Docstoc

elektronik dersleri -1

Document Sample
elektronik dersleri -1 Powered By Docstoc
					        Bölüm 1: Endüstriyel elektronik devre elemanları

        A. Endüstriyel elektroniğin tanımı
        Elektronik devre elemanlarını ana hatlarıyla sıralayacak olursak, direnç, kondansatör, bobin,
       diyot, transistör, trafo, regülatör entegresi, mikrofon, hoparlör, kulaklık, PTC, NTC, LDR, VDR,
       röle, tristör, triyak, diyak, UJT, PUT, op-amp, lojik entegre vb. gibi elemanlar karşımıza çıkar.
        Endüstriyel elektronik dersinde ise, sanayi tesislerinde karşılaşılan tristör, triyak, röle, diyak,
       op-amp, termistör vb. gibi devre elemanları tanıtılacak, ayrıca uygulama devrelerinin çalışması
       hakkında bilgi verilecektir.
                         Resim 1.1: Çeşitli PTC ve NTC'ler

        B. Termistörler (ısıya duyarlı
        elemanlar, ısıl dirençler)                       R (W)
        Elektronik devrelerle sıcaklık
       kontrolü (denetimi) yapabilmek, ortam                     NTC      PTC
       sıcaklığını belirlemek, alıcıları yüksek
       sıcaklıktan korumak vb. gibi amaçlar
       için ısı sensör ve transdüserleri
       kullanılır.                                           T (°C)
        Termistör çeşitleri şunlardır:
        I. PTC: Sıcaklık arttıkça direnç değeri
       artar ve üzerinden geçirdiği akım azalır. Şekil 1.1: PTC ve Şekil 1.2: PTC ve NTC'lerin direnç değer-
       Şekil 1.1'de PTC sembolü verilmiştir.     NTC sembolleri  lerinin sıcaklığa göre değişim eğrileri
        II. NTC: Sıcaklık arttıkça direnci
       azalır ve üzerinden geçirdiği akım artar. Şekil
       1.1'de NTC sembolü verilmiştir.                                  +12 V
        Uygulamada kullanılan termistörler çeşitli                          R3
       direnç değerlerinde üretilirler. Örneğin, 10 W, 100                      1 kW
       W, 500 W, 1000 W, 3000 W, 5 kW 10 kW, 20 kW           NTC
       gibi.                         -T    1-10 kW     R2       L
        Şekil 1.2'de PTC ve NTC'nin dirençlerinin                   1-10 kW
       sıcaklığa bağlı olarak değişimini açıklayan         1-10 kW             T2
       eğriler verilmiştir.                     R1
                                            A
                                                         BC547
        Termistörlü devre örneği
                                                T1
        I. NTC termistörlü soğukta çalışan devre:
       Şekil 1.3'te verilen devrede, ortam soğukken          P
                                                BC547
       NTC'nin direnci yüksek olacağından T 1
       transistörünün beyzine bağlı olan potta gerilim        10-100 kW
       oluşmaz ve T 1 kesimde kalır. T 1'in kesimde
       olması A noktasındaki gerilimin yüksek olmasına    Şekil 1.3: İki transistör ve NTC'li soğukta çalışan devre

                                 1
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       neden olur. A noktasının geriliminin yükselmesi                        ışık
       T2'yi iletime sokar ve led yanar.                   A
                                                           cam

        Ortam ısındığında NTC'nin direnci azalır ve                                katot
                                               kapı
       pot üzerinde oluşan gerilim T 1'i sürer. T 1'in                ucu
       iletken olması A noktasındaki gerilimin
       düşmesine neden olur. A noktasının geriliminin
       düşmesi ise T2 transistörünü kesime sokar ve      G
                                           K
       led söner.                                   ışığa           silisyum
                                               duyarlı          çekirdek
                                               bölge
        C. Fotoelektronik elemanlar
                                     Şekil 1.4: Foto-        Şekil 1.5: Foto-
        1. Fototristörler (LASCR): G ucuna ışık          tristör sembolü         tristörün yapısı
       geldiğinde A ucundan K ucuna doğru tek yönde
       akım geçiren devre elemanıdır. Fototristör                      A      +12 V
       uygulamada çok az kullanıldığından kısaca
                                                       L
       anlatılmıştır. Çünkü, ışığa duyarlı devrelerin               G
       büyük bir bölümü LDR ya da fototransistör                     K
       kullanılarak yapılmaktadır.
                                          röle
        Şekil 1.6'da verilen basit devrede fototristöre
       ışık geldiğinde A-K arası iletken olur, röle                            -
       kontağını kapatır ve lamba yanar. Ortam           Şekil 1.6: Fototristörlü ışıkta çalışan devre
       karardığında lamba sönmez. Çünkü DC ile
       beslenen devrelerde tristör bir kere iletken hâle                   A2
       geçtikten sonra besleme kesilene kadar bu
       durumunu korur.
                                          G
        2. Fototriyaklar: G ucuna ışık geldiğinde A1-
       A2 uçları arasından her iki yönde de akım
                                                   A1
       geçirebilen devre elemanıdır. Fototriyak
                                         Şekil 1.7: Fototriyak sembolü
       uygulamada az kullanılmaktadır.

         3. Optokuplörler (optik kupl aj,
       optoizolatör, optik bağlaç): Işık yayan
       eleman ile ışık algılayan elemanın aynı gövde
       içinde birleştirilmesiyle elde edilen elemanlara
       optokuplör denir. Bu elemanlarda ışık yayan
       eleman olarak led, enfraruj led kullanılırken,
       ışık algılayıcı olarak fotodiyot, fototransistör,
       fototristör, fototriyak vb. gibi elemanlar
       kullanılır.
         Optokuplörler daha çok, ışık yoluyla iki ayrı
       özellikli devre arasında elektriksel (galvanik)
       bağlantı olmadan irtibat kurulmasını sağlayan
       devrelerde kullanılır. Şöyle ki; düşük gerilimle
       çalışan bir devre ile yüksek gerilimli bir güç          Şekil 1.8: Uygulamada kullanılan
       devresine optokuplör aracılığıyla kumanda            bazı optokuplörlerin iç yapısı
       edilebilir.
         Optokuplörler 2000 V - 5000 V'luk gerilimlere dayanıklı olduğundan en hassas kontrol
       sistemlerinde güvenle kullanılır.
         Burada verilen voltaj (gerilim) değerleri iki ayrı özellikli devrenin birbiri arasında akım geçişinin
       olabilmesi için uygulanması gereken değeri belirtir. Şöyle ki; kumanda devresi 5 V ile çalışsın.
       Bu devrenin tetikleme akımı göndermesiyle enfraruj led ışın yayarak karşısında bulunan ışığa
                                 2
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       duyarlı elemanı tetikler. Tetiklenen eleman ise iletime geçerek yüksek voltajlı devrenin çalışmasını
       sağlar.
        Optokuplörler, TV, bilgisayar, PLC cihazı, fotokopi makinesi vb. gibi cihazlarda yaygın olarak
       kullanılmaktadır.

                     yarık
                                    enfraruj led       fototransistör
              fotodiyot        fototransistör
           yüzeyden yansıyan sinyallerle
           çalışan optointerraptır
        enfraruj             fototransistör                       delikli diskin
        diyod                                            optointerraptır
                    ışın                                yarığındaki
                                                      hareketi
              yansıtıcı yüzey

                            Şekil 1.9: Optointerraptırların yapısı

         4. Optointerraptırlar (optointerrupter, açık tip optokuplör): Şekil 1.9'da yapıları verilen
       optointerraptırlar optokuplörlere çok benzeyen devre elemanlarıdır. Tek fark, ışık yayan eleman
       ile ışığı algılayan eleman arasına bir cisim girmesi mümkün olacak şekilde (açık gövdeli) dizayn
       edilmiş olmalarıdır. Bu elemanlarda ışık yayan elemana akım uygulandığında oluşan ışık,
       algılayıcıya ulaşır. Algılayıcının çıkışında maksimum değerde akım oluşur. Araya bir cisim
       girdiğinde ışık geçişi sona ereceğinden algılayıcı elemanın çıkış akımı da sıfır olur.
         Optointerraptırlar, bilgisayar faresi (mouse), robot kontrol devresi, fotokopi makinesi vb. gibi
       cihazlarda kullanılmaktadır.
            B C E
                                   NPN     PNP


        Şekil 1.10: Yüzey temaslı transistörlerin       Şekil 1.11: NPN ve PNP       Resim 1.2: Çeşitli
        yapısının basit olarak gösterilmesi          transistör sembolleri       transistörler

        Ç. Transistörler
        Üç yarı iletkenin birleşiminden oluşmuş devre elemanına transistör denir. Bu elemanın, Beyz
       (B), emiter (E) ve kolektör (C) olmak üzere üç ayağı vardır. NPN ve PNP olmak üzere iki tipte
       yapılan transistörler, küçük değerli beyz akımına bağlı olarak C-E arasından büyük akım geçişine
       izin verirler.
        Transistör kelimesi, transfer (aktarma) ve resistor (direnç) sözcüklerinin kısaltılmasıyla ortaya
       çıkmıştır. Transistörlerin ayak adlarının anlamları: Emiter (emitter): Yayıcı, Kolektör (collec-
       tor): Toplayıcı, Beyz (base): Taban, giriş, kontrol

        NPN tipi transistörlerin yapısı: Şekil 1.12'de görüldüğü gibi NPN transistör yapılırken iki
       adet N tipi özelliğe sahip yarı iletken malzemenin arasına ince bir katman hâlinde P tipi malzemeden
                                      3
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       beyz tabakası yerleştirilmiştir. Araya
                                      kolektör (C)                 kolektör (C)
       yerleştirilen beyz tabakası iki büyük
       tabaka arasındaki elektron - oyuk geçişini
       kontrol etme bakımından görev
                                          beyz (B)
                                                             beyz (B)
       yapmaktadır.                                      N
                                                                    P
        Transistörleri musluğa (vana)
       benzetmek mümkündür. Musluk, akan                           P
       sıvıyı denetler (ayarlar). Transistör ise                                         N
       geçen akımı denetler. Bu özelliği
       sayesinde küçük akımlar aynı biçimde                          N
       olmak kaydıyla büyütülebileceği gibi,                                           P
       küçük bir akım ile büyük bir alıcının
       çalışması da sağlanabilir.                   emiter (E)                emiter (E)
                                               Şekil 1.12: NPN         Şekil 1.13: PNP
         PNP tipi transistörlerin yapısı:           transistörlerin yarı  transistörlerin yarı
       Şekil 1.13'te görüldüğü gibi PNP transistör       iletken yapısı     iletken yapısı
       yapılırken iki adet P tipi özelliğe sahip yarı iletken malzemenin arasına ince bir katman hâlinde N
       tipi malzemeden beyz tabakası yerleştirilmiştir. Araya yerleştirilen beyz tabakası iki büyük tabaka
       arasındaki elektron - oyuk geçişini kontrol etme bakımından görev yapmaktadır.

        1. Yükselteç olarak kullanılan transistörler: Transistörler kullanılarak teyplerin okuyucu
       kafası, mikrofon vb. gibi düzeneklerin ürettiği zayıf elektrik sinyalleri güçlendirilebilir.
        Örneğin mikrofon ses dalgalarını, içindeki mini bobin sayesinde elektrik sinyallerine çeviririr.
       Bu sinyaller çok küçük değerli olduğundan hoparlörü besleyemez (süremez). İşte bu nedenle
       araya transistörlü (ya da entegreli) yükselteç devresi konulur. Şekil 1.14'te NPN transistörün
       yükselteç olarak çalıştırılmasına ilişkin temel devre verilmiştir.
        Not: Transistörlü yükselteç devreleri hakkında ek bilgi alabilmek için temel elektronik kitabına bakınız.


                                                                      +
                      DC polarma                                          5-12 V
           Cgiriş    RB
                      direnci
                                                Cçıkış          S
                              T
                                   yük direnci
                                                                     330 W
                                                            33 kW
                        NPN    TR                                        L
                                                     Vçıkış
           Yükseltilecek                                                   NPN
                                 VCC
           sinyal buradan                                                   BC547
           uygulanır.
                                            Yükseltilmiş           10 kW
          Vgiriş                               sinyal buradan
                                            alınır.
                                                                       -

              Şekil 1.14: Transistörlerin yükselteç olarak                     Şekil 1.15: Transistörün
              kullanılışının basitçe gösterilmesi                          anahtar olarak çalıştırılması


        2. Anahtar (on-off elemanı) olarak kullanılan transistörler: Transistörün kesim (yalıtım)
       ve doyum (tam iletim) durumunda olması, elemanın anahtarlama yapıcı olarak çalıştırılmasıdır.
       Aktif bölgedeki çalışma ise yükselteç devrelerinde geçerlidir.
        Anahtarlama elemanı olarak kullanılacak transistörün açma kapama (on-off) zamanlarının çok
       kısa olması gerekir. Özellikle yüksek frekanslı devrelerde, zaman rölelerinde, periyodik çalışan
       sistemlerde, dijital düzeneklerde açma kapama sürelerinin kısa olması çok önemlidir.
        Alıcıları mekanik anahtarlarla ve şalterlerle çalıştırıp durdururuz. Yük (Ry) büyüdükçe yüksek
       akımlı anahtar (şalter) kullanmak gerekir. Bu ise devrede hem çok yer kaplar hem de maliyeti
                                          4
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       artırır. İşte bu nedenle uygulamada, transistör, tristör, triyak vb. gibi elemanlar kullanılarak küçük
       bir anahtarla büyük alıcılara kumanda edilebilmektedir.

        Büyük akımın geçtiği şalterlerin olumsuz yönleri
        I. Şalter açılıp kapatılırken büyük fiziksel kuvvet gerekir.
        II. Açılıp kapanma esnasında gürültü, kıvılcım, ark olur.
        III. Kontaklar ark nedeniyle belli bir süre sonra geçirgenliğini kaybeder (bozulur).
        Şekil 1.15'te verilen devrede S mini anahtarıyla L alıcısı (led, lamba, ısıtıcı, motor vb.)
       çalıştırılabilir. Şöyle ki; S kapatılınca transistörün beyzine küçük bir akım gider. Bu akım
       transistörün C-E uçları arasından yüksek değerli bir akım geçmesine neden olur. Bu sayede L
       alıcısı çalışmaya başlar.
        Aslında anahtarlama işlemi yalnızca alıcı çalıştırmayla sınırlı değildir. Şöyle ki; bazı devrelerde
       osilasyonlu (salınımlı) sinyaller elde edebilmek için transistörlü aç kapa (on-off) yapıcı devreler
       kullanılır. Yani transistör, C-E arasından geçen akımı sürekli verir keser. Bu işleme de anahtarlama
       denir.

        3. Transistörlü röle ve kontaktör kumandası: Transistörlerle sadece DC ile çalışan alıcıları
       besleyebiliriz. Yani AC ile çalışan bir motoru transistöre bağlamak mümkün değildir. Ancak araya
       şekil 1.16'da görüldüğü gibi bir röle ya da DC kontaktör bağlanırsa, transistör ile her türlü alıcıya
       kumanda edilebilir.


                                              R1       +
                                    5-12 V
                    12 V röle
            S
                                                          5-12 V
                                         L     3,3kW
                                                      -
                            12 V
                                               P 10-100 kW
           22 kW
                          +
                          -
               NPN
               BC547                        T
                                         BC547             S
                                              R2 1 kW


             Şekil 1.16: Transistörle              Şekil 1.17: Transistörün ayarlı
             rölenin çalıştırılması               direnç olarak kullanılması


        4. Transistörlerin ayarlı direnç (reosta) olarak kullanılması: Büyük güçlü alıcıların
       akım ayarı, yüksek akımlı ve büyük gövdeli reostayla yapılabilir. Fakat reosta hem çok yer kaplar,
       hem de ek bir enerji tüketir. Ancak, pot ve transistör temeli üzerine kurulu devrelerle daha iyi
       akım kontrolü yapmak mümkündür.
        Şekil 1.17'de verilen devrede P’nin değeri değiştirildikçe beyze giden tetikleme akımı değişir
       ve buna bağlı olarak C’den E’ye geçen akım ayarlanarak L’nin gücü kontrol edilmiş olur.

         5. Transistörlü elektronik ateşleme devreleri
         I. Benzinli motorlarda yakıt ateşleme sistemleri: Motorun silindirleri içindeki yakıt
       sıkıştırıldıktan sonra bujiler kıvılcım oluşturarak benzini yakar. Yanan benzinin oluşturduğu ısı
       ile ortaya çıkan basınç, pistonu iter. Böylece mekanik enerji elde edilir.
         Benzinin yanmasıyla ortaya çıkan basınçtan elde edilen doğrusal hareket dişli sistemleriyle
       dairesel harekete dönüştürülür.
         Ateşleme işlemini yapan bujilerdeki kıvılcım yüksek voltajlı elektrik akımıyla oluşturulur.
       Motorlu taşıtlarda bulunan 6 ile 48 V arası DC gerilim üreten akümülatörlerden alınan doğru
       akım, sürekli açılıp kapanan bir anahtar olan platin aracılığıyla indüksiyon bobinine uygulanır.
       İndüksiyon bobini tıpkı gerilimi yükselten bir transformatör gibi olduğundan, primerine gelen
                                5
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       akımı sekonderden 5000 - 20.000                              kondansatör
       volt olarak verir.                                     (meksefe)
        Benzinli motorlu taşıtların         -   +
       ateşleme sisteminde bulunan platin
       adlı anahtarlama düzeneği ilk        12 V 60 Ah
       ayarlandığında çok düzgün çalışır.                                kam
                                       kam
       Ancak zamanla platinin birbirine                     kontaklar
       değen kontakları oksitlenerek
                           Resim 1.3: Akümülâtör      Şekil 1.18: Plâtin
       geçen akımın azalmasına neden
       olur. Platinin bozulması indüksiyon bobininin primerine giden akımı azalttığından, sekonderdeki
       gerilimde de düşme olur. Sekonderin geriliminin düşmesi ise bujilerde oluşan kıvılcımın azalmasına
       yol açarak, silindirlere giren yakıtın tam olarak yanmamasına neden olur. Tam yanmayan yakıt
       ise motorun çeki (tork) gücünü azaltır ve eksozdan yanmamış karbonmonoksit ve kurşun çıkışını
       artırır. Yani ateşleme sisteminin verimi düşünce motorun gücü azalır. Yakıt tüketimi ise artar.
        İşte, platin eskimesi nedeniyle ortaya çıkan sorunları gidermek için elektronik ateşleme devreleri
       geliştirilmiştir.

        II. İndüksiyon (ateşleme) bobininin yapısı: Şekil 1.19'da iç yapısı
       görülen indüksiyon bobini primeri kalın telden (0,60-0,90 mm) az sarımlı,
       sekonderi ince telden (0,10 mm) çok sarımlı olarak yapılmış
                                                      sekonder
       transformatördür. İki sargı, silisyum katkılı ince çelik saclardan yapılmış
                                                primer
       nüve üzerine sarılmıştır. Nüve, primerin oluşturduğu manyetik alanın
       en az kayıpla sekonder sargılarına ulaşmasını sağlamaktadır.
        Motor çalışmaya başladığında eksantrik mili döneceğinden, kam da Şekil 1.19: Aküden gelen
       dönmeye başlar. Kamın köşeleri platin kontaklarının açılmasını, düz düşük değerli gerilimi yük-
                                              selten indüksiyon bobini
       kısımları ise kapanmasını sağlar. (Şekil 1.18 ve şekil 1.20'ye bakınız.)
       Kamın kontakları açıp kapatması, indüksiyon bobininin sekonderinde yüksek değerli (5000 -
       20.000 V) gerilimin oluşmasını sağlamaktadır.
        Ateşleme bobininin oluşturduğu yüksek gerilimli akım, distribitör (dağıtıcı) adı verilen mekanik
       yapılı eleman tarafından sırayla silindirlerdeki bujilere dağıtılır. Şekil 1.20'ye bakınız.

        İndüksiyon bobininin çalışma ilkesi: Akümülatörden elde edilen enerji zamana göre yön
       ve şiddet değiştirmez. Yani sabittir. Sürekli aynı değerde akan bu tip akımlara doğru akım diyoruz.
       İndüksiyon bobinlerinin çalışabilmesi için ise sürekli değişen akıma gerek vardır. Aküden alınan
       akımın sürekli azalıp çoğalmasını sağlamak için platin adı verilen düzenek kullanılır. En basit
       açıklamasıyla platin, indüksiyon bobininin primer sarımından geçen akımın kesik kesik akmasını
       sağlamaktadır. İşte bu sayede elde edilen değişken akım indüksiyon bobininin sekonder sarımında
       yüksek değerli gerilim oluşturmaktadır.

        III. Benzinli motorlarda elektronik devreli yakıt ateşleme sistemleri: Bir motordan
       her hızda (devirde) maksimum güç alabilmek için ateşleme ayarlarının çok iyi olması gerekir.
       Yani silindir içinde sıkışmış olan yakıt+hava karışımının tamamen tutuşabilmesi için buji tırnakları
       arasında oluşan kıvılcımın oluşma anının çok iyi belirlenmesi gerekir. Silindir içindeki piston üst
       ölü noktadan geriye doğru giderken buji kıvılcımı başlarsa alev, karışım içinde ilerlerken, piston
       da hareketine devam edeceğinden, tam tutuşma anında piston üst ölü noktadan geri dönmüş olur.
       Bu ise motor gücünü azaltıcı etki yapar. Güç kaybını önlemek için silindir içindeki yanmanın tam
       üst ölü noktada başlamasını sağlamak gerekir. Bunun için, piston üst ölü noktaya varmadan çok
       az bir süre önce ateşlemenin olması gerekir. Böylece yakıtın tamamı yanacağından büyük bir
       basınç (kuvvet) oluşur.
        Klasik yakıt ateşleme sistemlerinde akü + platin + indüksiyon bobini + distribütör + bujilerden
       oluşan düzenek vardır. Klasik tip ateşleme devrelerinde aküden gelen yüksek değerli akım platin
                                6
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                   sekonder devre                               yüksek gerilim
                   (ince sargılar)                               kablosu

                primer devre kablosu                primer devre
                                         (kalın sargılar)
                     kontak anahtarı


                                   indüksiyon bobini

                                                          distribütör
                           kam                              (dağıtıcı)
                                     platin takımı
                                                         buji kabloları
                         kondansatör
                akü
                                               bujiler         kıvılcım
                                  şase
                Şekil 1.20: Benzinli motorlarda kullanılan klasik ateşleme sisteminin yapısı

       kontaklarından geçtiğinden, bu elemandaki eskime çok çabuk olmaktadır. İşte bu sakıncayı ortadan
       kaldırabilmek için elektronik ateşleme devreleri geliştirilmiştir.
        Şekil 1.21'de verilen devrede platin kontaklarından çok küçük bir akım geçer. Çünkü, transistörün
       beyzi küçük bir akım ile tetiklenebilir. Bu sayede platin kontakları az aşınır.
        Şekil 1.22'de verilen devre ise daha iyi bir yöntemi göstermektedir. Bu usülde platin sistemi
       tamamen değiştirilmiştir. Motor döndükçe mıknatıs da döner. Mıknatısın yakınında bulunan mini
       bobin kendisine yaklaşan mıknatıslardan etkilenerek bir elektrik akımı oluşturur. Bu akım
       transistörün beyzinden geçen akımın kontrol edilmesini sağlar. Mıknatıs ve bobin düzeneği
       sayesinde kontak aşınması söz konusu olmaz.

                                                        transistör
                     transistör
                                 distribütör
                                                               distribütör
                                 (dağıtıcı)


                                      buji                               buji                                             indüksiyon
         indüksiyon                               bobini                 kıvılcım
         bobini                       kıvılcım
                                                                  mini
         +     -                  plâtin                               bobin
                                             +       -
                   RB                                      mıknatıs
                                                      RB
           akü
                                               akü


        Şekil 1.21: Transistörlü elektronik ateşleme            Şekil 1.22: Transistör ve mini bobin sensörlü elektronik
        sisteminin yapısının basit olarak gösterilmesi           ateşleme sisteminin yapısının basit olarak gösterilmesi

        Benzinli motorlarda elektronik ateşleme sistemlerine ilişkin devre örnekleri
        I. Platinli elektronik ateşleme sistemi: Şekil 1.23'te verilen devrede platinin açılıp
       kapanması transistörlü elektronik devreyi çalıştırır. Şöyle ki; platin kontağı kapandığında PNP
                                         7
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       transistörünün beyz ucuna
       eksi (-) sinyal gideceğinden                                    +12 V
       bu eleman iletime geçer.                             primer      sekonder
                        820 W             2200 W
       T1 iletime geçtiğinde R3     1W
                              R1   R4
       üzerinde oluşan gerilim ise                                    distribütöre
       NPN transistörü sürer. T2           BD136
       transistörün iletime
       geçmesiyle indüksiyon
       bobininin primer                  T1
                                                         220 nF/600 V
       sargısından bir akım geçişi
                       680 W                      T2
       olur. Platin kontağı             R2
                       1W
       açıldığında PNP ve NPN                             BUX37
       transistör kesime                  R3    1500 W
                         platin       gideceğinden, indüksiyon
       bobininden geçen akım
       maksimum değerden sıfır
       değerine iner. Bu işlem           Şekil 1.23: Transistörlü elektronik ateşleme devresi
       sürekli olarak devam ederek
       indüksiyon bobininin çok                       mıknatıs
       sipirli sekonder sarımında
       yüksek gerilim oluşturur.
        Verilen devrede platinden                 bobin
       çok küçük bir beyz akımı
       geçişi olduğundan bu          Şekil 1.24: Değişken manyetik alanın bobinde gerilim oluşturması
       eleman çok uzun süre
       bozulmadan çalışabilir.
        Not: Devre deneysel               bobin
       amaçlıdır. Anlamayı
       kolaylaştırmak için bazı
       elemanlar yok sayılmıştır.
                        Şekil 1.25: Dönen diskteki mıknatısların bobinde gerilim oluşturması
        II. Platinsiz elektronik
       ateşleme sistemi: Şekil 1.23'te verilen elektronik ateşleme sistemindeki platinden az akım
       geçmesine rağmen bu eleman yine de zaman içinde özelliğini kaybeder. İşte bu nedenle platinsiz
       elektronik ateşleme sistemleri geliştirilmiştir.

        III. Bobinli elektronik ateşleme sistemi: Bilindiği gibi, bir bobin şekil 1.24 ve şekil1.25'te
       görüldüğü gibi manyetik alan içinde döndürülürse ya da bobin sabit tutulup manyetik alan kutupları
       hareket ettirilirse, bobinin içindeki elektronlar kuvvet çizgilerinin etkisi sonucu hareket ederler.
       Bu durumu bobin uçlarına bağlanacak bir voltmetre ya da ampermetreyle görmek mümkündür.
        İşte bu prensipten yola çıkılarak şekil 1.25'te verilen bobinli elektronik ateşleme sistemleri
       geliştirilmiştir. Bu sistemde, motorun ateşleme düzeneğinde bulunan dairesel hareketli diske
       mıknatıslar yerleştirilmekte, mıknatısların yakınına ise bir bobin (pick-up, manyetik sensör)
       konmaktadır. Dairesel olarak dönen mıknatısların manyetik alanı sonucu bobinde oluşan gerilim
       transistörlü elektronik devreyi tetikleyerek indüksiyon bobinine kumanda edilmesini sağlamaktadır.

        IV. Optik (optoelektronik) ateşleme sistemi: Şekil 1.26'da verilen prensip şemada motorun
       ateşleme sisteminde bir ışık vericisi (enfraruj led), kenarları oyulmuş döner disk ve ışık algılayıcı
       (fototransistör, fotodiyot) ve elektronik devre mevcuttur. Motor çalışırken kenarları oyulmuş disk
       de döndüğünden ışık yayan eleman ile ışık algılayan eleman arasındaki iletişim kesik kesik
       olmaktadır. Işığı algılayan elemanın devamlı olarak iletim-kesim olması diğer elektronik devrelerin
                                    8
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       tetiklenmesine yol açmakta ve bu sayede indüksiyon bobinine
                                                                      fototransistör,
       kumanda edilebilmektedir.
                                              enfraruj led
                                                                      fotodiyot
        D. UJT'ler (unijonksiyon transistör, tek eklemli                   disk
         transistör)
        UJT, şekil 1.28'de görüldüğü gibi iki yarı iletkenin birleşiminden
       oluşmuş tetikleme elemanıdır.                        Şekil 1.26: Optik ateşleme
        UJT'lerin ayakları E, B1, B2 şeklinde adlandırılmıştır.          sisteminin yapısı
        UJT'lerde E ucuna uygulanan pozitif gerilimin
       değeri 6-9 V olduğunda B2'den B1'e doğru akım geçişi
                                                       B2
       olur.                                  B2
        Başka bir deyişle UJT'nin E ucundaki gerilim E-                E
       B1 eklem bölgesinde düşen gerilimden 0,2-0,7 volt                   P
       fazla olduğunda B2'den B1'e doğru akım geçişi olur.                     N
        UJT'lerin iç yapısı, kolay anlaşılması için şekil
       1.29'da görüldüğü gibi diyot ve dirençlerle ifade            B1
       edilebilir. Bu yaklaşıma göre RB1 ve RB2 ilk anda                       B1
       akıma yüksek direnç gösterir. E ucunun gerilimi RB1               Şekil 1.28: UJT'nin
                                     Şekil 1.27: UJT
       üzerinde oluşan gerilimden 0,2-0,7 V fazla olunca E     sembolü       yarı iletken yapısı
       ucundaki diyot iletime geçer. Bunun sonucunda da
       RB2, RB1 dirençlerinin değeri hemen en düşük                            B2
       seviyeye iner.                                     RB2
        UJT'ler, dimmer, zamanlayıcı, osilatör vb.         E    D
       devrelerinde kullanılmaktadır.                                  VBB

        I. UJT'li pals üreteci (gevşemeli osilatör):
                                       VE                   RB1
       Şekil 1.31'de verilen devreye DC uygulanınca pot ve
       R1'den geçen geçen akım kondansatörü doldurmaya
       başlar. C'nin gerilimi 6-9 V arası bir değere ulaşınca                                     B1
       UJT aniden iletken olur. B2'den B1'e doğru geçen        Şekil 1.29: UJT'nin diyot-direnç eşdeğeri
       akım R3 üzerinde gerilim oluşmasını sağlar. Emitere
       bağlı olan C çok küçük kapasiteli olduğundan hemen
       deşarj olarak devrenin başlangıç noktasına dönmesine         E         B2              2N2646
                                                                  2N2647
       neden olur.                                       E
                                                                  2N4870
                                                   B1
                                       B2     B1                     2N4871
         E. PUT’lar (programlanabilen UJT'ler)
         Dört yarı iletkenin birleşiminden oluşmuş, yapı     Şekil 1.30: Bazı UJT'lerin ayaklarının dizilişi
       olarak tristöre benzeyen, tek yönde akım geçiren
       tetikleme elemanlarına PUT denir. PUT'ların ayakları,                                   +12 V
                                                           R2 100-220 W
       A, K, G şeklinde adlandırılmıştır.                    R1 22-100 k
         Bu elemanların iletime geçme geriliminin değeri
       şekil 1.33'te görüldüğü gibi G ayağına bağlanan iki adet
       gerilim bölücü polarma direnciyle değiştirilebilir.            P 100-470 k
         PUT'ların iletken olabilmesi için A-K arasına                                 V (V)
       uygulanan gerilim G ucunun geriliminden 0,6 V daha                                        t (s)
                                          +
       fazla olmalıdır.                                                    çıkış
                                                      2N2646
         Yani, VAK > VG + 0,6 V                       C 1 mF
         İletime geçme noktası değiştirilebilen                                 R3 100-220 W
       (programlanabilen) PUT’lar, UJT’lerden daha                                      -
       üstündür. Besleme gerilimleri DC 40 volta kadar        Şekil 1.31: UJT'li pals osilatörü devresi
       yükseltilebilir. Ayrıca PUT’ların ürettiği palslerin
                                 9
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       genlik değeri de UJT'lere oranla daha
       yüksektir.                            R4 100-470 k
                                                      10-100 k
        Hatırlatma: Gerilim bölme                       2N6027
        Kirchhoff'un gerilim yasasına göre seri                A  G
       bağlı dirençler üzerine düşen gerilimlerin
       toplamı devreye uygulanan gerilime                Vçıkış
                                             K
                                                     10-100 k
       eşittir. Örneğin 1 kW'luk üç adet direnci           C      R3
       seri olarak bağlayıp 12 V uygulayalım.             100 nF   100 W
       Bu durumda dirençlerin üzerindeki
       gerilimler voltmetre ile ölçülecek olursa
       her bir direnç üzerinde 4 voltluk gerilim Şekil 1.32: PUT Şekil 1.33: PUT'lu pals (darbe) üreteci
                             sembolü
       düşümü olduğu görülür. Buna göre
       VT=VR1+VR2+VR3 denklemi söz konusudur. Aynı şekilde birbirine seri bağlı iki direncin üzerinde
       düşen gerilimlerin toplamı da besleme gerilimine eşittir. İşte bu özellikten yararlanılarak yüksek
       değerli gerilimler seri dirençlerle küçük parçalara ayrılabilmektedir.

        I. PUT’lu pals üreteci devresi: Şekil 1.33'te verilen devre şemasında R1 ve R2 gerilim
       bölücü dirençleri aracılığıyla PUT’un G ucuna sabit bir polarma gerilimi uygulanır. 100 kW luk
       direnç (R4) üzerinden geçen akım ise kondansatörü şarj etmeye başlar. C üzerinde biriken yükün
       gerilim değeri G ucundaki gerilimden 0,6 V fazla olduğu anda PUT iletime geçer. R3 üzerinde
       testere dişine benzeyen gerilim oluşur.
        G ucuna polarma gerilimi sağlayan R1 ve R2’nin değeri değiştirilirse PUT’un iletime geçme
       düzeyi ayarlanabilir (programlanabilir).
        Örneğin PUT’lu darbe üreteci devresi 12 V ile çalışsın. Gerilim bölücü dirençler ise, R1 = R2 = 100 kW
       olsun. Bu durumda PUT’un G ucundaki polarma gerilimi VG = 6 V olur. Dolayısıyla, kondansatörün
       gerilimi 6,6 V'u aştığı anda PUT iletime geçerek R3 üzerinde palsler oluşturmaya başlar.

                    anot (A)                           anot (A)
                                geyt (G)     geyt (G)
                    R
                                 6,8 V
                    15 kW                         katot (K)


                            katot (K)
        Şekil 1.34: SUS      Şekil 1.35: SUS'un          Şekil 1.36: SUS'un tetiklenme gerilimi
        sembolü          transistör eşdeğeri         değerinin zener diyot ile değiştirilmesi

        F. Silisyum anahtarlar (diğer tetikleme elemanları)
        1. SUS’lar (silicon unidirectional switch, silikon tek yönlü anahtar): Tek yönde akım
       geçiren tetikleme elemanlarına SUS denir. SUS'ların ayakları A, K, G şeklinde adlandırılmıştır. G
       ucu anoda yakın olan yarı iletkenden çıkarıldığı için bu elemanlar anot kapılı tristörlere benzerler.
        SUS’un iletime geçirilme yöntemleri şunlardır:
        I. G ucuna eksi (-) tetikleme uygulayarak.
        II. SUS’un anoduna şaseye göre 7,4-7,5 V arası bir gerilim uygulayarak.
        SUS’un daha düşük gerilimlerde tetiklenmesi istenirse G-K arasına şekil 1.36'da görüldüğü
       gibi dışardan zener diyot ya da direnç eklenir.
        G-K arasına bağlanan 3 V'luk bir zener diyot SUS’un iletime geçme geriliminin yaklaşık 3,7
                                  10
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       volta inmesine neden olur.
        G-A ve G-K uçları arasına eşit           I (mA)
                                                          +12 V
       değerli iki direnç eklenirse
                                                          R1 10 k
       (örneğin 33 kW ya da 100 kW)
       SUS’un tetiklenme gerilimi
       yaklaşık 4 V olur.
                           Vters                  Vileri         P 100 k
        SUS’lu pals üreteci                                         G  2N4987
       devresi: Şekil 1.38'de verilen                                  A      K
       devrede R1 ve P'den geçen             I (mA)
       akım C'yi doldurmaya başlar.                              100 nF        Ry
                                                        C
       C'nin gerilimi 7,4-7,5 V olunca                               -
       SUS iletime geçerek R y      Şekil 1.37: SUS'ların     elektriksel      Şekil 1.38: SUS'lu pals
       üzerinde gerilim oluşturur. C   karakteristik eğrisi                 üreteci devresi
       küçük kapasiteli olduğundan
       hemen boşalır, SUS kesime gider.                              Idoğru (mA)
       Ardından C tekrar dolmaya başlar.

         2. SBS’ler (silicon bidirectional
       switch, silikon iki yönlü anahtar): İki                 Vters (V)             Vdoğru (V)
       yönde akım geçirebilen tetikleme
       elemanıdır. Birbirine ters paralel bağlı iki
       SUS’tan oluşmuştur. G ucu hem (+) hem
       de (-) polarma ile tetiklenebilir. Tetiklenme                        IIters (mA)
                                                       (mA)
       gerilimi 6-10 V arasında değişir. Darbe
       üreteci olarak triyakların tetiklenmesinde
       vb. kullanılır.                    Şekil 1.39:        Şekil 1.40: SBS'lerin elektriksel
         2N4991 tip SBS’nin özellikleri:          SBS sembolü        karakteristik eğrisi
       Tetikleme gerilimi yaklaşık: 6 - 10 V,
       tetikleme akımı: 0,5 mA.


                         B RX
                         MC R
                           49                                A
                           100
          A     A

        G                 GA
             G             K
                                                        G
          K     K
                                             G
                               A                  K
                                                            K
                     A    K               yalıtkan
                       G
        Şekil 1.41: Tristör         Şekil 1.42: Çeşitli tristörler            Şekil 1.43: Tristörün
        sembolleri                                        yarı iletken iç yapısı

        G. Tristörler (thyristör, SCR, silicon controlled rectefier)
         1. Tristörlerin yapısı ve çalışma karakteristiği: İki yarı iletken ile diyotlar, üç yarı iletken
       ile transistörler, dört yarı iletken ile ise tristörler yapılmıştır.
         Tristör kavramı, thyratron (gazlı triyod) ve transistör sözcüklerinin birleşiminden ortaya çıkmıştır.
       PNPN şeklinde birleştirilmiş olan dört yarı iletkenden çıkarılan anot (A), katot (K) ve gate (G)
       uçları olan tristör, doğru ve alternatif akımda çalışabilen bir “güç kontrol” elemanıdır.
                                   11
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
         Tristörlerin iletime geçirilebilmesi için G ucuna kısa süreli olarak akım (sinyal) uygulamak
       yeterlidir. Tetikleme akımı uygulandığında tristör saniyenin 1/1000'i kadarlık bir sürede iletime
       geçer.
         Tristör kesimdeyken A-K uçlarının direnci çok yüksektir. İletim anında ise A-K arası direnç 0,2 W
       gibi çok düşük bir düzeye iner. Tristör iletimdeyken A-K arasından geçen akımın maksimum
       değere çıkmaması için devreye mutlaka yük bağlanması gerekir. Yüksüz çalıştırma yapılırsa aşırı
       akım geçişi olur ve eleman bozulur.
         Uygulamada kullanılan tristörlerin akımları 0,1 ile 3000 A, gerilimleri 10 ile 5000 V arasında
       değişmektedir.
         AC gerilim ile çalıştırılan tristörlü devrelerde, G ucuna gelen tetikleme akımına bağlı olarak
       A’dan K’ya geçen akım değişir. (Diyotlar ise A’dan K’ya doğru geçen akımı denetleyemezler.)
         Herhangi bir alıcıya uygulanan enerji ayarlı bir transformatörle (varyak) ya da yük devresine
       seri olarak bağlanan bir reosta (ayarlı direnç) ile kontrol edildiğinde büyük bir güç kaybı ortaya
       çıkar. Aynı zamanda bu elemanlar hem fazla yer kaplar, hem de pahalıya mal olurlar. Güç
       kontrolünde tristör kullanıldığında ise, hem güç kaybı azalır, hem de maliyet düşer.
         Tristörler, demir çelik endüstrisinde, kaynak makinelerinde, yüksek güçlü redresörlerde,
       motorların devir kontrollerinde, akü şarj cihazlarında, aydınlatma, ısıtma donanımlarında vb.
       kullanılır.
         Şekil 1.41'de tristör                    +I (A)
       sembolleri, şekil 1.42'de                            doğru polarmada
       uygulamada kullanılan                              iletim bölgesi
       tristör örnekleri ve şekil
       1.43'te tristörlerin yarı
       iletken iç yapısı verilmiştir.                        doğru polarmada iletime
                                               geçme noktası
                              tutma akımı
         Tristörlerin doğru ve     ters polarmada bozulma
       ters polarma           (kırılma) gerilimi
       durumundaki          -V (V)
       elektriksel karakteristik                         doğru polarmada   +V (V)
       eğrileri: Endüstriyel          ters polarmada          kesim bölgesi
                           kesim bölgesi
       donanımlarda yaygın                         -I (A)
       olarak kullanılan
                              Şekil 1.44: Tristörün iletim ve kesim durumundaki
       elemanlardan biri olan            davranışlarını gösteren karakteristik eğriler
       tristörlerin doğru ve ters
       yönlü gerilimlere karşı davranışını anlayabilmek için şekil 1.44'teki eğrileri inceleyelim.

        Karakteristik eğrilerdeki kavramların açıklanması:
        I. Ters polarmada bozulma (kırılma, delinme) gerilimi: Tristörün ters yönlü olarak
       uygulanan gerilime dayanabildiği son noktadır.
        II. Ters polarmada kesim bölgesi: Tristörün ters yönlü polarmada kesimde olduğu gerilim
       aralığıdır.
        III. Doğru polarmada kesim bölgesi: Tristörün doğru polarma altında kesimde kaldığı
       bölgedir.
        IV. Doğru polarmada iletime geçme noktası: Tristörün iletime geçtiği değerdir.
        V. Tutma akımı: Tristörün iletime geçtikten sonra iletimde kalmasını sağlayan anot-katot
       arası akım değeridir.
        Tristörün iletime geçebilmesi için gereken koşullar şunlardır:
        I. Anot ucuna artı (+), katot ucuna eksi (-) gerilim uygulanmalıdır.
        II. Tristörün A-K uçları arasından geçen akım en az tutma akımı kadar olmalıdır.

                                12
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        III. G ucuna uygulanan polarmanın gerilim ve akım değeri tristörün kataloğunda verilen değerde
       olmalıdır. Yani G ucuna uygulanan tetikleme akımı çok küçük olursa eleman çalışmaz. Tetikleme
       akımı büyük olduğunda ise tristör bozulur.

        2. Tristörlerin sağlamlık testi: AVOmetre komütatörü ohm kademesine getirilerek (x1 kW
       konumu) yapılan ölçümde, A-K: kW-kW (büyük ohm - büyük ohm), A-G: W - kW (küçük ohm-
       büyük ohm), K-G: W - kW (küçük ohm-büyük ohm) olacak şekilde değerler okunuyorsa eleman
       sağlamdır.

        3. Tristör tetikleme devreleri ve kapı (G) kontrolü (Tristörleri tetikleme yöntemleri)
        a. G ucuna kısa süreli akım (pals) uygulayarak tetikleme: Bu yöntemde G ucuna kısa
       süreli olarak tetikleme akımı uygulanarak A - K arasının iletken olması sağlanır.
        Tetikleme sinyali ise,
                                                        S1
         I. Bağımsız DC üretecinden sağlama: Şekil 1.45'te
       verilen bu yöntemde S1 anahtarı kapatıldığında lamba
                                                              AC ya da DC
                                                         L
       yanmaz.
         S2 anahtarı kısa süreli olarak kapatılıp açılırsa tristörün    S2
                                                            V
                                                    R
       davranışı şöyle olur: V gerilimi AC ise S2 açıldığı anda
                                                        BRX49
       tristör tekrar kesime gider ve lamba söner. V gerilimi DC                    MCR100
                                         VG
       ise S2 açılsa bile tristör sürekli olarak iletimde kalır.
                                                Şekil 1.45: Tristörün DC
         II. Ana besleme kaynağından sağlama: Şekil            üreteç ile tetiklenmesi
       1.46'da verilen devrede S anahtarı kapatıldığı anda direnç
       üzerinden geçen küçük değerli akım tristörü sürer. Devre
       DC ile besleniyorsa S anahtarı açılsa bile tristör iletimde               L
       kalır. Devre AC ile besleniyorsa S anahtarı açıldığında
                                         AC ya da DC
       tristör kesime gider. Devrede kullanılan diyot, tristörün G         1-22 k BRX49
       ucundan ters yönde akım dolaşmasını önler. Yani bu                  MCR100

       eleman tristörü koruma amacıyla bağlanmıştır.
         G ucuna uygulanan akımın minimum değeri önemli bir
       husustur. Yani G ucuna rastgele akım uygulanırsa eleman
       bozulur. Teknik bilgi kataloglarında her tristörün geyt
                                       Şekil 1.46: Tristörün ana besleme
       ucuna uygulanacak akım (IGmin) belirtilir. Örneğin iletime   kaynağından tetiklenmesi
       geçebilmesi için G ucuna 10 mA uygulanması gereken bir
       tristöre 5 mA uygulanırsa A - K arası iletken olmaz. Ya da G akımı 10 miliamperin çok üzerinde
       olursa eleman bozulabilir.
         Tristörün G ucuna uygulanacak tetikleme akımının katalogda verilmiş olan sınırın üzerine
       çıkmaması için tetikleme ucuna seri olarak direnç bağlanır. Direncin kaç ohm olması gerektiğini
       bir örnekle açıklayalım.

        Örnek: Bir tristörün G tetikleme akımı katalogdan bakılarak 10 mA olarak belirlenmişir. Tristör
       DC 12 voltluk bir devrede kullanıldığına göre G ucuna seri bağlanması gereken direncin değerini
       hesaplayınız. (Vgeyt = 1 V)
        Çözüm
        IG = 10 mA = 0,01 A
        R =(Vşebeke-Vgeyt)/IG = (12-1)/0,01=1100 W

        b. Tristörlerin izolasyon (pals, darbe) transfor-matörleriyle tetiklenmesi: Birbirinden
       yalıtılarak (bağımsız) çalışması istenen devrelerde tetikleme palsi ile tristör arasına şekil 1.47'de
       görüldüğü gibi dönüştürme oranı 1:1 olan minik boyutlu bir pals transformatörü bağlanır. Pals
                                13
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       devresinin primerden dolaştırdığı akımın yarattığı manyetik
       alan sekonder sargılarında V2 gerilimini oluşturur. V2                       R
                                             AC ya da DC
       gerilimi tristörün G ucunu tetikleyerek tristörü sürer. Bu
       yönteme manyetik kuplajlı tetikleme de denir.                          BRX49
                                                        MCR100   pals
                                                              trafosu
                                                                     pals
        c. Tristörlerin optokuplör ile tetiklenmesi: Şekil                                    üreteci
       1.48'de görülen devrede S anahtarı kapatıldığında enfraruj                       V2       V1
       diyot ışık yayarak fototransistörü sürer. İletime geçen
       fototransistör ise tristörü tetikleyerek röleyi çalıştırır.
                                                      Şekil 1.47: Tristörün pals
        Görüldüğü üzere kumanda devresiyle güç devresi                       trafosuyla tetiklenmesi
       optokuplör sayesinde birbirinden
       elektriksel bakımdan yalıtılmıştır.     +5-12 V
                                S
        ç. A-K uçları arasına
                                                    +12 V
       yüksek gerilim uygulayarak             optokuplör
                           220 W
       tetikleme: G ucu boştayken A-K     R1                           L
       arasına uygulanan gerilim
       artırılırsa tristörün içindeki
       transistörlerden akan sızıntı
                                              R2
       akımlarının değerleri yükselerek                             BRX49
       A-K arasının iletken hâle              4N25         1-10 kW
                                                    MCR100
       gelmesine yol açabilir. Pratikte
       tercih edilen bir yöntem değildir.      Şekil 1.48: Tristörün optokuplörle tetiklenmesi
       Çünkü, tristöre kataloglarda
       belirtilen dayanma gerilimlerinden yüksek gerilim uygulamak sakıncalıdır.

        d. Yüksek sıcaklık ile tetikleme: SCR’nin sıcaklığı artırılırsa P-N eklemlerinden geçen
       sızıntı akımları yükselir. Bu da elemanın A-K arasının iletken olmasına yol açar. Uygulamada
       tercih edilen bir yöntem değildir.

        4. Tristörün DC'de kullanılması: Tristörlerin iç yapısındaki 4 yarı iletken ard arda bağlı iki
       transistör gibi davranır. Bunları şekil 1.49 ve şekil 1.50'de görüldüğü gibi T 1 ve T 2 olarak
       adlandırırsak, T2’nin tetikleme ucuna (G ucu) küçük değerli bir pozitif (+) akım uygulandığında
       C-E arası iletken olur ve T1’in beyz ucuna eksi (-) ulaşır. T1’in beyzinin eksi (-) alması bu
       transistörün de iletken olmasına yol açar. T1 iletken olunca emiterinden kolektörüne doğru akan
       akım T2’nin B ucuna tetikleme akımı gelmesine yol açar. Bunun sonucunda dışardan uygulanan
       IG tetikleme akımı kesilse bile T2 iletimde kalır. T2’nin iletimde kalması ise T1’in iletimde olmasını
       sağlar.
        Özetlersek: G ucuna gelen kısa süreli polarma (tetikleme, uyartım) akımı tristörün sürekli olarak
       A’dan K’ya doğru akım geçirmesine yol açar.
        Tristörün DC ile bir kez tetiklendikten sonra sürekli olarak çalışıyor vaziyette kalabilmesi için

            A    A       A        + A                   ~ A        ~
                                   PNP                     PNP
                               T1                 T1               L
         G     G    G            G
                                     T2       G              T2
                               +                     ~
                                  NPN                   NPN
                                                        ~ K     ~
            K    K       K           - K                          ~
           Şekil 1.49: Tristörün    Şekil 1.50: Tristörün transistör eş         Şekil 1.51: Tristörlerin
           yarı iletken iç yapısı    değeri ve tristörü DC ile çalıştırma         AC'de çalışması

                                     14
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       bir koşul vardır. O da, elemandan geçen akımın tutma akımından fazla olmasıdır. Uygulamada
       kullanılan tristörlerde tutma akımı modele göre 2 mA-200 mA arasında değişebilmektedir.

        5. Tristörün AC'de çalışması: Şekil 1.51'de verilen devrede T2’nin tetikleme ucuna (G)
       uygulanan küçük değerli akım bu elemanın C-E uçları arasından akım geçmesini sağlar. T2’nin
       C'den E'ye akım geçirmesi üzerine T1’in B ucu eksi (-) polarma alır ve iletime geçerek T2’yi
       tetiklemeye başlar. Pozitif yönlü alternans maksimum değere yükselir ve tekrar sıfır (0) değerine
       iner. İşte tam bu sırada tristörün anot (A) ucuna gelen akım 0 değerine indiği için T1 ve T2 kesime
       girer ve alıcı çalışmaz olur. G’ye pozitif tetikleme sinyali verilince tristör yeniden iletime geçer.
        Görüldüğü üzere pozitif alternansın her 0 V değerine inişinde tristör kesime girmektedir. İşte
       bu nedenle AC ile çalışan devrelerde kullanılan tristörün G ucuna sürekli olarak tetikleme sinyali
       uygulamak gerekir.
        T2 transistörünün G ucuna negatif sinyal geldiğinde bu transistör iletime geçemez. T2 kesimde
       kalınca T1'de kesimde kalır. T1 ve T2'nin kesim olması alıcı üzerinden akım geçmemesine neden
       olur. Yani negatif alternansta L çalışmaz.

        6. Tristörlü faz kontrol devreleri:                           TIC106
       Tristörler kullanılarak endüstriyel amaçlı
       bir çok devre yapılabilmektedir.
                                 AC 220 V


                                           1k    1N4001
        Yüksek akım çeken endüstriyel                       S
       sistemlerin doğru akım gereksinimi                          1k    1 mF Ry
                                          AC 12 V
       diyotlarla değil tristörlerle karşılanır.
       Çünkü diyotlar, alıcıya giden akımı              Şekil 1.52: Tristörlü bir fazlı yarım
                                      dalga doğrultmaç devresi
       ayarlayamazlar. Tristörler ise G ucuna
       uygulanan tetikleme sinyalinin şekline            V, I    trafonun
       göre A’dan K’ya geçen akımı kolayca                   sekonderindeki
                                            AC sinyal
       ayarlayabilirler. Ayrıca tristörlerin
                                                         t (s)
       harcadığı öz güç (disipasyon gücü) diyot
       ve transistörlere nazaran daha az
       olmaktadır.
        Tristörlü doğrultmaç devrelerinde              V, I
       çıkışın düzgün DC olması için, alıcı
       akımının düşük olduğu devrelerde filtre             +            +    t (s)
       olarak kondansatör kullanılırken, büyük
                                       tristörün çıkışındaki DC sinyal
       akımlı devrelerde ise sac nüveli
                                Şekil 1.53: Tristörlü bir fazlı yarım dalga
       bobinlerden yararlanılır.
                                doğrultmaç devresinde giriş ve çıkış sinyalleri

        I. SCR’li yarım dalga doğrultmaç devresi: Şekil 1.52'de verilen devrede potun direnç
       değerini değiştirmek sûretiyle C’nin dolma zamanı ayarlanır. Bu da SCR’nin tetiklenme açısını
       (zamanını) kontrol ederek alıcıya giden gerilim ve akımın değerini kontrol eder. Tristörün G ucuna
       giden akımın değerine bağlı olarak alıcıya giden sinyallerin kırpılma durumu değişir. G akımı
       pot, direnç ya da kondansatörün değeri değiştirilerek ayarlanabilir.

        II. Orta uçlu trafolu, tam dalga kontrollü doğrultmaç devresi: Şekil 1.54'te verilen
       devrede iki adet tristör kullanılmaktadır. Trafonun sekonder sarımının A noktasının polaritesi
       pozitif olduğunda SCR1, B noktasının polaritesi pozitif olduğunda ise SCR2 iletime geçer. Tristörün
       G ucuna giden akımın değerine bağlı olarak alıcıya giden sinyallerin kırpılma durumu şekil 1.55'te
       görüldüğü gibi değişir. Geyt (G) akımı dirençlerin değeri değiştirilerek ayarlanabilir.

        III. Üç fazlı doğrultmaçlar: 3 fazlı AC’nin doğrultulmasında ve çıkış akımının kolayca kontrol
       edilmesinde kullanılan devrelerdir. 3 fazlı doğrultmaçlarda SCR’leri tetiklemede kullanılan
                                15
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       devreler, şekli fazla karışık göstermemek               A       SCR1   TIC106
       için genelde blok şema olarak ifade edilir.                   1k
       Böyle bir şema ile karşılaşıldığında kutu
                                                              Ry
       biçiminde çizilmiş kısımda, UJT, PUT,                 AC 12 V
                                                    1N4001
                                           1k
       SUS, diyak vb. gibi elemanlarla yapılmış
                               AC 220 V
       tetikleme devrelerinin bulunduğu
                                             1k
       bilinmelidir.
                                           AC 12 V
                                           1k        1N4001
        SCR’li üç fazlı yarım dalga
       doğrultmaç devresi: Şekil 1.56'da                   B     SCR2     TIC106
       verilen tristörlü üç fazlı yarım dalga             Şekil 1.54: Tristörlü orta uçlu trafolu bir
       doğrultmaç devresi yapı olarak şekil              fazlı tam dalga doğrultmaç devresi
       1.52'deki yarım dalga doğrultmaç
       devresine benzer. Bu devrede AC’nin
                                       V, I    trafonun
       sadece pozitif alternansları alıcı                     sekonderindeki
       üzerinden geçer.                              AC sinyal
                                                             t (s)
        UJT tetiklemeli üç fazlı tam dalga
       doğrultmaç devresi: Şekil 1.57'de
       verilen devrede P2 üzerinden geçen akım             V, I
       C'yi doldurmaya başlar. C'nin gerilimi 6-
       9 volt olduğunda UJT iletime geçer. R7
                                         +         +       +    t (s)
       üzerinde oluşan gerilim tristörleri iletime
       sokar. P2 potuyla çıkış geriliminin değeri            tristörlerin çıkışındaki DC sinyal
       ayarlanabilir.
                               Şekil 1.55: Tristörlü orta uçlu trafolu bir fazlı tam
                               dalga doğrultmaç devresinde giriş - çıkış sinyalleri
        7. Tristörleri durdurma devreleri
       (yalıtma, kesime sokma yöntemleri)                          tristörler
        a. Seri anahtarla durdurma: DC ya            R
       da AC ile çalışan küçük akımlı devrelerde                                      +
       kullanılan tristörleri durdurmak için           S
       kullanılan yöntemdir. Şekil 1.58'de verilen        T
       şemada S1 anahtarı açıldığı anda alıcının                                      -
       akımı kesilir.                       Mp   üç fazlı trafo

                                                       tetikleme
        b. Paralel anahtarla (buton)                         devresi
       durdurma: DC ile çalışan tristörlü
                                   Şekil 1.56: Tristörlü üç fazlı yarım
       devrelerin durdurulmasında kullanılır.         dalga doğrultmaç devresi
       Şekil 1.59'da verilen şemada S2 anahtarı
       kapatılınca tristörden geçen akım anahtar üzerinden geçmeye başlar. Bu da tristörün içinde bulunan
       T1 ve T2 transistörlerini kesime sokar. S2 anahtarını açsak bile tristör iletime geçemez.

         c. Kondansatör ile kapasitif durdurma
         I. Buton kumandalı (manuel) kapasitif durdurma: DC ile çalışan tristörlü devrelerin
       durdurulmasında kullanılan yöntemdir. Şekil 1.60'ta verilen devrede S1’e basılınca tristör (SCR)
       iletime geçer. A-K arasının iletken olmasıyla birlikte C kondansatörü R2 üzerinden artı (+), SCR
       üzerinden eksi (-) alarak yavaş yavaş dolmaya başlar. S2 butonuna basıldığı anda C üzerinde
       biriken elektrik yükü tristörün katoduna uygulanmış olur. Tristör tam iletimdeyken A-K uçları
       arasında düşen gerilimin değeri çok az (0,6-2,4 V) olduğu için, kondansatörden gelen ters yönlü
       polarma gerilimi, A-K uçları arasından akım geçişini durdurur.

                               16
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                 3x1N4007                                                +
                                          R4 6,8 kW / 2 W
                                                                         0-220 V
                                                     R8 33 k
                                                            100 k
                                                  R5
                                                 390 W              P2
                                           10 k
                                           P1            R6
                                                                 Ry
                                  3x1N4007
                                                      470 W
                                                 2N2646
                                  TIC106D     20 V

                    R1    R2           R3
                                                  R7         100 nF
                   27 W    27 W          27 W            100 W

                                                                       -

                Şekil 1.57: UJT tetiklemeli, tristörlü üç fazlı tam dalga doğrultmaç devresi


            S1            +12 V                      +12 V
                            +12 V
                                  S1        L                  L
                                                                   10 mF
                                                                            R2
        +12 V                                                  S1
             S2         L                                                     1k
                                                                  - +
                                                      R1
             R                     R                                  C      S2
                                             S2          1k
            1k                   1k
                                                                          BRX49
                                             BRX49         -                  MCR100
                    BRX49
          -          MCR100         -            MCR100

          Şekil 1.58: Tristörün seri   Şekil 1.59: Tristörün paralel           Şekil 1.60: Tristörün kapasitif
          anahtarla durdurulması     anahtarla durdurulması               (buton kumandalı) durdurulması
        II. İki tristörlü otomatik kapasitif durdurma: DC ile
       çalışan tristörlü devrelerin durdurulmasında kullanılan
                                                 +12 V
       yöntemdir. Şekil 1.61'de verilen devrede S1’e basılınca                        L
                                                                 10 mF
                                                                              R3
                                                     S1
                                                                          R2 1k
       SCR 1 i leti me geçer. SCR 1 'i n iletken ol ma sıyla C                                            1k
       kondansatörü R2 üzerinden yavaş yavaş dolmaya başlar. Bir
                                                               -      +
       süre sonra S 2 butonuna basılınca SCR2 iletime geçer.                R1
                                                                 C             S2
       SCR2'nin iletime geçmesiyle C üzerinde biriken elektrik               1k
       yükü SCR2 üzerinden geçip SCR1’i ters yönlü olarak polarır.
       Ters polarma ise SCR1’i kesime sokarak lambayı söndürür.                          BRX49
                                                  -      SCR1 MCR100 SCR
                                                                2
        8. Tristörlü uygulama devreleri                 Şekil 1.61: İki tristörlü otomatik
        a. Tristörlerin anahtar (şalter) olarak kullanılması:      kapasitif durdurma devresi
       Şekil 1.62'de verilen devrede S anahtarı bir kez kapatılıp
       açılırsa tristör iletme geçerek L'nin sürekli olarak yanmasını sağlar. Devrenin besleme gerilimi
       AC olursa alıcı, S kapalı olduğu sürece çalışır. Devrede kullanılan tristörün gücü artırılarak çok
       yüksek akım çeken alıcılar minik bir anahtarla çalıştırılabilir.

        b. Tristörlerle motorların dönüş yönünün değiştirilmesi: Sabit kutuplu DC motorlarda
       devir yönünün değişmesi için besleme uçlarının yer değiştirmesi yeterli olmaktadır. Bu kuraldan
       hareketle DC motora seri olarak birbirine ters paralel iki tristör bağlanıp devir yönü kontrolü
                                        17
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       yapılabilir.
                                      +12 V
        Şekil 1.63'te verilen devrede besleme gerilimi AC'dir. Bu
       gerilim direkt olarak motora uygulanırsa alıcı çalışmaz.            S      L
       Devrede bulunan tristörler tek yönde akım geçirdiğinden,
       AC besleme gerilimi DC'ye çevrilir. İlk önce S1 anahtarını          R       BRX49
       kapatarak SCR1'in G ucunun tetiklenmesini sağlayalım. Bu           1k      MCR100

       durumda motor üzerinden sağdan sola doğru bir akım geçişi
       olur ve DC motor belli bir yönde dönmeye başlar. Daha         -
       sonra S1 anahtarını açıp S2 anahtarını kapatalım. S2'nin     Şekil 1.62: Tristörün anahtar
       kapanmasıyla SCR2 iletime geçer. SCR2 'nin iletken        olarak kullanılması
       olmasıyla DC motor üzerinden soldan sağa doğru
       bir akım geçişi olur ve motor önceki dönüş AC 12 V               MCR100

       yönünün zıttı yönde dönmeye başlar.         R                      Mp
                                            SCR1
                                            S
         c. Tristörlerle motorların devir sayısını                1
       değiştirme (tristörlerle yapılan AC faz                  1N4001
       kontrol devreleri): AC özellikli sinyaller sürekli
       olarak yön değiştirirler. Yani akım pozitif tepe ile     1k        1k
                                      1N4001
       negatif tepe arasında değişim gösterir. Akımın sıfır                  DC motor
                                            S2
       değerinden geçtiği anlarda tristör kesime girer.
       Ayrıca bir tristör sadece pozitif alternansları
       geçirdiğinden bir periyodun sadece 180°'lik kısmı           SCR2
       alıcı üzerinden dolaşır.                       MCR100

         İşte 180°'lik pozitif alternansın başlangıcı ile Şekil 1.63: Tristörlerle DC motorun devir
                                  yönünün değiştirilmesine ilişkin devre örneği
       bitişi arasında tristörün hangi açıda (anda) iletime
       geçeceğinin tetikleme devresi yardımıyla belirlenmesine faz kontrolü denir.
         Faz kontrolü yapılırken G ucuna bağlanan direnç fazla azaltılırsa aşırı akım geçişi olacağından
       tristör bozulur. Bu durumu önlemek için G ucuna gitmesi gereken akım hesap yoluyla belirlenir.
         Geyt (G) direncinin minimum değerini bulmada kullanılan denklem:
         Rgeyt = (Vşebeke - Vgeyt) / Igeyt [W]
         Denklem şöyle de yazılabilir: Rg = (VŞ - VG) / IG [W]

        Örnek: Besleme gerilimi Vşebeke = 12 V olan bir tristörün tetiklenme gerilimi VG = 2 V,
       tetiklenme akımı ise IG = 20 mA = 0,02 A'dir. G ucuna bağlanması gereken direncin (RG) değerini
       bulunuz.
        Çözüm: Rg = (12 - 2) / 0,02 = 500 W

         Tristörlerle yapılan yarım ve tam dalga faz kontrol devreleri
         I. Tristörlü yarım dalga kontrollü dimmer devresi:
       Devre, AC’nin pozitif sinyallerini kontrol ettiği için yarım
       dalga dimmer olarak anılmaktadır.
         Şekil 1.64'te verilen devreye AC uygulandığında pot ve R
       üzerinden geçen akım C’yi şarj etmeye başlar. C’nin gerilimi             BRX49
       yaklaşık 0,6-2 V'luk değeri aşınca tristör iletime geçer ve L            MCR100
       yanar.
         Potun direnç değeri büyütülürse C geç dolacağından tristör
       geç iletime geçer. L’nin üzerinden geçen akım azalır. Potun
       değeri çok fazla artırılırsa C hiç dolamadan alternans
       biteceğinden L hiç yanmaz.                  Şekil 1.64: Tristörlü yarım dalga
         Potun direnç değeri küçültülürse C çabuk dolacağından   kontrollü dimmer devresi
       tristör hemen iletime geçer. L’nin üzerinden geçen akım
                               18
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       çoğalır.                                 V
         Şekil 1.65'te görüldüğü gibi yarım dalga dimmer devresi
       negatif alternansları tamamen kırpmakta, pozitif alternansları
       ise istenilen miktarda kırparak alıcıya vermektedir.
         Tristörlerin G ucu sadece pozitif polariteli akımlarda tetiklenir.
       Negatif polariteli sinyaller G ucunu ters polarize edeceğinden
       tristör yalıtkan kalır. Negatif polariteli sinyallerin tristörün G-
       K arası eklemini zorlamaması (bozmaması) için G'ye seri olarak
       koruma amaçlı diyot (1N4001-1N4007 vb.) bağlanır.
                                           Şekil 1.65: Yarım dalga kontrollü
         Yarım dalga kontrollü dimmer (kısıcı) devresi uygulamada       dimmerde giriş ve çıkış sinyalleri
       pek kullanılmaz. Çünkü bu devre ile alıcıyı tam güçte çalıştırmak
       mümkün değildir. Çünkü, tristör AC'nin sadece pozitif
       alternansının geçmesine izin vermektedir.

         II. Tristörlü tam dalga kontrollü dimmer devresi:
       Devre, AC’nin pozitif ve negatif sinyallerini kontrol
       ettiği için tam dalga dimmer olarak anılmaktadır.
         Şekil 1.66'da verilen devreye AC uygulandığında pot
       ve direnç üzerinden geçen akım C’yi şarj etmeye başlar.                    BRX49
                                                      MCR100
       C’nin gerilimi yaklaşık 0,6-2 V'luk değeri aşınca tristör
       iletime geçer, L çalışır. Potun direnç değeri büyütülürse
       C geç dolacağından, tristör geç iletime geçer. L’nin
       üzerinden geçen akım azalır. Potun direnç değeri         Şekil 1.66: Tristörlü tam dalga
       küçültülürse C çabuk dolacağından tristör çabuk iletime     kontrollü dimmer devresi
       geçer. L’nin üzerinden geçen akım çoğalır.             V
         Bu devreyle DC ya da AC ile çalışması gereken
       alıcıların gücü kontrol edilebilir. Eğer alıcı DC ile
       çalışıyorsa, köprü diyotların çıkışına (tristörün anoduna,
       A-B arası) bağlanır. Alıcı AC ile çalışıyorsa köprü
       diyotlardan önce (devrenin girişine, C-D arası) bağlanır.
         Şekil 1.67'de görüldüğü gibi tam dalga dimmer devresi
       negatif alternansları diyotlar aracılığıyla doğrultarak
       tristöre vermektedir. Tristör ise G ucuna gelen polarma
       gerilimine göre pozitif yönlü alternansları kırpmaktadır.    Şekil 1.67: Tam dalga kontrollü
         Not: Tam dalga kontrollü dimmer devresinde          dimmerde giriş çıkış sinyalleri
       diyotlardan sonra filtre kondansatörü kullanılmadığı için tam doğru akım yoktur. Buna göre
       diyotların çıkışındaki gerilim sıfır ile pozitif maksimum arasında değişmektedir. Tam dalga dim-
       mer işte bu sayede çalışabilmektedir.

        ç. Tristörlü invertör (konvertisör) devreleri
        I. İki tristörlü DC-AC konvertisör devresi: Şekil 1.68'de verilen devrede, SCR'leri
       tetiklemede kullanılan pals üreteci, UJT'li, 555'li, transistörlü kararsız (astable) multivibratörlü
       vb. olabilir.
        DC besleme ile çalışan devrede tristörler C kondansatörüyle durdurulmaktadır (kesime
       sokulmaktadır). Şekilde pals devresi tristörleri sırayla iletime geçirir. SCR1 iletime geçince C
       üzerinde birikmiş olan elektrik yükü SCR2'yi kesime sokar. C boşaldıktan sonra bu kez diğer
       yönde şarj olur. SCR2'ye tetikleme gelince bu eleman iletime geçer. SCR2 iletime geçince C
       üzerindeki elektrik yükü SCR1'i kesime sokar. Devre bu şekilde çalışmasını sürdürür. Orta uçlu
       olarak sarılmış olan trafolar primerden geçen akımların iki yönlü olarak akması sekonderde AC
       gerilim oluşturur.

                                 19
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
          +12 V                                              220 V/15 W lâmba
        tetikleme palslerini        SCR 1               AC
                                                           220k-1MW
        üreten devre                     N1                            BRX49
                                                                MCR100
                                 +        N3
                               C

                                   N2                 AC
                          SCR 2                        220 V


              V,I        çıkış sinyali
                     +            +      t (s)
                          -           -


           Şekil 1.68: İki tristörlü DC-AC konvertisör                  Şekil 1.69: LDR ve tristörlü karanlıkta
                                                  çalışan devre (gece lâmbası)

         d. Işığa duyarlı tristör kontrol devreleri
         I. LDR ve tristörlü karanlıkta çalışan devre: Şekil 1.69'da verilen devrede ortam
       karardığında LDR'nin direnci artar ve üzerinde düşen gerilim büyür. LDR üzerinde oluşan gerilim
       tristörü sürerek lambayı çalıştırır. Ortam aydınlanınca LDR'nin direnci azalır. LDR üzerinde oluşan
       gerilim azalınca tristör iletime geçemez.

        e. UJT ve tristörlü yük kontrol devreleri
        I. UJT ve tristörlü tam dalga kontrollü dimmer devresi: Şekil 1.70'te verilen devre AC
       sinyallerin pozitif ve negatif alternanslarını kontrol eder. Devrede, köprü bağlı diyotlar AC'yi
       DC'ye çevirir. Fakat bu tam DC değildir. Sürekli olarak sıfır ile tepe değer arasında değişmektedir.
       Ön dirençle korunmakta olan zener diyot UJT için gereken sabit besleme gerilimini sağlar. UJT'li
       pals üreteci ise tristörü tetikler.
               AC 12-15 V
                          4x1N4001
                                                                   12 V
                                               1k          R4        flâmanlı
                                    9,1 V                             lâmba
                                                          47 W
                                                     2N2646
                                              470 k
                                                                  BRX49
                                                                  MCR100
                                                   +
                                              1 mF      UJT   R3
                                                          47 W

                         Şekil 1.70 UJT ve tristörlü tam dalga dimmer devresi

         II. UJT ve tristörlü gecikmeyle çalışan (turn-on tipi) zaman rölesi devresi: Şekil
       1.71'de verilen devrede S anahtarı kapatılınca C dolmaya başlar. C’nin gerilimi 6-9 V düzeyine
       ulaşınca UJT aniden iletime geçer. R3 üzerinde oluşan gerilim tristörü tetikler, lamba yanar. Pot
       ile L’nin çalışmaya başlama zamanı ayarlanabilir.

        f. Tristörlerin korunması: Her tristörün çalışma gerilim ve akımıyla ilgili karakteristik değeri
       kataloglarda bildirilir. Teknik verilere bakmadan yapılan devrelerin düzgün çalışması mümkün
       değildir.
                                         20
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
         Bir tristör, aşırı akım, yüksek tetikleme akımı,
       yüksek ters A-K gerilimi gibi nedenlerle bozulur.                    L
                                       R1 100 kW              S
       Kataloglarda VR (Vreverse) olarak verilen değer,
                                                            +12 V
                                                47 W
       tristöre ters olarak uygulanabilecek maksimum          470 k      R2     12 V
       gerilimi belirtir. V F, (V forward) ise ileri yönde                     flamanlı
                                       P  2N2646          lamba
       uygulanabilecek maksimum gerilimi bildirir. Ters
       dayanma gerilimi aşılacak olursa elemandan geçen                        BRX49
       sızıntı akımları aniden yükselerek arızaya neden                        MCR100
                                            UJT
       olur.
         Sonuç olarak, tristörlerin devrede uzun süre                  47 W
       görev yapabilmesi için karakteristik değerlerinin       C 1 mF       R3
       uygun olup olmadığına çok dikkat edilmelidir.

        Uygulamada kullanılan bazı tristörlerin            Şekil 1.71 UJT ve tristörlü
                                        turn-on zaman rölesi devresi
       özellikleri
        *TIC106M: 600 V/3,2 A, İletimde tutma akımı:
       8 mA, Tetiklenme akımı: 0,2 mA
        *TIC126D: 400 V/7,5 A, İletimde tutma akımı:           Şekil 1.72: Diyak sembolleri
       40 mA, Tetiklenme akımı: 20 mA, İletimdeyken
       A-K arasında düşen gerilimin değeri: 1,4 V
        *BRX49: 400 V/0,8 A, Kısa süreli olarak
       geçirebileceği akım: 6 A, Tetiklenme akımı: 20 mA
        *TIC106D: 400 V/3,2 A                          Şekil 1.73: Diyakın
                                            yarı iletken yapısı
        *TIC116E: 500 V/5 A
        *BRX49: 400 V/0,8 A

         Ğ. Diyaklar (diak, diac)                     Resim 1.4: Diyak örneği
         İki yönde de akım geçirebilen tetikleme
       elemanına diyak denir. Diyak sözcüğü alternatif
                                               I (A)
       akımda kullanılan diyot anlamına gelmektedir.
       Diyak aslında tetikleme (G) ucu olmayan iki         iletime
                                     geçme
       tristörün birleşiminden oluşmuştur.             değeri
         Diyak, bir sinyali (akımı) belli bir seviyeye kadar                       V (V)
       bloke eder (geçirmez). Başka bir deyişle diyak,
       herhangi bir ucuna uygulanan gerilim 20-50 V V (V)                      iletime
       olduğunda aniden iletkenleşen elemandır.                           geçme
                                                      değeri
         Diyaklar, SCR ve triyaklı devrelerde çok yaygın
       olarak kullanılmaktadır.                            I (A)
         Uygulamada kullanılan bazı diyakların iletime         Şekil 1.74: Diyakların
       geçme değerleri şöyledir: BR100: 28..36 V,D B 4 :         elektriksel karakteristik eğrisi
       35...45 V
         Şekil 1.72'de diyak sembolleri, şekil 1.73'te diyakların yarı iletken iç yapısı, resim 1.4'te diyak
       ve şekil 1.74'te diyakların iki yönlü elektriksel (V-I) karakteristik eğrisi verilmiştir.

        I. Diyaklı pals üreteci (pals osilatörü): Şekil 1.75'te verilen devreye DC ya da AC
       uygulandığında R ve P’den geçen akım C’yi doldurmaya başlar. C’nin gerilimi yaklaşık olarak
       20-50 V olduğunda diyak iletkenleşir. Ry üzerinde bir gerilim oluşur. Küçük kapasiteli olan C
       hemen boşalacağından diyak tekrar kesime gider ve devre başa döner. Pot ile C’nin dolma zamanı
       ayarlanabilir. Potun değerine bağlı olarak çıkıştan alınan palslerin frekansı değişir.
        Devrenin çıkışından alınan sinyaller osilaskopla incelenecek olursa testere dişine benzer palslerin
       oluştuğu görülür.
                                 21
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
         II. 220 V'ta çalışan diyaklı flaşör devresi:
                                                             R 100-470 kW
       Şekil 1.76'da verilen devreye AC 220 V                      1N4007
                                                                           çıkış
                                                                       V (V)
       uygulandığında R1 direnci üzerinden yavaş yavaş                                            sinyali
       şarj olan C’nin gerilimi 20-50 V olduğunda diyak
                                                   P 100-470 kW
       iletime geçerek ledi çalıştırır.                                                         t (s)
                                             AC 220 V
         C'nin led üzerinden boşalmasıyla diyak tekrar                                       BR100
       kesim durumuna geçer ve devre başa döner.
       Devrede kullanılan 1N4007 diyodu, ledi negatif
       alternanslara karşı korur.                                                        Ry
                                                                           100 W
                                                             100 nF/400 V
        Diyakların sağlamlık testi: Ohmmetreyle
       yapılan diyak ölçümde her iki yönde de yüksek                     Şekil 1.75: Diyaklı pals
       direnç (200-500 kW) göstermelidir.                           üreteci devresi


        H. Triyaklar (triac, triak)
                                                                                R2
                                           220 kW-470 kW
                                                                      BR100        100-
        1. Triyakların yapısı ve çalışması: Şekil
                                     AC 220 V
                                             R1                                  820 W
       1.78'de görüldüğü gibi sekiz yarı iletkenin                                        1-10 mF
                                                           C
       birleşiminden oluşmuş, iki yönde de akım                1N4007
       geçirebilen güç kontrol elemanlarına triyak denir.                                           led
        Triyakların ayakları A1-A2-G (T1-T2-G ya da
       MT1-MT2-G) şeklinde kodlanmıştır. G ucu A1-A2              Şekil 1.76: Diyaklı flaşör devresi
       arasından geçen akımı denetler. A2 ucu ise yükün
       bağlandığı uçtur.
          A2        A2

                        A2                  A1
        G
                G
          A1                      G
                   A1

        Şekil 1.77: Triyak sembolleri     Şekil 1.78: Triyakın yarı            Şekil 1.79: Çeşitli triyaklar
                           iletken iç yapısı


        Triyak, şekil 1.80'de görüldüğü gibi iki adet tristörün ters paralel bağlanmış hâline benzetilebilir.
        Triyak DC’de çalışırken G ucu bir kez tetiklendiğinde A2-A1 arası sürekli, AC’de çalışırken ise
       G ucu tetiklendiği sürece A2-A1 arası iletken kalır.
        Triyak AC beslemeli devrelerde kullanılırken G ucuna bağlanan diyak, UJT, PUT, SUS, SBS,
       neon lamba gibi elemanlarla tetiklenme açısı (anı) daha iyi ayarlanabilir. Bu sayede A2-A1
       arasından geçen akım kontrol edilerek alıcının istenilen güç değerinde çalışması sağlanabilir.

        Triyakların tetiklenmesi: Triyakların alıcıyı çalıştırabilmesi için G ucuna belli bir tetikleme
       akımı vermek gerekir.
        Tetikleme akımı (IG) ise çeşitli şekillerde sağlanabilir.

         I. DC üreteç ile tetiklemesi: Şekil 1.82'de verilen devrede görüldüğü gibi bu yöntemde
       triyakın geyt akımı bir DC üretecinden sağlanır.

        II. G ucunun ana besleme kaynağına bağlı direnç üzerinden tetiklenmesi: Şekil 1.83'te
       verilen şemada görüldüğü gibi geyt ucu küçük akımlarla çalıştığından akım sınırlayıcı R direnci
       üzerinden tetikleme yapılır. R direncinin tam doğru olarak seçilebilmesi için,
                                 22
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                                     +I (A)        iletim bölgesi

                                                        iletime
               A2                                        geçme
                                                        noktası

            G                -V (V) kesim bölgesi                     +V (V)
                                              kesim bölgesi
                                          tutma akımı
               A1           iletime geçme
                           noktası

                               iletim bölgesi
                                          -I (A)
            Şekil 1.80: Triyakın              Şekil 1.81: Triyakın elek-
            tristör eşdeğeri                triksel karakteristik eğrisi


        R = (Vşebeke - VG) / IG [W] denklemi kullanılır.
        G ucuna bağlanan R direncinin değeri büyütüldükçe
       tetikleme akımı küçüleceğinden triyak, daha geç iletime                 alıcı
                                                               BT136
       geçecek, bu ise alıcının gücünü azaltmamızı sağlayacaktır.                               A2
                                          Vşebeke
        Örnek: Besleme gerilimi (Vşebeke) 12 V olan bir devrede                        R
                                                               G    A1
       kullanılan triyakın G ucunun iletime geçme gerilimi (VG) 1
       volttur. G ucunun çektiği akım (IG) 1 mA (0,001 A) olduğuna                 VG 1-2 V
       göre, G ucunu aşırı akıma karşı korumak için kullanılması
       gereken direncin değerini bulunuz.                        Şekil 1.82: Triyakın DC
                                                üreteç ile tetiklenmesi
        Çözüm: R = (12-1)/0,001 = 11/0,001 = 11000 W

         Triyakların çalışma modları (durumları)
         a. Mod I (+): Şekil 1.84'te görüldüğü gibi triyakın G ucu             alıcı     R
                                                         10-82 k       A2
       (+), A2 ucu (+), A1 ucu (-) gerilimle tetiklenir. Bu durumda
       A2’den A1’e akım geçişi olur. Mod I (+) çalışma biçimi
                                                             BT136
                                          Vşebeke
       tristörün çalışmasının aynısıdır. Bu modda triyak tam
       iletimdedir.                                                 G     A1


        b. Mod II (-): Triyakın G ucu (-), A2 ucu (+), A1 ucu (-)
                                          Şekil 1.83: Triyakın ana besleme
       gerilimle tetiklenir. Bu durumda A2’den A1’e doğru akım        kaynağından tetiklenmesi
       geçişi olur. Mod II (-) tipi çalışmada mod I (+)'ya oranla daha
       yüksek tetikleme gerilimine ihtiyaç vardır.
                                            +
                                                                   BT136
                                                  alıcı
        c. Mod III (+): Triyakın G ucu (+), A2 ucu (-), A1 ucu (+)
                                                              A2
       gerilimle tetiklenir. Bu durumda A1’den A2’ye doğru akım
       geçişi olur.
                                           DC 12 V
                                                             G
                                                                   A1
        Mod III (+) modunda G ucuna uygulanan polarma akımı
       Mod I (+) yöntemindeki akımdan daha yüksek olmalıdır.
                                                           R

        ç. Mod III (-): Triyakın G ucu (-), A2 ucu (-), A1 ucu (+)
                                                 DC 1-2 V
       gerilimle tetiklenir. Bu durumda A1’den A2’ye doğru akım          -
       geçişi olur.
                                             Şekil 1.84: Triyakın mod I (+)
        Yukarıda açıklanan çalışma şekilleri içinde I (+) ve III (-)       olarak çalıştırılması
       modlarında çalışma çok iyi olup, alçak güçlü devrelerde tercih
                               23
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       edilir. Bu modlarda tetiklenen triyakın iletime geçmesi için G ucuna verilmesi gereken akımlar
       küçüktür. I (-) ve III (+) modlarında çalıştırılan triyaklarda tetikleme akımı ile A1-A2 arasından
       geçen akımların yönleri birbirine zıttır. Bu da verimi düşürür. O nedenle bu iki yöntem pek
       kullanılmaz.

        Triyakların kesime sokulması: Çalışmakta olan bir triyakı durdurabilmek için çeşitli
       yöntemler kullanılır.

        Triyak DC ile çalışıyorsa kesime sokma
        I. Seri anahtarla (devre akımı kesilerek),
        II. Paralel anahtarla,
        III. Kapasite ile durdurulabilir. (Buradaki üç yöntem tristörler kısmında anlatılmıştır.)

        Triyak AC ile çalışıyorsa kesime sokma
        I. Seri anahtarla,
        II. G'nin tetikleme akımı kesilerek,
        III. Triyakın A2-A1 uçları arasından geçen yük akımını tutma akımının altına indirerek

        Ek bilgi: Tutma akımı
        Her triyakın taşıyabileceği maksimum akım değeri bellidir. Bunun yanında triyakların üzerinden
       geçen akım belli bir alt değere indirilirse eleman birden kesime gider. Örneğin 10 A taşımakta
       olan bir triyaktan geçen akımı sıfıra doğru azaltırken akım mA seviyesine indiğinde aniden sıfır
       olur. İşte triyakın kesime girdiği bu ana tutma akımı denir.

        2. Triyakın sağlamlık testi: Ohmmetre uçları A2 - A1 arasına bağlanır. 100 W - 10 kW arası
       değere sahip direncin bir ucu G ucuna, diğer ucu ölçü aletinin problarından herhangi birine
       değdirilir. Bu durumda triyakın A2 - A1 arası gösterdiği yüksek direnç sıfıra doğru azalırsa elemanın
       sağlam olduğu anlaşılır.
        Ohmmetre ile yapılan ölçüm her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Bundan dolayı basit devreler
       kurularak sağlamlık testi yapmak daha doğrudur.

        3. Triyaklı faz kontrol devreleri: Triyaklar kullanılarak lamba, AC seri motor, ısıtıcı vb.
       gibi alıcıların üzerinden geçen akımın miktarı kolayca ayarlanabilmektedir.
        Bilindiği gibi triyaklar G uçları tetiklendiğinde her iki yönde de akım geçirebilirler. Bunun
       yanında G uçlarına uygulanan tetikleme sinyalinin zamanı değiştirilerek A1 - A2 uçları arasından
       geçen akımın değeri kontrol edilebilmektedir.

        I. Triyaklı basit dimmer (kısıcı) devresi: Şekil 1.85'te verilen dimmer devresinde kullanılan
       pot ile C’nin dolma zamanı ayarlanabilmektedir. Buna bağlı olarak da C'nin üzerinde oluşan
       gerilim sonucunda iletime geçen diyak triyakı sürmektedir.
        Devrede potun değeri küçültülürse, C hemen dolar,
       diyak çabuk iletime geçerek triyakı tetikler ve                       alıcı
                                                  15-100 W
       alıcıdan yüksek değerli bir akım geçer.          AC 220 V
        Potun değeri büyültülürse C geç dolar, diyak               22-56 k
                                                        A2
       gecikmeli olarak iletime geçip triyakı geç
                                                     BT136
       tetikleyeceğinden alıcıdan düşük değerli bir akım       100-470 k      BR100
                                                        A1
       geçer. Verilen dimmer devresinde alıcı eğer omik
       (akkor lamba, halojen lamba, ısıtıcı vb.) özellikli ise                  G
       çalışma gayet düzgün olur. Alıcı eğer indüktif               100 nF/400 V
       (bobin, trafo, motor vb.) özellikli ise triyaktan geçen
                                   Şekil 1.85: Triyaklı basit dimmer devresi
       akım ile gerilim arasında bir miktar faz farkı
                                24
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       olacağından, triyak iletime geçtiği anda üzerinde yüksek gerilim oluşturabilir. Bu yüksek gerilim
       ise triyakı tekrar iletken durumuna geçirir. İşte bu sakıncayı ortadan kaldırmak için triyakın A2-
       A1 uçları arasına paralel olarak şekil 1.86'da görüldüğü gibi R ve C bağlanır.

        II. Triyaklı geri uç etkili iyi kalite dimmer devresi: Şekil 1.87'de verilen dimmer devresinde
       iki adet kondansatör kullanıldığından pot az çevrilmesine rağmen lambanın ışığının aniden azalması
       ya da çoğalması sorunu ortadan kalkar. Yani ışığın şiddeti düzgün bir biçimde azalıp çoğalır.

                                  15-100 W
                                                   BT136
                            alıcı       22-56 kW
                                      R1                                       V,I
                     100 W                                             A2
                           AC 220 V
                                      100-470 kW
                                   P                                                        t (s)
                     100 nF                  1-22 kW      G                 A1
                     400 V
                                          R2       BR100
                                  C1
                                     22-100 nF/400 V   C2

        Şekil 1.86: Triyaka               Şekil 1.87: Triyaklı geri uç etkili iyi                        Şekil 1.88: Triyaklı dimmer
        R-C filtrenin bağlanışı             kalite dimmer devresi                                 devrelerinde alıcı üzerinden
                                                                            geçen kırpılmış sinyalin şekli
         III. Triyaklı AC seri (üniversal) motor hız kontrol devresi: Şekil 1.89'da verilen devre
       ile AC seri motorların devir ayarı yapılabilir.
         Potun değeri değiştirildikçe kondansatörlerin dolma zamanı değiştiğinden triyakın tetiklenme
       anı da değişir. Bu ise motordan geçen akımı ayarlayarak hızı değiştirir.
         Devrede triyakın düzgün olarak çalışabilmesi ve yakında bulunan radyo, TV gibi cihazların
       parazitik sinyallerden etkilenmemesi için iki adet filtre kullanılmıştır.
         Motora seri bağlanan bobin yüksek frekanslı sinyalleri üzerinden geçirmeyerek bastırır.
         Triyaka paralel bağlanan R-C filtre ise yüksek frekanslı sinyalleri kendi üzerinden geçirerek
       triyakın bu tür sinyallerden olumsuz etkilenmesini engeller.

                         parazit önleyici bobin

                     100 mH
                AC seri
                     L
                                                                               +12 V
                                               BT136
                                               BT138
         S      motor             22-56 kW                                                 S       L
                                                     parazit önleyici R-C filtre


                                                                    100 W
          AC 220 V
                                 100-470 kW                                             R
                                                                                          BT136
                                            BR100                                    1k
                                                                     100 nF/400 V
                                     1-22 kW

                                                                               -
                         C1                   C2
                             22-100 nF/400 V

                   Şekil 1.89: Triyaklı AC seri motor                                          Şekil 1.90: Triyakın anahtar
                   hız kontrol (dimmer) devresi                                             olarak kullanılması

        4. Triyaklı uygulama devreleri
        a. Triyakları anahtar ya da şalter olarak kullanma ile ilgili devreler
        I. Triyakın basit anahtar olarak kullanılması: Şekil 1.90'da verilen devrede S anahtarı bir
       kez kapatılıp açılırsa triyak iletme geçerek L'nin sürekli olarak yanmasını sağlar. Devrenin besleme
       gerilimi AC olursa alıcı, S kapalı olduğu sürece çalışır.
        Devrede kullanılan triyakın gücü artırılarak çok yüksek akım çeken alıcılar mini bir anahtarla
       çalıştırılabilir.

                                               25
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        II. Triyakın iki kademeli anahtar olarak
       kullanılması: Şekil 1.91'de verilen devrede S
       anahtarı, 1 konumundayken alıcı tam güçte çalışır.                S           L
       Anahtar 2 konumuna alındığında G ucuna sadece
                                                              AC 220 V
                                                          BT136
       pozitif alternanslar gittiğinden triyak tek yönde akım        1     2
                                                  1N4007
       geçirir. Alıcı üzerinden besleme geriliminin yarısı
       geçtiğinden L yarım güçte çalışır.
                                                  22-56 kW
        b. Triyak ile ışık kontrol devreleri               Şekil 1.91: Triyakın iki kademeli
        I. Triyaklı karanlıkta çalışan devre: Şekil            anahtar (şalter) olarak kullanılması
       1.92'de verilen devrede ortam karardığında LDR’nin
       direnci artar. Üzerinde düşen gerilim yükselir. Diyak
       iletime geçerek triyakı tetikler ve lamba yanar.               L
                                                    33-100 kW
       Aydınlık ortamda L söner.
                                        AC 220 V
        c. Triyaklı AC motor hız kontrol devresi:
       Şekil 1.93'te verilen triyaklı motor hız kontrol devresi
                                                              BT136
       500-2000 W arası güce sahip üniversal motorların
                                                      diyak
       devir sayısını istenilen şekilde ayarlayabilir.
        Devrede potun direnç değeri düşürülürse C daha                     LDR
       çabuk dolar ve diyakı iletime sokar. İletime geçen
       diyak triyakı tetikleyerek motor üzerinden yüksek     Şekil 1.92: Triyaklı karanlıkta çalışan devre
       değerli bir akım dolaştırır. Bu sayede motor hızlı
       döner. Potun değeri büyütüldüğünde ise motorun
                                                        500-2000 W       M
       devir sayısı azalır.
                                                    10-33 kW
                                       AC 220 V
                                                                    A
         5. Triyak ve tristörlerin karşılaştırılması:                         2                                                                BT138
                                              100-470 kW
       Endüstriyel sistemlerde ve çeşitli elektronik             pot     BR100
                                                       A1
       cihazlarda sıkça karşımıza çıkan tristör ve triyakın
       birbirinden en önemli farkı, tristörün tek yönde,                      G
       triyakın ise iki yönde akım geçirebiliyor olmasıdır.             100 nF/400 V
         Tristörler, yüksek güçlü doğrultmaçlarda, kaynak
                                        Şekil 1.93: Triyaklı AC seri
       makinelerinde, vinçlerdeki DC ile çalışan motorların       motor hız kontrol devresi
       hızının kontrolünde vb. karşımıza çıkar.
         Triyaklar ise ışık şiddetini kontrol eden devrelerde,
       merdiven ışık otomatiklerinde, AC motor kontrol devrelerinde, ışık, ısı kontrol devrelerinde vb.
       kullanılır.
         Tristör kullanılarak triyak yapmak mümkündür. Şöyle ki; iki adet tristörün A-K uçlarını şekil
       1.80'de verildiği gibi birbirine ters paralel olarak bağladığımızda iki yönde de akım geçirebilen
       bir triyak elde edebiliriz. Ancak bu yöntem uygulamada kullanılmaz.

         6. Tristör ve triyakların korunması
         a. Parazitik gerilimlerin oluşmasına karşı yapılan koruma: Tristör ve triyaklar indüktif
       özellikli alıcıları kontrol etmede kullanıldıklarında, iletim ve kesime gittikleri anlarda yük olarak
       kullanılan bobinlerin uçlarında besleme geriliminin yaklaşık üç katı genliğe sahip, yüksek frekanslı
       gerilim oluşur. Bobinin etrafında oluşan manyetik alanın yarattığı yüksek indüksiyon gerilimi
       kısa bir süre içinde oluşmasına rağmen tristörün bozulmasına yol açabilir. Öte yandan bobinin
       oluşturduğu gerilim radyofrekans (RF) paraziti olarak şebekeye bağlı diğer alıcıları (radyo, TV
       vb.) olumsuz etkileyebilir.
         Bobinli alıcılardan kaynaklanan parazitik (istenmeyen) sinyaller tristör, triyak gibi elemanların
       istenildiği anda durdurulmasına da engel olur.
                                 26
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Parazitik sinyalleri yok etmek için,
        I. Tristör ve triyakın iki ana ucu (A-K ve A2-A1) arasına R-C (direnç-kondansatör) bağlanır
       (Şekil 1.86'ya bakınız.)
        II. Yüke seri olarak bobin (indüktans) bağlanır. Şekil 1.89'a bakınız.
        III. Tristörlü devrelerde indüktif yüke (röle, motor vb.) ters paralel olarak diyot bağlanır.

        b. Aşırı geyt akımına karşı koruma: Tristör ve triyakların geyt akımlarının hangi düzeyde
       olması gerektiği kataloglarda belirtilmiştir. Devre üretimi yapılırken katalog verileri göz önüne
       alınarak G’ye uygun değerli direnç bağlantısı yapılır.

        c. Aşırı sıcağa karşı koruma: Tristör ve triyaklar çalışırken ısınır. Elemanın gövde sıcaklığı
       130 °C'ın üzerine çıktığında bozulma söz konusu olabilir.
        Devre çalışırken ısı ortadan kaldırılmazsa gövde sıcaklığı daha da artarak elemanları çabucak
       tahrip edebilir. O nedenle çok ısınan elemanların gövdesine alüminyum soğutucular bağlanır.
       Eğer soğutucu, devrenin şasesine bağlıysa eleman ile soğutucu arasına amyanttan yapılmış yalıtkan
       plakanın konulması gerekir.
        Tristör ve triyakların gövdelerindeki ısıyı dağıtmak için kullanılan alüminyum plakalar ısının
       iyi emilebilmesi için elektroliz yöntemiyle siyahlaştırılır. (Siyah eloksal yapılır.) Alüminyum
       plakanın et (cidar) kalınlığı soğutulacak elemanın özelliğine göre 3-10 mm arasında değişir.
       Plakanın yeterli olmadığı durumda ise üfleyici mini fanlar kullanılır.

        Not: Aşırı ısının oluşmaması için yapılması gereken ilk iş, elemandan katalogta verilen değerin
       üzerinde akım geçirmemektir.

        7. Tristör ve triyak seçimi: Herhangi bir devrede kullanılan tristör ya da triyak DC ile
       çalışacaksa, elemanın maksimum dayanma gerilimi ile devrenin besleme gerilimi birbirine yakın
       değerde olabilir. Örneğin BT136 triyakı DC 400 V'luk gerilimlere kadar dayanabilir.
        Tristör ya da triyak AC ile beslenen bir devrede çalışacaksa, elemanın maksimum dayanma
       gerilimi AC besleme geriliminden % 40-45 fazla olmalıdır. Çünkü AC'de tepe değer (maksimum
       değer) gerilimi söz konusudur. Şöyle ki; voltmetreyle 220 V olarak ölçtüğümüz AC değer aslında
       etkin değerdir. Bu değerin bir de maksimum değeri vardır.
        220 V'luk AC gerilimin maksimum değeri: Vmaks = Vetkin.1,41 = 220.1,41 = 310,2 V'tur. Buna
       göre 220 V'luk bir devrede kullanılacak tristör ya da triyak gibi elemanların maksimum dayanma
       gerilimleri 310,2 V olmalıdır. Piyasada ise yaygın olarak 30-50-100-200-300-400-500-600-700-
       800...V gibi sınıflandırmalar söz konusu olduğundan kullanacağımız elemanın dayanma gerilimi
       en az 400 V olmalıdır.

        Kaç amperlik eleman seçeceğiz sorusuna gelince: Bu değer tamamen kullanacağımız
       alıcının çektiği akıma bağlıdır. Örneğin 220 V'luk tristörlü devrede 100 W gücünde bir lambayı
       alıcı olarak seçelim. Bu eleman 220 V altında yaklaşık olarak, I=P/V = 100/220 = 0,45 A çeker.
       Buna göre doğru olan BRX49 (400 Uygulamada kullanılan
                                               geçirebileceği maksimum akım: 30 A,
       V/0,8 A) adlı elemanı seçmektir. bazı triyakların özellikleri         İletimde tutma akımı: 30 mA, Çalışma
       Devrede TIC106D (400 V/3,2 A) -BT137: 400 V/6 A, Kısa süreli olarak
                           -BT136: 400 V/4 A            modlarına göre triyakın tetiklenmesi için
                                               uygulanması gereken akım değerleri: 5 mA -
       adlı tristörü de seçebiliriz. Ancak geçirebileceği maksimum akım: 55 A,    5 mA - 5 mA - 10 mA
                          İletimde tutma akımı: 20 mA, Çalışma    -TIC236D: 400 V/12 A
       bu durumda maliyet artar. Çünkü modlarına göre triyakın tetiklenmesi için -TIC253D: 400V/20 A
                                                -BTA06-200: 200 V/6 A
       yüksek akımlı elemanlar düşük mA-60 mA-25 mA-60 mA
                          uygulanması gereken akım değerleri: 25
                                                -BTA06-400: 400V/6A
       akımlı olanlardan daha pahalıdır.   -TIC206D: 400 V/4 A, Kısa süreli olarak  -BTA13-400: 400V/13A        I. Dört tabaka (shockley, PNPN, 4D) diyotlar
        Dört tabaka diyotlar şekil 1.95'te görüldüğü gibi dört yarı iletkenin birleşmesinden oluşmuş
       elemanlardır. Bu diyotlar doğru polarma altında çalışırken uçlarına uygulanan gerilim iletim
                                    27
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       seviyesine ulaşıncaya kadar, ters polar-
       ize edilmiş normal diyot gibi çalışır.
       Uygulanan gerilim yükselerek, iletim
       gerilimi seviyesine ulaştığında ise,
       diyot aniden iletime geçerken, eleman    A         K
       üzerinde düşen gerilim de azalmaya     Şekil 1.94: Dört tabaka     Şekil 1.95: Dört tabaka (4D)
       başlar. Gerilim, belirli bir değere     (4D) diyot sembolleri      diyodun yarı iletken iç yapısı
       azaldıktan sonra, tekrar yükselmeye
       başlar. Bu noktadaki gerilime tutma             I (A)
                               Imaks           iletkenlik
       gerilimi denir.                (50mA/5A)         bölgesi
        Dört tabaka diyot, tutma geriliminden
       sonra, gerilimini ve akımını artırarak
       düz polarmalı normal diyot gibi çalışır.   Itutma        tutma
                              (1mA/50mA)      noktası negatif
       Başka bir anlatımla, dört tabaka                       direnç
       diyotlar, başlangıçta ters polarmalı nor-                  bölgesi
       mal diyotlar gibi, tutma geriliminden
       sonra ise düz polarmalı normal diyotlar
       gibi çalışır. Bu iki çalışma noktası                kesim bölgesi
       arasında gerilim düşerken akımın arttığı   15 mA/35 mA                      V (V)
       bir karakteristik gösterirler. Şekil             Vtutma        Vçalışma
       1.96'da 4D diyotların elektriksel               0,5 V/1,2 V     20 V/200 V
       karakteristik eğrisi verilmiştir.     Şekil 1.96: Dört tabaka diyodun elektriksel karakteristik eğrisi
        Dört tabaka diyotların iletim
       gerilimleri 10-100 V arasında, iletim akımları ise 1-
       50 mA arasında değişmektedir. Bu tip diyotlar, tristör,
       triyak gibi elemanların tetiklenmesinde, pals             R1
       jeneratörlerinde, rölesiz telefon sistemlerinde, AC
       sinyalleri kırpma devrelerinde vb. kullanılır.
                                       AC ya DC
        Dört tabakalı diyot örnekleri: 1N5159, 1N5160,                  PNPN
       1N5779, 1N5780, 1N5793...                             diyot
                                             C       V (V)  çıkış
                                                   sinyali
        Dört tabaka diyotla yapılan pals osilatörü:                Ry
       Şekil 1.97'de verilen devreye akım uygulandığında                       t (s)

       kondansatör R1 direnci üzerinden şarj olmaya başlar.
       C’nin gerilimi PNPN diyodun tetiklenme gerilimi        Şekil 1.97: Dört tabaka diyotlu
       seviyesine ulaştığında eleman iletime geçerek Ry        pals üreteci devresi
       üzerinde gerilim oluşturur. Devrede kullanılan kondansatör küçük değerli olduğundan çabucak
       deşarj olarak PNPN diyodun kesime gitmesine neden olur. PNPN diyot kesime gittiğinde C
       yeniden dolmaya başlar. Devre bu şekilde çalışmasını sürdürerek Ry üzerinde palsler oluşturur.
       Palslerin frekansı R1 direncinin değeri değiştirilerek ayarlanabilir.

        İ. SCS'ler (iki kapılı tristörler)
        P ve N tipi dört yarı iletken maddenin birleştirilmesiyle elde edilmiş, iki tetikleme ucu olan
       elemanlara SCS denir. SCS'de G1 kapısı artı (+) polariteli akımla, G2 kapısı ise eksi (-) polariteli
       akımla tetiklenir. SCS’yi yalıtım durumuna sokmak için ise G1 kapısına eksi (-) ya da G2 kapısına
       artı (+) yönlü akım uygulamak yeterli olmaktadır.
        Başka bir deyişle SCS, kapılarından herhangi birine doğru polarmalı gerilim uygulanarak iletime,
       ters polarmalı gerilim uygulanarak ise kesime sokulabilmektedir.

        SCS'li sıcaklık alarm devresi: Şekil 1.101'de verilen devrede ortam sıcaklığı artınca NTC'nin
       direnci azalır. Pot üzerinde oluşan gerilim SCS'yi sürer. Rölenin kontakları konum değiştirir.
                                  28
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Ortam sıcaklığı azalsa bile röle çalışmaya devam               anot
                                         A      geyt
       eder. B butonuna basıldığında ise SCS kesime giderek
       röleyi ilk konumuna getirir.
                                    katot
                                    geyt     K
        J. Neon lambalar
        Flamansız, soğuk katotlu gazlı lambalara neon                    Şekil 1.99: SCS'nin
                                     Şekil 1.98: SCS
       lamba denir. Neon lambalar cam gövde içindeki gazın    sembolü          yarı iletken yapısı
       özelliğine göre kırmızı, yeşil, sarı, turuncu vb.
       renklerde ışık yayarlar. Bu lambaları çalıştırmak için       A
       uygulanması gereken gerilim cam gövde içindeki
       gazın (argon, helyum, sodyum vb.) cinsine ve
       elektrotlar arasındaki mesafeye bağlıdır. Örneğin
       lamba içinde neon gazı varsa, 21,5 V uygulandığında            K
       gaz iyonize olarak turuncu ışık verir.          Şekil 1.100: SCS'nin     Resim 1.5: SCS
        Neon lambaların ateşleme gerilimleri modeline      transistör eşdeğeri      örneği
       göre 90 V'a kadar çıkar.
        220 V ile neon lamba çalıştırılacağı zaman 1/4 W
       gücünde 100-150 kW'luk direnç lambaya seri
       bağlanır. Neon lambalar, karakteristik olarak
       diyaklara benzediklerinden, tristör ve triyakların                       100 kW
       tetiklenmesinde, elektrik enerjisinin olup olmadığını
       gösteren pano tipi göz lambalarında, kontrol
       kalemlerinde, gece lambalarında, ışıklı anahtarlarda
       vb. kullanılır.
        Küçük boyutlu tip neon lambaların akımı 0,6 mA         470 k
       iken, duya monte edilerek kullanılan neon lambaların
       akımı 1,9-2,5 mA dolayındadır.
                                     Şekil 1.101: SCS'li sıcaklık alarm devresi
        Şekil 1.102: Neon             Resim 1.6: Çeşitli neon lâmbalar
        lâmba sembolü

        Neon lambalı pals üreteci devresi: Şekil 1.103'te verilen devreye AC uygulandığında
       diyot, R1 ve P üzerinden geçen akım C'yi doldurmaya başlar. C'nin gerilimi neon lambanın iletime
       geçme gerilimi seviyesine ulaşınca bu eleman iletime geçer ve çıkışdaki direnç üzerinde gerilim
       oluşur. Küçük kapasiteli olan C hemen boşalacağından neon lamba kesime gider ve devre başlangıç
       noktasındaki durumuna dönmüş olur. Sonuçta çıkışdaki direnç (R2) üzerinde testere dişine benzer
       palsler oluşur.

         K. Tetikleme elemanlarıyla yapılmış dimmer (kısıcı) devreleri
         I. SUS ve tristörlü tam dalga kontrollü dimmer: Şekil 1.104'te verilen devrede R1 ve P
       üzerinden şarj olan kondansatörün gerilimi yaklaşık 7,4-7,5 V olunca SUS iletime geçerek tristörü
       sürer. Tristörün iletime geçme anı potun değerine bağlı olarak değişir ve lambanın verdiği ışık pot
       ile ayarlanmış olur.
                               29
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        II. SBS ve triyaklı dimmer
       devresi: Şekil 1.105'te verilen
       devrede R ve P'den geçen akım
       C'yi doldurmaya başlar. C'nin
       gerilimi SBS'nin iletime geçme
       değerine yükseldiğinde bu eleman                          V,I
       akım geçirerek triyakı sürer.                  470 k
                                 Şekil 1.103: Neon lâmbalı pals üreteci

             12 V flâmanlı lâmba


        AC 12 V
              4x1N4001
                        R1 1-10 kW

                                 TIC106D                470 k

                        P 10-100 kW
                          G    2N4987

                         A      K 1-10 kW
                 100 nF


          Şekil 1.104: SUS ve tristörlü tam dalga dimmer devresi   Şekil 1.105: SBS ve triyaklı dimmer


        L. Kuadraklar (quadrac, ditriac)
        Diyak ve triyakın bir gövde içerisinde birleştirilmesiyle yapılmış elemanlara kuadrak denir.
       Bu elemanlar geyt tetikleme gerilim seviyesi yüksek olan triyak gibi düşünülebilir. Devre
       üretiminde kuadrak kullanımı montaj kolaylığı sağlar ve cihazda kullanılan eleman sayısı daha
       az olur.

        a. Kuadraklı
                                           100-470 k
       karanlıkta çalışan
       devre: Şekil 1.108'de
       verilen devrede ortam
       karardığında LDR'nin
       direnci artar ve üzerinde              A1 A2 G
       düşen gerilim büyür. LDR
       üzerinde düşen gerilim     Şekil 1.106:    Şekil 1.107:    Şekil 1.108: Kuadraklı
                       Kuadrak sembolü   Kuadrak örneği   karanlıkta çalışan devre
       20-50 V arası değere
       ulaştığına kuadrak iletime geçerek lambayı yakar. Ortam aydınlandığında LDR'nin direnci
       azalır ve üzerinde düşen gerilim düşer. Bu ise kuadrakı kesime sokar.

        b. Kuadrakların sağlamlık testi: AVOmetre ile yapılan ölçümde elemanın üç ucu arasında
       yapılacak altı ölçümün sonuçları da yüksek ohm (50 kW-200 kW) çıkmalıdır.

                                30
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        c. Bazı kuadrakların akım ve
                                      Bazı UJT’lerin özellikleri
       gerilim değerleri
        Q4003LT: 400 V/3 A             Elemanın    Tipi     Özellikleri    Ayakların
                              kodu                     dizilişi
        Q4004LT: 400 V/4 A

        Sorular
        1. Tristörün yapısını transistör
       eşdeğerini çizerek anlatınız.
        2. Triyaklı dimmer devresini
       çizerek anlatınız.
        3. Tristörlü bir fazlı, ayarlı çıkışlı
       yarım dalga doğrultmaç devresini
       çizerek çalışmasını anlatınız.
        5. UJT'li pals osilatörü devresini
       çizerek anlatınız.
        6. Triyak ve LDR kullanarak
       aydınlık ortamda çalışan devre
       çiziniz.
        7. SUS nedir? Anlatınız.
        8. Diyaklı pals üreteci devresini
       çizerek çalışmasını anlatınız.
        10. Triyak ve LDR'li karanlıkta
       çalışan devreyi çizerek çalışmasını
       anlatınız.
                                     Bazı PUT’ların özellikleri
                             Elemanın         Özellikleri     Ayakların
                              kodu                     dizilişi
                                     Bazı SUS'ların özellikleri
                             Elemanın         Özellikleri      Ayakların
                              kodu                     dizilişi

                                   V
                                   V
                                   V
                                   V                                31
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
         Bölüm 2: İşlemsel yükselteçler (op-amplar)

        A. Diferansiyel (fark) yükseltecinin yapısı            Fark yükseltecinde bir ya da iki girişe sinyal
        ve çalışma ilkesi                        uygulamak mümkündür. Ayrıca bu tür dev-
                                        relerde iki çıkıştan da sinyal alınabilmektedir.
        1. Giriş: Girişine uygulanan alçak akım ya            Şekil 2'de görüldüğü gibi fark yükselte-
       da gerilimli (genlikli) sinyali, akım ya da gerilim        cindeki iki transistörün emiter uçları RE direnci
       bakımından büyüten devrelere yükselteç              üzerinden -VEE ucuna bağlanmıştır. Bu yöntem
       (amplifikatör) denir.                       sayesinde devrenin iki çıkış ucunun da giriş
        Yükselteç devreleri transistör, JFET, MOS-           sinyallerinden etkilenmesi sağlanmıştır. Başka
       FET, op-amp ya da entegre ile yapılabilir.            bir deyişle RE direnci üzerinde oluşan gerilim
        Transistörlü yükselteçler hakkında bilgi almak         her iki transistöre de negatif geri besleme etkisi
       için temel elektronikle ilgili kaynaklara             yapar.
       bakılmalıdır. JFET ve MOSFET'li yükselteçler            Fark yükselteçlerini çalıştırabilmek için
       hakkında bilgi almak için ise kitabın birinci           simetrik çıkışlı DC güç kaynağı kullanılır.
       bölümüne bakınız.                         Girişlere uygulanan sinyalin ve çıkışlardan
        Uygulamada kullanılan yükselteçler şu şekilde          alınan sinyalin devresini tamamlaması için
       sınıflandırılabilir:                       simetrik DC güç kaynağının şase (toprak,
         AF (audio frequency, alçak frekans) yükselteçleri,      ground, gnd, 0) ucu görev yapar.
          RF (radyo frekans) yükselteçleri,               Şekil 2'de verilen fark yükselteci devresi tek
          Video (resim) yükselteçleri,                 transistörlü emiteri şase yükselteç devresine çok
          Enfraruj ve ultrasonik (ultrases) yükselteçler, ,      benzer. O nedenle transistörlü emiteri şase
                                        yükselteç devresinin çalışmasını bilmeyen bir
                                        kişinin fark yükselteci devresinin çalış-masını
        Yükselteçler belirli bir frekans aralığında           anlaması mümkün değildir.
       çalışan devrelerdir.                        Fark yükselteci devresindeki RC1 ve RC2 yük
        Diferansiyel (fark) yükselteçleri uygulamada          direnci olarak çalışır. Yani bu iki direnç
       kullanılan özel bir devre tipidir. Şekil 1'de blok        transistörlerin kolektör akımını ayarlayarak
       şeması, şekil 2'de devre yapısı verilen fark           (sınırlayarak) C uçlarındaki gerilimlerin bes-
       yükseltecinin iki giriş ve iki çıkış ucu vardır.         leme geriliminin yarısı kadar olmasını sağlar.
                                        RC1 ve RC2 yük dirençleri kullanılmayacak olursa
                                        devre yükselteç olarak çalışmaz ve çıkışta her
                                        zaman besleme gerilimi kadar bir gerilim
          1. giriş Vg1   1      3
                              VÇ1 1. çıkış    görülür.
                      fark
                     yükselteci                Şekil 2'de verilen fark yükselteci devresi PNP
          2. giriş Vg2   2
                              VÇ2 2. çıkış    transistörler kullanılarak da yapılabilir. Bu
                         4
                                        durumda sadece besleme gerilimlerinin polaritesi
          Şekil 1: Fark yükseltecinin blok şeması           değiştirilir. Yani, +VCC yerine -VCC, -VEE yerine
                           +VCC            +VEE bağlanır.

                   RC1          RC2          2. Tek girişli fark yükselteci
                     C
                       3    4
                              C           Tek girişli fark yükselteci devresi şekil 3'te
                 1
                       VÇ1 VÇ2
                                 2       görüldüğü gibi çalıştırılır.
              Vg1                    Vg2
                   T1             T2        Şekil 4'te verilen devrede T 1'in B ucuna
                         RE
                         -V EE             uygulanan AC sinyal T 1'i iletim ve kesime
           Şekil 2: Fark yükseltecinin devre yapısı
                                        sokarak V Ç1 ucundan 180° faz farklı (ters
                                        çevrilmiş) bir sinyal alınmasını sağlar.
                                      32
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                                         3. İki girişli fark yükselteci
                    1
                           3    Vç1        Şekil 6'da görüldüğü gibi iki girişe de AC
                       fark
                      yükselteci             özellikli sinyal uygulayarak çalıştırılan
                               Vç2       devrelere iki girişli fark yükselteci denir.
                           4
               Vg1    2        Şekil 3: Tek girişli fark yükseltecinin blok şeması                            3     VÇ1
                                                  1
                                                      fark
                           +VCC
                                                     yükselteci
                                                                   VÇ2
                    RC1         RC2
                                         Vg1   Vg2    2         4
                        VÇ1  4      VÇ2
                      3
                  1              2

                      T1    T2
             Vg1                           Şekil 6: İki girişli fark yükseltecinin blok şeması
                      RE
                                         İki girişli fark yükselteci devresinde giriş
                           -V EE
                                        uçlarına uygulanan gerilimler 180° faz farklı
        Şekil 4: Tek girişli fark yükseltecinin bağlantı şeması    olmalıdır. Eğer fark yükseltecinin iki girişine
        Tek girişli fark yükselteci devresinin 2            uygulanan sinyaller aynı fazlı olursa her iki
       numaralı girişi şaseye bağlı olmasına karşın 4          çıkıştan da "ideal koşullarda" 0 volt alınır.
       numaralı çıkış ucundan yine de giriş sinyaliyle          Giriş sinyallerinin aynı fazlı olması duru-
       aynı fazlı olan bir çıkış sinyali alınır. Bu durumu       munda çıkış sinyallerinin 0 V oluşu şekil 7'de
       şu şekilde açıklayabiliriz: T 1'in girişine           gösterilmiştir.
       uygulanan AC özellikli sinyal T1'in C-E ucundan
                                                                      Vg1'in oluştur-
       bir akım geçirir. C-E arasından geçen IC1 akımı                                       duğu çıkış
                                                                VÇ1
       RE direnci üzerinde gerilim düşümü oluşturur.                            3
                                                1                     Vg2'in oluştur-
       RE üzerinde oluşan geri besleme gerilimi T 2                         fark              duğu çıkış

       transistörünün C ucundaki gerilimin değişim                        yükselteci
                                                                      Vg2'in oluştur-
                                                                VÇ2
       göstermesine yol açar. Başka bir deyişle, RE                                         duğu çıkış
                                        Vg1   Vg2   2       4
       üzerindeki V RE gerilimi yükseldikçe V Ç2                                          Vg1'in oluştur-
                                                                      duğu çıkış
       yükselir, VRE gerilimi düştükçe VÇ2 düşer. Bu
       anlatımların ışığında şunu söyleyebiliriz: Tek
                                         Şekil 7: İki girişli fark yükseltecinin iki girişine de
       girişli fark yükselteci devresinde Vg1 ucuna            aynı fazlı sinyal uygulandığında çıkıştan alınan
       uygulanan AC özellikli sinyal şekil 5'te              sinyallerin şekilleri
       görüldüğü gibi VÇ1 çıkışından 180° faz farklı
       olarak alınırken, VÇ2 çıkışından aynı fazlı olarak         Girişlere uygulanan aynı fazlı ve aynı genlikli
       alınır.                             sinyallerin çıkış uçlarında 0 V oluşturmasını şu
                                        şekilde açıklayabiliriz: VG1 giriş sinyali VÇ1
                           3    VÇ1       çıkışında 180° faz farklı bir sinyal oluştururken,
                    1   fark               VÇ2 çıkışında aynı fazlı sinyal oluşturur. VG2 giriş
                      yükselteci
                               VÇ2       sinyali VÇ2 çıkışında 180° faz farklı bir sinyal
                           4
               Vg1    2                    oluştururken, VÇ1 çıkışında aynı fazlı sinyal
                                        oluşturur. Sonuç olarak girişlerin çıkışlarda
        Şekil 5: Tek girişli fark yükseltecinin çıkış sinyalleri    oluşturduğu zıt polariteli (faz farklı) sinyaller
                                        birbirini yok ederek çıkışın 0 V olmasına yol
        Tek girişli fark yükselteci devresinde giriş          açarlar.
       sinyali 2 numaralı girişe uygulanıp, 1 numaralı          Fark yükseltecinin girişine uygulanan
       giriş şaseye bağlanacak olursa bu kez VÇ2 sinyali        sinyaller 180° faz farklı olduğu zaman çıkış
       girişle 180° faz farklı, VÇ1 sinyali ise girişle aynı      uçlarından alınan sinyallerin hâli şekil 8'de
       fazlı olur.                           görüldüğü gibi olur.
                                         Sonuç olarak fark yükseltecinin girişlerine
                                        uygulanan sinyaller 180° faz farklı olduğu
                                     33
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       zaman çıkışlardan iki sinyalin toplamı kadar bir                               +VCC
                                                        RC1
       sinyal alınır.                                                 RC2
                                                     Vg1            Vg2
                                                        T1       T2
            1      3   VÇ1                                       T3
                         Vg1 girişinden uygulanan                R1
                fark                                         R2  RE
                         sinyalinin çıkışlarda
               yükselteci      oluşturduğu sinyaller                          -V EE
         Vg1  2      4   VÇ2                       Şekil 10: Sabit akım kaynaklı fark yükselteci
                                              devresinin transistör ile oluşturulması

                                           transistörünün kolektöründen akan IC akımı R1,
                     VÇ1
            1      3
                                           R2, RE direnci ve VEE gerilim kaynağı tarafından
                fark
               yükselteci
                           Vg2 girişinden uygulanan
                           sinyalinin çıkışlarda
                                           belirlenir.
                           oluşturduğu sinyaller
            2         VÇ2
                  4
                                            IE akımını hesaplamak için şu denklemler
            Vg2
                                           kullanılır:

                                            IB akımını bulmada kullanılan denklem,
                                                VEE
                                            IB =
                                                R1 + R 2

                                            V B gerilimini hesaplamada kullanılan
                                    Vg2      denklem,
                                            VB = IB.R1

                                            T3 transistörünün B-E uçları arasında düşen
        Şekil 8: İki girişli fark yükseltecinin giriş uçlarına
                                           polarma geriliminin bulunmasında kullanılan
        uygulanan sinyaller 180° faz farklı olduğu zaman            denklem,
        çıkışlardan alınan sinyallerin şekilleri
                                            VBE = VB-VE şeklindedir.
        4. Sabit akım kaynaklı fark yükselteci
        Sabit akım kaynaklı fark yükselteci devresi               Bu denklemden VE çekilirse,
       şekil 9'da görüldüğü gibi emiter direnci yerine
       sabit akım kaynağı bağlayarak yapılır.                  VE = VB-VBE eşitliği bulunur.

                        +VCC
                                                VE - VEE
                    RC1      RC2                IE =               .
                                                    olarak yazılabilir.
                                                 RE
                  RS1           RS2

                     T1     T2                IB akımı ihmal edilirse, IE akımı yaklaşık
                         IE       Vg2         olarak IC'ye eşit kabul edilebilir.
              Vg1
                                            IE @ I C
        Şekil 9: Sabit akım kaynaklı fark yükselteci devresi
        Sabit akım kaynağının transistör kullanarak
       oluşturulmuş hâldeki devresi şekil 10'da
       verilmiştir.
        Sabit akım kaynaklı fark yükselteci
       devresinde emiter akımı (IE) istenilen değere
       ayarlanabilir.
        Şekil 10'da verilen sabit akım kaynaklı fark
       yükselteci devresinde IE akımını ayarlayan T3
                                         34
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        B. Operasyonel amplifikatörler (op-amp,           Op-ampların artı (+) ve eksi (-) olmak üzere
        işlemsel yükselteçler)                  iki girişi ve bir çıkış ucu bulunur. Bu eleman-
        1. Giriş: Çok yüksek kazançlı DC yükselteçlere      larda NC ile gösterilen uçlar boştadır. (Hiç bir
       op-amp denir. Op-amp her türlü elektronik          yere bağlı değildir.)
       devrenin (zamanlayıcı, kare/üçgen dalga üreteci,       Op-amplar konusunu iyice öğrenen elektro-
       ses frekans yükselteci, transdüserli/sensörlü devre,    nikçi bir çok devrenin tasarımını en az malzeme
       lojik kapı, filtre vb.) yapımında kullanılabilir.      kullanarak yapabilir.
        İşlemsel yükselteçler 1940'lı yıllardan beri
       bilinmekle beraber, yaygın olarak 1960'lı           3. Op-ampların kazancı (AK, AV)
       yılların sonuna doğru kullanım alanına girmiştir.
                                      Girişlere uygulanan gerilimlerin seviyeleri
        Giriş sinyali DC iken kazancı çok yüksek olan       arasındaki farkın yükseltme miktarıyla
       op-ampın çıkışından alınan gerilimin değeri geri      çarpımına kazanç denir.
       besleme (Rgb ) direnci kullanılarak istenilen
                                      Şöyle ki; op-ampın kazancı 100.000, giriş
       seviyeye ayarlanabilir.
                                     uçlarına uygulanan gerilimlerin farkı 1 mV ise
                                     geri besleme direnci (Rgb) bağlı değilken çıkışta
                                     100.000 mV görülür.
                   741
                                      Devre anlatımlarında,
                                      Op-ampların (+) giriş ucuna faz çevirmeyen
                                     (evirmeyen, non-inverting) giriş, (-) giriş ucuna
                                     ise faz çeviren (eviren, inverting) giriş denir.
                                      Op-ampların çıkış ucu bir adettir. Yük, çıkış
                                     ucu ile devrenin şase (toprak, ground, gnd.) ucu
         Şekil 11: Op-amp sembolü ve yaygın olarak
                                     arasına bağlanır. Alıcıda oluşan çıkış geriliminin
         kullanılan 741 adlı op-ampın ayaklarının dizilişi    seviyesi op-amp besleme geriliminden 0,1-2 V
                                     daha düşüktür. Çıkışta görülemeyen 0,1-2
         2. Op-ampların yapısı                  voltluk gerilim, op-ampın iç elemanları
         Op-amplar, plastik ya da metal gövdeli olarak      üzerinde düşmektedir. Op-amplarda alıcıya
       üretilir. Bu elemanların gövdelerinin içinde        giden akım ise 10-100 mA dolayındadır. Alıcı
       bulunan yükselteç sayısı bir ya da birden çok        akımının yüksek seviyelere çıkmaması için genelde
       olabilmektedir. Örneğin, 741 adlı op-ampta 1        1-10 kW'luk direnç çıkış ucu ile alıcı arasına seri
       adet, şekil 12'de iç yapısı görülen 747 adlı op-      olarak bağlanır.
       ampta 2 adet, LM324 adlı op-ampta 4 adet
       işlemsel yükselteç vardır.                  4. Op-ampların DC ile beslenmesi
                                      Op-ampların beslemesi pozitif çıkışlı ya da
                                     simetrik (+, 0, -) çıkışlı DC üreteçleriyle yapılır.
                                     Uygulamada en çok simetrik kaynaklı besleme


                                                      VCC                                           741


                                                      VCC
         Şekil 12: 747 adlı op-ampın ayaklarının dizilişi         Şekil 13: Op-ampın simetrik çıkışlı
                                         güç kaynağıyla beslenişi
                                   35
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       yöntemi kullanılır.                        devresi elde edilir. Bu ilk anda iyi bir özellik gibi
         Simetrik güç kaynağı basit olarak şekil 13'te          görülebilir. Ancak bir çok devrede bu kadar
       görüldüğü gibi birbirine seri bağlı iki pil (üreteç)        yükseltme (kazanç) olması istenmez.
       ile elde edilebilir. Şöyle ki; pillerin üst ve alt          Giriş sinyalini geri besleme direnci kullanma-
       ucu (+) ve (-)'yi oluşturken, birleşim noktaları          dan çok yüksek değere çıkarmayı istemeyişin
       ise şase (toprak, ground, gnd.) görevi yapar.           nedenini şöyle açıklayabiliriz: (+) girişe 5 V, (-)
         Op-ampların beslenmesinde en çok ±5, ±9,            girişe 2 V'luk sinyal uyguladığımızı varsa-
       ±12, ±15 ve ±18 voltluk simetrik çıkışlı DC            yalım. Geri besleme direnci kullanmadığımızda
       (DA) üreteçleri kullanılır.                    op-amp iki sinyalin farkını belirler (bu 3 V'tur)
                                         ve 3 V'u 100.000 kez yükseltmek ister. Yük-
                                         seltme hesabına göre çıkışın 3.100000=300000 V
        5. Op-ampların bazı özellikleri                 olması imkânsızdır. Çünkü yükseltecin besleme
        Op-ampın bazı elektriksel özellikleri şun-            gerilimi en fazla 36 V olabilmektedir. O hâlde
       lardır:                              bu örnekte verilen devrede girişe uygulanan
         Gerilim kazancı 45.000-200.000 arasın-             gerilimler en çok 34-36 V seviyesine çıka-
       dadır.                               rılabilir. Bu ise çıkış sinyalinde distorsiyon
                                         (bozulma, kırpılma) olması sonucunu doğurur.
         Giriş direnci (empedansı) 0,3-5 MW ara-
       sındadır.                              O nedenle, op-ampların kazancı teorik bir
                                         değerdir. Uygulamada daha düşük kazançlı
          Çıkış empedansı 50-100 W arasındadır.
                            .             olarak çalıştırılan yükselteçler kullanılmaktadır.
                          .
          Bant genişliği 1 MHz dolayındadır.
                               .
          Çıkış akımı (Içıkış) 10-100 mA dolayındadır.          7. Op-amplarda off-set gerilimi (Vio)
         Giriş uçlarına 0 V uygulandığında çıkış uç-           Op-amp ne kadar kaliteli yapılırsa yapılsın,
       larında da 0 V oluşmaktadır.                    giriş uçları boşta olduğu hâlde bile çıkışlarında
         Karakteristikleri sıcaklıkla çok az de-            belli bir gerilim oluşabilir. Yüksek kaliteli
       ğişmektedir.                            ölçme, kontrol ve kumanda devrelerinde bu du-
                                         rum istenmeyen sonuçlar yaratır. İşte bu
                                .
          Giriş uçlarının çektiği akım sıfıra yakındır.         sakıncayı gidermek için off-set (sıfırlama) ayarı
                                         yapılır.
        6. Geri besleme direnci kullanılmaması
        durumunda op-amp kazancı (açık
        çevrim kazancı)
        Op-ampların çıkışından giriş ucuna doğru geri
       besleme yapılmazsa kazanç çok yüksek olur. Bu                                 Vçkş
       değer 200.000 gibi yüksek rakamlara ulaşabilir.
        Örneğin, (+) girişe Vgrş1 = 4 mV, (-) girişe Vgrş2 = 1 mV
       uyguladığımızı varsayalım. Op-amp bu iki
       gerilimi kıyaslar. Aralarında ne kadarlık fark
       olduğunu belirler. Daha sonra bunu 45.000 -
                                           Şekil 14: Op-ampın off-set ayarının yapılışı
       200.000 kez büyütür.
        Bizim kullandığımız op-ampın kazancının
                                          Şekil 14'te verilen devrede görüldüğü gibi
       100.000 olduğunu kabul edelim. Buna göre
                                         yükseltecin 1 ve 5 numaralı ayakları arasına
       yükseltecin çıkışında,
                                         ayarlı bir direnç bağlanır. Daha sonra bu
        Vçkş = (Vgrş1 - Vgrş2).Kazanç                  direncin orta ucuna üretecin eksi (-) ucundan
           = (4-1).100000 = 300.000 mV'luk gerilim           besleme yapılır. Ayarlı direncin mili çevrilerek
       oluşur.                              çıkışın 0 V olması sağlanır.
        Görüldüğü üzere geri besleme elemanları              Sıcaklığın, giriş off-set gerilimi üzerinde
       kullanılmazsa çok yüksek kazançlı yükselteç            etkisi vardır. Transistör tekniğiyle üretilen op-
                                      36
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       amplarda sıcaklığın 1 °C artması, giriş off-set     a. Fark yükselteci (dif-amp) katı: Giriş
       gerilimini 5-10 mV artırır. 741 adlı op-ampın     sinyallerinin uygulandığı kattır. (+) ve (-)
       Vio değeri yaklaşık 1 mV'tur.             şeklinde iki giriş söz konusudur.

        8. Op-ampların iç yapısındaki devre katları      b. Kazanç katı: Fark yükseltecinden gelen
        İçinde 20'nin üzerinde transistör bulunduran     sinyalleri yükselten kattır.
       op-ampların iç yapısını tamamen bilmek, pratik
       uygulamalarda pek bir fayda sağlamaz.          c. Çıkış katı: Yükü besleyebilmek için
        O nedenle op-ampın iç devreleri kısaca        gerekli akım ve gerilimin alındığı kattır.
       açıklanacaktır.
        Şekil 15'te görüldüğü gibi op-ampın içinde
       bulunan devreler üç kısımdır.


          fark                                                +VCC
          yükselteci
          katı


        Vgrş1                                                  Vçkş


        Vgrş2
        off-set                                                            -V CC
         off-set                     kazanç katı               çıkış katı

            Vgrş1

                  fark yükselteci katı     kazanç katı        çıkış katı       Vçkş
            Vgrş2

                          Şekil 15: Op-ampın iç yapısı

         9. Op-ampların bant genişliği            Şekil 16'da op-ampların bant genişliği-frekans
                                   karakteristiği verilmiştir.
         Alçak frekanslı ya da DC gerilimlerde op-
       ampın kazancı en yüksek düzeyde (yaklaşık
       45.000-200.000) iken, giriş sinyalinin frekansı                kazanç (AV)

       yükseldikçe kazanç düşmektedir.
         Bu yaklaşıma göre frekans ile bant geniş-
       liğinin (BG, BW) çarpımı daima eşittir. Yani,
                                     Giriş sinya-
         Kazanç x bant genişliği = 106 Hz olarak         linin frekansı
                                     1 MHz oldu-
       kabul edilebilir.                     ğunda AV=1
                                     olur.
         Bu açıklamalardan sonra op-amplar için
       maksimum kazancın, giriş sinyalinin DC olması             Şekil 16: Op-ampın bant ge-
       durumunda elde edilebileceği ifade edilebilir.            nişliği-kazanç karakteristiği

                                37
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        10. Op-amp parametreleri                           I. Fark giriş empedansı: (+) ve (-) giriş
        a. Op-ampların giriş polarma akımı (Ib)                  arasında ölçülen toplam empedanstır. Fark giriş
                                              geriliminin değişiminde, polarma akımının
        Her iki girişten op-amp devresine akan
                                              değişimi ölçülüp oranlanarak giriş empedansı
       akımların ortalama değeridir. Vio (off-set) geri-
                                              belirlenir.
       limi gibi, çıkışta istenmeyen DC seviye
                                               II. Ortak mod giriş empedansı: Girişlerle
       oluşumuna yol açar.
                                              toprak arasında ölçülür.
                                               741 adlı op-ampın Zgrş değeri yaklaşık 2 MW'dur.
                  I2


                                       Vçkş
              I1     Ib

                  Vb                                 Zgrş          Zgrş
         Şekil 17: Vgrş=0 V'ken op-ampın akım yönleri
                                                Şekil 19: Op-ampların giriş empedansı
        Şekil 17'de Vgrş = 0 voltken op-ampın akım
                                              ç. Op-ampların çıkış empedansı (Zçkş)
       yönleri verilmiştir. Burada Ib = I1 + I2 olmaktadır.
                                              Çıkıştan bakıldığında görülen empedanstır.
            Vb    Vçkş - Vb                         Değeri düşüktür.
        Ib =    +           .
                       olur.
            R1     R gb                           741 adlı op-ampın Zçkş değeri yaklaşık 75 W'dur.
        Vb'nin çok küçük olduğu gözönüne alınırsa,
       Vçkş = Ib.Rgb şeklinde yazılabilir.
                                                         Zçkş

        Giriş polarma akımının çıkışta yol açacağı
       off-set gerilimi oluşumunu en az (minimum)
       düzeye indirmek için şekil 18-a-b'deki bağlantı
       yöntemleri kullanılabilir.                            Şekil 20: Op-ampların çıkış empedansı
        741 adlı op-ampın Ib akımı değeri yaklaşık
                                               d. Op-ampların çıkış kısa devre akımı (Iosc)
       30 nA'dir.
                                               Op-amp devresinden çekilebilecek maksi-
                                              mum akımdır.
                    Rgb
           R1                 R1      Rgb          741 adlı op-ampın IOSC akımı değeri yaklaşık
        Vgrş              Vçkş        Rp
                                              25 mA'dir.
                          R 1.R gb
                                        Vçkş
                                Vgrş
              Rp         Rp =
                          R 1 + R gb                e. Geri besleme direnci yokken
                                               gerilim kazancı (AVO)
       Şekil 18: Giriş polarma akımının çıkışta yol açacağı off-
       set gerilimini azaltmak için kullanılan bağlantı şekilleri
                                               Op-amp devresine dışarıdan herhangi bir geri
                                              besleme sağlanmadığı zamandaki çıkış geri-
        b. Op-ampların giriş off-set akımı (Iio)                  liminin, giriş gerilimine oranına denir.
        Vçkş =0 V olduğunda her iki giriş polarma                  741 adlı op-ampın A VO değeri yaklaşık
       akımı arasındaki farktır ve çıkışta,                     200.000'dir.
        Vçkş = R2.Iio kadar ek bir off-set geriliminin
       oluşmasına yol açar.                              f. Ortak mod tepki oranı (common mode
        741 adlı op-ampın IİO değeri yaklaşık 7 nA'dir.               rejection ratio, CMRR)
                                               Op-amp devresinin her iki girişine de ortak
                                              uygulanan sinyali kabul etmeme özelliğidir. Bu
        c. Op-ampların giriş empedansı (Zgrş)                   değer her iki girişe aynı anda uygulanan
        Op-amplarda iki adet giriş empedansı vardır.
                                           38
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       sinyalin, çıkış sinyaline oranına eşittir.         girişdeki devreden çok çok az bir akım çekilir.
        741 adlı op-ampın CMRR değeri yaklaşık 90 dB'dir.    Öte yandan çıkış ucu ise alıcıya maksimum
                                     düzeyde bir akım gönderebilir.
        g. Kanal ayırımı                      Yükseltecin çıkışından (-) girişe yapılan köprü
        Bazı op-amp entegrelerinde birden çok op-        (bağlantı) sayesinde devrenin çıkış gerilimi giriş
       amp bir arada bulunabilir. Örneğin 747 op-         gerilimine eşit düzeyde olur. Yani, Vgrş =Vçkş 'dır.
       ampında iki adet birbirinden bağımsız op-amp                           Vçkş
       vardır. Bu tür entegrelerde op-ampların birinin       Devrenin kazancı ise Av= V denklemine göre
                                                        grş

       girişine uygulanan sinyal, diğerinin çıkışında       1 olacaktır.
       çok küçük de olsa bir sinyal oluşturur. Bu sinyal       Günümüzde sadece gerilim izleyici olarak
       ne kadar küçük ise kanal ayrımı o kadar iyidir.      kullanılmak üzere yapılmış op-amplar da
       Genellikle dB cinsinden oran ifadesi kullanılır.      mevcuttur. Örneğin LM110 adlı op-ampın çıkışı
        741 adlı op-ampın kanal ayırımı değeri          ile (-) girişi arasındaki bağlantı entegrenin
       yaklaşık 120 dB'dir.                    içinden yapılmıştır.
                                      LM110'un bazı özellikleri şunlardır:
         ğ. Slew rate                        I. Giriş empedansı: 106 MW,
         Op-ampın bant genişliğiyle ilgili bir           II. Giriş akımı: 1 nA,
       parametredir. Bu değer, V/ms (volt/mikrosaniye)        III. Çıkış empedansı: 0,75 W,
       cinsinden ifade edilir. Op-ampın ne kadar çabuk        IV. Bant genişliği: 10 MHz,
       durum değiştireceği hakkında bilgi verir. V/ms        V. Kazancı: 0,9997 (yaklaşık 1)
       değeri ne kadar büyükse op-amp o kadar geniş
       bantlıdır ve girişine uygulanan, hızlı değişen        Not: Dıştan bağlantı yapılarak gerilim izleyici
       sinyalleri bozmadan yükseltip çıkışa aktarma        olarak çalıştırılan op-amplı devrelerin karak-
       yapılabilir.                        teristik özellikleri de LM110'a benzer.
        741'in slew rate değeri yaklaşık 0,5 V/ms'dir.
                                      b. Op-amplı faz çeviren (eviren, inverting,
                                      ters çevirici, tersleyen) yükselteç devresi
        11. Op-amplı uygulama devreleri
                                      Girişe uygulanan AC ya da DC özellikli
        a. Op-amplı gerilim izleyici
                                     sinyalleri 180° ters çeviren devredir. Şekil 22'de
        (voltage follower) devresi
                                     verilen op-amplı faz çeviren yükselteç
        Çıkış empedansı yüksek olan bir devrenin
                                     devresinde giriş sinyali (-) uçtan uygulanır.
       düşük empedanslı bir devre ile uyumlu
       çalışmasını sağlamak için kullanılan devredir.       Not: x noktasındaki Vx gerilimi
                                     0 V olarak kabul edilir. Bu
                                     noktaya zahîrî toprak da denir.
                                                           Vçkş
                                                      x
                               Vçkş
                                     Vgrş
         Vgrş


          Şekil 21: Op-amplı gerilim izleyici devresi
                                     Şekil 22: Op-amplı faz çeviren yükselteç devresi
        Şekil 21'de görülen bağlantıda giriş
       empedansı (Z grş ) yaklaşık 100 MW, çıkış          Op-amplı faz çeviren yükselteç devresinde
       empedansı (Z çkş ) yaklaşık 0,1 W kadardır.        kazanç,
       Devrenin bant genişliği ise 1 MHz dolayındadır.
                                         R gb
        Gerilim izleyici devresinde giriş empe-          Av = -              .
                                            denklemiyle hesaplanır.
                                         R1
       dansının çok yüksek olması, girişe bağlanan
       sisteme fazla bir yük binmesini engeller. Yani,       Op-ampın çıkış ucundaki gerilimin bulun-
                                     masında kullanılan denklem ise,
                                  39
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Vçkş = -Av.Vgrş şeklindedir.                         R gb
                                           =
                                         AV = -              .
                                                  eşitliği bulunur.
                                               R1
         Yukarıda verilen iki denklemde kullanılan eksi
       (-), girişe uygulanan sinyallerin ters çevrildiğini
       belirtmektedir.                           Op-amplı faz çeviren yükselteç devresinde
                                        R1=Rgb olarak seçilirse kazanç 1'e eşit olur. Yani
                                        bu durumda yükselteç sadece faz çevirme
        Op-ampın (+) ve (-) giriş uçları arasındaki           (polarite değiştirme) işlemi yapar.
       potansiyel fark 0 volttur. Bunu şu şekilde
                                         Örnek: Vgrş = +0,5 V, R1 = 10 kW,
       açıklamak mümkündür: Op-ampın giriş em-
       pedansı çok yüksek olduğundan (+) ve (-)              Rgb = 100 kW, Vçkş = ?
       uçlarından akım akmadığı kabul edilirse, (+)            Çözüm
       ve (-) giriş uçları arasındaki gerilim farkı da 0
                                               Rgb
       volt olacaktır. Bu nedenle op-amplarda devreye           AV = -      = 100/10 = -10
       giren akım, op-ampa girmez şeklinde bir kabul                  R1
       yapılarak hesaplama yapılır.                    Vçkş = -Av.Vgrş = -10.0,5 = -5 V
        Op-ampın girişi akım çekmediği için şekil
       22'de verilen devrede "x" noktasının şaseye             c. Op-amplı faz çevirmeyen (evirmeyen,
       göre potansiyel farkı Vx = 0 V olarak kabul             non-inverting) yükselteç devresi
       edilebilir. Başka bir deyişle "x" noktası "zahirî
                                          Şekil 23'te verilen devrede giriş ile çıkış
       toprak" olarak nitelenir. Bu nedenle,
                                        sinyalleri aynı fazlıdır (polaritelidir). Faz
        Igrş=Igb eşitliği yazılabilir. Bu denkleme göre         çevirmeyen yükseltecin giriş ucunun empedansı
       girişten gelen akım Rgb direnci üzerinden             (direnci) yaklaşık 100 MW olup çok yüksektir.
       akacaktır.                            Bu nedenle girişe bağlanan sinyal kaynağından
        R1 direnci üzerinden akan I grş akımının            (sinyal jeneratörü, mikrofon vb.) akım çekilmez.
       denklemi,
             Vgrş - Vx
        Igrş =         'tir. Vx gerilimi 0 V olduğundan
                R1
             Vgrş                                                Vçkş
               .
        Igrş = R olur.                            Vgrş
            1

        Rgb direnci üzerinden geçen akımın
       denklemini ise,
            Vx - Vçkş      - Vçkş
        Igb=          =      şeklinde yazmak müm-
              R1       R gb                Şekil 23: Op-amplı faz çevirmeyen yükselteç devresi
       kündür.
                                          İdeal bir op-ampın giriş empedansı sonsuz
        Igrş = Igb olduğuna göre,                    ohm olduğundan, (+) ve (-) giriş uçları arasından
        Vgrş    - Vçkş                        geçen akım 0 A olur. Akımın geçmediği bir
            =        yazılabilir. Bu eşitlikte içler     yerde gerilim düşümü oluşmayacağından (+) ve
         R1     R gb
                                        (-) giriş uçları arasındaki potansiyel fark 0 V
       dışlar çarpımı yapılırsa,                     olarak kabul edilebilir. İşte bu nedenle Vgrş
                                        gerilimi R1 direnci üzerinde düşen gerilime eşit
        -Vçkş.R1 = Vgrş.Rgb elde edilir. Bu eşitlik,          olur.
        Vçkş      R gb                        R1 direncinden geçen akımı bulmayı sağlayan
             =-      şeklinde yazılabilir. Denklemde     denklem,
        Vgrş      R1
                                               Vçkş
       çıkış geriliminin giriş gerilimine oranı                          .
                                         IR1 = R + R şeklindedir.
       yükseltecin kazancını (AV) vereceği için,                 1  2

                                      40
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        R1 direnci üzerinde oluşan gerilim ise,
        VR1 = IR1.R1 denklemiyle bulunur.
        Op-ampın giriş uçlarının özelliğinden dolayı
       R1 üzerinde düşen VR1 gerilimi Vgrş gerilimine
       eşit olacağından,                                                   Vçkş
                                                            x
        Vgrş = VR1                             Vg1
        Vgrş = IR1.R1
                                                  Vg2
              Vçkş
        Vgrş =       .R1 yazılabilir. Bu denklemde
             R1 + R 2
                                                Şekil 24: Op-amplı faz çeviren
       eşitliğin her iki tarafını Vçkş'a bölersek,                    toplayıcı yükselteç devresi

         Vgrş      R1
            =                             Faz çeviren toplayıcı yükselteç devresinde
        Vçkş             .
              R 1 + R gb bulunur.                 toplanacak gerilim sayısı istenildiği kadar
                                        artırılabilir. Yani (-) girişe uygulanan sinyal
                  Vçkş                    sayısı 2 adet olabileceği gibi 10 adet de olabilir.
        Kazanç, Av =        olduğundan,
                  Vgrş                     Şekil 24'te verilen devrede op-ampın (-) girişi
                                        akım çekmediğine göre,
            R1 + Rgb    R1 R gb
        Av =        =   +                   Igb = IR1+IR2 eşitliği yazılabilir.
              R1     R1  R1
              R gb
        Av =1+       denklemi bulunur.
                          .               Dirençler üzerinden geçen akımların denk-
              R1                         lemleri,
        Op-amplı faz çevirmeyen yükselteç devre-
       sinde çıkış geriliminin değeri ise,
                                             Vg1 - Vx
                                         IR1=        ,
                                                R1
        Vçkş = Vgrş.[1+(      )] ya da Vçkş = Vgrş.AV denk-
       lemleriyle hesaplanabilir.                         Vg2 - Vx
                                         IR2=          ,
                                                R2
        Örnek: R1 = 1 kW, Rgb = 10 kW, Vgrş = 2 V
       a. Vçkş=? b. AV=?                             Vx - Vçkş
                                         Igb=                .
                                                     şeklindedir.
        Çözüm                                   R gb
        a. Vçkş = Vgrş.[1 + (     )]                 Şekil 24'te "x" ile gösterilen noktanın şaseye
                                        göre potansiyel farkı (gerilimi) 0 V olduğundan
              = 2.[(1 + (10 / 1)] = 22 V             dirençler üzerinden geçen akımların denklem-
        b. AV = 1 + (      ) = 1 + (10/1) = 11
                             1           leri,

        Ya da, AV = Vçkş/Vgrş = 22/2 = 11                    Vg1       Vg 2        Vçkş
                                         IR1=     , IR2=       , Igb= -
                                             R1         R2       Rgb
        ç. Op-amplı faz çeviren toplayıcı yükselteç
        (summing amplifier) devresi                    eşitlikleri bulunur.
        Girişe uygulanan sinyalleri (gerilimleri)
       topladıktan sonra yükselten ve yükseltiği sinyali          Igb = IR1+IR2 eşitliğine akımların denklemleri
       ters çeviren devredir.                      yazılacak olursa,
        Şekil 24'te verilen devrede görüldüğü gibi
       toplanacak sinyaller op-ampın (-) girişine                Vçkş     Vg1 Vg 2
                                          -      =   +   ortaya çıkar. Bu denk-
       uygulanmaktadır.                              Rgb    R1 R2
                                      41
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       lemden Vçkş ifadesi çekilirse,

                Vg1 Vg 2
        Vçkş = -Rgb.(   +   )
                R1 R2
        Faz çeviren toplayıcı yükselteç devresinde
                                                               Vçkş
       girişe bağlanan R1, R2, R3, ... , Rn birbirine eşit
       olarak seçilirse denklem,
        Vçkş = - .(Vg1+Vg2+...+Vgn)                Vg1         Vg2

        şeklinde yazılabilir.
                                        Şekil 25: Op-amplı fark yükselteci devresi
        Faz çeviren toplayıcı yükselteç devresinin
                                     çıkarılırken şu yöntem izlenir:
       çıkış gerilimini hesaplamada kullanılan
       denklemlerdeki (-) işareti, giriş ile çıkış         Önce (+) giriş ve buraya bağlı dirençler yok
       gerilimleri arasında 180°'lik faz farkı olduğunu      sayılarak (-) girişe gelen sinyalin ters çevrildiği
       belirtir.                         düşünülüp buraya gelen sinyale göre çıkış
                                     gerilimini hesaplamada kullanılan denklem,
        Örnek: Faz çeviren toplayıcı yükselteç                R gb
                                         =
                                      Vçkş = -      .Vg1 ya da Vçkş = -AV.Vg1
       devresinde Vg1 = + 1 V, Vg2 = -3 V,                    R1
        Rgb = 220 kW, R1 = 100 kW, R2 = 200 kW
                                      şeklinde yazılabilir.
        Vçkş =?
                                      Daha sonra (-) giriş ve buraya bağlı dirençler
                     Vg1 Vg2             yok sayılarak (+) girişe gelen sinyalin ters
        Çözüm: Vçkş = -Rgb.(    +  )
                     R1 R2              çevrilmediği düşünülüp buraya gelen sinyale
                                     göre çıkış gerilimini hesaplamada kullanılan
                   1 + -3 )              denklem,
          = -220000.(
                  100000 200000                       R gb
                                       Vçkş = (1+       ).Vg2 ya da Vçkş = AV.Vg1
           - 220000 660000                             R1
          =(     +    )
            100000 200000                    şeklinde yazılabilir.
                                      Ancak şekil 25'te görüleceği gibi op-ampın
            - 22 66
          =(    + )= -2,2 +3,3 =1,1 V            faz çevirmeyen (+) girişine uygulanan sinyal R3
             10 20                      direnci üzerinde oluşan Vx gerilimi kadardır.
                                      R3 direnci üzerinde oluşan Vx gerilimi,
        Örnek: Faz çeviren toplayıcı yükselteç           Vx = I.R3 ile bulunur.
       devresinde Vg1 = + 2 V, Vg2 = + 3 V,
                                      R3 direncinden geçen akımın bulunmasında
        Rgb = 10 kW, R1 = 10 kW, R2 = 10 kW
                                     kullanılan denklem ise,
        Vçkş =?
                                          Vg2
        Çözüm: Vçıkış = - .(Vg1+ Vg2)               I=               .
                                                şeklindedir.
                                        R2 + R3
                 = - 10000 .(2+3) = -5 V          Bu denklem,
                   10000
                                      Vx = I.R3
        d. Op-amplı fark yükselteci (difference          eşitliğinde I'nın yerine konulursa,
        amplifier) devresi
                                           Vg2
        Girişlere uygulanan sinyallerin farkını bulup       Vx =              .
                                                .R3 bulunur.
       sonra bu farkı yükselten devredir.                 R2 + R3

        Şekil 25'te verilen fark yükselteci devresinin
       çıkış gerilimini bulmada kullanılan denklemler        Op-amp faz çevirmeyen yükselteç olarak
                                  42
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       çalıştığında R3 direnci üzerindeki Vx gerilimini,                   R gb             R gb       Vg2
       gerilim kazancı (AV) kadar yükseltecektir. O                   =
                                             Vçkş = -     .Vg1 + (1+           ).(        .R3)
                                                   R1              R1      R2 + R3
       hâlde,
               R gb                                  R gb                    R gb
                                                =
                                             Vçkş = -           1     R gb
        Vçkş = (1+     ).Vg2                                 .Vg1 +(      +     ).(        ).Vg2
               R1                                   R1       1 R1
                                                           (R1 )
                                                                       R 1 + R gb
                                                                 (1)        şeklindeki denklem,                                 R gb
                                                =
                                             Vçkş = -     .Vg1 +                     .Vg2
               R gb                                  R1
        Vçkş = (1+     ).Vx
               R1                                   R gb      R gb
        olarak değiştirilebilir.
                                                =
                                             Vçkş = -     .Vg1 +        .Vg2
                                                   R1       R1
        Bu denklemde Vx değerinin yerine yukarıdaki
                                                 R gb
         Vg2                                   Vçkş =                   .
                                                     .(Vg2-Vg1) eşitliği bulunur.
             .R3 değeri yazılacak olursa,                       R1
        R2 + R3
                                             Örnek: Şekil 25'te verilen fark yükselteci
               R gbV2                          devresinde R1 = 10 kW, R2 = 10 kW, Rgb = 33 kW,
        Vçkş = (1+  ).(    .R )
              R1 R 2 + R 3 3                       R3 = 20 kW, Vg1 = 1 V, Vg2 = 2 V olduğuna göre
        eşitliği bulunur.                           çıkış gerilimini (Vçkş) bulunuz.
                                             Çözüm
        Fark yükseltecinin iki girişi için bulunan                     R gb             R gb      Vg2
       denklemler birleştirilecek olursa,
                                                =
                                             Vçkş = -     .Vg1 + (1+          ).(     .R )
                                                   R1             R1      R2 + R3 3
              R gb          R gb      Vg2          Vçkş = 2,43 V
           =
        Vçkş = -     .Vg1 + (1+        ).(       .R3)
              R1            R1      R2 + R3
                                             Örnek: Şekil 25'te verilen op-amplı fark
        Op-amplı fark yükselteci devresinde                  yükselteci devresinde R1 = 10 kW, R2 = 10 kW,
       R1=R2=R3=Rgb olursa,                           Rgb = 33 kW, R3 = 33 kW, Vg1 = 1 V, Vg2 = 2 V
                                            olduğuna göre çıkış gerilimini (Vçkş) bulunuz.
              R gb           R gb      Vg2
        Vçkş = -
           =      .Vg1 + (1+        ).(       .R3)     Çözüm
              R1            R1     R2 + R3
                                                 R gb
                          Vg2                  Vçkş =     .(Vg2-Vg1)
        Vçkş = -1.V1 + (1+1).(          .1)                   R1
                          2
                                                 33
                    Vg2                        Vçkş =   .(2-1) = 3,3 V
        Vçkş = -V1 + (2).(       )                         10
                      2
        Vçkş = -Vg1 + Vg2                            e. Op-amplı karşılaştırıcı (kıyaslayıcı,
                                             komparatör) devresi
        Vçkş = Vg2 - Vg1                             Girişlerine uygulanan gerilimlerin farkını
        denklemi yazılabilir. Bu denkleme göre fark              alarak yükseltme yapan devredir.
       yükselteci devresinde kullanılan dirençlerin                Bu tip bağlantıda şekil 26'da görüldüğü gibi
       tümünün değeri aynı olduğunda girişe uygu-                geri besleme direnci yoktur.
       lanan gerilimlerin farkı çıkışta görülür.                  Karşılaştırıcı olarak kullanılan op-amplı
                                            devre simetrik çıkışlı güç kaynağıyla
        Op-amplı fark yükselteci devresinde R1=R2               beslendiğinde,
       ve R3=Rgb olarak belirlenirse,                       I. (+) girişe uygulanan gerilim (-) girişe
                                            uygulanan gerilime eşit ise, çıkış gerilimi 0 V
                                            olur.
                                         43
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                                                         100 k      R gb

                                                               10 nF

         Vg1
                                                                    Vçkş
                                  Vçkş
                                          Vgrş

                                          10 kHz
          Vref
        zener
        diyot
                                              Şekil 27: Op-amplı integral alıcı devre
            Şekil 26: Op-amplı karşılaştırıcı devresi
                                               Vgrş
        II. (+) girişe uygulanan gerilim (-) girişe
       uygulanan gerilimden büyük ise, çıkış gerilimi                   +        +        +
       pozitif yönde maksimum değerde olur.
                                                     -        -
        III. (+) girişe uygulanan gerilim (-) girişe
       uygulanan gerilimden küçük ise, çıkış gerilimi
       negatif yönde maksimum değerde olur.                      Vçkş


                                               +        +        +
         Not: Op-ampların karşılaştırıcı özelliğinden                    -        -
       yararlanılarak sıcaklık, ışık, ses, dokunma ile
       ilgili devreler yapılabilir.
                                         Şekil 28: İntegral alıcı devrenin girişine uygulanan
                                         kare dalganın çıkıştan üçgen dalga olarak alınışı
        Örnek: Şekil 26'da verilen op-amplı
       kıyaslayıcı devresinde (-) girişe uygulanan Vref          Op-amplı integral alıcı devresindeki R2
       gerilimi 3 V, (+) girişe uygulanan Vg1 gerilimi          direncinin görevi ise giriş polarma akımlarının
       ise +5 V olduğuna göre Vçkş gerilimi ne olur           eşit olmamasından kaynaklanabilecek off-set
       yazınız.                             geriliminin etkisini ortadan kaldırmaktır.
                                         Op-amplı integral alıcı devresinin, girişine
        Çözüm: Vg1>Vref olduğundan Vçkş gerilimi            uygulanan kare dalgayı üçgen dalgaya
       yaklaşık +12 V olur.                       çevirebilmesi için,
        Not: Aslında Vçkş gerilimi 10-12 V olur. 1-2           I. fgiriş ³ fc=          olmalıdır. Yani, girişe
       V'luk gerilim op-ampın içinde düşer.
                                        uygulanan kare dalga şeklindeki sinyalin
        f. Op-amplı integral alıcı (zaman                frekansı kritik frekans (fc) değerinden büyük ya
        gecikmeli) devre                        da kritik frekans değerine eşit olmalıdır.
        Şekil 27'de verilen op-amplı devre, girişine           II. Devrenin zaman sabitesi (t = R1.Cgb) ile
       uygulanan kare dalgayı üçgen dalga hâline             girişe uygulanan kare dalga şeklindeki sinyalin
       getirir.                             periyodu birbirine eşit ya da yakın bir değerde
                                        olmalıdır.
        Matematik dersinde açıklanan integral, bir
       eğrinin altında kalan alandır. Başka bir deyişle          Eğer yukarıda belirtilen koşullar sağlan-
       kare dalganın integrali üçgen dalgadır.              mamışsa girişe uygulanan kare dalga biçimli
                                        sinyalin integrali alınamaz ve çıkışta üçgen
        Op-amplı integral alıcı devresinde C1 kon-
       dansatörüne paralel bağlı olan Rgb direncinin           biçimli dalga oluşmaz. Bu durumda devre faz
       görevi giriş uçları arasındaki off-set geriliminin        çeviren yükselteç gibi çalışır.
       op-ampı doyuma sokmasını önlemektir.
                                      44
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Örnek: Şekil 27'de verilen integral alıcı dev-rede          1
       Rgb = 100 kW, Cgb = 10 nF, R1 = R2 = 10 kW'dur.         = -(     ).0,2.10.10-3 = -2 V
                                          1.10 - 3
       Devrenin girişine 10 kHz'lik bir kare dalga
       uygulanırsa çıkıştan üçgen dalga alınabilir mi?
       Hesaplayınız.                          g. Op-amplı türev (differentiator) devresi
        Çözüm                             Girişine uygulanan üçgen dalgayı kare
                                       dalgaya çeviren devredir.
        İntegral alıcı devrenin kritik frekans değeri,
                        1
        fc=       =             =159,2 Hz     Şekil 29'da verilen devrenin, girişine uy-
                   2.3,14.100.103.10.10-9
                                       gulanan üçgen dalgayı kare dalgaya çevire-
                                       bilmesi için,
        I. fgiriş ³ fc


        Devrenin girişine uygulanan kare dalganın                          Vx
                                                                   Vçkş
       periyodu,                                  220-1000 W    1 mF
                                         Vgrş
        Tgrş = 1/fgrş = 1/10000 = 0,0001 s = 0,1 ms
        Devrenin zaman sabitesi,
        t = R.Cgb=10.103.10.10-9 = 0,1 ms
                                             Şekil 29: Op-amplı türev alıcı devre
        II. Devrenin zaman sabitesi ile girişe
       uygulanan kare dalga şeklindeki sinyalin                  +Vgrş
       periyodu birbirine eşit çıkmıştır.
                                                    +          +
        Bu sonuçlara göre devrenin girişine
       uygulanan kare dalga çıkıştan üçgen dalga                               -
       olarak alınır. Yani devre integral alıcı olarak              -V grş
       çalışır.                                  +Vçkş

                                                       +
        Op-amplı integral alıcı devresinde herhangi
       bir süre sonra çıkıştan alınan üçgen dalganın                    -           -
       gerilim değerini hesaplamak için,                     -V çkş

        Vçkş = -[    ].Vgrş.t                   Şekil 30: Türev alıcı devrenin girişine uygulanan
                                        üçgen dalganın çıkıştan kare dalga olarak alınışı

        ya da
        Vçkş = -( ).Vgrş.t                       I. fgiriş fc=            olmalıdır. Yani, girişe
        denklemleri kullanılır.                   uygulanan kare dalga şeklindeki sinyalin
        Yukarıda verilen denklemlerde,                frekansı kritik frekans (fc) değerinden küçük ya
        t: Saniye,                          da kritik frekans değerine eşit olmalıdır.
        t = R.C zaman sabitesidir.                   II. Devrenin zaman sabitesi (t = Rgb.C1) ile
                                       girişe uygulanan üçgen dalga şeklindeki sinyalin
        Örnek: Şekil 27'de verilen integral alıcı dev-        periyodu birbirine eşit ya da yakın bir değerde
       resinde R1 = 10 kW, C1 = 100 nF Vg1 = 0,2 V ise,        olmalıdır.
       10 ms sonra çıkış gerilimi ne olur? Hesaplayınız.
                                        Eğer yukarıda belirtilen koşullar sağlan-
        Çözüm                            mamışsa girişe uygulanan üçgen dalga biçimli
        t = R1.C1 = 10.103.100.10-9 = 1.10-3 s            sinyalin türevi alınamaz ve çıkışta kare biçimli
        Vçkş = -( ).Vgrş.t                      dalga oluşmaz. Bu durumda devre faz çeviren
                                       yükselteç gibi çalışır.
                                    45
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Örnek: Şekil 29'daki devrede girişe 1 kHz'lik        devreler yapılamamaktadır. Çünkü 1N4001
       üçgen dalga uygulandığında çıkıştan kare dalga        olarak bilinen silisyumdan yapılmış diyodun
       alınabilir mi? Hesaplayınız.                 iletime geçebilmesi için en az 0,6 V (600 mV)'a
        Çözüm                            gerek vardır. Buna göre, 1N4001 ile yapılan
                                      doğrultmacın 600 mV'un altında DC gerilim
                     1                 vermesi mümkün değildir. (Germanyumdan
        fc=     =
                2.3,14.1.103.100.10 -9           yapılmış diyotların iletime geçme gerilimi ise
                                      0,2 V dolayındadır.)
              = 1592,3 Hz
                                        İşte bu nedenle op-amplar kullanılarak düşük
                                      voltajlı DC üreteçleri yapılmaktadır.
        fgrş=1 kHz = 1000 Hz
        fc = 1592,3 Hz                                 R2            Vçkş
        fgrş fc koşulu sağlanmıştır.
                      .
                                       Vgrş

        Türev alıcı devrenin zaman sabitesi,                              x
                                          Vref
        t = Rgb.C1=10.103.100.10-9 = 1 ms
        Türev alıcı devrenin girişine uygulanan üçgen               R3
       dalganın periyodu,
        Tgrş = 1/fgrş = 1/1.103 = 1 ms
                                            Şekil 31: Op-amplı hassas yarım
        Girişe uygulanan üçgen dalganın periyo-                dalga doğrultmaç devresi
       duyla, devrenin zaman sabitesi birbirine eşittir.
                                        Şekil 31'de verilen devre, düşük voltajlı AC
        Bu sonuçlara göre devrenin girişine uygu-          gerilimleri DC'ye çevirebilir. Bu devrenin giriş
       lanan üçgen dalga çıkıştan kare dalga olarak         sinyali op-ampın (-) girişinden uygulandığı için
       alınır. Yani devre türev alıcı olarak çalışır.        faz çeviren karşılaştırıcı yükselteç gibi çalışır.
                                      Bu tür çalışmada,
        Op-amplı türev alıcı devresinde herhangi bir          Vgrş > Vref ise Vx = -V
       süre sonra çıkıştan alınan kare dalganın gerilim         Vgrş < Vref ise Vx = +V olur.
       değerini hesaplamak için,
                                        Vgrş sinyalinin pozitif alternansında çıkış
                  Vgrş                   geriliminin polaritesi (-) olur. Yani "x"
        Vçkş = -Rgb.C1.(     )
                  t                    noktasının gerilimi 0'dan küçük olur. Bu
                                      durumda D1 diyodu kesimde kalırken, D2 diyodu
        denklemi kullanılır.
                                      iletime geçer. D2 iletime geçince çıkıştan girişe
                                      negatif geri besleme olur. Op-ampın faz çeviren
        Örnek: Rgb = 10 kW, C1 = 100 nF, Vgrş = 4          (-) girişinin potansiyeli yaklaşık 0 V olduğundan
       voltken 8 ms sonra çıkış gerilimi kaç volt olur?       "x" noktasında -0,6 V görülür.
       Hesaplayınız.                          Vgrş sinyalinin negatif alternansında çıkış
                           Vgrş         geriliminin polaritesi (+) olur. Yani "x"
        Çözüm: Vçkş = -Rgb.C1.(            )      noktasının gerilimi 0'dan büyük olur. Bu
                              t
                                      durumda D1 diyodu iletime geçerken, D2 diyodu
                         4             kesime gider. D1 iletime geçince R2 direnci
        = -10.103.100.10-9.(          )  = - 0,5 V
                       8 .10 -3
                                      üzerinden devrenin girişine geri besleme olur.
                                      Aynı zamanda çıkıştan girişle aynı genlikte
        ğ. Op-amplı doğrultmaç devreleri              ancak ters fazlı bir DC gerilim alınır.
        I. Op-amplı hassas yarım dalga doğ-              Op-amp kullanılarak yapılan yarım dalga
        rultmaç devresi                       doğrultmaç devresiyle girişe uygulanan
        Sadece diyotlarla yapılan doğrultmaç            mikrovolt düzeyindeki AC sinyalleri bile
       devreleriyle milivolt düzeyinde DC çıkış veren        doğrultmak mümkündür.
                                    46
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                                  R4      Vgrş          10 k
                                                 R6
                   R2              10 k                 +12 V    Vçkş
                                              -2      7
                                 R5 5 k      Vç1     741     6
                   10 k
                             D1                 +3      4   osilaskop
        Vgrş  R1            +12 V  1N4001                     -12 V kanal 2
                   -2     7
           10 k             6
                     741
        osilaskop
                   +3     4                      R7
        kanal 1
                        -12 V  1N4001
                                              3.2 k
                             D2
               R3                               (2.2+1 k)

               5.6 k

                      Şekil 32: Op-amplı tam dalga doğrultmaç devresi

        II. Op-amplı tam dalga doğrultmaç devresi        istenmeyen bir durumdur.
        Şekil 32'de verilen devre, op-amplı yarım          Not: Pasif filtreler temel elektronik bilgisi
       dalga doğrultmaç ile op-amplı faz çeviren         kitabında açıklanmıştır.
       toplayıcı yükselteç devresinin birleşiminden         Op-amplar kullanılarak yapılan aktif
       oluşmuştur.                        filtrelerde ise giriş sinyallerinde zayıflama değil
        Giriş sinyali pozitif polariteli olduğunda        yükselme olmaktadır.
       birinci op-ampın çıkışı 0 V olur. İkinci op-ampın       Op-amplı aktif filtrelerin iyi yönleri şunlardır:
       girişine R4 üzerinden gelen pozitif polariteli
       sinyal yükseltilip ters çevrilerek negatif yönlü         Filtrenin geçirgen olduğu frekanslarda
       olarak çıkışa aktarılır.                  herhangi bir zayıflama olmaz. Çünkü devredeki
                                     op-amp, giriş sinyallerini yükselterek çıkışa
        Giriş sinyali negatif polariteli olduğunda
                                     aktarır. Pasif süzgeçlerde ise ise süzgecin
       birinci op-ampın çıkışı pozitif maksimum olur.
                                     geçirgen olduğu frekanslarda az da olsa sinyal
       Birinci op-ampın çıkışından gelen pozitif
                                     zayıflaması olmaktadır.
       polariteli sinyal ile R4 direnci üzerinden gelen
       negatif polariteli sinyal ikinci op-amp tarafından       Aktif filtrelerde bobin kullanılmadığından,
       toplanır. Dikkat edilirse bu anda ikinci op-ampın     üretilmeleri kolaydır.
       girişine pozitif ve negatif polariteli iki sinyal        Aktif filtrelerin giriş empedansı çok yüksek,
       gelmektedir.                        çıkış empedansı çok düşük olduğundan, girişe
        Birinci op-ampın çıkışından gelen pozitif        ve çıkışa bağlı olan devrelerin sinyallerinde
       polariteli sinyal, R4 direnci üzerinden gelen       bozulma olmaz.
       negatif polariteli sinyalden büyüktür. (R4 direnci      Op-amplı aktif filtrelerin olumsuz yönleri ise
       R5 'ten büyük seçildiği için.) Dolayısıyla         şunlardır:
       toplayıcı olarak çalışan ikinci op-ampın girişine        Pasif filtreler DC besleme kaynağına gerek
       pozitifliği fazla olan bir sinyal uygulanmış        duymaz. Aktif filtrelerde (süzgeçlerde) ise DC
       olacaktır. İşte bu sayede op-ampın çıkışından       besleme kaynağına gerek vardır.
       yine negatif polariteli bir sinyal alınır.           Aktif filtrenin yapısındaki op-ampın bant
                                     genişliği sınırlı olduğundan her frekansta
        h. Op-amplı aktif alt geçiren (low pass) ve       çalışabilen filtre yapmak zordur.
        üst geçiren (high pass) filtre devreleri
        Yalnızca direnç, kondansatör ve bobin           I. Op-amplı alçak (low) frekansları
       kullanılarak yapılan filtrelere pasif filtre denir.     geçiren aktif filtre devresi
       Bu tip devreler basit yapılıdır ancak, kendilerine
                                      Şekil 33'te verilen devrede op-amp faz
       uygulanan sinyalleri bir miktar zayıflatırlar. Bu
                                  47
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                         C2
              Vgrş
          2 V(t-t)
          100 Hz                        Vçkş
          10 kHz
                 R1    R2
                                  Rb


                      C1           Ra         Örnek: Şekil 33'teki devrede R1=R2=1 kW,
                                          C1=C2=0,1 mF, Ra=10 k, Rb=5,6 kW olduğuna göre,
           AV
                                           a. Devrenin kesim frekansını bulunuz.
        1,5
        1,25                                  b. Devrenin hangi frekans aralığındaki
        1                                  sinyalleri çıkışa aktardığını yazınız.
                                           c. Devrenin karakteristiği "geçirgen olduğu
        0,75
        0,50
        0,25
                 BG (BW)                      frekans aralığında" düzgün müdür?
                                  f (kHz)

            0,1 0,2  0,5  1     1,5
                           fc
                              2  5    10
                                           Çözüm

           Şekil 33: Op-amplı alçak frekansları geçiren filtre           1         1
                                           a. fc= 2pR C =             =1,6 kHz
           devresi ve devrenin kazancının giriş sinyalinin              1  1  2.3,14.1.103.0,1.10-6
           frekansı yükseldikçe azalışını gösteren eğri
                                           b. Bu sonuca göre devre 0-1,6 kHz arasındaki
                                          frekansa sahip giriş sinyallerini çıkışa aktarır.
       çevirmeyen yükselteç olarak çalışmaktadır.
                                              Rb
        Bu devrenin kesim frekansı,                      c.   =0,56   » 0,58 olduğundan, devre
                                              Ra
               1                           geçirgen olduğu bölgede düzgün bir karak-
          fc=                      .
                    denklemiyle hesaplanabilir.
             2π R1R 2 C1C2                       teristiğe sahiptir.
          Devrede R1=R2, C1=C2 seçildiğinde denklem,
                                            II. Op-amplı yüksek (high) frekansları
               1
          fc= 2pR C şeklinde yazılabilir.
                         .                   geçiren aktif filtre devresi
               1  1
                                            Şekil 34'te verilen yüksek frekansları geçiren
        Aktif filtrenin geçirgen olduğu bölgede               filtre devresi, şekil 33'teki alçak frekansları
       frekans karakteristiğinin düz olabilmesi için op-           geçiren filtreye çok benzer. Sadece direnç ve
       ampın kazancı 1,58 olmalıdır. Buna göre,               kondansatörler yer değiştirmiştir.
                 Rb                         Yüksek frekansları geçiren devrede giriş
          AV=1+       =1,58
                 Ra                        sinyalinin frekansı 100, 500, 1000, 1500, 2000,
          Buradan da,                           3000, 4000, 5000 ve 10000 Hz yapılarak çıkış
                                          geriliminin değeri ölçüldüğünde, frekans
          Rb
           =0,58 olmalıdır.
                   .                       yükseldikçe gerilim değerinin aşağıdaki
          Ra                                çizelgede görüldüğü gibi 2,9 V, kazancın ise 1,5
        Op-amplı alçak frekansları geçiren devrede             seviyesine çıktığı görülür.
       girişe tepeden tepeye genliği 2 V, frekansı 100 Hz
       olan bir AC sinyal uygulandığında çıkıştan
       tepeden tepeye değeri 3 V, frekansı 100 Hz olan
       bir sinyal alınır.
        Giriş sinyalinin frekansı 100, 200, 500, 1000,
       1500, 2000, 5000 ve 10000 Hz yapılarak çıkış
       geriliminin değeri ölçüldüğünde, frekans
       yükseldikçe gerilim değerinin aşağıdaki
       çizelgede görüldüğü gibi 0,08 V, kazancın ise
       0,04 seviyesine indiği görülür.
                                        48
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                                                        Vgrş

         Vgrş                                 R2
                                   Vçkş
                                                 R s1
                                                                Vçkş

        2 V(t-t)
        100 Hz
        10 kHz                                 R1               R3
                                                    R s2


             AV
         1,5

                                           Şekil 35: Op-amplı voltaj regülatörü devresi

          1

                      BG (BW)                gerilimi 3 V oluncaya kadar yükselir. Yükseliş,
                                         V1'in gerilimi 3 V olunca durur. Çünkü, op-amp
         0,50                               çıkışının daha fazla yükselerek V1 geriliminin
                                         +3 V'un üzerine çıkması durumunda eksi (-)
                                  f (kHz)
          0                               girişin gerilimi artı (+) girişin geriliminden daha
              1    2    3  4  5      10
                                         pozitif olacağından kıyaslayıcı olarak çalışan
        Şekil 34: Op-amplı yüksek frekansları geçiren filtre        op-ampın çıkışı hemen düşüşe geçer.
        devresi ve devrenin kazancının giriş sinyalinin
        frekansı yükseldikçe artışını gösteren eğri             V1 noktasının gerilimi 3 V'un altına düşecek
                                         olursa op-amp yine kıyaslayıcı olarak çalışmaya
        Örnek: Şekil 34'teki devrede R1=R2=1 kW,             başlar ve çıkışı hemen 3 V düzeyine yükseltir.
       C1=C2=0,1 mF, Ra=10 kW, Rb=5,6 kW olduğuna göre,
        a. Devrenin kesim frekansını bulunuz.
                                          Şekil 35'te verilen op-amplı gerilim regülatörü
        b. Devrenin hangi frekans aralığındaki              devresinde Vçkş gerilimini R1 ve R2 dirençlerinin
       sinyalleri çıkışa aktardığını belirtiniz.              değerini değiştirerek ayarlamak mümkündür.
        Çözüm                                Rs1 ve Rs2 dirençleri ise op-ampın girişlerini
                1          1               korumak için kullanılmıştır.
        a. fc= 2pR C =                  =1,6 kHz
                1    1  2.3,14.1.103.0,1.10-6
        b. Bu sonuca göre devre 1,6 kHz ile op-amp             i. Op-amplı logaritmik yükselteç devresi
       özelliklerinin (slew-rate parametresinin)               Şekil 36'da verilen devreye dikkat edilirse faz
       belirlediği üst sınır arasındaki frekans bandını          çeviren yükseltece benzediği görülür. Tek fark,
       geçirir.                              geri besleme direnci yerine NPN tipi bir
                                         transistörün bağlanmış olmasıdır. Bu bağlantı
         ı. Op-amplı voltaj (gerilim) regülatörü             sayesinde T1 transistörünün B-E birleşimindeki
         devresi                             polarma gerilimden yararlanılarak logaritma
         Şekil 35'te verilen devrede Vgrş gerilimi 0 V'tan        işlemi yapılmaktadır.
       itibaren artırılırsa çıkışta oluşan gerilim de artış          Logaritmik yükselteçler, analog esaslı
       gösterir.                              bilgisayarlarda matematiksel işlemler yapmada
         Çıkış gerilimi 3 V'un altındayken zener diyot          kullanılmaktadır.
       yalıtımdadır. Çıkışta oluşan gerilimin değeri 3            Transistörün B-E eklemindeki gerilimin
       voltu geçince zener diyot iletime geçerek              denklemi,
       üzerinde hep 3 V'luk gerilim düşümü oluşturur.
                                          Vçkş = VBE = (60 mV).Log (       )
        İşte bu 3 V'luk zener diyot gerilimi op-ampın
       3 numaralı (+) girişi için referans gerilimi (Vref)
       görevini yapar.                            şeklinde yazılabilir.
        Op-ampın çıkış gerilimi, V 1 noktasının
                                       49
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                                             Vgrş     0,56
                     IC
                                         IC =  R1
                                                 = 5,6.103 =0,1 mA = 1.10-4 A

                                                        1.10-4
                                         Vçkş=(60 mV).log (          )
                                                        1.10-13

                                  Vçkş
                                           =(60 mV).Log 109
               Vgrş                        log 109 = 9 olduğundan, Vçkş = 540 mV olur.

                                         Giriş 5,6 V yapıldığında ise,
        Şekil 36: Op-amplı logaritmik yükselteç devresi
                                             Vgrş     5,6
                     Vgrş                  IC =  R1
                                                 = 5,6.103 =1 mA = 1.10-3 A
        Denklemde IC =             .
                          'dir.
                       R1
                                                         1.10 -3
        Içkş akımı sabit olup oda sıcaklığında 1.10-13          Vçkş= (60 mV).log (          )
                                                         1.10-13
       amper dolayındadır.
                                           = (60 mV).Log 1010
        Logaritmik yükselteçte, Vgrş gerilimindeki ve
                                         log 1010 = 10 olduğundan, Vçkş = 600 mV olur.
       dolayısıyla IC akımındaki doğrusal değişimler,
       çıkışta ve B-E ekleminde logaritmik bir artışa
       neden olmaktadır.
        Yukarıda verilen denklemdeki logaritma 10
       tabanlıdır. Vgrş geriliminde 10 katlık bir artış                                 Vçkş
       olduğunda kolektör akımını da 10 kat artar.

        Log 10 = 1 olduğundan çıkışta da 10 kat artış
       olur.                                 C
        Vgrş gerilimi 100 kat artırıldığında çıkışta,
        60.2 = 120 mV'luk artış gerçekleşir.

                                         Şekil 37: Op-amplı kare dalga üreteci devresi
         Örnek: R1= R2 = 5,6 k, Vgrş = 0,056 V oldu-
       ğunda,                               j. Op-amplı kare dalga üreteci (astable
         a. Vçkş gerilimini bulunuz.                   multivibratör) devresi
         b. Vgrş 10 kat artırılarak 0,56 V, 100 kat artı-         Şekil 37'de verilen devrede op-amp kı-
       rılarak 5,6 V yapılırsa Vçkş ne olur? Bulunuz.          yaslayıcı (karşılaştırıcı) olarak çalışmaktadır. İlk
                                        anda (+) girişteki gerilimin daha pozitif
         Çözüm
                                        olduğunu varsayalım. Bu durumda Vçkş gerilimi
        a. Vçkş=VBE=(60 mV).Log                     pozitif maksimum değerdedir.
                                         B noktasının gerilimi,

            Vgrş    0,056                            Vçkş
        IC =     =      =0,01   mA = 1.10-5 A         VB =          .R2 kadardır.
                                                           .
            R1    5,6.103                         R1 + R2

                          1.10 -5
                                         Bu sırada C kondansatörü Rgb direnci üze-
        Vçkş = (60 mV).log (            )          rinden dolmaktadır. Kondansatörün A nokta-
                          1.10-13
                                        sındaki gerilim B noktasının gerilimine eşit
          = (60 mV).Log 108
                                        olduğunda Vçkş gerilimi eksi (-) polariteli olur.
        log 108 = 8 olduğundan, Vçkş = 480 mV olur.            Çıkışın eksi (-) polariteli olması A noktasında
                                        ve kondansatör üzerinde bulunan gerilimi de
        b. Vgrş= 0,56 V yapıldığında,                  eksi (-) polariteli yapar. (Çıkış gerilimi Rgb
                                        üzerinden girişe geri besleme yapmaktadır.)
                                      50
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Kondansatöre bir öncekinin tersi polaritede                   değerine ulaştığında kondansatör üzerinde biriken
       bir gerilimin gelmesi bu elemanı deşarj etmeye                  elektrik yükü A-K uçları arasından geçerek boşalır
       başlar.                                      ve devre resetlenir (sıfırlanır). C'nin boşalması
        Kondansatör belli bir sürede deşarj olduktan                  PUT'un A ucuna gelen gerilimi düşüreceğinden
       sonra bu kez bir öncekinin tersi polaritede tekrar                bu eleman kesime gider. PUT kesime girince C
       şarj olmaya başlar. Kondansatörün gerilimi A                   tekrar dolmaya başlar. PUT'un sürekli olarak iletim
       noktasındaki gerilime eşit olduğu anda op-amp                   ve kesim olması çıkışta testere dişine benzer bir
       çıkışı tekrar konum değiştirir. Devre bu şekilde                 sinyalin oluşmasını sağlar.
       çalışmasını sürdürür.                                Şekil 38-a'daki gerilim kontrollü osilatör
        Şekil 37'de verilen devrenin çıkışına led, röle,                devresinde giriş ucuna negatif gerilim uygu-
       lâmba gibi alıcılar bağlanarak periyodik çalışan                 landığından çıkıştan pozitif polariteli testere
       sistemler oluşturulabilir.                            dişine benzer bir sinyal alınır. Başka bir deyişle
                                                devre integral alıcı gibi çalışır.
        k. Op-amplı gerilim kontrollü osilatör
        devresi
                                                 Not: PUT'un yapısı ve çalışma ilkesi hakkında
        Şekil 38-a-b'de verilen op-amplı gerilim
                                                bilgi almak için endüstriyel elektronikle ilgili
       kontrollü, testere dişi biçiminde sinyal üreten
                                                kitaplara bakınız.
       osilatör devresinde geri besleme elemanı olarak
       PUT ve kondansatör kullanılmıştır.
                                   10 k
                                                 l. Op-ampların lojik (mantık) kapı
                   2N6027      G
                                R2                elemanı olarak kullanılması
                    PUT
                       K     A          Vp          Op-amp kullanılarak VE (AND) VEYA (OR),
                           C
                                      7,5 V
                                                VEDEĞİL (NAND), VEYADEĞİL (NOR)
                  R1       1-10 nF                    mantık (lojik) kapılarını yapmak mümkündür.
                         +
                                                Şimdi bunları inceleyelim.
                  100 k     741
              -                   Vçkş
           Vgrş     1-3 V      -
                                                       +Vcc
              +                                              +Vcc
        (a)
                                      +15 V

                                      R3   10 k                LM1900
                                                   24 k
                                                 A                Y=A.B
                       2N6027             +7,5 V                47 k
                       PUT                           24 k
                                                 B
              -15 V                      R 4 10 k
                              C                        Şekil 39: LM1900 op-amplı VE (AND)
            R1                 1-10 nF                     kapı devresi ve doğruluk çizelgesi
                  68 k

                            +15 V
           Vgrş                                    I. Op-amplı VE (AND) kapısı
                   100 k      741          Vçkş
                                                 Şekil 39'da verilen LM1900 op-amplı VE kapı
            R2     10 k          -15 V                 devresinde A ve B girişlerine +VCC gerilimi
        (b)                                       kadar bir voltaj uygulandığında çıkış ucundan
                Şekil 38: Op-amplı gerilim                   +VCC gerilimi alınır.
                kontrollü osilatör devresi                    Şekil 40'ta verilen LM139 op-amplı VE kapı
                                                devresinde ise giriş uçlarının her ikisine +VCC
        PUT adlı elemanın A ucuna uygulanan gerilim
                                                değerinde gerilim uygulandığında çıkış +VCC
       G ucuna uygulanan gerilimden 0,6-0,7 V fazla
                                                düzeyinde olur.
       olduğunda A'dan K'ya doğru akım geçirir.
       Örneğin PUT'un G ucuna 2 V uygulanmışsa, A
       ucuna uygulanan gerilim 2,6 V olduğunda A'dan                    II. Op-amplı VEYA (OR) kapısı
       K'ya akım geçişi olur.                               Şekil 41'de verilen LM1900 op-amplı VEYA
        Gerilim kontrollü osilatör devresinin çıkış                   kapı devresinde A ve B girişlerinden herhangi
       geriliminin seviyesi PUT'un iletime geçme                     birisine +VCC düzeyinde bir gerilim uygu-
                                              51
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                                 +Vcc                +Vcc
                          39 k                               +Vcc
               1k
                                                   75 k
                        +Vcc       3k


                                                          LM1900
                                            24 k      47 k
          100 k
                        LM139              A
                                                               Y=A.B
        A                        Y=A.B          24 k
                                        B
          100 k
        B           1k
                                           Şekil 43: LM1900 op-amplı VEDEĞİL
                                           (NAND) kapı devresi ve doğruluk çizelgesi
            Şekil 40: LM139 op-amplı VE (AND)
            kapı devresi ve doğruluk çizelgesi
                                                     +Vcc
                  +Vcc                            150 k
                                                        +Vcc
            150 k
                      +Vcc
                                                        LM1900
                                                75 k
                                          A                  Y=A+B
                    LM1900                         75 k
            75 k                             B
        A
                          Y=A+B

        B
            75 k                             Şekil 44: LM1900 op-amplı VEYADEĞİL
                                          (NAND) kapı devresi ve doğruluk çizelgesi
          Şekil 41: LM1900 op-amplı VEYA (OR)
          kapı devresi ve doğruluk çizelgesi             IV. Op-amplı VEYADEĞİL (NOR) kapısı
                            +Vcc          Şekil 44'te verilen LM1900 op-amplı
            1k        200 k
                            3k
                                       VEYADEĞİL kapı devresinde sabit gerilim faz
                   +Vcc
                                       çevirmeyen girişe uygulanmıştır. Devrede
                                       tersleyen girişteki direnç değerleri, terslemeyen
           100 k       LM139
        A                 Y=A+B            girişteki direncin yarısı kadar seçilmiştir.
        B
                                        Devrenin A ve B girişlerine 0 voltluk bir geri-
           100 k     1k                     lim uygulandığında çıkıştan +VCC değerinde bir
                                       gerilim alınır.
          Şekil 42: LM139 op-amplı VEYA (OR)
          kapı devresi ve doğruluk çizelgesi
                                        Girişlerin herhangi birisine ya da ikisine
                                       birden +VCC değerinde bir gerilim uygulan-
       landığında çıkış +VCC seviyesinde olur.             dığında ise faz çeviren girişin gerilimi faz
        Şekil 42'de verilen LM139 op-amplı VEYA            çevirmeyen girişin geriliminden büyük olaca-
       kapı devresinde ise A ve B girişleri 0 voltken         ğından çıkıştan 0 voltluk gerilim alınır.
       faz çeviren giriş ucunun gerilimi yüksek olur                                   Vgrş
                                                        +12 V
       ve çıkıştan 0 V alınır. Giriş uçlarının herhangi
       birisine +V CC değerinde gerilim uygulan-                            741          +    t (s)
       dığında faz çevirmeyen giriş ucunun gerilimi                               Vçkş
                                                                     -
       faz çeviren girişin geriliminden yüksek                             -12 V       Vçkş
       olacağından çıkış +VCC düzeyinde olur.                                         +    t (s)
                                          Vgrş
                                                                     -
        III. Op-amplı VEDEĞİL (NAND) kapısı
                                          Şekil 45: Op-amplı sıfır seviye dedektörü
        Şekil 43'te verilen LM1900 op-amplı VE-               devresi ve devrenin giriş-çıkış sinyalleri
       DEĞİL kapı devresinde A ve B girişlerinin her
       ikisine de +V CC düzeyinde bir gerilim              m. Op-amplı sıfır seviye dedektörü devresi
       uygulandığında çıkıştan 0 voltluk bir gerilim           Şekil 45'te verilen devrede faz çeviren (-) giriş
       alınır.                             şaseye bağlanmış ve sinüsoidal biçimli giriş
                                       sinyali faz çevirmeyen (+) girişe uygulanmıştır.
                                       Bu devre op-amplı karşılaştırıcı devreye çok
                                     52
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       benzer.
                                           +
         Devrede geri besleme direnci kullanılmadığı         Vgrş                          Vçkş        +
                                               -         741
       için girişlerdeki en ufak gerilim farkı çıkışın
                                                                        -
       değerinin maksimum olmasını sağlar.
        Girişe uygulanan sinüsoidal biçimli sinyalin                 R1               2,2 k
                                                          R2
       polaritesi pozitif olur olmaz çıkış gerilimi                 10 k
       pozitif maksimum olur. Giriş sinyalinin              Şekil 47: Op-amplı schmitt tetikleyici
       polaritesi negatif olur olmaz ise çıkış gerilimi         ve devrenin giriş-çıkış sinyalleri
       negatif maksimum olur.
        Sonuç olarak şekil 45'te verilen devre           aşınca çıkış durum değiştirir ve pozitife gider.
       sinüsoidal ya da üçgen biçimli bir sinyalin kare                  æ   R1      ö   æ  2200   ö
                                       VUTP =Vmaks ç             ÷ =18 ç       ÷ =3,25 V
       dalgaya dönüştürülmesinde kullanılabilir.                  ç    R 1 + R gb    ÷   è 2200 +10000 ø
                                                 è         ø
           +V                                      æ    R1    ö    æ      2200    ö
           R1
                      Vref                VLTP =-Vmaks ç R
                                              ç        + R gb
                                                          ÷
                                                          ÷
                                                            =-18 ç 2200 +10000 ÷ =-3,25 V
                                                               è       ø
               +V          +                        è  1      ø
                                t (s)
        Vref            Vgrş
                              -             Vgrş
                  Vçkş
           R2   -V                                                      +3,25 V
                          +      t (s)               +                +
                      Vçkş
              Vgrş                                                         t (s)
                            -
                                                                      -3,25 V
                                                        -
        Şekil 46: Op-amplı referans gerilimli karşılaştırma
        dedektörü devresi ve giriş çıkış sinyalleri            Vçkş
                                                                      +18 V
        n. Referans gerilimli karşılaştırma                                   +
                                                                        t (s)
        dedektörü devresi                                                  -
                                                  -
        Şekil 46'da verilen devrede faz çeviren (-) giriş                                      -18 V

       iki adet gerilim bölücü direnç üzerinden devreye              Şekil 48: Schmitt tetikleme ve
       bağlanarak bu girişe belli bir referans gerilimi              devrenin giriş-çıkış sinyalleri
       uygulanmıştır.
                                       Şekil 48'de giriş sinyalinin alt ve üst eşik
         Giriş gerilimi Vref değerinden küçükken çıkış
                                      seviyesini aştığı durumlar görülmektedir.
       gerilimi negatif maksimum seviyede olur. Giriş
                                       Giriş gerilimi pozitif olduğunda +3,25 voltluk
       geriliminin değeri Vref değerini aştığında çıkış
                                      eşik noktasını geçer. Faz çeviren giriş daha
       gerilimi pozitif maksimum değere yükselir.
                                      pozitif olduğundan çıkış hızla -18 volta gider.
                                       Giriş gerilimi negatif eşik gerilimini geçince
        o. Op-amplı schmitt tetikleme devresi
                                      tersleyen giriş daha negatif olduğundan schmitt
        Şekil 47'de verilen devre karşılaştırıcı olarak
                                      tetikleyici çıkışı +18 V'a gider. İki eşik
       çalışmaktadır. Pozitif geri besleme ile iki adet
                                      arasındaki fark histerisiz olarak adlandırılır.
       "eşik noktası" imkânı sağlanır. Op-ampın 20
       voltla beslendiğini varsayalım. Çıkış gerilimi
       18 volta kayabilir. R1 ve R2 dirençleri çıkış
       gerilimini böler ve terslemeyen girişe uygular.         C. Op-amplı enstrümantasyon (yardımcı)
        Çıkış pozitif maksimum değerdeyken, gerilim          yükselteç devreleri
       bölücü dirençler üst eşik noktasını (ÜEN, UTP)
       belirler. Giriş gerilimi bu değerin altında olduğu       1. Tanımı, yapısı ve çalışma ilkesi
       sürece çıkış gerilimi değişmez. Giriş gerilimi          Yüksek performanslı gerilim yükselteçlerine
       eşik değerini aşınca çıkış durum değiştirir ve        enstrümantasyon yükselteci denir.
       pozitife gider.                         Bu devreler aynı zamanda yüksek giriş ve
        Çıkış negatif maksimuma değerdeyken,            düşük çıkış empedanslı olan fark yüksel-
       gerilim bölücü dirençler alt eşik noktasını          teçleridir.
       (AEN, LTP) belirler. Giriş gerilimi negatif
       yönde bu değerin altında olduğu sürece çıkış
       gerilimi değişmez. Giriş gerilimi eşik değerini
                                    53
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        2. Op-amplı enstrümantasyon yükselteç-                 c. Op-amplı yüksek ortak mod tepki oranlı
        lerinin kullanım alanları                       enstrümantasyon yükselteci
                                            Şekil 51'de ortak mod tepki oranlı (CMRR)
        a. Op-amplı yüksek giriş empedanslı
                                           enstrümantasyon yükselteci örneği verilmiştir.
        enstrümantasyon yükselteci
         Şekil 49'da verilen yüksek giriş empedanslı
                                               Vgrş1
       enstrümantasyon yükselteci devresinin çıkış                                  R6
                                                    R1      R2
       ucundan alınan gerilimin denklemi,                           45 k          100 k
         Vçkş = 101.(Vgrş2-Vgrş1) şeklinde yazılabilir.                           10 k
                                                    R3
                                                          R5        Vçkş
                                                   10 k
            R1       R2    R3         R4
                                                    R4      10 k  R7
            100 k     1k    1k       100 k                           100 k

                                                       45 k
                                              Vgrş2
                                     Vçkş

              Vgrş1          Vgrş2                  Şekil 51: Yüksek ortak mod tepki oranlı
                                               enstrümantasyon yükselteci devresi

            Şekil 49: Yüksek giriş empedanslı                Ortak mod tepki oranı (CMRR), bir op-ampın
            enstrümantasyon yükselteci devresi              her iki giriş ucuna da aynı özellikte sinyal
                                           uygulandığında bunları reddetme özelliğidir. Bu
         Örnek: Şekil 49'da verilen devrede Vgrş1 = 4 mV,          değer, faz çeviren ve faz çevirmeyen girişe aynı
       Vgrş2 = 8 mV olarak uygulanmıştır. Buna göre              anda uygulanan bir sinyalin, çıkış sinyaline
       çıkış geriliminin değerini bulunuz.                  oranına eşittir. CMRR'nin birimi dB (desi-
                                           bell)'dir.
         Çözüm                                 Ortak mod tepki oranlı enstrümantasyon
         Vçkş = 101.(Vgrş2-Vgrş1) = 101.(8-4) = 404 mV            yükselteçlerinde parazitik ve gürültülü sinyalleri
                                           atma oranı da büyüktür.
        b. Op-amplı yüksek giriş voltajlı                    Şekil 51'deki devrede Vgrş1 ve Vgrş2 girişleri op-
        enstrümantasyon yükselteci                      ampların faz çevirmeyen girişlerine uygu-
         Şekil 50'de verilen yüksek giriş voltajlı              lanmıştır. R3 direncinin değeri değiştirilerek
       enstrümantasyon yükselteci devresinin çıkış              devrenin kazancını ayarlamak mümkündür. İlk
       ucundan alınan gerilimin denklemi,                   iki op-amp çıkışından alınan sinyaller fark
         Vçkş = Vgrş1-Vgrş2 şeklinde yazılabilir.              yükselteci olarak çalışan op-ampa uygulanmıştır.
                                            Devrenin çıkış geriliminin değeri,
                 R3              R6
                                            Vçkş=100.(Vgrş2-Vgrş1) denklemiyle bulunabilir.
                      R4

         R1
                  5k   5k          50 k
                                            Örnek: Şekil 51'de verilen devrede Vgrş1 = 4 mV,
        50 k
                      R5   50 k
                                     Vçkş
                                           Vgrş2 = 5 mV olarak uygulanmıştır. Buna göre
                                           çıkış geriliminin değerini bulunuz.
         Vgrş1           Vgrş2     R7
              R2
                             5k              Çözüm
              5k
                                            Vçkş = 100.(Vgrş2-Vgrş1) = 100.(5-4) = 100 mV
             Şekil 50: Yüksek giriş voltajlı ens-
             trümantasyon yükselteci devresi
         Örnek: Şekil 50'de verilen devrede Vgrş1 = 12 mV,
       Vgrş2 = 3 mV olarak uygulanmıştır. Buna göre
       çıkış geriliminin değerini bulunuz.
         Çözüm
         Vçkş = Vgrş1-Vgrş2 = 12-3 = 9 mV


                                        54
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Sorular                                 10. Op-ampla rda ba nt genişliği (BG, BW) nedir?
         1. Fark yükselteci nedir? Tanımlayınız.               Açıklayınız.
         2. Fark yükselteçlerindeki RE direncinin görevi nedir?         11 . Op-a mplarda giriş ve çıkış empedansı nedir?
       Yazınız.                                Açıklayınız.
         3. Tek girişli fark yükseltecinin blok şemasını çiziniz.        12. Op-amplı faz çeviren yükselteç devresini çiziniz.
         4. Transistörlü tek girişli fark yükseltecinin devre          13. Op-amplı faz çeviren yükselteç devresinde Vgrş=0,2
       şemasını çiziniz. Birinci girişe sinüsoidal özellikli AC sinyal    V, R1= 22 k, Rgb =220 k olduğuna göre devrenin kazancını
       uygulandığında çıkış sinyallerinin nasıl olduğunu gösteriniz.     (AV) ve çıkış gerilimini (Vçkş) bulunuz.
         5. Transistörlü tek girişli fark yükseltecinin çalışma         14. Op-amplı faz çevirmeyen yükselteç devresini çiziniz.
       ilkesini yazınız.                             15. Op-amplı faz çeviren toplayıcı yükselteç devresini
         6. İki girişli fark yükseltecinin iki girişine de aynı fazlı    çiziniz. Devrenin görevinin ne olduğunu yazınız.
       sinyal uygulanması durumunda çıkışlarda neden 0 V             16. Op-amplı karşılaştırıcı (comparator) devresini çiziniz.
       görüldüğünü açıklayınız.                        Devrenin görevinin ne olduğunu yazınız.
         7. Op-amplarda kazanç nedir? Yazınız.                 17. Op-amplı hassas yarım dalga doğrultmaç devresini
         8. Geri besleme direnci yokken op-amp kazancı ne olur?       çiziniz. Devrenin görevinin ne olduğunu yazınız.
       Açıklayınız.                               18. Pasif ve aktif filtre kavramlarını açıklayınız.
         9. Op-amplarda off-set gerilimi nedir? Yazınız.
         Bazı op-amplar (işlemsel yükselteçler)'ın özellikleri

                                                     kılıf A             kılıf B
                                                     üst                üst

                                                     kılıf C             kılıf D
                                                      üst                üst


                                                    kılıf E             kılıf F
                                                     üst                üst


                                                     kılıf G             kılıf H
                                                      üst                üst
          kılıf I       kılıf J      kılıf K         kılıf L         kılıf M        kılıf N
                              üst            üst          üst         üst                               üst           üst


                                        55
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
         Bölüm 3: Fotoelektronik eleman uygulamaları
                     (Işığa duyarlı elemanlar ve devreler)
        A. Işık kontrollü röle devreleri
                                                        ultraviyole ışınlar
        1. Fotoelektrik (ışığa duyarlı)
                                               röntgen ışınları
                                      gamma ışınları
                                                                   enfraruj ışınlar
                                                                                         alternatif akım
                              kozmik ışınlar
                                                                                radyo dalgaları
       elemanlar: İnsan gözü, dalga boyu
       380 nanometreden 780 nanometreye
       kadar olan elektromanyetik dalgaları
                                                        ışık
       ışık olarak algılar. Gözün en yüksek
       duyarlılığı yeşil ile sarı renkleri
       arasındadır. Ultraviyole (mor ötesi),
       ve enfraruj (kızıl ötesi) ışınlar ise
       insan gözü tarafından algılanamaz.

         Aydınlatma şiddeti kavramı:
                                        Şekil 3.1: Elektromanyetik ışınlar ve dalga boyları
       Işık akısının, dikey olarak aydınlanan
       yüzeye oranına aydınlatma şiddeti                                                           R (W)
       denir. Aydınlatma şiddetinin birimi                                                    1 MW
       lux'tür. (Lux: ışık, parlaklık)
                                                                           10 kW

         Işığa duyarlı eleman çeşitleri                 100 W            ışık
         a. LDR'ler (fotodirenç, light                                şiddeti
       dependent resistance): Işıkta az
                                               1 10 100 lux
       direnç, karanlıkta yüksek direnç
       gösteren devre elemanlarına LDR       Şekil 3.2: LDR    Şekil 3.3: LDR'lerin direncinin ışığın
                             sembolleri      şiddetine göre değişim eğrisi
       denir. Başka bir deyişle aydınlıkta
       LDR'lerin üzerinden geçen akım
       artar, karanlıkta ise azalır.
         LDR’lerin karanlıktaki dirençleri
       yaklaşık 1 MW       aydınlıktaki
       dirençleri ise 100 W ile 5 kW
       düzeyindedir. Şekil 3.3'te LDR'lerin
       direncinin ışığa göre değişimine              Resim 3.1: LDR örnekleri
       ilişkin eğri verilmiştir.
         LDR'ler, CdS (kadmiyum sülfür), CdSe (kadmiyum selinür), selenyum, germanyum ve silisyum
       vb. gibi ışığa karşı çok duyarlı maddelerden üretilmektedir.
         LDR yapımında kullanılan madde, algılayıcının hassasiyetini ve algılama süresini belirlemekte,
       oluşturulan yarı iletken tabakanın şekli de algılayıcının duyarlılığını etkilemektedir. LDR'ye gelen
       ışığın odaklaşmasını sağlamak için üst kısım cam ya da şeffaf plastikle kaplanmaktadır.
         LDR'ler çeşitli boyutlarda üretilmekte olup, gövde boyutları büyüdükçe güç değeri yükselmekte
       ve geçirebilecekleri akım da artmaktadır.
         Uygulamada yaygın olarak kullanılan bazı LDR tipleri: LDR03, LDR05, LDR07, OPR60...
         LDR'ler, endüstriyel kumanda sistemlerinde, otomatik gece lambalarında, dijital sayıcılarda,
       brülörlerde, kanın renk yoğunluğunu belirleyen tıbbî cihazlarda, flaşlı fotoğraf makinelerinde,
       hareket dedektörlerinde, zil butonlarında vb. kullanılırlar.

        b. Fotodiyotlar (photodiode, ışığa duyarlı diyot): Üzerine ışık düştüğünde iletken olarak
       katot ucundan anot ucuna doğru akım geçiren elemanlardır.
        Fotodiyotlar doğrultmaç diyotlarına benzerler. Tek fark şekil 3.4'te görüldüğü gibi fotodiyotların
                                          56
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                                               Iters (mA-mA)
               ışık                  R

                    mercek
                                 10 kW
                                        K
                    gövde

                              V = 12 V
                    P-N
                    eklemi     -            A
                                                        ışık şiddeti
                                                          lüks (lux)
         Şekil 3.4: Fotodi-        Şekil 3.5: Işığa bağlı olarak fotodiyodun üzerinden geçen akımın eğrisi
         yodun yapısı


       birleşim yüzeyinin aydınlatılmış (ışık alabiliyor) olmasıdır.
         Bu elemanlar devreye ters bağlanırlar ve ışık ile ters yöndeki sızıntı akımlarının artması suretiyle
       kontrol yaparlar. Bu kontrol, ışıkla yarı iletkenin kristal yapısındaki bağların bazı noktalarda
       kopması sonucu elektron ve oyukların hareketiyle doğan akımın çoğalmasıyla olur. Şekil 3.5'te
       ışığa bağlı olarak fotodiyotlardan ters yönde geçen akımın değişim eğrisi verilmiştir.
         Fotodiyotlarda mercekli kısma gelen ışığa göre katotdan anota doğru akan düşük değerli akım
       değişir. Geçen akım, ışığın şiddetine bağlı olarak 100 mA-150 mA, gerilim ise 0,14-0,15 V arasında
       değişmekte olup çok küçüktür.
         Fotodiyotların çalışma hızı son derece yüksektir (yaklaşık 1 ns ile 0,2 ms). Bu hızlı davranışları
       ve boyutlarının küçük olması sayesinde fiber optik kabloyla veri iletiminde kullanılmaktadırlar.
       Bu elemanlar, hem bir gerilim üreteci hem de ışık algılayıcı olarak kullanılabilir.
         Fotodiyotlar enfraruj ışınlara karşı da duyarlıdır. Bunu sağlamak için, diyodun gövdesindeki alıcı
       kısmın merceği renkli cam ya da plastikten yapılarak normal ışınların etkide bulunması önlenir.
         Yaygın olarak kullanılan fotodiyot tipleri: BPW12, BPW20, BPW30, BPW33, BPW34, BPW63,
       BPW65.


            K        K                         BPW 34
                                             BP104          BPX633
                                                         BPW 43
            A        A

         Şekil 3.6: Fotodiyot sembolleri           Resim 3.2: Çeşitli fotodiyotlar

         c. Fotopiller (solar cell, fotosel, güneş pili, photo voltaic cell): Güneş enerjisini (gün
       ışığını) elektrik enerjisine dönüştüren elemanlara fotopil denir.
         Fotopillerin yapısı ve çalışması şöyledir: Foton absorblanmasıyla (emilmesiyle) oluşan yük
       taşıyıcılar çoğunlukta oldukları bölgelere sürüklenirler. Birleşim yüzeyinden I akımı geçer ve N
       tipi madde eksi (-), P tipi madde ise artı (+) yüklenmiş olur. I akımı, birleşim yüzeyinin ileri
       yönde kutuplaşmasına ve birleşimin gerilim settinin alçalmasına neden olur. Dış devre açık ise
       (alıcı yoksa) P’den N’ye akım geçer ve birleşim yüzeyindeki gerilim setti tekrar yükselir ve P
       bölgesi eksi (-), N bölgesi artı (+) yüklenir. Sonra tekrar foton absorblanarak olay devam eder.
         Dış devreden akım çekilirse P-N birleşim yüzeyindeki potansiyel, elektronları daha yüksek
       potansiyele çıkaran batarya (pil) rolü oynamaktadır.
         Enerjisi yeterli bir ışık demeti P-N birleşim yüzeyine düşürülecek olursa, foton, elektronlarla
       karşılaşıp enerji verebilir. Serbest hâldeki elektronlar valans elektronlarının ancak 1/104'ü kadar
                                   57
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       olduğundan, bu ihtimal zayıftır. Foton,
       muhtemel (olası) valans elektronu ile
       karşılaşır ve ona enerjisini bırakarak          +       -
       iletkenlik bandına çıkarır. Valans bandına                  +         -
       çıkan elektron arkasında bir boşluk (artı yük)
       bırakır. Sonuç olarak P tipi bölge artı (+), N         Şekil 3.7: Fotopil sembolleri
       tipi bölge eksi (-) yüklenerek bir elektriksel
       potansiyel farkının oluşmasına yol açar. Bu
       da elektrik akımını doğurur.
         Foton akısı, birim yüzeyden, birim
       zamanda geçen foton sayısı olarak tanımlanır.
       Işık ışınları (fotonlar) fotopil üzerine
       düştüğünde küçük yarı iletken temelli
       hücrelerde yaklaşık 0,4-0,5 V ve 8-100
       miliamperlik akımın oluşmasını sağlarlar.
         Güneş pilleriyle 3 V gerilim elde etmek
       isteniyorsa 6 tanesi birbirine seri olarak
       bağlanır. Sistemden alınan akım yükseltilmek
       istendiğinde ise, elemanlar paralel bağlanır.       Resim 3.3: Fotopiller ve fotopil paneli
       Yüksek gerilim ve akım elde etmek için
       yapılmış güneş enerjisi panellerinde yüzlerce        ışık
                                             şeffaf yalıtkan yüzey
       güneş pili seri-paralel bağlı durumdadır.
                                             ince metal ızgara
       Güneş pili üzerine düşen ışığın şiddeti bir                 kadmiyum (fosfor karışımlı)
       noktadan sonra artırılsa da (örneğin 4000                  selenyum (bor karşımlı)
       lux’ten sonra) alınan gerilim sabit
       kalmaktadır.                                gövde
         Bu elemanlar, güneş ışığıyla çalışan, saat,         Şekil 3.8: Fotopilin yapısı
       radyo, TV, hesap makinesi, otomobil, sokak
       lambası, uydu vericisi, uçak vb. gibi
       aygıtlarda kullanılmaktadır.

        d. Fototransistörler: Beyz ucuna ışık
       düştüğünde C-E arasından akım geçişini
       sağlayan elemanlardır. Fotodiyotlardan farklı
       olarak ışıkla üretilen akımı yükseltme
       yaparlar. Bu özellikleri sayesinde         Resim 3.4: Güneş pili paneliyle çalışan televizyon
       fotodiyotlardan çok üstündürler.
        Üç yarı iletkenin birleşiminden oluşan                     fotodiyot
       fototransistörlerin C-B uçları arasına
       bağlanmış olan fotodiyoda (şekil 3.10) ışık                  ışık
       enerjisi (foton) gelebilmesi için beyz ucunun
       bulunduğu kısma mercek şeklinde cam
       yerleştirilmiştir. Mercek, ışığın içeriye
       odaklanarak girmesini sağlamaktadır.
        Fototransistörler iki ya da üç bacaklı olarak   Şekil 3.9: Foto-        Şekil 3.10: Foto-
                                  transistör sembolleri     transistörün yapısı
       üretilir. Üç bacaklı olan modellerde mercek
       boyanacak olursa eleman normal transistör hâline geçer. Mercek boyanmaz ve beyz ucu da devreye
       bağlanacak olursa beyze iki etki söz konusu olacağından C-E arasından geçen akımın miktarındaki
       değişme daha fazla olur. İki bacaklı fototransistörlerde (kullanım kolaylığı bakımından) beyz ucu
       dışarıya çıkarılmaz.
        Bu elemanlar, TV, video, müzik seti, klima gibi cihazların uzaktan kumanda devrelerinde, gün
                                58
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       ışığına duyarlı olarak çeşitli aygıtların ve
       alarm sistemlerinin çalıştırılmasında vb.
       kullanılmaktadır.
         Fotodiyotların üzerinden geçirebildiği
       akım mikroamper (mA) düzeyindedir.
       Fototransistörler ise miliamper düzeyinde bir
       akım geçişini mümkün kılarlar. Akımın
       büyük olması başka bir devreyi çalıştırmada
       (sürmede) kolaylık sağlar.                  Resim 3.5: Fototransistör örnekleri
         Bazı fototransistörler: BP103B, BPW40,
       SFH309, BPY62-2, BPX99...                                      +12 V
         BP103B tipi fototransistörün                         22 kW     1k

       karakteristik özellikleri: Kolektör-emiter                      BC237
       gerilimi (VCE ): 35 V, Kolektör akımı (IC):                            Vçıkış
       100 mA, Kolektör-emiter sızıntı akımı (ICEO):
       5 nA.                                                  -
                                               fotodiyot

        e. Darlington fototransistörler: Bir        Şekil 3.11: Darlington   Şekil 3.12: Fotodiyotlu
       fototransistör ile normal transistörün arka     fototransistör sembolü   ışığa duyarlı devre
       arkaya bağlanmasıyla elde edilen devre
       elemanlarına darlington fototransistör denir. Bu elemanların ışığa karşı
       duyarlılıkları normal fototransistörlere oranla çok fazladır. Şekil      fototran-      +12 V
                                              sistör
       3.11'de darlington fototransistör sembolü verilmiştir.                    1k
                                                          A
        f. Işık kontrollü röle devreleriyle ilgili örnekler                  Vçıkış
        I. Fotodiyotlu basit devre: Şekil 3.12'de verilen devrede
       fotodiyoda ışık geldiğinde üzerinden geçirdiği akım artar. Bundan
       dolayı transistörün beyzine giden akım azalır ve bu eleman kesime              B
                                                      -
       gider. Transistörün kesime gitmesiyle Vçıkış gerilimi maksimum
                                          Şekil 3.13: Fototransistörlü
       olur.                                basit ışığa duyarlı devre
        Ortam karardığında ise fotodiyot kesime, transistör iletime
       geçeceğinden Vçıkış gerilimi en düşük (minimum) değere iner. Çıkışa bir led ya da röle bağlanacak
       olursa karanlıkta çalışan devre elde edilir.

        II. Fototransistörlü basit ışığa duyarlı devre: Şekil 3.13'te verilen devrede ortam aydınlıkken
       fototransistör iletimde olduğundan Vçıkış gerilimi çok küçüktür Ortam karardığında fototransistör
       kesime gider ve Vçıkış gerilimi maksimum değere yükselir.
        Çıkışa (A-B arasına) bir led bağlanacak olursa ışıkta çalışan devre elde edilir.

        B. Op-amplı ışık kontrol devreleri
        a. Op-amplı ışığa ve ısıya duyarlı devre: Şekil 3.14'te verilen op-amplı devre ile bir çok
       tasarım yapılabilir.
        I. A-B arasına direnç, C-D arasına NTC bağlanırsa: Ortam sıcaklığı artınca NTC'nin
       direnci azalır ve üzerinde düşen gerilim küçülür. Op-amp 2 ve 3 numaralı girişlerindeki gerilimleri
       kıyaslar. 3 numaralı giriş gerilimi 2'de bulunan gerilimden büyük olduğu anda 6 nolu ayak çıkış
       akımını transistöre verir. Transistör iletime geçerek alıcıyı çalıştırır. Ortam sıcaklığı azalınca
       NTC'nin direnci artar ve bu elemanın üzerinde düşen gerilim büyür. Op-ampın 2 numaralı ayağına
       gelen gerilim 3 numaralı ayaktaki gerilimden büyük olduğu anda çıkış akımı sıfır (0) olur ve
       transistör kesime gider.
        II. A-B arasına direnç, C-D arasına LDR bağlanırsa: Ortam aydınlığı artınca LDR'nin
       direnci azalır ve üzerinde düşen gerilim küçülür. Op-amp 2 ve 3 numaralı girişlerindeki gerilimleri
                                 59
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                 A                                +9-12 V

                                      330W-820 W
                     33 k

           LDR     10 k
                 B
                                            L
                      10 k
             10 k
                                       10 k
                      10 k
                 C
           LDR     -T                             BC547

                     33 k                 1-10 k

                 NTC
                 D

                     Şekil 3.14: Op-amplı ışığa ve ısıya duyarlı devre

       kıyaslar. 3 numaralı giriş gerilimi 2'de bulunan gerilimden büyük olduğu anda 6 nolu ayak çıkış
       akımını transistöre verir. Transistör iletime geçerek alıcıyı çalıştırır. Ortam aydınlığı azalınca
       LDR'nin direnci artar ve bu elemanın üzerinde düşen gerilim büyür. Op-ampın 2 numaralı ayağına
       gelen gerilim 3 numaralı ayaktaki gerilimden büyük olduğu anda çıkış akımı sıfır olur ve transistör
       kesime gider. Devrede LDR ile direnç yer değiştirirse alıcı karanlıkta çalışır.
        Not: Şekil 3.14'teki devrede C-D arasına kondansatör A-B arasına direnç bağlanırsa turn-on
       tipi (gecikmeli çalışan) zaman rölesi devresi elde edilir.

        C. Işıkla uzaktan kumanda devreleri
        I. Op-amplı uzaktan kumanda devresi: Şekil 3.15'te verilen devrede LDR'ye ışık
       geldiğinde geçen akım
       pot ve direnç üzerinde
       düşen gerilimi artırır.
                                                      + 12 V

                              10 k
       Op-ampın 3 numaralı
                               2 +
       (+) girişinin gerilimi 2             -
       numaralı (-) girişin              3
                                +
                                 -     10 k
                    ışık   100 k
       geriliminden büyük
                                                BC547
                              10 k
       olduğunda 741 çıkış                      1-10 k     yük
       vererek röleyi           1k
       çalıştırır. LDR'ye
                                              AC 220 V
       gelen ışık kesildiğinde
       röle ilk konumuna        Şekil 3.15: Op-amplı uzaktan kumanda devresi
       döner.

        Ç. Fotodirenç (LDR)'li devreler
        I. Kaskad bağlantılı karanlıkta çalışan devre: Şekil 3.16'da verilen devrede LDR'ye ışık
       gelince direnci azalır ve üzerinden geçirdiği akım artar. LDR'den geçen akımın pot üzerinde
       oluşturduğu gerilim T1 transistörünü iletime sokar. T1 iletime geçince A noktasındaki gerilim
       azalır ve T2 kesime gider. Ortam karardığında LDR akım geçirmez. T1 kesime gider. A noktasının
       gerilimi yükselir. T2 iletime geçer ve led yanar.
        Not: Led yerine röle bağlanacağı zaman 1 kW'luk R3 direnci iptal edilir.

                                60
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        II. Darlington
       bağlantılı karanlıkta                                      +12 V
                                       +12 V
       çalışan devre: Şekil                 R3   1k
                                          100 k   P
       3.17'de verilen                                     röle 1N4001
       devrede ortam
       karardığında LDR'nin                          R
                             R2   10 k   led
       direnci artar. Direncin                       33 k    T1
       artması bu eleman           10 k A         T2
       üzerinde oluşan         R1                           T2
                                T1
       gerilimin                       BC547
                                                   2x BC547
       yükselmesine neden
       olur. LDR'de düşen        P     BC547          -
       gerilimin yükselmesi      100 k
       T1 ve T2               Şekil 3.16: Kaskad bağlantılı  Şekil 3.17: Darlington bağlantılı
       transistörlerini iletime       karanlıkta çalışan devre    karanlıkta çalışan devre
       sokar. İletime geçen
       transistörler röleyi çalıştırır. Ortam aydınlandığında LDR'nin direnci düşer. Üzerinde oluşan
       gerilim azalır. Transistörler kesime gider. Pot ile devrenin ışığa duyarlılık derecesi
       değiştirilebilir.

        D. Elektronik devir sayıcılar
        1. Devir sayısı (hız) ölçme: Sürekli olarak dönüş yapan düzeneklerin devir sayısını ölçmek
       için optik, manyetik vb. gibi yöntemlere göre çalışan devreler geliştirilmiştir.

                                          doğal mıknatıs
                                nüve             gövde
                  yapılmış dişli çark
                  doğal mıknatıstan
                              bobin        sinyal kabloları

                Şekil 3.18: Manyetik pick-up adlı bobinli sensörle devir sayısı ölçme


        I. Manyetik pick-up adlı bobinli sensörle devir sayısı ölçme: Doğal mıknatıstan yapılmış
       olan sabit nüve üzerine bir bobin sarılmasıyla elde edilmiş sensör ile hız ölçülebilmektedir.
        Sensör, dönüş hızı ölçülecek motorun miline bağlı ve dişleri doğal mıknatıstan yapılmış çark önünde
       şekil 3.18'de görüldüğü gibi döndürülürse, her diş pick-up önünden geçerken manyetik alan yoluyla
       bobini etkiler. Manyetik alana maruz kalan mini bobinde küçük değerli bir gerilim oluşur. Bobinden
       elde edilen gerilim analog ya da dijital yapılı devreler tarafından değerlendirilerek devir sayısı ölçümü
       yapılabilir.

        II. Op-amplı devir sayısı ölçme devresi: Şekil 3.19'da görülen devrede fototransistöre
       gelen ışık, bu elemanı iletim kesim yaparak 10 kW'luk R1 direncinde bir gerilim oluşmasına
       neden olur. R1 üzerinde oluşan gerilim kıyaslayıcı olarak çalışan op-amp tarafından karşılaştırılır.
       Op-ampın çıkışındaki gerilim zener diyot tarafından 5,1 V'ta sabit tutulur. Pervanenin dönüş sayısı
       arttıkça op-ampın çıkışında oluşan kare dalganın frekansı da artar. Op-ampın çıkışına analog
       özellikli DC voltmetre bağlanacak olursa pervanenin devir sayısı arttıkça aletin ibresinin daha
                                  61
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                      + 5-9 V

                                10 k

                                 +3     7       10-22 k
          ışık kaynağı   fototransistör                 6
                                    741
                                                      çıkış
                                 -2     4                        R1                      5,1 V
                                10 k
                        10 k                     zener
                                               diyot
                     pervane
                     Şekil 3.19: Op-amplı devir sayısı ölçme devresi

       çok saptığı görülür.
        Ancak uygulamada çıkışa voltmetre değil, frekansı voltaja çeviren entegre bağlanarak devir sayısını
       belirleme yöntemi uygulanır. Bu kitap endüstriyel elektronik sistemleri anlatmak için hazırlandığından
       dijital elektronik konularını içermemektedir. O nedenle şekil 3.19'daki devreye frekans-gerilim çevirici
       eklenmemiştir.
                  Şekil 3.20: Hall alan sondasıyla devir ölçmenin blok şeması

        III. Hall alan sondasıyla rüzgârın şiddetini ölçme: Şekil 3.20'de verilen blok şemada
       pervane rüzgârın etkisiyle dönmeye başlar. Pervanenin miline bağlı mıknatıs hall alan sondasını
       (manyetik sensör) etkileyerek bu elemanın uçlarında gerilim doğmasına neden olur. Hall alan
       sondasının verdiği gerilim dijital devreler tarafından değerlendirilerek display'lerin çalışması sağlanır.

        E. Enfraruj led ve fototransistörlerle
        bilgi taşıma                                          + 9-12 V
                                       220 W              220 W
        I. Astable multivibratörlü basit enfraruj verici:
       Şekil 3.21'de verilen devrede transistörler sırayla
       iletim kesim olarak A noktasında kare şeklinde bir
       sinyal oluşturur.
         A noktasında oluşan sinyal sayesinde enfraruj diyot
       belli frekansta bir ışın yayar. Enfraruj ledin yaydığı
       ışının frekans değeri P ile değiştirilebilir.

        II. Fototransistörlü ışığa duyarlı devre: Şekil          Şekil 3.21: Astable multivibratörlü
       3.22'de verilen devrede fototransistöre ışık geldiğinde       basit enfraruj verici devresi

                                 62
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       bu eleman iletime geçerek BC547
       transistörünü iletime sokar. BC547 iletim    + 9-12 V
       olunca röle çeker ve lamba yanar.
         Fototransistöre gelen ışık kesildiğinde
       röle ilk hâline geri döner.
         R1 trimpotuyla devrenin çalışması
       istenen aydınlık şiddetinin değeri
       ayarlanabilir.
         Görüldüğü üzere verilen devre gün
       ışığına duyarlı olarak çalışmaktadır. Bu
       devrenin sadece enfraruj ışınlara karşı
       duyarlı olmasını istersek fototransistörün
       mercek kısmını koyu renk şeffaf plastik      Şekil 3.22: Fototransistörlü basit ışığa duyarlı devre
       ile kapatmamız gerekir. Bunu yaptığımız
       zaman fototransistör sadece enfraruj diyotlu vericiler tarafından yayılan ışınları algılar.
         Örneğin bir odaya alarm kurmak için ne yapmamız gerektiğini düşünelim. Bu işlem yapılırken
       odanın bir tarafına mini bir enfraruj diyotlu verici devresi monte edilir. Bu vericinin tam
       karşısındaki duvara ise şekil 3.22'deki devre yerleştirilir. İki devre arasına bir cisim girdiği anda
       fototransistöre gelen enfraruj ışınlar kesilir. Bu ise, fototransistörün BC547 transistörünü kesime
       sokmasına yol açar. Kesime giden BC547 rölenin kontaklarının konumunu değiştirir ve yanmakta
       olan lamba söner.
                                                T1          +12 V
        F. Flaşörler
                                                BC308
        I. PNP ve NPN transistörlü flaşör: Şekil 3.23'te
                                      10-33 kW
                                                           L
       verilen devreye DC 12 V uygulanınca kondansatör                   C  50-500 kW
       lamba, P1, R1, P2 yolu üzerinden dolmaya başlar. C
       dolunca PNP tipi T1 transistörünü sürer. PNP iletime
                                                      P1
       geçince NPN tetiklenir ve lamba yanar. T2 iletime            R1   1-100 mF        T2
       geçtiği anda devredeki kondansatörün (+) yük ile dolu
       sağ plakası eksiye (şaseye) bağlanmış olacağından, bu          P2         BC547
       eleman boşalmaya başlar. Kısa bir süre içinde boşalan          50-500 kW             -
       C, T1 transistörünün kesime gitmesine neden olur. T1
       kesime girince T 2'de kesime girer. T 2'nin kesime            Şekil 3.23: PNP ve NPN
       girmesiyle kondansatör yeniden şarj olmaya başlar.            transistörlü flâşör devresi


         G. Işık modülatörleri
         Müzik ya da ses yayınının şiddetine göre lambaları yakmak için geliştirilmiş devrelerdir.
         Örnek olarak şekil 3.24'te verilen devrede üç tristörün G ucuna bağlanan direnç ve
       kondansatörlerin değerleri farklıdır. Bu sayede herbir tristör ayrı değerde iletime geçmektedir.
         Devrede 400 Hz in altındaki bas frekanslı sinyallerin akımı SCR1'i, 400 Hz-2 kHz arasındaki
       medyum frekanslı sinyallerin akımı SCR2'yi, 2 kHz'in üzerindeki tiz frekanslı sinyallerin akımı
       ise SCR3'ü sürer.
         Anfiden gelen ses frekansli sinyallerin değerine göre tristörler iletime geçer. Bu sayede müziğin
       ritmine uygun olarak lambalar yanıp söner ve güzel bir görünüm elde edilir.
         Devredeki trafo, eski tip lambalı radyoların çıkış trafosudur. Trafonun 4 W'luk uçları anfinin
       çıkışına, 5 kW'luk sekonder uçları ise elektronik devreye bağlanır. Günümüzde bu devrenin daha
       iyi çalışan optokuplörlü modelleri geliştirilmiştir.

        Ğ. Işıldaklar
        Polis ve itfaiye araçlarında dönerek ışık saçan lambalar bulunur. Bunların yapısında reflektörlü
       (yansıtıcılı) lamba ve mini DC motor vardır.
                                63
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                         bas      medyum         tiz
                        kırmızı     sarı         yeşil
                  anfiden   MCR100       MCR100      MCR100
                  gelen
                  uçlar
                       100 W      150 W      1k5 k
                                        1,5        220/12 V-3-4 W trafo        1 mF


                                  0,1 mF          1 mF                         10 kW   10 kW          10 kW

               hoparlör
                       Şekil 3.24: Işık modülatörü devresi

        Ayrıca portatif akülü flüoresan lambalı aydınlatma gereçlerine de ışıldak adı verilmektedir.
       Bunların yapısını anlayabilmek için 7. bölümde bulunan konvertisörler konusuna bakınız.

        Sorular
        1. LDR, fotodiyot, fototransistör nedir? Açıklayınız.
        2. LDR ve transistör kullanarak basit bir ışıkta çalışan devre çiziniz.
        3. Hall alan sondası nedir? Yazınız.
                                64
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
         Bölüm 4: Isı kontrol devreleri
        A. Termokupllu ısı kontrol düzenekleri (araçları)
        1. Termokupllar (thermocouple, ısıl çift): Yüksek sıcaklığa sahip bir ortamın (fırın, ocak,
       kazan vb.) sıcaklık değerini klasik termometrelerle belirleyemeyiz. Bu gibi durumlarda
       kullanabileceğimiz iki eleman, termokupl temelli ölçme devresi ve direnç temelli (termorezistans)
       ölçme devresidir.
        Termokupl temelli ölçme sisteminde ısıyı gerilime çeviren bir yapı vardır.
        Direnç temelli ölçme sisteminde ise ısıya göre direnci değişen elemanlar mevcuttur.
        Direnç temelli ölçme sistemi daha çok düşük sıcaklıkların (-200 ilâ +850 °C) ölçülmesinde
       kullanılmaktadır.
           Şekil 4.1: Termokuplun yapısı            Resim 4.1: Yüksek sıcaklıkları ölçmede
                                      kullanılan çeşitli termokupllar

        2. Termokuplun yapısı: Şekil 4.1'de görüldüğü gibi bir uçları birbirine bağlanmış iki farklı
       metalin (demir ve konstantan gibi) birleşim yüzeyleri ısıtılarak elektrik akımı elde etmede kullanılan
       cihazlara termokupl denir. Termokupllar -200°C ilâ +2000°C arasındaki sıcaklık ölçümlerinde
       kullanılan güvenilir ve ekonomik endüstriyel algılayıcılardır. Termokuplda oluşan elektrik akımı,
       birleşim noktasının sıcaklığına bağlı olup, metallerin farklı elektriksel ve termik özelliklerinden ileri
       gelir. Başka bir deyişle, yüksek sıcaklık olan bölümdeki elektronlar yüksek termik enerji içermekte
       ve bu elektronlar soğuk bölgeye doğru hareket etmektedir. Bu işlem sonucunda ise çıkış uçlarında
       mikrovolt ile milivolt düzeyinde bir gerilim doğmaktadır.
        Termokuplların ölçüm yapan kısmı açık (çıplak) olarak fırın içine konmaz. Çünkü, oksidasyon
       (küflenme) ve diğer dış etkenler elemanı çabuk bozar. Bu nedenle ısıyı algılayan kısım, şekil 4.2'de
       görüldüğü gibi içine oksidasyonu önleyici gaz doldurulmuş koruyucu boru (kılıf) içine yerleştirilir.
        Termokuplun ısıya maruz kalan kısmını koruyan silindirik yapılı tüp 1200 °C'a kadar metalden,
       1200 °C'ın üzerindeki sıcaklığın söz konusu olduğu yerlerde ise seramik malzemeden üretilir.
        Koruyucu tüplerin bağlandığı alüminyum dökümden üretilmiş kafa kısmında termokupl telleriyle

                                   silikon+cam elyaf+kalaylı bakır                     kılıf
                                   silikon+silikon
          Şekil 4.2: Termokuplun aşınmayı          Şekil 4.3: Termokuplun ürettiği gerilimin ölçme
          önleyici kılıf içine konması           düzeneklerine ulaştırılmasında kullanılan yüksek
                                   sıcaklığa dayanıklı kablolara ilişkin örnekler

                                 65
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       kompanzasyon (dengeleme) kablosunun
       bağlantılarının yapıldığı terminaller bulunur.              ısıya dayanıklı kablolar

         Termokuplda üretilen gerilimin, ölçümü
       yapan cihaza kadar ulaştırılmasında şekil           terminal kutusu
       4.3'te görüldüğü gibi özel yapılı kablolar           terminal         bağlantı
       kullanılır. Kullanılan kabloların yalıtkan          terminal soketi      kutusu
       tabakası ısıya dayanıklı silikon-kauçuk, cam
       elyafı-asbest vb. gibi malzemelerden üretilir.        bağlantı aracı
        Termokupl seçimi rastgele değil, ölçülecek
       olan sıcaklığın değeri gözönüne alınarak           tutturma borusu
       yapılır. Şöyle ki; plastik üretim endüstrisinde        dış koruyucu tüp
       sıcaklık 0 ilâ 400 °C arasında, demir çelik
                                      iç koruyucu tüp
       sanayiindeki sıcaklık ise 0 ilâ 1800 °C
       arasındadır. Bu sıcaklık farklılığı nedeniyle         izolâtör
       seçilecek termokupl da ayrı tipte olacaktır.                            analog ya
       Örneğin düşük sıcaklıkların ölçümünde                                da dijital
                                      termokupl               gösterge
       kromel-konstantan, demir-konstantan, bakır-
       konstantan ikilisiyle yapılmış termokupllar
       kullanılır. Şekil 4.4'te termokuplun ölçme       Şekil 4.4: Termokuplun ölçme düzeneğine
       sistemine bağlanışı gösterilmiştir.          bağlanışının basit olarak gösterilmesi


        3. Uygulamada kullanılan bazı termokupl tipleri
         Bakır-konstantan birleşimi termokupl Demir-konstantan birleşimi termokupl
         Nikel krom-nikel birleşimi termokupl Platin radyum-platin birleşimi termokupl
         Kromel-konstantan birleşimi termokupl Kromel-alumel birleşimi termokupl

        4. Çeşitli tip termokuplların kullanıldığı sıcaklıklar
        Termokupl tipi    Sıcaklık
        Cu-CuNi       -200 ilâ +300 °C
        Fe-CuNi      -200 ilâ +800 °C
        NiCr-Ni       0 ilâ +1200 °C

        5. Termokuplların kullanım alanları: Termokupllar uygulamada çok yüksek sıcaklıkların
       ölçülmesinde kullanılır. Yani, demir-çelik, çimento, seramik, cam, kimya, petrol, gıda, kâğıt vb.
       sektörlerde termokupllu sıcaklık ölçme düzeneklerine rastlarız..

        6. Pirometreler: Termokupl ve skala taksîmatı °C olarak bölümlendirilmiş bir mikrovoltmetrenin
       birleşiminden oluşmuş cihazlardır. Şekil 4.5'te yapısı görülen bu elemanlar seyyar olarak yüksek
       sıcaklıkların ölçülmesinde kullanılır.
        Günümüzde üretilen dijital temelli ölçme cihazlarıyla birlikte analog esaslı pirometreler
       uygulamadan kalkmıştır.
        Not: Piro, ateşten gelen anlamındadır.

         7. Rezistans (direnç) tipi sıcaklık sensörleri: Bütün metaller elektrik akımını az ya da çok
       iletir. İletkenlerin her birinin akıma karşı gösterdiği direnç değeri farklı olmaktadır. Bir metalin
       akıma karşı gösterdiği direnç değeri,
         R = r.l/S [W] denklemiyle bulunur.
         Denklemde,
         r (ro): Maddeye göre değişen öz direnç değeri,
         l: Uzunluk,
         S: Kesit [mm2]'dir.

                                66
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
         Direnç değişimine göre sıcaklık ölçümünde
       kullanılan metaller genellikle, platin ve nikeldir. Bu
       metallerin avantajı direnç değişim karakteristiklerinin                 ibre
       iyi olmasıdır. Başka bir deyişle platin, yüksek
       özdirence sahip olması nedeniyle değil,
       çalışmasındaki dengesi sebebiyle direnç
       termometrelerinde kullanılan standart bir metaldir.         termokupl
         Platin ve nikelden yapılmış rezistans                               R
       termometrelerin özellikleri şöyledir:
                           PT100
           Ölçme sahası       -200 ilâ +550 C°
         Direncin değişimi (W/°C) 0,42...0,39...0,32
                                        termokupl                   sap
                           NI 100
        Ölçme sahası           -60 ilâ +180 C°             Şekil 4.5: Pirometrenin yapısı ve taşınabilir
        Direncin değişimi (W/°C)    0,47...0,55...0,81            (seyyar) pirometrenin görünümü


         8. Yarı iletken maddelerden yapılan ısıya                               bağlantı başlığı
       duyarlı devre elemanları: Yarı iletken temelli
       sıcaklık algılama sensör ve transdüserleri germanyum,
       silisyum gibi maddelerden üretilirler. Yapı olarak
       mercimek kondansatör ya da plastik gövdeli
       transistörlere benzerler. PTC, NTC, termokupl gibi
       elemanlarla çok düşük sıcaklık değişimlerini doğru
       olarak algılamak mümkün değildir. İşte bu noktadan                 koruyucu
       hareketle hassas sıcaklık algılama işlemlerinde yarı                boru
       iletkenlerden yapılmış kaliteli elemanlar kullanılır.

        9. Yarı iletkenden yapılmış ısıya duyarlı
       eleman örnekleri
                                                 sıcaklıkla
        I. LM 35 (kılıf 1): Isıya bağlı olarak gerilim üretir.              direnci
       -55°C ilâ +l50°C'lık sıcaklıkların algılanmasında                 değişen
       kullanılır. Her 1°C'lık sıcaklık artışında yaklaşık 10               eleman
       mV üretir (şekil 4.7).                               (direnç)

                                               Şekil 4.6: Rezistanslı sıcaklık
        II. LM235 (kılıf 2): Isıya bağlı olarak gerilim üretir.           algılama sensörünün yapısı
       -40°C ilâ +125°C'lık sıcaklıkların
       algılanmasında kullanılır. Her 1°C'lık         kılıf 1                    kılıf 2
       sıcaklık artışında yaklaşık 10 mV
       üretir (şekil 4.7).

         B. Termistörlü sıcaklık kontrol
         devreleri                           Uçıkış
                                       Vbesleme
                                              (ayar)
                              Vbesleme
         Endüstriyel uygulamalarda sıcaklık
                                            şase
       derecesinin ölçülmesi için bir çok       Vçıkış şase
                                                      (ayar)
       düzenek mevcuttur.
         Sıcaklık ölçümünde kullanılan bazı
       elemanlar: PTC, NTC, yarı iletken ısı         Şekil 4.7: LM35 ve LM235 tipi sıcaklık
       sensörü, dıştan ısıtmalı bimetal, direnç        algılayıcılarının ayaklarının dizilişi
       teliyle ısıtmalı bimetal, kuyruklu (gazlı) termostat ve termokupldur.


                                    67
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
         I. Dijital yapılı sıcaklık ölçme devresi: Şekil 4.8'de verilen devrede sıcaklık, KTY10 adlı
       PTC termistörü tarafından algılanıp ICL 7106 entegresine elektrik sinyali olarak uygulanır. ICL
       7106 entegresinin içinde analog/dijital çevirici (ADC) ve display sürücü devreleri mevcuttur. Bu
       sayede ortam sıcaklığı göstergede (display) okunabilir. Devrede kullanılan R1 trimpotu devre için
       referans gerilim ayarını yapar ve mV/°C oranını belirler. R2 trimpotu giriş düzeyini ayarlamaya
       yarar. Devrenin doğru çalışabilmesi için R1 ve R2 trimpotları çok hassas ayarlanmalıdır.
         Sıcaklık ölçme devresi -40 ilâ +125 °C arasındaki değerleri ölçebilir. Devrenin harcadığı enerjinin
       minimum seviyede olabilmesi için LCD gösterge kullanılmıştır. Devrede ledli display (anodu şase
       tip yedi parçalı gösterge) kullanılmak istenirse ICL7107 entegresi kullanılmalıdır. Bu iki entegrenin
       ayak bağlantıları tamamen aynıdır.

                                       KTY10 (NTC)                                          1,5 k
                                                           150 k

                                          5,6 k


                                                                    S
                                              100 k 220 k
                                100 k 470 k
                        100 pF
                                                       220 nF
                                                                100 nF
                                                            100 k
                            100 k
                                                                        9V
                                        R1 R2
                                                     10 nF
                                       ICL 7106
                                                                       100 nF


           IC 4030

                                                                    3,5 hâneli
                                                                    standart LCD
                                                                    display


                       Şekil 4.8: Dijital yapılı sıcaklık ölçme devresi


        II. Sıcaklığı gerilime çeviren devre: Şekli 4.9'da verilen devrede ortam ısındıkça NTC'nin
       direnci azalır ve üzerinde oluşan gerilim düşer. Bunun sonucunda op-ampın 2 numaralı girişinin gerilimi
       azalır. 741'in 3 numaralı girişinin gerilim değeri sabit olduğundan, iki giriş ucu arasındaki gerilim farkı
       büyür. Giriş gerilimleri arasındaki farkın büyümesi çıkış geriliminin seviyesini yükseltir. Çıkışın
       yükselmesi ise tetiklenen sistemde (ampermetre, voltmetre, analog-dijital çevirici vb.) değişikliğe neden
       olur.
        III. Dijital yapılı sıcaklık ölçme aygıtı: Santigrad (°C) cinsinden sıcaklık ölçümü için üretilmiş
       cihazdır. Prob içindeki sensör NiCr-Ni tipidir. Ölçme sınırları: 0-1200 °C arasında değişmektedir.
        Not: Resim 4.2'de görülen aygıt, Meter firmasınca üretilen D145MF model portatif sıcaklık ölçme
       cihazı için geçerlidir.

        C. Motor ve transformatör gibi aygıtların aşırı sıcaktan korunması
        Üç fazlı asenkron motorların büyük güçlü ve pahalı modellerinin arızalanmasını (sargılarının
       yanmasını) önlemek için resim 4.3'te görülen termistörlerden de yararlanılır. Korunacak motorun

                                         68
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                           470 W        100 nF   +12 V
                       10 k

                    10 k
          zener diyot 6,8 V
                       10 k            680 W
                        100 k
                                7
                               -2
                                       6
                        100 k     741
                                          Vçıkış
                               +3
                                   4      0,5 V/°C
                               680 k


                    10k
                       -T°
                       1-10k                  -

        Şekil 4.9: Sıcaklığı gerilime çeviren devre                 Resim 4.2: Dijital yapılı sıcaklık ölçme aygıtı
       statorunun oyuklarına yerleştirilmiş olan sargıların arasına konulan termistörler yüksek sıcaklık
       oluşması durumunda elektronik devreyi çalıştırarak motorun durmasını sağlar. Resim 4.4'te termistörün
       motor oyuğuna yerleştirilişi gösterilmiştir.


                                                                    sargı
                                                                    oyuklarına
                                                                    konulan
                                                                    termistör
                                                         boş stator
        Resim 4.3: Motor sargılarını yüksek sıcaklığa                      Resim 4.4: Isıya duyarlı elemanın
        karşı korumada kullanılan termistör örnekleri                      stator oyuğuna yerleştirilmesi

        I. Termistörlü (PTC, NTC)
       koruma röleleri: Resim 4.3'te verilen
       PTC ve NTC gibi ısıya duyarlı devre
       elemanlarını motorların korunmasında                                       elektronik
       kullanabiliriz.                                        M          devreli
        Koruma için yapılmış olan                                             röle
       termistörler motor sargılarının arasına
       yerleştirilebilecek biçimde
       üretilmektedir.
        Termistör rölelerinde motora kumanda
       eden kontaktörün devre dışı edilmesini                                     (0)   (I)
       sağlayan sistem ise elektronik bir
       devredir.
        Küçük güçlü ve ucuz tipdeki
       motorlarda termistörlü koruma sistemi
                                                3xPTC
       yaygın değildir. Bu yöntem daha çok
       büyük güçte, hassas ve pahalı motorların
       korunmasında kullanılmaktadır.                           Şekil 4.10: Termistörlü motor koruma
                                                 rölesinin devreye bağlantısı

                                              69
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Sorular
        1. Termokupl nedir? Açıklayınız.
        2. PTC ve transistör kullanarak sıcakta çalışan basit bir devre tasarlayınız.
        3. Pirometre nedir? Açıklayınız.

          Bazı ısı algılayıcılarının (sensörlerinin) özellikleri
                                           kılıf I  kılıf II    kılıf   kılıf IV
                                                        III
                                           alt     alt       alt   alt
                                           kılıf V      kılıf IV
                                            alt     alt         üst
                                    70
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
         Bölüm 5: Uzaktan kumanda yöntemleri
        Giriş: Endüstriyel sistemlerde ve günlük yaşamda
                                                       +9V
       kullanılan araçlarda uzaktan kumanda sistemleri her geçen
       gün yaygınlaşmaktadır.                                         R2
                                                           100 W
        Bu bölümde çeşitli uzaktan kumanda sistemlerinin                P 100 k
                                                           220 W
       yapısı hakkında temel bilgiler verilecektir.

        A. Işık yayan diyotlarla uzaktan kumanda
                                            R1
                                            1,2 k
                                                     555
                                                           enfraruj
        1. 555 entegreli enfraruj verici devresi: Şekil 5.1'de                        led
       verilen 555 entegreli devre son derece basittir. R1
       direncinin değeri değiştirilerek entegrenin 3 numaralı çıkış           330 nF
       ayağından alınan kare dalganın frekansı değiştirilebilir.
                                             Şekil 5.1: 555'li enfraruj verici devresi
        2. Enfraruj alıcı devresi: Şekil 5.2'de verilen devre
       gün ışığından etkilenmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Yani, devre kondansatör ve dirençli filtreler
       sayesinde sadece 2,7 kHz'lik frekansa sahip enfraruj ışınları algılayabilmektedir. Çıkışta bulunan
       rölenin çalışabilmesi için verici devresinden 2,7 kHz'lik ışınlar gönderilmelidir.
        Devreyi çalıştırmak için 2,7 kHz'lik basit bir enfraruj verici devresi yeterli olmaktadır.


                                                             +12 V
                  100 k


                      68 k                     4,7 mF
                  82 k                                          L


                                            BC547
                      T1                     T2           T3
         fototransistör
                      BC547                                BC547
                          6,8 k       6,8 k
                                                  1N4001
                              3,3 k            100 W
                          Şekil 5.2: Enfraruj alıcı devresi


        Vericiden gelen 2,7 kHz'lik, kare dalga şeklindeki ışınlar fototransistör tarafından algılanır.
       Sürekli olarak iletim kesim olan fototransistörün kolektöründe verici frekansının aynı değerde bir
       kare dalga oluşur. Bu kare dalgalar 4,7 mF'lık kondansatör ve 1N4001 diyodu tarafından doğrultulur.
       DC akım ile ise T3 transistörü iletime sokulur.

        3. Enfraruj ışınlara duyarlı verici ve alıcı devresi: Şekil 5.3'te verilen şemada 555'in
       çıkışında bulunan enfraruj led ışın yaydığında fototransistör iletime geçer. T1 iletime geçtiğinde
       T2'nin beyz polarması azalır ve bu eleman kesime gider. T2 kesime girince T3'ün beyz polarma
                                  71
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
             100 k
                                         100 k
                                                 1k


                                                T2
                                               BC547       T3
                       555            220 W
                                                        BC547
              10 k
                                                1,5 k
                             enfraruj led
                       100 nF
                                         T1
                                         foto-         1-10 k
                  1-10 mF
                                         transistör

                       Şekil 5.3: Enfraruj ışınlara duyarlı verici ve alıcı devresi

       gerilimi artar ve bu eleman iletime geçerek röleyi çalıştırır.

         B. Optokuplörlerle uzaktan kumanda
         1. Optokuplörle uzaktan
       kumanda: Optokuplörler      +5-12 V                  +5-12 V
       gelişmiş elektronik devrelerde
                         S
       (TV, PLC cihazı, bilgisayar          TIL111
       vb.) yaygın olarak               ya da
       kullanılmaktadır. Bu       220 W     4N25
       elemanların sağladığı en
       önemli avantaj iki ayrı devreyi
       birbirinden elektriksel olarak                    BC547
                                                  L
       yalıtmasıdır. Yani kumanda
       devresi, güç devresinden hiç
       etkilenmez. Kumanda                       220 W
       devresinde ortaya çıkan
       elektriksel değişiklikler ışığa
                         Şekil 5.4: Optokuplörlü uzaktan kumanda devresi
       dönüşür ve güç devresini
       kontrol eden ışık algılayıcı
       elemanı sürer.
                                disk, plaka
                                                            AC 12 V
         S anahtarı kapatıldığında                    1k   AC
       enfraruj diyot ışın yayar. Bu                        motor
                                    yarık
       ışınlar fototransistörü sürer.    optointerraptır
                                         1N4001
       İletime geçen fototransistör ise                          BT136
       BC547'yi tetikleyerek rölenin
       çalışmasını sağlar.       470 W


         2. Optointerraptır ve
       triyaklı uzaktan kumanda          Şekil 5.5: Optointerraptır ve triyaklı uzaktan kumanda devresi
       devresi: Şekil 5.5'te verilen
       devrede enfraruj lede DC 12 V uygulandığı anda yayılan ışınlar fototransistörü etkileyerek
       iletime sokar. İletime geçen fototransistör triyakı sürerek lambayı çalıştırır.
         Optointerraptırın yarığına bir cisim girdiğinde ışık alamayan fototransistör kesime gideceğinden
       triyak da alıcıyı çalıştırmaz olur.


                                         72
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        C. Ultrases dalgalarıyla uzaktan kumanda
        20 kHz'den fazla
       frekanslara sahip                                          +9V
       sinyallere ses üstü           R1 1,2 k R2 47 k           R3      R4
       dalgalar anlamında            A                 1,2 k         47 k
       ultrasonik dalgalar ya
       da ultrases diyoruz.   ultrases
                    vericisi
       Ultrases ile çalışan               BC107
       devrelerde 36 kHz ya                       2x470 pF        BC107
       da 40 kHz frekanslı
       sinyal kullanımı
       yaygındır. Ultrasonik              1N4148               1N4148
                                                           -
       sinyaller fiziksel
       engellerden (saydam
       bile olsa)             Şekil 5.6: Astable multivibratörlü basit ultrases verici devresi
       geçememektedirler.
       İşte bu nedenle ultrasonik sisteme göre çalışan alıcı ile verici arasında herhangi bir engelin
       bulunmaması gerekir. Uygulamada kullanılan ultrasonik transdüserlerin çalışma frekansları 35-
       39 kHz dolayındadır. Ultrasonik ses kullanılarak 25-30 metre uzakta bulunan her türlü alıcıya
       kumanda etmek mümkündür.

         a. Astable multivibratörlü basit ultrases vericisi: Şekil 5.6'da verilen devrede transistörler
       sırayla iletim kesim olarak A noktasında kare şeklinde bir sinyal oluşturur.
        A noktasında oluşan değişken gerilim sayesinde verici belli frekansta bir ultrases yayar. Devrenin
       yaydığı ultrasesin frekans değeri R2 ya da R3'ün değeri değiştirilerek ayarlanabilir.


                         820 W  60 k      0,1 mF                 +9V
             75 k
                      100 k
                                                 100 mF
                                            0,1 mF
                                                  1N4148
          0,22 mF                        22 k
                    0,1 mF
                 35 k
                           NE442
                                             1N4148
                                    33 n            1k
         62 k

             330 k                                         BD522
                              33 k                   100 k
                                     P       1N4148
         47 k                  5,6 k      1 MW

           ultrases              0,1 mF
           alıcısı


                             Şekil 5.7: Ultrases alıcı devresi

        b. Ultrasonik alıcı devresi: Şekil 5.7'de verilen devre, ultrases verici devresinin 5 - 30 metre
       arası uzaklıktan yaydığı ultrasonik sesleri alır, elektrik sinyaline çevirir, yükseltir ve röleyi çalıştırır.

        Ç. Radyofrekans dalgalarıyla uzaktan kumanda
        Birbirinden çok uzakta bulunan iki devre arasındaki bilgi alışverişi yüksek frekanslı sinyallerle
       yapılabilmektedir. Pratikte bu tip devrelere radyofrekanslı alıcı-verici adı verilmektedir. Radyo
       kelimesiyle anlatılmak istenen husus, iki devre arasındaki veri iletişiminin yüksek frekanslı
                                    73
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       sinyallerle yapıldığıdır.
        Uzaktan kumandalı oyuncaklar (araba, uçak, gemi vb.), bazı oto alarmları, radyofrekanslı
       sinyallerle çalıştırılır.
        Radyofrekans vericisinden yayılan yüksek frekanslı, taşıyıcı dalgaya bindirilmiş (modüleli)
       sinyaller alıcı tarafından algılanır. Alınan sinyaller önce taşıyıcı dalgadan ayırılır. Daha sonra
       vericinin gönderdiği sinyallerin frekans değerine göre alıcıdaki istenen devre katları açılıp kapanır.
       Radyofrekanslı kumanda sistemlerini tam olarak kavrayabilmek için radyoların çalışma prensibini,
       osilatörleri, antenleri, rezonans devrelerini çok iyi bilmek gerekir. Bu kitabın içeriğinde radyolar
       olmadığından radyofrekans sinyalleriyle uzaktan kumanda geniş olarak anlatılmamıştır.

        D. Diğer uzaktan kumanda sistemleri
        1. Hareket dedektörleri: İnsan vücudunun yaydığı ısıyı
       ve hareketi algılayarak çalışan röleli devrelerdir. Hırsız
       alarmlarında, merdiven, koridor gibi az kullanılan yerlerin
       otomatik olarak aydınlatmasında, otomatik açılan kapılarda vb.
       kullanılan hareket dedektörleri son bir kaç yıldır oldukça
       yaygınlaşmıştır.
        Hareket dedektörlerinin içinde hareketi algılayan hassas bir
       sensör mevcuttur. Bu eleman kapsama alanının içine bir canlı
       (insan, hayvan) girdiğinde elektronik devreyi tetikleyerek röleyi  Resim 5.1: Hareket dedektörü
       çalıştırmaktadır.


                             artı (+)
                             besleme
                          D

                      G
                          S
                    çıkış     şase
                            (eksi)
          Resim 5.2: Hareket dedek-              Şekil 5.8: Hareket dedektörlerinin
          törlerinde kullanılan sensör             tarama alanının gösterilişi

        Piyasada bir kaç marka ve modeli bulunan hareket dedektörlerinin tarama açısı 90-110-180°
       olabilmektedir. Genellikle duvara monte edilerek kullanılan bu elemanların hissetme mesafesi
       ise modeline göre 10-12 metre dolayındadır. Şekil 5.8'de hareket dedektörlerinin hissetme mesafesi
       gösterilmiştir.
        Hareket dedektörlerinin sensörü tıpkı bir fototransistör gibi çalışmaktadır. Tek fark, hareket
       sensörlerinin ışığı değil canlının yaydığı termo enerjiyi algılıyor olmasıdır. Resim 5.2'de verilen
       ayak bağlantısında D-S uçları arasına 2-5 voltluk DC besleme yapıldıktan sonra sensöre
       yaklaşıldığında G ucundan 5-10 mA kadar bir çıkış akımı alınır. Bu akım op-amplı ya da transistörlü
       devreyle güçlendirilerek röle sürülebilir.

        2. Sesle uzaktan kumanda: Uygulamada insan sesiyle çalışan devreler de kullanılmaktadır.

        I. Ses ile bir süre çalışıp duran motor devresi: Şekil 5.9'da mikrofona gelen ses T1 ve
       T2 transistörlerini iletime sokar. T3 transistörünün beyz ucu T2 üzerinden eksi alarak iletime
       geçer. T2'den T1'e, kondansatörle yapılan geri besleme, ses kesildikten sonra bile motorun bir
       süre çalışmasını sağlar. Kondansatörün değeri büyütüldükçe motorun çalışma süresi uzar.
                                  74
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                                                           +6V
                                           100 mF
                                           16 V
                     820 k
                               47 k
            4.7 k
                                                     10 k
                         BC547       BC547       100 W
                                                        T3
                     T1          T2

                                                BC308

            0,33-1 mF
            16 V
                                                6 V DC
                                                motor
           kapasitif mikrofon
                             3,3 mF/16 V

                       Şekil 5.9: Sesle bir süre çalışıp duran motor devresi


        Sorular
        1. Optik yöntemle uzaktan kumandanın ilkesini anlatınız.
        2. Ultrasonik sensörler hakkında bilgi veriniz.
        3. Enfraruj diyotlar hakkında bilgi veriniz.
        4. Fototransistör kullanarak basit bir ışığa duyarlı devre çiziniz.
                                    75
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
          Bölüm 6: Zamanlayıcılar
        A. Zaman sabitesi
        1. R-L zaman sabitesi: Omik                 V
       direnç (R) ile indüktif direnç
       (XL) şekil 6.1'de görüldüğü gibi
       seri bağlanıp akım uygulanırsa,
       devreye seri bağlı olan
                           V
       ampermetrenin ibresinin aniden
       maksimum değere çıkmadığı
       görülür. Bunun nedeni, bobinin
       oluşturduğu manyetik alanın
       üreteçten gelen akımın artışına     Şekil 6.1: R-L  Şekil 6.2: R-L seri devreye uygulanan
       karşı koymasıdır.            seri devre   DC akımın "artış" ve "azalış" eğrileri
        R (direnç) ve L (bobin) ile
       oluşturulan seri bir devreden geçen akımın, 5.t zaman sonra maksimum değere ulaştığı, hassas
       deneyler sonucunda anlaşılmıştır.
        Buna göre, R-L seri bağlı devrelerin zaman sabitesi
        t=L/R [s] ile bulunabilir.

        Örnek: 2 W'luk direnç ile 0,2 henry'lik bobin seri bağlanmıştır. Devrenin zaman sabitesini
       bulunuz.
        Çözüm: t=L/R = 0,2/2 = 0,1 s

        Not: Her bobinin mutlaka bir miktar omik direnci vardır. Omik direnci hiç olmayan bobine
       ideal bobin denir. Gerçekte ideal bobin yoktur. İdeale yakın bobin vardır.
        R-L seri bağlı devreden geçen akımın zamana göre değişim grafiği çizilecek olursa şekil 6.2'de
       görülen logaritmik eğriler bulunur.
        Şekil 6.2'deki logaritmik eğrilerden yararlanılarak e tabanlı logaritmik denklem bulunmuştur.
       Uzun hesaplamalar gerektiren e tabanlı denklemin nasıl çıktığı üzerinde durulmadan
       hesaplamalarda kullanılan formül doğrudan verilecektir.
        Şarj anında akımın ani değerini bulmada kullanılan denklem:

        i = V/R.(1-e-(R/L).t) [A] ya da, i = V/R.[1-1/e(R/L).t] [A]

        Verilen denklemde,
        i: Anahtar kapatıldıktan sonra akımın maksimum değerine ulaşmadan önce herhangi bir t
       anındaki ani değeri,
        V: Devreye uygulanan gerilim,
        R: Devredeki direncin değeri,
        L: Bobinin indüktansı (henry),
        e: Neper logaritma tabanı (2,71828)/
        Deşarj anında akımın anî değerini bulmada kullanılan denklem:

        i = V/R.(e-(R/L).t) [A]  ya da i = V/R(1/e(R/L).t) [A]

        Örnek: Şekil 6.1'de verilen devrede, R = 2 W, L = 4 henry, V = 20 V olduğuna göre, R-L seri
       devrede anahtar kapatıldıktan 2 s sonra akımın ani değeri nedir? Hesaplayınız.
                              76
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Çözüm: Devreden geçebilecek doğru akımın maksimum değeri,
        Imaks = V/R = 20/2 = 10 A
        DC uygulandıktan 2 s sonra devreden geçen akımın anî değeri:

        i = V/R.(1-e-(R/L).t) = 20/2(1-1/e(2/4).2) = 10.(1-1/e1) = 10.(1-1/2,7181)
        i = 10-10/2,718 = 6,32 A
        Örnek: Şekil 6.1'de verilen devrede akım maksimum değerde 10 A akarken S anahtarı 2
       konumuna alındıktan 2 saniye sonra hangi değere düşer? (V=20 V, R=2 W, L= 4 H)
        Çözüm: i = V/R.(e-(R/L).t)) =      = 10/2,718 = 3,68 A

        Ek bilgi: Logaritma
        Bir sayının logaritmasını bulmak, o sayının ait olduğu sayı sisteminde tabanın kaçıncı kuvveti
       olduğunu belirlemektir.
        Desimal (on tabanlı) sayı sisteminde kullanılan logaritmaya adî logaritma denir. Örneğin, Log10 = 1,
       Log100 = 2, Log1000 = 3'tür.
        Tabanı 2,71828 olan neper logaritması ise Ln ile gösterilir. Bunun mantığı yine aynıdır. Sadece
       bir sayının neper logaritma değeri bulunurken 2,71828'in kaç katı olduğu belirlenir.
        Örneğin, Ln3 = 1,09,    Ln5 = 1,60,    Ln10 = 2,3,   Ln100 = 4,605'tir.
        Başka bir ifadeyle: 3 = e1,09,   5 = e1,6,   10 = e2,3,   100 = e4,605'tir.
        Logaritma hesapları için ya hazır logaritma cetvelleri ya da hesap makinesi kullanılır.

                                       V
                                       U

                1                           R-C seri devrede
                  2      R                  akımın artış
                                           eğrisi


                    Rdeşarj     XC                 R-C seri devrede
            V                                   akımın azalış
                                                   eğrisi
                  S
                                                          t (s)
                                                        5t
              Şekil 6.3: R-C seri devre            Şekil 6.4: R-C seri devreye uygulanan
                                      DC akımın "artış" ve "azalış" eğrileri


        2. R-C seri (kapasitif özellikli) devrelerde zaman sabitesi (R-C time constant): Kondansatörün
       her iki levhasında eşit derecede elektron bulunduğu zaman eleman boş olarak nitelenir.
       Kondansatörün dolması demek, iki levhadan birinin (+), diğerinin (-) yük ile yüklenmesidir.
        Kondansatör bir R direnci üzerinden şarj olurken, uçlarındaki gerilimin, Ubesleme geriliminin
       % 63,2'sine çıkması için geçen zamana bir zaman sabitesi denir. Başka bir deyişle, dolu bir
       kondansatörün uçları arasındaki gerilimin, boşalma esnasında ilk gerilim değerinin % 36,8'ine
       düşmesi için geçen zamana bir zaman sabitesi adı verilir.
        Kondansatörler bir DC kaynağına bağlandığında ampermetrenin ibresi önce yüksek bir değer
       gösterir. Sonra 0 A değerine doğru iner.
        Şekil 6.3'te verilen devrede anahtar 2 konumuna alınırsa deşarj işlemi başlayacağından
       ampermetre ters yönde yüksek bir akım değeri gösterir daha sonra ibre sıfır değerine doğru düşer.
       Yapılan bu deneylerin elektriksel grafikleri çizilecek olursa şekil 6.4'teki logaritmik özellikli eğriler
       bulunur.
        Eğrilerden çıkarılan denklemlere göre kondansatörler 5t (tau)'luk zaman aralığında dolar ya da
       boşalırlar.
        Omik direnci hiç olmayan bir kondansatör, ideal kondansatör olarak adlandırılır. Ancak gerçekte
                                77
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       ideal kondansatör yoktur, ideale yakın kondansatör vardır. Çünkü, şarj olurken akıma karşı hiç
       direnç göstermeyen kondansatör yapılamamıştır. Yani, kondansatörün bağlantı ayaklarının ve
       plakaların yapıldığı metalin belli bir omik direnci söz konusudur.
        Herhangi bir kondansatör tek başına üretece bağlandığı anda hemen dolmaz. Dolma işlemi
       belli bir süre alır. Bu süre çok kısa olduğu için ihmal edilebilir.
        Kondansatör şekil 6.3'te görüldüğü gibi bir direnç üzerinden devreye bağlandığında zaman
       sabitesi denklemi: t = R.C [s] şeklinde bulunur.
        Kondansatör şarj olurken geriliminin belirli bir sürede yükseldiğini, deşarj olurken yine belirli
       bir sürede yüksüz hâle döndüğünü belirtmiştik. Bu yaklaşım ışığında yapılan deneylerde bulunan
       doluluk oranları şu şekilde olmaktadır:
        t (zaman sabitesi)     I (şarj akımı)  V (şarj gerilimi)
        1 t sonra         % 36,8      % 63,2
        2 t sonra         % 13,5      % 86,5
        3 t sonra         % 4,98      % 95,02
        4 t sonra         % 1,83      % 98,17
        5 t sonra         % 0,67      % 99,33

        Örnek: Şekil 6.3'te verilen devrede 1000 mF'lık kondansatör, 10 kW'luk direnç üzerinden şarj
       olmaktadır.
        a. Kondansatörün zaman sabitesini,
        b. Kondansatörün tam olarak dolması için geçen zamanı bulunuz.

        Çözüm: a. t = R.C = 10000.0,001 = 10 s
            b. Kondansatörün dolma zamanı = 5.t = 50 s

        Kondansatörün plakalarında biriken enerjinin gerilim ve akım değerinin herhangi bir andaki
       seviyesini bulmada kullanılan denklemler: Şarj anında akımın ve gerilimin anî değerlerini bulmada
       kullanılan denklemler:
        vc = V.(1-e-t/R.C) [V]  ic = V/R.(e-t/R.C) [A]

        Örnek: Değeri 2 MW olan bir direnç ile kapasite değeri 2 mF olan bir kondansatör seri bağlanmış
       ve devreye 200 V uygulanmıştır. Buna göre anahtar kapandıktan 2 s sonra kondansatör uçlarındaki
       gerilim kaç volt olur? Bulunuz.
        Çözüm
        vc=V.(1-e-t/R.C)=200.(1-e-2/2.2)=200.(1-e-1/2)=200.[1-(1/e1/2)]=200.[1-(1/ )]= 78,6 V

        Deşarj anında akımın ve gerilimin anî değerlerini bulmada kullanılan denklemler:

        vc = V.(e-t/R.C) [V]   ic = -V/R.(e-t/R.C) [A]

        Örnek: Kapasite değeri 1 mF olan bir kondansatöre 250 V uygulanarak şarj işlemi yapılmıştır.
       Ardından üreteç sistemin dışına çıkarılarak kondansatör uçlarına 1 MW'luk direnç paralel olarak
       bağlanmıştır.
        Buna göre deşarj işlemi başladıktan 2 s sonra kondansatör uçlarındaki gerilim kaç volta iner?
       Bulunuz.
        Çözüm: vc = V.(e-t/R.C) = 250.(e-1/1.1) = 250.e-1 = 250.(1/2,718) = 92 V

        B. Zamanlayıcı çeşitleri (zaman rölesi devreleri)
        Endüstriyel sistemlerde bazı işlemlerin belli bir zaman gecikmesiyle yapılması istenir. İşte bu
       durumlarda zaman rölesi devreleri kullanılır.

                                  78
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        1. Zaman rölelerinin devre yapısı
       bakımından sınıflandırılması: Zaman
       geciktirme devreleri üç kısımda incelenmektedir.
        I. Analog esaslı (transistör, tristör, triyaklı vb.)
       zamanlayıcılar.
        II. Entegreli (555, 741 vb.) zamanlayıcılar.
        III. Dijital esaslı (lojik kapı entegreli)
       zamanlayıcılar.                      Resim 6.1: Uygulamada kullanılan
        En basit zaman gecikmesi, bir kondansatörün       çeşitli zamanlayıcılar
       direnç üzerinden şarj olması ilkesine dayanmaktadır.
       Ayrıca, bir bobinin üzerinden geçen akımın yükseliş ve düşüş anında yaratmış olduğu geçici rejim
       de bir zaman gecikmesi olayıdır.

        2. Zaman rölelerinin çalışma şekline göre sınıflandırılması
        I. Düz (çekmede gecikmeli) zaman rölesi: Belli bir süre sonra çalışmaya başlayan zaman
       rölesidir. Başka bir deyişle, besleme uçlarına gerilim uygulanınca ayarlanan süre sonunda, normalde
       kapalı kontağı açılan, açık kontağı kapanan röledir. Bu tip çalışan devrelere turn-on tipi zamanlayıcı
       da denir.

        II. Ters (düşmede gecikmeli) zaman rölesi: Belli bir süre çalışıp duran zaman rölesi
       devresidir. Başka bir deyişle, besleme uçlarına gerilim uygulanınca, anî olarak kontaklar konum
       değiştirir. Röle enerjili kaldığı sürece bu konum muhafaza edilir. Enerji kesilince, ayarlanan süre
       kadar enerjili durumdaki konum korunur. Gecikme süresi sonunda kontaklar normal konumunu
       alır. Bu tip çalışan devrelere turn-off tipi zamanlayı da denir.

        C. Zaman rölesi devresi örnekleri                 5,6-47 kW

        a. Tek transistörlü, alıcıyı gecikmeli olarak
       çalıştıran (turn-on tipi) zamanlayıcı devresi: Şekil
       6.5'te verilen şemada besleme gerilimi devreye                             L
       uygulandığında R ve P üzerinden geçen akım C'yi
                                         10-470 kW        AC ya da DC
       doldurmaya başlar. C'nin gerilimi belli bir seviyeye
       (0,6-0,7 V) geldiğinde transistör iletime geçerek,               BC547
       rölenin bobinin mıknatıslanmasına yol açar. Röle
       bobinin mıknatıslanmasıyla palet çekilir ve
       kontaklar konum değiştirerek lambayı çalıştırır.         10-1000 mF/16 V
       B'ye basıldığında C boşalacağından lamba söner.                         -
       Devrenin besleme gerilimi devam edecek olursa
                                   Şekil 6.5: Tek transistörlü turn-on tipi zaman rölesi
       B'den elimizi çektikten bir süre sonra lamba tekrar
       yanar.

        Devredeki elemanların görevleri:
        R direnci: Potun değeri sıfır yapıldığında transistörün beyzini aşırı akıma karşı korur.
        Pot (P): Devrede kondansatörün dolma zamanını ayarlar. Yani gecikme süresini belirlememizi
       sağlar.
        Kondansatör (C): Devrenin gecikmeli olarak çalışmaya başlamasını sağlar.
        Transistör: Beyz ucuna gelen küçük değerli akımı ile kolektör-emiter uçları arasından daha yüksek
       bir akım geçirerek röleyi çalıştırır.
        Röle: Bobini enerjilendiğinde kontakları konum değiştirir ve yüksek akımlı bir alıcının kumanda
       edilmesini sağlar.
        Diyot: Rölenin bobinin oluşturduğu yüksek değerli indüksiyon gerilimlerinin transistörü bozmasını
       engeller. Yani, yüksek değerli gerilimlerin rölenin kendi bobini üzerinden dolaşmasını sağlar.
                                79
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Not: Şekil 6.5'te görülen devrede röle                                       +12 V
       yerine led ya da 12 V'luk flamanlı lamba da
                                                       1N4001
       bağlanabilir. Eğer alıcı olarak led
       kullanılacaksa, lede seri olarak 470 W-1                     B
       kW'luk seri bir direnç bağlanmalıdır.                                            L
                                                  5,6-47 kW
                                   10-470 kW
                                                               AC ya da DC
        b. Tek transistörlü alıcıyı bir süre çalıştırıp
       durduran (turn-off tipi) zamanlayıcı devresi:                       R
       Şekil 6.6'da verilen devrede B'ye basılınca                   BC547
       C dolar. Butondan elimizi çektiğimizde
                                       10-1000 mF/16 V
       C'nin üzerinde biriken elektrik yükünün                             -
       akımı R direncinden geçerek transistörü
       tetikler. İletime geçen transistör röleyi      Şekil 6.6: Tek transistörlü turn-off tipi zaman rölesi
       çalıştırır.
        Bir süre sonra kondansatör plakalarındaki elektrik yükü biteceğinden transistör kesime gider,
       röle ilk konumuna döner ve lamba söner.
        Devredeki elemanların görevleri:
        R direnci: Butona basıldığı anda transistörün beyzine yüksek akım gitmesini engeller. Yani,
       beyz ucunu yüksek akıma karşı korur.
        Pot (P): Kondansatörün boşalma zamanını ayarlar. Yani, alıcının çalışma süresini belirlememizi sağlar.
        Kondansatör (C): Devrenin bir süre çalışmasını sağlar.


                                                1 k-10 k
                                         100 k-470 k
                                                                L


                                                      T1

                                         47 k-470 k             T2
                                                  BC547
                                                           BC547
            Şekil 6.7: Transistörlerin        Şekil 6.8: Darlington bağlantılı uzun zaman
            darlington bağlanması           gecikmeli turn-on tipi zaman rölesi devresi

        c. Darlington bağlantılı uzun zaman gecikmeli turn-on tipi zaman rölesi devresi: Şekil 6.7'de
       görüldüğü gibi transistörlerin ard arda bağlanmasıyla daha güçlü, hassas ve yüksek kazançlı
       transistörler yapılabilir.
        Şekil 6.8'de verilen turn-on tipi zaman rölesi devresinde S anahtarı kapatıldığında R1 ve P
       üzerinden geçen akım C'yi doldurmaya başlar. C'nin gerilimi belli bir seviyeye geldiğinde T1
       transistörü iletime geçer. T1 iletime geçince T2 de iletime geçer ve röle çalışır.
        B'ye basılırsa C boşalacağından devre başa döner. Yani alıcı bir süre çalışmaz. Belli bir zaman
       geçtikten sonra tekrar çalışmaya başlar.

        ç. İki transistörlü kaskad bağlantılı turn-off tipi zaman rölesi: Şekil 6.9'da verilen
       devrede B'ye basılınca C dolar ve T1'i tetikler. T1'in iletime geçmesiyle R3 direnci üzerinde bir
       gerilim oluşur. R3'te oluşan gerilim T2 transistörünü sürerek ledi çalıştırır. C boşalınca T1 ve T2
       kesime gider, led söner.

        d. Darlington bağlantılı uzun zaman gecikmeli turn-off tipi zaman rölesi devresi: Şekil 6.10'da
                                 80
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                                                                                  +12 V
                                                                       1N4001
                                                              10-1000 mF/16 V
                                         +12 V
                             10-22 kW
                                  R2
                                     1 kW
                        B                R4            B                                L
         10-470 kW
                        10 kW        BC547                                       T1
                                   T1
                                                 P
                                                        10-470 kW
                                         T2                          R2
                         R1
               10-1000 mF/16 V
                                                                   1 MW
                                   BC547
                                                                       BC547
                            10-22 kW                                   R3                                            T2
                                                                           BC547
                                           -
                                                 R1      10-22 kW


            Şekil 6.9: İki transistörlü kaskad                       Şekil 6.10: Darlington bağlantılı uzun zaman
            bağlantılı turn-off tipi zaman rölesi                     gecikmeli turn-off tipi zaman rölesi devresi

       verilen devrede B'ye basıldığında kondansatör (C) boşalır ve yeniden dolmaya başlar. Bu sırada P
       ve R1 üzerinde oluşan polarma gerilimi T1 transistörünü sürer. İletime geçen T1 ise T2'yi sürer ve
       röle çalışır. Kondansatör tam olarak dolunca akım çekmez. Kondansatörün akım çekmemesi
       nedeniyle P ve R1 üzerinde gerilim düşümü olmaz ve transistörler kesime gider.

        e. Darlington bağlantılı uzun
       zaman gecikmeli turn-off tipi zaman
       rölesi devresi: Şekil 6.11'de verilen
       devrede    B'ye   basıldığında                          L
                                       1N4001
       kondansatör (C) dolar. Butondan
       elimizi çektiğimizde C'nin üzerinde
                                           10-470 kW
       biriken elektrik yükünün akımı R                    T1
       direncinden geçerek T 1 ve T 2
                                100 k-500 k          T2
       transistörünü tetikler. İletime geçen              BC547
       T2 transistörü röleyi çalıştırır. Bir                 BC547
       süre    sonra    kondansatör      100-470 mF
       plakalarındaki elektrik yükü
       biteceğinden transistörler kesime
       gider, röle ilk konumuna döner ve      Şekil 6.11: Darlington bağlantılı uzun zaman
       lamba söner.                 gecikmeli turn-off tipi zaman rölesi devresi
        Devrede T1 transistörünün beyzine
       bağlanan direncin değeri çok büyük olduğundan beyz ucu çok küçük bir akım çeker. Bu sayede
       kondansatör çok uzun sürede boşalır.

         f. Schmitt trigger (tetiklemeli) bağlantılı turn-off tipi zaman rölesi devresi:
       Transistörlerin schmitt tetiklemeli bağlanması kısaca şöyle açıklanabilir: Rölelere uygulanan gerilim
       hemen sıfır ya da maksimum değere ulaşmazsa, rölenin bobininin oluşturduğu mıknatıslık yetersiz
       olacağından, kontaklar titreşir. İşte bu durum röleli devrelerde hiç istenmez. Çünkü titreşim şerareye
       (kıvılcım) sebep olarak rölenin kontaklarının çabuk bozulmasına neden olur. Röle kontaklarındaki
       titreşimi en az değere indirmek için transistörler schmitt (şimit) tetiklemeli olarak bağlanır.
         Schmitt tetiklemeli turn-off zaman rölesi devresi şöyle çalışır: Şekil 6.12'de verilen devreye
       enerji uygulandığında C henüz boş olduğundan T1 kesimdedir. Dolayısıyla T1'in kolektör ucundaki
       (A noktası) gerilimin değeri şaseye göre maksimum seviyededir. Bundan dolayı T2 hemen iletime
       geçerek röleyi sürer ve alıcı çalışır. R1 ve pot üzerinden şarj olmaya başlayan C, bir süre sonra
       dolarak T1’i iletime sokar. İletime giren T 1’in kolektöründeki (A noktası) gerilim azalırken
       emiterine bağlı olan R3 direncinde (B noktası) düşen gerilim yükselir. Bu da T2 transistörünün
                                                   81
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       (iki elektriksel etki sebebiyle)
       hızlıca kesime gitmesine neden                                   +12 V
                                 10-33kW
                                            270 W
                                                      1N4001
                              R1
       olur.                             R2
        Şöyle ki;
                                   A
        I. T1'in kolektöründeki gerilim
                           10-470 kW
                                            33-47 W
                                             R4
                                                  1,8 kW
       düşerek T2'yi kesime götürür.         P       R3
        II. T1 ve T2’nin emiterlerinin                                L
       bağlı olduğu R 5 diren cinde
                                BC547    T1           BC547
       oluşan gerilim, T 2 'nin beyz
       akımını azaltıcı etki yapar.                            T2
                                   B
                                      10-470 mF
       (Negatif geri besleme)            C
                         B
                                                 390 W
                                            33 W
        Devrede bulunan B butonuna                 R5      R6
                                                         -
       basılacak     olursa    C
       boşalacağından, T 1 hemen       Şekil 6.12: Schmitt tetiklemeli turn-off tipi zaman rölesi devresi
       kesime gider. Bu da T 1 'in
       kolektör (A noktası) geriliminin yükselmesine neden olarak T2'yi iletime sokar.
        Sonuç olarak schmitt tetikleme yöntemi, rölenin çok hızlı olarak iletim ya da kesime gitmesini sağlar.

        3. Merdiven ışık otomatiği devreleri: Çok katlı yapılarda merdiven boşluklarını istenilen
       süre kadar aydınlatmak için geliştirilmiş cihazlara merdiven ışık otomatiği denilmektedir.
        Merdiven ışık otomatiklerini yapı bakımından şöyle sınıflandırabiliriz.

        I. Mekanik yapılı: Bunların içinde motor ve yay düzeneği vardır. Butona basılınca kontak
       kapanır, lambalar yanar. Ayarlanan süre sonunda ise söner. Mekanik yapılı ışık otomatikleri
       uygulama alanından kalkmıştır.

        II. Elektronik yapılı: Bu tip otomatiklerin içinde çeşitli biçimlerde dizayn edilmiş elektronik
       devreler mevcuttur.

        Elektronik yapılı merdiven ışık otomatiği devrelerine ilişkin devre örnekleri
        a. PNP transistörlü merdiven ışık otomatiği devresi: Şekil 6.13'te verilen devre
       tesisata bağlandıktan sonra butona basılırsa C2 dolar. C2'nin gerilimi PNP transistörü sürer, röle
       çeker ve lambalar yanar. C2 boşalınca lambalar söner. 100 kW'luk pot ile lambaların yanma
       zamanı ayarlanabilir.

         b. NPN ve PNP
       transistörlü merdiven ışık      Elektronik merdiven
                           ışık otomatiği
       otomatiği devresi: Şekil
       6.14'te verilen devrede butona
       basıldığında A noktasındaki
       doğru akım C2'yi şarj eder.
       Dolan C2, T1'i sürer. T1'in
       iletime geçmesi PNP tipi T2
       transistörünün beyz ucunun     Şekil 6.13: PNP transistörlü merdiven ışık otomatiği devresi
       eksi (-) alarak iletime
       geçmesine neden olur. T2 iletime geçtiğinde ise röle lambayı/lambaları çalıştırır. C2
       boşaldığında lambalar söner.

        c. Transformatörsüz merdiven ışık otomatiği devreleri: Trafolar devrede çok yer
       kapladığından ve maliyeti artırdığından trafosuz tip merdiven ışık otomatikleri geliştirilmiştir.
       Trafosuz tip otomatiklerde gerilimin düşürülmesi için AC 220 V'luk girişe 220-470 nF/350 V'luk
                                        82
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       kondansatörler seri olarak
       bağlanmaktadır. Bu sayede                                   1,5 k
                                      R 2 27 k-270 k BC547                T2
       gerilimin büyük bir bölümü                                   R4
                                                            BC308
       kapasitif reaktansı (XC) yüksek                 100 k        T1
       olan kondansatör üzerinde            C2                     2,7 k
       düşmekte, 12-48 V'luk kısmı ise                 R1             R3
                               470 mF
       zaman rölesi devresine gitmektedir.               2,7 k

        I. Transistörlü (trafosuz)                                A
       merdiven ışık otomatiği devresi:
       Şekil 6.15'te verilen devrede 100-                         C1
                                       1000 mF16 V
       330 nF'lık kondansatör direnç
       görevi yaparak gerilimi düşürür.
       Butona basıldığında devre nötr                       klemensler
       alarak çalışmaya başlar. C2 dolunca
                                 buton
       T 1 iletime, T 2 kesime gider ve                      lâmba
       lamba söner.
                               220 V
                                      Şekil 6.14: NPN ve PNP transistörlü
                                      merdiven ışık otomatiği devresi                  100-330 nF
            lâmba     400 V
                          1N4007       250 W
             faz


            nötr                                   5,6 k
                                470 mF / 25 V
                   1N4007
            buton                             BC308          BC308
                         33-100 mF
                                                 5,6 k
                          100 V
                                27 k


                                470 k
                                      5,6 k
                                               1N4001      12 V röle
                  Şekil 6.15: Transistörlü (trafosuz) merdiven ışık otomatiği devresi

        4. Periyodik (arka-arkaya çalışan) zamanlayıcı devreleri: Endüstriyel üretim
       süreçlerinde bazı makinelerin periyodik olarak çalışması istenir. İşte bu gibi durumlar için mekanik
       ya da elektronik yapılı sistemler geliştirilmiştir.

        a. Alıcıyı aralıklı (periyodik) olarak çalıştıran devre: Şekil 6.16'da verilen devre astable
       multivibratör (flip flop) temellidir. Devrenin çalışmasını basit olarak açıklayacak olursak: İlk
       anda T1'in iletimde olduğunu varsalım. Bu durumda C1 şarj olmaya başlar. C1 dolunca T2'yi
       sürer. T2 iletimdeyken bu kez de C2 dolmaya başlar. C2 dolduğunda T1 iletime geçer.
        Görüldüğü gibi devre sürekli olarak konum değiştirmektedir. Örnek olarak verilen devrede T2
       transistörünün kolektörüne röle bağlı olduğuna göre alıcı aralıklı olarak çalışıp durmaktadır.
       Alıcının çalışma zamanını değiştirmek istersek C1, C2, R2, R3'ten herhangi birisinin değerini
       değiştirmemiz gerekir.


                                   83
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        5. Tristörlü
       zamanlayıcı devreleri

         a. NPN transistör ve
       tristörlü gecikmeyle
       çalışan (turn-on tipi)
       zaman rölesi devresi:
       Şekil 6.17'de verilen
       devrede S anahtarı
       kapatılınca C dolmaya
       başlar. C’nin gerilimi 0,6-
       0,7 V düzeyine ulaşınca
       transistör iletime geçer. R3
       üzerinde oluşan gerilim
       tristörü tetikler, lamba
       yanar. Pot ile L’nin
                               Şekil 6.16: Alıcıyı aralıklı olarak çalıştıran devre
       çalışmaya başlama zamanı
       ayarlanabilir.
                                                                        +12 V
        6. Triyaklı zamanlayıcı devreleri                R1 100 kW                  S
                                                     47 W
        a. Transistör ve triyaklı merdiven ışık
       otomatiği devresi: Şekil 6.18'de verilen               470 k
                                                     R2
       devrede B'ye basıldığında C1 kondansatörünün            P
                                                                          L
       iki ucuna da eksi (-) gideceğinden bu eleman
       deşarj olur ve P ile R1 üzerinden tekrar dolmaya
                                                                 AC ya da DC
       başlar. C dolana kadar T 1 kesimdedir. T 1'in
                                                           MCR100
                                             BC547

                                                           TIC106
       kesimde olması nedeniyle T2 ve T3 de kesimde
       kalır. T3'ün kesimde olması T4'ün iletim olmasını                     47 W
       sağlar. T4 iletken olduğu anda triyakın G ucuna          C 1 mF         R3
       eksi (-) gider ve bu elemanın A1-A2 uçları
       arasından geçen akım lambaları çalıştırır. C
       dolduğu anda T1, T2, T3 iletime geçer. T3 iletken          Şekil 6.17: Transistör ve tristörlü
       olduğunda T4 kesime gider ve lambalar söner.             turn-on tipi zaman rölesi devresi
               470 k                 1k           BT136
                       100 k
                           10 k
          R1                            2,2-10 k
             100 k 10 k
                           BC308
                                        BD135
                  BC547
                                                         6,8 k/1 W
                                  BC547
                                                     1N4007
                                              1k
             1000 mF  10 k      10 k
           C1  16 V                                          12 V
                                  470 nF                        47 mF/16 V
                                                sigorta
                                   lâmba
                      R
                                              B
                      Mp                  buton

                   Şekil 6.18: Transistör ve triyaklı merdiven ışık otomatiği devresi

                                   84
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                                     220 kW
                                                        L
                                     470 kW
                            C
                                          10 mF
                                                 -

             Şekil 6.19: 555 entegreli turn-          Şekil 6.20: 555 entegreli periyodik
             off tipi zaman rölesi devresi           olarak çalışan röle devresi

        7. Entegreli zamanlayıcı devreleri
        a. 555 entegreli turn-off tipi zaman rölesi devresi: Şekil 6.19'da verilen devre alıcının 1 s-15
       dakika süreli olarak çalışmasını sağlar. Butona basıldığında röle çalışır. Bir süre sonra C kondansatörü
       deşarj olduğundan röle eski konumuna döner. Devrenin çalışma zamanı, T = 1,1.R.C [s] denklemiyle
       bulunur. Denklemde, R: Direnç (ohm), C: Kondansatör (farad) cinsindendir.

        b. 555 entegreli periyodik olarak çalışan röle devresi: Şekil 6.20'de verilen devrede
       kullanılan kondansatör ve dirençlerin değerine göre entegrenin çıkışının konum değiştirme zamanı
       ayarlanabilir.

         c. Op-amp ile yapılan zamanlayıcılar: Op-amplarda 2 giriş ucu bulunmaktadır. (+) giriş ile
       (-) giriş, uygulanan sinyalleri kıyaslar ve buna göre çıkış verir. Eğer, (+) girişin gerilimi (-) girişin
       geriliminden biraz büyük olursa op-amp çıkış vererek röleyi sürer.

        I. 741 op-ampıyla yapılan turn-off tipi zaman rölesi devresi: Şekil 6.21'de verilen
       devrede butona basıldığı anda kondansatör besleme gerilimi kadar bir değere şarj olur. Bunun
       sonucunda 3 numaralı (+) girişin gerilimi 2 numaralı (-) girişin geriliminden yüksek olacağından
       op-amp çıkış verir ve röle çeker.
        C'nin üzerindeki
       gerilim pot                                         +12 V
                                                        +
       üzerinden yavaş
       yavaş boşalmaya                            1N4001
       başlar. Bu değer 2               100 k
       numaralı girişin
                                                BC547
       geriliminden aşağı    10-470 k k
                    100-500
       değere düştüğü anda                +3
                            100 mF
       op-amp kesime                   -2       10 k
       gider.              100CmF
        Not: Op-ampın 2                100 k              1,5 k
       numaralı eksi (-)                                       -
       girişinin gerilimi iki
       adet gerilim bölücü         Şekil 6.21: Op-amplı turn-off tipi zaman rölesi devresi
       direnç ile besleme
       geriliminin yarısına düşürülmüştür.

        8. Dijital entegreli zamanlayıcı devreleri: Lojik (mantık) kapı entegreleri kullanılarak da
                                 85
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       çeşitli zamanlayıcılar yapılabilmektedir. Bu devrelerin tam olarak anlaşılabilmesi için dijital
       elektronik konularını bilmek gerekir.

        a. VEDEĞİL (NAND) kapılarıyla yapılan flip flop devresi
        Ön bilgi: VEDEĞİL kapısının iki girişine de lojik 1 yani 5 V geldiğinde çıkış uçlarının gerilimi
       0 V olur. İki girişe de lojik 0 uygulandığında ise çıkış 5 V olur.

        Şekil 6.22'deki devrenin
                                                     R 1 270 W
       çalışma ilkesi:                   led1     C1
                                                  led2
        N1 kapısının çıkışının 0 V
                                     100 mF
       olduğunu kabul edelim. Bu
       durumda led 1 yanar. N 1             100 mF
       kapısının çıkışının 0     V
                                            N2              5V
       olabilmesi için R 2 direnci       N1       C2
       üzerinde lojik 1 sinyalinin
                          R2           R3
       bulunması gerekir. Bu da ancak
                          3,3 k        3,3 k      Devrede 7400 VEDEĞİL lojik
       C1 kondansatörü şarj olurken                       kapı entegresi kullanılmıştır.
       mümkün olur.
        C1 kondansatörü tam olarak           Şekil 6.22: VEDEĞİL kapılı flip flop devresi
       dolduğu anda R2 üzerinden
       akım geçmeyeceğinden, bu elemanda 0 V görülür. R2'nin geriliminin 0 V olması N1 kapısının
       çıkışını lojik 1 V yapar ve led1 söner.
        N1'in çıkışının 1 olması C2 kondansatörünün şarj olmaya başlamasına yol açar. Bu ise R3
       üzerinde bir gerilim oluşturur. R3 üzerinde oluşan gerilim ise N2'nin çıkışını lojik 0 V yapar.
       N2'nin çıkışının 0 V olmasıyla led2 çalışır. Devre bu şekilde çalışmasını sürdürür.
        Devrede led yerine düşük akımlı 5 V'luk mini röleler kullanılırsa periyodik çalışan bir sistem
       oluşturulabilir. (Bu durumda, ledlere seri bağlı 270 W'luk direnç iptal edilmelidir.)

        Sorular
        1. Zaman sabitesi nedir? Yazınız.
        2. R-L seri devrede akım niçin hemen maksimum değere ulaşamaz? Açıklayınız.
        3. R-C seri devrede şarj ve deşarj olaylarını anlatınız.
        4. Bir süre çalışıp duran NPN transistörlü zaman rölesi devresini çizerek çalışmasını anlatınız.
        5. PNP transistörlü gecikmeyle çalışan devreyi çiziniz.
        6. İki transistörlü darlington bağlantılı turn-off tipi (bir süre çalışıp duran) zaman rölesi devresini
       çiziniz.
                                86
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
           Bölüm 7: Güç çeviriciler
        A. DC’yi AC’ye dönüştüren devreler
        AC’yi DC’ye dönüştüren devrelere doğrultmaç denilirken, DC’yi AC’ye çeviren devrelere ise
       konvertisör (konvertör, invertör) denir.
        Konvertisörler, osilatör devresi, trafo ve çıkış ünitelerinin birleşiminden oluşur. (Şekil 7.1'e
       bakınız.)
        DC’yi, AC'ye çeviren devreler                     trafo

       transistörlü, tristörlü ya da entegreli olabilir.                     çıkış
                                                          çıkış
                                  osilatör
        Osilasyonlu sinyalleri yükseltip                            ünitesi
       alçaltmaya yarayan transformatör nüveleri
       ise, alçak frekanslı olarak üretilen (50 Hz-1   Şekil 7.1: Konvertisör devrelerinin blok şeması
       kHz) devrelerde çelik sacdan, yüksek
       frekanslı (1 kHz ve üzeri) devrelerde ise
       ferritten yapılır. Çünkü, yüksek frekanslarda
       çelik saclar büyük kayıplara ve ısınmalara
       yol açmaktadır. Ferrit nüve ise yüksek
       frekanslı manyetik kuvvet çizgilerini daha
       iyi geçirerek verimi yükseltmektedir.

        Konvertisörlerin kullanım alanları:
       AC’nin     depolanması    mümkün
       olmadığından, bu gerilim redresörlerle
       doğrultularak akümülatörlere doldurulur.
       Daha sonra konvertisörlerle AC’ye         Resim 7.1: Transistörlü konvertisör devresi örneği
       çevrilerek alıcılar çalıştırılır.
        Yolcu otobüslerinde bulunan TV'lerin, seyyar flüoresan lambalı el fenerlerinin (ışıldak), kesintisiz
       güç kaynaklarının çalıştırılmasında vb. konvertisörler kullanılır.
        Konvertisör devrelerinin çıkışından alınan gerilimin frekansının ayarlanabilir olması da ayrı
       bir üstünlüktür. Frekansın değişmesi AC ile çalışan motorların devir sayısını doğrudan
       etkilediğinden, devir ayarı yapılmak istenen yerlerde bu tip cihazlar kullanılmaktadır.

        AC’nin yükseltilip alçaltılma şekli: AC sinyaller transformatörlerle yükseltilir ya da alçaltılır.
       Yani trafolar zamana göre yönü ve şiddeti değişen akımlarla çalışırlar.
        DC'yi yükseltmek için bu akımın AC sinyal hâline getirilmesi gereklidir. Çünkü transformatörler
       tek yönlü olarak akan bir akımda çalışmaz.

        Konvertisörlerin çalışma ilkesi: Çalışma gerilimi
       220/12 V olan bir trafonun primerine önce şekil 7.1'de               trafo
       görüldüğü gibi DC bir gerilim uygulandığını varsayalım.          S
       Bu durumda sekonder sarımın uçlarına bağlı olan          +
       voltmetre hiç bir gerilim değeri göstermez. Eğer DC          V    V1      V2   V
       üreteç ile primer sargısı arasına bağlı olan S anahtarı hızlı
       biçimde açılıp kapatılırsa voltmetre ibresi sapmaya        -    220 V      12 V
       başlar.
        Bunun nedeni: S kapatılınca geçen akım sıfırdan        Şekil 7.2: Konvertisörün çalışma
                                        ilkesinin basit anahtarlama
       maksimum değere doğru yükselir. Anahtar açılınca ise
                                        devresiyle açıklanması
       geçen akım maksimum değerden sıfıra doğru düşer. İşte
                                 87
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       primerden geçen akımın yükselip alçalması bu sargının etrafında oluşan manyetik alanın da
       değişken olmasını sağlar. Değişken manyetik alan ise trafo nüvesi üzerinden dolaşarak sekonder
       sargılarında AC gerilim oluşturur.
        Sekonder sargısına bir ampermetre, voltmetre ya da osilaskop bağlanacak olursa S anahtarının
       açılıp kapanması sırasında oluşan sinyaller görülebilir. S hızlı kapatılıp açılırsa oluşan sinyalin
       frekansı ve gerilim değeri de yüksek olur. Ancak, oluşan sinyal sinüsoidal biçimli değildir.
        Yukarıda anlatılan anahtarlı “ilkel” yöntem uygulamada kullanılmaz. Onun yerine aynı işlemi
       otomatik olarak yapan transistör, tristör ya da entegreli devreler geliştirilmiştir.

        B. AC-AC, DC-AC ve DC-AC-DC (DC-DC) konvertisörler
        Uygulamada kullanılan konvertisörlerin çıkışından alınan gerilimin şekli isteğe göre AC ya da
       DC olabilmektedir. Şimdi giriş çıkış gerilimine göre yapılan sınıflandırmaları inceleyelim.

        a. AC-AC konvertisörler: Devrede girişe uygulanan AC akım diyotlarla DC'ye çevrildikten
       sonra aküler şarj edilir. Daha sonra bu akım konvertisöre uygulanarak AC'ye çevrilir. Kesintisiz
       güç kaynakları bu prensibe göre çalışmaktadır.

        b. DC-AC konvertisörler: Bu tip devrelerde giriş akımı aküden alınarak konvertisöre uygulanır
       ve çıkıştan AC elde edilir. Taşıtlarda bulunan TV'lerin çalıştırılmasında kullanılan konvertisörler
       bu prensibe göre çalışmaktadır.

         c. DC-AC-DC (DC-DC) konvertisörler: Bu tip devrelerde giriş akımı aküden alınarak
       konvertisöre uygulanır. Konvertisörün çıkışından alınan
       AC akım diyotlarla tekrar DC'ye çevrilerek çalıştırılmak
       istenen alıcıya uygulanır. 12 V'luk DC'nin 24 V'luk DC'ye
       çevrilmesinde kullanılan devreler bu prensibe göre
       çalışmaktadır.

        Transistörlü konvertisörler
        a. Tek transistörlü DC-AC konvertisör: Şekil
       7.3'te verilen devreye DC uygulanınca R1 ve R2 dirençleri
       üzerinden alınan polarma akımı N2 üzerinden geçerek
       transistörün beyz ucuna ulaşır. Bobin, akımın geçişine
       indüktif reaktans gösterdiğinden beyzden geçen akım bir
       süre sonra tepe değere ulaşır. Beyz akımının sıfırdan     Resim 7.2: DC-DC konvertisör
       maksimuma yavaş yavaş artarak ulaşması sonucu
       kolektörden emitere geçen akım da yavaş yavaş artar.
                                                             AC
       Bu da N1 bobininden geçen akımın yarattığı manyetik     +12 V          N1
                                           R1
       alanın değişken olmasını sağlar. N1 bobininin manyetik
       alanı güçlü olduğundan N2 bobininin üzerinde etki                             N3
                                                T
       yaparak N2 üzerinde oluşan E2 zıt EMK gerilimini yok
                                                    N2
       eder. Bu da N2 bobininden geçen akımın biraz daha           R2
       artmasına yol açar. IB akımının artması ise IC akımını    -
       daha fazla artırır. Ancak, bobinlerden ve transistörden
       geçen akımlar maksimum değere ulaşarak sabit akım          V,I  çıkış sinyali
       hâline gelirler.                                          t (s)
                                           +       +
        Akımların sabit hâle gelmesi, oluşan manyetik                -        -
       alanların da sabit olmasını sağlar. N1 bobininin alanının
       sabitleşmesi bu alanın N2 üzerinde yaptığı bozucu etkinin
       ortadan kalkmasına neden olur. N2’nin oluşturduğu         Şekil 7.3: Tek transistörlü
                                        AC-AC konvertisör devresi
       alanın etkisinin ortadan kalkması ise N1’den geçen
                               88
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       akımın normal değerine doğru düşmesine yol açar. N2’den geçen IB akımının azalması, transistörün
       IC akımının azaltmasına neden olur. IC akımı azalırken N1 bobininin üzerinde önceki alanın tersi
       yönde bir manyetik alan oluşturur. Ters yönlü manyetik alan çok güçlü olduğundan bu, N2 bobininin
       üzerinde oluşan zıt EMK gerilimini artırıcı etki yapar. E2 zıt EMK geriliminin artması ise IB
       akımını sıfır değerine doğru azaltır. IB’nin sıfır değerini alması IC akımını da sıfır yapar. Bu
       sayede devre başa dönmüş olur. Yukarıda anlatılan durumlar sırayla tekrar tekrar oluşur.
        N2 ve N1 bobinlerinden geçen akımların sürekli olarak çoğalıp azalması bu bobinlerin etrafında değişken
       manyetik alanlar meydana getirdiğinden sekonder sarımında (N3) AC’ye benzeyen gerilim oluşur.

        Not: Devrenin çıkışına doğrultmaç devresi eklenirse DC-DC konvertisör yapılmış olur.

        b. İki transistörlü DC-AC konvertisör
       devresi: Şekil 7.4'te verilen devreye DC
                                                         AC 220 V
       uygulandığında ilk anda N 2 ve R1 direnci
       üzerinden geçen akımla T1 transistörünün iletime
       geçtiğini varsayalım. R1'den gelen akım N1'den
       geçerken hemen maksimum değere ulaşamaz.
       (Maksimum değer ancak 5 t'luk zaman sonra       1-10 k
                                       1-10 k

       olur.) N2'den geçen akım maksimum değere
       doğru yükselirken, T 1 iletime geçtiği için, N1
       bobininden de yüksek değerli bir akım akmaya
       başlar. N1'den geçen akımın yarattığı değişken
       manyetik alan, N3 bobininde bir gerilim indükler.
                                   V,I   çıkış sinyali
       Bunun yanında N2 bobininde oluşan manyetik
       alanı da zayıflatarak N2 sarımından geçen akımı       +          +    t (s)
       daha yüksek bir seviyeye çıkarır. N 1 ve N 2              -        -
       sarımlarından geçen akımlar doyma (maksimum)
       noktasına ulaşınca N 1 'in etrafında oluşan
                                      Şekil 7.4: İki transistörlü
       manyetik alan durgunlaşır.                  DC-AC konvertisör devresi
        N1 'in alanının durgunlaşması sekonderde
       oluşan gerilimi sıfıra indirir. Bunun yanında N1'in yarattığı alanın N2 bobininde yaptığı baskı
       ortadan kalkar ve N2'nin akımı azalmaya başlar. N2'nin akımı azalırken bu kez de N1 üzerinde az
       öncekinin tersi yönde bir manyetik alan kuvveti doğar. N1'de doğan ters manyetik kuvvet N2
       üzerinde bu kez yine etkide bulunarak N2'den geçen akımı sıfır değerine doğru bastırır.
        N2'den geçen akımın sıfıra inmesi N1'den geçen akımı da sıfır yapar. Bu şekilde devre başa
       dönmüş olur. Ardından N1 üzerinden geçen küçük değerli akım T2 transistörünü sürer. Devre
       biraz önce anlatıldığı şekilde çalışmasını sürdürür.

        c. Astable (kararsız) multivibratörlü basit DC - AC konvertisör: Şekil 7.5'te verilen
       devrede C1 ve C2 kondansatörleri sayesinde sırayla iletim ve kesime giren transistörler trafonun
       primer (N1 ve N2) sargılarından sırayla akım geçmesini sağlar.
        Primer sarımlarından geçen zıt yönlü akımlar sekonder sarımında AC özellikli bir gerilim
       oluşturur. Şekil 7.5'te verilen devre deneysel amaçlıdır. Trafo 220/2x12 V'luk olabilir. Sekonderde
       oluşan gerilim tam sinüsoidal değildir. Ancak AC ile çalışan sistemlerde kullanılmaya uygundur.
       Alınan AC’nin frekansını R2 ve R3’e seri bağlanacak potlarla ayarlamak mümkündür.

         ç. 12 V DC / 220 V AC konvertisör devresi: Şekil 7.6'da verilen devrenin multivibratör
       (flip-flop) kısmı 40-60 Hz arası frekansta kare dalga üretir. Multivibratör devresinin A ve B
       noktalarından alınan kare dalgalar sürücü transistörlerini tetikler. Sürücü transistörleri ise güç
       transistörlerini besler. Güç transistörleri trafonun primer sargılarından (N1 ve N2) yönü sürekli
       değişen bir akım dolaştırır. N1 ve N2'den geçen akımlar ise sekonderde AC özellikli bir gerilim
                                 89
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       doğurur.
                                                  AC
        Devrede çıkış katındaki
                                                  N3
       transistörlerin ve trafonun gücü                                2x12/12 V 4 W
       devreden alınmak istenilen güce
                                220 W-1k                           220 W-1k
       göre değiştirilebilir. Çıkışta                         N1    N2
       bulunan birbirine paralel bağlı          R1            R2  +12 V       R3         R4
       nF değerli üç kondansatör elde             0,1-1 mF                      0,1-1 mF
                                           10 -100k    10 -100k
       edilen AC'nin sinüsoidale
                                                              C2
       benzemesine yardımcı olur. Çıkış             C1
       transistörlerinin soğutuculu
                                 BD135                           BD135
       olması verimi artırır. Şekil 7.6'da
       verilen konvertisör devresiyle           T1                                 T2
       akkor lamba, mini motor vb.
       çalıştırılabilir.
                               Şekil 7.5: İki transistörlü DC-AC konvertisör devresi                                                güç tran-
                          BD135                   sistörü      12 V/220 V
                  10 k                   sürücü                50-250 W trafo
                    470 W                transistör    4x2N3055
          470 W
                                   100 W
            8,2 k      8,2 k
         A               B           1W
                                                        N1
                                      BD241                        çıkış
                                                                220 V
                                                        N2
                          BD135
           1 mF        1 mF
                                      sürücü
                                      transistör
                                   100 W
               2x1N4148                                        120 W
         BC547         BC547             1W
                                       BD241
                                                       güç tran-
                                                       sistörü


                                                             3x150 nF/400 V

                        Şekil 7.6: 12 V DC - 220 V AC konvertisör devresi

        C. Tristörlü konvertisörler
         I. İki tristörlü DC - AC konvertisör devresi: Şekil 7.7'de verilen devrede, SCR'leri tetiklemede
       kullanılan pals üreteci, UJT'li, 555'li, transistörlü astable (kararsız) multivibratörlü vb. olabilir.
       DC besleme ile çalışan devrede tristörler C
       kondansatörüyle      durdurulmaktadır.    +12 V
       (Kapasitif durdurmayı hatırlamak için bölüm                             AC
                                  tetikleme palslerini   SCR 1
       1'e bakınız.) Pals devresi tristörleri sırayla    veren devre             N1
       iletime geçirir. SCR1 iletime geçince C                        +       N3
                                                C
       üzerinde birikmiş olan elektrik yükü SCR2'yi
       kesime sokar. C boşaldıktan sonra bu kez                    SCR 2
                                                    N2
       diğer yönde şarj olur. SCR2'ye tetikleme              L
       gelince bu eleman iletime geçer. SCR2
       iletime geçince C üzerindeki elektrik yükü          V,I     çıkış sinyali
       SCR1'i kesime sokar. Devre bu şekilde               +           +
       çalışmasını sürdürür. Orta uçlu olarak                               t (s)
                                               -       -
       sarılmış olan primerden geçen akımların iki
       yönlü olarak akması sekonderde AC gerilim
       oluşturur.                       Şekil 7.7: İki tristörlü DC-AC konvertisör

                                    90
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Ç. Entegreli konvertisörler                          1N4001

        a. 555 entegreli küçük güçlü DC-                              DC
                                    1k
       DC konvertisör devresi: Şekil 7.8'de
                                                                 470 mF
       verilen devre deneysel amaçlı olup                     trafo   AC
                                       4  8
       düşük akımlı (50-100 mA) ve küçük
                                      7
       güçlüdür. Ayarlı direnç kullanılarak    +5-12 V

       555'in çıkışından istenilen frekansta bir          6   3
                                       555
       kare dalga elde edilir. 3 numaralı ayaktan          2
                             100 k              10 k
       alınan kare dalga ile iletim kesim yapılan            1
       transistör trafonun primerinden değişken
       bir akım geçirir. Bu akımın oluşturduğu                BC547      1N4001
       manyetik alan sekonderde AC'ye        -     1n       BD135

       benzeyen bir gerilim oluşturur.
       Sekondere bağlanan doğrultmaç devresi       Şekil 7.8: 555 entegreli DA-DA konvertisör
       ise yükseltilmiş çıkışı tekrar DC'ye
       çevirir.
        Devrede kullanılan elemanlar değiştirilerek çıkışın akım gerilim değerlerini istenilen seviyeye
       yükseltmek mümkündür.

         b. 555 entegreli küçük güçlü DC - AC konvertisör devresi: Şekil 7.9'da verilen DC-
       AC konvertisör devresinde 555 entegresi kare dalga üretir. Entegrenin 3 numaralı ucundan
       alınan kare dalga
       transistörleri sürekli +12 V                           220/2x12 V trafo
                                  1N4007
       olarak iletim ve                            12 V 12 V
                       47 k
       kesime sokar.           4    8              10 k                                                          330 nF 400 V
       Transistörlerin                    10 k
                        7     3
                                                                  AC
       iletim kesim olması
       trafonun 12 V'luk    100 k     555
                                       BD135
                                                 BD135
                             5
       sarımlarından           6
                                   220 p
       değişken akım
                                  1N4007
                     10 k   2  1
       geçişini başlatır.                           27 V
                                           10-47 W
                                                     10-47 W
                               10 n
       Trafonun primer         1-470 n
       sarımlarından geçen   -
       değişken akımlar
       değişken manyetik             Şekil 7.9: 555 entegreli DC-AC konvertisör
       alan oluşturur.
       Primerde oluşan değişken manyetik alan ince kesitli çok sarımlı sekonder sarımında yüksek AC
       gerilim oluşturur.
         Not: Devre deneysel amaçlıdır.

        D. Elektronik devreli flaşlar
        Cisimlerin görüntülerinin optik yolla ışığa duyarlı filmlere aktarılmasıyla elde edilen resimlere
       fotoğraf denir. Fotoğrafçılıkta cismin görüntüsünü net bir şekilde ışığa duyarlı materyale
       aktarabilmek için yeterli düzeyde ışık kaynağına gerek duyulur. İşte fotoğraf çekimi esnasında
       kullanılan yapay ışık üreteçlerine flaş denir.
        Flaşlarda, havası alınmış ve asal gazlar doldurulmuş bir cam gövde içine karşılıklı olarak
       yerleştirilmiş iki elektrotlu lambalar kullanılır. Lamba 300-400 V civarındaki gerilimlerle çalışır.
       Ayrıca, elemanın ışık yaymaya başlayabilmesi için gövdeye üçüncü bir elektrot (yardımcı elektrot)
       daha yerleştirilir. Bu elektrot tüp boyunca uzanmakta ve kenardaki elektrotlara yakın mesafede
       bitmektedir. Lambaya gerilim uygulanınca deşarj başlamakta, elektrotlar arasında oluşan elektron
                                91
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                                2x1N4007
                                                  R2
                                                         yardımcı elektrot
                                                  1k
                                    220 mF/800 V
                             250 V
                                                    R4  1k
            220 mF C 1    3-9 V
                                           C3
                                                          deklânşör butonu
                                                                         flâş lâmbası
                                                  R3
                         TR1                       470 k

                                                       S2
                            250 V                   P1                 500 V

                                 C2                470 k
                   R1                          neon                    TR3
                   22 W                         lâmba

                         TR2                                  C4 10 nF

          S1
                                                         elektrotlar

                                                          flaş
                                                          lambası
            -  +                                           örneği
            3-9 V                                                         cam gövde

                                 Şekil 7.10: Flâş devresi


       hareketinin etkisiyle yüksek bir ışık doğmaktadır.
        Yüksek bir ışık yayan flaşlar fotoğraf çekilirken 1/500 - 1/5 s kadar çalışır.
        Flaşlarda lambanın çalışmasını sağlayan yüksek DC gerilim, konvertisörlere benzer devrelerle
       üretilip kondansatörlere doldurulmakta ve fotoğraf makinesindeki çekme butonuna (deklanşör)
       basıldığı anda kondansatörün yükü flaş lambasının elektrotlarına uygulanmaktadır.
        Şekil 7.10'da verilen devrede transistörlü basit osilatör devresi ile girişe uygulanan DC gerilim
       yüksek frekanslı bir AC'ye çevrilerek trafonun primer sargılarına uygulanır. TR1 trafosunun
       primerinden geçen değişken akımlar sekonder sargısında yüksek değerli bir AC oluşturur.
       Sekonderden alınan yüksek gerilim diyotlar tarafından doğrultularak flaşın çalışabilmesi için
       gereken yüksek DC elde edilir. Neon lamba ışık yaydığında flaşın çalışmaya hazır olduğu anlaşılır.
        Deklanşör butonuna dokunulunca TR3 trafosunun primer akımı çok hızlı olarak sıfır değerine
       ineceğinden bu elemanın sekonder sarımında yüksek değerli bir gerilim oluşur. Bu gerilim flaş
       lambasının orta elektrodunu (yardımcı elektrot) etkileyerek iyonizasyona neden olur. Tüp içindeki
       gazın iyonlaşması ise kenarlardaki iki uç arasından akım geçişini başlatır ve geçen akım yüksek
       bir ışık meydana getirir.

        E. SMPS sistemli güç kaynakları (switching mode power supply, anahtarlamalı
        güç kaynağı, KGK)
        Bilgisayar, TV, video, müzik seti, tıbbî cihaz vb. gibi gelişmiş yapılı elektronik sistemlerin
       çalıştırılmasında anahtarlamalı güç kaynakları kullanılmaktadır.

        SMPS esaslı devrelerin çalışma ilkesi
        I. Girişe uygulanan AC gerilim DC'ye çevrilir.
        II. DC enerji anahtarlama (aç kapa) yapan transistörlü devreye uygulanır.
        III. Transistörlü anahtarlama (osilatör) devresi sayesinde DC sinyal 15-70 kHz arası frekanslı
       kare dalgaya dönüştürülür.
        IV. Kare dalga switch mode (siviç mod) adlı trafonun primerine uygulanır.
                                           92
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
         V. Switch mode (siviç mod) trafosunun primerinden dolaşan akım sekonder sargılarında gerilim
       indükler. Sekonderden alınan yüksek frekanslı AC gerilim doğrultmaç devresiyle doğrultulur.
         VI. Şebeke gerilimi azalınca osilatör devresinin oluşturduğu kare dalgalı sinyallerin frekansı
       otomatik olarak yükselir. Sinyalin frekansının yükselmesi switch mode (siviç mod) trafosunun
       çıkışının geriliminin aynı seviyede kalmasını sağlar.
         VII. Şebeke gerilimi artınca anahtarlama transistörlü devrenin oluşturduğu kare dalgalı
       sinyallerin frekansı otomatik olarak azalır. Sinyalin frekansının azalması siviç mod trafosunun
       çıkışının aynı seviyede kalmasını sağlar.
         VIII. Sekonder sargısından çekilen akım aşırı yükselirse geri besleme devresi sayesinde osilatör
       devresinin oluşturduğu sinyallerin frekansı sıfıra düşer. Frekansın sıfıra düşmesi primer sargıda
       oluşan alanın sabit olmasına sebep olarak çıkışı sıfır seviyesine indirir. Osilatör çıkışındaki sinyalin
       sıfır olması, trafonun çıkış vermemesine neden olur. Çünkü trafolar DC benzeyen akımlarla
       çalışmazlar.
         IX. Anahtarlamalı güç kaynaklarında trafonun sekonderi tek kademeli olarak sarılırsa bir tek
       gerilim alınır. Çok kademeli sarım yapıldığında ise, 5, 9, 12, 24...V gibi çeşitli gerilimler alınabilir.

        SMPS esaslı güç kaynaklarının iyi yönleri
        I. Şebeke gerilimiyle devrenin şasesi arasında yalıtkanlık sağlanır. Yani devrenin tek hattına
       dokunulduğunda bedenden akım dolaşımı olmaz.
        II. Trafoya uygulanan sinyalin frekansı yüksek olduğundan küçük nüveli trafoyla alıcı
       beslenebilir.
        III. Bu tip devreler şebeke geriliminin 160-260 V arasında değişmesine rağmen çıkıştan hep
       aynı gerilimi verirler. Aynı zamanda yük herhangi bir nedenle aşırı akım çekecek olursa çıkış 0 V
       olur ve alıcı korunur.
        IV. Verimleri % 85 dolayında olup çok yüksektir.


          AC giriş                                  optokuplör       +12 V
                                        D1               Z2
                                 N1           R2        L1    SCR
                                      N3            T2   R3
               köprü diyot          T1          C1

                                               Z1        R4
                      C1

                               R1                   R5
                                        D2                  +5 V

                                      N4      C2
                         osilatör
                       (anahtarlama)    N2
                         devresi          N5   C3
                                         D3
                                                           -5 V
                  optokuplör               N6
                                            C4
                                      D4
                      T3                                    -12 V
                                  trafo
           Şekil 7.11: Anahtarlama (SMPS) esasına göre çalışan güç kaynaklarına ilişkin devre örneği

         SMPS esaslı devre örneği: Şekil 7.11'de verilen devrede şebekeden alınan AC gerilim
       doğrultularak osilatör devresi yardımıyla 25-35 kHz'lik sinyal hâline getirilir ve küçük nüveli
       trafonun primer sargısına uygulanır. Trafonun primer sargılarına seri bağlı durumda olan T 1
       transistörü iletimdeyken N sargısından akım geçer. T1 kesime gidince ise N1 sargısının akımı
                    1
       sıfır değerine iner.
                                      93
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Akımın azalıp çoğalmasından dolayı ortaya çıkan değişken manyetik alan, sekonderde gerilim
       indükler. İndüklenen gerilimin değeri sarımların sipir sayılarına göre +5, +12, +24 V şeklinde
       değişir.

        Güç kaynağındaki regüle devresinin çalışma ilkesi: Şekil 7.11'deki devrede T 2
       transistörü karşılaştırıcı olarak +5 V devresinde görev yapmaktadır. R2 direnci ve Z1 zener diyodu
       +12 V devresinden bir referans gerilimi almakta ve bu referans, T 2 transistörünün beyzine
       uygulanmaktadır. T2’nin emiteri R5 direnciyle -5 V'luk gerilime bağlıdır. T2 iletime geçince
       kolektöründen geçen akım L1 ledinden geçecektir. L1 ledi primer devresinde bulunan T 3
       fototransistörüyle aynı gövde içinde olup optokuplör olarak çalışmaktadır.
        +5 V ile +12 V çıkışları arasındaki 7 V'luk gerilim farkında oluşacak değişim, L1 ledinin
       vereceği ışığın şiddetinin değişmesine yol açar. Sistemdeki entegreleri besleyen -5 V'luk gerilim,
       fazla akım çekilmesinden ötürü azalırsa +12 ile +5 V arası gerilim farkı artar ve ledin ışığının
       şiddeti çoğalır. Ledin ışığının artması ise optokuplörün diğer parçası durumunda olan T 3
       fototransistörden geçen akımı artırır. Bu kontrol mekanizması sayesinde yapılan geri besleme T1
       transistörünün iletimini artırıp, trafonun primerine daha çok akım gitmesini sağlarlar.
        Trafonun primerine gelen akımın artması dolayısıyla sekonderde oluşan akım ve gerilim de
       artarak, çıkış için gerekli düzeltmenin yapılması sağlanır.
        Devreye uygulanan şebeke gerilimi yükselirse:
        Şebekede oluşan ani gerilim artışı +12 V çıkışında kendini gösterir. Z2 zener diyodu iletime
       geçip SCR’nin G ucuna tetikleme akımı gönderir. SCR iletime geçerek +12 V ile toprağı kısa
       devre eder. Bu olay, kontrol devresinin osilatörünü durdurup girişi kapatmasına, dolayısıyla çıkış
       geriliminin kesilmesine neden olur. Çok kısa zaman aralığında oluşacak bu kesilme, kondansatörler
       aracılığıyla bilgisayarlardaki RAM (geçici) belleklerin korunmasını sağlayabilir ise de akım
       kesilmesi uzun sürdüğünde bilgisayarın çalışması anormalleşebilir. Fakat bilgisayarın hassas
       devreleri yüksek voltajın ortaya çıkaracağı sakıncaya karşı korunmuş olur. (Gerilim normale dönene
       kadar bazı SMPS modellerinin içinden klik-klik sesleri duyulur.)
        Özet olarak, SMPS’lerde şebeke gerilimi, önce DC’ye, sonra yüksek frekansa çevrilip bir trafoya
       verilmekte, istenen gerilimler regüle ve koruma devrelerinden geçirilerek alıcıya aktarılmaktadır.

        F. Kesintisiz güç kaynakları (KGK, UPS)
        Tıbbî cihaz, bilgisayar gibi anî enerji kesilmelerinde çalışma sistematiği çok kolay bozulabilen
       araçları şebeke akımı kesildikten sonra belli bir süre daha çalıştırabilmek için yapılmış devrelere
       kesintisiz güç kaynağı denir.
        Bu cihazlar,
        Doğrultmaç + regülatör + akü şarj devresi +
       akümülatör + konvertisör + filtre + doğrultmaç
       devresinin birleşiminden oluşur.
        KGK'ların güçleri watt cinsinden değil VA
       cinsinden belirtilir. Çünkü alıcıların hepsi omik tip
       değildir. İndüktif özellikli alıcılar çektikleri
       enerjinin bir kısmını reaktif güç olarak harcar. Bu
       nedenle 250 VA'lik bir KGK ile indüktif (bobinli)
       özellikli bir alıcı beslenecek olursa, KGK'nın
       verebileceği aktif güç 250 W'tan % 10-40 kadar
       daha az olur.                       Resim 7.3: Kesintisiz güç kaynakları
        KGK, bilgisayarın olumsuz enerji koşullarından
       korunması için gürültüyü (şebekedeki dalgalanmalar) filtrelemenin yanı sıra AC kesintisi sırasında
       düzenli enerji sağlama yoluyla bilgi aktarma işlemlerinin devamlılığına imkân vererek veri
       hatalarını önleyen bir cihazdır.

                               94
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        KGK’ların işlevinin anlaşılmasındaki en büyük yanlışlardan biri jeneratörlerle karıştırılmalarıdır.
       Şu bilinmelidir ki KGK (UPS) kesinlikle jeneratör değildir.
        KGK’ların kullanım amacı elektrikler kesildikten sonraki 5-30 dakika içinde acil işlemleri
       tamamlamak için kullanıcıya zaman kazandırmaktır. Yani KGK’lar, jeneratörler gibi uzun süreli
       enerji sağlamazlar ve kullanım amaçları da zaten bu değildir.

        KGK’ların yararları: Ülkemiz enerji açısından oldukça sorunludur. Her ne kadar sık elektrik
       kesintileriyle karşılaşmasak da uzun süreli yüksek ya da düşük gerilim, anî voltaj sıçramaları ve
       frekans değişiklikleri gibi sorunlarla sık sık karşılaşmaktayız.
        Yeterli koruması bulunmayan cihazlar bu durumlarda şu sorunlarla karşılaşılır:
        I. Güç kartları yanabilir.
        II. Ekranlar bozulabilir.
        III. Sabit diske yazarken elektrikler kesilirse tüm bilgiler yok olabilir.
        IV. Bilgisayarda kurulu yazılımlar bozulup kullanılamaz hâle gelebilir.
        Karşılaşılan tüm bu sorunların giderilmesi, arızaların onarılması için katlanılan maddî kayıplar
       KGK’ya verilecek tutarın çok üzerinde olabilir. İyi bir KGK ise sadece elektrik kesildiğinde enerji
       sağlamakla kalmaz, sayılan bu sorunları da çözer. Şebeke koşullarının yetersiz olduğu yerlerde
       ise KGK kesinlikle bir lüks değil, ihtiyaçtır.

        KGK'larda bulunan elemanların görevleri
        I. Redresör: Aküyü şarj etmek amacıyla alternatif akımı doğru akıma çevirir.

        II. Akü: Elektrik enerjisini depolar ve kesinti anında devreye girerek enerji verir.

        III. Konvertisör: Akü çıkışındaki doğru akımı alternatif akıma çevirir.

        IV. Yüksek gerilim bastırıcı devresi: Şebekeden kaynaklanabilecek anlık yüksek gerilimleri
       bastırarak cihazlar için tehlikeli olmayacak seviyelere indirir.

        V. Filtre devresi: Şebekeden ya da elektronik düzeneklerden kaynaklanabilecek bozuk işaretleri
       (gürültü) süzerek temiz bir çıkış işareti verir.

        VI. Otomatik voltaj regülatörü (OVR): Voltajı regüle eder.

        Düzensiz şebeke gerilimine neden olan unsurlar şunlardır:
        I. Doğal afetler: Fırtına, yıldırım ve elektrik şokları, tayfun, deprem gibi doğal afetler enerji
       sorunlarına yol açar.

        II. Kötü kablolu tesisatlar ve çevredeki indüktif tip alıcılar: Endüstriyel alanların, ya
       da tesislerin çevresinde motor, kaynak makineleri ya da diğer makinelerin kullanılması sonucu
       ortaya çıkan çok yüksek ya da alçak geçiş voltajları ve gürültüler.

        KGK satın alırken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:
        I. Elektrik kesilmesinde yeterli bir süre enerji sağlamalı ve voltaj düşmesi sorununu
       çözebilmelidir.
        II. İstikrarlı enerji ve filtreleme sağlayabilmeli, anlık voltaj yükselmelerini bastırabilmeli ve
       gürültüyü (elektriksel parazitleri) bastırabilmelidir.
        III. Aşırı yüklemeye, akü zayıflamasına karşı korumalar içermeli, ışıklı ya da sesli uyarı
       vermelidir.
        IV. Giriş voltajının en az ± % 10’luk değerlerini regüle edebilmelidir.
        V. Şebeke enerjisi kesildikten sonraki dayanma süresi en az 5-30 dakika arasında olmalıdır.
                                95
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        VI. TÜV, UL, CSA, EMI, FCC gibi güvenlik onayları olmalıdır.
        VII. Seçilecek KGK’nın gücü cihaza bağlanacak aygıtların toplam gücünün 1,25 katı olmalıdır.
        VIII. Teknik servis desteği bulunmalıdır.

        Yüksek kaliteli KGK'da bulunması gereken özellikler şunlardır:
        I. Transfer (devreye girme) süresi çok kısa olmalıdır.
        II. Voltaj regülatörleri sayesinde giriş geriliminde ± % 25’lik bir değişiklik olması durumunda
       düzenli çalışmalıdır
        III. Voltaj sıçramalarına karşı koruma ve fıltreleme yapabilmelidir.
        IV. Giriş frekansının ± % 5 arasındaki değerlerini regüle edebilmelidir.
        V. Çıkış voltajı sabit olmalıdır.
        VI. Mükemmel çıkış frekans regülasyonu ± % 0,5 Hz olmalıdır.
        VII. Aküsü kuru tip olmalı ve bakım istememelidir.
        VIII. Akü kullanıldığında, zayıfladığında ya da aşırı yük uygulandığında sesli uyarı vermelidir.
        IX. Aşırı yük seviyesi % 130 olduğunda şebekeye transfer, % 150 olduğunda kapanma özelliği
       bulunmalıdır.
        X. Şebekeyle eş zamanlı düzgün bir sinüsoidal dalga üretmelidir.

        KGK kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:
        I. KGK'lar temiz, tozdan uzak ve havadar bir ortamda kullanılmalıdır.
        II. KGK'lara kesinlikle lazer yazıcı ya da fotokopi makinesi bağlanmamalıdır. Bu cihazlar
       özellikle ilk açıldıklarında fazla akım çektiklerinden KGK’ya zarar verebilirler.
        III. Cihaz kullanılmadan önce kullanma kılavuzu mutlaka okunmalıdır.
        IV. Cihaz mutlaka topraklı prize bağlanmalı ve bağlanmadan önce toprak hattı kontrol edilmelidir.
        V. Cihaza kesinlikle besleyebileceğinden fazla yük bağlanmamalıdır.

        Bazı elektronik aygıtların görünür güç (S) değerleri şu şekildedir:
                          A
         14''-15'' renkli ekran: 80 - 150 VA
         Belgegeçer (faks): 50 - 200 VA A
         Vurmalı yazıcı: 100 - 150 VA A
         Tarayıcı: 10 - 200 VA A
         Yazar kasa: 50 - 100 VA  A
         Çok işlevli (multimedya özellikli) bilgisayar: 500 VAA

        Sorular
        1. Konvertisör nedir? Anlatınız.
        2. KGK nedir? Anlatınız.
        3. SMPS ilkesine göre çalışan güç kaynaklarının üstünlüklerini yazınız.
                               96
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
         Bölüm 8: Transdüserler ve sensörler
        A. Transdüser ve sensör kavramları
        Günlük yaşamda ve endüstriyel üretim süreçlerinde yüzlerce elektrikli ve elektronik aygıtla
       içiçe yaşıyoruz. İnsan yaşantısını kolaylaştıran, üretimi kolaylaştıran bu cihazların düzenli ve
       otomatik olarak çalışmasını sağlamak için sensör (algılayıcı) ve transdüser (dönüştürücü) adı
       verilen elemanlardan yararlanılmaktadır.
        Algılanacak unsurlar, basınç, sıcaklık, nem, ışık, uzaklık, buhar, duman, renk, metal, yalıtkan
       vb. şeklinde olabilir.
        Günümüzde hemen hemen her türlü unsuru algılayabilecek sensör sistemleri geliştirilmiştir.
        Sensörler tarafından algılanan değerler tek başına bir şey ifade etmez. Yani, sensörlerin algıladığı
       bilgiler başka elemanlarla (transistör, tristör, triyak, op-amp vb.) kullanılır hâle getirilir.
        Özetlersek: Ortamdaki bir değişikliği algılayan elemanlara sensör, algılanan değeri başka bir
       enerjiye çeviren elemanlara ise transdüser denir.
        Aslında, sensör ve transdüserleri kesin çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün değildir. Şöyle
       ki; dinamik mikrofon sesi algılayan bir sensördür. Öte yandan, ses dalgalarını, içindeki bobin
       aracılığıyla elektrik akımına dönüştürdüğü için bir transdüserdir.

        Dış etkilerin algılanabilmesi için kullanılan araçları temelde iki bölümde incelemek mümkündür.
        I. Devrenin girişine bağlananlar: Mikrofon, LDR, PTC, NTC, fotodiyot, fototransistör, VDR vb.

        II. Devrenin çıkışına bağlananlar: Hoparlör, lamba, zil, led, röle vb.

        1. Transdüser ve sensör çeşitleri: Uygulamada çeşitli
       transdüser ve sensörler kullanılır. Şimdi bunları inceleyelim.
                                               v
        a. Direnç tipi transdüser ve sensörler
        I. Gerilime duyarlı dirençler (VDR, varistör, voltage de-      Şekil 8.1: VDR sembolleri
       pendent resistor): Gerilim yükselince direnci hızla azalarak
       geçirdiği akım artan elemanlardır. Başka bir deyişle gerilim
       düşükken VDR'nin direnci çok yüksektir. Gerilim değeri
       yükseldiğinde ise direnci hızla azalır. Özellikle îmal
       edildikleri gerilim değerinin üzerinde bir gerilimle karşı
       karşıya kaldıklarında dirençleri hızla küçülerek üzerlerinden
       geçirdikleri akımı artırırlar. İşte bu özellikleri sayesinde
       bağlandıkları devreyi aşırı gerilimden korurlar.
         VDR'ler yüksek sıcaklıkta sıkıştırılmış silisyum karpit
       tozlarından yapılır. Gövdeleri genellikle disk biçimlidir.
                                         Resim 8.1: Çeşitli VDR'ler
       Bobinleri, röleleri, trafoları, transistör, tristör, anahtar vb.
       gibi elemanları anî gerilim artışlarının getirdiği zararlı           transformatör
       etkilere karşı korumak için adı geçen elemanlara paralel
       bağlanarak kullanılır. Şekil 8.2'de trafonun primerinin VDR
       ile yüksek gerilimlere karşı korunması gösterilmiştir.       VDR
         VDR'lerin kullanım alanlarına ilişkin örnekler:
          AC ve DC şebeke gerilimindeki anî darbe gerilimlerini
       bastırmak.                             Şekil 8.2: VDR ile trafonun
          Röle, bobin gibi elemanların bobinlerini aşırı gerilimlere  yüksek gerilime karşı korunması
       karşı korumak.
                                 97
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
          Yarı iletken esaslı devre elemanlarını (diyot,
       transistör vb.) aşırı gerilimlere karşı korumak.

        II. LDR (light dependent resistance, fotodirenç):
       Işıkta az direnç, karanlıkta yüksek direnç gösteren
       devre elemanlarına LDR denir. Başka bir deyişle
       aydınlıkta LDR'lerin üzerinden geçen akım artar,           Resim 8.2: LDR'ler
       karanlıkta ise azalır.
        LDR’lerin karanlıktaki dirençleri bir kaç MW (yaklaşık 1 MW), aydınlıktaki dirençleri ise 100 W-5 kW
       düzeyindedir. Resim 8.2'de LDR örnekleri verilmiştir.

        III. Rezistans (direnç) tipi sıcaklık sensörleri: Yüksek sıcaklıkların ölçülmesinde
       kullanılan elemandır.
        Not: Rezistans tipi sıcaklık sensörleri 4. bölümde açıklanmıştır.

        b. İndüktans tipi (manyetik) transdüser ve sensörler
        1. Bobinli basit manyetik sensörler: Bir bobinin içinde bulunan nüvenin konumu şekil 8.3'te
       görüldüğü gibi değiştirildiği zaman bobinin indüktansı
       değişmektedir. İşte bu prensipten yola çıkılarak
       manyetik sensörler geliştirilmiştir.
        Bu durumu basit deneylerle anlayabiliriz. Bir kaç
       yüz sipirlik bir bobini alalım ve bunun içine nüve
       yerleştirerek AC 12 V uygulayıp geçen akımı ölçelim.      hareketli
                                       nüve          bob in
       Daha sonra bobinin içindeki nüveyi yavaş yavaş
                                                   AC
       çıkaralım. Bu işlem sırasında ampermetrenin gösterdiği
       akımın değerinin arttığı görülür.               Şekil 8.3: Bobinli basit manyetik sensör
        Akımın artmasının nedeni:
        Bobine uygulanan akım bir manyetik alan
       oluşturur. Bu alan bobinin içindeki
       elektronlara ters yönde baskı uygulayarak
       akımın geçişine karşı koyar. Bobin içindeki
       nüve çıkarılınca manyetik kuvvet çizgileri
       havadan çok zor geçeceğinden elektronlara
       etkide bulunan manyetik kuvvet çizgilerinde
       büyük bir azalma olur. İşte bu sebepten     sensörün
       dolayı nüvesi alınan bobinler fazla akım     elektronik
       çeker.                      devresi
        Yükselteç devrelerinde kullanılan hoparlör
       ve mikrofonlar da aslında birer basınç
       algılama ve basınç üretme elemanıdır. Şöyle
       ki; mikrofon ses dalgalarının yarattığı basıncı
       elektrik sinyallerine çevirir. Hoparlör ise
       elektrik sinyallerini basınca dönüştürür.
                                   Resim 8.3: Elektronik devreli indüktif
        2. Elektron i k devrel i manyeti k          sensör (proximity switch) örnekleri
       yakl aşı m sensö rl eri (in dü kti f
       yaklaşım anahtarı, proximity switch): Hissetme (algılama) yüzeylerinin bulunduğu tarafta
       ve hissetme mesafesi içinde kalan metal cisimleri algılama özelliğine sahip elektronik anahtarlara
       yaklaşım sensörü denir.
        Eski otomasyon donanımlarında mekanik yapılı sınır anahtarları kullanılmaktadır. Günümüzün
       modern kumanda sistemlerinde ise yarı iletken temelli, hareketli kontağı olmayan sınır anahtarları
                                98
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                               I                    II

               giriş
                                                      ç


                    sensör kısmı                anahtarlama kısmı
                  a. Osilatör bobini               c. Tetikleyici
                  b. Demodülatör (sinyal düzenleyici)      ç. Yükselteç
                       Şekil 8.4: İndüktif yaklaşım sensörlerinin yapısı

       yer almaktadır.
        İndüktif yaklaşım anahtarları temel olarak şekil 8.4'te görüldüğü gibi iki kısımdan oluşur.

        I. Sensör kısmı: Esas olarak yüksek frekanslı bir osilatör ve bir demodülatörden (sinyal
       düzenleyici) oluşur. Osilatör, algılama yüzeyi bölgesinde yüksek frekanslı bir manyetik alan üretir.
       Bu manyetik alan içine giren metal cisimler, sensörün hissetme yüzeyine yakınlıklarıyla orantılı
       olarak, sensörün besleme kaynağından çektiği akımı değiştirirler.

        II. Anahtarlama kısmı: Bir tetikleme devresi ve yükselteçten oluşur. Sensör devresinin
       çıkış akımındaki değişmeler, tetikleme devresini çalıştırarak yükselteci besler. Yükselteç ise çıkışta
       bulunan röle, lamba, bobin gibi alıcıları sürer.

        İndüktif yaklaşım sensörünün sınır anahtarına göre bazı üstünlükleri
        I. Boyutlarının küçük olması nedeniyle mekanik anahtarların kullanılamayacağı yerlerde
       kullanılabilir.
        II.Yüksek frekanslarda güvenle çalışma imkânı sağlar.
        III. Koruma sınıflarının yüksek olması sayesinde nemli ve kirli ortamlarda güvenle çalışır.
        IV. Hareket eden parçaları olmadığından ömrü uzundur.
        V. Mekanik anahtarlardaki kontak kirlenmesi ve aşınmaların yarattığı kontak direnci, kontak
       kapanması sırasındaki kontak zıplamalarının (titreşme) yarattığı sorunlar indüktif yaklaşım
       sensöründe yoktur.
        VI. Bilgisayar kontrollü sistemlere (PLC vb.) doğrudan bağlanabilir.
        VII. Patlama olasılığı olan, kıvılcımdan etkilenen yerlerde ve yüksek sıcaklıklarda
       kullanılabilirler.


                           kahverengi/kırmızı                     +10-30 V
               sensör         siyah/beyaz
                           mavi/siyah                 yük
             metal
              sensör                          çıkış
                                                        -
              Şekil 8.5: İndüktif yaklaşım sensörlerinin bağlantısının yapılışına ilişkin örnek


         3. Alan etkili transdüserler (hall etkili dönüştürücü, hall alan sondası): Yarı
       iletken temelli bir maddenin karşılıklı iki ucuna gerilim uygulandıktan sonra elemana manyetik
       alan yaklaştırılırsa dönüştürücünün alt ve üst uçlarında gerilim oluşmaktadır.
         Hall etkili dönüştürücülerde gerilimin oluşumu:
         Üzerinden elektrik akımı geçen bir levha şekil 8.6'da görüldüğü gibi, dik olarak manyetik alan
       kuvvet çizgileri tarafından kesilirse levhanın alt ve üst uçları arasındaki elektron yoğunlukları
       farklılaşır. Bu ise üst ve alt uçlar arasında bir gerilim oluşmasına yol açar. Oluşan gerilim manyetik
                                  99
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                                             +   U CC
        manyetik
        alan
                                                            çıkış

                                                     yükselteç
                    I   V
                                                       şase, ground


              Şekil 8.6: Manyetik alan içine konulan hall alan sondasında akımın oluşması ve sonda örnekleri


       alanın şiddeti ve levhanın boyutlarıyla ilgilidir.
        Hall alan sondasının bazı kullanım alanları şunlardır:
        I. Fırçasız DC motorlarının millerinin konumunun belirlenmesi,
        II. Alarm devreleri,
        III. Elektronik ateşlemeli benzinli motorlar,
        IV. Bilgisayar disk sürücüleri,
        V. Dönen sistemlerin kontrolü (devir sayma, güvenlik vb.)                       nüve


        4. LVDT’ler (lineer varyabl diferansiyel              LVDT
       transformatör transdüserler): Hareket enerjisini                       nüve
                                                      mili
       elektrik enerjisine çevirmede kullanılan elemanlardır.
       Bilindiği gibi bobinlerin nüvesi hareket ettirildiğinde
       indüktansı, kondansatörlerin dielektriği hareket
       ettirildiğinde kapasitesi değişmektedir.
        İşte LVDT’ler bu prensiplerden hareket edilerek
       üretilmiştir. LVDT'ler, doğrusal hareketlerin, basıncın,     basınç algılayıcı      bas ınç
       maddelerin kalınlığının ölçülmesinde sensör olarak        diyafram          bağlantısı
       kullanılır.                           Şekil 8.7: Bobin kullanılarak yapılmış
                                       LVDT ile basıncın algılanması
        Şekil 8.7'de basıncın algılanmasında kullanılan LVDT
       düzeneği verilmiştir.
        Şekil 8.8'de depoda bulunan
       sıvının seviyesinin LVDT ile               LVDT
       algılanması verilmiştir.                düzeneği
        Resim 8.4'te uygulamada
       kullanılan çeşitli LVDT'ler
       verilmiştir.

        c. Kapasitif yapılı                 sıvı      hareketli
       transdüserler ve sensörler                      nüve

        1. Levhalı basit kapasitif
       sensörler: Kondansatör         Şekil 8.8: Bobin kullanılarak yapıl- Resim 8.4: Endüstriyel
                           mış LVDT ile depodaki sıvının    otomasyon donanımlarında
       plakalarından birine basınç
                           seviyesinin belirlenmesi       kullanılan LVDT örnekleri
       geldiğinde plakalar birbirine
       yaklaşacağı için elemanın kapasitesi değişir (şekil 8.9-a). İşte bu prensipten yararlanarak
       endüstriyel kumanda ve kontrol sistemleri için kapasitif sensörler yapılmıştır.
        Kondansatörlerin kapasite değerinin bulunmasında kullanılan denklem: C = (0,22.A.k)/d [pF]
       şeklindedir. Denklemde,
          A: Kondansatör plakalarının alanı,
                                    100
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
          d: Plakaların arasındaki uzaklık,
                                          .
          k: Ortamın (plakalar arasındaki maddenin) dielektrik katsayısıdır.
        Denklemde görüldüğü üzere plaka yüzeylerinin büyümesi ya da plakalar arası mesafenin
       kısalması kapasite değerini yükseltir.

              esnek plâka         hareketli plâka
                                                 hareketli
                                                 plâka         sabit plâka    (a)          (b)              (c)             (ç)

             Şekil 8.9: Levhalı basit yapılı kapasitif sensörlerinin yapısına ilişkin örnekler

        Şekil 8.9'da verilen kondansatör örneklerinde görüldüğü gibi plakanın biri sabit, diğeri
       hareketlidir. Hareketli plaka herhangi bir dış etkiyle (basınç, itme, çekme vb.) konum değiştirdiğinde
       kondansatörün kapasitesi değişir.
        Kondansatöre AC özellikli akım uygulanırsa, kapasitenin değişmesi reaktansı da (XC )
       değiştireceğinden düzenekten dolaşan akım değişir. İşte akımın değişmesi elektronik devrelerle
       yükseltilip herhangi bir alıcı çalıştırılabilir.
        Uygulamada kapasitif sensörler kullanılarak hırsız alarmı, basınç ölçer, ağırlık ölçer vb.
       yapılabilmektedir.
        Resim 8.5: Elektronik devreli kapasitif yaklaşım sensörleri        Şekil 8.10: Elektronik yapılı
                                             kapasitif sensörlerin buğday
                                             deposundaki seviyeyi ölçmede
                                             kullanılışının basitçe gösterilişi

        2. Elektronik yapılı, kapasitif yaklaşım sensörleri: Otomasyon donanımlarında
       yaygın olarak kullanılmaya başlayan elemandır. Metal olmayan maddelere (cam, tahta, gıda
       maddeleri vb. gibi) yaklaştırılan sensör ile, röle, lamba, tristör, triyak gibi elemanlar
       sürülebilmektedir. Resim 8.5'te kapasitif yaklaşım sensörleri verilmiştir.
        Yalıtkan maddeleri algılama mesafesi 1-10 mm arasında değişen sensörler otomasyonda büyük
       kolaylık getirmiştir. Örneğin bir kümesteki tavukların beslenmesinde kullanılan yemlerin otomatik
       olarak yemliklere doldurulmasıyla ilgili devrede şekil 8.10'da görüldüğü gibi kapasitif sensör
       kullanılması sisteme büyük kolaylık sağlamaktadır.
        Kapasitif sensör seçimi yapılırken neyin sürüleceği (çalıştırılacağı) çok önemlidir. Yani, küçük
       gerilimli (DC 12 V) bir röleyi çalıştırmak istiyorsak sensör seçerken bunu göz önüne almamız
       gerekir
        Not: Kapasitif yaklaşım sensörlerinin bağlantı şemaları indüktif yaklaşım sensörlerinin
       bağlantısıyla hemen hemen aynıdır.

        Diğer transdüser çeşitleri
        a. Termistörlü transdüserler: Isıya duyarlı PTC ve NTC gibi elemanlar kullanılarak
                                  101
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       yapılmıştır. Ortamdaki ısı değişimlerinin algılanmasında kullanılan bu eleman sanayi tesislerinde
       yaygın olarak kullanılmaktadır.

        Not: PTC ve NTC olarak adlandırılan termistörlü transdüserler 1. bölümde açıklanmıştır.

         b. Termokupllu transdüserler: İki farklı metal birleştirildikten sonra birleşim yüzeyi
       ısıtıldığında metallerin uçlarında küçük değerli bir gerilim doğmaktadır. İşte bu endüstriyel
       sistemlerde çok yüksek sıcaklıkların ölçülmesini sağlayan termokuplları ortaya çıkarmıştır.
         Not: Termokupl, pirometre gibi ısı algılayıcı transdüserler 4. bölümde açıklanmıştır.

         c. Foto elemanlı transdüserler
         Not: LDR, fotodiyot, fototransistör, fototristör, fototriyak, optokuplör, optointerraptır gibi
       ışığa duyarlı elemanlara fototransdüser adı verilmektedir. Endüstriyel sistemlerde yukarıda adı
       geçen elemanlar kullanılarak ışıkla kontrol edilen bir çok devre kullanılmaktadır.

        ç. Radyasyon (ışınım) transdüserleri
        I. Radyasyon pirometreleri:
       Radyo dalgaları, X ışınları, kızıl                      delik
       ötesi ve ultraviole ışınlarının hepsi     ıs ı
       elektromanyetik dalgalar olup,        yayan
       elektromanyetik spektrumun (tayf)       cisim
       bir bölümünü oluştururlar. Işınların                          ısı algılayıcı
       arasındaki tek fark frekanslarıdır.       Şekil 8.11: Uzaktan sıcaklık algılayan radyasyon
         Bir cisim ısıtıldığında           pirometresinin prensip şeması
       elektromanyetik enerji yayar.
       Düşük sıcaklıklarda bu enerji
       yayımı (radyasyonu) hissedilebilir.
       Sıcaklık yükseldikçe ise cisim
       gözle görülebilir (ışık şeklinde) kızıl gelen
                                                  göz merceği


       ısıdan sarıya ve ondan da beyaz     ışınım
       ısıya geçen bir ışınım yayar.
       Yayılan bu ışınım, sıcaklığı ölçmede
       kullanılan sensörler tarafından
       algılanabilir.             termokupl           yansıtıcı
         Başka bir deyişle sarı renkte                    mercek
       ışıldayan bir cismin mat kırmızı
       renkte ışıldayan cisimden daha sıcak
       olduğu söylenebilir. İşte radyasyon Şekil 8.12: Uzaktan sıcaklık algılayan      Resim 8.6: Uzaktan
                            radyasyon pirometresinde ışınımların    sıcaklık ölçümü
       pirometreleri ölçme yaparken bu mercek ile termokupla yansıtılması          yapabilen portatif
       ışınımdan yararlanır.                                pirometre
         Şekil 8.12'de ve resim 8.6'da
       görülen pirometreler, hareket hâlinde bulunan bir cismin sıcaklığının ölçülmesi ya da klasik bir
       sensörü bozabilecek bir ortamın olması durumunda sıcaklığı, temas etmeksizin ölçmemizi sağlar.
         Radyasyon pirometresinin çalışma ilkesi şöyledir: El tipi pirometreler ısı yayan yüzeye
       odaklandığı anda cihazda bulunan bir mercek düzeneği gövde içinde bulunan termokupla ışınımı
       odaklanmış olarak gönderir. Termokuplun ısıya bağlı olarak ürettiği elektrik akımı elektronik
       devreler tarafından güçlendirilerek göstergeye iletilir.

        d. Kimyasal sensör ve transdüserler
        I. Nem sensörleri: Ortamın nemini elektriksel büyüklüğe çeviren elemanlardır. Resim
       8.7'de nem sensörleri görülmektedir.
                                102
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Nem ölçme ile ilgili devre
       örn ekleri

        Toprağın nemini algılayan
       basit devre: Şekil 8.13'te verilen
       devrede iki tel parçası nemi
       ölçülecek toprağa sokulur. Toprağın
       nem oranı yükselince lamba yanar.
        Beyze seri bağlanacak trimpot ile             Resim 8.7: Nem sensörleri
       devrenin hassasiyeti ayarlanabilir.

        Nem algılayıcı flaşör devresi: Şekil
                                     nemli
       8.14'te verilen devrede nem                 toprak
       sensörüne su geldiğinde akım geçiş                         L          +
                                                               12 V
       olur ve bu T 2 transistörünün                                      -
       beyzinin akım almasını sağlar.              100-220 k
       T 2 'nin beyzinin akım alması
       multivibratör (flip flop) devresinin                            T1
       çalışmaya başlamasını sağlar ve
                                       T1
       lamba yanıp söner.
                                            2xNPN
         II. Gaz sensörleri: Yüksek
       sıcaklığa maruz kalan yarı iletken         Şekil 8.13: Toprağın nemini algılayan devre
       özellikli metal, kalay ve çinko
       oksitleri metan, etanol ve benzol
       gazlarına karşı tepki gösterirler.
                                       sensör
       Gaz sensörleri işte bu olaydan
                                                   1k
       hareket edilerek geliştirilmiştir.
         Şekil 8.15'te gaz sensörünün

                                                                   9-12 V
                                                           2,7 k


                            pencere
                                             4,7 k
       sembolü ve iç yapısı gösterilmiştir.
       Resim 8.8'de gaz sensörü                                100 mF
                            yağmur
       örnekleri verilmiştir.                                   -  +

         Gaz sensörü, 300°C'a kadar
       ısıtılan bir rezistans, milimetrik          kumaş                 10 mF
       büyüklükteki seramik tablet ve
       karşı elektrottan oluşur.          basit
         Gaz sensörünün içindeki          nem sensörü        T1 BC547           T1 BC547
       düzenekler gaz ile karşılaştığı
       zaman direnci değişerek diğer            Şekil 8.14: Nem algılayıcı flâşör devresi
       elektronik sistemleri harekete                           ç elik
       geçirmektedir.
                            s embol                        asil madenden tel çubuk
        Pratikte kul lanı lan gaz                          algılayıcı
                                               ısıtıcı
       alarm aygıtı nın özell ikleri:
       Resim 8.9'da görülen cihaz, propan                      yalıtkan gövde
       (C3H8), isobütan (C4H10), metan
       (CH4) ve bunların karışımı olan
       sıvılaştırılmış petrol gazı, hava gazı,    Şekil 8.15: Gaz sensörünün sembolü ve iç yapısı
       doğalgaz, ayrıca hidrojen (H2), etil
       alkol (C2H5OH) gibi gazlara karşı duyarlı olup, sızıntıları tehlike sınırlarına ulaşmadan önce
       algılayarak haber verebilmektedir. AC 220 V ile çalışan ve duyarlılık düzeyi ayarlanabilen sensörler
                                 103
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       îkazı sesli ya da ışıklı olarak
       verebilir.
        Bilindiği gibi doğal gaz ve
       sıvılaştırılmış petrol gazları hava ile
       belli oranlarda karıştırıldıklarında
       patlayıcı olmaktadır. Bu oranlar doğal
       gaz için % 5-15 ve propan için % 2-
       9,5'tir. Bu nedenle patlama tehlikesi
       riskini ortadan kaldırmak üzere             Resim 8.8: Gaz sensörü  örnekleri
       dedektörün hassasiyet düzeyi % 0,3
       oranındaki gaz kaçağını algılamaya ayarlanmıştır.
        Doğalgazın havadan daha hafif, tüplerde bulunan LPG gazının ise
       havadan daha ağır olması nedeniyle cihazın yerden montaj yüksekliği
       önem kazanmaktadır. Bu sebeple doğal gaz kullanılan yerlerde cihazın
       tavana yakın, LPG (tüp gaz) kullanılan yerlerde ise tabana yakın monte
       edilmesi gerekmektedir.
        Cihazın ilk çalıştırılışında duyulan sinyal sesi, aletin elektronik olarak
       kendisini dengelemesinden sonra birkaç saniye içinde kesilecek ve aygıt            gaz
       duyarlı hâle gelecektir.                                   alarm
                                                      aygıtı
        Not: Burada anlatılanlar Siemens marka gaz alarm dedektörleri için
       geçerlidir.

         Gaz sensörlü alarm devresi: Şekil 8.16'da verilen devrede           Resim 8.9: Gaz
       ortamdaki gaz oranı artınca gaz sensörünün geçirdiği akım artar. 1kW'luk     alarm aygıtı
       pot üzerinde oluşan gerilim tristörü sürer ve röle çalışarak istenilen alıcıyı devreye sokar.
         Ortamda bulunan gaz miktarı azalsa bile röle çalışmaya devam eder. Çünkü, bilindiği gibi
       tristörler DC ile çalışırken bir kez tetiklendiklerinde sürekli olarak iletimde kalırlar.


                                  gaz sensörü
                                  822241820031


                                  reset (kurma)
          AC                                 röle
         220 V          1N4001        1N4001


                    10 V               BRX49
                    100 mA     100 mF/16 V                      Şekil 8.16: Gaz sensörlü alarm devresi örneği


        B. Ultrasonik transdüserler
        16 Hz-20 kHz arası frekanlara sahip sinyalleri işitebiliriz. Bunlara ses frekansı diyoruz. 20
       kHz'den fazla frekanslara sahip işitilemeyen sinyallere ise ses üstü dalgalar anlamında ultrasonik
       dalgalar ya da ultrases denilmektedir.
        Endüstriyel sistemlerde ultrases kullanılarak uzaktan kumanda, kontrol işlemleri
       yapılabilmektedir. Ultrases ile çalışan devrelerde 36 kHz ve 40 kHz frekanslı sinyal kullanımı
                               104
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       yaygındır. Ultrasonik sinyaller, saydam bile olsa fiziksel engellerden         v eric i
       geçememektedirler. İşte bu nedenle ultrasonik sisteme göre çalışan alıcı
       ile verici arasında herhangi bir engelin bulunmaması gerekir.

        Ultrasonik alıcı ve vericiler: İnsan kulağının işitme sınırının             alıcı
       üzerindeki (20.000 Hz ve üzeri) seslere (mekanik titreşimlere) ultrases
       denir. Bu ses dalgalarıyla, uzaktan kumanda, bilgilerin iletkensiz
       aktarılması, alarm devreleri vb. yapılabilir.
        Herhangi bir taşıyıcı olmaksızın havadan 60.000 Hz'ye kadar olan      Şekil 8.17: Ultrasonik verici
                                              ve alıcı sembolleri
       frekanslarda çalışma mümkün olmaktadır. Frekans daha fazla
       yükseldikçe ise bilgi aktarmadaki verim düşmektedir.

        Ultrasonik transdüserlerin yapısı: Ultrasonik ses çıkartan ya da bu sese karşı duyarlı
       olan (piezoelektrik maddelerden üretilmiş) devre elemanları mevcuttur. Bunlar, elektrik sinyallerini
       ultrasonik seslere çevirmede ve ultrasonik sesleri elektrik sinyallerine çevirmede kullanılırlar.
        Verici olarak çalışan bir elemana kare ya da sinüsoidal biçimli akım uygulandığında plakalar
       eğilip bükülür ve oluşan ultrases havada yayılır.
        Alıcı olarak çalışan elemana ultrases sinyalleri çarpınca, eleman rezonans frekansında uyarılır
       ve titreşmeye başlar. Alıcı uçlarında vericiden gelen sinyallerin şiddetine göre küçük bir gerilim
       oluşur. Uygulamada kullanılan ultrasonik transdüserlerin çalışma frekansları 35-39 kHz
       dolayındadır. Ultrasonik ses kullanılarak 25-30 metre uzakta bulunan her türlü alıcıya kumanda
       etmek mümkündür. Askerî savunma sistemlerinde, alarm devrelerinde, uzaklık ölçümlerinde, fare,
       yarasa gibi hayvanların çıkardıkları ultrasesleri dinlemede ultrases transdüserleri kullanılmaktadır.

        C.Sensör transdüserlerle akışkan (debi) ölçümü
         Çeşitli transdüserler ve sensörler kullanılarak
       iletken ya da iletken olmayan akışkanların ölçümü
                                      debi
       yapılabilir. Örneğin akaryakıt dolum merkezlerinde      sensörünün
       benzin, mazot gibi yakıtların miktarı akışkan ölçüm     resmi
       düzenekleriyle belirlenmektedir.
         Basit yapılı debi sensörleri, hareket eden sıvının                   sıvı
       hareket yönüne dik doğrultuda eksenlenmiş
       pervaneyi (türbin) kendi hareket hızında                       dijital gösterge
       döndüreceği esasına dayalıdır.
         Sensörün hareketi algılayan elektronik hücresi
       tamamıyla dış gövdeyle kapalı olup, sıvı ve ortamdan    depo
       izole edilmiştir.
                                                debi sensörü
         Akışkan temas bölgesiyle elektronik hücre ve dış     sıvı
       ortam arasında herhangi bir mekanik bağlantı
       olmadığından gövde tamamıyla kapalı, sızdırmaz ve                     sıvı
       basınca dayanıklıdır.
         Kısaca açıklamak gerekirse debi sensörleri        Şekil 8.18: Debi sensörünün yapısı
       borudan geçen sıvıya göre başka bir devreyi uyarma
       (tetikleme) görevi yapar. Örneğin büyük bir depodan küçük varillere sıvı dolduruluyor olsun.
       Bu iş yapılırken debi sensöründen gelen sinyaller elektronik bir devre tarafından işlenerek selenoid
       valfe gönderilir. Debi sensörü sıvı geçişiyle kare dalga biçimli sinyal üretir. Varil istenilen
       seviyede dolduğu anda programlanmış ve debi sensöründen emir alan elektronik devre selenoid
       valfin akımını keser ve sıvı akışı durur.
         Ultrasonik sinyallerle çalışan debi ölçme cihazlarında ise, vericiden yayılan sinyallerin alıcıya
       ulaşana kadar uğradığı değişiklikten yararlanılır. Sinyalin özelliğindeki değişme olayına Doppler
       kayması adı verilir. Şekil 8.19'da basit olarak gösterilen Doppler esaslı debimetrelerde hareket
                               105
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       hâlindeki akışkana bir kaç yüz kHz'lik ultrasonik
       ses dalgası gönderilir. Bu ses dalgasının küçük              v eric i         devreye
       bir bölümü katı cisimler, buhar, hava
       kabarcıkları ya da akıntılardan/girdaplardan                            alıcı
       geriye yansıyıp vericinin yanına monte edilen
       bir alıcıya yansıtılır. Doppler esaslı
       debimetrelerin boruya takılması için borunun
                                        sıvı
       içine girilmesine gerek yoktur. Bu cihazlar,
       paslandırıcı sıvılar, yoğun tortulu çamur da
       dâhil olmak üzere her türlü akışkanın
       ölçülmesinde kullanılabilir. Ancak, basit akış       Şekil 8.19: Ultrasonik sinyallerle
       ölçme uygulamaları için biraz pahalı ve karmaşık      çalışan debimetrelerin yapısı
       bir sistemdir.

         Ç. Uygulamada kullanılan diğer transdüser ve sensörler
         1. Mekanik termostatlar: Isı etkisiyle kontakların konum değiştirmesini sağlayan cihazlara
       termostat denir. Bu elemanlar, ısıtma, soğutma, havalandırma vb. yerlerde sıcaklık derecesini
       istenilen değerde tutmak amacıyla kullanılırlar.
         Termostatlar kullanıldıkları yere göre üçe ayrılır:
         I. Oda termostatı,
         II. Sıvı termostatı,
         III. Katı madde termostatı
         Oda termostatları ortam sıcaklığının sabit tutulmasını kontrol etmede kullanılırlar. Bunlar,
       gazlı, bimetalli ya da elektronik yapılı olabilir. Resim 8.10'da bimetalli oda termostatı, resim
       8.11'de direkt ısıtmalı, bimetalli termostat görülmektedir.
                 ayar
                düğmesi          Resim 8.10: Mekanik yapılı         Resim 8.11: Direkt ısıtmalı, bimetalli termostat
          (bimetalli) oda termostatı

        Sıvı termostatları akışkan özellikli (sıvı) maddelerin sıcaklığının kontrol edilmesinde kullanılır.
       Yapıları oda termostatlarıyla hemen hemen aynıdır.
        Katı madde termostatları alternatör ve pahalı tip motorların sargılarının yüksek sıcaklıklardan
       korunmasında, sıcaklık ölçme, kontrol cihazlarında vb. kullanılırlar.
        Mekanik yapılı termostatlar yapıları bakımından üçe ayrılır.
        I. Bimetalli termostatlar,
        II. Gazlı (körüklü, kuyruklu) termostatlar,
        III. Civa tüplü termostatlar

        a. Bimetalli termostatlar: Isıtıldığında genleşme katsayıları farklı olan iki ince metal plaka
       birbirine yapıştırılarak “bimetal” elde edilir.
        Birbirine yapıştırılmış olan metalleri A ve B olarak adlandıralım. Bu birleşime ısı verdiğimiz
       zaman genleşme katsayısı yüksek olan metal fazla uzamak ister. A ve B birbirine yapışık
       olduğundan çok uzayan metal kısa kalan metalin üzerine doğru eğilir. İşte bu prensip, maliyeti
       ucuz, termostatların yapılmasını sağlamıştır.
                               106
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        şebekeden         şebekeden
                                                                         bimetal
                                                              bimetal
                               kontak
                  kontak
                                ısıtıcı
                                             bimetal
                 bimetal            direnç

                                                          soğuk            sıcak
                                                          durum            durum
            alıcıya          alıcıya
                  (a)             (b)        (c )                         (d)

            Şekil 8.20: a) Direkt ısıtmalı tip bimetalin yapısı b) Endirekt ısıtmalı tip bimetalin yapısı
            c) Endirekt ısıtmalı bimetalin görünüşü ç) Bimetalin soğuk ve sıcak ortamdaki davranışı


                  bimetal                             bimetal

                    kontak                                ısı

                                      sıcaklık ayar vidası
                                                              alıcı
                              alıcı
                  V                            V

                          Şekil 8.21: Bimetalin ısı ile bükülüşü


         Resim 8.11 ve şekil 8.20-a'da ütü, elektrik sobası,
       saç kurutma makinesi vb. gibi cihazlarda kullanılan
       direkt ısıtmalı tip bimetalli termostatın yapısı verilmiştir.
       Bu modelde bimetal dışardan gelen ısıyla bükülerek
                                                                   lâmba2
                                                          lâmba1
                                                  bimetal
       kontakların konumunu değiştirmektedir.
         Şekil 8.20-b ve c'de termik aşırı akım rölelerinde
                                        kontaklar
       kullanılan endirekt ısıtmalı tip bimetalli termostat (ya
       da termik aşırı akım rölesi) verilmiştir. Bu tip
       termostatlarda bimetal küçük güçlü bir ısıtıcının içine
       yerleştirilmiştir. Alıcının çektiği akım normal sınırlar   R
       içindeyken rezistans az ısındığından bimetal bükülmez.                  ısıtıcı
                                      Mp
       Alıcının çektiği akım artacak olursa rezistanstan geçen
                                         Şekil 8.22: Bimetalli oda
       akımın artması bu elemanda oluşan sıcaklığı artırır.
                                         termostatının devreye bağlanışı
       Bunun sonucunda bimetal bükülerek kontaklarını
       konumunu değiştirir.
         Bimetalli termostatlarda ısı ayarını yapabilmek için şekil 8.21'de görüldüğü gibi bir düğme
       (ayar vidası) mevcuttur. Bu vida saat ibresi yönünde çevrildiği zaman, düğmenin uç kısmı bimetale
       yaklaşır. Bu da bimetalin daha yüksek sıcaklıkta devreyi açmasına neden olur.
         Şekil 8.22'de bimetalli oda termostatının iç yapısı ve devreye bağlantısı verilmiştir. Bu eleman
       oda sıcaklığını istenilen değerde tutmak için kullanılır. Termostatlı ısıtıcı çalıştırıldığı zaman,
       ortam soğukken alıcı çalışmaya başlar. Bu sırada termostat üzerindeki birinci lamba yanar.
       Ortam sıcaklığı istenen değere yükseldiğinde bimetal bükülerek kontakların konumunu değiştirir.

        b. Gazlı (körüklü, kuyruklu) termostatlar: Gazlı termostatlar şekil 8.23'te görüldüğü
       gibi hızlı genleşen gazın bulunduğu hazne, körük ve kontaklardan oluşur. Termostatın haznesi,
       sıcaklığı kontrol edilecek bölgeye monte edilir. Hazne içinde R-12, N2 ya da başka bir gaz
       bulunur. Ortam soğuyunca gazın hacmi azalır. Esnek yapılı körük içeri çekilerek kontakların
       konumunu değiştirir. Ortam ısınınca ise gaz genleşerek körüğü şişirir ve kontaklar tekrar eski
       konumuna gelir.
                                   107
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Şekil 8.24'te gazlı
                                      kontaklar
       (kuyruklu) termostatlar                                    kontaklar
       kullanılarak soğutucunun                                   körük
       kontrolüne ilişkin şema
       verilmiştir.
                                                      gaz
                                                      haznesi
         c. Civa tüplü           gaz haznesi
       bimetalli termostatlar:
       Şekil 8.24'te görüldüğü gibi
       bu tip termostatlar içerisinde
       kontaklar ve civa bulunan
       cam tüp ile spiral şeklindeki
       bimetalden oluşur.                                      gaz
         Ortam soğukken spiral          kontak
                                    gaz haznesi
                                                      haznesi
       biçimindeki bimetal            uçları
       kıvrılarak civanın iki kontağı
                               Şekil 8.23: Gazlı (kuyruklu) termostatların yapısı
       birbirine bağlamasını sağlar.
       Bu durumda cam hazneden
       akım geçer. Ortam                                  gazlı
                                                  termostatın
       ısındığında bimetalden               buzdolabının           körük ve
                                                  kontak
       yapılmış spiral açılarak cam            buzluk              bölümü
       hazneyi dikey hâle getirir.             bölümü
       Bu durumda civa akarak
       akım geçişini sona erdirir.
                                 gaz
        2. Strain (şekil değişikliği,
                                                           220 V
                                 haznesi
       basınç, gerilme) ölçme
       sensörleri: Endüstriyel
       donanımlarda basınç,                                motor
       burulma, uzama, ağırlık vb.
                          Şekil 8.24: Gazlı termostatın soğutucu motorunu kontrol edişi
       ölçme işlerinde kullanılan
       sensörlere strain gauge
                                 bimetal şerit
       (strayin geyç) adı
       verilmektedir. Metal bir
       iletken bir çekme ya da
       basma kuvveti etkisi altına
       alınırsa boyutlarındaki
                                         kontaklar açık
       değişimler sonucu
                             Şekil 8.25: Cam tüplü ve bimetalli termostatın yapısı
       elektriksel dirençte
       değişimler görülür. Bu olaya
       piezorezistans olayı denir. Basınç ölçmede kullanılan sensör çeşitleri şunlardır:

        a. Telli basınç ölçme sensörleri (telli strain gauge): Şekil 8.26'da görüldüğü gibi
       kâğıt ya da bakalit üzerine çok ince kesitli iletken yapıştırılarak üretilmiş basınç ölçme sensörüdür.
       Bu elemana bir basınç geldiğinde plaka esner. Esneme ise yapışık hâldeki ince teli uzatır. Uzayan
       telin direnci değişir. Bu ise elemanın bağlı olduğu elektronik devrenin özelliğini değiştirir.

        b. Şeritli basınç ölçme sensörleri: Şekil 8.27'de görüldüğü gibi ince ve esnek taban
       üzerine çok ince bir iletken şeridin yapıştırılmasıyla üretilmiştir. Çalışma şekli telli basınç
       sensörlerine benzemektedir.

                                108
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                                                  metal folyo
                       metal tel


          ölçümü                         ölçümü
          yapan                         yapan
          devreye                        devreye

                      taşıyıcı taban                      taşıyıcı taban


            Şekil 8.26: Telli strain gauge'in yapısı       Şekil 8.27: Şeritli strain gauge'in yapısı
                       Resim 8.12: Yarı iletken strain gauge'ler

         c. Yarı iletken basınç ölçme sensörleri: Yarı iletkenler kullanılarak yapılmışlardır.
       Basınç uygulandığında esneyen plaka üzerindeki yarı iletken tabakanın içindeki elektron hareketinin
       miktarı değiştiğinden ölçüm yapan devrenin çıkışında değişiklik olmaktadır. Resim 8.12'de yarı
       iletkenlerden yapılmış gerilme (strain) ölçme sensörleri verilmiştir.


          bağlantı noktası           ağırlık uygulama bölgesi

                                                bağlantı kabloları

                                                           + 5 V sarı
                                                           -    yeşil
                                                           kırmızı (çıkış)
                                                           beyaz (çıkış)
                  Şekil 8.28: Dijital yapılı terazilerde kullanılan load cell'in yapısı


        3. Yük hücreleri (ağırlık sensörü,
       load cell): Bu tip transdüserler endüstriyel
       donanımlarda ağırlık, basınç ölçme vb. için
       kullanılırlar.
        Load cell, strain gauge'nin geliştirilmiş hâli
       olarak tanımlanabilir.
        A12024-T4 model load cell'in bazı elektriksel
       özellikleri şöyledir:
        *Giriş gerilimi: 10 V DC
        *Giriş empedansı: 420 W ± % 10                  Resim 8.13: Büyük ağırlıkları (20-40 ton)
        *Çıkış gerilimi: 12 mV (ortalama)                 ölçmede kullanılan load cell örnekleri

        *Çıkış empedansı: 350 W ± % 3

        4. Piezoelektrik özellikli basınç ölçme transdüserleri: Basıncın elektrik akımına
       dönüştürülmesinde kullanılan piezoelektrik özellikli algılayıcılarda kuartz (quartz), roşel (rochelle)
       tuzu, baryum, turmalin gibi kristal yapılı maddeler kullanılır. Bu elemanlar üzerlerine gelen basınca
       göre küçük değerli bir elektrik akım üretirler.
        Piezoelektrik özellikli elemanlar hızlı tepki verdiklerinden ani basınç değişikliklerini ölçmede

                                   109
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       yaygın olarak kullanılırlar. Piezotransdüsere                    bas ınç
       örnek olarak kristali gösterebiliriz. Şimdi bunu
                                                  yay
       inceleyelim.

        a. X-tal l (kristal ): Uçlarına gerilim                     k ris tal
       uygulandığında salınımlı bir gerilim üreten devre    Şekil 8.29:   Şekil 8.30: Kristalli basınç
       elemanıdır. Şekil 8.30 ve şekil 8.31'de kristalin    Kristal     transdüserlerinin yapısının
                                   sembolü     basitçe gösterilişi
       basınç altında gerilim üretmesi gösterilmiştir.
                                                        madenî
                                                        levha
        Uygulamada yaygın olarak kullanılan                               kristal
                                                        parçası
       kristallerin frekans değerleri: 1.00-1.84-2.00-                          mâdenî
                                                        levha
       2.09-2.45-2.56-3.00-3.27-3.57-3.68-4.00-4.09-
       4.19-4.433-4.91-5.00-5.06-5.99-6.00-6.14-
       6.55-8.00-8.86-10.00-10.24-10.695-11.00-
       12.00-14.00-15.00-16.00-18.00-18.43-20.00-
       22.12 MHz'dir.                    Şekil 8.31: Kristalde basınca bağlı olarak değişken
                                  sinyallerin oluşumunun gösterilmesi
        Elektronik cihazların (radyo, TV, video vb.)
       uzaktan kumanda aletlerinde kullanılan
       kristallerin frekans değerleri: 320-400-420-429-
       432-440-450-455-456-480-485-500-503-600-
       625-640-960 MHz'dir.

        5. Ses transdüser ve sensörleri:
       Endüstriyel donanımlarda ses etkisiyle çalışan
       bir çok düzenek vardır. Yani bu konu son derece        Resim 8.14: Kristal örnekleri
       geniştir.
        Mikrofon, hoparlör gibi elemanlar aslında                    gövde

       birer transdüserdir. İşte ses etkisiyle çalışan        bas ınç
                                       kuvveti
       devrelerde de mikrofonlara benzer algılayıcılar
       kullanılmaktadır. Mikrofonun ürettiği sinyal tek        dielektrik
       başına bir önem taşımaz. Çünkü bu sinyal çok          madde
       küçüktür. Ama, mikrofondan sonra yükselteçli
       bir devre kullanılarak giriş sinyalleri istenildiği
                                    Şekil 8.32: Kapasitif yapılı ses algılayıcı
       kadar yükseltilip, başka düzeneklerin
       tetiklenmesi sağlanabilir.
        Şekil 8.32'de kapasitif prensibe göre çalışan ses algılayıcı verilmiştir. Bu elemana ses dalgaları
       çarptığında esnek membran sabit plakaya yaklaşmaktadır. İki plakanın birbirine yaklaşması ise
       kapasiteyi değiştirerek, çıkış akımının değişmesini sağlamaktadır.

        Sorular
        1. Kuyruklu termostatın yapısını ve çalışmasını anlatınız.
        2. Termokupl nedir? Açıklayınız.
        3. Transistör ve NTC kullanarak soğukta çalışan bir devre çizip çalışmasını anlatınız.
                               110
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       Bölüm 9: Röle ve kontaktörler
      A. Manyetik (bobinli) röleler
      Elektrikli ve elektronik donanımların bir çoğunda röle,
     reed röle ve kontaktör karşımıza çıkmaktadır. Bu bölümde
     adı geçen elemanlar açıklanacaktır.
                                     Şekil 9.1: Röle sembolleri
      Rölenin tanımı: Küçük değerli bir akım ile yüksek
     güçlü bir alıcıyı çalıştırabilmek (anahtarlayabilmek) için
     kullanılan elemanlara röle denir. Şekil 9.1'de mini röle
     sembolleri, resim 9.1'de ise röle örneği görülmektedir.
                                      kontaklar
      BC237 kodlu NPN transistörle en fazla DC 100 mA akım                 bobin
     çeken bir alıcıyı çalıştırabiliriz. Ancak transistörün
     kolektörüne bir röle bağladığımız zaman 1-16 A (DC ya
     da AC) akım çeken bir alıcıyı çalıştırmamız mümkün olur.
     İşte bu kolaylığı sağlamasından ötürü röleler, otomasyon
     sistemlerinin önemli elemanlarından birisi durumundadır.
      Tamamen otomatikleşmeye başlayan üretim araçlarında
     yüzlerce tip ve modelde röle kullanılmaktadır. Geniş bir
     model yelpazesine sahip rölelerin çalışması her modelde
                                       Resim 9.1: Mini röle
     de aynıdır.
      Uygulamada kullanılan röleleri kontaklarının özelliğine
     göre şöyle sınıflandırabiliriz:                      kontaklar açık
      I. Tek kontaklı tek konumlu röleler,                         kontaklar
      II. Tek kontaklı çift konumlu röleler,
      III. Çok kontaklı tek konumlu röleler,
      IV. Çok kontaklı çift (iki) konumlu röleler
                                                 yay
      Rölenin yapısı: Şekil 9.2'de görüldüğü gibi, bobin,             bob in
     demir nüve, palet, yay ve kontaklardan oluşan rölelerin
     mıknatısiyet oluşturan bobinleri 5-9-12-24-36-48 V gibi            kontaklar kapalı

     gerilimlerde çalışacak biçimde üretilir. Elektronik
     sistemlerde çoğunlukla DC ile çalışan mini röleler                    palet
     kullanılır.
                                     nüve
      Rölenin çalışma ilkesi: Şekil 9.2'de görüldüğü gibi                 yay
     röle içinde bulunan demir nüve üzerine geçirilmiş makaraya
     ince telden çok sipirli olarak sarılmış bobine akım        Şekil 9.2: Mini rölelerde
                                      kontakların hareketi
     uygulandığında, N-S manyetik alanı oluşur. Bu alan ise
     bobinin içindeki nüveyi elektromıknatıs hâline getirip, paletin kontaklarının konumunu
     değiştirmesini sağlar. Akım kesilince elektromıknatıslık ortadan kalkar, esnek gergi yayı paleti
     geri çekerek kontakları ilk konumuna getirir.
      Kontaklardan geçen akım nedeniyle birbirine temas eden yüzeyler zamanla oksitlenebilir
     (karbonlaşır). Kontaklardaki oksitlenmeyi en az düzeyde tutabilmek için platin ya da tungsten
     üzerine ince gümüş tabakasıyla kaplama yapılır.
      Düzgün çalışmayan bir elektronik devrede rölelerin kontaklarında oksitlenme oluşmuş ise bu
     istenmeyen durum su zımparasıyla giderilebilir. Düzelme olmazsa yeni röle kullanılır.

                            111
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Rölenin ayaklarının tanımlanması: Rölelerin gövdesinde bulunan, a, b harfleri bobin
       uçlarını, NC (normal closed), normalde kapalı durumda olan kontakları, NO (normal open),
       normalde açık durumda olan kontakları belirtir.
        Röle bobini enerjisizken bazı kontaklar açık, bazıları ise kapalı durumdadır. Anlatımlarda kolaylık
       olması için, bobin enerjisizken açık olan kontaklara normalde açık (NO, NA) kontak denir. Kapalı
       olan kontaklar ise normalde kapalı (NC, NK) kontak olarak adlandırılır.

        Rölelerin bağlantı uçlarının bulunması: Şeffaf plastik gövdeli rölelerin iç yapısı
       dışardan bakılarak anlaşılabilir. Ancak rölenin içi görünmüyorsa a-b ile kodlanmış uçların bobin
       olduğu anlaşılır. Eğer a-b kodları bulunmuyorsa, ohmmetreyle ölçüm yapılarak önce bir direnç
       değeri (10-1000 W) gösteren ayaklar belirlenir. Daha sonra bobin uçlarına röle gövdesinde
       yazılı olan gerilim (AC ya da DC) uygulanıp kontakların konum değiştirme durumlarına dikkat
       edilerek diğer ayaklar belirlenebilir.

        Mini rölelerin iyi yönleri
        I. Giriş devresi çıkış devresinden yalıtılmıştır. Yani röleye
       kumanda eden elektronik devreyle güç devresi arasında
       elektriksel bir bağlantı yoktur. Şekil 9.3'e bakınız.
        II. Aşırı yüklenmelere karşı dayanıklıdır. Röle         röle devresi      alıcı devresi
       kontaklarından kısa süreli olarak anma (nominal) akımının     Şekil 9.3: Röleyle giriş ile çıkış
       bir kaç katı büyüklükte akım geçebilir. Örneğin kontaklarının   devresinin yalıtılması
       anma akımı 6 A olan bir röle, kısa süreli olmak koşuluyla
       (1-3 s) 30-50 A'lik akımlara dayanabilir.
        III. Dış manyetik alanlardan (gürültü) etkilenmezler.
        IV. Üretim esnasında, palete bağlı olarak konum değiştiren
       kontak sayısı istenildiği kadar artırılabilir. Kontak sayısı
       arttıkça paletin ağırlığı artacağından bobinin mıknatıslığının
       da artırılmasına gerek duyulur. Mıknatıslığın artması ise,
       kullanılan bobin telinin sipir sayısının, kesitin ve uygulanan
       gerilimin artmasıyla mümkün olur. Resim 9.2'de çok kontaklı
       ve yüksek akımlı röle görülmektedir.

        Mini rölelerin olumsuz yönleri
        I. Güç harcamaları yarı iletken maddelerden yapılmış kuru
       tip (solid state) rölelere oranla çok yüksektir. Yani,      Resim 9.2: Çok kontaklı röle
       kontakların konum değiştirmesini sağlayan bobin çok akım
       çeker.
        II. Kontakların konum değiştirme hızı, yarı iletken maddelerden yapılmış kuru tip rölelere oranla
       çok yavaştır.
        III. Akım geçişini sağlayan kontaklar zamanla oksitlenerek geçirgenliğini yitirir.

        Not: Günümüzde yapılan yüksek teknoloji ürünü ve endüstriyel amaçlı rölelerde kontakların
       oksitlenme oranı iyice azaltılmıştır. Kontakların bulunduğu haznenin ark söndürücü gazlarla
       doldurulması, kontaklara, paralel olarak kondansatör ya da seri olarak bobin bağlanması, oksiti
       azaltmak için uygulanan yöntemler arasındadır.
        IV. Rölelerin bobinleri manyetik alan yaydığından, yakında bulunan hassas yapılı yarı iletken
       elemanlar olumsuz etkilenebilir.
        V. Rölelerin bobinleri indüktif özellikli olduğundan yüksek değerli gerilimler oluşturarak diğer
       elemanlara zarar verirler. Bu durumu engellemek için, diyot, VDR, kondansatör gibi elemanlar
       rölelerin bobin uçlarına paralel olarak bağlanır.

                                112
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Röle bobinlerinin oluşturduğu yüksek gerilimin
       zararlı etkilerini bastırma yöntemleri
        a. Diyot ya da VDR ile yüksek gerilimin bastırılması:
                                                   VDR
       Şekil 9.4'te görüldüğü gibi röleye ters paralel
                                     diyot
       bağlanan diyot ya da VDR, devre akımının kesilmesi             (a)
       anında bobinin oluşturduğu kısa süreli ve yüksek                           (b)
       değerli indüksiyon geriliminin (yaklaşık 50-1000 V),
       transistör, tristör vb. gibi elemanları bozmasını önler.  Şekil 9.4: Röle bobinine paralel olarak
                                     bağlanan "diyot" ya da "VDR" ile yüksek
       Röleye paralel bağlanan bu elemanlara damper        gerilimlerin etkisiz hâle getirilişi
       (dengeleyici) denir.

        b. Kondansatör ya da direnç+kondansatör ile
       yüksek gerilimin bastırılması: Şekil 9.5-a-b'de                    R
       görüldüğü gibi röle bobinine paralel olarak bağlanan         C         C
       direnç ve kondansatör ikilisi, bobinde oluşan kısa             (a)           (b)
       süreli ve yüksek değerli gerilimleri bastırır (yok eder).
                                      Şekil 9.5: Röle bobinine paralel olarak
        Röle kontaklarını koruma yöntemleri            bağlanan "kondansatör" ya da
                                      "direnç+kondansatör" ile yüksek
        a. Kontaklara paralel olarak bağlanan
                                      gerilimlerin etkisiz hâle getirilişi
       kondansatör ya da direnç+kondansatör ile koruma:
       Şekil 9.6-a-b'de görüldüğü gibi kontaklara paralel
       olarak bağlanan kondansatör (0,001-0,01 mF) ark
       söndürme görevi yapar.                                   R  C
                                             C
                                      (a)          (b)
         b. Kontaklara seri olarak bağlanan bobin
       ile koruma: Şekil 9.7'de görüldüğü gibi kontaklara     Şekil 9.6: Röle kontaklarının paralel bağlı
       seri olarak bağlanan bobinler, alıcıdan geçen akımın    kondansatör ya da direnç+kondansatör
                                     ile korunması
       aniden maksimum değere ulaşmasını engelleyerek
       kontaklarda oluşan arkı azaltıcı etki yapar.

        Mini rölelerin sağlamlık testinin yapılışı:            0,001 - 0,01 mH
       AVOmetrenin komütatörü x1W ya da x10W konumuna
       getirilerek yapılan ölçümde rölelerin bobin uçları         Şekil 9.7: Röle kontaklarının
       herhangi bir direnç değeri gösteriyorsa eleman           seri bağlı bobin ile korunması
       sağlamdır. Kontakların geçirgenlik durumu ise, röle
       ile bir alıcı çalıştırılarak belirlenebilir.

        Rölelerde kontak direnci: Bir rölede kontaklar, birleşme sırasında birbirine tam olarak
       yapışmalıdır. Bu olmaz ise kontak direnci olarak adlandırılan durum ortaya çıkar. Kontak direnci
       ne kadar az olursa alıcıya giden akım da o kadar çok olur. Kontak direncinin çok olması ısı ortaya
       çıkarır ve aynı zamanda alıcıya giden gerilimde de düşme olur. Kalitesiz ve ucuz tip rölelerde
       kontak direnci fazladır. Uzun süreli kullanımda kontak direnci, erimelere ve yapışık kalmalara
       yol açabilmektedir.
        Kaliteli rölelerde kontak direncini en aza indirgeyebilmek için kontakların yüzeyleri büyütülür
       ve temas yüzeyinin yapımında geçirgenliği iyi olan maddeler kullanılır.

        Rölelerin etiketlerinde yazılı verilerin açıklanması: Rölelerin üzerinde kullanıcıya
       kolaylık olması için çeşitli değerler (gerilim, akım, direnç, güç) yer alır.
        Örneğin bir röle üzerinde 12 V/500 mW, 240 V/6 A yazılıysa bunlar şu özellikleri bildirir:
        *Rölenin çalışma gerilimi: 12 V, *Harcadığı güç: 500 mW, *Kontakların dayanabileceği
       maksimum voltaj: 240 V, *Kontakların taşıyabileceği akım: 6 A.

                                113
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Rölenin harcadığı güç belli ise kaç amper çektiğini ve
       bobin direncini bulabiliriz.                              A
                                                                 kontaklar
        Örnek: V = 12 V P = 500 mW a. I =? b. R = ?                                          L
        Çözüm: a. P = V.I olduğuna göre,
                                                           bobin
                                                         V           AC
        I = P/V = 0,5/12 = 0,04 A = 40 mA                                           ya da
        Rölenin bobinin omik direncinin bulunuşu:                        V               DC
        b. R = V/I = 12/0,04 = 300 W

        Rölelerde çekme gerilimi: Her ne kadar rölelerin Şekil 9.8: Rölelerde çekme ve
                                     bırakma gerilimlerinin bulunmasında
       çalışma gerilimi etiketinde yazılı olsa da röle bu gerilim kullanılan bağlantı şeması
       değerinin altında çalışmaz diye bir kural yoktur. Yani 12
       V'luk bir röle 9-10 V'ta da çeker. Düşük voltajda çekme, paleti geri çeken yayın gerdirme
       kuvvetine bağlıdır. Bir rölenin çekme geriliminin minimum değeri deneyle anlaşılabilir.

        Çekme gerilimi deneyin yapılışı: Şekil 9.8'de görüldüğü gibi ayarlı çıkış veren bir DC
       güç kaynağının uçlarına röle bağlanır. Gerilim sıfır değerinden itibaren yavaş yavaş artırılır.
       Kontakların konumunu değiştirdiği an, çekme gerilimi olarak belirlenir.

        Rölelerde bırakma gerilimi: Röleye uygulanan gerilim, kontakları çektirerek paletin
       konumunu değiştirdikten sonra paleti ikinci konumunda tutabilmek için gerekli güç, çektirmek
       için gereken güç kadar büyük değildir. Yani, palet çekili durumdayken gerilim belli bir alt değere
       inene kadar kontaklar konum değiştirmez. İşte bu değere bırakma gerilimi denir. Bu değer her
       rölede farklı olabilir. Örneğin, 12 V beslemeli bir devrede çalışan rölenin gerilimi 9-10 V seviyesine
       indirilse dahî kontaklar konum değiştirmez.

        Rölelerle yapılan çeşitli devreler
        a. Kontakları iki
       konumlu röle ile                                   +12 V
       ledlerin çalıştırılması:
                                    12 V
       Şekil 9.9'da görüldüğü                                             alıcıyı
                                      +                         çalıştıran
       gibi bobin enerjisizken            L2     L1                          kontak      AC ya da DC besleme
                                        röle
       normalde kapalı
                       röle
       kontaktan akım geçer                                      A        B
       ve L1 yanar. B                                       mühürleme
                                        stop (0) start (I)
                                                     kontağı
       butonuna basıldığında       B
       ise normalde kapalı              1 kW
       kontak açılır ve                                                alıcı
                                                               (mo-
       normalde açık kontak                                              tor)
       kapanarak L2'nin
       yanmasını sağlar.      Şekil 9.9: Kontakları iki konumlu         Şekil 9.10: Motorun "kontak
       Butondan elimizi       röle ile ledlerin çalıştırılması          mühürlemeli" olarak çalıştırılması
       çektiğimizde ise L2
       söner, L1 tekrar yanar.

        b. Motorun kontak mühürlemeli olarak çalıştırılması (start - stop butonlu
       kumanda devresi): Şekil 9.10'da görüldüğü gibi start (I) butonuna basıldığında röle bobini
       mıknatıslanarak A ve B kontaklarının konumunu değiştirir ve motor çalışmaya başlar. Start
       butonundan elimizi çeksek bile motor durmaz. Çünkü rölenin (-) beslemesi A kontağı üzerinden
       sağlanır. Burada A kontağına mühürleme kontağı adı verilir. Stop (0) butonun basıldığında ise
       röle bobinin (-) beslemesi kesileceğinden motor durur.

                                 114
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
         B. Reed (dil kontaklı) röleler
         Cam gövde içine konmuş
       minik kontaklara sahip
                                               dil kontaklar
       elemanlara reed röle denir. Reed          cam gövde
       rölelerde havası alınmış şeffaf
       cam ya da başka bir maddeden
       yapılmış olan muhafaza içinde
       bulunan demir-nikel alaşımı              cam gövde       dil kontaklar
       mini kontakların konumu sabit             Resim 9.3: Çeşitli reed (dil) röleler
       mıknatıs ya da elektromıknatısla
       değiştirilir. Resim 9.3'te cam
       gövdeli reed rölelerin yapısı
       verilmiştir.                                          bobin
                          doğal                        S
         Reed rölelerde kontakların    mıknatıs
                                                        U
       konumu şekil 9.11'de görüldüğü
       gibi doğal mıknatısla ya da şekil   Şekil 9.11: Reed rölelerin       Şekil 9.12: Reed rölelerin
       9.12'de görüldüğü gibi         kontağının konumunun sabit       kontağının konumunun elek-
       elektromıknatıs ile          mıknatıs ile değiştirilmesi      tromıknatıs ile değiştirilmesi
       değiştirilebilmektedir.
         Uygulamada kullanılan reed                 reed röle

       rölelerin kontaklarının çekme ve              kapı
                                     pervazı         kapı
       bırakma zamanı 0,5 milisaniye,
       çalışma sayısı ise 1-2 milyon                    doğal mıknatıs
       adet dolayındadır. Bazı model
       reed rölelerde akım geçişini       Şekil 9.13: Reed rölelerin alarm elemanı olarak kapıya bağlanışı
       kolaylaştırmak amacıyla
       kontakların bulunduğu bölüm          +12 V
                            park lâmbası anahtarı far anahtarı
                                                    1 KW
       % 97 azot ve % 3 hidrojen
                                                 led1
       karışımı gaz ile
                                                        sol far
       doldurulmaktadır.                                     1 KW
         Son yıllarda yaygınlaşmaya                            led2
       başlayan güvenlik amaçlı alarm                                   sağ far
       sistemlerinin kimi modellerinde                              1 KW
       bina giriş kapısına şekil 9.13'te                          led3
       görüldüğü gibi reed röle ve                                    s ol
       mıknatıs yerleştirilmekte, kapı                              1 KW  park
       açıldığında mıknatıs röleden                             led4
       uzaklaştığı anda kontak                                      sağ park
       konumunu değiştirmekte ve                                 1 KW
                            fren müşiri
       dijital temelli ana devre                              led5

       uyarılmaktadır.                                          sol fren
                                       reed röle
         Çok katlı konutlara kurulan                               1 KW
       asansörlerin istenen katta                              led6
       durabilmesi için eskiden sınır                                sağ fren
       anahtarları kullanılıyordu.         Şekil 9.14: Reed röleli taşıt lambalarını kontrol eden devre
       Ancak daha düzgün çalıştığı
       için reed röleli yaklaşım anahtarı ve mıknatıstan oluşan algılama düzeneği de kullanılmaya
       başlanmıştır. Bu sistemde reed röleli eleman sabit durmakta, asansör kabinine bağlı olan mıknatıs
       manyetik alan ile kontakların konum değiştirmesini sağlamaktadır.

        Reed röleli taşıt lambalarını kontrol eden devre: Şekil 9.14'te verilen devre ile
       taşıtların, far, fren, park lambalarının çalışıp çalışmadığı anlaşılabilir. Herhangi bir lambayı yakan
                                               115
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       anahtar kapatıldığında, geçen
                                                a    b
       akım reed röle üzerine sarılmış
       bobinde bir manyetik alan                             nüve
                                         bob in           bak ır
       doğurur. Bobinde oluşan                                    halka
       manyetik alan reed rölenin
       kontağının konumunu değiştirir                    12            3 4
       ve ledi çalıştırır.                                palet
                                          5 6 kontaklar       7 8
         C. Kontaktörler
                                              a    1   3 5   7
         Büyük güçlü elektromanyetik
       anahtarlara kontaktör denir. Bu       bobin
       elemanlar yapı ve çalışma ilkesi
       bakımından rölelerin                             b    2 4    6  8
       benzeridir. Yani, kontaktörün                            normalde normalde
       yapısında şekil 9.15'te                                 açık   kapalı
       görüldüğü gibi bobin, nüve,                             kontaklar kontaklar
       palet, kontak gibi elemanlar               Şekil 9.15: Kontaktörlerin yapısı
       mevcuttur. Kontaktörlerin
       rölelerden tek farkı, yüksek akımlı alıcılarda kullanılıyor olmalarıdır. Mini rölelerin kontak
       akımları 1-16 A arası değerlere dayanabilecek şekildedir. Kontaktörlerin kontak akımları ise
       çok daha yüksek olabilmektedir.
         Kontaktörler, 1 ve 3 fazlı motor,        kontaklar kumanda kontakları güç kontakları
       ısıtıcı, kaynak makinesi, trafo vb. gibi
       alıcıların otomatik olarak kumanda         bob in
       edilmesinde kullanılır. Bu elemanların
                               enerjisiz
       bobinlerinin gerilimleri DC ya da AC
                               bob in
       olarak 24-48-220-380 V olabilmektedir.
         Kontaktörlerde     elektromıknatısı
                               enerjili
       oluşturan bobinlerin içindeki nüve bir
                               bob in
       yüzeyi yalıtılmış, silisyum katkılı ince
       sacların birleşiminden oluşmuştur.             Şekil 9.16: Kontaktörlerde kontakların
       Sacların bir yüzeyinin yalıtılmasının ve          konumunun değişiminin gösterilişi
       silisyum katkısı yapılmasının nedeni
       nüvenin kayıplarının (fuko ve histeresiz) azaltılmasını sağlamaktır.
         Kontaktörlerde iki tip kontak mevcuttur. Bunlar,
         I. Güç kontakları,
         II. Kumanda kontaklarıdır.
         Güç kontakları yüksek akıma dayanıklı olup, motor vb. alıcıları çalıştırmak için kullanılır.
       Kumanda kontakları ise, termik, zaman rölesi, ısı kontrol rölesi, mühürleme vb. gibi düzeneklerin
       çalıştırılmasında görev yapar. Şekil 9.16'da kumanda ve güç kontaklarının değişimi gösterilmiştir.
         Otomatik kontrol sistemlerinde kullanılan kontaktörler, beslenecek olan alıcının tipine, gerilimine,
       akımına göre, kontaktör kataloglarına bakılarak seçilir. Şöyle ki; asenkron motorların (indüktif
       özellikli alıcı) çalıştırılması için üretilmiş olan bir kontaktör reaktif güç kompanzasyonu ile ilgili
       bir devrede kullanılamaz.
         Kontaktörlerin kontakları aşırı akıma maruz kalma ya da uzun süreli kullanım sonucunda
       özelliklerini kaybederek arızalanabilir. Bu durumda kontaktörün tamamı değil sadece kontaklar
       değiştirilerek onarım yapılabilir.

        Kontaktör seçimi: Kumandası yapılacak bir motora kontaktör seçilirken çeşitli unsurlara dikkat edilir.
        Kontaktör seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar şunlardır:
        I. Kullanma sınıfı: Kontaktörler çalışma gerilimi, işletme ve kullanma şekillerine göre standart
                                 116
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       hâle getirilerek kullanma sınıfını belirten numara o
       kontaktörün özelliklerini sağlar.
        IEC 947-4-1 numaralı standartlara göre kontaktörlerin
                                                               bir fazlı
       üretim sınıfları ve kullanım alanları:
                                                               yarı iletken
        AC-1 sınıfı kontaktörler: İndüktif olmayan ya da                                röle
       çok az indüktif olan yüklerde kullanılır.
        AC-2 sınıfı kontaktörler: Bilezikli asenkron
       motorlara yol vermede kullanılır.
        AC-3, AC-4 sınıfı kontaktörler: Sincap kafesli
       asenkron motorların çalıştırılmasında kullanılır.
        AC-6a sınıfı kontaktörler: Transformatörlerin
       kumandasında kullanılır.
        AC-6b sınıfı kontaktörler: Akkor flamanlı                         D C b es
                                                          le m e
       lambaların kumandasında kullanılır.
        DC-1 sınıfı kontaktörler: İndüktif olmayan ya da
       çok az indüktif olan DC yüklerin beslenmesinde kullanılır.
        DC-2 sınıfı kontaktörler: DC motorların çalıştırılması
       ve frenlenmesiyle ilgili devrelerde kullanılır.

        II. Anma işletme gerilimi: Kontaktörün kumanda
       edeceği gerilim değeridir. Uygulamada 220-380-500-660                  üç fazlı yarı iletken röle
       V'luk şebeke gerilimleri bulunmasına rağmen genellikle
       220 V ve 380 V'luk gerilim kullanılır.                   Resim 9.4: Yarı iletken röle örnekleri

                                                               triyak
        III. Kontaktör bobin gerilimi: Bobinin çalışma                     fototransistör
                                      DC besleme
       gerilimidir. Bobinler 24-48-110-220-380 V olabilmektedir.
                                                                     yük
                                                     led
        IV. Anma akımı: Kontaktörün güç kontaklarının akım
       değeridir.
                                                   giriş    tetikleme  çıkış
        V. Anma gücü: Kumanda edilecek alıcının gücüdür.                   devresi   devresi   devresi

         Ç. Yarı iletken (solid state, SSR) röleler                                      R
         Son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan röle çeşididir.
                                                                  filtre
       Resim 9.4'te dış görünümleri, şekil 9.17'de ise iç
                                                                  R-C
       yapıları verilen bu elemanlar tamamen yarı iletken                    led              U
                                                        tris tör
       temelli elektronik devre elemanları kullanılarak                                     S
                                            DC besleme
       üretilmektedir.
                                                                   çıkış
         Sessiz çalışmaları, ark oluşturmamaları, etrafa
       istenmeyen manyetik alanlar yaymamaları, güç                        fotodiyak          V
       harcamalarının düşük oluşu, maliyetlerinin                                        T
       kontaktörlerle hemen hemen aynı düzeyde olması, yarı
       iletken rölelerin ön plana çıkmasını sağlamıştır.
                                                                    W
        Yarı iletken rölelerin çalışma ilkesi: Bir
       lambaya enerji uygularsak ışık yayar. Bu ışık, LDR,       Şekil 9.17: Bir ve üç fazlı yarı
       fotodiyot, fototransistör, fotodiyak gibi ışığa duyarlı     iletken rölelerin yapısı
       elemanların iletime geçmesini sağlar. Işığa duyarlı
       elemanın üzerinden geçirdiği akım ile tristör ya da triyak tetiklenecek olursa yüksek akım çeken
                                117
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       alıcı çalışmaya başlar. İşte bu prensip yarı iletken rölelerde kullanılmaktadır.
                                                     bimetal
                           cam tüp
                 civa                     cam tüp          şerit

                  cam tüp
                                 civa
                                               kontaklar

           kontaklar kapalı      kontaklar açık         kontaklar kapalı       kontaklar
                                                      açık
                        Şekil 9.18: Civa kontaklı röleler

        D. Civa kontaklı röleler
        Otomasyon sistemlerinde kullanılan basit yapılı rölelerdir. Cam muhafaza içinde bulunan
       kontakların konum değiştirmesi için rölenin gövdesinin şekil 9.18'de görüldüğü gibi yatay hâle
       getirilmesi gerekir. Yatay hâle gelme işlemi, ısınan bimetalin bükülmesi, mekanik kolların hareketi
       vb. ile sağlanabilmektedir.

        E. Motorların korunması
        Motorların arızalanması iş akışında aksama ve parasal kayıplara neden olur. O nedenle, motoru
       bozacak etkenler, sargılar yanmadan önlenmelidir.
        Motorların sargılarının yanmasının bazı nedenleri şunlardır:
        I. Üç fazlı motorun iki faza kalarak çalışması,
        II. Mekanik zorlamalarla (mil sıkışması, yatak sarması vb.)
       çekilen akımın artması,                       kurma tuşu
        III. Şebeke voltajının sürekli olarak normal değerinin altında şebekeden     kumanda
                                                 devresini
       bulunması nedeniyle motorun fazla akım çekmesi,                   kontrol
        IV. Aşırı yüklerde motorun fazla akım çekmesi,                  eden
                                                 kontak
        V. Yol alma ve frenleme süresinin uzun tutulması sonucu
       fazla akım çekilmesi,                               bob in
        VI. Motorun çok sık dur kalk yapması,
        VII. Soğutma düzeninin (pervane, fan) çalışmaması
                                                          motora
        Motor koruma rölesi çeşitleri: Motorlar herhangi
                                                          yağ
       bir nedenle normal değerin üzerinde akım çektiğinde sargıların
                                             pis ton
       ve tesisatın zarar görmemesi için akımın en kısa sürede                        silindir
       kesilmesi gerekir. Motor koruma rölelerinin çeşitleri şunlardır.
                                          Şekil 9.19: Pistonlu tip manyetik aşırı
                                          akım koruma rölelerinin yapısı
        a. Manyetik aşırı akım rölesi: Elektrik akımının
       manyetik alan etkisiyle çalışan röledir. Bu eleman şekil 9.19'da görüldüğü gibi elektromıknatıs,
       kontak ve geciktirici düzenek olmak üzere üç kısımdan oluşur.
        Röle devredeyken elektromıknatısın bobininden motorun akımı da geçer. Motor herhangi bir
       nedenle normalin üzerinde akım çekmeye başlarsa, bobinin oluşturduğu mıknatıslık artar ve nüveyi
       yukarı doğru çekmek ister. Nüve yavaşlatıcı bir düzenek ile frenlendiğinden hemen yukarı doğru
       hareket edemez. Alıcının çektiği aşırı akım 1-2 dakika boyunca sürecek olursa piston düzeneği
       yukarı doğru kaymayı sürdürür. Sonuçta nüve yukarı çıktığından kumanda kontakları konum
       değiştirerek motoru çalıştıran kontaktörün akımının kesilmesine yol açar. Reset (yeniden kurma)
       butonuna basıldığı taktirde motor tekrar çalıştırılabilir.

        b. Termik aşırı akım rölesi: Motorların korunmasında yaygın olarak kullanılan termik
       aşırı akım röleleri iki farklı şekilde üretilmektedir. Şimdi bunları inceleyelim.

        I. Bir fazlı motorların korunmasında kullanılan termik aşırı akım rölesi: Her
                                 118
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        kontaktörden              kontaktörden
                   kontak                       kurma
                                                            ısıtıcı
                                             (reset)
                       kurma              kontak
          bimetal         (reset)            ısıtıcı
                                      direnç                 bimetal


             alıcıya                alıcıya                          (c )
                    (a)                  (b)

         Şekil 9.20: a) Direkt ısıtmalı tip bir fazlı termik aşırı akım rölesinin yapısı b) Endirekt ısıtmalı tip bir fazlı aşırı
         akım rölesinin yapısı c) Endirekt ısıtmalı termik aşırı akım rölesinde ısıtıcı tel ve bimetalin görünüşü

       metalin ısı karşısındaki davranışı farklıdır. Kimi metaller sıcakta çok genleşirken, kimisi ise az
       genleşir. İşte bu farklılıktan yararlanılarak bimetal adı verilen düzenekler geliştirilmiştir.
        Bimetal, ısındığında farklı uzunlukta genleşen ayrı cins iki metal şeridin birleştirilmesiyle
       oluşturulmuştur.
        Bir fazlı alıcılar için tasarlanan termik koruyucular, motor akımı aşırı derecede arttığında ısınarak
       konum değiştiren bimetal düzeneğinden oluşmaktadır.
        Bir fazlı alıcıların korunmasında kullanılan termik aşırı akım röleleri iki tipte üretilir. Bunlar:
        1. Direkt ısıtmalı termik aşırı akım rölesi,
        2. Endirekt (dolaylı) ısıtmalı termik aşırı akım rölesi şeklindedir.
        Direkt ısıtmalı tiplerde alıcının akımı şekil 9.20-a'da görüldüğü gibi bimetal şerit üzerinden
       geçer. Bimetalden geçen akım anma (nominal) değerin üzerine çıktığında bimetal ısınır ve bükülür.
       Bükülme sonucunda ise kontaklar konum değiştirir.
        Endirekt ısıtmalı tip aşırı akım
       rölelerinde ise alıcının akımı şekil
                                    şebeke
       9.20-b ve c'de görüldüğü gibi                            kontaklar
                                    uçları
       küçük güçlü bir direnç teli                       tırnak
       üzerinden geçer. Alıcının akımı
       anma değerinin üzerine çıktığında                               kurma
                                                       (reset)
       direncin oluşturduğu sıcaklık artar                      ıs ıtıc ı    butonu
       ve bu ısı direnç telinin içinde                        direnç
       bulunan bimetali ısıtır. Isınan bi-
       metal bükülerek kontakların
                                                 bimetal
       konumunu değiştirir.

         II. Üç fazlı motorların
       korunmasında kul lanı lan
       termik aşırı akım rölesi: Bu              motora
       tip rölelerde motorun akımı şekil Şekil 9.21: Üç fazlı endirekt ısıtmalı termik aşırı akım rölesinin iç yapısı
       9.21'de görüldüğü gibi üç bimetal
       üzerine sarılmış krom-nikel direnç tellerinden geçmektedir.
         Termik aşırı akım rölelerinde motor akımı normal düzeydeyken ısıtıcı teller fazla sıcaklık
       oluşturmadığından bimetaller bükülmez. Ancak alıcının çektiği akım istenilen seviyenin üzerine
       çıkacak olursa krom-nikel ısıtıcıların yaydığı sıcaklık artarak bimetallerin bükülmesine yol açar.
       Bükülen bimetaller termik rölenin tırnağını iterek kontaklara konum değiştirtir. Bunun sonucunda
       ise motoru çalıştıran kontaktörün enerjisi kesilir. Reset (kurma) butonuna basıldığında ise termik
       aşırı akım rölesi eski hâline döner.
         Uygulamada kullanılan termik aşırı akım röleleri çeşitli akım değerlerindedir. Buna göre,
       korunacak bir motor için aşırı akım rölesi seçimi yapılırken, alıcının akımının bilinmesi
       gerekmektedir.
                                      119
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
         Resim 9.5'te dış görünümleri           akım ayar düğmesi
       görülen termik aşırı akım röleleri,
       düzenli çalışıp duran motorların
       korunmasında güvenilirdir. Ancak      kurma
                             (reset)
       alıcının çalışma şekli sürekli dur     butonu
       kalklardan oluşuyorsa başka
       koruyuculara (termistörlü röle vb.)                   şebeke
                                           uçları
       gerek duyulur.
         Üç fazlı motorların sargılarının
       bozulmasını (yanmasını) önlemek
       için çeşitli koruma yöntemleri
       geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden       Resim 9.5: Termik aşırı      Resim 9.6: Termik ve
       birisi de resim 9.6'da verilen termik     akım rölesi örneği         manyetik korumalı şalter
       ve manyetik korumalı şalterlerdir.
         Küçük sanayi tesislerinde motorların kumandasının
       pratik olarak yapılması, devrelerin gayet sade olması istenir.
       İşte bu gibi yerler için termik ve manyetik korumalı şalterler
       üretilmiştir.
        Bu şalterlerin içinde termik (ısıya duyarlı) ve manyetik
       (manyetik alana duyarlı) iki koruma düzeneği vardır. Mo-
       tor çalışırken aşırı akım çekmeye başlarsa termik ya da
       manyetik koruma düzeneklerinden birisi çalışarak alıcıya
       giden akımı keser.

        c. Termistörlü (PTC, NTC) koruma rölesi: Resim
       9.7'de görülen PTC ve NTC gibi ısıya duyarlı devre
       elemanlarını motorların korunmasında kullanabiliriz.
        Koruma için yapılmış olan termistörler motor sargılarının   Resim 9.7: Motor sargılarını
       arasına yerleştirilebilecek biçimde üretilmektedir.       yüksek sıcaklığa karşı
                                        korumada kullanılan termistör
        Termistör rölesinde motora kumanda eden kontaktörün
       devre dışı edilmesini sağlayan sistem ise elektronik bir devredir.
        Küçük güçlü ve ucuz tipdeki
       motorlarda termistörlü koruma sistemi
       yaygın değildir. Bu yöntem daha çok
       büyük güçte, hassas ve pahalı motorların
                                              elektronik
       korunmasında kullanılır.                   M         devreli
        Şekil 9.22'de termistörlü motor                        röle
       koruma rölesinin devreye bağlanış şekli
       verilmiştir.

        ç. Faz koruma rölesi: Üç faz ile
       beslenen motorlarda R-S-T fazlarından
       birisi kesildiğinde motor çalışmaya                         (0)   (I)
       devam eder. Ancak bu çalışma şekli son
       derece tehlikeli ve istenmeyen bir
       durumdur. Çünkü üç faz ile çalışacak
       şekilde üretilmiş motor iki faza kaldığı
       zaman şebekeden yüksek akım
       çekmeye başlar. Yüksek akım ise
       sargıları ısıtır. Isınan sargılarının izolesi        Şekil 9.22: Termistörlü motor koruma
                                     rölesinin devreye bağlantısı
       (vernik) eriyerek (kavrularak) kısa
                                 120
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       devreye neden olur. Kısa devre ise
       motorun bozulmasına yol açar.
        İşte bu durumu önlemek için sigorta,                         2x0,75 mm2 kablo
       termik vb. gibi koruyuculara ilave olarak
       şekil 9.23'te bağlantısı verilen elektronik
       yapılı faz koruma rölesi üretilmiştir.
       Günümüzde üretilen faz koruma röleleri                      +T
                                (I)               PTC
       hem çok ucuzlamış, hem de çok işlevli           M
       hâle gelmiştir. Şöyle ki; faz koruma
       röleleri motoru faz kesilmesine, fazların
       geriliminin ±% 10-20 değişmesine ve        (0)
       sargıların aşırı ısınmasına karşı koruma
       yapabilmektedir.


        d. Aşırı ve d üşük geri lim
       rölesi: Asenkron motorlar, ±% 10'luk
       gerilim değişmelerinde normal çalışırlar.
       Gerilimin daha fazla yükselmesi ya da       Şekil 9.23: Faz koruma rölesinin devreye bağlantısı
       düşmesi hâlinde, motor akımı artar. Bu
       durum, sargılarda oluşan ısıyı artırır. Düşük gerilim rölesi, gerilimin, anma değerinin % 10
       altına düşmesi hâlinde, aşırı gerilim rölesi ise, gerilimin, % 10 fazla artması hâlinde devreyi açar.
       Şekil 9.24'te aşırı ve düşük gerilim koruma rölelerinin bağlantı şeması verilmiştir.
            gerilim
             ayar
             potu

                                                     M
                                                          alıcı
          Şekil 9.24: Aşırı ve düşük gerilim            Şekil 9.25: Faz sırası
          koruma rölesinin devreye bağlantısı            rölesinin devreye bağlantısı        e. Faz sırası rölesi: Bilindiği gibi üç fazlı asenkron motorlarda, fazların ikisi yer
       değiştirdiğinde rotorun dönüş yönü değişmektedir. Motorun devir yönünün istem dışı olarak
       değişmesinin istenmediği tesislerde (asansör, kompresör, pompa vb.) elektronik yapılı faz sırası
       rölesi kullanılır. Bu röleler iki fazın yeri değiştiğinde motoru devreden çıkartırlar. Şekil 9.25'te
       faz sırası rölesinin bağlantı şeması verilmiştir.

        Sigortalar: Alıcının çektiği akım aşırı yükseldiğinde, herhangi bir maddî zarar olmaması için
       devreyi açan elemanlara sigorta denir. Günümüzde, buşonlu (D tipi), otomatik, bıçaklı (NH) tip
       ve cam sigortalar elektrik tesislerinin ve alıcıların korunmasında kullanılmaktadır. Resim 9.8'de
                                121
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       uygulamada kullanılan sigortalar
       görülmektedir.

        Sigorta çeşitleri
        a. Buşonlu sigortalar: Buşon
       kapağı, buşon, viskontak ve
       gövdenin birleşmesinden oluşmuş
       koruma aracıdır. Şekil 9.25'te
                                                (c)
       buşonlu sigortaların yapısı        (a)       (b)
       görülmektedir.              Resim 9.8: a) Buşonlu b) Otomatik c) Bıçaklı sigortalar
        Uygulamada kullanılan buşonlu
       sigortalar L (B) ve G (C) tipi olmak
       üzere iki tipte üretilmektedir. L tipi               buşon
       sigortalar aydınlatma ve priz                   kapağı
       tesislerinde kullanılırken, G tipi                 buşon
       sigortalar ise motor devrelerinde
       kullanılır. L tipi sigortalar aşırı akım
       durumunda hemen atar. G tipi olanlar
       ise gecikmeli olarak devreyi açar.               viskontak
        Motorlar kalkış anında normal
       akımlarından bir kaç misli değerde
       aşırı akım çekerek çalışmaya                    gövde
       başladıklarından bu alıcılarda
       gecikmeli atan sigortalar kullanılır.
                            Şekil 9.26: Buşonlu       Resim 9.9: Viskontak
        Elektrik tesisleri yönetmeliğine    sigortaların yapısı       örnekleri
       göre atık buşonlu sigortalara tel
       sarmak yasaktır. Ancak yasağa rağmen halkımızın büyük bir bölümü bilinçsizce tel sarma
       yoluna gitmektedir.

        Buşonlu sigortaların parçaları
        Gövde: Sigortayı muhafaza eden porselen kısımdır. Bunlar, 25-63-100-200 A lik değerlerde
       üretilmektedir. Şekil 9.26'ya bakınız.

        Viskontak: Gövdenin dip kontağının bulunduğu kısma takılan küçük parçadır. Porselen
       gövdeli ve yuvalı olarak üretilen viskontaklar daha iyidir. Çünkü bu modeller gövdeye istenilenin
       dışındaki amperaja sahip buşonun takılmasını önler. Resim 9.9'a bakınız.

        Buşon: Eriyen teli muhafaza eden kısımdır. Buşonlar standart akım değerlerinde üretilirler.
       Buşon akımları: 6-10-16-20-25-35-50-63-80-100-200 A'dir.
        Buşonlu sigortalarda kullanılan porselen gövdenin içinde, aşırı akım geçmesi anında eriyip
       kopan bir tel mevcuttur. Buşon gövdesi içinde bulunan bu telin yaydığı ısıyı azaltmak için soğutma
       amaçlı olarak kuvars kumu kullanılır.
        Buşonların arka kısmında bulunan metal şapkanın ortasında renkli pulcuklar vardır. Bunlara
       bakılarak da buşonun kaç amperlik olduğu anlaşılabilmektedir.
        Sinyal pulcuklarının renklerinin akım değerleri: 6 A: Yeşil, 10 A: Kırmızı, 16 A: Gri, 20 A: Mavi, 25 A: Sarı,
       35 A: Siyah, 50 A: Beyaz, 63 A: Bakır rengi, 80 A: Gümüş rengidir.

        Buşon kapağı: Buşonu muhafaza eden kısım olup, 25-63-100-200 A'lik değerlerde
       üretilmektedir. Şekil 9.26'ya bakınız.

        b. Anahtarlı tip otomatik sigortalar: Bu tip sigortalar termik ve manyetik koruma
                                  122
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       düzenekli olarak üretilmektedir.                              ark hücresi
       Termik koruma bimetal
       esaslıdır. Devreden aşırı akım                               çıkış
       geçince bimetal bükülerek akım
                                                     manyetik açma
       geçişini sağlayan kontakları
                                                     düzeneği
       açar. Manyetik koruma ise aşırı
       akım geçmesi durumunda                                   mandal
       elektromıknatıs hâline gelen
       kalın kesitli bobinin nüveyi                                açma kapama
                                                     mekaniği
       hareket ettirerek kontakları
                                                     ark kanalı
       açtırması esasına
       dayanmaktadır. Resim 9.10'da                               kontaklar
       otomatik sigortaların iç yapısı
                                                    gövde
       verilmiştir.
         Otomatik sigortalar da L ve G                             termik açma
       tipi olmak üzere iki tipte üretilir.                           düzeneği
         Uygulamada kullanılan                                  giriş
       otomatik sigortalar 0,5-1-1,6-
       2,4-6-10-16-20-25-35-40-45-            Resim 9.10: Otomatik sigortaların iç yapısı
       50 A'lik değerlerde
       üretilmektedir.

        Üç fazlı motorların korunmasında kullanılan
       otomatik sigortaların mandalları birbirine akuple
       edilir (bağlanır). Bu sayede fazın birisinin bağlı
                                             bıçaklı sigorta buşonu
       olduğu sigorta attığında üç fazın akımı da kesilir.

        c. Bıçaklı (NH) sigortalar: Sanayi tesislerindeki
       yüksek akımlı alıcıların korunmasında kullanılan sigorta
       çeşididir.
        Bu sigortalar resim 9.11'de görüldüğü gibi buşon ve
       altlığın birleşiminden oluşur.
        Bıçaklı sigortaları kolayca söküp takmak için resim
       9.12'de görülen ellik adlı pensler kullanılır.                           ergiyen tel


        NH sigortalar taşıdıkları akıma göre şu boylarda
       üretilirler:
        Boy       Buşon akımı   Altlık akımı
                                                            altlık
        NH00  (sıfır boy)  6-100 A      160 A
        NH01  (bir boy)   35-160 A      160 A
                                       Resim 9.11: Bıçaklı sigortaların parçaları
        NH02  (iki boy)   80-250 A      250 A
        NH03  (üç boy)   100-400 A      400 A                              ellik
        NH04  (dört boy)  315-630 A      630 A

        Asenkron motor devrelerinde sigorta ve
       termik seçimi: Hatları ve alıcıları korumak için
       kullanılan sigorta, termik aşırı akım rölesi gibi elemanlar
       rastgele seçilmez. Bu işlem yapılırken yönetmeliklere
       ve alıcının özelliklerine dikkat edilir. Örneğin konutlarda
       lambaları korumak için 6 A'lik sigorta yerine 25 A'lik       Resim 9.12: Bıçaklı sigorta elliği
       sigorta kullanılamaz.
                                 123
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Tesislerde sigorta
       seçme işlemi yapılırken
       selektivite kuralına
       dikkat edilir. Şöyle ki;
       tesisin en başında
       bulunan sigortanın akım
       değeri en büyük, en son
       panoda bulunan
       sigortanın değeri ise en
       küçük olur. Başka bir
       deyişle ana panodaki
       sigortanın değeri tâli
       tablodaki sigortanın
       değerinden yüksek olur.
        Termik aşırı akım
       rölesi seçimi yapılırken
       alıcının akım değeri göz
       önüne alınır. Yani 3 A     Çizelge 9.1: Asenkron motorlar için sigorta, termik ve iletken seçim cetveli
       çeken bir motora 20 A'lik
       termik aşırı akım rölesi takılmaz. Bu hem maliyeti yükseltir, hem de motoru korumaz.
        Motorların korunmasında kullanılan sigorta ve termik değerlerine ilişkin örnek: Motor
       besleme tesisatlarında kullanılacak malzemelerin değerleri belirlenirken hazır tablolardan
       yararlanılır.
        Çizelge 9.1'den yararlanılarak, 7,5 kW'lık bir asenkron motorda kullanılacak elemanların
       değerlerini belirleyecek olursak:
          Motor gücü: 7,5 kW (10 HP),
          Motorun çektiği anma akımı: 15,6 A,
          Motorun beslenmesinde kullanılması gereken iletkenin kesiti: 6 mm2,
          Termik aşırı akım rölesinin akım değerini ayarlama sınırları: 11-16 A,
          Motoru besleyen hatta bağlanacak gecikmeli tip sigortanın akım değeri: 25 A'dir.        .

        F. Kumanda devre elemanlarının tanıtılması ve otomatik kumanda şemalarının çizimi
        Endüstriyel tesislerde kullanılan motorların kumandası çeşitli şekillerde yapılabilmektedir.
       Bunları sınıflandıracak olursak:
        I. Basit şalter ve anahtarlarla kumanda,
        II. Pako (paket) şalterlerle kumanda,
        III. Termik korumalı şalterlerle kumanda,   R
                                S
        IV. Termik ve manyetik korumalı şalterlerle T
       kumanda,
        V. Kontaktörlerle kumanda,
        VI. Yarı iletken (tristör, triyak, SSR) devre
       elemanlarıyla kumanda yöntemleri sıralanabilir.
        Basit şalter ve pako şalterlerle yapılan
       kumanda günümüzde yavaş yavaş uygulamadan
       kalkmakta ya da üretim süreçlerinin karmaşık
       olmadığı tesislerde kullanılmaktadır.
        Kontaktörlerle yapılan kumanda çok işlevsel   Şekil 9.27: Pako şalterle üç fazlı motorun
       (fonksiyonel) olabildiğinden geniş bir kullanım  çalıştırılmasının basit olarak gösterilişi
       alanına sahiptir.

                                   124
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Yarı iletken esaslı devre elemanlarıyla kumanda ise son bir kaç yıldır yaygınlaşmaya başlamıştır.
       Solid state olarak da adlandırılan yarı iletken kontaktörler çok güvenli çalıştıklarından, modern
       tesislerin elektrik aksamlarında büyük kolaylıkları beraberinde getirmektedir.
        Bilgisayar teknolojisinin otomasyon sistemlerine bir uyarlaması şeklinde tanımlanabilen PLC
       (programlanabilir lojik kontrol) alanındaki gelişmelerin sonucunda, yarı iletken (tristör, triyak
       vb.) elemanlarla yapılan kumanda sistemleri de öne çıkmaya başlamıştır.

               3-4 kapalı                 3-4 açık             3-4 kapalı
              birinci konum                 ikinci konum          üçüncü konum
              Şekil 9.28: Pako şalter kontaklarının konumunun değişmesinin şekillerle gösterilmesi

        Paket (pako) şalterler: Bir
       eksen etrafında dönebilen, ard arda
       dizilmiş, birkaç dilimden oluşan çok
       konumlu şalterlere paket şalter denir.                start
        Paket şalterlerin her diliminde, iki, üç
       ya da dört kontak bulunur. İstenilen
       kontak sayısını elde etmek için, uygun
       sayıda dilim ard arda monte edilir.                            5/6
                                              1/2  3/4
       Kontakların açılması ya da kapanması
                               kırık ok
       şekil 9.28'de görüldüğü gibi dilimler
       üzerindeki çıkıntılar sayesinde olur.
        Paket şalterlerin ambalajının içerisinde,
       bağlantı şemaları ve çalışma diyagramı              start
       vardır. Diyagramlar, şalterin kontak
       konumları hakkında bilgi vermek üzere         Şekil 9.29: Bir fazlı yaylı pako şalterin çalışma diyagramı
       hazırlanır.

        Bir fazlı pako şalterin çalışma diyagramı: Şekil 9.29'da verilen pako şalter diyagramının
       sol üst köşesinde bulunan 0-1-start şalterin üç konumlu olduğunu gösterir.
        Diyagramlarda, mandalın konumunun yazıldığı satırla, kontağın gösterildiği sütunun kesiştiği kare,
       ya boş bırakılır, ya da içine (X) işareti konulur. Kare boş bırakıldığında, şalterin o konumunda, ilgili
       kontağın açık olduğu anlaşılır. Şayet kontak o konumda kapalı ise, kare içine bir (X) işareti konulur.
       Şekil 9.29'daki diyagramda, şalterin sıfır (0) konumunda, üç kontağının da açık olduğu, (1) konumunda
       (1-2) ve (3-4) nolu kontağın kapalı, (5-6) nolu kontağın açık olduğu, start konumunda ise, üç kontağın
       da kapalı olduğu anlaşılır. İki çarpı (X) işareti arasındaki çizgi ise, (1-2) ve (3-4) numaralı kontakların
       birinci konumdan start konumuna geçildiğinde, hiç açılmadan kapalı kaldığını belirtir.
        Diyagramda 1 ve start konumları arasında bulunan kırık ok ise, mandaldan elimizi çektiğimizde,
       yay aracılığı ile start konumundan 1 konumuna geri dönüş olduğunu belirtir.

        Kontaktörlerle yapılan motor kontrol (otomatik kumanda) devreleri: Motorlara kumanda etmek
       için kullanılan devreler, sistemin kolayca anlaşılması ve montajın doğru olarak yapılabilmesi için
                                     125
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       iki ayrı şema hâlinde çizilerek gösterilir.                         Sembolü
        Şema çizme işleminde standartlaşmış     Kumanda elemanının adı
                                              TSE       Amerikan  Alman
       semboller ve kurallar geçerlidir.
       Uygulamada kullanılan motor          Start (başlatma) butonu
       kumanda devreleri Amerikan, Alman,
       Rus, Fransız ve Türk (TSE)          Stop (durdurma) butonu
       standartlarına göre çizilmektedir.
       Amerikan standardında çizilmiş        Jog butonu
       devrelerin    öğrenilmesi    kolay
       olduğundan bu standarda göre çizilmiş     Kontaktör, röle bobini
       şemalar yaygın olarak kullanılmaktadır.
        Ülkemizdeki sanayi tesislerinin       Normalde açık kontak
       büyük bir bölümünde ise Alman
       standartlarına göre çizilmiş kumanda     Normalde kapalı kontak
       şemaları karşımıza çıkmaktadır.
        Rus, Fransız ve Türk standartlarına     Konum değiştirme kontağı
       göre çizilmiş kumanda devreleri büyük
       oranda Alman standardına göre çizilmiş
                              Düz zaman rölesi bobini
       şemalara benzemektedir.
        Amerikan ve Alman standardına göre
                              Ters zaman rölesi bobini
       çizilmiş devrelerin öğrenilmesi
       endüstriyel kontrol donanımlarının
                              Normalde açık, zaman
       montaj ve onarımlarının yapılabilmesi     gecikmeli kapanan kontak
       için yeterlidir.
        Çizelge 9.2'de kumanda devrelerinin     Normalde kapalı, zaman
                              gecikmeli açılan kontak
       çiziminde kullanılan semboller
       verilmiştir.                 Normalde açık, zaman
                              gecikmeli açılan kontak
        Motor kontrol devreleri üç farklı
       şekilde ifade edilmektedir
                              Termik aşırı akım rölesi

        I. Kumanda devresi: Kontaktörlerin     Termik aşırı akım
       nasıl çalıştığını gösteren devredir.     rölesi kontağı       direkt  endirekt
        II. Güç (kuvvet) devresi: Motorların
       nasıl çalıştığını gösteren devredir.     Üç fazlı asenkron motor             M
        III. Birleşik devre: Kontaktörlerin
                              Sinyal lâmbası
       ve motorların nasıl çalıştığını birlikte
       gösteren devredir. Birleşik olarak      Sigorta (buşonlu)
       çizilmiş devreler karmaşık yapıda       Sınır anahtarı kontağı
       olduğundan az kullanılmaktadır.        (normalde açık)
                              Sınır anahtarı kontağı
        Kumanda devre                (normalde kapalı)
       şemalarında kullanılan            Transformatör
       elemanların adlandırılması:
       Otomatik kumanda devreleri           Bağlantı klemensi
       çizilirken kullanılan semboller çeşitli
       harfler kullanılarak adlandırılır.        Çizelge 9.2: Otomatik kumanda devre şemalarında
       Yaygın olarak kullanılan             kullanılan bazı elemanların sembolleri
       adlandırmalar şu şekildedir:
        C, M, N, I, İ, G: Kontaktör,
        d, TR, ZR: Zaman rölesi,
        e, OL, AA: Sigorta, koruma rölesidir.
                                 126
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Otomatik kumanda devrelerinde kullanılan elemanlar
        Butonlar: Devrenin çalışmasını başlatmak ve durdurmak amacıyla kullanılan elemanlardır.
        a. Start butonu: Çalıştırma (başlatma) butonudur. Bu butonlarda kontak normalde açıktır.
       Butona basılınca açık olan kontak kapanır. Buton üzerinden etki kaldırıldığında kapanan kontak
       hemen açılır. Bunlara anî temaslı buton da denir.

                                              makara      makara         start

                          stop   start  jog
         stop               butonu  butonu  butonu
        Resim 9.13: Buton örnekleri    Şekil 9.30: Buton sembolleri     Resim 9.14: Sınır anahtarı


        b. Stop butonu: Durdurma butonudur. Bu butonlarda
       kontak normalde kapalıdır. Butona temas edilince kapalı olan
       kontak açılır, temas olduğu sürece açık kalır. Butondan temas
       kalkınca kontaklar normal konumunu alır.                normalde      normalde
                                            açık       kapalı

        c. Jog (iki yollu) buton: Start ve stop butonunun
       birleşiminden oluşmuştur. Kapalı kontak stop butonu olarak,
       açık kontak ise start butonu olarak kullanılır.
                                               ik i
                                              konumlu
        Sınır anahtarları (limit switch): Mekanik bir etkiyle
       kontakları konum değiştiren elemanlardır. Resim 9.14'te görülen      Şekil 9.31: Sınır anahtarı
                                            sembolleri (ABD normu)
       sınır anahtarları çeşitli boyut ve tiplerde yapılırlar. Fabrikalardaki
       yürüyen bantlı üretim sistemlerinde, asansörlerde karşımıza çıkan bu elemanların yapısı basittir. Sınır
       anahtarları çalışma şekilleri bakımından anî temaslı ve kalıcı tip sınır anahtarı olmak üzere iki tipte
       üretilirler.

                       yük arabası                 makara
                                                     konum
                                                     değiştirici

                                                      sınır
             sınır            sınır      sınır
                                                      anahtarı
             anahtarı           anahtarı     anahtarı

           Şekil 9.32: Bant üzerinde hareket eden arabanın kontrolünün sınır anahtarlarıyla yapılışı

        Anî temaslı sınır anahtarlarında hareketli parça pime ya da makaraya çarptığında kontaklar konum
       değiştirir. Hareketli parçaya gelen basınç kalktığında ise yay aracılığıyla kontaklar ilk konuma döner.
        Kalıcı tip sınır anahtarlarında kontaklar basınç etkisiyle konum değiştirir. Pime gelen basınç
       kalktığında ise kontaklar aynı konumda kalır. Kontakların konumunun değişmesi için pime tekrar
       basınç gelmesi gerekir. (Bu durumu tükenmez kalemlerin uç kontrol düzeneğine benzetebiliriz.)
        Şekil 9.32'de bant üzerinde hareket eden arabanın kontrolünün sınır anahtarlarıyla yapılışı
       görülmektedir.

        Zamanlayıcılar (zaman röleleri): Besleme uçlarına gerilim uygulanınca ya da kesilince
       ayarlanan sürelerde kontakları konum değiştiren elemanlara zaman rölesi denir.
                                 127
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Zaman rölesi çeşitleri (çalışma şekline göre
       sınıflandırma)
        a. Çekmede gecikmeli (düz) zaman rölesi: Besleme uçlarına
       gerilim uygulanınca ayarlanan süre sonunda, normalde kapalı
       kontağı açılan, açık kontağı kapanan röledir.

        b. Düşmede gecikmeli (ters) zaman rölesi: Besleme uçlarına
       gerilim uygulanınca anî olarak kontaklar konum değiştirir. Röle
       enerjili kaldığı sürece bu konum muhafaza edilir. Enerji kesilince,
       ayarlanan süre kadar enerjili durumdaki konum korunur.
       Gecikme süresi sonunda kontaklar normal konumunu alır.

         c. Flaşör zaman rölesi: Bobini enerjilendiği andan
       itibaren ayarlanan süre kadar sonra tekrar ilk konumuna dönen
       zaman röleleridir. Bu tip zaman röleleri aç-kapa işlemini enerjili
       kaldıkları süre boyunca yaparlar.

        ç. Yıldız/üçgen zaman rölesi: Büyük güçlü motorlarda
       kalkış akımını düşürmek için yıldız/üçgen yol verme yöntemi
       kullanılır. Kalkış akımını düşürmek için motor önce yıldız bağlanır.  Resim 9.15: Uygulamada kullanılan
       2-4 saniye geçtikten sonra yıldız kontaktörü devreden çıkar ve     çeşitli zaman röleleri
       üçgen bağlantıyı sağlayan motor devreye girer.

        d. Enversör (sağ sol) rölesi: Bir motorun istenilen sürelerde sağa ve sola döndürülmesini
       sağlamak için geliştirilmiş olan elektronik yapılı rölelerdir.
        Röle üzerinde bulunan ayarlı dirençlere (pot) kumanda edilerek alıcının sağa ya da sola dönüş
       ve bekleme süreleri ayarlanabilmektedir.

        Zamanlayıcıların iç yapıya göre sınıflandırılması
        a. Pistonlu zaman rölesi,
        b. Motorlu zaman rölesi,
        c. Termik zaman rölesi,
        ç. Termistörlü zaman rölesi,
        d. Kondansatörlü doğru akım zaman rölesi,
        e. Elektronik yapılı zaman rölesi
        Yukarıda sıralanan altı çeşit zaman rölesinin ilk beş      Resim 9.16: Sinyal lâmbaları
       modeli günümüzde pek üretilmemektedir. Elektronik
       devre elemanlarının ucuzlaması sonucu elektronik tip zaman röleleri yaygınlaşmıştır.
        Elektronik devreli zaman röleleri transistörlü ya da entegreli olabilmektedir. Bu tip zaman
       rölesi devreleri 6. bölümde anlatılmıştır.

        Sinyal lambaları: Neon lambasından yapılan bu elemanlar tesiste enerjinin olup olmadığını
       göstermek amacıyla kullanılırlar. Sinyal lambalarının renkleri yeşil, sarı, turuncu, kırmızı vb.
       şeklindedir. Bu lambaların duylu tiplerine direnç bağlanmaz. Duysuz tip neon lambalar ucuz
       olduğundan, sinyal (göz) lambalarında çok karşımıza çıkar. Bunların 220 voltta çalışabilmesi için
       100 kW- 150 kW'luk sabit dirençler neon lambaya seri olarak bağlanır.

        Kontaktörlü motor kontrol (otomatik kumanda) devre örnekleri
        a. Üç fazlı asenkron motorların bir start bir stop butonuyla kumandası: Şekil 9.33-a'da verilen
       devrede start butonuna basılınca kontaktörün bobini enerjilenerek mıknatıs hâline gelir. Mıknatıslanan
       bobin paleti çekerek kontakların konum değiştirmesini sağlar. Normalde açık durumda olan (NO,
                                 128
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       Normal open) kontaklar normalde kapalı
       (NC, Normal closed) konuma geçince
       motor çalışmaya başlar. Start
       butonundan elimizi çeksek bile motor
       çalışmasını sürdürür. Çünkü kontaktör
       gövdesi üzerinde bulunan dördüncü
       normalde açık kontak ile start butonu
       uçları köprülenmektedir. Kontaktör
       kontaklarıyla yapılan bu işleme      Şekil 9.33: Üç fazlı asenkron motorların bir start bir stop
       mühürleme adı verilir. Devre çalışırken  butonuyla çalıştırılmasının, a) Amerikan normlarına göre
       stop butonuna basılacak olursa motor    kumanda devresi b) Amerikan normlarına göre güç devresi
       durur. Şekil 9.34'te üç fazlı asenkron motorların bir start bir stop butonuyla çalıştırılmasına ilişkin
       devrenin TSE ve Alman normuna göre çizilmiş şemalar verilmiştir.

                       R  S   T
                e2
                               e2
                               C         (0 )                                        (I)
             (a)            (b)                (c)               (ç)
           Şekil 9.34: Üç fazlı asenkron motorların bir start bir stop butonuyla çalıştırılmasının,
           a) TSE (Türk) normlarına göre kumanda devresi b) TSE (Türk) normlarına göre güç devresi
           c) Alman normlarına göre kumanda devresi       ç) Alman normlarına göre güç devresi


        c. Üç fazlı asenkron motorların kesik ve sürekli olarak çalıştırılması: Şekil
       9.36'da verilen devre ile herhangi bir motoru iki şekilde çalıştırabiliriz. Başlatma (start) butonuna
       basıldığında motor
       sürekli olarak devrede
       kalır. Kesik çalıştırma
       (jog) butonuna basılı
       ise motor buton basılı
       olduğu süre boyunca
       çalışır.

        ç. Üç fazlı asenkron
       motorların kontak
       kilitlemeli (emniyetli)    Şekil 9.35: Üç fazlı asenkron motorların iki start iki stop butonuyla çalıştırılmasına
       olarak ileri-geri       ilişkin kumanda ve güç devrelerinin ABD normlarına göre çizilmesi
       çalıştırılması: Şekil
       9.37'de verilen devreyle motor iki yöne de döndürülebilir. İleri kontaktörü çalışırken geri
       kontaktörünün devreye girmesini önlemek için, kontaktörlere seri olarak normalde kapalı
       emniyet kontakları (İ ve G) bağlanmıştır. Bu sayede ileri kontaktörü çekik durumdayken geri
       kontaktörüne seri bağlı bulunan normalde kapalı İ kontağı açılır. Geri startına basılsa dahî geri
       kontaktörü çalışamaz.

                                   129
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Eğer emniyet amaçlı
       kontaklar
       bağlanmayacak olursa
       iki kontaktörde aynı
       anda devreye girebilir.
       Bu ise fazların
       çakışmasına yol açarak
       sigortaları attırır.
                          Şekil 9.36: Üç fazlı asenkron motorların kesik ve sürekli çalıştırılmasına ilişkin
                          kumanda ve güç devrelerinin ABD normlarına göre çizilmesi


           R                           Mp
               durdurma
                      İ              İ
               Durdurma
                (stop)

                                               İ
                        İ

                     G
                               İ
                                                         güç
                                                  M       devresi


           Şekil 9.37: Üç fazlı asenkron motorların kontak kilitlemeli olarak ileri ve geri yönde
           çalıştırılmasına ilişkin kumanda ve güç devrelerinin ABD normlarına göre çizilmesi


        d. Üç fazlı asenkron motorların bir süre çalıştırılıp durdurulması: Şekil 9.38'de
       starta basılınca kontaktör
       enerjilenir. Alıcı çalışmaya başlar.
       Zaman rölesinin kontakları
       ayarlanan süre sonunda konum
       değiştirince kontaktöre seri bağlı
       zaman rölesi kontağından akım
       geçmeyeceğinden alıcı durur.

        Motor kalkış akımını düşürücü
       kumanda devreleri: 4 kW'tan
       büyük güçlü motorlar kalkış       Şekil 9.38: Üç fazlı asenkron motorların bir süre çalıştırılıp
       anında normal akımlarından 4-10     durdurulmasına ilişkin kumanda ve güç devrelerinin ABD ve
                            TSE (Türk) normlarına göre çizilmesi
       kat daha fazla akım çektiklerinden
       besleme sistemlerinde istenmeyen
       voltaj düşmelerine neden olabilirler. İşte bu nedenle düşük akımla kalkışı sağlayan devreler
       kullanılır.
        Uygulamada en çok yıldız/üçgen yol verme devresi yaygındır. Bu yöntemde, motorun sargıları
       önce yıldız olarak bağlanır. 2-4 saniye sonra motor normal devrine ulaşınca sargıların yıldız
       bağlantısı otomatik olarak açılıp üçgen bağlantı yapılır

        Zaman röleli yıldız/üçgen yol verme devresi: Şekil 9.39'da verilen devrede başlatma
       butonuna basılınca M ve yıldız kontaktörüyle zaman rölesi çalışmaya başlar. 2-4 s sonra zaman
       rölesi normalde kapalı gecikmeli açılan (GA) kontağını açar, gecikmeli kapanan (GK) kontağını
       ise kapatır. Zaman rölesinin kontaklarının konumunun değişmesiyle birlikte yıldız kontaktörü
       devreden çıkar ve üçgen kontaktörü devreye girer.
                                    130
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Motorların frenlenmesi: Asansör,
       vinç, torna tezgâhı vb. gibi                              R S T
                             durdurma başlatma
       sistemlerin anî olarak durabilmesi
       için şekil 9.40'ta görülen fren
       düzenekleri     geliştirilmiştir.
       Uygulamada en çok kullanılan
       durdurma yöntemi       balatalı
       frenlemedir. Bu sistemde motora
       enerji uygulandığı anda fren bobini
       de enerjilenir ve balatalar açılarak
       rotorun dönüşü başlar. Motorun
       enerjisi kesilince fren bobini de
       akımsız kalır. Bu durumda sert
       yaylarla itilen balatalar rotoru sıkıca
       kavrayarak rotoru hemen durdurur.
                           Şekil 9.39: Üç fazlı asenkron yıldız/üçgen çalıştırılmasına ilişkin
        Dinamik frenleme adı verilen     kumanda ve güç devresinin ABD normlarına göre çizilmesi
       yöntemde ise dönmekte olan
       motorun AC akımı kesildikten sonra kısa süreli olarak DC akım uygulanır.
        Stator sargılarına DC'nin uygulanmasıyla birlikte, statik (değişmeyen, durgun) manyetik alan
       oluşur. Bu ise rotoru hemen durdurur. Dinamik frenleme yöntemi daha çok yatay hareket eden
       sistemlerde kullanılır.
            diyotlar
                       Şekil 9.40: Balatalı frenlemenin yapısı


         Üç fazlı asenkron motorların dinamik frenleme yöntemiyle durdurulması: Şekil 9.41'de verilen
       şemada starta basılınca motor çalışır. Stop butonuna çok yavaş olarak dokunulursa DF kontaktörü
       devreye giremez ve motor belli bir süre döndükten sonra durur.
         Stop butonuna hızlıca (kuvvetlice) basılırsa M kontaktörü devreden çıkarken, DF kontaktörü
       ve ZR devreye girer. DF'nin enerjilenmesi trafonun çalışmasını sağlar. Trafonun çıkışındaki AC
       gerilim diyotlar tarafından doğrultularak motorun sargılarına uygulanır. AC ile çalışacak şekilde
       üretilmiş asenkron motorun stator sargılarına DC uygulandığı anda, motorun stator sargılarda
       durgun bir manyetik alan oluşur. Zaman rölesi sayesinde 1-4 saniye gibi çok kısa bir süre boyunca
       DC akımın uygulandığı motorun devir sayısı hemen sıfır değerine iner. Motor durunca zaman
       rölesi, normalde kapalı kontağını açarak DF kontaktörünü devreden çıkarır. Dinamik frenleme
       işleminde motora uygulanacak DC gerilimin değeri, durdurulacak motorun özelliklerine göre
       değişmektedir.
                                  131
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                                diyotlar
                                1N4001
                                1N5401

                             12-24 V

                Şekil 9.41: Üç fazlı asenkron motorların dinamik olarak frenlenmesine ilişkin
                kumanda ve güç devrelerinin ABD normlarına göre çizilmesi

        Dinamik frenlemede motora uygulanacak DC'nin gerilim ve gücünün bulunuşu şöyledir:
        Motor yıldız bağlı olarak çalıştırılıyorsa
        I. Motorun üç sargısından herhangi birisinin (örneğin U-X) direnç değeri ohmmetreyle ölçülür.
       Daha sonra bu değer 1,5 katsayısıyla çarpılarak sargıların toplam direnci (RT) hesaplanır.
        II. Motorun etiketine bakılarak çektiği anma akımı belirlenir. VDC = I.RT denklemi kullanılarak
       motora uygulanacak DC'nin gerilim değeri bulunur.
        III. Motoru durdurmada kullanılacak DC güç kaynağının güç değeri ise P = VDC.I denklemiyle
       hesaplanır.

        Motor üçgen bağlı olarak çalıştırılıyorsa
        I. Motorun üç sargısından herhangi birisinin (örneğin U-X) direnç değeri ohmmetreyle ölçülür.
       Daha sonra bu değer 2'ye bölünerek sargıların toplam direnci (RT) hesaplanır.
        II. Motorun etiketine bakılarak çektiği anma akımı belirlenir. VDC = I.RT denklemi kullanılarak
       motora uygulanacak DC'nin gerilim değeri belirlenir.
        III. Motoru durdurmada kullanılacak DC güç kaynağının güç değeri ise P = VDC.I denklemiyle
       bulunur.

        Sorular
        1. Kontaktörün iç yapısını çiziniz ve çalışmasını anlatınız.
        2. Kontaktörlerin yapısını anlatınız.
        3. Bir start, bir stoplu yol verme devresinin kumanda ve güç devresini ABD standartlarına göre çiziniz.
        4. Termik aşırı akım rölesinin yapısını çizerek çalışmasını anlatınız.
                                  132
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       Bölüm 10: Elektrikli motorlar

      Giriş: Elektrikli motorlar son derece yaygın bir kullanım alanına sahip hareket üniteleridir.
      Elektronik sistemlerle yapılan otomasyon donanımlarının iyi bir şekilde kurulabilmesi, bakım
     onarımının yapılabilmesi için motorların özelliklerinin öğrenilmesi gerekir.

                                             mıknatıs
                                voltmetre

                                                     bobin
                                 iletken
             V       Şekil 10.1: Manyetik alan içinde hareket         Şekil 10.2: Bir fazlı AC üreten
       ettirilen iletkende gerilimin oluşumu           alternatörün prensip düzeneği


      A. Alternatör (generatör)'ler
      N-S manyetik alanı içine konulan iletken şekil 10.1'de
     görüldüğü gibi yukarı aşağı hareket ettirilirse, iletkenin
     uçlarında değişken bir gerilim oluşur.
      N-S manyetik alanı içine konulan bobin şekil 10.2'de
     görüldüğü gibi döndürülecek olursa dalgalı bir gerilim
     oluşur. Bobinde oluşan akım ve gerilimin eğrisi sinüs
     grafiğine benzediğinden sinüsoidal olarak adlandırılır.
     Şekil 10.3'te N-S alanı içinde döndürülen bobinde
     oluşan AC'nin şekli verilmiştir.

      Üç fazlı enerji dağıtım sisteminin yapısı:            Şekil 10.3: N-S alanı içinde dönen
     AC üreten alternatörün içine yerleştirilen bobin bir adet      bobinde oluşan AC'nin şekli
     ise elde edilen enerji de tek fazlı olur. Ancak
     uygulamada kullanılan alternatörlerin içinde
     şekil 10.4'te görüldüğü gibi birbirine 120° açılı
     olarak yerleştirilmiş üç bobin vardır. Bu üç
     bobinin birer ucu köprülenmiş ve elde edilen
     dördüncü uca nötr hattı denilmiştir. Üç bobinin
     çıkış uçlarının adları R-S-T'dir.
      Alternatör içine yerleştirilmiş olan üç sargı
     şekil 10.4'te görüldüğü gibi, N-S manyetik
     alanı altından geçirildiği zaman kuvvet
     çizgilerinin etkisiyle sargıların içindeki
                                    Şekil 10.4: Üç fazlı alternatörlerin yapısı
     elektronlar ve oyuklar hareket etmeye
     başlayarak akımı oluşturmaktadır.

                              133
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Şekil 10.4'te yapısı verilen       V, I
       alternatörün ürettiği elektrik                 R         S           T
       enerjisinin gerilim değeri şekil
       10.5'te görüldüğü gibi değişim                                     t (s)
       gösterir.
        3 fazlı alternatörün üç sargısında
       oluşan gerilimlerin arasında 120°'lik
       faz farkı (gecikme) olmasının sebebi,
       sarımların 120° aralıklı olarak
       yerleştirilmesidir. Eğer, alternatörün      Şekil 10.5: Üç fazlı AC'nin sinüsoidal biçimli eğrileri

       tüm sargıları aynı oyuklara yerleştirilseydi, oluşan akımlar da aynı zaman aralığında aynı değerlerde
       olurdu. Fakat bu, alıcı olarak kullanılan üç fazlı asenkron motorların çalıştırılmasında zorluk
       çıkardığından tercih edilmez.

        Dinamolar (jeneratör, DC üreten makine): Dinamoların yapısı alternatörlere çok benzer.
       Tek fark, şekil 10.7'de görüldüğü gibi bilezik yerine kolektör (komütatör) dilimlerinin kullanılıyor
       olmasıdır.
        Dinamonun bobini dönerken oluşan akımın sürekli tek yönlü akmasını sağlamak için kullanılan
       kolektör dilimleri AC olarak üretilen akımı DC'ye çevirir. Durumu şöyle açıklayabiliriz: Bobinin
       N kutbu altından geçen iki kenarı vardır. Bu kenarlara a ve b adını verelim. a kenarı mıknatısın N
       kutbunun altından geçerken ürettiği gerilim c fırçası aracılığıyla alıcıya ulaşır. b kenarı mıknatısın
       N kutbu altından geçerken ürettiği gerilim yine c fırçası üzerinden geçerek alıcıya ulaşır. Sonuçta
       sabit olan fırçalar alıcıdan hep aynı yönde akım geçmesini sağlar.


                     Bobinden AC          Bobinden DC
                     alabilmek için         alabilmek için
                     bilezikler kullanılır.     kolektörler
                                     kullanılır.        a     Kollektör
                                                       kolektör
                                                       dilimi

                                             c

                                                     b
              bile z ik
                                               d
                                               d
        Şekil 10.6: AC üretecinin (alternatör) yapısı        Şekil 10.7: DC dinamosunun yapısı

        B. Elektrikli motorlar
        AC ya da DC elektrik enerjisini dairesel
       harekete çeviren araçlara motor denir.

        a. İçinden akım geçen iletken ve bobinin N-
       S manyetik alanı içindeki davranışı: N-S
       mıknatıs kutupları arasına bir iletken
       yerleştirilir ve iletkenden akım geçirilirse,
                                          akım
       iletkenin çevresinde şekil 10.8'de görüldüğü
       gibi bir manyetik alan oluşur. Oluşan alan ile
       mıknatısın alanı birbirini iteceğinden, iletken    Şekil 10.8: İçinden akım      Şekil 10.9: İçinden
       şekil 10.9'da görüldüğü gibi hareket eder.      geçen bir iletkenin etrafında    akım geçen bir
         N-S mıknatıs kutupları arasına bir bobin      oluşan manyetik alanın       iletkenin N-S alanı
                                  dönüş yönünün gösterilmesi     içinde hareket edişi
       yerleştirilir ve bobinden akım geçirilirse
                                  134
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       bobinin çevresinde oluşan alan ile mıknatısın alanı birbirini
       iteceğinden, bobin şekil 10.10'da görüldüğü gibi dönmeye başlar.

        b. DC ve AC ile çalışan motorların parçaları:
       Elektrikli motorlar çeşitli parçaların birleşiminden oluşur. Şimdi
       bunları inceleyelim.

        I. Endüvi: Endüvi, DC dinamo, DC motor ve AC seri
       motorun dönen kısımdır. Bu eleman, 0,3-0,7 mm kalınlığında         Şekil 10.10: İçinden akım
       çelik saclardan yapılmış silindirik gövde üzerine açılmış oluklara     geçen iletkenin N-S kutup
       yerleştirilmiş sargılardan oluşmuştur.                   alanı içindeki davranışı
        Endüvi sargılarının uçları bakır dilimlerinden
       yapılmış olan ve üzerine fırçaların temas ettiği             bayrakçık
       kısma (kolektöre) bağlanmıştır. Şekil 10.11'de                      sac paketi

       endüvinin yapısı verilmiştir.                                 m il

        Ek bilgi: Endüvide balans (denge)
        Sarımı yapılan endüvinin dengeli bir şekilde
       dönmesini ve rulmanların çabucak bozulmasını
       önlemek için balans işlemi yapılır. Bu işlem            oyuklar
       sonucunda endüvinin ağırlık merkezi tam ortada         s ac lar  oyuklar
       olur. Yani balans ayarı iyi yapılmış mili döndürünce kolektör             m il
       hep aynı noktada durmaz.
        Bozulan bir endüvi yeniden sarıldığında eğer
       balans ayarı yapılmazsa çalışma ömrü uzun olmaz.
       Günümüzde balans ayarı yapmak için makineler                      sargılar
       geliştirilmiştir.
                                    Şekil 10.11: Endüvinin yapısı
        Bir endüvinin balans ayarının yapılıp
       yapılmadığını anlamak için gövde üzerine bakmak
       yeterlidir. Gövde üzerinde bazı kısımlardan delme, oyma yoluyla sac alınmışsa balans işlemi
       yapılmış demektir.

                   bobinler
           kolektör                       fırça
                        kolektör
         fırça                             bayrakcık                          mi l
                                    fırça
             bağlantı uçları

                           Şekil 10.12: Kolektörün yapısı


         II. Kolektör: Kolektör, DC ya da AC ile çalışan makinelerde endüvi sargılarının bağlandığı,
       silindirik yapılı bakır kuşaktır. Bu eleman, şekil 10.12'de görüldüğü gibi haddeden geçirilmiş sert
       bakırdan pres edilerek ve dilimler arasına 0,5-1,5 mm mika, mikanit konularak üretilmektedir.
         Kolektör, DC ve AC makinelerin en çok arıza yapan kısmıdır. Endüvi sargılarının uçları
       kolektörün yarıklarına ya da bayrakçık adı verilen çıkıntılarına bağlanır. Gerçekte kolektör dilimleri
       arasına konulan mika, mikanit yüksek gerilimlere dayanabilirse de, zamanla dilimlerin arası toz,
       çapak, yağ vb. ile dolarak arızaya neden olabilir. Dilimler arasındaki boşluklar arıza durumunda
       kontrol edilmeli, boşluğu doldurmuş olan yabancı maddeler temizlenmelidir.
                                135
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        DC dinamolarda kolektörün
       görevi: Endüvide oluşan gerilimin           yay
       dışarıya gönderilmesini sağlar.
        DC ve AC motorlarda kolektörün
       görevi: Dışarıdan uygulanan DC ya
                                    fırça
       da AC akımın endüvi sarımlarına
       ulaştırılmasını sağlar.

        III. Fırça: DC ve AC ile çalışan                Şekil 10.13: Fırçalar
       kolektörlü makinelerin kolektöre
       basan parçalarına fırça (kömür)
       denir. Şekil 10.13'te görülen fırçalar,
       makinenin akım ve gerilim değerine
       göre farklı özelliklerde (sert, orta                           kutup (indüktör)
       sert, yumuşak karbon, karbon-bakır                            nüvesi
       alaşımlı vb.) üretilir.
        Fırçaların kolektöre düzgünce
       basmasını sağlamak için baskı
       yayları kullanılır. Fırçalar aşınıcı
       olduğundan zamanla biter. Bu du-
       rum makinenin sesinden, kolektörde                       indüktör bobini
       aşırı kıvılcım oluşmasından
                                     Şekil 10.14: İndüktörün yapısı
       anlaşılabilir.

        IV. İndüktör (kutup): DC ya da AC ile çalışan makinelerde N-S kutuplarının oluşturulması
       için yapılmış olan sargıların yerleştirildiği kısma indüktör denir.
        Küçük makinelerin indüktörleri doğal mıknatıstan yapılırken, yüksek güçlü makine indüktörleri
       şekil 10.14'te görüldüğü gibi bobinlerle oluşturulur. İndüktörlerin nüvesi (göbek) AC ile çalışan
       makinelerde 0,60-1,40 mm kalınlığında silisyumlu sacların preste sıkıştırılmasıyla elde edilir.
       DC ile çalışan küçük güçlü makinelerin indüktörlerinin nüveleri ise tek parça demirden yapılır.
         statoru oluşturan           sargıların boş statora             montajı
                   boş stator                   sarılmış stator
         ince saclar              yerleştirilmesi                 yapılmış motor

                            Resim 10.1: Statorun yapısı

        V. Stator: AC ile çalışan motorlarda manyetik alan oluşturmak için yerleştirilen sargıların
       bulunduğu dönmeyen kısımdır. Resim 10.1'de görülen stator 0,35-0,8 mm'lik silisyum katkılı
       sacların preslenmesiyle üretilir.

        VI. Rotor: Resim 10.2'de yapısı görülen rotor, AC ile çalışan motorlarda mekanik enerjiyi
       oluşturan, yani dönen kısımdır. Rotorlar iki şekilde üretilirler.
        a. Sincap kafesine benzeyen kısa devre çubuklu rotorlar,
        b. Sargılı (bilezikli) rotorlar
        Sincap kafesli (kısa devre çubuklu) rotorlar daha yaygındır. Sargılı rotorlar ise büyük güçlü
       motorlarda kullanılmaktadır.

                                 136
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                Resim 10.2: Sincap kafesli (kısa devre çubuklu) rotorun yapısı

        VII. Yatak ve rulmanlar: Rotor ya da endüvinin kolayca dönmesini sağlayan mekanik
       yapılı parçalardır. Rotorlar küçük güçlü motorlarda pirinç vb. madenler kullanılarak yapılmış
       bilezik biçimli, yağlanmış yataklar (murç) kullanılır. Büyük güçlü motor yatakları ise rulmandır.
       Şekil 10.15'te yatak ve rulmanların yapısı görülmektedir.                                   kaf es                                  bilye

               yatak
                         Şekil 10.15: Yatak ve rulmanlar


        VIII. Gövde ve kapaklar: Resim 10.3'te görülen gövde ve kapaklar motoru dış etkilere
       karşı korumak için alüminyum, demir ya da demir alaşımından üretilir. Rotorun stator içinde
       merkezi olarak yataklanması görevini ise kapaklar yapar.

        IX. Soğutma pervanesi (fan): 0-20 kW arası güce sahip motorlar resim 10.4'te görülen
       pervaneler kullanılarak hava ile soğutulur. Motorun dönen miline bağlanan plastik ya da metal
       pervane, gövdenin sıcaklığını kolayca atmasını sağlar.
                                   kapak
                 Resim 10.3: Gövde ve kapaklar              Resim 10.4: Soğut-ma
                                              pervanesi (fan)

        X. Klemens kutusu (bağlantı terminali): Statora yerleştirilen sargıların bağlantı uçları
       klemens kutusuna çıkarılır. Üç fazlı motorların klemens kutusunda resim 10.5'te görüldüğü gibi
       6 adet bağlantı noktası vardır.
        Asenkron motorlarda sargı uçlarının adları şöyledir:
         R fazı için: Giriş ucu: U,    Çıkış ucu: X
         S fazı için: Giriş ucu: V,,   Çıkış ucu: Y
         T fazı için: Giriş ucu: W, ,  Çıkış ucu: Z ile gösterilir.
        Motorun klemens kutusuna uçlar çıkarılırken diziliş şöyle olur:
         Giriş uçlarının dizilişi: U, V, W
         Çıkış uçlarının dizilişi: Z, X, Y

        Not: Çıkış uçlarının yer değiştirmesinin nedeni, sargıları üçgen bağlamayı kolaylaştırmaktır.
        0-4 kW (5 HP) güce kadar olan motorların üç faz sarımları yıldız olarak bağlandıktan sonra
                               137
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                        Resim 10.5: Bağlantı klemensleri

       RST uygulanır. 4 kW (5 HP) ve üzeri güce sahip üç fazlı motorların sarımları ise üçgen
       bağlandıktan sonra RST uygulanır.

        XI. Motor etiketleri: Motorların özelliklerini belirtmek amacıyla alüminyum etiketler gövdeye
       takılır. Etikette bulunan değerlere bakılarak, çalışma gerilimi, akım, devir sayısı vb. öğrenilebilir.

        Motor etiketlerinde şu bilgiler bulunur:
        -Motoru üreten firmanın adı            -Motorun normal çalışma gerilimi (220 V, 380 V)
        -Motorun kullandığı akım (DC, AC)         -Motorun gücü (1 kW, 7,5 kW, 10 HP gibi)
        -Motorun modeli, tipi (Gm 200L, GML4a...)     -Motorun çalışma frekansı
        -Motorun sargılarının bağlanış şekli (yıldız,   -Devir sayısı
        üçgen)                       -Motorun dayanabileceği maksimum sıcaklık
        -Motorun normal çalışma akımı           değeri (40 °C, 60 °C...)
        -Motorun sargılarının güç katsayısı (faz farkı)  -Motor ağırlığı
                                  -Üretim yılı


        Ek bilgi: AC'de faz farkı
        Elektrik akımı akkor lamba, ütü, fırın gibi omik
       dirençli alıcılardan geçerken sadece bir tek
       direnç ile karşılaşır. Biz buna omik direnç
       diyoruz. Omik dirençlerde akım ile gerilim
       arasında elektriksel bir açı söz konusu değildir.
       Yani akımla gerilim aynı fazdadır.
        Balast, trafo, motor gibi indüktif özellikli
       alıcılara akım uygulandığında ise bazı elektriksel
       olaylar ortaya çıkar. Yani bu alıcılar şebekeden
       çektikleri akımın bir bölümünü şebekeye geri          Şekil 10.16: Motor etiketi
       verirler. Bu işlem şöyle gerçekleşir: Sistemden
       çekilen enerjinin bir kısmı omik dirençler tarafından harcanırken, bir kısmı da sargıların etrafında
       manyetik alan oluşturur. Sargıların etrafında oluşan alan, AC akımın tepe değerden minimum
       değere inmesi durumlarında, kendi üzerinde gerilim (EMK) indükler ve bunu şebekeye geri verir.
       İşte şebekeyle alıcı arasında yaşanan akım alış verişi faz farkı adı verilen durumu ortaya çıkarır.
        Bir bobinin indüktansı ne kadar büyükse, reaktansı da o kadar büyük olur. Reaktansı büyük
       olan indüktif alıcı ise aldığı akımın büyük bir bölümünü şebekeye geri verir. Bobinin bu davranışı
       akım gerilimden geri fazda şeklinde ifade edilir.
        Kapasitif alıcılar (kondansatör) ise şebekeden çektikleri akımı plakalarına doldurur, sonra da
       bunu sisteme geri verirler. Bu sebepten dolayı kapasitif alıcılar akımın gerilimden elektriksel
       bakımdan ileride olmasını sağlar.
        Verilen bu kısa bilgiler iyi anlaşılacak olursa bir fazlı yardımcı sargılı motorların çalışması
       daha kolay anlaşılabilir.


                                138
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                       motor kapağı
          fan kapağı soğutucu                      sargılar
                 pervane         mi l     rotor            motor kapağı
                 (fan)                   stator
                                 rulman
                                       terminal
                                       kutusu
                                            gövde
                  Resim 10.6: Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun yapısı


         Asenkron motorların çeşitleri
         a. Bir fazlı (monofaze) yardımcı sargılı asenkron motorlar: Resim 10.6'da yapısı
       görülen 1 fazlı yardımcı sargılı motorlar AC 220 V ile çalışır. Bu motorlar, çamaşır makinesi, su
       pompası, buzdolabı, mini torna tezgâhı vb. gibi makinelerde kullanılır. Yardımcı sargılı asenkron
       motorlar 1/2-1-1,5-2 HP gücünde üretilir. (Not: 1 HP, 736 W'tır.)
         Yardımcı sargılı motorların statorunda şekil 10.17'de görüldüğü gibi ana sargı (AS) ve
       yardımcı sargı (YS) olmak üzere iki ayrı sargı vardır. Ana sargı U-X ile, yardımcı sargı ise W-Z
       ile gösterilir.
         Statora yerleştirilmiş iki sargı öyle konumlandırılır ki; bunların oluşturduğu manyetik alanlar
       arasında 90°'lik elektriksel açı meydana gelir.
         Bu tip motorların ana sargısı kalın kesitli telden az sipirli, yardımcı sargısı ise ince telden çok
       sipirli olarak sarılır.
         Yardımcı sargılı asenkron
                                 AC
       motorların ana sargısı kalın
       kesitli az sarımlı olduğundan         U
                                ana sargı
                                       X
       omik direnci (RAS) küçük,                                       U (V)
                                                       I YS
       indüktif reaktansı (X AS )
       büyüktür. Yardımcı sargı ise
       ince kesitli çok sarımlı
       olduğundan omik direnci                               I AS
       (R YS )   büyük, indüktif                         I T (A)
       reaktansı (XYS) küçüktür. Bu
       sebeple ana sargıdan geçen          W         Z
       akım gerilimden şekil             yardımcı sargı
       10.18'de görüldüğü gibi 90°     Şekil 10.17: Bir fazlı yardımcı sargılı   Şekil 10.18: AS ile YS
       ye yakın geri kalır.         asenkron motorun içinde bulunan       arasındaki faz farkı
                          ana ve yardımcı sargılar
         Bu tip motorlarda ana sargı
       motorun esas görev yapan
       kısmıdır. Yardımcı sargı ise sadece yol almayı kolaylaştırır. Yani yardımcı sargı 2-4 saniye
       çalıştıktan sonra devreden çıkar. Bazı modellerde ise yardımcı sargı sürekli devrede kalmaktadır.

        Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motor çeşitleri
        I. Dirençle yol alan yardımcı sargılı motorlar: Şekil 10.19'da yapısı görülen bu tip
       motorlarda yardımcı sargıya seri olarak omik direnç (R) bağlıdır. Bu sayede yardımcı sargının
       gerilimden geri kalma açısı küçülmektedir. Ana sargının akımı ise gerilimden 90° ye yakın geridir.
        Sonuçta motor statorunda birbirinden 90° faz farklı iki manyetik alan oluşur. İki alanın rotor
                                 139
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       çubuklarını kesmesi sonucunda
       rotor etrafında Æ2 manyetik alanı
       doğar. Æ1 alanı ile Æ2 alanının              direnç
                                                           R     S
       birbirini itmesi sonucunda rotor
                                               AC 220 V
       döner. Rotor devrini aldıktan sonra
       yardımcı sargı devreden çıkarılır.
                                   direnç                AS           YS
        II. Kondansatörle yol alan
       yardımcı sargılı motorlar: Şekil
                                Resim 10.7: Yol      Şekil 10.19: Dirençle yol
       10.20'de yapısı görülen bu tip          verme dirençleri     alan bir fazlı motor
       motorlarda yardımcı sargıya seri
       olarak kondansatör (C)
       bağlanmıştır.                     C    S                I YS
       Kondansatörler akımın
       gerilimden ileriye
       geçmesine neden
                         AC 220 V
       olduğundan ana sargı ile
       yardımcı sargı arasındaki
       açıyı şekil 10.21'de
                            AS          YS
       görüldüğü gibi tam 90°
       yapmak mümkün olur. Bu
                                           I     I AS
       da rotorun dönüşünün kolay
       olmasını sağlar.          Şekil 10.20: Kondansatörle   Şekil 10.21: Kondansatörle yol alan
        C ile yol alan bir fazlı     yol alan bir fazlı motor    bir fazlı motorda AS ile YS arasında
                                        oluşan faz farkı
       motorlar yük altında iken
       kalkış yapabilir. Bu
       özellikleri sayesinde, soğutucu, çamaşır makinesi, dikiş makinesi, kompresör, brülör vb.
       cihazlarda kullanılırlar.

        Bir fazlı yardımcı sargılı motorlarda kullanılan
       kondansatörün değerleri şunlardır:
        Motor gücü          Kapasite (mF)                              C
        0,50 HP (0,35 kW)        64-77
                                         AC 220 V
        0,55 HP (0,40 kW)        72-88
        0,70 HP (0,50 kW)        88-108
        0,90 HP (0,70 kW)        124-149
                                                     AS         YS
        1,10 HP (0,80 kW)        145-175
        1,30 HP (1,10 kW)        189-227
                                                    Şekil 10.22: Tek kondan-
                                                    satörlü bir fazlı motor
        III. Kondansatörle yol alan ve kondansatör
       çalıştırmalı bir fazlı motorlar
          Tek kondansatörlü bir fazlı motorlar: Şekil 10.22'de görüldğü gibi yardımcı sargıya
       seri bağlı olan kondansatör sürekli olarak devrededir. Bu kondansatör yol almayı kolaylaştırır.
        Tek kondansatörlü bir fazlı motorlar matkap, aspiratör vb. gibi yerlerde kullanılır.

          Çift kondansatörlü bir fazlı motorlar: Kapasitesi küçük değerli olan C1 kondansatörü
       yardımcı sargıya sürekli seri bağlıdır. Kapasitesi büyük değerde olan C2 kondansatörü ise yalnız
       yol alma anında devreye girer.
        Yol alma anında iki kondansatörün paralel bağlı olması nedeniyle kapasite yüksek değerdedir.
       Bu sayede motor yüksek bir kalkış momentiyle yol alır. Rotor devri normal düzeyin % 75'ine
       ulaşınca C2 kondansatörü, S merkezkaç anahtarı tarafından devreden çıkarılır. Şekil 10.23'e bakınız.
                                140
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Çift kondansatörlü motorlar yol alma momentinin yüksek                  C2
       olmasının gerektiği cihazlarda (kompresör, soğutucu vb.)
       kullanılır.                                             S

                                                     C1
        Bir fazlı motorlarda yardımcı sargıyı devreden
                                            AC 220 V
       çıkarma yöntemleri: Uygulamada kullanılan motorlarda
       yardımcı sargıyı devreden çıkarmak için,
        I. Merkezkaç (santrafüj) anahtar,
        II. Yol verme rölesi,                                AS          YS
        III. Yaylı pako şalter,
        IV. Zaman röleli kumanda,
                                                  Şekil 10.23: Çift kondan-
        V. Triyaklı devre,                                 satörlü bir fazlı motor
        VI. Isınan telli röle (Delco) kullanılmaktadır.

        I. Merkezkaç (santrafüj) anahtar ile yardımcı sargının devreden çıkarılması:
       Motor normal hızının yaklaşık % 75’lik kısmına ulaştığında merkezkaç etkisinden ötürü santrafüj
       anahtarın kontakları şekil 10.25'te görüldüğü gibi açılır.
        Merkezkaç düzeneği motorun rotor miline takılmış olup, motor dururken gövdeye takılı kapakta
       bulunan kontakları kapatan ve motor çalıştıktan sonra merkezkaç kuvvetle açılıp geriye çekilerek
       kontakları açan bir anahtardır. Şekil 10.25'te görüldüğü gibi mil üzerindeki ağırlıklar dönüşten
       dolayı savrularak milden uzaklaşır. Uzaklaşırken de bilezikler ok yönünde çekilir ve gövdedeki
       yaylı kontak açılarak yardımcı sargıyı devreden çıkarır.


                                  fiber
                                            anahtar
                          anahtar
                                      ağırlık
                 kontaklar          motor dururken        motor çalışırken
                                                      merkezkaç kuvvet

        Şekil 10.24: Merkezkaç anahtarın       Şekil 10.25: Rotor miline bağlanan düzeneğin merkezkaç
        kontaklarının görünüşü            etkisiyle açılıp statordaki kontakların konumunu değiştirmesi

        II. Yol verme (ilk hareket, YVR) rölesiyle
       yardımcı sargının devreden çıkarılması:          C
       Şekil 10.26'da verilen devreye AC 220 V
       uygulandığında ilk önce sadece ana sargıdan akım
       geçer. Ana sargının manyetik alanı tek başına rotorun
                                                  rotor
       dönmeye başlamasını sağlayamayacağından dolayı           YVR
       ana sargının çektiği akım artar. Ana sargının akımının  V
       yükselmesi yol verme rölesinin bobininden geçen
       akımı da artırır. Ana sargıya seri bağlı olan rölenin         AS          YS
       nüvesi bobinde oluşan yüksek şiddetli manyetik
       alandan etkilenerek hareket eder ve kontakları
                                   Şekil 10.26: Yol verme (ilk hareket) rölesiyle
       kapatır. Rölenin kontaklarının kapanması yardımcı
                                   yardımcı sargının devreden çıkarılması
       sargıya akım gitmesini sağlar. YS'nin devreye
       girmesiyle birlikte motor yol alır. Rotorun dönüşü başlayınca ana sargının çektiği akım
       düştüğünden yol verme rölesinin kontakları eski konumuna geri dönerek yardımcı sargının
       akımını keser. YS’nin akımı kesilmesine rağmen rotor dönüşünü sürdürür.
                                 141
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Yol verme rölesiyle yardımcı sargıyı devreden
       çıkarma yöntemi buzdolabı motorlarında yaygın olarak               kontaklar
       kullanılmaktadır.

        Yol verme rölesin in (YVR) yapı sı: Şekil
       10.27'de görüldüğü gibi kalın kesitli telden az sipirli          bob in
       olarak sarılmış mini bobin, nüve ve kontaklardan oluşan
       basit bir düzeneğe sahiptir. Buzdolabı, çamaşır makinesi
       vb. gibi aygıtlarda kullanılan yardımcı sargılı                  nüve
       motorlarının yol alma devresinde kullanılır. Rölenin
       bobininden geçen akımın değeri küçük iken nüvede
       oluşan mıknatısiyetin değeri az olduğundan palet        Şekil 10.27: Yol verme rölesinin yapısı
       hareket etmez ve kontaklar konum
       değiştirmez. Bobinden geçen akım
       arttığı anda bobinin oluşturduğu
       elektromıknatısın çekme gücü de
                                   start
       yükselir. Bu durumda nüve paleti
       çekerek    kontakların    konum
       değiştirmesini sağlar.

        III. Yaylı pako şalter ile yardımcı                1/2  3/4   5/6
       sargının devreden çıkarılması: Şekil
       10.28'de verilen çalışma
       diyagramında, şalter I konumuna
       getirilince ana sargı devreye girer.
       Ancak motor dönemez. Şalterin           start
       mandalı start konumuna getirildiğinde   Şekil 10.28: Bir  fazlı yaylı pako şalterin çalışma diyagramı
       ise yardımcı sargı
       devreye girerek rotorun
       dönmesini sağlar.
                        stop
       Motor çalışınca şalterin          start
       mandalından el
       çekilirse, mandal I                                    AS
       konumuna geri döner
       (yaylı düzenek mandalı
       geri çeker). Motor ana                           YS
       sargı ile çalışmayı                                      güç
       sürdürür.             kumanda
                        devresi                           devresi

        IV. Zaman rölesiyle
       yardımcı sargının           Şekil 10.29: Zaman röleli otomatik kumanda devresiyle
       devreden çıkarılması:         yardımcı sargının devreden çıkarılması
       Şekil 10.29'da verilen
       devrede start butonuna basılınca M ve A kontaktörleri çalışmaya başlar.
        M ve A kontaktörlerinin kontaklarının kapanması bir fazlı motoru çalıştırır. 2-4 saniye sonra
       zaman rölesinin normalde kapalı olan kontağı açılarak A kontaktörünü devreden çıkarır. A
       devreden çıkınca YS'nin akımı kesilir. Motor AS ile çalışmasını sürdürür.

        V. Triyaklı devreyle yardımcı sargının devreden çıkarılması: Şekil 10.30'da
       görülen devreye AC uygulanınca ilk önce ana sargıdan akım geçer. Ancak motorun rotoru
       dönemez. Rotor dönmeyince ana sargının çektiği akım yükselir. Akımın yükselmesi ana sargıya
                               142
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                          yardımcı sargı
           ana sargı
                   rotor                    triyak
                                                         AS    YS
                                     V

                 1-100 k

                 P


         Şekil 10.30: Yardımcı sargının                  Şekil 10.31: Yardımcı sargının delco
         triyak ile devreden çıkarılması                 tipi röle ile devreden çıkarılması

       seri bağlı durumdaki ayarlı direnç (P) üzerinde oluşan gerilimi yükseltir. Ayarlı direncin geriliminin
       yükselmesi triyakın geytinin tetiklenmesine neden olarak yardımcı sargıdan akım geçmesini
       sağlar. İşte bu sırada rotor döner, ana sargının çektiği akım normal düzeyine iner. Ana sargının
       akımının normal düzeye inmesi pot üzerindeki gerilimin düşmesine yol açar. P'nin geriliminin
       düşmesi triyakı kesime sokar ve yardımcı sargı devreden çıkar.
        Not: Devrede ana sargıya seri bağlı olarak kullanılan ayarlı direncin gücü, ana sargının gücüne
       yakın değerde seçilir. Bu yöntem uygulamada yaygın değildir.

         VI. Isınan telli röle (Delco) ile yardımcı sargının devreden çıkarılması: Şekil 10.31'de görülen
       devrede motor çalışmaya başladığında AS ve YS devrededir. Bu sırada platin iridyumdan yapılmış
       tel ısınmaya başlar. Isınan tel uzayarak S kontağını açar ve YS'nin akımını keser.
         Motor çalışırken fazla akım çekerse platin iridyum biraz daha uzar ve M kontağı da açılır ve
       motor durur. Görüldüğü üzere Delco röleler hem yol vermede hem de motoru korumada görev
       yapar. Bu yöntem uygulamada pek yaygın değildir.


                                            stator

                                              sargılar   rulman
                                   gövde
                                                 rotor
          dış kapak       soğutucu
                     pervane

                                   klemens
                                   kutusu

                        Resim 10.8: Üç fazlı asenkron motorun yapısı

        b. Üç fazlı (trifaze) asenkron motorlar: Resim 10.8'de yapısı görülen üç fazlı asenkron
       motorlar stator, rotor, rulmanlar, kapaklar, klemens kutusu, soğutma pervanesi ve gövdeden
       oluşur. Bu tip motorların göze çarpan ilk özelliği statorda oluşan manyetik alanın dakikadaki
       devir sayısı ile rotorun devir sayısı arasında % 2-5 arası bir fark (kayma) olmasıdır. Bu nedenle
       adı geçen motorlara asenkron (uyumsuz) adı verilmiştir.
                                       143
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        DC ile çalışan kolektör ve fırçalı motorların sürekli bakım istemeleri, endüstriyel tesislerde
       kullanılan donanımlarda asenkron motorların daha çok tercih edilmesi sonucunu getirmektedir.
       Günümüzde sanayide kullanılan motorların % 85 - % 95'i asenkron tiptir.
        Asenkron motorlara, rotoru sincap kafesli motor, indüksiyon motor gibi adlar da verilmektedir.
        2 kutuplu olarak sarılmış olan bir motorun devir sayısı: ns=60.f/p [d/d] denklemine göre 3000
       devir/dakikadır. Not: p, motorun tek kutup sayısıdır.
        Kutup sayısına göre dakikadaki devir sayıları şöyledir:
          2 kutuplu asenkron motorun devir sayısı: 3000 d/d
          4 kutuplu asenkron motorun devir sayısı: 1500 d/d
          6 kutuplu asenkron motorun devir sayısı: 1000 d/d
         8 kutuplu asenkron motorun devir sayısı: 750 d/d'dır. .

        Asenkron motorların sanayi tesislerinde çok kullanılmasının nedenleri şunlardır:
        I. Fiyatları ucuzdur.              II. Az bakım isterler.
        III. Çalışma anında kıvılcım çıkarmazlar.    IV. Devir sayıları yük ile az değişir.


                             U
                                             U   Z                             X               üçgen
                                             Üçgen
                               Z             bağlantı
                             Y           X    bağlantı    W
                            yıldız
                            Yıldız
                            bağlantı
                            bağlantı           V       Y
                          V        W         Şekil 10.32: Üç fazın stator       Şekil 10.33: Üç fazlı asenkron motorların stator
        sargılarının basitçe gösterilişi     sargılarının yıldız ve üçgen olarak bağlanışı


        Üç fazlı asenkron motorun çalışma ilkesi: Şekil 10.32'de görüldüğü gibi üç fazlı asenkron
       motorların statorunda, R-S-T fazlarının akımlarının dolaşması için birbirinden bağımsız üç sarım vardır.
       Motorun U-V-W uçlarına 380 voltluk R-S-T uygulandığı zaman sargılarda değişken ve sürekli olarak
       dönen bir manyetik alan (Æ1) oluşur. Bu alanın kuvvet çizgileri sincap kafesine benzeyen rotorun
       içinden yüksek değerli akımların geçmesine neden olur. Rotorun içinde başlayan elektron hareketi
       (akım) ikinci bir manyetik alanın (Æ2) oluşmasına yol açar. İşte bu durum, stator ve rotor manyetik
       alanlarının birbirini itip çekmesini sağlayarak dönüşü başlatır.
        3 fazlı asenkron motorların içinde bulunan üç sargı yıldız ya da üçgen bağlanarak devreye sokulur.
       Yıldız bağlama motor sargılarının bir uçlarının (X-Y-Z) köprülenmesiyle yapılır. Üçgen bağlamada ise
       üç sargı birbirine seri bağlanır. Daha sonra seri bağlantının yapıldığı yerlere R-S-T uygulanır.
        Yıldız bağlı bir motor 380 V'luk kaynağa bağlandığında motorun her bir sargısına 220 V'luk gerilim
       düşer. Üçgen bağlı bir motor 380 V'luk kaynağa bağlandığında ise, motorun her bir sargısına 380 V'luk
       gerilim düşer.
        Yani yıldız bağlı olarak çalıştırılacak motorların sargıları 220 V'a, üçgen bağlı olarak çalıştırılacak
       motorların sargıları ise 380 V'a dayanabilecek şekilde üretilmektedir.
        Uygulamada hangi motorun sargılarının ne şekilde bağlanacağını anlamak için motorun etiketinde
       yazılı güç değerine bakılır. Bu yaklaşıma göre gücü 4 kW'a kadar olan üç fazlı asenkron motorların
       sargıları yıldız bağlanırken, gücü 4 kW'tan büyük olanların sargıları üçgen olarak bağlanır.
        Küçük güçlü olan üç fazlı asenkron motorlar ilk kalkış anında çok fazla akım çekmediklerinden direkt
       olarak yol alabilirler. Yani bu motorların sarımları yıldız bağlıyken R-S-T direkt olarak motora
       uygulanabilir.
                                  144
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Ancak gücü 4 kW'tan fazla olan ve üçgen bağlı çalışan motorlar ilk kalkış anında normal akımın 4-
       10 katı fazla akım çekerek besleme sistemlerinde dengesizleşmelere sebep olabilir. İşte bu nedenle
       üçgen bağlı olarak çalışması gereken motor ilk kalkış anında yıldız bağlı olarak çalıştırılır. Yıldız bağlı
       çalıştırmanın amacı motorun sargılarına 380 V değil, 220 V vermektir.
        Fazla akım çekerek çalışmaya başlayan bir motora 2-4 saniye süresince düşük gerilim uygulamanın
       bir sakıncası yoktur. Aksine, bu uygulama sayesinde büyük güçlü motor az akım çekerek dönmeye
       başlamaktadır.
        4 kW'tan büyük güçlü motorlara kalkış akımını düşürerek yol vermede kullanılan diğer yöntemler
       şunlardır:
          I. Seri dirençle yol verme,
          II. Seri bobinle (reaktans) yol verme,
          III. Ototrafosuyla (ayarlı çıkışlı trafo) yol verme,
           .
          IV. Elektronik yapılı statik yol vericiyle çalıştırma

        Asenkron motorlarda kayma: Asenkron motorlarda rotorun dakikadaki devir sayısı
       statorda oluşan manyetik alanın dönüş sayısından bir miktar azdır. Kayma olarak adlandırılan
       bu durum yüzdesel olarak,
        % s = [(ns-nr)/ns].100 denklemiyle bulunabilir.

        Örnek: 2 kutuplu bir motorun devir sayısı
       3000 d/d'dır. Turmetre ile yapılan ölçümde        R   S   T       R    S    T
       rotor devir sayısı 2850 olarak bulunmuştur.
       Kaymayı (s) bulunuz.
        Çözüm
         % s = [(n s-nr )/n s].100               U    V   W       U   V    W
           = [(3000-2850)/3000].100
           = (150/3000).100 = % 5               Z   X   Y       Z    X   Y


                                    Şekil 10.34: Üç fazlı asenkron motorların
        Üç fazlı asenkron motorların devir           devir yönünün değiştirilmesi
       yönünün değiştirilmesi: Motorun devir
       yönünü değiştirmek için uygulanan üç fazlı
       AC'nin fazlarından herhangi ikisinin yerlerinin
       değiştirilmesi yeterlidir.
        Şekil 10.34'te üç fazlı asenkron motorun
       devir yönünün değiştirilişi gösterilmiştir.

        Asenkron motorların devir sayısını
       ayarlama yöntemleri: Asenkron
       motorlarda devir sayısı,
        ns = (60.f)/p denkleminden de anlaşılacağı
       gibi motorun kutup sayısı ve şebekenin
       frekansına bağlı olarak değişmektedir.
        Deviri ayarlama yöntemleri şunlardır:

        I. Elektronik yapılı frekans değiştiricilerle   Resim 10.9: Üç fazlı asenkron motorların devir sayısını,
       devir ayarı: Günümüzde elektronik frekans      frekansı değiştirerek ayarlayan hız kontrol cihazı
       değiştiricilerle (konvertisör) asenkron
       motorların devir ayarı geniş sınırlar içinde yapılabilmektedir. Gıda, çimento, tekstil vb. sektörlerde
       kullanılan üretim sistemlerinde kullanılan asenkron motorların büyük bölümünde frekans
       değiştirici devreleriyle hız kontrolü yapılmaktadır. Bu yöntem son derece yararlı ve otomasyonu
                                 145
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       kolaylaştırıcı niteliktedir. Resim 10.9'da motor hız kontrol devresi örneği görülmektedir.
        II. Dahlender bağlama ile devir ayarı: Motorun statoruna yerleştirilen sargıların
       ortasından çıkarılan uçlar çeşitli şekillerde bağlanarak kutup sayısı değiştirilir ve devir ayarı
       yapılır. (Yaygın değildir.)

        III. Statora birbirinden bağımsız birden çok sarım yaparak devir ayarı: Motorun
       stator oyuklarına iki sarım yerleştirilir. Kontaktörlerle yapılan devrelerle isteğe göre bir sarıma
       akım uygulanır. Sarımların kutup sayısı ayrı ayrı düzenlendiğinden devir sayısı da değişmiş olur.
       Az kullanılan bir yöntemdir.

        IV. Dişli sistemleri (redüktör) kullanarak
       devir ayarı: Resim 10.10'da kesit görünüşü verilen
       dişli sistemli redüktör ile bir motorun deviri istenilen
       sayıya indirilebilmektedir. (Not: Devir sayısı düştükçe
       motor momenti artar.)

        DC ile çalışan elektrikli motor çeşitleri: Devir        Resim 10.10: Motorların devir
                                        sayısının redüktörle ayarlanması
       ayarlarının kolay yapılması nedeniyle çeşitli endüstriyel
       sistemlerde kullanılan DC motorların bir çok tipi vardır. Bu bölümde en yaygın olan DC motorları
       hakkında bilgi verilecektir.

        a. Doğal (sabit) mıknatıslı DC ile çalışan elektrikli motorlar: Şekil 10.35'te yapısı
       verilen bu motorların N-S manyetik alanını oluşturan kutupları doğal mıknatıstan yapılmıştır.
       Dönen kısımları (endüvi) ise fırça ve kolektör aracılığıyla DC akımla beslenmektedir.
        Doğal mıknatıslı DC motorlara uygulanan akım endüvi sargılarında bir alan oluşturur. Endüvinin
       alanıyla kutupların alanı birbirini itip çekerek dönüşü başlatır.
        Bu tip motorların devir yönlerini değiştirmek için endüviye uygulanan DC'nin yönünü değiştirmek
       gerekir. Devir ayarını yapmak için ise uygulanan gerilimin değerini değiştirmek yeterli olur.
        Doğal mıknatıslı DC motorlar, teyp, CD-ROM sürücü, uzaktan kumanda devresi, oyuncak,
       akvaryum vb. gibi yerlerde kullanılır.
                                         V
                                       -    +
                Resim 10.11: Sabit               Şekil 10.35: Sabit mık-
                mıknatıslı DC motorlar             natıslı DC motorlar

        b. Elektromıknatıslı DC ile çalışan motorlar: Kutup manyetik alanı oluşturmak için
       nüve üzerine sarım yapılarak elde edilmiş elektromıknatıslarla çalıştırılan motorlardır.

        I. DC seri motorlar: Şekil 10.36'da bağlantı şeması verilen bu motorlarda kutup sargılarıyla
       endüvi sargılarının seri olarak bağlanır.
        DC seri motorun kutup sargıları kalın kesitli telden az sipirli olarak sarılmış ve bunlar E-F
       olarak adlandırılmıştır. DC uygulandığında akım kutuplardan ve endüviden geçer. Oluşan
       manyetik alanların birbirini itmesi sonucu dönüş başlar.
        DC seri motorlar sürekli yük altında çalıştırılmalıdır. Boşta çalıştırıldıklarında devir sayıları
                               146
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       çok yüksek değerlere yükselerek tehlike arz eder.
        DC seri motorun kalkış anında fazla akım çekmemesi için LMR adlı yol verme reostası
       kullanılır.
        Bu tip motorların yönünü dönüş değiştirmek için E-F ya da A-B uçları ters çevrilmelidir.


                                             DC
                         DC
           DC
                       B
         B
                                     B
        Şekil 10.36: DC seri     Şekil 10.37: DC şönt        Şekil 10.38: DC kompunt
        motorların bağlantı şeması  motorların bağlantı şeması     motorların bağlantı şeması


        II. DC şönt (paralel) motorlar: Şekil 10.37'de bağlantı şeması verilen bu motorlarda
       kutup sargılarıyla endüvi sargıları birbirne paralel bağlıdır. Kutup sargıları ince kesitli telden çok
       sipirli olarak sarılmış ve bunlar C-D ile kodlanmıştır.
        DC şönt motora akım uygulandığında bu akım kutup ve endüvi sarımlarından geçer. Geçen
       akımın oluşturduğu manyetik alanlar birbirini iterek dönüşü başlatırlar. Şönt motorlar boşta ve
       yük altında çalışmaya uygundur. Devir sayıları seri motorlara göre daha az olmasına rağmen,
       momentleri fazladır. Bu motorların kalkış anında fazla akım çekmemesi için LMR adlı yol verme
       reostası kullanılır. B tip motorların yönünü değiştirmek için C-D ya da A-B uçlarına uygulanan
       akımın yönü çevrilir.

        III. DC kompunt motorlar: Şekil 10.38'de bağlantı şeması verilen bu motorlarda hem seri
       hem paralel bağlı kutup sargıları vardır. Başka bir deyişle bunlar, seri ve şönt motorların birleşmiş
       hâli olarak tanımlanabilir.
        DC kompunt motora uygulanan akım kutup ve endüvi sarımlarından geçer. Sarımlardan geçen
       akımların oluşturduğu manyetik alanlar birbirini iterek dönüşü başlatır.
        Kompunt motorlar boşta ve yük altında
       çalıştırılabilir. Kalkış anında fazla akım çekmemeleri
       için LMR adlı yol verme reostası ile çalıştırılırlar.
        DC motorlarda kullanılan yol verme ve devir sayısı
       ayarlama reostalarının özellikleri şöyledir:

        I. LMR reostası: Şekil 10.39'da yapısı görülen bu
       reostalar kalın kesitli krom-nikel direnç tellerinden
       yapılmış ayarlı dirençtir. Bu elemanın L ucu akım
                                       Şekil 10.39: LMR reostasının yapısı
       kaynağına, R ucu alıcıya, M ucu ise şönt kutup sargısının
                                147
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       C ucuna bağlanır. LMR reostası motorun kalkış
       anında görev yapar. DC uygulandıktan sonra
       reosta kolu çevrilerek motorun yavaş yavaş
       çalışması sağlanır.
          II. Tsq reostası: Şekil 10.40'da yapısı
       görülen bu reostalar ince kesitli krom-nikel direnç
       tellerinden yapılmış ayarlı dirençtir. Bu elemanın     Şekil 10.40: Tsq reostasının yapısı
       t ucu akım kaynağına, s ucu şönt kutup sargısının
       C ucuna, q ucu ise şönt kutup sargısının D ucuna bağlanır.
         Tsq reostası DC şönt ve kompunt motorlarda devir ayarının yapılmasında görev yapar. Mo-
       tor çalışırken tsq reostasının kolu çevrilecek olursa devir sayısı değişir.
            Şekil 10.41: AC seri              Şekil 10.42: AC seri motorların
            motorların yapısı               statorunun görünüşü
        Uygulamada kullanılan diğer motor çeşitleri: Elektrik enerjisini dairesel harekete
       çeviren motorların farklı özelliklerde bir çok çeşidi vardır. Şimdi bunların bazılarını inceleyelim.
        a. Bir fazlı AC seri (üniversal) motorlar: Şekil 10.41 ve şekil 10.42'de yapısı verilen
       AC seri motorlar, kutuplar, endüvi, kolektör, fırça ve rulmanlardan oluşmuştur. Bu motorlar
       yapı olarak DC seri motorlara çok benzer. Tek fark, fuko (demir) kayıplarını azaltmak için
       motor gövdesi bir yüzü yalıtılmış ince çelik saclardan üretilir.
        AC seri motorlar DC ile de çalışabildiğinden “üniversal” adıyla da anılır. Bu motorların statoruna
       yerleştirilmiş olan kutup bobinleriyle endüvideki sargılar birbirine seri bağlıdır.
        AC seri motora akım uygulandığında kutup ve endüvi sargılarında zamana göre yönü ve şiddeti
       sürekli yön değiştiren iki manyetik alan oluşur. İki alan birbirini itip çekerek dönüşü başlatır.
        AC seri motorlar yüksüz olarak çalıştırıldıklarında yüksek devirde (yaklaşık 10000-15000 devir/
       dakika) olarak döner. O nedenle daima yük altında çalıştırılmaları gerekir. Bu tip motorlar, elektrikli
       süpürge, matkap, vantilatör, dikiş makinesi, kahve değirmeni vb. gibi aygıtlarda karşımıza çıkar.
        AC seri motorların devir yönünü değiştirmek için kutup ya da endüvi uçlarının yönü değiştirilir.
       Bu motorların dakikadaki devir sayısını ayarlamak için ise tristör ya da triyaklı hız kontrol
       (dimmer) devreleri kullanılmaktadır.

        b. Gölge kutuplu bir fazlı asenkron              stator
       motorlar: Şekil 10.43'te yapısı
                                       kısa devreli
       verilen gölge kutuplu motorlar küçük                rotor
       güçlü olarak (en çok 0,15 HP)
       üretilir. Bunlarda kutup ayaklarına                                V
       açılan yarıklara bakır halkalar
       geçirilmiştir. Bakır halka ikinci bir
                                         yardımcı
       manyetik alan oluşturarak yardımcı    AC            (gölge)
       kutup gibi çalışır.                        kutuplar
        Gölge kutuplu motorda esas              Şekil 10.43: Gölge (yardımcı) kutuplu
       manyetik alanı oluşturan sargılar sac         bir fazlı asenkron motorların yapısı
                                148
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       nüve üzerine yerleştirilmiştir. Ro-                       eğimli manyetik
                                hava aralığı  kısa devreli
       tor ise sincap kafesi biçimindedir.       büyük      rotor     alan
        Gölge kutuplu motorların bazı
       özellikleri şöyledir: Kalkış
       momentleri ve verimleri
       düşüktür. Aşırı yüklenmelerde
       dururlar. Sessiz çalışırlar. Devir
       ayarları kademeli çıkışlı
       ototransformatörü, kademeli
       direnç ya da triyaklı dimmerlerle
       yapılabilir. Bu motorlar daha çok                hava aralığı
       düşük güçlü aspiratör, vantilatör                küçük
       gibi cihazlarda kullanılır.
                                        bob in
        c. Relüktans motorl ar:
       Şekil 10.44'te yapısı verilen
       relüktans motorlarda kutup
       yüzeylerinin bir kısmı hava aralığı
       fazla olacak biçimde üretilir. Hava
       aralığının büyük olduğu kısımlar                             gövde
       manyetik kuvvet çizgilerinin                     V
       geçişine yüksek bir manyetik          Şekil 10.44: Relüktans motorun yapısı
       direnç (relüktans) gösterir. İşte bu
       özellik sayesinde stator sarımlarında oluşan
       değişken manyetik alan rotor üzerinden
       eğimli bir şekilde geçer. Manyetik kuvvet
       çizgilerinin eğimli olması ise rotorun
       dönüşünü kolaylaştırır.
                                 V
        ç. Repül siyon motorlar: Şekil
       10.45'te yapısı verilen repülsiyon motorların
       statorları asenkron motorların statoruna,
       rotoru ise DC makinelerin endüvisine benzer.
        Farklı olan durum şudur: Bu motorlarının
       endüvi sarımları fırçalar aracılığıyla birbiriyle
       kısa devre edilir.
        Statorda bulunan bir fazlı sargıya AC
       gerilim uygulandığında N-S manyetik           Şekil 10.45: Repülsiyon motorun yapısı

       kutupları oluşur. Kutupların manyetik alanı endüvi sargılarında gerilim indükler. İndüklenen
       gerilim fırçaların kısa devre durumunda olması dolayısıyla endüvi sarımlarından akım dolaştırır.
       Bu da endüvide ikinci bir manyetik alan doğurur.
        Kolektör dilimlerine sürtünen fırçaların şekil 10.46-a'da görüldüğü gibi kutup ekseninde kısa
       devre edildiklerini kabul edelim. Endüvide oluşan gerilimlerin etkisiyle kısa devre olmuş fırçalardan
       akım geçer. Kutup ekseninin bir tarafındaki endüvi iletkenlerinden geçen akımlar bir yönde ise,
       diğer tarafındaki iletkenlerden geçen akımlar ters yöndedir. Sonuçta, endüvi iletkenlerinden geçen
       akımlar, endüvide N-S kutuplarını oluşturur. Statorun N kutubunun karşısında, endüvinin N
       kutbu, statorun S kutubunun karşısında da endüvinin S kutbu vardır. Karşılıklı olan aynı adlı
       kutuplar birbirlerini iterler. Kutupların itme kuvvetleri kutup ekseni doğrultusunda ve aynı zamanda
       birbirine zıt olduğu için bir döndürme momenti oluşturmazlar.
        Fırçaları şekil 10.46-b'de görüldüğü gibi kutup ekseninin sağına ve soluna doğru
       kaydırdığımızda ise, kısa devre edilmiş endüvi sargılarından geçen akımların oluşturduğu N-S
                               149
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       alanları da kayar. Bu da rotorun
       dönmesini sağlar.
         Repülsiyon motorlarda fırçalar
       sağa doğru kaydırılınca rotor sağa,
       sola doğru kaydırılınca ise sola
       doğru döner.
         Repülsiyon motorlarda
       endüvideki DC sargılarının altına
       sincap kafesi yerleştirilerek
       yapılan motorlara ise repülsiyon
       startlı asenkron motorlar denir. Bu
       tip motorlara AC uygulandığında         -
                             a) Fırçalar kutup ekseninde b) Fırçalar a kadar kaydırılmış
                                              -
       alıcı, repülsiyon motor olarak yol
       alır. Devir sayısı yükselince        Şekil 10.46: Repülsiyon motorlarda fırçaların konumları
       santrafüj kuvvetle çalışan endüvi milindeki mekanik düzenek çalışarak fırçaları kolektör
       dilimlerinden kaldırır. Yardımcı sargılı motorlarda olduğu gibi fırçalar devreden çıkınca motor,
       sincap kafesli rotor ile çalışmasını sürdürür.
         Repülsiyon motorlar 1,5 HP ve daha küçük güçte üretilir ve santrafüj tulumbası, matkap,
       çamaşır makinesi, aspiratör vb gibi cihazlarda kullanılırlar.

        d. Küçük güçlü senkron motorlar:
                                 rotor
       Küçük güçlü senkron motorlar iki
       çeşittir. Şimdi bunları inceleyelim.             gövde

        I. Relüktans senkron motorlar:               bob in
       Şekil 10.47'de yapısı verilen
       relüktans senkron motorların             demir nüve
       statoru 2-3 mm kalınlığında demir      AC
       sacdan yapılmıştır. Motorun           Şekil 10.47: Relüktans senkron motorun yapısı
       bobininden    geçen   akımın
       oluşturduğu N-S alanlarıyla 20-30 adet kutup meydana getirilir. Rotor 3-4 mm kalınlığında çelik
       sacdan çıkıntılı kutuplu olarak yapılmıştır. Bu kutuplar doğal mıknatıstandır.
        Bobine AC uygulandığında geçen akım N-S kutuplarını oluşturur. Bobinden geçen akımın
       yönü değiştikçe kutupların yönü de değişir. Bu ise 20-30 adet olan küçük kutupların da değişmesine
       yol açar. Böylece statorda döner alan doğar. Rotorun çıkıntılı kutuplarıyla statorun döner alanı
       birbirini etkileyerek senkron hızda dönüşü sağlarlar.

        II. Histerisiz senkron motorlar: Şekil 10.48'de yapısı verilen histerisiz senkron motorların
       statorunun kutup ayaklarına bakır halkalar (gölge kutuplar) yerleştirilmiştir. Rotor ise histerisiz
       kaybı büyük olan 2-3 mm kalınlığında çelik saclardan yapılmıştır.
        Statorun manyetik akısı rotor üzerinden geçince rotorda N-S kutupları oluşur. Rotorun kutupları
       statorun değişen kutuplarına uyarak senkron hızla dönmeye başlar.

        e. Fırçasız DC motorlar: Şekil 10.49'da yapısı verilen fırçasız DC motorların dönen kısımları
       sabit mıknatıstan, duran kısımları ise mini bobinli sargılardan oluşmuştur. Bu tip motorlarda
       kolektör ve fırça düzenekleri yoktur. Duran kısımda bulunan sargıların üzerinden geçen akımlar,
       optik ya da manyetik sensörlerle kontrol edilmektedir.
        Fırçasız DC motorların çalışma ilkesi şöyledir: Şekil 10.49'daki şemada A ve C sargılarına DC
       uygulandığını varsayalım. Bu durumda dikey pozisyonlu bir N-S manyetik alanı oluşacak ve
       rotor dikey konum alacaktır.
        A ve C sargılarının akımı devam ederken B ve D sargılarına da akım uygulanacak olursa N-S
                                150
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                          çelik disk rotor
          bakır halka
                                      stator
                                   bob in
                        V

            Şekil 10.48: Histerisiz senkron motorun yapısı           Şekil 10.49: Fırçasız DC motorun
                                              yapısını gösteren blok şema
                                ışık
                            T1                          +
                        V
                          -
                               tetikleyici
          T1
              T2     T3         optik sensörlerin transistörleri tetiklemesi
          Şekil 10.50: Fırçasız DC motorlarda rotorun           Şekil 10.51: Motorun statorundaki kutup
          konumunun optik sensörlerle algılanarak,             çıkıntılarına yerleştirilen hall alan sondalarıyla
          uygun stator bobinine akım uygulanmasını             rotorun pozisyonunun belirlenerek transistörlerin
          sağlayan devrenin blok şeması                  sürülmesine ilişkin blok şema


       manyetik alanının pozisyonu değişir. Rotor 45° yana doğru dönüş yapar.
        A ve C sargılarının akımı kesilip sadece B ve D sargılarına verilen akım devam ettirilirse rotor
       yatay pozisyona gelir.
        Yukarıda anlatılan işlemler elektronik devrelerle sürekli olarak tekrarlanırsa rotorun dönüşü
       devam eder. Uygulanan akımların zaman aralıkları kısaldıkça manyetik kutup alanının dönüşü
                                      151
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       hızlı olacağından rotor da hızlanır.
        Fırçasız DC motorlarda rotorun miline şekil 10.50 ve
       10.51'de görülen sensörlü düzeneklerin eklenmesiyle
       dönen milin hangi pozisyonda olduğu belirlenmekte ve
       bu sayede statordaki sargıların istenilen kısmına akım
       uygulanmaktadır.
        Mil döndükçe bazı optik ya da manyetik algılayıcılar
       etkisizleşirken, diğer algılayıcılar ışık almakta, bu sayede
       farklı sargılara DC uygulama imkânı sağlanmaktadır.
        Şekil 10.51'de görülen şemadaki hall alan sondaları
       şöyle görev yapmaktadır:
        Statora yerleştirilmiş olan hall alan sondaları doğal Resim 10.12: Fırçasız DC motor örneği
       mıknatıs olan rotordan etkilenerek elektrik akımı üretmekte
       ve transistörleri iletime sokmaktadır. Transistörlerin iletime geçmesi ise statordaki bobinlere
       sırayla akım uygulanabilmesini sağlamaktadır. Sonuç olarak hall alan sondaları aracılığıyla
       statordaki sargılara sırayla uygulanan akımlar burada döner bir manyetik alan oluşmasını
       sağlamaktadır.
               Resim 10.13: Adım motorun üretim süreçlerinin resimlerle gösterilmesi


        f. Adım (stepper, step) motorlar: DC motorlar çalışırken akımları kesilince devir sayıları
       hemen sıfır olmaz. Motorun ataletinden dolayı mil bir miktar daha döner. İşte bu nedenle hassas
       hareket istenen endüstriyel donanımlarda (yazıcılar, robotlar vb.) DC motorlar yerine adım
       motorlar kullanılır.
        Adım motorlar kare dalgaya benzeyen dijital sinyallerle adım adım döndürülebilirler. Bu tip
       motorların rotoru doğal mıknatıstan, statoru ise modeline göre çeşitli sayıdaki bobinden oluşur.
        Adımlı dönüş yapan adım motorların güçleri 1-1000 W, devirleri 0-3000 d/d, dönme adımlarının
       açı değerleri 0,72º-15º arasında değişmektedir.

        Adım motorların iyi yönleri
        I. Statordaki sargılara uygulanan kare biçimli dalgaların frekansı ile doğru orantılı olarak çok
       yüksek devir sayılarına ulaşabilirler.
        II. Durma, harekete geçme ya da ters yönde dönmeye başlama ile ilgili komutlara çok hızlı
       cevap verebilirler.
        III. Adımlardaki açısal hata çok düşük olup, bu kusur bir sonraki adımı etkilemez.

        Adım motorların olumsuz yönleri
        I. Stator sargılarına uygulanan kare dalgaların frekansı (saniyedeki değişim sayısı) çok
       yükseldiğinde rotor bu hıza uyum sağlayamayarak hatalı dönebilmektedir (fazla ya da az dönüş).
        II. Verimleri düşüktür.
        III. Torkları (döndürme momentleri) düşüktür.
        IV. Kumanda, kontrol devreleri dijital yapılı olup karmaşıktır.

        Adım motor çeşitleri
        I. Doğal mıknatıslı adım motorlar (PM, permanent magnet stepper): Şekil 10.52'de yapısı
                                152
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       verilen bu tip motorlarda rotorun
       dönüş açılarının derecesi statorda      -
       bulunan bobin sayısına bağlı olarak     -
       değişir. Yani bobin sayısı artırıldıkça   -
       daha küçük adımlarla dönen adım       -
       motor yapılabilir.
                              -
        Şekil 10.52'de görülen motorun
       çalışması şöyledir: 1. Bobine akım
                              -
       uygulanınca rotor 1 numaralı bobinin
       karşısına gelir. Daha sonra 1. bobinin
       akımı kesilip 2. bobine akım
       uygulanırsa rotor 2. bobinin karşısına    +V
       gelir. Anahtarlar sırayla açılıp                         rotor
       kapatılmaya devam edilirse rotor da
                             Şekil 10.52: Doğal mıknatıs rotorlu adım motorların çalışma
       adım adım döner.              prensibinin açıklanmasında kullanılan basit şema
        Şekil 10.53'te görülen dört adet
       bobinli ve iki kutuplu adım motorun
       çalışma ilkesi şöyledir: Yatay                          1. faz
       konumdaki bobinlere akım
       uygulanacak olursa rotor yatay
       konuma gelir. Ardından yatay konumlu
       bobinlerin akımı kesilmeden dikey
       konumlu bobinlere enerji verilirse
       rotor 45° daha döner.
        Yatay konumlu bobinlerin akımı
       kesildiğinde ise rotor 45° daha
       dönerek dikey pozisyona gelir.
        Şekil 10.54'te görülen dört adet
       bobinli ve dört kutuplu adım motorun     2. faz
       çalışma ilkesi ise şöyledir: Motorda
       sargılar birbirinden bağımsızdır. Kare
       dalga biçimindeki sinyaller hangi
       bobine ya da bobinlere uygulanırsa
                                   Şekil 10.53: Dört bobinli, iki kutuplu, doğal
       rotor sargının yanına doğru çekilir.          mıknatıs rotorlu adım motorun yapısı

        II. Disk biçiminde doğal mıknatıs
       rotorlu hafif tip (PM) adım motorların                       bo bin1
       yapısı: Şekil 10.55'te yapısı görülen bu
       adım motorlar, adım açısını küçültmek,
       ağırlığı azaltmak için geliştirilmiştir.
        Bu motorlarda disk manyetik olmayan
       bir maddeden yapılmıştır. Doğal
                                           bo bin4
       mıknatıslar ise bu disk üzerine bir N
                                                           bo bin2
       kutbu ve bir S kutbu oluşturacak
       biçimde sıralanmıştır.
        Şekil 10.55'te 1. faz sargılarına akım                         bo bin3
       uygulanınca doğal mıknatıslı rotor
                                 Şekil 10.54: Dört bobinli, dört kutuplu, doğal
       etkilenir. 1 numaralı faz bobininin akımı      mıknatıs rotorlu adım motorun yapısı
       kesilip    2   numaralı     bobin
       enerjilendirilecek olursa rotor, rotor kutbunun 1/4 ü kadar (90°) döner. Eğer 2 numaralı bobinin
       enerjisi kesilip 1 numaralı bobin yeniden enerjilendirilecek olursa rotor aynı yönde 90° daha
                                153
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       döner.
        Rotoru disk biçiminde olan sabit                     yumuşak demir
       kutuplu adım motorlarda rotor ince
       olduğundan dolayı, disk üzerinde                                 zayıf kalıcı
                                  2. faz
                                                        mıknatıs
       100’den fazla sabit mıknatıs kutupları        bobini
       oluşturulabilir. Bu ise dönüş açısının                                  yumuşak
       değerini küçültür. Dönüş açısının                                    demir
       küçülmesi çok hassas kontrollü
       cihazların yapılabilmesini mümkün
       kılar.

        II. Değişken relüktanslı (VR, vari-                                     1. faz
       able reluctance stepper) adım                     N                    bobini
       motorlar: Şekil 10.56'da yapısı verilen                S

       değişken relüktanslı adım motorlarda
       doğal mıknatıstan yapılmış kutuplar              Şekil 10.55: Disk rotorlu adım motorun yapısı
       yoktur. Bunun yerine ferromanyetik
       (mıknatıslanabilen) malzemeler kullanılmıştır.

          (a)                    (b)        30°        (c)
        B fazı enerjilendiğinde rotor pozisyonu  C fazı enerjilendiğinde rotor     D fazı enerjilendiğinde rotor pozisyonu
                             pozisyonu
                       Şekil 10.56: Değişken relüktanslı adım motorların yapısı

        Değişken relüktanslı adım motorların stator ve rotorları çıkıntılı yapıdadır. Akımın uygulandığı
       sargılar ise statordaki çıkıntılara yerleştirilmiştir.
        Motorun dönüş açısı stator ve rotordaki çıkıntıların sayısına bağlı olarak değişmektedir. Örneğin
       statorunda 12, rotorunda 8 çıkıntı bulunan değişken relüktanslı motorun dönme açısını bulalım:
        Stator oluklarının açısı: 360/12 = 30°
         Rotor oluklarının açısı: 360/8 = 45°
        Adım açısı = 45-30 = 15°
        Değişken relüktanslı adım motorlarda devir sayısı 1800 d/d gibi yüksek seviyelere
       çıkarılabilmektedir
        Değişken relüktanslı adım motorun çalışma ilkesi: Şekil 10.56'da verilen şekillerde görüldüğü
       gibi değişken relüktanslı motorların çalışması, enerjilenen stator faz bobininin oluşturduğu
       elektromıknatısla en yakın rotor dişinin bu kutup hizasına çekilmesi prensibine dayanmaktadır.
       Şekil 10.56-a-b-c'de rotoru 6 çıkıntılı (dişli) olan değişken relüktanslı adım motorun statorunun
       bobinlerinin sırayla enerjilenmesine bağlı olarak rotorun hareketleri görülmektedir. Aşağıda verilen
       üç çizime bakılacak olursa, sırayla enerjilenen bobinlerin oluşturduğu mıknatısların en yakındaki
       rotor çıkıntısını kendi hizasına doğru çektiği görülür.
                                    154
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        Hatırlatma: Manyetik kuvvet çizgilerinin özellikleri
        Bilindiği gibi manyetik kuvvet çizgileri direnci az olan bölgelerden dolaşarak ilerlerler. Hava ile
       demiri manyetik geçirgenlik açısından karşılaştırdığımızda, demirin geçirgenlik bakımından çok
       üstün olduğunu görürüz. Bu yaklaşıma göre, statordan çıkan manyetik alan kuvvet çizgileri
       rotora doğru giderken hava boşluğunu değil, statora yakın olan rotor çıkıntılarını tercih ederler.
       Manyetik kuvvet çizgilerinin bir diğer özelliği ise, gerilmiş lastik gibi yollarını en kısa şekilde
       tamamlamak istemeleridir. İşte bu nedenle statordan çıktıktan sonra kıvrım yaparak rotordan
       geçen kuvvet çizgileri gerilmiş lastik gibi düzgün hâle gelmek isteyerek rotoru kendi doğrultularına
       çekerler. Sonuçta motorda dönüş
       hareketi başlar.

        III. Hibrid (hybrid, melez) adım
       motorlar: Şekil 10.57'de yapısı
       verilen hibrid adım motorlar PM (doğal
       mıknatıs rotorlu) ve VR (değişken
       relüktanslı) tip adım motorların
       birleşmiş hâlidir.
        Bu motorun hem rotoru hem statoru
       çıkıntı şeklindeki dişlere sahiptir. Ro-
       tor yumuşak demirden yapılmıştır. Bu
       sayede statordaki sargılarda oluşan
       manyetik alan, kendisine en yakın ro-
       tor dişlilerini çekerek dönüşü
       sağlamaktadır.
        Hibrid tipi adım motorların dönüş
       derecesi 1,8° gibi çok küçük değerlere
       indirilebilmektedir.
        Şekil 10.57'de de görülebileceği gibi      Şekil 10.57: Hibrid (karma) adım motorların yapısı
       motorun stator kutup ayaklarına
       birbirine zıt yönlü olarak ikişer bobin sarılmıştır. (Şekilde bobinler A- ve B- ile gösterilmiştir.) .)
       Bobinlerinin sarım yönlerinin zıt olması oluşan manyetik alanların da zıt yönlü olmasını
       sağlamaktadır.

        Not: Bir bobinin oluşturduğu manyetik alanın yönü sarım yönüne göre değişmektedir.
        Şekil 10.57'de görülen adım motorun rotorunda 50 adet diş (çıkıntı) bulunmaktadır. Buna göre
       rotorun bir devir dönebilmesi için her faz bobininin ayrı ayrı 50'şer kez enerjilenmesi gerekmektedir.

        Adım motorların çalıştırılmasında kullanılan devreler: Günümüzde her geçen gün
       yaygınlaşan adım motorlar çeşitli elektronik devreler kullanılarak çalıştırılabilmektedir. Şimdi
       bunu bir örnek ile açıklayalım.

        I. Dört bobinli (fazlı) adım motor için sürücü devresi: Şekil 10.58'de verilen sürücü
       devresinde 555 entegresi tarafından üretilen kare dalga biçimindeki tetikleme palsleriyle, 4017
       adlı ring (halka) sayıcı entegresinin çıkışları sırayla akım vererek transistörleri iletime geçirip
       motoru döndürmektedir.

        Not: Uygulamada kullanılan adım motor sürücü devreleri bu kadar basit değildir ve dijital
       elektronik bilgisi gerektirmektedir. Bu kitabın kapsamı endüstriyel elektronik ile sınırlı olduğundan
       dijital yapılı sürücü devreleri geniş olarak açıklanmamıştır.
        Resim 10.14'te dijital devreli adım motor sürücü devresi verilmiştir.

                                155
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                 Şekil 10.58: Dört bobinli (fazlı) adım motorlar için basit sürücü devresi         g. Servo motorlar: 1 devir/dakikalık hız
       bölgelerinin altında bile kararlı çalışabilen, hız
       ve moment kontrolü yapan yardımcı
       motorlardır.
         Örneğin hassas takım tezgâhlarında ilerleme
       hareketleri için genellikle servo motorlar
       kullanılır.
         Servo motorların AC ile çalışan modelleri
       fırçasız, DC ile çalışan modelleri ise
       fırçalıdır. Bunlar, elektronik yapılı sürücü/
       programlayıcı devrelerle birlikte kullanılırlar.
         Günümüzde yapılan servo motor
       çalıştırma sürücüleri resim 10.16'da            Resim 10.14: Dijital yapılı adım motor sürücü devresi
       görüldüğü gibi tamamen mikroişlemci
       kontrollü ve dijital yapılıdır.

         Dijital kontrollü, hassas makinelerde çok tercih edilen servo motorların bazı özellikleri şu şekilde
       sıralanabilir:
          Döndürme momentleri yüksektir.  .
          Döndürme momentinin iki katına kadar olan değerlere kısa süreli olarak yüklenebilirler.    .
          Devir sayıları 1-10000 d/d arasındaki değerlerden herhangi birisine kolayca ayarlanabilirler.  .
          Çok sık aralıklı olarak hareket edebilirler. Yani dur kalk yapma sayılarının çok olması motoru
       olumsuz etkilemez.
          Atalet (kalkış) momentleri küçük olduğundan verilen komutları gecikme olmadan algılar
       ve yerine getirirler.

        Servo motor çeşitleri
        I. AC servo motorlar: Büyük güçlü AC servo motorlar iki ya da üç fazlı olarak üretilmektedir.
        Bu tip motorların rotorları doğal mıknatıslı ya da kısa devre çubuklu olmaktadır.
        İki ya da üç fazlı servo motorların çalışma prensibi senkron ya da asenkron tip motorlara çok
       benzemektedir.
        Üç fazlı servo motorların hız kontrolü, pals frekans çevirici devresi üzerinden, pals genişlik
       modülasyonu (PWM) devreleriyle yapılmaktadır.
        Küçük güçlü (1-10 W) AC servo motorlar ise minik boyutlu olarak, iki faz ile çalışabilecek
       şekilde üretilirler. Bunların iç yapısında şekil 10.59'da görüldüğü gibi, aralarında 90° elektriksel açı
                                  156
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
         Resim 10.15: Çeşitli servo motorlar      Resim 10.16: Dijital yapılı servo motor sürücüleri

       yapacak şekilde yerleştirilmiş iki
       bobin ve sincap kafesine benzer
       rotor vardır.
        Servo motorların rotorları,
       savrulma ve atalet
       momentlerinin küçük
       olabilmesi için uzun, çapları
       ise küçük yapılır. Stator
       sargılarına uygulanan
       gerilimlerin frekansı 50-60-
       400-1000 Hz olabilir.
        İki fazlı servo motorların
       sargılarının biri referans, diğeri
       ise kontrol sargısı olarak da         Şekil 10.59: İki fazlı AC servo motorların blok şeması
       adlandırılır. Referans sargısına
       sabit değerli, sabit frekanslı alternatif akım uygulanır. Kontrol sargısına ise yükselteç devresinden
       gelen kontrol gerilimi verilir. Kontrol sargısına uygulanan akım, faz kaydırma devreleriyle 90°
       kaydırılarak uygulanır. İki sarımda oluşan manyetik alanlar sonucunda rotor döner.

        II. DC servo motorlar: Şekil 10.60'ta yapıları verilen DC servo motorlarda, sabit bir
       kutup manyetik alanı elde etmek için DC kaynak kullanılır. Endüviye ise değişken bir gerilim
       verilir. Bu iki gerilimin dolaştırdığı akımların oluşturduğu manyetik alanlar birbirini iterek dönüşü
       başlatır.
        DC servo motorların rotorları şekil 10.60'ta görüldüğü gibi, uzun, disk ve çan şeklinde
       olabilmektedir.
        Disk rotorlu servo motorlar kısa ve hafif oldukları için robot mafsallarında hareket elemanı
       olarak kullanılabilmektedir.
        İnce ve uzun rotorlu servo motorlarda ise boyutlar çok küçük olduğundan bunları her ortama
       monte etmek kolaydır.
        Çan tipi rotorlu servo motorlar ise, 3000 d/d gibi yüksek hızlara çok çabuk ulaşabilme özelliğine
       sahiptir.
        Servo motorlar, dijital kontrollü makineler, pozisyon belirleme sistemleri, bilgisayar donanımları,
                               157
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                             stator   disk rotor      stator   çan rotor
            stator
                 uzun rotor
         rotor                                 rotor
                            rotor
         sargısı                                sargısı
                            sargısı
                                            rotor

                  Şekil 10.60: "Uzun", "disk", "çan" rotorlu DC servo motorların yapısı


       bellekli makineler, askerî cihazlar, büro makineleri, alternatör devir ayar mekanizmaları vb. gibi
       yerlerde kullanılmaktadır.
        Not: Servo, servis, köle, hizmetçi anlamındadır.

        Sorular
        1. Endüvi, kolektör, indüktör, rotor nedir? Tanımlayınız.
        2. Şönt motorun yapısını, çalışmasını, özelliklerini anlatınız.
        3. Adım motorların yapısını ve çalışmasını kısaca açıklayınız.
        4. Üç fazlı asenkron motorun yapısını ve çalışmasını anlatınız.
        5. Yol verme rölesiyle çalıştırılan bir fazlı asenkron motorların yapısını şekil çizerek anlatınız.
                                 158
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                         159
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
         Bölüm 11: Elektronik yöntemlerle büyüklüklerin ölçülmesi

         Giriş: Fiziksel değerleri ölçebilmek, kaydedebilmek, bir büyüklüğe bağlı olarak başka bir sistemi
        çalıştırabilmek için sensör ve transdüser temelli elektronik devreler geliştirilmiştir.
         Elektronik yöntemlerle büyüklük ölçmede kullanılan düzenekler şunlardır:

         A. Sıcaklık ölçme
         Endüstriyel uygulamalarda sıcaklık derecesinin ölçülmesi için bir çok düzenek mevcuttur.
         Sıcaklık ölçümünde kullanılan bazı elemanlar, PTC, NTC, yarı iletken ısı sensörü, dıştan ısıtmalı
        bimetal, direnç teliyle ısıtmalı bimetal, kuyruklu (gazlı) termostat, termokupldur.
         Not: Kitabın 4 ve 8. bölümlerinde sıcaklık ölçme sistemleri açıklanmıştır.

         B. Işık ölçme
         Ortam aydınlığını belirlemek buna göre çeşitli düzenekleri çalıştırmak için geliştirilmiş devreler
        uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır.
         Örneğin ortam aydınlığının şiddetini belirleyen lüksmetre cihazı tamamen elektronik yapıdadır.
        Bunun yanında bazı fotoğraf makinelerinde ortam aydınlığını, LDR, fototransistör gibi elemanlarla
        belirleyip buna göre flaşın ışığının seviyesini ayarlayan düzenekler de mevcuttur.

         I. LDR'li ortam aydınlığını
        ölçen devre: Şekil 11.1'de verilen       R1      1k       R3     S
                                                        +12 V
        devrede ortam aydınlandığında                             R4
                                1k      R2       10 k
                                                   10 k
        LDR'nin üzerinden geçen akım artar
                                LDR      ampermetre
        ve T 1 transistörü iletime geçer.
                                  BC547          BC547    100 k
        Ampermetre ibresi ters yönde (sola)
                                      +      -
        sapar yani sıfır değerini gösterir.                mA
        Ortam karardığında LDR akım             T1           T2
        geçirmez, T 1 transistörü kesime                            1k
        gider. Ampermetre ibresi sağa doğru       10 k    330 W      R6
                                      R5       330 W   R7
        sapar. Ortam iyice karardığında
        ampermetre ibresi maksimum değeri
        gösterir.                     Şekil 11.1: LDR'li ortam aydınlığını ölçen devre
         Devre deneysel amaçlı olup öğrencinin     LDR'li aydınlık ölçme donanımlarının yapısını
        kavramasını sağlamak için verilmiştir.

         C. Mesafe (aralık) ölçme
         Elektronik devre elemanları kullanılarak mesafe ölçümü yapılabilmektedir. Bunların çeşitleri
        şöyledir:

         I. İndüktif yöntemle aralık (mesafe) ölçme: Şekil 11.2'de verilen şemada bobinin içinde
        bulunan mıknatısı ileri geri hareket ettirirsek bobinin indüktans ve reaktans değerleri değişir. Bu ise
        bobin üzerinden geçen akımı değiştirir. Bobinden geçen akımdaki değişiklik hassas entegreli devrelerle
        algılanılarak, analog ya da dijital göstergeli devreleri çalıştırıp mesafe ölçmek mümkün olur.

         II. İndüktif yaklaşım dedektörüyle op-ampın sürülmesi: Metal cisim sensöre
        yaklaştırıldığında bu elemanın alt ucunda bir akım doğar. Bu akımın R1 direnci üzerinde
        oluşturduğu gerilim op-ampın çıkış geriliminin seviyesini değiştirir.
         Şekil 11.3'te verilen şemada adı geçen indüktif yaklaşım sensörleri 8. bölümde anlatılmıştır.
                                159
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                mıknatıs                 indüktif      +5 V
                                    yaklaşım
                                    sensörü  4,7 k        470 k
                                              22 k    +5 V
                                                 +3   7
                                          100 W
                                                 741     6
                           bobin            1k
                                                 -2      çıkış
                                                     4
                                                    -5 V
                                          100 W  R1

         Şekil 11.2: Mıknatısın bobin içindeki hareke-        Şekil 11.3: İndüktif yaklaşım
         tinin indüktans ve reaktansı değiştirmesi          sensörüyle op-ampın sürülmesi


         Ç. Devir sayısı (hız) ölçme
         Sürekli olarak dönüş yapan düzeneklerin devir sayısını ölçmek için optik, manyetik vb. gibi
        yöntemlere göre çalışan devreler geliştirilmiştir.

         D. Seviye ölçme
         Depo, kazan, silo vb. gibi yerlerin doluluk seviyesini belirleyebilmek için seviye ölçme
        devreleri geliştirilmiştir. Uygulamada, kapasitif sensörlü, çubuk elektrotlu, ultrasonik sistemli
        vb. gibi seviye ölçme donanımları kullanılmaktadır.

         I. Şamandıralı seviye ölçme: Şamandıralı seviye ölçme sistemleri basit bir yapıya sahiptir.
        Sıvıların kaldırma kuvvetinin prensibi asırlar önce Arşimet tarafından bulunmuştur. Bu sistemde
        yüzen bir cisim iki kuvvete maruz
        kalmaktadır.
                                          ayarlı direnç
         Bunlar:
           Yerçekiminden kaynaklanan
        aşağı doğru çekim kuvveti,
           Cismin yüzebilirliğinden         şamandıra
        kaynaklanan yer çekimine zıt                                V
        yönlü kuvvettir.
         Şekil 11.4'te verilen sistemde
        taşıtların yakıt depolarının doluluk
                                   yakıt deposu
        durumunu elektronik yöntemlerle
        ölçülebilmektedir. Depo doluyken
                              Şekil 11.4: Şamandıralı seviye ölçme düzeneği
        şamandıra yukarı hareket eder ve
        potun direnci azalır. Azalan direnç
        pottan daha fazla akım geçirir ve sürücü kabininde bulunan depo göstergesinin (bu aslında
        ampermetredir) ibresi maksimum değeri gösterir. Depo boşaldıkça şamandıra aşağı doğru iner ve
        potun değeri büyür. Direnç değeri büyüyen pot az akım geçirir. Bu ise ampermetrenin ibresinin
        sapmasını önler.

         II. Sıvı seviyesini gösteren transistörlü devre: Şekil 11.5'te verilen devrede depo içinde bulunan
        iletken sıvının (su, asit, boya vb.) seviyesi yükseldikçe transistörler iletime geçerek ledleri çalıştırır.

         E. Kimyasal özellik ölçme
         Sıvı ve gazların kimyasal özelliklerinin ölçülmesi için çeşitli düzenekler geliştirilmiştir.
         Örneğin arabaların eksoz gazlarının analizi, insanların alkol alma oranı, sıvıların pH değerini
        belirleme ile ilgili cihazlar uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Resim 11.1'de sıvıların
        pH değerini ölçen dijital yapılı cihaz resmi verilmiştir. Bu cihazın yapısı şöyledir:
                                 160
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                sıvı
         metal depo
                                   -
                          3xBC547     2-5 V

           2,2 k                      +


                   Şekil 11.5: Sıvı seviyesini          Resim 11.1: Sıvıların pH
                   gösteren transistörlü devre          değerini belirleyen alet

         G ucu iyonlara duyarlı madde ile kaplanmış MOSFET'li ölçme probu sıvı içine daldırıldığında
        MOSFET'in elektriksel karakteristiği değişmekte ve ortamın pH değeri dijital devre ile
        ölçülebilmektedir.
         G ucuna kaplanan               iletken          açılıp
        maddelerin özelliklerinin                         kapanabilen
        değiştirilmesiyle hidrojen,                        çene
        karbon monoksit ve metan
        gibi gazlara duyarlı
        algılayıcılar da
        yapılabilmektedir.                                gerilim
                                                        giriş
         F. Manyetik alan ölçme                                 V ucu
         Kabloların ya da indüktif     gerilim giriş ucu
        özellikli alıcıların yaydığı
                           V                        doğrultmaç
        manyetik alanın şiddetini
                                                   diyotları
        ölçmek için çeşitli elektronik
        düzenekler geliştirilmiştir.
         Bu konuya ilişkin en yaygın
        örnek pensampermetrelerdir.
        Bilindiği gibi bu cihaz ile kablo
        etrafında oluşan manyetik
        alandan yararlanarak akım      Şekil 11.6: İletken etrafında oluşan manyetik alandan etkilenen
        ölçümü yapılabilmektedir.      bobin ile akım ölçme esasına göre çalışan pensampermetre-
                          lerin yapısının basit olarak gösterilmesi
         Şekil 11.6'da
        pensampermetrelerin yapısı basit olarak verilmiştir. Bu cihazın açılır kapanır özellikteki
        çenesinin içine giren akım taşıyan iletkenin yaydığı manyetik alan çeneye (nüve) sarılmış
        bobinden geçen akımın değişmesine neden olmakta ve bu sayede ölçmeyi yapan ünite geçen
        akımı göstermektedir.

         G. Basınç ölçme
         Üretim süreçlerinde basınç ölçme önemli bir ihtiyaçtır. Günümüzde bir çok basınç ölçme yöntemi
        geliştirilmiştir. Bunlar, LVDT'li, kapasitif prensipli, strain gauge'li, kristalli basınç ölçerler şeklinde
        sıralanabilir. Bu konuyla ilgili devre elemanları hakkında bilgi almak için kitabın 8. bölümündeki
        transdüserlere bakınız.

                                   161
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
         Ğ. Ağırlık ölçme
         Dijital terazilerin, kantarların ağırlığı ölçebilmesi için çeşitli cihazlar geliştirilmiştir. Bunlar
        kristalli, bobinli, kapasitif, yük hücreli vb. şeklinde olabilmektedir. Ağırlık ölçmede kullanılan
        sensörler hakkındaki temel bilgiler kitabın 6. bölümünde açıklanmıştır.

         H. Adet (miktar, sayı) belirleme
         Belli bir noktadan geçen madde miktarını belirlemek için dijital entegrelerden yararlanılır. Bu
        konunun anlaşılabilmesi için dijital elektroniğin sayıcılar konusunun bilinmesi gerekir.

         I. Nem ölçme
         Ortamın nemini ölçmek için bir çok devre yapılabilmektedir. Kitabın 6. bölümünde nem ölçme
        sensörleri ve devreleri açıklandığından burada sadece bir örnek ile konuyu aktaralım.

         I. 555'li nem
        algılama devresi:
                                    33 kW
        Şekil 11.7'de verilen      NPN
        devrede bakırlı        BC547
        plaket üzerine
        yapılan nem ölçme               33 kW   33 kW        555
                                                       çıkış
        sensörü nem oranı
        artınca akım                                         1 kW
        geçirerek transistörü
        sürer. Transistörün             nem ölçme
        iletime geçmesi               uçları         10 mF       22 nF
        555'e besleme
                     nem        +5-12 V
        geriliminin gitmesini   sensörü
        sağlar. Bunun
        sonucunda ise 555'in           Şekil 11.7: 555'li nem  algılama devresi
        çıkışında bulunan led
        yanıp sönerek ortamın neminin arttığını bildirir.

         Sorular
         1. İndüktif ölçme sisteminin yapısını anlatınız.
         2. LDR, PTC, NTC nedir? Yazınız.
         3. PTC'li sıcakta çalışan basit bir devre çiziniz.
                                162
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
           Bölüm 14: Uygulama devreleri

                                 + 5-12 V                              + 5-12 V
              100 k              flamanlı                      1-10 k
                              lamba            1-10 k
                       NPN
                                                    A
                                                          1-10 k
                                                                  BC547
                              BC547            1-10 k       BC547
                                       R1     10-100 k
                        100 k


        Şekil 1: İki transistörlü dokunmayla çalışan lamba devresi      Şekil 2: NTC'li soğukta çalışan lamba devresi

         1. İki transistörlü dokunmayla çalışan lamba devresi: A-B ile gösterilen metal plakalara parmak ile
        dokunulduğunda deri üzerinden geçen akım T1 ve T2 transistörlerini iletime sokar ve lamba yanar (şekil 1).
         2. NTC'li soğukta çalışan lamba devresi: Ortam soğukken NTC'nin direnci yüksektir. Bu nedenle NTC
        üzerinden akım geçmez ve R1 üzerinde gerilim oluşmaz. R1 üzerinde gerilim oluşmadığı için T1 transistörü
        kesimde kalır. T1 kesimdeyken A noktasının gerilimi maksimum değerde olur ve T2 iletime geçer, lamba yanar.
         Ortam sıcaklığı arttığında NTC üzerinden geçen
        akım artacağı için R1 üzerinde düşen gerilim büyür                       1-10 k
                                             330 W
        ve T1'i iletime sokar. T1 iletken olunca A noktasının
        gerilimi düşer ve T2 kesime gider (şekil 2).          +5 V
                                                           diyak
          3. Triyakın optokuplör (optik bağl aç) ile                         33 k         BT136
        te ti kl enme si : S anah tar ın a basıldığında                 MOC3009
        optokuplörün ledi ışık yayar ve fototriyak iletime
                                                  100 nF/400 V
        geçer. Fototriyakın akımı C'yi doldurmaya başlar.
        C'nin gerilimi 20-50 V arası bir değere ulaştığında
        BT136 triyakı iletime geçerek alıcıyı çalıştırır.           Şekil 3: Triyakın optokuplör ile tetiklenmesi
         Bu devre optokuplör sayesinde güvenli çalışır.
        Yani güç devresinde ortaya çıkan bir arıza kumanda                        tristör
        devresine zarar vermez (şekil 3).
          4. Tristör ve triyak test devresi: Verilen devre
        ile tristör ve triyakların sağlam olup olm adığı                         triyak
                                              12 V
                                       220 V
        anlaşılabilir. A-G-K uçlarına tristör bağladıktan sonra
                                                             test  1-10 k
        iki yollu anahtar tristör konumuna alınır ve test                     16 V
        butonuna basılır. Bu işlem sonucunda bu tona                       10-100 mF
        basılınca lamba sürekli olarak yanıyorsa tristörün
        sağlam olduğu anlaşılır.
          A ucuna triyakın A2 ucu, K ucuna triyakın A1 ucu,          Şekil 4: Tristör ve triyak test devresi
        G ucuna triyakın G ucu bağlandıktan sonra, iki yollu
        anahtar triyak konumuna alınıp test bu tonuna
        basılıyken lamba yanıyorsa triyak sağlamdır (şekil
        4).                                          1-10 k

          5. LDR'li karanlıkta çalışan devre: LDR üzerine
        ışık düştüğünde bu elemanın üzerinden geçen akım                      1-10 k
        artar. R1 üzerinde oluşan gerilim T1 transistörünü                          BC547
                                            1-10 k
        sü rer. A n oktasın ın ger ilim i düşer. T2 iletime                  BC547
                                           10-100 k
        geçemez. Lamba yanmaz.                     R1
          Ortam karardığında LDR üzerinden akım geçmez.
                                        Şekil 5: LDR'li karanlıkta çalışan devre
        R1 üzerinde polarma gerilimi oluşmaz. T1 kesimde
        kalır. A noktasının gerilimi yükselir. T2 iletime geçer. Röle çeker. Lamba yanar (şekil 5).

                                       169
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
              R1  1k      1-10 k                           1-10 k

                         1-10 k
                                    BC308                      BC308
              P
                470 k

                       BC547
                                                 10 k

                                                 P
                       1-10 k

                                                     1-10 k


              Şekil 6: LDR'li karanlıkta çalışan devre              Şekil 7: LDR'li aydınlıkta çalışan devre
          6. LDR'li karanlıkta çalışan devre: LDR üzerine
        ışık düştüğünde bu elemanın direnci ve üzerinde
        düşen gerilim azalır. LDR üzerinde oluşan gerilimin
        azalması T 1 tr an sistörü nü kesime sokar. T 1
        kesimdeyken PNP tipinde olan T 2 transistörü           10 k
        kesimde kalır. Ortam karardığında LDR üzerinde
        oluşan gerilim yükselir ve T1 iletime geçer. T1 'in
                                                                              6 W flüoresan lamba
        iletime geçmesi T2 transistörünün beyzine eksi
        polarmanın gitmesini sağlar. B ucuna eksi polarma
        gelen T2 iletime geçer ve lamba yanar (şekil 6).              555
          7. LDR'li aydınlıkta çalışan devre: LDR üzerine
        ışık düştüğünde bu elemanın üzerinden geçen akım                      6V
        artar. Pot üzerinde oluşan gerilim T1 transistörünü
        iletime sokar. R3 direnci üzerine oluşan gerilim
        tr istörü iletime sokar ve lamba yanar. Ortam                        trafo 5-10 W
        karardığında T1 transistörü ve tristör kesime gider
                                         Şekil 8: Konvertisör (invertör) devresi
        (şekil 7).
          8. Konvertisör (invertör): Verilen devre flüorean
        lambalı portatif aydınlatma cihazlarında (ışıldak) kullanılmaktadır. Devrede kullanılan 555 entegresinin 3 numaralı
        ucunda kare dalga oluşur. Kare dalganın frekansını pot ile ayarlamak mümkündür. 555'in çıkışına bağlı soğutuculu
        transistör sürekli olarak iletim ve kesim olarak trafonun primerinden değişken akımların geçmesine neden olur.
        Trafonun primer sarımından geçen değişken akımlar sekonder sarımında yüksek değerli AC'nin oluşmasına yol
        açar. Sekonderde oluşan yüksek değerli AC flüoresan lambayı yakar (şekil 8).
          9. Dil (reed) röleyle çalışan lamba devresi: Verilen devrede reed röleye mıknatıs yaklaştırıldığında cam
        gövde içindeki mini kontaklar kapanır ve tristör iletime geçerek lambayı çalıştırır.
          Devre DC beslemeli olduğundan mıknatıs dil röleden zaklaştırılsa bile lamba sönmez (şekil 9).
                                               L             1N4001
                                        B     60 W
                                                          C1
                                                                      1N4001
                                                             470 mF
                           BRX49
                           MCR100
        mıknatıs
                                                 0   220/12 V
                                                 R   4W                10 k
                                                             100 k
                                                    trafo           C
                                                                          BC547
                                                 B                  2
                                                 L                    470 mF
                                               6/25 A

                                           0  R

                                -
                                  -
         Şekil 9: Reed röleyle çalışan lamba devresi           Şekil 10: Tek transistörlü merdiven ışık otomatiği devresi

                                          170
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
         10. Tek transistörlü merdiven ışık otomatiği devresi: Verilen devrede butona basıldığında yarım dalga
        doğrultmaç devresinin çıkışındaki DC 12 voltluk gerilim nötr (0) hattı üzerinden geçerek C2 kondansatörünü
        doldurur. Dolan C2 transistörü sürer. Röle çeker ve lamba yanar. C2 boşalınca transistör kesime gider. Lamba
        söner. C2'ye paralel bağlı olan pot ile C2'nin boşalma zamanı ayarlanabilir (şekil 10).

                                    A    +9 V
                                             1k                       mA
                              56 k
              470 k                                          18 k
                        10-56 k                        22 k        termokupl

             100 k
                  10 k                                       330 k
                        BD135                   9,1 V
                                    BT136
                                                      1N4148
                                                               68 k
                                                                  1k
         B                                    100 k

                                                       9,1 V
                                               18 k

        Şekil 11: Triyaklı gecikmeyle çalışan zamanlayıcı devresi        Şekil 12: Termokupllu sıcaklık ölçme devresi

         11. Triyaklı gecikmeyle çalışan (turn on tipi) zamanlayıcı devresi: Verilen devrede A anahtarı kapatılınca
        C kondansatörü dolmaya başlar. C'nin gerilimi belli bir seviyeye ulaştığında transistör iletime geçer. Transistörün
        C-E ayakları arasından geçen akımı triyakı sürer ve lamba yanar.
         B butonuna basılınca C boşalır. Transistör kesime gider. Lamba söner. Bir süre sonra yeniden dolan C
        transistör ve triyakı iletime sokar (şekil 11).

          12. Termokupllu sıcaklık ölçme devresi: Verilen devre ile 0-100 °C'lık sıcaklıklar ölçülebilir. Op-ampın
        çıkışına bağlanan analog mikroampermetrenin doğru göstermesini sağlamak için P1 ve P2 potansiyometreleriyle
        kalibrasyon (ayar) işlemi yapılmalıdır.
          Termokupl 0 °C'lık suyun içine konulduktan sonra P1 ile mikroampermetrenin 0 mA değerini göstermesi
        sağlanır.
          Termokupl 100 °C'lık suyun içine konulduktan sonra P2 ile mikroampermetrenin 100 mA değerini göstermesi
        sağlanır (şekil 12).


                                           1N4001
                        1-10 k         1-10 k


                                                        BC547
                                           1-10 k
                  4N25
                          1-10 k
                                   BC547
                       Şekil 13: Optokuplör ile tetiklenen transistörlü devre

          13. Optokuplör ile tetiklenen transistörlü devre: Verilen devrede 4N25 optokuplörünün ledine DC 1,5-2
        volt uygulanınca fototransistör iletime geçer ve T1 kesime gider. T1 kesime gidince T2 iletime geçer, röle çalışır
        (şekil 13).

          14. Merdiven ışık otomatiği devresi: Butona basıldığında trafo çalışmaya başlar. Sekonderde oluşan AC
        diyod tarafından DC'ye çevrilir. İlk anda C2 boş olacağından T1 kesimde olur. T1 kesimde olduğu için T2 iletime
        geçer. T2 iletken olunca röle çeker. Röle iki kontağını da kapatır. Birinci kontak lambayı besler. İkinci kontak
        trafonun primerine gelen akımın sürekli olmasını sağlar. Bir süre sonra C2 dolar. T1 iletken, T2 kesim olur. Röle
        kontaklarını açar ve lamba söner (şekil 14).
                                        171
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                lâmba

                faz
                                  C1       C2
                nötr           12 V                       4,7 k       10 W

                buton

                                               BC547
                                            T1
                                                                 BC547
                                         10-22 k             T2
                                                    5,6 k
                                  zaman
                                  ayarı     470 k    5,6 k
                                                  1N4001
                          Şekil 14: Merdiven ışık otomatiği devresi
         15. Şifreli kilit: Şekil 15'te verilen devre beş butona doğru sırayla basıldığında çalışır. Devrede 30240 değişik
        olasılık söz konusudur. Bilmeyen birisinin seçilen kombinasyonu bulma olasılığı üç milyonda bir kezdir. Ayrıca beş
        butona (S4, S5, S6, S7, S8) 4 saniye içinde basılmazsa doğru basım sırası izlense bile şifre açılmaz.
          Devrede S4-S8 arasındaki butonlar doğru kombinasyon için, S1-S3 arasındaki butonlar ise kombinasyon önleme
        devresi içindir. Yani devrenin çalışmasını önlemek için kullanılmıştır.
          S4 butonu kombinasyonun ilk basamağı olup, bu butona kısa bir süre basıldığında C1 kondansatörü şarj
        olarak T1 ve T2 transistörlerini yaklaşık 4 saniye için iletime geçirir. S5 butonu kombinasyonun ikinci basamağı
        olup, bu butona basıldığında C1 kondansatörü SCR1 tristörü tetiklenerek R3 direnci üzerinde gerilim düşürür. Bu
        ise S6 butonuna basıldığında SCR2 tristörünün tetiklenmesi için gerekli akımı sağlar. Bu işlemler T3 röle sürücü
        transistörünün iletime geçmesine değin sürer. Eğer şifre 4 saniye içinde açılmazsa sistem kapalı (off) durumuna
        geçer. Bu hâlde kilidin yeniden açılabilmesi için işlemleri baştan başlatmak gerekir. Eğer doğru sırayla gidilmeyip
        herhangi bir aşamada S1 -S3 butonlarından herhangi birisine basılırsa, sistem yeniden kapalı (off) durumuna
        geçer.
              + 12 V
                                                             1N4001
                                      SCR1
                                              SCR2
                                                     SCR3


                                                         SCR4
                       BC547                                    4,7 k      BC547

                                 1k   1k      1k  1k     1k 1k   1k 1k
                            Şekil 15: Şifreli kilit devresi

          16. Optokuplörlü flaşör devresi: Şekil 16'da verilen devrede 555 entegresi ayarlanan frekansta çıkış sinyali
        üretir. Bu entegrenin verdiği akım MOC3010 optokuplörünün ledini çalıştırır. Işık yayan led fotodiyağı sürer.
        İletime geçen fotodiyak triyağı sürer ve lamba yanıp söner. Devrede kullanılan optokuplör sayesinde DC ile
        beslenen kare dalga üreteç devresiyle 220 voltluk triyaklı devre birbirinden yalıtılmış durumdadır.
         17. 741 op-amplı bas ve tiz kontrol (aktif filtre) devresi: Şekil 17'de verilen devre basit bir ekolayzerdir.
        Potların değeri değiştirilerek çıkıştan alınan ses sinyalinin bas ya da tiz olmasını sağlamak mümkündür.
         18. Neon lamba tetiklemeli triyaklı lamba karartma (dimmer) devresi: Şekil18'de verilen devreye AC
        220 V uygulandığında R ve P üzerinden şarj olmaya başlayan C'nin gerilimi 20-90 V arası bir değere ulaştığında
        neon lamba iletime geçerek triyağı sürer. G ucu tetiklenen triyak lambayı çalıştırır.
         P'nin değeri artırılırsa C geç dolacağından neon lamba da geç iletime geçer ve lamba az ışık yayar. P'nin
        değeri azaltılırsa C hemen dolacağından neon lamba da erken iletime geçer ve lamba çok ışık yayar.

                                    172
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                      +5-12 V
         10-56 k                                    220 V
                           4,7 k

                       MOC3010
         10-56 k
                   555                 220 V

                                    BT136

                           220-820 W
              4,7 mF

                                                           Vcc
              Şekil 16: Optokuplörlü flaşör devresi                    Şekil 17: 741 op-amplı bas ve tiz kontrol devresi


                                                                        +12 V
                                                                            220/2x12 V
                      15-100 W     22-56 k                               T1 2N3055      10-20 W
                                                          1k 1 W               trafo

                AC 220 V    500 k
                                     BT136                                 L1
                                                              220 p             L3
                                                                        L2
                        100 nF
                        400 V
                                                                            8-20 W
                                                         1k 1 W                flüoresan
                                                              T1 2N3055
                                                                            lamba

               Şekil 18: Neon lamba tetiklemeli triyaklı                          Şekil 19: İki transistörlü
               lamba karartma (dimmer) devresi                               konvertisör devresi

          19. İki transistörlü konvertisör devresi: Şekil 19'da verilen devreye DC 12 V uygulandığında ilk anda T1'in
        iletime geçtiğini varsayalım. T1'in beyzi R1 ve L 2 üzerinden +12 volta bağlanmış olur. T1 'in beyz akımı yavaş
        yavaş (L2 ilk anda akımın artışına engel olduğu için) artmaya başlar. T1'in beyz akımının yavaş yavaş artması L1
        üzerinden gelen kolektör akımının da yavaş yavaş artmasına sebep olur. L1'den geçen değişken akımın yarattığı
        manyetik alan L 2'yi etkileyerek beyzden geçen akımın daha çok yükselmesine neden olur. T1 transistörünün
        kolektöründen geçen akım doyum değerine ulaştığından L1 üzerinde oluşan manyetik alan sabitleşir. L1'in alanının
        sabit hâle gelmesi L2 üzerindeki etkisini ortadan kaldırır. L 1'in L 2 üzerinde yaptığı baskının ortadan kalkması
        L2'den geçen beyz akımının azalmasına yol açar. Beyz akımı azalmaya başlayınca L1'den geçen kolektör akımı
        da azalır. Kolektör akımının azalmaya başlaması L1 üzerinde oluşan manyetik alanın yön değiştirmesine sebep
        olur. Yön değiştiren manyetik alan L 2 bobininden geçen akımı 0 seviyesine doğru indirir. T1'in beyz akımı 0
        değerine indiğinde bu eleman kesime gider.
          T1 kesime gidince T2 iletime geçer ve yukarıda açıklanan işlemlerin benzeri meydana gelir. L 1 ve L 2
        sarımlarında oluşan manyetik alanlar L3 sarımında AC'ye benzeyen bir sinyal oluşmasını sağlar.

         20. Optointerrupter'li hız (devir
        sayı sı ölçme devres i: Şekil 20 'de                        delikli disk
        verilen basit devre ile motorun devir                           1k                 +12 V
        sayısına göre çıkıştan belli bir gerilim
        alınır. Çıkışa bir analog voltmetr e                                330 W       10 k           330 W

        bağlanacak olursa devir sayısına göre
                                         optointerrupter
        değişen gerilim görülebilir.                                        10 n        10 k       100 k  Vçkş
         Den eysel ( öğretim) am açlı olan
        devrede optointerrupterin içinde dönen
                                                              NPN          NPN
        delikli disk algılayıcı olarak çalışan
                                     DA
        fototransistörün iletim kesim olmasını                                                      10 mF
        sağlar. Fototransistör iletim kesim                                10 k   10 n
                                                                   1N4001
        oldukça multivibratör devresinin ürettiği
                                        3-12 V
        sinyalin frekansı değişir.                    teyp
                                        motoru           delikli disk
         21 . Step (a dım) motor kontr ol
        devresi: Şekil 21'de verilen devre ile             Şekil 20: Optointerrupter'li hız (devir sayısı) ölçme devresi
        disket sürücü, nokta vuruşlu yazıvı gibi
                                                  173
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
        cihazlarda kullanılan küçük güçlü step
                                                +12 V
        motorların istenilen hızda çalıştırılması                                    1: mavi, 2: beyaz1, 3: sarı,
                                                S1               4: beyaz2, 5: kahverengi,
        sağlanabilir. Motoru n dön üş h ızın ı                                     6: kırmızı
        ayarlamak için potun değeri değiştirilir.        1k
                                                       1N4001           1
                                                                              4
          2 2. NTC ve op- a mplı soğukt a
                                    1k
        çalışan devre: Şekil 22'de verilen devre                                         2          5
        ortam soğukken rlöeyi çalıştırır. Devrede                555
        op-amp komparatör (kıyaslayıcı) olarak                                                    6
                                    10 k                1-10 k       S2    3
        çalışmaktadır. Röle çalışırken led2,                                  NPN
        çalışmazken led1 ışık yayar                                             5-12 V
                                     10 mF
          23. Akü şarj devresi: Şekil 23'te
        verilen devrede akü tam dolunca 2. SCR             Şekil 21: Step (adım) motor kontrol devresi
        iletime geçer. İkinci SCR'nin iletken
        olması 1. SCR'nin G akımını keser.                1k              +12 V
                                                                         alıcı
          Akü gerilimi istenilen düzeye ulaştığında şarj
        kendiliğinden kesilir.                              1-10 k
                                                          180 k
                                                                             220 V
          24. Faz koruma rölesi devresi: Şekil 24'te        470 k
                                                10 k
        verilen devrede RST fazlarından birisi kesilince üç
        fazın birleşim noktasında bir gerilim oluşur. Bu                       741             NPN
                                                               1k
        gerilim diyotlar tarafından DC'ye çevrilir. DC gerilim                10 k
        T1 ve T2'yi iletken yapar. T2 iletken olunca T3 kesime                    -12 V      1k
                                                6V
        gider. T3 kesime gidince röle kontağını açar ve          NTC              led1          led2
        kontaktöre giden akım kesilir.                  1-10 k


          25. Triyaklı flaşör devresi: Şekil 25'te verilen
                                         Şekil 22: NTC ve op-amplı sıcakta çalışan devre
        devrede multivibratör devresinin ürettiği kare dalga
        triyakı iletim ve kesime sokarak lambanın
        yanıp sönmesini sağlar.

          26. Üç transistörlü, kaskad bağlı                 diyot
        turn-off zaman rölesi devresi: Şekil 26'da
        verilen devr eye DC uygu landığın da C
        dolmaya başlar. C boşken T 1 kesim, T 2
        iletim, T3 iletim olur L yanar. C dolunca T1
                                           diyot
        iletime, T2 kesime, T3 kesime gider L söner.

          27. LDR'li ışığın şiddetini ölçme                            akü
        devresi: Şekil 27'de verilen devre deneysel
        (öğretim) amaçlıdır. LDR'ye gelen ışığın
        şiddetin e gör e voltmetren in gösterdiği                   Şekil 23: Akü şarj devresi
        gerilim değeri yükselir.
                                                                        5-12 V
                                  normal
                                                               1k       1k      BT136
                                  çalışma ledi
                                                           10 k                 A1
                                                                10 k
                                                                         G    A2
                                                            10 k 1-100 mF
                                                                              L
                                               BC547
                                                                   NPN
                                                                 10 n          220 V
                                                            NPN
                                                                   1-100 mF

                                 2xBC547
                   Şekil 24: Faz koruma rölesi devresi                       Şekil 25: Triyaklı flaşör                                       174
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
         28. 555 entegreli ışıkta ses üreten devre: Şekil 28'de                                             +12 V
        verilen devre DC 5-18 V arası DC gerilimle beslenebilir. Ortam                                      S
                                                               10 k
        aydınlandığında devre ses üretmeye başlar. Devrenin ışığa                  10 k
                                                              10 k                 L
        karşı hassasiyeti pot ile ayarlanabilir.                                                    DC-AC
                                                              1k
         Pot ile LDR'nin yeri değiştirilecek olursa karanlıkta ses                 100 k             1N4001
        üreten devre yapılmış olur.                                            NPN
                                                      1k   NPN           NPN
         29. Üç transistörlü turn-off zaman rölesi devresi: Şekil                100 mF
                                                                     10 k
                                               B
        29'da verilen devrede butona basıldığında C hemen şarj olur.
        C'nin üzerinde biriken elektrik akımı T1 transistörünü sürer.            Şekil 26: Üç transistörlü, kaskad bağlı
        T1 iletime geçtiğinde T2 transistörünün beyzi T1 üzerinden (-            turn-off zaman rölesi devresi
        ) alarak bu elemanın iletime geçmesini sağlar. T2'nin iletken
        olması T3 transistörünün beyzine tetikleme
        akımının gitmesin e n eden olar ak bu                                           + 12 V
        elemanın da iletken olmasını sağlar. T 3
        iletime geçtiğinde röle kontaklarını kapatarak
        alıcıyı çalıştırır. Bir süre sonra üzerindeki                10 k                       10 k
                                                                             1k
        elektrik yükü biten kondansatör T1 , T2 ve        LDR
        T3 transistörlerinin kesime gitmesine neden                                100 k
        olur.
         Devrede kondanasatöre paralel olarak 500
        kiloohm luk bir pot bağlayarak alıcının
                                     BC547                 BC547
        çalışma zamanını değiştirmek mümkündür.                                                 BC547

         30. Kararsız (astable) multivibratörlü                               10 k        BC547
        periyodik çalışan röle devresi: Şekil 30'da                                              1N4001
                                         10 k
        verilen devrede transistörler sırayla iletim ve
        kesim olur ve röle alıcıyı kesik kesik çalıştırır.                             1k             1N4001
         31. 555 entegreli ses üreteci devresi:
        Şekil 31'de verilen devrenin ürettiği sesin
        tonu R1, R2 ya da C'nin değeri değiştirilerek         Şekil 27: LDR'li ışığın şiddetini ölçme devresi
        ayarlanabilir.


                                         +12 V
                                                                               +12 V
                                                                       1N4001
                                                             3,3 k  3,3 k
                                          1N4001
                        8 W     B    NPN                       1k
                        0,5 W
                                       PNP                   100 mF       100 mF


                                          NPN               NPN              NPN
                              100 mF           Şekil 28: 555'li ışıkta       Şekil 29: Üç transistörlü turn-         Şekil 30: Kararsız multivibratörlü
           ses üreten devre           off tipi zaman rölesi              periyodik çalışan röle devresi                                                                           +12 V
                                                  22 k
                                               100 k
                             8 W
                                                             NPN
                             0,5 W
                                                                    NPN

                                               10 k

                                              220 mF                          +12 V

                                       B
                                                            1N4001


         Şekil 31: 555 entegreli ses üreteci devresi       Şekil 32: İki transistörlü turn-on zaman rölesi devresi


         32. İki transistörlü turn off zaman rölesi devresi: Şekil 32'de verilen devrede S anahtarı kapatılınca C
        dolmaya başlar. C dolunca T1 ve T2 iletime geçer, röle çeker ve lamba yanar.

                                      175
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
         33. LDR'li ışığın
                           BC547
        şiddetini ölçme        +
        devresi: Şekil 33'te                6,8R                   ısı sensörü
                                                      olarak
        verilen devrede                                       1N4148             1M
                                  4,7 k                                     270 k
        1N4148 diyodu ısı
        sensörü olarak
                                                           10 k                 1N4148
        kullanılmıştır. 1N4148                                741
                          DIL 723                                      741
        diyodunun gövde                              39 k                                  çıkış
        sıcaklığının 1 °C                                          47 k              voltmetre
        değişmesi jonksiyon

                            3,3 k
                             470  p
        geriliminin 0,2 mV
                                        47 mF
                                                      100 k
        değişmesine yol açar.                6,8 k       100 p
                      -
         Devre kurulduktan
        sonra 1N4148
                                  Şekil 33: LDR'li ışığın şiddetini ölçme devresi
        diyoduna buz
        değdirilip potlarla
        ayar yapılarak çıkışın 0 V olması
        sağlanır. 1N4148 diyodu havya ile                                                       5-100 W
                                                                               lâmba
        ısıtılarak çıkış geriliminin değişimi                                                    A2
        gözlenir.
                                                                                  AC 220 V
                                              BT136          BT136         BT136
                                                                        G      A1
         34. Triyaklı ışık modülatörü
                                                                      1,5 k
        devresi: Şekil 34'te verilen devre                       1k

        müziğin şiddetine göre lambaların ışık                        1,5 k         1,5 k
        yaymasını sağlar. Devre verimli         Ses üre-
                                ten anfi-
        çalışmazsa triyakların G ucuna bağlı
                                nin çıkışı-
        olan dirençlerin değerleri                         10 k         10 k            10 k
                                na bağ-
        değiştirilmelidir.               lanır.


         35. LM317 entegreli sıcaklığa
        göre motorun hızını değiştiren                 Şekil 34: Triyaklı ışık modülatörü devresi
        devre
         Şekil 8.43’te verilen
        devrede ortam
        sıcaklığı arttığı zaman                   giriş LM317 çıkış
        NTC’nin direnci azalır     +
        ve pot üzerinden                            şase
                                                      -T
        geçen akım artar.
        Potun üzerinden                                       NTC
                       DC 12 V
        geçen akımın artması
        bu elemanın üzerinde                   100 nF                      DC 12 V
        düşen gerilimi artırır.                              100-1000 W        motor
        Potun geriliminin
        artması çıkış gerilimini
        yükseltir ve DA                                5-10 k
        motorun devir sayısı      -
        artar.
         Ortam sıcaklığı
        azaldığı zaman           Şekil 35: LM317 entegreli sıcaklığa göre motorun hızını değiştiren devre
        NTC’nin direnci artar
        ve pot üzerinden geçen akım azalır. Potun üzerinden
                                                          A
        geçen akımın azalması bu elemanın üzerinde düşen                              +12 V
        gerilimi azaltır. Potun geriliminin azalması çıkış gerilimini
                                                              1N4001
        düşürür ve DC motorun devir sayısı azalır.                 ince tel

         36. Kopmayla çalışan alarm devresi
                                                                                zil
         Şekil 8.44’te verilen devrede ince tel kopartıldığı zaman
                                                  BC547
        T1’in kolektöründen geçen akım T2’nin beyzinden geçmeye                                        12 V
        başlar ve T2 iletime geçerek röleyi çalıştırır. Röle kontağını
                                                                          BC308
        kapattığı zaman alarm çalışmaya başlar.                   10 k           T1
                                                                          T2
                                                          10 k
                                                                              -

                                                Şekil 36: Kopmayla çalışan alarm devresi

                                       176
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
         37. İki transistör ve NTC’li ısıya
        duyarlı devre
         Şekil 37'de verilen devrede ortam
        sıcakken NTC üzer inde olu şan
        gerilim azalır. T 2 kesim e, T 1 ise
        iletime geçer. Rölenin kontakları                    1k
        kon um     değiştirir.    Or tam
        soğuduğunda NTC üzerinde düşen           100 k                           12 V
        gerilim artar. T1 iletim, T2 kesim olur.                   470 W
                                                            470 W
         38. İki transistör ve LDR’li ısıya                            470 W
                                   470 W
        duyarlı devre                                    NPN
         Şekil 38'de verilen devrede ortam
        aydınlıkken LDR üzerinde oluşan       -T             NPN           L1   L2
                                 1-10 k
        gerilim azalır. T 2 kesim e, T 1 ise
        iletime geçer. Rölenin kontakları
        kon um     değiştirir.    Or tam       Şekil 37: İki transistör ve NTC’li ısıya duyarlı devre
        karardığında LDR üzerinde düşen
        gerilim artar. T1 iletim, T2 kesim olur.

         39. Yüksek çıkış akımlı DC-AC
        konvertisör devresi
         Şekil 39’da verilen devre 12 V'luk
        DC’yi 220 V'luk AC’ye çevirebilir.                               1k   100 k
         Çıkıştan alınan AC’nin frekansı
        4047 adlı entegrenin 2-3 numaralı                    470 W
                              12 V                   1k
        ayakları arasına bağlanmış olan
                                      470 W
        potun   değeri   değiştirilerek                        NPN
        ayarlanabilir.                                            220 W
         Devrede    tr af onu n  primer
        sargılarından geçen akımın yüksek
        olması için büyük güçlü transistörler             L1    L2        NPN
        kullanılmıştır.

                                   Şekil 38: İki transistör ve LDR’li ışığa duyarlı devre
                         Şekil 39: Yüksek çıkış akımlı DC-AC konvertisör


         40. Triyakın optokuplörle sürülmesi
         Şekil 4 0 ’ta ver ilen devr ede S anahtar ı
        kapatıldığında enfraruj led ışık yayarak fotodiyağı
        iletime sokar. Fotodiyak iletken olunca triyak
        tetiklenir ve lamba yanar. S anahtarı açılınca lamba
        söner.


                                          Şekil 40: Triyakın optokuplörle sürülmesi
                                      177
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                                       15-100 W                       15-100 W
                      15-100 W             L1                            L2
        AC 220 V
                              AC 220 V
                                      BT136                            BT136
                         BT136
              470 k

                                                       470 k
                                        diyak                         diyak
                     diyak
          Şekil 41: Triyaklı flaşör devresi          Şekil 42: Triyaklı karşılıklı kararan lambalar devresi
         41. Triyaklı flaşör devresi
         Şekil 41'de verilen devreye AC
        uygulandığında 1N4007 diyodunun                           100 k      100 k
        çıkışın daki doğru akım C’yi
        doldurmaya başlar. C’nin gerilimi 20-                1k                    1k
                                                          10 k
                                                   10 k
        50 V seviyesine yükseldiğinde diyak     15-100 W                                  15-100 W
        iletime geçerek triyakı sürer ve lamba
        yanar. C boşalın ca triyak kesime                      1-100 mF        1-100 mF
        gider ve lamba söner. Potun değeri       BT136                                     BT136
        değiştirilerek C’nin dolma zamanı
        ayarlan abilir.   Potu n    değer i                  BC547          BC547
        küçültüldü ğü n de     C   çabu k
        dolacağından lambanın yanıp sönme
        hızı artar.
                                   Şekil 43: Kararsız multivibratör ve triyaklı flip flop devresi
         42. Triyaklı karşılıklı kararan
        lambalar devresi
                                                           +12 V
         Şekil 42'de verilen devrede potun
        orta ucunun konumuna göre L1 ya da               1k
        L2 lambası ışık verir.                                    1k          15-100 W

         4 3.   Kar a rs ız   ( a st able )            B                  BT136
        multivibratör ve tiryaklı flip flop                 10 k
        (multivibratör) devresi
         Şekil 43’te verilen devrede kararsız
        multivibratör devresinde kullanılan
                                               BC547
        direnç ve kondansatörlerin değerine
                                       10-100 mF
        bağlı olarak lambalar yanıp söner.
                              100 -470 k
         44. Transistör ve triyaklı turn-off
        zaman tipi zamanlayıcı devresi              Şekil 44: Transistör ve triyaklı turn-off tipi zamanlayıcı
         Şekil 44’te verilen devrede B’ye
        basılınca C dolar. C’nin üzerindeki
        elektrik yükü transistör ü sür er.
        Transistör iletime geçince triyakı sürer
        ve lamba yanar. C boşalınca transistör
        ile triyak kesime gider ve lamba söner.

         45. 12 V'luk DC ile AC 220 V'luk
        flüoresan lambayı çalıştıran DC-AC
        konvertisör devresi
         Şekil 45'te verilen devre 12 V'luk
        DC’yi 220 V'luk AC’ye çevirebilir.

                                      Şekil 45: 12 V'luk DC ile AC 220 V'luk flüoresan
                                      lambayı çalıştıran DC-AC konvertisör devresi

                                       178
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       Transistörler

        Elemanın   Tipi  Gerilimi  Akımı  Gücü Frekansı  Ayakların   Elemanın  Tipi  Gerilimi  Akımı  Gücü Frekansı  Ayakların
         kodu        (V)    (A)   (W) (MHz)    dizilişi    kodu       (V)    (A)   (W) (MHz)    dizilişi
                                          176
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       Transistörler

        Elemanın   Tipi  Gerilimi  Akımı  Gücü Frekansı  Ayakların     Elemanın  Tipi  Gerilimi  Akımı  Gücü Frekansı  Ayakların
         kodu        (V)    (A)   (W) (MHz)    dizilişi      kodu       (V)    (A)   (W) (MHz)    dizilişi
                                          177
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
                    UJT’ler                 Sabit çıkışlı regülatör entegreleri
         Elemanın    Tipi      Özellikleri  Ayakların      Elemanın   Çıkış    Çıkış   Ayakların
          kodu                    dizilişi       kodu    gerilimi  akımı (A)   dizilişi
                                                            şase
                                                            giriş

                                                            çıkış
                                                            şase
                                                             giriş
                                                            çıkış
                    PUT’lar
        Elemanın          Özellikleri    Ayakların
         kodu                    dizilişi

                                        Ayarlı çıkışlı regülatör entegreleri
                                        Elemanın   Çıkış    Çıkış   Ayakların
                                         kodu    gerilimi  akımı (A)   dizilişi
                    SUS’lar
        Elemanın         Özellikleri    Ayakların
         kodu                    dizilişi

              V
              V
              V
              V
                                     178
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
              Tristörler                        Triyaklar
         Elemanın  Gerilimi  Akımı  Tetiklenme akımı (Igt)  Ayakların   Elemanın  Gerilimi  Akımı  Tetiklenme akımı (Igt)  Ayakların
          kodu   (V)    (A)  Tutma akımı (Ih)     dizilişi    kodu    (V)    (A)               dizilişi
                                                           Tutma akımı (Ih)
                                        179
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       74XX serisi TTL tipi lojik kapı entegrelerinin yaygın olarak kullanılanlarının ayaklarının dizilişi

          VCC                VCC                 VCC
                      şase                şase                şase
                      (gnd.)
          VCC                 VCC                 VCC
                      şase                şase                 şase
          VCC                VCC                 VCC
                      şase                şase                şase
          VCC                VCC                 VCC
                      şase                şase                 şase
          VCC                 VCC                VCC
                     şase                 şase                şase

                                  180
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       74XX serisi TTL tipi lojik kapı entegrelerinin yaygın olarak kullanılanlarının ayaklarının dizilişi
         VCC    NC (boş)         VCC                VCC
                       şase              şase                 şase
         VCC                  VCC                 VCC
                       şase              şase                 şase
         VCC                 VCC                 VCC
                       şase              şase                  şase

              şase            VCC                          şase
                 VCC                     şase              VCC

                  şase        VCC                       şase
                    VCC                  şase          VCC

                                  181
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
       40XX serisi C-MOS tipi lojik kapı entegrelerinin yaygın olarak kullanılanlarının ayaklarının dizilişi

          VCC                 VCC                VCC
                     şase                şase                şase
          VCC                VCC                VCC
                     şase                şase                şase
          VCC                VCC                VCC
                     şase                şase                şase
         VCC                 VCC                VCC
                     şase                şase                şase
                                             VCC
         VCC          şase     VCC          şase                şase


                                 182
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:2099
posted:1/25/2012
language:Turkish
pages:180
Description: elektronik dersleri -1