Elektrik Alan by tahsincom

VIEWS: 162 PAGES: 30

More Info
									       Elektrik Alan
Alan nedir????

Bazı fiziksel olağanüstü durumlar tarafından
 etkilenen uzaydaki bölge; örneğin, sıcaklık,
 yerçekimi, elektrik, manyetik davranışlar
       Elektrik Alan
• Bir yükün başka bir yük yada yük dağılımı
 tarafından etkilenebildiği uzay bölgesi
• Elektrik alanın birimi Newton/Coulomb (N/C)
• Elektrik Alan vektörel bir niceliktir.
• Elektrik alan daima pozitif yükten dışarı doğru
 negatif yükte ise içeri doğru yönelir
              r
        r     F
        E = lim
          q 0 →0 q 0
Elektrik alan etkisinin uzaklıkla değişimi
 Elektrik alan çizgileri
Michael Faraday 19th Century


Tüm uzayın elektrik alan
“KUVVET” çizgileriyle dolu
olduğunu ve elektrik yüklerinin
bu çizgiler boyunca
ivmelenebileceğini savundu
       Elektrik Alan
• Elektrik alan vektörleri elektrik alan
 çizgilerine teğettir.
• Birim yüzeyden dik olarak geçen
 elektrik alan çizgi sayısı, Elektrik alan
 şiddeti ile doğru orantılıdır.
• Kısaca, Elektrik alan çizgileri nerede
 daha yoğun ise orada elektrik alan daha
 şiddetlidir.
     Elektrik alan çizgileri
• Aynı zamanda kuvvet çizgisi olarak ta bilinir
• Birim yüzeyden geçen çizgi sayısı elektrik alan
 şiddeti ile doğru orantılıdır.
• Alan çizgileri + dan – ye doğru olarak kabul edilir.
Elektrik alan çizgileri ve elektrik
  alan vektörü farklıdır!!!
• Elektrik alan çizgileri daima pozitif
 yükten uzaklaşacak şekilde
 yönelirler ve negatif yükün
 bulunduğu yere doğru yönelirler.
Noktasal yükün elektrik alanı
      r
r     F
E ≡ lim
  q0 → 0 q
       0
       1    qq 0
              ˆ
              r
r    4 πε      r 2
E = lim      0
   q0 → 0    q0
r       1 q
E = lim       ˆ
          r
   q0 → 0 4πε r 2
        0

r    1 q
E=       ˆ
        r
   4πε 0 r 2
Birden fazla noktasal yükün varlığında
Genel uygulama üst üste binme ilkesini uygulamaktır
     yani vektörel toplama yapmaktır

          r N r
          E = ∑ Ei
             i =1


       r N 1 qi
       E=∑        ˆ
                ri
        i =1 4πε 0 ri
               2
        Örnek problem
• P noktasındaki elektrik alanı bulun
• Her bir yük için istenen noktadaki elektrik alan vektörlerini bul
 ve bileşke vektörü vektörel toplama ile bul: Simetri var dikkat☺ !
                 r net   6.93Q ˆ
                 E (p) = k   2
                         i
                       d
       Örnek: Elektrik Dipol
Elektrik Dipol: aralarında 2a mesafesi olan iki eşit ve
 zıt yüklü noktasal parçacık
Elektrik alan daima ortadaki ayırıcı düzleme
 dikmidir?

                r ve q ların aynı olması
         P(0,y)    sebebiyle yükler aynı elektrik
                alan şiddetine sahiptir.
    -q    θ   +q
    (-a,0)    (+a,0)  Alanların y bileşenleri eşit ve
                ters yönlü olduklarından
                toplam y bileşke sıfırdır.
           Dipole devam
                           1
                           q
      θ
          P(0,y)        E+ =
                       4πε 0 r+2


    -q      θ   +q             1 q
            (+a,0)      E+ =
    (-a,0)                 4πε 0 a + y
                           2  2

r =a +y
 2   2    2
                    X bileşkesinin hesabı

Pozitif yükün x ekseni              1   q
doğrultusundaki bileşkesinin     E+ x  =        cos θ
hesabı
                        4πε 0 a + y
                           2  2                                   (− iˆ )
               r     1    q       a
               E+ x =
                   4πε 0 a 2 + y 2  a +y
                             2    2
              Dipole devam
                          Aynı işlemi negatif yük
            P(0,y)           içinde yaparsak
                        r       1     − q (− a )
      -q                 E− x = −                     ˆ
                                                i
      (-a,0)
            θ     +q
               (+a,0)
                              4πε 0  ((− a )
                                     2
                                       + y2  )  3
                                              2
                          Pozitif ve negatif yüklerin
                          elektrik alanlarının vektörel

                     (− iˆ )
r     1    q       a         toplamı
E+ x =
     4πε 0 a 2 + y 2   a2 + y2
                           r   1     − 2 qa
r                           E=                  ˆ
                                              i
                                  (      )
        1    qa
E+ x = −               ˆ
                   i          4πε 0 a 2 + y 2   3
                                          2
          (
      4πε 0 a 2 + y 2  )
               3
                 2
          Dipole devam
     r                 Dipol [p=2qa] olarak tanımlanır
     E
          P(0,y)                     r
                      r    1      −p
   -q                  E=
                             (       )
          θ   +q
        p
                         4πε 0 a + y 2   2
                                     3
                                       2
   (-a,0)      (+a,0)

                      Eğer y>>a ise yaklaşım?
                      Eğer y>>a ise a2 , y2 nin
                      yanında ihmal edilebilir ve
r   1      − 2 qa          işlemde ihmal edilebilir.
E=                   ˆ
                    i
        (       )
                      Böylece sonuç;
   4πε 0 a 2 + y 2      3
                  2       r  1 −p
                               r
                         E=
                           4πε 0 y 3
Sürekli yük dağılımı karşısında
     elektrik alan
Noktasal yüklerin çok sıkı ve çok miktarda
 paketlenmesi sonucu meydana gelen yapı
 sürekli bir yük dağılımı olduğunu gösterir.

         r   1 dq
         E=∫      ˆ
                r
           4πε 0 r 2

         r   r
         E = ∫ dE
      Yük Yoğunluğu
Farklı yük dağılımlarının yük yoğunlukları
• çizgisel - λ (C/m) - sembol “lambda” λ
• yüzeysel - σ (C/m2) - sembol “sigma” σ
• hacimsel - ρ (C/m3) - sembol “rho” ρ
   Örnek: Sürekli yük dağılımı
İnce, düzgün, iletken ve L boyundaki yüklü bir
 çubuğun elektrik alanını bulalım .

L boyunda Q yüklü iletken düzgün bir çubuk ise λ=Q/L

        dE    θ       NOT: Her bir dE (x < 0)
          P         için, bunun simetriği olan
        r
                   bir dE (x > 0) vardır.
        θ           Böylece dE lerin x
 (-L/2,0)         (L/2,0)
                   bileşenleri toplamı sıfır
       dx x           olur.
Örnek – Sürekli yük dağılımı devamı

        dE    θ       dq ve r değerleri yerine yazılırsa
           P
        r                  1     λ dx
                    dE y =               sin θ
        θ       (L/2,0)
                          4πε 0 x + y 2    2
 (-L/2,0)
       dx x               sin θ hesabı

                                  y
Elektrik alanın y bileşeni.         sin θ =
       dE y = dE sin θ                x +y2    2            dq
             1           1     λ dx        y
       dE =         dE y =
         4πε 0 r 2         4πε 0 x 2 + y 2       x2 + y2
Örnek – Sürekli yük dağılımı devamı
                             L
         dE    θ
                         λy    2
                                    dx
           P           E=      ∫
         r               4πε 0
                             −
                              L
                              2
                                (x  2
                                    +y  2
                                         )
                                         3
                                           2


 (-L/2,0)    θ        (L/2,0)
                       İntegral alınırsa
       dx x

       1    λ ydx                             L
dE y =                     λy   ⎡ 1        ⎤     2

         (
     4πε 0 x 2 + y 2   )                     x
               3
                 2     E=     ⎢ 2        ⎥
                        4πε 0  ⎢y     x2 + y2 ⎥−L
                            ⎣         ⎦
                                             2
 λ, y ve 1/4πε0 sabitler
Örnek – Sürekli yük dağılımı devamı
       dE    θ             ⎡         ⎤
          P               ⎢         ⎥
       r              λ   ⎢  L      ⎥
                   E=
                    4 πε 0 y ⎢ L2 + 4 y 2   ⎥
 (-L/2,0)   θ      (L/2,0)        ⎢         ⎥
                         ⎢
                         ⎣   4      ⎥
                                  ⎦
      dx x
                         ⎡        ⎤
                      λ   ⎢  2L      ⎥
                   E=
       ⎡ L ⎛ L⎞ ⎤        4 πε 0 y ⎢ L2 + 4 y 2   ⎥
                         ⎣        ⎦
       ⎢ − ⎜− ⎟ ⎥
 E=
    λ   ⎢ 2 ⎝ 2⎠ ⎥
   4 πε 0 y ⎢ L2   ⎥      r      ⎛       ⎞
                      λ ⎜    L     ⎟$
       ⎢  + y2 ⎥      E=              j
       ⎢ 4
       ⎣     ⎥
            ⎦         2πε 0 y ⎜ L2 + 4 y 2
                         ⎝
                                 ⎟
                                 ⎠
Örnek – Sürekli yük dağılımı devamı
 İletken telimizin sonsuz uzunlukta olduğunu
  varsayarsak
 • L >> 4y
 • 4y2 , L2 nin yanında ihmal edilir, fakat y
  hala sonlu bir büyüklük
 • Silindirik simetri esasından, y yi r ile
  değiştirirsek
     r   λ ⎛L⎞      r   λ
     E=      ⎜ ⎟r
       2πε 0 r ⎝ L ⎠
              ˆ  E=      r
                       $
                   2πε 0 r
Örnek: Elektrik alan çizimleri
Örnek: Elektrik alan çizimleri
 Sonlu bir test yükünün
iletken üzerindeki etkisi
  Örnek: yüklü bir parçacığın
   elektrik alandaki hareketi
 +X ekseni boyunca yönelmiş 300 N/C luk bir
 elektrik alanda serbest bırakılan bir
 elektronun 0.5 ms sonraki hızını ve kinetik
 enerjisini hesaplayın.
                r
   E
       -e
                     (
                F = − 4.80 × 10 −17 N i ˆ )
     F            r
r  r            r F − (4 .80 × 10 −17 N )i  ˆ
F = qE = − eEi
       ˆ        a= =
                m   9.11 × 10 − 31 kg
r
   (     −19
         )⎛  N ⎞ˆ
F = − 1.60 × 10 C ⎜ 300 ⎟i    r   ⎛      +13 m ⎞ ˆ
          ⎝  C⎠     a = − ⎜ 5 .3 × 10   2 ⎟
                               i
                    ⎝        s ⎠
    Örnek: yüklü bir parçacığın
     elektrik alandaki hareketi
    E                          1
                             K = mv 2
         -e                     2
      F
                                         2

r   ⎛
a = − ⎜ 5 .3 × 10 +13 m ⎞ ˆ
                      1
                        (   − 31 ⎛
                               )
                    K = 9 .11 × 10 kg ⎜ − 2 .6 × 10 +7 m ⎞
                                       ⎟
            2 ⎟
              i        2        ⎝        s ⎠
   ⎝        s ⎠
                                   − 16
 r r    r
 v = vo + a t                 K = 3 . 16 × 10        J
r    ⎛
v = 0 − ⎜ 5 .3 × 10 +13 m
                i⎟ (
                ˆ ⎞ 0 .5 × 10 − 6 s  )
     ⎝       s2    ⎠
r        +7 m ˆ
v = − 2 .6 × 10    i
          s
Su molekülü dipolü
Elektrik alan içine koyulan bir dipol dönmek ister fakat
      dipolün merkezi hareket etmez.
Düzgün bir elektrik alanda elektrik dipol
         Tork         Potansiyel Enerji
      r  r r
      τ = r×F          ΔU = − W = − ∫ τdθ
                             θ         F = qE                  θo
                        θ
                   ΔU = − ∫ pE sin θdθ
        τ = d F sinθ          θo
                        θ

       τ = dqE sin θ     Δ U = pE  ∫ sin  θdθ
                        θo
      τ = pE sin θ       θo = 90o da Uo = 0 ise

      r r r             (
                  U = pE cos θ − cos 90 0   )
      τ = p× E               r r
                U = pE cos θ U = p ⋅ E

								
To top