Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Forgotten Thainess - anti-military

VIEWS: 117 PAGES: 3

									                         1

             “ความเปนไทยที่ถูกลืม: ชาติที่ไมใชของผูมีปน”
                                       โดย เกษียร เตชะพีระ
       น.ม.ส. หรือ พระเจาวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ & พระนิพนธเรื่องสามกรุง
      ผมไดนําเสนอวานอกจากความเปนไทยกระแสหลักแบบสังคมศักดินา-รัฐอาญาสิทธิ์แลว
                       ่
ยังมีมรดกความเปนไทยกระแสอื่น ๆ อีก ชัวแตวาถูกกดกลบบดบังไวหรือมองขามละเลยไปใน
ประวัติศาสตร ไมวามรดกความเปนไทยที่เนนความเสมอภาคของศรีปราชญ, หรือมรดกความเปน
ไทยที่ยืนยันเสรีภาพและระบบรัฐสภาของเทียนวรรณ เปนตน
      นั่นหมายความวาเมื่อกลาวถึงกระแสหลากหลายตาง ๆ นานาในวัฒนธรรมไทยแลว ไมวา
ตนธารจะมาจากไหน: ชมพูทวีป ราชอาณาจักรจีน ตะวันออกกลางหรือยุโรป
      ไมวาจะไหลแผเขามาผานสื่อภาษาใด: บาลี/สันสกฤต จีน อาหรับหรือโปรตุเกส/วิลันดา/
ฝรั่งเศส/อังกฤษ/เยอรมัน/รัสเซีย
      และไมวาจะนําพาคติลัทธิศรัทธาอะไรเขามา: ฮินดู พุทธ อิสลาม สิกข คริสต ยิว ขงจื๊อ
เจาแมกวนอิม ปุนเถากง ยุครูแจง เสรีนิยม ประชาธิปไตย ราชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต
อนาธิปไตย โพสตโมเดอรนิสต ฟาสซิสต ฯลฯ
      ลงไดถูกแปล/แปรเปนภาษาไทย เขาปะทะประสานปฏิสัมพันธกับคติขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมและฉันทลักษณไทย ๆ มีชีวิตโลดเตนขับเคลื่อนผันแปรอยูในครรลองความคิด
ความเชื่อของผูคนในสังคมไทยแลว มันก็ยอมกลายเปนน้ําเนื้อสวนหนึ่งของความเปนไทยอยางเปน
ธรรมชาติธรรมดาอยูดี ไมวาเราจะชอบหรือไมก็ตาม
      เพราะแตไหนแตไรมา ที่ตั้งทางวัฒนธรรมของสังคมไทยมักมีลักษณะเปนเมืองทาเปด
                      ่
(entrepot แบบอยุธยา, ธนบุรี, บางกอก) ทีซึ่งสินคาขาวของผูคนหลากชาติหลายภาษาไหลรวมมา
บรรจบกัน, ไมใชคายกักกันหรือเรือนจําความคิดที่มีรั้วรอบขอบชิด (แบบเกาหลีเหนือ เปนตน)
      ดังนั้นจึงปวยการถามวาเปนคนไทยหรือเปลา? หรือไมชอบหนาแลวจะเฉดหัวเขาไปอยูที่
อื่น ไมวาพระลักษณ พระราม คานธี (แขกอินเดีย) อิเหนา (แขกชวา) บุเรงนอง (พมา) เลาป ตั๋งโตะ
โจโฉ ลี้คิมฮวง กวยเจง (เจกจีน) เอฟโฟร เรน (เกาหลี) ไมเคิล แจคสัน มาดอนนา เลดี้กากา หรือแฮรี่
พอตเตอร (ฝรั่ง) ฯลฯ ซึ่งลวนเปนตางดาวที่อพยพกันอวตารมาอยูในวัฒนธรรมไทยแลวทั้งสิ้น ขืน
ไลออกไปหมด เราเองนั่นแหละจะยากจนลงและนาเบื่อขึ้นทางวัฒนธรรม
                        2

     เทาที่เปนอยูนี้ก็เบื่อจะตายอยูแลว เอะอะอะไรคําสองคําก็ทักษิณ, ลมเจา, ปฏิวัติ,
รัฐประหารฯลฯ ไมเลือกวันตรุษวันพระวันโกน ขมขูกรางกราวราวกับประเทศนี้เปนของจอมโยธี
ผูมีปนกลุมเดียว
     ทั้งที่ น.ม.ส. ปราชญและกวีแหงกรุงรัตนโกสินทรรองทักมาตั้งนานแลววาไมใช!
     %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
     น.ม.ส. เปนนามปากกาของพระราชวรวงศเธอ พระองคเจารัชนีแจมจรัส กรมหมื่นพิทยา-
ลงกรณ (พ.ศ. ๒๔๑๙ - ๒๔๘๘) ทรงเปนพระโอรสในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (พระองคเจา
ยอดยิ่งยศ วังหนาองคสุดทายในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งทรงเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปน
เกลาเจาอยูหัว สมัยรัชกาลที่ ๔)
     เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบและเรียนภาษาอังกฤษดวยพระองค
เองแลว ไดทรงเขารับราชการสําคัญหลายตําแหนงตลอดสามแผนดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งไดตาม
เสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวประพาสยุโรปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ และทรงเขาศึกษา
ตอมหาวิทยาลัยเคมบริดจประเทศอังกฤษอีก ๒ ป
     ทรงนิพนธวรรณกรรมทั้งรอยแกวรอยกรองโดดเดนคมคายชวนคิดเปนที่รูจักแพรหลาย
มากมายหลายเรื่อง เชน จดหมายจางวางหร่ํา (พ.ศ. ๒๔๔๘), นิทานเวตาล (พ.ศ. ๒๔๖๑) เปนตน
     พระนิพนธเลมสุดทายคือ สามกรุง (พ.ศ. ๒๔๘๗) ซึ่งไดรับยกยองเปนกวีวัจนะเลมแรก
ของไทย น.ม.ส.ทรงนิพนธขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ภายใตรัฐบาลของจอมพลแปลก พิบูล-
          
สงคราม “ทานผูนำ” ที่ไดนําประเทศไทยเขารวมรบเคียงขางญี่ปุนในวงมหาไพบูลยเอเชียบูรพา กับ
ฝายสัมพันธมิตร โดยขณะนั้นพระองคทรงประชวรตอกระจก ตองใหพระธิดาคือหมอมเจาหญิง
วิภาวดี รังสิต จดตามคําบอกของพระองค
     ในตอนกรุงธนบุรีของหนังสือสามกรุง น.ม.ส. ไดทรงนิพนธถึงชุมนุมเจาพระฝาง อันเปน
กกหนึ่งในจํานวน ๔ - ๖ กกใหญที่ไดรวบรวมผูคนตั้งตัวเปนอิสระหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง
ในป พ.ศ. ๒๓๑๐ โดยมีผูนําเปนพระสงฆคือ พระพากุลเถระ (มหาเรือน) พระสังฆราชาแหงเมือง
สวางคบุรี (ฝาง) จนกระทั่งพระเจาตากสินทรงยกทัพเขาตีแตกพายไปเพื่อรวมแผนดินเมื่อ พ.ศ.
๒๓๑๓
     น.ม.ส. ทรงบรรยายสภาพกกพระเจาฝางไวอยางเสียดลึกแยบคาย สะทกสะทอนสภาพ
บานเมืองรวมสมัยของพระองคเองไวผานนัยแฝงแหงถอยคําที่จงใจใชขามยุคขามสมัย (ironic or
strategic anachronism ดูคำที่ขีดเสนใต) วา: -
             ครานี้จะกลาวบทถึง      เถรหนึ่งฐานะเจาพระฝาง
           ไมใชพระไมใชเจาเขาระวาง   ตัวอยางผิดแลกแปลกกฎเกณฑ
           เคยเปนบรรพชิตจิตเลื่อมใส     เด็กผูใหญศรัทธาขรัวตาเถร
           ครั้งโชคมาชตาโยนก็โอนเอน     เปนเถนทุราจารพาลเสเพล
                       3


        คราวกรุงยุงยับอับวาศนา     อยุธยาธิปตัยก็ไขวเขว
        สังฆราชเมืองสวางคตางทําเล สมคเนนาที่เปนผีบุญ
        ครองไตรยสีแดงแผลงหนักหนา สถาปนาตนเผนขึ้นเปนขุน
        สาวกฉกฉวยร่ํารวยทุน       เจาประคุณพระฝางวางตํารา
        จัดวงไพบูลยภูลโภค       ใชโฉลกอํานาจวาศนา
        ฉาว ๆ ปาวประโยชนโฆษณา จูงใจไพรฟาประชากร
        อางเหตุบานเมืองเคืองเข็ญ   เปนทางวาจาอุทาหรณ
        พูดอะไรพูดไดไมอาวรณ     ราษฎรโงเงาเหมือนเตาปลา
        หมจีวรสบงเหมือนทรงศีล     แตปายปนไปปราศสาสนา
        ฆามนุษยรบพุงมุงจินดา    อทินนาทายีไมมีอาย
        เสพยสตรีมีรศไมหมดรัก     เยื้องยักแยบอยางทางฉิบหาย
        เปนพระปลอมเจาปลอมจอมอุบาย อันผายแผตนเพื่อผลพาล
        โฆษณาจูงใจไดทุกสิ่ง      เหลาหญิงยอมกายถวายทาน
        พวกถูกปลนไมชอบระบอบการ แตทัดทานไมไหวจําใจยอม
        ผูกขาดคาขายถายทรัพยสูญ    ไปเขาวงไพบูลยโดยลมอม
        ปวงราษฎรปราศฤทธิ์ตองอิดออม อํานาจยอมอยูในมือผูถือปน
        เทศนใหคนสมัคทางรักชาติ    รักจนขาดลมหายใจอยาใฝฝน
        บานเมืองคับขันตองยันยืน    ชีวิตยื่นใหชาติปราศกีดกาง
        เขาเงินเรี่ยไรไมรูเบื่อ   ตองเชื่อผูนําทําตางตาง
        ไมใหทําไมทําอยาอําพราง   ทุกอยางไวใจในผูนํา
        จะนําไปทางไหนไมตองบอก     แซกซอกไมหยุดมุดใหหนํา
        แมลําบากยากแคนแสนระกํา ก็ตองทําเพื่อชาติปราศจํานรรจ
        ฉันเปนผูนําชาติอาจนําให   ทั้งชาติไดประจักษศักดิ์สุขสันต
        ฉันนี่แหละเปนผูรูเทาทัน   เพราะเหตุวาชาตินั้นคือฉันเอง
        ทานรักชาติแมจะมวยตองชวยชาติ ไมบังอาจพูดโปงทำโฉงเฉง
        ฉันคือชาติชาติคือฉันหันตามเพลง จงยําเยงจอมโยธีผูมีปนฯ

     ถือเปนชิ้นสวนมรดกความเปนไทยที่ลุกขึ้นมาเสียดสีทาทายชาตินิยมทหารของทานผูนํา
อยางไมพรั่นพรึงตออํานาจรัฐ กลไกโฆษณาชวนเชื่อและอาวุธยุทโธปกรณของจอมโยธีผูมีปน
     ชะรอยจอมโยธีผูมีปนรุนหลังจะไมอานสามกรุงกันเสียแลวกระมัง?

								
To top