SENARAI PROJEK PROJEK YANG MENGIKUTI ANUGERAH CEMERLANG PERKHIDMATAN AWAM PEMENANG ACPA 1993 2008 NAMA PROJEK JABATAN by E1v479

VIEWS: 161 PAGES: 13

									 SENARAI PROJEK-PROJEK YANG MENGIKUTI
ANUGERAH CEMERLANG PERKHIDMATAN AWAM
         &
      PEMENANG ACPA
       (1993-2008)
              NAMA PROJEK / JABATAN / KEMENTERIAN
                          1993
1.  Projek “Perubahan Prosedur Tawaran dan Sebutharga”
   Kementerian Kewangan
   ( ANUGERAH EMAS )

2.  Projek “Kawalan Kerja Lebih Masa”
   Jabatanarah Pentadbiran dan Tenaga Manusia,
   Kementerian Pertahanan
   ( ANUGERAH PERAK )

3.  Projek “Meningkatkan Pencapaian Jabatan Serta Mengurangkan Kesesakan Pelabuhan”
   Jabatan Pelabuhan
   Kementerian Perhubungan
   ( ANUGERAH GANGSA)

4.  Projek “Susunatur Pejabat Perjawatan”
   Jabatan Perkhidmatan Awam
   Jabatan Perdana Menteri
   ( ANUGERAH SAGUHATI)

5.  Projek “Reading and Language Acquisition [RELA]”
   Jabatan Perkembangan Kurikulum
   Kementerian Pendidikan
   (ANUGERAH SAGUHATI)

6.  Projek “Sistem Kuota Pembalakan Bagi Hutan-hutan Asli Tropika Di Negara Brunei Darussalam [Logging Quota
   System In the Natural Forest Of Brunei Darussalam]”
   Jabatan Perhutanan
   Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama
   (ANUGERAH SAGUHATI)

7.  Projek “Sistem Pendaftaran Kenderaan Baru”
   Jabatan Pengangkutan Darat
   Kementerian Perhubungan
   (ANUGERAH SAGUHATI)

8.  Projek “Sistem Pemarkahan Ujian Memandu”
   Jabatan Pengangkutan Darat
   Kementerian Perhubungan
   (ANUGERAH SAGUHATI)


NOTA: Sebelum kategori penyertaan ditentukan
               NAMA PROJEK / JABATAN / KEMENTERIAN
                           1994
 1.  Projek “Takat Tiruan (Artificial Reefs)”
   Jabatan Perikanan
   Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama
   ( ANUGERAH EMAS )

 2.  Projek “Pengeluaran Geran Tanah Secara Berkomputer”
   Jabatan Tanah
   Kementerian Pembangunan
   ( ANUGERAH PERAK )

 3.  Projek “Keberkesanan Mendapatkan Maklumat Pengauditan Melalui ACL”
   Jabatan Audit
   Jabatan Perdana Menteri
   ( ANUGERAH GANGSA )

 4.  Projek "Sistem Pengendalian Bil Hotel dan Servis Apartment”
   Jabatan Perkhidmatan Awam
   Jabatan Perdana Menteri
   (ANUGERAH SAGUHATI)

 5.  Projek “Proses Pembayaran Pencen/Baksis”
   Jabatan Perkhidmatan Awam
   Jabatan Perdana Menteri
   (ANUGERAH SAGUHATI)

 6.  Projek “Proses Permohonan Bagi Pembayaran Keluar Negeri dari Jabatan-Jabatan dan Kementerian-kementerian”
   Jabatan Perbendaharaan
   Kementerian Kewangan
   (ANUGERAH SAGUHATI)

 7.  Projek “Membesarkan dan Mempelbagaikan Aktiviti Koperasi (PMMAK) di Negara Brunei Darussalam, Pengkhususan
   kepada Syarikat Kerjasama Mukim Amo, Daerah Temburong”
   Jabatan Kemajuan Koperasi
   Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
   (ANUGERAH SAGUHATI)

 8.  Projek “Penulisan dan Penerbitan Buku-buku”
   Jabatan Perkembangan Kurikulum
   Kementerian Pendidikan
   (ANUGERAH SAGUHATI)

 9.  Projek “Penswastaan Pengendalian Semaian Jabatan Perhutanan “Foresters” (Rimbawan)”
   Jabatan Perhutanan
   Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama
   (ANUGERAH SAGUHATI)


NOTA: Sebelum kategori penyertaan ditentukan
              NAMA PROJEK / JABATAN / KEMENTERIAN
                           1995
1.  Projek “Kerja Dua Syif”
   Jabatan Pelabuhan
   Kementerian Perhubungan
   ( ANUGERAH EMAS )

2.  Projek “Pusat Pelbagai Perkhidmatan Pembayaran”
   Jabatan Perkhidmatan Pos
   Kementerian Perhubungan
   ( ANUGERAH PERAK )

3.  Projek "Komputer dan Pengeluaran Paspot Jenis Machine Readable Passport (MRP) : Persediaan Menghadapi
   Cabaran-cabaran Abad Ke-21"
   Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan
   Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Bahagian Teknologi Maklumat, Kementerian Kewangan
   ( ANUGERAH GANGSA )

4.  Projek “Program Peningkatan Kemudahan dan Perkhidmatan Di Kompleks Terminal Lapangan Terbang
   Antarabangsa Brunei”
   Jabatan Penerbangan Awam
   Kementerian Perhubungan
   ( ANUGERAH SAGU HATI )

5.  Projek “Meningkatkan Perkhidmatan Pesakit Luar Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha”
   Jabatan Perubatan dan Kesihatan
   Kementerian Kesihatan
   ( ANUGERAH SAGU HATI)

6.  Projek “Memberkesankan Kutipan Hasil Bahagian Sukatan dan Timbangan”
   Bahagian Sukatan dan Timbangan
   Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
   ( ANUGERAH SAGU HATI )

7.  Projek “Penggunaan Sistem E.N.G Meningkatkan Produktiviti Penerbitan Rancangan-Rancangan Tempatan”
   Jabatan Radio Televisyen Brunei
   Jabatan Perdana Menteri
   ( ANUGERAH SAGU HATI )

8.  Projek “Perlaksanaan Skim Bayaran Perkhidmatan Perubatan”
   Jabatan Perubatan dan Kesihatan
   Kementerian Kesihatan
   ( ANUGERAH SAGU HATI )


NOTA: Sebelum kategori penyertaan ditentukan
             NAMA PROJEK / JABATAN / KEMENTERIAN
                     1996
              Tidak ada satu projek yang difikirkan layak untuk menerima Anugerah Emas
1.  Projek “Meningkatkan Kemajuan Industri Ayam Pedaging”
   Jabatan Pertanian
   Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama
   ( ANUGERAH PERAK )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
2.  Projek “Penswastaan Pemasangan Meter-meter Air”
   Jabatan Perkhidmatan Air, Jabatan Kerja Raya
   Kementerian Pembangunan
   ( ANUGERAH GANGSA )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
3.  Projek “Piagam Pelanggan”
   Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Antarabangsa
   Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
   ( ANUGERAH SAGU HATI )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
4.  Projek “Effectiveness Of Implementation Action Control Centre In Road Maintenance Section, Road Department”
   Jabatan Jalan Raya, Jabatan Kerja Raya
   Kementerian Pembangunan
   ( ANUGERAH SAGU HATI )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
5.  Projek “Sistem Pengiraan Cuti Berkomputer Jabatan Audit”
   Jabatan Audit
   Jabatan Perdana Menteri
   ( ANUGERAH SAGU HATI )
   - Kategori Kewangan
6.  Projek “Penyerapan Permohonan Visa dan Pas Kerja”
   Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan
   Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
   ( ANUGERAH SAGU HATI )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
7.  Projek “Sistem Vakum Udara Pembentungan Kampong Ayer (Bolkiah A dan B)”
   Jabatan Saliran dan Pembentungan, Jabatan Kerja Raya
   Kementerian Pembangunan
   ( ANUGERAH SAGU HATI )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
8.  Projek “Sistem Informasi Kampong Ayer (SIKA)”
   Jabatan Ukur
   Kementerian Pembangunan
   ( ANUGERAH SAGU HATI )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
9.  Projek “Keciciran Pendapatan”
   Jabatan Pelabuhan
   Kementerian Perhubungan
   ( ANUGERAH SAGU HATI )
   - Kategori Kewangan
10. Projek “Memperbanyakkan Outlet Penjualan Setem”
  Jabatan Perkhidmatan Pos
  Kementerian Perhubungan
  ( SIJIL PENGHARGAAN )
  - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
11. Project “5 Dalam 1”
  Jabatan Pelabuhan
  Kementerian Perhubungan
  ( SIJIL PENGHARGAAN)
  - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
12. Projek “Meningkatkan Kualiti Kehidupan Saudara-saudara Baru”
  Pusat Dakwah Islamiah
  Kementerian Hal Ehwal Ugama
  ( SIJIL PENGHARGAAN )
  - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
             NAMA PROJEK / JABATAN / KEMENTERIAN
                     1997
1.  Projek “Mekanisma Yang Inovatif Dalam Meningkatkan Hasil dan Keuntungan Industri Pemeliharaan Ikan dan Udang”
   Jabatan Perikanan
   Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama
   ( ANUGERAH EMAS )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
2.  Projek “Sistem Perkhidmatan Bas Awam Daerah Brunei dan Muara”
   Jabatan Pengangkutan Darat
   Kementerian Perhubungan
   ( ANUGERAH PERAK )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
3.  Projek “Meningkatkan Penghasilan, Produktiviti dan Kualiti Industri Sayur Di Dalam Negeri”
   Jabatan Pertanian
   Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama
   ( ANUGERAH GANGSA )
   - Kategori Kewangan
4.  Projek “Penggubalan Harga Sumbangan Penyambungan Bekalan Elektrik”
   Jabatan Perkhidmatan Elektrik
   Kementerian Pembangunan
   ( ANUGERAH SAGU HATI )
   - Kategori Kewangan
5.  Projek “Prosedur Baru Proses Meluluskan Permohonan Kemajuan Tanah dan Bangunan”
   Jabatan Perancang Bandar dan Desa
   Kementerian Pembangunan
   ( ANUGERAH SAGU HATI )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
6.  Projek “Memendekkan Tempoh Masa Proses Kebenaran Pemecahan Tanah”
   Jabatan Ukur
   Kementerian Pembangunan
   ( ANUGERAH SAGU HATI )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
7.  Projek “Perlaksanaan Sistem Mengumpul Data-data Maklumat Jalan Raya”
   Jabatan Jalan Raya, Jabatan Kerja Raya
   Kementerian Pembangunan
   ( ANUGERAH SAGU HATI )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
8.  Projek “Penswastaan Rancangan Drama Mempertingkatkan Jumlah Siaran Drama dan Menggalakkan Perkembangan Industri
   Video Negara”
   Jabatan Radio dan Televisyen Brunei
   Jabatan Perdana Menteri
   ( ANUGERAH SAGU HATI )
   - Kategori Kewangan
9.  Projek “Menghubungkan Brunei Ke Komuniti Global Melalui Perkhidmatan BruNet”
   Jabatan Telekom
   Kementerian Perhubungan
   ( ANUGERAH SAGU HATI )
   - Kategori Kewangan
10. Projek “Pengurusan Kawasan Setempat”
  Jabatan Telekom
  Kementerian Perhubungan
  ( ANUGERAH SAGU HATI )
  - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
11. Projeck “Meningkatkan Produktiviti”
  Jabatan Perlabuhan
  Kementerian Perhubungan
  ( SIJIL PENGHARGAAN )
  - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
12. Projek “Pembayaran Borang dan Syarat Mendaftar”
  Jabatan Urusan Haji
  Kementerian Hal Ehwal Ugama
  ( SIJIL PENGHARGAAN )
  - Kategori Kewangan
          NAMA PROJEK / JABATAN / KEMENTERIAN
                  1998
1.  Projek “Prosedur Pendaftaran Menunaikan Fardhu Haji”
   Jabatan Urusan Haji
   Kementerian Hal Ehwal Ugama
   ( ANUGERAH EMAS )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan

2.  Projek “Berusaha Kearah Kecemerlangan”
   Jabatan Ukur
   Kementerian Pembangunan
   ( ANUGERAH PERAK )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan

3.  Projek “Program QAQC Bagi Industri Penghasilan Telur”
   Jabatan Pertanian
   Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama
   ( ANUGERAH GANGSA )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan

4.  Projek “Maklumat Kursus Berkomputer”
   Biro Kawalan Narkotik
   Jabatan Perdana Menteri
   ( ANUGERAH SAGU HATI )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan

5.  Projek “Pembayaran Gaji Hari Berkomputer”
   Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan
   Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
   ( ANUGERAH SAGU HATI )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan

6.  Projek “Prosedur Mempercepatkan Tempoh Masa Pengeluaran Lesen Perniagaan”
   Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan
   Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
   ( ANUGERAH SAGU HATI )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan

7.  Projek “Pemajuan Keatas Prosedur Tawaran Di Unit Tawaran, Jabatan Perkhidmatan Bangunan”
   Jabatan Perkhidmatan Bangunan, Jabatan Kerja Raya
   Kementerian Pembangunan
   ( SIJIL PENGHARGAAN )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan

8.  Projek “Kerja Tiga Syif”
   Jabatan Pelabuhan
   Kementerian Perhubungan
   ( SIJIL PENGHARGAAN )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
          NAMA PROJEK / JABATAN / KEMENTERIAN
                  2000
      Kategori Penyampaian Perkhidmatan                 Kategori Kewangan
1.  Projek “Pencapaian Kualiti dan Produktiviti      1. Projek “Udang Rostris Litopenaeus Stylirostris : Satu
   Penceramah Tempatan Dalam Penyebaran Dakwah”       Penemuan (breakthrough) “Transforming”
   Pusat Dakwah Islamiah                   Pemeliharaan Udang Di Negara Brunei Darussalam
   Kementerian Hal Ehwal Ugama                Sebagai Industri “Export-Oriented”
   ( ANUGERAH EMAS )                     Jabatan Perikanan
                                Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber
                                Utama
                                ( ANUGERAH EMAS )
2.  Projek “Manual Prosedur Kerja”             2. Projek “Sistem Meter Elektrik Prepayment”
   Jabatan Perkhidmatan Awam                 Jabatan Perkhidmatan Elektrik
   Jabatan Perdana Menteri                  Kementerian Pembangunan
   ( ANUGERAH PERAK )                    ( ANUGERAH PERAK )
3.  Projek “‟Qsar‟ Pengurusan Berkualiti Bertahapkan    3. Projek “Pembinaan/Pemasangan Rangkaian Komputer
   „I.S.O‟”                         (Computer Network)”
   Jabatan Perkhidmatan Teknikal, Jabatan Kerja Raya     Institut Teknologi Brunei
   Kementerian Pembangunan                  Kementerian Pendidikan
   ( ANUGERAH GANGSA )                    ( ANUGERAH GANGSA )

4.  Projek “Pencapaian Pembelajaran Al-Quran dan      4. Projek “Pembangunan Industri Buah Tempatan Secara
   Muqaddam Di Masjid-masjid”                Komersil”
   Jabatan Hal Ehwal Masjid                 Jabatan Pertanian
   Kementerian Hal Ehwal Ugama                Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber
   ( ANUGERAH SAGU HATI )                  Utama
                                ( ANUGERAH SAGU HATI )
5.  Projek “Memberikan Perawatan dan Pemantauan      5. Projek “Perpustakaan Alat Perkakas Perubatan
   Kepada Pesakit Yang Dirawat Di Rumah”           Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha”
   Jabatan Perubatan dan Kesihatan              Jabatan Perubatan dan Kesihatan
   Kementerian Kesihatan                   Kementerian Kesihatan
   ( ANUGERAH SAGU HATI )                  ( ANUGERAH SAGU HATI )
6.  Projek “Anugerah Saintis Muda Alam Semulajadi Puteri  6. Projek “Menjimatkan Bayaran Tuntutan Lebih Masa”
   Rashidah – PRYNSA“                     Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan
   Jabatan Perhutanan                     Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
   Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama      ( ANUGERAH SAGU HATI )
   ( ANUGERAH SAGU HATI )
7.  Projek "Penggunaan „Quality Rating‟ dan „System-
   Penalty‟ Dalam Pembayaran Kerja-kerja Pembersihan
   (House Keeping) Di Kementerian Pertahanan, Bolkiah
   Garisen”
   Bahagian Perkhidmatan dan Pengawasan
   Kementerian Pertahanan
   ( SIJIL PENGHARGAAN )
8.  Projek “Tindakan Proaktif Dalam Penyambungan
   Perkhidmatan Pegawai Kontrak Dalam Perkhidmatan
   Awam”
   Jabatan Perkhidmatan Awam
   Jabatan Perdana Menteri
   ( SIJIL PENGHARGAAN )
        NAMA PROJEK / JABATAN / KEMENTERIAN / KATEGORI
                            2002
      Kategori Penyampaian Perkhidmatan                 Kategori Kewangan
1.  Projek “Program Peningkatan Penjagaan Kesihatan   1.  Projek “Kejayaan Penghasilan Induk Udang Rostris
   Asasi Bagi Daerah Brunei dan Muara”            Tempatan/Penubuhan Pusat Penghasilan Induk
   Jabatan Dasar dan Perancangan               (Establishment of Broodstock Development Centre)”
   Kementerian Kesihatan                   Jabatan Perikanan
   ( ANUGERAH EMAS )                     Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber
                                Utama
                                ( ANUGERAH EMAS )
2.  Projek “Perkhidmatan Uji Bahan (Material Testing   2.  Projek “Sistem Pengutipan TOL Jambatan Rasau”
   Services)”                         Jabatan Jalan Raya, Jabatan Kerja Raya
   Jabatan Kejuruteraan Mekanikal               Kementerian Pembangunan
   Institut Teknologi Brunei                 ( ANUGERAH PERAK )
   Kementerian Pendidikan
   dan Usahasama Kementerian Pembangunan
   ( ANUGERAH PERAK )
3.  Projek “Meningkatkan Kualiti dan Kuantiti Rumah   3.   Projek “Pembayaran Gaji Kakitangan Bergaji Hari
   Bantuan Pusat Dakwah Islamiah untuk Keberkesanan      Secara Berkomputer dan Bayaran Melalui Bank”
   Dakwah”                          Jabatan Pentadbiran dan Kewangan, Jabatan Kerja
   Pusat Dakwah Islamiah                   Raya
   Kementerian Hal Ehwal Ugama                Kementerian Pembangunan
   ( ANUGERAH GANGSA )                    ( ANUGERAH GANGSA )


4.  Projek “Panduan Penelitian Preskripsi‟”       4.  Projek “Pengawalan Pembaziran Ubat Yang Berpunca
   Jabatan Perkhidmatan Farmasi                Daripada Kemansuhan”
   Kementerian Kesihatan                   Jabatan Perkhidmatan Farmasi
   ( ANUGERAH SAGU HATI )                   Kementerian Kesihatan
                                ( ANUGERAH SAGU HATI )
5.  Projek “E-Tender” – Tawaran Elektronik”       5.  Projek “Maklumat Keputusan Peperiksaan Dalam
   Jabatan Perkhidmatan Teknikal, Jabatan Kerja Raya     Bentuk Disket”
   Kementerian Pembangunan                  Jabatan Peperiksaan
   ( ANUGERAH SAGU HATI )                   Kementerian Pendidikan
                                 ( ANUGERAH SAGU HATI )
6.  Projek “Membenteras Banjir Kampong Perpindahan
   Berakas”
   Jabatan Saliran dan Pembentungan, Jabatan Kerja
   Raya
   Kementerian Pembangunan
   (ANUGERAH SAGU HATI )
        NAMA PROJEK / JABATAN / KEMENTERIAN / KATEGORI
                          2004
1.  Projek “Mentertibkan Tanah Perkuburan Islam Sugan (TAPIS) Ke Arah Mewujudkan Tanah Perkuburan Islam Yang
   Bersistem Di Daerah Tutong”
   Pejabat Hal Ehwal Ugama, Daerah Tutong
   Kementerian Hal Ehwal Ugama
   ( ANUGERAH EMAS )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
2.  Projek “Program Mengukuhkan Jaminan Makanan Negara Bagi Komoditi Ternakan”
   Jabatan Pertanian,
   Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama
   ( ANUGERAH PERAK )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
3.  Projek “Ke Arah Pencapaian Fungsi Perpustakaan Masjid Sebagai Pusat Ilmu”
   Jabatan Hal Ehwal Masjid,
   Kementerian Hal Ehwal Ugama
   ( ANUGERAH GANGSA )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
4.  Projek “Pengurusan Sisa Hasil Aktiviti Penjagaan Kesihatan”
   Jabatan-jabatan Di Bawah Kementerian Kesihatan
   ( ANUGERAH SAGU HATI )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
5.  Projek “Meningkatkan Keberkesanan Rancangan-Rancangan Agama Kelolaan Pusat Da‟wah Islamiah di Radio
   Televisyen Brunei Sebagai Sarana Dakwah Islamiah Di Negara Brunei Darussalam”
   Pusat Dakwah Islamiah,
   Kementerian Hal Ehwal Ugama
   ( ANUGERAH SAGU HATI )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
6.  Projek “Mempercepatkan Kesiapan Permohonan Taksiran Housing Loan Bagi Daerah Brunei Muara daripada 3
   minggu kepada 2 minggu (termasuk Hari-hari Kelepasan Awam)”
   Jabatan Tanah,
   Kementerian Pembangunan
   ( ANUGERAH SAGU HATI )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
7.  Projek “Penghasilan dan Penggunaan VCD dan CD-ROM Mempelbagaikan Sumber dan Kaedah Pengajaran Dan
   Pembelajaran”
   Jabatan Perkembangan Kurikulum,
   Kementerian Pendidikan
   ( SIJIL PENGHARGAAN )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
8.  Projek “Perkhidmatan Pengangkutan Orang Awam dan Barangan Lintas Batas/Sempadan”
   Jabatan Pengangkutan Darat ,
   Kementerian Perhubungan
   ( SIJIL PENGHARGAAN )
   - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
9. Projek “Keberkesanan Skop Perkhidmatan Outward Bound Brunei Darussalam”
  Outward Bound Brunei Darussalam,
  Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan
  (SIJIL PENGHARGAAN)
  - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
10. Projek “Meningkatkan Keberkesanan Program Penempatan Kerja”
  Pusat Pembangunan Belia,
  Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan
  (SIJIL PENGHARGAAN)
  - Kategori Penyampaian Perkhidmatan
11. Projek “Sambutan Hari Kebangsaan”
  Bahagian Kebudayaan,
  Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan
  (SIJIL PENGHARGAAN)
  - Kategori Penyampaian Perkhidmatan

NOTA:  Tidak ada penyertaan dalam kategori Kewangan
         NAMA PROJEK / JABATAN / KEMENTERIAN / KATEGORI

                           2006
      Kategori Penyampaian Perkhidmatan                 Kategori Kewangan

           Tidak ada satu projek yang difikirkan layak untuk menerima Anugerah Emas

1.  Projek “Pelaksanaan Sistem IQRA Dalam Gerakan
   Celik Al-Quran Di Masjid-masjid Negara Brunei
   Darussalam”
   Jabatan Hal Ehwal masjid
   Kementerian Hal Ehwal Ugama
   ( ANUGERAH PERAK )

2.  Projek “Mempercepatkan proses permohonan Taraf     1. Projek “Amalan Mesra Alam”
   Kerakyatan di bawah Bab 6(1) Mengikut Ibu         Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi
   Warganegara Brunei”                    Kementerian Pembangunan
   Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan       ( ANUGERAH GANGSA )
   Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
   ( ANUGERAH GANGSA )

3.  Projek “Pangkalan Data Bahagian Penguatkuasaan
   Farmasi Bagi Bahan-Bahan Racun & Produk Ubat-
   Ubatan Yang Di impot”
   Jabatan Perkhidmatan Farmasi
   Kementerian Kesihatan
   ( ANUGERAH SAGU HATI )

4.  Projek “Penerbitan dan Penggunaan VCD
   Mempelbagaikan Kaedah Pengajaran Dan
   Pembelajaran: Matapelajaran Pertanian”
   Jabatan Perkembangan Kurikulum
   Kementerian Pendidikan
   ( ANUGERAH SAGU HATI )

5.  Projek “Sistem Pengurusan Pangkalan Data Profil
   Mahasiswa Universiti Brunei Darussalam di Bahagian
   Hal Ehwal Pelajar”
   Universiti Brunei Darussalam
   Kementerian Pendidikan
   ( ANUGERAH SAGU HATI )
        NAMA PROJEK / JABATAN / KEMENTERIAN / KATEGORI

                            2008
      Kategori Penyampaian Perkhidmatan                  Kategori Kewangan

1.  Projek “Peningkatan Perkhidmatan Pelanggan melalui                 -
   Pengurusan Perubahan atau “Change Management”
   Jabatan Perkhidmatan Air, Jabatan Kerja Raya
   Kementerian Pembangunan
   ( ANUGERAH EMAS )

2.  Projek “Memperkemas Sistem Penerimaan          1.  Projek “Kejayaan Pengurusan Perubahan atau
   Pembayaran”                         Change Management Dalam Peningkatan Kutipan
   Jabatan Perkhidmatan Elektrik                Hasil”
   Jabatan Perdana Menteri                   Jabatan Perkhidmatan Air, Jabatan Kerja Raya
   ( ANUGERAH PERAK )                      Kementerian Pembangunan
                                 ( ANUGERAH PERAK )

3.  Projek “Sistem Maklumat Kakitangan, Kementerian     2.  Projek “Pemantauan dan Kutipan Balik Wang
   Kesihatan”                          Pendahuluan Rampaian E59116”
   Jabatan Pentadbiran & Kewangan                Jabatan Perbendaharaan
   Kementerian Kesihatan                    Kementerian Kewangan
   ( ANUGERAH GANGSA )                     ( ANUGERAH GANGSA )

4.  Projek “Mekanisma Pengawalan Jangkitan Penyakit     3.  Projek “Meningkatkan hasil Jabatan Penerbangan
   Udang Yang Berkesan dan Inovatif”              Awam Melalui Aktibiti Bukan Aeronautik”
   Jabatan Perikanan                      Jabatan Penerbangan Awam
   Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama      Kementerian Perhubungan
   ( ANUGERAH SAGU HATI )                    ( ANUGERAH SAGU HATI )

5.  Projek “Perlaksanaan Dasar Latihan Minimum Di      4.  Projek “Operasi Kontena Terminal Muara”
   Kementerian Hal Ehwal Ugama”                 Jabatan Pelabuhan
   Pejabat Setiausaha Tetap                   Kementerian Perhubungan
   Kementerian Hal Ehwal Ugama                 ( ANUGERAH SAGU HATI )
   ( ANUGERAH SAGU HATI )

6.  Projek “Pengukuhan Program Kebersihan, Kesihatan    5.  Projek “Program In-House Training (Training The
   dan Keindahan (P3K) Di Institusi-Institusi Pendidikan    Trainer) (TTT)”
   Ugama Di Negara Brunei Darussalam”              Jabatan Pentadbiran
   Jabatan Pengajian Islam                   Kementerian Kesihatan
   Kementerian Hal Ehwal Ugama                 ( SIJIL PENGHARGAAN )
   ( ANUGERAH SAGU HATI )

7.  Projek “Prosedur Pendaftaran Syarikat-Syarikat Dan   6.  Projek “Skim Berdikari”
   Nama-nama Perniagaan Secara On-Line / eRegistry”       Jabatan Pembangunan Masyarakat
   Jabatan Peguam Negara                    Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan
   Jabatan Perdana Menteri                   [SIJIL PENGHARGAAN]
   ( SIJIL PENGHARGAAN )

8.  Projek “Kearah Keberkesanan Pengawalan dan
   Penguatkuasaan Barangan Sekatan Yang Diimport dan
   Dieksport Melalui Jalan Darat Di Pos-Pos Kawalan
   Kastam Negara Brunei Darussalam”
   Jabatan Kastam dan Eksais Diraja
   Kementerian Kewangan
   ( SIJIL PENGHARGAAN )
        NAMA PROJEK / JABATAN / KEMENTERIAN / KATEGORI

                            2008
      Kategori Penyampaian Perkhidmatan                Kategori Kewangan

9.  Projek “Staffs‟ Skills Development Programmes
   Towards Realising Excellence in Technical
   Edducation”
   Maktab Kejuruteraan Jefri Bolkiah, Kuala Belait
   Jabatan Pendidikan Teknik
   Kementerian Pendidikan
   ( SIJIL PENGHARGAAN )

10. Projek “Melonjakkan Kecemerlangan Pelajaran Al-
  Quran Di Sekolah-Sekolah Rendah Ugama Daerah
  Tutong”
  Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong
  Kementerian Hal Ehwal Ugama
  [SIJIL PENGHARGAAN]

11. Projek “Meningkatkan, Membaiki dan Mempercepatkan
  Perkhidmatan Jabatan Pengangkutan Darat
  (Penambahan Petak Ujian Memandu Dalam Kawasan”
  Jabatan Pengangkutan Darat
  Kementerian Perhubungan
  [SIJIL PENGHARGAAN]

12. Projek “Peningkatan Kualiti Pemerosesan Mel Melalui
  Mesin Mel Mekanisasi”
  Jabatan Perkhidmatan Pos
  Kementerian Perhubungan
  [SIJIL PENGHARGAAN]

13. Projek “Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia
  Abad Ke 21”
  Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
  Kementerian Pembangunan
  [SIJIL PENGHARGAAN]

14. Projek “Kecemerlangan Perkhidmatan Perpustakaan
  Dewan Bahasa dan Pustaka Dalam Memperkasa
  Budaya Membaca”
  Jabatan Dewan Bahasa dan Pustaka
  Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan
  [SIJIL PENGHARGAAN]

15. Projek “Skim Cadangan Inovasi”
  Jabatan Pembangunan Masyarakat
  Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan
  [SIJIL PENGHARGAAN]Filename: projekacpa1993-2008 bahasa melayu – updated – 24/3/09 by smso4

								
To top