Docstoc

Fishery training course

Document Sample
Fishery training course Powered By Docstoc
					»kassikSaBiess

sikSasegçbxøwmsarsþIBI

bec©keTsciBa©wmRtI nigkEgábéf
bgðajedayGnubNÐitCam©as;ksidæanpÞal;EdlmanbTBiesaFn_x<s;
éf¶ esAr_-GaTitü TI 26-27 Ex kBaØa qñaM 2009

cab;BIema:g 8 RBwk dl; ema:g 4 l¶ac ¬sMrakéf¶Rtg; 2 ema:g¦

elakGñknwgTTYl)ancMeNHdwgGMBIbec©keTs nig bTBiesaFn_l¥²edIm,IykeTAGnuvtþpÞal; b¤ ENnaMbuKÁlikrbs;xøÜn sUmTMTak;TMng³ enAkariyal½yrdæ)alénnaykdæanRsavRCavKruekaslü Cab;rbgsalabzmsikSa

ecABBaØahuk ¬pøÚv 380 Cab;pSarbwgekgkg ¦ b¤ tamTUrs½BÞ³ 012 97 74 95 ¼ 097 797 7495 \tKitéfø ³ pþl;CUnÉksarbec©keTs GaharsMr:n; nig rebobeFVIEpnkarGaCIvkmµ nig karvinieyaK. naykdæan RsavRCav salaecA Kruekaslü BBaØahuk
pøÚv 380

tMélsikSa³ 7duløa¼nak;¼éf¶¼vKÁ ebIeron2vKÁ³ 12duløa¼nak;¼2éf¶

cuHeQµaHcab;BIéf¶CUndMNwgenHrhUtdl;éf¶TI 24 Ex kBaØa qñaM 2009 ¬kEnøgmankMnt; ¦

m>vifI RBHneratþm

pøÚv Rtsk;Ep¥m

pSarbwg ekgkg


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: fish, frog, raising
Stats:
views:45
posted:9/12/2009
language:English
pages:1