Ung dung vong tron Deming trong quan tri doanh nghiep by leminhcuong202

VIEWS: 658 PAGES: 4

									     ỨNG DỤNG VÒNG TRÒN DEMING TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

                                 Ths. Lê Minh Cương

                        Công ty CP Tư vấn và Đào tạo Nam Việt

    Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp đang hội nhập mạnh mẽ
với nền kinh tế trong khu vực và thế giới, mở rộng thị trường là yêu cầu tất yếu đối với
sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Bài toán đặt ra cho các nhà doanh nghiệp
là phải kiểm soát các hoạt động của mình nhằm đảm bảo cung cấp các sản phẩm có
chất lượng cho thị trường trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng mở
rộng và yêu cầu của khách hàng về chất lượng hàng hóa ngày càng cao.

    Hiện nay nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn trong việc làm chủ
tiến trình quản lý chất lượng khi quy mô hoạt động ngày càng mở rộng. Khi quy mô hoạt
động nhỏ, các nhà quản lý thường trực tiếp chỉ đạo các công việc cụ thể cho các bộ
phận nhưng quy mô ngày càng lớn, việc chỉ đạo gặp nhiều khó khăn đặc biệt là làm cho
các nhà quản lý luôn ngập đầu vào các công việc mang tính sự vụ, không còn thời gian
dành cho việc suy nghĩ các vấn đề lớn mang tầm chiến lược. Một khó khăn nữa là các
các chủ doanh nghiệp/nhà quản lý cấp cao cảm thấy không còn đủ sức để làm chủ các
quá trình tạo ra chất lượng của sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Do vậy
nhu cầu tìm kiếm một phương thức quản lý mới cho phù hợp với điều kiện kinh doanh
mới là một yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp.

    Một phương thức quản lý có thể giúp các doanh nghiệp giải quyết những khó khăn
đó là quản lý theo vòng tròn chất lượng PDCA, mô hình này được Tiến sĩ Deming phổ
biến và được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp Nhật Bản vào những năm 50 của
thế kỷ XX. Việc áp dụng vòng tròn chất lượng Deming có thể giúp nhà quản lý trong
việc:

     + Theo dõi và kiểm soát các công việc/các quá trình trong doanh nghiệp nhằm
đảm bảo tạo ra sản phẩm có chất lượng.

     + Dành nhiều thời gian cho công việc quản lý mang tính chiến lược và giảm thời
gian can thiệp vào các công việc sự vụ trong hoạt động của doanh nghiệp.

     + Nâng cao hiệu quả và cải tiến không ngừng các hoạt động của doanh nghiệp.
Ths. Lê Minh Cương       Mobile: 091.2323.950   Email: lmcuong@namvietjsc.com
  1. Lý thuyết về vòng tròn chất lượng Deming:


                   Plan


            Act              Do


                  Check
   Theo Tiến sĩ W. Edward Deming, quản lý và cải tiến chất lượng được thực hiện
theo chu trình Plan - Do - Check - Act (Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Hành
động) đối với các hoạt động trong doanh nghiệp. Nội dung của các giai đoạn trong vòng
tròn này có thể tóm tắt như sau:

   Plan (Lập kế hoạch): Xác định mục tiêu và kế hoạch triển khai nhằm thực hiện các
mục tiêu đề ra.

   Do (Thực hiện): Thực hiện các kế hoạch đã đề ra.

   Check (Kiểm tra): Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch.

   Act (Hành động): Dựa vào việc kiểm tra và đánh giá, đề ra những hành động điều
chỉnh cần thiết nhằm đạt được kết quả đề ra hoặc bắt đầu lại chu trình mới với những
thông tin đầu vào vào mới.

   Ban đầu vòng tròn PDCA được đưa ra như là các bước công việc tuần tự cần tiến
hành của việc quản lý nhằm duy trì chất lượng hiện có. Nhưng do hiệu quả mà nó đem
lại, ngày nay nó được sử dụng như một công cụ nhằm cải tiến không ngừng và nâng
cao chất lượng sản phẩm.

  2. Áp dụng vòng tròn chất lượng Deming trong quản lý doanh nghiệp:

   a/ Plan (Lập kế hoạch):

   Dựa vào các mục tiêu (chất lượng) đã được xác định, các nhà quản lý tiến hành
lập kế hoạch cho từng giai đoạn nhằm đạt được các mục tiêu đó.

   Việc kiểm soát và theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh có thể dựa vào các loại
kế hoạch sau đây:

   - Kế hoạch công việc của các bộ phận/phòng ban, kế hoạch này có thể được lập
theo ngày/tuần/tháng, từng cá nhân trong bộ phận lập kế hoạch công việc của mình và


Ths. Lê Minh Cương       Mobile: 091.2323.950    Email: lmcuong@namvietjsc.com
trưởng bộ phận tập hợp, sau đó tổng hợp lại để đưa kế hoạch của bộ phận cho lãnh
đạo cấp trên. Dựa vào bản kế hoạch này nhà quản lý các cấp có thể theo dõi được
trong tuần các cán bộ/phòng ban sẽ làm những công việc gì, kết quả dự kiến như thế
nào? Trên cơ sở đó nhà quản lý sẽ điều chỉnh/sắp xếp thích hợp các công việc của cá
nhân/bộ phận,phòng ban.

   - Kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp, kế hoạch có thể được lập theo
tuần/tháng/quý. Các hoạt động của doanh nghiệp thường được lập là:

   Kế hoạch bán hàng: Kế hoạch được lập dựa vào các đơn hàng đã ký và lượng
bán hàng dự kiến bao gồm các thông tin như khối lượng sản phẩm bán, chủng loại sản
phẩm, thời gian giao hàng.

   Kế hoạch nguyên vật liệu: Kế hoạch về chủng loại và khối lượng mỗi nguyên vật
liệu cho sản xuất, thời điểm mua, …Đồng thời doanh nghiệp phải có được kế hoạch về
tài chính cho việc mua nguyên vật liệu. Kế hoạch này được lập dựa vào kế hoạch bán
hàng và khối lượng nguyên vật liệu trong kho.

   Kế hoạch sản xuất: Kế hoạch các nguồn lực cho sản xuất (nhân lực, máy móc
thiết bị, nguyên nhiên vật liệu,…), thời gian sản xuất, tiến độ sản xuất. Kế hoạch càng cụ
thể cho từng loại sản phẩm càng tốt.

   Các nhà quản lý doanh nghiệp có thể thiết kế các biểu mẫu kế hoạch này nhằm
làm sao theo dõi quá trình thực hiện công việc và vận hành các quá trình trong doanh
nghiệp một cách thuận lợi và có hiệu quả nhất.

   b/ Do (Thực hiện):

   Các cán bộ/bộ phận, phòng ban thực hiện các công việc/kế hoạch đề ra theo các
quy trình tác nghiệp. Đối với các doanh nghiệp đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9000:2000, các quy trình tác nghiệp này đã được xây dựng một cách rõ ràng.

   c/ Check (Kiểm tra/đánh giá):

   Trong quá trình thực hiện các kế hoạch, tùy theo tầm quan trọng của các công
việc, nhà quản lý có thể kiểm tra công việc vào một thời điểm nhất định mà họ thấy cần
thiết nhằm đảm bảo công việc được thực hiện theo các mục tiêu đề ra.

   Một điểm cần lưu ý là chủ các doanh nghiệp/các nhà quản lý cấp cao nên phân
quyền cho các cấp quản lý trung gian nhằm giảm thiểu thời gian không cần thiết cho
việc kiểm tra thực hiện các công việc, còn mức độ phân quyền như thế nào thì phụ
thuộc vào tính chất và mức độ quan trọng của hoạt động trong doanh nghiệp, đồng thờiThs. Lê Minh Cương       Mobile: 091.2323.950    Email: lmcuong@namvietjsc.com
nhà quản lý cần khuyến khích việc trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện công việc
giữa các cấp quản lý và nhân viên với các cấp quản lý để nắm được tình hình thực hiện
các kế hoạch đặt ra nhằm có các hỗ trợ cần thiết cho người thực hiện hoàn thành tốt
công việc.

   Các nhà quản lý có thể kiểm tra/đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch thông qua
nhiều hình thức khác nhau như qua báo cáo công việc và bản tự đánh giá của của cá
nhân/phòng ban/bộ phận, các cuộc họp giao ban ngày/tuần/tháng hoặc việc kiểm tra
trực tiếp đối với công việc tại thời điểm cần thiết.

   Qua việc kiểm tra/đánh giá này các nhà quản lý có thể theo dõi và kiểm soát các
công việc được thực hiện và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để
có các biện pháp can thiệp kịp thời.

   d/ Act (Điều chỉnh/cải tiến):

   Điều chỉnh/cải tiến là các biện pháp can thiệp của các nhà quản lý nhằm đảm bảo
thực hiện công việc theo đúng kế hoạch đề ra hoặc cải tiến các hoạt động nhằm nâng
cao hiệu quả hoạt động của chu trình mới.

   Dựa trên hoạt động kiểm tra/đánh giá, có thể tiến hành điều chỉnh/cải tiến theo 2
hình thức:

   - Điều chỉnh/cải tiến ngay trong quá trình thực hiện các kế hoạch.

   - Điều chỉnh/cải tiến sau khi đã kết thúc giai đoạn thực hiện kế hoạch. Hoạt động
này được tiến hành nhằm đúc rút kinh nghiệm và cải tiến các hoạt động nhằm nâng cao
hiệu quả thực hiện các chu trình tiếp theo.

   Hoạt động đánh giá/cải tiến thường là các biện pháp nhằm thay đổi các kế hoạch
hoặc các điều kiện/hoạt động trong quá trình thực hiện kế hoạch.

   Bằng việc áp dụng phương thức quản lý theo vòng tròn chất lượng Deming, các
doanh nghiệp Nhật Bản đang ngày càng lớn mạnh, họ thâm nhập vào thị trường của
các quốc gia khác trên thế giới nhưng họ vẫn kiểm soát được chất lượng các hoạt động
của mình. Đây là một bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá
trình vươn ra thị trường thế giới.
Ths. Lê Minh Cương        Mobile: 091.2323.950  Email: lmcuong@namvietjsc.com

								
To top