Docstoc

rapport

Document Sample
rapport Powered By Docstoc
					      Het globale P&O proces
      Hierbij worden volgende afkortingen gehanteerd:
       ‘P’ is ‘Primair’ verantwoordelijk, betekent ultiem en alleen eindverantwoordelijk voor de processtap
       ‘S’ is ‘Solidair’, betekent dat 2 entiteiten of functies samen eindverantwoordelijk zijn voor de processtap
       ‘C’ is ‘Contributief’, betekent dat deze instantie een bijdrage moet leveren aan de processtap, een (C) betekent een indirecte bijdrage, via een entiteit of functie die veronderstelt
        wordt in eerste instantie een bijdrage te leveren
       ‘I’ is ‘Informatief’, betekent dat deze instantie de informatie moet krijgen

      Subproces / Processtap                                 Minister of    HR Beleidscel     IVA resp. EVA       MOD     HR-coördinator
                                                 kabinet      BZ                             beleidsdomein
      I. Beleidsformulering                                          P
      1. Volgen van tendensen,                                         P           C
      Opmaken van een SWOT analyse
      2. Bevragen van de beleidsdomeinen & P&O-experten (noden,                        P           C             C      C
      ideeën, …)
      3. Opmaken van een concept beleidsvoorstel, incl. KPI                 C         P
      4. Toetsing met het werkveld, creëren van draagvlak                           P           C             C      C
      5. Opmaken finaal voorstel, incl. KPI                                  P
      6. Beslissing(sprocedure)                               P         C
      II. Beleidsondersteuning, instrumentarium                                           P
      7. Voorbereidende studie (benchmarks, best practices,                                     P
      marktverkenning, …)
      8. Uitwerken van de aanpak, het project                                 I           P             C      C
      9. Uitvoeren van het project                                                  P             C      C
      10. Beslissing: akkoord met outcome van het project + start met het                   C           P
      aanbod aan de entiteiten
      III. Implementatie van het beleid                                                            P      I/C
      11. Uitvoering in de entiteiten                                                             P      I/C
      IV. Opvolging & evaluatie van het beleid                                 S                              S
      12. Standaardrapportering naar de minister van BZ                            P                        (C)     C
      13. Audit en advies                                           P                        C      C


HayGroup   1
HayGroup  2
      De generieke functie(familie)beschrijvingen &
      competentieprofielen
      Hierna volgen de beschrijvingen van volgende generieke functies of functiefamilies:

       De functie of rol binnen het beleidsdomein:

        1. P&O-coördinator Beleidsdomein

       De functie(familie)s in de beleidscel P&O binnen het departement Bestuurszaken

       2. De directeur P&O-beleid (Vlaamse overheid)
       3. De functiefamilie beleidsadviseur P&O
       4. De Verantwoordelijke P&O beleidsinformatie

       De functiefamilies binnen het Agentschap voor overheidspersoneel

        5. De functiefamilie P&O-adviseur
        6. De functiefamilie adviseur regelgeving P&O

       De generieke functies binnen een MOD (in addendum aan dit rapport)

       7.  P&O Manager
       8.  Adviseur Selectie & Rekrutering (Personeelsinvulling)
       9.  Adviseur Personeelsontwikkeling
       10.  Teamleider Sociaal Secretariaat
HayGroup   3
  ·    1. De P&O-coördinator Beleidsdomein

      Doel van de functie / rol

      Binnen het kader van het centrale P&0-beleid en in overleg met de P&O-functie in de MOD(‘s), instaan voor de organisatie-ontwikkeling binnen het
      beleidsdomein, teneinde de functionele minister, de beleidsraad en het managementcomité te ondersteunen bij het realiseren van hun strategie.

      Resultaatgebieden

      1. Algemene - en P&O-strategie van het beleidsdomein
       Vanuit het perspectief ‘organisatieontwikkeling’ bijdragen tot het definiëren van de algemene strategie van het beleidsdomein, teneinde daarna,
       binnen de grenzen van het algemene P&O-beleid van de Vlaamse overheid, een specifiek strategisch P&O-beleid voor het beleidsdomein uit te
       tekenen dat maximaal de realisatie van die strategie ondersteunt.

      2. P&O-strategie van de entiteiten
       In overleg met de P&O-functies in de MOD(‘s), de leidend ambtenaren van elk van de entiteiten ondersteunen bij het definiëren van hun specifiek
       P&O-beleid, bij het leggen van de specifieke eigen accenten voor hun entiteit.

        (Wanneer een entiteit voldoende groot is en zelf deze strategische capaciteit bezit, kan deze functie zich wellicht beperken tot de rol van ‘klankbord’
        en zich eerder concentreren op de kleinere entiteiten, waar deze capaciteit wel ontbreekt.)

      3. Organisatiestructuur en processen
       Samen met het managementcomité en het P&O(MOD)-management van de entiteiten een adequate organisatiestructuur & processen voor de P&O-
       functie opzetten, teneinde een efficiënte en kostenbewuste dienstverlening te verzekeren, die beantwoordt aan de noden van het management van
       het beleidsdomein en van de entiteiten.

      4. Veranderingsmanagement
       Ondersteuning bieden op vlak van organisatiedesign, procesdesign en veranderingsmanagement, zowel op niveau van het beleidsdomein als op het
       niveau van de entiteiten, teneinde de effectiviteit en de efficiëntie van de organisatie permanent te optimaliseren.

      5. Ondersteuning topmanagement
       ‘Challengen’ en coachen van het topmanagement, hen uitdagen of zij hun rol als manager goed vervullen en hen adviseren en coachen om goede
       ‘people managers’ te worden, conform de verwachtingen beschreven in de managementcode.
HayGroup   4
      6. Competentiemanagement
       Samen met het management de competenties in kaart brengen die het beleidsdomein en de entiteiten in de toekomst zullen nodig hebben, teneinde
       te bepalen welke profielen moeten ontwikkeld of aangetrokken worden.

      7. Stafplanning middenkader
       In overleg met het agentschap Overheidspersoneel instaan voor de stafplanning van het middenkader van het beleidsdomein, teneinde bij te dragen
       tot de detectie en de ontwikkeling van het toekomstige middenkader voor de Vlaamse overheid.

              Detecteren van mensen met potentieel
              Mee opstellen van loopbaantrajecten voor deze medewerkers
              Stimuleren van mobiliteit met ontwikkeling tot doel
              …

      8. Implementatie van het algemeen P&O-beleid van de Vlaamse overheid
       Via goede afspraken verzekeren dat de P&O/ MOD(‘s) van het beleidsdomein, eventueel met hulp van het agentschap voor overheidspersoneel, het
       gewenste P&O-beleid consequent implementeren.

      9. Relatie met corporate P&O
       Verzekeren van een goede samenwerking met Corporate P&O, teneinde bij te dragen tot de beleidsvoorbereiding, de beleidsopvolging en de
       beleidsevaluatie van het P&O-beleid van de Vlaamse overheid.

             Zelf fungeren als aanspreekpunt voor de centrale P&O-functies voor de beleidscel in het departement, om mee het algemeen P&O-
             beleid van de Vlaamse overheid vorm te geven
             Coördineren van de samenwerking van de P&O-medewerkers in de MOD(‘s) met de betrokken experten in de IVA
             Overheidspersoneel, om de input en/of de medewerking van de beleidsdomeinen aan de ontwikkeling van processen, instrumenten, etc.
             te verzekeren
             In overleg met de P&O/MOD(‘s), meewerken aan het opzetten van de P&O-beleidsindicatoren voor de Vlaamse overheid en
             vervolgens instaan, conform de afspraken, voor een adequate rapportering over het beleidsdomein

      Opmerking:

      1. In geval men zou opteren om de verantwoordelijkheid van deze strategische functie uit te breiden tot het hele MOD-domein (zoals beschreven
       onder punt 8, pagina 20), dan dient men in deze beschrijving P&O te vervangen door MOD-materies.

      2. In geval men opteert om deze functie te beperken tot een coördinerende ‘rol', dan beperkt deze zich tot de resultaatgebieden 8 en 9. Deze kunnen
       toegevoegd worden aan de functiebeschrijving van de MOD manager of een andere functie waaraan het management comité deze rol wenst toe te
       vertrouwen.HayGroup   5
      Competentieprofiel voor deze functie (de volwaardige ‘strategische’ functie)

      De waardengebonden competenties:
          Voortdurend verbeteren (4)
          Klantgerichtheid (3)
          Samenwerken (4)
          Betrouwbaarheid (3)
      De functiegebonden competenties:
          Conceptueel denken (2)
          Overtuigingskracht (3)
          Organisatiesensitviteit (3)
          360° inlevingsvermogen (3)
          Initiatief (3)

      Opmerking: de waardengebonden competentie(s) vet gedrukt zijn eveneens functiegebonden, d.w.z. kritisch om de functie goed te kunnen uitoefenen.
HayGroup   6
  ·    2. De directeur P&O-beleid Vlaamse Overheid

      Doel van de functie

      De minister van BZ bijstaan bij de beleidsvoorbereiding, teneinde een coherent, doelmatig en duurzaam P&O-beleid te ontwikkelen dat bijdraagt tot het
      realiseren van de (strategische) doelstellingen van de Vlaamse overheid en de medewerkers maximale kansen tot zelfontplooiing biedt.

      Resultaatgebieden:
       Algemeen P&O-beleid & de managementcode
       Met betrokkenheid en input van de beleidsdomeinen, voorstellen formuleren om de minister van Bestuurszaken te ondersteunen bij het formuleren
       van een coherent en integraal P&O-beleid voor de Vlaamse overheid en van de managementcode voor de leidinggevende Vlaamse ambtenaren.

       Strategische planning P&O voor de Vlaamse overheid
       Instaan voor het organiseren, opvolgen en consolideren van het strategisch P&O-plan, teneinde voor de beleidsdomeinen en de entiteiten een
       leidraad te hebben voor het nemen van de meer operationele beslissingen.

       Organiseren van de beleidsvoorbereiding voor de minister (beleidsnota, beleidsbrieven, …)
       Met betrokkenheid en input van de beleidsdomeinen voorstellen formuleren voor de beleidsnota en de beleidsbrieven van de minister, teneinde bij
       te dragen tot het verder ontwikkelen van een modern, consistent en integraal P&O-beleid voor de Vlaamse overheid.

       Interactie met de beleidsdomeinen (oa strategisch P&O forum)
       Opzetten en onderhouden van goede formele en informele contacten met de P&O-verantwoordelijken van de beleidsdomeinen (en de entiteiten),
       teneinde voeling te houden met de realiteit, de noden op het terrein te onderkennen en consistente, haalbare en breed gedragen beleidsvoorstellen te
       kunnen formuleren.

       Organisatie interne & externe communicatie (P&O-vlak)
       Instaan voor het opzetten van een adequate organisatie en - beleid voor de interne- en externe communicatie, teneinde te verzekeren dat alle
       betrokkenen (leidinggevenden, personeel en buitenstaanders) regelmatig gehoord en/of geïnformeerd worden over het gevoerde P&O-beleid binnen
       de Vlaamse overheid.

       Organisatie beleidsinformatie en- monitoring
       Instaan voor het opzetten en uitvoeren van de beleidsinformatie- en beleidsmonitoringsystemen, teneinde de minister (en de beleidsdomeinen) toe te
       laten het geïmplementeerde P&O-beleid in de verschillende beleidsdomeinen te evalueren en eventueel bij te sturen.
HayGroup   7
       Inhoudelijk advies beheersovereenkomsten binnen het beleidsdomein
       De minister inhoudelijk adviseren bij het opmaken van de beheersovereenkomsten met de beide agentschappen , teneinde de uitvoering van het
       beleid te kunnen opvolgen en te waken over een adequate uitvoering.

       Voorbereiden van de toekomst (aansturing van het beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek, ...)
       Aansturen van het beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek, teneinde dit zo effectief mogelijk te laten bijdragen tot het opvolgen en detecteren
       van ontwikkelingen en trends en tot de verdere ontwikkeling van een coherent en integraal P&O-beleid voor de Vlaamse overheid.


      Competentieprofiel

      De waardengebonden competenties:
       Voortdurend verbeteren 4
       Klantgerichtheid 3
       Samenwerken 4
       Betrouwbaarheid 3


      De functiegebonden competenties:
       Conceptueel denken 3
       Organisatiesensitiviteit 3
       Overtuigingskracht 3
       360° inlevingsvermogen 3
       Netwerken 3
HayGroup   8
  ·    3. De P&O-beleidsadviseur
      Doel van de functiefamilie P&O-beleidsadviseur (departement BZ)

      Wat                                         resultaat

      In overleg met de beleidsdomeinen, ten behoeve van de minister van BZ,  teneinde  bij te dragen tot het opzetten van een P&O-beleid dat de Vlaamse
      opmaken, van beleidsnota’s, beleidsbrieven, beleidsvoorstellen op het        overheid toelaat voldoende competente mensen aan te trekken, te
      vlak van P&O                                    behouden en te motiveren, nodig voor het realiseren van haar
                                                (strategische) doelstellingen.
HayGroup   9
      Resultaatgebieden

      Wat                  Resultaat          Voorbeelden van activiteiten
      1. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
      Trends in binnen- en  teneinde    deze gegevens, indien     Lezen van relevante lectuur
      buitenland i.v.m. de         relevant voor de Vlaamse    Bijwonen van seminaries, congressen, …
      maatschappelijke           overheid, te kunnen      Het externe netwerk gebruiken om informatie,best practices, benchmarks, … te
      ontwikkelingen, de          integreren in de        verkrijgen of in kaart te brengen
      werkwijze van             aangebrachte          …
      overheidsbesturen, het        beleidsvoorstellen voor de
      P&O-beleid, … opvolgen        minister.

      2. STUDIES EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
      Op eigen initiatief of op teneinde de kennis van en inzicht     Aansturen van het beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek
      vraag van de minister,       in dit domein binnen de      …
      studies opzetten en        Vlaamse overheid te
      opvolgen i.v.m. algemene      verdiepen.
      of specifieke P&O-
      onderwerpen

      3. BEHOEFTENDETECTIE
      Detecteren van (nieuwe)  teneinde  adequaat met het P&O-     Input leveren voor de bevragingen (m.b.t. P&O-materie) bij personeel en
      behoeften op vlak van         beleid hierop te kunnen    management en analyseren van de resultaten
      P&O tengevolge van de         inspelen en de uitvoering   Luisteren naar de noden en verwachtingen van het lijnmanagement tav het
      strategische plannen en/of      van het inhoudelijke      P&O-domein
      ontwikkelingen binnen de       beleid van de functionele   …
      beleidsdomeinen            ministers hiermee te
                         ondersteunen.
HayGroup   10
      Resultaatgebieden

      Wat                  Resultaat          Voorbeelden van activiteiten
      4. PROCES VAN BELEIDSVOORBEREIDING
      Definiëren van een goed teneinde een adequate inbreng en       In dit proces voorzien om te zoeken naar best practices, om benchmarks te
      proces voor de          betrokkenheid van de        raadplegen , …
      beleidsvoorbereiding       verschillende            In dit proces voorzien om input vragen van decentrale P&O-medewerkers en/of
                      beleidsdomeinen te         van het lijnmanagement en/of van medewerkers (bevraging, panelgesprekken, …)
                      verzekeren.             In dit proces voorzien om de beleidsvoorstellen vooraf te toetsen op hun
                                        haalbaarheid op het terrein (met decentrale P&O-medewerkers)
                                        …

      5. BELEIDSNOTA’S, BELEIDSBRIEVEN, BELEIDSVOORSTELLEN
      Volgens het hierboven     teneinde bij te dragen tot de
      voorziene proces,           vormgeving van het   
      opmaken, op eigen           algemene P&O-beleid van …
      initiatief of op vraag van de     de Vlaamse overheid.
      minister, van beleidsnota’s,
      beleidsbrieven,
      beleidsvoorstellen

      6. AD HOC ADVIEZEN
      Op vraag van de minister  teneinde  snel te kunnen inspelen op   Inspelen op suggesties van de strategische adviesraad
      leveren van ad hoc          specifieke vragen of      Antwoorden op parlementaire vragen voorbereiden
      adviezen               voorstellen die via derden   Antwoorden of standpunten voorbereiden ten aanzien van de syndicale
                         bij de minister terecht     organisaties (in overleg met de directeur Sociale Relaties)
                         komen.             …

      7. NETWERKING
      Uitbouwen en onderhouden teneinde   makkelijk toegang te      Opzetten en uitvoeren van regelmatig overleg met de P&O-coördinatoren in de
      van een ruim intern (binnen      verkrijgen tot alle       beleidsdomeinen
      de Vlaamse overheid) en        essentiële informatie en    Verzorgen van goede relaties met de leden van de strategische adviesraad
      extern netwerk            kennis die nuttig of nodig   …
                         is voor het adequaat
                         uitoefenen van de functie.


HayGroup   11
      Resultaatgebieden

      Wat                   Resultaat         Voorbeelden van activiteiten
      8. Kennis m.b.t. het vakgebied
      Zichzelf voortdurend     teneinde  via integratie van de    meewerken aan de uitbouw van kennismanagement om kennis en informatie te
      vervolmaken op het brede         nieuwste evoluties de    verdelen en beschikbaar te maken
      P&O-domein                kwaliteit van de      lezen van vakliteratuur, deelnemen aan cursussen
                          beleidsvoorstellen en    activiteiten bijwonen om voeling met het werkveld te houden
                          adviezen voortdurend te   zich op de hoogte houden en ontwikkelen van expertise op het P&O-domein in
                          verbeteren.         haar geheel
                                        …
HayGroup   12
      Indelingscriteria
                             Niveau 1              Niveau 2                Niveau 3
      Beleidsadvies (RG)        Signaleert problemen vanuit de   Signaleert problemen vanuit de     Bijdragen tot het ontwikkelen van een
                      praktijk              praktijk en komt met een voorstel van  visie voor de werking van het
                                        oplossing                departement en tot het opmaken van
                                                            de strategische en operationele
                                                            planning van het departement
                                                            Bijdragen tot het ontwikkelen van een
                                                            visie voor de werking van het
                                                            departement en tot het opmaken van
                                                            de strategische en operationele
                                                            planning van het departement als
                                                            geheel. (RG 9)
      Optimalisatie van de werking   Signaleert vanuit de praktijk    Neemt deel aan overleg met het oog   Organiseert overleg en/of doet
                      problemen ivm de werking van de   op verbetering van de werkprocessen   voorstellen ivm verbetering van de
                      beleidscel P&O binnen het      van de cel beleidsvoorbereiding P&O   werkingsprocessen van de eigen
                      departement             binnen het departement         beleidscel P&O, ten einde ervoor te
                                                            zorgen dat de aanpak steeds zo
                                                            efficiënt en actueel mogelijk is
      Planning             Krijgt een planning van de uit te  Maakt binnen de toegewezen       Bepaalt de prioriteiten in de planning
                      voeren taken            opdrachten de eigen planning op     van de beleidscel P&O ten einde
                                                            ervoor te zorgen dat de beschikbare
                                                            middelen en mensen zo efficiënt
                                                            mogelijk ingezet worden
      Autonomie            Voert deelopdrachten onder     Is eindverantwoordelijk voor wel    Is finaal eindverantwoordelijk voor
                      begeleiding uit           bepaalde adviezen of          alle adviezen en beleidsvoorstellen
                                        beleidsvoorstellen, voor delen van de  die naar de minister gaan, voor de
                                        beleidsnota’s of -brieven        eindredactie van de beleidsnota’s en
                                                            de beleidsbrieven
      Coördinatie, planning, coaching Stemt eigen werk af met collega’s  Stemt eigen werk af met collega’s    Adviseurs en junior adviseurs
      (RG)                                                     inzetten, begeleiden en coachen bij
                                                            hun beleidsvoorbereidende
                                                            activiteiten om de ontvangen
                                                            opdrachten of de eigen initiatieven zo
                                                            effectief en efficiënt mogelijk te
                                                            bemensen en hun competentie-
                                                            ontwikkeling te bevorderen.
                                                            (RG 10)

HayGroup   13
      Competentieprofiel
                          Niveau 1         Niveau 2           Niveau 3
      Waardengebonden
      competenties
       Voortdurend verbeteren      (2)       (2)                 (3)
       Klantgerichtheid         (2)       (2)                 (3)
       Samenwerken           (2)       (3) ‘binnen beleidsprojectgroepen’  (4)
       Betrouwbaarheid         (1)       (2)                 (2)
      Functiegebonden competenties
       Conceptueel denken        (1)       (2)                 (3)
       Organisatiesensitiviteit     (1)       (2)                 (3)
       360° inlevingsvermogen      (1)       (2)                 (3)
       Overtuigingskracht        (1)       (2)                 (3)
       Schriftelijke
       uitdrukkingsvaardigheid     (2)       (2)                 /

      Opmerking: de waardengebonden
      competentie(s) vet gedrukt zijn
      eveneens functiegebonden, d.w.z.
      kritisch om de functie goed te
      kunnen uitoefenen.
HayGroup   14
  ·   4. De verantwoordelijke P&O-beleidsinformatie

      Doel van de functie

      De minister, de beleidsraad van het departement BZ en de beleidsraad van de verschillende beleidsdomeinen inzicht geven in welke mate het gewenste
      P&O-beleid door deze beleidsdomeinen gerealiseerd wordt en advies tot bijsturing verlenen.

      Resultaatgebieden

       Beleidsindicatoren
       Ten behoeve van de minister van BZ, opzetten en actueel houden van een set van P&O-beleidsindicatoren, stuur- en kengetallen, die toelaten de
       effectiviteit van de beleidsuitvoering in kaart te brengen en operationele bijsturing mogelijk te maken.

       Rapporteringmethodiek
       Opzetten van een rapporteringmethodiek (aard, frequentie, …) die toelaat de gewenste informatie te consolideren op niveau van de Vlaamse
       overheid en deze gegevens op het gewenste tijdstip aan de betrokken beleidsmakers aan te bieden.

       Coördinatie van de rapporteringen
       Coördineren van alle rapporteringen m.b.t. P&O, teneinde te verzekeren dat, op de meest efficiënte wijze, de benodigde informatie kan
       geconsolideerd worden en tijdig voor de minister van BZ beschikbaar is.

       Analyse en advies
       Analyseren en interpreteren van de gegevens, teneinde hieruit adviezen te formuleren voor de minister van BZ, de beleidsraad en de
       beleidsdomeinen.

       P&O-audits (*)
       Als aanbeveling bij de analyse van de standaardrapporteringen, aan de minister van Bestuurszaken eventueel aanbevelen om een algemene of
       specifieke P&O audit te laten uitvoeren, teneinde een goed inzicht te krijgen in welke mate het gewenste P&O-beleid door de verschillende
       beleidsdomeinen gerealiseerd wordt en welke bijsturing eventueel gewenst is.

       Beheerscontracten
       De minister ondersteunen bij het opmaken en opvolgen van de beheerscontracten voor de agentschappen, teneinde bij te dragen tot een goede
       vertaling en uitvoering van de beleidsprioriteiten.


       (*) Opmerking bij het resultaatgebied P&O-audits:

        Bij het opmaken van deze beschrijving zijn wij ervan uitgegaan dat de auditfunctie door een centrale auditcel wordt uitgevoerd. De centrale auditcel
        heeft als opdracht om algemene audits uit te voeren die een tiental verschillende onderwerpen bestrijken (o.a. doelstellingen en strategie,
HayGroup   15
        monitoring, organisatiestructuur, financieel management, etc …). Ook het ‘HRM-beleid’ vormt één van deze audit-elementen.Vandaar dat, volgens
        bovenstaande tekst, de functie van verantwoordelijke Beleidsinformatie de minister eventueel kan “aanbevelen” om een (P&O-)audit te laten
        uitvoeren, wanneer uit de courante rapportering en analyses mocht blijken dat er in een entiteit een P&O-probleem is (bijvoorbeeld een abnormaal
        hoog abscenteïsme of verloop van personeel, een signaal van het personeel vanuit de tevredenheidsenquête, de vaststelling dat de managementcode
        niet gerespecteerd wordt, etc.).

        Aangezien deze audits zeer algemeen zijn en het P&O-gedeelte wellicht niet zo diepgaand zal zijn als - soms - gewenst (binnen de auditcel zullen
        wellicht geen echte P&0-professionals aan de slag zijn!), kan men overwegen om, aanvullend of als alternatief, aan de IVA een soort ‘visitatie-
        opdracht’ te geven om een meer diepgaande analyse van het gevoerde P&O-beleid uit te voeren. De aanvraag tot een dergelijke meer diepgaande
        analyse kan dan komen van de functioneel bevoegde minister, de minister van Bestuurszaken of van het management van de entiteit zelf. Deze
        ‘visitaties’ hebben dan tot doel om eventueel bestaande P&O-problemen, in overleg met de lokale P&O-verantwoordelijken, scherper in kaart te
        brengen en naderhand een voorstel tot oplossing te adviseren. Daarna zou het agentschap Overheidspersoneel (opnieuw enkel op uitdrukkelijke
        vraag) verdere ondersteuning kunnen geven bij het uitvoeren van deze aanbevelingen.

      Het doel van deze visitaties is er enkel op gericht te verzekeren dat de entiteit een P&O-beleid heeft en uitvoert dat beantwoordt aan de vereisten zoals
      uitgeschreven werd in de ‘managementcode’. De analyse of diagnose zal dan ook enkel over de ‘grote lijnen’ gaan en eerder peilen naar het respecteren
      van ‘de geest’ van de managementcode, dan naar de gevoerde methodes en procedures.

      Voor meer details hierover verwijzen wij naar de tekst van de ontwerpnota van 14 juli aan de directieraad van AZF door Frans Cornelis, directeur-
      generaal administratie personeelsontwikkeling.

      Competentieprofiel

      De waardengebonden competenties:
          Voortdurend verbeteren (2)
          Klantgerichtheid (3)
          Samenwerken (4)
          Betrouwbaarheid (2)

      De functiegebonden competenties:
          Analytisch denken (3)
          Synthetisch denken (3)
          Conceptueel denken (2) ?

      Opmerking: de waardengebonden competentie(s) vet gedrukt zijn eveneens functiegebonden, d.w.z. kritisch om de functie goed te kunnen uitoefenen.
HayGroup   16
  ·    5. De functiefamilie P&O adviseur
      Doel van de functiefamilie P&O adviseur

      Wat                                        resultaat

      Vanuit een eigen specialisatie en/of vanuit een brede P&O-kennis (*),  teneinde  bij te dragen tot het ontwikkelen en implementeren van het
      zelfstandig of in teamverband, professioneel advies verlenen aan het        algemeen P&O-beleid van de Vlaamse overheid
      departement en aan de decentrale P&O-entiteiten of hen in projecten
      begeleiden
      (*) Opmerking: Iedere adviseur binnen het agentschap Overheidspersoneel heeft of ontwikkelt een eigen specialisatie maar heeft of ontwikkelt ook
      een brede P&O-kennis zodanig dat hij/zij, naargelang de noden, in verschillende projecten inzetbaar is.
HayGroup   17
      Resultaatgebieden

      Wat                 Resultaat          Voorbeelden van activiteiten
      1. DETECTIE VAN NODEN, PROSPECTIE, PROMOTIE
      Detecteren van de noden  teneinde om vragen tot         Bij contacten met P&O-medewerkers van de beleidsdomeinen en van het
      m.b.t. het ontwikkelen en      ondersteuning te       departement, luisteren en/of peilen naar mogelijke noden of problemen waarmee
      implementeren van het        genereren en te kunnen    zij geconfronteerd worden
      algemeen P&O-beleid van       bijdragen tot het       Zelf actief peilen naar de effectiviteit van de implementatie van de P&O-processen
      de Vlaamse overheid en       ontwikkelen en effectief   die tot zijn/haar specialisatie behoren
      bekendheid creëren rond de     implementeren van het     De resultaten van de bevraging van de medewerkers analyseren en hieruit
      eigen dienstverlening        P&O-beleid van de       knelpunten detecteren
      daaromtrent             Vlaamse overheid.       De potentiële doelgroepen bewust maken van de eigen dienstverlening via
                                       schriftelijke en mondelinge communicatie (publicaties, seminaries, workshops, …)
                                       …

      2. BELEIDSVOORBEREIDING VOOR HET DEPARTEMENT BZ
      Op vraag van het    teneinde bij te dragen tot het       Op vraag van het departement studies of projecten opzetten en uitvoeren
      departement of op eigen     definiëren of bijsturen      Op vraag adviezen verlenen
      initiatief voorstellen      van het algemeen P&O-       Bijdragen tot het opmaken van de beleidsnota’s, beleidsbrieven, …
      formuleren, advies        beleid van de Vlaamse       …
      uitbrengen of projecten     overheid.
      definiëren en uitvoeren

      3. ONDERSTEUNING VAN DE BELEIDSDOMEINEN
      Op vraag, de        teneinde bij te dragen tot het    Binnen het kadere van het algemeen P&O-beleid van de Vlaamse overheid, de
      beleidsdomeinen of          definiëren van het      beleidsdomeinen of entiteiten ondersteunen bij het opzetten van een specifiek
      entiteiten ondersteunen       specifieke P&O-beleid    P&O-beleid ‘op maat’
      door het geven van          van het beleidsdomein    Het opzetten van een P&O-proces op maat van een entiteit (vb: PLOEG)
      adviezen of het opzetten en     of tot het implementeren   …
      uitvoeren van projecten       ervan.
HayGroup   18
      Resultaatgebieden

      Wat                   Resultaat          Voorbeelden van activiteiten
      4. PROGRAMMA’S, PROCESSEN, METHODIEKEN, INSTRUMENTEN
      Binnen het kader van het  teneinde bij te dragen tot een   Opmaken en up to date houden van een competentiewoordenboek
      algemeen P&O-beleid van       effectieve implementatie  Opmaken en up to date houden van de functiefamilies en van een aantal
      de Vlaamse overheid en in      van het Vlaamse P&O-    ‘generieke’ functiebeschrijvingen
      overleg en samenwerking       beleid.          Een entiteit ondersteunen bij het opzetten van een bevraging van de medewerkers
      met de collegae (*) en de                   Ontwikkelen van een instrument voor het meten van de effectiviteit van de interne
      decentrale P&O-entiteiten,                   communicatie
      programma’s, processen,                    …
      methodieken, instrumenten
      uitwerken

      (*) Opmerking: Teamwerk is hier van het grootste belang: één, om maximaal gebruik te maken van de aanwezige expertise bij de collegae en twee,
      om te verzekeren dat de voorgestelde oplossingen coherent zijn met de andere P&O-domeinen
      5. COMMUNICATIE
      Communiceren over de    teneinde er voor te zorgen dat alle   contacten onderhouden met belanghebbenden met het oog op informatie-
      beschikbare materialen &       belanghebbenden        uitwisseling
      diensten               geïnformeerd zijn en     opleiding geven over de materie en de werking ervan
                         gestimuleerd worden om    voorlichtingsvergaderingen, seminaries, workshops, … organiseren en algemene
                         deze te gebruiken.       communicaties geven over de materie aan betrokkenen
                                       sensibiliseren van de belanghebbenden
                                       …

      6. PARTNERSHIPS
      Verkennen van de markt en  teneinde  voor de eigen werking en   
      afsluiten van partnerships       voor de werking van de     …
      en (raam)contracten met         beleidsdomeinen en de
      externe adviesbureaus          entiteiten, aan de beste
                          prijs/kwaliteit, beroep te
                          kunnen doen op externe
                          professionele
                          ondersteuning.
HayGroup   19
      Resultaatgebieden

      Wat                  Resultaat         Voorbeelden van activiteiten
      7. KENNIS M.B.T. HET VAKGEBIED
      Zichzelf voortdurend    teneinde  via integratie van de    meewerken aan de uitbouw van kennismanagement om kennis en informatie te
      vervolmaken in het          nieuwste evoluties de    verdelen en beschikbaar te maken
      technisch vakgebied en het      kwaliteit van de uit te   lezen van vakliteratuur en deelnemen aan cursussen
      hele P&O-werkterrein         voeren opdrachten &     activiteiten bijwonen om voeling met de sector te houden
                         adviezen voortdurend te   zich op de hoogte houden en ontwikkelen van expertise op het vlak van zijn/haar
                         verbeteren.         specialiteit en op P&O-gebied in het algemeen
                                       studiewerk verrichten om de recentste evoluties op het werkveld en de
                                       werkmethoden te kennen
                                       …
HayGroup   20
      Indelingscriteria
                             Niveau 1              Niveau 2                Niveau 3
      Beleidsadvies (RG)        Signaleert problemen vanuit de   Signaleert problemen vanuit de     Bijdragen tot het ontwikkelen van een
                      praktijk              praktijk en komt met een voorstel van  visie voor de werking van het
                                        oplossing                agentschap en tot het opmaken van de
                                                            strategische en operationele planning
                                                            van het agentschap om mee te helpen
                                                            bij de aansturing van het agentschap
                                                            Als geheel.
                                                            (RG 8)
      Optimalisatie van de werking   Signaleert vanuit de praktijk    Neemt deel aan overleg met het oog   Organiseert overleg en/of doet
                      problemen ivm de werking van het  op verbetering van de werkprocessen   voorstellen ivm verbetering van de
                      agentschap                                 werkingsprocessen, ten einde ervoor
                                                            te zorgen dat de aanpak steeds zo
                                                            efficiënt en actueel mogelijk is
      Planning             Krijgt een planning van de uit te  Maakt binnen de toegewezen       Denkt mee over de prioriteiten in de
                      voeren taken            opdrachten de eigen planning op     planning van de entiteit ten einde
                                                            ervoor te zorgen dat de beschikbare
                                                            middelen en mensen zo efficiënt
                                                            mogelijk ingezet worden
      Autonomie            Voert deelopdrachten onder     Is eindverantwoordelijk voor wel    Is eindverantwoordelijk voor een
                      begeleiding uit           bepaalde projecten           programma(’s) of voor een belangrijk
                                                            thema (bijv. beloningsbeleid)
      Coördinatie, planning, coaching Stemt eigen werk af met collega’s  Stemt eigen werk af met collega’s    Adviseurs en junior adviseurs
      (RG)                                                     inzetten, begeleiden en coachen bij
                                                            P&O-projecten om de projecten zo
                                                            effectief en efficiënt mogelijk te
                                                            bemensen en hun competentie-
                                                            ontwikkeling te bevorderen. (RG 9)
HayGroup   21
      Competentieprofiel
                          Niveau 1     Niveau 2     Niveau 3
      Waardengebonden
      competenties
       Voortdurend verbeteren      (1)       (2)       (3)
       Klantgerichtheid         (1)       (2)       (3)
       Samenwerken           (1)       (2)       (3)
       Betrouwbaarheid         (1)       (2)       (2)
      Functiegebonden competenties
       Conceptueel denken        (1)       (2)       (2)
       Organisatiesensitiviteit     (1)       (2)       (3)
       360° inlevingsvermogen      (1)       (2)       (3)
       Initiatief            (1)       (2)       (3)
       Organiseren           (1)       (2)       (3)
       Coaching             /        /        (2)

      Opmerking: de waardengebonden
      competentie(s) vet gedrukt zijn
      eveneens functiegebonden, d.w.z.
      kritisch om de functie goed te
      kunnen uitoefenen.
HayGroup   22
  ·    6. De functiefamilie adviseur Regelgeving
      Doel van de functiefamilie adviseur Regelgeving P&O

      Wat                                        resultaat

      Vanuit een eigen specialisatie en/of vanuit een brede kennis van de  teneinde  bij te dragen tot het ontwikkelen, het correct interpreteren en
      relevante regelgeving(*), zelfstandig of in teamverband, de Vlaamse        toepassen van deze regelgeving.
      regelgeving m.b.t. P&O uitwerken en hierover professioneel advies
      verlenen aan het departement en aan de decentrale P&O-entiteiten      (*) Opmerking: Iedere adviseur binnen de cel regelgeving heeft of ontwikkelt een eigen specialisatie (bijv. pensioenen, sociale zekerheid,
      arbeidsrecht, Europese regelgeving, …) maar heeft of ontwikkelt ook een brede kennis over de relevante regelgeving in de openbare sector zodanig
      dat hij/zij, naargelang de noden, bij verschillende projecten of opdrachten inzetbaar is.
HayGroup   23
      Resultaatgebieden

      Wat                        Resultaat           Voorbeelden van activiteiten
      1. CONCEPTNOTA
      Beleidsvoorstellen of         teneinde  naderhand het opmaken      …
      beleidsbeslissingen van de minister        van de reële regelgeving
      vertalen in een conceptnota voor         efficiênt te laten verlopen.
      regelgeving en deze toetsen met alle
      actoren

      2. REGELGEVING
      De geaccepteerde conceptnota      teneinde  een heldere en coherente     …
      juridisch-technisch op een goede         regelgeving te verzekeren.
      wijze ‘vertalen’


      3. BELEIDSVOORBEREIDING VOOR HET DEPARTEMENT BZ
      Op eigen initiatief beleidsvoorstellen teneinde de minister van BZ bij de     Op eigen initiatief beleidsvoorstellen formuleren
      m.b.t. de                    beleidsvoorbereiding te      Bijdragen tot het opmaken van de beleidsnota’s, beleidsbrieven, …
      arbeidsvoorwaardenregeling           ondersteunen.           …
      formuleren

      4. ONDERSTEUNING BIJ SPECIFIEKE REGELGEVING
      Op vraag, de EVA’s rp advies     teneinde de conformiteit aan de        …
      verlenen of ondersteuning bieden bij     globale regelgeving en
      het opzetten van hun specifieke        een zekere graad van
      regelgeving                  uniformiteit binnen de
                             Vlaamse overheid te
                             verzekeren.
HayGroup   24
      Resultaatgebieden

      Wat                  Resultaat         Voorbeelden van activiteiten
      5. COMMUNICATIE & TOELICHTING
      Instaan voor een goede teneinde een uniforme            bij elke nieuwe regelgeving zorgen voor een duidelijke schriftelijke communicatie
      verspreiding,          interpretatie en          en toelichting, afgestemd op de doelgroepen (P&O-medewerkers, lijnmanagement,
      communicatie en         toepassing van de regels      personeel)
      toelichting van de       te helpen verzekeren.        aan belanghebbenden opleiding over deze materie geven
      regelgeving aan alle                        voorlichtingsvergaderingen, seminaries, workshops, … organiseren
      belanghebbenden                           …

      6. ADVIESVERLENING
      Op vraag, de minister van  teneinde  hen (ingeval van       …
      BZ, het lijnmanagement,        problemen of
      de P&O-medewerkers in         betwistingen) te helpen
      de MOD’s en de             met een juiste
      personeelsleden advies         interpretatie en/of
      geven                 toepassing van de
                         regelgeving.

      7. EVALUATIE
      Evalueren van de      teneinde  op eigen initiatief     Via bevraging de problemen met de regelgeving op het terrein in kaart brengen
      coherentie en de            zinvolle voorstellen tot   Op eigen initiatief incoherenties opsporen en voorstellen tot oplossing aangeven
      effectiviteit van de          bijsturing te kunnen     …
      bestaande regelgeving         maken.

      8. KENNIS M.B.T. HET VAKGEBIED
      Zichzelf voortdurend   teneinde   via integratie van de    meewerken aan de uitbouw van kennismanagement om kennis en informatie te
      vervolmaken op het           nieuwste evoluties de    verdelen en beschikbaar te maken
      domein van de             kwaliteit van de uit te   lezen van vakliteratuur en deelnemen aan cursussen
      arbeidsvoorwaardenregelin       voeren opdrachten &     activiteiten bijwonen om voeling met het werkterrein te houden
      g, op het domein van          adviezen voortdurend te   zich op de hoogte houden en ontwikkelen van expertise op het vlak van zijn/haar
      moderne regelgeving en op       verbeteren.         specialiteit en op P&O-gebied in het algemeen
      het brede P&O-domein                        studiewerk verrichten om de recentste evoluties op het werkveld en de
                                        werkmethoden te kennen
                                        …

HayGroup   25
      Indelingscriteria
                             Niveau 1               Niveau 2                 Niveau 3
      Beleidsadvies (RG)        Signaleert problemen vanuit de    Signaleert problemen vanuit de     Bijdragen tot het ontwikkelen van een
                      praktijk               praktijk en komt met een voorstel tot  visie voor de werking van het
                                         oplossing                agentschap en tot het opmaken van de
                                                             strategische en operationele planning
                                                             van het agentschap om bij te dragen
                                                             tot de aansturing van het agentschap
                                                             als geheel
                                                             (RG 8)
      Optimalisatie van de werking   Signaleert vanuit de praktijk     Neemt deel aan overleg met het oog   Organiseert overleg en/of doet
                      problemen ivm de werking van de cel  op verbetering van de werkprocessen   voorstellen ivm verbetering van de
                      regelgeving              van de cel               werkingsprocessen van de cel en van
                                                             het agentschap Overheidspersoneel,
                                                             ten einde ervoor te zorgen dat de
                                                             aanpak steeds zo efficiënt en actueel
                                                             mogelijk is
      Planning             Krijgt een planning van de uit te   Maakt binnen de toegewezen       Bepaalt mee de prioriteiten in de
                      voeren taken             opdrachten de eigen planning op     planning van de cel ten einde ervoor
                                                             te zorgen dat de beschikbare
                                                             middelen en mensen zo efficiënt
                                                             mogelijk ingezet worden
      Autonomie            Voert deelopdrachten onder      Is eindverantwoordelijk voor      Is eindverantwoordelijk voor een
                      begeleiding uit            bepaalde specifieke opdrachten en    belangrijk domein en kan elke
                                         één of andere specialisatie       opdracht binnen de globale context
                                                             situeren en de globale coherentie
                                                             verzekeren
      Coördinatie, planning, coaching Stemt eigen werk af met collega’s   Stemt eigen werk af met collega’s    Adviseurs en junior adviseurs
      (RG)                                                      inzetten, begeleiden en coachen bij
                                                             hun opdrachten om de opdrachten zo
                                                             effectief en effeciënt mogelijk te laten
                                                             uit te voeren en hun competentie-
                                                             ontwikkeling te bevorderen (RG 9)
HayGroup   26
      Ondersteuning           Onder de functionele leiding van de   /        /
      beroepscommissies,         directeur Sociale Relaties, instaan
      sectorcomité, comité A (RG)    voor het organiseren van het
                       secretariaat van de
                       beroepscommissies en van het
                       sectorcomité alsook voor de
                       ondersteuning van het comité A om
                       bij te dragen tot een goed verloop, een
                       juiste interpretatie van de regelgeving
                       en het nemen van correcte
                       beslissingen
                       (RG 8)
      Competentieprofiel
                              Niveau 1            Niveau 2     Niveau 3
      Waardengebonden
      competenties
       Voortdurend verbeteren      (2)                   (3)       (3)
       Klantgerichtheid         (1)                   (2)       (3)
       Samenwerken           (1)                   (2)       (3)
       Betrouwbaarheid         (1)                   (2)       (2)
      Functiegebonden competenties
       Analytisch denken        (1)                   (2)       (2)
       Synthetisch denken        (1)                   (2)       (3)
       Organisatiesensitiviteit     (1)                   (2)       (2)
       Coaching             /                    /        (2)

      Opmerking: de waardengebonden
      competentie(s) vet gedrukt zijn
      eveneens functiegebonden, d.w.z.
      kritisch om de functie goed te
      kunnen uitoefenen.
HayGroup   27
HayGroup  28
      Loopbaanpaden voor P&O-medewerkers in de
      Vlaamse Overheid


      De laatste opdracht binnen dit project bestond uit de vraag om voor de verschillende P&O-functies mogelijke loopbaanpaden uit te tekenen.

      Om dit te doen gebruikten wij hierna de functiebeschrijvingen uit dit project én deze die opgemaakt werden in een ander project voor de MOD van het
      (toekomstig) departement Bestuurszaken. Deze laatste beschrijvingen zijn vrij generiek en wellicht ook bruikbaar voor MOD’s in andere
      beleidsdomeinen, ook al zijn deze uiteraard vrij om dit anders in te vullen. Voor deze oefening biedt dit het voordeel dat wij met echt concrete
      (weliswaar ‘ontwerpen’ van) functies werken en dus een realistisch beeld van mogelijke loopbaanpaden kunnen geven. Het is wellicht nodeloos te
      vermelden dat het uiteraard de competenties van de persoon zullen zijn die bepalend is of een loopbaanstap kan of niet. Wat hier aangegeven wordt zijn
      de ‘realistische’ mogelijkheden, gegeven dat de persoon in kwestie de nodige competenties bezit of op relatief korte termijn (verder) kan ontwikkelen.

      Volgende functie(familie)s werden hiertoe gebruikt (de ontwerpen van functiebeschrijvingen voor de MOD Bestuurszaken vindt men in addendum aan
      dit rapport):

       De functie of rol binnen het beleidsdomein:

        1. P&O-coördinator Beleidsdomein

       De functie(familie)s in de beleidscel P&O binnen het departement Bestuurszaken

        2  De directeur Sociale Relaties
        3  De directeur P&O-beleid (Vlaamse overheid)
        4  De functiefamilie beleidsadviseur P&O
        5  De Verantwoordelijke P&O beheersystemen

HayGroup   29
       De functiefamilies binnen het Agentschap voor overheidspersoneel

       6. De functiefamilie P&O-adviseur
       7. De functiefamilie adviseur regelgeving P&O

       De generieke functies binnen een MOD (in addendum aan dit rapport)

       8.  P&O Manager
       9.  Adviseur Selectie & Rekrutering (Personeelsinvulling)
       10.  Adviseur Personeelsontwikkeling
       11.  Teamleider Sociaal Secretariaat

      Hieronder vindt men enkele mogelijke loopbaantrajecten, gegeven uiteraard dat de kandidaat de nodige competenties voor een volgende loopbaanstap
      heeft of binnen redelijke termijn kan ontwikkelen:
HayGroup   30
                         P & O Loopbaanpaden – P&O Adviseur niv. 1                                                        Teamleider     Adviseur Sel & Recr.
                                                       Soc. Secretariaat   / Personeelsontw.
                                                          (MOD)         (MOD)
      Adv. Regelgeving niv 1     P & O Adviseur niv 1     P & O Beleidsadviseur niv 1


      Adv. Regelgeving niv 2     P & O Adviseur niv 2     P & O Beleidsadviseur niv 2      Adv. Regelgeving niv 3     P & O Adviseur niv 3     P & O Beleidsadviseur niv 3

                                                            P & O Manager      MOD
                                                             (MOD)        Manager

                                        Dir. P & O Beleid                                                       P & O Coördinator
               LA IVA/EVA                                    Beleidsdomein     Dir. Soc. Relaties          Meest waarschijnlijke loopbaanstappen     Minder waarschijnlijke, maar mogelijke loopbaanstappen
HayGroup  31
                           P & O Loopbaanpaden – P & O Adviseur niv. 2                                                           Teamleider     Adviseur Sel & Recr.
                                                          Soc. Secretariaat   / Personeelsontw.
                                                            (MOD)         (MOD)
        Adv. Regelgeving niv 1     P & O Adviseur niv 1     P & O Beleidsadviseur niv 1


        Adv. Regelgeving niv 2     P & O Adviseur niv 2     P & O Beleidsadviseur niv 2        Adv. Regelgeving niv 3     P & O Adviseur niv 3     P & O Beleidsadviseur niv 3

                                                              P & O Manager       MOD
                                                                (MOD)         Manager

                                          Dir. P & O Beleid                                                          P & O Coördinator
                  LA IVA/EVA                                    Beleidsdomein     Dir. Soc. Relaties            Meest waarschijnlijke loopbaanstappen     Minder waarschijnlijke, maar mogelijke loopbaanstappen
HayGroup  32
                         P & O Loopbaanpaden – P & O Adviseur niv. 3                                                      Teamleider     Adviseur Sel & Recr.
                                                     Soc. Secretariaat   / Personeelsontw.
                                                        (MOD)         (MOD)
      Adv. Regelgeving niv 1    P & O Adviseur niv 1    P & O Beleidsadviseur niv 1      Adv. Regelgeving niv 2    P & O Adviseur niv 2    P & O Beleidsadviseur niv 2      Adv. Regelgeving niv 3    P & O Adviseur niv 3    P & O Beleidsadviseur niv 3

                                                          P & O Manager       MOD
                                                            (MOD)         Manager

                                       Dir. P & O Beleid                                                     P & O Coördinator
               LA IVA/EVA                                              Dir. Soc. Relaties
                                                      Beleidsdomein          Meest waarschijnlijke loopbaanstappen    Minder waarschijnlijke, maar mogelijke loopbaanstappen


HayGroup  33
                         P & O Loopbaanpaden – Adv. Regelgeving niv. 1                                                         Teamleider      Adviseur Sel & Recr.
                                                        Soc. Secretariaat    / Personeelsontw.
                                                           (MOD)           (MOD)
      Adv. Regelgeving niv 1     P & O Adviseur niv 1     P & O Beleidsadviseur niv 1


      Adv. Regelgeving niv 2     P & O Adviseur niv 2     P & O Beleidsadviseur niv 2      Adv. Regelgeving niv 3     P & O Adviseur niv 3     P & O Beleidsadviseur niv 3

                                                              P & O Manager       MOD
                                                                (MOD)         Manager

                                         Dir. P & O Beleid                                                        P & O Coördinator
                LA IVA/EVA                                     Beleidsdomein       Dir. Soc. Relaties          Meest waarschijnlijke loopbaanstappen     Minder waarschijnlijke, maar mogelijke loopbaanstappen
HayGroup  34
                          P & O Loopbaanpaden – Adv. Regelgeving niv. 2                                                        Teamleider     Adviseur Sel & Recr.
                                                       Soc. Secretariaat   / Personeelsontw.
                                                         (MOD)         (MOD)
        Adv. Regelgeving niv 1    P & O Adviseur niv 1     P & O Beleidsadviseur niv 1        Adv. Regelgeving niv 2    P & O Adviseur niv 2     P & O Beleidsadviseur niv 2        Adv. Regelgeving niv 3    P & O Adviseur niv 3     P & O Beleidsadviseur niv 3

                                                           P & O Manager       MOD
                                                             (MOD)         Manager

                                         Dir. P & O Beleid                                                       P & O Coördinator
                 LA IVA/EVA                                  Beleidsdomein     Dir. Soc. Relaties
            Meest waarschijnlijke loopbaanstappen    Minder waarschijnlijke, maar mogelijke loopbaanstappen
HayGroup  35
                      P & O Loopbaanpaden – Adv. Regelgeving niv. 3                                                     Teamleider      Adviseur Sel & Recr.
                                                    Soc. Secretariaat    / Personeelsontw.
                                                      (MOD)          (MOD)
      Adv. Regelgeving niv 1    P & O Adviseur niv 1    P & O Beleidsadviseur niv 1      Adv. Regelgeving niv 2    P & O Adviseur niv 2    P & O Beleidsadviseur niv 2      Adv. Regelgeving niv 3    P & O Adviseur niv 3    P & O Beleidsadviseur niv 3

                                                         P & O Manager       MOD
                                                           (MOD)         Manager

                                       Dir. P & O Beleid                                                     P & O Coördinator
               LA IVA/EVA                                  Beleidsdomein     Dir. Soc. Relaties
          Meest waarschijnlijke loopbaanstappen    Minder waarschijnlijke, maar mogelijke loopbaanstappen
HayGroup  36
                    P & O Loopbaanpaden – P & O Beleidsadviseur niv. 1                                                      Teamleider     Adviseur Sel & Recr.
                                                     Soc. Secretariaat   / Personeelsontw.
                                                        (MOD)         (MOD)      Adv. Regelgeving niv 1    P & O Adviseur niv 1    P & O Beleidsadviseur niv 1      Adv. Regelgeving niv 2    P & O Adviseur niv 2    P & O Beleidsadviseur niv 2      Adv. Regelgeving niv 3    P & O Adviseur niv 3    P & O Beleidsadviseur niv 3

                                                          P & O Manager       MOD
                                                            (MOD)         Manager

                                       Dir. P & O Beleid                                                     P & O Coördinator
               LA IVA/EVA                                  Beleidsdomein     Dir. Soc. Relaties
          Meest waarschijnlijke loopbaanstappen    Minder waarschijnlijke, maar mogelijke loopbaanstappen
HayGroup  37
                         P & O Loopbaanpaden – P & O Beleidsadviseur niv. 2                                                          Teamleider     Adviseur Sel & Recr.
                                                        Soc. Secretariaat   / Personeelsontw.
                                                           (MOD)          (MOD)
        Adv. Regelgeving niv 1     P & O Adviseur niv 1    P & O Beleidsadviseur niv 1        Adv. Regelgeving niv 2     P & O Adviseur niv 2    P & O Beleidsadviseur niv 2        Adv. Regelgeving niv 3     P & O Adviseur niv 3    P & O Beleidsadviseur niv 3

                                                             P & O Manager       MOD
                                                               (MOD)         Manager

                                          Dir. P & O Beleid
                                                         P & O Coördinator
                  LA IVA/EVA                                               Dir. Soc. Relaties
                                                          Beleidsdomein            Meest waarschijnlijke loopbaanstappen     Minder waarschijnlijke, maar mogelijke loopbaanstappenHayGroup  38
                        P & O Loopbaanpaden – P & O Beleidsadviseur niv. 3                                                          Teamleider     Adviseur Sel & Recr.
                                                        Soc. Secretariaat   / Personeelsontw.
                                                           (MOD)          (MOD)
        Adv. Regelgeving niv 1     P & O Adviseur niv 1    P & O Beleidsadviseur niv 1        Adv. Regelgeving niv 2     P & O Adviseur niv 2    P & O Beleidsadviseur niv 2        Adv. Regelgeving niv 3     P & O Adviseur niv 3    P & O Beleidsadviseur niv 3


                                                             P & O Manager       MOD
                                                               (MOD)         Manager

                                          Dir. P & O Beleid
                                                         P & O Coördinator
                  LA IVA/EVA                                               Dir. Soc. Relaties
                                                          Beleidsdomein            Meest waarschijnlijke loopbaanstappen     Minder waarschijnlijke, maar mogelijke loopbaanstappenHayGroup  39
                         P & O Loopbaanpaden – Adviseur Sel. & Recr.
                               / Personeelsontw.
                                  (MOD)

                                                       Teamleider      Adviseur Sel & Recr.
                                                      Soc. Secretariaat    / Personeelsontw.
                                                        (MOD)          (MOD)        Adv. Regelgeving niv 1    P & O Adviseur niv 1    P & O Beleidsadviseur niv 1        Adv. Regelgeving niv 2    P & O Adviseur niv 2    P & O Beleidsadviseur niv 2        Adv. Regelgeving niv 3    P & O Adviseur niv 3    P & O Beleidsadviseur niv 3

                                                            P & O Manager       MOD
                                                              (MOD)         Manager

                                         Dir. P & O Beleid                                                       P & O Coördinator
                 LA IVA/EVA                                  Beleidsdomein     Dir. Soc. Relaties
            Meest waarschijnlijke loopbaanstappen    Minder waarschijnlijke, maar mogelijke loopbaanstappen
HayGroup  40
                              P & O Loopbaanpaden – Teamleider
                                  Soc. Secretariaat
                                     (MOD)

                                                        Teamleider      Adviseur Sel & Recr.
                                                       Soc. Secretariaat    / Personeelsontw.
                                                         (MOD)          (MOD)
        Adv. Regelgeving niv 1     P & O Adviseur niv 1    P & O Beleidsadviseur niv 1        Adv. Regelgeving niv 2     P & O Adviseur niv 2    P & O Beleidsadviseur niv 2        Adv. Regelgeving niv 3     P & O Adviseur niv 3    P & O Beleidsadviseur niv 3

                                                             P & O Manager       MOD
                                                               (MOD)         Manager

                                          Dir. P & O Beleid
                                                        P & O Coördinator
                 LA IVA/EVA                                               Dir. Soc. Relaties
                                                         Beleidsdomein            Meest waarschijnlijke loopbaanstappen     Minder waarschijnlijke, maar mogelijke loopbaanstappen
HayGroup  41
                            P & O Loopbaanpaden – P & O Manager
                                   (MOD)


                                                        Teamleider     Adviseur Sel & Recr.
                                                       Soc. Secretariaat   / Personeelsontw.
                                                          (MOD)          (MOD)
        Adv. Regelgeving niv 1    P & O Adviseur niv 1    P & O Beleidsadviseur niv 1        Adv. Regelgeving niv 2    P & O Adviseur niv 2    P & O Beleidsadviseur niv 2        Adv. Regelgeving niv 3    P & O Adviseur niv 3    P & O Beleidsadviseur niv 3


                                                            P & O Manager       MOD
                                                              (MOD)         Manager

                                         Dir. P & O Beleid                                                        P & O Coördinator
                 LA IVA/EVA                                              Dir. Soc. Relaties
                                                         Beleidsdomein            Meest waarschijnlijke loopbaanstappen    Minder waarschijnlijke, maar mogelijke loopbaanstappen
HayGroup  42
                             P & O Loopbaanpaden – Dir. P & O Beleid                                                        Teamleider     Adviseur Sel & Recr.
                                                       Soc. Secretariaat   / Personeelsontw.
                                                          (MOD)         (MOD)
        Adv. Regelgeving niv 1    P & O Adviseur niv 1    P & O Beleidsadviseur niv 1        Adv. Regelgeving niv 2    P & O Adviseur niv 2    P & O Beleidsadviseur niv 2        Adv. Regelgeving niv 3    P & O Adviseur niv 3    P & O Beleidsadviseur niv 3


                                                            P & O Manager       MOD
                                                              (MOD)         Manager

                                         Dir. P & O Beleid                                                        P & O Coördinator
                 LA IVA/EVA                                   Beleidsdomein     Dir. Soc. Relaties
            Meest waarschijnlijke loopbaanstappen    Minder waarschijnlijke, maar mogelijke loopbaanstappen
HayGroup  43
      Addendum      Generieke functies binnen MOD
HayGroup  44  Addendum
  ·    P&O Manager

      Identificatie van de functie:
      Afdeling/Dienst: MOD Bestuurszaken
      Functie:     P&O Manager                           Rapporteert aan: MOD Manager
      Titularis:                                    Datum:


      Doel van de functie:

      Vertalen van de MODstrategie in doelstellingen voor de cel en aansturen en coördineren van alle middelen binnen de cel teneinde een optimale werking te
      garanderen en te verzekeren dat de cel de klant maximaal ondersteunt bij het uitvoeren van zijn/haar beleid.


      Resultaatgebieden:

      1. In lijn met de doelstellingen van de MOD, het opstellen en, na goedkeuring, beheren en evalueren van de jaardoelstellingen voor de cel teneinde bij te dragen tot
       de realisatie van de missie en visie van de MOD en te verzekeren dat de teamresultaten worden behaald.

      2. In samenwerking met de celhoofden van de andere cellen vakinhoudelijke input leveren voor de strategie en het beleid van de MOD en het centrale
       beleidsdomein teneinde ertoe bij te dragen dat de strategie en het beleid maximaal aansluit bij de behoeften van de klant en dat er een optimale wisselwerking is
       tussen de centrale en de decentrale dienstverlener.

      3. Implementeren van een effectief personeelsbeleid teneinde te garanderen dat alle medewerkers voldoende opgeleid, georganiseerd, verloond en gemotiveerd
       worden om optimaal te kunnen bijdragen tot het succes van de MOD en de cel in het bijzonder.

      4. D.m.v. interne ontwikkeling en externe rekrutering ervoor zorgen dat de competenties noodzakelijk voor het uitvoeren van de taken van de cel te allen tijde
       aanwezig zijn teneinde korte- en lange termijn doelstelling te behalen.

      5. Waken over de kostenefficiëntie en bewaken van het kosten-baten evenwicht van de cel teneinde optimale inzet van middelen te garanderen.

      6. Waken over de kwaliteit van het werk, de klantenondersteuning, de werkmethoden en de technieken teneinde optimale klanttevredenheid, kwaliteit en een goede
        interne werking te garanderen.
HayGroup   45 Addendum
      7. Zorg dragen voor de periodieke rapportering over de werkzaamheden van de cel teneinde de manager MOD en de klanten inzicht te geven in de stand van zaken
       en eventuele knelpunten en hen in staat te stellen goed onderbouwde managementbeslissingen te nemen.

      8. Identificeren van de behoeften aan rapportering bij de gebruikers en op basis daarvan modellen definiëren voor P&O-rapportering in nauwe samenwerking met
       de staffunctie Rapportering teneinde te verzekeren dat de P&O-rapportering zo nauw mogelijk aansluit bij de behoeften van de klant en deze ondersteunt bij het
       nemen van beslissingen en het formuleren van zijn/haar beleid.      Opleiding en ervaring en vaktechnische kennis      Prestatiecriteria

        Klanttevredenheid
        Efficiënt gebruik van de middelen
        Vlotte communicatie met andere cellen binnen de MOD
        Performantie van de medewerkers
        Aanwezigheid/ beschikbaarheid van de juiste competenties
        Beleidsimpact      Competenties

      1) Waardegebonden competenties Vlaamse Overheid

        a) Voortdurend verbeteren

        Definitie: Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de dienst/afdeling, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met
        veranderingen.
HayGroup    46  Addendum
      Niveau III: Leert over andere vakgebieden, methodes, technieken en werkt actief me aan het verbeteren van de werking van de dienst.

      -  Heeft belangstelling voor 'aanverwante' onderwerpen om zijn/haar kennis te verruimen
      -  Benut informatie afkomstig uit andere vakgebieden om de eigen aanpak en werking te optimaliseren
      -  Onderkent de impact van nieuwe processen, technieken, methodes in andere vakgebieden op de eigen werking
      -  Stuurt de eigen werking pro-actief bij in functie van wijzigingen op het niveau van de afdeling
      -  Zoekt actief naar mogelijke verbeteringen die de eigen functie en het eigen takenpakket overstijgen

        b) Klantgerichtheid

        Definitie: Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten
        onderkennen en er adequaat op reageren.


      Niveau III: Onderneemt, binnen de mogelijkheden van de eigen functie, acties om de dienstverlening aan klanten te optimaliseren

      -  Gaat kritisch na op welke punten de eigen dienstverlening aan de klant kan worden verbeterd
      -  Onderzoekt gericht (via systematische bevraging) de wensen, behoeften en verwachtingen van klanten (tevredenheids-enquètes, mondeling bevragen,…)
      -  Formuleert concrete voorstellen met betrekking tot het verbeteren van de eigen dienstverlening
      -  Neemt concrete acties naar aanleiding van specifieke feedback van klanten
      -  Zet nieuwe mogelijkheden op vlak van dienstverlening meteen om in de praktijk
      -  Neemt acties om de dienstverlening ten aanzien van specifieke doelgroepen te optimaliseren, in functie van hun noden en behoeften (vb. handicap,
        allochtonen, leeftijd…)


        c) Samenwerken

        Definitie: Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook wanneer dit niet onmiddellijk
        van persoonlijk belang is

      Niveau III: Stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit

      -  Komt met ideeën om het gezamenlijk resultaat te verbeteren
      -  Moedigt anderen aan om samen te werken, hun ideeën te uiten en onderling van gedachten te wisselen
      -  Moedigt anderen aan om onderling te overleggen over zaken die het eigen werk overstijgen
      -  Betrekt anderen bij het nemen van beslissingen die op hen een impact hebben
HayGroup    47  Addendum
      -  Bevordert de goede verstandhouding, de teamgeest en het respect voor verscheidenheid in mensen
      -  Geeft opbouwende kritiek en feedback
      -  Moedigt anderen aan om gezamenlijk oplossingen te vinden

        d) Betrouwbaarheid

        Definitie:     Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie
        uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, milieuzorg…). Afspraken nakomen en zijn/haar verantwoordelijkheid
        opnemen.

      Niveau III: Schept randvoorwaarden zodat de deontologische code in de praktijk kan gebracht worden

      -  Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken, rond sociale en ethische normen en in het omgaan met diversiteit.
      -  Is verantwoordelijk voor een transparante inrichting van de entiteit
      -  Zorgt dat iedereen in de organisatie/entiteit op de hoogte is van de verwachte normen voor gedrag (bijvoorbeeld: brengt het onderwerp regelmatig en
        systematisch ter sprake)
      -  Spreekt anderen aan wanneer onethische handelingen worden gesteld, regels en afspraken niet worden nageleefd enz.
      -  Weet op een flexibele, maar zorgvuldige, objectieve en correcte wijze om te gaan met bestaande regels en procedures wanneer de situatie dit vereist


      2) Omgaan met informatie

        a) Conceptueel denken

        Definitie:        Feiten bekijken van op een afstand, ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen


      Niveau II: Betrekt bredere (maatschappelijke, technische, …) factoren bij zijn/haar aanpak

      -  Kent de relevante trends en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en het eigen beroep/domein
      -  Wijst op nieuwe problemen en situaties die voor anderen nog niet zo duidelijk zijn
      -  Denkt kritisch en zelfstandig
      -  Kadert adviezen, beslissingen en initiatieven in de bredere organisatiecontext/beleidscontext
      -  Heeft voeling voor wat er in de toekomst kan gevraagd wordenHayGroup    48  Addendum
      3) Interpersoonlijk gedrag

        a) Overtuigingskracht

        Definitie: Instemming verkrijgen voor een mening, aanpak of visie door het gebruik van goed onderbouwde argumenten, door de dialoog en het
        overleg aan te gaan, door het gepast aanwenden van autoriteit (bevoegdheid en deskundigheid) en door het uitbouwen van gepaste strategieën


      Niveau II: Overtuigt door inhoud én aanpak

      -  Reageert adequaat en niet defensief op negatieve reacties of weerstand
      -  Toont begrip voor meningen en standpunten van anderen
      -  Enthousiasmeert anderen bij het verdedigen van de eigen voorstellen en ideeën
      -  Brengt zijn/haar argumenten scherp onder woorden
      -  Brengt een persoonlijke en genuanceerde argumentatie naar voren


        b) 360° inlevingsvermogen

        Definitie:        Het vermogen om uitgesproken en onuitgesproken informatie op te pikken en adequaat daarop te reageren, en dit zowel ten aanzien van
        medewerkers, collega’s, klanten, hiërarchie…


      Niveau III: Reageert (via houding en handelen) adequaat op impliciete, onuitgesproken gedachten, gevoelens, behoeften, verwachtingen van anderen.

      -  Blijft efficiënt functioneren in een omgeving met onuitgesproken agenda’s en weerstanden
      -  Geeft er blijk van de gevoeligheden en (te verwachten) reacties van het veld goed in te schatten
      -  Speelt gepast in op impliciete en onuitgesproken gevoelens van anderen
      -  Is gevoelig voor de noden en behoeften van de andere entiteiten die in het beleidsdomein verantwoordelijkheid dragen
      -  Voelt aan wat belangrijk is voor de (politieke) opdrachtgever en speelt hier op in
HayGroup    49  Addendum
      4) Leiderschap

        a) Richting geven

        Definitie: Het aansturen, ontwikkelen en motiveren van medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit op een correcte manier
        kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband.


      Niveau II: Geeft richting op het niveau van processen en structuren

      -  Schept duidelijkheid omtrent de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende teamleden
      -  Zorgt voor een efficiënt inzetten van beschikbare mensen en middelen in functie van de gezamenlijk te behalen doelstelling
      -  Bevordert de inzetbaarheid van de medewerkers (zodanig dat zij beter in staat zijn om de gezamenlijke en hun individuele doelen te behalen)
      -  Voorziet mogelijkheden voor communicatie en overleg binnen het team en stimuleert het gebruik daarvan
      -  Heeft oog voor processen die remmend of faciliterend kunnen inspelen op aspecten zoals diversiteit, genderneutraliteit, …
      -  Stuurt, indien nodig, processen en structuren bij om de efficiëntie van de werking en/of de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen
      -  Voorziet de organisatorische randvoorwaarden voor het ontwikkelen van medewerkers


        b) Ontwikkelen van anderen

        Definitie: Medewerkers ondersteunen bij het behalen van goede resultaten en het groeien in een functie door hen te helpen bij het ontwikkelen van
        een vermogen om zelfstandig problemen op te lossen

      Niveau III: Neemt verantwoordelijkheid op voor leren binnen de organisatie; fungeert als intervisor

      -  Stimuleert een open communicatie onder de medewerkers
      -  Fungeert als rolmodel voor het opnemen van de verantwoordelijkheid voor het leren binnen de organisatie
      -  Faciliteert kennisoverdracht binnen een team/groep
      -  Is in staat om diverse rollen als instructeur, mentor, supervisor, coach, intervisor, … op te nemen en in functie van de omstandigheden voor de juiste rol op
        het juiste ogenblik te kiezen
HayGroup    50  Addendum
  ·    Adviseur Personeelsinvulling

      Identificatie van de functie:
      Afdeling/Dienst: MOD Bestuurszaken
      Functie:       Adviseur Personeelsinvulling   Rapporteert aan: Manager P&O
      Titularis:                       Datum:


      Doel van de functie:

      De klant ondersteunen in het formuleren en implementeren van een rekruterings- en selectiestrategie voor alle aanwervingen behalve top- en middenkader teneinde
      ervoor te zorgen dat op zo efficiënt mogelijke wijze de juiste profielen worden geselecteerd voor de juiste posities met naleving van het diversiteitbeleid.      Resultaatgebieden:
      1. Capteren van de behoeften van de klant in samenwerking met Personeelsontwikkeling teneinde op een geïntegreerde manier een juiste oplossing te bieden en de
       dienstverlening aan te passen aan de behoeften van de klant.

           Ontwikkelen en continu bijsturen van rekruteringstools, -programma’s en –processen
           Input leveren voor rekruteringsbudget
           Raamcontracten afsluiten of afnamen doen op bestaande raamcontracten van Corporate P&O

      2. In overleg met Personeelsontwikkeling ondersteunen van de klant bij de keuze van de meest kostenefficiënte invulling van vacatures teneinde te komen tot een
       optimale wervings- , loon- en vormingslast.

           Adviseren over optimale doorstroom binnen de organisatie
           Adviseren van de klant over interne dan wel externe invulling vacature
           Adviseren van de klant over meest efficiënte rekruteringskanalen

      3. In nauwe samenwerking met de klant uitvoeren van het selectieproces teneinde tijdig en kostenefficiënt de juiste kandidaat te selecteren.

           Toezien op correcte administratie van selectieproces
HayGroup   51   Addendum
           Samen met lijn manager uitvoeren van screening van kandidaten
           Toezien op het opstellen van het functieprofiel

      4. In overleg met Personeelsontwikkeling de klant ondersteunen in de loopbaanplanning en –ontwikkeling teneinde het potentieel van de mensen te ontwikkelen in
       lijn met de noden van de organisatie.

           Adviseren van de lijnmanagers over de loopbaanplanning van medewerkers
           Adviseren van de individuele medewerkers over loopbaanplanning in lijn met behoeften van de organisatie
           Adviseren van de lijnmanagers over optimale interne doorstroom en mobiliteit


      5. Binnen en buiten de organisatie detecteren van trends die een impact (kunnen) hebben op rekrutering en selectie teneinde processen en aanpak te optimaliseren.

           Volgen van trends en ontwikkelingen binnen de organisatie die impact hebben op beschikbare personeelsbudgetten (bv. Grote uitstroom als gevolg van
           vergrijzing en pensionering)
           Volgen van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
           Trends analyseren op basis van exitgesprekken teneinde het lijnmanagement informatie te verschaffen en input te leveren voor Corporate P&O

      6. Afhandelen en opvolgen van complexe en geëscaleerde vraagstukken teneinde te garanderen dat deze correct worden afgehandeld in lijn met de regelgeving en het
       beleid en dat risico’s tot een minimum beperkt blijven.

           Opvolgen en afhandelen klachten

      7. Toezicht houden op opleiding, training en coachen van de eigen medewerkers binnen het team teneinde continue ontwikkeling van competenties van medewerkers
       te stimuleren en het team te motiveren.

      8. Fungeren als vertrouwenspersoon binnen de organisatie teneinde problemen te detecteren en de wetgeving ter bescherming van de werknemer te respecteren.

      9. Definiëren en consolideren van rapporten en kengetallen teneinde input te leveren voor budgetten en informatie aan te reiken ter ondersteuning van
       managementbeslissingen.
HayGroup   52  Addendum
      Opleiding en ervaring en vaktechnische kennis


      Prestatiecriteria

        Klanttevredenheid met het rekruterings- selectieproces
        Kwaliteit van de opgestelde profielen
        Tijdigheid
        Kostenefficiëntie
        Mate waarin geschikte kandidaten zijn geselecteerd


      Competenties

      1) Waardegebonden competenties Vlaamse Overheid

        c) Voortdurend verbeteren

        Definitie: Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de dienst/afdeling, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met
        veranderingen.

      Niveau II: Ontwikkelt zich binnen de eigen functie, en werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van taken.

      -  Werkt zich in, in nieuwe materies die relevant zijn voor de eigen taak (bv. nieuwe regelgeving, informaticatoepassingen, werkmethoden, …)
      -  Informeert zich over nieuwe evoluties met betrekking tot de eigen functie (leest vakliteratuur, neemt deel aan congressen, …)
      -  Past nieuwe richtlijnen, kennis, informatie en inzichten toe in de praktijk
      -  Gaat na of/hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in de eigen functie kunnen ingezet worden
      -  Zoekt actief naar mogelijkheden om de uitvoering van het takenpakket te verbeteren en werkt dit verder uit tot concrete voorstellen
HayGroup    53  Addendum
        d) Klantgerichtheid

        Definitie: Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten
        onderkennen en er adequaat op reageren.


      Niveau III: Leert over andere vakgebieden, methodes, technieken en werkt actief me aan het verbeteren van de werking van de dienst      -  Heeft belangstelling voor 'aanverwante' onderwerpen om zijn/haar kennis te verruimen
      -  Benut informatie afkomstig uit andere vakgebieden om de eigen aanpak en werking te optimaliseren
      -  Onderkent de impact van nieuwe processen, technieken, methodes in andere vakgebieden op de eigen werking
      -  Stuurt de eigen werking pro-actief bij in functie van wijzigingen op het niveau van de afdeling
      -  Zoekt actief naar mogelijke verbeteringen die de eigen functie en het eigen takenpakket overstijgen

        e) Samenwerken

        Definitie: Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook wanneer dit niet onmiddellijk
        van persoonlijk belang is


      Niveau II: Helpt anderen en pleegt overleg


      -  Steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort om tot een gezamenlijk resultaat te komen
      -  Stemt de eigen inbreng/prioriteiten/aanpak af op de noden van de groep
      -  Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid in mensen
      -  Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder de eigen opdracht
      -  Bevraagt spontaan en pro-actief de mening van anderen
HayGroup    54  Addendum
        f) Betrouwbaarheid

        Definitie: Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de
        basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, milieuzorg…). Afspraken nakomen en zijn/haar verantwoordelijkheid opnemen.


      Niveau II: Brengt sociale en ethische normen in de praktijk


      -  Neemt de verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen (past geen paraplupolitiek toe)
      -  Leeft de deontologie na die eigen is aan de functie of het functieniveau
      -  Spreekt anderen erop aan wanneer hun handelen niet conform is met bestaande regels en afspraken
      -  Handelt consequent: neemt in gelijkaardige omstandigheden gelijkaardige standpunten in/houding aan.
      -  Kan inschatten of informatie al dan niet verder kan/mag verspreid worden
      -  Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken

      5) Interpersoonlijk gedrag

        a) Overtuigingskracht

        Definitie: Instemming verkrijgen voor een mening, aanpak of visie door het gebruik van goed onderbouwde argumenten, door de dialoog en het
        overleg aan te gaan, door het gepast aanwenden van autoriteit (bevoegdheid en deskundigheid) en door het uitbouwen van gepaste strategieën


      Niveau II: Overtuigt door inhoud én aanpak


      -  Reageert adequaat en niet defensief op negatieve reacties of weerstand
      -  Toont begrip voor meningen en standpunten van anderen
      -  Enthousiasmeert anderen bij het verdedigen van de eigen voorstellen en ideeën
      -  Brengt zijn/haar argumenten scherp onder woorden
      -  Brengt een persoonlijke en genuanceerde argumentatie naar vorenHayGroup    55  Addendum
        b) 360° inlevingsvermogen

        Definitie:     Het vermogen om uitgesproken en onuitgesproken informatie op te pikken en adequaat daarop te reageren, en dit zowel ten
        aanzien van medewerkers, collega’s, klanten, hiërarchie…


      Niveau II: Reageert (via houding en handelen) adequaat op door anderen geuite gedachten, gevoelens, behoeften, verwachtingen.


      -  Communiceert begrip voor de gevoelens, de behoeften en de belangen van de ander
      -  Toont begrip door het eigen non-verbaal gedrag
      -  Houdt bij beleidsvoorbereiding rekening met de standpunten van relevante actoren
      -  Toont begrip voor de reacties van anderen ten aanzien van een bepaalde situatie
      -  Gaat adequaat in op persoonlijke en/of emotionele boodschappen      6) Omgaan met informatie

        a) Synthetisch denken

        Definitie:        Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria


      Niveau I: Formuleert hypothesen; trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens


      -  Formuleert hypothesen voor problemen waarover onvoldoende informatie beschikbaar is
      -  Formuleert een diagnose op basis van de verzamelde informatie, komt tot een synthese
      -  Betoont een gezond-kritische ingesteldheid
      -  Weegt alternatieven tegenover elkaar af
      -  Redeneert logisch, ziet de voor de handliggende effecten van acties
HayGroup    56  Addendum
        b) Organisatiesensitiviteit

        Definitie:        Invloed en gevolgen onderkennen van (eigen) beslissingen, voorstellen en acties op andere onderdelen van de organisatie


      Niveau I: Toetst eigen besluiten, voorstellen en acties af aan de (verschillende) belangen van de eigen entiteit


      -  Maakt gebruik van expertise binnen de eigen entiteit
      -  Neemt geen beslissing zonder het effect op andere delen van de eigen entiteit te hebben ingeschat
      -  Is op de hoogte van gebeurtenissen in de verschillende delen van de eigen entiteit en houdt daar op voorhand rekening mee
      -  Betrekt andere diensten binnen de eigen entiteit in overleg en besluitvorming
      -  Onderkent de invloed en gevolgen van eigen beslissingen op andere diensten binnen de eigen entiteit      7) Beheersmatig gedrag

        a) Organiseren

        Definitie:        De benodigde acties, tijd en middelen aangeven en deze elementen coördineren om de doelstellingen te bereiken conform de
        planning


      Niveau I: Organiseert het eigen werk


      -  Werkt onder tijdsdruk alles tijdig en correct af
      -  Kan op een bepaald ogenblik met oog voor de timing zijn/haar werk afronden
      -  Pakt de zaken efficiënt aan
      -  Kan inspelen op wijzigende omstandigheden
      -  Ontwikkelt een aanpak die blijk geeft van doorzicht en overzicht
HayGroup    57  Addendum
  ·    Opleidingsadviseur

      Identificatie van de functie:
      Afdeling/Dienst: MOD Bestuurszaken
                                 Rapporteert aan:                    Manager P&O
      Functie:        Adviseur
      Personeelsontwikkeling
      Titularis:                       Datum:

      Doel van de functie:

      De klant ondersteunen in het formuleren en implementeren van een opleidings- en organisatie ontwikkelingsstrategie teneinde ervoor te zorgen dat op zo
      efficiënt mogelijke wijze de competenties worden ontwikkeld en de processen en structuren worden geoptimaliseerd ter verhoging van de efficiëntie van de
      organisatie met naleving van het diversiteitbeleid.
      Resultaatgebieden:
      10. Identificeren en inventariseren van de behoeften van de klant in samenwerking met Personeelsinvulling teneinde op een geïntegreerde manier een juiste
        oplossing te bieden en de standaard dienstverlening aan te passen aan de behoeften van de klant.

           Ontwikkelen en continu bijsturen van opleiding- en vormingprogramma’s
           Input leveren voor opleidingsbudget
           Raamcontracten afsluiten of afnamen doen op bestaande raamcontracten van Corporate P&O

      11. In samenwerking met Personeelsinvulling de klant ondersteunen in de loopbaanplanning en –ontwikkeling teneinde het potentieel van de mensen te
        ontwikkelen in lijn met de noden van de organisatie.

           Klant adviseren over vorming en ontwikkeling van medewerkers + individuele medewerkers adviseren over loopbaanplanning
           Klant adviseren over competentiemanagement

      12. Ondersteunen van de klant bij de invulling van de vormings- en opleidingsbehoeften teneinde de beste prijs-kwaliteitverhouding te verkrijgen op dit gebied.
HayGroup   58  Addendum
           Organiseren van interne vorming of opleiding
           Adviseren over kwalitatieve externe opleiding

      13. Binnen en buiten de organisatie detecteren van trends die een impact (kunnen) hebben op VTO en HRM-advies teneinde processen en aanpak te
        optimaliseren.

         Volgen van trends en ontwikkelingen binnen de organisatie die impact hebben op vorming en opleiding
         Volgen van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
         Trends analyseren op basis van exitgesprekken teneinde het lijnmanagement informatie te verschaffen en input te leveren voor Corporate P&O

      14. Afhandelen en opvolgen van complexe en geëscaleerde vraagstukken teneinde te garanderen dat deze correct worden afgehandeld in lijn met de regelgeving
        en het beleid en dat risico’s tot een minimum beperkt blijven en de klanttevredenheid hoog te houden.

           Opvolgen en afhandelen klachten

      15. Toezicht houden op opleiding, training en coachen van eigen medewerkers binnen het team teneinde continue de ontwikkeling van competenties van
        medewerkers te stimuleren en het team te motiveren.
      16. Het prestatiemanagement begeleiden en instrumenten aanreiken teneinde het lijnmanagement in staat te stellen prestatiemanagement toe te passen en af te
        stemmen op de behoeften van de eigen werkomgeving.

      17. Definiëren van projecten op basis van gedetecteerde trends teneinde pro-actief verbeteringsprojecten buiten de standaardprocessen en diensten voor te stellen
        en te implementeren.

      18. Ondersteunen van de lijn bij het transparant maken en inrichten van de interne organisatie teneinde processen, structuren en competenties op elkaar af te
        stemmen ter verhoging van de efficiëntie van de organisatie.

      19. Definiëren en consolideren van rapporten en kengetallen teneinde input te leveren voor budgetten en informatie aan te reiken ter ondersteuning van
        managementbeslissingen.
HayGroup   59  Addendum
      Opleiding en ervaring en vaktechnische kennis


      Prestatiecriteria

       Kwaliteit van de opleidingen
          Tevredenheid lijn
          Tevredenheid deelnemers
       Bijdrage aan goed verloop van het prestatie management systeem
       Mate waarin doelstellingen uit verbeteringsprojecten zijn behaald
       Mate waarin klanten zich ondersteund voelen door deze functie bij het ontwikkelen van de organisatie, de mensen en de competenties
       Mate waarin maatgerichte oplossingen zijn geboden


      Competenties

      8) Waardegebonden competenties Vlaamse Overheid

        a) Voortdurend verbeteren

        Definitie: Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de dienst/afdeling, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met
        veranderingen.

      Niveau II: Ontwikkelt zich binnen de eigen functie, en werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van taken.

      -  Werkt zich in, in nieuwe materies die relevant zijn voor de eigen taak (bv. nieuwe regelgeving, informaticatoepassingen, werkmethoden, …)
      -  Informeert zich over nieuwe evoluties met betrekking tot de eigen functie (leest vakliteratuur, neemt deel aan congressen, …)
      -  Past nieuwe richtlijnen, kennis, informatie en inzichten toe in de praktijk
      -  Gaat na of/hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in de eigen functie kunnen ingezet worden
      -  Zoekt actief naar mogelijkheden om de uitvoering van het takenpakket te verbeteren en werkt dit verder uit tot concrete voorstellen
HayGroup    60  Addendum
        b) Klantgerichtheid

        Definitie: Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten
        onderkennen en er adequaat op reageren.


      Niveau III: Leert over andere vakgebieden, methodes, technieken en werkt actief me aan het verbeteren van de werking van de dienst      -  Heeft belangstelling voor 'aanverwante' onderwerpen om zijn/haar kennis te verruimen
      -  Benut informatie afkomstig uit andere vakgebieden om de eigen aanpak en werking te optimaliseren
      -  Onderkent de impact van nieuwe processen, technieken, methodes in andere vakgebieden op de eigen werking
      -  Stuurt de eigen werking pro-actief bij in functie van wijzigingen op het niveau van de afdeling
      -  Zoekt actief naar mogelijke verbeteringen die de eigen functie en het eigen takenpakket overstijgen

        c) Samenwerken

        Definitie: Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook wanneer dit niet onmiddellijk
        van persoonlijk belang is


      Niveau II: Helpt anderen en pleegt overleg


      -  Steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort om tot een gezamenlijk resultaat te komen
      -  Stemt de eigen inbreng/prioriteiten/aanpak af op de noden van de groep
      -  Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid in mensen
      -  Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder de eigen opdracht
      -  Bevraagt spontaan en pro-actief de mening van anderen

HayGroup    61  Addendum
        d) Betrouwbaarheid

        Definitie: Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de
        basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, milieuzorg…). Afspraken nakomen en zijn/haar verantwoordelijkheid opnemen.


      Niveau II: Brengt sociale en ethische normen in de praktijk


      -  Neemt de verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen (past geen paraplupolitiek toe)
      -  Leeft de deontologie na die eigen is aan de functie of het functieniveau
      -  Spreekt anderen erop aan wanneer hun handelen niet conform is met bestaande regels en afspraken
      -  Handelt consequent: neemt in gelijkaardige omstandigheden gelijkaardige standpunten in/houding aan.
      -  Kan inschatten of informatie al dan niet verder kan/mag verspreid worden
      -  Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken      9) Interpersoonlijk gedrag

        a) Overtuigingskracht

        Definitie: Instemming verkrijgen voor een mening, aanpak of visie door het gebruik van goed onderbouwde argumenten, door de dialoog en het
        overleg aan te gaan, door het gepast aanwenden van autoriteit (bevoegdheid en deskundigheid) en door het uitbouwen van gepaste strategieën


      Niveau II: Overtuigt door inhoud én aanpak


      -  Reageert adequaat en niet defensief op negatieve reacties of weerstand
      -  Toont begrip voor meningen en standpunten van anderen
      -  Enthousiasmeert anderen bij het verdedigen van de eigen voorstellen en ideeën
      -  Brengt zijn/haar argumenten scherp onder woorden
      -  Brengt een persoonlijke en genuanceerde argumentatie naar voren
HayGroup    62  Addendum
      10) Omgaan met informatie

        a) Analytisch denken

        Definitie: Een probleem duiden in zijn verbanden. Op een efficiënte wijze op zoek gaan naar bijkomende, relevante informatie


      Niveau III: Maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers


      -  Analyseert complexe dossierproblemen en herformuleert deze naar hanteerbare vragen
      -  Houdt bij zijn/haar analyse rekening met verschillende aanknopingspunten
      -  Is in staat een inzicht te verwerven in een complexe problematiek
      -  Ziet trends en patronen in ogenschijnlijk niet-gerelateerde feiten
      -  Kan tegengestelde oordelen van anderen betrekken en integreren in de eigen analyse

        b) Synthetisch denken

      Definitie: Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria


      Niveau III: Vormt een goed onderbouwd en geïntegreerd oordeel


      -  Bekijkt een probleem vanuit verschillende invalshoeken
      -  Heeft een veelzijdige, genuanceerde kijk
      -  Heeft oog voor kritische factoren en activiteiten en benut de mogelijkheden hiervan voor de organisatie
      -  Benoemt van het eigen oordeel of voorstel zowel de positieve als negatieve kanten
      -  Geeft een "inhoudelijke meerwaarde" aan de thema's die hij/zij naar voren brengt
HayGroup    63  Addendum
        c) Organisatiesensitiviteit

      Definitie: Invloed en gevolgen onderkennen van (eigen) beslissingen, voorstellen en acties op andere onderdelen van de organisatie


      Niveau II: Toetst eigen besluiten, voorstellen en acties af aan (de belangen van) andere entiteiten


      -  Maakt gebruik van expertise in andere entiteiten
      -  Schakelt een andere entiteit in bij het oplossen van problemen
      -  Zorgt ervoor dat hij/zij weet wie de belanghebbenden zijn en dat hij/zij beslissingen en ontwikkelingen naar hen zorgvuldig communiceert
      -  Creëert een draagvlak voor voorstellen door het verschaffen van informatie
      -  Betrekt andere entiteiten binnen de organisatie in overleg en besluitvorming      11) Beheersmatig gedrag

        a) Organiseren

      Definitie: De benodigde acties, tijd en middelen aangeven en deze elementen coördineren om de doelstellingen te bereiken conform de planning


      Niveau I: Organiseert het eigen werk


      -  Werkt onder tijdsdruk alles tijdig en correct af
      -  Kan op een bepaald ogenblik met oog voor de timing zijn/haar werk afronden
      -  Pakt de zaken efficiënt aan
      -  Kan inspelen op wijzigende omstandigheden
      -  Ontwikkelt een aanpak die blijk geeft van doorzicht en overzicht
HayGroup    64  Addendum
  ·    Teamleider Sociaal Secretariaat


      Identificatie van de functie:
      Afdeling/Dienst: MOD Bestuurszaken
      Functie:     Teamleider Sociaal Secretariaat    Rapporteert aan: Manager P&O
      Titularis:                       Datum:


      Doel van de functie:

      Het geheel van alle middelen binnen het team coördineren alsmede toezien op kwaliteit en correctheid van het Sociaal Secretariaat teneinde optimaal verloop
      en naleving van wet- en regelgeving en procedures te garanderen en de klanttevredenheid te verzekeren.      Resultaatgebieden:
      1. Toezicht houden op opleiding, training en coachen van medewerkers binnen het team teneinde continue ontwikkeling van competenties van medewerkers
       te stimuleren en het team te motiveren.

      2. D.m.v. interne ontwikkeling en rekrutering garant staan dat de competenties noodzakelijk voor het uitvoeren van de taken van het team te allen tijde
       aanwezig zijn, teneinde ervoor te zorgen dat het team continu bemand kan worden en over de juiste competenties en mankracht beschikt.

      3. Zorg dragen voor (periodieke) rapportering over werkzaamheden van het team teneinde de manager P&O inzicht te geven in stand van zaken en
       eventuele knelpunten en hem in staat te stellen weloverwogen en goed onderbouwde management beslissingen te nemen aangaande het team.

      4. Zorg dragen voor de werkverdeling binnen het team en inzet van middelen teneinde optimale samenwerking tussen alle medewerkers en de optimale
       inzet van middelen te garanderen.

      5. Zelf afhandelen van serieuze en geëscaleerde klachten teneinde zorg te dragen voor correcte afhandeling en de klanttevredenheid zeker te stellen.

      6. Afhandelen en opvolgen van complexe en geëscaleerde dossiers en processen teneinde te garanderen dat deze correct worden afgehandeld in lijn met
        wet- en regelgeving en klantenafspraken en dat risico’s tot een minimum beperkt blijven.
HayGroup   65 Addendum
      7. Toezien op de resultaten van het team teneinde de naleving van de wet-, regelgeving en procedures te garanderen, alsmede hoge kwaliteit, productiviteit
       en klanttevredenheid.

      8. Zorg dragen voor samenwerking met collega’s binnen en buiten het team teneinde eventuele synergieën optimaal te benutten.

      9. Toezien op en consolideren van rapporten t.b.v. de lijn en operationele rapporten over interne werking teneinde juistheid, tijdigheid en kwaliteit te
       verzekeren.
      Opleiding en ervaring en vaktechnische kennis


      Prestatiecriteria

        Team Leiderschap
        Kwaliteit van rapporten
        Team resultaten
        Klanttevredenheid
        Mate waarin verbeteringsvoorstellen hebben geleid tot verhoging kwaliteit of productiviteit
HayGroup    66  Addendum
      Competenties

      12)Waardegebonden competenties Vlaamse Overheid

        a) Voortdurend verbeteren

        Definitie: Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de dienst/afdeling, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met
        veranderingen.

      Niveau II: Ontwikkelt zich binnen de eigen functie, en werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van taken.

      -  Werkt zich in, in nieuwe materies die relevant zijn voor de eigen taak (bv. nieuwe regelgeving, informaticatoepassingen, werkmethoden, …)
      -  Informeert zich over nieuwe evoluties met betrekking tot de eigen functie (leest vakliteratuur, neemt deel aan congressen, …)
      -  Past nieuwe richtlijnen, kennis, informatie en inzichten toe in de praktijk
      -  Gaat na of/hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in de eigen functie kunnen ingezet worden
      -  Zoekt actief naar mogelijkheden om de uitvoering van het takenpakket te verbeteren en werkt dit verder uit tot concrete voorstellen

        b) Klantgerichtheid

        Definitie: Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten
        onderkennen en er adequaat op reageren.


      Niveau III: Onderneemt, binnen de mogelijkheden van de eigen functie, acties om de dienstverlening aan klanten te optimaliseren


      -  Gaat kritisch na op welke punten de eigen dienstverlening aan de klant kan worden verbeterd
      -  Onderzoekt gericht (via systematische bevraging) de wensen, behoeften en verwachtingen van klanten (tevredenheids-enquètes, mondeling bevragen,…)
      -  Formuleert concrete voorstellen met betrekking tot het verbeteren van de eigen dienstverlening
      -  Neemt concrete acties naar aanleiding van specifieke feedback van klanten
      -  Zet nieuwe mogelijkheden op vlak van dienstverlening meteen om in de praktijk


HayGroup    67  Addendum
      -  Neemt acties om de dienstverlening ten aanzien van specifieke doelgroepen te optimaliseren, in functie van hun noden en behoeften (vb. handicap,
        allochtonen, leeftijd…)

        c) Samenwerken

        Definitie: Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook wanneer dit niet onmiddellijk
        van persoonlijk belang is


      Niveau III: Stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit      -  Komt met ideeën om het gezamenlijk resultaat te verbeteren
      -  Moedigt anderen aan om samen te werken, hun ideeën te uiten en onderling van gedachten te wisselen
      -  Moedigt anderen aan om onderling te overleggen over zaken die het eigen werk overstijgen
      -  Betrekt anderen bij het nemen van beslissingen die op hen een impact hebben
      -  Bevordert de goede verstandhouding, de teamgeest en het respect voor verscheidenheid in mensen
      -  Geeft opbouwende kritiek en feedback
      -  Moedigt anderen aan om gezamenlijk oplossingen te vinden

        d) Betrouwbaarheid

        Definitie: Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de
        basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, milieuzorg…). Afspraken nakomen en zijn/haar verantwoordelijkheid opnemen.


      Niveau III:  Schept randvoorwaarden zodat de deontologische code in de praktijk kan gebracht worden


      -  Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken, rond sociale en ethische normen en in het omgaan met diversiteit.
      -  Is verantwoordelijk voor een transparante inrichting van de entiteit
      -  Zorgt dat iedereen in de organisatie/entiteit op de hoogte is van de verwachte normen voor gedrag (bijvoorbeeld: brengt het onderwerp regelmatig en
        systematisch ter sprake)

HayGroup    68  Addendum
      -  Spreekt anderen aan wanneer onethische handelingen worden gesteld, regels en afspraken niet worden nageleefd enz.
      -  Weet op een flexibele, maar zorgvuldige, objectieve en correcte wijze om te gaan met bestaande regels en procedures wanneer de situatie dit vereist      13) Omgaan met informatie

        a) Synthetisch denken

        Definitie: Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria

      Niveau I: Formuleert hypothesen; trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens

      -  Formuleert hypothesen voor problemen waarover onvoldoende informatie beschikbaar is
      -  Formuleert een diagnose op basis van de verzamelde informatie, komt tot een synthese
      -  Betoont een gezond-kritische ingesteldheid
      -  Weegt alternatieven tegenover elkaar af

  Redeneert logisch, ziet de voor de handliggende effecten van acties      14) Beheersmatig gedrag

        a) Organiseren

        Definitie:       De benodigde acties, tijd en middelen aangeven en deze elementen coördineren om de doelstellingen te bereiken conform de
        planning

      Niveau II: Coördineert acties, tijd en middelen

      -  Splitst een opdracht adequaat op in deelopdrachten en gaat stapsgewijs en goed doordacht te werk
      -  Organiseert zich op zodanige wijze dat hij/zij een overzicht kan bewaren

HayGroup    69  Addendum
      -  Houdt bij het opmaken van een planning op realistische wijze rekening met de beschikbare middelen
      -  Zet schaarse middelen (mensen, instrumenten, …) zo in, dat ze optimaal benut worden
      -  Is resultaatgericht in zijn/haar actieplannen en doelstellingen (bv. werkt met duidelijke doelen en timing,…)
      -  Voorziet voor een meer omvangrijke opdracht in een actieplan met benodigde budgetten, middelen, mensen en informatie

        b) Voortgangscontrole

        Definitie:       Het opvolgen van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen en/of die van collega’s of medewerkers

      Niveau II: Volgt de voortgang van het eigen werk en dat van anderen op

      -  Controleert op regelmatige basis de voortgang en resultaten van een werkproces
      -  Bouwt momenten van werkoverleg en rapportering in (zowel van als naar anderen)
      -  Volgt afspraken op het afgesproken moment op
      -  Wijst medewerkers (collega’s, leveranciers,…) op hun planning of afspraken
      -  Anticipeert op mogelijke storingen in de voortgang      15) Leiderschap

        a) Richting geven

        Definitie: Het aansturen, ontwikkelen en motiveren van medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit op een correcte manier
        kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband.

      Niveau I: Geeft richting op het niveau van taken en de uitvoering daarvan

      -  Geeft richtlijnen, aanwijzingen, suggesties, instructies aan individuele medewerkers en/of aan het team aangaande uit te voeren taken
      -  Drukt in meetbare resultaten uit wat hij/zij van de medewerker en/of van het team verwacht
      -  Geeft open en duidelijke positieve of negatieve feedback in functie van de te bereiken doelstellingen en afspraken
      -  Treedt corrigerend op in functie van de te bereiken doelstellingen en gemaakte afspraken
HayGroup    70  Addendum
      -  Zorgt voor een goede afstemming tussen de verschillende taken die door het team worden opgenomen
      -  Geeft duidelijk aan wat de prioriteiten zijn voor de medewerker en/of het team
      -  Zorgt ervoor dat alle medewerkers met respect worden behandeld en geeft hierin zelf het goede voorbeeld

        b) Ontwikkelen van anderen

        Definitie: Medewerkers ondersteunen bij het behalen van goede resultaten en het groeien in een functie door hen te helpen bij het ontwikkelen van
        een vermogen om zelfstandig problemen op te lossen

      Niveau I:  Coacht op het kunnen volbrengen van taken en het behalen van resultaten, fungeert als instructeur/trainer

      -  Informeert zijn/haar medewerkers maximaal
      -  Moedigt de medewerkers aan om nieuwe taken te leren en om zich te vervolmaken in hun job
      -  Geeft duidelijke en constructieve feedback aan medewerkers over hun functioneren
      -  Legt aan nieuwe medewerkers uit hoe iets op een bepaalde manier moet uitgevoerd worden en waarom
      -  begeleidt (een) nieuwe medewerker(s) tijdens het (hun) leren op de werkvloer
      -  Neemt verantwoordelijkheid op voor het eigen leren, past het geleerde zelf ook toe op de werkvloer, en neemt initiatieven om (nieuwe) medewerkers daarbij
        te betrekken
      -  Houdt bij het leerproces rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de andere
HayGroup    71  Addendum

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:2/5/2012
language:
pages:71