Systems Analysis and Design Allen Dennis and by malj

VIEWS: 7 PAGES: 96

									   PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ
       THỐNG
        Chương 2
       KHỞI ĐẦU DỰ ÁN
2-1
   Giai đoạn I: Lập kế hoạch

    Xác định giá trị thương mại
    Phân tích đặc trưng
    Trình bày kế hoạch làm việc
    Bố trí cán bộ cho dự án
    Hướng dẫn và quản lý dự án
2-2
   NHẬN BIẾT DỰ ÁN VỚI GIÁ TRỊ
      THƯƠNG MẠI
2-3
   Dự án được bắt đầu như thế nào?

   Thương mại cần làm cho các dự án.
   Người bảo trợ dự án nhận biết giá trị thương mại cần
   cho hệ thống mới và mong muốn hệ thống thực hiện
   Thương mại cần để xác định chức năng của hệ thống
   (nó sẽ thực hiện gì)
   Các giá trị thương mại của dự án trở nên rõ ràng.
2-4
        Yêu cầu hệ thống

   Cung cấp tài liệu mô tả các nguyên nhân thương mại
   cho dự án và giá trị chấp nhận của hệ thống.
   Danh sách các thành phần chủ chốt của dự án
    Người bảo trợ dự án
    Thương mại cần thiết
    Những yêu cầu thương mại
    Giá trị thương mại
    Kết quả riêng biệt hoặc các ràng buộc
2-5
   Ví dụ về yêu cầu của hệ thống

   Người bảo trợ dự án – Người quản trị Marketing
   Thương mại cần – nắm bắt những khách hàng mới và
   cải tiến dịch vụ cho khách hàng hiện có.
   Đòi hỏi thương mại – cung cấp Web-dựa vào khả năng
   mua hàng
   Giá trị thương mại - $100,000 trong việc bán cho
   khách hàng mới; $120000 cho khách hàng hiện có
   Kết quả đặc biệt hoặc các ràng buộc – hệ thống phải
   hoạt động bởi việc mua bán mùa du lịch.2-6
   Các bước mở đầu để chấp nhận dự án

    Yêu cầu hệ thống phải được xem xét bởi uỷ ban tán
    thành
     Người bảo trợ dự án là người then chốt, người mà xác định
     giá trị thương mại có thể đạt được từ việc sử dụng thông tin kỹ
     thuật.
    Dựa vào thông tin cung cấp, các dự án chất lượng
    được đánh giá.
    Các dự án xứng đáng được chấp nhận và trải qua việc
    nghiên cứu thêm – phân tích đặc trưng.
2-7
          Khuynh hướng

   Nếu xây dựng web - dựa vào hệ thống cho tiến trình
   đăng ký
    Thương mại cần cái gì?
    Thương mại sẽ đòi hỏi cái gì?
    Giá trị thương mại sẽ là gì (rõ ràng và không rõ ràng)?
    Kết quả đặc biệt hoặc ràng buộc bạn có thể đoán trước sẽ là
    gì?
2-8
   Phân tích tính khả thi
2-9
         Phân tích tính khả thi

     Tính khả thi chi tiết cho dự án
      Kỹ thuật khả thi
      Kinh tế khả thi
      Tổ chức khả thi
     Tính khả thi được đánh giá trong suốt dự án
2 - 10
            Khả thi kỹ thuật :
           Chúng ta có thể xây dựng?


     Sự hiểu biết của người sử dụng và người phân tích với
     vùng ứng dụng thương mại
     Sự hiểu biết với kỹ thuật
      Chúng ta đã sử dụng nó trước chưa? Cái mới như thế nào?
     Kích cỡ dự án
      Số người, thời gian và các đặc trưng
     Tính tương thích với hệ thống hiện tại.
2 - 11
            Khả thi kinh tế:
           Chúng ta phải xây dựng?


     Giá và lợi nhuận xác định
     Giá trị phân công cho giá và lợi nhuận
     Xác định luồng tiền
     Ước định khả năng tài chính
      Chi phí rõ ràng – bao gồm thu nhập mà hệ thống có khả năng
      tổ chức tập trung, như tăng buôn bán.
      Chi phí không rõ ràng – là dựa trên trực giác và sự tin tưởng
      hơn là những con số khô cứng.
2 - 12
          Khả thi tổ chức

     Chiến lược liên kết
     Sắp hàng các mục tiêu của dự án với các mục đích
     thương mại tốt như thế nào?
2 - 13
     Kết quả việc lựa chọn dự án

     Chấp thuận công việc kiểm tra từ yêu cầu hệ thống và
     nghiên cứu các đặc trưng
      Danh mục dự án – dự án phù hợp trong số toàn bộ danh mục
      các dự án thực hiện ntn?
      Có dự án có thể tồn tại, có thể được loại bỏ hoặc bị hoãn lại
      bởi vì kết quả danh mục đầu tư của dự án.
2 - 14
             Tóm tắt

     Dự án khởi đầu gồm việc tạo và đánh giá mục tiêu và
     mong đợi cho dự án mới. Xác định giá trị thương mại
     của dự án mới là một mấu chốt của sự thành công
     Nghiên cứu tính khả thi là có liên quan với việc bảo
     đảm về mặt kỹ thuật, kinh tế, và tổ chức
     Lựa chọn dự án bao gồm việc kiểm tra dự án bên
     trong ngữ cảnh của thực thể danh mục dự án, và lựa
     chọn các dự án nào khả thi nhất
2 - 15
     PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ
       HỆ THỐNG
         Chương 3 (cont)
       3.3. MÔ HÌNH XỬ LÝ
2 - 16
             Một số khái niệm
     Mô hình xử lý
      Dùng để miêu tả các hoạt động của hệ thống như thế nào?
      Minh hoạ các hoạt động được thực hiện và dữ liệu di chuyển trong hệ
      thống như thế nào?
     Biểu đồ luồng dữ liệu
      Một kỹ thuật chung để tạo nên các mô hình xử lý
     Mô hình xử lý logic mô tả các quá trình mà không đề xuất
     chúng được hướng dẫn (dẫn đường) như thế nào
     Mô hình xử lý vật lý cung cấp các thông tin cần thiết để xây
     dựng lên hệ thống2 - 17
     Biểu đồ luồng dữ liệu
2 - 18
         Mô hình luồng dữ liệu

     Các mô hình hệ thống như là tập các chức năng tương tác
      Cung cấp các chức năng xử lý
     Sử dụng các biểu đồ luồng dữ liệu (DFDs) để biểu diễn một
     cách linh hoạt các thực thể ngoài, các chức năng, luồng dữ liệu
     và các kho dữ liệu
      Chỉ ra dữ liệu như thế nào được xử lý bởi hệ thống
2 - 19
     Reading a DFD
2 - 20
          Các thành phần của DFD
     Chức năng (quá trình, hoạt động)
      Một hoạt động hoặc quá trình thực hiện cho một lý do thương mại đặc
      biệt
      Thủ công hoặc bằng máy tính
     Luồng dữ liệu
      Một dữ liệu đơn hoặc tập logic dữ liệu
      Được bắt đầu hoặc kết thúc tại một chức năng
     Kho dữ liệu
      Một tập dữ liệu mà được lưu trữ
      Luồng ra dữ liệu được khôi phục từ kho dữ liệu
      Luồng dữ liệu được cập nhật hoặc được đưa vào kho dữ liệu
     Thực thể ngoài
      Một người, tổ chức, hoặc hệ thống nằm bên ngoài hệ thống nhưng có
      tương tác với hệ thống.

2 - 21
      Tên và đƣờng các thành phần DFD   Process


 Data flow


 Data store


  External
  entity
2 - 22
     Ví dụ

               process

          Input         Output    Terminator


              Data store

      Input: Dữ liệu vào
      Output: Dữ liệu ra
      Process: Chức năng biến đổi dữ liệu vào thành dữ liệu ra.
      Terminators: Các nguồn và đích của dữ liệu
      Data store: Dữ liệu trong vùng lưu trữ tĩnh


2 - 23
     Sử dụng DFD để định nghĩa quá trình thƣơng mại


     Xử lý thương mại là quá phức tạp để chỉ ra trong một DFD
     đơn
     Sự phân rã là một quá trình biểu diễn hệ thống trong hệ thống
     cấp bậc các biểu đồ DFD
      Các biểu đồ con chỉ ra một phần của biểu đồ cha trong sự kiện lớn
      nhất
2 - 24
           Định nghĩa then chốt

     Sự tương đương đảm bảo rằng thông tin biểu diễn tại một
     mức của DFD là biểu diễn đúng đắn trong mức tiếp theo của
     DFD.
2 - 25
      Quan hệ giữa các mức của DFDs

 Context diagram


 Level 0 diagram


 Level 1 diagram


 Level 2 diagram2 - 26
            Biểu đồ ngữ cảnh

     DFD đầu tiên trong mỗi quá trình thương mại
     Chỉ ra ngữ cảnh vào trong quá trình thương mại phù hợp
     Chỉ ra toàn bộ quá trình thương mại như là một chức năng
     hay một xử lý (process 0)
     Chỉ ra tất cả các thực thể ngoài mà nhận thông tin hoặc đóng
     góp thông tin cho hệ thống
2 - 27
             Biểu đồ mức 0

     Chỉ ra tất cả các chức năng chính mà bao gồm toàn bộ hệ
     thống – các thành phần trong của xử lý 0
     Chỉ ra các chức năng chính tương quan với nhau bởi các luồng
     dữ liệu như thế nào
     Chỉ ra các thực thể ngoài và các chức năng chính với cái mà
     chúng tương tác
     Đưa vào các kho dữ liệu
2 - 28
            Các biểu đồ mức 1

     Thông thường, một biểu đồ mức 1 được tạo ra cho mỗi chức
     năng chính trong biểu đồ mức 0
     Chỉ ra tất cả các chức năng nội bộ mà bao gồm một chức năng
     đơn trong biểu đồ mức 0
     Chỉ ra thông tin được di chuyển như thế nào từ và đến mỗi
     một chức năng đó
     Nếu chức năng cha được phân rã, ví dụ, 3 chức năng con, thì 3
     chức năng đó hoàn toàn tạo nên chức năng cha
2 - 29
           Các biểu đồ mức 2

     Chỉ ra tất cả các chức năng mà bao gồm một chức năng con
     trong biểu đồ mức 1
     Chỉ ra thông tin di chuyển như thế nào từ và đến mỗi chức
     năng đó
     Các biểu đồ mức 2 có thể không cần cho tất cả chức năng
     mức 1
     Số đúng đắn mỗi chức năng giúp người dùng hiểu nơi nào xử
     lý phù hợp để đưa vào toàn bộ hệ thống
2 - 30
         Các luồng dữ liệu lựa chọn

     Nơi mà chức năng có thể cung cấp các luồng dữ liệu khác
     nhau đưa ra các điều kiện khác nhau
     Chúng ta chỉ ra cả các luồng dữ liệu và sử dụng chức năng mô
     tả để giải thích tại sao lựa chọn chúng
     Đỉnh – Các luồng dữ liệu lựa chọn thường xuyên thêm vào xử
     lý với các trọng số thay IF
2 - 31
              Quá trình mô tả

     Văn bản - dựa vào quá trình mô tả cung cấp nhiều thông tin
     về xử lý hơn là một mình DFD
     Nếu logic dưới xử lý là khá phức tạp thì chi tiết hơn có thể cần
     trong form của
      Cấu trúc tiếng Anh
      Các cây quyết định
      Các bảng quyết định
2 - 32
     Tạo các biểu đồ luồng dữ liệu
2 - 33
        Tích hợp các kịch bản mô tả

     DFDs bắt đầu với việc sử dụng các trường hợp và các yêu cầu
     xác định
     Thông thường, DFDs tích hợp các ca sử dụng
     Tên các ca sử dụng trở thành các chức năng
     Đầu vào và đầu ra trở thành các luồng dữ liệu
     Các dữ liệu đầu vào và đầu ra nhỏ được kết hợp để tạo thành
     một luồng dữ liệu đơn
2 - 34
       Các bƣớc trong xây dựng DFDs

     Xây dựng biểu đồ ngữ cảnh
     Tạo các mảnh DFD cho mỗi ca sử dụng
     Tổ chức các mảnh DFD vào biểu đồ mức 0
     Phân rã xử lý mức 0 thành các biểu đồ mức 1 khi cần, phân rã
     các xử lý mức 1 thành các biểu đồ mức 2 nếu cần, …
     Thông qua các DFD với người sử dụng để đảm bảo hoàn
     chỉnh và đúng đắn
2 - 35
           Tạo biểu đồ ngữ cảnh

     Vẽ một chức năng biểu diễn thực thể hệ thống (process 0)
      Xem hệ thống như là một hộp đen
      Nhận dạng ranh giới hệ thống
        Ranh giới giữa hệ thống đích và môi trường bên ngoài
     Tìm tất cả danh sách các đầu vào và đầu ra tại đỉnh của ca sử
     dụng mà đến hoặc đi từ thực thể ngoài, vẽ như các luồng dữ
     liệu
     Vẽ các thực thể ngoài như nguồn hoặc đích của các luồng dữ
     liệu
2 - 36
     Ví dụ1: Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh


     Hệ thống được mong đợi tự động hoá hoạt động của thư viện
      Hai người dùng bên ngoài (terminators)
      3 mục dữ liệu vào
      1 mục dữ liệu ra
      Một chức năng mức đỉnh (transform) --


         Thẻ thư viện        Đưa ra   Nhân
     Bạn          mục thư   ngày
          Yêu cầu   viện phát      viên thư
     đọc           hành         viện
          Kết quả2 - 37
     Ví dụ 2

             Thông tin bệnh nhân                                     Báo cáo bệnh nhân

           Giải pháp điều trị     HỆ THỐNG
      BỆNH                 THÔNG TIN
                                                BÁC SỸ
      NHÂN  Lựa chọn hướng điều trị   BỆNH NHÂN          Báo cáo bệnh nhân             Hướng điều trị cũ

                                     Báo cáo bệnh nhân
                Hóa đơn
                              Thanh toán


             Thông tin thanh toán
                         Hóa đơn
                                  CÔNG TY
                                   BẢO
                                   HIỂM
2 - 38
            Tạo các đoạn DFD
     Mỗi ca sử dụng được biến đổi vào trong một đoạn DFD
     Số các chức năng bằng số các ca sử dụng
     Thay tên chức năng vào cụm động từ
     Thiết kế các chức năng từ điểm nhìn của tổ chức chạy trong
     hệ thống
     Đưa vào các luồng dữ liệu để chỉ ra việc sử dụng các kho dữ
     liệu như các nguồn và các đích của dữ liệu
     Vị trí điển hình
      Chức năng trung tâm
      Các đầu vào bên trái
      Các đầu ra bên phải
      Các kho bên dưới chức năng2 - 39
        Ví dụ một đoạn DFD
            Xác định hướng điều trị
          Các khả năng điều trị

            Tên/ địa chỉ bệnh nhân          TẠO
     BỆNH                         PHƢƠNG
     NHÂN                          PHÁP
          Hướng điều trị mong muốn
                                ĐIỀU TRỊ

            Lựa chọn hướng điều trị            Thay đổi/kết thúc điều trị                                  Nội    Lịch
                                  dung    điều trị
                      Thông tin  Tên    điều trị
                      bệnh nhân  bệnh
                            nhân
               BỆNH NHÂN             PP ĐIỀU TRỊ
2 - 40
             Tạo biểu đồ mức 0

     Kết nối tập các đoạn DFD vào một biểu đồ
     Thông thường di chuyển từ trên xuống dưới, từ trái sang phải
     Cực tiểu các đường giao nhau
     Lặp lại khi cần
      DFDs được vẽ thường xuyên trong nhiều thời gian trước khi kết thúc,
      thậm chí với nhiều kinh nghiệm của người phân tích hệ thống
2 - 41
         Ví dụ 1: Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh

      Chức năng mức đỉnh phân rã ra thành 4 chức năng
      con                          CSDL bạn đọc

       Đầu vào và đầu ra giữa các chức năng con   Chi tiết bạn đọc
                                           Cập nhật chi tiết
      Hai kho dữ liệu được định dạng    thẻ thư
                         viện Kiểm tra      Cập nhật
                                  bạn đọc       chi tiết bạn
                                              đọc
                            Tình trạng       UserID
                   Bạn đọc
                             bạn đọc

                          Yêu cầu                    ItemID
                                  Kiểm tra
                                  thông tin
                                        Tình
                                        trạng
                                             Issue    Đưa ra ngày
                         Ttin phát hành         Ttin                Nhân viên
                                             item            thư viện

                            Ttin chi tiêt
                                            Cập nhật chi tiết

                                    CSDL Ttin

2 - 42
     Ví dụ mức 0 DFD
2 - 43
          Tạo các biểu đồ mức 1

     Mỗi ca sử dụng trở thành DFD của riêng nó
     Đưa ra danh sách các bước trên ca sử dụng và mô tả mỗi ca sử
     dụng như chức năng trên DFD mức 1
     Danh sách đầu vào và đầu ra trên ca sử dụng trở thành các
     luồng dữ liệu trên DFD
     Bao gồm các nguồn và các đích của các luồng dữ liệu để xử lý
     và lưu trữ bên trong DFD
     Có thể cũng bao gồm các thực thể ngoài cho rõ ràng
     Khi nào thì ngừng phân rã DFDs?
       Lý tưởng, một DFD có ít nhất 3 chức năng và không nhiều
       hơn từ 7 đến 9.

2 - 44
              Thông qua DFD

     Các quy tắc của biểu đồ
      Đảm bảo đúng đắn cấu trúc DFD

     Với mỗi DFD:
       Kiểm tra mỗi chức năng cho:
           Tên duy nhất: cụm động từ hoạt động; con số; mô tả
           Ít nhất một luồng dữ liệu đầu vào
           Ít nhất một luồng dữ liệu đầu ra
           Tên luồng dữ liệu đầu ra thông thường khác so với tên
           dữ liệu đầu vào
           Có từ 3 đến 7 chức năng trên một DFD
2 - 45
            Thông qua DFD


     Sai sót ngữ nghĩa – biểu đồ truyền đạt đúng ngữ nghĩa
       Đảm bảo chính xác DFD quan hệ với các xử lý thương
       mại thực sự/mong muốn
     Xác minh đúng đắn việc biểu diễn, sử dụng
     Kiểm tra mức thấp nhất của DFDs để đảm bảo phân rã đúng
     đắn
     Kiểm tra tên cẩn thận để đảm bảo sử dụng đúng các thuật ngữ
2 - 46
     Biểu đồ ngữ cảnh cho hệ thống bán
         hàng qua mạng
2 - 47
     Biểu đồ mức 1
2 - 48
     Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 cho chức
        năng 1: Take Requests
2 - 49
               Tóm tắt

     Biểu đồ luống dữ liệu là công cụ cần thiết để tạo nên các mô
     tả chính thức cho các xử lý thương mại
     Bản ghi các ca sử dụng đầu vào, biến đổi, và đầu ra của xử lý
     thương mại và là cơ bản cho các mô hình xử lý.
     Suy ra các ca sử dụng và mô hình các xử lý thương mại là các
     kỹ thuật rất quan trọng cho người phân tích hệ thống làm chủ.
2 - 50
     PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ
         THỐNG
          Chương 3 (cont)
       3.4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU
2 - 51
            Một số định nghĩa
     Mô hình dữ liệu
      Là cách để biểu diễn dữ liệu sẽ được sử dụng và tạo ra bởi hệ thống
      Chỉ ra con người, vị trí, những dữ liệu nào được lưu trữ và các mối
      quan hệ giữa chúng.
     Mô hình dữ liệu lôgic
      Chỉ ra tổ chức của dữ liệu, không chỉ định nó được lữu trữ, tạo ra hoặc
      vận dụng như thế nào.
     Mô hình dữ liệu vật lý
      Chỉ ra dữ liệu thực sự được lưu trữ trong các CSDL và File như thế
      nào.
     Chuẩn hoá là quá trình phân tích sử dụng để xác nhận tính
     hợp lệ của các mô hình dữ liệu.
     Các mô hình dữ liệu phải tương ứng với các mô hình xử lý


2 - 52
     Sơ đồ thực thể liên kết (ERD)
2 - 53
      Sơ đồ thực thể liên kết là gì?

     Là một bức tranh chỉ thông tin được tạo ra, lưu trữ và sử dụng
     bởi hệ thống
     Các thực thể thông thường biểu diễn tương tự các kiểu thông
     tin
     Các đường vẽ giữa các thực thể chỉ ra các quan hệ giữa dữ liệu
2 - 54
     Sử dụng ERD để chỉ ra các quy tắc thƣơng
             mại
     Các quy tắc thông tin thương mại là các ràng buộc xảy ra khi
     hệ thống đang hoạt động.
     Các ký hiệu của ERD có thể chỉ ra khi một trường hợp của
     thực thể phải tồn tại cho một trường hợp của thực thể khác
     tồn tại
       Một bác sỹ phải tồn tại trước khi việc bổ nhiệm bác sỹ được tạo ra
     Các biểu tượng của ERD có thể chỉ ra khi một trường hợp
     thực thể có thể liên quan đến duy nhất một hoặc nhiều trường
     hợp của thực thể khác
       Một bác sỹ có thể có nhiều bệnh nhân, mỗi bệnh nhân có thể có duy
       nhất một bác sỹ chính
     Các biểu tượng ERD chỉ ra khi tình trạng một trường hợp
     thực thể là tuỳ ý cho trường hợp thực thể liên quan
       Một bệnh nhân có thể hoặc không thể có bảo hiểm

2 - 55
     Ví dụ ERD
       BACSY     Subonhiem    BENHNHAN
     Maso_basy    Ngay       Maso_benhnhan
     Hoten      Thoigian     Hoten
     Diachi      Maso_basy     Diachi
     Quoctich     Thoihan      Dienthoai
     Dienthoai    Lydo       Ngaysinh
     Chuyenmonchinh  Capbac      HOADON     Lichthanhtoan   CTYBAOHIEM
     Sohoadon     Sobienlai     Ten_cty
     Soluongbaohiem  Soluongtra    Dienthoai
     Sokhongbaohiem  Ngaytra      Diachi
     Ngaygui     Phuongthuc    Thongtinsoluoc
     Tinhtrang


2 - 56
     Các thành phần của ERD
     Thực thể:
     -- Là một người, vị trí, hoặc dữ liệu
                         Tên thực thể
     -- Có một tên xác định
     -- Phải chứa nhiều hơn 1 trường hợp
     Thuộc tính:
     - Là đặc tính của thực thể
     - Được sử dụng bởi ít nhất 1 quá trình  Tên thuộc tính
     thương mại
     Mối quan hệ:
     -- Chỉ ra mối liên kết giữa 2 thực thể
     -- Có 1 thực thể cha và 1 thực thể con    Tên quan hệ
     -- Được mô tả bởi một động từ
     -- Có các tập hợp(1:1, 1:N, M:N)
     -- Được xác định (not null, null)
2 - 57
                 Thực thể
     Một người, một vị trí, sự kiện hoặc điều gì đó mà dữ liệu được
     tập trung
     Phải có nhiều sự kiện mới trở thành một thực thể
      Ví dụ: Nếu công ty có duy nhất một kho hàng, kho hàng không phải là
      thực thể. Tuy nhiên, nếu công ty có một số kho hàng, kho hàng là thực
      thể nếu công ty muốn lưu trữ dữ liệu về mỗi trường hợp kho hàng.
2 - 58
     Ví dụ

      Ví dụ: Thực thể  Trƣờng hợp

         Kho hàng  Kho hàng Đông anh
               Kho hàng Gia lâm
               Kho hàng Thanh xuân
2 - 59
              Thuộc tính
     Là thông tin lấy được về một thực thể
     Tên thuộc tính là danh từ
     Đôi khi tên thực thể được đưa vào tại bắt đầu của tên thuộc
     tính cho rõ ràng
2 - 60
     Ví dụ
         SINH VIÊN  SINH VIÊN

         Ma sv    SV_Ma

         Ten sv   SV_Ten

         Ngay sinh  SV_Ngay sinh
2 - 61
           Thuộc tính khoá

     Một hoặc nhiều thuộc tính có thể cung cấp như thực thể nhận
     dạng, xác định duy nhất mỗi trường hợp của thực thể
     Khoá kép bao gồm một số các thuộc tính
     Một khoá có thể là ‘nhân tạo’, như khi tạo ra một số ID
     Các thuộc tính khoá có thể không phát triển cho đến giai đoạn
     thiết kế
2 - 62
         Một số trƣờng hợp khoá

     Khoá kép    Khoá đơn  Khoá được đưa
                    vào sau


     BENHNHAN     BENHNHAN  BENHNHAN
     Ten_BN     Ma_BN    Ten_BN
     Ho_BN      Ten_BN   Ho_BN
             Ho_BN
2 - 63
              Các quan hệ

     Là liên kết giữa các thực thể
     Thực thể đầu tiên trong mối quan hệ là thực thể cha; thực thể
     thứ 2 trong mối quan hệ là thực thể con
     Các mối quan hệ sẽ có các tên động từ hoạt động
     Các mối quan hệ có cả chỉ dẫn
2 - 64
         Chỉ số trong tập hợp

     Chỉ số trong tập hợp
      Đề cập đến số lần các trường hợp trong một thực thể có
      thể liên quan đến các trường hợp trong một thực thể khác
        Một trường hợp trong một thực thể liên quan tới một và duy nhất
        một trường hợp trong thực thể liên quan (1:1)
        Một trường hợp trong một thực thể liên quan tới một hoặc nhiều
        hơn một trường hợp trong thực thể liên quan (1:N)
        Một hoặc nhiều hơn các trường hợp trong một thực thể liên quan
        tới một hoặc nhiều hơn các trường hợp trong thực thể liên quan
        (M:N)
2 - 65
            Phƣơng thức
     Phương thức
      Đề cập đến dù một trường hợp của thực thể con có thể
      tồn tại không liên quan với trường hợp trong thực thể cha
      hay không
       Not Null có nghĩa rằng trường hợp trong thực thể liên
       quan phải tồn tại cho trường hợp trong thực thể khác là
       có giá trị
       Null có nghĩa rằng trường hợp trong thực thể liên quan
       là cần thiết cho trường hợp trong thực thể khác có giá
       trị2 - 66
           Các quan hệ M:N
       BENHNHAN
         Ma_BN         TrieuChung
         Ten_BN
                    Ten_TC
         Ns_BN
                    Mota_TC
         Dc_BN
         Dt_BN

       BACSY
     Ma_BS             Chuyenmon
     Ten_BS
                    Ten_CM
     Dc_BS
                    Mota_CM
     Dt_BS
     Chuyenmonchinh

2 - 67
      Từ điển dữ liệu và siêu dữ liệu

     Siêu dữ liệu là thông tin lưu trữ về các thành phần của mô
     hình dữ liệu
     Siêu dữ liệu được lưu trữ trong từ điển dữ liệu vì vậy nó có thể
     chia sẻ bởi những người phát triển và sử dụng dọc theo SDLC
     Hoàn toàn, chia sẻ từ điển dữ liệu giúp cải tiến chất lượng hệ
     thống dưới sự phát triển
2 - 68
     Từ điển dữ liệu mục từ cho thực thể bệnh
             nhân
2 - 69
     Xây dựng sơ đồ thực thể liên kết
          (ERD)
2 - 70
      Các bƣớc để xây dựng ERDs

     Xác định các thực thể
     Thêm các thuộc tính và các thuộc tính khoá
     Xác định các quan hệ
2 - 71
          Xác định các thực thể

     Xác định các loại chính của thông tin
      Nếu có giá trị, kiểm tra các mô hình xử lý cho các kho dữ
      liệu, các thực thể ngoài và các luồng dữ liệu
      Kiểm tra các đầu vào và đầu ra chủ yếu từ các ca sử dụng
     Xác minh rằng có nhiều hơn một trường hợp của các thực thể
     xảy ra trong hệ thống
2 - 72
     Thêm thuộc tính và bổ nhiệm khoá
     Xác định các thuộc tính của thực thể mà có liên quan tới hệ
     thống bên dưới sự phát triển
      Kiểm tra mô hình xử lý chứa các thực thể cho chi tiết trong các luồng
      dữ liệu và các kho dữ liệu
      Kiểm tra các yêu cầu dữ liệu
      Phỏng vấn sự hiểu biết của người dùng
      Thực hiện phân tích tài liệu trong các form và các báo cáo tồn tại
     Chọn các thuộc tính khoá
2 - 73
        Xác định các mối quan hệ

     Bắt đầu với một thực thể và xác định tất cả các thực thể mà
     nó chia sẻ các mối quan hệ
     Mô tả quan hệ với cụm động từ thích hợp
     Xác định các yếu tố trong một tập hợp và các phương thức
     bằng việc thảo luận các quy tắc thương mại với sự hiểu biết
     của người dùng
2 - 74
             Cú pháp tiên tiến
     Thực thể độc lập
      Có thể tồn tại không cần sự trợ giúp của thực thể khác
      Sự xác định tạo ra từ các thuộc tính của riêng thực thể
      Các thuộc tính từ các thực thể khác không cần thiết cho các trường
      hợp xác định duy nhất của các thực thể đó
     Thực thể phụ thuộc
      Các quan hệ khi một thực thể con thực hiện yêu cầu các thuộc tính từ
      thực thể cha để xác định duy nhất một trường hợp
     Thực thể giao nhau
      Tồn tại để nắm giữ một số thông tin về quan hệ mà tồn tại giữa 2 thực
      thể khác nhau. Điển hình, các thực thể giao nhau được đưa vào mô
      hình dữ liệu cho thông tin lưu trữ về 2 thực thể chia sẻ M : N mối
      quan hệ.


2 - 75
     Cú pháp tiên tiến - giải quyết quan hệ M : N
      BENHNHAN     Trieuchung

      Ma_BN       Ten_Tchung
      Ten        Mota
      Dchi
      Dthoai
      Ngaysinh      BENHNHAN     Trieuchung_BN  Trieuchung
      Ma_BN       Ma_BN      Ten_Tchung
      Ten        Ten_Tchung    Mota
      Dchi       Ngayphathien
      Dthoai
      Ngaysinh


2 - 76
     Tính hợp lệ của ERD
2 - 77
              Chuẩn hoá

     Là kỹ thuật sử dụng cho các mô hình dữ liệu có giá trị
     Chuỗi các quy tắc áp dụng cho mô hình dữ liệu logic để cải
     tiến tổ chức của chúng
     Có 3 quy tắc chuẩn hoá phổ biến
2 - 78
     Các bƣớc chuẩn hoá
                    Dạng chuẩn 0
     Có một số thuộc tính Yes: Tách tất cả các thuộc tính lặp và tạo một thực thể mới
     lặp?         chứa các thuộc tính lặp đó. Cần phải thêm vào 1 quan hệ nối
               giữa thực thể cũ và mới
               No: Mô hình dữ liệu là dạng chuẩn 1 (1NF)
                    Dạng chuẩn 1
     Có một số thuộc tính Yes: Tách tất cả các thuộc tính phụ thuộc vào một phần của
     phụ thuộc vào một khoá và tạo một thực thể mới chứa chúng. Cần phải thêm vào 1
     phần của khoá?    quan hệ nối giữa thực thể cũ và mới
               No: Mô hình dữ liệu là dạng chuẩn 2 (2NF)
                    Dạng chuẩn 2
     Có một số thuộc Yes: Tách tất cả các thuộc tính phụ thuộc vào thuộc tính
     tính phụ thuộc vào ngoài khoá và tạo một thực thể mới chứa chúng. Cần phải
     thuộc tính ngoài thêm vào 1 quan hệ nối giữa thực thể cũ và mới
     khoá        No: Mô hình dữ liệu là dạng chuẩn 3 (3NF)
                    Dạng chuẩn 3
2 - 79
         Thực thể không chuẩn hoá
                     ĐƠN HÀNG

                  SH_ donhang
     Bắt đầu với một thực thể
     từ mô hình dữ liệu logic  Ma_KH
                  Ten_KH
                  Diachi_KH
                  Dthoai_KH
                  Ma_MH1
                  SL1, DG1, TT1
                  Ma_MH2
                  SL2, DG2, TT2
                  ….2 - 80
             Dạng chuẩn 1 (1NF)
  Tìm kiếm các nhóm lặp của các thuộc tính và tách chúng
  thành các thực thể riêng
                    DON HANG
       ĐƠN HÀNG
                    SH_ donhang
                    Ma_KH
     SH_ donhang
                    Ten_KH
     Ma_KH             Diachi_KH
                    Dthoai_KH
     Ten_KH
     Diachi_KH
     Dthoai_KH
                   DONG DON HANG
     Ma_MH1
                   SH_ donhang
     SL1, DG1, TT1        Ma_MH
     Ma_MH2            SL
     SL2, DG2, TT2        DG
                   TT
     ….

2 - 81
          Dạng chuẩn 2 (2NF)
  Tìm các thuộc tính mà phụ thuộc duy nhất một phần khoá . Nếu gặp,
  tách chúng thành thực thể mới

                   DONG DH1
                   SH_ donhang
                   Ma_MH
     DONG DON HANG        SL
     SH_ donhang         TT
     Ma_MH
     SL
     DG
     TT

                   DONG DH2
                    Ma_MH
                    DG


2 - 82
          Dạng chuẩn 3 (3NF)
  Tìm các thuộc tính phụ thuộc duy nhất vào thuộc tính không khoá.
  Nếu thấy, tách chúng thành thực thể mới. Cũng tách một số các thuộc
  tính tính toán
                      DON HANG 1
                      SH_ donhang
                      Ma_KH
      DON HANG
     SH_ donhang
     Ma_KH
     Ten_KH
     Diachi_KH             DON HANG 2
     Dthoai_KH             Ma_KH
                       Ten_KH
                       Diachi_KH
                       Dthoai_KH2 - 83
     Sự tƣơng đƣơng giữa ERDs với DFDs
     Tất cả các hoạt động phân tích có quan hệ với nhau
     Các mô hình xử lý chứa 2 thành phần dữ liệu
      Các luồng dữ liệu và các kho dữ liệu
     Các thành phần dữ liệu DFD cần phải cân bằng với các kho dữ
     liệu của ERD (các thực thể) và các yếu tố dữ liệu (các thuộc
     tính)
     Nhiều công cụ CASE cung cấp các đặc trưng để kiểm tra sự
     thiếu cân bằng
     Kiểm tra tất cả các kho dữ liệu và các yếu tố tương ứng giữa các
     mô hình
      Dữ liệu mà không được sử dụng là không cần thiết
      Dữ liệu mà có bỏ sót kết quả trong hệ thống là không đầy đủ

2 - 84
               Tóm tắt

     ERD là một kỹ thuật chung nhất để vẽ các mô hình dữ liệu.
     Các khối xây dựng của ERD là:
      Các thực thể mô tả con người, vị trí, hoặc các công việc
      Các thuộc tính nắm giữ thông tin về thực thể
      Các quan hệ kết nối dữ liệu theo các thực thể
     Các thực thể giao nhau, độc lập, phụ thuộc phải được nhận
     dạng.
     ERD phải cân bằng với DFD.
2 - 85
        SACH      BANDOC
     Ma_sach      Ma_BD
     Ten_sach     Ten_BD
     Tacgia
     Nhaxuatban
     Namxuatban
     Giatien
     Tienphatmatsach
     Tinhtrang(Y/N)
2 - 86
     Ví dụ
                  SACH
               Ma_sach
         SACH
               Ma_mota
      Ma_sach
               Tinhtrang(Y/N)
      Ten_sach
      Tacgia
      Nhaxuatban
      Namxuatban
      Giatien
      Tienphatmatsach   MOTASACH
      Tinhtrang(Y/N)  Ma_mota
               Ten_sach
               Tacgia
               Nhaxuatban
               Namxuatban
               Giatien
               Tienphatmatsach

2 - 87
     BANDOC    SACHMUON  SACH
     PHIEUTHUCHI       MOTASACH
2 - 88
     PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ
         THỐNG
         Chương 4
         THIẾT KẾ
2 - 89
          Một số định nghĩa

     Giai đoạn thiết kế
      Quyết định hệ thống xây dựng như thế nào?
      Tạo ra các nhu cầu hệ thống để xây dựng hệ thống
     Chỉ định hệ thống
      Là bước chuyển giao cuối cùng từ giai đoạn thiết kế
      Truyền đạt một cách chính xác đội thiết kế hệ thống nào sẽ
      thực hiện trong suốt giai đoạn thực hiện
2 - 90
         Các chiến lƣợc thiết kế

     Phát triển thói quen theo nhóm
     Đóng gói phần mềm
     Phát triển nguồn ra cho bên thứ 3
2 - 91
           Đóng gói phần mềm

     Có giá trị cho nhiều hoạt động chung cần thiết
     Kiểm tra, chứng minh, tiết kiệm giá và thời gian
     Hiếm khi thích hợp hoàn toàn với hoạt động thương mại cần
     Có thể cho phép một số tuỳ biến
      Thao tác các thông số hệ thống
      Thay đổi cách làm việc đặc trưng
      Làm cho đồng bộ với các giao diện ứng dụng khác
     Có thể yêu cầu làm việc vòng quanh
2 - 92
          Tích hợp các hệ thống

     Xây dựng hệ thống bằng việc kết nối các đóng gói, kế thừa các
     hệ thống và các bộ phận khách hàng
     Tích hợp dữ liệu là then chốt
2 - 93
       Lựa chọn chiến lƣợc thiết kế

     Xem xét khi quyết định sử dụng chiến lược nào:
      Thương mại cần
      Kinh nghiệm nhóm
      Các kỹ năng dự án
      Quản lý dự án
      Thứ tự thời gian
2 - 94
     Nhiệm vụ giai đoạn thiết kế

     Thiết kế cấu trúc
     Thiết kế giao diện người sử dụng
     Thiết kế tệp
     Thiết kế chương trình
2 - 95
              Tóm tắt

     Giai đoạn phát triển hệ thống - chuyển từ các yêu cầu sang
     thiết kế
     Thiết kế tất cả các thành phần của hệ thống
     Nhiệm vụ đầu tiên- xác định chiến lược hệ thống nhận được
       Phát triển khách hàng
       Mua phần mềm đóng gói
       Nguồn ngoài
2 - 96

								
To top