tukang ikan by pendeka

VIEWS: 6 PAGES: 1

More Info
									                    CADANGAN-CADANGAN BAGI MENINGKATKAN PENGLIBATAN PENYARAH APB DALAM PENYELIDIKAN

                                                      pensyarah
                                                             Membudayakan konsep kerjasama dan perkongsian
              KAEDAH                       MANUSIA                 maklumat
                kurang beban ATA pengajaran
                pensyarah                                     Melibatkan diri dalam penyelidikan dan aktiviti yang berkaitan
 menambahkan kempen/                 menwujudkan malim sarjana
                                                          cth: scopus,citation-indexed/journal.
 program kesedaran penyelidikan           fakulti/felo
 cth:siri kaedah penyelidikan                  membuatkan penilaian           sentiasa mengikuti perkembangan penyelidikan dari RMU/RMI
 kolokium dan ‘share session’                  kertas cadangan penyelidikan
menambahkan bilangan dan skop                  dalam tempoh ditetapkan
RIG (Research Interest Group)                            pengurusan
                                 sentiasa memberi sokongan positif
     strategi                        dalam aktiviti penyelidikan,kelulusan
                 meningkatkan          projek/program,kewangan dan
pastikan maklumat penyelidikan  jaringan penyelidikan     pembentangan kertas dikonferensi
sampai kepada pensyarah      dengan organisasi luar                                      CADANGAN BAGI MENINGKATAN PENGLIBATAN
                                                                  PENSYARAH APB DALAM BIDANG PENYELIDIKAN
           melaksanakan konsep mentor/mentee dalam
           penyelidikan

                                           mewujudkan semula bilik RMU
      perlu lebih perancangan dalam penyusunan                 dan pusat sumber APB
      jadual waktu

                                  bahan rujukan                             menyediakan kemudahan komputer dan
                             setiap penyelidik disarankan                          mesin pencetak dibilik pensyarah yang
   lokasi kerja                                                            membuat penyelidikan
                             menggunakan geran penyelidikan
                             untuk membeli peralatan dan bahan rujukan
menyediakan papan kenyataan untuk
aktiviti penyelidikan                     pastikan setiap pensyarah                                    Peralatan sokongan
                                memperolehi bilik
                                     bilik pensyarah
                            pensyarah perlu sentiasa                            menyediakan ‘software’untuk penyelidikan
                            berhubung dengan pihak RMU                           seperti SPSS,NVIVO,Wordsmith
            PERSEKITARAN                       PERALATAN
                       menyediakan bilik RMU untuk
                       aktiviti penyelidikan

								
To top