Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Der polnische Codeknacker Marian Rejewski

VIEWS: 270 PAGES: 8

Szanowny Panie,jest Pan Radcą Prawnym z dużym obyciem urzędniczym i dyplomatycznym, znanym i szanowanym nie tylko w Warszawie; w latach 1990-95 pełnił Pan funkcję Attach� Handlowego w Ambasadzie RP w Kolonii. W tamtym czasie bywałem w Kolonii na zaproszenie Pana Ambasadora Prof. J�zefa Olszyńskiego, ilustruje to fotka, kt�rą zał. w przekonaniu, że pozwoli to na dalsze, niezbędne skojarzenia i działania w sprawie, kt�rą udało mi się Pana zainteresować.Wyjaśniam, że państwowa telewizja niemiecka ARD podała w nocnym programie wiadomości 11.01.2012 | 00:59 informację ''Enigma-Ausstellung'' o wystawie otwartej tego samego dnia w muzem Heinza Nixdorfa w Paderborn. Podany wtedy w magazynie sowa link do tej audycji telewizyjnej nie jest już aktualny, dlatego podaję adres do miejsca w archiwum ARD, skąd można za opłatą ściągnąć ten plik na telefon. Rzecz jednak nie w tym, żeby dopłacać do cudzych błęd�w, lecz raczej w tym, żeby uczyć się na cudzych błędach.To właśnie 27-letni matematyk polski Marian Rejewski zatrudniony w Biurze Szyfr�w Wojska Polskiego w Warszawie złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej ENIGMA a następnie wykorzystując w 1932 r. błąd popełniony przez Niemc�w dokonał wsp�lnie z dwoma innymi polskimi matematykami ( Jerzy R�życki i Henryk Zygalski ) ustalenia właściwego położenia walc�w tejże maszyny szyfrującej ENIGMA. Informacje na ten temat w języku niemieckim podaje dostępna za darmo Wikipedia, przytaczam stosowne fragmenty, bowiem mowa w tej notce także o tym, iż wcześniej Francuzi i Brytyjczycy nie umieli tego dokonać, co zrobiło tych trzech Polak�w, kt�rych odkrycie skłoniło Brytyjczyk�w do ponownego podjęcia prac nad ENIGMA przy wykorzystaniu grupy od 10 do 14 tys. ludzi pracujących pod kierownictwem matematyka Alana Turinga. Grupie tej udało się dokonać obliczeń potrzebnych do stworzenia

More Info
									     Der polnische Codeknacker Marian Rejewski, bereits im
        Jahre 1932 der erste Einbruch in die ENIGMA
      Written by european magazine (») yesterday at 22:37 in category History, read: 3×
      Share
     Po tym, jak nie udaùo siê ani Francuzom, ani Brytyjczykom(...) poszczêœciùo siê 27-
     letniemu polskiemu matematykowi Marianowi Rejewskiemu pracuj¹cemu w
     polskim Biurze Szyfrów zùamaã jako pierwszemu ENIGME (...) Kolejnym zadaniem,
     które musiaùo zostaã wykonane, byùo ustalenie wùaœciwego poùo¿enia walców. Do
     wykonania tego zadania Marian Rajewski przyst¹più wspólnie ze swymi kolegami:
     Jerzym Ró¿yckim i Henrykiem Zygalskim wykorzystuj¹c w 1932 r. bù¹d, który
     przydarzyù siê Niemcom..." Na podstawie osi¹gniêã polskich matematyków
     Brytyjczycy ponownie przyst¹pili do prac zatrudniaj¹c od 10 do 14 tysiêcy ludzi pod
     kierownictwem matematyka Alana Turinga - podaje prawdê historyczn¹ Wikipedia.
         Stefan Kosiewski, Ambasador, Kierownik WPHI w Berlinie Józef Olszyñski,

         4 godz. temu ·              Andrzej Nowak Pierwszy link jest nieaktualny... Pojawia siê komunikat:
Home        This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition       Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
             Stefan Kosiewski ý@Andrzej Nowak

     Szanowny Panie,

     jest Pan Radc¹ Prawnym z du¿ym obyciem urzêdniczym i dyplomatycznym, znanym i
     szanowanym nie tylko w Warszawie; w latach 1990-95 peùniù Pan funkcjê Attaché
     Handlowego w Ambasadzie RP w Kolonii. W tamtym czasie bywaùem w Kolonii na
     zaproszenie Pana Ambasadora Prof. Józefa Olszyñskiego, ilustruje to fotka, któr¹ zaù.
     w przekonaniu, ¿e pozwoli to na dalsze, niezbêdne skojarzenia i dziaùania w sprawie,
     któr¹ udaùo mi siê Pana zainteresowaã.

     Wyjaœniam, ¿e pañstwowa telewizja niemiecka ARD podaùa w nocnym programie
     wiadomoœci 11.01.2012 | 00:59 informacjê ''Enigma-Ausstellung'' o wystawie otwartej
     tego samego dnia w muzem Heinza Nixdorfa w Paderborn. Podany wtedy w
     magazynie sowa link do tej audycji telewizyjnej nie jest ju¿ aktualny, dlatego
     podajê adres do miejsca w archiwum ARD, sk¹d mo¿na za opùat¹ œci¹gn¹ã ten plik na
     telefon. Rzecz jednak nie w tym, ¿eby dopùacaã do cudzych bùêdów, lecz raczej w tym,
     ¿eby uczyã siê na cudzych bùêdach.

     To wùaœnie 27-letni matematyk polski Marian Rejewski zatrudniony w Biurze Szyfrów
     Wojska Polskiego w Warszawie zùamaù kod niemieckiej maszyny szyfruj¹cej ENIGMA
     a nastêpnie wykorzystuj¹c w 1932 r. bù¹d popeùniony przez Niemców dokonaù
     wspólnie z dwoma innymi polskimi matematykami ( Jerzy Ró¿ycki i Henryk
     Zygalski ) ustalenia wùaœciwego poùo¿enia walców tej¿e maszyny szyfruj¹cej ENIGMA.

     Informacje na ten temat w jêzyku niemieckim podaje dostêpna za darmo Wikipedia,
     przytaczam stosowne fragmenty, bowiem mowa w tej notce tak¿e o tym, i¿ wczeœniej
     Francuzi i Brytyjczycy nie umieli tego dokonaã, co zrobiùo tych trzech Polaków,
     których odkrycie skùoniùo Brytyjczyków do ponownego podjêcia prac nad ENIGMA
     przy wykorzystaniu grupy od 10 do 14 tys. ludzi pracuj¹cych pod kierownictwem
     matematyka Alana Turinga. Grupie tej udaùo siê dokonaã obliczeñ potrzebnych do
     stworzenia "Bomby Turinga", która byùa rozwiniêciem "Polskiej Bomby", tj. maszyny
     deszyfruj¹cej.

     Czego jeszcze mog¹ Polacy nauczyã siê na cudzych bùêdach przy okazji hucznego
     obchodzenia na caùym œwiecie 100-letniej rocznicy urodzin Turinga, który byù
     dziwakiem, homoseksualist¹ i zgin¹ù œmierci¹ samobójcz¹?

     Bùêdem licznej grupy zaszczytnych Osób, gùównie ¿ydowskiego pochodzenia s¹dz¹c po
     nazwiskach, jest uparte pomijanie zasùug, niedocenianie matematycznego geniusza
     Sùowianina i Polaka, Mariana Rejewskiego. Jerzy Ró¿ycki mógù byã ¿ydowskiego
     pochodzenia, Henryk Zygalski byù z pewnoœci¹ Polakiem z krwi i koœci.

     Polacy mog¹ nauczyã siê szacunku do Czùonków Komitetu Doradczego Obchodów
     Stulecia Urodzin /Turing Centenary Advisory Committee (TCAC), niezbêdne jednak
     jest uznanie zasùug wspomnianych trzech Polaków.

     S¹dzê, ¿e nie jest za póêno na dokonanie niezbêdnych zmian w organizacji tej i ka¿dej
     innej wystawy, która zapowiedziana zostaùa do koñca br. Wysiùkom dyplomatów RP w
     tej sprawie winna dopomagaã œwiadomoœã, i¿ Polacy w Niemczech nie odmówi¹ -
Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition      Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
     chocia¿by przez facebook - poparcia na rzecz obrony pamiêci i honoru polskich
     Matematyków, z których osi¹gniêã jesteœmy przecie¿ sùusznie dumni.

     Z szacunkiem

     Stefan Kosiewski

     PS.: zachêcaj¹c Pana Radcê do nadania toku tej sprawie nie poproszê ju¿ niestety o
     przekazanie przy okazji pozdrowieñ dla œp. wiceministra Kremera, z którym
     wspóùpraca w zakresie opieki konsularnej nad Polakami w Niemczech a tak¿e
     naukowa wspóùpraca na konferencjach i seminariach byùy owocne i pozostaj¹ ¿ywe we
     wdziêcznej pamiêci.
      Frankfurt, 12.07.1997. Za stoùem: Stefan Kosiewski, Andrzej Kremer, stoi Olgierd
                       £ukaszewicz.

     Nie Polacy zùamali ENIGME, ale jakiœ ¿yd i pedaù? Telewizja ARD 11.01.2012 | 00:59

     european magazine (») | 11. 1. | read: 138× | comments: 0
      Ambasador Marek Prawda, Prezes Stefan Kosiewski, Prof. Dieter Bingen.
      ...dlaczego telewizja niemiecka ARD w tej Europie, w której minister Sikorski i
     premier Tusk chc¹ oddaã prymat Angoli, podaùa przed chwil¹ informacjê, ¿e w
     Paderborn caùy rok bêdzie wystawa ANTYPOLSKA? Bo czy to nie jest jakaœ nowa
     prowokacja Gliwicka, jeœli One podaj¹, ¿e to nie Polacy zùamali ENIGME, ale jakiœ ¿yd
     i pedaù? http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video1042146.html read on
     https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/318691741506066
Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
         http://www.hnf.de/Sonderausstellung/Foyerausstellungen/Turing/Turing.asp

                         Turing Centenary Advisory Committee (TCAC)

      Sir John Dermot Turing (Honorary            J Martin E Hyland (Cambridge,
     President)                       British Logic Colloquium)
     12th Baronet of Foveran; Partner, Clifford       LMS General Secretary, President BLC,
     Chance, London; son of Sir John Turing, and       Fellow King's College, Head of Pure Maths
     nephew of Alan Turing; at the Open           (DPMMS)
     University                        Manfred Kerber (Birmingham, SSAISB)
                                 Co-chair AISB/IACAP World Congress 2012 -
      S Barry Cooper (Leeds, Chair TCAC)           Alan Turing 2012
     Author Computability Theory; Co-chair CiE        Simon Lavington (Suffolk, Computer
     2012 - Turing Centenary Conference;           Conservation Soc)
     President Computability in Europe            Author Early British Computers etc; Cttee.
                                 Computer Conservation Society
      Samson Abramsky (Oxford, LICS)             Jan van Leeuwen (Utrecht, European Assn
     FRS, and Christopher Strachey Professor of       for TCS, Informatics Europe)
     Computing at Oxford                   Vice-President Informatics Europe, Council
      Matthew C. Applegate (Bletchley Park          of EATCS & ACM Europe
     Trust)                          David Levy (London, Loebner Prize, ICGA )
     Reprogrammer of vintage computer systems        President Int. Computer Games Assn., Author
     to create new music                   Love and Sex With Robots etc.
      Matthias Baaz (Vienna, Kurt Gödel Society)       Angsheng Li (Beijing)
     General Secretary of the Kurt Gödel Society,      Chinese Academy of Sciences; Chair TAMC
     organiser Horizons of Truth               conference steering cttee.
      John Barnden (Birmingham, SSAISB)            David Link (Leipzig)
     Co-chair 2012 AISB/IACAP World Congress,        Chair for Experimental Technologies in the
     Birmingham, UK. Vice-chair AISB             Art Context at the Academy of Arts, Leipzig
      Dante Barone (Porto Alegre, Brazil,          (HGB); Creator Manchester Mark I emulator
     Brazilian Alan Turing Year )               Hugh Loebner (East Orange, NJ, Loebner
     General Organiser, Brazilian Turing Year        Prize 2012)
      Anthony Beavers (Evansville, IACAP)          Sponsor of Loebner Prize for Artificial
     Co-chair 2012 AISB/IACAP World Congress,        Intelligence, ``The First Turing Test"
     Birmingham, UK. President elect IACAP          Benedikt Löwe (Amsterdam,
      Arnold Beckmann (Swansea,               Computability in Europe)
     Computability in Europe)                Founder member Computability in Europe,
     Membership Secretary of the Association         Chair CiE conf Steering Cttee.
     Computability in Europe                 Robert Lubarsky (Florida)
      Mark Bishop (London, SSAISB)              Organiser MAMLS (Mid-Atlantic
     Reader in Cognitive Computing, Goldsmiths;       Mathematical Logic Seminar) 2012 at Florida
     Chair Elect, SSAISB                   Atlantic University.
      Jonathan Black (CS4FN)                 Angus Macintyre (London)
     Project Director, Computer Science for Fun       FRS, President London Mathematical Society,
     Project (CS4FN)                     winner 2003 Pólya Prize
      Sue Black (London, Saving Bletchley Park)        Johann A. Makowsky (Haifa, EACSL)
     IT Dept. Head at Westminster Univ., Force        President of the European Association of
     behind Saving Bletchley Park              Computer Science Logic (EACSL)
      Tilly Blyth (Science Museum)              Bill Mitchell (British Computer Society)
     Curator of Computing and Information at the       Director, BCS Academy of Computing
     Science Museum                      Faron Moller (Swansea, BCTCS)
Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
      Cornelia Boldyreff (Lincoln, BCSWomen)         Fellow of the British Computer Society,
     Professor, University of East London and        President of the BCTCS
     Honorary Secretary, BCSWomen               Carl Mummert (Huntington, WV)
      Alexandre Borovik (Manchester,             Co-organiser, AMS-ASL Special Session on
     Logic Colloquium 2012)                 The Life and Legacy of Alan Turing
     Co-organiser LC 2012, Author Mathematics         Kevin Murrell (Savience, Natl. Museum of
     under the Microscope                  Computing)
      Martin Campbell-Kelly (Warwick, BSHM,         Secty. Computer Conservation Soc, Trustee
     ACM History Committee)                 TNMOC, Owner Savience
     Author Computer: A History of the             William Newman (London)
     Information Machine, Council BSHM            Author Principles of Interactive Computer
      Luca Cardelli (Cambridge, Microsoft          Graphics and Interactive System Design.
     Research)                        Elected ACM CHI Academy 2004
     FRS, ACM Fellow, 45th on CiteSeer list of         Jim Norton (British Computer Society, IET )
     most cited computer scientists             Chair of the IET IT Policy Panel, BCS Trustee
      Walter Carnielli (Campinas, Brazil, SBL)        and Vice-President
     Author (w. R.L. Epstein) Computability,          Jeff B Paris (Manchester)
     President Brazilian Logic Society            Fellow British Academy, Author The
      Jack Copeland (Canterbury, NZ, Turing         Uncertain Reasoner's Companion
     Archive for the History of Computing)           Andrew M Pitts (Cambridge)
     Books inc: The Essential Turing; Alan          Prof. of Theoretical Computer Science &
     Turing's Automatic Computing Engine           Depty. Head of Dept, Cambridge
      Ann Copestake (Cambridge, FoLLI)             Bart Preneel (Leuven, IACR)
     Computational linguist, Cambridge & CSLI,        President Int. Assn. for Cryptologic Research
     Stanford; Vice-President FoLLI             (IACR), Manager ECRYPT II
      Artur Czumaj (Warwick)                  Ian Pratt-Hartmann (Manchester, BCTCS)
     Head of Computer Science at Warwick           Editor Handbook of Spatial Logics, Organiser
     University, Organiser ICALP 2012            Turing centenary BCTCS
      Anuj Dawar (Cambridge, Computability in         Daniel Rogers (Bletchley)
     Europe 2012)                      Artist, with a special focus on Turing and
     Professor Logic and Algorithms, Univ of         Bletchley Park subjects
     Cambridge, Co-chair CiE 2012               Bernard Richards (Manchester, emeritus,
      Daniela Derbyshire (Dietrich Prinz Project)      BCSHealth)
     Cross-Cultural Communication Consultant;        Chair, BCS Health Informatics Cttee, Worked
     daughter of Dietrich Prinz; ATY Press          on morphogenesis with Turing
     Contact, and Co-Chair TCAC Media             Norbert Ryska (Paderborn, Heinz Nixdorf
     Subcommittee                      Museumsforum)
      Rodney Downey (Wellington, NZ,             Director, Heinz Nixdorf MuseumsForum,
     Assn for Symbolic Logic)                Paderborn, Germany
     Editor ASL volume on Turing Legacy; Author        Lauren Schultz (Elsevier)
     Algorithmic Randomness and Complexity          Publisher at Elsevier - owner of the copyright
      Anna Dumitriu (Sussex, Alan Turing Year        on the Collected Works of A. M. Turing
     ACC)                           Robert Sedgewick (Princeton)
     Co-chair TCAC Arts & Culture Committee;         William O. Baker Professor, organiser Turing
     Director The Institute of Unnecessary          Centenary meeting, Princeton University
     Research                         Huma Shah (Reading, Turing100 Turing
      Peter van Emde Boas (Amsterdam,            Tests, Bletchley)
     Bronstee.com)                      Organiser TURING100in2012 - celebrating
     ILLC, CiE Conference Series Steering          Alan Turing via a special Turing Test contest
     Committee, Co-owner Bronstee.com             Simon Singh (London)
      Jack Emery (Florida, The Drama House)         Author, journalist, TV producer, specialising
Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
     Producer of the prize-winning BBC TV film        in science & mathematics
     Breaking the Code, with Derek Jacobi as Alan        Elaine Stallard (Sherborne, Dorset)
     Turing                          Director of External Relations at Sherborne
      Peter Fleischmann (Canterbury,             School
     British Math Colloquium)                  James Sumner (Manchester, NAHC)
     Prof Univ of Kent at Canterbury, Org. 2012        Associate Director, UK National Archive for
     British Mathematical Colloquium             the History of Computing
      Luciano Floridi (Hertfordshire/Oxford,          Jonathan Swinton (Manchester)
     IACAP, UNESCO Chair in ICE)               Speaker, writer, and maintainer of key
     President, International Association for         webpage on Turing and morphogenesis
     Computing and Philosophy (IACAP)              Christof Teuscher (Los Alamos)
      Michael Fourman (Edinburgh, British          - Turing's Connectionism; Alan Turing: Life
     Computer Society)                    & Legacy of a Great Thinker
     Head of the School of Informatics, University       Wolfgang Thomas (Aachen, Gesellschaft für
     of Edinburgh; Fellow of the BCS             Informatik)
      Einar Fredriksson (Amsterdam, IOS Press)        Speaker of Section Foundations of GI
     Publisher of the Collected Works of A.M.         (Gesellschaft für Informatik); GI Executive
     Turing; Founder IOS Press. Editor A Century       Board member
     of Science Publishing                   John Tucker (Swansea)
      Marianne Freiberger (Cambridge, Plus          Founder British Colloquium for Theoretical
     Magazine )                        Computer Science
     Editor of Plus Magazine, introduces readers to       Irek Ulidowski (Leicester, CONCUR 2012,
     `the beauty and practical applications of        Newcastle)
     mathematics'                       Organiser Turing centenary 23rd
      Ayako Fukui (John Templeton Foundation)        International Conference on Concurrency
     Program Officer, Mathematical and Physical        Theory
     Sciences at the Templeton Foundation            Jouko Väänänen (Helsinki/Amsterdam,
      Steve Furber (Manchester, British Computer       Assn for Symbolic Logic)
     Society)                         Treasurer, European Mathematical Society,
     FRS, CBE, IET Faraday Medal, 2010            Ex-chair ASL Cttee on Logic in Europe
     Millenium Technology Prize Laureate            Erwin van Lun (Amsterdam, Chatbots.org )
      Michael Gabbay (London, IFCoLog )           Futurist, CEO and Founder Chatbots.org
     Director, Executive Board International          Keith van Rijsbergen (Glasgow)
     Federation for Computational Logic            Fellow of Royal Academy of Engineering,
     (IFCoLog)                        Royal Society of Edinburgh, IEE, BCS, and
      John Graham-Cumming (London, Turing          ACM; key figure in setting up Turing Archive
     Petition)                        at King's
     Author The Geek Atlas, GNU Make              Kumaraswamy (Vela) Velupillai (Trento)
     Unleashed, Turing Petition initiator           Books: Computable Economics (OUP, 2000),
      Rachel Greenhalgh (UK Mathematics Trust)        Computability, Complexity and Constructivity
     Director of the UK Mathematics Trust -          in Economic Analysis etc.
     organises UK's biggest national maths           Andrei Voronkov (Manchester)
     competitions                       Organiser Manchester Turing Centenary
      Kelsey Griffin (Bletchley Park Trust)         event, Creator EasyChair conference system
     Director of Museum Operations at Bletchley         Marcelo Walter (Porto Alegre, Brazilian
     Park, inc. Special Events                Computer Society )
      Wendy Hall (Southampton, ACM)             Board member Brazilian Computer Society;
     Elected President of the Association for         organiser of the Brazilian Alan Turing Year
     Computing Machinery (ACM), 2008              Kevin Warwick (Reading, Turing100 Turing
      John Harper (Bletchley Park)              Tests, Bletchley)
     Leader Bombe Rebuild Project at Bletchley        Prof. of Cybernetics, FIET, Presenter Royal
Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition      Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
     Park. Honorary Fellow of the BCS            Inst. Christmas Lectures Rise of The Robots
      Jane Hillston (Edinburgh)                John White (New York, ACM)
     Fellow of the Royal Society of Edinburgh.        Association for Computing Machinery (ACM)
     First recipient of BCS Roger Needham Award       Chief Executive Officer; ACM President,
      Andrew Hodges (Oxford)                 1990-92
     Author Alan Turing: The Enigma, creator of        Alex Wilkie (Manchester,
     the Alan Turing Homepage                Assn for Symbolic Logic)
      Toby Howard (Manchester)                FRS, and holder Fielden Chair of Pure
     Chair, UK Schools Computer Animation          Mathematics at Manchester University
     Competition                       Mike Yates (Manchester, emeritus)
      Simon Humphreys (Cambridge, Computing         Seminal computability theorist, Alan Turing
     at School )                       Collected Works editor for logic
     British Computer Society co-ordinator for        Hector Zenil (Wolfram Research)
     Computing At School                   Active in Wolfram Science Group, brings
                                 Wolfram support to 2012
                                  Jun Zhang (University of Michigan)
                                 President, Society for Mathematical
                                 Psychology (2007-08)

                             http://www.mathcomp.leeds.ac.uk/turing2012/
                       Der polnische Codeknacker Marian Rejewski (1932)

     (...)Nachdem es weder Franzosen noch Briten gelang, diese Informationen zu nutzen,
     und sie die ENIGMA nach wie vor als unknackbar einstuften, glückte dem 27-
     jährigen polnischen Mathematiker Marian Rejewski bei seiner Arbeit in der
     polnischen Dechiffrierstelle, dem Biuro Szyfrów (deutsch: „Chiffrier-Büro“), bereits
     im Jahre 1932 der erste Einbruch in die ENIGMA.[45] (...)

     Die nächste Aufgabe, die gelöst werden musste, war, jeweils die richtige Walzenlage
     und Walzenstellung zu erschließen. Dazu nutzte Rejewski zusammen mit seinen 1932
     hinzugekommenen Kollegen Jerzy Ró¿ycki und Henryk Zygalski einen
     schwerwiegenden verfahrenstechnischen Fehler aus, der den Deutschen unterlief:
     (...)

     Mit diesem Anschub, vor allem mit den nun endlich bekannten
     Walzenverdrahtungen,[58] konnten die britischen Kryptoanalytiker mit Ausbruch des
     Krieges im etwa 70 km nordwestlich von London gelegenen Bletchley Park (BP) einen
     erneuten Angriff auf die ENIGMA starten. Das wichtigste Hilfsmittel dabei war –
Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
     neben ihrer intellektuellen Leistungsfähigkeit und dem hohen Personaleinsatz von
     später zehn-[59] bis vierzehntausend[60] Frauen und Männern – vor allem eine
     spezielle elektromechanische Maschine, genannt die Turing-Bombe, die auf der
     polnischen Bomba aufbaute und vom englischen Mathematiker Alan Turing (Foto
     von Turing siehe unter Weblinks) ersonnen wurde. Turings Idee zur Schlüsselsuche
     bestand darin, durch ringförmige Verkettung von mehreren (meist zwölf) ENIGMA-
     Walzensätzen die Wirkung des Steckerbretts komplett abzustreifen.[61] (...)
     http://de.wikipedia.org/wiki/Enigma_%28Maschine%29

     http://sowa.posterous.com/der-polnische-codeknacker-marian-rejewski-ber
     http://sowa.quicksnake.net/History/Der-polnische-Codeknacker-Marian-Rejewski-
     bereits-im-Jahre-1932-der-erste-Einbruch-in-die-ENIGMA
Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF

								
To top