อาหมวยออนไลน์ 91-100 by Apinant1977

VIEWS: 95 PAGES: 73

More Info
									       ่
บทที่ 91 เปลียนแผน 2    ้
ยูโรเปี ยน ดราโก แมกนัส คือชื่ออย่างเป็ นทางการของมังกรทอง มันเป็ นสัตว์เวทที่เกิดจากความประจบสอพลอแท้ ๆ
    ้        ่                                            ่
เมื่อครังที่เกมนี ้ยังอยูในช่วงล้ มลุกคลุกคลาน จํานวนผู้เล่นแม้ จะมากแต่มีรายได้ ไม่มากพอที่จะประคองตัวเองให้ อยูรอดได้
ผู้บริ หารบริ ษัทเกมได้ พยายามเชิญชวนนักธุรกิจข้ ามชาติ ลอเรนโซ แมกนัส พ่อของมิคาเอลให้ มาร่วมทุนด้ วย
                              ่
ทีแรกลอเรนโซไม่ได้ ให้ ความสนใจกับบริ ษัทนี ้มากนัก จนกระทัง
     ่ ั                  ุ
บริ ษัทสังให้ นกออกแบบสัตว์เวทสร้ างมังกรทองที่คณสมบัติเลิศเลอเพอร์ เฟค
       ้     ั
แล้ วยังแอบตังชื่อให้ กบมังกรโดยแฝงนามสกุลของผู้ร่วมทุนในอนาคตไว้ อย่าง แนบเนียน
            ึ่
นี่จึงทําให้ ลอเรนโซผู้ซงปกติไม่สนใจธุรกิจยอมซื ้อหุ้นไปกว่าครึ่ง
    ้
และยังตังบริ ษัทย่อยอีกหลายบริ ษัทเพื่อหากําไรมาสนับสนุนกิจการของบริ ษัทเกม GWL เอนเทอร์ เม้ นท์ และ GWL
        ่         ่
คาสิโนก็เป็ นหนึงในหลายๆกิจการที่วา    ้
ยูโรเปี ยน ดราโก แมกนัส เป็ นมังกรขนาดใหญ่ สังกัดได้ หลายธาตุ แต่ถ้าสะสมพลังเวทครบทุกธาตุอย่างสมดุล
                   ้                     ่
มันจะกลายเป็ นมังกรทอง เมื่อเห็นมันครังแรก คุณสมบัติของมันทําให้ ลอเรนโซถึงกับทึง
          ้ ั                            ่
ร่างกายที่เมื่อวัดตังแต่หวจรดหางจะยาวกว่าสิบเมตร ปี กสองข้ างที่เมื่อกางเต็มทีจะกว้ างถึง 15 เมตร
                          ่                ั  ่    ่
เวทไฟที่มีพลังทําลายเกือบแสนหน่วย ลมหายใจผสมพิษที่ฆาศัตรูได้ เพียงเพราะเข้ ามาใกล้ มนพอทีจะได้ กลินลมหายใจ
ของมัน กรงเล็บที่จะเปล่งแสงเรื องรองเรียกเวทสายฟ้ ามาช่วยในการฉีกเนื ้อ
      ั     ่                            ั            ้
หรื อบางทีมนอาจจะเปลียนเป็ นคมนํ ้าแข็งถ้ ามันเกิดเบื่อขึ ้นมา ส่วนเวทดินที่มนมีได้ ผสานไปกับผิวหนังทังตัว
    ี ่ ้          ่
ทําให้ มคาปองกันทางกายภาพกว่าหนึงล้ านจุด และหากจะใช้ พลังเวทก็ต้องจับจังหวะให้ ดีพอ
             ่ ั        ้   ้
และใช้ เวทตรงกันข้ ามกับทีมนเรียกใช้ ในขณะนันเท่านัน หาไม่แล้ ว พลังเวทไม่ใช่แค่ทําอะไรมันไม่ได้
                      ่ ั       ่                      ้
แต่จะจะไปเสริ มพลังมันด้ วย ไม่มีใครแปลกใจทีมนเป็ นมังกรที่ฆายากขนาดนี ้ เพราะสําหรับบริ ษัทเกม ยูโรเปี ยน ดราโก
                                       ั ่      ํ       ่ ั
แมกนัส จึงเป็ นสัตว์เวทที่ยอมให้ ใครฆ่าไม่ได้ เด็ดขาด พวกเขาถึงกับสร้ างให้ มนอยูในป่ ามนต์ดาและย้ ายที่อยูมนทุกเดือน
                         ี่
เมื่อลอเรนโซขอให้ ติดเซนเซอร์ แจ้ งเตือนเขาทันทีทมีผ้ เู ล่นบุกมาล่ามังกร
                                ่ ่
ด้ วยความกลัวว่าลอเรนโซจะไม่พอใจที่เห็นมังกรถูกฆ่า โดยหารู้ไม่วา สิงที่ลอเรนโซต้ องการดูคือ การต่อสู้สนุกๆต่างหาก          ุ    ุ
แน่นอน ยักษ์ แดงรู้คณสมบัติทกข้ อของมังกรทองเป็ นอย่างดี
          ั        ้                      ํ
มันใช้ เวลาช่วงที่มนเฝ้ ายามเกือบทังกะหาทางจัดการกับมังกรด้ วยตัวเอง แต่ก็ไม่มีคาตอบ สุดท้ ายมันก็ต้องยอมแพ้                                 ู
“เจ้ างู ข้ ายอมก็ได้ เจ้ าจะเอายังไง” มันส่งข้ อความเสียงไปหาพี่งในคฑา
“ไม่มีปัญญาจะทําเองล่ะสิ” เสียงเยาะๆตอบกลับมาอย่างสะใจ
                                          ่
ยักษ์ แดงชักสีหน้ า แต่แล้ วก็ต้องอดทน เพราะมันหาทางไม่ได้ จริงๆ “เจ้ าจะเอายังไงก็วามา”                                            ั     ่       ํ
“พรุ่ ง นี ้ ถ้ าเจ้ านําทางนายหญิงกับพี่วินไปถึงรังมังกรได้ ก่อนบ่ายสามโมง ข้ าจะให้ มงกรเจ้ าหนึงตัว แต่ถ้าไม่สาเร็ จ

  ื                     ่
ก็ลมชุดหนังมังกรของเจ้ าไปได้ เลย” คําตอบของพีงู มันดีเกินกว่าจะเป็ นจริ ง ยักษ์ แดงขมวดคิ ้วสงสัย
    ั ั                    ู           ่
แต่ไม่ทนที่มนจะหาทางหลอกถามเพื่อหาความจริงว่าพี่งแอบมีแผนอะไร อาหมวยก็สงเสียงมาเสียก่อน                ้
“วิน ยักษ์ แดง ไปนอนได้ แล้ ว ตังแต่นี ้จนถึงเช้ า อากับโกเลมน้ อยจะเฝ้ ายามเอง” อาหมวยออกจากเต้ นท์

           ่ี
วินที่เดินลาดตระเวนอยูอกทางจึงรี บกลับมานอน ยักษ์ แดงก็พลอยโดนไล่ให้ เข้ าเต้ นท์ไปด้ วย มันเลยไม่มีโอกาสเห็นว่า
  ู              ่ ั้     ํ
พี่งแอบกระซิบอะไรกับโกเลมน้ อยอยูตงนาน และที่สาคัญเจ้ าโกเลมน้ อยมันเอาแต่ตอบว่า น่าสนุกจัง ตลอดเวลาเสียด้ วยสิ


--------------------------------------------------                     ่
วัน รุ่งขึ ้น ยักษ์ แดงใช้ วิธีเดียวกับกลุมของสามารถในการเดินทาง มันตัดสินใจปี นไปดูทิศทางบนยอดไม้
                   ่       ่     ้
เมื่อเห็นจุดที่แนวยอดไม้ หายไปช่วงหนึง มันก็นําทางมุงตรงไปทางนันทันที แต่พวกอาหมวยไม่มีเชือก
                     ้
และวินเองก็ต้องฝึ กทักษะเกี่ยวกับเวทลม ทังหมดจึงใช้ เวทลอยตัวในการเดินทางแทน
                               ั
แรกๆอาหมวยๆก็พยายามจะสอนการใช้ เวทในแบบของตัวเอง แต่วินไม่มีทกษะอ่านอักขระและย่ออักขระไม่ได้
       ํ                                        ่   ั
จึงใช้ เวทไม่สาเร็ จ สุดท้ ายยักษ์ แดงเลยต้ องสอนให้ วินท่องคาถาแทน วิน จึงค่อยกระโดดติดตามกลุมได้ ทน
    ั
ถึงแม้ ทกษะการใช้ เวทของวินจะตํ่าแถมพลังจิตก็น้อย
แต่เมื่อมีโกเลมน้ อยกับอาหมวยสลับกันลากวินในช่วงที่เขาพลังจิตหมด
 ้ ่     ั          ่         ่        ํ
ทังกลุมจึงได้ พกกินข้ าวเที่ยงกันทีทางเดินเล็กๆสายหนึงใจกลางป่ ามนต์ดา ที่ไม่มีหมอกพิษปกคลุม                                      ่
“แปลกนะ ที่หมอกพิษไม่กระจายออกมาทางนี ้เลย” วินชี ้ไปที่หมอกพิษหนาทึบที่อยูไม่ไกลนัก
                ่           ้      ั
“ตรง นี ้เป็ นทางเดินมังกรน่ะพีวิน มันเดินมาบ่อยจนเวทปองกันพิษที่มนขับออกมามีฤทธ์ หลงเหลืออยู่

                 ั
หมอกพิษเลยข้ ามเขตมาไม่ได้ ” พี่ยกษ์ ตอบอาหมวยที่เตรียมอาหารเสร็ จ หันมาถามบ้ าง “แล้ วเราจะไปทางไหนต่อ”“หลัง จากนี ้เราก็เดินไปตามทางเดินก็ถึงแล้ ว แต่แผนจัดการมังกรต้ องให้ ...”

                             ่
เจ้ ายักษ์ แดงมันหยุดไปพักใหญ่ทเี ดียวกว่าจะยอมเอ่ยชื่อคูแค้ น “พี่งเู ขาเป็ นคนวางแผน”อาหมวยหันไปมองคฑาของตัวเอง “งูนี่นะ วางแผน”     ู
“ใช่ๆ พี่งมีแผนแล้ ว แต่เราต้ องไปถึงรังมังกรก่อนบ่ายสามโมงแหละ” โกเลมน้ อยบอก
         ั ุ     ู               ู
“โกเลมน้ อยกับพี่ยกษ์ คยกับพี่งได้ เหรอ พี่วินไม่เคยคุยกับพี่งเลย” วินเก็บความสงสัยไว้ ไม่ได้
       ่                        ั ่                 ่
“พี่ งูเขาอยูในไข่ คุยข้ างนอกมันเหนื่อย แต่โกเลมน้ อยกับพี่ยกษ์ สงเสียงไปคุยข้ างในได้ เลยไม่เหนือย ”

       ่ ั                 ี ั๊
พอมีเรื่ องทีมนตอบได้ เจ้ าโกเลมน้ อยก็ตอบแบบไม่มกก                         ู่
วินกับอาหม วยก็เลยซักถามเรื่ องแผนการล่ามังกรกับพีงโดยใช้ โกเลมน้ อยเป็ นล่ามระหว่าง ที่กินข้ าว
      ่          ่               ุ
ยักษ์ แดงนังฟั งอย่างสนใจ แม้ วาจะยังสงวนท่าทีในการซักถาม แต่สดท้ ายมันก็เข้ าใจที่นายท่านบอก ไม่มีพี่งู
    ั
ก็ไม่มีมงกรจริงๆ


---------------------------------------                    ้
วันนี ้ร้ านอาหารที่โทรอนโท ทาวเวอร์ ชันบนสุดถูกปิ ดเนื่องจากมีคนห้ าคนมากินอาหารกลางวันร่วมกัน
                   ่
“เอ้ า ดื่ม เนื่องในโอกาสที่ได้ มาอยูพร้ อมหน้ าพร้ อมตากันเสียที”

                ั
ลอเรนโซยกแก้ วนํ ้าองุ่นแทนไวน์ชกชวนให้ ภรรยาและลูกๆดื่มฉลอง                                               ่
“เชียร์ ค่ะ” มาเรี ย พี่สาวของมิคาเอลยกแก้ วไวน์ของแท้ ขึ ้นจิบ ก่อนจะพูดต่อ “อันที่จริ งหนูวา

            ่        ่          ิ
คนที่ควรจะบ่นเรื่ องไม่คอยได้ เจอกันที่นาจะเป็ นหนูนะ คิดดูสคะ
  ั          ่
หนูกบสตีฟดูแลรี สอทร์ อยูที่ดาวอังคารกับไททันไม่เคยมีปัญหาที่จะมาตามนัด สักที
   ่           ั
มีแต่พอกับมิคาเอลนี่แหละที่นดยากนัดเย็น”          ุ               ู                ่
“คุณมาเรี ยครับ ก็คณเล่นดูแลสตีฟเป็ นงานหลัก แต่ดแลรี สอทร์ เป็ นงานอดิเรก คุณก็วางสิครับ” มิคาเอลประชดยิ ้มๆ

ทําเอาพี่สาวคนสวยเขินจนต้ องหันไปเรี ยกให้ สามีมาช่วย                          ่            ้
“นายก็หาใครมาดูแลนายเป็ นงานหลักเสียบ้ างสิ จะได้ วางมาเจอกันได้ บ่อยกว่านี” สตีฟช่วยภรรยาทันควัน
“เอา ล่ะเด็กๆ หยุดได้ แล้ ว เดี๋ยวจะมีชื่อสาวๆที่ไม่เกี่ยวข้ องผุดขึ ้นมาให้ แม่ปวดหัว ” มารตี สาวงามเชื ้อสายอินเดีย

                     ี่                ่
แม่แท้ ๆของมิคาเอลต้ องรี บเบรค เพราะรู้ดวาลูกสาวคนโตตามข่าวน้ องชายประหนึงว่าตัวเองเป็ นปาปารัสซี่
แถมยังชอบจับแพะชนแกะเรื่ องสาวๆของน้ องชาย
        ้                       ่           ่          ่
แล้ วเอามาคาดคันกับเจ้ าตัวเสียจนหลังๆมิคาเอลเริ่ มหลบหน้ าพีสาวแล้ ว แต่เธอก็อดจะสังลูกชายคนเล็กไม่ได้ วา
                          ั
“แต่จําไว้ นะ เจอตัวจริ งเมื่อไหร่ พามาให้ แม่ร้ ูจกทันที”
               ่
หึๆ เสียงหัวเราะดังมาจากสามหนุมในโต๊ ะอาหาร ลอเรนโซออกตัวก่อนในฐานะที่อาวุโสสุด “สุดท้ าย
        ่
คุณก็อยากรู้อยูดีใช่ไหมล่ะ”                                         ่        ่
ส่วน สตีฟโดยภรรยาแอบหยิกโทษฐานที่ไม่ช่วย แล้ วยังแอบหัวเราะอีก มิคาเอลเลยได้ แต่สายหน้ าก่อนจะเปลียนเรื่ อง
“พ่อครับ ผมว่าจะขออนุญาตทําอะไรเกี่ยวกับ GWL หน่อยนะครับ”
                      ่    ่
“อยากจะเข้ าไปบริ หารรึ จะเริ่ มเมื่อไหร่ ละ จะให้ พอทําเรื่ องมอบอํานาจเลยไหน เอ จะนัดผู้ถือหุ้น ..”
                                   ้
มิ คาเอลรี บเบรคก่อนเรื่ องจะไปกันใหญ่ “ไม่ใช่ครับพ่อ ผมยังเล่นเกมในนันอยู่ ขึ ้นเป็ นผู้บริ หารไม่ได้ หรอกครับ
                 ้   ้
เพียงแต่ผมจะทําอะไรบางอย่างในเกมนันเท่านันเอง”“นายจะทําอะไรรึ ” สตีฟถาม
                  ั                                 ้
“ขอ เก็บไว้ ก่อนก็แล้ วกันครับ แต่มนอาจจะกระทบกับการบริ หารของบริ ษัทเกม ผมก็เลยต้ องบอกไว้ ก่อนเท่านันเอง ”

                     ้    ้
มิคาเอลปฏิเสธที่จะให้ รายละเอียด หลังจากนันไม่นานทังหมดก็ออกจากร้ านอาหารกลับบ้ าน
   ิ
มีแต่มคาเอลที่แยกออกมาเพราะต้ องเดินทางข้ ามทวีป“พ่อว่า เจ้ าหนูมิคจะทําอะไร” มาเรี ยเริ่ มเดาทันทีที่มาถึงบ้ านพักของพ่อแม่

    ั    ู    ั
แต่ไม่ทนจะได้ พดต่อก็มีสญญาณเรี ยกเข้ ามาที่ลอเรนโซ“อะไร เนี่ย” ลอเรนโซหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองมาดูข้อความ “อะฮ้ า มีคนบุกไปล่ามังกรทองเสียแล้ ว

        ั    ้     ุ    ู                                      ั
เร็ วพวกเรามาดูกน รอมาตังนานในที่สดก็มีผ้ กล้ าเสียที” ลอเรนโซรี บเปิ ดทีวี ปรับไปยังช่องพิเศษทีเ่ ขาขอบริ ษัทเกมไว้ ทนที                                 ่ ่ ่
ภาพคนสองคน กับตุ๊กตาตัวอ้ วนกลมสีส้มและยักษ์ แดงสูงสองเมตรที่แอบซุมอยูในพุมไม้ ใกล้
      ู           ้ ่
รังมังกรที่สงท่วมหัวคนและสัตว์เวททังสีอย่างแปลกใจ    ้ ้          ่
“เด็กๆทังนัน แล้ วจะรอดหรื อนัน” มารตีรําพึงอย่างเป็ นห่วง
   ่           ่                ่
“หนูวาเจ้ าตุ๊กตาตัวสีส้มนันมันน่าฟั ดจัง” มาเรี ยทําเสียงงึมงํ่าอย่างมันเขี ้ยว
      ั    ่
“ผม ว่าไอ้ ตวสีแดงนันมันคุ้นๆนะครับ ลอเรนโซ บริ ษัทเกมเขาให้ โปรแกรมตรวจสอบข้ อมูลเบื ้องต้ นมาด้ วยหรื อ เปล่าครับ”

               ่
สตีฟที่แม้ จะไม่เล่นเกม แต่ก็อานรี วิวสัตว์เวทในเกมบ่อยๆหันไปถามพ่อตา
                                    ้
“อ้ อ มีสิ บอกอะไรไม่ได้ มากหรอกนะ แค่ชื่อผู้เล่นในเกมกับสัตว์เวทเท่านันแหละ อ้ อ

   ั                       ้
มีพิกดจุดออน์ไลน์คร่าวๆด้ วยอีกหน่อย” ลอเรนโซจัดการปอนรหัสเพื่อเรี ยกข้ อมูลทันทีผู้เล่นหมวย ระดับ 32 ออน์ไลน์ ณ เกาะ I110 ประเทศไทย

ผู้เล่นเอลโลฮิม ระดับ 38 ออน์ไลน์ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โกเลมน้ อย สัตว์เวทประเภท จอมมารน้ อย เจ้ าของ ผู้เล่นหมวย

ยักษ์ แดง สัตว์เวทประเภท อัลติเมทโกเลม เจ้ าของ ผู้เล่น มิคาเอล“เฮ้ ย” ลอเรนโซกับสตีฟร้ องพร้ อมกัน
“หรื อนี่คือเรื่ องที่มิคาเอลขออนุญาตคุณ” มารตีเดา
                               ึ           ู ั
“ฮ่าๆๆ” ลอเรนโซตบเข่า “สมเป็ นลูกชายแด๊ ดจริ งๆ คงเห็นว่ารอดูศกล่ามังกรมานาน ไม่ได้ ดสกทีเลยจัดการให้ เสียเลย ”
                                ึ    ่
“แล้ วมันเกี่ยวกับการบริ หารบริ ษัทเกมตรงไหนหรื อครับ” สตีฟรู้ สกว่าไม่นาจะใช่เรื่ องนี ้
                          ั
“ก็ ไม่เกี่ยวหรอก แต่เจ้ าพวกที่กลัวว่าพ่อจะโมโหที่มงกรตายน่าจะสะดุ้งกันเป็ นแถวๆ” ลอเรนโซหัวเราะร่วน “มาๆ

  ่         ั
มานังดูฝีมือคนที่ไอ้ ตวแสบส่งเข้ าไปกัน” สตีฟขยับไปปั กหลักหน้ าจอเป็ นเพื่อพ่อตาทันที
       ู
แต่สองสาวแม่ลกกลับหันไปมองหน้ ากันก่อนจะชวนกันเข้ าครัวไป                  ั
“แม่ ถ้ าหนูจําไม่ผิด เกาะ I110 นี่มนเกาะที่น้องเขาสร้ างใหม่เพื่อเป็ นห้ องทดลองกลางทะเล

      ่    ่         ่ ั่   ั       ้
แล้ วเด็กนันอายุไม่นาจะถึงสิบห้ าไปอยูที่นนได้ ยงไง” มาเรี ยตังข้ อสังเกตตามประสาคนความจําดี                ่
“อยากรู้ หรื อ จะยากอะไร” มารตีตอสายไปคุยกับเจ้ าหน้ าที่บนเกาะทันที ไม่ได้ สนใจเลยว่า

ตําแหน่งแม่ของท่านประธานจะทําให้ เจ้ าหน้ าที่แตกตื่นขนาดไหน
     ้           ่
“แหวว สปี คกิ ้งค่ะ” คุณแหววพูดมัวไปหมดเมื่อโอปะเรเตอร์ กะดึกโอนสายใครก็ไม่ร้ ูมาให้ เธอเอาดื ้อๆ
    ่ ั
“สวัสดีคะ ดิฉนมารตี”
แหวว เบิกตาโตเมื่อเห็นผู้หญิงหน้ าตาคมเข้ ม ในชุดเดรสสีฟ้าเล่นระดับสีสมตัวสมวัย
   ่ ั                      ั         ่
ยืนคูกบหญิงสาววัยราวๆสามสิบห้ าที่แต่งตัวเก๋ไม่แพ้ กนผ่านหน้ าจอ “แม่ทานประธาน” คุณแหววคราง
เธอรู้แล้ วว่าทําไมยายโอปะเรเตอร์ ไม่กลัวโดนเธอด่าในตอนเช้ า    ั                                     ่
“ค่ะ ดิฉนขอสอบถามอะไรบางอย่างนะคะ” มารตีเริ่ มต้ นอย่างสุภาพ ไม่นานเธอก็ได้ ร้ ู วา

 ้                                         ่ ั่
ทังเกาะนี ้มีเครื่ องเล่นเกมอยูเ่ ครื่ องเดียวคือในบังกะโลของลูกชายเธอ ตอนนี ้ใครอยูที่นน อายุเท่าไร
ลูกชายเธอชอบโทรมาตอนไหน ทําไมหน่วยงานถึงได้ โรงไฟฟ้ าใหม่
                                  ่     ้               ้
ทําไมบังกะโลถึงต้ องมีเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าแยกจากส่วนอื่นของเกาะ ซึงข้ อมูลทังหมดนี ้เบสออนแหววสตอรี่ เท่านัน
         ึ ่      ่                      ั
ไม่ใช่ทรูสตอรี่ จงไม่นาแปลกใจทีพอมารตีวางหู มาเรี ยก็มีแผนการท่องเที่ยวใหม่ทนที“แม่คะ หนูไม่ไปมัลดีฟแล้ ว พรุ่ งนี ้หนูจะไปเมืองไทย แม่จะไปด้ วยกันไหมคะ”
------------------------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 28 พ.ย. 52 22:00:42
ความคิดเห็นที่ 2บทที่ 92 เอาคืน ้ ่่ ่ ่                ่
ทังสีซุมอยูในพุมไม้ ใกล้ รังมังกรมาเกือบชัวโมงแล้ ว
       ั                     ้                  ่
พวกเขารอให้ มงกรออกไปจากรังให้ หมดเหลือไว้ เพียงมังกรเปาหมายเพียงตัวเดียว มังกรที่รับหน้ าทีกกไข่           ้        ้                  ั ่
“แน่ใจนะว่าจะเอาตัวนี” วินถามเป็ นครังที่ร้อยได้ แล้ วกระมัง เนื่องจากสู้กนซึงหน้ าไม่ได้ แน่

พี่งเู ลยเสนอให้ รอมังกรอีกสามตัวออกไปหากินเสียก่อน จากการเฝ้ าสังเกตผ่านจอภาพ
  ู                        ่    ้              ้
พี่งพบว่ามังกรฝูงนี ้จะสลับกันกกไข่และออกไปหากิน มีชวงเวลาสันๆระหว่าง 15.00-15.30 เท่านัน
ที่จะเหลือมังกรกกไข่เพียงตัวเดียว และดูเหมือนวันนี ้จะเป็ นวันพิเศษ
       ่   ั            ุ
เพราะตัวที่อยูกกไข่ดนเป็ นมังกรตัวที่ใหญ่ที่สดเสียด้ วยสิ                           ่ ่
“นายหญิง ได้ เวลาแล้ ว” โกเลมน้ อยกระซิบเตือนตามคําสังพีงู
                                   ั
อาหมวยค่อยๆใช้ เวทลมส่งคฑาของตัวเองลอยขึ ้นไปบนฟ้ า พยายามบังคับให้ มนรับกับแสงแดด
                     ั ่
สะท้ อนแสงจนระยิบระยับจับตา เธอบังคับให้ มนอยูในมุมที่สะท้ อนแสงไปเข้ าตามังกรพอดี
                          ี่         ่
เจ้ ามังกรมันหันขวับมามองอย่างสนใจ มังกรเป็ นสัตว์ทชอบสะสมของแวววาวอยูแล้ ว
     ั้                  ้
คฑาที่มีทงลูกแก้ วและเพชรยอดจึงเป็ นเหยื่อล่อชันดี
              ั    ั
มังกรทองพยายามจะใช้ ปากไล่งบคฑาแต่มนยังไม่ยอมขยับตัวออกมาจากรัง อาหมวยบังคับให้ คฑาบินหนี
    ั ั                     ั
ล่อให้ มนไล่งบคฑา เปิ ดโอกาสให้ วิน โกเลมน้ อยและพี่ยกษ์ ได้ แอบขยับเข้ าไปใกล้ รังเรื่ อยๆเมื่อไปถึงรัง วินก็แยกตัวไปสํารวจพื ้นที่ในซอกเล็กๆระหว่างรังมังกรกับหน้ าผา
                                                    ่
ใช้ เวลาไม่นานวินก็ใช้ ดาบสะท้ อนแสงส่องมาที่อาหมวยก่อนจะทํามือเป็ นเครื่ อง หมายโอเค บอกให้ อาหมวยรู้วา
พวกเข้ าเจอปากถํ ้าเข้ าเหมืองทองข้ างรังมังกรตามที่ระบุไว้ ในแผนที่ที่ได้ มา จากร้ านอัญมณีแล้ ว
  ั ํ
พี่ยกษ์ นาโกเลมน้ อยปี นรังมังกรขึ ้นไปได้ ครึ่งทาง อาหมวยก็ลงมือทันที
      ่ ู ั้     ่
แผนการของพีงนนง่ายมาก ในเมือโจมตีจากภายนอกไม่ได้ ก็โจมตีจากภายใน มันให้ นายหญิงใช้ คฑาเป็ นเหยื่อล่อ
        ั                                ั
เมื่อไรก็ตามที่มงกรงับคฑาได้ มันจะบังคับให้ คฑาไหลลงคอมังกรไป แล้ วมันก็จะโจมตีมงกรจากภายใน
                     ่          ่         ุ
แผนนี ้เหมือนมันเสียสละเอาตัวเองเข้ าไปเสียง แต่ความจริ งมันอยูในจุดที่ปลอดภัยที่สด
        ่ ั          ั
มันโจมตีในจุดทีมงกรไม่สามารถจะตอบโต้ มนได้ หากมังกรจะอาละวาดก็ได้ แต่โจมตีคนที่อยู่ภายนอก                       ่      ั
ยักษ์ แดงนึกว่าตัวเองโดนล้ างแค้ นแล้ วเมื่อพีงเู สนอให้ มนกลายร่างเป็ นอัลติ เมทโกเลมยักษ์ เหมือนเดิม
     ั          ู     ่              ู   ั     ้
เพื่อสู้กบมังกรทองในขณะที่พี่งใช้ เวทอยูข้างใน มันไม่ร้ ูหรอกว่า พี่งมีให้ มนมากกว่านัน     ั       ู่ ั
ทันทีที่มงกรงับคฑาได้ พีงก็บงคับคฑาลงไปในท้ องมังกรตามแผน
       ่
ยักษ์ แดงเปลียนตัวเองให้ กลายเป็ นอัลติเมทโกเลมสูงห้ าเมตรทันที           ้
ภายในร่างของมังกรทองนันมืดสนิท หากเป็ นสัตว์เวทอื่นที่ไม่ได้ เตรี ยมใจไว้ ก่อนว่าจะต้ องถูกกลืนคงจะถูกมัน
                                     ่
ขยอกจนตกลงไปจมนํ ้ากรดที่ก้นกระเพาะอาหารแน่ แต่นี่เป็ นอินดิโก้ ดราก้ อนทีวางแผนมาเป็ นอย่างดี และชินกับความมืด
มันใช้ เวลาแค่ไม่กี่วินาทีก็ปรับสายตาให้ ชินกับความมืด
                        ั
อาศัยแสงอันน้ อยนิดจากลูกแก้ วสะสมพลังช่วยให้ มนมองเห็นสภาพภายในร่างกายของ มังกรได้
     ั                            ั
แม้ จะไม่ชดเจนเหมือนปกติ แต่แสงแดงๆในความมืดสนิทก็มากพอที่ช่วยให้ มนดําเนินการตามแผนอย่างแคล่ว คล่อง               ู ุ่
พอมันผ่านหลอดอาหารช่วงแรก พี่งก็พงออกมาจากคฑาครึ่งตัว
                       ่
มันสะบัดลําตัวท่อนล่างเป็ นการบังคับให้ คฑาพุงไปปั กติดกับผนังหลอดอาหารฉึกเสียงดังเพียงแผ่วเบา แต่ด้วยความที่คฑาปั กลงไปถึงครึ่งเล่ม
              ้             ่
ทําให้ กล้ ามเนื ้อในส่วนนันหดตัวคลายตัวเป็ นระลอกคลืนขึ ้นๆลงๆ จนคฑาเกือบจะหลุดออกมา
  ู
พี่งยืดตัวไปกัดเนื ้อที่ผนังหลอดอาหารอีกข้ างเพื่อยึดตัวไว้ ไม่ให้ หล่น
                          ่     ู        ั
“ไม่ใช่ก้างปลาติดคอนะเฟ้ ย เจ้ ามังกร” แม้ ปากจะไม่วางพูด พี่งก็ขอเหน็บในใจก็ยงดี
พี่ งูรอจนเจ้ ามังกรหายระคายคอ หรื ออันที่จริ งมีเรื่ องอื่นต้ องสนใจมากกว่ามีคฑาอันเล็กๆติดคอแล้ วค่อยใช้
                                          ั
เวทนํ ้าแข็งเจาะผนังหลอดอาหารจนทะลุแล้ วเลื ้อยออกมา ตามแผนเดิมมันคิดจะใช้ เวทไฟที่มนถนัด แต่นายหญิงบอกว่า
นํ ้าแข็งจะมีฤทธิ์ทําให้ ชา ลดความเจ็บปวดได้ แล้ วมันจะปลอดภัยมากขึ ้น
          ิ ่ ั
พี่งเู ลยต้ องใช้ วชาทีตวเองไม่ถนัดจนเสียเวลาไปบ้ าง                       ่           ั        ั
มังกรคํารามกึกก้ องทันทีที่เห็นยักษ์ แดงยืนอยูที่ขอบรัง มันพ่นไฟใส่ทนที แต่เปลวไฟไม่ทนออกจากปาก
                             ่
มันก็ทําท่าเหมือนมีอะไรติดคอ พยายามจะขย้ อนสลับกับกลืนอยูหลายหนจนเสียจังหวะในการพ่นไฟไป
                       ่     ั
อาหมวยที่มีหน้ าที่โจมตีจากระยะไกลด้ วยเวทที่ขมกับเวทที่มงกรทองใช้
จึงมีเวลามากพอที่จะเรี ยกฝนนํ ้าแข็งให้ ตกลงมาทันที นํ ้าแข็งแต่ละก้ อนต่างมีปลายแหลมเป็ นรูปดาบยาวกว่า 30
   ุ่       ั
เซนต์พงกระหนํ่าไปที่ตวมังกร แต่พลังแห่งการต้ านทานของมังกรมีมากอย่างเหลือเชื่อ
                                               ั่
มันแค่หลับตาแล้ วสะบัดตัวสะบัดหน้ าก็ปัดฝนนํ ้าแข็งกระเด็นออกไปได้ อย่างไร้ รอยขีดข่วน หากแต่นนยังไม่ สิ ้นสุด
อาหมวยใช้ เวทไฟผสมเวทดินสร้ างบ่อลาวาในรังมังกรใช้ เวทลมกับนํ ้าเรี ยกพายุนํ ้า แข็งห่าที่สอง
ตามด้ วยกับดักสายฟ้ าโปรยปรายลงมาอีกเกือบร้ อยอันที่สร้ างจากเวทแสงกับไฟ มังกรส่งเสียงร้ องโหยหวน
         ้                                ้    ั    ่
มันกางปี กขึ ้นปกปองตัวเองจากพายุนํ ้าแข็ง ก่อนจะใช้ เวทสลับกันหลายสายเพื่อทําลายเปาหมายที่มนเห็นอยูตรงหน้ า
    ่     ่           ั
แต่ไม่วามันจะเปลียนไปใช้ เวทอะไร มันก็ยงคงถูกโจมตีด้วยเวทสายอื่นอยูเ่ สมอ
      ้      ่     ้           ้
จนมันต้ องรังการโจมตีเปลียนเป็ นการปองกันตัวเองเกือบทุกครัง                              ่              ่     ั
พี่ ยักษ์ แดงยืนมองจนหนาวเหน็บ วิธีการที่นายหญิงใช้ เป็ นสิงที่เด็กอมมือก็คิดออก แต่ใช่วาจะทําได้ กนทุกคน
      ่           ่              ้
ใครๆก็ร้ ูวาเมื่อมังกรใช้ เวทใดอยูจะสามารถดึงการโจมตีด้วยเวทนันไปสนับ สนุนการโจมตีของตัวเอง
   ้                          ึ
ดังนันหากโจมตีพร้ อมกันหมดโดยใช้ เวททัง้ 5 สาย มังกรก็ดงไปใช้ ได้ แค่สายเดียว
หากอีกสีสายล้ วนมีฤทธิ์ทําลายล้ างรุนแรง มีหรื อจะจัดการมังกรไม่ได้
    ่
              ้                ั               ้
แต่ใครเล่าจะสามารถใช้ เวททังห้ าสายได้ รุนแรงขนาดนี ้ แม้ ยกษ์ แดงจะหยุดมองเพียงระยะเวลาสันๆ
        ู่ ู
แต่ภาพทะเลลาวาทีจ่ๆก็ผดขึ ้นในรังมังกร
ตามด้ วยพายุหมุนพัดก้ อนเมฆดําทมึนลอยวนเต็มท้ องฟ้ าก่อนจะตกลงมาเป็ นฝนดาบ
                       ้     ั
และสายฟ้ าที่ฟาดออกมาจากทุกทิศทางอย่างกราดเกรียว ทําให้ มนยอมรับนายหญิงจนหมดใจ
    ่              ั
มันเปลียนอาวุธเป็ นกระบองยักษ์ ที่มนไม่เคยถืออีกเลยนับแต่หดตัวได้
                            ั       ั
ยักษ์ แดงควงกระบองเป็ นการวอร์ มก่อนจะกระโดดเข้ าโจมตีมงกรทองอย่างไม่ลงเล
                ่
มังกรยืดคอร้ องเสียงก้ องประหนึงจะรับคําท้ า ก่อนจะโต้ ตอบด้ วยการจิกกัดและฟาดด้ วยกรงเล็บจากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ     : 28 พ.ย. 52 22:09:45
ความคิดเห็นที่ 3              ั ่                                 ู
พี่งเู ลื ้อยออกมาจากรูที่มนเพิงเจาะ มันยืดคอสํารวจพื ้นที่เล็กน้ อยก่อนจะเลื ้อยปราดออกมา แต่จ่ๆ
     ึ                      ่
มันก็ร้ ูสกเหมือนโดนจับเขย่า แต่ด้วยเหตุที่หางของมันอยูในคฑามันจึงม้ วนตัวยึดจับหลอดอาหารได้ ไม่ถนัด นัก
ถูกเขย่าไม่นานก็ร่วงวูบ    ู                ่         ่     ั ู ่                   ่
ฉึก พี่งสบัดลําตัวบังคับให้ คฑาไปปั กอยูที่เนื ้อส่วนที่อยูใกล้ ๆได้ ทน พี่งอยูในสภาพห้ อยหัวลง มันมองสํารวจไปทัว
                    ่                          ่
มันเห็นเงาของเนื ้อก้ อนใหญ่เต้ นตุบๆอยูด้านหลังก้ อนเนื ้ออีกกองที่ขยับขึ ้น ลงเป็ นจังหวะทีช้ากว่ามาก                     ั
“น่าจะเป็ นหัวใจ แต่ไอ้ เนื ้อกองใหญ่นี่มนบังเสียเกือบมิด แล้ วจะรู้ได้ ไงฟะว่าใช่หรื อไม่ใช่ ”

  ู ่                       ั ่ ั
พี่งบนอุบอิบก่อนจะยิงลูกไฟใส่ก้อนเนื ้อขนาดยักษ์ ที่บงอยูทนทีตูม
                       ั
พี่ งูม้วนตัวไปหลบหลังท่อแข็งๆอะไรสักท่อได้ ทนท่วงที ตัวมันเองก็ไม่คิดว่าผลการทําลายจะกว้ างขนาดนี ้ มันคิดว่า
                                         ่
ลูกไฟที่ยิงเมื่อไปเจอเลือดเนื ้อที่เป็ นนํ ้า แถมยังไม่มเี ชื ้อเพลิง อย่างมากก็นาจะทําให้ มเี สียงแค่แปะๆ
                                ั       ่
และมังกรก็อาจจะมีแผลตื ้นๆสักแห่งสองแห่ง แต่เจ้ าก้ อนเนื ้อที่บงหัวใจมังกรอยูคือปอดที่ไม่เพียงเบ่งพองเต็ มที่เพราะ
            ั                                       ู ่
มังกรเตรี ยมจะพ่นไฟ แต่มนยังขับเมือกบางอย่างทีเ่ ป็ นเหมือนนํ ้ามันเชื ้อเพลิงมารอที่ในถุงลม เมื่อพี่งสงลูกไฟ
      ้                ั       ่         ี
เนื ้อส่วนนันก็ระเบิดทันที และนับว่าโชคดีที่มนเลือกไปหลบอยูหลังหลอดลมส่วนที่มกระดูกอ่อนล้ อม รอบอยู่
ส่วนนี ้เป็ นส่วนที่ทนความร้ อนได้ มากกว่าอวัยวะส่วนอื่น
               ั
มันจึงได้ รอดจากเปลวเพลิงที่ตวเองไปจุดระเบิดมาได้ อย่างหวุดหวิด                                             ั
ที่ภายนอก เจ้ ามังกรทําท่าจะพ่นไฟอีกรอบแต่ไม่มีอะไรออกมานอกจากเลือดสดๆของมันเอง ในขณะที่มนทุรนทุราย
      ่
มันได้ เปลียนกรงเล็บที่มือของมันเป็ นสีนํ ้าเงินเข้ ม มันตวัดมือหวังจะคว้ าพี่ยักษ์ มาฉีกเนื ้อเป็ นชิ ้นๆ
  ั         ่             ั               ี
แต่ยกษ์ แดงกลับไวกว่าทีคาด มันไม่เพียงหลบพ้ น แต่ยงส่งลูกไฟไปเผากรงเล็บมังกรได้ อกด้ วย
  ั ั้                       ั
พี่ยกษ์ ตงใจทําหน้ าที่หลักของมัน คือเป็ นตัวล่อให้ มงกรโจมตี
                          ั
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ อาหมวยที่ถนัดเวทหลายสายกว่าโจมตีมงกรได้ โดยไม่ต้องกังวล ว่าจะโดนมัง กรตอบโต้
            ่ั
ส่วนโกเลมน้ อยรับหน้ าทีจดการกรงเล็บเท้ าที่สร้ างสายฟ้ า
   ั
มีแต่มนที่สามารถดับเวทแสงด้ วยพลังจากเพชรนิลกาฬและมีเวทนํ ้าแรงพอที่จะ ทําลายกรงเล็บมังกร
                          ้         ํ
เมื่อทําลายกรงเล็บบางส่วนได้ ก็สามารถดึงเล็บออกมาทังชิ ้นได้ หน้ าที่สาคัญของโกเลมน้ อยคือการถอดกรงเล็บมังกร
                                         ่     ้
เพราะจนถึงตอนนี ้ อาวุธชิ ้นเดียวที่เฉือนหนังมังกรทองเข้ าก็คือ กรงเล็บมังกรทองนันเอง มันตังใจทํางานอย่างมาก
  ่
ไม่วามังกรจะขยับหรื อสะบัดอย่างไร มันก็เกาะติดแน่นกับเท้ ามังกร พยายามถอดเล็บมังกรออกมาให้ ได้
     ู                        ั
เพราะพี่งบอกไว้ แล้ วว่า ถ้ าไม่ได้ กรงเล็บไป น้ าบุษบาก็ตดเสื ้อให้ ไม่ได้             ู                 ้
กลับมาที่ด้านใน เมื่อพี่งโผล่หน้ าออกมาสํารวจเหตุการณ์อีกครัง ก็พบว่าปอดมังกรถูกทําลายไปกว่าครึ่ง
              ั
มันจึงมองเห็นหัวใจมังกรได้ ชดถนัดตาเปรี๊ ยะ
                           ู            ู            ้
เนื่องจากการระเบิดอย่างไม่ทราบสาเหตุเมื่อกี ้นี ้ พี่งไม่กล้ าใช้ เวทไฟโดยไม่ดตาม้ าตาเรื ออีกเป็ นครั งที่สอง
                     ้                                 ่
คราวนี ้มันใช้ เวทนํ ้าแช่แข็งหัวใจมังกรทังดวง แต่เพียงพริ บตาเดียว หัวใจที่เกือบจะกลายเป็ นนํ ้าแข็งก็กลับสูสภาพเดิม
        ุ ่                ี่ ู ่
นํ ้าแข็งที่ห้ มอยูโดยรอบก็แตกออกร่วงกราว บอกให้ พงร้ ูวา เวทของมันไม่ได้ ผล      ั       ่      ั
ผลจากการที่หวใจถูกแช่แข็งชัวครู่ทําให้ ยกษ์ แดงที่โดนปี กมังกรฟาดจนลงไป
กลิ ้งที่ก้นรังสามารถกลิ ้งตัวหลบกรงเล็บที่กําลังปั กลงมาไปได้ อย่างหวุดหวิด
               ่ ้
อาหมวยที่ตามเข้ ามาช่วยจึงเปลียนเปาหมายส่งลูกไฟเป็ นชุดไปเผากรงเล็บสี นํ ้าเงินเข้ มของมังกรทองแทน
                        ้   ้             ู
ตอนนี ้มังกรอาละวาดราวกับเป็ นบ้ าไปแล้ ว มันทังฟาดทังตบจนแม้ แต่รังของมันเองก็ถกทลายเป็ นส่วนๆ
  ั                          ่                     ุ     ้
ไข่มงกรหลายใบถูกมันเหยียบจนเละ แต่โกเลมน้ อยยังเกาะติดอยูที่เท้ ามังกร ก็ถอดเล็บมังกรออกมาได้ ในที่สด จังหวะนัน
มังกรทองสะดุ้งกระตุกขากลับจนเสียหลักไปฟาดขอบรังอีกด้ านจนถล่ม
                                                          ั
เจ้ าโกเลมน้ อยทีเ่ พิ่งเก็บกรงเล็บใส่กระเป๋ าอุตส่าห์ใจดีใช้ เวทลมผลักไข่ มังกรใบสุดท้ ายให้ หลบรอดฝ่ าเท้ าของแม่มนไปได้                       ่
สําหรับวินที่มีหน้ าทีเ่ คลียร์ ปากถํ ้าให้ วางพร้ อมหนีอยูเ่ สมอ
     ิ่ ่ ้   ้                    ู
ตอนนี ้ก็วงวุนทังขนทังปั ดก้ อนหินกิ่งไม้ และอะไรต่อมิอะไรที่ถกมังกร ซัดจนถล่มมาปิ ดปากถํ ้าออก
       ่             ั            ้
พวกเขาไม่ร้ ูวาจะมีเวลานานเท่าไรก่อนที่มงกรตัวอื่นจะกลับมา ดังนัน
                         ํ      ึ   ้                       ่
หน้ าที่ของวินคือใบรับประกันทางหนีสายสุดท้ ายที่สาคัญยิ่ง แต่ถงกระนัน วินก็อดเก็บของบางอย่างเข้ ากระเป๋ าไม่ได้ อยูดี
                        ั้ ั   ี ่
มังกรเป็ นสัตว์ที่ชอบของแวววาว ในรังของมันจึงมีตงแต่อญมณีมคาไปจนถึงเกราะเหล็กบู้บี ้ไร้ ราคา
 ่            ่                                      ั
ซึงตอนนี ้โดนเตะกระจายไปทัว พอเห็นของดีๆโดนทิ ้งแบบนี ้ พ่อค้ างกๆอย่างวินก็ต้องเก็บไว้ บ้างพอไม่ให้ มนเสียใจครื นๆๆ เสียงแผ่นดินสะเทือน ตามด้ วยเสียงคํารามจากท้ องฟ้ าทางด้ านเหนือ ด้ านตะวันออกและตะวันตกพร้ อมๆกัน
         ่     ่
ทําให้ วินตะโกนลันผ่านช่องสือสารหาทุกคนและทุกตัว “เพื่อนมันมาแล้ ว เตรี ยมถอย”  ู        ุ          ั    ุ
พี่งฟังจนลนลาน ในที่สดก็มาถึงช่วงเวลาที่มนกลัวที่สด ถ้ าทุกคนต้ องหนีไปแล้ วนายหญิงมาเอามันกลับไปไม่ได้ ในห้ าวัน
                            ั               ั
พลังเวทในลูกแก้ วหมด คราวนี ้มันก็ได้ ตายจริ งแน่ๆ แต่มนทดลองใช้ เวทมาหลายขนานแล้ วก็ยงทําลายหัวใจมังกรไม่ได้
             ้                          ุ
หัวใจมังกรแช่แข็งไม่ได้ ฟาผ่าไม่เข้ า ไฟเผาไม่ไหม้ มันคิดจนปวดหัว แล้ วในที่สด
              ้
มันตัดสินใจสร้ างกําแพงดินกันไม่ให้ เลือดเข้ าและออกจากหัวใจ แรกๆกําแพงของมันต้ านแรงดันของเลือดไม่ไหว
             ั  ั    ุ
โดนพัดจนทลายไปหลายหน แต่มนไม่กงวล ไม่อดตรงนี ้ ก็ต้องไปอุดอีกทางจนได้
                           ุ              ุ
มันสร้ างใหม่ขึ ้นเรื่ อยๆจนมันปิ ดเส้ นเลือดใหญ่ได้ ทกสาย และมังกรล้ มไปเองในที่สด
                        ู ่
ตูม เสียงมังกรล้ มสะเทือนฟ้ าสะเทือนดิน แต่พี่งที่อยูข้างในไม่สนใจ
                            ั      ่
มันพยายามหนีไปยังจุดทีเ่ ป็ นกระดูกอ่อนที่หน้ าอกตามที่นดกันไว้ ไม่วามังกรจะล้ มท่าไหน
          ่   ุ                    ุ ั                ่
การชําแหละจะทําได้ งายที่สดที่ด้านท้ อง จุดนี ้เป็ นจุดที่ใกล้ ที่สดที่มนสามารถใช้ เป็ นเกราะกําบังเพือคนข้ างนอกจะ
                              ั
ไม่ต้องกังวลว่า กรงเล็บมังกรจะเฉือนมาโดนมัน และเป็ นจุดที่มนสามารถใช้ เวททําลายกล้ ามเนื ้อมังกรแล้ วเลื ้อยออกไปได้                            ู ่
“โก เลมน้ อย กรี ดอกมังกรปล่อยข้ าออกมาเร็ วเข้ า” พี่งสงเสียงบอกโกเลมน้ อยเป็ นการเฉพาะ เพราะรู้ ดี

               ่ ่             ่            ่
นายหญิงมีกําลังไม่พอ พี่วินอยูหางเกินไปและเจ้ ายักษ์ ก็ไม่นาไว้ ใจ โกเลมน้ อยที่เพิงถอนกรงเล็บมังกรออกมาได้ อีกข้ าง
กระโดดไปปาดคอมังกรแล้ วจัดการกรี ดหนังมังกรเป็ นแนวยาวจากลําคอผ่านหน้ าท้ องไป จนถึงหางในรวดเดียว       ั ี่ ั
อาหมวยกับพี่ยกษ์ ทซกซ้ อมกันไว้ ดีแล้ ว รี บเข้ ามาช่วยโกเลมน้ อย
                               ู่ ่               ่
อาหมวยเป็ นใช้ เวทเรียกคฑาให้ แทงทะลุกล้ ามเนื ้อออกมา เมื่อพีงสงเสียงออกมาบอกว่าไม่ไหวแล้ ว ซึงทําได้ ไม่ยาก
               ั
เพราะทันทีที่โกเลมน้ อยกับพี่ยกษ์ ใช้ กรงเล็บมังกรเลาะหนังออก
          ู       ้                  ้
พวกเขาก็เห็นว่าพี่งใช้ เวททําลายทังอวัยวะภายในและกล้ ามเนื ้อบริ เวณนันของ มังกรจนเละเทะไปหมด พอได้ คฑาคืน
                         ั
สองโกเลมที่ถลกหนังมังกรได้ เร็ วราวกับถอดเสื ้อก็พบหนังมังกรเสร็ จพอดี                ่              ั ่
“เร็ ว มันมาจะถึงแล้ ว” วินเหวียงเชือกขึ ้นไปให้ พรรคพวกที่ยงอยูในรังมังกร
อาหมวยคว้ าปลายเชือกแล้ วส่งเสียงเรี ยกสองโกเลม “เร็ วเข้ า”    ั    ื                    ่
แต่พี่ยกษ์ ไม่ลมเควสของนายหญิง มันโยนหนังมังกรที่ถืออยูให้ โกเลมน้ อย
                                                      ั
เพื่อจะกระโดดไปหยิบตําราปกสีทองที่ใต้ หางมังกร พอมันโยนหนังสือให้ นายหญิง โกเลมน้ อยก็โยนของบางอย่างมาให้ มน
มันรับมาโดยอัตโนมัติ                             ื
“อย่าชักช้ า” อาหมวยเก็บหนังสือลงกระเป๋ า มองสํารวจว่าไม่ลมเก็บอะไรแล้ ว

                                       ่
เมื่อเธอเห็นร่างมังกรเริ่ มการเป็ นแสงก็ใช้ เวทลมหนุนตัวเองให้ ลอยขึ ้น มือหนึงคว้ าเชือก อีกมือคว้ าโกเลมน้ อย
                           ั
ลอยตัวหนีไปที่ปากถํ ้าทันที ส่วนโกเลมน้ อยก็คว้ าพี่ยกษ์ อีกทอด
      ั                ่    ่ ั            ่
“หนักๆๆ พี่ยกษ์ หดตัวเร็ ว” โกเลมน้ อยตะโกนลัน เมื่อพียกษ์ หลุดมือมันไปตอนที่เหวียงตัวพ้ นขอบรังออกมา

             ่ ่
ในขณะที่เสียงกระพือปี กพึบพับดังใกล้ เข้ ามาทุกที               ั ึ      ่ ่               ั    ั
ตอนที่พยายามจะหดตัวนี่เองพี่ยกษ์ จงได้ ร้ ูวาสิงที่โกเลมน้ อยส่งให้ คือ ไข่มงกร แต่มนไม่สามารถโยนทิ ้งได้
                    ั          ่
มังกรฟั กไข่ด้วยเวทไฟ เมื่อตัวอ่อนในไข่มงกรเติบโตถึงระดับหนึงสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดจะสูงถึง
    ่          ่ ี       ุ         ้
ขนาดที่วามันจะกลิ ้งไปหาจุดทีมความร้ อนสูงที่สดและติดหนึบกับจุดนัน
ไม่ให้ ใครหรื อไข่ใบไหนมาแย่งความร้ อนจากมันได้ พอมังกรตาย ความร้ อนก็หดหาย
                        ้   ้   ั           ั
ตอนนี ้มันเหลือแต่ความร้ อนจากตัวยักษ์ แดงเท่านัน ดังนันแม้ ยกษ์ แดงจะปล่อยมือ ไข่มงกรกลับไม่ยอมหลุดออก                             ู
“หึๆ เอาตัวให้ รอดจากมังกรที่ตามมาเองนะ” เสียงสะใจของพี่งแว่วเข้ ามา
  ั      ั                    ่                  ้
พี่ยกษ์ เพิ่งรู้ตวว่าหลงกลเข้ าเต็มเปา ก็คํารามก้ อง แต่สงเสียงได้ ไม่นานก็ต้องรี บหันกลับมาตังใจหดตัวเต็มที่
       ้
เพราะตอนนี ้ทังนายหญิงและโกเลมน้ อยเข้ าไปในถํ ้าแล้ ว
  ั      ่
แต่ตวมันที่ลอยอยูกลางอากาศในขณะนี ้กลับตัวใหญ่กว่าปากถํ ้าที่เป็ นทางหนี สุดท้ ายเกือบเท่าตัว
         ั
ที่ข้างหลังยังมีมงกรอีกสามตัวบินจี ้เข้ ามาหาโครม ตุ้บๆๆๆๆ  ั       ั                                     ิ่
พี่ยกษ์ หดตัวได้ ทนเวลาพอดี มันเก็บคองอเข่ากลิ ้งเข้ าถํ ้าอย่างไม่เหลือมาดอัลติเมทโกเลมผู้ยงใหญ่
        ั้                    ั
พอลุกขึ ้นได้ ทงหมดก็รีบหนีเข้ าไปในส่วนลึกของถํ ้า แม้ มงกรสามตัวที่หน้ าถํ ้าตัวใหญ่เกินกว่าจะตามเข้ ามา
                 ่
แต่พวกมันก็ร้องคํารามสลับกับการพุงชนและการขุดปากถํ ้าดังโครมๆ
 ้               ้
ทังสีเ่ ดินลึกเข้ าไปเรื่ อยๆ ทังๆที่แผ่นดินสะเทือนและก้ อนหินร่วงพรูลงมาไม่ขาดสายและมากขึ ้นเรื่อยๆทุก
  ้ ั ่
ครังที่มงกรพุงชนปากถํ ้า ไม่ใช่เพราะพวกเขายังโลภ อยากได้ ทองคําไปส่งเควส
                   ี่                 ่
แต่เป็ นเพราะในถํ ้าดันเป็ นพื ้นที่ทไม่สามารถใช้ ม้วนคาถากลับเมืองได้ ตาง หาก
          ิ่                            ่
ยิ่งเดินพื ้นดินก็ยงเฉอะแฉะ ไม่นานระดับนํ ้าก็ขึ ้นมาถึงครึ่งแข้ ง อีกครึ่งชัวโมงก็ขึ ้นมาถึงระดับหน้ าอก
                ่ ั
ช่วงที่ระดับนํ ้าขึ ้นมาสูงๆ พียกษ์ เผลอเอามือมาดึงเข็มขัดจะจัดเสื ้อผ้ าให้ รัดกุม
  ั         ั     ิ                              ่
ไข่มงกรที่เจอพุงของพี่ยกษ์ ที่มีผวหนังที่กว้ างกว่าและร้ อนกว่า มันก็เลยย้ ายตัวเองมาติดหนึบทีตําแหน่งใหม่
  ั                 ํ
พี่ยกษ์ พยายามจะดึงออก แต่อย่างไรก็ไม่สาเร็ จ สุดท้ ายก็เลยต้ องจัดชุดผ้ าม่านของมันใหม่
           ั   ุ                   ้   ั            ั ั๊
ดึงเสื ้อมาปิ ดทับไข่มงกรที่พงก่อนจะลุยนํ ้า เพราะถ้ าไม่ทําอย่างนัน ไข่มงกรก็จะพลิกไปพลิกมาจนพี่ยกษ์ จกจี ้จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ     : 28 พ.ย. 52 22:12:13
ความคิดเห็นที่ 4           ุ             ่
พวกเขาลุยนํ ้าจนในที่สดก็มาโผล่ที่แม่นํ ้าสายหนึงท่าม กลางหุบเขา
 ้ ่                                   ่
ทังสีทอดถอนใจมองสายนํ ้าสีนํ ้าเงินเข้ มที่ไหลคดเคี ้ยวไปตามหุบเขาเขียวชอุม
   ุ             ั                ่          ํ
ในที่สดก็ดเู หมือนว่าพวกเขาจะหนีมงกรได้ พ้นอย่างแท้ จริ ง แล้ วก็นาจะออกมาจากป่ ามนต์ดามาแล้ วด้ วย           ่ ั
อาหมวยมองพุงกลมๆของพียกษ์ แดงที่ยื่นออกมาราวกับคนท้ องเก้ าเดือนอย่างแปลก ใจแล้ วถาม “ยักษ์ แดง
เอาอะไรไปซ่อนไว้ ในเสื ้อน่ะ น่าเกลียดเชียว”       ่                    ุ     ี             ่ ั่
“ข้ าไม่ได้ ซอนมันไม่ยอมไปเอง” ยักษ์ แดงเปิ ดพุงให้ ทกคนเห็นไข่สแดงเพลิงมีลายสีทองกระจายอยูทวใบ
        ั
“ไข่อะไร ใบใหญ่จง อย่าบอกนะว่า...” พี่วินถึงกับชะงักเมื่อนึกขึ ้นได้
    ั ่       ั
“ก็ไข่มงกรนันแหละ” พี่ยกษ์ ถอนใจ
           ่              ้
“แล้ วไปเอามาทําไม มินามันถึงได้ ตามล่าเราไม่เลิกทังๆที่ร่างของเพื่อนมันกลายเป็ นแสงไปแล้ วแท้ ๆ ” อาหมวยดุ
                    ั ั
“ข้ าไม่ได้ เอามาเอง มี..คนส่งให้ ” พี่ยกษ์ ยงไงก็ไม่อยากจะโทษโกเลมน้ อย มันรู้ ดีทีเดียวล่ะว่างานนี ้ฝี มือใคร
                                     ั
“โกเลมน้ อยหยิบเอง โกเลมน้ อยจะเอาไปฝากนายท่าน” เจ้ าตัวเล็กไม่ได้ ร้ ู ตวเลยว่าโดนหลอกใช้
    ั
“เอาไข่มงกรไปฝากเนี่ยนะ รู้ ไหมว่าเกือบจะตายกันหมดแล้ ว” อาหมวยอุทาน
      ู                ั          ่ ั    ู          ์
“ก็..ก็ พี่งบอกว่า นายท่านเป็ นหัวหน้ ากิลด์อศวินมังกรไฟ ก็ต้องขีมงกรสิ ขี่ยนิคอร์ นมันไม่สมศักดิศรี แล้ ว..แล้ ว

  ู      ั     ั
พี่งก็บอกว่า พี่ยกษ์ ฟักไข่มงกรได้ แล้ ว..แล้ วพอมังกรน้ อยเกิด โกเลมน้ อยก็จะได้ เป็ นพี่
โกเลมน้ อยก็เลยจะเอาไปฝากนายท่าน” โกเลมน้ อยอธิบายเสียงตะกุกตะกัก ก่อนจะลงท้ ายด้ วยเสียงอ่อยๆ    ุ           ู ิ  ั
“ในที่สดก็ความแตกจนได้ ” พี่งคดไม่ทนจบก็โดนนายหญิงเรี ยก
                                         ั
“อินดิโก ดราก้ อน ออกมาคุยกันให้ ร้ ู เรื่ อง” เสียงนายหญิงประกาศิตไม่ได้ ทําให้ ยกษ์ แดงดีใจเลยสักนิด

          ั        ่ ั   ู
เพราะคราวนี ้มันรู้ตวว่าไอ้ เรื่ องทีมนกับพี่งแกล้ งกันไปแกล้ งกันมาต้ อง หลุดออกมาหมดแน่ๆเลย
   ่ ั
วินนังดูสตว์เวทสามตัวทีเ่ พิ่งช่วยกันปราบมังกรอย่างแข็งขัน ไม่เกรงหน้ าอินทร์ หน้ าพรหม
         ่
แต่ตอนนี ้กลับมานังหน้ าจ๋อยโดนอาหมวยสอบสวนยิ ้มๆ                   ุ
“กลัวอาหมวยอย่างกะเด็กอนุบาลกลัวครู ทกตัวเลย”
วินไม่ร้ ูหรอกว่า นอกจากสัตว์เวทสามตัวข้ างนอกนี ้แล้ ว
            ่     ั
เจ้ าลูกมังกรน้ อยที่อยูในไข่ได้ พฒนามาถึงจุดที่ประสาทสัมผัสเริ่ มรับ ข้ อมูลจากภายนอกได้ พอดี
        ้  ้       ่่
และมันก็กําลังตังอกตังใจเรี ยนรู้อยูวา ใครกันแน่ที่ ใหญ่


-----------------------------------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 28 พ.ย. 52 22:14:59
ความคิดเห็นที่ 5บทที่ 93 ความคืบหน้ าเสียงอีเตอร์ กระทบดินและหินดังก๊ องแก๊ งดังไม่หยุด
 ้                  ่              ั
ทังๆที่ผ้ เู ล่นเกือบห้ าสิบคนต่างก็อยูในสภาพทรุดโทรมเหมือนไม่ได้ พกผ่อน มาเป็ นเวลานาน
               ่                      ่   ่
รอบๆตัวพวกเขามีผ้ เู ล่นอีกกลุมมีจํานวนราวๆสิบคน แต่ละคนสวมชุดเกราะเงาวับนังกินนังดื่มอย่างสบายใจ
  ่      ุ            ่                              ่
พอนังจนเมื่อยก็ลกมาตรวจตราว่า ผู้เล่นกลุมแรกขุดแร่ได้ แค่ไหน ถ้ าน้ อยไปก็เตะต่อยเล็กน้ อยเป็ นการสังสอน
           ั้                  ่
ถ้ ามากพอก็เทก้ อนแร่ทงหมดใส่กระเป๋ าของตัวเองแล้ วกลับไปนังกินต่อ
      ุ  ่
ผู้เล่นที่ขดแร่ตางเก็บงําความโกรธแค้ นไว้ มิดเม้ นไม่กล้ าแสดงออก
พวกเขาล้ วนแต่เป็ นผู้เล่นหน้ าใหม่ที่เพิ่งเดินทางมาถึงทวีปใหญ่
                                  ํ              ั้
พอเจอประกาศรับสมัครคนขุดแร่เพื่อมาขุดแร่ที่เหมือนดินแดงใกล้ ป่ามนต์ดาก็ รี บสมัครเพราะหวังจะได้ ทงรายได้ งามๆ
ทักษะขุดแร่แล้ วยังมียอดฝี มือพาเที่ยวป่ ามนต์ดํา แต่ที่ไหนได้
                       ั้  ้      ั
ทันทีที่มาถึงเหมืองพวกเขาก็กลายเป็ นทาสขุดแร่ทงวันทังคืนไม่ได้ พกผ่อน ่
ผัวะ                  ่
ชายในชุดเกราะตบหน้ าผู้เล่นเด็กคนหนึงลงไปกลิ ้งกับพื ้น แต่ก่อนที่ศีรษะของเด็กจะกระทบกับแง่งหินอันแหลมคม
ก็มีชายใรชุดมอซอถลันเข้ ามาประคองเสียก่อน                        ่ ึ
“เฮ้ ย ใครใช้ ให้ แกเข้ ามาแส่” ชายในชุดเกราะมีทาทีมนเมาเต็มที่
            ้
เด็กน้ อยเม้ นปากข่มกลันเต็มที่ เขาไม่อยากให้ พี่พาชี ที่คอยแบ่งอาหารมาให้ ตลอดสามวันต้ องเดือดร้ อน
               ี ี
แต่คนที่เข้ ามาประคองกลับไม่มสหน้ ากังวล เขาตบไหล่เด็กชายเบาๆก่อนจะลุกขึ ้นไปหาชายในชุดเกราะ“พี่ชายใจเย็นๆ เด็กก็อย่างนี ้แหละ จะมีแรงขุดสักแค่ไหนเชียว” พาชียื่นหน้ าไปกระซิบ “แต่ถ้าอยากได้ แร่ ดีๆละก็

            ้      ่
ตามผมมาเงียบๆ ไม่อย่างนัน คนอื่นในกลุมพี่ชายแย่งไปก่อนผมไม่ร้ ูด้วยนะ”ชายในชุดเกราะกลอกตามองไปรอบๆอย่างระแวง
                              ั
ทันทีที่เห็นว่าเพื่อนๆของตนไม่ได้ แสดงความสนใจเป็ นพิเศษก็หนมาหาพาชี “นําไป” เขาพูดเบาๆ ก่อนจะแกล้ งตะโกน
   ั          ่
“แส่นกใช่ไหม มานี่ ต้ องสังสอนให้ เห็นความร้ ายกาจกันเสียหน่อย” เขาผลักพาชีจนเซ

           ่         ั
ก่อนจะปล่อยให้ ชายหนุมเดินนําทางไป แต่ตวเองก็แกล้ งทําเป็ นตะโกนไล่ไปตลอดทางเพื่อตบตาเพื่อนๆ
  ้       ่                   ่
พอทังสองเข้ าไปอยูด้านหลังหินก้ อนใหญ่ ลับสายตาใครๆที่อยูบริ เวณขุดแร่ ชายในชุดเกราะก็กระชากเสียงถามทันที“ไหน แร่ ดีๆที่แกว่า”
                        ี ้
“นี่ไงครับ” พาชียิ ้มอย่างกว้ างขวางก่อนจะใช้ มดสันอาบยาพิษแทงเข้ าไปที่ใต้ เกราะอ่อนจน มิดด้ าม

                       ั ั
ชายในชุดเกราะตาเหลือกค้ างอย่างนึกไม่ถึง แต่ยงไม่ทนได้ โต้ ตอบก็กลายเป็ นแสงไปเสียแล้ ว
                  ่
ผู้เล่นพาชี สังหารผู้เล่นจนจังกู เนืองจากทางระบบได้ ออกประกาศจับผู้เล่นจนจังกู
ผู้เล่นพาชีสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ที่ธนาคารทุกสาขา   ่                                             ่
พาชีสายหน้ าก่อนจะย่อตัวลงไปรวบรวมไอเทมที่ตกจากชายชุดเกราะ “ท่าจะจนจริ งๆ เลยโลภเสียจนตายไม่มีทา”    ่
“เก่งนี”
   ั
พาชีหนควับไปตามเสียงทันที         ่                                   ่   ่
สาวงามสามนางยืนอยูด้านหลังเขา รายแรกสวมกระโปรงยาวสีขาวอมฟ้ า ผ้ าพลิ ้วไหวตามลม มือถือขลุยเลาหนึง
สายตาของเธอมองสํารวจเขาด้ วยแววตาเฉยชา รายที่สองสวมชุดหนังรัดกุม มีธนูเป็ นอาวุธ
                 ่                      ่
กําลังมองเขาด้ วยสายตาของพรานสาวทีกําลังประเมินเหยื่อ ส่วนรายสุดท้ ายแม้ จะอยูในชุดผ้ าคล้ ายรายแรก
     ่                  ู
แต่เธอมีทาทางสง่าและเข้ มแข็งทีเ่ ขาอธิบายไม่ถก แต่ที่แน่ๆ
                     ่
ดาบวงพระจันทร์ ในมือของเธอทําให้ พาชีร้ ูวาเปล่าจะโยชน์จะหนีพาชีค้อมศีรษะรับคําชม โดยไม่เอ่ยปาก พรานสาวกลับเป็ นฝ่ ายทนไม่ได้ ต้องถามออกมาเอง “นายเป็ นพวกไหนกันแน่
ถ้ ามีฝีมือพอจะจัดการกับพวกเลวนี่ได้ ทําไมรอจนวันนี ้ค่อยลงมือ”          ้
“พวกเลว ถ้ าอย่างนัน คุณผู้หญิงก็ไม่ใช่พวกเดียวกับ..” พาชีหยุดไว้ แค่นี ้
                                 ุ
“คราวนี ้พวกมันกล้ าอ้ างชื่อวังบุปผามาหลอกลวงคน เราก็ต้องทําให้ ทกคนเห็นว่า ต้ องไม่มีเหตุการณ์นี ้กิดขึ ้นอีก

                       ั
อย่าเสียเวลาเลย” หญิงงามที่ถือดาบวงพระจันทร์ ตดบทการสนทนา ทําท่าจะเดินออกไป           ั   ้
“รอสักครู่ ครับ” พาชีขด พอทังสามสาวหันมา เขาก็ใช้ กิ่งไม้ วาดแผนที่คร่ าวๆ อธิบายตําแหน่ง

                    ้
ระดับและความถนัดของชายชุดเกราะที่เหลือทังเก้ า
              ่
“ต้ องการอะไร” หญิงงามถือขลุยถาม
                           ิ      ้
“ผมอยากจะรบกวนให้ พวกคุณช่วยรับผิดชอบการตายของรายที่สบด้ วยเท่านันล่ะครับ”
                                  ่
“ท่านหญิงมังกรจะรับไว้ เอง” คนที่ถือดาบยกมือขึ ้นขวางไม่ให้ คนถือขลุยตอบ ตาคมเข้ มของเธอมองพาชีตรงๆ
   ่
ชายหนุมจึงต้ องแนะนําตนเอง “ผมพาชีครับ โอกาสหน้ าคงได้ รบกวนพวกคุณอีก” ปากพูดว่าพวกคุณ
                ่
แต่สายตากับจับจ้ องเฉพาะคนถือขลุย หญิงสาวหน้ าแดงวูบ ก่อนจะบอกเพื่อน “ลงมือเถอะ”


-----------------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 28 พ.ย. 52 22:19:07
ความคิดเห็นที่ 6                           ่ ั         ่      ่
“เจ้ าพาชีหายไปไหน” พี่เหยี่ยวลากดุรงค์มาถาม หลังจากทีตดสินใจเดินทางต่อเพือมาสมทบกับกลุมหลวงจีนปริ ศนา

                 ุ ั
พี่เหยี่ยวก็แอบส่งข้ อความบอกให้ ดรงค์กบพาชีมาดักรอ ตามแผนเดิม
 ้                 ่      ั ่
ทังสองต้ องทําเป็ นว่าเป็ นผู้เล่นทีออกมาขุดแร่กบกลุมแล้ วหลงทาง จะได้ ขอติดตามเดินทางไปด้ วยกัน
แต่พอมาถึงจุดนัดพบ ดันมีคนหลงทางแค่คนเดียว
   ่                                  ่
“หมอนันมันว่า ไปกันเป็ นสองคนเป็ นรู ปแบบของตํารวจที่ต้องไปไหนมาไหนเป็ นคูมากเกินไป

                            ่
มันเลยไปสมัครรับจ้ างขุดแร่จริ งๆ เห็นว่าจะแอบออกจากกลุมมาสมทบทีหลัง ไม่ต้องห่วงมันหรอก”
     ่
ดุรงค์ไม่หวงเพื่อนเท่าไร           ่
“แถวนี ้มันอันตรายอยูนา แกแน่ใจนะว่า ไม่เป็ นไร” พี่เหยี่ยวถามราวกับดุรงค์จะตอบได้
      ั                 ั         ่
“ปกติหมอนี่มนเอาตัวรอดได้ ตลอดแหละ ถ้ ามันไม่มวแต่จีบสาวเพลินอยูนะ” ดุรงค์ก็ตอบให้ สมใจ
---------------------------------------------                                                   ั้
ทันทีที่ขึ ้นเครื่ องบินส่วนตัว มิคาเอลก็ตรงเข้ าไปในส่วนทีเ่ ขาจัดไว้ เป็ นห้ องทํางาน เขาส่งอีเมลล์สนๆถึงเลขาฯส่วนตัว
          ่
“ลงมือได้ ” ก่อนจะนังจัดการกับงานส่วนอื่นๆระหว่างรอให้ นิคกี ้ส่งงานกลับมา
รายงานชิ ้นแรกทีเ่ ขาอ่าน มาจากนักสืบเอกชน มิคาเอลอ่านรายงานอย่างละเอียด ก่อนจะเขียนลงกระดาษโน้ ต                       ่ ั
ทุกราย – พัฒนาโปรแกรมพื ้นฐานสําหรับเกมส่วนทียงไม่เปิ ดใช้ป่ วยหลังจากเริ่ มงาน สองถึงสามเดือนไฟล์ – อินเฟอร์ โน เฮล ... หลายภาษา ความหมายเดียวกัน นรก?ทันทีที่เขาเขียนจุดใต้ เครื่ องหมายคําถาม หน้ าจอคอมพิวเตอร์ ของเขาก็มีรูปซองจดหมายปรากฏขึ ้น มันกระพริ บวูบวาบ
    ่
จนกระทังเขาคลิกเพื่อเปิ ดอ่าน อีเมลล์จากนิคกี ้
            ้               ่
ยืนยัน – ลูกสาวผู้ก่อตังบริ ษัทเป็ นเจ้ าหญิงนิทรา อยูที่บางกอกเบรนเซนเตอร์ด่วน – มีพนักงานถูกส่งให้ ไปทํางานพัฒนารากฐานสําหรับเกมส่วนที่เรี ยกว่า นรก แล้ ว คราวนี ้เป็ น GWL กรุงเทพ
จะหารายชื่อให้ ได้ ก่อนคุณมาถึงเมืองไทย                       ั               ั         ่      ้
มิคาเอลใช้ นิ ้วเคาะโต๊ ะอย่างครุ่นคิด แต่ไม่ทนที่เขาจะตัดสินใจทําอะไร ก็มีสญญาณกระพริ บขึ ้นทีหน้ าจออีกครัง
คราวนี ้เป็ นรูปกล้ อง เขากดรับ                      ่
“มิค คราวนี ้คุณต้ องช่วยฉันนะ” อะโฟร์ ไดท์สงเสียงมาอย่างร้ อนรน
“มีอะไร” มิคาเอลเอนหลังพิงพนักเก้ าอี ้ถามอย่างใจเย็น
      ้                          ้
“นี่เป็ นครังที่สามแล้ วที่มีคนแฮกเข้ าไปในเวบไซด์ของฉัน แต่ละครังมันแฝงตัวมาประกาศรับสมัครคนไปทํากิจกรรมต่างๆ

  ุ                                    ้
แต่สดท้ ายกลายเป็ นเรื่ องหลอกลวงไปใช้ เป็ นแรงงานทาสหรื อไม่ก็หลอกไปฆ่า ครังแรกฉันแจ้ งเวบมาสเตอร์
           ้
จับมือใครดมไม่ได้ ครังที่สอง ฉันขอให้ ยายหลิงช่วย ก็เหมือนเดิม คราวนี ้ฉันเฝ้ าเอง คุณเชื่อไหม มันใช้ ชื่อฉัน
 ้ ั        ่
ทังๆที่ฉนเพิ่งจะเปลียนพาสเวิร์ดไปไม่ถึงห้ านาที งานนี ้ไม่ใช่แค่เกลือเป็ นหนอนแน่ คุณต้ อ งช่วยฉันนะ”            ุ
“ช่วงนี ้ผมคงจัดการให้ คณด้ วยตัวเองไม่ได้ เอาเป็ นว่า ผมจะส่งคนไปช่วยก็แล้ วกัน” มิคาเอลบอกด้ วยเสียงเรี ยบๆ
       ้                       ั้                       ่
“ก็ได้ แต่คนนันต้ องเข้ าใจเรื่ องเกมเป็ นอย่างดีด้วยนะ ไม่งนก็เหลวเหมือนอีตาเวบมาสเตอร์ แน่ๆ ” อะดฟร์ ไดท์ตอรอง
                                       ้
“รับรอง ว่าคนที่ผมส่งไป รู้ เรื่ องเกมดีแน่ๆ แต่ตอนนี ้คุณช่วยรวบรวมข้ อมูลทังหมดไว้ ให้ เรี ยบร้ อยด้ วยก็แล้ วกัน ”

มิคาเอลตอบอย่างใจเย็น เขาเขียนเครื่ องหมายคําถามเพิ่มอีกอัน หลังจากอะโฟร์ ไดท์วางสายไป
     ่      ่
เขาคิดอยูครู่เดียวก็ตอสายหาเลขาฯ“คุณมิค ผมกําลังจะส่งข้ อมูลไปพอดี” นิคกี ้รายงานทันทีที่เห็นหน้ านาย
“อะไรหรื อ”
     ่
“จอมมารหนึงกับสอง” นิคกี ้ยิ ้มกว้ าง
“อะไรนะ” มิคเอลไม่เข้ าใจ
    ู    ่                                 ั
“คนที่ถกส่งไปอยูในนรก เที่ยวนี ้อาจเร็ วกว่ารายอื่น เพราะสองคนนี่ต้องออนไลน์เต็มพิกด ห้ ามป่ วยห้ ามลา

ผมว่าไอ้ คนที่อยูเ่ บื ้องหลังมันใจร้ อนกว่าเดิม” นิคกี ้อธิบาย“หาทางคุ้มกันสองคนนี่ได้ หรื อยัง” มิคาเอลเริ่ มกังวล
“ในโลกจริ งคงยาก เราไม่มีหลักฐานอะไรเลย อธิบายให้ เจ้ าตัวเชื่อคงยาก จะหาเรื่ องไล่ออกหรื อพักงาน

       ู           ้                      ั
คุณก็ไม่ใช่ผ้ บริ หารบริ ษัทเกม ฉะนันเหลือทางเดียว เราต้ องไปนรกให้ ได้ คุณได้ ทกษะเปิ ดนรกมาแล้ วนี่ ” นิคกี ้แนะ           ั                                  ้
“ปั ญหาไม่ใช่การใช้ ทกษะ แต่เป็ นการรับประกันความปลอดภัย ถ้ าปั ญหาเกิดจากโปรแกรมในส่วนนันจริ ง

                    ั                          ่
เราก็รับประกันไม่ได้ เลยว่า ถ้ าผมใช้ ทกษะนี ้แล้ วจะไม่มีผลต่อเนื่องไปหาผู้เล่นคนอื่นที่อยูในโซนปกติ ”             ่
นิคกี ้หน้ าแหยไปหน่อยหนึง “ขอโทษทีครับ ผมลืมไป”                            ่
“ตอนนี ้เซบาสเตียนเดินทางไปถึงไททันหรื อยัง” มิคาเอลเปลียนเรื่ อง
       ่
“ตามกําหนดก็นาจะถึงแล้ ว” นิคกี ้ชักเริ่ มสงสัยว่าถามทําไม
   ๋ ้ ่
“ส่งตัวชันหนึงไปให้ เขา เรี ยกตัวกลับมาทันที ผมจะให้ เขาไปช่วยอะโฟร์ ไดท์หน่อย ”
“หา” นิคกี ้อุทานเสียงหลง
                                    ี
มิคาเอลหัวเราะ “ไม่ต้องหาหรอก แล้ วคุณช่วยประสานงานระหว่างสองคนนี่ให้ ดด้วยล่ะ
อย่าให้ ผมต้ องไปเยี่ยมใครที่โรงพยาบาลเชียว”


--------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 28 พ.ย. 52 22:19:45
ความคิดเห็นที่ 7บทที่ 94 หุบเขามรณะท่านหญิงมังกรเดินตรวจแถวนักขุดแร่เกือบห้ าสิบคนด้ วยสีหน้ ากลัดกลุ้ม
    ้           ่      ั
สาวงามทังสามเคร่งเครี ยดเสียยิงกว่าตอนที่สงหารชายในชุดเกราะเก้ าคนเสีย อีก                                     ั
“มีใครมีม้วนคาถากลับเมืองบ้ าง” ท่านหญิงมังกรร้ องถาม แต่บรรดานักขุดแร่ หนหน้ าไปมองกันไปกันมาแล้ วก็เงียบกริ บ
      ้              ้ ั                         ้
“เจ้ าพวกนันมันยึดม้ วนคาถากลับเมืองไปตังแต่วนแรกแล้ ว คุณน่าจะลองตรวจหาจากของที่ตกจากคนพวกนันนะ ”

พาชีตะโกนบอกมาจากด้ านหลัง สองสาวงามทีเ่ หลือก้ มลงสํารวจกองไอเทมที่ได้ มาทันที   ่ ิ
“มีอยูแค่สบกว่าม้ วนเอง” นางพรานสาวเงยหน้ าขึ ้นบอกหลังจากนับเสร็ จ
         ่    ิ                          ่
“ให้ คนที่ระดับตํา พลังชีวตเหลือน้ อย หรื อเป็ นเด็กกลับไปก่อนเถอะ” หญิงถือขลุยบอก

นักขุดแร่หลายคนถูกเพื่อนๆผลักออกมายืนข้ างหน้ า พรานสาวรี บแจกม้ วนคาถากลับเมืองทันที
                                               ่
ท่านหญิงมังกรแอบถอนหายใจ อย่างน้ อยก็ลดจํานวนคนที่พวกเธอต้ องพาเดินทางกลับเมืองไปได้ เกือบหนึงในสาม            ่            ้           ุ
“เรามีเวลาพักแค่ครึ่งชัวโมง พวกคุณดื่มกินและฟื นฟูพลังชีวิตให้ มากที่สด

          ึ
เราต้ องเดินทางให้ ถงหุบเขามรณะก่อนพระอาทิตย์ตกดิน
  ั่                       ั                    ึ
ที่นนเป็ นสถานที่เดียวในละแวกนี ้ที่มีถํ ้าที่ไม่มีสตว์เวทหรื อสัตว์อสูร ครอบครอง ถ้ าไปไม่ถง พวกคุณตายหมดแน่”
        ่
ท่านหญิงมังกรสังก่อนจะแยกไปปรึกษาเรื่ องเส้ นทางการเดินทางกับเพื่อนๆ
เดิมทีพวกเธอไม่ได้ คิดว่าจะต้ องพาคนพวกนี ้กลับเมือง
                     ่
แต่คนพวกนี ้สามารถเป็ นกระบอกเสียงคอยแก้ ขาวเรื่ องหลอกลวงในเวบไซด์ของพวก เธอ
                        ้
ทําให้ พวกเธอต้ องยอมลําบากอีกนิดเพื่อจะช่วยฟื นฟูชื่อเสียงของวังบุปผา            ้   ้
“พี่พาชี พี่สาวพวกนี ้ทังสวยทังใจดีเลยเนอะ” เด็กน้ อยหน้ าตามอมแมมที่พาชีเคยช่วยกระซิบกระซาบ
          ั        ่      ึ
“ใช่ สวย” สายตาพาชีจบจ้ องไปสาวถือขลุย จนเธอรู้ สกตัว ต้ องหันมามองก่อนจะเมินไปวางแผนกับเพื่อนๆต่อ
----------------------------------            ั
“คืนนี ้คงต้ องย้ ายที่พกแล้ ว” สามารถบอกเถ้ าแก่ใหญ่หลังจากที่เขากลับมาจากการลาดตะเวน

                       ้    ั                  ุ
คิมยังจองเหลียวมองไปรอบอาณาบริ เวณที่พวกเขาตังเต้ นท์พกผ่อนมาสามคืนอย่าง เสียดาย พื ้นที่จดนี ้
              ่                                     ู
ด้ านหลังเป็ นผาหินสูงลิบลิว ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกโจมตีทางด้ านนี ้ ด้ านข้ างรายล้ อมด้ วยหินก้ อนใหญ่สงท่วมหัว
                                              ้
เปิ ดเป็ นช่องแคบๆทางเดินหน้ าพอให้ คนเดินเข้ าออกได้ ทีละคน เป็ นจุดชัยภูมิที่เหมาะกับการปองกัน
                                      ุ
พวกเขาอาศัยข้ อได้ เปรี ยบในจุดนี ้ ใช้ คนคนเดียวก็สามารถรับมือสัตว์อสูรที่บกมาตอนกลางคืน
                           ่
ปล่อยให้ คนอื่นพักผ่อนไปก่อนได้ นี่พวกเขาต้ องหาที่อยูใหม่แล้ วจริ งๆหรื อ“ไปเจออะไรมาหรื อโยม” หลวงจีนปริ ศนาถาม
                       ่
“คนกลายเป็ นหินครับหลวงพ่อ” สามารถพนมมือขณะทีตอบ
                 ่
“คนกลายเป็ นหิน” คิมยังจองตะโกนลัน
                          ิ
เถ้ าแก่ใหญ่โบกพัดอย่างครุ่นคิดก่อนจะเอ่ยปาก “บาซิลคก์ กับ ค็อกอาทริ ส”              ่
“อะไรหรื อโยม” หลวงพ่อผู้เลือนระดับได้ ด้วยการเป็ นปลิงดูดประสบการณ์คนอื่นมาล้ วนๆ

    ั               ้ ้
ไม่ร้ ูจกสัตว์เวทหรื อสัตว์อสูรตัวไหนทังนัน“สัตว์เวทน่ะหลวงพ่อ สองตัวนี่สามารถทําให้ เรากลายเป็ นหินได้ ถ้ าเราเผลอไปสบตามันเข้ า” สามารถอธิบาย
            ํ ั     ้        ้     ุ              ํ
“แล้ วมันออกจากป่ ามนต์ดาได้ ยงไง ทังเราและไอ้ พวกนัน ไม่ได้ บกเข้ าไปรบกวนอะไรในป่ ามนต์ดาเสียหน่อย”

          ่                     ่    ้
คิมยังจองหมายถึงกลุมนักฆ่าที่พวกเขาแอบติดตามเฝ้ าระวังความเคลือนไหว ตังแต่มาถึงที่นี่“ใครบอกว่า พวกมันไม่ไปรบกวน” สามารถขัดขึ ้น “ลืมไปแล้ วหรื อไงว่า

เมื่อวานจู่ๆพวกมันก็ยกขบวนไปสํารวจป่ ามนต์ดําทางด้ านใต้ แล้ วก็ขนอะไรออกมาก็ไม่ร้ ูเป็ นกระสอบ”      ่       ่
“ขนอะไรที่ลอเจ้ าสองตัวนันออกมาได้ หรื อ” คิมยังจองพึมพําเบาๆ เถ้ าแก่ล้วงหนังสือข้ อมูลสัตว์เวทขึ ้นมาตรวจสอบ

ส่วนหลวงพ่อก้ มหน้ าก้ มตาอ่านอะไรสักอย่างในเมนูเกมของตัวเองไม่สนใจใคร
“เจอแล้ ว” เถ้ าแก่ใหญ่ร้อง
         ่                                             ่
คิมยังจองขยับไปนังใกล้ ๆเพื่อชะโงกหน้ าไปร่วมอ่านข้ อมูลในหนังสือทันที “แมงมุมมรกต” คิมยังจองอ่านเสียงดังลัน  ้
“งันก็เข้ าเค้ า พวกมันบางคนเคยสังกัดกิลด์แมงมุม อาจจะไปเจอรังแมงมุมเข้ าเลยคิดจะจับมาเลี ้ยงอีก ”

        ู             ่                    ู ่
สามารถคาดการณ์ถกแค่ครึ่งเดียว ความจริงกลุมนักฆ่าได้ รับข่าวสารจากเพื่อนๆที่โดนพี่งสงให้ ไปเกิดว่า
                     ํ                    ่
อาหมวยตกหน้ าผามาทางด้ านใต้ ของป่ ามนต์ดา แต่ไม่มีใครไปเกิดใหม่ในเมือง นักฆ่ากลุมนี ้จึงออกสํารวจหาตัวอาหมวย
                  ่
แต่กลับไปเจอแมงมุมหลากสีเข้ า และหนึงในหน่วยลาดตระเวนก็เป็ นอดีตสมาชิกกิลด์แมงมุมจริ งๆ
ถึงได้ เกิดมหกรรมจับแมงมุมแทนการจับอาหมวย                ั            ่
“แล้ วทําไม...” คิมยังจองถามไม่ทนจบประโยค เถ้ าแก่ใหญ่ก็ชวยตอบ
                                      ่
“แมงมุมพวกนี ้เป็ นอาหารของค็อกอาทริ ส เล่นขนมาเป็ นกระสอบ มันก็ต้องตามมาอยูแล้ ว”
          ่
“แล้ วจะทํายังไงดีละเนี่ย ถ้ าเผลอสบตามีหวังกลายเป็ นหิน” คิมยังจองไม่เห็นทางสู้จริ งๆ
“คําสาปนี ้แก้ ได้ ด้วยนํ ้าพิษในตัวแมงมุมน่ะโยม” หลวงจีนปริ ศนาปิ ดเมนูเกมแล้ วหันมาตอบ
              ้
“หา ท่านรู้ ?” ผู้ร่วมทางทังสามอุทาน
      ้
“แมงมุมพวกนันเป็ นอาหาร หากมองค็อกอาทริ สแล้ วกลายเป็ นหิน มันก็คงต้ องกินหินเป็ นอาหารแทน

   ้
ดังนันหากโยมพกถุงพิษแมงมุมไว้ ก็จะไม่กลายเป็ นหิน” หลวงพ่ออธิบาย“แต่กลายเป็ นอาหารมันแทน” คิมยังจองช่วยเสริ ม
“แล้ วทําไมพวกมัน.. ผมหมายถึงคนกลายเป็ นหินที่ผมเจอ” สามารถถามต่อ ด้ วยความไม่เข้ าใจว่า

      ้
นักฆ่าพวกนันมีแมงมุมเยอะแยะทําไมถึงยังกลายเป็ นหิน     ่       ้
“ถุงพิษอยูในตัวแมงมุม ก็ปองกันคําสาปให้ แมงมุมไงโยม สําหรับคนที่กลายเป็ นหินไปแล้ ว จะมีเวลาอีกสิบห้ านาที

                               ่
หากเราเอาแมงมุมไปกัดเขาหรื อเอาอาวุธอาบพิษแมงมุมแทง เขาก็เปลียนจากหินเป็ นคนปกติเหมือนเดิม”                  ่           ุ
พอหลวงพ่อพูดจบ คิมยังจองก็คาดการณ์ตอด้ วยการมองโลกในแง่ดีสดๆทันที “แล้ วเขาก็จะตายด้ วยพิษแมงมุมแทน
อย่างช้ าๆและทรมานด้ วย”โป๊ ก   ุ
ในที่สด เถ้ าแก่ใหญ่ก็ทนไม่ได้ “ถ้ าแกกลัวนักก็รีบเก็บข้ าวของ”หลวงพ่อก็เลยขยับบ้ างก่อนจะถาม “แล้ วเราจะไปที่ไหนหรื อโยมสามารถ”                  ่       ่ ่                ั
“หุบเขามรณะครับ” สามารถตอบ แล้ วก็สงข้ อความบอกกลุมทีกําลังตามมาเรื่ องจุดนัดพบใหม่ทนที
--------------------------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 28 พ.ย. 52 22:21:07
ความคิดเห็นที่ 8   ุ      ู
“ไม่ยติธรรม” พี่งโวยวายไม่ยอมรับคําตัดสิน
   ุ                                ่     ่ ั
“ไม่ยติธรรมตรงไหน บอกมา” อาหมวยถามเสียงเรี ยบ เจ้ าโกเลมน้ อยขยับไปนังเบียดกับพียกษ์ โดนอัตโนมัติ

                   ั
ตอนนี ้นายหญิงน่ากลัวกว่าตอนมันกับพี่ยกษ์ เผาบ้ านอีก                        ํ      ู
“ก็..ก็ เจ้ ายักษ์ ก็แกล้ งข้ า ทําไมนายหญิงไม่ทาโทษมัน” พี่งทําเสียงน้ อยใจสุดๆ
               ิ่ ั           ่
“ใช่ ยักษ์ แดงแกล้ งเจ้ า แต่สงที่ยกษ์ แดงทําคือการชวนพีวินไปเล่น เก็บประสบการณ์

แล้ วแกล้ งเยาะเย้ ยที่เจ้ าไม่ได้ กินวิญญาณ เจ้ าไม่ได้ อะไร ในขณะเดียวกันก็ไม่เสียอะไร แต่เจ้ าวางแผนแกล้ งกลับ
       ั             ั้    ่                    ั    ั
โดยกําหนดให้ ยกษ์ แดงต้ องคืนร่างยักษ์ ทงๆที่ร้ ูวาปากถํ ้าเตี ้ย หลอกให้ โกเลมน้ อยส่งไข่มงกรให้ ยกษ์ แดง
     ั                                               ั
หวังให้ ยกษ์ แดงหนีเข้ าถํ ้าไม่ได้ แล้ วถูกมังกรที่ตามมาฆ่าตาย เล่นกันถึงตายแบบนี ้ จะไม่ให้ ลงโทษได้ ยง ไง”
              ู่
อาหมวยพูดยาวเหยียดจ้ องตาพีงจนมันเป็ นฝ่ ายหลบตา  ั
“ก็ยงไม่ตายสักหน่อย” มันอุบอิบ
                                   ู
“พี่งู ขอโทษนายหญิงจิ พูดตามโกเลมน้ อยนะ” เจ้ าโกเลมน้ อยมันสงสารพี่งจนทนไม่ได้

               ้
ลุกขึ ้นมาพูดแทรกก่อนจะพนมมือปอมๆแล้ วก็สาธิตทันที “หนูผิดไปแล้ ว ให้ อภัยหนูเถอะ”     ้
อาหมวยกลันหัวเราะอย่างสุดความสามารถก่อนจะกลับไปทําตาดุใส่พี่งู        ู
“ข้ าขอโทษ” พี่งก้มหน้ าหลบตา มันทําได้ แค่นี ้จริ งๆ
               ั
“คนที่เจ้ าต้ องขอโทษ ไม่ใช่ฉน” นายหญิงพูดเสียงเรี ยบ
  ู                         ิ              ํ
พี่งถอนหายใจเฮือก ก่อนจะหันไปหายักษ์ แดง “ข้ าขอโทษที่คดจะเอาถึงตาย คราวหน้ าจะไม่ทาอีกแล้ ว”“ไม่เป็ นไร” เจ้ ายักษ์ แดงตอบ ด้ วยความเข้ าใจกันดี คราวหน้ าต้ องเล่นกันแบบไม่ถึงตาย
                         ู                 ั
“นายหญิงข้ ายอมรับโทษ พวกเรากลับเมืองกันเถอะ” พี่งทําท่าสํานึกผิด แต่นายหญิงดันรู้ ทน
   ่
“ฉันสังให้ เจ้ างดกินวิญญาณสามวัน นอกจากตัวที่เจ้ าฆ่าเอง ถ้ าฉันกลับเมืองแล้ วเจ้ าจะรับโทษยังไงยะ

                      ั                    ี่ ู ่ ั
เราจะผจญภัยกันต่อแถวนี ้แหละ” นายหญิงมัวแต่ดกคอพี่งเู รื่ องนี ้ เลยลืมตีปริ ศนาที่พงสงให้ ยกษ์ แดงผ่านคําขอโทษไป“ไชโย” เจ้ าโกเลมน้ อยกระโดดตัวลอย นอกจากนายหญิงจะหายโกรธแล้ ว ยังได้ เที่ยวต่อด้ วย “เห็นไหม

โกเลมน้ อยบอกแล้ ว ถ้ าทําผิดแล้ วรับผิด นายหญิงไม่โกรธหรอก” ่     ่ ั                  ้ ่
สีชีวิตสองคูหนไปสบตากันด้ วยความหมายแตกต่างกันสุดขัว คูแรก อาหมวยกับวินพอใจที่สะสางเรื่ องราวลงตัวเสียที
    ู ั ่ ั ่                         ้ ่
แต่พี่งกบพียกษ์ สงสายตาท้ าทายถึงมวยยกหน้ าเรี ยบร้ อย คราวนี ้ทังคูร้ ูแล้ วว่าแกล้ งกันได้ ระดับไหน
ถึงจะปลอดภัยจากนายหญิง              ่ ่
“วิน ช่วยคิดหน่อยสิ ว่าจะอยูตอทําอะไรดี” อาหมวยถาม
“ไม่เห็นยากเลยอาหมวย ก็เรายังไม่ได้ ทองคําเลยนี่นา พรุ่ งนี ้เราก็กลับเข้ าถํ ้าไปหาทอง ส่วนอีกสองวันก็ ...”

                                       ุ
วินกางแผนที่ที่ได้ มาจากร้ านอัญมณี ก่อนจะเอานิ ้วมือจิ ้มไปที่แผนที่ “ไปที่หบเขามรณะกัน
  ั่         ้
ที่นนมีทางเข้ าเหมืองตังหลายที่แน่ะ”


-----------------------------------------------
จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 28 พ.ย. 52 22:22:33
ความคิดเห็นที่ 9บทที่ 95 เหมืองใต้ นํ ้า 1                      ่    ่
เมื่อพระอาทิตย์ยามเช้ าเริ่ มสาดแสงทองส่องทัวฟ้ า กลุมของอาหมวยก็ตื่นตอนมาเตรียมตัวลุยภาระกิจหาทองคําทันที
                 ่    ่
หลังอาหารเช้ าสองคน สองโกเลมและหนึงงูก็มานังขัดสมาธิล้อมรอบแผนที่เป็ นวงกลม                                     ้
“วินว่า ดูจากแผนที่ ถํ ้ามันน่าจะเป็ นพื ้นที่แห้ งๆ มากกว่าจะจมนํ ้าไปตังครึ่ งอย่างที่เราลุยกันมานะ ”

วินชี ้ไปที่ภาพหินขรุขระในแผนที่      ู                       ั             ่
“ทางนํ ้าก็ดแคบๆ ไม่เห็นเหมือนแม่นํ ้าใหญ่ตรงนี ้เลย” พี่ยกษ์ ชี ้ไปที่แม่นํ ้าที่อยูข้างๆ
                   ่
“หลงทางอีกแล้ วเหรอ” โกเลมน้ อยหน้ ามุย
                           ่
“ไม่หรอก ตําแหน่งและรู ปร่ างของภูเขาที่ล้อมรอบเราอยูเหมือนในแผนที่เปี๊ ยบ

                ่
น่าจะเป็ นเพราะเส้ นทางนํ ้าเปลียนมากกว่า” อาหมวยเงยหน้ ามองสํารวจทิวเขาก่อนจะฟั นธง
  ้ ุ    ู
“งันก็ลย” พี่งสรุ ป
                         ั ั
อาหมวยคว้ าตําราทีเ่ พิ่งได้ มาเมื่อวานออกมา แต่ยงไม่ทนจะเปิ ดออกอ่านวินก็ห้ามเสียงหลง “เดี๋ยวอาหมวย”“อะไร” อาหมวยเลิกคิ ้ว
“อาหมวยบอกว่า ถ้ าเป็ นตําราที่ได้ จากเควส หลังจากอ่านมันจะหายไปใช่ไหม”
“อืมม ทําไม”
“เราได้ มาเล่มเดียว ถ้ ามันหายไปหลังจากที่อาหมวยอ่าน วินก็แย่นะสิ” วินท้ วง
    ้
“ถ้ างันก็เข้ ามาอ่านพร้ อมกัน” อาหมวยบอก
  ้                      ่
“งันโกเลมน้ อยอ่านด้ วย” จะไม่ให้ โกเลมน้ อยมีสวนร่วมได้ ไง
          ั                 ่
“ข้ าก็จะอ่าน” พี่ยกษ์ ตามทันที เจ้ ามังกรน้ อยที่อยูในไข่ก็กลิ ้งไข่จนหมุนติ ้วเป็ นการประท้ วง

   ั
จนพี่ยกษ์ ต้องจับให้ หยุดแล้ วกระซิบบอกเบาๆ “ข้ ารู้อะไรจะส่งข้ อความไปบอกเจ้ าอย่างละเอียดเลย ไม่ต้องห่วง”
   ้     ี   ุ ่ ั
เท่านันแหละ ไข่สแดงที่พงพียกษ์ ก็หยุดหมุนทันที  ้        ่      ู
“งันข้ าก็ต้องได้ อานด้ วย” พี่งหรี่ ตา ก่อนจะประกาศด้ วยเสียงหนักแน่น
                             ้         ั
อาหมวยกับวินหันไปมองหน้ ากันแล้ วก็ถอนหายใจเฮือก หลังจากนันวินก็ทําหน้ าที่จดตําแหน่ง
           ่ ่ ั ่                ่                    ู
เริ่ มจากให้ อาหมวยนังอยูกบทีถือตําราไว้ ให้ โกเลมน้ อยไปนังตัก ปั กคฑาไว้ ที่ด้านขวาของอาหมวย พี่งจะได้ โผล่
              ่ ่             ่ ั      ่
ชะโงกหน้ าออกมาอ่านได้ วินนังอยูด้านซ้ ายของอาหมวย ส่วนพียกษ์ ยืนเข่าอยูข้างหลังวิน แล้ วชะโงกหน้ าไปอ่านเอา
     ่          ่
ไม่ยอมอยูข้างหลังอาหมวย แม้ วาจริ งๆแล้ วอาหมวยจะเตี ้ยกว่าวิน น่าจะอ่านได้ สะดวกกว่า
  ั                         ั     ั       ั     ู่       ่
พี่ยกษ์ ให้ เหตุผลแบบเอาหน้ ามากว่า การคํ ้าหัวผู้ใหญ่มนไม่ดี แต่อนที่จริ ง พี่ยกษ์ กลัวพีงจะเล่นลูกไม้ ตางหาก
  ่ ่
อยูหางๆกันหน่อยแหละดีแล้ ว             ้          ั         ้
เมื่อจัดท่าเรี ยบร้ อย “ทังหมดพร้ อม” วินให้ สญญาณ” ทุกคนทุกตัวตังท่าเตรี ยมอ่านเต็มที่“1 2 3” วินเอื ้อมมือไปเปิ ดหนังสือ
วูบ                ่           ั
แสงสีทองสาดส่องออกมาจากตํารา พุงเข้ าหาดวงตาทุกดวงที่จบจ้ องมันอยู่                        ั           ่
ผู้เล่นหมวย เรี ยนรู้ตําราช่างทองสําเร็ จ ได้ ทกษะจําแนกแร่ทองระดับหนึง                         ั           ่
ผู้เล่นเอลโลฮิม เรี ยนรู้ตําราช่างทองสําเร็จ ได้ ทกษะจําแนกแร่ทองระดับหนึงแต่สงที่อยูในตําราไม่ได้ มีแค่วิธีจําแนกแร่ทอง ยังมีเรื่ องการแบ่งระดับความบริ สทธิ์ การหลอม
  ิ่   ่                                  ุ
                            ้ ่
และการพลิกแพลงเพื่อใช้ แร่ทองในการสร้ างไอเทม สัตว์เวททังสีจึงพลอยเรี ยนรู้อย่างตื่นตาตื่นใจไปด้ วย            ่             ่
“อู้ฮ้ ู สวยจัง อาวุธทีใช้ ทองเสริ มคุณสมบัติจะเพิมพลังทําลายได้ สามเท่าตัว โกเลมน้ อยจะเอา ”
                ้
“เสื ้อเกราะลายทองคําเสริ มพลังปองกันทุกธาตุ หน่วยละ 5 เปอร์ เซนต์ ถ้ าได้ มาเยอะๆ ก็ไม่ต้องกลัวมังกรแล้ ว”

  ั ึ
พี่ยกษ์ พมพํา
                 ้     ั      ่
“อานมังกรทําจากทองคํา เสริ มพลังปองกันให้ มงกรธรรมดามีคาเท่ากับมังกรทอง ข้ าต้ องต้ องเตรี ยมไว้

            ี ั      ู
ออกจากคฑาเมื่อไรจะได้ มใช้ ทนที” พี่งวาดฝั น          ั ่             ั ่          ึ
แม้ แต่น้องเล็กที่ยงอยูในไข่ พอได้ ข้อมูลที่พี่ยกษ์ สงเข้ าไปให้ มันก็งมงํา “วาวๆ จ๋วยๆ เอาเยอะๆ”          ่   ั ่      ั
โชคดีที่นายหญิงกับพีวินก็ยงอยูในสภาวะที่ยงมึนงงจากการที่มีข้อมูล มหาศาลวิ่งเข้ าหัว
    ั                        ่                 ่
จึงไม่ทนได้ ยินเสียงประกาศของสัตว์เลี ้ยงแต่ละตัว เลยเลือนเวลากลุ้มใจปนปวดหัวไปได้ ระยะหนึง


-------------------------------------------        ่                        ่       ั ั ู ั         ั ๋
อาหมวยกับวินไม่คอยเข้ าใจเท่าไรนักที่หลังจากอ่านตํารากันแล้ ว คูแค้ นอย่างพี่ยกษ์ กบพี่งก็หนมาสามัคคีกนจี๋จา
    ่    ั ่
ขนาดที่วา พอพี่ยกษ์ บนว่าถ้ าต้ องลุยนํ ้าแล้ วมังกรน้ อยในไข่จะไม่สบาย
  ู
พี่งก็รีบออกความเห็นให้ เอาหนังมังกรทองออกมาตัดเป็ นแถบยาวๆพันรอบพุงพี่ ยักษ์ ไว้ ก่อน
                      ั     ั้
มังกรน้ อยจะได้ ไม่ต้องกลิ ้งไปกลิ ้งมา พี่ยกษ์ จะได้ ตงใจช่วยนายหญิงมองหาทองคําได้ เต็มที่“อาหมวยว่า มันแปลกๆไหม” วินแอบกระซิบถาม
                    ั ่    ๊
“สงสัยจะเห่อเรื่ องได้ ออกเที่ยว เลยดีกนชัวคราวมัง” อาหมวยเดา
               ุ
พอทุกคนทุกตัวพร้ อม พวกเขาก็ลยนํ ้ากลับเข้ าไปในถํ ้าเดิม แต่คราวนี ้ลุยนํ ้าสํารวจเส้ นทางอื่นๆที่แตกออกไปทางหลักด้ วย
      ั                      ่
โชคดีที่มีทกษะเบิกเนตรช่วยการมองเห็น พวกเขาจึงไม่ต้องพึงพาคบไฟ ทําให้ สามารถบุกไปได้ แม้ ในที่ๆนํ ้าสูงท่วมหัว
        ่       ั
ผ่านไปเกือบสองชัวโมง พวกเขาก็ยงไม่พบทองคําสักก้ อน“หรื อ NPC จะหลอกเรา” วินเริ่ มระแวง
“ไม่มีเหตุผลที่จะหลอกเรานี่ อีกอย่างข้ อมูลอื่นก็ตรงทุกอย่างไม่ใช่หรื อ” อาหมวยแย้ ง
           ่
“นายหญิง ข้ าจําได้ วาต่อจากตรงนี ้ ด้ านขวาจะมีทางแยกออกไป เราจะไปกันไหม ”

  ั
พี่ยกษ์ ที่โหลดแผนที่ใส่สมองเรี ยบร้ อยแล้ วถาม             ั                   ้    ่
อาหมวยกับวินมองตามมือพี่ยกษ์ ไปแล้ วก็กลืนนํ ้าลาย ปากทางด้ านนันจมมิดอยูในนํ ้า          ่
“จําได้ ไหมว่า ทางนันยาวแค่ไหน” วินถาม
“น่าจะราวๆร้ อยเมตร นายหญิงให้ ข้ากับโกเลมน้ อยลองสํารวจก่อนก็ได้ เราสองคนไม่ต้องใช้ อากาศหายใจ ”

  ั
พี่ยกษ์ เสนอตัว“โกเลมน้ อยทําได้ ” เจ้ าโกเลมน้ อยที่นอนลอยัวตีกรรเชียงพุงอืดมาพักใหญ่รีบว่ายมาอาสาทันที

            ่             ่     ่
อาหมวยพยักหน้ าก่อนจะสัง “ต้ องกลับมาภายในครึ่งชัวโมงนะ ไม่วาจะเจออะไรหรื อไม่ก็ตาม”                                 ่ ั
“คร้ าบ” โกเลมน้ อยรับคําแล้ วพลิกตัวดํานํ ้าไปอย่างคล่องแคล่ว พียกษ์ ก็ตามไปติดๆ
 ้ ่ ํ                       ่
ทังคูดานํ ้าไปเกือบห้ าร้ อยเมตรก็เห็นไฟสีแดงๆ ดวงหนึง โกเลมน้ อยว่ายไปหาทันทีเขตทดสอบสัตว์นํ ้าชนิดใหม่ อนุญาตเฉพาะผู้มีอํานาจหน้ าที่                       ่ ั
“แปลว่าอะไรเหรอ” โกเลมน้ อยส่งข้ อความไปถามพียกษ์
                   ั
“แปลว่าถ้ ามีอํานาจก็เข้ าไปได้ ” พี่ยกษ์ ตอบ
“แล้ วเรามีป่าว” โกเลมน้ อยสงสัย
                         ั ่
“นายท่านบอกว่า ถ้ าเก่งจริ งก็ไม่ต้องสนใจใคร” พี่ยกษ์ วาอย่างนี ้ โกเลมน้ อยก็พยักหน้ า มันเป็ นเด็กดี ที่เก่งด้ วยนี่นะ

 ้                                      ั
งันก็แปลว่าเข้ าได้ คิดแล้ วก็ผลักประตูจะเข้ าไปทันที แต่ประตูเหมือนจะพัง พี่ยกษ์ ต้องมาช่วยขยับถึงจะเปิ ดออกได้
 ้ ่่                                        ่ ่
ทังคูวายนํ ้าเข้ าไปในห้ องพนักงานก็พบแต่ห้องว่างเปล่า เหลือเพียงตู้สเี ขียวติดพนังอยูหนึงตู้          ํ               ุ              ่
โกเลมน้ อยเปิ ดตู้สารวจทันที พอเปิ ดออกก็เห็นไข่มกเม็กกลมๆสีเทาอมฟ้ าเรี ยงอยูห้าหกเม็ด
  ั                 ่
พี่ยกษ์ เอื ้อมมือหยิบแผ่นกระดาษที่อยูในตู้ไปอ่าน              ้         ํ
มุกดํานํ ้า (ชื่อสํารอง รอตังชื่อใหม่) อุปกรณ์สาหรับช่วยในการดํานํ ้า ทําให้ หายใจใต้ นํ ้าได้ ควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้ คงที่
                          ุ     ่
พนักงานทุกคนที่จะลงไปเก็บข้ อมูลสัตว์นํ ้าต้ องใส่มกดํานํ ้าทีกําไลข้ อมือ..           ่      ั    ่
“เอาไปให้ นายหญิงกับพีวินเถอะ” พี่ยกษ์ ไม่อานต่อแล้ ว และแน่นอน โกเลมน้ อยไม่หยิบไปแค่สองเม็ดให้ เสียเวลาหรอก

มันกวาดไปทีเดียวหมดตู้เลย


------------------------------------------------                                   ่ ่
ผู้เล่นหมวยได้ รับมุกดํานํ ้า เป็ นไอเทมถาวร เปิ ดใช้ งานอัตโนมัตเิ มืออยูใต้ นํ ้า           ุ              ั
ทันทีที่อาหมวยรับไข่มกจากโกเลมน้ อย เสียงประกาศก็ดงขึ ้น และมุกสีเทาก็หายไป
                  ่
แต่กลับมีลายเส้ นขีดเล็กๆเป็ นรูปคลืนนํ ้าสีเทาอมฟ้ าขึ ้นที่ขอบกําไลเมนูเกม ของอาหมวย
                          ่          ุ                ึ
ร่างกายที่เริ่มหนาวเหน็บเพราะแช่นํ ้ามานานก็เริ่ มอุนขึ ้น วินที่รับไข่มกจากโกเลมน้ อยต่อจากอาหมวยก็ร้ ูสกเหมือนๆกัน                                        ั          ้
“ลุยกันต่อได้ แล้ ว” วินคึกคักขึ ้นทันที โกเลมน้ อยดํานํ ้านําหน้ าไปเลย แต่พี่ยกษ์ แดงรอปิ ดท้ ายรังขบวน

                                    ้
คอยคุ้มครองนายหญิงอย่างรู้หน้ าที่ โกเลมน้ อยไม่แวะที่ห้องพนักงานห้ องนันอีก
                                ่             ่
แต่นําไปเรื่ อยๆในทิศทางทีเ่ ห็นแสงสว่างลอดเข้ ามา ผ่านไปเกือบชัวโมง พวกเขาก็พบว่าตัวเองอยูที่ปากถํ ้าใต้ นํ ้า
                    ู
มองออกมาก็เห็นแนวปะการังกว้ างสุดลูกหูลกตา เมื่อพวกเขาเงยหน้ าขึ ้นสํารวจผิวนํ ้าก็อ้าปากค้ าง
                            ่
เพราะเห็นสัตว์อสูรขนาดยักษ์ ที่ประมาณด้ วยสายตาคร่าวๆก็นาจะใหญ่กว่าคราเคน ที่เคยเจอถึงสองเท่า
                                ่          ่
“เนสซี แห่งทะเลสาบล็อกเนสหรื อเปล่าอาหมวย” วินส่งเสียงผ่านช่องสือสารมา อาหมวยได้ แต่สายหน้ าเพราะตอบไม่ได้
“นายหญิง” โกเลมน้ อยเรี ยกบ้ าง พอหันไปมอง มันก็ชี ้ขึ ้นไปข้ างบน พวกเขาเห็นฝูงอะไรบ้ างอย่างกําลังลอยมาหาเจ้ าเนสซี

และสัตว์ประหลาดแห่งทะเลสาบล็อกเนสก็เลิกว่ายนํ ้าเล่นสบายๆ ชูคอคํารามเตรี ยมรับมือทันที                    ู         ั้ ่     ั
“หาที่หลบเถอะนายหญิง พี่วิน งานนี ้แค่ลกหลงก็ได้ เกิดใหม่ทงกลุมแน่” พี่ยกษ์ ลากทุกคนกลับไปที่ปากถํ ้าทันใด
------------------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 28 พ.ย. 52 22:26:34
ความคิดเห็นที่ 10บทที่ 96 เหมืองใต้ นํ ้า 2        ่ ้      ่                        ู
ยักษ์ แดงมือหนึงนันลากวินให้ วายนํ ้าตามมา อีกมือจูงโกเลมน้ อย และโกเลมน้ อยก็จงอาหมวยอีกต่อ แต่ไปได้ แค่ครึ่งทาง
ที่ด้านบนผิวนํ ้าก็เริ่ มเปิ ดศึกเสียแล้ ว ฝูงแมงกระพรุนยักษ์ เปิ ดฉากด้ วยการปล่อยเวทสายฟ้ าเป็ นตาข่ายมหึมาครอบสัตว์
                                ่      ่
ประหลาดเนสซี ส่วนทางฝ่ ายเนสซีก็ใช้ ขาหน้ าตวัดอย่างแรงสร้ างคลืนยักษ์ ให้ ผากลางฝูงแมง กระพรุน
 ้        ี   ่
ทังสองฝ่ ายยังไม่มใครเพลียงพลํ ้า แต่ที่ใต้ นํ ้า สองคนสองโกเลมโดนกระแสนํ ้าพัดจนกลิ ้งขลุกๆเข้ าไปในดงปะการัง
    ั                          ่            ่      ่
แล้ วก็นบว่าโชคดีที่โดนนํ ้าพัดไปก่อน เพราะถัดจากกระแสนํ ้าสิงที่ตามมาคือเวทสายฟ้ าทีแผ่กระจายไปทัวท้ องนํ ้า
              ่            ั ่        ่
มันไล่ช็อตจนปะการังตาย เปลียนเป็ นสีขาวซีด แล้ วก็ยงเคลือนเข้ ามาหากลุมของอาหมวยเรื่ อยๆ
               ุ                                ่
ยักษ์ แดงพยายามพยุงทุกคนให้ ลกขึ ้นวิ่ง หรื อว่ายนํ ้าหนี แต่เมื่อเห็นความเร็วของเวทสายฟ้ าทีกําลังแผ่เข้ ามา
                                 ่
มันก็สิ ้นหวังเมื่อเหลืออีกแค่สองก้ าวก็จะกลับเข้ าไปในถํ ้าที่เพิงออกมาได้                ู   ่                      ่
“นายหญิงสร้ างโดมนํ ้าแข็ง” พี่งตะโกนลันออกมาจากคฑา อาหมวยสร้ างโดมนํ ้าแข็งครอบกลุมของตัวเองทันที
เปรี๊ ยะ เปรี๊ ยะ      ่                        ุ
เวทสายฟ้ าพุงเข้ ามาปะทะโดมนํ ้าแข็ง แต่เนื่องจากนํ ้าแข็งมีคณสมบัติต้านทานไฟฟ้ าสูงกว่านํ ้ามาก
         ่                        ั      ่
ปะทะแล้ วมันก็เคลือนต่อไป ขอเพียงโดมนํ ้าแข็งไม่มีรอยรั่ว พวกเขาก็นบว่าปลอดภัยชัวคราวต่อจากเวทสายฟ้ า ฝูงแมงกระพรุนยักษ์ ก็ปล่อยเข็มพิษออกมานับแสน
                        ่
อาหมวยเงยหน้ ามองผ่านโดมนํ ้าแข็งขึ ้นไปเห็นกลุมละอองสีเขียวเข้ มถูกพ่นออกมา ใส่เจ้ าเนสซี
             ่                   ่
แต่เจ้ าเนสซีก็ไม่ได้ มีทาทีจะเกรงกลัว มันใช้ พลังเวทสร้ างใบเลือยนํ ้าแข็งขึ ้นล้ อมรอบตัวมัน
        ่                 ่
ก่อนจะหมุนใบเลือยด้ วยความเร็ วสูงแล้ วว่ายนํ ้าพุงเข้ าหาฝูงแมงกระพรุน
                      ่      ่
ตัดพวกมันเป็ นชิ ้นๆราวกับพวกโรคจิตที่ถือเลือยไฟฟ้ าไล่ฆาคนอาหมวยกับวินและสองโกเลมเงยหน้ ามองการต่อสู้จนเมื่อย
    ้ ่          ่                         ่
ไปๆมาๆทังสีก็เลยพร้ อมใจกันเปลียนเป็ นนอนเอาหัวชนกันเพื่อสังเกตการณ์แทน แต่ก็ใช่วาพวกเขาจะได้ นอนดูสบายๆ
  ่     ั     ้
คลืนนํ ้าที่ซดมาแต่ละครังก็ทําให้ นํ ้าแข็งละลายเร็วขึ ้น อาหมวย
  ั
พี่ยกษ์ และโกเลมน้ อยต้ องคอยใช้ เวทนํ ้าแข็งซ่อมโดมอยูเ่ รื่ อยๆ ปล่อยให้ มีรอยรั่วแม้ แต่นิดก็ไม่ได้
                                ่
เวทสายฟ้ าที่แผ่เข้ ามายังไม่เท่าไร แต่เข็มพิษแมงกระพรุนเป็ นสิงที่ปล่อยให้ หลุดรอดเข้ ามาไม่ได้ อย่างเด็ดขาด               ่               ่
การต่อสู้เริ่มดําเนินไปเกือบชัวโมง แมงกระพรุนยักษ์ ก็เริ่มอยูในสภาพเสียเปรี ยบ
                               ่
พวกมันนับร้ อยถูกเนสซีทําร้ ายจนว่ายนํ ้าต่อไปไม่ได้ ตกลงมาทีใต้ นํ ้ามากมาย ที่ตายก็กลายเป็ นแสงไป
                 ่ ี่
บางส่วนที่บาดเจ็บสาหัสก็ลงมากองอยูทใต้ พื ้นนํ ้า
บางตัวตกลงมาบนโดมนํ ้าแข็งบดบังการสังเกตการณ์ของพวกอาหมวยเข้ าอย่างจัง“เอ๊ ออกไป ชิ่วๆ มาบังเขาทําไม” โกเลมน้ อยไล่ราวกับว่าแมงกระพรุ นยักษ์ จะฟั งรู้ เรื่ อง

  ั ั
พี่ยกษ์ หนมามองโกเลมน้ อยขําๆก่อนจะสาธิตวิธีกําจัดตัวบดบังทัศนียภาพ
มันใช้ เวทนํ ้าแข็งสร้ างหนามให้ งอกออกไปแทงแมงกระพรุนยักษ์                                                 ่
แมงกระพรุนยักษ์ กลายเป็ นแสงโดยไม่มีการขัดขืนเพราะมันบาดเจ็บในระดับที่แม้ ไม่มีใครทําอะไรก็ตายอยูแล้ ว
              ้             ่
โกเลมน้ อยกับอาหมวยเห็นแบบนันก็เอาบ้ าง แม้ แต่วินเองทีใช้ เวทไม่เป็ น
  ั                            ั                    ู
ก็ยงขอเรี ยนคาถาสร้ างเข็มนํ ้าแข็งเพื่อกําจัดแมงกระพรุนที่บงวิวในส่วนของ ตัวเองไปด้ วย และเพราะพี่งกําลังถูกลงโทษ
                           ่       ่   ่
อาหมวยจึงได้ สะสมค่าประสบการณ์เพิ่มเสียที ผ่านไปสามชัวโมง อาหมวยเลือนมาอยูที่ระดับ 34
             ่        ั
วินเองแม้ จะยังไม่ได้ เลือนระดับแต่ก็ได้ ทกษะเข็มนํ ้าแข็งระดับสิบ และมีพลังจิตเพิ่มขึ ้นอีกห้ าสิบหน่วย                     ่
“พวกแมงกระพรุ นมันน่าจะเรี ยกพรรคพวกมาเพิมสักฝูงสองฝูงเนอะอาหมวยเนอะ”

             ่                            ่
วินไม่ได้ แค่ชอบใจที่ได้ คาประสบการณ์โดยไม่หนักแรง แต่ตาเขายังมองถุงเข็มพิษที่ตกอยูรอบโดมตาเป็ นมันอีกด้ วย                   ่
ราวกับจะรู้ใจวิน มีแมงกระพรุนยักษ์ เพิมมาอีกฝูงทันที แมงกระพรุนฝูงนี ้ตัวสีนํ ้าเงินเข้ ม
       ั            ี             ้                   ้
พอมาถึงมันก็จดการกินแมงกระพรุนยักษ์ สขาวฝูงเดิมจนเกลี ้ยง จากนันมันก็สร้ างเกราะขนาดยักษ์ คลุมพวกมันทังฝูง
   ่
ใบเลือยนํ ้าแข็งของเนสซีถึงกับหมดประสิทธิภาพในทันใดต่อมา มันก็โจมตีด้วยเวทสายฟ้ า แต่เวทสายฟ้ าของแมงกระพรุนฝูงนี ้ไม่เหมือนกับฝูงก่อน
พวกมันไม่ได้ สร้ างเป็ นตาข่ายเวทที่มีช่องทางให้ พลังงานไฟฟ้ าไหลรั่วออกมาใน นํ ้า
                               ุ่           ้
แต่พวกมันสามารถบังคับให้ พลังเวทของแมงกระพรุนทุกตัวไหลรวมมาทีจดๆเดียว ก่อนจะฟาดเปรี ยงไปที่เนสซีตูม
     ้ ่                        ่ ่
หลังจากนันกลุมของอาหมวยก็ไม่เห็นอะไรอีกเลยนอกจากนํ ้าโคลนขุนขลัก
    ้     ั        ่              ่         ้
เพราะทังสองต่อสู้กนรุนแรงจนเกิดคลืนนํ ้าพัดพาเอาดินใต้ นํ ้าทีตกตะกอนไป แล้ วลอยฟุงขึ ้นมาจนท่วมโดมจนมิด
     ่              ึ     ่
แม้ จะอยูในโดมนํ ้าแข็ง พวกเขาก็ร้ ูสกได้ ถึงคลืนนํ ้าอันปั่ นป่ วน อาหมวย
  ั                                                ่
พี่ยกษ์ และโกเลมน้ อยต้ องปล่อยพลังเวทซ่อมแซมโดมนํ ้าแข็งตลอดเวลา โดยมีวินคอยชี ้ตําแหน่งและส่งยาเพิมพลังจิตให้
      ่                              ้   ั
พวกเขาติดอยูในโดมนี ้ถึงสามวันสามคืนเต็มๆ จึงได้ มีโอกาสเห็นนํ ้าใสอีกครัง แต่มนก็มาพร้ อมกับอันตรายอย่างยิ่งยวด                        ้ ่
พอยอดโดมนํ ้าแข็งเริ่ มมีแสงสว่างส่องขึ ้นมา ทังสีก็เงยหน้ าดูอย่างพร้ อมเพรี ยงกัน
               ี                                ้
พวกเขาเห็นฝูงแมงกระพรุนยักษ์ สนํ ้าเงินกําลังเผชิญหน้ ากับเนสซีเหมือนกับ เมื่อสามวันก่อนอีกครัง แต่คราวนี ้
ภายในเกราะของฝูงแมงกระพรุนมีซากแมงกระพรุนที่ตายแล้ วอยูเ่ กือบครึ่ง
     ั
ในขณะที่ตวเนสซีเองก็มีเลือดไหลออกมาตลอดเวลาจนรอบตัวมันกลายเป็ นนํ ้าสีชมพู จางๆ ้     ่
ทังสองฝ่ ายพุงเข้ าหากันอย่างพร้ อมจะแลกชีวิต   ้
เปรี ยงเสียงกึกก้ องกัมปนาทดังจนแก้ วหูสะเทือน เกิดแรงกดมหาศาลลงมาที่ใต้ นํ ้า โดมนํ ้าแข็งทลายลงทันที
  ั          ่     ั้     ึ                 ุ
พี่ยกษ์ ลากทุกคนเผ่นไปอยูในถํ ้าที่ตงใจจะมาให้ ถงเมื่อสามวันก่อนได้ สํา เร็ จในที่สด
     ่         ั                  ั
แม้ จะอยูในสภาพหันหลังให้ กบการต่อสู้ แสงสว่างวาบจากผิวนํ ้าก็ยงส่องลงมาจนภายในถํ ้าสว่างเหมือนตอนกลางวันอยู่
เกือบนาที                  ึ
ทันทีที่แสงสว่างหายไป พวกเขาก็ร้ ูสกถึงความมืดผิดปกติวูบ  ู ุ่                           ั่
พี่งพงตัวออกไปคาบอะไรบางอย่างมาส่งให้ อาหมวย พออาหมวยรับมันก็สง “รี บเก็บแล้ วเผ่นไปแอบตรงโน้ น”
      ่              ู                          ั้       ่ ั
โกเลมน้ อยวิงนําหน้ าไปยังซอกแคบๆที่พี่งชี ้ทันที พอมันเห็นว่าข้ างในเป็ นโพรงขนาดใหญ่พอให้ ทงสีเ่ ข้ าไปอยูได้ มนก็โบกไม้
      ุ                       ั้
โบกมือให้ ทกคนตามเข้ ามา พอเข้ ามาซ่อนได้ ครบคน อาหมวยก็ตงท่าจะถาม
    ั
แต่พี่ยกษ์ ยกนิ ้วชี ้ทาบริ มฝี ปากส่งส่งสัญญาณให้ เงียบ พักเดียวพวกเขาก็ได้ ยินคนสองคนคุยกัน“มุกกันนํ ้ารุ่ นใหม่นี่ดีกว่ารุ่ นเก่าเยอะเลยนะนี่ ทําให้ นํ ้าถอยห่างจากตัวเราออกไปสิบเซนต์

                        ี
นอกจากไม่ต้องเปี ยกแล้ วยังพูดกันได้ เหมือนปกติอก”       ่  ่
“แต่เสียงที่ผานคลืนนํ ้าก็ไม่เหมือนเดิมสักเท่าไรนะ พวกออกแบบนี่ชอบทํา ให้ สมจริ งไปเสียหมดเลยเชียว”

เสียงที่สองตอบมา“แต่ผมกลับชอบมุกกันนํ ้ารุ่ นเก่ามากกว่านะ” เสียงที่สามออกความเห็น
“อ้ าว ทําไมล่ะ” เสียงแรกถามอย่างแปลกใจ
        ั             ุ                       ่           ่
“ถ้ าผมต้ องสู้กบสัตว์อสูรในนํ ้า การใช้ มกดํานํ ้ารุ่ นเก่าจะทําให้ เรารับรู้ ถึงการเคลือนไหวของอีกฝ่ ายจากคลืน นํ ้า

  ุ                          ั             ่          ุ
แต่มกรุ่นใหม่นี่ ตัดโอกาสนี ้ไปเลย อย่างในตอนนี ้ ถ้ ามีสตว์อสูรหรื อผู้เล่นสักคนอยูในนํ ้า ถ้ าเราใช้ มกรุ่นก่อน
        ั                      ่
เราก็จะรู้ได้ ทนทีจากแรงกระเพื่อมของนํ ้าทีเ่ กิดจากการเคลือนไหว แต่นี่
                                 ั
ต่อให้ พวกเขากําลังว่ายนํ ้าเข้ าชาร์ ทมาทางด้ านหลังเราก็ไม่ร้ ูตว”
                      ้        ั
คําตอบของเสียงที่สามทําเอาอาหมวยกับวินแอบกลันหายใจโดยไม่ร้ ูตว          ่       ั             ั ่           ั
“ฮ่าๆๆ น่าสนใจ แต่วา ที่นี่ไม่มีสตว์อสูรตัวอื่น นอกจากไอ้ ตวทีเราส่งให้ มาทดลองสู้กน แล้ วพวกมันก็ตายไปหมดแล้ ว ”

เสียงที่สองหัวเราะร่า             ํ             ้     ู
“อีกอย่างไอเทมพวกนี ้ ก็สาหรับ NPC ในเขตทดลองเท่านัน ไม่มีผ้ เล่นคนไหนได้ ใช้ หรอก” เสียงแรกเสริ ม
                             ่
“เฮ้ อ แต่ถ้าผมมีเวลา ผมยังอยากจะกลับไปเอามุกรุ่ นเก่าอยูนะ” เสียงที่สามยังเสียดาย
                   ั
“นายลืมไปเถอะว้ า คราวก่อนเจ้ าเนสซีมนทลายห้ องสังเกตการณ์เก่าจนราบไปหมด แถมหน้ าผาถล่มเป็ นแถบๆ

                                   ั
ป่ านนี ้โดนฝั งกลบสนิทไปแล้ ว หาไม่ได้ ง่ายๆหรอก” เสียงที่สองบอกให้ ตดใจ“ตกลงทางพวกคุณเจออะไรบ้ างหรื อเปล่า” เสียงแรกตะโกนถามหลังจากเงียบไปสักพัก
“ไม่เจอ” สองเสียงตอบพร้ อมกัน
      ํ         ่
“เฮ้ อ ไม่สาเร็ จอีกแล้ วสิเนีย” เสียงแรกบ่น
             ิ ่                         ่
“ใจเย็นๆ โครงของโล่ห์อคลิลสใช่วาจะสร้ างได้ ง่ายๆ โอกาสจะสําเร็ จมีน้อยกว่าหนึงเปอร์ เซนต์เสียอีก” เสียงที่สามปลอบ
                                  ี่
“แต่เมื่อกี ้ เนสซีกลืนฝูงแมงกระพรุ นเกราะเหล็กได้ ในเสี ้ยววินาทีทพวกมันตัดสินใจปลด

      ้        ้                         ั       ่
ปล่อยพลังทังหมดเพื่อทําลายทังสองฝ่ ายให้ ตกตายพร้ อมกัน โอกาสจะได้ โครงของโล่มนเพิ่มเป็ นหนึงในสีเ่ ชียวนะ ”
เสียงที่สองแย้ ง         ํ    ่
“แล้ วไง มันก็ไม่สาเร็ จอยูดี” เสียงที่สามถาม
          ่
“ช่างมันเถอะ หน้ าทีเราคือทดสอบสัตว์อสูร การจะได้ โครงโล่หรื อเปล่าไม่ใช่ปัญหาของเรา” เสียงแรกบอก
                                        ้ ั
“ใช่แล้ ว ปล่อยให้ พวก NPC เควสร้ อนใจกันไปเองก็แล้ วกัน ใครใช้ ให้ ปล่อยเควสตังแต่ยงไม่มีของเล่า ”

เสียงที่สองสนับสนุน“แต่ก็แปลกนะ อันที่จริ งพวกเขาทําโล่จําลองออกมาก็ได้ ไม่เห็นต้ องใช้ โล่ที่สร้ างตามแบบที่กําหนดสักหน่อย ”

เสียงที่สามชวนคุยไม่เลิก
           ่      ่     ้       ่
“ก็ตาลุงในฝ่ ายเควสนัน เขาเป็ นหนึงในผู้ก่อตังบริ ษัทไง คนทีกินอุดมการณ์จนเจ๊ ง

                                       ุ                    ้
คราวนี ้แกก็ไม่ให้ ใครทําโล่ปลอมเหมือนเดิม เสียเท่าไรเสียไป ต้ องได้ โล่ที่มีคณสมบัติตามกําหนด ด้ วยวิธีที่กําหนดเท่านัน”
เสียงที่สองเฉลยปนนินทา  ้                   ่
“งันก็ช่วยไม่ได้ กลับกันเถอะ” เสียงที่หนึงชวน
                                    ่
“โอเค เอ่อ แล้ วรู้ ไหมว่า ถ้ าได้ โครงแล้ วต้ องทําอย่างไรต่อ ” เสียงทีสองยังชวนคุยไม่เลิก
       ิ                          ื่  ่
“เหอๆ โล่อคิลสประกอบด้ วยวงกลมห้ าวง แต่ละวงล้ วนมีภาพแกะสลักที่สอถึงสิงต่างๆมากมาย

              ้     ่
ไอ้ คนออกแบบก็กวนเรื อหาย ตังข้ อแม้ วา การแกะสลักภาพแต่ละภาพ
                    ้
คนแกะสลักจะต้ องมีประสบการณ์ในเรื่ องนันๆจากเกม จึงจะถ่ายทอดเรื่ องราวลงในโครงโล่ได้
      ่
แค่วงแรกคลืนนํ ้าแห่งมหาสมุทร ก็ไม่มีผ้ เู ล่นคนไหนในเกมนี ้ถ่ายทอดออกมาได้ แล้ ว” เสียงที่สามตอบ“ทําไมล่ะ” เสียงแรกเริ่ มห่างออกไป
                                          ่
“ก็เรายังไม่ปล่อยสัตว์อสูรในนํ ้าออกไปให้ ใครสู้ อ้ อ ยกเว้ นคราเคน แต่คนที่แกะใช่วาเห็นแค่ผิวนํ ้าก็เพียงพอ

      ่           ่
ต้ องเคยอยูใต้ นํ ้า รับรู้ความยิงใหญ่ของเหล่าสัตว์นํ ้าและพลังของมหาสมุทร อย่าว่าแต่ผ้ เู ล่นเลย ถามหน่อยเถอะ
              ่      ี่             ูั
พวกเรากันเอง มีใครกล้ ามานังสังเกตการณ์ทใต้ นํ ้าตอนที่เจ้ าเนสซีส้ กบแมงกระพรุน บ้ าง...”
                     ุ
เสียงอธิบายค่อยๆจางหายไปจนเงียบสนิทในที่สด                          ่ ู ่
พวกอาหมวยค่อยโผล่ออกมาจากซอกหิน อาหมวยล้ วงเอาของทีพี่งสงให้ ออกมาดู
                                         ้
มันเป็ นโล่เหล็กสีปีกแมลงทับนํ ้าหนักเบา บนตัวโล่มีวงกลมห้ าวงซ้ อนกันอยูเ่ ป็ นชันๆ
 ้                          ้
ชันนอกสุดและในสุดเป็ นวงกลมเต็มวงที่ไม่มีการแบ่งส่วน ชันที่สองและสามนับจากด้ านนอก
           ่               ั ้ ี่
มีเส้ นบางๆแบ่งพื ้นทีวงกลมเป็ นสามส่วนเท่าๆกัน แต่ชนที่สแบ่งออกเป็ นแค่สองส่วน อาหมวยจัดการปลดผนึกทันที“โล่เหล็กระดับสิบสาม ผู้เล่นที่ระดับตํ่ากว่า 130 ไม่สามารถใช้ ได้ ” อาหมวยพึมพํา
                          ้            ่
“ขี ้โกงนี่นา ปี นี ้เลเวลขึ ้นได้ ถึงแค่ 120 เท่านัน” วินประท้ วงแล้ วก็เปลียนใจเอง “แต่ไม่เป็ นไร ก็เราจิ๊กมันมาก่อนเองนี่นา

รอหน่อยก็ได้ ”                                    ั
“แต่อาว่า ไม่ได้ ใช้ หรอก ลืมเรื่ องที่อาต้ องส่งโล่อคิลลิสเพื่อจะได้ ทกษะแกะสลักอีกสิบระดับและอาชีพ

     ุ
ที่เท่ที่สดไปแล้ วหรื อ” อาหมวยบอกยิ ้มๆ ก่อนจะเก็บโล่แล้ วชวน “กลับขึ ้นไปพักกันเถอะ แล้ วค่อยมาหาทองกันอีกที”


-----------------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 28 พ.ย. 52 22:29:28
ความคิดเห็นที่ 11บทที่ 97 ซ้ อนแผน 1                                  ้ ่           ั  ้
ท่ามกลางฟ้ ากว้ างและทิวเขาอันสลับซับซ้ อน มังกรขาวเดินนําหน้ าคนทังกลุมรี บเร่งเดินทางไม่พกมาตังแต่เช้ า
จวบจนเกือบหกโมงเย็น พวกเขาจึงเดินทางมาถึงจุดพักริมลําธารสายเล็กๆ เมื่อมังกรขาวส่งสัญญาณหยุดพัก
             ่
ทุกคนก็แทบจะทิ ้งสัมพาระนังลงอย่างหมดแรง
        ั
มีเพียงเอเรสที่ยงมีแรงเดินไปวางแผนการเดินทางสําหรับวันรุ่งขึ ้นกับหัวหน้ า ทีม ส่วนพีเ่ หยี่ยวผู้นํากลายๆอีกคนของทีม
                ํ
กลับเดินไปล้ างหน้ าล้ างตาที่ลาธาร ล้ างไม่ล้างเปล่า
                    ่
ยังตะโกนเล่นเพื่อรอฟั งว่าหน้ าผาที่อยูตรงหน้ าจะส่งเสียงสะท้ อนกลับมาหรื อ ไม่                                       ่     ่
หากพี่เหยี่ยวสายตายาวพอ ตอนที่พี่เหยี่ยวเงยหน้ าตะโกนก้ องเขาก็จะสบตาชายผู้หนึงที่แอบอยูบนคาคบ
                   ้                         ่
ไม้ บนหน้ าผาฝั่ งตรงกันข้ าม ชายคนนันลดกล้ องส่องทางไกลลงก่อนจะส่งเสียงรายงานผ่านช่องสือสาร  ้      ั        ่ ั            ่
“เปาหมายถึงที่พก คาดว่าจะเดินสูกบดักในวันพรุ่ งนี ้ราวๆเทียงวัน” เขารอฟั งข้ อความจากอีกทาง ก่อนจะตอบ
    ้              ั้        ั
“โอเค งันผมไปพักในเมืองเลยนะ” ชายผู้นนตัดสัญญาณ แต่ไม่ทนที่เขาจะได้ ใช้ ม้วนคาถากลับเมือง
สวบ                     ั       ู    ้
ปาก เข็มของยุงยักษ์ ก็ปักทะลุหลังตรงไปที่หวใจ ยุงยักษ์ สบเลือดทังตัวในคําเดียว
    ้                                              ่
ชายคนนันไม่มีโอกาสแม้ แต่จะส่งเสียงร้ องก่อนจะกลายเป็ นแสงไปด้ วยซํ ้า อย่าพูดถึงเรื่ องที่เขาจะรู้วาตายเพราะอะไรเลย                             ่              ้
“รสชาติดีกว่าไอ้ เจ้ านายเฮงซวยเสียอีก” ปากเข็มยุงยักษ์ บนอย่างเสียดายหน่อยๆที่ชายคนนันตายเร็ วไปนิด

                            ้ ู               ๊
มันเอาปากเขี่ยๆไอเทมที่ตกลงมาพอเป็ นพิธี ข้ าวของเหล่านันก็ถกเก็บเข้ ากระเป๋ าในเสื ้อกักตัวใหม่ของมันโดยอัตโนมัติ
            ี ั   ่              ั                    ั
เจ้ าปากเข็มไม่ได้ ญาติดกบพี่เหยียวถึงขนาดเก็บไอเทมให้ แต่ที่มนยอมเก็บเพราะพีเ่ หยี่ยวรับปากว่าของที่มนเก็บได้
                         ิ   ั       ้
ทุกบาททุกสตางค์จะใช้ ในการซื ้อนํ ้ายาเพิ่มพลังชีวตให้ มนกิน ไม่อย่างนัน
                      ั       ั
คนจนกรอบอย่างพีเ่ หยี่ยวอาจต้ องยอมออฟไลน์สกอาทิตย์รอให้ มนอดตายเองก่อน แล้ วค่อยเข้ ามาเล่นเกมใหม่                      ่
“มีเจ้ านายผิด คิดจนเจ้ านายตาย” ยุงยักษ์ บนเบาๆก่อนจะบินกลับไปหาเจ้ านายเฮงซวยของมัน
-------------------------------------
           ี   ึ
สมาชิก ทีมล่ามังกรไม่มใครรู้สกผิดสังเกตที่พเี่ หยี่ยวต้ องเดินออกจากบริเวณที่ พักไปหาสัตว์เลี ้ยง
                   ั
เพราะพวกเขาโรยยากันแมลงไว้ โดยรอบที่พกตามความเคยชิน“ว่าไง อิ่มแปล้ มาละสิ” พี่เหยี่ยวทักสัตว์เลี ้ยงบังเกิดเกล้ า
                                         ่
“กิน ไปสามคน เลือดหวานดี เสียดาย ตายเร็ วไปหน่อย” เจ้ าปากเข็มยังเสียดายไม่หาย พีเหยี่ยวเองก็โล่งใจ อย่างน้ อย

วันนี ้มันก็คงไม่ขอกินเลือดเขาแล้ วล่ะ ก็อิ่มแล้ วนี่               ่
“แล้ วได้ อะไรมาบ้ าง” พี่เหยียวถาม เจ้ ายุงยักษ์ เลยพยักเพยิดให้ พี่เหยี่ยวหยิบไอเทมออกมาดูเอง

                              ุ
พี่เหยี่ยวล้ วงสมุดบัญชีออกมาจดรายการไอเทมและจํานวนเงินที่ยงยักษ์ หามาได้ อย่างละเอียด“นี่ ห้ ามกดราคาเด็ดขาด เข้ าใจไหม” ยุงยักษ์ ยํ ้า
                 ิ
“เออ ถ้ าไม่ไว้ ใจกัน ก็รอขายให้ วนเองก็แล้ วกัน” พี่เหยี่ยวบอกอย่างงอนๆ แต่เจ้ าปากเข็มดันเห็นดีด้วย
   ้                                       ิ
“ดี งันแกไม่ต้องตีราคาไอเทม ข้ าจะเอาไปขายให้ วินเอง จะได้ ขอซื ้อนํ ้ายาเพิ่มพลังชีวตราคาพิเศษด้ วย ”

  ึ
รู้สกเจ้ าปากเข็มจะไว้ ใจวินมากกว่านายของมันเองเสียอีก                               ่
พี่เหยี่ยว ค้ อนขวับ ก่อนจะแยกไอเทมออกเป็ นกองๆ แล้ วสํารวจดูวามีอะไรสําคัญบ้ าง วันนี ้ปากเข็มมีรายได้ ไม่มาก
       ่                                  ิ
แต่ก็ถือได้ วาไม่เลว เฉพาะเงินก็ได้ มาเกือบห้ าพันเหรี ยญเงิน นํ ้ายาเพิ่มพลังชีวตระดับกลางได้ มา 20 ขวด
                  ิ่     ่     ุ
มีไอเทมกระจุกกระจิกอีกนิดหน่อย แต่สงที่พี่เหยียวสนใจที่สดกลับเป็ นแผนที่ที่วาดเองโดยผู้เล่น
พี่เหยี่ยวหยิบแผนที่มากางออก“ที่ไหนนี่” พี่เหยี่ยวพึมพําอย่างสนใจ จนปากเข็มชะโงกหน้ ามาดูบ้าง
“ที่นี่ไง” ปากเข็มบอก
“อะไรนะ” พี่เหยี่ยวถามอย่างไม่แน่ใจ นานๆเจ้ าปากเข็มจะยอมทําตัวมีประโยชน์ด้วยความสมัครใจสีกที
                             ั                   ํ
เจ้ า ปากเข็มเลยชี ้จุดต่างๆบนแผนที่ให้ ดู “ตรงนี ้คือที่พกเมื่อคืน” มันเอาปากจิ ้มไปที่กากบาทสีดา
                                                   ่  ้
ก่อนจะย้ ายไปที่วงกลมทึบสีแดงสามวง “นี่ นี่ และนี่ คือจุดที่ข้าดูดเลือดไอ้ พวกถํ ้ามองสามคน และเราอยูตรงนี”พี่ เหยี่ยวมองจุดสีแดงทึบเรี ยงกันเป็ นแถวในแผนที่อย่างสนใจ เพราะมันยังมีอีกหลายจุด
นับจากที่ตรงนี ้ไปจนถึงหุบเขามรณะ
เขาสนใจช่องแคบเล็กๆในหุบเขามรณะเป็ นพิเศษเพราะมันถูกระบายด้ วยสีแดงตลอด ช่องแคบ
       ่         ่                                     ่
พี่เหยี่ยวคลียิ ้มก่อนจะพับแผนทีแล้ วบอกยุงยักษ์ “เข้ าเมืองเที่ยวหน้ าอย่าลืมเตือนให้ ซื ้อไอเทมใหม่ให้ ละ”


--------------------------------------------       ่        ์    ้            ่
เมื่อ พี่เหยียวกลับมาที่แค้ มปไฟอีกครัง น้ าบุษก็ปรุงอาหารจนกลินตลบอบอวล โดยมีห้าสาวที่เหลือเป็ นผู้ช่วย
                           ่      ่
มาลีเด็กหญิงที่ไม่มีปัญหาอะไรกับใครเป็ นคนวิ่งไปตามหนุมๆที่แบ่งกลุมออก ไปหาฟื นและตักนํ ้าให้ กลับมากินข้ าว
     ่              ๋   ่
ส่วนอีกสีสาวสองฝ่ าย แม้ จะไม่ได้ จี๋จา แต่ตางก็พยายามจะไม่ก่อเรื่ องกันขึ ้นมาอีก
   ่       ึ                               ่           ้
ทางลูนากับนํ ้าฝนรู้สกผิดที่ทําให้ หน่วยบุกทะลวงต้ องล้ มเหลวจนวินผลัดแยกออก จากกลุมไป ทางฝ่ ายส้ มกับเปิ ลก็เช่นกัน
         ่             ้              ู    ํ  ี่    ้
แต่ความเป็ นห่วงทุมไปที่อาหมวยมากกว่า และครังนี ้อาเรสวางบทบาทตัวเองได้ ถก เขาไม่ตาหนิสสาวคนไหนทังสิ ้น
เพียงแต่ขอโทษมังกรขาวต่อหน้ าทุกคนที่ไม่สามารถใช้ หน่วยบุกทะลวงคุ้มครอง อาหมวยกับวินอย่างที่เคยพูดไว้ แต่ต้นได้
         ้ ่ ั ่                                        ุ
ก็เพราะแบบนี ้ ทังสีที่ร้ ูตวอยูแล้ วว่าตัวเองเป็ นต้ นเหตุก็เลยจ๋อยสนิท และพยายามก่อปั ญหาให้ น้อยที่สดมาตลอดทาง“พี่เหยี่ยวมาดูเส้ นทางการเดินทางวันพรุ่ งนี ้กันหน่อยไหมครับ” มังกรขาวชวน

เมื่อเห็นพีเ่ หยี่ยวเสร็ จธุระกับสัตว์เลี ้ยงของตัวเอง           ่                      ่
พี่เหยี่ยวเดินเข้ ากลุมอย่างร่าเริ ง ก่อนจะบอก “ดูก็ได้ แต่ต้องเปลียนเส้ นทางตามที่พเี่ หยี่ยวบอกนา”“ทําไมหรื อครับ” เอเรสถาม
“ก็เพราะพี่เหยี่ยวเพิ่งได้ แผนที่อีกฉบับมานะสิ” พี่เหยี่ยวยิ ้มกว้ าง ก่อนจะชวน “พรุ่ งนี ้เราไปล่ากิเลนกันดีกว่า”
---------------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 28 พ.ย. 52 22:33:35
ความคิดเห็นที่ 12บทที่ 98 ซ้ อนแผน 2      ้           ั ่ ั ่      ้
กลางดึกคืนนัน มังกรขาวและเอเรสได้ จบคูกนอยูยามพอดี ทังสองจึงมีเวลาปรึกษาถึงแผนการในวันพรุ่งนี ้ต่อสมใจ
                         ่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ ปรึกษาในเวลาที่คนชวนเปลียนแผนเข้ าเต้ นท์นอนไป แล้ ว“ล่ากิเลน หาเรื่ องตายชัดๆ” เอเรสบ่นนํา
                ่             ้         ่
“ถ้ าล่าจริ งก็คงใช่ แต่นี่แค่ลอให้ ไปที่ช่องเขาขาดเท่านัน” มังกรขาวค้ านนุมๆ

       ่                                   ่ ั       ้
กิเลนเป็ นหนึงในสัตว์ในเทพนิยายที่พบได้ ในเกม มันเป็ นสัตว์แห่งคุณงามความดี ไอเทมทีให้ มกเป็ นไอเทมปองกันตัว
                 ่            ั
แต่ที่ไม่มีใครกล้ าล่าเพราะมักอยูรวมกันเป็ นฝูง กิเลนจะมีหวเป็ นมังกรจีน หากระดับไม่ถึง 90 จะมีเขาอันเดียว
        ้                 ํ
แต่ถ้ามีระดับตังแต่ 90 ขึ ้นไปจะมีเขาสองข้ าง มีลาตัวเหมือนม้ าและหางเหมือนวัว มันเป็ นสัตว์ที่เกิดจากธาตุดิน นํ ้าและไฟ
                                   ่
รวมกับโลหะ ลายข้ างลําตัวจะช่วยบอกว่ากิเลนตัวไหนมีธาตุอะไรมาก แต่ไม่วาเจอกิเลนธาตุอะไร
                                      ่
การรับมือกับมันก็ไม่ใช่เรื่ องง่ายเพราะกิเลนแต่ละฝูงจะมีกิเลนครบทุกธาตุ อยูแล้ ว   ั            ่          ี่ ่       ่
“ผมก็ยงไม่เข้ าใจพี่เหยี่ยวอยูดี รวมถึงเรื่ องให้ สคนนันแยกออกจากกลุมไปล่วงหน้ าด้ วย ” เอเรสหมายถึงสินธพ

       ู
หัยและสองแม่ลกบุษบามาลี                        ่  ่
“ก็คงจะให้ คนของเขาไปส่งข่าวหรื อไม่ก็ไปสํารวจลูทางนันแหละ

                                          ่         ั
สามโจรสลัดแห่งกิลด์เจ็ดขุมทรัพย์ขึ ้นชื่อเรื่ องความเจ้ าเล่ห์ การวางแผนและหาข่าวอยูแล้ ว” มังกรขาวไม่กงวล          ั
“เรื่ องเจ้ าเล่ห์กบวางแผนอาจจะใช่ แต่ถ้าเรื่ องข่าว ผมยกให้ มิคาเอลแห่งอัศวินมังกรไฟ ” เอเรสค้ าน
    ั
“ผมไม่กงวลว่าพี่เหยี่ยวจะทําอะไรในช่วงนี ้หรอก และจะสนับสนุนเขาทุกเรื่ องด้ วย

                             ั        ่
เพราะถึงพวกเขาจะเจ้ าเล่ห์แสนกลอย่างไร แต่ก็ไม่มีประวัติหกหลังคนที่รวมกลุมกันมาก่อน
         ่                   ่    ้
ผมจะเริ่ มกังวลก็ตอเมื่อพี่เหยี่ยวเริ่ มขอแยกตัวออกจากกลุมไปเท่านัน” มังกรขาวบอกด้ วยท่าทีสบายๆ
เมื่อเห็นว่าเอเรสยังไม่หมดความระแวงเสียทีเดียว

-----------------------------------------------         ่ี      ั    ุ
ในเต้ นท์นอนที่อยูอกด้ านของที่พก คนที่ทกคนคิดว่านอนไปแล้ วกับสามตํารวจม้ าก็กําลังนัดแนะกันว่าพรุ่งนี ้จะทําอะไร          ู                        ู           ้
“จําไว้ นะ ทันทีที่ฝงกิเลนวิ่งไล่ พวกนายสองคนอาศัยช่วงชุลมุนพาสองแม่ลกปี นขึ ้นเนินด้ านนี ”

                        ุ                          ุ
พี่เหยี่ยวชี ้ไปที่แผนที่แล้ วลากนิ ้วยาวไปที่หบเขามรณะ “แล้ วเข้ าไปในถํ ้าลอดนี่ ตัดเขาไปโผล่ที่หบเขามรณะเลย”              ้ ่
“แล้ วทําไมไม่ไปกันทีเดียวทังกลุมเลยล่ะครับ” สินธพถาม
                                      ั        ้        ั
“เฮ้ ย เส้ นทางนี ้เป็ นความลับของเรา เปิ ดเผยง่ายๆได้ ไง อีกอย่าง ต้ องมีตวล่อให้ ไอ้ พวกนันส่งรายงานไปให้ หวหน้ ามัน

     ่                           ่
พวกนายที่ลวงหน้ าไปก่อนจะได้ เตรี ยมตัวรับมือพวกมันได้ ” พี่เหยียวเอ็ดเบาๆ
“ถามจริ ง พี่คิดว่าพวกมันจะทําอะไรหรื อ” หัยถาม
     ี่                 ่    ่           ํ ่ ุ
“พวกแกดูน” พี่เหยี่ยวชี ้ไปที่วงกลมสีเขียวทีกระจายอยูในเส้ นทางจากป่ ามนต์ดาสูหบ เขามรณะ

       ั        ่       ่
ข้ างๆวงกลมมีวนและเวลากํากับ ซึงจะเห็นว่าแม้ วาระยะห่างจากวงกลมจะพอๆกับวงกลมสีแดงแต่ความต่างของเวลา
             ั                        ่
กลับมากกว่าอย่างเห็นได้ ชด “เมื่อกี ้ ผมคุยกับเจ้ าสามารถแล้ ว สองวันที่ผานมา
               ั                                ้
ทางโน้ นเดินทางได้ ช้าเพราะมีกบดักคําสาปวางไว้ ตลอดทาง หลวงพ่อก็ยืนยันจะแก้ คําสาปให้ หมดทุกครัง
ถึงจะยอมเดินทางต่อ”   ั
“นี่มนแผนถ่วงเวลาชัดๆ” หัยอุทาน
“พาชีเพิ่งส่งข่าวมาว่า สามสาวจากวังบุปผาพานักขุดแร่ ไปถึงหุบเขามรณะแล้ ว

                             ่ ่
เส้ นทางด้ านที่จะกลับเมืองอินเดียโลนามีแมงมุมพิษกระจายอยูไปทัว บางตัวเป็ นแมงมุมมรกต
          ่ ิ                                 ้
แมงมุมทับทิมระดับสีสบห้ าสิบ รับรองว่าพวกนักขุดแร่ตายกว่าครึ่งแน่ถ้าคิดจะใช้ เส้ นทางนัน
เหลือแต่เส้ นทางผ่านช่องเขาขาดเพื่อไปเมืองฮาร์ ตพูลเส้ นทางเดียว
          ั ่            ่
และตอนนี ้พวกเขาก็พกอยูในถํ ้าที่ช่องเขาขาดนันแหละ” ดุงรงค์รายงาน           ้ ่    ่                   ุ่
“ต่อให้ พวกมันฆ่าเราทังกลุมก็ใช่วาจะได้ ประโยชน์อะไร จะวางแผนทําไมให้ ยงยาก” หัยบ่น

ก่อนหน้ านี ้พวกเขาส่งรูปพรรณสัณฐานคนร้ ายกลับไปให้ หมีขาว เช่นเดียวกับพาชี หมีขาวจึงสืบต่อจนได้ ความว่า
                         ู         ่
พวกที่หลอกคนไปขุดแร่ เมื่อไปเกิดใหม่ที่เมืองฮารต์พลก็รีบไปสมทบกับกลุมนักฆ่าทันที
การวางแผนหลอกคนมาขุดแร่เชื่อมต่อกับแผนลอบฆ่าได้ อย่างไร และเพื่ออะไร
                                  ุ
เป็ นปริ ศนาที่เหล่าตํารวจยังตีไม่แตกและเห็นว่ามันเป็ นการกระทําที่ยงยากเกิน ความจําเป็ นพี่เหยี่ยวยิ ้มอมภูมิก่อนจะเฉลย “อย่าดูแต่แผนที่ ดูเวลาด้ วย”“อะไรหรื อพี่” สินธพถาม
              ้                                   ุ     ่
“จากข้ อมูลของพาชี ถ้ าพวกนันไม่โดนสามสาวจัดการเสียก่อน วันพรุ่ งนี ้พวกมันก็จะพานักขุดแร่ ไปที่ หบเขามรณะอยูดี

   ่                             ั
และกลุมของเจ้ าสามารถก็โดนถ่วงเวลาตลอด เพื่อ..” พี่เหยี่ยวพูดไม่ทนจบ หัยก็เข้ าใจ                 ้
“ให้ ไปถึงหุบเขามรณะในวันพรุ่ งนี”
    ั                           ี่ ุ           ุ
ดุรงค์สนนิษฐานต่อ “ผมว่าเมื่อเจอตัวพวกเขา เราอาจจะพบว่าสาเหตุทคณสามารถเลือกเดินทางไปที่หบเขามรณะ
อาจจะถูกกระตุ้นจากอะไรบางอย่างด้ วยซํ ้า”              ่
“และถ้ าพรุ่ งนี ้เราไม่เปลียนแผน เราก็จะถึงหุบเขามรณะวันพรุ่ งนี ้เหมือนกัน” สินธพเสริ ม
“พรุ่ งนี ้จะมีอะไร” หัยถาม
“หลวงจีนปริ ศนาต้ องออกจากเกมไง” พี่เหยี่ยวเฉลย
                                  ั
สามตํารวจทําหน้ างง พี่เหยี่ยวเลยต้ องอธิบายเพิ่ม “พระนะโว้ ย ไม่มีวนหยุดเสาร์ อาทิตย์ พรุ่งนี ้เข้ าเกมครบสามวัน
ในโลกจริ งก็เช้ า ต้ องออกจากเกมไปทํากิจของสงฆ์ พวกทําวัตรเช้ า บิณฑบาท กะเทศน์ให้ ญาติโยมฟั งไง”“แล้ วมันเกี่ยวอะไรกับหุบเขามรณะล่ะพี่” ดุงรงค์งง
                            ่ ่
“หลวงพ่อเป็ นคนเดียวในเกมที่ไม่ต้องกลับเมืองไปออฟไลน์ ซึงนันก็แปลว่า ทันทีที่ออนไลน์หลวงพ่อก็จะกลับมาที่เดิม

      ิ่
พวกแกคิดดูสวา..” พี่เหยี่ยวทิ ้งท้ ายแค่นี ้ก็มีคนคิดออก“มันต้ องการตัวหลวงพ่อ” สินธพถึงบางอ้ อ

เมื่อหลวงพ่อออฟไลน์ก็ไม่ต้องกลัวว่าท่านจะโดนลูกหลงแล้ วกลับไปเกิดในเมือง เมื่อฆ่าหมดทุกคน
          ้     ่
หลวงพ่อออนไลน์อีกครังก็จะตกอยูในกํามือพวกมันทันที
               ุ่
“แล้ วมันดึงนักขุดแร่ มาให้ ยงทําไม” ดุรงค์สงสัย
                                           ่            ้ ้
“เพิ่มห่วง กับกีดมือขวางเท้ าพวกเราเวลาลงมือไง พวกเก่งๆที่มาด้ วยกันคราวนี ้ มีชื่ออยูในพวกผดุงความเป็ นธรรมทังนัน

               ั้
แถมแต่ละคนยอมเสียชื่อไม่ได้ ทงสิ ้น สามารถยังต้ องทํามาหากินด้ วยการรับจ้ างอัพเลเวล
          ั                         ่
มังกรขาวกับเอเรสก็สงกัดกิลด์ใหญ่ ถ้ าไม่มีคนช่วยถ่วง พวกมันคงต้ องเพิมคนอีกเยอะ” หัยเฉลย
      ่
โดยมีพี่เหยียวพยักหน้ าสนับสนุน“พี่มีแผนรับมือแล้ วแน่นะ” สินธพถาม
         ้               ั                 ่
“ชัวร์ ทําตามทุกขันตอนก็แล้ วกัน จะซ้ อนแผนให้ มนส์ไปเลย” พี่เหยี่ยวถลกแขนเสื ้อนังแจกแจงแผนอย่างคึกคัก

----------------------------------------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 28 พ.ย. 52 22:36:16
ความคิดเห็นที่ 13บทที่ 99 กิเลนมหาประลัย
                   ่   ่      ้                 ่่
ในกิลด์เจ็ดขุมทรัพย์ฯมีความลับคับอกอยูข้อหนึงที่สมาชิกทังหลายพร้ อมใจ กันปิ ดปาก ความลับทีวาก็คือ ทําไม๊ ทําไม
                           ้ ี
สามโจรสลัดแห่งกิลด์เจ็ดขุมทรัพย์จึงไม่ได้ รับการแต่งตังให้ มตําแหน่งใดๆใน กิลด์เลย
 ้                            ้ ี              ่
ทังๆที่พวกเขาเป็ นเสนาธิการที่ขึ ้นชื่อลือชา สงครามแต่ละครังก็ มความดีความชอบไม่น้อย ไม่วาใครจะแอบถาม
      ั้                               ่      ่
สมาชิกกิลด์ทงหลายต่างปิ ดปากเงียบ หรื อไม่ก็ยิ ้มนิดๆแล้ วบอกให้ ลองเข้ ากลุมกับสามโจรฯนันแล้ วก็จะรู้เอง                                           ้
ใช่แล้ ว คําตอบของคําถามนี ้จะได้ จากการร่วมผจญภัยหรื อร่วมงานกับสามโจรสลัดนีเ่ ท่านัน
 ่
ซึงแปดตํารวจม้ านี่ร้ ูดีทีเดียวแหละว่าทําไม แม้ จะไม่เคยถามใคร หลังจากประชุมลับกับพีเ่ หยี่ยวเสร็จ
             ั
สามตํารวจม้ าทีเ่ หลือก็จดประชุมลับกว่าต่อทันที             ู
“ตกลงแกสองคนต้ องพาสองแม่ลกหนี ไปสมทบเจ้ าพาชี แล้ วหาทางเล่นงานไอ้ พวกนักฆ่าด้ วย” ดุรงค์ทบทวนแผนการ
                                      ่       ุ
“ส่วนแก ก็ต้องไปจับตะขาบแดง แถมยังต้ องดักยิงกิเลนกลางทางอีกต่างหาก” หัยก็ชวยสรุ ปงานให้ ดรงค์เหมือนกัน
         ั่   ่
“และพี่เหยี่ยวก็สงแล้ วสังเลยเหมือนเคย ให้ ข้อมูลแค่เส้ นทางหนี ส่วนจะหนีรอดหรื อเปล่า

                             ่
หรื อถ้ ารอดไปเจอเจ้ าพาชีแล้ วจะทําอย่างไรจึงจะไม่ตายหมูไม่ได้ บอก” สินธพช่วยขยายความ             ่          ั
“เออ ส่วนข้ าก็ให้ ที่อยูของตะขาบแดง บอกวิธีจบ วิธียิงมาเสร็ จสรรพ

                              ่                   ู ั
แต่ยิงแล้ วข้ าเองจะรอดจากพิษตะขาบแดงหรื อกิเลนยังไง พี่เหยียวก็ไม่ได้ บอกอีกเหมือนกัน” ดุงรงค์ก็ดจะรู้ตวดี ้
ทังสามสุมหัวกันหาข้ อมูลและวิธีการเอาตัวรอดกันอย่างเคร่งเครียด
 ่    ่
ซึงเป็ นสิงที่สมาชิกกิลด์เจ็ดขุมทรัพย์ต้องทําหากคิดจะมีชีวิตรอดหลังจาก ที่ร่วมงานกับสามโจรสลัด
     ี่
พวกเขารู้ดวาในสายตาคนนอก การสลายตัวหลังจากทํางานสําเร็ จของพวกเขาเป็ นเรื่ องที่คาดเดาไม่ได้
เต็มไปด้ วยความคิดสร้ างสรรค์ หลายคนยกความดีให้ ความเจ้ าเล่ห์แสนกลของสามเสนาธิการ
               ่        ่
แต่พวกเขาจะบอกให้ ใครรู้ได้ วา ไอ้ เสธฯสามคนนัน มันเคยสนเสียที่ไหนว่า หลังจากงานสําเร็จแล้ วใครจะเป็ นจะตายบ้ าง
       ่               ิ         ่     ุ
มีแต่พวกเขานันแหละที่ต้องดิ ้นรนหาทางเอาชีวตรอดกันเอง และที่นาเจ็บใจที่สดก็คือ
                            ั
พวกเขาต้ องหน้ าชื่นอกตรมคอยพยักหน้ าเวลามีคนชื่นชมไอ้ ตววางแผนให้ ฟัง จะด่ากลับหรื อแอบประนามก็ไม่ได้
                            ้
เพราะการหลอกให้ คนอื่นนึกว่าเรามีแผนดันเป็ นแผนสํารองขันสุดท้ ายของพวกเขา อยู่
                                         ่       ํ
และในตอนนี ้ สามตํารวจม้ าก็กําลังเคร่งเครี ยดกับการเอาตัวรอดหลังทํางานที่พี่เหยียวมอบ หมายให้ สาเร็จ จนลืมไปว่า
                  ั
คนที่เหลือในทีมล่ามังกรไม่ได้ ร้ ู ตวเหมือนพวกเขาเลยสักคน


-------------------------------------------------------            ้               ั ่ ่       ึ
“ไอ้ พวกบ้ า เดินไปทางนันทําไมว้ า” ชายในชุดนายพรานที่ดกซุมอยูบนต้ นไม้ พมพําเบาๆ

                         ่          ่
ก่อนจะกดปุ่ มส่งสัญญาณเสียงรายงานไป “หัวหน้ า กลุมมังกรขาวเดินไปทางทุงกิเลน อาจไปถึงช้ ากว่ากําหนด”สวบ                      ู
ทันทีที่เขากดตัดสัญญาณเสียง สัญญาณชีพเขาก็ถกตัด ยุงยักษ์ เก็บไอเทมที่ตกหลังจากดูดเลือดจนอิ่มท้ อง
                             ั
ก่อนจะบินไปหาดุรงค์ คนที่เจ้ านายเฮงซวยของมันขอร้ องให้ มนตามมาช่วยหน่อย               ั ่
มันบินนําไปยังหินก้ อนใหญ่ที่มนรู้วามีตะขาบแดงนอนอยู่
                              ่
ดุรงค์ใช้ ม้วนคาถาแช่แข็งก่อนจะดึงตะขาบแดงตัวเท่าแขนออกมาสีห้าตัว เขาตรวจสอบจํานวนม้ วนคาถาให้ แน่ใจว่ามีพอ
ก่อนจะหันไปพยักหน้ ากับยุงยักษ์ แล้ วเดินทางต่อ


---------------------------------------      ั           ่           ่                ่
เมื่อ ได้ สญญาณจากดุรงค์ พีเ่ หยียวก็เดินนําเข้ าไปในทุงกิเลนทันที แผนการของพี่เหยี่ยวนีง่ายมาก
          ่           ้        ุ่    ้            ่ ่
เพราะพี่เหยี่ยวไม่คอยจะคิดอะไรซับซ้ อน เปาหมายของการมาที่ทงกิเลนครังนี ้ต้ องการแค่กิเลนคลังหนึงตัว
บุกเข้ าไปในช่องเขาขาดที่พวกนักฆ่าดักรอพวกเขาอยู่                        ่       ่
“แน่ใจนะว่าได้ ผล” เอเรสถามอย่างไม่ไว้ ใจ ก็แน่ละ ใครๆก็ร้ ู วากิเลนแม้ ปกติจะไม่โจมตีใครก่อน แต่หากมันถูกโจมตี

                             ่
มันก็จะโจมตีกลับแรงเป็ นสองสามเท่า แถมเป็ นพวกแค้ นฝั งหุน ไม่ตายเป็ นไม่เลิกรา
                        ่ ุ        ่               ู
เว้ นเสียแต่จะหนีออกนอกอาณาเขตของมันทัน แล้ วนีคณพี่เหยี่ยวเล่นสังให้ เขาใช้ หน่วยบุกทะลวงโจมตีฝงกิเลนเอาดื ้อๆ
              ่       ู            ่            ้
“ชัว ร์ บุกได้ เลยรับรอง” พีเหยี่ยวไม่ได้ พดต่อว่า รับรองว่ากิเลนคลังแน่ ส่วนหน่วยบุกทะลวงทังหน่วยจะเป็ นอย่างไร

   ้      ุ
อันนันมันแล้ วแต่บญแต่กรรม                 ่        ่ ่              ่ ุ
พี่ เหยี่ยวดึงตัวมังกรขาวออกจากลุม ลากให้ ไปดักซุมอยูบนต้ นไม้ ริมทางที่ทอดไปสูหบเขามรณะ
                                     ้
“พอเจ้ าเอเรสไล่กิเลนมาทางนี ้ นายก็โดดลงไปเกาะสักตัวก็แล้ วกัน หลังจากนันก็เกาะให้ แน่นๆ

                          ้   ้       ั
เดี๋ยวมันก็วิ่งไปถึงช่องเขาขาดเองแหละ” พี่เหยี่ยวทังผลักทังดันบังคับให้ มงกรขาวปี นขึ ้นต้ นไม้
        ั
ก่อนจะล้ วงพลุสญญาณมาจุด                 ่            ่
เอเรสมองฝูงกิเลนที่ยืนเล็มหญ้ าอยูอย่าง ไม่แน่ใจนัก แต่ก็สงสัญญาณให้ ธนูเริ่ มโจมตีจากระยะไกลทันที
                                 ้
กิเลนที่โดนธนูเงยหน้ าขึ ้นคํารามก้ องก่อนจะส่งสายฟ้ าออกจากเขาทังสองข้ างสวน กลับทันควัน   ้
เปรี ยง                                       ่่
ธนูกลายเป็ นตอตะโก ก่อนจะกลายเป็ นแสงกลับไปเกิดใหม่ในเมืองทันที ตายเร็ วขนาดทีวา
   ้   ่          ั
ระบบปอนยาเพิมพลังชีวิตอัตโนมัติยงทํางานไม่ทน ดังนันอย่าไปหวังว่าลูนากับนํ ้าฝนที่ปกติยืนอยูใกล้ ๆเพื่อใช้ เวทปองกัน
                      ั   ้        ่            ่         ้
       ่
หรื อส่งยาเพิมพลังชีวิตจะทําอะไรได้         ่     ่             ่                  ู
“เผ่นโว้ ย” ฟ้ าสังตายตะโกนลัน แล้ ววิ่งป่ าราบ เอ๊ ย ทุงราบเป็ นรายแรก แต่เสียงตะโกนทําให้ ฝงกิเลนที่เหลือหันมาสนใจ

พวกมันจึงวิ่งตะบึงตามมาอย่างไม่รอรีอ๊ ากงูเหลือมเกล็ดทองที่ออกตัวช้ าไปเสี ้ยววินาทีโดยเหยียบตายเป็ นรายต่อมา
              ้         ี
สมาชิกทีเ่ หลือจึงโกยหน้ าตังไปคนละทิศละทางไม่มใครรอใคร
         ่                     ่           ่ ่
“วิ่ง ให้ พ้นเขตทุงหญ้ า แล้ วมันจะไม่ตาม” เอเรสตะโกนเสียงลัน ลืมวัตถุประสงค์ของพีเหยียวไปแล้ วว่า

 ่           ่       ั    ่        ั
สิงที่ต้องการคือกิเลนคลัง ทําหน้ าที่หวหน้ าทีดีเสร็ จ เอเรสก็หนหลังเผ่นแน่บเหมือนกัน
                     ่    ่               ่        ่       ้
เขาจึงไม่ได้ เห็นแสงสว่างวาบเป็ นช่วงๆที่สงคนในกลุมของเขากลับไปเกิดทีละ คน ฟ้ าสังตาย นํ ้าฝน ลูนา จักร และเปิ ล
พวกนี ้ล้ วนแต่ตายอนาถ โดนเหยียบตายแบบไร้ ทางสู้ ส่วนส้ มกับแฟนยังหวานกันได้ ไม่เลิก
            ั              ั
แม้ จะจูงมือกันหนีแบบทุลกทุเล พอเข้ าตาจนไทเกอร์ ก็ยงยืดอกรับเขากิเลนจนกลายเป็ นแสงแทนส้ ม
ส่วนสาวเจ้ าพอเห็นแฟนตายแทนก็เลือดเข้ าตา คว้ าดาบลุกขึ ้นสู้
  ั้     ึ      ู              ่            ้
แต่ตงท่าได้ ไม่ถงสิบวินาทีก็ถกส่งให้ ไปเจอและหวานกับแฟนทีในเมืองต่อไป ฝ่ ายกิเลนนันปลอดภัยดี
ไม่มีแม้ แต่รอยขีดข่วน    ่           ุ                     ่             ่
เอเรสวิงมาจนถึงชาย ป่ าในที่สด เขาหอบแฮ่ก และโล่งใจลึกๆที่กิเลนสองเขาทีวิ่งตามเขามา มันหยุดยืนอยูด้านหลัง
                      ุ
แม้ จะยังไม่กลับไปรวมฝูง แต่ตอนนี ้มันคงไม่บกต่อแล้ ว
             ่            ่    ่ ่
เอเรสเงยหน้ ามองหาพี่เหยียวกับมังกรขาวทีเ่ ขารู้วาน่าจะซุมอยูแถวนี ้“ต้ องบอกให้ ยกเลิกแผน” เอเรสตัดสินใจ
                           ่
และแล้ วเขาก็เห็นพีเ่ หยี่ยว อีกฝ่ ายกําลังถือธนูเหนียวสายเต็มที่          ่             ่
“อย่า” เอเรสตะโกนลัน แต่สายไปเสียแล้ ว พี่เหยียวยิงเข้ าที่คอของกิเลนอย่างแม่นยํา และแน่นอน

                     ่           ั    ั
เจ้ ากิเลนที่กําลังคิดจะกลับไปรวมฝูง มันพุงเข้ าหาเอเรส ศัตรูที่มนจําได้ ทนทีวาบ                                      ่
เอเรสกลายเป็ นแสงในพริ บตาทีเ่ ขา กิเลนทะลุร่าง เจ้ ากิเลนไม่หยุดทันที มันพุงตัวต่อเข้ าไปในทางเดินที่มีต้นไม้ ปกคลุม
เพื่อตามหาเจ้ าของลูกธนู ้
ตับ
พี่เหยี่ยวถีบมังกรขาวที่กําลังตกตะลึงกับการตายกระทันหันของเอเรสจนตกลงไปบนหลังกิเลน               ั ่                         ่
“เกาะ ให้ ดีๆน้ า บังคับให้ มนวิงตรงๆไปจนถึงช่องเขาขาดด้ วยล่ะ” พี่เหยี่ยวตะโกนสัง ก่อนจะแถมลูกธนูอีกลูกให้ กิเลน

                          ่  ั
ผลก็คือ เจ้ ากิเลนมันวิ่งผาดโผนราวกับม้ าพยศ มันเปลียนสีตวจนกลายเป็ นสีแดงเพลิง
         ่             ั
หมายจะเผาคนที่อยูบนหลังให้ กลายเป็ นจุล แต่มงกรขาวก็ทนทายาด สามารถเกาะคอมันได้ เหนียวหนึบราวกับมีมือตุ๊กแก
      ํ        ่                       ่
และทันทีที่ลาตัวของกิเลนเปลียนเป็ นสีแดง ชุดเกราะมังกรทมิฬของมังกรขาวก็เปลียนเป็ นสีนํ ้าเงินทันที
                   ่            ้
ด้ วยเหตุที่เกราะมังกรทมิฬสามารถเปลียนเอาธาตุตรงกันข้ ามเข้ าปองกัน มังกรขาวจึงยังมีชีวิตรอด
แต่ก็อยูในสภาพถูกแขวนบนเส้ นด้ ายที่่บนหลังกิเลนต่อไป
    ่               ่          ุ
มังกรขาวพยายามประคองตัวให้ อยูบนหลังกิเลนให้ ดีที่สด จึงไม่ได้ ยินประโยคสุดท้ ายที่พี่เหยี่ยวพึมพํากับตัวเอง“เห็นแมะ บอกแล้ วว่าได้ ผล สําเร็ จได้ ด้วยดีร้อยเปอร์ เซนต์”
-----------------------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 28 พ.ย. 52 22:43:44
ความคิดเห็นที่ 14
      ่                           ุ
อีกด้ านหนึงของหุบเขามรณะ ยุงยักษ์ ปากเข็มบินมาถึงจุดสังเกตการณ์จดที่สี่
วันนี ้มันดูดเลือดพวกที่เฝ้ าดูนายมันไปสามคนแล้ ว ตอนนี ้ถึงเวลาที่จะย้ ายไปกินพวกทีเ่ ฝ้ าหลวงจีนปริ ศนาบ้ างสวบ                                                   ี
ปาก เข็มใช้ วิธีลอบกัดเหมือนเคย หลังจากกินเสร็ จก็เก็บไอเทมจนเกลี ้ยง “อันที่จริ งเป็ นสัตว์เลี ้ยงก็มข้อดีอย่างนึงนะ
                                  ั
ไปไหนมาไหนไม่มีเสียงประกาศบ้ าๆ ราชายุงยักษ์ มาแล้ วๆ ให้ เหยื่อรู้ตว”
มันพึมพําก่อนจะส่งรายงานไปให้ เจ้ านายจําเป็ นของมัน                      ่
เมื่อพี่เหยี่ยวได้ ข้อความจากยุงยักษ์ เขาก็สงข้ อความถึงสามารถทันที                       ั        ่                  ่
สามารถ เมื่ออ่านข้ อความของพี่เหยี่ยวเสร็ จก็หนมาบอกผู้ร่วมกลุมที่เดินตามมา ทันที “พวกเราคงต้ องนังพัก
รอที่ชะง่อนผานี่ก่อน ถ้ าไม่มีอะไรผิดพลาด คืนนี ้เราจะกลับเมือง และท่านก็จะได้ ออฟไลน์ในเมือง”
สามารถหันไปบอกหลวงพ่อเป็ นการยํ ้าก่อนจะปี นนําขึ ้นไปเป็ นคนแรก


------------------------------        ี่   ่                             ้   ่
“มา ถึงเร็ วดีน” พาชีสงมือไปช่วยดึงหน้ าบุษกับหนูมาลีให้ ปีนขึ ้นมาที่ปากถํ ้า ทังสองอยูในสภาพมอมแมมไปหมด

                           ั
เพราะโดนสองตํารวจม้ าหัยกับสินธพเร่งให้ เดินทางโดยไม่พก  ุ                  ้       ่
“ก็คณสองคนเขาเร่งให้ น้าแยกตัวเดินทางมาตังแต่เช้ ามืดนีคะ ว่าแต่คุณพาชีมาทําอะไรที่นี่หรื อคะ” น้ าบุษถาม
                        ั
“ฉัน ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า คุณพาชีของพวกคุณมีวตถุประสงค์อะไร”

ท่านหญิงมังกรยืนกอดอกพิงพนังถํ ้าเหมือนไม่ใส่ใจนัก
                   ่
แต่สายตากลับสํารวจสองตํารวจม้ าที่เพิงมาถึงจนหัยกับสินธพชักจะหนาวๆร้ อนๆ
                            ่
“ท่าน หญิงมังกร เมื่อวานผมก็บอกคุณแล้ วว่า อาจมีคนดักซุมโจมตีเราอยู่ คุณก็ไม่เชื่อ

                                            ่
แล้ วนี่เพื่อนผมก็มายืนยันด้ วยตัวเองแล้ วไง” พาชีชี ้แจงกับท่านหญิงมังกรได้ โดยไม่เปลียนสีหน้ า
                     ่
แต่พอหันไปเจอท่านหญิงฟลอร่าหน้ าเขาก็เปลียนเป็ นจืดเจื่อนในทันใด           ึ     ํ
น้ า บุษมองตามแล้ วก็นกรู้ คนที่ทาให้ คนกะล่อนอย่างคุณพาชีเจื่อนได้ โดยไม่ต้องพูดอะไรมีไม่กี่ประเภท หรอก
เธอก็เลยช่วยพูด “พวกเรามาส่งข่าวเฉยๆ พวกคุณอาจจะแปลกใจเพราะดูๆไปแล้ ว น้ ากับลูกช่วยอะไรใครไม่ได้ แน่ๆ
  ุ
แต่คณสินธพกับคุณหัยเขาบอกว่า ให้ ตามมาฝึ กทักษะ ถ้ าดูแลไม่ไหวเมื่อไรให้ น้ากับลูกใช้ ม้วนคาถากลับเมืองไป ”                     ่
ท่านหญิง ฟลอร่ายิ ้มให้ น้าบุษก่อนจะยกขลุยขึ ้นเป่ า เสียงดังกังวานแต่กลับไม่เป็ นเพลง
เสียงที่ออกมาเหมือนเสียงนกป่ านานๆพันธุ์กําลังคุยกันจ้ อกแจ้ กจอแจ เพียงครู่เดียวเธอก็หยุด   ่  ่ ่                   ้
“มีกลุมคนซุมอยูสามจุด ที่ปากทางเข้ าออกช่องเขาขาดทังสองข้ างและที่หน้ าผาฝั่ งตรงกันข้ าม”

ท่านหญิงฟลอร่าบอกด้ วยสีหน้ าเรี ยบเฉย                         ํ              ่
“คุณ รู้ ได้ อย่างไร” พาชีตกตะลึง แต่ไม่มีใครให้ คาตอบ อีกนานกว่าพวกเขาจะรู้ วา

  ่ ่          ั้      ่ ่           ่
ขลุยที่ทานหญิงฟลอร่าใช้ นนเรี ยกว่าขลุยหยังฟ้ า สามารถสร้ างคลืนเสียงโซนาร์ ไปสํารวจพื ้นที่ได้
                           ่       ั        ั
อาวุธชิ ้นนี ้เป็ นอาวุธลับชิ ้นเอกของวังบุปผา การที่ทานหญิงยอมใช้ มนต่อหน้ าพาชีก็นบว่ายอมขัดใจกับท่านหญิงมังกรแล้ ว
   ้
ดังนันอย่าหวังว่าจะมีใครยอมอธิบายว่าเธอรู้ได้ อย่างไร  ้
“งันก็ต้องเตรี ยมตัวรับมือ” ท่านหญิงมังกรกลับหลังหันเดินนําเข้ าไปในถํ ้า

           ั
พวกที่เหลือก็ได้ แต่หนไปมองหน้ ากันก่อนจะตามไปอย่างเงียบๆ                          ู่ ี
ท่าน หญิงฟลอร่าหมุนตัวเพื่อจะตามท่านหญิงมังกรไป แต่จๆก็มคนขยับเข้ ามาใกล้ และกระซิบบอกเธอ
             ่
“ขอบคุณที่เชื่อใจผมมากพอทีจะลงมือตรวจสอบข้ อมูล”
     ่ ่                           ่     ่
เมื่อบอกสิงทีต้องการแล้ ว พาชีก็เดินแซงไปอย่างไร้ พิรุธ ปล่อยให้ ทานหญิงยืนนิงจนน้ าบุษตามมาทัน
      ุ
“ขอบคุณที่อตส่าห์รอน้ ากับลูก”
ท่านหญิงฟลอร่าหันไปยิ ้มให้ น้าบุษกับมาลีแล้ วค่อยๆเดินตามไปด้ วยกัน


--------------------------------------------                                   ้            ้
กิเลน เริ่ มอ่อนแรงลงบ้ างเมื่อวิ่งไปได้ เกือบครึ่งทาง ส่วนมังกรขาวนันก็เหนื่อยจนแทบฟุบ เขาทังโดนเหวี่ยงโดนโยน
                        ํ                 ่
แถมยังโดนสารพัดเวทที่กิเลนไฟคิดออกว่าน่าจะใช้ ทาร้ ายหรื อไล่คนที่เกาะหลัง มันอยูให้ ตกลงไปได้
                             ่
กิเลนยังคงเดินไปข้ างหน้ าช้ าๆ มังกรขาวเองก็พยายามมองหาลูทางที่จะลงจากหลังกิเลนให้ ปลอดภัย
ขืนลงไปดื ้อๆโดนมันฆ่าแน่ เขาพยายามมองหาต้ นไม้ หรื อแง่หินอะไรก็ได้ ที่จะให้ เขาเหนี่ยวตัวขึ ้นไปซ่อน                    ู
“กิเลนมันบินไม่ได้ มันคงไม่ตามขึ ้นที่สงหรอก” มังกรขาวคิด
                            ึ
และ แล้ วมังกรขาวก็เห็นภาพทีเ่ ขาคิดว่ามันคงให้ ความรู้สกเดียวกันกับตอนที่เอ เรสเห็น
    ั่     ่
ดุรงค์นงคุกเข่าอยูบนก้ อนหินขนาดใหญ่ ในมือถือธนูและกําลังเหนี่ยวสายเต็มที่                             ่
“อย่า” น่าเสียดาย มังกรขาวใช้ เสียงไปหมดแล้ วตอนที่โดนเหวียงให้ ลงจากหลังกิเลน

เสียงร้ องของเขาคราวนี ้เป็ นเพียงเสียงแหบแห้ งแทบไม่หลุดออกจากลําคอกึก      ุ่                            ี
เมื่อลูกธนูพงเข้ ามาหาจริงๆ มังกรขาวกลับไม่เห็นอะไร แต่พริ บตาเดียวก็มตะขาบแดงตัวเท่าแขนเลื ้อยขึ ้นมาถึ งคอกิเลนอี๋
               ั
มังกร ขาวกระถดตัวถอยห่างไอ้ ตวร้ อยขาอย่างรังเกียจ
                                ั
แต่แล้ วก็ต้องผวาเข้ าไปกอดคอกิเลนไว้ แน่นลืมความขยะแขยงของไอ้ ตวที่เขาแทบ จะเอาหน้ าซบกับมันไปเลย
เมื่อตะขาบแดงตัดสินใจขบกิเลนเบาๆเข้ าที่คอ                     ่                       ั      ่
เมื่อ โดนกัด กิเลนที่เริ่ มสงบก็กลับมาคลังใหม่ มันเผ่นโผนไปข้ างหน้ าเหมือนจะตามหาไอ้ ตวต้ นเหตุที่สงตะขาบแดงมาให้
     ั                     ่    ่
ดุรงค์ก็ยงใช้ ตะขาบแดงแทนลูกธนูยิงมาเรื่ อยๆ จนกระทังกิเลนวิงเข้ าใกล้ มาทุกที100 เมตร
50 เมตร
25 เมตร
 ่                                               ้
พึบๆๆ ดุรงค์คว้ าขาปากเข็มยุงยักษ์ หลบขึ ้นฟ้ าหนีกิเลนไปได้ อย่างหวุดหวิด กิเลนเองแม้ จ ะพลาดเปาหมาย
  ั ั
แต่มนก็ยงสามารถกลับตัวกระโดดลงบนพื ้นได้ อย่างปลอดภัย
         ่ ั     ่          ่     ่    ่
แต่เพราะตะขาบสามสีตวที่เกาะอยูตามตัวและมนุษย์อีกหนึง มันจึงอยูในสภาพคลัง
วิ่งตรงต่อไปที่ช่องเขาขาดในหุบเขามรณะ“จ่ายสด งดเชื่อ เบื่อทวง” ยุงยักษ์ ทวงหนี ้ทันทีที่กิเลนลับสายตา
ดุรงค์ล้วงเอาเหรี ยญทองกําใหญ่มาส่งให้ “คนกันเองลดให้ หน่อยไม่ได้ หรื อ”              ่     ่           ่
“ได้ ไง ไอ้ เจ้ านายเฮงซวยนันขอแค่ให้ ชวยหาตะขาบ ไม่ได้ ให้ ชวยชีวิต นี่ทําเกินหน้ าที่ก็ต้องมีทิป เข้ าใจ๋ ”

ยุงยักษ์ เก็บเงินเข้ ากระเป๋ าอย่างรวดเร็ว ไม่สนใจว่าดุรงค์จะทําปากขมุบขมิบสรรเสริ ญนายมันอย่า งไรบ้ าง


--------------------------------------
                   ํ
“โยม โยมแน่ใจนะว่าจะไม่ให้ อาตมาแก้ คาสาปที่เขาวางกับดักไว้ ก่อน” หลวงพ่อชี ้ไปที่ปากทางเข้ าช่องเขาขาด
              ่         ั
“ไม่ต้องหรอกหลวงพ่อ คุณเหยียวเขาว่าเขามีวิธีจดการ” สามารถตอบ แล้ วก็ต้องหยุดเมื่อได้ ยินเสียงควบม้ ามาแต่ไกล

  ่
“นันไงมาแล้ ว”
            ั         ้                 ่          ํ
ตอน นี ้มังกรขาวญาติดีกบกิเลนไฟนิดหน่อย ทังสองช่วยกันกําจัดตะขาบแดงที่เกาะอยูบนตัวกิเลนออกไปได้ สาเร็ จ
                      ิ่
แต่หายใจโล่งอกได้ ไม่ถึงสามเฮือก กิเลนไฟก็วงไปเหยียบกับดักคําสาปร้ อยเข็มที่ปากทางเข้ าช่องเขาขาด
           ่         ั     ่
มังกรขาวมองฝนเข็มพิษทีตกลงมาแล้ วดึงโล่มงกรและดาบคูใจออกมาทันที
  ่   ่        ้       ้
หนึงคนหนึงกิเลนช่วยกันปกปองตัวเองและปกปองกันและกันอย่างสุดชีวิต                  ุ              ่ ่    ้
และ นับเป็ นคราวเคราะห์อย่างถึงที่สดของคนวางกับดักที่พวกเขายังซุมอยูแถว นันรอเวลาโจมตี
                                          ่     ่
กิเลนไฟนอกจากจะล้ างคําสาปเป็ นมันยังสามารถสะท้ อนคําสาปกลับไปหาผู้ใช้ หากว่า ยังอยูในรัศมีหนึงกิโลเมตรได้
  ั                ู
โล่มงกรของมังกรขาวก็สามารถทําให้ ผ้ ที่โจมตีติดพิษได้ 20 เปอร์ เซนต์
    ้         ้       ่   ่
การปั ดปองเข็มคําสาปเพื่อปองกันตัวของหนึงคนหนึงกิเลนจึงกลายไปการส่ง เข็มคําสาปกลับไปทําร้ ายเจ้ าของคําสาป
    ํ
และที่สาคัญบางเข็มมีพิษติดกลับไปด้ วยอ๊ ากกกก“เกิดอะไรขึ ้น”
“ใครโจมตี”
       ่                    ิ
เสียง ชุลมุนวุนวายดังมาจากซอกเขาที่ปากทาง มีคนเกือบยี่สบคนถืออาวุธครบมือวิ่งฮือออกมา
    ่                ั
พวกเขาพุงไปหามังกรขาวกับกิเลนเพื่อโจมตีทนที สามารถ
              ุ่ ่     ่          ่
เถ้ าแก่ใหญ่และคิมยังจองที่ซมอยูด้านนอกก็สงข้ อความชวนเข้ ากลุมไปให้
มังกรขาวก่อนจะลงมือช่วยโจมตีจากระยะไกลทันที
                                ่   ่          ุ่ ่
กิเลนยังคงวิ่งต่อเข้ า ช่องเขาขาด เสียงโห่ร้องและการลุกฮือของกลุมที่อยูปากทางทําให้ พวกที่ซมอยูตรงกลาง ออกมาบ้ าง
แต่ออกมาได้ ไม่กี่ก้าวก็เจอศรนํ ้าแข็งของอเมทิส ดาบวงพระจันทร์ ของท่านหญิงมังกรและเหล่าตํารวจม้ า
ท่านหญิงฟลอร่าเป็ นหน่วยสนับสนุนด้ วยเวทรักษาและชี ้จุดโจมตี และแน่นอน ก่อนการโจมตี
     ่         ่
พาชีได้ สงข้ อความไปเข้ ากลุมกับสามารถเรี ยบร้ อย จึงไม่ต้องกังวลว่ามังกรขาวจะโดนลูกหลง                                    ้
เมื่อกิเลนวิ่งถึงปลายทาง เหตุการณ์เดิมเรื่ องกับดักคําสาปก็ย้อนมาอีกครัง
          ่             ้          ่
แต่คราวนี ้ไม่มีกลุมของสามารถช่วยสนับสนุนและทังมังกรขาวกับกิเลนก็ออน แรงกันสุดๆ                 ่
ผู้เล่นตะขอกรงเล็บเหยี่ยว เข้ ากลุมกับผู้เล่นสามารถ                              ่
ทันที ที่สิ ้นเสียงประกาศ พีเ่ หยี่ยวก็โยนลูกแก้ วกลมๆลูกหนึงออกมา
                ั              ั ่ ่
มันเป็ นลูกแก้ วสะสมพลังเวทที่หยใช้ ช่วยในการถอนคําสาปให้ กบลูนานันเอง
ในลูกแก้ วเต็มไปด้ วยเข็มติดคําสาปหลายพันเล่มอัดแน่นไปหมด
          ่
และในคราวนี ้พี่เหยียวโยนมันออกมาพร้ อมกับระเบิดเพลิงตูม                    ่ ่
“คํา สาปหมื่นเข็มโลกันต์” ใครสักคนในกลุมซุมโจมตีตะโกนอย่างตกใจ แต่สายไปเสียแล้ ว

    ้ ่                 ้                             ่
นักฆ่าทังกลุมมีแต่พวกที่ตายไปก่อนแล้ วเท่านันที่ไม่ติดคําสาปนี ้ ความตกใจทําให้ พวกเขาชะงักมือไปครู่หนึง
             ่        ้ ่              ้
แต่เพียงครู่เดียวก็มากพอทีจะทําให้ พวกเขาทังกลุมถูกส่งไปเกิดใหม่ในเมือง ทังหมดมังกรขาวแทบหมดแรงเมื่อการต่อสู้สิ ้นสุด เขากระโดดลงจากหลังกิเลน
                ่        ั         ่         ี    ่
แล้ วหันไปดึงธนูดอกแรกที่พี่เหยียวเป็ นคนยิงใส่มนออกให้ “จะฆ่าจะก็ฆาเร็ วๆ ถ้ ารอให้ มแรงจะหนีตอนะเฟ้ ย”
มังกรขาวบอกกิเลนเบาๆ                                          ้
ผู้เล่นมังกรขาว กําราบกิเลนไฟระดับ 92 สําเร็ จ ได้ กิเลนไฟเป็ นสัตว์เลี ้ยง กรุณาตังชื่อด้ วยค่ะ
มังกรขาวอ้ าปากค้ าง เขานี่นะกําราบกิเลนไฟสําเร็ จ    ้
กรุณาตังชื่อด้ วยค่ะ            ้
ระบบส่งเสียงเตือนอีกครัง               ้
“ม้ า มังกร” มังกรขาวพึมพํา ทังตัวเขาก็มีแต่ไอเทมชื่อมังกรเต็มไปหมด มีม้ามังกรเพิ่มอีกตัวก็แล้ วกัน

      ่                                    ่  ่ ่
พอคนอื่นรู้วามังกรขาวได้ กิเลนเป็ นสัตว์เลี ้ยงต่างก็เข้ ามาแสดงความยินดี ยกเว้ นอยูคนหนึงทีแปลกกว่าคนอื่ นเขาหน่อย
พี่เหยี่ยว                                    ั      ่
“กลับไปอย่า ลืมเลี ้ยงเหล้ าด้ วยนา เห็นไหม เพราะแผนพี่แท้ ๆนายถึงได้ สตว์เลี ้ยงทียอดเยี่ยมขนาดนี ้ แล้ วดูผลงาน ดูๆ

   ่               ั้
ยอดเยียมไม่มีที่ติ กําจัดทีเดียวได้ ทงฝูง แถมไปเกิดใหม่ในเมืองก็ต้องไปเกิดที่ฮาร์ ตพูล เจ้ าหมีกะอีกาก็รออยู่
              ้                 ้
รี บๆเข้ าเมืองกันเถอะ เปรี ยวปากว่ะ อยากกลับไปสอบสวนไอ้ พวกนันด้ วย ไปๆๆ”
ดูเหมือนพีเ่ หยี่ยวจะลืมพวกเอเรสไปสนิทจริ งๆ


-----------------------------------------------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ       : 28 พ.ย. 52 22:49:01
ความคิดเห็นที่ 15บทที่ 100 เรื่ องใหญ่      ั
หลังจากที่พกจนหายเหนื่อย คณะหาทองของอาหมวยก็แทบจะแปลงร่างเป็ นคณะสํารวจทําแผนที่ วันๆก็เดินสํารวจ
ดํานํ ้าสํารวจ ไปทางโน้ นทีทางนี ้ที แต่ก็ไม่เจออะไร
   ั                  ั่
มีแต่ยกษ์ แดงที่พอกลับออกมาข้ างนอกปุ๊ บก็นงเขียนๆวาดๆจนได้ แผนที่ฉบับ ใหม่ที่มีเส้ นทางยิบย่อยละเอียดกว่าแผนที่ที่
NPC ให้ มาเยอะเลย
   ั                         ่ ั ี่         ่  ู
“พี่ยกษ์ จดอะไรเหรอ” โกเลมน้ อยหมอบพังพาบ หัวแทบชนกับพียกษ์ ทจะนอนควํ่าก็ไม่ควําแต่ตดโด่งโก้ งโค้ งเพราะติดไข่

     ุ          ่    ึ
มังกรที่พง จนต้ องวาดแผนที่อยูในท่าพิลกๆ                 ่              ่
“ไม่ได้ จด วาดแผนที่อยู่ นายท่านสังไว้ ไปที่ไหนมา ต้ องทําแผนทีอย่างละเอียด”

  ั
พี่ยกษ์ ตอบก่อนจะจรดดินสอไปทําเครื่ องหมายจุดสําคัญๆในแผนที่ตามความเห็นมัน      ู ่        ่              ึ
“เชอะ” พี่งสงเสียงด้ วยความหมันไส้ เมื่อนายหญิงสนใจแผนที่ถงขนาดลุกมาขอดู
“ว่าไงวิน” อาหมวยถามหลังจากที่เอาแผนที่สองฉบับมากางเทียบกัน
                                  ุ         ่  ้
“วินว่า ถ้ าเอามาซ้ อนกันก็จะเห็นว่าผนังถํ ้ามาถล่มไปด้ านเดียว แต่จดที่มีทองมันดันอยูตรงนันด้ วย ” วินทําท่าครุ่ นคิด

                          ่
ใช้ นิ ้วจิ ้มที่แผนที่ของ NPC แล้ วพยายามหาจุดที่นาจะเป็ นจุดเดียวกันในแผนที่ของยักษ์ แดง
       ่                                             ่
แต่ด้วยความทีแผนที่ของยักษ์ แดงเป็ นแผนที่ที่สเกลเล็กว่า มีความละเอียดกว่า การหาจุดสังเกตจึงทําได้ ไม่งายนัก                                                      ่
“น่าจะเป็ นตรงนี ้นะนายหญิง” เจ้ ายักษ์ แดงช่วยชี ้จุด แล้ วมันก็ล้วงแผนที่อีกฉบับออกมา อาหมวยถึงได้ ร้ ู วา

นอกจากแผนที่ในแนวราบแล้ ว เจ้ ายักษ์ แดงยังทําแผนที่ในระนาบที่บอกความลึกด้ วย
                        ั่               ้
“นี่ ตามิคาเอลจะทําแผนที่สามมิติหรื อไงถึงได้ สงยักษ์ แดงทําแผนที่ละเอียดขนาดนี” อาหมวยคิดในใจ
             ้   ั
เมื่อเทียบแผนที่จนพอใจ ทังหมดก็ตดสินใจสํารวจจุดที่คิดว่าน่าจะมีทองในวันพรุ่งนี ้                                        ั
“เจอ หรื อไม่เจอก็ต้องกลับกันแล้ วนะ ที่ทํางานอาหมวยเขามีเรื อออกไปซื ้อของที่ตวจังหวัดแค่อาทิตย์ละหน

     ่          ั        ้
อาหมวยเพิงเข้ าทํางาน ของใช้ ยงขาดเพียบเลย ฉะนัน คืนพรุ่งนี ้ต้ องออฟไลน์แล้ ว”                           ึ่         ้
อาหมวยประกาศแบบนี ้ บรรดาสัตว์เลี ้ยงจอมงกแอบฟั งจนหูผง ส่วนคนที่อาหมวยตังใจบอก กลับร่าเริ งเหมือนเดิม
                                ้       ่
“ไม่เป็ นไร อาหมวย พรุ่ งนี ้วินจะชวนป๊ าไปกินข้ าวนอกบ้ านกันทังบ้ า นเลย ชมพูเริ่ มบ่นว่าไม่เห็นพี่ชายมาหลายวันแล้ ว”
            ่
“ดี มีอย่างอื่นทําเสียมัง” อาหมวยไม่ร้ ู เลยว่าเธอจะได้ ออกจากเกมเร็ วกว่าที่คิด
--------------------------------------------------------------------กลางดึกคืนวันเสาร์ พอถึงเมืองไทย มิคาเอลก็เข้ าเกมทันที หลังจากตรวจงานในกิลด์เรียบร้ อย
                                ี
เขาก็เข้ าไปในห้ องโกเลมน้ อยเหมือนเคย แต่พอเปิ ดจอภาพก็เห็นแต่สดําเต็มหน้ าจอไปหมด   ้                                      ่
“พวกนันไปที่ไหนหรื อ” เขาปรับจอให้ สว่างขึ ้น จึงได้ เห็นคณะหาทองกําลังว่ายนํ ้าอยูในถํ ้าลอด

                      ่       ่
แม้ ข้างบนจะมีช่องว่างแคบๆให้ หายใจ แต่คนกลุมนี ้กลับดําอยูใต้ นํ ้าเกือบตลอดเวลา                                 ่่                    ้
เมื่อดูดีๆ มิคาเอลก็เริ่ มเห็นสีทองเป็ นจุดๆ มีแต่อาหมวยคนเดียวทีวายนํ ้าผ่านไปโดยไม่สนใจ ผิดกับผู้ติดตามทังหลาย
  ่                                            ่
ไม่วาจะเป็ นวิน โกเลมน้ อย ยักษ์ แดงหรื อแม้ แต่พี่งู พวกนี ้เห็นจุดสีทองที่ไหน เป็ นต้ องพุงไปเก็บ
        ่
แข่งกันชนิดที่วาใครดีใครได้ เลยทีเดียว“นี่ไปหาทองกันหรื อ” มิคาเอลขมวดคิ ้ว
            ่ ี
จู่ๆที่ผนังถํ ้าด้ านหนึงก็มแสงเรื องๆลอดออกมา อาหมวยว่ายไปหาต้ นแสงทันที
              ่
พอมิคาเอลปรับจอภาพให้ ฉายสิงที่อาหมวยมองเห็น เขาก็แทบลืมหายใจ                                    ่
กําแพงทองคํายาวเกือบสิบเมตร มีประตูเป็ นวงกลมสีดํารัศมีราวๆเมตรครึ่งอยูตรงกลาง                            ่
“ไชโยเจอทองแล้ ว เยอะด้ วย” โกเลมน้ อยส่งเสียงผ่านช่องสือสาร
     ่            ั   ั                               ่
แต่ในขณะทีวินกําลังจะว่ายไปดูให้ ชดๆ พี่ยกษ์ ก็กระชากตัววินให้ ถอยกลับทันที “อย่า” มันส่งเสียงห้ ามดังลัน              ั                                ู
อาหมวยหันกลับไปมอง แล้ วก็หนกลับมามองกําแพงทองคํา ทําท่าจะเข้ าไปสํารวจ คราวนี ้แม้ แต่พี่งก็ออกมาห้ าม
                  ู
“นายหญิง เข้ าไปไม่ได้ เด็ดขาด” พี่งทําเสียงจริ งจังแบบที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน
                          ิ่             ั
“ทําไมอะ ก็แค่ปากทางเข้ านรกเอง” เจ้ าโกเลมน้ อยที่วงหน้ าเริ่ ดไปถึงหน้ าประตูหนกลับมาถามอย่างสงสัย
            ่
“อาหมวยวินปวดหัว” วินซึงโดนยักษ์ แดงลากถอยไปไกลกว่าสิบเมตรร้ องออกมา อาหมวยตะลึงงันทันที

                                          ้
อาการปวดหัวไม่ควรจะเกิดขึ ้นในตอนนี ้ เครื่ องเล่นเกมทํางานโดยกระตุ้นสมองส่วนหน้ า ปอนข้ อมูลให้ ผ้ เู ล่นรับรู้ภาพ
        ึ     ้      ั                             ้
เสียงและความรู้สกต่างๆดังนันตอนที่ไม่มีสตว์อสูร ไม่มีการต่อสู้ใดๆก็จะไม่มีข้อมูลเรื่ องความเจ็บปวดปอนเข้ ามา
แล้ วนี่วินปวดหัวได้ อย่างไร                      ้     ่                       ่
“ยักษ์ แดงใช้ คาถากลับเมืองพาวินกลับเดี๋ยวนี” มิคาเอลสังสัตว์เลี ้ยงของตนเองทันที ก่อนจะหันไปออกคําสังกับอีกคน

“คุณก็ด้วย มายาวดี”
วูบ          ่      ั้
ยักษ์ แดงทําตามคําสังทันทีไม่มีรงรอ แน่นอน อาหมวยและสัตว์เลี ้ยงที่เหลือก็ตามมาติดๆ
 ้
ทังหมดมาปรากฏตัวที่ลานกลางเมืองฮาร์ ตพูล
“ที่ไหนนี่” อาหมวยพึมพํา เมื่อเห็นอาคารบ้ านช่องสีสดใสราวกับลูกกวาดล้ อมรอบไปหมด

เธอเดินไปหายักษ์ แดงทันทีที่มองเห็น                   ่ ั               ั
“วินเป็ นอย่างไรบ้ าง” อาหมวยถามวินทียงทรงตัวได้ ไม่ถนัดนัก ต้ องให้ ยกษ์ แดงพยุงอยู่
“หายปวดหัวแล้ วครับ” วินพยายามฉีกยิ ้ม แม้ จะยังหน้ าซีดๆ
                        ่
“มายาวดี คุณเดินไปที่อาคารสีชมพูด้านซ้ ายมือ นันเป็ นธนาคาร ไปขอเปิ ดทางเข้ าบ้ านที่เมืองนี ้ แล้ วกลับเข้ าบ้ านด่วน ”

          ่     ่   ่ ่              ่   ่  ่ ่
มิคาเอลยังคงออกคําสังผ่านช่องสือสาร ซึงนันทําให้ อาหมวยนึกขึ ้นได้ วามีอยูคนหนึงที่นาจะอธิบายถึงความผิด
                 ่
ปกติในถํ ้าได้ เธอรี บทําตามคําสังทันที เพื่อจะได้ กลับไปซักให้ ขาว  ่                                ี      ้
กลุมของอาหมวยสามารถเดินไปติดต่อธนาคารและกลับเข้ าบ้ านได้ โดยที่ไม่มใคร สังเกตนันเป็ นเพราะเมื่อวันก่อน
          ั้
กิลด์เจ็ดขุมทรัพย์ตงกองกําลังรอจับตัวนักฆ่าที่ลานกลางเมืองอย่างเอิก เกริก
                                                 ้       ่
วันนี ้เริ่ มมีการเอาตัวนักฆ่าออกมามัดประจาน แถมเปิ ดโอกาสให้ คนที่เคยเป็ นเหยื่อไปชี ้ตัวเพื่อตังข้ อกล่าวหาเพิม
       ้    ่           ั     ั    ่       ่ ั้
วันนี ้คนแทบทังเมืองซึงรวมถึงคนที่อาหมวยรู้จกและคนที่จบจ้ องกลุมของ อาหมวยอยูนน
          ่ ํ
ตอนนี ้ไปรวมตัวกันอยูที่ที่ทาการกิลด์เจ็ดขุมทรัพย์ฯกันหมดแล้ ว


--------------------------------------------------------------------             ิ่                          ่
เมื่อมาถึงบ้ าน อาหมวยก็ยงตกใจเมื่อมิคาเอลตรงเข้ ามาถามอาการของวินสองสามข้ อ ซึงล้ วนเกี่ยวกับเรื่ องวัน เวลา
                      ั่
สถานที่และบุคคล เมื่อวินตอบจนเขาพอใจ เขาก็สงให้ วินออกจากเกมทันที                    ิ
“พักผ่อนให้ มากๆ ถ้ ามีอาการผิดปกติให้ ตดต่อ..อาคุณทันที แล้ วเธอจะติดต่อผมเอง เข้ าใจไหม”

มิคาเอลยํ ้าก่อนจะปล่อยให้ วินออฟไลน์
                                          ้
“นี่ มันเรื่ องอะไรกันแน่” อาหมวยถามด้ วยมาดเสือหวงลูกอ่อน คําถามที่มิคาเอลถามวินทังหมด

                            ้ ้        ่
ล้ วนเป็ นการตรวจหาความผิดปกติทางระบบประสาทเบื ้องต้ นทังนัน แล้ วยังคําสังสุดท้ ายที่ยํ ้าแล้ วยํ ้าอีก
       ั      ั
“ในเกมนี ้มีอนตรายอะไรที่ฉนไม่ร้ ู ใช่ไหม”
“ไม่ใช่ในส่วนปกติ วันนี ้คุณเข้ าไปในส่วนที่ไม่ควรเข้ า” มิคาเอลถอนหายใจ
“หมายความว่าอย่างไร” อาหมวยถามเสียงเรี ยบ
                                        ่
“ใน เกมไม่ใช่ที่ปลอดภัยที่จะคุย อีกอย่างคุณเองถึงจะไม่เป็ นอะไรเลย แต่ก็ไม่แน่วาจะปกติ

                                                     ้
พรุ่งนี ้ผมจะส่งเครื่ องบินไปรับคุณมาตรวจร่างกาย คุณจะได้ พาวินมาตรวจได้ โดยที่บ้านไม่ตกใจมากนัก หลังจากนัน
เราค่อยคุยกัน”อาหมวยจ้ องมิคาเอลตาเขม็งราวกับพยายามจะอ่านให้ ออกว่าเขาคิดอะไร อยู่ แต่เมื่อเขาไม่หลบตา
            ่
เธอก็ต้องเป็ นฝ่ ายถอยชัวคราว “พรุ่งนี ้ ฉันต้ องได้ คําตอบทุกเรื่ อง” เธอยํ ้าก่อนจะยอมออฟไลน์ไป


----------------------------------------จากคุณ : Deckard

เขียนเมื่อ      : 28 พ.ย. 52 22:52:12
ความคิดเห็นที่ 16
                ี่ ื
หกโมงเช้ า อาหมวยลุกขึ ้นทันทีทลมตาตื่น เธอคว้ าโทรศัพท์เพื่อโทรหาวินทันที
                    ่
แต่ก็พบว่ามีข้อความจากมิคาเอลมาดักรออยูก่อนแล้ ว    ่
ผม เปลียนใจแล้ ว ผมจะรับวินไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตอนแปดโมงเช้ า คุณช่วยโทรไปบอกพี่ชายคุณก่อนให้ ด้วย
บอกว่าคุณวานให้ เพื่อนช่วยจัดการก็แล้ วกัน จะได้ ไม่ตกใจมาก                            ้          ั        ่ ่
อาหมวยม องโทรศัพท์อย่างขัดใจ “เพื่อน นายเป็ นเพื่อนฉันตังแต่เมื่อไร แล้ วนี่ยงถือวิสาสะไปหาทีอยูวินมาได้ ไง”
                  ่
แม้ จะไม่ชอบใจ แต่อาหมวยก็ทําตามอยูดี“เฮีย หมวยโทรมาปลุกหรื อเปล่า” อาหมวยต่อสายเข้ าเครื่ องส่วนตัวพี่ชายทันที
“ไม่ ได้ ปลุก แต่โทรมาทําไมแต่เช้ า” อาป๊ าของวินถามด้ วยสีหน้ ายิ ้มแย้ มแจ่มใส

               ่      ่
ฉากด้ านหลังบอกให้ อาหมวยรู้วาพี่ชายเธออยูในครัว คงจะเพิ่งกลับจากวิ่งออกกําลังกายมาพร้ อมกับโจ๊ กเจ้ าอร่อย
           ่
และตอนนี ้ก็คงกําลังอุนอาหารเช้ าอยู่อาหมวยถอนหายใจเฮือก ก่อนจะบอก “เมื่อคืนตอนเล่นเกม วินปวดหัว..นิดหน่อย”
อาหมวยพยายามบอกอาการตามที่เห็น ไม่เติมเอาความกังวลของตัวเองลงไป
“หมวยเลยวานให้ เพื่อนพาวินไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล เขาจะไปรับวินที่บ้านตอนแปดโมงเช้ า

                            ุ
เลยโทรมาบอกเฮียก่อน” อาหมวยพยายามทําสีหน้ าให้ ปกติที่สด                       ่
“มีอะไรหรื อเปล่า ต้ องไปโรงพยาบาลเลยหรื อ” ตัวเฮียชักไม่แน่ใจ
“หมวย อาจกังวลไปเอง แต่เฮียให้ วินไปตรวจก็แล้ วกัน” เธอพยายามจะไม่ทําให้ เป็ นเรื่ องใหญ่

  ั่    ่
แต่ตวเฮียไม่คอยจะเชื่อน้ องสาวนัก เพราะท่าทางอาหมวยแปลกๆไป
“ป๊ า” วินเข้ าครัวมาขัดจังหวะได้ พอดี
“วิ น มานี่สิ อาหมวยโทรมาบอกป๊ าว่าจะให้ เราไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล เมื่อคืนเกิดอะไรขึ ้น

แล้ วตอนนี ้เป็ นยังไงบ้ าง” ป๊ าถามรวดเดียวยืดยาว จนวินต้ องถือแก้ วนมสดทีเ่ พิ่งริ นเสร็ จติดมือมายืนหน้ าโทรศัพท์                                     ่
“ไม่เป็ นไรฮะ ปวดหัวนิดเดียวเอง ตอนนี ้หายแล้ ว” วินโยเยนิดหน่อย เพราะไม่คอยถูกกับโรงพยาบาล
                        ุ
“หาย แล้ วก็ไปตรวจเสียหน่อยก็แล้ วกัน อาขอให้ คณมิคาเอลเขาไปรับวินตอนแปดโมงเช้ า วินเตรี ยมตัวให้ พร้ อมด้ วย ”

พออาหมวยพูดจบวินก็แทบสําลักนม“คุณมิคมา” วินถามเสียงสูง
“ใช่ แปดโมงตรง เตรี ยมตัวให้ พร้ อม ตรวจเสร็ จแล้ วก็รายงานอาทันที อาต้ องวางสายแล้ วอย่าลืมล่ะ ”

                               ่
อาหมวยถือโอกาสตัดสายจะได้ ไม่ต้องตอบคําถามพี่ชาย แต่ถ้าเธอรู้วาวินเดาเรื่ องไปไกลขนาดไหน
เธอคงยอมโดนซักฟอกไม่หลบลี ้หนีหน้ าแบบนี ้                   ้
“อาหมวยของวินนี่ทําท่าแปลกๆนะ” ป๊ าตังข้ อสงสัย หลังจากที่โดนตัดสายกระทันหัน
“เขินมังฮะ” เจ้ าวินตอบก่อนจะกระดกทีเดียวเกลี ้ยงแก้ ว
ป๊ ายกชามโจ๊ กมาวางที่โต๊ ะแล้ วหันมามองวินก่อนจะถาม “เขิน”               ่ ่
“ฮะ แล้ วก็อาจกังวลนิดหน่อย ทีอยูๆต้ องปล่อยคุณมิคมาเจอกับป๊ าเอง อาหมวยคงไม่อยากจะเปิ ดตัวแฟนสักเท่าไร ”

วินคาดการณ์ไปเรื่ อยๆ ตามประสาเด็กมีจินตนาการ
“แฟน?” ป๊ าชักเริ่ มจริ งจัง
          ั้               ั                            ๊
“วินว่า ใช่แหงๆ ไม่งนไม่เชื่อมบ้ านกันหรอก อาหมวยมีบตรเครดิตคุณมิคด้ วย แถมคุณมิคยังใจดีมาสอนวินเล่นเกม แต่ปา

     ุ              ุ           ิ
อาหมวยนี่ดชมัดเลย เจอกันทีไรแว๊ ดๆใส่คณมิคทุกที” สรุปว่าที่วนเงียบๆไม่เคยถามอะไรอาหมวยเรื่ องมิคาเอลเลย
นี่เป็ นเพราะเก็บรายละเอียดทุกเม็ดจนสรุปเองได้ แล้ ว“อาหมวยเขาบอกว่าเพื่อน” ป๊ าแย้ ง ความหวงน้ องสาวชักจะกรุ่ นๆ
“ป๊ า ตอนนี ้ หกโมงสิบห้ านาที วินปวดหัวเมื่อคืน น่าจะราวๆตีสี่ ป๊ าว่า

                             ี่
คนที่อาหมวยโทรหาเพื่อบอกให้ ไปรับหลานไปตรวจร่างกายช่วงตีสถึงหกโมงเช้ า นี่เป็ นเป็ นเพื่อนประเภทไหนเหรอ”
วินทําหน้ าแก่แดดแก่ลมเต็มที่ ป๊ าเองก็อึ ้งไปเหมือนกัน                 ้
“วินบอกป๊ าเองว่าสองคนนี่เล่นเกมทังคู่ แล้ ววินรู้ ได้ ไงว่าเขาไม่ได้ ไหว้ วานกันในเกม ” ป๊ าถามอย่างเป็ นต่อเมื่อนึกขึ ้นได้
                          ่
“ป๊ า ต่อให้ วานกันในเกม แต่รถเราก็มี โรงพยาบาลก็อยูใกล้ นิดเดียว แค่โทรบอกป๊ า ป๊ าก็พาวินไปตรวจเองแล้ ว

                                  ่
ไม่เห็นอาหมวยต้ องไปวานคุณมิค” วินหาทางลงจนได้ แถมยังทําหน้ าประหนึงว่าเรื่ องนี ้ยังไงๆก็ต้องมีอะไรในกอไผ่แหงๆ
           ่
“วินว่าป๊ าไปปลุกชมพูมาอาบนํ ้าแต่งตัวเถอะ” วินตัดบทก่อนจะถือแก้ วนมไปล้ าง
              ั
“ทําไม” ป๊ าชักตามลูกชายไม่ทน
                       ่
“หรื อ ป๊ าจะไม่ไปโรงพยาบาลกะวิน ถ้ าม๊ ารู้ วาใครมารับวินนะ รับรองม๊ าไปกับวินแน่ๆ

                                       ุ           ่
แต่ไม่ได้ ไปเพราะเป็ นห่วงวินหรอกนะ เพราะวินหายปวดหัวแล้ ว แต่ม๊าจะไปสัมภาษณ์คณมิคต่างหาก แต่ถ้าชมพูตื่นสาย
   ่
ป๊ านันแหละที่ต้องอยูเ่ ฝ้ าบ้ านเป็ นเพื่อนชมพู่ วินไปอาบนํ ้าล่ะ”           ื     ั
พอวินลับสายตา ป๊ าก็ลมโจ๊ กที่ยงไม่ได้ กินทันที “ชมพู่ ตื่น วันนี ้เราต้ องออกนอกบ้ านกัน”
              ่
ป๊ าตะโกนปลุกลูกสาวคนเล็กลันบ้ าน

								
To top