templete multimedia by pendeka

VIEWS: 4 PAGES: 1

									                                                                                                     Print Form

        JABATAN KOMUNIKASI KORPORAT

                                                                                   Aras 2, Canseleri
                                                                                   Tuanku Syed Sirajuddin
                                                                                   Universiti Teknologi MARA
                                                                                   40450 Shah Alam
                                                                                   Tel : 03 - 5544 2102 / 2022
                                                                                   Fax : 03 - 5544 2086


                                              BORANG PERMOHONAN
                                             PERKHIDMATAN MULTIMEDIA
                                Borang ini mestilah diisi oleh Pegawai Kategori A dan B sahaja. Manakala bagi siswa/siswi
                                       UiTM, hanya Ketua Program sahaja yang dibenarkan membuat permohonan  1. BUTIR-BUTIR PEMOHON


Nama                          : .......................................................................................................................................................
Jawatan                         : .................................................................... No. Pekerja : .....................................................
Fakulti / Jabatan / Pusat / Unit : .......................................................................................................................................................
No. Telefon                       : (P) .................................................................... (H/p) ..............................................................
E-mail                         : ....................................................................


  2. BUTIR-BUTIR KERJA                    Sila sertakan aturcara / program bersama-sama borang ini.


Tajuk Program                      : .......................................................................................................................................................
Tempat Program                     : .................................................................... No. Pekerja : .....................................................
Jemputan VIP                      : .................................................................... Masa : .......................hingga ......................
Keperluan Program                    • Rakaman Video
                            • Pembentangan /
                             Presentation
                            • Lain-lain (Nyatakan)

                             .......................................................................................................................................................

Peralatan digunakan                   : .......................................................................................................................................................
(Sila nyatakan)
                             .......................................................................................................................................................
                             .......................................................................................................................................................

PENGAKUAN PEMOHON
Dengan ini saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang tercatat di dalam borang ini dan
lampiran-lampiran yang disertakan adalah benar belaka dan saya mematuhi semua syarat-syarat yang di
kenakan terhadap saya.


..........................................................................                            ..............................................................................
T/tangan Pemohon                                                         T/tangan : Dekan / Pengarah / Ketua / Pengerusi

..........................................................................                            ..............................................................................
Tarikh                                                              Tarikh
           Untuk Kegunaan Pejabat JKK                     KELULUSAN
     Diluluskan
     Tidak diluluskanT/tangan Pegawai : ..........................................................................                  Cop :

Tarikh             : ..........................................................................

								
To top