PowerPoint Presentation - Foundations of Biology

Document Sample
PowerPoint Presentation - Foundations of Biology Powered By Docstoc
					Gen i genom
       GENOM i GEN
 Genom  je ukupna DNK jedne haploidne
 ćelije.
 Funkcionalna jedinica genoma je gen.
 Početni koncept: jedan gen- jedan enzim.
 Multimerni proteini?
 Zatim: jedan gen-jedan polipeptid.
 Nisu svi geni protein-kodirajući
 Geni kodiraju i za polipeptide i za RNK
 Danas: Gen je segment DNK koji se
 transkribuje u RNK i zasebno je regulisan
  DENATURACIJA I RENATURACIJA
  Istraživanje organizacije DNK u genomu bazira se na
  razdvajanju i ponovnom spajanju komplementarnih lanaca
  DNK
  Denaturacija DNK, ili topljenje DNK, podrazumeva
  razdvajanje lanaca dvolančane zavojnice na dva jednolančana
  polinukleotidna lanca kao posledica raskidanja vodoničnih veza
  između komplementarnih baza. Pod određenim uslovima
  moguće je ponovno uspostavljenje vodoničnih veza između
  komplementarnih baza što rezultuje u renaturaciji DNK.
              Denatured DNA
            ATGAGCTGTACGATCGTG


ATGAGCTGTACGATCGTG               ATGAGCTGTACGATCGTG
TACTCGACATGCTAGCAC               TACTCGACATGCTAGCAC

Double stranded DNA               Double stranded DNA
            TACTCGACATGCTAGCAC
            Single stranded DNA
      Temperatura topljenja DNK
  Testovi za praćenje denaturacije DNK baziraju se na merenju
  parametara koji su vezani za postojanje uređene, sekundarne
  strukture
  Optički test zasniva se na praćenju apsorpcije svetlosti na 260 nm
  prilikom uređivanja nukleotida u jednolančane i dvolančane polimere
  Uređena dvolančana DNK ispoljava hipohromni efekat, odnosno
  apsorbuje manje svetlosti na 260 nm u poređenju sa jednolančanom,
  a ona još manje od slobodnih nukleotida
  U toku denaturacije dolazi do hiperhromnog efekta, odnosno do
  porasta apsorpcije svetlosti na 260 nm.
  Krive koje pokazuju zavisnost A260 od temperature nazivaju se krive
  topljenja, a tačka topljenja se na njima može odrediti kao temperatura
  na kojoj je porast A260 jednak polovini maksimalnog porasta.
    Temperatura topljenja DNK
•  Tt zavisi od karakteristika celog sistema:
•  Unutrašnja svojstva DNK
1. GC sastav
2. Raspored nukleotida u lancu
3. Dužina lanca
•  Karakteristike rastvora u kome se nalazi DNK
1. Jonska jačina
2. pH rastvora
3. Rastvarač
4. Temperatura
        Kriva topljenja DNK
  1.0                          Jednolanč
                             ana DNK        Relativno              Relativno
        nizak                  visok
        sadržaj GC             sadržaj GC
                            parova
A260      parova
               Tm = 75 oC  Tm = 85 oC


 Dvolanča
 na DNK


   0
     65   70     75   80  85   90  95
            Temperatura (oC)
           Hibridizacija

  Jednolančane DNK iz različitih izvora mogu da se spare
  preko komplementarnih baza i da formiraju dvolančanu
  zavojnicu (izvor jednolančane DNK irelevantan, jedino je
  važna njena sekvenca)
  Fenomen uspostavljanja vodoničnih veza između
  komplementarnih baza dve jednolančane DNK iz istih ili
  različitih vrsta, usled čega nastaje dvolančani heliks naziva se
  hibridizacija i može se koristi se za pravljenje hibridne
  DNK čiji lanci potiču iz različitih izvora
  Za regione DNK iz različitih izvora koji mogu da hibridizuju
  kaže se da su homologi.
         Hibridizacija

Primer:
 Detekcija neke specifične nukleotidne sekvence u
 ispitivanom uzorku.
 Ukoliko se denaturisana (jednolančana) DNK iz nekog
 izvora imobiliše na čvrstoj podlozi, homologa DNK iz
 drugog izvora će hibridizovati sa njom i biće zadržana na
 podlozi od strane imobilizovane DNK. Nehomologa DNK
 neće hibridizovati i neće se zadržati na podlozi.
 Osnova velikog broja različitih metoda koje se koriste u
 molekularnoj biologiji (Southern blot, Northern blot,
 genski čipovi itd).
      Hibridizacija
       DNK iz izvora “X”

CTGATGGTCATGAGCTGTCCGATCGATCAT
      TACTCGACAGGCTAG      Hibridizacija

TACTCGACAGGCTAG
 DNK iz izvora “Y”
Hibridizacija NK
http://highered.mcgraw-
 hill.com/sites/0072556781/student_view0/chapter1
 4/animation_quiz_4.html
   Određivanje kompleksnosti
    genoma eukariota
  Veličina genoma izražava se preko C-vrednosti- ukupna
  dužina DNK genoma izražena u baznim parovima
  Veličina genoma nije u korelaciji sa kompleksnošću
  organizama (paradoks C vrednosti)
  Kompleksnost organizama obrnuto proporcionalna
  gustini gena
  Istraživanje organizacije DNK u genomu bazira se na
  razdvajanju i ponovnom spajanju komplementarnih
  lanaca DNK
  Eukariotski genomi su veći od prostog zbira gena koji
  kodiraju proteine
  Ispitivanje organizacije DNK u genomu? Indirektna
  procena: DNK hibridizacija
   Genomi eukariotskih ćelija
    imaju složenu strukturu
 Hromozomska DNK isečena je
 endonukleazama na fragmente dužine 1000 bp
 koji su denaturisani, a zatim je omogućena
 renaturacija
 Merena je brzina renaturacije, tj. hibridizacije
 jednolančanih fragmenata
 Brzina renaturacije je utoliko veća, ukoliko je
 veća brzina kojom svaki fragment pronalazi svoj
 komplementarni par.
     Ponovljene sekvence DNK
       renaturišu brže
Zamislimo da a, b, ... z predstavlja niz baznih parova u DNK koji mogu
da hibridizuju. Radi pojednostavljenja, svako slovo predstavlja niz od 10
baznih parova (bp).

DNK 1 = ab. 2 slova ili 20 bp.
DNK 2 = cdefghijklmnopqrstuv. (20 slova ili 200 bp).
DNK 3 =
izyajczkblqfreighttrainrunninsofastelizabethcottonqwftzxvbifyoudontbe
lieveimleavingyoujustcountthedaysimgonerxcvwpowentdowntothecros
sroadstriedtocatchariderobertjohnsonpzvmwcomeonhomeintomykitc
hentrad.
(200 slova ili 2000 bp).
 Ponovljene sekvence DNK
   renaturišu brže
   DNK 1       DNK 2                 DNK 3


  ab ab ab ab ab
  ab ab ab ab ab  cdefghijklmnopqrstuv

  ab ab ab ab ab  cdefghijklmnopqrstuv
  ab ab ab ab ab
           cdefghijklmnopqrstuv
  ab ab ab ab ab
           cdefghijklmnopqrstuv
  ab ab ab ab ab
  ab ab ab ab ab
  ab ab ab ab ab

     etc.
                      izyajczkblqfreighttrainrunninsofastelizabethcottonqwf
                      tzxvbifyoudontbelieveimleavingyoujustcountthedaysi
                      mgonerxcvwpowentdowntothecrossroadstriedtocatch
                      ariderobertjohnsonpzvmwcomeonhomeintomykitche
                      ntrad
 Molarna koncentracija svake sekvence:
   150 microM     15 microM                1.5 microM
Za jednaku masu/zapremini:
Relativna stopa seasocijacije
     100     10                        1
      Kinetika renaturacije je
        reakcija 2. reda
        nucleation           zippering
    +
        2.               1.
        red,              red,
        sporo             brzo

Denaturisana DNK    Kratak dupleks
(dva jednolančana    formira se u regionu     Renaturisana DNK
fragmenta)       komplementarnosti       (dva lanca u
                           dupleksu)
     Britten-ov eksperiment
  60-tih godina prošlog veka
  Uočili su da ćelije miša sadrže više kopija veoma sličnih
  DNK sekvenci, praćenjem stope renaturacije DNK
  fragmenata.
  DNK iz prokariota i isečena endonukleazama na manje
  fragmente, denaturisana a zatim su obezbeđeni uslovi za
  renaturaciju.
  Što se brže snižava temperatura, ima manje vremena da
  se komplementarni fragmenti nađu- hibridizovaće i regioni
  koji imaju lokalnu komplementarnost.
  Jednolančana DNK razdvojena je od dvolančane uz
  pomoć hidroksi apatita koji vezuje dvolančanu DNK, dok
  jednolančana prolazi.
      Britten-ov eksperiment
  1962. godine radili su reakcije reasocijacije sa eukariotskom DNK. U
  poređenju sa E.coli, ćelije miša sadrže oko 100x više DNK. Bili su iznenađeni
  činjenicom da neke eukariotske DNK reasociraju brže od DNK E.coli.
  Pratili su zavisnost frakcije reasicirane DNK od proizvoda početne
  koncentracije DNK (Co) i vremena (t) i uporedili stopu reasocijacije
  organizama sa različitom veličinom genoma.
  Kod E.coli kriva je izmeštena u desno
  u odnosu na PolyU: PolyA kontrolne
  fragmente. Za reakciju reasocijacije
  je potrebno više vremena s obzirom
  da je DNK E.coli kompleksnija.
  Kriva reasocijacije satelitske DNK
  miša ima isti profil kao i E.coli, ali je
  pomerena u levo, odnosno satelitska
  DNK miša reasocira brže od DNK
  E.coli. Satelitska DNK miša sadrži
  brojne ponovljene sekvence. Ove
  sekvence su toliko slične da brzo
  reasociraju; nema unikalnih sekvenci
  kojima treba dosta vremena da nađu
  svoj komplementarni par.
       Britten-ov eksperiment
Prvi deo krive predstavlja
visokorepetitivnu DNK koja
najbrže reasocira. Ona može
da čini i do 25% genoma.
Drugi deo krive predstavlja
umereno ponovljene
sekvence koje čine oko 30%
eukariotskog genoma.
Treći deo krive predstavlja
nerepetitivnu DNK, tj.
unikalne sekvence koje
mogu biti zastupljene sa oko
45%              Kriva reasocijacije eukariotskog genoma
       Britten-ov eksperiment


Ove različite frakcije DNK
testirane su kako bi se ustanovilo
koja kodira za proteine,
korišćenjem radioaktivno
obeležene iRNK u eksperimentu
reasocijacije. Nakon zagrevanja do
temperature blizu temperaturi
ključanja (denaturacija) a potom
hlađenja za oko 25°C, iRNK
hibridizovala je sa
komplementarnim DNK
fragmentom.
  Britten-ov eksperiment
iRNK nije hibridizovala sa
visokorepetitivnom frakcijom DNK.
  Britten-ov eksperiment
Veoma mali procenat radioaktivno obeležene iRNK je
hibridizovao sa umereno ponovljenim sekvencama
    Britten-ov eksperiment
Najveći procenat rarioaktivno obeležene iRNK hibridizovao je
sa “sporom” frakcijom DNK, što je upravo deo genoma koji
kodira za proteine.
 Britten:
 http://www.dnaftb.org/dnaftb/31/concept/index.ht
 ml
              PITANJA
1.  Šta je denaturacija DNK?
2.  Koje veze se narušavaju pri denaturaciji DNK?
3.  Šta je renaturacija DNK?
4.  Šta je hibridizacija?
5.  Šta je hipohromni a šta hiperhromni efekat?
6.  Na koji način je moguće pratiti denaturaciju DNK?
7.  Šta je temperatura topljenja DNK?
8.  Šta je kriva topljenja?
9.  Koja DNK je stabilnija: ona čija je Tt 78°C ili ona čija je Tt 88°C?
10.  Koja DNK je stabilnija: ona koja ima više, ili ona koja ima manje
   GC parova?
11.  Ko apsorbuje više svetlosti na 260nm: dvolančana ili jednolančana
   DNK?
12.  Šta je Britten pratio u svojim eksperimentima?
             PITANJA
13. Koliko delova ima kriva koja predstavlja rezultate Brittenovog
   eksperimenta i šta oni predstavljaju?
14. Da li će hibridizovati jednolančana DNK sa RNK?
15. Da li je mouće da hibridizuju DNK iz različitih vrsta?
16. Britten je pratio zavisnost _______________ od
   _____________.
17. Zašto je u Britten-ovom eksperimentu korišćena radioaktivno
   obeležena iRNK?
18. Da li je radioaktivno obeležena iRNK hibridizovala sa
   visokorepetitivnom frakcijom i zašto?
19. Kakvo značenje ima činjenica da je kriva renaturacije satelitske
   DNK miša pomerena ulevo u odnosu na krivu renaturacije E.coli?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:76
posted:2/3/2012
language:Croatian
pages:27