Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ss PUSAT KEGIATAN PELAJAR

VIEWS: 1 PAGES: 2

									PUSAT KEGIATAN PELAJAR                                         HEP/PKP/AGH-2011-4
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Aras 4, Bangunan Budisiswa
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
Tel: 03-55443539/3529 ; Fax: 03-5544 3686


          ANUGERAH PENASIHAT PERSATUAN TERBAIK TAHUN 2011

 A.  MAKLUMAT STAF

   1.  Nama Persatuan/Kelab       :

   2.  Kampus              :

   3.  Tarikh Penubuhan         :

   4.  No. Pendaftaran Persatuan     :

   5.  No. Telefon

   6.  Butir-butir Peribadi        :
                          Nama          :

                          Tempoh Pelantikan   : Dari       hingga
                          Sebagai Penasihat

                          No. Pekerja      :
            Sila
           Letakan
           Gambar            No. K/P        :
          (dimestikan)
                          Jawatan        :

                          Bahagian/Fakulti    :

                          Alamat         :

                          No. Telefon      :

                          Email         :
   B.  PENCAPAIAN DAN SUMBANGAN TERHADAP PROGRAM PERSATUAN TAHUN 2011


   Bil     Nama Program        Tarikh dan     *Peringkat  ** Pencapaian   Penglibatan
                        Tempat                     (Rujuk Kriteria)
        (Sila gunakan lampiran lain mengikut format yang sama sekiranya ruang tidak mencukupi)

   * 1. Kolej/Fakulti/Persatuan   2. Universiti    3. Kebangsaan      4. Antarabangsa
    (5 markah)            (5 markah)      (10 markah)       (15 markah)

   ** Memenangi pertandingan seperti Juara, Naib Juara atau mendapat pengiktirafan, penghargaaan dan
   seumpamanya. Sila sertakan salinan surat pelantikan, surat penghargaan dan sijil-sijil yang berkaitan.
                                                 HEP/PKP/AGH-2011-4

C.  DOKUMENTASI LENGKAP

        Nama Program         Liputan    Surat     Salinan   Laporan      Surat
                       media   Penghargaan    Sijil  (10 markah)    Lantikan
                      (20 markah)  (15 markah)     (10            (5 markah)
                                      markah)
        (Sila gunakan lampiran lain mengikut format yang sama sekiranya ruang tidak mencukupi)

   * 1. Kolej/Fakulti/Persatuan   2. Universiti    3. Kebangsaan       4. Antarabangsa
   (5 markah)            (5 markah)     (10 markah)        (15 markah)   D. DICALON OLEH (MAJLIS TERTINGGI /            E.   PENGESAHAN
    JAWATANKUASA)

   Nama       :

   Jawatan     :
                                   ___________________________________________
   Alamat      :                        Rektor/Dekan/Pengetua Kolej / PKP


                                Nama    :
   Tandatangan   :
                                Cop    :
   Cop       :
                                Tarikh :
   Tarikh      :


                       Untuk Kegunaan Pejabat

             Cop Penerimaan
                &
               Tarikh

								
To top