CONTOH KERTAS KERJA by seoyassino

VIEWS: 875 PAGES: 14

									_________________Program Lawatan Kebajikan Mahasiswa (PLAK ’08 Siri-2)
       UNIVERSITI MALAYSIA SABAH


          KERTAS CADANGAN
  PROGRAM LAWATAN KEBAJIKAN MAHASISWA
        KOLEJ KEDIAMAN CD 2008
          (PLAK ’08 SIRI KE-2)


             TEMPAT :
       KAMPUNG TAMPIOS, RANAU


             TARIKH :
    13 SEPTEMBER – 14 SEPTEMBER 2008


              ANJURAN:
JAWATANKUASA KEBAJIKAN MAHASISWA (JAKMAS)
          KOLEJ KEDIAMAN CD


           DENGAN KERJASAMA:
  JABATAN HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI
       UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
                                  1
    _________________Program Lawatan Kebajikan Mahasiswa (PLAK ’08 Siri-2)
  JAWATANKUASA KEBAJIKAN MAHASISWA (JAKMAS) CD
               UNIVERSITI MALAYSIA SABAH


          BORANG CADANGAN MENJALANKAN AKTIVITI


Nama Aktiviti     “Program Lawatan Kebajikan Mahasiswa (PLAK’ 08 Siri-2)”


Penyelaras Aktiviti Ust. Jisham Salani dan Ust. Mohd Nazrie Petir

  Semester
           SEMESTER I Sesi : 2008/2009


  Tempat dan     Tempat: Kg. Tampios, Ranau
  Kumpulan
           Kumpulan Sasaran : 50 orang residen Kolej Kediaman CD
   Sasaran               75 orang penduduk Kg. Tampios, Ranau


  Jangkamasa
           Mula : 13 September - 14 September 2008
   Aktiviti           HEP RM___3500.00__
  Bajet Aktiviti
           Tajaan RM_600.00__

           Jumlah Keseluruhan RM 4100.00

               Pengarah           Setiausaha         Bendahari
             (Nama & No. Matrik)     (Nama & No. Matrik)     (Nama & No. Matrik)
  Cadangan
 Jawatankuasa     MUHAMMAD FAWWAZ
                           MOHD. FAUZI SIDIN       KARMILA ILLANG
              ZAINAL ABEDIN
              BS07110164
                            BS07110484          HA2006-6297
            Ulasan:
 Diisi oleh MT
   Jakmas
            Nama & Tandatangan:                 Tarikh :

            Cop & Tandatangan                  Tarikh :
Diisi oleh Pejabat
                                                    2
    _________________Program Lawatan Kebajikan Mahasiswa (PLAK ’08 Siri-2)


Bahagian A

Ringkasan Cadangan Aktiviti : (Cadangan hendaklah merangkumi Latarbelakang, Objektif, Kumpulan
Sasaran, dan Justifikasi Ahli Jawatankuasa yang diperlukan. Cadangan Aktiviti ini hendaklah diselaraskan
bersama Jadual Kerja dalam bentuk Carta Gantt)
 PENGENALAN


 PROGRAM LAWATAN KEBAJIKAN (PLAK ’08 SIRI-2), merupakan salah satu daripada
 aktiviti kemahasiswaan yang dijalankan oleh mahasiswa dan mahasiswi kolej kediaman CD.


 Program ini merupakan lanjutan daripada program Lawatan Kebajikan EKSAH (PLAK’ 08)
 yang diadakan pada bulan Februari yang lalu. Ianya bertujuan untuk menguji penglibatan
 mahasiswa dalam menyumbang bakti serta bantuan khidmat sosial kepada masyarakat
 luar bandar. Program sebegini akan menonjolkan potensi seseorang mahasiswa dan
 mahasiswi dalam mempamerkan kredibiliti dan usaha mereka bagi menganjurkan projek
 kebajikan seperti ini. Justeru itu, program ini dijangka dapat memupuk semangat para
 mahasiswa untuk berbakti kepada masyarakat.


 Bersesuaian dengan konsep “LAWATAN KEBAJIKAN”, program ini diharap dapat dijadikan
 suatu  anjakan  paradigma    buat  mahasiswa  untuk  meneruskan   perjuangan   dan
 memperlihatkan kesungguhan dalam usaha untuk membantu masyarakat luar bandar dalam
 meningkatkan motivasi mereka. Dalam usaha untuk menjayakan program ini, semangat
 setia kawan, semangat bekerjasama, ketabahan dari segi intelek dan emosi, semangat
 bertoleransi serta pelbagai lagi dugaan perlu ditempuhi bagi mencapai objektif PROGRAM
 LAWATAN KEBAJIKAN MAHASISWA (PLAK’ 08 SIRI-2).


 Matlamat ini selaras dengan matlamat Universiti Malaysia Sabah yang ingin melahirkan
 graduan yang cemerlang dalam bidang kurikulum dan ko-kurikulum. Program ini pastinya
 dapat  memberikan   peluang   kepada  mahasiswa   dan  mahasiswi  UMS   khasnya,
 menyumbangkan ilmu pengetahuan dan menimba pengalaman dalam melaksanakan
 program-program kemasyarakatan.
                                                    3
    _________________Program Lawatan Kebajikan Mahasiswa (PLAK ’08 Siri-2)
OBJEKTIF PROGRAM

  i.   Meningkatkan keyakinan pelajar terhadap potensi diri melalui aktiviti yang dijalankan.

 ii.   Memberikan kesedaran di kalangan mahasiswa dan mahasiswi tentang kepentingan
     sikap prihatin terhadap masyarakat di luar bandar.

 iii.   Mewujudkan dan menanamkan nilai-nilai kepimpinan di kalangan mahasiswa dan
     mahasiswi kolej kediaman CD.

 iv.   Meningkatkan jati diri mahasiswa dan mahasiswi bukan sahaja dari segi akademik
     malah dari segi sosial sebagai persediaan alam pekerjaan kelak.


KUMPULAN SASARAN (Mahasiswa/Pihak Luar)

 i.   50 orang Mahasiswa Kolej Kediaman CD
 ii.   75 orang penduduk Kampung Tampios, Ranau.


PENUTUP

     Dengan terlaksananya PROGRAM LAWATAN KEBAJIKAN (PLAK’ 08 SIRI-2) ini,
ianya akan mendorong golongan mahasiswa khasnya mahasiswa Universiti Malaysia Sabah
kepada kegiatan kesukarelaan, terutamanya dalam aktiviti berbentuk khidmat Sosial.
Penerapan nilai-nilai prihatin dalam masyarakat belia perlu digembeleng semula bagi mencapai
pembentukan masyarakat harmoni dan saling tolong-menolong.


     Diharapkan agar segala perancangan akan berjalan dengan lancar. Oleh itu, segala
kerjasama dan komitmen daripada semua pihak sama ada secara langsung mahupun tidak
langsung sangatlah ditekankan bagi melicinkan lagi perjalanan program ini agar dapat
direalisasikan dengan jayanya.


Sekian, terima kasih.Disediakan oleh,


_____________________________


Pengarah,
MUHAMMAD FAWWAZ ZAINAL ABEDIN


                                                  4
   _________________Program Lawatan Kebajikan Mahasiswa (PLAK ’08 Siri-2)AHLI JAWATANKUASA

Justifikasi Ahli Jawatankuasa (Sila rujuk bahagian lampiran)

Jawatankuasa Tertinggi


 Penaung          : PROFESOR DR. AMRAN BIN AHMED
               Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

 Penasihat         : Cik Kamsia Budin
               Pemangku Pengetua Kolej Kediaman CD

 Penyelaras         : Ustaz Jisham Salani dan Ustaz Mohd Nazrie Petir
               Felo Kolej Kediaman CD, Pegawai UHEIM UMS

 Pengerusi         : Mohd. Samizul Samad
               Naib Yang Dipertua 3 JAKMAS CD

 Pengarah          : Muhammad Fawwaz Zainal Abedin

 Timbalan Pengarah     : Wan Mohd Qazim Wan Abdullah Sani

 Setiausaha         : Fellino @ Mohd Fauzi Sidin Abdullah

 Timbalan Setiausaha    : Norazwinah Azreen Hussin

 Bendahari         : Karmila Illang

 Timbalan Bendahari     : Nafiisah Ismail Mina

Ahli Jawatankuasa Pelaksana (Bahagian)


 Modul dan Pengisian         : Hardianshah Salleh


 Penginapan              : Surena Nuid


 Pengangkutan             : Hedran Awang


 Makanan               : Norfatmazura Che Wil


 Publisiti dan Tajaan         : Mohammmad Hazmi Hamzah


 Tugas-tugas Khas           : Mohd Ikhwan Jamaluddin


                                          5
                            _________________Program Lawatan Kebajikan Mahasiswa (PLAK ’08 Siri-2)Bahagian B

Jadual Kerja ; (Jadual kerja ini adalah berdasarkan kepada jangka masa maksimum untuk perlaksanaan sesuatu aktiviti bermula daripada
pembentangan cadangan aktiviti oleh penyelaras aktiviti sehingga selesainya sesuatu aktiviti itu dilaksanakan )

Bil  Justifikasi Kerja                       Bulan (  6  )    Bulan ( 7 )      Bulan ( 8  )    Bulan ( 9  )  Bulan ( 10  )
                                   1  2   3  4  1   2  3    4  1   2  3  4  1   2  3  4  1  2  3  4
1   Perbincangan awal antara Pengarah Projek dengan mana-
   mana Timbalan Pengetua.
2   Sediakan borang cadangan menjalankan aktiviti.
3   Perjumpaan penyelaras aktiviti bersama jawatankuasa
   (lantikan, mesyuarat pertama dan melengkapkan kertas kerja
   oleh jawatankuasa pelajar yang terlibat)
4   Semakan kertas kerja oleh penyelaras aktiviti dan pembetulan
   semula kerta kerja oleh jawatankuasa pelajar
5   Semakan dan kelulusan menjalankan aktiviti daripada
   Pengetua Kolej (Peringkat Kolej Kediaman)
6   Kertas kerja diajukan kepada Timbalan Naib Canselor (HEP &
   A) untuk mendapat kelulusan
7   Pembetulan semula kertas kerja dan diajukan semula kepada
   Timbalan Naib Canselor (HEP & A) (jika berkenaan)
8   Mendapat kelulusan daripada Timbalan Naib Canselor (HEP &
   A) serta mula menjalankan aktiviti
9   Pemantauan berkala oleh Penyelaras aktiviti
10  Aktiviti dilaksanakan (Tarikh : 13 September – 14 September
   2008)
11  Mengajukan draf Laporan Kewangan kepada Jawatankuasa
   Audit Dalaman Kolej
12  Mesyuarat post mortem antara penyelaras aktiviti dengan
   jawatankuasa pelajar
13  Pengarah membentangkan laporan aktiviti beserta laporan
   kewangan kepada Pihak Pengurusan Kolej
14  Laporan lengkap aktiviti diajukan kepada Pihak Pengurusan,
   Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Jabatan Bendahari (dalam
   jangkamasa 4 minggu selepas aktiviti dilaksanakan)                                                                                   6
   _________________Program Lawatan Kebajikan Mahasiswa (PLAK ’08 Siri-2)BAHAGIAN C


Jadual Perjalanan Program (Cadangan perjalanan program termasuk tarikh dan masa)


      HARI      MASA               AKTIVITI
 TARIKH
         7.00 pagi        AJK & para peserta berkumpul di JAKMAS CD
 SABTU
 13/09/2008    7.30 pagi        Bertolak ke Kg. Tampios, Ranau

         11.30 pagi        Taklimat ringkas mengenai Program

         12.30 petang      Rehat / Solat Jamak Qasar secara berjemaah
         1.30 petang       Ziarah ke rumah-rumah penduduk kampung

         4.00 petang       Gotong-royong bersama penduduk kampung

         5.30 petang       Hemat diri / Jamuan berbuka puasa / Solat
                     Maghrib, Isya’ & Tarawih berjemaah /
                     Pembentangan Kertas Kerja 1 : AQIDAH

         8.15 malam       Pembentangan Kertas Kerja 2 : IBADAH

         9.30 malam       Kembara Mimpi
         3.45 pagi        Sahur / Hemat diri / Solat subuh / Kuliah subuh
 AHAD
 14/09/2008    6.30 pagi        Persiapan Majlis Perasmian Penutupan
         7.15 pagi        Majlis Perasmian Penutupan

         9.30 pagi        Lambaian wida’ dan bertolak balik ke UMS
                                              7
   _________________Program Lawatan Kebajikan Mahasiswa (PLAK ’08 Siri-2)


Senarai penceramah

1) Ceramah 1

Tajuk     :    Aqidah Tunjang Jati diri Muslim
Pembentang   :    Ust. Jisham Salani
            Felo Kolej Kediaman CD, UMS


2) Ceramah 2

Tajuk     :    Ibadah Teras Kekuatan Diri
Pembentang   :    Ust. Jisham Salani
            Felo Kolej Kediaman CD, UMSAtur Cara Majlis Perasmian dan Penutupan

Tarikh : 14/09/08
Masa : 7.15 pagi

7.15 pagi   Ketibaan AJK dan penduduk kampung

7.20 pagi   Ketibaan Ketua Kampung dan para jemputan

7.25 pagi   Ketibaan Yang Berbahagia Profesor Dr. Amran Bin Ahmed
        Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
        Universiti Malaysia Sabah

        Bacaan Doa oleh saudara Hardianshah Salleh
        Ketua AJK Modul dan Pengisian Program Lawatan Kebajikan Mahasiswa, PLAK’ 08
        Siri-2

7.30 pagi   Ucapan saudara Muhammad Fawwaz Zainal Abedin
        Pengarah Program Lawatan Kebajikan Mahasiswa, PLAK’ 08 Siri-2

7.45 pagi   Ucapan Encik Ulang Limon
        Ketua Kampung Tampios, Ranau

8.00 pagi   Ucapan Perasmian oleh Yang Berbahagia Profesor Dr. Amran Bin Ahmed
        Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
        Universiti Malaysia Sabah

8.30 pagi   Penyampaian Cenderahati kenang-kenangan dan Sumbangan kepada penduduk
        kampung

9.00 pagi   Majlis dijangka tamat
                                            8
   _________________Program Lawatan Kebajikan Mahasiswa (PLAK ’08 Siri-2)


Bahagian D

Bajet Aktiviti; (Cadangan terperinci bajet bagi aktiviti yang bakal dilaksanakan)

Anggaran Pendapatan

KATEGORI                           RM        JUMLAH

1. Pendapatan
1.1  Peruntukan Universiti                         RM3500.00
    : HEP & Alumni                  RM2000.00
    : JAKMAS CD                    RM1500.00

1.2   Peruntukan Luar                            RM600.00
    : Tajaan & Sumbangan               RM600.00


Jumlah Keseluruhan Anggaran Pendapatan                    RM4100.00


Anggaran Perbelanjaan

KATEGORI DAN ITEM                       RM        JUMLAH

2. PERBELANJAAN
2.1 PENTADBIRAN                             RM400.00 (HEP)
    i. Percetakan bahan
       a. Risalah cenderamata (RM3.00 X 50)     RM150.00
       b. Kad jemputan / risalah dll        RM30.00
    ii. Telekomunikasi (RM20.00 X 5)          RM100.00
    iii. Pentadbiran Urusetia
       a. Tag Nama
         - AJK & Peserta (RM2.00 X 50)      RM100.00
    iv. Urusan Pos                   RM20.00

2.2  LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN                     RM400.00 (HEP)
    1. Sewa kenderaan (RM75.00 x 2 Hari)       RM150.00
    2. Minyak kenderaan (2 Hari)           RM150.00
    3. Perjalanan ke kampung (Follow-up)       RM100.00

2.3  CENDERAHATI DAN SUMBANGAN                     RM1650.00
    Cenderahati                            (HEP & Tajaan luar)
    1. Perasmi                     RM100.00
    2. Penceramah jemputan (Honorium) (2 sesi)     RM150.00
    3. Ketua kampung                  RM100.00

    Sumbangan kepada Kampung
    1. Penduduk (RM20.00 X 55 Keluarga)        RM1100.00
    2. Papan Tanda Peringatan (Sempena Lawatan)    RM200.00

2.4  PUBLISITI                             RM340.00 (HEP)
    1. Banner (RM170.00 X 2)             RM340.00


                                                9
     _________________Program Lawatan Kebajikan Mahasiswa (PLAK ’08 Siri-2)
 2.5   MAKANAN DAN JAMUAN                       RM1025.00 (HEP)
     Hari Pertama
     1. Jamuan berbuka puasa (RM5.00 X 125)      RM625.00
     2. JamuanTarawih (RM2.00 X 125)         RM250.00

     Hari Kedua
     1. Sarapan Pagi-Sahur (RM3.00 X 50)       RM150.00


 2.6   KONTIGENSI                           RM190.75
     - 5% daripada jumlah keseluruhan perbelanjaan  RM3815X5%

 Jumlah Keseluruhan Anggaran Perbelanjaan                RM4005.75


 BAHAGIAN E


 Perakuan Penyelaras Aktiviti


 Ulasan Penyelaras
 Aktiviti


 Nama & Tandatangan

 Tarikh


Perakuan/Komen dan Kelulusan Pengetua

              _____________     Diperakukan / Diluluskan
 Keputusan:        _____________     Tidak Diperakukan / Tidak Diluluskan

              Ulasan / Komen :

              Nama & Tandatangan

              Tarikh
 Peruntukan
 diluluskan:        RM: ___________________


 Tempoh Masa
 diluluskan:        _______________________
                                              10
    _________________Program Lawatan Kebajikan Mahasiswa (PLAK ’08 Siri-2)Perakuan/Komen dan Kelulusan TNC HEPA


 Keputusan:      _____________     Diperakukan / Diluluskan

           _____________     Tidak Diperakukan / Tidak Diluluskan

           Ulasan / Komen :

           Nama & Tandatangan

           Tarikh

 Peruntukan
 diluluskan:     RM: ___________________


 Tempoh Masa
 diluluskan:     _______________________
 LAMPIRAN:


 JUSTIFIKASI TUGAS AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA

 PENYELARAS

  1. Bertanggungjawab sebagai menyelaras aktiviti/program yang dirancang dan ditetapkan.
  2. Membuat keputusan bersama-sama dengan ketua pengarah terhadap sesuatu perkara
    yang dirasakan sukar diputuskan bersama Ahli Jawatankuasa Pelaksana lain.
  3. Memastikan perjalanan program berjalan dengan lancar dan sempurna seperti mana
    yang telah dirancang.
  4. Bersama-sama mengadakan perbincangan dengan pihak luar (sekiranya aktiviti tersebut
    melibatkan pihak luar)
  5. Sebagai bahan rujukan dan pemudah kepada AJK pelaksana dalam melaksanakan aktiviti
    yang ditetapkan.

 PENGERUSI

  1. Membantu Penyelaras Program.
  2. Membuat keputusan bersama-sama dengan Penyelaras dan ketua pengarah terhadap
    sesuatu perkara yang dirasakan sukar diputuskan bersama Ahli Jawatankuasa Pelaksana
    lain.
  3. Sebagai bahan rujukan dan pemudah kepada AJK pelaksana dalam melaksanakan aktiviti
    yang ditetapkan.
                                            11
    _________________Program Lawatan Kebajikan Mahasiswa (PLAK ’08 Siri-2)PENGARAH

 1. Melengkap, menghantar, dan membuat tindakan susulan terhadap Borang Cadangan
   Menjalankan Aktiviti Kolej.
 2. Mempengerusikan mesyuarat.
 3. Membuat keputusan mesyuarat.
 4. Bertanggungjawab dalam menyemak perjalanan program dan tugas AJK.
 5. Memastikan segala kerja yang dirancang berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.
 6. Berbincang dengan pihak pengurusan tertinggi UMS.
 7. Memantau hal ehwal kesetiausahaan dan kewangan.
 8. Membuat pengesahan terhadap laporan akhir aktiviti.
 9. Melaporkan keputusan mesyuarat dan perkembangan projek kepada penyelaras projek.


TIMBALAN PENGARAH

 1.  Membantu Pengarah Program
 2.  Memangku tugas-tugas Pengarah semasa ketiadaannya.
 3.  Mengetuai dan merancang hal ehwal protokol.
 4.  Memantau semua jawatankuasa yang ada.


SETIAUSAHA

 1.  Menyediakan agenda dan minit mesyuarat.
 2.  Memaklumkan kepada ahli tentang panggilan mesyuarat.
 3.  Menyediakan kertas kerja dan surat-surat rasmi yang berkaitan.
 4.  Menyediakan laporan akhir aktiviti untuk dihantar kepada Pejabat Kolej dan Jabatan HEP.


TIMBALAN SETIAUSAHA

 1.  Memangku tugas-tugas Setiausaha semasa ketiadaannya.
 2.  Membuat tempahan bilik mesyuarat.
 3.  Memastikan minit mesyuarat diedarkan kepada Penyelaras Program dan Pejabat Kolej.
 4.  Membantu tugas setiausaha.
 5.  Menyediakan dan menyerahkan 2 salinan fail lengkap program kepada Pengurusan Kolej
    dan JAKMAS.


BENDAHARI

 1. Merangka dan merancang belanjawan program.
 2. Menerima wang daripada Bendahari Universiti / Sumber Kewangan Lain dan
   memasukkan kepada akaun kolej dengan mengisikan borang khas.
 3. Mendapatkan anggaran perbelanjaan daripada setiap jawatankuasa yang terlibat.
 4. Mengawal, menyimpan dan merekod kemasukan dan pengeluaran wang (setiap
   pengeluaran wang disertakan dengan resit rasmi).
 5. Menyediakan dan membentangkan laporan kewangan program setiap kali mesyuarat
   program diadakan.
 6. Menyediakan laporan kewangan akhir program untuk diserahkan kepada Jawatankuasa
   Audit Dalaman Kolej.

                                               12
    _________________Program Lawatan Kebajikan Mahasiswa (PLAK ’08 Siri-2)


  7. Memastikan sebarang tuntutan yang dibuat oleh AJK dengan menggunakan borang khas
   berserta resit.
  8. Menyimpan dokumen-dokumen / resit kewangan.
  9. Meyerahkan 2 salinan laporan kewangan akhir program yang telah disahkan oleh
   Jawatankuasa Audit Dalaman kepada Jabatan HEPA dan Pejabat Kolej.


TIMBALAN BENDAHARI
  1. Memangku tugas-tugas Bendahari semasa ketiadaannya.
  2. Membantu tugas Bendahari.
  3. Menyediakan dan menyerahkan 2 salinan fail lengkap
  4. Menyediakan laporan kewangan akhir program untuk diserahkan kepada Jawatankuasa
   Audit Dalaman Kolej.
  5. Memastikan sebarang tuntutan yang dibuat oleh AJK dengan menggunakan borang khas
   beserta resit.
  6. Menyimpan dokumen-dokumen / resit kewangan.


AJK MODUL DAN PENGISIAN

  1. Memastikan semua penceramah jemputan telah diberikan surat jemputan dan follow-up
   sentiasa.
  2. Menyiapkan jadual tindakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan dan pastikan mereka
   yang bertugas telah diberitahu.
  3. Memastikan modul LDK telah disiapkan dan menjalankan T.O.T bersama fasilitator.
  4. Menyediakan laporan akhir AJK Modul dan Pengisian.

AJK PUBLISITI DAN TAJAAN

  1. Merancang strategi promosi program (Memo dan Banner)
  2. Membuat hebahan media cetak dan elektronik dalam dan luar universiti.
  3. Bertindak selaku jurukamera program.
  4. Mendapatkan maklumat penaja.
  5. Mendapatkan surat dan tandatangan melalui Pengetua Kolej untuk mendapatkan tajaan
   dan sumbangan.
  6. Menghubungi dan membuat tindakan susulan untuk mendapatkan sumbangan dan
   tajaan.
  7. Menyediakan laporan akhir AJK Publisiti dan Tajaan.


AJK PENGINAPAN DAN URUSETIA

  1. Merancang tentatif program dan memastikannya berjalan seperti yang dirancang.
  2. Menguruskan perjalanan majlis.
  3. Memastikan perjalanan program mengikut protokol yang telah ditetapkan.
  4. Menyediakan surat jemputan (VIP dan Jemputan Luar)
  5. Menentukan Pengacara majlis bagi setiap aktiviti.
  6. Menyediakan buku program lengkap untuk makluman para peserta dan VIP (termasuklah
   kelengkapan yang diperlukan seperti ucapan VVIP, pengetua, ketua pengrah dan
   sebagainya).
  7. Menyediakan senarai penceramah dan tajuk kepada penceramah dan memastikan
   penceramah hadir pada setiap program.
  8. Menyediakan cenderahati untuk semua penceramah, perasmi dan lain-lain.
                                           13
    _________________Program Lawatan Kebajikan Mahasiswa (PLAK ’08 Siri-2)


  9.  Mengurus dan mengendalikan pendaftaran peserta.
  10.  Menyediakan tanda nama AJK program.
  11.  Menyediakan buku dan tentatif program.
  12.  Menyediakan laporan AJK Penginapan dan Urusetia.


AJK PENGANGKUTAN DAN LOGISTIK

  1.  Merancang dan membuat pinjaman peralatan yang diperlukan dalam aktiviti.
  2.  Menentukan peralatan teknikal yang diperlukan.
  3.  Menyelenggara, menjaga dan bertanggungjawab terhadap peralatan teknikal.
  4.  Menentukan tempat yang sesuai bagi peralatan dan perjalanan aktiviti.
  5.  Memastikan semua peralatan dikembalikan.
  6.  Menyediakan laporan AJK Pengangkutan dan Logistik.


AJK MAKANAN

  1. Merancang dan menyelaras aktiviti jamuan.
  2. Mendapatkan sebut harga jamuan bagi memastikan perbelanjaan mengikut bajet yang
   diluluskan.
  3. Menyediakan rawatan kecemasan kepada peserta dan AJK program (jika diperlukan).
  4. Menyediakan laporan akhir AJK Makanan dan Kebajikan.


AJK TUGAS-TUGAS KHAS

  1. Mendapatkan surat membuat tempahan pengangkutan.
  2. Menguruskan dan mengendalikan jadual pengangkutan mengikut masa yang ditetapkan.
  3. Memastikan dan menyelaras pemandu, kenderaan, dan pegawai pengiring (jika ada)
   berjalan dengan baik
  4. Membantu AJK-AJK lain yang memerlukan bantuan.
  5. Melaksanakan tugas mengikut keperluan mengikut keperluan program dari masa ke
   semasa.
  6. Menyediakan laporan AJK Tugas-tugas Khas.


Senarai Semak (sila tandakan √):

     Perincian kewangan berdasarkan keperluan progam.

     Justifikasi kerja setiap ahli jawatankuasa.

     Komen dan ulasan daripada JAKMAS .

     Pengesahan Penerimaan daripada Pejabat Pengurusan Kolej.

     Ulasan dan tandatangan Penyelaras Program.

     Ulasan dan pengesahan daripada Pengetua Kolej CD.

     Carta Alir kerja disediakan.
                                          14

								
To top