STREDN� PRUMYSLOV� �KOLA DOPRAVN�, by K9cIoI

VIEWS: 18 PAGES: 65

									 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ,
      Plzeň, Karlovarská 99
Zpráva o činnosti organizace řízené
    Plzeňským krajem
      za rok 2009/2010
Vážení přátelé,

     listy naší výroční zprávy, které budete v následujících chvílích pročítat, jsou
pravdivým přehledem o činnosti žáků a všech zaměstnanců školy ve školním roce
2009/2010 .
     Uvědomíte-li si, že dějiny naší školy v uvedeném školním roce psalo přes jeden tisíc
pět set žáků a přes dvě stě zaměstnanců, pak zajisté po přečtení poslední stránky uznáte, že
snaha pedagogů o předání vědomostí a dovedností byla mnohdy korunovaná nepopiratelnými
úspěchy žáků naší školy v odborných, společenských, sportovních a dalších soutěžích.
Opětovně jsme byli poctěni děkovným listem ministryně školství za prosazování vzdělávacích
programů na téma úspor energií, obnovitelných zdrojů energií a snižování emisí v dopravě, a
to díky naší žákyni Martině Vellekové, která v soutěži Enersol 2010 svou prací reprezentovala
školu v mezinárodním kole.
     Oko návštěvníka školy zajisté upoutají ve vitrínách vystavené poháry za vítězství či
přední umístění našich žáků ve sportovních soutěžích. Potěšila nás cena radního pro školství
pana Jiřího Stručka, kterou získal náš žák druhého ročníku oboru Čalouník Michal Šula
v soutěži Řemeslo má zlaté dno, vyhlášenou hejtmankou Plzeňského kraje, za krásný výrobek
taburetky. Pochvalu si též zaslouží žák třetího ročníku oboru Autolakýrník Marek Makovský
za třetí místo v celostátní soutěži Autolakýrník junior. Zajisté se s velkou radostí vraceli žáci
čtvrtého ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením Logistika Martin
Nesnídal, Zdeněk Vojáček a slečna Eliška Svobodová z celostátní soutěže Logistik junior,
která se uskutečnila v Karlových Varech. První místo, které obhajovali z minulého školního
roku, udělalo velkou radost všem příznivcům naší školy.
     Spokojeni můžeme být za zatím bezchybné plnění zřizovatelem schválených projektů,
které jsou převážně financované z fondů EU. Úspěch má projekt „Spolupráce přes hranice,
odbornost bez hranic“, který plníme spolu s Bavorskem, a projekt z grantu Zvyšování kvality
ve vzdělávání s názvem „Podpora výuky technických oborů na SPŠ dopravní ,Plzeň“.
     Za velmi milé ukončení školního roku považujeme výsledek týdenní inspekční
činnosti České školní inspekce, kterou vykonal Plzeňský inspektorát. Celkové hodnocení
školy, kde je mimo jiné uvedeno, že činnost školy splňuje cíle školského zákona včetně
rovného přístupu ke vzdělávání, že ŠVP jsou promyšlené a zpracované na velmi dobré úrovni
a že ze sledované výuky, průběhu a výsledků vzdělávání žáků a úspěšnosti v soutěžích
vyplývá dobrá úroveň vzdělávání, je pro ředitele školy a ostatní pedagogy tím nejlepším
poděkováním za dobře vykonanou práci .
     Všem žákům a zaměstnancům školy přeji mnoho úspěchů a pevné zdraví ve školním
roce 2010/2011.
Ing. Jiří Svoboda
 ředitel školy                        1
I.   Zpráva o činnosti organizace
Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 24. 9. 2009.

1.   Charakteristika školy
1.1. Název organizace

           Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

Adresa:        Karlovarská 99, Plzeň, PSČ 323 00
Právní forma:     Příspěvková organizace dle zákona č.250/2000 Sb.

Zřizovatel:      Plzeňský kraj
Právní forma:     Kraj, IČ 70890366
Adresa:        Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IZO:         610100530
IČ :         69457930


1.2.   Kontakty

1.2.1. Ředitel školy

           Ing. Jiří Svoboda, Farní 346, 332 09 Štěnovice

1.2.2. Zástupci ředitele

           Mgr. Jan Šulc         tel.:  377 520 253, kl. 215, 737 433 288
           Ing. Irena Nováková      tel.:  377 520 253, kl. 144, 737 157 901
           Ing. Jaroslav Kašpar     tel:.  377 822 314, 737 151 491
           Ing. Vladimír Baxa      tel.:  603 510 400
           Mgr. Jan Mojžíš – DM     tel.:  377 521 294, kl. 221, 603 436 808


telefon:       377 520 253, 377 822 310
fax:         377 532 431, 377 444 869

e-mail:        dopskopl@dopskopl.cz
           skola@dopskopl-kr.cz

www stránky:     www.dopskopl.cz
                        2
1.3. Datum posledního zařazení do rejstříku škol a uskutečněné změny
   v síti školy za hodnocený školní rok
Zařazení dnem 26. 4. 2006 z rozhodnutí MŠMT č. j. 38224/2005-21 a dále
z rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje č. j. ŠMS/4464/07 s účinností od 21. 6. 2007.


1.4. Vzdělávací program ( programy) školy:

1.4.1. Obory vzdělání zakončené maturitním zkouškou (1. ročníky):
                (výuka probíhá dle RVP)

1.  23-45-M/01  Dopravní prostředky – diagnostika a opravy vozidel
2.  37-41-M/01  Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením:
          -   letecká doprava
          -   silniční doprava
          -   zasilatelství
          -   logistika
          -   dopravní služby v EU

3.  41-45-M/01  Mechanizace a služby
          -  ekologie
          -  požární prevence
          -  výpočetní technika a automatizace mechanizovaných služeb

4.  39-41-L/01  Autotronik


1.4.2. Obory vzdělání zakončené maturitním zkouškou (2. – 4. ročníky):
                (výuka probíhá dle osnov)

1.  23-45-M/004  Silniční doprava – diagnostika a opravy vozidel
2.  37-41-M/006  Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením:
          -   letecká doprava
          -   silniční doprava
          -   zasilatelství
          -   logistika
          -   dopravní služby v EU

3.  41-45-M/001  Mechanizace a služby
          -  provoz
          -  ekologie
          -  požární prevence
          -  výpočetní technika a automatizace mechanizovaných služeb

4.  39-41-L/001  Autotronik
                      3
1.4.3. Obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou (1. ročníky):
                 (výuka probíhá dle RVP)
1.  23-55-H/02   Karosář
2.  23-61-H/01   Autolakýrník
3.  23-68-H/01   Mechanik opravář motorových vozidel
4.  26-57-H/01   Autoelektrikář
5.  33-59-H/01   Čalouník
6.  37-52-H/01   Železničář1.4.4.Obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou (2. – 3. ročníky):
                (výuka probíhá dle osnov)
1.  23-55-H/002   Klempíř – strojírenská výroba
2.  23-61-H/001   Lakýrník
3.  23-68-H/001   Automechanik
4.  26-57-H/001   Autoelektrikář
5.  33-59-H/001   Čalouník
1.4.5. Nástavbový obor vzdělávání zakončený maturitním vysvědčením
                (výuka probíhá dle osnov)
1.  37-41-L/503  Dopravní provoz
1.4.6. Vzdělávací program školy, přehled studijních plánů školy

Třídy: PLG1, PLD1, PSD1, PDZ1 Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:
PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 37-41-M/01
Výuka od 1. ročníku probíhá podle ŠVP Provoz a ekonomika dopravy, vypracovaného
na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008 pod č. j. 6 907/2008-23 s platností
od 1. 9. 2008


Třídy: LG2, LS2, SP2, ZA2, LG3, LS3, SP3, ZA3, LG4, LS4, SP4, ZA4
Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:
PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 37–41–M/006
Výuka od 2. ročníku probíhá podle učebních dokumentů, které schválilo MŠMT ČR
dne 31. 5. 1999 pod č. j. 22 576/99-23 s platností od 1. 9. 1999 a dne 4. 4. 2003
pod č. j. 17 048/03-23 s platností od 1. 9. 2003


Třídy: DP1A, DP1B
Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – DIAGNOSTIKA A OPRAVY VOZIDEL 23–45–M/01
Výuka od 1. ročníku probíhá podle ŠVP Diagnostika a opravy vozidel, vypracovaného
na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007 pod č. j. 12 698/2007-23 s platností
od 1. 9. 2007

                      4
Třídy: SD2A, SD2B, SD3A, SD3B, SD4A, SD4B
Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:
SILNIČNÍ DOPRAVA – DIAGNOSTIKA A OPRAVY VOZIDEL 23–45–M/004
Výuka od 2. ročníku probíhá podle učebních dokumentů, které schválilo MŠMT ČR
dne 24. 8. 2001 pod č. j. 23 654/01-23 s platností od 1. 9. 2001 a dne 4. 4. 2003
pod č. j. 17040/03-23 s platností od 1. 9. 2003


Třídy: MEK1, MPV1
Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:
MECHANIZACE A SLUŽBY 41-45-M/01
Výuka od 1. ročníku probíhá podle ŠVP Mechanizace a služby, vypracovaného na základě
RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007 pod č. j. 12 698/2007-23 s platností
od 1. 9. 2007


Třídy: EK2, MP2, EK3, MP3, EK4, MP4
Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:
MECHANIZACE A SLUŽBY 41-45-M/001
Výuka od 2. ročníku probíhá podle učebních dokumentů, které schválilo MŠMT ČR
dne 4. 4. 2000 pod č. j. 15 184/2000-23 s platností od 1. 9. 2000


Třídy: AT1A, AT1B
Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:
AUTOTRONIK 39 – 41 – L/01
Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Autotronik, vypracovaného na základě
RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 8. 2007 pod č.j. 12 698/2007-23.


Třídy: AT2A, AT2B, AT3, AT4A, AT4B
Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:
AUTOTRONIK 39 – 41 – L/001
Výuka od 1. ročníku probíhá podle učebních dokumentů, které schválilo MŠMT ČR
dne 17. 12. 2003 pod č.j. 32 806/03-23 s účinností od 1. 9. 2004.


Třídy: A1A, A1B
Obor vzdělání s výučním listem:
MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23 – 68 – H/01
Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Automechanik, vypracovaného
na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007 pod č.j. 12 698/2007-23.


Třídy: A2A, A2B, A3A, A3B
Obor vzdělání s výučním listem:
AUTOMECHANIK 23 – 68 – H/001
Výuka od 1. ročníku probíhá podle učebních dokumentů, které schválilo MŠMT ČR
dne 6. 2. 1998 pod č. j. 12 399/98-23 a dne 4. 4. 2003 pod č.j. 17 046/03-23 s platností
od 1. 9. 1998                        5
Třídy: E1
Obor vzdělání s výučním listem:
AUTOELEKTRIKÁŘ 26–57–H/01
Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Autoelektrikář, vypracovaného
na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008 pod č.j. 6 907/2008-23.


Třídy: E2, EL3
Obor vzdělání s výučním listem:
AUTOELEKTRIKÁŘ 26–57–H/001
Výuka od 1. ročníku probíhá podle učebních dokumentů, které schválilo MŠMT ČR
dne 27. 7. 1999 pod č. j. 26 219/99-23 a dne 4. 4. 2003 pod č. j. 17 047/03-23 s platností
od 1. 9. 2003


Třídy: K1
Obor vzdělání s výučním listem:
KAROSÁŘ 23–55–H/02
Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Autoklempíř vypracovaného na základě
RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008 pod č.j. 6 907/2008-23.


Třídy: K2, CK3
Obor vzdělání s výučním listem:
KLEMPÍŘ - strojírenská výroba 23–55–H/002
Výuka probíhá od 1. ročníku podle učebních dokumentů, které schválilo MŠMT ČR
dne 24. 6. 1999 pod č. j. 24 160/99-23 a dne 4. 4. 2003 pod č. j. 17042/03-23 s platností
od 1. 9. 1999


Třídy: CL1Z
Obor vzdělání s výučním listem:
ČALOUNÍK 33–59–H/01
Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Čalouník, vypracovaného na základě
RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007 pod č.j. 12 698/2007-23.


Třídy: KL2C, CK3
Obor vzdělání s výučním listem:
ČALOUNÍK 33–59–H/001
Výuka probíhá od 1. ročníku podle učebních dokumentů schválených MŠMT ČR
ze dne 24. 5. 2000 pod č. j. 19 635/2000-23 s platností od 1. září 2000


Třídy: CL1Z
Obor vzdělání s výučním listem:
AUTOLAKÝRNÍK 23–61–H/01
Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Autolakýrník vypracovaného na základě
RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008 pod č.j. 6 907/2008-23.                        6
Třídy: KL2C, EL3
Obor vzdělání s výučním listem:
LAKÝRNÍK 23–61–H/001
Výuka probíhá od 1. ročníku podle učebních dokumentů schválených MŠMT ČR
ze dne 30. 5 .2002 č. j. 18 207/02-23 s platností od 1. září 2002


Třídy: CL1Z
Obor vzdělání s výučním listem:
ŽELEZNIČÁŘ 37–52–H/01
Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Železničář vypracovaného na základě
RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008 pod č.j. 6 907/2008-23.


Třídy: N1, N2
Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:
DOPRAVNÍ PROVOZ (denní nástavbové studium) 37–41–L/503
Výuka probíhá od 1. ročníku podle učebních dokumentů, které schválilo MŠMT ČR
dne 19. 6. 2000 pod č. j. 20 207/2000-23 od 1. 9. 2000
1.5. Součásti školy


   Název školy        IZO součásti             Kapacita
Střední škola           110100549              2080
Domov mládeže           110100565               819
Školní jídelna           110100573              15001.5.1. Kapacita součástí školy

                      Počet            Počet    Z toho
Název součásti  Kapacita   Počet   vlastních   Počet cizích pracovníků   počet
         součásti  uživatelů  uživatelů    uživatelů  součásti   pedagogů
               celkem    (žáků      (žáků   celkem   přepočtený
                      SPŠD)     jiných škol)
Střední škola   2080    1545     1545        0     190     129
DM         819     665     193       472     31     20
Školní jídelna   1500    1693     1307       386     21      01.5.2. Místa poskytovaného vzdělávání

Střední škola, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň
        Průkopníků 290, 322 00 Plzeň-Křimice
        Na Roudné 184, 301 00 Plzeň

                        7
1.6. Počty tříd a žáků


                         Počet žáků Z toho počet
                          ve všech    žáků     Prům.
                          formách   denního      počet
                          studia    studia  Počet žáků
       Kód a název oboru              *      *  tříd na tříd
                         k    k  k    k  **  ***
                         30.9. 30.6. 30.9. 30.6.
                         2009 2010 2009 2010
41-45-M/001 Mechanizace a služby         162  108 162   108  6  27,0
23-45-M/004 Silniční doprava – diagnostika a
                         156   105  156  105  6   26,0
       opravy vozidel
37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy      316   207  316  207  12  26,3
39-41-L/001 Autotronik              147   66  147   66   5  29,4
23-68-H/001 Automechanik             116   61  116   61   4  29,0
26-57-H/001 Autoelektrikář            44   28   44   28  1,7
                                          27,3
23-55-H/002 Klempíř – strojírenská výroba     38   18   38   18  1,3
23-61-H/001 Lakýrník               18    9   18   9  0,6
                                          29,0
33-59-H/001 Čalouník               11    9   11   9  0,4
37-52-H/001 Železničář               0    0   0   0   0   0,0
37-41-L/503 Dopravní provoz            59    0   59   0   2  29,5
41-45-M/01 Mechanizace a služby          64   62   64   62   2  32,0
23-45-M/01 Dopravní prostředky – diagnostika a
                         65   58   65   58  2   32,5
      opravy vozidel
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy      130   129  130  129  4   32,5
39-41-L/01 Autotronik               63   63   63   63  2   31,5
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových
                         64   63   64   63  2   32,0
      vozidel
26-57-H/01 Autoelektrikář             31   32   31   32   1  31,0
23-55-H/02 Karosář                29   27   29   27   1  29,0
23-61-H/01 Autolakýrník              14   14   14   14  0,4
33-59-H/01 Čalouník                11    7   11   7  0,3  35,0
37-52-H/01 Železničář               10   11   10   11  0,3
          celkem            1545  1077  1545  1077  54  28,1

* počet uveden k 30. 6. 2010 (bez závěrečných ročníků)
** počet tříd uveden k 30. 9. 2009
*** průměrná počet z počtu k 30. 9. 2009
                     8
2. Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2010)
                               Průměrná  Počet pedagogických
              Z toho počet  Počet pedagog.
 Počet pracovníků                        délka     pracovníků
             pedagogických     prac.se
   celkem                        pedagog. praxe   splňujících
                prac.     vzděláním
fyzický/přepočtený                      /za všechny   pedagogickou
            fyzický /přepočetný   VŠ/SŠ
                              pedagog.prac./   způsobilost
  242 / 228        160 / 149     102 / 58      26       1342.1. Další údaje o pedagogických pracovnících

                                                 Roků
Ped.pracov-  Pracovní zařazení,  Úvazek     Kvalifikace – stupeň vzdělání, obor  Věk  pedag.
ník – číslo    funkce                  aprobace, DPS            praxe

7011     ředitel školy     1.000  VŠ, prov. a ekonom.želez.dopr., DPS      62  39
7033     zástupce ředitele   1.000  VŠ, ekon.dopravy a spojů, DPS         44  23
403      zástupce ředitele   1.000  VŠ, stroje a zařízení, DPS          49  25
13003     zástupce ředitele   1.000  VŠ-PF, MAT,TEV                62  38
602      zástupce ředitele   1.000  VŠ, elektrotech., DPS             53  28
20001     zástupce ředitele   1.000  VŠ-PF                     57  36
12627     učitel VVP      1.000  VŠ-PF, RUJ,DEJ                44  20
7121     učitel VVP      1.000  VŠ-PF, ANJ                  48  21
7025     učitel VVP      1.000  VŠ-PF, ČJ, NJ                 36  10
307      učitel VVP      1.000  VŠ, PF – ČJ,ON                35  11
7007  D   učitel VVP      0.620  VŠ, FTV a sportu, TEV             65  40
13514     učitel VVP      1.000  VŠ – PF, CJL,OBN               43  17
28288     učitel VVP      1.000  VŠ – PF, MAT,FYZ, Bc.-podnik.ekonom.     51  26
7046     učitel VVP      1.000  VŠ – PF, CEJ, DEJ               42  17
256      učitel VVP      1.000  VŠ-PF, MAT,CHEM, NEJ             50  22
7009     učitel VVP      1.000  VŠ-PF, RUJ,ZEM,ANJ              50  25
373      učitel VVP      1.000  VŠ-PF, M, F                  28  2
7017     učitel VVP      1.000  VŠ-PF, CJL,OBN                54  30
376      učitel VVP      0.810  USV-gymnázium                 52  6
330      učitel VVP      1.000  VŠ-PF, ANJ                  57  31
438      učitel VVP      1.000  VŠ-PF, CJL,OBN, studium vých. poradců     46  21
419      učitel VVP      0,429  VŠ-stroj.a elektr., rozš.PF –odb.před., ANJ  43  18
402   D  učitel VVP      1.000  VŠ-PF, TEV,ZEM                64  41
7008   D  učitel VVP      0,619  VŠ-PF, PRIR,TEV pro školy I.cyklu       65  40
15136     učitel VVP      1.000  VŠ-PF, RUJ,NEJ                57  32
10308     učitel VVP      1.000  VŠ-PF, MAT,FYZ                40  17
331      učitel VVP      1.000  VŠ-PF, NEJ                  57  33
21105     učitel VVP      0,429  VŠ- MF UK, MAT,FYZ              67  44
10001     učitel VVP      1,000  ÚSV, DPS, Bc.                 34  12
7041     učitel VVP      1,000  VŠ-PF, ANJ pro 2.st.ZŠ            35  10
7018     učitel VVP      0,476  VŠ- M-F fak.UJEP, MAT,FYZ           62  38
406      učitel VVP      1.000  VŠ-PF, CEJ,OBN                48  22
7037     učitel VVP      1.000  VŠ-PF, RUJ, ZEM, st.zk. NEJ          49  25
12630     učitel VVP      0,571  VŠ-PF,RJ,D,FJ                 44  20
7062     učitel VVP      1,000  VŠ-PF,RUJ,TV,NEJ pro 2.st.ZŠ         54  29
10092     učitel VVP      1.000  VŠ-PF, MAT, zákl.tech.            48  23
338      učitel VVP      1.000  VŠ-PF,RJ,D, AJ                46  20
401      učitel VVP      1,000  VŠ-PF, FY,VYP                 31  7
7022     učitel VVP      1.000  VŠ-PF, OBN, TEV                43  19
12271     učitel VVP      1.000  VŠ-PF, RUJ,NEJ                56  34
12283     učitel VVP      1.000  VŠ-PF, TEV, geografie             59  36
10310     učitel VVP      1.000  VŠ-PF, CEJ,NEJ                45  21

                        9
7003    učitel VVP     1.000  VŠ-PF, CEJ,OBN,studium metodiků prevence  50  25
411     učitel VVP     1.000  VŠ-PF, MAT, FYZ               54  30
10125    učitel VVP     1.000  VŠ-PF, ZT,MAT                48  23
7036    učitel VVP     1.000  VŠ-PF, RUJ, DEJ, st.zk. ANJ         45  20
7005    učitel VVP     0,476  VŠ- učitelství pro šk. I.cyklu, CH,ZPV   64  39
332     učitel VVP     1.000  VŠ-FF ZČU, politologie, DPS         29  3
10297    učitel VVP     0.367  VŠ-PF,RJ,AJ                 36  11
10143    učitel VVP     1.000  VŠ-PF, RUJ,TEV,ANJ             52  29
7035  D  učitel VVP     1.000  VŠ-PF, VV,MAT                60  37
352     učitel VVP     1.000  VŠ-PF,CJ,AJ                 26  3
7028    učitel VVP     1.000  VŠ-PF, RUJ,DEJ,NEJ             43  20
432     učitel VVP     1.000  VŠ, silnoproud.elektrotech., DPS      43  19
308     učitel VVP     1.000  VŠ, UK – TV                 53  28
415     učitel VVP     1,000  USO-gymnázium                25  1
10933    učitel VVP     1.000  VŠ, PF, TV,OV, studium pro vých.poradce   46  22
300     učitel odb.předm.  1 000  Bc,podnik.ekon. a management,DPS      31  5
302     učitel odb.předm.  1 000  VŠ-ekonom. a říz.stroj.výroby, DPS     48  22
7054    učitel odb.předm.  1.000  VŠ, ekonom.říz.stroj.výr., DPS       45  22
306     učitel odb.předm.  1 000  VŠ, stroj. Technologie, DPS         60  30
7016    učitel odb.předm.  1.000  VŠ, vojenská-prov.kol.a pás.techn., DPS   51  26
7063    učitel odb.předm.  1.000  VŠ, VŠSE-stroj.technolog., DPS       58  32
7004  D  učitel odb.předm.  0.381  VŠ, strojír.technologie, DPS        64  40
310     učitel odb.předm.  1.000  ÚSO,provoz a ekonom.železn.dopr.      62  37
10840    učitel odb.předm.  1.000  VŠ, vojenská-tank.a automobilní, DPS    48  23
430     učitel odb.předm.  1,000  VŠ,strojír.technologie           48  17
106     učitel odb.předm.  1.000  VŠ, strojír.technologie, DPS        54  34
393     učitel odb.předm.  0.571  VŠ,řízení ženijní zabezp.boje, DPS     47  20
28047    učitel odb.předm.  1.000  VŠ, fytotechn., DPS             52  28
444     učitel odb.předm.  1.000  VŠ, strojír.technologie, DPS        45  22
7029    učitel odb.předm.  1.000  VŠ, strojír.technologie, DPS        46  23
11552  D  učitel odb.předm.  0.333  VŠ, elektrotechn., DPS           67  47
252     učitel odb.předm.  1.000  Bc, zahradn., DPS              41  14
13550    učitel odb.předm.  1.000  VŠ, provoz a ekon.dopr. a spojů, DPS    54  30
335     učitel odb.předm.  0.714  VŠ, strojír.technologie, DPS        55  28
407     učitel odb.předm.  1.000  VŠ, stojír.technologie, DPS         54  28
20001    učitel odb.předm.  0.143  VŠ-PF, učitelství odb. předm.        57  36
7001    učitel odb.předm.  1.000  VŠ, silnoproud.elektrotechnika, DPS     58  33
7060    učitel odb.předm.  1.000  VŠ-zeměd.-fytotech.             56  27
312   D  učitel odb.předm.  1.000  VŠ, techn. PO                66  44
7024  D  učitel odb.předm.  0.571  ÚSO, ekonomika, DPS             64  29
7057  D  učitel odb.předm.  0.238  VŠ, zabezp. A ozn. Tech. V dopravě, DPS   70  47
12631    učitel odb.předm.  1.000  VŠ, ekon. A řízení strojírenství, DPS    48  24
13151    učitel odb.předm.  1.000  VŠ, oznam. A zabezp.tech., DPS       50  25
13512  D  učitel odb.předm.  0.143  VŠ, konstrukce a provoz strojů a zař.    70  45
359     učitel odb.předm.  1.000  VŠ voj., provoz kol. a pás. techn., DPS   58  37
273     učitel odb.předm.  1.000  VŠ, mech. Zeměděl., DPS           52  28
336     učitel odb.předm.  0.762  USO, SPŠ stroj., DPS            55  26
10311    učitel odb.předm.  1.000  VŠ, provoz a ekon.siln. a měst.dopr., DPS  43  19
12813  D  učitel odb.předm.  0.143  VŠ, konstrukce a provoz strojů a zař.,DPS  68  43
10300    učitel odb.předm.  1.000  VŠ, provoz a ekonom.želez.dopr., DPS    57  32
30656    učitel odb.předm.  1.000  VŠ, mech. Zeměděl.,DPS           52  27
13464    učitel odb.předm.  1.000  VŠ, provoz a ekonom.želez.dopr., DPS    46  24
7032    učitel odb.předm.  1.000  VŠ, strojír. Technologie, DPS        52  27
410     učitel odb.předm.  1,000  VŠ, provoz a ekon.dopravy,DPS        42  10
23013  D  učitel odb.předm.  0.667  VŠ, mech.zeměděl., DPS           64  40
7010    učitel odb.předm.  1.000  VŠ-PF, MAT,FYZ               48  25
362     učitel odb.předm.  1.000  VŠ-stroj., konstr. Strojů a zař., DPS    38  15
7038    učitel odb.předm.  1.000  ÚSO- SPŠ keramická, DPS           50  23
13307  D  učitel odb.předm.  0.333  VŠ, konstrukce a provoz strojů, DPS     68  44
13517    učitel odb.předm.  0.572  VŠ, tepel. a jaderné stroje, DPS      52  28

                     10
13410  D  učitel odb.předm.  0.333  VŠ, ČVUT-fak.elektro,DPS      67  46
7059    učitel odb.předm.  0.524  VŠ, letecký pilot,DPS        51  27
34323    učitel odb.předm.  1.000  VS-PF, F, VT            36  16
7020    učitel odb.předm.  0.667  VŠ, strojír.technologie, DPS    45  21
135     učitel prakt.vyuč.  0.125  USO,automob.,VOB,DPS        59  35
7063    učitel prakt.vyuč.  0.239  VŠ, VŠSE-stroj.technolog., DPS   58  32
29160    učitel prakt.vyuč.  0,125  USO,zem.tech.škola,DPS       71  39
20048    učitel prakt.vyuč.  0.448  ÚSO, dopravní, VOB         56  31
315     učitel prakt.vyuč.  0.851  ÚSO, provoz automobil.dopr., DPS  59  34
18418    učitel prakt.vyuč.  1,000  ÚSO, autodoprava, VOB, DPS     61  33
18418    učitel prakt.vyuč.  0,388  ÚSO, autodoprava, VOB, DPS     61  42
203  D   učitel prakt.vyuč.  0.657  ÚSO, DPS              63  39
363     učitel prakt.vyuč.  0,250  USO, SPŠ dopr., DPS         23  1
669     učitel prakt.vyuč.  0,125  ÚSO,VOB, DPS            37  13
13518    učitel prakt.vyuč.  1.000  ÚSV, VOB-automech., DPS       61  37
28427    učitel prakt.vyuč.  1.000  ÚSO, pěst.-chov., VOB, DPS     53  29
29249    učitel prakt.vyuč.  0.750  ÚSO, pěstitel., VOB, DPS      53  27
29249    učitel prakt.vyuč.  0.522  ÚSO, pěstitel., VOB, DPS      53  30
7060    učitel prakt.vyuč.  0,210  VŠ-zeměd.-fytotech.         56  27
7019 D   učitel prakt.vyuč.  0.250  ÚSO, stroj.             73  40
30656    učitel prakt.vyuč.  0.493  VŠ, mech. Zeměděl.,DPS       52  27
13334    učitel prakt.vyuč.  1,000  ÚSO, strojír..,VOB, DPS       63  37
13517    učitel prakt.vyuč.  0.597  VŠ, tepel. a jaderné stroje, DPS  52  28
7059    učitel prakt.vyuč.  0.328  VŠ, letecký pilot,DPS        51  27
13445 D   učitel prakt.vyuč.  0.250  ÚSO, elektrotech., VOB, DPS     72  43
112     vedoucí učitel OV  1.000  ÚSO, VOP, DPS            44  20
7112    vedoucí učitel OV  1.000  VŠ-PF, CJL,OBN, VOB         60  34
141     učitel OV      1.000  ÚSO,VOB,DPS             54  33
7118    učitel OV      1.000  VŠ-inž.dopravy,DPS         54  29
7103    učitel OV      1.000  ÚSO, VOB, DPS            54  31
7104 D   učitel OV      1.000  ÚSO, VOB              63  39
135     učitel OV      0.950  ÚSO,automob.,VOB,DPS        59  37
29160    učitel OV      0,720  USO,zem.tech.škola,DPS       71  39
7106    učitel OV      1.000  ÚSO, VOB, DPS            62  35
203  D   učitel OV      1.000  ÚSO, VOB, DPS            63  39
420     učitel OV      1,000  USO, SPŠD,VOB-klempíř,lakýrník   22  1
363     učitel OV      0,920  USO, SPŠ dopr., DPS         23  2
143     učitel OV      1.000  ÚSO, VOB              55  33
669     učitel OV      1,000  ÚSO,VOB, DPS            37  15
351     učitel OV      1.000  ÚSO, VOB, DPS            49  29
7107    učitel OV      0.420  ÚSO, VOB, DPS            57  33
7108    učitel OV      1.000  ÚSO, VOB, DPS            56  29
7109    učitel OV      1.000  ÚSO, VOB, DPS            59  34
7110    učitel OV      1.000  ÚSO, VOB, DPS            52  28
7057 D   učitel OV      0.500  VŠ,zabezp.a ozn.tech.v dopr., DPS  70  47
7111    učitel OV      1.000  ÚSO, VOB, DPS            62  37
20046 D   učitel OV      0.780  VŠ, dopr. a spojů          65  32
7002 D   učitel OV      0,960  VŠ, stroj. technologie       73  49
7114    učitel OV      1.000  ÚSO, VOB, DPS            42  21
7115    učitel OV      1.000  ÚSO, VOB, DPS            55  29
7019 D   učitel OV      0.240  ÚSO, stroj.             73  42
7116    učitel OV      1.000  ÚSO, VOB, DPS            54  26
7117    učitel OV      1.000  ÚSO, VOB, DPS            51  27
13334    učitel OV      0,240  ÚSO, strojír..,VOB, DPS       63  37
28878    vedoucí vychovatel  1.000  ÚSO, vychovatelství         44  22
416     vychovatel      1,000  VŠ-fak.human.studií         36  1
7153 D   vychovatel      1.000  ÚSO, ekonom.,DPS          60  31
20014    vychovatel      1.000  ÚSV, DPS              41  20
412     vychovatel      1,000  USO, SPŠ strojnická         27  1
20007    vychovatel      1.000  ÚSO, telekom. Technika, DPS     42  14

                      11
20002    vychovatel       1.000  ÚSO, zdravot.,DPS          59    29
7157    vychovatel       1.000  ÚSO, pedagog. – MŠ, DPS       56    35
7282    vedoucí vychovatel   1.000  ÚSO, chovatel., DPS         47    19
414     vychovatel       1,000  USO, vychovatelství         58    32
360     vychovatel       1.000  ÚSO, vychovatelství         45    23
309     vychovatel       1.000  ÚSO, vychovatelství         50    29
7279    vychovatel       1.000  Bc, sociál.právní, DPS        50    28
7162  D  vychovatel       0,500  ÚSO-SVVŠ, DPS            61    35
7277    vychovatel       1.000  ÚSO, sociál.právní, DPS       53    21
413     vychovatel       1,000  USO, DPS vychovatelství       46    11
7074    vychovatel       1.000  ÚS, oděvnic., DPS          52    24
298     vedoucí vychovatel   1.000  VŠ, PF – ČJ,DEJ           49    25
417     vychovatel       0,500  USO pro MŠ,DPS            46    24
7166    vychovatel       1.000  ÚSO, vychovatelství         47    26
2.2. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

       Oblast vzdělávání         Počet akcí  Počet pracovníků  Náklady (Kč)
Vedoucích pracovníků (ředitel, zástupci)       2        2       2.190,00
V oblasti cizích jazyků               10        8       7.814,00
K prohloubení odbornosti (vychovatelé)        2        2       2.800,00
K prohloubení odbornosti (učitelé UOV)        5        4       17.889,00
K prohloubení odbornosti (učitelé)         51        24       42.140,00
K prohloubení odbornosti (výchovní poradci)     4        2       3.305,00
Celkem                       74        42       76.138,00
3.   Údaje o přijímacím řízení

3.1.1. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia

              Počet žáků              Počet   Počet žáků přijatých
              (uchazečů)             podaných       do
                       Počet žáků
             přihlášených            odvolání  vyššího ročníku než
                       (uchazečů)
    Součást       celkem
                        přijatých
                                proti      prvního
                               nepřijetí    (na základě
             1. kolo 2. kolo    celkem
                               ke studiu   rozhodnutí ŘŠ)
              PŘ   PŘ

Střední škola 814     814   11      481      192          9
                        12
3.1.2. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v ostatních formách studia


          Počet žáků                       Počet žáků
          (uchazečů)      Počet žáků   Počet podaných   přijatých do
         přihlášených      (uchazečů)   odvolání proti vyššího ročníku než
  Součást      celkem       přijatých    nepřijetí     prvního
        1. kolo  2. kolo     celkem     ke studiu    (na základě
        př. říz.  př. říz.                    rozhodnutí ŘŠ)
Střední škola   0     0        0        0         0
Celkem       0     0        0        0         0
3.2. Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých oborů vzdělání denního
   studia, včetně nástavbového studia
* víceoborové třídy jsou označeny zvoleným symbolem


                    Počet žáků
                   přihlášených        Počet        *
                           Počet žáků
                     celkem         odvolání  Počet  Z toho
   Kód a název oboru                přijatých           víceobo
                            celkem
                                 proti    tříd
                   1. kolo 2. kolo      nepřijetí       rové
                    PŘ     PŘ                 třídy
23-45-M/01 Dopravní prostředky   104   0    60       18     2
37-41-M/01 Provoz a ekonomika
                  200   5   120       55     3
      dopravy
41-45-M/01 Mechanizace a služby 125     1    60       42     2
39-41-L/01 Autotronik        91   1    60       19     2
23-68-H/01 Mechanik opravář
                  110   1    60       26    1,77   *
      motorových vozidel
26-57-H/01 Autoelektrikář      35   0    30       8     1
23-55-H/02 Karosář          31   2    30       7    0,71   ‫٭‬
23-61-H/01 Autolakýrník       33   0    15       4    0,29   ‫٭‬
33-59-H/01 Čalouník          4   0    4        0     0
37-52-H/01 Železničář        11   1    12       0    0,23   *
64-41-L/51 Podnikání         70   0    30       13     1
       celkem         814   11   481       192    14    2
* víceoborové třídy jsou označeny zvoleným symbolem


3.3. Přehled o absolventech SŠ s maturitní zkouškou


   Počet                     Podali přihlášku  Nepodali
         Podali přihlášku Podali přihlášku
  absolventů                       na     přihlášku
           na VŠ      na VOŠ
   celkem                     jiný typ školy na žádnou školu
Střední škola 274    122        24        20       108


                        13
3.4. Přehled o absolventech SŠ se závěrečnou zkouškou


                        Podali přihlášku na SŠ – obor s maturitou,
     Počet absolventů celkem
                                včetně NS
           274                       43
3.5. Údaje o nezaměstnaných absolventech (podle statistického zjišťování
   úřadů práce k 30. 4. 2010)

         Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
                   Stav ke 30. 4. 2010
                                    Dosud   Ukončení
IČ      KKOV    Název oboru             Celkem
                                   nepracovali školy 2009
69457930   2345M004 Silniční doprava             9     6      6
69457930   3741M006 Provoz a ekonomika dopravy       22     11     15
69457930   4145M001 Mechanizace a služby           4     4      3
69457930   3741L503 Dopravní provoz             5     3      2
69457930   3941L001 Autotronik                3     3      2
69457930   2355H002 Klempíř-strojírenská výroba       2     1      1
69457930   2368H001 Automechanik               0     0      0
69457930   2657H001 Autoelektrikář              6     4      5
69457930   3752H001 Železničář                5     4      5
69457930   3359H001 Čalouník                 3     1      2
69457930   2361H001 Lakýrník                 1     1      14.    Výsledky výchovy a vzdělávání

4.1. Prospěch žáků

                                   Počet žáků
     Prospěch žáků celkem       Počet žáků
                               %   2. pololetí   %
   (včetně závěrečných ročníků)     1. pololetí
                                     ‫٭‬
    Žáci celkem (k 30. 6. 2010)      1513     100,00   1495    100,00
     Prospěli s vyznamenáním        6      0,40     29    1,94
         Prospěli           836      55,25    1276   85,35
        Neprospěli           460      30,40     182   12,17
   Žáci vyloučeni ze studia v průběhu
                        0      0,00     0    0,00
     hodnoceného škol. roku
       Neklasifikováni         196      12,95     8    0,54
   Zanechali studia na vlastní žádost
                        15      1,00     63    4,21
      (žádost zák.zástupce)

                       14
4.2. Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek


                žáci,                  konali zkoušku
 součást – kód a název    konající  prospěli s           v náhradním
     oboru       záv.zkoušky vyznamenáním prospěli neprospěli nebo opravném
               celkem                     termínu
Maturitní zkouška
37-41-L/503
Dopravní provoz          25      4      21     0       0
(denní forma studia)
41-45-M/001
Mechanizace a služby        45      4      35     6       11
37-41-M/006 Provoz
a ekonomika dopravy      108       15      75    18       19
(denní forma studia)
23-45-M/004
Silniční doprava          43      5      35     3       8
39-41-L/001 Autotronik     53        9      41     3        3
     celkem        274       37      207    30       41
   Absolutorium       0        0      0     0        0
     celkem         0        0      0     0        0
Závěrečná zkouška
   23-68-H/001
   Automechanik         48      3      40     5       4
   26-57-H/001
   Autoelektrikář        10      2      6     2       12
23-55-H/002 Klempíř -
 strojírenská výroba       18      2      16     0       5
37-52-H/001 Železničář       0      0      0     0       0
 33-59-H/001 Čalouník        2      2      0     0       0
 23-61-H/001 Lakýrník        8      2      5     1       2
    celkem           86      11      67     8       234.3. Chování a docházka žáků – jen za denní formu studia


  Součást -   Počet vyuč. h.  Průměr  Počet vyuč.   Průměr  Počet žáků, Počet žáků,
 počet žáků    - omluvená     oml.   hodin -   neomluvených kterým byl kterým byl
  celkem      absence     hodin  neomluvená    hodin    udělen   udělen
 k 30. 6. 2010           na žáka   absence    na žáka  2. stupeň  3. stupeň
                                     z chování  z chování
Stř. škola 1495   257 610     172,31   4 314      2,88     105      66
                        15
4.4. Údaje o integrovaných žácích

       Druh postižení            Počet žáků        Ročník přípravy
Sluchové postižení                   0              0
Zrakové postižení                   0              0
S vadami řeči                     0              0
Tělesné postižení                   0              0
S kombinací postižení                 0              0
S vývojovými poruchami učení              1              14.5. Hodnocení výsledků výchovného poradenství a koordinátorů

4.5.1. Zpráva výchovné poradkyně – Mgr. Hany Žižkové - Karlovarská

    Výchovné poradenství v místě poskytovaného vzdělání na Karlovarské bylo
poskytováno pro žáky 1. – 4. ročníků, celkem 32 tříd. Konzultační hodiny byly ve středu
v době od 14:30 – 15:00 hodin nebo dle domluvy.
    Činnost výchovného poradce spočívá v činnosti metodické, informační, koordinační a
poradenské. Práce výchovného poradce byla v souladu se Školským zákonem č. 561/2004
Sb., s vyhláškou č. 72/2005 Sb. O poskytováních poradenských služeb, s vyhláškou
č. 73/2005 Sb. O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
    Ve škole jsou k dispozici nástěnky, obsahující důležité telefony, propagační materiály
a informace výchovného poradce. Ve škole je instalována schránka důvěry, na kterou byli
žáci i vyučující upozorněni. S náplní práce výchovného poradce byli žáci seznámeni
na nástěnce a prostřednictvím třídních učitelů ve třídách. Pro žáky 1. ročníků jsme
s metodičkou prevence zorganizovali jednodenní adaptační kurzy. Tam měli žáci možnost
lépe poznat své spolužáky a třídní učitele. Žáky jsem tam osobně seznámila s náplní práce VP
a informovala je, jak a kde mohou získat odbornou pomoc, radu nebo konzultaci.


Výchovné poradenství má tyto oblasti:
1. Metodickou informační činnost
    Zahrnuje pomoc třídním učitelům při řešení problémů ve třídě i pomoc jednotlivým
žákům a rodičům formou konzultace. Se změnami a platnou legislativou v oblasti poradenství
jsou učitelé informováni na pedagogických radách.
    V průběhu roku probíhaly konzultace s pedagogy v případech problémů se třídou.
Poskytovala jsem konzultace žákům, kteří měli potíže se studiem. Některým byla doporučena
pomoc pedagogicko-psychologické poradny nebo jiného poradenského zařízení.

2. Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy
    Ve spolupráci s třídními učiteli a metodikem prevence byla řešena neomluvená
absence žáků. Dále pak probíhala ve spolupráci VP, TU, ZŘ a rodičů správní jednání
o podmíněném vyloučení. U žáků, kteří byli podmíněně vyloučeni, byla následně prováděna
další kontrola docházky a chování. Uskutečnila se 2 setkání vedení školy, výchovné
poradkyně a metodičky prevence nežádoucích jevů se zástupci tříd. Tato setkání jsou
přínosem jak pro studenty, tak pro vedení školy.                       16
3. Práce se žáky se specifickými poruchami učení

    Během roku byla věnována pozornost žákům, kteří mají specifickou poruchu učení.
Sledovala jsem jejich prospěch a dodržování doporučení pedagogicko-psychologické poradny
pro práci s těmito žáky. Jeden žák 1. ročníku studoval podle individuálního vzdělávacího
plánu.


4. Kariérové poradenství
    Náplní práce byly konzultace při přestupech žáků na jiný obor nebo na jinou školu
při nevhodně zvoleném oboru.
    Žákům 4. ročníků jsem průběžně poskytovala informace a nabídky dalšího vzdělávání
- nástavbové studium, VŠ a VOŠ studium.
Probíhaly individuální konzultace s žáky a poradenství při vyplňování přihlášek.
    Žáci měli možnost vypůjčit si materiály se seznamy požadovaných škol. Zároveň jsem
do všech 4. ročníků rozdávala informační letáky s tématy týkajícími se nabídky možností
studia a přípravy na přijímací zkoušky. Pro 4. ročníky byly zajištěny besedy na úřadu práce a
besedy se zástupci škol (ZČU, jazyková škola).


Hlavní úkoly, na které bych se chtěla v příštích letech zaměřit:
1. Bezproblémová integrace žáků ZŠ do SŠ
    Při přechodu žáků ze základní školy se velmi často stává, že mají potíže s adaptací
v novém kolektivu a problémy s novým učivem. Častým jevem je také to, že se žáci neumí
správně učit. Proto pro ně spolu s metodičkou prevence připravujeme jednodenní adaptační
kurzy, při kterých budeme ve spolupráci třídními učiteli s třídami pracovat.
    V průběhu školního roku bych chtěla ve spolupráci s třídními učiteli zmapovat
problémové žáky, zjistit, jaké mají potíže a individuálními konzultacemi se pokusit o zlepšení
situace, respektive tyto problémy úplně odstranit. Problémy se týkají nejen prospěchu, ale
i absence.
2. Neomluvené hodiny
    I nadále budu spolupracovat s třídními učiteli, požadovat informace o žácích, kteří
vykazují dlouhodobě velkou absenci a také požadovat informace o těch žácích, kteří mají
absenci neomluvenou. Pravidelně s těmito žáky jednat, zjistit příčiny jejich špatné docházky
a snažit se situaci zlepšit.

3. Kariérové poradenství
    Základní informace o možnostech studia a vzdělávání umístit na nástěnku výchovného
poradce, na internetové stránky školy, distribuovat informační letáky o studiu do jednotlivých
tříd 4. ročníků a se zájemci individuálně konzultovat možnosti jejich dalšího studia a
vzdělávání. Zajistit besedy na úřadu práce, besedy v Eurocentru Plzeň a setkání zástupců
vysokých škol s našimi žáky.

4. Specifické poruchy učení
    Zmapování situace, rozčlenění žáků podle druhů specifických poruch učení
a individuálním jednáním doporučit spolupráci s pedagogicko–psychologickou poradnou.
Pro integrované žáky vypracujeme individuální vzdělávací plán.

5. Spolupráce s metodikem prevence nežádoucích jevů
                       17
4.5.2. Zpráva metodičky prevence – Mgr. Bohumily Pytlíkové - Karlovarská

    V práci metodika jsem se řídila Minimálním preventivním programem a plány
na školní rok 2009/2010, s přihlédnutím k platným vyhláškám, školnímu řádu atd.

Srpen
Byl sestaven Minimální preventivní program, plány na nový školní rok, a to na základě
vyhlášek a zákonů o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.
Příprava akcí, které se budou konat na začátku roku. Zúčastnila jsem se semináře v Teen
Challenge, s jejichž pracovníky spolupracuji v protidrogové prevenci.
Září
Byly obnoveny nástěnky, kde mohou studenti získat základní informace o náplni práce jak
metodika prevence, tak výchovného poradce, jejich konzultačních hodinách, dále pak
důležité kontaktní adresy. Nástěnky byly v průběhu školního roku dle potřeby aktualizovány.
Pro žáky 1. ročníků jsem připravila sadu propagačních materiálů. Ve spolupráci s výchovnou
poradkyní a zástupkyní ředitele, Ing. Novákovou, jsme připravily podklady pro mimořádné
třídní aktivy v 1. ročnících konané 15. 9. 2009. Jednalo se o preventivní setkání třídních
učitelů s rodiči nově nastupujících žáků, kde byli seznámeni s chodem školy, způsoby
omlouvání, řešení případných problémů apod.
Pro jednotlivé třídy 1. ročníků jsme ve spolupráci s výchovnou poradkyní připravily
jednodenní adaptační programy, kterých se aktivně účastnili i třídní učitelé. Využily jsme
nabídky metodiků prevence PPP Plzeň, kteří se specializují na preventivní programy v rámci
projektu KPZ. V úvodní části programu byli žáci seznámeni se systémem výchovného
poradenství na naší škole.
Žáci 1. ročníků zahájili cyklus besed s protidrogovou problematikou v Teen Challenge.
Listopad
5. a 11.11. 2009 se v rámci v prevence uskutečnila divadelní představení. Jednalo se
o vystoupení herců mosteckého divadla. Do školní třídy bylo situované a ve třídách
inscenované monodrama „Prudilova válka“ o střetu učitele se svými žáky a bylo zaměřeno
na problematiku šikany. Druhé představení „Praktický úvod do podnikání“ bylo zaměřeno
na závislosti. Obou představení se zúčastnilo na základě zájmu 11 tříd druhých až čtvrtých
ročníků.
Na 18. a 19. 11. 2009 byla opětovně připravena netradiční beseda „Hra proti AIDS“, která
je vždy velmi příznivě přijímána. Besedy se zúčastnili žáci 1. ročníků.
Zúčastnila jsem se semináře zaměřeného na problematiku pravicového extremismu.
Prosinec
1. a 8. 12. 2009 se žáci 4 tříd 3. ročníků zúčastnili besed zaměřených na multikulturní
vzdělávání a problematiku migrace, uprchlictví a života cizinců. Besedy jsem realizovala
ve spolupráci s Charitou Plzeň. První část dvouhodinové bloku byla zaměřena na naši
legislativu, žáci získali představu o této problematice. V druhé části pak jim své zkušenosti
zprostředkovala slečna Jagarma Dagvasuren z Mongolska, která již několik let žije u nás.
Leden
Během tohoto měsíce jsem po domluvě s vedením školy připravila dotazníkovou akci
pro všechny ročníky. Cílem bylo zjistit, jak se žáci cítí ve škole, jaké mají problémy, jak
hodnotí přístup vyučujících. S výsledky byly pak seznámeni kromě vedení i předsedové
předmětových komisí. Dále jsem upřesnila plán besed na 2. pololetí.
Únor
Pro další 4 třídy 3. ročníků byl zajištěn dvouhodinový blok k problematice migrantů, který
připravil a vedl pan Kašák z organizace Člověk v tísni.
                       18
Březen
Během tohoto měsíce dokončili žáci 1. ročníků třídílný cyklus besed v Teen Challenge. Opět
jsem pokračovala ve spolupráci s MUDr. Luhanovou. Pro dívky 2. ročníků se uskutečnily
besedy o poruchách příjmu potravy. Čtyři třídy projevily zájem o besedy k prevenci
kouření. Opět se podařilo navázat spolupráci s Policií ČR. Nprap. Bc. Švec vedl ve všech
třídách 2. ročníků besedy k prevenci kriminality.
Duben
Pro 3. ročníky byly v rámci projektu (Ne)zvratné osudy připraveny besedy týkající se
bezpečnosti silničního provozu. S žáky besedovali lidé, do jejichž osudů zasáhly vážné
dopravní nehody. Žáci byly s besedami velmi spokojeni, jako začínající řidiči si lépe
uvědomují možná rizika v dopravě.
Zúčastnila jsem se semináře „Stupidita ve škole a po škole“. Seminář vedli naši přední
odborníci, MUDr. Koukolík a PhDr. Svoboda, kteří velmi dobře znají realitu školského
prostředí a jsou schopni pomoci při řešení obtížných situací.
Květen
V rámci projektu KPZ se uskutečnil interaktivní seminář na téma šikana, jehož jsem se
zúčastnila.

     V letošním školním roce jsem poprvé využila na některé preventivní akce příspěvky
z fondu SRPŠ. Na základě mé žádosti mohu v každém školním roce počítat dle potřeby
s částkou 10.000 Kč.
     Zúčastnila jsem se některých vybraných seminářů zaměřených na prevenci.
     Během školního roku jsme společně s výchovnou poradkyní Mgr. Žižkovou a
ve spolupráci s třídními učiteli nebo vychovateli řešili řadu kázeňských přestupků žáků,
záškoláctví apod. Žáky jsme si zvali na výchovnou komisi a snažili se s nimi řešit jejich
problémy. Bohužel problémových žáků přibývá, jak dokládá evidence výchovné poradkyně.
Některé přestupky jsme museli řešit i s Policií ČR. Podařilo se mi navázat bližší spolupráci
s oddělením Policie ČR na Vinicích, její pracovníci nám vycházeli vstříc a skutečně pomáhali.
     Během školního roku jsem pro žáky získala některé materiály týkající se např. drog,
poruch příjmu, rasismu, a to díky společnosti Člověk v tísni nebo Zdravotnímu ústavu.
Rovněž jsem získala nové filmy týkající se sociálně patologických jevů, k dispozici jsou
učitelům nové odborné publikace.
    I v letošním školním roce jsem se více zaměřila i na individuální práci s problémovými
žáky, snažila se spolupracovat s třídními učiteli nebo rodiči. Myslím, že bychom se i nadále
více měli věnovat studentům 1. ročníků, kteří mají řadu problémů s přechodem ze ZŠ.
Rezervy vidím v práci některých třídních učitelů a ochotě spolupracovat.
     Na základě zkušeností z letošního roku opět připravujeme na začátek roku společně
s výchovnou poradkyní jednodenní adaptační programy pro studenty 1. ročníků, kterých se
zúčastní společně se svými třídními učiteli. Při přípravě bychom chtěli více spolupracovat
s třídními učiteli, pokud projeví o tento program zájem.


5.4.3. Zpráva výchovné poradkyně – Mgr. Blanky Havlíčkové – Křimice

A.Výchovné poradenství
    Výchovné poradenství v místě poskytovaného vzdělání v Křimicích bylo poskytováno
pro 7 tříd oboru vzdělání autotronik ( 1. až 4. ročník), dvě třídy nástavbového studia
dopravní provoz a pro 13 tříd oborů vzdělání s výučním listem, celkem 22 tříd a 644 žáků.
    Poradenství bylo poskytováno ve dvou oblastech: poradenství v oblasti výchovy
a vzdělávání a kariérové poradenství.


                       19
Uskutečňovalo se v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb., podle vyhlášky
č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách, vyhlášky č. 73/2005 Sb.
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podle koncepce poradenských
služeb ve škole č. j. 27 317/2004-24, plánu práce na školní rok a v souladu s náplní práce
výchovného poradce zpracovanou ředitelem školy.

Práce výchovného poradce probíhala v oblastech:

a) metodická informační činnost
    Zahrnuje pomoc třídním učitelům při řešení problémů ve třídě i u jednotlivých žáků
formou konzultací. Intenzivní spolupráce byla zejména s třídními učiteli prvních ročníků,
protože tři z nich byli třídními učiteli poprvé. V září byli všichni studenti prvních ročníků
seznámeni s náplní práce výchovného poradce na střední škole, byly jim nabídnuty konzultace
a informace o tom, ve kterých zařízeních je možné vyhledat další odbornou pomoc
při problémech.
    Průběžně byly využívány diagnostické metody pro zjišťování vztahů ve třídách, další
zaměřené na studijní návyky, popř. vztažené ke konkrétním problémům ve třídách. Získané
informace byly východiskem pro práci třídních učitelů, učitelů odborného výcviku, seznámeni
byli žáci i rodiče. Žákům tříd oborů vzdělání s maturitním vysvědčením byly poskytovány
základní informace o průběhu státních maturit, které se mají poprvé uskutečnit ve školním
roce 2010/2011. Se změnami a platnou legislativou v oblasti poradenství jsou učitelé
seznamováni na pedagogických radách a na internetových stránkách školy ve složce
výchovný poradce.
    K vzájemné informovanosti vedení školy a žáků přispívají pravidelná setkání
zástupců tříd s vedením školy, která proběhla 2. a 11. listopadu 2009 a 25. a 29. března 2010.

b) práce s žáky s výukovými a výchovnými problémy
    Zahrnuje pravidelné sledování prospěchu v jednotlivých třídách, při neprospěchu
z více předmětů jsou žáci zváni na opakované konzultace a pravidelně je sledováno, jaký
prospěch vykazují. V této péči bylo přibližně 45 žáků. Nikdo z nich nevyhledal další pomoc
v odborném zařízení. Na konzultace jsou zváni žáci se specifickými poruchami učení a jsou
jim doporučovány postupy, které usnadňují zvládnutí učiva.
V letošním roce bylo v evidenci výchovného poradce 23 žáků, kteří doložili zprávu
z vyšetření pedagogickou-psychologickou poradnou.
    Náplní práce je hlavně předcházet výukovým problémům, proto jsou žáci prvních
ročníků poučeni o způsobu studia na střední škole a na konci studia seznámeni s postupy,
které zajistí efektivní přípravu k závěrečným a maturitním zkouškám.
V oblasti výchovných problémů byla nejčastěji projednávána docházka žáků do školy,
problémy ve vztazích v rodině nebo ve škole, dlouhodobá opakovaná péče byla věnována 12
žákům. Vysoká neomluvená absence byla řešena při správních řízeních s podmíněným
vyloučením ze studia. Těch bylo v letošním školním roce 37.
    Další pomoc vyžadovali žáci, kteří přestupovali na jiný obor vzdělání, nebo
přestupovali na jinou školu.

c) specifické oblasti práce
    Prolínají se s prací metodika prevence a jsou sledovány projevy zneužívání
návykových látek, vandalismu, brutality, šikanování, rasismu apod. Projevy šikanování byly
zaznamenány ve třech třídách, řešeny byly ve dvou případech za přítomnosti rodičů, jeden
z případů byl konzultován s Policií ČR i v pedagogicko–psychologické poradně. Vyskytly se
případy kouření v areálu školy, ve dvou případech následovalo podmíněné vyloučení
ze studia. Vyskytlo se také vulgární slovní napadání vyučujícího. Případ vandalismu byl řešen
ve spolupráci s učiteli odborného výcviku, stal se na pracovišti Prior.

                       20
d) kariérové poradenství
    Má několik rovin: pro žáky, kteří chtějí studovat na naší škole – osobní předávání
informací, telefonické konzultace, informace při dni otevřených dveří, při změnách oboru
vzdělání, probíhají průběžně po celý školní rok.
    Další rovinu tvoří poskytování informací o možnostech dalšího vzdělávání
na nástavbovém studiu (pro absolventy oborů s výučním listem) a o možnostech získání
dalšího výučního listu ve zkrácením studiu.
Pro absolventy oborů autotronik a dopravní provoz jsou poskytovány konzultace
o pomaturitním jazykovém studiu, studiu na VOŠ a VŠ.
    Průběžně jsou žákům předávány publikace o dalším vzdělávání, nejrůznější
internetové odkazy, nabídky škol, zprostředkovány besedy se zástupci škol (ZČU, jazykové
školy), nebo v Eurocentru v Plzni. V průběhu celého druhého pololetí byla poskytována
pomoc při vyplňování přihlášek k dalšímu studiu a probíhaly individuální konzultace
o vhodnosti dalšího studia.
    V dubnu 2010 ve dnech 7., 8., 14. a 15. se všechny končící ročníky zúčastnily besed
na Úřadu práce.
    Na nástěnce výchovného poradenství byly průběžně vedle informací k dalšímu studiu
zveřejňovány nabídky volných pracovních míst v nejrůznějších firmách.
Další činnosti výchovného poradce v průběhu školního roku byly: prostudování novely
zákona o správním řízení, příprava náplně adaptačního kurzu prvních ročníků, školení
v pedagogicko-psychologické poradně „Problémový žák“ - spolupráce s OSPOD a policií,
účast na semináři výchovných poradců na Západočeské univerzitě, na školení Legislativa
v práci výchovného poradce a na školení Stupidita ve škole.

B. Primární prevence
    Činnost metodika prevence probíhala v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb.
o poskytování poradenských služeb ve školách, podle školní preventivní strategie, náplně
práce metodika prevence a v souladu s metodickými pokyny MŠMT pro prevenci rizikového
chování.
    V souladu s těmito dokumenty byl vytvořen plán práce metodika a Minimální
preventivní program na školní rok. Program vymezil hlavní témata prevence: prevence
kouření, alkoholismu, drogové závislosti, šikany, kriminality a delikvence, záškoláctví,
rizikového sexuálního chování, virtuálních drog a xenofobie a rasismu. Snahou metodika
spolu s učiteli je snižovat počet výše uvedených jevů ve škole, působit preventivně ve všech
oblastech na jednotlivé žáky při osobním jednání i na celé kolektivy tříd při výuce. Většina
učitelů mi sděluje své poznatky o rizikovém chování žáků a společně domlouváme vhodné
způsoby řešení problémů a jednáme s rodiči žáků.
    Pro preventivní působení jsou vybrána vhodná témata z osnov jednotlivých předmětů
a nově i začleněna v ŠVP.
Preventivní působení na žáky začalo již první týden v září, první ročníky měly dva dny
adaptační kurz s třídními učiteli, na který jsem jim připravila nejrůznější hry a aktivity
do učeben i ven. V průběhu roku dělali žáci testy na alkoholové a nealkoholové drogy a
diskutovali o této problematice. Dále vyplňovali dva dotazníky zaměřené hlavně na vztahy
ve třídě a na výskyt šikanování, protože to bylo anonymně oznámeno. Ve dvou třídách
prvních ročníků se skutečně šikanování vyskytlo, bylo řešeno podle metodického pokynu
MŠMT a v souvislosti s ním došlo i k vyloučení a podmíněnému vyloučení žáků ze studia.
Konzultacemi pomohla i Policie ČR, se kterou byla v letošním roce velmi dobrá spolupráce.
Její mluvčí besedovali se všemi žáky prvních a druhých ročníků. Žáci prvních ročníků měli
ještě besedy s Městskou policií.
    Dalšími případy rizikového chování byly přestupky žáků na pracovišti odborného
výcviku Prior, došlo ke ztrátě známek na emise a k vandalismu. Vždy šlo o žáky jedné třídy,
případy byly řešeny s učiteli odborného výcviku a rodiči.

                      21
Řada konzultací a pohovorů proběhla z důvodu záškoláctví, ale jejich počet ve srovnání
s loňským rokem poklesl. Jeden případ byl hlášen pracovníkům OSPOD.
 Žákům je k dispozici na nástěnce i na internetových stránkách školy přehled institucí v Plzni,
kde mohou v případě problému vyhledat pomoc. Výskyt negativních jevů je probírán
i na pravidelných setkáních zástupců tříd a vedení školy.
     V průběhu roku proběhla dvě setkání metodiků prevence v pedagogicko-
psychologické poradně, tématem byla šikana a seminář Kyberšikana pořádaný Člověkem
v tísni.


4.5.4. Zpráva koordinátora ICT – Mgr. Romana Roubala a
    Ing. Jana Princla - Karlovarská
    Ve školním roce 2009/10 probíhal přechod ze síťového operačního systému Novell
Netvare 6.5, který naší škole v předchozích verzích sloužil více než 18 let a lépe vyhovuje
současnému trendu vývoje ICT (končí technická podpora souborových serverů). Nový síťový
operační systém – MS Windows Server 2008 R2 v 64 bitové konfiguraci splňuje požadavky
jak souborového serveru – úložiště dat, správa uživatelských účtů, zabezpečení dat, tak
zpřístupňuje průběžnou i celkovou klasifikaci žáků na webových stránkách školy. Starý
„novelovský“ server se výhledově použije na data žáků naší školy a jako sekundární řadič
domény dopskopl.cz.
    Koncem školního roku byly k serveru připojeny všechny čtyři počítačové učebny.
Během prázdnin byly „překlopeni“ Bakaláři a data všech uživatelů školní sítě a bylo následně
připojeno ředitelství, sekretariáty a kabinety vyučujících. Koncem srpna jsme přešli na ostrý
provoz, včetně webového rozhraní Bakalářů. V letním období jsme také přešli na nový
antivirový systém AVG 9 Business Edition.

V tomto okamžiku máme tedy v síti implementovány již 4 servery :
  - souborový MS Windows 2008 Server R2
  - tiskový + koncová zařízení Konica Minolta (pavilon A i B), kde jsou tisková konta
   všech síťových uživatelů a který spravujeme pomocí programu SafeQ
  - komunikační pro e–mailové adresy uživatelů dopskopl.cz a následné skupiny
   uživatelů
  - zálohovací server

    V příštím školním roce dále nasadíme systém auditu a evidence softwaru a licencí
na všechny počítače školy – AuditPro – pomocí kterého omezíme možnost užívání
nelegálního SW v naší počítačové síti.
    Výhledově (podle aktuální potřeby) zvažujeme vytvoření uživatelských kont
pro žáky naší školy z důvodu ukládání jejich pracovních dat („novelovský“ server).
    Další akcí, kterou plánujeme, je vytvoření učebny aplikované výpočetní techniky
(učebna praxe, fiktivní firmy a obchodní korespondence) v pavilonu B. V pořadí to bude již
pátá odborná učebna výpočetní techniky na Karlovarské.


4.5.5. Zpráva koordinátora ICT – Mgr. Martina Zíbara - Křimice

1. vytvoření nové multimediální učebny (z prostředků Nadace školy) č. 4 (PC, projektor a
  repro), č. 35 – obnova novým PC, projektorem a repro, č. 16 – díky sponzorskému daru
  získanému ing. Vaňkem byl dodán nový PC, projektor a repro, č. 32 – projektor a PC
  z učebny č. 16

                       22
2. dále byla o prázdninách přebudována učebna č. 4 – PC bude přesunutý ke katedře,
  připojen na školní síť, stejně jako učebna č. 23 bude, kde je umístěný původní projektor
  z č. 35

3. připojení dalších stanic (kabeláž a zalištování), nastavení doménových účtů a e-mailových
  adres, zprovoznění internetu, připojení pana Costenara na školní síť

4. instalace operačního systému MS Windows XP Professional a požadovaného software
  na nové počítače (5 nových stolních PC)

5. postupná výměna starších PC (převážně se staršími operačními systémy (MS Windows
  95, 98 a 2000) za nové nebo repasované se systémem MS Windows XP Professional

6. výměna centrální síťové tiskárny od fy Minolta za novější typ C 280 a v sekretariátu školy
  za C 282

7. instalace nových tiskáren a vyřazení starých nefunkčních

8. instalace SP3, což je software záplaty pro OS Windows XP

9. instalace SP2 pro MS Office 2003 a kompatibility packu pro možnost načítání dokumentů
  z verze 2007

10. zrychlení přenosové rychlosti internetového připojení – celá síť je nyní napojená
  na Internet rychlostí 8 Mbps

11. přechod programu Bakaláři na novou verzi

12. příprava SW na serveru pro program Bakaláři pro možnost webového rozhraní

13. přechod na vyšší verzi našeho antivirového systému, AVG 8.5 a dále na AVG 9.0

14. aktualizace instalačního balíku kreslicího programu AutoCAD pro lokální stanice

15. postupný přechod od poštovních klientů MS Outlook Express a MS Outlook
  na stabilnější Mozilla Thunderbird


4.5.6. Zpráva koordinátorky environmentálního vzdělávání, výchovy a
    osvěty (EVVO) - Ing. Jany Jindřichové

    Cílem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) je vytvořit
vzdělávací a informační systém, který povede ke zvýšení zájmu o životní prostředí.
Cílovou skupinou EVVO na SPŠD, Plzeň jsou žáci, pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci
školy.
    Informačním zdrojem pro činnost koordinátora EVVO je Metodický pokyn MŠMT
k zajištění EVVO, č. j. 16745/2008 – 22 z 27. 10. 2008, který stanovuje doporučené postupy
při jeho realizaci a zakotvení v dokumentaci školy. V současné době je EVVO
neodmyslitelnou součástí působení školy, významným úkolem humanizace a modernizace
školy a nedílnou součástí všeobecného vzdělávání i odborné přípravy. Představuje
dlouhodobý proces, který je součástí celoživotního vzdělávání.

                       23
    EVVO vyžadují logické myšlení, zpětnou vazbu, schopnost aplikace, spojení
pragmatických a citových přístupů, konkrétní uvažování, globální uvažování, připravenost
na změny, připravenost k integraci, samostatnost, aktivitu, tvořivost, odpovědnost, fantazii,
netradiční metody, aktivizující metody a formy, spojení s praxí, poznání prostředí a uznání
etických hodnot.
    SPŠD, Plzeň má zpracovaný Školní plán EVVO, kde je vytyčena dlouhodobá
koncepce a její realizace.

Koordinátorka EVVO zajišťovala:
 - informovanost učitelů a vedoucích pedagogické pracovníky o významu, pojetí a řešení
   EVVO
 - přípravu učebních dokumenty, metodických námětů a doporučení
 - přípravu učebních pomůcek
 - podporu systematicky EVVO včetně organizačního zajištění
 - podporu provozu školy šetrný pro životní prostředí a šetřící přírodní zdroje
 - v oblasti ochrany životního prostředí rozvíjení vzájemné spolupráce školy
   s mimoškolními zařízeními
 - přímé poznávání prostředí a kontakty se živou přírodou
 - využití programů a projektů státních a nestátních subjektů činných v EVVO
 - sledování programů k podpoře spolupráce

Ve škole jsou k dispozici nástěnky obsahující informační materiály koordinátorky EVVO.

Klub ekologické výchovy - KEV
    Škola je kolektivním členem Klubu ekologické výchovy (dále jen KEV) se sídlem
v Praze. KEV je profesní občanské sdružení, které soustřeďuje pedagogické pracovníky,
školy a další instituce zajímající se o EVVO. Klub ekologické výchovy patří mezi kluby
UNESCO, je kolektivním členem České společnosti pro životní prostředí a členem
mezinárodní ekologické organizace Zelený kříž.
Akce:
 3. 12. 2009 – účast na konferenci koordinátorů EVVO – PF UK Praha
25. 1. 2010 – účast na valné hromadě KEVu – MŠMT ČR Praha
 4. 6. 2010 – účast na vyhodnocení XIII. ročníku výtvarné a VIII. ročníku literární soutěže
         vyhlášené k Mzn. roku biodiverzity – „Pestrý život na planetě Země“
Do kategorie Středoškoláci – fotografie bylo odesláno 6 posterů (z 87 prací žáků školy -
Andrlová Veronika - EK3, Janků Vladimíra - EK3, Martina Vellekové -EK2, Černý
Zdeněk - MEK1, Vápeníková Bára - MEK 1, Ondřej Kristejn - EK2 – získal Zvláštní cenu
poroty a byl oceněn zástupci UNESCO a KEV v Černínském paláci, Ministerstvo
zahraničních věcí ČR).

24. – 25. 6. 2010 – Česko–slovenská konference na téma „Školy jako centra
environmentálního vzdělávání“ (konaná v Beskydech) byla příspěvkem k dekádě
vzdělávání a výchovy k udržitelnému rozvoji vyhlášené OSN v r. 2005 a k Mezinárodnímu
roku biodiverzity vyhlášenému UNESCO v roce 2010 .

Středoškolská odborná činnost - SOČ
Školní kolo – 4. 3. 2010 – SPŠD Plzeň

1. Filip Šedivec, Adam Reidl, EK4 – Válcový mlýn pana Petra Turka
2. Nikol Vízková, Markéta Kuštová , EK4 – Konopí, obnovitelný zdroj energie
3. Martina Velleková (EK2) – Břečťanem proti globálnímu oteplování – postup do okresního
  kola

                       24
Okresní kolo – 13. 4. 2010 – SPŠ stavební Plzeň

Obor č. 08 – Ochrana a tvorba životního prostředí - Martina Velleková, EK2 - 2. místo

Krajské kolo – 12. 5.     2010  –  Gymnázium   Luďka   Pika,  Plzeň  -  Martina
Velleková, EK2 – 1. místo


Hnutí Brontosaurus
16. ročník celostátní výtvarné, literární a fotografické soutěže HNUTÍ BRONTOSAURUS –
„Máme rádi přírodu 2010 s podtitulem „Dech přírody““
Do kategorie středoškoláci a vysokoškoláci byly na téma „Dýchá, nedýchá“ odeslány
2 literární práce:
1. Jiří Bartoň, MEK 1 – „Čtyři roční období“ (úvaha)
2. Ondřej Kristejn, EK2 – „Dech přírody“ (úvaha)
Zahájení 1. 2. 2010 – uzávěrka 3. 5. 2010
Zapojilo se 183 škol, 2031 soutěžících. Vyhodnoceno bylo 37 prací v 5 kategoriích.


Enersol – projekt – obnovitelné zdroje energie
Školní kolo – 15. 2. 2010 – SPŠD, Plzeň, 17 prací žáků EK2 a EK3 – téma – Obnovitelné
zdroje energie

Martina Velleková, EK2 – 1.místo - Biomasa, postup do krajského kola
Janků Vladimíra, Přibáňová Karolína – 2. místo – Energie přílivu, odlivu a vln
Beranová Šárka, Kodrlová Lucie – 3. místo – Vodní energie

Krajské kolo – 5. 3. 2010 – SOUE, Plzeň
Martina Velleková, EK2 – 2. místo, postup do celostátního kola

Celostátní kolo - 25. – 26. 3. 2010 – Otrokovice
Martina Velleková, EK2 – 1. místo - reprezentace za Plzeňský kraj

Mezinárodní kolo – 6. – 7. 5. 2010 – Brno – SŠI Brno
Martina Velleková, EK2 – reprezentace ČR - vyhlášeno celkové pořadí států – ČR 1. místo

Udělen „Děkovný list ministra ŽP JUDr. Jana Dusíka,M.Sc“ za reprezentaci Plzeňského
kraje a ČR“.

Český svaz ochránců přírody
Celostátní akce sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP Praha – „Hledání jara“
– 9. 4. 2010 - 1. místo – fotografie – Anna Přibáňová, EK2


Recyklohraní
SPŠD, Plzeň je zapojena do školního recyklačního programu od r. 2008. Cílem projektu je
podpořit zpětný odběr baterií. Projekt zajišťují organizace Asekol s. r. o, Ecobat s. r. o., a
EKO-KOM, a. s. (nádoby na sběr baterií i jejich následný odvoz zdarma).
Ve šk. r. 2009/2010 bylo nasbíráno celkem 4897 ks baterií.
7. 9. 2009 se žáci třídy EK4 zúčastnili propagační akce projektu Recyklohraní – „Setkání se
Šrotonátorem“.


                       25
Soutěž KÚ Plzeňského kraje – „Zelená škola“
Identifikační údaje, přehled prokázané činnosti a ověřené přílohy byly odeslány dle propozic
do 30. 6. 2010 – jedná se o 22 požadavků KÚ PK na činnosti školy, které bylo nutno doložit.
Vyhodnocení proběhne v září 2010.

Genový sad
Výsadba původních a krajových odrůd v genovém ovocném sadu v Plzni–Liticích
ve spolupráci se Sdružením přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS
– ochrana kulturního dědictví, které se v krajových odrůdách skrývá – žáci třídy EK3
– 16. 4. 2010

M.R.K.E.V.
SPŠD Plzeň je zapojena do sítě škol, zabývajících se ekologickou výchovou „Metodika a
realizace komplexní ekologické výchovy“ (M.R.K.E.V.). Soustavně usiluje o kvalitní a
trvale se zlepšující zařazení ekologické výchovy do celkového života školy ve smyslu
školského zákona, resp. RVP, Státního programu EVVO a metodického pokynu EVVO
MŠMT ČR. V rámci spolupráce dostává SPŠD, Plzeň informační a vzdělávací materiály a
časopis „Bedrník“.

Škola udržitelného rozvoje – ŠUR
SPŠD obhájila titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně na období 2009 – 2010. Titul
uděluje MŠMT ČR, Česká komise UNESCO a KEV Praha.

Zoologická a botanická zahrady města Plzně
10. 12. 2009 – účast na konferenci koordinátorů EVVO – Zoologická a botanická zahrada
města Plzně – organizátor – IRIS.

Ekologický audit
Žáci oboru vzdělání Mechanizace a služby se účastnili dotazníkového šetření – ekologický
audit, který provedla vnitřní auditorka SPŠD, Plzeň Ing. Kacerlová.

Den otevřených dveří
Byly vytvořeny informační materiály pro zájemce o studium, připraveny ukázky učebnic,
učebních pomůcek a výukových programů.

Žákovské projekty
- Globální ekologické problémy – soubor Power – pointových prezentací – třída EK3
- Alternativní zdroje energie – soubor Power – pointových prezentací – třída EK3, EK4
- Systematiky rostlinné a živočišné říše – vytvořeny pousterové přehledy – třída EK2
- Fotoalbum – voda – třída MEK1, EK2
- Zvláště chráněná území – soubor Power – pointových prezentací – třída MEK1, EK2, EK3,
 EK4
- Ročníkové projekty – Ochrana a tvorba ŽP, Krajina a ŽP – EK4

Informační kampaně
2. 2. - Světový den mokřadů
18. 3. - Ukliďme svět
22. 3. - Světový den vody
1. 4. - Den ptactva
22. 4. - Den Země
22. 5. - Mezinárodní den biologické rozmanitosti
5. 6. - Světový den životního prostředí

                       26
8. 6. - Mezinárodní den oceánů
17. 6. - Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští
22. 9. - Evropský den bez aut
4. 10. - Mezinárodní den ochrany zvířat
11. 10. - Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof
20. 10. - Den stromů

Výuka
Ekologicky výchovné aktivity probíhají v přírodním prostředí - veřejná zeleň - parky města
Plzně, Borský park, Lochotínský park, park – Jezírko, zámecká zahrada – Křimice, ZCHÚ
města Plzně – Bolevecké rybníky, Čertova kazatelna, Kopeckého pramen, Zoologická a
botanická zahrada města Plzně, Sofronka a Záchranná stanice živočichů.


4.6. Další vzdělávání žáků a aktivity žáků DM

   Nepovinné předměty        Počet žáků      % z celkového počtu žáků
         0             0              0
    Volitelné předměty       Počet žáků       % z celkového počtu žáků
         0             0              0
Zájmové kroužky na DM         Počet žáků    % z celkového počtu žáků na DM
Fyzika hrou                32              5,89
Kroužek aerobiku             400             73,66
Kroužek sálové kopané           480             88,39
Kroužek florbalu             420             77,34
Kroužek fyzického posilování       350             49,78
Kroužek plavecký             400             73,66
Kroužek počítačové techniky        420             77,34
Kroužek divadelní             210             38,67
Kroužky s kulturním
                     380             69,98
zaměřením – kino..
Kroužek vaření - dívky          125             23,02

    Lůžková kapacita DM je 819 lůžek , ubytováno 493 žáků SŠ a 50 studentů VOŠ.
    Mimo pravidelnou organizaci zájmových kroužků probíhají v průběhu celého školního
roku další akce zaměřené k vyplnění volného času žáků a studentů. Jedná se zejména o účast
na různých besedách či přednáškách pořádaných v Plzni, návštěvy ICT parku, společná
posezení s pedagogy ve výchovných skupinách, návštěvy ZOO a Dino parku, naučné besedy
s policií apod.
    Beseda s fotografem a mluvčím ZOO Plzeň s panem Vogeltanzem o cestě po Africe
včetně předvedení živého hada měla veliký úspěch.
    V čase křesťanských svátků jsou zároveň organizovány společenská posezení,
k Mikuláši k vánočním svátkům i svátkům velikonočním, a to zpívání koled na náměstí
Republiky apod.
    Žádaná jsou divadelní představení. Žáci viděli: Romeo a Julie, Řek Zorba,
Edith – vrabčák z předměstí, muzikál Zpívání v dešti a muzikál Čachtická paní.


                        27
Vychovatelé pracují dle ŠVP pro DM. Hlavní okruhy výchovy mimo vyučování jsou:
- zvládnout učivo střední školy
- vést žáky k aktivnímu a smysluplnému využití volného času
- zvládnout pravidla slušného chování v kolektivu
- předcházet konfliktům a šikaně
- protidrogová prevence včetně konzumace alkoholu a kouření
- enviromentální výchova

   Rozšiřování pedagogických vědomostí ve školících centrech absolvovalo pět
výchovných pracovníků. V průběhu školního roku se věnuje vedení školy dalšímu vzdělávání
pedagogických pracovníků.


4.7. Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem,
   případně jiným subjektem

                                   Finanční dotace
     Název programu, projektu         Vyhlašovatel
                                   od vyhlašovatele
Další profesní vzdělávání pro autoopravárenství
a dopravu (říjen 06-červen 08); Úsek dalšího
vzdělávání, který byl zřízen během realizace
projektu, zajišťuje aktivity školy v době
                          Plzeňský kraj     2.998.800,00
udržitelnosti tohoto projektu. Činnost ÚDV
zahrnuje i v projektu neřešené oblasti, např.:
vzdělávání techniků SME či profesní průkazy
řidičů.
Nauč se a vytvoř. Modernizace vyučovacích
                          Plzeňský kraj     1.992.958,48
metod.
Podpora    výuky   technických   oborů
                          Plzeňský kraj     1.938225,00
na SPŠ dopravní, Plzeň.4.7.1 Zapojení školy do projektu UNIV 2 – KRAJE
    Škola byla ve školní roce 2009/2010 zapojena do projektu UNIV 2 – KRAJE
(Proměna škol v centra celoživotního učení). Jedná se o individuální projekt národní
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného
vzdělávání.
    Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která
budou nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy
dalšího vzdělávání pro dospělé. Rozšíření nabídky kurzů má přispět ke zvýšení účasti
obyvatel na dalším vzdělávání
    Vybraní pedagogové naší školy jsou postupně proškolováni v lektorských
dovednostech a byl vytvořen první návrh vzdělávacího programu pro Autolakýrníky –
přípraváře v rozsahu 150 hodin. Během trvání projektu – do června 2012 – budou vytvořeny
celkem 3 vzdělávací programy, jež rozšíří stávající nabídku Úseku dalšího vzdělávání, který
na škole funguje již od roku 2007.
                      28
4.7.2 Podpora výuky technických oborů na SPŠ dopravní, Plzeň

    Projekt si klade za cíl v období 4/2010 – 10/2011 tvorbu nových výukových materiálů
pro nově otevřený obor Autolakýrník, tvorbu pracovních listů a metodických materiálů
pro práci s nově zakoupenými a také žáky vytvořenými modely autoopravárenských operací.
Další součástí projektu jsou aktivity vedoucí k zavedení kariérového poradenství a pravidelné
evaluaci ŠVP pro autoopravárenské a dopravní obory na SPŠD, Plzeň.
    Doplněním celého projektu jsou odborné exkurze žáků vedené přísně podle metodiky
exkurze jako formy vzdělávání, jež mají ověřit vhodné cíle pro pořádání exkurzí
autoopravárenských oborů.
    V rámci projektu budou vytvořeny metodické materiály a pomůcky pro vyučující a
pracovní listy pro žáky, které budou následně pilotně odzkoušeny a zobecnění této zkušenosti
bude výstupem aplikovatelným i pro jiné odborné školy PK. Osvojení si nových učebních
strategií by pak měli žáci umět využít i v následujícím či dalším vzdělávání, s nímž má škola
zkušenost v rámci Úseku dalšího vzdělávání.


4.7.3 Projekt „Energetika a životní prostředí“

     Škola se jako partner zapojila do projektu „Inovace odborného vzdělávání
na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a
na jejich dopad na životní prostředí“, který podala Západočeská univerzita Plzeň, fakulta
strojní, katedra energetických strojů a zařízení. Projekt bude realizován do 30. 4. 2012.
     Finanční prostředky budou čerpány z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem
projektu je využít zpracované poznatky o vlivu energetiky na životní prostředí a využít je
k rozvoji znalostí, schopností a dovedností žáků v enviromentálních oblastech s důrazem
na udržitelný rozvoj v ČR.
     Škola bude prostřednictvím Západočeské univerzity Plzeň čerpat finanční prostředky
na exkurze žáků, na učební pomůcky a na besedy. Do projektu je zapojeno několik učitelů
školy, kteří se budou podílet na organizačním zajišťování akcí a budou vytvářet prezentace
k odborným tématům.


4.7.4 Projekt č. 125 „Spolupráce přes hranice, odbornost bez hranic“
    Tento projekt se realizuje od 1. 8. 2009 do 1. 8. 2012. Řídícím orgánem je Bavorské
státní ministerstvo hospodářství.
    Cílem projektu je navázání a následný rozvoj spolupráce a porozumění v oblasti
odborného vzdělávání, soustavné odstraňování jazykové bariéry, společná kooperace
při rekonstrukci autoveteránu a přestavbě benzinového motoru na plynový pohon.
    Ve školním roce 2009/2010 proběhly 4 výměny žáků, dvě se uskutečnily v Plzni, dvě
na partnerské škole ve Weidenu. 27 žáků a 6 učitelů tedy společně prožilo jeden projektový
měsíc ze školního roku 2009 - 2010.
    Při pobytu v Plzni byl program jejich činností rozdělen na dvě části. V první dopolední
části se žáci věnovali profesně zaměřené odborné práci. Probíhala rekonstrukce autoveteránu.
Tento vůz byl rozmontován, oddělila se karoserie od rámu, zjistil se technický stav vozidla,
poté se realizovaly opravy a nákup potřebných náhradních dílů. Díky spolupráci
s klempířskou dílnou byly provedeny veškeré potřebné klempířské práce (srovnání karoserie,
vyvaření poškozených dílů, zhotovení chybějících dílů apod.). Auto dále bude připraveno
ve školní lakovně na stříkání základního laku.


                       29
    Ve druhé odpolední části byl pro žáky připraven kulturně vzdělávací program
doplněný sportovními aktivitami.
    V rámci projektu jsou vedeny i hodiny německé konverzace s rodilým mluvčím, a to
podle momentálních potřeb a problematiky práce na daných úkolech.
    Další informace k projektu lze nalézt na www.p125.webnode.cz.

4.8. Spolupráce školy s odbornými partnery a s úřadem práce

    Škola má rozvinutou spolupráci s odbornými firmami v oblasti oborů, které jsou
na škole vyučovány. V průběhu školního roku byly uzavřeny smlouvy o zajištění
praktické výuky s více než 100 firmami. Škola zajišťovala prostřednictvím této spolupráce
i nabídku pracovních míst pro absolventy školy. Firmy, které spolupracují se školou
na zajištění odborného výcviku a odborné praxe, podporují školu materiálně pravidelným
příspěvkem na propagaci i jinými formami.
    Pro uplatnění absolventů školy na trhu práce a pro zajištění informovanosti žáků
základních škol o možnostech studia na naší škole slouží trvalá spolupráce s Úřadem práce
v Plzni, který pořádá besedy se žáky. Škola spolupracuje zvláště s oddělením pro poradenství.
Tato spolupráce je významná pro informovanost žáků ZŠ o možnostech uplatnění
v  tzv. máločetných oborech vzdělání. Úřad práce vydává publikaci "Čím budu"
o možnostech studia na školách v Plzeňském kraji.
    Naše škola je členem profesních sdružení SAČR, Cechu lakýrníků a malířů, Cechu
čalouníků, Svazu spedice a logistiky, dále Sdružení automobilových dopravců Česmad
Bohemia a je členem Hospodářské komory.
    V uvedeném školním roce pokračovala spolupráce se Západočeskou univerzitou
v Plzni na základě uzavřené smlouvy. Spolupráce je naplňována výměnou výukových vozidel
pro diagnostiku a pravidelnými informacemi pro žáky o možnostech studia na ZČU. Za tím
účelem bylo uskutečněno setkání zástupců ZČU se žáky vycházejících ročníků na půdě naší
školy. Škola také nadále spolupracuje s ČD, a. s. Kromě zajišťování praxe žáků připravily
České dráhy pro žáky stipendijní program ČéDéS. Na základě výběrového řízení mohou žáci
zařazení do tohoto programu využívat příspěvek na učební pomůcky, ubytování, bonusy
za studijní úspěchy a jízdné vlakem zdarma. Největší výhodou je však jisté pracovní uplatnění
po ukončení studia.4.9. Účast žáků v soutěžích

4.9.1. Školní kolo SOČ – Mgr. Taťána Picková
    Letošního školního kola SOČ se zúčastnilo 10 žáků, kteří prezentovali práce ve dvou
oborech. Jednalo se o obory Doprava a Ekologie, což je velmi přínosné pro žáky naší školy.
Ukázalo se, že někteří žáci naší školy si svůj obor vybralo oprávněně a že jsou ochotni jít nad
rámec učební látky. To můžeme označit jako velké plus letošní soutěže. Opět se ukázalo, že je
lepší kvalita než kvantita.
    Do městského kola postoupily 3 práce, umístily se na 1., 2. a 3. místě.
    Práce Martiny Vellekové ze třídy EK2 pod vedením Ing. Jindřichové postoupila
do krajského kola, kde zvítězila. Bohužel do celostátního kola nepostoupila, neboť údajně
bylo málo soutěžících v jejím zaměření (Ekologie), což je zarážející.
                       30
    Zdá se, že my ve školách na žáky vyvíjíme tlak, aby byli aktivní, ale celostátně soutěž
velkou podporu nemá. To se ukazuje i v komisích městského kola, kde jsou třeba na obor
ekologie lidé z oboru historie apod., jelikož chybí finance na zaplacení odborníků
z mimoškolských institucí. Otázkou je, zda případ Martiny Vellekové neodradí další nadšené
žáky pro příští roky v účasti SOČ.

Ostatní soutěže jsou uvedeny v kapitole 6. Činnost školy.


5.   Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku

5.1  Kontrola České školní inspekce - 4. ledna 2010
V době mimo inspekční činnost ve škole provedla ČŠI formální hodnocení struktury
předloženého ŠVP oboru vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel.
Na základě srovnávací analýzy uvedeného dokumentu s platným zněním RVP pro výše
uvedený obor vzdělání středních odborných škol bylo zjištěno, že předložený ŠVP je
v souladu s RVP.


5.2  Kontrola Krajského úřadu Plzeňského kraje – 22. a 23. března 2010
    Kontrola byla provedena ve smyslu § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a na základě pověření č. 54/2010 ze dne 10.
března 2010.
    Předmětem kontroly byla kontrola investičního fondu za období od 1. ledna 2008
do 31. prosince 2009 a prověření aktuálních investičních potřeb. Kontrola byla vykonána dne
22. a 23. března 2010. Kontrola byla provedena výběrovým způsobem dle zásady
významnosti vykazovaných skutečností.
    Kontrolou tvorby a čerpání investičního fondu za sledovaného období 2008 a 2009
nebyly zjištěny nedostatky (zpráva č. j. EK/2908/10).
    Předmětem kontroly bylo pojistné a plnění úkolů v nemocenském pojištění a
důchodovém pojištění v období od 1. 10. 2008 do 30. 4. 2010. Pracovnice OSSZ ověřovala
správnost stanovení pojistného, tj. ověření rozdílu mezi skutečným a vykázaným stavem,
plnění úkolů souvisejících s prováděním nemocenského pojištění a důchodového pojištění a
náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady a škole nebylo uloženo žádné opatření k nápravě
(protokol č. 991/10 z 27. 5. 2010).


5.3  Inspekce České školní inspekce - 3. – 7. a 19. května 2010
    Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání poskytovaného školou podle § 174 odst. 2 písm. b), c) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, tj. zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů.
    Dále hodnocení souladu učebních dokumentů s právními předpisy podle § 185 odst.
1 školského zákona. Inspekční činnost podle § 174 odst. 2. písm. a) školského zákona pro
účely získávání a analýzy informací o vzdělávání žáků v matematické gramotnosti.


                       31
    Z inspekční zprávy čj. ČŠIP-362/10-P ze dne 24. května 2010 vyplynulo, že činnost
školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení.
Pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a program prevence rizikového
chování jsou školou vypracovány. V budově na Karlovarské 99 vytváření bezpečného
prostředí pro žáky odporují poškozené podlahové krytiny a někde poničený žákovský
nábytek.
    Z informací, které škola předložila, vyplývá, že s finančními prostředky nakládá
účelně a její ekonomické a materiální podmínky umožňují realizaci ŠVP.
    Činnost školy splňuje cíle školského zákona včetně zajišťování rovného přístupu
ke vzdělávání. ŠVP jsou promyšlené a zpracované na velmi dobré úrovni.
    Stanovená pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků v matematice byla
dodržována.
    Ze sledované výuky, průběhu a výsledků vzdělávání žáků a úspěšnosti v soutěžích
vyplývá dobrá úroveň vzdělávání. Také ve sledované oblasti vzdělávání v matematické
gramotnosti byla úroveň převážně dobrá. Kvalitní příprava žáků vytváří předpoklad
dobrého uplatnění na trhu práce.
    Obsah a průběh vzdělávání odpovídá požadovanému stavu a zásadám
Rámcových a dalších vzdělávacích programů pro odborné vzdělávání.5.4  Kontrola ze strany ČŠI dne 6., 27. a 28. května 2010
    Předmětem kontroly bylo ukončení středního vzdělávání maturitní zkouškou
ve třídách AT4A, AT4B oboru vzdělání 39-41-L/001 Autotronik podle zákona
č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních
školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolovaným obdobím byl školní rok
2009/2010.
Kontrola byla zaměřena na:
- oprávněnost ukončení vzdělání maturitní zkouškou podle ustanovení § 72 odst. 3
 školského zákona
- splnění podmínky pro vykonání maturitní zkoušky, termínu konání maturitní zkoušky
 a doby určené na přípravu k vykonání maturitní zkoušky podle ustanovení § 8 odst. 1, 2, a 3
 vyhlášky č. 442/1991 Sb.
- kontrolu výběru předmětů maturitní zkoušky a stanovení volitelných předmětů
 podle ustanovení § 9 odst. 3, 6 a 7 vyhlášky č. 442/1991 Sb.
- kontrolu podmínek a průběhu konání maturitní zkoušky podle ustanovení § 9 odst. 11 až 14
 vyhlášky č. 442/1991 Sb.
- kontrolu složení zkušební komise, jmenování předsedy, místopředsedy a dalších členů
 zkušební komise podle ustanovení § 22 odst. 1 až 6 vyhlášky č. 442/1991 Sb.
- kontrolu vedení příslušné dokumentace vztahující se k ukončování studia maturitní
 zkouškou podle § 28 odst. 1 písm. c), odst. 2 písmene h) a odst. 9 školského zákona
    Ze shrnutí výsledků kontroly (protokol č. j. ČŠI-476/10-P) vyplynulo, že nebylo
zjištěno porušení platných právních předpisů.
                       32
5.5  Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň -město
   - 24. května 2010

    Předmětem kontroly bylo pojistné a plnění úkolů v nemocenském pojištění a
důchodovém pojištění v období od 1. 10. 2008 do 30. 4. 2010. Pracovnice OSSZ ověřovala
správnost stanovení pojistného, tj. ověření rozdílu mezi skutečným a vykázaným stavem,
plnění úkolů souvisejících s prováděním nemocenského pojištění a důchodového pojištění a
náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady a škole nebylo uloženo žádné opatření k nápravě
(protokol č. 991/10 z 27. 5. 2010).
6.   Činnost školy
6.1. Hodnocení práce školské rady

Složení ŠR:

Předsedkyně:        Ing. Radmila Smětáková

Členové:          Ing. Antonín Diviš, Mgr. Josef Houška, Ing. Radmila
              Smětáková, Mgr. Lukáš Feřt, pan Petr Sedláček, Mgr. Anna
              Kroftová, pan Václav Týzl, žák Tomáš Bureš

Školská rada byla ustanovena na základě školského zákona za účelem podílení se na správě
školy. Svoji činnost vykonává od 20. prosince 2005. Po třech letech došlo dle zákona
k volbám (viz nové složení ŠR). Volby pro druhé volební období se konaly
dne 18. 11. 2008.
    Školská rada se ve školním roce 2009/2010 sešla celkem dvakrát. První zasedání
proběhlo 22. září 2009. Na programu bylo schválení Školního řádu pro nový školní rok,
přednesení Výroční zprávy o činnosti školy. Dále pan ředitel Ing. Jiří Svoboda přednesl
návrh Koncepce záměrů rozvoje školy na školní rok 2009/10 a vedoucí ekonomického odd.
paní Kubová všechny seznámila se Zprávou o hospodaření školy. Členové Školské rady se
k jednotlivým bodům vyjadřovali v závěrečné diskuzi. Všechny body programu byly v závěru
schváleny.
    Podruhé se Školská rada setkala 23. března 2010. Členové rady podrobně prošli celý
program schůze, vyjadřovali se ke Zprávě o hospodaření školy za rok 2009 a návrhu rozpočtu
organizace na další období. Byli seznámeni s plněním úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy.
Dále proběhla diskuse k jednotlivým bodům a na téma motivování žáků k výuce a exkurzím.
                      33
6.2. Zpráva SRPŠ

Složení SRPŠ:        Předsedkyně výboru:      Jana Žitková
               Zástupce ředitele školy:   Mgr. Jan Šulc
               Pokladník:          Mgr. Václava Aubrechtová
               Zapisovatel:         Ing. Ilona Műllerová
               Třídní důvěrníci

   Členové SRPŠ se sešli 17. 11. 2009 a 20. 4. 2010. Během jednání zvolili nové členy
výboru a pokladníka. Dále projednali stav účtu sdružení a schválili finanční dar škole ve výši
100.000 Kč na školní pomůcky.


6.3. Evidence stížností

                              Z toho
Počet stížností celkem
               oprávněných     částečně oprávněných    neoprávněných
      2           1             1            0


6.3.1 Kontrola Krajské hygienické stanice PK - 9. února 2010 – reakce
   na stížnost
    Předmětem a účelem kontroly byl výkon státního zdravotního dozoru podle ustanovení
§ 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 18 Vyhlášky MZ č. 410/205 Sb.
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu
a vzdělávání dětí a mladistvých (zaměřený na kontrolu teploty v učebně psaní na stroji)
v platném znění Vyhlášky MZ č. 343/2009 Sb.
    Kontrola byla provedena v učebně A17 na základě telefonického upozornění
dne 28. 1. 2010. Kontrolním měřením teplot v pěti místech učebny byly zjištěny teploty
v rozmezí +18˚C do +18,5 ˚C. Teplota pro učebnu podle požadavku § 18 uvedené Vyhlášky
činí +20˚C.
    Vedení školy předložila KHS písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků.
Došlo k revizi a úpravě stávající kotelny a netěsnící okna byla opatřena izolační pěnou.


6.3.2 Stížnost na jednání učitele českého jazyka
    Pracovník ČŠI předal dne 25. června 2010 řediteli školy písemnou stížnost (podnět
ke kontrole) na učitele českého jazyka. Stížnost byla podána matkou žákyně, která
odmaturovala v květnu 2010, a na ČŠI byla doručena dne 7. června 2010.
    Obsahem stížnosti bylo jednání učitele českého jazyka, který žákům doporučil účast
na seminářích. Ty pak na půdě školy pořádal. Jednalo se celkem o dva třídenní semináře,
za které žáci platili určenou částku bez vystavení pokladního dokladu.
    Z výsledků vyšetřování ředitele školy vyplynulo, že nikdo z vedení školy o seminářích
nevěděl a byly soukromou záležitostí vyučujícího.
    Z tohoto důvodu byla učiteli dodatečně doúčtována odpovídající částka za pronájem
školní místnosti k soukromé ziskové činnosti.


                       34
    Vhledem k tomu, že z pohledu vedení školy došlo ke zneužití pozice učitele ve věci
nepřiměřeného nátlaku na žáky školy k účasti na doučovacích seminářích, bylo učiteli sníženo
osobní ohodnocení o 50 % na dobu 3 měsíců.


6.4. Úsek praktické výuky

   Praktické vyučování, odborný výcvik a praxe žáků SPŠ dopravní, Plzeň probíhaly
podobně jako v minulém školním roce, tak i v roce 2009/2010 ve školních dílnách
ve středisku Plzeň–Křimice, Průkopníků 290 a ve středisku Na Roudné 184, Plzeň, zde
ovšem v již nově a úsporně uspořádaných prostorách. Část praktické výuky byla opět
realizována na smluvních pracovištích odborných firem. Ve středisku Na Roudné 184 (Prior)
byl prováděn odborný výcvik žáků 2. a 3. ročníku tříletého oboru vzdělání Automechanik,
spolu s částí odborného výcviku čtyřletého oboru vzdělání Autotronik. V Plzni–Křimicích
probíhalo praktické vyučování a odborný výcvik 1. až 4. ročníků čtyřletých oborů a 1.
ročníku tříletého oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel a všech tří ročníků
oborů Čalouník, Autoelektrikář, Klempíř, resp. Karosář a Lakýrník, resp. Autolakýrník.
Výuka odborného výcviku a odborné praxe u tříletých i čtyřletých oborů vzdělání zaměřených
na železniční dopravu probíhala na smluvních pracovištích Českých drah, a. s. Praktické
vyučování na školních výukových pracovištích prováděli učitelé odborné praxe a odborného
výcviku, na smluvních odborných pracovištích prováděli výuku odborní instruktoři.
   Naše škola, jako již tradičně, uspořádala krajské kolo třístupňové celostátní soutěže
zručnosti žáků 3. ročníku oboru Automechanik pod názvem Automechanik Junior, ve
kterém se utkali nejlepší žáci ze škol Plzeňského kraje: ISŠ Klatovy, SOŠ a SOU Sušice, SOŠ
a SOU Horšovský Týn, SŠ Bor, SŠ Kralovice, SŠ Rokycany, a SPŠ dopravní, Plzeň.
Zajímavostí letošního ročníku byla účast žáků z EU-BS Weiden, kteří v rámci projektu ERDF
– Cíl 3 Spolupráce přes hranice, odbornost bez hranic plnili v době termínu soutěže spolu
s žáky SPŠ dopravní úkoly vyplývající z projektu. Se souhlasem zástupců všech
zúčastněných škol jim bylo umožněno okusit úskalí a náročnost soutěže. Nemohli sice
zasáhnout do oficiálního pořadí, ale jejich účast přinesla jak oživení soutěže, tak novou
myšlenku do projektu samotného. Vítězem soutěže se stal žák Václav Sýkora z ISŠ Klatovy,
dalším postupujícím do celostátního kola byl žák naší školy Martin Pohanka. Úspěšný pro
naši školu byl letošní ročník soutěže Jízda zručnosti 2010 v ovládání traktoru s přívěsem,
kde z krajského kola konaného opět tradičně v Chebu, postoupili do celostátního finále z 1. a
2. místa žáci čtyřletého oboru vzdělání Mechanizace a služby Michal Kreidl a Milan
Albrecht. Z pověření pana radního Stručka sestavila naše škola čtyřčlenný tým reprezentující
Plzeňský kraj v soutěži Automobileum 2010. Výsledné 6. místo družstva a 7. jednotlivce
zavazuje pro příští ročník této náročné a skvěle obsazené soutěže. ISŠA Brno byla hostitelem
dalších soutěží: Autolakýrník Junior a vůbec poprvé vyhlášené soutěže Karosář Junior
2010. I zde měla SPŠ dopravní zastoupení. Milan Čepelák vybojoval v soutěži karosářů 8.
příčku, Marek Makovský 3. místem stvrdil umění našich žáků v tomto oboru, neboť na všech
dosud pořádaných ročnících vždy dosáhli na stupně vítězů. Odměnou mu pak bylo 4. 6. 2010
slavnostní vyhlášení v rotundě pavilonu A na výstavišti v Brně, odkud si odnesl kromě
hodnotných věcných cen i poukaz pro školu v hodnotě 25.000 Kč na návštěvu provozů
zahraničního výrobce autolaků.
   Spolu s dalším naším nadějným žákem tohoto oboru Ondřejem Huclem měli pak tu čest
stanout aktivně ve dnech 6.– 9. 6. v rámci výstavy Autotec a Autosalon 2010 na expozici
výstavního stánku oboru Autolakýrník. Dalším oborem, kde naši žáci vynikají dovednostmi a
řemeslnou zručností, je obor Čalouník.
   Dokladem toho byla letošní soutěž „Řemeslo má zlaté dno“, kde Michal Šula obdržel
za svůj taburet Cenu radního Plzeňského kraje pro oblast školství, mládež a sport.

                       35
   Tento obor spolu s dalšími byl součástí veřejné prezentace studijních nabídek a
pracovních příležitostí pod názvem „Perspektiva technických oborů ve 3. tisíciletí“
pořádané Regionální Hospodářskou Komorou PK, kde se naše škola aktivně zúčastnila. Přes
svoji atraktivnost je bohužel stále na okraji zájmu žáků ZŠ.
   Do oblasti praktického vyučování a odborného výcviku v letošním školním roce hlasitě
promluvila spolupráce se Západočeskou univerzitou. Obory vzdělání Klempíř, Čalouník a
Lakýrník přispěli prostřednictvím žáků a učitelů OV ke vzniku elektromobilu EHR 10, jenž
je prvním hmatatelným dokladem neustále se prohlubující spolupráce ZČU a SPŠD. Výsledky
lze shlédnout na www.ehotrod.cz/index.html.
   Se školním rokem 2009/2010 zahájila v Plzni-Křimicích v nově vybudovaných
výukových prostorách činnost Stanice měření emisí, spolu se školeními techniků SME.
Školení techniků se tak definitivně přestala realizovat ve středisku Na Roudné 184 (Prior),
čímž byl naplněn jeden z kroků koncepčního záměru postupného převedení všech činností a
výuky do areálu v Křimicích. Naším cílem je neustálé zdokonalování a rozšiřování možností
praktické výuky. K tomu v rámci emisního pracoviště přispěje i mobilní opacimetr MDO 2
spolu s přístrojem k bezkontaktnímu snímání otáček včetně vibračního snímače typ AVL
DiSpeed 490, čímž se působení SME rozšíří po nezbytných povoleních např. o měření emisí
pro traktory. Rozšíření výuky a novou službu pro veřejnost představují též opravy čelních
skel automobilů dle technologie PS Service Systéme GmbH.
   Pro zkvalitnění výuky a její názornost slouží i mnoho pomůcek a modelů vyrobených
svépomocí v rámci výuky i mimo ni, se snahou o co nejnižší náklady.
   Svépomocně pokračovaly rovněž úpravy venkovních i dílenských prostor, v rámci
projektu byly zahájeny práce na zateplení dílen. Chceme-li však dostát svému záměru a
v brzké budoucnosti přesunout areál Na Roudné (Prior) kompletně do Křimic, bez výstavby
nových dílen a samozřejmě finanční dotace se neobejdeme. S optimismem však hledíme do
roku 2010/11.
   Úspěšně se rozvinula činnost v rámci projektu Spolupráce přes hranice, odbornost
bez hranic, řízeného Bavorským státním ministerstvem hospodářství. Práce na veteránu jdou
žákům pěkně od ruky. Společně s nimi se těšíme na výsledek jejich snažení.
   Pokračovala realizace projektu Další profesní vzdělávání pro autoopravárenství a
dopravu, pokračuje rovněž Evropský projekt koordinovaného vzdělávání odborných
učitelů. Spolu se společnostmi Robert Bosch odbytová, s. r. o. a Škoda Auto, a. s.
premiérově působila v tomto roce v rámci projektu též Scania Czech Republic, s. r. o.
Pokračovala též odborná školení, pořádaná a realizovaná firmou Autolaky Mikos v oboru
Autolakýrník.


6.5.   Úsek teoretické výuky

6.5.1. Zprávy PK – Karlovarská

6.5.1.1. Zpráva předmětové komise českého jazyka a ostatních humanitních
     předmětů
Předseda PK:        Mgr. Daniela Bártíková

Členové PK:         Mgr. Gabriela Buchtová, Mgr. Jiří Dlabač, Mgr. Miroslava
              Egrtová, Mgr. Helena Freiová, Mgr. Petr Peleška,
              Mgr. Bohumila Pytlíková, Mgr. Hana Žižková

Za práci komise zodpovídal ZŘ Mgr. Jan Šulc.

                      36
Předmětová komise sdružovala učitele předmětů český jazyk/český jazyk a literatura,
občanská nauka, dějepis, obchodní psychologie a právní nauka/právo. Setkání členů PK se
uskutečňovala aktuálně během celého školního roku.

Činnost komise:

  1. Všichni vyučující českého jazyka se zapojili do seminářů k hodnocení písemné
   i ústní části nové maturity. Součástí seminářů bylo e-learningové vzdělávání,
   4 prezenční semináře a závěrečné písemné zkoušky.

  2. Organizace školního kola olympiády z českého jazyka
   Školní kolo se uskutečnilo 2. 12. 2009, vítězka olympiády Iva Lukašáková se
   městského kola nezúčastnila (nemoc).

  3. Organizace hudebně vzdělávacího pořadu „Dějiny hudby“ (15. 12. 2009)

  4. Poznávací exkurze
   Mgr. H. Freiová – Státní a vědecká knihovna v Plzni; Mgr. H. Žižková – koncentrační
   tábor Flossenbürg, třídy LS3 a MP3; Mgr. Buchtová, Mgr. J. Dlabač - Muzeum loutek
   Plzeň, třídy MPV1, EK2, SD3A, SD3B; Mgr. G. Buchtová – hrad Rabí, třída SD3B

  5. Účast na seminářích „Člověk v tísni“
   Mgr. D. Bártíková, 15. 10. 2009, Mgr. D. Bártíková, Mgr. B. Pytlíková
   20. 10. a 3. 11. 2009 seminář na téma „ Hrozby neonacismu“.

  6. Spolupráce s deníkem MF Dnes v korespondenční činnosti žáků, akce „Studenti
   čtou a píší noviny“ se zúčastnili svými články vybraní žáci.
   Organizaci zajišťovaly: Mgr. G. Buchtová, Mgr. H. Freiová, Mgr. B. Pytlíková,
   Mgr. M. Egrtová

  7. Návštěva Eurocentra Plzeň
   Mgr. H. Žižková, třída SP3

  8. Zajištění dne otevřených dveří

  9. Organizace divadelního představení pro žáky
   Představení DJKT „Válka ve sborovně“ se 22. 6. 2010 zúčastnilo 120 žáků

  10. Vedení pedagogické praxe studentů Pedagogické fakulty v Plzni
    Mgr. H. Žižková, praxe v předmětu Občanská nauka

  11. Vytvoření tří verzí témat na maturitní písemné práce z českého jazyka

  12. Účast na semináři Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy Plzeň
    Mgr. J. Dlabač
                      37
6.5.1.2. Zpráva předmětové komise cizích jazyků

Složení předmětové komise :

Předseda PK :        Mgr. Josef Chmelík

Členové PK :         Mgr. Daniela Bártíková, PaedDr. Martina Fabianová,
               Mgr. Blanka Felegy, paní Barbora Fricová, Mgr. Marie
               Hajšmanová, Ing. Radka Horáčková, Mgr. Josef Chmelík,
               Mgr. Božena Jägerová, Bc. Ondřej Kapic, Mgr. Dagmar
               Kuthanová, Mgr. Pavlína Lindová, PaedDr. Dagmar Pančíková,
               Mgr. Taťána Picková, Mgr. Ilona Prokopcová, Mgr. Romana
               Říhová, Mgr. Alena Šteklová

Za práci komise zodpovídal ZŘ Mgr. Jan Šulc.

    Předmětová komise sdružovala učitele anglického, německého, francouzského
a ruského jazyka, Komise se setkávala v průběhu školního roku dle potřeby, minimálně
jedenkrát za tři měsíce.


Činnost předmětové komise

1. Školení hodnotitelů státních maturit
  Většina členů PK se zúčastnila školení ke státním maturitám, někteří již obdrželi
  osvědčení, ostatní ve školení ještě pokračují.

2. Další vzdělávání členů PK
  Členové PK se zúčastnili seminářů KCVJŠ v Plzni (Mgr. Bártíková,
  PaedDr. Fabianová, Mgr. Chmelík, PaedDr. Pančíková, Mgr. Picková, Mgr. Prokopcová).
  PaedDr. Fabianová navštěvovala studium anglického jazyka. Vyučující se seznamovali
  s programovými nabídkami různých nakladatelství (Mgr. Bártíková, PaedDr. Pančíková).
  Mgr. Josef Chmelík se zúčastnil školení Tandemu v Praze.

3. Pořádání soutěží
  Mgr. Taťána Picková organizačně zajišťovala školní kolo SOČ.
  Mgr. Marie Hajšmanová a Mgr. Alena Šteklová připravily a realizovaly školní kolo
  konverzační soutěže v angličtině, kterého se zúčastnilo 16 žáků.
  Vybraní žáci se pod vedením Mgr. Pavlíny Lindové zapojily do on line soutěže
  o francouzsky mluvících zemích.

4. Kulturně poznávací exkurze
  Vyučující pořádali pro žáky kulturně poznávací exkurze po Praze (Mgr. Felegy,
  Mgr. Hajšmanová, Mgr. Chmelík, PaedDr. Pančíková, Mgr. Šteklová)a Plzni
  (Mgr. Felegy, Mgr. Jägerová, Mgr. Hajšmanová, Mgr. Šteklová).

5. Zahraniční exkurze
  Uskutečnila se jednodenní exkurze do Norimberka, žáci se seznámili s tímto historickým
  městem a poznali atmosféru předvánočního města.                       38
6. Fiktivní výběrové řízení
  Paní Barbora Fricová, Mgr. Taťána Picková a Mgr. Alena Šteklová vykonávali funkci
  porotců při fiktivním výběrovém řízení (pořádala PK ekonomických předmětů).

7. Zpracování odborných textů
  Členové PK nadále rozšiřovali škálu odborných textů pro jednotlivé obory, vyměňovali si
  zkušenosti a nové materiály.

8. Návštěvy institucí
  Vyučující navštěvovali se žáky akce Amerického centra, Britské rady, Německé
  knihovny, Rakouské knihovny a Francouzské aliance.

9. Žádosti o místo a životopisy
  Vyučující byli žákům čtvrtých ročníků nápomocni při tvorbě životopisu a žádosti o místo.

10. Praxe studentů PEF ZČU
  Vyučující vedli pedagogickou praxi studentů Pedagogické fakulty – Mgr. Daniela
  Bártíková, Mgr. Josef Chmelík.

11. Den otevřených dveří
  Všichni členové komise se podíleli na přípravě a realizaci Dne otevřených dveří.


12. Překladatelská činnost
  PaedDr. Martina Fabianová tlumočila při prohlídce závodu BMW v Řezně, Mgr. Josef
  Chmelík při prohlídce závodu Neoplan v Pilstingu..

13. Divadelní představení
  PaedDr. Dagmar Pančíková navštívila s žáky představení Veselé paničky windsorské,
  Mgr. Alena Šteklová se zúčastnila s žáky divadelního představení v angličtině v sále
  SPŠD.

14. Péče o jazykové učebny, propagace jazyků
  Správci pečují o jazykové učebny (Mgr. Felegy, Mgr. Kuthanová, Mgr. Picková,
  Mgr. Říhová), pravidelně jsou obměňovány informativní nástěnky (Mgr.Bártíková,
  Mgr. Lindová, Mgr. Picková, Mgr. Prokopcová, Mgr. Šteklová).

15. Distribuce a práce s časopisy
  Mgr. Alena Šteklová distribuuje časopis Bridge a společně s Mgr. Marií Hajšmanovou
  s ním pracuje při výuce.
                       39
6.5.1.3. Zpráva předmětové komise přírodních věd
Složení předmětové komise:

Předseda PK:        Mgr. Miroslava Chocholová

Členové PK:        Mgr. Stanislava Kňourková, Mgr. Marcela Nesnídalová,
              Mgr. Roman Roubal, Mgr. Jaroslava Tymlová, Mgr. Jan Šulc,
              Mgr. Jiří Sedláček, PaedDr. Martina Fabianová, Mgr. Stanislav
              Jásenský, Mgr. Robert Pecko, Mgr. Jiřina Dušková,
              Mgr. Lukáš Feřt

Za práci komise zodpovídal ZŘ Mgr. Jan Šulc.

Předmětová komise sdružovala učitele předmětů matematiky, fyziky, práce s počítačem,
chemie, speciální chemie.

1. Všichni členové naší komise se soustavně sebevzdělávají ve svém oboru.
  a) PaedDr. Martina Fabianová se zúčastnila dvoudenního semináře v Kutné Hoře.
   Tématem semináře byla Historie chemie a alchymie a její využití v současném
   vyučovacím procesu. Dále absolvovala přednášku Jedy a škodlivé látky v pracovním
   procesu. Zúčastnila se čtyřdenního semináře ve Slovenské republice na téma
   Chemicko-technologické postupy v rámci enviromentální výuky bloku
   přírodovědných předmětů

  b) Mgr. Lukáš Feřt a Mgr. Robert Pecko absolvovali školení programu BAKALÁŘ

  c) Mgr. Lukáš Feřt absolvoval školení v Českém hydrometeorologickém institutu.

  d) Mgr. Roman Roubal absolvoval školení Programování a makra v Excelu a Úvod
   do HTML textů

  e) Většina pedagogů již absolvovala e-learningové školení pro společnou část maturitní
   zkoušky ve funkci Zadavatel

2. Všichni se podíleli na organizaci Dne otevřených dveří, kde uchazeče o studium
  informovali o podmínkách přijetí a možnostech studia v jednotlivých oborech vzdělání.

3. Mgr. Marcela Nesnídalová v průběhu září až ledna 2010 prováděla opravy v ŠVP, a to
  především změny v náplních praxí v zaměřeních oboru Provoz a ekonomika dopravy, dále
  změny v hodinových dotací u výuky cizích jazyků.

4. Při soutěži SOČ Mgr. Marcela Nesnídalová pomohla s počítačovou úpravou
  a přihlašovacími formalitami studentům, kteří postoupili do městského kola.

5. Jako již tradičně, tak i letos proběhla mezinárodní soutěž v matematice
  „MATEMATICKÝ KLOKAN“. Organizaci soutěže zajišťovala a vyhodnocení soutěže
  provedla Mgr. Miroslava Chocholová. Soutěže se v obou kategoriích (Junior a Student)
  zúčastnilo celkem 129 žáků. Někteří žáci dosáhli celkem vysokého počtu bodů.
                      40
6. 22. října 2009 a 18. února 2010 proběhla soutěž pro žáky školy MATEMATIKA JE
  HRA. Organizátoři soutěže: Mgr. Jiřina Dušková, PaedDr. Martina Fabianová, Mgr.
  Lukáš Feřt. Vždy se zúčastnili žáci 1. až 3. ročníku, kteří většinou plnili soutěžní úkoly
  ve dvojicích. V podzimním termínu se zúčastnilo 57 žáků a v jarním termínu již 76 žáků.
  Soutěž se skládala ze dvou částí: z písemného testu 13 praktických logických
  matematických úloh, dále pak z prezentace vylosovaného matematického pojmu. Cílem
  soutěže bylo přiblížit žáci hravou a zábavnou formou předmět matematiku.

7. Pod vedením Mgr. Lukáše Feřta funguje Fyzikální kroužek pro žáky. Fyzikální kroužek
  je zaměřený především na pokusy a navštěvovali ho žáci, které fyzika a fyzikální pokusy
  zajímají. Náplň kroužku byla rozmanitá. Od pokusů např. na téma těžiště, reakční pohon,
  tekutý dusík atd., po exkurze například v Techmania science center Plzeň, na Českém
  hydrometeorologickém ústavu a Katedře obecné fyziky.

8. Všichni vyučující vzorně připravili žáci na maturitní zkoušku z předmětů matematika a
  počítačové aplikace.

9. Na úseku IT (Mgr. Roman Roubal, Ing. Jan Princl, Mgr. Robert Pecko) bylo splněno :
  a) provedena kabeláž UTP pro připojení Netu žákům v budově A v 1., 2. a 3. patře
   a v budově B v 1. patře. PC zapojil Mgr. Robert Pecko v síti implementovány již
   4 servery
  b) přechod ze síťového operačního systému Novell Netvare 6.5 na nový operační systém
   MS Windows Server 2008 R2
  c) přesměrování tisku na nový tiskový server pro všechny PC ve škole
  d) kabeláž pro tiskový server pro přemístění tiskového serveru do skladu
  e) ve spolupráci s Ing. Janem Princlem byla v červnu započata instalace softwarového
   balíku Moodle určeného pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím
   online kurzů dostupných na www. Ing. Jan Princl zajistil instalaci na nově zakoupený
   server a Mgr. Robert Pecko zajistil konfiguraci celého systému
  f) v červnu byl Mgr. Robertem Peckem instalován a konfigurován systém pro správu
   požadavků mající za úkol odstranit vybranou papírovou agendu a umožňující
   přehledné uchování veškerých požadavků. Systém byl nastaven pro požadavky
   rozvrhu, údržby a problémy s IT
  g) Mgr. Robert Pecko provedl instalaci kompletního softwarového vybavení v učebně
   PC4 (18 počítačů) na další školní rok a připojení do nově vzniklé domény
   dopskopl.cz.
  h) běžná denní agenda, implementace nových počítačů, antivirové zásahy apod.

10. V letošním roce proběhlo několik odborných exkurzí:
  a) V říjnu 2009 byla třída SD4A s Mgr. Miroslavou Chocholovou a Ing. Janem
    Šnebergerem na výstavě Autoshow v Praze.

  b) V říjnu 2009 byla třída SD1B s Mgr. Marcelou Nesnídalovou na výstavě Autoshow
   v Praze.

  c) V březnu 2010 třída SP3, dozor Mgr. Jiřina Dušková a Bc. Ondřej Kapic, navštívila
   závod BMW v Regensburgu

  d) V dubnu 2010 třída MPV1, dozor Mgr. Jiřina Dušková a PaedDr. Martina Fabiánová,
   navštívila závod BMW v Regensburgu                       41
    e) V dubnu 2010 navštívila třída SP2 s PaedDr. Martinou Fabianovou výstavu Giganti
     v Západočeském muzeu v Plzni

    f) V červnu 2010 třída MP2, dozor Mgr. Jiřina Dušková a Ing. Jan Princl, navštívila
     závod TPCA v Kolíně

    g) V červnu 2010 třída EK2 navštívila s Mgr. Lukášem Feřtem Techmanii Plzeň

    h) V červnu 2010 třída DP1B navštívila s Mgr. Marcelou Nesnídalovou Prahu.  6.5.1.4. Zpráva předmětové komise ekonomických předmětů

  Složení předmětové komise:

  Předseda PK:        Ing. Jana Benešová

  Členové PK:         Ing. Jaroslav Pertlíček, Ing. Jan Bříza,
                Mgr. Jiřina Dušková, Ing. Helena Šleglová, Ing. Vladimír
                Beneš, Ing. Dita Žihlová, Mgr. Jaroslava Tymlová,
                paní Helena Müllerová, Ing. Miroslav Šimandl

  Za práci komise zodpovídala ZŘ Ing. Irena Nováková.

  Předmětová komise sdružovala učitele předmětů ekonomiky, účetnictví, techniky
  administrativy, obchodní korespondence, praxe ve fiktivní firmě a praxe. Komise se
  setkávala dle potřeby, průměrně jednou za čtvrtletí.


  Členové naší komise se soustavně sebevzdělávají ve svém oboru:

      Dne 25. listopadu 2009 se Mgr. Jiřina Dušková zúčastnila semináře Rodinné
  financování z pohledu učiva SŠ na KCVJŠ Plzeň, lektor Zdeněk Strousek
  Účastníci byli seznámeni s druhy pojištění majetku, domácnosti, nemovitosti, odpovědnosti
  zaměstnance a s cestovním pojištěním, včetně cenových příkladů
      Dne 27. ledna 2010 se Ing. Jan Bříza zúčastnil semináře k novele zákona o DPH.
  Informace byly zaměřeny zejména na novinky v obchodním styku se zahraničím a jak správně
  řešit odvody DPH nebo nadměrné odpočty
      Dne 17. února 2010 se Ing. Jana Benešová a Ing. Dita Žihlová zúčastnily semináře
  Mzdy aktuálně, který pořádala Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, Tylova 57,
  316 00 Plzeň. Informace byly zaměřeny na novinky v zákonných odvodech
  z mezd – zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmu fyzických osob a na povinnosti
  zaměstnavatele z toho vyplývající
      Dne 21.dubna 2010 se Mgr. Jiřina Dušková zúčastnila semináře Účetnictví podniku
  na KCVJŠ Plzeň, lektorka Ing. Lilia Dvořáková
  Obsahem semináře bylo vymezení a vysvětlení základních funkcí účetnictví, zákonná
  regulace účetnictví, náležitosti účetního dokladu, rozvahového formuláře a význam i postup
  při inventarizaci majetku a závazků.                        42
    Dne 8. června 2010 se Ing. Jan Bříza zúčastnil semináře k výuce předmětu fiktivní
firma. Místo konání NUOV - CEFIF Praha. V programu semináře byly řešeny otázky finanční
gramotnosti a začlenění této problematiky do výuky ekonomických předmětů, Dále byla
řešena otázka spolupráce fiktivních firem a CEFIFu ohledně zasílání korespondence
na jednotlivé úřady. V diskuzi se řešila problematika práce fiktivních firem na školách a
předávání zkušeností mezi školami.
    Všichni členové komise se podíleli na tvorbě tématických plánů, konzultovali spolu
jejich tvorbu a zodpovídali za jejich vytvoření pro třídy, ve kterých ve školním roce
vyučovali.
    Všichni členové komise se podíleli na tvorbě Školských vzdělávacích programů,
konzultovali spolu jejich obsahovou náplň a cíle vzdělávání a rovněž spolupracovali při jejich
tvorbě s členy ostatních komisí.
    Všichni členové se podíleli na organizaci Dne otevřených dveří ve dnech
27. 11. a 28. 11. 2009, kde uchazeče o studium informovali o podmínkách přijetí
a možnostech studia v jednotlivých oborech vzdělání a spolu se žáky čtvrtého ročníku třídy
ZA4 představili zájemcům studentské práce zpracované v předmětech fiktivní firma a Praxe.
    Vyučující ekonomiky a účetnictví připravovali ve spolupráci s komisí dopravních
předmětů pro žáky čtvrtých ročníků oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy praktické
maturitní zkoušky, které proběhly 6. 5. a 13. 5. 2010. Stejně tak připravili i okruhy a otázky
pro ústní maturitní zkoušky předmětu ekonomika všech oborů vzdělání.

    Komise ekonomických předmětů tradičně organizuje řadu soutěží, které směřují
zejména k tomu, aby žáci dokázali nejen zpracovat a nastudovat informace určitého tématu,
ale dokázali svoji práci i obhájit před odbornou komisí a posluchači.

     Tradiční akcí komise ekonomických předmětů je veletrh fiktivních firem „Vánoční
Plzeň“. Na organizaci se každoročně podílejí vyučující ekonomiky a fiktivních firem
Ing. Irena Nováková, Ing. Jana Benešová,      Mgr. Jiřina Dušková a Ing. Jan Bříza
a Ing. Jaroslav Pertlíček.
     Dne 9. – 10. 12. 2009 proběhl již 14. ročník této akce. Cílem je umožnit žákům
z celé ČR, kteří vedou v rámci výuky své firmy, aby se setkali a porovnali svoji práci, naučili
se svoji firmu prosadit na trhu pomocí prezentace, nabídkového katalogu a samozřejmě i
osobní nabídky na základě prodejního rozhovoru a získali tím zkušenosti do reálného života,
které jim pomohou v uplatnění na trhu práce, ale i při vedení skutečné firmy.
     Na letošní veletrh fiktivních firem přijalo pozvání 30 fiktivních firem z České
republiky. Tradičním účastníkem jsou firmy z Mariánských Lázní, Mostu, Příbrami, Písku,
Žatce, Dalovic a Prahy. Nechyběly ani firmy ze středních škol v Plzni. Finanční služby opět
zajišťovala fiktivní banka PPFB, a. s., ze Střední školy informatiky a finančních služeb
v Plzni.
Na slavnostní zahájení přijala v letošním roce pozvání i doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.,
hejtmanka Plzeňského kraje, dále pak již tradičními hosty byli Mgr. Ladislav Harvánek,
referent na úseku organizace školství, Mgr. Petra Kacovská, radní Magistrátu města Plzně a
Mgr. Petra Klérová, psycholog Magistrátu města. Kulturní vystoupení zajistili Aneta
Guzmanová a Ladislav Grigar, žáci třídy ZA4, kteří zahráli a zazpívali známé písně a koledy.
     Součástí veletrhu byly i soutěže o nejlepší stánek, o nejlepší prezentaci a o nejlepší
katalog. Firma Kardinál, s. r. o. z naší školy se v soutěži o nejlepší prezentaci umístila
na 2. místě.

    Dne 14. ledna 2010 proběhla soutěž v prezentaci, ve spolupráci s Úřady práce Plzeň
- město a Plzeň - sever, jejichž zástupci pan Ing. Vladimír Čada, ředitel Úřadu práce Plzeň –
sever a Judr. Rudolf Tomášek, zástupce ředitele Úřadu práce Plzeň - město pravidelně zasedají
v porotě soutěže.

                       43
    V letošním roce byla poprvé žákům nabídnuta i možnost vytvořit namísto prezentace v
Power Pointu webové stránky pro zvolenou firmu nebo přímo pro naši školu. Soutěž je
zaměřená na samostatnou práci žáků, na jejich tvořivost a schopnost prezentovat svoji práci a
samostatně si zjistit potřebné údaje, prohloubit si dovednosti práce s počítačem, vytvořit
upoutávku na zvolenou firmu nebo obor svého studia Práce posuzuje odborná komise, která
vyhodnotí nejlepší z nich a autoři dostanou malou finanční nebo věcnou odměnu věnovanou
z prostředků SRPŠ. Vítězem letošního ročníku soutěže se stal žák Matěj Kaše ze třídy PDZ1,
který prezentoval Plzeňské městské dopravní podniky. Na 2. místě se umístil žák Jan Cozl ze
třídy MPV1 s prací Kartáčovny Koloveč, s. r. o. a 3. místo obsadil žák třídy MP2 Michal
Končaba s prací ČSAD Plzeň, a. s.

     Dne 10. března 2010 se uskutečnila další soutěž: fiktivní výběrové řízení, ve kterém
 si žáci mohli vyzkoušet průběh přijímacího pohovoru při vstupu do zaměstnání, od podání
 žádosti se strukturovaným životopisem až po osobní pohovor před komisí, a to v českém
 i cizím jazyce. Soutěž je organizována ve spolupráci s ČSAD autobusy Plzeň, a. s., jejichž
 zástupci zasedají v porotě. Již podruhé byli v porotě pan Václav Königsmark, vedoucí
 provozu ČSAD v Přešticích, a pan Václav Balík, vedoucí provozu ČSAD v Kralovicích.
 V porotě také zasedl Mgr. Ladislav Harvánek za KÚPK a za SPŠ dopravní, Plzeň ekonomka
 školy paní Svatava Kubová, dále vyučující cizích jazyků. Zúčastnilo se celkem 40 soutěžících
 nejen z naší školy, ale i z ostatních odborných plzeňských škol a také žáci ze Střední
 průmyslové školy dopravní, Praha 1, Masná 18, se kterou naše škola spolupracuje při různých
 ekonomických soutěžích.
 Soutěžilo se ve dvou komicích. V první komisi šlo o výběr nejlepšího pracovníka na pozici
 obchodní manažer. Zde 3. místo obsadil žák naší školy Jan Podhajský, ze třídy SP4,
 ve druhé soutěžní komisi se vybírali fiktivní zaměstnanci do různých funkcí. Nejúspěšnější
 z našich žáků byli Vladimír Mencl, který získal fiktivní místo automechanika a Denisa
 Kodetová, která by byla jako druhá v pořadí úspěšnou adeptkou na pracovní pozici odborný
 ekonom.
     Součástí přípravy na pohovor je napsat svůj strukturovaný životopis, motivační dopis a
účast na besedě s psycholožkou.
     Soutěž je složena ze dvou částí. Prvním úkolem je vytvořit dle zadání práci na počítači
a druhá, stěžejní část, je pracovní pohovor před komisí, včetně komunikace v cizím jazyce.
     Zajímavou besedu k problematice zprostředkovala pro účastníky výběrového řízení
paní Mgr. Petra Klérová, z Magistrátu města Plzně, která poskytla v rámci této besedy
nezbytné rady, jak se chovat na osobním pohovoru u budoucího zaměstnavatele a také zasedla
ve výběrové komisi.
     Důležitou součástí soutěže je spolupráce s předmětovou komisí cizích jazyků a účast
vyučujících této komise v porotě soutěže. V letošním roce zasedly v porotě paní Mgr. Alena
Šteklová, paní Barbora Fricová a paní Mgr. Taťána Picková.
     Žáci SPŠ dopravní, kteří se zúčastnili soutěže v letošním roce: Jan Podhajský, Jiří
Jedlička, David Drabík Radek Steiniger, Tomáš Vít, Pavel Soukup, Jan Svoboda, Václav
Matýs, Václav Bock, Denisa Kodetová, Ondřej Oulík, Roman Hazuka, Filip Ramajzl, Martin
Špinka, Dominik Melka, Ondřej Brada, Jakub Deja, Michal Straka, Martin Pohanka, Michal
Salfický, Jan Svoboda, Pavel Kraus, Vladimír Mencl, Daniel Drábek, Jaroslav Bulín, Pavel
Ptáčník a Tomáš Bína.
                        44
 Exkurze v rámci komise ekonomických předmětů:
     Dne 8. září 2009 se uskutečnila exkurze do ČNB v Praze třídy ZA4. Cílem exkurze
bylo zprostředkovat žákům více poznatků o tomto subjektu finančního trhu a doplnit učivo
tématického celku Bankovnictví v předmětu Ekonomika. Žáci se seznámili s činností ČNB,
vyslechli zajímavou přednášku o vývoji peněz, zhlédli exhibici v prostorách ČNB zaměřenou
na historii i současnost zákonných platidel v ČR, jejich ochranných znaků, padělků a zlatých
rezerv. Pedagogický dozor vykonávala Ing. Jana Benešová
     Dne 4. listopadu 2009 exkurze do závodu na výrobu autobusů SOR v Libchavách,
třída MP2 a MP3, dozor Mgr. Jiřina Dušková a Ing. Stanislav Šlapák. Žáci se zde seznámili
s celým výrobním procesem výroby autobusů od lisování, svařování, lakování až po konečnou
montáž. Při celé výrobě je dáván důraz na minimalizaci nákladů.
     Dne 2. prosince 2009 exkurze třídy SP3 a Mgr. Jiřiny Duškové na Živnostenský
úřad v Plzni, kde žáci poznali celý postup při založení živnosti, včetně vyplnění příslušných
dokladů.
     Dne 8. prosince 2009 v rámci ekonomické praxe exkurze žáků třídy ZA2
na ředitelství ČSAD autobusy, a. s., Plzeň, dozor Mgr. Jiřina Dušková. Žáci se seznámili
s konkrétní pracovní činností v jednotlivých kancelářích. Pak si prohlédli opravárenské dílny a
nově vznikající muzeum historických autobusů.
     Dne 26. února a 3. března 2010 exkurze třídy SP4 a LG4 do Komerční banky
v Plzni. Exkurze zaměřená na doplnění učiva tématického celku bankovnictví předmětu
Ekonomika. Pro žáky byla připravena přednáška o základních produktech banky, zhlédli její
prostory a bezpečnostní schránky. Pedagogický dozor vykonávaly Ing. Jana Benešová
a Ing. Irena Nováková.
     Dne 27. dubna 2010 exkurze do závodu na výrobu autobusů a montážních servisních
dílen v Pilstingu v SRN, třídy MP2 a MP3, dozor Mgr. Jiřina Dušková a Mgr. Josef Chmelík.
Zde žáci viděli výrobu velmi luxusních autobusů Neoplán, určených pro linkovou nebo pro
městskou dopravu. Žáci se podrobně seznámili s výrobou a vybavením patrového autobusu
pro MHD a širokým letištním autobusem.
     Dne 28. dubna 2010 exkurze žáků třídy SP3, dozor Mgr. Jiřina Dušková, do závodu
Škoda Power Plzeň, kde žáci viděli jednotlivé fáze procesu při výrobě různých typů turbín,
určených zejména na vývoz, a získali podrobné informace o důležitosti a možných způsobech
šetření elektrickou energií.

 Další činnost komise – účast na veletrzích fiktivních firem
    Účast na veletrzích fiktivních firem podporuje v žácích soutěživost, podnikavost,
komunikativnost, chuť pracovat ve fiktivní firmě a učit se záležitosti spojené s jejím vedením
a propagací. Výsledky své práce mohou srovnat s výsledky firem na jiných školách v České
republice, v případě mezinárodních veletrhů i ze zahraničí. Na mezinárodním veletrhu si navíc
žáci procvičí cizí jazyk, zejména angličtinu, a přesvědčí se o nutnosti komunikace v cizím
jazyce, což je motivuje při dalším studiu.
    Dne 11. – 12. listopadu 2009 - Veletrh fiktivních firem v Příbrami. Veletrhu se
zúčastnili 3 zástupci fiktivní firmy Skelet, s. r. o. (žáci třídy SP4 ) a 3 zástupci fiktivní firmy
Ametyst, s. r. o. (žáci třídy ZA4). Pedagogický dozor vykonávali Ing. Jan Bříza, Ing. Jana
Benešová.
    Dne 24. února 2010 - Veletrh fiktivních firem v Sokolově. Veletrhu se zúčastnili
zástupci firmy Kardinál, s. r. o. (žáci třídy LG4) a Skelet, s. r. o. (žáci třídy SP4). Pedagogický
dozor vykonávali Ing. Irena Nováková a Ing. Jana Bříza.
    Dne 24. – 26. března 2010 – Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze. Veletrhu
se zúčastnili vždy 3 zástupci firem Ametyst, s. r. o (třída ZA4), Rubín, s. r. o. (třída SP4),
Xrider,. s. r. o. (třída ZA4) a Zodiak, s. r. o. (třída EK4). Firma Ametyst, s. r. o. zde obsadila
dvakrát 5. místo, jednak v soutěži o nejlepší katalog z českých firem a jednak o nejlepší
reklamní spot. Pedagogický dozor vykonávali Ing. Jana Benešová a Ing. Vladimír Beneš.

                        45
6.5.1.5. Zpráva o činnosti předmětové komise dopravních předmětů
Složení předmětové komise:

Předseda PK:         Ing. Radmila Smětáková

Členové PK:         Ing. Dana Kvitová, Ing. Helena Šleglová, Mgr. Marcela
               Nesnídalová, Ing. Vladimír Beneš, Ing. Miroslav Šimandl,
               Ing. Pavel Zach, Ing. Jaroslav Čejka, Ing. Antonín Wagner,
               Ing. Jaroslav Plzák, pan Stanislav Fiala a Ing. Rostislav Jekielek

Za práci komise zodpovídala ZŘ Ing. Irena Nováková.

    Předmětová komise sdružuje učitele předmětů dopravy a přepravy, logistiky,
zasilatelství, silniční dopravy a přepravy, řízení letového provozu, předmětu letadla a letiště,
dopravní a přepravní služby železniční dopravy, dopravní zeměpis, počítačových aplikací
a praxe.
    Členové se scházeli pravidelně jednou za čtvrt roku na poradách předmětové komise,
jinak podle potřeby při řešení běžných problémů.
    V průběhu školního roku 2009/2010 jsme průběžně zajišťovali přípravu výuky
odborných předmětů ve všech našich oborech podle daných učebních osnov a vypracovaných
plánů. V 1. ročnících již výuka probíhala podle nových ŠVP, kterým bylo nutno přizpůsobit
probírané učivo. Odbornou úroveň si členové komise zvyšovali studiem odborných publikací,
časopisů (Logistika, Tachograf, Letectví a Dopravní noviny, které škola pravidelně odebírá)
a informací z internetových stránek Česmad, Pro dopravce a dalších. Zúčastnili jsme se také
několika odborných školení pořádaných firmou Česmad a SSL.
    Aktivně jsme spolupracovali se Svazem logistiky a spedice (Ing. Radmila
Smětáková a Ing. Rostislav Jekielek), se sdružením Česmad (Ing. Danuše Kvitová
a Ing. Vladimír Beneš). Škola je platnými členy obou sdružení, proto se aktivně zúčastňujeme
jejich setkání a valných hromad.
V oblasti železniční dopravy a přepravy udržujeme kontakty s vedením Českých drah (Ing.
Miroslav Šimandl, Ing. Helena Šleglová a pan Stanislav Fiala), které nám poskytuje odborná
periodika, opravy služebních předpisů a propagační materiály. Se zástupci ČD, a. s. jsme se
podíleli na organizaci a samotném průběhu výběrového řízení stipendijního programu ČéDés.
    Při výuce jsme aktivně využívali multimediální učebnu a dvě mobilní sady složené
z dataprojektoru a přenosného PC, které se nám podařilo pořídit za přispění ředitelství školy a
nadačního fondu. Vytvořili jsme další počítačové prezentace pro zkvalitnění výuky
předmětu Logistika, Doprava a přeprava a Letadla a letectví. Motivovali jsme i samotné
studenty k jejich další tvorbě.
    Dále jsme zorganizovali několik odborných exkurzí. Cílem akcí bylo vzbudit zájem
o odbornou tematiku a obohatit teorii potřebnou praxí.
    V rámci všeobecné dopravy žáci prvního ročníku navštívili projekt Technománie, kde
si prohlédli kromě rozličných fyzikálních a chemických zajímavostí i výstavu Vývoj dopravy
a expozici Škoda. Dále se na letišti v Líních seznámili s provozem letecké záchranné služby a
měli možnost prohlédnout si zdravotnické vybavení vrtulníků.
    Žáci zaměření Dopravní služby v EU navštívili drážní vzdělávací institut
na regionálním pracovišti v Brně. Měli možnost prohlédnout si a vyzkoušet řízení vlakové
dopravy na modelovém kolejišti v dopravním sále firmy Signal projekt, s. r. o. se zaměřením
na elektronické zabezpečovací systémy. Zúčastnili se i výuky v dopravním sále RC ČD DVI
Brno a. s., která byla zaměřena hlavně na výkon dopravní služby.                       46
    Žáci dále absolvovali jednodenní odbornou exkurzi v ŽST České Budějovice, kde se
seznámili s řízením     velké železniční stanice a dálkovým       řízením   tratí
Č. Budějovice - H. Dvořiště a Č. Budějovice – Č. Velenice a viděli i systém automatického
třídění zátěže v obvodu seřaďovacího nádraží v návaznosti na zaústění tratě a vlečky. V Plzni
na seřaďovacím nádraží se žáci seznámili s technologií práce vlakotvorné stanice.
    Vybraní žáci absolvovali odborné konzultace potřebné k vykonání odborné zkoušky
O 04 pro vlakový doprovod osobní dopravy. Ve spolupráci se zaměstnanci
ŽST Plzeň, hl. n. naše škola připravila několik žáků na odbornou zkoušku Průvodčí.
    Žáci zaměření Logistika navštívili Dvůr Krasíkov, kdy byli seznámeni s podmínkami
přepravy zvířat a použití vhodných PMJ pro jejich přepravu. Byli informováni o veterinárním
zabezpečení a problematice chovu zvířat. Žáci vyšších ročníků tohoto zaměření navštívili
továrnu TPCA v Kolíně. Prohlédli si moderní automatizovanou linku na výrobu automobilů
a sklad materiálu řízený systémem JIT.
     Dále se zúčastnili exkurze na říčním přístavu Bratislava, kde se podrobně seznámili
s překládkou kontejnerů. Organizaci nákupní logistiky a skladování mohli vidět při exkurzi
ve firmě Plzeňský Prazdroj, a. s.
    Součástí odborné praxe byla účast žáků na stanovišti řízení světelné signalizace
v Plzni a exkurze na pracoviště městské policie, kde je umístěn řídící pult kamerového
systému města Plzně. Žáci si také vyzkoušeli realizaci dopravního průzkumu na velkých
křižovatkách v Plzni. Podařilo se nám pro vybrané žáky tohoto oboru zajistit školení řidičů
vysokozdvižných vozíků, které bylo zakončeno předáním řidičského oprávnění.
     Žáci zaměření Zasilatelství navštívili při odborné exkurzi provozní pracoviště ČD
Cargo a. s. Plzeň, kde se seznámili s činností centrální nákladní pokladny, technologií
přepravy vozových zásilek a s pracovištěm reklamací.
    Žáci silničního zaměření pod vedením Ing. Vladimíra Beneše navštívili automobilku
TPCA Kolín. Tuto výrobní linku mohli porovnat s další automobilkou Škoda - Mladá
Boleslav. Všichni žáci třetích ročníků se zúčastnili preventivního bezpečnostního programu
BESIP TOUR pro začínající řidiče.
    Žáci leteckého zaměření absolvovali odbornou exkurzi na letišti Aeroklub Plasy,
Aeroklub Letkov a Líně. Řízení leteckého provozu a technologii odbavování cestujících si
prohlédli na pracovišti Praha Ruzyně, ŘLP ČR Jeneč a Brno Tuřany.
    Historii letectví mohli studovat v Leteckém muzeu ve Zruči. Žáci se seznámili i se
zabezpečením Letecké záchranné služby v Plzni-Líních pro Plzeňský a Karlovarský kraj.
    Žáci naší školy se v rámci odborných předmětů zúčastnili i několika soutěží.
Žáci zaměření Silniční doprava pod vedením Ing.Vladimíra Beneše postoupili v soutěži
SOČ do městského kola.
    Se dvěma družstvy ze třídy LG3 a ZA3 jsme se přihlásili do celostátní soutěže Mladý
speditér. První kolo probíhalo formou písemných odpovědí na zadané otázky, ve druhém
kole žáci řešili kalkulaci mezinárodních a mezikontinentálních přeprav zboží. Vyhodnocení
soutěže proběhlo na 4denní akci v Beskydech. Družstva si odnesla nové zkušenosti nabyté
při řešení úkolů v logistických firmách i nová přátelství mezi žáky dopravních škol z celé
republiky. Odborné konzultace k dané problematice ochotně poskytli i ostatní vyučující.
    V celostátní soutěži Mladý logistik v Karlových Varech obsadili naši žáci čtvrtých
ročníků 1. a 7. místo (konzultanty soutěžních družstev byli Ing. Smětáková, Ing. Jekielek),
kde úspěšně obhájili celkové prvenství z 1. ročníku soutěže a obdrželi vítězný pohár. Soutěž
byla zaměřena nejen na řešení logistických úloh, ale i na všeobecný ekonomický přehled.
Důraz byl kladen hlavně na prezentaci žáků, kterou vytvářeli podle úkolu, který byl zadán na
začátku soutěže.
    Během roku jsme se také podíleli na zajištění průběžné a 14denní souvislé praxe
žáků. Při kontrole žáků na pracovišti jsme obnovili kontakty se zástupci firem, což je
pro učitele odborných předmětů velmi důležité vzhledem k jejich další činnost.


                       47
    Průběžně jsme v dopravní komisi aktualizovali učební plány a vypracovali školní
vzdělávací plány pro odborné předměty všech ekonomických oborů. Všichni členové komise
vzorně prezentovali školu a aktivně podávali informace při Dni otevřených dveří.
    Se žáky třídy LG2 jsme se zúčastnili dobročinné akce Bílá pastelka a na podzim se
chystáme na spolupráci s organizací Světluška.
    Školní rok jsme zakončili úspěšným průběhem maturit. K tomu bylo třeba vypracovat
a aktualizovat témata pro písemné maturitní zkoušky a otázky pro ústní zkoušky, ale
především bylo důležité připravit žáky po odborné stránce. Někteří členové naší komise se
zúčastnili jako předsedové maturitních zkoušek na jiných SPŠ podobného zaměření.
    Celkově lze tento školní rok 2009/2010 hodnotit jako úspěšný. Všechny změny,
ke kterým velmi často dochází v našich odborných předmětech, jsme si snažili rychle osvojit a
zahrnout je do výuky.6.5.1.6. Zpráva o činnosti předmětové komise strojnických a
     elektrotechnických předmětů
Složení předmětové komise:

Předseda PK:         Ing. Josef Fikrle

Členové PK:         Ing. Jaroslav Brůna, Ing. Jaroslav Čejka, Ing. Libuše Ellederová,
               Ing. Jarmila Kriegerová, Ing. Jaroslav Plzák, Ing. Karel Rada,
               Ing. Otto Šedý, Ing. Jan Šneberger, Ing. Karel Vlček,
               Ing. Antonín Wagner, Ing. Helena Wohlmutová

Za práci komise zodpovídala ZŘ Ing. Irena Nováková.
    Předmětová komise sdružovala učitele předmětů technické kreslení, strojírenská
technologie, části strojů a mechanismy, mechanika, diagnostika a opravy vozidel, řízení
motorových vozidel, silniční vozidla, elektrotechnika a automatizace.
    Členové se scházeli pravidelně na poradách předmětové komise (jednou za čtvrt roku),
případně podle potřeby při řešení běžných problémů.
    V průběhu školního roku 2009/2010 jsme průběžně zajišťovali přípravu výuky
odborných předmětů našeho oboru Silniční doprava - diagnostika a opravy vozidel podle
daných učebních osnov a vypracovaných tématických plánů a nově oboru Dopravní
prostředky v souladu se Školním vzdělávacím programem. Odbornou úroveň si členové
komise zvyšovali studiem odborných publikací, časopisů a informací z internetových stránek.
Ing. Jan Šneberger je pravidelným přispěvatelem odborného časopisu Autoexpert.
Zúčastnili jsme se také několika odborných školení pořádaných firmou C - Agency,
zaměřených především na využívání počítačů při tvorbě výkresové dokumentace.

    Většina členů komise si zvyšovala své dovednosti v práci s počítači. Počítačové
kompetence jsme uplatnili při zvyšování názornosti vyučování (Ing. Jaroslav Čejka, Ing. Josef
Fikrle) a přímém využití multimédií (Ing. Jaroslav Plzák). K výuce žáků moderními
metodami jsme kromě multimediální učebny využívali přenosné projektory a vlastní počítače
(Ing. Jaroslav Čejka, Ing. Josef Fikrle). Odborná učebna silničních vozidel byla celoročně
využívána pro výuku především 4. ročníků oboru Silniční doprava.
    Dále jsme zorganizovali několik odborných exkurzí. Několik tříd navštívilo Škodu
Mladá Boleslav, plzeňskou Škodu – obráběcí stoje, AutoTec na brněnském výstavišti příp.
TPCA Kolín, atd.


                         48
    Během roku jsme se také podíleli na zajištění průběžné a 14denní souvislé praxe.
Průběžně jsme aktualizovali učební plány.
    Všichni členové vzorně prezentovali školu a aktivně podávali informace při Dni
otevřených dveří, kde uchazeče informovali o podmínkách přijetí a možnostech studia.
    Školní rok jsme zakončili úspěšným průběhem maturit. K tomu bylo třeba
vypracovat a aktualizovat témata pro maturitní zkoušky a otázky pro ústní maturitní zkoušky
a hlavně po odborné stránce dobře připravit žáky.
    Celkově lze tento školní rok 2009/2010 hodnotit úspěšně. Všem změnám v oborech
jsme se snažili aktivně přizpůsobit a zahrnou je do výuky.


6.5.1.7. Zpráva předmětové komise tělesné výchovy a dopravního zeměpisu

Složení předmětové komise:

Předseda komise:       PaedDr. Alfred Pinker

Členové komise:        Mgr. Hana Žižková, Mgr. Zdeněk Buzek, Mgr. Petr Peleška,
               Mgr. Josef Hovora, pan Karel Hovora. Mgr. Dagmar Kuthanová

Na práci komise dohlížel ZŘ Mgr. Jan Šulc, komise sdružuje vyučující tělesné výchovy a
dopravního zeměpisu ve 2. ročnících, nově podle ŠVP začala učit dopravní zeměpis
v 1. ročnících Mgr. Dagmar Kuthanová.

TĚLESNÁ VÝCHOVA
Před několika lety jsme se domluvili na určitých principech a prioritách, které jsme se snažili i
v tomto školním roce respektovat a naplňovat. My osobně se domníváme, že se nám naše
práce dařila, drželi jsme se osvědčených metod a postupů, které jsou samozřejmě v souladu
s platnými předpisy a pedagogickými dokumenty. Možná že jsme v soutěžích nebyli tak
úspěšní jako v minulosti.
Naší snahou po několik uplynulých bylo zapojit aktivně co nejvíce žáků, minimalizovat počet
necvičících a omlouvajících se žáků se snahou zvyšovat jejich fyzickou kondici a potenciál.
K tomu přistupují v současnosti také věci etické – fair play, zdravý životní styl, respektování
soupeře a samozřejmě prevence výše uvedených zásad.
    Při klasifikaci se snažíme o komplexní přístup, tedy nejen zohlednit dosažené výkony,
limity a cíle. Známku z tělesné výchovy tvoří celkový přístup k tělesné výchově, aktivní
zapojování do činností a reprezentace školy, zohlednění aktuálního stavu fyzické
připravenosti u každého cvičence a potom také plnění určitých klasifikačních kritérií. Celá
řada žáků se daleko aktivněji zapojila do tohoto procesu, sami na sobě pracují, sledují své
dosažené výsledky a je vidět, že mají snahu se zlepšovat. A to je, jak si my myslíme, daleko
důležitější než dosahování vysokých výkonů.
    Jistě jsme také limitováni přísunem finančních prostředků, ale situace se v poslední
době zlepšila díky lepší spolupráci s vedením školy. Pokud je to možné, doplňujeme materiál
pro TEV. Problémem ale zůstává někdy „necitlivý“ přístup některých žáků k tomuto
materiálu, špatné zacházení s ním. Tady musíme na žáky ještě více působit.
    Snažíme se aktivně se zúčastňovat většiny akcí AŠSK ČR, ale také dalších soutěží,
které pořádají školy a jiné subjekty. Omezuje nás však stále chybějící venkovní sportoviště,
jenom tiše závidíme základním školám v Plzni-městě.
                        49
    V letošním školním roce jsme v 1. ročnících vyučovali podle nových ŠVP. Celkem se
dařilo, myslíme si, že jsme v našich ŠVP vystihly základní principy a cíle výuky a dodrželi
tak kontinuitu vyučování. V dalších letech budeme postupně přecházet na ŠVP
v ostatních ročnících.
    Velkým kladem, i když kritizovaným některými vyučujícími, byly námi pořádané
turnaje v rámci školy – School Cup v sálovém fotbale a florbalový přebor tříd. Mezi žactvem
se oba turnaje setkaly s velkým ohlasem. Budeme pokračovat v turnajích i v organizování
LVVZ pro 1. a 2. ročníky, podle možností v dalších akcích. Zlepšila se také spolupráce
s FC Viktoria Plzeň, začali jsme také spolupráci s hokejovým klubem HC Plzeň 1929.

DOPRAVNÍ ZEMĚPIS
U tohoto předmětu došlo k výraznému omezení počtu vyučovacích hodin. V 1. ročních jej
vyučovala Mgr. Dagmar Kuthanová, ve 2. ročnících PaedDr. Pinker a Mgr. Karel Hovora.
Vyučující orientují žáky na požadavky zejména dopravních předmětů a logistiky, kde znalosti
z tohoto předmětu jsou velmi důležité. Velký důraz je kladen na samostatnou práci žáků, práci
s mapou a odbornými pomůckami.

Ve druhé části naší zprávy nemohou chybět některé výsledky žáků a školních družstev
na sportovním poli. Již výše jsme zmínili, že v některých uplynulých letech jsme byli
úspěšnější, ale každý dobrý výsledek se počítá a zvyšuje prestiž školy.

KURZY – lyžařský a snowboardový v Krkonoších, hotel Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou
pro 1. a 2. ročníky. Účast 60 žáků, vynikající sněhové podmínky. Vedoucím kurzu byla
Mgr. Hana Žižková.

ODBORNÉ EXKURZE – jako již tradičně SRN – Herzogenaurach a Norimberk
pro vybrané žáky školy.

FOTBAL – nekonaly se postupové soutěže AŠSK, ale ve dnech 13. – 15. října 2009 jsme se
zúčastnili „Svátku středoškolského fotbalu“ v České Dubu. Z celkově 11 družstev jsme
skončili na 3. místě díky nevysvětlitelnému výpadku v semifinále. Hrálo se za sněhové
kalamity, čest všem našim hráčům! Petr Mičkal nejlepším střelcem. Vedoucím byl
PaedDr. Alfréd Pinker.

Další třetí místo jsme získali na charitativním turnaji v sálovém fotbale, který každoročně
pořádá SOŠ obchodu, služeb a užitého designu. V hala LOKO jsme jen těsně v semifinále
podlehli vítězům ze SG. Tomáš Čtverák - nejlepší střelec, vedoucím týmu byl PaedDr. Alfréd
Pinker.

SCHOOL CUP – noví organizátoři z LG2 a ZA2 zvládli organizaci perfektně a Mgr. Jan
Šulc mohl předat putovní pohár třídě SD4A, kteří na penalty vyhráli nad LG2.

FUTSAL – největší zklamání tohoto školního roku na školních turnajích. Jako loňští mistři
republiky jsme se dostali jen přes základní kolo, potom jsme po velmi slabém, téměř
ostudném výkonu vypadli. Omluvou nemůže být ani to, že nám FC Viktoria neuvolnila
žádného hráče. Hrálo se v rámci Středoškolské futsalové ligy. Vedoucím byl PaedDr. Alfréd
Pinker.

VOLEJBAL – hoši skončili na 4. místě ve městě, dívky skončily již ve skupině. Vedoucími
byli Mgr. Petr Peleška a Mgr. Hana Žižková. Také jsme se zúčastnili volejbalového turnaje
dívčích družstev, který organizuje SPŠ stavební a Memoriálu Petra Havla v plážovém
volejbalu. Vedoucím na těchto akcích byl Mgr. Petr Peleška.
                       50
PLAVÁNÍ – Mgr. Žižkové se povedlo postavit silné družstvo, které ve velké konkurenci
skončilo na 4. místě.

HÁZENÁ – naše úspěšné sportovní odvětví, chlapci druzí a dívky vyhrály, a dokonce
vyhrály i kvalifikaci na republikové finále. Ale protože se změnily způsoby financování
těchto akcí, nakonec jsme do Frenštátu neodjeli. Vedoucím obou týmů byli PaedDr. Alfréd
Pinker a Mgr. Jan Šulc.

FLORBAL – vyhráli jsme městské kolo a byli druzí v krajském kole, vedoucím byl
Mgr. Josef Hovora.

HOKEJBAL – v rámci akce „Sport proti drogám“ jsme skončili ve dvoudenním klání na
druhém místě. Vedoucím týmu byl Mgr. Josef Hovora.

FLORBALOVÝ PŘEBOR TŘÍD SPŠD KARLOVARSKÁ – třída LS2 dobře
zorganizovala 1. ročník turnaje a přes drobné nedostatky organizaci zvládla. Vítězem se stala
třída LS3.

To byl stručný výčet našich akcí a je třeba dodat, že členové PK a vyučující TEV přípravě
věnovali velkou dávku svého času.


6.5.1.8. Zpráva o činnosti předmětové komise mechanizačních předmětů a
     ekologie
Složení předmětové komise:

Předseda PK:         Ing. Vladimír Richtr

Členové PK:         Ing. Jana Jindřichová, Bc. Marcela Kubíková,
               Ing. Václav Švancar, Ing. Stanislav Šlapák, pan Vladimír Kunst,
               Ing. Miroslav Műller, Jaroslav Siegr, Ing.Jaroslav Brůna,
               Ing. Libuše Ellederová, Mgr. Jan Mojžíš, pan Karel Hovora

Za práci komise zodpovídala ZŘ Ing. Irena Nováková.

    Předmětová komise sdružovala učitele předmětů: základy zemědělství, zemědělská
technologie, strojnictví, stroje a zařízení, motorová vozidla, požární technika a prostředky,
praxe, biologie a ekologie, krajina a životní prostředí, servis a opravy, integrovaný
záchranný systém, elektrotechnika a automatizace, prevence požární ochrany,
ochrana životního prostředí, rekultivace, biotechnika, požární bezpečnost staveb,
sadovnictví, mechanika, legislativa požární ochrany, požární technika a prostředky požární
ochrany a ekologie.

Setkávání členů komise se uskutečňovalo aktuálně během celého školního roku.

    Hlavním úkolem školního roku 2009/2010 byl přechod na Školní vzdělávací programy
v prvních ročnících, a to u všech tři zaměření. V průběhu roku se neobjevily žádné podstatné
komplikace.
                       51
Provoz, požární prevence a výpočetní technika a automatizace mechanizovaných
služeb

Předmětová komise během tohoto školního roku řešila tyto úkoly:
- vypracovala tématické plány pro výuku v daném školním roce
- navrhla odborné exkurze pro tento školní rok
- zajišťovala informace pro rodiče a budoucí žáky na Dny otevřených dveří 27. 11. a
 28. 11. 2009 s důrazem na propagaci oborů vzdělání a činnosti žáků v jednotlivých oborech
 vzdělání
- stanovila témata ročníkových projektů pro 3. ročníky
- připravovala maturitní témata pro praktické a teoretické maturitní zkoušky
- zajišťovala vhodná pracoviště pro výuku průběžné a souvislé praxe u všech tří zaměření
- zajišťovala kontrolu žáků na souvislé praxi

Účast žáků v soutěžích
Dne 8. dubna 2010 se na Integrované střední škole Cheb konala soutěž žáků v jízdě
zručnosti. Tohoto oblastního kola se zúčastnili žáci třídy MP4 Ondřej Špeta, Milan Albracht
a MP3 Michal Krejdl pod vedením učitele Vladimíra Kunsta. V tomto kole jsme dosáhli
historicky nejlepšího výsledku. Zvítězil Michal Krejdl a Milan Albrecht obsadil 2. místo.

Uskutečněné exkurze v jednotlivých třídách:
MP2  listopad 2009 taktické cvičení PLAZA
    červen 2010 požár restaurace, SPILKA- PRAZDROJ PLZEŇ
    červen 2010 Kralovice Hadačka – ukázka zemědělské techniky
MP3  říjen   2009 ČEPRO TŘEMOŠNÁ
    duben  2010 železnice – dopravní nehoda
    červen 2010 Kralovice Hadačka – ukázka zemědělské techniky
    červen 2010 letecká záchranná služba
MP4   říjen  2009 ČEPRO TŘEMOŠNÁ
    říjen  2009 TESCO PLZEŇ
    duben  2010 železnice – dopravní nehoda

Zprávy zaměření ekologie jsou uvedeny v bodu 4.5.6. - Zpráva koordinátorky EVVO
- Ing. Jany Jindřichové.
                       52
6.5.2. ZPRÁVY PK - Křimice
6.5.2.1. Zpráva předmětové komise humanitních předmětů

Složení předmětové komise:

Předseda PK:         PaedDr. Vladimíra Kroupová

Členové PK:         Mgr. Blanka Havlíčková, Mgr. Jana Bočková, Mgr. Věra
               Valečková, Mgr. David Simota, Mgr. Božena Vaněčková

Za práci komise zodpovídal ZŘ Ing. Jaroslav Kašpar.

Vyučovací předměty: český jazyk a literatura, občanská nauka, dějepis, psychologie
          v dopravě, základy práva, základy společenských věd

    Předmětová komise byla ustavena 27. 8. 2009. Komise se setkávala podle potřeby,
průměrně jednou za čtvrtletí. Aktuální otázky byly řešeny průběžně.
    Učební plány podle platných osnov byly vypracovány v první polovině září a předány
ZŘ. Mgr. Havlíčková vytvořila přehled o žácích s poruchami učení a předala vyučujícím
jazyků.
    V září byly zpracovány i učební plány pro první ročníky vzdělávané dle platných ŠVP.
    Byla sjednocena témata pro písemné práce a kritéria pro klasifikaci v souladu se
školním řádem.
    Členové se zapojili do programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a
podíleli se na realizaci Dne otevřených dveří 27. 11. a 28. 11. 2009.
    Členové zpracovali ŠVP pro nový obor nástavbového studia Podnikání. Vyučující
českého jazyka pak prováděli kontrolu jazykové správnosti ŠVP pro všechny obory
ve spolupráci s vyučujícími IKT.
    V průběhu roku získali členové oprávnění pro funkci hodnotitelů státních maturit. Dali
podnět k přihlášení k MAG 2010.
     Byly sjednoceny maturitní otázky a témata maturitních PP.

Pro žáky byly uspořádány následující akce:
29. 09.       Krysy             Divadlo Pluto
02. 12.       Rozmarné léto         Divadlo Alfa
29. 04.       Veni, vidi, vici        Filmák
04. 05.       Klasicismus, osvícenství    divadlo Promoculture Karlovy Vary
04. 06.       James Blond          Divadlo Alfa

    V červnu komise vyhodnotila výsledky za školní rok 2009/2010 a připravila podklady
pro náměty činnosti na příští školní rok. Dále sestavila seznam požadavků na pomůcky a
vybavení v rámci tvorby ŠVP.
    Práce komise byla po celý rok úspěšná, byly vytvářeny dobré vztahy v učitelském
kolektivu i ve vztazích učitelů a žáků.
                       53
6.5.2.2. Zpráva o činnosti komise cizích jazyků

Složení předmětové komise:

Předsedkyně PK:       Mgr. Božena Vaněčková

Členové PK:         Mgr. Jana Bočková, Mgr. Ostap Botsyurko, Mgr. Michaela
               Kefurtová, Olga Marková, Mgr. David Simota, Mgr. Věra
               Valečková

Vyučovací předměty:     anglický jazyk, německý jazyk

Za práci komise zodpovídal ZŘ Ing. Jaroslav Kašpar

    Komise se setkávala podle potřeby, průměrně jednou za čtvrtletí. Aktuální otázky byly
řešeny průběžně.
    V rámci projektu č. 125 „Spolupráce přes hranice, odbornost bez hranic“ Cíl 3
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 probíhají vzájemné výměny a
společná praxe žáků v Plzni a ve Weidenu.
    Pro žáky, kteří se zúčastnili zahraniční praxe, byl zajištěn europass – mobilita,
potvrzující mezinárodní studijní stáž.
    V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl podán
projekt „Nauč se a vytvoř – modernizace vyučovacích metod“. Čeká se na výsledky
schvalovacího procesu.
    Dalším důležitým úkolem byla příprava žáků a učitelů na státní maturity z cizího
jazyka. V prosinci 2009 proběhl projekt HELP10. Učitelé se zúčastnili seminářů pořádaných
ke státní maturitě a úspěšně složili zkoušky opravňující je k hodnocení státních maturit.
K ústní části státní maturity zpracovávají didaktické listy.
    Učitelé hodnotili konané semináře převážně negativně, neboť v nich nespatřují velký
přínos pro zvýšení kvality maturit.
    V rámci ŠVP byly vytvořeny učební plány pro první ročníky a členové komise
zpracovali ŠVP pro nový obor nástavbového studia (Podnikání v dopravě). Byla rovněž
sjednocena kritéria pro klasifikaci v souladu se školním řádem. Pokračovalo se v tvorbě
učebních pomůcek a v budování sbírky CD a dalších nosičů dle finančních možností školy.
Zpracován byl také návrh na nákup vhodných učebnic a učebních textů, návrh na odběr
odborných časopisů. Při hodinách se učitelé snažili o individuální přístup k žákům se
speciální vývojovými vadami. Učitelé také usilovali o prohloubení spolupráce s rodiči. Podali
jim informace o využití konzultačních hodin.
Podíleli se rovněž na realizaci Dne otevřených dveří. Dále se zúčastňovali dle svého zájmu
různých kurzů a školení pro zvýšení své kvalifikace.
                       54
6.5.2.3. Zpráva předmětové komise přírodních věd
Složení předmětové komise:

Předseda PK:         Mgr. Miloslava Rendlová

Členové PK:         Ing. Romana Kovalská, Mgr. Martin Zíbar, Mgr. Vendula
               Trnková, Ing. Lenka Volková, paní Olga Marková,
               Ing. Miroslav Vaněk, PaedDr. Zdeněk Vondráček, paní Blanka
               Vaňourková, Bc. Renata Adámková, pan Ladislav Vopat,
               Ing. Dalibor Štos

Vyučovací předměty:     matematika, matematická cvičení, fyzika, chemie, základy
               ekologie, základy ekologie a chemie, informační a komunikační
               technologie, tělesná výchova

Za práci komise zodpovídal ZŘ Ing. Jaroslav Kašpar

    Předmětová komise pro školní rok 2009/2010 byla ustanovena na zahajovací schůzce
dne 15. 9. 2009 a setkávala se podle potřeby. Aktuální problémy byly řešeny průběžně.
Předmětová komise řešila především problémy se začínajícím učitelem Ladislavem Vopatem.
Ve druhém pololetí se zabývala dlouhodobou nemocí Mgr. Miloslavy Rendlové a zpožděním
v tématických plánech. V té době zastupovala předsedkyni Mgr. Vendula Trnková.
    Všichni členové komise se soustavně sebevzdělávali v oboru. Celostátního setkání
učitelů matematiky v Pardubicích se zúčastnila Mgr. Miloslava Rendlová. Exkurze
v technickém muzeu ve Vídni se zúčastnili Ing. Lenka Volková a Mgr. Martin Zíbar.
Všichni se podíleli na organizaci Dne otevřených dveří, kde uchazeče o studium informovali
o podmínkách přijetí a možnostech studia v jednotlivých oborech.
    Celostátní matematické soutěže na SŠ informatiky se zúčastnilo 13 žáků, ale žádný
z nich neskončil mezi úspěšnými řešiteli. Žáci maturitních tříd se zúčastnili matematického
klokana.
    Na vypracování maturitních otázek z matematiky se podílely Mgr. Vendula Trnková
a Mgr. Miloslava Rendlová.
    V červnu komise vyhodnotila výsledky za školní rok 2009/2010 a připravila podklady
pro náměty činnosti a sestavila seznam požadavků na pomůcky na příští školní rok.

Sekce výpočetní techniky
     Schůzky členů sekce proběhly pravidelně podle plánu, tj. v září, v listopadu, v lednu,
v březnu, v květnu. Všichni členové komise nutné problémy, připomínky, návrhy a dotazy
řešili pružně dle potřeby, probíhala konzultace s ostatními členy jiných PK.
     Během září došlo ke zprovoznění učeben PC1 a PC2 po rozsáhlé rekonstrukci celého
objektu budovy školy – bylo nutno různé závady a nedostatky řešit již souběžně s výukou.
     Během září byly vytvořeny tematické plány na předmět IKT a probíhaly pravidelné
kontroly dodržování jejich plnění. Pro první ročníky byly vytvořeny plány dle ŠVP, které
vychází z RVP. Dále byl vytvořen, schválen a v průběhu roku dodržován plán práce
na školní rok 2009/10.
     Během roku probíhala průběžná kontrola, údržba a spravování síťového žákovského
disku Z. Změnu IP adres v učebnách PC provedl Mgr. Zíbar, ostatní Ing. Fořt.
Byly navrženy, vytvořeny a schváleny ŠVP pro předmět IKT a ITE v souladu s RVP
pro nástavbové studium – obor podnikání – Ing. Kovalská.


                       55
Účast na Dni otevřených dveří SPŠ dopravní - příprava učebny a materiálů včetně
používaných prezentací;

Školení a vzdělávání učitelů:
Mgr. Martin Zíbar             - datové schránky, školení o kyberšikaně,
                       úprava videa
Ing. Romana Kovalská - SSMZ        - funkce zadavatel – kurz on-line
Ing. Romana Kovalská, Mgr. Martin Zíbar - NIDV - pokračující kurz ANJ – brána jazyků
                      otevřená
Soutěže:
- Automechanik Junior – testovací část proběhla v uč. PC 1,
             školní kolo – proběhlo dne 26. 4. 2010,
             krajské kolo - dne 29. 4. 2010 v Křimicích

- Propagace podniku - prezentace firmy – žák Bock ze třídy N2 - 4. místo – příprava
 Bc. Adámková.

Sekce tělesné výchovy
    V hodinách TEV bylo dosaženo cílů stanovených tematickým plánem. Žáci včetně
pohybově méně nadaných získali během prvního ročníku kladný vztah k pohybovým
aktivitám. Ve vyšších ročnících pak nebyly problémy s kázní ani s klasifikací.
    Vzhledem k nedostatku finančních prostředků jsou potřebné materiální podmínky
k výuce TEV dosaženy jen díky vysoké péči o materiál a opakovaným opravám náčiní.
Úroveň materiálního vybavení kabinetu TEV se nerozvíjí.
    Každoročního Vánočního turnaje v kopané se účastnily s jedinou výjimkou všechny
třídy školy s velkým zájmem. Sportovní atmosféra a vzájemné chování hráčů bylo na dobré
úrovni.
Několika žákům s předpoklady pro vrcholový sport je umožněn individuální studijní plán.


6.5.2.4. Zpráva o činnosti předmětové komise odborných předmětů
Složení předmětové komise:

Předseda PK:        Ing. Miroslav Vaněk

Členové PK:         Ing. Jaroslava Mathesiusová, Ing. Miluše Monhartová,
              Ing. Jaromír Rykovský, Ing. Lenka Volková, Ing. Blanka
              Brabencová, Ing. Jan Hrdlička, Ing. Antonín Mráček,
              Ing. Jaroslav Kašpar, Bc. Renata Adámková, Ing. Vilém
              Mathesius, paní Blanka Vaňourková, Ing. Jiří Svoboda,
              Ing. Josef Pelech, Ing. Stanislav Janczinský, Ing. Dalibor Štos,
              pan Rudolf Čapek

Předmětová komise odborných předmětů pracovala v 8 odborných sekcích. Za každou sekci
zodpovídal odborník příslušného zaměření.

Odborné sekce: Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel - Automechanik,
Autoelektrikář, Karosář - Klempíř-strojírenská výroba, Autolakýrník - Lakýrník, Čalouník,
Železničář, Dopravní provoz - silniční zaměření                       56
Odborné předměty: strojnictví, technická dokumentace, strojírenská technologie,
elektrotechnika, technická mechanika, motorová vozidla, elektrické příslušenství, elektronika,
technologie, řízení motorových vozidel, automobily, opravárenství a diagnostika, technické
kreslení, ekonomika, elektrická měření, základy elektrotechniky, materiály, silniční a kolejová
vozidla, odborné kreslení, výrobní zařízení, nákladní přeprava, dopravní zeměpis, osobní
přeprava, doprava, železniční provoz, sdělovací a zabezpečovací technika, doprava a
přeprava, mechanizace a automatizace, mechanika, účetnictví, silniční vozidla, praxe,
dopravní marketink a management

Za práci komise zodpovídal ZŘ Ing. Jaroslav Kašpar

Přehled činnosti a vyhodnocení:
    Rozdělení předmětové komise bylo odsouhlaseno na 1. schůzce předmětové komise
ve šk. roce 2009/2010 dne 10. 9. 2009. Komise se sešla v průběhu roku několikrát podle
potřeby, jak v rámci jednotlivých sekcí, tak v rámci celé komise. V září byl stanoven
harmonogram prací pro přípravu závěrečných a maturitních zkoušek pro šk. rok 2009/2010.
Byl vypracován a schválen plán exkurzí. U jednotlivých oborů vzdělání byla stanovena
povinná a doporučená literatura. V září byli žáci seznámeni s plánovaným průběhem školního
roku, včetně akcí, které se jich přímo týkají.
    Výuka probíhala podle vypracovaných školních vzdělávacích programů a prováděli se
drobné úpravy. Komise se rovněž podílela na přípravě akce „Den otevřených dveří“.
    Při výuce odborných předmětů se používalo pro zvýšení názornosti didaktických
pomůcek (fólií, modelů, obrazů, videokazet, počítačových programů) a v neposlední řadě se
stále více využívalo stávajících i nově získaných dataprojektorů s počítači připojených
k internetu. To umožňovalo využívat např. animace a seznámení žáků s posledními
novinkami z oboru. Dále bylo možno aktuálně přenášet informace získané z různých školení.
    Z důvodu co nejlepší dostupnosti nejnovějších informací z oboru byla zavedena
na serverové nástěnce složka, do které jsou ukládány materiály získané z absolvovaných
školení, zároveň jsou k dispozici všem učitelům.
Žáci se podle plánu zúčastnili exkurzí do Jaderné elektrárny Temelín, závodu Škoda Auto
v Mladé Boleslavi a výroby pístních kroužků v Buzuluku Komárov. Dále navštívili výstavu
Autotec Brno 2010.
    Ve spolupráci s vydavatelem bylo zajištěno odebírání časopisu Autoexpert pro obor
vzdělání Autotronik, kde kromě aktuálních informací je i příručka Praktická dílna, která byla
využívána při výuce. Žáci tímto získali zvýhodněné předplatné.
Učitel odborných předmětů Ing. Janczinský se zúčastňoval odborného vzdělávání v rámci
projektu „Další profesní vzdělávání pro autoopravárenství a dopravu“.

    Učitelé sekce Čalouník (paní Matějovská, paní Vaňourková a Ing. Mathesiusová),
učitelé sekce Automechanik (Ing. Kašpar, Ing. Vaněk, pan Moravec a pan Pikl) a učitelé
sekce Železničář (Ing. Pelech, Ing. Svoboda) se podíleli na tvorbě Jednotného zadání
závěrečných zkoušek 2009/2010.
    Funkce předsedů maturitních komisí na jiných školách vykonávali Ing. Volková,
Ing. Mráček a Ing. Janczinský. Závěrečných zkoušek se potom účastnili pan Plachý, Ing.
Baxa, pan Moravec a Ing.Šlapák.
    Úspěchu dosáhl náš žák v soutěži Lakýrník Cup Junior 2010, určený pro všechny
odborné školy v České republice, které vyučují obor vzdělání autolakýrník. Žák Marek
Makovský se umístil v celorepublikové soutěži na 3. místě.
                       57
Do celorepublikového finále se probojovali v soutěži Automechanik Junior žák Martin
Pohanka a v soutěži Karosář Junior žák Milan Čepelák. Žák Michal Šula se zúčastnil
soutěže pro základní a střední školy s názvem Řemeslo má zlaté dno a v této soutěži
získal Cenu radního Plzeňského kraje. Naši žáci se zúčastnili i celorepublikové soutěže
Automobileum.
    Naší snahou bylo stále zlepšovat souběh teoretického a praktického vyučování tak, aby
teoretické a praktické poznatky na sebe co nejlépe navazovaly. Pro snadnější orientaci
v probírané látce a v časovém rozvržení byly tematické plány odborných předmětů vyvěšeny
rovněž na serverové nástěnce. Za tímto účelem se uskutečnilo několik schůzek a byly
provedeny úpravy. Kontinuálně probíhaly a probíhají konzultace mezi učiteli teoretických
předmětů a odborného výcviku.6.5.2.5. Zpráva o činnosti komise dílenských předmětů
Předseda PK :         pan Vladimír Volf

Členové PK:          pan Jaroslav Zeman, pan Jiří Bokr (ve II. pololetí jej nahradil
               pan Robin Kácha), pan Jaroslav Hofman, pan Tomáš Kasal,
               pan Ing. Vilém Mathesius

Vyučovací předměty:     kontrola a měření, praxe

    Za práci komise zodpovídal ZŘ Mgr. Jan Šulc. Předmětová komise se za školní rok
sešla v říjnu 2009 a v dubnu 2010.
    Na jednání v říjnu řešila předmětová komise věci spojené s výukou, v dubnu řešila
navíc přípravu praktických maturitních zkoušek.
    Komise po roce opět konstatovala, že žáci 4. ročníků oboru SD se do odborné
učebny diagnostiky nedostali a nebylo možno maturitní okruhy rozšířit.
    Komise dále řešila koncept práce v příštím školním roce a dalších. Konstatovala, že
v dílenských předmětech, které se zabývají ve 2. ročnících základy svařování, kování,
ručního a strojního obrábění, nelze nic inovovat. Je však třeba počítat alespoň
s minimálními finančními prostředky na obnovu nástrojů a materiálu pro cvičné práce.
     Do výuky předmětu KOM ve 3. ročnících, která se odbývá ve strojní laboratoři
(5 skupin po 6 vyučovacích hodin týdně), nebyly v poslední době investovány finanční
prostředky.
     Inovace v předmětu KOM 4. ročníků spočívá podle názoru PK v uskutečnění části
výuky v odborné učebně diagnostiky a pak též v obnově nástrojů potřebných k měření a
seřizování na dopravních prostředcích.
     Další vývoj práce PK závisí na počtu žáků, na počtu skupin ve třídě a na počtu tříd.
                       58
6.7. Charitativní akce školy

6.7.1. Světluška
    První charitativní akcí ve školním roce 2009/2010 byla „Světluška“. Sedmého ročníku
se dne 9. 9. 2009 zúčastnilo deset dvojic žáků z Karlovarské. Akci uspořádal Nadační fond
Českého rozhlasu.
    Účastí pomohla naše škola přispět na speciální pomůcky pro nevidomé děti a dospělé
z celé České republiky.


6.7.2. Bílá pastelka
    Další akcí tohoto druhu byla „Bílá pastelka“, která se uskutečnila dne 15. 10. 2009.
Prodej bílých pastelek, symbolu neviditelného světa nevidomých i bílé slepecké hole, zajistilo
20 žáků z Karlovarské. Vybraná finanční částka přispěje na výukové programy pro lidi, kteří
se učí zvládat samostatnou chůzi s bílou holí a žít v podmínkách ztráty či vážného poškození
zraku.


6.7.3. Květinový den
    Třída SP3 s paní učitelkou Mgr. Jiřinou Duškovou ve středu 12. května 2010
prodávala v rámci 14. ročníku celonárodní veřejné sbírky Ligy proti rakovině žluté kytičky
a rozdávala informační letáčky k prevenci rakoviny. Tato akce se uskutečnila
pod sloganem: „ Tiká v každé rodině“.

    Účelem této sbírky je získání finančních prostředků pro výzkum a vybavení
onkologických center, zlepšení kvality života onkologických pacientů a vydávání
preventivních poradenských brožur. Žáci naší školy vybrali prodejem žlutých kytiček částku
10.588 Kč.

Pořadatelem sbírky je Liga proti rakovině Praha (www.lpr.cz, www.denprotirakovine.cz).
                       59
Závěr - zhodnocení školního roku 2009/2010

    Cíle a postupy, které jsme si vytyčili v koncepci pro školní rok 2009/10, jsme plnili
dle stanoveného harmonogramu celkem systematicky a převážně s úspěchem.
    Investiční finanční prostředky přidělené zřizovatelem jsme vyčerpali realizací
určených stavebních akcí, zejména výměnou části oken v areálu Karlovarská 99 ve výši
4 milionů Kč. Celý školní rok byly čerpány finanční prostředky přidělené Fondem životního
prostředí a zřizovatelem na zateplení všech budov v areálu Křimice. Celá akce za 48 miliónů
Kč bude dokončena v listopadu tohoto roku.
    Omezené finanční prostředky na provoz školy přidělené zřizovatelem byly přečerpány
a schodek byl hrazen z prostředků získaných v doplňkové činnosti po schválení zřizovatelem.
Realizací mnoha akcí v rámci povolené doplňkové činnosti jsme získali nemalé finanční
prostředky a tím se nám podařilo vykázat kladný hospodářský výsledek za účetní rok 2009.
    Ve školním roce 2009/10 nedošlo k významným změnám v kolektivu pracovníků
školy, i když jsme přijali měně žáků než v uplynulých letech.Úbytek přijatých žáků lze
očekávat i v příštím školním roce, a to díky poklesu v populačním vývoji.
    Pedagogičtí pracovníci využili nabídky akreditovaných institucí pro zvyšování své
kvalifikace dle plánu zpracovaného pro hodnocený školní škol. Mnoho pedagogů se též
zapojilo do přípravných akcí pořádaných za účelem zvládnutí státních maturitních zkoušek.
Velmi aktivně se naši pedagogové též zapojili do přípravy a ověřování nových státních
závěrečných zkoušek v oborech ukončených výučním listem.
Několik pedagogů zpracovalo a aktivně plní projekty „Spolupráce přes hranice ,odbornost bez
hranic“, který se realizuje v areálu Křimice a v Bavorsku a „Podpora výuky technických
oborů na SPŠD, Plzeň“.
    Stále se nedaří motivovat žáky k dosažení lepších studijních výsledků a stoupá počet
žáků, kteří vykonávají opravné zkoušky, včetně závěrečných a maturitních zkoušek.
    V závěru hodnocení lze jednoznačně konstatovat, že škola ve školním roce 2009/2010
splnila poslání, pro které je zřízena, a zaujímá přední místo v nabídce kvalitního středního
vzdělávání v Plzeňském kraji.Tuto skutečnost potvrdili ve svém závěrečném hodnocení i
pracovníci Plzeňského inspektorátu České školní inspekce, kteří v závěru školního roku
provedli inspekční činnost za účelem hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
poskytovaného naší školou.
Ing. Jiří Svoboda
ředitel školyDatum zpracování zprávy:      21. září 2009
Datum projednání v Radě školy:   22. září 2009                       60
II. Výroční zpráva o hospodaření školy

A. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč):

Zpráva o hospodaření (v tisících Kč):

a) příjmy (kalendářní rok 2009)
                       Hlavní činnost  Doplňková činnost  CELKEM
dotace na přímé výdaje               85334,50             85334,50
dotace na provozní výdaje + ostatní dotace     18475,78             18475,78
dotace z EU projekt Bavorsko             258,31              258,31
pronájem majetku kraje               1569,36             1569,36
Poplatky                      11443,16             11443,16
příjmy z doplňkové činnosti                      7191,23    7191,23
příjmy z fondů                   1240,00             1240,00

b) výdaje (kalendářní rok 2009)
                       Hlavní činnost  Doplňková činnost  CELKEM
Investiční                     28485,70             28485,70
Neinvestiční                   118681,29      6193,39   124874,68
z toho:
- přímé náklady                  85334,53      3551,35   88885,88
  na platy pracovníků vč. rozvoj. prog.     60970,00      1980,10   62950,10
  ostatní osobní náklady              488,00       678,98    1166,98
  zákonné odvody + FKSP             21848,05       883,09   22731,14
  náklady na DVPP                  77,62              77,62
  náklady na učebnice                38,81              38,81
  náklady na učební pomůcky            514,76              514,76
  přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP)      1397,29        9,18    1406,47
 - provozní náklady                33346,76      2642,04   35988,80
  Energie                    11025,54       953,44   11978,98
  opravy a údržba nemovitého majetku       1885,69        8,63    1894,32
  Nájemné + ostatní náklady           16591,83      1665,77   18257,60
  odpisy majetku                 3843,70       14,20    3857,90


c) hospodářský výsledek dosažený za kalendářní rok 2009 (v Kč):
                       Hlavní činnost  Doplňková činnost  CELKEM
HV před zdaněním               -360.179,94    1,199.421,75    839.241,81

Daň                               -201.580,00    -201.580,00
HV po zdanění                -360.179,94    997.841,75    637.661,81
                       61
d) návrh na rozdělení hospodářského výsledku (v Kč):
     Fond odměn               Fond rezervní              Celkem
         0                 637.661,81             637.661,81
e) přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí
 (stav k 31. 12. 2009 v tis. Kč):
             Fond     Fond       Fond
                                      HV    Závazky    CELKEM
            odměn     rezervní    investiční
  Výkaz
           č.řádku 132     134        135       152     189      A
 „Rozvaha“
            381,16       0      5452,45      637,66   10179,35   16650,62


    Stav finančních prostředků                     ROZDÍL
Výkaz „Rozvaha“, č.řádku 80+82             (stav finančních prostředků minus sloupec A)
         15934,20                          -716,42


                Nesplacený zůstatek      Stav finančních
  FKSP- č.účtu 912                                      ROZDÍL
                 půjček z FKSP       prostředků na účtu
Výkaz „Rozvaha“, č.ř. 133     z č .řádku 70         č .řádku 81
     1               2              3          (sl.l – sl.2) – sl.3
    328,64            48,19            297,32            -16,87

f) přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2009 (v Kč):
            Z toho    Z toho     Z toho
                                  Z toho     Z toho     Z toho
  Celkem       do lhůty   po lhůtě      s
                                 zažalované   odsouzené  nevymahatelné
           splatnosti  splatnosti   upomínkou
  Výkaz
 „Rozvaha“
  ř.52
1,962.392,48     381.365,42  20.710,00                  193.976,50   1,366.340,56

g) plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2009)
                                         Skutečnost     Rozdíl
                                  Limit
přepočtený počet zaměstnanců                     242,65     218,838      23,812
mzdové prostředky na platy bez rozvoj.progamů           58013000     57997948       15052
mzdové prostředky – OON                       488000      488000         0
NIV celkem                            22812000     22806581        5419


 K nevyčerpání prostředků na platy ve výši 15.052 Kč došlo nevyplacením platů zaměstnanců
uznaných práce neschopnými v závěru roku 2009. S nevyplacenými mzdovými prostředky
vracíme související odvody sociálního a zdravotního pojištění vč. tvorby FKSP, tj. částku
5.419 Kč.
                            62
Limit počtu zaměstnanců stanovený pro rok 2009 nebyl naplněn o 23,812 přepočtených
pracovníků.
Jedná se převážně o pedagogické pracovníky – učitele specializovaných odborných
předmětů. Výuku těchto předmětů zabezpečujeme převážně úvazky malého rozsahu a potřeba
je řešena nadpočetnými (přesčasovými) hodinami u stávajících pedagogů. Nečerpaný limit
pracovníků je také ovlivněn zaměstnáváním odborných učitelů – penzistů, kteří mají
uzavřené pracovní smlouvy převážně na školní rok.

U pedagogických pracovníků domovů mládeže spočívá nenaplnění stavu zaměstnanců
v tom, že DM se nachází ve třech lokalitách města Plzně a výchovné skupiny jsou v horní
hranici počtu žáků na jednoho vychovatele dle specifického upořádání pokojů v jednotlivých
budovách.

Stav nepedagogických zaměstnanců není naplněn z toho důvodu, že některé provozní činnosti
musí být a jsou z důvodu rozsáhlosti celé školy zajišťovány dodavatelsky
(uklízecí služba, elektronická ostraha).


h) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem
  vynaložených Kč),    v rámci jakého programu (viz Pokyn ministra
  školství č. j. 11 336/2001-25, Věstník MŠMT č. 8/2001)

Vzdělávání              Počet pedagogických pracovníků.       Kč
Vedoucích pracovníků                2              2200
v oblasti cizích jazyků              10              12814
k prohloubení odbornosti              64              62604
Celkem                       76              77618ch) Účelová dotace
                    Poskytnuto     Využito      Vráceno
Úč. znak 33016 navýš. platů NP       924000        924000     0
Úč. znak 33005 navýš. platů PP     3118000,00      3118000,00     0
Dot.od Magistrátu m.Plzně         38951,00       39851,00     0
Dot. projekt Bavorsko          258312,27       258312,27     0
                      63
Fond investičního majetku - stav k 31. 12. 2009

1. Tvorba    Zůstatek k 1. 1. 2009                1,474.932,73
        tvorba (odpisy ú.551)                3,857.903,90
        dotace tester Bosch.                 500.000,00
        dotace střecha DM Křimice               950.000,00
        dotace výtah škola Karlovarská            800.000,00
        dotace KÚ PK zateplení Křimice           12,948.628,23
        dotace SFŽP zateplení Křimice           13,287.068,09        Zdroje celkem                   33,818.532,95


2. Čerpání
   916.02   na nákup HIM                     354.167,,00
   916.03   opravy budov                    1,129.100,93
   916.04   TH budov mříže Prior                  27.973,00
   916.05   Dotace uhelna Křimice                 45.835,90
   916.06   Dotace tester Bosch                  500.302,00
   916.07   Dotace střecha DM Křimice               951.495,00
   916.08   Dotace zateplení Křimice              24,507.546,50
   916.09   Dotace výtah škola Karlovarská            849.660,00
        Čerpání celkem                   28,366.080,33
Zůstatek    účet 916  k 31. 12. 2009              5,452.452,62
3. Zůstatek   zdrojů (krytí účtu 916)
        stav na účtu 245.01                   2.356,43
        stav na účtu 241.26                 6,523.793,95
        nezaplacené FD k 31.12.2009           - 1,073.422,43
        přijaté úroky                     - 1.001,33
        popl.za ved. účtu                     726,00
        Celkem krytí                   5,452. 4522,92


V roce 2009 bylo celkem vyčerpáno za 28,366.080,33 Kč investičních prostředků,
z vlastních zdrojů 1,562.701,83 Kč, z dotace od KÚ PK 15,244.460,23 Kč a ze SFŽP
na akci „Areál SPŠ dopravní, Plzeň-Křimice - projekt úspory energie“ 11,558.918,27 Kč.


B. Informace o výsledcích kontrol jsou uvedeny v kapitole 5. (Výsledky kontrol a
inspekcí provedených v průběhu školního roku).


C. Kopie účetních výkazů
Kopie účetních výkazů k 31. 12. 2009 u příspěvkové organizace zřízené krajem (Rozvaha,
Výkaz zisku a ztráty, Výkaz nákladů a výnosů).                       64

								
To top