2 DS GIAO DICH VIEN KVHN by NHm35kr

VIEWS: 112 PAGES: 64

									                     DANH SÁCH SƠ TUYỂN VỊ TRÍ GIAO D
                                             KHU VỰC HÀ NỘ
Thời gian: ngày 18/09/2011 (Chủ nhật)
Địa điểm: Phòng học tầng 1, VPBank Minh Khai, Số 534 - Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

NOTE: DS Ứng viên được xếp theo thứ tự "APHABET" theo tên của ứng viên và được chia thà
                         MÃ VỊ
 STT    SBD      HỌ ĐỆM     TÊN       GIỚI TÍNH   NGÀY SINH
                          TRÍ

BÀN PHỎNG VẤN SỐ 1

 1   MB03-01  Kiều Thúy      An    MB03    Nữ     11/07/1989

 2   MB03-02  Tào Thị Thanh    An    MB03    Nữ     26/09/1989

 3   MB03-03  Hoàng Thị      An    MB03    Nữ     1/1/1989

 4   MB03-04  Phùng Thị Vân    Anh   MB58    Nữ     22/12/1989

 5   MB03-05  Nguyễn Thị Vân    Anh   MB03    Nữ     01/01/1989

 6   MB03-06  Phan Thị Tuyết    Anh   MB03    Nữ     28/06/1987

 7   MB03-07  Nguyễn Hồng     Anh   MB03    Nữ     18/05/1989

 8   MB03-08  Nguyễn Thị Lan    Anh   MB03    Nữ     11/10/1988

 9   MB03-09  Bùi Thị Vân     Anh   MB03    Nữ     16/07/1989

 10   MB03-10  Đỗ Thị Yến      Anh   MB03    Nữ     06/07/1988

 11   MB03-11  Nguyễn Thị Ngọc   Anh   MB03    Nữ     03/11/1989

 12   MB03-12  Nguyễn Thị Quỳnh   Anh   MB03    Nữ     15/03/1989

 13   MB03-13  Đoàn Thanh Lan    Anh   MB03    Nữ     31/12/1989

 14   MB03-14  Lại Hoàng      Anh   MB03    Nữ     27/04/1989

 15   MB03-15  Mai Ngọc       Anh   MB03    Nữ     3/11/1989

 16   MB03-16  Tôn Thị Việt     Anh   MB03    Nữ     30/11/1989
17  MB03-17  Tạ Thị       Anh   MB03  Nữ  10/11/1989

18  MB03-18  Mai Thị Ngọc    Anh   MB03  Nữ  11/5/1989

19  MB03-19  Nguyễn Thị Hoàng  Anh   MB03  Nữ  5/1/1989

20  MB03-20  Đỗ Thị Phương   Anh   MB03  Nữ  1/17/1989

21  MB03-21  Tống Thị Hoài   Anh   MB03  Nữ  6/16/1989

22  MB03-22  Trần Ngọc Quỳnh  Anh   MB03  Nữ  8/26/1988

23  MB03-23  Ngô Thị Ngọc    Ánh   MB03  Nữ  07/06/1989

24  MB03-24  Vũ Thị Nguyệt   Ánh   MB03  Nữ  9/9/1989

25  MB03-25  Nguyễn Thị Vân   Anh   MB03  Nữ  3/8/1986

26  MB03-26  Trần Thị      Bích  MB72  Nữ  21/12/1987

27  MB03-27  Nguyễn Thị Ngọc  Bích  MB03  Nữ  2/8/1987

28  MB03-28  Bùi Ngọc      Bích  MB03  Nữ  20/09/1987

29  MB03-29  Tạ Ngọc      Bích  MB03  Nữ  30/03/1989

30  MB03-30  Hà Thị       Bình  MB03  Nữ  01/04/1987

31  MB03-31  Nguyễn Thị Hoàng  Can   MB03  Nữ  17/12/1989

32  MB03-32  Vũ Hà       Châm  MB121  Nữ  12/10/1988

33  MB03-33  Đặng Ngọc     Châm  MB03  Nữ  26/10/1989

34  MB03-34  An Thị       Châm  MB03  Nữ  2/20/1984

35  MB03-35  Nguyễn Thị     Chang  MB03  Nữ  9/6/1989

36  MB03-36  Trịnh Thị Linh   Chi  MB107  Nữ  15/01/1989

37  MB03-37  Vũ Thị Khánh    Chi  MB129  Nữ  29/12/1989

38  MB03-38  Lê Thị       Chi  MB03  Nữ  26/09/1989

39  MB03-39  Đào Thị Minh    Chi  MB03  Nữ  7/4/1989
40  MB03-40  Nguyễn Thị Kim   Chi  MB03  Nữ  6/30/1987

41  MB03-41  Đỗ Thị Kim    Chung  MB03  Nữ  31/3/1989

42  MB03-42  Nguyễn Thị Kim  Chung  MB03  Nữ  25/03/1988

43  MB03-43  Nguyễn Thị    Cúc   MB03  Nữ  5/7/1989

44  MB03-44  Nguyễn Thị    Cúc   MB03  Nữ  19/02/1987

45  MB03-45  Đỗ Thị Kim    Cúc   MB03  Nữ  7/5/1989

46  MB03-46  Nguyễn Thị Thu  Đan   MB03  Nữ  12/18/1989

47  MB03-47  Đoàn Thị     Đào   MB03  Nữ  13/08/1987

48  MB03-48  Lương Thị     Đào   MB03  Nữ  24/02/1989

49  MB03-49  Vũ Thị Anh    Đào   MB03  Nữ  4/2/1987

50  MB03-50  Nguyễn Thị    Diệp  MB03  Nữ  23/4/1987

51  MB03-51  Phạm Thị     Dinh  MB17  Nữ  11/11/1989

52  MB03-52  Lương Thị     Dinh  MB03  Nữ  7/15/1989

53  MB03-53  Nguyễn Thị Hiền  Dịu  MB03  Nữ  2/11/1989

54  MB03-54  Nguyễn Thị     Dịu  MB03  Nữ  12/9/1986

55  MB03-55  Nguyễn Thị     Dịu  MB03  Nữ  12/02/1989

56  MB03-56  Nguyễn Thị Minh  Đức   MB03  Nữ  6/24/1989

57  MB03-57  Phạm Thị Cẩm   Dung  MB16  Nữ  30/03/1989

58  MB03-58  Phạm Thị     Dung  MB18  Nữ  29/07/1990

59  MB03-59  Phan Thị Thùy   Dung  MB52  Nữ  27/12/1988

60  MB03-60  Trần Thị Kim   Dung  MB83  Nữ  12/7/1988

61  MB03-61  Trương Thị Thùy  Dung  MB117  Nữ  5/11/1989

62  MB03-62  Vũ Thị Phương   Dung  MB134  Nữ  13/11/1989
63  MB03-63  Vũ Thị Thanh   Dung  MB135  Nữ  18/08/1989

64  MB03-64  Nguyễn Thùy    Dung  MB03  Nữ  15/08/1989

65  MB03-65  Phạm Quỳnh    Dung  MB03  Nữ  19/02/1988

66  MB03-66  Nguyễn Thị Thùy  Dung  MB03  Nữ  11/09/1989

67  MB03-67  Vũ Thùy      Dung  MB03  Nữ  28/02/1989

68  MB03-68  Nguyễn Thị Thu  Dung  MB03  Nữ  6/16/1988

69  MB03-69  Nguyễn Thị Thùy  Dung  MB03  Nữ  4/5/1989

70  MB03-70  Phan Thị     Dung  MB03  Nữ  3/22/1988

71  MB03-71  Phạm Thùy     Dương  MB42  Nữ  10/9/1989

72  MB03-72  Phạm Thùy     Dương  MB03  Nữ  29/10/1989

73  MB03-73  Nguyễn Thùy    Dương  MB03  Nữ  31/07/1989

74  MB03-74  Đào Thị Thùy   Dương  MB03  Nữ  11/11/1989

75  MB03-75  Nguyễn Thị    Dương  MB03  Nữ  17/03/1989

76  MB03-76  Nguyễn Thị Thùy  Dương  MB03  Nữ  13/12/1989

77  MB03-77  Đỗ Thùy      Dương  MB03  Nữ  9/21/1988

78  MB03-78  Nguyễn Thị    Duyên  MB03  Nữ  27/03/1987

79  MB03-79  Nguyễn Thị    Duyên  MB03  Nữ  29/10/1989

80  MB03-80  Lê Thị Ánh    Duyên  MB03  Nữ  16/12/1989

81  MB03-81  Lưu Thị      Duyên  MB03  Nữ  20/11/1989

82  MB03-82  Ngô Thị      Duyên  MB03  Nữ  9/26/1987

83  MB03-83  Nguyễn Thị    Duyên  MB03  Nữ  9/10/1989

84  MB03-84  Phạm Thị     Duyên  MB03  Nữ  4/28/1989

85  MB03-85  Phạm Thị     Giang  MB19  Nữ  18/08/1989
86  MB03-86  Phạm Thị Hà    Giang  MB20  Nữ  18/09/1989

87  MB03-87  Tạ Thu      Giang  MB63  Nữ  29/03/1989

88  MB03-88  Trần Thị Hương  Giang  MB79  Nữ  12/12/1989

89  MB03-89  Trần Hương    Giang  MB03  Nữ  20/09/1988

90  MB03-90  Nguyễn Quỳnh   Giang  MB03  Nữ  13/05/1989

91  MB03-91  Nguyễn Quỳnh   Giang  MB03  Nữ  13/05/1989

92  MB03-92  Nguyễn Thùy    Giang  MB03  Nữ  9/10/1989

93  MB03-93  Kiều Thị Quỳnh  Giang  MB03  Nữ  26/04/1989

94  MB03-94  Lê Hương     Giang  MB03  Nữ  25/01/1989

95  MB03-95  Nguyễn Hương   Giang  MB03  Nữ  21/12/1989

96  MB03-96  Lê Thị Thùy    Giang  MB03  Nữ  18/02/1989

97  MB03-97  Nguyễn Linh    Giang  MB03  Nữ  15/01/1989

98  MB03-98  Đỗ Thị Trà    Giang  MB03  Nữ  4/20/1988

99  MB03-99  Vũ Thị Thanh    Hà   MB136  Nữ  19/4/1989

100  MB03-100  Nguyễn Thu     Hà   MB03  Nữ  24/12/1987

101  MB03-101  Hoàng Thị     Hà   MB03  Nữ  28/11/1989

102  MB03-102  Nguyễn Thị     Hà   MB03  Nữ  03/04/1987

103  MB03-103  Ngô Thị Thu    Hà   MB03  Nữ  25/11/1989

104  MB03-104  Nguyễn Thị Bích  Hà   MB03  Nữ  1/11/1988

105  MB03-105  Nguyễn Thị     Hà   MB03  Nữ  20/10/1988

106  MB03-106  Nguyễn Thị     Hà   MB03  Nữ  18/07/1986

107  MB03-107  Nguyễn Thị     Hà   MB03  Nữ  3/9/1989

108  MB03-108  Đoàn Hồng     Hà   MB03  Nữ  26/06/1987
109  MB03-109  Nguyễn Thị Thu  Hà   MB03  Nữ  07/11/1989

110  MB03-110  Nguyễn Thị Thu  Hà   MB03  Nữ  02/05/1989

111  MB03-111  Phạm Thị Thu   Hà   MB03  Nữ  02/10/1988

112  MB03-112  Chử Thị Thu   Hà   MB03  Nữ  7/21/1987

113  MB03-113  Đỗ Thị      Hà   MB03  Nữ  8/20/1989

114  MB03-114  Hoàng Thanh   Hà   MB03  Nữ  25/02/1989

115  MB03-115  Lê Thị Thu    Hà   MB03  Nữ  10//12/1988

116  MB03-116  Nghiêm Thị Thu  Hà   MB03  Nữ  1/11/1989

117  MB03-117  Đào Thị     Hà   MB03  Nữ  7/24/1989

118  MB03-118  Trần Thị     Hà   MB03  Nữ  7/16/1989

119  MB03-119  Nguyễn Thị    Hà   MB03  Nữ  12/28/1989

120  MB03-120  Nguyễn Thị Thu  Hà   MB03  Nữ  5/13/1989

121  MB03-121  Triệu Thị Hải  Hà   MB03  Nữ  30/07/1989

122  MB03-122  Phan Ngọc    Hà   MB03  Nữ  9/20/1989

123  MB03-123  Phan Thị Bích  Hà   MB03  Nữ  2/15/1987

124  MB03-124  Trương Thị    Hải  MB114  Nữ  10/6/1988

125  MB03-125  Nguyễn Thị    Hải  MB03  Nữ  8/1/1989

126  MB03-126  Đỗ Thanh     Hải  MB03  Nữ  01/11/1989

127  MB03-127  Đặng Thị     Hải  MB03  Nữ  12/12/1988

128  MB03-128  Tạ Thị      Hải  MB03  Nữ  13/10/1989

129  MB03-129  Vũ Thị      Hằng  MB125  Nữ  12/7/1989

130  MB03-130  Võ Thị Thúy   Hằng  MB03  Nữ  02/09/1988

131  MB03-131  Doãn Thị     Hằng  MB03  Nữ  29/05/1989
132  MB03-132  Nguyễn Thị Thu  Hằng  MB03  Nữ  20/04/1987

133  MB03-133  Nguyễn Thị Thu  Hằng  MB03  Nữ  14/07/2011

134  MB03-134  Nguyễn Thị Thúy  Hằng  MB03  Nữ  26-06-1990

135  MB03-135  Nguyễn Thu    Hằng  MB03  Nữ  13/07/1988

136  MB03-136  Nguyễn Thu    Hằng  MB03  Nữ  22/3/1989

137  MB03-137  Nguyễn Thu    Hằng  MB03  Nữ  28/08/1988

138  MB03-138  Hoàng Thị Việt  Hằng  MB03  Nữ  24/12/1989

139  MB03-139  Nguyễn Nga    Hằng  MB03  Nữ  28/05/1989

140  MB03-140  Nguyễn Thị    Hằng  MB03  Nữ  03/04/1989

141  MB03-141  Nguyễn Thị    Hằng  MB03  Nữ  18/11/1989

142  MB03-142  Nguyễn Thị Thu  Hằng  MB03  Nữ  23/12/1989

143  MB03-143  Dương Thị     Hằng  MB03  Nữ  30/10/1988

144  MB03-144  Đoàn Thu     Hằng  MB03  Nữ  11/2/1989

145  MB03-145  Đình Thị     Hằng  MB03  Nữ  12/22/1989

146  MB03-146  Đinh Thị     Hằng  MB03  Nữ  6/17/1989

147  MB03-147  Vũ Thị Thu    Hằng  MB03  Nữ  15/02/1989

148  MB03-148  Nguyễn Thu    Hằng  MB03  Nữ  5/11/1989

149  MB03-149  Đoàn Thị Minh   Hành  MB03  Nữ  9/30/1989

150  MB03-150  Phạm Hồng     Hạnh  MB12  Nữ  5/2/1989

151  MB03-151  Phạm Thị     Hạnh  MB21  Nữ  28/12/1990

152  MB03-152  Phạm Thị     Hạnh  MB22  Nữ  27/09/1989

153  MB03-153  Trần Minh     Hạnh  MB69  Nữ  18/06/1989

154  MB03-154  Trịnh Thị Thúy  Hạnh  MB113  Nữ  7/11/1986
155  MB03-155  Nguyễn Thị    Hạnh  MB03  Nữ  15/02/1987

156  MB03-156  Nguyễn Thị    Hạnh  MB03  Nữ  25/10/1988

157  MB03-157  Nguyễn Thị Hồng  Hạnh  MB03  Nữ  25/05/1989

158  MB03-158  Chu Thị      Hạnh  MB03  Nữ  01/03/1989

159  MB03-159  Lê Thị      Hạnh  MB03  Nữ  23/6/1988

160  MB03-160  Nguyễn Thị    Hạnh  MB03  Nữ  21/09/1988

161  MB03-161  Lê Thị      Hạnh  MB03  Nữ  5/7/1989

162  MB03-162  Lương Bích    Hạnh  MB03  Nữ  1/27/1989

163  MB03-163  Phạm Thị     Hạnh  MB03  Nữ  9/4/1988

164  MB03-164  Nguyễn Minh    Hậu  MB03  Nữ  31/12/1988

165  MB03-165  Chu Thị      Hậu  MB03  Nữ  10/09/1989

166  MB03-166  Đỗ Thị Bích    Hậu  MB03  Nữ  5/6/1989

167  MB03-167  Đỗ Thị Hải    Hậu  MB03  Nữ  2/16/1989

168  MB03-168  Đỗ Thị Hoa    Hậu  MB03  Nữ  5/31/1986

169  MB03-169  Vũ Thị Ngọc    Hiên  MB132  Nữ  10/6/1988

170  MB03-170  Nguyễn Lệ     Hiên  MB03  Nữ  19/04/1988

171  MB03-171  Nguyễn Thị    Hiên  MB03  Nữ  8/7/1987

172  MB03-172  Nguyễn Thị Hồng  Hiên  MB03  Nữ  8/5/1989

173  MB03-173  Vũ Thị Thu    Hiền  MB03  Nữ  13/3/1989

174  MB03-174  Nguyễn Thị Ngọc  Hiền  MB03  Nữ  15/10/1988

175  MB03-175  Nguyễn Thị Minh  Hiền  MB03  Nữ  25/03/1990

176  MB03-176  Cao Thị Thanh   Hiền  MB03  Nữ  12/09/1989

177  MB03-177  Đàm Thị      Hiền  MB03  Nữ  30/06/1989
178  MB03-178  Bùi Thị Minh    Hiền  MB03  Nữ  5/13/1988

179  MB03-179  Đỗ Thị Thu     Hiền  MB03  Nữ  27/05/1989

180  MB03-180  Đoàn Thị Thu    Hiền  MB03  Nữ  13/05/1984

181  MB03-181  Đặng Thu      Hiền  MB03  Nữ  4/29/1987

182  MB03-182  Nguyễn Thị     Hiền  MB03  Nữ  10/20/1989

183  MB03-183  Nguyễn Thị     Hiền  MB03  Nữ  2/6/1989

184  MB03-184  Nguyễn Thị     Hiếu  MB03  Nữ  17/10/1986

185  MB03-185  Bùi Thị      Hiếu  MB03  Nữ  11/20/1988

186  MB03-186  Phí Thị Phương   Hoa  MB03  Nữ  02/11/1989

187  MB03-187  Nguyễn Thị     Hoa  MB03  Nữ  25/11/1989

188  MB03-188  Nguyễn Thanh    Hoa  MB03  Nữ  26/10/1989

189  MB03-189  Nguyễn Thị Thanh  Hoa  MB03  Nữ  16/08/1989

190  MB03-190  Đỗ Thị Thanh    Hoa  MB03  Nữ  17/02/1988

191  MB03-191  Nguyễn Thị     Hoa  MB03  Nữ  28/10/1988

192  MB03-192  Bùi Thị Quỳnh   Hoa  MB03  Nữ  12/6/1984

193  MB03-193  Hoàng Thị     Hoa  MB03  Nữ  15/06/1989

194  MB03-194  Lê Thị Kim     Hoa  MB03  Nữ  10/07/1989

195  MB03-195  Phạm Thị Quỳnh   Hoa  MB03  Nữ  11/26/1989

         Phạm Thị Hương
196  MB03-196           Hoa  MB03  Nữ  01/10/1989
         Quỳnh

197  MB03-197  Vũ Thanh      Hòa  MB123  Nữ  11/11/1988

198  MB03-198  Nguyễn Thanh    Hòa  MB03  Nữ  26/06/1989

199  MB03-199  Nguyễn Thị     Hòa  MB03  Nữ  20/02/1989

200  MB03-200  Nguyễn Thị Minh  Hòa  MB03  Nữ  24/05/1987
201  MB03-201  Đào Thị      Hòa  MB03  Nữ  15/08/1989

202  MB03-202  Nguyễn Thị     Hòa  MB03  Nữ  06/09/89

203  MB03-203  Nguyễn Thị Thanh  Hòa  MB03  Nữ  01/07/2011

204  MB03-204  Hoàng Thị Khánh  Hòa  MB03  Nữ  10/21/1987

205  MB03-205  Phạm Thị Hồng   Hoài  MB23  Nữ  10/2/1984

206  MB03-206  Tô Thị       Hoài  MB03  Nữ  10/02/1989

207  MB03-207  Nguyễn Thị     Hoài     Nữ  6/3/1989

208  MB03-208  Phạm Thị Hồng   Hoan  MB24  Nữ  27/12/1989

209  MB03-209  Hoàng Thị     Hoan  MB03  Nữ  01/04/1989

210  MB03-210  Nguyễn Thị     Hoàn  MB03  Nữ  20/07/1987

211  MB03-211  Nguyễn Thị     Hoàn  MB03  Nữ  13/09/1989

212  MB03-212  Phạm Thị      Hồng  MB25  Nữ  15/06/1989

213  MB03-213  Phạm Thị      Hồng  MB26  Nữ  26/08/1989

214  MB03-214  Trần Thị Thu    Hồng  MB93  Nữ  4/9/1988

215  MB03-215  Phạm Thị      Hồng  MB03  Nữ  03/05/1985

216  MB03-216  Trịnh Thị     Hồng  MB03  Nữ  20/06/1989

217  MB03-217  Nguyễn Thị Thanh  Hồng  MB03  Nữ  30/05/1989

218  MB03-218  Nguyễn Thị Thu   Hồng  MB03  Nữ  16/06/1989

219  MB03-219  Nguyễn Thanh    Hồng  MB03  Nữ  16/6/1989

220  MB03-220  Lê Thị       Hồng  MB03  Nữ  28/10/1989

221  MB03-221  Nguyễn Thị     Hồng  MB03  Nữ  27/19/1988

222  MB03-222  Lê Thị       Hồng  MB03  Nữ  20/04/1988

223  MB03-223  Đinh Thị      Hồng  MB03  Nữ  8/11/1988
224  MB03-224  Nguyễn Thị    Hồng  MB03  Nữ  9/28/1988

225  MB03-225  Vũ Thị      Hồng  MB126  Nữ  15/03/1988

226  MB03-226  Nguyễn Thị    Hợp   MB03  Nữ  12/19/1989

227  MB03-227  Nguyễn Thị     Huế  MB03  Nữ  11/28/1989

228  MB03-228  Tào Thị Hồng    Huệ  MB03  Nữ  20/03/1988

229  MB03-229  Nguyễn Như     Huệ  MB03  Nữ  18/12/1989

230  MB03-230  Nguyễn Thị     Huệ  MB03  Nữ  19/08/1986

231  MB03-231  Nguyễn Thị     Huệ  MB03  Nữ  17/10/1989

232  MB03-232  Bùi Thị Thanh   Huệ  MB03  Nữ  10/14/1989

233  MB03-233  Hoàng Thị Thu   Huệ  MB03  Nữ  16/03/1988

234  MB03-234  Lê Thị       Huệ  MB03  Nữ  26/06/1987

235  MB03-235  Trần Mạnh     Hùng  MB03  Nữ  1/31/1984

236  MB03-236  Phạm Thị Thanh  Hương  MB33  Nữ  8/1/1988

237  MB03-237  Trịnh Lan     Hương  MB106  Nữ  30/10/1989

238  MB03-238  Nguyễn Thị    Hương  MB03  Nữ  09/11/1989

239  MB03-239  Nguyễn Thị Mai  Hương  MB03  Nữ  26/08/1988

240  MB03-240  Nguyễn Thị Ngọc  Hương  MB03  Nữ  4/3/1989

241  MB03-241  Nguyễn Thị Xuân  Hương  MB03  Nữ  13/7/1989

242  MB03-242  Dương Thị Thu   Hương  MB03  Nữ  24/12/1988

243  MB03-243  Ngô Thị      Hương  MB03  Nữ  25/12/1989

244  MB03-244  Ngô Thị Thu    Hương  MB03  Nữ  09/08/1989

245  MB03-245  Nguyễn Mai    Hương  MB03  Nữ  05/07/1989

246  MB03-246  Lê Thị      Hương  MB03  Nữ  6/4/1988
247  MB03-247  Lê Thị Thu     Hương  MB03  Nữ  22/10/1988

248  MB03-248  Lý Thu       Hương  MB03  Nữ  22/07/1989

249  MB03-249  Ngô Thị      Hương  MB03  Nữ   1/1/1988

250  MB03-250  Tạ Thúy      Hương  MB03  Nữ  25/09/1989

251  MB03-251  Nguyễn Thị Thu   Hương  MB03  Nữ   8/1/1989

252  MB03-252  Lê Thị Thu     Hương  MB03  Nữ  10/11/1987

253  MB03-253  Nguyễn Thị Thanh  Hương  MB03  Nữ  10/16/1989

254  MB03-254  Nguyễn Thu     Hương  MB03  Nữ  8/19/1989

255  MB03-255  Phạm Quỳnh     Hương  MB03  Nữ  4/26/1989

256  MB03-256  Nguyễn Thị Thanh  Hương  MB03  Nữ  10/20/1989

257  MB03-257  Phạm Công     Hường  MB45  Nam  3/5/1989

258  MB03-258  Trương Thị     Hường  MB115  Nữ  22/09/1988

259  MB03-259  Phan Thị      Hường  MB03  Nữ  13/04/1989

260  MB03-260  Vũ Thị       Hường  MB03  Nữ  14/02/1987

261  MB03-261  Bùi Thị      Hường  MB03  Nữ  30/07/1988

262  MB03-262  Nguyễn Thanh    Hường  MB03  Nữ  30/10/1988

263  MB03-263  Nguyễn Thị Ngọc  Hường  MB03  Nữ  12/2/1989

264  MB03-264  Nguyễn Thị     Hường  MB03  Nữ  21/5/1987

265  MB03-265  Nguyễn Thị     Hường  MB03  Nữ  29/09/1987

266  MB03-266  Nguyễn Thị     Hường  MB03  Nữ  11/04/1989

267  MB03-267  Phạm Thị Thu    Hường  MB03  Nữ   4/2/1988

268  MB03-268  Nguyễn Thị     Hưởng  MB03  Nữ  02/08/1989

269  MB03-269  Phùng Thị Thu   Huyền  MB57  Nữ  3/10/1989
270  MB03-270  Thái Thị Thu   Huyền  MB66  Nữ  25/02/1988

271  MB03-271  Trần Thị Thanh  Huyền  MB90  Nữ  29/04/1988

272  MB03-272  Vũ Thị      Huyền  MB128  Nữ  19/08/1988

273  MB03-273  Trần Thị Thanh  Huyền  MB03  Nữ  23/09/1988

274  MB03-274  Trịnh Thị Thanh  Huyền  MB03  Nữ  19/09/88

275  MB03-275  Vũ Thị      Huyền  MB03  Nữ  20/10/1988

276  MB03-276  Đặng Thị Thu   Huyền  MB03  Nữ  28/07/1987

277  MB03-277  Nguyễn Thu    Huyền  MB03  Nữ  11/2/1988

278  MB03-278  Cấn Thị      Huyền  MB03  Nữ  15/11/1989

279  MB03-279  Nguyễn Thanh   Huyền  MB03  Nữ  12/12/1989

280  MB03-280  Nguyễn Thị    Huyền  MB03  Nữ  05/05/1989

281  MB03-281  Nguyễn Thu    Huyền  MB03  Nữ  16/09/1989

282  MB03-282  Bùi Thị      Huyền  MB03  Nữ  5/20/1989

283  MB03-283  Hà Diệu      Huyền  MB03  Nữ  30/08/1987

284  MB03-284  Khúc Ngọc     Huyền  MB03  Nữ  5/4/1989

285  MB03-285  Lê Thị Thu    Huyền  MB03  Nữ  12/9/1988

286  MB03-286  Đặng Thị Thanh  Huyền  MB03  Nữ  5/14/1988

287  MB03-287  Trần Thị Thanh  Huyền  MB03  Nữ  9/4/1989

288  MB03-288  Đoàn Thị Thu   Huyền  MB03  Nữ  11/1/1988

289  MB03-289  Trần Thị     Huyền  MB03  Nữ  7/21/1989

290  MB03-290  Vũ Thị Ngọc    Khánh  MB133  Nữ  9/9/1989

291  MB03-291  Quách       Khánh  MB03  Nữ  7/16/1988

292  MB03-292  Nguyễn Minh    Khuê  MB03  Nữ  18/10/1986
293  MB03-293  Lê Thị      Lài  MB03  Nữ  6/25/1989

294  MB03-294  Nguyễn Thị Hồng  Lam  MB03  Nữ  05/08/19989

295  MB03-295  Trần Thị     Lan  MB85  Nữ  4/12/1989

296  MB03-296  Nguyễn Thị Mai  Lan  MB03  Nữ  25/10/1988

297  MB03-297  Khắc Thị     Lan  MB03  Nữ  05/06/1989

298  MB03-298  Ngô Thị Mai    Lan  MB03  Nữ  7/20/1989

299  MB03-299  Nguyễn Thị    Lan  MB03  Nữ  7/10/1984

300  MB03-300  Nguyễn Thị    Lê   MB03  Nữ  12/8/1989

301  MB03-301  Đỗ Cẩm      Lệ   MB03  Nữ  26/01/1989

302  MB03-302  Vũ Thị Mỹ     Lệ   MB03  Nữ  02/06/1989

303  MB03-303  Giáp Thị Thúy   Len  MB03  Nữ  25/03/1989

304  MB03-304  Phan Thị Bích   Liên  MB49  Nữ  17/04/1987

305  MB03-305  Nguyễn Thùy    Liên  MB03  Nữ  05/12/1985

306  MB03-306  Vũ Thị Phương   Liên  MB03  Nữ  27/10/1988

307  MB03-307  Nguyễn Thị Kim  Liên  MB03  Nữ  23/11/1989

308  MB03-308  Nguyễn Thị    Liên  MB03  Nữ  10/07/1989

309  MB03-309  Nguyễn Thị    Liên  MB03  Nữ  9/29/1989

310  MB03-310  Nguyễn Thùy    Liên  MB03  Nữ  3/10/1988

311  MB03-311  Đặng Thị     Liễu  MB03  Nữ  4/22/1989

312  MB03-312  Phạm Thùy     Linh  MB43  Nữ  11/11/1989

313  MB03-313  Phan Thị Thùy   Linh  MB53  Nữ  25/12/1989

314  MB03-314  Phạm Thị Thùy   Linh  MB61  Nữ  11/2/1989

315  MB03-315  Trần Thị Thùy   Linh  MB97  Nữ  17/12/1989
316  MB03-316  Trần Thị Thùy    Linh  MB98  Nữ  7/6/1989

317  MB03-317  Trịnh Thị Phương  Linh  MB111  Nữ  25/3/1989

318  MB03-318  Trương Thị     Linh  MB116  Nữ  21/07/1989

319  MB03-319  Nguyễn Thị Thùy   Linh  MB03  Nữ  03/01/1990

320  MB03-320  Nguyễn Thùy     Linh  MB03  Nữ  03/08/1986

321  MB03-321  Phạm Thùy      Linh  MB03  Nữ  09/02/1989

322  MB03-322  Nguyễn Thùy     Linh  MB03  Nữ  2/8/1988

323  MB03-323  Đoàn Mỹ       Linh  MB03  Nữ  21/7/1989

324  MB03-324  Ngô Thị Mỹ     Linh  MB03  Nữ  12/09/1988

325  MB03-325  Nguyễn Diệu     Linh  MB03  Nữ  24/10/1989

326  MB03-326  Nguyễn Thị Phương  Linh  MB03  Nữ  11/12/1989

327  MB03-327  Phạm Thị Thùy    Linh  MB03  Nữ  25/12/1989

328  MB03-328  Bành Thị Tú     Linh  MB03  Nữ  11/3/1989

329  MB03-329  Hoàng Thị Mỹ    Linh  MB03  Nữ  14/08/1989

330  MB03-330  Mai Thị Thùy    Linh  MB03  Nữ  24/11/1987

331  MB03-331  Bùi Thùy      Linh  MB03  Nữ  10/5/1989

332  MB03-332  Hoàng Thị Mỹ    Linh  MB03  Nữ  9/23/1989

333  MB03-333  Nguyễn Thị Mai   Linh  MB03  Nữ  12/7/1989

334  MB03-334  Vũ Thị Ngọc     Linh  MB03  Nữ  8/28/1989

335  MB03-335  Trần Thị Thùy    Linh  MB03  Nữ  15/11/1989

336  MB03-336  Nguyễn Thị Thùy   Linh  MB03  Nữ  02/08/1989

337  MB03-337  Bùi Thùy      Linh  MB03  Nữ  9/3/1989

338  MB03-338  Đoàn Thị      Linh  MB03  Nữ  9/18/1989
 339  MB03-339  Trần Thị Thùy   Linh  MB03  Nữ  12/20/1988

 340  MB03-340  Phạm Thị Thùy   Linh  MB03  Nữ  9/22/1987

 341  MB03-341  Vũ Thị      Loan  MB130  Nữ  28/01/1988

 342  MB03-342  Lê Thị      Loan  MB03  Nữ  12/8/1989

 343  MB03-343  Đặng Thị     Loan  MB03  Nữ  11/24/1988

 344  MB03-344  Trần Thị     Loan  MB03  Nữ  3/4/1989

 345  MB03-345  Võ Thị      Loan  MB03  Nữ  10/06/1988

 346  MB03-346  Đỗ Thị      Loan  MB03  Nữ  5/18/1987

 347  MB03-347  Phan Thúy     Long  MB03  Nữ  24/02/1988

 348  MB03-348  Luu Thị      Luân  MB03  Nữ  13/09/1986

 349  MB03-349  Trịnh Thị     Lương  MB108  Nữ  13/12/1989

 350  MB03-350  Nguyễn Thị    Lương  MB03  Nữ  02/08/1989

 351  MB03-351  Đàm Thị      Luyến  MB03  Nữ  6/10/1987

 352  MB03-352  Hứa Quế      Ly   MB03  Nữ  22/03/1990

 353  MB03-353  Hà Thị       Ly   MB03  Nữ  22/09/1988

 354  MB03-354  Phạm Mai      Ly   MB03  Nữ  3/12/1988

 355  MB03-355  Nguyễn Nhật    Ly   MB03  Nữ  7/6/1989

 356  MB03-356  Trần Yến      Ly   MB03  Nữ  12/25/1989


BÀN PHỎNG VẤN SỐ 2

 357  MB03-357  Lưu Hải      Ly   MB03  Nữ  1/4/1989

 358  MB03-358  Nông Thị      Mai  MB11  Nữ  28/11/1989

 359  MB03-359  Phạm Thị Phương  Mai  MB30  Nữ  18/03/1989
360  MB03-360  Vũ Thúy       Mai  MB140  Nữ   3/8/1986

361  MB03-361  Nguyễn Thị Phương  Mai  MB03  Nữ  20/12/1988

362  MB03-362  Nguyễn Thị     Mai  MB03  Nữ   5/5/1984

363  MB03-363  Nguyễn Thị     Mai  MB03  Nữ  12/5/1988

364  MB03-364  Nguyễn Thị     Mai  MB03  Nữ  18/06/1986

365  MB03-365  Nguyễn Thị Phương  Mai  MB03  Nữ  20/12/1988

366  MB03-366  Nguyễn Thị Thanh  Mai  MB03  Nữ  21/01/1989

367  MB03-367  Đỗ Thị       Mai  MB03  Nữ  06/02/1986

368  MB03-368  Hoàng Thị      Mai  MB03  Nữ  27/12/1989

369  MB03-369  Nguyễn Thanh    Mai  MB03  Nữ  10/10/1989

370  MB03-370  Phạm Thị      Mai  MB03  Nữ  28/04/1988

371  MB03-371  Đinh Thị      Mai  MB03  Nữ   4/2/1989

372  MB03-372  Đỗ Quỳnh      Mai  MB03  Nữ  9/23/1989

373  MB03-373  Lê Thị       Mai  MB03  Nữ  10/15/1989

374  MB03-374  Nguyễn Thị     Mận  MB03  Nữ  18/09/1987

375  MB03-375  Nguyễn Thị     Mận  MB03  Nữ  5/28/1990

376  MB03-376  Phạm Ngọc      May  MB13  Nữ  12/5/1987

377  MB03-377  Đặng Hà       Mi   MB03  Nữ  1/10/1990

378  MB03-378  Nguyễn Thị     Miền  MB03  Nữ  20/08/1988

379  MB03-379  Vũ Thị       Minh  MB03  Nữ  05/01/1989

380  MB03-380  Đăng Thị      Minh  MB03  Nữ  10/12/1984

381  MB03-381  Bạch Hoàng     Minh  MB03  Nam  7/5/1989

382  MB03-382  Nguyễn Thị     Minh  MB03  Nữ  8/19/1989
383  MB03-383  Trần Trà     My  MB105  Nữ  20 /05/1989

384  MB03-384  Nguyễn Thị    My  MB03  Nữ  20/08/1989

385  MB03-385  Ngô Thị Hà    My  MB03  Nữ  8/8/1990

386  MB03-386  Lê Thị      Na  MB03  Nữ  1/4/1989

387  MB03-387  Trần Thị Hoài  Nam  MB76  Nữ  18/10/1988

388  MB03-388  Nguyễn Thúy   Nga  MB03  Nữ  26/12/1989

389  MB03-389  Nông Thị Hằng  Nga  MB10  Nữ  26/03/1989

390  MB03-390  Phạm Thái Hằng  Nga  MB14  Nữ  20/08/1989

391  MB03-391  Phạm Thị Thúy  Nga  MB38  Nữ  6/7/1988

392  MB03-392  Phạm Yến     Nga  MB44  Nữ  17/12/1989

393  MB03-393  Phí Thị Kim   Nga  MB55  Nữ  21/04/1989

394  MB03-394  Tăng Thị     Nga  MB64  Nữ  9/10/1989

395  MB03-395  Vũ Tuyết     Nga  MB141  Nữ  6/5/1986

396  MB03-396  Phạm Hồng    Nga  MB03  Nữ  : 31/10/1989

397  MB03-397  Đỗ Thị      Nga  MB03  Nữ  27/08/1989

398  MB03-398  Lê Thị      Nga  MB03  Nữ  06/8/1986

399  MB03-399  Nguyễn Thanh   Nga  MB03  Nữ  1/2/1979

400  MB03-400  Nguyễn Thị    Nga  MB03  Nữ  18/05/198

401  MB03-401  Hoàng Vân    Nga  MB03  Nữ  30/3/1989

402  MB03-402  Lê Thị      Nga  MB03  Nữ  17/11/1989

403  MB03-403  Mai Ngọc     Nga  MB03  Nữ  24/4/1989

404  MB03-404  Vũ Hằng     Nga  MB03  Nữ  11/09/1989

405  MB03-405  Dương Thị    Ngà  MB03  Nữ  21/08/1989
406  MB03-406  Đinh Thị Thu    Ngà   MB03  Nữ  4/4/1988

407  MB03-407  Nguyễn Thanh    Ngà   MB03  Nữ  2/21/1988

408  MB03-408  Nguyễn Thị     Ngà   MB03  Nữ  12/22/1988

409  MB03-409  Trịnh Thị     Ngân  MB110  Nữ  22/3/1988

410  MB03-410  Võ Thị Kim     Ngân  MB119  Nữ  16/12/1989

411  MB03-411  Nguyễn Thị Hạnh  Ngân  MB03  Nữ  3/10/1988

412  MB03-412  Đỗ Kim       Ngân  MB03  Nữ  10/09/1989

413  MB03-413  Đỗ Thị       Ngân  MB03  Nữ  12/1/1989

414  MB03-414  Bùi Thị      Ngần  MB03  Nữ  5/10/1988

415  MB03-415  Trần Thị      Ngoan  MB03  Nữ  12/18/1988

416  MB03-416  Phạm Thị Bích   Ngọc  MB15  Nữ  26/01/1988

417  MB03-417  Phạm Thị      Ngọc  MB27  Nữ  26/01/1989

418  MB03-418  Phạm Minh     Ngọc  MB46  Nữ  14/12/1989

419  MB03-419  Vũ Thị Bích    Ngọc  MB124  Nữ  24/07/1989

420  MB03-420  Nguyễn Bích    Ngọc  MB03  Nữ  24/08/1989

421  MB03-421  Nguyễn Thị Kiều  Ngọc  MB03  Nữ  14/06/1988

422  MB03-422  Nguyễn Minh    Ngọc  MB03  Nữ  23/09/1989

423  MB03-423  Đặng Nguyễn Hồng  Ngọc  MB03  Nữ  02/05/2011

424  MB03-424  Đỗ Thị       Ngọc  MB03  Nữ  05/12/1989

425  MB03-425  Dương Thị Hải   Ngọc  MB03  Nữ  24/02//1989

426  MB03-426  Nguyễn Thị Bích  Ngọc  MB03  Nữ  28/06/1988

427  MB03-427  Lưu Bích      Ngọc  MB03  Nữ  28/10/1989

428  MB03-428  Nguyễn Thị Hồng  Ngọc  MB03  Nữ  12/4/1989
429  MB03-429  Nguyễn Thị Bích   Ngọc  MB03  Nữ  10/10/1988

430  MB03-430  Trần Tuyết     Ngọc  MB03  Nữ  01/07/1989

431  MB03-431  Nguyễn Thị Minh   Ngọc  MB03  Nữ  04/08/1988

432  MB03-432  Nguyễn Thủy    Nguyên  MB04  Nữ  3/6/1989

433  MB03-433  Đào Thị      Nguyệt  MB03  Nữ  28/06/1989

434  MB03-434  Nguyễn Thị     Nguyệt  MB03  Nữ  23/01/1989

435  MB03-435  Nguyễn Thị     Nguyệt  MB03  Nữ  22/7/1988

436  MB03-436  Nông Thị Bích   Nguyệt  MB03  Nữ  01/01/1988

437  MB03-437  Nguyễn Thị     Nguyệt  MB03  Nữ  10/5/1988

438  MB03-438  Phạm Thị      Nhài  MB29  Nữ  10/3/1989

439  MB03-439  Lê Thị Ninh    Nhâm   MB03  Nữ  26/12/1989

440  MB03-440  Nguyễn Thị     Nhâm   MB03  Nữ  10/22/1989

441  MB03-441  Nguyễn Thị Thanh  Nhàn   MB03  Nữ  01/05/1989

442  MB03-442  Nguyễn Thị Hạnh  Nhân   MB03  Nữ  06/29/1989

443  MB03-443  Nguyễn Thị     Nhạn   MB03  Nữ  25/05/1988

444  MB03-444  Đinh Thị      Nhinh  MB03  Nữ  4/20/1988

445  MB03-445  Trần Thị Cẩm    Nhung  MB73  Nữ  3/10/1989

446  MB03-446  Trần Thị Huyền   Nhung  MB80  Nữ  1/12/1989

447  MB03-447  Nguyễn Thị Tuyết  Nhung  MB03  Nữ  17/08/1989

448  MB03-448  Đỗ Hồng      Nhung  MB03  Nữ  15/04/1989

449  MB03-449  Nguyễn Thị Hồng  Nhung  MB03  Nữ  26/06/1989

450  MB03-450  Nguyễn Thị Hồng  Nhung  MB03  Nữ  04/05/1989

451  MB03-451  Phạm Thị Tuyết   Nhung  MB03  Nữ  14/09/1988
452  MB03-452  Đỗ Thị      Nhung  MB03  Nữ  14/4/1989

453  MB03-453  Hoàng Thị Hồng  Nhung  MB03  Nữ  10/9/1988

454  MB03-454  Trần Thị Hông   Nhung  MB03  Nữ  08/08/1989

455  MB03-455  Trần Thị     Nhung  MB03  Nữ  09/03/1989

456  MB03-456  Vũ Thị      Nhung  MB03  Nữ  12/3/1989

457  MB03-457  Nguyễn Thị    Nhung  MB03  Nữ  1/25/1989

458  MB03-458  Lê Thị      Nhung  MB03  Nữ  16-05-1989

459  MB03-459  Nguyễn Thị    Nhung  MB03  Nữ  11/28/1988

460  MB03-460  Đinh Thị Tuyết  Nhung  MB03  Nữ  12/13/1990

461  MB03-461  Nguyễn Thị    Nhung  MB03  Nữ  04/01/2011

462  MB03-462  Nguyễn Thị    Nương  MB03  Nữ  7/7/1989

463  MB03-463  Luu Thị Kiều   Oanh   MB03  Nữ  11/03/1988

464  MB03-464  Nguyễn Hoàng   Oanh   MB03  Nữ  21/09/1989

465  MB03-465  Nguyễn Thị    Oanh   MB03  Nữ  07/09/1989

466  MB03-466  Nguyễn Thị Ngọc  Oanh   MB03  Nữ  10/25/1988

467  MB03-467  Nguyễn Thị Kim  Oanh   MB03  Nữ  10/10/1989

468  MB03-468  Nguyễn Thị     Phan  MB03  Nữ  19/05/1989

469  MB03-469  Hoàng Thị Minh   Phúc  MB03  Nữ  13/12/1989

470  MB03-470  Nguyễn Thị     Phúc  MB03  Nữ  7/8/1987

471  MB03-471  Phạm Thị     Phương  MB31  Nữ  8/12/1989

472  MB03-472  Phạm Thị Thu   Phương  MB35  Nữ  31/08/1987

473  MB03-473  Phan Thị     Phương  MB50  Nữ  7/10/1988

474  MB03-474  Trần Nhật     Phương  MB71  Nữ  28/05/1989
475  MB03-475  Trần Thu     Phương  MB104  Nữ  21/10/2988

476  MB03-476  Trịnh Thị Thu   Phương  MB112  Nữ   3/9/1989

477  MB03-477  VŨ Minh      Phương  MB122  Nữ  24/08/1988

478  MB03-478  Vương Thị     Phương  MB142  Nữ   9/1/1989

479  MB03-479  Phạm Minh     Phương  MB03  Nữ  21/11/1989

480  MB03-480  Phạm Thị Lan   Phương  MB03  Nữ  04/03/1989

481  MB03-481  Phạm Thị     Phương  MB03  Nữ  29/8/1989

482  MB03-482  Phạm Thị Thu   Phương  MB03  Nữ  20/06/2011

483  MB03-483  Trần Quỳnh    Phương  MB03  Nữ  25/12/1989

484  MB03-484  Trần Thị Lan   Phương  MB03  Nữ  3/10/1989

485  MB03-485  Nguyễn Thị Lan  Phương  MB03  Nữ   1/8/1989

486  MB03-486  Nguyễn Thị    Phương  MB03  Nữ  10/2/1989

487  MB03-487  Nguyễn Thị    Phương  MB03  Nữ  10/8/1989

488  MB03-488  Nguyễn Thị Thu  Phương  MB03  Nữ  11/10/1989

489  MB03-489  Nguyễn Thị Thúy  Phương  MB03  Nữ  2/11/1989

490  MB03-490  Vũ Việt      Phương  MB03  Nam  5/04/1989

491  MB03-491  Nguyễn Thị Thu  Phương  MB03  Nữ  06/03/1988

492  MB03-492  Chu Thị      Phương  MB03  Nữ  4/24/1989

493  MB03-493  Đinh Thị Minh   Phương  MB03  Nữ  4/19/1987

494  MB03-494  Hà Mai      Phương  MB03  Nữ  13/09/1988

495  MB03-495  Hoàng Bích    Phương  MB03  Nữ  15/8/1989

496  MB03-496  Hoàng Thu     Phương  MB03  Nữ  21/11/1989

497  MB03-497  Hoàng Xuân    Phương  MB03  Nữ  10/2/1989
498  MB03-498  Nguyễn Thị     Phương  MB03  Nữ  6/24/1987

499  MB03-499  Văn Thị Mai    Phương  MB03  Nữ  30/09/1989

500  MB03-500  Lê Hà       Phương  MB03  Nữ  6/13/1988

501  MB03-501  Nguyễn Thị Thanh  Phương  MB03  Nữ  8/14/1989

502  MB03-502  Vũ Thị Lan     Phương  MB03  Nữ  11/6/1987

         TRƯƠNG HOÀNG
503  MB03-503           PHƯƠNG  MB03  Nữ  01/01/1990
         THU

504  MB03-504  Nguyễn Thị     Phượng  MB03  Nữ  17/11/1987

505  MB03-505  Mai Hồng      Phượng  MB03  Nữ  13/11/1988

506  MB03-506  Nguyễn Thị     Phượng  MB03  Nữ  05/08/1989

507  MB03-507  Bạch Hoàng     Phượng  MB03  Nữ  12/20/1989

508  MB03-508  Đặng Thị      Phượng  MB03  Nữ  10/19/1989

509  MB03-509  Ngô Thị      Phượng  MB03  Nữ  11/4/1989

510  MB03-510  Nguyễn Thị     Quế   MB03  Nữ  18/06/1989

511  MB03-511  Hoàng Thị      Quý   MB03  Nữ  07/04/1989

512  MB03-512  Nguyễn Thị     Quyên  MB03  Nữ  24/03/1989

513  MB03-513  Lê Thị       Quyên  MB03  Nữ  6/12/1988

514  MB03-514  Đinh Tố       Quyên  MB03  Nữ  2/22/1990

515  MB03-515  Trần Thị      Quỳnh  MB89  Nữ  24/09/1987

516  MB03-516  Nguyễn Thị Như   Quỳnh  MB03  Nữ  13/02/1989

517  MB03-517  Dương Thị Như    Quỳnh  MB03  Nữ  28/08/1987

518  MB03-518  Lê Thị Tố      Quỳnh  MB03  Nữ  11/7/1989

519  MB03-519  Vũ Thị Như     Quỳnh  MB03  Nữ  8/19/1989

520  MB03-520  Trần Thị      Quỳnh  MB03  Nữ  24-09-1987
521  MB03-521  Hoàng Thị Mai   Sen  MB03  Nữ  8/8/1988

522  MB03-522  Nguyễn Thị    Sinh  MB03  Nữ  4/5/1987

523  MB03-523  Phạm Thị     Tâm   MB32  Nữ  14/03/1987

524  MB03-524  Võ Thị Thanh   Tâm   MB120  Nữ  4/7/1989

525  MB03-525  Nguyễn Thị    Tâm   MB03  Nữ  22/08/1989

526  MB03-526  Lê Thị Băng    Tâm   MB03  Nữ  14/05/1989

527  MB03-527  Nguyễn Thị Hồng  Thắm  MB03  Nữ  09/11/1989

528  MB03-528  Đàm Thị Hồng   Thắm  MB03  Nữ  8/30/1986

529  MB03-529  Phạm Thị Phương  Thanh  MB03  Nữ  21/06/1989

530  MB03-530  Vũ Thị Phương   Thanh  MB03  Nữ  29/5/1989

531  MB03-531  Bùi Thị      Thanh  MB03  Nữ  06/7/1989

532  MB03-532  Không Thị Hoài  Thanh  MB03  Nữ  27/11/1989

533  MB03-533  Kiều Thị Kim   Thanh  MB03  Nữ  06/09/1988

534  MB03-534  Quản Thị     Thanh  MB03  Nữ  20/10/1989

535  MB03-535  Chu Thị Phương  Thanh  MB03  Nữ  9/24/1989

536  MB03-536  Hoàng Thị Thu   Thanh  MB03  Nữ  18/07/1989

537  MB03-537  Lương Thị     Thanh  MB03  Nữ  6/11/1988

538  MB03-538  Lê Phương     Thanh  MB03  Nữ  19/06/1989

539  MB03-539  Trịnh Thị     Thanh  MB03  Nữ  5/30/1988

540  MB03-540  Lương Thị     Thanh  MB03  Nữ  3/12/1989

541  MB03-541  Trần Thị Linh   Thanh  MB03  Nữ  2/16/1989

542  MB03-542  Nguyễn Thị Mai  Thanh  MB03  Nữ  2/23/1988

543  MB03-543  Lê Thị      Thành  MB03  Nữ  03/10/1989
544  MB03-544  Cấm Xuân      Thành  MB03  Nữ  12/5/1986

545  MB03-545  Nguyễn Phương    Thảo  MB05  Nữ  5/11/1988

546  MB03-546  Nguyễn Thị Phương  Thảo  MB03  Nữ  6/2/1989

547  MB03-547  Nguyễn Thị     Thảo  MB03  Nữ  13/02/1989

548  MB03-548  Đào Thị Phương   Thảo  MB03  Nữ  10/8/1988

549  MB03-549  Hồ Thị Phương    Thảo  MB03  Nữ  12/8/1989

550  MB03-550  Trần Thị Phương   Thảo  MB03  Nữ  5/1/1988

551  MB03-551  Bùi Phương     Thảo  MB03  Nữ  4/11/1988

552  MB03-552  Nguyễn Phương    Thảo  MB03  Nữ  12/12/1989

553  MB03-553  Trần Thị      Thảo  MB03  Nữ  3/27/1989

554  MB03-554  Phạm Phương     Thảo  MB03  Nữ  01/15/1989

555  MB03-555  Nguyễn Thị      Thi  MB03  Nữ  21/05/1986

556  MB03-556  Nguyễn Thị     Thìn  MB03  Nữ  11/9/1988

557  MB03-557  Nguyễn Thị     Thìn  MB03  Nữ  2/20/1988

558  MB03-558  Trần Thị      Tho   MB03  Nữ  20/08/1989

559  MB03-559  Dương Thị      Thoa  MB03  Nữ  25/11/1989

560  MB03-560  Nguyễn Thị     Thoa  MB03  Nữ  05/01/1989

561  MB03-561  Nguyễn Thị     Thoa  MB03  Nữ  1/25/1989

562  MB03-562  Bùi Thị       Thoa  MB03  Nữ  9/17/1988

563  MB03-563  Nguyễn Thị     Thơm  MB03  Nữ  1/4/1989

564  MB03-564  Ninh Thị      Thu   MB09  Nữ  14/07/1988

565  MB03-565  Phạm Thị      Thu   MB37  Nữ  27/09/1989

566  MB03-566  Trịnh Thị Hà    Thu   MB03  Nữ  27/01/1990
567  MB03-567  Vũ Thị       Thu   MB03  Nữ  21/10/1987

568  MB03-568  Vũ Thị       Thu   MB03  Nữ  20/10/1989

569  MB03-569  Nguyễn Thị Minh  Thu   MB03  Nữ  9/9/1988

570  MB03-570  Nguyễn Thị     Thu   MB03  Nữ  17/05/1989

571  MB03-571  Bùi Thị Hoài    Thu   MB03  Nữ  5/19/1989

572  MB03-572  Đỗ Huyền      Thu   MB03  Nữ  20/9/1989

573  MB03-573  Lê Thị       Thu   MB03  Nữ  11/2/1988

574  MB03-574  Nguyễn Thị Lệ   Thu   MB03  Nữ  10/14/1988

575  MB03-575  Đặng Thị Hà    Thu   MB03  Nữ  09/04/1989

576  MB03-576  Nguyễn Thị Minh  Thư   MB03  Nữ  6/2/1989

577  MB03-577  Nguyễn Thị     Thư   MB03  Nữ  30/10/1988

578  MB03-578  Nguyễn Anh     Thư   MB03  Nữ  5/1/1988

579  MB03-579  Nguyễn Anh     Thư   MB03  Nữ  12/25/1989

580  MB03-580  Bùi Thị      Thuấn  MB03  Nữ  28/10/1988

581  MB03-581  Bùi Thị      Thuận  MB03  Nữ  4/21/1989

582  MB03-582  Trần Thị     Thuận  MB03  Nữ  5/4/1989

583  MB03-583  Phan Thị     Thương  MB51  Nữ  20/04/1989

584  MB03-584  Phùng Thị Lệ   Thương  MB56  Nữ  20/01/1989

585  MB03-585  Trần Thị Hà    Thương  MB74  Nữ  16/05/1989

586  MB03-586  Trần Thị Hòai   Thương  MB77  Nữ

587  MB03-587  Nguyễn Hoài    Thương  MB03  Nữ  29/08/1988

588  MB03-588  Nguyễn Hoài    Thương  MB03  Nữ  20/08/1988

589  MB03-589  Nguyễn Thị    Thương  MB03  Nữ  4/20/1988
590  MB03-590  Mai Thị      Thương  MB03  Nữ  17/07/1989

591  MB03-591  Nguyễn Thị    Thương  MB03  Nữ  3/30/1989

592  MB03-592  Hoàng Lan     Thương  MB03  Nữ  09/29/1988

593  MB03-593  Ninh Thanh     Thúy  MB03  Nữ  16/07/1988

594  MB03-594  Nguyễn Thị Minh  Thúy  MB03  Nữ  11/5/1980

595  MB03-595  Nguyễn Thị     Thúy  MB03  Nữ  10/10/1987

596  MB03-596  Nguyễn Thị     Thúy  MB03  Nữ  27/11/1989

597  MB03-597  Hồ Thị Hải     Thúy  MB03  Nữ  05/04/1989

598  MB03-598  Nguyễn Thị Diệu  Thúy  MB03  Nữ  03/01/1989

599  MB03-599  Nguyễn Thị     Thúy  MB03  Nữ  10/10/1987

600  MB03-600  Hồ Thị       Thúy  MB03  Nữ  7/7/1989

601  MB03-601  Văn Thị      Thúy  MB03  Nữ  12/29/1988

602  MB03-602  Nguyễn Thị     Thúy  MB03  Nữ  7/27/1989

603  MB03-603  Đinh Diệu     Thúy  MB03  Nữ  12/24/1989

604  MB03-604  Đinh Thị Thanh   Thúy  MB03  Nữ  11/10/1988

605  MB03-605  Phạm Thị      Thúy  MB03  Nữ  8/21/1989

606  MB03-606  Lương Thị Hồng   Thúy  MB03  Nữ  10/08/1988

607  MB03-607  Trần Thị Hải    Thùy  MB75  Nữ  22/04/1989

608  MB03-608  Vũ Thị       Thùy  MB138  Nữ  23/12/1986

609  MB03-609  Phạm Thị      Thùy  MB03  Nữ  25/06/1988

610  MB03-610  Phạm Thị Thu    Thủy  MB47  Nữ  26/11/1989

611  MB03-611  Lê Chung      Thủy  MB03  Nữ  18/03/1989

612  MB03-612  Nguyễn Thị Thu   Thủy  MB03  Nữ  13/12/1988
613  MB03-613  Nguyễn Thu     Thủy  MB03  Nữ  20/06/1988

614  MB03-614  Bùi Thị      Thủy  MB03  Nữ  18/12/1988

615  MB03-615  Đặng Thị Thu    Thủy  MB03  Nữ  14/06/1989

616  MB03-616  Lương Thị Hồng   Thủy  MB03  Nữ  14/09/1989

617  MB03-617  Đào Thu      Thủy  MB03  Nữ  3/9/1987

618  MB03-618  Hoàng Thị     Thủy  MB03  Nữ  13/12/1988

619  MB03-619  Nguyễn Thị     Thủy  MB03  Nữ  19/08/1988

620  MB03-620  Lâm Thu      Thủy  MB03  Nữ  4/19/1984

621  MB03-621  Đỗ Thị Thu     Tiên  MB03  Nữ  12/2/1987

622  MB03-622  Nguyễn Thanh    Trà   MB03  Nữ  02/01/1989

623  MB03-623  Nguyễn Thị Hương  Trà   MB03  Nữ  7/28/1986

624  MB03-624  Phạm Thị Huyền   Trâm  MB03  Nữ  23/09/1989

625  MB03-625  Phạm Thị Thu    Trang  MB36  Nữ  7/12/1987

626  MB03-626  Quách Thu     Trang  MB59  Nữ  1/11/1989

627  MB03-627  Trần Thị Huyền   Trang  MB82  Nữ  20/12/1989

628  MB03-628  Trần Thị Thu    Trang  MB94  Nữ  12/4/1988

629  MB03-629  Trần Thị Thu    Trang  MB95  Nữ  27/04/1989

630  MB03-630  Trần Thị Thu    Trang  MB96  Nữ  14/01/1987

631  MB03-631  Trần Thị Thùy   Trang  MB99  Nữ  30/08/1989

632  MB03-632  Phùng Thị     Trang  MB03  Nữ  27/12/1989

633  MB03-633  Lê Thị Hồng    Trang  MB03  Nữ  26/09/1989

634  MB03-634  Nguyễn Thị Minh  Trang  MB03  Nữ  5/1/1989

635  MB03-635  Nguyễn Thị     Trang  MB03  Nữ  1/7/1989
636  MB03-636  Nguyễn Thị    Trang  MB03  Nữ  30/08/1988

637  MB03-637  Nguyễn Thị    Trang  MB03  Nữ  20/09/1987

638  MB03-638  Nguyễn Thu    Trang  MB03  Nữ   5/7/1988

639  MB03-639  Chu Thị      Trang  MB03  Nữ  29/06/1989

640  MB03-640  Mai Tô Kiều    Trang  MB03  Nữ  12/03/1988

641  MB03-641  Ngô Thị      Trang  MB03  Nữ  16/06/1989

642  MB03-642  Hoàng Thị Huyền  Trang  MB03  Nữ  27/10/1989

643  MB03-643  Nguyễn Thị Thu  Trang  MB03  Nữ  16/09/1989

644  MB03-644  Bùi Thị      Trang  MB03  Nữ   7/5/1988

645  MB03-645  Bùi Thị      Trang  MB03  Nữ  12/8/1989

646  MB03-646  Đặng Thu     Trang  MB03  Nữ   8/5/1988

647  MB03-647  Đỗ Huyền     Trang  MB03  Nữ  2/13/1988

648  MB03-648  Lại Huyền     Trang  MB03  Nữ  11/2/1989

649  MB03-649  Phạm Thị Quỳnh  Trang  MB03  Nữ  1/23/1987

650  MB03-650  Nguyễn Mai    Trang  MB03  Nữ  11/11/1989

651  MB03-651  Bùi Thị      Trang  MB03  Nữ  10/20/1989

652  MB03-652  Vũ Thị      Trang  MB03  Nữ  04/7/1987

653  MB03-653  Trương Thị Hà   Trang  MB03  Nữ  10/20/1989

654  MB03-654  Lê Thị Thùy    Trang  MB03  Nữ   7/4/1989

655  MB03-655  Nguyễn Thu    Trang  MB03  Nữ  2/13/1988

656  MB03-656  Nguyễn Thị Hải  Triều  MB03  Nữ  27/06/1989

657  MB03-657  Phạm Thị Thùy   Trinh  MB39  Nữ  28/3/1989

658  MB03-658  Đỗ Văn      Trường  MB03  Nam  21/01/1982
659  MB03-659  Trần Thị Ngọc     Tú   MB88  Nữ  8/10/1988

660  MB03-660  Trần Thị Thanh     Tú   MB144  Nữ  10/5/1985

661  MB03-661  Ngô Thị Cẩm      Tú   MB03  Nữ  17/05/1988

662  MB03-662  Nghiêm Thị      Tuyến  MB03  Nữ  07/08/1988

663  MB03-663  Trần Ngọc Mai Thanh  Tuyền  MB70  Nữ  15/ 10/ 1988

664  MB03-664  Trần Thị       Tuyết  MB100  Nữ  2/8/1989

665  MB03-665  Nguyễn Thị Minh    Tuyết  MB03  Nữ  30/09/1989

666  MB03-666  Nguyễn Thị Ánh    Tuyết  MB03  Nữ  06/03/1989

667  MB03-667  Đào Thị Ánh      Tuyết  MB03  Nữ  10/2/1984

668  MB03-668  Nguyễn Thị Minh    Tuyết  MB03  Nữ  12/18/1989

669  MB03-669  Trần Thị       Uyên  MB101  Nữ  16/10/1989

670  MB03-670  Bùi Thị        Uyên  MB03  Nữ  15/07/1989

671  MB03-671  Phạm Thị Thúy     Vân   MB40  Nữ  4/10/1989

672  MB03-672  Phạm Thị       Vân   MB41  Nữ  2/4/1988

673  MB03-673  Trần Thị Hồng     Vân   MB78  Nữ  11/7/1989

674  MB03-674  Trần Thị       Vân   MB102  Nữ  7/11/1989

675  MB03-675  Văn Thị        Vân   MB118  Nữ  22/02/1989

676  MB03-676  Nguyễn Thị      Vân   MB03  Nữ  16/09/1988

677  MB03-677  Bùi Trang Hương    Vân   MB03  Nữ  02/02/1989

678  MB03-678  Lê Thanh       Vân   MB03  Nữ  10/04/1990

679  MB03-679  Nguyễn Cẩm      Vân   MB03  Nữ  20/05/1989

680  MB03-680  Lê Khánh       Vân   MB03  Nữ  05/10/1989

681  MB03-681  Nguyễn Thị Ngọc    Vân   MB03  Nữ  30/08/1989
682  MB03-682  Phạm Thị      Vân   MB03  Nữ  21/05/1989

683  MB03-683  Đỗ Thị Hải     Vân   MB03  Nữ  7/24/1989

684  MB03-684  Nguyễn Thị Mỹ   Vân   MB03  Nữ  02/06/1985

685  MB03-685  Phạm Thị Thành   Vinh  MB34  Nữ  16/11/1989

686  MB03-686  Ninh Thị      Vui  MB03  Nữ  14/11/1989

687  MB03-687  Phạm Đức      Vượng  MB03  Nữ  25/06/1990

688  MB03-688  Nguyễn Quốc    Vượng  MB03  Nam  14/09/1989

689  MB03-689  Trần Thị      Xuân  MB103  Nữ   1/1/1988

690  MB03-690  Nguyễn Thị Thanh  Xuân  MB03  Nữ  27/11/1989

691  MB03-691  Lê Thị Thanh    Xuân  MB03  Nữ  08/08/1989

692  MB03-692  Nguyễn Thị Mai   Xuân  MB03  Nữ  09/03/1989

693  MB03-693  Bùi Thị      Xuân  MB03  Nữ  3/18/1989

694  MB03-694  Lê Thị       Xuân  MB03  Nữ  22/12/1988

695  MB03-695  Đào Thị Ngọc    Xuân  MB03  Nữ  4/25/1987

696  MB03-696  Nguyễn Thị     Xuyến  MB03  Nữ  6/11/1988

697  MB03-697  Nguyễn Thị     Xuyến  MB03  Nữ  10/6/1989

698  MB03-698  Nguyễn Thị Bảo   Yến  MB08  Nữ  30/12/1988

699  MB03-699  Tống Hải      Yến  MB68  Nữ  23/04/1989

700  MB03-700  Nguyễn Thị     Yến  MB03  Nữ  16/06/1989

701  MB03-701  Trần Thị Hải    Yến  MB03  Nữ  16/12/1988

702  MB03-702  Trần Thị Hải    Yến  MB03  Nữ  24/8/1989

703  MB03-703  Vũ Thị       Yến  MB03  Nữ  02/08/1989

704  MB03-704  Nguyễn Thị Bảo   Yến  MB03  Nữ  21/09/1989
705  MB03-705  Nguyễn Thị Hải  Yến  MB03  Nữ  13/11/1985

706  MB03-706  Nguyễn Thị Hải  Yến  MB03  Nữ  8/10/1989

707  MB03-707  Đặng Thị Hải   Yến  MB03  Nữ  23/06/1989

708  MB03-708  Đào Thị Hải    Yến  MB03  Nữ  10/12/1989

709  MB03-709  Đoàn Thị Ngọc   Yến  MB03  Nữ  11/15/2011

710  MB03-710  Nguyễn Thị    Yến  MB03  Nữ  11/1/1989

711  MB03-711  Phạm Thị Hải   Yến  MB03  Nữ  5/19/1988

712  MB03-712  Cao Thị      Yến  MB03  Nữ  02/22/1989


713  MB03-713  Nguyễn Lan    Hương  MB03  Nữ  12/4/1988
ỂN VỊ TRÍ GIAO DỊCH VIÊN THÁNG 09/2011
       KHU VỰC HÀ NỘI


ng, Hà Nội

ng viên và được chia thành 02 BÀN PHỎNG VẤN
                                          THỜI GIAN
        CMTND        TRƯỜNG         CHUYÊN NGÀNH
                                          PHỎNG VẤN             Đại học Kinh Doanh và Công
       060873555                     Kế toán
                 Nghệ Hà Nội
                            Tài chính ngân hàng/Quản
       173347071     ĐH Thăng Long
                               trị kinh doanh

       186838688    Học Viện Tài Chính        Kế toán

       112318829      HV tài chính         Kế toán

       112287872    Học Viện Ngân hàng      Kế toán - Kiểm toán

             Cao đẳng công nghiệp HN/Học
       186429401                     Kế toán
                 viện tài chính
                                           08H30
       012594099    Học Viện Ngân hàng      Kế toán - Kiểm toán

       131383901     Kinh tế Quốc dân       Kinh tế Quốc tế

       132040033    Học Viện Ngân hàng      Kế toán - Kiểm toán

       112174907    Đại học Thăng Long     Tài chính - Ngân hàng

       013251661      ĐH KTQD         Kinh tế kế hoạch

       091065595     ĐH Thương Mại      Kế toán tài chính DNTM

       164419690    Học viện ngân hàng     Kế toán - Kiểm toán

       012622167    Học viện ngân hàng     Tài chính - ngân hàng

       151693454      ĐH KTQD           Đầu Tư

       173347256     ĐH Công đoàn       Tài chính ngân hàng
                                           08H45
012599732  ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN    Tài chính Ngân hàng

172649031  ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN    Tài chính Ngân hàng
                                      08H45
183734998   ĐH Kinh doanh và Công nghệ     Tài chính-Ngân hàng

012584513     Đại học Thăng Long      Tài chính-Ngân hàng

142497265      Viện ĐH Mở HN         Kế toán/Tiếng Anh

013001042   ĐH Kinh tế - ĐH QG Hà Nội        KTCT

073182850     Học Viện Ngân hàng       Kế toán - Kiểm toán

       Takming University of Science
012895932                    Tài chính – Ngân hàng
        and Technology-Đài Loan

113205496       Thăng Long           Kế toán

151555354       Nông nghiệp I       Kinh tế Nông nghiệp

                       Công nghệ Thông tin/ Tài
172660944      Kinh tế Quốc dân
                        chính Doanh nghiệp

012485788     Đại học Thăng Long      Tài chính - Ngân hàng

                          Tài Chính Ngân
012603563    ĐH KTQD/ĐH Hà Nội
                          hàng/Tiếng Anh

186470820       ĐH KTQD          Quản trị kinh doanh
                                      09H00
183711283     Học viện Tài chính         Kế toán

1516630008     ĐH Kinh tế TPHCM          Ngân hàng

                       Bất động sản và kinh tế tài
121932694    Đại học Kinh tế quốc dân
                            nguyên
       Học Viện Ngân Hàng/ ĐH Nông       Tài chính
142154692
          Nghiệp I Hà Nội       ngân hàng/ Công nghệ
       ĐH Kinh Tế -ĐHQGHN/ĐH         thực phẩm
                        Kinh tế Chính trị/Tiếng
125272056
         Ngoại ngữ-ĐHQGHN         Anh Phiên Dịch

145337222      Ngoại Thương        Tài chính ngân hàng

012698649      Ngoại Thương         Tài chính quốc tế

151699767     CĐ Tài chính-QTKD          Ngân hàng

031506915     Học viện ngân hàng         Tài Chính
112117753     Học viện Tài Chính      Tài chính – ngân hàng

013292868     Đại học Thương Mại      Quản trị kinh doanh

       Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công
012541002                       Kế toán
            nghiệp
                                     09H15
173341250      Phương Đông        Tài chính Ngân hàng

112168328     Đại học Thương Mại      Tài chính - Ngân hàng

145301567    Học Viện Ngân Hàng      Tài chính- Ngân hàng

142394853    ĐH Công Nghiệp Hà Nội      Quản trị kinh doanh

142335528    ĐH Lao Động Xã Hội          Kế toán

162992254     Học viện ngân hàng      Kế toán - Kiểm toán

      ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà
145205851                       Kế toán
             Nội
      CĐ Kinh tế Kỹ Thuật/Thương mại
091029583                       Kế toán
            du lịch

163041654  CĐ kinh tế kỹ thuật thương mại    Tin học- kế toán

151694251     Học viện tài chính      Quản trị kinh doanh

142397610     Học viện Ngân hàng      Tài chính -Ngân hàng

                       Kế toán/ Quản trị Kinh
         Công đoàn/ Du lịch HN
                           doanh
                                     09H30
013117800     Học viện Ngân hàng       Thanh toán quốc tế

112042278       ĐH KTQD          Kinh tế phát triển

112081835      HV tài chính       Tin học Tài chính kế toán

        CD Công nghệ hà nội/ ĐH
164484256                       Kế toán
          Thương mại

186581649      HV Ngân hàng        Tài chính ngân hàng

168263898      ĐH Mở TPHCM         Tài chính ngân hàng

145292024      HV Ngân hàng        Tài chính ngân hàng

031658188      HV Ngân hàng        Kế toán- Kiểm toán
151711931         KTQD           Kế toán- Kiểm toán

112330904      Học Viện Ngân hàng      Tài chính - ngân hàng

012520797       ĐH Thương Mại        Tài chính - ngân hàng

186790785        ĐH KTQD           Kinh tế đầu tư
                                      09H45
173344911      Học viện tài chính      Tài chính ngân hàng

                        Quản trị Kinh doanh quốc
012813761     Đại học Kinh tế Quốc dân
                              tế

186803498       Đại học Vinh        Tài chính - ngân hàng

112164835     Đại học Kinh tế Quốc dân     Quản trị kinh doanh

173268405       HV NGân hàng        Tài chính ngân hàng

142485032      Học Viện Ngân hàng      Tài chính - ngân hàng

: 012603695     Học Viện Ngân Hàng         Kế toán

        ĐH Ngoại ngữ HN/Kinh tế-ĐH    Tiếng Pháp/Quản trị kinh
142490349
             QG HN              doanh

145311653      ĐH Kinh tế quốc dân      Quản trị kinh doanh

031506660     ĐH Ngoại Thương HN       Quản trị kinh doanh

012506798        ĐH KTQD             Kinh tế

       Kinh tế Quốc dân/ CĐ Tài chính
145307673                        Kế toán
          Quản trị Kinh doanh
                                      10H00
135356051      Học viện Ngân hàng       Quản trị Marketing

070845374      Đại học Thương Mại       Quản trị kinh doanh

163009624      Học viện ngân hàng         Kế toán

       Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc
                          Kinh Tế Đối Ngoại
            Gia Hà Nội

186795425     Đại học Kinh tế Quốc dân    Tài chính - ngân hàng

          ĐHDL Phương Đông       Tài chính ngân hàng

       Đại học Kinh doanh và Công nghệ
095094338                     Tài chính ngân hàng
              Hà Nội
031643878      HV Tài chính         Tài chính DN

012815524       KTQD           Kinh tế Quốc tế

168264319      Phương Đông        Kế toán kiểm toán
                       Kinh tế lao động/Tài
125323001      ĐH KTQD
                      chính ngân hàng (Bằng 2-
                          đang học)
183713481      ĐHKTQD          Tài Chính Ngân hàng
                                    10H15
         Kinh tế Quốc dân      Ngân hàng - Tài chính

183714589    Học Viện Ngân Hàng      Kế toán – Kiểm toán

       ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công
186690602                      Kế toán
         Nghiệp Hà Nội

012616819    Đại học Thăng Long      Tài chính - Ngân hàng

113399527    ĐH DL Phương Đông      Tài chính - Ngân hàng

132040593    Học viện tài chính      Tài chính ngân hàng

173142666    Học viện tài chính        Ngân hàng

012560318     ĐH Thương Mại         Kế toán tài chính

173092194       KTQD           Kinh tế Quốc tế

012442783  ĐH Kinh doanh&Công nghệ HN    Tài chính - ngân hàng

168307238      ĐH KTQD          Kinh tế phát triển

112077787    ĐH Nông nghiệp HN       Kinh tế nông nghiệp
                                    10H30
031506931     Ngoại Thương        Kinh tế Đối ngoại

012560521    Học viện Ngân hàng      Tài chính Ngân hàng

162962580      Thương Mại        Quản trị Doanh nghiệp

172823945      Thăng Long        Tài chính - Kế toán

125272125     Kinh tế Quốc dân       Kế toán Tổng hợp

      Đại học Kinh tế kỹ thuật công
172022443                      Kế toán
          nghiệp Hà Nội
012930796    Học Viện Ngân hàng       Quản trị kinh doanh

145340750    Học Viện Ngân hàng      Ngân hàng thương mại

164343080     ĐH DL Đông đô        Tài Chính Ngân hàng

012575057       ĐH KTQD            Ngân hàng

163051453     Học viện ngân hàng      Tài chính – Ngân hàng

012799159     Học viện ngân hàng      Tài chính - ngân hàng
                                     10H45
                       Bất động sản & Kinh tế tài
131469656       ĐH KTQD
                           nguyên

168233492     Học viện Tài chính      Kế toán doanh nghiệp

173444446     Học viện ngân hàng      Tài chính ngân hàng

       ĐH Kinh tế và QTKD Thái
064370964                       Kế toán
           Nguyên

135375588     Học viện Ngân hàng     Tài chính Doanh nghiệp

031493449       ĐH KTQD             Kinh tế

082055979       ĐHKTQD            Kinh tế đầu tư

012720397     Học viện ngân hàng      Kế toán- Kiểm toán

      Đại học Giao thông Tây Nam, Tứ  Kinh tế thương mại quốc
012771597
         Xuyên, Trung Quốc           tế

145349371  CĐ Tài chính QTKD/ ĐH KTQD       Tài chính DN

183729423     Kinh tế Quốc dân       Quản trị Kinh doanh

121925100    Học Viện Ngân hàng      Tài chính - Ngân hàng
                                     11H00
125341686    ĐH Công nghiệp Hà Nội         Kế toán

151700750    Học Viện Ngân hàng       Tài chính ngân hàng

186713329      Thương Mại         Tài chính ngân hàng

186477271    Học Viện Ngân hàng       Kế toán - Kiểm toán

112400496     Học viện tài chính     Tài Chính Ngân hàng
186734092     Học viện Ngân Hàng      Tài chính-Ngân hàng

173570391     Học viện Ngân hàng      Tài chính Ngân hàng

186663719    Đại học Kinh tế quốc dân    Thương mại quốc tế

012532319  Kinh doanh và công nghệ Hà Nội   Tài chính Ngân hàng

013124433       Thăng Long        Tài chính-ngân hàng

125332250  kinh doanh và công nghệ Hà Nội   Kế toán – tài chính

      Đại học Kinh doanh&Công nghệ
                        Tài chính - Ngân hàng
             HN
                                     11H15
                       Quản trị kinh doanh quốc
145319650     ĐH Ngoại Thương
                             tế
                        Quản trị kinh doanh
125330893     ĐH Kinh tế quốc dân
                        thương mại/Tài chính
                           ngân hàng
125352188     Học viện tài chính     Kinh doanh chứng khoán

163037148  ĐH Kinh doanh&Công nghệ HN     Tài chính - ngân hàng

                        Kinh tế/TCDN (VB2)
173091477     ĐH kinh tế quốc dân

142550008     Học viện Tài chính     Kế toán doanh nghiệp

112391003     Học viện Ngân hàng      Tài chính – Ngân hàng

          Học viện Tài chính     Kế toán Doanh nghiệp

145346612     Học viện tài chính        Ngân hàng

125367545     Học viện ngân hàng      Tài chính - ngân hàng

012583790     Học viện Ngân hàng      Tài chính ngân hàng

      Đại học Kinh doanh và Công nghệ
060873731                    Tài chính ngân hàng
             Hà Nội
                                     11H30
172649257      HV Ngân hàng        Kế toán-Kiểm toán

173207269      HV Ngân hàng        Tài chính ngân hàng

012676457      HV Ngân hàng        Kế toán-Kiểm toán

      CĐ Tài chính QTKD/ ĐH Thương    Kế toán – Kiểm toán
162848555
             mại           Kế toán DNTM
100973817       Thương Mại        Quản trị Kinh doanh

162943713     Học viện Tài chính      Tài chính Ngân hàng

012571561     Học viện Ngân hàng      Tài chính Ngân hàng

173571286    Đại học Ngoại Thương     Kinh doanh quốc tế
        ĐH Lao động – Xã hội
172902332                      Kế toán
          ĐH Thương Mại
      ĐH Lao động – Xã Hội/Học viện      Kế toán
151614642
           ngân hàng         Tài chính ngân hàng

151659348    Học Viện Ngân Hàng      Quản trị Marketing

012681795     Học viện Ngân hàng     Tài chính- Ngân hàng
                                    11H45
142418768   Đại học Kinh tế Quốc dân     Tin học kinh tế

                       Kế toán/Kế toán ngân
060841359     Học viện tài chính
                         hàng (mở rộng)

186656752    Đại học Kinh tế quốc dân   Tài chính - Ngân hàng

      Trường đại học Ngoại Thương Hà
145299051                   Tài chính ngân hàng
             Nội

145392160     Học viện Ngân hàng     Ngân hàng thương mại

013221095  ĐH Kinh doanh và Công nghệ   K ế To án Doanh Nghi ệp

121640198       Thương Mại        Tài chính ngân hàng

183576246     Học viện -Ngân hàng     Tài chính -Ngân hàng

012445309     Học viện Ngân hàng      Tài chính Ngân hàng

132047081     Dân Lập Đông Đô       Tài chính Ngân hàng

          ĐH ngoại thương      Tài Chính Ngân hàng

183557442       ĐH KTQD           Kinh tế đầu tư
                                    14H00
142478754      Ngoại Thương        Kinh tế Đối ngoại

186747925     Đại học Thương Mại     Tài chính - Ngân hàng

101009519     Học Viện Ngân hàng      Quản trị kinh doanh
113331787     Học viện tài chính   Tài chính – Ngân hàng

                     Tài chính - Ngân hàng/Kế
012645884     ĐH Thăng Long
                          toán
                      Kinh tế đối ngoại/Tài
031229071     ĐH Ngoại thương
                       chính ngân hang

012485911    Viện ĐH Mở Hà Nội      Kế toán tổng hợp

173436815    Học viện Ngân hàng    Tài chính- Ngân hàng

121925097     Học viện Tài chính    Tài chính- Ngân hàng

121662680   ĐH Công nghiệp HN/ĐH TM      Kế toán

173002549    Học Viện Ngân Hàng     Tài chính ngân hàng

145276873    Học Viện Ngân hàng      Chứng khoán
                                  14H15
012940528    Học Viện Ngân hàng    Kế toán - Kiểm toán

012635658   Kinh doanh và Công nghệ   Tài chính Ngân hàng

186639566      Ngoại Thương       Kinh tế Đối ngoại

012495212    Học Viện Ngân hàng    Tài chính - Ngân hàng

012751452   ĐH Công nghiệp HN/ĐH TM   Công nghệ tt/Kế toán

013243514    Đại Học Thuơng Mại    Quản Trị Kinh Doanh

164440011     Học viện tài chính    Tài chính - ngân hàng

164405733     ĐH Phương Đông      Tài chính Ngân hàng

031 602 553    ĐH Ngoại Thương        Kế toán

142530600     ĐH DL Đông đô      Quản trị kinh doanh

186305215       KTQD         Kinh tế Kế hoạch

112245547      Ngoại Thương       Kinh tế Đối ngoại
                                  14H30
121852856    Học viện Ngân hàng    Quản trị Kinh doanh

012828016    Học viện Ngân hàng    Kế toán - Kiểm toán
112246445    Đại học Ngoại Thương      Thương mại quốc tế

173297179       ĐH KTQD             Kế toán

186835632       ĐH KTQD           Kế toán tổng hợp

162843310      ĐH Thăng Long           Kế toán

                        Quản trị Tài chính – Kế
013155367       Bách Khoa
                             Toán

186610143     Học Viện Ngân hàng       Quản trị kinh doanh

163032776   Đại học Công nghiệp Hà Nội    Quản Trị Kinh Doanh

151731166       Thăng Long        Tài chính kế toán / TCNH

125348272     Học Viện Ngân hàng      Tài chính - Ngân hàng

      Kinh tế- Kỹ thuật thương mại/Học  Tài chính kế toán/Tài
183519938
           viện Tài chính       chính - Ngân hàng
                                     14H45
         ĐH Lao động&Xã hội          Bảo hiểm

163009628      HV Ngân hàng           Tài chính

142396626      HV Ngân hàng           Kế toán

           KD và CN HN         Tài chính ngân hàng

       CĐ Kinh tế kỹ thuật/ĐH thương
151471171                       Kế toán
             mại

173006236     Học Viện Ngân hàng      Tài chính - ngân hàng

183741234     Học viện tài chính      Tài Chính Ngân hàng

151618269       Thương Mại         Tài chính- ngân hàng

173529559     ĐH Kinh tế quốc dân        Tin học kinh tế

173325588     Học viện tài chính      Tài chính - ngân hàng
       ĐH Mở Hà Nội/ CĐ Kỷ thuật      Tiếng Anh/ Kế toán
070815481
      Khách sạn và Du Lịch/ ĐH Công    thương mại/ Tài chính
             Đoàn             Ngân hàng
172908002       ĐHKTQD            Kinh tế bảo hiểm
                                     15H00
012922191     Học viện Ngân hàng       Tài chính- ngân hàng
                                    15H00


       ĐH Ngoại thương/CĐ Kinh tế-Kỹ  Kinh doanh quốc tế/Kinh
131248691
          thuật Thương mại       doanh thương mại

082019252        KTQD             CNTT

186844155     Học viện Tài chính        Kế toán

125330886      ĐH Thương Mại          Marketing
                        Tài chính - Ngân
172564425  ĐH công đoàn/ĐH Ngoại thương
                       hàng/Tiếng Anh thương
                            mại
112370811       ĐH KTQD            Kinh tế

090867275      Kinh tế Quốc dân         Kế toán

112248343     Học viện Ngân hàng     Tài chính Ngân hàng

142343693     Học Viện Ngân Hàng      Kế toán – Kiểm toán

0902121088     Học viện ngân hàng     Tài chính - ngân hàng

162867866       ĐH KTQD         Kế toán tổng hợp
                                    15H15
100826619   ĐH Kinh doanh và Công nghệ       Kế toán

012524803       Công Đoàn           Kế toán

132011811      HV Ngân hàng         Ngân hàng

151732195     Học viện tài chính     Kế toán doanh nghiệp

112195535       Thăng Long        Tài chính Ngân hàng

          Kinh tế Quốc dân      Kế toán - Kiểm toán
          Kinh tế quốc dân
125319408                     Kinh tế học

031585562   Cao đẳng cộng đồng Hải Phòng      Kế toán

125377356     Học Viện Ngân hàng     Tài chính - Ngân hàng

       CĐ Tài Chính Quản Trị Kinh
                          Ngân hàng
            Doanh

012623501     Học Viện Ngân hàng      Thanh toán quốc tế

151575476     Học viện ngân hàng     Kế toán - Kiểm toán
                                    15H30
                              15H30
091008073  ĐH DL Đông Đô     Tài chính - ngân hàng

012627563  Học viện ngân hàng   Tài chính ngân hàng

121872211  Học Viện Ngân Hàng  Tài chính – Ngân Hàng

125364534  Học Viện Ngân hàng   Tài chính ngân hàng

112412025    ĐH KTQD         Ngân hàng

                 Công nghệ thông tin/Tài
145206972    ĐH KTQD
                  chính doanh nghiệp

113345085   HV Ngân hàng     Tài chính – Ngân hàng

112391718  Học viện ngân hàng   Tài chính - ngân hàng

012618978  Học viện ngân hàng   Tài chính - ngân hàng

131453901    ĐH KTQD      Kinh tế & Quản lý công

125392359   KD và CN HN      Tài chính ngân hàng

012565163  ĐH Công nghiệp Hn       QTKD
                              15H45
186651290  Học viện tài chính      Kế toán

                 Toán tài chính/kế toán
113311051    ĐH KTQD
                  tổng hợp (VB 2)

013449295   ĐH Đông Đô     Tài chính - ngân hàng

186661914     Vinh      Tài chính Ngân hàng

       Kinh tế Quốc dân     Kinh tế Quốc tế

142566232  Học Viện Ngân hàng   Ngân hàng thương mại

                 Công nghệ tt/Tài chính
112086154    ĐH KTQD
                 doanh nghiệp (bằng 2)

      Học Viện Ngân hàng   Tài chính - ngân hàng

040350476  Học Viện Tài Chính   Kế toán - kiểm toán

112271729    ĐH KTQD        Kinh tế quốc tế

12667744   KD và CN HN     Tài chính Ngân hàng


                              16H00
172986140      HV tài chính        Tài chính ngân hàng
                                      16H00
013055177      HV NGân hàng         Kế toán kiểm toán

162828639      HV tài chính        Tài chính ngân hàng

131467872     Học Viện Ngân hàng      Tài chính - ngân hàng

      ĐH Ngoại ngữ HN/Kinh tế-ĐH    Tiếng anh phiên dịch/Tài
012541253
           QG HN          chính ngân hàng (liên kết)

142329347     Học viện tài chính     Tài chính doanh nghiệp

112122294      ĐH công đoàn        Tài Chính Ngân hàng

012518605     Kinh tế Quốc Dân       Quản trị kinh doanh

112331003     Học Viện Ngân hàng       Quản trị Marketing

012599232     Học Viện Ngân hàng      Tài chính - Ngân hàng

145315294       ĐH KTQD          Kiểm toán - kế toán

135268859     Học Viện Ngân hàng      Tài Chính Ngân hàng

112052064       ĐH KTQD           Kế toán tổng hợp
                                      16H15
080420361     Đại học Thương Mại      Kế toán – kiểm toán

091657123     Học viện ngân hàng        QTKD/NHTM
                        Công nghệt thông tin
012540614       ĐH KTQD
                        Tài chính doanh nghiệp

183557358     Học viện Tài chính      Tài chính ngân hàng

040370898     Học viện Tài chính         Ngân hàng

012535712       ĐH KTQD             Kế toán

125259689     Học viện Tài chính       Quản trị kinh doanh

142467840      HV tài chính        Tài chính ngân hàng

      Đại học kinh doanh và công nghệ
131270226                   Tài chính – ngân hàng
             Hà Nội

012368125    ĐH Kinh tế quốc dân       Quản trị kinh doanh
172783431        ĐH KTQD            Kế toán thuế

186844092      Học viện tài chính        Marketing
                                      16H30
                         Tiếng Anh Tài Chính –
173380810       HV Tài chính
                            Kế Toán

112287162      Kinh tế Quốc dân       Quản trị Kinh doanh

012790213      Học viện tài chính      Kế toán doanh nghiệp

 12928358      Học viện Ngân hàng       Quản trị marketing

        Viện ĐH Mở HN/ ĐH KT Kỹ
113138218                    Tin học quản lý/ kế toán
          thuật Công nghiệp

145 303 693     Học Viện Ngân hàng          Kế toán

         Đại học Kinh tế quốc dân    Tài chính - Ngân hàng

173200653      Học viện ngân hàng      Tài chính – Ngân hàng

121854631      ĐH Kinh tế quốc dân       Kinh tế phát triển

0126 059 34     ĐH Công nghiệp HN       Kế toán kiểm toán

       ĐH Mỏ - Địa Chất/ĐH Mỏ - Địa
125189618                     Kế toán/Tiếng Anh
             Chất

101017529       ĐH Thương Mại        Thương mại quốc tế
                                      16H45
142534661      Kinh tế Quốc dân       Quản trị Kinh doanh

145325793      Học viện tài chính      Kế toán doanh nghiệp

       Cao đẳng tài chính quản trị Kinh
145392451                     Tài chính Ngân hàng
              doanh

070812875      Học viện ngân hàng       Quản trị Marketing

186783968      ĐH Ngoại Thương        Kinh tế đối ngoại

132040204       Công nghiệp HN           Kế toán
                            Quản trị
            Phương Đông
                            kinh doanh

164337437         KTQD             Kiểm toán

            Ngoại thương         QTKD Quốc tế
012684970        KTQD           Kế toán kiểm toán

031523747      HV Ngân hàng        Tài chính ngân hàng

031625799       Đông Đô         Tài chính ngân hàng
                                     17H00
173380676       ĐH KTQD           Kinh tế đầu tư

                       Kinh tế đầu tư/Cấp thoát
012332719  ĐH KTQD/ĐH Phương Đông
                             nước
                       Quản trị kinh doanh quốc
162853335     ĐH Ngoại Thương
                             tế

112208352     Kinh Tế Quốc Dân          Ngân hàng

186844130    Học Viện Ngân hàng      Tài chình - Ngân hàng

013272684    ĐH Kinh tế quốc dân       Tài chính quốc tế

012603858     ĐH Ngoại thương       Thương mại quốc tế

060763378  Đại học Kinh doanh và công nghệ   Tài chính - ngân hàng
                           Quản trị
          ĐH Phương Đông
                           kinh doanh

186688555    Học Viện Ngân Hàng          QTKD

205476280  Đại học Kinh Tế Tp.Hồ Chí Minh      Ngân hàng

172643859       ĐH KTQD           Kinh tế đầu tư
                                     17H15
142517699     Học viện Ngân hàng       Kế toán- Kiểm toán

091067092  ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN    Tài chính Ngân hàng

131275016     ĐH Chu Văn An         Tài chính kế toán

112237636  ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN    Tài chính Ngân hàng

      ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà
013103924                    Tài chính ngân hàng
            Nội

186744341     ĐH Ngoại thương        Kinh tế đối ngoại

151733166     Học viện Ngân hàng      Tài chính - ngân hàng

145308240       ĐH KTQD           Toán Tài Chính
       CĐ Tài Chính Quản Trị Kinh
112266288                    Tài Chính Ngân Hàng
            Doanh

186228330     Học viện Ngân hàng       Kế toán doanh nghiệp

168242247      HV Ngân hàng         Tài chính ngân hàng

173006397     Học viện tài chính      Tài chính - ngân hàng
                                     17H30
012906236      ĐH Thương Mại        Quản trị doanh nghiệp

          ĐH Thương Mại         Kế toán Kiểm toán

       ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công
183679188                       Kế toán
            Nghiệp

145196226     Học Viện Ngân Hàng         Ngân hàng
        CĐ Tài chính quản trị kinh
100996084                       Kế toán
        doanh/ĐH Kinh tế quốc dân

          Học viện tài chính      Kinh doanh chứng khoán

012645233        KTQD            Kinh tế đầu tư

142516841     Học Viện Ngân hàng       Tài chính - ngân hàng

080452086    ĐH Kinh tế- ĐHQGHN       Tài chính- Ngân hàng

063181251       ĐH KTQD         Tài chính doanh nghiệp
                                     17H45
       ĐH Kinh Tế- ĐH Quốc Gia Hà
080509699                    Tài chính - ngân hàng
             Nội

      ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN    Tài chính Ngân hàng

012566941  ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN    Tài chính Ngân hàng

012673969      ĐH Công Đoàn        Tài chính Ngân hàng
      ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà
012635126                    Tài chính Ngân hàng
             Nội
      Cao đẳng kinh tế - tài chính Thái
082100530                     Tài chính ngân hàng
            Nguyên

012906646      HV Ngân hàng         Tài chính ngân hàng
172625514       Thương Mại            QTKD

012607140      Học viện tài chính      Tài Chính Ngân hàng

       Học viện Ngân hàng/ CĐ Giao   Tài chính Ngân hàng/ Kế
125123539
           thông Vận tải           toán
                                     08H30
173264738   Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp      Kế toán

172272925       Thăng Long        Tài chính Ngân hàng

'012607140     Học viện Tài chính      Tài chính - Ngân hàng

013368378     Học viện Ngân hàng       Quản trị Marketing

142416240     ĐH Lao động&Xã hội          Kế toán

112303380     Học Viện Ngân hàng       Tài chính - Ngân hàng

183533115     ĐH Công nghiệp HN          Kế toán

125240208     ĐHSP KT Hưng Yên        Quản trị kinh doanh

151675161       ĐH KTQD             QTKD

       Đại Học Kinh Doanh và Công
012720636                    Tài Chính-Ngân Hàng
           Nghệ Hà Nội

173601582     Đại học Thương Mại      Tài chính- ngân hàng

012485994     Học Viện Ngân hàng          Kế toán
                                     08H45
163079904   Kinh tế công nghiệp Hà Nội    Tài chính doanh nghiệp

113245289      ĐH Nha Trang           Kế toán

142494981     Học viện Ngân hàng        Tài chính DN

164375481      ĐH Thương Mại        Tài Chính Ngân hàng

142443023      ĐH Thương Mại        Tài chính - ngân hàng

                        Trung Quốc học/Tài chính
013377775  ĐH XH & NV/Học viện NH (VB2)
                           - ngân hàng

112418154     Học Viện Ngân Hàng       Tài Chính-Ngân Hàng

          Học viện Tài chính         Kế toán
172943326       KD và CN HN             Kế toán

173235396      Học viện Tài chính      Tin học Tài chính Kế toán

       Trung tâm hợp tác đào tạo quốc tế-
132045045                         Kế toán
         Viện Đại học mở Hà Nội

164405734     ĐH Lâm Nghiệp HN/            QTKD
                                       09H00
1835904510      HV Ngân hàng         Tài chính ngân hàng

012779918         KTQD             QTKD Quốc tế

082078825        Thương mại         Tài chính ngân hàng

186783160         HVTC             Tài chính DN

173200406       HV NGân hàng            Kế toán

                         Tiếng Anh Tài Chính Kế
012724083       HV tài chính
                              Toán

073156099       KD và CN HN          Tài chính ngân hàng

121691909       HV tài chính        Tin học Tài chính kế toán

145163247       HV Ngân hàng         Tài chính ngân hàng

013362770        ĐH KTQD           Tài chính - ngân hàng

112371649     Học Viện Ngân hàng        Tài Chính Ngân hàng

                          Kế toán/Quản trị kinh
125135934     ĐH Đà Lạt/ĐH Kushan
                              doanh
                                       09H15
             Đông Đô          Quản trị Kinh doanh

186690666        Đông Đô          Tài chính Ngân hàng

       Đại học kinh doanh và công nghệ
031499608                      Tài chính - ngân hàng
             Hà Nội

173501164      Học Viện Tài Chính       Tài chính ngân hàng

012698058      ĐH Ngoại thương         Kinh tế đối ngoại

151693184   ĐH Kinh doanh&Công nghệ HN      Tài chính ngân hàng

135301045     Học Viện Ngân hàng       Ngân hàng thương mại
012681361       ĐH Thăng Long        Tài chính – Ngân hàng

        Đại Học Kinh Doanh Và Công
012580812                     Tài chính Ngân hàng
            Nghệ Hà Nội

           ĐH Thương Mại        Tài chính ngân hàng

013425944         KTQD            Kinh tế đầu tư

186783714       HV tài chính        Tài chính ngân hàng
                                      09H30
186605975      Kinh tế Quốc dân          Đầu tư

173116057      Học viện ngân hàng      Tài chính - Ngân hàng
       Đại Học Kinh Tế Quốc Dân/ Cao
151867033                     Tín Dụng Ngân Hàng
       Đẳng Tài Chính- Quản Trị Kinh
             Doanh
192920127     Học Viện Ngân Hàng      Tài Chính – Ngân Hàng

151662583      Học viện Tài Chính         Kế toán

       Đại học Kinh doanh và Công nghệ
151 671 208                    Tài chính ngân hàng
              Hà Nội
                             Kế toán
012673492       KD và CN HN
                         Tài chính - Ngân hàng

164337422       HV tài chính        Tài chính ngân hàng

151710859       KD và CN HN         Tài chính ngân hàng

172992499      ĐH Ngoại Thương          Kế toán

050594856        ĐH KTQD         Quản trị kinh doanh TH

162809688       Kinh tế -ĐH QG       Tài chính -Ngân hàng
                                      09H45
142494678      Học Viện Ngân hàng         Marketing

132040159      Học viện tài chính      Tài chính - Ngân hàng

          ĐH Kinh tế quốc dân      Tài chính - Ngân hàng

       ĐH Kinh tế/Ngoại ngữ - ĐH QG     Tài chính - Ngân
012539154
              HN          hàng/Tiếng Anh phiên dịch
        ĐH Kinh Tế- Kỹ Thuật Công
012584977                        Kế toán
             Nghiệp

142492561      ĐH Ngoại Thương        Kinh tế đối ngoại
012553758    Học Viện Ngân Hàng     Quản Trị Kinh Doanh

012683855    Học viện Ngân Hàng      Tài chính ngân hàng

012807832   Đại học Kinh tế Quốc dân       Kinh tế

112324880       HVNH          Tài chính ngân hàng

013437998    Đại học Thương Mại     Tài chính - Ngân hàng

186838576     Học viện tài chính        Kế toán
                                    10H00
183562517    Học Viện Ngân hàng      Quản trị kinh doanh

012660446     ĐH Thương Mại        Kinh tế thương mại

013243431     ĐH Thương Mại       Tài chính – Ngân hàng

012888465      HV Ngân hàng       Tài chính ngân hàng

142431578      ĐH KTQD           Thẩm định giá

168304671      ĐH KTQD          Kế toán tổng hợp

145327131    Học Viện Ngân hàng      Tài Chính Ngân hàng
       Đại học Kinh tế quốc dân/Học  Quản trị kinh doanh/Giao
186821592
      viện Ngân hàng/Trung tâm Đông  dịch viên/Tin học văn
          Á/Tâm ĐH Group
      ĐH Kinh Tế - ViệtQuốc Gia Hà  phòng/Kỹ năng giao tiếp
151807330                   Quản trị kinh doanh
             Nội
      ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà
142337419                  Tài chính – Ngân hàng
             Nội

186663671      KD và CN HN           Kế toán

163037264      Ngoại thương        Tài chính quốc tế
                                    10H15
142405999      ĐH KTQD         Quản trị kinh doanh

151727642  ĐH Kinh doanh&Công nghệ HN    Tài chính - Ngân hàng

113389051    Học Viện Ngân hàng      Tài chính - ngân hàng

132040179     Học viện tài chính     Tài chính - ngân hàng

230672092     ĐH Thương Mại        Kế toán tài chính
164446492      Học viện tài chính      Tài chính - Ngân hàng
       Cao đẳng Tài chính- Quản trị kinh
080508520                     Tín dụng ngân hàng
        doanh/Đại học kinh tế quốc dân

031576544      Học Viện Ngân hàng       Kế toán - Kiểm toán

112418464      Học Viện Ngân hàng       Tài chính ngân hàng

142470933      Học Viện Ngân hàng      Ngân hàng thương mại

164392943      ĐH Lương Thế Vinh       Tài chính ngân hàng

172942680      Học viên tài chính      Tài chính - Ngân hàng
                                     10H30
125253507      Học viện Ngân hàng      Tài chính - Ngân hàng

164419891   CĐ Tài chính Quản trị kinh doanh      Kế toán

151610527    Trường Đại học Thăng Long     tài chính- ngân hàng

251684493       Kinh tế Quốc dân      Quản trị Kinh doanh

        Đại Học Kinh Doanh và Công
173341592                     Quản trị kinh doanh
             Nghệ

112330195      ĐH Kinh tế quốc dân       Quản lý kinh tế

125387278       ĐH Thương Mại        Quản trị kinh doanh

125326768      Học viện Ngân hàng          Kế toán

        Đại học kinh tế kỹ thuật công
012703843                        Kế toán
              nghiệp

142 452 390     Học viện tài chính         Kế toán

172986553        ĐH Đông Đô         Tài chính tín dụng

135376676    Đại Học Công Nghiệp Hà Nội       Kế Toán
                                     10H45
031517583       KD và CN HN         Tài chính ngân hàng

151571969       HV NGân hàng        Kế toán - Kiểm toán

162777035        Thương Mại           Kế toán TC

082055093       Ngoại Thương        Thương mại quốc tế
012539587        Thăng Long        Tài chính ngân hàng

100979053       HV Ngân hàng       Tài chính ngân hàng

14.235.0325       Thăng Long        Tài chính ngân hàng

 12697728       HV Ngân hàng          QTKD

173342051   ĐH Kinh doanh&Công nghệ HN       Kế toán

151693617        ĐH KTQD          Kinh tế đầu tư

112104802   ĐH Kinh doanh&Công nghệ HN    Tài chính - ngân hàng

031464407        ĐH KTQD          Quản lý kinh tế
                                    11H00
013338722      Học Viện Ngân hàng     Tài chính - ngân hàng

151693637      Học Viện Ngân hàng     Tài chính - ngân hàng

132014769       Ngoại Thương       Tài chính Ngân hàng

151717841        Thương Mại       Tài chính Ngân hàng

 17334386       Ngoại Thương        Kinh tế Đối ngoại

        Kinh Doanh và Công Nghệ Hà
012763499                    Tài chính – Ngân hàng
             Nội0

142485464      Học viện Ngân hàng     Tài chính – Ngân hàng

012589177   Đại học kinh doanh và công nghệ  Tài chính - Ngân hàng

          Học Viện Ngân hàng     Tài chính - ngân hàng

082028615     Học Viện Ngân Hàng      Kế toán – Kiểm toán

       Đại học Hà Nội/ Cao Đẳng Truyền
012758374                    Tiếng Anh/ Báo chí
              Hình

060813167      Học viện tài chính     Quản trị kinh doanh
                                    11H15
151659866      Học viện tài chính        QTKD

       Đại học kinh doanh và công nghệ
012632046                    Tài chính - ngân hàng
              Hà Nội

012727196      Học viện ngân hàng      Kế toán - Kiểm toán
172661752      Học viện Tài chính      Kế toán Doanh nghiệp

112 367 138     Học Viện Ngân hàng       Thanh toán quốc tế

172777456     Viện Đại học Mở Hà Nội         Kế toán

173345013      ĐH Ngoại Thương       Tài chính – Ngân hàng

164301625        ĐH KTQD         Thống Kê Kinh Tế Xã Hội

031560491    ĐH Ngoại Thương, Hà Nội     Tài Chính - Ngân Hàng

012492577       Mở/ Tiếng Anh        Kế toán/ Tiếng Anh

040308411      ĐH Kinh tế quốc dân      Tài chính - Ngân hàng

173451863        ĐH KTQD         Tài chính doanh nghiệp
                                      11H30
012897592      Đại học Ngoại thương      Thương mại quốc tế

145340070      Đại học Ngoại thương       Kinh tế đối ngoại

112375555      Học viện Tài chính         Kế toán

186747879       Kinh tế Quốc dân         Ngân hàng

186603130      Học viện tài chính         Kế toán

142429833        ĐH KTQD           Kinh tế bảo hiểm
          Học Viện Ngân Hàng       Quản trị kinh doanh
           Đại học Hà Nội          Tiếng anh
       ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà
 12727678                     Tài Chính- Ngân Hàng
              Nội
                         Kinh tế nông nghiệp/Kế
172 898 625        KTQD
                              toán

135324276      Đại học công đoàn       Quản trị kinh doanh

183579862      Học viện ngân hàng      Kế toán doanh nghiệp

142555009      Học viện ngân hàng      Tài chính ngân hàng
                                      11H45
                         TÀI CHÍNH NGÂN
031489049      Học viện Tài chính
                             HÀNG
       Đại học Kinh tế Quốc dân/Đại học  Kinh tế nông nghiệp/Kế
172898625
           Kinh tế Quốc dân        toán tổng hợp
162968605     Học viện ngân hàng     Tài chính - ngân hàng

145199987     Học viện Tài chính        Ngân hàng

112066023      Thương mại            QTKD

173297177      HV Ngân hàng           QTKD

172733640     Lao động - Xã hội         Kế toán

186703761    ĐH Kinh tế quốc dân     Tài chính - Ngân hàng

173007981    Học Viện Ngân hàng      Kế toán - Kiểm toán

                      Kinh tế đối ngoại/Thương
031449991       ĐH KTQD
                          mại quốc tế

142555015     Học viện tài chính         Kế toán

012933685     ĐH Thăng Long       Tài chính - ngân hàng
                                     14H00
151710887    Học Viện Ngân hàng      Tài chính - Ngân hàng

073156097    ĐH Kinh tế quốc dân         Kinh tế

145349433    Đại học lao động xã hội       Bảo hiểm

145309958    Học Viện Ngân hàng      Tài Chính Ngân hàng

112247941    Đại học Ngoại thương     Tài chính ngân hàng
          ĐH Mở Hà Nội          Tiếng Anh
121896405
      ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên      Kế toán

145350198       ĐH KTQD          QTKD thương mại

012633505     ĐH Thương mại           Kế toán

      ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà
91008515                   Tài chính – ngân hàng
             Nội

173566922     ĐH Thương Mại       Kế toán tài chính DNTM

125363531     Học viện Tài chính         Kế toán

168189913     Học viện tài chính    Tiếng anh tài chính kế toán
                                     14H15
131197085    Học Viện Ngân hàng      Quản trị kinh doanh
                                14H15112063293     ĐH KTQD           KTCT

031455999     KD&CN HN        Tài chính ngân hàng

164377860    Học viện Tài chính      Marketing

186725623    Học viện Tài chính    Tài chính Ngân hàng

                    Tài chính – Ngân
031455968   Học viện ngân hàng
                         hàng

186865279   Học viện ngân hàng    Kế toán - Kiểm toán

012500172     ĐH KTQD       Tài chính Doanh nghiệp

172739111    ĐH Thương Mại      Kế toán - Kiểm toán

          ĐH KTQD           QTKD

        Học viện Tài Chính    Quản trị Kinh doanh

151688637    Học viện Tài chính    Tài chính Ngân hàng
                                14H30
      ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công
121593616                   Kế toán
        Nghiệp/ĐH KTQD

172865595     Thương Mại         Kế toán

164339081    ĐH Thương mại     Tài chính - ngân hàng

        Học viện tài chính       Kế toán

125313299    ĐH Thương Mại      Quản trị kinh doanh

        Đại học Kinh Tế -
031566974                Kế toán - Kiểm toán
        Luật.ĐHQGTPHCM

186663603    Học viện Tài chính       Kế toán

162961238     Học viện NH      Quản trị kinh doanh

183562506   Học viện Ngân hàng       Kế toán

162924892     ĐN Hà Nội          Kế toán

186803311     HV Tài chính      Tài chính ngân hàng

12803238    Học Viện Ngân hàng    Tài chính - ngân hàng
                                14H45
                                    14H45
012454671     Học viện ngân hàng     Tài chính doanh nghiệp

163009566     Học Viện Ngân hàng      Tài Chính Ngân hàng

                       Thương mại và Kinh tế
013234155     Kinh tế Quốc dân
                          Quốc tế

173381019    ĐH Ngoại Thương HN         Kế toán

031517475    Đại học Ngoại thương     Kinh doanh quốc tế

012878205     Học viện tài chính        Kế toán

112166473      ĐH Thăng Long       Tài chính - ngân hàng

131397717      ĐH Hùng Vương          Kế Toán

012576686     Học viện ngân hàng      tài chính ngân hàng

012747124     Học viện Ngân hàng      Tài chính Ngân hàng

142443165     Học Viện Ngân hàng     Tài chính doanh nghiệp

012565752       ĐH KTQD        Tài chính - ngân hàng
                                    15H00
112386268     Học Viện Ngân Hàng         Kế toán

013216278    ĐH Mỏ địa chất Hà Nội     Kế toán DN/Trắc địa

145298500     Học viện ngân hàng         QTKD

151636270     Học viện ngân hàng     Tài chính- Ngân hàng

100954130      HV Ngân hàng        Thanh toán quốc tế

135397652        KTQD          QTKD Quốc tế

186711899      HV Ngân hàng          QTKD

183583048        KTQD            Kinh tế

       Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
0243683015                    Kinh tế Đầu tư
           Thái Nguyên

186350687      ĐH Thương Mại       Kế toán doanh nghiệp

183629644       ĐH KTQD            Kinh tế


                                    15H15
173298064     Học Viện Ngân Hàng      Tài Chính Ngân Hàng
                                      15H15
101033955     Học viện Tài Chính     Tiếng anh tài chính kế toán

012943747      ĐH Thăng Long        Tài chính-Ngân hàng

012540270      ĐH công đoàn           Kế toán

                       Quản trị Kinh doanh du
013338211    Mở/ Ngoại ngữ/ Kế toán
                       luật/ Tiếng anh/ Kế toán
      Kinh doanh và công nghệ Hà Nội  Tài chính – ngân hàng
172038319
      Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội 
     Tiếng anh

100954383     Đại học Thương Mại      Tài chính –Ngân hàng

                       Quản trị kinh doanh quốc
186663900     ĐH Kinh tế quốc dân
                             tế

012924020      ĐH Công đoàn       Tài chính - Ngân hàng
      ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà    Tài chính – ngân
       Nội/ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc     hàng/Tiếng Anh
           Gia Hà Nội
186607618     ĐH Thương mại            QTKD

       Đại Học Kinh Doanh và Công
168209351                       Kế toán
          Nghệ Hà Nội

125297649       ĐH KTQD          Quản trị kinh doanh
                                      15H30
063273611     Học viện Tài chính     Tài chính – Ngân hàng

031599022      ĐH Thương Mại        Quản trị kinh doanh

031427914     ĐH Ngoại Thương          Kế toán

013444367     Đại Học Thăng Long      Ngân Hàng-Kế Toán

183689612        KTQD          QTKD Thương mại
         CĐ Tài chính - QTKD
145148937                       Kế toán
         ĐH Kinh tế quốc dân

012838257       ĐH KTQD           Kinh tế quốc tế

151821213      Ngoại thương          Kinh tế ĐN

013087608     ĐH Ngoại thương        Kinh tế quốc tế

135403183     Học viện ngân hàng         Kế toán
050563891      Thăng Long       Tài chính – Ngân hàng

113356637  ĐH Lâm nghiệp Việt Nam     Quản trị kinh doanh
                                   15H45
151729503    Học viện tài chính     Tài chính - Ngân hàng

163002832   Đại học Ngoại Thương      Kinh tế đối ngoại

      ĐH kinh tế quốc dân/ CĐ xây
012490859                   Kế toán tổng hợp
           dựng số 1

013311387    Học viện tài chính     TA Tài chính kế toán

                      Quản trị kinh doanh/Kế
172667250     ĐH Thương Mại
                         toán(VB2)
                     Công nghệ thông tin/Quản
073104859  Đại học Bách Khoa Hà Nội
                      trị Tài chính – Kế toán
                      Quản Trị Kinh Doanh
012428271    ĐH Ngoại thương
                          quốc tế

186603933    Học viện tài chính     Tài chính - ngân hàng

                     Quản trị Kinh doanh/ Kế
168139214     ĐH Thương mại
                       toán Tài chính

012763500    Học Viện Ngân hàng     Tài chính - ngân hàng

031375916     HV NGân hàng       Ngân hàng thương mại

101027882     KD và CN HN        Tài chính ngân hàng
                                   16H00
183573972     HV Ngân hàng        Kế toán kiểm toán

100944772     KD và CN HN        Tài chính ngân hàng

162809602     KD và CN HN        Tài chính ngân hàng

162783977       KTQD             QTKD

113369263       KTQD          Thương mại quốc tế

135267879      ĐH KTQD         Quản trị kinh doanh

012600673    Học Viện Ngân hàng      Kế toán - Kiểm toán

173346517     Phương Đông       Tài chính Ngân hàng

163028174    Học viện Ngân hàng     Tài chính – Ngân hàng
183646199     Học Viện tài Chính     Tài Chính Doanh Nghiệp
                        Kinh tế phát triển
012442525     kinh tế Quốc dân
                       Tài chính doanh nghiệp

012726425     Học viện Tài Chính     Quản trị doanh nghiệp
                                   16H15
121931432    Học Viện Ngân hàng         Kế toán

070772385    ĐH Kinh tế quốc dân     Tài chính - Ngân hàng

186752883    ĐH Kinh tế quốc dân      Quản trị nhân lực

164444086    Học Viện Ngân hàng      Tài chính - ngân hàng

113358612    ĐH Nông nghiệp HN       Quản trị kinh doanh

172667243       ĐH KTQD          Kế toán tổng hợp

      Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc  Tiếng Anh/ Ngân hàng –
142472583
         gia Hà Nội/ ĐH KTQD        Tài chính

012529354    Học viện Ngân Hàng         Kế toán

      ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà
012565590                   Tài chính – Ngân hàng
            Nội

172948466     ĐH Phương Đông       Tài chính - ngân hàng

      Trường ĐH Kinh doanh và Công
164278938                      Kế toán
          nghệ Hà Nội

063253890       ĐH KTQD          Toán Tài chính
                                   16H30
151669918       ĐH KTQD          Kinh tế Phát triển

162872319    Học Viện Ngân hàng         Kế toán

186849731     Học viện ngân hàng      Kế toán - kiểm toán

070845070     Học viện Ngân hàng     Tài chính – Ngân hàng

      ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà
031438607                   Tài chính - ngân hàng
             Nội

18371548      Kinh tế Quốc dân       Kế toán Tổng hợp

31501423       Thăng Long          Tài chính NH

       Đại Học KHKT Triều Dương –
121419609                    Tài chính/QTKD
           Đài Loan/ĐH
173340136      ĐH Lao động xã hội        Kế toán

142884032       KD và CN HN        Tài chính kế toán

186456073     ĐH Kinh tế quốc dân     Tài chính - Ngân hàng

142362017       ĐH Công đoàn       Tài chính - ngân hàng
                                    16H45
225355429        Nha Trang          Tài chính

112371493       Ngoại thương          QTKD

031510526      ĐH DL Hải Phòng       Kế toán kiểm toán

145312704     Học Viện Ngân hàng     Tài chính - Ngân hàng

       ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà
012359946                    Tài chính – Kế toán
              Nội

135434326     Học Viện Ngân Hàng        Kế toán

100966590       KD và CN HN        Tài chính ngân hàng

                        Tiếng Anh thương
142492500      ĐH Thương Mại
                       mại/Tài chính ngân hàng

031.593.094      HV NGân hàng       Kế toán - Kiểm toán

172946005       Thương mại        Kế toán - Kiểm toán

186703702       Thương mại        Tài chính ngân hàng

112262420       HV Ngân hàng       Tài chính ngân hàng
                                    17H00
173437101     ĐH Kinh tế TPHCM         Ngân hàng

031569296      ĐH Thương Mại       Kinh tế thương mại

                       Quản trị kinh doanh du
031477936      ĐH Thương Mại
                        lịch và khách sạn

173190460        ĐH KTQD         Quản trị kinh doanh

112314558       Ngoại Thương       Tài chính Ngân hàng

        Đại Học Kinh Doanh và Công
131268562                   Tài chính - Ngân hàng
            Nghệ Hà Nội

142363497     Học Viện Ngân hàng     Tài chính - ngân hàng
113369160       ĐH Hà Nội         Tài chính ngân hàng

135354945     Học viện Tài Chính      Tài chính – Ngân hàng

                       Quản trị KD Công nghiệp
013272352  Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
                          & XDCB

186783715        KTQD            KT Phát triển

163037039     Học viện tài chính      Tài chính - ngân hàng
                                    17H15
162974026   CĐ Bách khoa Hưng Yên      Tài chính - ngân hàng

      Đại học Thương mại và Đại học   Tài chính – Ngân hàng –
164436574
       Nam Toulon Var (CH Pháp)         Bảo hiểm

131680490      HV Ngân hàng        Tài chính ngân hàng

193751989     Học viện Tài chính      Tài chính - Ngân hàng

         Học Viện Ngân hàng          Kế toán

         Học Viện Ngân hàng       Tài chính - ngân hàng

112086598     Học viện tài chính      Tài chính- Ngân hàng

173007118     Học viện tài chính         Kế toán

145239757   Đại học Bách Khoa Hà Nội      Tài chính - Kế toán

162805806     Kinh tế Quốc dân        Kế toán tổng hợp

012846469      Thương Mại        Tài chính – Ngân hàng

172667410        KTQD           QTKD/Kế toán(2)
                                    17H30
012637263      HV Ngân hàng        Tài chính ngân hàng

                        Quản trị kinh doanh
142561546       ĐH KTQD
                          thương mại

186603845    Đại học ngoại thương      Tài chính - ngân hàng

142450827    Học Viện Ngân hàng       Tài chính - ngân hàng

          Học viện tài chính        Ngân hàng

173344753     Học viện Ngân hàng      Tài chính Ngân hàng
081024212     Học viện Ngân hàng     Kế toán - Kiểm toán

112369837       Thương Mại          Kế toán

163016403     Học Viện Ngân hàng     Tài chính - Ngân hàng

121924709     ĐH Kinh tế quốc dân     Quản trị chất lượng

131391443     Viện ĐH Mở Hà Nội       Kế toán tài chính
                                   17H45
173442268     Học Viện Tài Chính        Marketing

168263699     Học viện ngân hàng      Quản trị Marketing

186695655     Học viện Ngân Hàng      quản trị kinh doanh

      Đại học Kinh doanh và Công nghệ
                          Kế Toán
             Hà Nội

								
To top