5 - DOC by 0GAQ4il

VIEWS: 0 PAGES: 21

									                 ใบความรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ไตรยางค์ คือ อักษร 3 หมู่ ได้แก่ อักษรสู ง อักษรกลาง อักษรต่า
    อักษรสู ง มี 11 ตัว คือ ข ข ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
    อักษรกลาง มี 9 ตัว คือ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
    อักษรต่า มี 24 ตัว คือ ค ต ฆ ง ช ซ ฒ ญ ท ฒ ณ ฑ ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ

                   อักษรต่า                อักษรสู ง
            คตฆ                   ขข
            ชฌ                    ฉ
            ซ                    ศษส
            ฑฒทธ                   ฐถ
            พภ                    ผ
            ฟ                    ฝ
            ฮ                    ห

                          ่ ั
      อักษรเดี่ยว คือ อักษรต่าที่ไม่มีเสี ยงคูกบอักษรสู ง มี 10 ตัว ได้แก่ ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ
      อักษรต่า แบ่งออกเป็ น 2 พวก คือ อักษรคู่ และอักษรเดี่ยว
                  ั
อักษรคู่ คือ อักษรต่าที่มีเสี ยงคู่กบอักษรสู ง มี 14 ตัว ได้แก่ ค ต ฆ ช ซ ฌ ฑ ท ธ พ ฟ ภ ฮ
         ั
ซึ่ งมีเสี ยงคู่กบอักษรสู ง
                     ใบงาน
1. นาคาที่กาหนดให้เติมลงในช่องว่างตามคาสังให้ถูกต้อง
                     ่

       จรวด         ั
                สีสน     บังเอิญ          พึมพา
       ไหล        ละคร     โอกาส           เค้ ก
       ชบา        ตระเวน    ขี ้เถ้ า         มืดมน
       ฝรั่งเศส     กรรไกร    เฉพาะ


          อักษรสู ง        อักษรกลาง             อักษรต่า
2. หาคาที่มีพยัญชนะต้นตามคาสั่งที่กาหนดให้ คาสั่งละ 5 คา
           อักษรสู ง                   อักษรกลาง
   1. ..............................................  1. ..............................................
   2. ..............................................  2. ..............................................
   3. ..............................................  3. ..............................................
   4. ..............................................  4. ..............................................
   5. ..............................................  5. ..............................................
                            ่
3. นาคาทางขวามือมาเติมลงในช่ องว่ างหน้ าคาทางซ้ ายมือทีมีเสี ยงคู่กัน

        1. ขนม                      ฝาแฝด

        2. ฟุ่ มเฟื อย                  สิ งโต

        3. ผลิตผล                     ซวดเซ

        4. ฉลาม                      ค้อน

        5. ซากพืช                     ถลอก

        6. ถัวงอก
          ่                      ภาพยนตร์

        7. ฝันหวาน                    ชิงช้า

        8. ทูนหัว                     ไฟไหม้

        9. ศิลปะ                     ฮิบโป

        10. หินงอก                    ท่องเที่ยว
                          ภาษาไทย
คากริยา
  คากริ ยา คือ คาที่แสดงอาการ หรื อการกระทาของนามหรื อสรรพนาม แบ่งเป็ น 4 ชนิด ดังนี้
                       ้
  1. อกรรมกริ ยา ได้แก่ กริ ยาที่ไม่ตองมีกรรมมารับก็ได้ใจความสมบูรณ์ เช่น เดิน นัง วิง    ่ ่
                     ้
  2. สกรรมกริ ยา ได้แก่ กริ ยาที่ตองมีกรรมมารับ จึงจะทาให้ประโยคสมบูรณ์ เช่น กิน ตี จับ เตะ ขาย
       - เด็ก ๆ เตะฟุตบอล
       - แมวกินปลา
            ้
       - แม่คาขายผลไม้
       - เขาแจกอาหารให้เด็ก ๆ
       - พี่ทาของเล่น
       - คุณพ่อให้ เงินลูก ๆ
  3. วิ ก ตรรถ ก ริ ย า ได้ แ ก่ ก ริ ย าที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ใ นตั ว เ องต้ อ งมี ค านาม ส รรพนาม หรื อ
    ค าวิ เ ศษณ์ ม าเติ ม ข้า งหลัง หรื อ มาขยายจึ ง จะได้ค วาม ได้แ ก่ ค าว่า เป็ น คื อ เหมื อ น คล้า ย เท่ า
    คาวิเศษณ์มาเติมข้างหลังหรื อมาขยายจึงจะได้ความ ได้แก่ คาว่า เป็ น คือ เหมือน คล้าย เท่า
       - ฉันคือพี่ของเขา
       - คุณตาเป็ นครู ใหญ่
       - อนิรุทคล้ายแม่
       - ชุติมาสู งเท่าพี่
       - ทาได้เช่นนี้เป็ นดีแน่
       - เสื้ อของฉันเหมือนเสื้ อของเธอ
  4. ก ริ ย า นุ เ ค ร า ะ ห์                    คื อ    ก ริ ย า ช่ ว ย
    เป็ นคาที่ช่วยให้กริ ยาอื่ นที่ อยู่ขางหลังได้ความครบเพื่อบอกกาลหรื อบอกการกระทาให้สมบูรณ์
                        ้
    เพื่อทาให้ใจความชัดเจนยิงขึ้น เช่น คาว่า ต้อง กาลัง คง ได้ แล้ว ย่อม
                   ่
       - เธอต้ องตื่นแต่เช้า (กริ ยา = กริ ยาช่วย, ตื่น = กริ ยาหลัก)
       - พวกเรากาลังทาการบ้าน (กาลัง = กริ ยาช่วย, ทา = กริ ยาหลัก)
       - เขาอาจถูกเพื่อนตาหนิ (อาจ = กริ ยาช่วย, ตาหนิ = กริ ยาหลัก)
       - ฉันจะอ่านหนังสื อการ์ ตูน
              ่
ตอนที่ 1 เติม ส หน้ าข้ อทีมีสกรรมกริยา
     เติม อ หน้าข้อที่มีอกรรมกริ ยา
               ิ
     เติม ว หน้าข้อที่มีวกตรรถกริ ยา

   1. อภิชาตเป็ นนักฟุตบอลทีมชาติ
   2. พวกเรามักเดินเล่นที่ชาดหาด
   3. แม่ไก่จิกหนอนตัวอ้วน
   4. นฤมลทาการบ้านวิชาภาษาไทย
   5. คุณแม่ คือ ผูใ้ ห้กาเนิดเรา
   6. น้องสูงเท่าคุณพ่อ
   7. นลินีคล้ายแม่
   8. นกตัวนั้นบินสูง
   9. พวกเรากาลังดูโทรทัศน์
   10. อรพรรณชอบทากับข้าว
  ตอนที่ 2 ขีดเส้ นใต้ คากริยาในประโยค และบอกว่ าเป็ นคากริยาชนิดใด
  ตัวอย่าง นายสมหมายไล่สุนข  ั              สกรรมกริ ยา
  1. น้องร้องไห้งอแงมาก                  ..........................................
  2. แม่เด็ดดอกไม้ในสวน                  ..........................................
  3. ป้ าสมศรี ทากับข้าวอร่ อย               ..........................................
  4. นกบินเล่นลมไปมา                    ..........................................
             ั
  5. คุณย่าเข้านอนแต่หวค่า                 ..........................................
  6. น้องเตะฟุตบอลเข้าประตู                ..........................................
  7. ประตูปิดอย่างแรง                   ..........................................
  8. วันนี้ลมพัดแรงมาก                   ..........................................
  9. น้องคล้ายคุณแม่มาก                  ..........................................
  10. คุณพ่อเป็ นตารวจ                   ..........................................
        ่
ตอนที่ 3 นาคาทีกาหนด เติมลงในช่ องว่างให้ ได้ ความหมาย


          เทิดทูน         ทศพิธราชธรรม               ประชาธิปไตย ประมุข
          วัฒนธรรม        พระมหากษัตริ ย์             รัฐธรรมนูญ เอกราช
      ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มี 1).............................. เป็ นของตนเองยึดมันในสถาบันชาติ ศาสนา
                                                   ่
และ 2) ............................................... ภายใต้การปกครองระบบ 3) ........................................... ซึ่ งมี
                                                      ์
4) .......................................... เป็ นกฎหมายสู งสุ ดของประเทศ และมีพระมหากษัตริ ยทรงเป็ นองค์พระ
5) ...................................... ของประเทศ ทรงดูแลประชาชนตามหลัก 6) ..............................................
ทาให้คนไทยทั้งชาติต่าง 7) ............................................................... พระมหากษัตริ ย ์
               ่
ตอนที่ 4 เขียนความหมายจากคาทีกาหนดให้

1. อุปถัมภ์         ........................................................................................................................

2. ทศพิธราชธรรม       ........................................................................................................................

3. บรรพบุรุษ        ........................................................................................................................

4. วัฒนธรรม         ........................................................................................................................

5. ประชาธิปไตย       ........................................................................................................................
                    ิ
               สาระประวัตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

ความรู้ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
             ้
1. ตั้งประเด็นปั ญหาที่ตองการศึกษา
2. รวบรวมข้อมูลหรื อหลักฐานทางประวัติศาสตร์
3. วิเคราะห์ความหมายของข้อมูล
4. เรี ยบเรี ยงและนาเสนอ

           ิ
งาน ให้ นักเรียนใช้ วธีการทางประวัติศาสตร์ ดังกล่าว ทารายงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต่ อไปนี้ เพียงเรื่องเดียว

        1.  โบราณสถาน
        2.  โบราณวัตถุ
        3.  ประเพณี
        4.  ศิลปวัฒนธรรม

กาหนดส่ ง สั ปดาห์ หน้ า ในชั่ วโมงประวัติศาสตร์ หรือ kanlaya_manaitham@yahoo.com
                  วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
                            ้   ่
              (วันอาสาฬหบูชา) ตรงกับวันขึน 15 คา เดือน 8

        เป็ นวันที่ พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็ นครั้งแรก ที่เรี ยกว่า ธัมมจักกัปปวัตนสู ตร
แก่พระปั ญจวัคคีย ์ คือ อัญญาโกณทัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ เป็ นผลให้ท่านโกณทัญญะ
ไ ด้ บ ร ร ลุ โ ส ด า ปั ต ติ ผ ล แ ล้ ว ทู ล ข อ บ ว ช เ ป็ น พ ร ะ ส ง ฆ์ รู ป แ ร ก ใ น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า
ซึ่งเป็ นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ มี พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

การปฏิบัติตนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

1.  ตั้งใจระลึกถึงความสาคัญของวันนั้น ๆ
2.  สวดมนต์ ไหว้พระ ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
3.                ั
   ทาบุญ ตักบาตร และฟังเทศน์ที่วด
4.         ั
   เวียนเทียนที่วด

แบบฝึ กหัด
ให้นกเรี ยนทา Mind mapping เกี่ยวกับความสาคัญของวันอาสาฬหบูชา
  ั
                    สาระภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
Practice Frequency adverbs

   Directions : Use the given information to compete the sentences. Use a frequency adverb for each
sentence.

      Kim’s Day             S     M      T    W  Th  F  S
 1. wake up late               X     X      X    X  X  X  X
 2. skip breakfast                   X      X      X
 3. visit friends              X     X          X    X  X
 4. be on time for class                X      X    X  X
 5. surf the Internet                            X
 6. talk on the phone            X     X      X    X    X  X
 7. do homework                           X         X
 8. be in bed early

Always = 100%
Usually = 90 - 99%
Offen = 75 - 90%
Sometime = 25 - 60 %
Never = 0%

1.  Kim .............................................. up late.
2.  She .............................................. breakfast.
3.  She .............................................. friends.
4.  She .............................................. on time for class.
5.  She .............................................. the Internet.
6.  She .............................................. on the phone.
7.  She .............................................. homework.
8.  She .............................................. in bed early.
คาสั่ ง Choose the best answer.
1. ............. you speak English?
   a. Are           b. Have       c. Does    d. Can
2. No, I ............. speak English.
   a. aren’t         b. haven’t     c. doesn’t   d. can’t
3. She ……… go tomorrow.
   a. won’t          b. hasn’t      c. isn’t    d. doesn’t
4. ………. We go to the museum next week?
   a. Have          b. Shall      c. Do     d. Are
5. ………… the sun rise in the east?
   a. Do           b. is        c. Have    d. Does
6. We ………. Studying now.
   a. will          b. were       c. are     d. have
7. Mark ……… a big car.
   a. is           b. are       c. has     d. does

คาสั่ ง Choose a word from the vocabulary box to complete the sentences.

                  Vocabulary Box
            longer taller shorter faster older


1. Cartoon is …………………… than Top.

2. Bell can run ……………………. than Pie.

3. Bank’s hair is ……………………than Jan’s hair.

4. Max is ……………….. than Boss.

5. Bow’s hair is …………………….. than Art’s hair.
คาสั่ ง ให้ นักเรียนเลือกข้ อความต่ อไปนี้
      - Can I borrow your pen, please?
      - What shall we do today?
      - Nobody is
      - How much are these mangoes?
      - What time is it?
      - Can you open the window, please?
      - Would you like to see the cinema with me tonight?
      - Hello, Can I help you?
      - It’s nice to meet you again?
                  ้
1. ถ้าพบชาวต่างชาติตองการความช่วยเหลือ นักเรี ยนควรถามเขาว่าอย่างไร
    ...............................................................................................
2. ถ้านักเรี ยนต้องการทราบเวลา ควรถามเพื่อนว่าอย่างไร
    ...............................................................................................
3. เ มื่ อ นั ก เ รี ย น พ บ เ พื่ อ น แ ล ะ ต้ อ ง ก า ร บ อ ก ว่ า นั ก เ รี ย น รู ้ สึ ก ดี ใ จ ที่ ไ ด้ พ บ กั บ เ ข า อี ก ค รั้ ง
   นักเรี ยนจะพูดว่าอย่างไร
    ...............................................................................................
4. นักเรี ยนต้องการถามความเห็นกับเพื่อนว่า วันนี้พวกเราจะทาอะไร จะพูดอย่างไร
    ...............................................................................................
5. นักเรี ยนต้องการยืมปากกา จะพูดอย่างไร
    ...............................................................................................
6. ถ้านักเรี ยนต้องการชวนเพื่อนไปชมภาพยนตร์ ดวยกัน จะพูดอย่างไร         ้
    ...............................................................................................
                       ้
7. นักเรี ยนต้องการถามแม่คาว่า “ส้มราคาเท่าไร” จะพูดอย่างไร
    ...............................................................................................
8. นักเรี ยนต้องการให้เพื่อนปิ ดหน้าต่าง จะพูดอย่างไร
    ...............................................................................................
9. เมื่อครู ถามว่าวันนี้มีใครขาดเรี ยนบ้าง และนักเรี ยนต้องการตอบว่าไม่มีใครขาดเรี ยน จะพูดอย่างไร
    ...............................................................................................
                           คณิตศาสตร์ ป.5
โจทย์ ปัญหาการคูณระคน (บัญญัติไตรยางศ์ )
ตัวอย่าง ร ะ ย ะ ท า ง 5 กิ โ ล เ ม ต ร เ จ ต้ อ ง ใ ช้ เ ว ล า เ ดิ น ท า ง 3 5 น า ที ถ้ า เ จ ต้ อ ง เ ดิ น ท า ง ไ ก ล 1 5
     กิโลเมตรจะต้องใช้เวลานานเท่าไร
วิธีทา   ระยะทาง 5 กิโลเมตร เจใช้เวลาเดินทาง 35 นาที
                                     35
      ระยะทาง 1 กิโลเมตร เจใช้เวลาเดินทาง 35 ÷ 5 หรื อ          นาที
                                     5
                            35
      ระยะทาง 15 กิโลเมตร เจใช้เวลา          x 15
                            5
                     = 35 x 3
                     = 105 นาที
      ตอบ ๑๐๕ นาที หรื อ ๑ ชัวโมง ๔๕ นาที
                  ่

จงแสดงวิธีทา
  1. ทานา 2 ไร่ ได้ขาว 40 ถัง ถ้าทานา 12 ไร่ จะได้ขาวกี่ถง
           ้               ้ ั
2. โต๊ะนักเรี ยน 5 ชุด ราคา 4000 บาท ถ้ามีเงิน 5600 จะซื้ อได้กี่ชุด
  3. มีเงิน 160 บาท ซื้ อผ้าได้ 5 เมตร ต้องการซื้ อผ้า 3 เมตร ต้องใช้เงินเท่าไร
  4. เสื้ อ 5 ตัว ราคา 225 บาท เสื้ อ 1 โหล ราคาเท่าไร
5. ราข้าว 9 ถัง ใช้เลี้ยงลูกไก่ได้ 42 ถ้าจะเลี้ยงไก่เพียง 28 ตัว จะต้องซื้ อรากี่ถง
                                         ั
                          ่ ่
1. จงเติมคาตอบลงในช่องว่างแสดง ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้วาอยูในหลักใด จะมีค่าเท่าไร

         จานวน           อยู่ในหลัก       ค่ าประจาหลัก
    1.  809,172
    2.  1,003,278
    3.  6,666,061
    4.  15,431,290
    5.  37,726,423

2. จงเขียนจานวนที่กาหนดให้ในรู ปกระจาย
    1) 381,426 = ………………………………………………………
    2) 672,359 = ………………………………………………………
    3) 803,401 = ………………………………………………………
    4) 2,892,326 = ………………………………………………………
    5) 9,101,532 = ………………………………………………………
3. จงเติมคาตอบซึ่งเป็ นจานวนที่ได้จากการกระจายลงในช่องว่าง
    1) 10,000 + 1,000,000 + 400,000 + 20,000 + 5,000 + 600 + 70 + 1
      = ………………………………………………..
    2) 20,000,000 + 9,000,000 + 800,000 + 70,000 + 9,000 + 300 + 2
      = ………………………………………………..
   3) 50,000,000 + 7,000,000 + 400,000 + 90,000 + 9,000 + 20 + 1
       = ………………………………………………..
   4) 200,000,000 + 70,000,000 + 5,000,000 + 600,000 + 10,000 + 6,000 + 400 + 50 + 2
       = ………………………………………………..
   5) 700,000,000 + 50,000,000 + 3,000,000 + 900,000 + 700 + 20 + 8
       = ………………………………………………..
4. จงหาว่าค่าของตัวเลขที่ขีดเส้นใต้มีค่าต่างกันเท่าไร

             จานวน                       ค่ าต่ างกัน
       1)  132,726
       2)  478,765
       3)  716,031
       4)  815,786
       5)  13,436,875

5. จงเรี ยงลาดับจากจานวนที่มีค่าน้อยไปหาจานวนที่มีค่ามาก
   1) 36,371,089          63,173,980              35,473,686 46,981,086
      ....................................................................................................
   2) 53,741,287          537,428                5,378,246         35,067,284
      ....................................................................................................
   3) 2,926,481           9,081,671               2,762,841         9,810,761
      ....................................................................................................
6. จงเรี ยงลาดับจากจานวนที่มีค่ามากไปหาจานวนที่มีค่าน้อย
   1) 18,756,078          187,567                8,875,607         8,876,507
      ....................................................................................................
   2) 6,423,197           624,971                82,172           6,842,317
      ....................................................................................................
   3) 127,663            1,273,606               1,327,666         12,217,963
      ....................................................................................................
7. จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจานวนต่าง ๆ ของจานวนต่อไปนี้

                   ค่ าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็ม
        จานวน
                 สิ บ   ร้ อย พัน หมื่น แสน
  1)  846,972
  2)  1,076,553
  3)  335,648
  4)  2,199,875
  5)  644,555

8. จงเติมคาตอบลงในช่องว่าง
    1) 648,236 + 65,568 + 914,789 = …………………………………………….
    2) 343,664 – (78,129 + 53,996) = ……………………………………………
    3) (297 + 521) + 341 = 297 + (...................... + 341)
ข้ อมูลข่ าวสารจากแหล่ งการเรียนรู้ ในท้ องถิ่น
       1 . 1 ข่ า ว คื อ เ รื่ อ ง ร า ว ห รื อ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น แ ล้ ว น า ม า เ ล่ า สู่ กั น ฟั ง
ข่ า วอาจมี ท้ ั งมี ป ระโยชน์ แ ละไม่ มี ป ระโยชน์ โดยเฉพาะข่ า วที่ มี ป ระโยชน์ น้ ั น ถ้ า บุ ค คลใดสนใจ
และติ ด ตามรั บ ฟั งข่ า วหรื ออ่ า นข่ า ว และเหตุ ก ารณ์ อย่ า งสม่ าเสมอ ก็ จ ะช่ ว ยให้ เ ป็ นผู ้ มี ค วามรู ้
ความสามารถทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยูเ่ สมอ
       ในการรั บฟั ง ข่ า วและเหตุ ก ารณ์ เราต้องมี เหตุ ผ ล ต้องพิ จารณาว่า อะไรควรเชื่ อ อะไรไม่ ค วรเชื่ อ
จะเชื่ อ เรื่ องอะไรก็ ค วรหาหลั ก ฐานมาอ้ า งอิ ง ให้ แ น่ ชั ด เสี ยก่ อ น เพราะข่ า วบางข่ า วมี โ ทษต่ อ เรา
ต่อชุมชนหรื อประเทศชาติ เช่น ข่าวลือต่าง ๆ เป็ นต้น
       1.2 ประเภทของข่าวได้แก่
         1. ข่าวการเมือง
         2. ข่าวเศรษฐกิจ
         3. ข่าวการศึกษา
         4. ข่าวกีฬา
         5. ข่าวอาชญากรรม
         6. ข่าวต่างประเทศ
         7. ข่าวบันเทิง
         8. ข่าวทัวไป
             ่
       1.3 แหล่งข่าวได้แก่
         1. วิทยุ
         2. โทรทัศน์
         3. หนังสื อพิมพ์
         4. การบอกเล่า
การวิเคราะห์ ข่าว
       การวิเคราะห์ ข่าว หมายถึ ง การแยกแยะข้อเท็จจริ งของข่าวโดยละเอี ยด โดยพิจารณาถึ งแหล่ งข่าว
ลักษณะการเสนอข่าว เนื้ อหาข่าวรวมทั้งหลักฐานอ้างอิงอื่น ๆ เพื่อให้มีขอมูลเพียงพอที่จะสามารถสรุ ปได้ว่า
                                         ้
ข่ า ว นั้ น จ ริ ง เ ท็ จ อ ย่ า ง ไ ร ข่ า ว น่ า เ ชื่ อ ถื อ เ พี ย ง ไ ร ก า ร รั บ ฟั ง ข่ า ว ใ ด ก็ ต า ม
  ้      ั                            ิ
ผูฟังต้องรู ้จกวิเคราะห์แยะแยะข้อเท็จจริ งของข่าว และรับฟังอย่างมีวจารณญาณ
                                          ใบกิจกรรมที่ 1
คาชี้แจง นักเรี ยนวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่นามาเสนอ พร้อมตอบคาถามต่อไปนี้
1. ข่าวที่นาเสนอเป็ นข่าวเกี่ยวกับ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
2. แหล่งข่าวได้มาจากที่ใด
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
                       สาระคณิ ตศาสตร์ ป.5
                         ค่าประมาณ
                         ใบงานที่ 1
เติมคาตอบลงในช่องว่างต่อไปนี้
1) กรุ งเทพมหานครมีเนื้ อที่ 1,569 ตารางกิโลเมตร
 ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มร้อย คือ............................ ตารางกิโลเมตร
2) เดือนมกราคมประเทศไทยส่ งข้าวขายได้ 367,888 ตัน
 ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มแสนคือ................................ตัน
3) รายการการกุศลรับบริ จาคเงินสร้างอาคารหลังหนึ่งได้เป็ นเงิน 28,659,000 บาท
ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มสิ บล้าน คือ................................. บาท
4) ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มหมื่นของผลบวกระหว่าง 127,345 กับ 40,603 คือ...........................
5) ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มพัน ของผลบวกระหว่าง 500,678 กับ 152,000 คือ............................
6) ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มพันของ 2,145 คือ........................................................
7) ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มพันของ 2,864 คือ........................................................
8) ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มร้อยของ 999,222 คือ....................................................
9) ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มแสนของ 2,073,035 คือ.................................................
10) ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มล้านของ 6,450,318 คือ................................................
                                   ใบงานที่ 2
เติมตัวเลขลงใน.............เพื่อทาให้ผลลัพธ์เท่ากัน

1) 7 X (50 + 6) = ( 7 X 50 ) + (7 X ........)

2) 8 X ( 70+ 4) = ( 8 X 70 ) + (........X 4)

3) 9 X ( 90 + 5 ) = (9 X ........) + ( 9 X 5 )

4) 6 X ( 60 + ........) = ( 6 X 60 ) + ( 6 X 3 )

5) ....... X ( 17 + 23 ) = (....... X 17 ) + (....... X 23 )
ให้ใช้สมบัติการแจกแจงในการหาคาตอบ
 ตัวอย่าง 4 X ( 30 + 5 ) = ( 4 X 30 ) + ( 4 X 5 )

1) 5 X ( 20 + 4 ) =.........................................................
2) 8 X ( 60 + 5 ) = .........................................................
3) 6 X ( 70 + 8 ) = .........................................................
4) 9X ( 100 + 7) = .........................................................
5) 11 X ( 40 + 6 ) = .........................................................
                                สาระคณิ ตศาสตร์ ป.5
                                  ใบงานที่ 3
เขียนประโยคสัญลักษณ์
1. รถจักรยานราคา 2,150 บาท รถจักรยานยนต์ราคา 28,900 บาท รถจักรยานยนต์ ราคาแพงกว่า
รถจักรยานเท่าไร
ประโยคสัญลักษณ์.............................................................................................................................................
2. ผ้าตัดเสื้ อราคาเมตรละ 195 บาท ถ้าซื้ อ 35 เมตร จะเป็ นเงินเท่าไร
 ประโยคสัญลักษณ์.............................................................................................................................................
3. พ่อค้าขายไก่ 210 ตัว เป็ นเงิน 15,750 บาท เฉลี่ยแล้วพ่อค้าขายไก่ตวละกี่บาท         ั
ประโยคสัญลักษณ์.............................................................................................................................................
        ้                  ้
4.คุณแม่ซ้ื อกุงกิโลกรัมละ 350 บาท ซื้ อปูมากิโลกรัมละ 65 บาท ถ้าซื้ อมาอย่างละ 4 กิโลกรัม จะเป็ นเงินเท่าไร
ประโยคสัญลักษณ์.............................................................................................................................................
    ้
5.แม่คามีส้มโอ 13 กระจาด แต่ละกระจาดมีส้มโอ 8 ผล ถ้าขายส้มโอผลละ 35 บาท จะได้เงินเท่าไร
ประโยคสัญลักษณ์.............................................................................................................................................
6.ที่ดินราคาตารางวาละ 8,500 บาท ถ้าซื้ อที่ดิน 48 ตารางวา และบ้านราคา 223,900 บาท
ถ้าซื้ อทั้งบ้านและที่ดินจะเป็ นเงินเท่าไร
ประโยคสัญลักษณ์.............................................................................................................................................
7.มีดอกจาปี 318 ดอก จัดใส่ กระทง กระทงละ 6 ดอก นาไปขายราคากระทงละ 5 บาท จะได้เงินทั้งหมดเท่าไร
ประโยคสัญลักษณ์.............................................................................................................................................
8.ร้านค้าซื้อเสื้ อราคาตัวละ 170 บาท จานวน 5 โหล ต้องจ่ายเงินเท่าไร
ประโยคสัญลักษณ์.............................................................................................................................................
9.มีไข่ไก่ 396 ฟอง แบ่งใส่ กระบะ กระบะละ 1 โหล จะต้องใช้กระบะกี่ใบ
ประโยคสัญลักษณ์.............................................................................................................................................
10.มีส้ม 432 ผล นาไปแจกให้เด็กคนละ 6 ผล แจกเด็กได้กี่คน
ประโยคสัญลักษณ์.............................................................................................................................................

ส่ งงาน        ้
         ครู อวน Jisook40@gmail.com

								
To top