q1 (DOC) by pendeka

VIEWS: 59 PAGES: 19

									                                    Ms1
       SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL BATU PAHAT

          SENARAI SEMAK DOKUMEN / BORANG
         YANG PERLU DIBAWA SEMASA PENDAFTARAN

Dokumen/Borang                 Rujukan  Tandakan.√


1. Salinan Kad Pengenalan yang disahkan –  Ms 2/3/4
  Lampiran 1

2. Salinan Penyata Gaji yang disahkan –   Ms5
  Lampiran 2

3. Salinan slip Keputusan PMR 2010 yang   Ms6
  disahkan - Lampiran 3

4. Borang Daftar Penerimaan Masuk –     Ms7
  Lampiran 4

5. Borang PT,TED4, TED5 yang telah      Ms8/9/10
  dilengkapkan

6. Surat Aku Janji Pelajar          Ms11

7. Lafaz Penyerahan Anak           Ms12

10. Borang SMM                Ms13/14/15

11. Borang SMTBP.AS(I) dan SMTBP.AS(2)    Ms16/17

12. Keizinan Lawatan/program         Ms18

13. Rawatan Kecemasan            Ms19

14. BukuNilam

15. Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum

16. Markah Kokurikulum Tingkatan 2 &3 yang
  Disahkan

17. Kad Laporan Kesihatan (Kad 101)


* Untuk perhatian pelajar :
Buku Teks dipulangkan di sekolah asal
                                Ms2
                            Lampiran 1(1)
SALINAN KAD PENGENALAN - DEPAN / BELAKANG ( disahkan)

 K/P Pelajar (Depan)
Pelajar(depan)
 K/P Pelajar (Belakang)
                                Ms3
                            Lampiran 1(2)

SALINAN KAD PENGENALAN - DEPAN / BELAKANG ( disahkan)

 K/P Bapa/Penjaga (Depan)
Pelajar(depan)
 K/P Bapa/Penjaga (Belakang)
                                Ms4
                            Lampiran 1(3)

SALINAN KAD PENGENALAN - DEPAN / BELAKANG ( disahkan)

 K/P Ibu (Depan)
Pelajar(depan)
 K/P Ibu (Belakang)
                      Ms5
                   Lampiran 2

PENYATA GAJI/PENDAPATAN (disahkan)
                  Ms6

Salinan Slip PMR 2010 (disahkan)
                                                                         Ms7
                                                                      Lampiran 4
(Diisi oleh ibubapa/penjaga semasa mendaftar)                                       4 salinan - PK HEM
                                                                 -PK Koko
                                                                     - GuruTingkatan
                SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL BATU PAHAT                                   - Pejabat
                KM 7 JALAN KLUANG 83000 BATU PAHAT,JOHOR

                                   JADUAL KEDUA
NO.DAFTAR                                                            TINGKATAN
                                  (Subperaturan 6(1)
                                 AKTA PENDIDIKAN 1996

                      (PENERIMAAN MASUK MURID-MURID KESEKOLAHI, PEYIMPANAN
                         DAFTAR DAN SYARAT BAGI PENGEKALAN MURID
                             BELAJAR DI SEKOLAH) 1998


                        DAFTAR PENERIMAAN MASUK MURID

l. Nama murid: ……………………………………………………………………………………………..……..
  (seperti dalam SB/KP)

2. Nama Ibubapa/Penjaga: ……………………………………………………………………………………...
  (seperti dalm KP)

3. Pekerjaan : ........................................................................................................................................

4. No.Telefon rumah : ………………………………………..tel.bimbit……..…………………………………

5. Umur pada I Januari 2011 :………….. tahun

6. No Kad Pengenalan/ Surat Beranak : ……………………………………………….

7.Bangsa:………………………………………….                               8. Agama:………………………………

9. Alamat Tempat Tinggal :…………………………………………………………………………………………..

                    ……………………………………………………………………………………………


10. Alamat Suat Menyurat :…………………………………………………………………………………………..
  (Jika lain dari No9)
            …………………………………………………………………..................................


11. Tarikh didaftarkan di sekolah :…………………………………….

12. Nama sekolah terdahulu :…………………………………………………………………………………..
………………………………………………                                     …………………………………………………
Tandatangan Penjaga                                    Tandarangan Guru Pendafrar
(Nama:                              )             (Nama :          )
                                              Ms8
                                          Lampiran PT
                                     (Diisi dalam 2 salinan)
                               1 salinan untuk simpanan pelajar
                               1 salinan untuk simpanan sekolah

            PENERIMAAN TAWARAN KE TINGKATAN 4
          SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL BATU PAHAT

Saya dengan ini mengaku bahawa saya menerima tawaran ini berdasarkan syarat-syarat
berikut:

  1. Saya tidak cacat (Kementerian Pelajaran berhak menarik balik atau membatalkan
    tawaran ini, sekiranya saya didapati cacat dan menghalang diri saya dari menjalankan
    kelas amali atau kerja kursus.)
  2. Tidak akan memohon balik ke Sekolah Menengah Akademik / Sekolah Asal sebab saya
    sedia maklum bahawa mengikut peraturan, pelajar yang telah melaporkan diri di
    Sekolah Menengah Teknik atau Sekolah Menengah Vokasional tidak akan diberi tempat
    lagi di Sekolah Menengah Akademik/ Biasa.


TandatanganPelajar :………………………………………………………………             Tarikh :……………………….

Nama Pelajar :…………………………………………………………………………………………………………

No. Kad Pengenalan :……………………………………………………………….


Disahkan oleh:

Tandatangan
Ibu/bapa/penjaga* :…………………………………………………………………………… Tarikh :……………………….

Nama ibu/bapa/penjaga :…………………………………………………………………………………………

No.Kad Pengenalan :…………………………………………………… Hubungan :……………………………………….
                        (dengan pelajar – jika penjaga )

Disaksikan oleh:

Tandatangan :………………………………………………………………………….       Cop Rasmi :
      * Pengetua/Penghulu/Penggawa/Ketua Kampung/
        Pegawai Kerajaan Bahagian 1
*Potong yang tidak berkenaan
                                                 Ms9
                                                 TED 4
                                         (Diisi dalam 2 salinan)
                                   1 salinan untuk simpanan pelajar
                                   1 salinan untuk simpanan sekolah


                KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

             BORANG PERJANJIAN JAMINAN TATATERTIB
           MEMASUKI SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL – 2011

(Penuhkan dengan HURUF BESAR)
Nama
Pelajar :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
No. Kad
Pengenalan :…………………………………………………………………………… Jantina :………………………………………………….
Alamat
Surat-menyurat :……………………………………………………………………………………………………………………………………….

        Poskod :………………………………………………….        Bandar :………………………………………………….


                    LAFAZ PERJANJIAN

     Saya yang bernama seperti di atas, dengan ini mengaku bahawa saya bersetuju
     akan mematuhi segala peraturan dan undang-undang sekolah selama saya belajar
     di sekolah ini dan sekiranya saya melanggar peraturan sekolah, saya sanggup
     menerima sebarang hukuman yang berkaitan termasuk buang sekolah.
     Persetujuan ini dibuat atas kerelaan hati saya sendiri tanpa desakan atau paksaan
     mana-mana pihak.
………………………………………………………………                    ………………………………………………………..
 Tandatangan Pelajar                      Tandatangan ibu/bapa/penjaga


Disahkan oleh

Tandatangan:……………………………………………………………………………            Cop Rasmi
     * Pengetua/Penghulu/Penggawa/Ketua Kampung/
      Pegawai Kerajaaan Bahagian 1

*Potong yang tidak berkenaan
                                                  Ms10

                                                  TED 5
                                          (Diisi dalam 2 salinan)
                                     1 salinan untuk simpanan pelajar
                                    1 salinan untuk simpanan sekolah


                KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                    SURAT AKUAN KESIHATAN
(Untuk dipenuhkan oleh ibu/bapa/penjaga)

Nama Ibu/Bapa*
Penjaga :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
             (DENGAN HURUF BESAR)
No. Kad
Pengenalan :……………………………………………………………………… Hubungan :………………………………………………….
Alamat
Surat-menyurat :……………………………………………………………………………………………………………………………………….

       Poskod :…………………………………………………. Bandar :………………………………………………….
Nama anak/*
Jagaan :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                (DENGAN HURUF BESAR)
No. Kad
Pengenalan :……………………………………………………………………… Tarikh Lahir :…………………………………………………
Jurusan/Kursus
Ditawarkan :…………………………………………………………………………………………..

      #1. Saya yang bernama seperti di atas mengesahkan bahawa sepanjang pengetahuan saya ,
        anak/jagaan* saya tidak pernah menghadapi penyakit jantung / darah tinggi / kencing
        manis/ alahan (allergy)/ migraine/ lelah / pekak/ pitam/ sawan/ rabun atau lain-lain
        penyakit merbahaya.*

        Sepanjang yang saya ketahui, kesihatan anak/jagaan* saya ini tidak akan membahayakan
        dirinya ketika ia menjalankan kursus ini di bengkel sekolah.

        PENTING: SEKOLAH TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB JIKA MAKLUMAT KESIHATAN
            YANG LENGKAP TIDAK DIBERI.

      #2. Saya yang bernama seperti di atas mengesahkan bahawa anak /jagaan saya ini disyaki /
        pernah/ sedang* menghidapi lemah jantung/ darah tinggi/ kencing manis/ alahan
        (allergy) / migraine /lelah /pekak / sawan/ rabun atau lain-lain penyakit merbahaya*.

Saya yang benar,

…………………………………………………………………………
Tandatangan ibu/ bapa/ penjaga

Tarikh :…………………………………………….

# Potong 1 atau 2
* Potong yang tidak berkenaan
                                                Ms11
          SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL BATU PAHAT

                 SURAT AKU JANJI PELAJAR
                 (Penuhkan dengan HURUF BESAR)

Adalah saya ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                (Nama Pelajar)

No. K.P :……………………………………………………………………….. Tingkatan/Dorm :……………………………………………

Dengan ini mengaku bahawa saya bersetuju memenuhi segala syarat yang dinyatakan dibawah selama
saya tinggal / belajar di sekolah / asrama ini.
  1. Sentiasa mematuhi segala peraturan dan disiplin asrama / sekolah pada setiap masa.
  2. Sentiasa berusaha pada setiap masa untuk memperbaiki segala kelemahan diri saya sama ada
    dari segi akademik , disiplin dan sahsiah dengan rakan-rakan.
  3. Sentiasa menjaga nama baik asrama / sekolah dan akan bergiat cergas serta menyokong segala
    kegiatan kokurikulum asrama / sekolah ini.
  4. Saya rela menerima sebarang tindakan yang akan dikenakan jika saya melanggar syarat-syarat
    di atas termasuk hukuman dibuang asrama/sekolah.
  5. Saya atau keluarga saya tidak berhak mendakwa pihak sekolah diatas tindakan yang dikenakan
    terhadap diri saya.

Persetujuan ini dibuat atas kerelaan hati saya sendiri tanpa desakan atau paksaan mana-mana pihak.………………………………………………..                         ………………………………………………
(tandatangan pelajar)                        (tandatangan ibu/bapa/penjaga)

Nama Pelajar :…………………………………………………………… Nama Penjaga :………………………………………………….

Tarikh :…………………………………………….

Disahkan oleh:
Tandatangan :……………………………………………………………………..            Cop Rasmi :
      (Pengetua/penggawa/Ketua Kampung/
      Pegawai Kerajaan Bahagian 1 )            Tarikh  :…………………………………………
                                     Ms12

        SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL BATU PAHAT        LAFAZ AKAD PENYERAHAN ANAK
     Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah & Maha Pengasih

Adalah saya ………………………………………………………………………………ibu/bapa/penjaga
kepada …………………………………………………………………………….. dengan rasa rendah
hati dan redha, dengan ini menyerahkan anak yang telah saya didik sebesar tapak
tangan ini kepada guru-guru sekolah ini. Saya berharap guru-guru di sekolah ini
dapat membimbing dan member tunjuk ajar kepada anak-anak kami demi untuk
kebaikan kehidupannya di dunia dan akhirat. Jadikanlah anak-anak kami ini
seperti anak-anak cikgu sendiri.Sekiranya anak-anak kami ada melakukan
kesalahan, berilah nasihat, teguran dan hukuman yang setimpal dengan apa yang
telah dilakukan demi kebaikan semua pihak.Sekian.


………………………………………………………………………….

(Nama:……………………………………………………………..)

Ibu/bapa/penjaga kepada :…………………………………………………………………..

Tingkatan/Dorm :………………………………………………………..

Tarikh :…………………………………………….
                                        Ms13
 SISTEM MAKLUMAT MURID
 Sekolah Menengah Vokasional Batu Pahat
 MAKLUMAT MURID
 NO. KAD PENGENALAN            TKH MASUK SEKOLAH
 NAMA                   SEMASA LAHIR
                      NO SIJIL
 DARJAH / TINGKATAN            TARIKH LAHIR
 NAMA KELAS                NO. PENDAFTARAN
 JANTINA                  SEKOLAH
                      MURID SAR
 KAUM                   NO. TELEFON
 AGAMA                   NO. HP (Jika Ada)
 STATUS                  ANAK KE BERAPA
 KEWARGANEGARAAN
 NEGARA ASAL                ANAK YATIM
 ALAMAT RUMAH               OKU
                      NO. KAD OKU
 POSKOD / BANDAR              KATEGORI OKU
 NEGERI                  JARAK KE SEKOLAH(KM)
 STATUS PENJAGAAN             KENDERAAN KE
 MURID
 HUBUNGAN                 SEKOLAH
                      JENIS DARAH
 JENIS PENYAKIT              KELAKUAN
 JENIS ASRAMA               BIDANG CITA-CITA
 NAMA ASRAMA
 ALAMAT ASRAMAINFO KOKURIKUKLUM / AKADEMIK

UNIT BERUNIFORM              ANGKA GILIRAN PEP. AWAM
JAWATAN                  UPSR
PERINGKAT PENGLIBATAN           PMR
PERSATUAN / KELAB             SPM
JAWATAN
PERINGKAT PENGLIBATAN                 SUMBANGAN PERKHIDMATAN
SUKAN / PERMAINAN             KHIDMAT 1
JAWATAN                  KHIDMAT 2
PERINGKAT PENGLIBATAN
                                      Ms14
SISTEM MAKLUMAT MURID
Sekolah Menengah Vokasional Batu Pahat
MAKLUMAT MURID
  NO. KAD PENGENALAN                 DARJAH/TINGKATAN
        NAMA                     NAMA KELAS
                     INFO BAPA
  NAMA BAPA/PENJAGA                     PEKERJAAN
  NO. KAD PENGENALAN                   NAMA MAJIKAN
 STATUS BAPA/PENJAGA                  ALAMAT MAJIKAN
         KAUM
        AGAMA                   POSKOD/BANDAR
        STATUS
  KEWARGANEGARAAN                        NEGERI
      NEGARA ASAL               NO. CUKAI PENDAPATAN
    NO. TELEFON (HP)             PENDAPATAN SEBULAN (RM)
    NO. TELEFON (R)                   TANGGUNGAN
  NO. TELEFON PEJABAT
                     INFO IBU
    NAMA IBU / ISTERI
        PENJAGA                    PEKERJAAN
  NO. KAD PENGENALAN                   NAMA MAJIKAN
         STATUS
   IBU/ISTERIPENJAGA                 ALAMAT MAJIKAN
         KAUM
         AGAMA                  POSKOD/BANDAR
         STATUS
  KEWARGANEGARAAN                        NEGERI
      NEGARA ASAL               NO. CUKAI PENDAPATAN
    NO. TELEFON (HP)             PENDAPATAN SEBULAN (RM)
     NO. TELEFON (R)               JUMLAH PENDAPATAN
  NO. TELEFON PEJABAT                     PERKAPITA
SISTEM MAKLUMAT MURID
Sekolah Menengah Vokasional Batu Pahat
MAKLUMAT MURID

                                                       Ms15

MAKLUMAT BANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA MURID MENGIKUT TAHUN
PERSEKOLAHAN

INFO BANTUAN KPM
     BANTUAN
                     SEKOLAH RENDAH               SEKOLAH MENENGAH
BIL  KEMENTERIAN
    PELAJARAN    PRA   TH1  TH2  TH3     TH4   TH5  TP  TK1  TK2  TK3  TK4  TK5  T6B  T6A
INFO BANTUAN
AGENSI LAIN
     BANTUAN
                     SEKOLAH RENDAH               SEKOLAH MENENGAH
BIL  KEMENTERIAN
    PELAJARAN    PRA   TH1  TH2  TH3     TH4   TH5  TP  TK1  TK2  TK3  TK4  TK5  T6B  T6A
TANGGUNGAN IBU BAPA PENJAGA(termasuk murid,anak yang bekerja dan berumah tangga bukan lagi
tanggungan)
                                                              NILAI
BIL    NAMA        NO SIJIL     UMUR      PERTALIAN      TAHUN/    NAMA INSTITUSI    BIASISWA
              KELAHIRAN/      (TAHUN)                TING     SEKOLAH/KOLEJ
                NO KP
              *    Tambah helaian baru jika perlu
                                           Ms16
                                        SMTBP.AS(l)

ASRAMA SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL BATU PAHAT                  LEKATKAN GAMBAR

BUTIRAN PERIBADI PELAJAR DAN IBU / BAPA / PENJAGA  A. PELAJAR

   1. Nama (HURUF BESAR):………………………………………………………………………………

   2. Tingkatan :…………………………………………….. 3. Bangsa:…………………………………

   4. Agama    :……………………………………………. 5. Tarikh Lahir :…………………………..

   6. Tempat Lahir :…………………………………………. 7. No.K.P:…………………………………

   8. No. Surat Beranak:…………………………………….

   9. Nama sekolah dahulu :…………………………………………………………………………………

   10. Alamat Rumah      :…………………………………………………………………………………

                 Poskod :……………………        Daerah :…………………………………..

   11. Jarak dari rumah (km) :………………………………..

   12. Adakah anda anak/ bekas anak *tentera/polis :……………………………………………………

   13. Nama Rancangan Khas dan Jenisnya(jika ada):……………………………………………………

   14. Nama asrama dahulu dan lama anda tinggal (jika ada):…………………………………………..

   15. Penyakit atau alahan (jika ada) sebutkan jenisnya:…………………………………………………

   16. Alahan makanan (jika ada):……………………………………………………………………………

   17. Nyatakan pencapaian tertinggi aktiviti luar bilik darjah:

        a. Sukan/permainan :………………………………………………………………………….

        b. Unit Beruniform   :………………………………………………………………………….

        c.  Persatuan     :………………………………………………………………………….

   18. Hobi :……………………………………………………………………………………………………..

   19. Nama Biasiswa /bantuan (jika ada):…………………………………………………………………..

   20. Tarikh masuk asrama sekolah ini:…………………………………………………………………….
                                                                     Ms17
B. IBU/BAPA/PENJAGA
 1. Nama bapa/penjaga:…………………………………………………………………………………………………………………………

   2. Pekerjaan :…………………………………………………………………… Pendapatan sebulan RM………………………...

   3. Alamat Tempat Kerja :………………………………………………………………………………………………………………………..

             ……………………………………………………. No. Tel :…………………………………………………..

   4. Alamat surat menyurat:…………………………………………………………………………………………………………………….

             Poskod…………………………………………Daerah………………………………………………………

             No. Tel:..............................................................................................................

 5. Nama isteri :………………………………………………………………………………………………………………………………………

 6. Pekerjaan isteri :……………………………………………………………. Pendapatan sebulan RM…………………………

 7. Balai Polis yang terdekat dengan rumah :……………………………………………………………………………………………

 8. Saudara yang tinggal berhampiran asrama:

    Nama :…………………………………………………………………………………. Persaudaraan :……………………………………

    Alamat:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

       …………………………………………………………………… No. Tel :………………………………………………………………

 9. Bilangan anak (tanggungan):……………………………………..

 10. Bilangan anak yang bersekolah;

Bil   Nama Anak                      Nama Sekolah/institusi         Ting/Tahun      Yuran setahun
 11. Jumlah biasiswa yang diterima oleh anak-anak setahun;

    a. Nama   :………………………………………………………………………………………. RM …………………………………

    b. Nama   :………………………………………………………………………………………                         RM …………………………………..

    c. Nama   :………………………………………………………………………………………. RM …………………………………..    __________________________                            ____________________

12. Contoh tandatangan bapa/penjaga*                           Contoh tandatangan ibu
                                             Ms18

                                         SMTBP-AS(2)

         SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL BATU PAHAT

       KEIZINAN PENJAGA MENYERTAI PROGRAM SEKOLAH
Dengan ini saya ……………………………………………………………………………………………………………………………………

No. Kad Pengnalan :…………………………………………………………………………………. mengizinkan pelajar anak /

jagaan saya bernama :………………………………………………………………………………………………………………………….

No. Kad Pengenalan :……………………………………………………………….untuk menyertai rombongan / lawatan

anjuran sekolah ini yang mana prcngclolaanya telah mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada

Pengetua secara bertulis,2.    Adalah juga dengan ini saya memberi pcngakuan bahawa pihak asrama / sekolah TIDAK
akan dipertanggungjawabkan di atas sebarang kemalangan yang bcrlaku semasa pelajar berkenaan
mengikuti rombongan / lawatan tersebut.      Tandatangan ibu/bapa/penjaga :………………………………………………………………………………………

      Nama penuh :……………………………………………………………………………………………………………………

      Alamat :……………………………………………………………………………………………………………………………

          …………………………………………………………………………………………………………………………….

      Tarikh :…………………………………..
                                     Ms19

SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL BATU PAHATRAWATAN KECEMASAN
KEBENARAN DAN PERSETUJUAN IBU / BAPA / PENJAGA

Adalah dengan ini, saya: …..…………………………………………………………………

No. Kad Pcngenalan…………………………………………………………… mernberi
pengakuan membenarkan anak / pelajar di bawah jagaan saya bernama
………………………………………….. Tingkatan ……………………………… No. Kad
Pengenalan…………………………….untuk menjalani rawatan kecemasan atau
pembedahan (jika perlu).

2.  Adalah juga dengan ini saya member pengakuan bahawa pihak asrama / sekolah
TIDAK akan dipertanggungjawabkan semasa pelajar berkenaan di bawah rawatan
pihak perubatan.


     Tandatangan ibu/ bapa/ penjaga …………………………………………………

     Nama Penuh          : …………………………………………………

     Hubungan Dengan pelajar   :…………………………………………………..

     Alamat  :……………………………………………………………………………


          Poskod………………………….. Daerah ……………………………

     Tarikh  :……………………………

								
To top