?????? ???? ???? Spirit Motorola ??? by XFpRNq

VIEWS: 142 PAGES: 72

									                        ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬                        ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


          ‫מהדורה: 50‬               ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬               ‫מספר הוראה: 0.9.7‬


                                                        ‫מטרת המסמך‬      ‫1.‬
‫להנחות את משרדי הממשלה בכל הקשור לשירותים המסופקים על ידי חברת פלאפון בתקופת‬                         ‫1.1.‬
                   ‫ההסכם. הודעה זו מחליפה כל הוראה או הודעה קודמת בנושא.‬

                                                         ‫תוכן עניינים‬   ‫2.‬
  ‫מטרת המסמך ................................ ................................ .................................. 1‬     ‫.1‬
  ‫תוכן עניינים ................................ ................................ ..................................... 1‬  ‫.2‬
  ‫קבלת מכשיר רט"ן ................................ ................................ ............................. 2‬     ‫.3‬
  ‫התקנה/ החלפת דיבורית/מכשיר קבוע ברכב ................................ ........................... 3‬            ‫.4‬
  ‫החלפה / שדרוג / תיקון של מכשירי רט"ן וציוד קצה ................................ .................. 4‬           ‫.5‬
  ‫אופן הזדכות על מכשיר רט"ן ודיבורית ................................ ................................... 4‬         ‫.6‬
  ‫ניידות עובדים ומספרי רט"ן ................................ ................................ ................. 5‬      ‫.7‬
  ‫מנגנון גידול מנויים ................................ ................................ ............................. 6‬   ‫.8‬
  ‫ויסות מכשירי רט"ן בין משרדים ................................ ................................ ............ 7‬       ‫.9‬
  ‫קבוצת השתייכות ................................ ................................ .............................. 7‬    ‫.01‬
  ‫מרכיבי השירות ................................ ................................ ................................. 31‬   ‫.11‬
  ‫שירות תחזוקה ואחריות ................................ ................................ ...................... 51‬     ‫.21‬
  ‫עלויות ומשאבים ................................ ................................ ................................ 02‬   ‫.31‬
  ‫מערכת חיובים וחשבונות ................................ ................................ .................... 33‬      ‫.41‬
  ‫חכירת מכשירי סלולאר חכמים (‪ )Smart Phone‬ברשת ‪ UMTS‬של חברת פלאפון ........ 73‬                       ‫.51‬
  ‫שילוב כרטיסי ‪ SIM‬במכשירי רט"ן פרטיים ברשת ‪41 ......................................... UMTS‬‬                ‫.61‬
  ‫איש הקשר ................................ ................................ ....................................... 44‬   ‫.71‬
  ‫דיווח למינהל רכש הממשלתי ................................ ................................ ............... 54‬       ‫.81‬
  ‫נספחים... ................................ ................................ ........................................ 54‬  ‫.91‬
  ‫נספח א – [טופס התחיבות לקבלת מכשיר רט"ן ממשלתי] ......................................... 64‬
  ‫נספח ב 1 – [טופס הרשאה לחברת פלאפון לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי] ......... 74‬
  ‫נספח ב 2 – [טופס התחייבות לחברת פלאפון באמצעות הוראת קבע בבנק] .................. 84‬
  ‫נספח ג – [רשימת תחנות שירות בחלוקה לפי מיקום] ................................ ................ 94‬
  ‫נספח ד – [מנהלי לקוח] ................................ ................................ ...................... 15‬
  ‫נספח ה – [טופס דיווח חציוני על כמויות מכשיר רט"ן במשרדים] ................................. 25‬
  ‫נספח ו – [מחירון אביזרים] ................................ ................................ .................. 35‬
  ‫נספח ז – [סיווג השירותים שיחויבו מתוך ומחוץ למכסת ההשתתפות] .......................... 95‬
  ‫נספח ח – [טופס הרשאה לצפייה בפירוטי שיחות] ................................ .................... 36‬
  ‫נספח ט1 – [טופס הזמנת אביזרים נלווים ] ................................ ............................. 46‬
  ‫נספח ט2 – [טופס הזמנת מכשיר חדש / כרטיס ‪65 .............. ................................ ] SIM‬‬                                  ‫שם המאשר: ליאור אגאי‬          ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬
         ‫עמוד 1 מתוך27‬
                    ‫תפקיד המאשר: מנהל מינהל הרכש הממשלתי‬             ‫בתוקף עד ליום: 1102.10.13‬
                     ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬                  ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


         ‫מהדורה: 50‬            ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬            ‫מספר הוראה: 0.9.7‬  ‫נספח י – [אופן החיוג באמצעות שירות פלאפון חו"ל חיסכון (‪66 ................ ])CALL BACK‬‬
  ‫נספח יא – [שרות אפליקציית חו"ל חסכון] ................................ ............................... 76‬
  ‫נספח יב – [דוגמא למכתב יתרת חוב שנשלח לאיש הקשר] ........................................ 86‬
  ‫נספח יג – [טופס התחיבות עובד לקבלת כרטיס ‪ SIM‬ממשלתי] .................................. 96‬
  ‫נספח יד – [טבלת שינויים שבוצעו בהודעה] ................................ ............................ 17‬

                                               ‫קבלת מכשיר רט"ן‬      ‫3.‬
‫עובד יהיה זכאי לקבל מכשיר רט"ן לאחר שאושרה זכאותו על ידי ועדת רט"ן המשרדית. עובד‬                ‫1.3.‬
‫יחתום על טופסי התחייבות בהתאם לאמור בסעיף 7.3, הכוללים את פרטיו האישיים לצורך‬
‫חיובו באופן אישי במקרה של חריגה ממכסת ההשתתפות שנקבעה לו על ידי ועדת הרט"ן‬
‫המשרדית, ובהתאם לכללים האמורים בהודעה זו. יובהר כי, הודעה זו תחול על כלל העובדים,‬
                   ‫לרבות עובדים להם אושרה דרגת השתתפות בלתי מוגבלת.‬
‫מנהל משאבים חומריים ימלא בטופס ההתחייבות המופיע בנספח ב1 – טופס הרשאה לחברת‬                  ‫2.3.‬
‫פלאפון לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי, ובנספח ב2 – טופס התחייבות לחברת פלאפון‬
‫באמצעות הוראת קבע בבנק את הפרטים הרלוונטיים לרבות שם המשרד, מספר לקוח, מספר‬
  ‫רט"ן ,דגם מכשיר,מסלול חיוב (עם/ללא ‪, )VPN‬מכסת השתתפות,שיוך למפעיל בינלאומי.‬
‫בכתובת:‬   ‫הממשלתי‬    ‫והמידע‬    ‫השירותים‬    ‫בפורטל‬    ‫הטופס‬    ‫את‬   ‫ימלא‬   ‫עובד‬    ‫3.3.‬
‫‪http://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getsequence.aspx?formType=Nispa‬‬
                                 ‫‪.Pelephone@mof.gov.il ch_B‬‬
‫לאחר חתימת העובד ומורשה החתימה במשרד יועבר הטופס לחתימת מנהל/ת מחלקת‬                      ‫4.3.‬
            ‫משכורות לצורך דווח על זקיפת הטבת סלולאר ולחתימת חשב המשרד.‬
               ‫בתום סבב החתימות ישלח איש הקשר את הטופס לחברת פלאפון.‬              ‫5.3.‬
‫במקרה שבו המכשירים לא סופקו למשרד במרוכז על ידי חברת פלאפון, יצייד איש הקשר את‬                 ‫6.3.‬
‫העובד במספר הזמנה לצורך הנפקת מכשיר במרכז השירות של חברת פלאפון, לרבות‬
                           ‫האביזרים הנלווים הכלולים בערכה הבסיסית.‬
                        ‫טופסי ההתחייבות ימולאו בהתאם לכללים הבאים :‬          ‫7.3.‬
‫מסלול א - חיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי ,במקרה זה עובד ימלא ויחתום על‬               ‫1.1.1.‬
‫טפסים כמפורט בנספח א – טופס התחיבות לקבלת מכשיר רט"ן ממשלתי ובנספח ב1‬
       ‫– טופס הרשאה לחברת פלאפון לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי.‬
‫מסלול ב - חיוב חשבון באמצעות הוראת קבע בבנק ,עובד יקבל מאיש הקשר‬                  ‫2.1.1.‬
‫במשרדו טופס התחייבות הוראת קבע לבנק , לאחר מכן יחזיר את הטופס חתום על‬
     ‫עמוד 2 מתוך27‬         ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬      ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                   ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬          ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬‫ידי הבנק לאיש הקשר לצורך סריקתו ושליחתו לחברת פלאפון בצרוף הטופס המפורט‬
    ‫בנספח ב2 – טופס התחייבות לחברת פלאפון באמצעות הוראת קבע בבנק.‬
   ‫בשני המסלולים טופסי ההתחייבות יופצו לחברת פלאפון לפקס שמספרו 7517337-30‬       ‫8.3.‬
                                   ‫או 1308407-050.‬
‫הזמנת מכשירים ואביזרים תעשה על ידי איש הקשר במשרד על בסיס הטפסים המצורפים‬         ‫9.3.‬
   ‫בנספח ט1 – טופס הזמנת אביזרים נלווים ובנספח ט2 – טופס הזמנת מכשירים חדשים.‬

                           ‫התקנה/ החלפת דיבורית/מכשיר קבוע ברכב‬      ‫4.‬
‫תוקפו של שובר להתקנת דיבורית הינו 3 חודשים, אולם זכאות העובד להתקנת דיבורית‬        ‫1.4.‬
‫תישמר למשך כל תקופת ההתקשרות. במקרה שפג תוקפו של השובר בתוך תקופת‬
            ‫ההתקשרות, עליו לפנות לאיש הקשר במשרדו לשם חידוש התוקף.‬
‫מימוש השובר יעשה אך ורק כנגד התקנה בפועל של הדיבורית, וכנגד הצגת תעודת בעלות‬       ‫2.4.‬
                                    ‫העובד על הרכב.‬
‫התקנת דיבורית ברכב שבבעלות העובד תתבצע במרכזים האזוריים המורשים של חברת‬          ‫3.4.‬
                                        ‫פלאפון.‬
     ‫התקנת הדיבורית ברכב העובד תבוצע ללא תשלום, לרבות פירוק הדיבורית הישנה.‬      ‫4.4.‬
    ‫העתקת דיבורית או מכשיר קבוע ברכב העובד בגין החלפת רכבו, תבוצע ללא תשלום.‬      ‫5.4.‬
‫במקרה של החלפת רכב תפורק הדיבורית מן הרכב הנמכר באמצעות שובר הזמנה אותו ניתן‬       ‫6.4.‬
                     ‫לקבל ממנהל המשאבים החומריים של המשרד.‬
‫עובד שיפנה באופן עצמאי לפירוק/התקנת דיבורית ללא אישור איש הקשר/מספר הזמנה – לא‬      ‫7.4.‬
 ‫יהיה זכאי להחזר כספי. יובהר כי לא ניתן לנפק למנוי מספר הזמנה לפרוק/התקנה בדיעבד.‬
‫ברכב ממשלתי הצמוד לבעלי תפקידים המוגדרים בסעיף 1.01 בקבוצת השתייכות 1 ו- 2‬        ‫8.4.‬
‫בלבד, יותקן מכשיר קבוע לרכב. המכשיר יהיה מדגם ‪ Motorola Spirit‬חדש/מחודש. במקרה‬
‫שלא נמצא במלאי מכשיר קבוע לרכב מסוג ‪ Spirit‬מחודש, יותקן מכשיר קבוע לרכב אחר‬
                         ‫שיאושר על ידי מינהל הרכש הממשלתי.‬
          ‫במכשיר ה- ‪ Spirit‬לא קימת אפשרות להתקנת שלוחה אחורית מפוצלת.‬      ‫9.4.‬
   ‫התקנת מכשירים קבועים תעשה באופן פרטני בכל משרד, בתיאום עם בעלי התפקידים.‬      ‫01.4.‬
‫עובדים בעלי רכב ממשלתי צמוד שברכבם הותקן מכשיר קבוע לרכב מדגם ישן, רשאים‬         ‫11.4.‬
‫להשאירו ברכבם. במקרה בו מכשיר זה התקלקל, זכאי העובד להתקנת מכשיר קבוע מסוג‬
    ‫עמוד 3 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬                                    ‫‪.Motorola Spirit‬‬
‫עובדים ללא רכב ממשלתי צמוד, שקיבלו או שרכשו על חשבונם דיבורית קבועה מדגם ישן‬        ‫21.4.‬
‫(פלא-דו), רשאים להשאירו ברכבם. במקרה בו דיבורית זו התקלקלה, זכאי העובד להתקנת‬
                  ‫דיבורית חדשה במקומה בהתאם לסוג המכשיר שבידו.‬
   ‫עובד שזכאי למכשיר קבוע לרכב או שרכש מכספו מכשיר קבוע לרכב, לא יקבל דיבורית.‬      ‫31.4.‬
‫במקרה שעובד מעוניין לרכוש מכשיר קבוע לרכב לאחר שכבר סופקה הדיבורית בהתאם‬          ‫41.4.‬
  ‫למכרז, יוכל להחזיר את הדיבורית ולרכוש מכשיר קבוע לרכב כמפורט בסעיף 1.601.1.1.‬
‫בעת החלפת רכב פרטי של עובד, יהיה הוא זכאי להשתתפות המשרד בעלות העתקת‬            ‫51.4.‬
‫דיבורית/מכשיר לרבות עלות האנטנה, פעם אחת בלבד במשך תקופת ההתקשרות. עלות‬
                     ‫אנטנה הינה 8.14 שקלים חדשים לא כולל מע"מ.‬

                       ‫החלפה / שדרוג / תיקון של מכשירי רט"ן וציוד קצה‬      ‫5.‬
‫החלפה/תיקון של מכשירים, דיבוריות ומכשירים קבועים ייעשו במרכזים האזוריים המורשים‬       ‫1.5.‬
                                   ‫של חברת פלאפון.‬
‫חל איסור לבצע באופן עצמאי עסקאות שדרוג או החלפה של מכשירים ואביזרים נלווים.‬         ‫2.5.‬
            ‫איסור זה חל אף אם עסקאות אלו אינן גוררות עלויות וחיובים נוספים.‬
‫במקרה שהחליט המשרד לשדרג את מכשירו של עובד למחשב כף יד משולב סלולאר, יחזיר‬          ‫3.5.‬
‫המשרד את מכשיר הרט"ן בו החזיק העובד טרם השדרוג לחברת פלאפון. במקרה שהעובד‬
         ‫מחזיק גם מחשב כף יד שהוקצה לו על ידי המשרד, יוחזר המכשיר למשרד.‬
‫מחשב כף יד משולב סלולאר ישמש את העובד כמכשיר ראשי בלבד ולא כמכשיר נלווה (מספר‬        ‫4.5.‬
                        ‫הרט"ן של המנוי ייצרב על מחשב כף היד).‬

                             ‫אופן הזדכות על מכשיר רט"ן ודיבורית‬      ‫6.‬
‫העובד יחזיר ליחידה למשאבים חומריים את מכשיר הרט"ן, לרבות האביזרים הנלווים אותם‬        ‫1.6.‬
                                   ‫קיבל עם המכשיר.‬
‫באחריות מנהל המשאבים החומריים/איש הקשר לוודא בטרם החזרת המכשיר לחברת פלאפון‬         ‫2.6.‬
                                   ‫את הדברים הבאים:‬
      ‫ביטול שירותים קבועים המשויכים למנוי (כגון: נויגייטור, חבילות גלישה).‬  ‫3.1.1.‬
‫מחיקת המידע (רשימת אנשי קשר, הודעות ‪/SMS‬דואר אלקטרוני) הקיימים במכשיר‬       ‫4.1.1.‬
                              ‫הרט"ן/מחשב כף יד .‬
    ‫עמוד 4 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬       ‫על העובד לוודא קבלת שובר הזמנה לפירוק הדיבורית כאמור בסעיף 6.4 לעיל.‬      ‫3.6.‬
‫העובד יאסוף במרוכז את כל מרכיבי הדיבורית לאחר פירוקה ויחזירם ליחידה למשאבים‬         ‫4.6.‬
                                        ‫חומריים.‬
‫עובד שרכש מכספו מכשיר קבוע לרכב, זכאי לקחתו עימו בסיום שירותו במשרד, אולם ללא‬        ‫5.6.‬
                                 ‫מספר המנוי הממשלתי.‬
          ‫מנהל המשאבים החומריים במשרד יוודא קבלת מכשיר הרט"ן ואביזריו.‬      ‫6.6.‬
‫יובהר, כי אי החזרת הדיבורית למשרד, יגרור רכש של דיבורית חדשה על חשבון המשרד בעת‬       ‫7.6.‬
              ‫העברת הזכות למכשיר בעתיד לעובד חדש או ביום סיום המכרז.‬

                                   ‫ניידות עובדים ומספרי רט"ן‬     ‫7.‬
                                    ‫עובד ותיק/חדש‬    ‫1.7.‬
‫הנפקת מכשיר רט"ן לעובד חדש שהצטרף למשרד / לעובד ותיק שזכאי לכך תיעשה‬        ‫5.1.1.‬
‫בעדיפות עליונה ממאגר המכשירים שברשותו. במקרה שאין למשרד מכשירים כאלו,‬
               ‫יפנה המשרד דרישה לחברת פלאפון לאספקת הציוד.‬
‫עובד שיוצא לחופשה ללא תשלום / עובד מושהה אשר לא מקבל שכר יזדכה על‬         ‫6.1.1.‬
       ‫מכשיר הרט"ן אצל מנהל המשאבים החומרים על פי האמור בסעיף 6.‬
                           ‫עובד שעובר ממשרד ממשלתי למשנהו‬    ‫2.7.‬
‫עובד שקודם לתפקיד בכיר במשרד ממשלתי, המזכה בסוג מכשיר מקבוצה גבוהה‬         ‫7.1.1.‬
            ‫יותר, יזדכה על המכשיר שברשותו על פי האמור בסעיף 6.‬
          ‫העובד יקבל מכשיר במשרד החדש על פי האמור בסעיף 1.01.‬      ‫8.1.1.‬
‫עובד שעובר למשרד ממשלתי אחר, יעבור עם המכשיר שברשותו. במקרה זה, מעבר‬        ‫9.1.1.‬
‫העובד עם המספר (בנוסף למכשיר) ייעשה רק לאחר קבלת אישור בכתב מאת‬
‫הסמנכ"ל למינהל במשרד. באחריות אנשי הקשר בשני המשרדים לתאם עם חברת‬
                            ‫פלאפון את המעבר כאמור.‬
                              ‫ניידות מספרי הרט"ן ממשלתיים‬   ‫3.7.‬
‫01.1.1. ניידות מספרי רט"ן ממשלתיים אל מחוץ לממשלה לעובדים שפורשים משירות‬
‫המדינה, תתאפשר בהתאם לאמור בסעיף 21.1.1 ובאישור בכתב מאת סגן המנהל‬
‫הכללי למינהל במשרד ואיש הקשר במשרד, אשר יוצג לנציגי חברת פלאפון בעת‬
                                     ‫הניוד.‬
    ‫עמוד 5 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬‫11.1.1. לא תתאפשר ניידות מספרי רט"ן של מפעילי סלולאר אחרים לרשת מפעיל הסלולאר‬
‫הממשלתי (קרי, לא תתאפשר הגירה פנימה של מספרים חיצוניים שאינם מרשת‬
                                     ‫פלאפון).‬
‫21.1.1. אם בחר משרד להתיר ניידות של מספר ממשלתי, על סגן המנהל הכללי למינהל‬
             ‫במשרד לוודא טרם האישור כי מתקיימים התנאים הבאים:‬
‫לעובדים עד דרגת סגן מנהל כללי (כולל) ומקביליהם: תותר ניידות רק‬    ‫1.21.1.1.‬
       ‫אם צברו ותק בשירות המדינה של לפחות 7 שנים ברציפות.‬
‫לעובדים בדרגת מנהל כללי ונושאי משרות אמון: תותר ניידות רק אם‬     ‫2.21.1.1.‬
         ‫צברו ותק בשירות המדינה של לפחות 3 שנים ברציפות.‬
‫31.1.1. למען הסר ספק, מכשיר הרט"ן יישאר ברשות המשרד, אלא אם העובד הפורש שדרג‬
            ‫את המכשיר לדגם ‪ V3M‬על חשבונו בהתאם לסעיף 82.1.1.‬
‫41.1.1. החליט סגן המנהל הכללי למינהל לאפשר לעובד הפורש לנייד עמו את מספר הרט"ן,‬
     ‫על איש הקשר במשרד להבהיר לפורש כי קיימות בפניו האפשרויות הבאות:‬
‫להישאר מנוי בחברת פלאפון תחת תנאי מבצע משפחות, או בתנאים‬       ‫1.41.1.1.‬
                           ‫אחרים בהם יחפוץ.‬
          ‫לנייד את המספר הממשלתי למפעיל סלולאר אחר.‬     ‫2.41.1.1.‬
    ‫51.1.1. המשרד רשאי לקבוע קריטריונים מחמירים יותר בהתחשב בשיקולים הבאים:‬
            ‫רצון למנוע פגיעה ברצף המספרים המשרדי.‬     ‫1.51.1.1.‬
‫רצון למנוע פגיעה בשמירת הזהות בין הספרות האחרונות של מספר‬       ‫2.51.1.1.‬
       ‫הטלפון הנייח של בעל תפקיד לבין מספר הטלפון הנייד שלו.‬
                     ‫שיקולי ‪ / VPN‬חיוג מקוצר.‬   ‫3.51.1.1.‬
  ‫61.1.1. בקשות לחריגה מן האמור בסעיף 3.7 יש להביא לאישור מינהל הרכש הממשלתי.‬

                                       ‫מנגנון גידול מנויים‬    ‫8.‬
‫החל מיום 1 בנובמבר 7002 הכמות ששימשה את המשרד תגדל בשיעור של עד %01 למעט‬          ‫1.8.‬
                                     ‫המקרים הבאים:‬
‫71.1.1. עובדים במתח דרגות 81-61 ומעלה בדירוג המנהלי ומקביליהם ועובדים בדרוג -63‬
‫83 ומעלה בדרוג המח"ר ומקביליהם יהיו זכאים לקבל רט"ן ממשלתי בכפוף לאישור‬
                            ‫ועדות הרטנ"ים המשרדיות.‬
    ‫עמוד 6 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬          ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬       ‫מספר הוראה: 0.9.7‬‫81.1.1. במקרה שעובד שדרג מכשיר על חשבונו בהתאם לאמור בסעיף 82.1.1 ונסתיימה‬
‫תקופת העסקתו בממשלה, יקבל המשרד מכשיר מרמה ג' אחר במקומו. תוספת זו לא‬
                ‫תילקח בחשבון לעניין מגבלת הגידול שבסעיף 1.8.‬
‫91.1.1. לקבלת אישור חריג על האמור בסעיף זה יש לפנות לאיש הקשר במינהל הרכש‬
                                   ‫הממשלתי.‬

                                ‫ויסות מכשירי רט"ן בין משרדים‬     ‫9.‬
‫במקרה שהצטברו במשרד מכשירי רט"ן מאוקטבים (מכשיר אשר משלם המשרד בגינו תשלום‬         ‫1.9.‬
‫מינימאלי) במאגר – ניתן לקבל מחברת פלאפון מידע על משרדים הממתינים למכשירים ולבצע‬
                 ‫ויסות מכשירים בין המשרדים, בתיאום עם חברת פלאפון.‬

                                       ‫קבוצת השתייכות‬    ‫01.‬
            ‫להלן טבלה המפרטת את קבוצות ההשתייכות והמכשירים לכל קבוצה:‬     ‫1.01.‬
                   ‫קבוצת השתייכות‬               ‫קבוצה‬
         ‫שר, סגן שר, מנכ"ל, משנה למנכ"ל והמקבילים לו, מפכ"ל, ניצב, רב‬   ‫א‬
         ‫גונדר, גונדר, יועץ משפטי ראשי של כל משרד, מנהלי יחידות סמך‬
       ‫שמתח הדרגות של משרתם הוא 54-34 בדרוג המח"ר והמקבילים להם‬
                       ‫בדירוגים האחרים, מנהל בית חולים‬
       ‫עובד שמתח הדרגות של משרתו הוא 44-24 בדרוג המח"ר והמקבילים‬        ‫ב‬
       ‫לו בדירוגים האחרים, תת ניצב ונצ"מ במשטרה, תת גונדר וגונדר משנה‬
                ‫בשב"ס,סגן רפואי וסגן אדמיניסטרטיבי בבתי חולים‬
       ‫כל שאר העובדים שאושרו על פי החלטת ועדת רט"ן המשרדית ועל פי‬       ‫ג‬
                               ‫הכללים שבסעיף 8‬
    ‫עמוד 7 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬  ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                      ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
     ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


            ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬
                                         ‫סוגי המכשירים:‬  ‫2.01.‬
‫‪SAMSUNG‬‬   ‫‪MOTOROLA‬‬    ‫‪SAMSUNG‬‬
                      ‫‪TREO‬‬
                             ‫007‪TREO W‬‬      ‫‪SAMSUNG‬‬     ‫‪SAMSUNG‬‬
                                                         ‫סוג מכשיר‬
                      ‫557‪P‬‬                                   ‫(יצרן)‬
                     ‫מחשב כף‬                                    ‫דגם‬
 ‫‪340U‬‬     ‫‪V3m‬‬       ‫077‬           ‫מחשב כף יד‬       ‫‪510R‬‬      ‫‪500R‬‬
                      ‫יד‬
                                                           ‫תמיכה‬
 ‫‪CDMA‬‬     ‫‪CDMA‬‬      ‫‪CDMA‬‬     ‫‪CDMA‬‬       ‫‪CDMA‬‬        ‫‪CDMA‬‬      ‫‪CDMA‬‬
                                                        ‫בטכנולוגיות‬
 ‫פולדר‬     ‫פולדר‬      ‫פולדר‬    ‫בר‬         ‫בר‬        ‫בר‬       ‫פולדר‬         ‫מבנה‬
                                                           ‫הטלפון‬
 ‫5.2‪G‬‬      ‫3‪G‬‬       ‫3‪G‬‬     ‫3‪G‬‬         ‫3‪G‬‬       ‫3‪G‬‬        ‫3‪G‬‬          ‫דור‬
        ‫• ב'‬            ‫• א'‬        ‫• א'‬                          ‫קבוצת‬
  ‫ג'‬              ‫ב'‬                       ‫א'‬        ‫א'‬
        ‫• ג'‬            ‫• ב'‬        ‫• ב'‬                          ‫שייכות‬


                    ‫מכשירים לקבוצה א – אפשרות בחירה בין 4 סוגי מכשירים:‬     ‫3.01.‬
                                   ‫02.1.1. 005‪.Samsung R‬‬
                                   ‫12.1.1. 015‪.Samsung R‬‬
            ‫22.1.1. 66‪ NOKIA E71/E‬זכאות לקבלת מכשיר על פי המפורט בסעיף 51.‬
                    ‫4.01. מכשירים לקבוצה ב – אפשרות בחירה בין 3 סוגי מכשירים:‬
                                    ‫32.1.1. מוטורולה ‪.V3m‬‬
                                       ‫42.1.1. סמסונג 077.‬
     ‫52.1.1. מכשירי טריאו 007/ טריאו 557 (נכון לחודש יולי 9002 לא ניתן יותר לבצע רכישות‬
                             ‫למחשבי כף יד משולבי סלולאר).‬
     ‫לקבוצת מכשירים זו תסופק ערכת דיבורית קבועה לרכב מסוג בלוטוס, הכוללת מטען מצית‬
            ‫וזרוע. הדיבורית תסופק רק למנויים ברמה זו, שאין ברשותם מכשיר קבוע לרכב.‬
                                        ‫5.01. מכשירים לקבוצה ג‬
        ‫עמוד 8 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬  ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                    ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬               ‫62.1.1. לקבוצת מנויים זו נבחר מכשיר מדגם סמסונג 043-‪.U‬‬
      ‫72.1.1. בנוסף לאספקת מכשיר רט"ן, יסופקו הפריטים המפורטים בסעיף 6.01.‬
‫82.1.1. לעובד מקבוצה ג ניתנה האפשרות לבחור לשדרג את מכשירו למכשיר מתקדם מדור‬
                 ‫3 מסוג מוטורולה ‪ V3m‬במעמד השדרוג בלבד.‬
                           ‫תנאי השדרוג :‬  ‫1.82.1.1.‬
‫תוספת התשלום לשדרוג יבוצע על חשבונו של‬        ‫101010.0.10‬
                     ‫העובד.‬
‫התמורה לתשלום בגין השדרוג – 85.51 שקלים‬        ‫101010.0.10‬
‫חדשים לחודש למשך 63 חודשים (להלן: "תקופת‬
‫ההתחייבות") בתוספת מע"מ. או בתשלום אחד של‬
      ‫88.065 שקלים חדשים בתוספת מע"מ.‬
‫התשלום יחויב בהתאם לפרטי אמצעי התשלום של‬       ‫101010.0.10‬
         ‫העובד הקיימים בחברת פלאפון.‬
‫השתתפות העצמית בגין אובדן/גניבה של מכשיר, כפי‬     ‫101010.0.10‬
         ‫שנקבעה במכרז למכשירי רמה ב.‬
‫בנוסף לאספקת מכשיר רט"ן, מטען וסוללה, יסופקו בעת השדרוג‬        ‫2.82.1.1.‬
                            ‫הפריטים הבאים:‬
‫דיבורית בלוטוס לרכב (הזכאות מותנית בהתקנת‬       ‫.01010.0.10‬
‫דיבורית ללא תלות בבעלות העובד על רכב ותשמר‬
     ‫לעובד בכל תקופת הארכת ההתקשרות).‬
            ‫זרוע לאחיזת המכשיר ברכב.‬    ‫101010.0.10‬
‫מנוי זכאי לרכוש מטען שקע מצית תואם לרכב‬        ‫101010.0.10‬
‫בתשלום חד פעמי של 2.81 שקלים חדשים לא כולל‬
                      ‫מע"מ.‬
‫בתום תקופת ההתחייבות יישארו המכשיר, הדיבורית והזרוע בבעלות‬      ‫3.82.1.1.‬
                                ‫העובד.‬
‫מובהר בזאת, כי אין הממשלה מתחייבת לאפשר לעובד המשדרג על‬        ‫4.82.1.1.‬
               ‫חשבונו, את העברת מספר המנוי לבעלותו.‬
‫מומלץ להסב את תשומת לב העובדים כי מכשיר מוטורולה ‪ V3m‬פועל‬       ‫5.82.1.1.‬
    ‫עמוד 9 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬          ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬‫בטכנולוגיה ‪ CDMA‬בלבד, שהינה טכנולוגיה ייחודית לחברת פלאפון. לנוכח‬
‫האמור לעיל, מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה לעבור עם המכשיר המשודרג‬
                        ‫לרשת סלולארית אחרת.‬
‫עובד ברמה ג, אשר שדרג את מכשירו למכשיר מתקדם ובתקופת‬         ‫6.82.1.1.‬
‫ההתחייבות קודם בתפקידו לתפקיד המזכה אותו ממילא למכשיר ברמה ב,‬
‫יבוטלו יתרת התשלומים שנותרו לו לשלם על ידי חברת פלאפון. למרות‬
‫האמור לעיל, יוכל העובד לשקול אם להמשיך ולשלם בגין המכשיר, כך‬
          ‫שבתום תקופת ההתחייבות יישאר המכשיר ברשותו.‬
‫יובהר בזאת כי ישום של סעיף זה יהיה על חשבון העובד בלבד ולא‬      ‫7.82.1.1.‬
‫ייכלל במכסת ההשתתפות. כמו כן, רכישת מכשירים מסוג זה תתאפשר אך‬
‫ורק במועד השדרוג מאחר והכדאיות הכלכלית של מכשירים אלו נבחנה‬
                       ‫נכון למועד השדרוג בלבד.‬
                          ‫מרכיבי הציוד שיסופקו לכלל המכשירים‬    ‫6.01.‬
                   ‫92.1.1. מכשיר רט"ן (סוג המכשיר על פי סעיף 2.01)‬
                               ‫03.1.1. סוללה סטנדרטית.‬
                                     ‫מטען.‬  ‫13.1.1.‬
                             ‫23.1.1. שובר להתקנת דיבורית.‬
                                 ‫33.1.1. תופסן לחגורה.‬
                             ‫מדריך הפעלה בעברית.‬   ‫43.1.1.‬


                                 ‫מכסות השימוש ברט"ן‬    ‫7.01.‬
                                    ‫מכסת שימוש‬
                                             ‫דרגת‬
              ‫אוכלוסיית יעד‬               ‫בשקלים חדשים‬
                                            ‫השתתפות‬
                                   ‫לא כולל מע"מ‬
      ‫שר, סגן שר, מנכ"ל והמקבילים להם, מנהלי בתי חולים.‬
              ‫דובר,קב"ט – אחד בלבד בכל משרד.‬        ‫000,01‬
                                               ‫א‬
    ‫עוזרי שר או יועצי שר, שלושה לכל היותר בכל משרד ובהתאם‬     ‫(בלתי מוגבלת)‬
                    ‫לשיקול דעתו של השר.‬
    ‫עמוד 01 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬  ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬          ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬                                    ‫מכסת שימוש‬
                                              ‫דרגת‬
              ‫אוכלוסיית יעד‬               ‫בשקלים חדשים‬
                                             ‫השתתפות‬
                                   ‫לא כולל מע"מ‬
    ‫קימת אפשרות להקצות עד ל- 5 נושאי תפקיד בכל משרד –‬
                       ‫באישור סמנכ"ל.‬
                                      ‫053‬        ‫ב‬
   ‫כל שינוי בהוראות תכ"ם בנושא זה יחולו על הודעה זו בהתאמה.‬
     ‫רשימות כל נושאי התפקיד שיאושרו, יועברו לאיש הקשר.‬
                       ‫הרמה הבסיסית:‬
     ‫משנים למנכ"ל, סמנכ"לים, מנהלי אגפים או בעלי תפקידים‬       ‫052‬        ‫ג‬
   ‫מקבילים וכן עובדים שאופי עבודתם והיקף הפעילות בה מצריך‬
        ‫שימוש ברמה זו, על פי הקריטריונים שקבע המשרד.‬
           ‫דרגת השתתפות %57 מהרמה הבסיסית:‬
 ‫מנהלי תחומים וממונים, שעבודתם מצריכה שימוש ברמה זו, על פי‬        ‫581‬        ‫ד‬
                  ‫הקריטריונים שקבע המשרד.‬
            ‫דרגת השתתפות %05 מהרמה הבסיסית:‬
   ‫עובדים שעבודתם מצריכה שימוש ברמה זו, על פי הקריטריונים‬        ‫521‬        ‫ה‬
                        ‫שקבע המשרד.‬
            ‫דרגת השתתפות %03 מהרמה הבסיסית:‬
   ‫עובדים שעבודתם מצריכה שימוש ברמה זו, על פי הקריטריונים‬         ‫57‬        ‫ו‬
                        ‫שקבע המשרד.‬
            ‫דרגת השתתפות %02 מהרמה הבסיסית:‬
   ‫עובדים שעבודתם מצריכה שימוש ברמה זו, על פי הקריטריונים‬         ‫05‬        ‫ז‬
                        ‫שקבע המשרד.‬
      ‫השתתפות הממשלה בתשלום קבוע כולל שירות ‪VPN‬‬
   ‫עובדים שעבודתם מצריכה שימוש ברמה זו, על פי הקריטריונים‬         ‫54‬        ‫ח‬
                        ‫שקבע המשרד.‬
             ‫השתתפות הממשלה בתשלום הקבוע.‬
 ‫תחליף לזימונית. עובדים שעבודתם מצריכה שימוש ברמה זו, על-פי‬        ‫82‬        ‫ט‬
                  ‫הקריטריונים שקבע המשרד‬


                             ‫הגבלות שימוש במכסות השתתפות‬   ‫8.01.‬
‫53.1.1. קיימת הבחנה בין סוגי שירותים שיחויבו מתוך מכסת ההשתתפות שניתנה לעובד,‬
                    ‫לבין סוגי שירותים שיחולו על חשבון העובד.‬
‫63.1.1. עובד הזכאי למכשיר רט"ן ממשלתי שנקבעה לו מכסת השתתפות בלתי מוגבלת‬
‫ימלא ויחתום על טופס התחייבות כמפורט בנספח א – טופס התחיבות לקבלת מכשיר‬
   ‫עמוד 11 מתוך27‬        ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬‫רט"ן ממשלתי, נספח ב1 – טופס הרשאה לחברת פלאפון לחיוב חשבון באמצעות‬
‫כרטיס אשראי ובנספח ב2 – טופס התחייבות לחברת פלאפון באמצעות הוראת קבע‬
‫בבנק לשם הרשאה לחיוב חשבונו, וזאת עבור חיוב שירותים שלא נכללים במכסת‬
                                   ‫ההשתתפות.‬
‫73.1.1. איש הקשר יעדכן במערכת ה ‪ BILLING‬של חברת פלאפון סכום של 000,01 שקלים‬
          ‫חדשים עבור מנוי בעל זכאות למכסת השתתפות בלתי מוגבלת.‬
‫פירוט השירותים וסיווגם לפי סעיף זה מצורף כנספח ז – סיווג‬        ‫1.73.1.1.‬
     ‫השירותים שיחויבו מתוך ומחוץ למכסת ההשתתפות להודעה זו.‬
‫עיקרי השירותים אשר יחולו מתוך מכסת ההשתתפות, על חשבון‬          ‫2.73.1.1.‬
                               ‫המשרד:‬
‫שיחות בארץ, שירותי חבילות גלישה באינטרנט,‬       ‫101010.0.10‬
‫שירותי ‪ ,SMS‬שירותי חסימה/זיהוי שיחה, שירותי‬
                     ‫דרך וכו'.‬
               ‫שיחות מישראל לחו"ל.‬    ‫101010.0.10‬
     ‫יצוין כי נספח ז' כפוף לעדכונים מעת לעת.‬   ‫101010.0.10‬
‫שאר השירותים יחולו ישירות על חשבון העובד, בנפרד ממכסות‬         ‫3.73.1.1.‬
                              ‫ההשתתפות.‬
         ‫דוגמאות לשירותים שלא יכללו במכסת ההשתתפות.‬      ‫4.73.1.1.‬
‫שירותים מתקדמים, שירותי רשת נלווים, שירותי תוכן‬    ‫101010.0.10‬
‫ומידע,הורדות צלצולים ואנימציות, שליחת ‪SMS‬‬
‫לתוכניות ריאליטי למיניהם, חבילות דור 3, טלוויזיה‬
                       ‫וכו'.‬
‫מתן תרומות לארגונים שונים באמצעות משלוחי‬        ‫.01010.0.10‬
                      ‫‪.SMS‬‬
                                   ‫זקיפה הטבה סלולארית‬  ‫9.01.‬
‫83.1.1. הנחיות לביצוע זקיפת הטבה בגין שימוש במכשיר רט"ן מופיעות בהוראת תכ"ם,‬
 ‫"זקיפת הטבה בגין השימוש ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשות העובד", מס' 6.5.31.‬
                     ‫93.1.1. נוהל בדיקת חיוב זקיפת הטבה סלולארית‬
‫מדי חודש תעביר חברת פלאפון למל"ם קובץ מנויים מגנטי, בקובץ יופיעו‬    ‫1.93.1.1.‬
    ‫עמוד 21 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬          ‫כל חיובי המנויים, בהתאם לצריכה בפועל של כל עובד.‬
‫הקובץ ייקלט במל"ם במערכת ייעודית אשר תבצע בדיקות וחישוב‬        ‫2.93.1.1.‬
‫לזקיפת ההטבה למנוי, בהתאם לכללי המס המתעדכנים מעת לעת.‬
     ‫הרשאת גישה למערכת, תינתן למנהלי מחלקת משכורת במשרד.‬
‫מנהל מחלקת המשכורת יהא אחראי להפיק מדי חודש דוחות שגויים‬       ‫3.93.1.1.‬
‫באמצעות המערכת הייעודית עבור מנויים שלא בוצעה עבורם זקיפת‬
                                ‫הטבה.‬
          ‫דוגמאות לנתונים שגויים שעלולים להופיע בדוחות:‬   ‫4.93.1.1.‬
‫עובדים אשר הועברו בגינם נתונים בקובץ פלאפון, אך‬    ‫101010.0.10‬
  ‫לא דווח כי יש לבצע להם זקיפת הטבה, ולהיפך.‬
      ‫עובדים אשר לא קיימים במערכות השכר‬      ‫101010.0.10‬
‫מנוי ללא מספר תעודת זהות / מספר תעודת זהות‬       ‫101010.0.10‬
          ‫שגוי (כגון השמטה של סיפרה).‬
 ‫מספר משרד שגוי )במערכת מל"ם רשום העובד‬        ‫101010.0.10‬
‫במשרד מסוים אך ע"פ פלאפון רשום במשרד אחר).‬
‫מנהל מחלקת המשכורת יעביר את הנתונים השגויים לטיפול איש הקשר‬      ‫5.93.1.1.‬
                       ‫/ מנהל משאבים חומריים.‬
‫איש הקשר / מנהל משאבים חומריים ישלח בקשה לחברת פלאפון‬         ‫6.93.1.1.‬
                        ‫לעדכון הנתונים וטיובם.‬

                                         ‫מרכיבי השירות‬  ‫11.‬
                      ‫במסגרת ההתקשרות יסופקו השירותים הבאים:‬     ‫1.11.‬
‫04.1.1. שירותי רשת בסיסיים: תא קולי, תא פקס, חיווי תא קולי כולל תא פקס, חיווי שיחה‬
‫מזוהה, שיחה ממתינה, שיחת ועידה, הפניית שיחות ב"תפוס", "פנוי" ו"עקוב אחרי",‬
     ‫כתיבה ושליחה הודעות טקסט (‪ (SMS‬בעברית ובאנגלית, גלישה סלולארית.‬
                                 ‫14.1.1. חיוג לחוץ לארץ‬
‫חובה על איש הקשר מטעם המשרד לשייך את כל מנויי הרט"ן של‬        ‫1.14.1.1.‬
‫משרדו לספק התקשורת הבינלאומי שזכה במכרז המרכזי בנושא, והכל‬
    ‫בהתאם להודעה, "שירותי תקשורת בינלאומיים", מס' ה.42.0.9.7.‬
    ‫עמוד 31 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬          ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬‫שיחה היוצאת לחוץ לארץ ממכשיר רט"ן ממשלתי (על ידי חיוג קידומת‬     ‫2.14.1.1.‬
‫הספק הבינלאומי הזוכה, או חיוג קידומת "00") תחויב על פי מחירון החשב‬
‫הכללי לשיחות בינלאומיות. שיחה אשר תצא דרך מפעיל בינלאומי אחר‬
          ‫תחויב מחוץ למכסת ההשתתפות – על חשבון העובד.‬
 ‫חיוב עבור שיחות מישראל לחוץ לארץ יוצגו בחשבון החודשי של המנוי.‬    ‫3.14.1.1.‬
              ‫24.1.1. חיוג מחוץ לארץ (שירות פלאפון חו"ל עם מספר ישראלי)‬
‫עיקרי השירותים אשר יסופקו למנויים שלוקחים את מכשיר הרט"ן לחוץ‬     ‫1.24.1.1.‬
                                ‫לארץ:‬
                    ‫חיוג ישיר.‬  ‫10101010110‬
      ‫משלוח וקבלת ‪ SMS‬בעברית ובאנגלית.‬      ‫10101010110‬
                ‫שירות סינון שיחות.‬   ‫10101010110‬
        ‫שירות שיחה מוזלת ‪.CALL BACK‬‬      ‫10101010110‬
‫חיוב עבור שיחות מחוץ לארץ באמצעות מכשיר הרט"ן יתקבלו דרך‬       ‫2.24.1.1.‬
                       ‫החשבון החודשי של המנוי.‬
‫מנוי יכול להחליף את מספר הרט"ן הקבוע שלו לצורך נסיעה לחוץ לארץ‬    ‫3.24.1.1.‬
                         ‫או להישאר עם מספרו.‬
‫הזמנת מכשיר לחוץ לארץ תבוצע באמצעות מוקד חו"ל 444*. מסירת‬       ‫4.24.1.1.‬
‫המכשיר תתאפשר בתחנת השירות של הספק בשדה התעופה או בתחנות‬
                                ‫שירות.‬
  ‫שירות שיחות סלולאר בחוץ לארץ יחויב מחוץ למכסת ההשתתפות.‬      ‫5.24.1.1.‬
‫משרדים המאשרים לעובד השתתפות בעלות השימוש במכשירי רט"ן‬        ‫6.24.1.1.‬
‫בחוץ לארץ חייבים לעדכן את העובד כי עליו לבצע שיחות בחוץ לארץ אך‬
‫ורק באמצעות חיוג חו"ל מוזל (‪ .)Call Back‬עובד אשר יבצע שיחות שלא‬
            ‫באמצעות חיוג חו"ל מוזל לא יזוכה בגין שיחותיו.‬
‫אופן החיוג באמצעות שירות חו"ל מוזל (‪ )CALL BACK‬יפורט בנספח י‬     ‫7.24.1.1.‬
       ‫– אופן החיוג באמצעות שירות חו"ל חיסכון (‪.)CALL BACK‬‬
‫עובד היוצא לחוץ לארץ עם מכשיר רט"ן שניתן לו על ידי המשרד יחתום‬    ‫8.24.1.1.‬
‫על טופס הרשאה לצפייה בפירוטי שיחות המצורף בנספח ח – טופס‬
                    ‫הרשאה לצפייה בפירוטי שיחות.‬
    ‫עמוד 41 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬  ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬          ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬‫מומלץ להפעיל שירות "סינון שיחות" לשיחות נכנסות בחוץ לארץ, ללא‬     ‫9.24.1.1.‬
         ‫תוספת עלות וזאת על מנת לצמצם עלות שיחות נכנסות.‬
                                   ‫34.1.1. ‪ SMS‬ארגוני‬
‫חברת פלאפון תספק שירות משלוח הודעות ‪ SMS‬לנמענים בודדים או‬       ‫1.34.1.1.‬
                          ‫לקבוצות של נמענים.‬
‫המשרדים המעוניינים בשירות זה יצרו קשר עם ידי חברת פלאפון ללא‬      ‫2.34.1.1.‬
    ‫כל עלות נוספת. תעריפי שליחת ‪ – SMS‬יפורטו בסעיף 3.59.1.1.‬
                               ‫44.1.1. שעון נוכחות סלולארי‬
‫במסגרת הרחבת סל השירותים הניתן על ידי חברת פלאפון, ניתן‬        ‫1.44.1.1.‬
   ‫להשתמש בשירות שעון נוכחות סלולארי למשרדים המעוניינים בכך.‬
‫השירות מאפשר לעובד לדווח באמצעות הפלאפון שלו על תחילה וסיום‬      ‫2.44.1.1.‬
                        ‫יום העבודה או המשימה.‬
‫ההצטרפות לשירות זה כרוכה באישור סגן המנהל הכללי למינהל וחשב‬      ‫3.44.1.1.‬
                               ‫המשרד.‬
              ‫עלויות השירות מפורטות בסעיף 301.1.1.‬    ‫4.44.1.1.‬

                                     ‫שירות תחזוקה ואחריות‬   ‫21.‬
                                      ‫אחריות הספק‬   ‫1.21.‬
    ‫54.1.1. האחריות הניתנת על ידי חברת פלאפון במסגרת המכרז הינה אחריות כוללת.‬
‫64.1.1. חברת פלאפון תשא באחריות מלאה לכל נזק לרבות לאיכותם ותקינותם של כל‬
              ‫מכשירי הקצה והשירותים, שיסופקו למשרדי הממשלה.‬
‫74.1.1. החלפת מטען תקול תבוצע לאחר בדיקתו במעבדת שירות. החלפת מטען תקול‬
                         ‫במטען תקין לא תחויב בתשלום.‬
‫84.1.1. יובהר כי מכשירי הרט"ן, הדיבוריות והמכשירים הקבועים לרכב מכוסים במסגרת עלות‬
‫התחזוקה השוטפת כנגד תקלות או השבתה, נזק או תאונה שבמהלכן ניזוקה‬
                         ‫הדיבורית/המכשיר הקבוע לרכב.‬
‫94.1.1. יובהר כי השבתה כללית של הדיבורית/ מכשיר קבוע לרכב כתוצאה מתאונה רכב או‬
‫גניבת דיבורית/מכשיר קבוע לרכב כתוצאה מגניבת רכב כרוכים בתשלום השתתפות‬
                        ‫עצמית כמפורט בסעיף 3.801.1.1.‬
    ‫עמוד 51 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬          ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬‫מכשיר שנגנב/אבד ונמסרה הודעה לגביו, יוחלף במכשיר זהה בתשלום השתתפות‬       ‫05.1.1.‬
                       ‫עצמית כמפורט בסעיף 1.801.1.1.‬
                              ‫תיקון תקלות ושירות שליחים‬   ‫2.21.‬
               ‫15.1.1. תיקון תקלות במכשיר תתאפשר באחת משתי דרכים:‬
  ‫באמצעות מוקד טלפוני לתאום שליחויות עבור מנויים בכירים (‪.)VIP‬‬   ‫1.15.1.1.‬
‫באמצעות תחנות שירות בפריסה ארצית לכלל המנויים, ראה נספח ג –‬     ‫2.15.1.1.‬
                ‫רשימת תחנות שירות בחלוקה לפי מיקום‬
‫ תקלה במכשיר שאינה ניתנת לתיקון במועד‬‫25.1.1. תקלה שאינה ניתנת לתיקון – במקרה‬
‫המסירה, תציע חברת פלאפון מכשיר חלופי זהה ברמתו, החזרת המכשיר המקורי‬
               ‫למנוי תעשה לא יאוחר מ- 7 ימי עבודה וללא כל עלות.‬
                               ‫דיבוריות/מכשירים קבועים‬   ‫3.21.‬
‫35.1.1. כחלק מחבילת הציוד, סופקו דיבוריות לעובדים בעלי רכבים פרטיים ומכשירים קבועים‬
‫לעובדים בעלי רכבים צמודים. תיקון דיבורית ו/או מכשיר קבוע לרכב ו/או החלפה של‬
‫דיבורית/מכשיר קבוע באותו רכב ו/או מרכב אחד לרכב אחר, כולל פירוק המכשיר‬
     ‫הקודם, יבוצע ללא תשלום וללא הגבלה על מספר ההחלפות וההתקנות.‬
‫45.1.1. התקנות/החלפות/העתקות של למעלה מ-01 דיבוריות לאותו לקוח יבוצעו על ידי‬
                        ‫הספק באתר הלקוח ללא עלות.‬
                                    ‫החלפת סוללות‬    ‫4.21.‬
‫55.1.1. במקרה של תקלה בסוללה במהלך תקופת האחריות (6 חודשים), תוחלף הסוללה‬
             ‫בסוללה תקינה אחרת בעלת אחריות של 6 חודשים גם כן.‬
‫65.1.1. רענון סוללות: כל משרד יהיה רשאי לקבל, ללא תוספת תשלום, סוללות נוספות‬
                                 ‫כמפורט להלן:‬
  ‫בחלוף 21-6 חודשים לקיומו של ההסכם – %02 מהיקף המכשירים.‬      ‫1.65.1.1.‬
   ‫בין 21 חודשים ל- 42 חודשים להסכם – %08 מהיקף המכשירים.‬     ‫2.65.1.1.‬
      ‫בין 42 חודשים ל- 63 חודשים – %05 מהיקף המכשירים.‬     ‫3.65.1.1.‬
                     ‫75.1.1. רענון הסוללות יבצע על פי הנוהל הבא:‬
‫היקף הסוללות יחושב לפי היקף המכשירים שהיו קיימים בכל משרד‬      ‫1.75.1.1.‬
  ‫ממשלתי במועד הארכת ההתקשרות עם חברת פלאפון (ינואר 8002).‬
       ‫מלאי הסוללות ינוהל על ידי חברת פלאפון בחתך משרדי.‬    ‫2.75.1.1.‬
    ‫עמוד 61 מתוך27‬      ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬  ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬            ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬          ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬‫הח לטה על אי תקינות הסוללה תקבע על ידי מעבדת השירות של‬          ‫3.75.1.1.‬
                                ‫החברה.‬
‫ניפוק סוללה חלופית ממלאי המשרד יבוצע כנגד הזמנה/אישור בפקס‬        ‫4.75.1.1.‬
                      ‫של מנהל משאבים חומריים.‬
    ‫אחת לרבעון תעדכן החברה את המשרדים על מלאי הסוללות.‬        ‫5.75.1.1.‬
                               ‫שירות תיקונים למכשירי כף יד‬   ‫5.21.‬
           ‫85.1.1. שירות למכשירי מוטו ‪ Q‬ניתן לקבל בכל תחנות השירות בארץ.‬
     ‫95.1.1. שירות למכשירי טריאו (שני הדגמים) יינתן במרכזי השירות הבאים בלבד:‬
                       ‫ירושלים - גבעת שאול‬    ‫1.95.1.1.‬
                                ‫אילת‬   ‫2.95.1.1.‬
                             ‫באר שבע‬    ‫3.95.1.1.‬
                    ‫תל אביב - בתחנת יגאל אלון‬    ‫4.95.1.1.‬
                            ‫חוצות המפרץ‬    ‫5.95.1.1.‬
                               ‫נתניה‬   ‫6.95.1.1.‬
                               ‫עפולה‬   ‫7.95.1.1.‬
                      ‫רמת גן - תחנת קונקורד‬    ‫8.95.1.1.‬
          ‫06.1.1. אספקת סוללות חלופיות תיעשה בהתאם למפורט בסעיף 4.21.‬
                                   ‫הזמנת אביזרים נלווים‬  ‫6.21.‬
‫16.1.1. הזמנת אביזרים נלווים תעשה על גבי טופס רשמי ראה נספח ט1 – טופס הזמנת‬
‫אביזרים נלווים הכולל חותמת המשרד וחתימת מנהל משאבים חומריים וחשב המשרד‬
              ‫ובהתאם למחירים המופיעים בנספח ו – מחירון אביזרים.‬
   ‫26.1.1. הזמנה ללא חתימה וחותמת של חשב המשרד לא תסופק על ידי חברת פלאפון.‬
                                      ‫שירות שליחויות‬   ‫7.21.‬
‫36.1.1. משרד ממשלתי גדול (005 מנויים ומעלה) זכאי ל-02 שליחויות חודשיות לצורך‬
                      ‫תוספת מכשירי רט"ן למשרד ללא עלות.‬
‫46.1.1. משרד ממשלתי קטן יותר (005 מנויים ומטה) זכאי ל-01 שליחויות חודשיות לצורך‬
                           ‫תוספת מכשירי רט"ן למשרד.‬
                                 ‫מכשירי מאגר במשרדים‬    ‫8.21.‬
         ‫56.1.1. חברת פלאפון תעמיד לרשות כל משרד, ללא עלות, מכשירי מאגר.‬
   ‫עמוד 71 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬          ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬   ‫66.1.1. מכשירי המאגר יהיו בכמות יחסית לסוגי המכשירים הקיימים בפועל בכל משרד.‬
                  ‫76.1.1. מכשירי המאגר יעמדו לרשות המשרדים לצורך:‬
‫רזרבה טכנית – מתן מענה מיידי למכשירים לא תקינים או לכל מקרה‬      ‫1.76.1.1.‬
                       ‫של גניבה או אובדן מכשיר.‬
‫עתודה להוספת מנויים דחופים חדשים – מתן מענה מיידי למקרים‬        ‫2.76.1.1.‬
              ‫שבהם נדרש המשרד לבצע העלאת מנוי חדש.‬
‫שימוש בחוץ לארץ – מכשירים אלו ישמשו את העובדים אשר נדרשים‬       ‫3.76.1.1.‬
‫לבצע את נסיעותיהם לחו"ל בתפקיד על חשבון המשרד, באישור בכתב של‬
                ‫סגן המנהל הכללי למינהל וחשב המשרד.‬
‫86.1.1. כמות המכשירים בכל משרד ממשלתי למטרת רזרבה טכנית תהיה %5 מסך הכמות‬
 ‫הכוללת של המכשירים בכל משרד, ולא תעלה על 5 טלפונים בסך הכל בכל משרד.‬
‫96.1.1. חברת פלאפון תבצע תחזוקה שוטפת של מכשירי המאגר עדכון מלאי, תיקון מכשירים‬
                                  ‫מקולקלים וכו'.‬
       ‫מכשירי מאגר אשר יהיו במצב לא פעיל לא יגבה בגינם תשלום קבוע.‬      ‫07.1.1.‬
‫17.1.1. מכשירים מאוקטבים, שהוחזרו למאגר על ידי עובדים שעזבו את משרד, יחויבו‬
                          ‫במינימום תשלום לחיוב חודשי.‬
                           ‫שיפור כיסוי גיאוגרפי וכיסוי תוך מבני‬  ‫9.21.‬
‫27.1.1. בעיות טיב ואיכות קליטה פנים מבניים/צירי תנועה יועברו לטיפול מנהל הלקוח בחברת‬
                                     ‫פלאפון.‬
‫37.1.1. חברת פלאפון תספק את הכיסוי נדרש תוך 3 חודשים, ובמקרים חריגים תוך מקסימום‬
‫6 חודשים מיום קבלת הדרישה (בכפוף לקבלת אישור ממנהלת הדיור הממשלתי‬
                               ‫והרשויות המוסמכות).‬
                                   ‫01.21. שירות ‪ VIP‬לבכירים‬
‫47.1.1. בכירים במשרדי הממשלה (נשיא, רה"מ, שר, סגן שר, שופט עליון, מנכ"ל והמקבילים‬
‫להם, גונדר, רב גונדר בשב"ס, ניצב ורב ניצב במשטרה, איש הקשר) יסווגו בחברת‬
                             ‫פלאפון תחת שירות ‪.VIP‬‬
‫57.1.1. המענה לפנייה של מנוי ‪ VIP‬יהיה מיידי, הפנייה לספק תעשה באמצעות נציג המשרד‬
                                ‫למוקד שירות ‪.VIP‬‬
‫67.1.1. הטיפול בפנייה מרגע פתיחתה ועד סיומה יהיה באחריות מנהל הלקוח, אשר יוודא, כי‬
    ‫עמוד 81 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬            ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬          ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬                   ‫הבקשה טופלה לשביעות רצון הגורם הפונה.‬
‫77.1.1. במקרה של דיווח על תקלה יוחלף מכשיר הרט"ן במכשיר חדש תמורת מסירת‬
                     ‫המכשיר הישן, באמצעות שירות שליחים.‬
         ‫87.1.1. תיקון תקלה בדיבורית יתבצע תוך 4 שעות מרגע פתיחת התקלה.‬
                                       ‫11.21. מנהלי לקוח‬
       ‫97.1.1. חלוקת משרדים למנהלי לקוח, ראה נספח ד – מנהלי לקוח להודעה זו.‬
‫08.1.1. תפקידו של מנהל הלקוח לספק מענה לצרכים השוטפים של המשרדים. מנהל הלקוח‬
                   ‫יהיה הכתובת בחברת פלאפון לנושאי המכרז.‬
                                   ‫21.21. מוקדי שירות טלפוניים‬
          ‫18.1.1. השיחות למוקדי השירות יהיו בשיחת חינם (בעת חיוג מהנייד).‬
‫28.1.1. חברת פלאפון תעמיד לרשות נציגי המשרדים המורשים מוקדי שירות טלפוני ייעודי‬
‫אשר יאוישו במנהלי שירות אישי המתמחים בנהלי העבודה מול משרדי הממשלה על‬
                                ‫פי החלוקה הבאה:‬
‫מוקד קשרי לקוחות עסקיים – נציגי המשרדים/מנהלי משאבים חומריים‬      ‫1.28.1.1.‬
‫ינותבו למרכז קשרי הלקוחות עסקיים בטלפון 531* שלוחה 84 או 05,‬
 ‫מוקד קשרי לקוחות עסקיים יפעל בימים א – ה בין השעות 00:91-00:80.‬
‫שאר המנויים יתקשרו למוקד השירות למנויים עסקיים 661*, מוקד 661‬     ‫2.28.1.1.‬
              ‫פתוח בימים א – ה בין השעות 00:91-00:80.‬
            ‫מדדי השירות במוקדי השירות למנויים עסקיים:‬    ‫3.28.1.1.‬
‫זמן המתנה לנציג שירות טלפוני – %09 מהפניות‬      ‫101010110110‬
            ‫ייענו תוך 03 שניות בממוצע.‬
 ‫%09 מפניות הלקוחות תטופלנה במענה הראשוני.‬      ‫101010110110‬
‫%09 מהפניות בפקס למוקד השירות תטופלנה תוך‬       ‫101010110110‬
                  ‫63-42 שעות.‬
‫%01 מהפניות שלא טופלו במוקד ויועברו לגורם‬       ‫101010110110‬
‫שלישי להמשך טיפול יטופלו תוך 84 שעות (%09‬
  ‫מהפניות) ובכל מקרה, לא יאוחר מ-7 ימי עבודה.‬
         ‫תמיכת המוקדים תהיה בין השאר, בנושאים הבאים:‬      ‫4.28.1.1.‬
            ‫דיווח על תקלה/אובדן/גניבה.‬   ‫.01010110110‬
   ‫עמוד 91 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬          ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬    ‫תמיכה תפעולית והדרכה וסיוע למשתמשים.‬      ‫101010110110‬
         ‫ברור חיובים ומידע על חשבונות.‬    ‫101010110110‬
‫מידע כללי בנושאים, כגון: מבצעים, תחנות שירות‬     ‫.01010110110‬
                ‫ושירותים מיוחדים.‬
                                      ‫31.21. מרכזי שירות‬
                 ‫38.1.1. זמן המתנה מקסימאלי לקבלת שירות – 01 דקות.‬
              ‫48.1.1. זמן המתנה מקסימאלי לקבלת מכשיר תקין – 03 דקות.‬
      ‫58.1.1. במקרה שבו לא ניתן לעמוד בעמידת יעד שירות זה, יינתן מכשיר חלופי.‬
‫68.1.1. במקרים חריגים בלבד יוכל נציג המשרד בתאום עם מנהלי מרכז פלאפון האזורי‬
‫הקרוב, לבצע תיאום טלפוני לגבי ההגעה למרכזי השירות וקיצור תהליך ההמתנה‬
     ‫(לדוגמא: הכנת מכשיר חלופי ואספקה מיידית עם ההגעה למרכז השירות).‬
                                      ‫41.21. אובדן/גניבה‬
‫78.1.1. מכשיר הרט"ן מכוסה במסגרת עלות התחזוקה השוטפת כנגד אובדן או נזק לרבות‬
                             ‫אביזרים שהותקנו ברכב.‬
 ‫88.1.1. במקרה של גניבה/אובדן מכשיר יש להודיע מיידית לחברת פלאפון לצורך ניתוק זמני.‬
‫98.1.1. מכשיר שנגנב/אבד ונמסרה הודעה לגביו, יוחלף במכשיר זהה לא יאוחר מ-42 שעות‬
                           ‫עבודה, מרגע קבלת ההודעה.‬

                                        ‫עלויות ומשאבים‬  ‫31.‬
‫החל מתאריך 2 בספטמבר 9002 ובהתאם לסעיף 11.5 למכרז מממ-01-4002 חל עדכון‬          ‫1.31.‬
                             ‫תעריפים כתוצאה מעליית המדד.‬
                  ‫כל העלויות המצוינות להלן אינן כוללות מס ערך מוסף.‬   ‫2.31.‬
                               ‫09.1.1. תשלום חודשי קבוע‬
  ‫עלות התשלום החודשי הקבוע בגין כל מנוי הינה 0 שקלים חדשים.‬     ‫1.09.1.1.‬
‫מינימום חיוב חודשי בגין כל משתמש הינו 29.42 שקלים חדשים – חיוב‬    ‫2.09.1.1.‬
     ‫זה הינו בגין צריכה של שירותי חברת פלאפון על ידי המשתמש.‬
   ‫מנוי אשר יוציא שיחות יזוכה עד לגובה התשלום המינימאלי למנוי.‬   ‫3.09.1.1.‬
‫מנוי שלא יוציא שיחות ו/או שלא ישתמש בשירותי רשת יחויב ב-29.42‬     ‫4.09.1.1.‬
                             ‫שקלים חדשים.‬
    ‫עמוד 02 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬                                ‫19.1.1. תשלום קבוע כולל:‬
‫שירות תיקונים למכשירי הרט"ן ולציוד הקצה הבסיסי (למעט דיבוריות‬      ‫1.19.1.1.‬
‫אישיות, סוללות ונרתיק), אחריות מלאה ומקיפה מפני גניבה, אובדן או נזק.‬
‫חבילת השירותים הבסיסיים – תא קולי, תא פקס, חיווי שיחה מזוהה,‬      ‫2.19.1.1.‬
‫שיחה ממתינה, שיחת ועידה, הפניית שיחות "בתפוס", "עקוב אחרי",‬
‫כתיבה ושליחת הודעות טקסט בעברית, גלישה סלולארית, שירות איחוד‬
               ‫הודעות, כאשר השירות יושק לקהל הרחב.‬
     ‫05 הודעות ‪ SMS‬ראשונות לכל מנוי בכל חודש ברשת הספק.‬       ‫3.19.1.1.‬
‫תיקון/התקנה/פרוק דיבורית/מכשירים קבועים ברכב יבוצע ללא הגבלה‬      ‫4.19.1.1.‬
                     ‫על מספר ההחלפות וההתקנות.‬
                                   ‫29.1.1. תעריפי שיחות‬
‫התעריפים שיפורטו יהיו אחידים למשך כל שעות היממה 563 ימים‬        ‫1.29.1.1.‬
                                ‫בשנה.‬
‫מחיר יחידת זמן האוויר יהיה אחיד וכולל, למעט חיוב תעריפי שיחות‬      ‫2.29.1.1.‬
                        ‫מחוץ לארץ ובחוץ לארץ.‬
                      ‫תעריף דקת שיחה אחידה‬     ‫3.29.1.1.‬
‫עלות דקת שיחה ממכשיר נייד ממשלתי לכלל מפעילי‬      ‫10101010110‬
‫הרט"נים, לחברת בזק ו/או מפעיל שיחת פנים ארצי‬
‫עתידי/יעדי שיחה בקידומת 0081 ו / או ‪– *XXXX‬‬
             ‫64.7 אגורות לדקה ‪.FIX‬‬
‫שיחת המשך מתא קולי ליעדים אחרים (יצירת שיחה‬      ‫10101010110‬
‫למשאיר הודעה במענה הקולי "מתוך" המענה ובלא‬
‫לנתק את השיחה עם המענה), תחויב בתעריף 64.7‬
                  ‫אגורות לדקה .‬
‫התעריף אינו כולל תשלומים למפעילי חיוג בינלאומי,‬    ‫10101010110‬
     ‫שירותי מסחר טלפוני לרבות שירותי מידע.‬
           ‫תעריף דקה לשירותי מידע/ תוכן 9083.0 אגורות.‬    ‫4.29.1.1.‬
           ‫תעריף דקת שיחה ממרכזיות ומקווי טלפון נייחים‬    ‫5.29.1.1.‬
‫תעריף דקת שיחה לשיחות, אשר ייצאו מקווי טלפון‬      ‫10101010110‬
    ‫עמוד 12 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬          ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬‫נייחים בבעלות ממשלתית או באמצעות ממרכזיות‬
‫ממשלתיות לרשת הסלולארית של פלאפון באמצעות‬
‫חברת הבזק ואו מפעיל פנים ארצי אחר ואו מגשר‬
‫סלולארי ברשת פלאפון של הינו 97.6 אגורות לדקה.‬
‫(המחיר כולל את דמי קישוריות לחברת הבזק ו/או‬
            ‫מפעיל פנים ארצי נייח אחר).‬
‫שיחות אשר יבוצעו ממגשר סלולארי ברשת פלאפון‬       ‫.0101010110‬
‫לרשת מפעיל אחר יחויבו בתעריף של 97.6 אגורות‬
             ‫לדקה כולל דמי קישוריות.‬
‫חברת פלאפון תזכה את משרדי הממשלה בגין‬         ‫10101010110‬
‫שיחות המבוצעות ממרכזיות ממשלתיות ומקווים‬
‫נייחים בהפרש בין התעריף שנקבע במכרז לבין‬
‫התעריף שחויב המשרד בחשבון. כמפורט בסעיף‬
                       ‫7.41.‬
                              ‫39.1.1. תשלום קבוע שירות ‪VPN‬‬
‫תשלום קבוע עבור שירות ה-‪ ,VPN‬הינו 89.61 שקלים חדשים לחודש‬       ‫1.39.1.1.‬
    ‫לכל משתמש (סכום זה אינו כלול במינימום תשלום לחיוב חודשי).‬
‫מנוי המשויך לשירות ‪ ,VPN‬זכאי לבצע שיחות ללא חיוב לכלל הקווים‬      ‫2.39.1.1.‬
‫הממשלתיים, הניידים והנייחים, לרבות חיוג לתא קולי. התעריף לדקת זמן‬
     ‫אוויר, למנוי אשר לא צורף לשירות זה הינו 64.7 אגורות לדקה.‬
      ‫החלטה לצרוף מנוי לשירות ‪ VPN‬הינה החלטה משרדית.‬       ‫3.39.1.1.‬
‫ניתן לצרף מנוי ממשלתי לשירות ‪ VPN‬בכל שלב. הצטרפות לשירות‬        ‫4.39.1.1.‬
              ‫‪ VPN‬או הסרה משירות ‪ VPN‬הינה ללא עלות.‬
‫עלות דקת זמן אוויר בחיוג למנוי שאינו ממשלתי נייח/נייד ברשת‬       ‫5.39.1.1.‬
             ‫פלאפון/נייד ברשת כלשהי – 64.7 אגורות לדקה.‬
‫שיחת המשך מתא קולי ליעדים אחרים שאינם ממשלתיים (יצירת שיחה‬       ‫6.39.1.1.‬
‫למשאיר הודעה במענה הקולי "מתוך" המענה ובלא לנתק את השיחה עם‬
               ‫המענה), תחויב בתעריף 64.7 אגורות לדקה.‬
             ‫ניתן לשייך מגשרים סלולאריים לשירות ‪.VPN‬‬    ‫7.39.1.1.‬
    ‫עמוד 22 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                 ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬            ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬‫חיוג באמצעות מגשרים סלולאריים המשויכים לשירות ‪/VPN‬סלסלת‬         ‫8.39.1.1.‬
‫מגשרים המשויכים לשירות ‪ VPN‬לכלל מנוי הממשלה הניידים – בעלות של‬
                             ‫0 אגורות לדקה.‬
‫חיוג באמצעות מגשרים סלולאריים המשויכים לשירות ‪/VPN‬סלסלת‬         ‫9.39.1.1.‬
‫מגשרים המשויכים לשירות ‪ VPN‬לשאר מנוי רשת פלאפון – בעלות של‬
                            ‫97.6 אגורות לדקה.‬
‫01.39.1.1. חיוג באמצעות מגשרים סלולאריים המשויכים לשירות ‪/VPN‬סלסלת‬
‫מגשרים המשויכים לשירות ‪ VPN‬לשאר מנוי רשתות הסלולאר – בעלות‬
              ‫של 97.6 אגורות לדקה לא כולל דמי קישוריות.‬
 ‫11.39.1.1. הצטרפות לשירות מומלצת בהתאם לדפוסי ההתנהגות של המשתמש.‬
        ‫21.39.1.1. מומלץ לבצע אופטימיזציה לשירות ‪ VPN‬אחת לרבעון.‬
‫31.39.1.1. בקשה להסרת שירות ‪ VPN‬למכשירים שהוחזרו למאגר על ידי עובדים‬
‫שעזבו את משרדי הממשלה הינו באחריות איש הקשר במשרד מול חברת‬
                                 ‫פלאפון.‬
‫41.39.1.1. יובהר כי, התעריף לדקת זמן אוויר, בחיוג לקו ממשלתי נייח/נייד, למנוי‬
          ‫אשר לא צורף לשירות ‪ VPN‬יהיה 64.7 אגורות לדקה.‬
                                   ‫49.1.1. שירות ‪SMS‬‬
 ‫תעריף משלוח הודעת ‪ SMS‬בארץ ממנוי רט"ן ממשלתי אל מנוי אחר‬       ‫1.49.1.1.‬
‫ברשת פלאפון (עלות הודעת ‪ SMS‬מעבר ל-05 ההודעות הראשונות ברשת‬
                        ‫הספק) – 99.61 אגורות.‬
 ‫במשלוח הודעה למנויי המפעילים האחרים, יתווסף עלות קישוריות על‬     ‫2.49.1.1.‬
                      ‫פי תעריפי משרד התקשורת.‬
                                ‫59.1.1. שירות ‪ SMS‬ארגוני‬
  ‫שירות ‪ SMS‬ארגוני מאפשר משלוח הודעות ‪ SMS‬לתפוצת מנויים.‬       ‫1.59.1.1.‬
‫עלות משלוח הודעת ‪ SMS‬תיקבע בהתאם להיקף הודעות ‪SMS‬‬            ‫2.59.1.1.‬
                         ‫שישלחו באותו חודש.‬
‫תעריפי משלוח הודעת ‪ SMS‬בארץ ממנוי רט"ן ממשלתי אל מנוי אחר‬        ‫3.59.1.1.‬
                              ‫ברשת פלאפון.‬
    ‫עמוד 32 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬    ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬            ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬          ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬
     ‫עלות‬            ‫עלות‬                    ‫*‬
 ‫משלוח הודעה למנויים‬    ‫משלוח הודעה למנויים‬      ‫היקף הודעות‬
 ‫ברשת אחרת** בשקלים‬     ‫ברשת פלאפון בשקלים‬        ‫בחודש‬       ‫מדרגה*‬
     ‫חדשים‬           ‫חדשים‬                   ‫ב‬
    ‫3791.0‬           ‫9961.0‬          ‫999-0‬      ‫1‬
                                        ‫מדרגה מ‬
     ‫671.0‬            ‫51.0‬         ‫0005-0001‬      ‫2‬
                                        ‫מדרגה ש‬
     ‫661.0‬            ‫41.0‬         ‫00051-1005‬     ‫מדרגה 3‬
                                        ‫ל‬
     ‫641.0‬            ‫21.0‬        ‫000,03-100,51‬     ‫מדרגה 4‬
                                        ‫ו‬
     ‫131.0‬            ‫501.0‬        ‫000,05-100,03‬     ‫5‬
                                        ‫מדרגה ח‬
     ‫601.0‬            ‫80.0‬         ‫מעל 100,05‬     ‫מדרגה 6‬
‫הודעה למנויי המפעילים האחרים, מתווספת עלות קישוריות על פי תעריפי משרד‬
                   ‫התקשורת כמופיע בעמודה השמאלית ביותר.‬
                              ‫69.1.1. שירותי תוכן ספק חיצוני‬
‫התעריפים אשר נגבים עבור שירותי תוכן ספק חיצוני אינם כלולים‬      ‫1.69.1.1.‬
‫במסגרת מכרז הרט"ן ויכולים לנוע סביב 52-1 שקלים חדשים לטרנסקציה‬
                         ‫בהתאם לסוג השירות.‬
‫מומלץ למנוי המשתמש בשירות ספק תוכן חיצוני לבדוק תחילה את‬       ‫2.69.1.1.‬
                   ‫תעריפי השירות מול מוקד פלאפון.‬
                           ‫79.1.1. שירותי רשת נלווים/מתקדמים‬
‫שירותי רשת נלווים/מתקדמים יחויבו בהנחה של %03 מתעריף הרשמי‬      ‫1.79.1.1.‬
                            ‫לכלל מנוי הרט"ן.‬
‫עלויות שימוש בשירותי רשת נלווים/מתקדמים יחויבו בתוך/מחוץ למכסת‬    ‫2.79.1.1.‬
‫ההשתתפות בהתאם למפורט בנספח ז – סיווג השירותים שיחויבו מתוך‬
                       ‫ומחוץ למכסת ההשתתפות.‬
                             ‫89.1.1. שירותי סלולאר חוץ לארץ‬
‫חברת פלאפון התחייבה למתן הנחה של %72 על כלל שירותי פלאפון‬       ‫1.89.1.1.‬
             ‫חוץ לארץ, אשר יינתן לכלל מנויי החשב הכללי.‬
    ‫ההנחה תופיע בחשבונית בצורה של זיכוי כספי בשורה נפרדת.‬     ‫2.89.1.1.‬
                                  ‫99.1.1. מכשירי כף יד‬
    ‫עמוד 42 מתוך27‬      ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬‫בשל התחייבות ארוכת טווח בגין רכישת המכשיר, המשרדים מורשים‬       ‫1.99.1.1.‬
‫לבצע רכישת מחשבי כף יד משולבי סלולאר עד לא יאוחר מיום 03‬
                             ‫באפריל 9002.‬
‫עלות מכשיר מדגם 007‪ 2099 - TREO P755 / TREO W‬שקלים‬          ‫2.99.1.1.‬
                                ‫חדשים.‬
‫מכשירי כף יד שיירכשו יצורפו לחבילות גלישה של 5.1 ג'יגה בעלות של‬    ‫3.99.1.1.‬
‫96 שקלים חדשים בלבד או לחבילות שיוצעו ויסוכמו על ידי מינהל הרכש‬
                   ‫הממשלתי וחברת פלאפון בעתיד.‬
                 ‫תקופת ההתחייבות – 72 חודשים.‬    ‫4.99.1.1.‬
‫למחירים המפורטים הנזכרים לעיל יתווספו כל התשלומים הנלווים‬       ‫5.99.1.1.‬
‫למכשירי הרט"ן על פי הסכם, כגון תשלום בגין דמי מנוי מינימאליים ושאר‬
   ‫השירותים להם התחייב המנוי/המשרד בגין הקו (שירות ‪ NPV‬למשל).‬
‫המחירים כוללים שירותי תחזוקה ותיקונים במרכזי השירות לכל תקופת‬     ‫6.99.1.1.‬
                              ‫ההתחייבות.‬
‫ניתן להגדיל את נפח חבילת הגלישה במחשבי כף היד בהתאם לחבילות‬      ‫7.99.1.1.‬
                ‫ולתעריפים המופעים בסעיף 3.001.1.1.‬
‫יובהר, כי בתום תקופת ההתחייבות/תקופת המכרז או בתום העסקתו‬       ‫8.99.1.1.‬
 ‫של העובד יישאר המכשיר בידי המשרד, לרבות רכיבי ‪ SPG‬באם נרכשו.‬
‫שירות ה-‪ NAVIGATOR‬למכשירי כף יד הינו שירות אופציונאלי בעלות‬      ‫9.99.1.1.‬
‫חודשית 9.71 שקלים חדשים למשך 72 חודשים. במסגרת השירות יקבל‬
‫המנוי ערכת ‪ GPS‬הכוללת מקלט ‪ ,BlueTooth‬מטען, זרוע לרכב ומטען‬
                              ‫שקע מצית.‬
‫01.99.1.1. במקרים חריגים של תקלות מתמשכות במכשיר מוטו ‪ Q‬ניתן יהיה לפנות‬
‫למינהל הרכש הממשלתי לקבלת אישור חריג להחלפה לדגם טריאו תוך‬
          ‫תשלום ההפרש בין המכשירים (009 שקלים חדשים).‬
                           ‫001.1.1. מודמים וחבילות גלישה בארץ‬
                  ‫1.001.1.1. קיימים 2 סוגי מודמים סלולאריים:‬
‫מודם סלולארי ברשת ‪ CDMA‬מיועד למחשבים ניידים בעלי חיבור‬      ‫‪‬‬
‫‪ USB‬ו/או ‪,Pcmcia‬המודם מאפשר גלישה באינטרנט והעברת‬
    ‫עמוד 52 מתוך27‬      ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                   ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
  ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬             ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


         ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬          ‫מספר הוראה: 0.9.7‬        ‫נתונים ברשת הדור ה-3 במהירות של עד‪.2.4 Mbps‬‬
 ‫מודם סלולארי ברשת ‪ UMTS‬מיועד למחשבים ניידים בעלי חיבור‬        ‫‪‬‬
 ‫‪ PCMCIA USB‬ו – ‪ PCI‬מאפשר גלישה באינטרנט והעברת‬
 ‫נתונים ברשת הדור ה-57.3 במהירות של עד‪ 2.8 Mbps‬בהורדה ו–‬
                        ‫‪ 2 Mbps‬בהעלאה.‬
 ‫2.001.1.1. חבילות גלישה קבועות מומלצות למנוי שגולש באופן מסיבי באמצעות‬
 ‫מחשב נייד/מחשב כף יד/מודם סלולארי. שיוך לחבילה מחויב בתשלום קבוע‬
                                      ‫.‬
                      ‫3.001.1.1. קיימים שני מסלולי רכישה:‬
 ‫מסלול רכישת מודם ללא התחייבות לחבילת‬          ‫10101010110‬
                      ‫הגלישה:‬

                               ‫מחיר מודם‬       ‫מחיר מודם‬
‫מחיר מודם ‪CCC‬‬   ‫מחיר מודם טליט‬
                               ‫בחיבור ‪USB‬‬        ‫בחיבור‬      ‫נפח‬
  ‫056‬          ‫1‪U‬‬       ‫מחיר חודשי‬
                              ‫ברשת ‪HSGSM‬‬      ‫‪PCEX\PCMCIA‬‬     ‫חבילת‬
‫כרטיס ‪PCMCIA‬‬    ‫בחיבור ‪USB‬‬     ‫לחבילה בשקלים‬
                                ‫(‪)UMTS‬‬       ‫ברשת ‪HSGSM‬‬      ‫‪DATA‬‬
‫ברשת ‪CDMA‬‬     ‫ברשת ‪CDMA‬‬        ‫חדשים‬
                              ‫בשקלים חדשים‬       ‫(‪)UMTS‬‬      ‫חודשי‬
‫בשקלים חדשים‬    ‫בשקלים חדשים‬
                                         ‫בשקלים חדשים‬
 ‫ניתן לשייך מודמים שנרכשו בעבר ללא‬
 ‫התחייבות לחבילת גלישה ו/או מודמים‬      ‫24‬                           ‫052 מ"ג‬
‫שלגביהם הסתימה תקופת ההתחייבות.‬
   ‫006‬         ‫005‬         ‫95‬         ‫048‬          ‫059‬      ‫1 ג"ב‬
   ‫006‬         ‫005‬         ‫08‬         ‫048‬          ‫059‬      ‫2.2 ג"ב‬
   ‫006‬         ‫005‬         ‫001‬         ‫048‬          ‫059‬      ‫51 ג"ב‬
   ‫006‬         ‫005‬         ‫521‬         ‫048‬          ‫059‬      ‫03 ג"ב‬
 ‫מחיר מודם‬   ‫מחיר מודם‬     ‫מחיר מודם‬     ‫מחיר מודם‬     ‫‪SIM‬‬
 ‫056 ‪CCC‬‬    ‫טליט 1‪U‬‬     ‫בחיבור ‪USB‬‬      ‫בחיבור‬    ‫‪ONLY‬‬      ‫מחיר‬
  ‫כרטיס‬   ‫בחיבור ‪USB‬‬      ‫ברשת‬    ‫‪PCEX\PCMCIA‬‬     ‫בשקלים‬    ‫חודשי‬      ‫נפח חבילת‬
  ‫‪PCMCIA‬‬     ‫ברשת‬      ‫‪HSGSM‬‬        ‫ברשת‬      ‫חדשים‬    ‫לחבילה‬        ‫‪DATA‬‬
 ‫ברשת ‪CDMA‬‬    ‫‪CDMA‬‬       ‫(‪)UMTS‬‬      ‫‪HSGSM‬‬            ‫בשקלים‬        ‫חודשי‬
  ‫בשקלים‬    ‫בשקלים‬      ‫בשקלים‬      ‫(‪)UMTS‬‬            ‫חדשים‬
  ‫עמוד 62 מתוך חדשים‬
    ‫27‬
         ‫חדשים‬
                  ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬
                  ‫חדשים‬    ‫בשקלים חדשים‬
                               ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                 ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬             ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


         ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬  ‫991‬       ‫991‬       ‫005‬        ‫005‬         ‫58‬     ‫95‬     ‫1 ג"ב‬

‫ללא עלות‬     ‫ללא עלות‬     ‫005‬        ‫005‬         ‫58‬     ‫08‬     ‫2.2 ג"ב‬

‫ללא עלות‬     ‫ללא עלות‬     ‫005‬        ‫005‬        ‫ללא עלות‬   ‫001‬    ‫51 ג"ב‬

‫ללא עלות‬     ‫ללא עלות‬     ‫005‬        ‫005‬        ‫ללא עלות‬   ‫521‬    ‫03 ג"ב‬

   ‫מסלול רכישת מודם/כרטיס ‪ SIM ONLY‬כולל‬       ‫.0101010110‬
     ‫התחייבות לתקופה של 02 חודשים לחבילת‬
                     ‫הגלישה:‬
       ‫4.001.1.1. דגשים לנושא רכישת מודמים/כרטיס ‪ SIM‬וחבילות גלישה‬
‫כרטיס ‪ SIM ONLY‬מאפשר שימוש במחשבים ניידים‬         ‫.0101010110‬
             ‫שבהם מובנה מודם סלולארי.‬
‫ניתן לרכוש ‪ SIM ONLY‬בעלויות המפורטות בטבלת‬       ‫.10101010110‬
‫המחירים שלעיל. יובהר כי הכרטיסים יהיו חסומים‬
      ‫לחלוטין להוצאה/קבלה של שיחות ‪.VOICE‬‬
‫ניתן לצרף מודמים קיימים שנסתיימה עבורם תקופת‬      ‫110101010110‬
‫ההתחייבות או שנרכשו ללא התחייבות כלל, לכל אחת‬
     ‫מהחבילות הקיימות במסלול ללא התחייבות.‬
‫לא ניתן לצרף מודמים שנרכשו בעבר לתעריפים‬        ‫110101010110‬
‫הנזכרים לעיל אשר טרם נסתיימה עבורם תקופת‬
                    ‫ההתחייבות.‬
‫בשני המסלולים המפורטים לעיל (עם או בלי‬         ‫110101010110‬
‫התחייבות), ניתן יהיה לעבור בכל עת בין כל סוגי‬
 ‫החבילות הקיימות באותו מסלול ללא תוספת תשלום.‬
‫ניתן להצטרף לכל אחד ממסלולי ההתחייבות עד ל-21‬     ‫110101010110‬
‫חודשים ממועד סיום מכרז הרט"ן בחשב הכללי, היינו‬
               ‫עד לחודש ינואר 0102.‬
     ‫עמוד 72 מתוך27‬      ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                 ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬          ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬       ‫מספר הוראה: 0.9.7‬‫תעריף לכל ‪ KB‬מעבר לנפח העברת הנתונים הכלול‬       ‫.10101010110‬
‫בחבילת גלישה הינו 600.0 שקלים חדשים (06‬
                   ‫אגורות למגה).‬
‫תקרת החיוב המקסימאלית למודם המשויך לחבילה‬       ‫110101010110‬
‫גלישה בישראל תהיה 057 שקלים חדשים לחודש.‬
‫כלומר, במקרה של חריגה מחבילת הגלישה, החיוב‬
‫המקסימאלי שיוכל משרד לקבל יהיה בגובה 057‬
                  ‫שקלים חדשים.‬
‫מזמין שרכש מודם/כרטיס ‪ SIM‬חדש, במסלול כולל‬       ‫110101010110‬
‫התחייבות, וינתקו מחבילת הגלישה בטרם חלפו 02‬
‫חודשים, יחויב בעלות חד פעמית של 059/048 שקלים‬
            ‫חדשים, בהתאם לסוג המודם.‬
‫במקרה ראשון של תקלה שאינה ניתנת לתיקון (בכפוף‬     ‫.10101010110‬
‫לשימוש תקין במודם עפ"י הנחיות היצרן)/אובדן/ גניבה‬
‫של מודם סלולארי ברשת ‪ UMTS‬ישלם המשרד 003‬
‫שקלים חדשים ובתמורה יקבל המשרד מודם מחודש‬
          ‫להמשך גלישה ברשת ה ‪.UMTS‬‬
‫מודמים חדשים שיירכשו, יצורפו לאחד מהמסלולים‬      ‫.10101010110‬
      ‫והחבילות המפורטים בסעיף 3.001.1.1.‬
‫במקרה של אובדן/גניבה ראשון של כרטיס ‪ SIM‬יסופק‬     ‫.10101010110‬
‫למשרד כרטיס ‪ SIM‬ללא עלות. מאובדן שני – יימסר‬
      ‫‪ SIM‬חלופי בעלות של 58 שקלים חדשים.‬
‫בעת הזמנת מודם סלולארי יש לשייכו לחבילת גלישה‬     ‫110101010110‬
‫קבועה אחרת יחויב המנוי בהתאם לתעריף גלישה‬
                     ‫מזדמנת.‬
‫במקרה וישנם מודמים שאינם פעילים במשך תקופה‬       ‫110101010110‬
‫ונרכשו במסלול ללא התחייבות, יש להקפיד לבטל את‬
               ‫השיוך לחבילת הגלישה.‬
‫מומלץ לבצע בדיקה תקופתית להתאמת הצריכה‬         ‫110101010110‬
    ‫עמוד 82 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬  ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬                  ‫לחבילת גלישה.‬
                           ‫101.1.1. חבילת גלישה למכשירי הרט"ן‬
‫1.101.1.1. גלישה מזדמנת מיועדת למנוי שגולש/מעביר נתונים באמצעות מכשיר‬
                    ‫הרט"ן ללא שיוך לחבילת קבועה.‬
          ‫2.101.1.1. עלויות הגלישה נמדדות בהתאם לנפח התעבורה.‬
‫3.101.1.1. לטובת מנויים המעוניינים לגלוש באמצעות מכשיר הרט"ן אופיינה חבילת‬
‫גלישה בנפח של 052 מגה בעלות חודשית קבועה של 24 שקלים חדשים.‬
‫שיוך לחבילה זו אינו כרוך בהתחייבות כלשהי. לפיכך, המנוי רשאי‬
                    ‫להצטרף/להתנתק ללא הגבלה.‬
‫4.101.1.1. ניתן לשייך לחבילה זו גם מנויים בעלי מכשירי רט"ן המשויכים כיום‬
            ‫לחבילות שרכשו בעבר במסגרת הודעות קודמות.‬
‫5.101.1.1. הורדת משחקים/צלצולים/אנימציות למכשיר הנייד כרוכה בתשלום נוסף‬
‫לעלויות הגלישה. תשלום בגין שירותים אלו לא יכללו במסגרת מכסת‬
                        ‫השימוש שניתנה לעובד.‬
                            ‫201.1.1. גלישה סלולארית בחוץ לארץ‬
‫1.201.1.1. מודמים סלולאריים/ מכשירי כף יד שפועלים ברשת ‪GSM/UMTS‬‬
‫תומכים בגלישה סלולארית בחוץ לארץ, מודמים סלולאריים/מחשבי כף יד (‬
‫‪ )MOTO Q,TREO‬אשר פועלים ברשת ‪ - CDMA‬ניתן לגלוש באמצעותם‬
‫בעיקר ביעדים התומכים ברשת ‪ ,CDMA‬לדוגמה בארצות הברית וקנדה‬
‫(מומלץ לבצע בדיקה פרטנית לוידוא קיום השירות במדינת היעד במוקד‬
‫פלאפון חו"ל *444 בהתאם ליעד הנסיעה). כמו כן, בשל עלות הגלישה‬
‫הסלולארית היקרה מאוד בחוץ לארץ הוחלט שהמודמים הסלולאריים יהיו‬
                 ‫חסומים לגלישה סלולארית בחוץ לארץ.‬
‫2.201.1.1. מנוי אשר מבקש לעשות שימוש במודם סלולארי או מחשב כף יד משולב‬
‫סלולאר בחוץ לארץ, יעשה זאת אך ורק באישור סגן המנהל הכללי למינהל‬
                         ‫וחשב המשרד מראש.‬
‫3.201.1.1. לפני הנסיעה לחוץ לארץ יפנה המנוי לחברת פלאפון בבקשה להסרת‬
‫חסימת המודם לגלישה סלולארית בחוץ לארץ וישייך את המודם הסלולארי/‬
               ‫מכשיר כף היד לחבילת גלישה בחוץ לארץ.‬
    ‫עמוד 92 מתוך27‬      ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                   ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬            ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


         ‫מהדורה: 50‬          ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬‫4.201.1.1. מומלץ לצרף לחבילות גלישה בחוץ לארץ מודמים סלולאריים שפועלים‬
‫ברשת ‪ GSM/UMTS‬ומחשבי כף יד (‪ )MOTO Q, TREO‬אשר פועלים‬
‫ברשת ‪( CDMA‬בהנחה שהנסיעות מבוצעות ליעדים תומכים ברשת‬
                                ‫‪.)CDMA‬‬
            ‫עלות בשקלים‬             ‫נפח‬
   ‫סוג מודם‬                 ‫יעד‬
             ‫חדשים‬              ‫חבילה‬
    ‫מודם‬        ‫99‬      ‫ארצות הברית‬    ‫‪5M‬‬
 ‫‪UMTS/CDMA‬‬          ‫961‬              ‫‪10M‬‬
               ‫983‬              ‫‪30M‬‬
               ‫999‬              ‫‪80M‬‬


  ‫מודם ‪UMTS‬‬         ‫941‬      ‫אירופה‬     ‫‪5M‬‬
               ‫982‬              ‫‪10M‬‬
               ‫948‬              ‫‪30M‬‬
               ‫9991‬             ‫‪80M‬‬
  ‫מודם ‪UMTS‬‬         ‫942‬     ‫שאר העולם‬    ‫‪5M‬‬
               ‫924‬              ‫‪10M‬‬
               ‫9911‬             ‫‪30M‬‬
               ‫9903‬             ‫‪80M‬‬


      ‫5.201.1.1. דגשים לנושא רכישת חבילות גלישה סלולארית בחוץ לארץ‬
‫מנוי שמחזיק במחשב כף יד סלולארי הפתוח לגלישה‬     ‫110101010110‬
   ‫עמוד 03 מתוך27‬         ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬  ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                 ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬‫סלולארית בחוץ לארץ - מומלץ לנתק את הסנכרון‬
‫האוטומטי של היומן והדואר האלקטרוני. כמו כן,‬
‫מומלץ להגדיר במכשיר את הורדת הכותרת של‬
‫הדואר האלקטרוני ללא הקובץ המצורף כברירת‬
                     ‫המחדל.‬
 ‫חבילה גלישה שהוזמנה תהיה תקפה למשך 03 יום.‬      ‫.10101010110‬
‫לאחר 03 יום, באפשרות המנוי לרכוש חבילה נוספת‬     ‫110101010110‬
     ‫בעדכון מראש ל-03 יום נוספים וכן הלאה.‬
    ‫מומלץ לעדכן חבילה גלישה לפני כל נסיעה.‬    ‫110101010110‬
‫חיוב יתבצע ביחידות של ‪ ,10KB‬גלישה מעבר‬        ‫.10101010110‬
         ‫לחבילה תזוכה בהנחה של %72.‬
‫התשלום בגין חבילות הגלישה בחוץ לארץ יחולו על‬     ‫.10101010110‬
                  ‫המשרד בלבד.‬
‫שימוש במודם או מחשב כף יד משולב סלולאר‬        ‫.10101010110‬
‫בחוץ לארץ ייעשה אך ורק באישור סגן המנהל‬
       ‫הכללי למינהל וחשב המשרד מראש.‬
                       ‫301.1.1. עלויות שירות שעון נוכחות סלולארי‬
‫1.301.1.1. שירות "שעון סלולארי" מחויב בדמי שימוש למנוי המותאם להיקף מספר‬
                  ‫המנויים שהצטרפו לשירות במשרד.‬
                 ‫2.301.1.1. להלן טבלת פירוט תעריפי השירות:‬
               ‫דמי שימוש חודשיים‬
                             ‫מספר מנויים בשירות‬
              ‫למנוי בשקלים חדשים‬
                    ‫91‬               ‫05-1‬
                   ‫02.11‬            ‫001-15‬
                    ‫5.9‬            ‫101 ומעלה‬

‫3.301.1.1. בנוסף יחויב המשרד בתשלום חד פעמי בגין דמי רישיון והדרכה בבית‬
                 ‫הלקוח בגובה של 041 שקלים חדשים.‬
‫4.301.1.1. כמו כן, בנוסף לדמי השימוש, יחויב המנוי בזמן אויר על פי תעריפי‬
                                ‫המכרז.‬
‫5.301.1.1. ההצטרפות לשירות זה – בהתאם להחלטת סגן המנהל הכללי למינהל‬
   ‫עמוד 13 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬                             ‫וחשב המשרד.‬
                 ‫401.1.1. עלות התקנת דיבורית ברכבים איגום ממשלתיים‬
‫1.401.1.1. התקנת עד 01 דיבוריות ברכבי איגום תיעשה ללא תשלום. התקנת‬
 ‫דיבוריות נוספות ברכבי איגום (מעבר ל-01 רכבים) תהיה כרוכה בתשלום.‬
‫עלות פרוק דיבורית ישנה מרכב איגום תעלה 53‬       ‫110101010110‬
                 ‫שקלים חדשים.‬
‫עלות התקנת דיבורית ברכב איגום תעלה 891‬        ‫110101010110‬
                 ‫שקלים חדשים.‬
‫עלות דיבורית לרכב מעבר לזכאות 89.654 שקלים‬      ‫110101010110‬
                     ‫חדשים.‬
                   ‫501.1.1. התקנות/החלפות/העתקות דיבוריות מרוכזות‬
  ‫1.501.1.1. התקנות/החלפות/העתקות דיבוריות לקבוצת משתמשים הקטנה מ-‬
‫01 רכבים בו זמנית לאותו לקוח יבוצע על ידי פלאפון באתר המזמין‬
            ‫בעלות חד פעמית של 911 שקלים חדשים.‬
                                ‫601.1.1. מכשיר קבוע לרכב‬
‫מנוי אשר לא הותקנה ברכבו דיבורית לרכב במסגרת השדרוג יוכל‬       ‫1.1.2.31.‬
‫לרכוש על חשבונו מכשיר קבוע לרכב חדש בעלות חד פעמית של 045‬
‫שקלים חדשים או לרכוש מכשיר מחודש בעלות חד פעמית של 423‬
          ‫שקלים חדשים (במקרה שוקיים במלאי החברה)‬
‫1.601.1.1. מנוי אשר הותקנה ברכבו דיבורית לרכב ומעוניין להחליפה במכשיר‬
‫קבוע לרכב יוכל להחזיר את הדיבורית לרכוש על חשבונו מכשיר קבוע לרכב‬
                    ‫בעלות של 828 שקלים חדשים.‬
                      ‫701.1.1. שירותי רשת נלווים ומחירון אביזרים‬
‫1.701.1.1. רכישת שירותי רשת נלווים ורכישת אביזרים תתאפשר בהנחה של %03‬
  ‫ממחירון הספק. רשימת האביזרים מופיעה בנספח ו – מחירון אביזרים.‬
                                ‫801.1.1. השתתפות עצמית‬
‫1.801.1.1. במקרה של גניבה או אבידה של המכשיר שהיה ברשות העובד (מובהר‬
‫כי אבידה של המכשיר משמעה, כי המכשיר אינו נמצא עוד בידי המשתמש)‬
                    ‫ישלם העובד השתתפות עצמית.‬
    ‫עמוד 23 מתוך27‬      ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬            ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬          ‫מספר הוראה: 0.9.7‬               ‫2.801.1.1. גובה השתתפות עצמית תהיה כדלהלן:‬
‫לקבוצת שייכות מכשירים א' סך של 051 שקלים‬       ‫10101010110‬
                     ‫חדשים.‬
‫לקבוצת שייכות מכשירים ב' סך של 521 שקלים‬       ‫10101010110‬
                     ‫חדשים.‬
‫לקבוצת שייכות מכשירים ג' סך של 001 שקלים‬       ‫10101010110‬
                     ‫חדשים.‬
‫עלות השתתפות עצמית במקרה של אובדן/גניבה או‬      ‫10101010110‬
‫נזק מוחלט למכשירי כף יד – 005 שקלים חדשים‬
                 ‫(לכל הדגמים).‬
‫3.801.1.1. במקרה של גניבת רכב או השבתה כללית של דיבורית/מכשיר קבוע‬
‫לרכב כתוצאה מתאונה נדרש להעביר לחברת פלאפון אישור מהמשטרה‬
‫בדבר הגניבה/השבתת הרכב, בנוסף ישלם העובד ההשתתפות העצמית‬
                     ‫בסך של 051 שקלים חדשים.‬

                                     ‫מערכת חיובים וחשבונות‬   ‫41.‬
                                           ‫1.41. כללי‬
  ‫901.1.1. מחזור החיוב של משרדי הממשלה יהיה מה-2 בכל חודש ועד ל-1 בחודש לאחריו.‬
         ‫011.1.1. חברת פלאפון תשלח לאנשי הקשר מדי חודש קבצי דוחות ‪.CSV‬‬
‫111.1.1. חברת פלאפון תעביר מדי חודש חשבוניות נייר לחשבות המשרדים ולכלל‬
                                   ‫המשתמשים.‬
‫211.1.1. הדוחות יכללו את כל המידע אודות שירותי חברת פלאפון לרבות מרכיבי שירות‬
‫וצריכה אשר בגינם אין תשלום (לדוגמא במקרה שבו מתומחר שירות מסוים ו/או רכיב‬
        ‫מסוים במחיר "0", עדיין יינתן המידע אודות היקף השימוש בפועל).‬
                              ‫מערכת מידע ‪WEBPHONE‬‬       ‫2.41.‬
‫311.1.1. מערכת המידע ‪ WEBPHNE‬תציג את חשבונות הסלולאר ותאפשר מעקב ובקרה על‬
                                   ‫חיובי פלאפון.‬
‫411.1.1. איש הקשר במשרד הממשלתי יוכל לצפות בנתוני חשבונות הסלולאר של המשרד‬
       ‫בלבד ישירות מול אתר האינטרנט של חברת פלאפון (‪.)WEBPHONE‬‬
   ‫עמוד 33 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬     ‫511.1.1. איש הקשר יפנה באופן אישי לחברת פלאפון לקבלת שם משתמש וסיסמא.‬
          ‫611.1.1. באמצעות המערכת ניתן להפיק דוחות מיוחדים לצרכי המשרד.‬
‫המערכת לא תאפשר למנהל משאבים חומריים/איש הקשר הפקת דוח פירוטי שיחות אודות‬         ‫3.41.‬
‫מנויי המשרד, למעט מנויים הממומנים באופן מלא על ידי המשרד. לשם הפקת פירוטי שיחות‬
‫עבור מנויים הממומנים באופן מלא על ידי המשרד יעביר איש הקשר טופס הרשאה להפקת‬
‫פירוט שיחות כמפורט בנספח ח – טופס הרשאה לצפייה בפירוטי שיחות - חתום על ידי המנוי‬
‫הממומן באופן מלא על ידי המשרד. בכל מקרה של מחלוקת בעניין זה תכריע דעתו של היועץ‬
                                   ‫המשפטי של המשרד.‬
‫711.1.1. מנוי מפוצל המבקש דוח פירוט שיחות לשם ביצוע התחשבנות פרטנית עם המשרד‬
‫ימציא למשרד את פירוט השיחות הנדרש, וזאת באמצאות חתימה על טופס הרשאה‬
‫לצפייה בפירוטי שיחות כמפורט בנספח ח – טופס הרשאה לצפייה בפירוטי שיחות‬
                      ‫והעברתו באופן אישי לחברת פלאפון.‬
 ‫811.1.1. מנוי ממשלתי יוכל להירשם באופן אישי בכדי לצפות בנתוני חשבונו ישירות מול אתר‬
                           ‫האינטרנט של חברת פלאפון‬
     ‫בכתובת:‪.http://www.pelephone.co.il/SsoRegistration_steps.asp‬‬
                 ‫911.1.1. באמצעות מערכת יוכל המנוי לקבל גישה לצפייה:‬
                    ‫1.911.1.1. בפרטים אישיים ומצב חשבון.‬
                       ‫2.911.1.1. בחשבונות היסטוריים.‬
                           ‫3.911.1.1. בפירוטי שיחות.‬
                                   ‫פיצול /צבירת חשבון‬  ‫4.41.‬
‫021.1.1. לכל עובד הוגדרה מכסת שימוש חודשית בהתאם לדרגת ההשתתפות ראה סעיף‬
                                      ‫7.01.‬
‫121.1.1. חיוב שירותים אשר הוגדרו לחיוב מתוך מכסת ההשתתפות ועד לגובה המכסה‬
                         ‫החודשית ישולם על ידי המשרד.‬
‫221.1.1. מנוי שלא ניצל את מכסת ההשתתפות תתאפשר צבירת יתרה המכסה, סך הצבירה‬
           ‫המקסימאלי הינה עד למחצית סכום מכסת השימוש החודשית.‬
‫321.1.1. צריכת שירותים מעבר לגובה מכסת ההשתתפות החודשית ישולם על ידי העובד‬
  ‫ישירות לחברת פלאפון באמצעות הוראת קבע מחשבון הבנק ו/או כרטיס האשראי.‬
‫421.1.1. שירותים שלא יכללו במכסה החודשית [סעיף 7.01] – ישולמו על ידי העובד ישירות‬
    ‫עמוד 43 מתוך27‬      ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬            ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬     ‫לחברת פלאפון באמצעות הוראת קבע מחשבון הבנק ו/או כרטיס האשראי.‬
                                       ‫חשבונית מנוי‬  ‫5.41.‬
‫521.1.1. חברת פלאפון תספק העתק חשבונית חיוב אישית לעובדי משרדי הממשלה.‬
‫החשבוניות יופצו לכתובות האישיות של העובדים, עותק חשבונית ישלח גם למנויים,‬
                ‫אשר בגינם המשרד משלם את מלוא סכום התשלום.‬
‫621.1.1. חשבונית שסכומה מתחת ל-03 שקלים חדשים תצורף לסכום בחשבונית הבאה‬
                             ‫ותחייב באמצעי התשלום.‬
   ‫721.1.1. במקרה של אי תשלום / צבירת חוב של מנוי לחברת פלאפון, יבוצע הנוהל הבא:‬
‫1.721.1.1. חברת פלאפון תשלח לאיש הקשר קובץ ייעודי הכולל שמות של עובדים‬
                   ‫שנמצאים ביתרת חוב כלפי החברה.‬
‫כמו כן, תשלח חברת פלאפון לעובד מכתב התרעה אישי לפני ניתוק,‬      ‫2.721.1.1.‬
‫בנוסח המופיע בנספח יב – דוגמא למכתב שנשלח מפלאפון למנוי בגין‬
                               ‫יתרת חוב.‬
‫3.721.1.1. היה והחוב לא יוסדר, ינותק המכשיר לשיחות יוצאות ויבוטלו כל‬
‫התשלומים הקבועים של המנוי, לרבות אמצעי התשלום הרשומים בפלאפון.‬
‫4.721.1.1. הסדרת החוב, תבוצע על ידי העובד החייב באמצעות פניה למוקד‬
 ‫הפיננסי של חברת פלאפון, בחיוג למספר 221* או בפניה לתחנת שירות.‬
‫5.721.1.1. לאחר הסדרת החוב, חיבור הקו מחדש ייעשה על ידי איש הקשר‬
‫במשרד בלבד, תוך הפניית בקשה בכתב לחברת פלאפון בציון מכסת‬
                      ‫ההשתתפות שאושרה לעובד.‬
                                ‫חשבונית לתשלום המשרד‬    ‫6.41.‬
            ‫821.1.1. חברת פלאפון תשלח למשרד חשבוניות ופרוטים לחשבוניות.‬
    ‫921.1.1. התשלום לחברת פלאפון יבוצע במרוכז על ידי חשבות המשרד, אחת לחודש.‬
‫031.1.1. משרד ממשלתי ראשי להחליט, כי הוא מסכים לקבל חשבונית למימון מלא בדואר‬
                                     ‫אלקטרוני.‬
                  ‫התחשבנות בגין שיחות יוצאות מקווים נייחים ממשלתיים‬    ‫7.41.‬
‫131.1.1. חברת פלאפון תזכה את משרדי הממשלה בגין שיחות המבוצעות מקווי בזק ואו‬
‫מפעיל פנים ארצי אחר ממשלתיים - קווים ישירים וקווי מרכזייה (ו/או ספק שיחות פנים‬
                ‫ארציות אחר) לרשת הסלולארית של חברת פלאפון.‬
    ‫עמוד 53 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬            ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬‫231.1.1. הליך תביעת הזיכויים והתחשבנות בגין שיחות המבוצעות ממרכזיות ממשלתיות‬
‫ומקווים נייחים תבוצע על ידי גורם מקצועי שאושר לכך בהתאם להודעה, "אספקת‬
‫שירותי ניהול מצאי, בקרת עלויות, חשבונות וטיפול בהחזרים בתחום התקשורת", מס'‬
‫ה. 1.0.9.7. על המשרדים לבצע התקשרות כאמור עם הספק הזוכה בהתאם להודעה.‬
‫משרד שלא יבצע התקשרות כאמור, לא יקבל כל זיכוי מחברת פלאפון. התקשרות‬
‫כאמור הינה באחריות כל משרד ומשרד. כמו כן, על כל משרד לוודא כי גובה הזיכוי‬
‫המתקבל מהספק תואם לזיכוי האמור להתקבל, כפי שיודיע הספק למשרד בכל 01‬
‫לחודש העוקב. באחריות גופים נלווים או משרדים שאינם מעוניינים /מחויבים‬
‫להתקשר באמצעות החברה שזכתה במכרז המרכזי כאמור, לבצע את הזדכות כאמור‬
        ‫באופן עצמאי. לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לנציג מינהל הרכש.‬
                                   ‫331.1.1. נוהל זיכויים‬
‫1.331.1.1. אחת לחודש יעביר הגורם המקצועי לחברת פלאפון (באמצעות הדואר‬
‫האלקטרוני קובץ נתונים המכיל את סך החיוב בגין שיחות מקווי בזק ו/או‬
‫מפעל פנים ארצי אחר ממשלתיים לרשת חברת פלאפון, בחתך משרד‬
                               ‫ממשלתי.‬
‫2.331.1.1. קובץ הנתונים יסתמך על נתוני החיוב של חברת הבזק ו/או מפעיל פנים‬
‫ארצי אחר המועברים באופן שוטף לחשב הכללי. הקובץ יועבר עד ה- 02‬
                             ‫לכל חודש עוקב.‬
‫3.331.1.1. הנתונים יכללו את הפרמטרים הבאים: סך העלות החודשית (כפי‬
‫שנגבתה על-ידי הבזק ו/או מפעיל פנים ארצי אחר), סך העלות לתשלום וסך‬
                                 ‫לזיכוי.‬
‫4.331.1.1. חברת פלאפון תעביר את מלוא הסכום הנדרש לזיכוי ישירות לחשבון‬
                           ‫הבנק של המשרד.‬
‫5.331.1.1. חברת פלאפון תצרף לחשבונית השוטפת חשבונית זיכוי נפרדת‬
‫המתארת את מהות הזיכוי "זיכוי בגין שיחות סלולאר מחשבון בזק ו/או‬
   ‫מפעיל פנים ארצי אחר", חודש חשבון לזיכוי ומועד העברת הכספים.‬
‫6.331.1.1. במידה ומסיבה כלשהי, לא צרף משרד ממשלתי לקובץ הדרישה לזיכוי‬
‫המשרד או משרדים ספציפיים, יהיה רשאי הגורם המקצועי לדרוש זיכוי‬
‫רטרואקטיבי בגין החודשים החסרים וחברת פלאפון תזכה במלוא סכום‬
    ‫עמוד 63 מתוך27‬      ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬    ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬                        ‫הדרישה בחודש העוקב.‬
               ‫זיכוי כספי בגין שיחות המתבצעות ממרכזיה/קווים ממשלתיים‬    ‫8.41.‬
‫431.1.1. התחשבנות בגין שיחות המבוצעות ממרכזיות ומקווי בזק ו/או מפעיל פנים ארצי אחר‬
                                 ‫תתבצע כדלקמן:‬
‫1.431.1.1. ההפרש בין עלות דקת השיחה ליעד סלולאר פלאפון (זמן אויר כולל‬
‫השלמת שיחה), כפי שייגבה על ידי חברת הבזק/מפעיל המפ"א לבין עלות‬
‫דקת שיחה כפי שנקבע במכרז כפול כמות הדקות החודשיות, יהווה את‬
               ‫ההחזר הכספי שיוחזר למשרדי הממשלה.‬

        ‫חכירת מכשירי סלולאר חכמים (‪ )Smart Phone‬ברשת ‪ UMTS‬של חברת פלאפון‬          ‫51.‬
‫מינהל הרכש הממשלתי הגיע לסיכום עם חברת פלאפון באשר לחכירת מכשירי סלולאר‬          ‫1.51.‬
                ‫חכמים (‪ )Smart Phone‬ברשת ‪ UMTS‬של חברת פלאפון.‬
                           ‫2.51. זכאות לחכירת מכשירי סלולאר חכמים‬
                      ‫531.1.1. להלן בעלי התפקידים הזכאים בלבד:‬
                               ‫1.531.1.1. שרים.‬
                             ‫2.531.1.1. סגני שרים.‬
                             ‫3.531.1.1. חברי כנסת.‬
                         ‫4.531.1.1. נשיאי בתי משפט.‬
‫5.531.1.1. מנכ"לים והמקבילים להם.(לעניין סעיף זה הגדרת מנכ"ל ומקביל‬
‫כדלקמן: מפכ"ל,רב גונדר, מנהל יחידת סמך,שופט עליון, מנהל בית‬
            ‫חולים).מסלול השדרוג כמפורט בסעיף 931.1.1.‬
‫631.1.1. מכשירי סלולאר חכמים יוחכרו בשיטת הליסינג (המכשירים יישארו בבעלות חברת‬
‫פלאפון) ללא תוספת כל עלות בגין המכשירים. בסוף תקופת ההתקשרות יוחזרו‬
                             ‫המכשירים לחברת פלאפון.‬
                                      ‫סוגי מכשירים:‬  ‫3.51.‬
    ‫עמוד 73 מתוך27‬      ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬    ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬
                                              ‫תכונות‬
      ‫66‪NOKIA E‬‬               ‫17‪NOKIA E‬‬            ‫סוג מכשיר (יצרן)‬
    ‫)‪SERIES 60 (SYMBIAN‬‬          ‫)‪SERIES 60 (SYMBIAN‬‬          ‫מערכת הפעלה‬
        ‫סליידר‬                 ‫בר‬                   ‫עיצוב‬
        ‫4.2 '‬                ‫63.2'‬             ‫גודל תצוגת מסך‬
      ‫מקלדת רגילה‬            ‫מקלדת מלאה ‪QWERTY‬‬               ‫מקלדת‬
       ‫011 מגה‬                ‫011 מגה‬              ‫זיכרון מובנה‬
                                            ‫כרטיס זיכרון‬
       ‫מיקרו ‪ 2 SD‬גיגה‬             ‫מיקרו ‪ 2 SD‬גיגה‬
                                            ‫כלול בערכה‬
         ‫כלול‬                 ‫כלול‬             ‫תמיכה ב-‪WIFI‬‬
    ‫מגה פיקסל +פלאש מובנה‬        ‫2.3 מגה פיקסל +פלאש מובנה‬            ‫מצלמה‬
    ‫אינפרא אדום,בלוטוס,כבל ‪USB‬‬      ‫אינפרא אדום,בלוטוס,כבל ‪USB‬‬           ‫קישורית‬
        ‫121 גרם‬                ‫721 גרם‬                 ‫משקל‬
                                            ‫חיישן תנועה‬
          ‫כולל‬                 ‫לא כולל‬
                                            ‫לסיבוב מסך‬
                                           ‫תמיכה בשרתי‬
     ‫תומך ב ‪pop3,exchange‬‬         ‫תומך ב ‪pop3,exchange‬‬
                                            ‫מסדי נתונים‬

                      ‫עלויות משאבים של מכשירי הסלולאר החכמים‬      ‫4.51.‬
‫731.1.1. עלויות החיוב החודשי, תעריף דקת שיחה שאינם מפורטים בסעיף זה, יהיו בהתאם‬
                                ‫למפורט בסעיף 31.‬
              ‫831.1.1. מסלולי חכירה מוצעים לבחירת בעלי תפקידים הזכאים:‬
  ‫1.831.1.1. מנויים אשר משויכים לרשת פלאפון רשאים לבחור בין 2 מסלולים:‬
‫מסלול א – שיוך המכשיר לחבילת גלישה של 51‬        ‫10101010.10‬
‫גיגה בעלות חודשית קבועה של 001 שקלים חדשים‬
   ‫עמוד 83 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬    ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬          ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬        ‫ובהתחייבות ל– 32 חודשי שימוש.‬
            ‫מסלול ב – כמפורט להלן:‬    ‫10101010.10‬
‫שיוך המכשיר לחבילת גלישה של 2.2 גיגה‬      ‫‪‬‬
 ‫בעלות חודשית קבועה של 08 שקלים חדשים.‬
‫שירות נוויגייטור (‪ )GPS‬בעלות חודשית קבוע של‬   ‫‪‬‬
             ‫9.41 שקלים חדשים.‬
‫שירות גלישה וצפייה בפורטל פלאפון לצורך‬     ‫‪‬‬
‫קבלת מידע (שידורי טלביזיה,ספורט,כלכלה וכו')‬
‫בנפח של ‪ 1GB‬בעלות חודשית קבועה של 9.41‬
‫שקלים חדשים. עלות ‪ MB‬מעבר לחבילה הינה‬
              ‫9.0 שקלים חדשים.‬
‫תקופת ההתחייבות לכל אחד מהשירותים לעיל‬     ‫‪‬‬
               ‫הינה 32 חודשים.‬
                        ‫931.1.1. מסלול חכירה למנויים בדרג מנכ"ל‬
‫1.931.1.1. מנויים בדרג מנכ"ל רשאים לבחור בין 2 דגמי המכשירים המוצעים‬
‫בסעיף 3.51 ולהצטרף למסלול תעריפים א' בלבד כמפורט בסעיף‬
                             ‫1.1.1.4.51.‬
‫2.931.1.1. במקרה שהמנהל הכללי של המשרד אוחז במחשב כף יד משולב‬
‫סלולאר, החלפת המכשיר בהתאם לסעיף זה תיעשה אך ורק אם ניתן‬
       ‫להעבירו לעובד אחר במשרד הזכאי לכך בהתאם להוראה זו.‬
‫041.1.1. מנויים (בכפוף להגדרת הזכאים בסעיף 531.1.1 לעיל) אשר משויכים לרשת‬
‫סלולארית אחרת (סלקום/פרטנר) ומכשירם נתמך ברשת ‪ UMTS‬של חברת‬
                                    ‫פלאפון.‬
‫1.041.1.1. חכירת כרטיס ‪ – USIM‬מסלול זה מיועד למנויים אשר מחזיקים במכשיר‬
‫אשר נתמך ברשת ‪ .UMTS‬מנויים אלו יקבלו כרטיס ‪ USIM‬אשר יאפשר‬
‫להם להמשיך להשתמש במכשיר אשר ברשותם ולנייד את מספרם לרשת‬
‫פלאפון. המכשיר ישויך לחבילת גלישה של 2.2 גיגה בעלות חודשית קבועה‬
         ‫של 08 שקלים חדשים ובהתחייבות ל- 32 חודשי שימוש,‬
‫2.041.1.1. מנויים (בכפוף להגדרת הזכאים בסעיף 531.1.1 לעיל) אשר משויכים‬
    ‫עמוד 93 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬  ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬‫לרשת סלולארית אחרת (סלקום/פרטנר) ומכשירם אינו נתמך ברשת‬
                      ‫‪ UMTS‬של חברת פלאפון.‬
‫מנויים אלו רשאים לנייד את מספר הרט"ן שברשותם‬     ‫10101010.10‬
‫לחברת פלאפון ולחכור מכשיר בהתאם למסלולים‬
            ‫המוצעים בסעיף 1.831.1.1.‬
‫141.1.1. המחירים כוללים שירותי תחזוקה ותיקונים במרכזי השירות של פלאפון עד לתום‬
                     ‫תקופת ההתחייבות ואינם כוללים מע"מ.‬
‫241.1.1. באפשרות המשרדים לבצע חכירת מכשירים לפי הודעה זו לא יאוחר מיום 02‬
                                ‫בספטמבר 9002.‬
‫341.1.1. עלות השתתפות עצמית במקרה של אובדן/גניבה או נזק מוחלט ל 2 סוגי הדגמים‬
                             ‫הינה 005 שקלים חדשים.‬
‫מומלץ לבצע בחינת ממשק המכשיר למערכות המחשוב המשרדיות/הארגוניות ולנושא אבטחת‬       ‫5.51.‬
               ‫המידע, על ידי הגורם המוסמך במשרד בטרם קבלת ההחלטה.‬
‫מנוי אשר ברשותו מכשיר רט"ן מדגם 005‪ R510/R‬יחזיר את מכשיר הרט"ן שברשותו לחברת‬       ‫6.51.‬
                    ‫פלאפון ויקבל במקומו את מכשיר הסלולאר החכם.‬
‫מכשיר סלולאר חכם ישמש את המנוי כמכשיר ראשי בלבד ולא כמכשיר נלווה (מספר הרט"ן‬       ‫7.51.‬
                                ‫של המנוי ייצרב המכשיר).‬
             ‫שירות תמיכה למכשירי ‪ NOKIA‬יינתן בכל מרכזי פלאפון האזוריים.‬   ‫8.51.‬
                  ‫אספקת סוללות חלופיות תיעשה בהתאם לתנאי המכרז.‬     ‫9.51.‬
                        ‫01.51. איש הקשר ומנמ"ר המשרד יהיו אחראים:‬
‫441.1.1. לבצע בחינה של ממשק המכשירים למערכות המחשוב המשרדיות ולנושא אבטחת‬
                                    ‫המידע.‬
    ‫541.1.1. לוודא כי המידע הקיים במכשיר הרט"ן ימחק בטרם החזרתו לחברת פלאפון.‬
‫641.1.1. תדרוך המנוי בהפעלת אפליקציית חו"ל חסכון המאפשרת ביצוע שיחות מוזלות מחו"ל‬
            ‫בהתאם למפורט בנספח יא – שירות אפליקציית חו"ל חסכון.‬
‫11.51. יובהר, כי בתום תקופת ההתחייבות/תקופת המכרז או בתום העסקתו של העובד יוחזר‬
                                ‫המכשיר לחברת פלאפון.‬
‫21.51. המכשיר יסופק עם האביזרים הבאים: סוללה, מטען, נרתיק, חוברת הדרכה, אוזנייה‬
             ‫סטריאופונית, כבל נתונים, כרטיס זיכרון בנפח ‪ ,2G‬דיסק התקנה.‬
   ‫עמוד 04 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬            ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬          ‫מספר הוראה: 0.9.7‬                    ‫שילוב כרטיסי ‪ SIM‬במכשירי רט"ן פרטיים ברשת ‪UMTS‬‬         ‫61.‬
‫1.61. כרטיס ‪ - SIM‬כרטיס חכם אשר מאפשר לטלפונים סלולאריים ברשת ‪ UMTS/GSM‬לקבל את‬
‫זהותו של המשתמש ומידע אישי אודותיו כגון מספר המנוי, ספר הטלפונים האישי של המנוי‬
                                          ‫וכדומה.‬
‫ניפוק כרטיס ‪ SIM‬לעובד שהוכרה זכאותו למכשיר רט"ן ממשלתי יתאפשר בהתאם למסלולים‬         ‫2.61.‬
                                ‫וההנחיות המפורטים להלן:‬
‫741.1.1. בפני עובד בדרג ג' שיאושר לו שימוש במכשיר רט"ן ממשלתי החל מיום פרסום הוראה‬
                    ‫זו תעמוד אחת משתי האפשרויות הבאות:‬
‫1.741.1.1. לקבל את המכשיר והדיבורית הכלולים בחבילה הבסיסית בהתאם‬
                    ‫לכללים האמורים בסעיף 5.01.‬
    ‫2.741.1.1. לקבל כרטיס ‪ SIM‬בלבד ברשת פלאפון (ללא מכשיר ודיבורית).‬
 ‫841.1.1. בפני עובד בדרג ב' אשר זכאי למכשיר רט"ן תעמוד אחת משתי האפשרויות הבאות:‬
‫1.841.1.1. לקבל את המכשיר והדיבורית הכלולים בחבילה הבסיסית בהתאם‬
                    ‫לכללים האמורים בסעיף 4.01.‬
‫‪( SIM‬ללא מכשיר) והתקנת דיבורית בלוטוס ברשת‬        ‫2.841.1.1. לקבל כרטיס‬
                                ‫פלאפון.‬
‫ניפוק כרטיס ‪ SIM‬לעובד בדרג ב' או ג' אשר מחזיק מכשיר בסיסי (ללא תוספת עלות מכיסו של‬      ‫3.61.‬
                     ‫העובד או שאינם מחשבי כף יד משולבי סלולאר):‬
‫941.1.1. במקרה זה יוכל העובד לקבל כרטיס ‪ SIM‬עליו ייצרב מספר הרט"ן שברשותו, בתמורה‬
‫להחזרת הערכה הבסיסית הכוללת את מכשיר הרט"ן, הסוללה, המטען ודיבורית‬
‫הרכב למכשיר סמסונג 043 בלבד. דיבורית בלוטוס/מכשיר קבוע לרכב אשר סופקו‬
‫לעובד בדרג ב' או שנרכשו באופן פרטי על ידי עובד בדרג ג', לא יוחזרו לחברת‬
                                     ‫פלאפון.‬
‫051.1.1. פירוק דיבורית למכשיר סמסונג 043, אשר סופקה במסגרת המכרז, תתבצע על ידי‬
                      ‫חברת פלאפון כנגד הזמנה וללא עלות.‬
‫ניפוק כרטיס ‪ SIM‬לעובד בדרג ג' אשר מחזיק במכשיר רט"ן ממשלתי מסוג מוטורולה ‪V3M‬‬         ‫4.61.‬
                 ‫שנרכש מכספו במסגרת פריסת תשלומים / תשלום אחד:‬
‫151.1.1. במקרה זה יוכל העובד לקבל כרטיס ‪ SIM‬עליו ייצרב מספר הרט"ן שברשותו, ללא‬
‫החזרת הערכה הבסיסית הכוללת את מכשיר הרט"ן, הסוללה, המטען, דיבורית‬
    ‫עמוד 14 מתוך27‬      ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬          ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬          ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬‫הבלוטוס לרכב או המכשיר הקבוע אם נרכש. מכשיר הרט"ן יושאר בידי העובד ללא‬
                                      ‫קו.‬
‫251.1.1. באם נרכש המכשיר בפריסת תשלומים, יימשכו התשלומים עד לתום ביצוע העסקה‬
              ‫במלואה או עד לפירעון יתרת התשלומים בתשלום אחד.‬
‫351.1.1. במסלול זה לא יהיה העובד זכאי לפיצוי כלשהו או ביטול תשלומים בגין העסקה‬
                        ‫המקורית לרכישת מכשיר ה- ‪.V3m‬‬
‫עובדים בדרג ב', אשר רכש המשרד בעבורם מחשבי כף יד משולב סלולאר מסוג טריאו / מוטו‬     ‫5.61.‬
‫‪ ,Q‬יהיו זכאים להחליף את המכשיר בכרטיס ‪ ,SIM‬בהתאם לסעיף זה, אך ורק אם יתקבל‬
‫אישור מסגן המנהל הכללי למינהל על כי ניתן להעבירו לעובד אחר במשרד הזכאי לכך בהתאם‬
                                 ‫לאמור בסעיף 451.1.1.‬
                                    ‫הבהרות נוספות‬   ‫6.61.‬
‫451.1.1. האמור בסעיף זה ייעשה רק לאחר קבלת אישור מאת סגן המנהל הכללי למינהל‬
‫במשרד וחתימתו על טופס ההתחייבות כמפורט בנספח יג - טופס התחיבות לקבלת‬
                             ‫כרטיס ‪ SIM‬ממשלתי.‬
‫551.1.1. כרטיס ה- ‪ SIM‬ומספר המנוי הינם בבעלות המשרד בכפוף למדיניות ניוד מספרים‬
          ‫כאמור בסעיף 3.7 לעיל. באחריות המשרד להודיע על כך לעובד.‬
‫651.1.1. בכל מקרה, אין המשרד רשאי לממן לעובדים רכישת מכשירי רט"ן, כרטיסי ‪,SIM‬‬
‫דיבוריות או אביזרים נלווים למכשירים הפרטיים, ולא ישא המשרד בתשלום כלשהו‬
‫בגין אובדן/גניבה ונזק למכשירים הפרטיים. בסמכות המשרד לאשר שיוך כרטיס ‪SIM‬‬
‫(לעובד שבחר לעשות כן) למספר הממשלתי, ואין בסמכותו לאשר כל פעולה נוספת‬
‫הגוררת חיובים נוספים, פרט לתשלום החשבון (השתתפות המשרד) כפי שהיה טרם‬
                                   ‫ההחלפה.‬
‫751.1.1. בכל המקרים המתוארים לעיל, העובד יוודא כי המכשיר שקיים ברשותו או המכשיר‬
‫שהוא עתיד לרכוש נתמך ברשת ה- ‪ UMTS‬של חברת פלאפון. ניתן לבצע בדיקה‬
‫פשוטה לבחינת התאמת המכשיר לרשת פלאפון על ידי חיוג למספר 0500105-050,‬
‫בו יידרש המנוי להקליד 8 ספרות ראשונות של מספר ‪ IMEI‬המופיע על גב המכשיר‬
                                 ‫מתחת לסוללה.‬
       ‫851.1.1. העובד יוודא כי המכשיר שברשותו פתוח לכרטיס ‪ SIM‬ברשת פלאפון.‬
     ‫951.1.1. כרטיס ‪ SIM‬יסופק ללא עלות ולא יכלול התחייבות שימוש לתקופה כלשהי.‬
   ‫עמוד 24 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬  ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬               ‫061.1.1. עובד שבחר לממש את האופציה ולקחת כרטיס ‪:SIM‬‬
            ‫1.061.1.1. יוותר על הזכות לקבל מכשיר ודיבורית לרכב.‬
‫2.061.1.1. יחתום על טופס התחייבות לקבלת כרטיס ‪ SIM‬ממשלתי כמפורט‬
        ‫בנספח יג - טופס התחיבות לקבלת כרטיס ‪ SIM‬ממשלתי.‬
‫161.1.1. עובד שרכש מכשיר באופן פרטי מספק כלשהו, ידאג באופן עצמאי להסדר אחריות‬
   ‫וביטוח. המשרד לא יהיה אחראי להיבטי תחזוקה, תפעול ותפקוד של המכשיר.‬
      ‫261.1.1. במקרה של תקלה בכרטיס ה- ‪ SIM‬חברת פלאפון תנפק כרטיס חלופי.‬
                 ‫361.1.1. כל עובד יהיה זכאי לקבל כרטיס ‪ SIM‬אחד בלבד.‬
‫461.1.1. במקרה של אובדן/גניבה של כרטיס ‪ ,SIM‬ייחסם הכרטיס שהוצהר כי אבד או נגנב,‬
‫ולא ניתן יהיה לבצע שיחות באמצעותו. בתמורה להנפקת כרטיס חדש יחויב המנוי‬
                  ‫בהשתתפות עצמית על סך 04 שקלים חדשים.‬
‫561.1.1. במקרה של אובדן/גניבה/השבתה של המכשיר הפרטי, יהיה זכאי העובד לקבל בחזרה‬
‫את מכשיר הרט"ן והדיבורית לרכב (כולל התקנה) בתמורה לתשלום של 991 שקלים‬
                 ‫חדשים או לפעול על פי האמור בסעיף 461.1.1.‬
‫661.1.1. באחריות איש הקשר להסב את תשומת ליבם של העובדים העומדים לממש את‬
                    ‫הזכות לקבל כרטיס ‪ SIM‬לפרטים הבאים:‬
‫1.661.1.1. גלישה מזדמנת הינה יקרה ביחס לחבילות הגלישה הקיימות. כמו כן,‬
‫גלישה מזדמנת אינה כלולה במכסת ההשתתפות ולא חלה עליה תקרת‬
                                ‫חיוב.‬
‫2.661.1.1. סנכרון המכשיר הפרטי למערכות המידע במשרד הינו בכפוף לנוהלי‬
               ‫הבטחת המידע ולאישור המנמ"ר במשרד.‬
‫3.661.1.1. הסכם ההתקשרות עם חברת פלאפון עתיד להסתיים בינואר 1102 על‬
                     ‫כל המשמעויות הנובעות מכך.‬
          ‫4.661.1.1. להביא לידיעת העובדים את כל האמור בהודעה זו.‬
              ‫תהליך ניפוק כרטיס ‪ SIM‬לעובד בדרג ב' או ג' שהוכרה זכאותו‬   ‫7.61.‬
‫761.1.1. עובד אשר החליט לוותר על זכאותו לקבלת מכשיר ודיבורית הכלולים בחבילה‬
                             ‫הבסיסית יפעל כדלקמן:‬
‫1.761.1.1. לצורך קבלת מספר מנוי יחתום העובד אצל איש הקשר על טופס‬
‫התחייבות לקבלת כרטיס ‪ SIM‬ממשלתי כמפורט בנספח יג וטופס לחיוב‬
   ‫עמוד 34 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬  ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬‫חשבון באמצעות כרטיס אשראי / הוראת קבע בבנק, כמפורט בנספח ב1 –‬
‫טופס הרשאה לחברת פלאפון לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי,‬
‫ובנספח ב2 – טופס התחייבות לחברת פלאפון באמצעות הוראת קבע‬
                                ‫בבנק.‬
‫2.761.1.1. איש הקשר יצייד את העובד במספר הזמנה לצורך הנפקת כרטיס ‪SIM‬‬
                   ‫במרכז השירות של חברת פלאפון.‬
‫3.761.1.1. עובד בדרג ב' יצויד במספר הזמנה להתקנת דיבורית בלוטוס ללא עלות.‬
        ‫תהליך השדרוג לכרטיס ‪ SIM‬על ידי העובד המחזיק במכשיר רט"ן ממשלתי‬      ‫8.61.‬
        ‫861.1.1. עובד שהחליט לממש את זכאותו לקבלת כרטיס ‪ SIM‬יפעל כדלקמן:‬
‫‪SIM‬‬  ‫1.861.1.1. ימלא ויחתום אצל איש הקשר על טופס התחייבות לקבלת‬
‫‪SIM‬‬  ‫ממשלתי כמפורט בנספח יג - טופס התחיבות לקבלת כרטיס‬
                               ‫ממשלתי.‬
‫2.861.1.1. אם שדרוג לכרטיס ‪ SIM‬אושר לעובד על ידי סגן המנהל הכללי למינהל,‬
‫יפנה העובד למרכז שירות של חברת פלאפון כשהוא מצויד בטופס‬
               ‫התחייבות חתום, ויעבירו לנציג/ת השירות.‬
‫3.861.1.1. עובד אשר רכש מכשיר 3‪ V‬מכספו אינו נדרש להחזיר את המכשיר‬
                              ‫והדיבורית.‬
‫4.861.1.1. עובד אשר קיבל מהמשרד מכשיר בסיסי ללא עלות יחזיר במעמד‬
              ‫השדרוג את מכשיר הרט"ן, הסוללה והמטען.‬
‫5.861.1.1. במעמד השדרוג במרכז השירות, יקבל העובד שובר לפירוק דיבורית‬
       ‫סמסונג 043 בלבד ללא עלות (דיבורית בלוטוס לא תפורק).‬
‫6.861.1.1. העובד מחויב לגשת למתקין מורשה של חברת פלאפון ולפרק את‬
‫הדיבורית תוך 06 ימים, שאם לא כן יחויב בעלות הדיבורית על סך 89.654‬
‫שקלים חדשים. הודעה בדבר מימוש סעיף זה תימסר על ידי נציג השירות‬
                             ‫בעת ההחלפה.‬
          ‫מימוש כל האמור בסעיף 61 יתאפשר החל מתאריך 1 לדצמבר 9002.‬        ‫9.61.‬

                                           ‫איש הקשר‬   ‫71.‬
‫איש הקשר והאחראי למימוש מכרז זה מטעם מטה החשבה הכללי הוא מר איתי חוטר.‬          ‫1.71.‬
    ‫עמוד 44 מתוך27‬      ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬            ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬          ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬       ‫פקס: 8635965-20, טל. 9243666-20, דואר אלקטרוני: ‪.itayh@mof.gov.il‬‬
    ‫לקבלת ייעוץ או הסברים נוספים יש לפנות למשרדו בפקס או בדואר אלקטרוני בלבד.‬      ‫2.71.‬
                    ‫פניות לאיש הקשר יעשו על ידי נציג המשרד בלבד.‬    ‫3.71.‬

                                   ‫דיווח למינהל רכש הממשלתי‬   ‫81.‬
‫באחריות חשבי המשרדים לדווח למינהל הרכש הממשלתי אחת לחצי שנה, ב- 01למאי וב- 01‬       ‫1.81.‬
‫לנובמבר בכל שנה קלנדארית (פורמט דיווח ראה בנספח ה – טופס דיווח חציוני על כמויות‬
‫מכשירים במשרדי הממשלה). הדיווח נועד על מנת לבחון ביצוע ויסות מכשירי רט"ן בין משרדי‬
                  ‫הממשלה. הדיווח יכלול, בין היתר, את הנתונים הבאים:‬
                      ‫961.1.1. סוגי וכמויות מכשירי הרט"ן בכל משרד.‬
                   ‫071.1.1. סוגי וכמויות מכשירי רט"ן שהצטברו במאגר.‬

                                             ‫נספחים‬  ‫91.‬
                 ‫1.91. נספח א – טופס התחיבות לקבלת מכשיר רט"ן ממשלתי.‬
      ‫2.91. נספח ב1 – טופס הרשאה לחברת פלאפון לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי.‬
         ‫3.91. נספח ב2 – טופס התחייבות לחברת פלאפון באמצעות הוראת קבע בבנק.‬
                    ‫4.91. נספח ג – רשימת תחנות שירות בחלוקה לפי מיקום.‬
                                 ‫5.91. נספח ד – מנהלי לקוח.‬
            ‫6.91. נספח ה – טופס דיווח חציוני על כמויות מכשרים במשרדי הממשלה.‬
                                ‫7.91. נספח ו – מחירון אביזרים.‬
            ‫8.91. נספח ז – סיווג השירותים שיחויבו מתוך ומחוץ למכסת ההשתתפות.‬
                     ‫9.91. נספח ח – טופס הרשאה לצפייה בפירוטי שיחות.‬
                         ‫01.91. נספח ט1 – טופס הזמנת אביזרים נלווים.‬
                        ‫11.91. נספח ט2 – טופס הזמנת מכשירים חדשים.‬
            ‫21.91. נספח י – אופן החיוג באמצעות שירות חו"ל חיסכון (‪. )CALL BACK‬‬
                         ‫31.91. נספח יא – שירות אפליקציית חו"ל חסכון.‬
              ‫41.91. נספח יב – דוגמא למכתב שנשלח מפלאפון למנוי בגין יתרת חוב.‬
                 ‫51.91. נספח יג - טופס התחיבות לקבלת כרטיס ‪ SIM‬ממשלתי.‬
                        ‫61.91. נספח יד – טבלת שינויים שבוצעו בהודעה.‬
    ‫עמוד 54 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬  ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫נספח א – [טופס התחיבות לקבלת מכשיר רט"ן ממשלתי]‬
                                       ‫אישור העובד‬   ‫א.‬
‫1. הריני מאשר שקיבלתי לרשותי מהמשרד מכשיר רדיו-טלפון נייד (רט"ן) ואביזרים נלווים לשימוש‬
                                ‫במסגרת עבודתי במשרד.‬

‫2. ידוע לי ומוסכם עלי כי הרט"ן איננו מהווה הטבה לשכרי, או תגמול כלשהו עבור עבודתי ותרומתי‬
                                        ‫למשרד.‬
         ‫מכשיר זה נועד אך ורק כדי לאפשר לי למלא את תפקידי הנוכחי בצורה יעילה.‬
‫3. ידוע לי ומוסכם עלי, כי בסיום תפקידי הנוכחי עלי להחזיר את המכשיר למשרד, לרבות האביזרים‬
       ‫הנלווים לרט"ן, אלא אם כן יאושר לי המשך השימוש בו בתפקיד אחר שאקבל עלי.‬
‫4. ידוע לי, כי המכשיר ניתן לי במגבלות הוראת תכ"ם, "זקיפת הטבה בגין השימוש ברדיו טלפון נייד‬
‫שהועמד לרשות העובד", מס' 6.5.31 ואני מסכים לעמוד בכל המגבלות האלה, לרבות תשלום‬
‫עבור שיחות מעבר למכסה שהמשרד אישר לי ובדיקת כל החשבונות המפורטים שיוגשו לי,‬
                             ‫בדיקתם ואישורם על פי הצורך.‬

‫5. ידוע לי מהי דרגת ההשתתפות שאושרה לי על ידי המשרד, וכי אחויב ישירות על ידי חברת פלאפון‬
                               ‫בגין השימוש מעבר למכסה.‬
‫6. אני מאשר לחברת פלאפון להעביר פירוט שיחות לגבי כל השיחות שאבצע ממכשיר הרט"ן‬
‫שקיבלתי, ללא ציון פרטי המשתמש (שמי ומספר הפלאפון שלי), לצורכי ניתוח סטטיסטי ובדיקה‬
                               ‫מדגמית של תעריפים בלבד.‬
                                      ‫בכבוד רב,‬

                  ‫ת.ז.:‬    ‫שם העובד:__________________‬

     ‫חתימה:__________________‬         ‫תאריך:___________________‬

     ‫המשרד: _________________‬         ‫מס' רט"ן חדש:_____________‬


                                 ‫* העתק זה יישאר בידי המשרד‬
                       ‫שם המאשר: ליאור אגאי‬    ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬
      ‫עמוד 64 מתוך27‬
               ‫תפקיד המאשר: מנהל מינהל הרכש הממשלתי‬   ‫בתוקף עד ליום: 1102.10.13‬
     ‫נספח ב 1 – [טופס הרשאה לחברת פלאפון לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי]‬
  ‫1. הריני מאשר שקיבלתי לרשותי מהמשרד מכשיר רדיו-טלפון נייד (רט"ן) ואביזרים נלווים / כרטיס ‪SIM‬‬
                                     ‫לשימוש במסגרת עבודתי במשרד.‬
  ‫2. ידוע לי מהי דרגת ההשתתפות שאושרה לי על-ידי המשרד, וכי אחויב ישירות על ידי חברת פלאפון בגין‬
                                           ‫השימוש מעבר למכסה.‬
  ‫3. הריני מאשר בזאת לחברת פלאפון תקשורת בע"מ לחייב את חשבוני בכל סכום מעבר למכסה שאושרה‬
                                        ‫לי באמצעות כרטיס אשראי :‬
                                 ‫פרטי מספר כרטיס האשראי‬
                       ‫בנק:‬
                       ‫סניף:‬
                   ‫מס' חשבון:‬              ‫תוקף הכרטיס:‬
                                     ‫פרטי המשתמש (ימולא על ידי העובד):‬
         ‫ת.ז. כולל ס.ב.:‬               ‫שם פרטי:‬                ‫שם משפחה:‬
         ‫טלפון בעבודה:‬      ‫טלפון בבית:‬      ‫מיקוד:‬  ‫כתובת למשלוח דואר (החיוב החודשי):‬


                        ‫נתונים ארגוניים: ימולא על ידי איש הקשר/מנהל משאבים חומריים:‬
                              ‫מספר לקוח:‬           ‫שם המשרד/לקוח:‬
    ‫עם ‪vpn‬‬  ‫מסלול: ללא ‪/ vpn‬‬      ‫מכשיר מדגם: _____ / ‪SIM‬‬               ‫מספר טלפון רט"ן:‬
  ‫מפעיל בינ"ל – 410 בזק בינלאומי‬            ‫תיאור משרה‬          ‫מתח דרגות‬       ‫דרגה‬
                                            ‫בלתי מוגבלת‬‫דרגת‬
   ‫82‬    ‫54‬     ‫05‬    ‫57‬    ‫521‬    ‫581‬   ‫052‬   ‫053‬        ‫השתתפות‬
                                        ‫(000,01)‬
                                                ‫בש"ח :‬
                                          ‫נא לסמן ‪ X‬במסגרת‬
 ‫הריני מאשר קבלת מידע שיווקי, הכולל הטבות, הנחות, הצעות ופרסומות שיווקיות / מסחריות מפלאפון ו/או‬
                            ‫מספקיה, מעת לעת באמצעות מכשיר הפלאפון‬
‫הריני מאשר קבלת חשבונית חודשית באמצעות כתובת הדוא"ל הבאה_________________@_______‬
     ‫מכשיר קבוע לרכב – מספר רכב __________‬     ‫דיבורית לרכב – מספר רכב ____________‬
         ‫האביזרים שיסופקו: מכשיר רט"ן,סוללה סטנדרטית,מטען,תופסן לחגורה,ספר הפעלה בעברית.‬


       ‫חתימה וחותמת‬           ‫תאריך‬          ‫חתימת העובד‬          ‫תאריך‬
       ‫מורשה חתימה‬


     ‫חתימה וחותמת חשב‬          ‫תאריך‬        ‫חתימת מנהל מחלקת‬         ‫תאריך‬
        ‫משרד‬                          ‫משכורות‬                            ‫שם המאשר: ליאור אגאי‬      ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬
         ‫עמוד 74 מתוך27‬
                   ‫תפקיד המאשר: מנהל מינהל הרכש הממשלתי‬      ‫בתוקף עד ליום: 1102.10.13‬
                      ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
  ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬               ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


          ‫מהדורה: 50‬           ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬          ‫נספח ב 2 – [טופס התחייבות לחברת פלאפון באמצעות הוראת קבע בבנק]‬
 ‫1. הריני מאשר שקיבלתי לרשותי מהמשרד מכשיר רדיו-טלפון נייד (רט"ן) / כרטיס ‪ SIM‬ואביזרים נלווים‬
                                      ‫לשימוש במסגרת עבודתי במשרד.‬
 ‫2. ידוע לי מהי דרגת ההשתתפות שאושרה לי על ידי המשרד, וכי אחויב ישירות על-ידי חברת פלאפון בגין‬
                                            ‫השימוש מעבר למכסה.‬
 ‫3. הריני מאשר בזאת לחברת פלאפון תקשורת בע"מ לחייב את חשבוני בכל סכום מעבר למכסה שאושרה‬
                                       ‫לי באמצעות טופס הוראת קבע.‬
  ‫4. טופס הוראת קבע ניתן לקבל מאיש הקשר ארגון יש למלאו להחזירו לאיש הקשר חתום על ידי הבנק.‬
                                       ‫פרטי המשתמש(ימולא על ידי העובד):‬
         ‫ת.ז. כולל ס.ב.:‬                ‫שם פרטי:‬               ‫שם משפחה:‬
         ‫טלפון בעבודה:‬      ‫טלפון בבית:‬       ‫מיקוד:‬   ‫כתובת למשלוח דואר (החיוב החודשי):‬


                        ‫נתונים ארגוניים: ימולא על ידי איש הקשר/מנהל משאבים חומריים:‬
                              ‫מספר לקוח:‬           ‫שם המשרד/לקוח:‬
    ‫עם ‪vpn‬‬  ‫מסלול: ללא ‪/ vpn‬‬      ‫דגם המכשיר: _____/ ‪SIM‬‬                ‫מספר טלפון רט"ן:‬
  ‫מפעיל בינ"ל – 410 בזק בינלאומי‬             ‫תיאור משרה‬         ‫מתח דרגות‬        ‫דרגה‬

    ‫82‬     ‫54‬    ‫05‬    ‫57‬    ‫521‬    ‫581‬    ‫052‬    ‫053‬    ‫בלתי מוגבלת‬    ‫דרגת‬
                                                   ‫השתתפות‬
                                             ‫(000,01)‬
                                                     ‫בש"ח :‬
                                               ‫נא לסמן ‪ X‬במסגרת‬
‫הריני מאשר קבלת מידע שיווקי, הכולל הטבות, הנחות, הצעות ופרסומות שיווקיות / מסחריות מפלאפון ו/או‬
                               ‫מספקיה, מעת לעת באמצעות מכשיר הפלאפון‬
‫הריני מאשר קבלת חשבונית חודשית באמצעות כתובת הדוא"ל הבאה_________________@_______‬
    ‫מכשיר קבוע לרכב – מספר רכב __________‬          ‫דיבורית לרכב – מספר רכב ____________‬
          ‫האביזרים שיסופקו: מכשיר רט"ן,סוללה סטנדרטית,מטען,תופסן לחגורה,ספר הפעלה בעברית‬


       ‫חתימה וחותמת‬           ‫תאריך‬           ‫חתימת העובד‬          ‫תאריך‬
       ‫מורשה חתימה‬


     ‫חתימה וחותמת חשב‬          ‫תאריך‬         ‫חתימת מנהל מחלקת‬         ‫תאריך‬
        ‫משרד‬                           ‫משכורות‬
     ‫עמוד 84 מתוך27‬         ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬    ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                   ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬               ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


       ‫מהדורה: 50‬            ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬          ‫מספר הוראה: 0.9.7‬
                     ‫נספח ג – [רשימת תחנות שירות בחלוקה לפי מיקום]‬
  ‫הרשימה תתעדכן מעת לעת ברשימה מעודכנת ניתן לצפות באתר פלאפון‪. www.pelephone.co.il‬‬
    ‫הערות‬        ‫שעות פעילות‬                   ‫כתובת‬          ‫ישוב‬
              ‫א'-ה': 00:81-00:9‬           ‫מרכז מסחרי אלהרם,‬
              ‫שישי: 00:31-03:8‬                ‫כביש ראשי‬      ‫אום אל פאחם‬
              ‫א'-ה': 03:71-00:9‬             ‫חטיבת גולני 83,‬
              ‫שישי: 03:31-03:8‬            ‫אזור התעשייה אילת‬          ‫אילת‬
              ‫א'-ה': 00:81-00:9‬         ‫האורגים 6 א.ת הקלה,‬
              ‫שישי: 03:31-03:8‬         ‫טופ סנטר - יציאה צפונית‬         ‫אשדוד‬
             ‫א'-ה': 00:81-00:9‬       ‫קוסמוס (לשעבר פאואר סנטר),‬
             ‫שישי: 03:31-03:8‬        ‫שער אשקלון, צומת כפר סילבר‬         ‫אשקלון‬
             ‫א'-ה': 00:81-00:9‬          ‫חיל ההנדסה מתחם 7‪,B‬‬
             ‫שישי: 03:31-03:8‬                 ‫מרכז ‪BIG‬‬        ‫באר שבע‬
‫בתחנה לא קיימת‬     ‫א'-ה': 00:12-00:01‬
 ‫מעבדת שירות‬      ‫שישי: 00:21-00:9‬               ‫רבי עקיבא 08‬        ‫בני ברק‬
‫בתחנה לא קיימת‬     ‫א'-ה': 00:91-00:01‬    ‫קניון ארנה - קומת קרקע, השונית 2,‬
 ‫מעבדת שירות‬      ‫שישי: 03:31-00:9‬              ‫מרינה הרצליה‬          ‫הרצליה‬
             ‫א'-ה': 03:81-00:9‬            ‫ארבע האגודות 1,‬
             ‫שישי: 03:31-03:8‬       ‫מתחם אימפריה מול המשטרה‬            ‫חדרה‬
              ‫א'-ה': 03:81-00:9‬    ‫רחוב החרושת 05, חוצות המפרץ‬            ‫חיפה‬
              ‫שישי: 03:31-03:8‬            ‫(מול אוטו דיפו)‬      ‫(חוצות המפרץ)‬
              ‫א'-ה': 00:81-00:9‬          ‫דרך משה פלימן 4,‬           ‫חיפה‬
              ‫שישי: 03:31-03:8‬           ‫קניון חיפה קומה 1‬    ‫(מרכז הקונגרסים)‬
              ‫א'-ה': 03:81-00:9‬     ‫יהודה הלוי, אזור תעשייה תחתון‬
              ‫שישי: 03:31-03:8‬             ‫(ליד גן הלוטוס)‬         ‫טבריה‬
              ‫א'-ה': 03:81-00:9‬                            ‫ירושלים‬
              ‫שישי: 03:31-03:8‬              ‫בית הדפוס 21‬      ‫(גבעת שאול)‬
            ‫א'-ה': 03:81-00:9‬                              ‫ירושלים‬
            ‫שישי: 03:31-03:8‬              ‫הפרסה 3, רב מכר‬         ‫(תלפיות)‬
            ‫א'-ה': 03:12-03:9‬
‫בתחנה לא קיימת‬     ‫שישי: 54:41-00:9‬        ‫קניון ערים ויצמן, פינת כצנלסון‬
 ‫מעבדת שירות‬     ‫מוצ"ש: 00:22-00:02‬                ‫(קומת קרקע)‬        ‫כפר סבא‬
‫בתחנה לא קיימת‬     ‫א'-ה': 00:81-00:9‬
 ‫מעבדת שירות‬      ‫שישי: 03:31-03:8‬             ‫אבא הילל סילבר 92‬           ‫לוד‬
‫בתחנה לא קיימת‬     ‫א'-ה': 00:81-00:9‬            ‫אזור התעשייה שילת,‬
 ‫מעבדת שירות‬      ‫שישי: 03:31-03:8‬              ‫מול משתלת וונדי‬         ‫מודיעין‬
            ‫א'-ה': 03:81-00:9‬    ‫קומה‬    ‫החטיבות, קניון לב העיר,‬
            ‫שישי: 03:31-00:9‬                      ‫2‬      ‫נצרת עילית‬
   ‫עמוד 94 מתוך27‬        ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬     ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬              ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


       ‫מהדורה: 50‬            ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬    ‫הערות‬        ‫שעות פעילות‬                   ‫כתובת‬           ‫ישוב‬
              ‫א'-ה': 03:81-00:9‬   ‫חרוצים בנין 5, פארק שיאים 0002,‬
              ‫שישי: 03:31-03:8‬       ‫א.ת חדש, יד חרוצים בנין ‪C‬‬          ‫נתניה‬
              ‫א'-ה': 03:81-00:9‬            ‫שלום הגליל 1,‬
              ‫שישי: 03:31-03:8‬         ‫(ליד מרכז מסחרי מגה)‬           ‫עכו‬
              ‫א'-ה': 00:91-00:9‬
              ‫שישי: 03:31-00:9‬          ‫קניון העמקים, קומה ג'‬         ‫עפולה‬
              ‫א'-ה': 03:81-00:9‬
              ‫שישי: 03:31-03:8‬    ‫בן ציון גליס 9, מתחם סגולה 0002‬       ‫פתח תקווה‬
              ‫א'-ה': 03:81-00:9‬
              ‫שישי: 03:31-03:8‬        ‫בן גוריון 31, מגדלי קונקורד‬        ‫רמת גן‬
              ‫א'-ה': 00:81-00:9‬              ‫קניון 8 באמצע‬
              ‫שישי: 03:31-03:8‬        ‫טשרניחובסקי 4- מול מד"א‬       ‫קריית שמונה‬
              ‫א'-ה': 00:81-00:9‬           ‫טוליפמן 7, א.ת ישן,‬
              ‫שישי: 03:31-03:8‬         ‫בנין פאואר סנטר 0002‬    ‫ראשון לציון (מזרח)‬
              ‫א'-ה': 00:91-00:9‬         ‫משה לוי 61, בית קנדי,‬
              ‫שישי: 03:31-03:8‬            ‫סמוך לקניון הזהב‬   ‫ראשון לציון (מערב)‬
              ‫א'-ה': 03:81-00:9‬
              ‫שישי: 03:31-03:8‬     ‫דרך הים 1, מתחם אמריקן סיטי‬          ‫רחובות‬
              ‫א'-ה': 03:81-00:9‬
              ‫שישי: 03:31-03:8‬      ‫המלאכה 2, קניון רננים קומה 2‬          ‫רעננה‬
              ‫א'-ה': 03:81-00:9‬
              ‫שישי: 03:31-03:8‬               ‫יגאל אלון 67‬  ‫תל אביב (יגאל אלון)‬
   ‫עמוד 05 מתוך27‬        ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬     ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬          ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


       ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬       ‫מספר הוראה: 0.9.7‬
                                    ‫נספח ד – [מנהלי לקוח]‬
       ‫גב' לוזית שיטרית, טלפון: 6537275-30, נייד: 4673135-050‬         ‫מנהל לקוח ‪I‬‬
‫האגודה לתרבות הדיור-משרד הבינוי והשיכון, הטלוויזיה החינוכית הישראלית,‬           ‫משרדי‬
‫הכנסת, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המדפיס הממשלתי, המוסד לביטוח‬            ‫מנהל לקוח ‪I‬‬
‫לאומי, המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער, המנהל האזרחי איו"ש ואזח"ע,‬
‫המרכז למיפוי לישראל, המשרד לאיכות הסביבה, הנהלת בתי הדין הרבנים,‬
‫הנהלת בתי המשפט, הרבנות הראשית לישראל, הרשות להגבלים עסקיים,‬
‫לשכת נשיא המדינה, מנהל המחקר החקלאי - מכון וולקני, מנהל מקרקעי‬
‫ישראל, מנהלת תאום וקישור - משרד האוצר, מרכז החינוך העצמאי, משרד‬
‫האוצר, רשות המיסים בישראל, משרד הבינוי והשיכון,משרד החוץ, משרד‬
‫החינוך, משרד החקלאות, משרד המדע, משרד המשפטים, משרד העלייה‬
‫והקליטה, משרד הפנים, משרד הרווחה, משרד התחבורה, משרד התיירות,‬
‫משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, משרד התקשורת, משרד התשתיות‬
‫הלאומיות, משרד מבקר המדינה, קרן היסוד, נציבות המים, לפ"מ, שירות‬
    ‫התעסוקה, שירות המטאורולוגי,מנהל האוכלוסין,מערכות הוצאה לפועל‬
         ‫מר יגאל פרלמן, טלפון: 5458275-30, נייד:4011335-050‬         ‫מנהל לקוח ‪II‬‬
‫משרד ראש הממשלה, משרד לביטחון פנים, שירות בתי הסוהר, משרד ראש‬               ‫משרדי‬
‫הממשלה נתיב, ועדה לאנרגיה אטומית, קמ"ג נחל שורק, משרד הביטחון,‬            ‫מנהל לקוח‪II‬‬
‫משהב"ט 9917, מכון למחקר ביולוגי, הלשכה. משרד הבריאות, בתי חולים‬
                   ‫ממשלתיים, לשכות הבריאות המחוזיות.‬
   ‫עמוד 15 מתוך27‬      ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬  ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

               ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                       ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
       ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


              ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬
                    ‫נספח ה – [טופס דיווח חציוני על כמויות מכשיר רט"ן במשרדים]‬
                         ‫משרד______________‬              ‫תאריך________‬
                                           ‫אל: מנהל הרכש הממשלתי‬                  ‫הנדון: דוח סה"כ כמות מכשירי רט"ן במשרדים‬

‫מכשיר‬   ‫כרטיס‬  ‫נוקיה‬  ‫סמסונג‬   ‫מחשב כף יד‬     ‫סמסונג‬    ‫מוטורולה‬  ‫סמסונג‬  ‫סוג מכשיר‬           ‫#‬
 ‫קבוע‬   ‫‪SIM‬‬  ‫17‪/E‬‬   ‫077‬     ‫מוטו ‪Q‬‬      ‫-‪R‬‬      ‫3‪V‬‬     ‫043‬
                                                         ‫משרד‬
 ‫לרכב‬  ‫‪ONLY‬‬   ‫66‪E‬‬       ‫טריאו 557/007‬   ‫015/005‬

                                                    ‫מספר‬      ‫1‬
                                                  ‫מכשירים/כרטיסי‬
                                                   ‫‪ SIM‬פעילים‬

                                                ‫רזרבה טכנית‬
                                                        ‫מכשירי‬  ‫2‬
                                                         ‫מאגר‬
                                              ‫להוספת מנויים‬
                                                  ‫חדשים‬
                                                 ‫מכשירים‬
                                              ‫לשימוש בחו"ל‬
                                                 ‫מכשירים‬
                                                ‫שהצטברו‬
                                             ‫במאגר מעובדים‬
                                               ‫שפרשו/עזבו‬
                                                  ‫מודמים‬
                                                 ‫סלולאריים‬


                                                    ‫פרטים:‬


           ‫חתימה‬              ‫תפקיד‬               ‫שם‬
         ‫עמוד 25 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                      ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬          ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


       ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬                                  ‫נספח ו – [מחירון אביזרים]‬
  ‫תעריף‬
‫חשכל לאחר‬   ‫מחיר‬
 ‫%03 לפני‬   ‫לפני‬
  ‫מע"מ‬    ‫מע"מ‬         ‫דגם מחיר ללא מע"מ ב - שקלים חדשים‬           ‫מכשיר‬
   ‫21.81‬  ‫98.52‬                     ‫אוזניה 005‪Samsung R‬‬     ‫005‪R‬‬
   ‫96.92‬  ‫24.24‬        ‫כרטיס זיכרון 821‪ MB SD‬ל - 015‪Samsung R500 / R‬‬     ‫005‪R‬‬
   ‫85.71‬  ‫11.52‬  ‫מתאם ‪ USB‬לכרטיס זיכרון 009‪Samsung R510 / R500 / U550 / U‬‬     ‫005‪R‬‬
   ‫46.32‬  ‫77.33‬           ‫כבל נתונים ‪ USB‬ל - 009‪Samsung R500 / U‬‬     ‫005‪R‬‬
   ‫96.92‬  ‫24.24‬        ‫כרטיס זיכרון 821‪ MB SD‬ל - 015‪Samsung R500 / R‬‬     ‫005‪R‬‬
              ‫ערכת כרטיס זכרון ‪ Sandisk 1G‬ל - / ‪Motorola K1-L7-V9-V3M‬‬    ‫005‪R‬‬
   ‫67.53‬   ‫80.15‬     ‫‪R500-R510 / LG 8350-8600-8700 / Telit V270 Samsung‬‬
   ‫90.51‬   ‫65.12‬            ‫כבל נתונים תואם ‪ USB‬ל - 005‪Samsung R‬‬     ‫005‪R‬‬
   ‫85.71‬   ‫11.52‬        ‫מטען שקע מצת תואם 007‪Samsung R500 / U900 / U‬‬      ‫005‪R‬‬
   ‫90.51‬   ‫65.12‬          ‫מטען ישיר תואם 007‪Samsung R500 / U900 / U‬‬     ‫005‪R‬‬
            ‫מתאם לאנטנה / 015‪Sam 540-620-640 -740-930-A900 -R500-R‬‬
   ‫73.63‬   ‫59.15‬              ‫‪V270 / LG 8000-8600-5X60-X9 Telit‬‬     ‫005‪R‬‬
   ‫03.09‬    ‫921‬            ‫מטען ישיר 007‪Samsung R500 / U900 / U‬‬     ‫005‪R‬‬
   ‫03.09‬    ‫921‬          ‫מטען שקע מצת 007‪Samsung R500 / U900 / U‬‬      ‫005‪R‬‬
             ‫נרתיק שחור ‪8000- Telit X60 / SK 6000-6100-7200-7400 / LG‬‬    ‫005‪R‬‬
             ‫0078-0068-0038 / / 009‪SAM 770-A900-R510-R500-U550-U‬‬
   ‫85.71‬   ‫11.52‬                 ‫‪C343-K1-W355-V9-W362 MOT‬‬
   ‫46.32‬   ‫77.33‬                          ‫נרתיק גומי שחור‬  ‫005‪R‬‬
   ‫36.32‬   ‫67.33‬                       ‫נרתיק אוניברסלי שחור‬   ‫005‪R‬‬
   ‫46.32‬   ‫77.33‬                         ‫נרתיק שוכב שחור‬   ‫005‪R‬‬
  ‫06.021‬  ‫92.271‬                   ‫סוללה 015‪Samsung R500 / R‬‬    ‫005‪R‬‬
   ‫60.21‬   ‫32.71‬                 ‫מכסה סוללה לבן 005‪Samsung R‬‬     ‫005‪R‬‬
   ‫60.21‬   ‫32.71‬                 ‫מכסה סוללה אדום 005‪Samsung R‬‬     ‫005‪R‬‬
   ‫60.21‬   ‫32.71‬                 ‫מכסה סוללה כחול 005‪Samsung R‬‬     ‫005‪R‬‬
   ‫60.21‬   ‫32.71‬                     ‫פנל אדום 005‪Samsung R‬‬    ‫005‪R‬‬
   ‫60.21‬   ‫32.71‬                     ‫פנל כחול 005‪Samsung R‬‬    ‫005‪R‬‬
   ‫60.21‬   ‫32.71‬                      ‫פנל לבן 005‪Samsung R‬‬    ‫005‪R‬‬
             ‫ע.אוזנית 007 ‪ Bluetooth Scala‬ל - ‪/ Motorola L7-K-V9-Z6-V3C‬‬   ‫005‪R‬‬
  ‫58.441‬  ‫39.602‬        ‫‪Samsung R500-R510-U900 / LG 8600 / Treo 755p‬‬
            ‫ע.אוזנית 573‪ Bluetooth H‬ל - ‪Mot K1-V3C-Z6-L7-V3M-V9 / Sam‬‬     ‫005‪R‬‬
  ‫97.831‬  ‫72.891‬          ‫072‪R500-770-U550-U900 / LG 8350-8700 / V‬‬
             ‫ע.דיבורית ניידת לרכב 503‪ Bluetooth T‬ל - -518 ‪K1-L7-V3C-Q-E‬‬   ‫005‪R‬‬
  ‫12.181‬  ‫78.852‬               ‫‪R500 / Treo 700wx / LG 8600 / V3M‬‬
              ‫ע.אוזנית 005‪ Bluetooth H‬אפורה / 518 ‪MOT L7-K1-V3C-Q-E‬‬     ‫005‪R‬‬
  ‫33.391‬  ‫91.672‬                    ‫077 ‪LG 8000-8600 / SAM‬‬
   ‫28.14‬   ‫47.95‬                         ‫זרוע משופר לרכב‬   ‫‪V3M‬‬
   ‫85.71‬   ‫11.52‬     ‫מטען שקע מצת תואם 6‪V3C / L7 / K1 / Q / W355 / V3M / Z‬‬    ‫‪V3M‬‬
   ‫עמוד 35 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬  ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

               ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


       ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬  ‫תעריף‬
‫חשכל לאחר‬   ‫מחיר‬
 ‫%03 לפני‬   ‫לפני‬
  ‫מע"מ‬    ‫מע"מ‬         ‫דגם מחיר ללא מע"מ ב - שקלים חדשים‬           ‫מכשיר‬
   ‫96.92‬  ‫24.24‬                   ‫מטען לאוזנית 005‪Bluetooth H‬‬    ‫‪V3M‬‬
   ‫21.81‬  ‫98.52‬       ‫אוזניה סטריאופנית אפורה מוט' 6‪V3C / K1 / L7 / V3M / Z‬‬   ‫‪V3M‬‬
   ‫85.71‬  ‫11.52‬                       ‫ערכת ‪Motorola Data‬‬    ‫‪V3M‬‬
   ‫60.21‬  ‫32.71‬              ‫תקליטור ‪MOTOROLA PHONE TOOLS‬‬         ‫‪V3M‬‬
   ‫85.71‬  ‫11.52‬           ‫כבל נתונים ‪ USB‬מוט' 6‪V3C / Q / K1 / V3M / Z‬‬    ‫‪V3M‬‬
   ‫81.87‬  ‫96.111‬       ‫ע.מטען נייד 097‪ P‬ל - 9‪Motorola V3C-V3M-K1-L7-Z6-V‬‬     ‫‪V3M‬‬
   ‫12.72‬  ‫78.83‬   ‫מטען שקע מצת לד כחול 6‪Motorola W362 / V3C / V3M / K1 / Z‬‬     ‫‪V3M‬‬
            ‫מטען שקע מצת / ‪Motorola V3i GSM / V3C / Q / L7 / K1 / W335K‬‬     ‫‪V3M‬‬
   ‫86.92‬   ‫4.24‬                         ‫‪Z6 / W362 / V3M‬‬
            ‫מטען ישיר 6‪Motorola V3i GSM / V3C / L7 / K1 / W355 / V3M / Z‬‬    ‫‪V3M‬‬
   ‫85.71‬   ‫11.52‬                              ‫/ 263‪W‬‬
   ‫36.32‬   ‫67.33‬                    ‫נרתיק שחור פרימיום קצר עבה‬   ‫‪V3M‬‬
            ‫נרתיק עור / 0078-045-0538-0068-0008-065 ‪SK7200-7400 / LG‬‬      ‫‪V3M‬‬
   ‫96.92‬   ‫24.24‬       ‫‪A900-U550-U900 / MOT K1-V9-V3C-V3M-770 SAM‬‬
   ‫46.32‬   ‫77.33‬                          ‫נרתיק גומי שחור‬  ‫‪V3M‬‬
   ‫00.6‬   ‫75.8‬                 ‫תפס חגורה ‪SHARK / V3C / V3M‬‬     ‫‪V3M‬‬
   ‫66.32‬   ‫8.33‬                 ‫נרתיק שחור ‪Motorola V3C / V3M‬‬    ‫‪V3M‬‬
   ‫66.32‬   ‫8.33‬                  ‫נרתיק ורוד מוט' ‪V3C / K1 / V3M‬‬   ‫‪V3M‬‬
  ‫19.051‬  ‫85.512‬                    ‫סוללה ‪Motorola V3C / V3M‬‬    ‫‪V3M‬‬
   ‫00.06‬   ‫17.58‬                 ‫סוללה תואם ‪Motorola V3C / V3M‬‬    ‫‪V3M‬‬
   ‫60.21‬   ‫32.71‬               ‫מכסה סוללה אפור מוט' ‪V3C / V3 GSM‬‬    ‫‪V3M‬‬
   ‫60.21‬   ‫32.71‬               ‫מכסה סוללה ורוד ‪Motorola V3M / V3C‬‬    ‫‪V3M‬‬
              ‫ע.אוזנית 005‪ Bluetooth H‬אפורה / 518 ‪MOT L7-K1-V3C-Q-E‬‬      ‫‪V3M‬‬
  ‫33.391‬  ‫91.672‬                    ‫077 ‪LG 8000-8600 / SAM‬‬
  ‫25.112‬  ‫71.203‬               ‫ע.אוזנית בלוטוס 2‪ BLUETREK X‬ספורט‬     ‫‪V3M‬‬
  ‫06.021‬  ‫92.271‬         ‫ע.אוזנית 053‪ Bluetooth H‬ל - 3‪Motorola K1 / L7 / V‬‬   ‫‪V3M‬‬
            ‫ע.אוזנית 573‪ Bluetooth H‬ל - ‪Mot K1-V3C-Z6-L7-V3M-V9 / Sam‬‬     ‫‪V3M‬‬
  ‫97.831‬  ‫72.891‬          ‫072‪R500-770-U550-U900 / LG 8350-8700 / V‬‬
            ‫ע.אוזנית 005‪ Bluetooth H‬ורודה ‪LG 8000 / MOT L7-K1-V3C-Q-E‬‬      ‫‪V3M‬‬
  ‫33.391‬  ‫91.672‬                          ‫518 / 077 ‪SAM‬‬
             ‫ע.אוזנית 007‪ Bluetooth H‬ל - / 9‪MOT K1-L7-E 815-V3C-Q-V‬‬      ‫‪V3M‬‬
  ‫15.112‬  ‫61.203‬         ‫‪A900 / LG 8600-8300-8350-540-8700-770 SAM‬‬
             ‫ע.דיבורית ניידת לרכב 503‪ Bluetooth T‬ל - -518 ‪K1-L7-V3C-Q-E‬‬    ‫‪V3M‬‬
  ‫12.181‬  ‫78.852‬               ‫‪R500 / Treo 700wx / LG 8600 / V3M‬‬
             ‫ע.אוזנית 007 ‪ Bluetooth Scala‬ל - ‪/ Motorola L7-K-V9-Z6-V3C‬‬    ‫‪V3M‬‬
  ‫58.441‬  ‫39.602‬       ‫‪Samsung R500-R510-U900 / LG 8600 / Treo 755p‬‬
             ‫דיבורית ניידת לרכב 503‪ Bluetooth T‬ל - / 518 ‪K1-L7-V3C-Q-E‬‬    ‫‪V3M‬‬
  ‫12.181‬  ‫78.852‬                            ‫‪wx700 Treo‬‬
   ‫עמוד 45 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

               ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


       ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬  ‫תעריף‬
‫חשכל לאחר‬   ‫מחיר‬
 ‫%03 לפני‬   ‫לפני‬
  ‫מע"מ‬    ‫מע"מ‬        ‫דגם מחיר ללא מע"מ ב - שקלים חדשים‬             ‫מכשיר‬
            ‫ע.אוזנית 053‪ Bluetooth H‬ל - -077 ‪MOT K1-L7-E 815-V3C / SAM‬‬      ‫‪V3M‬‬
  ‫06.021‬   ‫92.271‬                            ‫009‪A‬‬
   ‫79.2‬    ‫42.4‬                     ‫נרתיק חשכ"ל 043‪Samsung U‬‬    ‫043‪U‬‬
             ‫אוזניה שרוך / 021‪LG 820-8380-560 / Telit V230-X180-X110-X‬‬     ‫043‪U‬‬
   ‫25.11‬   ‫54.61‬                   ‫‪U340-660-880-650-850 SAM‬‬
             ‫אוזניה מהודרת -065-042 ‪SK 5000-7400 / SAM U340-880 / LG‬‬      ‫043‪U‬‬
   ‫67.53‬   ‫90.15‬           ‫515 / 027‪Telit X70-X180-X210-V230 / MOT V‬‬
   ‫25.11‬   ‫54.61‬                            ‫אוזניה סמסונג‬  ‫043‪U‬‬
                          ‫כבל נתונים עם טעינה 046/026/055/045/‬   ‫043‪U‬‬
   ‫96.92‬   ‫24.24‬            ‫077/088/058/077/066/056/043‪A900/S179/U‬‬
            ‫כבל נתונים ללא טעינה ‪660-650-640-620-550-540-770-880- SAM‬‬      ‫043‪U‬‬
   ‫96.92‬   ‫24.24‬                       ‫058-009‪U340-S179-A‬‬
             ‫מטען שקע מצת תואם 546-056-066- 055-088-077- ‪A900- -SAM‬‬      ‫043‪U‬‬
   ‫85.71‬   ‫11.52‬                         ‫055‪S179-U340-U‬‬
             ‫מטען שקע מצת ‪-645-550-880-660-620-540-650-850-770 SAM‬‬       ‫043‪U‬‬
   ‫81.87‬  ‫96.111‬                      ‫055‪A900-S179-U340-U‬‬
   ‫21.81‬   ‫98.52‬         ‫מטען ישיר תואם 056- 043‪SAM 540-620-640-770-U‬‬      ‫043‪U‬‬
             ‫נרתיק שחור ‪SK 5000-5100-5400 / LG 240-630-820-540 / Telit‬‬     ‫043‪U‬‬
   ‫46.32‬   ‫77.33‬              ‫043‪X180-X210-V270 / SAM 660-880-U‬‬
   ‫36.32‬   ‫67.33‬                     ‫נרתיק שחור פרימיום קצר עבה‬   ‫043‪U‬‬
              ‫נרתיק שחור -065-042 ‪Telit X95-X110-X210 -X180-V270 / LG‬‬     ‫043‪U‬‬
  ‫85.71‬   ‫11.52‬                       ‫045-0538 / 043‪SAM U‬‬
  ‫06.021‬   ‫92.271‬                       ‫סוללה 043‪Samsung U‬‬    ‫043‪U‬‬
  ‫40.21‬    ‫2.71‬                    ‫מכסה סוללה 043‪Samsung U‬‬     ‫043‪U‬‬
  ‫28.14‬   ‫47.95‬                          ‫זרוע משופר לרכב‬   ‫043‪U‬‬
  ‫85.71‬   ‫11.52‬      ‫מטען שקע מצת תואם 6‪V3C / L7 / K1 / Q / W355 / V3M / Z‬‬    ‫043‪U‬‬
  ‫96.92‬   ‫24.24‬                    ‫מטען לאוזנית 005‪Bluetooth H‬‬   ‫043‪U‬‬
  ‫21.81‬   ‫98.52‬        ‫אוזניה סטריאופנית אפורה מוט' 6‪V3C / K1 / L7 / V3M / Z‬‬  ‫043‪U‬‬
  ‫85.71‬   ‫11.52‬                        ‫ערכת ‪Motorola Data‬‬    ‫043‪U‬‬
  ‫60.21‬   ‫32.71‬               ‫תקליטור ‪MOTOROLA PHONE TOOLS‬‬        ‫043‪U‬‬
  ‫85.71‬   ‫11.52‬            ‫כבל נתונים ‪ USB‬מוט' 6‪V3C / Q / K1 / V3M / Z‬‬   ‫043‪U‬‬
  ‫81.87‬   ‫96.111‬       ‫ע.מטען נייד 097‪ P‬ל - 9‪Motorola V3C-V3M-K1-L7-Z6-V‬‬     ‫043‪U‬‬
  ‫12.72‬   ‫78.83‬    ‫מטען שקע מצת לד כחול 6‪Motorola W362 / V3C / V3M / K1 / Z‬‬     ‫043‪U‬‬
            ‫מטען שקע מצת / ‪Motorola V3i GSM / V3C / Q / L7 / K1 / W335K‬‬     ‫043‪U‬‬
   ‫86.92‬   ‫4.24‬                         ‫‪Z6 / W362 / V3M‬‬
            ‫מטען ישיר 6‪Motorola V3i GSM / V3C / L7 / K1 / W355 / V3M / Z‬‬     ‫043‪U‬‬
   ‫85.71‬   ‫11.52‬                              ‫/ 263‪W‬‬
   ‫36.32‬   ‫67.33‬                     ‫נרתיק שחור פרימיום קצר עבה‬   ‫043‪U‬‬
   ‫עמוד 55 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

               ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


       ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬  ‫תעריף‬
‫חשכל לאחר‬   ‫מחיר‬
 ‫%03 לפני‬   ‫לפני‬
  ‫מע"מ‬    ‫מע"מ‬         ‫דגם מחיר ללא מע"מ ב - שקלים חדשים‬           ‫מכשיר‬
            ‫נרתיק עור / 0078-045-0538-0068-0008-065 ‪SK7200-7400 / LG‬‬      ‫043‪U‬‬
  ‫96.92‬   ‫24.24‬       ‫‪A900-U550-U900 / MOT K1-V9-V3C-V3M-770 SAM‬‬
  ‫46.32‬   ‫77.33‬                          ‫נרתיק גומי שחור‬  ‫043‪U‬‬
   ‫00.6‬    ‫75.8‬                 ‫תפס חגורה ‪SHARK / V3C / V3M‬‬     ‫043‪U‬‬
  ‫66.32‬    ‫8.33‬                 ‫נרתיק שחור ‪Motorola V3C / V3M‬‬    ‫043‪U‬‬
  ‫66.32‬    ‫8.33‬                  ‫נרתיק ורוד מוט' ‪V3C / K1 / V3M‬‬   ‫043‪U‬‬
  ‫19.051‬   ‫85.512‬                    ‫סוללה ‪Motorola V3C / V3M‬‬    ‫043‪U‬‬
  ‫00.06‬   ‫17.58‬                 ‫סוללה תואם ‪Motorola V3C / V3M‬‬    ‫043‪U‬‬
  ‫60.21‬   ‫32.71‬               ‫מכסה סוללה אפור מוט' ‪V3C / V3 GSM‬‬    ‫043‪U‬‬
  ‫60.21‬   ‫32.71‬               ‫מכסה סוללה ורוד ‪Motorola V3M / V3C‬‬    ‫043‪U‬‬
              ‫ע.אוזנית 005‪ Bluetooth H‬אפורה / 518 ‪MOT L7-K1-V3C-Q-E‬‬      ‫043‪U‬‬
  ‫33.391‬   ‫91.672‬                    ‫077 ‪LG 8000-8600 / SAM‬‬
  ‫25.112‬   ‫71.203‬               ‫ע.אוזנית בלוטוס 2‪ BLUETREK X‬ספורט‬     ‫043‪U‬‬
  ‫06.021‬   ‫92.271‬         ‫ע.אוזנית 053‪ Bluetooth H‬ל - 3‪Motorola K1 / L7 / V‬‬   ‫043‪U‬‬
            ‫ע.אוזנית 573‪ Bluetooth H‬ל - ‪Mot K1-V3C-Z6-L7-V3M-V9 / Sam‬‬     ‫043‪U‬‬
  ‫97.831‬   ‫72.891‬          ‫072‪R500-770-U550-U900 / LG 8350-8700 / V‬‬
            ‫ע.אוזנית 005‪ Bluetooth H‬ורודה ‪LG 8000 / MOT L7-K1-V3C-Q-E‬‬      ‫043‪U‬‬
  ‫33.391‬   ‫91.672‬                          ‫518 / 077 ‪SAM‬‬
             ‫ע.אוזנית 007‪ Bluetooth H‬ל - / 9‪MOT K1-L7-E 815-V3C-Q-V‬‬      ‫043‪U‬‬
  ‫15.112‬   ‫61.203‬         ‫‪A900 / LG 8600-8300-8350-540-8700-770 SAM‬‬
             ‫ע.דיבורית ניידת לרכב 503‪ Bluetooth T‬ל - -518 ‪K1-L7-V3C-Q-E‬‬    ‫043‪U‬‬
  ‫12.181‬   ‫78.852‬               ‫‪R500 / Treo 700wx / LG 8600 / V3M‬‬
             ‫ע.אוזנית 007 ‪ Bluetooth Scala‬ל - ‪/ Motorola L7-K-V9-Z6-V3C‬‬    ‫043‪U‬‬
  ‫58.441‬   ‫39.602‬       ‫‪Samsung R500-R510-U900 / LG 8600 / Treo 755p‬‬
             ‫דיבורית ניידת לרכב 503‪ Bluetooth T‬ל - / 518 ‪K1-L7-V3C-Q-E‬‬    ‫043‪U‬‬
  ‫12.181‬   ‫78.852‬                            ‫‪wx700 Treo‬‬
            ‫ע.אוזנית 053‪ Bluetooth H‬ל - -077 ‪MOT K1-L7-E 815-V3C / SAM‬‬     ‫043‪U‬‬
  ‫06.021‬   ‫92.271‬                               ‫009‪A‬‬
  ‫24.203‬   ‫30.234‬            ‫ע.אביזרים ‪ ROYALTEC GPS‬ל - ‪Motorola Q‬‬     ‫מוטו ‪Q‬‬
  ‫85.71‬   ‫11.52‬     ‫מטען שקע מצת תואם 6‪V3C / L7 / K1 / Q / W355 / V3M / Z‬‬    ‫מוטו ‪Q‬‬
  ‫85.71‬   ‫11.52‬           ‫כבל נתונים ‪ USB‬מוט' 6‪V3C / Q / K1 / V3M / Z‬‬   ‫מוטו ‪Q‬‬
  ‫75.71‬    ‫1.52‬                        ‫תקליטור ‪Motorola Q‬‬   ‫מוטו ‪Q‬‬
  ‫03.09‬    ‫921‬               ‫כרטיס זכרון 821‪ MB SD‬ל - ‪Motorola Q‬‬   ‫מוטו ‪Q‬‬
            ‫מטען שקע מצת / ‪Motorola V3i GSM / V3C / Q / L7 / K1 / W335K‬‬    ‫מוטו ‪Q‬‬
  ‫02.81‬     ‫62‬                         ‫‪Z6 / W362 / V3M‬‬
   ‫00.0‬     ‫0‬                 ‫מתאם למטען ישיר 007‪Bluetooth H‬‬    ‫מוטו ‪Q‬‬
  ‫77.53‬    ‫1.15‬                      ‫נרתיק שחור ‪Motorola Q‬‬   ‫מוטו ‪Q‬‬
  ‫06.021‬   ‫92.271‬                         ‫סוללה ‪Motorola Q‬‬   ‫מוטו ‪Q‬‬
   ‫עמוד 65 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

               ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬            ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


       ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬  ‫תעריף‬
‫חשכל לאחר‬   ‫מחיר‬
 ‫%03 לפני‬   ‫לפני‬
  ‫מע"מ‬    ‫מע"מ‬         ‫דגם מחיר ללא מע"מ ב - שקלים חדשים‬             ‫מכשיר‬
   ‫49.35‬  ‫60.77‬                     ‫סוללה עבה ‪Motorola Q‬‬      ‫מוטו ‪Q‬‬
   ‫60.21‬  ‫32.71‬                     ‫מכסה סוללה ‪Motorola Q‬‬      ‫מוטו ‪Q‬‬
    ‫60.6‬   ‫66.8‬                  ‫מכסה סוללה עבה ‪Motorola Q‬‬       ‫מוטו ‪Q‬‬
   ‫28.14‬  ‫47.95‬                        ‫זרוע משופר לרכב‬      ‫077‬
             ‫אוזנית שרוך סטריאופונית -0027-0016‪SAM770-A900-S179 /SK‬‬        ‫077‬
   ‫21.81‬   ‫98.52‬                 ‫0047 /0038‪Telit V230-X70 /LG‬‬
            ‫אוזניה סטריאופונית / 971‪SK 6100-7200-7400 / SAM 770-A900-S‬‬       ‫077‬
   ‫21.81‬   ‫98.52‬              ‫‪Telit V230-X70 / 8300-8350-540 LG‬‬
                       ‫כבל נתונים עם טעינה 046/026/055/045/‬       ‫077‬
   ‫96.92‬   ‫24.24‬          ‫077/088/058/077/066/056/043‪A900/S179/U‬‬
            ‫כבל נתונים ללא טעינה ‪660-650-640-620-550-540-770-880- SAM‬‬       ‫077‬
   ‫96.92‬   ‫24.24‬                     ‫058-009‪U340-S179-A‬‬
   ‫86.92‬   ‫4.24‬          ‫כרטיס זכרון ‪Samsung S179 / 770 - 64MB SD‬‬        ‫077‬
   ‫21.81‬   ‫98.52‬        ‫מטען ישיר תואם 056- 043‪SAM 540-620-640-770-U‬‬        ‫077‬
   ‫49.35‬   ‫60.77‬             ‫מטען ישיר תואם 026-077-046-045 ‪SAM‬‬        ‫077‬
              ‫מטען ישיר 088-077-058-066-056- 546-046-055-045 ‪- SAM‬‬        ‫077‬
   ‫00.06‬   ‫27.58‬                    ‫055‪A900-S179-U340-U‬‬
             ‫מטען שקע מצת תואם 546-056-066- 055-088-077- ‪A900- -SAM‬‬        ‫077‬
   ‫85.71‬   ‫11.52‬                       ‫055‪S179-U340-U‬‬
             ‫מטען שקע מצת ‪-645-550-880-660-620-540-650-850-770 SAM‬‬         ‫077‬
   ‫81.87‬  ‫96.111‬                    ‫055‪A900-S179-U340-U‬‬
  ‫06.021‬  ‫92.271‬                      ‫סוללה 077 ‪Samsung‬‬       ‫077‬
   ‫40.21‬   ‫2.71‬                    ‫מכסה סוללה 077 ‪Samsung‬‬       ‫077‬
   ‫00.06‬   ‫17.58‬                    ‫סוללה תואם 077 ‪Samsung‬‬       ‫077‬
              ‫ע.אוזנית 005‪ Bluetooth H‬אפורה / 518 ‪MOT L7-K1-V3C-Q-E‬‬        ‫077‬
  ‫33.391‬  ‫91.672‬                    ‫077 ‪LG 8000-8600 / SAM‬‬
            ‫ע.אוזנית ‪ Bluetooth Clip V‬ל - / 0068-0008 ‪MOT K1-E 815 / LG‬‬      ‫077‬
  ‫12.181‬  ‫78.852‬                        ‫‪A900-770 SAM‬‬
            ‫ע.אוזנית 573‪ Bluetooth H‬ל - ‪Mot K1-V3C-Z6-L7-V3M-V9 / Sam‬‬       ‫077‬
  ‫97.831‬  ‫72.891‬         ‫072‪R500-770-U550-U900 / LG 8350-8700 / V‬‬
              ‫ע.אוזנית 007‪ Bluetooth H‬ל - / 9‪MOT K1-L7-E 815-V3C-Q-V‬‬       ‫077‬
  ‫15.112‬  ‫61.203‬        ‫‪A900 / LG 8600-8300-8350-540-8700-770 SAM‬‬
              ‫ע.דיבורית ניידת לרכב 503‪ Bluetooth T‬ל - ‪/ K1-L7-V3C-Q-E 815-V3M‬‬  ‫טריאו 007‬
 ‫902.181‬   ‫78.852‬                    ‫0068 ‪R500 / Treo 700wx / LG‬‬
 ‫902.181‬   ‫78.852‬                          ‫סוללה ‪Treo 700wx‬‬   ‫טריאו 007‬
  ‫799.95‬   ‫17.58‬                       ‫מכסה סוללה ‪Treo 700wx‬‬   ‫טריאו 007‬
  ‫160.21‬   ‫32.71‬                    ‫נרתיק ‪Treo 700wx / Treo 755p‬‬   ‫טריאו 007‬
  ‫496.92‬   ‫24.24‬          ‫מתאם חו"ל מס' 3 למטען ישיר ‪Treo 700wx / Treo 755p‬‬  ‫טריאו 007‬
   ‫עמוד 75 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

               ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


       ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬  ‫תעריף‬
‫חשכל לאחר‬   ‫מחיר‬
 ‫%03 לפני‬   ‫לפני‬
  ‫מע"מ‬    ‫מע"מ‬          ‫דגם מחיר ללא מע"מ ב - שקלים חדשים‬            ‫מכשיר‬
   ‫799.95‬  ‫17.58‬                 ‫ערכת מתאמים ‪Treo 700wx / Treo 755p‬‬   ‫טריאו 007‬
  ‫727.231‬  ‫16.981‬                   ‫מטען ישיר ‪Treo 755p / Treo 700wx‬‬  ‫טריאו 007‬
  ‫609.051‬  ‫85.512‬                  ‫ערכת מטען ‪Treo 755p / Treo 700wx‬‬  ‫טריאו 007‬
   ‫272.72‬  ‫69.83‬           ‫ע.אביזרים למטען שקע מצת ‪Treo 700wx / Treo 755p‬‬  ‫טריאו 007‬
   ‫68.31‬   ‫8.91‬             ‫מטען שקע מצת תואם ‪Treo 755p / Treo 700wx‬‬   ‫טריאו 007‬
    ‫3.09‬    ‫921‬                    ‫כרטיס ‪ SD WiFi‬ל - ‪Treo 700wx‬‬  ‫טריאו 007‬
   ‫799.95‬  ‫17.58‬              ‫כבל נתונים ‪ USB‬ל - ‪Treo 755p / Treo 700wx‬‬  ‫טריאו 007‬
   ‫775.71‬  ‫11.52‬                  ‫תקליטור התקנה בעברית ‪Treo 700wx‬‬   ‫טריאו 007‬
   ‫775.71‬  ‫11.52‬                      ‫תקליטור התקנה ‪Treo 700wx‬‬   ‫טריאו 007‬
   ‫624.84‬  ‫81.96‬                          ‫אוזניה ‪Treo 700wx‬‬  ‫טריאו 007‬
  ‫824.203‬  ‫40.234‬            ‫ע.אביזרים ‪ GPS‬משופרת ‪Motorola Q / Treo 700wx‬‬   ‫טריאו 007‬


                            ‫הערה: המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת‬
   ‫עמוד 85 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

               ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
  ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


          ‫מהדורה: 50‬        ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬
             ‫נספח ז – [סיווג השירותים שיחויבו מתוך ומחוץ למכסת ההשתתפות]‬

      ‫סיווג‬                     ‫פרוט‬              ‫שם קטגוריה‬  ‫#‬

 ‫השירותים הנכללים בקטגוריה‬            ‫‪ ‬בקטגוריה זו נכללים שירותים כמו:‬    ‫‪UP2DAY‬‬    ‫1‬
     ‫‪UP2DAY‬‬
                     ‫אסטרולוגיה, בדיחות חצי מצחיקות, בדיחות‬
‫יחויבו מחוץ למכסת ההשתתפות‬
                      ‫מצחיקות, בדיחות קורעות, חבילת ‪SMS‬‬
                        ‫‪ ,GONEXT‬חדשות, חדשות כלכלה‬
                 ‫כדורסל, לילה-מגה קלאבר, לילה-מיני קלאבר, לילה-‬
                                     ‫קלאבר‬
                  ‫מבזקי חדשות, מבזקי חדשות*, מגה אסטרולוגיה,‬
                 ‫מדדים, מדורי כלכלה, מידע נוסף, מיני אסטרולוגיה,‬
                           ‫מכבי ת"א בכדורסל, ניירות ערך‬

 ‫השירותים הנכללים בקטגוריה‬            ‫‪ ‬בקטגוריה זו נכללים שירותים כמו:‬     ‫‪DIST‬‬    ‫2‬
      ‫‪DIST‬‬
                  ‫לחצן מצוקה אישי, לחצן מצוקה עסקי, לחצן מצוקה‬
‫יחויבו מיתוך מכסת ההשתתפות‬
                                    ‫שופטים.‬

 ‫השירותים הנכללים בקטגוריה‬      ‫‪ ‬בקטגוריה זו נכללים כלל שירותי ההורדות כמו:‬     ‫‪DOWN‬‬     ‫3‬
     ‫‪DOWN‬‬
                    ‫הורדת בידור דור 3, הורדת ביפ דור 3, הורדת‬
‫יחויבו מחוץ למכסת ההשתתפות‬
                    ‫הכרויות דור 3, הורדת חדשות דור 3, הורדת‬
                    ‫טרוטון,הורדת מוסיקה דור 3, הורדת משחק,‬

 ‫השירותים הנכללים בקטגוריה‬     ‫‪ ‬בקטגוריה זו נכללים שירותים מבוססי מיקום כמו:‬      ‫‪ESEK‬‬    ‫4‬
     ‫‪ESEK‬‬
                  ‫שעון נוכחות מבוסס מיקום,שעון נוכחות סלולארי‬
‫יחויבו מיתוך מכסת ההשתתפות‬

 ‫השירותים הנכללים בקטגוריה‬    ‫‪ ‬בקטגוריה זו נכלל השירות שליחת הודעת ‪ SMS‬ל-‬       ‫‪FSGICQ‬‬    ‫5‬
     ‫‪FSGICQ‬‬                         ‫‪ ICQ‬גונקסט‬
‫יחויבו מחוץ למכסת ההשתתפות‬

 ‫השירותים הנכללים בקטגוריה‬    ‫‪ ‬בקטגוריה זו נכלל השירות שליחת הודעת ‪ SMS‬ל-‬       ‫‪FSMICQ‬‬    ‫6‬
     ‫‪FSMICQ‬‬                             ‫‪ICQ‬‬
‫יחויבו מחוץ למכסת ההשתתפות‬
    ‫עמוד 95 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬    ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                 ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
  ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬            ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


          ‫מהדורה: 50‬        ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬      ‫סיווג‬                     ‫פרוט‬              ‫שם קטגוריה‬   ‫#‬

 ‫השירותים הנכללים בקטגוריה‬           ‫‪ ‬בקטגוריה זו נכלל השירות ‪I-NIR-U‬‬      ‫‪INIRU‬‬    ‫7‬
     ‫‪INIRU‬‬
‫יחויבו מחוץ למכסת ההשתתפות‬


 ‫השירותים הנכללים בקטגוריה‬      ‫‪ ‬בקטגוריה זו נכלל השירות שליחת הודעת ‪SMS‬‬       ‫‪ISKSMS‬‬     ‫8‬
     ‫‪ISKSMS‬‬                     ‫ליעדי נמענים נבחרים‬
‫יחויבו מחוץ למכסת ההשתתפות‬

 ‫השירותים הנכללים בקטגוריה‬    ‫‪ ‬בקטגוריה זו נכללים שירותים כמו: חבילת גלישה +‬       ‫‪MIX‬‬     ‫9‬
      ‫‪MIX‬‬         ‫הורדות, שימור גלישה, גלישה בגונקסט, ‪ESC FUN‬‬
‫יחויבו מחוץ למכסת ההשתתפות‬

 ‫השירותים הנכללים בקטגוריה‬      ‫‪ ‬בקטגוריה זו נכלל השירות ניהול כח עבודה נייד‬     ‫‪MNP‬‬     ‫01‬
      ‫‪MNP‬‬
‫יחויבו מתוך ממכסת ההשתתפות‬

 ‫השירותים הנכללים בקטגוריה‬      ‫‪ ‬בקטגוריה זו נכלל השירות פלאפון ‪Navigator‬‬       ‫‪NVGT‬‬     ‫11‬
     ‫‪NVGT‬‬
‫יחויבו מיתוך מכסת ההשתתפות‬

 ‫השירותים הנכללים בקטגוריה‬    ‫‪ ‬בקטגוריה זו נכלל השירות מזכירה קבוצתית חכמה.‬       ‫‪PBX‬‬     ‫21‬
      ‫‪PBX‬‬
‫יחויבו מחוץ למכסת ההשתתפות‬

 ‫השירותים הנכללים בקטגוריה‬                    ‫‪ ‬בקטגוריה זו נכללים:‬   ‫‪PHUL‬‬     ‫31‬
     ‫‪PHUL‬‬
‫יחויבו מחוץ למכסת ההשתתפות‬     ‫שירותי חיוג סלולאר חו"ל ושירותי חיוג לחו"ל שלא‬
                 ‫דרך הספק שירותי תקשורת בינלאומיים של חשכ"ל‬

 ‫השירותים הנכללים בקטגוריה‬    ‫‪ ‬בקטגוריה זו נכללים שירותים כמו: שירותי דרך 321,‬     ‫‪ROAD‬‬     ‫41‬
     ‫‪ROAD‬‬           ‫שירות המסלול המהיר, דרך בטוחה, שירותי דרך‬
‫יחויבו מיתוך מכסת ההשתתפות‬    ‫מתקדמים 321, שירות המסלול המהיר - לפי דרישה‬

 ‫השירותים הנכללים בקטגוריה‬       ‫‪ ‬בקטגוריה זו נכללים שירותים מתקדמים כמו:‬      ‫‪SHAM‬‬     ‫51‬
     ‫‪SHAM‬‬
                   ‫איפה הילד, יומן תזכורת, חדשות למגזר הרוסי,‬
‫יחויבו מחוץ למכסת ההשתתפות‬
                 ‫שליחת שיר, תוכן קולי - אתר ‪ ,SHOX‬שליחת שיר,‬
                    ‫שיר באוויר דרך האתר, טייפ סלולארי- משלוח‬
                  ‫הקלטה לנמען, שיר בהמתנה טייפ סלולרי-משלוח‬
                              ‫הקלטה ל-‪ EMAIL‬וכו..‬
    ‫עמוד 06 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬    ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                 ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
  ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬             ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


          ‫מהדורה: 50‬        ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬           ‫מספר הוראה: 0.9.7‬      ‫סיווג‬                     ‫פרוט‬               ‫שם קטגוריה‬    ‫#‬

 ‫השירותים הנכללים בקטגוריה‬        ‫‪ ‬בקטגוריה זו נכלל השירות הודעות כתובות‬        ‫‪SMS‬‬      ‫61‬
      ‫‪SMS‬‬
‫יחויבו מיתוך מכסת ההשתתפות‬


 ‫השירותים הנכללים בקטגוריה‬         ‫‪ ‬בקטגוריה זו נכלל השירות שיר בהמתנה‬        ‫‪SONG‬‬     ‫71‬
     ‫‪SONG‬‬
‫יחויבו מחוץ למכסת ההשתתפות‬

 ‫השירותים הנכללים בקטגוריה‬    ‫‪ ‬בקטגוריה זו נכללים כלל שירותי התרומה למיניהם.‬       ‫‪TROMA‬‬     ‫81‬
     ‫‪TROMA‬‬
‫יחויבו מחוץ למכסת ההשתתפות‬

 ‫השירותים הנכללים בקטגוריה‬               ‫‪ ‬בקטגוריה זו נכללים השירותים:‬     ‫‪MAIL‬‬     ‫91‬
      ‫‪MAIL‬‬
                             ‫פקס ב-‪ ,Email‬המשרד הנייד‬
‫יחויבו מיתוך מכסת ההשתתפות‬

 ‫השירותים הנכללים בקטגוריה‬           ‫‪ ‬שירותים שלא כלולים בקטגוריות כמו‬       ‫שונות 1‬    ‫02‬
‫יחויבו מיתוך מכסת ההשתתפות‬
                  ‫שירות חיוג לחו"ל דרך ספק התקשורת הבינ"ל של‬
                  ‫מינהל הרכש הממשלתי. נכון למועד פרסום הודעה‬
                        ‫זו, הספק הוא בזק בינלאומי – 410.‬
                                  ‫גיבוי ספר טלפונים‬
                            ‫השלמת שיחה לספקי סלולאר.‬
                            ‫השלמת שיחה אל- 4431/441‬
                                     ‫שיחות 0081‬
                                   ‫שיחות אל- 5541‬
                                     ‫שיחות ג'וואל‬

 ‫פעולות תפעוליות יחויבו מחוץ‬      ‫‪ ‬שירותים שלא כלולים בקטגוריה כל שהיא כמו:‬       ‫שונות 2‬    ‫12‬
‫למכסת ההשתתפות ישירות על‬
                                  ‫חיוב בגין ניתוק זמני‬
      ‫המשרד‬
                                 ‫חיוב מספר יפה מאוד‬
                            ‫החלפה בין מספרים/ מכשירים‬
                                 ‫החלפת מספר פלאפון‬
    ‫עמוד 16 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬    ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                 ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
  ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


          ‫מהדורה: 50‬        ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬      ‫סיווג‬                     ‫פרוט‬              ‫שם קטגוריה‬   ‫#‬

 ‫השירותים הנכללים בקטגוריה‬                 ‫שירות תוכן קולי למבוגרים‬     ‫שונות 3‬    ‫22‬
‫יחויבו מחוץ למכסת ההשתתפות‬
                               ‫שירות תוכן ספק חיצוני‬

 ‫השירותים הנכללים בקטגוריה‬       ‫‪ ‬כל השירותים הנכללים תחת קטגוריה זו למעט‬       ‫‪DATA‬‬     ‫32‬
     ‫‪DATA‬‬                   ‫השירותים המופעים ב1 ‪DATA‬‬
‫יחויבו מחוץ למכסת ההשתתפות‬

 ‫השירותים הנכללים בקטגוריה‬                 ‫‪ ‬שירותי ה ‪ DATA‬הבאים:‬     ‫1 ‪DATA‬‬    ‫42‬
     ‫1 ‪DATA‬‬
                   ‫חבילות גלישה ייעודיות ישנות וחדשות בנפחים‬
‫יחויבו מתוך למכסת ההשתתפות‬
                    ‫משתנים כמו: 01 מגה, 001 מגה, 003 מגה,‬
                   ‫005 מגה, 1 גיגה, 2.2 גיגה, 01 גיגה, 51 גיגה.‬
                        ‫03 גיגה, גונקסט "השוטר הממוחשב"‬
                   ‫שירותי גלישה מזדמן, גלישה בפורטל הסלולרי,‬
                   ‫גלישה באינטרנט כמודם, גלישת ‪ ,WAP‬גלישה‬
                                  ‫בתוכן דור 3‬
    ‫עמוד 26 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬    ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                 ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬          ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬       ‫מספר הוראה: 0.9.7‬
                      ‫נספח ח – [טופס הרשאה לצפייה בפירוטי שיחות]‬

                                           ‫א. אישור העובד‬

‫1. הריני מאשר שקיבלתי לרשותי מהמשרד מכשיר רדיו-טלפון נייד (רט"ן) לשימוש במסגרת עבודתי‬
                                        ‫במשרד.‬
‫2. אני מאשר לחברת פלאפון להעביר פירוט שיחות לגבי כל השיחות שבוצעו ממכשיר הרט"ן מתאריך‬
                    ‫______עד תאריך__________ , לצורכי חיוב בלבד.‬
‫3. ידוע לי כי פרוט השיחות כאמור יכול להגיע לכל גורם במשרד המאושר לנושא החיוב ולא תהיה לי כל‬
                                     ‫תביעה כאמור.‬


                                         ‫בכבוד רב,‬


                      ‫ת.ז.:‬     ‫שם העובד:__________________‬


        ‫חתימה:__________________‬           ‫תאריך:___________________‬


         ‫משרד: _________________‬             ‫מס' רט"ן:_____________‬
    ‫עמוד 36 מתוך27‬      ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬  ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬          ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬       ‫מספר הוראה: 0.9.7‬
                           ‫נספח ט1 – [טופס הזמנת אביזרים נלווים ]‬
‫תאריך________________‬
                                           ‫אל:פלאפון עסקים‬
                                         ‫פקס 7517337-30‬
                                             ‫פרטי המזמין‬
                ‫שם המשרד:______________ שם המזמין:___________________‬
                ‫מספר ת.ז:________________ מספר טלפון נייד:_______________‬


                ‫כמות‬     ‫דגם מכשיר/אביזר‬        ‫שם פריט‬
            ‫*הזמנה לא תאושר על ידי חברת פלאפון ללא חתימה וחותמת של חשב המשרד‬

                                              ‫פרטים‬
      ‫חתימה וחותמת מורשה חתימה/סמנכ"ל למינהל‬
  ‫שם __________________ חתימה ___________‬             ‫תאריך:___________________‬
               ‫חתימה וחותמת חשב המשרד‬
        ‫שם __________ חתימה ___________‬
   ‫עמוד 46 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬  ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                   ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬               ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬           ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬          ‫מספר הוראה: 0.9.7‬
                      ‫נספח ט2 – [טופס הזמנת מכשיר חדש / כרטיס ‪] SIM‬‬

                                               ‫אל:פלאפון עסקים‬
                                              ‫פקס 7517337-30‬
                                                 ‫פרטי המזמין‬
                 ‫שם המשרד:______________ שם המזמין:___________________‬
                 ‫מספר ת.ז:________________ מספר טלפון נייד:_______________‬             ‫רשימה שמית של העובדים החדשים‬
‫מתח הגדרת‬    ‫מכשיר‬     ‫מספר‬    ‫דגם‬   ‫כרטיס‬    ‫מכסת‬     ‫שם‬    ‫ת.ז‬  ‫מחלקה/משרד‬   ‫מס'‬
‫דרגות תפקיד‬    ‫קבוע‬    ‫פלאפון‬   ‫מכשיר‬   ‫‪SIM‬‬   ‫השתתפות‬    ‫עובד‬         ‫משנה‬
‫במשרד‬      ‫לרכב/‬     ‫חדש‬
        ‫דיבורית‬
         ‫כן/לא‬
          ‫*הזמנה לא תאושר על ידי חברת פלאפון ללא חתימה וחותמת של חשב המשרד‬
    ‫חתימה וחותמת מורשה חתימה/איש הקשר / סמנכ"ל‬
                            ‫למינהל‬       ‫תאריך:___________________‬
   ‫שם __________________ חתימה ___________‬
                ‫חתימה וחותמת חשב המשרד‬
         ‫שם __________ חתימה ___________‬              ‫תאריך:___________________‬
    ‫עמוד 56 מתוך27‬         ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬  ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                 ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


       ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬          ‫מספר הוראה: 0.9.7‬
      ‫נספח י – [אופן החיוג באמצעות שירות פלאפון חו"ל חיסכון (‪])CALL BACK‬‬

           ‫חיוג לישראל באמצעות שרות פלאפון חו"ל חיסכון‬

                                              ‫שלבי החיוג:‬                                      ‫(כוכבית)‬  ‫*‬  ‫הקישו‬
                                                  ‫10‬

                                  ‫(אפס אפס)‬  ‫0‬   ‫0‬  ‫הקישו‬
                                                  ‫10‬

                                      ‫(כוכבית)‬  ‫*‬  ‫הקישו‬
                                                  ‫10‬
                                    ‫הקישו את המספר המבוקש‬
                             ‫‪050XXXXXX‬‬
                                                  ‫10‬
                                  ‫‪X‬‬


                                      ‫(סולמית)‬  ‫#‬  ‫הקישו‬  ‫.0‬


                                        ‫‪SEND‬‬
                                              ‫הקישו‬  ‫10‬

           ‫תוך מספר שניות תתקשר אליכם המערכת ויבוצע ניסיון חיוג אל היעד המבוקש‬

                            ‫לדוגמה: חיוג למס' 0687707 - 050‬

                        ‫הקישו: *00 ‪0507077860 * (#) SEND‬‬

                             ‫לדוגמה :לחיוג למענה הקולי 151‬

                              ‫הקישו: *00 ‪151 * (#) SEND‬‬

              ‫כשתשמעו את הפתיח של המענה הקולי המשיכו על פי ההנחיות‬
   ‫עמוד 66 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

               ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬          ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬       ‫מספר הוראה: 0.9.7‬                           ‫נספח יא – [שרות אפליקציית חו"ל חסכון]‬
‫שירות חו"ל חיסכון מאפשר לחייג מחו"ל ישירות מספר הטלפונים ששמור במכשיר לכל מספר בישראל‬
                                    ‫כולל שיחות לתא הקולי.‬
                         ‫מעתה אינך נדרש ברישום מוקדם לפני כל נסיעה.‬
                     ‫לאחר הפעלת השירות אין צורך בחיוג קידומת או קוד גישה.‬
‫עם הנחיתה בחו"ל מפעילים באופן חד פעמי את אפליקציית "פלאפון חו"ל חסכון" שבמכשיר ומרגע‬
‫שהאפליקציה הופעלה, כל השיחות שיתבצעו לארץ מספר הטלפונים במכשיר מחו"ל, יחויבו בתעריפי‬
                                       ‫פלאפון חו"ל חסכון.‬
             ‫הפעלת השירות תתבצע בנסיעה הראשונה בלבד מיד לאחר הנחיתה בחו"ל.‬


                                     ‫הליך הפעלת השירות‬
                   ‫כניסה לתפריט » ‪ » Usim Service‬פלאפון חו"ל חסכון » הפעל‬
   ‫עמוד 76 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬  ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬           ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


       ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬        ‫מספר הוראה: 0.9.7‬
                ‫נספח יב – [דוגמא למכתב יתרת חוב שנשלח לאיש הקשר]‬
                                               ‫לכבוד :‬


                                              ‫שלום רב‬

         ‫מס' מנוי :‬      ‫ע"ש‬          ‫הנדון : יתרת חוב בגין מס' לקוח :‬

‫במסגרת הסכם התקשרות של חברת פלאפון מול חברתכם, ברצוננו להביא לידיעתך כי הלקוח שבנדון טרם‬
                                  ‫שילם את חובו בגין שימושו השוטף .‬
                         ‫ללקוח הנ"ל נשלחו הודעות בגין החוב ושובר לתשלום .‬

                      ‫יתרת חובו נכון לתאריך הר"מ הינו : 52.763 שקלים חדשים‬

 ‫לצערנו, במידה ולא ישולם חוב זה נאלץ לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו לרבות הפסקת השירותים‬
    ‫בארץ ובחו"ל ן/או כל חלק מהם , לפי שיקול דעתנו, חיוב ריבית והצמדה , ופניה לערכאות משפטיות.‬

                  ‫למתן הבהרות ופרטים נוספים אנא פנה למתאם קשרי הלקוחות שלך‬
                                  ‫בברכה,‬
                        ‫מחלקת ניהול אשראי לקוחות‬
                            ‫פלאפון תקשורת בע"מ.‬
   ‫עמוד 86 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬   ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

               ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                  ‫נספח יג – [טופס התחיבות עובד לקבלת כרטיס ‪ SIM‬ממשלתי]‬
                                                  ‫אישור והצהרת העובד:‬

           ‫1. הריני מאשר שקיבלתי לרשותי מהמשרד כרטיס ‪ SIM‬ברשת פלאפון לשימוש במסגרת עבודתי במשרד.‬

‫הנני מוותר על זכותי לקבל מהמשרד מכשיר בתמורה לקבלת כרטיס ‪ .SIM‬כמו כן ידוע לי, כי אם הנני נמנה על העובדים הזכאים‬    ‫2.‬
                          ‫למכשיר מקבוצה ג', הנני מוותר בנוסף על זכותי לקבל דיבורית לרכב.‬

                                          ‫3. ידועים ומוסכמים עלי הסעיפים הבאים:‬

‫1.3. עלי לוודא שהמכשיר הפרטי שקיים ברשותי נתמך ברשת ה ‪ UMTS‬של חברת פלאפון וכי המכשיר שברשותי פתוח לכרטיס‬
                                               ‫‪ SIM‬ברשת פלאפון.‬

‫2.3. עלי להחזיר לחברת פלאפון את המכשיר והדיבורית אשר ניתנו לי, באם ניתנו לי ללא עלות על ידי המשרד (לא חל על‬
      ‫דיבורית לרכב מסוג בלוטוס, על עובדים בדרג ג' אשר רכשו מכשירי ‪ V3M‬על חשבונם ומכשירים קבועים לרכב).‬

               ‫3.3. המשרד לא יהיה אחראי להיבטי תחזוקה, תפעול ותפקוד המכשיר הפרטי שקיים ברשותי.‬

‫4.3. ידוע לי כי סנכרון המכשיר הפרטי למערכות המחשוב המשרדיות כפוף להנחיות אבטחת המידע ולאישור מנהל מערכות‬
                                                 ‫המידע במשרד.‬

                           ‫5.3. ידוע לי כי כרטיס ה- ‪ SIM‬ומספר המנוי הינם בבעלות המשרד.‬

‫6.3. במקרה של אובדן / גניבה של כרטיס ‪ ,SIM‬ייחסם הכרטיס שהוצהר כי אבד או נגנב ולא ניתן יהיה לבצע שיחות באמצעותו.‬
                 ‫כמו כן, מקובל עלי כי אשא בתשלום של 04 ₪ בגין אובדן הכרטיס וקבלת כרטיס חדש.‬

                           ‫7.3. בסיום תפקידי הנוכחי עלי להחזיר את כרטיס ה ‪ SIM‬למשרד.‬

‫8.3. ידוע לי כי הסכם ההתקשרות עם חברת פלאפון מסתיים בחודש ינואר 1102 וכי במקרה של זכיית ספק חדש במכרז מרכזי,‬
                                    ‫יכול והמכשיר לא יתמוך ברשת הספק הזוכה.‬

‫9.3. ידוע לי כי במקרה שבו אדרש לפרק את הדיבורית לרכב (רלוונטי למחזיקי מכשיר סמסונג 043‪ U‬בלבד) אעשה כן בתוך 06‬
                                                    ‫יום מיום‬
                          ‫ת.ז.:‬      ‫שם העובד:________________‬       ‫קבלת‬
                                                    ‫כרטיס ה‬
        ‫חתימת העובד:_____________________‬         ‫תאריך:___________________‬
                                                      ‫‪,SIM‬‬
        ‫שם המשרד: ______________________‬          ‫מס' מנוי :_________________‬
                                                    ‫שאם לא‬
                                   ‫כן, אשא בעלות הדיבורית בסך של 89.654 ₪.‬
                                             ‫אישור סמנכ"ל למינהל:‬


                              ‫שם המאשר: ליאור אגאי‬     ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬
          ‫עמוד 96 מתוך27‬
                   ‫תפקיד המאשר: מנהל מינהל הרכש הממשלתי‬       ‫בתוקף עד ליום: 1102.10.13‬
                 ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬          ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


       ‫מהדורה: 50‬         ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬       ‫מספר הוראה: 0.9.7‬  ‫שם ________ חתימה וחותמת ______ חותמת משרד________‬        ‫תאריך_________‬


                               ‫* העתק מאישור זה יישאר בידי המשרד‬
   ‫עמוד 07 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬  ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

               ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬
                         ‫נספח יד – [טבלת שינויים שבוצעו בהודעה]‬

                                     ‫תאריך‬    ‫מהדורה‬
    ‫תיאור עדכון/נימוקים‬         ‫סעיף/ים מושפע/ים‬
                                   ‫ביצוע עדכון‬   ‫חדשה‬
         ‫מודמים וחבילות גלישה‬      ‫11.2.31‬
              ‫‪ SMS‬ארגוני‬     ‫4.1.11, 6.2.31‬
   ‫הגבלת תקופת רכישת מחשבי כף יד‬     ‫3.3.3.01, 01.2.31‬
                                   ‫9002.30.71‬     ‫20‬
   ‫הגבלות השימוש במכסות השתתפות‬         ‫8.01‬

              ‫סלולאר חו"ל‬  ‫3.1.11, 9.2.31, 31.2.31‬

    ‫הגדרת זכאות למכשיר קבוע לרכב‬        ‫8.4‬

  ‫השתתפות המשרד בהעתקת דיבורית‬          ‫51.4‬
    ‫יציאת עובד לחופשה ללא תשלום‬        ‫2.1.7‬
                                   ‫9002.50.81‬     ‫30‬
  ‫השתתפות עצמית במקרה של השבתת‬
                        ‫3.91.2.31‬
     ‫דיבורית / מכשיר קבוע לרכב‬

  ‫חכירת מכשירי סלולאר חכמים ( ‪Smart‬‬
                          ‫51‬
‫‪ )Phone‬ברשת ‪ UMTS‬של חברת פלאפון‬

 ‫הוספת מנהל/ת מחלקת משכורות לסבב‬
                          ‫3‬
              ‫חתימות‬

 ‫מעבר עובד בין משרדים עם מכשיר הרט"ן‬        ‫3.2.7‬


     ‫עדכון סוגי מכשירים לקבוצה א'‬       ‫3.01‬


‫עדכון אוכלוסיית היעד בדרגת השתתפות א'‬       ‫7.01‬
                                   ‫9002.70.82‬     ‫40‬
      ‫נוהל זקיפת הטבה סלולארית‬        ‫9.01‬


       ‫הבהרות לגבי שירות ‪VPN‬‬     ‫41.1.2.31,2.4.2.31‬


  ‫הבהרה תקופת הזמן למשלוח הודעות‬        ‫6.2.31‬

  ‫הפסקת האישור לרכישת מחשבי כף יד‬
                        ‫1.01.2.31‬
           ‫משולבי סלולאר‬
                        ‫שם המאשר: ליאור אגאי‬    ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬
     ‫עמוד 17 מתוך27‬
               ‫תפקיד המאשר: מנהל מינהל הרכש הממשלתי‬   ‫בתוקף עד ליום: 1102.10.13‬
                  ‫שם ההודעה: שירותי סלולאר רט"ן (רדיו טלפון נייד)‬
 ‫פרק משני: מכרז מרכזי וסוגיות משותפות לסוגי התקשרות‬            ‫פרק ראשי: התקשרויות ורכישות‬


        ‫מהדורה: 50‬          ‫מספר הודעה: ה. 63.0.9.7‬         ‫מספר הוראה: 0.9.7‬                                       ‫תאריך‬     ‫מהדורה‬
     ‫תיאור עדכון/נימוקים‬          ‫סעיף/ים מושפע/ים‬
                                      ‫ביצוע עדכון‬   ‫חדשה‬
  ‫מודם סלולארי-הבהרה לגבי תקלה שאינה‬
                         ‫01.4.11.2.31‬
             ‫ניתנת לתיקון‬
 ‫נוהל במקרה של אי תשלום /צבירת חוב של‬
                           ‫3.4.41‬
                 ‫מנוי‬

   ‫הוספת מנכ"לים בזכאות למכשיר חכם‬         ‫6.1.2.51‬

                       ‫נספח ב1 – טופס הרשאה‬
‫עדכון פרטים לטופס הרשאה +תוספת חתימה‬
                      ‫לחברת פלאפון לחיוב חשבון‬
       ‫של מנהל מחלקת משכורות‬
                       ‫באמצעות כרטיס אשראי‬
                       ‫נספח ט2 – טופס הזמנת‬
       ‫טופס הזמנת מכשירים חדשים‬
                        ‫מכשירים חדשים‬
                       ‫נספח יב – דוגמא למכתב‬
  ‫דוגמא למכתב שנשלח למנוי ביתרת חובה‬    ‫שנשלח מפלאפון למנוי בגין‬
                           ‫יתרת חוב‬

      ‫התייחסות למעמד עובד מושהה‬         ‫2.1.7‬


    ‫עדכון תעריפים כתוצאה מעליית מדד‬          ‫31‬


  ‫התייחסות לגלישה סלולארית בחוץ לארץ‬        ‫31.2.31‬        ‫9002.11.81‬    ‫50‬

‫התייחסות לשילוב כרטיסי ‪ SIM‬במכשירי רט"ן‬
                             ‫61‬
          ‫פרטיים ברשת ‪UMTS‬‬
 ‫הוספת טופס התחיבות עובד לקבלת כרטיס‬
                           ‫נספח יג‬
             ‫‪ SIM‬ממשלתי‬
   ‫עמוד 27 מתוך27‬       ‫בתוקף עד יום: 1102.10.13‬    ‫בתוקף מיום: 5002.50.10‬

                ‫‪http://takam.mof.gov.il‬‬

								
To top