???? 8 ?????

Document Sample
???? 8 ????? Powered By Docstoc
					                          สื่อมัลติมีเดีย 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ลาดับ                       รายการ                   ราคา (บาท) จานวน  รวมเงิน
 1   สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.1 วิชาภาษาไทย                         350
 2   สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.1 วิชาคณิตศาสตร์                       350
 3   สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.1 วิชาวิทยาศาสตร์                       350
 4   สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              350
 5   สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.1 วิชาศิลปศึกษา                        350
 6   สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.1 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา                    350
 7   สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี                 350
 8   สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.1 วิชาภาษาอังกฤษ                       350
 9   สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.2 วิชาภาษาไทย                         350
 10 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.2 วิชาคณิตศาสตร์                         350
 11 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.2 วิชาวิทยาศาสตร์                         350
 12 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.2 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                350
 13 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.2 วิชาศิลปศึกษา                          350
 14 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.2 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา                      350
 15 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.2 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี                   350
 16 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.2 วิชาภาษาอังกฤษ                         350
 17 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.3 วิชาภาษาไทย                           350
 18 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.3 วิชาคณิตศาสตร์                         350
 19 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.3 วิชาวิทยาศาสตร์                         350
 20 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.3 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                350
 21 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.3 วิชาศิลปศึกษา                          350
 22 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.3 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา                      350
 23 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.3 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี                   350
 24 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.3 วิชาภาษาอังกฤษ                         350
 25 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.4 วิชาภาษาไทย                           350
 26 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.4 วิชาคณิตศาสตร์                         350
 27 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์                         350
 28 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.4 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                350                                 หน ้า 1 / 5
ลาดับ                     รายการ         ราคา (บาท) จานวน  รวมเงิน
 29 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.4 วิชาศิลปศึกษา              350
 30 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.4 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา          350
 31 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี       350
 32 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.4 วิชาภาษาอังกฤษ             350
 33 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.5 วิชาภาษาไทย               350
 34 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.5 วิชาคณิตศาสตร์             350
 35 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์             350
 36 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.5 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    350
 37 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.5 วิชาศิลปศึกษา              350
 38 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.5 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา          350
 39 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี       350
 40 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.5 วิชาภาษาอังกฤษ             350
 41 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.6 วิชาภาษาไทย               350
 42 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.6 วิชาคณิตศาสตร์             350
 43 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์             350
 44 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    350
 45 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.6 วิชาศิลปศึกษา              350
 46 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.6 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา          350
 47 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.6 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี       350
 48 สื่อบูรณาการมัลติมีเดีย ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ             350
                            หน ้า 2 / 5
                           โปรแกรมระบบงาน
ลาดับ                    รายการ               จานวน    ราคา (บาท)  รวมเงิน
                   ระบบงานห้ องสมุด
 1   โปรแกรมระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ                      5 ระบบ    120,000.00  120,000.00
               ื
    - ระบบให้ บริ การให้ ยม คืน - ระบบให้ บริ การสืบค้ น
    -ระบบการเช็คการเข้ าใช้ ห้องสมุด - ระบบการสืบค้ นผ่านเว็บไซต์
    - ระบบการออกและตรวจสอบหนังสือ
 2   เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับบรรณารักษ์                   1 เครื่ อง   20,000.00  20,000.00
 3   เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้ อมจอ Touch Screen สาหรับสืบค้ น          1 ชุด     25,000.00  25,000.00
 4   เครื่องอ่านบาร์ โค้ ด                           2 ชุด     5,000.00  10,000.00
 5   โปรแกรมระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ Stand Alone                1 ระบบ    19,900.00   20,000.00
                                รวมเงิน                   195,000.00

                 ระบบร้ านค้ าสหกรณ์ โรงเรี ยน
 6   โปรแกรมระบบบัญชีและขายสินค้ าสหกรณ์ ร้านค้ าโรงเรี ยน          1 ระบบ     15,000.00  15,000.00
 7   เครื่องคอมพิวเตอร์                            1 เครื่ อง   20,000.00  20,000.00
 8   เครื่องอ่านบาร์ โค้ ด                           1 ชุด     6,000.00   6,000.00
 9   ลิ ้นชัก เก็บเงิน                            1 ลิ ้นชัก   3,500.00   3,500.00
       ้
 10 เครื่องปรินใบเสร็ จ                             1 เครื่ อง   9,000.00   9,000.00
                                รวมเงิน                    53,500.00

            โปรแกรมบริ การข้ อมูลสารสนเทศแก่ ผ้ ูปกครอง
 11 โปรแกรมข้ อมูลสารสนเทศกับผู้ปกครอง                      1 ระบบ     15,000.00  15,000.00
 12 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้ อมจอ Touch Screen                   1 เครื่ อง   25,000.00  25,000.00
 13 โปรแกรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ                        1 ระบบ     8,000.00   8,000.00
                       รวมเงิน                             48,000.00

              โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
 14 โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (Stand Alone)               1 ระบบ     20,000.00  20,000.00
 15 เครื่องคอมพิวเตอร์                              1 เครื่ อง   15,000.00  15,000.00
                                รวมเงิน                    35,000.00


                                  หน ้า 3 / 5
ลาดับ                     รายการ           จานวน  ราคา (บาท)  รวมเงิน
           โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
 16 โปรแกรมระบบสารสนเทศสาหรับโรงเรี ยนร (Version RFID)           1 ชุด
 17 ประกอบด้ วย 6 ระบบ
    1. โปรแกรมงานวิชาการ                       1 ระบบ
    2. โปรแกรมงานบุคลากร                       1 ระบบ
    3. โปรแกรมบริ หารทัวไป
              ่                       1 ระบบ
    4. โปรแกรมแผนงานและงบประมาณ                    1 ระบบ
    5. โปรแกรมข้ อมูลสาหรับนักเรี ยน                 1 ระบบ
    6. โปรแกรมระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริ หาร              1 ระบบ
     - นักเรี ยนไม่เกิน 500 คน                    1 ชุด   50,000.00  50,000.00
     - นักเรี ยนไม่เกิน 1,500 คน                   1 ชุด   99,000.00  99,000.00
     - นักเรี ยนไม่เกิน 2,500 คน                   1 ชุด  180,000.00  180,000.00
            ้
     - นักเรี ยนตังแต่ 2,500 คน ขึ ้นไป                1 ชุด  300,000.00  300,000.00
 18 โปรแกรมระบบบันทึกเวลามาโรงเรี ยน                   1 ระบบ   50,000.00  50,000.00
 19 เครื่องคอมพิวเตอร์ (โรงเรี ยนจัดหาเอง)
                            รวมเงิน

               โปรแกรมระบบบริ หารทั่วไป
                   ิ
 20 โปรแกรมระบบบริ หารพัสดุและทรัพย์สนโรงเรี ยน (SchoolMAN)        1 ระบบ   5,000.00   5,000.00
                   ิ
 21 โปรแกรมระบบบริ หารพัสดุและทรัพย์สนสาหรับ สนง.เขตพื ้นที่การศึกษา   1 ระบบ   6,500.00   6,500.00
 21 โปรแกรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ                     1ระบบ    8,000.00   8,000.00
 22 โปรแกรมงานปกครอง                           1 ระบบ   8,000.00   8,000.00
 22 โปรแกรมระบบงานธุรการและบริ หารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ EDM     1 ระบบ   5,000.00   5,000.00
 23 โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน (StuCare)
     - นักเรี ยนไม่เกิน 500 คน                    1 ระบบ   3,500.00   3,500.00
     - นักเรี ยนไม่เกิน 1,500 คน                   1 ระบบ   4,500.00   4,500.00
     - นักเรี ยนไม่เกิน 2,500 คน                   1 ระบบ   6,500.00   6,500.00
            ้
     - นักเรี ยนตังแต่ 2,500 คน ขึ ้นไป               1 ระบบ   9,500.00   9,500.00


                            รวมเงิน                  56,500.00                              หน ้า 4 / 5
ลาดับ                    รายการ                จานวน    ราคา (บาท)  รวมเงิน
                    ห้ องมัลติมีเดีย
 24 กระดานอัจฉริ ยะ (IQ Board)                          1 ชุด     99,000.00  99,000.00
 25 เครื่องโปรเจคเตอร์                              1 เครื่ อง   23,000.00  23,000.00
 26 ระบบเครื่ องขยายเสียง                             1 ชุด     15,000.00  15,000.00
               ่         ้
 27 ระบบสื่อมัลติมีเดีย 8 กลุมสาระ ป.1- 6 ติดตังในเครื่ อง 1 เครื่ อง       1 ชุด     5,000.00   5,000.00
                              รวมเงิน                     142,000.00

                    สื่อมัลติมีเดีย
            ่         ้
 28 สื่อมัลติมีเดีย 8 กลุมสาระ ป.1- 6 ติดตังในเครื่ อง 30 เครื่ อง        1 ชุด     29,000.00  29,000.00
            ่            ิ ิ ้
 29 สื่อมัลติมีเดีย 8 กลุมสาระ ป.1- 6 ระบบฮาร์ ดสก์ตดตังในเครื่ อง 10 เครื่ อง  1 ชุด     15,000.00  15,000.00
                   ่
 30 แผ่น CD ROM สื่อมัลติมีเดีย 8 กลุมสาระ ป.1- 6                48 แผ่น     350.00   16,800.00
                              รวมเงิน                      60,800.00

               ชุดเครื่ องขยายเสียงภาคสนาม
 31 1. ชุดตู้เครื่ องขยายเสียง 350 watt พร้ อมลาโพง ฮอนน์ 1 คู่ พร้ อมขาตัง้
                                         1 ชุด     28,000.00  28,000.00
 32 2. เครื่องเล่น MP 3 DVD CVD และชุดไมค์ลออยย์
                              รวมเงิน                      28,000.00
                                 หน ้า 5 / 5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:42
posted:1/26/2012
language:Thai
pages:5