PENGURUSAN HASIL DAN TERIMAAN by 9oaJ0il

VIEWS: 0 PAGES: 62

									PENGURUSAN HASIL DAN
   TERIMAAN
AZELINA ISMAIL@HASSAN
PENOLONG PENGARAH KANAN W44
JANM NEGERI SABAH
088-324840/0166564482
aze@anm.gov.my
         KANDUNGAN
      DEFINISI HASIL/TERIMAAN

      PERWAKILAN KUASA

      KITARAN PERAKAUNAN TERIMAAN KERAJAAN

      PROSEDUR TERIMAAN DAN PENGELUARAN RESIT

      PROSEDUR PENYELENGGARAAN BUKU TUNAI

      PROSEDUR PENYEDIAAN PENYATA PEMUNGUT

      PEREKODAN RESIT, PENYATA PEMUNGUT DAN RESIT
      PERBENDAHARAAN KE DALAM BUKU TUNAI.2/6/2012           BPAD JANM         2
              HASIL

      Semua jenis hasil yg diterima oleh
      kerajaan sama ada dlm bentuk….
      cukai, yuran, lesen, perkhidmatan
  HASI  yg diberikan, perolehan jualan
  L   barang    awam,    perolehan
      pelaburan, denda, hukuman dsbg.
      -Bentuk terimaan : tunai, cek, kad
      kredit, wang pos, setem dll
      - di kutip : kaunter, pungutan luar,
      pos atau penghantaran tangan
2/6/2012       BPAD JANM          3
        HASIL NEGARA


      *  • HASIL KERAJAAN
         PERSEKUTUAN


        • HASIL KERAJAAN NEGERI        • HASIL KERAJAAN TEMPATAN


2/6/2012        BPAD JANM     4
       HASIL
   4                1
       WILAYAH           HASIL
      PERSEKUTUA          CUKAI
        N


            JENIS-
            JENIS
            HASIL

  3    TERIMAA          2  HASIL
      N BUKAN            BUKAN
      HASIL            CUKAI


2/6/2012         BPAD JANM        5
 PERATURAN & PENGUATKUASAAN
2/6/2012   BPAD JANM     6
            • SEBELUM
2/6/2012  BPAD JANM        7
      PERWAKILAN KUASA

     AP 11- KEWAJIPAN KEWANGAN

 -  KEWAJIPAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN BAGI
    PEGAWAI-PEGAWAI HENDAKLAH JELAS DAN BERTULIS,
    KHUSUSNYA SETAKAT MANA MEREKA DIBENARKAN
    MENJALANKAN TUGAS BAGI PIHAK PP.

 -  JIKA BERLAKU SESUATU LUAR ATURAN, PEGAWAI
    PENGAWAL SEPATUTNYA BOLEH MENGESAN PEGAWAI
    YANG BERTANGGUNGJAWAB. JIKA TIDAK, PP MUNGKIN
    KENA MENGGANTI APA- APA KEHILANGAN.

 -  WALAUPUN PP TIDAK MENJALANKAN KERJA-KERJA
    KEWANGAN TETAPI ARAHAN TETAP BAGI JABATANNYA KE
    ATAS KERJA KEWANGAN PERLU DILULUSKAN OLEH PP
    DAN SEGALA ARAHAN TERSEBUT ADALAH MENJADI
    TANGGUNGJAWAB PP.
2/6/2012          BPAD JANM           8
      PERWAKILAN KUASA
 AP 53- TANGGUNGJAWAB PEGAWAI
        PENGAWAL
 -  BERTANGGUNGGJAWAB  MENJALANKAN  KEWAJIPAN
    DENGAN SEMPURNA ATAS TUGAS MEMUNGUT WANG
    AWAM DAN MENYIMPANNYA DENGAN SELAMAT.

 -  BERTANGGGUNGJAWAB   SEKIRANYA AKAUN YANG
    DIKEMUKAKAN OLEH MEREKA ATAU DI BAWAH KUASA
    MEREKA DIDAPATI TIDAK BETUL

 -  SEBARANG PERWAKILAN KEWAJIPAN KEPADA PEGAWAI
    LAIN HENDAK SECARA BERTULIS

 -  TETAPI PP TIDAK TERLEPAS DARI TANGGUNGJAWAB
    SENDIRI SETELAH PERWAKILAN DIBUAT.

2/6/2012         BPAD JANM          9
       PERWAKILAN KUASA

  AP 69- KEBENARAN BERTULIS UNTUK MENERIMA WANG
   PEMUNGUT HENDAKLAH MENYELENGGARA SUATU REKOD
      MENGENAI  KEBENARA BERTULIS UNTUK MENERIMA WANG  AP 70(a)- KEBENARAN   BERTULIS UNTUK MENULIS DAN
         MENANDATANGANI RESIT

      RESIT MESTILAH DITANDATANGAN DENGAN BERKARBON
      OLEH PEGAWAI YANG MENERIMA WANG TETAPI DITULIS OLEH
      PEGAWAI YANG LAIN
2/6/2012             BPAD JANM            10
      PERWAKILAN KUASA
AP 70(b)-PENYIMPANAN KUNCI MESIN MERESIT
BAGI SISTEM TERIMAAN BERKOMPUTER YANG
 MELIBATKAN MESIN MERESIT, KUNCI MESIN
 TERSEBUT PERLU DISIMPAN OLEH PEMUNGUT
 SENDIRI ATAU PEGAWAI KANAN YANG LAIN DARIPADA
 OPERATOR ATAU JURUWANG.


 AP73  -KEBENARAN  BERTULIS  UNTUK  MEREKOD
  PUNGUTAN
DAFTAR DAN SENARAI PUNGUTAN MESTI DICATAT OLEH
 PEGAWAI YANG LAIN DARIPADA JURUWANG KECUALI
 SESEORANG PEGWAI LAIN  TIDAK  ADA   DAN
 KEBENARAN   KHUSUS  DIDAPATI  DARIPADA
 ANM/BENDAHARI NEGERI ATAU SEKIRANYA SISTEM
 PERESITAN  BERMESIN BERUPAYA MENJANAKAN
 BUKU/DAFTAR TUNAI.
2/6/2012       BPAD JANM           11
      PERWAKILAN KUASA
  AP80(B)-    KEBENARAN  BERTULIS  UNTUK
      MENYEMAK DAN   MENANDATANGAN  BUKU
      TUNAI


      PEGAWAI YANG DIBERI KUASA MENYEMAK BUKU
      TUNAI HENDAKLAH MEMERIKSA DAN MENYEMAK
      SETIAP HARI SEMUA CATATAN YANG DIBUAT
      DALAM BUKU TUNAI ATAU LAPORAN-LAPORAN
      BERKOMPUTER LAIN YANG BERKAITAN DENGAN
      TERIMAAN.
2/6/2012          BPAD JANM         12
  BORANG/DOKUMEN-DOKUMEN HASIL
•  KEW. 68 –  PENYATA MENGENAI BORANG-BORANG HASIL
         YANG DIKAWAL

•  KEW. 67 –  BORANG TERIMAAN & KELUARAN BORANG- BORANG
         HASIL

•  KEW. 253 –  KIRA-KIRA DISERAHKAN UNTUK AUDIT

•  KEW. 248 –  BUKU TUNAI CERAKINAN

•  KEW. 249 –  BUKU TUNAI TERIMAAN / SERAHAN

•  KEW. 38 -  RESIT/ AUDIT ROLL

•  BORANG BAYARAN MASUK BANK/SLIP BANK

•  RESIT PERBENDAHARAAN

•  LAPORAN PENYATA PEMUNGUT DI PROSES – C320

*  LAPORAN TERPERINCI HASIL – C 330
  2/6/2012              BPAD JANM       13
   Buku……………                Rujukan Pencetak No…………             (Kew.67)

        TERIMAAN                   KELUARAN

Tarikh   Daripada siapa  NOMBOR SIRI  Kepada siapa  Tanda   Tarikh   Tarikh   Baki buku  Catitan
diterima  No.baucar &           dikeluarkan  tangan   Dikeluar  habis    yang
              Mula  Akhir                    digunakan  belum
      banyaknya                   penerima  kan
                                              digunakan
                                              dalam
                                              stok
  2/6/2012                  BPAD JANM                        14
                                  (Kew.68-Pin.2/87)

 PENYATA MENGENAI BORANG-BORANG HASIL YANG DIKAWAL
        SEPERTI PADA ………………….

Perihal Borang   Nombor-nombor siri    Nombor-nombor siri     Catatan
 Siri dan No.      borang           borang
          digunakan bulan ini     yang belum
                         digunakan
   1                                   4
               2        pada tarikh penyata
                            3
           Dari     Hingga    Dari   Hingga
                 PERAKUAN
 Saya/kami memperakui bahawa borang-borang yang belum
 digunakan yang dinyatakan dalam Ruang 3 diatas telah
 disemak oleh saya/kami dadidapati betul.          ……………………………..
 2/6/2012               BPAD JANM                 15
                               (Tandatangan & Pangkat)
            • SEMASA
2/6/2012  BPAD JANM     16
 PROSEDUR TERIMAAN
& PENGELUARAN RESIT
      PENGELUARAN RESIT

   • AP 60 –
      RESIT MESTI DIKELUARKAN SEBAGAI
      AKUAN TERIMAAN WANG PADA MASA
      URUSAN DIBUAT.   • AP 61 –
      ORANG  AWAM  PERLU   DIBERITAHU
      UNTUK MEMINTA RESIT


2/6/2012        BPAD JANM        18
      PENGELUARAN RESIT
• AP 62
  MEMINDA  SESUATU  RESIT  ADALAH
  DILARANG. RESIT YANG ROSAK HARUS
  DIBATALKAN DAN DISIMPAN. RESIT ASAL
  SERTA SALINAN-SALINANYA HENDAKLAH
  DIKEMUKAKAN UNTUK DIAUDIT.

• AP 63 (a)
  RESIT MESTILAH DITULIS DENGAN BERHATI-
  HATI DAN MENGGUNAKAN KARBON DUA
  BELAH MUKA.


2/6/2012      BPAD JANM        19
      PENGELUARAN RESIT
 • AP 66 (a)
  RESIT DAN LAIN-LAIN DOKUMEN YANG BELUM
  DIGUNAKAN PERLU DISIMPAN DENGAN SELAMAT
  OLEH PEGAWAI YANG MENYEDIAKAN RESIT ATAU
  MEMBUAT PUNGUTAN.
  RESIT YANG DITERIMA DARIPADA IBU PEJABAT
  ATAU PNBM PERLU DISEMAK DAN MEMBUAT
  AKUAN DI BELAKANG HELAI PERTAMA SALINAN
  PEJABAT.

 • AP 66 (b)
  STOK YANG ROSAK PERLU DIKEMBALIKAN
  KEPADA PNBM BERSERTA SUATU LAPORAN

 • AP 66 (c)
  STOK RESIT MESTILAH DIKELUARKAN MENGIKUT
  SUSUNAN (NO.SIRI) YANG BETUL.

2/6/2012       BPAD JANM         20
      PENGELUARAN RESIT
 •  AP 69
    SESEORANG PEGAWAI TIDAK BOLEH MENERIMA WANG KECUALI
    DENGAN  KEBENARAN  BERTULIS DARIPADA PEMUNGUT.
    PEJABAT  PEMUNGUT  HENDAKLAH  MENYELENGGARA  &
    SENTIASA  MENGEMASKINI  SUATU  REKOD  MENGENAI
    KEBENARAN BERTULIS UNTUK MENERIMA WANG

 •  AP 70 (A)
    RESIT MESTILAH DITANDATANGANI DENGAN BERKARBON OLEH
    DUA PEGAWAI(UNTUK SALINAN ASAL, SALINAN PEJABAT &
    SALINAN AUDIT) YANG MENERIMA WANG TETAPI DITULIS OLEH
    PEGAWAI YANG LAIN.

 •  PENGECUALIAN:-
    – SKIM BERMESIN YANG DILULUSKAN BAGI MENGELUARKAN
     RESIT
    – BAYARAN TETAP DICETAK PADA RESIT
    – PUNGUTAN LUAR (BEKERJA SEORANG DIRI)
    – TIADA PEGAWAI LAIN   DI PEJABAT  (PERLU DAPAT
     KELULUSAN  DARI  AKAUNTAN  NEGARA/AKAUNTAN
     NEGERI/BENDAHARI NEGERI)
2/6/2012           BPAD JANM             21
       PENGELUARAN RESIT
    • PEGAWAI YANG MENERIMA WANG DAN MENULIS
     RESIT MESTILAH ORANG YANG BERBEZA.
      – SEORANG  YANG  DIANGGAP  SEBAGAI
       PENERIMA WANG SEKIRANYA IA MENGAKU
       TERIMAAN DAN MENANDATANGANI RESIT.
      – PENERIMA KAUNTER HANYA PERANTARAAN
       SAHAJA

      AP 71(a)
      WANG DAN DOKUMEN YANG DITERIMA MELALUI POS
      HENDAKLAH DIREKOD DALAM DAFTAR MEL.

      AP 71(b)
      BUTIRAN DAFTAR MEL : TARIKH TERIMA, NAMA
      PENGIRIM, NOMBOR PENDAFTARAN BUNGKUSAN,
2/6/2012
                  PERIHAL DOKUMEN
      NOMBOR CEK, AMAUN DAN JANM
               BPAD           22
   PENGELUARAN RESIT
  AP 71(c) -
  APABILA RESIT DIKELUARKAN, NOMBOR RESIT
  PERLU DICATATKAN DALAM DAFTAR MEL DAN
  DITANDATANGANI  OLEH  PEGAWAI YANG
  MENGELUARKAN RESIT.

 • AP 71(d)
  PEGAWAI YANG MEMBUKA MEL JUGA PERLU
  MENURUNKAN TANDATANGAN DALAM DAFTAR
  MEL.

   • AP 71(e)
   • DAFTAR MEL PERLU DISEMAK SETIAP HARI
     DENGAN BUKU TUNAI OLEH PENYELIA
   • BAGI TERIMAAN MELALUI POS, RESIT HENDAKLAH
     DIHANTAR PADA HARI YANG SAMA IANYA
2/6/2012 DIKELUARKAN   BPAD JANM         23
      PENGELUARAN RESIT

   • RESIT YANG TELAH DIKELUARKAN MESTI
    MENGIKUT SUSUNAN NO. SIRI.

   • PINDAAN TERHADAP BUKU RESIT TIDAK
    DIBENARKAN.

   • RESIT MESTILAH DISIMPAN DENGAN
    SELAMAT SAMA ADA YANG BELUM GUNA
    ATAU SEDANG DIGUNAKAN.2/6/2012      BPAD JANM        24
      CATATAN YANG PERLU ADA
         PADA RESIT
    1. NEGERI PEJABAT PEMUNGUT
    2. TEMPAT PEJABAT PEMUNGUT
    3. NAMA (JABATAN) PEJABAT PEMUNGUT
    4. NAMA PEMBAYAR
    5. JUMLAH DALAM PERKATAAN DAN ANGKA (MESTI
      SAMA)
    6. TUJUAN PEMBAYARAN DIBUAT
    7. KOD HASIL/AMANAH
    8. BENTUK PEMBAYARAN
    9. TANDATANGAN PEGAWAI YG DIBERIKUASA DI
      BAWAH
      AP 69
    10. TARIKH RESIT (TARIKH DITANDATANGANI RESIT)
    11. COP / B.P. PENGAWAL PEJABAT PEMUNGUT

2/6/2012         BPAD JANM           25
  PROSEDUR
PENYELENGGARAAN
  BUKU TUNAI
Hendaklah disediakan berpendua                                                        L- J.P .N.KL
 Tarikh   Resit   Banyaknya     Jumlah       PEMBAYARAN KEPADA PERBENDAHARAAN              PENGELASAN
       No              harian      Banyaknya   Tarikh
                                          Resit Perbendaharaan

             RM     Sen  RM    Sen   RM   Sen                 RM  Sen  RM   Sen  RM  Sen    RM     Sen
      DISEDIAKAN OLEH :               DISEMAK OLEH :
      NAMA                      NAMA
      JAWATAN                    JAWATAN
      T/TANGAN                    T/TANGAN
      TARIKH                     TARIKHJUMLAH BESAR
                                          JUMLAH BESAR JUMLAH PENGELASAN : RM


   2/6/2012                                BPAD JANM                                27
      DEFINISI BUKU TUNAI

    • SATU REKOD KEWANGAN YANG
     DISIMPAN  OLEH   PEGAWAI
     PENGAWAL MENGIKUT AP 143 (a)

    • TERDAPAT 2 JENIS:
      • KEW 248 – BANYAK KOD HASIL
      • KEW 249 – SATU KOD HASIL
       SAHAJA
2/6/2012       BPAD JANM      28
      ARAHAN PERBENDAHARAAN
 AP 145 : PENGHANTARAN AKAUN TERIMAAN
     KEPADA PIHAK AUDIT

   TIAP-TIAP SEORANG PEGAWAI PERAKAUNAN
   HENDAKLAH MENYELENGGARA SATU BUKU TUNAI
   BERPENDUA, BUKU HARIAN DAN LEJAR-LEJAR
   KECIL.

   IA JUGA HENDAKLAH MENGHANTAR LEMBARAN
   ASAL BUKU TUNAINYA BESERTA DENGAN BAUCER
   PENYOKONG YANG PERLU, PENJENISAN TERIMAAN
   DAN BAYARAN (JUGA PENYATA BAKI DALAM LEJAR
   KECIL PADA HARI AKHIR BULAN) KEPADA
   AKAUNTAN NEGERI ATAU BENDAHARI NEGERI
   DENGAN SECEPAT MUNGKIN DALAM TEMPOH 10
   HARI SELEPAS AKHIR TIAP-TIAP BULAN.
2/6/2012        BPAD JANM         29
  TUJUAN MENYELENGGARA
     BUKU TUNAI

   MEREKOD   SEMUA  TERIMAAN  DAN
   MENGIMBANGKAN BAKI LEJAR TIAP-TIAP
   BULAN.

   MENGETAHUI KUTIPAN HARIAN, BULANAN &
   TAHUNAN   MENGIKUT    KOD-KOD
  PENGELASAN.


   MEMUDAHKAN PENYEMAKAN, PENYESUAIAN
   DAN PENGAUDITAN DILAKUKAN.


     MERUPAKAN PUNCA MAKLUMAT UNTUK
     PENYEDIAAN  LAPORAN   BERKENAAN
2/6/2012
     TERIMAAN  HASIL SESUATU JABATAN.
             BPAD JANM       30
   BAHAGIAN I


      Tarikh  Resit No. Banyaknya Jumlah Harian

                  Jumlah Pungutan Keseluruhan
                     Pada Akhir Hari

             Jumlah Pungutan Mengikut
                satu-satu Resit

         Nombor Resit/Dok Kewangan
          Yang Telah Digunakan

      Tarikh Resit
2/6/2012            BPAD JANM           31
  BAHAGIAN II


       PEMBAYARAN KEPADA PERBENDAHARAAN
      Banyaknya   Tarikh      Resit Perbendaharaan

                       Nombor Resit
                       Perbendaharaan

             Tarikh Dibayar Masuk
          Ke Bank Mengikut Tarikh P.Pemungut


   Jumlah Yang dibayar Masuk
   Ke Bank Mengikut Kategori
 Terimaan/Berdasarkan P.Pemungut
2/6/2012           BPAD JANM             32
  BAHAGIAN III


            PENGELASAN
      76199  72301   87401     77402  62601
           Pecahan Mengikut Kod Hasil
          (satu ruangan untuk 1 kod hasil)

      Amaun Dicatat Di dalam Ruang Mengikut Objek
           Yang Telah ditentukan
2/6/2012             BPAD JANM          33
    PENYEDIAAN BUKU TUNAI
      • JUMLAH HARIAN:- JUMLAH PUNGUTAN
       YANG DITERIMA SETAKAT HUJUNG HARI
       APABILA KAUNTER DITUTUP

      • JUMLAH  BESAR:-  JUMLAH  UNTUK
       KESELURUHAN PUNGUTAN PADA SETIAP
       HELAIAN BUKU TUNAI YANG DIGUNAKAN

      • JUMLAH BESAR JUMLAH PENGELASAN:-
       JUMLAH    PUNGUTAN    UNTUK
       KESELURUHAN PENGELASAN (KOD HASIL)
       DARIPADA AWAL PUNGUTAN SEHINGGA
       KE HELAIAN YANG SEDANG DIGUNAKAN.
2/6/2012         BPAD JANM      34
   Siapa yang boleh merekod pungutan
       ke dalam Buku Tunai?

   • PEGAWAI  YANG   DIBERI
    KEBENARAN DI BAWAH AP 73
    BOLEH  MEMPERAKAUNKAN
    PUNGUTAN DI BUKU TUNAI.

   • SURAT      KUASA      SECARA
    BERTULIS              PERLU
    DISELENGGARA Tunai bersambungan
     Pastikan no. siri Buku       DAN
                SELALU
    DIKEMASKINIterakhir digunakan DAN
       dengan yang
    DIHANTAR KE PIHAK AUDIT.
          pada bulan sebelumnya.
2/6/2012        BPAD JANM         35
      Bagaimana dengan pembetulan
         pada Buku Tunai?
   • AP 147 - PINDAAN / PEMADAMAN DALAM
    BUKU TUNAI ADALAH DILARANG.


   • SEBARANG PEMBETULAN BOLEH DIBUAT
    DENGAN ANGKA ASAL DIGARIS DENGAN
    SATU GARISAN SAHAJA DAN ANGKA YANG
    BETUL DI TULIS DI ATAS ANGKA ASAL
    TADI.  PEMBETULAN  INI  PERLU
    DITANDATANGAN RINGKAS OLEH PEGAWAI
    YANG  DIBERI KUASA (PEGAWAI INI
    BUKANLAH PEGAWAI YANG MENYEDIAKAN
    BUKU TUNAI TERSEBUT)

2/6/2012       BPAD JANM        36
   PENYEDIAAN BUKU TUNAI

   • MULAKAN SETIAP MUKA HELAIAN
    BUKU  TUNAI YANG  KE-2 DAN
    SETERUSNYA DENGAN :-

      – BAKI BAWA DARI MUKA SURAT
       SEBELUMNYA
      – DITULIS PADA BARIS YANG PERTAMA
       SEBELUM   CATATAN  TERIMAAN
       DIBUAT.2/6/2012        BPAD JANM       37
Hendaklah disediakan berpendua                                                        L- J.P .N.KL
 Tarikh   Resit   Banyaknya     Jumlah       PEMBAYARAN KEPADA PERBENDAHARAAN              PENGELASAN
       No              harian      Banyaknya   Tarikh
                                          Resit Perbendaharaan

             RM     Sen  RM    Sen   RM   Sen                 RM  Sen  RM   Sen  RM  Sen    RM     Sen
      DISEDIAKAN OLEH :               DISEMAK OLEH :
      NAMA                      NAMA
      JAWATAN                    JAWATAN
      T/TANGAN                    T/TANGAN
      TARIKH                     TARIKHJUMLAH BESAR
                                          JUMLAH BESAR JUMLAH PENGELASAN : RM


   2/6/2012                                BPAD JANM                                38
PROSEDUR PENYEDIAAN
 PENYATA PEMUNGUT
         PENYEDIAAN PENYATA
           PEMUNGUT
 •    AP 78
      SEMUA PUNGUTAN YANG ADA DALAM TANGAN
      MESTI DIBAYAR KE PERBENDAHARAAN PADA
      HARI ITU JUGA JIKA:-
      i)  PUNGUTAN WANG TUNAI (WANG KERTAS DAN
         DUIT SYILING) MELEBIHI RM 500.00 ATAU,

      ii) JUMLAH PUNGUTAN (TERMASUK WANG
       TUNAI, CEK, WANG POS  DAN KIRIMAN
       WANG) MELEBIHI RM 2,000.00.
     JIKA WANG PUNGUTAN LEWAT DITERIMA IA
      HENDAKLAH   DIBAYAR PADA HARI KERJA
      YANG BERIKUTNYA.
     PUNGUTAN   MELALUI CEK   MESTILAH
      DIBANKKAN DALAM TEMPOH SEMINGGU.


2/6/2012           BPAD JANM          40
      PENYEDIAAN PENYATA
        PEMUNGUT
   AP 78 (b)
   PUNGUTAN, TANPA MENGAMBIL KIRA
   JUMLAHNYA,  HENDAKLAH  DIBAYAR
   PADA HARI KERJA YANG AKHIR DALAM
   TEMPOH AKAUN BULANAN

   AP 78 (c)
   MANA-MANA PUNGUTAN YANG DITERIMA
   PADA HARI KERJA YANG AKHIR DALAM
   TEMPOH AKAUN SELEPAS PEMBAYARAN
   AKHIR BAGI TEMPOH ITU, HENDAKLAH
   DIAKAUNKAN SEOLAH-OLAH DIPUNGUT
   DALAM  TEMPOH  AKAUN  YANG
   BERIKUTNYA.

2/6/2012      BPAD JANM       41
       PENYEDIAAN PENYATA
         PEMUNGUT

      • AP 79 (a) –
       PENYATA PEMUNGUT PERLU DISEDIA
       APABILA   PUNGUTAN   HENDAK
       DIMASUKKAN KE DALAM BANK. JIKA
       MELIBATKAN CEK, SETIAP NILAI CEK
       MESTILAH  DITUNJUKKAN   PADA
       PENYATA PEMUNGUT TERSEBUT.

      • AP 79 (a) –
       AMAUN    SETIAP MASUKAN BANK
       HENDAKLAH DICATATKAN DALAM BUKU
       TUNAI PADA HARI YANG SAMA.


2/6/2012         BPAD JANM       42
      PENYEDIAAN PENYATA
        PEMUNGUT

    • PASTIKAN KATEGORI WANG ADALAH
     BETUL.
     – TUNAI, WANG POS, KIRIMAN WANG
      ,CEK

    • SETIAP KATEGORI PUNGUTAN PERLU
     MENGGUNAKAN SLIP BAYAR MASUK
     YANG BERBEZA.
2/6/2012       BPAD JANM       43
      Apa yang perlu dicatatkan
      •  KOD JABATAN
      •  KOD PTJ (PEJABAT PEMUNGUT)
      •  NOMBOR PENYATA PEMUNGUT
      •  TARIKH PENYATA PEMUNGUT
      •  TEMPOH PUNGUTAN
      •  KOD HASIL
      •  JENIS KUTIPAN
      •  JUMLAH DALAM ANGKA
      •  TANDATANGAN PEGAWAI
        - PEGAWAI YANG MENYEDIAKAN PENYATA
        PEMUNGUT TIDAK BOLEH MENANDATANGANI
        P.PEMUNGUT
2/6/2012          BPAD JANM         44
       PENYEDIAAN PENYATA
         PEMUNGUT
   • BAGI PEGAWAI YANG MEMBANKKAN WANG

      – MESTI MENYEMAK CETAKAN OLEH PIHAK
       BANK PADA SLIP BAYAR MASUK (PASTIKAN
       TIADA PERBEZAAN).

      – SLIP BAYAR MASUK YANG DIKEMBALIKAN
       OLEH PIHAK BANK PERLU DISERAHKAN
       KEPADA PEGAWAI PENYELIA UNTUK DISEMAK
       DARI  SEGI  AMAUN   DAN  TARIKH
       BERDASARKAN PADA CETAKAN PIHAK BANK

      – PEGAWAI  YANG  MENYEMAK  PERLU
       MENANDATANGANI  SECARA  RINGKAS
       BERSEBELAHAN AMAUN CETAKAN BANK – AP
       80 (e).
2/6/2012         BPAD JANM         45
  PEREKODAN RESIT,
PENYATA PEMUNGUT DAN
RESIT PERBENDAHARAAN
    KE DALAM
   BUKU TUNAI
      Penyediaan Buku Tunai
        Cerakinan
    •TULIS DENGAN KEMAS DAN JELAS   DAN
    PASTIKAN SENTIASA KEMASKINI.

    • CATATAN HARIAN PERLU DISEMAK OLEH
    PEGAWAI PENYELIA (BUKAN OLEH PEGAWAI
    YANG MEMBUAT CATATAN) SETIAP HARI DAN
    MENANDATANGAN     RINGKAS   SERTA
    DITARIKHKAN DI TEMPAT SETAKAT MANA BUKU
    TUNAI TELAH DISEMAK – AP 80 (b)
2/6/2012        BPAD JANM         47
      Perekodan Resit Ke Dalam
         Buku Tunai
• AP 72
  RESIT HENDAKLAH DIBUKUKAN SATU
  PERSATU PADA MASA URUSAN DIBUAT /
  SEBELUM HUJUNG HARI DALAM BUKU
  TUNAI.

• AP 144
 CATATAN  DALAM  BUKU   TUNAI
 HENDAKLAH MENGIKUT SUSUNAN URUSAN
 YANG BERLAKU.


2/6/2012       BPAD JANM     48
       Bagaimana nak rekod?

      • REKOD DI RUANGAN TARIKH, NO. RESIT
       DAN BANYAKNYA.

      • REKOD DI RUANGAN PENGELASAN
       MENGIKUT KOD TERIMAAN HASIL /
       AMANAH.

       1. Pastikan no. resit, amaun, kod hasil adalah
        sama dengan apa yang tercatit pada resit2/6/2012            BPAD JANM           49
   Perekodan Penyata Pemungut
     ke Dalam Buku Tunai

• SETIAP  KEMASUKAN   KE   BANK
 (BERDASARKAN  KEPADA  SLIP BAYAR
 MASUK KE BANK) MESTI DICATATKAN SATU
 PERSATU DI BAHAGIAN “PEMBAYARAN
 KEPADA PERBENDAHARAAN”.


   – REKOD DI RUANGAN BANYAKNYA DAN
    TARIKH
   – BERDASARKAN  PENYATA  PEMUNGUT
    YANG TELAH DIAKUI TERIMA OLEH PIHAK
    BANK MENERUSI CETAKAN BANK ATAU
    COP TERIMA.
2/6/2012       BPAD JANM        50
 Perekodan Resit Perbendaharaan
   Ke Dalam Buku Tunai

 • AP 80 (d)
  BAYARAN KEPADA PERBENDAHARAAN /    BANK
  HENDAKLAH  DISEMAK   DENGAN   RESIT
  PERBENDAHARAAN YANG DITERIMA DARIPADA JANM
  CAWANGAN.

 • SEMAKAN DENGAN SALINAN PENYATA PEMUNGUT
  DAN BUKU TUNAI

 • REKOD NO. RESIT PERBENDAHARAAN TERSEBUT KE
  DALAM BUKU TUNAI DI BAHAGIAN ‘PEMBAYARAN
  KEPADA PERBENDAHARAAN’ DI RUANGAN NO.RESIT
  PERBENDAHARAAN.


2/6/2012       BPAD JANM          51
        Sebelum dihantar ke pihak
             audit

  • Pastikan di akhir helaian Buku Tunai terdapat
   maklumat berikut:-

      1. Ringkasan Pungutan Mengikut Pengelasan

      2. Disediakan oleh: Nama, Jawatan, Tandatangan

      3. Disemak oleh: Nama, Jawatan, Tandatangan
2/6/2012            BPAD JANM          52
                                     BUKU TUNAI CERAKINAN
                                                                  B 388803
Hendaklah disediakan berpendua
 Tarikh     Resit    Banyaknya      Jumlah       PEMBAYARAN KEPADA PERBENDAHARAAN                   PENGELASAN
         No                harian      Banyaknya   Tarikh
                                              Resit Perbendaharaan

                RM     Sen   RM    Sen   RM   Sen                  RM   Sen   RM   Sen  RM


      Ringkasan Pu ngu tan Mengiku t Pengelasan
                        81101       23100      72415      81199     23103     Jumlah
              Jan - Mac
              April
              Jumlah
      Tolak : Pelarasan
             Cek Tak Laku
      Jumlah Slp Pelarasan
      Catatan MengenaiButiran Pelarasan Cek Tak Laku
      Bil       N o Resit Yang Bibatalkan     Tarik Resit  Kod       Amaun        Catatan
      DISEDIAKAN OLEH :                    DISEMAK OLEH :
      NAMA                          NAMA
      JAWATAN                         JAWATAN
      T/TANGAN                        T/TANGAN
JUMLAH BESAR
                                           JUMLAH BESAR         JUMLAH PENGELASAN : RM
 2/6/2012                                   BPAD JANM                                  53
     CEK TAK LAKU
• CEK TAK LAKU YANG DITERIMA     DARIPADA
 AKAUNTAN NEGARA DISELARASKAN   BALIK KE
 DALAM BUKU TUNAI.

• RESIT UNTUK CEK TAK LAKU PERLU DIBATALKAN.

• HANTARKAN RESIT ASAL YANG BATAL KEPADA
 PIHAK AUDIT

• KELUARKAN RESIT BARU UNTUK CEK GANTIAN

• PELARASAN PERLULAH DIBUAT DALAM BULAN
 SEMASA DI MANA CEK TAK LAKU DITERIMA
 DARIPADA JANM

• PERLU WUJUDKAN DAFTAR CEK TAK LAKU (SURAT
   PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BIL 1
   TAHUN 1994).SILA RUJUK LAMPIRAN 11
2/6/2012         BPAD JANM       54
            • SELEPAS
2/6/2012  BPAD JANM        55
      PENYESUAIAN AKAUN


       Semak laporan dengan buku tunai
       Sahkan jika tiada perbezaan
       Sediakan Penyata Penyesuaian jika
      berbeza dan
       Hantarkan penyata ke Jabatan
      Akauntan Negara Malaysia


2/6/2012          BPAD JANM       56
      KAWALAN DALAMAN
      PEMERIKSAAN MENGEJUT (AP 309)
   • PEMERIKSAAN DILAKUKAN KE ATAS
    TIAP-TIAP PETI BESI, PETI WANG TUNAI,
    LACI ATAU LAIN-LAIN BEKAS UNTUK
    WANG  DALAM  JAGAAN  SESEORANG
    PEGAWAI YANG DIAMANAHKAN DENGAN
    PENYIMPANAN WANG AWAM, SETEM
    ATAU  BRANG-BARANG   LAIN YANG
    BERHARGA.

   • PEMERIKSAAN  DILAKUKAN TIDAK
    KURANG DARI SEKALI SETIAP ENAM
    BULAN DAN DIREKOD DALAM DAFTAR
    PEMERIKSAAN MENGEJUT.
2/6/2012        BPAD JANM        57
      KAWALAN DALAMAN
         KAWALAN FIZIKAL

(1) CARA SIMPAN DI PEJABAT

    AP 125 – HANYA PETI BESI / BILIK KEBAL YANG
    KUKUH DAN MEMPUNYAI KUNCI BERASINGAN /
    BERKOMBINASI  BOLEH   DIGUNAKAN   BAGI
    MENYIMPAN WANG AWAM.

    HENDAKLAH MEMPUNYAI DUA KUNCI BERASINGAN
    DENGAN ANAK KUNCI YANG BERLAINAN ATAU
    NOMBOR KOMBINASI YANG BERLAINAN DI PEGANG
    OLEH DUA PEGAWAI DAN DARI SEMASA KE SEMASA
    MENGESAHKAN KANDUNGANNYA.
2/6/2012         BPAD JANM          58
      KAWALAN DALAMAN
  AP 126 (a) –
  WANG TUNAI, CEK, SETEM, DOKUMEN DAN BARANG
  BERHARGA HENDAK DISIMPAN DALAM PETI BESI /
  BILIK KEBAL DENGAN SECEPAT MUNGKIN.

  AP 126 (b) –
  UNTUK PEJABAT YANG TIADA PETI BESI / BILIK
  KEBAL, WANG KUTIPAN TERMASUK CEK > RM 1,000
  DAN TIDAK SEMPAT DIBANKKAN, PERLU DISIMPAN DI
  PETI BESI MALAM / DALAM KARUNG BERKUNCI DAN
  SIMPAN DI PERBENDAHARAAN / BALAI POLIS. PERLU
  DAPATKAN SURAT RESIT PENYIMPANAN.

 AP 127
• JIKA PRAKTIK, PETI BESI DICANTUMKAN DENGAN
 KUKUH PADA RANGKA BANGUNAN.


2/6/2012        BPAD JANM          59
      KAWALAN DALAMAN
            KAWALAN FIZIKAL

      (2) CARA BAWA WANG DALAM PERJALANAN
        AP 137 (a)– PENJAGAAN SELAMAT WANG
      TUNAI   DALAM   PERJALANAN  ADALAH
      TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN. BOLEH
      DAPAT ESKOT POLIS JIKA PERLU.

       AP 137 (a) – JIKA ESKOT POLIS TIDAK DAPAT
      DIADAKAN,    ESKOT   DARI   SYARIKAT
      KESELAMATAN SWASTA YANG DILULUSKAN
      BOLEH  DIGUNAKAN    SETELAH  MENDAPAT
      KETERANGAN    BERTULIS  DARI  PEGAWAI
      PENGUASA DAERAH POLIS.
2/6/2012           BPAD JANM          60
      KITARAN PERAKAUNAN
      TERIMAAN KERAJAAN
                          PELANGGAN


             TERIMAAN

   PENGAUDITAN          KELUARKAN
                   RESIT
      PENYESUAIAN
                      REKOD DI BUKU
                       TUNAI  REKOD DI BUKU
    TUNAI
                        MASUKKAN BANK
2/6/2012          BPAD JANM             61
      SEKIAN, TERIMA KASIH.
2/6/2012      BPAD JANM    62

								
To top