Research51 036 by NHm35kr

VIEWS: 59 PAGES: 6

									    การพัฒนาศักยภาพระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ในระดับปฐมภูมิ
                      กมลรัตน์ เกตุบรรลุ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
     เด็กวัย 0-5 ปี อยู่ในระยะสาคัญของชีวิต เป็นวัยรากฐานของการพัฒนาการเจริญเติบโตทั้งร่างกาย
จิตใจ      อารมณ์และสติปัญญา       โดยเฉพาะด้านสมอง        ซึ่งเติบโตถึงร้อยละ  80
ของผู้ใหญ่เป็นวัยที่มีความสาคัญเหมาะสมที่สุดในการปูพื้นฐาน เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต
     จากการสารวจพัฒนาเด็ก 0-5 ปีในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
สุรินทร์และมหาสารคาม ในปี 2546 รวมจานวน 981 รายพบว่ามีพัฒนาการสมวัยเพียงร้อยละ 61.9
สงสัยจะล่าช้าร้อยละ                                        38.1
นอกจากนี้พบว่าปัจจัยการศึกษาของผู้เลี้ยงเด็กมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กโดยเฉพาะในช่วงวัย 48 –
54 เดือน และการศึกษาปี 2549 สารวจในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ พบว่า
เด็กปฐมวัยมีพัฒนากรสมวัยรวมทุกด้าน              เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ         67.1
ปัจจัยทางประชากรของพ่อแม่ที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 –
0.05 ได้แก่ ปัจจัยด้านอายุของพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กในเวลากลางวัน
     จากการศึกษาของศิริพร         กัญชนะและคณะ          (รายงานสารวจสภาวะสุขภาพ
พัฒนาการและการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัย                  2542)            พบว่า
การเข้าถึงบริการสุขภาพเด็กดีของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามมาตรฐานการบริการจะมุ่งที่การให้ภูมิคุ้มกันโ
รค       ในขณะที่ร้อยละ 57.20 เด็กไม่เคยได้รับบริการตรวจพัฒนาการ และร้อยละ 50.97
ไม่เคยได้รับบริการตรวจสุขภาพฟัน ช่องปาก และเด็กอายุ 4 ปี มีปัญหาฟันน้านมบนผุ เฉลี่ย 3.07
ซี่ฟันน้านมลางผุเฉลี่ย                    1.77                   ซี่
แสดงว่าเด็กปฐมวัยในปัจจุบันยังไม่ได้รับการดูแลอย่างรอบด้านในเรื่องพัฒนาการ
     คณะผู้วิจัย                   จึงเห็นความสาคัญของการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กในคลินิกเด็กดีในระดับสถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชนซึ่งใกล้ชิด
พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กและชุมชุน ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีสภาวะสุขภาพดีมีพัฒนาการสมวัยต่อไป
วัตถุประสงค์ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเฝ้าระวังพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับปฐมภูมิ
รูปแบบการวิจัย    เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
นิยามการวิจัย
    - ระดับปฐมภูมิ หมายถึง การบริการในระดับโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย
    -    ระบบเฝ้าระวัง    หมายถึง        การดาเนินการรวบรวมข้อมูลพัฒนาการเด็ก
และมีการนาข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอแนวทางในการแก้ไข
กรอบแนวคิด
     รูปแบบการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก                การพัฒนารูปแบบกิจกรรม
                                    ประเมินและส่งเสริมพัฒนา
    ในคลินิกเด็ก       ครูพี่เลี้ยงศู
                                      การเด็กอายุ 0-5 ปี
    ดีโรงพยาบา        นย์เด็กเล็ก
         ล         น่าอยู่
         พ่อ แม่                        ประสิทธิผลการประเมิน
     ผู้เลี้ยงดูแลที่บ้าน                      และส่งเสริมพัฒนาการ
                                      เด็กอายุ 0-5 ปี

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้รับบริการในคลินิกเด็กดีของสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นของรัฐ
ในพื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 13 ทั้งสิ้น 3 จังหวัด ๆ ละโรงพยาบาล 1 แห่ง สถานีอนามัย 1
แห่งที่มีบริการคลินิกเด็กดี โดย
     - การเลือกจังหวัด เลือกทุกจังหวัดเป็นในพื้นที่ ตกเป็นกลุ่มตัวอย่าง
     - การเลือกอาเภอตัวอย่าง สุ่มเลือกโดยวิธี        Systematic Random Sampling
     และเลือกโรงพยาบาลชุมชนนั้นเป็นตัวอย่าง
     -            การเลือกสถานบริการระดับตาบล         ได้แก่        PCU
     หรือสถานีอนามัยที่มีบริการคลินิกเด็กดีในอาเภอที่ถูกเลือก สุ่มเลือกโดยวิธี Simple Random
     Sampling
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
     1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายและข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก
     2. เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กแบบอนามัย 49
ระยะเวลาทาการวิจัย ปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551)
ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2551
     1. ทบทวนเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
     2. จัดทาร่างแบบสอบถามเครื่องมือเก็บข้อมูลทางด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม
     ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเนื้อหา ความถูกต้องของเครื่องมือ
     3. นาแบบประเมินพัฒนาการเด็ก ที่ผ่านการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์ทบทวน
     4. รวบรวมผลการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กในพื้นที่เป้าหมายที่ตกเป็นกลุ่มตัวอย่าง
     5. การใช้แบบประเมินพัฒนาการเด็กแบบอนามัย 49 สุ่มประเมินในพื้นที่ที่ตกเป็นกลุ่มตัวอย่าง
     6. นาเสนอสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กในพื้นที่
     7. สรุปและรายงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา
สรุปผลการศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 ปี 2551
     การศึกษาระบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในระดับปฐมภูมิ
มีวัตถุประสงค์ในระยะที่     1   เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเฝ้าระวังพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับปฐมภูมิ
กลุ่มประชากรตัวอย่าง คือ สถานบริการที่เกี่ยวข้องในเด็กอายุ 0-5 ปี ในพื้นที่ 3 จังหวัด ในเขต 13 ได้แก่
จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ผลการวิจัยนาเสนอใน 5 ประเด็น ดังนี้
     1. ข้อมูลทางประชากรและสังคมของบิดาและมารดาเด็กอายุ 15 – 54 เดือน
     2. ความแตกต่างผลการประเมินพัฒนาการเด็กของสถานบริการและผู้สารวจ
     3. การนาเสนอสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กในพื้นที่กับกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
     ผู้เลี้ยงดูเด็ก
ข้อมูลทางประชากรและสังคมของบิดาและมารดาเด็กกลุ่มตัวอย่าง
      ผลการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กในพื้นที่เป้าหมายที่ตกเป็นกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้แบบประเมินพัฒนาการเด็กแบบอนามัย                                  49
สุ่มประเมินแบบบังเอิญในช่วงวันที่เก็บข้อมูลทุกรายที่มารับบริการในคลินิกเด็กดีในโรงพยาบาล 3 แห่ง
ได้แก่ โรงพยาบาลจัตุรัส คูเมือง และท่าตูม รวมทั้งสิ้น 101 ราย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล
และเป็นบุตรคนที่    1 น้าหนักแรกคลอดส่วนใหญ่ปกติมากกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 88.12
ผู้เลี้ยงดูในเวลากลางวัน คือมารดาเป็นผู้เลี้ยงดูเอง รองลงมาคือญาติ ซึ่งได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย ลุงป้า น้า อา
หลาน ถึงร้อยละ 33.66 ส่วนใหญ่จนชั้นประถมศึกษาร้อยละ 61.39
ตาราง1 ลักษณะทางประชากรและสังคม
        ลักษณะทางประชากรและสังคม           จานวน       ร้อยละ
      โรงพยาบาล
      - โรงพยาบาลจัตุรัส                33         32.67
      - โรงพยาบาลคูเมือง                33         32.67
      - โรงพยาบาลท่าตูม                 35         34.65
               รวม               101         100
      เขตที่อยู่
      - ในเขตเทศบาล                   26        25.74
      - นอกเขตเทศบาล                   66        65.35
       รวม            101   100
  ลักษณะทางประชากรและสังคม      จานวน  ร้อยละ
ลาดับบุตร
- คนที่ 1                 50  49.50
- คนที่ 2                 35  34.65
- คนที่ 3                 16  15.84
          รวม          101   100
นาหนักแรกคลอด
- น้อยกว่า 2,500 กรัม           7   6.93
- 2,500 – 4,000 กรัม           89  88.12
- มากกว่า 4,000 กรัม            4   3.96
          รวม          100   100
ผู้ดูแลกลางวัน
- มารดา                  54  53.47
- บิดา                   1   0.99
- มารดาและบิดา               6   5.94
- ญาติ                  34  33.66
- ฝากเลี้ยงในสถานรับเลี้ยงเด็ก       1   0.99
- ฝากเลี้ยงในโรงเรียน           4   3.96
          รวม          100   100
ระดับการศึกษาของผู้เลียงดูในเวลากลางวัน
- ไม่ได้เรียน               4   3.96
- ประถมศึกษา               62  61.39
- มัธยมศึกษา               24  23.76
- อนุปริญญา/ปวท./ปวส.           2   1.98
- ปริญญาตรี/ปริญญาโท            7   6.93
- ไม่ระบุ                 2   1.98
               รวม            101        100
ความแตกต่างผลการประเมินพัฒนาการเด็กของสถานบริการและผู้สารวจ
     การใช้          Denver         II      เพื่อประเมินพัฒนาการเด็ก
ผู้ประเมินจะต้องผ่านการอบรมผู้ทดสอบพัฒนาการที่เป็นระบบ ขณะทดสอบต้องทาอย่างเป็นมาตรฐาน
ผู้ทาการทดสอบควรผ่านการฝึกฝนอย่างครบถ้วน
ก่อนที่จะนาผลการทดสอบไปใช้อย่างเป็นทางการและถูกต้อง
ซึ่งในปัจจุบันผู้ผ่านการทดสอบพัฒนาการเด็กมีน้อยมาก
ไม่เพียงพอต่อปริมาณของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย
อีกทั้งการฝึกอบรมแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลาและงบประมาณจานวนมาก                ดังนั้น
การวิจัยในครั้งนี้จึงใช้เครื่องมือทดสอบพัฒนาการเด็กอนามัย                  49
เป็นเครื่องมือที่เข้าใจโดยใช้สะดวกไม่ยุ่งยาก                    เหมาะสาหรับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับพื้นที่ได้ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2550 กระทรวงสาธารณสุข
ได้ถ่ายทอดนโยบายให้หน่วยบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดี
ได้ใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างแพร่หลาย และเก็บรายงานทุก 1 ปี
พัฒนาการของเด็กทุกกลุ่มอายุ (เด็กปฐมวัย)
      พบเด็กปฐมวัยมีพัฒนากรสมวัยรวมทุกด้าน            ในอัตราร้อยละ     67.1
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 9 ผลเกือบบรรลุตามเป้าหมาย
(ร้อยละ 80 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย)     ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการสารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ในเขต 5 เมื่อปี.2546        พบข้อแตกต่าง คือ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าในปี 2546
โดยเด็กมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มจากร้อยละ 61.9 เป็นร้อยละ 67.1 (ตาราง 5)
ตาราง 2 พัฒนาการเด็ก

 พัฒนาการเด็กในคลินิกเด็กดี จานวน ปกติ จานวน สงสัยล่าช้า จานวน ไม่มีโอกาส
                  %       %         %
 - ประเมินโดยเจ้าหน้าที่   79 76.24  2   1.98    10   21.78

 - ประเมินโดยทีมเก็บข้อมูล     63   62.38   29    28.71    1     0.99
การสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กในพืนที่กับกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้เลียงดูเด็ก
      จากการนาข้อมูลที่ได้เสนอในเวทีระดมความคิดและจัดทาแนวทางการแก้ไขในปี         2552
กับกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน                      และสถานีอนามัย
กลุ่มผู้รับผิดชอบงานของปกครองท้องถิ่นและกลุ่มครูพี่เลี้ยงในศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ โดยสรุป
      1. โรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย
        1.1 บุคลากรขาดความรู้ทักษะในการประเมินพัฒนาการ
        1.2
        จานวนบุคลากรน้อย/ผู้รับบริการมากทาให้การประเมินพัฒนาการไม่ครอบคลุมทุกด้านเวลา
        จากัด
        1.3 สถานที่ไม่เป็นสัดส่วนไม่เหมาะที่จะประเมินพัฒนาการ ชุดวัสดุ-อุปกรณ์
        ในการประเมินไม่เพียงพอ
        1.4 ผู้ปกครองไม่เห็นความสาคัญเกี่ยวกับการประเมิน/ไม่ให้ความร่วมมือ
        1.5 ขาดระบบการเชื่อมโยงการส่งต่อผู้ป่วย
      แนวทางการแก้ไข
      - ส่งเสริมกิจกรรมโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
      - พัฒนาระบบการติดตามเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง
      - พัฒนาระบบ การส่งต่อ ข้อมูล เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
   2. องค์กรปกครองท้องถิ่น/ศูนย์เด็กเล็ก
      1. บุคลากร การส่งเสริมด้านการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน
      การส่งเสริมการศึกษาให้บุคลากรทางการศึกษายังไม่ทั่วถึง
      2. งบประมาณ งบประมาณในการส่งเสริมการจัดการศึกษา ยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร
      3. ชุมชน และผู้ปกครอง การให้ความร่วมมือของชุมชน และผู้ปกครองในการมีส่วนร่วม
      ทากิจกรรมร่วมกันมีน้อย เด็กอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย
      แนวทางการแก้ไข
      - ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมมากขึ้น เพื่อให้ได้รับความรู้ในการดูแลเด็กอย่างถูกต้อง
      - เสนอของบประมาณเพิ่มเติมจากภาพรวมท้องถิ่น
      - มีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
      จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ดูแลเด็กที่บ้าน

								
To top