; LOUSSAPATZ 920
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

LOUSSAPATZ 920

VIEWS: 9 PAGES: 21

 • pg 1
									-
          ÂÆô 920 Þ²´²Â, 4               , 2012
                      NOTICE:
            To subscribe / unsubscribe & all communications
                Email to : loussapatz@gmail.com
           Roger Edward Collingwood Altounyan
                    1922–1987
  Was an Armenian physician and pharmacologist who pioneered the use of
        sodium cromoglycate as a remedy for asthma
                       1
ê²ðøà¼Æ êä²èܲò²Ì ¾ ê²Ðزܲ¸ð²Î²Ü ¸²î²ð²Ü
àôÔ²ðÎºÈ Ü²ºô ÐàÈàøàêÂÆ ÄÊîàôØÀ øð¾²Î²Ü²òÜàÔ
          úð¾ÜøÀ
             üñ³ÝëdzÛÇ Ý³Ë³·³Ñ ÜÇùáɳ ê³ñùá½Ç
  üñ³ÝëdzÛÇ Ý³Ë³·³Ñ ÜÇùáɳ ê³ñùá½Ç Çñ ¹Å·áÑáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ³Í ¿, гÛáó ò»Õ³ëå³-
Ýáõû³Ý ÅËïáõÙÁ ùñ¿³Ï³Ý³óÝáÕ ûñ¿ÝùÇ ê³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ¸³ï³ñ³Ý á õÕ³ñÏ»Éáõ ù³ÛÉÇÝ
í»ñ³µ»ñ»³É:
   üñ³Ýë³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ ¦ÈÁ ØáÝï§ Ã»ñÃÇÝ Áë³Í ¿, áñ »Ã¿ ûñÇݳ·ÇÍÁ ¹³¹³ñ»óáõÇ, ³å³
ÇÝù ê³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ¸³ï³ñ³Ý ÏÿáõÕ³ñÏ¿ ݳ»õ ÐáÉáùáëÃÇ ÅËïáõÙÁ ùñ¿³Ï³Ý³óÝáÕ ûñ¿Ý-
ùÁ:
  üñ³Ýë³ÛÇ ÏáÕÙ¿ ׳Ýãóáõ³Í ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÅËïáõÙÁ ùñ¿³Ï³Ý³óÝáÕ ûñÇݳ·Ç-
ÍÁ ÁݹáõÝáõ³Í ¿ñ ÚáõÝáõ³ñ 23-ÇÝ, 127‘ ÏáÕÙ, 86‘ ¹¿Ù Ó³ÛÝ»ñáõ Û³ñ³µ»ñ³Ïóáõû³Ùµ: üñ³Ý-
ë³Ï³Ý ϳé³í³ñáõÃÇõÝÁ ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ å»ï³Ï³Ýûñ¿Ý ׳Ýãó³Í ¿ ÙdzÛÝ ÐáÉáùáëÃÝ áõ гÛáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ »õ ù³ÝÇ áñ ÐáÉáùáëÃÇ ÅËïáõÙÁ ³ñ¹¿Ý ùñ¿³Ï³Ý³óáõ³Í ¿, ÁݹáõÝáõ³Í
ûñÇݳ·ÇÍÁ ÷³ëïûñ¿Ý åÇïÇ í»ñ³µ»ñÇ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý:
   üñ³Ýë³ÛÇ Ì»ñ³ÏáÛï¿Ý Ý»ñë ѳõ³ùáõ³Í ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ÃÇõáí Ó³ÛÝ»ñ, гÛáó ò»Õ³ëå³-
Ýáõû³Ý ÅËïáõÙÁ ùñ¿³Ï³Ý³óÝáÕ ûñÇݳ·ÇÍÁ »ñÏñÇ ë³Ñٳݳ¹ñáõû³Ý ѳٳå³ï³ë˳-
ÝáõÃÇõÝÁ ëïáõ·»Éáõ ѳٳñ: ²ÝÑñ³Å»ßï 60-Ç ÷á˳ñ¿Ý, ûñÇݳ·ÇÍÇ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ý»ñÁ ѳõ³-
ù³Í »Ý ³õ»ÉÇ ù³Ý 70 Í»ñ³ÏáÛïÇ ëïáñ³·ñáõÃÇõÝ:
   ê³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ å¿ïù ¿ Ù¿Ï ³Ùëáõ³Û ÁÝóóùÇÝ ëïáõ·¿ ûñ¿ÝùÇ Ñ³Ù³å³-
ï³ë˳ÝáõÃÇõÝÁ üñ³Ýë³ÛÇ ê³Ñٳݳ¹ñáõû³Ý »õ áñáßáõ٠ϳ۳óÝ¿:
   úñÇݳ·ÇÍÇÝ ¹¿Ù »ÕáÕ Î»¹ñáÝ³Ù¿ï ³ç ËáõÙµÇ å³ï·³Ù³õáñ ܳóÉÇ ÎáõÉ¿ Áë³Í ¿, ÿ
ß³ï áõñ³Ë ¿: ¦úñÇݳ·ÇÍÁ ëË³É ¿ñ »õ ë˳ÉÁ Ì»ñ³ÏáÛï¿Ý »õ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí¿Ý í»ñ³¹³ñ-
Ó³õ: üñ³Ýë³óÇ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ù³ç ÁÉɳÉÁ óáÛó ïáõÇÝù§,- Áë³Í ¿ ³Ý:
   ä³ßïûÝ³Ï³Ý ²Ý·³ñ³Ý áÕçáõÝ³Í ¿ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÅËïáõÙÁ ùñ¿³Ï³Ý³óÝáÕ
ûñÇݳ·ÇÍÇ ë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ íÇ׳ñÏ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ê³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ¸³ï³ ñ³Ý
¹ÇÙ»Éáõ ýñ³Ýë³óÇ Í»ñ³Ïáõï³Ï³ÝÝ»ñáõ áñáßáõÙÁ:
  ¦´³½Ù³¹³ñ»³Û ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñ áõÝ»óáÕ »ñÏñÇ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»-
ñÁ ×Çß¹ ù³ÛÉ Ï³ï³ñ»óÇÝ‘ Ç å³ßïå³ÝáõÃÇõÝ Çñ»Ýó ³ñÅ¿ùÝ»ñáõݧ,- Áë³Í ¿ ÂáõñùÇáÛ Ý³Ë³-
·³Ñ ²åïÇõɳ ÎÇõÉ:
  ÂáõñùÇáÛ í³ñã³å»ï è»×¿÷ ³ÛÇ÷ ¾ñïáÕ³Ý Áë³Í ¿, ÿ ýñ³Ýë³óÇ Í»ñ³Ïáõï³Ï³ÝÝ»ñÁ
üñ³Ýë³ÛÇ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáÕ ù³ÛÉ Ó»éݳñÏ³Í »Ý:
   ä³ßïûÝ³Ï³Ý ²Ý·³ñ³Ý ³ÛÅÙ ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿, ÿ ÏÁ ëå³ë¿ í»ñáÝß»³É ûñÇݳ·ÇÍÇ
ßáõñç ½³ñ·³óáõÙÝ»ñáõÝ »õ ѳٳå³ï³ëË³Ý ù³ÛÉ»ñ åÇïÇ Ó»éݳñÏ¿ í»ñçÝ³Ï³Ý áñáßáõÙ¿Ý
»ïù:
                     2
Øî²Ðà¶àôÂÆôܪ ²ðî²ê²ÐزÜÆ Ø¾æ ¾ÈºÎîðàܲÚÆÜ øàô¾²ðÎàôº²Ü
             Þàôðæ
   г۳ëï³ÝÇ Î»ÝïáñÝ³Ï³Ý ÀÝïñ³Ï³Ý Ú³ÝÓݳÅáÕáíÁ (ÎÀÚ) áñáßáõ٠ϳ۳óáõó³Í ¿,
áñáõ ѳٳӳÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý ³ÛÝ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ, áñáÝù Ïÿ³ß˳ïÇÝ áõ
Ïÿ³åñÇÝ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇ Ù¿ç, ³ÛëáõÑ»ï»õ åÇïÇ Ï³ñáÕ³Ý³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý
»õ ݳ˳·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Å³Ù³Ý³Ï ùáõ¿³ñÏ»É Ý³»õ ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí‘
³Ûó»É»Éáí λÝïáñÝ³Ï³Ý ÀÝïñ³Ï³Ý Ú³ÝÓݳÅáÕáíÇ ÇÝÃÁñݻóÛÇÝ Ï³Ûù¿çÁ:
   λÝïñáÝ³Ï³Ý ÀÝïñ³Ï³Ý Ú³ÝÓݳÅáÕáíÇ Ý³ËÏÇÝ ³Ý¹³Ù »õ Áݹ¹ÇÙ³¹Çñ Ð³Û ²½·³ÛÇÝ
¶áÝÏñ¿ëÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇã ¼áÛ³ ³¹»õáë»³Ý ³Ûë ϳå³Ïóáõû³Ùµ ϳñÍÇù Û³ÛïÝ³Í ¿, ÿ
¿É»ÏïñáݳÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÝáÛÝå¿ë ÏñÝ³Û û·ï³ ·áñÍáõÇÉ ÁÝïñ³Ï»ÕÍÇùÝ»ñáõ ѳٳñ:
   ¦Ðݳñ³õáñ ¿ ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ óáõó³Ï Ý»ñϳ۳óÝ»É, áñ, »Ýó¹ñ»Ýù 15 ѳ½³ñ Ù³ñ¹ »Ý ³å-
ñáõÙ »õ ³ß˳ïáõÙ ³Û¹ »ñÏñáõÙ: ºõ ÏÁ µ³ó³ïñ»Ý ¹³ ß³ï ÑÇÙݳõáñ Ï»ñåáí: ºë ϳñÍáõÙ »Ù,
áñ »Ã¿ ÙÇÝã ³ÛÅÙ ÝÙ³Ý ·áñͻɳá× ãϳñ, ³Ûë å³ÑÇÝ ¹³ ³Ý³ÏÝÏ³É áñå¿ë Ù³ïáõó»É ѳÝñáõ-
û³ÝÁ, ëË³É ¿§, - ¦²½³ïáõÃÇõݧ é³ïÇáϳ۳ÝÇÝ Áë³Í ¿ ³¹»õá뻳Ý:
   ³¹»õáë»³Ý Ý³»õ ϳëÏ³Í Û³ÛïݳÍ, ÿ ÎÀÚ-Ý ÏÁ ϳñáÕ³Ý³Û 100 ïáÏáë³Ýáó ³Ýíï³Ý-
·áõÃÇõÝ ³å³Ñáí»É ϳÛù¿çÇ Ñ³Ù³ñ, áñå¿ë½Ç ³ÛÝ ã»ÝóñÏáõÇ Û³ñÓ³ÏÙ³Ý áõ ùáõ¿Ý»ñÁ ãÏ»ÕÍ-
áõÇÝ Ûû·áõï ÇßËáÕ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ:
   ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí¿Ý Ý»ñë ¦Ä³é³Ý·áõÃÇõݧ Ë Ùµ³Ïóáõû³Ý ù³ñïáõÕ³ñ ȳñÇë³ ²É³í»ñ¹-
»³Ý áÕçáõݻɿ »ïù Ýáñ³ÙáõÍáõÃÇõÝÁ, ¦²½³ïáõÃÇõݧ é³ïÇáϳ۳ÝÇÝ Áë³Í ¿,- ¦Ü³Ë »õ
³é³ç ³Û¹ óáõó³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÁ, ÇÝãå¿ë »Ý ¹ñ³Ýù ϳ½Ùáõ»Éáõ, ÇÝãå¿ë »Ý ¹ñ³Ýù Ññ³å³ñ³Ï³-
ÛÇÝ »õ ó÷³ÝóÇÏ ÉÇÝ»Éáõ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³Ïáõû³Ý ߳ѳ·ñ·Çé ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ºõ
»ñÏñáñ¹Á‘ ɳõ³·áÛÝ ûñ¿ÝùÝ»ñÁ µ»ñõáõÙ »Ý г۳ëï³Ý »õ ½³ñٳݳÉÇ Ó»õáí ï³ÉÇë »Ý í³ï
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñ: ¸³ Ýñ³ÝÇó ¿, ÿ ÇÝã Ýå³ï³Ï³¹ñáõÙ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ-
ÅÁ§:


      ÐÆÈÀðÆ øÈÆÜÂÀÜ òºÔ²êä²Üàôº²Ü вðòÀ
      ä²îز´²ÜܺðàôÜ Ò¶ºÈàô ÎàÔØܲÎÆò ¾
              ä»ï³Ï³Ý ù³ñïáõÕ³ñ ÐÇÉÁñÇ øÉÇÝ
  Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ å»ï³Ï³Ý ù³ñïáõÕ³ñ ÐÇÉÁñÇ øÉÇÝÃÁÝ, Ù»Ïݳµ³Ý»Éáí üñ³Ý-
ë³ÛÇ ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ »ñÏáõ å³É³ïÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ÅËïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
ùñ¿³Ï³Ý å³ïÇÅ ë³ÑÙ³ÝáÕ ûñÇݳ·ÇÍÇ ÁݹáõÝáõÙÁ, Û³ÛïÝ³Í ¿ áñ ó»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ѳñ-
óÁ å¿ïù ¿ Ó·»É å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáõÝ:
  ¦²ëáëÇ¿ÛÃÁï öñ¿ë§ Éñ³ïáõ³Ï³Ý ·áñͳϳÉáõû³Ý ѳٳӳÛÝ, »ñµ ѳñó ïñáõ³Í ¿, ÿ
ÇÝãáõ Ødzó»³É ܳѳݷݻñÁ ãÇ Ñ»ï»õÇñ üñ³Ýë³ÛÇ ûñÇݳÏÇÝ, îÇÏÇÝ øÉÇÝÃÁÝ Áë³Í ¿, áñ
³Ù»ñÇÏ»³Ý í³ñã³Ï³½ÙÁ ÙÇßï ½·áõß ¿ ËûëùÇ ³½³ïáõû³Ý íݳë ãѳëóÝ»Éáõ »õ ³Û¹ ѳñóÁ
å¿ïù ¿ Ó·»É ·ÇïݳϳÝÝ»ñáõÝ:
  ¦ä³ïÙ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ ѳٳñ ϳé³í³ñáõû³Ý áõÅÁ û·ï³·áñÍ»É ÷áñÓ»ÉÁ, ÏÁ
ϳñÍ»Ù, ¹áõé ÏÁ µ³Ý³Û, áñÙ¿ ³ÝóÝÇÉÁ ß³ï íï³Ý·³õáñ ¿§, - Áë³Í ¿ øÉÇÝÃÁÝÁ ä»ï³Ï³Ý
¶ñ³ë»Ý»³ÏÇ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñáõ Ù³ëݳÏóáõû³Ùµ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ÙÇçáó³éÙ³Ý ÙÁ ųٳݳÏ:
  øÉÇÝÃÁÝÇ Ï³ñÍÇùáí, ѳñóÁ å¿ïù ¿ ùÝݳñÏáõÇ, µ³Ûó‘ áã ÿ ÉáõÍáõÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÏáÕÙ¿:
                     3
  ¦Ø»Ýù å¿ïù ¿ ù³ç³É»ñ»Ýù Çõñ³ù³ÝãÇõñÇÝ‘ å³ïÙ³Ï³Ý áñ»õ¿ µ³Ý³í¿×Ç ÏáÕÙ»ñáõÝ,
ÙïÝ»É ·³Õ³÷³ñÝ»ñáõ ÷á˳ݳÏÙ³Ý ³ëå³ñ¿½§, - Áë³Í ¿ øÉÇÝÃÁÝ, ³õ»ÉóÝ»Éáí. - ¦Ð³õ³ù»-
ó¿ù Ó»ñ ³å³óáÛóÝ»ñÁ, Ý»ñϳ۳óáõó¿ù Ó»ñ ÷³ëï»ñÁ »õ å³ïñ³ëï »Õ¿ù Ù³ëݳÏó»Éáõ µ³-
ݳí¿×Çݧ:
  ÐÇÉÁñÇ øÉÇÝÃÁÝÇ ³Ûë Ëûëù»ñ¿Ý »ïù ÂáõñùÇáÛ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ݳ˳ñ³ñ ²Ñٻà î³õáõ-
ÃáÕÉáõ Ñ»é³Ëûë³½ñáÛó áõÝ»ó³Í ¿ ²ØÜ å»ï³Ï³Ý ù³ñïáõÕ³ñÇÝ Ñ»ï »õ ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ
Û³Ûïݳͪ üñ³Ýë³ÛÇ Ì»ñ³ÏáÛïÇÝ ÏáÕÙ¿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÅËïáõÙÁ ùñ¿³Ï³Ý³óÝáÕ
ûñÇݳ·ÇÍÁ ùÝݳ¹³ï»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ:


  úî²ðºðÎð²òÆܺðàô βòàôº²Ü زêÆÜ ÂàôðøÆàÚ Üàð
   ¦²ß˳ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Âáõñùdz ·ïÝáõáÕ Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõ‘ ³½·³ÛÇÝ
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ å³ïϳÝáÕ ¹åñáóÝ»ñáõ Ù¿ç áõëáõÙ ëï³óáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÁ »ñÏÇõÕ³Í
ÏÁ ëå³ë»Ý úï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñáõ ϳóáõû³Ý Ù³ëÇÝ Ýáñ ûñ¿ÝùÇÝ, ù³ÝÇ áñ Ýáñ ϳÝáݳϳñ-
·áõÙÝ»ñÁ, Ñݳñ³õáñ ¿, áñ ۳ݷ»óÝ»Ý »ñÏñ¿Ý ß³ï ûï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñáõ íï³ñٳݧ,- ÏÁ ·ñ¿
¦Hurriyet Daily News§-Á
  ä³ñµ»ñ³Ï³ÝÇ Éñ³·ñáÕÇÝ Ñ»ï ½ñáÛóÇݪ ѳÛÏ³Ï³Ý Ù³ëݳõáñ ØËÇóñ»³Ý ¹åñáóÇ
(êóÙåáõÉ) ïÝûñ¿Ý ¶³ñ»·ÇÝ ä³ñë³Ù»³Ý Áë³Í ¿, ÿ ³Û¹ ¦ëå³ëáÕ³Ï³Ý íÇ׳ÏÁ§ ¦Ñ᷻ϳÝ
óÝóáõÙ ¿§ »ñ»Ë³Ý»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ:
   ¦²Ûë »ñ»Ë³Ý»ñÁ Ù»Íó³Í »Ý ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç, ³Ûëï»Õ ÏñÃáõÃÇõÝ ÏÁ ëï³Ý³Ý: ºÃ¿ »ï áõ-
Õ³ñÏáõÇÝ, ³ÝáÝó Ï»³ÝùÁ ·ÉËÇí³Ûñ Ï’ÁÉɳۧ,- Ýß³Í ¿ ä³ñë³Ù»³Ý:
   Üáñ ûñ¿ÝùÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ûï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñÁ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç µÝ³Ï»Éáõ Çñ³õáõÝù Ï°áõݻݳÝ
úð¾Üø àôÔÔàô²Ì ¾ вڲêî²ÜòÆܺðàô ¸¾Ø            90 ûñ ÙdzÛÝ. ³Û¹ ųÙÏ¿ïÁ
Éñ³Ý³É¿Ý »ïù å¿ïù ¿ Éù»Ý ÂáõñùÇáÛ ï³ñ³ÍùÁ, ÇëÏ í»ñ³¹³éÝ³É ÏñÝ³Ý ÙdzÛÝ »ñ»ù ³ÙÇë
³Ýó: ܳ˳å¿ë ûï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñÁ, ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç »ñ»ù ³ÙÇë µÝ³Ï»É¿ »ïù, ÏñݳÛÇÝ Ù¿Ï ûñáí
Éù»É ³Û¹ »ñÏñÇ ë³ÑÙ³ÝÁ, ³å³ í»ñ³¹³éݳɑ »õë »ñ»ù ³ÙÇë ÙݳÉáõ ÃáÛÉïáõáõû³Ùµ »õ ³Û¹-
å¿ë ß³ñáõݳÏ:
   ¦Üáñ ûñ¿ÝùÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ‘ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç »ñ»ù ³ÙÇë µÝ³Ï³Í ³ÝÓÁ ëïÇåáõ³Í ¿ »õë »ñ»ù
³ÙÇë ëå³ë»É‘ Âáõñùdz í»ñ³¹³éݳÉáõ ѳٳñ: ²Û¹ »ñ»Ë³Ý»ñáõÝ ÏñÃáõÃÇõÝÁ ¦ÏÁ ˳óñ-
áõǧ,- Ýß³Í ¿ ä³ñë³Ù»³Ý:
   ÆëÏ êóÙåáõÉÇ Ð³Û ³õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý »Ï»Õ»óõáÛ Ñá·»õáñ ³é³çÝáñ¹ ¶ñÇ·áñ ²Õ³å³-
ÉûÕÉáõ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÇÝ Ñ»ï ½ñáÛóÇÝ Áë³Í ¿, ÿ ³Û¹ Ýáñ ûñ¿ÝùÇÝ Çñ³Ï³Ý ¦ÃÇñ³ËÁ§ ÂáõñùÇáÛ
Ù¿ç ³åñáÕ Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñÝ »Ý: ¦²Û¹ ûñ¿ÝùÁ, ÏÁ ÃáõÇ, ÿ ¦Ñ³ÙÁݹѳÝáõñ ¿§, ³ÛÝáõѳݹ»ñÓ,
³Ýáñ Çñ³Ï³Ý ÃÇñ³ËÁ ѳ۳ëï³ÝóÇÝ»ñÝ »Ý....: γé³í³ñáõÃÇõÝÁ ÇÝù½ÇÝù ÏÁ ѳϳë¿. Ù¿Ï
ÏáÕÙ¿ ³ÛÝ ¦ÑÇõñ-³ß³Ï»ñï§Ç ϳñ·³íÇ×³Ï ÏÁ ßÝáñÑ¿ »ñ»Ë³Ý»ñáõÝ, ÙÇõë ÏáÕÙ¿ ÏÁ ÷áñÓ¿ ³ñ-
ï³ùë»É ³ÝáÝó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ§,- Áë³Í ¿ Ñá·»õáñ ³é³çÝáñ¹Á:
   ¦Üáñ ûñ¿ÝùÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ‘ ³ÝáÝù, áñáÝù Ç íÇ׳ÏÇ Ï’ÁÉÉ³Ý 400 Ãñù³Ï³Ý ÉÇñ³ í׳ñ»É
³å³Ñáí³·ñáõû³Ý ѳٳñ, ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ý µÝ³ÏÇÉ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç: ²Ûëï»Õ »ÏáÕ Ñ³Û³ëï³Ý-
óÇÝ»ñáõÝ 90 ïááÏáëÁ, ë³Ï³ÛÝ, ϳݳÛù »Ý »õ ³ÝáÝó í³ëï³Ï³Í ·áõÙ³ñÁ ß³ï ùÇã ¿, ³ÝáÝù
ã»Ý Ïñݳñ ³ÛÝù³Ý ·áõÙ³ñ í׳ñ»É §,- Áë³Í ¿ ²Õ³å³ÉûÕÉáõ »õ Ïáã áõÕÕ³Í ã»Õ»³Éª Û³Ûï³ñ³-
ñ»É ³Û¹ ûñ¿ÝùÁ:

 ØºÌ ´ðÆî²ÜÆ²Ü ²è²Üòø²ÚÆÜ ¾ вزðàôØ Ð²Ú²êî²ÜÆ ºô
 ÂàôðøƲÚÆ ØÆæºô ڲ𲴺ðàôÂÆôÜܺðÆ ´²ðºÈ²ôàôØÀ
         Ødzó»³É ó·³õáñáõû³Ýª  ¹»ëå³Ý ïÇÏÇÝ ø»ÃñÇÝ æ¿ÛÝ ÈÇã
   г۳ëï³ÝáõÙ Ø»Í ´ñÇï³ÝdzÛÇ »õ ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ÆéɳݹdzÛÇ Ødzó»³É ó·³õáñáõû³Ýª
(ØÂ) Ýáñ³ß³Ý³Ï ¹»ëå³Ý ïÇÏÇÝ ø»ÃñÇÝ æ¿ÛÝ ÈÇãÁ áñå¿ë ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÏÝϳÉÇù ³é³ÝÓ-
ݳóÝáõÙ ¿ ³é³çÇÏ³Û ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ɳñáõ³Í ³ß˳ï³ÝùÁ, áñ
å¿ïù ¿ ï³Ý»Éª г۳ëï³ÝÇ å³ïÙáõû³Ý Ù¿ç ¦É³õ³·áÛÝ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ§ ëï³Ý³Éáõ ѳ-

                      4
Ù³ñ: îÇÏÇÝ ¹»ëå³ÝÇ ÏáãÝ áõÕÕáõ³Í ¿ áã ÙdzÛÝ ÐÐ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, ³ÛÉ»õ µáÉáñÇÝ »õ
³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇݪ ÁÝïñáÕÝ»ñÇÝ, áñ ³ÏïÇõûñ¿Ý Ù³ëݳÏó»Ý ùáõ¿³ñÏáõû³ÝÁ: ²Ûë Ù³ëÇÝ
ø»ÃñÇÝ æ¿ÛÝ ÈÇãÁ Û³Ûï³ñ³ñ»ó   Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ѳݹÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: ¸»ëå³ÝÇ ÷á-
˳Ýóٳٵª ØÂ-Ý ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ñ³ñó ¿ Ñ³Ù³ñáõ٠ݳ»õ г۳ëï³ÝÇ »õ ÂáõñùdzÛÇ ÙÇç»õ Û³-
ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ µ³ñ»É³õáõÙÁ:
   ÚÇß»óÝ»Ýù, áñ ³Ûë ï³ñáõ³Û ÚáõÝáõ³ñÇÝ æáÝ³Ã³Ý æ¿ÛÙë ¾Ûíë »õ ø»ÃñÇÝ æ¿ÛÝ ÈÇã ³Ùáõë-
Ý³Ï³Ý ½áÛ·Á Ý߳ݳÏáõ»ó ÐÐ-áõ٠ѳٳï»Õ ¹»ëå³ÝÝ»ñª Û³çáñ¹»Éáí â³ñɽ æáÝ ÈáÝë¹»ÛÉÇÝ:
¸»ëå³ÝÇ å³ßïûÝÁ Ýñ³Ýù ÏÁ ϳï³ñ»Ý 4-³Ùë»³Û Ñ»ñó·³Ûáõû³Ùµ:
   ¦ØÂ-Ý ÙÇßï ¿É ³ç³ÏÇó ¿ »Õ»É ÂáõñùdzÛÇ ÏáÕÙÇó ºØ-ÇÝ ³Ý¹³Ù³Ïóáõû³ÝÁ, áñå¿ë½Ç
ÂáõñùÇ³Ý µ³ñ»Ï³Ù³Ý³Û Çñ ѳñ»õ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï§,- Ýß»ó г۳ëï³ÝáõÙ Ø ³ñï³Ï³ñ·
»õ Édz½ûñ ¹»ëå³ÝÁª ³Ý¹ñ³¹³éݳÉáí Ø»Í ´ñÇï³ÝdzÛÇ í³ñã³å»ï ¸»Ûíǹ ø»Ù»ñáÝÇ ³ÛÝ
Û³Ûï³ñ³ñáõû³ÝÁ, áñ Çñ»Ýó »ñÏÇñÁ ÂáõñùdzÛÇ ï»ëÝáõÙ ¿ ºØ-áõÙ: îÇÏÇÝ ¹»ëå³ÝÝ Áݹ·Í»ó,
áñ Ødzó»³É ³·³õáñáõÃÇõÝÁ ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ñ³ñó ¿ Ñ³Ù³ñáõ٠г۳ëï³ÝÇ »õ ÂáõñùdzÛÇ ÙÇ-
ç»õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ µ³ñ»É³õáõÙÁ:
   ¦Æõñ³ù³ÝãÇõñ »ñÏÇñ ÇÝùÝ ¿ áñáßáõÙ, ÿ ¹ñ³ ѳٳñ ɳõ³·áÛÝ Ýå³ï³ÏÁ áñÝ ¿, µ³Ûó
Ù»Ýù ϳñÍáõÙ »Ýù, áñ ÂáõñùdzÛÇ ÏáÕÙÇó ºØ ³Ý¹³Ù³Ïóáõû³Ùµ г۳ëï³ÝÝ áõ ÂáõñùdzÝ
³õ»ÉÇ É³õ ÏÁ ѳٳ·áñͳÏó»Ý§,- ³õ»É³óñ»ó µñÇï³Ý³óÇ ¹Çõ³Ý³·¿ïÁ: ܳ ³Ûë Ù³ëÇÝ Ëû-
ë»ó гÛáó ó»Õ³ëå³Ýáõû³Ýª ѳۻñÇ Ñ³Ù³ñ ËÇëï ó³õûï ѳñóÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ:
   Ødzó»³É ³·³õáñáõû³Ý Ýáñ³Ýß³Ý³Ï ¹»ëå³ÝÁ, áñ ûñ»ñë ¿ ѳõ³ï³ñÙ³·ñ»ñÁ Û³ÝÓ-
Ý»É ÐРݳ˳·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ, ɳõ ͳÝûà 㿠г۳ëï³ ÝÇ Ùß³ÏáÛÃÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ÛáÛë áõÝÇ
³ñ³· Éñ³óÝ»É ³Û¹ µ³óÁ:


     âÆÈÆàôØ ´²òàôºÈ ¾ §Ð²Ú²êî²Ü¦ ²Üàô²ÜàôØÀ
           ÎðàÔ Ðð²ä²ð²Î
   ÚáõÝáõ³ñÇ 29-ÇÝ, âÇÉÇÇ äáõ»ñïû ìÇÉÛ³Ùë µÝ³Ï³í³ÛñáõÙ, áñÇ µÝ³ÏãáõÃÇõÝÝ Áݹ³Ù¿ÝÁ
2500 Ù³ñ¹ ¿, Ù»Í Ñ³Ý¹Çë³õáñáõû³Ùµ µ³óáõ»É ¿ ¦Ð³Û³ëï³Ý§ ³Ýáõ³ÝáõÙÁ ÏñáÕ Ññ³å³ñ³Ï
»õ ½»ï»Õáõ»É г۳ëï³ÝÇó µ»ñáõ³Í ˳ãù³ñ:
   Àëï ÐÐ ²ñï·áñÍݳ˳ñ³ñáõû³Ý ѳÕáñ¹³·ñáõû³Ý, äáõ»ñïû ìÇÉÛ³ÙëÇÝ Ñ³ÛϳϳÝ
˳ãù³ñ ÝáõÇñ»Éáõ ·³Õ³÷³ñÁ å³ïϳÝáõÙ ¿ ѳÝñ³×³Ý³ã ³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û ·áñͳñ³ñ,
¦Îáñåáñ³ëÇáÝ ²Ù»ñÇϳ§ ÁÝÏ»ñáõû³Ý ݳ˳·³Ñ ¾¹áõ³ñ¹û ¾éݻϻ³ÝÇÝ:
   ØÇçáó³éÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»É »Ý ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí äáõ»ñïû ìÇÉÛ³Ùë Å³Ù³Ý³Í ¾¹áõ³ñ¹û ¾é-
ݻϻ³ÝÁ, ²ñ·»ÝïÇݳÛáõÙ »õ ѳٳï»Õáõû³Ý ϳñ·áí âÇÉÇáõ٠г۳ëï³ ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ-
û³Ý ¹»ëå³Ý ìɳ¹ÇÙÇñ γñÙÇñ߳ɻ³ÝÝ áõ âÇÉÇáõÙ ÐÐ å³ïáõ³õáñ ÑÇõå³ïáë ¾¹áõ³ñ¹û
èá¹ñÇ·»ë ¶áõ³é³ãÇÝ:
   âÇÉÇ³Ï³Ý ÏáÕÙÇó ѳݹÇëáõû³ÝÁ Ù³ëݳÏó»É »Ý âÇÉÇ³Ï³Ý ²Ýï³ñÏïÇϳ ݳѳݷÇ
ݳѳݷ³å»ïÇ å³ßïûݳϳï³ñ ü³µÇáɳ îáññ¿ë ä»ñ³É ï³Ý »õ å³ßïûݳï³ñ ³ÛÉ ³ÝÓÇÝù:
   ºÉáÛÃÝ»ñáí ѳݹ¿ë »Ý »Ï»É ·áñͳñ³ñ ¾¹áõ³ñ¹û ¾éݻϻ³ÝÁ, ÐÐ ¹»ëå³Ý ìɳ¹ÇÙÇñ
γñÙÇñ߳ɻ³ÝÁ »õ ÷áËÍáí³Ï³É àõÙµ»ñïû è³ÙÇñ»ë ܳõ³éáÝ:

   ´Ü²Î²ð²ÜܺðÆ ¶ÜºðÀ ºðºô²ÜÆ ÎºÜîðàÜàôØ ºô ²ÚÈ
      زÚð²ø²Ô²øܺðàôØ.вغزîàôÂÆôÜ
   ³ÝÏ »±Ý, ÿ± ¿Å³Ý µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ·Ý»ñÁ ºñ»õ³ÝáõÙ: ²Ûë ѳñóÁ ÏáÝÏñ»ï å³ï³ë-
Ë³Ý áõÝ»Ý³É ãÇ Ï³ñáÕ: ºÃ¿ ѳٻٳï»Ýù ØáëÏáõ³ÛÇ Ï³Ù ö³ñÇ½Ç ·Ý»ñÇ Ñ»ï‘ ºñ»õ³ÝáõÙ
µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÝ ¿Å³Ý »Ý, »Ã¿ ѳٻٳ ï»Ýù ѳñ»õ³Ý µÇÉÇëÇÇ Ñ»ï‘ Ã³ÝÏ »Ý: ²Ûëå¿ë‘ µÇ-
ÉÇëÇÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ (Æáë»ÉdzÝÇÇ ÷áÕáóáõÙ) ³Ù»Ý³ßù»Õ µÝ³Ï³ñ³ÝÁ (Ù»ñ ÁÝϳÉٳٵ‘ ¿ÉÇ-
ï³ñ) í³×³éõáõÙ ¿ ù³é. Ù»ïñÁ 1000 ¹áɳñáí: ºñ»õ³ÝÇ ÐÇõëÇë³ÛÇÝ åáÕáï³ÛáõÙ µÝ³Ï³ñ³Ý-
Ý»ñÁ í³×³éõáõÙ »Ý ëÏë³Í ù³é. Ù»ïñÁ 2300 ¹áɳñÇó, Áݹ áñáõÙ‘ ³Û¹ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ ϳѳ-
õáñáõ³Í ã»Ý: ºñ»õ³ÝÇ öáùñ Ï»ÝïñáÝÇ ÙÇ ù³ÝÇ ÷áÕáóÝ»ñ Ï³Ý (Âáõٳݻ³Ý, ²ÙÇñ»³Ý), áñ-
ï»Õ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ·Ý»ñÁ ï³ï³ÝõáõÙ »Ý ù³é. Ù»ïñÁ 2000 ¹áɳñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: öáùñ
Ï»ÝïñáÝÇ ÙÇõë ѳïáõ³ÍÝ»ñáõÙ ·Ý»ñÁ 1500 ¹áɳñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ »Ý:
  ØáëÏáõ³ÛÇ Ñ»ï ѳٻٳï³Í ëñ³Ýù ÇѳñÏ¿ óÝÏ ã»Ý: úñÇݳÏ, ØáëÏáõ³ÛÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ·Ý»ñÁ ëÏëáõÙ »Ý ù³é. Ù»ïñÁ 10 ѳ½. ¹áɳñÇó, áõ ϳñáÕ »Ý ѳëÝ»É ÙÇÝã»õ
20 ѳ½. ¹áɳñ: ê³Ï³ÛÝ, ûñÇݳÏ, ö³ñÇ½Ç Ï»ÝïñáÝáõÙ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ·Ý»ñÁ 2-6 ѳ½. ¹áɳ-
ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ »Ý: úñÇݳϑ ö³ñÇ½Ç Ñ»Ýó ëñïáõÙ‘ ÈáõíñÇ, ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ »õ ö³ñÇ-
½Ç ²ëïáõ³Í³Ùûñ ï³×³ñÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ 3-4 ë»Ý»³Ï³Ýáó µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ·Ý»ñÁ 3-6 ѳ½. ¹á-
ɳñ »Ý‘ 1 ù³é. Ù»ïñÇ Ñ³Ù³ñ: ê³Ï³ÛÝ ö³ñÇ½Ý áõÝÇ ÙÇ Ï³ñ»õáñ ³é³ÝÓݳ۳ïÏáõÃÇõÝ: ²Ûë-
ï»Õ ï³ñ³Íáõ³Í »Ý ÷áùñ »õ Û³ñÙ³ñ³õ¿ï µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù ݳ˳ï»ëáõ³Í »Ý áõë³-
ÝáÕÝ»ñÇ Ï³Ù ·áñͳñ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûëå¿ë‘ Û³ïáõÏ áõë³ÝáÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÝ áõÝ»Ý
18-25 ù³é. Ù»ïñ ٳϻñ»ë áõ Ýáñ³Ï³éáÛó ß¿Ýù»ñáõÙ ³ñÅ»Ý Ùûï 80 ѳ½. ¹áɳñ ( »Ã¿ λÝï-

                     5
ñáÝáõÙ ¿) »õ Ùûï 45 ѳ½. ¹áɳñ (»Ã¿ ³ñáõ³ñÓ³Ý ¿): êáíáñ³µ³ñ áõë³ÝáÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»-
ñÁ í³ñӳϳÉáõû³Ý »Ý Û³ÝÓÝáõÙ ³Ùë³Ï³Ý 500 ¹áɳñáí:
   Àëï ¿áõû³Ý‘ ºñ»õ³ÝÇÝ å³Ï³ëáõÙ »Ý Ñ»Ýó ÝٳݳïÇå µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏÁ,
áñáÝù µ³õ³Ï³Ý³ã³÷ Û³ñÙ³ñ³õ¿ï ÏÁ ÉÇÝ»Ý, ë³Ï³ÛÝ Ý³»õ Ù³ïã»ÉÇ áã ѳñáõëï ˳õ»ñÇ Ñ³-
Ù³ñ:


      Îà²ÈÆòƲÚÆ ÔºÎ²ì²ðܺðÀ вܸÆäºÈ ºÜ
           ܲʲ¶²Ð²Î²ÜàôØ
   г۳ëï³ÝÇ ÇßËáÕ Ïá³ÉÇódzÛÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁª ¶³·ÇÏ Ì³éáõÏ»³Ý, ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý »õ
                 ²ñÃáõñ ´³Õ¹³ë³ñ»³Ý
   ÚáõÝáõ³ñ 30-ÇÝ »ñ»ÏáÛ»³Ý ݳ˳·³Ñ³Ï³Ý Ýëï³í³Ûñáõ٠ϳ۳ó»É ¿ г۳ëï³ÝÇ Çß-
ËáÕ Ïá³ÉÇódzÛÇ »ñ»ù Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñǪ »ñÏñÇ Ý³Ë³·³Ñ, г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ý-
ñ³å»ï³Ï³Ý Ïáõë³Ïóáõû³Ý (ÐÐÎ) ³é³çÝáñ¹ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ, ¦´³ñ·³õ³× г۳ëï³Ý§
Ïáõë³Ïóáõû³Ý (´ÐÎ) ݳ˳·³Ñ ¶³·ÇÏ Ì³éáõÏ»³ÝÇ »õ ¦úñÇݳó »ñÏÇñ§ Ïáõë³Ïóáõû³Ý
(úºÎ) ݳ˳·³Ñ ²ñÃáõñ ´³Õ¹³ë³ñ»³ÝÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ:
  ¦²½³ïáõÃÇõݧ é³¹Çáϳ۳ÝÇ Ñ»ï ½ñáÛóáõÙ ¦úñÇݳó »ñÏÇñ§ Ïáõë³Ïóáõû³Ý ջϳí³ñ
²ñÃáõñ ´³Õ¹³ë³ñ»³ÝÁ ÷á˳Ýó»ó, áñ ݳ˳·³ÑÇ Ýëï³í³ÛñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ïá³ÉÇó-
dzÛÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ ³Ýó»É ¿ ¦÷áËÁÙµéÝÙ³Ý ÙÃÝáÉáñïáõÙ§:
   ²½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõû³Ý ËáñÑñ¹Ç ù³ñïáõÕ³ñÁ ݳ»õ Ýß»ó, áñ »ñÏñÇ Ý³Ë³·³Ñ, г-
Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ïáõë³Ïóáõû³Ý ³é³çÝáñ¹ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ »õ ¦´³ñ·³õ³× г-
Û³ëï³Ý§ Ïáõë³Ïóáõû³Ý ݳ˳·³Ñ ¶³·ÇÏ Ì³éáõÏ»³ÝÇ Ñ»ï ùÝݳñÏ»É »Ý سÛÇëÇÝ Ï³ Û³-
ݳÉÇù ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ϳåáõ³Í ѳñó»ñ:
   ¦Î³ñáÕ »Ù ³ë»É, áñ Ïá³ÉÇódzÛÇ ÝÇëïÝ ³Ýó»É ¿ ÷áËÁÙµéÝÙ³Ý ÙÃÝáÉáñïáõÙ, ù³Õ³ù³-
Ï³Ý ÇÙ³ëïáí‘ Ù»ñ ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÇ, Ù»ñ Ù³ñï³í³ñáõû³Ý ÷áËѳٳӳÛÝ»óÙ³Ý ÷áõÉáõÙ,
áñáíÑ»ï»õ Ç í»ñçáÛ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïá³ÉÇóÇ³Ý Ý ³»õ å¿ïù ¿ ÷áñÓÇ Çñ ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÁ ×ß¹»É,
Ñݳñ³õáñÇÝë ѳٳӳÛÝ»óáõ³Í ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñáí ѳݹ¿ë ·³É ³é³çÇÏ³Û ËáñÑñ¹³ñ³Ý³-
Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ: سݳõ³Ý¹, áñ »ñ»ù Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÝ ¿É áñáßáõÙ »Ý ϳ۳óñ»É
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏó»É ³é³ÝÓÇݧ, - ³ë³ó ´³Õ¹³ë³ñ»³ÝÁ:
                     6
     §ÐÐÎ-ÆÜ ä²ÚºòܺÈÀ ìî²Ü¶²ôà𠾦.- ¾¸àô²ð¸
            Þ²ðز¼²Üàì
             ²Ä ÷áËݳ˳·³Ñ ¾¹áõ³ñ¹ Þ³ñÙ³½³ÝáíÁ
   ¦Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý§ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ å³Ñ»É ¿ Ïáé»ÏïáõÃÇõÝÁ Ïá³ÉÇóÇáÝ ·áñÍÁÝÏ»ñ
¦´³ñ·³õ³× г۳ëï³Ýǧ Ñ»ï µ³Ý³í¿×áõÙ: Tert.am -Ç Ñ»ï ½ñáÛóáõÙ Û³Ûï³ñ³ñ»ó ÐÐÎ Ù³-
ÙáõÉÇ ËûëݳÏ, ²Ä ÷áËݳ˳·³Ñ ¾¹áõ³ñ¹ Þ³ñÙ³½³ÝáíÁ:
   ¦Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý§ Ïáõë³Ïóáõû³ÝÁ áã áù ãÇ Ï³ñáÕ å³ÛûóÝ»É, áñáíÑ»ï»õ µáÉáñÁ ѳë-
ϳÝáõÙ »Ý, áñ ÐÐÎ-ÇÝ å³ÛûóÝ»ÉÁ íï³Ý·³õáñ ¿§,- ³õ»É³óñ»ó ²Ä ÷áËݳ˳·³ÑÁ:
   ÚÇß»óÝ»Ýù, áñ Ïá³ÉÇóÇáÝ ¦Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý§ »õ ¦´³ñ·³õ³× г۳ëï³Ý§ Ïáõë³Ïóáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¹¿Ùù»ñÝ áõ Ù³ÙáõÉÇ ËûëݳÏÝ»ñÁ ѳݹ¿ë ¿ÇÝ ·³ÉÇë ÷á˳¹³ñÓ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí, áñáÝù ϳñ»ÉÇ ¿ å³ÛٳݳϳÝûñ¿Ý ³Ýáõ³Ý»É. ¦á±í áõÙ ÏÁ å³Ûûó-
Ýǧ: Tert.am-Ç ³ÛÝ Ñ³ñóÇÝ Ç å³ï³ë˳Ý, ÿ ÝáñÙ³±É ¿, ûñÇݳ㳱÷ ¿, áñ Ïá³ÉÇóÇáÝ ·áñ-
ÍÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ÷á˳¹³ñÓ³µ³ñ Çñ³ñ å³ÛûóÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ùïù»ñ »Ý ÷á˳ݳÏáõÙ, ¾¹áõ³ñ¹
Þ³ñÙ³½³ÝáíÁ Ýß»ó, áñ ÐÐÎ-Ý Ïáé»Ïïáõû³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¿ »Õ»É: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ »ñ»-
õáÛÃÇÝ, ³å³ ³ÛÝ Þ³ñÙ³½³ÝáíÁ ëáíáñ³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ¿ áñ³ÏáõÙ:
   سÙáõÉáõÙ Éáõñ»ñ ϳÛÇÝ, áñ Ïá³ÉÇóÇáÝ ÝÇëïáõÙ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÝ áõ ¶³·ÇÏ Ì³éáõÏ-
»³ÝÁ å³Ûٳݳõáñáõ»É »Ý, áñ ÝÙ³Ý Ï³ñ·Ç Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¦ÏáÕÙ»ñݧ
³ÛÉ»õë ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ »Ý:
   سÙáõÉáõ٠ݳ»õ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ϳÛÇÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ÇßËáÕ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝáõÙ ³Ý-
ѳݷëï³ó³Í »Ý ëáóѳñóÙ³Ý ³ñ¹ÇõÝù»ñáí, Áëï áñǪ ´ÐÎ-Ý áõÝÇ 33 ïáÏáë Ó³ÛÝ»ñ, ÐÐÎ-ݪ
18:
   ¦Î³ñÍáõÙ »Ù, áñ µáÉáñÇÝ Û³ÛïÝÇ ¿, áñ ÐÐÎ-Ý ¿ ³Ûë ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ý³íáñÇïÁ, »õ ϳñ»-
õáñÝ ³Ûëï»Õ áã ÿ ɳõ ëï³ñïÝ ¿, ³ÛÉ ³ñ³· »õ ɳõ ýÇÝÇßÇÝ Ñ³ëÝ»ÉÁ§,-³ë³ó ÐÐÎ Ù³ÙáõÉÇ
ËûëݳÏÁ: ܳ ³Ûë ³éÝãáõû³Ùµ ³õ»É³óñ»ó, ÿ ¦³Ù»Ý³É³õ ѳñóáõÙݧ Çñ ѳٳñ ³å³·³Û
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÝ »Ý:


   §Ð²Î вززêÜ²Î²Ü òàôò²ÎÆÜ Ø¾æ ä¾îø ¾ ÀÈȲÜ
  ²è²æÜàð¸Üºð ºô ²Ü´ÆÌ Ø²ð¸ÆΦ.- ²ð²Ø زÜàôκ²Ü
            ÐÐÞ í³ñãáõû³Ý ݳ˳·³Ñ ²ñ³Ù سÝáõÏ»³Ý

                      7
   ºÃ¿ Ð³Û ³½·³ÛÇÝ ÏáÝ·ñ¿ëÇ Ñ³Ù³Ù³ëÝ³Ï³Ý óáõó³ÏÁ ϳ½Ù»Éáõ ·áñÍÁ ³ÝÓݳå¿ë ÐÐÞ
í³ñãáõû³Ý ݳ˳·³ÑÇÝ Ùݳñ, ³å³ ³Ý óáõó³ÏÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ Ï°áñáß¿ñ ѳٳÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
ѳÝñ³ùáõ¿áí: ²Ûë Ù³ëÇÝ Tert.am-ÇÝ Áë³õ гÛáó ѳٳ½·³ÛÇÝ ß³ñÅáõÙ Ïáõë³Ïóáõû³Ý ݳ-
˳·³Ñ ²ñ³Ù سÝáõÏ»³Ý‘ ³Û¹ ù³ÛÉÁ å³ï׳鳵³Ý»Éáí ³Ûëå¿ë. ¦àñå¿ë½Ç ³Û¹ ³ÝáõÝÝ»ñÁ
ÅáÕáíáõñ¹Á áñáß¿ñ, ÿ áí ¿ Çñ‘ ÅáÕáíáõñ¹Ç ùÇÙùÇÝ ³õ»ÉÇ Ñ³ñ³½³ï§:
  Üß»Ýù, áñ ÐÐÞ ³é³çÝáñ¹Ç í»ñç»ñë Áñ³Í ÝٳݳïÇå Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ , áñ вÎ-Ç Ñ³-
ٳٳëÝ³Ï³Ý óáõó³ÏÇÝ Ù¿ç å¿ïù ¿ ÁÉÉ³Ý ³ÝáÝù, ¦áñáÝù ³ÝµÇÍ »Ý§, ¦Éǹ»ñ »Ý§ áõ ¦¹³õ³-
×³Ý ã»Ý§, ϳñÍ»ë ÿ ³ÛÝù³Ý ³É ÙdzÝß³Ý³Ï ã¿ñ ÁݹáõÝáõ³Í ÎáÝ·ñ¿ëÇ ³Ý¹³Ù Ïáõë³Ïóáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿Ý: سëݳõáñ³å¿ë, ¦Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõݧ Ïáõë³Ïóáõû³Ý ³Ý¹³Ù êáõñ¿Ý ²µ-
ñ³Ñ³Ù»³Ý   Ý³Ë Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ñ, ÿ ²ñ³Ù سÝáõÏ»³Ý ¦Ù¿Ï-Ù¿Ï ï³ñûñÇÝ³Ï µ³Ý»ñ ¿
³ëáõÙ§, ³å³ ³õ»É³óáõó³Í ¿ñ, áñ ãÇ Ïñݳñ ѳëϳݳÉ, ÿ ÇÝã Ýå³ï³Ïáí Áë³Í ¿ ³Û¹ ³Ù¿ÝÁ:
  ²é³Ýó áñ»õ¿ Ù¿ÏáõÝ Ñ³Ï³¹³ñÓ»Éáõ, ²ñ³Ù سÝáõÏ»³Ý ÏñÏÝ»ó, ÿ ÇÝã ÝϳïÇ áõÝÇ ÇÝùÁ
³Ûë Û³Ûï³ñ³ñáõû³Ùµ‘ ¦áñ вΠѳٳٳëÝ³Ï³Ý óáõó³ÏÇÝ Ù¿ç å¿ïù ¿ ÁÉÉ³Ý ³é³çÝáñ¹Ý»ñ
»õ ³ÝµÇÍ Ù³ñ¹Çϧ:
  ²ñ³Ù سÝáõÏ»³ÝÁ ãÇ µ³ó³é»ñ, áñ вΠѳٳٳëÝ³Ï³Ý óáõó³ÏÇ Ï³½Ùáõû³Ý ÁÝóó-
ùÇÝ Ï°ÁÉÉ³Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù ÏÁ ¹Å·áÑÇÝ, µ³Ûó ³ÛÉ ï³ñµ»ñ³Ï ãϳÛ: ÚÇß»óÝ»Ýù, áñ »ñ¿ÏáõÁÝ¿
å³ßïûݳå¿ë Û³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³õ ÙdzÛÝ, áñ вÎ-Ç Ñ³Ù³Ù³ëÝ³Ï³Ý óáõó³ÏÇ ³é³çÇÝ »ñÏáõ ï»-
Õ»ñÁ ÏÁ ·É˳õáñ»Ý È»õáÝ î¿ñ-å»ïñá뻳ÝÝ áõ êï»÷³Ý ¸¿ÙÇñ×»³ÝÁ:
  Ð³Û ³½·³ÛÇÝ ÏáÝ·ñ¿ëÁ سÛÇëÇÝ Ï³Û³Ý³ÉÇù ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ ÏÁ
Ù³ëݳÏóÇ Ð²Î-ÇÝ ³Ý¹³Ù³ÏóáÕ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý µ³Õϳó³Í ݳËÁÝïñ³Ï³Ý ¹³ßÇÝùáí:
   ²Ûë Ù³ëÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ»ó вÎ-Ç Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ È»õáÝ ¼áõñ³µ»³ÝÁ Ýß»Éáí, áñ ·Çï³Ï-
ó»Éáí Çñ»Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ï³ë˳ݳïáõáõÃÇõÝÁ ÅáÕáíñ¹Ç ³éç»õ‘ ÎáÝ·ñ¿ëÇ Ù³ë ϳ½ÙáÕ
ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÁ áñáß³Í »Ý, áñ ݳËÁÝïñ³Ï³Ý ¹³ßÇÝùáí Ù³ëݳÏó»Éáõ »Ý Û³é³çÇϳÛ
ÁÝïñ³å³Ûù³ñÇÝ‘ ¦ë³ ¹³ñÓÝ»Éáí í³ñã³ËÙµÇ ¹¿Ù ѳٳÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ó³ëÙ³Ý ·»Ý»ñ³ó-
Ù³Ý, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Áݹí½Ù³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳÙùÇ Ù¿Ïï»ÕÙ³Ý, ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ Ýϳï-
ٳٵ ³Ýíëï³Ñáõû³Ý ³ñï³Û³ÛïÙ³Ý Ñ³ñóϧ:
 îÜîºê²Î²Ü ìÆÖ²ÎÀ ÂàÚÈ âÆ î²Ú ÐÐÎ-ÆÜ ²¼ÜÆô ֲܲä²ðÐàì
        êî²Ü²È غ̲زêÜàôÂÆôÜ
ø³Õ³ù³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ù³ëݳ·¿ï ²ñÙ¿Ý ´³¹³É»³Ý
   ¦²Ûëûñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ßïáõÙ Ùݳó»É »Ý »ñ»ù áõÅ (´ÐÎ, вÎ, »õ ÐÐÎ), áñáÝù ¿É ³ÝóÝ»-
Éáõ »Ý ËáñÑñ¹³ñ³Ý§,- ³ëáõÙ ¿ ø³Õ³ù³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ù³ëݳ·¿ï ²ñÙ¿Ý ´³¹³É»³ÝÁ:
   ܳ ÝϳïáõÙ ¿. ¦ä»ï³Ï³Ý-ϳé³í³ñ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÁ ³é³õ»É³å¿ë Ï»Ýïñáݳó³Í »Ý
ÐÐÎ-Ç Ó»éùÇÝ »õ, ѳßáõÇ ³éÝ»Éáí ³Ûëûñáõ³Û ïÝï»ë³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÁ, µÝ³Ï³Ý ¿, áñ ÙdzÛÝ
ݳ ¿ ߳ѳ·ñ·éáõ³Í ³Ý³½ÝÇõ ׳ݳå³ñÑáí ³ÝóÝ»É ËáñÑñ¹³ñ³Ý, ù³Ý½Ç ëï»ÕÍáõ³Í ïÝï»-
ë³Ï³Ý íÇ׳ÏÁ ÃáÛÉ ãÇ ï³Û ÐÐÎ-ÇÝ ³½ÝÇõ ׳ݳå³ñÑáí ëï³Ý³É ٻͳٳëÝáõÃÇõÝ (67 »õ
³õ»ÉÇ ï»Õ)§:
   ä³ñáÝ ´³¹³É»³ÝÁ ѳٳñáõÙ ¿, áñ ÐÐÎ-Ý ³Ýå³ÛÙ³Ý ÷áñÓ»Éáõ ¿ ëï³Ý³É ³Û¹ ٻͳٳë-
ÝáõÃÇõÝÁ (ë³ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³íïáñÇï³ñ ѳٳϳñ·Ç ûñÇݳã³÷áõÃÇõÝ ¿):
   ¦²Û¹ ÇëÏ å³ï׳éáí, ëå³ëáõ»ÉÇù ÁÝïñ³Ï»ÕÍÇùÝ»ñÇ ¹¿Ù ϳñáÕ »Ý »õ, å¿ïù ¿, å³Û-
ù³ñ»Ý (ѳٳ·áñͳÏó»Ý) вÎ-Á »õ ´ÐÎ-Ý ÙdzëÇÝ: Üñ³Ýù, áíù»ñ ¹¿Ù »Ý ³Ûë ѳٳ·áñͳÏ-
óáõû³ÝÁ, Ý߳ݳÏáõÙ ¿
   ³) ¦ï³é³åáõÙ§ »Ý ½·³óÙáõÝù³ÛÝáõû³Ùµ:
   µ) ¦ï³é³åáõÙ§ »Ý Û»Õ³÷áË³Ï³Ý éáÙ³ÝïǽÙáí (½·³óÙáõÝù³ÛÇÝ å³ï׳鳵³Ýáõÿ-
³Ý Ù¿Ï ³ÛÉ ï»ë³Ï)
   ·) ËÇëï ·»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý Ñݳñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
   ¹) áõÝ»Ý ¦³Ýï»ë³Ý»Éǧ ß³Ñ, áñÇ Ù³ëÇÝ ã»Ý ϳñáÕ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ Ëûë»É:
   àñå¿ë í»ñáß³ñ³¹ñ»³É Ù³ëÇ í»ñç³µ³Ý. Ýñ³Ýù, áíù»ñ ¹¿Ù »Ý Ñݳñ³õáñ ÁÝïñ³Ï»ÕÍÇù-
Ý»ñÇ ¹¿Ù вÎ-´ÐÎ ÙdzëÝ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇÝ, Ýå³ëïáõÙ »Ý ÐÐÎ-Ç (ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ) í»ñ³ñ-
ï³¹ñÙ³ÝÁ: º½ñ³Ï³óáõÃÇõÝÁ ÃáÕ ³Ý»Ý ÁÝïñáÕÝ»ñÁ§,- Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿ ݳ:


                     8
   §²ÜÐð²ÄºÞî ¾ ܺðàÔàôÂÆôÜ ÊܸðºÈ вÚàò
  òºÔ²êä²Üàôº²Ü вزð, ø²ÜÆ ¸ºè ¸ÄàÊøÀ âÆ
          ´²òàôºÈ¦
        ÆëÑ³Ï ²É³ÃáÝ ÏÁ ½ñáõó¿ ¦Hurriyet Daily News§-Ç ÃÕóÏÇóÇÝ Ñ»ï

   Ü»ñáÕáõÃÇõÝÁ ѳëáõÝáõû³Ý Ýß³Ý ¿, »õ ÂáõñùdzÛÇ Ñ³Ù³ñ »Ï»É ¿ Ý»ñáÕáõû³Ý ųٳ-
ݳÏÁ: ²Û¹ Ù³ëÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿ ÂáõñùdzÛÇ Ññ¿³Ï³Ý ѳٳÛÝùÇ Û³ÛïÝÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇã, ·áñ-
ͳñ³ñ »õ ´³ó ѳë³ñ³Ïáõû³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ÑÇÙݳ¹Çñ ÆëÑ³Ï ²É³ÃáÝÁ: Üñ³ Ëûëùáí, ùÇã
Å³Ù³Ý³Ï ¿ Ùݳó»É ÙÇÝã»õ 2015 Ãáõ³Ï³ÝÁ, »ñµ ÂáõñùÇ³Ý ÏÁ µ³ËáõÇ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³Ýáõ-
û³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ Ñ»ï ϳåáõ³Í ѳÛÏ³Ï³Ý ÉáµµÇÇ Ñ½ûñ ³ñß³õÇÝ:
   ¦Âáõñù³Ï³Ý ѳë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ ß³ï ³ñ³· ¿ ÷áËõáõÙ, µ³Ûó Ýñ³ Ù»ÝóÉÇï»ïÁ ¹»é ѳ-
ÉáóùÇ Ï³ñÇù áõÝǧ,- ³ë»É ¿ ²É³ÃáÝÁ Ãáõñù³Ï³Ý ¦Hurriyet Daily News§-Ç ïáõ³Í ѳñó³½ñáÛ-
óáõÙ, áñÇó ѳïáõ³ÍÝ»ñ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ NEWS.am-Á:
   -¸áõù í»ñç»ñë Ïáã ³ñ»óÇù ÂáõñùdzÛÇÝ ÁݹáõÝ»É ë»÷³Ï³Ý ³Ýó»³ÉÇ ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
ƱÝã ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñ å¿ïù ¿ Ãáõñù»ñÝ Áݹáõݻݑ ϳåáõ³Í ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï:
   -ºë ϳñÍáõÙ »Ù, áñ ѳë³ñ³ÏáõÃÇõÝáõÙ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ ¹á·Ù³ïÇÏ ë³é»óáõÙ, áñÁ å¿ïù ¿
ѳÉáõÇ: ÂáõñùdzÛÇ ÏñÃáõû³Ý ѳٳϳñ·Ç ÑÇÙùáõÙ 90 ï³ñÇ »Õ»É »Ý ¹á·Ù³Ý»ñ: ºë ó³Ýϳ-
ÝáõÙ »Ù, áñ ÂáõñùÇ³Ý Ùï³õáñ Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝ Çñ³·áñÍÇ: Ø»Ýù å¿ïù ¿ Ññ³Å³ñáõ»Ýù Ù»ñ
ݳ˳å³ß³ñáõÙÝ»ñÇó »õ ¹³éݳÝù ѳñó³ë¿ñ ѳë³ñ³ÏáõÃÇõÝ:
   -ƱÝã ݳ˳å³ß³ñáõÙÝ»ñ áõÝ»Ýù Ù»Ýù ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñ»³É:
   -¶áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ ¹á·Ù³, ÿ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ íݳ복»ñ »Ý: 1920 Ãáõ³Ï³ÝÇó ѳ-
ë³ñ³Ïáõû³ÝÁ Ý»ñ³ñÏáõ»É ¿ ï»ëáõÃÇõÝ, ÿ Çñ»Ý Ãáõñù ãѳٳñáÕÝ û·ï³Ï³ñ ã¿ »õ ÝáÛÝÇëÏ
íݳ복»ñ ¿:
   -àÙ³Ýù ³ëáõÙ »Ý, áñ ÂáõñùdzÛÇ ÇßËáÕ ²ñ¹³ñáõÃÇõÝ »õ ½³ñ·³óáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ
Ó·ïáõÙ ¿ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ É»·ÇïÇÙáõû³Ý‘ ÷áñÓ»Éáí ëÇñ³ß³Ñ»É ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³Ý-
¹³ÙÝ»ñÇÝ:
   -ºë ÏáÕÙ ã»Ù ³Û¹ ѳۻ³óùÝ»ñÇÝ, µ³Ûó ã»Ù ¿É ùÝݳ¹³ïáõÙ: Üå³ï³ÏÝ ³ñ¹³ñ³óÝáõÙ ¿
ÙÇçáóÝ»ñÁ: ºÃ¿ ÂáõñùdzÛÇ ÇßËáÕ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ ·áñÍÇ åñ³·Ù³ïǽÙÇ ¹Çñù»ñÇó‘ ³å³·³-
ÛáõÙ ÏÁ ·Çï³ÏóÇ, ÿ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÇõÝÝ ÇÝãù³Ý û·ï³Ï³ñ ¿:
   -´³Ûó ã¿ù ϳñÍá±õÙ, áñ ³ÛÝ ³ñ·»É³ÏáõÙ ¿: úñÇݳϑ ¸ÇÝùÇ ·áñÍÁ:
   -²ÝϳëϳÍ, ÏÁ ÉÇÝ»Ý ß»ÕáõÙÝ»ñ, µ³Ûó Ù»Ýù ×Çß¹ áõÕáõ íñ³Û »Ýù: ¸ÇÝùÇ ·áñÍáõ٠ϳñÍ»ë‘
¹»é ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ Ëáñù³ÛÇÝ å»ïáõÃÇõÝÁ: ¶áñÍáÕ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ, ϳñÍ»ë‘ Ç íÇ׳ÏÇ ã¿
í³ñ»É áõÅ»Õ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ    ³ÛÝ Û³Õóѳñ»Éáõ ѳٳñ: ´³Ûó Ï³Û Ý³»õ ³×áÕ ×ÝßáõÙ
ѳë³ñ³Ïáõû³Ý ÏáÕÙÇó:
   -à±ñÝ ¿ Ó»ñ í»ñçÇÝ áõÕ»ñÓÇ Ýå³ï³ÏÁ:
   -ºë ϳñÍáõÙ »Ù, áñ Ù»Ýù ã»Ýù Û³ÕóѳñÇ áñáß ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñ ϳñ× Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ï-
áõ³ÍáõÙ: ´³Ûó ÇÝÓ ³Ýѳݷëï³óÝáõÙ ¿ 2015 Ãáõ³Ï³ÝÁ: 2015-Ç ³åñÇÉÇÝ ¹ÅáËùÁ ÏÁ µ³ó-
áõÇ: Ø»Ýù å¿ïù ¿ ³ñ³· ·áñÍ»Ýù: ²Ñ³, ÿ ÇÝãáõ »ë ѳÙá½»óÇ ´³ó ѳë³ñ³Ïáõû³Ý ÇÝëïÇ-
ïáõïÇÝ ×³Ý³ å³ñѳÛÇÝ ù³ñï¿½Ç ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ: Ø»Ýù ÏÁ óáõó³¹ñ»Ýù ï³ëÁ Ý»ñáÕáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ ¹¿åù»ñ:
   -γñÍá±õÙ ¿ù, áñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ ³ÛÝù³Ý »Ý ѳëáõݳó»É, áñ Ó»ñ ÏáãÁ ÏÁ Éë»Ý:
   -Ø»Ýù áõÝ»Ýù ѳë³ñ³ÏáõÃÇõÝ, áñÁ ϳé³í³ñáõû³ÝÁ ãÇ óáõó³µ»ñáõÙ ³ÛÝù³Ý ³ÝÑñ³-
Å»ßï ³ç³ÏóáõÃÇõÝ: àã ϳé³í³ñ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ å¿ïù ¿ ݳ˳å³ïñ³ëï»Ý
                       9
ѳë³ñ³Ïáõû³ÝÝ ³ÛÝå¿ë, áñ ϳé³í³ñáõÃÇõÝÝ Çñ»Ý Û³ñÙ³ñ³õ¿ï ½·³Û Ý»ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ѳٳñ: γé³í³ñáõÃÇõÝÁ ݳËÏÇÝÇ å¿ë ùÝݳ¹³ïáõÃÇõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ, ÿ»õ ùÝݳ¹³ï³Ï³Ý
Ó³ÛÝ»ñÁ ë³Ñٳݳ÷³ÏõáõÙ »Ý ѳë³ñ³Ïáõû³Ý 10-15 ïáÏáëáí: ê³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýó Ó³ÛÝÝ ³ÛÝ-
ù³Ý ³·ñ»ëÇõ ¿, áñ ³Ù»ÝÇó µ³ñÓñ ¿ ÑÝãáõÙ: ä¿ïù ¿ ÉÇÝÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝ, áñÁ ÏÁ ËݹñÇ Ï³-
é³í³ñáõû³ÝÁ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»É:
   -¸áõù ³ÏݳñÏáõÙ ¿ù, áñ 2015-ÇÝ ÂáõñùdzÛÇ ¹¿Ù Ù»Í ³ñß³±õ ÏÁ ÉÇÝÇ:
   -²ß˳ñÑÇ Ï¿ëÝ ³Ûë ѳñóáí Ù»ñ ¹¿Ù ¿: ê³Ï³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ë Ý¹ñÇ ÑÇÙùáõÙ Ù»ñ ³Ý½·³ÛÝáõ-
ÃÇõÝÝ ¿: Ø»Ýù ϳï³ñ»É »Ýù ëå³ÝáõÃÇõÝ, µ³Ûó ÅËïáõÙ »Ýù: êå³Ýáõû³Ý ½áÑ»ñÁ ï³ÝçõáõÙ
»Ý áã ÿ ëå³ÝáõÃÇõÝÇó, ³ÛÉ‘ ëå³Ýáõû³Ý ÅËïáõÙÇó:
   -俱ïù ¿ Ù»Ýù ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ׳ݳã»Ýù ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ »õ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ Ëݹñ»Ýù:
   -ºë ³Û¹ù³Ý å³ñ½áõÝ³Ï Ñ³Û»³óù ãáõÝ»Ù: ºë ѳٳñáõÙ »Ý ÅËïáõÙÁ ëïáñáõÃÇõÝ, »õ
Ñ»Ýó ³Û¹ å³ï׳éáí ϳñÍáõÙ »Ù, áñ Ù»Ýù å¿ïù ¿ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Ýù: ºë ã»Ù ³é³ç³ñ-
ÏáõÙ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ Ëݹñ»É ϳï³ñ³Í ëå³Ýáõû³Ý ѳٳñ, ³ÛÉ‘ ëå³Ýáõû³Ý ÅËïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
êå³ÝáõÃÇõÝÁ »ë ã»Ù ϳï³ñ»É, ³ÛÉ‘ å³åë, áñÇÝ »ë ã»Ù ׳ݳãáõÙ: öÇÉÇëá÷³Ûáõû³Ý ÇÙ
åñáý»ëáñÝ ³ëáõÙ ¿ñ. ¦²ñ¹³ñ³óÇ ã¿ Ñ³Ûñ»ñÇ Ù»Õù»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ï³ë˳ݳïáõáõÃÇõÝÁ ¹Ý»É
½³õ³ÏÝ»ñÇ »õ ÃáéÝ»ñÇ áõë»ñÇݧ:
   -ºë »Ýó¹ñáõÙ »Ù, áñ ¹áõù Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ¿ù ó³ÝϳÝáõÙ áã ÙdzÛÝ Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
   -²Ýó»³ÉáõÙ Ù»Ýù ³ÝÃÇõ ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ »Ýù ·áñÍ»É »õ óùóñ»É »Ýù ¹Ç³ÏÝ»ñÁ‘ ϳñÍ»-
Éáí, ÿ áã áù ãÇ ï»ëÝÇ: ´³Ûó ¹Ç³ÏÝ»ñÁ ÷ï»É »Ý »õ ï³ñ³ÍáõÙ »Ý ³ÛÝåÇëÇ ³Ñ³õáñ ·³ñß³-
ÑáïáõÃÇõÝ, áñ Ù»Ýù ã»Ýù ϳñáÕ³ÝáõÙ ßÝã»É: Ø»Ýù å¿ïù ¿ ѳëáõݳݳÝù: Ø»Ýù å¿ïù ¿ µ³-
ó»Ýù ·³ÕïÝÇ ë»Ý»³ÏÇ ¹áõéÁ »õ ÛáõÕ³ñϳõáñáõÃÇõÝ Ï³ï³ñ»Ýù: гë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ ¹ñ³Ý ¿
·ÝáõÙ: ´³Ûó Ù»Ýù å¿ïù ¿ ³õ»ÉÇ ³ñ³· ·áñÍ»Ýù:


   ܲÊÎÆÜ ´ÐÎ-²Î²ÜÀ Ü޲ܲÎàôºò ²ð²ð²îÆ àêîÆβܲäºî
  ¦´³ñ·³õ³× г۳ëï³Ý§ Ïáõë³Ïóáõû³Ý (´ÐÎ) ݳËÏÇÝ ³Ý¹³Ù γñ¿Ý ʳã³ïñ»³ÝÁ
Ý߳ݳÏáõ»É ¿ àëïÇϳÝáõû³Ý ²ñ³ñ³ï ù³Õ³ùÇ µ³Å³ÝÙáõÝùÇ å»ï:
   γñ¿Ý ʳã³ïñ»³ÝÁ ¦´³ñ·³õ³× г۳ëï³Ý§ Ïáõë³Ïóáõû³Ý ²ñ³ñ³ï »õ 컹Ç
ù³Õ³ùÝ»ñÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³éáÛóÇ ÷áËݳ˳·³ÑÝ ¿ñ:
ʳã³ïñ»³ÝÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ ´ÐÎ-Çó ¹áõñë ¿ÇÝ »Ï»É ݳ»õ Ýñ³ ѳٳËáÑÝ»ñÁ: ܳ Ù³ÙáõÉÇÝ
÷á˳Ýó»É ¿ñ, ÿ Çñ Ñ»ï ¦´³ñ·³õ³× г۳ëï³Ý§-Çó ¹áõñë ¿ »Ï»É 400 Ñá·Ç, ÙÇÝã¹»é
Ïáõë³Ïóáõû³Ý ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï³éáÛóÇ Õ»Ï³í³ñ îÇ·ñ³Ý êï»÷³Ý»³ÝÁ
¦²½³ïáõÃÇõݧ é³¹Çáϳ۳ÝÇ Ñ»ï ½ñáÛóáõÙ åݹ»É ¿ñ, ÿ ´ÐÎ-Çó ¹áõñë ·³Éáõ Ù³ëÇÝ
Áݹ³Ù¿ÝÁ 58 ¹ÇÙáõÙ »Ý ëï³ó»É, áñáÝó ÙÇ Ù³ëÝ ¿É Ï»ÕÍ »Ý »Õ»É:


        Armenian Genocide Bill on Hold Pending
          Constitutional Council Decision
    French-Armenians demonstrating in f ront of the Senate during January 23rd vote
                       10
   PARIS — France’s Constitutional Council said Tuesday that it would rule on the constitution-
ality of criminalizing the denial of the Armenian Genocide, after receiving appeals signed by doz-
ens of lawmakers from across the political spectrum who had originally voted against the bill.
   The legislation has been approved by both houses of Parliament but has not yet been signed in-
to law by President Nicolas Sarkozy.
   Turkish Prime Minister Tayyip Erdogan, who branded the legislation “discriminatory and rac-
ist,” thanked the lawmakers who opposed it. “On behalf of my country, I am declaring our heartfelt
gratitude to the senators and deputies who gave their signatures,” he said. “I believe they have done
what needed to be done.”
   The lawmakers argued in their appeal that the event was still the subject of historical conten-
tion, and therefore the legislation infringed on the freedoms of historians, analysts and others to de-
bate it, ultimately violating the right to free speech. They insisted their move did not aim to deny
“the suffering of our compatriots of Armenian origin and of all Armenians across the world.”
   In their letters of appeal to the council, 77 senators and 65 members of the National Assembly
said that the law might infringe on freedom of speech and argued that it was not the legislature’s
place to write history. Under the bill, anyone who says the killings of Armenians by Ottoman Turks
is not genocide faces a $60,000 fine and up to one year in jail.
   The Constitutional Council is legally bound to rule within one month. President Sarkozy is
barred from signing the legislation into law before the ruling is issued.


          President Nicolas Sarkozy Will Present
             New Bill if This One is Canceled
   PARIS. - French President Nicolas Sarkozy has announced that if the genocide bill is canceled
by the Constitutional Council he will present a new bill immediately.
   Sarkozy said appeal to the Constitutional Council regarding the genocide bill by the French
Senators wiull be a bad turn, Le Monde writes.
   Addressing the parliamentary majority on Tuesday, Sarkozy said if the bill is canceled, appeal
against criminalization of Holocaust denial may also be introduced, one of the senators told AFP.          Armenian Soldier Serving in the Turkish Army
          Killed Intentionally, New Testimony Shows
  ISTANBUL -- A young man of Armenian descent who was killed while serving in the Turkish
Armed Forces (TSK) as a conscripted private, which was initially believed to be an accident, is

                         11
likely a hate crime committed because of the victim's ethnic background, new testimony from an-
other private indicates, Today’s Zaman repoers.
   Pvt. Sevag Sahin Balikçi was shot dead on April 24, 2011 - the date of commemoration of Ar-
menian Genocide victims. The other privates in his unit, stationed in Batman province, and other of-
ficers testified that Balikçi was shot accidentally when he was “joking around” with a close friend,
Kivanç Agaoglu. However, according to a report published in the Sabah daily on Friday, one of the
privates who witnessed the incident changed his testimony, which will likely change the course of
the trial of Agaoglu, the shooter.
   The revised testimony was given in late December, according to Sabah’s report. Halil Eksi,
who served in the military during the same period as Sevag Balikçi, in his revised testimony said,
“Kivanç pointed his rifle at Sevag and pulled the trigger. His family had asked me to testify in his
favor,” indicating that Agaoglu’s family pressured him into not describing what really happened.
   In his latest account, Eksi told the judge hearing his testimony: “I was told by suspect Kivanç
and his family, especially his uncle, to testify in his favor. On the day of the incident, we were in-
stalling chain-link fencing around the station under orders from our commanders. As we did our
work, at some point, Kivanç Agaoglu unlocked his rifle’s safety and directed it at our other friend
Sevag Sahin. And he fired the rifle. This way, Sevag Sahin was wounded. I do not know why Ki-
vanç fired at Sevag.”


           Armenian Army Celebrates 20th Birthday
   YEREVAN -- January the 28th marks the anniversary of the Armenian army. The national
armed forces celebrate their 20th birthday.
   On January 28, 1992, the Armenian government passed a historic decision on the Defense Min-
istry of the Republic of Armenia.
   This became a landmark event laying the foundations of the Armenian army.
   The newly established ministry gained control of the interior ministry's patrol police detach-
ments, as well as anti-terrorism and civil defense forces.After a short while, the Defense Ministry
formed its central administration with general headquarters, departments and divisions. In 1992, the
ministry began the army enlistment procedures throughout the republic, establishing a firm tradition
of replenishing the army with conscripts.
   The establishment of the Armenian army is inseparably related to the history of building the
Armenian statehood, as both were interrelated and interdependent processes, dating back their ori-
gins to February 1988, a period which marked the beginning of Karabakh liberation struggle.
   While coming into existence, the Armenian army had to pass a long way, full of difficulties
and obstacles.
   The defense ministry singles out three main stages in the context of the fundamental processes
and basic tasks it had to deal with throughout this period.                         12
   First Stage : February 1988 - May 1992 – This period marked an active stage in Karabakh
movement, exacerbating the Armenian-Azerbaijani relations. It was a time when ensuring civilians'
security in Armenia and Nagorno Karabakh became an urgent issue.
   Second stage: June 1992 - June 1994 – Waging a de facto war with Azerbaijan, the independent
republics of Armenia and Nagorno Karabakh committed themselves to the task of creating an army.
   Third stage: June 1994 - present – This stage can be characterized as period of sustainable de-
velopment when army building gained a new momentum raising the efficiency of its forces and
achieving the step-by-step elimination of barriers between the army and the society. The ceasefire
accord signed with Azerbaijan enabled the Armenian authorities and the army to direct all their ef-
forts to the final formation of the country's armed forces.
           Minimalist and Incompetent Officials or
               The Gambler’s Ruin– 1
By Haro Mherian

   As a strictly Armenian Mathematician, it is not my way of writing critics to incompetent arti-
cles that often are posted in non-Armenian language media. Moreover, my last 25 years of careful
sociologically oriented computations have gotten me to the prime directive to never publically write
articles in languages other than Armenian (especially mathematical research work). Nevertheless, as
our Armenian media is being forced to promote the assimilation and abolition of our mother tongue,
by the same “globalization” juggernaut, I am being forced to write this critic in English. May our
forefather Saint Mesrob Mashtoz forgive us all?
   On the day of the decision by the French Senate to criminalize Genocide denialism, the article
“Ten Suggestions For Turkey To Face Its Own History” by Hayk Demoyan, was posted online in the
English section of Asbarez media [see HD or HD-0]. It would not have prompted my attention so
much, if the article was written by someone other than Hayk Demoyan. Moreover, the fact that the
author is the director of the Armenian Genocide Museum-Institute at Dzidzernagabert did not sur-
prise me either, since I have grown accustomed to the incompetence that spreads among the Repub-
lic’s current officials. What is indeed ironic, or perhaps funny, is that the author of this article had
previously and officially stated that Kemal Atatürk rescued Armenian women and children during
the Armenian Genocide [see HD-1]. Furthermore, this author approved the Turkish-Armenian Proto-
cols, and during the Turkish President Abdullah Gul’s visit to Yerevan, he was directly or indirectly
involved in turning the lights off in Dzidzernagabert Genocide monument in order not to displease
Gul’s Turkish-ness feelings during the football match game [See Yergir Media archives for the
prove: YM-1 and YM-2].
   As a direct descendant of Genocide survivors, I am furious. Who is this author fooling now?
Does he think we can simply forget what historically he has chosen to stand for? What monstrosity
is implied by “not to displease” our arch-foe, denialist and criminal nation’s president’s feelings by
desecrating the sanctuary and memorial of our martyred forefathers?
   Also, can any Armenian agree on whether this simplistic and naïve article’s 10 minimalist and
loser-mentality oriented steps are enough until 2023? And how dare he spit such a date in our face?
The centennial of Turkish Republic? Who is he working for?
   Now that we, the Armenian Nation, want to wake up from the 95-year sleep and are heading
towards demanding the return of Western Armenian land (based on US President, Wilson Wood-
row’s Arbitration, see [AB-1]), this author wants us to get back to sleep for another 11 years.
   Mr. Demoyan, it is best for you, first of all, to apologize to the Armenian Nation for the mis-
takes that you have committed. And then respectfully resign your post, since you have failed to ful-
fill your duties.
   On another note, does Asbarez actually proof-read its posted articles? Or they simply use the
Dr. Copy-Paste’s algorithm (see [GY-1])? Because there are several misspellings in this author’s ar-
ticle. Also, some of the sentences in his article do not make sense in English. In particular, the
anomalous statements do not form coherent English paragraphs (e.g. is the document a legal docu-
ment or an outline of his To-Do list, in which case: why is Asbarez publishing Hayk Demoyan’s To-
Do list?). Unfortunately, there are basic historic and geographic mistakes as well. For example,
where is Anatolia? Does the author mean the infamous “Eastern Anatolia”, a terminology that Turk-
ish revisionist historians invented, or the actual historic Anatolia? In the latter case, the referred lo-
cation would be way off the indigenous Assyrian population area (no disrespect to Assyrians, in
fact, I lived among them, and grieve for their similar fate under the same Turkish genocidal hands.
But the geography is flawed in this author’s article).

                          13
   I have been following the military activities of Turkey and Azerbaijan very closely; it is quite
unclear where the author got the fact about the Azeri military activity in Northern Cyprus? What is
he talking about? Why would Turkey train Azerbaijani officers on the territory of occupied North-
ern Cyprus? In order to occupy Cyprus or Artsakh, and for the latter case, would not that be a little
foolish? Why does one train military troops in a marine environment to be deployed in a mountain-
ous environment? Again, it’s not that the Turks are not training Azerbaijanies, but simply the geog-
raphy is flawed in his article. It may also be the case that the Azerbaijanies have better on-the-
fields military experience than the current Turkish gendarmeries, and therefore in essence, be able
to train the Turkish mountainous troops in the top of the art mountainous warfare. In this respect, it
is quite interesting that historically, no important battle was victoriously fought by the Turks. Their
victories were always either guaranteed or granted to them by Kurds, Janissaries, Germans, Bolshe-
viks or NATO. Our great General Antranik knew this fact very well: “Ottoman might is a bluff”.
   My point here is that the article is putting bluffs in the Armenian people’s mind. And such
bluffs in most cases have boomerang effects. No doubt, the author seems to be poorly trained in
military affairs. Or maybe, he is actually trying to redress our adversaries, putting irrelevant and
loser-mentality oriented words in our mouths.
   My advice to the author (as well as the current incompetent government of Republic of Arme-
nia) is to enforce the same judiciary rule that was passed in French Senate, on the territory of the
Republic of Armenia. Finally, I want to remind the author with his own sarcastic metaphor (which
he shamelessly used in other articles of his, labeling some of our true intellectuals): “A barking dog
never bites.”
   So now, Mr. Demoyan, stop barking and start biting.

    Author: Haro Mherian, Mathematician/Software Architect/Film Maker
    Note: This critique’s title of “Gambler’s Ruin” may be subsequently continued, targeting the
incompetence of the current officials of the Republic. The gamblers in ruin are the Armenian peo-
ple, who are unknowingly engaged in a life threatening gambling game with their oligarchic masters
and incompetent leaders, not reckoning the well-known axiom of Probability Theory called “The
Gambler’s Ruin.” The danger of the antinational virus has now penetrated through the bones of our
Motherland, and therefore it is my duty to speak up and protest.
    References:
    [AB-1]: Ara Babyan - http://www.wilsonforarmenia.org/
    [HD]: “Ten Suggestions For Turkey To Face Its Own History” by Hayk Demoyan:
http://asbarez.com/100463/ten-suggestions-for-turkey-to-face-its-own-history/
    [HD-0] “Ten Suggestions For Turkey To Face Its Own History” by Hayk Demoyan: http://www.genocide-
museum.am/eng/g_brief_13.php
    [HD-1]:     Friends      and      neighbors      in     The    Economists.
http://www.economist.com/node/12304946?story_id=E1_TNPDQJQG&CFID=161744713&CFTOKEN=30139637
    [GY-1]:   “On   Ethics   and   Opportunism    in  Science”   by  Gevorg  Yazichyan:
http://www.ardarutyun.org/?p=4195&lang=en
    [YM-1]:       Commenting        Turkish        Provocations     –     1,
http://www.youtube.com/watch?v=5ftbYEc4lE4&feature=related
    [YM-2]: Commenting Turkish Provocations – 2, http://www.youtube.com/watch?v=qukOXF—8zg
Turkish Analyst
Armenian Genocide to Dominate Turkey’s Foreign Policy Agen-
            da in 2012
   The Armenian Genocide and the Cyprus issue will dominate Turkey’s foreign policy agenda in 2012, according
to Mehmet Ali Birand, a Turkish publicist.
   In his forecasts on the upcoming political processes in Turkey, Birand said the French Senate
will follow the National Assembly’s example by passing the bill that criminalizes the denial of the
Armenian Genocide.
   According to him, the issue will receive other world countries’ support by 2015.
   REGNUM News Agency has quoted the expert as saying that neither the Turks nor the Cypriot Armenians are
ready to take bold steps to resolve the problem (Turkey won’t recognize the Southern Cyprus. After clashes between

                            14
the Cypriot Greeks and Turks in1974, the country occupied one thirds of the island and created a powerful Turkish-
Cypriot government in its northern part, recognizing it as an independent republic).
   Birand noted that Turkey will have to change its position in the region, acting as a friend that shares its own ex-
perience rather than an exemplary country or a leader.
          Turkish FM Calls for France’s Withdrawal from
                OSCE Minsk Group
   ISTANBUL -- Turkey supports exclusion of France from the co-chairmansip of the OSCE
Minsk Group, since having adopted law criminalizing denial of the Armenian genocide Paris lost its
objectivity, Turkish Foreign Minister Ahmet Davutoglu said with an interview to CNN Turk.
   “If there are two nations in any way affected by the Armenian-Azerbaijani conflicts, these are
Turkey and Russia. Turkey is not in this process, while France is in it," he said.
   "Within the framework of the visit to the South Caucasus Mr. Sarkozy stayed in Armenia for
two days, while in Azerbaijan he spent just few hours. It is evidence of his bias," Mr Davutoglu
said.
   The minister also added if France remains co-chair of the OSCE Minsk group Turkey also
should become a co-chair of this group.
   Mr Davutoglu said the French co-chairmanship in this group is wrong as this country lost its
neutrality in this issue.


                      New Publication
                       Telling the Story
The Armenian Genocide in The New York Times and Missionary Herald 1914-1918
by Anne Elizabeth Elbrecht
with a foreword by Dickran Kouymjian

   Telling the Story focuses on two leading journals, The New York Times and Missionary Her-
ald, to see how news of the Armenian Genocide filtered through to the United States between 1914-
18. It also looks at how the American public reacted to such news with a humanitarian intervention
                              15
program. There were undoubted differences between the two journals, as The New York Times was
a leading news organization while Missionary Herald was part of an institution with vested interests
in Turkey. However, the flow of information to the outside world was clear and compelling, espe-
cially as many reports were actually written by United States officials in Turkey and leaked to the
press by the State Department in Washington DC.
   Telling the Story is an invaluable addition to our understanding of the Armenian Genocide and
United States policy in the Near East.
   BIBLIOINFO: Anne Elbrecht, Telling the Story: The Armenian Genocide in The New York
Times and Missionary Herald 1914-1918, London: Gomidas Institute, 2012. 254 pages, map, pb.,
US$28.00 / UK£18.00. To order please contact info@gomidas.org
          New Translation from Armenian
       The Destruction of Armenians in Cilicia, April 1909
                   by Hratchik Simonyan
   One of the greatest massacres in late Ottoman history took place in April 1909, when Armeni-
ans were the target of two massive waves of violence organized by Ottoman authorities. These mas-
sacres took place in Cilicia (i.e. Adana province and surrounding areas) with an estimated 30,000
victims plus huge material losses. Most Armenian historians consider these massacres to have been
a prelude to the Armenian Genocide of 1915.
   Hrachik Simonyan’s The Destruction of Armenians in Cilicia, April 1909 is a detailed ac-
count of the 1909 massacres based mainly on a range of Armenian primary and secondary sources.
His work helps us to better understand the victimization of Armenians and the polarization of Otto-
man society along ethno-religious lines barely a year after the Ottoman constitutional revolution of
1908.
   Hratchik Simonyan, The Destruction of Armenians in Cilicia, April 1909, translated by Melissa
Brown and Alexander Arzumanian, London: Gomidas Institute, 2012. 280 pages, maps, photos., pb.,
US$30.00 / UK£20.00. To order please contact info@gomidas.org


                        16
    USC Institute of Armenian Studies Gala Event to Salute
         USC Shoah Foundation Institute
      for Armenian Genocide Digitization Project
            Steven Spielberg w ith filmmaker Carla Garapedian
   LOS ANGELES --The USC Institute of Armenian Studies’ Leadership Council will honor the
USC Shoah Foundation Institute, established by legendary filmmaker Steven Spielberg, for champi-
oning the Armenian Genocide Digitization Project, at a gala banquet to be held on April 15, 2012,
at the Beverly Hilton Hotel.
   The Shoah Foundation Institute, established by Steven Spielberg in 1994, has been part of the
USC Dana and David Dornsife College of Letters, Arts and Sciences since 2006. Its Visual History
Archive contains nearly 52,000 video testimonies of survivors and other witnesses of the Holocaust;
it is one of the largest archives of its kind in the world.
   The goal of the USC Institute of Armenian Studies’ Leadership Council is to bring together
digital copies of all of the collections of interviews with Armenian Genocide survivors and eyewit-
nesses, essentially creating what may become the largest archive of Genocide eyewitness inter-
views. With the USC Shoah Foundation Institute’s support of the Armenian Genocide Digitization
Project, the interviews will be indexed, preserved and made available to scholars, students and re-
searchers via the institute’s Visual History Archive. The J. Michael Hagopian/Armenian Film Foun-
dation archive of nearly 400 filmed eyewitness testimonies will be the first collection in the Arme-
nian Genocide Digitization Project.
   In addition to honoring the USC Shoah Foundation Institute on April 15, the USC Instiute of
Armenian Studies’ Leadership Council also will salute the late humanitarian Armin T. Wegner and
the late Armenian Film Foundation founder and documentary filmmaker J. Michael Hagopian.
   A German with a doctorate in law, Wegner served as a volunteer medic during World War I.
Witnessing the massacre of Armenians in 1915, he took the haunting photographs that today stand
as a reminder of the heinous crimes of the Ottoman Turks. His work documenting the horrors of the
Armenian Genocide and, subsequently, his open letter to Adolf Hitler denouncing the persecution of
the Jews has made him a human rights hero.Hagopian’s first filmed interview with a witness to the
Armenian Genocide was with Wegner, in 1966.
   With the attempted annihilation of the Armenian people being the first major genocide of the
20th century, the Armenian survivor and eyewitness interviews are significant to the scope of the
USC Shoah Foundation Institute’s Visual History Archive. The USC Shoah Foundation Institute is
beginning to work with partners around the world to expand its archive with existing and new testi-
                        17
mony collections from survivors and witnesses of other genocides, including the genocides in
Rwanda and Cambodia.
   The USC Institute of Armenian Studies’ Leadership Council continues to play a primary role in
bringing together and enhancing the Armenian community. There will be further announcements
about the upcoming April 15 gala, to be held at the Beverly Hilton Hotel, in the Armenian press.
                  COVER PAGE
Roger Edward Collingwood Altounyan (1922–1987) was an Armenian physician and
pharmacologist who pioneered the use of sodium cromoglycate as a remedy for asthma.
His family relocated to the United Kingdom where he studied medicine and started his
pioneering research.

Career
Pharmacological research
Starting with khella, a traditional remedy for asthma, Altounyan discovered in 1965 that
khella's active ingredient was khellin. He eventually produced a safer chemical based on
khellin, sodium cromoglycate. This was later marketed as Intal by Fisons Pharmaceuti-
cals, which was taken over by Rhone-Poulenc Rorer, who in turn were acquired into
Aventis and sanofi-aventis. Prior to the RPR takeover, the R&D element of Fisons was
sold to Astra, making it now part of AstraZeneca. Sodium cromoglycate was the first
clinically utilized mast cell stabilizer. The mast cell plays a key role in allergic and
asthmatic inflammation. Mast cells contain powerful inflammatory mediators which
when released lead to inflammation and bronchoconstriction of the airway. Sodium
cromoglycate stabilizes the mast cell thereby preventing the release of the mediators.

War service
Altounyan joined the Royal Air Force in 1941 and became a flying instructor. He was
regarded as an "exceptional" instructor of bomber pilots and in 1943 he was appointed
to the staff of a school for flying instructors. He was awarded the Air Force Cross for
developing new techniques in night flying. His flying experience is said to be the inspi-
ration for the "spinhaler", a propeller-driven device to deliver sodium cromoglycate
deep into the lungs.
                        18
      France Shouldn’t Allow Turkey To Meddle in its Domestic Affairs
                                 By Harut Sassounian Publisher, The California Courier
 For nearly a century, Turkey’s leaders have tried to hide the monstrous crime of the Armenian Genocide
by covering up what really took place in the killing fields of the Syrian desert, then part of the Ottoman
Empire. The powerful Turkish state has committed its considerable financial and diplomatic resources to
the nefarious cause of genocide denial.
 Turkish leaders do not seem to realize that as they deny and lie, and vainly proclaim their innocence, they
actually help publicize their dastardly act to an incredulous worldwide audience.
 Furthermore, even though today’s Turkish officials were not the ones who committed the genocide of
1915, they foolishly associate themselves with their criminal predecessors, thus making themselves acces-
sories after the fact by lying about it and concealing the evidence.
 With each passing day, the Turkish leadership is further submerging itself in a mire of its own making.
Let’s take a closer look at its sordid behavior in the French government’s decision-making process.
 Over ten years ago, when the French legislature was adopting a law recognizing the Armenian Genocide,
the Turkish government used its usual bag of tricks in a failed attempt to undermine that effort. After the
Parliament and Senate recognized the Genocide, Pres. Jacques Chirac and Prime Minister Lionel Jospin on
January 29, 2001, signed the following law: "France publicly recognizes the Armenian Genocide of 1915."
 Even though the French law had made no mention of Turkey or the Ottoman Empire as perpetrator of the
Genocide, Turkish officials exhibited a guilty conscience by their exaggerated claims of innocence; hence
identifying themselves as the culprits in this heinous crime, while no one was pointing a finger at them.
 The long arm of the Turkish state interfered in French domestic affairs once again in 2006, when law-
makers in Paris attempted to establish a penalty for those violating the law passed in 2001, applying the
same sanctions to those denying the Holocaust. Regrettably, the French government succumbed to Turkish
threats and hysterics and blocked the measure, until the Senate finally approved it on January 23, 2012.
 The French public is now facing yet another egregious attempt of foreign interference in their domestic
issues. The Turkish Union of Chambers of Commerce and Commodity Exchanges hired a French lobbying
firm last week to pressure legislators into filing a legal challenge to the law banning denial of genocides
recognized by French law -- the Holocaust and the Armenian Genocide. So much for Turkish threats to
boycott French companies!
 Pres. Sarkozy has 15 days from January 23 to sign the new law, unless 60 members of the French Parlia-
ment and Senate act first by petitioning the Constitutional Court to rule on its legality. The Turkish Ambas-
sador, contravening a foreign diplomat’s mandate not to meddle in French domestic matters, has used all
possible means of pressure and "inducement" in a desperate attempt to secure the necessary 60 signatures.
 The Turkish government may be making a serious mistake by assuming that the court will necessarily
find the new law to be unconstitutional. Turkish officials could be undermining their own interests should
the court decide that the law is constitutional, thereby precluding any future legal challenges from Turkish
denialists who would be arrested for denying the Armenian Genocide, once the law goes into effect.
 In recent days, Turkey’s leaders have made utterly ridiculous statements about the new law. Prime Minis-
ter Erdogan accused France of following "the footsteps of fascism." How can the leader of a country that is
one of the biggest violators of human rights dare to blame France for fascism? Pres. Gul jumped into the
fray by accusing France of "limiting freedom of expression." Has the Turkish President checked his own
country’s jails where dozens of journalists are languishing for months without trial for simply writing arti-
cles critical of the government? Has he read Article 301 of the Turkish Penal Code -- "insulting Turkish-
ness" -- which bans all public references to the Armenian Genocide? Foreign Minister Davutoglu may have
gotten it right when he complained that the French law is an attempt to "Nazify Turkey," except that this is
being done not by France but by his own government which continues to associate itself with the crimes of
a now defunct Ottoman Empire.
 The most laughable statement, however, was made by Turkey’s brash Minister of European Affairs Ege-
men Bagis during his recent visit to Switzerland. He dared Swiss authorities to arrest him for denying the
Armenian Genocide, since Switzerland, similar to France, has a law banning genocide denial. Minister
Bagis is fortunate that he cannot be arrested or prosecuted because of his diplomatic immunity. Neverthe-
less, he could and should be expelled from Switzerland as persona non grata!                           19
            Commemoration of the
   Battle of Avarayr and Vartanantz
         Sunday February 12, 2012
       Special Requiem Service honouring the memories of
     the late Knights & Daughters of Vartan, Toronto Chapters
        Following Divine Liturgy, please join us in
            Magaros Artinian Hall for
             Light refreshments and
              Cultural Program

               Organized by
        Knights ofVartan Alishan Lodge and
        Daughters of Vartan Artemis Chapter
              Keynote Speaker:

 His Excellency Armen Yeganian
 Ambassador of the Republic of Armenia to Canada
 Special presentation of Alishan Lodge "Village Project"
  For table reservations, call Diana Bogosyan 416-431-3001 ext 5
Holy Trinity Armenian Church, 920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5
                 Canada
          Tel.(416)431-3001 Fax (416)431-0269
                  20
       Èàôê²´²ò Þ²´²Â²Âºð - LOUSSAPATZ - THE DAWN

              Ðð²î²ð²ÎàôÂÆôÜ
       Üàð êºðàôܸ ØÞ²Îàô²ÚÆÜ ØÆàôº²Ü - ÂàðàÜÂú

   333 DENISON ST.    UNIT # 3  MARKHAM,  ON  CANADA L3R 2Z4
  TEL: 905 – 752 – 1206                FAX: 905 – 752 – 1207
          E-MAIL : loussapatz@gmail.com
         Èàôê²´²ò  Þ²´²Â²ÂºðÂÆ ì²ðâ²Î²Ü β¼Ø

îÜúð¾Ü  äºîðàê ØàôÞº²Ü    MANAGING EDITOR    BEDROS MOUCHIAN
îÜîºê²Î²Ü Úàìê¾ö ¶²Ü¶àôðº²Ü   FINANCE        HOVSEP KANKOURIAN
                     21

								
To top