isu strategik-BT'11

Document Sample
isu strategik-BT'11 Powered By Docstoc
					                        PLAN STRATEGIK
                       PANITIA BAHASA TAMIL

BIL    ISU       MATLAMAT        OBJEKTIF      KPI          SASARAN
    STRATEGIK     STRATEGIK
                                         2009  2010     2011  2012

1   Murid-murid   Meningkatkan      Murid dapat     Pencapaian
   tidak mahir   minat dalam       memahami dan     minimum
   dalam      memahami dan      menghafal      pada tahap  30 %  50 %     70 %  90 %
   memahami dan   menghafal        ” ilakkiyam ”    ’C’dalam
   menghafal    ” ilakkiyam ”.                setiap
   ” ilakkiyam ”.                        ujian
                                  bulanan &
                                  penggal
2   Murid-murid   Murid-murid       Murid dapat    Menjawap
   lemah dalam   sentiasa didorong    menjawab soalan    soalan 16
   menghayati    membuat soalan 16    16 – 30 dalam     – 30
   Kemahiran    – 30 dalam kertas 1.  kertas 1 dengan    denganbet  40 %  55 %   75 %    85 %
   penggunaan                tepat.        ul dan
   ” ilakkanam ”                         mendapat
   dengan tepat.                         markah
                                   penuh.
3   Murid tidak   Murid-murid akan    Murid-murid    Dapat mereka
   pandai      mahir mengumpul     akan mahir    cerita dengan
   mengumpul    maklumat dari      mengumpul     menggunakan
   maklumat dari  gambar rajah.      maklumat dari   maklumat    50 %  65 %   76 %    85 %
   gambar rajah.              gambar rajah dan dari gambar
                        mereka cerita.  rajah.
BIL  PELAN TAKTIKAL     T/JAWAB      TEMPOH      KOS / SUMBER   PELAN
                         (MULA       Jika ada   KONTIGENSI /
                         AKHIR)             CATATAN
1
   Latihan bacaan dan    Guru
   hafalan terma-terma  matapelajaran  Januari  September   RM 100    Latih tubi
   yang Disediakan    dan panitia
   dalam kad imbasan

2
   Kelas tambahan      Guru
              matapelajaran  Januari  September   RM 200    Latihan
                                         tambahan
3
   Seminar dan bengkel
               Guru besar,
               Gpk 1 dan   April   Ogos     RM 200     Kursus
               guru panitia                     dalaman
4  Minggu Bahasa Tamil  Gpk 1, Guru
    Pertandingan   Panitia,                Minggu Bahasa
     Syarahan     semua guru   March  Mei  RM 500  Tamil
    Bercerita     yang mengajar
    Melafaskan    Bahasa Tamil
     sajak
    Mengarang
    Melafaskan
     Thirukural,
     Palamoli,
     Marabu Thodar,
     Seyyul, Inai
     moli, Uvamai
     thodar,
     Athisudi.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:56
posted:1/23/2012
language:
pages:3