MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - PowerPoint by IMcRjU2

VIEWS: 0 PAGES: 17

									MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE


   Raport privind activitatea de audit intern
    desfăşurată în anul 2008 de către
   Direcţia de audit public intern – M.F.P
                         1
       Organizare 31.12.2008

  Ministerul Finanţelor Publice - centrală:
  • Total salariaţi   1.983
  • Total auditori      25

  A.N.A.F. – centrală:
   • Total salariaţi   1.307
   • Total auditori     28

  Unităţi subordonate:
   • Total salariaţi   31.777
   • Total auditori    241                        2
      Structura audit în M.F.P. centrală şi unităţi
      subordonate/ coordonate/ sub autoritate Total (MFP, ANAF – DGFP, ANV, GF, CNLR,
 CNIN),
din care         48

  •  Direcţie generală:     1
  •  Direcţie:         1
  •  Serviciu:         23
  •  Birou:          13
  •  Compartiment:       10

                              3
      Propuneri de îmbunătăţire a activităţii de audit
  Continuarea procesului de elaborare şi implementare a procedurilor
  operaţionale a Registrului Riscurilor şi a Programului de îmbunătăţire şi
  asigurare a calităţii şi iniţierea de către D.A.P.I. şi D.G.A.P.I. de seminarii
  pentru instruirea responsabililor cu activitatea de audit.
  Iniţierea în colaborare cu U.C.A.A.P.I. a unui set de indicatori de eficienţă
  în activitatea de audit intern.
  Armonizarea planurilor de audit intern la nivelul M.F.P.. şi teritoriu,
  identificarea unor zone cu risc ridicat comune tuturor structurilor, astfel
  încât să fie posibilă efectuarea de misiuni similare, atât în plan vertical, cât şi
  în plan orizontal pentru crearea unei imagini de ansamblu a activităţilor
  auditate la nivel naţional.
  Orientarea pe viitor către realizarea unor misiuni de audit care să necesite o
  perioadă relativ scurtă de derulare şi care să determine oferirea de
  asigurare într-un termen rezonabil.
  Iniţierea de audituri în comun la nivelul M.F.P. – A.N.A.F. –D.G.F.P.-
  uri/unităţi subordonate pentru a se audita procese care se desfăşoară pe
  întreg circuitul pentru crearea unei imagini de ansamblu a activităţilor
  auditate la nivel naţional, realizându-se totodată şi schimbul de experienţă la
  nivelul funcţiei de audit şi implicit o evaluare a acesteia. în acest sens este
  oportun a se elabora o procedura privind desfăşurarea auditului în astfel de
  cazuri.
  Continuarea procesului de elaborare a unor modele de referinţă pentru
  misiuni de audit asemănătoare (D.G.F.P. judeţene şi D.G.A.P.I., D.A.P.I.)
  colectarea lor într-un ghid practic de către D.G.A.P.I. - D.A.P.I. şi difuzarea
  către toate structurile de audit teritoriale, în scopul generalizării unor
  experienţe pozitive şi dezvoltării lor pe un palier superior.
                                          4
             Domenii auditabile
  Administrarea, gestionarea şi utilizarea fondurilor europene- programele
  PHARE, ISPA, SAPARD
  Managementul resurselor umane
  Procesul de fundamentare, aprobare şi utilizare a fondurile pentru finanţarea
  cheltuielilor prevăzute în bugetul M.E.F.
  Estimarea veniturilor bugetului general consolidat
  Sistemul de evidenţă, evaluare şi inventariere a bunurilor din domeniul public
  şi privat al statului date în administrarea M.E.F.
  Inspecţie fiscală
  Sistemul privind stabilirea, evidenţa şi încasarea veniturilor aferente bugetului
  de stat – analiza cadrului legislativ”
  Elaborarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat
  Exercitarea controlului financiar preventiv
  Achiziţii publice
  Asistenta contribuabililor
  Activitatea juridică
  Sistemul informatic
  Metodologie şi administrare a veniturilor statului:
   • Evidenţa analitică pe plătitori
   • Stingerea creanţelor bugetare
   • Activitatea de autorizări
   • Rambursările de T.V.A.
   • Evitare a dublei impuneri
   • Monitorizare şi contabilitate a creanţelor bugetare            5

   • Valorificarea bunurilor intrate în proprietatea statului
  Riscuri identificate (fonduri europene)
  Necorelarea plăţilor efectuate cu atingerea obiectivelor contractuale
  Neasigurarea cofinanţării de către părţile implicate
  Necontabilizarea cofinanţării
  Structurile implicate în verificarea cheltuielilor (ACP, OPCP, AM EX-ISPA) nu au
  clarificat natura eligibilă sau neeligibilă a acestora;
  Pregătirea insuficientă a personalului UIP desemnat pentru utilizarea aplicaţiei
  informatice aferente sistemului SMIS - ISPA;
  Nesemnalarea structurilor de control din cadrul M.F.P. în cazul apariţiei unor nereguli
  majore ca urmare a derulării unor contracte încheiate în cadrul măsurilor ISPA
  auditate.
  Nefinalizarea procesului de estimare, calculare şi încasare a penalităţilor aferente
  contractelor încheiate (ca perioadă de derulare), gestionate la nivelul OPCP;
  Neidentificarea la nivelul AM Ex-ISPA a tuturor contractelor aflate în situaţii de litigii;
  Să nu existe o procedură care să ofere asigurări suficiente privind pista de audit a
  unei instrucţiuni/circulare între APDRP, centrele regionale şi oficiile judeţene
  Să nu funcţioneze sistemul de control intern la nivelul APDRP, centrelor regionale şi
  oficiilor judeţene
  Să nu se respecte procedura de modificare a manualelor de proceduri APDRP
                                               6
       Constatări (fonduri europene)

  În urma analizei fişelor din PERSEUS din data de 4.08.2008 aferente fiecărui contract
  din eşantion, a rezultat faptul că, în cazul unor contracte în care este prevăzută şi o
  parte de contribuţia naţională (cofinanţare paralelă), beneficiarii nu şi-au îndeplinit
  angajamentul reprezentând cofinanţarea, contractele fiind încheiate.
  Deficienţe ale sistemului de monitorizare şi gestionare a contractelor încheiate în
  cadrul măsurilor ISPA, la nivel central şi la nivelul Beneficiarilor Finali;
  Lipsa operaţionalizării sistemului SMIS – ISPA
  Identificarea unor nereguli în derularea unor contracte încheiate în cadrul măsurilor
  ISPA auditate în cadrul anului 2008 (ISPA 2000/RO/16/P/PE/006-01 Iaşi, ISPA
  2002/RO/16/P/PE/018-02 Bacău, etc).
  Lipsa realizării unei evaluări corespunzătoare a capacităţii Beneficiarilor Finali de
  implementare a responsabilităţilor delegate de la nivelul OPCP (licitare, contractare,
  management de contract)
  Pista de audit insuficientă în ceea ce priveşte gestionarea instrucţiunilor emise de
  către APDRP.
  Identificarea unor circulare emise la nivelul APDRP ce conţin informaţii care, în opinia
  echipei de audit, ar putea face obiectul unor instrucţiuni de modificare/completare a
  procedurilor scrise.


                                              7
     Recomandări (fonduri europene)
  Analiza caz cu caz a situaţiilor de neasiguare a cofinanţării şi neîndeplinire a
  obiectivelor contractuale.
  Informarea NAO şi pregătirea argumentaţiei adecvate pentru cazurile în care se
  constată neîndeplinirea angajamentelor de co-finanţare şi obiectivelor contractuale
  pentru verificările pe care CE le efectuează cu privire la acest subiect.
  Structurile implicate în verificarea cheltuielilor (ACP, OPCP, AM EX-ISPA) vor clarifica
  natura eligibilă sau neeligibilă a acestora şi vor transmite Beneficiarilor Finali un
  punct de vedere în acest sens.
  Pregătirea specifică a personalului UIP desemnat pentru utilizarea aplicaţiei
  informatice aferente sistemului SMIS - ISPA;
  Semnalarea structurii de control a M.E.F. cu responsabilităţi în verificarea şi
  instrumentarea unor astfel de cazuri.
  Finalizarea procesului de estimare, calculare şi încasare a penalităţilor aferente
  contractelor încheiate (ca perioadă de derulare), gestionate la nivelul OPCP
  Identificarea la nivelul AM Ex-ISPA a tuturor contractelor aflate în situaţii de litigii,
  terminare-relicitare în scopul estimării efortului financiar generat de acoperirea de la
  bugetul de stat a unor costuri suplimentare generate de acest tip de cazuri.
  Refacerea pistei de audit în ceea ce priveşte gestionarea instrucţiunilor emise.
  Managementul APDRP să identifice circularele emise care produc efecte în prezent,
  urmând ca acestea să fie incluse în cadrul noilor manuale de proceduri consolidate.
  Îmbunătăţirea sistemului de control intern referitor la gestionarea circularelor emise,
  în sensul ca prin acestea să nu fie realizate modificări ale procedurilor scrise.                                              8
     Riscuri identificate (fonduri naţionale)
  Cadrul legal privind organizarea şi funcţionarea ministerului nu abordează în mod clar
  problematica delegării reponsabilităţii unor funcţii către unităţile subordonate
  Inexistenta unui cadru unitar de elaborare a fisei de post a ROF-ului
  Inexistenta unei structuri distincte care să gestioneze problematica organizării
  proceselor de munca
  În procesul de evaluare a performantelor profesionale nu se are în vedere realizarea
  unor obiective care au caracteristicele SMART
  Aprobarea B.V.C. fără a se ţine cont de termenul prevăzut în calendarul bugetar.
  Fundamentarea subvenţiilor fără a se ţine cont de propunerile unităţilor beneficiare şi
  actele normative care reglementează modalitatea de acordare a subvenţiilor,
  Neîntocmirea de fişe individuale de investiţie, în care să fie prevăzute numărul de
  înregistrare şi data acordului ordonatorului de credite pentru obiectivele de investiţii
  noi şi în continuare.
  Lipsa actualizărilor machetelor de fundamentare ca urmare a modificărilor legislative
  apărute ulterior întocmirii acestora sau în cazul în care au fost stabilite noi impozite şi
  taxe;
  Atribuirea unor coduri de clasificaţie pentru unele taxe şi impozite care nu se
  estimează, respectiv încasează.
  În fundamentarea veniturilor bugetului general consolidat nu au fost utilizaţi mai
  mulţi factori care ar putea influenţa estimarea acestora, precum şi mai multe surse
  de date şi informaţii oferite de către instituţii specializate cum ar fi: Bursa de Valori
  Bucureşti, Banca Naţională a României, precum şi cele rezultate din influenţele pieţei
  financiare, imobiliare şi de capital.
  Lipsa comunicării, a stabilirii fluxurilor de informaţii între structurile implicate în
  evidenţa tehnic operativă, evidenţa contabilă şi cele care elaborează anexele la
  inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.


                                               9

      Riscuri identificate (fonduri naţionale)
  Neactualizarea valorii bunurilor din domeniul public al statului în inventarul centralizat
  conform valorilor existente în evidenţa contabila – existenta unor neconcordante intre cele
  două evidente
  Neoperarea la termenul legal a modificărilor în inventarul centralizat al bunurilor din
  domeniul public al statului – menţinerea unor bunuri care nu mai aparţin instituţiilor, sau
  menţinerea în portofoliul ministerului a unor bunuri care figurează la unităţi subordonate
  care nu mai aparţin ministerului.
  Riscul nefundamentării corespunzătoare a acţiunilor cuprinse în programul de activitate
  Posibilitatea omiterii unor elemente din structura raportului de inspecţie fiscala
  Riscul existentei unor neconcordante intre sumele suplimentare stabilite în raportul de
  inspecţie fiscala şi cele din decizia de impunere
  Îngreunarea începerii/derulării activităţii de inspecţie fiscală, precum şi îndeplinirea
  celorlalte activităţi programate cu acumularea pe sold de solicitări privind verificările
  fiscale;
  Să nu fie înscrise în cazierul fiscal toate faptele săvârşite de contribuabili şi sancţiunile
  aplicate;
  Să nu fie percepute corect taxele pentru eliberarea cazierului fiscal;
  Riscul efectuării de restituiri/compensări de sume de la buget fără respectarea prevederilor
  legale.
  Riscul neactualizării în totalitate a fişei de evidenţă pe plătitori pentru contribuabilii aflaţi în
  administrare.
  Riscul nerealizării creanţelor bugetare sau întârzieri în realizarea acestora, cu prejudicierea
  bugetului general consolidat;
  Riscul cesionarii acţiunilor unor persoane insolvabile, care să nu poată fi identificate
  Acordarea avizelor de funcţionalitate să se realizeze fără îndeplinirea tuturor condiţiilor
  prevăzute de legislaţia în vigoare
  Neurmărirea obligaţiilor bugetare ale antrepozitarilor cu consecinţa directa asupra
  colectării veniturilor bugetului general consolidat al statului, reprezentând accize
                                                 10
         Constatări (fonduri naţionale)
  La implementarea funcţiilor şi atribuţiilor generale ale M.E.F. contribuie atât aparatul
  propriu cât şi unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea M.E.F..
  Actul normativ care reglementează organizarea şi funcţionarea M.E.F. nu tratează în
  mod distinct problematica delegării responsabilităţii unor funcţii către aceste unităţi şi
  nici nu defineşte în toate cazurile relaţia funcţională a acestora cu ministerul
  Nu a fost identificata o structura organizatorica din cadrul ministerului care să
  monitorizeze realizarea funcţiilor şi atribuţiilor delegate
  Fişa postului ca document de formalizare a structurii organizatorice defineşte rareori
  locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor individuale şi organizaţionale. La
  definirea şi repartizarea atribuţiilor nu se asigură întotdeauna conformitatea cu
  echilibrul între sarcini şi competenţele titularului postului
  Scrisoarea-cadru a fost transmisă către D.B.C.I. cu întârziere, respectiv la data de
  27.07.2008, faţă de data de 01.06.2008 prevăzută în actul normativ, fapt ce a
  determinat o depăşire înlănţuită, a termenelor de 15.06.2008 şi 15.07.2008.
  Nu există formulare de fundamentare prevăzute în Anexa C la Scrisoarea -Cadru pentru
  toate articolele de cheltuieli exemplu: în cadrul titlului „Bunuri şi servicii” nu există
  pentru bunuri şi servicii, reparaţii curente, hrană, alte obiecte de inventar şi altele,
  precum şi pentru titlurile VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” şi VII
  ”Alte transferuri”;
  D.B.C.I. nu a elaborat o fundamentare proprie pentru toate cheltuielile cu bunurile şi
  serviciile, şi urmare a caracterului permisiv al Scrisorii-cadru,”(...) utilizându-se, dacă
  este cazul, formularele anexate la prezenta Scrisoare-Cadru, sau alte fundamentări
  proprii”.
  În ceea ce priveşte etapa de fundamentare a cifrelor ce urmează a fi înscrise în
  proiectul de buget, nu există un cadru legal armonizat, respectiv Legea nr.500/2002 şi
  O.M.F.P.nr.1159/2004, care să detalieze/prezinte în etapa de elaborare a bugetului,
  fundamentarea cifrelor, conexându-se informaţiile dintre programe şi buget.

                                             11

          Constatări (fonduri naţionale)
  Gradul de utilizare a fondurilor alocate cheltuielilor de capital este mai scăzut în anul
  2007, comparativ cu anul 2006, respectiv 75%.
  În clasificaţia indicatorilor privind bugetul de stat sunt cuprinse şi sunt atribuite coduri de
  clasificaţie doar pentru o parte dintre impozitele şi taxele care fac parte dintr-o anumită
  categorie de venituri. Totodată, au fost atribuite coduri de clasificaţie pentru unele taxe şi
  impozite care nu se estimează, respectiv încasează.
  Nu au fost întocmite fişe financiare sau note de fundamentare care să cuprindă
  estimarea/impactul asupra bugetului de stat a prevederilor unor acte normative a căror
  aplicare poate atrage majorarea sau diminuarea veniturilor bugetului de stat consolidat.
  Legislaţie paralelă ce poate produce confuzii şi neclarităţi în ceea ce priveşte evidenţa şi
  modul de înregistrare în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
  statului. H.G. nr. 1031/1999 Anexa nr. 1 este încă în vigoare, în condiţiile în care
  începând cu data de 01.01.2006 au intrat în vigoare Normele metodologice privind
  organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru
  instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin O.M.F.P. nr.
  1917/2005
  Neconcordanţe între datele cuprinse în inventarul bunurilor din domeniul public al statului
  cu cele cuprinse în anexele 34 şi 35 b la situaţiile financiare pe anul 2006 întocmite de
  M.E.F. atât pentru activitatea proprie cât şi centralizat
  Diferenţele înregistrate în contabilitate ca urmare a realizării reevaluării conform O.U.G.
  nr.81/2003 nu se reflectă în valorile înregistrate în inventarul centralizat
  Valorile din inventarul centralizat ANEXA 7 la H.G. nr. 1705/2006 nu reflectă valorile reale
  ale patrimoniului M.E.C./M.E.F.- domeniul economie, datorită neefectuării reevaluării unor
  bunuri de natura terenurilor, sau a clădirilor din domeniul public al statului, fapt ce
  afectează în consecinţă anexele 34 şi 35 b din bilanţul contabil la 31.12.2006 şi
  31.12.2007
  Utilizarea unor criterii insuficiente de selectare a contribuabililor supuşi inspecţiei fiscale.
  Întocmirea necorespunzătoare a deciziilor de impunere şi a deciziilor de nemodificare a
  bazei de impunere, precum şi nefundamentarea şi neîncadrarea legală a modificării bazei
  de impunere constatate.                                    12
          Constatări (fonduri naţionale)
  Gestiunea necorespunzătoarea a bunurilor materiale şi a imprimatelor cu regim special; nu
  exista proceduri pentru preluarea, utilizarea şi restituirea la gestionar a formularelor cu
  regim special (PVCSC).
  Între aplicaţia informatică PHOENIX şi DECIMP nu exista creata posibilitatea transmiterii
  electronice a informaţiilor, care ar elimina riscurile de omisiune sau al erorilor de calcul.
  Disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte : modul de elaborare şi transmitere a Programelor
  lunare proprii pentru activitatea de control, a Situaţiilor privind realizarea programelor de
  activitate; formalizarea modului de desfăşurare a unor acţiuni cuprinse în Programele
  lunare proprii; transmiterea, completarea şi arhivarea avizului de inspecţie fiscală;
  completarea şi arhivarea ordinului de serviciu; modul de realizare a suspendării acţiunii de
  inspecţie fiscala; precum şi reflectarea în documente scrise a modului de organizare a
  controlului intern;
  Nu s-a procedat la aplicarea sancţiunilor pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere
  a declaraţiilor de înregistrare fiscală/menţiuni şi nu au fost comunicate aceste cazuri
  Activităţii de inspecţie fiscală, în vederea aplicării sancţiunilor legale
  Neconcordante intre categoria de risc fiscal atribuita contribuabilului şi datele din bazele de
  date care furnizează informaţii utilizate în procedura de soluţionare a rambursărilor de TVA
  Preluarea incorecta a datelor din evidenţa manuala în sistemul informatic GOTICA
  La repartizarea programului de încasări a veniturilor bugetare pe unităţi fiscale, nu s-a
  ţinut seama de încasările estimate şi de arieratele persoanelor fizice, altele decât cele
  evidenţiate în SIACF
  Neconcordanţa sumelor înscrise în Procesele verbale de insolvabilitate şi cele înregistrate
  în Subsistemul creanţelor contribuabililor insolvabili, precum şi neefectuarea verificării
  stării materiale sub aspectul obţinerii de venituri şi bunuri urmăribile pentru toţi debitorii
  declaraţi în stare de insolvabilitate
  Documentaţia de fundamentare a solicitării autorizaţiei de utilizator final nu conţine toate
  informaţiile prevăzute de legislaţie
  Neurmărirea modului de achitare a obligaţiilor bugetare restante ale antrepozitarilor
  autorizaţi                                         13
        Recomandări (fonduri naţionale)
  Analiza sistemelor de delegare a responsabilităţilor în realizarea atribuţiilor
  ministerului, în vederea asigurării definirii cu mai multă claritate a atribuţiilor ce pot fi
  delegate unităţilor subordonate, cât şi a celor ramase în sarcina aparatului propriu.
  Analiza operaţionalizării unei structuri organizatorice în cadrul ministerului pentru
  gestionarea realizării atribuţiilor delegate unităţilor subordonate.
  În cadrul procesului de dezvoltare a sistemului de control managerial identificarea
  naturii şi complexităţii posturilor şi a stabilirii necesarului de funcţionari publici de
  execuţie, structuraţi pe grade profesionale.
  Definirea clară a conţinutului termenilor de bază utilizaţi, respectiv atribuţie,
  responsabilitate, competenţă, sarcina, şi pe baza cărora să se urmărească utilizarea
  corectă a lor în cadrul R.O.F.
  Pentru preîntâmpinarea oricăror întârzieri ale termenelor prevăzute în calendarul
  bugetar, D.B.C.I. va lua măsurile necesare colectării datelor estimative de la toţi
  factorii implicaţi, până la primirea Scrisorii Cadru.
  Elaborarea unor fundamentări proprii pentru toate categoriile de bunuri şi servicii,
  pentru eliminarea unor cheltuieli supra/subdimensionate
  D.B.C.I. va stabili, în procesul de elaborare a procedurii, datele/informaţiile pe care le
  consideră suficiente pentru susţinerea cifrelor incluse în proiectul de buget.
  Iniţierea unor demersuri în vederea armonizării cadrului legal, respectiv Legea
  nr.500/2002 şi O.M.F.P.nr.1159/2004, pentru introducerea în procesul de elaborare a
  bugetului a etapei de fundamentare a cifrelor ce urmează a fi înscrise în proiectul de
  buget.
  Actualizarea procedurilor de lucru scrise existente privind activitatea de
  fundamentare a veniturilor bugetului de stat consolidat. În cadrul procesului de
  actualizare a procedurilor scrise, considerăm oportun elaborarea unor formate
  standard care să conţină formule de calcul folosite pentru determinarea unor
  indicatori, cote medii, ponderi folosite în estimarea taxelor şi impozitelor (impozitul
  pe venit).
                                                14
        Recomandări (fonduri naţionale)
  D.A.M.P.F. va efectua o analiză temeinică pentru a identifica situaţiile în care există în
  Clasificaţia indicatorilor privind bugetul de stat poziţii pentru care nu se mai
  efectuează încasări şi va formula propuneri către Direcţia Generală de Sinteză a
  Politicilor Bugetare privind actualizarea în sensul eliminării sau adăugării unor
  indicatori în această clasificaţie.
  Direcţia de Analiză Macroeconomică şi Politici Financiare va colabora cu Direcţia
  Generală Juridică, care are ca responsabilitate elaborarea Regulamentului privind
  măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de acte
  normative la nivelul M.E.F., prin formularea de propuneri în ceea ce priveşte
  proiectarea unui format standard de fişă financiară. De asemenea se va avea în
  vedere şi elaborarea unei proceduri/instrucţiuni privind responsabilitatea şi modul de
  completare, precum şi circulaţia acesteia.
  Prelungirea termenului stabilit prin H.G. nr. 1705/2006 de la 10 zile până la sfârşitul
  exerciţiului financiar în care se produc modificări. În condiţiile în care reglementarea
  nu poate fi operată     apreciem că ar fi necesar să stabilească faptul că la
  fundamentarea proiectelor de acte normative în care se intenţionează modificări
  organizatorice la nivelul instituţiilor publice, să se pregătească în faza de iniţiere a
  proiectelor de acte normative şi protocoalele de predare primire care vor sta la baza
  operării modificărilor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al
  statului
  Unificarea cadrului normativ privind evidenţa tehnic-operativă şi cea contabilă
  referitoare la bunurile din domeniul public al statului şi actualizarea acestuia
  Realizarea unei analize privind costurile achiziţionării unor servicii externe de
  evaluare pornind de la necesitatea obţinerii unor rezultate independente, obiective şi
  finalizării acestui proces într-un termen rezonabil.


                                              15
        Recomandări (fonduri naţionale)
  Efectuarea inventarierii bunurilor din domeniul public al statului separat de
  operaţiunea de inventariere generală a patrimoniului M.E.F. în acest        sens se
  va emite un Ordin distinct privind componenţa comisiei de inventariere. Stabilirea
  unei proceduri de lucru comună la nivelul M.E.F. şi unităţilor teritoriale/subordonate,
  astfel încât procesul de centralizare a datelor să decurgă fără dificultăţi
  Întocmirea şi validarea listelor de inventariere în cazul bunurilor din domeniul public
  al statului după efectuarea verificărilor prin     care să se confirme ca acestea
  corespund cu valorile înregistrate în contabilitate şi transmiterea către direcţia de
  specialitate, care are reponsabilitatea centralizării inventarelor cuprinzând bunurile
  din domeniul public al statului.
  Fundamentarea programelor de activitate lunare, prin        utilizarea unor criterii
  riguroase de selecţie a contribuabililor care vor fi cuprinşi în programe, precum şi prin
  prioritizarea acestora
  Întocmirea unei evidenţe clare a formularelor cu regim special şi a bunurilor
  materiale gestionate de salariaţi; exercitarea sistematica şi continua a controlului
  intern al gestiunii imprimatelor; inventarierea anuala a imprimatelor cu regim special
  aflate în magazie, cât şi a celor distribuite utilizatorilor; elaborarea procedurilor scrise
  cu privire la regimul de utilizare a imprimatelor cu regim special
  Efectuarea tuturor demersurilor necesare obţinerii unei baze de date care să permită
  programarea inspecţiilor fiscale în baza unor criterii prestabilite
  Includerea în programele de pregătire profesionala a unor tematici care să acopere
  toate domeniile de activitate din cadrul inspecţiei fiscale
                                               16
       Recomandări (fonduri naţionale)
  Efectuarea zilnică a punctajului între sumele stabilite prin deciziile, declaraţiile în
  format de hârtie şi cele conţinute de Registrul Jurnal creanţe prelucrate
  Actualizarea accesoriilor aferente debitelor restante, la data efectuării inventarierii
  creanţelor bugetare şi cuprinderea acestora în extrasele de cont transmise
  contribuabililor pentru confirmare, concomitent cu intensificarea activităţii de
  îndrumare şi determinare a contribuabililor la plata voluntara a debitelor declarate,
  valorificarea corecta a datelor din evidenţa şi din vectorul fiscal
  Luarea masurilor necesare în vederea remedierii neconcordantelor intre datele din
  fisele de calcul SIN şi cele din bazele de date care furnizează informaţii pentru
  realizarea acestei proceduri
  Luarea masurilor necesare pentru conducerea corespunzătoare a evidentei debitelor
  şi eliminarea disfuncţionalităţilor în ceea ce priveşte preluarea datelor din evidenţa
  manuală
  Fundamentarea programului de încasări ţinând cont de încasările estimate şi de
  arieratele persoanelor fizice, altele decât cele evidenţiate în SIACF
  Luarea măsurilor ce se impun pentru punerea de acord a creanţelor fiscale înscrise în
  Procesele verbale de insolvabilitate, cu cele din fişele de evidenţa pe plătitori
  Reconstituirea dosarelor incomplete
  Verificarea obligaţiilor bugetare datorate de antrepozitarii restanţi
                                             17

								
To top