Iklan Jawatan Kosong SME Corp Malaysia Oktober 2011 by pOopuvQm

VIEWS: 48 PAGES: 8

									               PERBADANAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA MALAYSIA
                        (SME CORP. MALAYSIA)
                  Small and Medium Enterprises Corporation Malaysia

 A. Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia) yang bertindak
   sebagai Agensi Penyelaras Pusat Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) memerlukan anda
   yang berkelayakan, komited dan berwawasan untuk berkhidmat di SME Corp. Malaysia bagi
   membangun dan melaksanakan polisi, strategi dan program pembangunan PKS di Malaysia
   meliputi semua sektor ekonomi.
   Jawatan-jawatan kosong adalah seperti berikut:

   1.     Pengarah, Gred 4 (Gred setara E54)
   2.     Timbalan Pengarah, Gred 5 (Gred setara E52)
   3.     Pengurus Kanan, Gred 6 (Gred setara E48)
   4.     Pengurus (Jurutera), Gred 7 (Gred setara J44)
   5.     Pengurus (Undang-undang), Gred 7 (Gred setara L44)
   6.     Pengurus, Gred 7 (Gred setara E44)
   7.     Penolong Pengurus, Gred 8 (Gred setara E41)
   8.     Pegawai Eksekutif Kanan, Gred 10 (Gred setara E32)
   9.     Pegawai Eksekutif, Gred 11 (Gred setara E27)
   10.     Pembantu Eksekutif (Kewangan), Gred 13 (Gred setara W17)
   11.     Pembantu Eksekutif, Gred 13 (Gred setara E17)1.  PENGARAH, GRED 4 (Kekosongan : 2)

   Kumpulan Perkhidmatan          : Pengurusan Kanan
   Gaji ditawarkan             : Lingkungan RM8,270.10 – RM10,861.70
   Kekosongan                : Bahagian Koordinasi Program

   Syarat-syarat Lantikan :

   a)   Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian Ekonomi / Pengurusan
       Perniagaan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi
       tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan

   b)   Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat
       Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

   c)   Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai kemahiran komunikasi
       dan penulisan yang baik dalam Bahasa Inggeris (high proficiency level in English).

   d)   Mempunyai pengalaman berkaitan dengan tugas-tugas yang dinyatakan.

   Tugas Utama :

      i.    Menyelaras proses pengumpulan maklumat mengenai program-program
          pembangunan PKS yang dilaksanakan oleh pelbagai Kementerian dan Agensi;
      ii.   Menilai prestasi dan keberkesanan pelaksanaan program-program pembangunan
          PKS yang dilaksanakan oleh pelbagai Kementerian dan Agensi;
     iii.   Menyediakan laporan berkala berkaitan dengan program-program pembangunan
          PKS untuk dimaklumkan kepada Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan;
     iv.    Mewujudkan rangkaian kerjasama dengan Kementerian-kementerian, Agensi-agensi
          Kerajaan dan sektor swasta yang bertanggungjawab dengan pembangunan PKS
          bagi menyelaras pelaksanaan program pembangunan PKS secara komprehensif;
          dan
      v.    Memantau pelaksanaan keputusan Mesyuarat Majlis Pembangunan PKS
          Kebangsaan.
                         1
2.  PENGARAH, GRED 4 (Kekosongan : 1)

   Kumpulan Perkhidmatan          : Pengurusan Kanan
   Gaji ditawarkan             : Lingkungan RM8,270.10 – RM10,861.70
   Kekosongan               : Unit Pengurusan Strategik dan Transformasi

   Syarat-syarat Lantikan :

   a)   Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian Pengurusan Strategik (Strategic
       Management) / Pengurusan Perniagaan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-
       institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan

   b)   Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat
       Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

   c)   Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai kemahiran komunikasi
       dan penulisan yang baik dalam Bahasa Inggeris (high proficiency level in English).

   d)   Mempunyai pengalaman berkaitan dengan tugas-tugas yang dinyatakan.

   Tugas Utama :

      i.  Membantu Ketua Pegawai Eksekutif dalam menentukan dan memacu secara
         keseluruhan hala tuju SME Corp. Malaysia melalui penetapan visi, misi, fungsi dan
         budaya korporat organisasi;
      ii.  Bertanggungjawab dalam merangka teras dasar atau garis panduan aktiviti
         transformasi (change management) yang menekankan kepada amalan tadbir urus
         korporat yang betul;
     iii.  Bertanggungjawab dalam merancang dan melaksanakan inisiatif utama aktiviti
         transformasi (change management) yang dikenalpasti; dan
     iv.  Bertanggungjawab dalam memastikan amalan terbaik korporat digunapakai secara
         berterusan bagi menambahbaik operasi organisasi.3.  TIMBALAN PENGARAH, GRED 5 (Kekosongan : 1)

   Kumpulan Perkhidmatan          : Pengurusan Kanan
   Gaji ditawarkan             : Lingkungan RM7,485.45 – RM9,856.61
   Kekosongan               : Bahagian Koordinasi Program

   Syarat-syarat Lantikan :

   a)   Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian Ekonomi / Pengurusan
       Perniagaan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi
       pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan

   b)   Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat
       Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

   c)   Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai kemahiran komunikasi
       dan penulisan yang baik dalam Bahasa Inggeris (high proficiency level in English).

   d)   Mempunyai pengalaman berkaitan dengan tugas-tugas yang dinyatakan.

   Tugas Utama :

      i.  Bertindak sebagai Sekretariat bagi Mesyuarat Pembangunan PKS Kebangsaan;
      ii.  Memantau pentadbiran Sistem Pangkalan Data bagi Program Pembangunan SME
         Corp. Malaysia;
     iii.  Memantau penyelarasan maklumat berkaitan program-program pembangunan PKS
         yang digariskan di dalam Rangka Tindakan Pembangunan PKS Kebangsaan
         tahunan; dan
     iv.  Menyediakan input/kertas cadangan berhubung penggubalan atau kajian semula
         dasar-dasar pembangunan PKS untuk pembentangan di peringkat Perbadanan,
         Kementerian, Pasca Kabinet, Kabinet dan sebagainya.                         2
4.  PENGURUS KANAN, GRED 6 (Kekosongan : 1)

   Kumpulan Perkhidmatan          : Pengurusan Pertengahan
   Gaji ditawarkan             : Lingkungan RM6,785.77 – RM9,117.68
   Kekosongan                : Bahagian Ekonomi dan Perancangan Dasar

   Syarat-syarat Lantikan :

   a)   Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian Ekonomi / Pengurusan
       Perniagaan / Sastera (pengkhususan dalam Ekonomi) yang diiktiraf oleh Kerajaan
       daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
       dengannya; dan

   b)   Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat
       Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

   c)   Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai kemahiran komunikasi
       dan penulisan yang baik dalam Bahasa Inggeris (high proficiency level in English).

   d)   Mempunyai pengalaman berkaitan dengan tugas-tugas yang dinyatakan.

   Tugas Utama :

      i.  Merangka dasar dan program PKS selaras dengan pelan pembangunan ekonomi
         kebangsaan;
     ii.  Menyediakan kertas, rumusan, cadangan, ulasan serta menyelaras isu-isu berkaitan
         dasar pembangunan PKS; dan
     iii.  Memantau pelaksanaan dasar yang berkaitan dengan PKS.5.  PENGURUS (JURUTERA), GRED 7 (Kekosongan : 1)

   Kumpulan Perkhidmatan          : Pengurusan Pertengahan
   Gaji ditawarkan             : Lingkungan RM4,648.76 – RM7,623.40
   Kekosongan                : Bahagian Pembangunan Perniagaan

   Syarat-syarat Lantikan :

   a)   Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kejuruteraan yang diiktiraf oleh
       Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
       diiktiraf setaraf dengannya; dan

   b)   Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat
       Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

   c)   Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai kemahiran komunikasi
       dan penulisan yang baik dalam Bahasa Inggeris (high proficiency level in English).

   d)   Mempunyai pengalaman berkaitan dengan tugas-tugas yang dinyatakan.

   Tugas Utama :

         Membantu melaksanakan program berkaitan inovasi dan teknologi bagi pelbagai
         sektor PKS seperti Program 1-InnoCERT.
                          3
6.  PENGURUS (UNDANG-UNDANG), GRED 7 (Kekosongan : 1)

   Kumpulan Perkhidmatan          : Pengurusan Pertengahan
   Gaji ditawarkan             : Lingkungan RM4,639.18– RM7,563.44
   Kekosongan                : Bahagian Pengurusan Korporat

   Syarat-syarat Lantikan :

   a)   Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian Undang - undang yang diiktiraf
       oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
       diiktiraf setaraf dengannya; atau

   b)   Lulus peperiksaan Akhir Peguam (Bar Final Examination); dan

   c)   Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat
       Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

   d)   Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai kemahiran komunikasi
       dan penulisan yang baik dalam Bahasa Inggeris (high proficiency level in English).

   e)   Mempunyai pengalaman berkaitan dengan tugas-tugas yang dinyatakan.

   Tugas Utama :

      i.  Bertanggungjawab sebagai Pegawai Undang-Undang dalam aspek perundangan;
     ii.  Menggubal peraturan, garis panduan serta memberi nasihat dan pandangan
         mengenai hal perundangan bagi SME Corp. Malaysia; dan
     iii.  Menyemak dan menyediakan draf-draf MoU dan perjanjian SME Corp. Malaysia.


7.  PENGURUS, GRED 7 (Kekosongan : 2)

   Kumpulan Perkhidmatan     : Pengurusan Pertengahan
   Gaji ditawarkan        : Lingkungan RM4,592.01 – RM7,465.89
   Kekosongan           : Bahagian Ekonomi dan Perancangan Dasar (Kekosongan : 1)
                   Bahagian Koordinasi Program (Kekosongan :1)

   Syarat-syarat Lantikan :

   a)   Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian Ekonomi / Pengurusan
       Perniagaan / Sastera (pengkhususan dalam Ekonomi) yang diiktiraf oleh Kerajaan
       daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
       dengannya; dan

   b)   Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat
       Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

   c)   Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai kemahiran komunikasi
       dan penulisan yang baik dalam Bahasa Inggeris (high proficiency level in English).

   d)   Mempunyai pengalaman berkaitan dengan tugas-tugas yang dinyatakan.

   Tugas Utama :

      Bahagian Ekonomi dan Perancangan Dasar

      i.  Menganalisa ekonomi makro dan menjalankan penilaian ke atas prestasi PKS;
      ii.  Mengumpul dan menganalisa data bagi tujuan penilaian ekonomi; dan
     iii.  Mengenal pasti isu, tren dan risiko ekonomi yang memberi kesan kepada PKS.

      Bahagian Koordinasi Program

      i.  Menyelaras dan memantau pelaksanaan program pembangunan kapasiti dan
         keupayaan yang dilaksanakan oleh pelbagai Kementerian dan agensi; dan
     ii.  Menilai dan menganalisa prestasi keberkesanan program-program pemasaran dan
         promosi, penjenamaan, pembungkusan dan rekaan, pembangunan produk dan
         penambahbaikan kualiti yang dilaksanakan oleh pelbagai Kementerian dan agensi.
                        4
8.  PENOLONG PENGURUS, GRED 8 (Kekosongan : 5)

   Kumpulan Perkhidmatan        : Pengurusan Pertengahan
   Gaji ditawarkan           : Lingkungan RM2,726.04 – RM6,946.56
   Kekosongan             : Bahagian Ekonomi dan Perancangan Dasar (Kekosongan: 2)
                      Bahagian Koordinasi Program (Kekosongan: 1)
                      Bahagian Komunikasi Korporat (Kekosongan:1)
                      Bahagian Khidmat Nasihat dan Sokongan Perniagaan
                      (Kekosongan: 1)

   Syarat-syarat Lantikan :

   a)   Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian Ekonomi / Pengurusan
       Perniagaan / Sastera (pengkhususan dalam Ekonomi) yang diiktiraf oleh Kerajaan
       daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
       dengannya; dan

   b)   Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat
       Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

   c)   Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai kemahiran komunikasi
       dan penulisan yang baik dalam Bahasa Inggeris (high proficiency level in English).

   d)   Mempunyai pengalaman berkaitan dengan tugas-tugas yang dinyatakan.

   Tugas Utama :

      Bahagian Ekonomi dan Perancangan Dasar

      i.  Memantau dan menganalisa ekonomi makro dan menjalankan penilaian ke atas
         prestasi PKS;
      ii.  Menganalisa data bagi tujuan penilaian ekonomi; dan
     iii.  Mengenal pasti isu, tren dan risiko ekonomi yang memberi kesan kepada PKS.

      Bahagian Koordinasi Program

      i.  Mengumpul maklumat mengenai program-program pembangunan PKS yang
         berkaitan dengan program pengukuhan infrastruktur, pembangunan kapasiti dan
         keupayaan seta meningkatkan akses kepada pembiayaan; dan
     ii.  Membantu tugas-tugas Sekreteriat Mesyuarat Pembangunan PKS Kebangsaan;

      Bahagian Komunikasi Korporat

      i.  Menyediakan input dalam penulisan bahan-bahan penerbitan seperti Laporan
         Tahunan SME Corp. Malaysia, Laporan Perdagangan Antarabangsa dan Industri,
         buku-buku panduan, brosur, direktori EKS, SME Newslink, E-News, MITI Weekly Buletin
         dan lain-lain bahan penerbitan khas;
     ii.  Mereka, menerbit dan menyelaras kerka-kerja percetakan bahan-bahan promosi
         seperti risalah, brosur, E-News, borang-borang dan lain-lain bahan percetakan yang
         diperlukan dari masa ke semasa; dan
     iii.  Melakukan kerja-kerja ‘proof reading’, suntingan dan menyelaras penyediaan
         ‘artwork’ untuk bahan penerbitan serta bertanggungjawab menyediakan jadual dan
         menyelaras kerja-kerja percetakan yang dijalankan.

      Bahagian Khidmat Nasihat dan Sokongan Perniagaan

      i.  Melaksanakan penilaian dan pemantauan PKS melalui kaedah SME Competitiveness
         Rating for Enhancement (SCORE) dan Micro-Enterprise Competitiveness Rating for
         Enhancement (M-CORE);
     ii.  Melaksanakan bengkel Training of Trainers (TOT) mengenai SCORE/M-CORE kepada
         Agensi-agensi Kerajaan yang berpotensi dan berminat untuk menjadi Rakan
         Strategik SCORE.


                          5
9.  PENOLONG PENGURUS, GRED 8 (Kekosongan : 1)

   Kumpulan Perkhidmatan          : Pengurusan Pertengahan
   Gaji ditawarkan             : Lingkungan RM2,726.04 – RM6,946.56
   Kekosongan               : Bahagian Ekonomi dan Perancangan Dasar

   Syarat-syarat Lantikan :

   a)     Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian Ekonomi / Matematik dengan
         pengkhususan dalam bidang ekonometriks atau statistik yang diiktiraf oleh Kerajaan
         daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
         dengannya; dan

   b)     Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat
         Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

   c)     Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai kemahiran
         komunikasi dan penulisan yang baik dalam Bahasa Inggeris (high proficiency level in
         English).

   d)     Mempunyai pengalaman berkaitan dengan tugas-tugas yang dinyatakan.

   Tugas Utama :

      Bahagian Ekonomi dan Perancangan Dasar

      i.  Mengumpul dan mengurus data bagi tujuan penilaian ekonomi;
      ii.  Memantau dan mengemaskini pangkalan data yang berkaitan dengan statistik PKS; dan
     iii.  Membangunkan kaji soal selidik berkaitan PKS.10. PEGAWAI EKSEKUTIF KANAN, GRED 10 (Kekosongan : 1)

   Kumpulan Perkhidmatan            : Eksekutif
   Gaji ditawarkan               : Lingkungan RM3,333.13 – 5103.45
   Kekosongan                 : Bahagian Pengurusan Korporat

   Syarat-syarat Lantikan :

   a)   Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
       Kerajaan; atau

   b)   Diploma dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia yang diiktiraf oleh Kerajaan
       daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
       dengannya; dan

   c)   Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat
       Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

   d)   Mempunyai pengalaman berkaitan dengan tugas-tugas yang dinyatakan.

   Tugas Utama :

          Membantu dalam merangka dasar dan strategi pembangunan sumber manusia
          bagi SME Corp. Malaysia yang meliputi pembangunan organisasi, perancangan
          kerjaya serta penyediaan pelan strategik sumber manusia.
                           6
11. PEGAWAI EKSEKUTIF, GRED 11 (Kekosongan : 2)

  Kumpulan Perkhidmatan         : Eksekutif
  Gaji ditawarkan            : Lingkungan RM1,881.39 – RM4,508.07
  Kekosongan              : Bahagian Pengurusan Korporat

  Syarat-syarat Lantikan :

  a)  Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
    Kerajaan; atau

  b)  Diploma dalam bidang Pentadbiran Awam yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-
    institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan

  c)  Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat
    Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

  Tugas Utama :

       Membantu dalam hal-hal pentadbiran pejabat seperti pengurusan stor dan
       pengurusan aset/inventori pejabat.


12. PEMBANTU EKSEKUTIF (KEWANGAN), GRED 13 (Kekosongan : 2)

  Kumpulan Perkhidmatan         : Bukan Eksekutif
  Gaji ditawarkan            : Lingkungan RM1,362.26 – RM3,238.59
  Kekosongan               : Bahagian Pengurusan Korporat

  Syarat-syarat Lantikan:

  a)    Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
      serta Kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut; dan

  b)    Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat
      Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

  Tugas Utama :

       Membantu dalam melaksanakan hal-hal kewangan seperti memproses dan
       menyediakan baucer-baucer bayaran, menyediakan bayaran rekupan wang runcit
       serta merekodkan terimaan di dalam sistem kewangan (SAGA).


13. PEMBANTU EKSEKUTIF, GRED 13 (Kekosongan : 4)

  Kumpulan Perkhidmatan        : Bukan Eksekutif
  Gaji ditawarkan           : Lingkungan RM1,362.26 – RM3,238.59
  Kekosongan             : Bahagian Khidmat Nasihat dan Sokongan Perniagaan
                     (Kekosongan : 1)
                     Bahagian Pengurusan Korporat (Kekosongan : 2)
                     Pejabat Negeri Sembilan (Kekosongan : 1)

  Syarat-syarat Lantikan:

  a)    Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
      Kerajaan; dan

  b)    Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat
      Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

  Tugas Utama :

  Membantu dalam melaksanakan hal-hal pentadbiran.
                       7
B.   SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN
    Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan jawatan ini adalah tertakluk kepada syarat
    Skim Perkhidmatan SME Corp. Malaysia yang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang
    dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. Pegawai-pegawai yang dilantik akan menjalani
    tempoh percubaan sebelum diserap ke jawatan tetap.

C. UMUR
      Calon-calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh
      tutup iklan jawatan.
      Pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat hendaklah berumur kurang daripada
      54 tahun pada tarikh lantikan.


D.   CARA MEMOHON

 i.  Permohonan hendaklah menggunakan Borang Perjawatan SME Corp. Malaysia yang boleh
    didapati daripada Ibu Pejabat, Pejabat Negeri ATAU boleh dimuat turun dari laman web
    SME Corp. Malaysia di http://www.smecorp.gov.my
 ii.  Semua permohonan hendaklah disertakan dengan salinan kelayakan akademik,
    kad pengenalan dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan yang telah disahkan.
iii.  Permohonan daripada pegawai – pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan
    Awam, Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah dikemukakan melalui
    Ketua Jabatan masing – masing dan pastikan salinan Kenyataan Perkhidmatan yang
    kemaskini dan Laporan Penilaian Prestasi terkini disertakan bersama. Permohonan yang
    dikemukakan tidak melalui Ketua Jabatan tidak akan dipertimbangkan.
iv.  Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat dan di
    sudut atas sebelah kiri hendaklah ditulis NAMA JAWATAN YANG DIPOHON dan hendaklah
    dihantar kepada :-

    KETUA EKSEKUTIF
    PERBADANAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA MALAYSIA
    (SME CORP. MALAYSIA)
    Level 6, SME 1, Blok B, Lot E
    Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral
    50470 Kuala Lumpur
    (u/p : Unit Perancangan Organisasi dan Modal Insan)


v.   Penghantaran borang permohonan dalam bentuk salinan soft copy juga boleh dihantar
    melalui emel ke alamat : hr@smecorp.gov.my tanpa perlu disertakan salinan dokumen-
    dokumen yang berkaitan (seperti sijil kelayakan akademik, kad pengenalan dan sijil-sijil lain
    yang berkaitan). Walau bagaimanapun, dokumen-dokumen ini perlu dibawa bersama
    semasa sesi temuduga.
vi.  Tarikh tutup permohonan : 8 November 2011 (Selasa)E.   CATATAN AM
      Sebarang permohonan yang lewat atau tidak lengkap, tidak akan dipertimbangkan dan
      dianggap tidak berjaya.
      Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
      Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas enam (6) bulan
      dari tarikh iklan ditutup, hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.
      Tiada makluman bertulis akan dikeluarkan oleh pihak SME Corp. Malaysia.
                        8

								
To top