; Nogai Bible - Luke 2
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Nogai Bible - Luke 2

VIEWS: 8 PAGES: 2

  • pg 1
									Иса Масихтинъ тувувы

1 Сол куьнлерде кесарь Августтинъ буьтин урым ерлериндеги
аьдемлер санын язып алув буйырыгы шыкты. 2 Сосы язылып
алынув Киринийдинъ Сирияда тоьрелик суьруьв кезуьвинде
биринши эди. 3 Сонынъ уьшин баьриси де, аьр ким оьз тувган
каласына, язылмага барды. 4 Сондай болып Юсуп та, Даут уьйиннен
эм ырувыннан болган себепли, Галилеядынъ Назарет каласыннан,
Юдеяга, Дауттынъ Бетлехем деп аталатаган каласына атланды. 5
Онда оьзининъ соьз тавысып турган хатыны Марьем мен бирге
язылмага керек эди. Марьем авыраяклы эди. 6 Олар онда барганда,
Марьемге бала табув заманы етти. 7 Эм Марьем оьзининъ Улын,
тувнъышын, тапты, Оны боьледи эм отлыкка салды, неге десе
конагуьйде оларга орын табылмаган эди. 8 Сол элде далада
суьруьвшилер оьзлерининъ суьруьвлери мен куьзет шыгатаган
эдилер. 9 Бирден олардынъ алдына Раббийдинъ бир маьлеги туьсти,
Раббийдинъ нуры оларды ярыкландырды. Суьруьвшилер бек
корктылар. 10 Ама маьлек оларга: «Коркпанъыз, мен сизге де, баьри
аьдемлерге де бек куванышлы ийги хабарды билдирмеге келгенмен.
11 Буьгуьн сизге Даут каласында Куткарувшы тувды: Ол Раббий
Масихти. 12 Мине сизге онынъ белгиси: сиз боьленген эм отлыкта
яткан балады табаяксыз», — деди. 13-14 Сонъ анъламастан
маьлекке аспаннынъ сансыз маьлеклер аьскери келип косылдылар.
Олар Аллага шуькир айтып: «Йогардагы Аллага данък, ер уьстинде
Онынъ разы болган аьдемлерине рахатлык болсын!» - дедилер. 15
Маьлеклер олардан коькке тайганда, суъруьвшилер бир бирлерине:
«Бетлехемге бараяк, онда не зат болганын караяк, Раббий бизге не
затты билдирди экен», — деп айттылар. 16 Олар асыгыслы
бардылар да Марьем мен Юсупты эм отлыкта яткан балады
таптылар. 17 Коьргенлеринде, сосы Аьвлет акында оларга не зат
белгили болганын айттылар. 18 Эситкенлердинъ баьриси де
суьруьвшилердинъ айтатаган затларына сейирсине эдилер. 19
Марьем, болса, сосы соьзлердинъ баьрисин де коьнъилине ювык
алып, юрегине салды. 20 Сонъ суьруьвшилер эситкенлери,
коьргенлери эм оларга калай билдирилгени болса, солай ок болганы
уьшин Аллады данъклай эм Ога шуькир айта, артларына кайттылар.

								
To top
;