kertas konsep by khosenulhan

VIEWS: 92 PAGES: 8

									0.1   PENGENALAN

Kertas konsep / dasar ini memfokuskan kepada perancangan akan dijalankan oleh unit Hal ehwal
Murid (HEM) sekolah Kebangsaan Temin, untuk memantapkan pentadbiran dan pengurusan
HEM dalam usaha memastikan pengurusan dapat dilaksanakan dengan sempurna dan betul .

Usaha ini akan dilakukan dengan bersungguh-sungguh supaya segala bidang tugas yang telah
diamanah Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Falsafah Pendidikan Negara akan mencapai
kejayaan, sekali gus akan melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi emosi.
rohani. jasmani dan intelek.


Dalam kertas ini juga penulis akan menghuraikan langkah-langkah yang proaktif bakal diambil
pihak Jawatankuasa HEM dalam usaha memantapkan unit-unit dalam HEM ,        dengan harapan
akan memberi   impak yang baik selaras sebagai sekolah bertaraf     berprestasi Tinggi (SBT)
menjelang tahun 2012/2013.


Beberapa akativiti yang telah dijalankan setakat ini akan diberi penjenamaan baru disusun dan
dikuatkuasakan   bagi memastikan   segala perancangan    terhadap ruang lingkup pengurusan
pentadbiran Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Temin dapat diurus mengikut standard yang
menepati piawai sekolah bertaraf berfrestasi tinggi (SBT).


Sehubungan itu satu tranformasi dan inovasi akan dilakukan dengan menitiberatkan kepada
elemen-elemen   penting dalam pengurusan    HEM iaitu menyelesaikan   masalah,  membuat
keputusan, hubungan maanusia, dan komunikasi yang efektif .


kertas konsep ini akan mencadangkan kaedah dan pelaksanaan tugas dalam kalangan guru-guru
melalui tranfomasi dan inovasi terhadap   pentadbiran  dan pengurusan peringkat jawatankuasa
kepimpinan Hal ehwal murid (HEM) di sekolah ini, ia akan melibatkan perkara-perkara berikut :


    i.    Perancangan kerja atau program bagi murid/pelajar
    ii.   Pengelolaan murid/pelajar dan program secara berkesan
    iii.   Pemilihan cara atau kaedah yang berkesan dalam pengurusan organisasi.
    iv.   Penyeliaan dan penyelarasan aktiviti-aktiviti
    v.    Pengawalan dan penilaian prestasi murid/pelajar dan program
    vi.   Penyediaan anggaran belanjawan yang munasabah.


Sejajar dengan hasrat tersebut, fokus pengurusan Hal Ehwal Murid sekolah kebangsaan Temin
pada sesi persekolahan 2012 / 2013 adalah
                          1
  1. Menjana pengurusan dan pentadbiran HEM selaras dengan visi dan misi sekolah bertaraf
    SBT   untuk  membangunkan    'sekolah Bertaraf Dunia' menerusi program-program
    terancang dan tersusun meliputi semua bidang yang dipertanggungjawabkan .


  2. Memantapkan pentadbiran dan pengurusan dengan berkesan , efisyen dan bersistematik
    bagi mengurangkan kes-kes kecuaian, kealpaan dan kegagalan mematuhi pekeliling
    kerajaan semasa


  3. Mewujudkan suasana persekitaran sekolah yang selesa, bersih dan kondusif serta
    selamat , ke arah menjadi bertaraf sekolah lestari terkemuka.


  4. Mengurangkan kes-kes disiplin dengan mewujudkan program-program bagi pelajar
    yang bermasalah.


MATLAMAT

Menambah-baik dan memperkasakan pengurusan dan pentadbiran Hal Ehwal Murid dengan
menyediakan satu sistem kerja dalaman yang boleh digunapakai oleh jawatankuasa semasa dan
kepimpinan HEM pada masa depan.


OBJEKTIF

    Menyediakan kertas konsep pengurusan dan pentadbiran HEM yang tersusun dan member
    kesan kepada perjalanan sekolah
    Menyediakan Kertas Kerja Pengurusan Hal Ehwal Murid
    Menyediakan Fail Meja Hal Ehwal Murid dan unit-unit yang berkaitan .
    Menyediakan semua borang dan dokumen berkaitan .


VISI

Ke arah melahirkan   genarasi berketerampilan dan berkualiti  serta  gemilang bertaraf warga
sekolah berfrestasi tinggi (SBT) menjelang akhir 2012 / 2013.


MISI

    Menjenamakan semula pentadbiran dan pengurusan      Hal Ehwal murid  dengan lebih
    tersusun, terarah dan berkesan.

    Menyediakan satu sistem kerja dalaman yang merangkumi semua dokumentasi
    berkaitan termasuk kertas kerja, carta alir dan fail meja setiap unit Hal Ehwal Murid
    (HEM) .

    Menjadikan aset modal insan yang berminda kelas dunia dengan latihan atau kursus
    kepimpinan, kemahiran dan kursus-kursus lain yang berkaitan yang terarah sifatnya.
                        2
0.2   BIDANG PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)

    2.1  Pengurusan Displin
    2.2  Pengurusan Bina Insan
    2.3  Biasiswa dan Bantuan
    2.4.  Pinjaman Buku SPBT
    2.5  Bimbingan dan Kaunseling
    2.6  Rawatan / Kesihatan Murid
    2.7  Keselamatan.
    2.8  Lawatan
    2.9  Kantin
    2.10  RMT (Rancangan Makanan Tambahan)
    2.11  Program susu
    2.12  Kedai buku sekolah .


Setiap bidang ini mempunyai objektif, dasar, pelaksanaan dan kumpulan sasaran masing-masing.
Berdasarkan senarai tugas yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, berbagai-bagai program
dan aktiviti akan digerakkan  oleh GPK HEM bagi mencapai kecemerlangan dan keunggulan
sekolah .
0.3   INOVASI PENGURUSAN :

    Beberapa keperluan telah difikirkan bagi menambah kewajaran dalam penambahbaikkan
pengurusan unit HEM yang sedia ada,    terutama melibatkan pendispilinan murid sekolah ini.
Sehubungan itu, dicadangankan program-program seperti berikut :


    3.1.  PENEGASAN DISIPLIN :

        3.1.1. Program Kerohanian.
            a)  Program “INSAF”

            Merupakan   satu bentuk  aktiviti  atau proses  membantu murid  yang
        mempunyai tingkah laku atau akhlak buruk dan bersifat “tegar”, murid tersebut
        akan menyertai program ini sehingga mereka memperlihatkan perubahan yang
        ketara dan dipercayai tidak lagi mengulangi tingkah laku tersebut. Tingkah laku
        yang dimaksudkan ialah   seperti mencuri, mencuri, ponteng sekolah, melawan
        arahan guru, suka bermain, dan sering membuat bising, di dalam kelas. Bergaduh,
        menghisap rokok, tidak mematuhi peraturan sekolah. Kaedah pelaksanaan di
        antaranya, memperbanyakkan zikir dan solat taubat, tazkirah, hafalan surat,
        serta pemerhatian secara berjadual, (sistem parol). Tempoh program diantara
        satu bulan hingga tiga bulan. dijalankan seminggu satu kali.
                        3
     b) Program “AL-IHSAN ”

     Semua   pelajar  akan terlibat, Ia merupakan satu  sesi  penerangan,
pemantapan, dan pengukuhan ilmu, dikuti dengan latihan dan bengkel, serta
kajian kes, Murid akan diberi penjelasan secara terperinci    berhubung dengan
kesan dan akibat terhadap diri, keluarga , Sekolah dan Negara apabila melakukan
sesuatu perbuatan jahat . Beberapa     agensi akan terlibat bagi menjayakan
rancangan   ini  antaranya  polis, tentera, jabatan agama islam,  serta  badan
kauseling .


Selain itu maklumat berhubung dengan kesan atau akibat akan diiklan atau
diwujudkan di papan iklan atau di mana-mana kawasan yang strategit dalam
kawasan sekolah . contohnya “mencuri perbuatan     berdosa”, “ bergaduh sikap
orang kafir” dan lain-lain lagi . Murid juga akan akan dilibatkan dengan solat
berjamaah zohor, bacaan yassin, solat hajat, dan solat taubat. dalam jadual
tertentu. Program tersebut akan dilakukan secara berkala dengan kekerapan
yang munasabah, contohnya dua bulan sekali, setiap penggal,


3.1.2  Rekod Sahsiah.
     Semua pelajar/ murid Sekolah Kebangsaan Temin tahap dua (th 4,5,
dan 6) akan disediakan rekod akhlaq, rekod ini berperanan menyimpan segala
kes dan kesalahan tingkahlaku murid. Rekod ini akan mengikuti murid berkenaan
ke setiap kelas dan hingga ke sekolah menengah . Guru berperanan memberi
pertimbangan kepada segala kesalahan murid, bagaimanapun mana-mana murid
yang telah dirujuk   kepada  lembaga disiplin sekolah, kesnya  akan dicatatkan
dalam rekok berkenaan, dan disahkan oleh guru kelas. Selain itu disetiap kelas
juga akan disediakan sebuah buku log disiplin yang mencatat kesalahan murid
kelas berkenaan, buku log ini diberi tugas kepada pengawas dan ketua kelas.


3.1.3.  Peraturan kelas.
     Semua murid akan diberi penekanan supaya mematuhi peraturan kelas
yang akan disediakan oleh jawatankuasa disiplin sekolah.     Peraturan ini akan
ditegaskan kepada murid melalui penglibatan      semua guru yang bertugas di
kelas berkenaan. Di antara peraturan yang dicadangankan ialah kelas senyap
atau “kelas tanpa suara”, “ berdiri dengan buku diatas meja ketika menanti
guru masuk”, memberi ucapan      seperti,  “maafkan kami cikgu”,   “doakan
kejayaan kami cikgu” dan lain-lain lagi. Peraturan ini akan diberi penghargaan
oleh pihak pentadbiran sekolah jika kelas berkenaan berjaya mengamalkannya,
dan Ia juga akan dimasukkan dalam pertandingan kelas ceria.
                  4
3.1.4  Kepimpinan pengawas :
     Pengawas sekolah akan diberi tumpuan khas dengan memastikan mereka
dipilih berasaskan akademik, penglibatan dalam kokurikulum, mempunyai siasah
yang baik   serta berkebolehan dalam mengelolakan majlis sekolah dan bidang
teknologi, seperti menyediakan alat siaraya.    Mereka akan diberi latihan yang
secukupnya melalui kursus-kursus kepimpinan, teknik mengawal dan mengawas,
membuat laporan, memberi penjelasan menjadi hakim dan lain-lain .semua
pengwas akan diberi kad kuasa yang wajib dipakai ketika bertugas (di sangkut
pada baju )


3.1.5.  Kelas Sains Tahfiz.
     Kelas ini ditawarkan kepada murid/pelajar tahun satu 2011, Pelajar akan
dipilih melalui satu ujian kelayakan khas, kelas akan beroperasi pada waktu
petang selama satu jam, bermula jam 2.00      hingga 3.00, petang, jumlah hari
beroperasi adalah sebanyak 3 kali seminggu. ( Isnin, selasa dan Rabu ). Tenaga
pengajar terdiri dari kalangan Guru Pendidikan Islam jQaf Sekolah Kebangsaan
Temin, kelas ini merupakan kelas perintis, pengambilan pelajar adalah terhad
kepada 15 orang dan akan dikendalikan oleh tiga orang guru.

3.1.6  Tindakan Disiplin :

     Pelajar yang melakukan kesalahan disiplin samaada ringan atau berat
akan melalui prasedur atau langkah-langkah     penyelesaian. Langkah-langkah
tersebut adalah seperti berikut :
     1.   Siasatan badan disiplin,
         Mengisi borang report / buku log dan diikuti dengan tindakan soal
         siasat . Report dicatat dalam buku tersebut.
     2.   Bimbangan & Kauseling,
         Proses pemulihan melalui sesi pemutihan dan pemantapan sikap
         terhadap kesalahan yang telah dilakukan murid. Aku janji tidak
         mengulangi tingkah laku berkenaan.
     3.   Pemulihan Bina insan,
         Bimbingan rohani melalui amalan islam seperti    zikir, tahmid
         solat taubat, akujanji dan sumpah taatsetia kepada Allah dan
         pemantauan harian
     4.   Punisment .
         Tindakan tegas    bagi pelaku kesalahan   yang mengulangi
         kesalahan yang sama atau lain setelah peringkat tersebut di
         atas  di ambil, mereka akan dirotan atau dimaklumkan   kepada
         ibubapa/ penjaga murid.                 5
3.2  PEMANTAPAN UNIT .
    Terdapat 12 unit yang mesti diurus oleh jawatankuasa HEM di sekolah ini, pihak
jawatankuasa akan     menjalankan tugas   dengan betul  dan sempurna dan    akan
memastikan ia dijalankan mengikut presudur dan menepati masa dengan pekeliling pihak
kerajaan. Langka-langkah kearah kesempurnaan tersebut adalah seperti berikut :
    1.    Semua unit HEM akan mengemaskini dan memantapkan fail pengurusan
         dan pentadbiran masing-masing .
    2.    setiausaha dipastikan akan menjalankan atau mengerakkan program
         mengikut perancangan dan mematuhi jadual pelaksanaan.
    3.    menguatkuasaan pemantauan dan pemerhatian serta mengadakan
         perbincangan dan mesyuarat rasmi atau tidak rasmi terhadap unit-unit
         berkenaan .


3.3.  PENGHARGAAN :
    3.3.1   Unit Successful

         Satu tawaran khusus kepada unit-unit dalam Hal ehwal murid yang telah
    Berjaya   menunjukkan kecemerlangan dalam menjalankan tanggungjawab unit
    mereka.   Unit tersebut  akan ditawarkan   Anugerah Khas   HEM    dan ahli
    jawatakuasanya akan di kurniakan sijil penghargaan Anugerah Guru Besar.


    Bagi memilih unit yang Berjaya , beberapa aspek akan diambil kira, diantaranya,
    kesempurnaan aktiviti, kesefahaman jawatankuasa,      penggunaan wang yang
    berhemah, meninggalkan kesan kepada murid, dan aktiviti dijalankan oleh murid
    .Tawaran   ini  tidak terhad  kepada  jumlah kumpulan, sebaliknya  ia  akan
    dikurniakan kepada mana-mana kumpulan yang Berjaya mencapai tahap yang
    ditetapkan oleh jawatankuasa penilai.


    3.3.2   Murid Executive

         Beberapa orang murid   akan dinobatkan sebagai  “ murid   executive”
    apabila didapati   tidak melakukan sebarang kesalahan. Ia juga dikenali sebagai
    murid yang bertaraf murid cemerlang meliputi sahsiah akdemik dan kokurikulum.
    Mereka akan dikesan melalui       pemerhatiaan oleh semua guru.   Mendapat
    pengiftirafan dari 80 peratus guru di sekolah ini . penghargaan diberi secara
    anugerah sijil dan cendermata iringan. Terhad seramai 2 orang bagi setiap kelas.
                      6
0.4  PERLAKSANAAN

Untuk mencapai visi dan misi ini, dokumen perlaksanaannya digariskan seperti
berikut :
BIL              PERKARA / TINDAKAN                  TARIKH

 1  Menyediakan Modul bertajuk “Pentadbiran dan Pengurusan HEM Sekolah      15 Oct
    Berprestasi Tinggi (SBT) ”


 2  Membentuk satu kumpulan kerja profesional (exco) yang berwibawa,      Nov 2012
    ikhlas, sedia bekerja dan berdidikasi .


 3  Menyediakan Fail Meja setiap unit HEM dan perincian fail meja        18 Oct


 4  Menyediakan dokumentasi, seperti borang-borang yang akan digunakan
    oleh setiausaha dalam melaksanakan tugas mereka.               20 Oct


 5  Menyediakan contoh-contoh laporan rasmi, kertas kerja, carta alir, kertas
    konsep dan dokumentasi lain yang diperlukan dalam memantapkan        25 Oct
    sistem dokumentasi dan fail unit HEM


 6  Menjalankan kaji selidik berasaskan masalah (kajian lapangan) untuk     30 Oct
    pemantapan perlaksanaan pengurusan dan organisasi dari semasa ke
    semasa


 7  Melaksanakan tugas dan program atau aktiviti sekolah, serta murid      Jan 2012
    mengikut fail meja terkini


 8  Melaksanakan program-program pemantapan tugasan      dan organisasi  Feb / Mac
    dikalangan setiausaha unit HEM dan guru-guru.                 2012


    Unit-unit HEM bergerak dan melaksanakan program tanpa prasangka,
 9  tekanan dan arahan, sebaliknya mematuhi pelaksanaan program         Jan 2012
    berasaskan mandat musyawarah dan keputusan masyuarat semasa.
                        7
0.5  PENUTUP


    Semuga Kertas konsep ini dapat dilaksanakan supaya visi dan misinya dapat dicapai
dengan baik. Ia penting dalam memperkasakan kepimpinan sekolah amnya dan khasnya
bidang Hal Ehwal murid (HEM) . Kertas konsep / dasar ini juga diharapkan akan dapat memberi
satu ilham  dan panduan  kepada jawatankuasa   bagi memenuhi hasrat kepimpinan sekolah
menjadikan sekolah Kebangsaan Temin mampu bersaing, berwibawa, dan bermarwah serta
disegani oleh semua pihak di negara Malaysia ini.
Disediakan oleh


………………………………

(KHOSENULHAN AB. RAHMAN)
Penolong kanan Hal Ehwal Murid (HEM)
Sekolah Kebangsaan Temin,
27000 Jerantut.
Pahang.
Diluluskankan oleh


………………………………

(HAMIDON BIN ABU BAKAR AMP, AMN )
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Temin,
27000 Jerantut.
Pahang.                               Tarikh :  ………………
                       8

								
To top