อาหมวยออนไลน์ 161-170 by Apinant1977

VIEWS: 152 PAGES: 77

More Info
									บทที่ 161 สัตว์เวทหรื อตุ๊กตาอาหมวยยืนดูรายการของรางวัลที่มีแต่ชื่อไฟล์ แล้ วก็ถอนหายใจ
                  ื    ่    ั                          ่
พอหันไปดูหน้ าเจ้ าตัวก่อเรื่ องที่ยนจ๋อยอยูใกล้ ๆก็ชกจะดุไม่ลง พอหันไปอีกทางยักษ์ แดงยังนอนหน้ าเซียวอยูที่พื ้น
          ้     ่
มันถ่ายทอดข้ อมูลทังหมดลงไปทีคอมพิวเตอร์ จนหมดแล้ ว
     ่     ้
แต่ก็ใช่วาข้ อมูลทังหมดจะหายไปจากระบบบันทึกข้ อมูลของมันโดยอัตโนมัติ
คงต้ องใช้ เวลาอีกสักพักกว่าสมองกลในตัวมันจะปรับตัวได้อาหมวยเดินไปที่หน้ าคอมพิวเตอร์ เธอกดเรียกดูข้อมูล แต่“โปรดใส่รหัสผ่าน” เสียงประกาศดังออกมาจากคอมพิวเตอร์

                 ้     ี่         ้
อาหมวยทําหน้ าเหมือนเด็กถูกขัดใจทังๆที่ร้ ูดวานีเ่ ป็ นมาตรการปองกันตาม ปกติ
คอมพิวเตอร์ ของมิคาเอลยอมรับข้ อมูลจากสัตว์เวทของมิคาเอล แต่ไม่ยอมให้ ใครเปิ ดข้ อมูลดูหากไม่มีรหัสผ่าน
เธอเปิ ดเมนูเกมส่งข้ อความด่วนถึงมิคาเอลทันที


-----------------------------     ่
มิคาเอลอยูระหว่างการประชุมตอนที่ได้ รับข้ อความ “ผมขอเวลาสักครู่ ”
   ่
ชายหนุมบอกผ่านกล้ องไปหาผู้เข้ าประชุมที่โรงพยาบาล เขาอ่านข้ อความคิ ้วขมวด
ข้ อความที่อาหมวยส่งมามีรายละเอียดไม่มาก บอกเพียงว่า เหล่าสัตว์เวทจอมซนไปรับเควสบุกนรกมาเรี ยบร้ อยแล้ ว
                                       ้
แถมยังดาว์นโหลดข้ อมูลมหาศาลมาไว้ ในคอมพิวเตอร์ และอาหมวยต้ องการอ่านข้ อมูลนันมิคาเอลนิ่งคิด หากจะติดต่อกลับไปถามรายละเอียด เวลาในเกมก็เร็ วกว่าโลกจริง
    ่                   ้             ่         ุ     ้
กว่าจะสือสารกันรู้เรื่ องคงเสียเวลาไม่ใช่น้อยทังสองฝ่ าย เขาตัดสินใจทําสิงที่คิดว่าเร็ วที่สดสําหรับทังสองฝ่ าย
เขาจัดการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ในโลกจริ งเข้ ากับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในเกม
ใส่รหัสผ่านให้ อาหมวยสามารถใช้ งานคอมพิวเตอร์ ในเกมได้ และในขณะเดียวกัน
   ั่    ้    ้
เขาก็สงก้ อปปี ข้อมูลทังหมดมาไว้ ในคอมพิวเตอร์ ในโลกจริ ง
                           ั
“ผมพร้ อมจะประชุมต่อแล้ ว” เขาหันไปหากล้ องหลังจากที่จดการทุกอย่างเสร็ จเรี ยบร้ อย
------------------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 25 ต.ค. 53 07:06:38
       ติดต่อทีมงาน

ความคิดเห็นที่ 2     ่                          ่   ่
“จะมุดอยูใต้ โต๊ ะกันอีกนานแค่ไหนเนี่ย” มาลีเริ่ มบ่นหลังจากทีต้องนังกับพื ้นเพื่อกล่อมสัตว์เวทสามตัวให้ ออกมาจาก

      ้     ั ํ
ใต้ โต๊ ะตังนาน แต่ก็ยงไม่สาเร็จ         ู ่                       ้
“โกเลมน้ อยรอพี่งสงสัญญาณปลอดภัยมาก่อนน่ะ” เจ้ าตัวส้ มหัวหน้ าชันตอบอย่างฉะฉาน

                  ่
โดยมีเจ้ าเดรกน้ อยพยักหน้ าหงึกๆอยูข้างๆ                           ่
เอลล่าที่กลับไปจัดของจนเสร็ จแล้ ว เลยลากเก้ าอี ้มานังใกล้ ๆแล้ วโน้ มตัวลงหลอกล่อสัตว์เลี ้ยงของตัวเองให้ ออกมา ก่อน
เผื่อว่าอีกสองตัวที่เหลือจะตามมา “เกรซ เกรซไม่ได้ ไปซนด้ วยนี่ ไม่เห็นต้ องกลัวอะไรเลย ออกมาข้ างนอกนีเ่ ร็ ว”                                   ่
เจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยส่ายหน้ าเดี๊ยะ ตอบเสียงแจ๋ว “พี่เดรกน้ อยบอกว่าอยูโรงเรี ยนเดียวกันต้ องร่วมทุกข์ร่วมสุข
           ่           ู ่
ถ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยอยูใต้ โต๊ ะด้ วยกันจนพี่งสงสัญญาณปลอดภัย พี่เดรกน้ อยจะให้ ตราโรงเรี ยน
ลูกเจี๊ยบน้ อยจะเอาตราโรงเรียน ลูกเจี๊ยบน้ อยไม่ออกไป” ว่าแล้ วมันก็หดหัวเข้ าไปที่ใต้ โต๊ ะเหมือนเดิม
                              ้                   ู
“ตราโรงเรี ยน” เอลล่าทวนคําด้ วยความสงสัย อันที่จริ ง นับตังแต่เธอได้ เกรซคืนมา เจ้ าลูกเจี๊ยบก็พดถึงโรงเรี ยนให้ ฟังบ่อยๆ

     ่                       ั
เพียงแต่วา นอกจากทักษะย่อตัวจนเหลือตัวเท่านกแก้ วที่พี่ยกษ์ เป็ นคนสอนแล้ ว
                          ี
เอลล่าไม่เคยเห็นเจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยทําอย่างอื่นได้ อก เธอเลยไม่คิดว่าจะมีโรงเรียนจริ งๆ   ั
มาลีหวเราะคิกคักทันทีที่ได้ ยิน “อย่างกับงานรับน้ องเลยนะเนี่ย”“รับน้ องอะไรเหรอ” โกเลมน้ อยชักงง
                    ้ ั
“ก็รับน้ องใหม่เข้ ามหาลัยไง” มาลีตอบทังๆที่ยงหัวเราะ แล้ วเธอก็ถามต่อ “แล้ วนี่ในโรงเรี ยนมีกี่บ้านล่ะ

จะได้ กลายเป็ นโรงเรียนออนไลน์เสียเลย”          ้        ่                 ํ
โกเลมน้ อยเอียงคอตังใจฟั งจนหน้ ายูก็ไม่เห็นรู้เรื่ อง มันเข้ าใจแต่คาถามในประโยคสุดท้ าย ก็เลยตอบๆไปก่อน
“ตอนนี ้มีสองบ้ าน”
                      ้ ่
“หือ” เอลล่าแทบจะร้ องหือพร้ อมกับตงหลิน ทังคูมองหน้ ากัน

          ่
สงสัยว่าข่าวลือที่วาน้ องสาวของวินชอบเล่นตุ๊กตาคงจะเป็ นความจริ ง
   ู    ่     ้           ั
แต่ผ้ ปกครองทีตามใจขนาดตังโรงเรี ยนให้ เล่นนี่นบว่าไม่ธรรมดา                             ้
“แล้ วใครเป็ นหัวหน้ าบ้ านล่ะ” มาลีแกล้ งแหย่ถามไปอย่างนัน แต่ตงหลินกลับผสมโรงช่วยแหย่

เพื่อหลอกถามข้ อมูลบางอย่าง เขาสงสัยมานานแล้ วว่า
                                                ั
ทําไมนกฟี นิกส์อย่างเจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยถึงได้ เชื่อฟั งตุ๊กตาที่ชื่อโกเลมน้ อย กับเดรกน้ อยนี่นก หากเป็ นเจ้ ายักษ์ แดง
                                            ั     ุ    ้
อัลติเมทโกเลมทีเ่ ขาเห็นฝี มือมาแล้ ว เขาจะไม่แปลกใจเลย แต่นี่ แม้ แต่เจ้ ายักษ์ แดงก็ยงยอมให้ ต๊ กตาดินปั นเป็ นหัวหน้ า
       ่                ั่ ั                   ้
เขาอยากจะรู้วานักบวชจอมเวทใช้ วิธีไหน ถึงได้ สงให้ สตว์เวทระดับสามเชื่อฟั งตุ๊กตาดินปั นได้
         ่ ี่
หรื อความลับจะอยูทตราโรงเรียนที่เจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยพูดถึง“หัวหน้ าบ้ านคืออะไร” โกเลมน้ อยไม่เข้ าใจอีกแล้ ว
        ุ                              ํ
“ก็คนที่เก่งที่สดในบ้ านไง” ตงหลินทําเป็ นตอบ แต่ความจริ งเขาต้ องการจะใช้ คาตอบนี ้กระตุ้นให้ เจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยหือกับ

      ้
ตุ๊กตาดินปั นนี่เสียที            ุ
“ไม่มีหรอก คนที่เก่งที่ฉด ทุกคนเก่งหมดเลย แต่เก่งคนละอย่าง” อันนี ้เดรกน้ อยตอบเอง

            ั
มันจําเหตุการณ์ในวันที่มนออกจากไข่ได้                              ิ   ั
“เหรอ” เอลล่ายิ ้ม นักบวชจอมเวทคนนี ้เข้ าใจสร้ างความภาคภูมใจให้ สตว์เลี ้ยง
                                        ั    ่
“ใครเก่งอะไรบ้ างล่ะ” ตงหลินถามต่อ คราวนี ้แหละ เจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยจะได้ ร้ ู ตวเสียทีวา สัตว์เวทระดับสามน่ะ

           ้
เหนือกว่าตุ๊กตาดินปั นเป็ นไหนๆ          ั ู ่ ุ
“นายหญิงบอกว่า พี่ยกษ์ ส้ เก่งทีสด” โกเลมน้ อยรี บตอบก่อนเลย
       ู่     ุ
“ช่าย แล้ วพีงก็ฉลาดที่ฉด” เดรกน้ อยรี บบอกบ้ าง
ตง หลินพยักหน้ าเห็นด้ วย อัลติเมทโกเลมที่กินอัลติเมทโกเลมตัวอื่นๆได้ ถ้ าไม่เรี ยกว่าสู้เก่งแล้ ว ก็คงไม่ร้ ูจะเรี ยกว่าอะไร
    ู                           ั
ส่วนพี่งที่เจ้ าตุ๊กตาสองตัวนี ้พูดถึงน่าจะเป็ นมังกรจําแลงที่สงหารมังกร ของเขาในศึกช่องเขาขาด
   ั              ั    ่                    ่          ุ
แม้ นกบวชจอมเวทจะใช้ เวทช่วย แต่สตว์เวททีใช้ คาถาระดับสูงที่ไม่มีใครเคยเห็นได้ ก็นาจะเรี ยกว่าฉลาดที่สดได้ เหมือนกัน                  ุ
“แล้ วโกเลมน้ อยกับเดรกน้ อยล่ะ ที่สดเรื่ องอะไร” มาลีถามต่อด้ วยความเอ็นดู
                        ู
เจ้ าเดรกน้ อยทําปากจู๋ ก่อนจะสารภาพซื่อๆ “พี่งบอกว่าเดรกน้ อยงกฉุดๆ”มาลีถึงกับทนไม่ไหวดึงเจ้ าเดรกน้ อยมาฟั ดด้ วยความมันเขี ้ยว ก่อนจะหันไปถามสัตว์เวทอีกตัว “แล้ วโกเลมน้ อยล่ะ”
               ่    ุ                   ิ
“โกเลมน้ อยเป็ น จอมมารน้ อยทีเก่งที่สดไง” โกเลมน้ อยยืดอกตอบด้ วยความภาคภูมใจ
“แน่เร้ อ” มาลีแซว
                              ี
“แน่ จิ พี่โกเลมน้ อยเป็ นจอมมารน้ อยตัวเดียวในเกมนี่นา ไม่มใครเก่งกว่าหรอก” เดรกน้ อยรับรองขันแข็ง โธ่

                              ่            ่ ั
มันสํารวจสัตว์เวททุกสายมาแล้ วเชียวนะ ไม่เชื่อมันได้ ไง แต่นาเสียดาย นอกจากมาลีที่อยูกบ อาหมวยมานานแล้ ว
      ่                ุ
ไม่มีใครรู้วาโกเลมน้ อยกับเดรกน้ อยไม่ใช่ต๊ กตา จึงไม่มีใครเชื่อถือคําพูดของมัน
 ้                                                    ้
ทังเอลล่าและตงหลินไม่คิดว่าเดรกน้ อยโกหก แต่พวกเขาคิดว่ามันรู้และพูดตามข้ อมูลที่เจ้ าของใส่ไว้ ให้ เท่านันยิ่งตงหลินหลอกถามเด็กสองตัวนี ้เท่าไร คําตอบที่ได้ ก็ยิ่งตอกยํ ้าความเชื่อของเขาว่าพวกมันเป็ นตุ๊กตา         ่
“นายหญิงสอนอะไรมังเหรอ” โกเลมน้ อนทวนคําถามก่อนจะตอบเสียงดัง “นายหญิงสอนให้ เป็ นเด็กดี”
“ส่วน ของเดรกน้ อยนะ นายหญิงบอกว่า ไม่ต้องงก เล่นด้ วยกันก็ต้องแบ่งให้ เท่าๆกัน” เดรกน้ อยรี บตอบบ้ าง

         ี                    ่          ู
แถมยกตัวอย่างให้ อก “อย่างตราโรงเรี ยนไง เดรกน้ อยเหลือหนึงอัน เดรกน้ อยก็ให้ ลกเจี๊ยบน้ อย”เจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยพยักหน้ ารับใหญ่ด้วยความดีใจ                             ้
แต่ ทว่า พี่โกเลมน้ อยเกิดสงสัยอะไรขึ ้นมาบางอย่าง “ตอนนันลูกเจี๊ยบน้ อยไม่ได้ ไปทําเควสกับพวกเรานี่นา
             ู
ทําไมเดรกน้ อยใจดียกให้ ลกเจี๊ยบน้ อยฟรี ๆล่ะ”“ใครบอกว่าฟรี ” เดรกน้ อยจอมงกถามเสียงสูง
     ั
“ไม่ฟรี ยงไรหรื อ” เอลล่ารี บถาม เธอเห็นเกรซอยากได้ มาก ถ้ าราคาพอซื ้อได้ เธอจะได้ รีบซื ้อให้
                ้                        ้
“ไม่ ฟรี ” เดรกน้ อยยํ ้าอีกครัง ก่อนจะเฉลย “ลูกเจี๊ยบน้ อยไม่ได้ ไปด้ วยคราวนันก็จริ ง แต่ถ้าเอาตราโรงเรี ยนไปนะ

                                              ู
ก็เท่ากับเป็ นพวกเราใช่ป่าว” มันหยุดรอจนโกเลมน้ อยกับลูกเจี๊ยบน้ อยพยักหน้ าหงึกๆแล้ วมันก็พดต่อ “นายหญิงบอกว่า
พวกเดียวกัน ได้ ของมาก็ต้องแบ่งกัน แต่ถ้าซน โดนลงโทษก็ต้องโดนทุกตัวเหมือนกันไง”มาลีเริ่ มมองเห็นอะไรลางๆ “โดนลงโทษเหรอ”                              ู
“ใช่ๆ” เดรกน้ อยพยักหน้ าหงึกๆก่อนจะอวดความสามารถใหม่ “พี่งเขาสอนเดรกน้ อยคูณหารเลขแล้ ว

            ั
คราวนี ้นะเราไปซนกันฉี่ตว” มันชูนิ ้วประกอบด้ วย “คราวก่อนนายหญิงบอกว่าถ้ าซนนักจะตีเราคนละสามที
     ั้                       ั                   ู
ก็เป็ นตีทงหมด 12 ที แต่ตอนนี ้รวมพี่ม้ามังกรแล้ ว เรามีกนห้ าตัวเอง มันหารไม่ลงตัว นี่ถ้าได้ ลกเจี๊ยบน้ อยมาอีกตัวนะ
                          ิ
ก็โดนตีคนละฉองทีเอง” เจ้ าเดรกชูสองนิ ้วอย่างภาคภูมใจกับผลการคํานวณ                             ่ ุ
เจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยเอา ปี กสองข้ างกุมก้ นแล้ วถอยไปซุกทีมมในสุดของใต้ โต๊ ะด้ วยความเสียวไส้ ส่วนพี่โกเลมน้ อย พี่มาลี
เอลล่าและตงหลิน อ้ าปากค้ างกับผลการคํานวณของเดรกน้ อยไปแล้ ว


----------------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 25 ต.ค. 53 07:07:11
       ติดต่อทีมงาน

ความคิดเห็นที่ 3
บทที่ 162 ห้ ากิลด์ประสาน                                              ั
“มิคาเอล ลูกคิดว่าอย่างไร” ลอเรนโซ ประธานในที่ประชุมถามลูกชาย หลังจากที่ปรึ กษาหารื อมาได้ พกใหญ่ แม้ ในขณะนี ้

ลุงบรรณารักษ์ จะตกลงให้ การสนับสนุนในด้ านเทคนิคเต็มที่
           ้
ถึงขนาดจะยอมเปิ ดเผยขันตอนการทําเควสเพื่อเปิ ดนรกและให้ ข้อมูลสนับสนุนตลอด การทําเควสก็ตาม
           ่
แต่ทางตํารวจไม่ยอมเสียงให้ ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้ องต้ องมารับอันตรายหรื อ ปล่อยให้ คนร้ ายหลุดรอดไปอย่างเด็ดขาด
   ้                         ั
ดังนัน ทางตํารวจจึงไม่สามารถแบ่งกําลังมาช่วยเหลือคนที่ยงหลับไม่ตื่นได้ ภาระในเรื่ องนี ้จึงตกมาที่มิคาเอลเต็มๆ   ่     ่   ่              ้             ั้
ชายหนุมนิ่งคิดอยูครู่หนึงก็เริ่มเอ่ยปาก “ถ้ าอย่างนัน ผมคงต้ องขอให้ กิลด์ใหญ่ทงห้ าเข้ ามาช่วยอย่างเต็มตัว”
                                                ่
มิคาเอลยกมือห้ ามพี่หมี เมื่อเขาทําท่าจะขัดจังหวะ “ผมทราบว่าคุณไม่ต้องการให้ พลเรื อนเข้ ามาเสียง แต่อย่าลืมว่า
                                   ่
เราไม่สามารถปิ ดเซิฟเวอร์ ไม่ให้ คนที่ไม่เกี่ยวข้ องเข้ าเกมได้ แม้ พอผมจะเป็ นหุ้นใหญ่
            ่                ุ
แต่อํานาจในการบริ หารอยูในมือประธานบริ ษัทเกม เมื่อไรที่คณเสนอเรื่ องนี ้ขึ ้นมา
                  ้             ้
ก็เท่ากับบอกอีกฝ่ ายว่าจับผู้เล่นทังเกมเป็ นตัวประกันได้ ดังนันทางเดียวที่จะกันคนที่ไม่เกี่ยวข้ องออกไป
             ั้
ก็คือใช้ ข้ออ้ างว่ากิลด์ทงห้ ากําลังร่วมมือทําอะไรบางอย่าง แล้ วห้ ามคนที่ไม่ใช่สมาชิกกิลด์เข้ ามาในบริ เวณที่กําหนด
                 ่          ่
ส่วนสมาชิกกิลด์ ต่างต้ องฟั งคําสังของหัวหน้ ากิลด์อยูแล้ ว
       ่      ็     ั
พวกเราสามารถสังพวกเขาให้ ลอคออฟได้ ทนทีเมื่อถึงคราวจําเป็ น”                 ่
พี่หมีพยักหน้ า ก่อนจะเอนหลังไปนังฟั งอย่างไม่พอใจนัก แต่เขาก็ไม่มีแผนที่รัดกุมกว่าจะเสนอ                               ั้
“และเรายังสามารถปิ ดบังการเปิ ดนรกได้ ด้วยการร่ วมมือของกิลด์ทงห้ า” ลุงบรรณารักษ์ ช่วยสนับสนุน
                   ่
“ช่วยอธิบายรายละเอียดด้ วย” ลอเรนโซสัง
“วังบุปผากําลังจะบวงสรวงต้ นไม้ ศกดิ์สทธิ์ จริ งๆพิธีนี ้ก็เป็ นเควส หากแต่วงบุปผาไม่เคยหาไอเทมสําหรับบวงสรวงได้ ครบ
                 ั ิ                    ั
      ึ
รางวัลใหญ่จงไม่ออกสักที” ลุงบรรณารักษ์ เกริ่ นก่อนจะเสนอ “ผมคิดว่า
                ุ            ั้
เควสนี ้น่าจะใหญ่พอที่จะทําให้ ทกคนเข้ าใจว่าทําไมกิลด์ทงห้ าต้ องร่วมมือกัน ส่วนวิธีการผนวกมันเข้ ากับเควสเปิ ดนรก
ผมคงต้ องถามรายละเอียดจากกีย์อีกที”         ู       ่     ่
พอลุงบรรณารักษ์ พดจบ ลอเรนโซก็สงข้ อความสังให้ คนข้ างนอกพากีย์เข้ ามา                          ้
“ถ้ าคิดจะใช้ พิธีบวงสรวงละก็ เราต้ องเริ่ มลงมือตังแต่คืนนี ้เลยนะ” พี่หมีแย้ ง
                ่
ก็อกๆๆ ทุกคนเงียบจนกีย์เข้ ามานังประจําที่ พอเขาได้ ฟังรายละเอียดจากลุงบรรณารักษ์ กีย์ก็ยิ ้มกว้ าง
“ผมมีแผนจะเสนอ”
     ้             ่
หลังจากนันพวกเขาก็ใช้ เวลากว่าสองชัวโมงถกเถียงเรื่ องรายละเอียดของแผนการจากทุกฝ่ าย“ก่อนปิ ดประชุม ผมขอสรุ ปงานแต่ละฝ่ ายดังนี ้ ธงชัย” ลอรนโซหันไปมองหน้ าลุงบรรณารักษ์

                ่ ่              ุ                    ้
“คุณรับผิดชอบหารายชื่อผู้เล่นทีนาจะเป็ นคนของเบนนี่จางส่งให้ คณตํารวจภาย ในเย็นนี ้ ผมต้ องการรายชื่อทังหมด

  ่    ้     ่                ้
ไม่วาคนพวกนันจะเคยเปลียนชื่อล็อกอินหรื อหน้ าตาไปกี่ครังก็ตาม”                      ั
ลุงบรรณารักษ์ พยักหน้ า เรื่ องแค่นี ้ ทวีจดการได้ แน่                           ้
“ส่วนกีย์ คุณประสานกันกับลูกชายผมอย่างใกล้ ชิด เควสทังสองเควสจะต้ องดําเนินการตามลําดับ

และคุณพลาดเรื่ องเวลาไม่ได้ เด็ดขาด”            ่
กีย์ยกมือตะเบ๊ ะรับคําสัง                                                  ุ
“คุณ ตํารวจ” ลอเรนโซหันไปทางพี่หมี “ผมต้ องฝากเรื่ องการดูแลคนที่ไม่เกี่ยวข้ องและจับคนร้ ายไว้ ที่คณละนะ

        ุ     ้       ่        ุ    ุ
ผมจะจัดการให้ ทกเรื่ อง ทังหน่วยพยาบาล สือมวลชนและอุปกรณ์ทกชนิดที่คณต้ องการ”
พี่หมียิ ้ม ถ้ าลอเรนโซรับปากแบบนี ้ เขาก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้ ว                        ู
“ส่วนลูก มิคาเอล พ่อต้ องฝากเรื่ องในเกมไว้ ที่ลกแล้ วนะ”
มิคาเอลพยักหน้ าก่อนจะตัดสัญญาณ เพื่อจะเข้ าเกม


-------------------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 25 ต.ค. 53 07:09:49
       ติดต่อทีมงาน

ความคิดเห็นที่ 4        ่
“ยู้ฮู มีใครอยูไหม” เสียกเรี ยกดังมาจากหน้ าร้ าน
                   ั                              ั
มาลีที่กําลังติดพันกับการหลอกล่อให้ สตว์เวมสามตัวยอมออกมาจากใต้ โต๊ ะก็ต ะโกนสวนกลับทันใด “มี แต่วนนี ้ไม่ขายของ
จะปิ ดร้ านแล้ ว”    ่
“อ้ าวนัน น้ องมาลีนี่ เป็ นอะไรไปล่ะ ถึงไม่ขายของ”
มาลี ลุกขึ ้นยืนทันทีที่ได้ ยินเสียงโต้ ตอบ ในใจกะว่าจะจัดการลูกค้ ารายนี ้เสียหน่อย ก็บอกแล้ วว่าไม่ขาย ไม่ขาย
                         ้                     ั
ยังจะเข้ ามาในร้ านอีก แต่พอเห็นหน้ าลูกค้ าเท่านันแหละ มาลีก็ต้องสงบปากสงบคําทักไปแค่ “พี่มงกรขาวเองเหรอ
แล้ วไปยังไงมายังไงถึงมาถึงนี่ได้ ”   ั      ้ ่
“พี่มงกรขาวเหรอ งันพีม้ามังกรก็มาแล้ วสิ”

                ่
เจ้ าเดรกน้ อยร้ องออกมาก่อนจะวิงไปกระโดดกอดคอพี่ม้ามังกรของมันอย่างดีใจ                                      ่       ิ
มังกร ขาวยิ ้มกว้ างด้ วยความเอ็นดู เขาหันไปตอบมาลีเบาๆ “ก็เจ้ าเดรกน้ อยนันแหละ ไม่ร้ ูคดถึงม้ ามังกรอะไรนักหนา
ส่งข้ อความไปเร่งแล้ วเร่งอีกให้ มาหาให้ ได้ ”                         ั    ั
มาลี หันไปมองหน้ าเอลล่าและตงหลินแล้ วก็ยิ ้มให้ กนแบบรู้กนนะว่า เจ้ าเดรกน้ อยเรี ยกม้ ามังกรมาทําไม
    ั
ยังไม่ทนที่พวกเขาจะกระซิบบอกมังกรขาวว่าเจ้ าเดรกน้ อยมีแผนอะไร โกเลมน้ อยก็ร้องไชโยออกมาอีกตัว“กลับบ้ านได้ แล้ ว นายหญิงเรี ยก” หน้ าตาเจ้ าโกเลมน้ อยดีใจมาก ดูเหมือนมันจะลืมไปแล้ วว่า

กลับไปคราวนี ้อาจจะโดนตีที่ซนจนเกิดเรื่ องก็ได้เจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อย เดินต้ วมเตี ้ยมออกมาจากใต้ โต๊ ะอย่างเมื่อยขบ
                    ั        ่
มันยืดเส้ นยืดสายขยับปี กขยับหางแล้ วก็หนไปทําหน้ าปูเลียนๆให้ นายหญิงเอลล่า ของมัน
         ่
ตอนนี ้มันไม่ร้ ูวาจะดีใจที่ได้ ตราโรงเรี ยนดี หรื อจะเสียใจที่ต้องถูกตีเป็ นเพื่อนพวกพ้ องของมันแน่                          ่
เจ้ าโกเลมน้ อย วิ่งหน้ าเริ่ ดเข้ าไปที่หลังร้ านซึงเป็ นทางเชื่อมต่อไปที่บ้านอาหมวยก่อนใคร แม้ จะเห็นว่า ตงหลินเป็ นคนนอก
                       ู    ้                       ู
แต่เนื่องจากทางเชื่อมที่อาหมวยสร้ างไว้ ให้ ลกจ้ างนันจํากัดให้ เข้ าไปได้ ถึง แค่ห้องพักของสองแม่ลก
               ้
ห้ องครัวและห้ องประชุมเท่านัน ไม่มีใครเข้ าไปในบ้ านได้ หากอาหมวยไม่ได้ อนุญาต มาลีจึงยักไหล่
ไม่กลัวว่าใครจะใช้ เรื่ องนี ้ไปหาประโยชน์อะไรได้ เธอจัดการปิ ดร้ านแล้ วเดินนําทุกคนเข้ าไปในห้ องประชุม
           ่
ตงหลินเดิน ตามอย่างทึงๆ บ้ านที่ทําแบบนี ้ได้ มีแต่บ้านระดับห้ า
                                            ุ
นักบวชจอมเวทคนนี ้รวยกว่าหัวหน้ ากิลด์หลายคนเลยทีเดียว พอตงหลินเดินไปถึงห้ องประชุมที่จคนได้ กว่าห้ าสิบคน
                  ี              ู        ่        ้
เขาก็ยิ่งตกใจ เพราะห้ องนี ้ไม่ได้ มแค่โต๊ ะกับเก้ าอี ้ แต่มีต้ ติดผนังที่เขารู้วามันสามารถเป็ นทังที่เก็บของและดึงออกมาเป็ น
                                    ั
เตียงนอนได้ ที่นี่ไม่ใช่แค่ห้องประชุม แต่สามารถปรับเป็ นฐานทัพย่อยๆได้ ทนทีที่ต้องการเลยทีเดียว                                            ํ    ่
“ตรา โรงเรี ยน” ลูกเจี๊ยบน้ อยยื่นปี กทวงทันทีที่หายเมื่อย พอเห็นม้ ามังกรมาสมทบ มันก็ทาใจได้ วาต้ องโดนตีด้วยแหงๆ

     ้               ุ
เพราะฉะนัน ต้ องเอาของมาก่อนเป็ นดีที่สดพอโดนทวงเดรกน้ อยก็ค้นกระเป๋ าหาของมา ให้ แต่โดยดี “เอ้ า”
               ั
เดรกน้ อยวางเครื่ องรางผู้พิทกษ์ ไปที่ปีกของลูกเจี๊ยบน้ อยดังแปะ
   ้             ่
จากนันเครื่ องรางก็หายเข้ าไปทีใต้ ผิวหนังของลูกเจี๊ยบน้ อยทันที                                     ่
“อู้ หู อย่างนี ้โดนตีก็ไม่เจ็บแล้ วสิ” ลูกเจี๊ยบน้ อยอุทานทันทีที่ร้ ู วาตราโรงเรี ยนของมันทําอะไรได้ บ้าง

แล้ วมันก็เอียงคอถามเดรกน้ อยด้ วยความสงสัย “โดนตีไม่เจ็บ แล้ วทําไมต้ องกลัวโดนตีด้วยล่ะ”“ถึงไม่เจ็บ แต่ก็เสียใจนะ” เดรกน้ อยตอบซื่อๆ
                                                 ั
“ใช่ๆ เสียใจที่ซนจนถูกตีไง แล้ วก็ต้องทําอย่างนี ้ด้ วยนะ” โกเลมน้ อยรี บสนับสนุนและสอนน้ องใหม่ทนที

                                           ํ
มันทําท่าไหว้ ก้มหัวจนก้ นโด่งโชว์ “ขอโทษคร้ าบ หนูผิดไปแล้ วให้ อภัยหนูเถอะ หนูจะไม่ทาอีกแล้ ว”                      ู
เจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยยืนงงด้ วยความสงสัย “แต่ลกเจี๊ยบน้ อยไม่ได้ ทําผิดด้ วยนี่นา ต้ องขออภัยด้ วยเหรอ”“ถ้ า ไม่ได้ ทําผิด ก็ไม่ต้องขอโทษ” อาหมวยเดินมาทันได้ ยินคําถามของเจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยพอดี เจ้ าลูกเจี๊ยบทําตาโต

                 ่
มันยืนตัวแข็งด้ วยความตื่นเต้ นทีได้ เจอคุณครูเสียที
                           ่
“คุณมายาวดีคะ เอ่อ” เอลล่าเดินมาหาอาหมวยทันที เธอรู้วาอาหมวยคือนายจ้ างและนักบวชจอมเวทจากบุษบา

        ่
“ขอบคุณนะคะที่ชวยเกรซเอาไว้ แล้ วยังรับมันเข้ าโรงเรี ยนอีก”
            ่   ั
อาหม วยยืนนิ่ง เพราะเพิงจะรู้ตวว่าเป็ นเจ้ าของโรงเรี ยน เธอทําตาปริ บๆ เมื่อเจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยบินมาหา “คุณครู คุณครู
พี่เดรกน้ อยเขาให้ ตราโรงเรี ยนลูกเจี๊ยบน้ อยแล้ วนะ”
                       ั     ่
เจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยแหวกขนโชว์เครื่องรางผู้พิทกษ์ ที่อยูใต้ ผิวหนังให้ อาหม วยดูอย่างร่าเริ ง          ่           ั       ่
อาหมวยขมวดคิ ้ว เมือเห็นเครื่ องรางผู้พิทกษ์ มิคาเอลเพิงส่งคําเตือนเรื่ องเอลล่าและตงหลินมาให้
                ิ ั                        ่
หลังจากที่ได้ รายชื่อคนในกิลด์พทกษ์ ฟ้าและคนที่ประธานบริษัทเกมแอบใช้ อํานาจหน้ าทีช่วยเหลือจากทวี
                           ่    ั้         ั   ้
เธอออาจจะยังไม่เคยเจอเอลล่ากับตงหลิน แต่ข้อมูลที่ทวีสงให้ มีทงรูปและสถานะปั จจุบนของทังสองคน
                          ่ ั                        ่
เธอไม่ได้ หวงเครื่ องราง แต่การที่เครื่ องรางตกไปอยูกบสัตว์เลี ้ยงของคนที่ต้องสงสัยอาจทําให้ เรื่ อง ยุงยากขึ ้น                                         ั               ่
มังกรขาวเป็ นผู้เล่นอีกคนในห้ องนี ้ที่ร้ ูซึ ้งถึงความ สําคัญของเครื่ องรางผู้พิทกษ์ ดี เพราะเขาได้ รับมันมาหนึงอันผ่านม้ ามังกร
               ี่                            ่
เขายืนมองอย่างอึดอัด เพราะรู้ดวา เครื่ องรางนี ้เมื่อลูกเจี๊ยบน้ อยได้ ไปแล้ ว ต่อให้ ฆามัน ก็ไม่สามารถเอาคืนได้ท่าทางของมังกรขาวทําให้ ตงหลินกับเอลล่าเอะใจ เอลล่าเรี ยกสัตว์เลี ้ยงของตัวเองให้ บินกลับมาหา
และเมื่อเธอตรวจสอบสถานะของสัตว์เลี ้ยง เธอก็หน้ าซีดเผือด “ตายแล้ ว”“มีอะไรหรื อ” ตงหลินถามพร้ อมๆกับดึงมือของคนรักมาดูเมนูเกมทันที

                     ั
เมื่อเขาเห็นคุณสมบัติของเครื่ องรางผู้พิทกษ์ เขาก็ตกใจไม่แพ้ เอลล่า                   ่
“เกรซ คืนตราโรงเรี ยนไปเสีย” เอลล่าสังทันที
เจ้ า ลูกเจี๊ยบน้ อยฟั งจนหน้ าเสีย “ไม่เอานะ ไม่คืน ลูกเจี๊ยบน้ อยเป็ นนักเรี ยนเหมือนกัน ลูกเจี๊ยบน้ อยต้ องมีตราโรงเรี ยนสิ”
                         ั              ึ                ้
นํ ้าตามันคลอเบ้ าเตรียมจะร้ องไห้ เต็มที่ แต่ไม่ทนจะได้ โก่งคอร้ อง มันก็ร้ ูสกว่ามีคนอุ้มมันไปจากนายหญิง มันตังท่าจะดิ ้น
แต่พอหันไปเห็นว่าเป็ นอาหมวยมันก็หยุด
อาหมวยลูบหัวมันเบาๆ “ไม่ต้องคืนหรอก แต่ต้องสัญญานะว่าจะเป็ นเด็กดี”                    ั           ้         ั่ ั               ่
เจ้ า ลูกเจี๊ยบน้ อยพยักหน้ าหงึกๆ ให้ สญญา ยกปี กเช็ดนํ ้าตาปอยๆ แล้ วอาหมวยก็สงให้ มนบินไปหาโกเลมน้ อย ก่อนจะสัง
            ้
“โกเลมน้ อย พาสัตว์เวททังหมดไปที่ห้องฝึ กในบ้ าน นายหญิงคุยเสร็ จแล้ วจะตามไป”
          ้         ่            ่
“คร้ า บ” หัวหน้ าชันรับคํา ทําตามคําสังขันแข็ง มาลีที่ไม่อยากยุงเรื่ องของผู้ใหญ่

                    ่   ่
ก็รีบแนะนําเอลล่ากับตงหลินให้ อาหมวยรู้วา คนหนึงคือลูกจ้ างใหม่ อีกคนคือแฟนลูกจ้ าง
แล้ วก็ถือโอกาสขออนุญาตอาหมวยตามพวกโกเลมน้ อยไป      ้                              ่
พอสัตว์เวททังหมดลับสายตา เอลล่าก็เริ่ มทันที “คุณมายาวดีคะ ตราโรงเรี ยนนัน...”                                               ุ
อาหม วยช่วยต่อให้ เมื่อเอลล่าทําท่าจะพูดไม่ออก “เป็ นไอเทมประจําตัว เมื่อได้ ไปแล้ ว ต่อให้ คณลบไอดี
            ่
ฉันก็ไม่ได้ ของคืนมาอยูดี ฉันเองยังไม่เดือดร้ อนแล้ วคุณจะเดือดร้ อนทําไม”   ่   ่
“แต่วาตรานันมัน..” ตงหลินขัดขึ ้นมาบ้ าง  แต่ก็หยุดพูดไปเมื่อหันไปเห็นมังกรขาว
   ่ ั              ั                               ่
เขาอยูกบเบนนี่จางจนต้ องระแวงเป็ นนิสย มังกรขาวเคยเป็ นคนของกิลด์พยัคฆ์ แม้ ชื่อเสียงจะดี แต่ก็ใช่วาจะวางใจได้                                      ่
มังกรขาวเห็นท่าทางของตง หลินก็เดาได้ หลายส่วนว่าตงหลินคงกลัวว่า ถ้ าเขารู้วาตราโรงเรี ยนของเกรซ
          ั
คือเครื่ องรางผู้พิทกษ์ แล้ วเอลล่ากับเกรซจะเป็ นอันตราย จึงเป็ นฝ่ ายพูดออกมาเอง
               ่                ่ ุ
“ถ้ าหากว่าพวกคุณคิดจะชดใช้ คาเครื่ องรางแล้ วละก็ ผมต้ องอยูคยด้ วย เพราะผมเองก็มีปัญหาแบบเดียวกัน”
“หมายความว่า...” เอลล่าหันไปทางประตูที่โกเลมน้ อยพาเพื่อนๆสัตว์เวทออกไป
                ่
“ครับ ม้ ามังกรของผมก็ได้ มาหนึงอัน” มังกรขาวจงใจบอกความจริ งแค่ครึ่งเดียว แต่เพียงเท่านี ้

     ั
ตงหลินก็หนไปมองอาหมวยตาค้ าง
“นี่ คุณให้ เครื่ องรางกับสัตว์เวททุกตัวเลยหรื อนี่” ตงหลินหลุดปากถามออกมา นักบวชจอมเวทคนนี ้เก่งขนาดไหน

ถึงได้ มีไอเทมระดับสุดยอดขนาดนี ้ไว้ แจกสัตว์เลี ้ยง                                      ุ   ู
“อันที่จริ งมัน เป็ นของรางวัลที่พวกสัตว์เวทไปทําเควสด้ วยกันมา พวกมันได้ ทกตัวก็ถกแล้ ว” อาหมวยตอบเสียงเรี ยบ

                    ุ                             ่
“คุณมังกรขาวไม่ต้องกังวลหรอกค่ะ ของที่คณกับม้ ามังกรได้ ความจริ งก็เป็ นส่วนแบ่งของม้ ามังกรเองอยูแล้ ว ”

                                   ํ
หลังจากเลิกลดอายุ อาหมวยก็ไม่อยากเรี ยกมังกรขาวว่าพี่อีก เธอก็เลยใช้ คาว่าคุณแทน                                     ่      ่
“แต่เกรซไม่ได้ ไปด้ วยนี่คะ” เอลล่าแย้ งด้ วยความไม่สบายใจ จะให้ รับของมีคาแบบนี ้ไว้ งายๆ เธอทําไม่ได้ จริ งๆ
  ่                   ั ้
“นัน เป็ นส่วนของเดรกน้ อย ที่นกฟี นิกส์ตวนันได้ ไป ก็เพราะเดรกน้ อยเป็ นคนหยิบให้ เอง ในเมื่อเดรกน้ อยเต็มใจให้

ฉันก็ไม่เห็นว่าจะมีปัญหาตรงไหน”                                  ้       ่ ่
“ด้ วยความสามารถของคุณ เหล่าสัตว์เลี ้ยงและเครื่ องราง เพราะอย่างนี หรื อ คุณถึงมันใจทีจะบุกนรก”

                ั้                  ื      ่
ตงหลินตัดสินใจถามตรงๆ กับคนที่ทงลึกลับและร้ ายกาจขนาดนี ้ หากมัวแต่สบ ก็ไม่ร้ ูวา จะได้ ร้ ูเรื่ องนรกเมื่อไร
พูดกันตรงๆอาจจะได้ ผลกว่า พออาหมวยหันมามองหน้ า เขาก็บอกไปว่า เขารู้มาได้ อย่างไร “โกเลมน้ อยเล่าให้ ฟังว่า
มันรับเควสบุกนรกแทนคุณมา”               ิ
“นรกหรื อ” มังกรขาวไม่เคยได้ ยนเรื่ องนี ้มาก่อน
            ั        ่         ุ          ่
“คุณ มายาวดีคะ เกรซอายุยงน้ อย สู้ก็ไม่คอยจะเป็ น อย่างที่คณเห็นที่ช่องเขาขาดนันแหละค่ะ

         ่
มันยังไม่พร้ อมทีจะไปนรกหรอกค่ะ อย่าเอามันไปด้ วยเลยนะคะ” เอลล่าขอร้ องอาหมวยอย่างร้ อนรน          ้       ่ ึ  ั้
อาหมวยกวาด ตามองคนทังสาม เธอพอใจอยูลกๆที่ทงตงหลินและเอลล่าไม่คิดจะปิ ดบังเลยว่าตัวเองรู้เรื่ อง นรก
และการขอร้ องของเอลล่า ทําให้ อาหมวยไว้ ใจเธอมากขึ ้น “คนที่เป็ นห่วงสัตว์เลี ้ยงขนาดนี ้ คงไม่ใช่คนเลวเกวอะไรนัก”
          ั                                    ั
เธอหัน ไปอธิบายให้ มงกรขาวฟั ง “นรกเป็ นพื ้นที่ใหม่ในเกม อันตรายมาก ตอนนี ้ในเกมมีคนที่ได้ ทกษะเปิ ดนรก
                                          ้
มีอยูเ่ พียงคนเดียวคือมิคาเอล แต่การจะทําเควสเปิ ดนรกจะต้ องอาศัยความร่วมมือจากคนทังห้ ากิลด์ใหญ่
                           ั
และจะเริ่ มในพิธีบวงสรวง” อาหมวยหยิบบัตรเชิญยื่นให้ มงกรขาว “ตอนนี ้คุณเป็ นผู้เล่นอิสระ
                       ้
หากไม่ได้ รับเชิญจะเข้ าร่วมประชุมไม่ได้ ดังนันถือว่าฉันขอเชิญในโควต้ าของฉันเลยก็แล้ วกัน”มังกรขาวรับบัตร เชิญมาจะเปิ ดดู แต่พบว่ามันผสานเข้ ากับเมนูเกมโดยอัตโนมัติ
อาหมวยมองท่าทางตกใจของมังกรขาวยิ ้มๆแล้ วอธิบาย “บัตรเชิญเป็ นกุญแจเข้ าพื ้นที่พเิ ศษของภัตตาคารในเมืองนี ้
         ่
เมื่อถึงช่วงเวลาทีกําหนด มันจะส่งคุณไปที่ห้องจัดเลี ้ยงโดยอัตโนมัติ งานนี ้เบี ้ยวไม่ได้ สายไม่ได้
     ่
เว้ นแต่วาคุณจะออฟไลน์หนี”มังกรขาว มองหน้ านักบวชจอมเวทอย่างข้ องใจ หลังจากที่เห็นหน้ าตาชัดๆ เขาคิดว่า
               ั
นักบวชจอมเวทคนนี ้คงเป็ นญาติกบหมวยน้ อย มิหนําซํ ้า การที่เธอใจกว้ างแบ่งไอเทมให้ ม้ามังกร แถมยังเผื่อแผ่มาถึงเขา
       ึ
ทําให้ เขารู้สกว่าเธอเป็ นคนยุติธรรมและไม่เอาเปรี ยบใคร เขาจึงไว้ ใจเธอมาก
                                 ่
แต่การเชิญแกมบังคับให้ เขาไปร่วมทีมบุกนรก ก็ทําให้ เขาไม่ชอบใจอยูดี           ุ        ้                            ่
“ด้ วย ความสามารถที่คณมีอยู่ คุณจะปกปองคนของกิลด์พยัคฆ์ตอนที่นรกเปิ ดได้ ฉันคิดว่าคุณคงยินดีชวย ”

     ่
อาหมวยเปลียนคําว่าเครื่ องรางไปเป็ นความสามารถแทน
                        ั
เพราะเห็นว่ามังกรขาวไม่ยอมพูดถึงเครื่ องรางที่ตวเองได้ ไปต่อหน้ าตงหลินและ เอลล่า                                              ั
พออาหมวยบอกอย่างนี ้ มังกรขาวก็รีบรับคําว่าจะไปประชุมแน่ๆ แล้ วเขาก็เอ่ยปากฝากม้ ามังกรไว้ กบอาหมวย
         ่     ั
ก่อนจะขอตัวไปหาพีใหญ่พยัคฆ์ทนที                            ู            ่
“แล้ วพวกเราล่ะ” ตงหลินถาม ทันทีที่อาหมวยหันมามอง เขาก็พดต่อ “เกรซมีเครื่ องรางนัน คงช่วยได้ ไม่มากก็น้อย

     ี่    ่
เรายินดีทจะช่วยอยูแล้ ว เพื่อตอบแทนค่าเครื่ องราง”                                                   ่
อาหมวยปรายตาไปมองมือของเอลล่าที่กําแขนเสื ้อของตงหลินไว้ แน่น “พวกคุณคงพอรู้มาบ้ างว่า พื ้นที่พิเศษนัน
อันตรายแค่ไหน”
                      ั
เอลล่าคลายมือปล่อยแขนเสื ้อ หลังจากที่ร้ ูตวว่าเผลอแสดงออกอะไรไปบ้ าง              ่     ั้     ่
“ฉัน ไม่คิดว่าพวกคุณจะทนอยูในพื ้นที่นนได้ เกินหนึงนาที” อาหมวยจ้ องตาตงหลิน พอเห็นแววตาที่ไหวระริ ก

                                              ั
เหมือนคําพูดของเธอไปเตือนความทรงจําอะไรบางอย่างของเขา นอกจากเรื่ องเขาเป็ นหัวหน้ ากิลด์พิทกษ์ ฟ้า
มิคาเอลยังส่งรายละเอียดอื่นมาด้ วย โดยเฉพาะเรื่ องพี่ชายกับ NPC เดฟ อาหมวยคิดว่าเธอเดาถูกว่า
                          ่
คนๆนี ้ต้ องการจะไปนรกเพื่ออะไร เธฮตัดสินใจที่จะเสียงให้ คนทีเ่ กี่ยวพันกับเบนนี่ จาง ได้ เข้ าร่วมประชุม
เธอหยิบบัตรเชิญมาอีกสองใบ               ั้
“แต่ในที่ประชุม หัวหน้ ากิลด์ทงห้ าจะทดสอบเองว่าใครจะลงไปในนรกได้ บ้าง ถ้ าอยากเข้ ารับการทดสอบก็รับบัตรเชิญไป ”

                  ้
อาหมวยยื่นบัตรเชิญมาที่ตรงหน้ าคนทังสอง                ั
ตงหลินเอื ้อมมือไปหยิบอย่างไม่ลงเล ผิดกับเอลล่าที่รอจนอาหมวยเกือบจะเก็บบัตรเชิญแล้ วจึงได้ เอื ้อมมือมาหยิบไป                                                           ่
“พวก คุณพักที่นี่ก่อนก็แล้ วกัน แล้ วเจอกันในที่ประชุม” หลังจากที่อาหมวยเดินเข้ าบ้ านไป เอลล่ากับตงหลินถึงได้ ร้ ู วา

               ้      ํ      ่   ้
พวกเขาไม่สามารถออกไปจากห้ องนันได้ และที่สาคัญช่องทางสือสารทังหมดถูกตัดขาด
                  ่
จนพวกเขาไม่สามารถติดต่อกับใครที่อยูข้างนอกได้ เลย                              ั
“คุณคะ เธอจะรู้ ไหมว่า ....” เอลล่าหน้ าซีดเผือด เมื่อรู้ ตวว่าออกนอกห้ องไม่ได้ เธอไม่กล้ าพูดจนจบ

เพราะไม่แน่ใจว่าอาหมวยติดเครื่องดักฟั งไว้ หรื อเปล่า บ้ านระดับห้ านี่ช่างน่ากลัวจริงๆ ใครจะคิดว่า
         ่
นักบวชจอมเวทจะเปลียนห้ องประชุมธรรมดาให้ กลายเป็ นห้ องขังได้ ในพริ บตาแบบนี ้“อาจ จะรู้ หรื อไม่ร้ ู” ตงหลินตอบหลังจากที่พยายามทบทวนว่าเขาเผลอหลุดอะไรไปบ้ างหรื อเปล่า

                             ่              ่      ่
เขากุมมือคนรักไว้ เพื่อปลอบใจ “แต่ถึงจะรู้ ก็ไม่มีอะไรเปลียนแปลง ยังไงผมก็จะลงไปในนรกนันให้ ได้ อยูดี”


-----------------------------------------------
จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 25 ต.ค. 53 07:10:34
       ติดต่อทีมงาน

ความคิดเห็นที่ 5บทที่ 163 เควสลวง    ึ                ่
ยังไม่ถงเวลาประชุม แต่คนสําคัญจากสีกิลด์ก็มาถึงห้ องจัดเลี ้ยงในมิติพเิ ศษของภัตตาคารแล้ ว
                   ั ์ ิ
มิคาเอลสรุปเรื่ องเควสบวงสรวงต้ นไม้ ศกดิสทธิ์และการเปิ ดนรกให้ ฮาเด สและอโฟร์ ไดท์ฟัง
ส่วนพี่หมีเนื่องจากรู้มาก่อนพร้ อมๆกับมิคาเอลในห้ องประชุมเอนหลังพิงพนัก เก้ าอี ้ฟั งเงียบๆ
ไม่ได้ สนใจจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม“สรุ ปว่า ต้ นไม้ ศกดิ์สทธิ์จะให้ ผลก็ตอเมื่อมีคนเข้ าไปใช้ เวททังห้ าสายทําลายต้ นไม้ จากภายในอย่างนันหรื อ”
          ั ิ         ่             ้                  ้
อโฟร์ ไดท์ขมวดคิ ้ว การทําลายต้ นไม้ ศกดิ์สทธิ์แทบจะเท่ากับการทําลายสัญลักษณ์กิลด์ นี่เป็ นเรื่ องที่เธอไม่อยากทํา
                   ั ิ“มันจําเป็ น เพราะผลของต้ นศักดิ์สทธิ์มีสรรพคุณด้ านการปองกันสูงสุด
                 ิ           ้
จะไม่มีอะไรโจมตีผ้ ที่กินผลไม้ ศกดิ์สทธิ์ได้ เป็ นเวลาหนึงชัวโมง เฮเดสจําเป็ นต้ องใช้ มน” มิคาเอลให้ เหตุผลหน้ าเคร่ง
          ู      ั ิ           ่ ่              ั
ปิ ดทางไม่ให้ อโฟไดท์ปฏิเสธ                                       ั ี ั้
“แล้ วทําไมต้ องเป็ นเฮเดส” อโฟร์ ไดท์ถามเสียงสะบัด “คนเก่งๆมีเยอะไป ในกิลด์ฉนก็มตงหลายคน”
                              ่
พี่หมีแอบถอนหายใจ ก่อนจะช่วยชี ้แจง “มิคาเอลบอกคุณแล้ วนี่วา หลังจากที่เขาเปิ ดนรก
                          ั
สัตว์เวทจากนรกจะผุดขึ ้นที่เทเลพอร์ ทของแต่ละกิลด์ทนที
           ู
และมีความเป็ นไปได้ สงที่บอสของสัตว์นรกเหล่านี ้จะสามารถโจมตีผ้ เู ล่นได้ เกินกว่าระดับปลอดภัย ”
           ่                                     ่
พอเห็นคนฟั งทําหน้ ามุย พี่หมีก็พพูดต่อยืดยาว “จีเอ็มบอกแล้ วว่า ดาวห้ าแฉกที่เรียกว่า บาโพเมทนัน
         ู                      ่ ่
ปลายแต่ละจุดจะมีภตคุ้มกัน คอยรับมือกับสัตว์นรก แต่ปัญหามันอยูที่วา
     ุ
ภูตที่ค้ มกันเทเลพอร์ ทของกิลด์ผมมันโดนกําจัดไปแล้ ว เฮเดสเลยต้ องทําหน้ าที่แทน”อโฟร์ ไดท์ทําเมินเหมือนไม่อยากจะฟั ง มิคาเอลมองแล้ วก็แอบส่ายหน้ า
                                ู่
ภายนอกอโฟร์ ไดท์ทําเหมือนคนเอาแต่ใจที่จะไม่ยอมให้ คอริ ได้ ของสําคัญในกิลด์ ไปครอง
                                    ั ์ ิ
มีแต่เขาที่ร้ ูจกกันมาตังแต่เด็กที่ร้ ูวา อโฟร์ ไดท์ถือว่า การที่ผลไม้ ศกดิสทธิ์เป็ นสมบัติของกิลด์เธอ
        ั    ้        ่
                               ั
ความรับผิดชอบที่ตามมาพร้ อมกับของจึงต้ องเป็ นของเธอ ด้ วยนิสยดื ้อดึงแบบนี ้
                  ่
อโฟร์ ไดท์ไม่มีทางยอมให้ คนอื่นไปเสียงแทนเด็ดขาด“เราไม่มีแผนที่ดีกว่านี ้แล้ วนะอโฟร์ ไดท์” มิคาเอลเตือนด้ วยท่าทางอ่อนใจ เพื่อความปลอดภัยของผู้เล่น

ตอนนี ้พวกเขาเริ่ มกันคนที่ไม่เกี่ยวข้ องกับกิลด์ไม่ให้ เดินทางเข้ ามาใน พื ้นที่เพิ่ม ส่วนคนทีเ่ ข้ ามาแล้ ว
  ั    ่           ู                         ่             ั
ก็กนให้ อยูแต่ในเขตเมือง เมื่อมีภตประจําเทเลพอร์ ทช่วยรับมือ พวกเขาคาดว่าจะมีเวลาสังให้ คนในกิลด์ออฟไลน์ได้ ทน
                     ่       ่
ก่อนที่บอสจากนรกจะปรากฏตัว แต่ปัญหาใหญ่อยูที่ ภูตขาดไปหนึงตัว
            ่ ั    ี      ่    ุ    ุ
แต่เป็ นตัวที่ประจําอยูกบกิลด์ที่มปัญหาในการสังการที่สด กิลด์ขมทรัพย์ฯ   ุ          ้
“นี่คณ มิคาเอลเขายอมสละทังเมือง คุณยอมแค่นี ้ไม่ได้ หรื อไง” เฮเดสถามเสียงดุ

 ่         ํ
ซึงก็ได้ ผลเพียงแค่ทาให้ สาวเจ้ าเมินเขาหนักยิ่งขึ ้น พี่หมีเองก็ได้ แต่ถอนหายใจ
                                           ึ
ใครใช้ ให้ กิลด์เจ็ดขุมทรัพย์ปล่อยให้ สมาชิกมีอิสระจนชิน พอถึงคราวสําคัญหัวหน้ ากิลด์จงไม่สามารถแน่ใจได้ เลยว่า
   ่
หากสังการไปแล้ วลูกน้ องจะยอมออฟไลน์ มิคาเอล
                ่
จึงขอให้ กีย์ช่วยย้ ายภูตที่อยูประจําเทเลพอร์ ทของเมืองเขามาแทนตัวที่โดน อาหมวยกําจัดไป เขาให้ เหตุผลว่า
    ั            ุ                      ่ ุ ่
ในกิลด์อศวินมังกรไฟ สมาชิกกิลด์ทกคนมีฐานะเป็ นลูกจ้ าง พวกเขาจะเชื่อฟั งคําสังที่สดเมือเทียบกับกิลด์อื่น
   ้                        ่     ้
ดังนันเขาต้ องการคนที่จะถ่วงเวลาให้ คนของเขาสักครึ่งชัวโมงเท่านัน
                           ั
แต่เนื่องจากมิคาเอลต้ องเป็ นคนเปิ ดนรกและลงไปเอาไข่มงกร
หน้ าที่ในการรับมือกับสัตว์เวทจากนรกจึงกลายเป็ นของเฮเดสแทน
“คุณไปเฝ้ าเมืองคุณเถอะ เมืองฉัน พอต้ นไม้ ศกดิ์สทธิ์ตาย ทางเชื่อมก็ถกทําลายไปกว่าแปดสิบเปอร์ เซนต์
                      ั ิ           ู
          ้            ่                           ุ
ภูตประจําเทเลพอร์ ทปองกันเมืองได้ แน่ และแค่ทานหญิงฟลอร่าคนเดียวก็เพียงพอแล้ วที่จะช่วยถ่วงเวลาให้ ทกคนหนี
ฉันจะรับหน้ าที่ถ่วงเวลาที่ไฟร์ ดราโกเอง” อโฟร์ ไดท์บอกเฮเดสหลังจากที่โดนกดดันด้ วยสายตามานาน               ่                  ่
“คุณคิดว่า คุณมีฝีมือเพียงพอทีจะรับงานนี ้แล้ วหรื อ” เฮเดสเดินมานังประจันหน้ า สบตาอโฟร์ ไดท์อย่างท้ าทาย

ท่ามกลางการส่ายหน้ าอย่างพร้ อมเพรี ยงกันของพี่หมีและมิคาเอล ใครบ้ างไม่ร้ ู
            ั        ่
ฝี มือของอโฟร์ ไดท์แม้ นบว่าโดดเด่นในกลุมผู้เล่นหญิง แต่หากคิดจะเทียบกับเฮเดส ก็ต้องนับว่าห่างไกลอโฟร์ ไดท์ผงะ เมื่อเฮเดสมาจ้ องหน้ าชนิดทีเ่ รี ยกว่าจมูกเกือบจะชนกัน พอเธอเหลือบไปเห็นท่าทางของสองคนที่เหลือ
                                               ้
ก็เกิดอาการเลือดขึ ้นหน้ า “จีเอ็มบอกว่า ต่อให้ เป็ นนาย ก็เอาชนะสัตว์เวทจากนรกจํานวนมากขนาดนันไม่ได้ จะอย่างไร
                ้       ้   ่                  ่
เมืองไฟร์ ดราโกก็ต้องโดนทําลายทังเมืองแน่ ดังนัน ไม่วาคนที่ไปคือนายหรื อฉัน ผลลัพธ์ก็ไม่ตางกัน”“แน่ใจหรื อ” เฮเดสถามอย่างท้ าทาย
อโฟร์ ไดท์เกิดอาการคอแข็งขึ ้นกระทันหัน “ถ้ าอย่างนัน นายกับฉันเจอกันตอนชิงผลไม้ ศกดิ์สทธิ์ ใครได้ คนนันไป”
                          ้               ั ิ         ้                         ่    ิ่        ี
เฮเดสมองคนเชิดหน้ าท้ าทายเขาแล้ วอยากจะจับตัวมาสังสอน แต่สงที่เขาทําได้ ก็มแค่ “ตกลง”                                       ่         ี ึ
“พอๆๆ มาคุยกันเรื่ องการคุ้มกันผู้เล่นที่เมืองอื่นต่อดีกว่า” พี่หมีรีบชวนเปลียนเรื่ อง ก่อนที่มศกย่อยก่อนศึกใหญ่
“โอเค มาช่วยกันดูดีกว่าว่ารัดกุมพอหรื อยัง” มิคาเอลช่วยพี่หมีเต็มที่

          ุ ่              ั   ่
พวกเขาตัดสินใจให้ ทกกลุมมีคนที่มีเครื่ องรางผู้พิทกษ์ อยูด้วย
อย่างน้ อยจะได้ ไม่ต้องกังวลว่าใครจะเป็ นคนรับมือสัตว์เวทจากนรกที่หลุดรอด จากเงื ้อมมือของภูตประจําเทเลพอร์ ท        ่ ี่                                    ู
“ผมขอตัววินมาอยูทเฮเดสก็แล้ วกัน วินคุ้นเคยกับการต่อสู้เป็ นกลุ่มกับเอเรส มาร์ ก็ประสบการณ์สงไว้ ใจได้ ”

                                                      ั้
เฮเดสขอตัววินไว้ ก่อน มิคาเอลพยักหน้ าเห็นด้ วยทันที กิลด์เฮเดสขึ ้นชื่อเรื่ องความเข้ มงวด หากต้ องออฟไลน์ทงหมด
           ุ  ่                                   ั
ก็คงใช้ เวลาน้ อยที่สดในสีกิลด์ทเี่ หลือ สมาชิกคนอื่นล้ วนมีฝีมือ ส่วนวินเองก็เป็ นพาลาดินที่มีทกษะสนับสนุนเยอะมาก
         ่            ุ ่           ่
ต้ องถูกจัดให้ อยูในตําแหน่งที่ปลอดภัยที่สดอยูแล้ ว เมื่อเขาไม่อยูในฐานะที่จะดูแลวิน เองได้
      ั   ่      ี่ ุ
การฝากไว้ กบคนกลุมนี ้น่าจะดีทสด“ทางฉันไม่มีปัญหา ทันทีที่นายกับมายาวดีเปิ ดนรกจากภายในต้ นไม้ ศกดิ์สทธิ์
                                ั ิ
                                     ่
ทางที่เปิ ดไปยังเทเลพอร์ ทเมืองฉันก็โดนทําลาย ถือว่าปลอดภัยกว่าจุดอื่นอยูแล้ ว” อโฟร์ ไดท์ทําท่าจะไม่รับความช่วยเหลือ
เธออยากให้ เหล่าสัตว์เวทไปช่วยมิคาเอลกับอาหมวยมากกว่า   ุ                                                   ั ้
“แต่คณคงต้ องรับเจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยไว้ ” มิคาเอลบอกเรี ยบๆ “เอลล่า เป็ นคนรักของตงหลิน อดีตหัวหน้ ากิลด์พิทกษ์ ฟา

แยกพวกเขาสองคนออกจากกันไว้ ก่อนน่าจะดีกว่า”                                 ี             ั
พอได้ ยินเหตุผล อโฟร์ ไดท์ก็พยักหน้ า ส่วนอีกสองจุดที่เหลือก็ไม่มปัญหาเช่นกัน กิลด์พยัคฆ์มีมงกรขาวกับกิเลนไฟ
                                       ุ
ขอเพียงบอกแผนการไป เชื่อว่าพวกเขาจัดการคุ้มกันคนของตัวเองได้ แน่ ส่วนทางกิลด์ขมทรัพย์ มิคาเอลให้ ยืมยักษ์ แดงไป
เพราะอินดิโก คือตัวสําคัญที่ต้องไปนรกด้ วยกัน ส่วนอีกสองตัวที่เหลือ ถึงจะเก่ง แต่ถ้าส่งไป ก็คงเล่นมากกว่าทํางาน                ่                           ่ ุ
พอจะสรุป พี่หมีก็ทําท่าเหมือนเพิงนึกขึ ้นได้ “คุณรู้หรื อยังว่า ตงหลินกับพรรคพวกจะไปอยูที่จดไหน”                               ่                      ั
มิ คาเอลขมวดคิ ้ว คนของเขาเยอะก็จริ ง แต่ตอนนี ้มีงานอื่นที่ดวนเกินกว่าจะมาเสียเวลาสืบเรื่ องนี ้ ยังไม่ทนที่เขาจะตอบ
   ั                ่                      ่
ก็มีสญณาณเตือนว่ามีข้อความมาถึง ชายหนุมเปิ ดอ่านแล้ วก็ตอบพี่หมี “คุณอยากให้ เขาอยูตรงไหน ก็กําหนดไปเลย
         ่
มายาวดี เชิญหมอนันกับเอลล่ามาร่วมประชุมด้ วย”        ่   ่ ่      ้ ่        ่
“ดี ผมจะส่งหมอนันไปอยูทามกลางตํารวจทังกลุมเลยทีเดียว” พีหมีพยักหน้ า
เฮเดสมองหน้ าพี่หมีอย่างครุ่นคิด ก่อนจะถาม “คุณเปิ ดเผยตัวเองกับใครไปแล้ วบ้ าง”พี่หมีชะงัก “ก็มีพวกคุณ แล้ วก็หมวยน้ อย” พี่หมีมองหน้ าเหมือนจะถามว่าทําไม
       ้
“ถ้ า อย่างนัน ก็ไม่ควรจะมีคนรู้ เพิ่ม” เฮเดสบอกก่อนจะให้ เหตุผล

               ่
“ถึงข้ อมูลที่ได้ มาจะบอกว่ากลุมของตงหลินแฝงตัวเข้ ามาในเกมมานานพอสมควร และมีแหล่งทุนข้ างนอกหนุนอยู่

                             ิ               ่
แต่จากรูปแบบการเล่นของพวกเขา มันบ่งบอกว่า น่าจะมีคนที่มีอทธิพลในเกมให้ ความช่วยเหลืออยูด้วย
    ้
และคนๆนันอาจจะมาเข้ าประชุมกับเรา”                                 ่      ่
“เบนนี่ จาง ขึ ้นชื่อเรื่ องความระแวง เขาไม่ฝากความหวังไว้ กับกลุมของตงหลินกลุมเดียวหรอก

และคนที่เขาเลือกเป็ นแผนสํารอง ต้ องไม่ธรรมดา” พี่หมีสนับสนุนเต็มที่“คิดว่าใครหรื อ” มิคาเอลถามเฮเดส
                                  ุ
“คุณจะได้ ร้ ู เมื่อคุณบอกในที่ประชุมว่า ผมเป็ นคนลงไปในนรก ไม่ใช่คณ” เฮเดสตอบ
        ้                            ่        ้
พี่หมียิ ้ม “งันผมก็เป็ นแค่พลเมืองดี ที่ตํารวจขอให้ ช่วยคนเจ็บที่นอนอยูในโรงพยาบาลเท่านันสินะ”“งันเควสบวงสรวงต้ นไม้ ศกดิ์สทธิ์ก็ต้องให้ กญแจเปิ ดนรก แทนที่จะเป็ นไอเทมเสริ มการปองกัน”
  ้          ั ิ         ุ                    ้
             ั
อโฟร์ ไดท์ช่วงต่อแผนให้ ทนที        ้                                           ่    ้
มิ คาเอลสรุป “งันผมก็มีบทบาทเหมือนทุกที สนับสนุนทุกอย่าง แต่ไม่เคยว่างมาช่วยด้ วยตนเอง” ชายหนุมยิ ้ม ถ้ าอย่างนัน
             ั ์ ิ    ั้                           ้
เขาก็เข้ าไปหลบในต้ นไม้ ศกดิสทธ์ได้ ตงแต่ก่อนพิธีจะเริ่ มโดยไม่มีใคร สงสัยว่าเขาหายไปไหน “งันคราวนี ้ ถือว่า
  ่             ุ
ผมสังปิ ดเมืองไฟร์ ดราโก ให้ คณเปิ ดนรก” มิคาเอลหันไปมองเฮเดส                   ่            ่                    ่
“ไม่ใช่” อโฟร์ ไดท์ค้าน “มิคาเอล คุณสังปิ ดเมืองให้ เป็ นสถานทีเปิ ดนรก แต่ใครจะเป็ นคนเปิ ด ยังต้ องดูวา

                 ุ
ระหว่างฉันกับเฮเดส ใครเป็ นคนได้ กญแจ”“แล้ วนักบวชจอมเวทหายไปไหน” เฮเดสถาม เมื่อนึกได้ วานี่อาจเป็ นจุดที่ทําให้ แผนลวงไม่สมฤทธิ์ผล
                         ่                 ั
“ก็ อยูทําพิธีบวงสรวงในต้ นไม้ ศกดิ์สทธิ์ไง” มิคาเอลตอบ “เพื่อให้ สมจริ ง มายาวดีจะอยูในต้ นไม้ ศกดิ์สทธิ์นน
    ่            ั ิ                          ่     ั ิ ั่
  ่   ่
หนึงวันหนึงคืนก็แล้ วกัน” มิคาเอลคํานวณจากเวลาที่อาหมวยน่าจะใช้ ในการแกะสลักโล่วงที่สี่
    ั้ ่
โล่ที่ทงคูไม่เคยบอกใครว่ามี ้ ่                               ี่
ทังสีคนพยักหน้ า แม้ พวกเขาไม่อยากจะหลอกลวงใคร โดยเฉพาะกิลด์พยัคฆ์ทมีบทบาทสําคัญไม่น้อยไปกว่าพวกเขา
       ่                                         ้
แต่ในเมื่อรู้วา อีกฝ่ ายส่งคนแฝงตัวมาด้ วยแน่ๆ มันก็เป็ นเรื่ องช่วยไม่ได้ ที่จะไม่บอกความจริงทังหมด


------------------------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 25 ต.ค. 53 07:11:38
       ติดต่อทีมงาน

ความคิดเห็นที่ 6บทที่ 164 การลงโทษ                            ่
วันนี ้ บรรยากาศในห้ องฝึ กผิดกับทุกวัน เวทีกว้ างที่อยูกลางห้ องถูกย้ ายออกไป เหลือไว้ แต่พื ้นหินแกรนิตสีดําเข้ ม
                            ้
แสงสว่างในห้ องก็ลดลงจนเกือบมืดสนิท เห็นเพียงแสงสีแดง ฟาและเขียวเปล่งประกายออกจากเป็ นระยะๆ
ตรงโน้ นทีตรงนี ้ที โดยไม่มีรูปแบบให้ คาดเดาได้
ยักษ์ แดงเปิ ดประตูห้องฝึ กค้ าง มันกระพริ บตาปริ บๆปรับสภาพให้ เข้ ากับความมืดกระทันหัน
                                 ้
ความจริงมันสามารถปรับตัวได้ เร็ วกว่านี ้ แต่ตอนนี ้มันเพิ่งจะฟื นตัวจากอาการข้ อมูลล้ นหัว จึงทําอะไรเชื่องช้ าไปบ้ าง
                                 ้           ่
มันยืนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจากหน้ าประตู แสงสีแดงขนาดเท่ากําปั นสว่างวาบขึ ้น แล้ วพุงไปทางซ้ ายอย่างรวดเร็ว
  ุ่
แต่พงไปได้ ไม่ถึงสองเมตร ก็มีแสงสีฟ้าขนาดใหญ่กว่าเกือบสองเท่าปรากฏวาบขึ ้นเป็ นกําแพง
                                                 ่
กระแทกแสงสีแดงไปจนเกือบดับ เจ้ าแสงสีแดงไม่ยอมแพ้ มันเร่งตัวเองจนขนาดใหญ่ขึ ้นอีกเท่าตัว ก่อนจะพุงไปด้ านบน
          ่                   ่                      ู
แต่ก็เช่นเดิม มันพุงไปชนแสงสีเขียวที่ขนาดเล็กกว่ามันถึงหนึงในสิบ แม้ จะขนาดใหญ่กว่า แต่ดวงไฟสีแดงก็ส้ ไม่ได้ เช่นเคย
มันถูกกระแทกจนตกมาที่พื ้น                  ั ่    ู      ้
“แง” เจ้ าลูกเจี ้ยบน้ อยร้ องไห้ ดงลัน จนพี่งต้องเปิ ดไฟทังห้ องเป็ นสัญญาณเลิกฝึ ก
                         ั
“พวกเจ้ าแกล้ งเจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยทําไมเนี่ย” พี่ยกษ์ ถามโกเลมน้ อยกับเดรกน้ อยที่กําลังวิ่งตึกๆเข้ ามาหา
                          ู
“ไม่ได้ แกล้ งสักหน่อย โกเลมน้ อยกําลังฝึ กวิชาให้ ลกเจี๊ยบน้ อยต่างหาก ” โกเลมน้ อยปฏิเสธ

ก่อนจะหันไปปลอบเจ้ าตัวขี ้แยทันที “โอ๋ๆ ไม่ร้องน้ า”                                  ้
“มัวแต่ร้องไห้ แล้ วเมื่อไรจะเก่งเนี่ย” เจ้ าเดรกน้ อยทําเสียงดุ ทังๆที่มาดไม่ให้

       ่  ู                ้           ั
มันทําหน้ ามุยใส่ลกเจี๊ยบน้ อยที่กําลังเช็ดนํ ้าตาปอยๆ ก่อนจะหันไปบอกพี่ยกษ์ “นายหญิงบอกว่า
ถ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยยังไม่เก่ง พวกเราอดเที่ยวกันทุกตัวเลย”         ั                     ั
“หือ ว่าไงนะ” พี่ยกษ์ ร้องเสียงหลง การไม่ได้ ออกไปเที่ยวนี่มนเรื่ องใหญ่มากๆเลยนะ
                          ่    ่   ้   ู       ั
“เรื่ องนี ้ไม่เกี่ยวกับเรา นายหญิงหมายถึงเจ้ าจอมยุงสามตัวนีเท่านัน” พี่งรีบบอกให้ พี่ยกษ์ สบายใจ ก่อนให้ รายละเอียด

                       ้
“นายหญิงบอกว่า นายท่านมีงานให้ เจ้ าทํา ดังนัน เจ้ าก็ไปทํางานให้ นายท่าน ส่วนข้ า นายหญิงมีก็งานให้ ทําเหมือนกัน

                           ่                        ้
ม้ ามังกรก็ต้องไปกับนายท่านมังกรขาว เหลือแต่เจ้ าจอมยุงสามตัว นายหญิงบอกว่า ถ้ าไม่เก่งพอ จะไม่ให้ ไปทังหมด”              ่                           ุ
เจ้ าเดรกน้ อยกระแทกตัวลงนังกอดอกทําปากยื่น ก่อนจะโวยวายด้ วยคําพูดประจําตัว “ไม่ยติธรรม”
   ุ         ู ั            ั
“ไม่ยติธรรมอย่างไร” พี่งหนไปถาม ก่อนจะดุ “ที่โดนดุกนหมดก็เพราะเจ้ าอยากไปเที่ยวตอนที่นายหญิงกับนายท่านไม่อยู่

   ั        ่
พอรู้ตวว่าทําผิด แทนทีจะยอมรับผิด ดันไปลากม้ ามังกรกับลูกเจี๊ยบน้ อยให้ มาช่วยรับโทษ นี่นายหญิงใจดีแล้ วนะ
             ั่
ถึงได้ เว้ นโทษตีให้ แค่สงให้ พวกเจ้ าสอนลูกเจี๊ยบน้ อยให้ ใช้ เวทให้ เป็ นแค่นี ้ทําบ่น”   ู          ้               ั้                 ั
“พี่งอย่าดุสิ โกเลมน้ อยตังใจสอนแล้ วนะ ลูกเจี๊ยบน้ อยก็ตงใจเรี ยนเหมือนกันใช่ ไหม” คนโดนดุตวจริ งยังทําปากยื่น

ไม่สบอารมณ์อารมณ์อยู่ เจ้ าโกเลมน้ อยก็รีบออกรับแทนเสียแล้ ว เจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยก็พยักหน้ าหงึกๆตาม
 ้
ทังๆที่คราบนํ ้าตายังไม่แห้ งนี่แหละ         ้
“ลูกเจี๊ยบน้ อยตังใจเรี ยนแล้ วนะ ลูกเจี๊ยบน้ อยอยากใช้ เวทเก่งๆ ลูกเจี๊ยบน้ อยจะได้ ไปคุ้มครองนายหญิง”

                   ู ั ั ั
เจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยบอกเสียงอ่อยๆ พี่งกบพี่ยกษ์ หนมาสบตากัน
                    ั    ่
อย่างน้ อยเจ้ าโกเลมน้ อยก็เอาหน้ าที่อนสําคัญยิงฟั งหัวให้ เจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อย เรี ยบร้ อยแล้ ว       ู    ่          ั ั่        ่             ั
“ไหน แสดงให้ ดหน่อยสิวาสอนกันอย่างไร” พี่ยกษ์ สง เจ้ าสามตัวยุงก็เลยเดินไปเตรี ยมตัวสู้กนอีกรอบ

  ู                 ั
พี่งทําท่าจะเดินตามไปกํากับ แต่โดนพี่ยกษ์ เรี ยกไว้ เสียก่อน “เดี๋ยว”  ู ั
พี่งหนมามองหน้ าเป็ นเชิงถาม“งานที่นายท่านจะให้ ข้าทํา นายหญิงจะให้ เจ้ าทํา แล้ วก็นายท่านมังกรขาวจะให้ ม้ามังกรทํา มันเกี่ยวพันกันใช่ไหม ”

  ั              ่
พี่ยกษ์ คาดคะเนได้ ใกล้ เคียงจนพีงเู ลิกคิ ้ว“นายหญิงกับนายท่านจะลงนรกไปทําเควสที่พวกเรารับมา ข้ าต้ องไปกับนายหญิง ส่วนเจ้ ากับม้ ามังกร

          ่
ต้ องไปคุ้มครองคนทีตําแหน่งไฟกับดิน” พี่งเู รี ยกปลายแฉกของบาโพเมทด้ วยชื่อธาตุ                          ่
หัวคิ ้วเจ้ ายักษ์ กระตุกทันที ข้ อมูลที่เอ่อท้ นอยูในหัวมันเมื่อครู่ ไม่ได้ หายไปไหน “แล้ วธาตุอื่นล่ะ”
                                        ่
“ข้ าได้ ยินนายหญิงคุยกับพี่วินเรื่ องแสง นายหญิงของเจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยต้ องอยูที่นํ ้า ส่วนลม เรากําจัดไปแล้ ว ข้ าได้ ยินว่า

              ํ                                 ั
นายท่านขอให้ ไฟไปประจําที่ตาแหน่งลมเดิม ส่วนตําแหน่งไฟ เมื่อว่างแล้ ว นายท่านก็จะสละเมืองให้ มนทําลาย ”
  ู
พี่งแอบฟั งจนได้ ข้อมูลครบ                                             ่    ่
สัตว์เวทสองตัวมองหน้ ากัน พวกมันเห็นข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับนรกมากกว่าใคร แม้ แต่นายหญิงทีกําลังนังอ่าน
  ั
ก็ยงตามหลังพวกมันอีกเยอะ          ่                ั            ้    ู
“นายท่านต้ องการแค่ถวงเวลาให้ พวกไร้ ฝีมือถอนตัวได้ ทนก่อนที่จะสิ ้นชื่อเท่านัน ” พี่งบอกเจ้ ายักษ์

หลังจากทีเ่ ห็นมันคิดจนคิ ้วขมวด                       ู      ่       ั ู
“ภูตประจําตําแหน่งกันสัตว์นรกได้ แค่หกวัน แต่ภตธาตุลมไม่อยูแล้ ว ...” พี่ยกษ์ พดเท่านี ้ก็หยุดไป
                 ั                ู ่ ั
“ทางเดียวที่หยุดพวกมันได้ คือ แม่มงกรต้ องเรี ยกตัวพวกมันกลับ” พี่งเผยสิงที่มนรู้
               ั    ่    ู   ่
ข้ อมูล ที่ได้ มา ทําให้ พี่ยกษ์ ร้ ูวา ที่พี่งบอกอยูตลอดเวลาว่ามันเป็ นมังกรจากนรก ที่แท้ หมายความว่าอย่างไร
“ต้ องใช้ เวลาเท่าไร” มันถามเสียงเรี ยบ
             ู                  ่
“อย่างเร็ วครึ่งวัน” พี่งตอบแล้ วก็เงียบไป ใครจะคาดการณ์ได้ วามันต้ องใช้ เวลาแค่ไหนในการตามหาแม่
      ั              ่                         ้        ่
พี่ ยักษ์ หนไปมองการฝึ กซ้ อมของสามตัวยุง ก่อนจะตัดสินใจ “ข้ าจะให้ เวลามนุษย์หน้ าโง่พวกนันถอนตัวแค่ครึ่งชัวโมง
                                ้   ่
แล้ วจะไปเมืองไฟร์ ดราโกของนายท่านทันที ข้ าไม่เก่งเท่าภูตพวกนัน แต่นาจะต้ านได้ สามวัน”  ู                  ั                 ่
พี่งพยักหน้ า มันเข้ าใจดี หากปล่อยให้ สตว์นรกทําลายเมืองได้ ช่องทางเปิ ดสูนรกจะเปิ ดอย่างถาวรทันที                                            ั ู
“ข้ าคงต้ องช่วยฝึ กเจ้ าลูกเจี๊ยบ เพราะเจ้ าต้ องพาเดรกน้ อย กับโกเลมน้ อยไปด้ วย” พี่ยกษ์ พดขึ ้นมาลอยๆ
    ั                               ่
พี่ งูหนมามองด้ วยแววตาสงสัย สําหรับพวกมัน โกเลมน้ อยกับเดรกน้ อยไม่ตางอะไรกับน้ องน้ อย แม้ จะเก่งกาจแค่ไหน
      ั               ่
แต่หากว่ามีอนตรายจริงๆ มันก็ไม่คิดจะพาไปเสียงเจ้ ายักษ์ ยิ ้ม “อย่าลืมสิ ว่าโกเลมน้ อยคือจอมมารจากนรก ส่วนเจ้ าเดรกน้ อยก็ต้องทําเควสกู้โลก ถึงแกไม่อยากโต
         ่
แต่ข้ายังต้ องเลือนระดับ”    ั          ั ่         ้
พี่ งูหวเราะ สงสัยตอนที่แม่มงกรสังให้ เจ้ าพวกนันกลับ
                           ้           ่
มันต้ องบอกให้ เจ้ าเดรกน้ อยเตะก้ นเจ้ าสัตว์นรกพวกนันสักสองสามที มันจะได้ ผานเควสกู้โลก      ้                                ั                  ่
“นี่สอนแบบนัน เจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยจะเก่งได้ อย่างไร มานี่ข้าจะทําให้ ดู” พี่ยกษ์ ตะโกนข้ ามห้ องไปหาเจ้ าสามตัวยุง

               ่ ั           ั้
งานนี ้มันต้ องขุดเอาวิธีฝึกทีมนเรียนจากนายท่านมาใช้ ทงหมดเสียแล้ ว         ู     ั ั้ ั
“เดี๋ยวก่อน” พี่งเรี ยกพี่ยกษ์ ทงๆที่ยงขมวดคิ ้ว มันนึกอะไรได้ บางอย่าง
      ั ั
“อะไร” พี่ยกษ์ หนขวับมถาม
“ข้ า ได้ ยินนายหญิงพูดกับนายท่านเรื่ องแผนสํารองที่จะสามารถกักสัตว์นรกไม่ให้ หลุด ออกไปจากเมืองไฟร์ ดราโก

        ่ ้
นายหญิงเรี ยกสิงนันว่า ปะ ปะ อะไรสักอย่าง มันจะทําลายทุกอย่างโดยไม่เลือกข้ าง ไม่เหลืออะไรเลย ไม่มีการเกิดใหม่
                ู ่
เจ้ าระวังด้ วยก็แล้ วกัน” พี่งสายหน้ าเมื่อมันคิดไม่ออกว่า นายหญิงพูดถึงอะไร  ั
พี่ยกษ์ พยักหน้ านิดเดียวก่อนจะเดินไปทําหน้ าที่ ครูฝึก ส่วนพี่งู มันพยายามนึกทบทวน
         ่ ่ ั      ่   ่           ่      ่
และเปรี ยบเทียบสิงทีมนได้ ยินกับสิงที่อยูในคลังข้ อมูลของมัน เพือหาให้ ได้ วา
                                    ู ึ
แผนสํารองของนายหญิงและนายท่านคืออะไร “ปะ ปะ เอ แอน มันคืออะไรน้ า” พี่งพมพําไม่เลิก


------------------------------------------------------
จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ       : 25 ต.ค. 53 07:12:17
       ติดต่อทีมงาน

ความคิดเห็นที่ 7บทที่ 165 ข่าวที่รั่ว              ่
วิธาน ประธานบริษัทเกม GWL นังเหงื่อตกค้ นหาข้ อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ ในห้ องทํางานของตัวเอง“โธ่เว๊ ย” เขาทุบโต๊ ะดังปั ง หลังจากที่หน้ าจอแสดงผลเป็ นตัวหนังสือสีแดงตัวหนา Access denied

หรื อปฏิเสธการเข้ าถึงข้ อมูลเป็ นรอบที่สาม เขาลุกขึ ้นเดินวนไปวนมาด้ วยความร้ อนใจ เบนนี่ จาง
            ่
ต้ องการข้ อมูลก่อนสามทุมคืนนี ้ แต่รหัสที่เขามีอยู่กลับไม่สามารถเจาะเข้ าไปดูข้อมูลของเควสพิเศษที่ห้า
กิลด์กําลังจะทําได้ เลย                     ่           ่     ่     ิ่ ่
“ทํายังไงดี ทํายังไงดี” เขาพึมพําระหว่างทีเดินวนไปมา เขาไม่ได้ หวงว่าเบนนีจะไม่ได้ สงทีเขาต้ องการ

                          ิ
แต่เขาห่วงหนี ้พนันที่เขาเพิ่งก่อใหม่เมื่อคืนอีกยี่สบล้ านต่างหาก                             ิ
“โอ๊ ะ” เขาอุทานเมื่อนึกอะไรออก ตําแหน่งประธานถึงจะไม่มีสทธิเข้ าถึงข้ อมูลของฝ่ ายเควส

  ่            ่
แต่นาจะทําให้ พนักงานระดับตําๆยอมพูดออกมาได้
                                           ้
เขาโทรศัพท์ไปที่ห้องพักของพนักงานฝ่ ายเควสแทนที่จะเป็ นห้ องหัวหน้ าแผนก เหมือนทุกครัง
---------------------------------------------- ่                         ่
ทีห้องพักพนักงานฝ่ ายเควส มีปีเตอร์ พนักงานคนเดียวอยูในห้ อง เขายังไม่ได้ เข้ าเกมไปทํางาน
       ่         ่        ุ             ้
แต่กําลังเปลียนเสื ้อผ้ าให้ อยูในชุดที่สบายที่สด เพราะการเข้ าเกมแต่ละครังจะนานกว่าผู้เล่นปกติมาก
   ้         ่          ุ
บางครังก็นานถึงห้ าวัน ซึงเป็ นระยะเวลานานที่สดที่กฎหมายอนุญาต              ่ ิ
เนื่องจากห้ องพักแห่งนี ้อยูตดกับห้ องเข้ าเกมที่พนักงานในฝ่ ายเควสนอนอยู่ ในเครื่ องเล่นเกม
                            ่                  ั
พวกเขาจึงกันการรบกวนทุกชนิด โดยเฉพาะเสียง โทรศัพท์ที่อยูในห้ องพักพนักงานจึงถูกปรับให้ ใช้ สญญาณเรี ยกเป็ นแสง
แทนที่จะเป็ นเสียงตามปกติ     ั
ปี เตอร์ หนมาเห็นสัญญาณโทรศัพท์ที่ขึ ้นเป็ นไฟสีเขียวเรื องๆรอบตัวเครื่ องตอน ทีเ่ ขาปิ ดล็อกเกอร์ เตรี ยมจะไปเข้ าเกมพอดี
เขาก้ าวเข้ าไปในตู้เก็บเสียงที่เป็ นกระจกใสทุกด้ านเพื่อรับโทรศัพท์อย่าง แปลกใจ
                     ้
โทรศัพท์ของแผนกนี ้แทบจะมีไว้ โทรออกเท่านัน หากใครคิดจะตามตัวพวกเขาจริ งๆ
  ั      ่
ก็มกจะใช้ วิธีสงข้ อความเข้ าไปให้ ในเกมมากกว่า“สวัสดีครับ” ปี เตอร์ เลิกคิ ้วด้ วยความแปลกใจเมื่อเห็นภาพท่านประธานปรากฏขึ ้นบนจอ
           ุ ่                          ่
“ขอโทษทีที่รบกวน นี่คณอยูคนเดียวรึ” วิธานกวาดตามองเหมือนจะสํารวจว่ามีใครอยูที่ด้านหลังของปี เตอร์ บ้าง

             ้           ่              ่     ้
แต่กล้ องในตู้เก็บเสียงนันถูกยึดไว้ ในตําแหน่งทีจะเห็นเฉพาะท่อนบนของคนที่ อยูในตู้เท่านัน            ้
“ครับ” ปี เตอร์ รับคําสันๆ ก่อนจะขยายความ

“พนักงานที่เข้ าเวรทุกคนเข้ าไปเตรี ยมการสําหรับเควสใหญ่คืนนี ้หมดแล้ วครับ”
                     ้                     ํ
แววตาของวิธานสว่างวาบขึ ้นมาในทันใด “ผมตังใจจะถามคุณเรื่องนี ้แหละ” พอเห็นปี เตอร์ ทาท่าอึดอัด
   ู
เขาก็พดต่อเป็ นเชิงอธิบาย “พอดีเห็นโฆษณาในช่อง GWL ว่าห้ ากิลด์ใหญ่จะทําเควสอะไรสักอย่าง
                                       ่
ขอความร่วมมือผู้เล่นที่ไม่เกี่ยวข้ องไม่ให้ เดินทางไปยังเมืองของห้ ากิลด์ ที่วา ผมก็เลยเป็ นห่วงว่า มีอะไรหรื อเปล่า
            ้
ทําไมถึงต้ องกันคนขนาดนัน”“อ๋อ” ปี เตอร์ ยิ ้มกว้ าง “เควสต้ นไม้ ศกดิ์สทธิ์ของวังบุปผา”
                     ั ิ                ่
“วังบุปผารึ” วิธานขมวดคิ ้ว “นันมันกิลด์เดียวนี่นา ไหนว่าห้ ากิลด์”
       ่ ั                    ่     ํ
“มันก็ขึ ้นอยูกบวังบุปผาละครับว่าจะขอความร่ วมมือจากอีกสีกิลด์ได้ สาเร็ จ หรื อเปล่า ถ้ าสําเร็ จก็เป็ นเควสใหญ่

แต่ถ้าไม่สาเร็ จ ก็เป็ นแค่บวงสรวงต้ นไม้ ศกดิ์สทธิ์เหมือนทุกปี ” ปี เตอร์ ยกไหล่เหมือนไม่เห็นเป็ นเรื่ องสําคัญอะไร
     ํ                ั ิ               ั    ่     ่
วิธานนิงไปครู่หนึง เขาตัดสินใจถามต่อเมื่อเห็นว่า พนักงานคนนี ้ช่างเล่าพอควร คงจะหลอกถามรายละเอียดได้ ไม่ยาก
“ความร่วมมืออะไรหรื อ แล้ วถ้ าได้ จะเป็ นเควสอะไร ทําไมถึงกับต้ องกันผู้เล่นอื่นไม่ให้ เข้ าร่วม ”

          ํ         ู                                ่     ้
พอเขาเห็นปี เตอร์ ทาหน้ าสงสัย เขาก็พดต่อทันที “ผมกลัวว่าถ้ าผู้เล่นที่โดนกีดกันประท้ วง แล้ วเราจะยุงน่ะ ถ้ าปองกันได้
      ้
ผมก็อยากจะปองกันไม่ให้ เกิดปั ญหามากกว่าจะแก้ ปัญหา”                 ่               ่    ั้
ปี เตอร์ ยิ ้มก่อนจะตอบ “ผมก็ไม่คอยรู้อะไรมากนักหรอกครับ รู้แค่วา กิลด์ทงห้ ามีของครบแล้ ว ถ้ ายอมเอามาประกอบพิธี
                                          ั่             ่  ้
ก็จะเปิ ดนรกได้ ถ้ าเขาเปิ ดนรกได้ จริ งๆ ผมว่ากันคนไม่ให้ เข้ าไปในเขตของห้ ากิลด์นนก็ดีแล้ วละครับ เพราะขืนอยูแถวนัน
มีหวังตายจนระดับลดเหลือแค่ 29 แน่”“ทําไมหรื อ” วิธานถามทันที
“เควสเปิ ดนรกมันจะมีอาณาเขตครับ เส้ นอาณาเขตจะเชื่อมต่อระหว่างเทเลพอร์ ทของแต่ละเมืองเป็ นรู ปดาวห้ าแฉก

                   ั           ่
ในเขตนี ้ต่อให้ ตายก็จะบังคับเกิดใหม่อตโนมัติ จนกว่าจะระดับตํากว่าสามสิบ ถึงจะไปเกิดในทวีปเริ่ มต้ นแทน”
ปี เตอร์ ก็ตอบทันใจ  ้
“งันก็แย่นะสิ” วิธานอุทาน
“ก็เพราะอย่างนี ้ไงครับ ผมถึงบอกว่า กันคนไม่ให้ เข้ าไปน่ะดีแล้ ว”
     ้                           ่        ั
หลังจากนัน วิธานก็สอบถามปี เตอร์ อีกสองสามประเด็น แต่พนักงานหนุมกลับตอบไม่ได้ สกเรื่ อง
                                           ั
สุดท้ ายเขาจึงเป็ นฝ่ ายยอมแพ้ วางสายไปเอง ฝ่ ายทางด้ านปี เตอร์ หลังจากวางสาย เขาก็ยกไหล่
ก่อนจะเดินออกมาผ่านประตูต้ เู ก็บเสียงที่เขาไม่ได้ ปิด                           ็    ั
“พูดได้ คล่องเชียวนะ” หัวหน้ าฝ่ ายเควสที่กอดอกพิงตู้ลอกเกอร์ ทกทันทีที่ปีเตอร์ เดินออกมา
  ั    ่ ู        ่                           ู        ่
“ก็หวหน้ าสังให้ พดความจริ งนีครับ ความจริ ง ถึงจะเป็ นความจริ งแค่ครึ่ งเดียว มันก็พดได้ คล่องปากอยูแล้ ว ”

ปี เตอร์ โต้ กลับยิ ้มๆ พวกเขาปรายตาไปทางเครื่ องโทรศัพท์พร้ อมกัน
ท่านประธานไม่ร้ ูเสียแล้ วว่ากําลังโดนลูกน้ องทุกแผนกซ้ อนแผนเข้ าให้


--------------------------------------------ที่ฝ่ายเทคนิค           ่                                   ั    ่
พนักงานหน้ าอ่อนที่เพิงเข้ าทํางานได้ ไม่ถึงครึ่งปี กําลังตอบคําถามท่านประธานด้ วยท่าทางที่ยงไม่หายสัน “ครับๆ
ท่านอยากได้ ข้อมูลหรื อครับ รอสักครู่นะครับ”               ่ ุ       ั่
วิธานแอบส่ายหน้ าเมื่อเห็นคนทีคยด้ วย มื่อไม้ สนจนปั ดข้ าวของหล่นจากโต๊ ะ
      ุ
เขายิ ้มที่มมปากเมื่อเห็นอีกฝ่ ายรีบเปิ ดไฟล์ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ มาตรวจสอบ ทันทีโดยไม่สนใจจะเก็บของ             ่
“ได้ แล้ วครับท่าน” หมอนันร้ องอย่างดีใจ
              ่
“ว่าไง” วิธานถามด้ วยเสียงนุมนวลแบบผู้ใหญ่ใจดี
       ่                ั ั
“คุณมิคาเอลอยูในเกมครับ แล้ วก็เป็ นคนเดียวที่มทกษะเปิ ดนรก แต่ก็แปลกนะครับ คุณมิคาเอลขอประสานงานให้ NPC

          ้
ในเมืองไฟร์ ดราโกทังหมดหยุดงาน คนในกิลด์ก็ให้ ถอนตัวหมดด้ วยครับ เหมือนจงใจจะปล่อยให้ เป็ นเมืองร้ างเลยนะครับ”
  ่
หนุมหน้ าอ่อนรายงานอย่างกระตือรื อร้ น          ่     ่
“แต่เทเลพอร์ ทมันอยูนอกเมืองนี” วิธานแย้ งเป็ นเชิงถาม
                           ั่
“อ๋อ ทักษะเปิ ดนรกของคุณมิคาเอลไงครับ ใช้ ที่ไหน ที่นนคือประตูนรก

คุณมิคาเอลคงจะเกรงว่าสัตว์เวทจากนรกที่โผล่ออกมาจากประตูจะทําร้ ายผู้เล่น อื่นหรื อ NPC มังครับ
เลยปิ ดเมืองเสียเลย”                             ้
วิธานครุ่นคิดก่อนจะพยักหน้ าเห็นด้ วย เขาชมเชยพนักงานคนนันอีกยกใหญ่ก่อนจะวางสาย ทันทีที่วางสาย
      ้
พนักงานคนนันก็ได้ รับคําชมจากอีกคนทันที“ไม่เลวนี่ แน่ใจนะว่าเคยเล่นแต่ละครโรงเรี ยน” หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบตบบ่าลูกน้ องด้ วยความถูกใจ

                                          ่
คราวนี ้พนักงานคนเดิมที่ไม่เหลือคราบความงกๆเงิ่นๆอยูเ่ ลย หันมายิ ้มรับคําชมอย่างมันใจ    ่           ้ ่
“ตอนอยูมหาลัย ผมเคยเล่นหนังสันอยูสองสามเรื่ องครับ”
-----------------------------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 25 ต.ค. 53 07:14:12
     ติดต่อทีมงาน

ความคิดเห็นที่ 8 ่
ทีฝ่ายเทคนิค                     ่
สาวแว่นท่าทางเคร่งครึมรับโทรศัพท์อย่างไม่คอยจะพอใจที่มีคนขัดจังหวะการทํางานนัก “คุณเป็ นใคร
  ิ          ้
มีสทธิอะไรมาถามเรื่ องนี”                  ุ                      ้
“ผมเป็ นใครหรื อ ก็เป็ นคนที่จะไล่คณออกได้ อย่างไรล่ะ” คราวนี ้วิธานใช้ มาดเกรี ยวกราดแกมข่มขู่

“ไปหาข้ อมูลมาเดี๋ยวนี ้ว่า ถ้ าเควสนรกเปิ ดแล้ วจะมีผลกระทบอะไรกับผู้เล่นบ้ าง

                  ่
คุณคงไม่อยากจะโดนไล่ออกเพราะขัดคําสังประธานบริ ษัทหรอกนะ”              ุ          ่
หญิงสาวทําท่าดื ้อแพ่ง แต่สดท้ ายก็ยอมเปิ ดไฟล์สงข้ อมูลไปให้ วิธาน               ํ
วิธานรับไฟล์มาเปิ ดดุแล้ วก็ทาหน้ านิ่วเมื่อเห็นแต่โค้ ดเรียงเป็ นแถว “อธิบายมาให้ เป็ นภาษาคนด้ วย”
   ่
เขาสังด้ วยนํ ้าเสียงเข้ มงวดเช่นเดิมพนักงานฝ่ ายเทคนิคชักสีหน้ าไม่พอใจก่อนจะตอบห้ วนๆ
                  ่      ี    ้
“สําหรับผู้เล่นที่ระดับยังไม่ถึงหนึงร้ อยและไม่มเครื่ องปองกันที่เหมาะสม

                                ้
ควรจะถอนตัวออกจากเกมภายในห้ านาทีหลังจากนรกเปิ ด ถ้ าช้ ากว่านัน ได้ ไปเริ่ มเล่นใหม่ที่ทวีปเริ่ มต้ นแน่
            ้        ั    ่             ้
ส่วนคนที่ระดับสูงกว่านัน น่าจะต้ านได้ สกครึ่งชัวโมง มีแต่คนที่มีเครื่ องปองกันเหมาะสมที่จะสามารถลงไปในนรกได้ ”     ้    ่
“เครื่ องปองกันที่วาคืออะไร” วิธานถามทันที
                        ุ           ่        ้
“ไม่ร้ ู ” พนักงานหญิงกระชากเสียง “ถ้ าอยากรู้ คณก็ไปถามฝ่ ายเควสเองสิวา ปล่อยเครื่ องปองกันออกไปในรู ปไหนบ้ าง

             ี่
ฝ่ ายเทคนิคไม่มีหน้ าที่ทจะต้ องรู้”             ้
วิธานจ้ องหน้ าพนักงานคนนันด้ วยความไม่พอใจ “พรุ่งนี ้ คุณได้ รับซองขาวแน่”            ั
ทันทีที่ภาพจากโทรศัพท์ดบวูบ พนักงานหญิงก็ถอดแว่นแล้ วแลบลิ ้นใส่จอภาพ “ซองขาว เชอะ ของนายนะสิ”                                ้
“ราตรี ” หัวหน้ าฝ่ ายเทคนิคเรี ยกอย่างอ่อนใจ “ไม่ต้องอินขนาดนันก็ได้ ”
-----------------------------------ที่ห้องทํางานประธานบริษัทเกม GWL            ี    ่         ้           ่       ่
“ครับ คุณต้ องใช้ คนที่มเลเวลหนึงร้ อยขึ ้นไปเท่านัน และมีเวลาแค่ครึ่ งชัวโมง ” วิธานนังเอนหลังหมุนเก้ าอี ้

รายงานข้ อมูลให้ คนที่ไม่ปรากฏขึ ้นบนจอภาพอย่างสบายใจ        ้    ่
“ใครมีเครื่ องปองกันที่วาบ้ าง” เสียงลึกลับถามกลับมา
            ่                              ั้
“เอ่อ” วิธานผุดขึ ้นมานังตัวตรง “พอดีคนที่ทราบไม่อยู่ แต่คาดว่าน่าจะเป็ นคนของกิลด์ทงห้ า”

                ุ                                ่ ู
เขายกผ้ าเช็ดหน้ าซับเหงื่อที่ผดขึ ้นมาเป็ นเม็ดๆที่หน้ าผาก พอไม่เห็นหน้ ากัน เขาเดาอารมณ์เบนนีไม่ถกเลย                                         ี
แต่เสียงของเบนนี่กลับบ่งบอกถึงอารมณ์ที่ดเี กินความคาดหมาย “หึๆ ถึงคุณไม่ร้ ูผมก็มวิธีที่จะรู้จนได้ ”                                             ้
วิธานถึงกับถามกลับด้ วยความสงสัย “จะรู้จากไหนหรื อครับ เราดักฟั งโทรศัพท์เจ้ าสองจอมมารตังนาน
                     ่
ยังไม่ได้ ข้อมูลอะไรเลย แถมตอนนี ้สองคนนันไปโรงพยาบาล สัญญาณฝ่ าออกมาไม่ได้ เลย”
      ่                              ่                      ั้
“หึ” เบนนี่พนลมออกทางจมูกด้ วยความไม่พอใจทันที “เรื่ องนี ้ผมยังไม่ได้ ตอว่าคุณเลยนะ อุตส่าห์ติดเครื่ องดักฟั งได้ ทงที

                          ั้      ํ      ั
แต่แทนที่จะให้ เครื่ องทํางานตลอดเวลา กลับใช้ วิธีตงเวลากับให้ ทางานตอนที่มีสญญาณเข้ าออก
     ่ ่                          ้
พอสองคนนันเปลียนกิจวัตรประจําวันกระทันหัน ก็พลาดข้ อมูลข่าวสารทังหมดทันที”       ่                                             ่
“โธ่ คุณเบนนี” วิธานท้ วง “เครื่ องดักฟั งมันไม่ได้ ใช้ แค่ถ่านนะครับ ต้ องมีคนคอยฟั งด้ วย แล้ วสองคนนัน เข้ าเกมทีละห้ าวัน

        ่                              ุ
คุณจะให้ ใครมานังฟั งความเงียบหรื อครับ ให้ เช็คเป็ นช่วงๆเป็ นวิธีที่ดีที่สดแล้ วนะครับ”เบนนี่เงียบไปเมื่อได้ ฟังเหตุผล สุดท้ าย ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เอาเรื่องวิธาน “โอเค เรื่ องนี ้ผมยอม
           ่                 ้       ้      ั
แล้ วคุณช่วยจัดการเปลียนข้ อมูลคนของผมด้ วย ปรับให้ พวกนันมีระดับ 120 ทังหมด แล้ วก็ทกษะ...”            ั่                    ่
วิธานไม่ปล่อยให้ เบนนี่สงต่อ “ปรับเลเวล ผมทําให้ ได้ แต่เรื่ องเพิมทักษะ พาสเวิร์ดที่ผมมีทําไม่ได้ ”                ่
เบนนี่ถอนหายใจเสียงดัง ก่อนจะสังใหม่ “แล้ วคุณย้ ายสัตว์เลี ้ยงได้ ไหม”“ทําไม่ได้ ” วิธานตอบทันที
  ้    ่         ่ ู         ่      ้                        ่
“งันก็ต้องสังโดยตรงสินะ” เบนนีพดเบาๆ ก่อนจะมีคําสังสุดท้ าย “งันคุณเฝ้ าทางนี ้ให้ ดี ส่งข่าวทันทีถ้ามีอะไรเปลียนแปลง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่ องของผู้เล่นมิคาเอลและมายาวดี”


--------------------------------------------------          ั                        ่
เมื่อสัญญาณโทรศัพท์ดบไป ลุงบรรณารักษ์ ก็กดปุ่ มให้ เครื่ องดักฟั งอยูในสถานะพัก “ทุกอย่างเป็ นไปตามแผน”
เขารายงานเสียงเรี ยบ                      ่
ลอเรนโซพยักหน้ า ก่อนจะหันไปหาพระภิกษุรูปหนึง “ตอนนี ้ก็เหลือแต่แผนสํารอง ผมต้ องฝากหลวงพ่อด้ วยนะครับ”
“เจริ ญพร โยม”
-------------------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 25 ต.ค. 53 07:15:25
       ติดต่อทีมงาน

ความคิดเห็นที่ 9                 ่
บทที่ 167 อาชีพของผู้ทําลายความมันคง“เฮ้  มังกรขาว นายจะไปไหนน่ะ”                   ่ ั่
มังกรขาวเหลียวซ้ ายแลขวาหาต้ นเสียงอยูชวครู่
                        ้
ก่อนจะกลับหลังหันเงยหน้ าขึ ้นมองไปที่ระเบียงชันสองของร้ านอาหารเล็กๆแห่ง
  ่         ั่      ่
หนึงของผู้เล่นเมื่อมีถวลิสงเมล็ดหนึงกระทบบ่าอย่างแม่นยํา                          ่
เขายิ ้มกว้ างเมื่อเห็นคนคุ้นเคย “สวัสดีครับพี่เหยียว” พอพี่เหยี่ยวยกมือรับคําทักทายปุ๊ บ
              ้                ่
มังกรขาวก็กระโดดขึ ้นไปบนชันสองทันที การกระทําแบบนี ้ หากอยูในทวีปเริ่ มต้ น
อาจถูกมองว่าเป็ นการโอ้ อวดทักษะจนเกินเลย แต่เมื่อมาทําในทวีปใหญ่ที่ใครๆก็ทําได้
                 ่           ้
การกระทําของมังกรขาวจึงบ่งบอกแค่วาเขารี บร้ อนมากเท่านัน คนที่เห็นอาจจะปรายตามองบ้ าง
     ึ   ่
แต่ก็ไม่ถงกับหมันไส้ อะไร  ่
“นังๆๆ” พี่เหยี่ยวชวนให้ ร่วมวงแล้ วก็ถามต่อทันที “ว่าไงไปไหนมาล่ะนี่ ถึงโผล่มาแถวนี ้ได้ ”
        ่                 ั
“จะไปหาพี่ใหญ่นะครับ แต่พอติดต่อไปปรากฏว่าพี่ใหญ่ยงไม่เข้ าเกม

                     ้
ผมก็เลยเดินเรื่ อยเปื่ อยฆ่าเวลาไปอย่างนันๆเองครับ” มังกรขาวตอบคําถามอย่างไม่ปิดบัง
                     ั                             ่
แต่แล้ วเขาก็ต้องชะงักด้ วยความแปลกใจที่สงเกตเห็นแววตาเป็ นประกายด้ วยความ ดีใจของพี่เหยี่ยว ชายหนุมคิดจะถาม
                                   ่       ่
แต่ก็ไม่แน่ใจ “คงคิดมากไปเอง เห็นแค่แวบเดียว อาจจะไม่ใช่ก็ได้ ” เขาเลือนเก้ าอี ้มานังโดยไม่เอ่ยปากถึงเรื่ องนี ้อีกเลย    ั ั้ ่                       ้
ยังไม่ทนที่ทงคูจะได้ เริ่มพูดคุยกันก็มีเสียงเอะอะดังมาจากชันล่าง                            ่          ้
“ไอ้ หน้ าจืด เลเวลตํ่าเตี ้ยเรี่ ยดินอย่างแกบังอาจมายุงกับหัวหน้ าสหพันธ์ ฟาขาวเลยรึ ”

                   ั                                 ั ้
พี่เหยี่ยวนิ่งฟั งเสียงประกาศศักดาที่ดงมาจากข้ างล่างอย่างสนใจ “ถ้ าแกยอมคุกเข่าขอโทษ ข้ าจะยอมยกโทษให้ สกครัง”                 ุ                       ั
“ฮ่าๆๆ พี่ใหญ่ใจดีเกินไปแล้ ว แค่คกเข่าขอโทษได้ อย่างไร บังอาจขนาดนี ้ ต้ องให้ มนก้ มกราบ

แล้ วลอดใต้ หว่างขาพี่ใหญ่ออกจากร้ านไปต่างหาก” เสียงหัวเราะดังขึ ้นขรม มังกรขาวถึงกับชักสีหน้ า
                                  ่
เขาคว้ าดาบเดินไปดูที่ราวบันไดทันที พี่เหยี่ยวทีเ่ ดิมทีขี ้เกียจยุงก็เลยต้ องพลอยลุกตามไปด้ วย     ้
และแล้ วทังพี่เหยี่ยวและมังกรขาวก็ต้องอุทานดังเอ๊ ะ เมื่อพบว่า
                      ่      ี                             ่
คนที่ท้าทายหัวหน้ าสหพันธ์ฟ้าขาวก็คือไอ้ หนุมหน้ าจืดที่มชื่อว่าจักร หรื อแจ็คกี ้ที่เคยร่วมขบวนไปล่ามังกรด้ วยกันนันเอง          ่                        ้                  ่    ่
“ถ้ าคุณถอนคําพูดทีกล่าวร้ ายท่านหญิงมังกร จะให้ ผมขอโทษสักร้ อยครังก็ได้ ” จักรตอบเสียงเรี ยบ ไม่มีที่ทาว่าจะหวันเกรง

   ่                        ้
แม้ วาอีกฝ่ ายจะมีเลเวลมากกว่าตัวเองเกือบสองเท่าตัวทังสิ ้น
                      ้     ่
“หึๆ นึกว่าเรื่ องอะไร ทําไมต้ องออกหน้ าปกปองยายทอมนันด้ วย อย่าบอกนะว่า

        ่ ิ                   ่
นายก็เป็ นคนหนึงที่ตดใจยายหญิงครึ่งชายครึ่งที่รังเกียจนันด้ วย” หัวหน้ าสหพันธ์แสยะยิ ้มเมื่อจบคําถาม“กรุ ณาให้ เกียรติเธอด้ วยครับ” จักรยังคงนํ ้าเสียงสุภาพไว้ “คุณเองเมื่อก่อนก็เคยไปขอความรักจากเธอไม่ใช่หรื อครับ

    ู                          ิ่ ู
การที่ถกปฏิเสธ แล้ วเอาเธอมาพูดให้ เสียหายลับหลัง มันไม่ใช่สงที่ลกผู้ชายควรจะทํานะครับ”เคร้ ง หัวหน้ าสหพันธ์และพรรคพวกเกือบสิบคนชักดาบออกพร้ อมกับที่ตะโกน “บังอาจ”มังกรขาวเตรี ยมจะกระโดดลงไปช่วยจักรข้ างล่าง แต่โดนพี่เหยี่ยวดึงแขนไว้
  ั ั                                               ้
ไม่ทนที่มงกรจะหันมาบอกให้ พเี่ หยี่ยวปล่อยมือ เขาก็เห็นแสงวูบวาบสิบกว่าสายพร้ อมๆกับเสียงเคร้ งอีกครัง
เมื่อหันไปมองอีกที สมาชิกสหพันธ์ฟ้าขาวเกือบสิบคนล้ วนกลายเป็ นแสงไปจนหมด
     ั     ่
เหลือแต่ตวหัวหน้ าทียกดาบรับลูกธนูเอาไว้ ได้                              ิ                ่
หัวหน้ าสหพันธ์ก้มมองดาบที่บิ่นไปเกือบครึ่งอย่างตกใจ คนที่ยงธนูได้ รวดเร็วและรุนแรงขนาดที่ฆาผู้เล่นระดับ 120 ทีเดียว
   ้                        ่
8 คนนัน ในเกมที่แม้ จะมีคนเล่นเป็ นล้ าน เขารับรองได้ วามีไม่เกินจํานวนนิ ้วมือ แต่คนๆนี ้น่ากลัวเกินไป

                               ั         ้            ั้  ้
ลูกน้ องของเขาแต่ละคนไม่เพียงเลเวลเต็ม 120 กันแล้ วทุกคน แต่ยงได้ อาชีพอัศวินขันที่สามที่ได้ ชื่อว่ามีทงพลังปองกัน
                 ู
ความคล่องแคล่วและทักษะในการต่อสู้สงสุดๆ        ้      ั            ้                    ั
“ทําไมเจ้ าพวกนันจึงหลบ ไม่ทน ด้ วยความสามารถของพวกนัน แค่มีคนยกคันธนูขึ ้นในร้ านก็ควรจะรู้ ตวแล้ ว”

                      ่          ่        ั       ู
หัวหน้ าสหพันธ์ฟ้าขาวคิดแล้ วก็ตระหนกจนตัวสัน เมื่อนึกขึ ้นได้ วา ตัวเขาเองที่มีทกษะในการต่อสู้สงกว่าทุกคน
     ั
ก็ไม่ร้ ูตวเหมือนกัน“หรื อ ว่า.. มันจะไม่ได้ ใช้ ธนู” เขามองสํารวจไปรอบร้ านอย่างหวาดระแวง

         ั        ้
เขามองผ่านจักรที่ยงยืนกุมดาบแน่นตังท่าพร้ อมจะสู้ ไปอย่างไม่สนใจ สายตาของเขาไปหยุดที่โต๊ ะด้ านในสุดของร้ าน“อีรอสนี่” เขาหลุดปากออกมาอย่างตกใจ
                     ุ
เมื่อได้ ยินอีกฝ่ ายเรี ยกตัวเอง อีรอสก็ลกขึ ้นเดินออกมาหา
หัวหน้ าสมาพันธ์มองอีรอสด้ วยความไม่ข้าใจว่าเขายื่นมาสอดเรื่ องนี ้ทําไม           ู                         ้
“อี รอส คุณเป็ นแค่ผ้ เล่นอิสระ คิดดีแล้ วหรื อที่จะมีเรื่ องกับสหพันธ์ ฟาขาว”

                  ้      ่
หัวหน้ าสหพันธ์ฯยังทําเป็ นอวดเก่งทังๆที่ภายในสันไปหมดแล้ ว
คําพูดของเขาทําให้ พี่เหยี่ยวถึงกับหัวเราะก๊ ากออกมาแบบไม่เกรงใจใคร         ั
หัว หน้ าสหพันธ์หนขวับมามองพีเ่ หยี่ยวด้ วยความตกใจ “นี่ไม่ใช่เรื่องของกิลด์เจ็ดขุมทรัพย์ฯ”
              ่     ่
เขาพยายามจะกันไม่ให้ พี่เหยียวเข้ ามายุง“ก็ใครว่าใช่เล่า นี่หวังดีนะเนี่ยถึงได้ ออกมา” พี่เหยี่ยวยังยียวนกวนประสาทเหมือนเดิม

                ํ ั         ่
แต่การยอมรับว่าไม่เกี่ยวข้ องก็ทาให้ หวหน้ าสหพันธ์ผอนคลายความตึงเครียดลง ไปบ้ าง           ี ่                     ั   ่ ่
“ไอ้ ตาแชแหมเอ๊ ย ดูดๆสิวา อีรอสมันติดสถานะตัวแดงเสียที่ไหน คนที่ตวแดงนังอยูโน่นต่างหาก ”

              ุ              ่                      ้ ่
คําพูดของพี่เหยี่ยวทําให้ ทกคนในร้ านอาหารนึกขึ ้นได้ วา คนที่ลงมือไม่ได้ ขอท้ าสู้ แต่ลงมือฆ่าคนทังกลุมในพริ บตา
                     ่
และคนที่ทําแบบนี ้ก็ต้องติดสถานะตัวแดงมีคาหัวโดยอัตโนมัติ         ั           ่                         ่
หัวหน้ า สหพันธ์หนขวับไปตามนิ ้วพี่เหยียว เขากลืนนํ ้าลายเอื ้อกเมื่อเห็นหมาป่ าขนเหล็กนังจิบเหล้ าอย่างไม่สนใจใคร
 ้      ี
ทังๆที่มีรังสีสแดงเปล่งออกมารอบตัว               ่
ความจริง สหพันธ์ฟ้าขาวนับว่ายิงใหญ่พอตัว มีผ้ เู ล่นฝี มือดีในสังกัดจํานวนมาก
                        ่ ั่
และพวกเขาก็เป็ นเหมือนกับกิลด์แมงมุมที่เก็บฐานทีมนไว้ เป็ นความลับ พร้ อมที่จะโจมตีแบบกองโจรหากจําเป็ น
      ่                        ่
พวกเขาจึงมันใจว่าแม้ แต่ห้ากิลด์ใหญ่ก็ต้องเกรงใจพวกเขา แต่นาเสียดาย หมาป่ าขนเหล็กไม่ใช่คนของกิลด์ใหญ่
                                 ั
เขาไปไหนมาไหนไร้ ร่องรอย กับคนอื่น พวกเขาอาจรวมตัวไปโจมตีได้ แต่กบหมาป่ าขนเหล็ก
                       ั้          ่
พวกเขาจะไปโจมตีได้ ที่ตรงไหน หากคิดจะหลบ ที่ตงของสหพันธ์ฟ้าขาวที่วาลึกลับ
      ่                  ่
แต่ก็ไม่แน่วาจะเป็ นความลับสําหรับคนหาข่าวมือหนึงของเกมอย่างเขา
                           ั
การมีเรื่ องกับหมาป่ าขนเหล็กจึงเป็ นการหาเรื่ องใส่ตวอย่างแท้ จริ ง
                                     ี่    ่
“ถอนคําพูดที่กล่าวหาท่านหญิงมังกรเสีย แล้ วเราจะปล่อยเจ้ าเดินออกไปจากที่น” อีรอสสัง
            ่
“เหอะ” หัวหน้ าสหพันธ์ พนลมทําเสียงตํ่าๆบ่งบอกึงความไม่พอใจ “ที่แท้ ก็เป็ นพวกหลงสาวจนลืมคุณธรรม”
         ั้                     ่
หัว หน้ าสหพันธ์นนอะไรก็ดี เสียแต่บ้าผู้หญิง ปกติก็จีบดะไปทัว คราวนี ้มาที่เมืองนี ้เพื่อสังเกตการณ์พิธีบวงสรวง
ได้ เห็นหน้ าท่านหญิงมังกรก็หลงใหลจนตามจีบไม่เลิก
                       ั
พอท่านหญิงไม่เล่นด้ วยก็คิดจะอาศัยชื่อสหพันธ์บงคับให้ เธอเห็นแก่หน้ าจนยอม ไปไหนมาไหนด้ วย
  ่
แต่ทานหญิงเป็ นคนตรง เมื่อคิดจะปฏิเสธ ก็บอกปฏิเสธ หัวหน้ าสหพันธ์ถึงกับโกรธจัด
      ิ
เพราะเขาไม่คดว่าจะมีใครปฏิเสธตนเอง ด้ วยความแค้ นใจและความเมา เขาจึงกล่าวหาท่านหญิงต่างๆนานา
เพียงเพื่อปลอบใจตัวเองว่าที่โดนปฏิเสธมาไม่ใช่เพราะตัวเองไม่ดี แต่เป็ นเพราะท่านหญิงต่างหาก
                      ู      ้       ้
การบังคับให้ เขาถอนคําพูด ก็เท่ากับว่าให้ พดว่าตัวเองนันไม่ดีพอ ดังนัน ให้ ตาย เขาก็รับไม่ได้      ่                 ั
ปึ ก อีรอสพุงเข้ าหาพร้ อมกับหมัดตรงทันที แต่หวหน้ าสหพันธ์ยกมือขึ ้นรับได้
มือซ้ ายอันใหญ่โตของเขารวบหมัดอีรอสเอาไว้ ส่วนมือขวาสวนกลับเข้ าให้ ที่ใบหน้ า
       ั       ู                         ้
ด้ วยความที่หวหน้ าสหพันธ์สงใหญ่กว่าอีรอสเกือบสิบเซ็นต์ อีรอสจึงหลบหมัดนี ้ทังๆที่อีกมือถูกจับไว้ ได้ ยาก
เขาเบี่ยงตัวหลบได้ อย่างฉิวเฉียด พร้ อมกับพลิกข้ อมือจนหลุดออกมาได้
  ั       ั                 ุ่       ้     ้
แต่หวหน้ าสหพันธ์ยงตามมาคว้ าข้ อมือกระชากอีรอสให้ พงเข้ ามาหามีดสันที่ เขาตังรออยู่ แต่อีรอสก็ไวทายาด
                             ่ ่         ่
เขาอาศัยแรงกระชากช่วยเสริ มแรงจนเขากระโดดพลิกตัวข้ ามหัวคูตอสู้หลบรอดไป ยืนอยูบนโต๊ ะอาหารได้
   ้ ้ ่ ึ
จากนันทังคูก็ดงอาวุธออกมาประจันหน้ ากัน                    ั           ้
อีรอสใช้ กริ ชโค้ งวงพระจันทร์ ในขณะที่หวหน้ าสหพันธ์ใช้ ดาบสันสองเล่มจักร ยืนถือดาบอย่างลังเลไม่แน่ใจว่าจะเข้ าไปช่วยดีหรื อไม่ แม้ เขาจะเป็ นตัวก่อเรื่ อง แต่ผ้ เู ล่นที่ชื่ออีรอส
 ่                ั
นันก็ระดับสูงกว่าเขาอย่างเห็นได้ ชด การเข้ าไปช่วย แทนที่จะเป็ นประโยชน์ อาจกลายเป็ นการกีดมือขวางเท้ าแทน
 ่             ่              ่                         ั
ซึงผิดกับปฏิกริ ยาของพี่เหยียวโดยสิ ้นเชิง พีเ่ หยี่ยวพุงปราดเข้ าไปกลางวงอย่างรวดเร็ วจนมังกรขาวห้ ามไม่ทน
             ่
สําหรับมังกรขาว แม้ จะรู้วา หัวหน้ าสหพันธ์ทําไม่เหมาะสมเรื่ องท่านหญิง แต่หมาป่ าขนเหล็กกับอีรอสก็ลงมือรุนแรงเกินไป
              ่
พวกเขาจึงไม่ควรจะสอดมือไปยุงเกี่ยว
                        ั                           ่
“พี่เหยี่ยวจะทําอะไรนะ” มังกรขาวหยุดห้ ามแทบไม่ทน เมื่อพบว่าพี่เหยี่ยวไม่ได้ เข้ าไปช่วยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง

                               ้    ี ั
แต่เขาเข้ าไปช่วยดึงโต๊ ะเก้ าอี ้ออกมาไว้ ที่ริมห้ อง สองคนนันจะได้ ตกนสะดวกๆ                               ู
“เชื่อเขาเลย” มังกรพึมพํา เมื่อเห็นพี่เหยี่ยวส่งสัญญาณให้ ผ้ เล่นที่เป็ นเจ้ าของร้ านและลูกจ้ างในร้ าน

                  ึ
อาหารเข้ าช่วยรับโต๊ ะเก้ าอี ้ที่ดงออกมาให้ เจ้ าของร้ านและลูกจ้ างวิ่งเข้ ามาช่วยในทันใด
                              ั         ั
ร้ านค้ าของผู้เล่นไม่เหมือนของระบบที่บริ ษัทเกมจะซ่อมให้ อตโนมัติ การมีคนตีกนในร้ านแบบนี ้
หากข้ าวของเสียหายแล้ วไม่มีใครรับผิดชอบ เจ้ าของร้ านก็ต้องขาดทุนเองการเคลียร์ พื ้นที่ทําได้ อย่างรวดเร็วด้ วย ความร่วมมือร่วมใจของพี่เหยี่ยวและเจ้ าของร้ าน
              ั            ุ     ่
ส่วนแขกที่เข้ ามากินอาหารก็ผนตัวเองไปเป็ นเกมเมอร์ มง ยืนอออยูริมกําแพงคอยสังเกตการณ์แบบริ งไซด์
           ้             ั
พอจัดสถานทีเ่ สร็ จ ทังอีรอสและหัวหน้ าสหพันธ์ก็ยงไม่ได้ เริ่มลงมือ
 ้ ่ ั
ทังคูยงคงจ้ องหน้ ากันและขบเคี ้ยวเขี ้ยวฟั นเพื่อข่มขูเ่ พียงอย่างเดียว                     ่          ้
“เร่ เข้ ามาๆ ข้ าให้ อีรอสเป็ นต่อสองหนึง” พี่เหยี่ยวเริ่ มตังตัวเป็ นเจ้ ามือทันที

          ุ ้                 ้
ส่งผมให้ เกมเมอร์ มงทังหลายตะโกนแทงกันยกใหญ่ บางคนยังตังตัวเป็ นคู่แข่งเสนออัตราต่อรองใหม่ๆเพื่อแย่งลูกค้ าด้ วย                   ่ ั           ุ ั้           ้
“คิด ได้ ไงเนี่ย” มังกรขาวทรุ ดตัวลงนังที่บนได บรรดาเกมเมอร์ มงที่ชนสองหลายคนก็เริ่ มตังตัวเลียนแบบพี่เหยี่ยวประกาศ

ตัวเป็ นเจ้ ามือกับเขาด้ วยแต่การต่อสู้ระหว่างอีรอสกับหัวหน้ าสหพันธ์กลับโดนขัดขวางจากคนที่ไม่มีใครนึกถึง                                ้
“หยุด เดี๋ยวนี ้นะ” NPC รักษาความปลอดภัยประจําเมืองเกือบสิบคนตังแถวเดินเข้ ามาในร้ านอาหาร

           ่
นักพนันหลายคนบ่นพึมทีกิจกรรมของพวกเขาต้ องยุติไป
เพราะผู้เล่นขวัญอ่อนบางคนที่เห็นการลงมือของหมาป่ าขนเหล็กแล้ วเผ่นออก จากร้ านไปก่อนใคร ได้ ไปแจ้ ง NPC
ให้ เข้ ามาจัดการ
                ้
NPC เข้ าไปสอบถามรายละเอียดจากทังคู่ แต่ก็ไม่ได้ ความอะไร เพราะสําหรับผู้เล่นระดับนี ้

พวกเขานิยมจัดการกันเองมากกว่าจะแจ้ งความให้ ระบบจัดการลงโทษ
หัวหน้ าสหพันธ์ทําเป็ นฮึดฮัดเล็กน้ อยก่อนจะถอนตัวเดินออกจากร้ านไปพร้ อมกับ NPC           ้     ่                  ่
“ทําเป็ นวางมาดเท่ ปกปองยายทอมนัน ที่แท้ ก็พวกอกหักรักคุดเหมือนกันนันล่ะว้ า”

หัวหน้ าสหพันธ์แกล้ งพูดเปรยๆให้ อีรอสกับจักรได้ ยินตอนทีเ่ ดินผ่านหน้ า                  ่              ้
อีรอสทําท่าจะสวนกลับด้ วยกริ ชที่อยูในมือ แต่โดนหมาป่ าขนเหล็กรังไว้ ได้“อย่าเสียเวลากับพวกดีแต่ปากเลย” หมาป่ าขนเหล็กจ้ องจนหัวหน้ าสหพันธ์ สะบัดหน้ าเดินจากไป
                            ่    ่                ่
“หมดเรื่ องสนุกแล้ ว กินกันต่อดีกว่า” พี่เหยี่ยวตะโกนสังอาหารลัน “เถ้ าแก่ เอาเหมือนเดิม แต่เพิมปริ มาณสามเท่า”
                                    ่
“ไม่ ต้ องมองหน้ าเลย” พี่เหยี่ยวหันไปหาจักร อีรอสและหมาป่ าขนเหล็ก “สังเผื่อพวกนายด้ วยไงเล่า มาๆๆ

         ่                   ้
โต๊ ะพี่เหยี่ยวอยูข้างบน” พูดจบพีเ่ หยี่ยวก็กระโดดขึ ้นชันสองไปเลย
    ่      ่    ่
ส่วนคนนังขวางบันไดอยูได้ แต่สายหน้ าแล้ วเดินกลับไปร่วมโต๊ ะ


---------------------------------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 25 ต.ค. 53 07:16:04
     ติดต่อทีมงาน

ความคิดเห็นที่ 10“ผมขอโทษที่ทําให้ เดือดร้ อน” จักรขอโทษขอโพยหมาป่ าขนเหล็กเป็ นการใหญ่ หากเขาเจียมตัวสักนิด

                     ้
หมาป่ าขนเหล็กก็ไม่ต้องสังหารผู้เล่นพวกนันเพื่อช่วยเขา               ๋
“โหย ไปขอโทษมันทําไม นี่อีกเดียว เจ้ าหมาป่ ามันก็ไปรับรางวัลแล้ ว” พี่เหยี่ยวขัดคอทันที
“รับรางวัล รางวัลอะไรหรื อครับ” มังกรขาวถามทันที
          ั       ่                       ่
“รางวัล ที่ช่วยให้ จบคนโกงเกมได้ นะสิ ใช่ไหมเจ้ าหมาป่ า” แม้ มือพี่เหยี่ยวจะไม่วางเพราะต้ องตักอาหารเข้ าปาก

   ั
แต่ก็ยงสามารถใช้ ศอกกระทุ้งหมาป่ าขนเหล็กได้“โกงเกม” จักรทวนคําด้ วยความฉงน
พอ พี่เหยี่ยวเห็นว่า หมาป่ าขนเหล็กไม่คิดจะอธิบายอะไรจริงๆ เขาก็รีบกลืนอาหารแล้ วชี ้แจงเสียเอง
“ไม่เห็นหรื อไงว่าตอนนี ้ เจ้ าหมาป่ าไม่ได้ ติดสถานะตัวแดงแล้ ว”
                                            ู
เมื่อเห็นว่าทุกคนหันไปมองหมา ป่ าขนเหล็กด้ วยท่าทางแปลกใจกันครบทุกคนแล้ ว พี่เหยี่ยวก็พดต่อ
      ้
“เจ้ าพวกนันมันโกงระดับน่ะ ลูกธนูที่เจ้ าหมาป่ าซัดออกมาแบบอาวุธลับ

                          ้ ้          ่
ผู้เล่นระดับเกินร้ อยขึ ้นไปส่วนใหญ่จะรับได้ สบายๆทังนัน เพราะก่อนที่จะเลือนระดับถึง ต้ องฝึ กทักษะมามากพอ
      ้
แต่ไอ้ พวกนันดันตายเกลี ้ยงในพริบตา”     ้         ่
“แต่ พวกนันก็อาจจะมีคนช่วยเลือนระดับ..” จักรพูดแล้ วก็เงียบไปเอง

     ่            ้                ่
การช่วยเลือนระดับตอนที่เลเวลตํ่าๆนันมีคนทําเยอะก็จริ ง แต่การช่วยเลือนระดับเพื่อให้ เต็ม 120
                                                 ้
เขายังไม่เคยได้ ยินว่ามีใครทํากัน มิหนําซํ ้า ผู้เล่นที่ตายไปล้ วนมีอาชีพที่ต้องสู้เป็ นแนวหน้ าทังสิ ้น
ไม่มีพวกเล่นเป็ นกองหนุนอย่างนักเวทเลยสักคน                         ้     ่
“ข้ าว่า ช่วงที่รอเกิดใหม่ ระบบคงตรวจสอบเจ้ าพวกนันแล้ วรู้วาโกง เขาถึงได้ เอาสถานะตัวแดงของเจ้ าหมาป่ าออกไง ”

ที่พี่เหยี่ยวคาดการณ์ ก็เป็ นไปตามระบบตรวจสอบตามปกติ
      ู            ่
ผู้เล่นที่ถกผู้เล่นอื่นสังหารจะถูกสุมตรวจสอบหาสาเหตุของการถูกฆ่า หากเป็ นเพราะไปโกงหรื อทําร้ ายคนอื่นเขาก่อน
      ้                      ิ่     ่     ู
ผู้เล่นคนนันก็จะถูกตักเตือนหรื อลงโทษตามความเหมาะสม แต่สงที่พี่เหยียวไม่ได้ พดก็คือ
                        ่        ่
ตอนนี ้ฝ่ ายตรวจสอบกําลังเฝ้ าระวังผู้เล่นบางกลุมที่ได้ รับการเลือนระดับจน เต็มเพดานด้ วยเหตุผลบางอย่าง
                                       ้    ่
การค้ นพบพวกโกงเกมในวันนี ้จึงไม่ใช่เรื่ องบังเอิญ หรื อเป็ นความซวยของคนพวกนันที่โดนสุมตรวจ     ้
“สหพันธ์ ฟาขาวสามารถโกงเกมได้ ขนาดนี ้เลยหรื อครับ” มังกรขาวถามอย่างสงสัย เกมนี ้ ไม่เคยมีใครโกงสําเร็ จนี่นา
           ่ ั้
“ก็อาจจะมีคนในช่วยอยูมง” พี่เหยี่ยวตอบลอยๆจนทุกคนหันมามอง เขายักไหล่ “แปลกตรงไหน

ถ้ าคนนอกเจาะระบบไม่ได้ ก็ต้องอาศัยคนใน”                                                   ่ ั้
“ตกลงนี่พี่เดาล้ วนๆใช่ไหมครับ” จักรทําหน้ าเมื่อย เพราะเขาอุตส่าห์หลงเชื่อนึกว่าพี่เหยี่ยวรู้จริ งอยูตงหลายนาที
                                    ้
พี่เหยี่ยวชี ้หน้ าตัวเอง “หน้ าตาข้ าเหมือนคนรู้เรื่ องวงในกะเขาอย่างนันหรื อ”       ้                              ั
พอ เห็นอย่างนัน น้ องๆที่เหลือเลยพากันส่ายหน้ า เว้ นแต่หมาป่ าขนเหล็กที่ยงคงจิบเหล้ าไปเรื่ อยๆโดยไม่แสดงออกใดๆ
  ่
ไม่วาจะเป็ นทางสีหน้ าหรื อคําพูด


---------------------------------------------------------------------         ั
“เจ็บใจนักที่ไม่ทนได้ เรี ยกเลือดจากไอ้ คนปากเสีย” อีรอสบ่นเบาๆเมื่อจบเรื่ องคนโกง
จักรฟั งแล้ วก็ได้ แต่ก้มหน้ า “แต่ที่เขาพูดก็จริงนะครับ ผมมันพวกอกหักรักคุดจริ งๆ”          ่               ่     ่                  ้
“หา” มังกรขาวอุทานลัน จักรก็เลยสารภาพว่าเขาเป็ นหนึงในบรรดาหนุมๆที่หลงรักท่านหญิงมังกรอยู่ แต่เขานัน

ไม่กล้ าแม้ แต่จะบอกให้ เธอรู้“ถ้ าผมหน้ าตาดีกว่านี ้ รวยกว่านี ้ หรื อมีความสามารถมากกว่านี ้ ผมคงกล้ าเข้ า ไป” จักรพูดเบาๆอย่างเจียมตัว

 ่
ซึงเรียกความเห็นอกเห็นใจจากพีเ่ หยี่ยวได้ มาก        ่
“เปล่าประโยชน์วะ” พี่เหยี่ยวให้ ความเห็นตรงไปตรงมา จนจักรผงะ
“พี่เหยี่ยว” มังกรขาวปราม เพราะเห็นใจคนมีความรัก
“อ้ าว ข้ าพูดจริ งนะ” พี่เหยี่ยวยํ ้า ก่อนจะตบไหล่อีรอส แล้ วถามจักร “แกว่า ไอ้ หมอนี่หน้ าตาดีไหม”
จักรพยักหน้ าอย่างงงๆ                  ่
“แก รู้ หรื อเปล่าว่ามันรวย” พี่เหยียวยิงคําถามถัดไปทันที พอจักรส่ายหน้ า พี่เหยี่ยวก็สาธยายทันที

“ลูกชายคนเดียวของเจ้ าพ่อวงการบันเทิงในยุโรป ตอนนี ้ทํางานเป็ นรองประธานแล้ ว

คาดว่าอีกไม่นานก็คงทํางานแทนพ่อได้ เต็มตัว”          ่
จักรมองอีรอสอย่างทึงๆพี่เหยี่ยวก็เลยเฉลยโต้ งๆ “แล้ วแกรู้ไหมว่าท่านหญิงมังกรก็ไม่แลมันเหมือนกัน”
      ้                 ่         ึ
คราว นี ้ทังจักรและมังกรขาวอ้ าปากค้ าง คนหนึงค้ างเพราะนึกไม่ถง
แต่อีกคนค้ างเพราะไม่คิดว่าจะมีใครเอาเรื่ องแบบนี ้มาพูดต่อหน้ าเจ้ าตัว                                   ่
“ไม่ เป็ นไรครับ มันเรื่ องจริ ง” อีรอสพยักหน้ ายอมรับ ด้ วยสีหน้ าทีหมองไปนิดหน่อย

         ้       ้                 ้
แม้ คราวนี ้เขาตังใจจะเข้ ามาปกปองท่านหญิงมังกร แต่เขาเข้ าเกมมาตังนานแล้ ว กลับไม่มีโอกาสได้ เจอเธอเลย
                ั้                        ั       ่
ก็คงต้ องรอจนถึงเวลาประชุมกิลด์ทงห้ า เขาจึงจะได้ พบหน้ า อีรอสถอนหายใจโดยไม่ร้ ูตว เมื่อคิดได้ วา
การได้ พบหน้ าคราวนี ้ ก็ไม่ได้ แปลว่า เขาจะได้ มีโอกาสคุยกับเธอตามลําพัง          ึ                ้     ั
จักรมองอีรอสแล้ วก็นกท้ อในใจ “หรื อเราควรจะถอนตัว ตังแต่ตอนที่ยงทําได้ ”                               ้
“อัน ที่จริ ง ถ้ าจะหาว่าพวกนายผิดที่ตรงไหน ก็ต้องบอกว่าผิดตังแต่เลือกอาชีพแล้ ว ”

                 ั
พี่เหยี่ยวพูดจาเรื่ อยเปื่ อยแต่มนไปกระทบใจคนฟั งเข้ าอย่างจัง                       ้
“ผิดที่อาชีพเนี่ยนะ” มังกรขาวถามด้ วยเสียงกลัวหัวเราะ
  ้             ่                        ้   ่       ้
“งันสิ” พี่เหยี่ยวพยักหน้ า มันใจในทฤษฎีของตัวเองมาก “คิดดูนะ ไอ้ พวกสหพันธ์ ฟาขาวนัน เป็ นอัศวินทังแก๊ งค์

กินแห้ วทุกคน”   ั   ้
“ก็นิสยแบบนัน จะมีสาวไหนสนใจ” มังกรขาวคัดค้ าน
  ้      ั
“งันเอาแบบที่นิสยดีๆ อย่างนาย” พี่เหยี่ยวชี ้หน้ ามังกรขาว
มังกรขาวเลยชี ้หน้ าตัวเอง “ผมเนี่ยนะ”“เออ แกก็แห้ วเพราะจีบหมวยน้ อยไม่ติด” พี่เหยี่ยวให้ เหตุผลยืนยันทฤษฎี
                        ั
“พี่ เหยี่ยว อย่าเอาน้ องเขามาเกี่ยวข้ อง ไอ้ ตวผม คนเขาเอาไปลือไปว่า ไม่เป็ นไร แต่น้องเขายังเด็ก พูดอย่างนี ้

น้ องเขาเสียหาย” มังกรขาวบอกเสียงเครียดทันที            ึ              ่
พี่เหยี่ยวเลยทําหน้ าพิลก “นี่แกยังไม่ร้ ูอีกหรื อนี”“รู้ อะไร” เสียงมังกรขาวชักห้ วนด้ วยความไม่พอใจ
   ่                                     ่
“รู้ วาหมวยน้ อยไม่ได้ เป็ นเด็ก เขาแค่ลดอายุตอนสร้ างตัวละครเฉยๆ แต่ตอนนี ้เปลียนมาเหมือนเดิมแล้ ว”
              ั
คําพูดของพี่เหยี่ยวทําให้ มงกรขาวเงียบไปนานพอควร “จริ งอะ”    ื                        ่   ่
“หมวยก็คอมายาวดี แฟนมิคาเอลไง” จักรช่วยเฉลยให้ หลังจากทีเห็นหนุมรุ่ นน้ องทําหน้ าเหวอ
มังกร ขาวเงียบไป ก่อนจะสารภาพ “ผมอาจจะเสียใจนิดหน่อยที่หมวยน้ อย เอ๊ ย คุณมายาวดีเขาไม่บอกผมเอง
       ่
แต่รับรองได้ วา ผมเห็นหมวยน้ อยเขาเป็ นน้ องจริ งๆ”“เห็นไหม บอกแล้ วว่ามันอกหัก คนได้ อาชีพอัศวินน่ะอกหักทุกราย” พี่เหยี่ยวสรุ ปดื ้อๆ
“นี่ พี่เหยี่ยว” อีรอสนึกสนุกจนขอขัดคอพี่เหยี่ยวบ้ าง “ถ้ าเป็ นอัศวินแล้ วต้ องอกหัก แล้ วเฮเดสล่ะพี่เหยี่ยว

   ่
หมอนันมีสาวๆคอยตามกรี๊ ดเป็ นล้ านเลยนะ”      ่                                         ั
“เฮ้ ย หมอนันมันเลเวลสูงแล้ วไง เลยอาการดีหน่อย อย่างเจ้ าเฮเดสเลเวลสูงสุด ถึงมีคนกรี๊ ด แต่ก็ยงไม่มีแฟน เจ้ ามังกรขาว

                        ่                       ่
เลเวลรองลงมา เลยไม่ถึงกับอกหัก แค่หวิวๆที่ร้ ูวาหมวยน้ อยมีแฟนแล้ ว” พูดถึงตอนนี ้มังกรขาวก็สายหน้ าเดี๊ยะ
     ่                                            ั่
แต่พี่เหยียวไม่หยุด “ส่วนนายเป็ นอันดับสาม ก็อกหักเพราะโดนปฏิเสธมา ใช่ไหมล่ะ เจ้ าหัวหน้ าสหพันธ์นนก็เหมือนกัน
    ่ ั           ้                                         ั
ไม่ร้ ูวมนโกงเลเวลหรื อเปล่า ฉะนันถือว่าพอๆกะนายก็แล้ วกันนะ สเตตัสเดียวกันเด๊ ะ ส่วนเจ้ านี่” พี่เหยี่ยวชี ้ไปที่จกร
           ้     ี             ่  ั         ่
“เลเวลตํ่าสุด อกหักตังกะยังไม่มโอกาสจีบเลยวะ” พูดจบพี่เหยียวก็หวเราะเอิ๊กอ๊ ากอยูคนเดียว
                                      ่
“พี่เหยี่ยวพูดแบบนี ้ต่อไปจะมีใครกล้ ามีอาชีพอัศวินอีกหรื อครับ” เมื่อรู้ วาห้ ามไม่ได้ จักรก็เล่นตาม
                      ั    ้ ้     ี
พี่ เหยี่ยวชะงักกึก “เออจริ งๆ พวกอัศวินนี่มนตัวชนทังนัน ขืนไม่มใครยอมเล่น ตอนทําสงครามต้ องแย่แหงๆ เอาเป็ นว่า
   ่
ขอเปลียนคําพูดนิดหน่อยก็แล้ วกัน”    ่                                   ่
“จะเปลียนเป็ นอะไรอีกล่ะ” มังกรขาวถามด้ วยความเซ็ง เซ็งที่ตอนที่ไม่มีใครรู้ วาหมวยน้ อยเป็ นผู้ใหญ่

เขาก็โดนกล่าวหาว่าเป็ นโลลิ ตอนนี ้พอทุกคนรู้แล้ วว่า หมวยน้ อยเป็ นผู้ใหญ่ พวกนี ้ก็หาว่าเขาอกหักอีก
    ่                    ่
อนาคตทีจะมีแฟนของเขาช่างเลือนลางไปตามคําพีเ่ หยียวจริงๆเสียแล้ วละมัง    ่                      ่                ิ
“ก็ เปลียนจากอาชีพรักคุด เป็ นอาชีพของผู้ทําลายความมันคงไง” พี่เหยี่ยวทําท่าภูมิอกภูมใจกับความคิดของตัวเองมาก

    ั่
จนคนที่นงเงียบมาโดยตลอดต้ องเอ่ยปากถาม       ่
“ทําลายความมันคงของอะไรหรื อพี่เหยี่ยว” หมาป่ าขนเหล็กถามด้ วยความไม่เข้ าใจ
           ่
“ของบ้ าน ของตึก ของสิงก่อสร้ างทุกชนิด”
           ่
ทุก คนมองหน้ าพี่เหยียวด้ วยความงง อัศวินเป็ นพวกแนวหน้ าในสงคราม
ถ้ าบอกว่าเป็ นหน่วยทําลายล้ างศัตรูก็พอจะเข้ าเค้ า แต่จะให้ ไปทําลายตึกนี่นะ
           ี่      ้
“แล้ วมันเกี่ยวกับที่พเหยี่ยวพูดมาตังนานตรงไหน “ คนที่ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ อกหักอย่างมังกรขาวถามทันที
           ่                                       ่
“อ้ าว ก็พวกนายเกาะอยูบนคานทุกราย คานมันรับนํ ้าหนักไม่ไหว ตึกก็ถล่มนะสิ ยังไม่เรี ยกว่าทําลายความมันคงอีกเหรอ ”

        ่  ั    ่
ว่าแล้ วพีเ่ หยียวก็หวเราะอยูคนเดียว ไม่สนใจหน้ าเมื่อยๆของน้ องๆเลยสักนิด
--------------------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 25 ต.ค. 53 07:16:47
       ติดต่อทีมงาน

ความคิดเห็นที่ 11บทที่ 168 เพื่อนแท้ เพื่อนคด ทรยศเพื่อน    ้      ่
พอได้ เปาหมายในการขุนเคืองแต่ไม่แค้ นร่วมกัน
                           ุ
สามอัศวินอาภัพรักในสายตาพี่เหยี่ยวก็สามารถสมานสามัคคีคยกันอย่างสนิทสนม
               ่                             ั่
ทิ ้งให้ คนที่ไม่เกี่ยวข้ องนังเงียบๆไปกันสองคน คนแรกแม้ จะไม่ได้ ร่วมวงสนทนาด้ วย แต่ก็นงเก็บข้ อมูลไปเรื่ อยๆ
                   ่                     ่
จึงไม่เดือดร้ อนอะไร ส่วนรายที่สองทนนังอึดอึดได้ ไม่นานก็ขอตัวไปใช้ ช่องทางลับสังงานในกิลด์“ไอ้ หมี ตกลงได้ ความว่าไง ข้ าเล่นตลกคาเฟ่ จนหมดไส้ หมดพุงแล้ วนะเฟ้ ย” พี่เหยี่ยวถามเพื่อนทันทีที่แยกตัวออกมาได้
“ฟั งผิดหรื อเปล่า แกอะนะ หมดมุก เป็ นไปได้ ไง”
                      ่     ่        ๊
การ ที่พี่หมีแซวเพื่อน แถมยังไม่ตอบคําถาม ทีให้ พี่เหยียวทําเสียงจิ๊กจักด้ วยความขัดใจ
                                            ้            ่   ้     ้
“อย่ามัวแต่แซวเรื่ องไม่เป็ นเรื่ องสิว้า นี่ถ้าพยัคฆ์เฆนทร์ เข้ าเกมมาเมื่อไร ข้ าก็รังเจ้ ามังกรขาวไว้ ไม่อยูเมื่อนัน เพราะฉะนัน

                         ั
รี บบอกมาไวๆ ว่าผลการตรวจสอบออกมายังไง ข้ าจะได้ ตดสินใจถูก”
             ่
“เจ้ าประธานบริ ษัท เกมเพิงจัดการเพิ่มเลเวลให้ คนของเบนนี่จางเกือบสามร้ อยคน ” พี่หมีรายงานเสียงเรี ยบ

พี่เหยี่ยวก็ยืนฟั งนิ่งๆเหมือนกัน    ้         ่ ่           ้     ่ ี่ ิ
“คนพวกนันแบ่งออกเป็ นสามกลุม กลุมแรกสังกัดสหพันธ์ ฟาขาว มีอยูสสบคน ” พี่หมีเริ่ มให้ รายละเอียด
    ่                       ้
“หือ” พีเหยี่ยวอุทานอย่างอดไม่ได้ อะไรโลกมันจะกลมขนาดนัน
                    ่     ้
“ไม่ ต้ องมาหือมาแหเลย ทวีอาศัยเรื่ องทีเจ้ าพวกนันโดนหมาป่ าขนเหล็กฆ่า แอบสอดรายงานเรื่ องการโกงเกมเข้ าไป

  ั้                   ่            ่
ไม่งนไม่มีทางปลดค่าหัวของหมาป่ าขนเหล็กได้ ตอหน้ าต่อตาเจ้ าประธานนัน แน่”         ่ ุ     ่
พี่เหยี่ยวยิ ้มทีมมปาก “หมอนันไม่ยอมไปไหนเลยหรื อ”     ่                    ่                      ่ ั
“อืม ม อยูเฝ้ าห้ องสังเกตการณ์ไม่ยอมไปไหนเลยล่ะ ซึงก็ดี จบงานเมื่อไร ก็รวบได้ เลย ไม่ต้องเล่นวิงไล่จบ ”

                        ่               ่
พี่หมีไม่เดือดร้ อนอะไรที่ประธานบริ ษัทเกมจะมานังเฝ้ าดูสถานการณ์ในเกม แต่คนอยูในเกมกลับต้ องวางแผนใหม่เร็วจี๋
                     ่      ่
เพราะถ้ าประธานบริษัทเฝ้ าดูอยู่ ใครจะรู้วาเขาเรี ยกดูสวนไหนบ้ าง เขาอาจจะส่งข่าวให้ เบนนี่จาง
        ่    ุ
หรื อคนของเบนนีจางได้ ทกเมื่อ        ่
“แล้ วอีกสองกลุม” พี่เหยี่ยวกลับไปสนใจเรื่ องเดิม
    ่        ั ้                ่        ่         ่
“อีกกลุม ก็คนในกิลด์พิทกษ์ ฟากับพวกที่เคยแฝงตัวเข้ าไปอยูในกิลด์แมงมุม กลุมนี ้มีหกสิบคน” พีหมีเว้ นจังหวะ

     ่      ่     ่ ่
เหมือนจะยัวให้ พี่เหยียวอยากรู้วากลุมที่สามเป็ นใคร     ่                           ่
“แล้ วกลุม สุดท้ ายล่ะ” พี่เหยี่ยวถามเสียงเครี ยด เขาเดาไว้ อยูแล้ วว่าน่าจะเป็ นใคร

        ้
ถึงได้ พยายามรังมังกรขาวไม่ให้ เจอกับคนของกิลด์พยัคฆ์อยู่
           ่         ่       ั้
พี่หมี หัวเราะ เขารู้วาเพื่อนเดาถูก “อยูในกิลด์พยัคฆ์ทงหมด เป็ นพวกตําแหน่งกลางๆค่อนไปทางสูง ชื่อเสียงดีมาก
    ่
ชนิดที่วาใครๆในเกมก็ลงความเห็นว่าเป็ นฝ่ ายธรรมะเต็มตัวเลยล่ะ”            ้                  ่     ้
“ตู ว่าแล้ ว ไม่อย่างนัน คราวก่อนพยัคฆ์ทมิฬคนเดียวก่อความวุนวายขนาดนันไม่ได้ แน่” พี่เหยี่ยวเผลอตบเข่าฉาด

ดีที่คนในร้ านอาหารต่างก็ชินกับการที่มีผ้ เู ล่นแสดงท่าทางราวกับคนบ้ า
พูดคนเดียวหัวเราะคนเดียวตอนที่ใช้ ช่องทางลับจนชาชิน ก็เลยไม่มีใครสนใจพี่เหยี่ยว    ั                      ่     ั
พี่หมีหวเราะก้ อง ก่อนจะบอกข่าวใหม่ “ตอนนี ้คนที่อยูในกิลด์พิทกษ์ ฟ้ากําลังโอนสัตว์เวทระดับสามให้ ไปเป็ นสัตว์
             ั
เลี ้ยงของคนในกิลด์พยัคฆ์กนอย่างมโหฬารเลยทีเดียวเชียว”“แล้ ว...” พี่เหยี่ยวไม่เอ่ยชื่อ แต่ก็อดปรายตามองไปทางมังกรขาวไม่ได้ สัตว์เวทตัวอื่นนะไม่เท่าไรหรอก

แต่ถ้าเจ้ ามังกรขาวโดนหลอกให้ โอนม้ ามังกรละก็... พี่เหยี่ยวไม่อยากจะคิดต่อ“ไม่ ต้ องเป็ นห่วง” พี่หมีบอกทันที สามโจรสลัดร่ วมมือกันมานาน แค่ฟังเสียง ไม่ต้องเห็นหน้ าก็ร้ ูใจ

“ตอนนี ้ข้ าส่งข่าวไปให้ หมวยน้ อยช่วยจัดการทางด้ านม้ ามังกรแล้ ว ส่วนเจ้ าอีกา

    ่                                         ั่
มันรออยูที่ห้องจัดเลี ้ยงที่ใช้ เป็ นห้ องประชุมแล้ วอีกเหมือนกัน แกชวนมังกรขาววาร์ ปไปที่นนก่อนได้ เลย”       ่             ้
“ตกลง” พี่เหยียวตัดการติดต่อ ก่อนจะยืนปั นหน้ าให้ กลายเป็ นคนไร้ สาระเหมือนเดิม

พอพร้ อมเขาก็กลับหลังหันเดินอาดๆไปที่โต๊ ะ                                      ่
“นี่ พวกเราไปที่งานเลี ้ยงกันเลยไหม ถึงเหล้ าที่นี่จะถูก แต่ที่โน่น มันฟรี นะ”

              ่          ่ ่                         ่
พี่เหยี่ยวให้ เหตุผลที่ไม่วาใครฟั งแล้ วก็ร้ ูวาเปลียนใจแกไม่ได้ แน่ และพี่เหยี่ยวก็ไม่รอให้ ใครเปลียนใจ
เขาจัดการคว้ ามือมังกรขาวให้ วาร์ ปไปพร้ อมกัน หมาป่ าขนเหล็กหัวเราะหึๆก่อนจะวาร์ ปตามไปอย่างรวดเร็ว
เขาดึงตัวจักรไปด้ วย เพราะไม่แน่ใจว่าจักรได้ รับบัตรเชิญไหม ปล่อยให้ อีรอสต้ องอ้ าปากค้ าง
    ่ ั
เพราะเพิงรู้ตวว่าได้ กลายเป็ นคนจ่ายค่าอาหารแต่เพียงผู้เดียวไปเสียแล้ ว


----------------------------------------------------
                                           ่
“เจต จํานงเสรี ” ยักษ์ แดงทวนคํานายหญิงหน้ านิ่ว ก่อนจะหันไปมองหน้ าสัตว์เวทตัวอื่นๆทีเหลือ

       ่ ั         ุ                                ู
ตอนนี ้มันอยูหวแถวเพราะตัวสูงที่สด ถัดจากมันก็เป็ นม้ ามังกร เจ้ างู โกเลมน้ อย เดรกน้ อย แล้ วก็ลกเจี๊ยบน้ อย
ทุกตัวเข้ าแถวเรี ยงตามลําดับไหล่หมดเลย     ่                      ่          ่
หลังจากทีมองหน้ าสบตากันครบ ทุกตัว เจ้ ายักษ์ ก็ร้ ูวา มีร้ ูเรื่ องกันอยูแค่สาม คือตัวมันเอง ม้ ามังกรและเจ้ างู
              ้
ส่วนเด็กอีกสามตัวมันยิ ้มแปนตอบกลับอย่างเดียว ไม่ได้ ร้ ูเลยว่าการที่
                ั
นายของมันจะมองเจตจํานงเสรี ให้ มนหมายความว่าอย่างไร “แล้ วนายท่านจะยอมหรื อนายหญิง”
เจ้ ายักษ์ ถามอย่างสงสัยเจตจํานงเสรี เป็ นคุณสมบัติของสัตว์เวทที่เป็ นราชา หากพวกมันเป็ นสัตว์เวททีเ่ ป็ นอิสระ ตัวที่มเี จตจํานงเสรี ก็คือจ่าฝูง
           ั้                                         ้ ้ ่
หรื อผู้นําในพื ้นที่นน แต่หากเป็ นสัตว์เวทที่มีเจ้ าของ การมีเจตจํานงเสรี จะทําให้ พวกมันกลายเป็ นราชาทังๆทังทีมีเจ้ าของ
      ่ ่                ั่       ่
ทักษะต่างๆทีมีอยูจะเพิ่มขึ ้นเท่าตัวทันที แต่นนแลกมาด้ วยการทีพวกมันก็ไม่จําเป็ นต้ องเชื่อฟั งเจ้ าของอีกต่อไป
                  ุ
มิหนําซํ ้ายังสามารถแยกตัวออกไปได้ ทกเมื่อ ด้ วยเหตุนี ้
                              ั
จึงไม่เคยมีเจ้ าของสัตว์เลี ้ยงคนไหนยอมมอบเจตจํานงเสรี ให้ สตว์เลี ้ยงของตน เอง“มิคาเอลอนุญาตแล้ ว” อาหมวยตอบเจ้ ายักษ์ เบาๆ ทําให้ เจ้ ายักษ์ ตรวจสอบข้ อมูลของมันทันที

       ่
พอมันเห็นคําสังที่มิคาเอลส่งมามันก็ยิ ้มกว้ าง ตอบตกลงในทันที                            ่
“อินดิโก โกเลมน้ อย เดรกน้ อย จัดการตอบรับเสีย” อาหมวยสัง
                            ่             ั ี่
“ตอบรับๆ” เจ้ าโกเลมน้ อยกับเดรกน้ อยรี บตอบรับตามคําสังทันที เดี๋ยวไม่เหมือนพี่ยกษ์ พงู แล้ วไม่เข้ าพวกขึ ้นมาละก็ ..

แย่เลย                ่
พี่ งูเงยหน้ าขึ ้นมองนายหญิงนิง พออาหมวยหันมามองมันอย่างสงสัย มันก็โค้ งให้ อย่างนอบน้ อม “ขอบคุณนายหญิง”
     ่ ่           ้    ่
มันรู้ดีวา สิงที่นายหญิงให้ ในครังนี ้มีคาเพียงใด
                                    ่     ั
ม้ ามังกรเหลียวมองเพื่อนแล้ วก็เงียบ มันไม่แน่ใจว่านายท่านของมันจะมองสิงนี ้ให้ มนหรื อเปล่า                       ้         ั
“ส่งข้ อความไปหามังกรขาวสิ หากคิดจะร่ วมศึกครังนี ้ เจ้ าต้ องมีมน ” อาหมวยแนะ ม้ ามังกรจึงทําตามที่อาหมวยบอกทันที
“หนูติดต่อนายหญิงไม่ได้ อะ” เจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยทําเสียงราวกับจะร้ องไห้ จนนายหญิงต้ องหันไปปลอบ
                              ่
“โอ๋ๆ ขอโทษนะ ฉันลืมไปว่าห้ องที่นายหญิงของลูกเจี๊ยบน้ อยอยูไม่สามารถรับสัญญาณได้ ” อาหมวยลูบหัวมันเบาๆ

มันเลยหยุดแค่นํ ้าตาคลอเบ้ า ไม่ถึงกับปล่อยโฮ ไอ้ เรื่ องเจตจํานงเสรง เสรี อะไรเนี่ย มันมันไม่ร้ ูเรื่ องด้ วยหรอก
แต่ถ้าใครๆก็มี แล้ วมันไม่มี มันก็ไม่เข้ าพวกน่ะสิ
             ี่
“รอเดี๋ยวนึงนะ ฉันจะให้ พมาลีไปพานายหญิงของหนูมาที่นี่”
เจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยพยักหน้ าอย่างมีความหวัง


---------------------------------------------------“คุณ มายาวดีให้ มาพาพวกคุณไปพบ” ทันทีที่มาลีเปิ ดประตู ตงหลินก็ได้ รับการติดต่อผ่านช่องทางลับทันที

เอลล่าหันไปมองเขาอย่างกังวล แต่ตงหลินก็พยักหน้ าให้ เอลล่าเดินตามมาลีไปพร้ อมๆกับเขา     ั
มาลีเองก็สงเกตเห็นไฟแดงทีเ่ มนูเกมของตงหลินอยู่ แต่ก็ไม่แสดงปฏิกริ ยาอะไร
        ่ ุ        ่
เพราะมันเป็ นสิงที่ทกคนคาดการณ์อยูแล้ วว่าต้ องเกิดขึ ้น


---------------------------------------------จากคุณ : Deckard
เขียนเมื่อ      : 25 ต.ค. 53 07:17:35
       ติดต่อทีมงาน

ความคิดเห็นที่ 12                           ้                    ่
“อ้ าวไอ้ เหยี่ยว มาพอดีเลย โน่นงานแก ไปจัดการเดี๋ยวนี” ทันทีที่พี่เหยี่ยวและมังกรขาวปรากฏตัวทีห้องจัดเลี ้ยง

          ่          ั
พี่อีกาก็ไล่พี่เหยียวให้ ไปหาหีบสมบัติทนที“เฮ้ ยได้ ไง ข้ าพาน้ องเขามา ข้ าก็ต้อง...” พี่เหยี่ยวเตรี ยมหนีงานเต็มที่
                                                   ั ๋
“ไม่ ต้ องอู้เลยแก ตอนนี ้แกเป็ นหัวหน้ ากิลด์ก็ไปทํางานซะ ส่วนน้ องมังกือ เอ๊ ยมังกรนี่ ข้ าก็ร้ ู จก เดียวข้ าต้ อนรับให้ เอง”

      ี
ว่าแล้ วพี่อกาก็ลากมังกรขาวที่กําลังยืนงงหนีพเี่ หยี่ยวไปที่โต๊ ะเล็กมุม ห้ อง            ่        ่                      ่่
“ขอบคุณครับพี่อีกา ผมอยูคนเดียวได้ ถ้ าพีมีธุระ...” มังกรพูดด้ วยความเกรงใจ เขารู้ อยูวางานเลี ้ยงเย็นนี ้

   ั้
กิลด์ทงห้ าคงจะต่อรองกันไม่มีการยอมเสียเปรี ยบแน่ การที่แกนหลักของอีกกิลด์ต้องมาเสียเวลาดูแลเขา
    ่
มันไม่นาจะเหมาะนัก                    ั                   ั      ั        ่      ้
“เฮ้ ย ไม่ต้องเกรงใจ กําลังหาเรื่ องอู้สกห้ านาที สิบนาที ต้ องดัดหลังให้ ไอ้ หวหน้ ากิลด์มนทํางานเองเสียมัง ไม่อย่างนันนะ

                             ่
มันหนีประจํา” พี่อีกาหันมาบอกด้ วยท่าทางสบายๆ ที่อีกมุมหนึงของห้ อง หมาป่ าขนเหล็ก จักรและอีรอสได้ ตามมาถึงแล้ ว
                                   ่              ั
แต่พวกเขาไม่ได้ มาสมทบ เพราะพอเห็นคนของวังบุปผา อีรอสก็เดินนําหน้ าลิวๆจนอีกสองคนเดินตามไปแทบไม่ทน
    ี           ่ ่
จึงไม่มใครเห็นเลยว่ามังกรขาวนังอยูตรงไหน
                ่
“เอ่อ.. ครับ” มังกรขาวไม่ร้ ู วาจะพูดอะไรต่อ
                    ี่ ี                            ั
“เอ้ า นี่” อีกาตาเดียวโยนหนังสือพิมพ์สสแบบเก่าพิมพ์ลงบนกระดาษที่หาไม่ได้ อีกแล้ ว ในโลกจริ งให้ มงกรขาว

“เปิ ดหน้ ากลางสิ คนของกิลด์นายนี่เท่ไม่หยอกเลยนะ”
                                      ั
มังกร ขาวมองแล้ วก็ยิ ้ม ข่าวพาดหัวในหนังสือพิมพ์เป็ นเรื่ องการถล่มกิลด์พิทกษ์ ฟ้า
                    ่
ส่วนหน้ ากลางที่พี่อีกาพูดถึงเป็ นภาพหมูที่คนสําคัญในกิลด์พยัคฆ์เรี ยงแถว
             ่
คารวะขอบคุณผู้เล่นทุกคนทีให้ การช่วยเหลือจนกิลด์พยัคฆ์สามารถพ้ นวิกฤตไป ได้          ่ ึ                   ่ ่
ในใจเขายังเสียดายอยูลกๆ “ถ้ ายังไม่ออกจากกิลด์ เราก็คงยืนอยูข้างพีใหญ่”                                  ุ
พี่อีกามองตามสายตาของมังกรขาวแล้ วก็ยิ ้ม “พี่ใหญ่พยัคฆ์เฆนทร์ ใส่ชดเท่ไม่หยอกเลยนะนี่”         ุ       ้    ่
มังกร ขาวมองไปที่ชดหนังเสือขาวทังตัวของพีใหญ่แล้ วก็ยิ ้มรับ “ครับ เสือขาวตัวนี ้ถึงจะไม่ใช่เป็ นสัตว์ในตํานาน
       ู                     ้
แต่ระดับมันก็สงมาก ชุดนี ้จะเป็ นรองก็แค่หนังมังกรเท่านันแหละครับ”                      ั่     ่ ่           ่
“หนังเสือน่ะไม่เท่าไรหรอก แต่เข็มขัดหนังงูนนต่างหากที่นาทึง” พี่อีกาจุดประเด็นทีต้องการจนได้
                                          ึ
“หนัง งู?” มังกรขาวทวนคําด้ วยความสงสัย เขายกหนังสือพิมพ์ขึ ้นมาดูรูปใกล้ ๆ เขารู้ สกว่า

              ุ                   ่       ่  ั
เข็มขัดหนังงูเส้ นนี ้ดูค้ นตาอย่างประหลาด แต่เขาก็แน่ใจว่า ก่อนทีจะออกจากิลด์ พีใหญ่ยงไม่มีเข็ม ขัดเส้ นนี ้       ึ                      ่
“พูดถึงงู ก็นกถึงเจ้ าครอบบ้ าเนาะ มันเป็ นสัตว์เลี ้ยงทีใจเด็ดเป็ นบ้ า

     ้
ถ้ าตอนนันมันไม่เอาตัวมันรับดาบเฮเดสแทนที่พี่ใหญ่พยัคฆ์เฆนทร์ ละก็ เราแพ้ สงครามแหงๆ”
                          ่
พี่อีกาพูดรําลึกความหลังขึ ้นมาอย่างไม่มีปี่ไม่มีขลุย “และเฮเดสก็ร้ายกาจจริงๆ ขนาดเจ้ าครอบบ้ าตายแล้ วเกิดใหม่
                                    ่        ุ
เกล็ดทุกเกล็ดที่โดนดาบของเฮเดสฟั นยังติดตัวข้ ามชาติจนกลายเป็ นงูเห่าทีมี ลายประหลาดที่สดในเกม ”
มังกรขาวยืนตัวชาไปแล้ ว เขามองเข็มขัดในรูปอย่างไม่วางตา           ั
“ฮ่าๆๆ” พี่อีกาตบไหล่มงกรขาว “อ่านหนังสือพิมพ์ไปก่อนนะ ต้ องขอตัวไปวางแผนการกับเขาสักหน่อย

                                     ั
คนที่เราต้ องรับมือด้ วยคราวนี ้ โหดเหี ้ยมอํามหิตยิ่งกว่าหัวหน้ ากิลด์พิทกษ์ ฟ้าเยอะ”                       ้
มังกรขาวเงยหน้ าขึ ้นมาถาม “จะมีคนที่โหดกว่านันอีกหรื อครับ”                    ่                              ่
พี่ อีกายิ ้ม “คนภายนอกอาจจะมองว่า หมอนันโหด เพราะมันฆ่าสัตว์เวทในความดูแลได้ อย่างไม่กระพริ บตา แต่วา
   ่                  ้
หมอนันไม่เคยมีความผูกพันกับสัตว์เวทเหล่านัน ไม่ได้ เลี ้ยงดูเอง ที่ครอบครองไว้ ก็เพียงเพื่อใช้ งาน พอใช้ งานไม่ได้
แถมยังเป็ นตัวถ่วง จะฆ่าทิ ้ง ถือว่าไม่โหดเท่าไรหรอก คนที่โหดจริ งๆคือคนที่เลี ้ยงมากับมือเป็ นปี ๆ
      ่                             ่    ้
ตอนที่ตกอยูในอันตรายแล้ วสัตว์เลี ้ยงยอมตายแทนได้ แต่พอหมดประโยชน์ก็ฆาทิ ้งทังๆที่ไม่จําเป็ นต่างหากเล่า
                         ั
นายเห็นด้ วยไหม” พี่อีกาไม่รอคําตอบ เขาแค่ตบไหล่มงกรขาวก่อนจะเดินจากไป   ่      ่              ้
ชายหนุม ทรุดตัวลงนัง เขายังมองที่เข็มขัดเส้ นนันไม่วางตา ลายบนหนังงู ดูอย่างไรก็เป็ นลายเฉพาะที่เขาจําได้
ไม่ใช่ลายที่เกิดตามธรรมชาติ แต่เกิดจากดาบของเฮเดส      ั ่             ้         ั
เขาไม่ร้ ูตวว่านังมองหนังสือพิมพ์ฉบับนันมานานเท่าไร มารู้ตวอีกทีก็ตอนที่มีข้อความเข้ ามาพร้ อมกันสองข้ อความ         ่         ้
ข้ อ ความแรกจากพีใหญ่ “มังกรขาว ครังนี ้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องในกิลด์
                      ้
พี่ใหญ่ต้องขอยืมกิเลนของน้ องมังกรขาวสักครัง และเพื่อให้ เราควบคุมมันได้ เต็มที่
            ่               ั    ั              ุ
นายจะว่าอย่างไรหากว่าพีใหญ่จะขอให้ นายช่วยโอนมันให้ กบคนที่มีทกษะกําราบ สัตว์เลี ้ยงสูงที่สดในกิลด์เรา ”ข้ อความที่สองจากม้ ามังกร “นายท่าน ข้ าต้ องเจตจํานงเสรี ”                                       ั
มังกรขาวกวาดตาไปมาระหว่างข้ อความบนเมนูเกมกับภาพในหนังสือพิมพ์ สุดท้ ายเขาก็ตดสินใจส่งข้ อความกลับ
“มอบเจตจํานงเสรี ”
    ่               ่                  ู
ชาย หนุมพับหนังสือพิมพ์วางบนโต๊ ะ ไม่วาเขาจะดูผิดหรื อถูก ม้ ามังกรไม่ได้ ถกเขากําราบ
  ั
ที่มนยอมตามมาเป็ นเพราะเขากับมันฟั นฝ่ าภยันตรายมาด้ วยกันต่างหาก ในเมื่อมันคือเพื่อน
เขาไม่สามารถส่งเพื่อนให้ ไปเป็ นทาสของใครได้


-------------------------------------------ที่ ห้ องฝึ ก เจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยเอียงคอรอคําตอบจากนายหญิงของมันด้ วยท่าทางกระวนกระวาย
         ่           ่
เอลล่ายืนอึ ้งอยูนานหลังจากที่ได้ ยินสิงที่เกรซขอ ในฐานะนักฝึ กสัตว์
     ่                                      ่ ่ ุ
เธอรู้ดีวานี่คือการลดอํานาจในการควบคุมของตนเองลงไปจนเหลือศูนย์ เกรซเป็ นสัตว์เลี ้ยงทีมีคาที่สดของเธอ
             ั           ่
ถ้ าเธอให้ เจตจํานงเสรี กบมัน แล้ วมันตัดสินใจทีจะจากเธอไป เธอจะทนเสียมันไปได้ หรื อ“มอบให้ เจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยไปเถอะ” ตงหลินบอกคนรัก
เอลล่าหันขวับไปมองด้ วยความไม่เข้ าใจ ตงหลินยึดเกรชเป็ นไม้ ตายพอๆกับเธอ
แต่เขากับบอกให้ เธอสละเจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยไป           ่
ตงหลินมองหน้ าคนรักอยูนาน ก่อนจะถอนหายใจแล้ วเปิ ดข้ อความจากเมนูเกมให้ เธออ่าน
                ่
เอลล่าถึงกับตัวชาเมื่อเห็นคําสังของเบนนี่จาง         ุ                      ่   ้     ่       ิ
“เขาต้ องการให้ คณหาทางเอาเกรซไปจากฉัน” เอลล่ายํ ้าเพื่อความมันใจ ทังๆที่ร้ ู วาตัวเองอ่านไม่ผด
ตง หลินพยักหน้ า ณ เวลานี ้ การให้ เจตจํานงเสรี เป็ นวิธีเดียวที่ทําให้ ใครชิงเกรซไปไม่ได้ หากมันไม่เต็มใจ
เขาหันไปมองนักบวชจอมเวทอย่างพิจารณา
                         ุ
“นอกจากเรื่ องเจตจํานงเสรี แล้ ว ผมคงต้ องขอให้ คณยอมรับความผูกพันกับเกรซไว้ ด้วย” ตงหลินตัดสินใจเอ่ยปากขอ

                               ่      ้
ถ้ าจะมีใครต่อกรกับเบนนี่ได้ ก็คงเป็ นเธอคนนี ้ที่ลงมือก่อนหนึงก้ าวทุกครัง                             ั               ่
“มันแปลว่าอะไรเหรอ” โกเลมน้ อยถามขึ ้นมา ถ้ าเป็ นของที่มนยังไม่มี มันจะได้ ขอนายหญิงมัง
เอ ลล่าหันไปอธิบายให้ โกเลมน้ อยและสัตว์เลี ้ยงของตนเองเข้ าใจ “ก็หมายความว่า
                                               ั
ฉันขอให้ นายหญิงของโกเลมน้ อยช่วยดูแลเกรซด้ วยไง ถ้ าเกิดอะไรขึ ้น เกรซบินไปหานายหญิงมายาวดีทนทีเลยนะ”
          ่
เธอตบท้ ายด้ วยการสังสัตว์เวทแสนรักของตัวเอง                   ั                     ั
ลูกเจ๊ ยบน้ อยพยักหน้ าหงึกๆแล้ วให้ สญญา “ถ้ ามีอะไรลูกเจี๊ยบน้ อยจะไปหาคุณครูทนทีเลย”              ่             ั
พอ อาหมวยพยักหน้ า เอลล่าก็สงข้ อความมอบเจตจํานงเสรี ทนที
     ่                  ั
เธอรู้ดีวามันต่างจากการปลดปล่อยแค่เธอไม่ได้ บงคับให้ เกรซจากไป
                ่            ้
มันจะเป็ นสัตว์เลี ้ยงของเธอก็ตอเมื่อมันอยากเป็ นเท่านัน เธอหันไปมองตงหลินเมื่อเขาเอื ้อมมือมากุมมือเธอไว้
      ่            ้ ่ ั          ่
บอกให้ ร้ ูวาเธอยังมีเขาอยูเ่ สมอ ทังคูหนไปมองเหล่าสัตว์เวททีกระโดดโลดเต้ นอย่างดีใจที่ได้ เจตจํานงเสรี มา
      ้              ่ ุ        ่
พร้ อมกันทังหมด แล้ วก็มองอาหมวยออกคําสังให้ ทกตัวกลับมาอยูในระเบียบได้ ในพริ บตาอย่างแปลก ใจ“ดูเหมือนว่า เธอจะไม่กลัวว่าสัตว์เวทพวกนี ้จะทิ ้งเธอไปเลยนะคะ” เอลล่าพูดด้ วยเสียงกระซิบ
                    ่   ้
ตงหลินมองตามแล้ วก็ตอบ “เธอทําให้ ผมรู้วา การรังไว้ ด้วยโซ่ ต่างจากการผูกไว้ ด้วยใจอย่างไร”


-------------------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 25 ต.ค. 53 07:18:32
     ติดต่อทีมงาน

ความคิดเห็นที่ 13บทที่ 169 จุดอ่อน       ่
ท่ามกลางความวุนวายของฝูงชนมากหน้ าหลายตา
    ่    ๋ั    ิ
เด็กหนุมหน้ าตีวยย่างยี่สบเดินลัดเลาะผ่านแผงลอยร้ านค้ ามากมายไปยังร้ าน
บะหมี่รถเข็นข้ างร้ านขายไอเทมของระบบอย่างคล่องแคล่ว
          ั            ่
เขารี บร้ อนกลัวไม่ทนเวลานัดจนแทบจะไม่สนใจสิงแวดล้ อมรอบข้ าง
     ั
เขาจึงไม่ทนสังเกตเลยว่ามีคนคอยเฝ้ ามองและติดตามเขาเป็ นระยะๆ                                                  ั
“เฮ้ อ นึกว่าจะสายเสียแล้ ว” วินยืนหอบเล็กน้ อยก่อนจะลากเก้ าอี ้จากโต๊ ะด้ านหลังมาแทรกระหว่างธนูกบเอเรส

                ่       ่      ํ              ่
เขายิ ้มให้ สองสาวนํ ้าฝนกับลูนาก่อนจะตะโกนสังอาหาร “หมี่ยา เพิ่มกรอบ ไม่งอกสองชามเลยพี”เอเรสหัวเราะหึๆก่อนจะถาม “อดอยากมาจากไหนหรื อวิน”        ู                                      ้
“โธ่พี่เอ พี่ก็ดรอบๆสิพี่ เมืองนี ้มีแต่อาหารฝรั่งรสชาติจืดชืด อุตส่าห์หาร้ านอย่างนี ้เจอทังที

                                  ่
ขอผมซดนํ ้าต้ มยําแซ่บๆสักชามสองชามเถอะพี่” พอพูดจบพ่อค้ าก็ยกบะหมีมาส่งพอดี
          ั          ่
วินเลยคว้ ามาซดได้ ดงปากว่าอย่างทันใจ สีคนที่เหลือพร้ อมใจกันส่ายหน้ า
                 ุ                      ่
ก่อนจะพูดคุยกันสลับกันสอบถามทุกข์สขของแต่ละคนระหว่างที่ไม่ได้ เจอกัน มาระยะหนึง
       ั
พวกเขาจึงไม่ทนได้ สนใจว่าโต๊ ะข้ างๆมีใครเข้ ามายึดครองบ้ าง
                ั้
“วิน วินรู้ หรื อเปล่าว่ากิลด์ทงห้ าจะทําเควสอะไร” จู่ๆนํ ้าฝนก็ถามขึ ้นมา ทุกคนในโต๊ ะเงียบไปหมด

เหลือแต่วินไอโขลกๆเพราะสําลักนํ ้าต้ มยําเมื่อได้ ยินคําถาม   ่             ั่                              ่
“พี่วา วินก็คงไม่ร้ ู เหมือนพี่นนแหละ อย่าไปถามให้ วินลําบากใจเลย ” เอเรสขัดขึ ้นมา หลังจากทีเห็นวิน

พยายามถ่วงเวลาด้ วยการดื่มนํ ้าไม่เลิก                     ่
“มันอาจจะไม่เหมือนก็ได้ นะพี่เอ อย่าลืมสิวาพี่เอเป็ นแค่สมาชิกปลายแถวในเฮเดส แต่วินน่ะ

                          ั              ่
สนิมสนมกับนักบวชจอมเวทถึงขนาดเธอพาไปร่วมถล่มกิลด์พิทกษ์ ฟ้าด้ วยกันเชียว นะ” ลูนาค้ านทันที                             ั              ้   ่
วินถอนหายใจ เขาเดาไม่ผิดว่าคนที่อยากรู้จริงๆคือใคร แต่ไม่ทนได้ ตอบ เอเรสก็แย้ งมาอีกครัง “ลูนา พี่บอกแล้ วไงว่า
    ่             ่         ้
เฮเดสสังระดมพลเฉพาะคนทีเ่ ลเวลหนึงร้ อยขึ ้นไปเท่านัน พี่เองไม่ร้ ูเรื่ องอะไรมากมายก็เพราะเลเวลยังไม่ถึง
      ่                 ่
วินเองก็เพิงจะเลเวลหกสิบกว่าๆ ก็คงเหมือนกันนันแหละ”  ่                                      ึ
ลูนาทําหน้ างอ แล้ วหันหน้ าหนีออกนอกโต๊ ะด้ วยความขัดใจ วินเหลือบตามองแล้ วก็นกสงสารอยู่
                                         ่ ่
อาหมวยบอกเขาคร่าวๆเรื่ องจีเอ็มที่กลายเป็ นเจ้ าชายนิทรา และเรื่ องที่พี่ชายของลูนาทีตายไปแล้ ว อาหมวยบอกว่า
                                 ่    ่
ที่บอกให้ ร้ ูเพราะอยากให้ เขาเข้ าใจสถานการณ์ของเพื่อน ถึงแม้ เพือนจะไม่คอยจริ งใจเท่าไร ถ้ าเราเข้ าใจเขา
เราก็จะได้ ไม่เสียเวลาไปโกรธไปเกลียดเขาให้ หน้ าแก่ก่อนวัยไปเปล่าๆ แล้ วก็เพราะรู้แล้ วนี่แหละ เขาถึงได้ ยอมมาตามนัด
วินถอนหายใจอีกเฮือก ก่อนจะตัดสินใจบอก                       ่   ั
“อันที่จริ ง วินก็ไม่ร้ ู อะไรมากนักหรอก แต่วาวินมีบตรเชิญให้ เข้ าประชุมเย็นนี ้ ถ้ าอยากไปด้ วยก็เรี ยกเก็บเงินได้ เลยฮะ

จะได้ ไปกัน”


----------------------------------------------             ่                                           ั
“พี่วิน” เจ้ าเดรกน้ อยวิงหน้ าเริ่ ดมาหาทันทีที่วินวาร์ ปมาถึง มันกระโจนเข้ าหาวิ นจนวินแทบจะรับตัวมันไว้ ไม่ทน

           ่ ู         ่
เจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยคูหใหม่ก็เลยพลอยตีปีกพับๆด้ วยความดีใจตามไปด้ วย
           ่    ้       ่                    ่
“โอ้ โห อะไรจะคิดถึงพีวินขนาดนี” วินย่อตัวลงนังยองๆพูดกับเจ้ าเดรกน้ อย ลืมเพื่อนอีกสีคนข้ างหลังไปเลย

     ู
“แล้ วนี่ลกเจี๊ยบน้ อยใช่ไหมนี่ ย่อตัวลงแล้ วเหมือนตุ๊กตาเลยนะ”

                     ่
วินหันไปทักเจ้ าลูกเจี๊ยบที่ยืนตาแป๋ วอยูข้างๆเพื่อความเสมอภาค                 ่    ่                   ้
พอถูกถามเจ้ าเดรกน้ อยก็เฉลยทันทีวาคิดถึงพีวินเพราะอะไร “ไหนอะหนม” มันแบขาหน้ าทังสองข้ างยื่นไปหาวินทันที“อ๊ ะ” วินทําท่าตกใจ จนเดรกน้ อยหน้ าเสียด้ วยคิดว่าวินลืม

                                      ั ้
แต่แล้ วก็กลายเป็ นหน้ าบานเมื่อวินล้ วงกระเป๋ าหยิบลูกกวาดสีสวยมายื่นให้ มน ทังถุง “ล้ อเล่นน่า
ใครจะลืมเดรกน้ อยได้ ลง”                             ้     ้                ่
“ขอบคุณคร้ าบ” เดรกน้ อยเอาขาหน้ าไหว้ แปะก่อนจะรวบของมาทังถุง มันตังท่าจะชวนลูกเจี๊ยบน้ อยวิ่งไปหาทีกิน

แต่ก็โดนพี่วินเรี ยกไว้ ก่อน“แล้ วคนอื่นไปไหนกันหมดแล้ วหือ เดรกน้ อย”
                   ่
“ไปประชุมกันหมดแล้ ว นายหญิงบอกว่าอยูข้างในห้ ามซน เดรกน้ อยเลยชวนลูกเจี๊ยบน้ อยมาเล่นข้ างนอก ”

                    ่ ่
เจ้ าเดรกน้ อยชี ้ไปที่ห้องจัดเลี ้ยงทีอยูด้านในทันที           ้
วินหันไปหาผู้ติดตามทังสี่ เขาชวน“เราเข้ าไปกันเถอะ”                  ้
เด็กน้ อยสองเผ่าพันธุ์มองตามหลังคนทังห้ าไป พวกมันเอียงคอไปคนละทางด้ วยความสงสัย
“ข้ างในต้ องมีอะไรหนุกๆแน่เลย” ลูกเจี๊ยบน้ อยคาดการณ์
  ่    ั้ ้     ั ั             ่ ้
“นันจิ ไม่งนทังพี่งู พี่ยกษ์ กบพี่โกเลมน้ อยไม่ยอมอยูในนันหรอก”

เดรกน้ อยพูดสนับสนุนก่อนจะทําแก้ มป่ องเอาขาหน้ าลูบคางท่าทางคิดหนัก
                            ่
พวกมันสองตัวหันมาสบตากันก่อนจะตัดสินใจค่อยๆย่องไปแอบดูวาข้ างในเขามีอะไรกัน


-------------------------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 25 ต.ค. 53 07:22:01
       ติดต่อทีมงาน

ความคิดเห็นที่ 14  ่
ลูนายืนตัวแข็งเมื่อเห็นภาพที่ฉายขึ ้นบนกําแพงในห้ องจัด เลี ้ยง
                    ่
เธอมองไม่เห็นโต๊ ะอาหารแบบกรีกสําหรับนังคนเดียวที่เรี ยงเป็ นแถวประจันหน้ า กัน
                  ั้    ั่      ่ ั้
เธอมองไม่เห็นคนสําคัญในสังกัดกิลด์ทงห้ าที่นงเรี ยงรายอยูทงสองฟาก
                       ํ     ่
ในสายตาเธอมีแต่พรมแดงที่ลาดยาวเป็ นทางเดินที่นาสายตาไปสูภาพคนไข้ ที่นอน
   ้ ่                    ่        ้           ั
ไม่ฟืนอยูบนเตียงในสถานพยาบาลไม่ทราบชื่อที่ภายอยูบนกําแพง ในภาพนัน มีภาพบางคนทีเ่ ธอรู้จกนอนอยู่            ่
อโฟร์ ไดท์ชะงักไปนิดหนึงเมื่อเห็นคนที่เข้ ามาใหม่ เธอตัดสินใจพูดสรุปให้ คนที่เข้ ามาได้ ร้ ูเรื่ องคร่าวๆ
 ้                                 ้    ุ
ทังๆที่เธอเพิ่งจะพูดจบไป “ก็อย่างที่ได้ เล่าให้ ฟังไปแล้ ว ภารกิจครังนี ้ มีจดประสงค์เดียว
      ั   ั              ั
คือไปเอาไข่มงกรที่กกขังคนพวกนี ้ให้ ได้ ก่อนที่มนจะโดนทําลาย”
       ุ               ่    ้ ั่ ่
พี่ใหญ่พยัคฆ์ลกขึ ้นยืน เขาถามเสียงก้ องไปทัวห้ อง ทังที่นงอยูโต๊ ะหน้ าสุด
           ํ
“ผมขออภัยล่วงหน้ าทีคาถามของผมอาจจะดูเหมือนไม่ไว้ ใจกัน ผมสงสัยว่า

ทําไมทางตํารวจสากลถึงไม่ติดต่อกับบริ ษัทเกมโดยตรง ผมคิดว่าถ้ าจีเอ็มลงมือเองน่าจะมีโอกาสสําเร็ จมากกว่าพวกเรา ”                               ื      ่   ่       ้
เฮเดสยืนขึ ้นจากฝั่ งตรงกันข้ าม เพื่อตอบคําถามแทน “ปั ญหาก็คอ คนที่นอนอยูในรูปนัน เป็ นจีเอ็มทังหมด
               ิ                              ้
และมีจีเอ็มอีกหลายคนที่เสียชีวตไปอย่างมีเงื่อนงํา ทางตํารวจจึงสงสัยว่าน่าจะมีอะไรมากกว่านัน
                                     ้         ่
พวกเขาจึงขอให้ เราช่วยคนพวกนี ้ให้ ได้ เป็ นการเร่งด่วนก่อน เมื่อพวกเขาฟื น เราก็จะได้ ร้ ูวาเกมนี ้มีปัญหาอะไรแน่” ้          ่
ทังเฮเดสและอโฟร์ ไดท์ตางเล่นตามบทละครที่เขียนขึ ้นใหม่เพื่อปกปิ ดสถานะของ เหล่าตํารวจ
                                      ั
พวกเขารับหน้ าว่าเป็ นคนที่ทางตํารวจสากลขอความช่วยเหลือ เฮเดสเป็ นคนขอให้ นกบวชจอมเวทเข้ ามาช่วย ในขณะที่
            ิ                        ่
อโฟร์ ไดท์เป็ นคนขอให้ มคาเอลเข้ ามาช่วย พวกเขาแกล้ งทําเป็ นว่า ถึงแม้ วามิคาเอลจะยอมช่วยแล้ ว ข้ อมูลที่พวกเขาหาได้
            ้           ี          ่
ก็มีแต่เรื่ องเควสเท่านัน ไม่ได้ ร้ ูเรื่องไข่สทองที่บรรจุโปรแกรมมีคาที่คนร้ ายต้ องการเลยแม้ แต่นิด                     ่
“แล้ วคุณจะให้ พวกเราช่วยอย่างไร” พี่เหยียวทําเป็ นถามตามบท
                           ้
“ไม่ต้องทําอะไร” อโฟร์ ไดท์เข้ าเรื่ องทันที “แค่คอยปองกันคนของคุณและผู้เล่นที่ไม่เกี่ยวข้ องก็พอแล้ ว”
                    ั่    ่
“หมายความว่าอย่างไร” พยัคฆ์ขาวลายเมฆที่นงถัดจากพีใหญ่ถามทันที
               ิ
เฮเดสหันมาตอบ “จากข้ อมูลที่มคาเอลหามาได้ ทันทีที่นรกเปิ ด
               ุ            ั
สัตว์เวทจากนรกจะบุกขึ ้นมาที่จดเทเลพอร์ ทของแต่ละกิลด์ทนที
สัตว์เวทพวกนี ้จะร้ ายกาจกว่าสัตว์เวทระดับเดียวกันในทวีปใหญ่มาก
                                         ้
และตัวที่มีไอสีดําปกคลุมจะสามารถทําให้ เกิดการบาดเจ็บจริ งๆได้ หากผู้เล่นมี พลังปองกันไม่เพียงพอ”“บาดเจ็บจริ ง” มังกรขาวอุทานออกมา “คุณหมายความว่า

มันจะทําให้ ผ้ เู ล่นต้ องไปนอนโรงพยาบาลเหมือนคนพวกนี ้หรื อครับ”
  ่   ่
“นันคือสิงที่ตํารวจบอกเรา” อโฟร์ ไดท์พยักหน้ า
                         ่
“อย่างนี ้มันอันตรายเกินไปแล้ ว” พี่ใหญ่ที่เพิ่งนังลงตบโต๊ ะดังปั ง
                                                       ุ
“ผมเห็นด้ วย แต่ทางตํารวจไม่สามารถขอให้ บริ ษัทเกมปิ ดเซิร์ฟเวอร์ ได้ ” เฮเดสสนับสนุนทันที ก่อนจะชี ้แจงให้ ทกคนเข้ าใจ

            ่                    ่
“ตอนนี ้พวกเขาไม่ร้ ู วาคนร้ ายเป็ นใคร และหวังผลอะไรอยู่ การสังปิ ดเซิร์ฟเวอร์ จะทําให้ คนร้ ายไหวตัว

คนร้ ายหนีไปก็ไม่เท่าไร แต่ถ้าหาก เขาตัดสินใจฆ่าคนปิ ดปาก
    ่                                           ้
หรื ออยูในตําแหน่งที่จะปล่อยสัตว์เวทจากนรกพวกนี ้ออกมาทําร้ ายผู้เล่นนับล้ าน ก่อนที่เราจะได้ ปองกันละก็ ...”
              ุ
เฮเดสไม่ยอมพูดต่อ ปล่อยให้ ทกคนคิดต่อเอาเอง“แล้ วพวกคุณคิดจะทําอย่างไร” พี่หมีช่วงส่งบทต่อให้
                               ้ ่ ั ั่          ่
คราวนี ้อโฟร์ ไดท์เดินกลับมาที่โต๊ ะของตัวเอง เธอให้ คําตอบทังๆทียงไม่นงลง “มิคาเอลไม่มีสวนในการบริ หารบริ ษัทเกม
          ี                  ั                          ่ ้
ข้ อมูลที่เขาหาได้ มจํากัด แต่เมื่อเอามารวมกับข้ อมูลที่ฉนกับเฮเดสมีอยู่ เราคิดว่าเราเปิ ดนรกได้ แน่ เพียงแต่วา ขันแรก
                              ั ์ ิ
เราต้ องขอให้ นกบวชจอมเวทช่วยทําเควสบวงสรวงต้ นไม้ ศกดิสทธิ์”
        ั
               ่ ุ              ่
อโฟร์ ไดท์ผายมือไปยังอาหมวยทีใส่ชดนักบวชจอมเวทและหน้ ากากอยูก่อนจะพูด ต่อ
“ซึงก็ต้องใช้ เวลาร่ ายเวทถึงหนึงวันหนึงคืนกว่าที่รากของต้ นไม้ ศกดิ์ สิทธิจะเจาะทะลุไปถึงนรกและเปิ ดประตูออกได้ ”
  ่              ่   ่             ัเนื ้อเรื่ องช่วงนี ้ เป็ นเรื่ องที่มิคาเอลแต่งเองล้ วนๆ
        ่   ่
อาหมวยขอเวลาหนึงวันหนึงคืนเพื่อแกะสลักโล่และพักผ่อนก่อนที่จะลงนรก
                     ่ ้                  ั ่
และความจริงพิธีบวงสรวงจะให้ ผลไม้ ที่ให้ คาปองกันเกือบจะเท่ากับเครื่ องราง ผู้พิทกษ์ ตางหาก
                          ั        ้                    ่
พวกเขาตกลงใจที่จะปกปิ ดความจริ งเรื่ องนี ้ให้ ร้ ูกนไม่กี่คน เพื่อปองกันไม่ให้ เกิดการแก่งแย่งจนเสียแผน แต่นาเสียดาย
                ่           ั       ่
การแย่งชิงก็เกิดขึ ้นจนได้ แม้ วาสุดท้ ายแล้ วผลลัพท์มนจะให้ ผลดีอยูบ้าง
              ้
ทว่าเฮเดสก็ต้องรับเคราะห์ครังใหญ่เพราะเหตุการณ์ในคราวนี ้ไปนานทีเดียว“แล้ วไง” พี่เหยี่ยวทําเป็ นถามเสียงเครี ยด
                ่   ่                   ่             ่
“หลังจากเริ่ มพิธี เรามีเวลาหนึงวันหนึงคืนที่จะส่งผู้เล่นที่ระดับตํ่ากว่าหนึงร้ อยออกนอก เกมให้ หมด ซึงในตอนนี ้

มิคาเอลกําลังประสานกับคุณหลิง เอ่อ ฉันหมายถึง GWL เอนเทอร์ เทนเม้ นท์ให้ ช่วยประกาศว่า
   ั้
กิลด์ทงห้ าไม่อนุญาตให้ คนนอกกิลด์เข้ าพื ้นที่” อโฟร์ ไดท์ตอบได้ เท่านี ้ก็ต้องหยุดเพราะมีคําถามแทรก“ด้ วยเหตุผลอะไร” พยัคฆ์ขาวลายเมฆถาม
                        ่
“เราแจ้ งไปว่า เควสนี ้อันตรายมาก แต่ก็ไม่ร้ ู วาจะเชื่อกันแค่ไหน” อโฟร์ ไดท์เริ่ มอึกอัก
                                  ่ ่
“ผมก็เลยต้ องขอให้ พวกคุณช่วยระดมกําลังช่วยต้ านสัตว์เวทจากนรกสักหนึง ชัวโมง

            ้
หวังว่าเมื่อคนที่ดื ้อรันเห็นความร้ ายกาจของพวกมันแล้ วจะยอมถอนตัวไป” เฮเดสช่วยตอบพี่ใหญ่พยักหน้ าเห็นด้ วย แต่อาหมวยกลับพูดแทรกเข้ ามา “คุณพูดผิดแล้ วเฮเดส”  ้                 ่       ่ึ
คนทังห้ องหันไปมองนักบวชจอมเวท อาหมวยทีใส่หน้ ากากอยูจงพูดเสียงเรี ยบ
                                               ่
“พวกคุณระดมกําลังเพื่อจะรับมือพวกที่ไอสีดํารอบตัวต่างหาก ส่วนสัตว์เวทจากนรกที่ไม่มีไอสีดําที่วา

                  ั
หากมันอยากจะฆ่าใคร ก็ต้องปล่อยให้ มนฆ่า”คนอื่นเพียงแต่ชะงักไป แต่วินถึงกับอ้ าปากค้ าง“ทําไมหรื อครับ” เอเรสถามแทรกอย่างอดไม่ได้
              ่
“เพราะว่าการตายคือความปราณีนะสิ” อาหมวยตอบเสียงเรี ยบ ก่อนจะขยายความ “พวกที่ดื ้อดึงไม่ยอมถอนตัว

                                 ่
คิดหรื อว่าจะยอมถอนตัวง่ายๆ การเสียเวลาไปช่วย สุดท้ ายไม่เพียงแต่ชวยไม่ได้
           ้                       ่                 ุ
แต่กลับเสียโอกาสในการปองกันการบาดเจ็บจริ งที่อาจจะเกิดขึ ้นเพราะพวกทีมี ไอดําอีก อย่าเสียเวลาเป็ นดีที่สด”
       ั้                            ั
หัวหน้ ากิลด์ทงหลายพยักหน้ า คําแนะนําของอาหมวยดูเหมือนจะโหดไปบ้ าง แต่มนก็เป็ นความจริ ง
                               ้
การตายด้ วยฝี มือสัตว์เวท เป็ นเพียงการตายเสมือน ตายกี่หนก็ฟืนใหม่ได้
                 ่
การปล่อยให้ ตายคือการส่งให้ ไปอยูในเขตปลอดภัย จะอย่างไรกว่าจะกลับมาเกิดใหม่ เหตุการณ์ร้ายๆก็คงผ่านไปแล้ ว
                                      ่
การเสียเวลาไปช่วยต่างหาก คือการเปิ ดโอกาสให้ พวกที่มีไอดําได้ ทําร้ ายคนเพิมขึ ้นจริงๆพี่ใหญ่มองนักบวชจอมเวทเขม็ง ความจริง การลงมือที่ช่องเขาขาดก็พอจะบ่งบอกถึงความเก่งกาจของคนๆนี ้ได้
  ิ่                              ่
แต่สงที่เธอพูดในวันนี ้ก็บอกถึงความคิดที่เฉียบคมเพิ่มขึ ้นไปอีก พีใหญ่คิด “ก็เหลือแต่เวลาลงมือจริ ง คนที่คิดได้ พูดได้
  ่     ั
ใช่วาจะทําได้ กนทุกคน”           ่
“ฉันขอตามไปด้ วย” ลูนาก้ าวไปข้ างหน้ าขันอาสาออกไปช่วยทันที พี่ชายของเธอตายอย่างเป็ นปริ ศนา

และนี่เป็ นคราวแรกที่เธอเห็นแสงสว่างว่าจะจับตัวคนร้ ายมาลงโทษได้  ่   ั
“ลูนา” ธนูกบนํ ้าฝนร้ องด้ วยความตกใจ
“เธอเลเวลเท่าไรหรื อ” อาหมวยหันมาถาม
  ่
ลูนาจ้ องกลับแต่ไม่ตอบ เอเรสจึงต้ องตอบแทน “67 แล้ วครับ”“เราไม่รับคนที่เลเวลไม่ถึงร้ อย” อาหมวยเดินมาถึงหลังห้ องเพื่อจะบอกเรี ยบๆ
   ั         ่
“แต่ฉนต้ องการช่วย” ลูนาแย้ งทันที
     ี                         ่
แม้ จะไม่มใครเห็นว่าอาหมวยเลิกคิ ้ว แต่ก็พอจะสังเกตเห็นได้ วาอาหมวยชะงักไปหน่อยนึง
                ้
“คิดว่ามีฝีมือพอที่จะช่วยอย่างนันหรื อ”
            ู      ่    ่    ี
คงเป็ นเพราะต้ องการพิสจน์ฝีมือ ลูนาจึงทําสิงที่ไม่มใครคิดถึง เธอยิงอาวุธลับจากปลอกแขนใส่อาหมวยทันที
     ่       ุ    ่
วินที่อยูใกล้ อาหมวยที่สดตะโกนลัน “อย่า”ฟุ่ บ     ่              ํ ่                          ่
อาวุธลับพุงมาได้ แค่ครึ่งทาง ก็มีเงาสีดาพุงออกมาจากคทาของนักบวชจอมเวท มันไม่คล้ ายเวทชนิดใดทีใครเคยเห็น
                   ุ่                    ่     ่
เป็ นเพียงเงาดําขนาดเท่าเส้ นด้ ายที่พงวนทําลายเข็มพิษนับร้ อยในพริ บตาก่อนจะ พุงไปพันคอลูนา มีคนเพียงห้ าคน คือวิน
                           ่
ธนู นํ ้าฝน เอเรสและอาหมวยที่เห็นเส้ นผมและลําคอของลูนาถูกตัดขาด
หัวกับตัวถูกแยกออกจากกันก่อนที่เธอจะกลายเป็ นแสง                 ่                 ู
อาหมวยยืนอึ ้งไปกับการกระทําของลูนาและการลงมือของพี่งู เธอจึงไม่ได้ พดอะไรออกมาแปะ แปะ แปะ                   ่                         ่
ตงหลินลุกขึ ้นยืนปรบมือ โต๊ ะที่เขานังอยูเ่ กือบท้ ายสุด แม้ จะไม่เห็นสภาพก่อนตายของลูนา
แต่เขาก็เห็นการลงมือของเธออย่างชัดเจน“สมกับเป็ นนักบวชจอมเวท กับพวกดื ้อด้ านยังเฉียบขาดปานนี ้

ผมอยากให้ ใครที่คิดว่าหลานชายของนักบวชจอมเวทคือจุดอ่อน
หากจับหลานชายเป็ นตัวประกันได้ แล้ วจะควบคุมนักบวชจอมเวทได้ ได้ มีโอกาสได้ เห็นภาพนี ้จริงๆ
              ้                  ิ
และผมก็ไม่อยากจะคิดว่า พวกนันจะโดนอะไร ถ้ ามันเกิดจะทําอย่างที่คด” ตงหลินจงใจส่งสารเตือนไปให้ คนของเบนนี่
จาง อย่าเสียเวลาขัดขวางการทํางานของนักบวชจอมเวท
           ั          ั        ี               ้
และอย่าคิดว่าการใช้ ตวประกันจะบังคับให้ นกบวชจอมเวทเอาไข่สทองมาแลกได้ เขาพยายามจะบอกคนๆนันว่า
                                              ้
เห็นไหมว่าเธอไม่เห็นว่าการตายเสมือนคือการตาย จึงได้ ลงมือแบบตาไม่กระพริ บอย่างทีเ่ ห็น ดังนัน
    ั                           ั
ต่อให้ จบวินได้ ในโลกของเกม นักบวชจอมเวทคนนี ้จะลงมือฆ่าโดยไม่กงวลว่าจะกระทบกับตัวประกันแน่
            ่                  ่
อาหมวยหรี่ ตาทันที หมอนีต้องการจะเตือนเธอเรื่ องอะไร แต่ไม่วาจะมีใครคิดทําร้ ายวินหรื อเปล่า
                                   ั
เธอก็ต้องเล่นตามนํ ้าไปก่อน อาหมวยกลับหลังหันมามองตงหลินช้ าๆ “ฉันก็ยงนึกไม่ออกว่าจะทําอะไร แต่รับรอง
ไม่ตายแบบเงียบๆและเร็ วๆอย่างนี ้แน่”ตึง เพล้ ง                                   ่
อาหมวยหันขวับไปมอง เห็นเจ้ าเดรกน้ อยกับลูกเจี๊ยบน้ อยยืนหน้ าจ๋อยอยูข้างๆกองเศษดินเผาที่เคย
               ้ ่
เป็ นแจกันทรงสูงลวดลายงดงามตังอยูข้างประตู                                        ่
“หนูจะไม่ดื ้อไม่ซนอีกแล้ ว จิงๆนะ” เด็กน้ อยสองตัวพูดพร้ อมกันราวกับนัด ตัวหนึงชูขาหน้ า

อีกตัวชูปีกขึ ้นสาบานทันทีที่เห็นนายหญิงมองมา


--------------------------------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 25 ต.ค. 53 07:23:09
       ติดต่อทีมงาน

ความคิดเห็นที่ 15บทที่ 170 แผนสําหรับคนฉลาด
      ู ่
หลังจากที่ลนาถูกจัดการ การประชุมก็จบอย่างรวดเร็ว
   ั้     ่
กิลด์ทงห้ าตกลงทีจะส่งตัวแทนพร้ อมสัญลักษณ์กิลด์ไปที่เทเลพอร์ ทของตัวเอง
     ้                             ํ      ้
เพื่อยับยังภูติประจําเทเลพอร์ ทไม่ให้ ปรากฏตัวก่อนที่นรกจะเปิ ดได้ สาเร็ จ จากนัน
 ้          ้
ทังหมดจะรวมตัวกันอีกครังที่พิธีบวงสรวงที่จะเริ่ มต้ นเมื่อพระอาทิตย์ขึ ้น               ุ  ่                             ้
เมื่อทุกคนแยกย้ ายกันไป กิลด์บบผาซึงเป็ นเจ้ าภาพก็เรี ยกประชุมลับทันที เพียงแต่ในการประชุมครังนี ้มีเพียง อโฟร์ ไดท์
           ่
ฟลอร่าและอเมทิส ไม่มีทานหญิงมังกร                             ่      ่
“คุณหลิงแจ้ งว่า ต้ องการให้ เราทําอะไรก็ได้ ที่จะดังกระหึมและก่อความวุนวายถึงขนาดที่บริ ษัท

                              ่ ั
เกมจะสามารถปิ ดเซิร์ฟเวอร์ ได้ ” ฟลอร่าบอกเพื่อนๆทันทีที่อยูกนตามลําพัง           ้
อเมทิสขมวดคิ ้ว “ถึงขันปิ ดเซิร์ฟเวอร์ เลยหรื อ”“ใช่” ฟลอร่ าพยักหน้ าก่อนจะอธิบายต่อ “จากข่าวที่ออกไป ทีมประเมินเข้ าไปดูตามเวบไซด์แฟนคลับ

                                          ่     ่
และเวบเกมที่สร้ างโดยผู้เล่น ปรากฏว่า คําเตือนที่ออกไปกลับทําให้ พวกแฟนคลับและพวกคลังเกมส่วนหนึงรวมตัวกัน
                         ั้
นัดหมายว่าจะเข้ ามาสังเกตการณ์การทําเควสของกิลด์ทงห้ ากันน่ะ”                                  ่
“ตายแน่” อเมทิสอุทาน “พวกนี ้อ่อนหัดของแท้ ขืนปล่อยให้ เข้ ามาได้ วุนตายเลย”
                      ั่
“เธอเงียบไปนะ” ฟลอร่ าหันไปหาอโฟร์ ไดท์ที่นงเงียบมาโดยตลอด
      ั
อโฟร์ ไดท์หนไปสบตาเพื่อนทีละคน ก่อนจะถามช้ าๆ
“ถ้ าฉันชิงผลของต้ นไม้ ศกดิ์สทธิ์มาทังๆทีมนควรจะเป็ นของเฮเดสตามข้ อ ตกลง
             ั ิ     ้ ่ ั
                  ่
พวกเธอคิดว่าจะทําให้ แฟนคลับเฮเดสคลังไหม”
                            ่
อเมทิสดีดนิ ้วดังเป๊ าะ “ชัวร์ สเกลความเกลียดเธอมีหวังพุงจนปรอทแตก
   ้
พวกนันจะพากันล็อกอินเพื่อมาดักตบเธอโดยเฉพาะเป็ นล้ านเลยล่ะ”  ้        ่                           ั่
“งัน คุณหลิงก็ได้ ขาวใหญ่ และบริ ษัทเกมก็มีข้ออ้ างในการปิ ดเซิร์ฟเวอร์ ชวคราวแล้ วสินะ”

      ั
อโฟร์ ไดท์หนไปหาฟลอร่าที่กําลังจ้ องมาที่เธออย่างครุ่นคิดฟลอร่าหัวเราะน้ อยๆ “ฉันบังคับให้ ผลมันออกที่ตําแหน่งที่เอื ้อให้ เธอชิงมันมาก็ได้ นะ อโฟร์ ไดท์”
        ่             ั   ิ
ฟลอร่าหยุดนิดหนึงก่อนจะเตือนด้ วยเสียงรู้ทน “แต่คดดีแล้ วหรื อที่จะชิงมันมา”“ฉันทําตามความต้ องการของนายจ้ าง เธอยังไม่พอใจอีกหรื อ” อโฟร์ ไดท์ตอบเสียงสะบัด
“อโฟร์ ไดท์” อเมทิสเตือนเสียงจริ งจัง “เธอยังไม่แกร่ งพอที่จะไปเจอกับบอสจากนรกที่ไฟร์ ดราโก้ นะ”

อเมทิสหมายถึงหน้ าที่ของคนที่ได้ ผลไม้ ศกดิ์สทธิ์ที่ต้องไปปกปองเมืองของ มิคาเอลระหว่างที่เจ้ าตัวลงนรกไปชิงไข่มงกร
                    ั ิ         ้                         ัอโฟร์ ไดท์ยืนยันเสียงเรี ยบ “เควสนี ้เป็ นของกิลด์เรา เราต้ องเป็ นคนรับผิดชอบ จะผลักภาระไปให้ คนอื่นได้ อย่างไร”                 ั             ่        ่
ฟลอร่าเห็นท่าเคร่งครึมของเพื่อนก็หวเราะเบาๆ “หน้ าที่ครึ่งหนึง แต่อีกครึ่งหนึงนี่...”             ้ ่ ่
“เดี๋ยวๆๆ” อเมทิสโวยวายทังๆทีทานหญิงฟลอร่ ายังพูดไม่จบ “นี่หมายความว่า..” เธอหันไปหาอโฟร์ ไดท์เหมือนจะถาม

แต่พอเห็นแก้ มสีชมพูเรื่ อของอโฟร์ ไดท์ที่กําลังไล่ระดับจนเกือบจะเป็ นสีแดง กํ่าแล้ วเธอก็หยุดพูดไปเฉยๆ“ฉันทําเพราะมันเป็ นความรับผิดชอบ อย่าเอาเรื่ องไม่เข้ าเรื่ องมาเกี่ยวนะ” อโฟร์ ไดท์เถียงเสียงแข็ง
                                                           ่
ท่านหญิงฟลอร่ายิ ้มหวานอย่างร่าเริ ง “จ้ า ฉันเชื่อ เชื่อสนิทใจเลยว่าไม่มีอะไรจริ งๆ แล้ วก็จะทําตามที่ขอให้ ด้วย แต่วา...”
   ่
“แต่วาอะไร” อโฟร์ ไดท์ถามต่อทันทีด้วยความระแวง
                     ่
“ไม่มีอะไร” ฟลอร่ าปฏิเสธด้ วยนํ ้าเสียงยัวเย้ า “ก็แค่จะเตือนนิดเดียวว่า เฮเดสน่ะตัวแสบของแท้

               ่      ่
ไอ้ ที่ทําด้ วยความหวังดีไปเนีย ระวังหมอนันจะตลบหลังเอาคืนจนลืมไม่ลงก็แล้ วกัน”           ่         ่
“ก็ลองดูสิ คิดว่าหมอนันตลบหลังคนเป็ นอยูคนเดียวหรื อไง” อโฟร์ ไดท์เชิดหน้ าตอบ

โดยมีอเมทิสกับฟลอร่าหันไปสบตากันแล้ วส่ายหน้ า จบงานนี ้สงสัยไม่ใครก็ใครคงได้ ตามจองล้ างจองผลาญใครอีกคนแน่


----------------------------------------------------อีกทางหนึง คนของกิลดิ์พยัคฆ์และกิลด์ขมทรัพย์ฯเดินออกมาด้ วยกันจนถึงหน้ าภัตตาคาร
     ่              ุ
   ้ ้           ่
จากนันทังสองฝ่ ายจึงรํ่าลาเพือแยกย้ ายกันวาร์ ปกับไปที่กิลด์สาขาของตนเอง                                      ุ  ่
กิลด์สาขาของกิลด์พยัคฆ์ แม้ ภายนอกจะเป็ นอาคารแบบกรี กตามของกําหนดของกิลด์บปผาซึงเป็ นเจ้ าของเมือง
          ่ ่
แต่ภายในจะมีห้องๆหนึงทีตามปกติจะไม่อนุญาตให้ สมาชิกระดับสามัญเข้ า
ห้ องๆนี ้ตกแต่งตามแบบห้ องโถงในบ้ านขุนนางในหนังกําลังภายใน
เมื่อเปิ ดประตูเข้ าไปจะเห็นพรมแดงลาดตลอดแนวทางเดินไปจนถึงพื ้นที่ยกสูงขึ ้น
    ้
เพื่อตังบัลลังค์เสือขาวของหัวหน้ ากิลด์ไว้ สามตัว                                 ่ ั     ั
“เจ้ าตงหลินมันพูดบ้ าอะไรของมัน” พยัคฆ์ขาวลายเมฆเดินปึ งปั งไปนังที่บลลังค์หวหน้ ากิลด์

จ้ องมาที่พี่ใหญ่พยัคฆ์ด้วยสายตาแข็งกร้ าว
ผิดกับบุคลิกภาพอ่อนน้ อมถ่อมตนที่แสดงให้ คนภายนอกเห็นราวกับหน้ ามือกลายเป็ น หลังเท้ า                   ่           ู          ่         ่ ่
“ก็คงเตือนเรา อย่าให้ ไปสนใจเด็กวินนันมากนัก” พี่ใหญ่พยัคฆ์พดเรี ยบๆ เขาเดินไปนังที่เก้ าอี ้ตัวทีอยูด้านล่าง

      ่              ั้      ่                  ั่
ไม่ขึ ้นไปนังบนเก้ าอี ้หัวหน้ ากิลด์ที่ตงเรี ยงรายอยูบนแท่นอีกสองตัวที่ เหลือ เขามองคนที่นงอยูเ่ บื ้องบนก่อนจะถอนหายใจ
                            ่           ่
“อันที่จริ ง การติดตามเด็กวินไป ก็ไม่มีประโยชน์จริ งๆนันแหละ ถึงเราจะเดาได้ วา

                                           ่       ้ ่
เด็กวินในโลกจริงคงเกี่ยวข้ องกับมายาวดี ผู้หญิงของมิคาเอล แต่เราก็เข้ าถึงตัวไม่ได้ งายๆในเวลาอันสันอยูแล้ ว
              ่               ั         ่
หากคิดจะจับตัวเด็กในเกมมาเพือข่มขู่ อย่างมากนักบวชจอมเวทก็สงหารหลานชายในเกม ซึงเธอทําได้ แน่
อย่างทีเ่ ธอทําให้ ดเู มื่อกี ้ แค่นี ้เราก็ทําอะไรไม่ได้ แล้ ว”        ้          ี                           ่    ่    ่
“อีกอย่าง พวกนันไม่ร้ ู เรื่ องไข่สทองที่บรรจุโปรแกรมพิเศษ ยังไงก็คงไม่เอาขึ ้นมาด้ วยอยูแล้ ว ขูไปก็ใช่วาจะได้ ของ ”

พยัคฆ์ทมิฬออกความเห็นตามข้ อมูลที่ได้ มาจากประธานบริ ษัทเกมบ้ าง                   ้          ้               ้
พยัคฆ์ขาวลายเมฆกําหมัดขยับนิ ้วไปมา ทังครุ่นคิดตรึกตรอง ทังระงับอารมณ์ไม่ให้ อาละวาด “งันก็เหลือทางเดียว
เราต้ องไปเอาเอง” เขาประกาศ  ้                        ่   ่      ุ
“งันผมจะส่งคนสะกดรอยตามเฮเดสไปก็แล้ วกัน จะได้ ร้ ูวาหมอนันจะลงนรกที่จดไหน”
--------------------------------------------     ุ                          ่                    ่
ส่วนกิลด์ขมทรัพย์ จะกิลด์ใหญ่หรื อกิลด์สาขา ที่ทําการของกิลด์ตางก็โทรมพอกัน ที่จะแตกต่างจากสาขาอื่นอยูบ้าง
                  ้
ก็ตรงที่สาขานี ้โทรมแบบกรี กๆเท่านันเอง                                        ่         ั ุ     ุ
เมื่อวาร์ ปมาถึง พี่หมีก็ตลบผืนหนังที่สมาชิกเอามาขึงแทนประตูอย่างง่ายๆเข้ าไปนังบนเก้ าอี ้ ไม้ ตวที่ผน้อยที่สดทันที
                                         ้    ุ            ่
พี่เหยี่ยวในฐานะหัวหน้ ากิลด์ แม้ จะใหญ่กว่า แต่เมื่อมาถึงช้ า ก็ชวดอดได้ เก้ าอีที่ดีที่สดไป และเมื่อเหลียวมองไปทัวไปแล้ ว
                  ้ ้                               ่    ้
ตัวอื่นก็ดเู หมือนว่าจะไม่ปลอดภัยทังนัน พี่เหยี่ยวเลยเดินไปปั ดฝุ่ นที่ขอบหน้ าต่าง แล้ วกระโดดไปนังที่ตรงนันแทน“แกว่าแผนล่อ ลวง หลอก ของเจ้ ามิคจะได้ ผลไหมวะ” พี่หมีถาม
       ่ ั
“มันก็ขึ ้นอยูกบ อีกฝ่ ายฉลาดหรื อเปล่า” พี่หมียกขาขึ ้นพาดบนโต๊ ะ ตอบสบายๆ
“หมายความว่าไงวะ” พี่เหยี่ยวถาม
“ก็หมายความว่า ถ้ ามันโง่ก็ไม่หลงกล แต่ถ้ามันฉลาด ก็ตกหลุมพรางแหงๆน่ะสิ” พี่หมียิ ้ม
--------------------------------------ที่กิลด์พยัคฆ์“ไอ้ โง่” พยัคฆ์ขาวลายเมฆด่าพยัคฆ์ทมิฬอย่างไม่ไว้ หน้ า “แกจะสะกดรอยตามเฮเดสไปทําไม”
             ่                                           ่
พยัคฆ์ทมิฬทําหน้ างุนงง พีใหญ่เลยช่วยอธิบายให้ ฟัง “คราวนี ้ แม้ เฮเดสจะออกหน้ าว่าเป็ นคนลงนรกๆ แต่เราก็ร้ ูอยูแล้ วว่า
             ่ ั              ่        ้             ้
มิคาเอลเป็ นคนเดียวในเกมทีมีทกษะเปิ ดนรก แถมตอนนี ้หมอนันยังไม่ปรากฏตัวทังๆที่เข้ าเกมมาแล้ ว ดังนัน
หากคิดจะไปนรกละก็ ต้ องตามหามิคาเอล ไม่ใช่เฮเดส”พยัคฆ์ทมิฬทําท่างุนงง “แต่... เจ้ าคนที่ตามพวกนายไป มันบอกว่า นักบวชจอมเวทสวมชุดนักบวชจอมเวทอยู่
               ่            ้
แต่มิคาเอลไม่มีพลังจิตมากพอทีจะเปิ ดนรกหากไม่สวมชุดนันนี่ครับ”                                      ่   ่
“หึๆ” พยัคฆ์ขาวฯหัวเราะในลําคอ “ใส่มาหลอกคนโง่ๆอย่างแกไง ยังเหลือเวลาอีกหนึงวันหนึงคืนเต็มๆ

    ่
สองคนนันเป็ นแฟนกัน แลกชุดกันไม่ได้ หรื อไง”พี่ใหญ่ครุ่นคิดก่อนจะพูดออกมา “มายาวดี สวมชุดนักบวชจอมเวทมาประชุมแทนมิคาเอล
            ุ ้                     ้ ึ ่
เพื่อลวงว่าเธอต้ องใช้ ชดนันเพิ่มพลังจิตเพื่อร่ายเวทในพิธีบวงสรวง ทังๆที่ศกทีช่องเขาขาด
        ่                           ่ี
เราก็เห็นกันอยูแล้ วว่าเธอมีพลังจิตมากขนาดไหน ส่วนมิคาเอลก็คงจะหลบอยูอกที่เพื่อเปิ ดนรกให้ เฮเดสบุกเข้ าไป
                                        ้
พิธีบวงสรวงเป็ นแค่พิธีลวงหรื อไม่ก็เป็ นแค่พิธีเสริ มสําหรับการเปิ ดนรกเท่า นัน”       ี่
“ฉลาดใช้ ได้ น” พยัคฆ์ขาวฯเอ่ยชมด้ วยความพอใจ
-----------------------------------------
     ุ                           ั่
ที่กิลด์ขมทรัพย์ พี่เหยี่ยวพอเห็นพี่หมีเอน เขาก็เอนบ้ าง พี่หมีนงพิงขอบหน้ าต่าง ทอดขาเหยียดยาวอย่างสบายใจ
                        ่
“นี่แกหมายความว่า มันต้ องฉลาดถึงจะคิดออกหรื อนี”
              ่
“ฮื่อ ถ้ าโง่เกิน แผนเราก็ลม” พี่หมีผงกหัวน้ อยๆ
                 ี            ั
“แล้ วจะเรี ยกมันว่าฉลาดหรื อโง่ดวะ ถ้ ามันหลงกล” พี่หมีตดสินใจไม่ได้ จริ งๆ
                               ่
“ไม่ร้ ู เหมือนกันว่ะ” พี่หมีเลยเอามือประสานรองท้ ายทอยช่วยพีเหยี่ยวคิดอีกคน
-----------------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 25 ต.ค. 53 07:25:03
       ติดต่อทีมงาน

ความคิดเห็นที่ 16ที่กิลด์พยัคฆ์  ้                           ่      ้                    ้
“งันเราจะไปตามหามิคาเอลที่ไหนล่ะ” พยัคฆ์ทมิฬได้ รับดวงตาขุนเขียวอีกครังเป็ นคําตอบ พี่ใหญ่จึงต้ องช่วยเขาอีกครัง
            ่                          ่             ั่
“ไม่ต้องตามหา มิคาเอลสังปิ ดเมืองไฟร์ ดราโก้ เป็ นเมืองร้ าง ก็เท่ากับบอกอยูแล้ วว่า เขาจะเปิ ดนรกที่นน

                   ่                  ุ
นายไม่ได้ เข้ าประชุมด้ วย คงไม่ร้ ูวามิคาเอลส่งอัลติเมทโกเลมไปช่วยกิลด์ขมทรัพย์ ถึงจะบอกว่า
ที่ยอมเสียสละเพราะพ่อถือหุ้นใหญ่ในบริ ษัทเกม
แต่ความจริ งเขาต้ องการจะกันไม่ให้ มีเส้ นทางที่จะเปิ ดสู่นรกเส้ นทางที่สอง ต่างหาก”
    ่   ั                        ่
พี่ใหญ่ชวยแก้ ตวให้ พยัคฆ์ทมิฬกลายๆ พยัคฆ์ขาวฯจึงได้ คลายความขุนใจลงไปบ้ าง“หมายความว่าอย่างไรครับ” พยัคฆ์ทมิฬรี บถามต่อด้ วยความโล่งอก
“จากตําแหน่งทีจะเปิ ดสูนรกได้ ทงห้ า ตําแหน่งของกิลด์บปผาถูกตัดออกไปเพราะต้ นไม้ ศกดิ์สทธิ์
       ่    ่    ั้           ุ              ั ิ
                ุ                    ่                 ั
ตอนนี ้ถือเป็ นเขตที่ปลอดภัยที่สด” พี่ใหญ่อธิบายช้ าๆ “ส่วนที่เหลืออีกสีกิลด์ สามกิลด์ คือเฮเดส ขุมทรัพย์กบเรา
จะมีการคุ้มกันอย่างแน่นหนา แต่จะโล่งที่ไฟร์ ดราโก้ ของมิคาเอล การบอกว่าเฮเดสเป็ นคนที่จะลงนรก ไม่ใช่เรื่ องโกหก
               ิ             ้
แต่บอกเพื่อลวงให้ ใครก็ตามที่คดจะลงนรกหลงไปอีกเมืองเท่านัน”      ้       ั่
“ถ้ าอย่างนัน ก็ต้องไปที่นน” พยัคฆ์ทมิฬเสนอ
“ฉลาดเสียที” พยัคฆ์ขาวฯแค่นเสียงออกมาจนพยัคฆ์ทมิฬหน้ าเสีย
             ้
พี่ใหญ่เลยต้ องช่วยอีกครัง “นายพาพวกทีเ่ พิ่งอัพเลเวลจนครบ 120
              ้
พร้ อมกับสัตว์เวทระดับสามทังหมดไปรอที่นอกเมืองไฟร์ ดราโก้ พาตงหลินไปด้ วย”            ่    ่                       ่      ่
พยัคฆ์ทมิฬพร้ อมรับคําสัง จนกระทังได้ ยินประโยคสุดท้ าย เขาค้ านขึ ้นมา “ผมไม่คอยไว้ ใจหมอนัน”             ่            ่   ี่            ้      ั
คราวนี ้พยัคฆ์ขาวฯออกคําสังเอง “พาไปด้ วย ถึงหมอนันจะมีพชายเป็ นจีเอ็มที่นอนไม่ฟืน แต่ด้วยนิสยที่ไม่เคยไว้ ใจใคร
   ่          ั              ั
หมอนันต้ องหาทางไปเอาไข่มงกรเองแน่ มันจะเป็ นประโยชน์กบเราแน่นอน”
พยัคฆ์ทมิฬจึงได้ แต่พยักหน้ า “น่าเสียดาย เหลือสัตว์เวทระดับสามไม่ถึงสองร้ อยตัว” เขาบ่นเบาๆก่อนจะถาม
“พี่ใหญ่ครับ ตกลงว่า เราจะได้ ม้ามังกรของมังกรขาวมาเมื่อไหร่ ”
                                  ั          ่
พี่ใหญ่ถอนหายใจ ก่อนจะตอบ “คงไม่ได้ แล้ ว มังกรขาวให้ เจตจํานงเสรี กบมันไป มันไม่ฟังคําสังนายแน่”
พี่ใหญ่เองก็ไม่แน่ใจว่าเสียใจหรื อดีใจดีที่ไม่ได้ ม้ามังกรมา สําหรับเขา
           ่        ั
มังกรขาวคือน้ องชายทีมีความจริงใจให้ กบเขาเพียงคนเดียวในเกม การทําร้ ายน้ อง ถึงจะเป็ นแค่เรื่องสัตว์เลี ้ยง
                 ุ     ่ ั้                ้
เขาก็ไม่อยากจะแตะ เพียงแต่คนที่ค้ มหัวเขาอยูนน น่ากลัวเกินไป เขาไม่เคยขัดใจคนๆนันได้ เลย                                       ่
“น่าเสียดาย ผมก็ไม่ได้ เกรซมาเหมือนกัน” พยัคฆ์ทมิฬตอบเหมือนคาดว่าจะไม่ได้ อยูแล้ ว
                      ้ ่
พยัคฆ์ขาวฯขมวดคิ ้ว “ตงหลินมันกล้ าปฏิเสธทังๆทีใช้ ชื่อข้ าแล้ วเนี่นะ”                        ่
“ตงหลินไม่ได้ ปฏิเสธหรอกครับ แต่ทําให้ ไม่ได้ ตางหาก” พยัคฆ์ทมิฬชี ้แจงเรี ยบๆ ก็ในเมื่อเขาเลือกที่จะทําเพื่อเงินเอง

                            ่ ่                          ั
จะให้ โกรธ หรื อโมโหคนถือเงินก็คงไม่ได้ “นักบวชจอมเวทนันสังให้ เจ้ าของสัตว์เวทในความดูแลมอบเจตจํานงเสรี ให้ สตว์
     ้                     ่  ้
เลี ้ยงทังหมดเพื่อเพิ่มความสามารถพวกมัน เกรซเป็ นหนึงในนัน ตงหลินบอกว่า ขืนบังคับให้ เอลล่าปลดปล่อยเกรซ
   ิ่            ้
มันก็วงไปซบอกนักบวชจอมเวทเท่านัน ไม่มีทางยอมมากับเราแน่”พี่ใหญ่พยัคฆ์และพยัคฆ์ขาวหันไปมองหน้ ากัน
พวกเขานึกถึงคําปฏิญาณว่าจะไม่ดื ้อไม่ซนของเจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อยแล้ วก็ถอนใจ หากคิดจะเอาตัวมันมา
ก็คงเป็ นอย่างที่พยัคฆ์ทมิฬพูดแน่นอน                             ั
“เจตจํานงเสรี ” พยัคฆ์แค่นเสียงด้ วยความโมโห “อยากจะรู้ นกว่าให้ พวกมันไป

           ั      ่
แล้ วมันจะทําอะไรให้ นกบวชจอมเวทนันได้ ”


-------------------------------------------------
  ้               ่     ่                   ้
“ทังหมดพร้ อม” วินที่ได้ รับคําสังให้ รออยูในบ้ านระหว่างที่พวกผู้ใหญ่เขาวางแผนขันสุด

ท้ ายกันฆ่าเวลาด้ วยการเล่นกับพวกสัตว์เวทเด็กๆเหมือนเคย           ั
“เริ่ มได้ ” วินให้ สญญาณ
                ิ
“เด็กเอ๋ยเด็กดี ต้ องมีหน้ าที่สบอย่างด้ วยกัน” โกเลมน้ อย เดรกน้ อยและลูกเจี๊ยบน้ อยโก่งคอประสานเสียงเจื ้อยแจ๊ ว
  ่
“หนึง” พี่วินช่วยนับ
  ่
“หนึง คุ้มครองนายหญิง” สามเสียงตอบเป็ นเสียงเดียว
“สอง” พี่วินนับต่อ
“สอง ต้ องคุ้มครองนายหญิง” สามเสียงประสานอย่างพร้ อมเพรี ยงกัน
“สาม” พี่วินนับต่อไป
     ุ
“สามก็ค้ มครองนายหญิง” สามเสียงตะโกนได้ พร้ อมกันเปี๊ ยบ
  ู ั่ ่        ่ ั                     ่       ั
พี่งที่นงอยูริมห้ องกับพียกษ์ ชะเง้ อมองไปอีกห้ องทีเ่ ขาประชุมกันอยูไม่เลิก จนพี่ยกษ์ ตบหัว “มองหาอะไรฟะ”         ่            ู
“หาคทา นายหญิงไม่นาถือเข้ าไปด้ วยเลย” พี่งบอกเสียงละห้ อย
       ั           ั
“หาทําไม” พี่ยกษ์ งง ไม่เห็นได้ ใช้ สกหน่อย
             ึ    ่
“จะเข้ าไปแอบ แกไม่ร้ ู สกอับอายมังหรื อฟะ ที่ต้องร่วมก๊ วนกับไอ้ พวกนี ้น่ะ”

  ู ุ
พี่งบ๊ ยใบ้ ไปทางคณะนักร้ องที่ตอนนี ้ร้ องมาถึงแปดแล้ ว  ั ั        ่
พี่ยกษ์ หวเราะ “มันก็นารักดีนา”            ู                              ่
“น่ารักบ้ านแกนะสิ” พี่งทําหน้ าเซ็งกับพฤติกรรมของสัตว์เวทระดับสามของนักบวชจอมเวทผู้นาเกรง

         ่                    ่
ขามเป็ นอันดับหนึงในเกม มันถอนหายใจเฮือกด้ วยความโล่งอกเมือได้ ยินท่อนสุดท้ าย“สิบ” พี่วินยังนับจังหวะให้
                     ่
“สิบต้ องคุ้มครองนายหญิง” สามเสียงตะโกนลันเป็ นการส่งท้ าย ตามด้ วยเสียงเจ้ าลูกเจี๊ยบน้ อย “เอาอีกๆ

ลูกเจี๊ยบน้ อยช๊ อบชอบ เพลงย๊ าวยาวแต่จําเนื ้อง่ายดี”                       ่    ั
พี่งเู อาหน้ าซุกโซฟาเอาขาหน้ าอุดหู ก่อนจะสัง “ไอ้ ยกษ์ แกไปเอาคทามาให้ ข้าที ข้ าทนไม่ไหวแล้ ว”

								
To top