perkhidmatan by 061gz5Ab

VIEWS: 63 PAGES: 46

									JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
        LATAR BELAKANG
    EKSPEKTASI STAKEHOLDER PROGRAM
         MODEL BARU
TRANSFORMASI
         EKONOMI
                RMK-10
 KERAJAAN
     SEJARAH & ANALISIS SISTEM SARAAN
BIL    SISTEM     TAHUN  TEMPOH           ANALISIS

             1954-
1.    Benham         12 Tahun       British/ Pasca Merdeka
             1966
             1967-
2.  Suffian (Awam)       10 Tahun
             1975
                             Jentera kerajaan besar
             1971-              bagi membangunkan
3.  Aziz (Pelajaran)      4 Tahun
             1975               negara (labour intensive)
      Azmi     1972-         1967 –
4.                3 Tahun         RMK-1 hingga RMK-3
   (Perundangan)   1975         1975
   Sheikh Abdullah  1972-
5.                3 Tahun
     (Tentera)    1975
             1973-
6.   Harun (PBT)        2 Tahun
             1975
             1976-              Beralih kepada
7.   JKK 1976         15 Tahun   1976
             1991               keseragaman
             1992-              Saraan fleksibel
8.     SSB
             2002        1992 – 2002
                 19 Tahun         Saraan berteraskan
             2002-       2002 – 2011  pekerja berilmu &
9.     SSM
             2011               kompetensi

             2012-              NKRA, NKEA, RMK-10 &
10.    SBPA         8 Tahun
             2020               Perkhidmatan Awam Kejat
  PETIKAN UCAPAN PERDANA MENTERI SEMASA
     MESYUARAT JEMAAH MENTERI“bahawa pelaksanaan SBPA hendaklah dikaitkan dengan
peningkatan dalam produktiviti & inovasi Perkhidmatan
Awam. Ini kerana impak pelaksanaan GTP tidak akan
terhasil sekiranya produktiviti dan inovasi tidak diberi
penekanan.   Sehubungan    ini, adalah  menjadi
tanggungjawab setiap Ketua Setiausaha Kementerian &
Ketua Perkhidmatan untuk memastikan berlaku lonjakan
yang nyata & bukan incremental dalam peningkatan
prestasi, produktiviti & inovasi organisasi masing-masing
melalui pendekatan secara conscious...”

                     11 November 2011
                               4
      PERKHIDMATAN AWAM
      BERPRESTASI TINGGI   5      INISIATIF     1
 SARAAN YANG   TRANSFORMASI  PERKHIDMATAN
 KOMPETITIF   PERKHIDMATAN  AWAM KEJAT
           AWAM

   4               2
 PERKHIDMATAN          KEPIMPINAN
AWAM FLEKSIBEL           DINAMIK
            3
         MODAL INSAN
          BERKUALITI
                STRATEGI
       CREATE     LAUTAN BIRU
 Kumpulan Perkhidmatan
 Premier              Pembangunan & Pengurusan
                  Bakat
   Jawatan strategik
                   Penindikan Bakat
   Kecekapan & Produktiviti
   (KPI)             Talent Acceleration In Public
                   Service (TAPS)
   Bersara atas kepentingan
   negara - Seksyen 11(a)(i)   Scholarship Talent
                   Attraction And Retention
 Laluan Kemajuan Kerjaya      Programme (STAR)
   Subject Matter Expert     Pengambilan Berasas Profil
   Fast track           Program Transformasi Minda
 Penilaian Prestasi         Penambahbaikan
                   Peperiksaan Perkhidmatan
  Kaedah multi-rater
                   PROSPEK
  KPI bagi Premier dan JUSA
               STRATEGI
        CREATE    LAUTAN BIRU

 Perkhidmatan Awam Fleksibel
  Exit Policy           Pingat Perkhidmatan
                   Cemerlang
  Mobiliti
                   Struktur Gaji
  o Pelepasan dengan izin
                     Gaji Single Point
  o Kemasukan secara
                     Gaji Minimum -
   lateral
                     Maksimum
  o Kebolehalihan           Gaji Sebaris
   (Portability)
                   Pelan Induk Saraan
  Pemendekan tempoh        Perkhidmatan Awam (PISA)
  percubaan
  Cuti Belajar Bergaji Penuh -
  SkillsMalaysia (Kumpulan
  Pelaksana)


                               Samb...
               STRATEGI
              LAUTAN BIRU    RAISE
 Perkhidmatan Awam Kejat
   Kawalan saiz
   perkhidmatan awam
   Kajian pertindihan fungsi   Penambahbaikan Skim
   antara agensi         Perkhidmatan
   Penjajaran fungsi utama      Guru
   perkhidmatan
                    ATM
   Perkhidmatan yang boleh
                  Kerja Dari Rumah
   diserah urus
   Perekayasaan proses
   kerja
   Kajian semakan skim
   perkhidmatan                    Samb...
          STRATEGI
         LAUTAN BIRU   ELIMINATE
   REDUCE
              Duplikasi Fungsi Tugas
 Saiz Agensi
                Pembaziran Sumber
 Pewujudan Jawatan      Manusia

              Penilaian Tahap Kecekapan

              Prestasi Rendah

              Penjumudan Skim
              Perkhidmatan

              Peraturan/ Proses Lapuk
     IMPLIKASI KEWANGAN SBPA

                   BIL.
BIL       PERKARA           RM JUTA
                  PEGAWAI

              2012

1   Gaji Premier          36      11.6

2   Gaji JUSA           2,692     187.7

3   Gaji P&P           137,152
                        1,172.0
4   Gaji Pelaksana        656,967

5   Gaji Guru          433,713   1,103.0

6   Gaji ATM, PDRM & Setaraf   241,013    429.0

     JUMLAH         1,471,573  2,896.7
         RUMUSAN

 Mencorak struktur Perkhidmatan Awam yang
 diperlukan dalam melaksana agenda pembangunan
 negara dari segi kepimpinan & modal insan

 Melaksanakan budaya berprestasi tinggi melalui
 pay for performance untuk Kumpulan Premier &
 Kumpulan Pengurusan Tertinggi yang mana
 prestasi diukur mengikut Petunjuk Prestasi Utama
 yang ditetapkan

 Menyediakan landasan kepada PISA yang
 mensasarkan pendapatan per kapita USD15,000
 pada tahun 2020
          RUMUSAN

 Mengiktiraf subject matter expert bagi Kumpulan
 Pengurusan dan Profesional sebagai mekanisme
 mengekalkan   bakat-bakat  terbaik  dalam
 Perkhidmatan Awam

 Mewujudkan fungsi multi tasking & berkemahiran
 bagi Kumpulan Pelaksana ke arah Perkhidmatan
 Awam kejat

 Mengatasi isu-isu gaji yang dibangkitkan oleh
 CUEPACS, kesatuan & individu
  SEKIAN
TERIMA KASIH
        14
15
  SKOP TAKLIMAT
Perubahan Dasar & Peraturan di
    bawah SBPA
    Opsyen SBPA                 16
Program Transformasi Minda (PTM)


         Peperiksaan Perkhidmatan
              Penilaian Prestasi
                  PROSPEK

    Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC)


   Laluan Kerjaya
                        17
                  Rasional
      Program Transformasi  • membolehkan pegawai
          Minda       memahami prinsip dan
                   falsafah pembentukan
                   negara,     jentera
                   pentadbiran  kerajaan
                   dan   peraturan   –
                   peraturan     asas
Dasar & Peraturan          perkhidmatan   awam
 gantikan kursus
             PTM    serta jati diri bagi
 induksi              menghadapi   cabaran
 syarat baru            dan     ekspektasi
 pengesahan             pelanggan
 persediaan awal
 modul ditambah baik
 penilaian sepanjang
 kursus tanpa ujian
 akhir

                              18
• Pegawai lantikan pertama pada atau selepas
 1.1.2012; atau
• Pegawai lantikan terus pada atau selepas 1
 Januari 2012; atau
• Pegawai yang masih dalam tempoh
 percubaan dan belum menghadiri Kursus
 Induksi – Modul Umum


Tempoh : 5 hari

                         PANEL    SIJIL
Dilaksanakan oleh Kementerian / Negeri /           HADIR
Agensi di mana pegawai ditempatkan
                        PENGURUSAN
                              DENGAN
                          PTM    JAYA
Kaedah Pembelajaran:
• Latihan dalam kumpulan (LDK)
• Sesi interaktif
• Ujian psikometrik
• Perbincangan kes
• Kuiz
• e-pembelajaran                         19
SYARAT
Pegawai   dalam   tempoh
percubaan, tertakluk kepada
syarat skim perkhidmatan
                20
       PROSPEK
        (Program       Rasional
      Bersepadu Potensi
      dan Kompetensi)     • menilai kompetensi
                    & mengenal pasti
                    potensi pegawai
 Dasar & Peraturan
• Menggantikan PTK          • melahirkan pegawai
• pelengkap   kepada   PROSPEK   yang kompeten &
 dasar  pembangunan         berprestasi tinggi
 sumber manusia sektor        atas  gred yang
 awam                 disandang
• Program  menyeluruh
 bagi  menilai  dan
 membangun
 kompetensi pegawai


                            21
    PROSPEK

 PENILAIAN    PEMBANGUNAN
KOMPETENSI DAN  KOMPETENSI DAN
  POTENSI      POTENSI

 (PKP)      (BKP)

                 22
       Pingat      Syarat
     Perkhidmatan    • Telah disahkan dalam
     Cemerlang (PPC)    perkhidmatan
               • ≥5 tahun
               • Gred 1-6 ke bawah
               • Cemerlang
               • LNPT ≥ 85
Tujuan            • Lulus tapisan
               • Bebas tindakan
• Mengiktiraf pegawai      tatatertib
 yang cemerlang    PPC  • Diperaku PPSM
               • 3% daripada 8%
• Meningkatkan
                penerima APC
 budaya
 kecemerlangan
• Galakan penglibatan
  • Aktiviti
   kesukarelaan
  • Kemasyarakatan
  • Sukan
  • Kebudayaan                    23
             PENAMBAHBAIKAN
       Dimensi               Pemantapan        Iktiraf
       Fungsian      Multi Rater   Skala Penilaian     Sumbangan
       Fleksibel               & Kategori       Luar Tugas
                          Pencapaian        Rasmi
3 Dimensi –
  Teras,
 Fungsian,                           Idea Kreatif/   6 Jenis Borang
           Wajaran Markah    KPI / SKT
                                 Inovatif       LNPT
Sumbangan

                                                  24
     KATEGORI PENCAPAIAN PEGAWAI & IMPLIKASI

Markah LNPT (%)    Kategori              Implikasi

          Melebihi Sasaran    Melepasi salah satu tapisan awal untuk
          Secara Signifikan   Penilaian Kompetensi dan Potensi
  95 – 100
         Significantly Exceed
            Target (ST)     Diperaku Pergerakan Gaji Tahunan (PGT)

                      Melepasi salah satu tapisan awal untuk
         Melebihi Sasaran     Penilaian Kompetensi dan Potensi
  85 – < 95
         Exceed Target (ET)
                      Diperaku PGT
                      Melepasi salah satu tapisan awal untuk
         Menepati Sasaran     Penilaian Kompetensi dan Potensi bagi yang
  75 – < 85    On Target       berprestasi 80% dan ke atas
            (OT)
                      Diperaku PGT

          Tidak Menepati     Diberi tempoh selama 6 bulan untuk penilaian
   < 75       Sasaran      khas sebelum ditamatkan perkhidmatan bagi
          Below Target (BT)    yang berprestasi kurang daripada 70%
                      Tidak diberi PGT             25
                    SME (Subject Matter
        LALUAN         Expert)

        KERJAYA         Pegawai yang
                     mempunyai
                     pengetahuan dan
                     kemahiran yang tinggi
                     serta pengalaman yang
                     luas dalam sesuatu
                     bidang khusus sebagai
Istimewa (Fast-track)   FAST-TRACK  kepakaran khusus
                     individu yang
 Peningkatan ke suatu     &    memenuhi kriteria-
 gred yang lebih tinggi   SME    kriteria yang ditetapkan
 khusus bagi              dan dijadikan sumber
 mempertimbangkan            rujukan
 kenaikan pangkat
 pegawai cemerlang
 yang berpotensi tinggi
 untuk mengisi jawatan
 strategik


                               26
   NAIK PANGKAT -
                            NAIK PANGKAT - TANPA     PENINGKATAN GRED
     MENGISI
                              KEKOSONGAN           GAJI
    KEKOSONGAN Laluan       Istimewa         Laluan         Laluan
                                               SME
 Biasa      (fast track)      Kecemerlangan      Time-based


                   Peg. Pendidikan         Pegawai
 Semua skim    Semua skim    Pengajian Tinggi (DH)                Semua skim
                                 Perubatan (UD)
perkhidmatan   perkhidmatan                             perkhidmatan
         (Gred 48 ke atas)  Pensyarah (DS)         Pegawai       (P&P / JUSA)
                                  Pergigian (U)
                   Peg. Penyelidik (Q)
                                 Pegawai Farmasi
                   Juruterbang /           (U)
                   Pemeriksa Juruterbang
PETUNJUK               (A)               Pegawai
                                  Perkhidmatan
  Sedia ada             Pemeriksaan Kapal      Pendidikan (DG)
                   Terbang (A)
                                  Sokongan 15
   Baru              Pegawai Sains (C)        tahun
                   Pegawai Latihan
 Tambahbaik                             PDRM
                   Kemahiran (DL)
                   Guru Bahasa (DG)
                                                    27
      Tempoh Percubaan         Pelepasan Jawatan
         Peletakan Jawatan
Dasar Pemisah (Exit Policy)

                   28
                   Rasional

                   • Mempercepatkan
                    penilaian  Ketua
 TEMPOH PERCUBAAN            Jabatan   untuk
                    mengesah atau tidak
                    mengesahkan
                    pegawai.
Dasar & Peraturan     Tempoh
             percubaan
                   • Salah satu kaedah
               &
• Tempoh percubaan    Tempoh
                    exit  policy  bagi
 daripada 1 – 3 tahun  pelanjutan
                    pegawai yang tidak
 kepada 6 – 24 bulan          berprestasi atau tidak
                    sesuai.
• pelanjutan daripada
 2 tahun kepada 12
 bulan


                              29
       MOBILITY        Rasional
         &
                   • fleksibiliti pegawai
       PORTABILITY        bertukar bidang
                    kerjaya
                   • membuka peluang
Dasar & Peraturan            kepada pegawai
• memutuskan              untuk
 hubungan        Pelepasan   mempelbagaikan
 perkhidmatan  asal   Jawatan   pengalaman &
 pegawai yang dilantik         kepakaran
 ke perkhidmatan lain
 dalam perkhidmatan
 awam
• Tempoh
 perkhidmatan lepas
 diambil kira untuk
 faedah persaraan
                                30
         MOBILITY
          &          Rasional
        PORTABILITY
                     • ruang    pegawai
Dasar & Peraturan             mencari pengalaman
• pelantikan semula tanpa
                      & kepakaran di luar &
 memerlukan kebenaran           menyumbang semula
 khas                   kepada perkhidmatan
                      awam
• memutuskan hubungan
 pegawai yang dilantik   Peletakan
 ke  Negeri, Badan    Jawatan
 Berkanun   & Pihak
 Berkuasa Tempatan
• tempoh      notis
 diseragamkan  kepada
 30 hari
• tempoh perkhidmatan
 lepas diambil kira untuk
 faedah persaraan jika
 dilantik semula selepas
 1.1.2012                          31
                    Rasional
      DASAR PEMISAH
                     Tindakan mengeluarkan
                     pegawai yang berprestasi
                     rendah & tidak berintegriti
                     yang menjejaskan
                     penyampaian
             Penamatan    Perkhidmatan Awam
               Demi
Dasar & Peraturan             memastikan
             Kepentingan   perkhidmatan    awam
• Pegawai berprestasi    Awam     dianggotai oleh pegawai
 rendah: kurang 70%
              (PDKA)    berprestasi tinggi
• Pelanggaran undang-
 undang/  peraturan-
 peraturan/
 menjejaskan imej
• Masalah mental
• Peraturan     49,
 P.U.(A)395/1993                         32
    Penamatan Demi Kepentingan Awam (PDKA)
              PENAMATAN DEMI KEPENTINGAN AWAM
                (PERATURAN 49, P.U.(A)395/1993)
      KES                 TAHUN           JUMLAH
               2007   2008   2009   2010  2011
Menagih dadah          1    -     1    -   1    3
Masalah kesihatan mental    -    -     -    -   1    1
Berprestasi rendah       1    -     -    -   -    1
Tidak tandatangani Surat    -    1     -    -   -    1
Akujanji
Tidak hadir bertugas      -    1     2    -   -    3
Tidak hadir mesyuarat dan    -    -     1    -   -    1
tidak  daftar  Sistem
Perakam Waktu Biometrik
Menerima hadiah dengan     -    -     -    1   -    1
niat jenayah
Penipuan wang          -    -     -    1   -    1
                                 JUMLAH   12
                                         33
      DASAR PEMISAH        Rasional
                     Laluan keluar kepada
                     pegawai yang masih
                     berprestasi tetapi tiada
                     peluang kemajuan kerjaya
             Persaraan    untuk menceburi bidang
                     lain
Dasar & Peraturan      Demi
                     Pegawai boleh
             Kepentingan   menumpukan perhatian
• Tidak melepasi
 penilaian dalam skim  Perkhidmatan   untuk mendapatkan
              Awam     rawatan sebaiknya bagi
 perkhidmatan              memulihkan kesihatan
 (PROSPEK / Kursus    (PDKPA)
 Pra JUSA / JUSA)
• Tiada peluang
 kenaikan pangkat
 kerana struktur
 organisasi
• Masalah kesihatan
                                34
OPSYEN
     35
• Tawaran Opsyen
  – Diberi kepada semua pegawai tetap yang berada
   dalam perkhidmatan pada 1 Januari 2012 (JKK 1976,
   SSB, SSM) termasuk:
   – pegawai dalam tempoh percubaan
   – pertukaran sementara atau pinjaman
   – pegawai yang sedang bercuti

• Tempoh Opsyen
 – Umum - 15 hari (16 – 30 Disember 2011)
 – Opsyen yang dibuat adalah muktamad


                          36
• Tawaran opsyen kepada pegawai berdasarkan
 kedudukan skim perkhidmatan atau jawatan pada 1
 Januari 2012.

 – Skim perkhidmatan yang dikekalkan
   • Dokumen Opsyen G
   • Dokumen Opsyen H (belum memenuhi syarat)
                          37
     SKIM PERKHIDMATAN KEKAL
        SEMASA SBPA
                     SBPA
                          Masuk SBPA
         PT (P/O) N17      Terima   PT (P/O) N4-1
          Cukup
          Syarat   G
                         • Kekal N17 dalam skim
                     Tolak   perkhidmatan SSM
                         • Terima gaji SSM
  SKIM                     • Naik Pangkat dalam skim
PERKHIDMATAN                    perkhidmatan SSM
KEKAL SEMASA
  SBPA                     • PT(P/O) N4-1     CUKUP
                                     SYARAT
        PT (P/O) N17            (KUP PTR N11)
        (KUP PTR N11)
                     Terima            • Masuk SBPA
                          SBPA
                         • Gaji bayangan   • PT(P/O) N4-1
           Tidak
           Cukup   H          PTR N5-1 SBPA

           Syarat            • Kekal dalam skim  • Kekal SSM
                          perkhidmatan    • PT(P/O) N17
         Menerima opsyen
                     Tolak   SSM
        tukar lantik ke PT(P/O)      • Terima gaji SSM
        Gred N17 pada 2009        • Naik Pangkat
                          dalam skim
                          perkhidmatan
                          SSM            38
• Tawaran opsyen kepada pegawai berdasarkan
 kedudukan skim perkhidmatan atau jawatan pada 1
 Januari 2012.

 – Skim perkhidmatan yang dijumudkan melalui
  penggabungan/ naik taraf/ penarafan semula/
  pemansuhan fungsi di bawah SBPA
   • Dokumen Opsyen J (memenuhi syarat)
   • Dokumen Opsyen K (belum memenuhi syarat)


                          39
      SKIM PERKHIDMATAN JUMUD
         SEMASA SBPA
                     SBPA
                   Pembantu Operasi
                    N5-1 (N11)   • Masuk SBPA
                            • Pembantu Operasi
                     Terima     N5-1(N11)
         Cukup Syarat
          (Memiliki
           PMR/    J           • Kekal dalam SSM
          ≥9 tahun        Tolak
                             (PAP N1, N4)
   SKIM     pengalaman)              • Terima gaji SSM

PERKHIDMATAN
  JUMUD                        • Pembantu      CUKUP
                             Operasi N5-1    SYARAT
 SEMASA SBPA
                             (KUP PAP N1,
 Pembantu Am                                • Masuk SBPA
                     Terima     N4) SBPA
                                      • Pembantu
 Pejabat N1, N4                      hingga cukup
         Tidak Cukup                         Operasi N5-1
                             syarat
  (Darjah 6)    Syarat               • Gaji
           (Tidak                bayangan N1,
          memiliki
                 K            N4 SBPA
                                      • Kekal SSM
           PMR/
          <9 tahun              • Kekal dalam    • PAP N1, N4
         pengalaman)       Tolak     SSM
                            • Terima gaji
                             SSM
                                          40
• Tawaran opsyen kepada pegawai berdasarkan
 kedudukan skim perkhidmatan atau jawatan pada 1
 Januari 2012.

 – Jawatan jumud sebelum pelaksanaan SBPA
   • Dokumen Opsyen L (memenuhi syarat)
   • Dokumen Opsyen M (belum memenuhi syarat)
                          41
        SKIM PERKHIDMATAN JUMUD
           SEBELUM SBPA

                    SBPA
                  Pembantu Awam
         KUP Jaga R1,    H5-1 (R4,R1)
                            • Masuk SBPA
           R4
                    Terima     • Pengawal
          Cukup                Keselamatan
          Syarat   L            H5-1
  SKIM      SRP/PMR
                    Tolak       Dibersarakan di
PERKHIDMATAN                       bawah 10(5)(b)
  JUMUD
SEBELUM SBPA
                           • Pengawal     CUKUP
                                     SYARAT
                            Keselamatan
 Jaga R1, R4              Terima     H5-1 (KUP    • Pengawal
         Tidak Cukup             jaga R1, R4)   Keselamatan
           Syarat             • Gaji      • H5-1
           Tiada   M           bayangan
          PMR/PMR               jaga R1, R4
                            SBPA


                    Tolak      Dibersarakan di
                             bawah 10(5)(b)   42
• Syarat-syarat opsyen
  – dibuat tanpa syarat
  – dianggap tidak bersetuju jika:
   • tidak membuat pilihan atau membuat pilihan
    secara tidak jelas;
   • bersyarat atau dengan bantahan;
   • dengan pindaan; dan/ atau
   • tidak mengembalikan borang opsyen kepada
    Ketua Jabatan mengikut tempoh ditetapkan tanpa
    sebab yang munasabah                             43
TAWARAN OPSYEN

         1-1-12
 SEBELUM KUAT
   KUASA

  MELETAK
 JAWATAN /        OPSYEN
 MENINGGAL
  DUNIA
             TERBATAL

  TERBUKTI
   TIDAK         BERI SEMULA
  TERIMA        BORANG OPSYEN
  BORANG
  OPSYEN


                     44
       TAWARAN OPSYEN

• Implikasi Tidak Bersetuju Menerima SBPA:

 – bagi skim perkhidmatan yang kekal dan dijumudkan
  di bawah SBPA, akan kekal atas skim perkhidmatan
  asal sebelum 1 Januari 2012.

 – bagi skim perkhidmatan yang dijumudkan sebelum
  SBPA   dan  dimansuhkan  jawatannya,  akan
  dibersarakan di bawah Seksyen 10(5)(b) Akta Pencen
  1980 (Akta 227) atau Seksyen 6A(6) akta yang sama
  bagi yang memilih KWSP.

                          45
  SEKIAN
TERIMA KASIH
        46

								
To top