Docstoc

قناع لنضاره الوجه

Document Sample
قناع لنضاره الوجه Powered By Docstoc
					                       ‫كٌبؽ هٌغبرٍ اهّسَ‬

 ‫إخوػٕ يوـلَ يً اهـشل يؾ يوـلَ يً يبء اهّرد ...إػوٕ تِب ّسِم‬
                  ‫ّؿٌٖٖم ّؿٌلم فِّ ٖغذٔ اهسود‬
‫..إخرنَٖ ضخٓ ٖسف يً 20ـــ20 دكٖلَ إغشوَٖ تبهيبء اهتبرد فلػ ُذا‬
                  ‫اهلٌبؽ ٖظوص هوظغبر هويضبفؼَ‬
   ‫ؿوٓ ٌغبرخًِ يرٍ فٕ األشتّؽ...... ّهونتبر ..هوشٖداح.. إلؿبدٍ‬
                             ‫اهٌغبرٍ‬
       ‫أٖغب ٖظوص كتل اهينٖبر هوضَّٖٖ ّاهٌضبػ ّسيبل اهتضرٍ‬

         ‫** ******************************‬

       ‫كٌبؽ الظضبة اهتضرٍ اهسبفج ُّّ ٖـػٕ يفـّل يوضّؼ‬
             ‫ٖػرٔ اهتضرٍ ّٖغذَٖ فسرتَٖ ؿشبٍ ٌٖفـم‬

                    ‫ٌظف فٌسبً ظغٖر يبٌّٖٖز‬
                       ‫تٖبع تٖغج ّاضدث‬
                      ‫يوـلج زٖح هّز ظغٖرث‬

‫كّيٕ تخوػ اهيلبدٖر سٖدا ذى غـَٖ ؿوٓ تضرخم ّاخرنَٖ هيدث 15 دكٖلج‬
           ‫ذى ازٖوٕ اهلٌبؽ تيبء دافٕء ّاهظبتًّ اهػتٖـٕ‬

         ‫** ******************************‬
       ‫تـػٖنى ُبهػرٖلَ هوـٌبَٖ تبهتضرٍ ّا ضبء اهلل تخفٖدنى‬
  ‫ػتـب خل اهخفبش ٖشبؿد ؿوٓ خٌؼٖف اهتضرٍ يً اهضّائة ّاهرؤس‬
                ‫اهشّداء ّخخوِٖب ٌلَٖ ّظبفَ ُّٕ‬
          ‫انذر يلبّيَ هوـّايل اهيٌبخَٖ ّاهضٖخّخَ......‬

                            ‫اهػرٖلَ:‬
  ‫ضػٕ يوـلَ نتٖرٍ يً خل اهخفبش اهٓ فٌسبً ّيوـلَ يَّٖ يغوَٖ‬
                ‫ّاخوػٕ خل اهخفبش ّاهيَّٖ ّخوٕ‬
 ‫هًٖ يب ٖترد ّتـدًٖ سٖتٕ كػً ٌؼٖف ّايشضٕ ّسِم يً االشفل‬
                             ‫هالؿوٓ‬

      ‫***** ******************************‬                    ‫هّشًّٖ اهخٖبر ضٖد ٖغشل‬

‫ذى ٖـظر تبهـظبرٍ ّتلضرٍ ذى ٖيشص اهّسَ ّاهركتَ تبهشبئل االخغر‬
     ‫ّٖخرم هٖسف اّ خٌبيًٖ فَٖ تبهوٖل ّاهظتبش ضّفٕ ّسِم‬
 ‫ّالاررررررررررررررّؽ ّاشخخديَٖ ؿوٓ االكل اشتّؽ ضخٓ خرٔ‬
                         ‫اهٌخٖسَ فشّف‬
          ‫ٖظتص اهّسَ اتٖع يؾ اهّكح ظبفٕ ّيضدّد‬

          ‫******************************‬

                           ‫أكٌـج أخرْ‬
                           ‫هوتضرث اهسبفج-:‬

  ‫اُرشٕ ٌظف ضتج افّنبدّ يؾ يوـلج ؿشل ّ ايزسٕ اهخوٖػ سٖدا,‬
                  ‫غـَٖ ؿوٓ ّسِم ّ اشخرخٕ يدث‬
  ‫02دكٖلج, ذى ازٖوَٖ تيبء اهّرد. نررٔ اهـيوٖج يرخًٖ فٕ االشتّؽ.‬
‫ُذا اهلٌبؽ ٖنبفص اهخسبؿٖد ّ ٖـٖد اهضتبة ّ اهٌغبرث اهٓ اهتضرث اهسبفج.‬

                         ‫هوتضرث اهضشبشج-:‬
‫اخوػٕ يلبدٖر يخشبّٖج يً ؿظٖر اهسزر ّ ؿظٖر اهخٖبر, غـٕ اهلٌبؽ‬
                      ‫يدث 15 دكٖلج ذى اغشوَٖ‬
                            ‫تبهيبء اهتبرد.‬

                          ‫هوتضرث اهدٌُٖج-:‬

 ‫ايزسٕ يلدار يً ؿظٖر اهوٖيًّ يؾ ى ؿشل ٌضل ّ ى يبء اهتبتٌّز,‬
                     ‫اخرنَٖ ؿوٓ اهتضرث يدث 15‬
                               ‫دكٖلج.‬

 ‫هسيٖؾ اهتضراح:- كضّر اهفبنِج ّ اهخغبر يذل اهخٖبر ّ االسبط ّ‬
             ‫االفّنبدّ هِب دّر نتٖر فٕ ضيبٖج اهتضرث يً‬
‫اهخسبؿٖد ّ ضدُب, غـِٖب ؿوٓ ضنل كػؾ ذى يشدٔ تِب اهّسَ ّ اهـٌق‬
                   ‫ّ اخرنِٖب هيدث ٌظف شبؿج ذى‬
                        ‫اغشوٕ ّسِم سٖدا..‬
 ‫الؿػبء ّسِم هٌّب يضركب, اخفلٕ ؿضر ضتبح يً اهفراّهج يؾ خيس‬
                    ‫ضتبح يً اهنرز غـٕ اهلٌبؽ‬
                ‫ؿوٓ تضرخم يدث ٌظف شبؿج..‬
            ‫*****************************‬

                    ‫كٌبؽ اهظتب ّ اهضتبة.......‬

              ‫سزرث يشوّكج ّيِرّشجّ يوـلج ؿشل.‬
         ‫ٖخوػ اهنل ّّٖغؾ ؿوٓ اهّسَ ّ اهـٌق هيدث شبؿج‬

           ‫******************************‬


                          ‫كٌبؽ اهضّفبً.‬

  ‫.يوـلَ خيٖرٍ +يوـلَ ضّفبً +يوـلَ زتبدٔ ...خخوػ اهسيٖؾ ّخغؾ‬
                        ‫ؿوٓ اهّسَ ّاهركتَ‬
 ‫هيدٍ20 دكٖلَ ذى ٖدهم اهّسَ تضرنبح دائرَٖ ذى ٖغشل تيبء فبخر ّتـد‬
                   ‫ذاهم خيرر فػـَ يً اهذوز ؿوٓ‬
                 ‫اهّسَ خى ٖدًُ اهّسَ تنرٖى يغذٔ‬

                  ‫كٌبؽ اهخغبر هالضخفبؼ ّسَ ٌلٕ.‬
      ‫.سزر+تػبػس+خٖبر+ٌظف يوـلَ ٌضب+ٌظف يوـلَ ضوٖة‬
                 ‫ا‬
‫تبّدر..خخبػ اهخغبر تبهخالػ سٖدً خى ٖغبف هِب اهضوٖة ّاهٌضبء ّخلوة‬
                    ‫ذى خغؾ ؿوٓ اهّسَ ّٖخرم‬
                      ‫ّٖزال نيب تبهلٌبؽ االّل‬
           ‫كٌبؽ هوتضرٍ اهخٕ خـبٌٕ يً اهرؤاس اهشّداء.‬

            ‫..اٌح يخٖرٍ اخخٕ تًٖ االخٓ .ٌخبهَ +ؿظٖر‬

             ‫هٖيًّ..ٌخبهَ+تٖبع تٖغَ..ٌخبهَ +ؿشل‬

                         ‫كٌبؽ اهفبظّهٖب..‬

  ‫.خػضً اهفبظّهٖبّخـسً تبهيبءّخغؾ ؿوٓ اهّسَ ُّٕ خفٖد هخٌلَٖ‬
                         ‫اهتضرٍ ٌّغبرخِب‬

           ‫******************************‬

             ‫كٌبؽ هذّاح اهتضرث اهوٓ خنذر فِٖب اهلضّر‬

                ‫ّاهخٓ خؼِر تًٖ اهـًٌٖٖ اؿوٓ االٌف‬
 ‫ّفٓ تـع يٌبػق اهخد اّ اهستِج ُّٕ يضرسج ضٖد خؼِر اٖغب تـد‬
                  ‫ؿيل اهينٖبر ,,ُّذا اهلٌبؽ ُّ‬

                          ‫اهلٌــــبؽ‬
 ‫غـٕ يوـلج ظغٖرث زٖح هّز ضوّ + يوـلخًٖ ظغٖرث ؿشل + تٖغج‬
‫خخوػ ُذٍ اهيلبدٖر ّخّغؾ ؿوٓ اهّسَ يدث رتؾ شبؿج يرخًٖ فٕ اهّٖى‬
                        ‫تـدُب ٖغشل اهّسج‬
 ‫ّاً ضبء اهلل خضّفًٖ اهفرق تـد ّٖيًٖ اّ ذالذج ّكد اشخخديخِب اخخٓ‬
                       ‫ّفـال الضؼح اهفرق‬
      ‫******* ******************************‬

                      ‫ؿٌدٔ هنى كٌبؽ ػتٖـٕ‬
                             ‫ضوّ سدا‬
                  ‫ُّّ ٖخنًّ يً : اهتً ّاهتٖع‬
                      ‫ذالد يالؿق ظفٖرث تً‬
                  ‫تٖبع تٖغج ( هوتضرث اهدٌُٖج)‬
                   ‫ظفبر تٖغج ( هوتضرث اهسبفج)‬
             ‫ٖخوػ اهتً يؾ اهتٖع تـد خفق اهتٖع سٖدا‬
                       ‫ذى ّٖغؾ ؿوٕ اهّسَ‬
                       ‫ٖخرم هيدث 15 دكٖلج‬
            ‫ٖضػف اهّسَ تبهيبء اهدافٕء ذى تبهيبء اهتبرد‬
                   ‫ّضخضّفٕ اهٌخٖسج‬
        ‫**** ******************************‬

                 ‫اكٌـَ خظوص هسيٖؾ اٌّاؽ اهتضرث:‬

                         ‫-كٌبؽ اهضّفبً:‬
  ‫ٖخى ؿيل كٌبؽ اهضّفبً تئغبفج يوـلخًٖ يً ٌتبح اهضّفبً إهٓ 215‬
                         ‫يووٖيخر يبء يؾ‬
‫اهغوٓ ترفق هيدث 1 دكبئق ّخظفَٖ اهشبئل ّاشخخدايَ نلٌبؽ ؿوٓ اهّسَ‬
                   ‫ّاهـٌق هٖسف ذى ٖغشل تبهيبء‬
‫اهفبخر ّيً فّائد ُذا اهلٌبؽ ُّ يٌؼف سٖد هوتضرث ّٖضد اهتضرث ّٖزٖل‬
                             ‫اهخسبؿٖد‬
                       ‫-كٌبؽ اهـشل تبهتظل:‬

‫ٖخى اهخضغٖر تئضغبر ؿظٖر تظوخًٖ يؾ يوـلَ ؿشل ٌضل ّٖخى يزسِيب‬
                               ‫سٖدا‬
‫ّّغـِيب ؿوٓ اهّسَ هيدث ؿضرًٖ دكٖلَ ذى ضػف اهّسَ تبهيبء اهفبخر‬
                   ‫اهيغبف إهَٖ يبء اهّرد ّفبئدٍ‬
      ‫اهلٌبؽ اٌَ ٖـبهز ؿّٖة اهتضرُّ ٖنشتِب ٌغبرث رّّّّؿَ‬
                    ‫اكٌـَ هسيبل اهتضرث اهسبفج:‬

                   ‫-كٌبؽ ؿشل اهٌضل تبهنبرايٖل:‬
     ‫ٖخى ؿيوَ تئضغبر يوـلخًٖ يً اهردث ّذالد يالؿق يً ازُبر‬
‫اهنبيّيٖل ّيوـلخًٖ يً ؿشل اهٌضل ّيزر نل اهينٌّبح اهشبتلَ ّؿيل‬
                   ‫دُبً ٖضتَ اهنرٖى ّٖغؾ ؿوٓ‬
 ‫اهّسَ ّاهـٌق تلػـَ يً اهليبص اهيتووَ تٌلٖؾ اهنبيّيٖل ّٖخرم اهلٌبؽ‬
                    ‫ؿوٓ اهّسَ ّاهـٌق هيدث 25‬
               ‫دكبئق ؿوٓ االكل ذى ٌغشوَ تبهيبء اهدافئ‬

                    ‫-كٌبؽ زٖح اهزٖخًّ تبهتٖع:‬

 ‫ٖخنًّ كٌبؽ زٖح اهزٖخًّ يً ظفبر تٖغَ ّاضدٍ يغبف إهِٖب يوـلخبً‬
    ‫يً زٖح اهزٖخًّ ّيوـلَ دكٖق ّيوـلخبً ضوٖة ّخوػ اهينٌّبح‬
                 ‫سٖداّؿيل دُبً ّػتـب اهدُبً تـٖد‬
‫ؿً يٌػلَ اهـًٖ ّٖخرم اهلٌبؽ ؿوٓ اهّسَ هيدٍ 15 دكٖلَ ؿوٓ االكل ذى‬
                      ‫ٌغشل اهّسَ تيبء دافٓ‬

                   ‫-كٌبؽ ؿشل اهٌضل تبهخيٖرث:‬

             ‫ٖخنًّ يً يوـلَ ؿشل ٌضل ّيوـلَ ضوٖة‬
  ‫ّيشضّق كرظًٖ خيٖرث ّيزر اهينٌّبح سٖدا ّؿيل دُبً هوّسَ‬
                            ‫ّاهتضرٍ‬
        ‫هيدٍ 15 دكٖلَ ؿوٓ االكل ّتـدُب ٖغشل تبهيبء اهدافئ‬
                         ‫هوتضرث اهدٌَُٖ:‬

‫ٖخى خٌؼٖف اهتضرٍ اهدٌَُٖ تضوٖة اهوّز تّغـَ ؿوٓ كػـَ كػً ّيشص‬
                             ‫اهتضرث‬
        ‫ترؤّس االظبتؾ الزاهج يب ٖـوق تبهتضرث يً ضّائة‬

 ‫هوتضرث اهسبفج: ٖشخخدى زٖح اهيضيص هوخٌؼٖف تيشص اهتضرث تلػـج‬
                 ‫يً اهلػً اهيتول تزٖح اهيضيص‬
                             ‫يشبء‬

                         ‫هوتضرث اهـبدٖج:‬

  ‫هّشًّٖ اهـشل ّٖخنًّ يً يوـلج ؿشل ٌضل يؾ يوـلخًٖ يً ضوٖة‬
                         ‫شبخً يؾ اهخوػ‬
 ‫سٖدا هٖخنًّ اهوّشًّٖ ذى اهيشص ؿوٓ اهّسَ ّاهـٌق سٖدا تبشخـيبل‬
               ‫كػـج يً اهلػً اهيتووَ تبهّشًّٖ‬

       ‫*** ******************************‬                 ‫كٌبؽ ٌبفؾ هسيٖؾ اٌّاؽ اهتضرث‬

        ‫* ******************************‬

    ‫غشّل اهفّانَ - هختٖع اهٖدًٖ................... خفغوّا‬
                    ‫يالؿق نتٖرث يبء ّرد‬
                  ‫ذالد يالؿق نتٖرث سوشرًٖ‬
                 ‫ذالد يالؿق نتٖرث نضّل ٌلٕ‬
                   ‫يوـلج ؿظٖر هٖيًّ ػبزر‬
                   ‫يوـلج نتٖرث ؿظٖر ترخلبل‬
                    ‫يوـلج نتٖرث خل اهخفبش‬

    ‫خخوػ اهينٌّبح سٖدا ذى خـتأ فٕ زسبسج يؾ اهرر ؿدث يراح‬

 ‫اً غشل اهٖدًٖ تبهيبء ّاهظبتًّ ٖـيل ؿوٓ زّال اهيبدث اهضبيغٖج‬
                   ‫اهػتٖـٖج اهخٕ خضيٕ اهسود‬
‫ّتبشخـيبل ُذا اهيشخضغر فبٌَ ٖـيل ؿوٓ اهضفبؼ ؿوٓ ُذا اهضبيع‬
                           ‫اهػتٖـٕ‬
              ‫ُّّ ٖشخخدى ّٖيٖب تـد غشل اهٖدًٖ‬
         ‫ّهَ أذر ػٖة فٕ ختٖع تضرث اهٖدًٖ ٌّـّيخِب.‬
        ‫*** ******************************‬                ‫كٌبؽ هوّسَ ّتـدٍ نأٌَ نرٖى اشبس‬

                            ‫يراضة‬
           ‫أٌب ضفح كٌبؽ هوّسَ فٕ يٌخدْ يً اهيٌخدٖبح‬
   ‫ؿستٌٕ يرٍ ألٌَ ػتٖـٕ 225% ّسرتخَ ّفـال يذل يب كبهح ؿٌَ‬
                        ‫اهلٌبؽ ينًّ يً:‬
             ‫يوـلَ خيٖرث + يوـلَ خل اهخفبش + رّة‬
         ‫ّاهيِى فَٖ أً ٖنًّ اهرّة يـفً ٖـٌٕ فَٖ تنخٖرٖب‬
                 ‫نل يب زادح ؿفٌّخَ زادح فبئدخَ‬
‫تـد ذبٌٕ أّ ذبهد اشخـيبل خنًّ تضرخم ّنأٌم ضبػَ ؿوِٖب نرٖى اشبس‬
                   ‫تٖبع ٌـّيَ ّغذاء هوتضرٍ‬

        ‫**** ******************************‬


            ‫كٌبؽ اهضيط اهيٌبشة هسيٖؾ اٌّاؽ اهتضرٍ..‬

   ‫ٖـسً يلدار يً اهضيط نبفٓ هػوٓ اهّسَ ّاهركتَ ... ّٖػوٓ تَ‬
                ‫اهّسَِ ّاهركتَ ّٖخرم ؿوٓ اهّسَِ‬
‫ّاهركتَ ضخٓ ٖسف ُّّ يفٖد اٖغب اذ اٌَ ٖذُة اظفرار اهتضرٍ ّٖضير‬
                              ‫هٌَّ‬
         ‫** ******************************‬

     ‫اهضيط اهيػضًّ خسدٌّج فٕ انٖبس ختبؽ فٕ اهشّتريبرنح‬
  ‫اهّظفج:ٖخوػ اهضيط اهيػضًّ يؾ يبء اهّرد ضشة اهنيٖج اهخٓ‬
                 ‫خضخبسٌِٖب ّ ّٖغؾ ؿوٓ اهّسج ّ‬
  ‫اهسشى نوج ّٖخرم ضخٓ ٖسف اهلٌبؽ ذيب ٖزال تيبء فبخر يؾ اهفرم‬
                  ‫اهخفٖف ؿوٓ اهّسج ّ اهسشى ّ‬
        ‫ٖفغل ؿيل ُذا اهلٌبؽ هوسشى خبظج تـد ازاهج اهضـر‬
‫يالضؼج: فٕ ضبهج ازاهج اهلٌبؽ يً اهسشى ٖفغل اشخخداى هٖفج يغرتٖج.‬

                          ‫فّائد اهلٌبؽ-:‬
    ‫اهتٖع ٖضد اهّسَ...........ّاهوٖيًّ ٖشبؿد ؿوٓ خفخٖص هًّ‬
                ‫اهتضرث..............ّاهـشل ٖظفٕ‬
            ‫اهتضرث...........ّزٖح اهزٖخًّ ٌٖـى اهتضرث‬
               ‫اهختٖـــــــــــــــع.‬


                ‫كٌبؽ اهزتبدْ ّاهخٖبر هختٖع اهّسَ‬
                 ‫يوـلخًٖ نتٖرخًٖ يً اهزتبدىتبدْ‬
                    ‫ذيرث خٖبر يخّ شػج اهضسى‬
              ‫ٖلضر اهخٖبر ِّٖرس ّٖخوػ يؾ اهزتبدْ‬
               ‫ٖدًُ اهّسَ ذى ٖضػف تـد (20)دكٖلج‬
                       ‫تبهيبء اهدافئ ذى اهتبرد‬

          ‫******************************‬

     ‫ختغًٖ ركتَ تٖغبء ّظبااااااااااااااااااااافَٖ يرررررررررٍ:‬

  ‫اغوٕ تبتٌّز فٕ ضّٔ يبٔ ّخذٔ اهيبٔ ّغٖفٕ هَ ؿشل ّدهنٕ‬
                               ‫اهركتَ‬

‫ّضخٓ اهّسَ تبهخوٖػ ٌظف شبؿَ دّائر ّخفٖفَ ّاخرنَٖ ؿوٓ اهتضرٍ‬
                               ‫ٌظف‬

          ‫شبؿَ ذبٌَٖ ذى اغشوَٖ ّضػٕ يرػة ّتضرٌٖٕ‬
              ‫تِباهركتــــــــــــــــَ‬

                        ‫كٌبؽ هختٖع اهّسَ‬
  ‫ذالد يالؿق دكٖق ٌلٕ ّ نيٖج يً اهضوٖة ّى ط ؿظٖر هٖيًّ.‬
 ‫ٖخوؼ اهنل ضخٓ ٖظتص يذل اهـسٌٖج ذى خّغؾ ؿوىبهتضرث هيدث 20د‬
                        ‫ّٖزال تبهيبء اهدافئ.‬
        ‫ُب اهلٌبؽ ٖشخـيل فلػ هتضرث اهـبدٖج دًّ اهضشبشج.‬


                  ‫هختٖٖع اهتضرٍ ّخظفٖج اهتضرٍ‬
   ‫ضتخبً فراّهَ يِرّشَ + يوـلج زتبدٔ+ يوـلج زٖح اهخرّؽ‬
‫اهػرٖلَ: خخوػ سٖدا ّخّغؾ ؿوٓ اهّسَ هٖال يرٍ ّاضدٍ يً ؿضرًٖ‬
                     ‫اهٓ ارتـًٖ دكٖلَ2‬
              ‫ُبذٔ اهّظفَ خراُب يسرتَ ّانٖدٍ2‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: look
Stats:
views:5
posted:2/1/2012
language:
pages:13