Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

NAVIGATOR SARAJEVO

VIEWS: 425 PAGES: 68

									SARAJEVO
 NAVIGATOR Monthly City Guide / 06 / 2011 / #51 /
SIGHTS / ARTS / ENTERTAINMENT / EATING / SHOPPING / HOTELS / MAPS / FREE COPY
                       128 Years of Tradition
              EUROPA D.D. SARAJEVO
          Vladislava Skarića 5 • 71000 Sarajevo BiH

      Tel: +387 33/ 580 400, 580 500, 580 600 • Fax: +387 33/ 580 580
  reception@hoteleurope.ba • marketing@hoteleurope.ba • www.hoteleurope.ba


Posjetite Motel Dom Faletići, zelenu oazu mira,
koji sada posluje u grupaciji Europa d.d.
                                       TABLE OF CONTENTS
                                                SADR@AJ

                                  Map of City Center           02
                                  Mapa gradskog jezgra

Monthly City Guide                         Mayor’s Word              04
Address: Hasana Brkiëa 45/I                     Rije~ gradona~elnika
Tel./Fax: +387 (0)33 719 065
Tel./Fax: +387 (0)33 719 066                    Sarajevo in Brief            06
E-mail: info@sonar.ba                        Ukratko o Sarajevu
Web: www.sonar.ba
Published by:
                                  Sarajevo Stories            08
Sarajevo Navigator                         Sarajevske pri~e
Co-published by:
Tourism Association of Sarajevo Canton             08  Attractions               10
For Publisher:                           Atrakcije
Nata{a MUSA
Editor-in-Chief:                          Around Sarajevo             14
Masha DURKALI]                           Oko Sarajeva
redakcija@sonar.ba
Marketing, sales & distribution:                  Galleries                16
LINDEN - www.linden.ba                       Galerije
marketing@sonar.ba
Contributors:
Adi ARAPOVI], Adis AVDI], Enis AVDI],
                                  Museums                 18
Jasmin AVDI], Dženat DREKOVIè,                   Muzeji
Renato FODER, Aldin KADI], Nedim LIPA,
Nino MARI^I]                            Sarajevo Scene             21
                                  Sarajevska scena
Cover Photo:
Dženat Drekovië                        21  Theaters                22
The Latin Bridge
                                  Pozorišta
Design:
nashstudio.ba                            Movie Theaters             24
Organization of Printing:                      Kina
Radin Print d.o.o. Sarajevo
                                  Coffee with ...             26
                                  Kafa sa ...
Circulation:
10 000 copies                            Calendar of Events           30
                                  Kalendar doga|aja
                                  What to Eat               44
                                  [ta jesti
                                26  Hot Spots                49
Supported by:                            Hot Spots
                                  Where to Shop              54
                                  Gdje kupovati
                                  Made in Sarajevo            58
Editor’s note:
Every effort was made to ensure the accuracy of the
                                  Nastalo u Sarajevu
information at the time of going to press and we assume no
resposibility for changes and errors. Each organizer has its
own cancellation and change-of-date policy. It is therefore
                                  Accommodation              59
advisable to verify with each venue before heading off to      Smje{taj
an event.
Uredni~ka napomena:
Redakcija Sarajevo Navigatora ulo`ila je sve napore da       Leisure, Wellness & Health       63
potvrdi ta~nost podataka prije {tampanja ovog izdanja i ne     Slobodno vrijeme, wellness i zdravlje
prihvatamo odgovornost ukoliko je u me|uvremenu do{lo
do promjena ili su nam date neta~ne informacije. Svaki od
organizatora ima svoja pravila za otkazivanje ili promjenu
datuma doga|aja. Savjetujemo vas da provjerite prije nego
                                58  Getting Around             66
se uputite u posjetu.                        Snala`enje


                                                      03
      MAYOR’S WORD
      RIJE^ GRADONA^ELNIKA
                                              Welcome to Sarajevo
                                          Experience
                                         the Summer!
                                          Dobrodo{li u Sarajevo - Doživite ljeto!


  ummer in Sarajevo is unique in every way. The streets       eto je u Sarajevu jedinstveno u svakom pogledu. Sara-
S  are full of visitors who seek to discover our city, and
there are also many interesting events. The month of June
                                 Lj  jevske ulice prepune su posjetitelja koji žele doživjeti
                                 Sarajevo, a tu je i mnoštvo zanimljivih dogaíaja. Mjesec juni
is an ideal time to explore your interests in Sarajevo, and    idealno je vrijeme da se posvetite svemu onome što vas u
the offer is truly wide.                     Sarajevu može interesirati, a ponuda je zaista velika.
If you are a nature lover, then you will mnd a green oasis,    Ukoliko ste ljubitelji prirode, onda veë na samo nekoliko
perfect for long walks, or Olympic mountains or outing      kilometara od Sarajeva možete pronaëi zelene oaze savršene
spots, all only a couple of kilometers from Sarajevo center.   za dugaìke šetnje, bilo da vam je izbor neka od olimpijskih
And, if you prefer walks through the city, thanks to the     planina, ili neko od poznatih sarajevskih izletišta. A, ako
beautiful weather you will have a chance to visit one or     više uživate u šetnji gradom, zahvaljujuëi lijepom vremenu
more of Sarajevo’s attractions. A walk will make every      moëi ëete obiëi sve sarajevske znamenitosti. Svoju ìar ima
afternoon more interesting, while drinking coffee in outdoor   i ljetno besposliìarenje - ispijanje kafe u nekoj od ljetnih
cafes has its own charms.                     bašti i posmatranje prolaznika.
Do not miss the perfect opportunity to learn about the cultural  Nemojte propustiti ni priliku da se upoznate sa kulturnom
heritage of Sarajevo in one of many Sarajevo museums such     baštinom Sarajeva u nekom od muzeja, poput Zemaljskog
as National Museum of BiH or Museum of Sarajevo 1878 –      muzeja BiH ili Muzeja Sarajeva 1878. – 1918. Znajte da
1918, while the nightlife will give you a glimpse of what is to  je bogati noëni život u junu tek nagovještaj svega onoga
come in the upcoming months. We earnestly recommend that     što slijedi u narednim mjesecima, pa vam stoga iskreno
you experience summer in Sarajevo!                preporuìujemo da doživite ljeto u Sarajevu!                                                  Alija Behmen
                                                 Mayor of Sarajevo
                                               Gradona~elnik Sarajeva

  04
       BASIC INFO
       OSNOVNE INFORMACIJE
Sarajevo in Brief
Ukratko o Sarajevu

  apital of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo is the largest city
C and country’s administrative, economic, cultural, university
and sport center. The City of Sarajevo is comprised of four
                                   Prostor na kojem se nalazi Sarajevo naseljen je još od
                                   prahistorijskog vremena. Gradsko središte Sarajevo
Municipalities: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo and Novi Grad.   postaje dolaskom Osmanlija u 15. stoljeëu, a glavni
                                   grad nezavisne BiH 1992. godine. U Sarajevu su se
Situated in the area called Sarajevo Field, the town is surrounded
by Olympic mountains – Jahorina, Bjelašnica, Igman, Treskavica and  oduvijek spajale kulture Istoka i Zapada i zahvaljujuëi
Trebevië. River Miljacka nows through the city.           tome je ovaj grad jedinstvena kombinacija historije,
Bosniaks, Croats, Serbs, Jews, Roma and other ethnic groups live
                                   kulture i naslijeía.
in Sarajevo. The religions represented are Catholicism, Christian
                                    arajevo je glavni i najve}i grad Bosne i Hercegovine, te admini-
Orthodoxy, Islam and Judaism.
                                   S strativni, privredni, kulturni, univerzitetski i sportski centar BiH.
                                   Grad Sarajevo sa~injen je od ~etiri op}ine: Stari Grad, Centar, Novo
The area that Sarajevo occupies has been continuously        Sarajevo i Novi Grad.
inhabited since the Prehistoric period. It becomes a         Sarajevo je smješteno na prostoru Sarajevskog polja. Okruženo
city with the arrivals of the Ottomans in 15th century,       je olimpijskim planinama Jahorinom, Bjelašnicom, Igmanom,
and a capital of independent BiH in 1992. Sarajevo has        Treskavicom i Trebeviëem. Kroz grad teìe rijeka Miljacka.
always connected East and the West thus creating a          U Sarajevu `ive Bo{njaci, Hrvati, Srbi, Jevreji, Romi i ostale etni~ke
unique blend of history, culture and heritage.            skupine. Zastupljene religije su katoli~anstvo, pravoslavlje, islam
                                   i judaizam.


  06
                                                       BASIC INFO
                                                  OSNOVNE INFORMACIJE

Population                   Stanovni{tvo
300,000 (2006 est.)               300.000 (procjena iz 2006.)          Important numbers
Climate                     Klima                     Važniji brojevi
Sarajevo has a mild continental climate.    Klima u Sarajevu je umjereno kontinentalna.  BiH Country Code +387
Average summer temperature is 19.1 ºC      Prosje~na ljetna temperatura je 19.1 ºC,   Pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu
(66 F), and winter is -1.3 ºC (30 F).      a zimska -1.3 ºC.
Average yearly temperature is 9.5 ºC (49 F).  Prosje~na godi{nja temperatura je 9.5 ºC.   Sarajevo Area Code (0)33
                                               Pozivni broj za Sarajevo
Time Zone                    Vremenska zona
Bosnia and Herzegovina and Sarajevo are     BiH i Sarajevo se nalaze u          Zip Code 71000
                                               Po{tanski broj za Sarajevo
located in Central European Time Zone      srednjoevropskoj vremenskoj zoni
(GMT +1).                    (GMT +1).                   Airport 289 100
                                               Aerodrom
Electricity                   Napon
The electric supply is 220V with 50Hz      Napon elektri~ne energije u BiH je 220V,   Bus Station 213 100 / 213 010
frequency.                   sa 50Hz frekvencijom.             Autobuska stanica

Water Supply                  Voda                     East Sarajevo Bus Station 057 317 377
                                               Autobuska stanica Isto~no Sarajevo
It is safe to drink tap water in        Voda u Sarajevu je ~ista i mo`e se piti
Sarajevo.                    iz ~esme.                   Railway Station - Information 655 330
                                               @eljezni~ka stanica - informacije
Currency                    Valuta
Currency in BiH is Convertible Mark. The    Valuta u BiH je konvertibilna marka.     Medical Emergency 124
international abbreviation for currency is   Me|unarodna oznaka je BAM, dok se       Hitna pomo}
BAM, while KM is used locally.         lokalno koristi KM.              Police 122
(1,95 KM = 1 Euro)               (1,95 KM = 1 Euro)              Policija
You can exchange your currency in any      Valutu mo`ete promijeniti u bankama
bank or post ofmce.               ili po{tama.                 Fire Emergency 123
                                               Vatrogasna brigada
Banks are generally open from 08:00       Radno vrijeme ve}ine banaka je od
to 18:00 on working days, and from       08:00 do 18:00 radnim danima, i od      Road Assistance Service 1282 / 1288
09:00 to 13:00 on Saturdays.          09:00 do 13:00 subotom.            Pomo} na cesti

Main post ofmce is open from 07:00 to      Glavna po{ta otvorena je od 07:00 do     Local Tel. Number Directory 1182
20:00 from Monday to Saturday.         20:00 od ponedjeljka do subote.        Info o lokalnim telefonskim brojevima

Holidays                    Praznici                   International Tel. Number Directory 1201
                                               Info o me|unarodnim telefonskim brojevima
Holidays when all public institutions, banks,  Praznici kada sve javne ustanove, banke i
and post ofmces are closed in Sarajevo are:   po{te u Sarajevu ne rade su:         Ko{evo Hospital 444 800
                                               Bolnica Ko{evo
January 1 and 2 - New Year           1. i 2. januar - Nova godina
March 1 - Independence Day           1. mart - Dan nezavisnosti BiH        General Hospital 285 100
May 1 and 2 - International Labor Day      1. i 2. maj - Me|unarodni dan rada      Op}a bolnica
November 25 - National Holiday         25. novembar - Dan dr`avnosti BiH
                                               24-hour Pharmacy Ba{~ar{ija 272 300
                                               De`urna apoteka Ba{~ar{ija
                                               24-hour Pharmacy Novo Sarajevo 713 830
                                               De`urna apoteka Novo Sarajevo
                                               24-hour Pharmacy Dobrinja 766 380
                                               De`urna apoteka Dobrinja
                                               24-hour Pharmacy Ilid`a 762 180
                                               De`urna apoteka Ilid`a
                                               Veterinarian Clinic 442 303
                                               Veterinarska stanica                                                                   07
      SARAJEVO STORIES
      SARAJEVSKE PRI^E
 Place of the
 Sarajevo Assassination
 Latinska ëuprija - mjesto sarajevskog atentata                              Story by / Pi{e:
                                                  Sead KRE[EVLJAKOVI]

  robably, one of the most interesting places in Sarajevo     jerovatno jedno od najzanimljivijih mjesta u Sarajevu je ono
P  is the spot where the streets Zelenih beretki and Obala
Kulina bana meet, near the Latin Bridge. On this spot,
                                V  gdje se spajaju ulice Zelenih beretki i Obala Kulina bana,
                                kod mosta Latinska ëuprija. Na tom mjestu je, u subotu 28.
on Saturday June 28th, 1914, Gavrilo Princip, a member     juna 1914. godine, ìlan organizacije “Mlada Bosna” Gavrilo
of Young Bosnia organization, assassinated the Austro-     Princip izvršio atentat na austrougarskog prijestolonasljednika
Hungarian heir to the throne Franz Ferdinand and his wife    Franza Ferdinanda i njegovu suprugu Somju.
Sophia.                             Prilikom vožnje gradom, veë u 10 sati i 15 minuta pokraj
Already at 10:15 am, the mrst bomb exploded near Franz     automobila Franza Ferdinanda eksplodirala je prva bomba,
Ferdinand’s car, wounding two members of his entourage,     ranivši dvojicu ljudi iz njegove pratnje i desetak graíana.
and around ten citizens. Instead of going back to Vienna,    Umjesto da se pokupi nazad za Beì, Ferdinand je nakon
Ferdinand decided to visit the wounded in a hospital      prijema u Gradskoj vijeënici odluìio da ode do bolnice i
following the reception at City Hall.              obiíe ranjene.
It seems that he was destined to end his life in Sarajevo, as  Kako je prijestolonasljedniku sudbina odredila da
his driver mistakenly took the wrong turn toward the street   skonìa u Sarajevu, njegov vozaì je greškom protokola
then-called Franz Joseph Street. There stood a twenty-year-   skrenuo u tadašnju ulicu Franje Josipa, gdje ga je ìekao
old man, who with a shaky hand, held a Belgian-made pistol   dvadesetogodišnji mladië, koji je drhteëi u džepu stiskao
Browning M1910 in his pocket. Gavrilo Princip, one of nine   pištolj belgijske proizvodnje - Browning M1910. Gavrilo
children of a postman, a head of the poor village family,    Princip, jedno od devetero djece poštara, glave siromašne
had used this opportunity to enter the annals of history by   seoske porodice, iskoristio je priliku da uíe u historiju
shooting at Ferdinand and his wife Sophia.           zapucavši po Ferdinandu i njegovoj supruzi Somji.
After the bullet hit him in the neck, Ferdinand looked at    Nakon što ga je metak pogodio u vrat, Ferdinand je pogledao
his beloved wife and exhaled the words: “Sophia, my dear!    svoju voljenu i izdahnuo uz rijeìi: “Somja, draga moja! Nemoj


  08
                                                                  SARAJEVO STORIES
                                                                        SARAJEVSKE PRI^E

Don’t die! Live for our children!” Still, his dearest Sophia                     umrijeti! Preživi zbog naše djece!” Ipak, i njegova najdraža
died the same day.                                          Somja preminula je istog dana.
The empire was left without an heir, and the assassination                      Carevina je ostala bez nasljednika, a atentat je bio povod za
had initiated series of events that led to the beginning of                     Prvi svjetski rat u kojem su nestala ìetiri carstva - rusko,
World War I. One of the world’s bloodiest connicts, WWI had                     njemaìko, austrougarsko i otomansko, a 12 miliona ljudi
caused the disappearance of four world empires – Russian,                      izgubilo je život.
German, Austro-Hungarian and Ottoman – and a loss of 12                       Princip je osuíen na 20 godina teške robije, a umro
million lives.                                            je 1918. u zatvoru Terezin u éeškoj, u 24. godini života,
Princip was sentenced to a 20-year sentence, but died of                       od tuberkuloze. Njegovi posmrtni ostaci preneseni su u
tuberculosis in Terezin prison in Czech Republic in 1918, at the                   Sarajevo 1920. godine i ukopani u kapeli Vidovdanskih
age of 24. His remains were transferred to Sarajevo in 1920,                     heroja, na pravoslavnom groblju Sv. Mihajlo u sarajevskom
and buried in an orthodox chapel of St. Vitus Day Heroes.                      naselju Koševo.
Since the end of World War I, many refer to Latin Bridge as
                                                   Atentat je bio povod za Prvi svjetski rat u kojem
Princip’s Bridge, even though it is actually a bridge of the                     su nestala ìetiri carstva - rusko, njemaìko, austro-
wealthy Sarajevo merchant Hadži Abdulah Briga who paid for                      ugarsko i otomansko, a 12 miliona ljudi izgubilo
its reconstruction in 1891 following a nood that destroyed                      je život
the one that stood there before. Since Hadži Abdulah was
not an heir to the throne or an assassin, in time his name                      Od završetka Prvog svjetskog rata Latinsku ëupriju mnogi
was forgotten.                                            zovu i Principovim mostom, iako se zapravo radi o mostu
Right across the bridge on the right side of Miljacka                        sarajevskog trgovca Hadži Abdulaha Brige, koji je nakon
River, Schiller’s Store stood during the Austro-Hungarian                      velike poplave iz 1791. godine, koja je odnijela i most koji je
times. In 1953, the building was turned into Museum of                        stajao na tom mjestu, platio izgradnju nove ëuprije.
Young Bosnia, and then in 2002 it was renamed Museum                         Kako Hadži Abdulah nije bio ni prijestolonasljednik ni
Sarajevo 1878 – 1918. Political circumstances dictated the                      atentator, vremenom je ime ovog dobrotvora zaboravljeno.
memorials to be put up on the building.                               Preko puta Latinske ëuprije, na desnoj strani Miljacke,
The assassination had initiated series of events that                        u austrougarsko vrijeme nalazila se Šilerova radnja, koja
led to the beginning of World War I. WWI had caused                         je 1953. godine prvo postala Muzej mlade Bosne, a zatim
the disappearance of four world empires - Russian,                          2002. Muzej Sarajevo 1878. – 1918. Ovisno o politiìkim
German, Austro-Hungarian and Ottoman - and a loss                          prilikama na zgradu su postavljane i skidane razliìite
of 12 million lives                                         spomen-ploìe.
                                                   Nažalost, na ploìnik ispred zgrade nije vraëen betonski
Unfortunately, the concrete block with the embossed                         blok s otiskom stopa, postavljen na mjesto gdje je u
footsteps was not returned to the spot where Gavrilo Princip                     trenutku atentata stajao Gavrilo Princip. “Stope” je 50-
stood at the moment of assassination. The footsteps were                       tih godina postavio osnivaì moderne umjetnosti u BiH
installed during the 1950’s by the founder of modern art                       Vojo Dimitrijevië, a skinute su 1992. godine. Danas se
in BiH – Vojo Dimitrijevië – only to be taken out in 1992.                      „Principove stope“ nalaze u Muzeju Sarajevo 1878. –
Princip’s Footstep Stone is found inside of the Museum –                       1918.
Sarajevo 1878 – 1918 building.
About author                                             O autoru
Sead Kre{evljakovi} was born in 1973 in Sarajevo. He comes from one of Sarajevo's most prominent   Sead Kre{evljakovi} ro|en je 1973. godine u Sarajevu i poti~e iz ugledne sarajevske
families. His grandfather, Hamdija Kre{evljakovi}, was one of BH's most signimcant historians, and  porodice. Njegov djed Hamdija Kre{evljakovi} bio je jedan od najzna~ajnijih bh. histori~ara,
father Muhamed, also a historian, became the Sarajevo's mrst democratically elected mayor in     a otac Muhamed, tako|er histori~ar po profesiji, postao je 1991. godine prvi demokratski
1991. Sead Kre{evljakovi} is an Honorary Consul of Most Serene Republic of San Marino in BiH, and  izabrani gradona~elnik Sarajeva. Sead Kre{evljakovi} je po~asni konzul Republike San
with his twin brother Nihad, he is a founder of NGO Videoarchive - Library Hamdija Kre{evljakovi},  Marino u BiH, a sa bratom blizancem Nihadom osnovao je i U.G. Videoarhiv - Biblioteka
which aims toward the afmrmation of cultural heritage of Sarajevo and BiH.              ”Hamdija Kre{evljakovi}”, koje amrmira kulturno naslije|e Sarajeva i BiH.
                                                                                           09
   ATTRACTIONS
   ATRAKCIJE
          1  Ashkenazi Synagogue
            A{kena{ka sinagoga
            Ashkenazi Synagogue was built in 1902 by Karl Paržik as the mrst
            religious object to be constructed in a then-popular pseudo-Moorish
            style. It is the third biggest synagogue in Europe. Sarajevo’s only
            active synagogue is currently under reconstruction.
            Aškenaška sinagoga je izgraíena 1902. godine, po projektu Karla
            Paržika, kao prvi vjerski objekt u pseudomaurskom stilu. Treëa je po
            veliìini u Evropi. Jedina preostala aktivna sinagoga u gradu trenutno
            je u fazi rekonstrukcije.
            Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz

          2  Ba{~ar{ija
            Ba{~ar{ija
            Bašìaršija is the heart of old Sarajevo. The building started in 1462
            and reached its culmination by the middle of 16th century. In the
            center of it is Sebilj (from Arabic word depicting a kiosk-like public
            fountain) designed by the Czech architect Alexander Vitek.
            Bašìaršija je srce starog Sarajeva. Izgradnja je zapoìeta 1462.
            godine, a procvat doživljava u 16. stoljeëu. U centru Bašìaršije se
            nalazi Sebilj (ar. Sebilj - javna ìesma u obliku kioska) kojeg je
            dizajnirao arhitekt Aleksandar Vitek.
            Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Bašìaršija Exit / Bašìaršija Izlaz

          3  Cathedral of Jesus’ Sacred Heart
            Katedrala Srca Isusova
            The seat of the Archbishop of Vrhbosna (Upper Bosnia), Cathedral
            of Jesus’ Sacred Heart, was built in a neo-gothic style in 1889. The
            tomb of Josip Štadler, Archbishop of Vrhbosna from the turn of the
            20th century, is located in the Cathedral.
            Katedrala Srca Isusova prvostolna je crkva Vrhbosanske
            nadbiskupije, a sagraíena je u neogotiìkom stilu 1889. godine.
            Grobnica Josipa Štadlera, vrhbosanskog nadbiskupa sa poìetka 20.
            stoljeëa koji je inicirao izgradnju ovog objekta, nalazi se u Katedrali.
            Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala Izlaz

          4  City Hall
            Vije}nica
            City Hall (Vijeënica), a symbol of Sarajevo, is the most beautiful example
            of pseudo-Moorish building. Erected in 1896, it was the seat of city
            authorities and after World War II it became the National Library. During
            1992 shelling, 90 percent of invaluable books and manuscripts were
            destroyed. It is currently under reconstruction.
            Vijeënica, simbol Sarajeva, najljepši je objekt izgraíen u pseudomaurskom
            stilu. Izgraíena je 1896. i bila je sjedište gradske uprave, a nakon Drugog
            svjetskog rata u njoj je bila smještena Nacionalna biblioteka. Granatirana
            je i spaljena 1992., kada je izgorjelo 90 posto neprocjenjivog kulturnog
            blaga. Trenutno se vrši rekonstrukcija.
            Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vijeënica Izlaz10
                     ATTRACTIONS
                          ATRAKCIJE
5  Gazi Husrev Bey’s Mosque
  Gazi Husrev-begova d`amija
  Gazi Husrev Bey’s Mosque is the most important Islamic house of
  worship in Bosnia and Herzegovina. Constructed in 1531, it was left to
  the city by Gazi Husrev Bey, the Ottoman ruler of Bosnia. The mosque is
  only a part of Gazi Husrev Bey’s substantial bequest to the city.
  Gazi Husrev-begova džamija je najznaìajniji islamski vjerski objekt u
  BiH. Izgraíena je 1531., a zadužbina je Gazi Husrev-bega, tadašnjeg
  osmanskog namjesnika. Džamija je samo dio velike Gazi Husrev-begove
  ostavštine.
  Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska ëuprija Izlaz

6  The Latin Bridge
  Latinska }uprija
  The Latin Bridge was built in 16th century but acquired world fame for the
  infamous Sarajevo Assassination. Precisely from this spot Gavrilo Princip
  shot and killed Austro-Hungarian heir to the throne - archduke Franz
  Ferdinand and his wife Sophia, which triggered the start of World War I.
  Latinska ëuprija je izgraíena u 16. stoljeëu, a postala je svjetski poznata
  po Sarajevskom atentatu. Tu je Gavrilo Princip usmrtio austrougarskog
  prijestolonasljednika Franza Ferdinanda i njegovu suprugu Somju, što je bio
  povod za poìetak Prvog svjetskog rata.
  Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska ëuprija Izlaz

7  The Old Orthodox Church
  Stara pravoslavna crkva
  The Old Orthodox Church was built in 16th century. Unique for its
  atypical architecture, this church has been safe guarding holy icons
  and religious relics for centuries. There are several interesting
  legends and folk tales related to its founding.
  Stara pravoslavna crkva sagraíena je u 16. stoljeëu. Unikatna zbog
  netipiìne arhitekture, ova crkva veë vijekovima ìuva veliko blago u
  vidu svetih mošti i raznih relikvija, a postoji i nekoliko interesantnih
  legendi vezanih za njen nastanak.
  Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

  Tunnel of Hope
  Tunel spasa
  Built under the runway of Sarajevo Airport in 1992, the Tunnel of Hope
  was the city’s only connection with the outside world during the four
  years of siege. A portion of it remains open today. (For organized tours
  contact Tourist Info Center; pg. 07).
  Tunel spasa izgraíen je ispod aerodromske piste 1992. i bio je jedina
  veza Sarajeva sa ostatkom svijeta za vrijeme ìetverogodišnje opsade.
  Danas je dio tunela otvoren za posjete. (Za organizirane posjete
  kontaktirajte Turistiìki Info Centar; str. 07).
  Trams/Tramvaji 3, 4, 6; Ilid`a Exit / Izlaz / Bus 32; D. Kotorac Exit / Izlaz                                     11
          ATTRACTIONS
          ATRAKCIJE

Academy of Fine Arts                          Franciscan Church of St. Anthony of Padua
Akademija likovnih umjetnosti                      Franjeva~ka crkva sv. Ante Padovanskog
Architecture / Arhitektura                       Religion & Architecture / Religija i arhitektura
 Obala Maka Dizdara 3                          Franjeva~ka 6 033 236 107
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz  Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz

Alifakovac Cemetary                           Gazi Husrev Bey’s Bezistan (covered bazaar)
Mezarje Alifakovac                           Gazi Husrev-Begov Bezistan
Religion & Culture / Religija i kultura                 Architecture / Arhitektura
 Alifakovac Quarter / Alifakovac mahala                 Gazi Husrev-begova bb
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz       Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

Ali Pasha’s Mosque                           Main Post Ofmce
Alipa{ina d`amija                            Glavna po{ta
Religion & Architecture / Religija i arhitektura            Architecture / Arhitektura
 Mar{ala Tita 14                            Obala Kulina bana 8 033 252 834
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit / Skenderija Izlaz    Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz

Ba{~ar{ija Mosque                            Mori}a Guesthouse
Ba{~ar{ijska d`amija                          Mori}a han
Religion & Architecture / Religija i arhitektura            Architecture & History / Arhitektura i historija
 Ba{~ar{ija 37                             Sara~i 77
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz      Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

Bijela tabija (White Fortress)                     Sebilj
Bijela tabija                              Sebilj
Arhitecture & History / Arhitektura i historija             Architecture & History / Arhitektura i historija
 Vratnik Quarter/Vratnik mahala                     Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz      Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

BH Presidency                              St. Joseph’s Church
Predsjedni{tvo BiH                           Crkva Sv. Josipa
Architecture / Arhitektura                       Architecture & Religion / Arhitektura i religija
 Titova 16                               Zmaja od Bosne 1
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit / Skenderija Izlaz      Trams/Tramvaji 1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz

Clock Tower                               The House of Demance
Sahat kula                               Inat ku}a
Religion & Architecture / Religija i arhitektura            History & Culture / Historija i kultura
 Sara~i 8                                Veliki Allifakovac 1
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz  Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz

Congregational Church of the Holy Mother                The Tombs of Seven Brothers
Saborna crkva Presvete Bogorodice                    Turbe sedam bra}e
Religion & Architecure / Religija i arhitektura             History / Historija
 Zelenih beretki 3 033 269 261                    Bistrik Quarter/Bistrik mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz  Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

Emperor’s Mosque                            Tr`nica (Meat and Dairy Market)
Careva d`amija                             Tr`nica
Religion & Architecture / Religija i arhitektura            Architecture / Arhitektura
 Obala Isa-bega Ishakovi}a bb                      Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz       Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz

Eternal Flame                              Vratnik Gate
Vje~na vatra                              Vratni~ka kapija
History / Historija                           Architecture & History / Arhitektura i historija
 Mar{ala Tita bb                            Vratnik Quarter/Vratnik mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz  Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

Ferhadija Mosque                            @uta tabija (Yellow Fortress)
Ferhadija d`amija                            @uta tabija
Religion & Architecture / Religija i arhitektura            Arhitecture & History / Arhitektura i historija
 Vladislava Skari}a 1                          Vratnik Quarter/Vratnik mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz  Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz
  12                                  Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail
         AROUND SARAJEVO
         OKO SARAJEVA
                                                 Bjelašnica Highlands
                                                 and Umoljani Village
                                                 Planina Bjelašnica i selo Umoljani
  co and village tourism has been rapidly growing in                       lanina Bjelašnica u posljednje vrijeme doživljava
E  Bjelašnica Highlands. A village of Umoljani is one of
Bjelašnica’s most attractive villages. The nature of this
                                                P  procvat eko i seoskog turizma. A, selo Umoljani je
                                                jedno od najatraktivnijih sela na Bjelašnici. Krajolik
mountain is astounding; the terrain is great for hiking,                    ostavlja bez daha, teren je odliìan za planinarenje, šetnje
walking, and mountain biking. Well-marked hiking trails                     i brdski biciklizam, a dobro oznaìene pješaìke staze
suit visitors of all types. Whether you are simply up for                    ìine boravak prijatnim. Bilo da se samo želite voziti kroz
a beautiful drive and a traditional meal in the mountains                    prelijepe krajolike i probati tradicionalnu hranu u jednoj
or are looking for something more adrenaline-mlled –                      od planinskih koliba, ili ste, pak, osoba od akcije, jedno je
Bjelašnica and Umoljani will not disappoint you.                        sigurno - Bjelašnica i Umoljani neëe vas razoìarati.
Umoljani is a great launching spot for several of                        Umoljani su i odliìno polazno mjesto za nekoliko najboljih
Bjelašnica’s best trails including the Lukomir hike,                      planinarskih ruta na Bjelašnici, ukljuìujuëi i one prema
Rakitnica Canyon (the most unexplored canyon in                         Lukomiru, kanjonu Rakitnice (najmanje istraženom
Southeastern Europe) trail or an easier hike through                      kanjonu Jugoistoìne Evrope), ili ka Studenom polju gdje
Studeno Polje for a view of the 22-cascade waterfall that                    se nalazi vodopad sa nevjerovatne 22 kaskade, koji se sa
plunges 400 meters into the Rakitnica River.                          visine od 400 metara obrušava u rijeku Rakitnicu.

 RESTAURANTS AND ACCOMODATION / RESTORANI I SMJEŠTAJ
 Name / Ime                                                                    
 Kod Emina, Umoljani             Umoljani bb                                              033 717 290
 Studeno vrelo, Umoljani           Umoljani bb                                              061 511 323

About author                                          O autoru
Green Visions is a social business committed to providing responsible trips and services    Green Visions je društveno odgovorna mrma koja organizira ekološki odgovorne izlete i
throughout the mountains and highland communities of B&H. Agency contact is found on page 64.  usluge smještaja u planinama i selima u BiH. Kontakt agencije potražite na stranici 64.
  14                                              Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail
       THIS MONTH IN GALLERIES
       OVOG MJESECA U GALERIJAMA
 BLACKBOX                                COLLEGIUM ARTISTICUM
 BLACKBOX                                COLLEGIUM ARTISTICUM
 Vrazova 5                               Terezije bb (Centar Skenderija)
 033 203 646                              033 204 352
 Mon-Fri / Pon-Pet: 10:00 - 14:00; 15:00 - 18:00;           Mon-Sat / Pon–Sub: 10:00 – 18:00
 Sat / Sub: 09:00 - 14:00
                                    From 06/01 to 06/11 - Mutual exhibition of Florijan, Ivan,
From 06/02 to 06/08 - Exhibition of Interactive Clothes         Vladimir and Josip Miëkovië
Uma’s Closet by Belma Lizde-Kurt                    Od 01.06. do 11.06. - Zajedniìka izložba Florijana, Ivana,Vladimira
Od 02.06. do 08.06. - Izložba interaktivna odjeëe “Umin ormar”     i Josipa Miëkoviëa
Belme Lizde-Kurt
                                    From 06/02 to 06/15 - Exhibition of M. Mihajlovië and A. Omerovië
From 06/16 to 06/18 - Exhibition of drawings Habitat by         Od 02.06. do 15.06. - Izložba Milana Mihajloviëa i Amira Omeroviëa
Davor Paponja
                                    From 06/07 to 06/24 - Exhibition of Students from Post Gra-
Od 16.06. do 18.06. - Izložba crteža “Habitat” Davora Paponje
                                    duate Studies Ars Sacra of Academy of Fine Arts Široki Brijeg
From 06/22 to 06/30 - Exhibition of Photographs from the        Od 07.06. do 24.06. - Izložba studenata postdiplomskog studija
Competition Volunteers in Action                    Ars Sacra Akademije likovnih umjetnosti Široki Brijeg
Od 22.06. do 30.06. - Izložba najboljih fotogramja s konkursa
                                    From 06/21 to 30/06 - Exhibition Dead Head, the Tongue
“Volonteri u akciji”
                                    Talks by Alma Suljevië
                                    From 21.06. to 30.06. - Izložba “Mrtva glava, jezik progovara” A. Suljevië
 BOSNIAK INSTITUTE
 BO[NJA^KI INSTITUT                           NATIONAL GALLERY OF B&H
 Mula Mustafe Ba{eskije 21                       UMJETNI^KA GALERIJA BiH
 033 279 800                              Zelenih beretki 8
 Mon-Sat / Pon-Sub: 09:00 - 16:00                   033 266 550
Permanent Exhibit: Works of Mersad Berber                Tue-Sat / Uto–Sub: 12:00 – 20:00
Stalna postavka: Djela Mersada Berbera                 From 06/29 - Exhibition of Artists Association En Face from
From 06/01 to 06/30 - Exhibition Angels and Everything that       Široki Brijeg
Floats by Franjo Likar                         Od 29.06. - Izložba Udruge likovnih umjetnika En Face iz Širokog
Od 01.06. do 30.06. - Izložba “Aníeli i sve što lebdi” Franje Likara  Brijega


  16                                  Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail
                                                     GALLERIES
                                                        GALERIJE

OTHER EXHIBITS/OSTALE IZLO@BE                     GALLERY MAK
                                    GALERIJA MAK
E&A GALLERY                               Sime Milutinovi}a Sarajlije 7
GALERIJA E&A                              033 201 861
 Zmaja od Bosne 4 (hotel Holiday Inn)                 Mon–Sun / Pon–Ned: 10:00 – 19:00
 033 288 341                              From 06/08 to 06/14 - Exhibition of Art Circle BZK
 Mon-Fri / Pon-Pet: 10:00 – 18:00                   Preporod
                                    Od 08.06. do 14.06. - Izložba likovnog kruga BZK Preporod
Permanent Exhibit: Works of Mersad Berber
Stalna postavka: Djela Mersada Berbera
                                    GALLERY ROMAN PETROVI]
GALLERY FACTA                             GALERIJA ROMAN PETROVI]
GALERIJA FACTA                             Mar{ala Tita 54
 Hamdije Kre{evljakovi}a 7c                      033 668 009
 033 552 271                              Mon–Sat / Pon–Sub: 10:00 – 18:00
 Mon–Fri / Pon–Pet: 09:00 – 19:00; Sat / Sub: 09:00 – 15:00      From 06/01 to 06/10 - Exhibition of Halil Tikveša and
Permanent Exhibit of B&H Classics                    Students
Stalna postavka bh. klasika                       Od 01.06. do 10.06. - Izložba Halila Tikveše i studenata


OTHER GALLERIES/OSTALE GALERIJE

 GALLERY BORIS SMOJE                          GALLERY GABRIJEL
 GALERIJA BORIS SMOJE                          GALERIJA GABRIJEL
 Radi}eva 11                              Mar{ala Tita 56/I
 061 275 500                              033 216 873
 Mon–Sat / Pon–Sub: 10:00 – 20:00                   Mon–Sat / Pon–Sub: 09:00 – 12:00

 CHARLAMA DEPOT                             GALLERY NOVI HRAM
 CHARLAMA DEPOT                             GALERIJA NOVI HRAM
 Terezije bb (Centar Skenderija)                    Mula Mustafe Ba{eskije 38
 033 203 178                              033 233 280
 Mon–Sat / Pon–Sub: 10:00 – 20:00                   Mon-Fri / Pon-Pet & Sun / Ned: 15:00 – 19:00

 GALLERY DUPLEX/10m²                          GALLERY SVETI ANTO
 GALERIJA DUPLEX/10m²                          MALA GALERIJA SVETI ANTO
 Stakleni grad, Ferhadija 17                      Franjeva~ka 6
 063 952 197                              033 236 107
 Mon–Sat / Pon–Sub: 14:00 – 19:00                   Mon-Sat / Pon-Sub: 08:00 – 18:00
 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail                                17
       THIS MONTH IN MUSEUMS
       OVOG MJESECA U MUZEJIMA
 NATIONAL MUSEUM OF B&H                        MUSEUM SARAJEVO 1878 – 1918
 ZEMALJSKI MUZEJ BiH                          MUZEJ SARAJEVO 1878. – 1918.
 Zmaja od Bosne 3                           Zmaja od Bosne 5
 033 668 027                             033 533 288
 Tue-Fri/Uto-Pet: 10:00-14:00; Sat/Sub: 09:00-13:00;         Tue–Fri / Uto–Pet: 09:00–18:00;
  Sun/Ned: 10:00 – 14:00                        Sat–Sun / Sub–Ned: 09:00–13:00
The National Museum of B&H is the oldest and the most         Museum 1878 – 1918 deals with the Austro-Hungarian
signimcant museum in B&H.                       period of Sarajevo’s and the country’s history.
Zemaljski muzej BiH najstarija je i najznaìajnija muzejska      Zbirka Muzeja 1878. – 1918. bavi se periodom austrougarske
institucija u BiH.                          vladavine Sarajevom i BiH.

From 06/01 to 06/30 - Exhibition Sharks and Rays            Permanent Exhibit: “Sarajevo 1878 – 1918”
(Department for Natural Sciences)                   Stalna postavka: “Sarajevo 1878. – 1918.”
Od 01.06. do 30.06. - Izložba “Ajkule i raže”
(Odjeljenje za prirodne nauke)
                                    HISTORICAL MUSEUM OF B&H
                                    HISTORIJSKI MUZEJ BiH
 BRUSA BEZISTAN                            Zmaja od Bosne 5
 BRUSA BEZISTAN                            033 210 416
 Abadžiluk 10                             Tue–Fri / Uto–Pet: 09:00–18:00;
                                    Sat–Sun / Sub–Ned: 09:00–13:00
 033 239 590
 Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–18:00; Sat / Sub: 10:00–15:00       Through its collections, Historical Museum of B&H demnes
                                   the history of B&H from the arrival of Slavs on the Balkan
Brusa Bezistan’s permanent collection titled From Ancient       Peninsula to the contemporary period.
History to the End of Austro-Hungarian Period will guide       Historijski muzej BiH kroz svoje zbirke obraíuje historiju BiH od
you through Sarajevo’s rich history.                 dolaska Slavena na Balkansko poluostrvo, pa do savremenog
Stalna postavka Brusa bezistana “Od prethistorije do kraja austro-  doba.
ugarskog razdoblja” }e vas provesti kroz bogatu historiju Sarajeva.
                                   Permanent Exhibits: Sarajevo Under Siege and B&H Through
                                   Centuries
                                   Stalne postavke: “Opkoljeno Sarajevo“ i “BiH kroz stoljeëa”


  18                                 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail
                                                        MUSEUMS
                                                            MUZEJI

OTHER MUSEUMS/OSTALI MUZEJI                        MUSEUM OF LITERATURE & PERFORMING ARTS
                                      MUZEJ KNJIŽEVNOSTI I POZORIŠNE UMJETNOSTI
                                      Sime Milutinoviëa Sarajlije 7 033 201 861
                                      Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–14:00
MUSEUM OF ALIJA IZETBEGOVIè
MUZEJ ALIJE IZETBEGOVIèA                          Permanent Exhibit: The Study Room of Silvije Strahimir Kranjìevië
                                      Stalna postavka: Radna soba Silvija Strahimira Kranjìeviëa
 Ploìa bb 033 252 213
 Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–16:00; Sat / Sub: 10:00–15:00
Permanent exhibit depicting the life and work of Bosnia and
Herzegovina’s mrst president.                       THE OLYMPICS MUSEUM
Stalna postavka o životu i djelu prvog predsjednika Bosne i Hercegovine.  OLIMPIJSKI MUZEJ
                                      Alipašina bb (Zetra) 033 276 082
                                      Mon–Fri / Pon–Pet: 09:00–15:00
THE DESPIè HOUSE                              Permanent Exhibit: Organization of the 14th Winter Olympic
DESPIèA KUèA                                Games
 Despiëeva 2 033 215 531                         Stalna postavka: “Organizacija XIV zimskih olimpijskih igara”
 Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–18:00; Sat / Sub: 10:00–15:00
Permanent exhibit depicting culture of living of a wealthy,
Sarajevo Serb, family in the period between 17th and 20th cen-       SEVDAH ART HOUSE
tury. The Despië family housed Sarajevo’s mrst theater plays.       ART KUèA SEVDAHA
Stalna postavka o kulturi stanovanja bogate graíanske, srpske        Halaìi 5 033 239 943
porodice u periodu od 17. do 20. stoljeëa. U Despiëa kuëi igrane      Tue–Sun / Uto–Ned: 10:00–18:00
su i prve pozorišne predstave u Sarajevu.
                                      Permanent exhibit about sevdalinka (traditional urban love
                                      song) as well as its most notable interpreters.
                                      Stalna postavka o sevdalinci (tradicionalna gradska lirska
JEWISH MUSEUM OF B&H                            pjesma) i interpretatorima – majstorima sevdaha.
MUZEJ JEVREJA BiH
 Velika Avlija bb 033 535 688
 Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–18:00; Sun / Ned: 10:00–13:00          SVRZO HOUSE
Permanent exhibit depicting lives and culture of Sarajevo Jews.      SVRZINA KUèA
Stalna postavka o životu i kulturi Jevreja u Sarajevu.           Gloíina ulica 8 033 535 264
                                      Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–18:00; Sat / Sub: 10:00–15:00
                                      Permanent exhibit depicting the culture of living of a
                                      wealthy, Sarajevo Muslim family, in 18th and 19th century.
                                      Stalna postavka o kulturi stanovanja imuëne gradske,
                                      muslimanske porodice u 18. i 19. stoljeëu.
 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail                                 19
                       Grad    Op}ina  Op}ina
                      Sarajevo   Centar  Novi Grad
                           Tema predavanja
   vas poziva na predavanje       Male {kole fotograÓje je
     koje }e se odr`ati       ANGAŽOVANA FOTOGRAFIJA
  15.06.2011. godine u 19:00 sati,  kroz koju }e vas voditi gost predava~
u amÓteatru Doma mladih Skenderija.           Ziyah GaÓ÷.
                                                SARAJEVO SCENE
                                                  SARAJEVSKA SCENA
 KINêURIJADA
  his year, Sarajevo will host Kiníurijada for the 8th time. This    ve godine ëe po osmi put u Sarajevu biti održana
T  unusual party was started in 2003 by a group of imaginative
friends gathered around Sarajevo’s Mini Me cafe. Today,
                                   O  Kiníurijada, neobiìni party koji je pokrenut 2003. u kamëu
                                   Mini Me na Ciglanama, kao interna zabava jednog maštovitog
Kiníurijada attracts 6.000 visitors in Sarajevo, Tuzla, Banja Luka,  društva. Danas je Kiníurijada zabava za 6.000 posjetitelja, a
and Sanski Most.                           pored Sarajeva organizira se i u Tuzli, Banjoj Luci, Mostaru i
All visitors are given an opportunity to walk on the “anti-fashion”  Sanskom Mostu.
runway, and the most creative costumes will be awarded.        Svi posjetitelji ëe dobiti priliku da se prošeëu po “antifashion”
The purpose of Kiníurijada is to wear as many things that would    pisti, a najkreativniji meíu njima osvojit ëe vrijedne nagrade.
normally not be worn together, and to create the most original    Cilj Kiníurijade je staviti na sebe što više modno nespojivih
costume – the kitschier, and the crazier, the better. The dress    stvari, te tako kreirati maštoviti kostim - što luíi i šareniji, to
code is simple – crazy fashion combinations that you cannot      bolji. Na Kiníurijadi nosite sve ono što, vjerovatno, ni u bunilu
wear every day.                            ne biste nosili u nekoj drugoj prilici.
A desirable look is the one depicting loud colors, eccentric     Poželjna je odjeëa u dreìavim bojama i ekscentriìni modni
fashion accessories like mshnet stockings, colorful wigs,       dodaci, poput mrežastih ìarapa, perika, perja, krila, neobiìnog
feathers, unusual jewelry, wings, animal prints …           nakita, marama, naoìala, cipela, životinjskih uzoraka...
The motto of Kiníurijada is 100% Kiníur (a slang word for tacky    Moto Kiníurijade je 100% Kiníur, pa ako niste nakiníureni
jewelry and accessories), so entrance is for dolled up visitors    neëete moëi ni uëi na ovu zabavu. Ove godine na Kiníurijadi
only. This year Kiníurijada is featuring performances of DJ      nastupaju DJ-evi Focho i El Mano, te akrobatsko-plesna
Focho, DJ El Mano with special guests Alternacija, an acrobatic    grupa Alternacija iz Novog Sada.
group from Novi Sad.                         Toplo vam preporuìujemo da se u subotu 4. juna u nekoj
So put on your craziest outmt and head out to Dom mladih on      nemoguëoj odjevnoj kombinaciji uputite ka sarajevskom
June 4th, and be a part of this year’s Kiníurijada, the best party  „Domu mladih“ i budete dio Kiníurijade, jednog od najboljih
in town!                               partyja u gradu!


                                                                 21
      THEATERS
      POZORIŠTA

                                 06/14 – 14.06.                         20:00
                                 Ballet / Balet
                                 Meu Amor...
                                 (Choreographer / Koreogramja: Edina Papo)
                                 06/16 – 16.06.                         20:00
                                 Opera
                                 A Masked Ball / Bal pod maskama
                                 (Director / Režija: Ognian Draganoff)
NATIONAL THEATER
                                 06/20 – 20.06.                         20:00
NARODNO POZORIŠTE                        Theater Play / Pozorišna predstava
www.nps.ba                            Drveni sanduk Tomasa Vulfa
 Zmaja od Bosne 3 033 668 027                 (Director / Režija: Gradimir Gojer)
 Mon-Sun: 09:00 – 12:00 & 16:00 – 19:30
 Pon-Ned: 09:00 – 12:00 i 16:00 – 19:30

06/01, 06/02, 06/11 & 06/13 –
01.06., 02.06., 11.06. i 13.06.          20:00
Theater Play / Pozorišna predstava
Bereaved Family / Ožalošëena porodica
(Director / Režija: Ahmed Imamovië)
06/04 – 04.06.
Concert / Koncert                 20:00
Sarajevo Philharmonic Orchestra & Music Academy         SARAJEVO WAR THEATER SARTR
Sarajevo / Orkestar Sarajevske mlharmonije i Muziìka       SARAJEVSKI RATNI TEATAR SARTR
akademija Sarajevo (Conducters / Dirigenti: Tanisa
                                www.sartr.ba
Mustamë, Marijana Sladoja, Alma Aganspahië)
                                 Gabelina 16 033 214 703
06/06 – 06.06.                          18:00 – 20:00 (on days of featured plays)
Theater Play / Pozorišna predstava        20:00      18:00 – 20:00 (na dan igranja predstave)
Miss Julie / Gospoíica Julija
(Director / Režija: Gradimir Gojer)               06/03 – 03.06.                         20:00
06/07 – 07.06.                          The Future is in Eggs / Buduënost je u jajima
Ballet / Balet                 20:00       (Director / Režija: Eduard Miler)
Romeo and Juliet / Romeo i Julija                06/06 – 06.06.                         20:00
(Choreographer / Koreogramja: Ronald Savkovië)          Osipate se polako, Vaša Visosti
06/09 – 09.06.                  20:00     (Director / Režija: Goran Damjanac)
Theater Play / Pozorišna predstava
                                 06/14 – 14.06.                         20:00
Dvojica na mostu
                                 Ay, Carmela
(Director / Režija: Alen Drljevië)
                                 (Director / Režija: Robert Raponja)
06/10 – 10.06.               12:00, 14:00
Opera                              06/28 – 28.06.                         20:00
Ježeva kuëa                           A Picasso / Jedan Pikaso
(Director / Režija: Ferid Karajica)               (Director / Režija: Ljiljana Todorovië)  22                       Address / Adresa Telephone / Tel Box Ofmce Working Hours / Radno vrijeme blagajne
                                                         THEATERS
                                                           POZORIŠTA

                                        06/03 & 06/04 – 03.06. i 04.06.           20:00
                                        Helver’s Night / Helverova noë
                                        (Director / Režija: Dino Mustamë)
                                        06/06, 06/22 & 06/23 – 06.06., 22.06. i 23.06.    20:00
                                        Ja, mahaluša
                                        (Director / Režija: Mirela Trepanië)
                                        06/13 & 06/14 – 13.06. & 14.06.           20:00
 CHAMBER THEATER 55                              God of Carnage / Bog pokolja
 KAMERNI TEATAR 55                               (Director / Režija: Miralem Zupìevië)
www.kamerniteatar55.ba                             06/18 & 06/21 – 18.06. i 21.06.           20:00
 Maršala Tita 54 033 216 873                        Die Hard / Umri muški
 Mon-Tue & Thu-Sat: 10:00 – 12:00 & 16:00 – 20:00               (Director / Režija: Admir Glamoìak)
 Pon-Uto i éet-Sub:10:00 – 12:00 & 16:00 – 20:00
                                        06/19 & 06/20 – 19.06. i 20.06.            20:00
06/01, 06/02, 06/16 & 06/17 –                         Ulica divljih kestenova (Director / Režija: Nermin Hamzagi})
01.06., 02.06., 16.06. i 17.06.                20:00      06/28 – 28.06.                    20:00
The Shop Around the Corner / Radnja na uglu                  Krokodil Lacoste
(Director / Režija: Francois Lunel)                      (Director / Režija: Sulejman Kupusovië)


                                        06/05 – 05.06.                    11:00
                                        Aladdin / Aladin
                                        (Director / Režija: Kaëa Dorië)
                                        06/07 – 07.06.                    19:30
                                        The Hen / Kokoška
                                        (Director / Režija: Admir Glamoìak)
                                        06/08 – 08.06.                14:00, 16:00
 YOUTH THEATER                                 Kapetan Džon Piplfoks
 POZORIŠTE MLADIH                               (Director / Režija: Kaëa Dorië)
www.pozoristemladih.ba                             06/10 – 10.06.                    20:00
 Kuloviëa 8 033 205 799                           Scapin’s Deceit / Skapino
 Mon-Fri: 12:00 – 14:00 and two hours before plays              (Director / Režija: Kaëa Dorië)
 Pon-Pet: 12:00 – 14:00 i dva sata prije poìetka predstave
                                        06/12 – 12.06.                    11:00
06/02 – 02.06.                    20:00          Kapetan Džon Piplfoks
Basheskia, the Dream of Sarajevo / Bašeskija, san o Sarajevu          (Director / Režija: Kaëa Dorië)
(Director / Režija: Gradimir Gojer)                      06/19 – 19.06.                    11:00
06/03 & 06/16 – 03.06. i 16.06.                20:00      Tigriìek
The Hen / Kokoška                               (Director / Režija: Lajla Kaikìija)
(Director / Režija: Admir Glamoìak)


 Address / Adresa Telephone / Tel Box Ofmce Working Hours / Radno vrijeme blagajne                      23
       MOVIE THEATERS
       KINA

CINEMA CITY MULTIPLEX / MULTIPLEX CINEMA CITY*
 From 06/02 - Od 02.06.    Kung Fu Panda 2
 From 06/09 - Od 09.06.    X-Men: First Class / X-Men: Prva generacija
 From 06/16 - Od 16.06.    Super 8
 From 06/16 - Od 16.06.    Winnie the Pooh / Medvjedië Winnie
 From 06/23 - Od 23.06.    Hanna
 From 06/23 - Od 23.06.    Bridesmaids / Djeveruše
 From 06/23 - Od 23.06.    Mr. Popper’s Penguins / Pingvini gospodina Poppera
 From 06/30 - Od 30.06.    Transformers: Dark of the Moon / Transformersi 3
 From 06/30 - Od 30.06.    Animals United 3D / Konferencija životinja 3D

KINOTEKA BIH / KINOTEKA BiH*
 From 06/01 - Od 01.06.    Jane Russell Movie Program / Program Jane Russell
 From 06/01 - Od 01.06.    Montana Belle / Ljepotica iz Montane
 From 06/13 - Od 13.06.    Macao / Makao
 From 06/20 - Od 20.06.    Gentlemen Prefer Blondes / Muškarci više vole plavuše
 From 06/27 - Od 27.06.    The Revolt of Mamie Stover / Pobuna Mamie Stover

KRITERION - ART CINEMA / KRITERION - ART KINO*
 From 06/11 - Od 11.06.    Heartbeats
 From 06/11 - Od 11.06.    Dutch Movie Week / Sedmica holandskog mlma
 06/18 - 18.06.        Program Sex, Pop & Politics
                Sasha / Saša
 From 06/19 - Od 19.06.    The Boat Race
 From 06/18          Sound of Noise / Zvuk buke

MEETING POINT*
 From 06/06 - Od 06.06.    Croatian Movies in Sarajevo / Hrvatski mlm u Sarajevu
 06/06 - 06.06.        Master of His Own Body / Svoga tela gospodar
 06/06 - 06.06.        The Inspektor Returns Home / Inspektor se vratio kuëi
 06/06 - 06.06.        Marshall / Maršal
 06/07 - 07.06.        The Glembays / Glembajevi
 06/07 - 07.06.        Šagren Skin / Šagrenska koža
 06/07 - 07.06.        Buick Riviera
 06/08 - 08.06.        The Birch Tree / Breza
 06/08 - 08.06.        The Cat / Maìka
 06/08 - 08.06.        Lavanderman / ^ovjek od lavande
 06/09 - 09.06.        The Rat Savior / Izbavitelj
 06/09 - 09.06.        The Man Who Had to Sing / éovjek koji je morao pjevati
 06/09 - 09.06.        72 Days / Sedamdeset i dva dana
 06/10 - 10.06.        Sokol ga nije volio
 06/10 - 10.06.        Krek
 06/10 - 10.06.        Let It Stay Between Us / Neka ostane meíu nama

* For movie time-table visit www.sonar.ba / * Za raspored prikazivanja mlmova posjetite www.sonar.ba


  24
SpazioCaffé Manuel -
prva franšizna kafeterija Manuel kafe u našem gradu.
Ul. Radićeva 11, Sarajevo.
SpazioCaffè Manuel predstavlja kutak posve}en talijanskoj kulturi ispijanja kafe, koja je prepuna tradicionalnih
rituala, mirisa i okusa. Tu se svi sastojci svakodnevno iznova pripremaju, kako bi im se sa~uvala prirodnost.
Kafa se melje pred samu upotrebu da bi joj se tako o~uvali aroma i okus. Kvaliteta svih kulinarskih artikala se
zasniva na svje`im i prvoklasnim proizvodima.
Sve {to probate, sa sobom }e vam donijeti da{ak Italije. Trenutke u`ivanja i opu{tanja s dragim osobama ovdje
}ete provesti na najbolji na~in.
SpazioCaffè Manuel je kutak gdje se kafa udi{e, degustira i do`ivljava.


      SpazioCaffé Manuel                             Complex d.o.o.
      tel. +387 33 209 226                          tel. +387 33 273 800
                                         fax. +387 33 273 801
           COFFEE WITH ...
           KAFA SA ...
                               NERMIN HODŽIè
                               Sarajevo Will Become
                               Your Own City!
                               Sarajevo ëe postati i vaš grad!

  he recent reopening of the legendary hotel Bristol in       Sarajevu je nedavno ponovo otvoren kultni hotel Bristol
T Sarajevo has prompted us to meet up for a coffee with
Nermin Hodžië, the hotel’s Head Chef. Nermin, who has
                                 U  i tim povodom odluìili smo kafu popiti sa šefom kuhinje
                                 Nerminom Hodžiëem, koji se kuhanjem bavi veë 15 godina i
been cooking for the past 15 years, is in charge of Hotel     na ìelu je tima koji se brine za besprijekornu gastronomsku
Bristol’s nawless cuisine today.                 ponudu Bristola.
In his long career Nermin has had an opportunity to cook for   Naš sagovornik imao je priliku kuhati za mnogobrojne
many celebrities and to learn from well-known world chefs.    poznate liìnosti i uìiti od poznatih svjetskih kuhara. Jedan
He is one of the founders of Association of Cooks/Chefs of    je od osnivaìa Udruženja kuhara BiH, koje je od prošle
BiH, which is a full-member of the World Association of      godine punopravni ìlan Svjetske kuharske organizacije
Chefs’ Societies (WACS) as of last year. The BH association    (WACS), a koje je nastalo iz potrebe da se educiraju mladi
was created to educate young people and to preserve the      ljudi i da se oìuva kulinarska tradicija BiH. Velika mu je
culinary traditions of our country. Nermin’s big wish is     želja da sa bh. timom nastupi na Svjetskoj kuharskoj
an appearance in the national team of BiH on the World      olimpijadi, koja ëe biti održana u njemaìkom Erfurtu 2012.
Culinary Olimpics in Erfurt, Germany in 2012.           godine.
Nermin emphasizes that quality ingredients are the best      Nermin istiìe da su kvalitetne namirnice prednost
assets of the cuisine cooked in Bosnia and Herzegovina, so    BiH, pa da stoga nije ni ìudo što se Sarajevo smatra
it should not come as a surprise that Sarajevo is considered   i gastronomskom prijestolnicom ovog dijela Evrope.
gastronomical capital of this part of Europe. To enjoy the    Za uživanje u tradicionalnoj bosanskoj kuhinji prepo-
traditional Bosnian cuisine, he recommends a visit to Kibe    ruìuje restoran Kibe, a smatra kako bi bosansku
restaurant. Although, Nermin is quick to point out that Bosnian  kuhinju trebalo posmatrati u malo širem kontekstu od
cuisine should be viewed in a wider context and not strictly   popularnih ëevapa i pita. Ipak, u ìarima ëevapa uživa
through the prism of ëevapi and pite, he admits enjoying ëevapi  najmanje jednom mjeseìno, i to u ëevabdžinicama
at least once a month, usually in Petica or Hodžië.        Petica i Hodžië.

  26
                                        COFFEE WITH ...
                                              KAFA SA ...

Nermin was born in Bistrik and has a special connection    Roíen je na Bistriku i posebno je vezan za stari dio grada, te
to the old part of the city. He claims that Bašìaršija has   smatra kako Bašìaršija zaista ima posebnu priìu. Omiljene
a special story to tell. His favorite buildings are Academy  graíevine u Sarajevu su mu Akademija likovnih umjetnosti
of Fine Arts (former Evangelical Church), and Husrev Bey’s   (bivša evangelistiìka crkva), te Begova i Careva džamija.
and Emperor’s Mosques. The smaller mosques around the     Veoma interesantne su mu i one male džamije „razbacane“
mahalas (neighborhoods) are also interesting to him, as    po sarajevskim mahalama, te Stara pravoslavna crkva na
well as the old Orthodox Church on Bašìaršija.         Bašìaršiji.
- The thing that all these religious objects have in common  - Svakom od ovih vjerskih objekata zajedniìko je da u njima
 is peace. And that is what people today need the most.     vlada mir. A to je ljudima danas najpotrebnije.
He says he loves Sarajevo because everything is within a    Kaže da voli Sarajevo zbog toga što je to grad gdje je sve
hands reach, and as an argument he uses the fact that     na dohvat ruke, a kao argument navodi ìinjenicu da su
Olympic mountains are only 30 minutes away from the city.   olimpijske planine udaljene samo pola sata vožnje od grada.
He rides his motorbike every chance he gets, and frequently  U svakoj slobodnoj prilici vozi motor, a ìesto se odveze do
visits Trebevië where he enjoys long walks in the nature.   Trebeviëa, gdje uživa u dugim šetnjama u prirodi.
When walking through the city, Nermin prefers the       Kada su u pitanju šetnje po gradu, Nermin preferira onu
inevitable route through Ferhadija Street. He usually drinks  neizbježnu rutu kroz glavnu sarajevsku ulicu - Ferhadiju.
coffee in intimate places like the Spazio café where we    Kafu obiìno pije na intimnijim mjestima, poput kamëa
met him. He likes spending his time watching movies,      Spazio u kojem smo i obavili naš razgovor. U slobodno
and frequently takes his older son to Youth Theater for a   vrijeme uživa u mlmovima, ìesto sa starijim sinom ode
children’s play. Nermin names Jazz Fest and Sarajevo Film   pogledati predstavu u Pozorištu mladih, a Jazz Fest i
Festival as his favorite cultural festivals.          Sarajevo Film Festival su mu omiljeni kulturni festivali.
To those visitors already here, he recommends a visit     Onima koji su veë u Sarajevu preporuìuje da oba-
to the Tunnel of Hope and Bašìaršija, while to those      vezno posjete Tunel spasa i Bašìaršiju, a svim ostalima
contemplating a visit Nermin says:               poruìuje:
- Come to Sarajevo and it will become your own city!      - Doíite u Sarajevo i ono ëe postati i vaš grad!
                                                           27
                          EDITOR’S PICK
                           IZBOR UREDNIKA


EVENTS IN JUNE
DOGA\AJI U JUNU
  he beginning of summer brings many interesting events for all gene-
T  rations. The young ones will especially enjoy 8th Kid’s Festival (from June
10th – 14th) in which a participation of 40 000 children from the entire B&H
is expected.
Party of the month will take place on June 4 at Dom mladih when 8th edition
of Kiníurijada will take place. This party has only one rule – to put on your
craziest fashion combination and impress everyone on the “anti-fashion
runway”. Kiníurijada will feature performances by DJs Focho and El Mano,
and of the acrobatic group Alternacija from Novi Sad.
The long anticipated opening of Art Cinema Kriterion is expected to take place
on June 10th featuring I Have an Art House Cinema in Sarajevo program. (Its
complete repertoire can be found on page 24.)
We also recommend a concert of heavy punk rock band Ritam Nereda
from Novi Sad (on June 3rd at Cinemas Club), and a performance of the
legendary American hip-hop group Arrested Development (on June 10th at
The Basement.)
Other events are available in monthly calendar of events, and we also
recommend a visit to our web portal www.sonar.ba for up-to-date information.
  oìetak ljeta donosi mnoštvo zanimljivih dešavanja za sve generacije. U junu
P  ëe posebno uživati najmlaíi zahvaljujuëi 8. Kid’s Festivalu (10. – 14. juni), a
u kojem ëe uìestvovati ìak 40.000 djece iz cijele BiH.
Najbolji party ovog mjeseca desit ëe se u subotu 4. juna u Domu mladih, a u
pitanju je osmo izdanje Kiníurijade. Na ovom partyju važi samo jedno pravilo
– doëi obuìen u što luíu modnu kombinaciju i šetnjom po “antifashion” pisti
oduševiti sve prisutne. Muziku ëe puštati DJ-evi Focho i El Mano, a nastupit ëe
i plesno-akrobatska grupa Alternacija iz Novog Sada.
Dugooìekivano otvorenje Art kina Kriterion desit ëe se u petak 10. juna i bit ëe
obilježeno cjeloveìernjim programom pod nazivom „I Have an Art House Cinema in
Sarajevo“ (o repertoarima sarajevskih kina možete se informirati na stranici 24).
Preporuìujemo i koncert heavy punk rock benda Ritam Nereda iz Novog Sada
(Cinemas Club, petak 3. juni), te nastup legendarnog ameriìkog hip-hop
sastava Arrested Development (The Basement, petak 10. juni).
Ostala dešavanja možete pronaëi u našem kalendaru, a preporuìujemo i
posjetu našem web portalu www.sonar.ba, kojeg redovno osvježavamo sa novim
dogaíajima.

                                      29
      CALENDAR OF EVENTS JUNE 2011
      For more information about events visit www.sonar.ba

01
WEDNESDAY
      11:00;          Event: Open Days of Security; BBI Center
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      19:00; Live Music @ Sevdah Art House
      20:00; Movie: Dillinger Is Dead; Cinema Bosna
      22:00; Event: Coloseum Inspired by Europe; Coloseum Club
      22:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant
      Time to be determined; Event: School Workshops; Sevdah Art House


02
THURSDAY
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      19:00; Event: Evening With Šukrija Trako; Sevdah Art House
      20:00; Party: Cocktail Night; Pink Houdini
      21:00; Live Music: Sarajevo Jazz Guerilla; City Pub
      22:00; Event: DJ Master of Ceremony; The Basement
      22:00; Live Music: Bacardi Band; Hacienda - Cantina Mexicana
      22:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant


03
FRIDAY
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      19:00; Event: Evening With The Well-Known Sevdah Interpreters; Sevdah Art House
      20:00; Party: Think Pink ; Pink Houdini
      21:00; Concert: Ritam nereda; Cinemas Club
      22:00; Party: DJ Lik Jay; Hacienda - Cantina Mexicana
      22:00; Party: Viceverse Sarajevo Special: Ductape, Wo0, D Number, Mr Mehikano; Balkan Cafe
      23:00; Live Music: (Ne)Normalni Balaševië; The Basement
      23:00; Party: Viceverse Sarajevo Special: DJ Moodswinger, A Skitzo, D Numbers; so.ba
      Time to be determined; Event: School Workshops; Sevdah Art House
      Time to be determined; Sport Event: International Tournament in Rhythmic Gymnastics Olimpik 2011; Sport Hall Ramiz Salìin


04
SATURDAY
      10:00;          Event: Walk for Life; BBI Center
      10:00; Event: Charity Action Celebrities Serve Coffee; Gallery Boris Smoje
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      20:00; Concert: Mošus Pejgamberov; Zetra
      21:00; Live Music @ Cinemas Club
      21:00; Party: Kiníurijada; Dom mladih
      21:00; Party: DJ Night; Pink Houdini
      22:00; Event: Vanjek & Sladek; Coloseum Club
      22:00; Party: DJ Pest; Hacienda - Cantina Mexicana
      Time to be determined; Sport Event: International Tournament in Rhythmic Gymnastics Olimpik 2011; Sport Hall Ramiz Salìin


05
SUNDAY
      09:00; Sport Event: International Bycycle Race Das Ist Valter 3; Barice – éavljak
      10:00; Event: Swimming Meet – Festival of Swimming; Olympic Pool Sarajevo
      12:00;          Event: Save the Environment and Keep it Healthy; BBI Center
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      20:00; Movie: Inside Job; Cinema Bosna
      20:00; Concert: Art Ensemble of Disabled Persons from China; Bosnian Culture Center
      21:00; Party: Latin Night; Coloseum Club
      22:00; Party: Theme Night; The Club Soundstage & Bar
      Time to be determined; Sport Event: International Tournament in Rhythmic Gymnastics Olimpik 2011; Sport Hall Ramiz Salìin


  30
                                    KALENDAR DE[AVANJA JUNI 2011
                                Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

01.
SRIJEDA
      11:00;           Dogaíaj: Otvoreni dani sigurnosti; BBI Centar
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      19:00; Svirka uživo @ Art kuëa sevdaha
      20:00; Film: Dillinger is Dead; Kino Bosna
      22:00; Dogaíaj: Coloseum inspirisan Evropom; Coloseum Club
      22:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; The Club Restaurant
      Vrijeme nije odreíeno; Dogaíaj: Školske radionice; Art kuëa sevdaha


02.
^ETVRTAK
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      19:00; Dogaíaj: Veìe sa Šukrijom Trako; Art kuëa sevdaha
      20:00; Party: Cocktail Night; Pink Houdini
      21:00; Svirka uživo: Sarajevo Jazz Guerilla; City Pub
      22:00; Dogaíaj: DJ Master of Ceremony; The Basement
      22:00; Svirka uživo: Bacardi Band; Hacienda - Cantina Mexicana
      22:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; The Club Restaurant


03.
PETAK
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      19:00; Dogaíaj: Veìe sevdalinke sa poznatim sevdalijama; Art kuëa sevdaha
      20:00; Party: Think Pink ; Pink Houdini
      21:00; Koncert: Ritam nereda; Cinemas Club
      22:00; Party: DJ Lik Jay; Hacienda - Cantina Mexicana
      22:00; Party: Viceverse Sarajevo Specijal: Ductape, Wo0, D Number, Mr Mehikano; Balkan Cafe
      23:00; Svirka uživo: (Ne)Normalni Balaševië; The Basement
      23:00; Party: Viceverse Sarajevo Specijal: DJ Moodswinger, A Skitzo, D Numbers; so.ba
      Vrijeme nije odreíeno; Dogaíaj: Školske radionice; Art kuëa sevdaha
      Vrijeme nije odreíeno; Sportski dogaíaj: Meíunarodni turnir u ritmiìkoj gimnastici Olimpik 2011; Sportska dvorana Ramiz Salìin


04.
SUBOTA
      10:00;           Dogaíaj: Šetnja za život; BBI Centar
      10:00; Dogaíaj: Humanitarna akcija Poznate liìnosti služe kafu; Galerija Boris Smoje
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      20:00; Koncert: Mošus Pejgamberov; Zetra
      21:00; Svirka uživo @ Cinemas Club
      21:00; Party: Kiníurijada; Dom mladih
      21:00; Party: DJ Night; Pink Houdini
      22:00; Dogaíaj: Vanjek i Sladek; Coloseum Club
      22:00; Party: DJ Pest; Hacienda - Cantina Mexicana
      Vrijeme nije odreíeno; Sportski dogaíaj: Meíunarodni turnir u ritmiìkoj gimnastici Olimpik 2011; Sportska dvorana Ramiz Salìin


05.
NEDJELJA
      09:00; Sporski dogaíaj: Meíunarodna biciklistiìka trka Das Ist Valter 3; Barice – éavljak
      10:00; Dogaíaj: Plivaìki miting Festival plivanja; Olimpijski bazen Sarajevo
      12:00;           Dogaíaj: éuvaj okolinu, ozdravi sredinu; BBI Centar
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      20:00; Film: Inside Job; Kino Bosna
      20:00; Koncert: Umjetniìki ansambl hendikepiranih osoba iz Kine; Bosanski kulturni centar
      21:00; Party: Latin Night; Coloseum Club
      22:00; Party: Tematsko veìe; The Club Soundstage & Bar
      Vrijeme nije odreíeno; Sportski dogaíaj: Meíunarodni turnir u ritmiìkoj gimnastici Olimpik 2011; Sportska dvorana Ramiz Salìin


                                                                  31
      CALENDAR OF EVENTS JUNE 2011
      For more information about events visit www.sonar.ba


06
MONDAY
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      20:00; Live Music: Sevdah Live; Cinema Bosna
      21:00; Party: Latin Salsa Night; Cinemas Club
      22:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant
      Time to be determined; Event: Days of Health; Dom mladih
      Time to be determined; Sport Event: International Tournament in Rhythmic Gymnastics Olimpik 2011; Sport Hall Ramiz Salìin


07
TUESDAY
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      22:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant
      Time to be determined; Event: Days of Health; CSC Skenderija
      Time to be determined; Event: Days of Health; Dom mladih


08
WEDNESDAY
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      17:00; Event: Health Day; Wilson’s Walkway
      19:00; Live Music @ Sevdah Art House
      22:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant
      Time to be determined; Event: Days of Health; CSC Skenderija
      Time to be determined; Event: Days of Health; Dom mladih
      Time to be determined; Event: School Workshops; Sevdah Art House


09
THURSDAY
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      17:00; Event: Health Day; Wilson’s Walkway
      19:00; Event: Evening With Šukrija Trako; Sevdah Art House
      20:00; Party: Cocktail Night; Pink Houdini
      21:00; Live Music: Valetudo; City Pub
      22:00; Party: Bacardi Band; Hacienda - Cantina Mexicana
      22:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant
      Time to be determined; Event: Days of Health; CSC Skenderija
      Time to be determined; Event: 20th Anniversary of Zelene Beretke; Dom mladih


10
FRIDAY
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      16:00; Event: Kid’s Festival Parade “Trip to Europe”; Cathedral of Jesus’s Sacred Heart
      17:00; Event: Health Day; Park Mojmilo
      18:00; Movie: Megamind (Kid’s Festival); Zetra
      19:00; Event: Evening With The Well-Known Sevdah Interpreters; Sevdah Art House
      21:00; Live Music: Tribute to Balaševië; Cinemas Club
      21:00; Party: I Have an Art House Cinema in Sarajevo; Kriterion - Art Cinema
      21:00; Live Music: Hana & Bacardi Band; Pink Houdini
      22:00; Live Music: Arrested Development; The Basement
      22:00; Party: DJ Jaca; Hacienda - Cantina Mexicana
      23:00; Party: DJ Rahul – Out of Area; The Club Soundstage & Bar
      Time to be determined; Event: School Workshops; Sevdah Art House


  32
                                     KALENDAR DE[AVANJA JUNI 2011
                                 Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba


06.
PONEDJELJAK
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       20:00; Svirka uživo: Sevdah Live; Kino Bosna
       21:00; Party: Latin Salsa Night; Cinemas Club
       22:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; The Club Restaurant
       Vrijeme nije odreíeno; Dogaíaj: Dani zdravstva; Dom mladih
       Vrijeme nije odreíeno; Sportski dogaíaj: Meíunarodni turnir u ritmiìkoj gimnastici Olimpik 2011; Sportska dvorana Ramiz Salìin


07.
UTORAK
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       22:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; The Club Restaurant
       Vrijeme nije odreíeno; Dogaíaj: Dani zdravstva; KSC Skenderija
       Vrijeme nije odreíeno; Dogaíaj: Dani zdravstva; Dom mladih


08.
SRIJEDA
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       17:00; Dogaíaj: Dan zdravlja; Vilsonovo šetalište
       19:00; Svirka uživo @ Art kuëa sevdaha
       22:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; The Club Restaurant
       Vrijeme nije odreíeno; Dogaíaj: Dani zdravstva; KSC Skenderija
       Vrijeme nije odreíeno; Dogaíaj: Dani zdravstva; Dom mladih
       Vrijeme nije odreíeno; Dogaíaj: Školske radionice; Art kuëa sevdaha


09.
^ETVRTAK
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       17:00; Dogaíaj: Dan zdravlja; Vilsonovo šetalište
       19:00; Dogaíaj: Veìe sa Šukrijom Trako; Art kuëa sevdaha
       20:00; Party: Cocktail Night; Pink Houdini
       21:00; Svirka uživo: Valetudo; City Pub
       22:00; Party: Bacardi Band; Hacienda - Cantina Mexicana
       22:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; The Club Restaurant
       Vrijeme nije odreíeno; Dogaíaj: Dani zdravstva; KSC Skenderija
       Vrijeme nije odreíeno; Dogaíaj: 20 godina postojanja Zelenih beretki; Dom mladih Skenderija


10.
PETAK
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       16:00; Dogaíaj: Kid’s Festival parada “Put za Evropu”; Katedrala Srca Isusova
       17:00; Dogaíaj: Dan zdravlja; Park Mojmilo
       18:00; Film: Megaum (Kid’s Festival); Zetra
       19:00; Dogaíaj: Veìe sevdalinke sa poznatim sevdalijama; Art kuëa sevdaha
       21:00; Svirka uživo: Tribute to Balaševië; Cinemas Club
       21:00; Party: I Have an Art House Cinema in Sarajevo; Kriterion - Art Kino
       21:00; Svirka uživo: Hana & Bacardi Band; Pink Houdini
       22:00; Svirka uživo: Arrested Development; The Basement
       22:00; Party: DJ Jaca; Hacienda - Cantina Mexicana
       23:00; Party: DJ Rahul – Out of Area; The Club Soundstage & Bar
       Vrijeme nije odreíeno; Dogaíaj: Školske radionice; Art kuëa sevdaha


                                                                  33
      CALENDAR OF EVENTS JUNE 2011
      For more information about events visit www.sonar.ba

11
SATURDAY
      10:00; Event: Charity Action Celebrities Serve Coffee; Gallery Boris Smoje
      14:00; Event: Wake Up – Positively About Children with Disabilities (Kid’s Festival); Zetra
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      16:00;          Event: Road Show; BBI Center
      18:00; Movie: True Story of Puss in the Boots (Kid’s Festival); Zetra
      21:00; Live Music @ Cinemas Club
      21:00; Party: DJ Night; Pink Houdini
      22:00; Concert: Hari Mata Hari; Coloseum Club
      22:00; Party: Gianni Motta; Hacienda - Cantina Mexicana
      22:00; Party: Theme Night; The Club Soundstage & Bar
      23:00; Party: Studio 54 Party; The Basement
      23:00; Party: DJ Rahul – Out of Area; The Club Soundstage & Bar
      23:00; Party: DJ Hype & 4Jays; Dom mladih


12
SUNDAY
      14:00; Event: Radio Live Day (Kid’s Festival); Zetra
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      18:00; Movie: Jasper: Journey to the End of the World (Kid’s Festival); Zetra
      20:00; Movie: It’s All Gone Pete Tong; Cinema Bosna
      21:00; Concert: First Blood; Cinemas Club
      21:00; Party: Latin Night; Coloseum Club
      22:00; Party: Theme Night; The Club Soundstage & Bar


13
MONDAY
      10:00; Event: Swimming Meet - Days of Novi Grad Municipality; Olympic Pool Sarajevo
      14:00; Event: Rafa Giraffe Day (Kid’s Festival); Zetra
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      18:00; Movie: Despicable Me (Kid’s Festival); Zetra
      20:00; Live Music: Sevdah Live; Cinema Bosna
      21:00; Party: Latin Salsa Night; Cinemas Club
      22:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant


14
TUESDAY
      14:00; Event: Police Day (Kid’s Festival); Zetra
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      18:00; Movie: Nanny McPhee and the Big Bang (Kid’s Festival); Zetra
      21:00; Live Music: Samir Fejzië Band; City Pub
      22:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant


15
WEDNESDAY
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      19:00; Event: Little School of Photography; Dom mladih
      19:00; Live Music @ Sevdah Art House
      21:00; Concert: Don Guido & Guests; Cinemas Club
      22:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant
      Time to be determined; Event: School Workshops; Sevdah Art House


16
THURSDAY
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      19:00; Event: Evening With Šukrija Trako; Sevdah Art House
      21:00; Live Music: Lana & Band; Pink Houdini
      22:00; Live Music: Bacardi Band; Hacienda - Cantina Mexicana
      22:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant


  36
                                      KALENDAR DE[AVANJA JUNI 2011
                                  Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

11.
SUBOTA
       10:00; Dogaíaj: Humanitarna akcija Poznate liìnosti služe kafu; Galerija Boris Smoje
       14:00; Dogaíaj: Dan “Probudite se” – Pozitivno o djeci s invaliditetom (Kid’s Festival); Zetra
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       16:00;          Dogaíaj: Road Show; BBI Centar
       18:00; Film: Maìak u ìizmama (Kid’s Festival); Zetra
       21:00; Svirka uživo @ Cinemas Club
       21:00; Party: DJ Night; Pink Houdini
       22:00; Koncert: Hari Mata Hari; Coloseum Club
       22:00; Party: Gianni Motta; Hacienda - Cantina Mexicana
       22:00; Party: Tematsko veìe; The Club Soundstage & Bar
       23:00; Party: Studio 54 Party; The Basement
       23:00; Party: DJ Rahul – Out of Area; The Club Soundstage & Bar
       23:00; Party: DJ Hype & 4Jays; Dom mladih


12.
NEDJELJA
       14:00; Dogaíaj: Dan “Radio uživo” (Kid’s Festival); Zetra
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       18:00; Film: Pingvin Džasper i putovanje na kraj svijeta (Kid’s Festival); Zetra
       20:00; Film: It’s All Gone Pete Tong; Kino Bosna
       21:00; Koncert: First Blood; Cinemas Club
       21:00; Party: Latin Night; Coloseum Club
       22:00; Party: Tematsko veìe; The Club Soundstage & Bar


13.
PONEDJELJAK
       10:00; Dogaíaj: Plivaìki miting povodom Dana Opëine Novi Grad; Olimpijski bazen Sarajevo
       14:00; Dogaíaj: Dan “Rafa žirafa” (Kid’s Festival); Zetra
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       18:00; Film: Grozan ja (Kid’s Festival); Zetra
       20:00; Svirka uživo: Sevdah Live; Kino Bosna
       21:00; Party: Latin Salsa Night; Cinemas Club
       22:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; The Club Restaurant


14.
UTORAK
       14:00; Dogaíaj: Dan policije (Kid’s Festival); Zetra
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       18:00; Film: Dadilja Makm i veliki prasak (Kid’s Festival); Zetra
       21:00; Svirka uživo: Samir Fejzië Band; City Pub
       22:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; The Club Restaurant


15.
SRIJEDA
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       19:00; Dogaíaj: Mala škola fotogramje; Dom mladih
       19:00; Svirka uživo @ Art kuëa sevdaha
       21:00; Koncert: Don Guido i gosti; Cinemas Club
       22:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; The Club Restaurant
       Vrijeme nije odreíeno; Dogaíaj: Školske radionice; Art kuëa sevdaha


16.
^ETVRTAK
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       19:00; Dogaíaj: Veìe sa Šukrijom Trako; Art kuëa sevdaha
       21:00; Svirka uživo: Lana & Band; Pink Houdini
       22:00; Svirka uživo: Bacardi Band; Hacienda - Cantina Mexicana
       22:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; The Club Restaurant


                                                               37
      CALENDAR OF EVENTS JUNE 2011
      For more information about events visit www.sonar.ba

17
FRIDAY
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      19:00; Event: Evening With The Well-Known Sevdah Interpreters; Sevdah Art House
      20:00; Party: Think Pink; Pink Houdini
      21:00; Party: Latin DJ Party; Cinemas Club
      22:00; Party: Latin Party; Dom mladih
      22:00; Party: Theme Night; The Club Soundstage & Bar
      22:00; Party: MuchaLucha Club Night Volume 2: Telephunken (Spain); Bosnian Culture Center
      Time to be determined; Event: School Workshops; Sevdah Art House


18
SATURDAY
      10:00; Event: Charity Action Celebrities Serve Coffee; Gallery Boris Smoje
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      20:00; Party: Cocktail & DJ Time; Pink Houdini
      21:00; Live Music @ Cinemas Club
      22:00; Concert: Danijela Martinovië; Coloseum Club
      22:00; Concert: Neverne bebe; The Basement
      22:00; Party: G Edd; Hacienda - Cantina Mexicana
      22:00; Party: Theme Night; The Club Soundstage & Bar


19
SUNDAY
      10:00;
      14:00;
                   Event: Exhibit - About Diaspora; BBI Center
                   Event: One2Play Party; BBI Center
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      20:00; Movie: The Imaginarium of Doctor Parnassus; Cinema Bosna
      21:00; Party: Latin Night; Coloseum Club
      21:00; Event: Mister BiH 2011; Dom mladih
      22:00; Party: Theme Night; The Club Soundstage & Bar


20
MONDAY
      10:00;          Event: Exhibit - About Diaspora; BBI Center
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      20:00; Live Music: Sevdah Live; Cinema Bosna
      21:00; Party: Latin Salsa Night; Cinemas Club
      22:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant


21
TUESDAY
      10:00;          Event: Exhibit - About Diaspora; BBI Center
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      22:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant


22
WEDNESDAY
      10:00;          Event: Exhibit - About Diaspora; BBI Center
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      19:00; Live Music @ Sevdah Art House
      22:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant
      Time to be determined; Event: School Workshops; Sevdah Art House


23
THURSDAY
      10:00;          Event: Exhibit - About Diaspora; BBI Center
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      19:00; Event: Lecture by Ahmed Bosië – From the Andes to Guinea; SPKD Prosvjeta Sarajevo
      19:00; Event: Evening With Šukrija Trako; Sevdah Art House
      20:00; Party: Cocktail Night, All Four 5; Pink Houdini
      22:00; Live Music: Bacardi Band; Hacienda - Cantina Mexicana
      22:00; Party: Info House; Dom mladih
      22:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant


  38
                                     KALENDAR DE[AVANJA JUNI 2011
                                 Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

17.
PETAK
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       19:00; Dogaíaj: Veìe sevdalinke sa poznatim sevdalijama; Art kuëa sevdaha
       20:00; Party: Think Pink; Pink Houdini
       21:00; Party: Latin DJ Party; Cinemas Club
       22:00; Party: Latin Party; Dom mladih
       22:00; Party: Tematsko veìe; The Club Soundstage & Bar
       22:00; Party: MuchaLucha Club Night Volume 2: Telephunken (Španija); Bosanski kulturni centar
       Vrijeme nije odreíeno; Dogaíaj: Školske radionice; Art kuëa sevdaha


18.
SUBOTA
       10:00; Dogaíaj: Humanitarna akcija Poznate liìnosti služe kafu; Galerija Boris Smoje
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       20:00; Party: Cocktail & DJ Time; Pink Houdini
       21:00; Svirka uživo @ Cinemas Club
       22:00; Koncert: Danijela Martinovië; Coloseum Club
       22:00; Koncert: Neverne bebe; The Basement
       22:00; Party: G Edd; Hacienda - Cantina Mexicana
       22:00; Party: Tematsko veìe; The Club Soundstage & Bar


19.
NEDJELJA
       10:00;
       14:00;
                    Dogaíaj: Izložba o dijaspori; BBI Centar
                    Dogaíaj: One2Play zabava; BBI Centar
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       20:00; Film: Imaginarijum doktora Parnasusa; Kino Bosna
       21:00; Party: Latin Night; Coloseum Club
       21:00; Dogaíaj: Izbor Mistera BiH 2011; Dom mladih
       22:00; Party: Tematsko veìe; The Club Soundstage & Bar


20.
PONEDJELJAK
       10:00;          Dogaíaj: Izložba o dijaspori; BBI Centar
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       20:00; Svirka uživo: Sevdah Live; Kino Bosna
       21:00; Party: Latin Salsa Night; Cinemas Club
       22:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; The Club Restaurant


21.
UTORAK
       10:00;          Dogaíaj: Izložba o dijaspori; BBI Centar
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       22:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; The Club Restaurant


22.
SRIJEDA
       10:00;          Dogaíaj: Izložba o dijaspori; BBI Centar
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       19:00; Svirka uživo @ Art kuëa sevdaha
       22:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; The Club Restaurant
       Vrijeme nije odreíeno; Dogaíaj: Školske radionice; Art kuëa sevdaha


23.
^ETVRTAK
       10:00;          Dogaíaj: Izložba o dijaspori; BBI Centar
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       19:00; Dogaíaj: Predavanje Ahmeda Bosiëa: “Od Anda do Gvineje”; SPKD Prosvjeta Sarajevo
       19:00; Dogaíaj: Veìe sa Šukrijom Trako; Art kuëa sevdaha
       20:00; Party: Cocktail Night, All Four 5; Pink Houdini
       22:00; Svirka uživo: Bacardi Band; Hacienda - Cantina Mexicana
       22:00; Party: Info House; Dom mladih
       22:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; The Club Restaurant


                                                              39
      CALENDAR OF EVENTS JUNE 2011
      For more information about events visit www.sonar.ba

24
FRIDAY
      10:00;          Event: Exhibit - About Diaspora; BBI Center
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      19:00; Event: Evening With The Well-Known Sevdah Interpreters; Sevdah Art House
      21:00; Live Music: Hana & Bacardi Band; Pink Houdini
      22:00; Party: Sun Fun 11; Hacienda - Cantina Mexicana
      22:00; Party: Theme Night; The Club Soundstage & Bar
      Time to be determined; Event: School Workshops; Sevdah Art House


25
SATURDAY
      10:00; Event: Charity Action Celebrities Serve Coffee; Gallery Boris Smoje
      12:00;          Exhibition: Urban Culture Fair; BBI Center
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      20:00;          Event: Street Dance Challenge; BBI Center
      20:00; Party: Surprise Party; Pink Houdini
      21:00; Live Music @ Cinemas Club
      22:00; Concert: Trio Gušt; Coloseum Club
      22:00; Party: Street Dance After Party; The Basement
      22:00; Party: DJ Jaca B-day Bash With Friends; Hacienda - Cantina Mexicana
      22:00; Party: Theme Night; The Club Soundstage & Bar


26
SUNDAY
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      20:00; Movie: Outsider; Cinema Bosna
      21:00; Party: Latin Night; Coloseum Club
      22:00; Party: Theme Night; The Club Soundstage & Bar
      Time to be determined; Event: Lifeline; Dom mladih


27
MONDAY
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      20:00; Live Music: Sevdah Live; Cinema Bosna
      21:00; Party: Latin Salsa Night; Cinemas Club
      22:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant


28
TUESDAY
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      22:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant


29
WEDNESDAY
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      19:00; Live Music @ Sevdah Art House
      21:00; Concert: Death by Stereo; Cinemas Club
      22:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant
      Time to be determined; Event: School Workshops; Sevdah Art House


30
THURSDAY
      15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
      19:00; Event: Evening With Šukrija Trako; Sevdah Art House
      22:00; Live Music: Bacardi Band; Hacienda - Cantina Mexicana
      22:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; The Club Restaurant


  40
                                    KALENDAR DE[AVANJA JUNI 2011
                                Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

24.
PETAK
       10:00;          Dogaíaj: Izložba o dijaspori; BBI Centar
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       19:00; Dogaíaj: Veìe sevdalinke sa poznatim sevdalijama; Art kuëa sevdaha
       21:00; Svirka uživo: Hana & Bacardi Band; Pink Houdini
       22:00; Party: Sun Fun 11; Hacienda - Cantina Mexicana
       22:00; Party: Tematsko veìe; The Club Soundstage & Bar
       Vrijeme nije odreíeno; Dogaíaj: Školske radionice; Art kuëa sevdaha


25.
SUBOTA
       10:00; Dogaíaj: Humanitarna akcija Poznate liìnosti služe kafu; Galerija Boris Smoje
       12:00;          Izložba: Sajam urbane kulture; BBI Centar
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       20:00;          Dogaíaj: Street Dance Challenge; BBI Centar
       20:00; Party: Surprise Party; Pink Houdini
       21:00; Svirka uživo @ Cinemas Club
       22:00; Koncert: Trio Gušt; Coloseum Club
       22:00; Party: Street Dance After Party; The Basement
       22:00; Party: DJ Jaca B-day Bash With Friends; Hacienda - Cantina Mexicana
       22:00; Party: Tematsko veìe; The Club Soundstage & Bar


26.
NEDJELJA
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       20:00; Film: Outsider; Kino Bosna
       21:00; Party: Latin Night; Coloseum Club
       22:00; Party: Tematsko veìe; The Club Soundstage & Bar
       Vrijeme nije odreíeno; Dogaíaj: Linija života; Dom mladih


27.
PONEDJELJAK
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       20:00; Svirka uživo: Sevdah Live; Kino Bosna
       21:00; Party: Latin Salsa Night; Cinemas Club
       22:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; The Club Restaurant


28.
UTORAK
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       22:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; The Club Restaurant


29.
SRIJEDA
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       19:00; Svirka uživo @ Art kuëa sevdaha
       21:00; Koncert: Death by Stereo; Cinemas Club
       22:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; The Club Restaurant
       Vrijeme nije odreíeno; Dogaíaj: Školske radionice; Art kuëa sevdaha


30.
^ETVRTAK
       15:00; Party: After Work Party; Hacienda - Cantina Mexicana
       19:00; Dogaíaj: Veìe sa Šukrijom Trako; Art kuëa sevdaha
       22:00; Svirka uživo: Bacardi Band; Hacienda - Cantina Mexicana
       22:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; The Club Restaurant


                                                             41
     CALENDAR ADDRESS BOOK
     ADRESAR KALENDARA

Bosnian Culture Center / Bosanski kulturni centar  Hacienda – Cantina Mexicana
 Branilaca Sarajeva 24               Bazerdžani 3
 033 205 538                    033 441 918

BBI Center                     Kriterion - Art Cinema / Kriterion - Art Kino
 Trg djece Sarajeva 1                Obala Kulina bana 2
 033 569 999                    Olympic Pool Sarajevo / Olimpijski bazen Sarajevo
                           Bulevar Meše Selimoviëa 83b
Cathedral of Jesus’s Sacred Heart /
                           033 773 850
Katedrala Srca Isusova
 Trg fra Grge Martiëa 2              Pink Houdini
                           Branilaca Sarajeva 31
Cinema Bosna / Kino Bosna              063 640 542
 Alipašina 19
                          Sevdah Art House/ Art kuëa sevdaha
Cinemas Club                     Halaìi 5
 Mehmeda Spahe 20                  033 239 943
 033 617 632                    so.ba
City Pub                       Patriotske lige 30
 Despiëeva bb                    033 278 491
 033 209 789                    SPKD Prosvjeta Sarajevo
                           Sime Milutinoviëa Sarajlije 1
Coloseum Club
 Terezije bb                    The Basement
 033 250 860                    Milana Preloga bb
                           033 721 890
CSC Skenderija / KSC Skenderija
                          The Club Restaurant
 Terezije bb
                           Maršala Tita 7
 033 201 193
                           033 550 550
Dom mladih
                          The Club Soundstage & Bar
 Terezije bb                    Maršala Tita 7
 033 201 188                    033 550 550
Gallery Boris Smoje / Galerija Boris Smoje     Zetra
 Radiëeva 11                    Alipašina bb
 061 275 500                    033 276 100
 42                         Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail
       WHAT TO EAT
       [TA JESTI

   arajevo has ample opportunities for really excellent food ranging     Sarajevu možete uživati u izvrsnoj hrani - poìevši od ukusnih
S  from traditional Bosnian to various sorts of international cuisine.
Generally speaking, eating light is not the Sarajevo way. But, while
                                      U  bosanskih jela, pa do raznovrsnog izbora iz meíunarodne
                                      kuhinje. Opëenito govoreëi, u Sarajevu se ne jede zdravo / lagano. Ali
here, it would be a shame not to try tasty local dishes, some of      dok ste tu, bilo bi šteta da ne probate ukusna domaëa jela, od kojih
which can be eaten only in this city.                   se neka mogu naëi samo u Sarajevu.
Traditional Bosnian fast food restaurants are either cafeteria-style    Tradicionalni bosanski fast food restorani su ašìinice, a pite (jufke
ašìiniìas, while pitas (phyllo dough mlled with various ingredients)    punjene razliìitim sastojcima) možete pronaëi u buregdžinicama,
are found in buregdžinicas. èevapëiëi (spiced ground beef balls)      dok ëevapëiëe možete jesti u ëevabdžinicama. Iako se ovi restorani
can be eaten at ëevabdžinicas. Although these Bosnian fast food      mogu pronaëi širom grada, veëina se nalazi na Bašìaršiji.
restaurants can be found throughout the city, the majority of them
are concentrated in Bašìaršija (old Turkish quarter).
The local cuisine is heavily innuenced by Turkish one, but with major
differences. Typical meals served in ašìiniìas are sarajevski sahan,
a meal comprised of various dolmas (vegetables stuffed with meat
and rice), bosanski lonac, a thick stew-like soup made of meat and
vegetables, bamija (okra dish with lamb meat) to name a few. You
should make sure not to miss one of the most popular local specialties
– various versions of pitas (a thin phyllo dough pastry mlled with meat
or vegetables such as potato, spinach or even squash).                                      Premda je domaëa kuhinja bila pod snažnim utjecajem turske
                                      kulture, postoje velike razlike izmeíu bosanske i turske kuhinje.
                                      Tipiìna jela koja se služe u ašìinicama su sarajevski sahan, jelo
                                      saìinjeno od raznih dolmi (povrëe punjeno mesom i rižom), bosanski
                                      lonac (gusta ìorba od mesa i povrëa), bamija sa janjetinom...
                                      Preporuìujemo vam i da probate jedan od najpopularnijih domaëih
                                      specijaliteta – razliìite vrste pita punjenih mesom, povrëem ili
Surely one of the most popular foods in Sarajevo are the traditional    sirom.
ëevapìiëi, rolled spiced meat balls served in portions of 5, 10 or more,  Sarajevski ëevapìiëi se služe u porcijama od 5, 10 ili više, sa
and with somun (thin pita-bread unique to Sarajevo), onions, yoghurt,   somunom, lukom, jogurtom, a po vašem izboru i sa kajmakom.
and ocasionally kajmak (sweet cheese spread). These are available in    Možete ih probati u brojnim ëevabdžinicama, a preporuìujemo
numerous ëevabdžinicas around town, along with other grilled meat     vam i ostale uskusne mesne specijalitete sa roštilja: pljeskavice
specialties such as pljeskavica (hamburger-like patty served with     (takoíer se služe sa somunom i lukom), sudžukice (služe se sa
somun and yoghurt), sudžukice (small sausages served with mustard)...   senfom)…
Typically, alcohol or coffee are not served in any of the mentioned    Obiìno se alkohol ne služi u spomenutim mjestima, a u skoro svim
fast food places, and almost all are non-smoking.             je zabranjeno i pušenje.
As far as the sweets are concerned, beware that sweet is really      Kada je u pitanju slatko, budite svjesni da je slatko zaista slatko u
sweet in Sarajevo. You will need several glasses of water to eat a     Sarajevu. Trebat ëe vam nekoliko ìaša vode da pojedete sarajevsku
Sarajevo baklava, ružica, kadaif, tufahija or any other cake at any of   baklavu, ružicu, kadaif, tufahiju ili bilo koji drugi kolaì u nekoj od
Bašìaršija’s many cake shops.                       brojnih slastiìarni na Bašìaršiji.
  44
                                    RESTAURANTS
                                      RESTORANI

 éEVABDŽINICE, AŠéINICE, BUREGDŽINICE
 Name / Ime                                      Delivery / Dostava
 Ašìinica Stari Grad          Prote Bakoviëa 1          033 533 394
 Buregdžinica Bosna           Bravadžiluk 11           033 538 426
 Buregdžinica Saì            Mali bravadžiluk 2         033 239 748
 èevabdžinica Galatasaray        Gazi Husrev-begova 44       033 535 446
 èevabdžinica Mrkva Bašìaršija     Bravadžiluk 13           033 523 519
 èevabdžinica Mrkva Grbavica      Zagrebaìka bb           033 222 225
 èevabdžinica Mrkva Dobrinja      B. branilaca Dobrinje bb      033 455 555
 èevabdžinica Petica          Bravadžiluk 29           033 537 555
 èevabdžinica Željo           Kundurdžiluk 12          033 447 000
 RESTAURANTS - NATIONAL FOOD / RESTORANI - NACIONALNA HRANA
 Avlija                 Sumbul Avde 2           033 444 483
 Bijela tabija             Pod Džebhana 15          061 554 571
 Kibe                  Vrbanjuša 164           033 441 936
 Kod Bibana               Hošin brijeg 95          033 232 026
 Kod Keme                êulagina 12            033 531 140
 Lovac                 Petrakijina 24           033 664 176
 Lovaìki dom              Nahorevo 10            033 204 311
 Moriëa Han               Saraìi 77             033 236 119
 Nanina kuhinja             Kundurdžiluk 35          033 533 333
 Park prinìeva             Iza Hrida 7            033 523 403
 Pod lipom               Prote Bakoviëa 4          033 440 700
 MEDITERRANEAN FOOD / MEDITERANSKA HRANA
 Cappucino               Grbaviìka 8            033 523 637
 Dal Padrino              Branilaca Sarajeva 20       033 217 925
 Magarac                Azize Šaëirbegovië 6        033 226 226
 Michelle                Ferhadija 25            033 444 484
 Roma                  Grbaviìka 4            033 203 005
 Trattoria Uno             Zmaja od Bosne 45         061 172 230
 Vapiano                Franca Lehara 2          033 953 854
 Via del Corso             Kolodvorska 11           033 718 595
 Vinoteka                Skenderija 12           033 214 996
 INTERNATIONAL FOOD / MEêUNARODNA HRANA
 4 sobe gospoíe Samje          éekaluša 61            033 202 745
 Broadway                Kranjìeviëeva 11          033 211 023
 Caballero Mexican Restorante & Cantina Džidžikovac 3           033 210 266
 Fan Ferhatovi}             ^izmed`iluk 1           033 236 000
 Global Food              Braëe Begiëa 6           061 274 955
 Hot Wok                Titova 12             033 230 322
 Karuzo                 Dženetiëa ìikma bb         033 444 647
 Mala kuhinja*             Josipa Štadlera 6         061 144 741
 Maroko                 Vladislava Skariëa 3        033 232 428
 Milan’s                Zmaja od Bosne 4 (Alta Centar)   033 956 999
 Sushi San               Muse èazima éatiëa 33       062 672 782
 Taj Mahal               Paromlinska 48a          061 277 984
 Vegehana                Ferhadija 39            061 592 123
 Zeytin                 Bašìaršija 18           033 921 595
*Open for lunch only / Otvoreno samo za ru~ak
 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail                 45
       RESTAURANTS
       RESTORANI

              A[^INICA ASD@
              National / Nacionalni
               Mali }ur~iluk 3
               033 238 500, 033 447 583
               08:00 - 19:00
              This is a place where you can enjoy a variety of excellent Bosnian cuisine.
              Extra Services: Take Away Service, Catering
FREE
DELIVERY          Ovo je mjesto gdje mo`ete u`ivati u velikom izboru jela bosanske kuhinje.
08:00-20:00         Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering
              Recommended / Preporuìeno:
              Stew-like Dish/Papaz ëevab (8 KM)

              A[^INICA HAD@IBAJRI] F. NAMIKA
              National / Nacionalni
               Veliki }ur~iluk 59
               033 536 111
               07:00 - 18:00
              Traditional Bosnian specialties in the oldest a{~inica in Sarajevo.
              Extra Services: Take Away Service
              Tradicionalni bosanski specijaliteti u najstarijoj a{~inici u Sarajevu.
              Dodatne usluge: Hrana za ponijeti
              Recommended / Preporuìeno:
              Meat Dish/Paìe (6 KM)

              BARHANA                         www.barhana.ba
              Mediterranean / Mediteranski
               \ulagina ~ikma 8
               033 447 727
               08:00 - 24:00
              A perfect place for enjoyment of wholesome food.
              Extra Services: Take Away Service, Catering
              Prijatno mjesto za u`ivanje u dobroj hrani.
              Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering
              Recommended / Preporuìeno:
              Homemade Rakija - Brandy/Domaëe rakije (3 KM)

              BUREGD@INICA ASD@
              National / Nacionalni
               Bravad`iluk 28
               033 537 503
               08:00 - 24:00
              Traditional Bosnian specialties with delicious sour salads.
              Extra Services: Take Away Service, Catering
FREE
DELIVERY          Tradicionalni bosanski specijaliteti sa ukusnim kiselim salatama.
08:00-20:00         Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering
              Recommended / Preporuìeno:
              Pastry with mllings/Pite (8 - 10 KM)


    46          Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail
                                                       RESTAURANTS
                                                            RESTORANI

                                      CHINESE RESTAURANT
                                      International / Me|unarodni
                                       Kranj~evi}eva 16
                                       033 221 492
                                       Mon - Sat / Pon - Sub: 10:00 - 22:30
                                      Healthy food for healthy life.
                                      Extra Services: Take Away Service, Catering
FREE
DELIVERY                                  Sa nama jesti zna~i zdravo `ivjeti.
10:00-17:00                                 Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering
 min. 20 KM                                 Recommended / Preporuìeno: Peking Duck (70 KM for
                                      4 persons)/Pekinška patka (70 KM za 4 osobe)

                                      DVERI                        www.dveri.co.ba
                                      National / Nacionalni
                                       Prote Bakovi}a 12
                                       033 537 020
                                       10:00 - 23:00
                                      Our delicious food and cozy ambiance will make you come back again.
                                      Extra Services: Take Away Service, Catering
                                      Na{a ukusna hrana i ugodan ambijent }e vas natjerati da do|ete ponovo.
                                      Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering
                                      Recommended / Preporuìeno:
                                      Gulash Dveri/Gulaš Dveri (18 KM)

                                      \ULAGIN DVOR
                                      International / Me|unarodni
                                       \ulagina 10
                                       062 316 564
                                       08:00 - 00:00
                                      Enjoy the gourmet specialties at the heart of Ba{~ar{ija.
                                      Extra Services: Take Away Service, Catering
FREE
DELIVERY                                  U`ivajte u gurmanskim specijalitetima u srcu Ba{~ar{ije.
09:00-18:00                                 Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering
 min. 3 KM                                 Recommended / Preporuìeno: Dalmatian Chicken/
                                      Piletina na dalmatinski naìin (10 KM)

                                      ELITE CLUB 31          www.avaztwisttower.ba
                                      International / Me|unarodni
                                       Te{anjska 24a (Avaz Twist Tower)
                                       033 281 496
                                       10:00 - 00:00
                                      A large selection of superb specialties in an elite ambiance.
                                      Extra Services: Parking Available, Catering, Take Away Service
                                      Veliki izbor vrhunskih specijaliteta u elitnom ambijentu.
                                      Dodatne usluge: Parking, ketering, hrana za ponijeti
                                      Recommended / Preporuìeno:
                                      Veal Ambassador/Teleëi kotlet ambasador (27 KM)


   Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail                                 47
       RESTAURANTS
       RESTORANI

              GALIJA                           www.galija.ba
              Mediterranean / Mediteranski
               ^obanija 20
               033 443 350
               09:00 - 23:30
              Restaurant and caffe bar with excellent Italian specialties.
              Extra Services: Take Away Service, Catering
              Restoran i caffe bar sa vrhunskim italijanskim specijalitetima.
              Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering
              Recommended / Preporuìeno:
              Salmon Steak/Losos steak (15 KM)

              INAT KU]A
              National / Nacionalni
               Veliki Alifakovac 1
               033 447 867
               11:00 - 22:30
              Bosnian food in a landmark setting.
              Extra Services: Take Away Service, Catering
              Bosanska hrana u ambijentu historijskog spomenika.
              Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering
              Recommended / Preporuìeno:
              Plate mlled with dolmas/Sahan (14 KM)

              RESTAURANT BAR PEPPERS
              International / Me|unarodni
               Zagreba~ka 4a
               033 201 550
               09:30 - 24:00
              Enjoy in a pleasant ambiance with funk & jazz.
              Extra Services: Free Parking, Take Away Service, Catering
              U`ivajte u ugodnom ambijentu uz funk i jazz.
              Dodatne usluge: Besplatan parking, hrana za ponijeti, ketering
              Recommended / Preporuìeno:
              Peppers Steak (29 KM)

              URBAN GRILL                      www.urbangrill.ba
              National / Nacionalni
               Pru{~akova 8
               033 444 448
               08:00 - 22:00
              Urban Grill is a place where grilled dishes taste just right.
              Extra Services: Take Away Service, Catering
FREE
DELIVERY          Urban grill je mjesto gdje jela sa ro{tilja imaju ukus ba{ kakav trebaju.
09:00-17:00         Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering
 min. 7 KM         Recommended / Preporuìeno:
              Baked Veal/Teleëe peìenje (12 KM)


    48          Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail
                                    HOT SPOTS
                                     HOT SPOTS

 CLUBS / KLUBOVI
 Name / Ime                               
 Boemi              Valtera Periëa 16           061 374 350
 Coloseum             Terezije bb              033 200 442
 Fis Kultura           Musala bb               061 279 136
 Jež               Zelenih Beretki 14           033 650 312
 Podroom             Zelenih beretki 12           033 206 952
 The Basement           Bosmal City Center / M. Preloga bb   033 721 980
 The Club Soundstage & Restaurant Titova 7                033 550 550
 CAFES / KAFI]I
 Aquarius Caffe & Sandwich Bar  Hasana Brkiëa 2            033 609 033
 Baghdad Caffe          Bazerdžani 3              033 537 218
 Bristol Cafe           Fra Filipa Lastriëa 2         033 705 000
 Buybook             Radiëeva 4               033 552 745
 City Lounge           Zelenih beretki 22a
 Creps              Gajev trg 4              061 172 654
 Delikatesna radnja        Obala Kulina bana 10          033 208 855
 Dialog Caffe           Muhameda Kantardžiëa 3
 Galerija Boris Smoje       Radiëeva 11              061 275 500
 Habitue Cafe           Šenoina 8               033 213 921
 Halvat (Male daire)       Luledžina 6
 Imperijal            Maršala Tita 56            033 210 699
 Kraš Choco Bar          Titova 11               033 210 840
 Meeting Point          Hamdije Kreševljakoviëa 13       033 668 186
 Metropolis            Maršala Tita 21            033 203 315
 Michelle             Ferhadija 15              033 444 484
 Opera              Branilaca Sarajeva 25         061 156 943
 Ort Caffe            Zelenih beretki 22           061 257 843
 Palma              Porodice Ribar 5            033 234 775
 Priroda i društvo        Radiëeva 9               033 207 311
 Promenada            Ferhadija 4
 Spazzio Caffe          Radiëeva 11              033 209 226
 Vatra              Ferhadija 4              033 222 244
 INTERNET CAFES / INTERNET KAFI]I
 Club Click            Kunduržiluk 1             033 236 914
 Euronet Y            Obala Kulina bana 2          033 668 227
 Ka5aN Cafe            Husrefa Redžiëa 3           033 208 227
 PUBS / KAFANE I PIVNICE
 Akademija (Obala)        Obala Kulina bana 11          033 299 955
 Alfonso             Fra Grge Martiëa 14          033 207 961
 Cheers Pub & Kitchen       Muvekita 4               062 476 476
 Guinness Pub           Ferhadija 26              061 722 260
 Marquee             Obala Kulina bana 6          061 132 117
 Pivnica Duck           Skenderija 48             033 215 599
 Pivnica HS            Franjevaìka 15             033 491 000
 Underground           Gimnazijska 11             033 440 520
 The Pub             Envera Šehoviëa 15           062 152 152


 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail          49
   CAFES AND COFFEE SHOPS
   KAFANE I KAFI]I

               AQUARIUS CAFFE & SANDWICH BAR
               www.aquarius.ba
                Hasana Brki}a 2
                033 609 033
                08:00 - 24:00
               A popular gathering spot of Novo Sarajevo, ideal for relaxation.
               Coffee, drinks or sandwiches in a pleasant atmosphere will convince
               you to visit again. On Fridays you can enjoy live music.
               Kultno mjesto Novog Sarajeva, idealno za opuštanje. Kafa, piëe ili
               sendviì u ugodnoj atmosferi uìinit ëe da doíete ponovo. Petkom
               uživajte u muzici uživo.

               BAGHDAD CAFE
               www.placetobe.ba
                Bazerd`ani 3
                033 537 218
                10:00 - 00:00
               Relax in an oriental atmosphere, smoke a hookah, enjoy superb
               cocktails and great parties! On Fridays and Saturdays enjoy
               performances by well-known domestic and regional DJs.
               Bahgdad Cafe je savršeno mjesto za opuštanje u orijentalnom ambi-
               jentu, uz nargile, vrhunske koktele i odliìnu zabavu. Petkom i subotom
               uživajte u nastupima renomiranih domaëih i regionalnih DJ-eva.

               BARBAROSA
               www.barbarossa.blogger.ba
                Hasana Brki}a 30
                063 131 751
                08:00 - 23:00
               A place to relax with coffee, excellent pizza and good music.
               Enjoy the summer months in a pleasant outdoor ambiance of
               Barbarosa. Barbarosa does not serve alcoholic beverages.
               Mjesto za predah uz kafu, izvrsnu pizzu i dobru muziku. Ljeti u
               Barbarosi uživajte u ugodnom ambijentu ljetne bašte. U Barbarosi
               se ne služi alkohol.

               BELLE ÉPOQUE

                Kundurd`iluk 4
                033 239 560
                08:00 - 23:00
               Belle Époque offers a different take on the era of old Austria. If
               you wish to experience the true East – West kaleidoscope in the
               middle of Bašìaršija, come for coffee and desserts.
               Belle Époque nudi drugaìiji prikaz vremena stare Austrije. Ukoliko
               želite osjetiti pravi susret Istoka i Zapada, posjetite ovaj cafe u
               srcu Bašìaršije i uživajte u kam i desertima.


50               Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail
                                          CAFES AND COFFEE SHOPS
                                                       KAFANE I KAFI]I

                                    CAFE TITO
                                    www.caffetito.ba
                                    Zmaja od Bosne 5
                                    061 208 881
                                    00:00 - 24:00
                                    A unique place completely dedicated to Josip Broz Tito. Located by the
                                    Wilson’s Walkway, it is an ideal spot for a break during summer days.
                                    Music lovers can often enjoy unplugged concerts.
                                    Unikatan objekt u potpunosti posveëen Josipu Brozu Titu. Smješten je
                                    uz Vilsonovo šetalište i idealno je mjesto za predah tokom ljetnih dana.
                                    Ljubitelji muzike ìesto mogu uživati u unplugged nastupima bendova.

                                    DIBEK BOSANSKA KAFANA

                                    Lule|ina 3
                                    061 321 509
                                    08:00 - 23:00
                                    Experience the unique atmosphere of the traditional Bosnian
                                    cafe. Have a taste of Bosnian coffee, hookah pipe or one of the
                                    traditional cakes in an ambiance that evokes the Ottoman times.
                                    Iskusite jedinstvenu atmosferu tradicionalnog bosanskog cafea. U
                                    ambijentu koji evocira osmansko doba probajte bosansku kahvu,
                                    nargile ili neki od tradicionalnih kolaìa.

                                    RAHATLOOK
                                    www.rahatlook.ba
                                    Ferhadija 41
                                    033 921 461
                                    09:00 – 22:00
                                    Rahatlook is a place where you will mnd comfort and the intangible
                                    feeling that comes from small things in life. It offers various salty and
                                    sweet specialties and beverages prepared using the traditional recipes.
                                    Rahatlook je mjesto gdje ëete pronaëi duševni mir koji proizlazi iz
                                    malih stvari. U ponudi su raznovrsni slani i slatki specijaliteti i napici
                                    pripremljeni po tradicionalnim receptima.

                                    YU CAFFE

                                    Mala Aleja do br. 28
                                    061 700 820
                                    08:00 - 23:00
                                    Yu Cafe’s interior is inspired by the golden times of ex-Yugoslavia.
                                    The cafe offers a large drinks selection and the everlasting
                                    sounds of ex-Yu pop rock hits.
                                    Enterijer Yu Cafea inspiriran je zlatnim vremenima bivše
                                    Jugoslavije. U ponudi se nalazi veliki izbor piëa uz neprolazne
                                    ex-Yu muziìke hitove.


 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail                                   51
   BARS AND CLUBS
   BAROVI I KLUBOVI

            CELTIC PUB

             Ferhadija 12 (pasa`)
             061 712 985, 061 916 565
             07:30 - 03:00
            One of Sarajevo’s last urban oasis. Celtic Pub organizes a special
            program on Fridays and Saturdays featuring live music. The long
            drink list will satisfy the pickiest of customers.
            Jedna od posljednjih urbanih oaza. Petkom i subotom Celtic Pub
            organizira zabavni program uz muziku uživo. Raznovrsna ponuda
            piëa zadovoljit ëe i one najizbirljivije.

            CINEMAS CLUB
            www.cinemas.ba
             Mehmeda Spahe 20
             061 359 255
             18:00 - 04:00
            Popular night spot where entertainment awaits. Latin Nights are
            held each Monday, and the club’s stage is occupied by regional
            and local music stars.
            Popularno okupljalište mladih gdje ëete pronaëi dobru zabavu.
            Latino Night je na programu ponedjeljkom, a nerijetko na stageu
            Cinemas Cluba nastupaju i muziìke zvijezde iz BiH i regiona.

            CITY PUB
            www.citypub.co.ba
             Despi}eva bb
             033 209 789
             10:00 - 02:00
            Concerts, local and international DJs, art performances, cabarets,
            movie showings, a variety of drinks – City Pub guarantees a good
            time for everyone anytime you visit!
            Koncerti, nastupi domaëih i stranih DJ-eva, pozorišne predstave,
            kabarei, mlmske projekcije, bogat izbor piëa... U City Pubu vam je
            uvijek zagarantiran odliìan provod!

            HACIENDA

             Bazerdžani 3
             033 441 918
             10:00 – 03:00
            Club and restaurant Hacienda, located in the heart of Bašìaršija, is
            the perfect place for every time of day where you can enjoy electronic
            music and band performances, along with excellent Mexican food.
            Klub i restoran Hacienda, lociran u srcu Bašìaršije, odliìno je mjesto
            za svako doba dana gdje možete uživati u dobrom provodu uz ele-
            ktronsku muziku i nastupe bendova, kao i odliìnu meksiìku hranu.


52            Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail
                                                  BARS AND CLUBS
                                                     BAROVI I KLUBOVI

                                    MASH

                                    Branilaca Sarajeva 20/1
                                    061 236 488
                                    08:00 - 00:00
                                    Club Mash is the perfect spot anytime, but on Thursdays, Fridays
                                    and Saturdays you can expect live music and DJs. Mash is a great
                                    spot for daytime coffee as well as for evening fun.
                                    Klub Mash je savršeno mjesto za izlazak, a svakog ìetvrtka, petka
                                    i subote nastupaju bendovi i DJ-evi. Mash je odliìan izbor za
                                    dnevnu kafu, ali i za noëni provod.

                                    PINK HOUDINI

                                    Branilaca Sarajeva 31
                                    063 640 542
                                    07:00 - 03:00
                                    Pink Houdini is located in the city center, near the venue of the
                                    famous mlm festival. It is a perfect place to enjoy the best cocktails
                                    and wines with a lovely music program: DJ nights, live music and jazz.
                                    Pink Houdini se nalazi u centru grada, blizu mjesta održavanja
                                    poznatog mlmskog festivala. Savršen je za uživanje u najboljim kokte-
                                    lima i vinima uz dobar muziìki program: DJ noëi, muzika uživo i jazz.

                                    PRAVDA
                                    www.pravda.ba
                                    Radi}eva 4c
                                    033 558 215
                                    08:00 - 00:00
                                    Enjoy Pravda’s wide selection of cocktails and wines while
                                    listening to pleasant music. Relax each Thursday with Pravda’s
                                    Cocktail Night, and on Fridays Funky Friday parties await.
                                    U Pravdi u`ivajte u {irokom izboru koktela i vina, dok slu{ate
                                    ugodnu muziku. ^etvrtkom se opustite uz Cocktail Night, a
                                    petkom uz izvrsnu plesnu zabavu Funky Friday.

                                    WINE BAR BRASIL
                                    www.wbb.ba
                                    Dalmatinska 6
                                    033 666 000
                                    07:00 – 00:00
                                    Elegant ambiance, carefully selected food and sorted wines
                                    will make your visit unforgettable and enrich your experience of
                                    gastronomy.
                                    Elegantno ureíen ambijent, pažljivo odabrana hrana te probrane
                                    sorte vina uìinit ëe vaš boravak nezaboravnim i obogatiti vaše
                                    gastronomsko iskustvo.


 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail                                 53
       WHERE TO SHOP
       GDJE KUPOVATI

Souvenirs                                 Suveniri
  o pick up authentic souvenirs, head to Bašìaršija, the city’s       koliko želite kupiti autentiìne suvenire, predlažemo vam
T Turkish quarter. As old as the city itself, for centuries Bašìaršija
was the city’s center of trade and craftsmanship. During its golden
                                     U  da posjetite Bašìaršiju. Stara kao i sam grad, Bašìaršija je
                                     stoljeëima bila zanatski i trgovaìki centar grada. U njeno zlatno
period, it boasted 12000 various shops selling products and services   doba na Bašìaršiji je postojalo preko 80 vrsta zanata i preko
of 80 different craftsmen and tradesmen. Although dramatically      12.000 razliìitih trgovina koje su nudile proizvode i usluge. Iako su
changed, you can still mnd Bašìaršija’s shops mlled with souvenirs,    se mnoge stvari promijenile, na Bašìaršiji i danas možete pronaëi
traditional household items, clothing items, silver and gold jewelry...  brojne zanatske radionice i trgovine, gdje možete kupiti suvenire,
Bašìaršija’s most popular street is Kazandžiluk (Coppersmith       tradicionalno pokuëstvo i odjevne predmete, srebrni i zlatni nakit…
Street), where you can mnd superbly created engraved copper
products, such as džezve (cofee pots), mldžani (coffee cups), ibrici
(copper water dish)…
The city’s jewelry makers were well known throughout the Ottoman
Empire for their particular designs. Some of the unique jewelry
items found on Bašìaršija are beautifully crafted belenzuci (thick
wrist bracelets), rings, necklaces, earrings, decorative golden
coins… Jewelry makers (silver and gold smiths) are mostly
located on Gazi Husrev-begova Street (commonly Zlatarska or the
Goldsmiths’ street).
Traditional carpets, decorated with specimc Bosnian pattern, will
certainly impress you with its beauty. You may purchase them in
carpet shops throughout Bašìaršija.
While in Bašìaršija, you can also visit the Gazi Husrev Bey’s Bezistan
                                     Najpopularnija ulica na Bašìaršiji je Kazandžiluk, gdje ëete naëi
(covered bazaar), which was built between 1537 and 1555 and
                                     maestralno izraíene tradicionalne predmete od bakra, kao što su
contains various interesting shops.
                                     džezve, mldžani (šoljice za kafu), ibrici (bakreni sudovi za vodu)…
Shopping Centers                             Sarajevski zlatari bili su nadaleko poznati u vrijeme Osmanskog
  arajevo is increasingly becoming an interesting shopping       carstva zbog specimìnog dizajna nakita. Neki od unikatnih komada
S  destination. The new shopping centers are springing up all
the time. Modern boutiques and fashion shops, as well as those
                                     nakita koje možete pronaëi na Bašìariji su prekrasno izraíeni
                                     belenzuci (srebrene narukvice), ogrlice, naušnice, prstenje, šorvani
featuring designs of local designers, can be found along Ferhadija    (dukati)... Zlatarske radnje veëinom su smještene u Gazi Husrev-
and Titova Streets.                            begovoj (Zlatarskoj) ulici.
                                     Tradicionalni ëilimi sa specimìnim bosanskim šarama ëe vas takoíer
                                     oduševiti svojom ljepotom. Možete ih kupiti u nekoj od prodavnica
                                     ëilima, koje su “razbacane” po Bašìaršiji.
                                     Na Bašìaršiji možete posjetiti i Gazi Husrev-begov bezistan, izgraíen
                                     izmeíu 1537. i 1555. godine, u kojem se i danas nalaze brojne
                                     zanimljive prodavnice.
                                     Shopping centri
                                        arajevo ubrzano postaje interesantna shopping destinacija. U
                                     S  posljednje vrijeme otvoreni su brojni shopping centri, a moderni
                                     butici sa konfekcijom i proizvodima bh. kreatora mogu se pronaëi na
                                     ulicama Ferhadija i Titova.
                                     Preporuìujemo vam posjet BBI Centru, smještenom u središtu
We recommend a visit to BBI Center, located in the center of the     grada, gdje se nalaze brojne trgovine sa odjeëom, modnim dodacima,
city, where various shops selling apparel, fashion accessories, and    pokuëstvom, ali i kamëi, slastiìarne, restorani, kao i spa dio, gdje
household items are found, but, also cafes, bakeries, restaurants,    shopping možete spojiti sa relaksacijom.
and a spa where you can combine shopping with a bit of relaxation.    Importanne Centar, koji se nalazi u blizini Historijskog muzeja BiH
Importanne Center, located near the Wilson’s Walkway and Historical    i Vilsonovog šetališta, savršeno je mjesto za uživanje u shoppingu,
Museum of BiH, is perfect for combining shopping with quick bites.    ali i odliìnoj gastronomskoj ponudi, a tu je i nedavno otvoreni Alta
There is also the recently opened Alta, located on Marijin Dvor.     shopping centar, smješten na Marijin dvoru.


  54
                                                              SHOPPING
                                                                 KUPOVINA

 SHOPPING CENTERS / [OPING CENTRI
 Name / Ime                            Offers / Ponuda
 Alta             Bulevar F. Lehara 2   033 953 800  Fashion, Household Items, Cosmetics / Moda, dom, kozmetika
 BBI Centar          Trg djece Sarajeva 1  033 569 999  Fashion, Food, Cosmetics, Electronic Equipment / Moda, dom, hrana, kozmetika, tehnika
 Importanne          Zmaja od Bosne 7-7a   033 266 295  Fashion, Food, Cosmetics, Electronic Equipment / Moda, hrana, kozmetika, tehnika
 Gazi Husrev-begov bezistan  Gazi Husrev-begova bb  033 532 144  Fashion, Household Items, Souvenirs / Moda, dom, suveniri
 Mercator           Ložioniìka 16      033 286 150  Fashion, Food, Cosmetics, Electronic Equipment / Moda, hrana, kozmetika, tehnika
 FASHION & ACCESSORIES / MODA I MODNI DODACI
 Benneton           Mar{ala Tita 33     033 259 951  Men’s and Women’s Fashion / Mu{ka i `enska moda
 Bellisima          Ferhadija 26      033 531 631  Women’s Fashion / @enska moda
 City Fashion         Ferhadija 22      033 273 570  Fashion for Men and Women & Fashion Accessories / Muška i ženska moda, dodaci
 BH Crafts          Veliki }ur~iluk 8    033 238 415  Handmade Clothes & Accessories / Ru~no ra|ena odje}a i dodaci
 Gallery Java         Mar{ala Tita 21     033 654 591  Local Designer’s Fashion / Odje}a doma}ih dizajnera
 Granoff           Mar{ala Tita 34     033 552 252  Men’s and Women’s Suits, Dress Shirts, Ties / Mu{ka i `enska odijela, kravate i ko{ulje
 Sam Shop Gallery       Titova 27        033 552 380  Men’s and Women’s Fashion & Accessories / Mu{ka i `enska moda, dodaci
 Tally Weil          Ferhadija 12      033 553 455  Fashion for Women / Ženska moda
 Terranova          Mula M. Bašeskije 14  033 550 795  Fashion for Men and Women / Muška i ženska moda
 COSMETICS / KOZMETIKA
 CM              Titova 46        033 617 650 Cosmetics, Make-up, Hygiene / Parfemi, {minka, higijena
 DM              Ferhadija 25      033 572 115 Cosmetics, Make-up, Hygiene / Parfemi, {minka, higijena
 Mam~e            Danijela Ozme 18    033 558 890 Cosmetics, Make-up, Hygiene / Parfemi, {minka, higijena
 SHOES / OBU]A
 Alpina            Mar{ala Tita 31     033 551 820 Shoes for Men and Women / Mu{ka i `enska obu}a
 Bata             ]emalu{a 3       033 219 742 Shoes for Men and Women / Mu{ka i `enska obu}a
 SPORT & LEISURE / SPORT I REKREACIJA
 BB Sport           Ferhadija 3       033 222 333 Athletic Clothing, Shoes & Sport Equipment / Odje}a, obu}a i sportski rekviziti
 Madness           Mis Irbina 14      033 443 971 Athletic Clothing, Shoes & Sport Equipment / Odje}a, obu}a i sportski rekviziti
 Sportlife          Terezije bb       033 223 975 Clothes, Shoes & Sport Equipment / Odjeëa, obuëa i sportski rekviziti
 WATCHES, GLASSES & JEWELRY / SATOVI, NAO^ALE I NAKIT
 Optika Baro{         Ferhadija 30      033 573 900  Prescription Glasses & Sunglasses / Dioptrijske i sun~ane nao~ale
 Optika Salihbegovië     Despiëeva 6       033 261 426  Glasses & Sunglasses / Dioptrijske i sunìane naoìale
 Optika Oculto        [enoina 12       033 666 333  Prescription Glasses & Sunglasses / Dioptrijske i sun~ane nao~ale
 Swarovski          Ferhadija 14a      033 216 470  Jewelry & Fashion Accessories / Nakit i modni dodaci
 Swiss Shop          Gajev trg 5       033 223 393  Watches, Jewelry & Fashion Accessories / Satovi, nakit i modni dodaci
 Zlatarna Celje        Ferhadija 26      033 533 185  Jewelry / Nakit
 CRAFTS / ZANATI
 Filigran - Midhat Be}ar   Gazi Husrev-begova 30  033 534 240  Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit
 Kazand`ija - M. Huseinovi}  Kazand`iluk 18     061 139 511  Traditional Souvenirs / Tradicionalni suveniri
 Ta{nar - Haris Zec      Veliki }ur~iluk 40   061 201 860  Traditional Bags and Belts / Tradicionalne ta{ne i kai{evi
 Zlatarska radnja - F. Somë  Gazi Husrev-begova   033 226 682  Jewelry / Nakit
 SPECIALTY STORES & GIFT SHOPS / SPECIJALIZIRANE RADNJE I GIFT SHOPOVI
 Wonderland          H. Kre{evljakovi}a 8  033 205 754 Wines, Fine Spirits, Cigars & Chocolates / Vina, `estoka pi}a, cigare i ~okolade
 Vino i ìokolada       Grbaviìka 5       033 258 650 Wines & Chocolates / Vina i ìokolade
 HOME DESIGN / URE\ENJE KU]E
 Goa Etno Shop        Mis Irbina 14      033 218 740 Home Design & Fashion Accessories / Ureíenje kuëe i modni dodaci
 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail                                         55
        SHOPPING
        KUPOVINA

                                  ALMA RAS
                                  Lingerie / Donji ve{
                                   Hamdije Kre{evljakovi}a 61 033 550 455
                                   Mon-Fri/Pon-Pet: 08:00 – 20:00; Sat/Sub: 09:00 – 17:00
                                   Trg djece Sarajeva 1 (BBI Center) 033 223 339
NEW                                 Mon-Sat/Pon-Sub: 09:00 – 22:00; Sun/Ned: 12:00 – 20:00
ARRIVALS
                                  The new lingerie and bed wear spring collection of Alma Ras,
                                  the country’s homegrown brand, is inspired by the romantic
                                  atmosphere, seductive colors and 1970’s retro nostalgia.
-25  %                               Nova proljetna kolekcija donjeg rublja i spavaëeg programa
                                  domaëeg brenda Alma Ras inspirirana je romantiìnom
  For more stores see/za vi{e lokacija posjeti www.alma-ras.com  atmosferom, zavodljivim bojama i retro nostalgijom 70-tih godina.

                                  BADEM BUTIK
                                  Spices, Snacks & Sweets / Zaìini, grickalice i slatkiši
                                   Abadžiluk 12 033 533 135
                                   08:00 – 23:00
                                   Titova 34
                                   08:00 – 23:00
                                  At Butik Badem you can purchase freshly prepared products like
                                  Turkish delights, chocolate covered almonds, all kinds of candies,
                                  and other tasty snacks, spices and sweets.
                                  U Butiku Badem možete kupiti svježe pripremljene proizvode
                                  poput rahat lokuma, badema u ìokoladi, raznih vrsta bombona i
  For more stores see/za vi{e lokacija posjeti www.badem.ba    mnogih drugih ukusnih grickalica, zaìina i slatkiša.

                                  GALERIJA ISFAHAN
                                  Handmade Carpets, Clothes & Household Items /
                                  Ruìno raíeni tepisi, odjeëa i pokloni

                                   Saraìi 77 033 237 429
NEW                                 09:00 - 21:00
ARRIVALS
                                  Galerija Isfahan is a specialized handmade carpets shop that
                                  offers a wide range of carpets and handicrafts from various parts
                                  of Iran, clothing, household items and gifts.
-20  %                               Galerija Isfahan je specijalizirana prodavnica ruìno raíenih ëilima
                                  koja nudi širok izbor ëilima i ruìnih radova iz razliìitih dijelova
  www.isfahan.ba                         Irana, odjeëu, predmete za domaëinstvo i poklone.

                                  OPTIKA OCULTO
                                  Prescription Glasses and Sunglasses / Dioptrijske i sunìane naoìale
                                   Šenoina 12
                                   033 666 333
                                   Mon-Pet/Pon-Pet: 09:00 – 20:00; Sat/Sub: 09:00 – 17:00
                                  Visit us and share our passion for unique designer frames and
                                  sunglasses in our exclusive boutique.
NEW                                 Posjetite nas i podijelite našu strast prema unikatnim dioptrijskim
ARRIVALS
                                  i sunìanim naoìalama u ekskluzivnom optiìkom studiju.
  www.oculto.ba


   56                               Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail
                                                            SHOPPING
                                                              KUPOVINA

                                      PAPU^AR - AHMED KALAJD@ISALIHOVI]
                                      Traditional Craft - Slipper Maker / Zanat - Papu~ar
                                      Sara~i 15
                                      033 447 999
                                      08:00 –20:00
                                      For decades, family Kalajdžisalihovië has been manufacturing
                                      women’s and men’s leather and eco leather slippers.

                                      Porodica Kalajdžisalihovië se veë decenijama bavi proizvodnjom
                                      ženskih i muških papuìa od kože i eko kože.


                                      VINO I éOKOLADA
                                      Specialized Shop of Wines and Chocolates /
                                      Specijalizirana radnja vina i ìokolade

                                      Grbaviìka 5 033 258 650
                                      Mon-Sat / Pon-Sub: 10:00 – 20:00
                                      If you are an admirer of good wine or delicious chocolate, or if you
                                      want to discover something new, this is the place for you.

                                      Ako ste ljubitelj dobrog vina ili ukusne ìokolade ili želite otkriti
                                      nešto novo, ovo je mjesto za vas.
  www.divina.ba

                                      ZLATAR I FILIGRAN - MUHSIN HALVO
                                      Traditional Craft - Gold & Silver Smith / Zanat - Zlatar i mligran
                                      Gazi Husrev-begova 47
                                      061 136 585
                                      08:00–20:00
                                      Halvo family has been nurturing the silversmith craft for
                                      generations, and is famous for the authentic silver wrist bracelets
                                      – belenzuk – and other traditional silver and gold jewelry.
                                      Porodica Halvo veë generacijama baštini tradiciju izrade
                                      prelijepih autentiìnih srebrenih narukvica “belenzuk” i drugog
                                      tradicionalnog nakita od zlata i srebra.

                                      ZLATAR I JUVELIR - FAHRUDIN SOFIè
                                      Traditional Craft - Goldsmith / Zanat - Zlatar i juvelir
                                      Gazi Husrev-begova 53
                                      033 226 682
                                      Mon-Fri / Pon-Pet: 09:30 – 19:30; Sat / Sub: 09:30 – 14:30
                                      Long experience of craftsman Somë guarantees the quality of
                                      authentic traditional and modern jewelry as well as souvenirs.
NEW                                    Višedecenijsko iskustvo majstora Somëa garant su kvalitete
ARRIVALS
                                      autentiìnog tradicionalnog i modernog nakita, kao i suvenira.
  www.somc.ba


   Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail                                    57
      MADE IN SARAJEVO
      NASTALO U SARAJEVU
 Tea Shop
 Franz and Sophie
 Prodavnica ìaja Franz i Sophie

  he recently opened Tea Shop – Franz & Sophie – is       Sarajevu je nedavno otvorena prodavnica ìaja Franz
T demnitely something new in a city where a culture of
coffee drinking dominates. Tea Blender Adnan Smajië
                               U  i Sophie, nešto potpuno novo u gradu u kojem
                               prvenstveno vlada kultura ispijanja kafe. Sommelier za
welcomes everyone who ventures into his lovely shop,     ìaj Adnan Smajië širokih ruku doìekuje sve one koji sa
opened exclusively because of his passion, to discover    namjerom da otkriju tajne ìaja doíu u prodavnicu koju je
the secrets of teas.                     otvorio iz velike ljubavi.
The beauty of tea is that it is different each time, and   Ljepota ìaja je u tome što je on svaki put drugaìiji, što
with endless possibilities, aromas and scents, and it will  postoji bezbroj moguënosti, aroma i mirisa, i što nas svaki
always surprise you. Currently, there are 45 tea sorts in   put iznenadi. U prodavnici ìaja Franz i Sophie trenutno ima
Franz and Sophie tea shop, but this number will increase   45 vrsta ìajeva, a taj ëe se broj u narednim mjesecima
in the upcoming months. The shop sells traditionally     poveëavati. U radnji se prodaju ìajevi proizvedeni na
manufactured organic teas.                  izvorni naìin, koji su uz to i organski.
Tea tasting is welcomed. Choose between black, green,     U prodavnici Franz i Sophie možete degustirati ìajeve, birati
white, fruit, herbal teas, and mnd out about their origin,  izmeíu crnih, zelenih, bijelih, voënih, biljnih ìajeva, te
harvest, and how to prepare an ideal cup of tea. Various   saznati iz kojeg dijela svijeta dolaze, koja su berba, kako se
tea equipment is also available including cups, boxes,    pripravljaju... Na raspolaganju su vam i raznovrsni rekviziti:
strainers, mlters... The truth is that it doesn’t take much  šoljice, kutije, cjediljke, mlteri... No, prava istina je da za
to make good tea; all you need are quality tea, correct    dobar ìaj ne treba mnogo: bitni su samo kvalitetan ìaj,
preparation and a good will. If you like tea, Franz and    ispravna priprema i dobra volja. Ako volite ìaj, prodavnica
Sophie Tea Shop, located in Petrakijina Street 6, above the  Franz i Sophie u ulici Petrakijina 6, iznad sarajevske
Cathedral, will surely become your favorite spot.       Katedrale, sigurno ëe postati vaše novo omiljeno mjesto.


 58
                                    ACCOMMODATION
                                       SMJE[TAJ

 HOTELS / HOTELI
 Name / Ime                            Price Range/
                                  Cjenovni razred
 Alem            Put mladih muslimana 12 033 655 589 ää
 America           Himzina 23         033 214 445 ääää
 Art             Vladislava Skariëa 3    033 232 855 äääää
 Astra            Zelenih beretki 9     033 252 100 äää
 Astra Garni         Kundurdžiluk 2       033 455 100 äää
 Belvedere          Višnjik 2         033 262 140 ääää
 Bosnia           Kuloviëa 9         033 567 010 ääää
 Bristol           Fra Filipa Lastriëa 2   033 705 000 äääää
 Dardanija          Radiëeva 19        033 213 613 ääää
 Europe           Vladislava Skariëa 5    033 580 400 äääää
 Gaj             Skenderija 14       033 445 200 ääää
 Grand            Muhameda ef. Pandže 7   033 563 100 ääää
 Hayat            Abdesthana 27       033 570 370 äää
 Hecco            Medrese 1         033 273 730 äää
 Meridian          Jaroslava éernija 6    033 446 176 äää
 Michele           Ivana Cankara 27      033 560 310 äääää
 Old Town          Mali ëurìiluk 11a     033 574 200 ääää
 Omega - Ambasador      Omera Stupca 19      033 277 200 ääää
 Plavi zamak         Zvorniìka 29        033 718 807 äää
 Saraj            Nevjestina 5        033 237 810 ääää
 Sarajevo          Džemala Bijediëa 169a   033 777 900 ääää
 Unica            Hamdije Kreševljakoviëa 42 033 555 225 ääää
 Villa Orient        Oprkanj 6         033 232 702 ääää
 BEDS AND BREAKFAST AND GUEST HOUSES / PRENOèIŠTA I PANSIONI
 B&B Divan          Mula Mustafe Bašeskije 54 033 238 677 ää
 Pansion Bašìaršija     Veliki ëurìiluk 41     033 232 185 ää
 Pansion éobanija      éobanija 29        033 441 749 äää
 Pansion Kandilj       Bistrik 12a        033 572 510 ä
 Pansion Lion        Bravadžiluk 30       033 236 137 ää
 Pansion Vijeënica      Mustaj-pašin mejdan 5   033 233 433 ää
 Prenoëište Buona Notte   Kralja Tvrtka 5/I     033 259 371 äää
 Prenoëište Halvat      Kasima ef. Dobraìe do 5  033 237 714 äää
 Prenoëište Hotel Ada    Abdesthana 8        033 457 870 äää
 Prenoëište Vila Wien    Mudželeti mali 2      033 232 855 ääää
 Prenoëište Zem Zem     Mula Mustafe Bašeskije 61 033 239 648 ä
 Residence Rooms       S.H. Muvekita 1      066 239 648 ää
 MOTELS AND HOSTELS / MOTELI I HOSTELI
 Motel Magarac Garni     Azize Šaëirbegovië 16   033 720 830 ää
 Motel Mejdan        Mustaj-pašin mejdan 11   033 233 563 äää
 Motel Sokak         Mula Mustafe Bašeskije 24 033 570 355 äää
 Hostel City Center Sarajevo S.H. Muvekita 2/3     033 203 213 ää
 Hostel Ferhadija      Ferhadija 21        070 213 220 ää
 Hostel Ljubiìica      Mula Mustafe Bašeskije 65 033 535 829 ä
 Hostel Srce Sarajeva    S.H. Muvekita 2      033 442 887 ä


             ä       ä ä       ä ä
ä< 50 KM ää51 - 100 KM ää 101 - 150 KM ä ä 151 - 200 KM ä ä ä201 KM <
 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail           59
   ACCOMMODATION
   SMJE[TAJ

           BOUTIQUE 36 HOTEL
           www.hb36.ba
           Safvet-bega Ba{agi}a 36
           033 233 309
           Price range / Cjenovni razred: äää
           Facilities: Parking Available (24 hours – 8€, with security),
           Restaurant, Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Meeting
           Room, Shuttle to Airport
           Sadržaji: Parking (24 sata - 8€, sa obezbje|enjem), restoran,
           sef, besplatan internet, satelitska TV, sala za sastanke, prevoz
           do aerodroma

           CITY BOUTIQUE HOTEL
           www.cityhotel.ba
           Mula Mustafe Ba{eskije 2
           033 566 850
           Price range / Cjenovni razred: ääää
           Facilities: Elevator, Restaurant, Safe Deposit Box, Free Internet,
           Satellite TV, Conference Room, Meeting Room, Shuttle to Airport
           (not free)
           Sadržaji: Lift, restoran, sef, besplatan internet, satelitska TV,
           konferencijska sala, sala za sastanke, prevoz do aerodroma
           (plaëa se)

           HOLLYWOOD HOTEL
           www.hotel-hollywood.ba
           Dr. Mustafe Pintola 23
           033 773 100
           Price range / Cjenovni razred: äää
           Facilities: Free Parking Available, Restaurant, Safe Deposit Box,
           Free Internet, Satellite TV, Conference Room, Meeting Room, Spa,
           Swimming Pool, Sports and Leisure, Shuttle to Airport
           Sadržaji: Besplatan parking, restoran, sef, besplatan internet,
           satelitska TV, konferencijska sala, sala za sastanke, spa centar,
           bazen, sport i rekreacija, prevoz do aerodroma

           HECCO DELUXE
           www.heccodeluxe.com
           Ferhadija 2
           033 558 995
           Price range / Cjenovni razred: ääää
           Facilities: Restaurant, Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite
           TV, Shuttle to Airport

           Sadržaji: Lift, restoran, sef, besplatan internet, satelitska TV,
           prevoz do aerodroma60          Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail
                                                 ACCOMMODATION
                                                          SMJE[TAJ

                                    MOTEL SOKAK
                                    www.motel-sokak.ba
                                    Mula Mustafe Ba{eskije 24
                                    033 570 355
                                    Price range / Cjenovni razred: äää
                                    Facilities: Restaurant, Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite
                                    TV, Meeting Room, Shuttle to Airport

                                    Sadržaji: Restoran, sef, besplatan internet, satelitska TV, sala za
                                    sastanke, prevoz do aerodroma


                                    PANSION MIS
                                    www.mis-pansion.com
                                    Nevjestina 7
                                    033 570 005
                                    Price range / Cjenovni razred: ä
                                    Facilities: Free Parking Available, Free Internet, Satellite TV, Pets
                                    Allowed, Shuttle to Airport, Babysitting Service

                                    Sadržaji: Besplatan parking, besplatan internet, satelitska TV,
                                    dozvoljeni kuëni ljubimci, prevoz do aerodroma, usluga ìuvanja
                                    djece

                                    OLD TOWN HOTEL
                                    www.hoteloldtown.ba
                                    Mali }ur~iluk 11a
                                    033 574 200
                                    Price range / Cjenovni razred: äää
                                    Facilities: Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Meeting
                                    Room, Shuttle to Airport (not free)

                                    Sadržaji: Sef, besplatan internet, satelitska TV, sala za sastanke,
                                    prevoz do aerodroma (plaëa se)


                                    PANSION STARI GRAD
                                    www.sgpansion.co.ba
                                    Sagrd`ije 29a
                                    033 239 898
                                    Price range / Cjenovni razred: ää
                                    Facilities: Free Parking Available, Cafe Bar, Safe Deposit Box,
                                    Free Internet, Satellite TV, Shuttle to Airport

                                    Sadržaji: Besplatan parking, cafe bar, sef, besplatan internet,
                                    satelitska TV, prevoz do aerodroma Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail                                 61
                                              LEISURE, WELLNESS & HEALTH
                                            SLOBODNO VRIJEME, WELLNESS I ZDRAVLJE

HOSPITALS AND HEALTH CENTERS / BOLNICE I DOMOVI ZDRAVLJA
Name / Ime                                               Offers / Ponuda
24 Hour Emergency Service / Hitna pomoë              Kolodvorska 14      124      Urgent Medical Services / Hitne medicinske usluge
Clinic Center University of Sarajevo / KCUS            Bolniìka 25        033 297 000  Medical Services / Medicinske usluge
Emergency Department / Centar urgentne medicine (CUM)       Bolniìka 25        033 214 158  Urgent Medical Services / Hitne medicinske usluge
Health Center / Dom zdravlja Stari Grad              Alajbegoviëa 1      033 278 600  Medical Services / Medicinske usluge
Health Center / Dom zdravlja Centar                Vrazova 11        033 210 282  Medical Services / Medicinske usluge
Health Center / Dom zdravlja Novo Sarajevo            Bihaëka 2         033 724 700  Medical Services / Medicinske usluge
Health Center / Dom zdravlja Novi Grad              Bl. M. Selimoviëa 2    033 653 878  Medical Services / Medicinske usluge
Health Center / Dom zdravlja Novi Grad - Sarajpolje        X transverzala bb     033 277 600  Medical Services / Medicinske usluge
Health Center / Dom zdravlja Ilidža                Mustafe Pintola 1     033 623 416  Medical Services / Medicinske usluge
General Hospital / Opëa bolnica Abdulah Nakaš           Kranjìeviëeva 12     033 285 100  Medical Services / Medicinske usluge
PRIVATE CLINICS / PRIVATNE POLIKLINIKE
Karabeg Medical Group / Poliklinika Karabeg            Himze Polovine 39     033 556 556  Aesthetic Surgery / Estetska hirurgija
Private Clinic / Poliklinika Eurofarm               Butmirska cesta 14    033 773 032  Specialist Medical Reports / Specijalistiìke pretrage
Private Clinic / Poliklinika FM                  Vilsonovo šetalište 6   033 223 388  Cardiology, Neurology / Kardiologija, neurologija
Private Clinic / Poliklinika SaNaSa                Grbaviìka 7        033 661 840  Laboratory Analysis / Laboratorijska analiza
Private Clinic / Poliklinika Sunce - Agram            Trg m. prijateljstva 20  033 755 547  Diagnostics / Dijagnostika
SolVita                              Buka 6          033 267 230  Halotherapy Treatments / Tretmani haloterapijom
BEAUTY CENTERS / BEAUTY CENTRI
Cosmetic Studio / Kozmetiìki studio Biba             Bistrik Medresa 3     033 447 544  Massage, Dermatology / Masaže, dermatolog
F&A Ultra Beauty Centar                      Mula M. Bašeskije 1    033 554 300  Complete Body Care / Kompletna njega tijela
NB Beauty Centar                         Mala aleja bb       033 637 205  Hair & Cosmetic Services / Frizerske i kozmetiìke uluge
Spa Resort Merona                         Dž. Bijediëa 216     033 766 710  Spa, Pedicure, Manicure / Spa, pedikura, manikura
HAIR SALONS / FRIZERSKI SALONI
Image                               A. Šaëirbegoviëa bb 033 617 977 Hair Care / Šišanje, feniranje, njega kose
KS                                BBI Centar      033 810 700 Hair Care / Šišanje, feniranje, njega kose
Studio Madona                           Mula M. Bašeskije 24 033 536 641 Hair Care / Šišanje, feniranje, njega kose
DENTISTS / STOMATOLOŠKE ORDINACIJE
Dental Ofmce - Zahnarztpraxis - Studio di odontoiatria      èemaluša 4        033 225 257  General Dentistry / Generalna stomatologija
Dentist Practicioner / Stomatološka ordinacija Biìakìië      Titova 7         033 208 288  General Dentistry / Generalna stomatologija
Dentist Practicioner / Stomatološka ordinacija Sulejmanagië    A. Šahinagiëa 11     033 236 118  General Dentistry / Generalna stomatologija
Private Dentist Clinic / Stomatološka poliklinika Quick Smile   Importanne Centar     033 212 089  General Dentistry / Generalna stomatologija
Private Dentist Practicioner for Oral Rehabilitation Dr. Begeta  èemaluša 4        033 225 257  General Dentistry / Generalna stomatologija
RECREATION / REKREACIJA
Hotel Hollywood Billiard, Bowling Center & Sport Hall       Dr. M. Pintola 23     033 773 100  Billiard, Bowling / Bilijar, kuglanje
Hotel Hollywood Wellness Center                  Dr. M. Pintola 23     033 773 100  Pool, Sauna, Tanning Beds / Bazen, sauna, solarij
Hotel Radon Plaza Billiard & Bowling               Dž. Bijediëa 185     033 276 100  Billiard, Bowling / Bilijar, kuglanje
Hotel Radon Plaza Wellness                    Dž. Bijediëa 185     033 752 900  Massage, Sauna / Masaže, sauna
Golf Club Sarajevo                        Slatina bb        061 556 421  Golf
Olympic Pool Sarajevo / Olimpijski bazen Sarajevo         Bl. M. Selimoviëa 83b   033 773 850  Olympic Pool, Fitness / Olimpijski bazen, mtness
Tennis Courts / Teniski tereni Zetra               Alipašina bb       033 276 246  Tennis / Tenis
Tyson Billiard Club                        Valtera Periëa bb     061 312 314  Billiard / Bilijar
West Wood Club & Spa (Hotel Central)               èumurija 8        033 561 800  Fitness, Sauna, Pool / Fitness, sauna, bazen
Zetra Billiard & Bowling                     Alipašina bb       033 276 100  Billiard, Bowling / Bilijar, kuglanje
Zoo / Zoološki vrt Pionirska dolina                Nahorevska        033 215 081  Activities for Children / Aktivnosti za djecu
                                                                              63
      ACTIVITIES & TOURS
      AKTIVNOSTI I TURE

                GREENVISIONS - OUTDOOR
                ADVENTURE CENTER
                 Vratnik Mejdan 4, Kovaìi (Phoenix Pub)
                 061 213 278
                 Mon-Fri/Pon-Pet: 10:00-17:00; Sat-Sun/Sub-Ned: 10:00-14:00
                Walking, biking, rafting and eco day trips in the mountains around
                Sarajevo and all around Bosnia.
                Services: Trips, Accommodation, Guides, Transfers
                Planinske, biciklisti~ke i rafting ture po planinama oko Sarajeva
                i po cijeloj BiH.
www.greenvisions.ba       Usluge: Ture, smještaj, vodiìi, transferi

                INSIDER
                www.sarajevoinsider.com
                 Zelenih beretki 30
                 061 190 591 (24h); 033 534 353
                 Mon-Fri/Pon-Pet: 09:00-18:00; Sat-Sun/Sub-Ned: 10:00-16:00
                The best way to get to know Sarajevo is with Insiders. Our
                specialties are daily and private tours and excursions in Bosnia
                and Herzegovina. Services: City Tours & Excursions
                Najbolji naìin da upoznate Sarajevo je sa Insiderima. Naša
                specijalnost su dnevne i privatne ture i izleti po BiH.
                Usluge: Ture i izleti

                FITNESS UNIVERSE
                www.mtnessuniverse.ba
                 Zmaja od Bosne 7-7a (Importanne Centar)
                 033 569 650 Mon-Fri/Pon-Pet: 06:00-22:00;
                Sat/Sub: 08:00-22:00; Sun/Ned: 08:00-20:00
                Fitness Universe brings a a new approach to mtness, relaxation and
                health for the whole family. Services: Aerobic, pilates, zumba,
                mtness, yoga, massage, sun tanning, section for mothers and babies
                Fitness Universe donosi novi pristup mtnesu, relaksaciji i zdravlju
                namijenjen cijeloj porodici. Usluge: Aerobik, pilates, zumba, mtness,
                joga, masaža, solarij, kutak za bebe i mame

                THERMAL RIVIERA ILID@A
                www.terme-ilidza.ba
                 Butmirska bb
                 033 771 000
                 09:00 - 22:00
                This large water park offers facilities designed for fun for the
                whole family. Services: Open pool, closed pool, massage, aqua
                aerobic, aqua jogging, aqua dance, aqua mtness
                Ovaj veliki vodeni park nudi zabavne sadržaje za cijelu porodicu.
                Usluge: Otvoreni bazen, zatvoreni bazen, masaža, aqua aerobic,
                aqua jogging, aqua dance, aqua mtness


 64               Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail
                                              WELLNESS & HEALTH
                                                  WELLNESS I ZDRAVLJE

                                    BIOMAKSIMA BEAUTY SALON
                                    www.biomaksima.ba
                                    Zmaja od Bosne 4 (Hotel Holiday Inn)
                                    033 288 037
                                    Mon-Fri / Pon-Pet: 10:00 – 22:00; Sat-Sun / Sub-Ned: 12:00 – 20:00
                                    Enjoy in various massages, cosmetic treatments or in one of
                                    Biomaksima packages. Services: Massages, body and face
                                    treatments, hair removal, vacuum cavitation
                                    Uživajte u razliìitim masažama, kozmetiìkim tretmanima ili u
                                    nekom od Biomaksima paketa. Usluge: Masaže, tretmani tijela i
                                    lica, depilacija, vakumska kavitacija

                                    MA’AB SPA CENTAR
                                    www.maabspa.ba
                                    Radni~ka do 34 (ulaz sa tranzita)
                                    033 521 721
                                    Mon-Fri / Pon - Pet: 13:00 - 20:00; Sat / Sub: 14:00 - 20:00
                                    Ma’ab Spa is the place where stress disappears thanks to top-
                                    quality relaxation and beautifying treatments. Services: Massages,
                                    body and face care, manicure, pedicure, hair removal, BTL
                                    U Ma’ab Spa stres nestaje uz vrhunske tretmane za opuštanje
                                    i uljepšavanje. Usluge: Masaže, njega tijela i lica, manikura,
                                    pedikura, depilacija, BTL

                                    NO+VELLO
                                    www.nomasvello.ba
                                    Zmaja od Bosne 52a
                                    033 718 555
                                    Mon-Fri / Pon-Pet: 09:00 – 20:00; Sat / Sub: 09:00 – 18:00
                                    No+Vello treatments are conducted with the help of unique IPL
                                    technology resulting in effective and longlasting hair removal.
                                    Services: IPL hair removal and skin rejuvenation
                                    No+Vello tretmani, koji se sprovode pomo}u IPL tehnologije,
                                    rezultiraju depilacijom koja je efektna i dugotrajna.
                                    Usluge: Fotoepilacija i fotopodmla|ivanje

                                    DENTIST OFFICE - RESPECT
                                    STOMATOLOŠKA ORDINACIJA - RESPECT
                                    Azize Šaëirbegovië bb (kod Robot Komerca)
                                    061 183 295
                                    Mon-Fri/Pon-Pet: 10:00 – 20:00
                                    Dentist ofmce with ten years of experience will take care of your
                                    health and beauty needs. Services: Preventive dentistry, treatment
                                    of teeth and gum diseases, prosthetic work, teeth whitening
                                    Stomatološka ordinacija sa desetogodišnjim iskustvom brine o
                                    vašem zdravlju i ljepoti. Usluge: Preventivna stomatologija, bolesti
                                    zuba i usta, protetski radovi, izbjeljivanje zuba


 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail                                 65
       GETTING AROUND
       SNALA@ENJE

Public Transport                             Gradski saobra}aj
Sarajevo is well connected with a network of trams, trolley-buses,    Sarajevo je dobro uvezano javnim gradskim saobra}ajem. U gradu
buses and minibuses. The one-way ticket for an inner-city zone is    funkcioni{e mre`a tramvaja, trolejbusa, autobusa i kombija. Karte
1.6 KM if you purchase it in a kiosk. However, if you purchase it with  ko{taju 1,6 KM po vo`nji ukoliko se karta kupi u kiosku, dok, kada
a driver, the one-way ticket costs 1.8 KM.                je kupujete kod voza~a, njena cijena iznosi 1,8 KM.
                                     Kartu obavezno morate poni{titi pri ulazu u vozilo jer }ete u
                                     protivnom biti ka`njeni na licu mjesta. Postoji i autobuska linija
                                     od aerodroma do Ba{~ar{ije, koja operira nekoliko puta dnevno.
                                     Cijena karte u jednom pravcu iznosi 6 KM (3 Eura).
                                     Mapa javnog prevoza se nalazi na unutra{njim koricama Sarajevo
                                     Navigatora, a za vi{e informacija kontaktirajte Gradsko saobra}ajno
                                     preduze}e - GRAS na www.gras.co.ba ili 033 293 333.
                                     Taxi slu`be
                                     Sarajevo posjeduje jedan od najjeftinijih taxi servisa u Evropi koji
                                     radi 24 sata dnevno. Npr., vo`nja na relaciji Sarajevski aerodrom
The ticket must be punched as soon as you enter the vehicle.       - Ba{~ar{ija (sa jednog na drugi kraj grada) ko{ta izme|u 17 i 20
Failure to do so will result in a mne, on the spot. The bus line     KM. Nekoliko privatnih taxi slu`bi stoje vam na raspolaganju. Taxi
connecting airport with Ba{~ar{ija runs several times per day      {tandovi su jasno ozna~eni, a po~etna tarifa je 1,5 KM. Sva vozila
and it costs 6 KM (3 Euros) one way.                   posjeduju taksimetre, a voza~i }e vam na zahtjev izdati ra~un.
The public transport map is located on the inside of the front cover
page of Sarajevo Navigator. For additional information, contact the
Public Transport Company (GRAS) at www.gras.co.ba or at 033 293 333.
Taxis
Sarajevo has one of the cheapest taxi services in Europe. Several
private taxi companies operate in the city 24 hours a day. For
example, taking a taxi from Sarajevo Airport to the city centre will
cost between 17 and 20 KM. Taxi stands are clearly marked and
starting rate is 1,5 KM. All vehicles use the taxi meter. The driver
will issue the receipt upon a request.

 Sarajevo Taxi                                         033 1515; 033 660 970; 033 660 666
 @uti Taxi / Yellow Cab                                         663 555; 657 307; 618 912
 Crveni Taxi / Red Cab                              033 760 600; 033 468 728; 061 468 728; 061 760 600
 Samir i Emir Taxi                                             033 1516; 033 220 105
 Kale Taxi                                                033 570 900; 033 570 901
 Paja Taxi                                                 033 1522; 033 412 555
 Boss Taxi                                                      033 531 200
  66                                   Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

								
To top