Docstoc

hurra_0-20_polish_english

Document Sample
hurra_0-20_polish_english Powered By Docstoc
					             Polish-English Vocabulary for
      Hurra po polsku I: Podręcznik Studenta (Kraków: Prolog 2006)

This glossary includes virtually all of the words found in the textbook chapters. Grammatical
forms have been checked with the Wielki Słównik ortograficzny (http://so.pwn.pl/). Meanings
listed for words generally match only the contexts found in the textbook chapters.

    Abbreviations:
       rzecz. = rzeczownik = noun
       czas. = czasownik = verb
       przym. = przymiotnik = adjective
       przysł. = przysłówek = adverb
       m.= rodzaj męski = masculine
       ż = rodzaj żeński = feminine
       n= rodzaj nijaki = neuter
       mo = rodzaj męskoosobowy = masculine virile
       mn = liczba mnoga = plural

    Structure of entries
    For nouns:
    adres (rzecz. m: adresu, adresie, adresy, adresów) — address [1]

    Main Polish entry (part of speech, gender/number: genitive singular [sometimes with do],
    locative singular, nominative plural, genitive plural) — English equivalent(s) [chapter #]
    Not all forms will be listed for every word. Most forms that are not supplied can be
    considered regular and their absence is indicated by the sign - . For most mass nouns that
    have only a singular (water, sugar, etc.) only the genitive and locative singular forms will
    be listed.

    For verbs:
    bać się (czas. impf: boję się, boisz się, boją się, + dopełniacz /perf: -) — be afraid, fear [12]

    Main Polish entry (part of speech, aspect: 1st person singular, 2nd person singular, 3rd
    person plural, Governance and or irregular past tense forms / aspect partner) — English
    equivalent(s) [chapter #]

    Not all forms will be listed for every word. Most forms that are not supplied can be
    considered regular and their absence is indicated by the sign -

Compiled by William J. Comer, University of Kansas with assistance from Svetlana Vassileva-
Karagyozova, University of Kansas. Report corrections and suggestions to: wjcomer@ku.edu


abonament (rzecz. m: abonamentu,              absolwentka (rzecz. ż) — alumna, graduate
 abonamencie, -, abonamentów) —               [16]
 subscription, contract [11]                aby (conjunction) — to, in order to, so as, that
                               [19]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)           page 1
adres (rzecz. m: adresu, adresie, adresy,          aż (particle) — up to [19]
 adresów) — address [1]
agresywny (przym.) — aggressive [17]            babcia (rzecz. ż: -, -, babci, babci) —
aktor (rzecz. mo: aktora, aktorze, aktorzy,         grandmother [4]
 aktorów) — actor [3]                   bać się (czas. impf: boję się, boisz się, boją się,
aktorka (rzecz. ż: aktorki, -, -, -) — actress [3]      + dopełniacz /perf: -) — be afraid, fear [12]
aktualny (przym.) — current, up-to-date [18]        badać (czas. impf: badam, badasz, badają, -
ale (conjunction) — but [3]                 /perf: zbadać) — examine, investigate [15]
aleja (rzecz. ż: alei, -, -, alej) — boulevard,       balkon (rzecz. m: balkonu, balkonie, -, -) —
 avenue [1]                         balcony [14]
alergia (rzecz. ż) — allergy [11]              banan (rzecz. m: banana, -, -, -) — banana [6]
ambasada (rzecz. ż: -, ambasadzie, -, -) —         bank (rzecz. m: banku, w banku, -, -) — bank
 embassy [12]                        [7]
ambitny (przym.) — ambitious [16]              bankrutować (czas. impf /perf: zbankrutować)
Amerykanin (rzecz. mo: Amerykanina,             — go bankrupt [20]
 Amerykaninie, Amerykanie, Amerykanów)           bar (rzecz. m: baru, barze, -, barów) — bar
 — American (m) [3]                     (various senses bar, snackbar, etc) [13]
amerykański (przym.) — American [2]             baranek (rzecz. m: baranka, -, -, baranków) —
analizować (czas. impf /perf , przeanalizować)        lamb [19]
 — analyze [11]                      bardzo (przysł.) — very [0]
ananas (rzecz. m: ananasa, -, -, -) — pineapple       bardzo dobrze (przysł.) — very good, very
 [6]                            well [1]
angielski (przym.) — English [2, 3]             bardzo źle (przysł.) — very bad, very badly,
angielszczyzna (rzecz. ż) — English (language)        very poorly [1]
 [17]                           barszcz (rzecz. m: barszczu, -, -, -) — borsch
Anglik (rzecz. mo: -, -, Anglicy, Anglików) —        [6]
 Englishman (m) [3]                    basen (rzecz. m: basenu, -, -, -) — swimming
ani (przysł.) — not even, neither [11]            pool; iść na basen [7]
ankieta (rzecz. ż) — survey [13]              bawić się (czas. impf: bawię, -, bawią, - /perf:
apteka (rzecz. ż: apteki, -, -, -) — pharmacy [7,      pobawić się) — play, revel, entertain self [19]
 9]                            befsztyk (rzecz. m: befsztyka, -, -, -) — beef
architekt (rzecz. mo: -, architekcie, architekci,      steak [6]
 architektów) — architect [3]               benzyna (rzecz. ż) — gasoline [16]
artysta (rzecz. mo: artysty, artyście, artyści,       bez (przyim. + dopełniacz) — without; beze
 artystów) — artist (male), performing artist        mnie [6, 13]
 [2, 3]                          bezmięsny (przym.) — meatless [19]
artystka (rzecz. ż: artystki, -, -, -) — artist       bezokolicznik (rzecz. m) — infinitive [3, 10]
 (fem), performing artist [2, 3]              bezpłatny (przym.) — free, fee-less [18]
asertywność (rzecz. ż) — assertiveness [18]         bezpośredni (przym.) — direct [13]
asystent (rzecz. mo: asystenta, asystencie,         bezrobotny (przym.: bezrobotna) —
 asystenci, asystentów) — assistant [16]          unemployed [3]
asystentka (rzecz. ż) — assistant, attendant        bęben (rzecz. m: bębna, bębnie, bębny,
 (female) [20]                       bębnów) — drum [16]
atlas (rzecz. m: atlasu, -, -, -) — atlas [9]        biały (przym.) — white [6, 9]
atmosfera (rzecz. ż) — atmosphere, tone [18]        biblioteka (rzecz. ż: biblioteki, -, -, -) — library
atrakcja (rzecz. ż) — attraction [12]            [7]
atut (rzecz. m) — asset, trump [20]             bibliotekarka (rzecz. ż: -, bibliotekarce, -,
autobus (rzecz. m: autobusu, -, -, -) — bus [2,       bibliotekarek) — librarian [2]
 7]                            bieg (rzecz. m: biegu, -, -, -) — running [17]
autokar (rzecz. m) — motor coach, bus [13]         biegacz (rzecz. mo: biegacza, -, biegacze,
autostop (rzecz. m) — hitch-hiking [13]           biegaczy) — runner [17]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)           page 2
biegać (czas. impf - indet: biegam, biegasz,        być (czas. impf: jestem, jesteś, są ; on był, ona
 biegają, - /perf: -) — run, jog [5, 17]           była, oni byli) — be [1]
biernik (rzecz. m) — accusative [4]
bilet (rzecz. m) — ticket [5, 10]              cały (przym.) — a whole, whole [8]
biografia (rzecz. ż: biografii, -, biografie,        cebula (rzecz. ż) — onion [6]
 biografii) — biography [11]                cecha (rzecz. ż: cechy, cesze, -, cech) —
biologia (rzecz. ż) — biology [5]               quality, trait [19]
biurko (rzecz. n: -, -, -, biurek) — desk [14]       cena (rzecz. ż) — price [13]
biuro (rzecz. n: -, w biurze, -, -) — office [12]      charakteryzujący (przym.) — characterizing
biznesmen (rzecz. mo: biznesmena,               [20]
 biznesmenie, biznesmeni, biznesmenów) —          charytatywny (przym.) — charity, benefit [16]
 business man [3]                      chcieć (czas. impf: chcę, chcesz, chcą, on
blady (przym.) — pale [17]                  chciał, oni chcieli /perf: zechcieć) — want [5]
bluzka (rzecz. ż) — blouse [9]               chemia (rzecz. ż) — chemistry [5]
bo (conjunction) — because [3, 8]              chętnie (przysł.) — willingly, perferrably [14]
bogaty (przym.) — rich, wealthy [11]            Chiny (rzecz. mn) — China [12]
boks (rzecz. m: boksu, boksie) — boxing [17]        chiński (przym.) — Chinese [19]
bombka (rzecz. ż: -, bombce, -, bombek) —          chleb (rzecz. m: chleba, -, -, -) — bread [6]
 ball, ornament [19]                    chłopak (rzecz. mo: -, -, chłopacy, chłopaków)
botanika (rzecz. ż) — botany [5]               — young man, guy, boy [15]
brać (czas. impf: biorę, bierzesz, biorą, - /perf:     chłopiec (rzecz. mo: chłopca, -, chłopcy,
 wziąć) — take [7]                      chłopców) — boy [17]
brakować (czas. impf: 3rd s. brakuje /perf: -)       choinka (rzecz. ż: -, choince, -, choinek) —
 — be wanting, be deficient [11]               Christmas tree [19]
brat (rzecz. mo: brata, bracie, bracia, bratów)       choroba (rzecz. ż: -, chorobie, -, chorób) —
 — brother [4]                        illness, sickness [19]
brązowy (przym.) — brown, bronze [9]            Chorwacja (rzecz. ż) — Croatia [13]
brwi (rzecz. mn :) — eyebrows [15]             chory (przym.) — sick [2]
brzuch (rzecz. m: brzucha, -, brzuchy,           chronić (czas. impf /perf: zachronić) — keep,
 brzuchów) — stomach, belly [15]               preserve, protect [19]
brzydki (przym.) — ugly [2]                 chwileczka (rzecz. ż) — a moment [7]
budować (czas. impf: buduję, -, budują, - /perf:      chyba (przysł.) — probably, maybe [15]
 zbudować) — build, construct [12]             ciało (rzecz. n: -, ciele, -, ciał) — body [15]
budowlany (przym.) — construction, building,        ciasto (rzecz. n) — pastry [6]
 architectural [20]                     ciągle (przysł.) — continually [12]
budynek (rzecz. m: budynku, -, -, budynków)         ciebie (zaimek: cię) — you (acc.) [4]
 — building [20]                      ciekawy (przym.) — curious, interesting [18]
budzić się (czas. impf: budzę się, budzisz się,       ciemny (przym.) — dark [6]
 budzą się, - /perf: obudzić się) — wake up [7]       ciepło (przysł.) — warm [15]
budżet (rzecz. m: budżetu, budżecie, -, -) —        cieszyć się (czas. impf: cieszę się, cieszysz się,
 budget [16]                         cieszą się, - /perf: ucieszyć się) — be happy,
bukiet (rzecz. m: bukietu, -, bukiety, -) —          anticipate, look forward to [13]
 bouquet [9]                        ciocia (rzecz. ż) — aunt [4]
bułka (rzecz. ż) — roll, bread [6]             cmentarz (rzecz. m: cmentarza, -, cmentarze,
bunt (rzecz. m: buntu, buncie, -, buntów) —          cmentarzy) — graveyard, cemetary [12]
 rebellion, mutiny [20]                   codziennie (przysł.) — every day [5]
burak (rzecz. m: buraka, -, -, -) — beet [9]        córka (rzecz. ż) — daughter [4]
burmistrz (rzecz. mo) — mayor [17]             cudzoziemiec (rzecz. mo: cudzoziemca, -,
burza (rzecz. ż: -, -, burze, burz) — storm [15]       cudzoziemcy, cudzoziemców) — foreigner
but (rzecz. m: buta, -, buty, -) — shoes [9]         [20]
butelka (rzecz. ż) — bottle [9]               cukier (rzecz. m: cukru, -) — sugar [6]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)           page 3
cytryna (rzecz. ż) — lemon [6]               decydować się (czas. impf: na coś /perf:
czapka (rzecz. ż: -, czapce, -, czapek) — cap,        zdecydować się) — make up one’s mind to,
 hat [15]                          settle on [15]
czarny (przym.) — black [9]                 decydujący (przym.) — deciding [17]
czas (rzecz. m: czasu, -) — time,              deklaracja (rzecz. ż) — declaration [9]
czasami (przysł.) — sometimes, at times [17]        denerwować (czas. impf /perf: zdenerować) —
czasownik (rzecz. m: czasownika, -, -, -) —         irritate, annoy, upset [19]
 verb [0]                         dentysta (rzecz. mo: dentysty, -, dentyści,
Czech (rzecz. mo: Czecha, -, Czesi, Czechów)         dentystów) — dentist [3]
 — Czech [18]                       dentystka (rzecz. ż: dentystki, -, -, -) — dentist
Czechy (rzecz. mn :) — Czech Republic [12]          (fem) [3]
czekać (czas. impf: czekam, czekasz, czekają,        depresja (rzecz. ż: depresji, -, -, -) —
 na kogoś, na coś /perf: poczekać) — wait [7]        depression [11]
czerwiec (rzecz. m: czerwca, czerwcu) — June        deser (rzecz. m: deseru, -, -, -) — dessert [6]
 [10]                           despota (rzecz. mo: despoty, despocie, despoci,
czerwony (przym.) — red [6, 9]                despotów) — despot, tyrant, bully [20]
czeski (przym.) — Czech [18]                deszcz (rzecz. m: deszczu, -, deszcze,
często (przysł.) — often [5]                 deszczów) — rain [15]
część (rzecz. ż: części, -, części, -) — part [15]     dla (przyim. + dopełniacz) — for, for use of
czuć się (czas. impf: czuję się, -, czują się, -      dlaczego (question word) — why [3]
 /perf: poczuć się) — feel [15, 17]            dlatego (conjunction) — therefore, so [18]
czwartek (rzecz. m: czwartku, -, -, -) —          dłoń (rzecz. ż: dłoni, dłoni, dłonie, -) — hand,
 Thursday [7]                        palm [15]
czwarty (przym.) — fourth [7]                długi (przym.) — long [9]
czyli (conjunction) — or [19]                długo (przysł.) — for a long time [10]
czysty (przym.) — clean, pure [13]             długopis (rzecz. m: długopisu, -, -, -) — pen [2]
czytać (czas. impf: czytam, czytasz, czytają, -       dłużej (przysł.) — longer [17]
 /perf: przeczytać) — read [2, 16]             do (przyim. + dopełniacz) — to [7]
ćwiczenie (rzecz. n: -, -, ćwiczenia, ćwiczeń) —      dobry (przym.) — good [0, 2]
 exercise, activity [17]                  dobrze (przysł.) — good. , well [1]
ćwiczyć (czas. impf: ćwiczę, ćwiczysz, ćwiczą,       dodatkowy (przym.) — additional,
 - /perf: poćwiczyć) — exercise [15]            supplementary, further [13]
                              dokąd (przysł.) — where to, where (with
dach (rzecz. m: dachu, dachu, -, -) — roof [12]       motion) [2, 13]
dać (czas. perf: dam, dasz, dadzą, - /impf.         dokładnie (przysł.) — exactly [7]
 dawać) — give [16]                     dokonany (przym.) — perfective [16]
dalej (przysł.) — further [10]               dokument (rzecz. m: dokumentu, dokumencie,
daleko (przysł.) — far [12]                 -, dokumentów) — document, record [20]
dalszy (przym.) — further, distant [19]           dom (rzecz. m: domu, w domu, domy, domów)
danie (rzecz. n: -, -, dania, dań) — dish, course      — house [2]
 (of meal) [6]                       dopiero (przysł.) — not until, not before; only,
darmo (przysł.) — free, without charge [13]         scarcely [17]
dawać (czas. impf: daję, dajesz, dają, - /perf:       dorosły (przym.) — adult, grown-up [11]
 dać) — give [16]                      dostawać (czas. impf /perf: dostać) — receive,
dawniej (przysł.) — formerly, in former times        obtain, reach [16]
 [10]                            dostępny (przym.) — popular, accessible [9]
dawno (przysł.) — for a long time, since a long       doświadczony (przym.) — experienced,
 time ago [10]                        practiced [17]
decydować (czas. impf /perf: zdecydować) —         dowiedzieć się (czas. perf /impf. dowiadywać
 decide [16]                         się) — learn, find out [17]Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)           page 4
dramat (rzecz. m: dramatu, dramacie, -, -) —        dziewczyna (rzecz. ż: -, dziewczynie, -, -) —
 drama, tragedy [16]                     young woman, girl [3, 9]
dreszcz (rzecz. m: dreszczu, -, dreszcze,          dziewiąty (przym.) — ninth [7]
 dreszczy) — chill [15]                   dziękować (czas. impf: dziękuję, -, dziękują, +
droga (rzecz. ż: -, drodze, -, -) — road [12]        komu /perf: podziękować) — thank [19]
drogi (przym.) — expensive, dear [9]            dziki (przym.) — wild [19]
droższy (przym.) — more expensive [9]            dzwonić (czas. impf: dzwonię, dzwonisz,
drugi (przym.) — second [7]                 dzwonią, do kogoś /perf: zadzwonić) — call,
drukarka (rzecz. ż: -, drukarce, -, drukarek) —       telephone, phone [5, 15]
 printer [20]                        dżem (rzecz. m: dżemu, -, -, -) — jam [6]
drukować (czas. impf /perf: wydrukować) —
 print [20]                         egzamin (rzecz. m: egzaminu, egzaminie, -,
drużyna (rzecz. ż) — team [17]                egzaminów) — exam, examination [10]
drzwi (rzecz. mn :) — door [2]               egzemplarz (rzecz. m: egzemplarza, -,
dużo (przysł. + dopełniacz) — a lot, much [9]         egzemplarze, egzemplarzy) — specimen,
dworzec (rzecz. m: dworca, -, dworce,             copy [16]
 dworców) — station [12]                  ekonomia (rzecz. ż: ekonomii, -) — economics
dwudziesty (przym.) — twentieth [7]              [5, 10]
dwudziesty pierwszy (przym.) — twenty-first         ekonomista (rzecz. mo) — economist [3]
 [7]                            eksperymentować (czas. impf) — experiment
dwunasty (przym.) — twelfth [7]                [18]
dyrektor (rzecz. mo: dyrektora, dyrektorze,         eksportować (czas. impf /perf: wyeksportować)
 dyrektorzy, dyrektorów) — director, manager,         — export [20]
 chief [20]                         ekstrawagancki (przym.) — extravagant [9]
dyskietka (rzecz. ż: -, dyskietce, -, dyskietek)      e-mail (rzecz. m: e-maila, -, emaile, -) — email
 — diskette [20]                       [8]
dyskoteka (rzecz. ż: dyskoteki, dyskotece, -, -)      emeryt (rzecz. mo: emeryta, emerycie, emeryci,
 — discoteque [7]                       emerytów) — retired [3]
dyskutować (czas. impf /perf: podyskutować)         emerytka (rzecz. ż: emerytki, -, -, -) — retired
 — discuss [18]                        (fem) [3]
dystans (rzecz. m) — distance, length [17]         emigrować (czas. impf /perf: wyemigrować) —
dystrybucja (rzecz. ż) — distribution [20]          emigrate [16]
dywan (rzecz. m: dywanu, dywanie, -, -) —          emocja (rzecz. ż: -, emocji, emocje, emocji) —
 carpet, rug [14]                       emotion [18]
dziadek (rzecz. mo: dziadka, -, dziadkowie,         energetyzujący (przym.) — energyzing [9]
 dziadków) — grandfather [4]                esej (rzecz. m: eseju, -, eseje, esejów) — essay
dziadkowie (rzecz. mn :) — grandparents [4]          [18]
działać (czas. impf) — work, function [20]         etap (rzecz. m: etapu, etapie, -, etapów) —
dziecko (rzecz. n: dziecka, -, dzieci, dzieci) —       stage [20]
 child; baby, children; z dziećmi [2, 4]          europejski (przym.) — European [3]
dzielić się (czas. impf /perf: podzielić) — share,
 divide [19]                        fabryka (rzecz. ż) — factory [20]
dzielnica (rzecz. ż) — quarter, district, precinct     fajnie (przysł.) — super, terrific [19]
 [12]                            fantastycznie (przysł.) — fantastic,
dziennikarka (rzecz. ż: dziennikarki, -, -, -) —       fantastically [10]
 journalist (fem) [3]                    fatalnie (przysł.) — terrible, terribly [1]
dziennikarz (rzecz. mo: dziennikarza, -,          ferie (rzecz. mn :) — vacation (school), school
 dziennikarze, -) — journalist [3]              break [15]
dzień (rzecz. m: dnia, -, -, -) — day [0]          festiwal (rzecz. m: festiwalu, -, festiwale,
dziesiąty (przym.) — tenth [7]                festiwali) — festival [16]Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)          page 5
filharmonia (rzecz. ż: filharmonii, -, -, -) —       gitarzysta (rzecz. mo: -, gitarzyście, gitarzyści,
 concert hall [8]                      gitarzystów) — guitarist [16]
filia (rzecz. ż: filii, -, -, filii) — branch [20]     głos (rzecz. m: głosu, głosie, -, głosów) —
film (rzecz. m: filmu, filmie, -, filmów) — film       voice [19]
 [3]                            głośno (przysł.) — aloud, audibly, orally [18]
filologia (rzecz. ż) — philology, language and       głośny (przym.) — loud, noisy [15]
 literature [16]                      głowa (rzecz. ż: -, głowie, -, głów) — head [15]
filozofia (rzecz. ż) — philosophy [16]           głównie (przysł.) — mainly [20]
firma (rzecz. ż: -, firmie, firmy, firm) —         godzina (rzecz. ż: -, -, godziny, godzin) — hour
 business, firm, company [4, 11, 16]             [10]
fizyka (rzecz. ż) — physics [5]               gol (rzecz. m: gola, -, gole, goli) — goal
flaga (rzecz. ż) — flag, banner [16]             (soccer) [17]
formularz (rzecz. m: formularza, -, formularze,       gorąco (przysł.) — warmly, heartily [13]
 formularzy) — blank, form [18]              gorący (przym.) — hot [6, 15]
fortepian (rzecz. m: fortepianu, -, -, -) — piano,     gorączka (rzecz. ż: -, gorączce, -, -) — fever
 pianoforte [16]                       [15]
fotel (rzecz. m: -, w fotelu, fotele, -) —         gorszy (przym.) — worse [20]
 armchair [12]                       gościnność (rzecz. ż: gościnności, -, -, -) —
fotograf (rzecz. mo: fotografa, -, fotografowie,       hospitality [19]
 -) — photographer [3]                   gość (rzecz. mo: gościa, -, gości, gości) —
fotografia (rzecz. ż: fotografii, -, -, fotografii)      guest [18]
 — photograph [2]                     gotować (czas. impf: gotuję, gotujesz, -, - /perf:
Francja (rzecz. ż) — France [12]               ugotować) — cook [7, 20]
francuski (przym.) — French [2, 3]             gotowy (przym.) — ready [20]
Francuz (rzecz. mo: Francuza, Francuzie,          gotówka (rzecz. ż) — cash [6]
 Francuzi, Francuzów) — Frenchman (m) [3]         góra (rzecz. ż: -, -, góry, po górach) —
Francuzka (rzecz. ż: Francuzki, Francuzce,          mountain, hill, in the mountains [10]. [12]
 Francuzki, Francuzek) — French woman [3]         gra (rzecz. ż: -, grze, gry, gier) — game, play
frytki (rzecz. mn :) — french fries [6]            [17]
fryzjer (rzecz. mo: fryzjera, fryzjerze,          gracz (rzecz. mo: gracza, -, gracze, graczy) —
 fryzjerzy, fryzjerów) — hairdresser, barber         player [17]
 [13]                           grać (czas. impf: gram, grasz, grają, na+czym =
funkcja (rzecz. ż: -, funkcji, -, funkcji) —         instruments; w + co = sports /perf: zagrać) —
 function [17]                        play [5]
funkcjonować (czas. impf) — function [18]          grafika (rzecz. ż) — graphics, engraving [16]
                              granica (rzecz. ż: -, granicy, -, -) — border [13]
gabinet (rzecz. m: gabinetu, gabinecie, -, -) —       grany (przym.) — played [12]
 study, office [14]                    Grecja (rzecz. ż) — Greece [12]
garaż (rzecz. m: -, garażu, -, garaży) — garage       grillowany (przym.) — grilled [16]
 [14]                           grosz (rzecz. m: -, -, grosze, groszy) — grosz
garnitur (rzecz. m: garnituru, -, -, -) — men's        (Polish currency) [6]
 suit, suit [9]                      grób (rzecz. m: grobu, grobie, -, grobów) —
gazeta (rzecz. ż) — newspaper [2]               tomb [19]
gazowany (przym.) — gas, sparkling [6]           gruby (przym.) — fat [2]
Gdańsk (city: do Gdańska, w Gdańsku) —           grudzień (rzecz. m: grudnia, w grudniu) —
 Gdansk                           December [10]
generacja (rzecz. ż) — generation [16]           gruntowy (przym.) — ground, fundamental
geografia (rzecz. ż) — geography [5]             [19]
geologia (rzecz. ż) — geology [5]              grupa (rzecz. ż: -, grupie, -, grup) — group [18]
gitara (rzecz. ż: -, gitarze, -, -) — guitar [5]      gruszka (rzecz. ż) — pear [6]
                              grypa (rzecz. ż: -, grypie, -, -) — flu [15]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)           page 6
grzyb (rzecz. m: grzyba, grzybie, grzyby,          inwalida (rzecz. mo: inwalidy, inwalidzie,
 grzybów) — mushroom [19]                   inwalidzi, inwalidów) — invalid, disabled
gubić (czas. impf /perf: zgubić) — lose, destroy       person [12]
 [10]                            inwestować (czas. impf /perf: zainwestować)
gwiazda (rzecz. ż: -, gwieździe, gwiazdy, -) —        — invest [20]
 star [11, 19]                       inżynier (rzecz. mo: inżyniera, inżynierze,
                               inżynierowie, inżynierów) — engineer [3]
handlowiec (rzecz. mo: handlowca, -,            iść (czas. impf - determinate: idę, idziesz, idą;
 handlowcy, handlowców) — businessman,            on szedł, ona szła, oni szli /perf: pójść) — go,
 salesman [20]                        be on one's way [7]
hejnał (rzecz. m: hejnału, -, -, -) — trumpet call
 [12]                            ja (zaimek) — I [1]
herbata (rzecz. ż) — tea [6]                jabłko (rzecz. n) — apple [6]
hipermarket (rzecz. m: hipermarketu,            jadalnia (rzecz. ż: -, jadalni, -, -) — dining-
 hipermarkecie, -, hipermarketów) —              room [14]
 supermarket, large store [17]               jadłospis (rzecz. m) — menu, bill of fare [18]
historia (rzecz. ż: historii, -, -, -) — history,      jajko (rzecz. n) — egg [6]
 story [5, 12]                       jak (question word) — how [0]
historycznie (przysł.) — historically [17]         jaki/jaka/jakie (question word) —
Hiszpan (rzecz. mo: -, Hiszpanie, Hiszpanie,         what/which/what kind? [1]
 Hiszpanów) — Spaniard (male) [3]              jakiś - jakaś - jakieś (przym.) — some kind,
Hiszpania (rzecz. ż: -, w Hiszpanii) — Spain         some (indefinite) [18]
 [10]                            jako (przysł.) — as [4]
hiszpański (przym.) — Spanish [2, 3]            Japończyk (rzecz. mo: -, -, Japończycy,
honorować (czas. impf /perf: uhonorować) —          Japończyków) — Japanese (m) [3]
 honor, show respect to [20]                japoński (przym.) — Japanese [2, 3]
hotel (rzecz. m: -, hotelu, hotele, -) — hotel       jasny (przym.) — light, clear [6]
 [10]                            jazda (rzecz. ż: -, w jeździe, -, jazd) — riding,
                               driving [17]
ich (zaimek) — their [4]                  ją (zaimek) — her (acc) [4]
ich (zaimek) — them (masc. acc) [4]             je (zaimek) — it (acc.) [4]
ile (question word) — how many, how much [1]        je (zaimek) — them (non-masc acc.) [4]
imieniny (rzecz. mn: imienin) — name day          jechać (czas. impf -determinate: jadę, jedziesz,
 [19]                            jadą, - /perf: pojechać) — go (by vehicle),
imię (rzecz. n: imienia, -, imiona, imion) —         drive [7]
 name, first name [1, 2]                  jedenasty (przym.) — eleventh [7]
impreza (rzecz. ż) — party [8]               jednak (przysł.) — however [14]
informacja (rzecz. ż) — information [18]          jednopiętrowy (przym.) — single-storied [14]
inny (przym.) — other, another, different [13]       jedzenie (rzecz. n) — food, eating [19]
inscenizacja (rzecz. ż) — production, staging        jego (zaimek: go) — him (acc.) [4]
 [16]                           jego (zaimek) — his (m) [4]
instruktor (rzecz. mo: instruktora, instruktorze,      jej (zaimek) — her (f) [4]
 instruktorzy, instruktorów) — trainer,          jesień (rzecz. ż: jesieni, -, jesienie, jesieni) —
 instructor [18]                       fall, autumn [15]
integracja (rzecz. ż) — integration [18]          jeszcze (przysł.) — still [3]
intensywnie (przysł.) — intensively [18]          jeść (czas. impf: jem, jesz, jedzą ; on jadł, oni
interesować się (czas. impf: interesuję się,         jedli /perf: zjeść) — eat [5, 6]
 interesujesz się, interesują się; czym? kim?       jeśli (conjunction) — if [17]
 /perf: zainteresować się) — be interested in       jezioro (rzecz. n: -, jeziorze, -, -) — lake [12]
 [5]
interesujący (przym.) — interesting [8]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)           page 7
jeździć (czas. impf-indet: jeżdżę, jeździsz,        kilogram (rzecz. m: kilograma, -, -, -) —
 jeżdżą, - /perf: -) — go (by vehicle), make        kilogram [9]
 trips (by vehicle) [7]                  kino (rzecz. n: kina, -, -, -) — cinema [2, 5]
jeżeli (conjunction) — if, supposing [20]          kiosk (rzecz. m: kiosku, -, -, -) — kiosk,
język (rzecz. m: języka, -, języki, języków) —        newstand [12]
 language [3]                       kiszony (przym.) — pickeled [19]
językowy (przym.) — language [10]              klasa (rzecz. ż: -, klasie, -, -) — class (various
jutro (przysł.) — tomorrow, next day [11]          senses) [16]
już (przysł.) — already [3]                 klasztor (rzecz. m: klasztoru, klasztorze, -,
                               klasztorów) — monastery, cloister [12]
kalendarz (rzecz. m: kalendarza, -, -, -) —         klawiatura (rzecz. ż: -, klawiaturze, -,
 calendar [7]                        klawiatur) — keyboard [20]
kaloryczny (przym.) — caloric, calorific [17]        klient (rzecz. mo: -, kliencie, klienci, klientów)
kanapka (rzecz. ż: -, kanapce, -, kanapek) —         — client [9]
 sandwich; divan, settee (furniture) [16]          klimatyzacja (rzecz. ż) — air-conditioning [13]
kapela (rzecz. ż) — choir [17]               kłócić się (czas. impf: kłócę się, -, kłócą się, z
kapusta (rzecz. ż) — cabbage [6]               kimś o coś /perf: pokłócić się) — quarrel [11]
kariera (rzecz. ż: -, karierze, -, karier) — career     kobieta (rzecz. ż: -, kobiecie, kobiety, kobiet)
 [20]                            — woman [2]
karp (rzecz. m: karpia, -, -, -) — carp [6]         koc (rzecz. m: -, kocu, -, -) — blanket [12]
karta (rzecz. ż) — menu [6]                 kochać (czas. impf: kocham, kochasz, kochają,
karta kredytowa (rzecz. ż) — credit card [13]        - /perf: pokochać) — love [4]
karty (rzecz. mn :) — cards [5]               kochany (przym.) — beloved, dear (as
kasa (rzecz. ż: -, kasie, -, -) — cashier’s         salutation) [13]
 window, ticket office [12]                 kolacja (rzecz. ż) — supper [6]
kaszel (rzecz. m: kaszlu, -, -, -) — cough [15]       kolano (rzecz. n: kolana, kolanie, -, kolan) —
katar (rzecz. m) — head cold, runny nose [15]        knee [15]
kawa (rzecz. ż) — coffee [2, 6]               kolega (rzecz. mo: -, koledze, koledzy,
kawaler (rzecz. mo: kawalera, kawalerze,           kolegów) — friend [0, 19]
 kawalerowie, kawalerów) — young man            koleżanka (rzecz. ż: koleżanki, koleżance, -,
 (unmarried) [19]                      koleżanek) — friend (fem) [0, 19]
kawałek (rzecz. m: kawałka, -, -, -) — piece [9]      kolęda (rzecz. ż: -, kolędzie, -, kolęd) — carol,
kawiarnia (rzecz. ż: kawiarni, -, -, -) — café        Christmas carol [19]
 [5]                            kolędnik (rzecz. mo: kolędnika, -, kolędnicy,
każdy (przym.) — every, whichever [11, 18]          kolędników) — caroler [19]
kąpielówki (rzecz. mn :) — swimming trunks         kolor (rzecz. m: koloru, -, -, -) — color [9]
 [13]                            komedia (rzecz. ż) — comedy [8]
kelner (rzecz. mo: kelnera, -, kelnerzy, -) —        komórka (rzecz. ż: -, komórce, -, komorek) —
 waiter [3]                         cell (phone) [11]
kelnerka (rzecz. ż: kelnerki, -, -, -) — waitress      kompletnie (przysł.) — completely [9]
 [3]                            komputer (rzecz. m: komputera, komputerze, -,
kibic (rzecz. mo: kibica, -, kibice, kibiców) —       -) — computer [2]
 fan, supporter [17]                    komputerowy (przym.) — computer [18]
kiedyś (przysł.) — at one time, once, sometime       koncert (rzecz. m: koncertu, koncercie, -, -) —
 [17]                            concert; iść na koncert [7]
kierowca (rzecz. mo: -, -, kierowcy,            konferencja (rzecz. ż) — conference [8]
 kierowców) — driver [3]                  koniec (rzecz. m: końca, końcu, końce,
kilka (zaimek) — few, a few, some, several [13]       końców) — end, finish [12]
kilkadziesiąt (przysł.) — tens, scores [16]         koniecznie (przysł.) — necessity, of necessity
kilkanaście (przysł.) — dozen, over a dozen         [17]
 [16]                            konkurencja (rzecz. ż) — competition [20]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)           page 8
konkurs (rzecz. m: konkursu, konkursie, -, -)        ksiądz (rzecz. mo: księdza, -, księża, księży) —
 — competition, contest [16]                 priest [19]
konsultacja (rzecz. ż) — consultation [18]         książka (rzecz. ż: książki, książce, -, książek)
konto bankowe (rzecz. n: -, koncie, -, kont) —        — book [2]
 bank account [20]                     księgarnia (rzecz. ż) — book store [9]
kontrola (rzecz. ż) — checkup, inspection,         kształcenie (rzecz. n) — training, education
 control [11]                        [20]
kończyć (czas. impf: kończę, kończysz, -, -         który (zaimek) — what, which, who [13]
 /perf: skończyć) — end, finish, stop [16]         kuchnia (rzecz. ż: -, kuchni, -, -) — kitchen,
koordynowanie (rzecz. n: ) — coordination          cuisine [12]
 [18]                            kukurydza (rzecz. ż) — corn [6]
korek (rzecz. m) — traffic jam, cork [17]          kulturoznawstwo (rzecz. n) — cultural studies
kort (rzecz. m: kortu, korcie, -, kortów) —         [3, 18]
 tennis court [17]                     kupić (czas. perf: kupię, kupisz, kupią, - /impf.
kostium damski (rzecz. m: kostiumu, -, -, -) —        kupować) — buy [9, 16]
 women's suit, suit [9]                   kupować (czas. impf /perf: kupić) — buy [9]
kosz (rzecz. m: kosza, koszu, kosze, koszy) —        kurczak (rzecz. m: kurczaka, -, -, -) — chicken
 basket, bin [12]                      [6]
koszt (rzecz. m: kosztu, koszcie, koszty,          kurs (rzecz. m: kursu, kursie, -, kursów) —
 kosztów) — cost, expense [20]                course [7]
kosztować (czas. impf: 3rd p: kosztuje,           kurtka (rzecz. ż) — jacket, light coat [9]
 kosztują) — cost [6]                    kuszetka (rzecz. ż) — berth [13]
koszula (rzecz. ż) — shirt [9]               kuzyn (rzecz. mo: kuzyna, kuzynie, kuzyni,
koszyk (rzecz. m: koszyka, koszyku, koszyki,         kuzynów) — cousin [11]
 koszyków) — basket, small basket, bin [12]         kwadrans (rzecz. m: kwadransa, -, -, -) —
koszykarz (rzecz. mo: koszykarza, -,             quarter [7]
 koszykarze, koszykarzy) — basketball player        kwaśny (przym.) — sour [19]
 [17]                            kwatera (rzecz. ż) — lodging [13]
koszykówka (rzecz. ż) — basketball [17]           kwiaciarnia (rzecz. ż) — florist shop [9]
kościół (rzecz. m: kościoła, kościele, kościoły,      kwiat (rzecz. m: kwiatu, -, -, -) — flower,
 kościołów) — church [12]                  blossom [8]
kot (rzecz. m: kota, kocie, koty, kotów) — cat       kwiatek (rzecz. m: kwiatka, -, kwiatki, -) —
 (male) [4]                         flower [14]
kotlet (rzecz. m: kotleta, -, -, -) — cutlet, [6]      kwiecień (rzecz. m: kwietnia, kwietniu) —
kraj (rzecz. m: kraju, -, -, -) — country [9]        April [10]
krajowy (przym.) — national [16]
Kraków (city: do Krakowa, w Krakowie) —,          lampa (rzecz. ż) — lamp [2]
 Cracow                           latać (czas. impf - indet: latam, latasz, latają) —
kraul (rzecz. m) — crawl [17]                 fly [11]
krawat (rzecz. m: krawata, -, -, -) — tie [9]        latarka (rzecz. ż) — flashlight [13]
kreatywny (przym.) — creative [18]             lato (rzecz. n: -, lecie, lata, lat) — summer [15]
król (rzecz. mo: króla, -, królowie, królów) —       lecieć (czas. impf - determinate: lecę, lecisz,
 king [12]                          lecą ; on leciał, oni lecieli /perf: polecieć) —
krótki (przym.) — short [9]                  fly [17]
krótko (przysł.) — briefly [10]               lekarka (rzecz. ż: lekarki, -, -, -) — doctor
krótkotrwały (przym.) — short-term [18]            (fem) [3]
kryty (przym.) — covered, indoor [17]            lekarstwo (rzecz. n) — medicine [15]
krzesło (rzecz. n: -, krześle, -, -) — chair [2]      lekarz (rzecz. mo: lekarza, -, lekarze, lekarzy)
krzyżówka (rzecz. ż) — crossword puzzle [12]         — doctor [3]
ksero (rzecz. n- indec.) — copier [20]           lekcja (rzecz. ż: -, lekcji, lekcje, -) — lesson,
                               class [5]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)           page 9
leniwy (przym.) — lazy [20]                 łóżko (rzecz. n: -, łóżku, łóżka, łóżek) — bed
lepiej (przysł.) — better [11]                [14]
letni (przym.) — summer [17]                łyżwa (rzecz. ż: -, łyżwie, łyżwy, łyżew) —
lew (rzecz. m: lwa, lwie, lwy, lwów) — lion,         skate [17]
 Leo (zodiac sign) [11]
leżeć (czas. impf: leżę, leżysz, leżą ; gdzie?       magazyn (rzecz. m: magazynu, magazynie, -, -)
 /perf: poleżeć) — lie, be in horizontal          — magazine, store-house [15]
 position, be [10]                     magazynować (czas. impf /perf:
liczebnik (rzecz. m: liczebnika, -, -, -) —         zamagazynować) — store, accumulate [18]
 numeral, number [1]                    magnetowid (rzecz. m: magnetowidu,
liczyć (czas. impf: liczę, liczysz, -, na kogoś       magnetowidzie, -, -) — video (VCR) [14]
 /perf: policzyć) — count on, rely on [11]         maj (rzecz. m: maja, maju) — May [10]
liga (rzecz. ż: -, lidze, -, lig) — league [17]       makaron (rzecz. m: makaronu, -, -, -) —
lipiec (rzecz. m: lipca, lipcu) — July [10]         macaroni, pasta [6]
list (rzecz. m: listu, liście, listy, listów) — letter   mały (przym.) — small, little [4]
 [18]                           małżeństwo (rzecz. n) — marriage [4]
lista (rzecz. ż: -, liście, listy, list) — list, roster   manifestacja (rzecz. ż) — manifesto [9]
 [18]                           mapa (rzecz. ż) — map [9]
listopad (rzecz. m: listopada, listopadzie) —        marchewka (rzecz. ż) — carrot [6]
 November [10]                       marynarka (rzecz. ż) — men’s blazer [9]
literacki (przym.) — literary [18]             marzec (rzecz. m: marca, marcu) — March
literatura (rzecz. ż: -, literaturze, -, -) —        [10]
 literature [3]                      marzyć (czas. impf: marzę, marzysz, marzą ; o
litr (rzecz. m: litra, -, -, -) — liter [9]         kimś o czymś /perf: pomarzyć) — dream,
lodowisko (rzecz. n) — ice-rink, skating rink        day-dream [12]
 [17]                           masaż (rzecz. m: masażu, -, masaże, -) —
lodówka (rzecz. ż: -, lodówce, -, lodówek) —         massage [15]
 refrigerator [14]                     masło (rzecz. n) — butter [6]
lody (rzecz. mn: lodów) — ice cream [6]           maszyna (rzecz. ż: -, maszynie, -, maszyn) —
lodziarnia (rzecz. ż: lodziarni, -, -, lodziarni) —     engine, machine [20]
 ice-cream stand, ice-cream parlor [20]          matematyka (rzecz. ż) — mathematics [5]
logować się (czas. impf /perf: zalogować się)        materac (rzecz. m: materaca, -, materace,
 — log on [20]                       materaców) — mattress [14]
Londyn (rzecz. m: do Londynu, w Londynie)          matka (rzecz. ż: -, matce, -, matek) — mother
 — London [15]                       [4]
lot (rzecz. m) — flight [13]                mąż (rzecz. mo: męża, -, mężowie, mężów) —
lotnisko (rzecz. n) — airport; jechać na lotnisko      husband [4]
 [7]                            mebel (rzecz. m: mebla, -, meble, mebli) —
lubiany (przym.) — popular [17]               furniture (sing. = piece of furniture) [14]
lubić (czas. impf: lubię, lubisz, lubią, - /perf:      mecz (rzecz. m: meczu, meczu, mecze, -) —
 polubić) — like [3]                    sporting game, game; iść na mecz [7]
ludzie (rzecz. mn: ludzi) — people; z ludźmi        medal (rzecz. m: medalu, -, -, -) — medal [17]
 [10]                           medytacja (rzecz. ż) — meditation [18]
lustro (rzecz. n: -, lustrze, -, -) — mirror [14]      menedżer (rzecz. mo: -, menedżerze,
luty (rzecz. m: -, w lutym, -, -) — February [10]      menedżerowie, menedżerów) — manager [20]
ładna (przym.) — pretty [2]                 mężczyzna (rzecz. mo: -, mężczyźnie,
łatwy (przym.) — easy, simple [17]              mężczyźni, mężczyzn) — man [2]
ławka (rzecz. ż) — bench, bank [19]             mianownik (rzecz. m) — nominative [3]
łazienka (rzecz. ż: -, łazience, -, łazienek) —       miasto (rzecz. n: -, mieście, -, -) — city [3, 12]
 bathroom [13]                       mieć (czas. impf: mam, masz, mają ; on miał,
Łódź (rzecz. ż: Łodzi, Łodzi) — Lodz             oni mieli) — have [1]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)           page 10
miejsce (rzecz. n: -, -, miejsca, miejsc) —         mówić (czas. impf: mówię, mówisz, mówią, -
 place, spot [12]                      /perf: powiedzieć) — talk, speak, say, tell [3]
miesiąc (rzecz. m: -, miesiącu, miesiące,          mucha (rzecz. ż: -, o musze, -, -) — fly [12]
 miesięcy) — month [10]                   musieć (czas. impf: muszę, musisz, muszą ; on
miesięcznik (rzecz. m) — monthly (magazine)         musiał, oni musieli) — have to, must [8]
 [16]                            muzeum (rzecz. n: muzeum, muzeum, muzea,
miesięczny (przym.) — monthly [14]              muzeów) — museum [7]
między (przyim. + narzędnik) — between [14]         muzyk (rzecz. mo: muzyka, muzyku, muzycy,
międzylądowanie (rzecz. n) — stop-over, lay-         muzyków) — musician [3]
 over [13]                         muzyka (rzecz. ż: -, o muzyce, -, -) — music
międzynarodowy (przym.) — international [16]         [3, 5]
mięsień (rzecz. m: mięśnia, -, mięśni, -) —         my (zaimek) — we [1]
 muscle [17]                        myć (czas. impf: myję, myjesz, myją, - /perf:
mięso (rzecz. n: mięsa, -, -, -) — meat [6]         umyć) — wash, brush (teeth) [7]
migrena (rzecz. ż) — migraine [15]             mysz (rzecz. ż: myszy, -, -, -) — mouse
miłość (rzecz. ż: miłości, -, -, -) — love [11]       (computer and animal) [20]
miły (przym.) — nice, kind [10]               myśleć (czas. impf: myślę, myślisz, myślą, -
minister (rzecz. mo: ministra, -, ministrowie, -)      /perf: pomyśleć) — think [16]
 — minister [3]
minuta (rzecz. ż: minuty, -, minuty, minut) —        na (przyim. + biernik = for motion ; +
 minute [10]                         miejscownik = for location) — on, in, to [7,
miód (rzecz. m: miodu, miodzie, -, miodów) —         12]
 honey [15]                         na szczęście (przysł.) — fortunately, happily
mleko (rzecz. n) — milk [6]                 [10]
młodszy (przym.) — younger [4, 16]             nad (przyim.+ biernik = for motion ; +
młody (przym.) — young [2]                  miejscownik = for location) — above, over,
mnie (zaimek) — me (acc.) [4]                by; nade mną - over me; jechać nad morze - to
mniejszy (przym.) — smaller [9]               go to the sea [13]
mocno (przysł.) — firmly, mightily, strongly        nadal (przysł.) — still, as before [19]
 [17]                            nadwaga (rzecz. ż) — excess weight,
mocny (przym.) — powerful, might, strong [20]        overweight [15]
modem (rzecz. m: modemu, modemie, -,            nadzieja (rzecz. ż: nadziei, -, -, nadziei) —
 modemów) — modem [20]                    hope [14]
modny (przym.) — fashionable [9]              nagle (przysł.) — suddenly, all at once, abruptly
mokry (przym.) — wet [19]                  [16]
monitor (rzecz. m: monitora, monitorze,           nagroda (rzecz. ż) — prize, reward [16]
 monitory, monitorów) — monitor [20]            nagrywać (czas. impf /perf: nagrać) — record,
morze (rzecz. n: -, -, -, mórz) — sea [12]          write [20]
most (rzecz. m: mostu, moście, -, -) — bridge        najbardziej (przysł.) — most of all, the most
 [12]                            [17]
motylek (rzecz. m: motylka, -, motylki,           najdłuższy (przym.) — longest [10, 12]
 motylków) — butterfly [17]                 najdroższy (przym.) — most expensive [9]
motyw (rzecz. m: motywu, -, -, -) — motif [9]        najefektywniej (przysł.) — most effectively
możliwość (rzecz. ż: możliwości, -, -, -) —         [18]
 possibility [13]                      najgorszy (przym.) — worst [13, 20]
można (impersonal) — it is allowed, one may         najlepiej (przysł.) — best [14]
 [6, 9]                           najmłodzy (przym.) — youngest [16]
móc (czas. impf: mogę, możesz, mogą ; on          najmniejszy (przym.) — smallest [9]
 mógł, oni mogli) — be able, can [5]            najnowszy (przym.) — newest [16]
mój (zaimek: moja, moje; moi) — my [4]           najstarszy (przym.) — oldest [12]
                              najtańszy (przym.) — cheapest [9]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)          page 11
najtrudniejszy (przym.) — hardest, most           Niemcy (rzecz. mn: w Niemczech) — Germany
 difficult [19]                       [12]
najważniejszy (przym.) — most important [16]        Niemiec (rzecz. mo: Niemca, -, Niemcy,
największy (przym.) — largest [9]              Niemców) — German (m) [3]
najwyższy (przym.) — highest [12]              niemiecki (przym.) — German [2, 3]
nakład (rzecz. m) — edition, issue, circulation       niemowlę (rzecz. n: niemowlęcia, -,
 [16]                            niemowlęta, niemowląt) — infant, baby [17]
namiot (rzecz. m: namiotu, namiocie, -, -) —        niepowtarzalny (przym.) — unique,
 tent [13]                          unrepeatable [13]
napis (rzecz. m) — subtitle, caption [19]          nieprawda (rzecz. ż) — falsehood, untruth [2]
napoje (rzecz. mn) — drinks [6]               nieprawdziwy (przym.) — false, inaccurate [1]
naprawdę (przysł.) — really, indeed [9]           niezwykły (przym.) — unusual [16]
narciarstwo (rzecz. n) — skiing [17]            nigdy nie (przysł.) — never [5, 8]
nareszcie (przysł.) — at last, finally [7, 16]       niski (przym.) — short, low [2]
narciarz (rzecz. mo: narciarza, -, narciarze,        niż (conjunction) — than [13]
 narciarzy) — skier [17]                  nocować (czas. impf: nocuję, -, nocują, - /perf:
narodzony (przym.) — born [17]                przenocować) — spend the night, stay over
narta (rzecz. ż) — ski [5]                  [13]
narzekać (czas. impf: narzekam, narzekasz,         noga (rzecz. ż: -, nodze, nogi, nóg) — leg, foot
 narzekają, na co?) — complain [9]              [15]
narzędnik (rzecz. m) — instrumental [3]           nos (rzecz. m: nosa, nosie, nosy, nosów) —
nas (zaimek) — us (acc) [4]                 nose [15]
następny (przym.) — next, subsequent [13]          nosić (czas. impf - indet.: noszę, nosisz, noszą)
następujący (przym.) — following [15]            — wear (usually), carry [9]
nasz (zaimek: nasza, nasze; nasi) — our [4]         notować (czas. impf /perf: zanotować) — note,
natrysk (rzecz. m) — shower [13]               take notes [18]
nauczyciel (rzecz. mo: nauczyciela, -,           nowoczesny (przym.) — modern, up-to-date
 nauczyciele, nauczycieli) — teacher [3]           [20]
nauczycielka (rzecz. ż: nauczycielki, -, -, -) —      Nowy Jork (rzecz. m: -, w Nowym Jorku) —
 teacher (fem) [3]                      New York [16]
nauka (rzecz. ż: -, nauce, -, nauk) — learning,
 instruction, science, knowledge [13]            o (przyim. + miejscownik) — about [12]
nawet (przysł.) — even [9]                 obchodzić (czas. impf /perf: -) — celebrate,
nazwa (rzecz. ż) — name [12]                 observe (a holiday) [10]
nazwisko (rzecz. n: -, -, -, nazwisk) —           obchodzony (przym.) — celebrated [19]
 surname, family name [1, 2]                obcokrajowiec (rzecz. mo: obcokrajowca, -,
nazywać się (czas. impf: nazywam się,             obcokrajowcy, obcokrajowców) — foreigner
 nazywasz się, -, - /perf: nazwać się) — be          [14]
 called [1]                         obecnie (przysł.) — at present [11]
niebieski (przym.) — light blue [9]             obejrzeć (czas. perf: obejrzę, -, obejrzą; on
niebo (rzecz. n: -, niebie, -, -) — sky, heaven,       obejrzał, oni obejrzeli /impf. oglądać) —
 paradise [15]                        watch, look at [8, 9]
niechętnie (przysł.) — unwillingly, reluctantly       obiad (rzecz. m: obiadu, obiedzie, -, -) — lunch
 [20]                             [6]
nieczynny (przym.) — out of order, closed [6]        objaśniać (czas. impf /perf: objaśnić) —
niedaleko (przysł.) — nearby, not far [15]          explain [17]
niedokonany (przym.) — imperfective [16]          oblewać (czas. impf /perf: oblać) — drench,
niedziela (rzecz. ż) — Sunday [7]               sprinkle, wet [19]
niejadalny (przym.) — inedible [19]             obok (przyim. + dopełniacz) — near, next to,
niekowencjonalny (przym.) — unconventional          alongside of [14]
 [18]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)          page 12
obraz (rzecz. m: obrazu, obrazie, -, obrazów)        ogród (rzecz. m: ogrodu, ogrodzie, -, -) —
 — picture, painting [14]                   garden [14]
ocena (rzecz. ż) — evaluation, estimation,         ojciec (rzecz. mo: ojca, -, ojcowie, ojców) —
 rating [18]                         father [4]
ochota (rzecz. ż) — willingness, desire [13]        okazja (rzecz. ż) — occasion [19]
oczywiście (przysł.) — obviously [9]            okno (rzecz. n) — window [2]
od (przyim. + dopełniacz) — from; ode mnie         oko (rzecz. n: oka, -, oczy, oczu) — eye [15]
 [7]                            około (przyim. + dopełniacz) — around, about
odebrać (czas. perf /impf. odbierać) — pick up,        [20]
 take away [12]                       określić (czas. perf /impf: określać) —
odegrać (czas. perf /impf. odgrywać) — act          determine, state [19]
 out, perform [20]                     okulary (rzecz. mn: okularów) — glasses [2]
odgadnąć (czas. perf /impf. odgadywać) —          okulary przeciwsłoneczne (rzecz. mn) — sun
 guess [20]                          glasses [13]
odgrzewany (przym.) — heated up (reheated)         ołówek (rzecz. m: ołówka, -, ołówki, ołówków)
 [19]                             — pencil [13]
odjeżdżać (czas. impf /perf: odjechać) —          ołtarz (rzecz. m) — altar [12]
 depart, leave [13]                     one (zaimek) — they (non-men) [1]
odlatywać (czas. impf /perf: odlecieć) —          oni (zaimek) — they (men only) [1]
 depart, leave by plane [13]                ono (zaimek) — it [1]
odnowa (rzecz. ż) — renovation, regeneration,        opalać się (czas. impf: opalam się, opalasz się, -
 rejuvenation [17]                      , - /perf: opalić się) — sun-bathe, suntan [13]
odpocząć (czas. perf: odpocznę, -, odpoczną, -       opieka (rzecz. ż) — care, protection,
 /impf. odpoczywać) — rest [15]                guardianship [13]
odpoczynek (rzecz. m: odpoczynku, -, -, -) —        opinia (rzecz. ż: opinii, -, -, opinii) — opinion
 rest [18]                          [18]
odpoczywać (czas. impf: odpoczywam,             opłata (rzecz. ż) — fee, payment, charge [13]
 odpoczywasz, -, - /perf: odpocząć) — rest         opłatek (rzecz. m: opłatka, -, opłatki, opłatków)
 [11]                             — wafer [19]
odpowiedni (przym.) — appropriate [9]            opowiedzieć (czas. perf: opowiem, -,
odpowiedzieć (czas. perf: odpowiem, -,            opowiedzą, - /impf. opowiadać) — tell [12]
 odpowiedzą, - /impf. odpowiadać) — answer         optymistyczny (przym.) — optimistic [9]
 [12]                            oraz (conjunction) — and, as well as [12]
odpowiedź (rzecz. ż: -, -, odpowiedzi, -) —         organizować (czas. impf /perf: zorganizować)
 answer [1, 10]                        — organize [20]
odrabiać (czas. impf: odrabiam, odrabiasz, -, -       osoba (rzecz. ż: -, -, -, osób) — person [7]
 /perf: odrobić) — do, perform [7]             osobiście (przysł.) — personally [4]
odwiedzić (czas. perf /impf. odwiedzać) —          osobowość (rzecz. ż) — individuality,
 visit, pay a call [17]                    personality [16]
oferować (czas. impf /perf: zaoferować) —          ostatni (przym.: ostatnia, ostatnie) — last, latest
 offer [15]                          [8]
oferta (rzecz. ż) — offer [9]                ostatnio (przsłówek) — lately, recently [10]
oficjalny (przym.) — official, formal [18]         otrzymać (czas. perf /impf. otrzymywać) —
oglądać (czas. impf: oglądam, oglądasz,            receive, get, obtain [16]
 oglądają /perf: obejrzeć) — watch, look at [5]       otwarty (przym.) — open, open-air [6, 17]
ogłoszenie (rzecz. n) — advertisement, ad,         otwierać (czas. impf: otwieram, otwierasz, -
 announcement [17]                      /perf: otworzyć) — open,
ogórek (rzecz. m: ogórka, -, -, -) — cucumber        otworzyć (czas. perf: otworzę, otworzysz,
 [6]                             otworzą, - /impf. otwierać) — open [16]
ograniczony (przym.) — limited [17]             owca (rzecz. ż) — sheep [9]
ogromny (przym.) — huge, vast [16]             owoce (rzecz. mn: owoców) — fruit [6, 9]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)           page 13
owocny (przym.) — fruitful [20]               październik (rzecz. m: października,
oznaczać (czas. impf /perf: oznaczyć) —           październiku) — October [10]
 indicate, mean, signify [20]                pełen (przym. czegoś) — full of [11]
ożenić się (czas. perf /impf. żenić się) — get       pełnić (czas. impf /perf: wypełnić) — fulfill
 married (of a man) [16]                   [14]
                              pensjonat (rzecz. m: pensjonatu, pensjonacie, -,
ósmy (przym.) — eighth [7]                  -) — guest house, boarding house, lodge [13]
ósrodek (rzecz. m) — center, environment [17]        peron (rzecz. m: peronu, peronie, -, peronów)
                               — platform (at train station) [13]
pacjent (rzecz. mo: -, pacjencie, pacjenci,         perspektywa (rzecz. ż: -, perspektywie, -,
 pacjentów) — patient [15]                  perspektyw) — perspective, outlook [20]
paczka (rzecz. ż) — package [9]               pesymistyczny (przym.) — pessimistic [9]
padać (czas. impf: 3rd s. pada) — rain [15]         piątek (rzecz. m: piątku, -) — Friday [7]
palący (przym. mo) — smoker, smoking [8]          piąty (przym.) — fifth [7]
palec (rzecz. m: palca, -, palce, palców) —         pić (czas. impf: piję, pijesz, piją, - /perf: wypić)
 finger [15]                         — drink [6]
palić (czas. impf: palę, palisz, palą, - /perf:       pieczenie (rzecz. n) — baking [19]
 zapalić) — smoke [6, 11]                  pieniądze (rzecz. mn: pieniędzy) — money
palma (rzecz. ż: -, palmie, -, palm) — palm         [10]
 [19]                            pierogi (rzecz. mn: pierogów) — dumpling,
pałac (rzecz. m: pałacu, -, pałace, pałaców) —        filled-pastry [19]
 palace, mansion [12]                    pierś (rzecz. ż: piersi, -, piersi, -) — breast,
pamięć (rzecz. ż: pamięci, -, -, -) — memory         chest [15]
 [18]                            pierwszy (przym.) — first [7]
pamiętać (czas. impf: pamiętam, pamiętasz, -, -       pies (rzecz. m: psa, psie, psy, psów) — dog [4]
 /perf: zapamiętać) — remember [10]             pieszo (przysł.) — by foot, on foot [7]
pan (zaimek: pana, panu) — you (singular,          piękny (przym.) — beautiful, fine, splendid [10]
 formal), sir, mister. Panie! =form of address       piłka (rzecz. ż) — ball [17]
 [1]                            piłka nożna (rzecz. ż) — soccer [5]
pani (zaimek) — you (singular, formal), miss,        piłkarz (rzecz. mo: piłkarza, -, piłkarze,
 Mrs. [1]                          piłkarzy) — soccer-player [17]
panna (rzecz. ż) — young lady, miss             piosenka (rzecz. ż) — song [17]
 (unmarried woman) [19]                   pióro (rzecz. n: -, piórze, -, piór) — pen, plume,
państwo (zaimek) — you (plural, formal), Mr.         feather [16]
 and Mrs. [1]                        pisać (czas. impf: piszę, piszesz, -, - /perf:
papier (rzecz. m: papieru, papierze, -,           napisać) — write [5]
 papierów) — paper [20]                   pisanka (rzecz. ż: -, pisance, -, pisanek) —
papieros (rzecz. m: papierosa, papierosie,          Easter egg [19]
 papierosy, papierosów) — cigarette [11]          pisarz (rzecz. mo: pisarza, -, pisarze, pisarzy)
papryka (rzecz. ż) — pepper [6]               — writer [4]
parasol (rzecz. m: parasola, -, parasole,          piwnica (rzecz. ż: -, piwnicy, -, -) — cellar,
 parasoli) — umbrella [15]                  basement [14]
park (rzecz. m: parku, do parku, -, -, -) — park      piwo (rzecz. n) — beer [3, 6]
 [7]                            pizza (rzecz. ż) — pizza [9]
Paryż (rzecz. m: -, Paryżu) — Paris [15]          plac (rzecz. m: placu, -, place, placów) —
pasować (czas. impf: do czego /perf:             square, plaza [1, 13]
 dopasować) — fit in, be suitable [20]           plan (rzecz. m: planu, -, plany, -) — plan [7]
paszport (rzecz. m: paszportu, paszporcie, -,        planować (czas. impf /perf: zaplanować) —
 paszportów) — passport [13]                 plan, intend to [11, 17]
paznokieć (rzecz. m: paznokcia, -, paznokcie,        plaża (rzecz. ż: -, -, -, plaż) — beach [12]
 paznokci) — fingernail [15]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)           page 14
plecak (rzecz. m: plecaka, -, plecaki, plecaków)      podróż (rzecz. ż: podróży, -, podróże, podróży)
 — backpack [13]                       — travel, trip, journey [13]
plecy (rzecz. mn: pleców) — shoulders [15]         podróżować (czas. impf ) — travel [5, 13]
plik (rzecz. m: pliku, -, -, -) — file (computer)      podstawa (rzecz. ż) — base, foundation [16]
 [20]                            podwójny (przym.) — two-time, double [17]
plotka (rzecz. ż) — gossip, rumor [12]           podziękować (czas. perf. komu? czemu? /impf.
plotkować (czas. impf /perf: -) — gossip [12]        dziękować) — thank [17]
płacić (czas. impf: płacę, płacisz, płacą, - /perf:     poeta (rzecz. mo: -, poecie, poeci, poetów) —
 zapłacić) — pay [11]                    poet [3]
płatny (przym.) — for a fee, not free [13]         poetka (rzecz. ż) — poet (fem) [3]
płotka (rzecz. ż) — small white fish, small fry       poetycki (przym.) — poetic [18]
 (colloquial) [20]                     poezja (rzecz. ż: poezji, -, -, poezji) — poetry
płynąć (czas. impf - det.: płynę, płyniesz,         [18]
 płyną; on płynął, ona płynęła /perf: popłynąć)       pogoda (rzecz. ż) — weather [10]
 — swim, sail [17]                     pogodny (przym.) — cheerful [19]
płyta CD (rzecz. ż: -, -, płyty, -) — CD,          pokazać (czas. perf: pokażę, -, pokażą, - /impf.
 compact disk [9]                      pokazywać) — show, demonstrate [20]
pływaczka (rzecz. ż) — swimmer (female) [17]        pokój (rzecz. m: pokoju, -, -, pokojów) — room
pływać (czas. impf - indet: pływam, pływasz,         [13]
 pływają) — swim [5]                    Polak (rzecz. mo: Polaka, -, Polacy, -) — Pole
pływak (rzecz. mo: -, -, pływacy, pływaków)         (m) [3]
 — swimmer [17]                       pole (rzecz. n: pola, polu, -, pól) — field [13]
po (przyim. + miejscownik) — after, up to,         policjant (rzecz. mo: policjanta, policjancie,
 along [10, 12]                       policjanci, policjantów) — policeman [2]
pochmurno (przysł.) — cloudy, overcast,           polityczny (przym.) — political [9]
 gloomy [15]                        polityka (rzecz. ż) — politics [3]
pociąg (rzecz. m: pociągu, -, -, -) — train [7]       polonistyka (rzecz. ż) — Polonistics [3]
początkujący (przym.) — beginning, beginner         Polska (rzecz. ż: do Polski, w Polsce) —
 [17]                            Poland [8]
poczta (rzecz. ż: -, poczcie, -, -) — postoffice,      polski (przym.) — Polish [2, 3]
 mail [12]                         połączenie (rzecz. n) — connection, service
pocztówka (rzecz. ż: -, pocztówce, -,            [11]
 pocztówek) — postcard [13]                 południe (rzecz. n) — afternoon; south [7, 12]
pod (przyim. + narzędnik) — under, below,          pomagać (czas. impf: pomagam, pomagasz,
 beneath; pode mną = below me [13]              pomagają, komuś /perf: pomóc) — help [11]
podanie (rzecz. n) — application, request,         pomarańcza (rzecz. ż) — orange [6]
 statement [18]                       pomarańczowy (przym.) — orange [9]
podczas (przyim. + dopełniacz) — during,          pomidor (rzecz. m: pomidora, -, -, -) — tomato
 while [13]                         [6]
podkoszulek (rzecz. m: podkoszulka, -, -, -) —       pomnik (rzecz. m: pomnika, -, pomniki,
 tee shirt [9]                        pomników) — monument, memorial [12]
podłoga (rzecz. ż: -, podłodze, -, -) — floor,       pomóc (czas. perf: pomogę, pomożesz,
 ground [14]                         pomogą, komuś /impf. pomagać) — help [11]
podobać się (czas. impf /perf: spodobać się) —       pomyłka (rzecz. ż) — mistake, wrong number
 please; be pleasing to, like [9]              [8]
podobieństwo (rzecz. n) — similarity [19]          pomysł (rzecz. m: pomysłu, -, -, -) — idea [8]
podobny (przym.) — similar [19]               poniedziałek (rzecz. m: poniedziałku, -) —
podręcznik (rzecz. m: podręcznika, -,            Monday [7]
 podręczniki, podręczników) — textbook,           ponieważ (conjunction) — inasmuch, because,
 manual [18]                         since [15]
                              poniższy (przym.) — below, lower [19]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)          page 15
poprawnie (przysł.) — correctly, properly [16]       poznać (czas. perf /impf. poznawać) — learn,
pora roku (rzecz. ż: -, porze roku, -, pór) —        get to know [18]
 season [15]                        Poznań (city: do Poznania, w Poznaniu) —
porażka (rzecz. ż) — defeat, reversal, set back       Poznan
 [17]                            pozwolić (czas. perf: komuś + bezokolicznik
porównać (czas. perf: porównam, porównasz, -         /impf. pozwalać) — allow [20]
 , z czym /impf. porównywać) — compare [11]         pozycja (rzecz. ż) — position, status,
porządek (rzecz. m: porządku, -, -, porządków)       pół — half [9]
 — order, arrangement, cleanup [19]             półka (rzecz. ż: -, półce, -, półek) — shelf [14]
posłuchać (czas. perf: posłucham, posłuchasz, -       północ (rzecz. ż) — midnight; north [7, 12]
 , czego /impf. słuchać) — listen to [12]          później (przysł.) — later [8]
post (rzecz. m: postu, poście, -, postów) — fast      późno (przysł.) — late [7]
 [19]                            praca (rzecz. ż: pracy, pracy) — work [7]
postanowić (czas. perf: postanowię,             pracoholik (rzecz. mo: -, -, pracoholicy,
 postanowisz, postanowią, - /impf.              pracoholików) — workaholic [20]
 postanawiać) — resolve, decide [11]            pracować (czas. impf: pracuję, pracujesz, -, -
postój taksówek (rzecz. m: postoju, -, -,          /perf: -) — work [5]
 postojów) — taxi stand [12]                pracownik (rzecz. mo: -, -, pracownicy,
potrawy (rzecz. mn :) — foods/dishes [6]           pracowników) — worker, employee [16]
potrzebny (przym.) — is needed, is required         pracujący (przym.) — working [15]
 [17]                            Praga (rzecz. ż: do Pragi, w Pradze) — Prague
potrzebować (czas. impf: -, -, -, czegoś /perf: -)      [15]
 — need, require [14]                    pralka (rzecz. ż: -, pralce, -, pralek) — washing
poważnie (przysł.) — seriously, gravely [10]         machine [14]
powiedzieć (czas. perf: powiem, powiesz,          prawda (rzecz. ż) — truth [2]
 powiedzą, on powiedział, oni powiedzieli          prawdziwy (przym.) — true, accurate [1]
 /impf. mówić) — say, tell [17]               prąd (rzecz. m: prądu, -, -, -) — current,
powieść (rzecz. ż: powieści, -, powieści, -) —        electricity [10]
 novel [16]                         prezent (rzecz. m: prezentu, prezencie,
powietrze (rzecz. n) — air [13]               prezenty, prezentów) — present [16, 19]
powiększyć (czas. perf /impf. powiększać) —         prezes (rzecz. mo: -, prezesie, prezesi,
 enlarge, make bigger [14]                  prezesów) — president, chairman [20]
powinien (modal: powinna, powinno +             prezydent (rzecz. mo: prezydenta, -,
 bezokolicznik) — should, must [19]             prezydencie, -) — president [3]
powód (rzecz. m: powodu, powodzie, powody,         problem (rzecz. m: problemu, problemie, -,
 powodów) — reason [19]                   problemów) — problem [11]
powstać (czas. perf /impf. powstawać) — come        proces (rzecz. m: procesu, procesie, -, -) —
 into being, emerge [20]                   process [18]
powtórzyć (czas. perf: powtórzę, -, powtórzą, -       produkować (czas. impf /perf: wyprodukować)
 /impf. powtarzać) — repeat, review [10]           — produce [20]
poza tym (przysł.) — besides, after that, later       produkty (rzecz. mn :) — products, groceries
 [10]                            [6]
pozostały (przym.) — remaining, residual [18]        profesor (rzecz. mo: profesora, profesorze,
pozdrawiać (czas. impf: pozdrawiam,             profesorowie, profesorów) — professor [3]
 pozdrawiasz, -, - /perf: pozdrowić) — greet        program (rzecz. m: programu, -, -, -) —
 [13]                            channel [8]
pozdrowienie (rzecz. n: -, -, -, pozdrowień) —       projekt (rzecz. m: projektu, projekcie, -,
 greeting [13]                        projektów) — project [18]
poziom (rzecz. m: poziomu, poziomie, -,           promocja (rzecz. ż) — promotion [9]
 poziomów) — level [18]                   proponować (czas. impf /perf: zaproponować)
                               — propose [8]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)          page 16
propozycja (rzecz. ż: -, propozycji, propozycje,      przewodnik (rzecz. mo: przewodnika, -,
 propozycji) — proposal [14]                 przewodnicy, przewodników) — guide, leader
prosić (czas. impf: proszę, prosisz, proszą, -        [13]
 /perf: poprosić) — ask, request [13]            przez (przyim. + biernik) — by, through, over,
prosty (przym.) — simple, straightforward [18]        during; przeze mnie = by me [19]
prośba (rzecz. ż: -, prośbie, -, próśb) —          przeziębienie (rzecz. n) — cold [11]
 request, petition [18]                   przy (przyim. + miejscownik) — near by, with,
prowadzić (czas. impf /perf: poprowadzić) —         on [12]
 run, conduct [18]                     przychodnia (rzecz. ż: przychodni, przychodni,
próbować (czas. impf: próbuję, -, próbują, -         -, -) — clinic, outpatient clinic [7, 15]
 /perf: spróbować) — try, attempt [11]           przygoda (rzecz. ż) — adventure, experience
prysznic (rzecz. m: prysznicu, -, -, -) — shower       [13]
 [14]                            przygotowywanie (rzecz. n) — preparation,
przeciw (przyim. + celownik) — against [20]         cooking [19]
przed (przyim.+ narzędnik) — before ; przede        przyjaciel (rzecz. mo: przyjaciela, -,
 mną,= before me [14]                    przyjaciele, przyjaciół) — friend, close friend;
przedmiot (rzecz. m: przedmiotu, przedmiocie,        z przyjaciółmi [7]
 -, przedmiotów) — object [20]               przyjaciółka (rzecz. ż: przyjaciółki,
przedpokój (rzecz. m: przedpokoju, -, -, -) —        przyjaciółce, -, przyjaciółek) — friend (fem),
 entrance hall, antechamber [14]               close friend [5, 7]
przedsiębiorstwo (rzecz. n) — business,           przyjechać (czas. perf /impf. przyjeżdżać) —
 enterprise, firm [20]                    arrive (by vehicle), come [8]
przedstawiciel (rzecz. mo: przedstawiciela, -,       przyjeżdżać (czas. impf /perf: przyjechać) —
 przedstawiciele, przedstawicieli) —             arrive (by vehicle) [13]
 representative, agent [11]                 przyjęcie (rzecz. n: -, przyjęciu, -, -) —
przedstawić się (czas. perf /impf. przedstawiać       reception, party; iść na przyjęcie [8]
 się) — introduce oneself [4, 20]              przykładowy (przym.) — sample, exemplary
przedyskutować (czas. perf /impf. dyskutować)        [12]
 — discuss [20]                       przymierzalnia (rzecz. ż) — fitting room [9]
przegrywać (czas. impf /perf: przegrać) — lose       przymierzyć (czas. perf /impf. przymierzać) —
 [17]                            try on [9]
przejazd (rzecz. m) — passage, transit, ride        przymiotnik (rzecz. m: przymiotnika, -, -, -) —
 [13]                            adjective [1]
przejść (czas. perf: przejdę, przejdziesz,         przynajmniej (przysł.) — at least [10]
 przejdą, przeszedł /impf. przechodzić) —          przyprawy (rzecz. mn :) — spices [6]
 come through, pass along, go through [15]         przysłówek (rzecz. m: przysłówka, -, -, -) —
przemawiać (czas. impf /perf: przemówić) —          adverb [1]
 address, do public speaking [9]              przystanek (rzecz. m: przystanku, -, -,
przemówienie (rzecz. n) — speech, address          przystanków) — stop, bus stop [10, 12]
 [19]                            przystojny (przym.) — handsome [2]
przepraszać (czas. impf: przepraszam,            przyszłość (rzecz. ż) — future [11]
 przepraszasz, -, - /perf: przeprosić) —          przytulny (przym.) — cozy, homely [13]
 apologize [2]                       przywozić (czas. impf: przywożę, przywozisz,
przerwa (rzecz. ż) — pause, break,              przywożą, - /perf: przywieźć) — bring,
 intermission [17]                      transport to [20]
przesiadka (rzecz. ż) — transfer [8]            przyznanie (rzecz. n) — allotting, recognizing,
przesyłać (czas. impf: przesyłam, przesyłasz, -,       granting [18]
 - /perf: przesłać) — send [13]               psycholog (rzecz. mo: psychologa, -,
przeszłość (rzecz. ż: przeszłości, -) — past [11]      psycholodzy, psychologów) — psychologist
                               [18]
                              psychologia (rzecz. ż) — psychology [5]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)          page 17
pub (rzecz. m: pubu, -, -, -) — pub, bar [7]        relaks (rzecz. m: relaksu, -, -, -) — relaxation
pudełko (rzecz. n) — box [9]                 [18]
punkt (rzecz. m: punktu, punkcie, -, punktów)        relaksować się (czas. impf: relaksuję się,
 — place, spot, site [20]                   relaksujesz się, -, - ) — relax [10]
puszka (rzecz. ż) — can, tin [9]              relaksujący (przym.) — relaxing [9]
pyszny (przym.) — delicious, excellent, grand        remont (rzecz. m: remontu, -, -, -) —
 [16]                             remodeling [14]
pytać (czas. impf: pytam, pytasz, pytają, - /perf:     restauracja (rzecz. ż) — restaurant [5]
 zapytać) — ask [2]                     reszta (rzecz. ż) — change [6]
pytanie (rzecz. n: -, -, -, pytań) — question [1]      rewelacyjny (przym.) — sensational [10]
                              rezerwować (czas. impf /perf: zarezerwować)
rabat (rzecz. m) — rebate, discount [15]           — reserve, make reservation [13]
rachunek (rzecz. m: rachunku, -, -, -) — bill,       rezultat (rzecz. m: rezultatu, rezultacie, -, -) —
 account [6]                         result [15]
rada (rzecz. ż) — advice, counsel, council,         rezydencja (rzecz. ż: -, rezydencji, -, -) —
 board [14]                         residence [16]
radio (rzecz. n: radia, -, radia, radiów) — radio      rezygnować (czas. impf /perf: zrezygnować) —
 [2]                             resign [20]
radość (rzecz. ż: radości, -, radości, -) — joy,      reżyserować (czas. impf /perf: wyreżyserować)
 gladness [19]                        — direct (film or play), stage, mount [16]
radzić (czas. impf: radzę, radzisz, radzą, komuś      ręka (rzecz. ż: -, ręce, ręce, rąk) — arm, hand
 /perf: poradzić) — advise [17]               [15]
rakieta (rzecz. ż: -, rakiecie, -, rakiet) — rocket     rękawiczka (rzecz. ż) — glove [15]
 [11]; racket [17]                     robić (czas. impf: robię, robisz, robią, - /perf:
randka (rzecz. ż) — date, rendez-vous [8]           zrobić) — do, make [3]
rano (przysł.) — in the morning [7]             robotnik (rzecz. mo: robotnika, -, robotnicy,
raport (rzecz. m) — report [10]                robotników) — worker (manual), laborer [20]
ratusz (rzecz. m: ratusza, -, ratusze, ratuszy) —      roczny (przym.) — yearly, annual [10]
 town hall, city hall [12]                 rodzaj (rzecz. m) — grammatical gender [2]
raz (rzecz. m: -, -, razy, -) — time, episode;       rodzeństwo (rzecz. n) — siblings [4]
 once [10]                         rodzice (rzecz. mn: rodziców) — parents [4]
razem (przysł.) — together [16]               rodzina (rzecz. ż: -, rodzinie, -, -) — family [4]
recepta (rzecz. ż: -, recepcie, -, recept) —        rodzinny (przym.) — native, home [17]
 prescription [15]                     rok (rzecz. m: roku, roku, lata, lat) — year [4]
receptura (rzecz. ż) — recipe [20]             rola (rzecz. ż) — role, part [14]
recesja (rzecz. ż) — recession [19]             rolniczy (przym.) — agricultural [20]
regał (rzecz. m: regału, regale, -, regałów) —       rolnik (rzecz. mo: rolnika, -, rolnicy, -) —
 bookshelf, bookcase [14]                  farmer [3]
regularnie (przysł.) — regularly [11]            romański (przym.) — Romance (French,
reguła (rzecz. ż: -, regule, -, reguł) — rule,        Italian, Spanish) [16]
 principle [20]                      Rosja (rzecz. ż) — Russia [12]
rejon (rzecz. m: rejonu, rejonie, -, -) — region      Rosjanin (rzecz. mo: Rosjanina, Rosjaninie,
 [12]                            Rosjanie, Rosjan) — Russian (m) [3]
rekin (rzecz. m: rekina, rekinie, rekiny,          rosół (rzecz. m: rosółu, -, -, -) — chicken
 rekinów) — shark [20]                    soup/broth [6]
reklama (rzecz. ż) — advertising, publicity,        rosyjski (przym.) — Russian [2, 3]
 advertisement [16]                    rower (rzecz. m: roweru, rowerze, -, -) — bike
reklamowany (przym.) — advertised [11]            [5]
rekordzistka (rzecz. ż) — record-holder [17]        rozebrać się (czas. perf: rozbiorę się,
relacja (rzecz. ż: -, -, relacje, -) — relation,       rozbierzesz się, rozbiorą się, - /impf. rozbierać
 raport [11]                         się) — undress, get undressed [15]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)           page 18
rozmawiać (czas. impf: rozmawiam,              samoobrona (rzecz. ż) — self-defense [18]
 rozmawiasz, rozmawiają, z kimś o czymś          sardynka (rzecz. ż: -, -, -, sardynek) —
 /perf: porozmawiać) — talk, converse [7]          sardines [9]
rozmiar (rzecz. m: rozmiaru, -, -, -) — size [9]      sąsiad (rzecz. mo: sąsiada, sąsiedzie, sąsiedzi,
rozmowa (rzecz. ż: -, rozmowie, -, rozmów) —         sąsiadów) — neighbor [4, 11]
 coversation, talk [18]                  sąsiadka (rzecz. ż: sąsiadki, sąsiadce, sąsiadki,
rozpoczynać (czas. impf /perf: rozpocząć) —          sąsiadek) — neighbor [4, 11, 15]
 start up, initiate [17]                  scenariusz (rzecz. m) — screenplay, script,
rozszerzyć (czas. perf: rozszerzę, -, rozszerzą, -      scenario [16]
 /impf. rozszerzać) — expand, broaden [20]         schudnąć (czas. perf /impf. chudnąć) — lose
rozumieć (czas. impf: rozumiem, rozumiesz, -,         weight [15]
 - /perf: zrozumieć) — understand [2]           segregator (rzecz. m: segregatora,
rozwijać się (czas. impf. /perf: rozwinąć się) —       segregatorze, segregatory, segregatorów) —
 develop, expand [16]                    binder [20]
również (przysł.) — also, too, likewise [16]        sekretarka (rzecz. ż: -, sekretarce, -,
róża (rzecz. ż: -, -, róże, -) — rose [9]           sekretarek) — secretary [11]
różnica (rzecz. ż: -, -, różnice, różnic) —         semestr (rzecz. m: semestru, semestrze, -,
 difference [15]                       semestrów) — semester [18]
różny (przym.) — different, various [9]           ser (rzecz. m: sera, -, -, -) — cheese [6]
ryba (rzecz. ż: -, -, ryby, -) — fish [6]          serdeczny (przym.) — hearty [13]
rynek (rzecz. m: rynku, rynku, -, -) — market;       sezon (rzecz. m: sezonu, -, -, -) — season [9]
 iść na rynek [8]                     sfera (rzecz. ż: -, sferze, -, -) — sphere [11]
rysować (czas. impf /perf: narysować) — draw        siatkarz (rzecz. mo) — volleyball-player [17]
 [14]                           siatkówka (rzecz. ż) — volleyball [17]
rywalizacja (rzecz. ż) — competition, rivalry        sieć (rzecz. ż: sieci, -, -, -) — network, chain
 [17]                            [16]
rywalka (rzecz. ż) — rival [17]               siedziba (rzecz. ż: -, siedzibie, -, siedzib) —
ryzyko (rzecz. n) — chance, risk, venture [20]        headquarters, head office [20]
ryż (rzecz. m: ryżu, -, -, -) — rice [6]          siedzieć (czas. impf: siedzę, siedzisz, siedzą, -
rzadko (przysł.) — rarely, seldom [5]             /perf: posiedzieć) — sit, be in sitting position
rzecz (rzecz. ż: -, -, rzeczy, rzeczy) — thing,        [12]
 object, subject, matter [15]               sierpień (rzecz. m: sierpnia, w sierpniu) —
rzeczownik (rzecz. m: rzeczownika, -, -, -) —         August [10]
 noun [0]                         silny (przysł.) — strong [15]
rzeka (rzecz. ż) — river [12]                siła (rzecz. ż: -, sile, siły, sił) — power,
rzęsa (rzecz. ż: -, rzęsie, rzęsy, rzęs) — eyelash      strength, energy [17]
 [15]                           siłownia (rzecz. ż: siłowni, -, -, siłowni) —
Rzym (rzecz. m: do Rzymu, w Rzymie) —             gym, fitness center [7]
 Rome [15]                         siostra (rzecz. ż: siostry, siostrze, siostry,
                               sióstr) — sister [4]
sala konferencyjna (rzecz. ż: -, sali, -, sal) —      siódmy (przym.) — seventh [7]
 boardroom [20]                      skakać (czas. impf: skaczę, skaczesz, -, - /perf:
sala recepcyjna (rzecz. ż: -, sali, -, sal) —         skoczyć) — jump, dive [17]
 stateroom [20]                      skandal (rzecz. m: skandalu, -, -, -) — scandal
sałata (rzecz. ż) — salad [6]                 [9]
sam (zaimek: sama, same; sami) — -self, by         skaner (rzecz. m: skanera, skanerze, skanery,
 oneself, alone [13]                     skanerów) — scanner [20]
samochód (rzecz. m: samochodu, -, -, -) — car        sklep (rzecz. m: sklepu, -, -, -) — store [7]
 [2]                            składnik (rzecz. m: składnika, -, -, -) —
samolot (rzecz. m: samolotu, samolocie, -,          ingredient [9]
 samolotów) — airplane, plane [13]             skoczek (rzecz. mo) — jumper [17]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)           page 19
skok (rzecz. m) — jump [17]                 spokój (rzecz. m: spokoju, -, -, -) — peace,
skomponować (czas. perf /impf. komponować)          tranquility, calmness [19]
 — compose [17]                      społeczny (przym.) — social, public,
skoncentrować się (czas. perf /impf.             community [19]
 koncentrować się) — concentrate on [17]          sport (rzecz. m: sportu, sporcie, -, sportów) —
skrzyżowanie (rzecz. n: -, -, -, skrzyżowań) —        sport(s) [17]
 intersection, crossroad, crossing [12]          sportowiec (rzecz. mo: sportowca, sportowcu,
słaby (przym.) — weak [18]                  sportowcy, spotowców) — athlete [17]
słodycze (rzecz. mn: słodyczy) — candy,           spotkanie (rzecz. n: -, -, spotkania, spotkań) —
 sweets [11]                         meeting [9]
słoneczny (przym.) — sunny [13]               spotykać się (czas. impf: spotykam się,
słoń (rzecz. m: słonia, -, słonie, słoni) —          spotykasz się, -, z kimś /perf: spotkać się) —
 elephant [9]                        meet [5]
słońce (rzecz. n: -, w słońcu, -, -) — sun [2, 9]      spódnica (rzecz. ż) — skirt [9]
słowiański (przym.) — Slavic [7]              spóźniać się (czas. impf: spóźniam się,
słowo (rzecz. n: słowa, słowie, słowa, słów) —        spóźniasz się, -, - /perf: spóznić się) — be
 word [18]                          late, run late [10]
słuchać (czas. impf: słucham, słuchasz,           sprawdzać (czas. impf /perf: sprawdzić) —
 słuchają, czego /perf: posłuchać) — listen to        check up, verify [16]
 [10]                           spróbować (czas. perf: czegoś /impf.
słyszeć (czas. impf: słyszę, słyszysz, -, - /perf:      próbować) — try, have a go at [16]
 usłyszeć) — hear [9]                   sprzątać (czas. impf: sprzątam, sprzątasz, -, -
smutny (przym.) — sad [2]                   /perf: posprzątać) — remove, carry off, tidy
sobota (rzecz. ż) — Saturday [7]               up, clean up [11]
socjologia (rzecz. ż) — sociology [5]            sprzątanie (rzecz. n) — housework [17]
sofa (rzecz. ż: -, sofie, -, sof) — sofa, couch       sprzedawać (czas. impf: sprzedaję, -, sprzedają,
 [14]                            - /perf: sprzedać) — sell [16]
sok (rzecz. m: soku, -, -, -) — juice [6]          sprzedawca (rzecz. mo: -, -, sprzedawcy,
sól (rzecz. ż: soli, -, -, -) — salt [6]           sprzedawców) — salesperson [9]
spacer (rzecz. m: spaceru, -, -, -) — walk [8]       sprzedawczyni (rzecz. ż) — saleswoman [17]
spacerować (czas. impf: spaceruję, spacerujesz,       sprzedaż (rzecz. ż) — sale [17]
 -, -) — walk, hike [13]                  sprzęt (rzecz. m: sprzętu, sprzęcie, -, sprzętów)
spać (czas. impf: śpię, śpisz, śpią , - /perf:        — equipment, utensil [17]
 pospać) — sleep [7]                    sprzyjać (czas. impf /perf: -) — favor, foster
spadać (czas. impf /perf. spaść) — fall [15]         [11]
specjalista (rzecz. mo: -, specjaliście,          srebrny (przym.) — silver [17]
 specjaliści, specjalistów) — specialist [15]       stać (czas. impf: stoję, stoisz, stoją, - /perf:
specjalność (rzecz. ż) — major, specialty [18]        postać) — stand, be in standing position [14]
spektakl (rzecz. m: spektaklu, -, -, -) — show       stać się (czas. perf: stanę, staniesz, - /impf.
 [8]                             stawać się) — become, happen,
spędzać (czas. impf: spędzam, -, spędzają, -        stadnina (rzecz. ż) — stable [17]
 /perf: spędzić) — spend, pass [13]            stały (przym.) — regular, stable, permanent [15]
spinacz (rzecz. m: spinacza, -, spinacze,          stanowisko (rzecz. n) — position, station [13]
 spinaczy) — paperclip [20]                Stany Zjednoczone (rzecz. mn: Stanów
spinać (czas. impf /perf: spiąć) — fasten, clip        Zjednoczonych) — United States [16]
 [20]                           starszy (przym.) — older [4, 15]
spod (przyim. + dopełniacz) — from under [11]        startować (czas. impf /perf: wystartować) —
spodnie (rzecz. mn: spodni) — pants [9]            start (sporting activity) [17]
spodnie dżinsowe (rzecz. mn :) — jeans [9]         stary (przym.) — old [2]
spokojnie (przysł.) — calmly, safely, easily        stąd (przysł.) — from here [12]
 [17]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)          page 20
stolica (rzecz. ż: -, stolicy, -, stolic) — capital     szafa (rzecz. ż: -, szafie, -, szaf) — wardrobe,
 [12]                            armoir [14]
stopa (rzecz. ż: -, stopie, -, stóp) — foot [15]      szafka (rzecz. ż: -, szafce, -, szafek) —
stopień (rzecz. m: stopnia, -, stopnie, stopni) —       cupboard, chest of drawers [14]
 degree [15]                        szalik (rzecz. m: szalika, -, szaliki, szalików) —
stosować (czas. impf /perf: zastosować) —           scarf, muffler [15]
 adapt, use, employ [20]                  szampan (rzecz. m: szampana, -, -, -) —
stosunek (rzecz. m: stosunku, -, -, stosunków)        champagne [6]
 — relation, affair [20]                  szansa (rzecz. ż: -, szansie, -, szans) — chance,
stół (rzecz. m: stołu, stole, -, -) — table [2]        odds [16]
stracić (czas. perf: stracę, stracisz, -, - /impf.     szczególnie (przysł.) — particularly, especially
 tracić) — lose, surrender, forfeit [15]           [11]
strata (rzecz. ż) — loss, waste [20]            szczęście (rzecz. n) — luck, happiness [10]
stresujący (przym.) — stressful [11]            szczupły (przym.) — thin [2]
strzelić (czas. perf: strzelę, strzelisz, -, - /impf.    szef (rzecz. mo: szefa, o szefie, szefowie,
 strzelać) — shoot, fire [17]                szefów) — boss, employer [12]
student (rzecz. mo: studenta, studencie,          szeroki (przym.) — wide [9]
 studenci, studentów) — (university) student        szkolenie (rzecz. n) — instruction, training [18]
 (male) [3]                        szósty (przym.) — sixth [7]
studentka (rzecz. ż: studentki, -, -, -) —         szpital (rzecz. m: -, szpitalu, -, -) — hospital
 (university) student (female) [3]              [10]
studiować (czas. impf.) — study [16]            sztuka (rzecz. ż: -, sztuce, -, sztuk) — art, play
studium (rzecz. n: -, -, studia, studiów) —          (drama) [20]
 study, studies [16]                    szukać (czas. impf: szukam, szukasz, szukają, +
stwierdzić (czas. perf /impf. stwierdzać) —          kogoś czegoś /perf: poszukać) — look for,
 state, confirm [17]                     search for [10]
styczeń (rzecz. m: stycznia, w styczniu) —         szybki (przym.) — fast, quick [11]
 January [10]                       szybko (przysł.) — fast, quickly [7]
styl życia (rzecz. m: stylu, -, style, stylów) —      szynka (rzecz. ż) — ham [6]
 lifestyle [15]
stypendium (rzecz. n: -, -, stypendia,           ściana (rzecz. ż: -, ścianie, -, ścian) — wall [14]
 stypendiów) — scholarship [16]              ślub (rzecz. m: ślubu, ślubie, -, ślubów) —
sufit (rzecz. m: sufitu, suficie, -, -) — ceiling       marriage, wedding [19]
 [14]                           śniadanie (rzecz. n) — breakfast [6]
sukces (rzecz. m: sukcesu, sukcesie, -, -) —        śnieg (rzecz. m: śniegu, -, -, -) — snow [15]
 success, hit [16]                     śpiewać (czas. impf: śpiewam, śpiewasz, -, -
sukienka (rzecz. ż) — dress [9]                /perf: zaśpiewać) — sing [5]
sweter (rzecz. m: swetra, -, -, swetrów) —         śpiwór (rzecz. m: śpiwora, śpiworze, -,
 sweater [9]                         śpiworów) — sleeping-bag [13]
swój (zaimek: swoja, swoje; swoi) — one’s          średnio (przysł.) — on average [17]
 own [16]                         środa (rzecz. ż) — Wednesday [7]
sympatyczny (przym.) — nice, pleasant,           środek (rzecz. m: środka, środku, -, -) — center
 attractive [13]                       [14]
syn (rzecz. mo: syna, o synu, synowie, synów)        świat (rzecz. m: świata, na świecie, -, -) —
 — son [4]                          world [11]
sypialnia (rzecz. ż: -, sypialni, -, -) — bedroom      świeca (rzecz. ż: świecy, -, -, świec) — candle
 [14]                            [19]
szachista (rzecz. mo: -, szachiście, szachiści,       świetnie (przysł.) — excellent, excellently [1]
 szachistów) — chessplayer [17]              świeży (przym.) — fresh [9]
szachy (rzecz. mn: szachów) — chess [17]          święcić (czas. impf: święcę, święcisz, -, -) —
                               consecrate, observe [19]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)           page 21
święto (rzecz. n: -, święcie, -, świąt) — holiday,     test (rzecz. m: testu, teście, -, testów) — test
 festivity [15]                        [18]
święty (przym.) — saint, holy [12]             też (przysł.) — also [3]
                              toaleta (rzecz. ż: -, toalecie, -, -) — toilet,
tajemnica (rzecz. ż: tajemnicy, -, -, tajemnic)        bathroom [0, 13]
 — secret [20]                       tolerancyjny (przym.) — tolerant [20]
tak samo jak (conjunction) — just as, the same       tort (rzecz. m: tortu, -, -, -) — cake [6]
 way as [19]                        tracić (czas. impf: tracę, tracisz, -, - /perf:
tak sobie (przysł.) — okay, so, so [1]            stracić) — lose, surrender, forfeit [15]
taksówka (rzecz. ż) — taxi [7]               tradycja (rzecz. ż: -, -, tradycje, -) — tradition
taksówkarz (rzecz. mo: taksówkarza, -,            [19]
 taksówkarze, taksówkarzy) — taxi driver, cab       tradyczjny (przym.) — traditional [18]
 driver [11]                        tramwaj (rzecz. m: tramwaju, -, -, -) — tram,
tam (przysł.) — there, to there [10]             streetcar [7]
tani (przym.) — cheap [9]                  trener (rzecz. mo: -, trenerze, trenerzy,
taniec (rzecz. m: tańca, -, tańce, tańców) —         trenerów) — trainer [17]
 dance [18]                        treść (rzecz. ż) — essence, gist, contents [20]
tańczyć (czas. impf: tanczę, tanczysz, -, - /perf:     trochę (przysł.) — a little [3]
 potańczyć) — dance [3, 5]                 trudny (przym.) — hard, difficult [11]
tańszy (przym.) — cheaper [9]                trwać (czas. impf: trwam, -, trwają, - /perf:
taras (rzecz. m: tarasu, tarasie, -, -) — terrace       potrwać) — last [17]
 [14]                           trwały (przym.) — abiding, long-term [18]
targ (rzecz. m) — market [17]                trzeba (impersonal) — it is necessary, one must
taryfa (rzecz. ż) — fee, tariff [11]             [9]
tata (rzecz. mo) — dad [10]                 trzeci (przym.) — third [7]
teatr (rzecz. m: teatru, teatrze, -, teatrów) —       trzynasty (przym.) — thirteenth [7]
 theater [4, 5]                      tulipan (rzecz. m: tulipana, -, -, -) — tulip [9]
technika (rzecz. ż: -, technice, -, technik) —       tuńczyk (rzecz. m: tuńczyka, -, -, -) — tuna [6]
 technique, engineering [18]                turysta (rzecz. mo: -, turyście, turyści,
telefon (rzecz. m: telefonu, -, -, -) — telephone       turystów) — tourist [12]
 [1, 2]                          turystka (rzecz. ż: -, turystce, turystki,
telefon komórkowy (rzecz. m) — cell phone           turystek) — tourist [12]
 [11]                           turystyczny (przym.) — tourist [12]
telefonować (czas. impf: do kogoś do czegoś         tutaj (przysł.: tu) — here [12]
 /perf: zatelefonować) — phone [20]            twarz (rzecz. ż: -, -, twarze, twarzy) — face
telewizja (rzecz. ż) — television (programs)         [18]
telewizor (rzecz. m: telewizora, telewizorze,        twój (zaimek: twoja, twoje; twoi) — your (m)
 telewizory, -) — television set [4]             (f) (n) nom [4]
temat (rzecz. m: tematu, temacie, -, -) —          ty (zaimek) — you (familiar) [1]
 theme, topic, subject [16]                tydzień (rzecz. m: tygodnia, w tygodniu,
temperatura (rzecz. ż) — temperature [15]           tygodnie, -) — week [8]
temu (przysł.: dwa tygodnie temu = two weeks        tygodniowy (przym.) — week [12]
 ago) — ago [10]                      tyle (przysł.) — so many [16]
ten (przym.: ta, to, te; ci) — this, that [4, 9]      tylko (przysł.) — only [9]
tenis (rzecz. m: tenisa, tenisie) — tennis [5, 17]     typ (rzecz. m: typu, typie, -, typów) — type
tenisista (rzecz. mo: -, tenisiście, tenisiści,        [18]
 tenisistów) — tennis player [17]
teraz (przysł.) — now [3]                  u (przyim. + dopełniacz) — at, by, beside, with
termometr (rzecz. m: termometru, -, -, -) —         [13]
 thermometer [9]                      ubezpieczenie (rzecz. n) — insurance,
                               guarantee, protection [13]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)           page 22
ubierać się (czas. impf: ubieram się, ubierasz       usta (rzecz. mn: ust) — mouth [15]
 się, -, - /perf: ubrać się) — get dressed [7]       uwaga (rzecz. ż: -, uwadze, -, uwag) —
ubrać się (czas. perf: ubiorę się, ubierzesz się,      attention [3, 11]
 ubiorą się, - /impf. ubierać się) — get dressed      uważać (czas. impf: uważam, -, uważają, na coś
 [7]                             /perf: -) — look out, pay attention to, feel,
ubranie (rzecz. n: -, -, ubrania, ubrań) —          consider [11]
 clothing [9]                        uważnie (przysł.) — carefully, attentively [20]
ucho (rzecz. n: ucha, w uchu, uszy, uszu) — ear       uzasadnić (czas. perf /impf. uzasadniać) —
 [12, 15]                          justify, account for [17]
uczennica (rzecz. ż) — pupil, student [11]         uzupełnić (czas. perf /impf. uzupełniać) — fill
uczeń (rzecz. mo: ucznia, uczniu, uczniowie,         in, complete [16]
 uczniów) — pupil, schoolboy [4, 12]            używać (czas. impf /perf: użyć) — use, employ
uczyć się (czas. impf: uczę się, uczysz się, uczą      [16]
 się, czego /perf: nauczyć się) — study [3, 18]
ulica (rzecz. ż: -, -, ulice, ulic) — street [1]      w (przyim. + biernik = motion or on days of
ulubiony (przym.) — favorite [9]               week / + miejscownik =location) — on, in, at
ułożyć (czas. perf: ułożę, ułożysz, -, - /impf.       [7, 12]
 układać) — arrange, put in order [11]           wada (rzecz. ż: -, wadzie, -, wad) — weakness,
umawiać się (czas. impf /perf: umówić się) —         shortcoming [20]
 make an appointment, date [20]               wakacje (rzecz. mn :) — vacation [10]
umeblowany (przym.) — furnished [14]            walizka (rzecz. ż: -, walizce, -, walizek) —
umieć (czas. impf: umiem, umiesz, umieją, +         suitcase [13]
 bezokolicznik) — know how [7]               wanna (rzecz. ż) — bathtub [14]
umiejętność (rzecz. ż) — skill, ability [18]        Warszawa (city: do Warszawy, w Warszawie)
umywalka (rzecz. ż: -, umywalce, -,             — Warsaw
 umywalek) — sink, wash-stand [14]             warsztat (rzecz. m) — workshop, manufacture
Unia Europejska (rzecz. ż: Unii Europejskiej,        [13]
 -) — European Union [20]                  warto (impersonal + bezokolicznik) — it is
uniwersytet (rzecz. m: uniwersytetu, -, -, -) —       worth [12]
 university; iść na uniwersytet [7]             warunek (rzecz. m: warunku, -, warunki,
uprawiać sport (czas. impf: uprawiam,            warunków) — condition, circumstance,
 uprawiasz, -, - /perf: -) — play sports [5]         qualification [17]
uprzejmy (przym.) — courteous, polite [18]         warzywa (rzecz. mn.: warzyw) — vegetables
urlop (rzecz. m: urlopu, urlopie, urlopy,          [6]
 urlopów) — vacation (from work) [10]            was (zaimek) — you (pl. acc) [4]
uroczysty (przym.) — ceremonial, solemn,          wasz (zaimek: wasza, wasze; wasi) — your
 grand [19]                         (plural) (m) (f) (n) [4]
urodzić się (czas. perf /impf. rodzić się) — be       ważny (przym.) — important [10, 18]
 born [16]                         ważyć (czas. impf: ważę, ważysz, ważą, -) —
urodziny (rzecz. mn: urodzin) — birthday [10,        weigh [15]
 19]                            wąski (przym.) — narrow [9]
urząd (rzecz. m: urzędu, urzędzie, -, urzędów)       wcześniej (przysł.) — earlier, previous, until
 — office, department [20]                  now [17]
urządzić (czas. perf /impf. urządzać) — install,      wczoraj (przysł.) — yesterday
 set up, organize, arrange [14]               wdzięczny (przym.) — thankful, grateful,
urzędniczka (rzecz. ż: urzędniczki, -, -, -) —        indebted [13]
 clerk (fem) [3]                      według (przyim. + dopełniacz) — according to,
urzędnik (rzecz. mo: urzędnika, -, urzędnicy,        by [11]
 urzędników) — clerk [3]                  weekend (rzecz. m: weekendu, weekendzie, -,
usługa (rzecz. ż: -, usłudze, -, usług) — service      -) — weekend [11]
 [14]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)          page 23
wernisaż (rzecz. m: wernisażu, -, wernisaże,        wiosna (rzecz. ż: -, wiośnie, -, wiosen) —
 wernisaży) — grand opening of art exhibition        spring [15]
 [20]                            wisieć (czas. impf: wiszę, wisisz, wiszą, - /perf:
wersja (rzecz. ż) — version [9]               powisieć) — hang, be suspended [14]
wesoły (przym.) — happy [2]                 witać (czas. impf: witam, witasz, -, - /perf:
wędkarz (rzecz. mo: wędkarza, -, wędkarze,          powitać) — welcome, greet [20]
 wędkarzy) — angler, fisherman [17]             wizyta (rzecz. ż) — visit [8]
Węgry (rzecz. mn: na Węgrzech) — Hungary          wizytówka (rzecz. ż: -, wizytówce, -,
 [12]                            wizytowek) — business (calling) card [20]
wiać (czas. impf: wieję, -, wieją, - /perf: -) —      wkrótce (przysł.) — soon [11]
 blow [15]                         wliczony (przym.) — included [11]
wiadomości (rzecz. mn :) — news [8]             własny (przym.) — personal, one’s own [14]
wiatr (rzecz. m: wiatru, wiatrze, -, -) — wind       właściciel (rzecz. mo: właściciela, -,
 [15]                            właściciele, właścicieli) — owner, proprietor
widzieć (czas. impf: widzę, widzisz, widzą, on        [16]
 widział, oni widzieli /perf: zobaczyć) — see        właściwy (przym.) — appropriate, proper [17]
 [19]                            Włoch (rzecz. mo: Włocha, -, Włosi, Włochów)
widzieć się (czas. impf /perf: -) — see each         — Italian (m) [3]
 other [10]                         Włochy (rzecz. mn: we Włoszech) — Italy [12]
wieczorem (przysł.) — in the evening [7]          włoski (przym.) — Italian [3]
wieczór (rzecz. m: wieczoru, -, -, -) — evening       wnuczka (rzecz. ż: wnuczki, wnuczce, -,
 [0]                             wnuczek) — granddaughter [4]
wiedza (rzecz. ż: wiedzy, -, -, -) — knowledge       wnuk (rzecz. mo: wnuka, -, wnukowie,
 [20]                            wnuków) — grandson [4]
wiedzieć (czas. impf: wiem, wiesz, wiedzą, -        woda (rzecz. ż: -, wodzie, -, wód) — water;
 /perf: -) — know [5]                    woda mineralna = mineral water (gazowana,
wiek (rzecz. m: wieku, -, -, wieków) — age          niegazowana) (sparkling/ not sparkling) [6]
 [17]                            wodny (przym.) — water [17]
Wielka Brytania (rzecz. ż) — Great Britian         województwo (rzecz. n: -, województwie, -,
 [12]                            województw) — province [12]
Wielkanoc (rzecz. ż: Wielkanocy, -) — Easter        wojna (rzecz. ż) — war [16]
 [19]                            wola (rzecz. ż) — will, volition [17]
wielki (przym.) — great, big, grand; holy (with       woleć (czas. impf: wolę, wolisz, wolą, - /perf: -)
 religious holidays) [19]                  — prefer, like better [13]
wieniec (rzecz. m: wieńca, -, wieńce, wieńców)       wolno (przysł.) — freely, loosely, slowly [18]
 — wreath [19]                       wolny (przym.) — free, unoccupied, spare [13]
wiersze (rzecz. mn: wierszy) — verses, poetry        wpisany (przym.) — registered [12]
 [16]                            wpłynąć (czas. perf /impf. wpływać) —
wierzyć (czas. impf: wierzę, -, wierzą, - /perf:       influence, have effect on [17]
 uwierzyć) — believe [19]                  wracać (czas. impf: wracam, wracasz, -, - /perf:
wieszać (czas. impf: wieszam, wieszasz, -, -         wrócić) — return [7]
 /perf: powiesić) — hang, to suspend [19]          Wrocław (city: do Wrocławia, we Wrocławiu)
wieś (rzecz. ż: wsi, -, wsie, -) — village [12]       — Wroclaw
wieża (rzecz. ż: wieży, -, -, wież) — tower [12]      wrócić (czas. perf: wrócę, wrócisz, -, - /impf.
więc (przysł.) — thus, so [8]                wracać) — return [7]
więcej (przysł.) — more [17]                wrzesień (rzecz. m: września, we wrześniu, -, -)
większy (przym.) — larger [9]                — September [10]
Wigilia (rzecz. ż) — eve, Christmas eve [19]        wrzucić (czas. perf /impf. wrzucać) — throw,
wino (rzecz. n) — wine [6]                  drop [17]
wiolonczelista (rzecz. mo) — cellist [16]          wschód (rzecz. m: wschodu, wschodzie) — east
                               [12]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)           page 24
wspaniały (przym.) — terrific, great [13]          wykorzystać (czas. perf /impf. wykorzystywać)
wspinaczkowy (przym.) — climbing [17]            — exploit, use, take advantage of [17]
współczesny (przym.) — contemporary,            wykupienie (rzecz. n) — purchase [13]
 modern [16]                        wykwalifikowany (przym.) — qualified, skilled
współpraca (rzecz. ż) — cooperation,             [17]
 partnership [18]                      wymyślić (czas. perf /impf. wymyślać) —
wstać (czas. perf: wstanę, wstaniesz, wstaną, -       invent, think up, dream up [16]
 /impf. wstawać) — get up [16]               wynajęcie (rzecz. n) — renting [14]
wstawać (czas. impf: wstaję, wstajesz, -, -         wynik (rzecz. m) — score, result [17]
 /perf: wstać) — get up [7]                 wypełniać (czas. impf /perf: wypełnić) — fill
wstawiać (czas. impf: coś do czegoś /perf:          out, complete [18]
 wstawić) — put, put in, insert [14]            wypisać (czas. perf /impf. wypisywać) — write
wstęp (rzecz. m) — admission, entry [17]           out, copy out [20]
wstydzić się (czas. impf: wstydzę się, wstydzisz      wypoczynek (rzecz. m) — repose, rest [13]
 się, wstydzą się, + czego kogo /perf: -) — be       wyposażony (przym. w + biernik) — equipped
 ashamed of [20]                       with [14]
wszyscy (zaimek mo) —everyone [13]             wypożyczenie (rzecz. n) — renting, hiring [13,
wszystko (zaimek n) — everything [13]            17]
wtedy (przysł.) — then [11]                 wysiąść (czas. perf /impf. wysiadać) — get off,
wtorek (rzecz. m: wtorku, -, -, -) — Tuesday;        get out [12]
 we wtorek [7]                       wysoki (przym.) — tall, high [2]
wujek (rzecz. mo: wujka, -, wujkowie,            wyspa (rzecz. ż: -, wyspie, wyspy, wysp) —
 wujków) — uncle [4]                     island [12]
wy (zaimek) — you (plural) [1]               wysportowany (przym.) — athletic [2, 17]
wybierać (czas. impf /perf: wybrać) — pick         wystawa (rzecz. ż) — exhibit [8]
 out, select, choose [16]                  występować (czas. impf /perf: wystąpić) —
wychodzić (czas. impf /perf: wyjść) — go out,        perform, appear (on stage) [16]
 leave [18]                         wysunąć się (czas. perf: wysunę, wysuniesz,
wychować (czas. perf /impf. wychowywać) —          wysuną; on wysunął, ona wysunęła, oni
 raise, bring up [15]                    wysunęli /impf. wysuwać się) — pull ahead,
wycieczka (rzecz. ż) — excursion, trip [9]          put oneself out [17]
wydział (rzecz. m: wydziału, wydziale, -,          wysyłać (czas. impf /perf: wysłać) — send out
 wydziałów) — department, section, division         [17]
 [16]                            wyścig (rzecz. m: wyścigu, -, -, wyścigów) —
wyemigrować (czas. perf /impf. emigrować) —         race, contest [17]
 emigrate [16]                       wytrzymałość (rzecz. ż) — patience, stamina,
wyglądać (czas. impf: wyglądam, wyglądasz,          endurance [17]
 wyglądają, - /perf: wyjrzeć) — look, appear        wyżywienie (rzecz. n) — food, alimentation,
 [14]                            sustenance [13]
wygodny (przym.) — comfortable, snug,            wziąć (czas. perf: wezmę, weźmiesz, wezmą,
 convenient [14]                       past: wziął, wzięli /impf. brać) — take [7]
wygrać (czas. perf /impf. wygrywać) — win,         wzór (rzecz. m: wzoru, -, -, -) — model, pattern
 score [16]                         [11]
wyjaśnić (czas. perf /impf. wyjaśniać) —          wzrost (rzecz. m: wzrostu, -, -, -) — height [17]
 explain [20]                        wzruszony (przym.) — touched, moved [19]
wyjątkowo (przysł.) — exceptionally [15]
wyjeżdżać (czas. impf /perf: wyjechać) —          z (przyim. + narzędnik) — with; ze mną = with
 leave, ride out [17]                     me [5]
wykład (rzecz. m: wykładu, wykładzie,            z (przyim. + dopełniacz) — from; ze mnie=
 wykłady, wykładów) — lecture (university           from me [13]
 class) [8]                         zabawa (rzecz. ż) — entertainment, fun [11]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)          page 25
zabytek (rzecz. m: zabytku, -, -, -) —           zarządzanie (rzecz. n) — administration,
 monument, relic [12]                     management [16]
zachorować (czas. perf /impf. chorować) — get        zasiadać (czas. impf /perf: zasiąść) — sit down
 sick, take to one’s bed, become ill [17]           to [19]
zachód (rzecz. m: zachodu, zachodzie, -, -) —        zastanowić się (czas. perf: -, -, -, nad czymś
 west [12]                          /impf. zastanawiać się) — reflect, think over
zacząć (czas. perf: zacznę, zaczniesz, -, - /impf.      [11]
 zaczynać (się)) — begin,                  zastępca dyrektora (rzecz. mo: -, -, zastępcy,
zaczynać (się) (czas. impf: zaczynam,             zastępców) — deputy director [20]
 zaczynasz, zaczynają, - /perf: zacząć) —          zastresowany (przym.) — stressed out [18]
 begin [8]                         zaś (conjunction) — but [15]
zadanie (rzecz. n) — assignment [10]            zaświadczenie (rzecz. n) — certificate,
zagraniczny (przym.) — foreign [20]              attestation [18]
zaimek (rzecz. m: zaimka, -, -, -) — pronoun        zatrudniać (czas. impf /perf: zatrudnić) —
 [0]                             employ [16]
zajęcia (rzecz. mn: zajęć) — jobs, activities;       zawiesić się (czas. perf /impf. zawieszać się) —
 classes; iść na zajęcia [3, 7]                be hung up, get suspended [20]
zajęty (przym.) — busy [8]                 zawodniczka (rzecz. ż: -, zawodniczce, -,
zajmować się (czas. impf: czymś /perf: zająć         zawodniczek) — participant, contestant,
 się) — engage in, employ oneself, busy            player [17]
 oneself [18]                        zawodnik (rzecz. mo: -, -, zawodnicy,
zakończenie (rzecz. n) — conclusion [20]           zawodników) — participant, contestant,
Zakopane (city: do Zakopanego, w               player [17]
 Zakopanym) — Zakopane                   zawodowy (przym.) — professional [19]
zakwaterowanie (rzecz. n) — housing [13]          zawód (rzecz. m: zawodu, zawodzie, zawody,
zaleta (rzecz. ż: -, zalecie, -, zalet) —           zawodów) — profession [3]
 advantage [20]                       zawsze (przysł.) — always [5]
założyciel (rzecz. mo: założyciela, -, -, -) —       zaznaczać (czas. impf /perf: zaznaczyć) —
 founder [20]                         mark, mark out [20]
zamek (rzecz. m: zamku, -, zamki, zamków) —         ząb (rzecz. m: zęba, zębie, zęby, -) — tooth,
 castle [12]                         teeth [7]
zamknąć (czas. perf /impf. zamykać) — close         zbadać (czas. perf: zbadam, -, -, - /impf. badać)
 [15]                             — examine, investigate [15]
zamknięty (przym.) — closed [6, 9]             zbudować (czas. perf: zbuduję, -, zbudują, -
zapamiętać (czas. perf /impf. zapamiętywać)          /impf. budować) — build, construct [12]
 — remember, commit to memory [18]             zdanie (rzecz. n: -, -, zdania, zdań) — opinion,
zapis (rzecz. m: zapisu, zapisie, -, zapisów) —        sentence [9, 11]
 registration, recording, notation [18]           zdjęcie (rzecz. n: -, -, -, zdjęć) — photograph
zapisywać się (czas. impf: na coś /perf: zapisać       [2]
 się) — enroll in, sign up [18]               zdobyć (czas. perf /impf. zdobywać) — win,
zapominać (czas. impf /perf: zapomnieć) —           earn, gain [17]
 forget [18]                        zdrowie (rzecz. n) — health [11]
zapraszać (czas. impf: do czegoś /perf:           zdrowy (przym.) — healthy, healthful [2]
 zaprosić) — invite [14]                  zebrać (czas. perf /impf. zbierać) — collect,
zarabiać (czas. impf /perf: zarobić) — earn          gather [20]
 [11]                            zebrany (przym.) — collected, gathered [20]
zaraz (przysł.) — right away, immediately [15]       zegarek (rzecz. m: zegarka, -, -, -) — watch [7]
zarówno (przysł.) — both, alike [16]            zepsuty (przym.) — spoiled [19]
zaryzykować (czas. perf /impf. ryzykować) —         zespół (rzecz. m: zespołu, zespole, -, zespołów)
 risk [11]                          — group, team, collective [16]Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)          page 26
zestarzeć się (czas. perf /impf. starzeć się) —       związany (przym. z czymś? z kimś?) — related
 become old [16]                      to, connected with [18]
zeszyt (rzecz. m: zeszytu, zeszycie, -, zeszytów)      zwiedzać (czas. impf: zwiedzam, zwiedzasz,
 — notebook, exercise book [13]               zwiedzają, - /perf: zwiedzić) — visit, tour
zgadzać się (czas. impf /perf: zgodzić się) —        [12]
 agree, be in harmony [13]                 zwiedzić (czas. perf: zwiedzę, zwiedzisz,
zielony (przym.) — green [9]                 zwiedzą, - /impf. zwiedzać) — visit, tour [12]
ziemniak (rzecz. m: ziemniaka, -, ziemniaki, -)       zwierzę (rzecz. n: -, -, zwierzęta, zwierząt) —
 — potato [6]                        animal, pet [13]
zima (rzecz. ż: zimy, zimie, -, -) — winter [15]      zwycięstwo (rzecz. n) — victory, win [17]
zimno (przysł.) — cold [15]                 zwykle (przysł.) — usually [5]
zimny (przym.) — cold [6]                  zysk (rzecz. m: zysku, -, -, zysków) — gain,
zimowy (przym.) — winter [17]                profit, proceeds [20]
złoty (przym.) — golden, gold, zloty (Polish        zyskać (czas. perf /impf. zyskiwać) — earn,
 currency) [16]                       gain, acquire [15]
złoty (przym.) — zloty (Polish currency) [6]
zły (przym.) — bad, angry [15]               źle (przysł.) — bad, badly, poorly [1]
zmęczony (przym.) — tired [7]
zmęczyć się (czas. perf: zmęczę się, -, zmęczą       żabka (rzecz. ż) — frog, swimming stroke [17]
 się, - /impf. męczyć się) — grow tired,          żadny (przym.) — no, none, not one, even one
 become exhausted [17]                    [16]
zmieniać (czas. impf /perf: zmienić) — change,       żagle (rzecz. ) — sailing [15]
 exchange [11]                       żaglówka (rzecz. ż) — sail-boat [13]
znaczek (rzecz. m: znaczka, -, -, -) — stamp        żakiet (rzecz. m: żakietu, -, -, -) — jacket,
 (postage), mark [13]                    woman's jacket [9]
znaczenie (rzecz. n) — meaning, significance        żeby (conjunction) — that, so that, in order that
 [16]                            [18]
znać (czas. impf: znam, znasz, znają, - /perf: -)      żeglarski (przym.) — sailing [13]
 — know [3]                        żeglarstwo (rzecz. n) — sailing [17]
znajdować się (czas. impf: znajduję się, -,         żołnierz (rzecz. mo: żołnierza, -, żołnierze,
 znajdują się, - /perf: -) — be located (lit. find      żołnierzy) — soldier [19]
 oneself) [12]                       żona (rzecz. ż: -, żonie, -, żon) — wife [4]
znajomość (rzecz. ż) — knowledge [18]            żółty (przym.) — yellow [6]
znalezienie (rzecz. n) — finding [19]            życie (rzecz. n: życia, życiu, -, -) — life [16]
znaleźć (czas. perf: znajdę, znajdziesz, znajdą;      życzyć (czas. impf: życzę, życzysz, życzą, +
 on znalazł, oni znaleźli, - /impf. znajdować)        komu + czego /perf: -) — wish [19]
 — find [16]                        żyć (czas. impf: żyję, -, żyją, - /perf: przeżyć)
znany (przym.) — known, celebrated [11]            — live [11]
zniżka (rzecz. ż) — discount, lowering, drop        żydowski (przym.) — Jewish [12]
 [17]
znowu (przysł.) — again [7]
zobaczyć (czas. perf /impf. widzieć) — see [9]
zostawać (czas. impf /perf: zostać) — stay,
 remain [17]
zrealizować (czas. perf /impf. realizować) —
 accomplish, achieve, actualize, make happen
 [16]
zresztą (przysł.) — anyway, besides [12]
zrezygnować (czas. perf /impf. rezygnować) —
 resign, abandon [17]
zupa (rzecz. ż) — soup [6]


Polish-English Vocabulary for Hurra po polsku I (Version of 12 May 2009)          page 27

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:49
posted:2/1/2012
language:English
pages:27