časopisom
   vedieť reagovať v rôznych         Gramatika:                          Jazykové hry na
   situáciách                Slová podľa významu, zhrnutie a opakovanie          tvorbu viet Práca


                                                                 38
    Koncoročné opakovanie            gramatiky                         s textom,
    -Výstupná previerka,diktát,         Literatúra:                        písanie/rozprávan
                           opakovanie                         ie obsahu
                                                        Tvorba dialógov
                                                        Gramatické
                                                        cvičenie
                                                        Pravopisné
                                                        cvičenia

Používané učebné zdroje sú učebnica Slovenský jazyk pre 6. ročník ZŠ s VJM od kolektívu autoriek: Mgr. A. Doményová, Mgr. S.
Pappová, Mgr. V. Szetyinszká, Mgr. Z. Vargová, PaedDr. M. Alabánová, PhD. – SPN, 2010 a k nej vytvorený Pracovný zošit; ďalej
PaedDr. M. Alabánová, PhD.: Čítanka zo slovenskej literatúry pre 6. ročník ZŠ s VJM, SPN, 2010

Používané učebné zdroje sú učebnica a pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ s VJM Ypsilon a Čítanka pre 6. ročník ZŠ s VJM.

Ročník: siedmy
Názov predmetu: Slovenský jazyk a literatúra
Rozsah: týždenne 5 hodín, ročne 165 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie stredné vzdelanie
Ročník: siedmy


Denné rozvrhnutie vyučovacích hodín pre jednotlivé zložky predmetu
- Komunikácia a sloh:    2
- Jazyková komunikácia:   2
- Literárna komunikácia:   1

Metódy, formy a postup vyučovania slovenského jazyka a literatúry v 7. ročníku                                                                  39
Me-                                   Medzi-
siac Ciele            Okruh   Téma             predmetové   Metódy,         Učebné   Počet
                                     vzťahy      formy         zdroje   hodín
9.  -Opakovanie vedomostí Škola     Komunikácia:         Telesná vých.  Metódy         Učeb-   16
   zo 6. roč.              Naša škola; rozvrh hodín; Záujmové      čítania         nica
   -Konverzácia o našej         záujmové krúžky;       krúžky     Rozhovor,        Prac.
   škole, o vyučovaní          Sloh:             Dejepis     práca s T        zošit
   -Rozprávanie na základe       Nácvik tvorby textu, osnovy,         sit. hry        Prac.
   zážitku               časti T: úvod, jadro, záver;         Rozprá-         listy
   -vedieť opísať pravidlá       rozprávanie                  vanie          Inter-
   šport. hry              Jazyk: opak. gramatiky 6.roč.         Pravopisné cvičenia,  net
   -Nácvik      správnej      Poučenie o SZ, lexikálny           Písanie na       beletria
   výslovnosti             význam slov                  diktát
   -Nácvik     pravopisu,      Literatúra:                  Návšteva
   písanie diktátu           Príbehy zo života mládeže –          šk. knižnice
                      súč. lit. pre deti a mládež

10.  -Rozvíjanie slov. zásoby,  Rodina  Komunikácia:          Občianska,   Práca so SZ, jazykové  Učeb-   20
   - poučenie o používaní        Rodina, priateľstvo, láska,  etická vých.  hry,          nica
   synonym. a fraz. slovníka      dospievanie          Biológia    Prirov-         Prac.
   - výchova k rodinnému        Povolania, v núdzi poznáš   Protidrog.   návacia         zošit
   životu, k tolerancii a        priateľa            prevencia   metóda         Prac.
   láske,                Sloh:             Maďarský    Práca s         listy
   - nadviazanie kontaktu v       Blahoželania, pozvania, opis  jazyk     časopismi,       CD
   triede, v rodine           osoby                     slovníkmi        Časopis
   -    Vedieť    opísať     Jazyk:                    Sit. hry,        Slovník
   charakteristické   znaky      Slová         podľa         Práca          Počítač
   a vlastnosti             významu,frazeológia;             s pes


                                                                 40
                         Prídavné mená – úvod, delenie             ničkou,
                         Literatúra:                      s počítačom
                         Príbehy zo mládeže -jazykové             Výrazné
                         osobitosti v súč. lit. pre D a            čítanie,
                         Ml.                          pís.
                                                    prejav,
                                                    rozprávanie
                                                    obsahu
11.  - Rozhovor o správnom     Voľný    Komunikácia:            Telesná výchova  Sit. hry,        Učeb-  18
   využívaní voľného času    čas, šport  Rozprávanie o voľnom čase,     Cudzie       práca s         nica
   - Rozširova-nie slovnej          moje záľuby            Jazyky       magn. nahrávkou     Prac.
   zásoby                   Sloh:               Protidrog.     Gram. a pravopis.    zošit
   -        Vyjadrenie         Súkromný list, (oslovenia,     prevencia     cvičenia         Prac.
   kvalitatívnych vzťahov           časti),   písanie adresy              Čítanie lit.       listy
   -Nácvik um. prednesu,           Gratulovanie                     neho      textu,  Magn.
   výrazného čítania             Gramatika:                      dramatizácia       video
   -Oboznámenie    sa  s         Prídavné mená – pravopis,                           nahráv
   baladami    (charakter.,        skloňovanie                                  ka
   druhy, stavba)               Literatúra:
   -   nácvik   pravopisu         Balady
   prídavných mien, kontrola
   a hodnotenie
12.  -Rozhovory o nákupoch,    Obchod a   Komunikácia:            Dejepis      Práca s         Učeb-  16
   nácvik    komunikačnej   Služby,   Nákupy,   v   reštaurácii,  Náboženská     textom,         nica
   situácie           nákupy    Vianoce,              výchova      Situačné         Prac.
   -Upevnenie   vedomostí   Zima,    Sloh:               Matematika     hry,           zošit
   pomocou cvičení        Vianoce   Opis  prostredia,  činnosti,  Občianska vých.  skupinová        Prac.
   -ovládať opis pracovného          pracovného postupu         –    ochrana  Práca s         listy


                                                                       41
   postupu, vedieť napísať        Tvorba nákupného zoznamu       spotrebiteľa  počítačom,  s pesnič- CD
   krátky   recept,   opis      Gramatika:                     kami,         Počítač
   prostredia              Číslovky – základné čísl. a                        časopis
   -Ovládanie              podst mená
   kvantitatívnych vzťahov        Literatúra:
   - Samostatná tvorba opisu,      Balady
   slohová práca             Vianočné koledy, zvyky
1.  -Rozšírenie     slovnej Zima   Komunikácia: Nový rok –       Dejepis    Čítanie         Učeb-   15
   zásoby           Kultúra  novoročný vinš, tradície       Maď. lit.   Práca s         nica
   -Spoznávanie slovenského       Zima-počasie, príroda        Etická vých.  internetom,       Prac.
   kult. života – rozhovor o       Kultúra – dejiny,                  s katalógmi       zošit
   kinách, filmoch, o hudbe       kino                        Metódy   opakovania  Prac.
   - Moja obľúbená kniha,        Sloh:                        situačné         listy
   film, Opis predmetu          Opis predmetu                    hry,           beletria
   - Opakovanie učiva z 1.        Objednávka,       prihláška,         Rozhovor,        internet
   polroka-      polročná      vyplnenie tlačiva                  beseda,
   previerka               Gramatika:                     návšteva
                      Zhrnutie polročného učiva              knižnice
                      Literatúra:
                      Príležitostná vých. lit. – beseda
                      o prečítanej knihe, čit. denníky,
                      návšteva knižnice
2.  -Nácvik   a  utvrdenie Zdravie  Komunikácia:             Biológia    Práca          Učeb-   15
   skloňovania čísloviek         U lekára, choroby, úrazy, u     Zdravá     s novinami,       nica
   -Práca s textom, využitie       odborného lekára, v nemocnici,    životspráva-  video-          Prac.
   vedomostí   o rozprávaní      záchranári              obezita,    nahrávkou, telefonický  zošit
   a opise                Sloh:                civilizačné  rozhovor         Prac.
                      Rozprávanie, zážitkovo-dejové    choroby    Jazykové         listy


                                                                    42
                       prejavy;              Telesná výchova   hry,dialóg     na-
                       Oznámenie a správa                   Rozprávanie     hrávky
                       Gramatika:                       Gramatické     noviny
                       Číslovky     –   delenie,            cvičenia      DVD
                       skloňovanie
                       Literatúra:
                       Bájky – (ponaučenie, stavby,
                       ukážky)
3.  -Rozvíjanie     slovnej Príroda   Komunikácia:            Biológia environ-  Práca v       Učeb-   15
   zásoby                 O   ochrane   nášho  živ.  mentálna vých.   skupinách,     nica
   -Rozhovor    o prírode,       Prostredia, v skanzene, v     prostredia     Samostatná     Prac.
   životnom prostredí           národnom parku           Zemepis       práca,       zošit
   -Zopakovať    a rozšíriť      Sloh:               Maď. literatúra   vedomostné     Prac.
   vedomosti číslovkách          Rozprávanie v 1. osobe na               hry,        listy
   -   Nácvik   pravopisu       základe fantázie                    Rozhovor      Inter-
   čísloviek                Opis rastlín, zvierat                 Práca so      net
   -Vedieť opísať zvieratá,        Gramatika:                       slovníkom      beletria
   rastliny-vyhľadávanie          Číslovky – skloňovanie a
   informácií v texte           pravopis
                       Literatúra:
                       Bájky
4.  -Rozvíjanie     slovnej Slovensko  Komunikácia:            Zemepis      Gramatické cvičenia  Učeb-   18
   zásoby   a vyjadrovania Naša vlasť  Naša vlasť, náš región       Dejepis, nábožen- na číslovky      nica
   pomocou práce s textom         Sloh:               stvo       Práca s počítačom   Prac.
   -Rozprávanie    o vlasti,      Písanie pohľadnice,sms-ky, e-            O ľudových zvykoch,  zošit
   láska k vlasti, výchova         mailu                        tradíciách v našej  Prac.
   euroobčana               Gramatika:                      dedine – rozhovor,  listy
   -Nácvik pravopisu, diktát        Skloňovanie      čísloviek           skupinová práca    Inter-


                                                                    43
   a oprava               Literatúra:                     Súťaž v skloňovaní   net
                      Práca s časopisom, populárno-                        pop-
                      náučné články                                náuč.
                                                            lit.
5.  -  Rozvoj    rečových Cesto-   Komunikácia:            Zemepis      Práca s        Učeb-  18
   zručností pomocou tvorby vanie    Cestovanie,      dopravné  Fyzika, dejepis  internetom,      nica
   textov, minidialógov    Doprava  prostriedky                     Projektová práca    Prac.
   - Ako sa správať v          Sloh:                        Gramatické cvičenia,  zošit
   autobuse, vo vlaku          Tvorba textu (rozprávanie s             Situačné hry,     Prac.
   -Vedieť čítať cestovný        opisom)                       rozhovory,       listy
   poriadok, kúpiť si lístok a      Gramatika:                                 cest.
   získať informácie           Syntax – tvorba jednoduchých                        poriadok
                      viet  na   základe   graf.
                      znázornenia, slovosled
                      Literatúra:
                      Opakovanie, lit. hry, piesne
6.  - Naučiť sa správne tvoriť Leto    Komunikácia:            Telesná výchova Literárne        Učeb-  14
   vety, klásť otázky     Opako-   Výlety, zábava, športovanie,    Zemepis     hry, mimo        nica
   -Rozvíjanie    slovnej vanie   olympijské hry, prázdniny             čítankové čítanie    Prac.
   zásoby, vedieť reagovať        Sloh:                       Jazykové hry t Práca   zošit
   v rôznych situáciách         pozvánka                      s textom, písanie/    Prac.
   -Naučiť sa písať pozvánku       Gramatika:                     rozprávanie obsahu    listy
   -Opakovanie vedomostí         Opakovanie náuky o SZ,               dialóg          Inter-
   -Výstupná               prídavných mien, čísloviek             Cvičenia         Net
   previerka,diktát, slohová       Literatúra:                                 CD
   práca                 opakovanie
                                                                   44
Používané učebné zdroje sú učebnica a pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ s VJM Ypsilon a Čítanka pre 7. ročník ZŠ s VJM.


Používané učebné zdroje sú učebnica a pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ s VJM Ypsilon a Čítanka pre 7. ročník ZŠ s VJM.
Hodinová dotácia predmetu bola rozšírená o 0,5 h týždenne, ktorá sa využíva na konverzáciu v daných témach podľa učiva.

 Ročník: ôsmy

Názov predmetu: Slovenský jazyk a literatúra
Rozsah: týždenne 5 hodín, 165 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie stredné vzdelanie
Denné rozvrhnutie vyučovacích hodín pre jednotlivé zložky predmetu
- Komunikácia a sloh:     2
- Jazyková komunikácia:    2
- Literárna komunikácia:   1

Metódy, formy a postup vyučovania slovenského jazyka a literatúry v 8. ročníku
Me-                                     Medzi-predmetové
siac Ciele            Okruh     Téma             vzťahy     Metódy,         Učebné  Počet
                                              formy         zdroje  hodín
9.  -Opakovanie vedomostí zo Škola      Komunikácia:       Občianska náuka Metódy           Učeb-  16
   7. roč.           Voľba     Naša  škola; obľúbená (ľudské  práva), čítania         nica
   -Konverzácia o našej škole, povolania   hodina; záujmové krúžky; záujmové krúžky  Rozhovor,        Prac.                                                               45
   o vyučovaní         Zamestnania  čím chcem byť                    práca s T       zošit
   -rozvíjanie slovnej zásoby         Sloh:                        sit. hry        Prac.
   -vedieť rozprávať o plánoch        Oznámenie a správa                  Rozprá-        listy
   do budúcnosti               Jazyk: opak. gramatiky 7.roč.            vanie, rozhovor,    Inter-
   -Nácvik       správnej        (opakovanie      slovných           situačné hry      net
   výslovnosti                druhov, delenie, prídavné              Pravopisné       beletria
   -Nácvik pravopisu             mená a číslovky) – vstupná              cvičenia,
                         previerka, diktát                  Písanie na
                         Literatúra:                     diktát
                         Príbehy zo života mládeže –             Návšteva
                         súč. lit. pre deti a mládež             šk. knižnice
10.  -Rozvíjanie slov. zásoby,  Voľný čas   Komunikácia:            Telesná výchova  Jazykové        Učeb-   20
   - osvojenie učiva     o Šport     Turistika,   športové   hry,  Biológia     hry,   gramatické  nica
   zámenách                  záujmové krúžky, súťaže,      Protidrog.    cvičenia        Prac.
   - výchova k správnemu           správne využitie voľného      prevencia     Prirov-        zošit
   využitiu voľného času,           času                Maďarský     návacia        Prac.
   organizácia práce             Sloh:               jazyk       metóda         listy
   - Vedieť rozprávať o            Správa zo športového turnaja             Sit. hry,       CD
   svojich zážitkoch             Jazyk:                        Práca         Časopis
                         Zámená - úvod, delenie,               s pes         Počítač
                         skloňovanie, používanie               ničkou,        Obrazy
                         Literatúra:                     s počítačom      súč. slov.
                         Príbehy zo mládeže -                 Výrazné        autorov
                         jazykové osobitosti v súč. lit.           čítanie,
                         pre D a Ml.                     pís.
                                                   prejav - správa,
                                                   zážitkovo-dejové
                                                   rozprávanie


                                                                       46
11.  - Rozhovor o cestovaní, o Doprava     Komunikácia:            Environ-mentálna  IKT,     príprava  Učeb-   18
   doprave a jej vplyvu na živ. Cestovanie  Cestovanie doma i v        výchova      vlastnej        nica
   prostredie                zahraničí, predstav svoj      Etická       prezentácie       Prac.
   - Vedieť predstaviť naše         región,    v    cestovnej  výchova      Sit. hry – v      zošit
   okresné mesto, našu dedinu        kancelárii, doprava a životné             cestnovnej       Prac.
   turistom                 prostredie                      kancelárii,       listy
   - Pravidlá spoločenského         Sloh:                         práca s         viedo-
   styku v hrom. doprave           Výklad – ochrana živ.                 magn. nahrávkou     nahráv
   -Rozširovanie    slovnej       prostredia                      Gram. a pravopis.    ky,
   zásoby                  Gramatika:                      cvičenia        počítač
   -Nácvik um. prednesu,           Neohybné slovné druhy,                Čítanie lit.
   výrazného čítania             delenie,      používanie-            neho textu,
   -Oboznámenie    sa   s       príslovky, predložky
   baladami (charakter., druhy,       Literatúra:
   stavba)                  Zo slov. lit. v 1. polovici 19.
                        stor.
12.  -Nácvik    komunikačnej Stravovanie  Komunikácia:            Biológia (zdravá  Práca s       Učeb-    16
   situácie na nákupoch, v Zima       Rôzne druhy reštaurácií,      životospráva)   textom,       nica
   reštaurácii,               stravovacie zvyky, vianočné    Náboženská     so zvukovou    a Prac.
   - Rozprávanie o stolovaní, o       jedlá,   pečenie,   recepty,  výchova      video        zošit
   Vianociach                Vianoce,              Etická výchova  nahrávkou      Prac.
   - ovládať opis prac. postupu       Sloh:                         Situačné       listy
   Vedieť opísať jednoduchý         Opis pracovného postupu                hry, rozhovor    CD
   pracovný postup (recept,         Tvorba nákupného zoznamu               skupinová      Počítač
   výmena žiarovky, atď.)          Gramatika:                      práca        časopis
   - Samostatná tvorba opisu         Neohybné slovné druhy –
   - Výchova k správnej           častice, citoslovcia, spojky


                                                                       47
   životospráve               Literatúra:
                       Štúrovská      literatúra-
                       romantizmus       (balady,
                       lyricko-epické básne)
                       Vianočné koledy, zvyky
1.  -Rozšírenie slovnej zásoby Naša vlasť  Komunikácia: naša vlasť,      Geografia     Čítanie     s Učeb-    15
   -Spoznávanie Slovenska    Slovensko  základné          údaje  Dejepis      porozumením    nica
   -   vedieť    vytvoriť       o SR,Bratislave,      láska  Maď. lit.     Práca s      Prac.
   hodnotiace prejavy            k vlasti, vlastivedná súťaž    Etická vých.    internetom,    zošit
   - naučiť sa vypĺňať           Sloh:                         s katalógmi    Prac.
   základné tlačivá             Administratívne    prejavy,            Metódy       listy
   - Opakovanie učiva z 1.         objednávka,     prihláška,            opakovania     beletria
   polroka- polročná previerka       vypĺňanie tlačív                   situačné      internet
   -napísať slohovú prácu          Gramatika:                      hry,
                       Zhrnutie polročného učiva               Rozhovor,
                       Literatúra:                      beseda,
                       Príležitostná vých. lit. –              návšteva
                       beseda o prečítanej knihe, čit.            knižnice
                       denníky, návšteva knižnice
2.  - Osvojiť si pravidlá Obchody      Komunikácia:            Etická       Práca s počítačom,  Učeb-   15
   spoločenského styku – Služby       Nákupy – rôzne druhy        výchova      s časopisom     nica
   blahoželania,   darovanie       obchodov,      rozhovory,   Maďarský jazyk –  Vlastná tvorba    Prac.
   darčekov,      písanie       kupovanie dračekov, Deň sv.    porovnávanie SZ,  Práca s rôznymi   zošit
   pohľadníc, gratulácie          Valentína             dvojjazyčné    druhmi slovníkov   Prac.
   - Oboznámiť sa a naučiť sa        Sloh:               slovníky a i.   Sit. hry – nákupy,  listy
   používať   rôzne  druhy       Krátke formy pís. prejavu:              rozhovory    v  noviny
   slovníkov                pohľadnice, gratulácie, sms,             obchode       počítač
                       e-mail, svadobné oznámenie                         slovníky


                                                                     48
                        Gramatika:
                        Náuka o slovnej zásobe,
                        delenie SZ, slová pdľa
                        významu
                        Literatúra:
                        Lit. v 2. polovici 19. stor. -
                        realizmus
3.  -Rozvíjanie slovnej zásoby Kultúra    Komunikácia:           Etická, hudobná,  Práca v       Učeb-   15
   - písanie pozvánky, prijatie Spoločnosť  Svadby, rodinné oslavy,     náboženská,    skupinách,      nica
   pozvania           Umenie    tanečná   škola,  pravidlá  výtvarná výchova  Samostatná      Prac.
   -Vedieť opísať , hodnotiť         etikety,  hudobné  žánre,  Dejepis      práca,        zošit
   osobu                   výstavy                       Rozhovor       Prac.
   -vyhľadávanie informácií v        Sloh:                        Práca so       listy
   texte                   Pozvánka, opis a hodnotenie             slovníkom      Inter-
   - úvod do syntaxe –            (rodinných príslušníkov)              vedomostné      net
   základné  vedomosti   o       Gramatika:                     súťaže o hudbe,   beletria
   vetách                  Náuka o vete, druhy viet,              výtvarnom umení
                        vetné členy
                        Literatúra:
                        Lit. v 2. polovici 19. stor. -
                        realizmus
4.  -Rozvíjanie slovnej zásoby Veľká noc   Komunikácia:           Biológia      Gramatické      Učeb-   18
   a vyjadrovania   pomocou Zdravie    Zobrazenie Veľkej noci v     Dejepis,      cvičenia       nica
   práce s textom              umení, veľkonočné zvyky     náboženstvo    Nácvik pravopisu   Prac.
   -  Nácvik   základných        Čo prospieva nášmu zdraviu,             –  vety  podľa  zošit
   rečových situácií u lekára, v       história Červeného kríža, v             zámeru        Prac.
   lekárni                  nemocnici, u lekára                 hovoriaceho,     listy
   -Nácvik pravopisu, diktát a        Sloh:                        čiarka vo vete,   Inter-


                                                                    49
   oprava                  Náučné prejavy                  atď.         net
                       Gramatika:                    O     ľudových  pop-náuč.
                       Vetné členy, vetný rozbor             zvykoch,       lit.
                       Literatúra:                    tradíciách v našej  časopis
                       Lit. v 2. polovici 19. stor. -          dedine – rozhovor,
                       realizmus                     skupinová práca

5.  - Rozvoj rečových zručností Príroda   Komunikácia:           Biológia     Práca s        Učeb-    18
   pomocou tvorby textov,         Naša Zem, počasie v jedn.     Fyzika      internetom,      nica
   minidialógov, predpovede        ročných              Enviromentálna  Projektová práca   Prac.
   počasia                 obdobiach,predpoveď        výchova     Gramatické      zošit
   -   získavať  základné       počasia, pírodné útvary              cvičenia,       Prac.
   informáciepočúvanie    s       Sloh:                       Situačné hry,     listy
   porozumením /predpoveď         Tvorba textu (rozprávanie s            rozhovory,      mapa
   počasia/                opisom)                      kvíz o počasí     internet
   - výchova k ochrane prírody       Gramatika:                                noviny
                       Syntax – vetné členy, tvorba
                       jednoduchých viet na základe
                       graf. znázornenia, slovosled,
                       vety podľa zloženia /úvod/
                       Literatúra:
                       Literatúra medzi dvoma sv.
                       vojnami
6.  - Naučiť sa správne tvoriť Veda    a Komunikácia:           Fyzika      Jazykové    hry  Učeb-    14
   vety, klásť otázky     technicka  Vývoj vedy a techniky, naši    Chémia      Práca   s textom,  nica
   -Rozvíjanie slovnej zásoby,       každodenní pomocníci –      Biológia     čítanie s poroz. a  Prac.
   vedieť reagovať v rôznych        stoje, vedci, vedecké objavy            samostatná tvorba   zošit
   situáciách               Sloh:                       dialóg        Prac.


                                                                    50
   -Opakovanie vedomostí           Príprava a písanie slohovej             Cvičenia    na listy
   -Výstupná previerka,diktát,        práce                        opakovanie    Inter-
   slohová práca               Gramatika:                      Metódy kontroly a Net
                        Opakovanie náuky o SZ,                hodnotenia
                        opakovanie slovných druhov
                        a syntaxe
                        Literatúra:
                        Literatúra medzi dvoma sv.
                        vojnamiPoužívané učebné zdroje sú učebnica a pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ s VJM Ypsilon a Čítanka pre 7. a 8. ročník ZŠ s VJM.


Názov predmetu: Slovenský jazyk a literatúra
Rozsah: týždenne 5 hodín, ročne 165 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie stredné vzdelanie
Ročník: deviaty

Mesiac Ciele                Téma                                        Počet
                                                                hodín
9.   Význam učenia            Rodina                                       15
    Utvrdenie vedomostí         Opakovanie učiva z 8. ročníka- opakovanie viet, vetných členov;
    Pravidlá spol. styku – vykanie   Rozprávanie
    Samostatná tvorba ústneho prejavu  Práca s textom, čítanie s porozumením
    – rozprávanie príbehu        Príprava 1.slohovej práce, napísanie a oprava
    Výchova k rod. životu        Lit.: Súčasná literatúra pre deti a mládež
    Práca s pesničkou


                                                                    51
10.  Výchova k tolerancii        Priateľstvo                         21
   Rozhovor o priateľstvo, láske, o  opakovanie slovných druhov,
   živote mladých           vstupná previerka, 1. Diktát a oprava
   Rozprávanie podľa osnovy      Európska únia, tolerancia a spolužitie národov,
   Diskusia o prečítanom texte     Zvieratá, strarostlivosť o zvieratá
   Vedieť správne určiť druh VV    Podraďovacie súvetia
   Zvieratá-láska k prírode      Opis osoby a charakteristika
   Práca s počítačom, s pesničkou    Lit.: súčasná literatúra pre D a M
   Rozšírenie slovnej zásoby
11.  Rozhovor o škole, obľúbenej    Povolania, plány do budúcnosti                19
   činnosti              2. slohová práca (príprava, pís., oprava)
   Rozhovor o plánoch do budúcnosti, voľba povolania, moje životné ciele
   voľba povolania          zaujímavé povolania
   Rozhovor o školstve dnes a     2. diktát a oprava
   v minulosti            čítanie s porozumením: zaujímaví ľudia, zaujímavé povolania
   Poukázať na chyby, ako predísť   priama a nepriama reč
                     súvetia
                     Lit.: Slovenská literatúra po roku 1945
12.  Vedieť opísať činnosti, pracovný Moderná veda a technika                     15
   postup               Nobelova cena, vedecké a technické objavy
   Rozhovor o modernom svete     Opis činnosti, opis pracovného postupu
   Význam rozvoja vedy a techniky   Priraďovacie súvetia
   Vianočné zvyky, piesne       Zhrnutie a overenie vedomostí o vetách
   Práca s počítačom          Lit.: Lit. po roku 1945-generačný román
   Pravopisné cvičenia         (F. Hečko: Červené víno)
   Jazykové, slovné hry
1.  Diskusia o divadelnom predstavení, Umenie                            15
   dramatické umenie         rôzne druhy umenia (dramatické, výtvarné)


                                                      52
   Pravidlá spoločenského styku –    Podstatné mená – pravopis a skloňovanie
   v kine, v divadle, na výstave, na   Polročné opakovanie a písomná previerka
   koncerte               Pravopisné, gramatické a jazykové cvič.
   Rozhovor o významných umelcoch    3. diktát a oprava
   slovenskej tvorby           Lit. po roku 1945
   Vedieť opísať prostredie
   Práca   s internetom-  príprava
   referátu

2.  Vedieť správne napísať životopis,   Príroda, Naša Zem                                   15
   úradné listy             ochrana životného prostredia,
   Rozprávanie obsahu textu       zvieratá, vtáčiky,
   Upevnenie vedomostí – príprava na   čistá voda, pôda, horniny, rastliny
   testovanie              Naša vlasť – slovenské poklady
   Význam    ochrany   životného  Úradné listy, životopis
   prostredia, ekologická výchova    Ohybné slovné druhy (prídavné mená, zámená, číslovky – charakteristika, tvorba a
   Diskusia na danú tému, referát    skloňovanie)
                      3. slohová práca
   Prínos sv.Cyrila a Metoda       Lit. po roku 1945 – básnická tvorba
3.  Ako cestovať, naučiť sa orientovať,  Cestovanie                                      20
   opýtať sa na cestu, pýtať si     Prečo cestujeme, dopravné prostriedky
   informácie,      vyhľadávať   Výlety, dovolenky
   v cestovnom poriadku         Európa a naša vlasť
   Dobré rady do života         Slovesá (druhy, gramatické kategórie, časovanie)
   Nácvik pravopisu           Neohybné slovné druhy (príslovky, predložky)
   Európa, Slovensko a naše okolie    4. diktát a oprava
   Využitie a pravopis neohybných    žiadosť
   slovných druhov            Lit.: literatúra po roku 1945 – skrytý zmysel epigramov, zhrnutie literatúry po roku


                                                                   53
   Vedieť rozprávať o zážitkoch z ciest  45
   Vedieť napísať žiadosť,
4.  Naučiť sa správne vyjadrovať o     Zdravie, prvá pomoc                              15
   chorobách, u lekára          nemocnica, poliklinika, u lekára
   Rozšírenie slovnej zásoby, situačné  lieky a liečenie
   hry                  u veterinára
   Upevnenie a doplnenie vedomostí    neohybné slovné druhy (spojky, častice, citoslovcia)
   Jazykové, gramatické a pravopisné   zhrnutie slovných druhov, písomná previerka
   cvičenia                hláskoslovie (spodobovanie, splývanie, delenie hlások, pravopis)
   Naučiť sa vyplniť dotazník –      dotazník
   formuláre               Lit.: literatúra faktu – význam osobnosti
   Rozprávanie     o    slávnych
   osobnostiach – J. Jesenius, atď.
5.  Vedieť rozprávať o našej vlasti,    Naša vlasť                                   20
   podať informácie o našom regióne –   Slovensko, geografická poloha, hlavné mesto, významné hist. a kult. pamiatky
   skupinová práca            Známi slovenskí umelci
   Rozprávanie o histórii krajiny-    Náuka o slovnej zásobe
   práca s počítačom           Prihláška
   Náuka o slovnej zásobe, práca     4. slohová práca
   s rôznymi   druhmi   slovníkov  Lit.:dokumentárna próza, literatúra faktu
   (synonymický, KSS, dvojjazyčný,
   frazeologický, atď.)
   Nespisovné slová; nárečia
6.  Pravopisné a gramatické cvičenia    Prázdniny, leto                                10
   Zhrnutie celoročného učiva       plány na letné prázdniny
   Naučiť sa napísať objednávku,     koncoročné opakovanie
   reklamáciu               písomné práce
                      Lit.Zhrnutie učiva z literatúry


                                                                54
55
6 MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA6.1 1. FUNKCIA UČEBNÉHO PREDMETU
    Vyučovací predmet maďarský jazyk a literatúra má v podsystéme národnostného
školského vzdelávania Slovenskej republiky centrálne postavenie.
    Vyučovací predmet maďarský jazyk a literatúra ako aj maďarský jazyk ako vyučovací
jazyk v školách s vyučovacím jazykom maďarským (ďalej školy s VJM) sa dá
charakterizovať v prvom rade všeobecnými vlastnosťami. Všetky tie vlastnosti sú
charakteristické na tento vyučovací predmet, ktoré paralelne charakterizujú vyučovací
predmet slovenský jazyk a literatúru ako aj vyučovací jazyk slovenský v školách
s vyučovacím jazykom slovenským. Charakteristika týchto všeobecných vlastností sa
nachádza v úvodnej časti kapitoly obsahovej prestavby predmetu slovenský jazyk a literatúra.
Z toho dôvodu sa na tomto mieste nezaoberáme ich hlbšou analýzou. Domnievame sa, že
stačí konštatovanie tejto záležitosti. Zároveň tiež konštatujeme, že vyučovací predmet
maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s vyučovacím predmetom SJL charakterizujú aj isté
špeciálne črty. Tie vyplývajú na jednej strane zo situácie maďarčiny, na druhej strane z jej
funkcií na Slovensku. Maďarský jazyk na Slovensku je jazykom početne významnej
národnostnej menšiny (520 528 ľudí, 9,6% obyvateľstva). Obce obývané Maďarmi vytvárajú
miestami užšie, inde sa rozširujúce, väčšinou súvislé jazykové pásmo, ktoré sa tiahne od
Bratislavy až po slovensko-ukrajinské hranice. Maďarčina je na Slovensku menšinovým
jazykom. Pre príslušníkov maďarskej národnosti je hlavným komunikačným prostriedkom
zároveň významným symbolom národnej identity ako aj kultúry.
6.2 2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU
Hlavné ciele učebného predmetu vyplývajú z nasledovných skutočností:

  1. Kognitívna funkcia maďarského jazyka ako materinského a zároveň
    vyučovacieho jazyka v školách s VJM
Materinský jazyk je zároveň aj vyučovacím jazykom na ZŠ a SŠ s VJM, z čoho vyplýva, že
bezprostredne ovplyvňuje osvojenie si učiva všetkých vyučovacích predmetov.

  2. Rozvíjanie jazykových kompetencií v iných jazykoch: v druhom – štátnom
    jazyku a cudzích jazykoch
Maďarský jazyk a literatúra ako učebný predmet umožňuje na vyššej úrovni rozvíjať jazykové
kompetencie tak v štátnom jazyku ako aj v cudzích jazykoch. Na základe uvedenej funkcie
materinského jazyka zastávame názor, že sa má uplatniť princíp rovnakého postavenia
materinských jazykov, čiže pomerne vysoká hodinová dotácia vyučovacích predmetov
z materinského jazyka. Aj preto je potrebné zosúladiť týždennú hodinovú dotáciu
materinských jazykov v učebných plánoch na školách s vyučovacím jazykom slovenským i na


                                             56
školách s vyučovacím jazykom maďarským. Na základe uvedených argumentov je potrebné
stanoviť týždennú hodinovú dotáciu maďarského jazyka a literatúry na všetkých stupňoch ZŠ
a SŠ s VJM v rozsahu hodinovej dotácie slovenského jazyka a literatúry na školách
s vyučovacím jazykom slovenským.

  3. Jazyková situácia
Je známy fakt, že materinský jazyk detí vstupujúcich do školy s VJM je podoba maďarčiny
v menšinovom prostredí. Z lingvistických výskumov ako aj z praxe je jasné, že ju
charakterizuje na jednej strane vyššia miera zastúpenia nárečových prvkov, na druhej strane
zase výskyt prvkov štátneho jazyka. Túto okolnosť konštatujeme ako samozrejmosť, ktorá
vyplýva z prirodzeného styku týchto jazykov a ich usporiadania v Slovenskej republike (ide
o vzájomný vzťah štátneho a menšinového jazyka). Okrem nadobudnutia jazykových
kompetencií v oboch jazykoch na rôznych úrovniach prirodzeným následkom dvojjazyčného
prostredia je však aj istá jazyková neistota používateľov jazyka aj v materinskom jazyku. Deti
v školách s VJM sa stretávajú so štandardnou podobou maďarčiny, ktorá im z hľadiska
aktívneho používania nie je úplne prirodzená. Postupné eliminovanie jazykovej neistoty je
nutné ošetriť patričnou, špeciálnou jazykovou výchovou. Nedostatočne zabezpečená jazyková
výchova sa totiž odrazí na celkovej úspešnosti žiakov, resp. môže ich znevýhodniť hlavne
v začiatočnej fáze povinnej školskej dochádzky.
    Cieľom vzdelávania v oblasti maďarského jazyka a literatúry je dosiahnuť takú úroveň
rečových zručností v maďarskom jazyku, aby žiaci zvládli každú komunikatívnu situáciu či
už hovorovú alebo odbornú v rozsahu odbornosti všetkých vzdelávacích oblastí a primerane
a vhodne z hľadiska jazykového štýlu, s príslušnou gramatickou a pravopisnou normou
v ústnom i písomnom prejave.

Cieľom vzdelávania je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby žiaci:

  – pochopili vzdelávanie v príslušnom jazyku ako svojbytný historický jav, v ktorom sa
   odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci
   činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania,
  – nadobudli a rozvíjali pozitívny vzťah k materinskému jazyku a pochopili jeho
   potenciálne zdroje pre svoje osobné a kultúrne bohatstvo,
  – vnímali a postupne osvojovali si jazyk ako bohatý mnohotvárny prostriedok
   k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,
  – rozvíjali komunikatívne schopnosti a návyky, aby získali kvalitnú jazykovú
   kompetenciu, t. j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách,
  – zvládli základné pravidlá medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia
   a nadobudli pozitívny vzťah k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,
  – samostatne získali informácie z rozličných zdrojov a zvládli práce s jazykovými
   a literárnymi textami,
  – nadobudli sebavedomie pri vystupovaní na verejnosti a kultivovaný prejav ako
   prostriedok presadenia samého seba,
  – nadobudli etické cítenie založené na empatii a asertivite, naučili sa prosociálne
   správať, aby si dokázali uvedomiť podstatu a význam ľudských hodnôt,
  – nadobudli vzťah a dokázali individuálne prežiť slovesné umelecké dielo, mali vlastné
   čitateľské zážitky, rozvíjali svoj pozitívny vzťah k literatúre a k ďalším druhom                                              57
     umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjali svoje emocionálne a estetické
     cítenie a vnímanie.


   Na 2. stupni základných škôl sa výchovno-vzdelávací proces maďarského jazyka
   a literatúry člení na tri oblasti.6.3   OBSAH VZDELÁVANIA

              ŠTRUKTÚRA VZDELÁVACEJ OBLASTI


I.   JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
    Zvuková stránka jazyka a pravopis
    Lexikológia
    Morfológia
    Syntax

II.   KOMUNIKÁCIA A SLOH
    Komunikácia ako zdroj informácií
    Ústny a písomný prejav
    Rozprávanie príbehov a zážitkov
    Vlastné tvorivé písanie
    Subjektívna a objektívna komunikácia

III.  LITERATÚRA
    Všeobecne o literatúre
    Základné literárne druhy
    Základné literárne žánre
    Kompozícia literárneho diela
    Štylistika literárneho textu
    Metrika
    Informácie o autoroch literárnych diel
                                             58
Názov predmetu: Maďarský jazyk
Rozsah: ročne 63 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie stredné vzdelanie
Ročník: 5.
Forma štúdia: denné štúdium
Vyučovací jazyk: maďarský

 Mesiac   Rozvíjajúce ciele a    Okruh        Témy     Medzipredmetové  Metódy a formy   Učebné    Počet
        kompetencie                         vzťahy               zdroje    hodín
Septembe Oboznámiť sa s učivom Úvodná hodina Slovné druhy                 Skupinová práca   Učebnica     6
  r  a vzbudiť    záujem a opakovanie    Význam slov              Samostatné úlohy
     žiakov o ich materinský učiva zo 4.ročníka Pravopisné              Dramatické hry
     jazyk                   cvičenie
                          Analýza viet
                          Diktát
                          Vstupná previerka
 Október Zvýšiť     úroveň Hlásky a písmená Rečové orgány              Ústny prejav     Učebnica    8
     správnej   artikulácie          Samohlásky              Komunikatívna   Pracovný list
     a správnej výslovnosti           a spoluhlásky             metóda        Odborné
     Rozvíjanie pravopisu.           Čítanie     s           Dramatické hry    slovníky
     Práca s odborným              porozumením
     slovníkom                 Maďarská
                          abeceda
                          Slovníky
                          Diktát
Novembe Rozvíjanie   správnej Samohlásky    a Rozdelenie              Frontálny postup   Učebnica    6
  r  výslovnosti samohlások spoluhlásky     samohlások a ich           Dramatické hry   Pracovný list
     a spoluhlások               zákony                Skupinová práca


                                                                 59
                          Štvrťročná     Ústny prejav
                          previerka
                          Rozdelenie
                          spoluhlások
                          Diktát
Decembe  Zlepšiť pravopis žiakov Vzájomný vplyv Typy         Heuristická     Učebnica   5
  r   s osvojením   nových spoluhlások v reči spodobovania    metóda       Pracovný list
     gramatických javov   i písme      Diktát       Dramatické hry
                                    Samostatná práca
 Január  Zvýšiť     úroveň Zásady       Pravopisné     Dramatické hry   Učebnica    5
     pravopisných zručností maďarského    cvičenie      Skupinová práca  Pracovný list
     žiakov         pravopisu     Diktát       Frontálny postup
                          Polročná      Samostatná práca
                          previerka
                          Výslovnostný,
                          etymologický
                          princíp, princíp
                          tradície, princíp
                          zjednodušenia

Február  Zvýšiť     úroveň Stavba slova    Koreň a prípony   Heuristická     Učebnica   5
     pravopisných zručností Jednoduché    Zložené slová    metóda       Pracovný list
     žiakov         a zložené slová  Diktát       Dramatické hry                                                       60
                                   Samostatná práca

Marec  Obohatenie   slovnej Rozdeľovanie   Rozdeľovanie    Frontálny postup   Učebnica   8
                                   Dramatické hry
    zásoby   a rozvíjanie slov       slov                  Pracovný list
                                   Skupinová prác
    jazykového prejavu   Význam slov   Vzťah významu               Odborné
                                   Zberateľská práca
                         a tvaru slov               slovníky
                         Jedno-
                         a viacvýznamové
                         slová,
                         Homonymá
                         a synonymá
                         Diktát
Apríl  Obohacovanie slovnej Význam slov     Antonymá      Zberateľská práca   Učebnica   8
    zásoby  a rozvíjanie          Čítanie     s  Skupinová práca    Odborné
    jemnosti jazykového           porozumením                slovníky
    prejavu                  Zvukomalebné             Pracovný list
                            slová
                         Diktát
                         Písomná
                         previerka
                         3.štvrťroka

Máj   Obohacovanie slovnej Ustálené spojenia  Príslovia,     Frontálny postup   Učebnica    8
    zásoby a vyjadrovacej          porekadlá,     Samostatná práca   Odborný
    schopnosti žiakov            prirovn.      Skupinová práca    slovník
                         Čítanie
                         s porozumením
                         Diktát


                                                       61
  Jún   Prehĺbenie celoročného Zhrnutie učiva   Opakovanie                Rozhovor       Učebnica   4
      učiva                   celoročného učiva            Otázky
                           Výstupná                 a odpovede
                           previerka                Dramatické hry
                           Diktát


Názov predmetu: Maďarská literatúra sloh

Rozsah: ročne 102 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie stredné vzdelanie
Ročník: 5.
Forma štúdia: denné štúdium
Vyučovací jazyk: maďarský

Mesiac    Rozvíjajúce ciele a     Okruh         Témy         Medzipre  Metódy a formy    Učebné  Poče
        kompetencie                               dmetové              zdroje   t
                                            vzťahy                   hodí
                                                                   n
Septemb Vzbudiť záujem žiakov   Úvodná hodina   Vznik písma a knihy       dejepis   Skupinová práca    Učebnica  10
  er  o literatúru a čítanie  a opakovanie    Začiatky písomníctva             Samostatné úlohy
    Vyžiadať    a podávať učiva 4. ročníka  Typy rozprávok                Dramatické hry
    informácie        Vznik   písma  Maďarské ľudové rozprávky          Frontálny postup
    Poznať typy rozprávok   a knihy      Pozdrav,       oslovenie,
                 Styk ľudí     predstavenie sa
                 Svet rozprávok
Október  Esteticky     čítať Svet rozprávok   Tvorby ľudovej slovesnosti v         Frontálny postup   Učebnica    12
                                                 Dramatické hry
     umelecké texty     Ospravedlnenie   maďarskej a svetovej literatúre
                                                 Skupinová práca.
     Poznať a zreprodukovať Osnova       Kompozícia rozprávok


                                                                    62
     rozprávky                   Čarovné čísla          Samostatné čítanie
     Poznať   kompozíciu             Skutočné a rozprávkové prvky   Komunikatívna
     rozprávok                   Ľudová a umelá rozprávka     metóda
     Zrozumiteľne    sa             Ospravedlnenie
     vyjadrovať                  Súhlas a nesúhlas
     Príprava slohu a jeho             Osnova slohu
     osnova

Novemb Poznať a zreprodukovať   Svet rozprávok   Maďarské ľudové rozprávky    Samostatné čítanie  Učebnica  12
 er  rozprávky          Písomné formy    Umelé rozprávky z maďarskej   Skupinová práca
    Rozprávať o prečítanom   komunikácie     a svetovej literatúry      Dramatické hry
    texte     s vlastnými  Petőfi  Sándor:  Osnova rozprávky         Frontálny postup
    slovami           János vitéz     Vznik diela János vitéz a jeho
    Dramatizovať        Príbeh a dialóg   žáner a prozódia
    rozprávky                    János vitéz 1-4.
    Orientovať sa v deji              Prirovnanie
    rozprávok                    Blahoželanie
    Zostaviť      osnovu            Pohľadnica a list
    prečítanej rozprávky              Slohová práca - príbeh
    Vedieť      napísať
    blahoželanie,
    pohľadnicu a list
    Poznať      a použiť
    prirovnanie
    Napísať príbeh
    Dialóg v príbehu
                                                            63
Decemb  Poznať a zreprodukovať   Petőfi  Sándor:  János vitéz 5-15.       Skupinové čítanie  Učebnica   9
 er   rozprávky na vysokej    János vitéz     Personifikácia        Samostatné čítanie  Petőfi
     jazykovej úrovni      Rozhovor      Metafora           Dramatické hry    Sándor:
     Tvoriť    jednoduché   Telefonovanie    Rýmy             Frontálny postup   János vitéz
     rýmy                      Dialóg a monológ       Komunikatívna
     Tvoriť     a vyjadriť            Rozhovor a telefonovanie   metóda
     rytmus básní
     Rozprávať o prečítanom
     diele
     Poznať      a použiť
     básnické obrazy
     Vedieť zapojiť sa do
     rozhovoru
     Vedieť telefonovať

Január  Rozprávať o prečítanom   Petőfi  Sándor: János vitéz 16-24.       Dramatické hry    Učebnica   10
     diele            János vitéz    Osnova literárneho diela    Skupinová práca   Petőfi
     Dramatizovať prečítané   Osnova                      Samostatné čítanie  Sándor:
     dielo                                     Otázky a odpovede  János vitéz
     Zostaviť osnovu
Február  Rozprávať o prečítanom   Petőfi  Sándor:  János vitéz 25-27.      Skupinové čítanie  Učebnica   9
     diele            János vitéz     Zhrnutie           ústne prejavy    Petőfi
     Hodnotiť     postavy  Rozprávka      Fazekas Mihály: Lúdas Matyi  dramatické hry    Sándor:
     literárneho diela      Fazekas Mihály:   Charakteristika postáv    otázky a odpovede  János vitéz
     Poznať štýly a prozódiu   Lúdas Matyi     Štýl a prozódia
     Vedieť charakterizovať             Slohová práca - rozprávka
     lierárne postavy
     Napísať rozprávku


                                                              64
Marec  Reprodukovať prečítané   Rozprávkové     Rozprávkové romány        Frontálny postup   Učebnica  13
    dielo vlastnými slovami   romány       Exupéry: A kis herceg       Dramatické hry
    Orientovať       sa  Exupéry: A kis   Typy povestí           Skupinová práca
    v prečítanom diele     herceg       Povesti v maďarskej literatúre  Ústny prejav
    Hodnotiť     postavy  Mýty a povesti   Svet mýtov            Otázky a odpovede
    literárneho diela      Opis a jeho typy  Opis   prírody,  predmetu,
    Poznať žánre povestí              obrázku, osoby a pracovného
    Rozprávať                    postupu
    o prečítaných mýtoch
    Vedieť opísať prírodu,
    veci, predmety, činnosti
Apríl  Poznať biblické príbehy   Svet Biblie     Svet Biblie            Dramatické hry    Učebnica  10
    Zostaviť     osnovu  Ústne vyjadrenia  Názor, diskusia, argument     Samostatná práca
    z prečítaného diela     Krátke správy    Krátke správy           Skupinová práca
    Vyjadriť svoje pocity    Opis v príbehu   Slohová práca – príbeh opisom
    ústne a písomne
    Napísať krátky odkaz
    a správy
    Vedieť použiť opis v
    príbehu

Máj   Vedieť súvisle hovoriť   Na    hranici  Móra Ferenc: Pétör, a csaló    Frontálny postup   Učebnica  11
    o prečítaných dielach    skutočnosti   a  Móricz Zs.: Hét krajcár      Samostatné čítanie
    Hodnotiť postavy      rozprávky      Oznam,    správa, pozvánka,  Skupinová práca
    Vedieť    porovnávať   Krátke oznamy    plagát, vizitka
    povesti
    Vedieť napísať krátke
    oznamy


                                                              65
     Vyhotoviť     plagát
     a vizitku
 Jún   Zreprodukovať       Kútik čítania   Romány       a poviedky    Rozhovor        Učebnica    6
     čitateľský zážitok    Krátky rozhovor  z maďarskej     a svetovej    Otázky a odpovede
     Čítať   s porozumením a oznamy      literatúry              Dramatické hry
     a s prirodzenou               Cielený rozhovor           Samostatné práce
     intonáciou                 Inzerát, reklama
     Zostaviť     osnovu
     z prečítaného diela
     Rešpektovať základné
     komunikačné pravidlá
     Vedieť reagovať na
     otázky
     Vedieť napísať inzerát a
     reklamu
Maďarský jazyk
6. ročník
Počet hodín ročne: 85
Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie stredné vzdelanie

Mesiac    Rozvíjajúce ciele a     Okruh        Témy      Medzipr  Metódy a formy     Učebné    Počet
        kompetencie                          edmetov             zdroje    hodín


                                                                66
                                         é vzťahy
Septemb  Oboznámiť sa s učivom Úvodná hodina Význam slov                  Skupinová práca    Učebnica  8
  er   a vzbudiť záujem žiakov a opakovanie    Stavba slov               Samostatné úlohy   Pracovný
     o ich materinský jazyk  učiva z 5.ročníka Samohlásky                Dramatické hry     list
                           a spoluhlásky    a ich        Kolektívna práca
                           zákonitosti
                           Vstupná previerka
                           Diktát
Október  Obohatenie    slovnej Slovné druhy   Systém     slovných        Frontálny postup    Učebnica  9
                                               Dramatické hry
     zásoby    a rozvíjanie Slovesá      druhov                            Pracovný
                                                Skupinová práca.
     jazykového prejavu             Slovesá                             list
     Vedieť správne časovať           Rozdelenie    slovies
     slovies                   z hľadiska   podmetu,
                           činnosti a predmetu
                           Sústava    slovesných
                           časov a spôsobov
Novemb  Vedieť správne časovať Slovesá       Oznamovací spôsob            Kolektívna práca   Učebnica  10
 er   slovies                   Podmieňovací spôsob           Skupinová práca   Pracovný
     Upevniť pravopis              Rozkazovací spôsob            Samostatné úlohy  list
                           Diktát
                           Štvrťročná previerka
                           Pravopis rozkazovacích
                           tvarov slovies
                           Pravopis     slovies
                           v minulom čase
                                                                   67
Decemb  .Oboznámiť      sa Podstatné mená  Zhrnutie slovies      Heuristická metóda  Učebnica  8
 er   s gramatickými javmi, s          Diktát           Dramatické hry   Pracovný
     ktorými sa zlepšuje            Podstatné mená       Kolektívna práca    list
     pravopis žiakov              Všeobecné mená
     Upevniť    vedomosti
     o podstatných menách
Január  Rozvíjať    pravopis Podstatné mená  Vlastné mená       Dramatické hry          8
     žiakov                   Pravopis   vlastných   Skupinová práca  Učebnica
                           mien
                           Diktát
                           Polročná previerka

Február  Poznať prídavné mená, Prídavné mená    Prídavné mená        Kolektívna práca  Učebnica  8
     číslovky a       Číslovky      Stupňovanie         Dramatické hry
     rozvíjanie pravopisu.           prídavných mien       Skupinová práca
     Vedieť správne napísať           Pravopis   prídavných
     dátum                   mien
                           Číslovky a ich pravopis
                           Diktát
Marec   Rozvíjanie schopností Zámená        Zámená a jeho druhy               Učebnica  8
     rozoznávať zámen              Skloňovanie zámen      Frontálny postup  Pracovný
                           Zhrnutie zámen        Dramatické hry    list
                           Diktát           Skupinová práca


 Apríl  Formálne     rozoznať Ostatné     Ostatné plnovýznamové   Heuristická metóda  Učebnica  8
     v texte     neurčitok, plnovýznamové  slovné druhy         Dramatické hry
     príčastie a prechodník   slovné druhy  Príslovky          Samostatná práca
                           Neurčitok


                                                          68
                         Príčastie
                         Prechodník
                         Písomná previerka
                         Diktát
 Máj   Vedieť     správne Neplnovýznamov Citoslovcia             Frontálny postup  Učebnica  10
      používať        é slovné druhy Neplnovýznamové           Samostatná práca  Pracovný
      neplnovýznamové            slovné druhy             Skupinová práca  list
      slovné druhy             Členy,   postpozície,
                         spojky,    slovesné
                         predpony
                         Častice
                         Diktát
  Jún   Prehĺbenie celoročného Zhrnutie učiva Opakovanie              Kolektívna práca  Učebnica  8
      učiva                 celoročného učiva          Dramatické hry
                         Diktát
                         Výstupná previerka
Názov predmetu: Maďarská literatúra a sloh
Rozsah: ročne 80 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie stredné vzdelanie
Ročník: 6.
Forma štúdia: denné štúdium
Vyučovací jazyk: maďarský

Mesiac    Rozvíjajúce ciele a     Okruh       Témy      Medzipr  Metódy a formy    Učebné  Počet
        kompetencie                         edmetov            zdroje  hodín


                                                             69
                                          é vzťahy
Septem  Vzbudiť záujem žiakov     Úvodná hodina   Opakovanie    učiva       Skupinová práca    Učebnica  7
 ber  o literatúru a čítanie     Balady      z 5.ročníka               Samostatné úlohy
     Vedieť     vymenovať   Prosba, želanie a Pojem balady a jej            Dramatické hry
     charakteristické    črty  poďakovanie    vlastnosti               Frontálny postup
     balady                      Kompozícia balady
     Rešpektovať    základné           Charakteristika ľudovej
     komunikačné pravidlá               balady
     Vyjadrovať        sa           Kőműves Kelemen
     zrozumiteľne                   Prosba a želanie
     Správne    sformulovať            Poďakovanie
     prosbu a poďakovanie

Október Esteticky čítať umelecké    Ľudové a umelé  Kádár Kata              Frontálny postup    Učebnica  10
                                                Dramatické hry
    texty              balady      Rozprávka a balada
                                                 Skupinová práca.
    Charakterizovať literárne    Privítanie  a  Porovnanie rozprávky
                                                Samostatné čítanie
    postavy             rozlúčenie    a balady
                                                Komunikatívna metóda
    Používať vhodnú formu               Slovenské balady
    privítania a rozlúčenia              Porovnanie
                             jednotlivých balád
                             Umelé balady
                             Privítanie a rozlúčenie

Novem  Poznať a zreprodukovať     Umelé balady   Balady Aranya             Samostatné čítanie  Učebnica  10
 ber   literárne diela        Epická báseň   V.László                Skupinová práca
     Zostaviť stručnú dejovú    Arany:Toldi    Gyulai Pál: Pókainé           Dramatické hry
     osnovu             Tvorba otázok   Rozbor diela              Frontálny postup
     Vytvoriť si vlastný názor            Arany: Toldi


                                                                   70
     k postavám a situáciám              Kompozícia diela
     Dramatizovať literárne              Charakteristické črty
     diela                      epickej básne
     Vyžiadať informácie –              Toldi 1-2.
     tvoriť správne otázky              Porovnanie charakterov
                             Tvorba otázok
Decem  Poznať a zreprodukovať     Arany: Toldi   Toldi3-7.               Skupinové čítanie    Učebnica  7
 ber   epickú báseň na vysokej    Diskusia    a Opis prírody             Samostatné čítanie
     jazykovej úrovni        argument     Básnické    jazykové        Dramatické hry
     Vedieť charakterizovať              prostriedky              Frontálny postup
     postavy                     Charakteristické črty         Komunikatívna metóda
     Vedieť         nájsť           postáv
     v prečítanom      diele           Diskusia -argument
     básnické     jazykové
     prostriedky
     Vyjadriť svoj názor,
     vedieť sa argumentovať v
     diskusii
Január  Rozprávať o prečítanom     Arany: Toldi    Toldi 8-10.        Environ  Dramatické hry     Učebnica  6
     diele             Opis a jeho druhy  Podobnosť ľudových    mentáln   Skupinová práca
     Dramatizovať prečítané               rozprávok          a v.   Samostatné čítanie
     dielo                       Epizód,    básnická        Otázky a odpovede
     Poznať       a tvoriť            otázka
     personifikáciu a metaforu             Ľudovo-rozprávkový
     Zostaviť      osnovu             motív
     literárneho diela                 Opis a jeho druhy
     Vedieť   opísať   veci,
     predmety a činnosť


                                                                    71
Február  Rozprávať o prečítanom    Arany: Toldi    Toldi11-12.         Skupinové čítanie  Učebnica  10
     diele            Komikum       Vyvrcholenie diela       ústne prejavy  M.Twain:
     Hodnotiť      postavy  Charakteristika   Rozuzlenie          dramatické hry  Tom
     literárneho diela      osoby        Rým, rytmus         otázky a odpovede  Sawyer
     Poznať typy rýmov                Zhrnutie diela
     Vedieť charakterizovať              Priateľstvo   Petőfiho
     postavy literárnych diel             a Aranya
     Orientovať sa v deji               Pojem epistoly
     literárnich textov                Pojem komikum
     Vedieť       napísať            M.Twain: Tom Sawyer
     charakteristiku osoby              Pravda a lož
                              Charakteristika osoby
Marec   Reprodukovať prečítané    Literárne čítanie  Szabó Magda a jej                Učebnica  8
     dielo vlastnými slovami   Problém       diela            Frontálny postup
     Orientovať       sa  komičnosti,     Abigél-rozbor diela     Dramatické hry
     v prečítanom diele      pravdy a lži    Práca    s literárnym   Skupinová práca
     Hodnotiť     postavy  Cielený rozhovor  textom             Ústny prejav
     literárneho diela                Gyurkovics     Tibor:  Otázky a odpovede
     Poznať kompozíciu deja              Nem akarok felnőni
     Vedieť   tvoriť  ústne            Čítanie s porozumením
     a písomne interview               Milne: Micimackó
                              Fehér Klára: Bezzeg az
                              én időmben – rozbor                                                              72
                           diela
                           Cielený    rozhovor-
                           interview
Apríl  Vedieť opísať prírodu    Objavenie   sa Opis prírody        Environ  Dramatické hry   Učebnica  8
    Rozprávať o prečítaných   prírody      Selma Lagerlöf: Nils    ment. v  Samostatná práca
    dielach           v literatúre   Holgersson csodálatos        Skupinová práca
    Zostaviť      osnovu  Environmentálna utazása a vadludakkal
    z prečítaného diela     výchova
    Vyjadriť svoje pocity             Kipling:   A dzsungel
    ústne a písomne       Ústna       könyve
    Plynule a zrozumiteľne   reprodukcia    Defoe:     Robinson
    reprodukovať    obsah           Crusoe
    prečítaného textu               Fekete I.: Tüskevár-
                           rozbor diela
                           Charakteristika postáv
                           Ústna reprodukcia
Máj   Vedieť súvisle hovoriť   Vlasť a sloboda v Pojem vlasti             Frontálny postup  Učebnica  8
    o prečítaných dielach    literatúre    Sloboda v literatúre         Samostatné čítanie  Pracovný
    Hodnotiť postavy               GárdonyiGéza:    Egri       Skupinová práca    list
    Vedieť porovnávať diela            csillagok
                           Rozbor diela
                           Charakteristika postáv
                           N.   Tóth   Anikó:
                           Tükörkönyv – rozbor
                           diela
                                                                73
 Jún   Zreprodukovať čitateľský Zhrnutie        Zhrnutie celoročného          Rozhovor    Učebnica  6
     zážitok                     učiva                Otázky a odpovede
     Čítať   s porozumením             Opakovanie              Dramatické hry
     a s prirodzenou                 Kontrola vedomostí         Samostatné práce
     intonáciou
     Zostaviť      osnovu
     z prečítaného diela
     Upevnenie    literárnych
     vedomostí
Maďarský jazyk
7. ročník
Rozsah: ročne 75 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie stredné vzdelanie
Ročník: 7.
Forma štúdia: denné štúdium
Vyučovací jazyk: maďarský

Mesiac    Rozvíjajúce ciele a      Okruh         Témy      Medzipr    Metódy a formy  Učebné   Počet
        kompetencie                            edmetov             zdroje   hodín
                                         é vzťahy
Septem  Oboznámiť sa s učivom Úvodná      hodina  Slovné druhy:           Skupinová práca    Učebnica  8
 ber   a vzbudiť záujem žiakov a opakovanie       Slovesá    a ich       Samostatné úlohy
     o ich materinský jazyk   učiva zo 6. ročníka  časovanie             Dramatické hry
     Upevnenie   a aplikácia            Podstatné mená a ich
     získaných vedomostí               pravopis


                                                                  74
                            Prídavné     mená,
                            zámená
                            Príslovky, neurčitok
                            a príčastie,   členy,
                            postpozície,
                            spojky,citoslovcia   a
                            častice
                            Diktát
                            Vstupná previerka
Október Vedieť rozoznať vo vete   Slovné   druhy,  Slovné druhy, ktoré     Frontálna práca  Učebnica    9
    slovné druhy        ktoré  vyjadrujú  vyjadrujú gramatický    Skupinová práca  Pracovný list
    Správne     používať  gramatický vzťah   vzťah            Samostatná práca
    postpozície a spojky vo  Slovné druhy vo   Členy,    postpozície,  Dramatické hry
    vete            vete         spojky,citoslovcia   a
    Ovládať pravopis čiarky             častice
    vo vete                     Diktát
Novem Vedieť rozdeliť vety     Vety     podľa  Jednoduchá veta –      Frontálny postup   Učebnica   8
 ber  podľa zloženia a obsahu  zloženia a obsahu  holá a rozvitá       Dramatické hry   Pracovný list
    Rozoznať holú a rozvitú             Súvetie           Skupinová práca
    vetu.                      Oznamovacia,
                            opytovacia,
                            rozkazovacia,
                            zvolacia, želacia veta
                            Kladné a záporné vety
                            Štvrťročná previerka
                            Diktát
                                                            75
Decemb Správne rozlišovať druhy    Základné vetné Prísudok – slovesný,     Heuristická metóda    Učebnica   6
 er  prísudku a podmetu      členy – podmet a menný,    slovesno-   Dramatické hry     Pracovný list
    Vo vete nájsť slovesný,   prísudok     menný            Samostatná práca
    menný a slovesno-menný            Podmet   –   určitý,
    prísudok.                   neurčitý
    Rozpoznať prisudzovací            Prisudzovací sklad
    sklad.                    Zhoda podmetu s
    Ovládať zhodu podmetu             prísudkom
    s prísudkom.                 Diktát
Január Vo vete nájsť predmet,    Predmet     Predmet   –   určitý   Dramatické hry     Učebnica    7
    rozoznať či je určitý             a neurčitý          Skupinová    práca Pracovný list
    alebo neurčitý.                Sklad s predmetom      Frontálny postup
    Správne rozlišovať sklad           Pravopisné cvičenie     Samostatná práca
    s predmetom.    Zvýšiť           Diktát
    úroveň    pravopisných           Polročná previerka
    zručností žiakov
Február Vedieť rozlišovať druhy   Príslovkové    Príslovkové určenie –   Heuristická metóda   Učebnica    6
    príslovkového určenia    určenia      času, miesta, spôsobu,   Dramatické hry     Pracovný list
    Ovládať     pravopis            príčiny, pôvodu, miery   Samostatná práca
    spodobovania                  a iné
    v príslovkových                 Sklad s príslovkovým
    určeniach                    určením Diktát
    Poznať      funkciu
    postpozícií      pri
    rozlišovaní    druhov
    príslovkového určenia
 Marec  Rozoznať v texte rôzne   Prívlastok     Druhy    prívlastkov,  Frontálny postup    Učebnica    9
                                          Dramatické hry
    druhy prívlastkov.      Prístavok     sklad s prívlastkom                Pracovný list


                                                             76
    Vedieť     rozlišovať  Viacnásobné vetné Prístavok        Skupinová prác
    prívlastkový sklad od    členy       Priraďovacie
    slovesno-menného               syntagmy
    prísudku                   Diktát
    Vyjadriť    vlastnícky
    vzťah      pomocou
    prívlastkov.
    Rozoznať prístavok vo
    vete.
Apríl  Vedieť určiť vetné členy  Komplexný vetný Komplexný    vetný   Samostatná práca  Učebnica    7
    Upevniť gramatických    rozbor     rozbor           Skupinová práca   Pracovný list
    znalostí                  Diktát
                          Písomná   previerka
                          3.štvrťroka

Máj   Upevnenie pravopisných Pravopis        Oslovenie vo vetách –  Frontálny postup  Učebnica    9
    zručností žiakov.               čiarka pri oslovení   Samostatná práca  Pracovný list
                           Spodobovanie       Skupinová práca
                           s príponami –val, -vel
                           Diktát
 Jún  Prehĺbenie  celoročného Zhrnutie učiva    Opakovanie        Rozhovor       Učebnica    6
    učiva                     celoročného učiva    Otázky a odpovede
                           Výstupná previerka    Dramatické hry
                           Diktát
                                                          77
Názov predmetu: Maďarská literatúra a sloh
Rozsah: ročne 90 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie stredné vzdelanie
Ročník: 7.
Forma štúdia: denné štúdium
Vyučovací jazyk: maďarský

Mesiac    Rozvíjajúce ciele a      Okruh       Témy       Medzipr   Metódy a formy   Učebné   Počet
        kompetencie                           edmetov             zdroje   hodín
                                        é vzťahy
Septem Vzbudiť záujem žiakov Úvodná       hodina Balady          dejepis Skupinová práca    Učebnica  10
 ber  o literatúru a čítanie    a opakovanie   Arany János: Toldi        Samostatné úlohy
    Spoznávanie literárnych učiva 6. ročníka    Romány a poviedky         Dramatické hry
    žánrov            Literatúra    z maďarskej a svetovej      Frontálny postup
                   v období   pred literatúry
                   vznikom písma   Maďari     v období
                            sťahovania národov,
                            v období    osídlenia
                            vlasti, šamani
Október Spoznávať    literárnych Stredoveká    Stredoveká literatúra- dejepis  Frontálny postup    Učebnica  9
                                             Dramatické hry
    žánrov            literatúra    výtvarníctvo                       obrázky
                                             Skupinová práca.
    Vedieť        stručne Maďarské     Kroniky,    legendy,
                                             Samostatné čítanie
    charakterizovať       jazykové pamiatky kódexy
                                             Komunikatívna metóda
    umelecké obdobie       Humanizmus    Anonymus,     Kézai
    Zostaviť srručnú dejovú a renesancia      Simon
    osnovu prečítaného diela. Janus Pannonius   Kálti Márk
    Vyjadrovať        sa Rozhovor a dialóg Maďarské    jazykové
    zrozumiteľne.                 pamiatky


                                                               78
                           Renesancia v umení
                           Janus Pannonius a jeho
                           diela
                           Pripraviť rozhovor a
                           dialóg
Novem Spoznávanie         Reformácia     Reformácia        dejepis  Samostatné čítanie   Učebnica  9
 ber historických udalostí   v Maďarsku     v Maďarsku             Skupinová práca    obrázky
    Rozvíjanie         Tinódi   Lantos Preklad Biblie           Dramatické hry
    národnostného       Sebestyén     Károli Gáspár            Frontálny postup
    a vlasteneckého cítenia  Balassi Bálint   Tinódi      Lantos
    Správne       použiť          Sebestyén    a jeho
    vedomosti z metriky.             tvorba
                           Balassi Bálint a jeho
                           básne
                           Balassiho strofa
Decemb Rozvíjať estetické cítenie Obdobie baroku   Obdobie baroku –          Skupinové čítanie   Učebnica  9
  er na   základe   umenia Zrínyi Miklós    výtvarníctvo,            Samostatné čítanie   obrázky
    a kultúry   barokového Interview      architektúra,  hudba       Dramatické hry
    slohu                     a literatúra            Frontálny postup
    Poznať epický žáner epos           Zrínyi Miklós: Szigeti       Komunikatívna metóda
    Vedieť charakterizovať            veszedelem
    literárne postavy               Napísať interview
    Vedieť napísať interview
                                                              79
Január  Rozvíjať estetické cítenie  Obdobie       Obdobie osvietenstva-  Dramatické hry    Učebnica  8
     na   základe   umenia  osvietenstva    encyklopedisti,     Skupinová práca   obrázky
     a kultúry klasicizmu     Časomerná      maďarskí jakobíni    Samostatné čítanie
     Spoznávanie         prozódia      Časomerná prozódia    Otázky a odpovede
     historických udalostí    Kazinczy Ferenc   Kazinczy    Ferenc
     Správne      používať            a jeho tvorba
     vedomosti z metriky               Obnovenie jazyka

Február  Rozprávať o prečítanom    Csokonai  Vitéz  Csokonai     Vitéz  Skupinové čítanie   Učebnica  9
     diele            Mihály       Mihály a jeho diela   ústne prejavy
     Vedieť určiť žáner textu   Katona József    Katona József: Bánk   dramatické hry
     Vedieť nájsť básnické    Komunikačné     bán           otázky a odpovede
     obrazy            situácie      Komunikačné situácie
     Poznať    kompozíciu             -  odosielateľ   a
     drámy                      pirímateľ
     Charakterizovať sms a e-
     mail správy
Marec   Reprodukovať prečítané    Obdobie reforiem  Obdobie reforiem     Frontálny postup   Učebnica  10
     dielo vlastnými slovami   Kölcsey Ferenc   Kölcsey Ferenc a jeho  Dramatické hry    obrázky
     Spoznávanie         Vörösmarty     tvorba          Skupinová práca
     historických udalostí    Mihály       Vörösmarty   Mihály  Ústny prejav
     Vedieť určiť žáner textu             a jeho diela       Otázky a odpovede
     Vedieť správne používať
     vedomosti z metriky

 Apríl  Vedieť      stručne Romantická       Romantika v literatúre  Dramatické hry    Učebnica  10
     charakterizovať     literatúra       Petőfi Sándor a jeho   Samostatná práca   obrázky
     umelecké obdobie     Petőfi Sándor      diela          Skupinová práca


                                                           80
   Spoznávanie        Práca s rôznymi Napísať sms a e-mail
   historických udalostí   textami
   Vedieť určiť žáner textu
   Vytvoriť si vlastný názor
   k situáciám
   Vedieť nájsť básnické
   obrazy
   Vedieť napísať sms a e-
   mail

Máj  Vedieť súvisle hovoriť Arany János     Arany János a jeho   Frontálny postup   Učebnica  10
   o prečítaných dielach    Jókai Mór   diela         Samostatné čítanie
   Spoznávanie   epických         Jókai Mór a jeho    Skupinová práca
   žánrov balada, novela,           romány         Dramatické hry
   román                   Svetová literatúra –
   Chápať    kompozičnú          úryvky z vybraných
   ucelenosť diela              diel
   Zostaviť stručnú dejovú
   osnovu diela
   Charakterizovať literárne
   postavy
Jún  Upevniť      literárne Opakovanie   Opakovanie       Rozhovor       Učebnica  6
   vedomosti                 celoročného učiva   Otázky a odpovede
                                    Dramatické hry
                                    Samostatné práce
                                                     81
Maďarský jazyk –
8. ročník
Názov predmetu: Maďarský jazyk
Rozsah: ročne 75 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie stredné vzdelanie
Ročník: 8.
Forma štúdia: denné štúdium
Vyučovací jazyk: maďarský

Mesiac    Rozvíjajúce ciele a    Okruh           Témy         Medzip  Metódy a formy  Učebné zdroje  Počet
        kompetencie                               redmet                   hodín
                                             ové
                                            vzťahy
Septemb Oboznámiť sa s učivom    Úvodná     Opakovanie vetných členov          Skupinová práca   Učebnica    8
  er  a vzbudiť záujem žiakov   hodina     Analýza jednoduchej vety          Samostatné
    o ich materinský jazyk    a opakovani   Diktát                   úlohy
    Upevnenie a aplikácia    e učiva zo 7.  Vstupná previerka              Dramatické hry
    získaných vedomostí     ročníka
Október Vedieť            Súvetie    Jednoduché a zložené súvetia        Frontálna práca  Učebnica     9
    rozoznaťpodraďovacie a            Podraďovacie súvetia            Skupinová práca  Pracovný list
    priraďovacie súvetia             Hlavná veta Vedľajšia veta         Samostatná
    Ovládať pravopis čiarky           Diktát                   práca
    vo vete                                         Dramatické hry
Novemb Ovládať       rozbor  Podraďovac   Podmetové,      predmetové,      Frontálny      Učebnica    8
  er  podraďovacích súvetí     ie súvetie   prísudkové podr. súvetie          postup       Pracovný list
                           Štvrťročná previerka            Dramatické hry
                           Diktát                   Skupinová práca                                                                   82
Decemb  Rozoznať      typy        Podraďovacie súvetie s vedľajšou   Heuristická      Učebnica   6
 er   podraďovacích súvetí  Podraďovac   vetou: príslovkovou         metóda       Pracovný list
     Správne používať spojky ie súvetie   Diktát                Dramatické hry
     v podraď. súvetí                              Samostatná
                                           práca
Január  Ovládať     rozbor Podraďovac   Podraďovacie súvetie prívlastkové  Dramatické hry  Učebnica      7
     podraďovacích  súvetí ie súvetie   Pravopisné cvičenie         Skupinová práca Pracovný list
     Zvýšiť     úroveň         Diktát                Frontálny postup
     pravopisných zručností         Polročná previerka          Samostatná
     žiakov                                   práca

Február  Vedieť    rozlišovať Príraďovaci  Priraďovacie súvetie a jeho druhy:  Heuristická    Učebnica     6
     jednotlivé      typy e súvetie  zlučovacie,odporovacie,       metóda       Pracovný list
     priraďovacích súvetí          vylučovacie,    vysvetľovacie,  Dramatické hry
     Vedieť graficky zobraziť        dôsledkové              Samostatná
     štruktúru               Diktát                prácaMarec   Vedieť správny rozbor Zložené     Zložené súvetia- vzájomné vzťahy   Frontálny postup  Učebnica     9
                                           Dramatické hry
     zložených súvetí     súvetia   viet, grafické znázornenie               Pracovný list
                                           Skupinová prác
     Vedieť      zobraziť       Diktát
     štruktúru   zložených
     súvetí
 Apríl  Rozoznať   uvádzaciu Priama reč   Priama reč – uvádzacia veta,     Samostatná     Učebnica     7                                                             83
     vetu a priamu reč             priama reč               práca         Pracovný list
     Upevniť gramatických            Diktát                 Skupinová práca
     znalostí                  Písomná previerka 3.štvrťroka

 Máj   Správne     používať Pravopis     Interpunkcia v zložených vetách    Frontálny postup   Učebnica      9
     interpunkčné znamienka           Diktát                 Samostatná      Pracovný list
     Upevnenie pravopisných                              práca
     zručností žiakov.                                 Skupinová práca
 Jún   Prehĺbenie celoročného Zhrnutie      Opakovanie celoročného učiva      Rozhovor         Učebnica    6
     učiva          učiva       Výstupná previerka           Otázky
                           Diktát                 a odpovede
                                              Dramatické hryMaďarská literatúra a sloh - 8. ročník
Názov predmetu: Maďarská literatúra a sloh
Rozsah: ročne 75 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie stredné vzdelanie
Ročník: 8.
Forma štúdia: denné štúdium
Vyučovací jazyk: maďarský
Mesiac     Rozvíjajúce ciele a   Okruh            Témy        Medzip   Metódy a formy     Učebné    Počet
          kompetencie                             vzťahy               zdroje    hodín
Septem Vzbudiť záujem žiakov Úvodná         Stredoveká literatúra           Skupinová práca      Učebnica     8
 ber   o literatúru a čítanie  hodina     Reformácia v Maďarsku           Samostatné úlohy
      Spoznávanie literárnych a opakovani    Obdobie baruku, osvietenstva        Dramatické hry
      žánrov          e učiva 7.   Obdobie reforiem              Frontálny postup                                                                   84
                  ročníka

Október Spoznávať   literárnych  Vznik     Mikszáth Kálmán – životopis Enviro    Frontálny postup   Učebnica    9
                                               Dramatické hry
    žánrov           realistickéh  a analýza diel: A néhai bárány, nmentá             obrázky
                                               Skupinová práca.
    Vedieť      stručne  o   románu  A bágyi csoda          lna
                                               Samostatné čítanie
    charakterizovať       a novely    Szent Péter esernyője, Beszterce výchov
                                               Komunikatívna
    umelecké obdobie      Referát-    ostroma             a
                                               metóda
    Zostaviť srručnú dejovú   ústny,
    osnovu prečítaného diela.  písomný
    Vyjadrovať       sa
    zrozumiteľne.

Novem  Vedieť rozlíšiť jednotlivé Literárna   Naturalizmus,    symbolizmus,     Samostatné čítanie  Učebnica    8
 ber   umelecké smely       moderna    impresionizmus              Skupinová práca   obrázky
                          Nové umelecké smery na zač. 20. St.    Dramatické hry
                                               Frontálny postup
Decemb Poznať charakteristické Ady Endre      Jeho básnická revolúcia          Skupinové čítanie  Učebnica    6
 er  črty symbolických básní           Časopis Nyugat              Samostatné čítanie  obrázky
    Poznať  najznámejších           Analýza básní Adyho            Dramatické hry
    symbolov                  Úvaha                   Frontálny postup
    Vedieť napísať úvahu                                 Komunikatívna
                                               metóda
                                                               85
Január  Charakterizovať literárne  Realizmus   Životopis Móricza                 Dramatické hry    Učebnica    7
     postavy           a naturalizm  Diela na analýzu: Tragédia, Pillangó,       Skupinová práca   obrázky
     Vytvoriť si vlastný názor  us       Rózsa Sándor a lovát ugratja            Samostatné čítanie
     postavám           Móricz     Kritika                      Otázky a odpovede
     Vedieť napísať kritiku    Zsigmond
Február  Rozprávať o prečítanom    Impresionist  Juhász Gyula- jeho život a tvorba         Skupinové čítanie  Učebnica    6
     diele            ická lyrika  Babits Mihály a jeho básne     na       ústne prejavy
     Vedieť   určiť  žáner         analýzu                      dramatické hry
     literárneho diela              Diskusia                      otázky a odpovede
     Vedieť nájsť básnické
     obrazy v básniach
     Poznať správnu diskusiu
Marec   Reprodukovať prečítané    Impresionist  Kosztolányi Dezső – básne, esej,     Protidr  Frontálny postup   Učebnica    9
     dielo vlastnými slovami   ická lyrika  romány                  ogová   Dramatické hry    obrázky
     Vedieť určiť žáner textu          Tóth Árpád jeho život a samota      preven  Skupinová práca
     Vedieť správne používať           Projekt                  cia   Ústny prejav
     vedomosti z metriky                                      Otázky a odpovede
     Pripraviť   prezentáciu
     a predniesť ju

 Apríl  Vedieť      stručne Prozaici     Krúdy Gyula – jeho život a tvorba    Zdravá  Dramatické hry    Učebnica    7
     charakterizovať      časopisu     Karinthy Frigyes-literárne karikatúry,  životos  Samostatná práca   obrázky
     umelecké obdobie     Nyugat      humor v jeho dielach           práva  Skupinová práca
     Vedieť určiť žáner textu          Čítanie s porozumením – práca s
     Vytvoriť si vlastný názor          textom


                                                                     86
     k situáciám
     Čítať   s porozumením
     rôzne druhy vecných
     textov

 Máj   Vedieť súvisle hovoriť  Expresionist József Attila-jeho život a tvorba   Ľudské Frontálny postup   Učebnica    9
     o prečítaných dielach   ická lyrika Analýza básní              práva Samostatné čítanie
     Poznať charakteristické  a nadrealiz  Radnóti Miklós-jeho život a tvorba     Skupinová práca
     črty expresionistických  mus                            Dramatické hry
     básní           Literatúra
     Chápať    kompozičnú  počas   2.
     ucelenosť diela      svet. vojny

 Jún   Poznať    maďarskú Avantgarda    Kassák Lajos a jeho diela          Rozhovor      Učebnica    6
     avantgardu        Opakovanie   Opakovanie celoročného učiva         Otázky a odpovede
     Upevniť    literárne                               Dramatické hry
     vedomosti                                      Samostatné práce
Maďarský jazyk-
9. ročník
Počet hodín ročne: 80


                                                               87
Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie stredné vzdelanie

Mesiac   Ciele                         Téma                      Počet
                                                         hodín
september Upevnenie a precvičovanie už získaných vedomostí    Opakovanie učiva 8. ročníka           8
                                 Slová a syntagmy
                                 Pravopisné cvičenia
                                 Precvičovanie slovných spojení
                                 Komplexný vetný rozbor
                                 Pravopisné cvičenia
                                 1.písomná previerka
                                 Oprava 1. písomnej previerky – 1. diktát
október   Obohatenie slovnej zásoby a rozvíjanie jazykového   Zložené súvetia, oprava 1. diktátu       9
      prejavu                        Text
      Správny slovosled                   Pravidlá tvorby písomného a ústneho textu
                                 Mikro-a makroštruktúra textu
                                 Koherencia textu
november  Samostatná práca s textom, pochopiť obsah textu    Nadpis textu                  9
      Rozvíjanie správnej výslovnosti samohlások    a  Štylistické cvičenia, 2.diktát
      spoluhlások                      Od hlások po text, oprava 2. diktátu
                                 Sústava maďarských hlások
                                 Samohlásky
                                 Samohlásky – zákonitosti
                                 2.písomná previerka
                                 Oprava 2. písomnej previerky – 3. diktát
december  Rozvíjanie  správnej výslovnosti  samohlások   Spoluhlásky, oprava 3. diktátu         6
      a spoluhlások                     Vzájomné ovplyvňovanie spoluhlások
      Obohacovanie slovnej zásoby a rozvíjanie jemnosti   Pojem slova, jeho významová a zvuková stránka


                                                             88
     jazykového prejavu                Slovná zásoba maďarského jazyka
január  Obohacovanie slovnej zásoby a rozvíjanie jemnosti Vrstvy slovnej zásoby maďarského jazyka            8
     jazykového prejavu                Premenlivosť slovnej zásoby
                              Nárečové slová
                              Slovné druhy
                              3.písomná previerka
                              Oprava 3. písomnej previerky – 4. diktát

február  Zlepšiť  pravopis  žiakov  s osvojením  nových Slovné druhy                        7
     gramatických javov                  Morfológia – morfémy
                                Tvorenie slov
marec   Zlepšiť  pravopis  žiakov  s osvojením  nových Tvorenie slov                       8
     gramatických javov                  Zložené slová
                                Pravopisné otázky odvodených a zložených slov, 5. diktát
                                Veta, jednoduché vety, oprava 5. diktátu
                                Rôzne roviny v rámci vety
                                Rozbor jednoduchých viet
                                Zložené vety

apríl   Zvýšiť úroveň pravopisných zručností žiakov       Podraďovacie zložené vety                8
                                 Priraďovacie zložené vety
                                 Rozbor zložených viet
                                 Pravopisné pravidlá týkajúce sa prebratých gramatických
                                 poznatkov
                                 4.písomná previerka
                                 Oprava 4. písomnej previerky – 6. diktát
                                 Komplexný rozbor viet, oprava 6. diktátu
máj    Rozvíjanie analytického myslenie žiakov, vedieť správne Komplexný rozbor viet                  10


                                                                89
      používať interpunkčné znamienka pri tvorbe textov, Komplexné gramatické cvičenia
      správna intonácia                 Interpunkčné znamienka
                                Pravopisné cvičenia – 7. diktát
                                Opakovanie syntaxu, oprava 7. diktátu
                                Opakovanie morfológie
jún     Upevnenie učiva                  Opakovanie lexikológie           7
                                Opakovanie fonetiky
                                Opakovanie textológie
                                5.písomná previerka
                                Oprava 5. písomnej previerky – 8. diktát
                                Jazykové hry, oprava 8. diktátu
                                Opakovanie celoročného učivaMaďarský jazyk-9. ročník
Literatúra a sloh
Počet hodín ročne: 85
Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie stredné vzdelanie
Mesiac   Ciele                         Téma                  Počet
                                                     hodín
                                                         90
september Upevniť pozitívny vzťah žiakov k literatúre     Opakovanie učiva 8. ročníka                 8
     Poznať spisovateľa a jeho diela           Maďarská literatúra po roku 1945
     Vysloviť samostatnú mienku o literárnych dielach   Tamási Áron, životné udalosti – Mýtus, nový lit. štýl v maď.
                                lit.
                                Dielá a tvorba Árona Tamásiho
                                Tamási Áron: Ábel-trilógia
                                Štylistické cvičenia
                                Komunikačné cvičenia
október  Poznať spisovateľa a jeho diela           Život Gyulu Illyésa                     10
      Vysloviť samostatnú mienku o literárnych dielach  Sociografický román
                                Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról
                                Pozdrav, oslovenie, predstavenie sa atď. – komunikačné
                                kompetencie
                                Németh László – život a tvorba
                                Jeho romány a drámy
                                Úvod do divadelníctva
                                História drámy
                                Dramatické dielo
                                1. školská práca
november  Vedieť napísať list, a viesť telefonický rozhovor – Telefonický rozhovor, písanie listu             10
      rozvíjanie komunikačných schopností žiakov     Opakovanie literárnoteoretických vedomostí
      Zreprodukovať prečítané dielo            Literárne druhy a žánre
      Výrazne predniesť báseň               Szabó Lőrinc: život a tvorba
      Vysloviť samostatnú mienku o básniach        Nagy László: život a tvorba
      Vedieť napísať životopis              Örkény István: život a tvorba, absurd a grotesk
                                Absurdná situácia v dramatických dielach
                                Komunikačné cvičenia
                                Weöres Sándor: život a tvorba


                                                                 91
                              Opakovanie znalostí z metriky
                              Životopis
december                          Pilinszky János: život a tvorba            7
      Zreprodukovať prečítané dielo          Štilistické cvičenia
      Výrazne predniesť báseň             Sánta Ferenc: život a tvorba
      Vysloviť samostatnú mienku o básniach      Nemes Nagy Ágnes: život a tvorba
                              Maďarská literatúra na Slovensku – historický aspekt
                              Maďarská literatúra na Slovensku – chronológia
                              Životopis
      Vedieť napísať životopis
január   Zreprodukovať básne s teoretickými vedomosťami  Forbáth Imre: život a tvorba              7
      Vyjadriť svoj subjektívny postoj k básniam    Život Zoltána Fábryho
                              Fábry Zoltán a vox humana
                              Dielá Zoltána Fábryho
                              Cvičenia rozvíjajúce slovnú zásobu
                              Gyurcsó István: život a tvorba
                              Ozsvald Árpád: život a tvorba
február  Podrobne poznať romány spisovateľa        Dobos László: život a tvorba              8
      Poznať literárne žánre              Faktická literatúra v románoch L. D.
                              Duba Gyula: život
                              Duba Gyula: tvorba
                              Tőzsér Árpád: život a tvorba
                              2. školská práca: životopis
                              Zs. Nagy Lajos: život a tvorba – grotesk
marec   Zreprodukovať básne s teoretickými vedomosťami  Gál Sándor: život a tvorba               10
      Vyjadriť svoj subjektívny postoj k básniam    Grendel Lajos: život a tvorba
      Poznať literárne žánre              Karikatúra
                              Maďarská literatúra v okolitých štátoch: v Rumunsku


                                                            92
                                 Kányádi Sándor: život a tvorba
                                 Sütő András: život a tvorba
                                 Drámy A. S.
                                 Štylistické cvičenia
apríl  Zreprodukovať prečítané dielo              Maďarská literatúra v okolitých štátoch: v Srbsku   9
    Výrazne predniesť báseň                 Maďarská literatúra v okolitých štátoch: v Ukrajine
    Vysloviť samostatnú mienku o básniach          Maďarská literatúra na Západe
    Vedieť napísať karikatúru                Márai Sándor: život a tvorba
                                 Romány a denník Sándora Máraiho
                                 Lyrika Sándora Máraiho
                                 Karikatúra
máj   Poznať spisovateľov a ich diela zo svetovej literatúry  Svetová literatúra od roku 1945            10
                                 Prehľad umeleckých slohov
                                 Komunikačné a štylistické cvičenia
                                 William Golding: život a tvorba, A legyek ura
                                 Bulgakov: Kutyaszív, novela
                                 Cvičenia rozvíjajúce slovnú zásobu
                                 George Orwell: život a tvorba
                                 3. školská práca
jún   Poznať umelecké smery a vedieť ich charakterizovať    Hrabal: život a tvorba                6
    Podrobne poznať prečítané diela             Prehľad umeleckých štýlov a slohov
    Hodnotiť hlavné postavy diela              Štylistické cvičenia
    Upevniť literárne vedomosti               Zhrnutie literárnoteoretických poznatkov
                                 Analýza literárnych dielov
                                 Opakovanie
                                                              93
94
7                      Cudzie jazyky


8  Anglický jazyk

Na našej škole sa vyučuje ako 1.cudzí jazyk anglický jazyk. Cudzie jazyky prispievajú
k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností
sprostredkovaných materinským a štátnym jazykom.
Ciele: rozvíjanie kľúčových kompetencií,ktoré vedie žiakov k:
podpore sebadôvery,
zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia
a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,
pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu spolupatričnosti s inými
etnikami,
schopnosti uplatniť svoje jazykové vedomosti vo svojej budúcej profesii i v každodennom
praktickom kozmopolitnom živote.

8.1 CIELE VYUČOVANIA ANGLICKÉHO JAZYKA

Cieľom vyučovania anglického jazyka na základnej škole je naučiť žiakov všetky formy
dorozumievania sa v danom jazyku na stredne pokročilej úrovni. V súčasnosti majú žiaci stále
viac možností uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, či už priamo cez
živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase rozvoja počítačovej techniky je
písanie a čítanie v anglickom jazyku medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírené. Preto je
úlohou základnej školy, aby žiaci:
dostali pevné základy, na ktorých budú budovať svoje rečové zručnosti až do najvyššej
možnej formy zvládnutia s dostatočným uplatnením v praxi
boli vedení k samostatnosti v štúdiu jazyka tým, že majú dostatok priestoru pre intenzívnu a
tvorivú prácu
sa naučili používať rôzne materiály na štúdium a vedeli pracovať so slovníkmi
dosiahli prechod z reproduktívnej do produktívnej formy komunikácie
mali schopnosť uplatniť svoje vedomosti z funkcie jazyka, t. j. vedeli sa dorozumieť v
rôznych komunikačných situáciách, v rovnováhe so štruktúrou jazyka, t. j. mali primerané
znalosti gramatiky
boli pripravení úspešne pokračovať v štúdiu na strednej škole

Materiálno-technické zabezpečenie vyučovania cudzieho jazyka:
Na našej škole máme vybudované plne vybavené jazykové laboratórium, ktoré zabezpečuje
kvalitné vyučovanie cudzích jazykov na požadovanej úrovni.
Pedagógovia našej školy sa priebežne vzdelávajú, a tým je zabezpečený ich profesionálny
a osobnostný rast.


                                              95
 8.1.1 Komunikačné jazykové kompetencie
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať
konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii.
Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikatívne
správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom
hovorí. Komunikatívne kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:


 8.1.2 Jazyková kompetencia
Žiak na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich
rozvíja tak, aby dokázal používať:
• bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých
komunikačných potrieb obmedzeného charakteru,
• základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach prostredníctvom
naučených slovných spojení a výrazov,
• vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov pokrývajúcich
predvídateľné základné komunikačné situácie,
• osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa
týka známych situácií a tém,
• niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy
dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť.


 8.1.3 Sociolingvistická kompetencia
Žiak na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej
si ich rozvíja tak, aby dokázal:
• komunikovať v bežných spoločenských situáciách,
• jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr.
výmena informácií, žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov,
pozvanie, ospravedlnenie atď.,
• udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom
jednoduchších bežných výrazov.
Žiak vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií, týkajúcich
sa známych a bežných vecí a záležitostí, ale z hľadiska limitovanej slovnej zásoby
a gramatiky, ktorú si osvojil, je nútený podstatne zjednodušiť obsah svojej výpovede.


 8.1.4 Pragmatická kompetencia
Žiak na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si
ich rozvíja tak, aby dokázal:
• sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyžadovanou stratégiou (zámer, téma,
logická následnosť),


                                             96
• funkčne využívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na
jednoduché vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia, záujmu,
prekvapenia, rozčarovania, strachu,
• vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií,
• použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho
rozhovoru,
• používať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných
na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede.


8.2 Komunikačné zručnosti
Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a
dopĺňajú (ide o integrované zručnosti).


 8.2.1 Počúvanie s porozumením
Žiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje
tak, aby za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne formulovaná :
• dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého,
• porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné oblasti
každodenného života,
• porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa
hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach,
• vedel identifikovať tému vypočutej diskusie,
• porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe,
• rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru,
• pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú.

 8.2.2 Čítanie s porozumením
Žiak dokáže porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú
slovnú zásobu.
Žiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje
tak, aby :
• dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch,
akými sú napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,
• vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné
informácie,
• rozumel bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných
miestach, akými sú ulice, reštaurácie, železničné stanice, atď.,
• pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými
prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články,
• porozumel jednoduché osobné listy,
• z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov,
• vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch.


                                           97
 8.2.3 Písomný prejav
Žiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje
tak, aby vedel:
• napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov,
• napísať jednoduché osobné listy,
• zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho
zopakovanie a preformulovanie,
• stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,
• napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi,
• jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy).

 8.2.4 Ústny prejav
Ústny prejav - dialóg
Žiak dokáže komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú
jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, ktoré súvisia s prácou
a voľným časom. Dokáže zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vždy je schopný
ju aj viesť a rozvíjať.
Žiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje
tak, aby dokázal:
• zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú,
• používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,
• sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne,
• povedať, čo sa mu páči a čo nie,
• požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť.
Ústny prejav - monológ
Žiak dokáže podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine
a v škole, opis každodenných zvyklostí a toho, čo má alebo nemá rád, atď. Vo forme
krátkeho sledu jednoduchých slovných spojení a viet.
Žiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje
tak, aby dokázal:
• v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť,
• jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických otázkach,
• komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s použitím jednoduchých
slovných spojení a viet,
• vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, zážitkov zo
školy a voľnočasových aktivít v jednoduchom slede myšlienok,
• opísať svoje plány a osobné skúsenosti.
                                           98
Názov predmetu: Anglický jazyk
Rozsah: 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie stredné vzdelanie
 Ročník: piaty


Mes    Rozvíjajúce ciele a     Okruh             Témy       Predmet,   Metódy a formy   Učebné zdroje  Počet hodín
                                           medzipredm
iac     kompetencie                               etové vzťahy,
                                           prierezová
                                             téma
 9.  Nadviazať kontakt v súlade Zoznamovani     Mená, krajiny          Zemepis          Učebnica,
                                                   Riadený rozhovor            9
   s komunikačnou situáciou  e sa Pozdravy                                 magnetofón
                                                        ová
                                                        nahrávka
10.  Rozvíjanie slovnej zásoby Číslovky       Čísla 0 -100          Matematik Riadený     Učebnica,          12
   a vyjadrovacích schopností Prídavné      Základné pojmy         a,    rozhovor, práca magnetofón
   žiakov           mená        Farby              výtvarná v skupinách   ová
                                           výchova          nahrávka

11.  Vedieť   reagovať    na Základné     V triede            Biológia     Riadený    Učebnica,       12
   pokyny            pokyny      Abeceda                     rozhovor, práca magnetofón
                           Privlastňovanie                 v skupinách   ová
                           Časti tela                           nahrávka
                           Predložky
                           Množné číslo podstatných mien
12.  Rozvíjanie komunikačných Formy         Rozhovor                    Dialógy,práca   Učebnica,       9
   schopností        komunikácie      Pohľadnice                   v skupinách,    magnetofón
                           Sloveso BYŤ                   dramatizácia    ová


                                                                     99
                                                         nahrávka
 1.  Rozvíjanie komunikačných    Spôsoby    Rádio               Hudobná  Dialóg      Učebnica,     9
   schopností     a slovnej  komunikácie  Komiks              výchova           magnetofón
   zásoby a ich praktické            Tvorba projektu Zhrnutie učiva I.               ová
   využitie                   polroka                            nahrávka
 2.  Vedieť primerane reagovať  Situácie     Nakupovanie            Hudobná  Dialóg,  písanie Učebnica,     9
   v rôznych situáciách    v bežnom     Súkromný list           výchova  listu       magnetofón
                 živote      Sloveso VLASTNIŤ                       ová
                 Písomná                                     nahrávka
                 komunikácia
 3.  Vedieť   si   správne Škola      Komiks              Hudobná   Riadený     Učebnica,    12
   rozvrhnúť čas        Čas       Rozvrh hodín           výchova   rozhovor,tvorba magnetofón
                          Dni                     rozvrhu hodín  ová
                          Tvorba projektu                        nahrávka
 4.  Vedieť   si   správne Čas       Koľko je hodín?               Dramatizácia,  Učebnica,      9
   rozvrhnúť čas                 Režim dňa                  riadený rozhovor magnetofón
                          Jednoduchý prítomný čas                    ová
                                                         nahrávka
 5.  Vedieť   si   správne Čas      Jednoduchý prítomný čas       Telesná  Dialóg, riadený Učebnica,    12
   rozvrhnúť čas               Správne využitie voľného času    výchova,  rozhovor     magnetofón
                         Komiks               hudobná           ová
                         Tvorba projektu          výchova           nahrávka
 6.  Prehĺbenie    a upevnenie Učivo celého Témy celého školského roka           Dialóg, riadený Učebnica,      6
   vedomostí          školského                          rozhovor,    magnetofón
                  roka                             dramatizácia   ová
                                                         nahrávka


Anglický jazyk a literatúra

                                                                100
6. ročník
Počet hodín : 2 hodín týždenne
Anglický jazyk – 6. ročník
Počet hodín týždenne: 3
Počet hodín ročne: 99
Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie stredné vzdelanieMesiac  Rozvíjajúce    ciele   a Okruh       Témy             Predmet,  Metódy    a Učebné     Počet
     kompetencie                                  medzi-   formy     zdroje     hodín
                                             predmeto-
                                             vé vzťahy

9.-10.  -Rozvíjanie  slovnej  zásoby Miesta    a - čas             zemepis   riadený     Učebnica,   23
     a vyjadrovacích    schopností miestnosti   - denní rutin               rozhovor, práca magneto-
     žiakov                      -Dom                   v skupinách   fónová
     -Správne používanie slovesných          -Izby v dome a nábytok                  nahrávka
     tvarov                      -Miest a budovy v meste
     -Komunikácia v každodennom            -Orientácia na mape
     živote                      Predložky miesta
                              -Dialógy v reštaurácii
                              - Ako objednať jedlo?

11.-12.  -Rozvíjanie slovnej zásoby   -ľudia      -vonkajšia charakteristika        riadený      Učebnica,  20
     - Správne používanie prítomného -prídavné mená  človeka                 rozhovor, práca  magneto-
     a pribežného prítomného času           -prídavné mená              v skupinách,   fónová
     -Komunikácia v každodennom            -charakteristika hororovej        dialógy      nahrávka
     živote                      rodiny


                                                                  101
                           -pribežný prítomný čas
                           -prítomný čas v. priebežný
                           prítomný čas
                           -domáce práce
                           -čo robíme doma?
                           -šaty
                           -Ako kúpiť šaty?
                           -Dialógy v obchode.
1.-2.  -vedieť   správne   povedať, Môj život  -Mesiace v roku      zemepis,   písanie krátkeho Učebnice,  20
    a používať dátum v každodennej        -dátumy          dejepis    textu      megneto-
    komunikácii                  -narodeniny               skupinová práca fónová
    -vedieť napísať krátky text          -dôležité dátumy                     nahrávka,
    -ovládať fonetickú abecedu          -typický Britský rok                   internet
                           -rok v mojom živote
                           -Otázky YES-NO
                           -fonetická abeceda
                           -pieseň Friday Im in Love
                           od Cure

3.-4.  -Rozvíjanie  slovnej  zásoby zvieratá   -zvieratá           biológia  individuálna a  Učebnice,  21
    a vyjadrovacích    schopností       -biologická   klasifikácia      skupinová    megneto-
    žiakov                    zvierat                 práca, riadený  fónová
    -Komunikácia v každodennom          -čo som ja?               rozhovor     nahrávka,
    živote                    -čo sú zvieratá?
                           -moje obľúbené zviera
                           -rytmus vo vete
5.-6.  Rozvíjanie  slovnej  zásoby prázdniny   -Dominikove prázdniny     dejepis  individuálna  a Učebnice,  20
    a vyjadrovacích    schopností       -Helenine prázdniny           skupinová    megneto-


                                                              102
     žiakov                     -Kde si bol?                 práca, riadený fónová
     -Komunikácia v každodennom           -Anglické prázdniny             rozhovor    nahrávka
     živote                     -história dopravy
     -Správne používanie minulého          -prázdninové problémy
     času                      -jednoduchý minulý čas
                             -regulárne (koncovka -ed)
                             a irregularne   slovesá
                             v minulom čase
Anglický jazyk – 7. ročník
Počet hodín týždenne: 3
Počet hodín ročne: 99
Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie stredné vzdelanieMesiac  Rozvíjajúce ciele a kompetencie    Okruh   Témy            Predmet,   Metódy  a Učebné      Počet
                                           medzi-    formy   zdroje      hodín
                                           predmeto
                                           -vé
                                           vzťahy
9.-10.  -Rozvíjanie   slovnej   zásoby Zvieratá  Uvod do učiva        prírodopis  riadený   Učebnica,    22
     a vyjadrovacích schopností žiakov        Zvieratá                 rozhovor,  magneto-
     -Správne používanie slovesných          Komiks                  práca   v fónová
     tvarov                      Množné      číslo         skupinách  nahrávka


                                                                   103
     -Komunikácia    v každodennom          podstatných mien
     živote                       Some a any

11.-12.  -Rozvíjanie slovnej zásoby     Prázdniny    - Jednoduchý minulý     zemepis,  riadený    Učebnica,  20
     - Správne používanie prítomného Jedlá a nápoje   čas             dejepis  rozhovor,   magneto-
     a pribežného prítomného času            - Naše prázdniny            práca     fónová
     -Komunikácia     v každodennom         - Prádninové problémy         v skupinách,  nahrávka
     živote                       - Komiks                dialógy
                               - Prázdniny v minulosti
                               a teraz
                               - História dopravy
                               - Jedlá a nápoje
                               -      Počítatelné,
                               a nepočítatelné
                               podstatné mená
1.-2.   -vedieť správne povedať, a používať Gastronó-mia  - Rozprávka: Stone     dejepis,  písanie    Učebnice,  20
     dátum v každodennej komunikácii   Opis krajiny  Soup            zemepis  krátkeho    megneto-
     -vedieť napísať krátky text            - some, any              textu     fónová
     -ovládať fonetickú abecedu             - komiks                skupinová   nahrávka,
                               - Ako nakupovať?            práca     internet
                               - Písanie receptov
                               - Kedy, a čo jedia ľudia
                               vo svete
                               - Odkiaľ pochádzajú
                               jednotlivé potraviny?
                               - Naša krajina
                               - Veľká Británia
                                                                  104
3.-4.  -Rozvíjanie   slovnej   zásoby Počasie  - Aké je dnes počasie? zemepis  individuálna  Učebnice,  21
     a vyjadrovacích schopností žiakov       - Prídavné mená          a skupinová  megneto-
     -Komunikácia     v každodennom       - Prívlastkové určenia      práca,     fónová
     živote                     - Zemepisné rekordy        riadený    nahrávka,
                            - Komiks             rozhovor
                            -      Stupňovanie
                            prídavných mien
                            - USA
5.-6.  Rozvíjanie    slovnej   zásoby Zábava  -Televízne programy   dejepis  individuálna  Učebnice,  20
     a vyjadrovacích schopností žiakov       -čítanie: Doktor x        a skupinová  megneto-
     -Komunikácia     v každodennom       - Typy filmov           práca,     fónová
     živote                     - komiks             riadený    nahrávka
     -Správne používanie minulého času       - Britské kino          rozhovor
                            - História divadla
                            - Zhrnutie učivaAnglický jazyk –
8. ročník
Počet hodín týždenne: 3
Počet hodín ročne: 99
Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie stredné vzdelanie
                                                             105
Mesiac  Rozvíjajúce  ciele  a Okruh         Témy               Predmet,    Metódy   a Učebné zdroje      Po
     kompetencie                                   medzi-     formy                 čet
                                              predmeto-vé                     ho
                                              vzťahy                        dín

9.-10.  -Rozvíjanie slovnej zásoby Doma a v zahraničí  Uvod do učiva          protidrogová  riadený   Učebnica,         22
     a vyjadrovacích schopností           Sťahovanie            prevencia   rozhovor,  magneto-fónová
     žiakov                     Ago                       práca   v nahrávka
     -Správne    používanie           Prvý deň v škole                skupinách
     slovesných tvarov                Víkend
     -Komunikácia                  Voľný čas
     v každodennom živote              Okázka v minulom čase
                             Moja rodina

11.-12.  -Rozvíjanie slovnej zásoby Šport         Jednoduchý      prítomný  Zdravá     riadený    Učebnica,       20
     - Správne používanie              a priebežný čas         životospráva – rozhovor,   magneto-fónová
     prítomného a pribežného             Športy              obezita    práca     nahrávka
     prítomného času                 Komiks              Ľudské práva  v skupinách,
     -Komunikácia                  Going to                    dialógy
     v každodennom živote              Čítanie: Couch Potato
                             Rodiny
                             Opakovanie

1.-2.   -vedieť správne povedať, Naša budúcnosť     Auto v budúcnosti                písanie    Učebnice,       20
     a používať   budúcí čas            Budúcí čas                   krátkeho    megneto-fónová
     v každodennej                  Will                      textu     nahrávka, internet
     komunikácii                   Konverzácia                   skupinová
     -vedieť napísať krátky text           Komiks                     práca


                                                                       106
     -ovládať     fonetickú             Kvíz
     abecedu

3.-4.   -Rozvíjanie slovnej zásoby Miesto a čas      Čas vo svete         individuálna Učebnice,     21
     a vyjadrovacích schopností             Priebežný min ulý čas     a skupinová megneto-fónová
     žiakov                       Konverzácia          práca,    nahrávka,
     -Komunikácia                    Počasie            riadený
     v každodennom živote                Čítanie: John Ross      rozhovor
                               Kanada
                               Opakovanie
5.-6.   Rozvíjanie slovnej zásoby London          Cestujeme           individuálna Učebnice,     20
     a vyjadrovacích schopností             do Londýna          a skupinová megneto-fónová
     žiakov                       Konverzácia          práca,    nahrávka
     -Komunikácia                    Informácie v meste      riadený
     v každodennom živote                Členy             rozhovor
     -Správne    používanie             Čítanie z histórie Londýna
     prídanvých mien a členov              Stupňovanie prídavných mien
    Anglický jazyk –
    9. ročník
    Počet hodín týždenne : 2
    Počet hodín ročne: 66
    Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie stredné vzdelanie


                                                            107
Mesiac  Ciele                           Téma                    Počet hodín
September Komunikácia v každodennom živote             Uvod do učiva                6
                                  Opakovanie: jednoduchý prítomný čas a
      Upevnenie gramatických vedomostí             priebežný prítomný čas
                                  Radové číslovky
                                  Some a any
október                               Choroby                   8
      Rozvíjanie slovnej zásoby
                                  Jednoduchý minulý čas- byť
      Vytvoriť jednoduchý text v minulom čase         Slovesá v minulom čase
                                  Komiks

november  Rozvíjanie slovnej zásoby   a správnej  vyjadrovacej Jednoduchý minulý čas – otázky        6
      schopnosti                       Dobré staré časy
      Správna komunikácia                   Zhrnutie
                                  Príprava projektu
december  Rozvoj slovnej zásoby a komunikácie           Jedlá                    6
      Vytvoriť jednoduchý text                V reštaurácii
                                  Going to
                                  Rozprávka
január   Upevnenie gramatických vedomostí            Komiks                    6
      Rozvoj slovnej zásoby                  Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená
                                  Pečieme
                                  Zhrnutie a opakovanie
                                  Príprava projektu
február  Rozvíjanie slovnej zásoby a vedomostí o danom štáte   Spojené kráľovstvo              6
      Pochopiť prečítaný text                 Stupňovanie prídavných mien
                                  Kvíz


                                                          108
                             Komiks
                             Deň Valentína
marec  Pochopiť prečítaný text              Stupňovanie prídavných mien  8
    Komunikovať o danej téme             Mapa a štáty
    Vytvoriť jednoduchý text             Zhrnutie
                             Príprava projektu
apríl  Rozvíjanie slovnej zásoby a správna komunikácia  Zábava             6
    Pochopiť prečítaný text              Filmy
    Upevnenie gramatických vedomostí         Dr.Dread
                             Prídavné mená a príslovky
máj   Rozvoj správnej vyjadrovacej schopnosti      Jeden deň v živote       8
    Pochopiť prečítaný text              Have to
    Vytvoriť jednoduchý text             Komiks
                             Zhrnutie
                             Príprava projektu
jún   Upevnenie gramatických vedomostí         Spojené štáty americké     6
    Upevnenie slovnej zásoby             Zhrnutie učiva
                             Opakovanie celoročného učiva
                                               109
9 Cudzie jazyky – Francúzsky jazyk

  Ovládanie cudzích jazykov človeka patrí medzi základné požiadavky človeka žijúceho
v treťom tisícročí. Cudzie jazyky pomáhajú žiakovi prekonávať bariéry a stať sa
plnohodnotným členom Európskej únie. Umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí
v iných krajinách, vychovávajú k spolužitiu, k vzájomnej tolerancii a spolupráci. Osvojenie si
cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility
v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce.

  Francúzsky jazyk sa vyučuje na našej škole ako 2.cudzí jazyk, ktorý sa zavádza v šiestom
ročníku, v rozsahu jednej vyučovacej hodiny za týždeň. Úspešnosť jazykového vzdelávania
smeruje k dosiahnutiu úrovne A2 – používateľ základného jazyka (podľa spoločného Eur.
referenčného rámca pre jazyky). Táto úroveň predpokladá, že učiaci sa ovláda jazyk
v základnom rozsahu, čo mu umožňuje opisovať každodenné situácie predvídateľného
obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah výpovede obmedziť a hľadať slová.


9.1 Cieľ vzdelávania vo francúzskom jazyku:
  Cieľom vzdelávania v cudzom jazyku je viesť žiakov k vnímaniu a postupnému
osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu
informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov. Chceme u žiakov vytvoriť kladný
vzťah k ostatným európskym národom, vychovávať k toleracii a kultúrnej otvorenosti,
v rámci jazykového vyučovania zoznámiť žiakov s kultúrnou a reáliami Francúzska a
frankofónnych krajín. Základným princípom je zabezpečiť, aby učiaci sa dokázal každodenné
situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal aj cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine.
Cieľom vyučovania je v neposlednom rade rozvíjať u žiakov základné kompetencie, ktoré im
umožnia ďalšie štúdium cudzieho jazyka na stredných školách.

  Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A2:
-  dokáže podať jednoduchý opis a charakteristiku, hovoriť o každodenných zvyklostiach,
   vyjadrovať, čo má a nemá rád vo forme krátkych výrazov a viet;
-  dokáže odpovedať na jednoznačne formulované otázky, pričom môže požiadať o ich
   zopakovanie a využívať si istú formu pomoci (slovník, pomoc učiteľa, atď.);
-  rozumie krátkym jednoduchým textom na známe konkrétne témy, ktoré obsahujú
   frekventovanú slovnú zásobu;
-  rozumie slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na oblasti každodenného života za
   predpokladu, že reč je jasne a zreteľne artikulovaná.

  Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane rečových zručností (napr.pochopiť potrebu
vzdelávania sa v CJ, pochopiť zámer zadanej úlohy, účinne spolupracovať, aktívne využívať
osvojený jazyk, samostané štúdium, byť otvorený kultúrnej a etickej rôznorodosti). Pri štúdiu
francúzskeho jazyka ako druhého CJ sa predpokladá, že dané všeobecné kompetencie sú už
vo veľkom rozsahu osvojené štúdiom slovenského a anglického jazyka.                                               110
Materiálno-technické zabezpečenie vyučovania cudzieho jazyka:
 K dispozícii máme plne vybavené jazykové laboratórium, ktoré zabezpečuje kvalitné
vyučovanie cudzích jazykov na požadovanej úrovni. Vo výučbe okrem tradičných pomôcok
(učebnica, magnetofónové nahrávky) využívame aj IT, prácu s cudzojazyčným časopisom
L´Amitié.
 Komunikačné jazykové kompetencie
Tieto kompetencie umožňujú učiacemu sa používať konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii. V druhom
cudzom jazyku nadväzujeme ich rozvíjanie na poznatky z prvého cudzieho jazyka. Jazykové kompetencie
rozvíjame tak, aby žiak dokázal používať:
-  bežné slová a slovné spojenia obmedzeného charakteru,
-  základné vetné modely a modely komunikačných stituácií,
-  niektoré jednoduché gramatické štruktúy cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa
  základných chýb.

9.2 Sociolingvistická kompetencia:
- komunikovať v bežných spoločenských situáciách,
- jednoducho sa vyjadrovať,
- udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu.
Pragmatická kompetencia:
- sformulovať svoje myšlienky a funkčne používať,
- vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií,
- vedieť vyrozprávať príbeh v logickom časovom slede a opísať javy pomocou
  jednoduchých viet.
Komuničkačné zručnosti:
  Ide o integrované zručnosti, ktoré nemožno chápať izolovanie. Vo vyučovaní druhého
cudzieho jazyka kladieme väčší dôraz na rozvoj počúvania s porozumením a na ústny prejav –
hlavne na rozvoj dialógu. Cieľom je naučiť žiakov používať osvojené vedomosti pri ústnej
komunikácii, ktorú môžu využívať pri návšteve frankofónnych krajín.
Počúvanie s porozumením
  Chceme, aby žiak porozumel podstatu počutého, aby rozumel výrazom vzťahujúcim sa na
bežné oblasti každodenného života, jednoduchým pokynom informatívneho charakteru.
Čítanie s porozumením
  Učiaci sa dokáže porozumieť krátke jednoduché texty s frekventovanou slovnou zásobou,
dokáže vyhľadať potrebné informácie v autentických francúzskych materiáloch.
Písomný prejav
  Napísať jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov, jednoduché osobné listy,
zaznamenať krátky jednoduchý odkaz, jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia,
miesta, škola, rodina, záujmy), napísať jednoduché vety.
Ústny prejav - dialóg
  Žiak dokáže komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú
jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, ktoré súvisia s prácou a
voľným časom. Dokáže zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vždy je schopný ju
aj viesť a rozvíjať. Vie sa zapojiť do krátkych rozhovorov, používať jednoduché zdvorilostné
formuly, pozvania, návrhy a ospravedlnenia, vyjadriť názor a požiadavku.
- monológ
  Učiaci sa dokáže podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, rodiny a školy,
každodenných zvyklostí, v jednoduchých pojmoch vyjadriť pocity, rozprávať o každodenných
praktických otázkach, krátko vyrozprávať príbeh, zážitky, opísať plány a osobné skúsenosti                                                 111
Názov predmetu: Francúzsky jazyk
Rozsah: týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie stredné vzdelanie
Ročník: šiesty
Mesia Ciele a kompetencie         Okruh       Témy         Medzipredmetov      Metódy a formy      Počet
c                                         é vzťahy                      hodín
9.   Úvod do štúdia FJ,         Zoznamovanie   Osobné údaje      Zemepis-         Práca      s magn. 3
    Rozvoj rečových zručností, naučiť sa, pozdravy   Štáty,národy      Francúzsko,  iné    nahrávkou, situačné hry,
    sa slušnému správaniu       Abeceda                 štáty EU         jazykové hry, met.
                                          Etika –správanie     komparácie
10.  Vedieť rozprávať o sebe, základy  Koľko    máš Členy, číslovky (0-20), Matematika, zákl.     Práca      s magn. 3
    spol. styku, precvičenie SZ,    rokov      farby          štyri úkony        nahrávkou, s pesničkou,
    francúszka výslovnosť                                         Komunikácia, dialógy
11.  Základné inf. o sebe,        Kde   bývame, Slovesá:avoir être     Zemepis – krajiny  Jazykové       hry, 4
    Ako cestujeme            EU-štáty     Kde bývam, odkiaľ                doplňovačky,    práca
                              pochádzam                    s PC, situačné hry
12.  Vedieť hovoriť o rodine, vzťahy Rodina        Opis       rodiny,  Etická,       Rozprávanie o zvykoch, 3
    v rodine, rozšírenie SZ pomocou Vianoce       charakteristika seba a   náboženská,     piesne, práca s PC,
    hier,                        členov rodiny        občianska výchova  jazykové hry,
    Vianočné zvyky                                            Dramatizácia
1.   Opýtať sa na čas, delenie roka a Hodiny, čas     Slovesá 1. triedy –čo    Telesná výchova,   Gramatické       a 3
    dňa,                Režim dňa    robím cez deň        porovnávacijazyko  komunikačné cvičenia,
    Správne využívanie voľného času,           Koľko je hodín? –      veda – slovesá v   práca s textom, metódy
    deľba práce počas dňa                hodiny, časti dňa      AJ          rozvoja komunikácie
2.   Ako sa orientovať v cudzom meste, Cestujeme     V   meste,   nákupy,  Etická a občianska  Mapy,      cestovné 4
    práca s mapou, s cest. poriadkom, Nákupy,     v dopravné prostriedky     výchova,       poriadky, práca s PC
    rozšírenie slovnej zásoby, práca so reštaurácii   Sloveso-aller,       matematika      Jazykové hry, tabuľky,
    slovníkom                      Predložky miesta, čísla             práca      s magn.


                                                                     112
                                od 21-100                nahrávkou.
3.   Vedieť opísať miestnosť, vlastnú    V     hoteli, Rozhovor     v hoteli, Výpočtová   Práca s PC, písať e-     3
    izbu                  nábytok      zariadenie hotela-opis          mail, vyplniť formulár,
                                              technika, výtvarná
    Vedieť rezervovať izbu, prihlásiť sa           Predložky;   stiahnuté výchova, SJ a AJ
                                                     telef. rozhovor, dialóg
    do hotela, vyplniť formulár               tvary člena               Komunikačné      hry,
                                                     situačné hry
4.   Vedieť rozprávať   o  vlastnom   Náš dom     Opis domu, izby     Slovenský,    Práca    s časopisom,   3
    bývaní, opis domu                   Predložkové väzby    anglický jazyk  s PC, jazykové hry,
                                            Geometria     projektová metóda
5.   Vedieť sa orientovať,    správne  V meste     Orientácia   v meste, Zemepis, výtvarná Porovnávacia metóda –    4
    s spýtať na cestu                   inštitúcie v meste, ako výchova      naša dedina, naše mestá,
    Opis mesta                       sa opýtať na cestu             veľkomestá      sveta
                                                     budujeme vlastné mesto
                                                     –    metódy    výtv.
                                                     výchovy+opis, dialógy
6.   Koncoročné opakovanie         Hurá      Plány na prázdniny, zemepis        Jazykové hry, práca     3
                       prázdniny,opako kam cez leto                s piesňou, krížovky
                       vanieNázov predmetu: Francúzsky jazyk
Rozsah: týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie stredné vzdelanie
Ročník: siedmy

Metódy, formy a postup vyučovania francúzskeho jazyka v 7. ročníku
                                                                     113
Mesia Ciele a kompetencie     Okruh    Témy         Medzipredmetové      Metódy a formy     Učebné     Počet
c                                   vzťahy                      zdroje     hodín
 9. Opakovanie učiva ,      Zoznamov Osobné údaje       Zemepis-Francúzsko,    Metódy zhrnutia a Učebnica,        3
   Rozvoj rečových zručností,  anie  sa, Štáty,národy      iné štáty EU       opakovanie       Nahrávka
   naučiť   sa   slušnému  pozdravy              Etika –správanie     Práca     s magn. časopis
   správaniu                                         nahrávkou, jazykové
                                                hry,
 10.  Základy   spol.  styku, Telefonick Osobné zámená, Matematika, zákl. štyri      Kom.      metódy Učebnica      3
    precvičenie SZ, francúszka ý rozhovor číslovky (0-20), úkony               rozhovoru        CD, internet
    výslovnosť         Abeceda  farby                       Práca     s magn.
                                                nahrávkou       a
                                                internetom ,
                                                Met. komparácie
 11.  Naučiť    sa  hovoriť Naša     Orientácia v meste Zemepis – krajiny, naša   Rozprávanie      o Učebnica     4
    samostatne o bydlisku, dedina      Predložky miesta dedina             zvykoch, o našom Sit. Obrázky
    podať inf. o sebe,            (á, en)                     regióne, piesne, práca internet
                                                s PC,situačné hry
 12.  Vedieť    hovoriť   o Akí sme    Charakteristika    Etická,   náboženská,  Jazykové      hry, Učebnica     3
    zdravotnom      stave, Vianoce   seba a členov     občianska výchova     doplňovačky,   práca Prac. listy
    rozšírenieSZ               rodiny,   sloveso               s PC, jazykové hry,   Počítač
                        être, zápor                   Dramatizácia      DVD, CD
 1.  Naučit  sa  opísať a  Opis    a Opytovacie      Porovnávacijazykoveda   Gramatické      a Učebnica     3
    charakterizovať seba a   charakterist zámená,   tvorba  – príd. mená v MJ, SJ a  komunikačné       Časopis
    blízkych, vysvetliť svoj  ika     otázky; mužský a   AJ            cvičenia,     práca Slovník
    zdravotný stav lekárovi   U lekára   ženský rod príd.                s textom,   metódy
                        mien                      rozvoja komunikácie
 2.  Samostatne  hovoriť o  Náš dom, Člen určitý a       Výtvarná   výchova,  Obrázky,      opis Učebnica     4
    mieste,  kde  bývame  Moja izba neurčitý, množné     informatika        pomocou fotografie, Fotografie


                                                                     114
    rozšírenie slovnej zásoby,         číslo podstatných             práca   s PC   –  Počítač.hry
    práca so slovníkom,            mien                    zariadenie  vlastnej
                                               izby (hra)
 3.  Samostatne    hovoriť   o Moja    Sloveso   avoir, Matematika,      Komunikačné    hry,  Učebnica    3
    vlastnej rodine, o priateľoch rodina,   čísla do 100    výtvarná výchova    situačné     hry,  Počítač
                   moji              protidrog. prevencia  projektová metóda    Obr. slovník
                   priatelia
 4.  Naučiť    sa   základné Na      Tykanie a vykanie, Etická V a občianska Situačné hry, práca s Učebnica       3
    zdvorilostné formuly pri návšteve     privlastňovacie  náuka        obrázkami a magn. Prac. listy
    návšteve,    ako    sa       zámená                 nahrávkou,      CD, obrázky
    pozdraviť,predstaviť
    niekoho, ,tykanie a vykaní
    vo FJ
 5.  Vedieť rozprávaťo vlastnej V škole     Predložky miesta, Zemepis,   výtvarná
                                            Porovnávacia metóda      Učebnica    4
    škole, triede, naučiť sa Naša trieda    výraz „il y a”, výchova,       – naša škola, dedina a    Počítač
    orientovať   v  priestore,       Orientácia   v Enviroment. výchova iné; situačné hry,      CD
    správne sa opýtať na cestu         priestore,              dialóg,   rozhovor,
                                            práca s PC
 6.  Koncoročné opakovanie    Opakovani Opakovanie     Maď., slov. a anglický Metódy opakovania,      Učebnica    3
                  e     predložiek, zámen, jazyk         jazykové hry         internet
                       slovies…

Používaným učebným zdrojom je učebnica En Français, SPN-Hachette FLE, 1993
                                                                   115
10 Názov predmetu: Nemecký jazyk
Rozsah: týždenne 2 hodiny, ročne 66
Stupeň vzdelávania: ISCED2 nižšie stredné vzdelávanie
Ročník: deviaty


10.1 Me 10.2 Ciele                 10.3 Téma         10.4 Počet hodín
    sia
    c
  9.     Opakovanie učiva z 8. Ročníka,   Povolania -plány do          6
       rozvíjanie rečových zručností,   budúcnosti, modálne
       rozvíjanie slovnej zásoby     slovesá, budúci čas
 10.     Rozvíjanie   slovnej   zásoby Zdravie – ľudské telo,        8
       pomocou    práce   s poč.  au lekára, nehody
       jazykových    hier,   rozvoj- časovanie slovies,
       komunikatívnych schopností     privlastňovacie
                         zámená
 11.     Výchova   k tolerancii  iných Nemecko, mestá            8
       národov a kultúr a k otvorenosti  Cestovanie, doprava
       Rozvoj reč. zručností, samostatná
       tvorba textu, skupinová práca 10.4.1 Hodiny,
       s časopisom                 čas    –
                               slovesá
 12.     Vytvorenie   kladného   vzťahu  Naša obec, orientácia       5
       k vlasti               Vianoce, skloňovanie
       Rozvoj reč. zručností a slovnej
       zásoby – konverzácia, práca
       s textom, situačné hry
  1.     Základné pravidlá spol. styku     Stravovanie, nákupy,        6
       Rozvíjanie rečových zručností –    služby
       práca s magn. nahrávkou, ústny    Slovesá   –   rozk.
       prejav – dialógy, situačné hry    spôsob, trpný rod
  2.     Rozvoj rečových zručností, slovné   Príroda, zvieratá         8
       hry, dramatizácia, tvorba textu    Opisy - prídavné
       Výchova k ochrane životného      mená, zámená
       prostredia
  3.     Správne využitie voľného času     Voľný       čas,      6
       Rozvoj počúvania s porozumením,    opakovanie časovanie
       práca       s magnetofónovou  slovies – sein, haben
       nahrávkou a s textom
  4.     Rozvoj     všeobecných    a  Rodina,    vlastný       6
       komunikačných      jazykových  portrét


                                                 116
     kompetencií, práca s časopisom    Časovanie  slovies-
     Práca s textom (písaný text a    minulý čas
     nahrávka), jazykové hry       -opis osoby
  5.   Rozvoj rečových schopností –     Bývanie              8
     ústny prejav (monologické -     Rozprávanie príbehu
     rozprávanie a dialogické formy –
     riadený rozhovor), slovné hry
  6.   Zhrnutie    učiva,   Súhrnné  Opakovanie            5
     opakovanie
     Práca so slovnou zásobou,
     precvičenie    komunikačných
     situácií
Človek a príroda

11 FYZIKA
11.1 CIELE

 Fyzikálne vzdelanie tvorí súčasť základného vzdelania, podporuje intelektuálny rozvoj žiaka,
osobitne samostatné myslenie. Vytvára základ pre ďalšie vzdelávanie v prírodných vedách,
ako aj pre uvedomelé postoje k prírode, sebe samému a konanie v určitých spoločenských
situáciách.
 Vzdelávaním vo fyzike na základnej škole si majú žiaci osvojiť (nadobudnúť):
- sústavu vybraných javov,faktov, pojmov, zákonov a prvkov fyzikálnych teórií
- zručnosť vo vykonávaní základných laboratórnych činností a dodržiavaní postupov pri práci
- schopnosť fyzikálne javy pozorovať, opísať, odmerať hodnoty fyzikálnych veličín a
meranie vyhodnotiť
- schopnosť používať zavedenú terminológiu a symboliku
- základné vzťahy medzi fyzikou, matematikou a ostatnými prírodnými vedami
- schopnosť aplikovať vedomosti formou riešenia úloh a problémov
- hodnoty, postoje a návyky dôležité pre ďalšie vzdelávanie vo fyzike, správanie sa k prírode
a sebe.


11.2 OBSAH
 Štruktúru obsahu fyziky tvoria tematické celky, ktoré sú v učebných osnovách spracované v
rovine cieľov a obsahu. Ciele určujú úroveň ovládania prvkov obsahu.
 Učebné osnovy sú pre učiteľa záväzné v cieľovej a obsahovej časti tematických celkov,
okrem hesiel v hranatých zátvorkách, kde je uvedené rozširujúce učivo.
                                             117
 V 9. ročníku pri 1 h časovej dotácii týždenne sa vynechávajú tematické celky 2. Akustika a 3.
Astronómia.
 V učebných osnovách nemusí učiteľ dodržať štruktúru obsahu v ročníku a podľa vlastného
uváženia môže zaradiť tematické celky tak, aby sa nenarušila logická následnosť pojmov.
 Učebné osnovy fyziky na ZŠ sa viažu na koncepciu, ktorej základnými obsahovými prvkami
sú pojmy - časticová štruktúra látok, fyzikálne pole, sila , energia a fyzikálna veličina. Tieto
abstraktné pojmy sa vyvíjajú v celom kurze fyziky, majú vlastnú štruktúru zloženú z
oporných, dostatočne konkrétnych pojmov. Zavedenie časticovej štruktúry látok, ako
integrujúceho pojmu, umožňuje vysvetľovať mnohé fyzikálne javy.
 Ďalším dôležitým prvkom obsahu je žiacky pokus, cez ktorý sa žiakom sprístupňujú
didakticky transformované metódy práce v experimentálnej fyzike, ako jeden zo spôsobov
poznávania v prírodných vedách.
 Súčasťou obsahu fyziky na ZŠ sú kvalitatívne, kvantitatívne a experimentálne úlohy a
problémy. Tieto majú funkciu motivačnú, poznávaciu a kontrolnú. Zvláštnym druhom úloh sú
laboratórne úlohy, ktorými sa overuje úroveň pochopenia učiva, získaných zručností a
návykov a tiež schopnosť samostatne pracovať podľa návodu.
 Obsah fyziky bezprostredne nadväzuje na obsah prírodovedy z prvého stupňa ZŠ.
Prírodoveda poskytuje žiakom relatívne ucelený prírodovedný obraz budovaný od
bezprostredného okolia žiaka až po prvú predstavu o vesmíre.Nadväznosť medzi fyzikou a
prírodovedou je v rovine pojmov a zručností. Na prvom stupni sa prehĺbi na skúsenosti
založená predstava o pojmoch - čas, teplota, sila, objem, hmotnosť, jednotka fyzikálnej
veličiny, vlastnosť látky. Prvýkrát sa žiaci stretávajú s meraním fyzikálnych veličín a
spracovaním nameraných hodnôt do tabuľky a grafu, získavajú prvé skúsenosti so zapájaním
elektrického obvodu.
 Kvantitatívna stránka vyučovania fyziky úzko súvisí s vedomosťami žiakov z matematiky.
Ide najmä o vyjadrovanie definičných vzťahov fyzikálnych veličín, o vyjadrovanie funkčných
vzťahov a zákonov algebrickou, grafickou, tabuľkovou formou.
 Obsah vyučovania fyziky s vyučovacími predmetmi chémia, prírodopis a čiastočne aj
zemepis spája súbor prírodovedných pojmov ako je látka, vlastnosť, jav, pohyb, energia, ale
aj prístup k experimentálnej činnosti a metódy spracovania jej výsledkov.FYZIKA
6. ročník
Názov predmetu: Fyzika
Rozsah: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Ročník: šiesty
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský

Prehľad tematických celkov
1. Látka a teleso (45 h)                                              118
2. Elektrický obvod (21 h)

Laboratórne úlohy
1. Laboratórna úloha: Meranie hmotnosti pevných a kvapalných telies na rovnoramenných
váhach
2. Laboratórna úloha: Určenie hustoty telesa výpočtom z nameraných hodnôt hmotnosti a
objemu
3. Laboratórna úloha: Meranie teplotných zmien telesa za určitý čas
                                         119
Mesiac Ciele                   Okruh     Téma                Prier téma, Metódy     Učebné      Počet
                                                 medzipr          zdroje      hodín
                                                 vzťahy
9.-10.  - rozlíšovať telesá a látky      Skúmanie   Látky pevné, kvapalné a plynné. Chémia,    Výklad,     Učebnica,    8
     - experimentom overiť vlastnosti    vlastností  Telesá z látok pevných, kvapalných biológia  Skupinová    učebné
     kapalín, plynov a pevných telies                                  práca,     pomôcky   –
     - vysvetliť javy difúzie farbiva vo
                         kapalín  , a plynných. Časticové zloženie         analýza     model
     vode a Brownov pohyb          plynov   a látok, atóm, molekula. Brownov         výsledkov z   časticového
     - charakterizovať časticové zloženie  pevných   pohyb, difúzia. Časticové zloženie       experimentov  zloženia látok
                         telies    pevných   kryštalických   látok,
                               kvapalín, plynov a ich vlastností.
11.-12  - opísať vlastnosti tyčového magnetu,  Magnetické Magnety prírodné a umelé. Zemepis        Pokusy,     Učebnica,    6
     ilustrovať správanie sa    dvoch  a elektrické Feromagnetické    látky.   Póly      výklad,     magnetit,
     tyčových magnetov                                          prezentovanie  tyčové
                         javy     tyčového   magnetu,    neutrálne
     - charakterizovať    a  pokusom                                vlastných    magnety,
     ilustrovať existenciu magnetického          pásmo. Vzájomné pôsobenie           výsledkov z   magnetka,
     poľa v okolí magnetu                 súhlasných a nesúhlasných pólov        pozorovania   piliny  zo
     - znázorniť magnetické pole tyčového         tyčových magnetov.Magnetické                  železa
     magnetu magnetickými indukčnými           pole. Magnetická sila. Magnetizácia
     čiarami
                               látky. Indukčné čiary
     - vysvetliť a pokusom ilustrovať jav
     magnetizácie látok                  magnetického poľa. Trvalé a
     - určiť pomocou magnetky severný a          dočasné magnety. Magnetické pole
     južný magnetický pól                 Zeme.
     - určiť pomocou kompasu a buzoly
     severný a južný zemepisný pól.                                                                       120
1.-2.-3.  - rozlíšiť merateľné a nemerateľné Skúmanie   Meranie dĺžky pevného telesa    Matematika,  Realizácia     Učebnica,    10
      vlastnosti telesa         vlastností  Fyzikálne veličiny. Jednotky dĺžky. Informatika  merania    –  zošity,
      - odhadnúť dĺžku, objem, hmotnosť                                 praktické     počítač,
                       kapalín  , Dĺžkové meradlá. Meranie dĺžky.
      telies                                              cvičenie      meradlá:
      - vybrať meradlo s vhodným meracím plynov   a Zaokruhľovanie a zápis nameranej                   pravítko,
      rozsahom pre dané meranie     pevných   hodnoty.         Odchýlka                  odmerný
      - aplikovať pravidlá správneho   telies    merania.Opakované     meranie        Práca       valec,
      merania s daným meradlom            dĺžky.Určenie     aritmetického        s tabuľkami,    rovnoramenné
      - merať dĺžkovými meradlami,                                   spracovanie    váhy, stopky,
                              priemeru nameraných hodnôt.
      odmerným     valcom,   váhami,                               nameraných     teplomer
      stopkami, Celziovým teplomerom         Meranie objemu telesa               dát,
      - určiť odchýlku merania - zapísať       Jednotky objemu. Meranie objemu          zostrojenie
      namerané hodnoty a zaokrúhliť          kvapalného   telesa  odmerným         grafov
      výsledky merania                valcom. Meranie objemu pevného
      - vypočítať aritmetický priemer z
                              telesa s odmerným valcom. Určenie
      nameraných hodnôt
      - zostaviť z nameraných hodnôt         odchýlky merania objemu telesa.
      tabuľku, zostrojiť graf, čítať a        Meranie hmotnosti telesa
      interpretovať graf               Hmotnosť telesa. Rovnoramenné
      - určiť hustotu látky vo vzťahu = m/V      váhy. Jednotky hmotnosti. Meranie
      , riešiť úlohy
                              hmotnosti pevného a kvapalného
      - použiť jednotky hustoty g/cm3;
                              telesa.
      kg/m3
                              Hustota
      - použiť tabuľky na určenie hustôt
      látok                      Hustota látky = m /V. Jednotky
      - používať algoritmus postupu a         hustoty. Rovnorodé teleso. Určenie
      zápisu riešenia úloh              hmotnosti telesa výpočtom, m = . v


                                                       Vlastné
                                                       merania
                                                                        121
4.-5.  urobiť stručnú správu z riešenia  Správanie   Pascalov zákon          Enviromentálna  7
    laboratórnej úlohy         telies     Telesá ponorené do kapalín –   výchova   –
    - šetrne zaobchádzať so zverenými                          ochrana  živ.
                      v kapalinách  vznášanie, plávanie, potápanie
    pomôckami a udržiavať poriadok na                          prostredia
    pracovisku             a plynoch   telies
                              Vplyv hustoty na ponorenie
6.                     Celoročné                             2
                      pakovanie
                                                       122
FYZIKA / 7. ročník
Názov predmetu: Fyzika
Rozsah: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Ročník: siedmy
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský

Mesiac Ciele                   Okruh      Téma                      Prier téma, Metódy        Učebné    Počet
                                                         medzip              zdroje    hodín
                                                         vzťahy
9.     -opakovanie a prehĺbenie       Opakovanie  Skupenstvá a ich vlastnosti, magnety,       Informatika,  Interaktívne   Učebnica,   6
      osvojených poznatkov         učiva   6. fyzikálne veličiny, meradlá, jednotky fyz.    matematika   cvičenie. Práca  učebné
      -praktické uplatňovanie               veličín,                             s tabuľkami,   pomôcky
      vedomostí z fyziky          ročníka
                                                                grafické
                                                                znázornenie
                                                                pomocou PC

10.-11.-  · znázornit reálny teplomer      TEPLOTA.     Meranie casu. Jednotky casu 1 s, 1 min, 1 h.  Chémia,    Výklad,      Učebnica,   20
12.    modelom                SKÚMANIE     Meranie teploty. Jednotka teploty 1 C.     biológia    Skupinová     učebné
      · analyzovat grafy, vysvetlit             Modelovanie zostrojenia Celsiovho teplomera.         práca, analýza  pomôcky –
      priebeh ciary grafu          PREMIEN     Kalibrácia teplomera.
                                                                výsledkov  z  model
      · porovnat dva grafy a z priebehu   SKUPENSTV    Zostrojenie grafu závislosti teploty od casu
      ich ciar urcit ich                   z nameraných hodnôt.                     experimentov   časticového
                         A LÁTOK
      spolocné a rozdielne znaky               Skúmanie premeny skupenstva: kvapaliny na                    zloženia
      · vyutit PC pri zostrojovaní grafov          plyn                                      látok
      · vypracovat záznam údajov z              (vyparovanie, var). Bod varu.
      meteorologických                    Tlak vzduchu a var.
      pozorovaní, navrhnút tabulku,             Skúmanie premeny skupenstva: vodnej pary
      porovnat údaje                     na vodu
      v triede, prezentovat údaje aj             (kondenzácia). Zistovanie teploty rosného
      formou grafov                     bodu.


                                                                                123
      · navrhnút experiment, ktorý by       Modelovanie dažďa.
      umotnil zistit                Skúmanie premeny skupenstva: topenia a
      hodnotu rosného bodu napr. v         tuhnutia napr.                                   Silomer,
      triede                    ladu, parafínu. Zostrojenie grafu z nameraných
                                                                      závažia
      · opísat kolobeh vody v prírode       hodnôt.
      · modelovat vznik dažďa                                                     rôznej
                                                                      veľkosti


1.-2.-3.  formou experimentu dokázat      TEPLO  Odovzdávanie a prijímanie tepla telesom.     Chémia,      Metóda pokus-  Učebnica,   18
      rozdielnu fyzikálnu             Vedenie tepla.                  environmentálna  omyl-      pomôcky
      vlastnost látok – vodivost tepla       Zostrojenie kalorimetra z jednoduchých      výchova,     experimentálne  pre
      · dodrtat podmienky platného         pomôcok.                     správne      dôkazy,     znázornenie,
      experimentu                 Odhad a meranie výslednej teploty pri výmene   stravovanie    diskúsia     elektroskóp
      · odhadnút výslednú teplotu pri       tepla
      odovzdávaní tepla              medzi horúcou a studenou vodou.
      medzi horúcou a studenou vodou        Odhad a meranie výslednej teploty pri
      · pracovat s tabulkami MFCHT         odovzdávaní tepla
      · riešit jednoduché výpoctové        horúcimi kovmi (Cu, Al, Fe) vode. Zavedenie
      úlohy s vyutitím               oznacenia ∆t pre rozdiel dvoch teplôt.
      vztahu pre výpocet tepla           Hmotnostná tepelná kapacita .
      · opísat technologické postupy,       Vztah Q = c. m. ∆t pre výpocet tepla. Jednotka
      napr. spôsob                 tepla 1 J.
      stanovenia energetickej hodnoty       Stanovenie energetickej hodnoty potravín
      potravín                   formou ich
      spalovaním                  spalovania.
      · získat informácie o energetickej      Tepelné spalovacie motory.
      hodnote potravín
      · vysvetlit princíp cinnosti
      tepelných spalovacích
      motorov
      · posúdit negatívne vplyvy
      tepelných spalovacích
      motorov na životné prostredie
                                                                              124
4.-5.                      MAGNETIC   Model atómu. Atómové jadro,        Metóda pokus-  Učebnica,   16
    - opísať a znázorniť modely                                  omyl-      pomôcky
                        KÉ    A  atómový obal. Elektróny, protóny,
    atómov vybraných prvkov                                    experimentálne  pre
    - opísať elektrické vlastnosti
                        ELEKTRIC   neutróny. Elektrický náboj. Kladný a
                                                    dôkazy,     znázornenie,
    častíc - protón, neutrón a elektrón   KÉ  JAVY.  záporný ión. [Iónové kryštály].      diskúsia     elektroskóp
    - opísať vznik kladného a        ELEKTRIC
                               Elektrizovanie telies. Kladne a záporne
    záporného iónu             KÝ OBVOD
                               zelekrizované teleso. Elektrická sila,
    - pokusom ilustrovať a vysvetliť
    jav elektrizovania telies              elektrické pole.
    - charakterizovať elektrické pole a         Elektroskop
    pokusom    ilustrovať   zmenu         Elektrický obvod. Časti elektrického
    veľkosti elektrickej sily pri zmene         obvodu.
    vzdialenosti    zelekrizovaných          Znázornenie elektrického obvodu
    telies.                       schematickými
                               značkami.
                               Žiarovka a jej objavenie.
    · získat informácie o objave tiarovky
    · zakreslit elektrický obvod pomocou
    schematických
    znaciek
    · zapojit elektrický obvod podla
    schémy


6.                       Celoročné                                       6
                        opakovanie
                                                                    125
FYZIKA /
8. ročník
Názov predmetu: Fyzika
Rozsah: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Ročník: ôsmy
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský
Prehľad tematických celkov
1. Práca. Energia. Teplo (25 h)
 2. Elektromagnetické javy (32 h)
 Exkurzie ( 5 h)
Laboratórne úlohy
1. Laboratórna úloha:
 alternatíva a) Určenie tepla prijatého jedným kvapalným telesom a odovzdané druhým
kvapalným telesom pri tepelnej výmene
 alternatíva b) Určenie tepla prijatého kvapalným telesom a odovzdaného pevným telesom pri
tepelnej výmene
2. Laboratórna úloha:
 alternatíva a) Určenie teploty topenia kryštalickej látky
 alternatíva b) Určenie skupenského tepla topenia ľadu určitej hmotnosti
3. Laboratórna úloha:
 Meranie elektrického prúdu a elektrického napätia v obvode
4. Laboratórna úloha:
 alternatíva a) Určenie elektrického odporu rezistora
 alternatíva b) Použitie reostatu na reguláciu prúdu v obvode a ako deliča napätia

5. Laboratórna úloha:
 alternatíva a) Overenie vzniku indukovaného prúdu v elektrickom obvode s cievkou
 alternatíva b) Overenie činnosti transformátora
 alternatíva c) Stanovenie voltampérovej charakteristiky      polovodičovej  diódy
                                           126
Názov predmetu: Fyzika
Rozsah: 2 hodina týždenne, 66 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Ročník: ôsmy
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarskýMesiac   Ciele           Okruh    Téma                   Prierezo Metódy      Učebné   Poče
                                              vá téma,         zdroje   t
                                              medzipr                hodí
                                              vzťahy                n

9.     -opakovanie a prehĺbenie  Opakovan Skupenstvá a ich vzájomná premena,     Informa  Interaktívne  Učebnica,  4
      osvojených poznatkov    ie učiva 7. kalorimeter, prijaté a odovzdané teplo  tika,   cvičenie. Práca učebné
      -praktické uplatňovanie  ročníka                       matema  s tabuľkami,  pomôcky
      vedomostí z fyziky
                                              tika   grafické
                                                   znázornenie
                                                   pomocou PC
                                                                    127
9. -10.                   Vzájomné pôsobenie telies, sila.      Matema  Výklad,       Učebnica,  6
     -vysvetliť  silu, jako SILA A
                       Jednotka sily 1 N.             tika,   Skupinová práca,   učebné
     prejav     vájomného POHYB.  Gravitačná sila, gravitačné pole.      envirom  analýza       pomôcky,
     pôsobenia
                   PRÁCA a                       entálna  výsledkov      meradlo  –
     -spôsob      merania ENERGI Linearna závislosť gravitačnej sily a    výchova  z experimentov,   model
                       hmotnosti telesa.
     silomerom         A                          ,
                                                  Práca tabuľkou
     -zostrojiť   graf lin.       Ťažisko telesa a jeho určenie.
                                                  a grafom -PC
     závislosti hmotnosti a
     gravitačnej sily
     - určiť ťažisko telies
10.-11.                     Pohybové účinky sily.                          Stopky    12
     -charakterizovať pokoj a
                        Pohyb a pokoj,                             ,dráha  na
     pohyb telesa             Rovnomerný a nerovnomerný pohyb.                    demonštráciu
     -charakterizovať           Dráha a rýchlosť rovnomerného
                                                            ,
     rovnomerný       a       pohybu
                        Priemerná rýchlosť.
     nerovnomerný    pohyb
                        Jednotky rýchlosti 1 m/s, 1 km/h.
     telesa
                        Grafické znázornenie rýchlosti a dráhy                 Učebnica,
                                                  - zostrojiť graf z
     - aplikovať vzťah pre         pohybu v čase.                             zbierka
                                                  daných   hodnôt
     výpočet     rýchlosti                                          príkladov,
                                                  dráhy a času pre
     rovnomerného pohybu ,                                             pracovné
                                                  rovnomerný
     čítať údaje z grafu- určiť                                          listy
                                                  pohyb, čítať a
     priemernú    rýchlosť
                                                  interpretovať
     nerovnomerného pohybu
                                                  graf.
     z nameraných hodnôt
     dráhy a času
                                                                     128
12.                Deformačné účinky sily.          Pokusy, výklad,           6
                  Tlaková sila Tlak. (p= F/S) Jednotky    prezentovanie
   - vymenovať prejavy     tlaku 1 Pa, 1 hPa, 1kPa.          vlastných
   trenia v kladnom a      Trenie, trecia sila,            výsledkov   z
   zápornom zmysle.                            pozorovania


1.                                      Vyhľadávanie     Učebnica,   8
    - uviesť a vysvetliť    Posuvné účinky sily. Urýchľujúce a
                                       informácií   so  modelovanie,
   príklady uplatnenia sa    brzdiace účinky sily. Zotrvačnosť
                                       zameraním    na  vlastné
   zotrvačnosti   telesa,  telies. Vzájomné pôsobenie telies.
                                       historické aspekty  meranie
   urýchľujucich      a
                                       objavov
   brzdiacich účinkov síl,
                  Účinok sily na teleso otáčavé okolo    z rôznych zdrojov
   príklady   vzájomného
                  pevnej osi. Páka              a     príprava
   pôsobenia dvoch telies
                                       referátov
   -  pokusom  overiť    .Rovnovážna poloha páky. Použitie
   podmienky rovnováhy na    páky.
   páke
   - urobiť stručnú správu z
   riešenia   laboratórnej
   úlohy
   -   opísať   príklady
   praktického   využitia
   páky.
2.                                      Výklad,     Učebnica,     8
   Analyzovať    situácie  Mechanická práca, jednotka práce
                                       Skupinová práca, pracovné
   v úlohách          Pohybová energia telesa          analýza     listy
   Vzsvetliť   vzájomnú    Polohová energia telesa          výsledkov
   premenu     rôznych                         z experimentov
                  Vzájomná premena     polohovej  a
   foriemenergie a zákon    pohybovej energie


                                                           129
    zachovania energie
                       Zákon zachovania energie
3.                                         Chémia   Projekt-     Internet,  6
    -zaujať kladný postoj         Zdroje energie., fosílne palivá,
                                          a enviro  prezentovať   odborná
    k opatreniam  vedúcim        tradičné a netradičné zdroje energie,
                                          nmentál  a obhájiť  svoj literatúra
    k úsporám energie           vodné elektrárne
                                          na     projekt
                       Spotreba energie           výchova

4.-5.  · odmerat velkost           Elektrické vodice a izolanty z pevných                     14
                  MAGNE
    elektrického prúdu a         látok.
    elektrického        TICKÉ A  Sériové zapojenie žiaroviek.
    napätia na tiarovke v    ELEKTR  Porovnanie jasu niekolkých
    sériovo zapojenom      ICKÉ   žiaroviek v sériovom zapojení.
    elektrickom obvode     JAVY.   Paralelné zapojenie tiaroviek.
    · zostrojit graf priamej  ELEKTR  Elektrický prúd. Jednotka elektrického
    úmernosti medzi prúdom   ICKÝ   prúdu 1 A.
    a napätím z nameraných        Meranie velkosti elektrického prúdu
                  OBVOD
    hodnôt                ampérmetrom.
    · riešit výpoctové úlohy       Elektrické napätie. Jednotka napätia 1
    · riešit úlohy na           V.
    praktické zapájanie          Meranie velkosti elektrického napätia.
    elektrických             Zdroje elektrického napätia.
    obvodov a merania v          Rezistor.
    nich                 Experimentálne odvodenie Ohmovho
    · rešpektovat pravidlá        zákona (I = U/R).
    bezpecnosti pri práci         Zostrojenie grafu závislosti
    s elektrickými            elektrického prúdu od
    spotrebicmi              elektrického napätia.
    · vyutit tvorivo poznatky       Elektrický odpor. Jednotka
    na vypracovanie projektu       elektrického odporu 1 O.
                       Vedenie elektrického prúdu v
                       kvapalinách.
                       Model vedenia elektrického prúdu v
                       pevných
                       a kvapalných látkach.


                                                                 130
         Elektrická energia a jej premeny.
         Elektrické spotrebice v domácnosti.
         Bezpecnost pri práci
         s elektrickými spotrebicmi.

6.                           2
   Celoročné
   opakovan
   ie
                              131
FYZIKA /
9. ročník
Názov predmetu: Fyzika
Rozsah: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Ročník: deviaty
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský

Prehľad tematických celkov
1. Svetelné javy (20 h)
 2. Akustika (8 h), Astronómia (10 h) – vynechávajú sa pri 33 hodinovom vyučovaní
 3. Energia v prírode, technike a spoločnosti (20 h)
 Upevňovanie vedomostí a zručností, exkurzie (8 h)
Laboratórna úloha:
1. Laboratórna úloha: Zobrazenie predmetu dvoma rovinnými zrkadlami
2. Laboratórna úloha: Zobrazenie predmetu spojkou
3. Laboratórna úloha: Určenie neznámej látky pomocou mernej tepelnej kapacity.
                                          132
Mesiac  Ciele                                 Téma                          Počet
                                                                   hodín
9.    - navrhnúť a urobiť pokus ilustrujúci priamočiare šírenie svetla   SVETELNÉ JAVY                     4
     - opísať vznik tieňa a polotieňa                   Priamočiare šírenie svetla
     - vysvetliť vznik fáz Mesiaca                     Svetelné zdroje. Svetelný zväzok. Svetelný lúč. Tieň.
     - vysvetliť zatmenie Mesiaca a zatmenie Slnka             Mesačné fázy, zatmenie Mesiaca. Zatmenie Slnka.
     - vysvetliť zásady hygieny osvetlenia.                Rýchlosť svetla.
10.   - vysvetliť zákon odrazu svetla                    Odraz svetla                    4-5
11.   - experimentálne zobraziť predmet rovinným zrkadlom          Odraz svetla. Zákon odrazu svetla. Rovinné zrkadlo. 6
12.                                                                2-3
     - určiť vlastnosti obrazu.                      Zobrazenie predmetu rovinným zrkadlom. Praktické
                                        využitie zrkadiel. Guľové zrkadlo duté a vypuklé.
     .                                   Určenie ohniska a ohniskovej vzdialenosti guľových
                                        zrkadiel. Zobrazovanie guľovými zrkadlami
     - vysvetliť a pokusom ilustrovať lom svetla
     - experimentálne určiť polohu ohniska a ohniskovej vzdialenosti
     šošoviek                               Lom svetla
     - zobraziť predmet šošovkami                     Lom svetla. Zákon lomu svetla. Spojka a rozptylka.
     - vysvetliť funkciu okuliarov                     Optická os, ohnisko šošovky, ohmnisková vzdialenosť.
     - vysvetliť chyby oka a vplyv hygieny osvetlenia na zdravie.     Zobrazovanie šošovkami. Optické vlastnosti oka.
     - experimentálne dokázať, že slnečné svetlo je zložené z farebných  Chyby oka. Okuliare. Praktické využitie šošoviek
     svetiel                                Rozklad svetla. Základy farebného videnia
     - vysvetliť vznik dúhy                        Rozklad slnečného svetla optickým hranolom. Slnečné
     - vysvetliť základy farebného videnia.                spektrum. Dúha. Pohlcovanie, odrážanie, vyžarovanie


                                                                   133
                                      svetla predmetmi. Kombinácia farieb svetla.
1.  - aplikovať vzťahy na výpočet práce, výkonu, polohovej energie a   ENERGIA    V   PRÍRODE,    TECHNIKE     A 20
   elektrickej práce v úlohách                      SPOLOČNOSTI
2.
   - vysvetliť pojem vnútornej energie                  Sila. Práca pri premiestnení telesa. Výkon. Pohybová
3.
4.  - vysvetliť premenu pohybovej a polohovej energie; vnútornej,     energia telesa. Polohová energia telesa. Vzájomná
5.  elektrickej a jadrovej energie na iné druhy energie          premena pohybovej a polohovej energie telesa. Trenie.
   - vysvetliť zákon zachovania energie                 Zákon zachovania mechanickej energie.
   - pokusne overiť premenu vybraných druhov energie           Vnútorná energia telesa. Zmena vnútornej energie pri
   - základný mechanizmus premeny energie v prírode           tepelnej výmene a pri konaní práce. Zákon zachovania
   - vymenovať príklady fosílnych palív a podmienky ich vzniku      energie.
   - opísať výhody a nevýhody využitia fosílnych palív          Teplo, kalorimetrická rovnica.
   - vysvetliť javy - prirodzená a umelá premena prvkov, rádioaktivita  Práca elektrického prúdu. Premeny elektrickej energie.
   - opísať reťazovú reakciu a možnosti jej využitia           Jadrová energia a jej využitie. Nuklidy. Prirodzené a
   - opísať činnosť jadrovej elektrárne a ničivých účinkov jadrových   umelé rádionuklidy. Štiepenie jadier uránu, reťazová
   zbraní                                reakcia. Jadrová elektráreň. Rádionuklidy v praxi.
   - vysvetliť zásady ochrany človeka a životného prostredia pred    Zásady ochrany pred účinkami jadrového žiarenia.
   účinkami jadrového žiarenia                      Slnečná energia, jej dôležitosť a premeny. Zdroje
   - nadobudnúť presvedčenie o tom, že racionálne hospodárenie s     energie. Vznik fosílnych palív. Druhy fosílnych palív,
   energiou je nevyhnutné pre zachovanie zdravého životného prostredia  ich výhody a nevýhody.
   človeka.                               Netradičné zdroje energie. Využitie slnečnej, veternej a
                                      geotermálnej energie. Malé vodné elektrárne.
                                      Zvyšovanie spotreby energie a jej nepriaznivé
                                      následky.   Optimalizácia  spotreby energie    v
                                      domácnosti. Minimalizácia strát energie.
6.                                     Opakovanie                        2-4
                                                                  134
12 Predmet: Biológia12.1 Charakteristika učebného predmetu
    Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch
s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a
neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako
celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich
životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie
základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia
rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v
praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho
zdravia.


12.2 Ciele učebného predmetu
Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje:
Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.
Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch
ako súčastí celku.
Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného
pôsobenia prírodných procesov a javov.
Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.
Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote.


12.3 Kompetencie v oblasti prírodných vied:
Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka.
Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických aktivít, spracovávaní jednoduchých
správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov.
Rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach.
Identifikovať a správne používať základné pojmy.
Objektívne opísať základné znaky biologických objektov a procesov.
Vedieť vysvetliť podstatu javov, procesov a vzťahov.
Predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať.
Aplikovať poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach.

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov
v oblasti komunikačných schopností:
vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme,
vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,


                                           135
vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov,
zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti,
vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry.
vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky
a ich využitie.
v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť:
navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov,
využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo
riešení úloh,
riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie,
v oblasti sociálnych kompetencií:
vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti,
pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať,
prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony
a pokroky v učení,
v oblasti získavať, osvojovať si a rozvíjať manuálne zručnosti:
používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach,
dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia,
využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky,
                                            136
Vzdelávací program z biológie dopracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu na počet hodín 66
 5. ročník

                                                                                 Poznámky
                                                                           Učebné
                                                                                          Počet hodín
      Ciele      Tematický   Téma                                 Predmet,   Metódy               K hodnoten
 Mesiac
              okruh                                        medzi                zdroje   iu
                                                        predmetové                    Konkrétny
                                                        vzťahy,                     výstup
                                                        Prierezová
                                                        téma
      Poznávanie                                              ENV      Prechádzka    po  Počítač   Vytvorenie
Sept.   rastlín             Poznávanie okolitej prírody                     Výtvarná   teréne.        Učebnica  atlasu    5
      a živočíchov   Príroda                                       výchova    Práca         Transpa-  fotografií
      Naučiť   sa  a život                                       Informatika  s informáciami     renty    rastlín
                      Poznávanie rastlín a živočíchov.
      používať lupu,         Metódy a prostriedky skúmania v biológii.              Geografia   v literatúre,  na  Lupa    nachádz.
      mikroskop            Ekosystém                                     internete       Mikroskop  Okolo našej
                                                               Praktické       CD     školy
                                                               cvičenie:Pozorova
                                                               nie      cibule
                                                               mikroskopom    a
                                                               lupou
                                                               Premiet. Filmu-les
      Poznávanie    Život v lese  Les - životný priestor organizmov a jeho štruktúra. Zmeny lesa           Pozorovanie
Sept.-   rastlín             počas roka. Potravové vzťahy v lese. Dreviny. Ihličnaté a listnaté         stromov     na        Projekt  :  20
dec.    a živočíchov          stromy.                                      transparentoch           Lesy okolo
                      Kry.
      v lesnom                                                      a priamo v prírode         nás
                      Mikroskopické a nekvitnúce rastliny v lese.
      ekosystéme           Kvitnúce byliny v lese.                              Praktické cvičenie:
      Uvedomenie           Huby v lese. Poznávanie jedlých a jedovatých húb, spolužitie     ENV      Pozorovanie
      dôležitosť           stromov a húb. Zásady pomoci pri otrave hubami. Význam v lese.           machu lupou a
      druhovej            Lesné bezstavovce. Lesné obojživelníky a plazy. Prvá pomoc pri           mikroskopom
      rozmanitosti          uštipnutí vretenicou
                      Lesné vtáky. Lesné cicavce.
                      Vplyv človeka na stav lesov.
                      Význam lesov a ich ochrana.
                                                                                  137
                                                        Práca na počítači
Jan.-  Poznávanie          Voda a jej okolie ako životný priestor organizmov.            softwaru:   Vtáky  Projekt     14
            Život   vo
marec  rastlín            Význam kyslíka, čistoty a teploty vody pre život v stojatých       Práca na počítači:  na tému:
            vode  a na
                    a tečúcich vodách.
     a živočíchov  brehu                                          Ryby,     plazy  Život   vo
                    Rastliny žijúce vo vode.
     vo vodnom           Brehové rastlinstvo.                           obojživeľníky     vode
     a močiarnom          Mikroskopické a drobné vodné živočíchy.                 Praktické       Projekt na
     ekosystéme          Vodné bezstavovce.                         ENV  cv.:Pozorovanie    tému     :
     Uvedomenie          Hmyz žijúci vo vode a na brehu.                     črievičky       rastliny
     dôležitosť          Ryby žijúce vo vode .                          nikroskopom      a zvieratá
     druhovej           Vtáky žijúce pri vode.                          Premiet. filmu    našich lúk
                    Cicavce žijúce v okolí vody. mäsožravce,
     rozmanitosti
                    Vplyv negatívnych ekologických vplyvov a ekologickej havárie na
                    vodný ekosystém.
     Poznávanie   Život  na  Polia, lúky, pastviny.                          Praktické cvičenie:
Marec-  rastlín    poliach    Životný priestor organizmov, druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej     Poznávanie               17
apríl  a živočíchov  a lúkach    činnosti.                                poľných a lúčnych
                    Krmoviny. Poznávanie, život počas roka, význam.
     v poľnom                                                rastlín      a
                    Olejniny a okopaniny. Poznávanie, život počas roka, význam.
     ekosystéme          Bezstavovce žijúce na lúkach a poliach. Poznávanie podľa         živočíchov
     Uvedomenie          vonkajších znakov, životných prejavov, potravových vzťahov,       Terénne práce
     dôležitosť          význam. Obojživelníky a plazy žijúce na lúkach a poliach.        Práca na počítači,
     druhovej           Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov,         software:   Ryby,
     pozmanitosti         potravových vzťahov, význam. Vtáky žijúce na lúkach a poliach.      plazy,
                    Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov,         obojživeľníky
                    potravových vzťahov, význam. Cicavce žijúce na lúkach a poliach.
                    Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov,
                    potravových vzťahov, význam. Vplyv neg. ekologických vplyvov
                    a ekol. havárie na život poľného a trávnatého ekosystému.
                                                                     138
     Poznávanie                                           Protidrogová                9
Apríl-  osobitosti    Život    Ľudské obydlia a ich okolie. Vplyv ľud. Činnosti na prisp. sa  prevencia     Prechádzka  po
jún   ľudských     s človekom  organizmov prostrediu.                     Zdravá       dedine
                    Mikroorganizmy žij. s človekom. Poznávanie a význam pre                    Zeleň
     obydlí      a    v                                  životospráva  -  Projekt:
                    človeka
     z hľadiska živ.  ľudských   Pestovanie rastliny v záhradách.                obezita      v okolí  môjho
     Organizmov    sídlach   Pestované ovocné stromy a kry.                           bydliska
     Poznávanie           Poznávanie podľa vonkajších znakov a ich význam.
     rastlín,            Buriny pri cestách
     mikroorganiz          Liečivé a chránené rastliny
     mov a zvierat         Okrasné rastliny
     žijúce v okolí
     ľudských
     obydlí.

              Opakovanie  Záverečné opakovanie                                            1
jún            učiva
                                                                       139
       Prírodopis –
       6. ročník


       Názov predmetu: prírodopis
       Rozsah: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
       Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
       Ročník: šiesty
       Forma štúdia: denné
       Vyučovací jazyk: maďarský

       Prehľad tematických celkov
       Základné učivo (66 h)


                                         Predmet,                Poznámky
                                                                     Počet hodín
        Ciele               Tematický  Téma        medzi    Metódy      Učebné  K hodnoten
  Mesiac
                         okruh             predmetové           zdroje  iu
                                         vzťahy,                 Konkrétny
                                         Prierezová               výstup
                                         téma
Sept.     Aktualizovať vedomosti z 5. roč.                        Prechádzka  po
                               Opakovanie učiva        dedine                 1
                                                               140
Sept.-  Poznávanie osobitosti ľudských    Život     Nežiaduce spoločníci človeka. Poznávanie a ich význam.   Zdravá     Pozorovanie lupou   Pracovné
okt.   obydlí    z hľadiska   živ.  s človekom   Zásady prevencie pred šírením nákazy.           životospráva  a mikroskopom     listy    Starostlivosť
                               Včelárstvo, rybárstvo a rybnikárstvo. Spoločenský život                                   12
     organizmov              a    v                                - obezita   jednotlivé  časti  Počítač   o vtáky na
                               včiel. Zásady chovu včiel a rýb. Chovateľsky významné
     Poznávanie mikroorganizmov      ľudských    vtáky.                           Výtvarná    tela včela      Učebnica  zimu:
     a zvierat žijúce v okolí ľudských  sídlach    Blízky spoločníci človeka. Poznávanie a význam.      výchova    Premiet.  filmu-  Postery   vyhotovenie
     obydlí. Oboznámiť žiakov so             Spolunažívanie v domácnosti.                Informatika  chov dom. zvierat   Mikroskop  vtáčej búdky
     zásadami chovu niektorých              Chovateľsky významné cicavce. Poznávanie, význam      Geografia   Referáty:       CD     a krmiva
     zvierat                       a zásady chovu.                      ENV      o nákazlivých
                               Cicavce žijúce s človekom.                        ochoreniach
                                                                    Praktické
                               Poznávanie, riziká prenosu nákazlivých ochorení, ochrana
                               a prevencia.                               cvičenie:

                               Živočíchy v okolí ľudských sídiel. Poznávanie, význam.

                               Chránení živočíchy.

                                                                    Pozorovanie
Okt.-  Naučiť  zhodné   a rozdielne                                               črievičky                     2
     znaky rastlinnej a živ. bunky                                                 mikroskopom
                       Základná    Rastlinná a živočíšna bunka. Základná stavba a funkcia          Práca
                       štruktúra   častí bunky.
                       života                                          s informáciami
                                                                    v literatúre, na
                                                                    internete

     Poznávanie vírusu a baktérie,                                                 Práca na počítači                 5
Nov.   jednob.  a mnohobunkových     Živé      Nebunkové a jednoduché bunkové organizmy. Stavba             internet
     organizmov. Uviesť možnosti     organizmy   tela, význam, nákazlivé ochorenia, prevencia.               Praktické   cv.:
     predchádzania     šíreniu    a ich stavba  Stavba   tela  jednobunkových   a mnohobunkových          pozorovanie
     vírusových a  bakteriálnych            organizmov.                                plesne
     ochorení.                                                           mikroskopom
                                                                    Prakt. cv.: Stavba
                                                                    tela hmyzu
     Naučiť žiakov rozlišovať na             Stavba tela nekvitnúcich rastlín. Machy a paprade.
Nov.-  rastline a hube  jednotlivé    Stavba tela  Stavba tela kvitnúcich rastlín. Koreň, význam pre život                                                                                       141
jan.   orgány a vedieť  porozprávať  rastlín    rastlín. Stonka. Význam pre život rastlín.
     o ich význame.         a húb     List. Fotosyntéza. Dýchanie, vyparovanie vody, význam     ENV  Práca     na
                            pre život v prírode.                        počítači:                16
                            Kvet. Opelenie a oplodnenie. Význam pre rozmnoženie
                            rastlín.
                            Plod a semeno. Rozdelenie plodov, význam.
                            Rastlinné telo. Súčinnosť orgánov pre príjem živín, prenos
                            a vylučovanie látok. Vplyv svetla, tepla, vody a živín.
                            Huby s plodnicou jedovaté a jedlé, rozlíšenie podľa
                            typických znakov. Kvasinky, plesne, lišajníky, stavba tela.
     Vymenovať a chápať jednotlivé         Pŕhlivce. Stavba tela a základné telesné funkcie
Febr.-  orgánové       sústavy  Stavba tela  Ploskavce a hlístovce – vnútorné parazity. Stavba tela.       Premietanie filmu  Film,        10
marec  bezstavovcov.    Pochopiť  bezstavovc  Mäkkýše. Stavba tela a základné telesné fcie.                      u4ebnica
     význam orgánov a ich funkcie  ov      Obrúčkavce. Stavba tela a základné telesné fcie
                            Článkonožce. Stavba tela a základné telesné fcie
     Vymenovať a chápať jednotlivé         Povrch tela stavovcov, spoločné a odlišné znaky.
Marec-  orgánové sústavy stavovcov.   Stavba tela  Oporno- pohybová sústava stavovcov. Základné funkcie        Správanie      Výukový       19
jún   Pochopiť   význam orgánov  stavovcov   a význam orgánov.                          stavovcov      software:
     a ich funkcie.                Tráviaca sústava rýb, obojživelníkov, plazov a vtákov.       Referáty   na   Ryby,
     Uviesť   príklady ochrany         Tráviaca sústava cicavcov. Základné funkcie a význam        tému:Ochrana    plazy
     živočíchov.                  orgánov.                              stavovcov      obojživeľní
                            Dýchacia sústava stavovcov. Základné funkcie a význam                  ky
                            orgánov.
                            Obehová sústava stavovcov. Základné funkcie a význam
                            orgánov.
                            Vylučovanie. Močová sústava. Základné funkcie
                            a význam orgánov.
                            Nervová sústava stavovcov. Základné funkcie a význam
                            orgánov.
                            Zmyslové orgány stavovcov. Základné funkcie a význam
                            orgánov.
                            Rozmnožovanie stavovcov. Základné funkcie a význam
                            orgánov.
                                                                               142
                             Rozmnožovacia sústava stavovcov. Základné funkcie      ENV
                             a význam   orgánov.   Vývin  mláďat, starostlivosť
                             o potomstvo.
                             Typické životné prejavy, správanie.
                             Význam stavovcov v prírode a pre človeka.
                             Ochrana stavovcov. Ohrozenia a možnosti ochrany.
jún                    Opakovanie
                      učiva     Záverečné opakovanie                                                  1
     7. ročník
     Vzdelávací program z biológie dopracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu
     počet hodín 33.

                                                          Predmet,                   Pozná
Mesiac   Ciele        Tematický     Téma                               medzi    Metódy      Učebné zdroje  mky    Počet
                okruh                                        predmetové                  Konkr   hodín
                                                          vzťahy,                    étny
                                                          Prierezová                  výstup
                                                          téma
sept                                                                       Počítač
      Chápať   význam  Ľudský      Ľudský a živočíšny organizmus.          Špecifiká    Dejepis   Premiet. filmu  Učebnica         1
      človeka v ľudskom  organizmus                                      Geografia  Referáty:    Postery
      spoločenstve    a ľudské
                         ľudského                                            Mikroskop
                spoločenstvo    spoločenstva a ľudskej populácie.
                                                                                   143
Sept.
      Chápať   význam   Človek  a jeho                                             CD,DVD,        2
      kože, naučiť žiakov  telo.       Koža. Stavba a funkcie kože. Význam pre styk                     Učebnica
      časti kože.       Povrch   tela  s vonkajším prostredím a vnútorným prostredím.                    Model kože
                 a kožná
                 sústava.      Starostlivosť o kožu. Typické poranenia, zásady
                           prvej pomoci.
                           Kosti. Kostra a jej stavba. Význam kostí a kostry.
                                                     Telesná    Výklad      postery
      Chápať   význam
                 Oporná       Lebka a chrbtica. Stavba a význam. Kostra      výchova    Práca    s  Učebnica
                 a pohybová                                                           6
      oporno-pohybovej             končatín. Stavba kostry horných a dolných              výukovým     Modely kostí z
                 sústava
Okt.-nv.  sústavy, rozlišovať            končatín.                              softverom    umelej hmoty
      jednotlivé kosti a                                              SMART
      niektoré   svaly
                           Svaly. Svalové tkanivá, činnosť a význam svalov.          Praktické
      človeka                  Svaly hlavy, trupu a končatín. Význam opornej a           aktivity
                           pohybovej sústavy. Poranenia kostí a svalov.
                           Pozorovanie a určovanie kostí.

      Naučiť    stavbu  Tráviaca      Tráviaca sústava. Stavba a činnosť orgánov      ENV      Práca    so  Torzo človeka     3
Nov.    tráviacej  sústavy  sústava                                 Zdravá     softvérom    učebnica
      a podstatu trávenia.
                           tráviacej                      životospráva  SMART
      Zdôrazňovať                sústavy.                       - obezita
      dôležitosť správnej            Zložky potravy. Premena látok a energie.
      výživy.                  Energetická
                           hodnota potravín.
                           Zásady správnej výživy. Zlozvyky v stravovaní,
                           poškodenia a prevencia ochorení tráviacej sústavy.
                                                                              144
     Vysvetliť podstatu         Dýchacia sústava.
     dýchania,  naučiť    Dýchacia
                       Stavba a funkcia orgánov dýchacej         Telesná v.   Frontálna     Torzo človeka     4
     žiakom  dýchacie    sústava                                   práca       Učebnica
Dec.-   orgány. Zdôvodniť
                       sústavy.                     Chémia     referáty
jan.   význam   čistého         Dýchanie. Mechanizmus vonkajšieho dýchania.    Protidrogová
     vzduchu.              Význam dýchacej sústavy.             prevencia
                                                Ľudské
                       Starostlivosť o dýchaciu sústavu. Škodlivosť   práva
                       fajčenia, vdychovania toxických látok.
                       Zásady prvej lekárskej pomoci. Význam dýchacej
                       sústava
                                                Chémia     Práca
     Chápať    význam   Obehová
                       Krv. Zložky krvi, vlastnosti, krvné skupiny,           s informáciami
Jan. -  obehovej sústavy,    sústava                           Občianska   v literatúre, na             6
marec   opísať    stavbu
                       darcovstvo                    náuka,     internete
     a činnosť   srdca,        krvi. Význam krvi.                protidrogo-  Práca     na
     rozlíšiť tepny, žily a       Srdce. Stavba a činnosť srdca, krvný obeh.    vá výchova   počítači
     vlásočnice             Krvné cievy. Význam a činnosť ciev.        Env. vých.   internet
                                                        Samostatné
                       Miazgové cievy a slezina. Význam obehovej            pozorovanie
                       sústavy.                             Praktické
                       Poškodenia obehovej sústavy. Zásady lekárskej          aktivity

                       prvej pomoci pri krvácaní a zastavení činnosti
                       srdca.
                       Činnosti srdca, pozorovanie tepu v pokoji a pri
                       telesnej aktivite.
                                                                         145
                          Regulovanie organizmu. Látková a nervová
                          regulácia. Význam regulačných sústav. .Žľazy s          Výklad      Učebnica
                                                           Skupinová    Počítač
     Uviesť    význam  Regulačné
                          vnútorným vylučovaním. Význam hormónov.              práca      Pracovné listy
                          Nervová sústava. Stavba a funkcia nervov, reflexná                            6
     regulovania      sústavy                                       Práca    na  Modely
     činnosti organizmu,            povaha nervovej činnosti.. Zmyslové orgány chuti,         počítači:    zmyslových
Marec -  typy  regulovania,           čuchu a hmatu. Receptory a zmyslové vnemy. Zrak.         Software:    orgánov
apríl   činnosť   nervovej           Sluch. Stavba, činnosť a význam zrakového a            SMART
     sústavy.   Naučiť           sluchového orgánu. Poškodenia zraku a sluchu.           Samostatné
     stavbu a význam                                               pozorovanie
                          Zásady hygieny zraku a sluchu. Vyššia nervová
                          činnosť. Myslenie, pamäť, reč, schopnosti a
                          vedomosti človeka. Zásady hygieny duševnej
                          činnosti. Význam nervovej sústavy. Zásady
                          lekárskej prvej pomoci pri poranení mozgu,
                          chrbtice a miechy.
                          Činnosť zmyslových orgánov.
     Pomenovať ženské    Rozmnož.,                                Triednická  Výklad      Film
     a mužské pohlavné   vývin  jedinca                            hodina    Premietanie   Torzo človeka
     orgány,  vysvetliť  a výchova   k
                          Rozmnožovacia sústava. Pohlavné bunky, funkcia.          filmu
Máj    význam   menštr.  rodičovstvu    Stavba a funkcia reprodukčných orgánov.                                  3
     cyklu, oplodnenie,
     tehotenstvo, pôrod,            Vývin jedinca. Oplodnenie, tehotenstvo a pôrod.
     význam    rodiny.           Obdobia
     Oboznámiť žiakov             ľudského života.
     niektorými
     pohlavnými                Pohlavné ochorenia. Prevencia pohlavných
     ochoreniami
     a možnosťami
                          ochorení a
     predchádzania               AIDS. Priateľské a partnerské vzťahy, rodina.
                                                                            146
     Uviesť   niektoré
     nákazlivé choroby,   Zdravie  a život                           Chémia     Referáty
                           Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie. Zdravie a
Máj -   zásady prevencie    človeka                                Etika                      4
jún    týchto   chorôb,
                           choroba.                      Protidrogová
     škodlivosť drogovej             Nákazlivé ochorenia, očkovanie, prevencia.     prevencia
     závislosti,   vplyv
     dedičnosti     na            Toxické a návykové látky. Vplyv na zdravie
     zdravie človeka.              človeka.                      Ľudské
     Uviesť    príklad            Drogové závislosti a ich prevencia.        práva
     významu   jedinca
     v spoločnosti,
     príklad nesprávnej             Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie. Dedičné
     a správnej                 vlastnosti
     životosprávy.                a vplyv na zdravie a život človeka.
                           Schopnosti a osobitosti človeka.

                           Životný štýl. Etické a morálne princípy, kultúra
                           medziľudských vzťahov, vzťah človeka k prírode.
    Prírodopis –
    8. ročník
    Názov predmetu: prírodopis
    Rozsah: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
    Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie                                                                        Poznám
Ciele                                      Tematic-ký  Téma      Predmet,     Metódy  Učebn  ky    Počet
                                        okruh            medzi           é    Konkrét  hodín
                                                      predmetové        zdroje  ny
                                                      vzťahy,              výstup
                                                      Prierezová
                                                      téma
                                                                          147
Preukázať na príklade závislosť organizmovod neživej prírody. Uviesť   Neživá     Neživá a živá  ENV     Rozhovor       Učebni
                                     príroda a jej  príroda                     ca,
                                                                                1
príklad vplyvu organizmov na neživú prírodu. Preukázať na príklade
                                     pozná-vanie                           počítač
význam vied o Zemi. Poznať význam nerastných surovín pre život
človeka.

Určiť a pomenovať podľa ukážky členenie sférzemského telesa. Rozlíšiť          Vznik Zeme   Fyzika   Frontálne      Učebni
                                             Stavba Zeme.        vyučovanie      ca,
na ukážke pevninskú a oceánsku zemskú kôru. Poznať príčinu pohybu                                               3
                                     Zem  a jej  Zemská kôra                   mapa
litosferických platní. Uviesť dôsledky vzďaľovania litosferických    stavba     v pohybe.
platní. Uviesť dôsledky približovania a podsúvania litosferických
platní. Opísať na ukážke vznik a zánik oceánskej zemskej kôry
                                                                     Učebni
Charakterizovať minerál a uviesť konkrétny príklad.                   Minerály    Chémia   práca v skupinách  ca,
                                             a horniny          frontálna práca   obrázky
                                                                                4
Charakterizovať horninu a uviesť konkrétny príklad. Rozlíšiť na ukážke
                                     Stavebné                  praktické cvičenia  ,
minerál a horninu. Uviesť aspoňjeden spôsob vzniku hornín. Poznať    jednotky                             minerál
podstatu vzniku minerálov. Pomenovať priestorový útvar, od ktorého    zemskej     Minerály, ich                  y   a
závisí tvar a vlastnosti kryštálov.Vymenovať tri fyzikálne vlastnosti  kôry      stavba                      horniny
minerálov. Uviesťpríklad vyžitia mechanickej a optickej vlastnosti mi-          a vlastnosti                   Učebni
nerálu. Poznať jednu chemickú vlastnosť minerálu.                                             ca, kľúč
                                                                     na
                                                                     určova
                                                                     nie
                                                                     minerál
                                                                     ov,
                                                                     Vzorky
                                                                     minerál
                                                                     ov   a
                                                                     hornín
Preukázať na príklade závislosť organizmov Uviesť príklad zdroja
energie, energiu a súvisiaci geo-logický proces. Rozlíšiť na príklade          Geologické   Geografia            Referát  Učebnic
                                             procesy                     y     a,
vonkajší a vnú-torný geologický proces. Dokumentovať na príklade
                                     Geolo-             Fyzika              Vyprac   DVD
katastrofický geologický proces a jeho následky. Uviesť príklad zdroja  gické     Vnútorné                     ovanie   Vyučova  10
energie, energiu a súvisiaci geo-logický proces. Rozlíšiť na príklade   procesy    geologické   Chémia              projekt  cí
vonkajší a vnú-torný geologický proces. Dokumentovať na príklade             procesy     ENV               u  na  softvér                                                                             148
katastrofický geologický proces a jeho následky. Rozlíšiť magmatickú a                            tému:   Internet
sopečnú činnosť. Odlíšiť mag-mu a lávu podľa miesta vzniku. Opísať            Vyvreté               Najväč
                                             horniny               šie
podľa ukážky časti sopky. Uviesť príklad prejavov sopečnej činnosti.
                                                               zemetr
Uviesť príklad významu sopečnej činnosti pre človeka Poznať podstatu
                                             Horotvorná             asenia,
vzniku vyvretých hornín. Rozlíšiť na ukážke hlbinnú a výlevnú vyvretú           činnosť               práca
horninu. Odlíšiť štruktúru ţufy a čadiča. Poznať využitie aspoň jednej          a poruchy              na
hlbinnej a jednej výlevnej vyvretej horniny. Charakterizovať horotvornú          Zemskej kôry            počítači
                                                               ,
činnosť. Rozlíšiť na ukáž-ke (alebo načrtnúť) príklad poruchy zemskej           Zemetrasenie            internet
kôry. Rozlíšiť vrásu a zlom podľa ich vzniku a charakteris-tických                              Premiet
znakov. Poznať príčinu vzniku zemetrasenia. Uviesť príklad druhu             Premena               anie
                                             hornín               filmu
zemetrasenia a jeho dôsledkov. Rozlíšiť rozdiel medzi ohniskom a             a premenené
epicentrom zemetrasenia. Poznať možnosti ochrany ľudí a budov pred            horniny
dôsledkami zemetrasenia. Uviesť hlavné činitele premeny hornín.              Vonkajšie
                                             geologické
Opísať na ukážke typickú vlastnosť premenených hornín. Poznať jednu
                                             procesy
premenenú horninu, typickú vlastnosť a jejvyužitie. Poznať pôsobenie           Usadené
vonkajších geologických procesov a ich čiastkové procesy. Rozlíšiť            horniny
mechanické a chemické zvetrávanie a ich dôsledky. Poznať dôsledky
                                             Krasové
zemskej príťažlivosti, činnosti toku rieky a morskej vody. Poznať             procesy
podstatu vzniku ľadovca a dôsledky činnosti horského ľadovca. Opísať
prejavy a dôsledky rušivej a tvorivej činnosti vetra. Poznať usporiadanie
útvarov usadených hornín. Poznať podstatu vzniku úlomkovitých,
organických a chemických usadených hornín.Poznať podstatu krasového
procesu. Rozlíšiť kvap-ľovú a ľadovú jaskyňu. Uviesť príklad ľad.
a kvap. jaskyne na Slovensku.
Charakterizovať skamenelinu. Uviesť príklad skamene-liny. Opísať
proces vzniku skameneliny. Poznať postup určovania pomerného a       Dejiny Zeme  Vek   Zeme  Premitanie filmu,  DVD,
                                             a skameneliny            Učebni
skutočného veku hornín. Uviesť významné geologické procesy v
                                                               ca          4
jednotlivých sférach vývoja Zeme. Poznať na ukážke príklad vedúcej
                                                               mapy
skameneliny prvohôr, druhohôr, treťohôr a štvrtohôr. Uviesť význam            Geologická
prvohorných papradí a prasličiek v súčasnosti. Poznať dôkazy               história Zeme                                                                       149
predchodcu človeka a vývoja človeka v treťohorách a štvrtohorách.
Poznať významné geologické procesy a vývoj orga-nizmov na
Slovensku. Pomenovať a určiť podľa ukážky geologické jednotky       Príroda    Neživá príroda  Geografia    Frontálne    Učebni
                                      Slovenska   Slovenska             vyučovanie    ca,
                                                                               1
Slovenska podľa typických znakov. Uviesť príklad a význam typickej
                                                                      Geolog.
horniny aspoň troch pásiem.                                                         Mapa
                                                                      Sloven
                                                                      saka

Poznať aspoň tri anorganické a tri organické látky, ktoré sú súčasťou                                    Učebni      10
organizmov. Uviesť príklad závislosti                          Organizmy     ENV     Vyhotovenie     ca
                                             a prostredie   Triednická  projektu na tému:  Počítač
organizmu od prostredia a vzájomného vzťahu medzi
                                      Podmienky            hodina,   Globálne      Internet
organizmami. Poznať prispôsobivosť organizmov ži-             života             chémia    ekologické     DVD
votným podmienkam. Uviesť na príklade rozsah zná-             a vzťahy                   problémy
šanlivosti podmienok prostredia organizmami.                organiz-mov                 Skupinová práca
Poznať význam slnečného žiarenia pre rastliny. Rozlíšiť nároky rastlín a         Neživé zložky
živočíchov na svetlo. Poznať prispôsobenie organizmov teplote              prostredia
prostredia. Uviesť význam vody pre organizmy. Preukázať na príklade
prispôsobenie organizmov množstvu vody v prostredí.
Poznať význam vzduchu pre rastliny a živočíchy.
                                             Znečisťovanie
Uviesť zložky pôdy a ich význam pre organizmy.
                                             neživých
Uviesť príklad dôsledkov znečistenia vody, vzduchu a
                                             zložiek
pôdy na život rastlín. Poznať dôsledky znečistenia vody, vzduchu a pôdy         prostredia
pre život živočíchov.
Rozlíšiť na ukážke jedinca populáciu rastlín a živočí-chov. Uviesť
príklad početnosti populácie. Chápať podmienky rastu populácie. Poznať          Živé   zložky
význam hustoty pre prežitie populácie. Rozlíšiť na príklade               prostredia
konkurenciu, predáciu, parazitizmus, symbiózu. Rozlíšiť rastlinné            Spoločenstvo
a živočíšne prírodné a umelé spoločenstvo, suchozemské, sladkovodné a          organizmov
morské spoločenstvo. Uviesť príklad druhovej rozmanitosti. Poznať
význam priestorovej štruktúry spoločenstva. Uviesť príklad dominancie v         Ekosystém
spoločenstve. Rozlíšiť živé a neživé zložky ekosystému. Poznať typy
suchozemských a vodných ekosystémov. Uviesť prí-klad producenta,
konzumenta, rozkladača.Poznať význam premeny látok a energie v              Život                                                                            150
ekosystéme. Zostaviť príklad potravového reťazca. Chápať význam         ekosystému
obnovy ekosystému. Poznať štádiá vývoja ekosystému Rozlíšiť neživé a
                                         Biosféra
živé zložky biosféry. Rozlíšiť naukážke tri ekosystémy v biosfére podľa
                                         Biologická
životných podmienok. Vysvetliť na príklade obeh látok v bios-fére.
                                         a ekologická
Poznať význam toku energie v biosfére. Poznať význam biologickej         rovnováha
rovnováhy. Chápať spätnú väzbu na príklade. Uviesť príklad narušenia       Globálne
biologickej rovnováhy. Poznať význam ekologickej rovnováhy. Porovnať       ekologické
stabilný a nestabilný ekosystém. Uviesť tri príklady narušenia          problémy
ekologickej rovnováhy. Poznať zásady ekologického hospodárenia v
krajine. Poznať príčiny a dopady stenčovania ozónovej vrstvy,vzniku
smogu, skleníkového efektu a kyslých dažďov.Uviesť príklad zabránenia
vzniku smogu, skleníkového efektu, kyslých dažďov. Uviesť príklad
príčiny hromaždenia odpadov. Uviesť význam recyklácie druhotných
surovín. Demonštrovať na príklade alternatívny zdroj energie a jeho
prínos.
   Prírodopis –
   9. ročník
   Názov predmetu: prírodopis
   Rozsah: 1hodiny týždenne, 33 hodín ročne
   Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
   Ročník: deviaty
   Forma štúdia: denné
   Vyučovací jazyk: maďarský

   Prehľad tematických celkov
   Základné učivo (33 h)
   Mesiac   Ciele                           Téma         Počet


                                                 151
                                                                 hodín
9. – 1.  Poznať hlavné znaky životných procesov príjem živín,     Znaky, funkcie a životné procesy organizmov       15
     vylučovanie látok, dýchanie a rozmnožovanie baktérií, húb   Prehľad životných procesov baktérií, húb a rastlín
     a rastlín                           Prehľad znakov nahosemenných a krytosemenných rastlín
     Rozlíšiť a dokumentovať na príkladoch hlavné znaky rastlín,  Prehľad hlavných znakov a funkcií orgánov a orgánových
     bezstavovcov a stavovcov                   sústav :
                                    -pŕhlivcov
                                    -ploskavcov
                                    -mäkkýšov
                                    -článkonožcov
                                    -rýb
                                    -obojživelníkov
                                    -plazov
                                    -vtákov
                                    -cicavcov
                                    1. praktické cvičenie

2 – 3.  Poznať základné vlastnosti organizmov             Podstata a základné prejavy života            5
     Vedieť zhody a rozdiely v bunkovej stavbe baktérií,rastlín  Základné vlastnosti organizmov
     a živočíchov                         Bunková stavba organizmov
     Poznať podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka  Výživa
                                    Fotosyntéza
                                    Dýchanie
3. – 4.  -poznať činitele jednoty organizmov s prostredím       Základy ekológie                     7
     -uviesť abiotické a biotické faktory             Jednota organizmov s prostredím
     - poznať princíp potravového reťazca             Abiotické faktory prostredia
                                    Biotické faktory prostredia
                                    3 praktické cvičenie


                                                                   152
4.    - poznať následky vplyvu človeka na biosféru a možnosti ich  Biosféra                           1
     odstránenia                          Biosféra ako globálny ekosystém
5. – 6.  - poznať zložky životného prostredia             Životné prostredie organizmov a človeka           5
     - na príkladoch dokumentovať faktory, ktoré vplývajú na    Zložky životného prostredia organizmov a človeka
     kvalitu životného prostredia                 Negatívnea pozitívne faktory ovplyvňujúce životné prostredie
     - poznať vplyv životného prostredia na zdravie a spôsob    a podmienky života organizmov a človeka
     života človeka a organizmov                  praktické cvičenie
     - poznať významné chránené územia SR             Starostlivosť o životné prostredie a jeho ochrana
                                    Štátna ochrana prírody
                                                                     153
13 Chémia


13.1 Charakteristika učebného predmetu
Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym
charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických
javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa
žiaci stretávajú v každodennom živote. Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín
a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.

Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci
osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne
a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese
riešenia úloh rôznej zložitosti.

Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných
laboratórnych prác, ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných
manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.


13.2 Ciele učebného predmetu
Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z
chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho
vzťahu k učebnému predmetu chémia. Ďalším významným cieľom vyučovania chémie na ZŠ
je v čo najväčšej miere prispieť k splneniu všeobecných cieľov vzdelávania, vytváraniu
a rozvíjaniu kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu chémie.

Cieľom vyučovania chémie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti, v rámci
ktorej je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Žiaci by
mali porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané
poznatky pri riešení konkrétnych úloh. V rámci samostatnej práce majú byť schopní
samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych
informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a využívať multimediálne učebné
materiály.

Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a laboratórnych cvičeniach realizované
metódami aktívneho poznávania, výraznou mierou prispieva k formovaniu a rozvíjaniu
logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať vzťahy
medzi štruktúrou a vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôležitých manuálnych zručností.
Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami,
ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (chemické aspekty racionálnej výživy,
vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus).
   V predmete chémia si žiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej
   práce v chemickom laboratóriu. Potrebné je, aby žiaci dosiahli takú úroveň pochopenia a
   zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky
   v každodennom živote.

   13.3 Ďalšie ciele
   Identifikácia a správne používanie pojmov. Žiak vie správne používať základné pojmy
   a identifikovať ich v reálnych situáciách. Pritom nie je vhodné iba mechanické odrecitovanie
   definícií. Vedomosť týchto pojmov žiak dokáže tým, že rozumie textu, v ktorom sa vyskytujú
   a že ich aktívne používa v správnom kontexte.
   Kvalitatívny popis objektov, systémov a javov a ich klasifikácia – žiak vie popísať
   a poprípade načrtnúť objekt, systém alebo jav, ktorý pozoruje podľa skutočnosti, modelu
   alebo nákresu vie popísať stavbu systému, vie nájsť spoločné a rozdielne vlastnosti látok,
   predmetov alebo javov (napríklad uviesť hlavné rozdiely medzi kovmi a nekovmi).
   Vysvetlenie javov – žiak vie vysvetliť niektoré javy pomocou známych zákonov alebo
   pomocou jednoduchších javov
   Predvídanie javov a určovanie kauzálnych súvislostí – žiak vie v jednoduchých prípadoch
   predpovedať, čo sa v určitej situácii stane, rozhodnúť, či za určitých okolností je daný jav
   možný alebo nie (napríklad určiť faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemickej reakcie).
   Pozorovanie, experimentovanie, meranie a odhady – žiak vie zrealizovať jednoduchý
   experiment podľa návodu, navrhnúť a zrealizovať jednoduchý experiment, ktorý simuluje
   určitý jav, alebo dáva odpoveď na určitú otázku. Do tejto skupiny patria predovšetkým
   merania a odhady veľkosti niektorých veličín, zhromažďovanie a vhodné usporiadanie údajov
   (napríklad zistiť, či roztok je kyslý, zásaditý alebo neutrálny).
   Kvantitatívny popis – žiak vie vypočítať niektoré veličiny z iných. Vie v jednoduchých
   prípadoch porovnať dve veličiny rovnakého druhu, určiť ako sa určitá veličina mení. Vie
   určiť hodnotu niektorých veličín z grafu alebo z tabuľky alebo naopak.
   Aplikácia vedomostí – žiak vie opísať niektoré prírodné alebo umelé systémy
   a v jednoduchších prípadoch opísať aj princíp ich fungovania. Vie uviesť príklady aplikácie
   určitých prírodných javov, rozhodnúť, kedy je daný jav výhodný a kedy nevýhodný. Vie
   posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej činnosti z ekologického, ekonomického alebo
   zdravotného hľadiska (napríklad vysvetliť škodlivé účinky používania chloridu sodného
   k zimnému posypu ciest).


   Náplň LC závisí od materiálno - technického vybavenia školy, dostupnosti chemikálií, pričom
   musia byť dodržané bezpečnostné predpisy a laboratórny poriadok. Minimálny počet LC pri
   dvojhodinovej časovej dotácii je 5 LC v danom školskom roku, pri časovej dotácii1 hodina
   týždenne 3 LC a pri 0,5 hodinovej dotácii 2 LC.

I.  Vzdelávací štandard

      Vzdelávací štandard tvorí obsahový a výkonový štandard. „Obsahový štandard“                         155
vymedzuje základné učivo (predovšetkým pojmy), ktorému by mal žiak rozumieť, a mal by
ho byť schopný vysvetliť. Výkonový štandard uvádza konkretizáciu požiadaviek na
vedomosti, spôsobilosti a aplikácie poznatkov predovšetkým v spojitosti s bežným životom
a postoje žiakov.

8. ročník
2 h týždenne
66 h ročne
                     156
 cieľ a kľúčové   tematický                                     Prierezové          príprava    počet
                            téma, obsahový štandard                    metódy
 kompetencie     okruh                                        témy            učiteľa    hodín

oboznámiť   sa  Objavovani  poznať základné pomôcky pre základné metódy oddeľovania       zápisnice   frontálne  prezentácia – 2 + 1 lab.
s históriou     e  chémie  zložiek zmesí: skúmavka, kadička, banka, kryštalizačná miska,    z laboratórn  vysvetleni lab. pomôcky, práca
chémie, naučiť sa  v našom    filtračný lievik, filtračný papier, držiak, kruh, svorka, stojan,  ych cvičení  e,
                 chladič, odparovacia miska, krycie sklíčko, chemická lyžička,
pomenovať      okolí                                       ostatných   prezentáci
                 kahan, tyčinka, odmerný valec, pipeta,
a používať            poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, základné   prírodovedn  a     –
jednotlivé            piktogramy (napr. žieravina, horľavina),              ých      laboratórn
laboratórne            poznať telefónne čísla prvej pomoci,                predmetov   e
pomôcky, vedieť          dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu,             pomôcky,
napísať zápisnicu         dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi,          laboratórn
o laboratórnej          vedieť používať ochranné pomôcky – okuliare, rukavice, ochranný          a práca –
práce               štít,                                       používanie
                 vykonať podľa návodu: filtráciu, kryštalizáciu,
                                                           pomôcok,
                 vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť
                 a interpretovať ich,
                 zaznamenať výsledok pokusu.


naučiť     sa Skúmanie      zistiť pozorovaním vlastnosti konkrétnych látok,         fyzika     prezentáci  konkrétne   1
pomenovať     vlastností                                             a      príklady  na
vlastnosti látok, látok                                                      vlastnosti
vedieť samostatne                                                         látok
vyhodnotiť
výsledok   lab.
práce
                                      157
vedieť   rozlíšiť Zmesi      rozpoznať chemicky čisté látky, rôznorodé zmesi, rovnorodé          prezentáci lab. práca – 5 + 1 lab
pojmy    chem. a chemicky    zmesi (roztoky tuhé, kvapalné a plynné),                   a,     rozdelenie práca
látka, prvok, zmes čisté látky    uviesť príklady látok rozpustných vo vode, látok nerozpustných        vysvetleni zmesí
                   vo vode, vodných roztokov používaných v domácnosti,
a vymenovať                                                    e,   lab.
                   základných metód oddeľovania zložiek zmesí (usadzovanie,
druhy zmesí             filtrácia, odparovanie, destilácia, kryštalizácia), využitia metód      práca
                   oddeľovania zložiek zmesí v praktickom živote,
         Látky,       (zrážková, povrchová, podzemná, minerálna) a podľa použitia prírodopis,    vysvetleni       2
         nevyhnutné     (pitná, úžitková, odpadová, destilovaná),           ekológia    e,
         pre   náš    vysvetliť rozdiely medzi rôznymi druhmi vôd (zrážková,            prezentáci
                   povrchová, podzemná, pitná, úžitková, odpadová, destilovaná),
         život: voda                                           a
                   poznať možnosti úpravy a čistenia vôd, dôsledky znečistenia
         a vzduch      vôd,
                   vymenovať hlavné zložky vzduchu, skleníkové plyny (napr. oxid
                   uhličitý), hlavné zdroje znečistenia ovzdušia (spaľovanie
                   odpadov – potreba separovaného zberu),
                   poznať význam kyslíka pre živé organizmy,
                   poznať príčiny vzniku ozónovej diery a skleníkového efektu
                   a ich následky pre našu planétu, význam ozónovej vrstvy,
                   vymenovať významné chemické závody vo svojom okolí
                   a priradiť im výrobok,
                   poznať problematiku obmedzených zdrojov surovín a dôležitosť
                   ich hospodárneho využitia (potreba separácie odpadov,
                   recyklácie),

Horenie látok so horenie,vzd   poznať horenie ako chemický dej,vedieť čo sa pri horení         fyzika              6
vzdušným     ušný kyslík,  uvoľňúje,poznať príčiny požiarov a vedieť tieto informácie používať v
kyslíkom     chemická    bežnom živote
Horľaviny    reakcia,    vymenovať príklady horľavých a nehorľavých látok,vedieť príklady
         svetlo,     horľavých látok,ktoré majú nízku zápalnú teplotu,vedieť možnosti
         teplo,horľavi  použitia propán- butánových fliaš a ich bezpečné používanie,vedieť
         na,zápalná   príklady horľavín, ktoré sa používajú v domácnosti, vedieť ktoré


                                      158
           teplota,požia zdroje tepla vyžadujú vetranie a prečo
           r       hasenie , zásady hasenia, požiarny polach
           horľavina,
           horľavá
           látka,
           nehorľavá
           látka,
           piktogramy

Vedieť opísať    Zloženie   Opísať stavbu atómu                    fyzika    prezentáci       4
alebo nakresliť   látok    Poznať označenie elektrického náboja protónov, elektrónov,       a
konkrétny atóm    Štruktúra  neutrónov
podľa        atómu    Napísať protónové čísla atómov
protónového            Určiť počet elektrónov v atóme z hodnoty protónového čísla
čísla               Pozná nasledovné pojmy: elektrónový obal, jadro atómu,
                 protón, neutrón, elektrón
                 Protónové číslo
                 vedieť rozlíšiť pojmy, prvok, atóm,      molekula,  zlúčenina,
                 a vymenovať druhy elemtárnych častíc

Vedieť        Názvy    Poznať význam chemických značiek prvkov                 Vysvetleni Periodická  1
identifikovať    prvkov    Poznať slovenské názvy a značky prvkov: Ag, Al, Au, C, Ca,       e,     tabuľka,
prvky    podľa  Značky    Cl, Cu, F, Fe, H, He, Hg, I, K, Mg, Mn, N, Na, O, P, Pb, S, Se,          slovensky,
značiek.       prvkov    Si, Zn                                       maďarsky
                                        159
Vedieť orientovať Periodický  Poznať význam objavu periodickej sústavy prvkov a meno     Prezentáci Animácie,  4
v periodickej   zákon    autora (D.I.Mendelejev)                    a,
tabuľke, vedieť        Určiť počet periód (radov) a skupín (stĺpcov) v periodickej  vysvetleni
logiku skupín a        sústave prvkov                         e
riadkov
                Vedieť určiť umiestnenie (perióda a skupina) konkrétneho
                prvku na základe hodnoty protónového čísla
                Poznať vlastnosti kovov, polokovov a nekovov dôležitých
                Rozlíšiť prvky a zlúčenin.
                elektronegativita
vymenovať druhy Atóm      Vysvetliť vznik molekuly                    Vysvetleni Animácie,  10
vezieb,  a vznik Molekula   Rozlíšiť dvojatómové a viacatómové molekuly          e,
chemickej väzby Chemický Rozlíšiť molekuly prvkov a zlúčenín                 prezentáci
Chemická     vzorec    Poznať rozdiel medzi prvkom a zlúčeninou            a
zlúčenina     Chemická Poznať rozdiel medzi atómom a molekulou
         zlúčenina Vysvetliť použitie značiek a vzorcov pri zápise prvkov
         Ión (katión, a zlúčenín
         anión)    Vysvetliť vznik katiónu a aniónu
         Chemická Vedieť napísať schému vzniku vzniku iónov
         väzba    Poznať zápis náboja iónu Poznať zápis oxidačného čísla atómu
                prvku
                Chápať chemickú väzbu ako súdržné pôsobenie medzi
                atómami
                Poznať funkciu elektrónov pri vzniku chemickej väzby.
                                  160
Vedieť     Prvky a ich Skupiny I,II,III, IV,V,VI, VII, VIII A, ich prvky, vlastnosti      Ukážky,   Prípravy  na 10+4
vymenovať prvky vlastnosti najznámeších prvkov.                           vysvetleni lab. prác   laboratór
v jednotlivých                                            e,            nych
skupinách.                                              prezentova        prác
                                                   nie   na
                                                   počítači
                                                   a v laborat
                                                   óriu


Poznať vlastnosí Kyseliny  a Kyseliny podľa Brönsteda a podľa Arrchéniusa             Ukážky          3 + 1
kyselýn     zásady    Bezkyslíkaté kyseliny: HCl, HF                    kyselín,         laboratór
                Kyslíkaté kyseliny: H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3             vysvetleni        na práca
                                                   e,
                                                   demonštrá
                                                   cia
Poznať vlastnosti Kyseliny  a Hydroxidy: LiOH, Ca(OH)2, KOH, ich vlasnosti             Demonštrá         2
hydroxidov    zásady    pH indikátory                             cia,
                                                   vysvetleni
                                                   e


Rozumieť priebeh Chemické   Chemické reakcie: zlučovanie a rozklad, neutralizácia, zrážkotvorné               11
chemických    reakcie    reakcie.
reakcií
                                    161
Tematicko- časový plán
Chémia
9.ročník
(3h týždenne, 99h ročne, z toho 23h laboratórnych prác)

September
Úvodná hodina                          1h
Opakovanie                           2h
Látkové množstvo                        1h
1. Laboratórna Práca                      1h
Výpočty n=m/M                          2h
Výpočty na základe chem rovníc                 5h
Október
Výpočty na základe chem rovníc                 4h
2. laboratórna práca: výpočty a reakcie             1h
Opakovanie                           1h
Redoxné reakcie, oxidácia, redukcia, rad kovov         4h
3. laboratórna práca: redoxné reakcie              1h
4. laboratórna: galvanické články                2h
November
Elektrolýza                           2h
5. laboratórna práca: elektrolýza                1h
Korózia                             1h
6. laboratórna práca: indikátory pH               1h
7. laboratórna práca: neutralizačné reakcie           1h
Opakovanie                           2h

                             162
Koncentrácia                            1h
Výpočty c=n/V                           2h
December
8. laboratórna práca: vlastnosti oxidov              1h
9. laboratórna práca: vlastnosti solí               1h
10. laboratórna práca: potvrdenie prítomnosti niekt. Látok     1h
Opakovanie                             3h
Január
Úvod do organickej chémie                     1h
Uhlovodíky                             2h
Alkány a cykloalkány                        2h
11. laboratórna práca: porovnanie alkánov a anorg. Látok      1h
Alkény a alkíny                          2h
Opakovanie                             1h
Február
Arény                               1h
Ropa, spracovanie ropy                       2h
Zemný plyn, uhlie                         1h
Alkoholy: metanol, etanol, fenol                  1h
Aldehydy, ketóny                          1h
Karboxylové kyseliny                        1h
12. laboratórna práca: kys. Octová, a jeho vlastnosti       1h
Opakovanie                             2h
Marec
Sacharidy                             2h
13. laboratórna práca: vlastnosti sacharidov            1h
Bielkoviny, tuky, oleje                      1h


                               163
14. laboratórna práca: dôkaz bielkovín            1h
15. laboratórna práca: dôkaz tukov, olejov          1h
Umelé hmoty                          2h
16. laboratórna práca: porovnanie PE A polystyrénu      1h
 Životne dôležité a nebezpečné látky             2h
16. laboratórna práca: vlastnosti mydla            1h
Apríl
17. laboratórna práca: vlastnosti pracích práškov       1h
18. . laboratórna práca: dôkaz vitamínu C           1h
Názvoslovie dvojprvkových zlúčenín              3h
Názvoslovie kyselín a ich solí                4h
Názvoslovie hydroxidov a ich solí               4h
Máj
Opakovanie                          2h
Rýchlosť reakcií                       2h
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť ch. r.             2h
19. laboratórna práca: rýchlosť ch. r.            1h
Exotermné a endotermné reakcie                2h
20. laboratórna práca: Exotermné a endotermné reakcie     1h
Jún
21. laboratórna práca: chémia životného prostredia      1h
22. laboratórna práca: konzervovanie potravín         1h
23. laboratórna práca: farbivá                1h
                            164
Človek a spoločnosť14 Predmet: Dejepis

14.1 Charakteristika predmetu
    Dejepis je samostatným predmetom a spolu s humánnou zložkou zemepisu
a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Spolu
s nimi predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. Pomocou
vyučovania dejepisu sa žiaci oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska
aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na dôležité formy
života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach. Postupne si osvojujú kultúru
spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania.
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka a uchovanie kontinuity
historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej,
celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Ide predovšetkým o postupné
poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré
zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej
prítomnosti. Dejepis na základnej škole kladie dôraz najmä na dejiny 19. a 20. storočia, v
ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov.
Vyučovanie dejepisu vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako
súčasti kultivovania ich historického vedomia. Pritom rezonuje i úcta k iným národom
a etnikám, rovnako tak rešpektuje kultúrne a iné odlišností      ľudí, rôznych skupín
a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti.
Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.


14.2 Ciele predmetu
    Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných
predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu
získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom,
aby nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály
kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou
ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak postupne vlastný
názor.
Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných školských historických prameňov (aj
exemplárne mnohostranných), ktorý sa považuje za integrálnu súčasť didaktického systému
výučby dejepisu i dej
episných učebníc na základných školách.
    Závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je
prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov

                       165
v hotovej podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom
frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na
proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej
činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení.

14.3 Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Žiaci sa naučia pochopiť a pracovať :
s historickým časom
zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky
zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne
rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja
využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti s historickým priestorom
rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor
zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo
rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy človeka,
spoločnosti

s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním
vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť
popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich znakov
rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti
skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho
určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov
vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov
rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období
rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj

Žiaci získajú základné informácie ako:
vyhľadávať relevantné informácie
z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov kombinovaných
z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov,
webových stránok
z populárnovedeckej literatúry a historickej beletrie

využívať tieto informácie a verifikovať ich hodnoty
vo vyberaní informácií
v organizovaní informácií
v porovnávaní informácií
v rozlišovaní informácií
v zaraďovaní informácií.
v kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií

štruktúrovať výsledky, výstupy a potvrdenia vybraného postupu


                       166
v zoradení výsledkov rozpoznaní podstatného od nepodstatného
integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca
vyhodnocovaní správnosti postupu
tvorbe súboru vlastných prác
Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje,
konkretizuje v učebných požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu
v podobe systematizovaného výkonového štandardu.
                     167
5. ročník
Vzdelávací program z dejepisu je dopracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu na počet hodín 33.                                                   Predmet,
  Cieľ,                                                          Metódy a formy
        Tematický             Obsahový štandard                medzipredmetové                   Učebné zdroje
špecifické                                                          vyučovania                   počet hodín
         okruh                                        vzťahy
kompetencie
                 Téma     Pojmy
Naučiť     Od blízkeho  Priestor  a  Dom, byt, sídlisko, dedina, mesto, vyšší územný  – Dějepis, maďarčina,   – Prechádzka     po  –            –
žiakov     k       čas      celok, Slovensko, Európska únia          –              dědině,                     –
                                                – slovenčina,       – rozprávanie                   – 8
orientovať sa  vzdialeném          Poznámka: prepojenie na geografiu a občiansku
                                                 geografia,
v historicko  u              výchovu
                                                –
m čase
                                                – občianska výchova


                       Prírodný a historický čas             –             –             – Učebnica, knihy
                       Kategórie  historického času   – meniny,   –             –             – Kalendár
                       narodeniny, dátum, letopočet, sviatky
               Pamiatky v   Fotografia – obrazová spomienka, rodinný     – Prepojenie    na  – Vytvorenie        –
               priestore a  album, rodostrom                  občiansku výchovu     rodostromu,
                                                              rodinného albumu
               čase
                       Historické pramene ( písomné,    obrazové,  – Geografia      –  – Návšteva   muzea,   –
                       hmotné ) múzeum, knižnica, archív          historické pamiatky    knižnice vo Sv. Petri,
                                                              v   Komárne,   v
                                                              Budapesti

                                                –             –             –
               Minulosť    Školská kronika                  –             –             – Školská kronika
               našej školy
Naučiť     Človek  v  Priestor na  Dejepisná mapa glóbus               –             –             – Dejepisné   mapy,  –
žiakov     premenách   mape                                                          globus        – 8
orientovať sa  priestoru a  Človek   v  Sťahovanie národov                Geografia      –
na       času     pohybe                              historické pamiatky
historických
mapách
               Ako   si   Stretanie kultúr                 Geografia      –
               človek                              najkrajšie miesta
               zmenšoval                            na Zemi

                                         168
              svet      Kolonizácia                                         Učebnica
                      Vysťahovalectvo
              Spôsob     Roľník
              obživy     Remeselník
              človeka    Obchodník
              Človek     Prírodná energia
              vládca     Umelá energia
              prírody ?
              Práca detí v  Detská práca                              Premietanie filmu  Film
              minulosti a  Poznámka: prepojenie na geografiu a občiansku
              prítomnosti  výchovu
Naučiť     Človek    Pamäť     Jazyk,                     –            –          – Internet,     –
žiakov     a komuniká  ľudstva    písmo, rukopis,                             –          – Časopisy,     – 7
                      kniha,                                 –           populárnovedecká
význam     cia
                      noviny                                 –           literatúra
komunikácie
                      rozhlas, televízia               – prepojenie   na  –          –          –
medzi ľuďmi                internet                     geografiu     ,                       –
                                                          –          –
                      e-mail                      občiansku výchovu   –                     –
        Obrazy           náboženstvo                    a slovenský jazyk             –          –
              Od   lovca                                      –
Poznávať    pravekého          legendy                     –                      –          –
              k roľníkovi  mýty
                                                          – Referáty
život ľudí v  sveta                                    –                      –          –
              a                                           – Prezentácie
praveku                                                                 – Učebnica      –
              remeselník                           –            – Vyhladávanie
                                                           webových stránok  – Internet      – 10
              ovi      zberač                     – výtvarná výchova
                                                                    –
                      lovec
                      roľník
                      odev, nástroje, zbrane
                      umenie
                                      169
DEJEPIS /
6. ročník

Názov predmetu: Dejepis
Rozsah: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Ročník: šiesty
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský

                                                      Predmet,
                                                              Metódy a formy    Učebné
 Mesiac
                Cieľ,                   Obsahový štandard
                                                                               hodín
                          Tematický                      medzipredm
                                                                               počet
                                                               vyučovania      zdroje
          špecifické kompetencie       okruh                       etové vzťahy
                                    Téma   Pojmy
                                 Staroveké   Mestský štát Písmo     ENV     Práca v teamech     Učebnica,
          Získanie  poznatkov    o Obrazy     Grécko    Aténska     demokracia       Zostavenie obrazového film,
          starovekých štátoch a o najdôl. staroveké-ho  Rímska    Perikles Olimpijské hry         materiálu o kultúrnych        9
          udalostiach           sveta     republika   Vec verejná               pamiatkach Grécka a
                                                            Římskem republiky
                                 Limes     Marcus Aurélius
   Sept.-nov.
                                 Romanus    Gerulata, Iža, Carmuntum        Návšteva Podun. Múzea
                                                            v Komárne
                                 Ľudia a ich  Pyramídy,
                                                            Premietanie filmu o
                                 každodenný                      divoch starověkého sveta
                                 život
                                 Divy
                                 starovekého
                                 sveta
                                        170
          Zhodnotiť význam kresťanstva                                                           2
          a arabskej kultúry na európsku Svetové     Kresťan -     Starý zákon          Náb.       Čítanie z biblie  Učebnica,
          kultúru            nábožen stvá   stvo                       Výchova,     Analýza obrazov
Nov.

                                           Nový zákon           Občianska n.
                                  islam                                         Obrazy
                                           Korán
                                                                             Biblia
                                                                             Učebnica
                                  Tri ríše raného  Byzantská ríša         Výtv.výchov
                                  stredoveku    /Justinián/          a        Práca v teamech   Internet
                                           Franská ríša / Karol
          Získať    obraz   o živote        Prepožičiavani                  ENV                       8
                                           Veľký/
          stredoveké - ho človeka                                              Práca s počítačom
  Dec.-febr.
                          Obrazy     a pôdy      Arabská ríša / kalifát/
                          stredovekého  Každoden-ný    Léno, vazal, poddaný
                          sveta     život       Hrad                      Referáty
                                  Vzdelanie     Mesto
                                           Dedina
                                           Kláštor
                                           Pisár
                                           Univerzita
          opísať pravlasť Slovanov,            Príchod      pravlasť, migrácia, Samo                      Učebnica  2
          dôvody a územia         Predkovia    Slovanov     kresťanské misie, Cyril    Slov.  jazyk
          sťahovania,
  Febr. - marec
                          Slovákov    Veľká       a Metod,      Pribina,  a lit.
          identifikovať vzťahy medzi                    Rastislav, Svätopluk
                          v Karpatskej  Morávia
          Slovanmi
          a Avarmi,            kotline
          uviesť príčiny vzniku Samovej
          ríše a jej
          význam,
          Opísať pravlasť                 Ríša Hunov a Pravlasť, Huni, Avari,       Maď. lit.                    3
          Prínos predkov Maďarov     Pradejiiny   Avarov    Príchod do Karpatskej
  Marec
                          Maď. národa   Príchod   kotliny
                                        Rodina Árpádovcov
                                  Maďarov                                           171
                              Kráľovstvo   dynastie, Štefan I.,Ondrej Mad.   jaz. Vypracovanie projekt Učebnica
        - vysvetliť vznik Uhorského         mnohých    II.,            a lit.    Práca   s výukovým Internet  9
        kráľovstva           Slováci   jazykov   a Karol Róbert, Ľudovít I.,        softvérom       Projekt
        a prínos predkov Slovákov pri
                        v Uhorskom  mravov     Žigmund Luxemburský,
        jeho utváraní,
        - zhodnotiť vládu Štefana 1.,  kráľovstve  Banské     gotická   cesta,  Matej
        - zhodnotiť význam              mestá     Korvín, Kremnica, Banská
        Nitrianskeho vojvodstva,                  Štiavnica,     Banská
        - analyzovať Zlatú bulu Ondreja               Bystrica, život baníkov
        II.,
        - vysvetliť, prečo dochádzalo
        v Uhorsku k neustálemu boju o
        trón,
        - analyzovať a zhodnotiť
        spôsob života ľudí vo
Apríl – jún.
        vrcholnom stredoveku a dnes,
        - zdôvodniť hospodársky
        rozkvet za vlády
        Karola Róberta,
        - zhodnotiť význam vnútornej a
        zahraničnej
        politiky Ľudovíta I. a Zigmunda
        Luxemburského,
        opísať vládu Mateja Korvína
        zhodnotiť význam banských
        miest na
        Slovensku, zlatá baňa Uhorska,
        - opísať kultúru v Uhorsku vo
        vrcholnom
        stredoveku,
        - vyhľadať obrazový materiál z
        gotickej cesty
                                      172
Dejepis –
7. ročník
Počet hodín týždenne : 1
Počet hodín ročne: 33
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský


                                              Predmet,
                                                      Metódy a formy
 Mesiac
            Cieľ,        Tematický        Obsahový štandard  medzipredmetové            Učebné zdroje  počet
                                                      vyučovania
     špecifické kompetencie       okruh                     vzťahy                       hodín
                               Téma    Pojmy
     Aktualizovať      vedomosti Úvodná hodina  Opakovani          –         – Skupinová    – Pracovný zošit  –1
     a zručnosti zo šiesteho ročníka         e   učiva         –          práca      –
 Sept.
                              6.roč.                     –
                                      173
       Rozlíšiť pojmy objavitelia          Kríza     humanizmus,        – Výtv.výchova  – Práca     – Mapa       –
       a dobyvatelia, uviesť príklady        stredoveku  renesancia,        – Maďarská lit.   v teamoch   –         –
       zámorských objavov a posúdiť         Kníhtlač   Mikuláš   Kopernik   Náboženská    – Premietanie  – Učebnica, film  – 25
       ich,  zhodnotiť   význam Obrazy novov-  Objavyteli  Leonardo da Vinci     výchova       filmu     – Pracovný zošit  –
       zámorského obchodu, vysvetliť kého sveta   a     a  Ján     Gutenberg            –        –         –
       pojem kolonializmus             dobývateli  karavela,                  – Referáty   o – Náučná      –
                                                            významných
                              a       objavenie  Ameriky                      literatúra    –
       zdôvodniť príčiny hospodárs-                                       osobnostiach
                              Hospo-    ( Krištof Kolumbus ),                              –
       kych zmien v novoveku                                         –
                              dárske    oboplávanie zemegule
Sept.- ápr.
       porovnať prácu remeselníka v                                      – Výklad
                              zmeny     ( F. Magalhaes ),
       cechu a v manufaktúre                                         –
       opísať život mešťana             Reformáci   Kolonializmus,
       zostaviť správu o spôsobe          a a proti-  od        cechu
        života remeselníka             reformácia  k manufaktúre mešťan,
        opísať príčiny vzniku                   zámorský    obchod
       reformácie                         Martin     Luther,
        analyzovať písomný prameň                 Ignác z Loyoly
       s problematikou reformácie
                                     Moháč      ,Turci,
       vysvetliť        dôvody
                                     Bratislava      –
       protireformácie
                                     centrumuhorského
       opísať moháčsku bitku a jej
       dôsledky                          kráľovstva
                                      174
                                                     –       –         – Mapa
        objasniť postavenie oblasti   Habsburská    Rákócziho    František Rákczi II.   –       – Výklad     –          6
        dnešného Slovenska        monarchia    národnoosl   Imre Thököly, Szatmár  – Maď. lit.  – Referáty    – Učebnica, film
        v Habsburskej monarchii              obodovací    1711
                                                     – ENV     –         –
        charakterizovať postavenie            boj
        Uhorska susedstve Osmanskej                    Mária Terézia,                      – Počítač
        ríše                                                            –
 Máj. – jún.
        prezentovať významné               Slovensko
        maďarské osobnosti napísaním           na hranici   Jozef II.
        krátkej práce alebo                dvoch      Matej Bell ,
        v PowerPoint                   svetov

                                 Osvieten-
                                 ský       Adam F. Kollár,
                                 absolutiz-   reformy
                                 mus

        Upevniť vedomosti        Zhrnutie učiva                      –       – Práca    v – Pracovné listy   –
                        7. ročn.                                 skupinách              –1
 Jún.
8. ročník
Počet hodín týždenne : 1
Počet hodín ročne: 33
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský
M
                    Cieľ,                 Tematický      Obsahový štandard    Predmet,   Metódy   Učebné
                                                                          p
                                                                          o
                                                                          h
                                                                          o
ea
c
                                                                          č
                                                                          e
s
i
                                                                          t
                                          175
     špecifické kompetencie                    okruh                      medzipredmetov   a formy     zdroje
                                                             é vzťahy    vyučovan
                                                                      ia
                                           Téma    Pojmy
                                                           –         –      –      –
Sept.  Aktualizovať vedomosti a zručnosti zo siedmeho ročníka   Úvodná     Opakovan              –         – Skupin   –      –1
                                  hodina     ie učiva                        ová
                                                                     práca
     na časovej osi vyznačiť obdobie 18. až 20. storočia a                            –         –      – Mapa
     zapísaťnajvýznamnejšie udalosti- analyzovať                Vek     encyklopédia      – Občianska    – Práca   –     11
Sept.  myšlienkový smervyzdvihujúci rozum- kriticky               rozumu                náuka       v teamo  – Učebni
– dec.  zhodnotiť dovtedajšie ľudské poznanie- zdôvodniť úlohu                občan, revolúcia    –          ch      ca, film
     občana na politickej scéne- vysvetliť význam                                          – Premiet
                                  Európa na Zrod                  – Ľudské práva         –
     Občianskeho zákonníka- kriticky posúdiť príčiny                    Napoleon,                 anie
     a dôsledky francúzskej revolúcie- analyzovať príčiny a   ceste  k modernej                – Maď. lit.          –
                                                                     filmu
     dôsledky vzniku cisárstva vo Francúzsku- napísať krátku  moderným  doby      národný štát      – Maďarská lit.        –
                                                                    –
     prácu na témufrancúzski encyklopedisti           národom          ( Nemecko,       – ENV             –
     vyhľadať údaje o bratislavskom mieri a prezentovať ich                                     – Referát
                                                Taliansko )                      – Mapa,
     v krátkej informácii- na historickej mape vyhľadať            Moderniz  priemyselná                y   o
     a opísať politickú mapu Európy po Viedenskom               ácia    revolúcia,                 význam
     kongrese- analyzovať príčiny a zdôvodniť význam                                         ných
     zjednotenia Talianska a Nemecka                            továreň,                  osobno
     - pochopiť proces formovania moderných národov-              Nacionali                       stiach
     vymenovať znaky moderného národa- identifikovať              zmus    robotník, podnikateľ            maď.
     znaky priemyselnej revolúcie a jej vplyv na                                           dejín
     modernizáciu a vznik nových tried- porovnať výrobu                  národné hnutia
     tovaru v manufaktúre a v továrni- opísať prácu v továrni
     s prízvukom na prácu detí a ţien- porovnať dopravné                  maď. jakob. hnutie
     prostriedky parník a moderné lode ,konský záprah a            História
     železnicea automobil- v krátkej práci opísať a vysvetliť         maď.
     postavenie menších národov v Uhorsku (Rumunov,              národa
     Chorvatov, Slovákov ) a ichboj za národnú slobodu.
     kriticky posúdiť a zhodnotiť činnosť slovenských      Moderný    Slovenské  národné hnutia,    –         –      – Učebni   – 12
Dec. –  národných vzdelancov                    slovenský   národné   spisovný jazyk,    Slov. lit.            ca,


                                       176
apríl  - analyzovať a zhodnotiť revolučný rok 1848/49      národ     hnutie    politické programy,                  Náučn
    analyzovať politický program Slovákov –žiadosti             Národnoo   tri generácie                     á
    slovenského národa                           slobodzov  vzdelancov ( A.                    literatú
    - opísať dobrovoľnícke výpravy a posúdiť ich význam a                Bernolák, J. Kollár,                  ra
                                        ací  boj
    význam SNR                                      Ľ. Štúr ),                      –
    - analyzovať požiadavky v dokumente Memorandum             1848-49   revolučný rok                    – Mapa
    národa slovenského                                  1848/49,
                                                                         –
                                               SNR,
                                               dobrovoľnícke
                                               výpravy
                                               Kossuth, Széchenyi,
                                               Petőfi

    opísať vznik Rakúsko -Uhorska                            dualizmus,       –         – Výklad  – Učebni   –
Apríl  - špecifikovať postavenie Slovákov v R -U         Rakúsko-   Slováci               – Maďarská lit.  – Práca    ca     –8
- jún  - kriticky zdôvodniť príčiny a dôsledky vysťahovalectva  Uhorsko    v Uhorsku modernizácia,       – Slov.lit.     v teame  – Pracov   –
    Slovákov                                                            ch     ný     –
    - zhotoviť graf dokumentujúci regióny z ktorých najviac               industrializácia,            – Premiet   zošit
    ľudí emigrovalo                             Každoden                                    –
                                        nosť                          anie   – Interne
    - zhotoviť tabuľku na porovnanie života v meste a na                 maďarizácia,                           –
                                                                    filmu    t
    dedine                                                                         –
                                                                   – Referát  – DVD
    - kriticky analyzovať príčiny vzniku a ciele dohody a          Rozdelen   slovenská otázka
                                                                    y
    trojspolku                               á Európa
                                               vysťahovalectvo,

                                               mesto a vidiek

                                               dohoda, trojspolok
    Upevniť vedomosti                     Zhrnutie                     –         – Skupin  – Pracov   –
Jún                                učiva  8.                              ová     né listy  –1
                                 ročn.                                 práca
                                     177
178
Dejepis –
9. ročník
Počet hodín týždenne : 2
Počet hodín ročne: 66
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský

Mesiac   Ciele                   Téma              Počet
                                           hodín
September Opísať priebeh prvej svetovej vojny     Uvod do učiva         6
                            Vznik prvej svetovej vojny
                            Západný front
                            Amerika vo vojne
                            Koniec vojny
                            Nové štáty v Európe

október   Rozprávať  o  novom  usporiadaní Revolúcia v Rusku         8
      Európy po prvej svetovej vojne     Maďarsko po prvej svetovej vojne
                          Trianon
                          Vznik Československa
                          Národnosti v Československu
                          Maďarsko v 20-tich rokoch
                          Kultúra medzi vojnami
november  Poznať výsledkov rozvoja vedy, Veda a technika medzi svetovými vojnami  6
      techniky, umenia a kultúry medzi Umenie a kultúra medzi vojnami
      vojnami                Život medzi vojnami
      Poznať príčiny a dôsledky hospodárskej Svetová hospodárska kríza

                                   179
      krízy                  Moc Mussoliniho v Taliansku

december  Poznať pojem fašizmus a opísať príčiny  Moc Hitlera                  6
      jeho vzniku               Vznik fašizmu
      Opísať    okolnosti    rozpadu  Hitler sa chystá na vojnu
      Československa              Mníchovský diktát
                          Rozpad Československa
január   Uviesť príčiny druhej svetovej vojny   Viedenské rozhodnutia             6
                          Slovenské strany
                          Vznik Slovenska
                          Vypuknutie druhej svetovej vojny

február  Opísať priebeh druhej svetovej vojny   Veľmoci vo vojne                6
                          Maďarsko v druhej svetovej vojne
                          Koniec druhej svetovej vojny
                          Rozdelenie Európy
                          Nové plány a styky

marec   Opísať proces sovietizácie strednej Obnovená Československá republika          8
      a východnej Európy          Boj o demokraciu v roku 1948
                         Národnosti v Československej republike
                         Komunistická moc
                         Východ a západ v Európe
                         Koniec kolonizácie vo svete
apríl   Opísať najvýznamnejšie prejavy odporu Odpor proti diktatúre v Európe          6
      proti diktatúre v Európe       Rozpad sovietskeho bloku
      Poznať okolnosti rozpadu socializmu  Veda, kultúra a umenie po druhej svetovej vojne                                 180
máj  Opísať pád totalitného režimu v ČSSR Pád totalitného režimu v ČSSR           8
   a okolnosti vzniku Slovenska     Vznik Slovenskej republiky
                      Maďarsko po druhej svetovej vojne
                      Obdobie studenej vojny
                      Demokrácia vo svete
jún  Opísať súčasnú politickú situáciu vo Rozvoj vedy a techniky po druhej svetovej vojne  6
   svete                Človek vo vesmíre
   Upevniť prehľad o 20. storočí    Politická situácia vo svete v 90-tich rokoch
                      Súčasná politická situácia vo svete
                              181
15 Geografia


15.1 Charakteristika predmetu
Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa
odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, že
dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť.
Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu,
zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom.
Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast
problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na
spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich
a v budúcnosti riešiť.

Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju,
analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť
jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, nielen
o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i.
Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa
podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych
častiach sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie
týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných
väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostanými štátmi, ako ďalej
zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do
geografického poznávania. Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región,
sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre bežný život.


15.2 Ciele predmetu v prepojení na kľúčové kompetencie
Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový
a integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie
žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti
krajiny. Patria medzi ne:
   Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete,
    turistické mapy, tematické mapy a i.).
   Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické
    využitie v bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby
    (textové a dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe).
    Získané poznatky systemizovať do oblastí fyzickej a humánnej geografie.
    Poznatky fyzickej geografie sú u oblasti prírodných charakteristík Zeme. Získané
    informácie využije žiak     pri správnom pochopení vzniku a vývoji hlavných
    povrchových tvarov, pri porovnávaní a využívaní nerovností zemského povrchu
    napríklad i turistike, ale aj pri rozhodovaní umiestňovaní aktivít v rozvoji regiónov –


                      182
    dopravných sietí, prípadne ťažbe nerastných surovín.     Poznať vplyv a účinok
    vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na povrch Zeme umožnia ľuďom chrániť sa
    pred živelnými pohromami. To isté platí aj pri poznaní zákonitostí počasia v rôznych
    podnebných oblastiach sveta.
    V oblasti humánnej geografie vyučovanie sa zameriava na človeka na Zemi, na
    premeny , ktorými ovplyvnil krajinu Porozumieť premenám v krajine, ktoré
    podmieňuje človek (vrátane kultúrnych aspektov). Zhodnotiť perspektívy rozvoja pre
    budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva, rozvoja sídel, hospodárstva a i.).
    Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice
    ale ja odborné a populárnovedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne infomácie
    Podporujeme tým potrebu čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného
    a spracovanie a interpretáciu. Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov,
    fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov považujem za základné
    vyjadrovacie prostriedky geografie.
    V obsahu geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané
    v spoločenských či prírodovedných disciplínach (história, biológia, geológia, fyzika,
    chémia, sociológia, filozofia). Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný
    obraz o regiónoch v rôznych častiach sveta. V novom zameraní geografie, kladieme
    väčší dôraz na kultúru a charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach
    sveta, preto prinášame aj väčšie prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou.
    Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci získajú spracúvaním projektov. Žiaci sa
    naučia riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie, projekty na
    inventarizáciu predpokladov rozvoja regiónov a pod.
    Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom
    svete. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa
    ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu
    regionálnej geografie.
    Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách
    (cestovaní, rekreácii a i.).


15.3 Obsah vzdelávania

Hlavné témy, pokiaľ to ich charakter umožňuje, sú interpretované cez regióny. Bázou
geografického vzdelávania je regionálna geografia, pričom poznatky z fyzickej a humánnej
geografie sú zaradené priamo v regióne – krajine – kontinente či v oceáne, kde sa vyskytujú,
čiže sú dominantné. Primeraná kombinácia všeobecných a konkrétnych regionálnych tém
podnieti na kvalitnejšie sprostredkovanie a osvojenie geografických poznatkov, ktoré možno
sumarizovať do okruhov (hlavných tém):
Zem ako planéta vo vesmíre
Získať poznatky o Zemi, tvare a jej pohyboch a uvedomiť si vplyv slnečnej energie ako
základnej podmienky pre život ľudí. Riešiť problémové úlohy, vysvetliť zmeny v prírode
počas roka, súvislosti vzniku podnebných a rastlinných pásiem s rozdielnym množstvom
dopadajúceho slnečného žiarenia, ktoré je ovplyvnené tvarom Zeme.
Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie                      183
Používať mapy pri orientácii v teréne (turistické mapy, automapy, plány miest, tematické
mapy) Vedieť sa orientovať na mapách – získavať a aplikovať z nich údaje v bežnom živote.
Používať mapy pri získavaní informácií o danej lokalite. Vedieť nájsť mapu na internete
a orientovať sa v nej, získavať informácie z dát.
Vzťah medzi zložkami krajiny
Vedieť vysvetliť prírodný charakter jednotlivých oblastí na Zemi, pochopiť fungovanie
zložiek krajiny v danej oblasti, porozumieť odlišnostiam krajiny a tomu prispôsobiť svoj
život. V tejto téme sa maximálne uplatňuje systémový prístup a príčinno-následné vzťahy.
Vplyv podnebia na povrch, na rastlinstvo a živočíšstvo, význam vody (činnosť rieky, jazerá
a i.).
Vzťah medzi krajinou a človekom
Posúdiť život človeka v priestore, tvorený vzájomnými vzťahmi medzi prírodou
a spoločnosťou. Podmieňuje ho znalosť podmienok, ktoré príroda dáva človeku a ovplyvňuje
ho. Zároveň uvedomenie si človeka, do akej miery môže využívať prírodu, aby prežil. Vznik
chránených území, národných parkov. Využívanie prírodných zdrojov človekom.
Ľudia na Zemi a vzťahy medzi ľuďmi
Zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, podmienky v jednotlivých častiach Zeme a
ich vhodnosť pre život človeka, vzájomné ovplyvňovanie starých a nových kultúr, existenciu
rôznych kultúr vedľa seba. Vzbudiť snahu zaujímať sa o kultúru ľudí žijúcich v rôznych
oblastiach sveta, porozumieť jej a akceptovať hodnoty iných kultúr pri zachovaní svojej
vlastnej identity ako predpoklad kvalitného reagovania na možné spolupráce.
Regióny Zeme
Komplexne hodnotiť regióny z hľadiska ich prírodných a kultúrnych a i. charakteristík, možností
rozvoja, poznať miestny región, možnosti jeho rozvoja, byť schopný prispieť k rozvoju miestneho
regiónu.

Rozdelenie obsahu do ročníkov v základnej škole
V 5. ročníku sú obsahom štúdia geografie základné zákonitosti, ktoré sú interpretované v
praktickej rovine a poskytované motivačným spôsobom. Základné témy sú vybrané na
princípe
Obsah učiva v ročníkoch 6. – 9. sa opiera o spoznávanie jednotlivých regiónov Zeme
systémom od najvzdialenejších oblastí po najbližšie (nadväzuje na základy geografických
poznatkov z vlastivedy). V úvode každého ročníka sú vstupné praktické témy, ktoré
napomáhajú porozumieť vybranej problematike. Každý z regiónov je rozdelený na tri
vzájomne previazané organické súčasti:
A) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem.
B) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie
so Slovenskom (miestnou krajinou)
C) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne

Požadovaný výstup žiakov z geografie v 5. ročníku
a) orientovať sa na mape podľa zemepisných súradníc,
b) orientovať sa v pláne mesta, autoatlase, v mape alebo pláne na internete
c) vedieť čítať mapy všeobecnozemepisné, tematické, rozumieť im,
d) interpretovať údaje získané z grafu, diagramu

                       184
e) vysvetliť príčiny striedania dňa a noci, striedania ročných období a uviesť dôsledky
pohybov Zeme na prírodné procesy
f) vysvetliť vznik časových pásiem,
f) počítať vzdialenosti medzi dvoma miestami na Zemi grafickou mierkou
f) podľa príkladov vedieť vysvetliť ako vzniká pohorie, sopka, zemetrasenie, skalné mesto,
kaňon, rieka, ľadovec, púšť, dažďový prales, uviesť príklady
g) pripraviť projekt, vypracovať a odprezentovať ho
h) diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych
i) získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru
j) tvoriť mentálne mapy so symbolmi


Učebné zdroje:
Učebnica, atlas
Odborné časopisy: National geographic,
           GEO,
           Ľudia a zem
CD: Ázsia, Európa, Dél-Amerika
DVD- Pavol Barabáš: Tajomné Mamberamo, 118 dní v zajatí ľadu, Mustang, 80 metrov pod
vrcholom, Omo-cesta do praveku
Videokazety: Poklady modrej planéty: Čaro prírodných krás, Tajomstvá posvetných miest,
Zázraky ľudského umu
                      185
Názov predmetu: Geografia
Rozsah: týždenne 1 hodiny, ročne 33 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED2 nižšie stredné vzdelanie
Ročník: piaty
Forma štúdia: denné štúdium
Vyučovací jazyk: maďarský

Mesi   Rozvíjajúce   Okruh           Témy           Predmet,      Metódy a formy      Učebné   Poče
 ac    ciele a                              medzipred                   zdroje    t
     kompetenci                              metové                         hodí
       e                                vzťahy,                         n
                                       prierezová
                                        téma
9.-10.   Hľadať   Objavovani   Zem ako planéta vo vesmíre. Tvar          Riešenie problémových úloh:   Učebnic   5
     odpovede na   e Zeme a           Zeme.                 Prečo sa strieda deň a noc?  a,
      otázky,   vesmíru     Cesty do vesmíru a na Mesiac.            Prečo sa striedajú ročné   glóbus,
     zdôvodňova           Slnečná sústava, Slnko , planéty               obdobia ?       časopis,
     ť, uvažovať,         v slnečnej sústave, Mesiac, vesmír,         Ako to súvisí s tvarom Zeme?  nástenná
      hodnotiť                planéta Zem.               Kedy by sa nestriedali ročné  mapa
     Pracovať so            Tvar Zeme, Pohyby Zeme -                 obdobia?
      zdrojmi           obeh Zeme okolo Slnka, rotácia            Čo by sa stalo, keby Zem
                        Zeme okolo osi,               nemala tvar gule a keby sa
                        Dôsledky pohybov.               netočila okolo svojej osi?
 10.   Vedieť čítať   Cesty     Svetadiely, ostrovy, polostrovy,   Dejepis   Vyhľadať informácie o cestách  Učebnic   3
     a interpreto  objaviteľov   oceány, moria, prieplavy, zálivy,   Osídlenie      moreplavcov       a, atlas,
     vať údaje   do rôznych                      svetadielov     skupinová práca      enciklop
      z máp,   častí sveta.                                            édia
      plánov    Plavby

                                    186
      a iných    K.
      zdrojov  Kolumba, F.
       Vedieť  Magalhaesa
     diskutovať  J. Cooka,
      o cestách  Vacso da
     objaviteľov   Gama
     do rôznych Svetadiely,
     častí Zeme  oceány,
 11.-   Orientovať  Mapa a   Glóbus, zemská os, póly, svetové  matematika    Rôzne hry s mapou     Atlas,   8
12.-1.  sa na mape   glóbus     strany, zemské pologule,          Vychádzka do okolia školy –  učebnica
        –             rovnobežky, poludníky,              použitie mapy.     , rôzne
     autoamapa,         nultý poludník,, rovník, zemské                        mapy
     internetová         pologule, obratníky, polárne
       mapa,                kružnice,
      turistická          Mapy, automapy, mapy na
       mapa             internete, plán mesta,
       Určiť         tematické mapy , turistické mapy
     geografickú        Legenda mapy – symboly, znaky.
     polohu bodu         čítanie mapy, získavanie údajov
      na mape         z mapy, zakresľovanie údajov do
     geografický                mapy.
        mi           grafická mierka (nezavádzať
     súradnicami          číselnú mierku) a meranie
                   vzdialeností na mape, legenda
                          mapy
                  Geografická poloha, geografické
                         súradnice
                      Orientácia na mape,


                                 187
                     určovanie geografickej polohy
1.-2.-  Schopnosť     Ako    Stavba Zeme, zemské jadro, plášť,    Biológia:   Pripraviť obrázky z vybraných  Učebnic   12
3.-4.   objavovať,   vytvorila   zemská kôra, zemské platne a ich   rastlinstvo a  lokalít sveta: pohorie, sopka,  a,
     vyhľadávať    príroda     pohyb, vznik pohoria, vznik     živočíšstvo    vodopád, rieka, kaňon,    časopis,
     informácie,  najkrajšie  zemetrasenia, sopečná činnosť a i.)          ľadovec, skalné mesto, púšť,  DVD,
     prezentovať,  miesta na        , cenami, zlomy,                dažďový prales, Veľká     videofil
     vysvetľovať    Zemi       Kaňony, vodopády, jazerá                koralová bariéra     myCD
     Na základe           (činnosť vody – riek, ľadovca),           Môžu byť CD, videofilmy –
      príkladov                prítoky, delta               Skupinová práca, práce na
     z najrôznejší               Činnosť vetra               projekte, výklad, získavanie
      ch častí           Púšte, skalné mestá (činnosť                 informácií
     vysvetľovať                  vetra)
      javy na          Dažďové lesy , savana, lesy, púšť,
      základe             (rastlinstvo, živočíšstvo
      vedomostí
5.-6.   Navrhnúť   Najkrajšie       Sídla na Zemi         Dejepis-   Práca s odbornou literatúrou,        5
     trasu výletu   miesta na  Mestá a dediny (ako žijú ľudia na   staroveké    vyhľadávanie informácií ,
        po    Zemi, ktoré   rôznych miestach Zeme)       civilizácie,    prezentovanie návrhov,
     zaujímavýc    vytvoril   Kultúrne a technické stavby –    historické      skupinová práca
     h miestach.    človek   (príklad chrámy, pyramídy,)      pamiatky
     Orientovať             Pamiatky UNESCO
     sa na mape
 6.            Projekt –                              prezentácia najkrajších miest  Internet,  1
             celoročný –                               na Zemi. Projekt bude    učebnica
             prezentácia                              celoročný a bude sa týkať   ,
              na konci                                získavania informácii    odborné
             školského                             o miestach na rôznych častiach  časopisy
               roka                               zeme, ktoré vytvorila príroda

                                    188
    alebo človek a patria medzi
   svetové naj...Prostredníctvom
    týchto naj... miest sa žiaci
   naučia princípy geografického
          javu.
189
Zemepis-
6. ročník
Počet hodín týždenne: 2
Počet hodín ročne: 66
Stupeň vzdelania: ISCED2 nižšie stredné vzdelanie Mesia Rozvíjajúce            Okruh   Témy           Pedmety,   Metody a formy      Učebné  Počet
 c   ciele a kompetencie                         medzi-                 zdroje  hodín
                                       predmeto
                                       vé
                                       vzťahy
 9.    Vysvetliť vznik podnebných  Pásmov Poloha Zeme voči Slnku,         Riešenie problémových   Učebnica 2
      a rastlinných pásiem.     itosť na dopad slnečného žiarenia        úloh:           , glóbus,
                     Zemi   na                   Ako   súvisí  dopad  nástenná
                          zem,     pásmovitosť,       slnečného žiarenia na   mapa
                          podnebné                zem so vzniknutím
                          pásma                 podnebních pásoch?
 9.-10.  Určiť polohu Austrálie na   Poloha Poloha Austrálie –      fyzika,   Práca s mapou.      Učebnica 4
      Zemi vo vzťahu k ostaným   a    fyzickogeografická,    matematik  Vyhladať     rôzne  ,
      svetadielom.         povrch matematickogeografická.   a      informácie o povrchu   nástenná
                     Austráli Prírodné pomery,            na mape          mapa,
      Určiť polohu Austrálie v
                     e    Austrália v podnebných                      atlasy
      geografickej     sieti.
                          pásmach.
      charakterizovať  polohu
                          Povrchové celky
      Austrálie v porovnaní s
      polohou     ostatných       Austrálske Alpy, Ayers
                          Rock,
      svetadielov,


                                 190
                          vodstvo.
     -na základe polohy určiť
     prírodné       podmienky
     svetadielu, dôležité   prvky
     prírodných
     zložiek krajiny (povrch,
     podnebie, vodstvo)
10.-   Vysvetliť, prečo sa v Austrálii Príroda  Rastlinstvo a živočíšstvo. biológia  Zýskavanie informácií    Internet,  2
11.   nachádzajú niektoré druhy    Austráli  Koala,       kengura,      pomocou     mapy    odborné
     a inde na svete nie.      e     eucalyptus.              internetu a rôznych     časopisy
     Diskutovať o zaujímavostiach.       životné                odborných časopisoch.    mapa
                          prostredie.
12.                   Projekt                      prezentácia   najzaují-  Internet, 1
                     –                         mavejších          učebnica,
                     polročn                      miest v           odborné
                     ý   –                      Austrálii. Projekt bude   časopisy
                     prezent                      polročný a
                     ácia na                      bude    sa   týkať
                     konci                       získavania informácii o
                     polroka                      rôznych   miest   v
                                              Austrálii.
1.-2.-  Na mape určiť polohu      Poznáv   Poloha Ameriky vo vzťahu fyzika    Pomocou mapy získať     Atlasy,   11
3.    Ameriky vo vzťah k iným     anie    k ostatným svetadielom a        rôzne informácie a     nástenná
     svetadielom.          Amerik   oceánom.                polohe   a  povrchu   mapa
     Podľa mapy určiť oblasti    y.     Podnebie,      faktory      Ameriky
     jednotlivých podnebných     Poloha   ovplyvňujúce
     pásiem a ich charakteristické  a     podnebie ( morské prúdy,
     znaky.             povrch   geografická šírka, prúdenie
     Opísať ktoré faktory najviac  Amerik   vetrov),

                                 191
     ovplyvňujú podnebie        y.   Podnebné pásma.
     Ameriky.                 Povrch – pohoria, nížiny
                          vznik pohoria, - vrásové,
                          kryhové,
                          Kordillery,      Andy,
                          Amazonská nížina.
                          Vodstvo na pevnine, okolo
                          pevniny
                          Mississippi, Amazonka. 5
                          veľkých jazier. vodopády
                          –
                          Vznik vodopádov na rieke.
                          -Prieplav
                          -zálivy
                          -prieliv
4.    Vysvetliť vzťahy podnebné     Príroda Rastlinstvo a živočíšstvo – biológia   Pomocou mapy získať  Učebnica 3
     pásmo- rastlinné pásmo      Amerik súvislosť                 informácie o prírode  ,
     Podľa mapy ku každému       y    rastlinstva a podnebných         Ameriky v rôznych   nástenná
     podnebnému pásmu             pásiem,                 podnebných pásmach.  mapa,
     priradiť rastlinné pásma a        národné parky              Pohladať na mape    atlasy.
     opísať ho podľa typických         rastlinné pásma (tundra,         národné    parky
     znakov.    Charakterizovať      tajga,                  Ameriky.
     rastlinstvo  a   živočišstvo      listnaté lesy, stepi – prérie,
     Ameriky. Vedieť vymenovať         pampy,
     národné parky Ameriky.          púšte, dažďové lesy)
                          Národné parky
4.-5.-  Opísať príchod Európanov a    život v Obyvateľstvo v Amerike.    dejepis  Zýskavanie informácií učebnica, 3
6.    Afričanov do Ameriky.       Amerik Štáty v severnej Amerike a        pomocou učebnice a mapa,


                                  192
   Získavať údaje z grafov, e       hlavné            internetu.         internet,
   diagramov.               mestá,                          odborné
   Vymenovať a charakterizovať      USA, Kanada, Mexiko                   časopisy
   niektoré mestá.            rozmiestnenie
   Opísať spôsob života vo        obyvateľstva
   vidieckych      sídlach.     Štáty v južnej Amerike
   Vymenovať,   ktoré  druhy     hlavné a veľké mestá
   kultúry alebo športu          Život v mestách
   preslávili Ameriku.          Mesto, hlavné mesto,
                      megalopolis
                      Život mimo miest.
                      Kultúra
                      umenie,   veda,  šport,
                      zamestnanie
                      obyvateľov.
                      Spoločenské zvyky.
6.                Projekt                 prezentácia  najzaují-  Internet, 1
                 –                    mavejších         učebnica,
                 polročn                 miest v          odborné
                 ý   –                 Amerike. Projekt bude   časopisy
                 prezent                 polročný a
                 ácia na                 bude    sa   týkať
                 konci                  získavania informácii o
                 roka                  rôznych   miest   v
                                     Amerike.
                              193
 Názov predmetu: Geografia
 Rozsah: týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín
 Stupeň vzdelania: ISCED2 nižšie stredné vzdelanie
 Ročník: siedmy
 Forma štúdia: denné štúdium
 Vyučovací jazyk: maďarský


Mesiac  Rozvíjajúce                Okruh   Témy         Pedmety,    Metody a formy     Učebn  Počet
     ciele a kompetencie                            medzi-                 é    hodí
                                          predmetové               zdroje  n
                                          vzťahy
9.    Vysvetliť prejavy Zeme          Podnebné  Podnebné   oblasti Dejepis    Riešenie        Učebn  2
                          pásma,   Zeme                problémových úloh:   ica,
                          ľudstvo  (pasáty, monzúny)          Ako súvisí dopad    glóbus
                               Prví ľudia na Zemi         slnečného žiarenia na  ,
                               (Afrika, Ázia)           zem so vzniknutím    násten
                               Vznik kultúr, rasy,         podnebních pásoch?   ná
                               náboţenstvá (Afrika,                    mapa
                               Ázia)

9.-10.  Určiť polohu Afriky na Zemi vo vzťahu Poloha   a Poloha Afriky –     fyzika,   Práca s mapou. –    Učebn  4
     k ostaným               povrch    fyzickogeografická,   matematika  zemepisné súradnice,  ica,
     svetadielom.             Afriky    matematickogeografi         rovník,  obratníky,  násten
                               cká.                 rovnobežky,       ná
     Určiť polohu Afriky v geografickej
                               Prírodné pomery,           poludníky,   nultý  mapa,
     sieti. charakterizovať polohu Afriky v
                               Afrika v podnebných         poludník        atlasy
     porovnaní   s  polohou  ostatných
                               pásmach.

                                   194
     svetadielov,                     Povrchové celky
                                Madagaskar,
     -na základe polohy určiť prírodné
                                Somalsky polostrov,
     podmienky svetadielu, dôležité prvky
                                Guinejský    záliv,
     prírodných
                                Stredozemné more,
      zložiek krajiny (povrch, podnebie,
                                červené     more,
     vodstvo)
                                Gibraltárky prieliv
10.-11.  Vysvetliť činnosť síl Zeme na povrch, a  Povrch a Pobrežie Afriky      biológia  Zýskavanie      Interne 2
     jej príčiny.               príroda  Pohorie              informácií pomocou  t,
                          Afriky   Kilimandžaro,           mapy internetu a   odborn
                                Rastlinstvo      a      rôznych odborných  é
                                živočíšstvo.            časopisoch.     časopi
                                Rastlinné a živočíšne                  sy
                                pásma v Afrike                     mapa
                                Počasie, vodstvo
11.-12.  Opísať človekom vytvorené osobitosti   život  v Obyvateľstvo a sídla dejepis    Zýskavanie     Učebn 6
     regiónu, a porovnať ich so Slovenskom   Afrike,  vAfrike.              informácií pomocou ice,
                          obyvateľst Severná,    južná,       internetu.     interne
                          vo     východná a západná                  t,
                                časť Afriky                      odborn
                                Veľké mestá, štáty,                  é
                                Problémy-     hlad,                časopi
                                choroby, nepokoje,                  sy
                                škodcovia
                                Hospodárstvo
                                Národné parky

12.                         Projekt –                   prezentácia najzaují- Interne 1

                                   195
                           polročný –                  mavejších        t,
                           prezentáci                  miest v         učebni
                           a na konci                  Afrike. Projekt bude  ca,
                           polroka                    polročný a       odborn
                                                  bude   sa   týkať  é
                                                  získavania informácii  časopi
                                                  o rôznych miest v    sy
                                                  Afrike.
1.-2.-3.  Na mape určiť polohu Ázie vo vzťahu k   Poznávani  Poloha  Ázie    vo fyzika  Pomocou     mapy  Atlasy  11
      iným                   e Ázie.   vzťahu              získať     rôzne  ,
      svetadielom.               Poloha a   k      ostatným      informácie a polohe a  násten
      Podľa mapy určiť oblasti jednotlivých   povrch.   svetadielom      a     povrchu Ázii.      ná
      podnebných                       oceánom.                         mapa,
      pásiem a ich charakteristické znaky.          Podnebie,   faktory                  glóbus
      Opísať ktoré faktory najviac ovplyvňujú        ovplyvňujúce
      podnebie                        podnebie ( morské
      Ázie.                         prúdy,
                                 geografická   šírka,
                                 prúdenie vetrov),
                                 Podnebné pásma.
                                 Povrch – pohoria,
                                 nížiny
                                 vznik     pohorí-
                                 Himaláje,   činnosť
                                 zemetrasenia
                                 Vodstvo-     rieky,
                                 jazerá                                    196
4.     Vysvetliť vzťahy podnebné pásmo-    Oblasti  Oblasti Ázie: suchá,    fyzika,   Pomocou    mapy  Učebn   3
      rastlinné pásmo             Ázie    monsúnová, severná     matematika  získať informácie o  ica,
      Podľa mapy ku každému podnebnému    Rastlinstv Klimatické diagramy    biológia   prírode v rôznych   násten
      pásmu                  o,     Rastlinstvo      a        podnebných      ná
      priradiť rastlinné pásma a opísať ho  živočíšstv živočíšstvo      –         pásmach.       mapa,
      podľa typických             o     súvislosť                Pohladať na mape   atlasy.
      znakov. Charakterizovať rastlinstvo a       rastlinstva      a        národné parky.
      živočišstvoÁzie. Vedieť vymenovať         podnebných pásiem,
      národné parky.                   rastlinné pásma
                               Národné parky
4.-5.-6.  Opísať život v Ázijských Získavať život     v Obyvateľstvo v Ázii.    dejepis   Zýskavanie      učebni 3
      údaje o mestách a o problémoch živote Ázii     Ázijské štáty a hlavné         informácií pomocou ca,
      v mestách.                     mestá.                 učebnice a internetu. mapa,
      Charakterizovať  niektoré   mestá.       Čína,       India,                   interne
      Charakterizovať kultúru v jednotlivých       Japonsko,    Rusko,                    t,
      oblastiach                     arabské krajiny                        odborn
                               Nadmerná    hustota                    é
                               zaľudnenia určitých                      časopi
                               oblastí v Azii                        sy
                               Boom priemyselnej
                               výroby (ázijské tigre)
                               Hrozby    tajfúnov,
                               zemetrasení      a
                               povodní
                               Kultúrne pamiatky
                               živelné pohromy v
                               Ázii   -  Cunami


                                   197
                              zemetrasenia,
                              sopečná činnosť,
                              Kultúrne pamiatky
                              Tádž Mahál, Veľký
                              čínsky múr a i.
                              Spoločenské zvyky.
                              Náboženstvo
6.                       Projekt –             prezentácia najzaují-  Interne 1
                        polročný –            mavejších        t,
                        prezentáci            miest v         učebni
                        a na konci            Ázii. Projekt bude   ca,
                        roka               polročný a       odborn
                                         bude   sa   týkať  é
                                         získavania informácii  časopi
                                         o rôznych miest v    sy
                                         Ázii.


 Zemepis
 8. ročník
 Názov predmetu: Geografia
 Rozsah: týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín
 Stupeň vzdelania: ISCED2 nižšie stredné vzdelanie
 Ročník: ôsmy
 Forma štúdia: denné štúdium
 Vyučovací jazyk: maďarský


                                 198
V 8. ročníku je obsahom štúdia geografie Planéta Zem- a na nej svetadiel Európa . Poznatky sú interpretované nielen v teoretickej, ale aj
v praktickej rovine a sú poskytované motivačným spôsobom, či už formou prezentácií alebo využívaním IKT vo vyučovacom procese. Mesiac Rozvíjajúce         Okruh     Témy           Pedmety,    Metody    a Učebné zdroje  Počet
    ciele a kompetencie                         medzi-     formy              hodín
                                      predmetové
                                      vzťahy
 9.    Určiť polohu Európy z          Poloha, zobrazenie na Tvorba projektu hry s mapou,     učebnica   3
     rôznych hľadísk, práca         mape,prehľad       a prezentačné           a atlasy:
     s mapou                              zručnosti      hľadanie   učebnica
                                               zemepisných   zemepisu pre
                                                názvov,    6.ročník,
                         Členitosť pobrežia                     Školský
     Odlíšiť     nížiny                                 riadený   zemepisný
     a vysočiny, určiť na                       Environmentálna  rozhovor,   atlas,
     mape      vybraté                      výchova-             encyklopédie
     povrchové    celky. Európa                   znečisťovanie    práca s   a odborné
     Opísať ich polohu.           Povrch          prírody a vplyv  mapou,     časopisy  :
                                      na podnebie            National
                                                rozhovor,   geographic,
                                                       GEO, Ľudia
      Určiť a ukázať na                                vyhľadávanie   a Zem,
     mape     rozloženie                               informácií   Historická
     podnebných pásiem v           Podnebie,    podnebné                  revue
     jednotlivých oblastiach         pásma, počasie                       DVD filmy
     svetadiela    podľa                                       a výukové
     geografickej šírky.                                         programy :


                                 199
                                                      Zázračná
                                                      planéta,
                                                      ďalšie podľa
                                                      priebežnej
                                                      ponuky10.  Spoznať    veľtoky          Vodstvo           fyzika,      Práca    s Učebnica,   4
   Európy                               matematika    mapou:    nástenná mapa,
                       Rastlinstvo a živočíšstvo           zemepisné   atlasy
   Charakterizovať                           Občianska     súradnice,
   rozmiestnenie     Európa -     Obyvateľstvo        výchova-     rovník,
   obyvateľstva,     Prírodné   a                prelínanie   sa obratníky,
               človekom     Sídla            rôznych kultúr;  rovnobežky,
   Poznať husto a riedko vytvorené                   problém      poludníky,
   osídlené   oblasti, osobitosti    Hospodárstvo        prisťaho-     nultý
   spoznať   globálne regiónu                    valectva     poludník
   problémy obyvateľov,          Cestovný ruch        v Európe

   Opísať hospodárstvo           Projekt – Zaujímavé mestá
   svetadielu,     jeho
   zameranie,   spoznať
   najvyspelejšie   hosp.
   krajiny
11.  Vytvoriť     plagát                      Dopravná    hry s mapou, Internet,     4
   s vyznačenými                            výchova,    hľadanie
   zaujímavými miestami          Oblasti a štáty Európy           zemepisných odborné
   a ich     stručnou Oblasti   a                        názvov,   časopisy


                                200
   charakteristikou      štáty Európy  Spoznávame Európu     Tvorba projektu
                                     a  prezentačné riadený      mapa
   Na obrysovej mape             Európska únik       zručnosti    rozhovor,
   pomenovať všetky
   štáty Európy a ich            Stredná Európa- prehľad
   hlavné mestá

12.  Spoznať                  Slovensko  –  prírodné Tvorba projektu   Zýskavanie   Učebnice,  3
   najvýznamnejšie              pomery          a prezentačné    informácií
   hospodárske                             zručnosti      pomocou
   zoskupenie   krajín,          Slovensko        –           internetu.   internet,
   členov, orgány EÚ             hospodárstvo,obyvateľstvo
               Stredná                   Environmentálna
   Charakterizovať oblasť Európa       Česko           výchova-              odborné
   z hľadiska prírodných,          Poľsko          znečisťovanie           časopisy
   hospodárskych               Maďarsko         prírody a vplyv
   a kultúrnych               Rakúsko          na podnebie
   podmienok                 Švajčiarsko
                        Nemecko
   Komplexne                 Cestujeme po strednej
   charakterizovať              Európe
   jednotlivé    štáty
   z jednotlivých
   geografických hľadísk,

1.  Opísať spôsob života v                                 hry s mapou,  Internet,  3
   jednotlivých krajinách,                       Osobnostný
   Oboznámiť       sa                      a sociálny rozvoj


                                201
   s kultúrnym spôsobom         Prehľad oblasti:      -   spolupráca hľadanie
   života,   strediskami                     a komunikácia v zemepisných   učebnica,
   cest.ruchu              Veľká Británia       skupine     názvov,
   v jednotlivých       Západná
   krajinách          Európa  Írsko
   Navrhnúť cestu po                                  riadený   odborné
   strednej Európe            Francúzsko                   rozhovor,  časopisy
   Na základe získaných
   poznatkov               Belgicko, Holandsko   a Environmentálna
   charakterizovať oblasť        Luxembursko        výchova-
   z hľadiska prírodných,                      znečisťovanie
   hospodárskych                          prírody a vplyv
   a kultúrnych                           na podnebie
   podmienok
2.  Podrobne               Dánsko a Island      Tvorba projektu výklad,    Atlasy,     3
   charakterizovať štáty                      a prezentačné  demonštrácia,
   z hľadiska prírodného,                      zručnosti    rozhovor,
   hospodárskeho             Nórsko                   práca    s
   i kultúrneho hladiska                              textom,
   Lokalizovať krajiny na   Severná                       skupinová   nástenná mapa,
   mape     aj    ich  Európa  Švédsko                  práca
   najdôležitejšie miesta
   Opísať spôsob života v                      Osobnostný
   jednotlivých krajinách,        Fínsko           a sociálny rozvoj
   poznať životnú úroveň,                      -   spolupráca
   vymenovať problémy                        a komunikácia v         glóbus
   krajín                Prehľad oblasti      skupine
                      Španielsko


                               202
                       Portugalsko
                       Taliansko
                       Grécko a Albánsko

3.  Lokalizovať krajiny na Južná    a  Srbsko           Tvorba projektu rozhovor,     Učebnica,   4
   mape     aj   ich juhovýchodná               a prezentačné
   najdôležitejšie miesta  Európa     Macedónsko   a  Čierna zručnosti             nástenná
   Opísať spôsob života v         Hora                    práca      s mapa,
   jednotlivých krajinách,                              textom,
   poznať životnú úroveň,         Chorvátsko
   vymenovať problémy
   krajín                 Slovinsko, Bosna     a          skupinová    atlasy.
                       Hercegovina                  práca

                       Bulharsko, Rumunsko
4.  Podrobne                Prehľad oblasti        Dejepis    – Zýskavanie  učebnica,    3
   charakterizovať štáty                         jadrová     informácií
   z hľadiska prírodného,                        katastrofa   pomocou   mapa,
   hospodárskeho              Ukrajina a Moldavsko     v Černobyle   učebnice  a
   i kultúrneho hladiska  Východná                           internetu.  internet,
   Lokalizovať krajiny na Európa
   mape     aj   ich        Bielorusko                          odborné
   najdôležitejšie miesta                                        časopisy

                       Pobaltské krajiny5.  Na základe získaných Tvorba       Rusko – prírodné pomery    Osobnostný     práca s   Multimedia,  4

                               203
     poznatkov spracovať projektu    Rusko – hospodárstvo, a sociálny rozvoj    mapou,
     projekt o mieste podľa a prezentačné
                      obyvatelstvo        -   spolupráca  rozhovor, Školský
     vlastného výberu    zručnosti               a komunikácia v vyhľadávanie zemepisný atlas,
     Opísať, čo vás zaujalo                    skupine      informácií
     v Európe              Spoznali sme náš svetadiel                Encyklopédie
                                                   a odborné
                                                   časopisy
 6.   Formou IKT zhrnúť a Záverečné   Záverečné  zhodnotenie, Tvorba projektu Zýskavanie   Internet,            2
     zopakovať       opakovanie a opakovanie         a  prezentačné informácií
     najdôležitejšie    utvrdzovanie              zručnosti    pomocou   učebnica,
     poznatky o svetadieli učiva                          internetu
                                                   odborné
                                                   časopisyUčebné zdroje
   1. Učebnice a atlasy: učebnica Geografie pre 6. ročník, Školský zemepisný atlas, Zemepisný atlas sveta,
   2. Encyklopédie a odborné časopisy : National geographic, GEO, Ľudia a Zem
   3. DVD filmy a CD výučbové programy: podľa priebežnej ponuky, internet: internetové geografické portály, interaktívne testy.
   4. Mapy rôzneho typu, digitálna mapa na internete, pohľadnice
                                   204
16 Občianska náuka 5. ročník

16.1 Charakteristika predmetu

Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich
k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba
samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať,
poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné
vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje
im pochopiť ekonomický život spoločnosti.

16.2 Ciele predmetu
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že vedie
žiaka k:
podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,
utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,
realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,
akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,
aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností,
rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,
vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,
rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy,
získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,
uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok,
citov, názorov a postojov,
k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,
vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty
spoločenského a spoločenskovedného charakteru,
rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a
prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania.

Obsah
Predmet veku primerane oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti
sociológie, psychológie, politológie, práva a ekonómie, ktoré ich vedú k poznávaniu seba
a iných, k chápaniu personálnych, interpersonálnych, sociálnoprávnych a ekonomických
vzťahov medzi jednotlivcov a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom
a intelektuálnom rozvoji žiakov.Vzdelávací program z občianskej náuky dopracovaný na základe Štátneho
vzdelávacieho programu na počet hodín 33 – 5.roč.
                      205
Počet  Ciele,      Okruh Téma                                Predmet,     Metódy    a Učebn
hodín  špecifické                                        medzipredmetov  formy      é
    kompetencie                                        é                 zdroje
                                                 vzťahy,Prierezo
                                                 vá téma
1    Chápať význam Moja    Moja rodina Poslanie a funkcie rodiny. Rodina. Funkcie rodiny  Občianska     Práca      Učebni
1    rodiny    pre rodina                                  výchova      s dokumentm   ca
    človeka          Vzťahy v rodine, roly členov rodiny. Spoločenské roly      Triednická    i a zákonmi.  Doku
1    a spoločnosť                                       hodina      Dohovor     menty
    Riadiť    sa     Normy a pravidlá, práva a povinnosti členov rodiny       Maďarčina,    o právach
1    pravidlami        Práva a povinnosti rodičov. Práva a povinnosti detí       slovenčina    dieťaťa.
    v rodine                                                  Zákon
1    Oboznámiť sa       História mojej rodiny, zvyky a tradície                      o rodine
1    s dokumentami       Rodostrom. Zvyky a tradície rodiny
2    a zákonmi   o                                              Rozprávanie
1    rodine          Komunikácia v rodine
                 Verbálna komunikácia. Neverbálna komunikácia                   Vytvorenie
1                                                          rodostromu
1                 Problémy rodinného života a ich riešenie                     Skupinová
1                                                          práca
1                 Krízy v rodine                                  Práca   vo
                                                          dvojiciach
                 Zdravý spôsob života. Zdravý životný štýl

                 Voľný čas v mojej rodine. Voľný čas

                 Naši príbuzní, priatelia, susedia. Širšia rodina. Medziľudské

                                  206
               vzťahy

               Generačné problémy v rodine

               Dokumenty a Zákon o rodine

6  Riadiť    sa Trieda Sociálne vzťahy v našej triede. Osobnosť. Spolupráca. Pravidlá  Občianska  Vytvorenie   Kronik
  pravidlami    a škol spolupráce v triede                       výchova   triedneho   a školy
1  v kolektíve a  a                                    Triednická  poriadku
1  Interpersonálne     Práva a povinnosti žiakov v triede - triedna samospráva     hodina    Symbol
1                                                     školy, triedy.
               Práva a povinnosti žiakov v škole – školská samospráva           Logo

2               Mimo vyučovacia a mimoškolská činnosť                    Vytvorenie
               Naša škola                           Dejepis   triednej
1               História a súčasnosť školy. Symboly školy (logo, hymna)           kroniky
               minulosť našej školy                            Práca
               školská kronika                               v menších
                                                     skupinách
               Naša pani učiteľka, pán učiteľ                       Tímová práca
               Typológia osobnosti učiteľov a ich pracovný štýl1  Rozvíjanie    Vzdel  Vzdelávanie ako hodnota                           Rozprávanie
1  tvorivosti    anie                                        ,vyplňovanie
1  Naučiť    sa      Čím by som chcela, chcel byť. Povolanie. Zamestnanie.            testov
  vypracovať        Rodinné tradície v povolaniach.                       Esej – čím by
2  projekt                                                som chcela


                                207
                 Školský systém v Slovenskej republike                      byť
1                Typy a stupne škôl. Povinná školská dochádzka.

2                Školský systém v Európe
                 Typy a stupne škôl vo vybraných štátoch EÚ (kritériá výberu:                  Projekt
                 projekt Comenius).                                       – škola
                                                                 budúcn
                 Život žiaka základnej školy u nás – v zahraničí, na dedine                   osti
                 a v meste
                 Režim dňa. Výchova, vyučovanie. Voľnočasové aktivity

                 Škola budúcnostiObčianska výchova –
6. ročník
Počet hodín týždenne: 1
Počet hodín ročne: 33
Stupeň vzdelania: ISCED2 nižšie stredné vzdelanieCiele,  špecifické Tematický     Téma                Predmet,        Metódy a formy  Učebné zdroje  Počet
kompetencie     celok                        medzipredmetové                     hodín
                                     vzťahy,Prierezová
                                     téma
                                 208
Poznať    históriu         História a súčasnosť mojej obce Dejepis, biológia, Návšteva          Učebnica,
a súčasnosť   našej Moja obec,                    triednická hodina obecného úradu       Leták
                    Kronika a erb mojej obce
obce a regiónu    región,                               Prechádzka   po     o Svätom Petri
           vlasť,      Významné osobnosti mojej obce            dedine/ pozorovať     internet
Podporiť toleranciu Európska únia                             kultúrne pamiatky              17
medzi národmi EÚ            Na čo som hrdá/hrdý v mojej obci          našej obce/
                    a jej okolí /pamiatka, príroda/
                                              Práca s počítačom/
                    Verejný, kultúrny a spoločenský           európska únia/
                    život v našej obci

                    Môj región                        Slohová   práca
                                                 o významných
                    Moja vlasť                        osobnostiach našej
                                                 obce
                    Európska únia

                    Prepojenie   národnej  identity
                    s európskou identitou

Uplatniť poznatky           Ľudská psychika
o socializácii   pri         Osobnosť               Triednická hodina  Hry         Učebnica
svojom včleňovani Vnútorný                                    Vyplňovanie     Sociometrické
                    Proces učenia sa
sa do sociálnych a vonkajší                                   sociometr. testov  testy
skupín         život jedinca  Psychológia v každodennom živote             Rozhovor
Naučiť     žiakov
ovládať                Vytváranie sociálnych vzťahov
v každodennom             jednotlivca v širšom prostredí                                 16
živote    základné

                                  209
     komunikačné                 Sociálne skupiny
     zručnosti a riešenie             Sociometria skupiny
     konfliktov                  Sociálne vzťahy v triede
                            Sociálne zručnosti
     Občianska výchova –
     7. ročník
     Počet hodín týždenne: 1
     Počet hodín ročne: 33
     Stupeň vzdelania: ISCED2 nižšie stredné vzdelanie
     Občianska náuka – 7. ročník – ISCED2

 Ciele, špecifické kompetencie                       Tematický okruh   Téma            Medzip Metódy a   Učebné  Počet
                                                              redmeto formy    zdroje  hodín
                                                              vé
                                                              vzťahy
Upevniť vedomosti a zručnosti zo šiesteho ročníka             Úvodná hodina    Opakovanie učiva          Skupinov       1
                                                                  á práca
 Poznať základné znaky ľudskej spoločnosti                 Sociálne vzťahy v  Spoločnosť, jej vznik ,   Dejepis Rozhovor  Učebnica 9
 Rozčleniť ľudskú spoločnosť na jednotlivé typy štruktúr                    vývoj a charakteristika
 Rozlíšiť veľké spoločenské skupiny od malých
                                      spoločnosti     Štruktúra spoločnosti    Nábožen Premietan  Počítač
                                                a sociálne vzťahy v nej   ská   ie filmu  Film
 Vysvetliť význam príslušnosti k soc. Skupine pre život jednotlivca
                                                Veľké     spoločenské
 Vysvetliť nutnosť soc. zmien                                               výchova Práca na  Interaktí
                                                skupiny
 Vysvetliť príčiny a dôsledky migrácie
 Orientovať sa v národnom a v etnickom zložení obyvateľstva
                                                Sociálne zmeny v          počítači  vna
                                                spoločnosti a ich príčiny
 Vedieť vymenovať rasy a ich znaky, zdôrazňovať tolerantnosť voči rasám,            Prirodzený pohyb          Práca vo  tabuľa
 národom a národnostiam, posilňovať národnú identitu                      obyvateľstva            dvojiciac
 Poznať hlavné náboženstvá, chápať úlohy náboženstva, odlíšiť sekty od             Štruktúra obyvateľstva,


                                           210
náb. org., zdôrazňovať toleranciu voči náboženstvám iných ľudí                   rasy, národy                h
Chápať kultúru ako výsledok činnosti ľudskej spoločnosti, chápať hodnoty              Štruktúra obyvateľstva –
jednotlivých kultúr, prejaviť hrdosť na svoje kultúrne hodnoty                   náboženstvo                Skupinov
                                                  Kultúra, multikultúrnosť          á práca
Poznať príčiny konfliktov medzi spoločenskými skupinami, vedieť vysvetliť
                                                  Sociálne     a politické
význam soc. hnutí pre jednotlivca, poznať príčiny a dôsledky vojen
a terorizmu.                                            napätia    v spoločnosti,
                                                  vojny, terorizmus
Vysvetliť vzťah medzi občanom a štátom. Poznať vznik a vývoj        Občiansky život, ako  Občan, občianstvo        Dejepis
občianstva. Vedieť vymenovať znaky štátu prospešného pre občana.      proces formovania   Proces      formovania
                                                                  Triednic
Poznať korene občianskej spoločnosti. Porovnať postavenie          Demokracie       občianskej spoločnosti
                                                  Vznik štátu           ká          21
občanov v Aténskej demokracii a Rímskej republike.
                                                  Právny štát           hodina
Vedieť použiť informácie z dejepisu o vzniku štátov. Vysvetliť pojem    2 hodiny projektu   Ústava      Slovenskej
štát. Vymenovať znaky štátu.                                                               2
                                      občianska       republiky
Poznať korene právneho štátu v antickej spoločnosti. Vymenovať                   Kto nám vládne /štátna
znaky právneho štátu. Vedieť v konkrétnych situáciách rozlišovať či     participácia      moc/
ide o právny štát.                                         Kto nám vládne
Chápať význam ústavy pre riadenie štátu. Poznať obsah Ústavy SR.                  Demokracia, jej vznik
Vymenovať orgány štátnej moci. Zdôvodniť, prečo je II. Hlava Ústavy     Ľudské práva
                                                  a vývoj
SR pre občanov najdôležitejšia                                   Princípy demokracie
                                                  Čo je a nie demokracia
Chápať význam ústavy pre riadenie štátu. Poznať obsah Ústavy SR.
                                                  Voľby, volebné právo
Vymenovať orgány štátnej moci. Zdôvodniť, prečo je II. Hlava Ústavy
                                                  Parlamentné, komunálne
SR pre občanov najdôležitejšia.                                  voľby
Vysvetliť, ako a prečo vzniká štátna moc. Vymenovať orgány štátnej                 Štátna        správa,
moci. Vymenovať úlohy parlamentu.                                 samospráva
Vymenovať, kto a ako vykonáva moc v štáte. Poznať základné                     Čo sú ľudské práva
právomoci prezidenta. Poznať význam súdov.                             a slobody
Vysvetliť význam slova demokracia. Poznať korene demokracie.                    a prečo sa o nich učíme
Vysvetliť priamu a nepriamu demokraciu a uviesť príklady.                     Základné     dokumenty
                                                  ľudských práv
Vymenovať princípy demokracie. Posúdiť podľa konkrétnych situácií
                                                  Patria aj deťom ľudské
stav demokracie v krajine.
                                                  práva?
Vedieť, ako môžu občania ovplyvňovať riadenie štátu. Rozumieť                   Niet práv bez povinnosti
pojmu politická pluralita.                                     a zodpovednosti
Vysvetliť čo znamená všeobecné a rovné volebné právo. Vysvetliť                  Záujmové    a občianske
význam slobodných volieb v demokratickej spoločnosti.                       aktivity ,
Poznať rozdiel medzi parlamentnými a komunálnymi voľbami.                     činnosť    mimovládnych


                                             211
Zaujímať sa o komunálne voľby v obci.                    organizácií
Rozlíšiť orgány štátnej moci od samosprávnych orgánov. Poznať        Dobrovoľnícka
starostu svojej obce. Zaujímat sa o činnosť obecnej samosprávy.       a charitatívna činnosť
                                       Triedny, žiacky a školský
Vymenovať základné ľudské práva a slobody. Vyhľadávať v Ústave
                                       parlament
SR -II. Hlava jednotlivé skupiny práv. Vedieť zdôvodniť, prečo sa
                                       Obvodný žiacky parlament
učíme o právach.                               Občianska    participácia
Poznať základné dokumenty ľudských práv. Poznať inštitúcie          v obci
ochraňujúce ľudské práva.
Poznať svoje práva. Posúdiť situácie kedy sú práva detí porušované.
Vedieť, na ktoré inštitúcie sa môže obrátiť pri porušovaní svojich
práv.
Chápať spätosť a povinností. Uplatňovať zodpovednosť voči
právam ostatných v bežnom živote.
Poznať najdôležitejšie mimovládne organizácie v SR. Rozlišovať
medzi občianskymi aktivitami.
Chápať podstatu dobrovoľníckej a charitatívnej činnosti. Zaujímať sa
o možnosti pomáhať ako dobrovoľník. Angažovať sa vo svojom
užšom prostredí (škola, krúžky..). Organizovať pomoc tým, čo ju
potrebujú.
Poznať funkcie a právomoci obidvoch parlamentov. Zaujímať sa o
ich činnosť, aktívne sa zapája do spolupráce. Poznať meno
predsedu školského parlamentu.
Poznať fungovanie obvodného žiackeho parlamentu. Vedieť, kto
zastupuje ich školský žiacky parlament v obvodnom parlamente.
Zaujímať sa o aktivity obvodného žiackeho parlamentu (vie, že sa
pripravuje na aktívny občiansky život v dospelosti).
Získavať zručnosti občianskeho života.
    Občianska výchova –


                                    212
  8. ročník
  Počet hodín týždenne: 1
  Počet hodín ročne: 33
  Stupeň vzdelania: ISCED2 nižšie stredné vzdelanie

 Ciele,     špecifické Tematický okruh   Téma           Medzipred  Metódy   a Učebné     Počet  Mesiac
 kompetencie                                metové    formy     zdroje     hodín
                                      vzťahy
Upevniť     vedomosti Úvodná hodina     Opakovanie učiva            Skupinová          1    Sept.
a zručnosti  zo šiesteho                                práca
ročníka
               Štát a právo   Štát a jeho podstata     Dejepis   Rozhovor    Učebnica   15   Sept  –
 uplatňovať vhodných             Funkcie štátu               Práca   na  Počítač       jan.
 komunikačných                Formy vlády         Ľudské    počítači    Film
 prostriedkov k
 vyjadrovaniu vlastných            Zložky štátnej moci     práva    Práca   vo  Interaktív
 myšlienok, citov, názorov          Zákonodarná moc              dvojiciach   na tabuľa
 a postojov                  Vzťah štátu a práva            Skupinová    Noviny-
                       Právne normy               práca      denníky
 obhajovať vlastných             Právne inštitúcie v SR
 postojov a obhajovať
                       Právne vedomie
 svojich práv
                       Právny poriadok SR
                       Rodinné právo
                       Trestné právo
              Ekonomický život v Základné pojmy              Rozhovor    Učebnica,
 získať základné vedomostí spoločnosti    Ekonomika a ekonómia     Triednická  Skupinová    Noviny        Jan.-
 o ekonomickom fungovaní           Základné ekonomické otázky  hodina    práca            17   jún.
 spoločnosti,
                       Typy ekonomík        Matematika


                                  213
                       Trhová ekonomika       ENV
                       Trhový mechanizmus
                       Základné formy podnikania
                       Výroba, výrobca
                       Spotrebiteľ, spotreba
                       Peniaze a finančné inštitúcie
                       v trhovej ekonomikeObčianska výchova –
9. ročník
Počet hodín týždenne: 1
Počet hodín ročne: 33
Stupeň vzdelania: ISCED2 nižšie stredné vzdelanie

Mesiac   Ciele                              Téma                     Počet
                                                              hodín
september Žiaci si osvojujú základné ekonomické pojmy, ktoré sú nevyhnutné Úvod do vyučovania občianskej výchovy v 9. 1
     pre chápanie základných ekonomických vzťahov, v ktorých žiaci žijú ročníku
     a budú sa s nimi stretávať v praktickom živote.          Základná ekonomická orientácia
                                       Základné pojmy - ľudské potreby        3
                                       statky a služby, výroba,
                                       práca, pôda
október                                   Základná ekonomická orientácia        4
                                       Ekonómia a ekonomika
                                       princípy stratégie trvalo udržateľného života
november                                   Základná ekonomická orientácia        4

                                214
                                         Národné hospodárstvo
                                         Základné   formy   podnikania, súkromné
                                         podnikanie
december                                     Základná ekonomická orientácia         3
                                         Základné   formy   podnikania, súkromné
                                         podnikanie
                                         Peniaze, banky a peňažné ústavy
január                                      Základná ekonomická orientácia         3
                                         Ako hospodárime v rodine a štáte
február                                     Základná ekonomická orientácia         2
                                         Sociálna politika štátu
                                         Globálne problémy ľudstva           1
                                         Vznik a podstata globálnych problémov
marec   Žiaci sa učia chápať podstatu a príčiny globálnych problémov ľudstva, Globálne problémy ľudstva           4
      oboznamujú sa s možnosťami ich riešenia na úrovni celého ľudstva, Militarizácia svetového hospodárstva
      jednotlivých štátov, konkrétnych inštitúcií, ale najmä s vlastnými Ekologické problémy sveta
      možnosťami žiakov v každodennom občianskom živote.
      Spoznávajú možnosti tvorby a ochrany životného prostredia.
apríl                                      Globálne problémy ľudstva           3
                                         Vzťah ekológie a ekonomie
                                         Energetické a surovinové problémy
máj    Environmentálna výchova                        Globálne problémy ľudstva           2
                                         Problémy výživy ľudstva a demografické
                                         problémy                    1
      Zdravá životospráva                          Civilizačné choroby 20. storočia

jún                                      Beseda s podnikateľom              2                                 215
216
Matematika a práca s informáciami

17 Predmet: Matematika


17.1 Ciele učebného predmetu:
   Cieľom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ a v 5.ročníku osobitne je, zavŕšiť
dôležité obdobie v procese vyučovania matematiky, v ktorom prevládalo vytváranie nových
poznatkov a zručností na skúsenostnej báze s využívaním induktívnej metódy. Je to zároveň
aj začiatok novej etapy učenia sa matematike, keď žiak postupne získava schopnosti používať
matematiku v svojom budúcom živote.
Matematika má v systéme vzdelávania kľúčové postavenie predovšetkým preto, že výrazne
rozvíja myslenie žiakov. Učí ich robiť analýzu aj syntézu, vyslovovať hypotézy, dokazovať a
overovať ich správnosť praxou. Vedie ich k racionálnej práci, deduktívnemu spôsobu
myslenia, k presnej a stručnej formulácii myšlienok, učí ich osvojiť si matematickú
symboliku ako ďalší prostriedok vyjadrovania.
Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať
a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiak by mal spoznať
matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a ako dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok.
  Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové
vedomosti a rozvíjali svoje schopnosti a postoje, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým
kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne
spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju
schopnosť orientácie v rovine a priestore.
Výsledkom vyučovania matematiky by malo byť získanie schopnosti čítať s porozumením
súvislé texty obsahujúce čísla a výrazy, vyznať sa textoch obsahujúcich tabuľky grafy
a diagramy, naučiť sa algoritmického myslenie a využívať toto myslenie v daných životných
situáciách, naučiť sa prezentovať výsledky svojej práce, naučiť sa logického myslenia
a hľadanie logického postupu a systematickosť pri riešení problémov. Ďalším základným
cieľom by malo byť naučiť žiakov ako využívať moderné technológie pri hľadaní informácií,
ktoré zrýchlia a skvalitňujú výsledky a riešenia problémov.


17.2 Obsah vzdelávania učebného predmetu
                      217
Matematika /
5. ročník
Názov predmetu: Matematika
Rozsah: 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Ročník: piaty
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský


     Ciele             Okruh    téma                      Predmet,    Metódy  Uče počet
                                                  medzipredmet      bné hodín
                                                  ové vzťahy,       zdro
mesiac
                                                  Prierezová       je
                                                  téma
     Rozvíjanie    pohotového  Počtové   Násobenie a delenie spamäti mimo obor                    26
     počítania      spamäti  výkony   násobilky v obore do 100. Delenie so zvyškom
     v prípadoch, kde rýchlosť   v obore   v obore do 100. Násobenie a delenie písomne
     počítania spamäti je väčšia  do 10 000  jednociferným    číslom   a v jednoduchých
     ako  pri  počítaní  na        prípadoch aj spamäti v obore do 10 000.
     kalkulačke.                Násobenie a delenie pomocou kalkulačky aj
     Rozvíjanie algoritmického         dvojciferným číslom. Kontrola správnosti
     myslenia žiakov.             výpočtu. Riešenie slovných úloh na násobenie
                          a delenie.
     Získanie     skúseností Geometri   Rovinné útvary trojuholník, štvoruholník a ich Matematika          28
     s rovinnými a priestorovými a       porovnanie, kruh, kružnica. Vytváranie rovinných Geografia –
     útvarmi. Pociťovanie celého a meranie   útvarov rysovaním kolmíc a rovnobežiek. Geografické

                                   218
útvaru a jeho častí.      ,   uhol  Meranie dĺžky úsečky, súčet a rozdiel dĺžok súradnice
Rozvíjanie     schopnosti  a jeho    úsečiek, násobok dĺžky úsečky. Stavba telies zo
stanovenia polohy.       velikosť,  stavebnicových kociek na základe stanovených
Dbať na presnosť pri      operácie s  podmienok.    Zväčšovanie    a zmenšovanie
meraniach, úhľadnosť pri    uhlami    geometrických tvarov vo štvorcovej sieti. Obvod
rysovaniach a na rozvíjanie         trojuholníka , štvorca a obdĺžnika. Obsah štvorca,
jemnej motoriky rúk             obdlžníka a obrazcov zložených s týchto útvarov.
                       Premena jednotiek obvodu aobsahu.
                       Uhol a jeho veľkosť, stupeň (minúta). Odhad a
                       meranie veľkosti uhla. Priamy, pravý, ostrý
                       a tupý uhol. Údaje vyjadrené pomocou veľkosti
                       uhlov (azimut, zemepisná šírka a dĺžka).
                       Triedenie trojuholníkov podľa veľkosti ich uhlov.
                       Vrcholové a susedné uhly. Striedavé
                       a súhlasné uhly pri rovnobežkách.

Ďalšie rozvíjanie nazerania   Vytvoreni  Vytvorenie   predstavy  o veľkých  číslach.   26
žiakov na vzťah reality     e oboru   Počítanie po desať tisícoch, tisícoch, stovkách.
a matematiky          prirodzen  Čítanie a písanie prirodzených čísel. Rád číslice
prostredníctvom    lepšej  ých čísel  v zápise prirodzeného čísla, porovnanie,
orientácie žiakov medzi     do a nad   usporiadanie, zaokrúhľovanie, zobrazovanie na
veľkými číslami. Dotvorenie   milión,   číselnej osi. Vzťahy medzi číslami, susedné čísla,
správnej    interpretácie  desatinné  párne, nepárne čísla Rímske číslice. Riešenie
zaokrúhleného čísla.      čísla    slovných úloh.
oboznámenie        sa        Desatinné číslo, rád číslice v jeho zápise,
s desatinnými číslami            porovnanie, usporiadanie, zaokrúhľovanie,
                       zobrazovanie desatinných čísel na číselnej osi
Bližšie  zoznámenie   sa Počtové     Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti,    26


                                 219
s princípom       práce  výkony    písomne a na kalkulačke (písomne hlavne kvôli
kalkulačiek      a hlbšie  s prirodze  pochopeniu princípu). Násobenie a delenie
zamyslenie sa nad poradím    nými     prirodzených čísel spamäti (v obore do 100,
počtových      výkonov   číslami    mimo obor do 100 s násobkami 10, 100, atď. ),
v kontexte so skúmaním ich           písomne dvojcifernými a trojcifernými deliteľmi
vlastností (komutatívnosť,           aj so zvyškom. Na kalkulačke všetky prípady
asociatívnosť,                 delenia vrátane delenia so zvyškom. Znaky
distributívnosť) a pri ich           deliteľnosti 2, 3, 5, 10. Sčítanie a odčítanie, resp.
využívaní pre racionálnejší          násobenie a delenie ako navzájom opačné
postup počítania. Rozvíjanie          operácie, využitie tejto vlastnosti pri riešení
schopnosti žiakov odhadnúť           jednoduchých úloh ako propedeutiku riešenia
výsledok počtového výkonu,           rovníc. Dohoda o poradí počtových výkonov,
ako    metódy    skúšky         porovnanie s poradím operácií na kalkulačkách
približnej presnosti výpočtu.         používaných žiakmi. Propedeutika počítania
                        s približnými (zaokrúhlenými) číslami.

Rozvíjanie   pozorovacej   Kombinat   Zhromažďovanie,    usporiadanie   a grafické   26
a analytickej  schopnosti.   orika   a  znázornenie údajov. Pravdepodobnostné hry,
Rozvíjanie   štatistického  logika -   pokusy,   pozorovania.   Zisťovanie   počtu
a pravdepodobnostného      Riešenie   náhodných udalostí pri pokusoch. Riešenie
nazerania žiakov         úloh     nepriamo sformulovaných úloh.
                 a úloh    Všeobecné výroky a kvantifikátory (všetci, aspoň
                 rozvíjajúc  jeden, práve, najmenej, najviac, nikto, …). Objav
                 e       negácie jednoduchých kvantifikovaných výrokov.
                 špecifické
                 matematic
                 ké
                 myslenie


                                   220
Matematika /
6. ročník

Názov predmetu: Matematika
Rozsah: 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Ročník: šiesty
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský

Prehľad tematických celkov
Základné učivo (130 h)
1. Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky z 5. ročníka (15 h)
2. Celé čísla, operácie s celými číslami (25 h)
3. Objem a povrch kvádra a kocky (15 h)
4. Deliteľnosť prirodzených čísel (18 h )
5. Trojuholník (14 h)
6. Zlomky (15 h)
7. Rovnobežnosť.Rovnobežník, lichobežník (18 h)
8. Kombinatorika v úlohách (l0 h)
 Písanie a oprava štvrťročných prác (8 h)
 Na posilnenie tematických celkov základného učiva, alebo
 na témy rozširujúceho učiva zostáva 27 h.
 Odporúčané témy rozširujúceho učiva
1. Riešenie slovných úloh s využitím najmenšieho spoločného    násobku a najväčšieho
spoločného deliteľa dvoch čísel.
2. Topografické práce v teréne.
3. Elementárne poznatky z logiky (napr. matematická veta)
4. Voľné rovnobežné premietanie.
                      221
Názov predmetu: Matematika
Rozsah: 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Ročník: šiesty
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský

.

mesiac Ciele               Okruh      téma                    Predmet,   Metódy Učebné   počet
                                                   medziprm       zdroje   hodín
                                                   vzťahy,
                                                   Prier. téma
    Opakovanie učiva z V. ročníka.         Sčítanie a odčítanie desatinných čísel.               učebnice  20
                            Násobenie a delenie mocninami 10.                  výukový
                            Geometria a meranie, uhol a jeho veľkosť,              software
                            operácie s uhlami
                                                              internet
                            Obvod a obsah rovinných útvarov -
                            obdĺžnik, štvorec.
                            Počtové výkony s prirodzenými číslami
    Rozvíjanie     pohotového Počtové výkony s Násobenie a delenie desatinných čísel                učebnice  20
    počítania spamäti v prípadoch, desatinnými   (spamäti a písomne,                         výukový
    kde rýchlosť počítania spamäti číslami     jednoduché úlohy slúžiace predovšetkým na              software
                            pochopenie princípu spamäti, ostatné
    je väčšia ako pri počítaní na                                           internet
                            výpočty
    kalkulačke.                  hlavne na kalkulačke). Sčítanie a odčítanie,
    Rozvíjanie   algoritmického         resp. násobenie a delenie ako navzájom
    myslenia žiakov                opačné operácie, využitie tejto skutočnosti
                            pri riešení jednoduchých úloh ako
                            propedeutika
                            rovníc. Násobenie a delenie mocninami 10,
                            premena jednotiek dĺžky, hmotnosti,

                                   222
                         obsahu.
                         Objav  periodičnosti  podielu  dvoch
                         prirodzených čísel.

Získanie skúseností s rovinnými Kváder a kocka  Niektoré spôsoby zobrazovania priestoru    Fyzika –  učebnice  20
a priestorovými     útvarmi.         (voľné    rovnobežné    premietanie,  hustota   výukový
Pociťovanie   celého  útvaru         perspektíva).                       software
                         Obrazy kvádra a kocky vo voľnom
a jeho častí.                                               internet
                         rovnobežnom premietaní, viditeľnosť hrán.
Rozvíjanie      schopnosti         Telesá
zostavovania     zložitejších        zložené z kvádrov a kociek, ich
priestorových      útvarov         znázorňovanie, pôdorys a bokorys, úlohy na
z jednoduchých, ako kocka a           rozvoj
kváder.                     priestorovej predstavivosti. Sieť kvádra a
                         kocky. Objem kvádra a kocky. Jednotky
                         objemu
                         a ich premena. Povrch kvádra a kocky.
Vytváranie   pojmu   zlomku Zlomky     Zlomok, znázornenie zlomkovej časti celku.  Fyzika –  učebnice  25
a vzťahu   medzi   zlomkom         Rovnosť zlomkov, ich krátenie a        hustota   výukový
prirodzeným    číslom    a        rozširovanie.                 premena   software
desatinným číslom                Porovnávanie zlomkov s rovnakými
                                                jednotiek  internet
poznať a funkčne využívať            čitateľmi alebo rovnakými menovateľmi.
                         Sčitovanie                  času
rôzne spôsoby kvantitatívneho
vyjadrenia celok – časť             a odčítavanie zlomkov s rovnakými
                         menovateľmi,   sčítanie  a  odčítanie
Hlbšie zamyslenie sa nad
                         prevodom na
poradím počtových výkonov            spoločný menovateľ (nie nevyhnutne
v kontexte so skúmaním ich            najmenší), objav krížového pravidla.
vlastností    (komutatívnosť,         Násobenie
asociatívnosť, distributívnosť)         a delenie zlomku prirodzeným číslom
a pri  ich  využívaní   pre        (ostatné výpočty prevažne prevodom na
racionálnejší postup počítania.         desatinné
                         čísla). Interpretácia násobenia a delenie
                         zlomkom ako výpočtu zlomkovej časti z
                         čísla. Vzťah medzi


                              223
                           zlomkom a desatinným       zápisom.
                           Zložený zlomok.

Žiaka naučiť spoznať, popísať, Trojuholník,     Konštrukcia trojuholníka (sss, sus, usu), jej Informatika-  učebnice  16
pomenovať, načrtnúť, narysovať zhodnosť       jednoznačnosť a súvis so zhodnosťou      Imagine    výukový
a zostrojiť základné rovinné  trojuholníkov    trojuholníkov.   Objav   trojuholníkovej         software
útvary ako trojuholník a jeho            nerovnosti a veľkosti súčtu vnútorných
                                                         internet
typy a naučiť mu vlastnosti             uhlov
tohto útvaru.                    trojuholníka.    Rovnoramenný      a
                           rovnostranný trojuholník, objav niektorých
Dbať na presnosť pri meraniach,
                           ich základných
úhľadnosť pri rysovaniach a na            vlastností. Výška trojuholníka, niektoré
rozvíjanie jemnej motoriky rúk            ďalšie konštrukčné úlohy (zamerané
                           predovšetkým
                           na otázku jednoznačnosti konštrukcie a
                           rozvoj schopnosti čítať s porozumením).
Žiaka naučiť spoznať, popísať, Rovnobežníky,     Rovnobežníky a ich základné vlastnosti            učebnice  15
pomenovať, načrtnúť, narysovať lichobežníky    a vyplývajúce z rovnobežnosti. Lichobežník,          výukový
a zostrojiť základné rovinné    mnohouholníky   pravouhlý a rovnoramenný lichobežník,            software
útvary ako lichobežník a jeho            objav niektorých ich vlastností. Jednoduché
                                                         internet
typy.                        konštrukcie rovnobežníkov, lichobežníka a
Naučiť skladanie a rozklad              mnohouholníkov využívajúce rovnobežnosť
                           a rozklad na trojuholníky
mnohouholníkov z trojuholníka
Dbať na presnosť pri meraniach,
úhľadnosť pri rysovaniach a na
rozvíjanie jemnej motoriky rúk
Rozvíjanie      pozorovacej Kombinatorika,   Ďalšie   kombinatorické    úlohy   a        učebnice  16
a analytickej     schopnosti. pravdepodobnosť, pravdepodobnostné hry. Plánovitý zber             výukový
Rozvíjanie      štatistického štatistika    údajov a ich                         software
a pravdepodobnostného       Úlohy rozvíjajúce systemizácia.                        internet
                  logiku      Práca s textami typu jednoduchých
nazerania žiakov                   návodov, posúdenie ich jednoznačnosti.
                           Vytvorenie


                                  224
návodu.
     225
Matematika /
7. ročník

Názov predmetu: Matematika
Rozsah: 4 hodín týždenne, 135 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Ročník: siedmy
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský
Názov predmetu: Matematika
Rozsah: 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Ročník: siedmy
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský

mesiac  Ciele                    Okru  téma                     Predmet,   Metó  Učeb   počet
                            h                           medzipred   dy   né    hodín
                                                       é vzťahy       zdroj
                                                       Prier téma      e
septem  Opakovanie učiva z VI. Ročníka.           - Operácie s desatinnými číslami (sčítanie,            Učeb   20
 ber -                             odčítanie, násobenie, delenie atď).                nice
október                             - Kváder a kocka. Obrazy kvádra                  Výuk
                                                       Fyzika  -     ový
                                a kocky. Objem a povrch kvádra a kocky.
                                                       premena       softw
                                Jednotky objemu a povrchu           jednotiek      are
                                a ich premena.                Výtvarná       Intern
                                - Zlomok, rovnosť zlomkov, ich krátenie    výchova       et
                                a rozširovanie. Základný tvar zlomku.
                                Porovnávanie a usporadúvanie zlomkov.
                                Operácie zo zlomkami (sčítanie, odčítanie,
                                násobenie, delenie atď.). Počítanie so

                               226
                                      zlomkami prevodom na desatinné čísla
                                      - Konštrukcia trojuholníka. Typy
                                      trojuholníka, Výška a ťažnice trojuholníka.
                                      - Základné vlastnosti a konštrukcia
                                      rovnobežníkov, lichobežníkov.
Október                                   Záporné čísla                 Fyzika   -  Učeb   25
  -                                Celé   Navzájom opačné čísla. Usporiadanie      teploty     nice
novemb                               čísla  celých a desatinných čísel a ich
                                                                     Výuk
 er                                                                   ový
                                      zobrazenie na číselnej osi. Sčitovanie a           softw
                                      odčítavanie celých a desatinných čísel,            are
                                      násobenie a delenie                      Intern
                                      záporného čísla kladným.                   et
Decemb  Propedeutika premennej a rovníc             Výra                          Fyzika   –  Učeb   25
 er -  Riešenie jednoduchých úloh vedúcich na lineárne     z,                           vyjadrenie   nice
Január                                                          neznámej    Výuk
     rovnice (napr. úlohy na rozdeľovanie :          rovni
                                                             zo vzorca    ový
     jeden má o 2 viacej, 2krát viacej, o 2/3 viacej, o 23  ca
                                                                     softw
     % viacej ako druhý) bez formalizácie do                                             are
     podoby rovnice: úvahou, metódou pokus-omyl a                                          Intern
     pod. Overenie, či dané číslo je riešením                                            et
     slovnej úlohy. Zápis vzťahov vychádzajúcich z
     jednotlivých operácií (napr. súčin dvoch čísel
     je 100), z porovnávania (o 12 kg ľahší, dvakrát ťažší,
     o tretinu väčší, o 24 % lacnejší).
     Dopočítavanie chýbajúcich údajov v jednoduchých
     vzorcoch, vyjadrenie neznámej zo
     vzorca. Výrazy s premennými, dosadzovanie čísel za
     jednotlivé premenné. Využitie úloh na
     priamu a nepriamu úmernosť na propedeutiku
     funkcií.
Február  Vedieť vysvetliť pojmy pomer, prevrátený pomer, Pome Pomer, prevrátený pomer, postupný pomer,                  Učeb   20
- marec                            plán, mapa, mierka plánu a mapy,                      nice
     postupný pomer. Vedieť zapísať a upraviť daný r.                                Environme    Výuk


                                      227
      pomer. Deliť dané číslo (množstvo) v danom             Pria   rozdeľovanie celku v danom pomere.       ntálna    ový

      pomere. Zväčšiť (zmenšiť) dané číslo v danom            ma a   Riešenie úloh. Priama a nepriama úmernosť.   výchova    softw
                                        nepri  Jednoduchá trojčlenka. Rovnica a tabuľka           are
      pomere. Chápať postupný pomer ako skrátený zápis          ama   úmernosti. Využitie priamej úmernosti v           Intern
      jednoduchých pomerov. Vedieť zapísať a upraviť           úmer   praxi (kontextové a podnetové úlohy).            et

      postupný pomer. Riešiť primerané jednoduché            nosť
      slovné úlohy na pomer rôzneho typu a praktické
      úlohy s použitím mierky plánu a mapy
      Riešiť úlohy s využitím vzťahu v priamej a
      nepriamej úmernosti. Riešiť úlohy z praxe na priamu
      a nepriamu úmernosť. Riešiť úlohy jednoduchou (aj
      zloženou) trojčlenkou.
Apríl  -  Vedieť vypočítať 1 percento (%) ako stotinu základu. Rozlíšiť,       Percento, základ, časť prislúchajúca k počtu  Informatika  Učeb   25
máj     pomenovať a vypočítať základ. Rozlíšiť, pomenovať         Perce  percent, počet percent. Promile. Použitie   Zemepis,   nice
      a vypočítať hodnotu časti prislúchajúcej k počtu percent      ntá   promile v praxi. Vzťah percent (promile),   Dejepis-   Výuk
                                            zlomkov a desatinných čísel.          Kruhové    ový
      a vedieť uplatniť dané vedomosti pri riešení jednoduchých
                                             Znázorňovanie časti celku a počtu percent   a stĺpcové  softw
      slovných úloh z praktického života. Vedieť vypočítať počet
                                                                    diagramy   are
      percent, ak je daný základ a časť prislúchajúca k počtu percent.      vhodným diagramom.
                                                                           Intern
      Vedieť vypočítať základ, keď poznáme počet percent a hodnotu        Kruhový diagram, stĺpcový diagram, časť           et
      prislúchajúcu k tomuto počtu percent Vedieť vypočítať 1           celku, percento, počet percent, odhad,...
      promile (‰) ako tisícinu základu. Poznať vzťah medzi            Istina, úrok, jednoduché úrokovanie,
      zlomkami, percentami a desatinnými číslami. Vedieť vypočítať        úroková Miera, štatistické údaje, tabuľky,
      %, 10%, 20%, 25%, 50% bez prechodu cez 1%.Vedieť čítať           diagramy, grafy, kurzový lístok, valuty,...
      údaje z diagramov (grafov) a zapísať znázornenú časť celku
      percentom a počtom promile a opačne. Vedieť znázorniť na
      základe odhadu časť celku (počtu percent, počtu promile)
      v kruhovom diagrame. Porovnávať viacero časti z jedného
      celku a porovnanie zobraziť vhodným stĺpcovým aj kruhovým
      diagramom. Vedieť zostrojiť kruhový alebo stĺpcový diagram
      z údajov z tabuľky. Vypočítať hľadanú istinu. Vedieť riešiť
      primerané slovné úlohy a podnetové úlohy z oblasti
      bankovníctva a finančníctva, v ktorých sa vyskytujú ako podnet


                                            228
   štatistické dáta (v tabuľkách, diagramoch)
Jún  Vypisovať všetky možnosti podľa určitého systému.   Kom   Dáta, údaje, prvky, predmety, skupiny,    Informatika  učeb   15

   Tvoriť systém (strom logických možností) na      binat  spoločné znaky, systém, triedenie,             nice
                                                                výuk
   vypisovanie všetkých možností. Objavovať spôsob
                              orika  možnosť, zákonitosť, strom logických            ový
                              -    možností, pravidlo súčtu, pravidlo súčinu,
   tvorenia všetkých možných riešení (objavovať     rieše                                softw
                                   tabuľka, jednoduchý diagram, ...              are
   podstatu daného systému vo vypisovaní možností).   nie
                                   Kombinatorické úlohy, možnosť, počet            intern
   Systematicky usporiadať daný počet predmetov     úloh
                                   možnosti, hľadanie možností,...              et
   (prvkov, údajov) všetkými možnými spôsobmi do         Stromový diagram, tabuľka, možnosti,
   skupín. Určiť spoločnú matematickú podstatu v         všetky možnosti, možné riešenia,...
   úlohe a počet všetkých možných usporiadaní. Vedieť
   z daného počtu prvkov vybrať menší počet prvkov,
   tieto vybrané prvky usporiadať a určiť počet takto
   vybraných a usporiadaných prvkov (bez opakovania
   aj s opakovaním). Vedieť z daného počtu prvkov
   vybrať usporiadanú skupinu prvkov menšiu ako je
   daný počet a určiť počet takto usporiadaných skupín
   prvkov.
   Získať skúsenosť s prácou a organizáciou v
   konkrétnych súboroch predmetov. Riešiť rôzne
   primerané a jednoduché kombinatorické úlohy.
   Používať pravidla súčtu a súčinu pri riešení
   jednoduchých kombinatorických úloh.
   Zhromažďovať, triediť a systematicky vytvárať
   všetky  možné   riešenia.  Vedieť  vypočítať
   kombinatorické úlohy podľa pravidla súčinu a
   pomocou názoru. Znázorniť dáta údaje v tabuľke a
   stromovým diagramom (grafom).                                  229
Matematika /
8. ročník
Názov predmetu: Matematika
Rozsah: 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Ročník: ôsmy
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský

Prehľad tematických celkov

Základné učivo (117 h)
1. Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky zo 7. ročníka (15 h)
2. Mocniny a odmocniny (15 h)
3. Pytagorová veta (10 h)
4. Úprava celistvých algebraických výrazov (20 h)
5. Kruh, kružnica (10 h)
6. Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc (20 h)
7. Riešenie konštrukčných úloh (15 h)
8. Funkcie (5 h)
9. Kombinatorika a pravdepodobnosť (7 h)
 Písanie a oprava štvrťročných prác 8 hodín
 Na posilnenie tematických celkov základného učiva, alebo na témy rozširujúceho učiva pri
štvorhodinovom variante učebného plánu zostáva 7 hodín, pri posilnení počtu hodín na
päť,4O hodín.

 Odporúčané témy rozširujúceho učiva
1. Topografické práce v teréne.
2. Elementárne poznatky z logiky.
3. Riešenie úloh s využitím elementárnych       poznatkov  z  teórie   grafov
                      230
   Názov predmetu: Matematika
   Rozsah: 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne
   Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
   Ročník: ôsmy
   Forma štúdia: denné
   Vyučovací jazyk: maďarský
Mesiac   Ciele                                Okruh      Téma                             Predm   Metód   uče   Počet
                                                                               et,    y     bné   hodín
                                                                               medzip       zdro
                                                                               vzťahy       je
                                                                               Prier
                                                                               téma
9.     praktické aplikácie získaných vedomostí               Opakovani    Racionálne  čísla,  počtové  výkony  s  racionálnymi       Frontál  Výu   20
      Systematizácia poznatkov                                                                  ne    kov
                                        e     a   číslami.Percentá. Zložitejšie úlohy na percenta a z oblasti
                                                                                    opakov  ý
                                        prehĺbenie   finančníctva. Pomer, priama a nepriama úmernosť.
                                                                                    anie,   soft
                                        učiva      Riešenie úloh. Zhodnosť trojuholníkov. Objem a povrch          Práca s  vér,
                                        matematik    kocky a kvádra. Konštrukčné úlohy.                   počítač  prac
                                                                                    om    ovné
                                        y  zo  7.
                                                                                         listy
                                        ročníka                                              ,uče
                                                                                         bnic
                                                                                         a
10.    - získať zručnosti v počítaní druhej mocniny a odmocniny- vedieť  Mocniny a    Druhá a tretia mocnina a odmocnina. Mocniny s         Fyzika,  Práca s  Tab   20
      sa orientovať vo veľkých číslach vyjadrených v tvare a.10n, kde           prirodzeným mocniteľom, operácie s mocninami s        chémia  tabuľka  uľky
                                        odmocniny
      1 < a< 10,                                     prirodzeným mocniteľom, mocniteľ nula. Zápis čísel typu         mi    ,kal
      Precítat správne zápis druhej a tretejmocniny lubovolného              a.10n, kde 1 < a < 10, Mocniny císla 10, predpony a ich
                                                                                         kula
      racionálneho císlaa urcit v nom mocnenca (základ)a mocnitela            súviss mocninami. Vytváranie predstavy o velmi velkých
      (exponent). Vediet zapísat druhú a tretiu mocninulubovolného            a velmi malých císlach. Pocítanie s velkými císlami,               čka
      racionálneho císla ako súcinrovnakých cinitelov. Zapísat aj súcin          zaokrúhlovanie
      konkrétneho väcšieho pocturovnakých cinitelov do tvaru               a odhad výsledku.
      mocninya opacne. Precítat správne zápis druhej a tretej
      odmocniny lubovolného kladnéhoracionálneho císla a urcit v
      nom stupenodmocnenia a odmocnenca (základ). Vediet zapísat

                                             231
   druhú a tretiu odmocninukladného racionálneho císla. Poznat
   zápis n-tej mocniny lubovolnéhocísla a, kde n je prirodzené císlo
   Vypocítat druhú mocninu lubovolného racionálneho císla a druhú
   odmocninukladného racionálneho císla na kalkulacke. Vypocítat
   spamäti hodnotu druhej a tretejmocniny malých prirodzených
   císela hodnotu druhej odmocniny z císel 4, 9, 16,25, ..., 100.
   Vediet zapísat ako mocninu císla: 100,1000, 10 000,... .Vediet
   zapísat velmi velké císla v tvare a.10n (pre 1<a <10 a n je z
   N.Riešit primerané numerické a slovné úlohy s velkými císlami s
   vyutitím zrucností
   odhadu a zaokrúhlovania. Poutívat zaokrúhlovanie a odhad pri
   riešení
   praktických úloh.

11.  Poznat a vymenovat základné prvkypravouhlého trojuholníka      Pytagorov    Pytagorova veta. Použitie Pytagorovej vety v praxi.   Geogra   Výu   20
   (odvesna,prepona, súcet dvoch ostrých uhlov je 90stupnov)      a veta      Riešenie úloh s praktickým námetom.           fka,fyzi  kov
   Vediet pre aký útvar platí Pytagorova veta.Poznat a vediet              Pravouhlý trojuholník, základné prvky          ka     ý
   formuláciu Pytagorovej vety a jej význam.Zapísat Pytagorovu             a vlastnosti pravouhlého trojuholníka –              soft
   vetu vztahom pri danom oznacenístrán pravouhlého trojuholníka.            pravý uhol, odvesny, prepona, Pytagoras,              vér,
   Samostatne vyjadrit a zapísat zozákladného vztahu Pytagorovej            Pytagorova veta pre pravouhlý Δ ABC,                prac
   vety obsah štvorca nad odvesnou a aj b Vyjadrit vztah pre              Pytagorova veta v kontextových úlohách,              ovné
   výpocet odvesien a, b Vediet vypocítat dltku tretej                 význam a vyutitie Pytagorovej vety,                listy
   stranypravouhlého trojuholníka, ak sú známedltky jeho dvoch             vyjadrenie neznámej zo vzorca...                  ,uče
   zvyšných strán.                                                                     bnic
   riešenie úloh z praxe.- ukázať žiakom súvislosť medzi                                                  a
   geometriou a aritmetikou.

1.  Zostrojiť a zapísat kružnicu k a kruh Ks daným polomerom r     Kruh,      Kruh, kružnica, vzájomná poloha kružnice a priamky,        Výu   20
   (alebo s danýmpriemerom d ). Vediet vysvetlit vztah medzi      kružnica     vzájomná poloha dvoch kružníc. Trojuholníku vpísaná a       kov
   polomeroma priemerom krutnice k (kruhu K). Urcit vzájomnú              opísaná kružnica. Obsah kruhu, dĺžka kružnice.           ý
   polohu krutnice k a priamky p.Zostrojit dotycnicu ku krutnici k v          Kružnicový oblúk, stredový uhol, Tálesová kružnica,        soft
   urcenom bode letiacom na krutnici k.                         kruhový výsek. Slovné úlohy na výpočet obsahu kruhu a       vér,
   Zostrojit dotycnicu ku krutnici k z daného bodu, ktorý letí mimo           dĺžky kružnice.                          prac
   krutnice k zvonkua opísat (stací slovne) postup tejto                Kruh K - kružnica k ako množiny bodov               ovné
   konštrukciepriblitnou metódou aj pomocou Talesovejkrutnice.             urcitej vlastnosti, stred kruhu (krutnice),            listy
   Vediet na krutnici vyznacit krutnicový oblúk,                    polomer a priemer kruhu (krutnice),...               ,uče
   prípadne krutnicový oblúk prislúchajúcidanému stredovému               Vzájomná poloha krutnice a priamky,                bnic
   uhlu.. Vediet v kruhu vyznacit kruhový výsek,prípadne kruhový            secnica, nesecnica, dotycnica ku krutnici,             a
   výsek prislúchajúci danémustredovému uhlu. Vediet v kruhu              tetiva, vzdialenost stredu od tetivy, Talesova

                                           232
     vyznacit kruhový odsekVediet urcit a odmerat stredový               krutnica,...
     uholprislúchajúci k danému krutnicovému oblúku                   Krutnicový oblúk, stredový uhol, kruhový
     alebo kruhovému výseku. Poznat priblitné hodnoty Ludolfovoho            výsek (odsek),...
     císla pPre výpočet obsahu kruhu a dltky krutnice. Vediet              Obsah kruhu, dltka krutnice, medzikrutie,
     vypocítat obsah kruhu a dltku krutnice(S = pr² ; o = 2 pr = pd)          Ludolfove císlo a jeho priblitné hodnoty
     Poznat základné vztahy (vzorce) pre výpocet                    polomer, priemer, S = pr² ;
     obsahu kruhu a dltky krutnice.                           o = 2 pr = pd, ...
3. – 4.  Vediet urcit ci sú geometrické útvarysúmerné podla osi resp.     Strerdová  Osová súmernost, os súmernosti. Stredová súmernost,      Biológi  Rysova  Výu   20
     podla stredu.                             a osová   stred súmernosti.Konštrukcia obrazu v osovej súmernosti    a,    nie aj  kov
     Nájst os súmernosti osovo súmerného                  súmernosť  . Konštrukcia obrazu v stredovej súmernosti . Ukátky      chémia,  pomoc   ý
     útvaru.Zostrojit obraz bodu, úsecky, priamky,krutnice alebo            stredovej súmernosti – útvarov (aj v štvorcovej        Výtvar  ou PC   soft
     jednoduchého útvaru(obrazca) zloteného z úseciek a castíkrutnice          sieti).Súmernost geometrických útvarov,zhodnost, stred     ná         vér,
     v osovej (aj v stredovej)súmernosti. Vediet urcit osi súmernosti          súmernosti, stredovásúmernost, os súmernosti, osová      výchov       prac
     (štvorec,obdltnik, trojuholníky, krutnica – kruh,atd.) Vediet urcit        súmernost,útvary osovo a stredovo súmerné, vzor,        a, ENV       ovné
     stredovo súmerné rovinnéútvary (štvorec, obdltnik, kruh).             obraz.Základné pravidla rysovania, konštrukciarovinného              listy
                                               geometrického útvaru v osovej astredovej súmernosti.                ,uče
                                               Kreslenie, vzory, ornamenty, piktogramy,                      bnic
                                               symboly, znacky, …                                 a
5.-6.   Vediet opísat valec, ihlan, kutela pomenovat ich základné prvky.   Hranoly a  Hranol, jeho znázornenie a siet. Objem a povrch hranola.    Výtvar  Práca v  Výu   30
     Vediet urcit pocet hrán, stien a vrcholovihlana. Nacrtnút valec,   ďaľšie    Poutitie vzorcov na výpocet objemu a povrchu hranola (aj    ná    skupiná  kov
     ihlan, kutel vo volnomrovnobetnom premietaní. Zostrojit siet     telesá    v slovných úlohách z praxe).Valec, ihlan, kutel a ich siete.  výchov  ch    ý
     valca, ihlana, kutela.Vediet opísat gulu a pomenovat jejzákladné          Objem a povrch valca, ihlana a kutela. Gula a rez gulou.    a,         soft
     prvky. Dosadením do vzorcov vediet vypocítatobjem a povrch             Objem a povrch gule. Poutitie vzorcov na výpocet objemu    výchov       vér,
     gule. Poutívat vzorce pre výpocet objemua povrchu valca, ihlana,          a povrchu valca, ihlana, kutela a gule (aj v slovných     a          prac
     kutela a gule. Riešit primerané slovné úlohy a výpocetobjemu a           úlohách z praxe).Teleso, rotacný valec, ihlan (pravidelný   umení        ovné
     povrchu valca, ihlana, kutela a                          štvorboký), rotacný kutel, siet, podstava,kruh, krutnica,   m          listy
     gule.                                       plášt, objem valca, povrchvalca, polomer, výška, výška               ,uče
                                               steny, vrchol,strana kutela, horná dolná podstava,                 bnic
                                               jednotky obsahu a objemu.Teleso, gula, gulová plocha,               a,
                                               rovina, hlavnákrutnica gulovej plochy, povrch a                  mod
                                               objemgule, stred gule, polomer, rez gulou, kruh. Objem,              ely
                                               povrch, valec, ihlan, kutel, gula,vzorec, výpocet, jednotky            telie
                                               obsahu a objemu.                                  s
                                            233
Matematika /
9. ročník
Názov predmetu: Matematika
Rozsah: 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Ročník: deviaty
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský


Prehľad tematických celkov
Základné učivo (124 h)
1. Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky z 8. ročníka (15 h)
2. Úprava algebrických výrazov (22 h)
3. Podobnosť trojuholníkov (12)
4. Riešenie lineárnych rovníc a ich sústav (20 h)
5. Goniometria ostrého uhla (12 h)
6. Funkcie. Lineárna funkcia (14 h)
7. Objem a povrch telies (22 h)
8. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika (7 h)
Písanie a oprava štvrťročných prác 8 hodín.
Na posilnenie tematických celkov základného učiva, alebo na témy rozširujúceho učiva zostáva pri
päťhodinovom variante (2. a 3.variant) 33 hodín.


Odporúčané témy rozširujúceho učiva
1. Podobné zobrazenie
2. Goniometrické funkcie
3. Topografické práce v teréne
4. Riešenie elementárnych úloh z teórie grafov
5. Objem a povrch gule
                            234
Mesiac   Ciele                                  Téma                               Počet
                                                                          hodín
9.     - praktické aplikácie získaných vedomostí                Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky z 8.ročníka       15
      - Systematizácia poznatkov                        Úrok, istina, úroková miera.Jednoduchý úrok.Mocniny a
                                          odmocniny. Lineárne nerovnice. Pytagorova veta. Kruh,
                                          kružnica. Konštrukčné úlohy.
10.    - získať zručnosť v narábaní s lomenými výrazmi             Úprava algebrických výrazov                   22
      - vyjadrenie neznámej zo vzorca                     Lomený výraz. Krátenie a rozširovanie lomených výrazov.
      - viesť žiakov k pozornej a sústredenej práci              Sčitovanie a odčitovanie lomených výrazov. Násobenie a
                                          delenie lomených výrazov celistvým a lomeným výrazom.
                                          Úprava výrazov.


11.    - ukázať význam matematiky v praxi                   Podobnosť trojuholníkov                     12
      - viesť žiakov k potrebe dokazovania v matematike            Podobnosť  geometrických   útvarov.  Pomer  podobnosti.
                                          Podobnosť   trojuholníkov.   Použitie  podobnosti  v
                                          praxi.Riešenie úloh.


11. -12.  - využiť námety slovných úloh na rozvoj humanistickej výchovy žiakov  Riešenie lineárnych rovníc a ich sústav             20
      - viesť žiakov k racionálnemu spôsobu riešenia slovných úloh      Riešenie rovníc s neznámou v menovateli. Riešenie sústav
                                          dvoch lineárnych rovníc s dvoma neznámymi, s viacerými
                                          metodami. Algoritmizácia riešenia sústavy dvoch lineárnych
                                          rovníc s dvoma neznámymi.


1.         aplikovať pomer podobnosti na pravouhlý trojuholník      Goniometria ostrého uhla                     12
      - viesť žiakov k pochopeniu funkčnej závislosti             Sinus, kosinus, tangens ako pomer dĺžok strán pravouhlého
                                          trojuholníka. Určovanie hodnôt sinus, kosinus, tangens


                                       235
                                            pomocou tabuliek hodnôt a kalkulačky. Použitie goniometrie
                                            ostrého uhla v praxi. Slovné úlohy riešené s využitím
                                            goniometrie ostrého uhla.


2.    - rozvíjať funkčné myslenie žiakov                      Funkcie. Lineárna funkcia                    14
     - viesť žiakov k aplikácii lineárnej funkcie                 Funkcia, definičný obor funkcie, obor všetkých hodnôt
                                            funkcie. Lineárna funkcia, graf funkcie. Vlastnosti lineárnej
                                            funkcie. Použitie grafu lineárnej funkcie pri riešení sústavy
                                            dvoch lineárnych rovníc o dvoch neznámych.
3. – 4.  - vedieť robiť náčrty telies potrebných k výpočtu,              Objem a povrch telies                      22
     - rozvíjať priestorovú predstavivosť žiakov                  Objem a povrch kvádra, kocky, hranola, valca. Ihlan, povrch a
     - ukázať užitočnosť geometrie v praxi.                    objem ihlana. Kužel, povrch a objem kužela. Guľa. Vzájomná
                                            poloha gule, guľovej plochy a roviny. Riešenie úloh z praxe aj
                                            pomocou goniometrie ostrého uhla.


5.    - vedieť zaznamenať a usporiadať údaje získané z praxe            Kombinatorika, štatistika, pravdepodobnosť            7
     - vedieť usporiadané údaje graficky znázorniť                 Štatistický súbor, jednotka, znak, početnosť javu, výpočet
     - poznať význam termínov štatistický súbor, štatistická jednotka,   znak,  aritmetického    priemeru,    relatívna   početnosť,
     početnosť javu, relatívna početnosť, pravdepodobnosť udalosti         pravdepodobnosť. Riešenie úloh s pravdepodobnostnou
                                            tematikou.
5. - 6.                                         Rozširujúce učivo                        33
                                     236
18 Informatika
Informatika je novým predmetom na 2.stupni. Kompetencie v oblasti IKT patria medzi 8
najdôležitejších kľúčových kompetencií definovaných EK v rámci Európskeho referenčného
rámca. Úlohou modernej školy je pripraviť žiaka pre informačnú a vzdelanostnú spoločnosť.
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja
myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné
stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu
myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako
všeobecný prostriedok komunikácie.
Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov
a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje
tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej
civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a
produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika
a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových
projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí
rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a
znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je
potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré
prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu
informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty.

18.1 Učebné osnovy zahŕňajú v sebe nasledovné okruhy:
   Informácie okolo nás
   Princípy fungovania IKT
   Komunikácia prostredníctvom IKT
   Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
   Informačná spoločnosť.18.2 Ciele predmetu
Cieľom vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ je sprístupniť základné pojmy a techniky
používané pri práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov. Podobne ako
matematika aj informatika v spojení s informačnými technológiami vytvára platformu pre
všetky ďalšie predmety. V predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na
štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné
technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické
projekty.
Výchovno-vzdelávací proces na 2. stupni základnej školy smeruje k tomu, aby žiaci:                      237
  sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich
  zbieraním, uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním.
  rozumeli pojmom algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného
  spracovania údajov);
  sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry
  (počítač, prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr.
  operačný systém);
  si rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské
  zručnosti, naučili sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, naučili sa
  efektívne vyhľadávať informácie uložené na CD alebo na sieti a naučili sa
  komunikovať cez sieť;
  nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. schopnosť realizovať
  jednoduchý výskumný projekt, sformulovať problém), rozvíjali si formálne a
  logické myslenie, naučili sa viaceré metódy na riešenie problémov.
  rozvíjali si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v
  skupine pri riešení problému, verejne so skupinou o ňom diskutovať a referovať);
  rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne
  a vôľové vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa o sebavzdelávanie;
  naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických
  produktov, systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú
  produkty intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili
  sociálne, etické a právne aspekty informatiky.
                    238
Názov predmetu: Informatika
Rozsah: týždenne 1 hodiny, 33 hodín ročne
Ročník: piaty
Vyučovací jazyk: maďarský
  cieľ a kľúčové      tematický  téma, obsahový                                  príprava   počet
                               konkrétne príklady  Prierezové témy    metódy
   kompetencie        okruh     štandard                                    učiteľa   hodín

oboznámiť    sa   s  Úvodná    od mechanizácie k IKT v bežnom živote Sociálne vzťahy-  rozhovor,      prezentácia 2
ukážkami    využitia  hodina,   informačnej    (digitálne zariadenia v občianska    demonštrácia     učiteľa
informačných        Informačná  spoločnosti    domácnosti, mobil...) výchova      adekvátnosti
a komunikačných       spoločnosť  otázka duševného  a   v   znalostnej        použitia IKT - napr.
technológií v bežnom           vlastníctva    spoločnosti               pri krátkom ozname
živote a v znalostnej                    (architektúra, doprava,
spoločnosti                         zdravotníctvo...)
oboznámiť sa     so  Princípy   softvér/hardvér,  Neumannova štruktúra          rozhovor,       pracovný   5
systémami       na  fungovania  vstupné a výstupné počítača                demonštrácia     list   pre
spracovanie údajov – z   IKT     zariadenia,    demonštrácia hardvéru          učiteľom,       žiakov, CD
pohľadu       ich         operačný systém, na "rozobranom" PC,            samostatná  práca  na
architektúry (počítač,          práca s výučbovými v pracovnom liste            žiakov s pracovným  demonštrác
prídavné zariadenia) a          CD/DVD       dokresľovanie spojení          listom, samostatná  iu
logickej    štruktúry                  medzi   jednotlivými         práca žiakov s    používania
(operačný    systém);                  vstupnými       a        počítačom,  ústna  jednolicenč
zvládnuť    základnú                   výstupnými               žiacka prezentácia  ných
obsluhu    počítača:                  zariadeniami; žiaci sa         vyhľadaných      CD/DVD,
prihlásenie  sa   do                  naučia      spustiť        informácií      CD "Ako
školskej      siete,                  výučbové      CD         spolužiakom      veci
ovládanie klávesnice,                    jednolicenčné,                        pracujú",
práca s myšou, vedieť                    sieťové, z virtuálnej                     prístupné
používať   výučbové                   mechaniky. Na CD                       každému

                                  239
programy na CD/DVD                    "Ako veci pracujú"                    žiakovi
                             vyhľadajú informácie                   Kontrola:
                             o    počítači   a                 samostatne
                             prídavných                        zostaviť
                             zariadeniach.                      fungujúci
                             Samostatne    zložiť                 počítač
                             počítač zo súčiastkov                  z internetov
                                                          ého
                                                          obchodu


získať     základné Informácie  oblasti  aplikácií kresba voľnou rukou, výtvarná   priebežná       príprava    5
zručnosti kreslenia v okolo nás   softvéru, grafická "abstrakcia"       z výchova  demonštrácia     vhodných
grafickom   prostredí,       informácia      geometrických tvarov,       postupov učiteľom   námetov,
vedieť pracovať s so                   "snehuliak"            cez dataprojektor,  tlačiareň
súbormi v lokálnej sieti                 prenášaním     častí     samostatná  práca  pre    tlač
                             obrázka,              žiakov      s  najlepších
                             "ozdobovanie            jednoduchým      prác,
                             stromčeka"       a      grafickým editorom  výstava vo
                             "darčeky"                        vyhradenýc
                             kopírovaním, "portrét"                  h
                             príkazom     krivka.                 priestoroch
                             Zložitejšie tvary: ťava,                 školy
                             indián, skosené srdce,                  Kontrola:
                             šesťuhoľník.                       nakresliť
                                                          daný
                                                          obrázok za
                                                          45 minút
                                 240
pozná a dodržiava Informácie       textová informácia,  pozvánka,   vizitka,  maďarský jazyk,  priebežná       príprava    7
základné zásady písania okolo nás     formátovanie textu,  plagát na aktuálnu    slovenský jazyk,  demonštrácia     vhodných
textu,     ovláda          nadpisy, odrážky,   tému: Zdravý životný   PSP,        postupov učiteľom   námetov,
jednoduché                obrázky v texte    štýl, Ochrana prírody,  environmentálna  cez dataprojektor,  tlačiareň
formátovanie,    vie          šablóny        Flóra   a   fauna  tematika      samostatná  práca  pre    tlač
kombinovať text a                        regiónu...                 žiakov s textovým   najlepších
obrázok                                                   editorom       plagátov,
                                                                  výstava vo
                                                                  vyhradenýc
                                                                  h
                                                                  priestoroch
                                                                  školy
                                                                  Kontrola:
                                                                  vytvoriť
                                                                  dokument
chápe, ako IKT slúži na  Komunikáci   Internet.       Vyhľadávanie stránok PSP          priebežná       kontrola    3
sprostredkovanie     a        Elektronická pošta.  pre použitie v praxi:            demonštrácia     funkčnosti
informácií    medzi  prostredníctv  História   vzniku  stránka     školy            postupov učiteľom   používanýc
ľuďmi, vie využívať    om IKT     internetu,   sieť,  (www.zzssvpeter.edu.            cez dataprojektor,  h portálov,
IKT na vlastné učenie           webová   adresa,  sk.sk),    regiónu            samostatná  práca  príprava
sa, rešpektuje autorské          vyhľadávače      (www.dubravka.sk),             žiakov      s  pracovného
práva                   (www.google.sk),    www.cp.sk,                 internetovým     listu    -
                     web v bežnom      www.mapy.sk                 prehliadačom,     otázky pre
                     živote,                              samostatná  práca  žiakov, na
                                                       žiakov      na  ktoré žiaci
                                                       pracovnom liste    hľadajú
                                                                  odpovede
                                                                  na internete
                                     241
zvládne základné IKT Komunikáci    e-mailová adresa,  Registrácia     na  Sociálne vzťahy,  rozhovor, priebežná
                                                             výber   a 4
nástroje      na a        e-mailová      verejnom    portáli,  ľuďské  práva,  demonštrácia   kontrola
komunikáciu,     prostredníctv  komunikácia. IRC,  poskytujúcom     e-  ochrana      postupov učiteľom funkčnosti
           om IKT     mesenger, skype   mailové     služby,  osobných      cez dataprojektor,používanýc
                             pravidlá pre e-mailovú   údajov- -OBV    samostatná    h portálov,
                                                            práca
                             komunikáciu, netiketa,            žiakov       pri
                                                             pracovný
                             správnou    formou             registrácii    list
                                                              a     -
                             poslanie správy o               prijímaní     textový
                                                              a
                             zaregistrovaní                posielaní správ  dokument,
                             učiteľovi, otvorenie a                     zaslaný na
                             odoslanie   prílohy.                     spracovanie
                             Spracovanie textového                      žiakovi
                             dokumentu a jeho                        Kontrola:
                             zaslanie   učiteľovi                     odoslať e-
                             emailom                             mail
                                                             s potvrdení
                                                             m čítania
                                                             a s prílohou
vedieť         o Informačná  bezpečnosť   na učiteľ sa porozpráva ochrana          rozhovor, práca s kontrola   2
nebezpečenstvách   na spoločnosť  internete     so    žiakmi    o osobných        portálom     funkčnosti
internete, vedieť, ako                 bezpečnom používaní údajov- -OBV        www.hoax.cz,   používanýc
vznikajú a ako sa šíria                 internetu,  vírusoch,             www.bezpecnenaint h portálov
počítačové    vírusy,                spamoch, hoaxoch a               ernete.sk
spamy a hoaxy, ako sa                  ďalej žiaci samostatne
odhaľujú a odstraňujú                  pracujú s internetovou
                            stránkou
                            www.bezpecnenainter
                            nete.sk
                                 242
rozvíja      svoje  Postupy,   algoritmus  a priamo   zadanými   výklad   učiteľa, pripraviť   5
algoritmické myslenie :  riešenie   program    základnými príkazmi   rozhovor,      súbor
vie zapísať postup     problémov,         prejdi    krajinou,  samostatná  práca používanýc
riešenia, etapy riešenia  algoritmické        nakresli schody, stôl  žiakov       h príkazov
problémov,    pozná  myslenie          so     stoličkami.            v
programovací   jazyk,                Nakresli labyrint a             programova
vie      používať                prejdi nim grafickým             com
elementárny príkaz                   perom,   samostatne            jazyku,
                            vytvorí  jednoduchý             pripraviť
                            cyklus                    súbor    s
                                                  krajinkou,
                                                  ktorou má
                                                  grafické
                                                  pero prejsť
                                243
Časovo tematický plán výpočtovej techniky
6 ročník,
66 hodín

                                                                     poče
                      téma,                  Prierez
 cieľ a kľúčové                                                              t
           tematický okruh   obsahový     konkrétne príklady     ové      metódy       príprava učiteľa
  kompetencie                                                              hodí
                     štandard                  témy
                                                                      n
precvičovanie učiva Úvodná hodina,   od                          rozhovor,        prezentácia učiteľa 4
z 5. ročníka    Informačná     mechanizácie k                    demonštrácia
          spoločnosť     informačnej                      adekvátnosti použitia
          Princípy      spoločnosti                      IKT
          fungovania IKT   otázka
          Postupy, riešenie  duševného
          problémov,     vlastníctva
          algoritmické
          myslenie

používať PC iba    Princípy     klávesy: šípka,  vytvorenie, zmazanie        rozhovor,        pracovný list pre 16
pomocou klávesnice  fungovania IKT  tab enter     súborov a priečinkov,        demonštrácia      žiakov,
zoznámiť     sa  Komunikácia    F7, F8, alt F1,  vyhľadávanie súborov,        učiteľom, samostatná  prezentácia,
s programom   pre  prostredníctvom  alt F2, ins,   editovanie netypických       práca   žiakov  s  fungujúci ftp server
manažovanie      IKT (ftp)     F3-F4:      súborov ako text – bat,       počítačom,       na lokálnej sieti,
súborov                 editovanie    inf...
                    textových     kopírovanie súborov
                    súborov,     pomocou ftp klienta
                    Alt     F7  synchronizácia dvoch
                    vyhladávanie   podobných priečinkov
                    Tree. Link
                    FTP klient
                    synchronizácia


                                  244
pozná a dodržiava Informácie okolo textová       vytvorenie dokumentu,   maďars   priebežná        príprava vhodných 35
základné    zásady nás     informácia,     uložiť ako.., otvoriť,   ký     demonštrácia       námetov, tlačiareň
písania textu, ovláda       formátovanie     oprava chýb, ikony –    jazyk,   postupov   učiteľom  pre tlač najlepších
jednoduché             textu, nadpisy,   menu,     šablóny,   slovens  cez   dataprojektor,  plagátov, výstava
formátovanie,   vie       odrážky,       formátovanie   textu,  ký jazyk  samostatná    práca  vo   vyhradených
kombinovať text a         obrázky v texte   vystrihnúť - prilepiť,        žiakov s textovým    priestoroch školy
obrázok              šablóny       rozloženie   strany,        editorom         Kontrola: vytvoriť
                            obálky – menovky,                       dokument
                            odstavce,   tabuľky,
                            štýly,    obrázky,
                            cliparty,    tlačiť,
                            hromadná
                            korešpondencia,
                            komentáre – tímová
                            práca,
rozvíja algoritmické  Postupy, riešenie algoritmus  a priamo    zadanými         výklad    učiteľa, pripraviť  súbor 11
myslenie :    vie  problémov,    program    základnými príkazmi          rozhovor, samostatná používaných
zapísať    postup  algoritmické           prejdi    krajinou,        práca žiakov     príkazov     v
riešenia, problémov,  myslenie             nakresli    schody,                   programovacom
pozná programovací                   Nakresli labyrint a                     jazyku, pripraviť
jazyk, vie používať                   prejdi nim grafickým                    súbor s krajinkou,
elementárny príkaz                   perom,   samostatne                   ktorou má grafické
                            vytvorí  jednoduchý                    pero prejsť
                            cyklus
                                                                    66Časovo tematický plán výpočtovej techniky
7 ročník,
66 hodín                                  245
                                                                    poče
                   téma,                   Prierez
 cieľ a kľúčové   tematický                                                      t
                  obsahový     konkrétne príklady      ové       metódy       príprava učiteľa
  kompetencie     okruh                                                      hodí
                  štandard                   témy
                                                                     n
precvičovanie učiva Úvodná    od                            rozhovor,        prezentácia učiteľa 9
z 6. ročníka    hodina,   mechanizácie                       demonštrácia
          Princípy   k informačnej                       adekvátnosti použitia
          fungovania  spoločnosti                        IKT
          IKT     otázka                          príklady na WORD
          Textový   duševného
          editor    vlastníctva
          Súborový
          manažér

pozná a dodržiava Informácie   textová     Excel – úvod          maďars   priebežná        príprava vhodných 37
základné   zásady okolo nás  informácia,   Jednoduché tabuľky       ký     demonštrácia       námetov,
písania  textu  a       formátovanie,  Úprava a formátovanie     jazyk,   postupov   učiteľom  Kontrola: pripraviť
tabuliek,   ovláda       tabuľky,                    slovens  cez   dataprojektor,  tabuľku
                         riadkov a stĺpcov
jednoduché            štrukturácia                  ký jazyk  samostatná    práca
formátovanie,  vie       informácií   Formátovanie bunky            žiakov s tabuľkovým
kombinovať text s                Ohraničenie tabuľky            procesorom
tabuľkou                     Automatický formát
                         Zlúčenie buniek
                         Tlač v Excely
                         Skryté riadky
                         Vytvorenie grafu
                         Základné     matematické
                         funkcie +,-,*,/(vzorce)
                         Zložité funkcie
                         Databázové funkcie Excelu
                         Funkcia PLATBA

                                 246
                          Výpočet úrokov                  1h
                          Hypertextové odkazy
                          Príprava miešaných súborov
                          Word - Excel
                          komentáre – tímová práca,
rozvíja    svoje  Postupy,   algoritmus  a Cykly            výklad    učiteľa, pripraviť  súbor 20
algoritmické      riešenie   program    Rekurzia           rozhovor, samostatná používaných
myslenie :    vie  problémov,         Podmienka na začiatku a na  práca žiakov     príkazov     v
zapísať    postup  algoritmické        konci                       programovacom
riešenia,   etapy  myslenie                                    jazyku, pripraviť
riešenia problémov,                                          súbor s krajinkou,
pozná programovací                                           ktorou má grafické
jazyk, vie používať                                          pero
elementárny príkaz
                                                             50
Časovo tematický plán výpočtovej techniky
8 ročník,
66 hodín ročne
                                  247
                                                                     poče
                    téma,                    Prierez
 cieľ a kľúčové   tematický                                                      t
                   obsahový     konkrétne príklady       ové      metódy      príprava učiteľa
  kompetencie     okruh                                                      hodí
                   štandard                    témy
                                                                      n
precvičovanie učiva Úvodná     textová                     Matema demonštrácia                 10
z 7. ročníka    hodina,    informácia,                   tika  - postupov   učiteľom
          Princípy    formátovanie,                  funkcie cez   dataprojektor,
          fungovania   tabuľky,                         samostatná    práca
          IKT      štrukturácia                       žiakov s tabuľkovým
          Tabuľkový   informácií                        procesorom
          procesor

Vie      vybrať Informácie  Alternatívne  GNU – general public            priebežná       príprava vhodných 37
z vhodných      okolo nás  operačné    license,                  demonštrácia      námetov,
operačných             systémy,    Základy Linuxu, ROOT –           postupov   učiteľom
systémov,     vie       distribúcie   superuser,     Instalácia       cez   dataprojektor,
posúdiť   prednosti       Linixu,     Ubunhtu na WIN XP             samostatná    práca
a nedostatky            história    Instalácia programov na          žiakov
alternatívnych           Linuxu     Ubuntu – Synaptic
operačných             Ovládanie    Konzola – príkazy na
systémov.             Ubuntu     konzole,
                          .tar.gz  –   spakovanie
                          súborov, inštalácia z .tar.gz
                          Nastavenie obrazovky –
                          Compiz config
                                  248
Pozná      riziká Informácie  Riziká    poč.  Odpočúvanie     sietí – Matema Demoštrácia     – Pripravené     10
počítačových sietí, okolo nás    Sietí,       nešifrované údaje      tika  odchytenie    hesla šifrované pakety na
vie     šifrovať        šifrovanie     Šifrovanie RSA           k mail účtu, výklad  dešifrovanie
a odšifrovať             a odšifrovanie,   http- https: rozdiely
pomocou     RSA         http - https    digitálny podpis
algoritmu,                        WIFI – nešifrované údaje
                             WEP, WPA šifrovanierozvíja    svoje  Postupy,   algoritmus   a Cykly                 výklad    učiteľa, pripraviť  súbor 19
algoritmické      riešenie   program     Rekurzia                rozhovor, samostatná používaných
myslenie :    vie  problémov,          Podmienka na začiatku a na       práca žiakov     príkazov     v
zapísať    postup  algoritmické         konci                            programovacom
riešenia,   etapy  myslenie           Ovládanie jednoduchej hry                  jazyku, pripraviť
riešenia problémov,                  pomocou klávesnice                      súbor s krajinkou,
pozná programovací                                                 ktorou má grafické
jazyk, vie používať                                                pero
elementárny príkaz
Časovo tematický plán výpočtovej techniky
9 ročník
66 hodín ročne

September
Opakovanie                                                      6h
Október
Power Point                                                     4h

                                    249
Tvorba vlastnej prezentácie       3h
Prezentácie vlastnej práce        1h
November
Prezentácia vlastnej práce        2h
Digitálne fotenie            4h
Retuš a úprava fotky           2h
December
Úprava fotky               2h
Tvorba a úprava vlastných fotiek     4h
Január
Opakovanie                2h
Digitálny film – úvod          1h
Ako funguje kamera            2h
Február
Prevedenie filmu do počítača       1h
Konvertovanie filmu           2h
Strih filmu               2h
Úprava filmu               2h
Marec
Tvorba vlastného filmu + úprava     6h
Prezentácia vlastného filmu       2h
Apríl
Opakovanie                2h
Zvuk na počítači             1h
Nahrávanie zvuku do počítača       2h
Úprava zvuku               3h
Máj


                  250
Opakovanie progr. balíka Office      8h
Jún
Opakovanie tem. celku – multimédiá     4h
                   251
Umenie a kultúra


19 Predmet: Hudobná výchova


19.1 Charakteristika predmetu:
Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného
rozvojajedinca a je rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám,
pričomzohráva dôležitú úlohu aj ako jedna z foriem realizácie tvorivosti každého
človeka.Spoločná úloha predmetov vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je
sprostredkovaťžiakom národné a svetové kultúrne dedičstvo a takto zvýšiť všeobecnú
vzdelanosť národa.Hudobnosť národa neurčuje niekoľko desiatok vynikajúcich interpretov,
ale viacgeneračnávrstva zanietených percipientov hudby. Jedine hudobná výchova na
základnej školepokrýva celú populáciu, preto jej kvalita je mimoriadne dôležitá a chápeme ju
aj akovýchovu človeka.
Dôraz sa kladie na výchovu hudbou s rešpektovaním výchovy k hudbe. Hudobné prejavya
počúvanie hodnotnej hudby znamenajú nenahraditeľný prostriedok formovania
osobnostinajmä vo sfére jej emocionalizácie. Hudobná výchova umožňuje žiakom tvorivo
siosvojovať hudbu a spoznávať hudobné umenie v kontexte s inými druhmi
umenia.Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné činnosti,
ktorépodporujú celkovú hudobnosť žiakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich
individuálnychschopností, emocionálnej inteligencie, tvorivého myslenia s využitím špecifík
národnej,regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. Formuje estetický, citový a morálny
základosobnosti žiakov s dôrazom na sebauvedomovanie, sebavýchovu a
sebareflexiu,porozumenie a solidaritu pre ochranu prírody, kultúrnych hodnôt Slovenska a
vlastnéhoregiónu, toleranciu k iným kultúram a národom. Utvára a rozvíja hudobno-
estetickéschopnosti, zručnosti, vedomosti, návyky, skúsenosti, názory a vlastné postoje žiakov
priprehlbovaní hudobného zážitku aj na uvedomené vnímanie a na aktívny hudobný
prejav.Hudobná výchova posilňuje hodnotovú a vkusovú orientáciu žiakov, rozvíja
schopnosťvytvárať a obhajovať svoje hodnoty, no súčasne rešpektovať aj hodnoty iných.V
intenciách tvorivo – humánnej výchovy a vzdelávania je hlavným zámerom
hudobnejvýchovy optimálne formovanie osobnosti a efektívne rozvíjanie hudobnosti žiaka
tak, abysi aj prostredníctvom komunikácie s hudbou vytvoril svoj progresívny a kreatívny
spôsobbytia pre život v 21. storočí.
Význam hudobnej výchovy a jej miesto v hierarchii vyučovacích predmetov závisí od
toho,ako sa vo formovaní osobnosti jedinca uplatňuje hudobno-výchovný proces so
svojimišpecifikami a ako prispeje k priblíženiu sa či k dosiahnutiu ideálu, ktorý je
definovanýv Koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania v SR v projekte Milénium ako
človek.Vzájomným pôsobením činnostného, tvorivého a objaviteľského princípu hudobná
výchovavytvára predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných
podnetov tak,aby sa hudba stala súčasťou života žiakov. Robí tak prostredníctvom

                       252
tradičnýchhudobných činností (vokálno-intonačné, inštrumentálne, hudobno-pohybové,
/reprodukčnéa produkčné/, percepčné činnosti) rozšírených o hudobno-dramatické činnosti.
Hudobnodramatickéčinnosti chápeme ako integráciu hudobných činností so slovnými,
výtvarnýmia pohybovými prejavmi, a to prostredníctvom hier, experimentovania, tvorivej
dramatiky nabáze zážitkového učenia. Pri týchto činnostiach žiaci využívajú skúsenosti,
vedomostia zručnosti z iných vyučovacích predmetov ako aj skúsenosti z riešenia z
rôznychproblémov detského života. V tejto súvislosti pôjde predovšetkým o zážitky z
hudby,o participáciu na jej vzniku v podmienkach pre žiaka najprirodzenejších – pri
dramatickejhre.Komplexne poňaté hudobné činnosti vytvárajú podmienky hudobného
vzdelania žiakova obohatia estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku ich osobnosti. Treba ich
usmerňovaťtak, aby prinášali radosť a možnosť sebarealizácie.Tak ako v primárnom
vzdelávaní, aj v sekundárnom vzdelávaní dodržujeme postup: odhudobných zážitkov k
poznatkom a vedomostiam a cez ne k transferu pri vnímaní ainterpretovaní nových
umeleckých diel. Hudobno-výchovný proces musí zásadnevychádzať z hudby a smerovať
opäť k nej, hudba má byť prameňom zážitkovi vedomostí.

19.2 Ciele predmetu
Cieľom vzdelávacej oblasti umenie a kultúra je pochopenie vlastnej kultúry a zmysel
preidentitu, ktorá je základom rešpektovania rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania.
Kognitívne ciele
Cieľom je, aby žiaci získali poznatky, vedomosti a zručnosti v procese komunikácies hudbou.
Na základe získaných vedomostí o hudbe, hudobných skúseností a hudobnýchzručností-
nadobudnú schopnosť získané vedomosti a zručnosti uplatňovať pri aktívnom vnímanía
obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel a pri elementárnej tvorivosti,- spoznajú
najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľovjednotlivých štýlových
období a ich vybrané diela,- uvedomia si svoju národnú identitu, a to na základe osvojenia si
umeleckej výpovedehudobných diel v kontexte s európskou hudobnou kultúrou, získajú úctu
ku svojejkultúre,- prostredníctvom hudobných činností získajú schopnosť vyjadrovať svoje
emócie,vzťahy a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami,- nadobudnú
schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a vážiť si hudobné dielaa hudobné prejavy vlastného
národa, iných národov a etník,- v kontexte s hudbou dokážu analyzovať, porovnávať a
syntetizovať poznatky apodnety z iných predmetov (dejepis, etika, výtvarná, literárna
výchova, zemepis, cudzíjazyk).
Socioafektívne ciele
- prostredníctvom precítenia a pochopenia hudobného diela dokážu žiaci prekonať
svojegocentrizmus, vedia sa preladiť na komunikačný a ideový kód iného človeka(autora),
pochopia jeho citový a myšlienkový svet s určitou mierou stotožnenia sa.
Uvedomené počúvanie hudby môže – a to úplne nenásilne – vychovávať k empatii.
Tieto etické momenty vnímania hudby smerujú k socializácii a tu tkvie jedna z príčin
opodstatnenosti hudobnej výchovy v systéme humanisticko-tvorivej edukácie),
- na základe vnímania a prežívania hudobných skladieb (od ľudových piesní porozsiahlejšie
umelecké diela) slovne, výtvarne a pohybom vyjadriť svoje estetické zážitky,
- dokážu bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych
kultúr,
- vedieť prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadať v ich tvorivých
osudoch inšpiráciu pre vlastný život. Rešpektovať estetické a etické
hodnoty obsiahnuté v hudbe,


                       253
- schopnosť spolupracovať (pri kolektívnych hudobných činnostiach a najmä pri
hudobnodramatických činnostiach), mať zodpovednosť za plánovanie a realizáciu spoločnej
a vlastnej práce,
- vedieť oceniť silu hudby a uvedomiť si jej miesto v zmysluplnom využívaní voľného
času.
Psychomotorické ciele
- žiaci dokážu správne realizovať hudobné prejavy (vokálne, inštrumentálne, pohybové) a
integrovať ich pri realizácii hudobno-dramatických činností,
- v intonačnej a sluchovej výchove získané zručnosti vedia využiť pri svojich hudobných
činnostiach,
- na primeranej úrovni dokážu využiť nadobudnuté zručnosti pri vyjadrení svojich myšlienok,
pocitov a postojov, a tak prostredníctvom hudby komunikovať s okolitým
svetom.
Kompetencie
Jedným z prioritných zámerov nových vzdelávacích programov je, aby sa výchova a
vzdelávanie realizovalo na základe harmonizovaných učebných osnov vyučovacích
predmetov. Veľmi dôležité a potrebné je dosiahnuť, aby dobre vedená hudobná výchova
participovala na dosiahnutí kľúčových kompetencii žiakov sekundárneho vzdelávania.
Úlohou predmetu je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:
- formoval a rozvíjal emocionálny svet žiakov,
- formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy
k prírode, ku všetkým prejavom života,
- vychovali žiaci hrdí na vlastné kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným
vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,
- vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými
dielami, tancom, filmom, videom a modernými komunikačnými technológiami,
- vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez
nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre, ale aj bez
predsudkov k nim,
- hudobná výchova participuje na rozvíjaní osobnostnej, sociálnej, občianskej,
komunikačnej kompetencie.

Základom obsahu hudobnej výchovy je hudobné umenie, neustály kontakt žiakov so znejúcou
hudbou, podnecujúcou estetický zážitok a prehĺbenie poznatkov a skúseností žiakov
získaných sústavou hudobných činností
Učebné osnovy v sebe zahŕňajú nasledovné okruhy:
  - poslanie ľudovej piesne v živote člověka a spoločnosti, dielo Bélu Bartóka a Zoltána
    Kodálya,
  - ľudové piesne, ľudová hudba, ľudové piesne iných národov,
  - hudba dávnych čias,
  - významné dni, ľudové zvyky, sviatky

Názov predmetu: Hudobná výchova
Rozsah: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Ročník: piaty
Forma štúdia: denné štúdium
Vyučovací jazyk: maďarský


                      254
Mes    Rozvíjajúce ciele a          Okruh           Témy  medzipredmet     Metódy a  Učebné  Počet
iac     kompetencie                               ové vzťahy,  formy      zdroje  hodín
                                            prierezová
                                             téma
9.  Oboznámenie sa s novou      Opakovanie piesní z I. stupňa, Poslanie   Biológia,    Beseda,     Učebni   3
   učebnicu, spoznanie piesne    O správnom           ľudovej    dejepis     imitačná    ca
   podľa melódie a rytmu      spievaní.Hudobné    písmo. piesne             metóda,solmiz
                    Hlasové cvičenia. Ľudová v živote               ácia,
                    pieseň A fargószék nótája   človeka   a         informačno-
                                   spoločnosti          receptívna
                                                   metóda
10.  Ľudová pieseň nového typu.    Ľudová pieseň Erdó, erdó, de Poslanie    Dejepis,literatú Riadený     Učebni   4
   Láska   v ľudovej  piesni.  magas a teteje. Ľud. pies.Esik ľudovej    ra        dialóg,     ca,nahr
   Durová    tónina.  Forma   esó, nagy sár van az úton. Z. piesne             imitačná    ávka
   ABBA. Ľudová pieseň na      Kodály: Háry János. Ľud. v živote               metóda     skladby
   javisku. Vplyv literatúry na   pies. Sej,Nagyabonyban. Hej, človeka    a
   hudbu. Objavenie osudu      besoroztak           spoločnosti
   vojaka v ľud. Hudbe. Túžba
   po domove.
11.  Kompozícia      kánonu.  Ľudová pieseň A jó lovas    Poslanie   Dejepis    Intonačná,    Učebni   4
   Vysvetlenie pojmu verbunk.    katonának. Ľud. pies. Ó, mely  ľudovej           imitačná,     ca,
   Vysvetlenie pojmu rubato.    sok  hal terem...Počúvanie  piesne           riadený      hudobn
   Humor    v hudbe.  Pojem   hudby Z. Kodály - E. Ady:    v živote          rozhovor     é
   a vlastnosti ľud. p. starého   Folszálott a páva. Ľudová p.  človeka   a                 nahrávk
   štýlu. Mužský zbor. Pojem    Széles a Duna. Bárdos Lajos:  spoločnosti                  y
   populárna       pieseň.  Széles a Duna
   Spracovanie ľudovej piesne.

                                    255
12.  Pôvod vianočných zvykov. Vianočné zvyky. Ľudová         Významné  Dejepis,výtvar  Diskusia,imita  Učebni   3
   Pripravujeme sa na Vianoce. pieseň Pásztorok, keljunk fel!   dni, ľudové ná výchova    čná       ca,
   Nácvik vianočných piesní.  Ľud.pieseň Betlehem kis       zvyky,            metóda,improv  Internet
                 falucskában             sviatky           izácia      ,
                                                          hudobn
                                                          é
                                                          nahrávk
                                                          y

1.  Tanečná hudba na svadbe.    Ľudové piesne Nosza legény    Významné          Imtonačná   Učebni    4
   Svadobné piesne zo zbierky   a táncba. Három éjjel, három   dni, ľudové         a imitačná   ca,
   B. Bartóka    z Veľkého  nap.   Ľudové    piesne    zvyky,          metóda,riadené
   Medera. Prispôsobujúci sa   Menyasszony,    vólegény.    sviatky          objavovanie
   rytmus ľudovej piesne, jeho  Hopp ide tisztán. Ľudová                   hudby,improvi
   cvičenie.  Systematizácia  pieseň A csitári hegyek alatt.   Poslanie         zácia,
   vedomostí  a piesní  z I.  Hodnotenie I. polroka        ľudovej          skupinové
   polroka.                              piesne          vyučovanie
                                     v živote
                                     človeka
                                   a spoločnosti
2.  Zmiešaný zbor a jeho hlasy.  Počúvanie hudby Z. Kodály:    Poslanie           Receptívna,imi Učebni    3
   Pojem quodlibet. Znenie    Mátrai képek. Ľudová pieseň   ľudovej            tačná,intonačn ca,
   kánonu. Pojem imitácia.    Elmegyek, elmegyek. Ľudová    piesne              á metóda  hudobn
   Zborová partitúra. Túžba po  pieseň Madárka, madárka.     v živote                   é
   domove.                             človeka   a                nahrávk
                                   spoločnosti                 y
3.  Heslo  Kodálya:  „Legyen Život a dielo Z. Kodálya.      Poslanie           Diskusia,    Učebni   4
   a zene           Ľudová pieseň Kossuth Lajos     ľudovej           imitačná    ca

                                   256
   mindenkié!“Rozvíjanie      táborában. Ľudová pieseň piesne             metóda,
   rytmických     zručností.  Gábor Áron rézágyúja   v živote            improvizácia
   Spomíname na 15. marec.                  človeka   a
   Spievajme presne kánon!                  spoločnosti
   Vplyv ľudovej hudby na
   dielo B. Bartóka.
4.  Pestovanie    a rozvíjanie  Zberateľská činnosť. Ľudová   Poslanie        Riadené     Učebni   4
   hudobného „ materinského     pieseň  Megfogtam   egy  ľudovej         objavovanie   ca,
   jazyka“. Spievajme čisto     szúnyogot. Béla Bartók: Štyri  piesne         hudby,solmizá  hudobn
   a presne! Znenie tóniny mol.   slovenské piesne. Rada pila,  v živote        cia, imitačná  é
   Ako pomáha klavír vyjadriť    rada jedla. Ľudové hudobné   človeka         metóda,     nahrávk
   city v ľudových piesňach.    nástroje.            a spoločnosti      improvizácia,  y
   Rozpoznanie nástrojov podľa
   obrázka a znenia.                        Ľudové
                                   piesne iných
                                   národov
5.  Nástroje ľudového orchestra,   Počúvanie hudby Z. Kodáky:   Poslanie   Dejepis  Riadené     Učebni   4
   ich  znenie.   Vysvetlenie  Kállai kettós. Tinódi Lantos  ľudovej         objavovanie   ca,
   pojmu historická pieseň.     Sebestyén: Eger várának     piesne         hudby,informa  Internet
   Vplyv dejín na hudbu.      summája. Ľudové piesne z 18.  v živote        čno-receptívna  ,
   Prispôsobujúci sa rytmus     stor. Csínom Palkó, Csínom   človeka   a      metóda,     hudobn
   ľudovej    piesne,   jeho  Jankó.Ľudová      pieseň  spoločnosti       improvizácia,  é
   precvičovanie.     Pojem   Kecskeméti      toborzó.              imitačná     nahrávk
   verbunk         a jeho  Kapuvári verbunk.                    metóda,     y
   charakteristika.                                     skupinové
                                               vyučovanie
                                   257
 6.  Rozvíjanie    rytmických Ľudová pieseň Gyere, hékás. Poslanie       Imitačná     Učebni  3
   zručností.  Systematizácia Kto vie viac? Hodnotenie ľudovej         a intonačná   ca
   vedomostí. Súhrn učiva    roka            piesne        metóda,diskusi
                               v živote       a
                               človeka   a
                               spoločnostiHudobná výchova
6. ročník
Názov predmetu: Hudobná výchova
Rozsah: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Ročník: šiesty
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský
Prehľad tematických celkov
1. Funkcia a postavenie ľudových piesní v živote človeka a spoločnosti. (8 hodín)
2. Hudobné prechádzky storočiami – klasicizmus a romanticizmus. (21 hodín)
3. Pamätné dni, ľudové zvyky, slávnosti. (4 hodiny)
                                   258
Mesiac  Rozvíjajúce ciele a kompetencie         Okruh      Téma             Medzipr.  Metódy a formy         Učebné   Počet
                                                    vzťahy,                  zdroje   hodín
                                                    prierezová
                                                    téma
9.    Spevom a počúvaním hudby sa žiaci        Poslanie    Hymna SR           Literatúra,  Riadený dialóg, imitačná  Učebnica,  3
     zoznamujú s hudobnou kultúrou iných       ľudovej     Hymna MR           občianska   metóda           Internet
                             piesne     Hymna EÚ           výchova
     národov - s ich hudobným folklórom,
                             v živote
     hymnou    a  skladbami   významných   človeka     Benjamin Britten: Variációk
     skladateľských osobností.            a spoločnosti  egy Purcell-témára

10.    V spievaných piesňach, inštrumentálnych    Významné    Ľudové piesne, zvyky – Érik  Dejepis,   Riadené   objavovanie  Učebnica,  4
     prejavoch a v počúvaných skladbách žiaci    dni, ľudové   a szőlő            literatúra  hudby,solmizácia,
     získajú   elementárnu   orientáciu  vo  zvyky,     Haragszom az olyan szóra          imitačná     metóda,
                             sviatky     Pravek
     vyjadrovacích prostriedkoch hudby: rozlišujú                                improvizácia
                                     Starovek
     tempo, rytmus, dynamiku, zvukovú farbu,
     melódiu, harmóniu a polyfóniu.
11.   Hudobné skúsenosti dopĺňajú skúsenosťami z   Poslanie    Svet ľud. piesní       Dejepis,   Intonačná   a imitačná  Učebnica,  4
     iných druhov umenia a s poznatkami o      ľudovej     Hudba a umelecké štýly v   výtvarná   metóda,riadené       hudobné
     príslušnej krajine a jej ľuďoch.        piesne     stredoveku    /Gotika,  výchova    objavovanie         nahrávky,
                             v živote    románsky sloh/               hudby,improvizácia,     lexiká
                             človeka     Renesancia                 skupinové vyučovanie
                             a spoločnosti  Hudba iných národov

12.   Dedičstvo hudby minulých epoch sa učia     Dedičstvo    Barok                    Diskusia,imitačná      Učebnica,  3
     chápať ako súčasť ich hudobného života.     hudby      J.S.Bach                  metóda,improvizácia,    hudobné
     Uplatňujú pritom medzipredmetové vzťahy s    minulých    Vianočné piesne, zvyky           ľudové hry - koledy     nahrávky
     výtvarnou výchovou, literatúrou, dejepisom a  epoch      Harangszó;
     občianskou náukou.                       Rossz a Jézus kis csizmája;
                                     Újesztendő, vígságszerző                                        259
1.  Vlastnou diváckou skúsenosťou (priamo     Významné    Novoročné zvyky         Slovenský   Riadené   objavovanie  Učebnica,  3
   alebo z masmédií) získavajú predstavu o    dni, ľudové   Fašiangy            jayzk   a  hudby,solmizácia,      učebnica
                          zvyky,     Menyasszony, vőlegény      literatúra   imitačná     metóda,  dejepisu,
   národopisných  slávnostiach  folklórnych
                          sviatky     Zasadil som tri stromčeky...          improvizácia        kroniky
   súborov, ľudového zvykoslovia a obyčajov.
   Počúvaním sa zoznámia s folkovou hudbou    Ľudové
                          piesne iných
                          národov
2.                         Dedičstvo    Barok, A. Vivaldi               Intonačná   a imitačná  Učebnica,  3
                          hudby      Vivaldi: 4 ročné obdobia –           metóda,riadené       nahrávky
                          minulých    počúvanie hudby                objavovanie
                          epoch    -  Kis pej lovam...
                                                          hudby,improvizácia,
                          klasicizmus
                                                          skupinové vyučovanie
3.                         Významné    Marec 1848 – revolučné     Dejepis,    Riadený dialóg, imitačná  Učebnica,  3
                          dni, ľudové   piesne: Kossuth Lajos azt    maďarský    metóda, ľudové hry
                          zvyky,     írta a levélbe         jazyk   a
                          sviatky     G. F. Händel          literatúra
                                  Veľkonočné sviatky - zvyky
                                  Ma van húsvét napja
4.  Dedičstvo hudby minulých epoch sa učia     Dedičstvo    Klasicizmus           Dejepis,    Diskusia,imitačná      Učebnica,  4
   chápať ako súčasť ich hudobného života.    hudby      J. Haydn            výtvarná    metóda,improvizácia,    internet,
   Uplatňujú pritom medzipredmetové vzťahy s   minulých    Joseph   Haydn:  Üstdob  výchova    tanec            nahrávky
   výtvarnou výchovou, literatúrou, dejepisom a  epoch    -  szimfónia
   občianskou náukou.               klasicizmus   W. A. Mozart: Čarovná
                                  flauta
                                  A-dúr     zongoraszonáta
                                  (Török induló)

5.                         Významné    L.v. Beethowen         Triednická                 Učebnica,  3
                          dni, ľudové   Ludwig van Beethoven: V.    hodina
                          zvyky,     szimfónia (I. tétel)
                          sviatky
                                  Deň matiek
                                  Turíce –   ľud  tradície


                                      260
                                     A pünkösdnek jeles napján
6.     V spievaných piesňach, inštrumentálnych            Počúvanie hudby              Riadený dialóg, imitačná  Učebnica,  3
      prejavoch a v počúvaných skladbách žiaci            Erkel Ferenc: Meghalt a          metóda           internet
      získajú  elementárnu   orientáciu   vo         cselsztövő
      vyjadrovacích prostriedkoch hudby: rozlišujú         B. Britten
      tempo, rytmus, dynamiku, zvukovú farbu,            Symfonický orchester
      melódiu, harmóniu a polyfóniu.                OpakovanieHudobná výchova
7. ročník
Názov predmetu: Hudobná výchova
Rozsah: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Ročník: siedmy
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský

Prehľad tematických celkov
1. Ľudové piesne, folkór (8 hodín)
2. Maďarská umelá hudba (historický spev)
  Hudba dávnych čias - barok, klasicizmus, a romanticizmus (22 hodín)
3. Pamätné dni, ľudové tradície, slávnosti. (3 hodiny)

Mesiac   Rozvíjajúce      ciele     a Okruh       Téma             Medzipredmetové Metódy a formy           Učebné   Počet
      kompetencie                                      vzťahy,                      zdroje   hodín
                                                 prierezová téma
9.     Spevom a počúvaním hudby sa žiaci   Poslanie     Hymna SR, MR, EÚ       Literatúra,  občianska  Riadený    dialóg,  Učebnica,  3
      zoznamujú s ľudovou hudobnou      ľudovej piesne  Gerencséri utca       výchova          imitačná metóda     Internet
                          v živote     Ľudové hudobné nástroje
      kultúrou - s hudobnými nástrojmi,
                          človeka


                                        261
   hymnou a skladbami významných       a spoločnosti
   skladateľských osobností.
10.  Hudobné    skúsenosti   dopĺňajú  Významné dni,   Maď. Hudba v praveku,      Dejepis, literatúra    Riadené objavovanie    Učebnica,  4
    skúsenosťami z iných druhov       ľudové zvyky,   staroveku, stredoveku                   hudby,solmizácia,
    umenia a s poznatkami o príslušnej    sviatky      Verbunk                          imitačná    metóda,
                                 Renesancia – hist.spev
    krajine a jej ľuďoch.                                                improvizácia
11.  V     spievaných     piesňach,  Poslanie     Počúvanie hudby- barok     Dejepis,    výtvarná  Intonačná  a imitačná  Učebnica,  4
   inštrumentálnych prejavoch a v      ľudovej piesne  Hudba za kurucovských čias   výchova          metóda,riadené      hudobné
   počúvaných skladbách žiaci získajú    v živote     Händel, Vivaldi                      objavovanie        nahrávky,
   elementárnu     orientáciu    vo  človeka                                   hudby,improvizácia,    lexiká
   vyjadrovacích prostriedkoch hudby:    a spoločnosti                                skupinové vyučovanie
   rozlišujú tempo, rytmus, dynamiku,
   zvukovú farbu, melódiu, harmóniu a
   polyfóniu.
12.                       Dedičstvo     Advent                          Diskusia,imitačná     Učebnica,  3
                        hudby       Vianočnô koledy                      metóda,improvizácia,   hudobné
                        minulých     klasicizmus                                     nahrávky
                        epoch
1.                       Významné dni,   Traja králi –tradície      Slovenský   jayzk  a  Riadené objavovanie    Učebnica,  3
                        ľudové zvyky,   W. A. Mozart : Malá nočná    literatúra        hudby,solmizácia,     učebnica
                        sviatky      hudba-počúvanie                      imitačná    metóda,  dejepisu,
                                 L. v. beethowen: IX. symfónia               improvizácia       kroniky
                        Ľudové piesne                                ľudové hry - koledy
                        iných národov
2.  Hudobné    skúsenosti   dopĺňajú  Dedičstvo     Klasicizmus –mad. hudbe                  Intonačná  a imitačná  Učebnica,  3
                        hudby       Romanticizmus                       metóda,riadené      nahrávky
   skúsenosťami z iných druhov umenia
                        minulých     F. Schubert: Pstruh                    objavovanie
   a s poznatkami o príslušnej krajine a   epoch     -  F. Chopin
                                                              hudby,improvizácia,
                        klasicizmus
   jej ľuďoch.                                                      skupinové vyučovanie
3.                       Významné dni,   Zöld erdőben, zöld mezőben,…  Dejepis,   maďarský  Riadený     dialóg,  Učebnica,  3
                        ľudové zvyky,   La Marseillaise         jazyk a literatúra    imitačná    metóda,
                        sviatky      Marec 1848 – revolučné piesne               ľudové hry
                                 G. F. Händel

                                       262
4.    Vlastnou diváckou skúsenosťou      Dedičstvo     Veľkonočné tradície     Dejepis,   výtvarná  Diskusia,imitačná    Učebnica,  3
     (priamo alebo z masmédií) získavajú   hudby       Befordultam a konyhára...  výchova         metóda,improvizácia,   internet,
     predstavu   o   národopisných   minulých     Erkel F. – Hunyadi László              tanec          nahrávky
     slávnostiach folklórnych súborov,    epoch     -
     ľudového zvykoslovia a obyčajov.    klasicizmus
     Počúvaním sa zoznámia s folkovou
     hudbou

5.    Dedičstvo hudby minulých epoch sa    Významné dni,                 Triednická hodina                Učebnica,  4
     učia chápať ako súčasť ich       ľudové zvyky,   Liszt Ferenc
     hudobného života. Uplatňujú pritom   sviatky      Turíce – ľud tradície
     medzipredmetové vzťahy s výtvarnou            G. Verdi: Nabucco, Aida
     výchovou, literatúrou, dejepisom a
     občianskou náukou.
6.    V    spievaných     piesňach,           Bedrich Smetana: Moldva               Riadený    dialóg,  Učebnica,  2
     inštrumentálnych prejavoch a v              Opakovanie                     imitačná metóda     internet
     počúvaných skladbách žiaci získajú
     elementárnu    orientáciu   vo
     vyjadrovacích prostriedkoch hudby.
Hudobná výchova
8. ročník
Názov predmetu: Hudobná výchova
Rozsah: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Ročník: ôsmy
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský


                                        263
Prehľad tematických celkov
1. Ľudové piesne, ľudová hudba (10 hodín)
2. Hudobné prechádzky storočiami - starovek, stredovek, renesancia, barok a klasicizmus (10 hodín)
3. Hudba 20. storočia (10 hodín)
4. Pamätné dni, ľudové tradície, slávnosti. (3 hodiny)

Mesiac   Ciele                                               Téma        Počet
                                                                hodín
9.     Spevom a počúvaním hudby sa žiaci zoznamujú s hudobnou kultúrou iných národov - s ich hudobným
                                              Folklórne         skupiny, 3
      folklórom, hymnou a skladbami významných skladateľských osobností.       spevácke        zbory na
                                              Slovensku
                                              Ősszel érik babám,…
10.     Hudobné skúsenosti dopĺňajú skúsenosťami z iných druhov umenia a s poznatkami o Starovek              4
      príslušnej krajine a jej ľuďoch.                        Csillagok, csillagok,...
                                              Stredovek – um. Štýly
11     Hudobné skúsenosti dopĺňajú skúsenosťami z iných druhov umenia a s poznatkami o Renesancia             4
      príslušnej krajine a jej ľuďoch.                         Barok
                                              Klasicizmus
12.    Dedičstvo hudby minulých epoch sa učia chápať ako súčasť ich hudobného života. P.       I.  Čajkovskij: 3
      Uplatňujú pritom medzipredmetové vzťahy s výtvarnou výchovou, literatúrou, dejepisom a Luskáčik
      občianskou náukou.                                   Romantika v svetovej
                                                 hudbe
                                                 Muszorgszkij: Obrázky
                                                 z výstavy -     Egy
                                                 kiállítás képei
1.     . Žiaci poznávajú operu ako komplexné hudobno-dramatické dielo. Na vybraných B. Smetana: Predana 3
      ukážkach operných scén dokážu sluchom rozlíšiť recitatív, áriu a zbor.         nevesta
      Uvedomia si, že opera je dielo, v ktorom sa stretávajú požiadavky hudby s požiadavkami Zvyky súvisiace so
                                                 svadbou- folklór
      divadla.
                                                 Erkel F.: Bánk bán


                                    264
2.                                              Dankó Pista – maď. 3
                                               um. piesne
                                               Egressy Béni: Szózat

3.                                              Operety: Lehár F., 3
                                               Kálmán I.
                                               Počúvanie hudby –
                                               známe operety
4.                                              Impressionizmus  4
                                               C. Debussy: La mer
                                               M. Ravel: Bolero
5  V spievaných piesňach, inštrumentálnych prejavoch a v počúvaných skladbách žiaci    Folklorizmus: Bartók, 3
   získajú elementárnu orientáciu vo vyjadrovacích prostriedkoch hudby: rozlišujú tempo,  Kodály
   rytmus, dynamiku, zvukovú farbu, melódiu, harmóniu a polyfóniu.             E. Suchoň
6.  Žiaci si uvedomujú hudbu v súvislosti so spoločenským rozvojom, novými myšlienkovými  Jazzova hudba     3
   prúdmi. Poznávajú, ako spoločenské premeny podnietili novú tematiku i hľadanie     Ella Fitzgerald
   tvorivých ciest. Uvedomujú si "medzinárodný jazyk hudby".                Hudba 20. storočia
                              265
20 Výtvarná výchova


20.1 Cieľom predmetu
je prostredníctvom autentických skúseností získaných z výtvarných činností rozvíjať
manuálne zručnosti, duševné spôsobilosti, vedomosti a postoje.
Duševný rozvoj     - umožniť žiakovi rozvíjať fantáziu, tvorivo sa realizovať -
prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne
uplatniteľných princípoch
Vyjadrovacie schopnosti- zvyšovať uvedomelosť vyjadrovania sa (gramotnosť) a
cieľavedomosť práce s jazykom vizuálnych médií
Vlastný názor - formovať žiaka smerom k vytváraniu si názorov a hodnotových kritérií; -
poznávať kultúrne hodnoty a umenie;
- poznať tradíciu a aktuálne vnímať problematiku vyjadrovania sveta umením a vizuálnou
kultúrou
Integrita poznávania - zvýšiť integritu procesu, - podporiť medzipredmetové väzby
Kompetencie výtvarnej výchovy po stránke obsahovej:        duševné / mentálne obsahy
(archetypy, prežívanie)
 Prostredníctvom výtvarného vyjadrovania žiak realizuje, vyjadruje základné antropologické
koncepty ( zážitok časopriestoru, kategórie estetického prežívania, identity).
Kompetencie    výtvarnej   výchovy    po   stránke   formálnej:  gramotnosť
 Žiak mentálne, formálne a materiálne spracováva symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho
predstavy, fantazijné koncepty alebo sa odvolávajú na vonkajšie skutočnosti (ako svet
vyzerá). Vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení predstavujú jazykový systém a ich
znalosť – gramotnosť.
 Činnosť na predmete (proces vytvárania) postupuje od zmyslov a emócií k rozumovým
operáciám a opäť k zmyslom, emóciám a rozumovým operáciám vo výtvarných činnostiach.
Výtvarná výchova má jedinečnú možnosť zaradiť do edukačného procesu chýbajúce
ťažiskové oblasti súčasnej vizuálnej kultúry: film, video, fotografiu, architektúru, dizajn a
elektronickú tvorbu obrazu.

Výtvarná výchova
5. ročník
Názov predmetu: Výtvarná výchova
Rozsah: 1 hodina týždenne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Ročník: piaty
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský
                      266
   Rozvíjajúce ciele    Okruh     Témy                 medzipred  Metódy a formy      Učebné  Počet
Mes                                        metové                 zdroje  hodín
iac                                        vzťahy,
                                         Prierezová
                                         téma
9.   Rozvíjať estetické   Zobrazovacie  Ovocie- prírodné formy a štruktúra        lavírovaná kresba         1
   vnímanie   farieb,  činnosti    Ročné obdobia                   kombinovaná technika        1

   vystihovať   farby         Dekoratívne obrazy z prírodných          s rezervami
                                                                 1
   jesennej prírody.    Úžitkové    materiálov                    prírodná koláž
   Krása     farieb  práce
   a tvarov prírody

            Výtvarná       Poznávanie a porovnávanie druhov,         fotodokumentácia          1
10.  Výtvarné     kultúra       žánrov výtvarného umenia             maľba
   vyjadrenie                                                         2
            Zobrazovacie     Jesenná príroda                  požitie línie, grafika
   skutočnosti    činnosti       Strom                       materiálová technika        1
            Úžitková       Mozaika z kameňa, z mušle
            tvorba
   Využívať výrazovú výtvarné čin.    Konštruktivizmus a kinetizmus           fotodokumentácia,
11.  a zobrazovaciu  inšpirované     Viktor Vasarely – umenie optického        kombinované techniky        2

   funkciu farby na dejinami       klamu                       koláž  z priesvitného
   vyjadrenie    umenia        Lastúry, ryby. Dotváranie morského        papiera              2
   predstavy     úžitková       prostredia                    kolorovaná kresba
   a fantázie    tvorba        Logo, ex libris
            podnety
                                  267
            dizajnu
   Rozvíjanie    Výtvarné čin.    Pohyb lopty, predmetu, písmena.
12.  tvorivosti   a           Vyjadrenie pohybu  posúvaním          kresba, šablón           1
   fantázie       Výtvarná   šablóny                 internet, časopisy
              kultúra   Byt a jeho vkusné usporiadanie     dekorácie   z rôzneho   2

              Úž. tv.                       materiálu
                    Vianočné bytové dekorácie
   Výtvarne vnímať    Zobr. čin.  Hry s farbou – hľadanie výrazových   Striekanie,    fŕkanie,  1
1.  a vyjadrovať     Foto     možností farby.             odtláčanie, zapúšťanie
                                                       2
   symetrické tvary          Základy práce s fotoaparátom      Hry      s ostrosťou
   a farebnosť podľa         Montáž z obrázkov            a neostrosťou
   skutočnosti                                fotografie
   Chápať princípy a   Úžitkové   Priestorové kompozície z kartónu a   maľovanie a dekorácia s   2
2.  zmysel        práce    origami.                papierom
                                                       1
   dekoratívnej tvorby  Výtvarná   Architektúra a úžitkové umenie
   vo      vzťahu  kultúra
   k úžitkovému
   predmetu.
   Využívanie      Úžitkové   Modelovanie úžitkových predmetov    modelovanie
3.  možnosti       práce    Nápady a rady – Veľkonočné       z plastelíny, z hliny    2
                                                       1
   modelovanej            dekoratívne prvky
   hmoty               Zvieratá v prírode                          1
              Zobr. čin.                      kresba pastelom
   Rozvíjať tvorivosť Úžitkové    Qiling – reliéf na tému jar       strihanie a lepenie
4.  a fantáziu pri práci, práce    Tapeta-dvojfarebné     kompozície  skupinová      práca,  2

   vzájomný    vzťah        s posunom                kombinovaná technika
                                                       1
   a rozmiestnenie    Zobr. čin.  Galéria zaujímavých postavičiek -    grafika, maľba, koláž
   figúr a prvkov.          vynálezcovia, čarodejky, strašidlá                  1
              Výtvarná   Ilustračná tvorba a jej rôzne druhy
              kultúra                                 268
   Poznávať       Podnety z lit.  Ilustrácia k literárnemu textu       maľba,    kolorovaná  1
5.  a využívať farby na  Úžitkové     Geometrické tvary             kresba           1
                                                         2
   vyjadrenie fantázie  práce                            koláž z textilu. lepenie
   pri maľbe       Zobr.čin.    Kruh, farebný kruh , mandala        strihanie
                                            maľba

   Rozvíjať  zmysel Úžitkové       Plastika – kombinácia      textilu  lepenie, strihanie
6.  pre  organizáciu práce        a umelej hmoty               skupinová práca      1

   plochy
                                   269
Výtvarná výchova /
6. ročník
Názov predmetu: Výtvarná výchova
Rozsah: 1 hodina týždenne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Ročník: šiesty
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský


Mesiac  Rozvíjajúce ciele  Okruh       Témy                 Predmet,     Metódy a formy       Učebné  Počet
                                            medzipredmetové               zdroje  hodín
                                            vzťahy,
                                            Prierezová téma
9.    Rozvíjanie     Zobrazovacie    Najkrajší letný zážitok                 kombinovaná             1
     realistického    činnosti                                  technika s rezervami
     zobrazovania.             Prírodné formy – zeleniny
                                                     kresba  ,  forma   z      1
                                                     bodov
               Výtvarná kultúra  Staroveké umenie
                                                                       1
               Zobrazovacie    Zábery zo Staroveku                   maľba                1
10.              činnosti
     Výtvarné
     vyjadrenie     Úžitkové práce   Dekoračné   motívy   na  sklo           použitie farby na sklo       2
     skutočnosti              a keramiku

               Zobrazovacie    Farebné riešenie nepravidelných             kombinovaná
               činnosti      plôch                          technika              1               Štúdie       Minerály                        kresba               1


                                        270
11.
   Podnety        Výtvarná kultúra  Stredoveké umenie          požitie    rôznych  3
   výtvarného umenia            Mozaika               materiálov

12.  Rozvíjanie vlastnej           Zvieratá               grafika         1
   originality      Zobrazovacie
              činnosti      Farebná minimalizácia, modrá –    maľba a tlač       1
                        čierna krajina

              Úžitkové umenie  Vianočné ozdoby           materiálová technika   1
1.  Výtvarné       Zobrazovacie    Zimná zasnežená krajina       maľba          1
   vyjadrenie      činnosti
   skutočnosti      Úžitková tvorba  Štruktúry – sklenené flaše plnené  materiálová technika
                        prírodninami                         2
                                          skupinová práca
                        Tapetovanie
2.             Výtvarná kultúra  Pop art                            1
   Využívanie farby
   na    vyjadrenie           Dekorácia úžitkových predmetov    materiálová technika   1
   fantázie
              Zobrazovacie    Literárny   príbeh   –výtvarné  kombinovaná
              činnosti      vyjadrenie prečítaného textu     technika         1
3.  Vystihnutie      Zobrazovacia    Jarná príroda            vitráž          2
   realistickej     činnosť
   farebnosti                Jednoduché bytové dekorácie     prírodné materiály    2
              Úžitková tvorba
4.  Rozvíjanie      Úžitková tvorba  Veľkonočné dekorácie         materiálová technika   1
   tvorivosti   pri
   vytváraní       Zobrazovacie    Prírodné a umelé formy        frotáž          1
   kontrastu       činnosti
                        Zábery z kozmu            kresba pastelom     1

                        Sen                 maľba          1
5.             Výtvarná kultúra  Dizajn                            2

                                       271
     Rozvíjať  zmysel
     pre  organizáciu            Reliéfne riešenie plochy              Tvarovanie a lepenie       2
     plochy                                            pásikov
6.                Úžitkové práce   Variácie                      Práca s korálkami        1
Výtvarná výchova
7. ročník
Názov predmetu: Výtvarná výchova
Rozsah: 1 hodina týždenne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Ročník: siedmy
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský


Mesiac  Rozvíjajúce ciele   Okruh       Témy               Predmet,     Metódy a formy     Učebné  Počet
                                           medzipredmetové              zdroje  hodín
                                           vzťahy,
                                           Prierezová téma
9.    Rozvíjanie       Zobrazovacie    Pohyb postavy v priestore     Biológia     obrys     postavy      2
     predstavivosti pri   činnosti                                použitím šablóny
     vyjadrení situácie s           Zážitková maľba
     figúrami                                           kombinovaná           1
                                                    technika
                 Výtvarná kultúra  Novoveké umenie          Dejepis
                                                                     1
                 Zobrazovacie    Rozmanité pohyby zvierat     Biológia     grafika             1
10.               činnosti


                                        272
   Poznávanie
   vlastností rôznych  Úžitkové práce   Spájanie rôznych    predmetov
   predmetov,               z rozličného materiálu - asambláž           asambláž        2
   tvorenie
   netradičných     Výtvarná kultúra  Renesančné umenie           Maďarský jazyk
   foriem                                                        1

              Zobrazovacie    Ilustračná tvorba: rozprávkové             kombinovaná      1
11.            činnosti      bytosti                        technika
   Rozvíjanie               Portrét – presné vyjadrenie ľudskej  Biológia                2
   tvorivosti               hlavy                         grafika
                       Plastika z rúrok                               1
12.  Využitie                                            kombinovaná      2
   základných prvkov            Poriadok a chaos, usporadúvanie            technika s rezervami
   výtvarného      Zobrazovacie    prvkov v kompozícii
   vyjadrenia      činnosti

                                                              1
              Úžitkové umenie  Vianočné ozdoby                    materiálová technika
1.  Zobrazovanie     Zobrazovacie    Priestory               Geometria    kreslenie       2
   videného sveta    činnosti
                       Kontrast plôch, farieb, predmetov           maľba
              Úžitkové práce
                       Dekoračné predmety z plastu              skupinová práca    1
2.             Výtvarná kultúra  Písmeno, jeho komunikatívne                          1
   Uplatňovanie              a estetické funkcie
   základného                                           Skupinová práca    2
   princípu farebnej                                       Domaľovaná koláž
   harmónie       Zobrazovacie    Plagát                Enviromentálna  Využitie písma
              činnosti                         výchova

3.  Využitie podnetov  Výtvarná kultúra  Dada, neodada                                 2
   výtvarného umenia
              Zobrazovacie    Vyjadrenie        fyzických           kombinovaná      2

                                      273
                  činnosti      a psychických stavov       Protidrogová výchova  technika s rezervami
4.     Rozvíjanie       Úžitková tvorba  Jarné bytové dekorácie                  materiálová technika   1
      estetického vkusu
                           Vyšívanie                                     2
                  Zobrazovacia
                  činnosť      Naša dedina            Ekologická výchova   maľba          15.                 Výtvarná kultúra  Dizajn              Estetická výchova                2
      Využitie   dizajnu  Úžitková tvorba  Návrh úžitkového predmetu                materiálová technika
      a fotografie               Fotografická reportáž                               2

6.     Rozvíjanie       Úžitkové práce   Monotypia                                     3
      estetického cítenia            Pohľadnice                        materiálová technika
                           Reliéf z papiera                     koláž, maľbaVýtvarná výchova
8. ročník
Názov predmetu: Výtvarná výchova
Rozsah: 1 hodina týždenne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Ročník: ôsmy
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský


Mesiac    Ciele                         Téma                                  Počet
                                                                      hodín
september                              Zobrazovacia činnosť: Ilustrácia literárného textu – kresba uhľom    2
       Rozvoj fantázie, predstavivosti.


                                         274
                          Prírodné formy z bodov, kresba perom s dotváranou škvrnou
      Uplatňovanie    skúsenosti   pri Úžitkové práce:
      dekoratívnom riešení v materiály.    Maľovanie na sklo – využívanie techniky vitráž
                                                               1
október                       Výtvarná kultúra:                             1
                          Miesto umenia v živote človeka
      Experimentovanie .            Zobrazovacia činnosť:                           1
                          Hra s rozlievanou škvrnou, kolorovaná kresba

                          Úžitkové práce:                              2
                          Textil a plast- korálky na žehlenie, textil
november                      Zobrazovacie činnosti: Odtlačky listov, dokreslené figuratívnym motívom 2
                          – voskové pastelky a maľba
      Využitie línie pri vytváraní zaujímavých Biologická forma mikroštruktúry – kombinovaná technika
      motívov na základe poznania a fantázie.
                          Úžitkové práce:                              2
                          Figuratívne , dekoratívne symetrické formy - montáž a posunovanie papiera

                          Modelovanie z plastelíny
december                      Zobrazovacie činnosti:                          1
                          Zvieratá v divočine – grafika
      Rozvíjanie predstavivosti.
                          Úžitkové práce:                              2
                          Netradičné formy vianočnej výzdoby bytového priestoru
január                       Výtvarná kultúra:                             1
      Rozvíjanie estetického vkusu.      Odevná kultúra a životný štýl mladého človeka.
                          Úžitkové práce:                              1
                          Voľný návrh na potlač šatovky. - maľba na textil , príp. textilná koláž
                          Zobrazovacie práce:
                          Frotáž prírodnín a textilu                        1
február                       Zobrazovacie činnosti:                          2
                          Voľné dotvorenie kompozície- využitie geometrických, dekoratívnych a

                                 275
    Rozvíjanie fantázie, vlastnej originality.  fantastických prvkov

                           Čo vidím z okna – trojvrstvová maľba                    1

                          Úžitkové práce:
                          Plastika z papiera – objekt z kartónovej rúrky ,škatuľky
marec                       Výtvarná kultúra:                              1
                          Ochrana a tvorba životného prostredia z estetických a ekologických hľadísk
    Poznávať a využívať farby na vyjadrenie Zobrazovacie činnosti:                             1
    fantázie a skutočnosti pri maľbe a kresbe. Ochrana životného prostredia – kresba

                           Úžitkové práce:                              2
                           Mandala - mozaika dotvorená maľbou, kresbou
apríl                        Úžitkové práce:                              1
                           Dekoratívne obrazy – špagát, koreniny
    Rozvoj fantázie a odpútanie sa od                                            3
    stereotypov.              Zobrazovacie činnosti:
                        Vytvorenie kompozície z vybraných predložených predmetov - svetelné,
                        priestorové vzťahy - grafika
                        Využitie farebnosti um. diela pri vytváraní novej obrazovej kompozície –
                        kombinovaná technika
máj                       Úžitkové práce:                                 3
                        Maľovanie na drevo
    Rozvíjať   zmysel    pre priestor Vytvorenie historickej budovy, architektonického komplexu – papier, plasty
    a architektonické riešenia .      Zobrazovacie činnosti:                             1
                        Figuratívne,dekoratívne symetrické formy
jún   Experimentovanie            Úžitkové práce:                                 1
                        Náhrdelníky, pozdravenky na rôzne príležitosti – farebný papier, niť, ihla,
                                 276
Výtvarná výchova/
9. ročník
Názov predmetu: Výtvarná výchova
Rozsah: 1 hodina týždenne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie
Ročník: deviaty
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský
Mesiac   Ciele                    Téma                                     Počet
                                                                   hodín
september                        Zobrazovacie činnosti: Najkrajší letný zážitok                2
      Rozvíjanie realistického zobrazovania.    Práca v jesennej záhrade
                                                                   1
                             Úžitkové práce: Mozaika

október                         Zobrazovacie činnosti: Podmorský svet – vlastný vymyslený príbeh, kresba   2
                             Výtvarná kultúra: Maliarstvo, rôzne spôsoby vyjadrenia skutočnosti      1
      Rozvoj   predstavivosti,    fantázie
                             Úžitkové práce: Tajné písmo – grafické znaky na základe vlastnej fantázie
      a konštrukčných schopností.                                                1
november                         Zobrazovacie činnosti:                            2
                             Prírodná krajina, skupina stromov – výtvarné vyjadrenie skutočnosti, maľba
      Rozvíjanie estetického cítenia.       Stromy na jeseň – odkrývacia technika                    2


                                   277
                            Úžitkové práce:
                            Farebná minimalizácia – modrá – čierna krajina, maľba a tlač
                            Štruktúry – pozorovanie prírodných štruktúr, sklenené flaše plnené
                            prírodninami
december                        Zobrazovacie techniky: Sídlisko- stavba a vnútorné členenie objektu, 2
      Rozvíjanie vlastnej originality.       grafika
                            Vianoce- techniky tlače                       1
                            Úžitkové práce: Vianočné ozdoby - používanie rôznorodých materiálov

január                         Zobrazovacie činnosti: Perspektívne javy: lineárna perspektíva – zastavaná 1
      Rozvíjať estetické vnímanie farieb.     ulica, uhlíková krieda

                            Úžitkové práce: Reklamné pútače - papier                 2
                            Tapetovanie – skupinová práca,február                      Zobr. činnosti: Literárny príbeh- výtvarné vyjadrenie prečítaného textu, 1
      Využívanie farby na vyjadrenie fantázie kombinovaná technika
      pri maľbe postáv.            Úžitkové práce:                             1
                          Klobúky na fašiang – lepenie, strihanie, maľovanie            1
                            Výtvarná kultúra: Maľba
marec                          Zobrazovacie činnosti: Jarná príroda – kresba, návrh           1
                            Výtvarná kultúra: Voľná grafika
      Vystihnutie realistickej farebnosti.                                        1
                            Úžitkové práce:                            2
                            Modelovanie z plastelíny – figúrky predmety
                            Maľba na kameň – jednoduché bytové dekorácie
apríl   Rozvíjať   tvorivosť   pri   vytváraní Úžitkové práce: Kompozícia písma a znakov na ploche – dopravné značky 2


                                  278
   kontrastu.               v priestore, kresba
                       Tajné písmo –grafické znaky, tuš                    2

                         Zobrazovacie činnosti: Zábery z kozmu – harmónia farieb
                         Zátišie - maľba
máj                       Výtvarná kultúra:                         2
                         Maľovanie na drevo
                         Úžitkové práce:                          1
   Rozvíjanie fantázie, vlastnej originality. Reliéfne riešenie plochy - tvarovanie a lepenie pásikov
                         Zobrazovacie činnosti:                       1
                         Predmety hranatých a valcových tvarov – grafika
jún  Rozvíjať tvorivosť a grafické predstavy, Zobrazovacia činnosť: Zvieratá- stavba objektu, grafika Dom a moje  1
   vyvážená kompozícia.            miesto v ňom –tvarové a priestorové vzťahy, kresba pastelom
                             279
Zdravie a pohyb

21 PREDMET ●TELESNÁ VÝCHOVA

5-9. ročník sekundárneho štúdia ISCED 2


21.1 Ciele učebného predmetu 21.1.1 1. Charakteristika vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických,
fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a
osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen
počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie
voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností a návykov.


 21.1.2 2. Ciele vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť
žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si,
zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú
gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom
vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej
aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne
potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej
starostlivosti o vlastné zdravie.
Špecifické ciele predmetu sú vyjadrené pomocou nasledovných kľúčových a predmetových
kompetencií:
 21.1.3 3. Obsah

Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý
tvoria základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení,
správnej životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej
hodnotení a pohybové prostriedky. V predmete telesná a športová výchova sú rozdelené do
štyroch modulov.                        280
1. Zdravie a jeho poruchy
2. Zdravý životný štýl
3. Zdatnosť a pohybová výkonnosť
4. Športové činnosti pohybového režimu
21.2 PREHĽAD TEMATICKÝCH CELKOV

A. Základné tematické celky

B. Výberové tematické celky

Poznatky z telesnej výchovy a športu
Všeobecná gymnastika
Atletika
Základy gymnastických športov
Športové hry
Plávanie
Sezónne činnosti
Povinný výberový tematický celok
Testovanie

Netradičné pohybové aktivity, menej známe pohybové a športové hry
Cvičenie v posilňovni
Aerobik
Florbal
Badminton
S P O L U 66 hodínTermíny testavania všeobecnej pohybovej výkonnosti:
1. 5. rocník ZŠ - zaciatok školského roku (vstupné testovanie)
2. 5. rocník ZŠ - koniec školského roka
3. 6. rocník ZŠ - koniec školského roka
4. 7. rocník ZŠ - koniec školského roka
5. 8. rocník ZŠ - koniec školského roka
6. 9. rocník ZŠ - koniec školského roka, výstupný test

Tematické celky a ich časová dotácia pre 5.- 9. ročník

                           Chlapci    Dievčatá

Poznatky z telesnej výchovy a športu         priebežne   priebežne

Všeobecná gymnastika                 priebežne   priebežne

Atletika                       13       13


                         281
Základy gymnastických športov            13      15

Športové hry                     24      22

Sezónne činnosti – lyžiarsky výcvik         áno     áno

Povinný výberový tematický celok – bedminton     13      13
florbal

Testovanie                      3      3

SPOLU hodín                     66      66
Hodnotenie vykonajte pomocou tabuliek modifikovaných podľa MORAVCA et al.
(1996, 1990), kde nájdete aj popis testov: TESTY              Chlapci                Dievčatá
          A       B       C      A      B    C

1. Člnkový    26       21       16     28      23   18
beh 10 x 5
m (s)
2. Skok do    135      185      235     110     150  190
diaľky   z
miesta (cm)
3. Ľah – sed   28       39       50     20      31   40
(počet za 30
sekúnd)
4.a) Beh za   1580      2210      2840    1310     1830  2350
12  minút
(m)
4.b)       44       61       78     24      33   42
Člnkový
vytrvalostn
ý beh
(počet 20 m
úsekov)
– test je
alternatívou
testu behu
za 12 minút
5. Výdrţ v    22       30       38     9      13   17
zhybe
(sekúnd)


                        282
   Počet hodín týždenne: 2
   Počet hodín ročne: 66

       Tematický                                       Formy a metódy
M   PH               Téma           Obsahový štandard      PT/ MV                Výkonový štandard
        celok                                          práce
                                             OŽ  Z,  rozprávanie,      Žiak sa vie správať tak, aby
                           Správanie sa na hodinách Tv - OSR, ETV,    diskusia, inscenačná  nedošlo k ohrozeniu zdravia (aj
                           dodržiavanie bezpečnosti, hygiény, PRD,    metóda,        iných osôb), dodržiava hygiénu
              Úvodná hodina       cvičebný úbor .          LP     demonštračná m.    a čistotu oúboru, vie sa správne
      Organizácia                                       Individuálne,     obliecť na športovanie.
              Poradové a organizačné Význam testovania – Eurofit
    1  Testovanie               Skok do diaľky z miesta             v dvojiciach.     Zmerať : - ľah – sed
              cvičenia.
                                                              - člnkový beh
                                                              - výdrţ v zhybe
                                                              Zmerať : - skok do diaľky z miesta
                                                              - vytrvalostný beh

                                              OŽZ   Pomocou hier.     Osvojiť si techniku behu,
                           Zákl. pravidlá atletických súťaží.  SJL               opakované úseky 100 – 150m
IX.                                                 Skupinové       Upevňovať správne beţecké
    6  Atletika     Technika behu
                           Štarty                OSR   a individuálne hry.  náviky pohybovými beţeckými
              Skok do d iaľky                                        hrami
                           Základy odbornej erminológie                     - štarty – nízky, polovysoký
                                                  Individuálna forma.  Osvojiť si skok do diaľky ,odraz
              Vytrvalostný beh     atletiky
                                                              Osvojiť si : - vytrvalostný beh
              Vytrvalostný beh     Skok do diaľky skrčmo                        s indivd. tempom, zmerať tepovú
                           z krátkeho rozbehu                          frekvenciu
                                                              Osvojiť si - neprerušovaný beh
                           Základná charakteristika                       v teréne do 10 min ,beh na 800 m
                           techniky vytr. behu                         CH – beh na 1000 m

                           Klus a rýchly beh                                       283
                                      OSR     Hry v dvojiciach.     Osvojiť si držanie rakety
                    Základné herné činnosti                          - prihrávky v dvojiciach
             Bedminton  jednotlivca.            ENV                  - podanie
                    Pravidlá bedmintonu                            Zvládnuť hru dvojic
                    Základná terminológia
     Povinný výb.
   4  tematický
     celok
X.                   Základné herné činnosti       MUV     Skupinová      a   Osvojiť si držanie rakety
     Povinný výb.  Florbal   jednotlivca.                  individuálna forma.    - prihrávky v dvojiciach
   3  tematický                                               -činnosť brankára
     celok            Pravidlá florbalu

                                            Individuálna       Osvojiť si ľah vznesmo, stojka na
     Základy     Športová   Statické cvičebné tvary polohy   OŽZ     a vdvojiciach.      lopatkách,
     gymnastických  Gmnastika                    SJL                  hlave, variácie sedov s prednoţením,
     športov           Zásady organizácie               Skupinová forma.     s roznoţením
   1
                    a bezpečnosti pri cvičení
                    Dynamické cvičebné tvary (polohy)  MUV, ETV,  Individuálna   forma,  Precvičiť prevaly kotuľ vpred, vzad,
     Základy     Športová   Dynamické cvičebné tvary      NBV     v dvojiciach.       stojka na rukách s oporou vo väzbách
     gymnastických  Gymnastika  (polohy) Prostná zostava      HUV, MAT,               Osvojiť si vis vznesmo, strmhlav,
     športov           Základné polohy a cvičebné                        opakované zhyby, zoskoky
XI.  1
                    tvary na hrazde .                             CH- Osvojiť si kmitanie vo vise
                    CH - Základné polohy
                    a cvičebné tvary na hrazde
                               284
                                    MUV, ETV,  Individuálna  forma,  Osvojiť si cviky na taktovanie
  Základy       Rytmická   Pohyb na hudbu          NBV     v skupine.        (tlieskanietamburína)
  gymnastic      gmnastika  Aerobic              HUV, MAT,              v dvojštvrťovom, trojštvrť. takte,
  kých               Strečing                                rytmizácia pohybu
  športov
2
                                                       CH   -  Osvojiť  prihrávky,
  CH  –  Športové  CH- Futbal  CH-Základné herné činnosti                       preberanie,
  hry                jednotlivca- útočné,                          vhadzovanie lopty, hra
                   základná terminológia


                                          Skupinová forma.     Osvojiť si hoď a beţ útočnú
                   Herné kombinácie         OSR                 kombináciu
                   Základné pravidlá – priestupky,  DV     Individuálna forma.   s početnou prevahou útočníkov nad
                   osobné chyby           MEV                 obrancami
                   Základné herné systémy      OŽZ     Skupinová forma.     Osvojiť si útočnú hernú kombináciu
                   HČJ                                  – traja proti jedému, dvaja proti
                   Herné systémy           SJL, MAT,  Skupinová    forma,  jednému, traja proti dvom
             Basketbal  Útočné herné kombinácie      PRD,    v dvojiciach.      hra so zníženým počtom hráčov
5  Športové hry
                   Kontrolné cvičenia                           Osvojiť si útočný systém zaloţený na
                                          Individuálna forma.   rozostavení
                                                       štyroch útočníkov bez lopty v kruhu
                                                       okolo   útočníka,  s   loptou,
                                                       rozostavenie 2-1-2
                                                       Zmerať čas: - dribling so zmenou
                                                       smeru, - slalom, - streľba z miesta
                                                       spod koša
                               285
                          Základné HČJ           OSR     Individuálna forma.   Osvojiť si prihrávky v dvojiciach bez
                                           DV                  siete, sieť
                          Základné pravidlá bedmintonu   MEV     Skupinová forma.     – rôzne vzdialenosti
                                           OŽZ                 Osvojiť si: - podanie
                          Základná terminológia            Skupinová    forma,  - príjem podania,
                                           SJL, MAT,  v dvojiciach.      - hra dvojíc
                          Obranné a útočné údery      PRD,                 Osvojiť si forhendové a bekhendové
                                                 Individuálna forma.   drţanie
      Povinný výberový
    4           Bedminton       Forhendové a bekhendové údery                     rakety, údery,
      tematický celok
                                                             hra dvojíc

                                                             Zmerať čas : odbíjanie dvojíc cez
                          Kontrolné cvičenia                          sieť rôzné vzdialenosti
XII.
      Základy      Športová       Roznožka cez kozu        MUV, ETV,  Individuálna  forma,  Roznožka cez kozu na šírku, dĺžku
      gymnastic     gmnastika       Prípravné a imitačné cvičenia,  NBV     v dvojiciach.      CH – Zvládnuť prvky jednoduchej
      kých                   nácvik fáz preskoku       HUV, MAT,              zostavy na hrazde
      športov                 CH – Polohy a pohyb.                         CH – Zdokonaľovať vymyk
                          činnosti na hrazde
                                                             Osvojiť si cviky na taktovanie
    2           Rytmická gymnastika  Pohyb na hudbu                            (tlieskanietamburína)
                          Základné herné činnosti     MUV     Skupinová     a Osvojiť si držanie rakety
      Povinný výb.
 I.  2           Florbal        jednotlivca.                 individuálna forma. - prihrávky v dvojiciach
      tematický
                                                             -činnosť brankára
      celok
                          Hra - súťaž                              -príprava na súťaž                                      286
                                                  Skupinová forma.     Zdokonaľovať techniku odbíjania
                         HČJ, pohybová činnosť        OSR                 lopty
                         Pravidlá volejbalu          DV     Individuálna forma.   zhora. Zdola – báger – dvojice,
                         Podanie zdola            MEV                 skupiny
           Volejbal          Útočné HČJ              OŽZ     Skupinová forma.     Prehadzovaná - hra
      Športové
    4                     Podanie zhora                               Zdokonaliť podanie zdola
      hry                                     SJL, MAT,  Skupinová    forma,
                         Základná terminológia                           Osvojiť si techniku podania zhora
                         Útočné HČJ– nahrávky         PRD,    v dvojiciach.      Osvojiť si nahrávky obojručne zhora.
                         Organizácia stretnutí                           zdola,z miesta, po pohybe, vo
                         Činnosť rozhodcu                 Individuálna forma.   výskoku k sieti, od siete

                                            MEV     Skupinová forma.     Zdokonaľovať streľbu skokom
                         Základné HČJ – prihrávky       OŽZ                 do bránkoviska, vo výskoku
                         Pravidlá hádzanej                Skupinová    forma,  Zdokonaľovať základ. postoj
                         Základné HČJ                   v dvojiciach.      a pohyb, rozvíjať zručnosti
                         Základná terminológia osvojovaných                    brankára, hra
                         činnosti                     Individuálna forma.   Zdokonaľovať „hoď – beţ“
      Športové  Hádzana           Streľba z miesta zhora                          kríţenie, hra
    5
      hry                  Organizácia stretnutí                           Osvojiť si činnosť bez lopty, s
                         Činnosť rozhodcu                             loptou,
                         Obranné HČJ                                prihrávky zhora, zdola, od pliec
II.                        Charakteristika techniky                         Osvojiť si dribling-trojkrokové
                         a individuálnej taktiky                          vedenie
                         Útočné herné kombinácie                          lopty,prihrávky
                                                              Osvojiť si streľbu
      Atletika  Skok do výšky        Skok do výšky            PRD,    Individuálna forma.   Osvojiť si skok do výšky
    2

III.         Prípravné    cviky  na Zásady bezpečnosti a a hygieny pri                  Vyliesť a zliesť z rebriny, základné
      Kondičné  rebrinách.         hrách.               OŽZ      Individuálna forma, cviky na rebrinách.
    4                                                        Zvyšenie kondície žiakov, vyšplhať
      cvičenia                                        v dvojiciach.
           Kondičné   cvičenia  – Správna   manipulácia  s herným OSR                po tyči podľa možnosti žiakov.


                                   287
               šplh na tyči.      náčinim.              ZŽ                Pripravné cvičenia,   rovnováha,
                                                              odvaha, výdrž.
               Cvičenie v posilovni                          Individuálna forma,

                                                   Individuálna     Osvojiť si ľah vznesmo, stojka na
       Základy     Športová         Statické cvičebné tvary polohy   OŽZ     a vdvojiciach.    lopatkách,
       gymnastických  gmnastika                          SJL                hlave, variácie sedov s prednoţením,
       športov                 Zásady organizácie               Skupinová forma.   s roznoţením
     2
                            a bezpečnosti pri cvičení
               Športová gymnastika. Prejavovať          snahu  OSR    Individuálna forma, Zoskoky z vyšších polôh, nácvik
       Základy
               Rytmická gymnastika – o sebazdokonaľovanie, terminológia  MAT, SJL, v dvojiciach.    kotúľ vpred – otáčanie, prevaly,
       gymnastických
               tanec.        gymnastických polôh.         VLA              rotačný   pohyb,  naháňačky
     3  športov
               Strečingové cvičenia. Poznať správne držanie tela, polohy  MUV, HUV           v rôzných polohách.
                          tela  a jeho  časti  v kontexte                 Základne   rytmické a tanečné
                          s hudobným podnetom.                        cvičenia v rôzných obmenách
IV.                                                             Zdokonaľovať herné
                                                              kombinácie:
                                                              - dvaja proti jednému
               Basketbal                                           - traja proti dvom
   4    Športové hry
                            Herné kombinácie – útočné                      - útočná kombinácia
                            Základy herných systémov                       hoď – beţ
                                                              Osvojiť útočný systém rozostavenie
                                                              2-1-2;
                                       288
              Štafetový beh       Štarty so štafetovým kolíkom    OŽŽ      Individuálna forma,   Zdokonaľovať techniku
                                             MAT,  SJL,              rýchleho behu
              Beh na 6O m        Štafetový beh            PRD                  - pohybové beţecké hry
                                             ENV                  - štarty – nizky,
              Štafetový beh       Chyby pri štarte, behu       O                   polovysoký, z rôznych
                                                                polôh
              Skok do diaľky      Chyby pri štafetovom behu                         - štafetový beh 4 x 60
                                                                Zmerať čas : beh na 60 m
V.  5  Atletika
              Hod kriketovou      Chyby pri skoku do diaľky,rozbeh,                     - štafetový beh 4 x 60 m
                           odraz, prešľap                               Zmerať čas: štafetový beh
              Loptičkou a granátom   Chyby pri hode kriket. loptičkou,                     4 x 60 m
                           granátom                                  Odmerať skok do diaľky –
                                                                súťaţ
                                                                Porovnať výsledky v hode
                                                                kriketovou loptičkou
                                                                a granátom – súťaţ
                           Zásady kulturného správania sa na DV, OŽZ,    Skupinová forma, Osvojiť si pravidla vybraných hier
              Pohybové hry – loptove.  športových podujatiach. Adekvátne MAT, IFV    v dvojiciach.  a schopnosťpodľa nich konať
   2   Športové hry  Vybíjaná         reagovať pri víťazstve a prijať                  a rozhodovať.
                           prehru s uznaním kvalít súpera.
                                             OSR      Individuálna forma.   Precvičiť
                                             DV                   obsadzovanie hráča
                                             MEV      Skupinová forma.     s loptou
VI.  2  Športové hry   Futbal          HČJ – obranné            OŽZ                  - odoberanie lopty
                                                    Skupinová    forma,  - hra
                                             SJL, MAT,   v dvojiciach.
                                             PRD,

                                                                Vyhodnotiť pohybovú
   2
     Testovanie    Testy výkonnosti     Testy výkonnosti                              výkonnosť ţiakov


                                       289
290
Pozn.: OSR - Osobný a sociálny rozvoj
    OŽZ – Ochrana života a zdravia
    DOV – Dopravná výchova
    MEV – Mediálna výchova
    MUV – Multikultúrna výchova
    TPPZ – Tvorba projektov a prezentačné zručnosti
    ENV- Enviromentálna výchova
    O – Obezita
    ZZ – Zdravá životospráva

Hodnotenie vyučovacieho predmetu
V telesnej výchove žiaci nie sú klasifikovaní stupnicou známok. Hlavným kritériom
hodnotenia má byť individuálne zlepšenie v pohybových zručnostiach, vedomostiach,
psychomotorických schopnostiach, snahe o lepšie výkony, ale i angaţovanosť v telesnej
výchove.
Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie
žiakov základnej školy – aplikujeme slovné hodnotenie. Formovanie vzťahu a reálneho
aktívneho postoja žiakov k telesnej výchove a k vlastnému zdraviu patrí v novej koncepcii k
jednému z kľúčových výchovných cieľov povinného vyučovacieho predmetu.

Kritériá na priebežné hodnotenie požadovanej intenzity reálneho postoja žiakov k telesnej
výchove:

ich dosiahnutie a prekročenie,
                          vaním telesnej výchovy, ale aj prejavený
záujem o dianie, obsah a priebeh telovýchovného procesu,
                                         zvládnutie
(osvojenie) učiva, túţba po lepšom individuálnom výkone, vyţiadanie hodnotenia výkonu v
priebehu vyučovania telesnej výchovy,
                                    rekreačných foriem
v kruhu rodiny,
                                           témy s
telovýchovnou problematikou.

Kritériá na priebežné hodnotenie požadovanej intenzity reálneho postoja ţiakov k
vlastnému zdraviu:

príslušnej oblasti (zdravoveda – hygiena, ţivotospráva),
  reálne prejavený záujem a aktivita v starostlivosti o hygienu tela, odevu, ale i
hygienu prostredia,


formách telovýchovnej aktivity,                        291
cieľavedomé vyhľadávanie a vyuţívanie.

Učebné zdroje
metodická príručka
             – basketbal, hádzaná, futbal, volejbal, bedminton

           – Metodická príručka k inovovaným UO roč. 5. – 9.
       - Diagnostika pohybových zručností
      - Vyuţitie plných lôpt na TV v kondičných zloţkách
       - Vzdelávacie štandardy
                    atletických disciplín
Hodnotenie predmetu
Žiak je v priebehu školského roka hodnotený v zmysle metodických pokynov pre hodnotenie
a klasifikáciu žiaka schválených MŠ SR. Bude hodnotený priebežne, bude používané
sumatívne aj formatívne hodnotenie žiaka.
Predmet nie je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Prospech žiakov sa hodnotí slovom
absolvoval/ neabsolvoval.
Pri hodnotení uplatňuje učiteľ voči žiakom primeranú náročnosť, pričom zohľadňuje ich
individuálne osobitosti. Cieľom je dôraz na nonkognitívnu zložku výchovno –vzdelávacieho
procesu s dôrazom na sebauvedomovanie, sebavýchovu a sebareflexiu osobnosti žiaka a
kultivovanie jeho citu, porozumenia a solidarity pre ochranu prírody i kultúrnych hodnôt.
Dôležitou súčasťou je utváranie vlastných postojov prostredníctvom rozmanitých činností.
                      292
22 PREDMET: POHYBOVÁ PRÍPRAVA
5. ročník

Ciele učebného predmetu


1. Charakteristika vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických,fyzických a sociálnych
základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti aosvojuje vedomosti, zručnosti a návyky,
ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielenpočas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si
zručnosti a návyky na efektívne využitievoľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených
zručností a návykov.

2. Ciele vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniťžiakom rozvíjať
kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si,zdokonaľovať a upevňovať pohybové
návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovúgramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť,
prostredníctvomvykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej
aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálnepotreby ako súčasť
zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnejstarostlivosti o vlastné zdravie.Špecifické ciele
predmetu sú vyjadrené pomocou nasledovných kľúčových a predmetových
kompetencií:

3. Obsah

Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorýtvoria
základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení,správnej
životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jejhodnotení a
pohybové prostriedky. V predmete telesná a športová výchova sú rozdelené doštyroch
modulov.
1. Zdravie a jeho poruchy
2. Zdravý životný štýl
3. Zdatnosť a pohybová výkonnosť
4. Športové činnosti pohybového režimu

PREHĽAD TEMATICKÝCH CELKOV

A. Základné tematické celky

B. Výberové tematické celky

Poznatky z telesnej výchovy a športu
Všeobecná gymnastika
Atletika

                             293
Základy gymnastických športov
Športové hry
Povinný výberový tematický celok

Netradičné pohybové aktivity, menej známe pohybové a športové hry
Cvičenie v posilňovni
Florbal
Badminton
S P O L U 33 hodín

Tematické celky a ich časová dotácia pre 5. ročník

                           Chlapci a Dievčatá

Poznatky z telesnej výchovy a športu         priebežne

Všeobecná gymnastika                 priebežne

Atletika                       9

Základy gymnastických športov            3

Športové hry                     12

Povinný výberový tematický celok – bedminton     9
florbal

SPOLU hodín                     33
                        294
   Počet hodín týždenne: 1
   Počet hodín ročne: 33

       Tematický                                   Formy a metódy
M  PH               Téma       Obsahový štandard      PT/ MV                 Výkonový štandard
        celok                                      práce
                                         OŽZ   Pomocou hier.      Osvojiť si techniku behu,
                       Zákl. pravidlá atletických súťaží.  SJL               opakované úseky 100 – 150m
                                              Skupinové        Upevňovať správne beţecké
   3  Atletika     Technika behu
                       Štarty                OSR   a individuálne hry.   náviky pohybovými beţeckými
              Skok do d iaľky                                     hrami
                                         ENV
                       Základy odbornej erminológie                     - štarty – nízky, polovysoký
                                              Individuálna forma.   Osvojiť si skok do diaľky ,odraz
                       atletiky
                                                          Osvojiť si : - vytrvalostný beh
                       Skok do diaľky skrčmo
                       z krátkeho rozbehu
                                         OSR   Hry v dvojiciach.    Osvojiť si držanie rakety
              Bedminton     Základné herné činnosti                        - prihrávky v dvojiciach
     Povinný výb.            jednotlivca.             ENV               - podanie
   2  tematický             Pravidlá bedmintonu                          Zvládnuť hru dvojic
     celok               Základná terminológia
X.

                       Základné herné činnosti       MUV   Skupinová      a  Osvojiť si držanie rakety
     Povinný výb.
              Florbal      jednotlivca.                 individuálna forma.   - prihrávky v dvojiciach
   2  tematický
                                                          -činnosť brankára
     celok
                       Pravidlá florbalu


                                   295
      Základy             Dynamické cvičebné tvary (polohy)  MUV, ETV,  Individuálna  forma,  Precvičiť prevaly kotuľ vpred, vzad,
      gymnastických   Športová   Dynamické cvičebné tvary      NBV     v dvojiciach.      stojka na rukách s oporou vo väzbách
      športov      gymnastika  (polohy) Prostná zostava      HUV, MAT,              Osvojiť si vis vznesmo, strmhlav,
    1                  Základné polohy a cvičebné     O                  opakované zhyby, zoskoky
                      tvary na hrazde .


                                              Skupinová forma.     Osvojiť si hoď a bež útočnú
                      Herné kombinácie          OSR                 kombináciu s početnou prevahou
XI.                    Základné pravidlá – priestupky,   DV     Individuálna forma.   útočníkov nad obrancami
                      osobné chyby            MEV                 Osvojiť si útočnú hernú kombináciu
                      Základné herné systémy       OŽZ     Skupinová forma.     – traja proti jedému, dvaja proti
                      HČJ                                   jednému, traja proti dvom
    3  Športové hry                            SJL, MAT,  Skupinová    forma,
               Basketbal  Herné systémy                              hra so zníženým počtom hráčov
                      Útočné herné kombinácie       PRD,    v dvojiciach.      Osvojiť si útočný systém zaloţený na
                                        LP                  Rozostavení štyroch útočníkov bez
                                              Individuálna forma.   lopty v kruhu okolo útočníka, s
                                                          loptou, rozostavenie 2-1-2


                                        OSR     Individuálna forma.   Osvojiť si prihrávky v dvojiciach bez
                      Obranné a útočné údery       DV                  siete, sieť
                                        MEV     Skupinová forma.     – rôzne vzdialenosti
                      Forhendové a bekhendové údery    OŽZ                 Osvojiť si: - podanie
      Povinný výberový                                Skupinová    forma,
XII.  3           Bedminton                                       - príjem podania,
      tematický celok                           SJL, MAT,  v dvojiciach.      - hra dvojíc
                                        PRD,
                                              Individuálna forma.                      Základné herné činnosti       MUV     Skupinová     a Osvojiť si držanie rakety
      Povinný výberový
 I.  2                  jednotlivca.                  individuálna forma. - prihrávky v dvojiciach
      Tematický celok                                             -činnosť brankára
               Florbal

                                 296
                       Hra - súťaž                                -príprava na súťaž

                                                Skupinová forma.     Zdokonaľovať techniku odbíjania
                       HČJ, pohybová činnosť        OSR                 lopty
                       Pravidlá volejbalu          DV     Individuálna forma.   zhora. Zdola – báger – dvojice,
                       Podanie zdola            MEV                 skupiny
           Volejbal        Útočné HČJ              OŽZ     Skupinová forma.     Prehadzovaná - hra
                       Podanie zhora                               Zdokonaliť podanie zdola
                       Základná terminológia        SJL, MAT,  Skupinová    forma,  Osvojiť si techniku podania zhora
      Športové                                PRD,    v dvojiciach.
    2                   Útočné HČJ– nahrávky                           Osvojiť si nahrávky obojručne zhora.
      hry
                       Organizácia stretnutí                           zdola,z miesta, po pohybe, vo
                       Činnosť rozhodcu                 Individuálna forma.   výskoku k sieti, od siete

                       Základné HČJ – prihrávky       MEV     Skupinová forma.     Zdokonaľovať streľbu skokom
                       Pravidlá hádzanej          OŽZ                 do bránkoviska, vo výskoku
                       Základné HČJ                   Skupinová    forma,  Zdokonaľovať základ. postoj
           Hádzana         Základná terminológia osvojovaných        v dvojiciach.      a pohyb, rozvíjať zručnosti
                       činnosti                                 brankára, hra
                       Streľba z miesta zhora              Individuálna forma.   Zdokonaľovať „hoď – beţ“
      Športové                                                   kríţenie, hra
    2                   Organizácia stretnutí
      hry


II.      Atletika  Skok do výšky      Skok do výšky            PRD,    Individuálna forma.   Osvojiť si skok do výšky
    2

III.         Prípravné   cviky na Zásady bezpečnosti a a hygieny pri                  Vyliesť a zliesť z rebriny, základné
      Kondičné  rebrinách.       hrách.               OŽZ      Individuálna forma, cviky na rebrinách.
    2
      cvičenia  Kondičné cvičenia – Správna   manipulácia  s herným         v dvojiciach.    Zvyšenie kondície žiakov, vyšplhať
           šplh na tyči.     náčinim.                     Individuálna forma, po tyči podľa možnosti žiakov.

                                 297
               Cvičenie v posilovni                    OSR

                                                               Zdokonaľovať herné
                          Herné kombinácie – útočné                         kombinácie:
                          Základy herných systémov                         - dvaja proti jednému
IV.  3    Športové hry
               Futbal                                              - traja proti dvom
                                                               - útočná kombinácia

               Štafetový beh     Štarty so štafetovým kolíkom    OŽŽ      Individuálna forma,   Zdokonaľovať techniku
                                            MAT,  SJL,              rýchleho behu
               Beh na 6O m      Štafetový beh            PRD                  - pohybové beţecké hry
                                                               - štarty – nizky,
               Štafetový beh     Chyby pri štarte, behu                          polovysoký, z rôznych
                                                               polôh
               Skok do diaľky     Chyby pri štafetovom behu                         - štafetový beh 4 x 60
                                                               Zmerať čas : beh na 60 m
V.    4  Atletika    Hod kriketovou     Chyby pri skoku do diaľky,rozbeh,                     - štafetový beh 4 x 60 m
                          odraz, prešľap                              Zmerať čas: štafetový beh
               Loptičkou a granátom  Chyby pri hode kriket. loptičkou,                     4 x 60 m
                          granátom                                 Odmerať skok do diaľky –
                                                               súťaţ
                                                               Porovnať výsledky v hode
                                                               kriketovou loptičkou
                                                               a granátom – súťaž                                            OSR      Individuálna forma.   Precvičiť obsadzovanie hráča
                                            DV      Skupinová forma.    s loptou
     2  Športové hry  Futbal         HČJ – obranné            MEV      Skupinová   forma,  - odoberanie lopty
VI.                                           OŽZ      v dvojiciach.      - hra
                                       298
Pozn.: OSR - Osobný a sociálny rozvoj
    OŽZ – Ochrana života a zdravia
    DOV – Dopravná výchova
    MEV – Mediálna výchova
    MUV – Multikultúrna výchova
    TPPZ – Tvorba projektov a prezentačné zručnosti
    LP – Ludskö pr8va

Hodnotenie vyučovacieho predmetu
V telesnej výchove žiaci nie sú klasifikovaní stupnicou známok. Hlavným kritériom hodnotenia má byť individuálne zlepšenie v pohybových
zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických schopnostiach, snahe o lepšie výkony, ale i angaţovanosť v telesnej výchove.
Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy – aplikujeme slovné
hodnotenie. Formovanie vzťahu a reálneho aktívneho postoja žiakov k telesnej výchove a k vlastnému zdraviu patrí v novej koncepcii k jednému
z kľúčových výchovných cieľov povinného vyučovacieho predmetu.


Kritériá na priebežné hodnotenie požadovanej intenzity reálneho postoja žiakov k telesnej výchove:
                                                siahnutie a prekročenie,
                                        aj prejavený záujem o dianie, obsah a priebeh telovýchovného
procesu,
                                        zvládnutie (osvojenie) učiva, túţba po lepšom individuálnom
výkone, vyţiadanie hodnotenia výkonu v priebehu vyučovania telesnej výchovy,
                                  299
23 Práca s projektami

5. ročník
Mesiac Ciele           Okruh       Téma              Prierezová téma, Metódy     Učebné   Počet
                                          medzipredmetové         zdroje   hodín
                                          vzťahy
9.-10   -žiak      dokáže Formálna    Čo je to projekt         Informatika,     Výklad,  Prezentácie, 8
     prostredníctvom     úprava a obsah Formálna úprava projektu     Výtvarná výchova   burza   internet
     vlastnej   organizácie projektov   Najdôležitejšie prvky obsahu              nápadov
     práce riadiť seba            projektov            pravopis,  slohová
     -naučiť sa hrať s            Harmonogram práce pri      práca
     farbami a priestorovo          tvorbe projektu
                         Pohľadnice – skupina žiakov
     usporiadať
                         vytvorí pohľadnice rôzneho
     geometrické útvary na          druhu   –   jednostranové,
     reklamných               otváracie, s textom...
     materiáloch,              Kalendár našej triedy, školy
     vytvorených žiakmi

11.-12.  - viesť žiakov tak, aby Zdroje      Práca v skupine, rozdelenie Dejepis,         Tímová  Noviny,   8
     vedeli komunikovať,   informácií,   úloh medzi členmi skupiny  informatika, OBV    práca   knihy,
     - nadviazať kontakt a komunikácia     Plagát našej školy                       internet
     spolupracovať,              Maketa areálu našej školy –
     -    zhromažďovať,           skupina žiakov vytvorí veľký
     triediť   a selektovať         plagát (papier cca 1m x 1m).
     informácie, používať           Budú   používať  farebné
     informácie a vhodne            papiere, obrázky stiahnuté
     ich spracovať,              z internetu,    prípadne
                          nafotené fotografie okolia


                                     300
                         a budov školy. Celý plagát
                         dokreslia     pastelkami,
                         vodovými       farbami,
                         voskovkami,     prípadne
                         temperkami, perom dopíšu
                         zaujímavosti o škole
1.-2.-3.  vedieť demonštrovať Význam IKT Výber vhodnej formálnej Informatika, jazyky,       Práca   s počítač    8
      spracovanie textového, pre   tvorbu štruktúry pre daný projekt,  výtvarná výchova  počítačom
                 projektov    Širokospektrálne   využitie
      tabuľkového
                         najnovšej techniky
      dokumentu a obrázku
                         Prezentácia-naša škola
      naučiť sa pracovať
      samostatne               Logo triedy, vlajka našej
      s digitálnym              školy- nápady a návrhy
      fotoaparátom,
      skenerom

3.-4.-5.  -určiť  svoje  silné  Vlastné    Tvorba projektov na témy Všetky predmety,   Skupinová   Internet   5
      stránky a využiť pri    projekty    jednotlivých   predmetov, environmentálna  práca a práca a ďalšie
      vhodnom výbere témy            napr.:   Význam   vody výchova       s počítačom  zdroje
      kriticky hodnotiť prácu          a vzduchu    pre  živé                 informácií
      spolužiakov a prijať           organizmy a človeka
      kritiku ostatných
6.     -prezentovať projekt    Prezentácia  Ako   prezentovať  svoj Etická  výchova, Skupinová    Internet   4
      pred    spolužiakmi  a hodnotenie  projekt - Žiak vie obhájiť OBV        práca      a ďalšie
      verbálne aj s použitím   projektov   a prezentovať vlastný            a diskúsia   zdroje
      IKT.   Chápať    a         projekt. Použiť vhodnú                    informácií
      rešpektovať hodnoty            argumentáciu na obhájenie
      duševného vlastníctva
                           vlastného postoja.                                    301
6. ročník
Mesiac  Ciele            Okruh      Téma               Prierezová téma, Metódy        Učebné   Počet
                                             medzipredmetové            zdroje   hodín
                                             vzťahy
9.-10   -žiak       dokáže  Formálna úprava Čo je to projekt       Informatika,   Výklad, burza Prezentácie, 7
     prostredníctvom vlastnej   a obsah     Formálna úprava projektu            nápadov    internet
     organizácie práce riadiť   projektov    Najdôležitejšie prvky obsahu
     seba                     projektov           pravopis, slohová
     - hľadať problémy, ktoré           Harmonogram práce pri tvorbe práca
     treba riešiť                 projektu
     -   utvoriť  a overiť          Výber témy, vytýčenie cieľov,
     hypotézy                   opis problému
     - naplánovať a realizovať
     výskum,
11.-12.  - viesť žiakov tak, aby   Zdroje     Práca v skupine, rozdelenie úloh Dejepis,       Tímová práca   Noviny,  7
     vedeli    komunikovať,  informácií,   medzi členmi skupiny, vhodné informatika, OBV              knihy,
     argumentovať, používať    komunikácia  a formy komunikácie, argumentácia,                    internet
     informácie a vhodne ich   prezentácia   hypotéza   dôkaz,   deduktívne
     spracovať,                  a implicitné metódy riešenia,
     - zareagovať v rôznych            Zdroje    informácií,   ich
     situáciách,                 zhromaždenie a triedenie ,
     - nadviazať kontakt a
     spolupracovať,
     - zhromažďovať, triediť
     a selektovať informácie
1.-2.   -správne      zvoliť  Význam IKT pre Výber vhodnej formálnej štruktúry Informatika, jazyky  Práca     s počítač  7
     a aplikovať nástroje IKT   tvorbu projektov pre daný projekt,                   počítačom
     na prezentáciu výsledkov           Širokospektrálne    využitie
     svojho   výskumu,  či          najnovšej techniky


                                    302
     prezentácie.
3.-4.   -určiť svoje silné stránky Vlastné projekty  Výber témy             Všetky  predmety Skupinová    Internet       6
     a využiť pri vhodnom             Spracovanie zadanej témy rôznymi  /environmentálna  práca a práca s a ďalšie
     výbere témy                  spôsobmi              výchova/      počítačom    zdroje
                            Tvorba projektov na     témy                    informácií
                            jednotlivých predmetov
5.-6.   - prezentovať svoju prácu Prezentácia     Ako prezentovať svoj projekt -   Etická výchova,   Skupinová     Internet     6
     písomne aj verbálne a hodnotenie                                    práca       a ďalšie
     s použitím informačných projektov                                   a diskúsia    zdroje
     a komunikačných                                                     informácií
     technológií7. ročník

Mesiac  Ciele            Okruh       Téma            Prierezová  téma, Metódy         Učebné      Počet
                                          medzipredmetové              zdroje      hodín
                                          vzťahy
9.-10  -žiak       dokáže  Vyplnenie     Formálna      úprava Informatika, Jazyky    Výklad,     Prezentácie,   7
     prostredníctvom vlastnej  rôznych      formulárov a dotazníkov                burza      internet,
     organizácie práce riadiť  formulárov,    Najdôležitejšie   prvky              nápadov     Rôzne tlačivá
     seba            dotazníkov,    obsahu dotazníkov,     pravopis, slohová práca
     - hľadať problémy, ktoré  základné údaje   Čo majú obsahovať určité
     treba riešiť                  dokumenty –životopis, šek,
     -   utvoriť  a overiť           žiadosť, podací lístok,
     hypotézy                    úradné  listy  a obálky,
     - naplánovať a realizovať           pozvánky
     výskum,
                                     303
11.-  - viesť žiakov tak, aby Komunikácia    Práca v skupine, rozdelenie  OBV / soc. vzťahy, Tímová       Noviny,    7
12.   vedeli   komunikovať, a prezentácia  úloh medzi členmi skupiny,  Maďarský    jazyk, práca,     knihy,
    argumentovať, používať Situačné hry    vhodné        formy  Slovenský jazyk    Vyplnenie    internet
    informácie a vhodne ich          komunikácie,                     tlačív
    spracovať,                argumentácia,   hypotéza
    - zareagovať v rôznych          dôkaz,     deduktívne
    situáciách,                a implicitné    metódy
    - nadviazať kontakt a           riešenia,
    spolupracovať,              Zdroje informácií, ich
                         zhromaždenie a triedenie ,
1.-2.  -plánovanie a vytvorenie Tvorba zložených Výber vhodnej formálnej    Informatika, jazyky  Práca      Počítač,   7
    zloženého    projektu,
                 projektov,    štruktúry pre daný projekt-             s počítačom,  odborná
    hodnotenie vlastnej práceReklamy     recepty, dielňa, reklama,                      literatúra,
    -správne      zvoliť        film...                               materiálové
    a aplikovať nástroje IKT         Širokospektrálne využitie                      zab.
    na prezentáciu výsledkov         najnovšej     techniky,
    svojho   výskumu,   či        finančno-materiálne
    prezentácie.               zabezpečenie projektu
    -Schopnosť
    argumentovať
    a dokazovať    vlastné
    názory či hypotézy
    -verbálne prejavy
3.-4.  -určiť svoje silné stránky Vlastné projekty- Výber témy         Všetky predmety – Práca        Internet   6
    a využiť pri vhodnom vlastné vynálezy Spracovanie zadanej témy     ochrana   životného s počítačom,  a ďalšie
    výbere témy                 rôznymi spôsobmi      prostredia ENV     braimstorming  zdroje
                           Tvorba projektov na témy                     informácií
                           jednotlivých predmetov
                                  304
5.-6.  - prezentovať svoju prácu Prezentácia  Ako   prezentovať  svoj Etická výchova, OBV    Skupinová   Projektor,   6
     písomne aj verbálne a hodnotenie     projekt -                       práca     Internet
     s použitím informačných projektov                               a diskúsia   a ďalšie
     a komunikačných                                                zdroje
     technológií                                                  informácií
8. ročník

Mesiac  Ciele          Okruh      Téma            Prierezová  téma, Metódy        Učebné     Počet
                                       medzipredmetové             zdroje     hodín
                                       vzťahy
9.-10  - viesť žiakov tak, aby Komunikácia   Práca v skupine, rozdelenie Informatika, Jazyky    Výklad,    Prezentácie,  6
     vedeli   komunikovať, a prezentácia  úloh medzi členmi skupiny,              burza     internet,
     argumentovať, používať Situačné hry   vhodné        formy              nápadov,
     informácie a vhodne ich         komunikácie,        pravopis, slohová práca  tímová práca
     spracovať,                argumentácia,   hypotéza
     - zareagovať v rôznych          dôkaz,     deduktívne
     situáciách,               a implicitné    metódy
     - nadviazať kontakt a          riešenia,
     spolupracovať,              Zdroje informácií, ich
                         zhromaždenie a triedenie ,
                                  305
11.-  - schopnosť uplatňovať Mediálna     Typy médií, triedenie Jazyky,      Etická Práca         s IKT, internet, 8
12.   stratégie kompetentného výchova     médií a ich produktov,   a náboženská výchova, médiami         noviny   a
    zaobchádzania s rôznymi         Fungovanie médií,     ľudské práva                 časopisy
    druhmi médií              Vplyv médií na spoločnosť,
    a ich produktmi,            Tvorba     mediálneho
    - spôsobilosť zmysluplne,        produktu
    kriticky a selektívne
    využívať médiá a ich
    produkty , aby chápali
    pravidlá    fungovania
    „mediálneho
    sveta“, zmysluplne sa v
    ňom   orientovali  a
    selektovane   využívali
    médiá a ich produkty

1.-2.  naučiť žiakov uplatňovať Osobnostný   Práva a povinnosti v     Občianska   výchova,  Diskúsia,    Spoločenské 6
    svoje práva, ale aj a sociálny rozvoj  medziľudských vzťahoch,    Etická  a náboženská  situačné hry   hry, odborná
    rešpektovať    názory,       Základné typy ľudskej     výchova,   triednická  Interaktívne   literatúra,
    potreby    a   práva       povahy a správania      hodina          metódy
    ostatných,               Zásady       úspešnej
     pomáhať      žiakom        spolupráce,
    získavať a udržať si          Prevencia     sociálno-
    osobnostnú    integritu,       patologických javov v škole
    pestovať     kvalitné
    medziľudské    vzťahy,
    rozvíjať     sociálne
    zručnosti potrebné pre
    život a spoluprácu,
                                 306
3.-4.  rozvoj osobnosti žiaka    Vzťah        každodenné konanie a ENV – živ. prostredie      Práca      Internet   6
     schopnosť     chápať,  k životnému     postoje človeka                   s počítačom,  a ďalšie
     analyzovať a hodnotiť    prostrediu    –  k životnému prostrediu,               prezentácie,  zdroje
     vzťahy medzi človekom a   človek a príroda   sociálne a kultúrne vplyvy,             brainstorming  informácií
     jeho životným                   vzťah človeka k prostrediu
     prostredím na základe               ako spotrebiteľa a výrobcu,
     poznania     zákonov,            -stav životného prostredia a
     ktorými sa riadi život na             komunikovať    o  nich,
     Zemi; poznať a chápať               racionálne ich obhajovať a
     súvislosti medzi vývojom             zdôvodňovať svoje názory
     ľudskej   populácie  a            a stanoviská,
     vzťahom k prostrediu v
     rôznych oblastiach sveta;
5.-6.  - architektonická      architektonický   teoretická príprava na rôzne  Výtvarná   výchova, návrh      Počítač,   7
     úloha,            návrh a model    funkcie v práci        výchova umením, ENV (príp. model)   kresliace
     - architektonický                 projektanta a                    ako       potreby
     návrh,                      architekta;ukážky rôznych              kolektívna
      (kresba, model)                 štádií projektovania                 práca podľa
     - architektonický                 architektúry; ukážky                 zadania;
     „projekt“,                    rôznych polôh a typov
                              architektúr,


Mesiac  Ciele            Okruh        Téma              Prierezová  téma, Metódy       Učebné    Počet
                                             medzipredmetové            zdroje    hodín
                                             vzťahy
                                       307
9.-10  - viesť žiakov tak, aby Komunikácia   Práca v skupine, rozdelenie  Informatika, Jazyky    Výklad,    Prezentácie,  6
    vedeli   komunikovať, a prezentácia  úloh medzi členmi skupiny,               burza     internet,
    argumentovať, používať Situačné hry   vhodné        formy               nápadov,
    informácie a vhodne ich         komunikácie,         pravopis, slohová práca  tímová práca
    spracovať,                argumentácia,   hypotéza
    - zareagovať v rôznych          dôkaz,      deduktívne
    situáciách,               a implicitné    metódy
    - nadviazať kontakt a          riešenia,
    spolupracovať,              Zdroje informácií, ich
                         zhromaždenie a triedenie ,
11.-  - schopnosť uplatňovať Mediálna      Typy médií, triedenie    Jazyky,    Etická Práca     s IKT, internet, 8
12.   stratégie kompetentného výchova     médií a ich produktov,    a náboženská výchova, médiami     noviny   a
    zaobchádzania s rôznymi         Fungovanie médií,       ľudské práva              časopisy
    druhmi médií               Vplyv médií na spoločnosť,
    a ich produktmi,             Tvorba     mediálneho
    - spôsobilosť zmysluplne,        produktu
    kriticky a selektívne
    využívať médiá a ich
    produkty , aby chápali
    pravidlá    fungovania
    „mediálneho
    sveta“, zmysluplne sa v
    ňom   orientovali  a
    selektovane   využívali
    médiá a ich produkty
                                  308
1.-2.  naučiť žiakov uplatňovať Osobnostný        Práva a povinnosti v     Občianska   výchova,  Diskúsia,    Spoločenské 6
    svoje práva, ale aj a sociálny rozvoj       medziľudských vzťahoch,    Etická  a náboženská  situačné hry  hry, odborná
    rešpektovať    názory,            Základné typy ľudskej     výchova,   triednická  Interaktívne  literatúra,
    potreby    a   práva            povahy a správania      hodina          metódy
    ostatných,                    Zásady       úspešnej
     pomáhať      žiakom             spolupráce,
    získavať a udržať si               Prevencia     sociálno-
    osobnostnú    integritu,            patologických javov v škole
    pestovať     kvalitné
    medziľudské    vzťahy,
    rozvíjať     sociálne
    zručnosti potrebné pre
    život a spoluprácu,

3.-4.  rozvoj osobnosti žiaka    Vzťah        každodenné konanie a ENV – živ. prostredie       Práca      Internet   6
    schopnosť     chápať,  k životnému     postoje človeka                     s počítačom,  a ďalšie
    analyzovať a hodnotiť    prostrediu    –  k životnému prostrediu,                 prezentácie,  zdroje
    vzťahy medzi človekom a   človek a príroda   sociálne a kultúrne vplyvy,               brainstorming  informácií
    jeho životným                   vzťah človeka k prostrediu
    prostredím na základe               ako spotrebiteľa a výrobcu,
    poznania     zákonov,             -stav životného prostredia a
    ktorými sa riadi život na             komunikovať    o  nich,
    Zemi; poznať a chápať               racionálne ich obhajovať a
    súvislosti medzi vývojom             zdôvodňovať svoje názory
    ľudskej   populácie  a            a stanoviská,
    vzťahom k prostrediu v
    rôznych oblastiach sveta;
                                      309
5.-6.  - architektonická  architektonický  teoretická príprava na rôzne  Výtvarná   výchova, návrh     Počítač,  7
    úloha,       návrh a model   funkcie v práci        výchova umením, ENV (príp. model)  kresliace
    - architektonický           projektanta a                    ako      potreby
    návrh,                architekta;ukážky rôznych              kolektívna
     (kresba, model)           štádií projektovania                 práca podľa
    - architektonický           architektúry; ukážky                 zadania;
    „projekt“,              rôznych polôh a typov
                       architektúr,
                                 310
24 Náboženská výchova
24.1 Charakteristika vyučovacieho predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská,
má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má
preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie,
náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej
súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských
cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou.
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej
orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých
hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti.
Náboženská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej
spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným
ľuďom a svetu, v ktorom žijú.
Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje
žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí
žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne
morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.


24.2 Ciele vyučovacieho predmetu
Predmet náboženská výchova umožňuje žiakom:
  o formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania
  o konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na
   svet
  o hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu
  o formovať svedomie
  o prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
  o spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom
  o oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania
   Božieho slova
  o rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti
   a v cirkvi

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje
v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré
zároveň rozvíja. Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových
kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:
komunikačné kompetencie - žiak prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, kladie
otázky a zisťuje odpovede, učí sa konfrontovať s názormi druhých, počúvať a byť otvorený
pre odlišnosti, žiak si osvojuje vhodnú argumentáciu, učí sa vypočuť spolu diskutujúceho,
formuluje otázky, porovnáva, oponuje, formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory, žiak

                      311
sa učí reagovať primerane situácii, je schopný uvedomiť si vlastné reakcie v konflikte, vie
vyjadriť svoj názor asertívnym nezastrašujúcim spôsobom, sformulovať „ja - správu“ a
vyjadriť svoje pocity, žiak sa učí dešifrovať a vhodne používať symboly, rozumie
symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach profánneho a náboženského života
kompetencie k učeniu sa – žiak sa učí vyhľadávať a triediť informácie, vyhodnocuje výsledky
svojho učenia a diskutuje o nich

kompetencie k riešeniu problémov – žiak sa zaujíma sa o rôzne problémy a nové veci, prijíma
nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, plánuje a podieľa sa na
riešení úloh s druhými, žiak vníma, rozpozná a pochopí problém závislostí, premyslí a
naplánuje riešenie problému na modelovej situácii primerane svojej detskej skúsenosti
obhajuje svoj názor
občianske – žiak sa adaptuje na meniace životné a pracovné podmienky, podľa svojich
schopností
a možností sa podieľa na ich aktívnom a tvorivom ovplyvňovaní, chápe potrebu efektívne
spolupracovať s druhými pri vytváraní pravidiel, zapája sa do občianskeho života vo svojom
okolí
háji svoje práva aj práva iných, vníma dôležité postavenie rodiny ako základnej bunky
spoločnosti
kultúrne – žiak si osvojuje si postoj vzájomnej tolerancie, učí sa akceptovať druhých ľudí
takých, akí sú
angažuje sa a rešpektuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky, všíma
si kultúrne prejavy iných národov, národností, etník, iné kultúry a ich umenie považuje za
rovnocenné a inšpirujúce, žiak vníma obrazy a symboly, architektúru, ľudovú tvorivosť
(kroje, výšivky, ornamenty)
rešpektuje kultúrne tradície ako základ súčasného umenia,osvojuje si prácu s literárnymi
žánrami a druhmi, vníma pôvod umeleckých diel vyrastajúcich z kresťanskej tradície (obraz,
literatúra, hudba, móda) žiak si osvojuje kritický prístup k médiám
sociálne a interpersonálne – žiak sa učí tolerancii, ústretovosti ale aj kritickosti, k iným, učí
sa chápať ich potreby a postoje,objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho
schopnosť podať výkon, uvedomuje si svoje silné a slabé stránky, žiak sa vníma ako časť
celku,chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje
skúsenosti druhých ľudí, buduje návyk vonkajších prejavov úcty k opačnému pohlaviu, žiak
zaujíma pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým
ľuďom
existenciálne – žiak objavuje opakovanosť archetypálnych skúseností opakujúcich sa
v dejinách ľudstva, oceňuje skúsenosti druhých ľudí – vzorov z dejín cirkvi, učí sa odhadnúť
dôsledky rozhodnutí a činov človeka, objavuje existenciu nemennej pravdy, aplikuje vo
svojom živote jednotlivé prvky spirituality
                       312
24.3 Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučovacom predmete náboženská výchova využívame výchovn