Docstoc

Uticaj tehnološkog razvoja na organizacione modele upravljanja u preduzeću II

Document Sample
Uticaj tehnološkog razvoja na organizacione modele upravljanja u preduzeću II Powered By Docstoc
					            SEMINARSKI RAD
Tema rada: Uticaj tehnološkog razvoja na organizacione modele upravljanja u
                preduzeću
Profesor:                         Student:
                                    -1-
SADRŽAJ:


SADRŢAJ: .............................................................................................................................. 2
1. UVOD................................................................................ Error! Bookmark not defined.3
2. POJAM ORGANIZACIJE .................................................... Error! Bookmark not defined.4
  2.1. KLASIČNA TEORIJA ORGANIZACIJE ........................ Error! Bookmark not defined.5
3. DEFINISANJE POJMA FUNKCIJE...................................... Error! Bookmark not defined.5
  3.1. ADMINISTRATIVNO – STRUČNI POSLOVI ................ Error! Bookmark not defined.6
  3.2. PRAVNI POSLOVI ....................................................... Error! Bookmark not defined.7
  3.3. POSLOVI SEKRETARIJATA ....................................... Error! Bookmark not defined.8
  3.4. POSLOVI ARHIVE I PROTOKOLA............................ Error! Bookmark not defined.8
4. VRSTE TEHNOLOGIJE I NIVOI RAZVOJA TEHNOLOGIJE ........... Error! Bookmark not
defined.9
  4.1. ENERGETSKA TEHNOLOGIJA ................................... Error! Bookmark not defined.9
  4.2. FILMSKA I VIDEO TEHNOLOGIJA ............................. Error! Bookmark not defined.9
  4.3. KIBERNETIKA .......................................................... Error! Bookmark not defined.10
  4.4. MIKROTEHNOLOGIJA ............................................. Error! Bookmark not defined.10
  4.5. OBRAZOVNA TEHNOLOGIJA .................................. Error! Bookmark not defined.10
  4.6. TEHNOLOGIJE VOZILA ............................................ Error! Bookmark not defined.10
5. UTICAJ ODREĐENE VRSTE I NIVOA RAZVOJA TEHNOLOGIJE NA ODREĐENE
ORGANIZACIONE MODELE UPRAVLJANJA .................... Error! Bookmark not defined.11
  5.1. PRIMER TOKA KOMUNICIRANJA U ORGANIZACIJI ................. Error! Bookmark not
  defined.11
  5.2. KOMUNICIRANJE PROIZVODNJE U ORGANIZACIJIError! Bookmark not defined.12
  5.3. PROBLEMI U INTERNOJ KOMUNIKACIJI U ORGANIZACIJI ..... Error! Bookmark not
  defined.12
6. PREDLOG MERA I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ZA LAKŠE KOMUNICIRANJE U
ORGANIZACIJI ................................................................... Error! Bookmark not defined.15
  6.1. OPREMA ZA UMREŢAVANJE .................................. Error! Bookmark not defined.16
  6.2. PRIMER FUNKCIONISANJA LAN MREŢE NA UPRAVLJANJE U ORGANIZACIJI Error!
  Bookmark not defined.18
7. ZAKLJUČAK ................................................................... Error! Bookmark not defined.20
8. LITERATURA.................................................................. Error! Bookmark not defined.21

slika  1 – Proces ostvarivanja cilja ............................................ Error! Bookmark not defined.4
slika  2 - Povezanost funkcija .................................................... Error! Bookmark not defined.7
slika  3 ................................................................................. Error! Bookmark not defined.12
slika  4. ................................................................................ Error! Bookmark not defined.14
slika  5 - Osnovni tipovi provodnika za mreže ........................... Error! Bookmark not defined.17
slika  6 - Međuzavisnost softvera i hardvera mreže .................... Error! Bookmark not defined.19
                                                                  -2-
  GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD
     Radovi iz svih oblasti, powerpoint prezentacije i drugi edukativni materijali
 Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7. Besplatna razmena
               banera.
           WWW.DIPLOMSKI-RADOVI.COM
            WWW.SEMINARSKIRAD.ORG
             WWW.MAGISTARSKI.COM
            WWW.MATURSKIRADOVI.NET
             WWW.MATURSKI.NET
            WWW.SEMINARSKIRAD.INFO
             WWW.MATURSKI.ORG
             WWW.ESSAYSX.COM
          WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI

NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI
 RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM
 PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO
 DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI,
DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I
 UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE
NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA
        RADOVA. PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU

       Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7.
          Sarađujemo sa ozbiljnim sajtovima vrhunske klase.

                          Naš link:
       <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi | magistarski rad"
           href="http://www.maturskiradovi.net">Semnarski i diplomski</a>
                         Naš baner:
            <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi |
              magistarski rad" href="http://www.maturskiradovi.net">                                                  -3-
  <img src="http://www.maturskiradovi.net/images/seminarski.gif" width="120"
      height="60" border="0" alt="Seminarski i Diplomski Rad">
                    </a>

KONTAKT NA: maturskiradovi.net@gmail.com !
                                         -4-

				
DOCUMENT INFO
Description: семинарски, семинарски рад, дипломски, дипломски радови, магистарски, докторски, мастер, матурски рад, матурски радови