7. PEMETAAN SK-KD Aqidah Akhlak MA Kelas XI_ 1-2

					 MATA PELAJARAN :
 AQIDAH AKHLAK
KELAS XI SEMESTER 1
                     PEMETAAN STANDAR KOMPETENSISatuan Pendidikan  :                                      Kelas / Semester : XI/ Ganjil
Mata Pelajaran   : Akidah Akhlak                               Tahun Pelajaran :


                                                        ALOKASI
 STANDAR KOMPETENSI          KOMPETENSI DASAR                 MATERI
                                                         WAKTU
 1. Memahami ilmu kalam   1.1. Menjelaskan pengertian dan fungsi ilmu      Pengertian dan fungsi
                 kalam                      ilmu kalam
               1.2. Menjelaskan hubungan ilmu kalam         Hubungan ilmu kalam
                 dengan ilmu lainnya.               dengan ilmu lainnya.
               1.3. Menerapkan ilmu kalam dalam           Penerapan ilmu kalam
                 mempertahankan akidah              dalam mempertahankan
                                          akidah
 2. Memahami aliran-aliran  2.1 Menjelaskan aliran-aliran ilmu kalam,       Aliran-aliran dalam ilmu
  ilmu kalam dan tokoh-    tokoh-tokoh dan pandangan-            kalam, tokoh-tokoh dan
  tokohnya           pandangannya (Khawarij, Murji`ah,         pandangan-
                 Syi`ah, Jabariyah, Qadariyah,           pandangannya (Khawarij,
                 Asy’ariyah, Al-Maturidiyah, Mu`tazilah,      Murji`ah, Syi`ah,
                 dan lain-lain seperti teologi transformatif    Jabariyah, Qadariyah,
                 dan teologi pembebasan)              Asy’ariyah, Al-
                                          Maturidiyah, Mu`tazilah,
                                          dan lain-lain seperti
                                          teologi transformatif dan
                                          teologi pembebasan)
               2.2 Menganalisis perbedaan antara aliran       Perbedaan antara aliran
                 ilmu kalam yang satu dengan lainnya        ilmu kalam yang satu
                                          dengan lainnya

                                                                 12
                     Pemetaan Standar Kompetensi/Az-Zahra disc8
              2.3 Menunjukkan contoh-contoh perilaku        Beberapa contoh perilaku
                orang yang beraliran tertentu dalam ilmu     orang yang beraliran
                kalam                       tertentu dalam ilmu kalam
              2.4 Menghargai terhadap aliran-aliran yang      Perbedaan-perbedaan
                berbeda dalam kehidupan              aliran dalam kehidupan
                bermasyarakat                   bermasyarakat
3. Membiasakan perilaku  3.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya       Pengertian dan
terpuji            akhlak berpakaian, berhias, perjalanan,      pentingnya akhlak
               bertamu dan menerima tamu             berpakaian, berhias,
                                         perjalanan, bertamu dan
                                         menerima tamu
             3.2 Mengidentifikasi bentuk akhlak           Bentuk akhlak
                berpakaian, berhias, perjalanan,         berpakaian, berhias,
                bertamu dan menerima tamu             perjalanan, bertamu dan
                                         menerima tamu
             3.3 Menunjukkan nilai-nilai positif dari akhlak    Nilai-nilai positif dari
               berpakaian, berhias, perjalanan,          akhlak berpakaian,
               bertamu dan menerima tamu dalam          berhias, perjalanan,
               fenomena kehidupan                 bertamu dan menerima
                                         tamu dalam fenomena
                                         kehidupan
              3.4 Membiasakan akhlak berpakaian,          Akhlak berpakaian,
                berhias, perjalanan, bertamu dan         berhias, perjalanan,
                menerima tamu                   bertamu dan menerima
                                         tamu
4. Menghindari perilaku  4.1. Menjelaskan pengertian dosa besar         Pengertian dosa besar
tercela            (mabuk-mabukan, berjudi, zina,          (mabuk-mabukan,
                mencuri, mengkonsumsi narkoba)          berjudi, zina, mencuri,
                                         mengkonsumsi narkoba)


                                                       13
                    Pemetaan Standar Kompetensi/Az-Zahra disc8
          4.2. Mengidentifi-kasi bentuk dan contoh-       Bentuk dan contoh-contoh
            contoh dosa besar (mabuk-mabukan,         dosa besar (mabuk-
            berjudi, zina, mencuri, mengkonsumsi       mabukan, berjudi, zina,
            narkoba)                     mencuri, mengkonsumsi
                                     narkoba)
          4.3. Menunjukkan nilai-nilai negatif akibat      Nilai-nilai negatif akibat
            perbuatan dosa besar (mabuk-           perbuatan dosa besar
            mabukan, berjudi, zina, mencuri,         (mabuk-mabukan,
            mengkonsumsi narkoba)               berjudi, zina, mencuri,
                                     mengkonsumsi narkoba)
          4.4. Membiasakan diri untuk menghindari        menghindari perilaku dosa
            perilaku dosa besar (mabuk-mabukan,        besar (mabuk-mabukan,
            berjudi, zina, mencuri, mengkonsumsi       berjudi, zina, mencuri,
            narkoba)                     mengkonsumsi narkoba)
          Jumlah
                                             ..............., .................. 20...
Mengetahui,                                       Guru Mapel Aqidah Akhlak
Kepala Madrasah Aliyah
___________________                                   ______________________
NIP.                                           NIP.


                                                                   14
                 Pemetaan Standar Kompetensi/Az-Zahra disc8
 MATA PELAJARAN :
 AQIDAH AKHLAK
KELAS XI SEMESTER 2

                       15
Pemetaan Standar Kompetensi/Az-Zahra disc8
                    PEMETAAN STANDAR KOMPETENSISatuan Pendidikan  :                                       Kelas / Semester : XI/ Genap
Mata Pelajaran   : Akidah Akhlak                                Tahun Pelajaran :                                                           ALOKASI
   STANDAR KOMPETENSI           KOMPETENSI DASAR                 MATERI
                                                           WAKTU
5. Memahami tasawuf          5.1. Menjelaskan pengertian, asal usul       Pengertian, asal usul dan
                      dan istilah-istilah dalam tasawuf       istilah-istilah dalam
                                             tasawuf
                   5.2. Menjelaskan fungsi dan peranan        Fungsi dan peranan
                      tasawuf dalam kehidupan modern        tasawuf dalam
                                             kehidupan modern
                   5.3. Menunjukkan contoh-contoh           Contoh-contoh perilaku
                      perilaku bertasawuf              bertasawuf
                   5.4. Menerapkan tasawuf dalam           Tasawuf dalam
                      kehidupan modern               kehidupan modern
6. Membiasakan perilaku terpuji    6.1. Menjelaskan pengertian dan          Pengertian tauihid dan
                      pentingnya adil, ridha, amal         istilah-istilah lain
                      shaleh, persatuan dan kerukunan
                   6.2. Mengidentifik-asi perilaku orang       Macam-macam tauhid
                      yang berbuat adil, ridha, amal
                      shaleh, persatuan dan kerukunan
                   6.3. Menunjukkan nilai-nilai positif dari     Perilaku orang bertauhid
                      adil, ridha, amal shaleh, persatuan
                      dan kerukunan dalam fenomena

                                                                 16
                    Pemetaan Standar Kompetensi/Az-Zahra disc8
                   kehidupan
                 6.4. Membiasakan perilaku adil, ridha,       Perilaku bertauhid dalam
                    amal shaleh, persatuan dan          kehidupan sehari-hari
                    kerukunan dalam kehidupan
                    sehari-hari
7. Membiasakan perilaku terpuji  7.1. Menjelaskan pengertian dan          Pengertian dan
                    pentingnya akhlak terpuji dalam        pentingnya akhlak terpuji
                    pergaulan remaja               dalam pergaulan remaja
                 7.2. Mengidentifikasi bentuk dan          Bentuk dan contoh-
                    contoh-contoh perilaku akhlak         contoh perilaku akhlak
                    terpuji dalam pergaulan remaja        terpuji dalam pergaulan
                                           remaja
                 7.3. Menunjukkan nilai negatif akibat       Nilai negatif akibat
                    perilaku pergaulan remaja yang        perilaku pergaulan
                    tidak sesuai dengan akhlak Islam       remaja yang tidak sesuai
                    dalam fenomena kehidupan           dengan akhlak Islam
                                           dalam fenomena
                                           kehidupan
                 7.4. Menerapkan akhlak terpuji dalam        Akhlak terpuji dalam
                    pergaulan remaja dalam            pergaulan remaja dalam
                    kehidupan sehari-hari             kehidupan sehari-hari
8. Menghindari perilaku tercela  8.1. Menjelaskan pengertian ishraf,        Pengertian ishraf,
                    tabdzir, dan fitnah              tabdzir, dan fitnah
                 8.2. Mengidentifikasi bentuk dan          Bentuk dan contoh-
                    contoh-contoh perbuatan ishraf,        contoh perbuatan ishraf,
                    tabdzir dan fitnah              tabdzir dan fitnah
                 8.3.Menunjukkan nilai-nilai negatif        Nilai-nilai negatif akibat
                    akibat perbuatan ishraf, tabdzir       perbuatan ishraf, tabdzir
                    dan fitnah                  dan fitnah

                                                         17
                  Pemetaan Standar Kompetensi/Az-Zahra disc8
             8.4.Membiasakan diri untuk             Menghindari perilaku
               menghindari perilaku ishraf,         ishraf, tabdzir dan fitnah
               tabdzir dan fitnah
             Jumlah                                           ..............., .................. 20...
Mengetahui,                                     Guru Mapel Aqidah Akhlak
Kepala Madrasah Aliyah
___________________                                 ______________________
NIP.                                         NIP.
                                                                 18
              Pemetaan Standar Kompetensi/Az-Zahra disc8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1283
posted:1/23/2012
language:Malay
pages:8