Docstoc

Consiliere psihoedagogica titularizare 2012

Document Sample
Consiliere psihoedagogica titularizare 2012 Powered By Docstoc
					              CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

                   TITULARIZARE 2012
     TEMATICA LA DISCIPLINA DE SPECIALITATE
       CONSILIERE PSIHOPEDAGOGIC


I. Evolu ia psihologiei ca stiin
1. Apari ia si evolu ia psihologiei ca stiin ; orient ri si scoli psihologice.
2. Psihologia contemporan si locul ei în sistemul stiin elor.

II. Obiectul psihologiei.
1. No iunea de psihic
2. Natura psihicului.
3. Caracteristicile fenomenelor psihice.

III. Ipostazele psihicului.
1. Constient.
2. Subconstient
3. Inconstient.
4. Rela iile dintre ipostazele psihicului.
5. Mecanismele cognitive senzoriale
6. Mecanismele cognitive logic-ra ionale

IV. Personalitatea - structur integratoare a mecanismelor psihice.
1. Delimit ri conceptuale: Individ; Persoan ; Personalitate
2. Dimensiunile personalit ii
3. Structura personalit ii.
4. Personalitatea si rela iile interpersonale.

V. Elemente de psihologia dezvoltarii/varstelor
1. Conceptul de dezvoltare.
2. Factorii dezvoltarii ontonogenetice: ereditate, mediu, educatie.
3. Stadii si cicluri ale dezvoltarii.

VI. Conduita psihosocial
1. Imaginea de sine si percep ia social a imaginii de sine
2. Rela iile interpersonale si rolul lor în formarea si dezvoltarea personalit ii
3. Comportamente pro si antisociale.
4. Atitudinile sociale si evolu ia lor.

VII. Conceptul de consiliere si abilit ile consilierului.
1. Orientari si abord ri în consiliere.
2. Delimit ri conceptuale / distinc ii între: consiliere psihologic , consiliere scolara,
consilierea carierei, consiliere educationala
3. Caracteristicile consilierii; abilitatile consilierului.
4. Obiectivele consilierii.
5. Strategii si metode de consiliere educationala.
6. Principii de etica in consilierea scolara. Calitatea serviciilor de consiliere educationala
7. Locul activitatii de consiliere in sistemul de invatamant din Romania. Reteaua cabinetelor
de consiliere

VIII. Norme etice si standarde de calitate în consiliere.
1. Rela ia consilier-consiliat
2. Formarea continu si evaluarea activit ii consilierilor
3. Calitatea serviciilor furnizate beneficiarilor.

IX. Metode si tehnici de invatare eficienta. Invatarea in concordanta cu cerintele si
conditiile vietii sociale.
1. Concepte de baz : eficacitate general a instruirii, randamentul înv rii, stiluri de înv are.
2. R mânerea în urm la înv tur : cauze, factori perturbatori ai procesului instructiv-
educativ
3. Tehnici de înv are: planificarea studiului, condi iile înv rii eficiente, strategii si tehnici
mnezice

X. Managementul situatiilor de risc.
1. Forme, factori, strategii de prevenire si interventie in cazuri de insucces scolar, absenteism
si abandon scolar; conflict, abuz, violenta.
2. Managementul stresului.
3. Stil de viata sanatos. Programe de promovare a stilului de viata sanatos.

XI. Managementul clasei de elevi.
1. Delimitari conceptuale.
2. Dimensiunile managementului clasei de elevi
3. Modalitati de prevenire si de rezolvare a situatiilor critice in clasa.

XII. Comunicarea.
1. Fundamentele comunicarii: componente, niveluri, tipuri, bariere.
2. Comunicarea asertiva. Managementul conflictelor
3. Rolul comunicarii in procesul de consiliere.

XIII. Consilierea carierei.
1. Delimitari conceptuale: identitate vocationala, dezvoltarea carierei, planificarea carierei,
cariera, profesie, ocupatie.
2. Factori implicati in alegerea si dezvoltarea carierei
3. Utilizarea tehnologiilor informatice si de comunicare TIC in consilierea carierei.
4. Metode si tehnici ale consilierii carierei. Marketing personal.
5. Decizia de cariera: stiluri decizionale, pasi in luarea deciziei.

XIV. Consilierea familiei.
1. Tipuri de familii. Stiluri parentale.
2. Familia in criza: divort, deces, abandon, abuz de substante, boli, parinti plecati la munca in
strainatate, etc. Strategii de interventie specifica
3. Parteneriatul scoala-familie.
XV. Consilierea cadrelor didactice.
1. Principiile lucrului cu adultii
2. Dezvoltarea relatiilor scoala-elev-parinti.
3. Modalitati de interventie in optimizarea climatului scolar.

XVI. Consilierea asistat de calculator
• utilizarea internet-ului în consiliere: avantaje / dezavantaje
• tipuri de programe informatice utilizate în consilierea carierei: utilitate, clasificare, analiz
comparativ , avantaje/dezavantaje      TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINEI
        CONSILIERE PSIHOPEDAGOGIC


I. Proiectarea, organizarea si desf surarea activit ii didactice la disciplina Consiliere
psihopedagogic .
1. Componentele curriculumului na ional: planuri-cadru (trunchi comun, curriculum
diferen iat, curriculum la decizia scolii/curriculum în dezvoltare local ), programe scolare,
manuale scolare, auxiliare curriculare; al i termeni de referin ai curriculumului na ional: arii
curriculare, discipline, module, standarde curriculare.
2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare local sau la decizia scolii de tipul: aprofundare/
extindere/ op ional ca disciplin nou .
3. Competen ele pred rii-înv rii-evalu rii la disciplina Psihopedagogia special .
Competen e generale, competen e specifice. Opera ionalizarea obiectivelor/ competen elor.
4. Proiectarea activit ii didactice: planificare calendaristic , proiectarea unit ii de înv are,
proiecte de lec ie (pentru diferite tipuri de lec ii), proiectarea de activit i de înv are intra-,
inter- si transdisciplinare

II. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-înv are-evaluare la disciplina
Psihodedagogia special . Strategii si modalit i de integrare în lec ie a activit ilor cu
caracter practic-aplicativ

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare, utilizarea metodelor
centrate pe elev/ tehnicilor de înv are prin cooperare.
2. Forme de organizare a activit ii didactice: clasificare, caracterizare.
3. Mijloacele de înv mânt si integrarea lor în procesul de predare-înv are-evaluare
4. Mediul de instruire, mediul rela ional si mediul comunica ional. Utilizarea tehnologiei
informa iei si comunic rii în construirea unor medii active de instruire
5. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului si a rezultatelor scolare în
concordan cu obiectivele curriculare si criteriile de performan din standardele de evaluare.


       Esti profesor ? Te pregatesti pentru examenul de titularizare, definitivat sau
gradul II ?
       De ce sa citesti zeci de carti cand poti sa inveti acelasi continut bine structurat
si sintetizat? Acum gasesti totul intr-o singura lucrare: Sinteza Educatie Trei, elaborata in
conformitate cu programa actuala de specialitate.

				
DOCUMENT INFO
Description: Educatie.Trei.Ro va ofera sinteze titularizare, definitivat, gradul II in conformitate cu programa la Psihopedagogie speciala, Consiliere psihopedagogica, Terapie educationala complexa si integrata, Pedagogie, Psihologie.