Internet Marketing by sujindar.soogtoneang

VIEWS: 30 PAGES: 3

									กาวสูนักการตลาดชั้นเซียน กับหลักสูตรเขมขน
รูจริง ทําจริง ผูบริหารการตลาด พลาดไมได!
Internet Marketing Workshop
A hands-on experience in Internet Marketing

    Online channel growth is almost triple every year. Are you ready to understand the
effect of Internet and how to effective use Internet Marketing channel to your business. This
course will give participant a hands-on experience with Internet Marketing using Internet
Bullseye Marketing Model (IBMM) developed by Tom Vassos of IBM. Participant will learn
and apply the Internet Bullseye Marketing Model (IBMM) to:

•  Effectively use Internet channel for your business
•  Predict the likelihood of successfully selling a specific product offering on the Internet
  channel
•  Prioritize product & services for Internet Launch
•  Determine appropriate marketing objectives for specific product offering
•  Identify and correct strategic weakness in the Internet Marketing Plan
•  Consider all aspects of product offerings for potential Internet launch of your company


เหมาะสําหรับ
    เจาของกิจการ ผูบริหารระดับกลางและระดับสูง ผูบริหารการตลาด รวมทั้ง ผูที่สนใจทั่วไป

วิทยากรผูบรรยาย
    Professor Aspy P. Palia, Ph.D. ผูเชี่ยวชาญดานการตลาดชั้นนํา และยังเปนอาจารยผูไดรับรางวัล
Teaching Excellence Award มากมายจากมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศ สหรัฐอเมริกา และ เอเชีย
(http://iis.cba.hawaii.edu/aspy)

วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา
    ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ตั้งแตเวลา 8.30 น.-16.00 น.
    วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2549
    ณ หองปูนซีเมนตไทย (ตึก 3 ชั้น 1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ

คาใชจายในการเขารวมงานสัมมนา
     ราคาสมาชิก (ลด10%) 3,510 บาท/ทาน (ราคานี้ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%)
     ราคาทั่วไป 3,900 บาท/ทาน (ราคานี้ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%)
สิ่งที่คุณจะไดรับในงานสัมมนา
• การเขารวมอบรมหลักสูตรคุณภาพทางดานการบริหารระดับโลกที่ไดรับการเลือกสรรมาเปนอยางดี
• เอกสารประกอบการสัมมนาที่ประกอบดวยขอมูลลาสุด
• อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารวาง 2 มื้อ
         Your satisfaction is guaranteed!
     ทุกหลักสูตรสัมมนาของ Boston Network เรามุงเนนคุณภาพของหลักสูตร ถาคุณไมไดรับความพึงพอใจ
ในหัวขอสัมมนาที่คุณเขาอบรมกับ Boston Network คุณสามารถขอรับเงินคาสัมมนาคืนไดโดยไมมีเงื่อนไข หรือคุณ
สามารถเลือกเขารวมการอบรมหลักสูตรอื่นในมูลคาเทากัน เพราะเปาหมายหลักของเรา Boston Network คือความ
มุงมั่นในความเปนเลิศของหลักสูตรคุณภาพ การสรรหาหลักสูตรคุณภาพจากทั่วโลก และการบริการที่ยอดเยี่ยม
ใหกับลูกคาทุกทาน               โทร 0-2318-6891 (กด1) หรือ 0-1583-5656
                           Registration Form                      Member No.
                      Internet Marketing Workshop                      __________
                           วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2549
                                                             174
              โดย บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค จํากัด 2151/21 ซอยรามคําแหง 43/1 ถนนรามคําแหง
                      แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
                        เลขประจําตัวผูเสียภาษี 3031759626
                    Tel: 0-2318-6891, 0-1583-5656 Fax: 0-2318-9427
ขอมูลผูเขารวมสัมมนา :(โปรดกรอกขอมูลใหครบถวนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ)
ชื่อ-นามสกุล   (ภาษาไทย) ____________________________________________________________________
         (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________________
บริษัท      (ภาษาไทย)_____________________________________________________________________
         (ภาษาอังกฤษ)__________________________________________________________________
ตําแหนงงาน: ________________________________       แผนก/ฝาย: ____________________________________
Tel: _____________________ Fax: ___________________ E-mail: __________________________________

ขอมูลเพื่อใชออกใบกํากับภาษี :(โปรดตรวจสอบความชัดเจนครบถวน เพื่อความถูกตองของใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีที่ทานจะไดรับ)
ชื่อที่ใหระบุในใบกํากับภาษี : ________________________________________________     ตามชื่อบริษัทดานบน
ที่อยูที่ใหระบุในใบกํากับภาษี : _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

การชําระเงินคาสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและสํารองที่นั่งไดที่อาทิยา 0-2318-6891 ตอ 103
     โอนเงินเขาบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค จํากัด
        ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก       บัญชีออมทรัพยเลขที่ 052-2-15492-9 โอนวันที่ ____________________
        ธนาคารไทยพาณิชย สาขาถนนรัชดาภิเษก บัญชีออมทรัพยเลขที่ 060-2-68510-9 โอนวันที่ ___________________
     ชําระดวยเช็คสั่งจายในนาม “บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค จํากัด” (ทานสามารถถือเช็คไปใหเจาหนาที่ในวันงาน)
     เลขที่เช็ค____________เช็คธนาคาร___________________สาขา______________________________


     *โปรดแฟกซใบลงทะเบียนที่กรอกขอมูลครบถวนแลว หรือสําเนาการโอนเงิน กลับที่ 0-2318-9427*

อัตราคาสัมมนาตอทาน(ราคาปกติ)      สําหรับบุคคลธรรมดา 3,900 + 273 (VAT 7%) = 4,173 บาท/ทาน
(กรุณาเลือกประเภทการชําระเงิน)      กรณีเปนนิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จายไว 3 % (117 บาท) = 4,056 บาท/ทาน
                     กรณีเปนรัฐวิสาหกิจ หักภาษี ณ ที่จายไว 1 % (39 บาท) = 4,134 บาท/ทาน
                   พิเศษ สมัครลวงหนากอนวันสัมมนา 7 วันรับสวนลดทันที 5%
 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จายมายื่นในวันสัมมนา
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสํารองที่นั่งใหแกผูสงเอกสารลงทะเบียนครบถวนและชําระเงินแลวเทานั้น
• เจาหนาที่จะแจงยืนยันการลงทะเบียนของทานอีกครั้งหลังจากไดรับเอกสาร
• ในกรณีที่ทานสํารองที่นั่งไวแลวแตไมสามารถเขารวมการสัมมนาได กรุณาแจงลวงหนากอนวันงานอยางนอย 7 วัน
  หากไมแจงตามกําหนด ทานจะตองชําระคาธรรมเนียมเอกสารเปนจํานวน 35% ของอัตราคาลงทะเบียน

								
To top