Verslag startdag zorg by huanghengdong

VIEWS: 6 PAGES: 8

									         Olko’s Schoolwerkplan             rubriek


              Verslag Startdag Zorg+
Beste leerkrachten,

Afgelopen dinsdag, 11 december, ging ik samen met directeur Dominique Huyghe
naar Leuven om er de vormingsdag rond Zorg+ bij te wonen. We beleefden er een
leerrijke dag en verkregen er veel interessante en vernieuwende informatie die
ik graag met jullie wil delen, want…

             “Als ik deel, dan leer ik veel!” 

Het verslag is niet volledig (dit wil ik jullie besparen), maar enkel de relevante
informatie die ik met jullie wil delen, zullen jullie kunnen lezen. Ik hoop jullie te
kunnen boeien met dit verslag.

Met vriendelijke groeten
Leen Hendryckx
Overzicht van de startdag:

  1.  Toespraak van Guy Janssens: administrateur-generaal AgODi
  2.  Toespraak van de minister Vandenbroucke
  3.  Praktijkvoorbeeld 1: BS het Ateljeeke Koersel
  4.  Praktijkvoorbeeld 2: Gil Thys LOP-deskundige Ronse
  5.  Praktijkvoorbeeld 3: Lut Schaeken Zorgcoördinator Hasselt
  6.  Praktijkvoorbeeld 4: Katrien Abrams onderwijsconsulent Stad Turnhout.
Toespraak van Guy Janssens: administrateur-generaal AgODi

Dit schooljaar staat het kleuteronderwijs in de spotlights. Het JAAR VAN DE
KLEUTER wil de deelname aan het Vlaams kleuteronderwijs verhogen. Het beleidsdomein
„Onderwijs en Vorming‟ voorziet daarvoor extra geld, extra middelen én extra
communicatie. De slogan luidt:

           “GOED BEGONNEN, IS HALF GEWONNEN”.
Toespraak van de minister Vandenbroucke

KLEUTERONDERWIJS IS GOED EN BELANGRIJK!!

We kregen een pluim van de minister voor ons kleuteronderwijs vandaag. Onze
kleuterschool biedt veel zinvolle voorbeelden voor andere landen. Juist omdat ons
kleuteronderwijs zo uitstekend is, moeten we ernaar streven dat elk kind ervan kan
genieten. Niet af en toe, maar élke schooldag. Bij jongeren die kleuteronderwijs genoten
zien we op 15-jarige leeftijd duidelijk het verschil.

Er is volgens hem wel een duidelijke kloof tussen de zwakkere en sterkere kleuters. Het
zijn vooral die kleuters die minder naar school komen die zwak zijn ten opzichte van de
anderen. Dat is een werkpunt en een uitdaging om de komende jaren ernaar te streven
die kloof kleiner te maken. Als we later sterke volwassenen willen die hun plaats vinden
in de wereld, dan moeten we vandaag voor de kleuters zorgen. Voor àlle kleuters.

Ongeveer 1 op de 6 van de 2,5- en 3-jarige kleuters zit niet op school.

      1. Het zijn vaak kinderen uit de lagere sociale klassen (laaggeschoolden)
      2. Ouders zijn vaak economisch niet actief
      3. Eén op de 3 kleuters van ouders van een niet-Westerse afkomst blijven
        langer thuis.

De kans op falen in het eerste leerjaar is bij deze kinderen 10 keer groter.

De meeste kinderen gaan graag naar school. Wanneer kinderen graag naar school gaan,
zullen hun ouders ook meer geneigd zijn hen effectief naar school te sturen. Een klas
waar alle kinderen regelmatig aanwezig zijn en op tijd komen, is ook voor iedereen
leuker: niet alleen voor het kind zelf maar ook voor de klasgenootjes en de juf.
Er zijn dus veel goede redenen om ervoor te zorgen dat alle kinderen naar de
kleuterschool gaan. Daarvoor zijn investeringen gepland.

    Ten eerste zijn instapklassen geregeld op basis van het aantal kleuters en niet
    meer op basis van lestijden.    Ten tweede hebben scholen met veel kansarme en allochtone kleuters een extra
    zorgnood. Daarom zijn er sinds 1 september dan ook meer dan 150 extra
    leerkrachten aan de slag zijn in zo‟n 400 scholen met veel kleuters uit
    sociaalcultureel zwakke milieus.    Ten derde zegt de minister dat hij drie beleidsprioriteiten heeft: taal, taal en
    taal. Voorlezen en alle andere leuke manieren om met taal bezig te zijn,
    woordspelletjes, rijmpjes, poppenkast: dat is dus echt van belang. Voor alle
    kleuters. En meer nog voor anderstalige kleuters. Maar precies daar is dat niet
    zo eenvoudig. Daarom bouwt de minister voor scholen met veel anderstalige
    kleuters een tweedelijnsondersteuning uit voor kleuterleidsters en –leiders vanaf
    januari 2008. Deze ondersteuning gebeurt door de pedagogische begeleiders. Zij
    zullen de kleuterjuffen tips geven en begeleiden om nog actiever en nog
    gerichter het taalbegrip en taalgebruik van hun kleintjes te stimuleren.
    Ten vierde zijn er nu ook Zorg+ uren toegekend aan de schoolgemeenschap op
    basis van het aantal kleuters. De zorg +ers moeten een zorgbeleid voor kleuters
    uitstippelen voor:

            1. Kleuters die er niet ingeschreven zijn

            2. Kleuters die niet regelmatig aanwezig zijn

            3. Ouders die niet betrokken zijn bij het schoolgebeuren van
              hun kind.

    Minister Vandenbroucke pleit ervoor om 1 aanspreekpunt te hebben binnen de
    schoolgemeenschap. Het is niet goed als de uren versnipperd worden over
    verschillende personen. Die persoon moet samenwerken met directies,
    kleuterleidsters, CLB‟s, zorgcoördinatoren, GOK-leerkrachten, de Lokale
    Overlegplatforms, de gemeenten, de CLB‟s, Kind en Gezin....

    Het LOP heeft dit jaar een decretale opdracht in kleuterparticipatie. Dat wil
    zeggen dat de LOP ook acties MOETEN ondernemen samen met alle andere
    betrokkenen. Er zijn ook gemeenten die geen LOP hebben. Dan moet de zorg +er
    contact opnemen met de verantwoordelijken inzake onderwijs en sociaal beleid in
    de gemeente en samen met hen en met andere zorg-+ers rond de tafel zitten.
    Ten vijfde heeft Kind en Gezin 700.000 euro ontvangen om mee niet-
    ingeschreven kleuters te bereiken. De regioverpleegkundige van Kind en Gezin zal
    het eerste contact leggen met deze gezinnen. Ze zullen daartoe de nodige
    gegevens van het departement Onderwijs krijgen. Bovendien hebben ze de taak
    om ouders te sensibiliseren om hun kinderen naar school te sturen. Zij komen
    immers binnen het gezin.
Dit jaar is een startjaar met de bedoeling dit in de toekomst verder uit te bouwen.
Er waren 4 goede praktijkvoorbeelden:           de  meest   relevante
informatie, toepassingen: 1. Het boekje: “Wannes gaat naar school”

 Het boekje vertelt over de eerste schooldag van Wannes. Ouder en kleuter
 ontdekken in eenvoudige prenten en woorden hoe het er op de kleuterschool aan toe
 gaat. Wannes schildert, speelt met de blokken, gaat naar het toilet, eet fruit, turnt,
 is jarig en zingt. Anderstalige kleuters en hun ouders pikken zo schooltaalwoorden
 als „kapstok‟ of „turnzaal‟ op. Een bijhorend „doeboekje‟ bevat opdrachtjes rond de
 figuur van Wannes die ouders en kleuters samen kunnen doen om zich voor te
 bereiden op de kleuterschool. Een weerkalender invullen, vertellen bij kleurprenten
 over de school, samen een liedje zingen of een boekje lezen,… Leraren vinden tips
 voor het gebruik van Wannes op school in het „hoeboekje‟. Directies lezen er meer
 over een onthaalbeleid voor ouders.

 In sommige scholen krijgt elke kleuter het boekje tijdens de instap.

 2. Thema-avond “afwezigheid bij kleuters” met ervaringsuitwisseling
   (voorbeeld van een school uit Beringen)

 Doelgroep: zorgcoördinatoren, kleuterleid(st)er, directeur, kinderverzorgsters van
 alle scholen

 Doel: sensibiliseren van de deelnemers

 Tijdens deze thema-avond gebruikten ze het boek: `Als ik niet op school ben' van
 Patrick Van Spauwen.

 3. Thema-avond “taalstimulering bij kleuters”

 De deelnemers krijgen bruikbare tips om hun activiteiten taliger te maken.

 4. Ouders van jonge kleuters aansporen om een activiteit in een
   kleuterklasje bij te wonen.

 Bij de school in Beringen was de opkomst van ouders beperkt.

 5. Infomomenten voor ouders organiseren

 De werkgroep „onderwijs‟ van de stad Lommel organiseert informatieavonden voor
 alle ouders uit een wijk met kansarme allochtone gezinnen.
6. Activiteiten organiseren voor mama’s

  Mama‟s voelen een leegte aan als hun kleuter naar de kleuterklas is, daarom is
  het goed om zoveel mogelijk mama‟s bij het klasgebeuren te betrekken.

  Bvb. Maken van verteltassen.

7. Studiedag voor kleuterleid(st)ers: “Met verhalen voor kleuters zorgen”

  Het is een vorming gegeven door Danielle Daniels (medewerker van uitgeverij
  CLAVIS te Hasselt).

8. Afwezigheiddocument invoeren

  Door het invullen van het document zijn de kleuterleidster zich meer bewust dat
  kleuters regelmatig te laat komen en zo taalachterstand opbouwen.

9. Voorbeelden uit het project in Ronse

   o  Slogans aan de schoolpoort en aan het gemeentehuis: “Jij erbij, iedereen
     blij”
   o  Gedichten, T-shirts, kunstwerken rond dit thema tijdens de actieweken.
   o  3 actieweken per schooljaar/ lokale affichecampagne Elke kleuter op tijd
     naar school
   o  Netoverschrijdend werk binnen de gemeente Ronse. De ouders zullen op
     elke school met dezelfde actie geconfronteerd worden.

10. Bladwijzers met instapdata en schooladressen ruim verspreiden.

11. Beklemtonen van het belang van het onthaalmoment ten opzichte van
  ouders die vaak te laat komen.

12. Werken met intermediaren

Dat wil zeggen dat je andere ouders gaat vragen om te melden als zij weet hebben
van kinderen die niet naar school gaan.

Meer diensten en intermediairen worden actief betrokken bv. verenigingen waar
armen actief het woord nemen, inloopteam Kind en Gezin, wijkcentra, huisartsen, ….

13.    Kaartje in het heen-en weerschriftje

Kinderen krijgen een kaartje mee in het heen-en weerschriftje met daarop een logo
van de affiche (op tijd, elke dag, Proficiat!) met daarop de schooluren.
14.   Bejegening van ouders is belangrijk, je moet hen het gevoel
  geven dat elke ouder belangrijk is. In verband met het
  inschrijvingsgesprek:

We moeten nagaan of er een goede bewegwijzering is en of er tijd genoeg is voor
gesprek. Zijn er afspraken en voorwaarden ivm het gesprek? Is er een inschrijfteam
voor het geval de inschrijver afwezig is? Is er een gedeelde visie? Welke ruimte
wordt ervoor gebruikt? Krijgen ze een kop koffie? Kan er een tolk aanwezig zijn? Is
er goede informatiedoorstroming bij nieuw samengestelde gezinnen? Staat de juf
van de 2,5 jarigen open voor de vragen van de ouders? Kan ze klasvrij gemaakt
worden? Mogen de ouders bij hun kind blijven tijdens de eerste schooldagen?

15.    Beleid rond problematische afwezigheid

16.   Keuvelochtenden organiseren: regelmatig samen gezellig een
  kopje koffie drinken.

17.   Aanpassen van de klasomgeving aan de specifieke noden van de
  jonge leeftijd.

Wat vinden kleuterleidster vanuit hun buik wat goed is voor 2,5-jarigen? Van daaruit
vertrekken. De kleuterklas in de eerste kleuterklas zou anders moeten
georganiseerd zijn dan die van het tweede en de derde kleuterklas.

18.    Tas rond zindelijkheid

Dit is een zak met daarin een boekje: `Op je potje, konijn'. Er zit een lottospel in,
gemaakt van de prenten uit het boekje; een cd met luisterverhaal ingesproken door
de juf; tips voor mama en papa gegeven door Kind en Gezin; een knuffel en een potje
om het verhaal na te spelen; een stappenplan voor elke kleuter rond hygiëne en een
beloningskroon.

De bedoeling om de zindelijkheid op een speelse en kindvriendelijke manier te
stimuleren. De tas is een leuk idee om met ouders te maken.

19.    Taallessen aan kleuters geven (taalb@), verteltassen, ..

De verteltassen zijn thematische tassen met een boekje, spel, CD, knuffel,
verkleedkledij, handpoppen, vingerpopjes … .

De tas moet extra taalimpulsen bieden, ervaringsgericht en kindvriendelijk zijn.
20.    Taalvakantie

De gemeente Turnhout organiseert kleutertaal-vakanties. Tijdens deze vakantie
wordt gewerkt aan taal en sociale vaardigheden.

21.    Nieuwsbrief voor heel de gemeente in verband met het onderwijs

Dit heeft tot doel: informatie uitwisselen en ideeën overdragen.

Voorbeeld te bekijken op de website: www.turnhout.be

22.    Signaallijst kansarmoede.

Doel: kwetsbare kinderen herkennen en actie ondernemen als leerkracht, school,
partner en ouders.

De signaallijst wordt omgezet in de GOK-pijlers. En van daaruit kan je dan verder
werken aan je GOK-beleidsplan.

Te vinden op: www.turnhout.be/schoolopbouwwerk

23.    Het zorgforum

Alle zorgteams over de netten heen samenbrengen om ervaringen uit te wisselen
rond allerlei problemen. Dit is wel een initiatief die op de gemeente is genomen.

24.    Website stad Turnhout is heel wat nuttige informatie te vinden

nl. over pictogrammen, anderstalige brieven en de tolkendienst…

25.    Cirkeldag

De welzijnsorganisaties houden opendeur voor schoolteams. Drie personeelsleden per
school kunnen per dag 3 organisaties bezoeken, bvb:

  o Kennismaking met comité bijzondere jeugdzorg
  o Tehuis
  o OCMW
  o Opvoedingswinkel
  o Vertrouwenscentrum

								
To top