Don xin xac nhan sinh vien by NHm35kr

VIEWS: 80 PAGES: 1

									                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
                      ------------------------------------

                  ĐƠN XIN XÁC NHẬN SINH VIÊN
             Kính gởi: BAN GIÁM HIỆU TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 Tôi tên:..................................................................................... Mã số sinh viên:..........................
 Ngày sinh:......................... Nơi sinh:.............................................................................................

 Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................................

      .................................................................................................................................................

 Lớp:...................................................................khóa:..........(............-............) hệ:........................

      tại: ...........................................................................................................................................

      Nay tôi làm đơn này kính xin Nhà trường xác nhận tôi là sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị
kinh doanh của Trường Đại học Cần Thơ học kỳ: ................ năm học: ............................................

 Lý do:.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

      Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu.

                                          Cần Thơ, ngày ..... tháng ..... năm ..................
  TL.HIỆU TRƢỞNG                                     Ngƣời viết đơn
TRƢỞNG KHOA KINH TẾ - QTKD
                                                    C:\DOCSTOC\WORKING\PDF\BE21813B-7519-41BC-8AC7-8DCD08F7F361.DOC

								
To top