Docstoc

Koryak Bible - Gospel of Luke

Document Sample
Koryak Bible - Gospel of Luke Powered By Docstoc
					­Ë™ÈÚ×ã‡ãÓ³ÛÒÈÕÐÕ 
­«™¨º·Ãwó³»²¨µ°µ               ­Ë™ÈÚ×ã‡ãÓ³ÛÒÈÕÐÕ
                    §ÍÝÍœÂÔÅÝˁÝÏÙÂēÙÝÄÂÇÍ݁                           «ÊÍÝÍœßÔÝÍœÝÏ
                            ¢¯¨ÕÌÐÄÂ

                              ²ÇÆÂÌÔÐÒ
                             ¤²¦ÇÆÝÌ
 °ÕÙÚÐÚÛÚ©ÐÉÓÐçÑÐÓãÓ˙ÈÚÒÐÕ
     ´ÖÙÒÊÈ
                 ,6%1‹ªÏÓÔÊÔÕÔ£ÊÃÍÊáËÊÍÝÍœÂÔÌÊÏ®ÐÓÌÄÂ
                           £ÐÍÇÇ ÔÝÓáÙÊ ÍÇÔ ÏÂÉÂÆ ÓÍÂÄáÏÓÌÊÇ ÑÍÇ
                          ÎÇÏ ÑÒÊÏáÍÊ ·ÒÊÓÔÊÂÏÓÔÄÐ ³ÍÐÄÐ £ÐÈÊÇ
                          ÐÔÒÂÈÇÏÏÐÇ Ä ³ÄáÔÐÎ §ÄÂÏÅÇÍÊÊ ÓÐÉÆÂÍÐ
                          ÏÂÒÐÆÓÇÅÐÏÇÑÐÄÔÐÒÊÎÐËÌÕÍÞÔÕÒÐËÊà×Úë
                          ÜêÛÓâäÝÛ´ÒÊÓÔÂÍÇÔÏÂÉÂÆÑÇÒÄÝËÑÒÂÄÐ
                          ÓÍÂÄÏÝË ÎÊÓÓÊÐÏÇÒ ÓÔÕÑÊÍ Ï ÉÇÎÍà ¬ÂÎ
                          ÙÂÔÌÊ £ÍÂÅÂá ÄÇÓÔÞ ÒÂÓÑÒÐÓÔÒÂÏÊÍÂÓÞ ÆÐ
         ²ßÐÚÈÚÍÓçÔ            ÐÌÒÂÊÏ ÄÐÓÔÐÙÏÝ× ÑÒÇÆÇÍÐÄ ÏÂÚÇÅÐ °ÔÇ
                          ÙÇÓÔÄÂ Ê ÉÂÉÄÕÙÂÍ Ï áÉÝÌÂ× ÌÐÒáÌÐÄ
                          ÊÔÇÍÞÎÇÏÐÄßÄÇÏÐÄg
 ª ÓÐÉÆÂÍ ¥ÐÓÑÐÆÞ £ÐÅ ÙÇÍÐÄÇÌ ÊÉ ÑÒÂ×    °ÔÌÒÐÄÇÏÊÇ Ð ÇÆÊÏÐÎ ÊÓÔÊÏÏÐÎ £ÐÅÇ
ÉÇÎÏÐÅÐ Ê ÄÆÕÏÕÍ Ä ÍÊØÇ ÇÅÐ ÆÝ×ÂÏÊÇ     ÑÒÐÏÊÌÍÐ Ä ÆÕÚÊ ÌÂÎÙÂÔÓÌÊ× ÏÂÒÐÆÐÄ
ÈÊÉÏÊ Ê ÓÔÂÍ ÙÇÍÐÄÇÌ ÆÕÚÇà ÈÊÄÐà       ¯ÝÏÇ ³ÄáÔÐÇ §ÄÂÏÅÇÍÊÇ ÑÐáÄÍáÇÔÓá Ï ÏÂ
£ÝÔ ³ÐÉÊÆÂÇÔÓá ÙÇÍÐÄÇÌ ÊÉ ÑÒÂ×     ØÊÐÏÂÍÞÏÐÎ áÉÝÌÇ ÌÐÒáÌÐÄ ¿ÔÐ ÄÇÍÊÌÐÇ
ÉÇÎÏÐÅÐ ÏÐ ÍÊÚÞ ÔÐÅÆ ÐÏ ÓÔÂÏÐÄÊÔÓá      ÓÐÃÝÔÊÇ Ä ÆÕ×ÐÄÏÐË Ê ÌÕÍÞÔÕÒÏÐË ÈÊÉÏÊ
ÆÕÚÇà ÈÊÄÐà ÌÐÅÆ ¥ÐÓÑÐÆÞ ÆÂÒÕÇÔ ÇÎÕ    ¬ÂÎÙÂÔÌÊ ±ÊÓÞÎÇÏÏÐÇ §ÄÂÏÅÇÍÊÇ ÍÇÅÍÐ Ä
ÆÝ×ÂÏÊÇÈÊÉÏÊ                   ÐÓÏÐÄÕ ÒÕÓÓÌÐË ÌÕÍÞÔÕÒÝ ÑÕÓÔÞ ÈÇ ÄÓÇÎÊ
 ²ÂÉÍÊÙÏÝÎÊÑÐÆÙÂÓÏÇÄÇÆÐÎÝÎÊÊÓÔÐÒÊ       ÍÐÓÔÊÄÝË ¥ÐÓÑÐÆÞ ÔÇÎ ÈÇ ÐÃÒÂÉÐÎ ÕÌÒÇÑÊÔ
ÙÇÓÌÊÎÊ ÑÕÔáÎÊ ÓÐÉÊÆÂÇÔÓá ÏÂÒÐÆ ª ÌÐÅÆ    Ê ÕÎÏÐÈÊÔ ÆÕ×ÐÄÏÝÇ ÓÊÍÝ ÌÐÒáÌÓÌÐÅÐ ÏÂ
ÓÌÍÂÆÝÄÂÇÔÓá ÇÅÐ ÆÕÚ ÏÂÒÐÆ ÄÝ×ÐÆÊÔ Ä     ÒÐÆ ±ÕÓÔÞ ÑÐáÄÍáàÔÓá ÅÍÕÃÐÌÊÇ Ê ÑÒÇ
ÑÒÐÓÔÒÂÏÓÔÄÐÊÓÔÐÒÊÊ¢ÆÕÚÂÏÂÒÐÆÂxßÔÐ      ÌÒÂÓÏÝÇ ÑÒÐÊÉÄÇÆÇÏÊá ÌÐÒáÌÓÌÐË ÍÊÔÇÒÂ
ÇÅÐ ÄÇÒÂ §ÓÍÊ ÄÇÒÂ ÏÂÒÐÆÂ ÆÂÍÇÌÂ ÐÔ ÊÓÔÊ  ÔÕÒÝ ÊÓÌÕÓÓÔÄÂ ÌÕÍÞÔÕÒÝ ±ÕÓÔÞ ÓÄÇÔÊÔ
ÏÝ ÔÐ ÐÏ ÐÃÒÇÙÇÏ ÓÐËÔÊ Ó ÊÓÔÐÒÊÙÇÓÌÐË    ÙÇÒÇÉ ÏÊ× ³ÐÍÏØÇ ÑÒÂÄÆÝ x ·ÒÊÓÔÐÓ £ÐÅ
ÂÒÇÏÝ ÌÂÌÊ× ÃÝ ÄÝÓÐÔ ÌÕÍÞÔÕÒÝ ÏÂÕÌÊ     ÏÂڝx Ê ÓÐÅÒÇÄÂÇÔ ÓÇÒÆØ ÎÏÐÅÊ× ÓÑÂÓÊ
ßÌÐÏÐÎÊÌÊ ÐÏ ÏÊ ÆÐÓÔÊÅÂÍ §ÓÍÊ ÈÇ ÏÂÒÐÆ    ÔÇÍÞÏÝÎÓÄÇÔÐέàÃÄÊʪÓÔÊÏÝ
ÈÊÄÇÔ ÓÄÇÔÐÎ ªÓÔÊÏÝ ·ÒÊÓÔÐÄÐË ÇÓÍÊ        ©ÂÄÇÒÚÇÏ ÑÇÒÇÄÐÆ ÐÆÏÐÅÐ ÊÉ ÙÇÔÝÒÇ×
ÄÝÑÐÍÏáÇÔ ÔÐ ÑÒÇÆÏÂÉÏÂÙÇÏÊÇ ÙÔÐ ÉÂÑÐÄÇ    §ÄÂÏÅÇÍÊË ¤ÑÇÒÇÆÊ ÆÐÍÅÊË ÓÐÄÎÇÓÔÏÝË
ÆÂÏÐÇÎÕ£ÐÅÐÎÐÏÐÃÒÇÔÂÇÔÈÊÉÏÞÄÇÙÏÕà      ÑÕÔÞ ÌÐ ÄÓÇÎÕ ¯ÐÄÐÎÕ ©ÂÄÇÔÕ Â ÉÂÔÇÎ Ê
                          
¤ÇÔ×ÐÎÕ ³ÄáÔÐÐÔÇÙÇÓÌÐÇ Ê ÏÂÕÙÏÐÇ ÏÂÓÍÇ
ÆÊÇ ÃÊÃÍÇÊÓÔÊÌÊ ÆÐÍÈÏÝ ÐÌÂÉÂÔÞ Ä ßÔÐÎ
ÏÂÎ ÄÂÈÏÕà ÕÓÍÕÅÕ ¨ÇÍÂà £ÐÈÊÇË ÑÐÎÐ
ÛÊ Ê ÃÍÂÅÐÓÍÐÄÇÏÏÝ× ÕÓÑÇ×ÐÄ ÓÐÔÒÕÆÏÊÌÂÎ
ªÏÓÔÊÔÕÔ ÑÇÒÇÄÐÆ £ÊÃÍÊÊ Ê ÄÓÇÎ ÌÔÐ
ÊÎÇÍ ÐÔÏÐÚÇÏÊÇ Ì ßÔÐÎÕ ÑÇÒÇÄÐÆÕ ±ÒÊÉÝ
ÄÂà Ì ÓÐÔÒÕÆÏÊÙÇÓÔÄÕ ÄÓÇ× ÌÔÐ ÓÎÐÈÇÔ ÑÐ
ÔÒÕÆÊÔÞÓáÆÍáßÔÐËÃÍÂÅÐËØÇÍÊ


               ÀâÑÏÕÔÜ×ÔÛ
   ´Þ×àÙÝÞ¾ÔáßÝÞÏÑÚÝÑàÙ×Ø×¹ÏÛæÏáàÙ×Ø
                 ·ÒÜÏá×Ø
                         
                                   ÁÏÐÔÔÝēܚÏ

                                   ÏÝÎÝÔÄÂ͜ ÂÏÌÐ ÂÏÔÝ΁ßēÌ ÅÊÍÍÊÏßē
                                   ÙÊÏÊÏÌÊÏ ÍÝÎÂÍÂēÅÝˁÝÏ ÎʁÌßÌÊÏ
                                   ßēÝÏÙÇÙÌßà x ©ÂÌÐÏ x ËÝÍÏÊÏ ÝËÌ݁
                                   ¢ÂÂ ÔÐ ®ÐÊÓÇËÏÂÌ ÅÂÌÂÍÊÍÊÏ ¢ÎÌÝÌÂ
                                   ßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝ͜ ®ÐÊÓÇËÏÂÌ áÄÂÍ ÅÂÔÄÝ
                      ÇÕÖÚÚãʙâ Õ       ÍßÏÝÏÐÇÇÔ݁«ÊÙÊÙœÝÏ¢ÂßÏ®ÊÌÏßÌ
                                   áÏÏÊÎÂËÔÂÏށÝÏßÏ œÕÇÎÔßēÊÍœÕ ÂÌÎßÔ
   ®ßÍÕÍ݁ÝÍœÝÔÕàÌÂÍßËÝ́ÝÍœÝÔК
Ï
                                   ÅÝˁ݁Ð œÂÂÔÄÂÔÅÝˁßÏ ÔÐ ÄßœÝÅÝˁßÏ
   ´ÕËÝ̧œÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏxÝÏÏßÏÌÂ
                                   ´Ð ēÐÔÐ ÅÂËÔÐÍßÏ ±ÂÍÇÓÔÊÏ ÝÑÑÝÍàÏÝÎ
  ÍÊÌÂÍ ÝáÏÌÂÍ߁Ð ´ÐËÔÂÄßÔÅ݁ÌßÏ ´ÐË
                                   ÏÝÎÝ̤ÊÖÍÇÇÎÝÌàÍßÕœßÔÝÍœÝÏ·ÒÊÓ
  ÔÂÄßÔÅ݁ÝÏ x ÒÐÓÓÌßÇÍÝÙœßρ ¯ÐÄÝË
                                   ÔÐÓ
xªÊÓÕÓ
  ©ÂÄÇԝ ½ÏÌÝÇÑÔÂÄßÔÅ݁ÝÏ x ÒÐÓÓÌßÇÍÝÙ
                                    §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ x ÂÏÐ ßÏáÏÏÊÎÂËÔÂÔÝÌÜÇÔ
  œßρ¤ÇÔ×ÊË©ÂÄÇԝ
                                   Ñ݁ÝÍ §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ ÅÂÎÅÂœÐáÎÔÂēßÍœÝË
   ´ÐËÔÂÄßÔÅ݁ ÔÐ ½ÏÌÝÇÑÔÂÄßÔÅ݁ ÐÎÂ
                                   Ì݁ ßË ÎʁÌÝ ÏÝÎÝÔÄÂÍœÝËÌ݁ ÔÐ ßË
  ́ ÌÐÏÔЁÄÂēÝÏßÏ ¿Ä“ÝÏÌÂÍßÌÂÍ ÅÒÇ
                                   ÇËÊÍßēÂÏáÄÂÔÝÍœÝËÌ݁
  ÌÜÇÍÝÙœßρ £ÊÃÍÊá £ÊÃÍÊá ÐÏÑ݁
                                    ¤ˆÕÙÙÊÏ §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ ÅÂÌÂÍÊÍÊÏ ­ÕÌÂÏÂÌ
  ÝÏÌÝÇÑÔÐßÙÅÊÌÊÔ݁ÎÝÌÌÂÍßËÝ́ÂÔÌßÏ
                                   ½ÏÏÐÄÊÔÌÕœÂÔáÉÝÙÏÊÌÕÅÊÍÍÊÏÔÐÄÝœÂ
  ÏÕÔßËÊēēÊÌ
                                   šÌ ÅßÏœßÍÍÊÏ ÍÝÎÂÍÂÄÝ͜Р·ÒÊÓÔÐÓÝρ
   ´ÐËÔÂÄßÔÅ݁ÝÌ Ýá §Å“ÂÔÑ݁ÍÐ ÝÏÌÝ
                                   ­ÕÌÂÏÂÌ ÅÂáÄÂÍßÏÂē ÄÊÔÌÕÌÊÏßē ÌÂÍÊēēÊ
  ÅÂÔÄÝÍßÏÂēËÝÅܚÍÂēÅÝˁÝÏÔÐÏÝËʁÔÝ
                                   ÔÐ ÅßÍßœÕÍÊÏßē ÑÂÏßÏÂÔÄÐ ÂÏßÏßÔÅÝˁÝ
  ÊÏßē ÔÂËÌÝÅÝˁÐ ªÊÓÕÓ ·ÒÊÓÔÐÓÝÏ
                                   ÌßÏÂē ½ÏÊÏ ÌÂÍÊÌÂÍ ÅßËÊÍÝÍœßÍÍÊÏ ÎÝ
  ½ÏÊÏÄßœÝÅÝˁÝÏÔКÅÝˁÝÏ
                                   ÌÝÓÔÐÌßÏÇÍÝËÌ݁´ÐēÐÔÐßÌÊÏœÂÔÄÊÔ
   ¥ÂÌÂÍÊÍÊÏÂē§Å“ÂÔÑ݁ÍÝÌßÔÅÝˁÐÅÂÔÄÂ
                                   ÌÕ §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ ­ÕÌÂÏÊÏ ÌÊÔ݁ ÙÂēÙÝÄÂÇ
  ÍßÏÂē ÍÝÅÊÝÏÌÝÇÑ
 ±ÂÍÇÓÔÊÏÂÌ qÂÏÌÂÍ
                                   ÍÝÙœßρ
  œÂÔÝÌ ±ÂÍÇÓÔÊÏ ÅÊÏßÍÍßËÄÝÍœßÍÍÊÏ ÒÊÎ
                                    ®ÕÙÅÊÏ ÇÍÝÍœÂÔÅÝˁÝÏ ÅßÔßËÌÝÍÊÏ ÍÝ
  ÌÊÏ ÊÎÑÇÒÂÔÐÒÝËÝÌ ¢ÏÂÎœÂÔ ÇÄÒÇËÝÍœÂ
                                   ÅÊÝÏÌÝÇÑÌÊÏÅÒÇÌËÊÍÝÌÊÏÌÂÍßËÑ݁
  
  
 ®ÕÙÅÊÏ ÅßÄßßÏÂËÝ́ÂÔÅÝˁÝÏ ŁÄÐÍßÏ ªÊÓÕÓ ßÔÐÅß    
  ÄßÅÝˁ݁Ð                           
Äß×àáÝàx¢ÂßÏËÊÙÊÙœÝÏÅÒÇÌ
                                  
                ÁÏÐÔÔÝēܚÏ

 ´ÊÔ ÏÝÑÍÇÑœÂē ËÝ́ÝÌ §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ
ÏÂÌÐáāÏÂēÊÝáËÝœÂēÅÝˁÐÊÏßÏÅÝËÊ
ÄßÔÕ ÔÇÌÓÔÂÌßÏÂē ½ÙÙÕ Õˁß ÂÔÄÂÌ ÌÂÍÊÌ
£ÊÃÍÊáÌ
 ¤ˆÕÔÊÏÌÂÍÊÌ ÎÝÔËÝÍÝÏ ÏßÏáÏÏǚÍÂÔßÏ
ēÂÏáēÌÂÍßÌÂÍ
 ªÏÓÔÊÔÕÔ £ÊÃÍÊáËÊÍÝÍœÂÔÌÊÏÂÔ ÌÊē
ÝÏÊÏ ÂË͚Î ÇÍÝÍœÂÔÝÍœÝρ ÔÐ ÒÇÆÂÌ
ÔÐÒÝρÔÐēßÏÏáÔÝÍœÝËÌ݁ÔßËÌÝÌēÕÙ
ÙÊÏÌÂÍÊÌÂÍÔÐËÌ݁ÙÂēÙÝÄÂÇÍÝÙœßρ

      ªÏÓÔÊÔÕÔ£ÊÃÍÊáËÊÍÝÍœÂÔÌÊÏ
                      
                              ÙÝÄÊÑÝÔ                          §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

                              ¢ÂÌÝÔßēÅÝˁ ½ÙÙÊ Õˁß ÂÌÎʁÝÌÂ
                              ÅÊÍÍÊÏßÔ ÎÝÇē §ÍÊÉÂÄÇÔÂÏ Õˁß ߁ÝÏ
                              ßÔÌÝÍœÊÏ ÅÊÍÍÊÏ œÂÎ ÝÙÙÊ ßÎßÙ ÅßÏ
                              ÑßēÍÊÏßÔ
                               !½ÏÏßÏÙǁ ©Â×ÂÒÊá ÝÏÝÌÄßÔÄÝÔÅÝËÝÌ

                              "ÔßÝÏ ÐÏÑ݁ ÄßÔÝ͜РÅÊÍÍÊÏßē         ­Ë™ÈÚ×ã‡ãÓ³ÛÒÈÕÐÕ            ÈÇÒÇÃÇËÑ݁ áÍßēÝÄÐË ÜáၠÔÊÔ
                              ßÏÂÍÄÂԁÝÍ݁ÔÐÄÝÌ¢ÂÝ¥ˆÂÎœÐÑÔÝ
                              Î݁ ÄÂáÔ ́ēÂÏáÄÂÔÝÔÌЁ ÂˁÝÏ
      ÔßËÌÝ́ÝÏÄÝÙÅÂá œÕÇÎÔßēÊÍœß ρÄÐÏ
       ¿ÎßÙ
­ÕÌÂÏÊÏ
      

          ÑÂÏßÏÂÔÄÝÅÝˁÝÏ ßÔÅÝˁÝÌÜÇÔ     ßÏÂÍÄÂԁÝÍ݁ÔÐēÎÂ
                               qÂÏÐ œÕÇÄÊ ÝÏÝÌÔÂËÏÝÌ ÂÏÅÇÍ
 ¿ÔÝÏ
     ÎÕËÝÌ ÏÕÔßÌ ÊÔÝÍœÝÌËÊÔ ´Ð œÐÑÔ ÏÂÔ
     ÄÝÏ ÎÐËÌ݁ ÎÊÌÝËÝÌ ÝÄÐÅÝˁ݁Ð ÙÇ     ÄßÏ ÄßÍÍÂÔÄÂÍœÝÏ ÎẤÝÍ݁ÔÐßÏÂÍÄÂÔÝÏ
     ÏßÏÍÝÍÂÔÂÊÏÇÍœÕÍœßÔФˆÂÏáēÄßÔÝ͜    ÄÝÌ ÎÝáÂÍ ©Â×ÂÒÊáÏÂÌ ÍÝœÕÏÊÏ ÝÏÏÐ
     oÊÏÂÎ ÔÝÙÇÙÌßàÝÌ ÅÝÎÎÐ ÏÝÔÅÝÎœÂē    ÔÐ ÕÏÎÝÌ فßÔÂÔß ©Â×ÂÒÊá ¥ˆÂÎ ÂÏÅÇÍÂ
     áÏÐÔ݁Ð ÊÏßËÅÕÍßÔÝÍœÊÅÝÎ œÐÑÔÝÎ݁     ÝÏÏÐ ÊēÏÊÏ ¬ÝÔÝÍ ÂفßÔÂÔÌ ©Â×ÂÒÊá
     ÂÎÎßÔœ ÌÂÍÊÌ ÅÝÏÌ݁ ÎßÍÕ Í݁ÝÍœÊÅÊ   ÎÝÇē ÅÂÄÂÍÐÎÍßÏ ¢ÂÂ ÅÝÏÊÏ ēÂÏÍÂÅÝË
     ¶ÇÐÖÊÍßÅß ÔÊÔ ÅÝÏÂÏ ÝËÅÕÍßÔ x ÏÝÍÅß  ÝÏ ´Ð ÅÝÏÝÌ ßēœßÏÝÏßÌ §ÍÊÉÂÄÇÔÂÏÂÌ
     œÐÎËÝßÏ ÂÇË ËÝÅܚÍÂēÅÝˁÝÏ ÎʁÌÝÇ    áËÔЁÏßÏ ÌÝÎʁÝÏÂÌÝÌ ÅÝÏÌ݁ ÔÐ ÇÔß
     ÅÝÙÙÊÅÂÔÂÏÄßÔÅÂēÝÍœÂÔßÅß          ÏÝÏÏ݁ÏÊÏ ÝÏÏÐ ªÐÂÏÏÂÏÐ ´Ð ËÊÔ݁
                              ÅÝÏÌ݁ÏÝÎßË݁ÊÏÇœÂÔÅÝˁÝÏÔЁÝÏ
           ÌÜÏÜìæÒêÞÏÑ Òê؎êÜ          ÄÝÙÅš ÄÂÍÐÎÝ͜РÝÏÝÌ ßÔÐÅÝˁÝÌÜÇÔ
           ·ÝÏÜÜìáÝÒê؎êÙéÔá          áÇœÂÍ́ ®ÝÇē ÝÏÏÐ ËÊÔ݁ ÎÂˁÝÄß
      ¢ËÐÏ ªÒÐÆ ÄÂΠØÂÒÞ ªÕÆÇáÌÊÏ ÅÊÍ   ÔÝÍœÝÏ ¿ÔÝÏÄßÏ ÝËÝÎ ÏÝœßßÊēēÊ
     ÍÊÏ ÄßÔÝÍœÝÏ ¢ÄÊËÊÙÙÇÔÌÊÏ ÏÝÏ     ÙÊËÌÊÔТÂ¤ˆÝËÊēÝËËÊÔ݁ÝÏÝÌÇÑ
     ÏÝÍœÝÏ ©Â×ÂÒÊá ÔÐ ßēœßÏ ÝÏÊÏ ¢ÂÒÐÏ  ÑÝÂËÔÐÌÂœÝÍÍÂœÝÏÂ̴ЁÝÏÄÝÙÅšªÉ
     áÎÌÝËÝÙœÊÏ ÏÝÏÏÝ ÝÏÊÏ §ÍÊÉÂÄÇÔÂÏ      ÒÂÊÍÞÌÊÏÂē œÕÇÎÔßēÊÍœÕ áÏÍßÔÂÏށÝÏßÏ
     ½ÙÙÊ ÅÊÍÍÊÏßÔ ßËÍÝ ÄÂÍœÝÔ ¢ÂÝ
                              
     ÐÏÑЁ ÌßÏށÝÄЁß ÇÊÏ ÏÂÌßēÝÄЁÏÂÔ    
#¯ÜÒÔÚxÅÒÇÌÝÙœßρßÏÂÏÑ݁ÍÂÄÝÍœÝϝ
                             
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÝËÝÌ ¿ÔÝÏÄ݁ ¢ÂÝ ´Ð ÝÏÏÐ ÇÇÔ݁     qÂÏÐ ÝÏßÔÊ §ÍÊÉÂÄÇÔÂÏ ßēœßÏ
                         

¿ÔÝÏÄÝÌ áÏÐÔ ÅÂËÝÌÂÔÅÐÅÝˁ ÔÐ ÅÂËÝ   ÝÏÊÏÔÐēÊÏÄßÊÔÔÊÝÎ݁ÎÝÍÍ݁ßÏËÝ
ÙÂÙÌšÅÝˁÂÔßÝϪÍÊáÔÊÔßÏÂÍßÔÂÔÝÌ    œÊÍÅÕÔÐÊÄʍ½ÏށÝœÂÏÔßËÌÝÏÊÏÅÝÎ
ßÏÞÑÊÙÊÏßēÍʁÍʁÕÌÝÎ߁ÝËÝÌ݁ÔÐËÝ     Ì݁¿ÔÝÏāÂÏßÏœÝÍēÝÇÌÔÊÔßÙÇÔÌßà
ÍÝÌßËÍÝÄÂÍœÐÙÂÔÌšÅÝˁÐÂÄÂÍÐÎÌÝÍ    Ê ÅÝÎÌßÌËÊÔ ÑÝËÝÏÊÏ ÅÝÎ́Ð ßē
œßρÔÐÔÊÔËÝœÕÇÄßÔÝÌ¿ÔÝÏÄ݁ËÝÙÐÙ    ēÂßēÅÝˁÐœÕÇÎÔßēÊÍœÝÙÅÊϝ
ÙÝÎÂÄÝÍœÝÏÄÂáԝ
 !´Ð ÊÄÊ ©Â×ÂÒÊá ÂÏÅÇÍ݁ §ÊÏ œÂÎ      ²ìÜÏÜìæÒêÞÏÑ ÚìÜ·×àâàÒÏØáÝÚìÜ
ÅÝÎÏÂÏ ÔÝÇËÅÕÍßÏށÝÏ ēÐÔÐ" ®ÝÇē ÅßÏ    ¥ˆÂÎ ÝÏÏÂÏÎÝÍÍ݁ÂēËÝœÊÍÅÝÌ ÅÂÏ
ÑßÄÊÅÝÎÔÐÅÝÎÏÊρßēœßÏÏÝÏÑÝÊϝ      ÊÄÝÍÊÏÂÏÅÇÍ¥ÂēÒÊÊÍ¢ÂÝÐ¥ÂÍÊÍÇ
 "¢ÏÅÇÍÂŁÜáÍßÏÝÏÏЍ¥ÝÎÎÐ¥ÂēÒÊÊ   áÌßÏÂËÔ݁ ÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎßÔ݁ x ¯ÂÉÂÒÇ
ÍÊÅÝÎ ¢ÂÝÌ ÄÂÍœßÅÝÎ ÔÐ ÅÂÏށÊÄÊÅÝÎ   ÔßÔ݁ Íáßρ ÎÂԚρ ÍÂÄÐÍ ÏÝÏ
ÅÝÏÝÌ ēÂÏáÄÂÔÝÌ ÔÐ ÔÝÄÝÌ ÅÝÏÌ݁ ēÕÙ   ÏÝ͜ ªÐÓÊÖ ¦ÂÄÊÆÜáËÝÙœ݁Ð ¯ÝÏÏÝ
ÙÊÏ ÇœÂÔÑ݁ÝÍ ¤ˆÐÔÐ ÅÝÙÙÊ ßÎßēËÊÙ  ÍáßÏ x ®ÂÒÊá !ÁÍßēΠÝÏÌ݁ ÂÏÅÇÍ
ÄÝÏáÔÄÂËÌßÔÐáÑÌÂÄßÌßáēÂÏáÄÂēÝ́    ÊÄʍoÝËÊœßÔÊÌÊÑ݁ËÝÍœßÅßÎÂÍÅÝˁÂ
ÏßÏœÝÍēÝÇËÔ݁ÔÊÔßÑÝÙÇËÊÔ݁ēÕÙÙÊÏ    ¿ÔÝÏÝÅÝÏÝÌÐÎẤ
ßÔÅÝˁÝÏ ®ÝÇē ÂÏÐ ÅÝÙÙÊ ÂÍÎÂÍÂēÌ     "½ÏÂÏßÎßÏÍÝœÕÏÊÏÝÏÏÐÕÏÎÝÌËʁ

ÊÔÔÊÅÝÎÝÌÑ݁ÍÝÌÔÐÅÝÎÏÊÏÔÝÄÝÍœÝÏ     ÔßÄÊ ÝÏÝÌßēÅÝˁÝÌ ÔÐ ÙÇÔÌßàÊ «ÝÏ
Ñ݁ÝÍËÊÔ݁ÂÏßÏœÝÍēÝÇ̝          ÏÝÊÝÏÂÝÏÏÊÏÊÔÔÊáÜáÌÐ΁ÂÔÅÝË
 ¥ˆÂÎÄÂáÔÕœßÔÝÍœÝÏ©Â×ÂÒÊáρÑÂē  ÝÏēÕÙÙÊϝ
ÙʁÂÔÊ ÌÕÇ݁ ©Â×ÂÒÊá àÍß ÌÊÔ݁ Â    ªÄ“ÏÊÏ ÝÏÏÐ ÂÏÅÇÍ ¬ÝÔÝÍ ÂفßÔÂÔ

ÜááÙÝÌÐ ¥ˆÂÎ ÝÏÏÐ ÝÔÐË ÝËÌ݁ ÔÐ   Ì®ÂÒÊáÎÝÇēÅÝÏÝÌÌÊÔ݁ÎÂÍÅÝˁÝÏ
ÌÐÑÌÂÄ݁ēÂÏáÄÂÔÝÌ´ÐÝÙÙÕǚÍÂËÎÝÇē    ¢ÂÝÐoÝÅÊÔēÐÔÐǁÝÏßÔ݁ÔÐáË
ÝÏÂÏ ÍÝœÕÏÊÏ ÄÝÙÙÂÔÅÝˁÝÏ ÇÔÝÍœÝÏ     ÔЁÝÏ ¢ÌÝÌ ÔÐ ÇÔßÏÝÏÏ݁ÝÏ ½ÏÏÐ ªÊÓÕ
ÜááÙÝÌÐ ÔÐ ÝÏÏÐ ÌÐÏÞÏǚÍÂēÝÏÊÏ    ÓÝÏÕ ½ÏÏÐËÊÔ݁ÝÏÂÏÎÂˁÝÙœÐÔÐÇÔß
ÎÝÏÅÂÔßÝÏßËÊÍÝÌÊÔÐÌÐÔāßÎßēËÊÙ    ÏÝÏÏ݁ÝÏ ¢ÌÌÂÏÐ ¥ÝÙÅÐÍ¿ÔÝÏÄßÏ ÔÐ
ÄÝÏ ¥ˆÂÎÔÊÔßÑÍÝÔÌÐÍÂˁÂÏßÏœÝÍēÝÇē  ÇËÝ́ÝÏÊÏ ½ÏÌ݁ ¢Â¿ÔÝÏÄ ÎÂˁÝÙ
ÝÏÊρÜááÌÄßÔÅÝˁÐÝÏÏÐáËÔß       œÂÔÅÝˁÝϦÂÄÊÆÂÏÊϽÏÝÌÑßÏÊÏßÍœÊÏ
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ         ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

 ´ÐáÄЁÐÏÑЁØÂÒÞÍœÂÔÝ̪ÉÒÂÊÍÞÄÂ
                        ÌÝÎʁÝÑÊÍÞ ÝÏÝÌ ÏÂÏÝÙÝÌÐ ÔÐ ¢Â
áÔÝÌ ÔÐ ½ÏÊÏ ¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝÏ ݚÎ ÔÊÔß     ¤ˆÝËÊēÝá ËÝÙœßÏÏÊÏ §ÍÊÉÂÄÇÔÂÏ ½ÏÏÐ
ÏÝÔÌÕϝ                      ÕÏÎÝÌ ÎÂÍÌÕ΁ÂÔÊ ÊÄÊ ­ÝÅßÎßÔœÂÔÄÝÍ
 ¥ˆÂÎ ®ÂÒÊá ÊÄÊ ÂÏÅÇÍ݁ ®ÊÌÝÇ ËÊ   œÝÏ ÅÝÙÙÊ ÅÂÎÅÂßÍÞœÂÌ ÔÐ ÍÝÅßÎßÔœÂÔÄÝÍ
Ô݁ ēÕÙÙÊÏ ÎÝÇē ÅÝÎÎÐ ÇÑÑÝ ÂÍÂÄÐÍ    œÝÏ ÅÝÏÊÏ ßÔÐÍœÝÍÝÍ ¬ÝÎʁÝÏ oÝ
ÌÝÍœßÅÝÎ"                    ÅÊÔÝÏÂÝÍÍÂÅÝÎÝÌ¿ÔÝÏÄßÏÇÔÔÊÅÝÎÌ݁
 ´Ð ÂÏÅÇÍ ÜáÏßÏ ÝÏÏÐ ¢Â¤ˆÝËÊ   qÂÏÐ ÔÊÔß ÌÐ΁ÂÔÅÝˁÝÏ ÅÝÏÊÏ ÔÝÄÂÍÐ

ēÝË ÇÔßÌÜÇÔ݁ ÅÝÏÌ݁ ÔÐ ¥ÝÙÅÐÍ¿ÔÝÏ     ÎÝÏ ÌÝÙÄßÌÂÎÂÌÜáÍßÄß ÌÝÎʁÝÏ ÅÝÎÝÌ
ÄßÏ ÌÂÔÅÐÅÝˁÝÏ ËÊÔ݁ ÅÝÏÌ݁ ÂÏÌ      ÏÂÏÝÙÝÌÐ ´Ð ÎßÔœÂÔÄÝÍœÝÏ ÍÝÎÂÍÂ
ÌÜÇÔ ßÔÐÍœÝÏ ÊÔÝÍœÝÏ ¢ÂÝ ÇÔßÏÝÏ    ÄÝÍœÝÏ ÝÏÐ ËÊÔ݁ ÝÏށÝœÂÏ ÎʁÌÝÇ
Ï݁ÝÏ¢ÌÌÂÏТÂßÏ ¤ˆÐÔÐÕÏÝÅÊÔ     ÅÊēÍÊÏÝÏÌ݁¿ÔÝÏĝ
§ÍÊÉÂÄÇÔÂÏ ÅÝÏÊÏ ÂēÂËÔÕÎÅÝÏ ߁ÝÏ       ´ÐÊÄÊ®ÂÒÊá

ßēÌÝÍœÊÏáÏÐÔÝÏÏЁÝÏßÄÊÝÏÑ݁ßÄÕ         ¥ÝÎÝÌÂÍÂÍēÝÅÝˁÂ
ÄÂΠÔÐ ÝÏÊÏ ßÎßÙ ÝÏÏÂÏÎÝÍÍ݁ÂēÌßÏ          ÌÕÏÎßˁßēÝÏÊÏ¿ÔÝÏÝ
ËÊœÝÍÅÝÏ ÎÝÇē¢ÂēÂÏáēݚÎÔÊÔß        ´ÐÅÝÎÎÐÔÝÌÕËÊœßÔ݁¢ÂÝÌÜÇÔ

ÏÊÔÝÏßÌßÔÅÕÌÝÍœÊϝ                    ÅÝÎÝÌ¿ÏÂÏÏÊÎÂËÔÂÔÝÙœÝÌÜÇÔ
 !®ÂÒÊáÊÄʍ¥ÝÎÎпÔÝÏÄßÏÂËÅÝÎÄÂÍÐ        !®ÝÇē½ÏÏÐÙÇÔÌßàÊÅÝÎÌßÌËÊÔ

ÎÝÍœßÅÝÎ ßÎßÍÌß ÏÝœÊÔÝÏ ÅÝÎÌ݁ ÇÊÏ         ßËÅÝÎÎÐÏÝÑÑÕÍÍàËÅÝÎ
ÅÝÙÙÊÌÊÄ݁´ÐÝÔÊÝḮÐÂÏÅÇÍ             ½ÏÌ݁ÏÝÄÂÍÐÎßÅÝÎ
                             ¤ˆËÊÏēÐÔÐÝÎ݁ÄÂáÔÂ
      »Ïß×îÜÏÙÙìÜîîæԎÜìÜ              ÏÂá́݁ÄÐÅÝÎÅÝÎÎÐËÝÏÏÊœßÄÝÍœÕ
        ´Ú×ÖÏÑÔáÏ                "ÎÝÇē½ÏÂÏÌÂÔÅÐÙœÂÔßËÌÝÏÊÏ

  qÂÏßÏ œÝÍēÝÇÌ ®ÂÒÊá ÅÂËÝËÝÌÙÂÄÂ
   "                          ÏÝÎßË݁ÊÏßÔÅÝˁÝÏÅÝÎÌ݁
ÝÔÊ ªÕÆÇáÌßÏÂËÔ݁ ÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎßÔ݁             ½ÏÊÏÏÝÏÏÝßËÍÝÍÅÊÎßÍÕ
ßˁßËÏÕÔßÌ ÄÂÍœßÔ݁ §ÍÊÄÊ ©Â×            ÊÔÝÍœÝÏ
ÒÊáááÙÝÌÐËÔ݁ÔÐÎÂÍÌÕ΁ÂÏÏÊϧÍÊÉÂÄÇ         ´Ð½ÏÊÏÇËÌÝÍ߁ÅÝˁÝÏ

ÔÂÏ ´Ð ēÐÔÐ ÔÊÔß §ÍÊÉÂÄÇÔÂÏÂÌ ÄÂÍÐÎÏßÏ        áÎÌÝËÝÙœÝÅßÏßÄ݁
ÌÐ΁ÂÔÅÝˁÝÏ ®ÂÒÊáÏÊÏ ÌÂÎÂÌÜáÍßÄß            ÇÎÅÝÎÅÝÍœÂÔÝÍœ݁½ÏÌ݁
                         
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ         ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ                          §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

    ½ÏÂÏËÝÔЁÄÂēÏßÏ
                       ÂËÔÕÎÅÕ ÝÏÊÏ ÂÏÐ ¿ÔÝÏÄ ÅßËÝÍÍÊÏ
       ÌÂÔÅÐÔÂËÌÝÅÝˁÝϹÇÏßÏÎÝÏÅ    ÝÏÄÝ ÎÂÍÅÝˁÝÏ ÝÏÌ݁ ÔÐ ÇœÂÍÍÂË
     ËÝÎÂρÂēÏßÏÅÝÙÅÐÙÂÄ݁ÄÂÍœР    ÝÏÝÌÐÎẤ
       œÕÇÎÔßēÊÍÅ“Õ            "qݚÎÝÍÍ݁ßÏ œÝÍēݚÌ áÍÍÂË ÔÊÔ

      ÝÏÝÌÍʁÙÇÔÌßàËÝÙœÝÌ        ÔßËÌÝÌ ÌÎ߁݁ ÅÝÇēÂēÅÝˁÝÏ
 ÔÐ áÏÐÔ
   «ÝßœÂēÏßÏÂËÎÂēÝËÝÌ         ÏßÇÔßÏÝÏÏ݁ÝÏ ÝÏÏÐ ÔßÝÏ ÝÏÊÏ
       ÝÏÂÏÎÂˁÝÙœÝÄÂÏÄ݁Ð       ßÏÞÑÊÙx ©Â×ÂÒÊá ¥ˆÂÎ §ÍÊÉÂÄÇÔ ÅÊē
     ÔÐËÝœÕÇÄßÏÏÊÏÏÝēÊÏÊÏßē      ÍÊÏ ¬ÝÔÝÍ ÇÔßÏÝÏÏ݁ÝÌ ÐÌ ÝÏÏÐ
       œÕÇÎÔßēÊÍœÕ           ªÐÂÏÏН
   ±ÊÍÅßÔÝÙœÕËÝÔœßÔßÄßÏÏÊÏ         ´Ð ÅÊēÍÊÏßē ÝÏÌ݁ µËß ÎßÌÊ ÂÔÄÂ

     ÔÐÑÝÔÔЁÝٜнÏÂÏËÝÙÙÊÍÏÊÏ      Ì ÅÝÏÝÌ áËÝÙœÝÌ ÝÏށÝœÂÏ ÏÝÏÏÝÍ
       ÕˁßÍœÕ              œÝϝ ´Ð ÎÝÏÅ ÏÂÌÐсÝÍЁÝÏ ©Â×ÂÒÊá
   ½ÏÏÐēÊÏÏÇÔʪÉÒÂÊÍÞ݁       ÇÊÏÌÕÇÔßÏÝÏÏ݁ÝÏÝÏÏÐ
     ÎßÌʽÏÝÌÌÊÔ݁ÄßÔÝ͜Р        ©Â×ÂÒÊáÏÂÌ ēÍÂÏßÏ ÌÂÍßÄÝÙÅÐÔÔÝÍ

   ½ÏÂÏÌßÔÐœÝÏßϹÇÏßÏēÂÏáÄÐ       ÝÏ ÔÐ ÌÂÍÊÏÊÏ ½ÏÊÏ ÏÝÏÏÝ ªÐÂÏϝ
     ÝÏÐËÊÔ݁ËÊËÌÝÍʁÝÍÅ“Õ         ´ÐœÐÑÔÝÎ݁ǁÔÂēÍÂ˴ЩÂ×ÂÒÊááÂÎ
      ½ÏÝÌÄÂáÔ݁ÐÏÑ݁ÌßÏÂËÔ݁      ÝÄÐË ēÂÏáÄÂÔÝÌ ÝÄÐÏßÏ ÎßÔœÂÔÄÝÌ
   ½ÏÏÐÝÏށÝœÂÏÊÄÊÎÐËÝÌ          ¢Â ¥ˆÐÑÔÝÎ݁ ÙÇËÎÝÌ àÏßÔÝÍœÕ
       ÑÂÏßÏÝÍœÝËÌ݁x          فßÔÂÍÍÂË ´Ð œÕÇÎÔßēÊÍœÕ Ñ݁ÍÝÔÌÐ
     ¢ÄÒÂÂÎÝρÔÐÝÎ݁ÝÏÝÌ         ÍÂË ēÕÔÊÏßÌËÊÔ ÝÎ݁ ßËÏÕÔßËÊēēÊÌ
       ÌÝÎ߁ÝËÝÙœ݁           ªÕÆÇáÌ ´ÐœÐÑÔÝÎ݁ÄÂÍÐÎÝÍœÂÅßÏÕÎ
 ´Ð®ÂÒÊáÅÂÔÄÂÍßϧÍÊÉÂÄÇÔÂÏÂÌÐÎẤ    ÌßēÍÊÏßēÂǚÝËÝÌÍʁÍʁÝÌÔÐÅÊēÍÊ
ÝÎßÌ Ýš ËÊœÝÍÅÕ ÔÐ ÌÝÎœÝÍÊË ÙÇÏßÏ   Ïßē ÁÔÐÇÔÐÍœÝÏ ēÕÙÙÊÏ áÔÄÂËÌß" x
áËÔßÔ݁                     ÎÝÇē ÝÏÌ݁ ÅÊÍÍÊÏ ēßÏÏáÔÅÝˁÝÏ
                         ¿ÔÝÏÄßÏ
       ·ÝÏÜܹßÔàá×áÔÚëÒÏØáÝÚìÜ
                         
 §ÍÊÉÂÄÇÔÊÏ ÌÝÎ߁ÂÔÅÝˁÝÏ ÏœßÍÊ ÔÐ
 
                         
 #"¥ÝÇēÂēÅÝˁÝÏÝËÝÌ©ÂÌÐÏÅÝÑ݁ßēÝÏÏÝœÊÔÝÏ
ÝÏÂÏ ßÔÐÏßÏ ÂÌÝÌ !¤ÂÍÐÎÍÂË ßÏÂá͜РÔÐ
                         ÔßËÌÝÌ
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ       ÙÝÄÊÑÝÔ  ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ
                        ÝÏÐÏÂáÏÏÊÎÂËÔÂÍÍÂÎÝÌœÂÂÍœ݁Ð
    ÌÜÏÜìæÒêÞÏÑ Òê؎êܶÏäÏß×îÜ        ÔÊÔßËÊÎÅÝÎÅßÔÌßÎÝÏÄßÔÂÍÍÂÎÝÌ
  ´ÐÝÏÊÏßÏÞÑÊÙ©Â×ÂÒÊáËÝÙœßÔÝÍœÝÏ
                          ½ÏÌ݁
¢Â¤ˆÝËÊēÝá ÝÄÐË ßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÌ     ßËÍÝÍÝÅÊÏÝÎßÍœßēÔÐáÏœÂē

ßÄ݁                       ÑÝÙÇÎÕàÎÝÔÌÐÌܚÍœÂÍ́
  !­ÝÅßÎßÔœÂÔÄÝÍœÝÏ¿ÔÝÏÝ

   ªÉÒÂÊÍÞÌÊÏ¢Â              ¥ˆÂÎÅÝÙÙÊÔÐÇÔÐÍœßÅß
  ŠÅ“ÝÏßϹÇÏßÏÄÂáÔ                ËÊÔ݁ÏÝÏÏÝÍœÂÔÝÌ
   ÔÐÔßËÌÝÏÊÏËÝÎÂËÔÝÅÝˁÝÏ            ¥ÝÙÅÐÍ¿ÔÝÏÄßÏÂËÅß
     ÝÏÌ݁                    ßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÙœßÅß
  "´Ð½ÏÂÏËÝÍÏÊÏÎÐËÌ݁           ÎÝÇēÇÍ߁ÅÝÙÙÊ¿ÔÝÏÄÝÌáÏÐÔ
   ÝÏÂÏÌÂÔÅÐÙœÝÏ                ÔÊÔ½ÏÌ݁ÔÂÔÝÍáÏÄ݁ÝÌ
                         ÔÐËÝÍÝ̽ÏÝÌÄÂáÔ݁
     ¿ÏÂÏÏÊÎÂËÔÂÔÝÍœÝÏ
    ¦ÂÄÊÆáÎÌÝËÝÙœßÏ               ËÝÅܚÍÂēÅÝˁÝÏ
     ½ÏÝÌÄßÔÝÍœßÏ              ÎʁÌÝÇËÝÎÂËÔÝÌßÏÂÂÙ݁ÑË݁ÔÐÄÂ
  ´ÐáÄÂÌēÂÏáĽÏÝÌ              ÝÙÅÊÏœÂÂÔÄÂÔÅÝˁÐ
                         !¢ÂÍ߁ÎÂÍÅÝˁÝÌÜÇÔÇÇÔ݁ÎÐËÌ݁
     ßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÙœÂ
   ¿ÔÝÏÄÂËÝсÝÍÂēÏßÏ              ÅÝÙÅÐ́ÐÔßËÌßÏßÏßÅÝˁÝÏ
  ßÏÂÏÏÊÎÂËÔÂÔÅÝˁÝÏÎÐËÝÌ          "ÔÊÔÇÙÅÂÄÝÌÄÂÅÂÍÝÔÄÂÍœÐ

     œÂÂÍœ݁Ð                 ēÕÔÝÙÝÌÕ
   ÔÐÝÎ݁ÎßÌÝËÝ́Ð             ÄÊœÝēËÊÍÅʁÌÝ
    ÎÊÌÝËÝÌÎÕàÏÂÌÐœÂÂÅßÔÂÍÂÎÝÌ     ÔÊÔËÝÅËÊÄßÔÝÌÎÐËÌ݁ÔÝÍÂÏÝ
  ½ÏÂÏÊÄÊ                     ÎÂÍÄÂÅÝˁßÔ݁
                       !´ÐÇÔÐÍœÝÏ ßÎßÙ ÌÕÎßˁßÔ݁ ÔÐ ÌÕÌßÔ
     ÝÏÐËÊÔ݁ËÊËÌÝÍʁÝÍœÕ
   ÎÐËÝÌÂÏÞÑßÙÇËÝÌ݁         ÅÕÔÄʁ ÂÍÂÍēÝÏ ÔÐ ÊÔÔÊ ßÎÏÕÔßÌ Õˁß
    ÌßÔÐœÝνÏÊÏÔÂÄßÔÅ݁ÝÏ     ßœÕÇÎÔßēÊÍœÝÌß ÌÝÔÂÄÂÏ ÂÏÌÂÌßÏÂËÔ݁
  ¿ÔÝÏÄÂÑÝÍÊēÏÊÏ          œÝÍēÝǁ ÔÊÔß ÝÏÏÐ Ô݁ÊÄÝÍœÕ ËÊÔ݁
   ÎÐËÝÌÂÏÞÑßÙÇρ¢ÄÒÂÂÎÝρ     ªÉÒÂÊÍÞÄÂáÔ݁
                     
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ                          §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

                        ÙÊÏÊÏ ßÍÄÝÍœÝÌ "´Ð ÂÏÅÇÍ ¿ÔÝÏÄßÏ ÌÝ
       ·×àâàÒÏØáÝÚìÜ          ÔÂēÕÔ ÅßœÕÇēÍÊÏ ÝËÝÌ áÏÐÔ ÅÂÏÇÙÅÂēÍÇ

  ´Ð ÅÊÍÍÊÏ ÂÏßÏœÝÍēÝÇÌ ÔÊÔß ¢Ä   ÏÂē ¿ÔÝÏÝÎÂˁÝßÙÅÂÔÅÝˁ ÔÐ ÝÙÙÕ ÕÏ
   

  ÅÕÓÔÊÎÑÇÒÂÔÐÒÝÏÂÌ ÅßËÝÍÍÊÏ ÄßÔÅÝÍÞ    ÎÝÌ ÅßēßàÍœßÍÍÊÏßē ´Ð ÅÊēÍÊÏ ÂÏÅÇÍ
œÂÔÅÝˁÝÏ ÑÇÒÇÑÊÓÞÌËÊÔ œÐÑÔÝÎ݁ ²ÊÎ    ÝËÌ݁¬ÝÔÝÍßēßàÍœßÔÌßÎÝÇēÕÏÔÝ
ÊÎÑÇÒÊáÌ ¤ˆÕÙÙÊÏ ÄÊÔÌÕÌÊÏ ÑÇÒÇÑÊÓÞ    ÇÔÝÌ ÅßËÝËÊœßÔß ËÝсÝÍÂÄÝÌ ÔÐËÌ݁
ÅÊÍÍÊÏ ÔÊÔß ³ÊÒÊáÌ ÎßˁÝÙœÕ ÅÊÍÍÊÏ    ÏÝÎßË݁ÊÏ ÇœÂÔÅÝˁÝÏ ËÊÔ݁ ÅÂÎÅÂœÐ
¬ÄÊÒÊÏÊË´ÐÝÎ݁ÅßÍßÍÊÏßēÕÄÊÌÌÂÍÇ    áÎÔÂēßÍœÝËÌ݁ x ÅÂËÔÐÍßÏ ÔÐËÌ݁ ßÙÅÊ
ÙÇÔÝÏÄ݁ÅßÎÅßœÕÇÎÔßēÊÍœÝÏÙÇÏßÏÏÝÎ    ¦ÂÄÊÆÝÏ ÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎÝÌ ¿ÏáÏÏÊÎÂËÔÂ
ÏÝÎßÔ݁ ´Ð ÅßœßßēÍÊÏ œÐÑÔ ªÐÓÊÖ   ÔÝÍœÝÏ ½ÏÏÐ ÌÊÔ݁ ·ÒÊÓÔÐÓÐ
 ¿ÔÝÏÄÐ
¥ÂÍÊÍÇáÌßÏ ÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎ݁Ð ¯ÂÉÂÒÇ      ´Ð ēÐÔÐ ÅÝËÊēßē ÔÐËÌ݁ ÔÐÙÅÝÏÂÏ

Ô݁Ð ªÕÆÇáÏÐÔÂËÔ݁ ¦ÂÄÊÆÝÏ ÎÂˁÝ     áÍÂœÐ́ÝÔÌÝ ­šÄÝÍœÝÏ ÂËÎÂÌÝÍœÝÏ ÔÐ
ÏÝÎÏÝÎßÔ݁ ¦ÂÄÊÆÝÏ ÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎ        ËÝÍÔßÍÝÔÄÂÍœÝÏ ááÅÝËÏßÌßÏÂÏÂēÜáÔÝÏ
ÏÝÏÏÝÍœÝÏ ¤ÊÖÍÇÇÎ ªÐÓÊÖ ÅßœßßēÍÊÏ    ÄÝ̝ ´Ð ÌÝÔÂēÕÔ ÂÏÅÇÍÝÌ ÐÎẤ ÅßœÕ
¤ÊÖÍÇÇÎßÔ݁ ÎÝÇē ÂÇÏ ÝÏÊÏ ÙÊÏÊÏÌÊÏ    ÇēÍÊÏßēœÊœÝÌÊÏßēÊÏÂÄÊËʁÝÙœÕÅÂË
ÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎ ¦ÂÄÊÆáËÝÙœßÏ ½ÏÏÐ Åß    ÝÎÂˁ݁ÜáÔ¢ÂÝÌÜÇÔÔÐÅÊēÍÊÏßē
œßßēÍÊÏÕÄÊÌËÝÌÂÍ߁ÂÔÝÏÄ݁ÝÏÝÌΠ       ¿Ä“ÝÏÏÝœÊÔÝÏÎÂˁÝßÙÅÂÔÅÝˁÝÏ

ÔšÍÝ́ÂēÏÂÌ ®ÂÒÊáÏÂÌ ÐÎẤ ®ÂÒÊá           ¢ÂÝœÊœÝÌ
ÅÊÍÍÊÏ ÏáÏÞÝÍœÝÏ ¤ÂЁÂÏÌÐ ÏœßÍÊ       ÔÐÏÕÔßÌÎÂÍÄÂÅÝˁÝÏ
œÝÍēÝËÔÊÔßÝÏÏÐÅÂÌÎʁÂÍÊÏ ´ÐÝÏÂÏ          œÐáÎÔÂēßÍœ݁
ÅÂËÔÐÍßÏ ¢ÌÝÌ ÙÊÏÊÏÌÊÏ ÝÏÂÏÄÊÔÌÕÌÊÏ           ÎßÍÕÍ݁ÝÍœ݁¢ÂÂ
¢ÌÝÌ ÔÐ ÅÂËÎÂÌÍßÏ ÔÐ ÅßÙÙÊÍÍÊÏ ½ÏÏÐ     ´ÊÔß ÅßÍÝÍÍÊÏßē ÝË́Ð ÂÏÅÇÍÂē

ááÅÝËÏßÌßÏÂÏÂēÜáÔÝÏÄÝÌ ÎÝÇē ÝËÌ݁     œßœßÔ݁ ÑÂÓÔÕÂē ŁÄÐÍßÏÂē ÊÄÝÌ ÝÙ
ÕˁßÂÔÄÂÌÂËÝÍÝÏÄÐáÎÌÝÍœÝááÌ        ÅßÍÞÄ݁´ÐÌÎÝÏœÂÂēÍÂÎÝ̤ÊÖÍÇÇÎß
                        Ô݁ ÔÐ ÎÝÏÅßÔÂÍÂÏ ËÝÏÏÝÊ ÂÏÌÐ ÅÊÍ
      ¾ÏàáâŒÏÑ áÝÏÜÒÔÚÝ         ÍÊÏÇÝÌËÊÔ¿ÔÝÏÝÅÊēÍÊÏÎÐËÌ݁´Ð
 ´Ð ÂÏßÏÏÐÔÂÌ ÅÊÍÍÊÏßē ÑÂÓÔÕÂē àÏß
 !
                        
ÔÝÍœÕËÝœÂˁÝÏÐÌÔÐÏÝÌÊÔÂÊÏÇÏÏàÍœÕ
                        
#Äß×àáÝàx¢ÂßÏËÊÙÊÙœÝÏÅÒÇÌ
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ        §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÅÂËÝÙÂēÍßÏÂē ÑÝÌÊËÝÌ ÔÐ ÅßÍßœÕÍÊÏßē
®ÂÒÊá ÔÐ ªÐÓÊÖ ÔÐ ­šÄÝÍœÝÏ ËÝÍÔßÍÝÔ      À×ÛÔÝÜêÜÏÙÙâÚÒ âŽÜ×Ü·×àâàώώéîîÙ
ÄÂÍœÝÏááÅÝËÏßÌßÏÂÏÂēÜáÔÝÏÄÝÌ ­ßœÕÌ   ´Ð ÂÏÌÂÍœÂÔÝÌ ÅÊÍÍÊÏ ªÇÒÕÓÂÍÊÎÝÌ
ÄÂÏ ½ÏÏÐ ÅÂÏÝсÝÍÂēÍßÏÂē ÇÝÏ ÝË   œÕÇÎÔßēÊÍœÝÏÏÝÏÏÝÍœÝϳÊÎÇÐϽÏ
Ì݁ ÅÊēÍÊÏßē ­šÄÝÍœÝÌÜÇÔ !´Ð ÝÎ݁  ÏÐ ÅÊÍÍÊÏ ßËÍÝ ÄÂÍœÝÏ œÕÇÎÔßēÊÍœÝÏ
ÄÂÍÐÎÔßÍ͜РÅÂēÂÍß́ÂÍÍßÏÂē ÝÎ݁ ÇÝÏ  ÎßÍÕ Í݁Ý͜ ¢Â ÕœßÔÝÍœÝÏ ËÝÎÂË
ÅÊēÍÊÏßē ÑÂÓÔÕÂē ÝËÌ݁ "®ÂÒÊáÏÂÌ   ÔÂÔÅÝˁÝÏ ªÉÒÂÊÍ݁ ´Ð ¢Â¤ˆÝËÊēÝË
ÝÎ݁ÂǚēÂÏáÄÐÅßÏÕÎÌßēÍÊÏßēÙÊÏÊÏ    ÝÏÝÌ ÐÎẤ ÅÊÍÍÊÏ ´Ð ÅÂÏÇÙÅÝÑÂēÍßÏ
ÙÇÙÌßàÝÌ ´Ð ÅÂáËÔÝÍßÏÂē ÑÂÓÔÕÂē   ³ÊÎÇÐÏ ¢Â¤ˆÝËÊēÝá ÝÏÐ ÝËÝÎ ßÄÊ
ÅÂËÝÎÂÍÞßÙÅÝÑÂÄ ÔÐ ÅÂËÝÎÂˁ݁ÜáÔ     œÝÌß ËÊÔ݁ ÝÏÏÐ ÑÝÙÇ ßÑÍÝÍÝœÕÌß ÇÏ
¢ÂÎÝÇēÝÙÅÝÏÂÏÏÂÄÂÍÐÎÝÏÔÐÏßÍœÕÏ    Ô݁ÏÊÏ ·ÒÊÓÔÐÓ ¿ÔÝÏÄßÏ ¢Â¤ˆÝËÊ
ÝÎ݁ÅÊēÍÊÏÂÏÅÇÍ              ēÝá ÊēÏÊÏ ³ÊÎÇÐÏ oÝÍÝÔ Üá
                        áËÔ݁ ´Ð ÇÔÔÊ ÝÏÏÐ Üáၠ´ÊÔß
     ·×àâàÜìÔáêÜώώéîØáêŽ        ÝÍÍÂœÝËÝÌ ÏßÇÔÝÏ ´ÐÇÔÐÍœÝÏ ªÊÓÕÓ ÔÊÔ
 ´ÐÔÊÔßÅÂÍÂÍÂˁݚÎÝÍÍ݁ßÏœÝÍēÝ   ÔßËÌÝ̽ÏÌ݁ÝÎ݁ËÝÏÊÔÝÍœÝÏ©ÂÌÐÏ
Çē ­šÄÝÍœÝÏ ÇÏÏÊÏ ÔÊÔ ÔßËÌÝÌ ½ÏÌ݁   ÅÝÑ݁ !ÝÏÂÏ ßÌÎÊÏÏÊÏ ­šÄÝÍœÝÏ ÎÝÏ
ÅÝÇēÂēÅÝˁÝÏ ÏßËÝÍÝÏ ½ÏÌ݁ ÏÝÏÏÝ    ÅÂÎÂÍÞÎßÔœÂÔÄÝÏßÏ¢ÂÔÐÊÄÊ
ªÊÓÕÓ ßÙÅÝÑÂÄÝÍœÝÏ ÂÏÅÇÍ ÔÊÔß ÇÑÑÝ     "¿ÔÝÏÄßÅßßÙÅÊÄÂÏÎÂÍ݁ÝÙÙÊÍÅÝÏ

ÝÍÍœ½ÏÏÐßÏÔÝÌßÏÂÏÝÙÝÌÐ               ¥ÝÏÊÏÄßÔÝÙœÝÏ
 ¯ÝœÂÍÍÂË ÝÙÅÊÏ ÅÝÔÂÎœÝÍēÝÇē ®ÐÊ     ¥ÝÏÝÌÔÝÄÝÍœÂ
ÓÇË©ÂÌÐÏÅÝÑ݁ªÐÓÊÖÝÏÂÌ ÔЮÂÒÊáÏÂÌ       ®ÝÇēÅÝÎÏÂÏÔÝÍßœÕÏÅÝÎÝÌÍÝÍÂÔÂ

ÏßÇÔÝÏ ½ÏÏÐ ªÇÒÕÓÂÍÊÎÎÂˁÝÏÝÎÏÝ            ßÏáÏÏÊÎÂËÔÂÔÅÝˁÝÏ
Î݁ ÔÊÔ ËÝœÕÇÄßÔÝÌ ¿ÔÝÏÄ݁ ®ÝÇē      ÔßËÌÝÍœÝÏ¥ÝÏÂÏÅÂÎÅÂÄÂáÔ݁

ÇÊÏ ÅÂÌÂÍÊÍÊÏ ¿ÔÝÏÝ©ÂÌÐÏÝÌ ®ßÊÏ      ÍÝÅßÙÅÝÅÝˁÝÏ

ßÔÐÍœÝÏÅÂÎÅÂáÏÐÔœÐÍáÌÎ߁ÝÏ¿ÔÝÏÄ݁          ÔÐÇÏÂËÅÐÍáÔÅÝˁÝÏÝÎ݁
ÏÝÏœÝËÝÍÝϝ ´Ð ÔÊÔ ÏÝœÊÏßÍÄßÏÏßē         ÐÔßÏÄÂáÔ݁
œÐÑÔ ¿ÔÝÏÝ©ÂÌÐÏÅÝÑ݁ ÝÙÙÇ ÅÐ         ÔÐÎÂˁÝßÙÅÂÔÅÝˁÝϪÉÒÂÊÍÊÏ
ÍÕÃÞÑÙÊÂÔ                        ¥ÝÏÝÌÄÂáÔßϝ
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ        §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ
 ¿ÏÞÑÊÙ ½ÏÊÏ ÔÐ ÝÍÍ ÅÂēÂÍß́ÝÍœÂÍ
ÍßÏÂԁÂÏßÏÝρ³ÊÎÇÐÏÝÏÂÌÊÄÝÍœÕ½Ï      ·Ýà×ãáÝ»Ïß×îÙÝÚìŒáêŽì¼ÏÖÏßÔáìáêŽ
ÌßÌËÊÔ ´Ð ÎÂÍÞÎßÔœÂÔÄÝÏßÏ ÝÙÙÕ ³ÊÎÇ   ¥ˆÂÎ ÔÊÔß ªÐÓÊÖÝÏÂÌ ÔÐ ®ÂÒÊáÏÂÌ Åß
                         "

ÐÏÝÏÂÌ ÊÄÊ ½ÏÝÌ ÝÍÍÂœÝρ ®ÂÒÊáρ    ÔßËÌÝÍÊÏßÔ ÝÎ݁ Çà ¿ÔÝÏÝ©ÂÌÐÏÅÝÑ݁
¤ˆÕÙÙÊÏ ¬ÝÎʁÝÑÊÍÞ ÝÏÄÝÙÅÂËÝËÝÌ       ÝÙÙÊ áËÔÝÅÝœß ¥ÂÍÊÍÇáÏÐÔÂËÔ݁ ÙßÏßÏ
ßÙÄßÙœÕ ÏßḈ݁ÝÏ ªÉÒÂÊÍÝÌ ÝÏÐÕÏ     ÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎ݁¯ÂÉÂÒÇÔ݁¥ˆÂάÝÎÊ
ÝÙÙÕ ÐÄßÌßËÔ݁ ÇÏÂÙÙÝ́ ¥ˆÂÎ ÝÏÄÝÙ   ÝÏ ÎßˁßÔÊ ÌßÔÅÕÔÄÊË ÂÍÂÍēÝÏ ÔÐ
Åš áÅÂËÎÂḗ ½ËÝÌ ÐÎẤ ÝÏÐÕÏ    ÎßˁÝÙÇÔÌßàßÔÐÎÂÍÅÝˁÝÏ¢ÂßÏÅÊÍ
½ÏÏÐ ËÊÔ݁ ÝËÌ݁ ÇÏÂÏÏÊÎÂËÔÂÔÅÝˁÐ     ÍÊϽÏÝÌÐÎẤ
®ÊÌÝËÝÌ œßÏßÙœÕ ÏßḈ݁ÝÏ ½ÏÏÐ
ēÕÔÊÏßÔßÏßÇÏœÕÇēÝÏßē ÝÙÅÊÏ ēßÏÄÝ       ¹êÛ׎êÜ·×àâàώώéîîÙ
ÙÂÔÌšÅÝˁÐ ¥ˆÂÎ ēÐÔÐ ÅÝÏÊÏ ËÊÔ݁     ¥ßÎÅßÔÅÊÄÊÌ ªÊÓÕÓÝÏ ÝÍÍÂœÝÔ Åßœß
                         

Í߁Í߁ÔœÝÍÅÝˁÝϝ               ßēÍÊÏßÔ ªÇÒÕÓÂÍÊÎßÔ݁ ±ÂÓ×ÂÔÂÔÝÍÝÏ
                        Ä݁ ´Ð ÔÊÔß ½ÏÊÏ ÏœÂÍÍÂË ÎÝÏÅÝÔÝÌ
     ÌÜÏÜìæÒêÞÏÑ Òê؎êܯÜÜÏÜ        ÝÙÙÇ ÑšÍ ÅßÄßÅÝˁÐ ÝÙÙÕ ÔßÝÏ ÐÏ
 ´ÐÂÏÌÐÅÊÍÍÊÏ¢ÏÏÂßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÙ    Ñ݁ ÅßœßßēÍÊÏßē ÔÂÔÝÍÝÏÄ݁ ¿ÏÂÏ
œ݁Âē ¶ÂÏÕÊÍÊÏ ÂÄÂÌÝÌ ¢ÓÊÒ áËÝÙ    ÔÂÔÝÍÂēÅÝˁÝÏÑÍÝÔÌÕÌÔÊÔßÝÍÍÂœÝÔÅÂ
œÝÍœÝÏßÎßÙÕÏÎÝÌÅßÏÑßēÍÊÏÅÂÍÂÄÐ    áËÔÝÍßÏÂÔ ¬ÝÎʁÝϪÊÓÕÓ ªÇÒÕÓÂÍÊÎÝÌ
́ÝáÎÝÍÍ݁ßÏÅßÄßÅÝˁÐÅßàÏßÍÍÊÏßÔ     ÅÂÑßÍÂÍßÏ ´Ð ÝÍÍÂœÝÔ ½ÏÊÏ Õˁß ÊÏÂÍ
 ´Ð ÍÊÌÄÊœÝÍœÕ ßÏΠÌÝÔÂÄÂÏ Ýš   ÌÝÍÌÂÊÔÅÝœÊ ¥ßÙÇÙÌßàÍÊÏßÔÝÏнÏ
ÎÝÍÍ݁ßÏÎÝÏÅÝÔÝ́ÝáÑšÍÅßÄßÅÝˁР     ÏÐ ÔÝÍßËÄÝÔÕÎÅÝÌ ÐÎẤ ÅßÍßÍÊÏ ½ÏÞ
ÅßàÏßÍÍÊϽÏÏÐÕˁ߁ÔÐÌÂÅÊÍÍÊρ     ÝœÂÏ ÝÙÙÊ œÝÍēÝËÏáÐ ÅßÍßÍÊÏßÔ ÔÐ
ÜááÐ¹ÇÏßÏÅÂËÎÂßÎÑÊÍÅßÔßÔÐÂÎÔ     ÄÝœšÌ ρÄÐÏ ßÏÂÇËÝÌ ½ÏÏÐ ÂËÔÕÎÅÝÌ
Ô ÌÐÔÅÝÎÂÔ݁ ¢ÂÝ œÝÍēÝËÏáÐ ÔÐ    ÔÐÔÕÎÅÝÌ´ÐÔÊÔßßÍßœÕÌßÏßÏÔÝϽÏÏÐ
ÏÝÌÊÏáÕ !´Ð ÝÏÏÐ œÐÑÔ ÂÏÌÐ ÙÇËÎß  ÅÂÍßÔÝÍßÏÂÔ ªÇÒÕÓÂÍÊÎ݁ ÅßËÝÇÍßœՁß
ÄÝÍœÝÏ ÌÐÎßÔœÂÔÄ݁ÏßÏ ¢Â ÔÐ ÌÐÔÄ݁   ½ÏÏÐ ´Ð Ýš œÝÍēݚē ÅÂÍÂÌ ÅßÍßœÕ
ÏßÏ ½ÏÏÐ ÅÂÎÅÂÎßÌρ ÐœÂÔÝÍœ݁ ËÝ    ÍÊÏ ÝÙÅÝÏÂÏ ½ÏÏÐ ÜááÌ ¤ÂÅÂÍÝÔÄÂÍ
ÎÂËÔÂÔÅÝˁÝϪÇÒÕÓÂÍÊÎÊÏ            œÝÏ ½ÏÏÐ ÊÏßÏÅÝàÍÇÄÝÙœÝËÝÌ ÐÎẤ
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ        §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÌÐÄÂÍÐÎÔß́ÝÏßÏ ÝÙÙÕ ÔÐ ÌÐсÝÍЁÏßÏ     ÎßˁÝÙœÕ ¢ÄÊÍÊÏÇáÌ ÔÐ ÅÝÙÅÐ́Äß
 ´Ð ÝÎ݁ ÄÂÍÐÎÔßÍ͜РÕÏÎÝÌ ÅßËʁÔßē  ÔÝÍœÝÌ ¢ÏÏÂÏÂÌ ÔÐ ¬ÂÊÂÖÂÏÂÌ ÅÊÍÍÊÏ
ÍÊÏßē ½ÏÝÌ ÇÙÐÙÂēÅÝˁ݁ ÔÐ ½ÏÝÌ      ¢ÂßēÅÝˁÝÏ ªÐÂÏÏÂρ ©Â×ÂÒÊáÌÎß
Üၠ!½ÍÍÂœÝÔ ÕÏÎÝÌ ÅÂēÂÍß́ÂÍÍßÏÂÔ  Ýρ ´Ð ÝÏÏÐ ÅÂÍÂËÄ݁ÄÐÍßÏ ÝÎ݁
ÍÝœÕ̽ÏÏЁÂÏÌÐÔÐÅÊēÍÊϽÏÊÏÝÍÍ     ªÐÒÆÂÏēÂáÎēÂÏÄßÑ݁ ßÏÂÔÄÝΠáÏÐÔ
½ÏÌ݁ ¢ÌÐÌ ÇÕœÂÎ ¥ÝÙÙÊ ÝÏށÝœÂÏ   ÝÑÍÝÔÌÐÍÂÅÝÔÌÝ ÙÇÏßÏ ÂËÝÄÂÅÝˁÝÏ
ÌÊÔ݁"¿ÏÞÑÊÙ¥ÝÏÊÏÔÐÅÝÎÎÐÎÕËÊÎÝÔ     ËÝÔÐËÔÕËÔÄÊÌÎÊÎÍßÕÄÊÌÔÊÔ¢ÂÂÏßÏÂ
ÌÕÑÂēÙʁÂÏށÝÏ ÔÐ ÎÝÔÌÕÇÍßœՁÅÊ ¥ÝÙ    ÂÙ݁ÑË݁ÔÐÄÝÏ œÂÂÔÄÂÔÅÝˁÐ §ÊÏ ÅÂ
Ùʝ "´Ð ½ÏÂÏ ÅÊēÍÊÏ §ÌÌÊÏßËÅÝÎ ÌÊ  ÌÂÍÊÍÊÏ ªÓÂËá ßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÙœßÏ ÌÂÍÊÌ
ÏßÇÍœՁÔÝÌ ®ßÔÞÌß Õˁß ÍÝÅÊ ß́ÝÌß    Î߁ÊÏ ÌÊÄ݁ ¬Ð΁ÂÔÅÝˁÝÏ ßÎÏÕÔßÌ
ÝÏÐ ¥ÝÎÎÐ ßēÝÏ ēÕÔÌÕ ÊÔÝÍœÊÅÝÎ ¥Ý   ßœÕÇÎÔßēÊÍœÝÌÝÍœÊÏ foÝÏÙÐÙÙÝÎÂē
ÎÝÌ ¢ÏÞÑßÙÇáá̝ ¥ˆÂÎ ÝÙÅÝÏÂÏ ÕËß    ÍÂÔÌÝ ÔÝÍÂÏÝ ¿ÔÝÏÄ݁ ÝÔÂËÌÝÍÂÅÝÔÌÝ
ÂǚÍÌ ÇÝÌËÊÔ ½ÏÏÐ ÅÊēÍÊÏ ÝËÌ݁ ´Ð  ÏÝÄßÔÅÝßÏÂē ËÝœßÔÐ ½ÏÌ݁ ¥ÂÎÅ ÌÂ
½ÏÏÐ ÅßÍÝÍÍÊÏ ÝËÝÌ ÐÎẤ ÔÐ ÅÂÑÌÊË   Üáē ÇËÝÙœßÔ݁ ÅßÎÅ߁ßˁßË ÔÐ ÔÝÏÕÑ
ÍÊÏ ¯ÂÉÂÒÇÔ݁ ÔÐ ÏÝÄÂÍÐÎœÂē ÅÊÍÍÊÏ    ÑÊÍÞ ËÊÌÎÝÔÄʁ ÅÂÍÎÝÅÝˁÐ áÄßÔÅÂḗ
ÝËÌ݁ ´Ð ½ÏÝÌ ÝÍÍœ ÝÎ݁ Âǚ ē   ÔÐ ßēē ÄÂ͜РËÝœßÔÐ œÐÑÔ áÄßÔÅÂē
ÏáÄÐ ÅßÏÕÎÌßēÍÊÏßē ÙÊÏÊÏÙÇÙÌßàÝÌ     ́ ´Ð ÇÏÂÍÝœЁÄЁ ÝÎÝ ÎßÌÊ ÔÐ ÝÎÝ
ªÊÓÕÓÅßÎßˁÝÔÄÊÍÊÏÔÐÅßÎßˁÝÙÇÙÌßà    ËÝÏÏÝ¢ÂßÏßÏÂÏÏÊÎÂËÔÂÔÅÝˁÝÏu
ÝÔÄÊÍÊÏ ½ÏÏÐ œÝ́Õ Åß́ÝÍÊÏ œÕÇÎÔß    ªÐÂÏÏÄÂáÔ݁ÇÔÝÍœ݁ËÝÔÐËÔÐËÔÄßÅÊ

ēÊÍœßÔТÂÂ                ÝÍœ݁ ÎÊÎÍß ÝÏÝÌ ÊÄÊ ´ÂÎܚÜášÍ
                        œÐáÎÔÂēßÍœÝÔК ÎÊÌÏßÌ œÂÎ ÅßËÝÍÍÊÏ
     ÌÜÏáÑêÒê؎êÜ·ÝÏÜܹßÔàá×áÔÚ×Ü     ÙÇÙÌßà ÔÐËÌ݁ ßÎßÏ áËÎÂËÔÝ́ÝÔÌÝ

  ¥ˆÂÎ ÎÝÏÅÝÔÝÌ ÎÝÍÍ݁ßÏ ÑšÍÂēÌßÏ    ÓÕÆ ¢ÂßÏ" !¹ßÏßÏÄßÔÅÝˁÝÌ ÝÏœÐáē
  

  ÅßÄßÅÝˁÝÌÔÊÔßÊÎÑÇÒÂÔÐÒÐÊÔÔÊ´ÊÄÇ    ÍÂÅÝÔÌÝ áÏœÂēÌßÏÂē ÍÅßÂÍā ËÝÙÙÝÅÝË
ÒÊË ÔÐ ÔÊÔß ±ÐÏÔÊË ±ÊÍÂÔ ÎßˁÝÙœÕ ÊÔÔÊ  Ð ÔÐËÝÌ ÂËÝÄÂÅÝˁÝÌßÏÂē ´Ð ÌÝÔÝÍ
ªÕÆÇáÌ ªÒÐÆ ÎßˁÝÙœÕ ÊÔÔÊ ¥ÂÍÊÍÇáÌ    ÊēÌß ÐÄßÌ߁ f¿ÏÞÑÊÙ ÎÕÙÅÊÏ ¢ÄÒÂÂÎu
œÂζÊÍÊÑÑÝÏÊÏÂËÔÂÌẤÝÏÊÔÔʪÔÕ    ÎÝÇē ÔÝÌßḗÔÝÌ ÔÐËÌ݁ ÂÏÐ ¢ÂÂ
ÒÇáÌ ÔÐ ´ÒÂ×ÐÏÊÔÊÆÂÐÃÍÂÓÔáÌ ÔÐ ­ÊÓÂÏÊË   ÅÂËÎÂÔÝÌ ÔßËÌÝÌ ÂÏßÏ ēÝēēßÏ ÌÝÎʁÕ
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ                          §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

¢ÄÒÂÂÎÝρ "¿ÎßÙ œÂœÝÍ ÕÔÔÝÔÂÔÕÑÝÌ   ÎÊÍÅß ½ÏÊÏ áÄßρ
 ½ÏÝÌ ÎÝÏÅÝÌ ÔÐ
ÙÇËÎÝÌÌÐÔāxÕÔÔßÇßÕˁßßËÝÍÌßÕË    ½ÏÂÏáÏÅÝÔÂÎÂēÝÏßϹÊÏÊÏÌÊÏÔÂËÌÝ
ßËÝρÂÇÏÕÔÔÝÕÔÏÂÌÐÙÄ߁ÄЁÝÏÔÐÏß    ÍÇÄÂÏÝ ÔÐ ÇËÊÙʁÏÊÏ ɚÒÏÂēÍÇÄÂÍÝÍÐ
ÌÕÏʁÍ݁ÝÏ ÎßÍÅßÔ݁ ´Ð ÏÂсÝÍÐÏ     œÂÎ ÂËÕ ÇÎÊÍÅÝсÝÏÊÏ ÐÏÑ݁ÌßÏÂÔÂ
ÝÏÏÐ ÄÂáÔ ®ÝÏÏáÍÂËÌß Â ÎÕà"      ÎÊÍÅߝ !qÝÏÄÐ ÔÐ ÝÎÝ Çà ÕÙÙÇē ÝÏÂÏ
½ÏÂÏ ÜáÏßÏ ÝÙÙÕ ®ÊÌÊÏ ÝÙÙÇ ÕÒ  ÇœÂÔÑ݁ÍÝÔÌÐÏßÏÂē ËÝÎßÔÝÔÄÂÏΠÄÂáÔ
ÄÂÂÔ ÕÍÍÕ ÝËÝÍÅÝÏ ÐœÝÍœ݁ ÎÊÌÊÏ   "ªÒÐÆÝÏÂÌ ÎßˁÝÙœß ßÏÂÏœÐáēÝÍœÝÏ

ÌÐÔā ÑšÙ ÑÊÙÅÝÏ œÐÑÔ ÝÏށÝœÂÏ    ªÒÐÆÊÂÆÂÌÜÇÔÝÏÔݚÌÜÇÔÔÐÝÎ݁œÂÂÔÄÂ
ÊÔÊÌʝ ÁÍÍÂË œÐÑÔ ÏÂÍÐÅßÏÂÇÙÇÍœР  ÔÝÌÜÇÔ ßÔœÕ ÂÏÐ ªÒÐÆÝÏÂÌ šÏßÏ ªÐÂÏÏ
ËÝÔÐËÔÕËÔÄÊÌ ÎÊÎÍß ÕÄÊÌ ÔÐ ßēÍÂË ÝÏ   ēÐÔÝáÌ
Ì݁ªÏßÏÅÝàÍßÄÝÙœÊÅÊ ®ÝÏÏáÍÂË
ÌßÊ" ½ÏÏÐ ÜáË ÝËÌ݁ ¬ÝÔÝÍ          ·×àâàÙÝáÝØáâØáÑ׎Ü×ÜÛ×ÛÚìÂÑ×Ù
ÎÂÍÞÑšÙÂÌÝÔēÍÂÌÂáÔÂÏÇàáÄÂÍÝÍН     ´ÊÔß ÌÐÔÐËÔÕËÔÄʁÏÊÏ ÎÊÎÍß ÕÄÊÌ œÐÑ
                          

¯ÂсÝÍÐÏ ÝÏÏÐ œÐÑÔ ÔÂÏށÝÙÇÔÝ͜    ÔÝÎ݁ ÄÂáÔ ÔÐ ªÊÓÕÓ ÌÐÔÐËÔÕËÔÄʁÏÊÏ
¥ˆÂÎ ÎÕà ÎÝÏÏáÍÂËÌß" ´Ð ÊÄÊ ÝËÌ݁   ÎÊÎÍßµÄÊÌÔÐ́ēÂÏáÄÂÔ݁ËÝē߁ßÔÊ
¬ÝÔÝÍ ÎßÌÊ ÂÌÂÔÅÐēÏÂÌ ÌÝÔÝÍ ßÏÔÊÏ   ÙÊÏÊÏÊœÝÏÔТÂ¤ˆÝËÊēÝËÅßÔßÌÜÇÍ
ÎßÔÌß ÔÐ ÝáÄÂËÌÝÏßÅÝÔÌÝ áÔÂÏ Çà ÔÕËÝÌ   ÍÊÏ ½ÏÌÂÍÞßÔ݁ ÐÄßÌÑßáÔ ÔßÝÏ ÑÙÊ
ÌÐÔÄẤ                   ÅÐÍÕÃÞ ÔÐ ÅÊÍÍÊÏ ÌÐ΁ÂÔÅÝˁÝÏ œßœ݁Ð
  ¥ˆÂÎÄÂáÔÂÕœßÏÏÊÏ·ÒÊÓÔÐÓÔÐœÐÑÔÝ  ÊÄÝÍœÝÏ ¥ÝÙÙÊ x ¥ÝÎÏÊÏ ¢ÌÝÌ ߁œßÍÕ
Î݁ÌÐÙÂÔÌšÍÙÊÏÊÏÍʁÍʁÙÇÙÌßàß     Í݁ÝÍœÝÏ¥ÝÙÙÊx¥ÝÎÏÊÏÇœÂÔÅÝˁÝϝ
ªÐÂÏÏÝÌÜÇÔ ÎßÔÞÌß ßÔÕÏ ÝÏÏÐ ·ÒÊÓÔÐÓ
ªÐÂÏÏ ÝÎ݁ ÝËÌ݁ ́Üၠ¥ÝÎÏÂÏ                     ¾ìÜ×ÜìÚÒ â·×àâàêÜ
œÂÎÔÝÌÐÏÔÐËÔÐËÔÄßÍÂÔÝÌÎÊÎÍßœÂÎÌÕÇ     ´Ð ¹ÊÏÊÏ ªÊÓÕÓ ÔÊÔß ÄÊÔÌÕ ÝÄÐË
                          

Ô݁ ¯ÝÌßÔÅÕÊÏ ÅÝÎÝÌ ÝÏÐÕÏ ®ÊÌÊÏ     ½ÏÊÏ ÄßÔÂÔÅÝˁÝÏ ÅÊÍÍÊÏ ÝÎßÌ Ýš
ÌÝÎÅÝÔß́Ð ÑÍÂÌÝÌ ÅÝÎÏÂÏ ÄÂÏ ßÎßÙ ÂÌ   ÎÝÏÅÝÔÐÅÊÄÊÍœÝÏÔнÏÏÐÅÊÍÍÊÏÇÊÏ
ÔÝÌ ËÝÙÙÝÏÄ݁ ÎÝÇē ÙÊÏÊÏ ÕÄÊÌ ÕËß   ÅßÙÇÔÌßàÍÊÏßēªÐÓÊÖ¢ÌÌÂÏЪÐÓÊÖx
ß́ÝÌßÎÂÍÞÎßԜœÐáÎÔÂēß͜нÏÂÏÔÕà
                        
ÏÂáÔÐËÔÕËÔÄß́ÔÝÌ ¢Â¤ˆÝËÊēÝá ÔÐ
                        
# ÎÑìÜώxēÕÔÌÕēÝÍÑÂ
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ         ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÂÌÝÌ ªÍÊËÊÏ ´Ð ÕÙÙÇē ½ÏÊÏ ÑßÏÊÏßÍ    ÝÏÏÐ ÊÄÝÍœÝÏ ¥ÂÌÂÍÊÍÊÏ foݚÎ áÔÂÏ
œÕ ®ÂÔÖÂÔ ­ÇÄÊË ®ÇÍ×ÊË ªÂÏÏÂË    ÂÎÍÇÄÂÔ ÏÝàÏßÔÝÏ œÕÇÎÔßēÊÍœÝÏu
ªÐÓÊÖ ®ÂÔÔÂÖÊá ¢ÎÐÓ ¯ÂÕÎ §ÓÍÊË    ´ÐËÝÔÝÑÅßÄÝ̽ÏÏÐÎÂˁÝÔÝÏÐÑ݁ÆÊ

¯ÂÅÅÇË ®ÂÂÖ®ÂÔÔÂÖÊá³ÇÎÇÊϪÐÓÊ×    ÂÄÐÍ ÄßÔÅ ËÝÅÝËÊÄßÏÏÊÏ ½ÏÌ݁ œÐÑÔÝ
ªÐÆÂË ªÐÂÏÂϲÊÓÂË ©ÐÒÐÄÂÄÇÍÞ ³ÂÍ   Î݁ ÏÕÔßē ´Ð ÊÄÊ ½ÏÌ݁ ÆÊÂÄÐÍ ¥ÝÏ
ÖÊÊͯÊÒÊË!®ÇÍ×ÊË¢ÆÆÊˬÐÓÂÎ§Í     Ì݁ ÎÝËÝÍÅÊ ēÐÔÐ ÝÎ݁ ÂËÎÂÅÝˁÝÏ ÔÐ
ÎÂÆÂÎ ªÒ "ªÊÓÕÓ §ÍÊÇÉÇÒ ªÐÒÊÎ ®ÂÔ  ÝÙÅÊÏ ÑÝÔÔЁÅÝˁÝÏ ®ÝÇē ÂËÎÂÅÝˁÝÏ
ÖÂÔ ­ÇÄÊË ³ÊÎÇÐÏ ªÕÆ ªÐÓÊÖ      ÅÝÎÝÌ ÌÐÔā ÔÐ ßË ÎßÌρ ÔÝÇËÝ́ÝÏ
ªÐÏÂÎ §ÍÊÂÌÊÎ ®ÇÍÇÂË ®ÇÏÏÂË ®ÂÔ    ÝÏÏÐ ½ÏÐÕÏ ¥ÝÏÂÏ ÎßÍÕ ÊÏß́ÝÅÝÎ
ÔÂÖÂ˯ÂÖÂΦÂÄÊƪÇÓÓÇ˪ÐÄÊƤР    ÝÎ݁ Çà ¥ÝÏÌ݁ ÏÝÔÄÂÏÂē !ªÊÓÕÓÝÏÂÌ
ÐÓ³ÂͯÂÂÓÓÐÏ ¢ÎÊÏÂÆÂÄ¢ÆÎÊÏ¢Ò    ÊēÏÊÏ ÝÏÏÐ ÜáÔ ¥ˆÂÎÊÏ ÅÂÌÂÍÊÍÊÏ
ÏÊË §ÓÒÐÎ ¶ÂÒÇÓ ªÕÆ ªÂÌÐÄ ªÓÂÂÌ  f¥ÝÏÝÌ ¢ÂÝ ÎßÍÕ ÊÏß́ÊÌÊ ÔÐ áÔÂÏ
¢ÄÒÂÂÎ ¶ÂÒ ¯Â×ÐÒ ³ÇÒÕ× ²ÂÅÂÄ ¶Â  ÂÎ ½ÏÌ݁ ÝÄßÔßÌßu "´Ð ËÝÍßËÄÝÏÊÏ
ÍÇÌ §ÄÇÒ ³ÂÍ ¬ÂÊÏÂÎ ¢ÒÖÂÌÓÂÆ ³ÊÎ  ½ÏÏÐ ªÇÒÕÓÂÍÊÎÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎßÔ݁ ÔÐ
¯ÐË­ÂÎÇ× ®ÂÖÕÓÂͧÏÐתÂÒÇÔ®ÂÍÇ    ËÝÔÄßÍÂēÏßÏ ½ÏÏÐ ÜááÍÝÌ ÔÐ ÊÄÊ
ÍÇÊͬÂÊÏÂÎ!§ÏÐÓ³ÊÖ¢ÆÂ΢Â      ½ÏÌ݁qßÄߥÝÙÙÊ¢ÌÝÌ¢ÂßÄÐÔÐ
                         ÝÑʁÌÕ ßēÔÝÍÂËÔ݁ ®ÝÇē ÅÂÌÂÍÊÍÊÏ
      ÁÏѠώÒê؎êÜ·×àâàêÜ          f¹ÇÏßÏÂÏÅÇÍÝËÌ݁ÇēËÊÔ݁¥ÝÙÙÊßÏÂÏ

  ªÊÓÕÓ ŁēÝËÊēÝËÝÍœÝÏ ÅÂÌÝÎ     ÏÊÎÂËÔÂÔÝÌu ÔÐ fÎÝÏÅ ÏßÇÌÎÊÔÅÊ ÔÊÔ
  

  œÝÍÊÍÊÏ ªÐÒÆÂÏ݁Ð ÔÐ ¢Â¤ˆÝËÊ     ēÝēēÝÌ   œÝœ߁ÝēēÂÌ   ÅÝÔÌÂÔÂu
ēÝá ËÝÍßÏÊÏ ½ÏÏÐ ÂÎÏÐÔÂËÔ݁ ßœÕÇÎÔß    ªÊÓÕÓÝÏÂÌ  ÜáÏßÏ ÝÏÏÐ ¬ßḗ
ēÊÍœÝÌß qÂÏÌÐ Ýá ÎÝÏÅÝÔÐ œÝÍēÝ   f¬ÝÔÝÍ ÂßēēÂÔÂēÌ ¢Â¿ÔÝÏÝ ÅÝ
Çē ½ÏÏÐ ÅÂÔÂēÍßÏ ÆÊÂÄÐÍ ÔÐ ½ÏÂÏ     ÏÊÏu ´Ð ÑÍÝÔÌÕÏÊÏ ÆÊÂÄÐÍ ÔÂēÝÌ
ÕˁßËÝÏÏÝßÏÕÌßēÐÔßÏœÝ͚ÔÐÔÊÔ߁     ßÍßÌÏÝœßÍʽḮÐÑÝÙÇ
ÏßÏœÝÍēÝÇēÅßÑÍÝÔÌÕÍÊÏßē½ÏÏÐÅßÅÝÔ
œßÍÍÊÏ´ÐÅÊēÍÊϽÏÏÐÆÊÂÄÐ͍qßÄß          ¼ÏÖÏßÔáà×ÜÏÒÝÒÏîîÙ
¥ÝÙÙÊ¢ÌÝÌ¿ÔÝÏÄßÏÔÐÝÔßËÌÝēÕÙÙÊÏ        ´Ð ÌÝÎœÝÍÊË ªÊÓÕÓ ÏÝÌßÔÅÕÊÏ 
                          

ēÝēēÝÏ ÍÇÄÂÏН ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ÜáÏßÏ    ēÝËÊēÝËÝÍœÝÏ¥ÂÍÊÍÇáËÔ݁ÔЁÝÄÐÍÂË
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ                      ÙÝÄÊÑÝÔ  ÙÝÄÊÑÝÔ                          §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ēÂÏáÄÂÔÝÌ ½ÏÝÌÝÌËÊÔ ÅßÎÅßÎʁÌÊ ÂÏßÏ                    ½ÏÏÐ ÊÄÊ ÝËÌ݁ oßËÍÝ ÔÕà Çḗ
                                       

ÏÕÔßÌ ½ÏÂÏ ËÝÅÝàÍßēÏÊÏ ÓÊÏÂÅÐÅÂááÌ
               ÔÝÌ ¥ÝÎÌ݁ ēÂÏáÄÐ fªÏßÏÎßÍßÄÝÙœÝÏ
ÝÙÙÕÔÐÅßÎÅßÎÊÌÏßÌÏÂÎßÔœÂÔÄÊËÄÝÏ                  oÝÏÎßÍßē ÕÄÊÌ ÙÊÏÊÏÌÊÏu ÔÐÌ ÝÔßËÌÝ
 ´Ð ÇÔÔÊ ½ÏÏÐ ¯ÂÉÂÒÇÔÏÝÎÏÝÎÝÌ Îʁ               ēÕÔÌÕ ¥ÝÏÝÌ ßÔÐÏÐÔÂÌ ÂÇË Çà ǁÔÝÅÝË
ÌÊ ÅÂÏÎÊÔÝÔÄÂÍÍÊÏ ÔÐ ÇÍÊÄÊ ÔßÝÏ                 Ð ÎÐÙÅÝÏÂÏ ÎÝÔÄÂÍÐÎÏÂē ¬ÂÑÇÒÏÂÕÎ
ÐÏÑ݁ÓÕÃÃÐÔÂÌÓÊÏÂÅÐÅÂááÔÐÄßÍÍÂËÌ                ÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎÝÌ ßÍͽ ´Ð ÊÄÊ oßËÍÝ
ÍßËÝ́ÂÔÝÌ ½ÏÌ݁ ÏßËÝÍÝÏ ªÓÂËáßÏ                ÔÝÌßḗÔÝÌ ÔÐËÌ݁ ÇÊρÝÏ ÄÂÍœÝÏ
ÏßÙÅÝÑÂÄÝÙœßÏÌÂÍÊÌÂÍÔнÏÂÏËÝē߁ßÏ                ßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÙœÝÏÕˁßÂÄÂÍÐÎÌÂÏßÌÕÏÔÝ
ÏÊÏÌÂÍÊÌÂÍÍÝœÕÏÊÏÎʁÌÝÅÂÌÂÍÊÍÊÏ                 ÝÏ ÙÊÏÊÏ ÏÕÔßÌ oßËÍÝ ÔÝÌßḗÔÝÌ
 !¢Â¤ˆÝËÊēÝË ¥ÝÎÝÌ ÎÝÇē ½ÏÂÏ                ÝÏÄÝÍÊÌÄÊœÝÍœÕßÍÞœÂēßÍÍÂ˪ÉÒÂÊ
¥ÝÎÎÐ ÊÏßÏÅÝËÊÄßÔÊ ÇœÂÔÑ݁ÍÝÔÌÐÌ Ð                 ÍáÌÏÕÔß̪ÍÊáßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÍœÝēÂÎÂÔÊ
œÝÍœ݁ ÔÐ ÊÏÂρÊÄÊ ¥ÝÎÎÐ ÔÝÄÝÌ ËÝÔ                ÔßÕˁßßÎÕßÔÌ߁ݚÅßÄßÅÝˁÐÔÐÝÏÏÂÏ
œßÄÝÑÂÄÝÍœ݁ ËÝÎÂËÔÝÅÝˁÝÏ ÂÍÝÍá                  ÎÝÍÍ݁ßÏ ËÊœÝÍÅÕ ´Ð ÊÔÔÊ ÑßÍÅÂÔÅÝˁÝÏ
Ì߁xÍÝœÐÅÝˁÝÏËÝÙÙÊÍÝÌÙÇÏßÏÅÂËΠ                 ÝÎ݁ ÏÕÔßÌ µËß ÂÏßÏÍßÌÄßœÝÍœ݁
ËݜšÏÂÄÝ͜Р"«ÝсÝÍÂÄÝÌœÝÍēÝË                ÂÏށÊÄÝÌÂÅÊÍÍÊϪÍÊáÏœÂÎáÔÂÏ ÍßÌÄß
ÄÝÔÅÝËÇËēßÙÕÍ݁ÅÝˁÝÏ¿ÔÝÏÄßϝ                    œÝÍœ݁ ³ÂÒÇÑÔÂÏÝÎÏÝÎßÔ݁ ³ÊÆÐÏÏÝÎ
 ´ÐÑÝÌ ÌÂÍÊÌÂÍ ËÝÍÏÊÏ ÄßÔÝÙœ݁ Ä               ÏÝÎÝÌ ÙÇËÎÝÌ qÝÏÄÝ œÐÑÔ ÅÊÍÍÊÏßē
ÅÂÍß ÔÐ œÐÑÔÝÎ݁ ÍÝÍÂē ÍÝÍáÑÝÍœÊÏ                ÔœÝÍÍÝœÕ ÅÝÍÅÝÌ
 §ÍÊÓÇËßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÙ
ÓÊÏÂÅÐÅÂÌ ÌÐÍÍáÑ́ ½ÏÌ݁ ´Ð ½ÏÏÐ                œÝ̪ÉÒÂÊÍÞÏÕÔßÌÔÐÕˁßßËÝÏÏßρÂ
ÝÄÐË ÊÄÝÌ ÝËÌ݁ ¿ÙÅÊ ßËÍÝ ÏÝœßÍÊ                ÇÏßÎßÍßēÌßáÔÂϯÇÇÎÂÏÂϳÊÒÊáÌÊϝ
ÌÂÍÊÍœÝÏēÐÔÐÄÂÍÐÎÝÍœÝÏÔÐÙÅÝÏÂϝ                   !¤ˆÐÔßÏÄÂÍÐÎÝÌœÐÑÔÝÎ݁ÓÊÏÂÅÐÅÂááÌ

 ´Ð œÐÑÔÝÎ݁ ÅÂË΁ÜáÍÂË ½ÏÌ݁ ÔÐ               ÎẤÐÔÂēÍÂË "ÔÐ ÐÍÍÂË ÏÂÏßœÂÄÝÏ
ǁÔÂēÍÂË ½ÏÝÌ ÎßÔœÂēÂÏáÄ݁ ÄÂÍÐÎÝÍ                ½ÏÏÐ ÇÍ݁ ÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎ݁Ð ÔÐ ÏßÍÍßÏ
œÐ ½ÏÝÌ ÇÍ݁Ð ÔÐ ÅÊēÍÊÏßē ±ÝͪР              ÔÝÏÐÑÝÔÌÝÏßÔ݁ ÎʁÌÊ ÝÙÅÊÏ ÎÂˁÝ
ÓÊÖÝÏÊÏēÕÙÙÊÏ¢ÌÝ̝                          ÏÝÎÏÝÎ ÅßÔßËÌÝÍÊÏ ÔÊÔ ËʁÍÝÌ ½ÏÏÐ
                                     ¥ˆÂνÏÏÐÝËÝÌÍÝÌÕÅÂÍÂËÝÔÊ


#À×ÜÏÒÝÒÏîîŽÏxÇÄÒÇËÄÂáÔßÏááÂÎʁÌÊÝÙÙṌ        
ēÂÏáÄÂÔÝÔÌÐ́¢ÂÝ                         
# ¤ˆÕÙÙÊÏœÂÂÔœÝÍÅÝˁÝÏÏÝÑßÏÏÝßÏ
                                    
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ         ÙÝÄÊÑÝÔ  ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

                        ³ÊÎÐÏÝÏßÏÅÊÍÍÊÏÕÏÎÝÌÔœÝÍÍÝœÝÏÔÐ
      ¹ÏÞÔßÜÏâÛà×ÜÏÒÝÒÏîîÙ        ēÍÂÍÂË ÔÊÔ ½ÏÂÏ ÏÝÏÎßÍßēÏÊÏ ÝÏÏÐ
 ´ÐÇÔÔʬÂÑÇÒÏÂÕÎ݁¥ÂÍÊÍÇáÌßÏÂËÔ݁    "¹ÇËÎßÄÝÌ  ÝÏÌ݁ ½ÏÏÐ ßÏÂœÐÔÂÄß
ÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎßÔ݁ÔÐËÝÏÅÝàÍßēÏÊÏÄ      ÔœÝÍÅÝˁÝÌ ÔÐ ÔœÝÍÅÝˁ ÑßÍÂÏßÏ ÝÏ
áÔ ÓÕÃÃÐÔÂœÝÍēÝÇÌ ´Ð ǁÔÂēÍÂË ½ÏÝÌ  ÏÐ ¤ßÔÅ ÝÏÏÐ ÕÔÔÊ ÔÐ ÝÄÐË ÄßÔÂÔÝÌ
ÊÏßÏÅÝàÍßÄÝÌËÊÔ ÎÝÇē ēÂÏáē ½ÏÊÏ     ÝËÌ݁
ÅÊÍÍÊÏÏÝÍÅÊÌßÔÅÕÊÏ¥ÊÍÍÊÏÓÊÏÂÅÐÅÂá     ´ÊÔß ÔÊËÌÝÔÊË áÍßēÝÄÐË œÐÑÔÝ

áÌ œÕÇÎÔßēÊÍœÝÏ ÏʁÄÊÔÂÍÂÍēÝÏÝÍ    Î݁ÎÊÌÊÏÌÐÔÄẤÔœÝÍÍÝœÕááÌÏßÇ
œÝÏÔÐÝÏÏÐÎÂˁÝÌÕ΁ÂÔʍ½ÏÑßÍÂÍ    ÔÝÏ ½ÏÌ݁ ÔÐ ½ÏÂÏ ÌÊÏßË݁ÏÊÏ ÝÙÙÕ
ÎÝÌ ÇÌÌÊÏßÎÕà ¥ÝÏÌ݁ ÎÕà ªÊÓÕÓÂËÅß    ÎÝÏÅÂáÂÎÌÐÎÂÍÂḗqÝÔÐÍÂËœÐÑÔÂ
¯ÂÉÂÒÇÔÝÍœßÅß" ¥ÝÙÙÊ ÇÔÔÊ ÔÝÎÝÏÄ݁     ÏʁÄÊÔÂÍÂÍēÝÏÝÍœ݁ÐÏʁÄÊÔÕÅÂËÝ
ÎÕà¥ÝÎÏÂÏÔÝÌÕËÅÕÍßÔÅÊ¥ÝÙÙÊÎßÌÊËÅÊ     ÎÂˁÝÌÕ΁ÂÅÊēÍÊÏßē¥ÝÙÙÊ¢Â¢Ì
¥ÝÙÙÊ¢ÂßÏÂËÅߝªÊÓÕÓÝÏÂÌËÝÏÝÄÊ    ÌÂËÅߝ ¥ˆÂÎ ½ÏÂÏ ÏÝÌÔÝœÂē ÌÊēÝÏÊÏ
ÍßēÏÊÏ ÝÏÏÐ ÊÄÊ ¿ÎßēËÊÙÄÝÏ ÝÏœßÍ   ÝÙÙՍ¬ÝÔÝÍÊēÌßÝÏÌßÌËÊԝ
ÔÐ ݁ÔÐ ÝḮН ´Ð ÎßÍÏʁÍÝÌ ÝÏÏÐ
ÅÝÏÐÏÓÊÏÂÅÐÅÂááÌ ÏʁÄÊÔ ÝÔÐË œÐáÎÔ         ·×àâàêÜÏÙÙìÜÏáÑêŽÜ×Ü
ēßÍœ݁ÐÕˁßÇÊÏßÏÔÝÌßËÝÏÏÊÏ´Ð            ·âÓÔîÙ
œÐÑÔÝÎ݁ ÇÎÅÝÎÅÝÍßēÍÂË ÔÐ ÝÄÐÍÂË      ´ÊÔß œÝÍēÝ˚œß ½ÏÏÐ œßßÄÊ ÏÝÎ
                         

ēßÏÄÝēÂÏáēÙÇËÝÌÝÙÅßÍÞÄ݁½ÏÂËÝÏ     ÏÝÎ݁Ð ÝÔÊ ÎʁÌÊ Õˁß ÎßÌÊ ÂÔÄÂÌÂ
ÏÝ ÝρÊÏ ēÂÏáēÅÝˁÝÏ ÌÕÇ݁ ½ÏÏÐ     ´Ð ÄÂáÔ ρÄÐÏ ÇÍœՁÌÝ ½ÏÏÐ ÔÐ ÔÊÔß
ÙÇÏßÏÂËÎÂÅÝˁÂÔÐÌÂÔÅÐÅÝˁÂÌÊÄ݁Ï߁     ÏšœÝÏ ½ÏÏÐ ÏÂÌÕÏÕÍÄ݁ÝÏ ½ÏÏÐ ÔÊÔ
ÄßÔ݁ ÔÐ ÝÙÙÕ ÌЁÔÐ́ ´Ð ½ÏÌßÌËÊÔ  ÝË́ÐßœßßēÌßÏÝœÊÔÊÌÊ¥ˆÂνÏÏÐ
ÝÄÐÍÂËÅßÎÅßÎʁÌÊēÂÏáÄÂÔÝÌ         ÊÄÊ ÝËÌ݁ ´Ð ÐÍßÏ ÏÐÔÂËÑ݁ ¥ÝÎÎÐ
                        œÐÑÔ ßēÝÏ áēÂÏáÄÂÔ݁ ¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂ
    ·×àâàêÜÏÙÙâÜÛìæÒìÑ ŽêÜ×Ü        ÅÝˁÝÌÜÇÔ ÎÝÇē ÂÏÐ ¥ÝÎÎÐ ÅÂρÊÄÊ
     ÏÛÙêÙÏÒ âÔÛáìÑ ×ÚÒ â         ÅÝΝ ´Ð ÊÏßÏÅÝàÍßÄÊ ÓÊÏÂÅÐÅÂááÌ
  qÝÔÐÌ ÓÊÏÂÅÐÅÂááÐ ½ÏÏÐ ÇÍÊÄÊ
 !                      ªÕÆÇáÏÕÔßÌ
ááËÔ݁ ³ÊÎÐÏÝρ ´Ð ÂēÎÂÔÂÍœÝÏ
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

                         ÅÝÎÎÐ ÎÝÇē ÅÝÎÎÐ œÕÇÎÔßēÊÍœÊÅÝÎ
  ·×àâàêÜÏÙÙâÒ ì؎ìÑ ŽêÜ×ÜÑ×áÙâÙ×ÜìÑ     œÂÂÔÄÂÍœßÅÝΝ "oÝÅÊÔ ËÊÎÅÝÎÅÝÍÊÄÊ
      ÊÜ×ÜÔØÒâæÔÑ ŽêÚÒ â         ÝÏÏÐ ÔÐ œÐÑÔÝÎ݁ ÄÂ͜РÝÏÝÌ ÐÎẤ

	  ½ÏÏßÏÙǁ ÔÊÔß ÄÂáÔ ÙÂÍàÎÌÂÔß ½Ï    ÇÎÅÝÎÅÝÍßēÍÂË ēÐÔßÏ ÝÏÏÝÏÎÂÔ ÔÝ
  

  Ì݁ÔÊÔÄÂÍÐÎÝÌ¢ÂÄ“ÂÏáēœÂÎ½Ï    ÎÝ͜РÝÙÅÝÏÂÏ ¥ˆÐÑÔ ªÂÌÐÄ ÔÐ ªÐÂÏÏ
ÏÐ ÅÂÔÄßÍÂÔÄÂÍßÏ ÅÝÔÅÝÅ߁ÌÝ ¥ÇÏÏÊÓÂÒÇÔ    ÌÝÎʁÝÔ ©ÇÄÇÆÇËÝÏßÏ ÔÕÎÅÝÔ ³ÊÎÐÏßÏ
ÌßÏ ªÊÓÕÓÍÝœÕÏÊρÝÙÙÇœÝÔÄÝÔÄÂÍ   ÅßËÊÎÅÝÎÅÝÍÊēÍÊÏßÔ ´Ð ÊÄÊ ³ÊÎÐÏÝ
œÝÔ ÅÝÔÅÝÌ œÂÎ ÔßÏÏ݁ÝÍœÕ ÝÑßÍÅ“Õ   ρ ªÊÓÕÓ ¬ÝÔÝÍ ßËÊÎÅÝÎÅßÔÌß ēÐÔÐ
ÂÏÐ ÌÐÅ߁ÝÏÎÝỐ ¥ßœÝÔÄÝÍßÍÍÊÏ    áÄЁÏÂē ÇÔÝÌ œÕÇÎÔßēÊÍœÕ ¥ÝÎÌ݁
ÝÏÏÂÏœÝÔÄßÔ݁ ÎßÏÏÐ ÅÊÍÍÊÏ ³ÊÎÐÏßÏ     ´Ð ÏßÔʁÕÏßÔ œÝÔÄÝÔ ÂËÌÂÔßÔ݁ ÏÂÑßÍÂ

½ÏÏÐ ēÍÂË ÝÏÌ݁ ÂËÔßÄÝÌ ÌÊÔÌÊÔ      ÏÂēœÐÑÔÝÎ݁ÔÐÍÝ΁ßÏÂÍÂ˽ÏÝÌ
ÂËÌÂÔ݁Ð ÔÐ ÄÂÅÂÍÝÔÄÂΠÊÏßÏÅÝàÍßē
ÏÊÏ ÄÂáÔ œÝÔÄ݁Ð ´ÊÔß ÑÍÝÔÌÕË ÊÏßÏ   ·×àâàêÜÏÙÙâÜÛìæÒìÑ ŽêÜ×ÜÜìÜîÜëÜ×ÛìŒ×Ü
ÅÝàÍßÄÝÌÊÄʳÊÎÐÏÝρoÝÔßÄÊÅÝÏÐ           ҠόÏÒêÚÒêáÒ êÚÚÒ êÜ
ÏßÔ݁ ÔÐ ÝÏÔÝÄÂÍÂÅÝÔÌÝ ÅʁÕ ÔÕÙÅÊÏßē     ´ÊÔß ªÊÓÕÓ ÅÊÍÍÊÏ á ÎÂˁÝÏÝÎÏÝ
                         

ÝÏÏ݁ÝËÔÝÏÄ݁´Ð³ÊÎÐÏÊÄʽÏÌ݁      ÎÝÌ ÇÔÔÊ œÕÇÎÔßēÊÍœÝÏ ÏßÏáÏÞÏÊÎßÊÏ
ªÏßÏÅÝàÍßÄÝÙœÊÅÊÎÕàÎÝÔÄßÔÂÍÍÂÏÝ      œÂÂÔœÝÍÍœÝÏ ÔÐ ÍÝœÕÏÊÏ ªÊÓÕÓ ÄÂÅÂÍß
ÌÊÏáÕ ÔÐ Õˁß ËÝÏÏÝ ÂËÎÝÌ œÂÎ ¥Ý   ÝÇÔß ÌÐÏœßēēÝÑÂēÝÏßÏ ½ÏÏÐ ÔÐ
ÏÝÌēÂÏáÄÝÌÜÇÔ ÔÝáÏÔÝÄÂÏށÝÏ ÅʁÝÏ      ÌÊēÝÏÊÏ ¿ÔÝÏÄßÅß ßÄß ÌÐÅÂËÎÂÔ݁
Åʁ ¯ßÔßËÌÝÏēÐÔÐÝÏށÝœÂÏÝÙÅÝÏÂÏ    ÏÝœÊÏßÏÎßÍßÄ݁ ½ÏÂÏ ËÝÄßÔÅÂēÏßÏ
ÏÂËÎÝÏÂēÝÏÄÐÝÏÏÕÔÐßÎßÙÅʁÝÏÅʁ     ÎÝÏÅÝ́ÝÏ ÝÏÝÌ ÊÏßÏÏÊÔÊ ÔÐ ÊÄÊ ´Ý
ÝÙÅÊÏ ÝÄÐË ÂËÐÙÅ݁ÔÂÔÝÌ ´Ð ÎÝÏÅÝ    ÌÐÅÂËÎÂÔ݁ oÝÎßÍßēÅʝ ´Ð ÄßÔÅ áÂÎ
ÏßÍÐÍÂË ÔÐÎÅ݁ ÄÂÍœ݁ ÐÍßÏ œÝÔÄÝÌ    ÔœÝÍÅÝˁÝÏÑÍÝÔÌÕË ´ÐªÊÓÕÓÝÏÂÌÊē
ÔÊÔ ÏÝÇÏÏßē ēÊÏÏÇÔÝÌ ÝËÌ݁ ÔÐ áÍÍÂË   ÏÊÏ ÝÏÌ݁ ¬ÝÔÝÍ ÎßÌρ ÊēÌß áÔÂÏ
ÏßÎßÍÍÊÙœßÏÏßÔ ÝÎ݁ œÝÔÄÝÔ ÊÏßÙ ÍÝ    ÝÔÝÌ ÄßÔÝÍœ݁ ÔÐ ÊÏßÍÄßÔÝÌ ÎÝÇē
ÅÂÏ ÝÙÙÕ ÝÄÐÍÂË ÑÝÍÂÔÝÌ !­ÝœÕÏÊÏ    ÂÏÐ ÎßÍßÄÊ ÇÊ ÊÄÊ ®ÐÊÓÇË ÝÏÌÝÌËÊÔ
ÝρÊÏ ³ÊÎÐÏ ±šÔÒ ÝáËÙÇÍß ÝáÅ߁ÌÝ      ÔÊÔ ÝÎ݁ ÝÙÅÝÏÂÏ œÝÏÍÞœÕÏßē ¥ˆÂÎ
ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ÔÐ ÊÄÊ ¿ÔÝÏÄßÅß ßÏÂÑßÍÂÅß   ßÔœÐÄÂÏρÄÐϽÏÏÐÔÄÝËÄÝÌÔЁÝÏÄÐ
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ                          §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÄÂáÔ ÝÄÐË ÇÔÝÌ ½ÏÌ݁ x ÑÂÍÐÎÔßÍÝÌ ÔÐ   ÝÙÙÕ ÜáÔ ÁÙÂÙÌšÅÝˁÐ ÔÕÙÅÊÏ"
ÎßÍßÄÝÌ ÔœÝÍÅÝˁÐ ½ÏÝÌ ªÊÓÕÓ œÂÎ   «ÝÏÏÝ ÏÝÎÊËÕÊÏ ÊÄÝÌ f¯ßÏÂÂÙ݁Ñ

ÌÐÍÝÏށÝÄЁ ÎʁÌÊ ÌÐÔā ßÎÝÏÏÐ ÔÐ    Ë݁ÔÐÏÂēÅÝÏÊÏœÂÂÔÄÂÔÅÝˁÐuÔÐÎßÔÞÌß
́ēÂÏáÄÂÔÝÔÌЁ               ÊÄÝÌfoÝÍÕÔÔÐÝÍßËÄÊÌÊ"u´ÊÔÔÐÙÅÝ
                        ÏÂÏÍÊÅÊßÏẤÝÍÂËÌÝÏßÔÝÌ¢ÌÝÌ¥ˆÕÇÎ
    ·×àâàêÜÏÙÙâÜÛìæÒìÑ ŽêÜ×Ü        ÔßēÊÍœÝÌÊÏ
 ßÎßÍÌß ÌÝÔÄÝÍÞ ÌßÏÂÂÙ݁Ñ
      ÞÏßÏÚ×æáÒ êÚÚÒ êÜ          Ë݁ÔÐÄ݁ œÂÂÔÄÂÔÅÝˁÝ̝ ´Ð ÊÄÊ ½ÏÏÐ
  ½ÏÏßÏÙǁ ÔÊÔß ½ÏÏÐ ÊÏßÏÅÝàÍßÄÊ ÔÐ
                       ÐË͚ÂÔœÝÍœßÔ݁¥ÝÏÌ݁ÔÌÊÄ݁ÝÍ
ÅÂÔÄÂÍßÏÂē ÂÏÌÐ ÖÂÒÊÓǚ ÔÐ ©ÂÌÐÏßÏÂÏ  ÕÔßÌÎÊÔÅÝÏÊÏÂËÌÐÍÔÐÝáËÔÝÅߝ´Ð
ÅݚÍÂÄÝÙœÐÇÔÝÍœÕÅÂÎÅÂÏÐԁÐ¥ÂÍÊÍÇá   ÝÏÏÐ ÄßÔÅ ÕÔÔÊ ÝËÝÌ áÏœÂē ßÌÎÊÏÏÊÏ
ÐªÕÆÇáÐÔЪÇÒÕÓÂÍÊÎ݁ÐÔпÔÝÏ     ÎʁÌÊËÝÍÔßÍÝÔÄÂÍœÝÏÔÐáËÔßÅÂËÝÎßÔ
ÄßÏ ÌÂÔÅÐÅÝˁÝÏ ÊÔÔÊ ÔÊÔ ËÝÎÂÍÂÄÝÏÄ݁   œÂēÂÏáÄÂÔ¢ÂÝÌÜÇÔ ´ÐœÐÑÔÝÎ݁ǁ
ÔœÝÍÍÝœÕ!¤ˆÕÔÌÕÏßÇÔÝÏÕÔÊÏÝËÝ̜Р  ÔÂēÍÂËÔÐρÄÐÏÎßÔœÂÔÄÝÌ¢ÂÔÐēÂ
ÍáÔ ÂËÌÐÍÂÍÝÌ œÕÇÎÔßēÊÍœÝÏ Î߁ÊÏ    šÍœÂÏÎÂÅÊēÍÊÏßē§ÔÝÄßÔÅÝˁÐÎÐÙÅÝ
ÕÏÎÝÌ Å߁ÕËÍàßēÍÊÏ ÔÐ ÔÝÔÔßÍÞ ÌÐÔÅÝ   ÏÂÏÎÝÔÍÝœÕÏßēßÙÅʝ
ÎÂÍ́ ááÔÄ݁ÝÌ ÝÏÏÐ ÔÐ ËÝÙÙÊÍÝÌ
ªÊÓÕÓÅʁÌÝ "´Ð ßÍßœÕÌß ÎʁÌÝÇ áÔÄÝÌ                     ·×àâàáݺÔÑ×Ø
ÝÏÏÐ ÎÝÇē ÝÏÄÝ œÕÇÎÔßēÊÍœÕ ÔÝÑ     qÂÏÐ ªÊÓÕÓ ÝÔÐË ÔÐ ÍÝœÕÏÊÏ ÏÂÍÐ
                           

ÅÂÍÍÂË ááÍßÔ݁ ÔÐ ÐÍÐÅÝˁ݁Ð ÏßÏÔß   ÅßÏÂÇÙÇÍœÝÏÏÝÏÏÝÍœÝÏ­ÇÄÊËÄÂÅÂÍÝÔ
ÌÜÇÔÝÏ ÅÂēÝÏÂËÌÐÍÂÔ ÅÝÏÐÏßÔ݁ ªÊÓÕÓ   ÄÂÍœÝÏÄßÍÂÔßÏáÇÙÇÏÄÝÌÔÐÌÊēÝÏÊÏÝÏ
ÅʁÌÝ ¥ˆÂνÏÂÏÌÕÍßœՁÏÊÏÝÙÅÊÏÍÝ   ÏÐ ¥ÝÎÝÌ ÝÄßÍßËÌÝÍß˝ !¥ˆÂÎ ÝÏÂÏ
ÎÂÍÅÝˁÝÏ ÊēÏÊÏ ÂÇÏ œÕÇÎÔßēÊÍœÝÏ   œÐÑÔÝÎ݁ÇàÑßÍÂÏßÏÕÔÔÊÔнÏÝÌÄß
¯ßÏÂÂÙ݁ÑË݁ÔÐÏÂē ÅÝÏÊÏ œÂÂÔÄÂÔÅÝË    ÍßËÌÝÍßË
Ð¿ÏÂÏÅݚÍÂÄÝٜТÂ¬ÂÍÊÌÊÏÂēÔÐ    "´ÐÔßËÌÝÏÊϽÏÌ݁­ÇÄÊËÏÂÌÝÏÝÌÜá

ÖÂÒÊÓǚ ÝÄÐÍÂË ēßÏÞÄÝēÂÏáÄÂÔÝÌ Ìßē   áÌ ÏÝÎßË݁ÊÏ ßÏÂēÜáÔÅÝˁÝÏ ÔÐ ÂÏÌÐ
́ ®ßÌÊ ēÕÙÙÊÏ" ÁÔÂÏ ¢ÂÂ ÌÐÏÔÝÅß
                        
ÄÂÏށÝÄЁÏßÏ œÂÂÔÄÂÔÅÝˁН ªÊÓÕÓÝ
                        
 # ¯ÙêÙ ²•âÔÛáìÑ ×ÚÒ êÙ×Ü x ÝÏށÝœÂÏ ªÊÓÕÓÝÏÂÌ Ïß
ÏÂÌÂÍÌÝÍÏÊÏÝÙÅÊÏÙÂÙÌšÅÝˁÐÊēÏÊÏ
                        ÏÂÔÄÝÌßϹÊÏÊÏÕÄÊÌ
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ         ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ                          §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÅÊÍÍÊÏßē ÝÏÄÝ ÏÂÍÐÅßÏÂÇÙÇ͜РÔÐ ÕÙ    ÏÝÄßÔÅÂÔÝÏ ÝÍ݁ÔÐÅÝˁÝÏ ÔÕËÊÙœÝÌÊÏ
ÙÇēÎßÌÊēÅÊÍÍÊÏßēÝÏÝÌÐÎẤ¿ÏÂÏ    µËß ÎÊÌÏßÌ ÂÔœÝÌ ÔÕËœßßÎÊÎÝÍ Ñß

ÅݚÍÂÄÝٜР¢Â¬ÂÍÊÌÊÏÂē ÔÐ ÖÂÒÊÓǚ     ÔÝœÂÂÎßÎÍݚÙÅ݁ ÎÝÇē ÔÕËœßßÎÊÎÍß
ÌЁÝÏēß́ ÔÐ ÅÊēÍÊÏßē ½ÏÝÌ áËÅÐ     áÐÙÅ݁ÏßÏÑßÔÝœÂÂÎßÎÍݚÙÅÐÔÐáÔœ݁
ÙÂēÝÍœ݁ §Õ ÌÂēÜḈÔÝÌ ÔÐ Ìßēēß   œÂÎœÂÂÎßÎÍݚÙÅÐáßēÂḗ!¥ˆÂÎÔÕË
ÙḈÔÝÌ ßēē œÕÇÎÔßēÊÍœÝÌ ÐÎẤ"    œßßÎÊÎÝÍ áÏÐÔ šÌÌÝ ÔÐËœÂÂÎßÎÍݚÙ
ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ÜáÏßÏ ÝÙÙÕ ªÏßÏÎßÍßÄÝÙ    ÅÝÌ ēÕÔÌÕ œÂÎ ÂÎÌÕÎœÕ ËÊÔ݁ œßßÎÊ
œß ÌÊÏßÏÎßÙÅßēÝÏÊÏ áÔÂÏ ÔœÝÍÍÝœÕ     ÎÝÍ ÔÐ œÂÂÎßÎÍݚÙÅÝÏ "´Ð ݚÎ ÎÊÌ
¥ÝÎÎÐ ÔÝÇÔÝÌ ÔÊÔ ÊÄÝÌ áÔÂÏ œÂÂÔÄœР ÏßÌ ÑÝÍÏÊÏ ÑßÔÝœÂÂÎßÎÝÍ ÏÝÅÂËÎÂÔÝÏ
áÎÔÂēßÍœÝËÌ݁ foÝÅÊÔ ÍÅßÂÍā œÝÏÝÙ    ÔÐËœÂÂÎßÎÍ݁ ÎÝÇē ÌßēÝÄÐ́ f¯Ý
ÙÝÏßēÔÕÙÅÊÏßēÂËÝÄÂÅÝˁÐu          ÑßÔÝßÏÎßÔœÄÂÍœÝÏu
    ¾êŽÚÝÜæÔÜìÜÒÏØÛÏÞìÚÒÏáÒê؎êÙéÔá        ÊÜêÙéÔØÒâæÔÑ ŽêÚÒ ìÙâÞØêŽÜ×ÜŒÚÔÑÏÑҠϧ
 ´Ð ÝÙÙÕ ßēÍÂË ½ÏÌ݁ §Õ ÇËÅÕÙÇē            àâÐÐÝáÏÙ
Ý͜ժÐÂÏÏÂÏßÏÔÐÖÂÒÊÓÇËÌßÏÂēÙÇÏßÏ
                          
  ½ÏÏßÏÙǁ ÓÕÃÃÐÔÂÌ ªÊÓÕÓ ÅÂÍÂË ÊÍ
                              

ÅÂËΠßÎÑÊÍÅßÔß ÝÏÄÝف ÔÐ ́ē        ÅÝÍÝÌ ÎʁÌÊ ÌÕρ߁ ÍÇÄÂÄÝœÂË ÔÐ
ÏáÄÂÔÝÔÌÐ́ œÂÎ ¥ÝÏÊÏ ÇËÅÕÙÇēÝÍÅ“Õ     ½ÏÝÌ ÇËÅÕÙÇēÝÍœÝËÝÌ ÏÂÌÐÙÅЁÏÂē
ÌÂēÜḈ ÔÐ ÌßēēßÙÇÍ́" ½ÏÏÐ ÊÄÊ    ÉÇÒÏÐēÍÇÄÂÍÝÍÐ ÎÝÏÅ ÏÂÌÕÏÌÂÄÂēÝ
ÝËÌ݁®ßÔÞÌßÔÐÙÅÝÏÂÏáÏÅÝÔœÂÄ́ÝÔ      ÏÂē ÔÐ ÏßÌÕÏՁÏßē oÕÙÙÇē ÖÂÒÊÓÇËÍœÐ
ÌÝ áÎÌÝÙÊÍœÕ ÂēÔ݁ÔÂÔÝÍÝÌ ÔÊÔß Í     ßēÍÂËÝËÌ݁§ÕÂÍāÌßÍ́ÔÝÌÓÕÃÃÐ
ÄÐÍÍÝÝÍ ÝËÝÌ ÐÎẤ" ¥ˆÂÎ ááÍ́      ÔÂÌ
"ªÊÓÕÓÝÏẤÜáÏßÏÝÙÙՍ½ÏÐÕË
œÝÍēÝÇēÔÊÔßÏßÇÌÎÊÏށÝÏÝË́ÐÝ      ß ÔÐÙÅÝÏÂÏ ÂËÝ́ÝÌ ßÍÍÂÔÌÝ ÇÊÏ ÊÔÔÊ
ÍÂÄÐÍÍÝÝÍ ÂÏÌÐ ÙÇÏßÏÅÂËΠßÎÑÊÍÅßÔß     ¦ÂÄÊÆÔÊÔßÝÏÏÐÌÕÅÝÔœßÔ݁ÔÐÌÐÅÝÔœÂÍ
ÝÙÙՁÂÏßÏœÝÍēÝÇ̝               ́ÄÂÍœÐÝÏÝÌÐÎẤ"´ÊÔßÝÏÏÐÇÍÊ
 ´Ð ēÕÔÌÕ ÔÝēÏßÏ ÝËÌ݁ ßēÅÝˁÝÏ    ÄʁÜáá

ßÌÎÊÏÏÊÏ¢ÂÍÇÄÂēÇà
µËß ÎÊÌÏßÌ ÊÑÜàē ÑËÝÍœÕ ÔÕËÊÙœÝ
                          
ÌÊÏßēßÏÏÝÌßÑßÔÝßÙœ݁ÎÝÇēÂÏÐÔÕ
                          
#ÀâÐÐÝáÏxÏÝËʁÔÝÊÏœÝÍēÝËÇÄÒÇËÝÍœ݁
ËÊÙœÝÏ áÍ݁ÔЁ ÔÐ ÑßÔÝßÙœ݁ ÝËÝÎ
                          

#~ÏÜÙÏÚÒ ÏáÙìÜώώîîŽÏxÓÌÊÏÊáÑÐÍÐ
                         
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ                          §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÎÊÌÏßÌ Õˁß ßÏÕÌÝÍœÊÏßē áÔÂÏ Äß
ÔÝ͜ ÔÐ àÏÊÏ ÔÐ ËÝÍÏÊÏ Âǚ ÎßÌÊËÝ         »êÜÒêáêÙŽêææԌÞϧÚÏÞÝàáÝÚÝ
Ì݁ ÝÏÝÌ ÐÎẤ ÄÂÍœ݁ œÐáÎÔÂēßÍ               áêŽ×ÑêÚÒ â
œ݁" ´ÐÊÄÊ ÝËÌ݁ ¢ÌÝÌ ¥ˆÕÇÎÔßēÊÍ    qÂÏßÏœÝÍēÝÇÌ ÔÝÑÅßÔÊ ½ÏÏÐ ÔÝÏÐÑß
                          

œÝÌÊÏßÔÝÏÄÝÍœÝÏœÐÑÔÂÓÕÃÃÐÔÂ̝      Ô݁ ÔÊÔ ēÂÏáÄÂÔÝÔÌÐÌ ÔÐ ÊÔÔÊ ÂÏÌÐ
                        ÏÝÌÊÏáÕ ēÂÏáÄÂÔÝÌ ¢ÂÝ ´ÊÔß ßÙÅÂ
   ¾ÏßÏÚ×æÛêÜÒêÚÒ êÜÒ âÔÛáìÑ ×ÚÒ êÜ     Ôß œßˁßēÏÊÏ ¹ÊÏÊÏÌÊÏßē ÇËÅÕÙÇēÝÍ
 ¥ÊÍÍÊÏ ÐÍßÏ ÓÕÃÃÐÔÂÌ ÇÍÊÄÊ ½ÏÏÐ    œÕ ÔÐ ËÊÙÊÏÊÏ ÝËÝÌ ÎÝÏÅÝÔÝÌ ÝÙÙÇ
ÓÊÏÂÅÐÅÂáၠÔÊÔ ÊÏßÏÅÝàÍßÄÝÌ qÂÏÌÐ     œÕÇÎÔßēÊÍœÕ ÎßÌÊē ÔßÏÝÏÏ݁ÏÊÏ ÂÑÐÓ
ÅÊÍÍÊÏ œÕÇÎÔßēÊÍœÝÏ ÎÊÌÊÏ ÎÝáÎÝÏ    ÔÐÍÂÏÐ
 ³ÊÎÐÏÎßÌÊÔßÏÝÏÏ݁ÏÊϱšÔ
ÅÝ́ÝÏ ÅÂÑÂÎÜáËÑÝÍßÏ ¿ÏÂÏÅݚÍÂÄÝÙœР    ÒÝÏÐ ÔÐ ¢ÏÆÒÇË ÝÏÊÏ ÂËÔÂÌẤÝÏ
¢Â¬ÂÍÊÌÊÏÂē ÔÐ ÖÂÒÊÓǚ ½ÏÝÌ ÌÐē    ªÂÌÐÄÔЪÐÂÏ϶ÊÍÊÑÑÔФÂÒÖÐÍÐÎÇË
Íß́ÂÍ́ÎßÔÞÌßËÊÏßÏÎßÍßÄ݁ÓÕÃÃÐÔÂÌ    ®ÂÔÖÇËÔжÐΪÂÌÐÄÂÌÝÌ¢ÍÖÇËÏÊÏ

ÔÊÔ áÂÎ ÊÏÇÙÙÝÍœÕ Í݁ÌÝ ½ÏÏÐ !¥ˆÂÎ   ÔÐ ³ÊÎÐÏ ÏßÌṌ݁ÝÏ ©ÊÍÐÔÐ ªÕÆÂ
½ÏÂÏ ÂÍÌÝÍÏÊÏ ÝÙÅÊÏ ÙÂÔÌšÅÝˁÐ ÊÄÊ   ÂÌÝÌ ªÂÌÐÄÝÏ ÔÐ ªÕÆ ªÓÌÂÒÊÐÔ Î߁ÊÏ
œÐáÎÔÂēßÍœ݁ ÎÊÌÊÏ ÅÂÑÂÎÜáËÑÝÍßÏ     ÄÝœšÌÊÔÔÊēÊÏÞÄÝœßßËÝÍÝÍœÕ
ÎÝÏÅÝ́ÝÏ oÝÍÕÔ ÔÐ ÝÔÄßÍÍ ÅÝÏÕ
ÏÝ̝´ÐÝÏÏÐÕÔÔÊÅÝÏÕÏÝÌ "qÂÏÐÊÄÊ             »ÏÚÒê؎êÜáÝÒ ÏáëÙìŽÒê؎êÜ
ÝËÌ݁ªÊÓÕӍ´ÝáсÝÍÐ́ÔÝÌÔÕà¥ÝÎ       ´ÐÔßÌÜÇÔÊÝËÝÌ ÐÎẤ ÄßÍÍÂË ½ÏÏÐ
                           

ÏÂÏ ÎßÔÞÌß ÇÝÌ ©ÂÌÐÏÅÝÑ݁ ÓÕÃÃÐÔÂÌ"    ÊÍÅÝÍÝÌÔЁÝÏÄݽÏÊÏÇËÅÕÙÇēÝÍœÕ
¥ˆÂÂÔÄÂÔÝÌÎßÔÞÌßÎßÔœÂÔÄÂÔÝÌ"§ÏÂÏÏÊ    ÔÐ ÝÏÄÝ ÄÂáÔÐ ªÕÆÇáÏÕÔßÌÊÏßē ÔÐ
ÎÂËÔÂÄÝÌ ÂÍÂÍēÝÏ ÎßÔÞÌß áÏœÂÔÌ߁Âē   ªÇÒÕÓÂÍÊÎÌßÏÂē ÔÐ ÂÅ߁ÌßÏÂē ´ÊÒ
ÝÌ" ´Ð ÍÝÍáÑÊ ÝËÌÂËÔ݁ ÊÄÊ ÂÏßÏ   ÏÕÔßÌÊÏßē ÔÐ ³ÊÆÐÏÏÕÔßÌÊÏßē !ÎßÌÊē
œÐáÎÔÂēßÍœ݁ oÝÏÅÝËÊÄßÔ ÎÝÏÅÝ́ÝÏ    áÍÍÂ˽ÏÝÌÑÂÍÐÎÔßÍÝÌÔÐáÍÍÂËËÝÎßÍß
ÅÝÏÊϝ ½ÏÏÐ ÝÏށÝœÂÏ ÊÔÔÊ ÔÐ ÎßÍßÄÊ   ÄÝÌÙÊÏÊÏÌÊÏßēÔœÝÍÅÝˁÐÔÐßēēÂÌÝ
ÝÏÊÏ ÎÝÏÅÝ́ÝÏ ½ÙÙÕ œÂÎ ÐÔÂÍßē   áÏÑÝÅÝˁÐ ÔÐ œÐÑÔÝÎ݁ ÌÐÎÂÍÂḗ
ÍÂË ÔÐ ÝÄÐÍÂË ÝÙÅßÍÞÄ݁ ēßÏÞÄÝēÂÏáē
                        
ÙÇËÝÌÇÊÏÝÏÂÊÔÝ̪ÊÓÕÓ
                        
#¯ÞÝàáÝÚxÅÒÇÌÝÙœßρÔ݁ÊÄÝÍœÝϝ
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ        §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

 ´ÐœÐÑÔÝÎ݁ÄÂáÔÌÐÅÂËÎÂÔ݁ÎʁÌÊÊ
"                          ¢ÂËÝÌÂÔÐËÌ݁
½ÏÝÌ ÊÏßÌÎÊÔÝÌ ÎÝÇē ½ḮÐ ÌÊÔ݁            ÎßÌÊÌÂÙÂÙÅÂÔ݁ßÙÅÊ
ÌÂÔÅÐÅÝˁÝÏ ÔÐ œÐÑÔÝÎ݁ ÌÕÏÎßÍßē          ÎÝÇēáÄÐ́ÔÝÌß΁ÐÍÝÌÔÐ
ÝÏÊÏ                            ÙÇˁÝÙÇËÝÌ
 ¥ˆÂνÏÏÐÍÝÍÂÑιÇÏßÏáËÅÐÙÂēÝÍ       ¢ÂËÝÌÂÔÐËÌ݁ÔÊÔßœÐÑÔÝÎ݁

œ݁ÌÊÄ݁                         œÕÇÎÔßēÊÍœÕ
   ®ßÔœÄÂÍœÐÂÙÅÝÄÂ͜Р             ßÙÅÊáÄÐ́ÔÕËÌßÌËÊÔēÂÏáÄÂÔÝÌ
    ÎÝÇēÔÕÙÅÊÏÌÐÔā                  ÎßÔœ
      ¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝÏ              ēËÊÏÝÏށÝœÂÏÅÊÍÍÊÏßēÝÙÅÊÏ
   ®ßÔœÄÂÍœÐßÙÅÊÕÎÑÊÍÅßÔÝÍœÕ          ÑßÏÊÏßÍœÕ
    ÎÝÇēáÔœÂÔÂḗÔÝÌ               ÔßÏÎÝßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÙœ݁
   ®ßÔœÄÂÍœÐßÙÅÊÔßˁÂÔÝÍœÐ
    ÎÝÇēáÙÂÙÅÂÏށÄÐÍÂÔÝÌ                »ìÚâŒêڎêÚÏÒêáÙê
 ®ßÔœÄÂÍœÝÔКÔÕàÔÊÔßœÕÇÎÔßēÊÍ          áâæÒ×ÜÒ ŒìÚÒ â
œÝËÝÌÏÂáÄÐÍÂÔÝÌœßßÅÊÔßÌÔÐßÍßÌÏ     ½ÏÐ ÔÐËÌ݁ ÑÂÍÐÎÔßÍÝÍœ݁ ÔÝÌÊÄ݁
áÙÙÝÍÂÔÝÌ ÔÐ ÏÂáÄÐÍÂÔÝÌ œÂÂÔÄÝÌ ÔÐ   ®ßÍÕÝ́ÝÍÂËÌÝÏßÔÌÝÔÕÙÅÊÏßēœßßÍ
ÔÕÙÅÊÏ œÂÂÔÄÝÌ ÏÝÏÏÕ ÔßÝÏ ßÙÄßÙÅ“Õ   œÕ ÎßÔœ ÝÏÔÝÍÂËÌÝÏßÔÌÝ ÎÊÌÝËÝÌ
¥ˆÐáÎÔÂēß͜ݢÌÌÂÌÜÇÔ oÝÇœÂÍÍÂÔÝÌ    ÔÕà ÏÂÌÐœÂÂÅßÔẤÔÝÌ !oÝÎßÔœÂÔÄÝ
ÂÏßÏœÝÍēÝÇÌÔÐÝÌÝÙÄßÍœÂÍÍÂÔÝÌÎÝ    ÍÂËÌÝÏßÔÌÝÎÊÌÝËÝÌÔÕàÏÂÌÐßēēÂÔÄÝ
Çē ÏÝÎßË݁ÊÏ ÔÕÙÅÊÏ ÌÐÔā ßÄÊËÝÙ    ́ÔÝÌ ÔÐ ēÂÏáÄÂÍÍÂËÌÝÏßÔÝÌ ÝË
œÝϜʜÝ̤ˆËÊÏÝÏށÝœÂÏÝÙÅÊÏÑßÏÊ    ÌßÌËÊÔ ÎÊÌÝËÝÌ ÔÕà ÏÂÌÐϜšÏÂḗ
ÏßÍœÕÅÊÍÍÊÏßēßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÍœÝËÌ݁     ÔÝÌ "¬ÝÑÍÝÍœßÅß ÅÝÙÙÊ ÝÏÏÂÏÝÍÑÝÌ
   ¢ÏÂÎœÂԁÂËÝÌÂÔÐËÌ݁        ÝÏÔÝÄÂÔ ÕÍÍÕ ÔÐ ÑÝËÝÍœ݁ ÅÝÏÊÏ
      ÑÝÔÔЁÝÙœÝÔК           ÊÙœÝÏ ÝËÝÍ ÅÂēÝÏÕÒÄÂÂΠ¥ÂÎÅÂ
    ÎÝÇēÔÐÙÅÝÏÂÏßÎßÙÂÌÎßÍÂÔÌÝ      ēÍÂ͜РÅÝÏÝÌ x ÅÂÍÑ݁Ë݁ÄÐÔ œÂÎ
      ßÏÂÏÑÂáÅÝˁÝÏ            ßÌÎÊÔÝÍœÕÇàÅÝÏÝÌxÌÝÔÝÍÂÏÔÂËÍ݁ÌÂ
   ¢ÂËÝÌÂÔÐËÌ݁ßÙÅÊÏ݁ßàÔÕà     áÄÂÍßÔ݁ §ÊÏ ÌÐÙÂÔÌšÍÔÝÌ ÔÊÔ
    ÎÝÇēáÑßÍÅÂÏށÝÄÐ́ÔÝÌ        œÝÏÔßËÌÝÏßē œÕÇÎÔßēÊÍœß x ÝÏށÝœÂÏ
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÙÊÏÊÏ ßÍÍÂËÌÝÏßÔÝÌ ´Ð ßÄß ߁œßÍÕ   ßēēÂÅÝˁÐ !oßÏÂÏÂÄßēÍÂËÌÝÏßÔÝÌ ÔÐ
ÌÐ́Ý́ÝÔÌÝ ÎÊÌÝËÝÌ ÔÕà ߁œßÍÕ Ï     ēÕÙÙÊÏ ÔÐËÌ݁ ËÊÔ݁ ¿ÎßÙ ßԜРÝÏ
ÌÐ́Ý́ÝÔÌÝ ÇÌÌÊÏßē ÔÐËÌ݁ ÜáÅÝË    ÄÝÏÂáËÝÍ́ÔÝÌ §ÊÏ ÌÐÅßÔẤÝÔÌÝ
Ð" ®ÝÇē ÂÏÐ ÍÝÅÂÏ œÂÂÔÄÂ͜ ߁œßÍÕ  œÕÇÎÔßēÊÍœÕ ÝÏށÝœÂÏ ÏÂáÄÐ́ÔÝÌ
ÏßÌṌ݁Ïßē ÝÙÅÊÏ ߁œßÍÕ Í݁ÝÙœÝÏ     ÔÕàÅÊÔß̝
´Ð ßÄß ÌÐÔÂËÌÝ́ÝÔÌÝ ÎÂÍÅÝˁÐ Â    "´ÝēÏßÏ œÐÑÔ ÝËÌ݁ ÔßÏÎÐ ®ßÔÞÌß

ÏßÏÝËÝÌ݁ ÎßÌÝËÝ́Ð ÔÐËÌ݁ œÐÑÔ      ßÎßÍÌß ËÝÏÝÄßÏށ݁ ÂÍÝÍáÌÊÏÂÌ ÂÍÝÍá
ÌßÍ́ ÎÂÍÅÝˁÐ ÇÌÌÊÏßē ÌÐœÂÍ́ÝÔÌÝ    ÌÊ"®ßÔÞÌßÐÎẤËÝœÊÏށÂÏށÊÌÐÌܚÍ
ÜáÅÝˁÐ" ½ÏÐ ÍÝÅÂÏ œÂÂÔÄÂ͜РÝÏÞ   ÅßÔ݁" §ËÅÕÙÇēÝÍœÝÏ Õˁß ÂÔÄÂÌ ÅÝÙ
ÝœÂÏ ÌßÍ́ ´Ð ßÄß ÌÐËÝÍ́ÝÔÌÝ   ÅÐÍ ÊÏßÏÅÝàÍßÄÝÍœÝÌ ÂÎ ßÄß ÇËÅÕÙÇē
ÝÎÝÇà ÐœÂÔ݁ ÔÐ ÌÐœÂÍ́ÝÔÌÝ ÍßÔß   ÝÏÊÏ ÝÎ݁ ËÊÔ݁ ÔßÝÏ ÊÏßÏÅÝàÍß
Ô݁ÇÌÌÊÏßēÔÐËÌ݁ÜáÅÝˁÐ"½ÏÐÕÏ     ÄÝÍœÝÏ ÝÏÊÏ §ÊÏ ēËÊÏ ÌÕÅÊÔ߁ÝÏ
ÔÐ œÂÂÔÄÂ͜РÝÏށÝœÂÏ ÌßÍ́ ÐÔßϜ  ÂËÝÑÊÍÞ ÍÝÍáÙÝÌÐ ÅÝÏÝÌ ÔÕÎÅÊÏ œÂÎ
ÂÔÄÂÍœ݁¥ˆÂÎÔÐÙÅÝÏÂÏ߁œßÍÕÝ́Ý   ÕÔÔÝÏßÕÙÇÏßÏÍÝÍÂÌÕˁßßÍßœÕÌßÌÕÏÔÝ
ÍÂËÌÝÏßÔÌÝ ÔÕÙÅÊÏßē œßßÍœÕ ÔÐ ÝÎßÔ   ÝÏ §ÊÏœÂÎ ËÊēÝÏ ÔÕÎÅÝÔÕÎ f´ÕÎ
œÂÔÂËÌÝÍÂËÌÝÏßÔÌÝÔÐÝËÝÍÍÂËÌÝÏßÔÌÝ      ÅÐÏ ÔÐÌ ÎßÔÐÏ ÂËÝÑÊÍÞ ÅÝÏÝÌ ÍÝÍÂÌu
ÐœÂÔ݁ ÌÝÔÝÍ ÍßÔ݁ ÕœßÔÌß ´Ð ËÊÔ݁   ÔÊÔß ÙÊÏÊÏ Õˁß ßÍßœÕÌß ÌÕÏÔ݁ÝÏ ÕÔÔÝ
ÔÐËÌ݁ ßÄÊËÝÙœÝÏ ÏÝÎßË݁ÊÏ ÔÐ ÇÍ    ÏßÕ ÙÇÏßÏ ÍÝÍáÙÝÌÐ" ¤ˆÊÏÞÄÝÔÊÏÎÝÍœÊ
́ÔÝÌ ÌÝÎʁÕ ¥ÝÙÅÐÍ¿ÔÝÏÄßÏ ÎÝÇē      ÅÊ oßÔÐÅÝÏ ÑÝÙÇ ÕÔÔÝÏßÕ ÙÇÏßÏÍÝ́Ð
½ÏÏÐÏÝÎßÍÊÏÝÎ݁œÂÂÔÄÂœÐáÎÔÂēßÍ     ÔÐ ÂÏÐ ÇÍßœՁÝÏ ÇÊÏ ßÔÐÌ ÂËÝÑÊÍÞ
œ݁ ½ÏށÝœÂÏ ßÍÍÂËÌÝÏßÔÝÌ œÐÑÔ    ÍÝ́ÐÅÝÏÝÌÔÕÎÅÝÌ
ÔßÝÏÔÕÙÅÊÏ¿ÏÞÑÊÙÇËēßÙÕÏÝ́ÝÊÏ
                              ÂááêâááÝêÜ×ÜêÑêÜÒ â
      ¹êáêÚìÒ ìŒìæÔáÙìíŽÙì          µËßÂÔÄÂÌÂÎßÔœÂÐÔÔÝ́ÝÏÇßÌÕËÝÍ
                         

     Œâá×ÜÒ âÔÛáìÑ ×ÚÒ êÙØ×á        ÝÏÊÏ ßēēÂēÐÏÂēÐÏ Õˁß ÂÔÄÂÌ ßē
 ¬ÝÔÝÍßÏÂÔÄÝÍœÂÔÌÂÔÐÔÕàÝËÝÎœÝ
                        ēÂÐÔÔÝ́ÝÏ Çß ÏßËÝÍÏÊÏ ÎßÔœÂēÐÏÂ
ÏÝÔÄÝÍÂÔÝÌÝÏÔÝÅßÄÂÍÂËÌÝÏßÔÌÝßēē     ēÐÏ qÂÏÐ ÐÔÔÝ́ÝÏ ÎÝÔÌÂÍÌÝÍ́ÝÏ
ÅÝˁÐÔÕÙÅÊÏßēœÐÑÔÂÏÂáÏÔÝÅßÄÂÏށÝÏÂē    ÝÏÝÌÝÄÝÏœÝÌËÊÔ µËß ßÍÕÌß ÍÝÅÕÏßÌ
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ          ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÊÏÈÊÒÝÄÝÏœÕÔÐÕˁßßÍÕÌßÄÊÏÐÅÒÂÆÐË
ÑÝÔÌÐÙœÝÌ ®ßÍœÕÇÎÔßÄÊÍœß ÌÕËÝ́Ý        ÌÜÏÜÛÏæÒÏÑ Òê؎êÜÑìáêæÒ êÜß×ÛÙ×Ü
ÏÊÏ Í߁Í߁݁Ð ÎÂÍÅÝˁÝÏ œÂÎ ÂÔÌ߁            áÏÜëŽêæÔáÛÏ؎êæÒ ìÜ
œÐáÎÔÂēßÍœÂÌÕËÝ́ÝÏÊÏÍ߁Í߁݁ÐÂÔ
                            ´ÊÔß ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ÑÍÝÔÌÕÏÊÏ ÔÝÄÝÌ
                             

Ì߁ÅÝˁÝÏ ½ÏÐ ÕÏ ÙÇÏßÏ Í߁Í߁݁Ð        ½ÏÊÏēÂÏáÄÂÔÅÝˁÐÑÂÍÐÎÔßÍÝÍœ݁ÄÂ
œÕÇÎÔßēÊÍœÝÏÌÊÄ݁               áÔ݁ÇÍÊÄʬÂÑÇÒÏÂÕÎ݁½ÏÏÂÏÓÐÔÏá
                          ÎÂˁÝÙœÝÏßÏ ÅÊÍÍÊÏ ÄßÔÝÙœÝÏ ½ÏÏÐ
       ~êææԌÝÚÑÏáêÜÑêá           ÓÐÔÏáÎÂˁÝٜ ÎßÍÕ ÌṌ݁ÏÊÏ ¤ßÔÝÙ
 §Õ ÌßÏÂœÂˁÂḗÔÝÌ ¥ÝÎÎÐ f¿ÔÝÏÄß    œÝÏ ÕÏÎÝÌ ÌÕÔœÝÍ݁ ÝÎßÌ ÌÕÄÊœ݁
Åß¿ÔÝÏÄßÅßuÔÐÕˁßßÔßËÌÝÌ߁ÂÏßÏÝÙœß     ¤ÂÍÐÎÝÌ ªÊÓÕÓÝÌËÊÔ ÓÐÔÏÊÌÝÏÂÌ Ô݁Ê

ρ ÇÊÏ ¥ÝÎÎÐ ÔÝÌÊÄ݁" ½ÎÝ ÎßÌÊ     ÄÝÏÊϽÏÌ݁ÇÄÒÇËÌßÏÂēÝÏÑÝÙœÝÍœÐx
ÇÔÝÍœÝÏ¥ÝÎÌ݁ÔÐÑÂÍÐÎÔßÍÝÍœÝÏēÂÏáÄÐ      ēÍÂ̽ÏÝÌÔÊÔÏÝÇÔÝÏËÝÎÂÍÂÔÄÝÏÄ݁
¥ÝÎÏÊÏßē ÔÐ ÔßËÌÝÍœÕ ÝÙÙÕ ÔÝÌßḗÔÝÌ    ÝÏÊÏ ÄßÔÝÙœÝÏ ½ÏÑÝÙœÝ͜РÇÔÝÍœÕ
ÔÕà ÎßÌÊ ÂÇÏ !qÂÇÏ œÕÇÎÔßēÊÍœÝÏ Ôß  ªÊÓÕÓÝρÌÝÔēÍÂÍÂ˽ÏÝÌÅßËÝÊÄß
ÝÏÔÂáÝÍœÝÏÎßÌÊÅÂēÝÍÑÂÔÌÐÍßÏÅßÙÅß     ÓÐÔÏÊÌÝÌÜÇÔ ½ÏÏÐ ÏÝÎßÍÊÏ ÔÊÔ ÔßË
ÍÊÏ ÐÏÎßÔ݁ ÔÐ ÅßÙÙÊÍÊÏßē ÌÝÔÄÂÏÄÝÌ      ÌÝÌÝÏÌ݁ÝρÊϽÏÂÏ߁œßÍÕÌṌ݁
áÏÐÔÌßÏÂēēÝēēÐ Çß ÏÂÌÕÏÕÍÄ݁ÝÏ œÐÑ   ÏÊÏ ÎÕÙÅÊÏ ÄÂáÔ ÔÐ ÔßËÌÝÏÊÏ ÎÐËÌ݁ ÓÊ
ÔÝÎ݁ ááÂ ¥ßÇÍÊÏ ÔÊÔß ßÎÍÂÏށÝÄÐË ÔÐ   ÏÂÅÐÅÂááϝªÊÓÕÓÝÔÊÝËÝÌÐÎẤ´ÊÔß
ÎÊÎÝÍ ÙÇËÎßÄÊ ááÌ ÔÐ Õˁß ÂÙÅÐÙÊÌ ááÂ    ½ÏÏÐÊÔÔÊßÎßÙááÌÙÇËÎÝÌÓÐÔÏáÎÂˁÝÙ
ÝÏÊÏ ÎÝÇē ÂÏÐ ÝÏÊÏ ááÂ ÏÝÎßÍœßē Åß   œÝÏÂÌ Ô݁ÊÄÝÏÊÏ ½ÏÌ݁ ÔÕÎÅÕ ßÄÝÏÄ݁
ÔßËÌÝÍÊÏ "¥ˆÂÎ ÑÂÍÐÎÔßÍÝÍœÝÏ ÎÊÌÏßÌ     ¿ÔÝÏÄßÅßÌÝÔÝÍÔÝÔÔßÍÞÂÔÅÝÎÂÔÌÂÎÝÇē
Õˁß Çà ßÔßËÌÝÌß ÔßÝÏ ÔÂáÝÍœÝÏ ÎßÌÊ    ÅÝÎÎÐ Õˁß ßÎßÍÌÝÍœÊÅÝÎ ÔÊÔ ¥ÝÙÙÊ ÇÍ
ÔÂáÏÎÂÕˁßÂēÝÍÑÂÔÌÐÌÂÐÏÎßÔ݁ÕˁßßÙ     ÊÄÝÌ ÅÝÎÝÌÜáၠ¤ˆÕÔÌÊÏßÌËÊÔ ÙÊÏÊÏ
ÙÊÍÌß áÏÐÔÌßÏÂē ēÝēēÐ ÌÝÔÄÂÏÄÝÌ œÂÎ    ÅÝÎÎÐÕˁßßÍÝÔÌߥÝÏÌ݁ÁÔÂÏÊēÅÝÏ
œÂÔÂÄÂÎÔ݁ ÅÂÔÂáÍßÏ ¤ˆÐÔÐ ÔÊÔß ßÎÍÂÏÞ   ¥ÝÏÂÏ Çà ÌÐáÔÄ݁ÏÂē ÔÐ ÇÎßÍßÄ݁ ÄßÔÝÙ
ÝÄÐËÄßÔÅÂÙÊÎÂÔÊááÂÑßÍÂÔßáÔÂÏáÍ     œÝÏÅÝÎÏÊÏ !oÝÅÊÔÅÝÎÏÊÏßēÎßˁÝÙœÕ
ÝÏÄÝϝ                      ÌÐÔÄẤ ´Ð ÅÝÎÏÂÏ œÐÑÔ ÙÊÏÊÏ ÔÝÌÕÏ
                          Ô݁Ïßē ÔÂÏށÝÙÇÔœÕÇÎÔßēÊÍœÕ ÝÏÏßÏ
                         
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ         ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÔÝÌÊēÝÏfoÝÍÝÔÅÊuxÔÐÌÕÍÝÔ݁ÔÐ     ÇÎÅÝÎÅÝÍßēÍÂË ÔÐ ŁÜáËÄÝÍßÏ ¢Â
ÕÍÍÕfoÝÇÔÅÊuxÔÐÌÕÇÔ݁ÔÝÌÊÄ݁ÅÝ     ÊÄÝÌ ¯ÝÎßË݁ÊÏ ßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÙœÝÏ
ÎÝÌÄßÔÝÙœ݁ foÝÔßËÌÝ ÂÇÏu x ÔÐ ÌÕ    œÕÇÄÊ ÎÕËÝÌÍÝÌ՝ ÔÐ ¢ÂÂ šÅ“ÝÏßÏ ¹Ê
ÔßËÌ݁ÏÊϝ "¥ÂÄÂÍÐÎÍßÏ ēÕÙÙÊÏ ªÊÓÕÓ    ÏÊÏÌÊÏ ÄÂáÔ ēßÏÏáÔÝÏÄ݁ ½ÏށÝœÂÏ
ÅßËʁÔßēÍÊÏ ÝÏÝÌ ÍÝÎÂÍÂēÅÝˁ݁ ÔÐ      ÄÂÍœÝÏ ßēÅÝˁÝÏ ½ÏÝÌÝÌÜÇÔ ÅßÎÅßÏÌÝÇ
ÊÄÊ áÔÝÍœ݁ ½ÏÝÌ áÄÂÍ ÄÂáÔ݁ ´ÝÌÊ    ÅßÍßÍÊÏœÐÑÔÝÎ݁ªÕÆÇáËÑ݁ÔÐÅÂÎÅÂÏÐ
Ä݁ÔÐËÌ݁ÝÏÐßÎßÙªÉÒÂÊÍÝÌÕˁßßÍß     ÔÂËÑ݁
œÕÌß ÊÅÝÏށÊÏ ÍÝÎÂÍÂēÅÝˁÝϝ ´ÝÊ
ÄÝ͜ ÍßÔÝÌ áËÔßÔ݁ ÏßÍßœÕÏ ÔÝœÝÍ           ÁêŽ×ÑêÚÒ â
ÍÝœÝÏÄßÔÝÙœÝÏÅßÎßÍßēÍÊÏ               ·ÝÏÜܹßÔàá×áÔÚëÜώŒÝ
                         ! ´Ð ÅÊēÍÊÏßē ªÐÂÏÏÝρ ÝÏÝÌ ÇËÅÕ
    ¼Ï×ÜêÙÏÙêÙŒÚ×ÙÑ×Ò êÚÒ ×ÜÔíÑ Ü×Ü    ÙÇēÝÍœß ÂÏßÏÝÌÜÇÔ "ªÐÂÏÏÝÏÂÌ œßË
  qÂÏÐ ªÊÓÕÓ ÝÔÊ ÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎ݁
                       ßÄÝÌ ÝÙÙÇ ÝÏÊÏ ÇËÅÕÙÇēÝÍœÝÔ ÔÝ
ÏÝÏÏÝÍœ݁ ¯ÂÊÏ ÔÐ ½ÏÝÌ ÐÎẤ ÌÐÍ     ÊÄÝÏÊÏ ¿ÔÝÏÄ݁ ÔÊÔ Ñ݁ÍÐÌ ¥ÝÙÙÊ
́ ÝÏÄÝÙÅš ÝÏÊÏ ÇËÅÕÙÇēÝÍœÕ ÔÐ     ÎßÔÞÌßqÂÇÏ ®ßÊÏ ÌÝÔÂÄÂÏ ßēÝÏ ÏœÝÇ
ÝÏÄÝÄÂáÔ´ÊÔß½ÏÏÐÙÇËÎßÄÊÎÂˁÝ     ÔÝÏ ÅÂËÎÂÔ ÎßÔÞÌß ÎÐÙÅÝÏÂÏ ÕÍÍÕ Õœß
ÏÝÎÏÝÎÜáÍßÄÝÏÄ݁ ēÕÔÌÕ ÏßÌÕÏÏ߁ÝÏ      ÔÝÌ" §ÔÝÍœÝÔ ªÊÓÕÓÝρ ÍÂÄÐÍÔß ÊÄ
ÄÊœÝÍœÝÏ ÝÏÏßÏ ÄÂÍœÝÏ ÂÌÝÌ ÝÍÍÂœßÏ   ÅÝœÊ ªÐÂÏÏÝÏÂÌ ¬ÒÇÓÔÊÔÇÍÞÏÂÌ ÏßÏ
œÂÎ ÝÏÊÏ ÝÍÍ ÅÊÍÍÊÏ ÍÊÌÄÊœÝÍœÕ ´Ð   ÊēÎÝÌÎÕËÊ¥ÝÏ݁ÔÊÔÑ݁ÍÐÌf¥ÝÙ
ÝÏÄÝ ÄÂáÔ ÌÕÍ߁ ÝÏÝÌ ÐÎẤ ÎÂˁÝ    ÙÊ ÎßÔÞÌß qÂÇÏ ®ßÊÏ ÌÝÔÂÄÂÏ ßēÝÏ
ÏÝÎÏÝÎ݁Ð ­ÝœÕÏÊÏ ÝÏÏÐ ¿ÔÝÏÝ      ÏœÝÇÔÝÏ ÅÂËÎÂÔ ÎßÔÞÌß ÎÐÙÅÝÏÂÏ ÕÍÍÕ
ÇËēßÙÇÔÊ ÝÏÌ݁ ÔÐ ÊēÏÊÏ ÝÏÌ݁ ¬Ý    ÕœßÔÝÌ"u
ÔÝÍÂÔßˁÂÔ̝ ´Ð ÙÇËÎßÄÝÌ ÊÏßÏÏÊË     ´Ð ÂÏÌÂÍœÂÔÝÌ ½ÏÂÏ ÝÏÄÝ ËÝÎß

ÊÏßËÊēÍßÔÊÏ߁ÝÌ ªÏßÏÊēÍßÔÝÍœÕ ÏÝ     ÍßēÏÊÏÔœÝÍÍÝœÕÔЁÕËÍÝœÕÔÐËÝÏÔÂē
ÄßÍÍÂËÔнÏÏÐÊÄʍ¥ˆÐáÙÇÌÅÝÏÌ݁ÔÝ    ÏßÏ Ï߁ÄßÔÅÝˁÐ ÔÐ ÝÏÄÝ ÂÍÝÍáÌÊē
ÌÊÄ݁ÝÍÕԝ¤ÊœÝÍœÝÏÄÂÅÂÍßÔÐÝ   ßÏÂÏÍÝœÐÄÂρÝÄЁÏßÏ ´Ð ÊēÏÊÏ ÝÙÙÊ
ÄÐËēÂÏáÄÂÔÝÌÔЪÊÓÕÓÝÏÂÌËÝÍÏÊÏÝÏ     ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ÜáÔ oÝÍÝÔÔÝÌ ÊēÅÝÔ
ÏÐ ÝÏÝÌÝÍÍÂœ݁ ´Ð œÐÑÔÝÎ݁ ÕÏÎÝÌ    ÌÝ ªÐÂÏÏ Çà ÔÐÙÅÝÏÂÏ ÍÝœÐÍÂÔÌÝ ÔÐ
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÄÂÍÐÎÍÂÔÌÝ ÂÍÝÍáÌÊē ßÏÂÏÍÝœЁÄÐÍÂË    " ´Ð œÐÑÔÝÎ݁ ÄÂáÔ ÑÂÍÐÎÔßÍÝ͜ ½Ï
ÂÔÂÄÝ͜РÌÐēÂËÙÇÍÍၠÅÝÍÅÝ œÂÂÔœÝ  ÏÐ ÔÐ ÏÂÍÐÅßÏÂÇÙÇ͜РÅÂËÎÂÍÍÂË ¢ÂÝÌ
ÍÝÍœÕ ÌÐÎÂÍÂḗ ēÂÙÙÝÄß͚͜РÌÐÄ   ÐÎẤ ÅßÏÂÔÐËÔÕËÔÄÊÍÊÏßē ÎÊÎÍß ÕÄÊ
ÍÐÎ́ ÄÊœÝÍœÕ ́̚ ÔÐ ÐœÝÙœ   ÌÊē ªÐÂÏÏÂÏÂÌ ¥ˆÂÎ ÖÂÒÊÓÇá ÔÐ ©Â
ÌÐÄÂÍÐ΁ÝÏßÏÇœÂÔÑ݁ÝÍ ÔÐÎßÔœÂ  ÌÐÏßÏÂÏÅݚÍÂÄÝٜ ßÏÕ ÏßÙÙÝÏ ¢Â
ÏßÏÝρÎßÌÊ¥ÝÎÝÌ݁ÝËÝÎÏÝœßÏß     ÅÂËÎÂÔÅÝˁÝÏ ÝËÌ݁ Õˁß ÎÊÎÍß ÔÕËÝÔ
ÄÝÏÍÝÎÂÍÂÄÝ̝¥ˆÂÎÔÊÔßÝÔÅÝœÊÔ݁Ê  ÄÊÌÝḮÐ
ÄÝÍœÝÔ ªÐÂÏÏÝÏÂÌ ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ÝÄÐÏßÏ     qÂÏЪÊÓÕÓÊÄʍ®ÊÌÏßÏÕÔÝááÏށÝ

ÔÝÄÝÌÄÂáÔ݁ªÐÂÏÏÂÌÜÇԍ§àÍÝœÐÍßē    ÔÂēÝÏÂē ßÙÅÊÍœßÔÌÊÏßē œÕÇÎÔßēÊÍœÕ"
ÍÂÔÌÝ ÔÐÙÅÝÏÂÏ ÂÎÏÐԁ" ®ßÔÞÌß ÄÝœÂË   ®ßÌÝËÝÌ݁ ÝÙÙÕ ÅßÏÂËÍáÍßÏÂē" ½ÙÙÕ
ÌÝÔßÅ ËÊÍÕËÄÝÍœÝÏ" §à Ê ÔÐÙÅÝÏÂÏ   ÔßÝÏ ÌÝÎʁÕ ÎßÌÊē ÂˁÝÏÐÌ ÄÂÅÂÍÝÔ
ÅßÔÂÍßēÍÂÔÌÝ" ®ßÔÞÌß œÕÇÎÔßēÊÍœÝÏ   ÄÂ͜РÕÄÊÌÊē ÏßÌÕœßˁßÄÝËÄ݁Ïßē ÔÐ
ÌßÎßÔœÂËÑÝÍœÝÏËÊËÌÝÌÊÎÊÔœÂÔÂ"oÝÅÊÔ    Ìßḗ f®Õà ÔÐËÌ݁ ēݚÑÙÂÐÇÙÄßρÂ
ÝÏÐÌÂÍÊÍœÝÌÊÎÊÔœÂÍœÕÔÐÏÝÑÝÔÔЁœÂē   ÎÝÔÐÇÙÄÂÍÍ œÂÎ ÔÕà Õˁß ÂÎÍÂēÌ ÎÐÙ
àÏßÔÝÍœÕÌÐÔÄẤØÂÒÞÎÂˁÝááÌ«ÝÏ   ÅÝÏÂÏ ÔÐËÌ݁ ÎÝÔÜáÄÂÏÂē ß΁ÐÍÕÍÊē
ÏÝ Ê ÔÐÙÅÝÏÂÏ ÍÝœÐÍßÄÝÍÂÔÌÝ" ®ßÔÞÌß   œÂÎÔÕàÕˁßÂÔßˁÂÔÌÂu®ÝÇēÂÏÐÇÔÔÊ
ßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÙœÝÏ" oßËÍÝ ÔÐËÌ݁ ÔÝ    ªÐÂÏϬÒÇÓÔÊÔÇÍÞÌÕÅÝÔœßÔ݁ÙÇÏÇÏÅÂËÎÂ
ÌßḗÔÝÌ ÂÏÐ ÏÝÎßË݁ÊÏ ßÏÂÏßÙÅÝ    Õˁß ËÝÏ ßœßÊÎÊÎÍÕÌß x ÔÐ ÌßḗÔÝÌ
ÑÂÄÝÙœÝÏÂÌ ¤ˆÕÙÙÊÏ ÂÏÐ ÎÊÌÏßÌËÊÔ   f½ÏÝÌ ÏʁÄÊÔu ´ÝÇÔÝÌ ¢ÌÝÌ ¥ˆÕÇÎÔß
ÅÂÌÂÍÊÍÊÏ ¢Â¬ÂÍÊÌ f¤ˆÐÔÐ ¥ÝÎÏÂÏ    ēÊÍœÝÌÊÏ ÔÝÌßēËʁ ÔÐ ÔÝÌÊēēÊÙʁx
ÔÝÌÕÏށÊēÝÏ ¥ÝÎÏÊÏ ßÏÂÏÑ݁ÍÂÄÝÍ      ÔÐÌßḗÔÝÌf¤ˆÐÔÐœÕÇÎÔßēÊÍœÝÏÎßÌÊ
œÝÏ ¥ÝÏÝÌ áÏÐÔ ÎÊÌÏßÌ áÏÙÐÙÙÝÎÂēÝ   ÏÝÅÂËÎÂÔßÏßēËÊÌÔÐœßßÊēēÊÙẾÂÏÐ
ÏßÏ¥ÝÏÊÏÔÝÍÂÏÝ¥ÝÏÝÌáÏÐÔ݁u !®Ý    ÔÕÎÅÝÔÕÎÏÂÍÐÅßÏÂÇÙÇÍœ݁ÔÐÐÔßÏœÂÂÔ
ÇēÔÝÌßḗÔÝÌÔÐËÌ݁ßÔÐÍœÝÏÝÍÍÂœ   ÄÂÍœ݁u ­ÅßÎÂˁÝÙÂÙÌšÅÝˁÝÏ ÌÐÔ
Õˁß ÝÏÏßÏ ÝÏÂÏÎÂˁÝÙœÝÏ ßÏÂÏßÙÅÝÑ    ÄÄЁ x ÏÂÌÐÏÝÍÍÝÎÂÍÂēÝÏÂē œÕÇÎÔß
ÄÝÙœÝÏ ÂÔÄÂÌ áÔÂÏ ªÐÂÏÏ ¬ÒÇÓÔÊÔÇÍÞ   ēÊÍœß ÎßÌÊē ÍÝÅßÎÂˁÝÙÂÙÌšÎ ÌК
œÂÎ ßÌßÔÅÕÌÝÍœÊÏ ¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝÌ    ÏÂÏށÝÄÐ́
ÎÂˁ݁ÝÏÝÌÄÂÍœÝϝ
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ          ÙÝÄÊÑÝÔ    ÙÝÄÊÑÝÔ        §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

                           ÑÝÍēÝÏÔÐ ÝËÌ݁ ËÝÔÅßÄÂÏÏßÏ oÊēēÊ
    ·×àâàêÜÏÙÙìÜÏÏæêŽÞØêŽáݎÜìÜ         ÎÊÌÏßÌ ÝÏÏÐ ÕÏÎÝÌ ßÏœßÍÕ ÇÙÙ݁ÏÊÏ"
      ҠόÏáÑÏÚÒ êÜìÚëÒ Ï           ³ÊÎÐÏ  ÜáË ´ÝÌÕÙÇÔÌßàÝ ÂÇÏ
 oÐÔßÏ ÖÂÒÊÓÇá œßˁßēÏÊÏ ½ÏÏÐ ÝÏÝÌ     ÎßÌρ ÝÏÂÏ ÎÂˁ݁ ËÝÔÅßÄÂÏÏßÏ ÂÙ݁
ÐÎẤ ßēËÊÌ ÔÐ ªÊÓÕÓ ÇÍÊÄÊ ÖÂÒÊÓÇË     ½ÏÏÐÊÄÊÝÏÌ݁ÁÏœÂēÅÝÙÙÊÊÄʝ´Ð
áËÔßÔ݁ ÔÐ ÄÂÅÂÍß ´Ð ÝÅÊÔ ßÍޜ ÂÏßÏ  ÅÂËÝÍÍáÑ ßÍÞœÂρ ÊÄÊ ³ÊÎÐÏÝρ
ÏÝÎÏÝÎÌÊÏ ÎßÌÊ œÂÂÔÄÂÍœÝÏ ÇÔÔÊ Ö      ®ßÔÞÌß ÌÕÍßœՁÝÏ ÅÝÏÂÏ ēÕÙÙÊÏ ßÍÞœÂ"
ÒÊÓÇËááÌÔÐÇÏÏÊÏÎÊÔœÂËÊÏ ÌÐˁÝÏ ÅÂË      ¥ÝÎÎÐ ÔÝÇÔÝÌ ÅÝÏÝÌÜáËÔ݁ œÂÎ ÅÝÏÂÏ
ÝÎßÔœÂÔÌßÎÝÔ !´Ð ÄßÍÍÂË ½ÏÝÌ áÄÂÍ    Õˁß ËÝÏ ¥ÝÎÌ݁ ÎÊÎÝÍ ÅÝÔÌÂÏÎÂÔÌßÏ
½ÏÝÌ ÅÝÔÌÂÅ߁ÌÝ ÅÂËÝÔßˁ ÝÄÐÏßÏ        ßËÝÍÌß œÂÎ ÝÏÂÏ ÎÊËÊÔß ÊÎÍÝÔœÝÏÊÏ
ÎÝÇÏÏÂáÍÍÝœÂÔÝ̽ÏÊÏÅÝÔÌÂÔÔÐËÝÔßÄÝÌ       ¥ÝÎÏÊÏÅÝÔÌÂÔÔÐÙÊÏÊÏÌÊÏÍÇēÔÝÌÝÙēÊá
ÙÊÏÊÏ ÌÝÙēÊÇ ÔÐ ÌÕÑÑÂÔÝËÄ݁ÏÊÏ ½ÏÊÏ      ßÏÂÎÂÍßË¥ÝÏÂÏÕˁßÍœÕÌ¥ÝÎÎÐÕēēÂÔ
ÅÝÔÌÂÔÔÐÌßÏáËÌßÙǁÏßÏÎßÔœÂÔÌßÍœÂÎÝÔ      ÌÂœÂÎÝÏÂÏÇÑáÍßēÎÂ¥ÝÎÎÐÌÊÏÕēēÂ
 "¥ÊÔßÌ ēÕÙÙÊÏ ÖÂÒÊÓÇá ÎÊÌÏßÌ œßË   Ô݁ÅÝÔÌÂÌ ¥ÝÏÂÏ¥ÝÎÏÊÏÍßēÝÔÎÝÔÊ
ßēÏÊÏ ½ÏÏÐ ÊÄÊ ÐÄßÌ߁ qßÄß ēÕÙÙÊÏ    ÍßÕˁßßÏÂËÌßÙÇÌÂœÂÎÝÏÂÏßÏÂËÌßÙÇÏÊÏ
œÕÇÎÔßēÊÍœÝÏ ÏÝœÊÔÊÌÊ ÝÏÂÏÎÂˁÝÙœР      ¥ÝÎÏÊÏÅÝÔÌÂÔÎßÔœÂÔÌßÎÝÔ ¤ˆÐÔÐÔÝ
ßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÙœÐÔÐÍÝÅÊÏÝœÊÔÊÌÊÎßÌÊ      ÌÊēē݁ ÅÝÏÌ݁ ßÏÂÂÙ݁ÑË݁ÔÐēÏÂē
ÔÐáßÍޜ½ÏÝÌÌÊÏÏßÏÞÏʁÎÝÇēßÍÞœ       ÝÏÊÏ ÏÝÎÌÝÊÏßē œÂÂÔÄÂÔÅÝˁÐ ÎÝÇē
œÂÂÔÄÂÍœÝϝ ¥ßËÊÄß ÝÏÌ݁ ªÊÓÕÓ      ÝÏÂÏÕÏÎÝÌ߁œßÍÕËÝÙÙÝÏÊÏœÂÎÎßÌρ
ÊÄʍ³ÊÎÐÏ¥ÝÎÎÐÅÝÏÌ݁ÔÝÌÕËÊēÝ       ÔßœÊ ÏÂÌßÏÂÂÙ݁ÑË݁ÔÐēÏÂē ÂÇÏ ÎßÍÞ
½ÏÏÐ ÊÄÊ oÊēēÊ ªÏßÏÅÝàÍßÄÝÙœÝϝ      ÔßœÊ ߁œßÍÕ Í݁ÝÍœÝϝ !´Ð ªÊÓÕÓ ÊÄÊ
ªÊÓÕÓÊÄʍoÕÍÊÏÊÏßËÝÍÍœÊÏÑÝÍēÝÏ      ßÍÞœÂρ¯ÂÌßÏÂÂÙ݁ÑË݁ÔÐēÏÂēÅÝÏÊÏ
ÔÐÐœÂÔ݁ÅÊÍÍÊÏßԁÝÙÙÇßÄÊÍßÔÌÊÔÕ      œÂÂÔÄÂÔÅÝˁН "¥ˆÂÎÄÂ͜нÏÝÌÂÏށÝ
ÍÊÏœÕÇÎÔßēÊÍœÝÏßÌÕˁßßËÝÍÌßÎÝÍÍÝ       Ô ÝÄÐÍÂË ÐÄßÌ߁ ēÂÏáÄÂÔÝÌ ®ßÌÊ ēÕÙ
ßÏ ÝÓÔÐÏ ÑÝÍēÝÏÔÐ œÂÎ ÕÔÊÏÝÏßÌ       ÙÊÏ ÎÊÌÏßÌ ÌßÏÂÂÙ݁ÑË݁ÔÐēÏßÏ ÇÊÏ
ÎÝÍÍ݁ßÏ ÎÝÏÅÝÔÐ ÑÝÍēÝÏÔÐ ½ÙÅÝÏÂÏ      ÄÂ͜РœÂÂÔÄÂÔÅÝˁÐ" ½ÏÏÐ ÊÄÊ ßÍÞœÂ
ÐÎẤ ÂÌÔÝÌ œÝÏÄÊÍßÔÏßē ēÕÙÙÇà ßÌ     ρ¥ÝÏÝÌÍÝÎÂÍÂēÅÝˁÂÏÂÏÏÊÎÂËÔÂÔÅß
ÎÊÔÝÍœÕ ÑÝÍēÝÏÔÐ ÔÐ ÝÏÂÏ ËÝÑßÍÂēÏßÏ     ¤ˆÐÔÐÎßÔœœÂÔÂēÝÍßËÌʝ
                          
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ           ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ        §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

                           œÐËÑÝÔÌÐÍēÝÏßÔ݁ ÔÐ ÅßÏށßÍÊÏ œÐË
      ÌÚëÒ ÏÑ áêÚÔÚÒ â·×àâàêÜÏÙÝÛÏÙώ    ÑÝÔÌÐٜ ÅÂÏœÂÔÌ߁ÂēÍßÏ ÝÏÏÐ !¥ˆÂÎ

  ¤ÝœšÌ ½ÏÏÐ ÍßËÄÊ ÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎß       ÕÍÍÕÅÂáÍÍÊÏÎßÔœÂÏÕÙÇÍÞÝÌÔÐÅßÎßˁß
   

  Ñ݁ÔÐÏÝÎÏÝÎßÑ݁ÅÂËÝÔÄÂÔÐÇœÂÔ       ÍÊÏËݚÍÅݚÍÝÍÓÔÐف¤ˆÐÔÐÔÝēÏßÏÔÐ
Ñ݁ÍÝÔÌÐΠ¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝÏ ÔÐ          ÊÄÊ ®ÊÌÊÏ ÌÐÔāß ÄÊÍÕÔ ÔÊÔ ÑÂÍÐÎÔß
½ÏÝÌ ÐÎẤ ÎÝÏÅÝÔÝÌ ÝÙÙÇ ½ÏÊÏ         ÍÝÌÏÝÄÂÍÐÎÝϝ
ËÊÙÊÍœÕÇËÅÕÙÇēÝÍœÕ ´ÐÝËÝÌÐÎẤ
ßÍÞœÂē ÎßÌÊē ½ÏÂÏ ËÝÎßÍßēÏÊÏ ËÝß        ÌÜÏÜÜÔ§ÚÏÑ Òê؎êÜÞÏÜìÜÏáÑêÙìÜ
œÂēÏßÏ ÂÍÂÍēÝÏÝÌ ÄÂ͜РÏʁÄÊÔÕ ÔÐ       " ¥ˆÂÎ ½ÏÊÏ ÇËÅÕÙÇēÝÍœÕ Ñ݁ÍÐÍÂË
ÔœÝÍÅÝˁÐ ®ÂÒÊáÏ ÏÝÏÏÝÍœÝÏ ®ÂÅÆ        ½ÏÝÌ «ÝÏÏÝÊ ¥ÝÏÂÏ ÌÐáÔÄ݁ÝÏ"
ÍÊÏÂÏÕ ÎßÌρÐ ÝÔÐÍÂË ÝáÎÝÍÍÝ        ½ÏÏÐ ÊÄÊ ´ÐÙÅÝÏÂÏ ÅßËÅÕÍßÍÊÏßē ËÝ

ÝÙÅšÏʁÄÊÔÕÔЪÐÂÏρßēœßÏ·ÕÉ      ÇÍÑÂÔÅÝˁТÂ¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁßÏÔÐÕÙ
ÏÊÏ x ááÄßÔÝÍœßÏ ªÒÐÆÝÏÂÌ ÔÐ ³ÕÓÂÏÏ      ÙÇēxÑÂÏßÏÂÔÄÝÌēÐÔÐÝÙÙÕÍÝÍáÑÝÍœÐ
ÔÐ ÝÏÄÝ ÕÙÙÇē ÎßÌÊËÝÌ ÙǁœßÙÇÕ       Õˁß ÊÏßÍÝœÕÌß ÔÐ ÄÂÍÐÎÝÌ Õˁß ÂǚÍÌÂ
Í݁ÏÊϪÊÓÕÓÔнÏÊÏÇËÅÕÙÇēÝÍœÕ ÙÇ       ÌßÍ́qÂÇÏÑÂÏßÏÂÔÄÝÏÊÅÝÏށÊÏÔÂÍß
ÏßÏÑÝÔÔЁÅÝˁ                    ÝÔx¢ÂßÏēÂÏáē ¥ˆÂÎÂáÔÝÍœÝÏËÝ
                           œßÔÝÌ Âǚ ÑÂÍÐÎÔßÍÝÍœÕ ÎßÌρ ÂÏÐ
      ¾ÏÜìÜÏáÑêÜìÜÏÜáêÑÏáêÚÒ êÙéÔá       ÌÕÇÔ݁ ÏʁÄÊÔÆÊÂÄÐÍ ÔÐ ÌÕÍÝÔßÏށÝÏÊÏ
 ¥ˆÂÎ ÔÊÔß ÐÎÂÌÂÍÍÂË ÝÏÄÝ œÕÇÎÔß      ēÂÏáē ÝËÝÌ Í߁Í߁݁Ð ÔÊÔ ÝÙÙÕ ÂÍÎÂ
ēÊÍœÕ ÔÐ ÅÂÎÅÂÏÝÎÏÝÎ݁Ð àÏßÔÝÍÅ“Õ        ÍÂēÌ ÏÝÏœßÍÏßē ÔÐ ÝËÝÎ ÏÝËÝÎÂËÔÝ
áÔÝÍœÂÍÍÂË ½ÏÌ݁ ½ÏÏÐ ÝÄÐË ēÂÏáÄ       ÏÂē ¥ˆÂÎ ÂáÔÝÍœÝÏ ēÝēēÝÍÝÌ ÂÇË
ÔÝÌ ÔÐ ÔÝēÏßÏ qÝÔÐË ËÝρßÄÝÍœÝÏ      ÎÊÌÝËÝÌ ÏÂÌÐÄÂÍÐ΁ÝÏ ēÂÏáē ÅßËÝËÊ
ÔÊÔ àÍÅÕÄÝÌ ÔÂÍ߁ÝÔÐ ÔÐ ÔÊÔß ÝÏÂÏ ÕÍ     œßÔß ÏÂÌÐÑÂÍÐÎÔß́ÝÏ œÂÔÂē ÕˁÝÍœÊ
ÅÕēÏÊÏ ÕÍÍÕ ÔÂÍ߁ÝÔ ÂáÔÊ ËÝœßÔÝÌ ÔÐ     Ïßē ÂÔÂÔÕÑÌÝÍœÊÏßē ÔÐ Õˁß ÐÏÑ݁
ßၠÅßÙǁÙÊÔÕÍÊÏ ÔÐ œÊœÝÌÊÏ ÑÙÊÂÔ      ÊÔÌÝÍœÊÏßē ¥ˆÂÎÂáÔÝ͜МÐËÑÝÔÌÐÙÝ
ÅßÏÕÍÊÏ ¥ˆÂÎ ÕÍÍÕ ÅÂáÍÍÊÏ ēÝēēÝÍß    ÌÐËÔ݁ÂÇËÎßÌÊēÌÐÑÂÍÐÎÔßÍ́ēÂÏá
Ô݁ ÔÐ ÙÇсÝÔÐÌ ÅÂÑœÂÍßÏ ÎÝÇē ÕËß      ÄÝÌ ßÇËÄß ÄßÔÅÝˁ ÔÐ ÑÝÔÔЁÅÝˁ ÔÐ
ßÎÊÎÍÝÌß ÅÊÍÍÊÏ ¥ˆÂÎ ÕÍÍÕ ÅÂáÍÍÊÏ       œÂÔÂēсÂēÜÇËÎÂÏßÌÕÏÌßÔÅÕēÝÏÔÐÕˁß
                          
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ        §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÇÝÏÕ ÊÔÌß ¥ˆÂÎ ÂáÔÝÍœÝÏ ÎßÔœÂÏÐÙÂÍ  ÂËÔÂÌẤÐ ÂÏÐ ÑÂÍÐÎÔßÍÝ͜Р¢ÂēÂ
݁ ÂÇË ÎÊÌÏßÌ ÄÂÍÐÎÝÍœÝÏ ēÂÏáē    ÏáÄÝÌÜÇÔÔÐÊÏßÔßËÌÝÍœÕÝÏށÝœÂϝ
ÂÎÌÕÎœÕ ÏßÌṌ݁ÝÏ ÎßÔœÂßÙÅÝÍ߁Íß
ÝÌ ÔÐ ÇÝÏÕ ÝÏ ÌÊÔ݁ œÐœÂÔÝÍœÂÏΝ     ·×àâàêÜÏÙØ×ÒâÛÏÑ Ü×ÜÛÏ؎êÛêÑ é§Ò êÜ
ªÄÝÌ ēÐÔÐ ½ÏÏÐ ÎÂÍÌÕ΁ÂÔÊ ®ÊÌÊÏ      oÐÍßÏœÝÍÐÌ ½ÏÏÐ ßÙÙÊ ½ÏÝÌ ÇËÅÕ
ÏÝÄÂÍÐÎßÏÂÔÄÊÍÕÔÏÝÄÂÍÐÎÝϝ         ÙÇēÝÍœÝËÝÌ ÐÎẤ œÝÔÄÝÍßÔ݁ ÔÐ
                         ÊÄÊ ÝËÌ݁ ®ÝÏœßËÍá ÅÝÔÅÝÌ šÍßÔ݁
       ÌÔÙìÜîææÔÚêÜÑêÙ          ´Ð œÂÂēÍÂË ¥ˆßËΠ½ÏÏÐ ËÝÍßÔÊ
 µËß ÎÊÌÏßÌ ÔÊÔß ÌÕÏ݁ÍßēÝÏÊÏ     ¥ÝÔÅÝÌÎÂˁÝÌÔßēܚœßÔÐÏÂÌßÎÝÍ͚ÏÂē
ßÇÌÂËÑÝÌÂÝÏÏÐÔÐÕˁßßÙÙÊÍÌßÓÔÐÍÅ߁    ÎÝÅÕÔßÔÐÝÙÙÕœÂÔÌ߁ÌßÍ́´ÐÙÇËÎß
ÌÝ œÂÎ ÌÕÙÙẾÝÏÊÏ ÂáÌÝÏÔÄšÍÅÝÍÝÌ    ÄÝÌ ÏßÏÝÌÜÇÄÝÏ ½ÏÏÐ ÔÐ ÏÊÄÝÏ ªÏßÏ
ÔÊÔÇÍÊÄÝ͜ߜÝÏÍÝœÕËÌÊßÙÅÝÏ qÂÏÐ   ÅÝËÊÄßÔÝÍœÊÅʪÏßÏÅÝËÊÄßÔÝÍœÊÅÊoßē
ÕˁßËÝÏÂÔÄÂÌÂÊÏßÏËÊÍÑßÄÝÍœÝÏßÍßœÕ     ē ÎÝÔÌßÍ́ ½ÏÏÐ ÕÔÝÌ ßÏÂÏœÐÔÂÄß
ÌÝÍœÊÏÂÍÂÍÄÝÏÌßÏËÝÏÏÝßœÕÇēÌßÏÝ     ÌÝÔßÅ݁ ÔÐ ÎÅÂÔÝÍœ݁ ÎßÎÍ݁ ÔÐ ÝÙÙÊ
œÊÔÝÏ ËÝÏÏÝ ßÄÝÙÙÇÔÌß ÏÝœßÏށÝÄÐÏ     œßÏßēÅÝœÊ ßÏÂÄßÔÂÄÝÌ ÔÐ ÎßÍÎßÍßÔÊ
!oÝÅÊÔ ÝēÂÍß́ÝÍÂËÌÝÏßÔÝÌ ÇÊÏ ÌÐ   ½ÏÏÐ ÊÄÊ ÝËÌ݁ ®ßÏÏÐ ÍÅßÍÝÎÂÍÂē

ÑÂÍÐÎÔßÍ́ÔÝÌqÂÏÐÎÊÌÊÏÇàÌÐÔÄẤ     ÅÝˁÝÏ ÔÕÙÅÊÏ" ½ÙÙÕ ÇÎÅÝÎÅÂēΠÔÐ ǁ
ÂÏßÏÝρßÔœÕÇÍ́œÂÎÎÊÌÊÏÕˁßÇà    ÔÂēΠÌßḗ ÐÄßÌ߁ ®ßÌÊ ēÐÔÐ Îß
ÂÔÄÂÌ ÂÏßÏÊÏ ÂÇÏ áÂÎ ÏßËÊÔÌ߁ÝÏ    ÊÏÌÝÔßÅ݁ÌÊÏßÏÎßˁÝÙœßÔ݁ÔÐÎÊÎÍÕ
ÇÝÌËÊÔÝÏÏÐÌÕÙÇÔÌßàÝ            ÌÐÄÂÍÐÎ́½ÏÌ݁"
    ·×àâàêÜêÚÚÏáÝŒÏØáÏÙÏÚŽÝ              ¼×ŽÑ×áŒÏÚÏÚÑ êÜêÚÒ êÜ
  ´Ð áÍÍÂË ½ÏÌ݁ ÝÍÍ ÔÐ ÂËÔÂÌẤÐ
 "                            ²ÔßÏàÏÜÝáÏÙÒìÜÛìÚìÑ Ú×Ü
½ÏÊÏ ÔÐ ÌÐÑÌÂḗ ÙÇËÎßÄÝÌ ½ÏÌ݁       ´Ð áÍÍÂË ¥ÇÒÂÓÂÏÐÔÂËÔ݁ áÏœÂē ÄßÔ
                         

ÎÝÇē ÝÏÄÝ ÄÂáÔÐ ´Ð ÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÏ    ÅÝË݁ šÍÝÌ ¥ÂÍÊÍÇáÏÐÔÂÌ ¥ˆÂÎ ÔÊÔß
½ÏÏÐ ½ÍÍ ÔÐ ÂËÔÂÌẤÐ ¥ÝÏÊÏ ÌÐÔÄ    ÝÑßË ½ÏÏÐ ÂËÌÂÔßÔ݁ ËÝÔœßÏÏÊÏ ½ÏÏÐ
́ÂˁÝÏÏßÌÕÇÍÝœՁÅÊ¥ÝÙÙʝ½ÏÂÏ    ÕÔÊÏœÕÇÎÔßēÊÍœßēÕÔÊÏÏÝÎÏÝÎÌÊÏÏʁ
ÝÙÙÕ ÜáÏßÏ ¥ÝÎÏÊÏ ÝÍÍ ÔÐ ¥ÝÎÏÊÏ    ÄÊÔÂÍÂÍēÝÏÝÍœÝÏ ÂˁÐÏ݁Ð ÔÐ Õˁß
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ         ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ        §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÂÌßÎßÔœÂËÑÝÌÝÍœßÏ ÔÐ Õˁß ßàÏßÔÌÝÍ     ÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎÝÌ ÔÐ ÂËÏÝÎÏÝÎÝÌ ´Ð
œÊÏ ááÌ œÂÎ ÅÒÐÃÏÊØÂÌ !½ÏÂÏ ÍÝœÕÏÊÏ  œÂÂēÍÂË ÏÝÎÝÍœÕ ÔÊÔ ÍÝœÕÌ ÊÔÝÍœÝÏ
ªÊÓÕÓ ÎÂÍÌÕ΁ÂÔÊ ÝÏÝÌÅʁÌÊ ÂáÔÊ ÅÂË    ÔÐ áÍÍÂË ªÊÓÕÓÝρ ÏßÍßœÕÏ œÕÇÎÔßēÊÍ
ÝÎÂˁÝÌÕ΁ ÊÄÊ §ÌÌÊÏßËÅÝÎ ÅÝÎÎÐ      œÝÏ ÎßÌÝρÐ ÝÔÐÍÂË ÏʁÄÊÔÕ ÄÂÅÂ
¥ÝÏÌ݁ ªÊÓÕÓ ¢ÌÝÌ ¥ÝÙÅÐÍ¿ÔÝÏÄßÏ"      ÍÝÔÄÂÍœÝÏÅÝÔÌÂÅ߁ÌݪÊÓÕÓÂÅ߁ÌÝÅÂÌß
´ÝÌÐßēēÝÑēÍÂÅß ¥ÝÙÙÊ ÌÝÔÝÍ ÊÏßÏ     ÎßÔœÂËÑÝÍßÏ ÔÐ Õˁß ÂÙēÂÏށÝáÌÝÍœßÏ
œßßàÏßÔÌß ÊÏßÏÔÊÌʝ "´Ð ªÊÓÕÓÝÏÂÌ    ÔÐ ÝÎ݁ ÎÂÍÇÎÅÝÎÅÝ فßÔÂÍÍÂË ¥ˆÂÎ
ÑÝÍÊēÏÊÏ Ï߁ÄßÔ݁ ÔÊÔ Ï݁ÔÐÏ œÐáÎÔ    ÊÏßÍÝœÕÍœÕ ÝËÌ݁ ÑÂÏßÏÂÔÄÝÍÂË ÇÊÏ
ēßÍÂÍÂÍēÝÏ݁ÐÎÝÇēÂÏÐÝÏÂÏàÍß      ÎßÍßÄÊ ÏʁÄÊÔÂÔÝÍœÝÏ ´Ð ÏÂēÍÂÏ
ËÝœßßàÏßēÏÊÏÝÏÏÐÎÝÇēÅÂÌÝÍÔÝÔÌÕ      ½ÏÏÐÄÂáÔÂ¥ÇÒÂÓÂÏÐÔÂÌàÏßÔÝÍœßÑßÍÂÌ
ÍÊÏ Ếß ÔÐ ÄÕÔẾß ÌÝÑÜáÏÄÝËÄÝÌ ÝÏ    ÝÙÙÕ ÎÝÇē ÝÙÙÕ ÕÏÎÝÌ ÅßËÝÎÅÝÎÅßÍÍÊ
ÏÐ œÂÎ ÝÏÂÏ áÂÎ ÂÏÐ ÌÐÑË݁ÄЁÏßÏ     Ïßē ½ÏÏÐ ßÙÙÊ œÝÔÄÝÌ ÔÐ ÍßÔß !¥ˆÂÎ
ÔÐÐÏÑ݁ ÌÕËÌÝÍßÍœßÏށÝÏÊÏ ÏʁÄÊÔß      œÕÇÎÔßēÊÍœÝÏÎßÌρЁÝÔÐÍÂËÏʁÄÊ
ßœÕÇÎÔßēÊÍœÝÌßÂÎÏÐÔÂËÔ݁ ªÊÓÕ      ÔÕēÍÂ˽ÏÝÌÔÊÔ½ÏÝÌÐÎẤÊÔÝÌ
ÓÝÏÂÌ Ñ݁ÍÐÏßÏ ÝÏÏÐ Á ÏÝÏÏÝÍœßÅß"    ¥ˆÂÎ ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ËÝÙÙÊÍÏÊÏ ÝÏÏÐ ÊēÏÊÏ
½ÏÏÐ ÊÄÊ ­Å߁ÝÏÄН x ÎÝÇē ÂÏÐ     "oÝáËÔß ÅÝÏÝÌ ááËÔ݁ ÔÐ ÝÑÂÏßÏÂÔÄß

ÝÏÄÝ ÏʁÄÊÔÕ ÙÝÅÂÍÍÂË ÝÏÝÌ ´Ð ÝÙ   ÇàÑÍÝÔßËÌÝÏÊÏÅÝÏÌ݁¢ÂÂ´ÐÝÏÏÐ
ÅÝÏÂÏ ÏÂēÍÂÏ ªÊÓÕÓ ÔÊÔ Õˁß ÂáÏށÊ   ÝÔÊ ÔÐ ÊÏßÏÅÝàÍßÄÝËÄÊ œÐÑÔÝÎ݁ ÎßË
Ä݁ÌÂÝÙÙÕÂáÔÐÏÎÝÅÝˁ݁            ÝÏÝÎÏÝÎÝÌ Çà ÑÍÝÔßËÌÝÏÊÏ ÝÏÌ݁
  qÂÏÌÐÔÝÏÕÑÝÌœÐÑÔÂÌßēËÊÅÊÍʁÎÂË    ªÊÓÕÓÝÏÂÌ
ÝœÂ͚ÐáÎÌÝÏ ´Ð ÏʁÄÊÔß ÏÂÌÐēÍÂ
ÝÏ ½ÏÏÐ ÔÊÔ ÇÍÊÄÝÌ œÂ͚ÐáÙÝÌЁ            ·Ï×ß×ÜŽÏÑÏÙêÙáÝ
½ÏÂÏ ÊēÏÊÏ ¿ÎßÍÌß ÝáÍßēÍÂÔÝ̝          ŽÏÑ ÛÝÚÚêŽáÝÚÒ ÏáêÚÒ êÜ
¯ÊÄÊÔÕ  ÝÔÐ͜РœÐáÎÔÂēßÍœ݁Ð     ´ÊÔßÅÝÎÍßÇÔÔʪÊÓÕÓÄÂáÔ½ÏÏÐÏß
                          

áÍßēÍÂËœÂ͚ÐáÔÐœÂ͚ÐáÎÌÝÏÕÄÊÌ    ËÝÔœßÔÝÏ ÎßÔœ ÎÝÇē ÝÙÅÝÏÂÏ ÏÕœß
ÏʁÍÊ ÅÝÙÅÐÍÂËÌÂÔ݁Ð ÅÝÔÅßÔ݁ ÔÐ ÑÝÍ    ÔÝÏ ½ÏÏÐ ¤ÝœšÌ ÇÔÔÊ œÕÇÎÔßēÊÍœÝÏ
ÂÔÊ ±ÂÓÔÕÂē ÊÏßÍÝœÕÍœÕ ēÕÔÊÏÝ   ÏÝÏÏÝÍœÝϪÂÊÒÎßÌÊÅÊÍÍÊÏÎßˁÝÙœÕ
ÌËÊÔ ÌÝÔÔÂÍÞÑÝÍÂË ÔÐ ÑÂÏßÏÂÔÄÝÍÂË       ÓÊÏÂÅÐÅÂÌ ÔÐ ÝÇÔß ÍßēÔÝÊēÔßÔÊ ÅÝÔÌÂÌ
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ          §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ēÍÂËÄÝÏßÏ ½ÏÏÐ ÇÍÊÄÝÌ       ´ÊÔß ½ÏÏÐ ÇÑÑÝ ēÂÏáÄÂÏΠÇÔÔÊ ÎßÌÊ
                         "

ÝÏÝÌááÌ ÎÝÇēÝÏÊÏÅÊÍÍÊÏÝÏÏáÏϚÙ    ÂÎÕÓÊÏÂÅÐÅÂááÌßÏÎÂˁÝÙœ݁ÐÔÐÌÊÄ݁
ÅÝÍœÝÏ ÂÄÂÌÝÌ ÎÝÏÅÝÔÝÌ ÝÇßē ÅßÄß   ÝÏÌ݁qÂÄÂÌÝÌÅÝÏÊÏÄʜʬÝÔÝÍœÂ
ÅÝˁÝÍœÝÏÔÐÝÏÏÐÝÎßÌÌÕÄÊœ݁¥ˆÂÎ     ÔÂē áÂÎ ÂÏÄßÔÂÔÂēÌ ªÏßÏÅÝàÍßÄÝÙ
ÔÊÔß ½ÏÏÐ ÔÝÍßË ÄÂáÔ ÏßÌÕÏÝÄÝÍÔßē    œÝϝ ¥ˆÂÎ ªÊÓÕÓ ÄÂÍÐÎÝÍœÝÏ ēÕÔÊÏÝ
ÝÏ ½ÏÏÐ ´Ð ßÍޜ œßßàÏßÔÝÍœÝÏ   ÌËÊÔ ÊÄÊ ÝÏÌ݁ ¬ÝÔÝÍ ßËÊÎÅÝÎÅßÔÌß
ÎÕÍÍÝÔœÝÍß ÎÝÏÅÝÔÝÌ ÝÙÙÇ ÅßÄßÅÝˁÐ    ÝÍÎÂÍÂÄßÌß ÔÐ ÇÏÂÏÏÊÎÂËÔÂÄ݁ ¥ˆÂÎ
ÎÊÌÏßÌËÝÎßÍßÄÝÌËÝÍÏÊÏÄÊÍÕßÏÂÏÎÂÍ      ÇÔÝÌ Õˁß ÎßÌÊ ßÙÙÊÍÌß áÍÌÐÙÝÌÐËÔ݁
ÄÝÍœÝËÌ݁ œÐÑÔÝÎ݁ ÙÊÏÊÏÌÊÏ ÑÝÔÔЁ     áÔÂÏ ±šÔÒ ªÐÂÏÏ ÔÐ ªÂÌÐÄ ÔÐ ßÏÞÑÊÙ Â
ÅÝˁÝÏ ßÇËÄß Õˁß ÎÊÌÏßÌ ßÏÎßÍßÄßÔÌß    ÄÝÂÍàÏÊÏ ÔÐ ÝÍÍ ¥ˆÐÑÔÝÎ݁ ÌÐÙÇË
ÅßÏÔÝÍÊÏ ÙÇËÎßÄÊ áÄÂÍ݁Ð ÊÏßÌÎÊÔÊ    ÝÙÇË́ÂÄÝÂÍàÌËÊÔ¥ˆÂνÏÏÐÊÄÊ
½ÏÝÌ ÌÊÎÊÔœÂÌ ÔÐ ÄßÔÅ ÎÐÍÍÝÔœÝÍÅÝË   ¬ÝÔÝÍ ÂÔßˁÂÔÌ ßÍÍÂËÌÝÏßÔÝÌ ½ÏÏÐ
ÝÏ ÝÏÊÏ ÏÝÄÊÍÊ ´Ð ÊÄÊ ªÊÓÕÓ ®ßÌÊ  Õˁß ßÄÊœÝÌß œÂÔÂē ÌÕËÝÍßÔ݁ ´Ð
ÊÏßÏÏÊË ¥ÝÎÝÌ" ½Î݁ ÝÄÐÍÂË œßÏß     ÂÙÂÙÅÐ ÏßÌṌ݁ÝÏ ½ÏÏÐ ÎÝÇē ÍÊÅÊ
ÔÝÌ ´Ð ±šÔÒ ÊÄÊ ªÏßÏÅÝËÊÄßÔÝÍœÊÅÊ    Í݁ÝÍœÕ x ÂÄÝÂÍà ÄÊœÊ ¥ˆÂÎ ½ÏÂÏ
ÄÂáÔÂÏÂÌÕÏÌÂÎÍÊÍÂēÅÊ¥ÝÙÙÊÔÐÏßÌÕÏÝ     ËÝÏßÏÊÏ œÐÑÔÝÎ݁ ÔÐ ßÌÎÊÏÏÊÏ ÝÏÏÐ
ÄÝÍÔßēÅÊ x œÂÎ ¥ÝÙÙÊ ÌÊÄ݁ f®ßÌÊ    ÎÝÏÅÝÇÔ ÎÂÍÌÕ΁ÂÔÊ qÂÄÝÂÍàÑÊÍÞ
ÊÏßÏÏÊË ¥ÝÎÝÌ"u ¥ˆÂÎ ªÊÓÕÓ ÊÄÊ     ÝÍÕԝ ´Ð ÍßÔß ÂÍÂÍēÝÏ ÝÏÌ݁ Â
ªÏßÏÏÊË¥ÝÎÝÌÎßÌÊÂÎÕÎÝÇē¥ÝÎÏÂÏ      ÄÝÂÍà ÄßÔÅ ÕÔÔÊ ÔÐ ½ÏÂÏ ÊÄÊ ËÝÏß
ÔÝÌÂÍÌÝ́ÝÏ ÌÂÔÅÐÅÝˁÝÏ ÝÔÐÍœÝÏ       ēÜÇÔÝÌ ÝÏÏÐ ´Ð ËʁÔßēÅÝœÊ ÝÏÊÏ ßÏÞ
¥ÝÎ́Н ¿Íޜ ÌÊÏßÍÝœÕÏ ÝÏÏÐ ÕË  ÑÊÙÊÔ ¥ˆÂÎ ½ÏÂÏ ÑÝÍÊēÏÊÏ ÝÙÙÊ ÌÝÔÝÍ
ß ßÑÊÝÌß ÅßËÝēÊēÙÊÇ ÙÇËÎßÄÊ ÔÐ    ÎßÌρÊēÌßēÕÔÊÏÝÌËÊÔ
ÍßēÔÝÊēÔÝÔÄÊ ÝÇÔß ÄÂÅÂÍß ÊÄÊ ½ÏÌ݁
ÄÂáÔÝÌ áÏÐÔ݁ ÇÝÌËÊÔ ÝÏÏÐ ÊÏßÏÏÊË            »êÜÒêáêÙŽêææԌÞϧÚÊÜêÙ
½ÏÝÌ ÔÐ áÂÎ ÄßÔÅ ÎßÍßÄÊ !½ÏÏÐ ÊÄÊ        ÔØÒâæÔÑ ŽêÚÒ âáêŽ×ÑêÚÒ âìÜÏáÑêÙ
ÝÏÌ݁ qÂÄÂÌÝÌÂËÅß ÅÝÏÝÌ ÍÝÎÂÍÂē
                         
  ¥ˆßˁßēÏÊÏ ½ÏÂÏ ÎÝÏÅÝÔÝÌ ÝÙÙÇ
                            

ÅÝˁ ÏÂáÏÏÊÎÂËÔÂÔÝÏ ®ßÔœ œÂÔÂē      ÇËÅÕÙÇēÝÍœÕÔÐËÝÍÏÊÏÝËÌ݁ÌÂÔÅÐ
ÝÍßËÌʝ                    ÅÝˁÝÏ ÔÐ ÎÂˁÝÙœÂÔÅÝˁÝÏ ËÝßœÂÄÝÌ
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ         ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ        §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÏʁÄÊÔÕ ÔÐ ÊÏßÏÎßÍßÄÝÌ ÔœÝÍÍÝœÕ ´Ð
Ô݁ÊÄÝÏÊÏ ÝÙÙÕ ßÏÂÏÑ݁ÍÂÄÝÍœÂÔÝÏÄ݁            ¸êŽìíÑ Ü×ÜÛêÚÚêŽìÜ
¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁ݁ÔÐßÏÂÏÎÂÍÂÄÝÏÄ݁             áêàîæÏÑ Ò âÔÛáìÑ ×ÚÒ â
ÔœÝÍÝÍœÝÌ ´Ð ÊēÏÊÏ ÝËÌ݁ ¬ÝÔÝÍ     ¢ÑÐÓÔÐÍÐÌÝÎœÝÍÊÌÑÂÏßÏÂÔÄÝÍÂ˽Ï
Çà ßÌÎÊÔÌß ËÝœßÔ݁ ÐÙÝ΁ÝÏ ÙÇàÙÅÝÏ    Ì݁áÍÂËÝÙÙÕÔнÏÂÏßÌÎÊÏÏÊϽÏÝÌ
ÊÏÕÊÏÑÝÍēÝÏÔÐÔÐÌÝÔÝÍßÏÔÝÌ߁ÝÙÙÇ      ÐÎẤ ÝÙÙÕ œßßÄÊ ¤ÊÖÓÂÊÆ ÏÝÎÏÝÎß
ÌÊÎÊÔœÂÔ ¥ˆÂÎ áÜááËÔ݁ ááÍßḗÔÝÌ   Ô݁ ´ÐÂÍÌÝÍÊÄÂáÔÍÝ΁ßÏÂ˽ÏÝÌÔÐ
ÂÏÐ ÝÔÌßēÍÂËÌÝÏßÔÝÌ ÔÐ ÂÏРݜ    ½ÏÂÏ ËÝÔœßÏÏÊÏ ÝÙÙÕ ēÂÏáÄÂÔß ÝËÝÌ
ÂēÍÂËÌÝÏßÔÝÌ ¥ˆÂÎ ßÄß ÎʁÌÊ ÕËÏß    ÐÎẤ¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝÌÜÇÔÔÐÊÏßÏ
ßËÝÔœßÔÌß ÔÕà ēËÊÏ ÝÔÐЁÂÏßÏ ÎÂË   ÎßÍßēÏÊÏ ÔœÝÍÍÝœÕ ÔÐ ÕËÍÝœÕ ¥ˆÝÍ
ÝÏÝÎÏÝÎ݁Ð ÝÔßēÍÂÍÂÔÌÝ ÎÝÍށÂË      ēÝËÝÏÐ ÝÄÐË ÅÂÍÂÌ ÄÐÔÝÔÄßÔ݁ ´Ð
ÝÏ ÎßˁÝÏÝÎÏÝÎÌÊÏ ÔÕËÝÌ ÅÝỐÐ       ÙÂËÎÂēÍÂ˽ÏÌ݁ÎÝÏÅÝÔÝ́ÝÇÙÅßàÇË
ßÄ݁f®ÝÔÌÐÑÍÝÔÌÐ́u             ÅÕÙÇēÝÍœÕ ½ÏÊÏ ÂÑÐÓÔÐÍÐ ßēÍÂË ½Ï
 ½ÙÙÕ œÂÂēÍÂË ÔÐ ÔÝÍÂËÄÝÍÂË ÅÂÎÅ    Ì݁ oÝÙÙÊÍÅÝÏ ÄÂáÔ ÔÊÔ ÝÙÙÕ ÏÝÍÝ
ÏÝÎÏÝÎßÑ݁ÌÐÇœÂÔßÏÂÏсÝÍÂÄÝÍœÂÍ́      Ïßē ēÐÔßÏ ÏÝÎÏÝÎ݁ ÌßÄÝÍßÄÝÏÄ݁ ÔÐ
ÔÐÌßÏÂÏÎÂÍÂÄÝÍœÂÍ́ÅßÎÅßœÝÏÌÊ        ßÌÎÊÔÝÌÑÊÙÅÕÎÝÇēÂÏÐÎÕàēÕÔÌÕßÎ
                         ÏÕÔß̝ ´Ð ½ÏÏÐ ÊÄÊ ÝËÌ݁ ´ÐÙÅÝÏÂÏ
         ·ßÝÓêÜÏÙ            ÝËÝÍÍÂÅÝÔÌÝ ÝËÌ݁ ÂēÜÇËÝÙœН ½ÙÙÕ
        ÞêŽÚ§áÙÝØÑêÜ           ßēÍÂË ®ÕËÝÌ áÔÂÏ ÎÝÍÍ݁ßÏ ÍÇÄÂē ÔÐ
 ¤ÂÍÐÎß ªÒÐÆ ÎÂˁÝÙœÝÏ ēÕÔÊÏÝÌËÊÔ     ÝÙÙÇ ÝÏÏÝÔ ßÙÙÊÏ ÎÝÏœÝÍÝÍÍ ÂÌ
ÌÕÇ݁ªÊÓÕÓÔÐÌÕËʁÔßÔ݁ÕÙÙÇēÌßē     ÎßÔÝÏÄ݁ ÑÊÙÅÕ œÐÑÔÝÎ݁ ēÐÔßÏ ÄÂá
́ x ÂÏÐ ªÐÂÏÏÂÏ ßàË !ÕÙÙÇē x ÂÏÐ  Ô݁"½ÙÙÕßÍÍÂËÝÎßÌÎÝÍÍ݁ßÏÔÝÓá
ªÍÊáÏÇÔÔÊœÂ΁ݚÂēÌßÏÂÌxÂÏÐÝÏ     ÙÂē œÐÍáē ¤ˆËÊÏ ½ÏÏÐ ÊÄÊ ¹ÇÏßÏ áËÅÐ
ÏßÏ ÑßÏÊÏßÍœÝÏ ßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÙœÝÏ ßàË     ÙÂēÝÍœ݁oÝÏÝÔÄÂÅÂÍÍÂÔÌÝÝÙÙÕÂÍßÍ
"´ÐÊÄʪÒÐƍªÐÂÏÏÂÏÔÝÍßēÔÝÏÕÏÎß     Ý ÂÎÎÝÍÍ݁ßÏ ÎÝÏÅÝÔÝ̝ ´Ð ßÍÍÂË
ÌÊ Â ¤ˆÕÙÙÊÏ ®ÊÌÏßÌËÊÔ ÔÝÌÐÄÂÍÐÎ      ÝÏށÝœÂÏÔÐÏÂÏÝÔÄÂÅÂÍÍÂÏÂēœÐÑÔÝÎ݁
ÝÏ"´ÐÇÍÝœՁÏÊϽÏÏÐ             ½ÏÐ ½ÏÂÏ ßÌÎÊÏÏÊÏ ÎÝÍÍ݁ßÏ ÍÇÄÂē

                         ÔÐ ÝÙÙÇ ÝÏÏÝÔ ÔÐ ÍÝÍáÑÊ œßœ݁ ÊÄÊ
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ                          §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

¢ÂÝ ÂË͚Î ÎÝÍßÔÌÕÏÊÏ ÍÇÄÂē ÝÏ     ½ËÌ݁ ÊÄÊ qßÄß ÎßÌÊ ÌÕÇœßßēÝ
                           

ÏÝÔ ÔÐ ËÝÍÝÔÌÕÏÊÏ ÝÙÙÕ ½ÏÝÌ áËÅÐÙÂē    ¥ÝÎÝÌÐÎẤÏÝœßÏßÄÝÏÙÊÏÊÏÙÇÔÌßà
ÝÍœ݁ ÔÊÔ œÝÏËÝÍÏßē ÄÂáÔ݁ ´Ð    ß àÏßÔÝÌ ÔÐ ÅÂÎÅÂÙœÝ͚ ÏÝßÌÎÊÔÝÏ ÙÊ
ÂēÜÇÍÂËÔЁšÍÂËœÐÑÔÝÎ݁ÔÐÑšÙÂÔÝÍ    ÏÊÏÌÊÏ ÌÒÇÓÔ
 ÂÏÐ ¥ÝÎÝÌ ÏÝÄßÍßËÌÝ
œÐ ÝËÝÌ ÎÝÍßٜРÏßËÊÙÊÏßē ÎÝÏÅÝÔÝÌ    ÍßÏ ®ÝÇēÎÊÌÏßÌÙÊÏÊÏÌÊÏšÏÂÔÅÝˁÝÏ
ÝÙÙÇœÝÄÝÙÅÝÙšÙÅÝËÝٜР          ÌÐáÏÎÂËÔÂÏށÝÏßÏ ÂÏßÏÝÏÂÌ áÏÔÝ΁ßē
                         ÝÏßÏœÂÎÎÊÌÏßÌáÏÔÝ΁ßēÝÏßÏ šÏÂÔ
    ¾§áßêÜÏÙÒ ÝîŽÙÝáÑêŽÜìÜ·×àâà      ÅÝˁÝÏ ÙÊÏÊÏÌÊÏ ¥ÝÎÌßÌËÊÔ ÂÏßÏÝÏÂÌ
  ½ÏÏÂÏœÝÍēÝÇÌ ÔÊÔß ªÊÓÕÓ ēÂÏá
 !                       ÂÎÌÕÎœÕ Ḉ݁ÏÊÏ ®ÝÇē áÄßÔÅÝËÝÏ
ÄÂÔÝÔÌÐË ßÎÝÏÏÐ ÔÐ ÇËÅÕÙÇēÝÍœÕ ½ÏÝÌ    ËÊÔ݁ œÐáÎÔÂēßÍœ݁ ÝÎ݁ Çà ßÌÎÊÔÝË
ÐÎẤ ÅÊÍÍÊÏßē ½ÏÂÏ Ñ݁ÍÐÏßÏ ÝÙÙÕ    ÄÝÌœÐÑÔÝÎ݁ÑÝÔÔЁÅÝˁÝÏÔÐÕÄÊÌáÏ
®ÊÌÏßÏÕÌÊÏß́ÝÏ¥ÝÎÎÐÄÂáÔÂ""½ÙÅÝ     œÂÔÌ߁ÂēÝÏßÏ" ®ÝÇē ÎßÌÊ ÊËÌÝÍÂÔÊ
ÏÂÏ ½ÏÏÐ ρÜáÏ oÕÔÊÏÝÏßÌ ÏßÌṌÝÅÊ    ¥ÝÎÌßÌËÊÔ ÔÐ ¥ÝÎÝÌ ēÂÏáÄÂÔÝÌÜÇÔ ÂÇÏ
ªÐÂÏÏÂÏЬÒÇÓÔÊÔÇÍàœÂÎÕÙÙÇēªÍÊáÏÕ    ¥ˆÕÇÎÔßēÊÍœÝÌÊÏ ¢ÌÌÂÏÂÌ ÊËÌÝÍÕ ÔÝÇÙ
ÕÙÙÇē ßÎßÏ Ìßḗ ÂÏÐ ÕÍÍÕ ÑßÏÊÏÌÊÏ  Ù݁ÝÏ ÔÊÔß ÇÇÔ݁ ÅÂËÝÎÂˁÝßÙÅÂÔÅÝˁÂ
ßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÙœÝÏ ßà˝ ½ÏÂÏ œÂÎ ÝÙÙÕ  ½ÏÊÏ ÔÐ ¿ÏÞÑÊÙÊÏ ÔÐ ÂÏÅÇÍßÏ ´ÝÌßē
Ñ݁ÍÐÏßÏ ¥ˆÂÎ ÔÐÙÅÝÏÂÏ ÎÊÌÏßÏÕ ¥ÝÎÎÐ    ́ÔÝÌ ÔÕà œÐၠÌÐÔÄẤ ÕÙÙÇē ēÕÔÌÕ
ÌßÏẤÝ́ÔÝÌ" ¢ÜáË ±šÔÒ ·ÒÊÓÔÐÓÐ     ÄÂ͜РÎßÌÊē ÝËÝÎ ÏÝÄÊœÝÏßē ßÑÍÝ
¢ÂßÏÂËÅߝ¥ˆÂνÏÂÏÌÝÔÊēÏÊÏÝËÌ݁    ÍÝœÕÌßÑÝÙÇ¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝϝ
ÌÝÔÝÍÎßÌρÊēÌßēÕÔÊÏÝÌËÊÔ
                               ·×àâàêÜÜêáŒ×ÚÒêØêŒ×ÜÞìîÒê؎êÜ
       ²•ÏŒÏÜÛêÙìÜÙßÔàá           ¤ÝœšÌÝšÎÝÍÍ݁ßÏœÝÍēÝÇēÅÂÍÂÌ
                           !

  ½ÏÂÏ ÊēÏÊÏ ´ÝËÊÄ݁ ÂÏÐ ¢ÌÝÌ
                       ½ÏÂÏ ßÌÎÊÏÏÊÏ ±šÔÒ ªÐÂÏÏ ÔÐ ªÂÌÐÄ ÔÐ
¥ˆÕÇÎÔßēÊÍœÝÌÊÏ ßēÝÏ ÏÝœÊÔÝÏ ÕÏÎÝÌ    ÔÝÑÅßÔÊ ÔÝÏÐÑßÔ݁ ÔÊÔ ēÂÏáÄÂÔÝÔ
ÇœßßàÏßÔ݁ÔÐßÙēßÙœÕÏßḈ݁ÝÏÎßË    ÌÐÌ"¥ˆÂÎ ēÂÏáēÙÇÇ ½ÏÊÏ ÍÝœÕÍÝÍ
ÝÙœßÅÝÙÅÐ́ÄßÔÝÍœÂÔТÂ¬ÂÍß
                         
ßÏÂÏÅݚÍÂÄÝٜ ÏÂáÏÎ݁ÝÏ ÔÐ ÝšÂē
                         
"#²ÏÛÒÏæÒ êÚ§ÜêìÙÛ×áêÜæ×Ü×ÜÙ×ÜÙßÔàáxÅÂÎÅÂÙœÝ
œÝÍēÝÇÌÇà
                         ͚ÏÝÙÐÙÙÝÎœÂēÏÝÔÄÂËÌßÝÏÐÏÂáœÂÂēßÏÄßÑ݁ÝÏ
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ         ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ        §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÌÝÔÂēÕÔ ÂÍā ÏœßÍÊ ÔÐ ÌÊÎÊÔœÂē ½ÏÊÏ
œÐÑÔ ßÍÅÂÍÍÂË ÍÝÅÂÏ ÌÐÔßÍÅÝáÍ́         ¸êÛìÚìÑ Ü×ÜÜ׎Ñ×áŒÏÚÏÚÑ êÜêÚÒ êÜ
oÝÅÊÔ ÝÏÐ ÝÙÙÇ œÐÍáÔ ÌÐēÂÏáÄÂÏÞß            ŒÏØêÙÛ׎êÜ
½ÏÝÌ ÐÎẤ ÎßÌÊÏÔÊ ÅÊÍÍÊÏßÔ ®ÐÊÓǚ       ¥ÊÍÍÊÏ ÐÍßÏ œÝÍēÝÇÌ ÔÊÔß ÝÙÙÕ ÔÂ
ÔЪÍÊáÏÕ §ÔÝÍœÕÅÂËÝÎÂˁÝßÙÅÂÔÅÝË     ÌÜáÍÍÂË ÔÝÏÐÑ݁Ð ÏßËÝÔœßÔÝÏ ½ÏÏÐ
Â ÝÙÙÊ ÅÊēÍÊÏßÔ ½ÏÝÌ œÂÂēÅÝˁÝ     ÏÝÎßË݁ÊÏßÔß œÕÇÎÔßēÊÍœÝÎÌß !¬Ý
ÌÜÇÔ ËÊÔ݁ ªÇÒÕÓÂÍÊÎÝÌ ¥ˆÂÎ ±šÔÒ ÔÐ   ÔÂēÕÔ ÎßÌÊ ÂÎÕ œÐáÎÔÂēßÍœÝÎÌ݁Ð
ÝÏÝÌ ÐÎẤ ÄÂÍœÝÔ ÌÐÎÂˁÝËÝÍÂÍ́      ÎÂÍÌÕ΁ÂÔÊ ªÏßÏÅÝàÍßÄÝÙœÝÏ µÏÎÝÌ
ÔÐ ÌÝÇÄÝÌ ÏßÍßœÕÏ ½ÏÊÏ ÏÝÔßÍÅÝËÝÊÏ     ÔÝÌÐēÍÂËÄÝÅß ¥ÝÙÙÊ ÝÍÍáÑÅÊ ÅÝÎÝÌ
ÍÝÅßÙÅÝÅÝˁÝÏ ÔÐ ÝÙÙÇ œÐÍáÔ ÄßÍÍÂÔ    ÌÝÎ߁݁ ÝÏÏÐ ßÎÝÏÏÐ ÅÝÎÏÊÏ "½ÏÏÐ
ÄÂÍœÝÔ ½ÏÝÌ ÐÎẤ ¥ˆÂÎ ÔÊÔß ÂÇËÊ    ÌÐÎÂÍÂÌÎßÏށÝÄЁÏßÏ ÏʁÄÊÔß ÔÐ ÝÏÏÐ
½ḮÐ ßÍßÌ ÏÝœßÍÅÝœÊ ÊēÏÊÏ ±šÔÒÝ    ÌÝÔÂēÕÔ ÌÕÎÂÍÌÕ΁ÂÔ݁ ÔÐ ÌÕÏœßßàÏßē
ÏÂÌ ªÊÓÕÓ ªÏßÏÅÝËÊÄßÔÝÙœÝÏ ®ßÔœ     ÝÏÊÏ ÍÝÅÂÏ ËÝÙÙÂē ÌÐËÔÐÍœÂÍ́ ÔÐ
ÎÐËÌ݁ ÄÂÌÌÝ ēÕÔÌÕ ÎÝÏÔßËÌÝÏßē Ýš     ÎÂÍÞÌÊÔ ÌÕēËÊÙÄ݁ ËÝœßßàÏßÔÝÑÍÝÔ
ÑÐÍÐÂē ÝÏÏßÏ ¥ÝÏÌ݁ ÕÍÍÕ ®ÐÊÓÇËÝ     ÌÕÌ ¥ÝÎÏÂÏÔÝēÍÂÏÂē¥ÝÏÊÏßē ÇËÅÕ
ρœÂ΁ݚÂēÌßϪÍÊáρxÂÎÂÎËÝ      ÙÇēÝÍœÕËÝßœÂÄÝÌÏʁÄÊÔÔÐÝÙÅÝÏÂÏ
œÂ͚ ÌÐēÂÏáÄÂÔ݁ ´ÊÔß œÂÎ ÝÏÂÏ ēÐ  ÏÂÑÌÂÄÝϝªÊÓÕÓÝÏẤÜáÔÂÌÊēÝÏÊÏ
ÔÝÙÙÐÔÝēÎÂœÕÇÄÊœÝÙœÝÏÅÂËÑÝÍßÏÂē     oÐÌ ÄÂáÔ ÂÍÝÎÂÍÂēÌÝÍœßÏ ÔÐ ËÝœÂÔÌß
ÝÙÙÕ ÔÐ ÇÎÅÝÎÅÝÍßēÍÂË ÔÊÔß ÙÝÅÂÍÍÂË    ÂÄÝÍœÝÏÔßœÊßÔœÐàÍßÔÕËÝÌÔÝáÔÄÂË
œÝÙœÝÙÝÌÐËÔ݁ ´Ð ÅÊÍÍÊÏ œÝÙœÝÙÝ    Ìß ÔÐ ßēēÝÑ ÔÝáÄÐ́ÔÝÌ ÅÊÔßÌ ÔÕà"
ÌÐËÔ݁ ÎÂÍÌÐ΁ÝÅÝˁÝÏ ÊÄÝÍœÝÏ         oÝÇÔÅÝÏ ÐË݁ ÅÝÏÊÏ ÂÌÝ̝ ¥ˆÂÎ ÔÊÔß
¤ˆÕÙÙÊÏ ßËÍÝ ¢ÌÝÌ ¥ÝÎÏÊÏ ߁œßÍÕ ÍÝ    ÇÑÑÝ ÂÇÏ ÔÝÍÂΠÏʁÄÊÔß ÑßÏÏÝÏßÏ ÔÐ
ÝÍœÝÏ ½ÏÏÐ ÝÑÂÍÐÎÔßÍÍÂËÌÝÏßÔÌݝ       ÝÄÐÏßÏ ËÝēÊēßÔÝÍœßÔÝÌ ¥ˆÂÎ ªÊÓÕÓÝ
´ÊÔß ÊÔÔÊ ÎÂÍÌÐ΁ÝÅÝˁÝÏ ēÕÙÙÊÏ Ñß    ÏÂÌ ËÝœÐÔÂēÏßÏ ÏʁÄÊÔ ÔÐ ËÝÎßÍßēÏÊÏ
ÍÂÔß ªÊÓÕÓ ßÎÝÏÏÐ ¥ˆÂÎ ÝÙÙÕ ßÎßēËÊÙ    ÂËÝÌÎʁÝÏ ÔÐ ËÝÍÏÊÏ ÝÏÝÌ ÂÏÞÑßÙǁ
ÄÝÏßÍÍÂËÔÐÕˁßÎßÌρÂÏÌÐÊēÌßēÕ     ´Ð œÐÑÔÝÎ݁ ÌÐǁÔÂḗ ¢ÂÎÂˁÝ

ÔÊÏÝÌËÊÔÇàÏßÍßœÕÏßē             ÅÝˁ݁

                         
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ        §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

 ·×àâàêÜÏÙÒêÛÚìÙâÜØ×Ñ ŽêÜ×ÜÆ×Ü×ÜÙ×Ü         »ìÙ×Ñ â؎ìáÝØÙꎌìѠѠώ×áÙì
        ÑìÒ êÒê؎êÜ                 ŽÏÔ§áÝØÙêŽÜêÛìڌ×ÜìÑ 
 ´ÊÔß œÂÎ œÐÑÔÝÎ݁ ǁÔÂēΠÇà ÌÕÔßË  " ¤ˆÕÔÌÕªÐÂÏÏÊÄʍªÏßÏÅÝËÊÄßÔÝÙœÝÏ
Ì݁ÏÊÏ ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ½ÏÏÐ ÊÄÊ ½ÏÝÌ ÄÂÍ    ®ÐÙÅÝÏÂÏ ÎÝÔÍÝœÐÍÂÏ œÕÇÎÔßēÊÍœÝÏ
œ݁ áËÅÐÙÂēÝÍœ݁ oÝÑÂÍÐÎÔßÍÍÂÔÝÌ   ¥ÝÏÝÌ ÏÝÏÏ ÌÐÏßœÂēÝÏßÏ ÏʁÄÊÔÕ ÔÐ
ÎßÔœ ËÝÏÏÝ ¥ÝÎÏÂÏ ÔÝáÔÄ݁ÝÏ ¢ÌÝÌ    ÎÝÔÝÏœÐÔÂēÍÂÏ ÝÏÌ݁ ÎÝÇē ÝÏÏÐ ÎÕ
¥ˆÕÇÎÔßēÊÍœÝÌÊÏ ÏÂáßēēÂËÝ́ÝÏ œÐ    ËÝÌ ÐÎẤ ßÍßËÄÝÌß ÌÊÔ݁ ªÊÓÕÓ ÊÄÊ
áÎÔÂēßÍœÝÎÝÏÅ݁ ¥ˆÂÎ ÝÙÅÝÏÂÏ ÕËß   ÝËÌ݁¬ÝÔÝÍßÏÕß́ÝÌßÎÝÇēÎßÌÊē
ÂǚÍÌÂēÕÙÙÇËēÂÏáÄÐÔÐÝË́ÐǚÍÅÝË    Õˁß ÔÐËÌ݁ Ìßēē ÊÔÌß Âǚ ÔÐËÌ݁
ÝρßáÅÂÔÂÌÔ݁ÍßÏÝÏÐÕÏÕˁßÂÑÍÝ     ÏÝÎßÍÊÏßē
ǚÍÌÂßÍÍÂËœÂÎÅÝÎÍß Ñ݁ÍÐÌ ½ÏÏÐ ēÕ    ¥ˆÂÎÔÊÔßÙÂËÎÂēÝÄÐÍÂËœÝÍēÝÇēßÌ

ÔÊÏÝÌËÊÔÇÎÅÝÎÅÂÍÍÂË              ÎÊÔÝÌ ½ÏÏÐ ÎÂˁÝÅÝÙÅÐÙÇÏÄ݁ ½ÏÏÐ
                         ÅÂËÎÂÏށÝÄÐË ÝÔÝÌ ªÇÒÕÓÂÍÊÎÎÂˁÝ
      »ìÙ×ÛÏ؎êŽÑÏÚÒ êÜ/         ÏÝÎßÔ݁ ´Ð Ô݁ÊÄÝÏÊÏ ßÏÂÏÑ݁ÍÂ
  qÝÄÐÍÂË ÝÙÙÕ ÕÏÎÝÌ ÙÇÔÌßàÝÍœßÔÝÌ
                       ÄÝ͜нÏÝÌáÏÐÔ݁´ÐÝÙÙÕœÂÂēÍÂËÔÐ
ÎßÌÊ ÝËÝÌ ÄÂÍœÝÏ ÏÝÎßË݁ÊÏ ÕÔÊÏÝ     áÍßēÍÂË ÓÂÎÂÒÊáÍœÝÏÝÎÏÝÎßÔ݁ ÔÊÔ
ÏßÌËÊÔ݁ ªÊÓÕÓÝÏÂÌœÂÎǚÍÏßÏÝÙÅÊÏ    ßÏÂÏÙÐÙÙÝÎÂÄÝÌ ½ÏÌ݁ ÌßÄÝÏÝ ¥ˆÂÎ
ÍʁÍʁÌÊÏ ÙÂÔÌšÅÝˁÐ ßÌÎÊÏÏÊÏ ÌÝ     ÂÏÌÐÕˁßÂáËÏÂ̽ÏÏÐÎÝÇē½ÏÏÐÑß
ÎʁÝÑÊÍÞ ËÝÙÙÊÍÏÊÏ ½ÏÝÌ áËρ !ÔÐ    áÍœÝÏ ÔßÝÏ ÔÝÍßËÄÝÍœÝÏ ªÇÒÕÓÂÍÊÎß
ÊÄÊ ÝËÌ݁ ®ÊÌÏßÌ ÇÌÎÊÏށÝÏÊÏ ēÕÙ     Ô݁ ¯ßÌÕÍÝœՁÝÏ ēÕÙÙÊÏ ½ÏÊÏ ÇËÅÕ
ÙÊÏ ÌÝÎʁÝÑÊÍÞ ¥ÝÎÌßÌËÊÔ ÂÏßÏÝÏÂÌ      ÙÇēÝÍœÝÔ ªÂÌÐÄ ÔÐ ªÐÂÏÏ ÊēÅÝœÊ
ßēÝÏÙÂÎ ßË ¥ÝÎÎÐ ÌÊÏßÌÎÊÔ݁ ¥ˆÂÎ     ¿ÔÝÏÄßÅß ®ßÔÞÌß ÌÐÅÂËÎÂÔ݁ ÎÕËÊ ÎÝÙ
ÎÊÌÏßÌ ¥ÝÎÎÐ ËÊÏßÌÎÊÔ݁ ÂÏßÏÝÏÂÌ      ÙÊÄ݁ÔÊÔÎÊÍÅÝÏßÕÏÝÔßÌÜÇÔÝϜߜ݁
ÌßÌÎÊÏށÝÏÊÏ ªÏÂÏށÊÄÝÍœÝÏ ¥ÝÎÏÊÏ      Ð ÔÐ ÏÝÏÎÝÔÌÐÏßÏ ÝÙÙÕ ÇÊÏ ªÍÊáÏ ÊÔ
®ßÌÊ ÝÎ݁ ÔÕËÝÌ ÝÑÑÕÍàÙœÝÏ ËÊÔ݁      ÔÊ" ¥ˆÂÎ ½ÏÏÐ ÝËÌ݁ ēÂÏáÄÂÔß ßÏÂÏ
ÎßˁÝÙœ՝                   œÐÔÂÄß ÝËÌ݁ ´Ð œÂÂēÍÂË ÐÍßÏÏÝÎ
                         ÏÝÎßÔ݁
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

                           ~êîŒÛêÚÚêŽìÜÛêÜÒêáÝŽêææԌÞϧÚ
        ºêێìÜÏÚÒ Ý              ÔØÒâæÔÑ ŽêÚÒ âáêŽ×ÑêÚÒ âìÜÏáÑêÙ
       ·×àâàêÜÏÙÝÛÏÙώ
                           qÂÏÐ ËÊÙÊÏÊÏ ¿ÔÝÏÄ ÕÙÙÇē Ý
                           
  ½ÏÏßÏÙǁ ÔÊÔß ÝÙÙÕ ÅÊÍÍÊÏßē ËÝœß     áÎÝÍÍ݁ßÏÎÝÏÅÝÔЁÝÙÙÇÑšÍÇË
ÔÝÌ ÎßÌÊ ÂÎÕ ÊÄÊ ½ÏÌ݁ ¥ÝÎÎÐ ÔÝÇÍ   ÅÕÙÇēÝÍœÕ ÔÐ Ô݁ÊÄÝÏÊÏ ÝÙÙÕ ß΁ÝÇà
ÝÔ݁ ¥ÝÏÝÌ ÐÎẤ ßË ÎʁÌÝÇ ¥ÝÙÙÊ    ½ÏÝÌáÏÐÔÅÂÎÅÂÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎ݁ÔÐÄÂÏ
ÇÍÝÔ݁ !ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ÝÏÏÐ ÊēÏÊÏ     ÄßÔ݁ ÎʁÌÝÇ ¹ÊÏÊÏ ÌÕÇÍÝÏށ݁ ´Ð
ÁšÍÂÙÅßÏÌÐÔÄẤēÂÏÄÐÔМʜÝÌÊÏßē   ÊÄÊ ÝËÌ݁ ¤ßÔÅÝˁÐ ÝÏÄÝ ÂÎ ÄßÔÂ
ÑÔÊÂē ÌÐÔÄẤ ÌÝÙÙݚÍÅÝÌ œÂÎ ÕËß   ÔÝÍœÐÔßœÊoÝÅÊÔÝēÍÂÅÝÔÌÝ¿ÔÝÏÝ
ÂÔÄÂÌÂÙÊÏÊÏÌÊÏááÂÎʁÌÝ¢ÌÝÌ¥ˆÕÇÎ     ÄßÔÅÝˁßÏ ÔÊÔ ÏÝρÊÄÝÏÊÏ ÄßÔÂÔÝÍœÐ
ÔßēÊÍœÝÌÊÏÏœÝàÏßÔÝϝ"¥ˆÂÎÐÍßÏÝ    oÝÍÝÍÍÂÔÝÌ ¥ÝÎÏÂÏ ÔÝÌÐÏށßÄÝÍÂÔÝÌ

ρ ÊÄÊ ¥ÝÎÝÌ áÄÂÍ ÝÍßËÌʝ qÂÇÏ    ÔÕàÔßÝÏááÌÝÔßÑÑßÍáÔКœßÅÝ́ÝÎÌ݁
ÊÄÊ ¿ÔÝÏÄßÅß ®ßÔÞÌß ÑÝÙÇ ÅÝÎÎÐ Ê   ¬ÝÔÝÍ ßÌÎÊÔÌß ÙÇàÙÅÕ ÊÎÔÊē ÑÍÂÌÕ ÔÐ

ÏßÙÙÊÍ ÔÊÔ àÍÅÕÄÝÌ ÅÝÎÏÊÏ ßÏÞÑÊÙ ÄÊ   ÌÝÔÝÍÎßÌÊÂÌÕ΁ÂÔÌÂËÝœßÔÝÌ´ÐáÜá
œÝÍœÝϝ ¥ˆÂÎ ªÊÓÕÓ ÊÄÊ ÝÏÌ݁     áËÔ݁ ááÍßḗÔÝÌ ÑÝÙÇ ßēÍÂËÌÝÏß
¿ÎßÍÌß ÄÊœÝÍœß ÝÏÕÍÅÕÄÊÌÊ ÙÊÏÊÏÌÊ    ÔÝÌf®ÂÍÄÂÅÝˁÝÏēÐÔßÏááu ´ÐßÄß
ÏßēÄÊœÝ͜՜ÂÎÅÝÙÙÊÝÍßËÌÊÝΠ   áÔā ÂÏÌÐ ÎÂÍÄÂÅÝˁÝÍœÝÏ œÕÇÎÔßēÊÍ
ÍÇœÂÔÑ݁ÍÂÄßÌß ¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝϝ     œÝÏ ÔÐ ÝÏÝÌ áÔÄÂËÌß ÔÕÙÅÊÏ ÎÂÍÅÝˁÝÏ
¿ÔœÕ ÕÍÍÕ ÊÄÊ ¿ÔÝÏÄßÅß ÅÝÎÎÐ ¥Ý
                        œÂÎ ßÄß Õˁß ÔÐËÌ݁ áÍßÔ݁ ´Ð Â
ÏÝÌÎÝÄßÍßËÌÝÍßÌÁÔÂÏÑÝÙÇÅÝÎÎМ      ÏßÏÜááÌ ÝÑßÍÂÍÂËÌÝÏßÔÝÌ ÂēÜÇÍÂËÌÝ
ÂēÝÄÐÌ ÎÝēÂÏáÄÂÔÝÌ ÅÝÎÝÌÜáËÝÙœ    ÏßÔÝÌ ÔÐ ßēēßÙÇÍÂËÌÝÏßÔÝÌ Çà ÝÙÅÊÏ
¥ˆÂΪÊÓÕÓÝÏÂÌÊēÏÊÏÝÏÏЍµËßÎß
                        ÌÐÔÄẤ ÎÝÇē ÄßÔÂÔÝÍœ݁ ÌßÏÂÏÌÂÄßē
ÌÊ ÎÊÌÏßÌ ËÝÙÊÍÏÊÏ ÎÝÏÅÝ́ÝÏ ÑÍÕÅ     ÝÄЁ ÄßÔÂÔÅÝÎÂÔÝÌÜÇÔ ¬ÝÔÝÍ ÂáÍÅÝÔÝÍ
ßÏÂÌÎߚÍÅÝÌÔÊԁÝÄÐÌÄßÔÂÔÝÌÔÐÔÂÄÂÍ    œÂÔÌÂÅÂÎÅÂááÐ!´ÐßÄßááÍ́ÔÝÌßË
ÝÍÂÍœÝÏ áÄÂÍßÔ݁ Õˁß ßËÍÝ ÊÔÌÝÍ    áÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎ݁ ÔÐ ÏÂáÙÙḈÔÝÌ áá
œÝÏ¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁ݁           ÂēÜÇÍÂËÌÝÏßÔÝÌÇàÔÐËÌ݁ÏßÇËÝ́݁
                        Ïßē "´ÐÝÏÎÂÍÂēÍÂËÌÝÏßÔÌ݁ÂÏÌÐÄÂÍ
                        œÐ ÔÝœÝÍÍÝœÕ ÔÐ ßēÍÂËÌÝÏßÔÌÝ ÝËÌ݁
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ       ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

f¹ÇËÎßÄÊÔÐËÌ݁¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝÏu      ßÏÕÏßÌṌÝÅÝÎxßÏÕÏßÌṌ݁ÝÏ¿ÏÞ
¥ˆÂÎ ßÄß ááÍ́ÔÝÌ ßË á ÎÂˁÝÏÝÎ  ÑÊÙ ÎÝÇē ¥ÝÎÎÐ ¿ÏÞÑÊÙÊÏßËÅÝÎ Ô݁Ê
ÏÝÎßÔ݁ ÔÐ ÝËÝÎ œÝÏÝÙÙÇÍÂÔÝÌ áËÔß    ÄÝÍœÊÅÝΝ
Ô݁ œÂÎ ÝÔÐÌ ÂˁÝÏÐËÔ݁ ßēÍÂÔÝÌ
f´Ð ËÝœßÔÑʁÑʁ ßÌÎÝÔßÔÝÍœÝÏ ÎÐ       ~êîŒÛêÚÚêŽìÜÛêÜÒêáÝŽêææԌÞϧÚ
ËÝÌ ÅÝÔÌÂÌ ÔÐËÝÌ ÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎ݁Ð            ÔØÒâæÔÑ ŽêÚÒ âÚìŒáêÚÏØ
ÎÝÔÌÐÔßḗÝÏÔÐËÌ݁¥ˆÂÎÍÝÅÊÝ́Ý      qÝáÎÝÍÍ݁ßÏ ÎÝÏÅÝÔÐ ÝÙÙÇ ÑšÍ
ÍÂËÌÝÏßÔÌÝ ÂÏÐ ÙÇËÎßÄÊ ÔÐËÌ݁ ¢Â    ÇËÅÕÙÇēÝÍœÕ ÌÝÎœÝÍßÍÂË ÅßËÝËÊœßÔß
¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝÏu ´ÝÌÐÔÄ݁ÝÏ ÔÐËÌ݁    ÔÐ ÅÊēÍÊÏßē ¿ÔÝÏÄßÅß ¥ˆÐÑÔ ÏʁÄÊÔÕ
ÝÏгÐÆÐÎœÂÂÏÝÎÏÝÎ݁ÝÏÂÏÏœÝÍēÝ      ÎÐËÌ݁ ÌÐÄÂÍÐÎ́ ¥ÝÏÝÌ ÏÝÏÏÝÌÜÇԝ
ÇÌÎßÔœËÊÔ݁ÂÏßÏÏÝÎÏÝÎÝÌ        !¥ˆÂνÏÏÐÊÄÊÝËÌ݁¥ÝÎÏÂÏÔÝÍßœÕÏ

                        ³ÂÔÂÏÂÏʁÄÊÔ ÂáÔÝÍœÝÏ œßœ݁Ð ÔßÝÏ
      »ì؎êÜêÛÜêÛÙ×ÜìÑ           ÌÊÅÊÅÂÔÎÊÍÅÝÏ "¤ˆÐÔÐ ¥ÝÎÏÂÏ ÔÝÌÐËÝ
        ÏÚêÛÏÚÙìÚÒ Ý           ́ÔÝÌ ÔÐËÌ݁ ÎÂˁÝÌÂÔÅÐÍœÂÔÅÝˁÝÏ
 ¢ÂËÝÌÐ ·ÂÒÂÉÊÏÝÅÊ ¢ÂËÝÌÐ      ÔÊÔ ÙÂÍÞœÂËÄÝÌ ÎßˁÝÏÅßÎÕ ÔÐ ÓÌÐÒÑÊÐ
¤ÊÖÓÂÊÆÂËÅÊ®ÝÇēßÄß´ÊÒ݁ÔгÊÆÐ     ÏÂē ÔÐ œÐÑÔÝÎ݁ ÌÂÔÅÐÍœÂÔÅÝˁÝÏ ÔÂÏÞ
Ï݁ÏßÏœÝÇÏÏßēÌÂÔÅÐÅÝˁÐÇÔÝÍœÕÔÐË    Ý ÔÐ ݚÎ ÎßÌÊ ÔÐËÌ݁ ÏÝœÂÂÔÄÂÔÝÏ
Ì݁ÝÏÌÝÇÑÏÝÎÝÔÄÂÍœÐßēēÂÌßÎßԜ    ÁÔÂρÂÏßÏ݁ÌÝÔÝÍßËÊœßÔÌßÎÝÇēÂ

Ô ÄÂ͜РÔÐ ÄÂÅÂÍÝÔÄÂΠÑʁÑʁÝÍÝÌ    ÏÐ ÏʁÄÊÔÕ ÏÂÌÐÄÂÍÐÎ́ÔÝÌ œÂÎ ÝÇœÂ
ÏœÊēÏßē x ÝÙÅÊÏ ÂËÝÄÂÅÝˁÝÏ ÍÅßÂÍ   ÍÂËÌÝÏßÔÝÌ ÂÏßÏ݁ ÎÝÇē ÂÏÐ ÔÕÙÅÊ
āËÝÙÙݚÍÝÍ¥ˆÂδÊÒ݁ÔгÊÆÐÏ݁    ÏßēÏÝÏÏÕÅÂÌÂÍÊÍÊÏÂēœÊœÝ̝
ÎßËÌЁ ÇÍ́ ÓÕÆÝÌ ݚÎÄÂÏ ÔÐËÌ݁
´Ð ÅÝÙÙÊ ¬ÂÑÇÒÏÂÕÎÊÅÊ ēËÊÏ œßœßÔ݁        ·×àâàêÜÔÒ ÏáÒê؎êÜ
ÅÝÙÅÐÍÂÔÝÍœßÅß ÅÂËÎÂÔ Ï߁ÄßÔÏÐÙÂÍÝ     ¤ˆÕÔÌÕáÂ΢Â¤ˆÝËÊēÝáËÝËÊœßē
                         

ÙÝÌÐËÔ݁ ááÔ݁ ®ÊÌÝËÝÌ ÏÂÌÐÑÂÍÐÎ    ÏÊÏ ªÊÓÕÓ ÊÄÊ oÂË͚Î ¥ÝÏÌ݁ ¿ÏÞÑÊ
ÔßÍ́ÔÝÌÔÕàx¥ÝÎÎÐÏÂÌÐÑÂÍÐÎÔßÍÅÝÎ     ÙÊËÅÊ ¿ÔÝÏÄßÅß œÊœÝÌÊÏ ÔÐ ÏÕÙÇÍÝÌÊÏ
®ÊÌÝËÝÌ ßÏÕ ÏÂÌÐ́Ý́ÔÝÌ x ¥ÝÎÎÐ     ÎÝÇē ¥ÝÏÂÏ ËÝÑÊßÄÝÏ ēÕÙÙÊÏ ÙÂÔÌš
ßÏÕ ÏßÌṌÝÅÝÎ ´Ð ÎÊÌÝËÝÌ ¥ÝÎÎÐ      ÝÍœ݁Ð ÔÐ ËÝœÕÇÄßÔÝÏ ÔÐÇÔÐÍœ݁
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ                          §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

qÂÏÐ ¿ÏÞÑÊÙÊËÅÊ ÎÝÇē ÝÏށÝœÂÏ ÊÔÔÊ    ÔÐÙÇÏßÏÙÂÔÌšÝÙœÂuÔÐf߁œßÍÕÝ́ÊÌÊ
¥ÝÏÊÏ ÔÄÝÅÝˁÝϝ ´Ð ÊÄÊ ßԜР¥ˆÐÑ  ÝÏÂÏÙÂËÎÝÙœÝÏ ÅÝÏÊÏ ÔßÝÏ ÙÊÏÊÏ
ÔÝÎ݁ËÝÍÝ͜եÝÎÌ݁¥ÝÎÝÌ¿ÏÞÑÊÙÊ       ÕÄÊÌu !ªÊÓÕÓÊÄÊÝÏÌ݁ÁÏœÂēÅÝÙÙÊ
ÏßÌÔÐÎßÌʁÂÇÏ¢ÌÝÌÎÊÌÏßÌßËÅÕÍßÔÌß    ÜáË ÝÏށÝœÂÏ ÊÔÊÌÊ ÔÐ ÂÏÌÐ ÇàÏß
áÔÂÏ ¿ÏÞÑÊÙÊÏßÌ ÍÊÅÊ ÌṌ݁ÏÊÏ œÂÎ     Ô݁ "¥ˆÂÔÂē ÝÏÏÐ ÙÊÏÊÏÄÊËʁ ÊÄÊ
ÎßÌÊ¿ÏÞÑÊÙÕˁßÎÊÌÏßÌßËÅÕÍßÔÌßáÔÂÏ     ªÊÓÕÓÝρ¥ˆÂÎÎßÌÊœÂÎÅÝÎÏÊÏÝÏÂÏ
¢ÌÌÂÏÂÌÅßËÅÕÍßÍÍÊÏÔÐ ÎßÌÝρ ¢ÌÌÂÏÂÌ    ÙÂËÎÝÙœÝÏ"¤ˆÐÔЁÜá˪ÊÓÕӍ½ÏÏßÏ
ÌÕÇÏœÕÇēÝÏÊϝ ´Ð ÔÂÄẤÝÍÂË áÜá   œÕÇÎÔßēÊÍœÝÏ ēßËÙÊÔÊ ªÇÒÕÓÂÍÊÎ݁Ð
áËÅÐÙÂēÝÍœ݁ ÊÄÊ ÝËÌ݁ oÂÍÂÍēÜÇ    ªÇÒÊ×ÐÏ݁ ÔÐ ËÝÔœßÏÏÊÏ ßēēÂßÏßē
œÂÔÝÍœÐÍÝÍÂēÊÏßÍÝœÕÔÝÍœÕÇàÔÐÙÅÝ   ÏÂÍœÐÎßÌÊËÝÌÅßÑËÝÍÊÏßēÝÏÊÏÌÊÎÊÔ
ÏÂÏÌÐÍÂœÐ́ÝÔÌÝ®ÝÇē¥ÝÎÎÐÔÝÌÊ    œÂē ÏÂÙÙÂËÄÝÏ ÝÏÏÐ ÔÐ œÂÂēÍÂË ÏÂÑß
Ä݁ ÔÐËÌ݁ ÝÏÄÝ ßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝٜ ÔÐ    ÍÂÏ ÝÏÏÐ ÎÂÍÞÌÊÔ ÌÝàÍœßÔÝÍœÝÏ oÂË
ØÂҚ ÏßÌÕÇÍÝœՁÝÏ Çà ÔÐÙÅÝÏÂÏ ÌÐÍ    ÍÝÎ ÕÍÍÕ ÄßÔÝÍœÝÏ ÌÕÍ߁ ÂÏßÏ
œÐ́ÝÔÌÝÔÐÕˁßßÍßœÕÌßÏßÌÕÏÔ݁Ïßē    ËÝœßÔÝÌ ÔÐ ÍÝœÕÏÊÏ ÝÏÏÐ ÔÐ ÅÂÍÂÏßÏ
ÔÐÄÂÍÐÎÝÌÇàÔÐÙÅÝÏÂÏÌÐÄÂÍÐÎ́ÝÔÌÝ     ¥ˆÐÑÔ ÍÇÄÊËÝÍœÝÏ
 ÄÂÙÙÇ ÂÏßÏÄÂÏÄÝÌ

ÔÐÕˁßÂÄÂÍÐÎÌÂÏßÌÕÏÔ݁Ýϝ          ÙÇËÎßÄÊ ÍÝÍáÑÊ ÔÐ ÅÂÍÂË ³ÂÎÂÒÊáÍœÝÏ
                         ÂÎÕÎßÌÊÅÂÍÂÎÂËÝÔœßÏÏÊÏÝÏÏÐÔÐÍÝ
    ¾ÏÜìÜÏáÑêÜØ×ØÙêÚ׎êÚÒ êÙØ×á       œÕÏÊÏ ÇËēßÙÕ Í݁ÏÊÏ ¹ÇËÎßÄÝÌ ÌÝÍ
       àÏÛÏß×îÚÒ êÙéÔá           ÔÝÏÊÏ ēÂÍÂÔÌÐÅÝˁÐ ÅÂËÝßÏÂËÌßÙÇÔÂ
  ´ÐēÐÔÐÝÏÏßÏ©ÂÌÐÏßÏÂÏÅݚÍÂÄÝÙœÝÏ
                       ÎÝÔÊÍß ÔÐ œßßÎÊÎÍß ÔÐ ÅÂÏÝÔÄÂÅÂÍÍßÏ
ÕÔÔÊÔÐáÔÂēÂªÊÓÕÓÊēÏÊύªÏßÏÅÝ    ÝÏÏÐ ÙÇÏßÏ áÄÂÐӚÍÝÍÝÌ ÇÏÏÊÏ ÝÏÏÐ
àÍßÄÝÙœÊÅÊ ®ÝÇÝÌ ÔÊÔ ßÌÎÊÔÝÌ ÐÏ    áÎÌÝËÝÍÝáËÔ݁ ÔÐ ÊÏßÏÅËÊÑÏÊÏ ÝÏÏÐ
Ñ݁ÌßÏ šÏÂÔÅÝˁÝÏ" ½ÏÏÐ ÊÄÊ ÝÏÌ݁    oÐÍßÏ œÝÍēÝÇÌ œÂÂēΠßÔÐÏßÏ ÝÙ

©ÂÌÐÏÝÌ ËÝÏÏÝ ÅÂÌÂÍÊÍÊÏ" §à ÌÐËÝÍ     ÙÇ ÑÝÍēÝÏÔÝÔÆÊÏÂÒÊáÔ ËÝÍÏÊÏ ßÔÝÏ
ÝÏÂēÂÏÌÐ" ½ÏÏЁÜáËÑ݁ÍÐÍœ݁    ÄÝÍœ݁ áÎÌÝËÝÍÝááÌßÏ ÔÐ ÊēÏÊÏ ÝÏ
f¿Å“ßÍÕ Ý́ÊÌÊ ¿ÔÝÏÝ ¢Â ÅÝÏÊÏ     Ì݁ f¥ÝËÊÑÝÌ ÝÏÏÐ ÔÐ ßÄß ÔÂœ݁
œÐÑÔÝÎ݁ÙÇÏßÏÍ߁Í߁݁ÐÔÐÙÇÏßÏÂÍÂÍ
                         
ÄÝÏ݁Ð ÔÐ œÐÑÔÝÎ݁ ÙÇÏßÏÌÝÔÅßÎÝÙœÂ
                         
#ºÔÑ×ØêÚÒ êÜxÝÏÊÏÑßÏÊÏßÍœÝÏ­ÇÄÊË
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ       ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ      §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÝÙÙÇ ÑÝÍēÝÏÔÝÔ ÔÊÔß ÔÝáÌÝÎœÝÍÊÏ
ßÔœÕÔÝÇËÝÍÅÊÅÝÏÌ݁u®ßÌÊēēÐÔÝÙÙÕ        ÌáêÜêώώѠÏÜîÑÏáÒê؎êÜ
ÝšÙÅšÎʁÌÝÇÌÕÙÇÔÌßàÝÅÝÙÙÊÊÔÔÊ
                         ½ÏÏßÏÙǁ ÔÊÔß ªÊÓÕÓ ÝÏÏÂÏÄÂÏÄÝÌ
                          

ÝÏÂÏÙÂËÎÝٜМÐáÎÔÂēßÍœ݁ËÝÔœßÔÝÍ     ́ēÂÏáÄÂÔÝÔÌЁ ÔÐ ÑÍÝÔÌÕË ÝÏ
œ݁ ßēēÂßÏßēÏÂÍœÂ" ½ÏÏÐ ÊÄÊ   ÏßÏ ½ÏÊÏ ÇËÅÕÙÇēÝÍœÝÏ ÊÄÊ ½ÏÌ݁
®ÊÌÏßÌ ÝÏÏÐ ÅßēÊÏÏÇÍÍÊϝ qÂÏÐ      ¿ÔÝÏÄßÅß ¥ˆÝÏÝÏÎßÔÝÔÄßÍÂÎÝÌ ÎÕà
ªÊÓÕÓÝÏÂÌÌÊēÝÏÊÏÝÏÏЍoÝÍÝÔÅÊÔÐ     ēÂÏáÄÂÔÝÔÌÐÌ ÇÊÏ ªÐÂÏÏÝÏÂÌ ËÝ
ÝÏށÝœÂÏÊÔÊÌʝ               ÎÊÔÝÔÄÂÏÏÊÏ ÝÏÊÏßē ÇËÅÕÙÇēÝÍœ՝
                        ½ÏÏÐÊÄÊÝËÌ݁´ÊÔß́ēÂÏáÄÂÔÝÔ

        »ÏßãÏÜÏÙ            ÌÐ́ÔÝÌßēÝÄÐÍÂËÌÝÏßÔÝÌ
       áÝ»Ïß×îÜÏÙîîÙ
 !¥ÝÎÍß ËÝœßÔÔÝÍÂΠÇÔÔÊ ½ÏÏÐ ÐÍß     ¿ÏÞÑÊÙÊËÅÊÎÕÙÅÊÏßËÅÊ
ÏÝÎÏÝÎßÔ݁ ¤ˆÕÔÌÕ ßÍޜ ÏÝÏÏÝÍœÝÏ          ÄÂÍœßÅߜʜÝÌ
®ÂÒÖÂÏ ËÝÙÊÍÏÊÏ ÙÇÏßÏ ááÙÝÌÐËÔ݁         oßËÍÝÍÅÊÎßÍÕœÝÏÝ́ÝÏÏÝÏÏÝ
"½ÏÊÏ ÅÊÍÍÊÏ ÙÂÌÝÅßÔ ÏÝÏÏÝÍœÝÏ ®Â         ¥ÝÏÊÏ
ÒÊáÏ ÎßÌÊ ÄÂÅÂÍß ÅÝÔÌÂÅ߁ÌÝ ªÊÓÕÓÝÏÂÌ       ßËÍÝÏÝÏœßÍÝÏ¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝÏ
ÔÐÑÂÍÐÎÔßÍÏßϽÏÊÏ ēÂÏáÄÐ ®ÂÒÖÂÏÂÌ         ¥ÝÏÊÏ
ÌÕÔÅÝÎÂÏށÝÏÊÏ ÔÂÂÎßÔāÌÝ ÔÐ ÙÇËÎß       ÔÐËÊÔ݁¥ÝÏÊÏÔœßēÑÂÏßÏÂÔÄÝÏ
ÄÝÌ ÊÄÊ ¿ÔÝÏÄßÅß §Õ ÅÝÎÝÌ ÙÂÌÝÅßÔ        ÏÕÔßÌÔßÝϜʜÝÌ
                          ®ÕÙÅÊÏÑÊÙÅÝÏšÏÂÔÝÏÄ݁
ßÎÅÝÎßÏÂÑßÍÂËÄßÔÝÍœßÅÝÎ"oÊēÅÝÏÊÑÂ
ÝÏÏÐÔÊÔÏÝēÊÏÏÇÔÝÏÅÝÎÌ݁ ¿ÔÝÏÄ        ÝËÝÍÍÝËÌÝÏÊÅÝÏÎÐËÌ݁
ÊēÏÊÏ ÝÏÏÐ ÜáÔ ®ÂÒÖÂÏ ®ÂÒÖÂÏ          ÅÂÎÅÂÙœÝ͚
                          ÔÐÝÏÔÝÅßÄÂÔÎÕÙÅÊÏßē
ÅÝÙÙÊ Ì߁œßÍßÔ݁ ÔÐ ÌÕÑÂēÙʁÂÔ݁ œÂ
ÔÂēœÂÔßÎÝá݁œÂÎÝÏÏßÏáÔÂÏÏÝœÊ        œÂÂÔÄÂÔÅÝˁÐ
ÔÝϴЮÂÒÊáÏÂÌßÌÎÊÏÏÊÏÏÝÍÅÊÎßÍÊÏ         ÊÏÂÎÔÐÎÐÙÅÝÏÂÏ
ÄÂÅÝˁÝÏËÝÏÏÝÝËÝÎÔÊÔßœÝÏÏßēÍÂÏ           ÎÝÔÌÐÏÔÝÅßÄÂÏށÝÏÂē
ÝḮН                        œÂÂÔÄÂÔÅÝˁÐ
                              ÎÕËÝÌœßßÍœÊÏ
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ        §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

   ÔÐÊÔÅÊ¥ÝÙÙÊÝÏށÝœÂÏ         ÊÏÊÏÅÊÄÕ" ®ßÔÞÌß ßÄß áēÍÏßÏ
      ÔÊÔßÏœßÍÌßÏÊÔÝÏ          ÍÊēÍÊē ÇËÝ́݁ÏÊÏ œÂÂÓÌÐÒÑÊÐÏ"
     œÂÂÔÂēÅÝˁÝÏÎÕËÝÌ        oÝÅÊÔ ßÄß ÔÕà Ï݁ÐÔÝÔК ÏÝÎÊÔÔÕà

    ÔÐÝÏßœÂÄßÌßœÂÂÑßÏÏÊÍœÝϝ    ËÝœßËÝÍÝÌ ÏÝÎßÍÊÏßē ËÝÌßÄÊēËÝÙœÕ
                         ÔÐËÝÌ ÌÝÎ߁݁ ÌÝÔÂÄÂÏ ßēÝÏ ¿ÏÞÑÊÙÊ
 ´Ð ªÊÓÕÓ ÊÄÊ ÝËÌ݁ ´ßÏÎÝÌ ÊÄÝÌ    ÏßÌ¥ˆÊœÝÌÊÏßÌÇËÝ́݁ÏÊÏ¢Â¤ˆÝËÊ
ÝÏÏßÏ ÔÕËÝÌ ÌÐÔā ÎßÍÔÕÎÅÝÔÕÎ ÔÐ      ēÝ˽ÏÝÌēÍÂÍœÝËÌ݁
ÇÇÔ݁ ÝÏÌ݁ ÅÝÏÕÏÏÝÌÊÔ ÔÐ ËÊēÝÏÊÏ
ÝÏÏÐ f´ÕÎÅÝÅÊ ÊÏßËÝÍ ÅÝÎÌ݁ Ýš          ·×àâàÒÏØÛÏá±ÔÔÚëÖÔÑâÚ/
ÍÇÄÂē ÄÝœšÌ ÔÝÇËÝ́ÝÏßē ÅÝÏÌ݁     ½ÏÏßÏÙǁ ªÊÓÕÓ ËÝÏßœÂēÏßÏ Ïʁ
®ÝÇē ÔÕÎÅÝÔÕÎ ÅÝÎÏÊÏ áÎÌÝÙÊË œÂÎ
                         ÄÊÔ ÎßÌÊ ÅÊÍÍÊÏ ßËÊÍÊÌÊÏßÌ ´Ð ÅÊÍÍÊÏ
Çß ÅÝÎÏÂÏ ÎÝÏßēÜÇÔÝÏu ¥ˆÂÎ ÂÇÏ áÍ   ÔÊÔß ÏʁÄÊÔ ÝÔÐË ßËÊÍÊÌÊ ÝÄÐË ēÂÏá
ÌÐÙÝÌЁÐËÊÄ݁ÝÏÌ݁f¬ÝÔÝÍßÏÂÏÄß      ÄÂÔÝÌ ÔÐ ÄÂáÔ ËʁÔßÄÊ oÕÙÙÇē œÂÎ ÝË
ÔÂēÌ ÔÝÍÍÐ ßÎßÙ ÅÂÔÐÑÍßÏÂē ÔÐ ÌÝÎÊÕ  ÌßÌÊÏßē ÅÊēÍÊÏßē ½ÏÂÏ ÌÐÏßœÂēÝ
ÅÝÎÏÊÏ ÌÐËÝÍÂÍ́ ÔÝÌÐÑÌÂÄ݁ ÕÔÝÌ     ÏßÏ ÏʁÄÊÔÕ ¤ÇÇÍÞÉÇÄÕÍÌÂÔÅÐÅÝˁ Ïʁ
ÔÐËÝÍÝÌÅÝÏÌ݁ÍÇÄÂēu!qßÄßÔÝÌßē    ÄÊÔÎßˁÝÙœߝ ´Ð ÕÙÙÇē ÔÂēÝÍœÕ
́ÔÝÌ ÝÏÏÐ ÝËÝÎ ÏÝÍÕÔÝÏ ÔÐ ÝËÝÎ    ÌÐēÍẤ ½ÏÝÌ ÅÝËÊē œßœ݁Ð
ÝÏÌ݁ßËÝÍÌßÔÐÎÅÝÍœÂÏÎÂÔЁßÄßßē     ¤ˆËÊÏ ½ÏÂÏ ÌÕËÅÕÍßÏށÝÏÊÏ ÝÙÅÊÏ ÙÂÔ

ēÝÑÂÔÅÝˁÝÏ ÕÔÝÌ ÇËÝ́ÝÏÊÏ ÝÏÌ݁     ÌšÅÝˁÐ ÊēÏÊÏ ÝÙÙÕ oßË á ØÂÒÓÔÄÐ
ÔßœÊ ÌÐēÍÏßÏ "´Ð ¥ÝÎÎÐ ÔÝÌÊÄ݁    áËÝœÂÔÝÍœÝÏ ßÎÏÕÔßÏÕ ÇÏœßÍ݁ ÔÐ ááē
ÔÐËÌ݁ ÝēÍÂÍÂËÌÝÏßÅÝÔÌÝ ÔÐ ÇËÝÍ     ÝÎ݁ áÙÇÎÂÍ́ !qßÄß ÏʁÄÊÔ³ÂÔÂÏÂ
ÝÏÊÏÔÐËÌ݁ÝÍœÐÍÂËÌÝÏßÅÝÔÌÝÔÐÇÍ     ÝÏÝÌÙÝÌÕáËÝœÂÔßÔÐÇÊÏÝÏÊÏßÏÂÏÍá
œՁÏÊÏ ÝÇÇÍÊēÊÌÊ ÔÐ ááÍßḗÔÝÌ   ÄÂÅÝˁÝÏ ÑÂÏÇÏáÙœßρ ËÊÔ݁" ¥ˆÂÎ ÔÕà
¥ßÎÅßœÕÇÎÔßēÊÍœß ÅÂËÝēÍÂÔ ÇÌÎÊÏÞ
                         ÌßḗÔÝÌ ßÎßÏ ¥ÝÎÏÂÏ ÔÝÌÐÏßœÂēÝ
ÝÏÊÏÎÊÌÏßÌÇÍœՁÌÝxÇÍœՁÏÊÏÔÐÇÇÍ    ÏÂē ÏʁÄÊÔÕ ¤ÇÇÍÞÉÇÄÕÍÌÂÔÅÐÅÝˁ "qß
ÊēÝÌ x ÇÇÍÊē݁ §ßÏÞÑÊÙÊÔß ÎÊÌ  Äß ¥ÝÎÏÂÏ ¤ÇÇÍÞÉÇÄÕÍÌÂÔÅÐÅÝˁ ÔÝÌÐÏ
ÏßÌÔÊÔßÌÝÎʁÂÝÏÝÌáēÍÏßÏÝÏÏÝ     ßœÂēÝÏÂē ÏʁÄÊÔÕ ÔÐ ÔÕËÝÌ ÌÝÎʁÂ
ÝÏ ÇËÝ́݁ÏÊÏ ÝÏÌ݁ ÝÏÅßÎ ÝÏÏÝÌ       áÌÂÔÅÐÅÝˁ ÏÂÌÐÏßœÂēÝÏÂē ÝÙÙÕ"
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ       ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

¥ßÇÍÊÏßē ÝÙÙÕ ÇÍ́ ÔÐËÌ݁ ÓÕÆÞáÔÂ
¥ˆÂÎ ¥ÝÎÏÂÏ ¢ÂÌÂÔÅÐÅÝˁ ÔÝÌÐÏ           ºÒìÛìáҠώÑÏÒê؎êÜ
ßœÂēÝÏÂē ÏʁÄÊÔÕ ÔÕà ÅšœÝÔК      ´Ð ÅÊÍÍÊÏ ÔÊÔß œÂÎ ½ÏÂÏ ÊēÏÊÏ ēÐ
                         

¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁ ´ÊÔß ÌßÔÅÕÍœß Åß  ÔÝÙÙÕÕÍÍÕßÍÞœÂÌÕ΁ÂÔÝÍœÝÏœÐáÎÔÂ
ËÝÏÏÂÏÄÊËʁ ÌÕÏÏàÏÊÏ ÙÊÏÊÏÌÊÏ       ēßÍœÝÎÌ݁ÐÊÄʽÏÌ݁®ßÔœ¥ÝÙ
ÎÂˁÝááÂ ÝËÝÎ ÏÝÇÝÏ ÝÏÊÏ ááÂ ÔÐ    ÙÊ ÅÂËÔÐËÅß ÔÐ ÅÂÍÍÐÄÂÔßÅߝ !¥ˆÂÎ ½ÏÏÐ
ÑÝÔÔЁÅÝˁÝÏ ´ÊÔß œÂÎ ÝÏÝÌ ÌÂÔÅЁ   ¿ÔœÐÎßÔœÄÂÍœÐÄÂÍÐÎÝ͜ТÂēÂ
ÄÂÍœÝÏÌÐÑßÏÏ݁ÏßÏÔÐÌÐÍÄ݁ÏßÏÝÏÏÐ     ÏáēÔÐÝÏށÝœÂÏÊÔÝÍœ՝
ÑßÏÏÝ͜ ÇÌÎÊÏށÝÏÊÏ ÊÏÂÏÄÊËʁÂÏÕ
ÝḮÐá݁ÝÏÏÐÌÂÔÅÕÏÕÍÄÂÔÊ´ÐÑßÏ           ¹êáѠώÚÏÒê؎êÜ
ÏÊ͜ ÇßËÄßÔßÏށÝÏÊÏ ßÏÂēÏÂ͜РÐÔß          ώώÒêØ×ÑêÙØ×á
ÏÝËÌ݁ ®ßÌÊ Õˁß ¥ÝÎÝÌ ÐÎẤ ÂÔÄ   "¥ˆÂÎÔÊÔßÄÂáԁÝÄÐˁÝÏÄÝÕÎßÌßÔÝÌ
Ì ÂÇÏ ÌÐÔā ¥ÝÎÝÌ œßßÍÝœÝÌ ÐΠ  ½ÏÏÐ ÝÄÐË ÊÄÝÌ ¿ÙÅÊÍœßÔÌÊÏ Ô݁ÂáÔ
́ ÔÐ ÎÊÌÏßÌ ¥ÝÎÝÌ ÐÎẤ Õˁß Çà    œÂÔÌ߁ÝÏÂÏÌßÏÂÇˁ݁ÏßρÅÝËÊēÔÐ
ßËÊÙÊÌ߁ÂÇÏáÔÂÏÌÊÏÂÔÌÕÍœÂÔ݁       ÅÝËÊēÕˁßÝÏÌ݁ÊÔÌßáÔÂρÅÝ
                        ËÊē ªÐÏÂßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÙœßÏ ËÊÔ݁
       ¼×ŽÑ×áÙÝÚìŒáêŽ          ®ÝÇē ÔßÝÏ ªÐÏ ÊÔÔÊ ÊÏßÏÅÝËÊēß

  ´ÊÔß ÏʁÄÊÔ áÔЁ œÐáÎÔÂēßÍœÝÂ
                       ÄÝÍœÕ ¯ÊÏÇÄÊáÏÐÔÂÍœÝËÌ݁ ÝÏށÝœÂÏ
ÍÂÍēÝÏ݁ЁßáÌÐÍÂËÄ݁ÄЁßÎÊÎÍÝÌß     ¢ÌÝÌ ¥ˆÕÇÎÔßēÊÍœÝÌÊÏ ËÊÔ݁ œÐÑÔÝÎ݁
ÂÎÏÐÔÂËÑ݁ ÌßÏÂÇˁ݁ÏßÏ сÂēÜÇËÝÏÝ     ēÐÔßÏÔ݁ÂáÔ݁ qÂēØÂÒÞÐÎÏÐÔÂÌßÏËÊ
ÔÐÕˁßßÍßœÕÌßÌÕÏÔ݁ÏÊÏÌÊÄ݁f´Ýá    Ô݁ ³ÕÆœÝÍēÝÇÌ ÔÐ áÓÕÆÊÔ݁ÏÊÏ ßÙÅÊÍ
ÍßÔ݁ ÙÇÏßÏÜáၠÎ߁Ð Ô݁ÔÐÌu ´Ð   œßÔÌÊÏßē œÕÇÎÔßēÊÍœÕ ÎÝÇē ÝÏÏÐ ÇÔÔÊ
ÇÔÝÌ ÌÕÍßœՁÏÊÏ ŁÕáÍÍÝÍÊÏ ÔÐ ÅÂÏÅÝÔ   ÝáÄÂÏÐԁÐ ÔÊÔ ÑÂÍÐÎÔßÍÝÌ ³ÐÍÐÎÐÏßÏ
ÎÂÍÍßÏ qÂÏÐ ÌÕÍÝÔ݁ ÔÐ ÌßÌÎÊÏށÝ   ÍÅßÎÂˁÝÙÂÔÌšÅÝˁÝÏ ÔÐ ēÐÔÐ ēÕÔÌÕ
ÏÊÏ ÝÏÝÌ ÐÎẤ ÝáÎÝÍÍ݁ßÏ ÕÙÙÇē    ÏÝÎßË݁ÊÏ ÏÊÌß ³ÐÍÐÎÐÏÝÏÂÌ ¯ÊÏÇ
ÏʁÄÊÔÕ ÝÏÝÌ ÂÔÌ߁ ÄÂ͜РÔÐ ÇÍÊÄÝÌ   ÄÊáÍœÕÇÍ́³ÕÆœÝÍēÝÇÌÔÐÏÂáÓÕÆÊÔÝ
ÂÏÌÐ ÌКÏÂÍ́ ÔÐ ÌÊÔ݁ ÂÏßÏ œÐáÎÔ  ÝÏ ēÕÙÙÊÏ ÄÂáÔÐ ÎÝÇē ÏÊÏÇÄÊá͜ ÍÅß
ēßÍœ݁ßÔœÐßēēáÏÐÔÝ̝        ÂÍā ÏßÙÙÝÏ ÕÄÊÌÊÏ ÂËÝÄÂÅÝˁÝÏ
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ         ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ªÐÏÂßÏÂÔÄÝÅÝˁÝÌÜÇÔ ÔÐ ēÐÔÐ ēÕÔÌÕ ÏÝ    ÂÎÂÌÊÏ ÌÐÏßÍÅÂḗÝÔÌÝ œÂÎ ÇÍÌÕ ÄÂÍ
ÎßË݁ÊÏÏÊÌߪÐÏÂÏÂÌ               œÝÏ ÔÕÙÅÊÏ x ÔÐÍœÂÔÅÝˁÝÏ ÔÐ œÂÔÌ߁
                          ÅÝˁÝÏ ¢ÇšÍÌÝÍœÝÔК qÂÏßÏÝÏÂÌ œÂÎ
         ÌÔÙâÑ×Ù×Ü            ®ÊÌÏßÌ ÔßËÌÝÏÊÏ œÐၠÑßáÅÝˁÝÏ ÔßË
 µËß ÎÊÌÏßÌ ßÇÌßÔÝÌ Õˁß ÂÏÔÝÄÂÔÌ    ÌÝÏÊÏ œÐÑÔ ÇÍÌÕ ÑßáÅÝˁÝÏ ¥ˆÂÎ Ý
ßÇÌ Ñß݁ ÅÂËÎÂÔ ÎʁÌÝ ÄÂÏ ÌÕÌßÅʁÌÝ     ËÝÍÍÂËÌÝÏßÔÌÝÑ݁ËÝÅÝˁÂÏßÏÂÔÂÇß
œÂÎ ÌÕÙÙẾÝÏÊÏ ÂáÌÝÏÔÝÄšÍÅÝÍÝÌ ÔÊÔ     ÔÕËÝÌ ÌÐÔÄẤ ßၠœÐÑÔÝÎ݁ ÔÕËÝÌ
ÇÍÊÄÝÍœß œÝÏÍÝœÕËÌÊ ßÙÅÝßË ¥ÝÏÊÏ    ÇÍÍÂËÌßÏÊÍÅÝœßē
ÍÝÍẤÝÏxÔßÝÏßÇÌÅÝÏÝÌÕÄÊÌÊϽÏ        ¥ˆÂÎ ÂËÝÌÐ ÖÂÒÊÓÇËÔК ®ÝÇē ÌÐ

ēÕÔ ÝÅÊÔ ßÄß ÍÝÍẤÝÏ ÅÝÏÊÏ ßËÍÊ    ËÝÍ́ÝÔÌÝ ßēÝÏ ÌÝÔÂÄÂÏÌßÏ ÙÝÄÊÑÝÔ
ËÊÔÊÌÊ ÏÝÎßÍÊÏ ÔÐ œÐÑÔÝÎ݁ ÕÄÊÌ ÅÝ    ÝÎÝÇÑÊÙÅÝÔ݁ßÙœÊÏÔÐÕˁßßÙÇÔÌßà
ÏÊÏËÊÔÊÌÊÏßÙÅÝßÏœÂ΁ßÄßÝÏÏÐËÊ      ÌßÓÕÆÝÌËÊÔÔТÂßÏ߁œßÍÕÍ݁ÅÝˁÝ
ÔÊÌÊÊēēÂËÊÏÔÐœÐÑÔÂÅÝÏÊÏÕÄÊÌËÊÔÊ    ÌÜÇÔ ¤ˆÕÙÙÊÏ ßēÝÏ ÏÝœÊÔÝÏ ÔßËÌÝÌ ÔÐ
ÌÊ ÄÐÔÝÅÝˁÐ ½ÏÂēÕÔ ÝÅÊÔ ÎßÔÞÌß ÅÝ  ÄÂÔßÏ ÌÝÔÝÍ ßÙÙÊÍÌß ¥ˆÂÎ ÂËÝÌÐ
ÏÊÏßÙÅÝÅÝˁÝÏÌÊÔ݁ßēēÂÄÐÔÝÅÝˁÐ"      ÖÂÒÊÓÇËÔК ®ÝÇē ÌÐáÎÂˁÝÙœÂÏށ݁ÄÐ
qßÄßœÂÎÕÄÊÌÅÝÏÊÏÝÎ݁ÏßÙÅÝßÏÔÐ     ́ áÏÐÔ݁ ÄÂÅÂÍÝÔÄÂΠÓÊÏÂÅÐÅÂááÌ ÔÐ
Õˁß ËÝÏ ÝÏÏßÏ ßēēÂÄÐÔÝÅÝˁÝÏ       ÄÂÍÐÎÝÌ ÜáēÂÏáÄÐ ÄÂáÔÐÎÂÌÂÔÅÝˁÝÌ
ēËÊÏ ËÊÔÊÌÊ ÏßÙÅÝßÏ œÐÑÔÝÎ݁ ÔßÝÏ     ¢ÂËÝÌÐ ®ÝÇē ÔÕà ÔßÝÏ ËÝÍсÊ

ßÇÌßÔßÏÂÌßÏßÙÅÂēÅßÅÝÙÙʝ            ÔÝÍœÕÕÍÅÝēÕÂÎÂēÝÏÝÌÅÝÙÅÐÍÅÝÑ݁
                          œÕÇÎÔßēÊÍœÕÌÐÍÂËÄ݁ÄÐ́ÔÐÕˁßÍÝÅÊ
    ÃÏß×àÔ§áݶÏÙÝÜìÜÏÜÒê§ÚÏÑêæÒ Ý      ß́ÝÌߝ
       ×ÜÔææêÚÒ âÙâڎêŽÜ×Ü           ¤ˆÕÔÌÕ ÎßÌÊ ÂÎÕ ©ÂÌÐÏßÏÂÏÅݚÍÂÄÝÙ

 ´ÊÔߪÊÓÕÓÝÏÂÌēÐÔÝÙÙÕÊēÏÊÏ ÐÔßÏ
                         œÝÏ ÊÄÊ ½ÏÌ݁ ªÏßÏÅÝàÍßÄÝÙœÊÅÊ
ÖÂÒÊÓÇá œßˁßēÏÊÏ ½ÏÏÐ ÝÏÌ݁ ÂēÜÇÏ     ½ÏށÝœÂÏ ÊÄÝÌ ¥ÝÏÂÏ ÎÕà ÏÂÌÐÏœÂÂ
Ä݁ ½ÏÏÐ ÇÔÔÊ ÔÐ ÄÂÅÂÍß !¶ÂÒÊÓÇË œÂÎ  ÎÂēÍÂÎÝ̝ ¥ˆÂÎ ½ÏÏÐ ÊÄÊ ´Ð ÔÐË
ËʁÔßÄÊ ÍÝœÕÌ x ½ÏÂÏ Õˁß ÂÏÎÝÔÌ      Ì݁x©ÂÌÐÏßÏÂÏÅݚÍÂÄÝÙœ݁xœÂÂÔÄÂ
ÎÝÏÅÝÔ ÂēÜǁÄÐÌ "¥ˆÂÎ ¿ÔÝÏÄ ÊēÏÊÏ    ÅÝˁÝÏ ÎÝÇē ÌÐËÝ́ÝÄÐ́ÝÔÌÝ ÏÝÑ
ÝÏÏЍ¿ÙÅÊÔÕàÖÂÒÊÓÇËÔКœÐáÄÂÍœÝÏ     ÌÂēßÏÂēßÙÙÝÅÝˁÐœÐáÎÔÂēßÍœ݁œÂÎ
                         
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ       ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÙÇÏßÏÎÝÏÅÂÕˁßËÝÏßÙÙÝÅÝˁÝÌÊÏßÏÊ
Ìß ¢ÂËÝÌÐÎÝÇēÌÐÔÂËÌÝ́ÝÔÌÝÌß         ¹êáêÚìÑ ×ÜëÑêá×ÜÛìáÙì
ÔÐœÝÏÄÐ ßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÙœÝËÝÌ݁ ÎßÌÊē
                          ¥ˆÂÎ ÂÏÐ ÔÊÔß ÐÎÂÌÂÍÍÂË ÝÏÄÐ
                           

ÔÕËÝÌÑßÏÊÏßÍœÝËÝÌ ÅÂÏÎÝÍßÏÂē !¤ˆÕÔÊ     œÕÇÎÔßēÊÍœÕÍÝÅÂÏÕÄÊÌÊēÏßÌÕÏÝ
ÏßÔß ÔÕà ÊÎÝÇÝÌ ÔÕËÝÌÑßÏÊÏßÍœÝËÝÌ     ÄßÍÞÔßÏށÝÏßē ªÊÓÕÓ ÝÄÐË ÑÝÙÇ ÊÄÝÌ
ÐÎẤ ÌßÍ́ÔÝÌ ÝÙÅÝÏÂÏ ÏÂÏÎÝÍœÂÏ    ½ÏÝÌ áËÅÐÙÂēÝÍœÝËÌ݁ ¥ÝÏÝà ÝÍ
ÏÂē ßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝٜРœÂÎ ÔÐÙÅÝÏÂÏ ÝË  ÝÍÂËÌÝÏßÔÌÝ ÖÂÒÊÓÇËēßÏÞÄÝÔßÏÎÂÔÅÝË
Ì݁ ÌÐÔÂËÌÝ́ÝÔÌÝ ÌßÔÐœÝÏÄÐ "oÊÏÂÎ   ÝÐ ÎÝÇē ÝÏÏÐ ÏÝÑßÏÏÝßÏ µË
ÍÝÅßÙÂÙÌšÅÝˁ ¢ÂßÏ ÌÐÔÄ݁ÏßÏ      ßËÝÏ ËÝÏÏÝ ÂÍÂÍēÝÏÌßÏ ËÝÏÏÝ ßœÕ
f´ÝáÏށÊÄ݁ÏÂē ÝËÌ݁ ßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÙ     ÇēÌß ÏÝœÊÔÝÏ ÔÐ ËÝÑÊÝÄÝÍœÝÏ ËÝÏÏÝ
œÐ ÔÐ Ô݁ÊÄÝÍœÕ ÕÙÙÇē ÝÙÅÝÏÂÏ ÏÂáÏ  ßËÅÕÍßÔÌß ÏßÏœÝÏÔÝÏ §à ÔÐÙÅÝÏÂÏ
Î݁ÏÂē ÔÐ ÕÙÙÇē ÏÂáēßÏÄßÑ݁ÏÂēu    ēßÏÄÝßēÍÂÔÌÝÏÝÌÊÔÂÏÂáÄÂÍÐ΁ÝÏœÝÍÐ
ÔÊÔÝËÌ݁ÍßÔßÔ݁ÏÊÏÏßēßÏÂÏÎÂÔÅÝË    Çà ÔÐÙÅÝÏÂÏ ßēÍÂÔÌÝ ÄßÍÐ́ßÔ݁ ááÙÝÌÐ
ÐßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÙœÝÌÇсÂÏÌÂÌßÏÂēÔÊÔß    ßˁÕρÂÇÏœÐáÏßËÊēÝρÂˁÝÏÐÌ
ÅÂÔЁÄÂÍÍßÏ œÐÑÔÝÎ݁ ÂˁÝÏßÏ ÂÏÐ
ÔÊÔßÏÂÏÎÝÏ¢ÄÇÍÞÌÝÔÂÄÂÏÔÊÔßÄʜʩ       »ìÙ×ìÑ êÜÜêÒ ×áêÜØ×ÛÒêÛÒâÚêŽêÙ
×ÂÒÊá ÔÝÎÝÍœÝÏ ßÏÂÍÄÂԁÝÍ݁ÔÐēΠ     ´ÝÌßḗÔÝÌ œÂÎ ÔÐËÌ݁ ÅÝÎÏÊÏßÔÕà
´ÝÌÊÄ݁ ÔÐËÌ݁ œÂÂÏÄßÔÂÔÂēÅÝˁÝÏ     ÎßÍÔÕÎÅÝÔÕà ÌÝÔÝÍ ßËÊÎÅÝÎÅßÔÌß Âǚ
ËÊÔ݁ ēÐÔßÏ ÄÂÍœ݁ ÄÂáÔ݁ ¢ÂËÝÌ   ÎßÌÊēßÏÂÏÎÝÍœÐßÎÕÄÊÌÊÌÔЁÂÏÐÏßÍßË
ÔÐËÌ݁ ©ÂÌÐÏßÏÂÏÅݚÍÂÄÝÙœ݁ ÎÝÇē     ÔÊÊÏßēßÔœÕÇàÔßËÌÝÌ´ÝÇḗÔÝÌÔÐË
ÂÌÎßÍÂÔÌÝ ßÏÂÏēÂÔÅÝˁÝÏ ßÏÂÏÅݚÍ     Ì݁ÎßÌÊËÊÎÅÝÎÅÕÍ݁ÝÌqÂÇÏËÊÎÅÝÎÅÕ
ÄÝÏÄ݁ ¿ÔÝÏÄÝÌÜÇÔ ēËÊÏ ÙÊÏÊÏ ÕËß     Ý́ÝÍÂËÌÝÏßÔÌÝ®ÊÌÏßÌßÎßÙÔÝÎÝÍœÝ
ßÇÍÊēÌßÔÐÕÙÙÇēÕˁßßÙÙÊÍÌߝ       ÔК ÏÂáÏ߁ÍÝ́ÔÝÌ œÂÂÂáÔÐÏÎÝÅÝË
  ´ÊÔß½ÏÏЁÂÏЁÝÔÐËßÏÂÏÅݚÍÂÄÝÙ   ßÔ݁ ´ÝÇḗÔÝÌ qÂÇÏ ËÊÎÅÝÎÅÕ ÝÍ
œÐ ¢Â¬ÂÍÊÌÊÏÂē ÔÐ ÖÂÒÊÓǚ ÝÄÐÍÂË   ÝÍÂËÌÝÏßÔÌÝ ®ÝÍÍ݁ßÏ ÂËÑÙÊÑÊÍá
ÑßÏÏÝÍœÂÔÝÌ ÅÂËÝÑ݁ÍÐÍœÂÔ ēËÊÏ    Õ ÏßÌÕËÌÕˁÝÏßē ÔÝÔÔßÍÞ ÏÝÎÊËÌÕœßē
ÌÐœÂÍ́ ÔÊÔß ½ÏÏÐ ÂÍÄÂËÔ݁ áÜၠ    ßēÝÏÙÂ΢ÂÂÕˁßÂÏÔÝÅßÄÂÔÌÂÌÕÏÔ݁ÏÊÏ
°ÄßÌßËÔ݁ËÊÏßÙÙ݁               ÝÙÙÕ oÝÅÊÔ ÔÕÙÅÊÏßē ÌÝÙēÊËÑÊÍáÕ œÐÑ
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ      §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÔÝÎ݁ ÅÂËÝ́ÝÍßÏÂē ¬ÝÔÝÍ ÂÑÂēÙʁÂÔÌ    ÌÝÔÝÍßœÕÎÑÊÍÅßÔÌßÑÝÔÔЁÅÝˁ݁ÎÝÇē
ÔÕàÐÎÄßÍ݁ÄÂÍœÝÔКÂËÑÙÊÂÎÌÝÌ       œÕÇÎÔßēÊÍœÊÏšÏÂÔÅÝˁÝÏÕˁßÊÏßÙÙÝÌß
                         ÎÂˁÝÑÝÔÔЁÅÝˁ݁Н ´Ð ÔÝēÏßÏ ÝË
    »×ÙÜìÙÒ ì܌ìæÒ âÙâڎêŽÜ×Ü·×àâà     Ì݁ ÑÂÏßÏÂÔÄÝÏ oÐÍßÏ ÑÝÔÔЁÝÙœßÏ
 !´ÝÌÊÄ݁œÂÎ ÔÐËÌ݁ ÅßÎÅßœÕÇÎÔßēÊÍ   ÅÊÍÍÊÏ ÏÝÎßÍÊÏ ÍÇÄÂÇÙÇÅÝˁÝÏ ÏÕÔßÌ
œßÎÊÌÏßÌ¥ÝÎÎÐÇÏÂÔÄ݁œÕÇÎÔßēÊÍœÝ     ´Ð ÝÏÏÐ ēÂÏáÄÂÔß ÐÄßÌ߁ f®ÝÇÝÌÊ

ËÝÌ ÔÐ ¢ÌÝÌ ¥ˆÕÇÎÔßēÊÍœÝÌÊÏ ÇÏÂÔÄ݁    ÅÝÎÎÐ"®ÝÇēÎʁÌÝÇÎÝËÊÙÊÏßēÅÝÎÏÂÏ
ÂÏÅÇÍÝËÝÌ݁ "¥ˆÂÎ ÎÊÌÏßÌ ¥ÝÎÎÐ     ÅÝÎÏÊÏÇÙÇÅÝˁÐÍÇÄßÏ"u!´ÐÊÄÊf½ÏÞ
ÇÏÂœÂÂÔā œÕÇÎÔßēÊÍœÝËÝÌ ÂÇÏ ßÙ   ÝœÂÏ ÎÊÔÝÌ x ÎÝÏÙÊÎÂēÏÂē ÅÝÎÏÊÏ
ÄßÙœÕ ËÊÔ݁ ÂÏÅÇÍ ´Ð ÂÏßÏÝÏÂÌ  ÍÇÄšÙÅÝááē ÔÐ ÎÝÔßËÌÝÏßē ÎßÙÙÝÎßË
ÎÊÌÏßÌßēēáÔÄ݁ÏßÏēÂÏáē¥ˆÐáÎÔ     ÝÊÏßē ÔÐ ÎÝËÊÙÊÏßē ÂÌÝÇ œÐÑÔÝÎ݁
ēß͜ݢÌ́ ÂÇÏ áËԁÕ ÏßÇÙÙ݁ÝÏ     ÅÝÎÏÊÏßē ÍÇÄÂē ÔÐ œÐÑÔÝÎ݁ ÅÝÎÏÊÏ
œÂÎ ÎÊÌÏßÌ áßēēÂÔÄ݁ÏßÏ ¢Â¤ˆÝËÊ    ÑÝÔÔЁÅÝˁÝÏ "´ÐÔÝËÊēÝÏÕÄẾÝÏ
ēÝË ÝËÝÎ ÏÊÔÝÏ ÝÏÌ݁ ÇÏÂÙÝÑË݁ÔÐ     ÄÝ ÑÝÔÔЁÅÝˁÐ ÌÐÔÄẤ ÅÝÎÝÌ Ð
ÄÝÏ ¥ˆÂÎÔÊÔßÏÂáÍ́ÔÝÌÔÕàÓÊÏÂÅÐÅÂá   ÍßÏÅßÄßÅÝˁßÔ݁ ÂÎ œÂÔÂē ÝÔÄÂËÌß
ၠÎÂˁÝÎÂˁÝÙœ݁ ÌÝÔÝÍ ÊÄÝÍœßÔÌß     ßēËÊËÌÊ ÊēēÊÙÊËÌÊ ÝÌÝÙÄÊÍœßÔÊ
ÐÄßÌ߁ ËÝÏÏÝÊ ÔÐ ÇÊÏ ÊÄÝÌ ®ÝÇē   ÌÊu ¥ˆÂÎ ¢Â ÊÄÊ ÝÏÌ݁ f¿ÙÇÔÌßà
¢Â¤ˆÝËÊēÝá ÏÂáÏÎßÔÝÔÄßÍÂÔÝÌ ÔÕà      ÌÝÍœÊÅÊ ¿ÙÅÊ ÏÝÌÊÔ ÅÝÏÊÏ ÂÍÂÍēÝÏ
ÂÏÐáÂÎÇàßÄÝÏÄ݁             ÏßÇÌÎÊÏށÝÏ ÅÝḮÐ ÅÝÙÙÊ ÇÄÊœ݁
                         ¥ˆÂÎÎßÌρÇÍ́ÝÎ݁ÇàÅÝÏÂÏÔßËÌÝ
    ÌæÔæÙìíŽÙìÑÏÚÒ êÜÞêááݎêæÒ êÜ      Ïßē"u ½ÏށÝœÂÏ ÌßÏށÝÄЁ ÂÇÏ ÎÊÌ
  ®ßÌÊÂÎÕ œÐáÎÔÂēßÍœÝÎÌ݁Ð ÊÄÊ
                       ÏßÌÌÕËÊÙʁÏÊÏÑÝÔÔЁÅÝˁÐÙÇÏßÏÌßρ
½ÏÌ݁ªÏßÏÅÝàÍßÄÝÙœÝÏÊēēʁÅÝ      œÂ΢ÂÝÌÜÇÔÕˁßßÙÇÙÌßàÌߝ
ÎÝÌ ÝÏßÏÂÍœÝρ ÔÊÔ ÝÏÂÏ ÏÝÙÄÊÏÊÏ
ÅÝÎÌ݁ ÂÏÞÑßÙÇÑÝÔÔЁÅÝˁÝϝ ¥ˆÂÎ          »êæÑ êÜÏáÒê؎êÜÒÏØÛÏá
½ÏÏÐ ÊÄÊ ÝÏÌ݁ ®ÊÌÏßÌ ÅÂÏÑÊÅÝÎ             ÞÏÑ æԎÏáÒê؎êÜ
¥ÝÎÎÐ ÔÊÔ ÓÕÆÊÔÝÌ ÔÐ ßÏÂÏÜáËÝœÂÄÝÌ     ´Ð ½ÏÏÐ ÊÄÊ ¹ÇÏßÏ áËÅÐÙÂēÝÍœÝË
                         

ÔÐËÌ݁" ´Ð ½ÏÏÐ ÝÄÐË ÊÄÝÌ oÝÅÊÔ   Ì݁ ¤ˆÐÔÐ ÔÝÌßḗÔÝÌ ÔÐËÌ݁ ÌÝÔÝÍ
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ       ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÂÑÂēÙʁÂÔÌÂÙÇÏßÏšÏÂÔÅÝˁ݁ÇßßēËÊÌ    ¬ÝÔÝÍ ßËÊÎÅÝÎÅßÔÌß ÔÕà ÔßÝÏ ÂˁÂÍ
ÔÐÐÄßÌ߁ÇàßÑݚÍÝÍÐÔÕÙÅÊÏßēŠÏÂÔ   ÄÝÍœÝÔК ÎÝÇē ÔÕËÝÌ ¿ÏÞÑÊÙÊÔß ÏÂ
ÅÝˁÝÏÎÂˁ݁ÄÂÍœÝÏÑÊÙÅÝÌœÂÎÕÄÊÌ     ÌÐáËÝÍẤÔÝÌ ÔÐËÌ݁ ¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝÏ
ÎÂˁ݁ ÄÂÍœÝÏ ÌÊÎÊÔœÂÌ oÝÍÍáÑÍÂÔÝÌ   oÝÄßÍÂÔËÝÍÂËÌßÔÕÙÅÊÏßēáÌÊÎÊÔœÂēÔÐ

ēÂÍÄ݁ ÝÙÙÕ Õˁß ßÏÂÏÏÐÙÂÍÝÏÔÝÄÂÔÌ    ÝËÝÍÂËÌÝÏßÔÌÝ ÐœÝÍœÝËÌ݁ oÝÔÂË
ÕˁßÊÏßÏËÊÙÊÌßÕˁßÝÙÅÊÏßÏÂÏÏÐÎÌÂē    ÌÝÍÂÅÝÔÌÝ ÑÝÍēÝÏÔݚٜРÂÑßÔÂÔÌÝÍœß
ÅÝˁÐ ÔÐ ÎßÎÊē ÔÐ ¢ÂÂ ÌÕÏßēÝÇÏށÝ  ÏÂē ßÔÌÕÌÝÍœÊÏßē ÑÝÔÔЁÅÝˁÐ ÅÝÙÅÐÍ
ÏÊÏ ÝÙÙÕ ¥ˆÂÎ ÔÕà ÍÅßÎÂÍ݁ ÑÙÊÂÌ ÄÂÍ  ÌßÏÂē œÊœÝÌÊÏßē Î߁Ð ÔÕÍœßÔÝÍœß
œÝÔК ´Ð ÎßÌÊ ÔÕà ÕÏÎÝÌ ÑÂēÙǁÂÏΠ áÑÌÂēÝÏßÏ ßÌÎÊÔÝÌ Çà œÝԜ ÝËÝÎ
ÏÝœÝÏÎßˁßēÏÊÏ ÙÊÏÊÏ àÏßÔ ßË ÔßœÊ"   œÝÏÏÕÏßē qÂÏÐ ÎʁÌÝ ÔÕÙÅÊÏ ÑÝÔÔЁ
oÝÅÊÔ ßË ÝÑÑÕÍÞœÂē ÔßËÌÝÌ ÌÐÑÌÂē  ÅÝˁÝÏÔЁÂÏÌÐÔÕÙÅÊÏÙÂÔÌšÅÝˁÐáÔ
ÝÍÂÔÌÝ ÌÐá́ÔÝÌ ÕÔÊÏÝÌËÊÔ ÑÂēÙÊ    ÄÂÍÂËÌߝ
ÂÔÝÌ" oÝÅßÔÂÍÂÅÝÔÌÝÍÊÍÊáēēÝÔēÝÔÐ
ÇÊÏÝÙÙÕÌÐÏށẤÕˁßÂÔÅÝÎÂÔÌÂÕËß            ¼ìÛáêÜÒ ìÑ 
ÂēßÌ ¥ˆÂÎ ÔÝÌßḗÔÝÌ ÔÐËÌ݁ ÂÏÐ         ×áêÚÒ âÑìáêæÒ Ý
ÔÐ ØÂÒÞ ³ÐÍÐÎÐÏ ÍÅßÎÂˁÝÅÝÙÅÐÙÝÍœÝÏ      §ÍÍÂËÌß ÔÕÙÅÊÏßē ËÊËÊÔÕ ÅÂÌÝÍÔÝÍÊ
                           

ÕˁßÝÏށÝœÂÏÂÌßÎßÔœÂËÑÝÌÂÔßÝÏÝÙ    ÏÂē ÔÐ ßÇÌßē ÅßÏ݁ÍßēÍÊÏßē ´Ð ÔÕà
ÙÕ !´ÐßÄßÄÝœÂËÏÕÔßÌÊÏËÝÏÏÝßÙÅÊ   ßÍÍÂËÌÝÏßÔÝÌ ÔßÝÏ œÕÇÎÔßēÊÍœÕ Õœß
ÌÐÔā œÂÎ ÎÊÔÊē ÏßÇÏʁÍ݁ÝÏ ÎßÍÅß   ÔÝÍœÕ ÙÇÏßÏ ßÔÝÏÄÝÍœ݁ ÌÝÎœÝÍßÍœ݁
Ô݁ ¢ÂÂ ÝÏށÝœÂÏ ÌÐÏÌßÎßÔœÂËÑÂÏÞ    ÔÂÔÝÍÂēÜÇÅÝˁ݁Ð ÔÊÔ ÔÊÔß ÝÏÏÐ
ÝÏßÏ œÂÎ Î߁ÊÏÇÙ ÎÂˁ݁ ÊÔÝÍœÝÔÕà   ÇÇÔ݁ ÔÐ áÌÂēÑÝÙÅÝÙÅÂÔ݁ ÔÝÍÍÝÌ áÂÎ
ÂÑÍÝÍÝÎÂÍÂēÌÝÍœÝÔК "oÝÅÊÔ ÌÝÔÝÍ    ËÝē߁ßÔÝÌ ÝÏÌ݁ ®ßÔœ ÄÂÅÝˁÝÏ
ÂÑÂēÙʁÂÔÌ Çß ßēËÊÌ ÔÐ Çà ÑÝÍÝÌ    ÂÏßÏ ÄßÔÝÙœÝËÌ݁ ÎßÌÊē ßÔÝÏÄÝÍœÂ
®ÝÇē ÂÏÐ ÏÂÌßÏÂÇˁÝÏÂē œÐÑÔÝÎ݁    ÇÔÝÌ ÇÍßœՁÏÊÏ ßËÝÍÝÌÝÍœÊÏßē oßË
ÐÍßÏÄÂáÔ ¥ˆÂÎ ÔÕËÝÌ ¿ÏÞÑÊÙÊÏßÌ ÍÊÅÊ   ÍÝ ÔÝÌßḗÔÝÌ ÔÕà ÝÏÏÐ áÙÐÙÙÝÎÂÄ݁
ÌṌ݁ÏÊÏ Çà Õˁß ÊÔÌß ÔÐËÌ݁ ­ÝÅÕ  ÔÐ áÏÝÔÄÂÅÂÍÂēÝÏßÏ ÝÙÙÕ ÔÐ ÙÇËÎßÄÝÌ
ßÏÂÇËÍÂËÌß ÙÐÙÙÝÎÂēÅÝˁÝÏ ½ÏÝÌ       áÄЁ ÅÝÎÂÔÝÌ ÝËÌ݁ !´Ð ßÄß ÇÇÔ݁
¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁ݁ÔÐÕÙÙÇēÔÐËÌ݁ÇÍ́    ÏÝÌÊÔÂÔÐÅÝÏÕÏÏÝÌÊÔÂÔÐÇÍßœՁÏÊÏÝÙÙÕ
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ßËÝÍßÔÌÝÍœÊÏßē ÎßÔœ ÄÂÅÝˁÝÏ ÝË    ÔßÝÏ ÎßÌÊ ÂÄÂÍÐÎÌÝÍœßÏ qÂÇÏ ÄßÔÝÙ
Ì݁"½Î݁ÎÊÌÏßÌÏÝǚÍßρßÄ߁ÂÏÐ     œÝÏ ÎÊÌÏßÌ ÍÊÅÊ Í݁ÊÏ ÙÇÏßÏ ßÔÝÏÄÝÍ
ááßÔÝÏÄÝ͜ ÍÊÅÊ ÏÝœÝ́ÊÌÊ ÔÊÔß      œßÏ ßēÅÝˁÐ ÔÐ Õˁß ÂÙÐÙÙÝÎÂēÌ ÅÊÍ
ÇÇÔ݁ ÔÕÍœÝÍœÝÏ ÝËÝÎ ÏÝœÝÙÙÊÍÏÊÏ     ÍÊÏ ÅÂËÎÂÔ Õˁß ÝÏÌÂÌÝÙœßρ ÊÎÝÇà
ÇÇÍÊēÝÍœÝÏ oÐÏÑ݁ œÂÎ ÙÐÙÙÝΠ   ßÔßËÌÝÌß ÕÏÎÝÌ ÏÂáËÌÝÑÍ݁ÝÏ !¥ˆÂÎ
Ä݁ ÝÔÄÂÍÂËÌÝÏßÔÝÌ ÔÕà ÎÝÇē ÕËß     ÎßÌÊÕˁßÍÊÅÊß́ÝÌßÔÐēËÊÏœÐÑÔÂÂÍ
ÔÐÙÅÝÏÂÏ ÍÊÅÊ ß́ÝÌß ÔÊÔß ÇÇÔ݁ ¢ÌÝÌ    āÊÔÔÊáÔÂÏÌÊÔÌÊÔÏÂáËÌÝÑÍ݁ÝÏ¥ÂÎ
¥ˆÕÇÎÔßēÊÍœÝÌÊϝ               Å ÎßÌρ ÝÏÄÝ ÅßËÝÍÍÊÏßē ÝÏÄÝ
  ´ÐÊÄʱšÔҍ¿ÔÝÏÄßÅßÎßÔÞÌßÎÐËÌ݁   œÐÑÔÂÝḮÐÏßÇÌÎÊÏށÝÏßēÔÐÎßÌρ
ēÐÔßÏ ÂËÑÂÏßÏÂÔÄÝÏ ÌÐÔÄ݁ÝÏ ÎßÔÞÌß     ÝÏÄÐ ÅßËÝÍÍÊÏßē ÝÏÌ݁ ÎÂˁ݁ Åß
œÐÑÔÝÎ݁ ÄÂáÔ݁" ¿ÔÝÏÝ œÂÎ ßÄ݁    ÔÂÏÄ݁
®ßÌÊ ÏÝÎÂÍÄÂÍÐÎßÏ ÔÐ ÏÝÙÇÔÌßàÊÏ
ááÌÄßÔÝÍœÝÏ"´ÐÎßÌÊááßÔÝÏÄÝÍœÂÅÂÏ           ¯ÛéîŽéîÜÒ ÏÚÒê؎êÜ
ÑÝÍÊÏ ÔÊÔ ÊÏßËÝÍßÔÝÌ ÄßÔÝٜРÂÏÌÐ     "´ÝÇÔÝÌ ÔÊÔ ÎÊÍÅÝÏßÕ ¥ÝÎÏÂÏ ÎÝÏ
ÂÎÌÕÎœ݁ ÑßÙÅ݁" ®ßÔœ ÄÂÍœÝÏ     ÊÄÝÏÏÐÙÂÍßÔ݁ÔÐÇÊÏÔÝÌÐÅÂËÎÂÔ݁
ÄßÔÝÍœÝÏ ÂÇÏ ÎßÌÊ ÝÏÝÌ ßÔÝÏÄÝ͜     ÔÊÔ ÝÏÏÐ ßÎßÙ Ïßœ݁ÍÝÍÊÄÝÏ ±ÝÍœÂ
ÇÔÝÌ ÇÍßœՁÏÊÏ ÝÏށÝœÂÏ ÊÔÝÍœÝÏ     šÏÂÔÅÝˁÝÏ ËÊÔ݁ ¥ÝÎÌ݁ ÏÝÎßÍœßē
oßËÍÝ ÔÝÌßḗÔÝÌ œÐÑÔÝÎ݁ ÙÇÏßÏ    ËÊÔ݁ ¥ÝÎÌ݁ ÔÊÔß ÂÇÏ ÇÑÍÝÔÌՁ
ÅÂÎÅÂÑÝÔÔЁÅÝˁÝÌ áÏÑ݁ÏÊÏ ÝÏÏÐ        ®ßÔÞÌß ÔÕà ÌÐÙÂÔÌšÍÔÝÌ ÂÏÐ ¥ÝÎ

¥ˆÂÎ ßÄß ÄßÔÝÍœÝÏ ÂÇÏ ÇÙÇÔÌßàÝ   ÎÐÔÝÇÔÝÌÔÊÔËÝÍÝÌÅÂËÎÂÔÅÝˁÝÏÝÎ݁
foݚÎ ÊÏœß ÏÝÇÔÝÏ ÅÝÎÏÊÏ ßÔÝÏÄÝÍ      œÐáÎÔÂēßÍœ݁" µËß ÔÝÌßḗÔÝÌ ÔÐË
œÝÏuÔÐáÄЁÏßÏÌÝÑÍÝËÄÝÌÄßÔÝÙœÐÔÐ     Ì݁ œÂÎ áËÝœÂÔÅÝˁÝÏ ®ÝÇē ēÐÔÐ
ÂēÄßÔÝٜРÔÐ ßēËÊÍœßÔÝÌ ÔÐ ÊēēÊÙÊÌ  ÎÝÍÍ݁ÝÙÅš ÝÏÏÂÏÜááÌ áÄÐ́ áÜá
ÔÐÊēēÊÙÊÍœßÔÝÌ´ÐÇÇÔ݁ßÔÝÏÄÝÍœÝÏ   ÄÂÌÌ݁ݚáÜáÔЁÝÙÙÇáÜá¿ÏÞÑÊÙ
ÂÏßÏ ÄßÔÝÍœßÏ ÂÏßÏœÝÍēÝÇÌ ÔÊÔß Äß   áÜá ËÊÔ݁ ÌÝÎʁÝÌ ÔÐ ÌÝÎʁÝÏ áÜá
ÔÝÍœÂÕˁßÝÏÏÐÕœßÔÌßÌÕÏÔ݁ÏÊÏÔÐÕË    ßÏÞÑÊÙÊÌ ½ÍÍ áÜá ÂÄÂÌÝÌÂÌ ÔÐ ÂÄÂ
ß ÍÊÅÊ ß́ÝÌß ēËÊÏ ßÔÝÏÄÝ͜ Ëݜ   ÌÝÌ áÜá ÝÍÍÂœÝÌ qÂēÎÂÔÂÍœÝÏ áÜá
ÂÏÎ݁ÏßÏ ÝÏÏÐ ÔÐ ÝÏÏÂÏ݁ ǁÔ݁ÏÊÏ      ÝÏÔßÌÔÐÝÏÔßáÜáÂēÎÂÔÂÍœÝ̝
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ    ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

                          ¢ÂÝ´ÐªÊÓÕÓÝÏÂÌÊēÏÊÏÝÙÙÕēÕÔÊ
       ²êØ×ÑâÄß×àáÝàîáÒê؎êÙìÜ       ÏÝÌËÊԍ®ßÔÞÌßÔÕàÌÐÙÂÔÌšÍÔÝ́Â
  ¥ˆÂÎ ÊÄÊ ÄÂáÔÝÎÌ݁ ´ÊÔß ÔÐÙÅÝÏÂÏ    ÏßÏ ¥ÂÍÊÍÇáÍœÝËÌ݁ ÊÅÝÏށÊÏ œÂÂßÔ
áÍÂœÐ́ÝÔÌÝ œÝÙœÝÏ ÅÝÙÅÐÍÂÔÝÍœÝÏ      ÅÝˁÝÏ ÊÔÔÊ ÊÅÝÏށÊÏÊÌËÊÔ ÝÙÙÕ ßÍÍÂË
ÔßËÌÜáÍßÄÝÏÄ݁ÐÄßÔÅÂÌßḗÔÝÌf§ÎÕ     ÝÏÂÏœÂÔÞÌ߁ÝٜРÝÎ݁ ¥ÂÍÊÍÇáÍœÝÌ"
ßàœ݁uÔÐÌßÏށÝÄЁÝÏށÝœÂÏ´ÐÔÊÔß    µËß ÔÝÌßḗÔÝÌ ÔÕà ¥ˆÂÎ ßÄß Ý

ÐÎÌÝÔßÅ ÌÐÌÔßÅÂÔ݁ ÌßḗÔÝÌ f®ÂˁÝ     ËÝÎ ÍÅßÂÍā ÝÙÙÝÍÂÅÝÔÌÝ ÔÕÙÅÊÏ ÂË
ÅÝÍÅÝÍ ËÊÔ݁u ÔÐ ÝÏށÝœÂÏ ÌßÏށÝÄЁ     ÝÄÂÅÝˁÝÏ œÐÑÔÝÎ݁ ÝÏށÝœÂÏ áÄß
¤ˆÊÏÞÄÝÔÊÏÎÝÍœÝÔÕà  ÏÕÙÇÍÝÌËÊÔ ÔÐ    œÝ́ÔÝÌ ÔÕà ®ßÔÞÌß ÌÐÙÂÔÌšÍÔÝÌ
œÊœÝÌËÊÔ ÏÝÎÊÔÔÕà ÂÍÌÝÍÝÌ ÇÊÏ œÂÎ     ÝÏЁÂÇËÎÝÏÅÝÔÝÌ ÝšÎÝÍÍ݁ßÏ œÕÇÎ
ēÕÔÊÏÄÝÔÅÝËÝÌËÊÔÂÍÌÝÍÌÂÌßÍ́ÔÝÌ"       ÔßēÊÍœÕ ÎßÌÊËÝÌ݁ ³ÊÍÐÂÎÌßÏ ÃÂÚÏáÏ
  ¥ˆÂÎÇÕÔÕàÙÊÏÊÏÂÍÌÝÍÌÂÌßÍ́ÔÝÌ    ÅÂáÍÍÊÏÔÐÔÝÎÝÔÌÐÏßÏÝÙÙՁÂÏÐÕÏÎÝÌ
ËÝÏÏÝ ÔÕËÝÌ ËÊÔ݁" !oÝÅÊÔ ÔÊÔß ÅÝÙÙÊ    ßÏáÙÙÇÍÂË ÝÎ݁ àÏßÔÝÍœÝÌ ªÇÒÕÓÂÍÊ
ÌÕÍÝÔ݁ ÅÂËÝáÙÄ݁ÙÇÔÔÐÎÅ ÎÂˁÝÙ       ÎÝÌ" µËßÔÝÌßḗÔÝÌ¥ˆÂ΁ßÄßÝ
œ݁œÂÎËÝœßÔÝÌÝÏÏÐÇÊÏËÝÏÎßÔœ     ËÝÎ ÍÅßÂÍā ÝÙÙÝÍÂÅÝÔÌÝ ÔÕÙÅÊÏ ÂË
ÔßËÌÝÌ ÔÊÔ ÝÏÂÏ ÅÝÙÙÊ ßÍÍßÌß ÓÕÆÞáρ    ÝÄÂÅÝˁÝÏ œÐÑÔÝÎ݁ ÝÏށÝœÂÏ áÄß
œÂÎ ÓÕÆÞáÏÂÌ ÏßÇœßßËÝÍÅÊ ÅÝÙÙÊ ēÐÔ    œÝ́ÔÝ̝
ÝáßÏÂÏϚÍœ݁ œÂÎ ÊÏßÏÏàÍœß ÏÂášÅß
ÅÝÙÙÊ ēÐÔÝáËÔ݁ "´ÝÌÊÄ݁ ÅÝÏÌ݁         ¾ÏÜìÜÏáÑêÜìÑ ØêŽÙêÚÒ êâááêÙØ×á
ݚÎ ݁ÔÐ ÂÐ ÑÝÙÇ ßÑÍÝËÝÍÌß ÄÂÔ               ×ÜÕ×ß
ÝÍœßÏÑÝÍēÝÏÔÝϝ                ´ÐÔÝēÏßÏēÕÙÙÊÏÑÂÏßÏÂÔÄÝϪÊÓÕÓÝ
                          ÏÂÌ oÕÔÊÏ œÕÇÎÔßēÊÍœÊÏ ÅÂÔÄÂÍßÏ ËÝÏ
     ºÒìÏÚÑώŒêææêÚÏÒêáÙêáâæÒ×Ü       ßÄÝÍœÝÏ ÄÊÏÐÅÒÂÆÏÐÙÂÍÝÌ ÊÏÈÊÒÕÔÔÝ
    ŽÏ،êÑÏÒê؎êÜŒ×ÜëÒ ÏáîÑìÒ êÚώáêÙ    ÕÔÔÐÇÔÔÊÔÊÔËÊÙÊÌÌÝÄÕœÝÄÝϜՁÂÏÌÐ

  qÂÏÌÂÍœÂÔÝÌ ÕÙÙÇē áÍÍÂË ÎÊÌÝ     ÔÐ Õˁß ßÍßœÕÌß ´Ð ÊÄÊ ÄÊÏÐÅÒÂÆËÝρß
    

   ËÝÌÏÂÔÄÝϪÊÓÕÓÝρ¥ÂÍÊÍÇáÍœÝÌ      ÄÝÍœ݁ f¤ˆÐÔÐ ÅÝÎÎÐ ÝšÂē ÅßÄßÅÝË
ËÊÔ ÔÂÏށÝÙÇÔÝ͜ ±ÊÍÂÔÝÏÂÌ ÅÂÏÎÝÍß     ÝÌ ÔÝÌÕÇÔ݁ ßÏÂÇËÝÌ ÌÝÄÕœÝÄÝÏœÕ ēÐ
ÏÂēÂǚÅÂÍÊÍÇáÍœÐÔÊÔßÝÙÙÕßÏÂÍÄÂÍÍÂË    ÔßÏÊÏÈÊÒÝÌÔÐÕˁßßÍßœÕÌßÔÝÌÕÏÔ݁ÝÏ
                         
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ                          §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

oÝÙÄÊ ÝÏÏÐ ÎÝÇē ÇßÙœÂÎ áÔÂÏ ÏÕÙÇÍ   Õˁß ßÄÕÔÌß ÔÐÙÅÝÏÂÏ ßÏÂÏÂēÜáÔܚÙÅ݁Ð
ÝÌ œÂÔÂē ÌÐÔāu !¥ˆÂÎ ÄÊÏÐÅÒÂÆËÝρß  ÍßÌÌÐÒÐē ÅÂËÎÂÔ ÐӚÍááÅÝËÏßÌ ÓÕÃÃÐÔÂ
ÄÝ͜߁ÜáÏßÏf¿ÔÝÏÄÝÍœßÅßoÝÑßÍÂÕÔ    œÝÍēÝÇÌ ÔÐ Õˁß ßÏÊēÊÙÇÔÝÍÊēÌß"
ÔÝÕÔ œÐÑÔ ēÕÔÊÏÅÊÄÊÌ ÑÝÙÇ ÅÝÎÏÂÏ ÎÝ  ¤ˆÕÙÙÊÏœÂ΢ÄÒÂÂÎßρÂÄÂÌÝÌÎßÌÊœÂ

ēÝÍÑÂÔÌÐÏ ÔÐ ÏÕÙÇÍÞÝÏ ÎÝÏÝÙœßÍÕÄÝÏ     ÂÏʁÄÊÔ³ÂÔÂÏÂÏÂÌ ÌÝÍÔÝÏÊÏ ÝÅÊÔ
ÌÐÒÐÄÂœÂÍ "¿ÔÕÏ áēË݁́ ÝÄÝÏœÕ Õ  ßÎßÙÎÝÏÅÝÔÝ́ÝáÎÝÍÍ݁ßÏÅßÄßÅÝˁÐ
ÍÊÏÅÊÄÊÌ ¥ˆÂÎ ßÄß ÝËÝÎ ßၠÂÏÐ   ÎßÔÞÌß ÂÌÔÝÌ ÌÝÍÔÝÔÕÇÌ ÓÕÃÃÐÔÂœÝÍēÝ
ÝÙÄÊÝÏÏÐu                  ÇÌ" ´ÊÔß ēÂÏáÄÂÔß ªÊÓÕÓ ēÕÔÊÏÝÌËÊÔ
                         œÐÑÔÝÎ݁ ½ÏÌ݁ áÏÐÔ݁ ÂÍā ÊÔÝÍœÕ
     ¸êÛÏÚÏÑ Òê؎êÜìÚëÒ ìÜ         ßËÌÝÍÂÍÂËœÂÎÝÎ݁ÄÂáÔËÊœßÔʽÏÝÌ
        àâÐÐÝáÏÙ             ÍÅßÎßÔœÂÄßÔÝÌÜÇÔ
 ³ÊÏÂÅÐÅÂááÌ ËÝÅÝàÍßēÏÊÏ ªÊÓÕÓÝÏÂÌ
ÓÕÃÃÐÔÂœÝÍēÝÇÌ qÂÏÌÐ ÅÊÍÍÊÏ ßÍޜ                  ¾ÏÜìÜÏáÑêÜ
ÎÝÏÅÝÔÝÌ ÝáÎÝÍÍ݁ßÏ ÅßÄßÅÝˁÐ ÔœÝ                 ¯ŽÏŽÌÜÏÜÚîÑÏÒê؎êÙéÔá
ÍÝÍœÝÏ ÏʁÄÊÔÝÌËÊÔ ßÍޜ ÅÊÍÍÊÏ ÔÝÔ      ¥ˆÂÎ ªÊÓÕÓ ÊÄÊ Á݁ ÅßÏÂËÍáÍÍßÏ
                           !

ÔßÍÞ ÅẤÂÍÍÊÏ ÔÐ ÌÐÑÌÂÄ݁ ÄßÔÅÂÄÝÌ    ¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝÏ ÇÝÌ ËÝÔßÏÎÝÙ
ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ÍÝœÕÏÊÏ ÝÏÏÐ œßˁßēÏÊÏ    œÂÔÝÔÌÐÌÝÏÏÐ" "½ÏÏÐÔßÝÏÎÝÍÞÎÝÍßÏ
ÔÐÊēÏÊύ¿Íޜ¥ÝÙÙÊËÝÙÙÊÍœÊÅÊēÐ    ÓÇÎá ËÝÏÏÝ ßÌÎÊÏÏÊÏ œÕÇÎÔßēÊÍœß ÔÊÔ
ÔßÏÔœÝÍ݁Н«ÝÙÙÊÍÏÊÏÝÏÝÌÎÝÏÅÝÔ     ËÝÔÄÂÔÝÌ ÙÊÏÊÏ ÏÕÙÇÍÝÌ ÔÐ ÎßˁßÔÊ
ÔÐÝÏÏÐáÂÎÄßÔÅÂÄßÔЁÝÄÐÏßÏ¢ÂÎßÔ    ÏÝœßÍÊ ÕÔÔÝÏÕ ±ÙÊÂē œÊœÝÌÊÏßē Ñß
œÂÔÄÝÌ ¥ˆÂÎ ÓÊÏÂÅÐÅÂááÌßÏ ÎßˁÝÙœÝÏ   ÝÔÄÂÍÂËÝÏÝÌËÝÍÍÝ̝
ÎÂˁ݁ÐÔÂÄß ÎÝÇē ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ËÝÎßÍßē     ¥ÝÎÍß ÊÄÊ §ÝÌ ËÝÔßÏÎÝÙœÂÔÝÔÌÐÌ

ÏÊÏ ÓÕÃÃÐÔÂœÝÍēÝÇÌ ®ßˁÝÙœÝÏ ÊÄÊ Ä   ¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝÏ" ½ÏÏÐ ÔßÝÏ
áÔ݁ ¬ÐÔÄẤ ÝÏÏÂÏÎÝÍÍ݁ßÏ œÝÍēÝ    ēÊÍēÊÍ
 ÍÇÄšÍÝÍÝÌ šÍœÝÏ ËÝÏÏÝ
ÇēÔÊÔßßēÝÏÏÝœÊÔÝÏÄßÔÂÔÅÝˁÝρÂÏ    ßÍÞœÂÔ ËÝÙÙÊÍÏÊÏ ÝšÏÑÒÇÄÜáÏÔÝÇÍÍß
ÌÐ ÝáÍÍÂËÌÝÏßÔÝÌ ËÝÎÂÍÂÄÝÏÄ݁ ÔÐ      Ô݁ÌÝÔÂÄÂÏÍÇÄÂēßÙÂÔÝÏÄ݁
ÌÝÔÝÍ ÓÕÃÃÐÔÂœÝÍēÝÇ̝ ¿ÔÝÏÝ ÜáË
                         
ÝÏÌ݁ ¤ˆÊÏÞÄÝÔÊÏÎÝÍœÝÔÕà ®ßÔÞÌß
                         
#±•×ÚÑ ×ÚxēÕÔÌՍÉÂÌÄÂÓ̝
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ          §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

                         ÁáÍ́œÕÇÎÔßēÊÍœÕÔßËÌßÏßÏßÔÄ݁ÐÔÐ
                         "

 ¯ŽÏŽÌÜÏÜÚîÑÏÒê؎ìáêŽÙ×ÜìÜÒêØ×ÑìáêŽ      ÔßËÌÝáÍßÄ݁Ð ÔÐ ÂËÅÝÔ݁Ð ÔÐ ÐÎÏÐ
      ŒêÑêÚëáêáêÚÚêáêÚ           ԁÐ ÔÐ ÇÔÝÍœÕ áÔÄẤ áÏÐÔÄÂÏÄÝÌ
 ¥ẤÄÐË ªÊÓÕÓ ÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎßÑ݁ ÔÐ     ¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝÌ oÝÅÊÔ ÌÐÔÄẤ
ÏÝÎÏÝÎßÑ݁ ßÏÂÏÅݚÍÂēΠÔÐ ËÝÄßÔÅÂē    ÝÏÂÏÜáÄÂÍÝٜРÎßÌÊē ÇÍ́ ÝÏÂÏÜáÏÐ
ÎÂÔÝÍÂÏݪÇÒÕÓÂÍÊÎßÔ݁®ßÌÊÂÎÕÊÄÊ     ÔÝ͜РÌÐÔÄẤ ÝÏÂÏÜáÏÐÔÝ͜РÎßÌÊē
½ÏÌ݁ ¿ÔÝÏÄßÅß ½ÏÐ ÔßœÊ ÇÏÂÏÏÊÎÂË    ÇÍ́ÝÏÂÏÜáÄÂÍÝÙœН
ÔÂÔÝÙœÐ"½ÏÏÐÝËÌ݁ÊÄÊ oÝÔÅÝÎÂÍ
ÍÂËÌÝÏßÔÝÌ ÇÍÊÄÝÌ ÝÄÝÍÞÔÝÔÝÍÍßÑ݁            ·×àâàÙÝáÏîѠ駎ꎷÔßâàÏÚ×ÛêÙéÔá
ÎÝÇē ÔÝÌßḗÔÝÌ ÔÐËÌ݁ ÝÏÄÝÙÅš       ¬ÝÔÂēÕÔ áÍÍÂË ÕÙÙÇē ÖÂÒÊÓǚ ÔÐ ÅÊē
                            

ááÔā́ ¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝÌ ÔÐ áÑ     ÍÊÏßēªÊÓÕÓÝρoÝœßßēēÐÔÐÎÝÇē
ÌÂḗ ¤ˆËÊÏ ÔÊÔß ááßÔÝÏÄÝ͜ áÔÂÌ  ÂÏЪÒÐÆÝÏÂÌÏÂÌÐáÏÎ݁ÅߥÝÙÙʝªÄÊ
Ô݁ÏßÏ ÔÝÍÍÝÔÝÍ ÂÏÐ ÔÕà ÄßÍÍÂÔÄÂΠ   ÝËÌ݁ oÝÍÝÍÍÂÔÝÌ ßēÍÂÔÌÝ ÂÏßÏ
ÂˁÝÏáÄÐ́ÔÝÌÌÂÅÂēÑÝÔÂÔÝÌÎÝÏÅ      ášÍÂÙÅ݁ ÝÅÊÔ ÔÝÌÐÏÔÂēÝÏÂē ÏʁÄÊÔÕ
ÔÝÍÍÝÌ ÅßËÝÊÄß f¿ÔÝÏÄßÅß oÝÏē߁ßÔ    ÔÐ ÔÝÌÕÏÎßÍßēÝÏßē ßÙÅÊ ÎÊÔÊē ÔÐ Ý
ÎÐËÌ݁u ½ÏÂÏ ÔÕà ÏÂÇḗÔÝÌ fµËß     šÏœÝÍēÝÇÌÔÝÇÑÍÝÔÌՁ´ÐÝÅÊÔ¥ÝÎÎÐ
¥ÝÎÏÂÏ ÔÕà ßËÅÕÍßÔÌÝÍœÝÔÕà ÎʁÌßÌÊ     ÔÝÇÍßËÄÊÌÊßÙÅÊÎÊÔÊēÔÐÎßÍÎÊÔÊēÎÝ
ÏßÔÕàu qÂÏÌÐ áÄÐ́ÔÝÌ ÊÄÝÌ f®Õà    Çē ÂÏÐ ÐÏÑ݁ ÝÏށÝœÂÏ ÌÊÔ݁ ÝÏÐ
ÎÝÔÂēÜÇÍ ÔÐ ÎÝÔßēēßÙÇÍ ¥ÝÏÝÌ ÐΠ   ßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÙœÝÏÌÕÄÊœ݁ªÇÒÕÓÂÍÊÎÝÌ
́ÔÐÎÐËÝÌááÄÝÔÅÝËÝÌ¥ÝÙÙÊÊÏßÏÅÝ      ªÇÒÕÓÂÍÊΪÇÒÕÓÂÍÊÎ¥ÝÏÂÏÌÐÏÎ݁ÏÂē

àÍßÄÊu ½ÏÏÐ ËÊÄ݁ ÔÐËÌ݁ fµËß ßË   ßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÙœÐÔÐēÝēēÂÌÕÍßËÏßēÝ
ÅÕÍßÔÌß ÎʁÌßÌÊÏßÔÕà ¿ÍßÌ ÝÏœÂÍÍÂÔÝÌ    ÏßēÔ݁ÊÄÝÍœÕÅÝÏÌ݁´ßœÊÂÎÕ¥ÝÎÏÂÏ
¥ÝÎ́Ð œÐÑÔÝÎ݁ œÂÂÔÄÂÍœÝÔКu     áÏÐÔ ÔÝÇÄÊËʁ݁Ïßē ÅÝÏÊÏ ÏÝÎÝÔÄÂÍœÐ
!qÂÏÌÐ ËÊÔ݁ ÔßˁÝÅÝˁÝÏ ēÂÏÏÝÑÝÙ    ÔßÝÏ ÂēÑÙÊ ÙÊÏÊÏÌÊÏßē ÂËÑÙÊÂē
ÅÝÙÅÝÅÝˁÝÏ œÂšÏÂÏΠÔÊÔß áÍÝœÐÍ    ÔÊÍÔÊÍÅʁÌÝ ÌÕÄÊË݁ÏÊÏ œÂÎ ÔÕà Õˁß
ÝÔÌÝ ¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝÌ ¢ÄÒÂÂÎ       ÂÅÂËÎÂÔÌ oÝÅÊÔ ÌÐÑßÍÂÔ݁ ÔÕÙÅÊÏ ááÂ
ªÓÂÂÌÔЪÂÌÐÄÔÐœÐÑÔÝÎ݁ßÏÂÏßÙÅÝÑ     ÔÐËÌ݁´ÝÌÊÄ݁œÂÎÔÐËÌ݁ÂÏÐÔÐÙÅÝ
ÄÝٜМÂÎÔÕàÕÄÊÌÊēËÝßœÂÄÝÍœÝÔК    ÏÂÏÝËÝÎßÏÂÍÝœÐÍÂÔÝÌ¥ÝÎÎÐÌÝÔÂÄÂÏ
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÇÑÍÝÇÔ݁ ÂÇÏ ÔÊÔß ÔÕà ÇḗÔÝÌ f®ßÔ  ÎÂˁÝÙœ݁ÄÂÍœÝÏ"´ÐœßˁßÄÝÍœÝÏÅÝÙ
œÂÔÄÂÍœÝϧÔÝÍœÝÏ¿ÔÝÏÄÝÏÝÏÏÂu      ÙÊÔÐÝÏÏÐÙÇËÎßÄÝÌËÊÄ݁ÅÝÏÌ݁f½Ï
                        ÌÊ ÝÏÏÐ ÏÝÔÄÂÅÂÍÝÏu ÔÐ ÂÏÌÐ ÅÂË݁ÝË
   ·×àâàêÜÏÙÙâÜÛìÚìÑ ŽêÜ×ÜàâÐÐÝáÏÙ     ÌÝÍÂÔ ÇÍÝÔ݁ ÅÝÙÙÊ ÄÂÅÂÍÝÌ ÄÂÔÝÍœÝÏ

   ½ÏÏÇÏÙǁÓÕÃÃÐÔÂœÝÍēÝÇ̽ÏÏÐÇÔ    ÄÂÅÂÍÝÏÄ݁ ´ÊÔß ÅÝÙÙÊ ÏßÇœßˁßēÅÊ
   

   ÔÊááÐÔßÏÖÂÒÊÓÇËÌßÏÎÂˁÝÙœ݁    ÇÇÔ݁ÝÔÄÂÅÂÍÄÂÔÝÍœÝÌÄÂÅÂÍÝÏÄÝÌÔÊÔ
ÔÊÔßēËÊÔÊÄÝÌÔÐÝÙÅÝÏÂρÂÏÌÐÏßÅÊÔßÏ    œßˁßÄÝÍœß ÅÝÙÙÊ ÏÂÏœݚœÝÅß ÏœÊēÅÊ
½ÏÏÐ ´ÐÝÅÊÔÌÐÔā½ÏÝÌÅʁÌÝÕÍÍÕ    f´ÕÎÅÝÔÕÎ oÝÔÄÂÅÂÍ ÎÂÍÞáÏÐÔ݁u ÂÏÌÐ
œÕÇÎÔßēÊÍœÝÏ ÕÄÊÌ ÑÂÅÂÔ ÔœÝÍÍÝœÝÏ   ËÊÔ݁ ÅÝÏÌ݁ ÎÂˁÝÑßáÅÝˁÝÏ ÅÝÏÝÌ
¤ˆÕÔÌÝÌËÊÔ  ªÊÓÕÓÝÏÂÌ Ñ݁ÍÐÏßÏ ©Â    ÌÂÎÍßÍ݁ÝÎ݁ÄÂÅÂÍÝÔÄÂÍœÝÌ®ÝÇēÙÇ
ÌÐÏßÏÂÏÅݚÍÂÄÝٜРÔÐ ÖÂÒÊÓǚ ®ßÔÞÌß   ÏßÏËÝÅÝÙÅÐÍÂÄÝÍœÝÏÙÊÏÊÏÕÄÊÌÊÌÏÂáÑÑÕ
ßÎßÍÌß ÊÏßÏÎßÍßÄÝÌ ÓÕÃÃÐÔÂœÝÍēÝÇÌ ÅÂË   ÍáēÝÏ œÂÎ ÙÇÏßÏÏÝÑÑÕÍáÄÝÍœÝÏ ÏÂáÏ
ÎÂÔ ÂÌÔÝÌÂ" ½ÙÙÕ ßÎßēËÊÙÄÝÏ ÌÐÔÄẤ  ÅÝÙÅÐÍÂēÝϝ ½ÏÝÌ œÂˁÂÄÝÍœ݁ ÊÄÊ
´Ð ÊÏßÏÞÏÊË ËÝÎßÍßēÏÊÏ ËÝÙÙÊÍÏÊÏ     ´ÊÔß ÅÝÏÂÏ ÌÕÔßËÌ݁Ïßē œÝÍÐÂēÜÇÅÝˁÐ
¥ˆÂÎ ÝËÌ݁ ÊÄÊ qßÄß ÎÊÌÊρÝÏ ÔÕÙ  ÎßÔÞÌß ÂÎßÔÄÂÅÝˁÐ ÌÝÔÝÍ œÝœßˁßēÌß
ÅÊÏ ÂÌÝÌ ÅÂËÎÂÔ ÍÇÌÌÐÒÐē ááÔ݁ ÂËÎÝÏ  ÅÝÏÊÏÔÕÎÅÕÅÝÏÊÏÂËÔÂÌẤÐÅÝÏÊÏÂË
ÄßÔ݁ ēËÊÏ áÂÎ ÔÐÙÅÝÏÂÏ ÝÏÏÐ ÇÔÐÍ   ÔÕÎÅÕ ÑÝÔÔЁßÏÂá͜РÔÊÔ ÝÙÅÝÏÂÏ œÐÑÔÂ
ÝÔÌÝÓÕÃÃÐÔÂœÝÍēÝÇÌ"¯ÂÑÌÂÄÝϽÏÏÐ    œÝÏœßˁßēÅÊÔÐÅÝÏÂÏßÏßÏÅßÄ߁ÂÎßÔÄÂÏ
ÜáÌēÕÔÊÏÝÌËÊÔ               ÇÌÎÊÏށÝÏ ¥ˆÂÎ ÔÊÔß ÅÝÏÂÏ ááÂÎßÔÄÂÏÞ
                        ÝÏÂēÝœßˁßÄÊÌʁМÝÙœÐÐÄßÌœÂÔÌß
      ¾ÏÜìÜÏáÑêÜîÛÙêÚÒ êŽáÝ       ÂÔÝ͜РÂÔÂÔÝ͜РÂÍÝÍáÌÊē ´Ð ÎßÔ
       îîìáêÜÑêÚÒ êÜώ         œÂÔÄÂ͜РËÊÔ݁ ÎÝÇē ÝÙÅÊÏ Õˁß ËÝÏÏÝ
 ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ÍÝœÕÏÊÏ ÇÊÏ œßˁßÄÝÍÅ“ß   ËÝÍÝÏÄ݁ÅÝÏÌ݁¥ÝÏÌ݁¢ÂÂÇËÝ́Ý
ÏÂÌßÏÂÇˁÝÏÂē áÏÐÔ݁ ÄÂ͜РÄÂÅÂÍÝÏÄÐ   ÏÊÏÔÊÔßÇÏßàēÝÏÊÏßËÍÝÄÂÍœН
ÔÝēÏßÏ ÝËÌ݁ ÑÂÏßÏÂÔÄÝÏ !´ÊÔß ÅÝÙÙÊ
ÏßÇœßˁßēÅÊ ÎÊÌÏß́ÝÏ ÂēÔ݁œÝÍēÝ       ¾ÏÜìÜÏáÑêÜÛÏ؎êÏÑ éÔáÏáêÚêÙéÔá
ÇÌÌÝÔÝÍÂÔÄÂÅÂÍÌÂáÏÐÔ݁ÄÂÅÂÍÝÏÄÝ́     ¤ÂÍÐÎÝÌ ªÊÓÕÓ ÎßÌÊÂÎÕ ÊÄÊ ½ÏÌ݁
                         

ÏÐ ßÔÕÏ ÇÇÔ݁ ÎßÌÊ œßˁßÄÝÍœÝÏ ÅÝÏÝÌ   ®ßÔœÂÔÄÂ͜ ÎÊÌÏßÌ ÇœßēËʁ ¢Â
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ        §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝ̝ ½ÏÏÐ ÊÄÊ ÝÏÌ݁       ®ÝÇē ÔÝÌßḗÔÝÌ x ݚÎ ÎÊÌÏßÌ
                         

oÕÔÊÏ œÕÇÎÔßēÊÍœß ÔßËÌÝÏÊÏ ÝÏÂÏÎÂÍ    œßˁßÄÝÍœßÎßÌÊēÕˁßßÇÔÌßœÝÏÔÂēÂ
ÙÝœÝÏ ÎÂˁÝÂēÜÇÔÂÔÝÍ ÔÐ œßˁßēÏÊÏ    ÝÏÅÝÎÏÊÏēÐÔÝÂēÜÇÅÝˁÝÏu
ÝÏÄÝÙÅš ´ÊÔß ÏœßÍÊ ēÐÔÝÂēÜÇÅÝË
ÝÏ Ô݁ÊÄÝÏÊÏ ÙÊÏÊÏÌÊÏ ÄßÔÝÙœÝÏ             ±ÏÙÙêÔØÒâæÔÑ ŽêÚÒ â·×àâàêÜ
ßÄÝÏÄ݁ œÂˁÂÄÝÍœ݁ foÝáÍÍÂÔÝÌ ÎÝ      ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ÐÎẤ ÅßÍßÍÊÏßē ÝÏÄÐ
                            

Çē ßÎßÙ ÝÎ݁ ÅÂÏÙÐÙÙÝÎÂēÍßÏÂē ÑÊÙÅÕu   œÕÇÎÔßēÊÍœÕ ½ÏÏÐ ÅÂËÝÍÍáÑ ÝËÌÂË
!´Ð ÝÄÐÍÂË œÐÑÔÝÎ݁ ÔßÝÏ ÝÏÏÂÏ݁    Ô݁ÊÄÊ qßÄßÎßÌÊÏœÝÇÔÝÏ¥ÝÎÌ݁
ÊÄÝÍœÕ œßÏßÔÝÌ ÁÏÐÔÌßÏ ÊÄÊ ÝÏÌ݁    ÎÊÌÏßÌ¥ÝÎÎÐÎßÍÞÔßœÊ߁œßÍÕÌÊÏß́݁
f¥ÝÎÏÂÏ ÔÝÄÊÍßÔÝÏ ÔÐ ÔßÌÎÊÔÝÏ ÏÕÙÇÍ     ßÏÞÑÊÙÊÌËÊÔ ÝÍÍÂœÝÌËÊÔ ßēœßÏÝÌËÊÔ
ÝÏßÏÂÏÝρÂÄÝÏÝ ÔÐ ÅÝÎÎÐ ÔÝÇÍÝÔ݁      ÌÝÎʁÝÌËÊÔ ÂËÔÂÌẤÝÌÜÇÔ ÙÂÌßÔÝÌÜÇÔ
ÔÐÔÝÇÅÊÔ߁ÝρÂÇÏÊÑÂÌÝÔÝ́ÐÔÂēÌÂu    ÔÐ œÐÑÔ ÙÊÏÊÏ àÏßÔÝÌËÊÔ ÂÇÏ ÂÌÔÝÌÂ
"oÕÍÍÕ ßÄ݁ f¥ÝÎÏÂÏ ÔßÌÎÊÏÏßē ÎÝÏ    ÏÝœÊÔÊÌÊ ¥ÝÎÏÊÏßÏÕ ÇËÅÕÙÇēÝÍœÕ
ÅÝÔÌßÏ ÌÝÍÅÂÔÍßÌÌÐÒÐÄÂē ÔÐ ÔÝÌÕÍÝÔ݁    ®ßÌÊÌßēÝÄЁf¥ÝÎÎÐÙÇÏßÏÅÂËÎÂÔÝ

ÔÊÔ ÔÂēÝÌ ÝÙÙÕ ÊÑ ÌÝÔÝÍ ÐÔÂēÌÂu  ÇœßßàÏßÔ݁ ÔÐ ÍÝÅÂÏ ÔÝÇÄÊœ݁ ¥ÝÏ
´ÐÕÍÍÕÊÄÊf¥ÝÎÎÐÔ݁ÂēÔ݁ÝÌēÐÔ    Ì݁uÔÐÌÕÍ߁áÂÎ¥ÝÎÝÌáÄẤÂÇÏËÊ
Ð ÔÝÌÐÑÌÂÄ݁ ÇÔÝÌu ´Ð ÇÔÔÊ ÄßÔÝÙœÝÏ  Ô݁ ¥ÝÎÝÌ ÇËÅÕÙÇēÝÍœÕ !oÝÅÊÔ Îß
ÔÐ ÊēÏÊÏ ÂÇÏ ÙÇÏßÏÌßρ ßÔÝÏÄÝÍœ݁    ÌʁÝÏ áÅÂËÎÂÔ݁ ÎÂˁÝÔÂáÝÌ ¬ÝÔÂÄÂÏ
qÂÏÐ ŁÐÔÂēÍßÏ ááßÔÝÏÄÝÍœÝÏ ÊÄÊ     ßēÝÏ ÑÝÙÇ áÔÄÂÅÂÍ݁ ÔÐ áËÝ́݁ÏßÏ Ôß
ÄßÔÝÙœ݁ foÝÍÝÔ ÊÏœß ÅÂÎÅÂáÄÝÔÅÝË    œÊÊ ááāÏßÏ ÑÝÍēÝÏÔÐ ÎßÔÞÌß ÌÕÏ
ßÑ݁ÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎÝÌÔÐÝÇÔÅÝÏßēÐ      Ô݁ÏÊÏ ÝÎÝÇà ÔÊÔ Çß ÔßËÌÝÌ ááÂ
Ë݁ ÐœÝ͜РÔÐ ÕËÍÝœÕ ÂÍÝÍáÌÊē ÔÐ   "qÂÏÐ ÔÊÔß ÇÙÙẾÝÏÊÏ áÏÐÔÌßÏ ÔÂáÌßÏ

ÂÔÝÍœÕu ´Ð ÊÄÊ ÄßÔÝÙœÝÏ f¿ÔÝÏÄÝÍ  ēÝēēÝÏ ÔÐ áÑÌÂēÝÏßÏ ÑÍÝÔÌÕÌ ÍÝœÕÍ
œßÅߥÊÍÍÊÏēÐÔÐÇÊÏÊÄÊÅÝÙÙÊÔÐßÔ   œßÏÂáÄЁÝÏÝÏÏÐÂÙÂÙÅÐÍ݁Ý̧ḗ
œÕ ÌÐÔÄẤ ÄÂÏÄÐu ÁáßÔÝÏÄÝÍœÝÏ ÊÄÊ  f¤ˆÕÙÙÊÏ œÕÇÎÔßēÊÍœÝÏ ÝÄÐË ÔÂáÝÌ ÔÐ
ÄßÔÝÙœ݁ foÝÍÝÔÅÊ ËÝœßÔÅÝÑ݁ ÔÐ      ÅÂÑÌÂēÍßÏ ÑÍÝÔÌÕÌu ´Ð ßÔœÕ ÔÝËÊÄ݁
ÊēēÝÏßē ÅßÎÅßËÝÔœßÔÝÍœÕ ÔÊÔ ÏÝÇÏ    ÎßÔÞÌß á ØÂÒށÝÏ ÎÝÏÅÝÔÝÌ ÔÝÓáÙÂē
Ïßē ÔÊÔ ÏÝÎßÍÍÝÙœßÔÝÏ ÅÝÎÏÊÏ ááÂ    ÔÂÏށÝÙÇÔÝÍœÐÌßÔÅÕÍœÝÏœÂÎÂÎËÝœÂ͚
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ  ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÇœßßÄ݁ ÔÂÏށÝÙÇÔÝÏÄ݁ ÐÍßÏ ØÂÒÞρ   ÐÎẤ ¥ˆÂÎ ½ÏÂÏ ÔÝēÏßÏ ÝËÌ݁ ēÕÙ
ÌÂÔÅÐÅÝÍœÝρ ÝÙÙÇ ÎÝÏÅÝÔÔß ÔÝÓáÙÂē   ÙÊÏ ÑÂÏßÏÂÔÄÝÏ ½ÏÐÕÏ ÎÊÌÏß́ÝÏ
ÔÂÏށÝÙÇÔÝÍœÐ" ½ÏÏÐ ÑÝÙÇ ÏÝÍÅÊÎßÍœßē   ÔÐÙÅÝÏÂÏÌÐÏÔÝ́ÝÔÌÝÝÓÔÐÏááÌßρÂē
ÇÙÇÙÌßàÝÎ߁ÊÏÇÙÌÝÔÄÝÍÞÝÏÊÏÌÂÔÅÐ    ÌÝÔßÑÂē ÐÄØÂē ÔÐ ËÝÔÝ΁ßēÏßÏ ÝÏÏßÏ
ÅÝˁÝÏqÂÏÐÇÑÑÝÝáÄÂÌÌÐÔāÎÂˁÝ   oÝÅÊÔ ÌÝÔÂÄÂÏ ßēÝÏ áÑß́ÏßÏ ßÎÏÕÔßÌ
ÔÂÏށÝÙÇÔßÙÙÂÔ ÝÏÂÏ áÏށÊÄÝÏÊÏ ÐÍßÏ   ÐÏÞœÂËÙ݁ÌßÏ ÎÝÏÅÝÔÐ ÐÏÞœÂËÙ݁Ìß
ØÂÒÞρ Ô݁ÊÄÝÍœÕ ēÍÂÌ ÂÔÂÏށÝÙÇÔ   ÏÂē ÐÄØÂē ÔÐ ÇÍÝÔ݁ ÍÝœÐÏÄ݁ ÝÏÏßÏ
ÅÝˁÝÏ ½ÏށÝœÂÏ œÐÑÔÝÎ݁ ÔÐÙÅÝÏÂÏ  ÔÝ΁ßÄÝÍœÝÏ ¥ˆÂÎ ÍÝœÕÌ ÇÎÔßËÑ݁ÏßÏ
ÎÊÌÝËÝÌ ßÏÕ ß́ÝÌß áÏÔÝ́ÝÔÌÝ ÝÎÝ    ÅßËÝËÊœßÔß ´Ð áËÔÝÌ ÇœßˁßēÝÏÊÏ
Çà ÔÕËÝÌ ÌÐÔÄẤ ÝËÝÎ ßÍÍÂÔÝÌ ¥ÝÎ  ÔÕÎÅÕÔÐßÏÂáÍœÐÔÐËÊÄ݁ÝËÌ݁f¥ÝÎÝÌ
ÏÊÏßÏÕÇËÅÕÙÇēÝÍœ՝            ÐÎẤ ÝÇœÂÍÍÂÔÝÌ ÅÝÎÏÂÏ ÔÝÍßœÕÏ
                        ÅÝÎÏÊÏÔÝ΁ßÄÝÍœÝÏÐÄØÂÏu ´ÝÌßḗ
    ¾ÏÜìÜÏáÑêÜÏæÏæÏÙêÚÒ ìÙéÔáæÝÚîÙéÔá   ÔÝÌ ÔÕà ÍÝÅÊßËÍÊ ÝÏށÝœÂÏ áÇœÂÍ́
  ¹ÐÍÞÙÐÍÞ ÏÝÎßÍÊÏ ¥ˆÂÎ ßÄß ÙÐÍá
                      œÊœÝÌÝÏÏÂÏœÂÂÔÄÂÍœ݁ÎÊÌÏßÌÍÅßÂÍ
áÏÔÝ΁ßēÝÏßÏ ÌÂÔÅÐÅÝˁÝÏ Çß ÝÏÏÐ    ā ËÝÙÙÝÏÊÏ ÙÊÏÊÏÌÊÏ ÂËÝÄÂÅÝˁÝÏ
ËÝÑÍÇÑÂÄÝÌ" oÝËÝÎ ÇÕ ÏÊÔÝÏ ÏÐÙÂÍ   oÝÅÊÔ œÂÎ ÔÂœ݁ áÇœÂÍ́ ÐÏÞœÂËÙ݁
݁ÝËÝÎÇÕÏÊÔÝÏÕÆÐÃÒÇÏÊáÁÝÍ     ÌßÏ ÎÝÏÅÝÔÝÌ ÐÏÞœÂËÙ݁Ìßρ ßËÍÝ
ÝÍ ÝÏÏÐ ¯ßÌÕÏʁÍ݁ÝÏ ÝÏÏÐ ®ÊÌÊÏ     ÄÂÍœ݁®ÝÇēÕˁßÝÙÅÝÏÂÏßÍßœÕÌßÝÙ
ÌÐÔāßÄÊÍÕÔßËÍÝœÝÏÄÂÍÐÎÅÝΝ      ÅÊÏœÂÂÔÄÂÔÅÝˁН
  ¾ÏÜìÜÏáÑêÜØêáêێìÑêÚÒ êÙéÔáîîÙìÜ        ¾ÏÜìÜÏáÑêÜØêáêێìÑêÚÒ êÙéÔá
      ŽÏÑ ÙêáìÞêÙéÔá                 ÞêÚÑ êÜáêÙéÔá

	  ¥ßÙÇËÎßēÍÊÏßē ªÊÓÕÓÝρ œÐÑÔÝ     ´Ð ßË áßÍÞœÂÔ ÎÊÌÏßÌ ÌÕÏÔ݁ÏÊÏ
                       !

   Î݁ ÏÂÍÐÅßÏÂÇÙÇ͜РÔÐ œÂÂÔÄÂ͜Р ÎÝÏÅÝÔÌßÏÙÇÒÇÑÒÐÏÑÝÍēÝÏÔЁßÄßáÏ
ÔÊÔ ÑÂÍÐÎÔßÍÝÌ ½ÏÝÌ ¶ÂÒÊÓǚ ÔÐ ßÏÂÏ  ÔÝ΁ßēÝÏßÏÝÏÏßÏÑÝÍēÝÏÔÝÏÝÏÐÕÏ
ÅݚÍÂÄÝٜР¢Â¬ÂÍÊÌÊÏÂē ēÊÏÞÄß ÌÐ   ÇÇÌßÔ݁ ÔÐ áÄЁ ÏÕáÍÝÌ ÑÝÌÜáÌ ÔÐ ÎßÔ
ÐÔÝēÂÏáÄÂÍ́ Ìßḗ ½ÏÂÏ ÌÕËÝÔ   œáÄЁÏßÏßÏÂÇËÝÌÑÝÍēÝÏÔÝÏ ÌÝÔÂ
œßÏށ݁ÏÊÏ œÂÂÔÄÂ͜РÌßēËʁ ÝËÝÌ   ÄÂÏ ÍÝœÐËÔ݁ "­ÝœÕÌ ÇœßˁßēÝÏÊÏ
                      
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ         ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ßÍÞœÂÔÐÎÅÐ ÔÐ ßÏÂá͜РÔÐ ËÊÄ݁ foÝÇ    ÄßÔÂÔÝ͜РÅÝÎÝÌßÏÞÑÊÙÊÌ ÌÐÑÝÔÔЁÝÙ
œÂÍÍÂÔÝÌ ÅÝÎÝÌ ÐÎẤ ÅÝÎÏÂÏ ÔÝÍßœÕÏ    œÂÍ́ ÍÇÄÂÔÂÑÊÙÅß œÂÎ ÅÝÎÎÐ ÔÝÌÕ
ÅÝÎÏÊÏ ËÝÔÝ΁ßÄÝÍœÝÏ ÑÝÍēÝÏÔÝÏu        ÑÊÍÅÝÄÊœ݁ !®ÝÍÕÔÝÌ ÎÝÍÝÔÝÌ ÅÝ
½ÏށÝœÂÏ ÔÝÌÊÄ݁ ÔÐËÌ݁ ÌÊÔ݁      ÎÝÌÂÏÞÑßÙǁ ÔÐ ÔÝËÊēÝÏ ÝÏÏÐ ßÏÞÑÊ
ÇœÂÔÅÝˁÝÏ ÂÏÅÇÍÝÙÅßÏ ¢ÂßÏ ÝÏÏßÏÝÌ     ÙÊËÅÊ ÅÝÎÎÐ ÔÝœÂÔÌ߁ÝÙœÂÔÝÌ ¢ÂÝÌ
ËÊÔœÂÂÔÄÂÍœÝÌÜÇÔÎÊÌÏßÌÍÅßÂÍāÌÕÙ     ÔÐ ÅÝÏÝÌ "ÔÐ ßÎßÙ Õˁß ßÎßÍÌÝÍœÊÅÝÎ
Ù݁ÏÊÏÙÊÏÊÏÌÊρÂËÝÄÂÅÝˁÝϝ          ÏÝÏÏÝÍœÂÔÝÌ ÅÝÏÝÌ ÂÌÌÂÏÐ ÝÏÂÏÑÝÅÊ
                          ÅÝÎÎÐ ÅÝÏÝÌ ÄßÔÂÔÝÍœÐu ´Ð ÅßÍÕÍÍÊÏ
    ¾ÏÜìÜÏáÑêÜÒ ÏÛÏÛØêÒ ÏÚ§Ž         ÅßœßßēÍÊÏÝÏÝÌÂÏÞÑßÙÇËÔ݁§ÑÑÝÕÇÍ
    íÜìáêÚÒ êÙØ×áÙêÛ׎êÙØ×á          œÝÏ ßÏÞÑÊÙÊÏßÌ ÍœÕÏÊÏ ÝÏÏÐ ÔÐ ÇËēßÙÕ
 ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ÔÝēÏßÏ oÕÔÊÏ œÕÇÎÔß     Í݁ÏÊÏÔÐÌÝÍÂēÑÌßËÝÌÐÎÎÂÙÂËÑÝÏßÏÔÐ
ēÊÍœÊÏ ÅÊÍÍÊÏßÔ ÝÙÙÇ ÂÌÌÂÔ ªÄÊ ÝÍ  ÕÄÂÏÏÊÏ ´Ð ÊÄÊ ÂÌÝÌ ÝÏÌ݁ f¿ÏÞÑÊ
́Ê ÂÏÞÑßÙǁ f¿ÏÞÑÊÙ oÊÏßËÝÍ ßÙÅÊ      ÙÊËÅÊ ÔÝœÂÔÌ߁ÝÙœÂÔÝÌ ¢ÂÝÌ ÔÐ ÅÝ
ÅÝÎÏÊÏ ÙÄÊÑÝÔ ÅÝÏÝÌ ÑÝÔÔЁÅÝˁßÏu ´Ð     ÏÝÌÔÐēÐÔÐÅÝÏÂÏÅÝÎÎÐ ÌÝÔÝÍ ÂÌÌÂÏÐ
ßÏÞÑÊÙÊÏßÌÙÄÊÏÊÏÝËÌ݁ÑÝÔÔЁÅÝˁÝÏ       ÊÏß́ÝÌßu ¥ˆÂÎ ßÏÞÑÊÙ ÊÄÊ ÙÇÏßÏÄßÔÝÙ
´ÊÔß ÅÂÍÂÍÂË ÔßœÊÂÎÕ œÝÍēÝÇē ÔÕËÙÝ  œ݁ foÝáÍÍÂÅÝÔÌÝ ÝÏÂÏÎÂÍÞÙݜРÌÊ
œÂ ÂÌÌÂÏÂÌ ÅßÏÕÎßÌßēÍÊÏ ÙÊÏÊÏÌÊÏ ÙÄÊ    ÎÊÔœÂē ÔÐ ÝÏÌßÎßÔœÂËÑÝÍÂÅÝÔÌÝ ÝÏÏÐ
ÑÝÔ ÑÝÔÔЁÅÝˁßÏ oÝÔÊ œÐáÏÐÔÂËÔ݁ ÔÐ     ÔÐ ÝËÝÍÍÂÅÝÔÌÝ ÎßÔœÂËÝÍÅÝÌÄÝÏ ÝÏÝÌ
ÂÏÐ ÌÕÏÊÏ ÙÊÏÊÏÌÊÏ ÑÝÔÔЁÅÝˁÝÏ       ÎÝÏÅ݁ÔÐÑÍÂÌÕÅÝỐ´ÐÝáÍÍÂÅÝÔÌÝ
ÊÎÝÇÜàÏßÔß ´ÊÔß ÝÏÂÏ ÌÕÏÊÏ œÐÑÔÝ    ÂÙœÝÌÐÒÐÄÂÑßÍÞ ÔÐ ÝÏÎÝÍÂÅÝÔÌÝ ÎÝ
Î݁ÏœßÍÊÎÂˁÝÑßÍÅÂÔÅÝˁÝρÂÏßÏÏÐ       Ï݁ÄÐÍ ßēËÊÌ ÔÐ ÌÝÙÄÊÍœßÔÝÌ ®ÝÇē
ÔÂÌÔÐÝÏÏЁÝÄÐˁМÝÌ ´ÐÝÔÊÄßÔ     ÂÏÐxÌÝÎʁÝÏÅÝÎÏÊÏÑÝÙÇÔßÝÏÅßÄÊ
ÔÝÌÐÔßÏœÐáÎÔÂēßÍœ݁ÂÏßÏÏÐÔÂÌßρ     œÝÍÊÏ ÔÐ ÅßàÍÊÏ ÅÂÔÝ΁ßÄÍßÏ ÔÐ ÅßÍßœÕ
ÔÐ ÂÏßÏÝÏÂÌ Ô݁ÊÄÝÏÊÏ ÅÝËÊÑÝÌ œÂ͚     ÍÊÏÝÏÏÐu´ÐÝÄÐÍÂËÌÝÙÄÊÍœßÔÝÌ
Ðáē ´Ð ÝÏÏÐ ÏœÝËÊœßÔÝÏ ËÝÙœßÔÝÌ     ´Ð ÝÏÑÝÙœÝÏ ÝÏÊÏ ÌÝÎʁÝÏ ÅÊÍÍÊÏ

ÙÊÏÊÏÌÊÏ ÏÂÏÝÏ ßË ÑÊÙÅß Çà ÏßÌÕÏՁ    ßÏÂÏÝÏށÂÄÝÏÄÝÌ ÔÐ áËÔÝΠÙÇËÎßÄÝÌ
Ïßē œÂ͚ÐáÔ œÂÔÂē Õˁß ÎÊÌÏßÌ ßËÝÍ  áၠÅÂÄÂÍÐÎÍßÏ ÜáÔÅÝˁÝÏ ÔÐ ÌÝÙ
Ìß ´Ð ÎÂÍÙÂÙÌšÝÄÐË ÊÄÊ f´ßœÊÏ    ÄßÍÞœÂÔÅÝˁÝÏ ´Ð œßˁßēÏÊÏ ÕÍÍÕ
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ       ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÄßÔÝÙœÝÏ Ñ݁ÍÐÏßÏ f¬Ðá́"u ½ÏÂÏ   ÅÝÏÝÌÝÌËÊÔÔÝÌÐÄÂÍÐ΁ÝÏ"oßρÜáÇÊÏ
ÊēÏÊÏ f½Í́Ê ÅÝÏÊÏ ÇÔÔÊ ÔÐ ÅÝÏÝÌßÏÞ  ÌÐÄßÔÂÔ݁ÅÝÎÝÌÜááÌÜÇÔÎÝÇēÂÏÐÅÝÙÙÊ
ÑÊÙÊÔß ÔÝÎÏßÏ ÂÙœÝÂËÌÐÒÐē ÎÝÇē ÍÝ   ēÐÔÐ ÝËÝÎ ÝÄßÔÂÏށÝÄÐ ááÎÂˁÝÙœÐu
œÕÏÊÏ ÝÏÏÐ ßÔœÝÍÌÝÍœÊÏu !½ÏÊÏßÍœÝÏ  qÂÏÌÐ ááÎÂˁÝÙœÝÏ ÊÄÊ ÐÄßÌ߁ f®ÝÇ

ÌЁÐÔÝÄÝÙÙÂÔ݁ ÔÐ ÌÝœßÏßÙœßÔ݁ ÇÍÊ   ÊÌÊÊ ÅÝÎÎÐ" ¥ÝÎÝÌ ßÔÝÏÄÝ͜ ÌÊÏßÑ
ÄÝÌ¥ˆÂÎßÏÞÑÊÙÝÏÊρÝÔÐËœßˁßēÏÊÏ    ËÝÏ ÅÝÎÎÐ ÄßÔÂÔÝÍœßÅÝÎ ēÐÔßÏÜááÌ ¯ß
ÝÏÏÐ "¥ˆÂÎ ÝÏÏÐ ÊÄÊ ÜáÔ ÂÏÞÑßÙǁ  ÍßËÔÊËÅÝÎÄßÔÂÔÝÌēÝÍÑÂÔÂēÍÂÍœÂÔÝÌ
foÝÅÊÔÅÝÎÎÐxÝÏÌÝÇÑÂÎÕÔßœÊÅßÄßÅÝË    ÔÝÌЁÝËÌÝÍÂÔ݁­ÝÅÊÔÝÌṌ݁ÝÏÎÝÇ
ÐÔÝÌÐÄßÔÂÔ݁ÅÝÏÌ݁ÔÐÕˁßÔÊÔßßËÝÍ    ÝÌ ÔÊÔ ßÌÎÊÔÝÌ ÐÔßÏÜááÌ ÔÊÔß ēÐÔß
Ìß ÅÝÎÌ݁ ßË ÌÝÔßÑÑßÍÞ ÔÊÔ ÌÝÙÄÊÍœß  ÏßÔÝÏÄÝ͜ ËÊÏßÑË݁u ¥ˆßˁßēÏÊÏ
ÔÝÌ ÅßËÝÅÝÎÝÌÔÕÎÅÝËÝÙœß ¥ˆÂÎ ÔÊÔß   ÂÙ݁Ý͜РßÔÝÏÄÝÍœßÏ ßÎÝÏÏßÏÕ ÊÄÊ
ÇÔÔÊ ēÕÙÙÊÏ ÌÝÎʁÝÏ ÅÝÏÊÏ ÎÊÌÏßÌ ÅßÔ  áÏÐÔÌßρ f´ßœÊ ÅÝÏÂÏ Õˁß ßÄÊÍßÔÌß ÅÝ
ÌÕËÄÝÍÊÏÅÂËÝßēēÂßÍÞœÂÔÂÅÝÏÊÏÑÝÔ    ÎÝÌßÔÝÏÄÝÍœ݁"u½ÏÏÐÊÄÊf½ÓÔÐÏÔÝÍ
ÔЁÅÝˁÝÏÅÝÏÂÏÔÝÎÝÏÝÏÌ݁ÂÙœÝÂË     ÅÝÎÂÙÍšÙÅÐu´ÐááÎÂˁÝÙœÝÏÊÄÊÝÏÌ݁
ÌÐÒÐēÂÑßÍÞu ¥ˆÂÎÝÏÏÐÊÄÊÝÏÌ݁f¢Ì   foßÌÎÊÔ ÅÝÏÊÏ ÒÂÓÑÊÓÌ ÔÐ ÝÔÄÂÅÂÍ ÊÏœß
ÌÂËÅß ÅÝÎÏÊÏßËÅÊ ÅÝÙÙÊ ÐÏÑ݁ ÅÝÎÝÌ    ÝÌÂÍÊ ÎÝÍÍ݁ßÏ ÎÝÏÅÝÔÐu ¤ÝœšÌ Ð
ÐÎẤ ÔÐ œÐÑÔÝÎ݁ ÅÝÎÏÊÏßē x ÅÝÏÊ   ÍßÏÝρ ÊÄÊ f¥ˆÂÎ ÅÝÏÂÏ ÔßœÊ Õˁß ßÄÊ
ÏßēÌßÍ́ ¥ˆÂÎÇÕÎÝÏÜÇœÂÍ́ÎÝÇē  ÍßÔÌß"u½ÏÏЁÜáËf½ÓÔÐÏÙÇàÙÅÕÍÇÄÂÍ
ÅÝÏÊÏ ÝÍ́Ê áÏÐÔ ÄÊœÝÍœÕ Åß́ÝÍÊÏ ÔÐ  ÝÍÉÇÒÏÐēu ªÄÊ ÝÏÌ݁ foßÌÎÊÔ ÅÝÏÊÏ
ÅßàÍÊÏÅÂÔÝ΁ßēÍßÏÔÐÅÂÙÅßÑÂēÍßÏu     ÒÂÓÑÊÓÌÂÔÐÝÌÂÍʁݚÎÝÍÍ݁ßÏÎÝÏÅÝ
                        ÔÐu !´Ð ááßÔÝÏÄÝ͜ ÜáÏßÏ ÏÝÔßÎÜà
   ¾ÏÜìÜÏáÑêÜÔ§ÚîîÛÏ؎êæÒ êÙéÔá      ÊÏ ááÎÂˁÝÙœÝÏ ÎÝÇē ÏÝÎßÍÙÇÙÌßà


  ªÊÓÕÓ ÊÄÊ áËÅÐÙÂēÝÍœ݁ ½ÏÏÂÏ   œßē ÊÔÔÊ ¤ˆËÊÏ ÄÂÏ ßÙÅÊÍœßÔÌÊÏ Ô݁ÂáÔ
   

  ÑÝÔÔЁœÐáÎÔÂēßÍœßÏ ÅÊÍÍÊÏ ÝÏÊÏ     ÏÊÏÂÍÌÝÍÊÏ ßËÍÝ ÄÂÍœÝÌ œÕÇÎÔßēÊÍ
ááÎÂˁÝÙœÝÏ ¯ÂÏÑ݁ÍÂÄÝÏ ÑÝÔÔЁÝÙ      œÝÌ "´Ð ¥ÝÎÎÐ ÔÝÌÊÄ݁ ÔÐËÌ݁ ÝÎÂÍ
œÝÏ ÝÏÐ ááÎÂˁÝٜ ÌÕÔÌÕËÄ݁ÏÊÏ      ÔÐÎÌÝÍœÂÍÍÂÔÝÌ ÙÇÏßÏÅÂËΠáÄÂΠÑÝÔÔЁ
ÝÏÊÏ ÑÝÔÔЁÅÝˁÝÏ ±ÝÔÔЁÝٜ œßË    ÅÝˁ݁ÔÐÎÅ݁ÔÊÔ¢ÂÂÏÂϜݜÂˁÂēÍÂ
ßēÏÊÏ ÝÏÏÐ ÔÐ ÝÏÌ݁ ÊÄÊ f«ÝÏÏÝÊ    ÔÝÌ ÔÕà ÐÏÑ݁Ìßρ šÏÂÔÝÔÄÂÏÄ݁ ÔÊÔß
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ       ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ēÕÔÌßÌÊÏ ÑÝÔÔЁÅÝˁÝÏ ÇÑÍÝÔÌՁ ®ßÌÊ   œÕÇÎÔßēÊÍœÝÏ ÅÂËÝÎÂˁÝÅÂËÎÂÔÅÝˁÂ
ÏßÏÂρÝÙēÝÏÂēßÏßËÝÑÑÕÍÞœÂēßÔÅÝË    ÌÕÇÇÍÊēÝÂÌÝÇ ¥ˆÂÎáÏÐÔ݁œÊœÝÏ
ÝÌœÐÑÔÂßËÎÂˁÝßÔÅÝˁÝÌÏßÏÂÏÎÝÙ     ÔÐÏÕÙÇÍÝÏÇÔÌՁÊÄÂÌÌÝßËÝÏÏßÏÝÑ
ēÝÏÂēßÏœÂÎÂÍāÊÔÝÍœÝÏÝÑÑÕÍÞœÂē   ÑÐ͚ēÂÏáē©ÂÌÐÏ݁ÐáÔÝ΁ßÄ݁!¥ßÎÅß
ßÔÅÝˁÝÌ ÔÐ ÎÂˁÝßÔÅÝˁÝÌ ÂÍā ËÊÔ݁   ÎÊÌÏßÌ ÌÐÑß́ÏßÏ ßēœßÏ ēËÊÏ ÕÔÊ
´ÐßÄßÔÕàēÕÔÌßÌÊÏÑÝÔÔЁÅÝˁÝÌÂÍ   ÏÝÏßÌ ÌЁÂēÔ݁݁ ÍÅßÂÍā ÌÊÔ݁ ´Ð
ā ßÍÍÂÔÝÌ ÔÐ ÂÌÔÝÌ ÍÝÎÂÍÂÄÝÌ ÔÐËÌ݁  ÎßÌÊ ÌЁÂēÔ݁݁ ßÍÞœÂÌ ÝÍÂÄÐÍ Ñß
ÍÝÅßÎÂÍßÔÅÝˁÝ̴ЁßÄßÔÐÎÝÌÑÝÔÔЁ    ÍÂÍœÝÌœÐÑÔÂÍÅßÂÍāÌÊÔ݁
ÅÝˁ݁ Õˁß ÎÝÙÄÝÏÐ ÊÔÌß ÎÊÌÏßÌœÂÎ
ÏÂáËÝÍ́ÔÝÌÔÕÙÅÊÏÎÂÍßÔÅÝˁÝÏ" ¤ßÔ         ¾êááݎêæÒ êÜáݺÏÖÏßë
ÔÝÌ ÝáÏœßÔÝÏÄÝÍœ݁ ÂÌÔÝÌ ÎÝÇē Äß    ¤ÝœšÌ ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ÔÝēÏßÏ ¥ˆÕÇÎÔß
                         "

ÔÝٜ ÅÂËÎÂÔ ÕÍÍÕ œßÕ Ḉ݁ÏÊÏ œÂÎ  ēÊÍœÝÏ ÅÊÍÍÊÏ ÏÝÑÝÔÔЁßÏ ÍÅßÎßÔœ
ÕÍÍÕ ߁œßÍÕ Ḉ݁ÏÊÏ ÅÂËÎÂÔ ÐÍßÏÝρ  ÐÏÑ݁ ÌÐÌßÎßÔœÂËÑ݁ÄЁ ÔÐ ÅÂÎÅÂÙœÝ͚
áÄЁÅÝÎÂÔÝÌœÂÎÐÍßÏÝρÍÐ΁ÝÄßÔ     ÌÐÎÂÍÂēÜÇÍœÂÏށÝÄЁ ÏÝÑÝÔÔЁœÂē ´Ð
ÔÝÌ oÝÅÊÔ ÂÌÔÝÌ ÅÝÎÂÔÝÌ ¢ÂÝ ÔÐ    ÅÊÍÍÊÏ ÕÍÍÕ ÐœÝÙœÝÏ ÏÝÏÏÝÍœÝÏ ­Â
áÎÂˁÝÑÝÔÔЁÂēÝ̝              ÉÂҚ ÎßÌÊ ÅÊÍÍÊÏ ÝÏÝÌ ááÔÝÍÍÝÅ߁ÌÝ
                        ÔœÝÍÍÝœÝÏ ÅÂËÝËÝߚÍÅ ´Ð ÅßÇēËʁ
    ¶ÏÙÝÜáݯŽÏŽÌÜÏÜÚîÑÏÒê؎êÜ       ÍÊÏ ßË Çß ÂáÔÝ͜ ÑÝÔÔЁÓÔÐÍ݁Ð ÔÐ
  ¤ÂÍÐÎÍÂËēÐÔÝÙÙÕÝÎ݁ÖÂÒÊÓǚáÑÝÍ
                       ÇÔÝ͜ߜÝÔœÝÙÅÂÅßÏÎÝÍÕÍÊÏÝÏÊÏËÝß
ēÝÏÔЁÝ͜РÔÐ ÝÙÅÝÏÂÏ ªÊÓÕÓ ÂÙÂÙÅÐ    šÍÅÐ ´Ð ÂÏÐ ÅßÄÊœÝÍÊÏ ÐœÝÙœÝÏ ÔÐ
Ïß́ÝÏ ½ÏÏÐ ÊÄÊ ÝËÌ݁ ´Õà ßÄ“Ä“Ê   ÅßÍÍßÍÊÏ ÂÏÅÇÍÝËÝÌ ¢ÄÒÂÂÎÄÂÏÄ݁ ¥ßÄÊ
ÌÐÇÍ́ÝÔÝÌ œÐáÎÔÂēßÍœ݁ ÔßÝÏ ßË   œÝÍÊÏ œÐÑÔ ÑÝÔÔЁÝÙœÝÏ ÔÐ ÏÕÍÅÕÄÝÏ
ÍÝ ÄÂÍœÝÔК œÂÎ ¢ÂÂ ÍÝÅÊ ÌṌ݁ÏÊÏ  ÝÏÏÐ ´Ð ÑÝÔÔЁÝÙœÝÏ œÂÂÂáÔÐÏÎÝ
ÔÕÙÅÊÏßēÍ߁Í߁ÙÂÔÌšÅÝˁЫÝÏÏÝÅÝÙ    ÅÝˁÝÌ œÂšÏÂÏΠÍÝÍáÑÊ ÔÐ ÍÝœÕÏÊÏ
ÅÐÍÌßÏœÐáÎÔÂēßÍœ݁ÂÇÏßēēÂÅÝˁÝÏ   ÝáÄÂÌ¢ÄÒÂÂÎÔЭÂÉÂÒÞÝÏÝÌÙÇËÎÝÌ´Ð
¢ÂÝ ´Ð ®ÐÊÓÇË©ÂÌÐÏ ÔÐ ßÏÂÏßÙÅÝ  ÅÂËÝÎÂˁÝÌÕ΁ÂÊÄÊf¿ÏÞÑÊÙÊËÅÊ¢ÄÒÂ
ÑÂÄÝٜ ÔÐ ªÐÂÏÏ ¬ÒÇÓÔÊÔÇÍÞÏÂÌ ÏÂÏ    ÂÎßÅߧËēßÙÕÊÏß́ÊÅÝÎÎÐÔÐÝÏށÊÄÊ
Ñ݁ÍÂÄÝÏ ¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝÏ ¥ßÎÅß      ­ÂÉÂÒÞÔÊÔÏÝÏÎßÔÌÕÏÊÏÝÏÊÏËÊÍÅÝÍÝÏ
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÎÊÎÍÝÌ ÔÐ ÏÝÏßÅݚēÏßÏ ÅÝÎÏÊÏ ËÊÍÝ
ËÊÍÎÝÇēÅÝÎÎÐÔÝÌÕœßßàÏßÔ݁ēÐÔßÏ          ·×àâàêÜÏÙÙÝáÑêŽÜìÜ
ÎßÍÅÝÙÝÌÐu ¥ˆÂÎ ¢ÄÒÂÂÎ ÊÄÊ f¬ÝÎÊ     ÚêÛÏÚÏÑ Òê؎êÙéÔááÝáÏØÙê§ÚŒêÚêÙéÔá
ÝÏ oÝÌßÔÐœÝ ÝÏÐ ÅÝÏÂÏ ßÎßÙ ßÌÎÊÔÝÏ           ÑìáêæÒ ìÜ
ÅÝÏÊÏ ÎÂÍÅÝˁÝÏ ÅÝÏÝÌÌܚÍœÂÏΠœÂÎ
                            ´Ð ÊÄÊ ªÊÓÕÓ ¹ÇÏßÏ áËÅÐÙÂēÝÍ
                            

­ÂÉÂÒÞÏÂÌ áÏÐÔ ßÌÎÊÏÏÊÏ œÂšÏÂÔÅÝË        œÝËÌ݁ ¢ÌÔÝÌ ÅÂÍÂÌ ßÔÅÝˁÐ Çß
ÝÏœÂÎßÙÅÊÝÏÏÐēÕÔÌÕÌÕفÝÙœÂÔ݁     ÏÂÌÐáÏÑßÍÂēÝÝÏÂēÍÝÎÂÍÂēÅÝˁÐœÂÎ
œÂÎ ÅÝÙÙÊ ÌÕœßßàÏßÔ݁ ´Ð ßԜРÎÐË  œÂšÅÝˁÝÏ ÂÏßÏÝρ ÎßÌρÐ ÝÙÙÕ
́Ð ÔÐ ÔÐË́Ð ÌÐÔā ÎÂˁÝÂáÔÐÏÎÝ    ÌßÍ́ ½ÏÌ݁ ÎßÔœ ÏÝœÊÔ݁ ßÄß
ÅÝˁÝÏ ÔÝÔÔßÍÞ ÏÝÎßË݁ÊÏ ÔÊÔ ÅÂËΠ    ÏÂÏœÝϚÑÂÔÝÏ ÎÂˁÝēÝēēÝÏÂÐ ÝÏÝÌ
ÔÝ͜РÔÐËÌ݁ áÍÅÝÔÝÌ áÑÌÂḗ ÝÔÝÌ    œÊÏÏÝÌÔÐ ÏßÏœÝÏʁÍÝÏ ÝÏÏÐ ÂËÔ݁
œÂÎ œÐÑÔ ÔÐË́Ð áÑÌÂḗ ÐË݁     ÎÝÇē ßԜРßēē ÔÊÔß ÝÏÂÏ ËÊÔÌ߁ÏÊÏ
ÇÔÝÌu ´ÐÊÄÊÝÏÏÐf´ÝÌÐēÍÅÝÎÎÐ    ÍÝÎÂÍÂēÅÝˁÝÏ ßË ÝÏÏßÏ ËݜߜÕÇÎÔß
ÅÝÏÝÌßÏÞÑÊÙÊËÅÊÝρÊÄÝÅÝÏÝÏÏÐáË      ēÊÍœÊÏ µÄÊÌ ÝÅßÔÂÍÂËÌÝÏßÔÌÝ qßÄß
ÔßÔ݁ ÅÝÎÝÌÂÏÞÑßÙǁ !®ÝÇē ÅÝÎÏÊÏ      ϜݜÂÂÔÄÂÔÝÏ ÅÝÏÊÏ ÂËÔÂÌẤÝÏ ÝÏ
ÎÝÍÍ݁ßÏ ÂËÔÂÌẤÐ ÌÐÔÄẤ ÏÂÑÂÏß     ÅßÙÅßē ÝÏÏÐ ÔÐ ßÄß ÍÅßÂÍā ÇÏœß
ÏÂÔÄ݁ÝËÌ݁ÔÊÔÝÙÙÕœÐÑÔÂÐË݁ßÇÔ     Í݁x ÝÏÔÝÅßÄÂÔ ´Ð ßÄß ÝáÏÎÝÍ
Ìß ÏßÏœÝÏÔÝÏßē ēÐÔßÏ œÂšÏÂÔÝÏÄ݁u    Í݁Ýف ϜݜÂÂÔÄÂÔÝÏ ÝÏÏÂÏœÝÍēÝ
"´Ð¢ÄÒÂÂÎÝÏÂÌÌÊēÝÏÊÏf½ËÝÌÌÐÔÄ      ÇÌÅÝÏÌ݁ ÔÐ ÝáÏÎÝÍÍ݁Ýف ÅÝÏÌ݁
́ ®ÐÊÓÇÇÏ ©ÂÌÐÏ ÔÐ ±ÒÐÒÐ̬ÂÍÊē      ËÊÄ݁ f¿ÏáÙÙÝÅÝˁÝÍœßÅÝÎu x ÝÏÔÝ
œÝÏÄÂÍÐÎÏÂē ÝÙÙÕu ´Ð ÝÏÂÏ ÊēÏÊÏ    ÅßÄÂԝ
fµËß ßÏÞÑÊÙÊËÅÊ ¢ÄÒÂÂÎßÅß œÂÎ ßÄß     ¿Ä“ÍÂË ÂÑÐÓÔÐÍÐ ¿ÔÝÏÄ݁ oÝÏÎßË

ÕÍÍÕ ÄÊœÝÍœÝÏ ÇÇÔ݁ ÝËÌ݁ ÝÙÙÕ áÑ    ßē ÎÕÙÅÊÏ ÍÝÎÂÍÂēÅÝˁÝϝ ¿ÔÝÏÝ
ÍÝÔÌÐ́ ÙÊÏÊÏ ÂËÝÄÂÅÝˁÝÏu ¥ˆÂÎ     ÊÄʍqßÄßÔÕËÝÌÏÝœÊÔÝÏÍÝÎÂÍÂēÅÝË
¢ÄÒÂÂÎÝÏÂÌ ÊēÏÊÏ f¿ÌÊÍÕ ®ÐÊÓÇÇÏ ©Â     ÝÏ ÔßÝÏ ÎÝÍÞÎÝÍßÏ Ô݁ßÙœÝÏ ÔÐ ÏÝ
ÌÐÏ ÔÐ ±ÒÐÒÐ̬ÂÍÊē ÝÙÅÝÏÂÏ Õˁß ÂÄ    œßēÍÂÔÝÌ ÊÏÈÊÒÐÔÔ݁ foÝÑË݁ÔÝ ÔÐ
ÍÐÎÌÂÏßÌÕÏÔ݁ÝρßÄßßÎßÙ ÄÊœÝÍœÝÏ     ÝÔÄÂÅÂÍ ÂÌu ÝÏÏÐ ÏÝœÝÄÂÍÐÎÝÏ
ÇßàÝËÝÎßēÝÏÙÂÎœÝÏÍÝÎÂÍÂēÏßÏu      ÔÐËÌ݁
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ                      ÙÝÄÊÑÝÔ  ÙÝÄÊÑÝÔ        §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

  ¤ˆÐÔÐÕÔÊÏÝÏßÌÌÐÔāÄßÔÝÙœÝÏ
Îß
                                     œÝÏÍÝœÐÍÂÔÝ̝ ´Ð ÝÏΠÅßÏÎßÙÅßēÍÊ
ÌÊ ÌÐÄßÔÂÔ݁ ÏÕÙÇÍÝÌ ÅÂËÎÂÔ ÑÂÓÔÕ ÔÐ               Ïßē ¥ˆÂÎ ÕÍÍÕ ÍÝœÕÌ ÝÏÐ ÅßÏÎßÙÅßē
áËÔß ÏÐԁÐ ®ßÔÞÌß ßÔÝÏÄÝÍœÝÏ ËÊÄ݁                ÍÊÏ áÂÎ ÍßÔß ÎÂˁÝÌÕ΁ ÎÂˁÝßÙÅÂÔ
ÝÏÌ݁foÝÇÔÊÏœßÝÔÄÂÅÂÍÓÔÐÍÅ߁ÌÝ"u                 ÄÝΠ¢Â ¢áÔÊ ÝÇÔß ½ÏÝÌÅÝÔÌÂÌ ÍÅÊ
!¥ˆÂÎ ËÊÄ݁ ÝÏÌ݁ foÝÏÙÐÙÙÝÎÂē ÅÝÎ                ÙÇËÎÝÌ ÅßËÊÄß oÂË͚Î ¥ÝÏÌ݁ ÔÐ
Ì݁ ÄÐÔÝÂēÜÇÅÝˁÝÏ ÔÐ ÝÔÅÝÎÂÔ ÑÝÙÇ                 ÂÇÏ ÊÔÔÊ ³ÂÎÂÒÊáÍœÕ ÁÂÎ ªÊÓÕÓ ÊÄÊ
ÅÝÎÌ݁ áÏÐÔ݁ ÅÝÎÎÐ ÔÝÇßēËʁ ÔÐ ÔÝ                §ßÙœÂÎÐÌ ÑÍÝ ÎÝÏÅÝÔÌßÏ ËÝÎßÙÅß
ËÊēēÊÙʁ ÔÐ ÂÏÐ ßēËÊ ÔÐ ÊēēÊÙÊ               ÄÝÍœÕßÍÍÂË¢ÎÝÙÙÕœÂÎÐÏÞœÂËÙ݁ÌßÏ"
ÅÝÙÙÊ ÙÊÏÊÏu "®ßÔÞÌß ÝÏÂÏ ÏÝœÊēÏÊÏ                !µËßËÝÏ ÎßÌÊ ÂÍßÔÝÌ ÊÔÔÊ ÎÂˁÝßÙ

ÂË͚Î ÝÏÝÌ ÄÂÍœ݁ ÄßÔÝÙœ݁ ÔÂËÌݚÍ                ÅÂÔÄÝÏÄ݁ ¢Â áÔÂÏ ÇÔÔÊ ÔÕÎÝÌÏÕÔßÍ
ÝÍÝÌÜÇÔ" ½ÏށÝœÂÏ œÐÑÔ ÔÕà ÔÊÔß                œÝÏ" "´Ð ÊēÏÊÏ oÝÍÕÔÅÊ ÝÍÝÔÅÊ
ÔÐÙÅÝÏÂÏ ÑÍÝÔÌÕÌ ÔßËÌÝÌ ÝÎ݁ ÔÂËÌݚē                ¥ÝÏÝÌÍÝÎÂÍÂēÅÝˁÂÏÂÏÏÊÎÂËÔÂÔÅߝ
ËÝÍÍÝœÕ ÔÐËÌ݁ ßēÍÂÔÝÌ fµËß ÎÕà
ßÎßÍÌÝÍœÝÎÕà œÂÔÂē ÎÝÔÔßËÌÝÏßē Çà                        ¼êÒ ÏÚÒê؎êÜ
ÎÐËÌ݁ÔÂËÌÝÏÄ݁u                                  ¯ŽÏŽÌÜÏÜÚîÑÏÒê؎ìÜ
                                       ¶ÂÒÊÓÇá ÏÂсÝÍÐÏ ´ÊÔß ÇÏœßÍ݁
                                      

     ·×àâàêÜÏÙÙâÜÛìÚìÑ ŽêÜ×ÜÛêÜÒêáÙìÜ               ¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝÏ" ½ÏÂÏ ÜáÏßÏ
         ÞìÜÜêÒêÚÒêáÒ êÚÒ â                   ÊÄÊ ¢ÌÔÝÌ ¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁßÏ áÔ
   ½ÏÏßÏÙǁ ÔÊÔß ªÊÓÕÓ ÔÝÍßË ªÇÒÕÓÂÍÊ
                                    ÅÝˁÝÏ ÍÝÍÂÔ ÍÝœÕÌ ÔÐ Õˁß ÊēÌß
ÎßÔ݁ ÔÝÍßË ³ÂÎÂÒÊáËÑ݁ ¥ÂÍÊÍÇáËÑ݁                 f¤ˆÐÔТÂ¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁ݁ēÕÔÌÕuÅÂË
¥ˆÂÎ ÑÝÌßËΠÕÔÊÏÏÝÎÝÌ ÏßËÝÔœßÔÝÏ                 ÎÂÔ f¤ˆÐÔÐ ÂÏÌÐu ¿ÎßÙ ¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂ
ÎÝÏÅÝÔÌßÏÂÔ ÑßÏÏÝÅÝÍÅÝÔœÝ͜ ½ÙÙÕ                 ÅÝˁÝÏ ÔÕËÝÌÍÝÌÕ ÌÐÔā ¥ˆÂÎ áËÅÐ
ÏÝÄßÍÍÂËÎÂÍÝáÄÝÌ ´ÐßÙÅÝÌÐ΁ÂßēÍÂË                ÙÂēÝÍœ݁ ÊÄÊ ¥ˆÝÍēÝÇē ÇÍ́ ÔÊÔß
ªÊÓÕÓ ªÏßÏÅÝËÊÄßÔÝÍœÊÅÊ §ËēßÙÕ œÝ                ßË ÂËÇÍßœՁÝÌ ÎÂˁÝÙœÂÔÅÝˁÝÏ ¥ˆÕ
ÏÝ́ÝÍÂÎÝ̝ ­ÝœÕÌ ÝÙÙÕ ½ÏÂÏ ÊēÏÊÏ               ÇÎÔßēÊ͜ݢÌÌÂÏ œÂÎ ÝËÝÎ ÝÍœÐÍÂ
oÝÍÝÍÍÂÔÝ́ÄßÔÝÍœ݁ÄßÔÝÍœ                  ÅÝÔÌÝ ´Ð Çḗ ÔÐËÌ݁ f¤ˆÐÔÐ ÂÏÌÐu
                                     ÅÂËÎÂÔf¤ˆÐÔÐēÕÔÌÕuxÝËÝÎÝÍÝÍÍÂ

                                     ÔÝÌ ÔÐ ÝËÝÎ ÝÍÝ΁߁ÂÍÂÔÝÌ ®ÝÇē

 # ±ìáêæÒ êÜxēÕÔÌÕÒÐÓÌßÇÍÊÙœßρÒÂÝ
                                    
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÔßÝÏ ÎßÍÞÅßÙÅÝÏ ÌÕœÕÇÄ݁ ÐÔßÏœßœÝ    ´ÝÌÊÄ݁ÔÐËÌ݁ÂÏßÏÏÝÌÊÔ ÝÇÙÅßËÊ
                         

ÔÂËÏßÔ݁ÝÏށÝœÂÏ¢ÌÝÌ¥ˆÕÇÎÔßēÊÍœÝ     áÔāß ÝÏÏÂÏÂËÌÐÍÂÌx ÕÍÍÕ ÏßÇÌÎÊÏÞ
ÌÊÏ ÇÇÔ݁ ¥ˆÂÎ áÏÐÔ݁ ½ÏÏÐ ÕÏÎÝÌ     ÝÏÕÍÍÕÏÂáÑß́ÝÏqÝÙÙǁÂÄÝفÝÔ
ÇœßßàÏßÔ݁ÔÐēÐÔßÏÄÂáÔÂœßÏßÙœÕÏß    áÄßÔÂÍ́ ÐÎẤx ÕÍÍÕ ÏßÇÌÎÊÏށÝÏ
Ḉ݁ÝÏ ´Ð ÎʁÌÝÇ ÅÊÍÍÊÏ ÔÊÔß àÏßÔÊ   ÕÍÍÕ ÏÂáÑß́Ýϝ §ËÅÕÙÇēÝÍœÝËÝÌ
¯ÐËÝÏށÝœÂÏËÊÔ݁ÔÊÔߢÌÝÌ¥ˆÕÇÎÔß     ÏÂÑ݁ÍÐϪÊÓÕӍ®ÊÌÊ¿ÔÝÏÄßÅß"¥ˆÂÎ
ēÊÍœÝÌÊÏ ÇÇÔ݁ ÅÝÎÍß ¥ˆÕÇÎÔßēÊÍÅ“Õ   ½ÏÂρÜáÏßύ®ÊÌÊÄÊœÝÍœÝÏÌÐÔā
ÂēÜÇÍÂË ßēēßÙÇÍÂË ÂēÔ݁ÍÂË ÏœÂÍÍÂË  ÂÏÌКÎÂÌÂÍ́ÔÊÍÎ՝
ÅÂÍÂÄÐÍÍßÏÂē ÂÏßÏœÝÍēÝÇËÔ݁ ÔÊÔß
¯ÐËÇÍÊÄÊÌÐÄÙÇÅÝÌ´ÐÏœßÍÊÎÂˁÝËÝ         ¾ÏÜìÜÏáÑêÜìÑ Ñ êÞѠώÚÏÚÒ êÙéÔá
ÑÝÍÂēÅÝˁÝÏÔÐÔÝÎÝËÄÝÏßÏÝÎ݁!´Ð            ŒÚ×ÙÑ×Ò êÚÒ êÙØ×á
ÝÏށÝœÂÏÅÊÍÍÊÏ­ÐÔœÝÍēÝÇÌÂēÜÇÍÂË
                           ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ÔÝēÏßÏ ÑÂÏßÏÂÔÄÝÏ áËÅÐ
                            

ßēēßÙÇÍÂË ßÏÂÌÎßÔÝÔÌÐÍÂË ÑÝÍēÝÏÔ        ÙÂēÝÍœÝËÌ݁ ßÎßÏ ßēÝÏ ÏÝœÊÔÝÏ
ËÝÍÝÔÌÐÍÂË ÑÝÍēÝÏÔÝÄßÍÐ ÝÙÅÝÏÂÏ Ïß     ēÂÏáÄÂÔÔÐÌÝÔÝÍ߁ÕËÍàßÔÌß¿Ä݁
ÏÝρßēÏßē ÝÙÙÕ ÔÂáÍÂË "´Ð œÝÍēÝÇÌ  oÕÔÊÏÎßˁÝÏÝÎÏÝÎÝÌàÏßÔÊÓÕÆÞá½Ï
ÔÊÔß­ÐԁÝÔÐ˳ÐÆÐÎ݁Мߜ݁ÐÎÊÍ     ÏÐ Õˁß ßēßàÍœßÔÌß ¢ÂÝ ÔÐ Õˁß
ÅÝÎÕßàœÊ ÔÐ ÎßÍÅÝÓÇÒÂÎКœß ÔÐ ÔÝ    ÝËÌÝÍÂÔÌ œÕÇÎÔßēÊÍœÝÌ ´Ð ÂÏßÏ
ÎÝËÄÝÏßÏ ÝÎ݁ ­ÞÅÐÝÏށÝœÂÏ ËÊÔ݁     ÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎÝÌ àÏßÔÊ ÍÊÌÄÊœÝÍœÝÏ
ÂÏßÏœÝÍēÝÇÌÔÊÔߢÌÝÌ¥ˆÕÇÎÔßēÊÍœÝ    ½ÏÏÐÇÔÝÍœßÔʁÂÏßÏÓÕÆÞáρÔÐÊÄÝÍœß
ÌÊÏ ÇÇÔ݁ qÂÏßÏœÝÍēÝÇÌ ÎßÌÊ áÔā   ÔÊ foßÏÂÏÝÎÂËÔÂÔ ÅÝÎÎÐ ÅÝÎÝÌœÂÂÍ
ÂˁÝÏÐÌ ÂÎ ÝÏÊÏ ÌÊÎÊÔœÂē ááÌ ÌÝÔÝÍ   œ݁Ðu ´Ð ÝÏÏÐ àÍß ÂÅÂËÎÂÔÌ ÊÔÔÊ
ßÇÍÊēÌß ÂÌÎßÔÝÏÄ݁ ÌÊÎÊÔœÂē ´Ð ÎßÌÊ   ¥ˆÂÎ ÄÝœšÌ ÊÄÊ ÐÄßÌ߁ foßË ÅÝÎÏÂÏ
áÔāÏÕÔßÌœÐÑÔÂÌÝÔÝÍÂÍßÔÝÌÂÝÌß   ¢Â Õˁß ēßàÍœÕ ß́ÝÌß ÔÐ Õˁß ÝË
ÔÐœÝÍÂÅÝÔÌÝ ­ÐÔßÏ ßēœßÏ ®ÊÌÏßÌ     ÌÝÍÂÔÌ œÕÇÎÔßēÊÍœÝÌ ßÇËÄß ēÕÙÙÊÏ
áÄЁÏßÏ áËԁÌÝ ÙÊÏÊÏÌÊÏ šÏÂÔÅÝˁÝÏ     ÍÊÌÄÊœÝÍœÝÏ ÔÝÔÔßÍÞ ÏÝÌÝÔēÍÂßÏ
ÂÏßÏÝÏÂÌÇÏÔÝ΁ßēÝÏÊÏÝÏÏÐœÂÎÎÊÌ     ¥ÝÎÏÂÏÎÝÄÊËʁÝÏÝÏÏÐÔÊÔÌÝÔÝÍßÔœÕ
ÏßÌ ÇÏÔÝ΁ßēÝÏÊÏ ÙÊÏÊÏÌÊÏ šÏÂÔÅÝË      ßÇÔÌß ÏÊÔÝÏ ÅÝÎÌ݁ ÊÏÇÏÞœßÏÞßÙœß
ÝÏ ÇÍÝœՁÏÊÏ ÐÏÑ݁ÌßÏ šÏÂÔÅÝˁÝÏ     ÄÝÌu ´Ð ¿ÔÝÏÝ ÊÄÊ oÝÑÂÍÐÎÔßÍÍÂÔÝÌ
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÇÊÏ œßßÊÏßÏÙÕËÊÔÝÍœÝÏ ÌßēÝÄЁ      ÅÝÎÌ݁ ÌßÍ́u ¥ˆÂÎ ÏÂÍÐÅßÏÂÇÙÇÍœÝÏ
 ®ßÔÞÌß ÄÂÏ ¢ÂÂ ÝËÝÎ ÏÝÄÊËʁÏÊÏ      ÎÂÍÝáÄÂÌ ÄßÍÍÂÔÄÂÍœÝÏ ÌÕËÊÎÅÝÎÅßÔ݁
½ÏÊÏ ËÊÙÊÍœÕ œÕÇÎÔßēÊÍœÕ ÎÊÌÝËÝÌ     ËÝÅÝÙÅÐÍÂÄÝÌ ÍÝÍÂÔ œßœ݁ ÕÏÎÝÌ ÌÐÔßË
½ÏÏÐ ÝÏÏßÏÕ ÏßÌÕœßˁßēÝÏ œÝÍēÝË     ÂÔ݁ÝËÌÝÍÂÏÎÂÔÐÊÄÊf¢ÂßÅßÊÔÅÊ
ÏáÕÏÝÌÊÏáÕ"®ßÔÞÌßÄÂϽÏÏÐáÌÊΠ      ËÊËÌÝÍʁÝÍœÝÏ ÅÝÎÌ݁ x œÂÂÔÄÂÍœß
Ô݁ ÊÏÂÄÊËʁÝÌ ÝËÝÌ" !´ÝÌßḗÔÝÌ      ÅÝÎu ´ÝÌÊÄ݁ ÔÐËÌ݁ ēÕÙÙÊÏ œÕÇÎÔß
áÄÊËʁÏÊÏ ÄÝœšÌ ¥ˆÂÎ ¢ÌÌÂËÅÝÎ ¥ˆÕÇÎ    ēÊÍœÝÏ áËÔß ÅßÏÂÂÙ݁ÑË݁ÔÐēÍßÏ ¢ÂÂ
ÔßēÊÍœÝÌÊÏßËÅÝÎ ÅÝÎÍß ÇÔÝÌ ÎßÔÞÌß     œÂÎ ÖÂÒÊÓÇË x Õˁß ®ÝÇē ÅßÎÅßœÕÇÎÔß
¥ÝÎÎÐ ÔÝÇÍÝœՁÝÏ ÍÝÎÂÍÂēÅÝˁÝÏ ÏÕ      ēÊÍœÝÏÔßÎßˁÝÙœ݁ÝÍœÝÏáÏÝÑÑÕÍÍáē
ÙÇÍÝÌ"                     ÝÏÊÏ ÔÐ ÅßÎÅßœÕÇÎÔßēÊÍœÝÏ ÔÂÑÑÕÍà
                         ÝÙœÝÏÇÏÎßˁßēÝÏÊϝ
     ¾ÏÜìÜÏáÑêÜãÏß×àÔØêÙéÔá
     áÝÜÏÚÝÒìÜÏÔæÔÚÒ êÙéÔá         ·×àâàêÜÏÙÙÝÛÏÚëÛìáÒ ÏáÑêŽÜìÜŒÏØêÙÛ׎â
 "ªÊÓÕÓÝÏÂÌÔÝēÏßÏßÔœÕÑÂÏßÏÂÔÄÝρ       ´Ð ÏßÇÔÝÍœßÏÏßē ͚ÄÝ͜Р½ÏÌ݁ ÔÊÔ
                          

ÏßÏÝËÝÌ݁ÎßÌÊēÙÇÔÌßàÝÍœÕÝÏÐÝÙ      ½ÏÂÏ ÅÂËÝÎÂÍÞÎßÔœÂÔÄ ÏÊÏÏÊÔÌÕÏßē
ÙÕ ßËÍÝ ÄÂ͜Р½ÙÅÝÏÂÏ ÏßœßßÅÊÔßÏßē   §ËÅÕÙÇēÝÍœÝËÝÌ ÅßÔÂΠœßÏßÙœÕ ÏßÍ
ËݜߜÕÇÎÔßēÊÍœÕ ¿Ä݁ qÝÙÙÇ œÕÇÎ  ÝÏßē ÇÔÝÍœÕ ¥ˆÂÎ ªÊÓÕÓÝÏÂÌ œßˁßē
ÔßēÊÍœÝÔ ÇÍÊēÅÝœÊ ÜááÌ ēÂÏá   ÏÊÏ ÂËÝÌÎʁÕ ÔÐ ÊÄÊ áËÅÐÙÂēÝÍœÝ
ÄÂÔÝÏÄ݁ oÕÍÍÕ ÖÂÒÊÓÇË ÔÐ ÕÍÍÕ ÏÂÍÐ    ËÝÌ݁ oÂËÝÌÎʁÕ ÏÝÇÏÏßē ¥ÝÎÌ݁
ÅßÏÂÇÙÇÍœÝÏ ¶ÂÒÊÓÇË ÄßÍÍÂÔÄÂΠÝÏÞ    ¬ÝÔÝÍ ÂÌÜáÏÑÝÌ ÎÝÇē ¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂ
ÝœÂÏ ēÂÏáÄÂÔß f¢ÂßÅß ÔÝÌÊēÅÊ    ÅÝˁÝÏ ÌÐÔā ÝÏށÝœÂÏ ßÔÝÍœ݁ oßË
ÂË͚Î ¥ÝÙÙÊ ÝÏÐ ÅÝÎÎÐ Õˁß ÝÏށÝœÂÏ    ÍÝ ÔÝÌßḗÔÝÌ ÎÊÌÏßÌ ÝËÝÎ ÏßÌÎÊÏ
ÊÔÌß ÔßÝÏ ÕÙÙÇē œÕÇÎÔßēÊÍœÕ ½ÙÙÕ   ÏÊÏ ¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝÏ ÔßÝÏ ÌÝÎʁÂ
ÔÕÍœÝÍœÕ ÊÏßρÕÇÄÝÍœÕ ÂÙÙÊÍÂÍÂËÄÝÍ   ÂÇÏÝËÝÎÏÝÇÍÊÄÝρÂÌÝǝ
œÐ´ÐÅÝÎÎÐÕˁßÔßÝÏēÕÙÙÊÏÏÂÍÐÅßÏÂ
ÇÙÇÍœÝÏ ´ÝÌÕÑÊÍÅßÔ݁ ÙÇÏßÏÅÂËЁÝÇ        ¼êÞêááݎŒìÜÛì؎êæÒ êÜ
ÙǁÏÇÆÇÍáÌÔÐÔÝÌÕËÝ́ÝÏßēÝÏÏßÏÎÝÏ       ¥ÂсÝÍÐÍßÏ ªÊÓÕÓ Ç ÎßˁÝÙœßÂÎÕ
                          !

ÅÝÔÌÂēÌßÏÙÄÊÑÝÔÑÝÍēÝÏÔÐÅÝˁ݁ÐÇà      ªÏßÏÅÝàÍßÄÝÙœÊÅÊ ÏÝÎßÍÊÅÊ ÎÝÇÝÌ
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÅÝÎÎÐ ÔÊÔ ßÌÎÊÔÝÌ ÐÏÑ݁ÌßÏ šÏÂÔÅÝË     ÎÝÔÄÂÍÂËÌÝÍÂ͝ "½ÏÏÐ ÊÄÊ ÝËÌ݁
ÝÏ" "ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ÊēÏÊÏ ÝÏÏÐ §Õ ÌÊ   oßËÍÝ ÔÝÌßḗÔÝÌ ÔÐËÌ݁ ÎÊÌÏßÌ Ñß
ÏßœßˁßÄ݁¥ÝÎÎÐÏÝÎßÍÊÏ"µËßÎßÌÊ       ÍÂÏßÏ ááÂ ÅÂËÎÂÔ ßēœßÏ ÅÂËÎÂÔ ÂËÔÂ
ÝÏށÝœÂÏ ÄÂÍœÝÏ áÔÂÏ ÝÏÐ ¢Â ­ÝÅÊ  ÌẤÐ ÅÂËÎÂÔ ßÏÞÑÊÙÊÔ ÅÂËÎÂÔ ÌÝÎʁÕ
ÌṌ݁Ïßē ÌÝÔÑÂÏßÏÂÔÄÐ ÂÂÙÙÊÍÂÍÂË     ¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁ݁ÂÏßÏÝρ¢ÂÂ
ÄÝÌ ÌÝÔÝÍ ßÏÂÏÎÂÔÌ ÌÝÔÝÍ ßÔÕÍœßÔÌß   ÇËÝ́ÝÏÊÏ ßԜРÎÂˁ݁ ēÐÔßÏ šÏÂÏÎÂ
ÌÝÔÝÍ ßÔÊÏÎßÔÝÍœßÔÌß ÎßÍÕ Ý́ÊÌÊ ÙÊ    œÂÎÕÍÊÏÐÏÑ݁ÊÔÝÍœÝÏšÏÂÔÅÝˁÝϝ
ÏÊÏÌÊÏßÔ ßÏÞÑÊÙ ÔÐ ÝÍ͝ ¥ˆÂÎ ÝÏÏÐ
ÊÄÊ ¥ˆÐÑÔÝÎ݁ ēÕÙÙÇà ÅÝÎÏÂÏ ÂÎÌÕÎÅ“Õ       ·×àâàŽê§æώìæÒêÞÏÑ ÜìÜÆìÜìÜ
ÔÝ́ÝÏßē ÔÐËÝÍœÂÔ݁Н ¤ÂÍÐÎÝÌ ēÐ        ÑìÒ êÒê؎êÜáÝϧÒê؎êÜ
ÔÝÙÙÕªÊÓÕÓÊÄÊÝÏÌ݁¿ÔœÐÝÏÏßÏÕË      ¥ˆßˁßēÏÊÏ ÎÝÏÅÝÔÝÌ ÝÙÙÇ ½ÏÊÏ
ß ÅÝÏÌ݁ ÊÔÌß Çà ÅÝÏÝÌ ÌÕÏÔ݁Ïßē    ÇËÅÕÙÇēÝÍœÕ ÔÐ ÊÄÊ ÝËÌ݁ ¤ˆÐÔÐ ÎÕà
ÝËÝÍÄÊÍßÔÅÝÏßēÔÐÝËÝÍÅÝÏßēÐœÝÍ      ÎÝÔÌÐáÍßḗ ªÇÒÕÓÂÍÊÎßÔ݁ ÔÐ ÇÍ́
œ݁ ÔÐ ÅÝÏÊÏ áÔÄẤ ÑÝÔÔЁÅÝˁÐ œÊ   ¢Ì́ ¥ˆÐáÎÔÂēßÍœÝÌßρ œÐÑÔÝÎ݁ Çà
œÝÌ ÔÐ ÝÇÔÅÊ ¥ÝÎÝÌ ÐÎẤ ÝÍßËÌʝ   ÅÂÌÂÍÊÍÊÏÂē ßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝٜ ®ÝÇē
¥ˆÂÎÝÏÂÏÄÂÍÐÎÝÌēÐÔÝÙÙЁÕËÍàßÔÊ    ÂÏÐ ÏÂáœÂÂËÝ́ÝÏ ½ÏÏÐ ÂÍā ÄÂáÔ݁
ÎÝÇēÊÔÔÊÔÝÔÔßÍÞÏÝÑÝÔÔЁßÏ          ÔÐ ÏÂáœÂÂÔÄÂρÝÏ ½ÏÏÐ ÔÐ ÏÂáÊÙÙʁÔÝ
  ªÊÓÕÓÝÏÂÌÍÝœÕÏÊÏÝÏÏЁÕËÍàßÔÝÍ     āÝÏ ½ÏÏÐ ´Ð ÏÂáÄЁÝÏ ÌÝÑÍÝÌ ÔÐ
œÝÏ ÊÄÊ oÝÅÊÔ ÏÊÙÙÝÊÏ áÍßēÅÝË    ÏÂáÏÞÎ݁ÝϽÏÏÐœÂ΁ݚÂēœÝÍēÝÇÌ
ÝÏÑÝÔÔЁÝÙœÝËÌ݁¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝË       Çà ¥ˆÂÎ ÝÙÙÕ ēÕÔÊÏÝÌËÊÔ Õˁß Çà
Ý ®ÝÇēÅÂËÎÂÔÝÌÄÇÒÃÍàÆáÄÂÅÝËÏßÌ     ÂǚÍÌ ÏßÏÔÝÏßē ēÕÙÙÇà ēÂÏáÄÐ ßÍÍÂË
áÅẤ ÔßÔßÄßÍÐËÑ݁ œÂÎ ÂÌÔÝÌ ÑÝÔÔÐ    ËÝÏÏÊÍÑ߁ ÊÔÝÍœÕ ÔÐ ÝÙÙÕ Õˁß ßÙßÔÌß
ÝÙœÝÏ ÇÍÊÄÝÌ ¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁ݁      àÌÝÍœÊÏßē
¤ÂÍÐÎÝ͜РēÕÔÌÕ ÅÊēÍÊÏßē ®ßÌÊ œÂÎ

áËÝÎÂËÔÂÔ݁" ¥ˆÂνÏÏÐÊÄʍ§àÂÌÔÝ         ÌÜîÜÛÏæÒÏÑ Òê؎êÜÏÚ×ÚîÙ×Ù
Ì ÔÂËÌÝÏÄ݁ œÐáÎÔÂēßÍœ݁ ßÎßÍÌß ÔßË         ·Ôß×äÝÜêÙæÔØÛêÙ
ÌÝÌ ¢ÂÂ !¥ˆÂÎ ±šÔÒ ÊÄÊ oÝÅÊÔ ÎÐÙ   ´ÊÔß½ÏÏÐÙÂËÎÂēΪÇÒÊ×ÐÏ݁ ÂÍÝ
                          

ÅÝÏÂÏ œÐÑÔÝÎ݁ ÎÝÔÑßÍÂÏÂē ÔÐ ¥ÝÏÝÌ     ÍáÌÊ ÌÐÔÄÂÅÂÍÝÔā ËÝœßÔÔÂËÏÝÌ ÌÐÑßÙ
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÅÝēÍ ´ÐÄÂÍÐÎÏßÏÝÏÝÌÙÇËÎÝÌÅ    áÏÐÔ݁ ÔÝÑÅßÔÊ ÎÂˁÝÐÔÔßÔ݁ ÔÊÔ ÍÝœÕÌ
ÍÂÍœÝÏ ÄÂáÔ Ñ݁ÍÐË «ÝÏÏÝ ÂÇÏ"     ½ÏÏÐÎÝÇēÂÏнÏÏÐáÅẤÝÏÝÌÅʁÌÝ
 ½ÏÏÐ ÏÊÄÝÏ ÝÏÐ ªÊÓÕÓ ¯ÂÉÂÒÇÔÌßÏ ÌÕ   ªÊÓÕÓ ÔÊÔß ÇÔÔÊ ēÕÔÌÝËÊ ÍÝÍáÑÊ ÅÝÙÅÐ

Í߁ !qßၠÝÏÏÐ ÌÕ΁ÂÔÊ ªÊÓÕÓÊÅÊ ¦Â  ÍÂËÔ݁ ÔÐ ÊÄÊ ÝÏÌ݁ ©ÂÌ×ÇË ÝÔßÌÜÇÔ
ÄÊƬÝÎʁÊÅÊÇËēßÙÕÊÏßÏÔݝ "´ÝÍßÍ    ÎßÍÊÏœßÎÝÇēÂÏÐßÙÅÊ¥ÝÎÎÐÅÝÏÝÌÜá
œß áÏÐÔ݁ ÏßÌÊēÝÏ oÝēËÊÔÄʝ ¥ˆÂÎ   áÌ ÔÝÌÕÇÔÌÊēÝ ½ÏÏÐ ÊÏœß ÔßÌÜÇÔÊ ÔÐ
ÝÏÏÐ ßÔœÕ ÏÝÎßˁÝœßē ÌÕÌÕ΁ÝÍÊÄ݁    áËÏÂÏßÏÝÏÏÐÅßËÝËÊœßÔß ´Ð œÐÑÔÝÎ݁
¦ÂÄÊƬÝÎʁÊÅÊ ßËēßÙÕ ÊÏß́ʝ       ÊÏßÍÝœÕÍœÕ ÝÄÐÍÂË ēÊÏÞÄß ÐÔÝēÂÏá
ªÊÓÕÓÏÝÄÊÍÊßÄ݁oÝáÍÍÂÅÝÔÌÝÝÏÏÐ     ÄÂÔÝÌ ÔÐ ÅÊēÍÊÏßē qÂÏÐ ½ÏÏÐ ÇÍÊÄÊ
¥ÝÎÌÂËÔ݁ ¥ˆÂÎ ÔÊÔß ÂÇÏ ÙÇËÎßÄÊ ½Ï   œÂÂÔÄÂ͜ݜÐáÎÔÂēßÍœ݁ !©ÂÌ×ÇË œÂÎ
Ì݁Ñ݁ÍÐÏßÏÝÏÏЍ«ÝÏÏÝ¥ÝÎÝÌÌÐ     ÕÔÝÌÊÄÊ¿ÔÝÏÄ݁¿ÔÝÏÄßÅߥÝÏÕÏÙÄÊ
ēÍÝÏ ÅÝÏÂÏ" ½ÏÏÐ ÊÄÊ ¿ÔÝÏÄßÅß    ÑÝÔ ÅÝÎÝÌ ÑÝÔÔЁÅÝˁßÏ ÅÝÎÏÂÏ ÔÝÇËÝÍ
´ÝÌÐēÍ ÔÊÔ ÅÝÎÎÐ ÎÝÍÍáсÝÄÐÌ ÍÝ    ÝÏ ÐœÝÙœ݁ ÔÐ ßÄß ÎßÌʁÝÏ Çß
ÍÂԝ ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ÊēÏÊÏ ÝÏÏÐ oÝÍÝ   ÔÝÏœÂÂÎÂÔ݁ÂÏßÏÝρÝÏÄÐÔÝÇËÝÍ
ÍÂÍœЁÄÐË ­ÝÎÂÍÅÝˁÝÏ ÅÝÏÊÏ ēÊÏÏÇÔÊ    ÝÏßē"ªÊÓÕÓÝÏÂÌÊēÏÊύ¿ÙÅÊÇÔÔÊËÝ
ÅÝÏÌ݁ ´Ð ÝÏÏÐ ēÕÔÌÕ áÂÎ ÝÄÐË    ÎÂËÔÂÔÅÝˁÝÏ ēÐÔßÏÜáၠÎÝÇē ¢ÄÒÂÂÎ
ÊÏßÍÝœÕÌÔÐÍÝ΁ßÏÂ˽ÏÝÌáÄÂÍÅÂËÝ     œÐÑÔ©ÂÌ×ÇËÝÏÑßÏÊÏßÍœÝÏ ¤ˆËÊÏ¢ÌÝÌ
ÎßÔœÂÔÄ ¢Â ´Ð œÐÑÔÝÎ݁ ÄÂáÔ ÍÝœÕ  ¥ˆÕÇÎÔßēÊÍœÝÌÊÏ ÇÔÔÊ ÍÝœÕÌ ÔÐ ßÏÂÏÏÊ
ÏÊÏÝρÊÏÕÏÎÝ́ÜáËÄÝÏßÏ¢Â        ÎÂËÔÂÔÝÌËÝœÂÔÌ߁ÝÍœÂÄÝÍœН
     ¼ÏÚÝÒìÜÏÔæÔÚÒ êܶÏÙäÔØ              ¾ÏÜìÜÏáÑêÜÛêÜÒêáêÙ
                              æÔßÔÞßÝÞêÚÑêÜáêÙéÔá

   qÂÏÐ ªÊÓÕÓ ÇÍÊÄÊ ªÇÒÊ×ÐÏÎÂˁÝ
   

   ÏÝÎÏÝÎ݁ÔÐ ÔÝÍßË ÂÏßÏÎÂˁÝÏÝÎ      ½ÙÅÝÏÂÏ ÏÂÑÂÍÐÎÔßÍÝÏ ªÊÓÕÓ ÔÊÔß
                         

ÏÝÎßÑ݁ ¤ˆÐÔÐ ÎßÌÊÂÎÕ ÏÝÏÏÝÍœÝÏ     ªÊÓÕÓ ÅÊÍÍÊÏ ªÇÒÕÓÂÍÊÎÝÌ ÙÇËÎÝÌ ½ÙÙÕ
©ÂÌ×ÇËÏÝÑÝÔÔЁßÏÎßˁÝÙœÝÏÏÂÍÐÅßÏ     ÅßÙÇÔÌßàÍÊÏßē ¤ˆÐÔÐœÂÔ ¢Â¿ÏÂÏ
ÇÙÇÍœßÏ ÇÍœՁÏÊÏ ªÊÓÕÓ x ÎßÌÊ ½ÏÏÐ  ÍáÄÂÅÝˁÝÏ ÇœÕÇÄ݁ ¥ˆÂÎ ªÊÓÕÓÝÏÂÌ
œÂÎ ÌÐÑÌÂēÝÏßÏ ÍÝœÕÌ ÄÂáÔÝÌ áÄÂÍ ÎÝ  ÔÝēÏßÏ ÑÂÏßÏÂÔÄÝÏ ½ÏÏßÏ ÂËÝÎ œß
Çē ÊÔÔÊ ÏÊēÔÝÊÏ ´Ð ÄßÔÅ ÂËÝÍÝÔÊ  ßÄÊœÝáÄÂÏÐÔÂËÔ݁ÔÊÔÝÏÌ݁ÏßËÝÍÝÏ
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ       ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÎÂˁÝÙœÂÔÅÝˁÝÏ ØÂÒÞÍœÂÔÅÝˁÝÏ ÔÐ     œÕÇÎÔßēÊÍœÊÅÊ ÌÂÌÎßÏށÝÄЁÝÏ Çà ÅÝ
ÔÊÔ ÂÏÐ ÍßÔÝÌ ¥ˆßˁßēÏÊÏ ÎÝÏÅÝ   ÏÂÏÕˁßßÙÙÊÍÌßÌÕÏÔ݁ÝÏÔÐÌÕËÊÙʁÝÏ
ÔÝÌÄßÔÝÙœÐÝÏÝÌÄÂÍœÐËÝÍÏÊÏ ÝËÌ݁     Çà Õˁß ÅÝÏÂÏ ÂÏÔÝÄÂÔÌÂu ¿ÔÝÏÄÝÍœÂ
ÎÝÏÅÝÔÝÌ ÙÇÒÇÑÒÐÑÝÍēÝÏÔÐ ßÎÝÏÏÇÏ      ÅÊēÍÊÏ ÝÏÏÐ f¹ßÏßÏ ēÂÏáÄÂÔ ÅÝÙÙÊ
ÏàÔß ÊēÏÊÏ ÝÙÙÕ foÝáÄÂÍÂËÌÝÏßÔÌÝ     ÔÝáÓÕÆÊÔÅÊ ßēēÂÄßÔÝÙœÝÏ ¥ÝÏÂÏ ÍÝÅÊ
ßÏÂÏÝÎÌÂÄÝÏÄ݁ ÅÝÎÝÌ áÔÝÏÄ݁u ¥ˆÂÎ    ÌÊÏß́݁ÅÝÎÎÐœÂÔÌ߁ÄÂÍœßÅÝÎÔÝÌÂÌ
ÏÝÎÝÔÄÂ͜ œßÕ Ïß́ÝÏ ÝÏÏÐ ÔÐ ÅÂÏÞ   ÎßÏށÝÄЁÝÏ Çà Õˁß ßÙÙÊÍÌß ÔÐ ÔÝÌÐ
ÊēÍÊÏßēÝÏÝÌáÄÂÍÔ݁ÊÄÝÍœÕÅÊēÍÊ    ÑË݁ÄЁÏÂēÇàÕˁßÂÏÔÝÄÂÔ̧՜ÂÎ
Ïßē f¥ˆßÏßÙœÕ ÎÝÔÌÐ́Ý́ÝÏ ÝÏÏÐ     ÅÝÏÂÏ Õˁß ÂáÄÂÌ ÅÝÎÏÊÏ ÑÝÍēÝÏÔÝÏ
ÎÕËÝÌ ØÂҚ Í݁ÝÌu ½ÏÏÐ ÏßËÝÍÝÏ     ÔÊÔ ÅÝÎÎÐ ÇÔÝÌ ßÌÎÊÔÝÌ ßÎßÙ ÅÊÅÕÍÊ
ÎÂˁÝÙœÂÔÅÝˁÝÏ ¬ÝÎœÝÍÊË ÔÐ œßË     Ïßē"u ´ÐÊÄÊÙÇËÎÝÌÄÂÍœ݁foÂÌÎßÍÂ
ßēÏÊÏ ÝÏÌ݁ ÄßÔÝٜРÎßÌÊËÌ݁ ËÝÍ    ÅÝÔÌÝÝḮÐÅÝÎÏÊÏÑÝÍēÝÏÔÝÏÔÐÝ
ÏÊÏ ÙÇÒÇÑÒÐÑÝÍēÝÏÔÐ ÔÊÔ ËÝÅÕÍßÔÝÌ    ËÝÍÍÂÅÝÔÌÝ ÎÊÌÊÏ ÌÐÔÄẤ ÎÝÏÅÝÔÝÌ
ÎÊÌÏßÌËÝÏÏÝßÌÎÊÏÏÊÏ §ÔÔÊ áÏÐÔÌßÏ    ÑÝÍēÝÏÔÐu¯ÊÄÝÏÝÏÏÐf¿ÔÝÏÄÝÍœßÅß
ÊÄÊf¿ÔÝÏÄÝÍœÝÏ¥ÝÏÝÌÑÝÍēÝÏÔÂÇÏ     oÝÅÊÔ ÝÏÊÏ ßÎßÙ ÌÐÔÄẤ ÎÝÏÅÝÔÝÌ
ÏÊÏ ÎÝÏÅÝÔÝÌ ßԜРÑÝÍēÝÏÔÐu ´Ð ÊÄÊ  ÑÝÍēÝÏÔÐu f´ÝÌßḗÔÝÌ ÔÕà ÂÏÐ
ÝÏÌ݁ f¯ÝÎßÍÊÏßËÅÊ ÄßÔÝÙœßÅß qÂÏÝ    ÎÊÌÊÏ ÌÐÔā ßԜРÏßÇËÝ́ÝÏßē ¥ˆÂÎ
ÌÜÇԁÂÏÐÅÝÙÙÊáÏœÂēÊÔÝÍœÝÅÊßÌÎÊÔ    ÎÊÌÊÏ Õˁß ÂÔÄÂÌ ÏßËÊÔÌ߁Ïßē œÐÑÔÝ
ÔÐ ÊÔÅÊ ÎßˁÝÙœÕ ÎÝÏÅÝÔÝÌ ÎßˁÝÏÝÎ    Î݁ ¥ˆÂÎ œßßÍœÕ ÂÇà ÅÝÎÏÊÏßē ÎÊ
ÏÝÎÝÌu !§ÔÔʁÝÇßēÌÊÏÔÐÊÄÊf¿ÔÝÏ   ÌÝËÝÌ ßÏÕ Ïß́ÝÅÝÎ ÔÊÔ ÅÝÎÎÐ ÎÊÔÝÌ
ÄÝÍœÝÏ¥ÝÏÝÌÝÏÏÂÏÑÝÍēÝÏÔÂËÊÙÊÏÊÏ     ÝËÝÌ ÎßˁÝÙœÕ ÝáÍÍÂÅÝÔÌÝ ÐË݁ ÔÐ
ÎÝÍÍ݁ßÏ ÑÝÍēÝÏÔÐu "ªÄ“ÏÊÏ œÐÑÔ     ÝÏÎÝÍÂÅÝÔÌÝÅÝÎÝÌáËρu
ēÕÙÙÊÏ f¥ÝÙÙÊ ÊÔÅÊ ÎßˁÝÙœÕ ÎÝÍÍÝ
ßÏ ÎßˁÝÏÝÎÏÝÎÝÌu §ÔÔÊ ÝšÂē        »ìáÒ ÏîڌìÑ Òê؎êÜ·ÔßâàÏÚ×ÛêÙ
ÌßÏÔÐ ÊÄÊ f¿ÔÝÏÄÝÍœÝÏ ¤ˆÐÔÐ ÅÝÏÊÏ     ªÄÝÌ ēÐÔÝÙÙÕ ªÊÓÕÓ œßßÄÊ ÇÍ݁
                         !

ÑÝÍēÝÏÔÝÏËÝÏÏÝÅÝÎÏÂÏÂÎÕÎœÕÔÝÍ     ªÇÒÕÓÂÍÊÎßÔ݁ "´ÊÔß ÙÇËÎßÄÊ ¤ÊÖÖÂÅÊ
ÝÏ ÔݚÏ qÂÏÐ ÅÝÎÏÂÏ ËÊÎÅÝÎÅÕ ÔÝÍ  ၠÔÐ ¤ÊÖÂÏÊáÏÝÎÏÝÎ݁ ÔÝÏÐÑ݁
ÝÅÊ ÅÝÙÙÊ ÎÝÇē ÅÝÙÙÊ œÂÔÌ߁ ÄÂÍœßÅß  ÏÝÏÏÝÍœ݁ §ÍÇÐÏ Ô݁ÊÄÝÏÊÏ ÝÙÙÇ
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÇËÅÕÙÇēÝÍœÝÔ ½ÏÂÏ ÅÊēÍÊÏßÔ oÝÍ   ÇËÅÕÙÇēÝÍœ՝ ½ÏÂÏ ÜáÏßÏ ´ÝÌßē
ÝÔÔÝÌ ÂÏßÏÏÝÎÏÝÎ݁ §ÍÊÄÝÌ ÂÏÌÐ      ́ÔÝÌ ßÄß ÝÙÙÕ áēÜÇÔÄÝ́ ēÝēēÐ
ÇÍÝœՁÝÔÌÝÔÐËÐӚÍ ÄÕÔÝÍœÝÏ ½ÏÝÌ ÕË    áÄÐ́ÎÂˁÝÌÕ΁ÂÔÝ̝
ßÎßÌÊœÕÇÎÔßēÊÍœÝÏÔÊÔßÂÔÄÂÅÂÍÌÂÅÊÍ
ÍÊÏ §ÙÙ݁ÝÔÌÝ ÝÏÏÐ ÝÏÏßÅÝÔÌÝ ´Ð      ·×àâàêÜÏÙìێÝÚÝÙâڎêŽÜ×Ü·ÔßâàÏÚ×Û
ßÄßÎÊÌÏßÌÏÂáсÝÍЁÔÝÌÔÕËÊf§ÌÌÊÏ       ´ÊÔß ÙÂËÎÂēÍÂË ªÇÒÕÓÂÍÊÎ݁ ÝÏÌ݁
ÌÕÙÙ݁ÝÔÌÝ"uÊēÔÝÌÝÏށÝœÂÏf½ÏÏÐ      ÍÝÍáÑΠªÊÓÕÓ ÔßˁÝÍßÄß ÝÏÝÌÝÌËÊÔ
ÏÊÔÝÊÏ ¿ÔÝÏÄ݁u ´ÝÊÄÝÍœÝÔ ÝÔ     ªÄʍoÐ́ßÄ߁ÂÏÐÅÝÏÂÏēÐÔßÏœÝÍ

ÅÝœÊ ÔÐ ÏßÍßœÕÏ ÂÏÌÐ ËÝÏÏÝ ½ÏÏÐ ÊÄÊ   ēÝÇÌÏÝœÝËÅÕÍßÔÝÏÇÕÌÊÔ݁ÎÂÍÄÂÅÝË
ÝËÌ݁ ´ÊÔß œÂÎ ÝÙÅÝÏÂÏ ρÄÐÏ ËÝÙ   Ý ÅÝÏÌ݁ ¥ˆÂÎ ēÕÙÙÊÏ ÅÂËÑÝÍßÏ ßÙÅÊ
ÙÝÌ ÔÐËÐӚÍ ÝÏÝÌ ßÔÝÏÄÝ͜ ÅÊēÍÊÏßÔ    ÅÝÏÝÌ ÍÝ́Ð ®ÝÇē ááÍ́ ÅÝÏÌ݁
ÝÙÙʍ§ÌÌÊÏÌÕÙÙ݁ÝÔÌÝÔÐËÐӚÍ" ½Ù     œÝÍēÝÇē ÔÊÔß ÅÝÏÝÌ œßßÍœß ÏÂáÏÌÂÎ
ÙÊ ŁÜáÍßÏÂÔ ½ÏÏÐ ÏÊÔÝÊÏ ¿ÔÝÏÄ݁    ÍÊÍÂēÅÊÌÂÎÍßÍ݁ÏÂáÑßÏÏÝÅßÅÝÙÙÊÏß
´Ð ÏßÇÔÝÏ ÝÏÏÐ ªÊÓÕÓÝρ ÏÝœÝÑÝÌ    ÇÏÝÄÝÍÞÔßēÅÊÅÝÙÙÊÅÂÎŁÐ ´ÐÏÂáÏ
ÄÝÏÑÝÏ ÔÐËÐӚÍ ÙÊÏÊÏÌÊÎÊÔœÂÔ ÏÂÏÝÔ     ÎÂÍÙÊÎÂēÅßÅÝÙÙÊÏÂáÏÎÝÔÌЁÏÂēÅÝÏÊÏ
ÄÂÅÂÍÂÄÝÏÔÐËÐӚÍÝÍÝ̪ÊÓÕÓ¥ˆÂÎÔÊÔß    ÏÝÎÝÔÄÂ͜РÅÝÏÝÌ ÔÐ ÝËÝÎ œÝÏÑšÙÂ
ªÊÓÕÓ ÅßÍßÍÊÏ ÏÂÌÂËÌÐÍÂÏށÝÏ ÙÊÏÊÏÌÊ     ÄÝÏßËÝÏÏßÏááÂÎÝÇēÅÝÏÂÏÕˁßÂÍ
ÎÊÔœÂÔÂËÝœßÔ                 ÌÝÍÌÂËÝÔÝÏÝÏТÂÂÏßËÝÍÅÊÅÝÏÌ݁
  ´ÊÔß½ÏÏÐÙÇËÎßÄÊÔÂÌÜáÔÝÏÄ݁§ÍÇÐÏ     ËÝÎÂËÔÂÔÅÝˁÝϝ
ÔÝÏÐÑ݁Ð œÐÑÔÝÎ݁ ÇËÅÕÙÇēÝÍœÝËÝÌ
ρÄÐÏ ÅßËÝËÊœßÔß ÎÂˁÝÌÕ΁ ÎßÔœÂÔ        ·×àâàêÜÏÙØêŒìÒ ÏÑ ÜìÜÑ×ÚêáÙâÚÒ â
ÄÝÌ ¢Â Çà ½ÏÂÏ ǁÔÝÅÝˁÐ ÔßËÌÝÏÊÏ              ώώéîÝ
ÇÊÏ ÄÂ͜РÝÙÅÝÏÂÏ ÏßÍßœÕÏßē !¿Ä“ÍÂË   ´Ð ÇÍÊÄÝÌ ªÊÓÕÓ ÜáၠÝÄÐÏßÏ
                          

oÝÎÂÍÞÎßÔœÂÔÄÝÍÂÅÝÔÌÝ ÇÔÝÍœÝÏ ¸ÂÒÞ      ËÝßœÂÄÝÌ ÂÏÐ ÄÊÍÝÔÌÕÍœÕ ÅßËÊÄß
ÏÝÏÏ ¿ÔÝÏÄ ®ÂÍÄÂÅÝˁÝÏ œÊœÝÌ ÔÐ     ÝÙÙÕ ¥ÂÌÂÍÊÍÊÏ f¥ÝÎÏÊÏ ááÂ ËÊÔ݁
ÎÂˁÝßÙÅÂÔÅÝˁÐ ¢ÂÝ "´Ð ÕÙÙÇē     ÎʁÌÊ ́ēÂÏáÄÂÔÝÔÌÐ́u œÂÎ ÔÐÙÅÝ
ÖÂÒÊÓǚ ÄÂáÔÌßÏÂē ßēÍÂË ½ÏÌ݁ ªÏßÏ    ÏÂÏ ÔÂËÌÝÍÂÔÌÝ ÝÏÏÐ áÍßÄÝÏÄÐ œÂÂœÐ
ÅÝàÍßÄÝÙœÊÅÊ oÝÏœÐÔÂēÅÝÏÂē ¥ÝÏÊÏ      áÎÔÂēßÍœÝËÌ݁
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

  ´ÐÊÏßÏÅÝàÍßÄʪÊÓÕÓÅÂÎÅÂÙœÝ͚Â
                        ß́ÝÌßÎ߁Н !ªÊÓÕÓÝÏÂÌÅÊēÍÊÏßēÝÙ
ÜááÌ ¥ˆÂÎ ÅÝÙÅÐ́ÄßÔÝ͜РßÏÂÏÅݚ   ÙÕ ´Ð ¥ÝÎÏÂÏ ÝËÝÎ ÎßēÍÂÔÝÌ ÔÐËÌ݁
ÍÂÄÝٜР¢Â¬ÂÍÊÌÊÏÂē ÔÐ ÄÂáÔÎÂˁÝÙ    áÂËÎÂÅÝˁÂēÕÙÙÊÏÔÝÌÕÔßËÌ݁Ýϝ
œÐ ÐœÂÍÍÂË ÔÊÔ ÔÝÎÝÌ ½ÏÏÐ !´Ð ÏÂÌÐÑ
ÌÂēÝÏ ÍÝœÕÌ ÇÊÏ ËÝÔÝÌ ½ÏÏÐ ÎÝÇē       ¾ÏÜìÜÏáÑêÜÑ×ÜÝÒßÏÓÜÝæÏڌêÙ
ÂÏÐ œÐÑÔÝÎ݁ ÄÂáÔ ÝÏÏßÏÕ ÏÂÑÂÍÐÎÔß           ÑìáÏáêÚÒ êÙéÔá
ÍÝϽÏÏÐ                     " ´Ð ÝÄÐÏßÏ ½ÏÂÏ ÔÝÄÝÌ ÄÂáÔ݁
                         ÑÂÏßÏÂÔÄÝÏ ēÕÙÙÊÏ oÕÔÊÏ œÕÇÎÔßēÊÍœß
  »×ÙÜìÙØêÚÜ×Ü·×àâàêÜώÏØÛÏÒê؎êÜ/      ÅÂÏÔÝÄÂÍÍßÏÂē ÏÕÙÇÍÝÌ ÄÊÏÐÅÒÂÆÕÔÔÕ

   oÐÔßÏ œÝÍēÝÇÌ ÔÊÔß ½ÏÂÏ ËÝÅÝà   ÔÐÅßËÝÍÍÊÏ ÐœÂÔ݁ áÄÂÏÄ݁ ÝÏÏÐ ÄÊÏÐÅ
    

    ÍßēÏÊÏÄÂáԁÜááÌÔÐßÏÂÏÎßÔœÂÔ   ÒÂÆËÝρßÄÝÍœ݁ ÔÐ œßßÄÊ ÝáÄÂËÔ݁
ÄÝËÔÝÎÍ݁ßÍÍÂËÅÝÙÅÐ́ÄßÔÝÍœÐÔÐ     ¤ÝœšÌ ÝÏÏßÏÙǁ Ô݁ÊÄÝÏÊÏ ÄÊÏÐÅÒÂÆ

ßÏÂÏÅݚÍÂÄÝٜР¢Â¬ÂÍÊÌÊÏÂē ÅßËÝÏ     ËÝρßÄÝÍœ݁ÝÏÝÌÄÂÍœÝÏÄßÔÝÙœÝÏÔÊÔ
ÑÝÙœÝÍœß ´Ð ÏÊÄÝÏ ½ÏÏÐ ½ÏßēÍ     ÝÙÅÝÏÂÏ œÝÏËÝÍÝÏ ÝÏÌ݁ ßÔÝÏÄÝÍœßÏ
ÎÝÌ á ÂËÎÂÅÝˁ ¥ÝÏÂÏ ÌÕÔßËÌ݁ÝÏ      ÝÄÝÏœÕ ÄÊÏÐÅÒÂÆÕÔÔÝÌÊÏ ¥ˆÂÎ ÄÊÏÐÅÒÂÆ
ÎßÔÞÌß ÎÊÌÏßÌ ÏßËÝÍÅÊ ¥ÝÏÌ݁ ēÕÙÙÊÏ     ËÝρßÄÝÍœÝËÝÌ ÏÂËÌÝÑÍÝÏ ÝÏÏÐ ÏÂÏÞ
ÂËÎÂÅÝˁÝÏ"½ÏÂρÜáÏßύ´Ð¥ÝÎÏÂÏ      ÊÄÝÏ ßÎÝÌÄß ¿ÔœÐ Ô݁ÊÄÝÏÊÏ ÕÍÍÕ
ÔÝáсÝÍÐ́ÔÝÌ ÔÕà ßēÍÂÔÝÌ ¥ÝÎÌ݁     ÝÏÝÌ ÄÂÍœÝÏ ÄßÔÝÙœÝÏ œÂÎ ÝÙÅÝÏÂÏ ÔÐ
ËÝÔÐËÔÐËÔÄßÅÝˁÝÏ   ÎÊÎÍß ªÐÂÏÏÂÏÂÌ     ēÕÙÙÊÏ œÐÑÔ ÏÂËÌÝÑÍÝÏ ÔÐ ÙÊÌËÝ΁Õ
¢ÂÝÐ ÅÊÍÍÊÏ ÎßÔÞÌß œÐáÎÔÂēßÍœ݁    Ïß́ÝÏ ÏÂÏށÊÄÝÏ áÄÂÍßÔ݁ ßÎÝÌÄß ´Ð
Ð" ¥ˆÂÎÝÙÙÕÐÄßÌēÂÏáÄÝÔÌÐÍÂËÅÊēÍÊ   ßԜРÔ݁ÊÄÝÏÊÏ ÝšÂēÌßÏ œÂÎ ÝÙÅÝÏÂÏ
ÏßēqßÄßÎÝÙÙÇḗf¢ÂÝÐuœÂÎ     ÔÐ ÂÇÏ ÏÂÙÙÂËÄÝÏ ÏÂÏßœÂÄÝÏ ¤ÊÏÐ
ËÊÄ݁ f§Õ ÔÕà ÂÍÎÂÍÂēÌ ßÍÍÂÔÝÌ ÝÏ    ÅÒÂÆÏÐÙÂÍÝßÔÝÏÄÝÍœÝÏ ÊÄÊ f®ÝÇÊÌÊ
Ì݁"u ¥ˆÂÎ ßÄß ÎÝÙÙÇḗ f¥ˆÐáÎÔ    ÅÝÎÎÐ"®ÝρÊÄÝÏÅÝÎÏÊÏ߁œßÍÕÍ݁ÝÍ
ēßÍœ݁Ðu œÐÑÔÝÎ݁ ÄÂáÔ ÏÂáÍÂËÏÂē   œÝÏÌÝÎʁÝÏßÔÕρÂÏÐÝÏÏÐáßËÌÝÍÂÍ
ÍÂÎÝÌÎÕàēÝēēÂÎÝÇēÝÙÙÕÌÐÌÂÔÅÐßē    ́ ÌÝÑÍÝÌu ¥ˆÂÎ ÄÊÏÐÅÒÂÆËÝρßÄÝÍœÂ
́ÂÏЪÐÂÏÏÌÊÔ݁ßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÙœН     ÔÊÔß ÏßÍßœÕÏ ÝÏÏÐ ÝÙÅßÍÞÄ݁ ēÂÏáÄÂÍÍÂË
 ´Ð ŁÜáÍßÏÂē ®ÐÙÅÝÏÂÏ Õˁß ÍÝÅÊ     ÅßËÝÊÄß f¤ˆÐÔÐ ÕÍÊÏÌÊÏ ßÔÝÏÄÝÍœÝÏ
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ       ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÎÝÏÝÏÎÝÍÂÏÝÏÏÐÔÐÑÝÔÔЁÅÝˁÝÏÝÏÊÏ      ®ÕËÝÌ ÍÝÅÊ ÂÏÐ ¥ÝÙÙÊ áÏœÂē ÌÐēÂÏá
ËÊÔ݁ ÎÕËÌßÌÊÏßÏÕu ´Ð ËÝÍßÌ ÄÊÏÐÅ   ÄÂÔ݁ÔÐÌÊÏßÏÅÝàÍßÄßÔ݁´Ð¥ÝÙÙÊßÎÊ
ÒÂÆϚÙÂÍ݁Ð ÏÂÏÎÝÏ §ÇÝÏÊÏœÂÎ     ÏÇÙ áÏœÂē ÊÔÝÍœÝÏ ßË ÎßÌÝËÝÌ݁ ÔÐ
ÝÙÙÕßÔÝÏÄÝÍœÂ"§ÇÔ݁ÔÐáÏÎ݁ÏßÏÄß    ÍÝÅßáÏœÂē ÌÊÏßÏÅÝàÍßÄ݁ ¢ÂÝÙœßρ
ÔÂÔÝ͜ЁÂǚÔÐÇËÝ́݁ÏÊÏÄÊÏÐÅÒÂÆÏÕ    àÏßÔÝÌ ®ßÔÞÌß ßÎßÍÌß ÎÐÙÅÝÏÂÏ ËÝ
ÙÇÍÝÏ ÐÔßÏÝËÝÌ݁ ¥ˆÂÎ ÄÂÍÐÎÝÍœ     ÍÝÏÄ݁ÄÊÍßÔßÏÂÇÙÇÙœ݁ÑÝÍēÝÏÔÐÊÎÑÇ
ēÐÔÐ ÅÊēÍÊÏßē oÝËÝÎÐÌ ÝÏށÝœÂÏ    ÒÂÔÐÒÝρ ÎßÔÞÌß ÌÝÔÝÍ" ¥ˆÂÎ ½ÏÂÏ
ÏÊÔÝϝ ¥ˆÂνÏÂÏÍÝÍáÑÎÂÝËÌ݁ÊÄÊ   ÂÍÌÝÍÏÊÏ ËÝÑÊßÄÝÍœÕ ēÂÏáÄÐ ÝÙÅÊÏßē
«ÝÏÏÝ ÌÐÔÄ݁ÏßÏ ēÐÔßÏ ¬ÂÍÊÔ ēÐÔßÏ    ÊēÏÊÏ ÝÙÙÕ oßÏÂÏÅÝÇÄÂÍÂÔÝÌ ¥ÝÎÌ݁
ēÂÏáÄ f¤ˆÝēēÝÏ Î߁ÊÏ ßÏÕ ÏßÙÙÝÏ   ÑÝÍēÝÏÔÝÏÆÊÏÂÒÊË®ÊÌÊρÂÏÌÐÍÝœÐ
ÔÂáÝ͜ ÂÇÏ ÏÝœßÍÊ ÝÏÂÏÎÂˁÝÙœÐ"u   ÑßáÅÝˁÝÏ ÔÐ ÌÂÍßÅÝˁÝÏ" ½ÙÙÕ Üá
!oßË ÎßÌÊ ááÔ݁ ÂÏßÏēÝēēÝÌ ááēÂÙ  ÍÂË ªÎÑÇÒÂÔÐÒÝϝ ½ÏÏÐ ÊÄÊ ÝËÌ݁
Ä݁œÂÎÎßÌρÝÏÏÐááÔ݁ÂÇÏáÙÂÍÞ    oÝÅÊÔ ÝËÝÍÍÂËÌÝÏßÔÌÝ ÊÎÑÇÒÂÔÐÒßÏ x
œÂÏށÝÏßϝ "´Ð ēÕÔÌÕ ßÏÂÏÅݚÍÂÄÝÙœÝ  ÊÎÑÇÒÂÔÐÒÝρ œÂÎ ¢ÂßÏ x ¢ÂÝ
ËÝÌ ¢Â¬ÂÍÊÌÊÏÂē ÔÐ ÅÝÙÅÐ́Äß    ´Ð ÏÂÑÌÂÄÝÏ ÍÝœÕÌ ½ÏÏÐ ÂÍā ēÂÏáÄÂ

ÔÝ͜ ÏÂáÏÎ݁ÏßÏ ½ÏÏÐ œÂÎ ēßàÍÅ“Õ    ÔÝÍœÝÏ ÄÂáÔ݁ ÔÐ ǁÔÂēÍÂË ½ÏÝÌ Üá
ÏßÙÙÝÏÄÂáÔÎÝÇēǚÍÍÂˁÂÏÐÝËÌÝÌËÊÔ    ēÝÇÔÄÝÍÂË
ÔÝēÏßϽÏÂÏēÕÙÙÊÏÑÂÏßÏÂÔÄÝÏ
                         ÀÏÓÓâÙÔØêØêÙÙÝáÒêÛÏÚÚώÔÜá×ÜÛìÜëŽêÙ
  ´ÑßÔØÑÏîáìÜêÜÞêæÒ êÚÒ ÝÙÝáÒêÛÏÚÚώ             ·×àâà
      ÔÜá×ÜÛìÜëŽêÙ·×àâà           ³ÂÆÆÕÌÇáßÏÕÏß́ÝÏšÅÝˁÝÏqÂÏÐ
 ªÅÝÏށÊÏÊÌēÂÍß́ÂÏνÏÝÌÏÂρÊ     áÍÍÂË ÔßœÊÂÎÕ ÓÂÆÆÕÌǚ ÏÂсÝÍÐÏ ½ÏÏÐ
ÄÝÔÊÄÝÏÂē ēÊÏÄß ËÊÏÂÍÌÝ́ÝÔÌÕÍœÕ     !ªÏßÏÅÝàÍßÄÝÙœÊÅÊ ®ÐÊÓÇËÏÂÌ ©ÂÌÐ

ÎßÌÊē ÌÐÔßÏÎÝÑßá́ ßËÍÝ ÄÂ͜РÏßÏ   ÏÝÌ ÌÂÍÊÏÊÏ ÎÐËÌ݁ ÂÏÐ ßÄß ÎÊÌÊÏ
œÝÌÕËÝÏ ½ÏÏÐ áēÂÏáÄÝÌÜÇԁÝÏ ÔÊÔ     ÇÄÊœ݁ÂËÔÂÌẤÝρßēœßÏÝÍœÝÏÔÐÂÌ
½ÏÏÐÊÏÅÝßÌÎÊÔÝÌÔÐËÝÍÝÌÂË΁ÓÕÆÌßÏ     ÎʁÂÌÝÍœÊÏ ÝÏÝÌ ËÊÙœÂΠÏßÌÎÊÏÏÊÏ
ÔÐ ēßÏÏáÔÝÙœ݁ ÊÎÑÇÒÂÔÐÒßÏ ´Ð ÝÙÅÝ  ÝÏÊÏ ßēœßÏ ÔÐ ÝÙÅÊÏ ÌÝÎʁÕ áÏœÂÍ́
ÏÂÏ ÏÂсÝÍÐÏ ½ÏÏÐ ªÏßÏÅÝàÍßÄÝÙœÝÏ    ÝÏßÏÂÍœ݁ ÌÝÎʁÕ "½ÏÐÕÏ ÅÊÍÍÊÏßē
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ         ÙÝÄÊÑÝÔ    ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÝáÏÎÝÍÍ݁ßÏ ËÊÙœÂÎËÊÔÕÎÅÕ ÁÏÐÔÌßÏ
ÂēÔ݁ßßÇËÄßÄÊœÊÂÌÎʁÝÌÝÍœÊÏ´Ð           »×Ù×ÜÄß×àáÝàÏÙêÙ/
ÝÇßēÌÊÏÂËÔÂÌẤݚÂēÌßÏÂÔÂßÌ      qÂÏÌÐ ªÊÓÕÓ ÊÄÊ ÝËÌ݁ §Õ Ìßḗ
ÎÊÏÏÊÏ ÝÏÏÐ ÔÐ ÝÏށÝœÂÏ œÐÑÔÝÎ݁       ÂÏÐ ·ÒÊÓÔÐÓ x ÂÌÝÌ ¦ÂÄÊÆÝÏÊÏ" ¤ˆËÊÏ
ÝáÏÎÝÍÍ݁ßÏ ÔÐ ÄßœÝÍÂË ÂÌÎʁÂÌÝÍœÕ     ÙÊÏÊÏ ¦ÂÄÊÆ ÌÊÄ݁ ±ÓÂÍÐάÂÍßÌ f¿ÔÝ
ÁÄÂÍÄʜʜÐÑԁßēœßÏoÝÅÊÔšœÝÍ  ÏÝ ÊÄÊ ÅÝÎÝÌ ¿ÔÝÏÄ݁ soÝÔÄÂÅÂÍÝÔÄÂ
ēÝÇÌ ÎÊÌÏßÏÕ ÝËÌ݁ ËÊÔ݁ ßēœßÏÕ"      ¥ÝÎÝÌÎÜáẤÂÏßÏÌßÏÂËÔ݁ÔÊÔßÔÝ
®ÝÇēÝÎ݁ÝÙÅÝÏÂρÝáÏÎÝÍÍ݁ßÏÏßÏ        ÇÙÙẾÝÏßē¥ÝÏÊÏœßß͜եÝÏÝÌÅÝÔÌÂ
ÔÝÏ ßēœßÏ՝ ´Ð ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ÊēÏÊÏ ÝÙ   Å߁ÌÝtu ¤ˆËÊÏ ¦ÂÄÊÆÝÏÂÌ ÌÕÔßÏÝÏÏ݁
ÙՍ¿ÙÅÊÍœßÔÌÊÏßēœÕÇÎÔßēÊÍœÕÌÐÍÂÄÐ    ÏÊϽÏÏпÔÝÏÄÐÇÊÏœÂνÏÏÐÌÝÎÊ
ÍÝÏށẤ ÔÐ ÌЁÂēÔ݁́ ¥ˆÂÎ ÂÇË    ÝÏÕÏÝœÊÔÝÏÝÏÌ݁"
ÎßÌÊē ¢ÂÂ ËÊēÝÏÊÏ ÝÏÐ ÝÙÙÕ ÏÝáÏ      ¥ˆÂÎ ÔÊÔß ÑÂÍÐÎÔßÍß œÐÑÔÝÎ݁ ÄÂáÔ

œÂēßÏÂē ÝÙÙÕ ÏßÇÏßàēÝÏßē ÔÐ ÐÏ    ½ÏÏÐ ÊÄÊ ½ÏÝÌ áËÅÐÙÂēÝÍœ݁ ¤ˆß
Ñ݁ ášÏÂÍ́ qÂÏßÏܚÏÂÔÝÌ ÝÙÙÕ ÝËÝÎ      àÍœÕ Ý́ÝÍÂËÌÝÏßÔÌÝ ßÏÂÏÅݚÍÂÄÝÙœÐ
Ï݁ÂēÔ݁ÏÂē ÝËÝÎ ÏÝÍÂÄÐÍÝÏށÝ        ¢Â¬ÂÍÊÌÊÏÂē ÎßÌÊē ÏÝÅÂËÎÂÔßÏÂē
ÏÂē ´Ð ÔßÝÏ ÂÏÅÇÍÐ áÑÌÂḗ ßÎßÙ ÄÊ  ÍßËÄÝÌ ÂËÎÂÌÊÎÊÔœÂÍœÕ ÔÐ ÅÂËÎÐ ÏßÌÕÍ
œÝÌ ÎÝÇē ÅßÏßàÍÊÏßē ½ÙÙÕ ÌÝÎÊÕ      ÝÏßē ÎÂˁÝēÂÏáÄÂÔÅÝˁÐ ÄÂáÔÐÎÂÌÂ
¢ÂßÏ ¥ˆÂ΁ÂÏÐÄÊœÝÍœÕÏßÏÂÏšÅÝË     ÔÝÏÄÝÌÎÂˁÝÙœÂÔÅÝˁÝÏÓÊÏÂÅÐÅÂááÌÔÐ
ÝßÏÂē®ÐÊÓÇËÝÏÂÌËÝÏÄßÔÅÂēÏßÏÑÂÏß       ÝÏÂÏÎÂÍÙݜРÄÂÅÂÍÝÔÄÂÏÄÐ ÂēÜÇÔÂÔÝÍÝÌ
ÏÂÔÄÝÎÂÎÊÍÅÝËÝēÊÎÌÝÌËÊÔÔÊÔßÔßÏÝÏ       ÎÊÌÝËÝÌ ÏÂÌÐēρÏÂē œÐÑÔÝÎ݁ ÊÎÝ

Ï݁ÏÊÏ¿ÔÝÏÝ¢ÂÐ¢ÄÒÂÂÎÝÏÊÏÔЪÓ        Çà ááÌ ÍÊÌÄÊœÝÍœÊÏßē ÅÂËÝÔßÏÎÝēÂ
ÂÌÝÏÊÏ ÔÐ ªÂÌÐÄÝÏßÏ !¢Â ßÍÄßÍœÊÏ     ÏáÄÂÔ àÍß ́ēÂÏáÄÂÔÝÔÌÐ́ ¢ÂÂ
¢Â ÄÊœÝÍœÊÏ œÂÎ ¢Â ÌÝàÍœÝÍœÝÙ    ÏÝÌÔÝœÂēÏÂáÓÕÆÊÏށÝÏÂēÝÙÙ՝
ÅÊÏ ÎÝÇē ½ÏÌ݁ œÐÑÔÝÎ݁ ÌÝàÍœÝÍ
œ՝"¤ˆÕÔÊÏÝÌËÊÔÕÙÙÇēßÏÂÏÅݚÍÂÄÝÙœР     ¾êÚÑ êÜáìÜÏÚÑÏáÒê؎êÜŒÚ×ÙÑ×Ò êÚÒ ×Ü
¢Â¬ÂÍÊÌÊÏÂē ßēÍÂË ªÏßÏÅÝàÍßÄÝÙ
                            ­ÝÍáÑÝ̪ÊÓÕÓÝÏÂÌÍÝœÕÏÊÏÑÝÔÔÐ
                              

œÝÅÊ ¥ÝÙÙÊ ÎßÔœ ÊÄʝ ´Ð ßÎßÙ ÌÐÑ     Ý͜РÝÙÅÝÏÂÏ ÏÂÌКÏÂē ÑÝÍēÝÏ
ÌÂḗÑ݁ÍÐÍœÂÔÝ̽ÏÝÌÇÝÌËÊÔ         ÔÐßÄÊËÝÙœÕ ÐÂÎÙÝÌÐËÔ݁ Üáá
                         
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ          ÙÝÄÊÑÝÔ  ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

 ¥ˆÐÑÔ ÍÝœÕÏÊÏ Ï݁ÐœÝßÏ ÍÊÌÄÊœÝÍ
                          ¥ˆÂÎ ÔÊÔß áÄÂÍÐÎ́ÝÔÌÝ ÔÂÏށÝÙÇÔÝÌÜÇÔ
                          "

œÝÏÝÏÂÏËÝÙÙÊÍÏÊρÂÌÝǁÝÙÙÇÑÝÍ       ÔÐ ÄÂáÔÌ݁ÂēÙÇÔÝÌÜÇÔ ÌÝÔÝÍ ßËÊÎÅÝÎ
ēÝÏÔÝÑßÍáÝԴнÏÏÐÊÄʍoßËÍÝÔÝ      ÅßÔÌß ÎÝÇē ēÕÙÙÊÏ ßēÝÏÙÂÎ áÏÐÔ݁ ËÊ
ÌßḗÔÝÌ ēÐÔßÏ ÐœÝßÍÞœÂÔ œÐÑÔÝ     Ô݁ œÂÎ ßēÝÏÙÂÎ ÝËÝÎ ēÕÙÙÊÏ ÏÊÔÝÏ
Î݁ ÝËÝÌ ÎÂˁ݁ ËÝÙÙÊÍÏÊÏ ®ÝÇē       ÑÍÝÔÌÐÅÝˁН qÂÏÐÊÄÊÝËÌ݁ÁÄÐ
œÐÑÔÝÎ݁ ÂÏßÏÝËÝÌ ÑÝÔÔЁÝ͜ Ïß       ́ ÄÂáÔÐ ÝÙÅßÍÞÄ݁ ÔÐ ØÂÒÓÔÄÂē ÝÙÅßÍÞ
ËÝÍÏßē ÝËÝÌ ÑšÙ ÄÂ͜РÑÝÍēÝÏÔÐ ¢Â    Ä݁ ÔÂÏށÝÙÇÔÝÌ §Í́ ÏÝÎßË݁ÊÏßē
Ý œÂÎ ÝÏÂÏ ËÝÙÙÊÍÏÊÏ œÐÑÔÝÎ݁       ÏÐÙÂÍÝÌßÅßÅÂÔÅÝˁÐ ÔÐ ÅÂÎÅÂÄÂÏÄÝÌ ÑßÍ
ÝÏÝÌÄÂÍœÐÑÝÍēÝÏÔÐßËÌЁÐœ݁        ÅÂÔÅÝˁÐ ÔÐ ÑßÏÏÝÄßœÝÔœÝÍÅÝˁÐ ÔÐ
                          ÇÎÅÝÎÅÂÔÅÝˁÐ ÔÐ ÏÝÎßË݁ÊÏßē 
     ÌÜÏÜìæÒêÞÏÑ Òê؎êÜêÜÝÜÏîÜæ×ÛÏÑ ŽêÜ   ÅÝËÊÄÕ œßœ݁Ð ±ÝÙÇ œÂÎ ÔÕà ÏÂáÌ
            ώώéîîŽÏ          ÎßÍ́ÔÝÌ ÔÐ ÏÂáÄÐ́ÔÝÌ ÌÝÍßÍœßÔÝÍ
  ¥ˆÂÎ ÔÊÔß ÕÙÙÇē ÅÊēÍÊÏßē Üáá
                         œßÔÝÌ ÏÂáÏ݁ÍÝ́ÔÝÌ ÓÊÏÂÅÐÅÂááËÔ݁
ÜÇÔ ÎÝÇē ÂÏÐ ÝÏÏÐ ÅÂÎÊÔœÂÏÑÝÍßÏ      ÓÕÆÊÔÝÌ ÔÐ ËÝÙÕÒÎÐÄÝÌ ÔÐ ÏÂáÏÝēßÏÝ
œÐÎÄßÍÎßÔœÂēÝēē ÔÐ ßÎÝ áܚÅÝˁ     ́ÔÝÌ ØÂÒÞßÔ݁ ÔÐ ÊÎÑÇÒÂÔÐÒēßÏÏáÔÝÙ
½ÏÏÐ ÊÄÊ ÁáÍ́ œÝÍēÝÇē ÝÎ݁ Çà    œ݁ ¥ÝÎÝÌÏÝÏÏÝÌÜÇÔ qÂǚ ÇÍ́ ÔÐË
ÔÐÙÅÝÏÂÏ ēÕÔÌÕ ÌÐÍÂœÐ́ÝÔÌÝ œÐÑÔÝ     Ì݁Ë݁ÄÐēÅÝˁÐÔÝÄÝÌ¥ÝÎÌßÌËÊÔ­Ê
Î݁ÏÂáÏÎÂÍÙÊÎÂēÝÏÂē              ÅÊ Ý́ÝÍÂËÌÝÏßÔÌÝ ÂÑÂēÙʁÂÔÌ ÐÏÂÍ
                          ÐÄßÌÄßǁÜáÅÝˁÝÌÜÇÔ ®ÝÇē ¥ÝÎÏÂÏ
        ²êØ×Ñ ŒìÑâáÝÑ ìÜÑìÞêÒêØŽÝ     ÔÝáËÝ́ÔÝÌ Çà ÊÄÝÌ ÔÐ ÎÂˁÝÙÂÔÌš
  ´Ð ÏÂсÝÍÐÏ ªÊÓÕÓ ªÏßÏÅÝàÍßÄÝÙ
                          ÅÝˁÝÏÇÊÏÊÄÝÌ´ÕÙÅÊÏßēœßßÍœÕáÑ
œÝÏ ´ÊÔß œÂÎ ÂÇÏ ËÊÔ݁" ´Ð ÇÊÏ ÄÂÍ   ÌÂḗ ÇÊρÝÏ ÂÍā ÊÄÝÌ ÔÐËÝÌ ßē
œÝÏÅÝËÊēßēÔÊÔßēÐÔÐËÊÔ݁" !½ÏÏÐ     ÅÝˁÝÌÜÇÔ ÔÐ ÎÂˁÝÙÂÔÌšÅÝˁÝÌÜÇÔ
ÊÄÊ oÝÅÊÔ ÔÊÔ ÔÕà ßÏÔÊÏÎßÔÌß ÏÂÏœÝÏ    ¯ÂáœÂÂÑßÍẤÔÝÌœÐÑÔÂßÏÞÑÊÙÊËÝÌÔÐ

ÔÝÍÂÔÝÌ ÎÝÇē ÂÏÐ ÝÏÄÝÙÅš ááÍ́      ÂËÔÂÌẤÝËÝÌÔÐÂËÔÕÎÅÝËÝÌÔÐÔÕÎÅÝ
¥ÝÎÌÂÌÝÙœßρ ÏÝÏÏÝÍœÕ ÅßËÊÄß fq      ËÝÌ oÕÙÙÇē ÔÕËÝÌ ÄÂ͜РÏÂáÏÎ݁ÏÂē
ÏÐ ēÐÔÐ ¥ÝÎÎÐÍÂËÅÝÎu ÔÐ ÂÇÏ ÄÝÔÅÝË     ´Ð ÝÎ݁ ÎÊÌÏßÌ ÏÂáÄÐ́ÔÝÌ œßÌÕ

ÝÏ ÙÇËÎßÄÊ ¬ÝÔÝÍ ÝËÝÌ ßÄßÍßËÌÝÍßÌß      Í݁ÝÌ ÔÕà ¥ÝÎÝÌ ÏÝÏÏÝÌÜÇÔ !¥ˆÂÎ ßË
                         
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ       ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÝÏÏßÏ ÌÝÙēÊË ÔÐËÝÌÍÂēÔ݁Ð ÝËÝÎ
ÏÝÔÝ΁ßÄÝÏ "°ÄßÌÏÐÍÄÝÅÝˁ ÝÏÝË             Äß×àáÝàÔÔáêŽ
ÎÂËÔÂÍÂËÌÝÏßÔÌÝÔÕÙÅÊÏßēÂÍÂÍēÝÏН      ´Ð ÇÍ́ ÅÝËÊÄÕ ÔÊËÌÝÔÊËÝÌ ÔÐ
                        ËÝœÊÍÅÝÌÔÐÍÝÍáÑÝÙœÝÌœÂÎÏÕÔßÌÄÂá
      ÌÜÏÜìæÒêÞÏÑ Òê؎êÜ         ÔÐ áÄÐ́ ÅÂËÝÌÂÎßÙÅÂÄ œÂÎÂÎËÝœÂ͚
     ìÜÏÜÛÏÚëæÔÛÏÑ Òê؎êÙéÔá        ÊÔÝÌ ÂÎÂˁÝÎÅÂÔÅÝˁÝÌÜÇÔ ÔÐ ÎÂˁÝ
        ·ÔßâàÏÚ×ÛêÙ           ÂÑÝÙÅÝÙÅÝÌÜÇÔ ¥ˆÕÇÎÔßēÊÍœÕ áÄÐ́
 ¥ˆÂÎ ÔÊÔß áÍÂœÐ́ÝÔÌÝ ªÇÒÕÓÂÍÊÎ   ÕÏÎÝÌ ËÊÎÅÝÎÅßÔÝÌ ÅßÔÂΠœÂÂßÔÅÝˁÐ
ËÝÌÂÎÍÊÍÂÄÝÍœÝÏ    ÔÂÏށÝÙÇÔÝÍœÝËÝÌ   ÇÔÝÍœÕ œÐÑÔÝÎ݁ ÏÐԁÂˁÝÏЁ ÎÝÇē
ÂÏÌÐ ÍÝÅÊ ßÍÍÂËÌÝÏßÔÝÌ ÂÏÐ ÙÇËÎßÄÊ   œÊœÝÌÊÏßē ÌÂÔÅÐÅÝˁÐ áēßÄÂÔÝÍœÂÍ́
ÝÏÊÏ ßÏÂÏÎÂÍÞÙÇÎÂēÅÝˁÝÏ qÂÏÌÐ Îß    ´Ð ÂÏÌÐ ÏßÇÍÝœՁÝÏ ¢ÌÝÌ ¥ˆÕÇÎÔßēÊÍ

ÌÊē ªÕÆÇáÌ ÄÂ͜РÏÝÅÝÏÔßēÏßē ÂÇÔ݁  œÝÌÊÏ ÇÔÝÍœÝÏ œÝÙœÝÍÝÌ ÅßËÝÌßÔÅÕ
ÔÐ ÎßÌÊē ÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎÝÌ ÄÂ͜Р݁ÔÐ   Ôß ÔÐ ÅÂËÝÎÂˁÝßÙÅÂÔÅÝˁ !¥ˆÂÎ ÔÊÔß
ÍÂËÌÝÏßÔÝÌ ÂÏÐ ÔÐ ÎßÌÊē ÂÏÌÂÅ߁ÌÝ   áÄÐ́ ēÕÙÙÇà ÊÔÝÌ ÂÏÌÐ ÝÄßÔÅÂÍÍÂ
ÄÂÍœÐÌÝÔÝ́ÂÌÝÇßÇÍÊēÌß ®ÝÇēÂ  ÔÝÌÔÐ ÝÏÅÝÙÅÐÍÂēÍÂÅÝÔÌÝ ÍßēÔÕ ÔÕÙÅÊ
ÏÐ Âǚ œÝÍēÝÇē áÍÍÂË ÔÊÔß ªÇÒÕÓÂÍÊÎ  Ïßē ÎÝÇē ÌÕÙÇËÎßÄ݁ ÔÕÙÅÊÏ ËÝÎÂËÔÝ
ÇÏœßÍ݁ ßÏáÙÙÝÅÝˁÝÍœÝÏÐ ÙÇÏßϜ     ÅÝˁÝϝ
ÂÔÄÂÔÅÝˁÝÌÜÇÔ oßËÍÝ ÇÍ́ œÐÑÔÝÎ݁
ÇàÅÂÌÂÍÊÍÊÏÂē¢ÂËÝÌÐÏÂÏÝÍœÝÔК       ·ÜÕ×ßâááêâááìÜÛÝÙ×áêŽ
ÔÐ ßÏÂÏÍÐÄÂÔÝÍœÝÔК qÂÏßÏ œÝÍēÝÇÌ     "´Ð ÔÝēÏßÏ ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ÝËÌ݁ ÑÂÏßÏÂÔ
ÏÝÎßË݁ÊÏ ËÊÔ݁ œÂšÏÂÔÅÝˁÝÏ ÏÕ     ÄÝύoÝÍÍáÑÍÂÔÝÌÊÏÈÊÒÐÔÔßÔ݁ÔÐÅÂÎ
ÔßÌ ÔÐ ¢ÂÎÂˁ݁ÐÙÝÙœÂÔÅÝˁ ášÅ“݁   ÅÂÐÔÔßÔ݁´ÊÔßÝÙÙÕÌÐēÔẤÙÊÏÊÏÌÐ
ÏßρÂÇÏÄÂáÔ ´ÐáÄßœÝ́ÎÂˁÝēÂÍÂÔ   ÍÂœÐ́ÝÔÌÝ ÂÏÐ ßÎßÙ ÙÇËÎßÄÊ ÂÍÂÂÍ
ÔÝÏÑÐ͜РÔÐ ÏßÇÍÝÔßÏށÝÏßē ÐÔßÏÄÂá   oÝÅÊÔ ÔÐ ÔÊÔß ÔÐÙÅÝÏÂÏ áÍÂœÐ́ÝÔÌÝ

Ô݁ ËÝÄßÔÂÔÂÄÝ͜РÔÐ ªÇÒÕÓÂÍÊÎ ÏÂáÄÐ   ēÕÙÙÊÏÊÔÝÍœÝÏÍÝÅÊÝ́ÝÍÂËÌÝÏßÔÌÝ
ÝÏ œÂÂáÄÂÍœÂÔÝÌ ÔÂÏށÝÄÂáÔ ÑÝÙÇ     ÂÏÐÙÇËÎÝÌ¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝÏoßË
ÂÑÍÝÅÂÍÂÌ ÝÙÅÊÏ œÝÍÄÝÇē ÂËÎÂÍœÂÔÅÝË   ÍÝ ÔÝÌßḗÔÝÌ ÔÐËÌ݁ ÇÑÑÝ ÂÅÂÍÂÌÂ
ßÏÂē                    ēÕÙÙÊÏ ÔÐËÄÂáÔ ßÎßÙ œÐÑÔÝÎ݁ ēÕÙÙÊÏ
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ         ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ËÊÔ݁ œÊœÝÏ ÔÐ ÏÕÔßÏÕÔ áÅÂÍẤ œÂÎ  ÏʁÄÊÔ³ÂÔÂÏ ÂÍÂÍÄÝÏ݁ ªÕÆÂρ ÏÝÏ
ēÂÏáÄÐ¥ÝÎÏÊÏÐÏÑ݁ÇÍÍÂËÌߝ          ÏÝÍœÝÏ ªÓÌÂÒÊÐÔÝÏÐ ªÕÆ x ÕÍÍÕ ÎÝÏ
                          ÅÝÔÝ́ÝÙÙÇњͽÏÝÌáËÅÐÙÂēÝÍœ݁
        ¼êáÒ×ÞÒ ÏÑ ŒìÚÚÏáêÙ        дÐÝÏÏÐÝÔÊÔÐēÂÏáÄÂÔßÐÎẤÅÝÙ
 µÄÊÌÊēÝÅßÔÂÍÂËÌÝÏßÔÌÝÔÊÔÍʁÍÊÕ     ÅÐ́ÄßÔÝÍœÝËÝÌÔÐÂËÎÂËÝÌÇÊϽÏ
ÔÕÙÅÊÏßē ÊÙÙÇÔÌß ÅÝÍ͚ÙœÂÔÅÝˁÝÌÜÇÔ ßē   ÏÐēÊÏÞÄßËÝÍÝÌÝËÌ݁´ÐÝÙÙÕÇœÂÍÍÂË
ēßÙÇÔÅÝˁÝÌÜÇÔ ÔÐ ÅÂÎÅÂÙœÝ͚ فœÂف    ÔÐÅÂËÎÂÍÍÂËËÝÍÝÌÝÏÌ݁ÑÝÍēÝÏÔдÐ
ÅÝˁÝÌÜÇÔ ÔÐ ÔÊÔ ÂÏßÏ œÝÍēÝá ÌÝÔÂēÕÔ   ÝÏÏÐ ÊÄÊ ¿ÎßÍÌߝ ÔÐ ÝÄÐË ÕœßÔÝÌ ÔÊÔß
šœÝÌÂœÝÏœÝÏÔÝÍÂÔÝÌ ®ÝÇēÂÇÏœÝÍ   ËÊÔ݁ÎßÔœßÔÅÝˁÝÏÔÊÔËÝÍÝ̽ÏÏÐ
ēÝË ÔßÝÏ ÅʁÝÏÅʁ ÇÏÂÙœ߁ œÐÑÔÝÎ݁     ÝËÌ݁ ÔÊÔß ßÎÝÏÏÐ áÔā ÔÊÔß ÄÂáÔ Ý
šÏÂÔÝÍœ݁ ÝÎ݁ ÏÕÔßÌ oÐÏÑ݁ ÏÝÔÅÊÑ    ËÝÎÏÊÔÝÏ
œÂē ßÍÍÂËÌÝÏßÔÝÌ ́ēÂÏáÄÂÔÝÔÌÐÍÂË
ÌÝÏßÔÝÌ¢ÂÝÔÊÔßÏÂÏÏÊÎÂËÔÂÔÝÌÕÍÊÏ          ÌÜÏÜæÝææêÛÏÑ Òê؎êܾÏàäÏ
ÄÂÍœÝÏ œÂšÏÂÔÅÝˁÝÌ ÔÐ ßēßàÍœßÔÌß          ÏØÒêÑìÜëŽÏÑ éÔ§ÜÑêŽ
ÇÔÝÌ¢Ì́¥ˆÐáÎÔÂēßÍœÝÌßρ           ¯ÝœßÍÊ ±ÂÓ×ÂœÝÍēÝË ÔÊÔß ÏÂÏœÝÏ
  ¥ˆÝÍēÝËÏáÕ ªÊÓÕÓ ÊÏßÏÅÝàÍßÄÊ Â    ÎÝÏÔÂÔÝÍÂËÌÝÔßÑÑÂÓ×ÂÌßÏ!´ÐÔ݁ÊÄÝ
ÜááÌ œÂÎ ÅÂÎÅÂÏÝÌÊÔ ÌßÄÝÏÄ݁ ÝÔÊ     ÏÊϪÊÓÕÓÝÏÂ̱šÔÒÔЪÐÂÏÏÂÏÊēÏÊÏßÔ
ÔÝÏÐÑßÔ݁ §ÍÇÐÏÝÏÐ ÏÝÏÏÝÍœÝÏ !´Ð      oÝÍÝÔÅÝÔÝÌ ÝÏÙÐÙÙÝÎÂēÅÝÔÌÝ ÎÐË
œÐÑÔÝÎ݁ ÄÂáÔ ËÝÎßÔßÄ݁Ð ÇÔÝÍœßÔÊ      Ì݁ÑÂÓ×ÂÔÂÔÝÍÂēÜǚϝ"¥ˆÂÎÝÙÅÝÏÂÏÏÊ
½ÏÌ݁ÜááÔÊÔÑÂÍÐÎÔßÍÝ̽ÏÏÐ        ÄÝÏ ½ÏÏÐ ®ÊÌÊ œÂÎ ÏßÏœÊēÎÝÌ ËÝ
                          ÙÐÙÙÝÎÂÄÝÌ" ½ÏÏÐ ÊÄÊ ÝËÌ݁ ¤ˆÐÔÐ
      ²•ÏŒÏáÏÑìáÒê؎êÜáêÛêÜÑêŽ       ÔÐËÝÌÜáÍßÄÝÏÄÝÌ ÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎÝÌ ÇËÝÔ
           ·×àâà            œßÏށÝÔÌÝ ÔÐÙÅÝÏÂÏ œÕÇÎÔßēÊÍœÝÏ ÎÊÎ

  ¬ÕÙÇËÎßÄ݁ÔÂÔÝÍÏÝÏÏÝÍœÝϱÂÓ      ÍÝÌÕÌ߁ÝÏÝÍœÝÏ ÝÍÝ΁ßÏÂÔÝÌ ÝÏÝÌ
    

   ×ÂÏÐ ´Ð ēßÏÞÄÝÙÂÙÌšÍÂË ÅÝÙÅÐÍ    áÍÌÐËÔ݁ ÎʁÌÝÇ ÝÏÏÐ ÇÇÍÊÄ݁ oÊē
ÄßÔÝ͜РÔÐ ßÏÂÏÅݚÍÂÄÝٜР¢Â¬Â    ēÝÔÌÝ ááßÔÝÏÄÝÍœ݁ fªÏßÏÅÝàÍßÄÝÙ
ÍÊÌÊÏÂē ÇÊÏÊ ÔÝÎÝÌ ½ÏÏÐ ÎÝÇē      œÝÏßÌ ÏßÌÊēēÊ ÅÝÙÙÊ s®ßÏÏÐ ÑÝÌÜáÏ
ËÊÎÅÝÎÅÕ ÏßÌṌ݁ÝÏ ÄÂáÔ ´Ð ÇÍÊÄÊ     ÎʁÌÊ ¥ÝÎÎÐ ÅßËÝ ¥ÝÎÝÌÇËÅÕÙÇēÝÍœß
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ       ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÎÝÏœÝÔÂÔÝÍÂēÜÇÍÂ"tu ´Ð ÝÏÂÏ ÏßÇÏÞÅÝ  ÔÐËÔÂÄßÔÅ݁ÝÏ ÅÂÏÝÏÏÝÌÂÍÊÍÊÏ ¥ÝÎÝÌ
ËÊÄßÏށÝÔÝÌÔÐËÌ݁ÏÝÎßË݁ÊÏÅÝÙÅÐÍ      ÎÕÍÍߥÝÎÏÂÏÔÝáÔœ݁ÝÏēÕÙÙÊÏÎÕÍÍÝ
ÌßÏ ÑÝÌÜáÏ ÅÝœÂēÂËÌÐÍÂÍÍßÏ ÂÏÌÐ     ÎÕÍ ÔÐËÌ݁ ¥ˆÂÎ œÕÇÎÔßēÊÍœÝÏ ÎßÌÊ
ÝÏÙÐÙÙÝÎÂēÅÝÔÌݝ ½ÙÙÊ ÝÔÅÝœÊ ÔÐ   ÌßēËʁ ¥ÝÎÝÌ ÐÎẤ ÝÏÂÏ ËÊÏßËÝÍ݁
ÏßÍßœÕÏ ÇÊÏ ÅÊēÍÊÏßÔ ÔÐ ÏÂÏÙÐÙÙÝΠ  œÂÂÍœ݁ ¥ÝÎÎÐ oÝÅÊÔ ¢ÌÝÌ ¥ˆÕÇÎÔß
ÄÝÏÔÂÔÝÍÂēÜÇÅÝˁÝÏÑÂÓ×ÂÏ          ēÊÍœÝÌÊÏÌÕÍ߁ÇÊϽÏÏÐÅÂÏßÙÅÝÑÂē
                        ÍßÏ œÂÎ ÂËÝÌ ÂÏßÏœÐáÎÔÂēßÍœ݁
       ÌáêÜÑìܾÏàäÏ           ÎÊÌÏßÌ ½ÏÏÐ ÌÕËÝ́ÝÏÊÏ œÂÂÍœ݁
 ¢Î ÔÊÔß ÏœßÍÊ ßÔÅÝˁÝÏ ªÊÓÕÓ ÄÂÅ  ´Ð ÝÙÅÝÏÂÏ ρÄÐÏÂē Ñ݁ÍÐËÄÝÌ ÕÄÊ

ÍÝÔÄÂÔß ÔÐ ½ÏÝÌ ÐÎẤ ½ÏÊÏ ÎÝÏÅÝÔÝÌ    ÌÊē ÎßÌÊÊ ÝËÝÌ ÄÂÍœÝÏ Î߁ÊÏ ÝÏÞ
ÝÙÙÇ ÂÑÐÓÔÐÍÐ ´Ð ÊÄÊ ÝËÌ݁ µÏÎÝÌ  ÝœÂÏËÊÔ݁
ÔÝÅÂËÎÂÔÝÌ ¥ÝÎÎÐ ßēËÊÌ ÔÕËÝÌ ÐÎẤ
ēÐÔßÏ ÑÂÓ×ÂÔ ÇÑÑÝ ¥ÝÎÏÊÏ œÂšÏÂÔÅÝË       |ìÚÚÏáêÙáìŒêÜÑìáêæÒ Ý
ÝρÄÐÌ ®ÝÇēÔÝÌÊÄ݁ÔÐËÌ݁Ý         ÙêáêÚáìŒêÜÛì؎êæÒ â
šÎ ÑÂÓ×ÂÏ ÎÝÏÕÏ ÑÝÙÇ ÝÏÏÐ ßÑÍÝÊÔÌß      ¥ÊÍÍÊÏ œÂÎ ßēēÝÑÙÇÔÅÝˁÝÏ ÝËÝÌ
                         

¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝ̝ ´Ð ÅßËßÌÎÊÔß    ÎßÌÊ ÝËÝÌ ÎÂˁÝÙœ݁ ÄÂÍœÝÏ ¥ˆÂÎ
ÎÂˁÝÌÐˁÝÏ ÅÂËÝÎßÔœÂÔÄ ¢Â ÊÄÊ     ½ÏÏÐ ÊÄÊ ÝËÌ݁ ¸ÂҚ ÂÍā ÄÂáÔßÏÂē
ªÊÓÕÓ oÂÌÎßÍÂÅÝÔÌÝ ÝÏÏÐ ÔÐ ßēēßÙÇ   ÌÂËÎÂÍœÂÍ́ÝËÝÌÔЁÂǚØÂҚÏÂÌÐÎßÔ
ÍÂÅÝÔÌÝ ßÎßēËÊēÙÇ !®ÝÇē ÔÝÌßḗ   œÂÔÄ݁ÏÂē ¥ˆÂÎÔÕËÝÌÝÏށÝœÂÏÌÝÔÝÍ
ÔÝÌ ÂÏÐ ÝËÝÎ ÎÊēēÊÙÊËÌÊ ÄÊÏÐÅÒÂÆ   ÏÝÊÔÝÏœÂÎÎßÌÊÔÕËÝÌÎÂˁ݁ÄÂÍœÝÏ
œßßÎÊÎÍß ÑÝÙÇ ßÑÍÝÇÔÌß ¢Â¿ÏÂÏÍá    ÊÔÊÌÊÔßÝÏÝÑÑÕÍàÙœÝÏÔÐÎßˁÝÙœß
ÄÂÅÝˁÝϝ "¿ÌÎÊÏÏÊÏ ÍÇÄÂÏ ÎßÔœÂÔ   ÔÝÍœÝÏ ÔßÝÏ œÂÔÂē ÄßÔÝÍœÝÏ ®ÝÇē
ÄÝÏßÏ ¢Â ÂÏÐ ÎÍßÏÊÏ ÔÐ ËÝÍÏÊÏ     ÎßÌÊ ÎÂˁ݁ ÊÔÝÍœÝÏ x ÄÂÅÂÍÝÔÄÂÍœÝÏ
ÝËÌ݁ ÅßËÝÊÄß ¤ˆÐÔÐ ÝÅÊÔ ¥ÝÎÏÊÏ   ÓÔÐÍÅ߁ÌÝ ÎßÔÞÌß ÂÇÏ ÎßÌÊ ÝÏÝÌ ÄßÔÝÍ
ÕÄÊÌ ÔÝÌÕËÝ́ÝÏßē ÔÕËÌÝÌËÊÔ ¤ˆÕÙÙÊÏ    œÝÏ" ¤ÂÅÂÍÝÔÄÂÍœÝÏ ÓÔÐÍÅ߁ÌÝ ¥ˆÂÎ
ÝÔÂËÌÝÍœÂÍÍÂÅÝÔÌÝ¥ÝÎÝÌÌßÔÐœÝÏÄ݁     ¥ÝÎÎÐ ÔÕËÝÌ ÄÂÍœßÅÝÎ ÔßÝÏ ÄßÔÝÍœß
qÂÏÐ  ÔÂÔÝÍÂēÜÇÑÍÝÔÌÐÌ ßÌÎÊÏÏÊÏ     ÅÝÎ !¤ˆËÊÏ ÔÕà ¥ÝÎÝÌ ÐÎẤ ÄÂÍÂÔÝÌ
ÎÂˁÝÌÐˁÝÏ ÔÐ ÊÄÊ ¤ˆÕÙÙÊÏ ÌÐˁÝÏ x   ¥ÝÎÝÌÔÂēÅÝˁÝÌ"¥ÝÎÏÊÏ¿ÏÞÑÊÙÊÔß
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ                      ÙÝÄÊÑÝÔ  ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ËÝÍÏÊÏ ¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝÏ ¥ÝÎÌ݁ ´Ð                    ßÙÇàÙÅÝÌßÔÐÇÄÂÏÂÑÍÂÌÌÂÎßÔÞÌßÅÊÍÍÊÏ
¥ÝÎÏÂÏ œÐÑÔ ÔÝÌÕËÝ́ÝÏ ¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝË                 áÌÝÍÂÔÅÝˁÝÏ ÔÐËÌ݁" ½ÙÙÕ ÜáÍÂË
ÝÏ ÔÐËÌ݁ ÔÕà áēÜḈÔÝÌ ÇēēÇÙÇ               µËßËÝϝ´ÐÊÄÊÝËÌ݁¿ÙÅÊÎÊÌÊÏ
́ÔÝÌ ¥ÝÎÝÌ ÐÎẤ ¥ÝÎÝÌ ¿ÏÂÏÍáÄ                  ÌÐÔā ÙÇàÙÅÝÏ ÂÏßÏÝÏÂÌ ÏßÌÎÊÏÏÊÏ
ÅÝˁÝÌ ÔÐ áÔÄÂÅẤÔÝÌ ÝÏÂÏÎÂˁÝÙ                  ÝÏÏÐ ÔÐ œÐÑÔ ÊÎÝÔ œÂÎ ÎÊÌÊÏ Õˁß
œÝÄÂÏÄÝÌ ÔÊÔ ÊÏßÍÍßËÄÝÌ ÎÝÏÅÝÔÝÌ                  ÝÄÊÍËÝÍÅÝÏ ÙÊÏÊÏÌÊÏ ÌÊÎÊÔœÂÏ ÔÐ ßÌ
ÝÙÙÇњͪÉÒÂÊÍÞÌÊÏÂēÄÂáÔÐ
                    ÎÊÔÔÂÏށÝÙÇÔēÂÍÂÏÂÐ ¤ˆÐÔÐÔÝÌßḗ
                                     ÔÝÌÔÐËÌ݁ÝÏÐËÝÏÏÝÅÂÌÂÍÊÍÊÏÂēf´Ð
     ·×àâàìÜÏÜìæÒêÞÏÑ쾧áßÔÒ ì܌ìáêŽ               œßßœÕÇÎÔßēÊÍœÕ ÏßÔßÏÝÏÏ݁ÝÏu ēÕÙ
            ÊÜÙώŒÝ                      ÙÊÏ ¥ÝÎÝÌ ËÊÔ݁ ®ÝÇē ÝÎ݁ Çà ¥ÝÎ
   ªÊÓÕÓÊÄʍ³ÊÎÐϳÊÎÐÏoÝÅÊÔ³ÂÔÂ
                                    ÌßÌËÊÔÅÂÔÄÝÍßÏÂēēÐÔÐœÂÔÇÍ́!½Ù
Ï ÅÂēÍÂÍßÏ ÔÊÔ ÔÂēÝÌ ÔÕà ÔÐ ËÝၠ             ÅÝÏÂÏÏÊÄÝύ¿ÔÝÏÄßÅߤˆÐÔÐÄÕÔÌՁÝÙ
ËÝœÂÔÝÌ fÅßēË݁ÍÊÏßē ÝÄÝÏœÕu ¥ˆÂÎ               ÙÇ ÔÂÏށÝÙÇÔēÂÍÂÏÂÐԝ ½ÏÂÏ ÊēÏÊÏ
¥ÝÎÎÐ ԁēÂÏáÄÂÔÝÔÌÐÌ ÅÝÏÝÌÝÌËÊÔ                  ¿ÎßÍÌßÌÝÔÄÝÍޝ
ÔÊÔßÔÌÕÌßÅÝÏÊÏÍÝÎÂÍÂēÅÝˁÝÏ´ÐÅÝÙ
ÙÊÅÝÎÍßÇÇÔ݁¥ÝÎÌ݁´ÐÂÏÐÝēÊÏ                  ·×àâàÙώώѠÏÜîÑÏáêáÙݎ´ÚÔÝÜáêÜÝÞêÙ
ÏÇÔÅÝÏßē ÅÝÏÊÏ ÂËÔÂÌẤН ½ÏÏÐ ÊÄÊ                 ´ÐÝÔÐÌÅÝÎÍßÅßœßßēÍÊϧÍÇÐÏÔÝ
                                      "

½ÏÌ݁ ¿ÔÝÏÄßÅß ¥ÝÏÝÌ ÐÎẤ ÅÝÎÎÐ                 ÏÐÑßÔ݁ ÔÐ ½ÏÝÌ ÐÎẤ ÝÍÍÂË ½ÏÊÏ
ÅÂËÎÝÅÝˁÝÏ ÔÝÇÍÝÔ݁ ÄÐÔÝáËÔ݁ ÔÐ                  ÇËÅÕÙÇēÝÍœÕ ¥ˆÂÎÇÔÝÌ ÂÌÝÇ ÊÄÊ ÝË
ÄßœÝÏÄ݁ ¥ˆÂÎ ªÊÓÕÓ ÊÄÊ ´ÝÌÊÄ“Ä“Ê               Ì݁ oēÂÏáÄÂÔÝÔÌÐÍÂËÌÝÏßÔÝÌ ÔÊÔ
ÅÝÙÙʱšÔÒÇÑÑÝßÑÍÝœßˁßÌßËÊÔ݁ÑÇ                 ÌÝÔÝÍšœÝÌÂÔÕàÔÂēÅÝˁ¥ˆÂιÊ
ÔÕ×ßÙÅÊßÇËÄßÅÝÙÙʁݚف¥ÝÎÝÌœßÏ                 ÏÊÏ ÝË́Ð ÂËÝÍÝÔÊ ÔÐ ÝÇÍÝÔÊ
ÕËÊÔ݁ÝÏÐÕˁߥÝÎÎÐÊÏßËÅÕÍßÔÌߝ                  ēÂÏáÄÂÔÝÔÌÐË ÅßËÝÊÄß ¿ÏÞÑÊÙÊË
 ´Ð ÊēÏÊÏ ´ÊÔß ¥ÝÎÏÂÏ ÔÝÏœÂÂēÍ               ÅÊoÐ́ßÄߥÝÙÙÊÏÂœÝÅÂËÎÂÔÝρßá
ÔÝÌ ÔÕà ÂÑÝÍēÝÏÔÝÌÝÍœßÔК ÔÐ ÕËß                 œÝÏÅÂÍÂÅÝÎ ¥ÝÎÎÐ ēÐÔßÏ ßÔÅÝˁ ¢Î
                                     ßÎßÍÌßÏÊÔÝÏ¥ÝÏÝÌÅÂËÎÂÔÅÝˁ ¥ˆÕÇ

                                     ÄÊ ½ÏÌ݁ ÂÏÅÇÍ œßœ݁Ð ÔÐ ËÝÌßÔÅÕÔ

 #·ÖßÏ×ÚëÙ×ÜÏÑ ÑÏîáÝxÒÐÓÓÌßÇÍÝÙœßρ ÊÉÒÂÊÍÞÓ
                                     ÄÊēÏÊÏ ½ÏÏÐ ´Ð œÂšÏΠÏÝÔÅÝÎœÂē
ÌÊÇÑÍÇÎÇϝ
                                    
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ       ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ŁēÂÏáÄÂÔÌÐÍßÏ ÔÐ ÅÊÍÍÊÏ ½ÏÊÏ ÅÝÍ  ÊÄÊ ªÊÓÕÓ ´ßÝÏ œÂÂßÏÂēÏÂœÐáÎÔÂ
͚ÏÔßÝÏÎÕÍÍÝÔœÕÍÕÂáÔÝÍœÐÏÐÙÂÍ݁   ēßÍœ݁ ÝÔÐÍÂÔÝÌ ÅÂËÝÎÂˁÝÔÂÏށÝ
±ÍÝÔÌÕÌ ēÂÏáÄÂÔÝÔÌÐÌ ½ÏÏÐ ÙÇË   ÙÇÔēÂÍÂÔ ÔÐ ÑÐËÅ ÔÊÔ ßÌÎÊÔÝÌ ¥ÝÎÎÐ
ÎßÄÊ áËÅÐÙÂēÝÍœÝËÌ݁ ÔÐ ÍÝœÕÏÊÏ ÝÙ  ¥ÂÎÅÂÙœÝ͚ ÔÊÔÝÌ ¥ÝÎÎÐ ÔÕËÝÌ ÐÎẤ

ÙÕ ÎÝÙÇ͜РÑÂēÙʁÂÔÝÌ ÅßËÝÍßÍÍÊÏßē  ÜááÌ ÔÐ ÔÐÙÅÝÏÂÏ Õˁß ¥ÝÎÎÐ ÊÏßÌ
´Ð ÊÄÊ ÝËÌ݁ ¬Ðá́ÔÝÌ ÔÕà ÌÐËÝÍ  ÎÊÔÌß ēÐÔÝáËÔ݁ ¢Î ßÙÅÊ ÇÔÔÊ ÔÕÙÅÊÏ
ÂÍ́ÔÝÌ" oÝÍÐÍÍÂÔÝÌ ÔÐ ēÂÏá    ßÔÅÝˁÝÏxÂËÎÂÅÝˁÝÏēÕÔÊϝ
ÄÂÔÌÐÍÂÔÝÌÔÊÔÌÝÔÝÍœÝÏܚœÝÍÂÔÝÌÔÕà
ÔÂēÅÝˁ                     ¾§áßÙâÒ ì܌ìáꎷ×àâàêÜώŒÝ
                        ¿ÌÎÊÔÝ̽ÏÏÐœÕÇÎÔßēÊÍœßÏßÏÝēÊ
     ¼ÏÙÝÏßÔàáÝÑÏÜëŽêÜ·×àâà        ÏßÔÝÏ ÔÐ ÏßÇÔÝÏ áËÔßÔ݁ ÅÝÙÅÐ́Äß
  ¿Ä“νÏÏÐœÕÇÄÊœÕÇÎÔßēÊÍœÝÎÌÝÏ  ÔÝÍœ݁ ±šÔÒ ÌÕÄßÍßËÌÝÍ߁ ÎßÍÞÝÏÐ
œÂÎ ÝËÝÌ áÏÐÔ݁ ÔÝÍßË ÝÏÏßÏ ½ÏÊÏ ÇË  ´ÊÔß œÕÇÎÔßēÊÍœÕ ÎßÍÅÂÍÍÂË ÂˁÝÏÐÌ

ÅÕÙÇēÝÍœÝÏ ÏÝÏÏÝÍœÝÏ ªÕÆ ½ÏÏÐ    ÔÐ ÄÂÅÂÍÍÂË ÐÎẤ ±šÔÒ ÄÂÅÂÍß ÝËÝÌ
ÙÇËÎßÄÊ ªÊÓÕÓÝρ ÔÊÔ ÕēēÂÔÝÌ ½ÏÏÐ   oÐÍßρÂēÄßÔÝٜ ÍÝœÕÏÊÏ ÝÏÏÐ ÄÂÅÂ

!¥ˆÂÎ ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ÅÊēÍÊÏ ÝÏÏÐ ªÕÆ   ÍÝÔÄÂÍœÝÏ ÎÊÍÅÝÅʁÌÝ ÔÐ ÍÝÍáÑÝÍœÝÏ
µÄ“Ä“ÂÔ ÌÊÏßÏÅÊÄÊēÝ ¢ÌÝÌ ¥ˆÕÇÎÔß    ÝÏÌ݁ ÊÄÊ ¤ˆÕÙÙÊÏ ÅÊÍÍÊÏ ½ÏÝÌ ÐÎÂ
ēÊÍœÝÌÊÏ" "¤ˆÕÔßÌÊÏßē œÂÎ ½ÏÝÌ   ́ ¥ˆÂÎÝÏÏÐ ÅßËÝßÏßÔß ÊÄÊ ßÍÞœÂ
ÄÂ͜РÏßÍßœÕÏ áÝÏÄ݁ ēÕÙÙÊÏ ÌÊÔ݁   ρ¥ÝÎÏÂÏÕˁßßËÅÕÍßÔÌß½ÏÏН!¤Ý
ÏÊÄÝÏ ½ÏÏÐ ¿ÔÝÏÄßÅß ÎßÔÞÌß ÎÝÏœÝß   œšÌ ÕÔÊÏÝÏßÌ ÍÝœÕÏÊÏ ÝÏÏÐ ÊÄÊ
ÄÝÌÍÝÍÂÏÎÐÙÅÝÏÂÏÎÂˁÝÔÂÏށÝÙÇÔēÂÍ     ¥ÝÙÙÊ ÝËÌßÌÝÍœÊÅʝ ¥ˆÂÎ ±šÔÒ ÊÄÊ ēÐ
ÔÂ" ´Ð ÝÏÏßÏ ßÄÝÌÍß ÄßÔÝÙœÝÌ ÅÝÙ  ÔßÏ œÐáÎÔÂēßÍœ݁ µËß ßÍÄßÍœÊÏßË
ÅÐ́ÄßÔÝÍœÝÏßÏÙÄÊÏÊÏÝÏÊÏÎÝáÌßÏ     ÅÝΝ "¥ÂÍÂË ÝÏÏßÏ ÙÂÓ ßÔœÕ ÎßÌÊÂÎÕ
ÄßÍÐ́ÝÏ ªÊÓÕÓ ÊÄÊ oÝœÂÏÂēÍÂÔÝÌ  ÌÐÔœßÄßÄ݁oßËÍÝÝÏÞÏÊÏÅÊÍÍÊϽÏÝÌ
ÙÇÎÐٝ´ÐÊÏßÏÏÊËÝÏÝÌÄÊÍÕÌËÝÎßÍßē    ÐÎẤ ÎÝÇē ÝÏÏÐ ÅÂÍÊÍÇáÍœÝϝ ¥ˆÂÎ
ÏÊÏ ÝÏÏÐ ¥ÝÙÅÐ́ÄßÔÝÍœ݁ œÂÎ   ±šÔÒÝÏÂÌ ÊēÏÊÏ ÂÇÏ œÕÇÎÔßēÊÍœÝÏ
ÅÝËÊÑÝÎÂˁÝÙœ݁ ÜááÌßρ ÔÐ ÝÏ    µËß ÍÝÅÊ ÅÝÎÏÂÏ ß́ÝÌß ËÝÏÏÝ ÅÝÏÂÏ
ÑÝÙœÝÍœ݁ ÐÎÂÌÂÔÝÍœ݁ ½ÏÝÌ áËρ    ÌÐÔÄ݁Ýϝ ´Ð ÄßÔÅ ÔÊÔß ÇÑÑÝ ÊēÌß
                      
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ    ÙÝÄÊÑÝÔ        §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÝÏÏÐœßˁßËÑÇÔÕ× qÂÏпÔÝÏÝÍÝÍá     ¥ˆÂÎ ÝÙÙÕ ßēÍÂË §ÊÏ œÂÎ ßԜРÏÝ
ÑʱšÔÒÝρÔбšÔÒÝÏÂÌÌßÔÐœÝÏßÏē      œÊÏÏßē ßÏÂÍÅÂÍÅÝˁÐ" ®ÝÇē ÎÐÙÅÝÏÂÏ
ÏáÄÐ ¿ÔÝÏÄßÏ ÇÊÏ ½ÏÏÐ ÊÄÊ ÝÏÌ݁      ÙÊÏÊÏÎÝÔÄÂÍÐÎÍÂϽÏÏÐÊÄÝÍœÝϝ
ÁÏÐÔ݁ ÑÝÙÇ œÝœßˁßÌß ËÊÔÝÏ ÑÇÔÕ×
ÅÝÙÙÊ ÝšÙ œßÏÕ ËÊÔ݁ ¥ÝÎ́Н      »ì؎êæÒ êÜìÙ¾×ÚÏáêÜÏÙÞêŽÚ§áÙÝØÑêÜìÜ
´ÐÝÔÐ˱šÔÒÕÏÎÝÌÔßˁÝÍßÄß                 ·×àâà

                            qÝÏÄÝÙÅš ÐÍÍÂË ÝÎ݁ ÝÙÙÕ ÔÐ
                               

    ÁÏÜëŽêæÔáêÚÒ ÏÜìÜÒ ìŒìíÜìÑêÜ·×àâà        ÏßÍÍßÏ ½ÏÏÐ ±ÊÍÂÔÝρ ´Ð ρÄÐÏ
  ¥ˆÕÇÎÔßēÊÍœßËÝÏÏÝÍœÝϪÊÓÕÓÏßÏ
                        ½ÏÏÐ ÊÏÇÙÙÝÍœÕ Í݁ÝÌ ®ÐÙÅÝÏÂÏ ÎÝÔ
œßßàÏßÄÝÏÔÐÏÂËÌÝÑÍÝÏ ´ÐßÏáÙœßΠ    ÍÝœÐÍÂÏ ÝÏÐ ½ÏÂÏ ÌÐÏœÂÔÌ߁ÂēÝÏßÏ
½ÏÊÏ ÍÝœÕÍÝÍ ÏÂсÝÍÐÏ oßÏÂÏßÙÅÝ      ÄÂáÔ ÎÕÙÅÊÏ ÔÐ ÌÝœßÏßÙœßÔ݁ ÔÊÔ ÄÂáÔÂ
ÑÂēÅß ÎÊÌÝËÝÌ ÏÂËÄÝÍÝÅß ¥ÝÙÙÊ" ´Ð    ËÝÍÝÌÏÂÍÐÅÐÊÎÑÇÒÂÔÐÒÝρ¹ÊÏÊϵÄÊÌ
ÝÏÄÝœÂÂēÂÏáÄÐÏÊēÏßē½ÏÌ݁        ÌÕÔßÏÝÏÏ݁ÏÊÏ·ÒÊÓÔÐÓÝÏиÂҚ±ÊÍÂ
                          ÔÝÏÂÌ Ñ݁ÍÐÏßÏ ½ÏÏÐ ®ßÔÞÌß ¥ÝÙÙÊ
     ´ÑßÔØêÜÞêæÒ êÚÒ ×ææÔáêÚÒ Ï       ªÕÆÇáÌÊÏ ¸ÂÒÞ" ½ÏÏÐ ÜáË ÝÏÌ݁
       ÜÏÞêŽÚ§áÙÝØÑêÜ·×àâà         ¥ÝÙÙÊ ÙÊÏÊÏ ÝÏށÝœÂÏ ÌÊÄ݁ ±ÊÍÂÔ
 ¥ˆÂÎ ÔÊÔß ÏÝœßÍÊ œÝÍēÝË ÐÎÂÌÂÍÍÂË   ÊÄÊÅÝÙÅÐ́ÄßÔÝÍœ݁ÔÐÄÂáÔ݁¥ÝÎ
ÝÏÑÝÙœÝ͜РÄÂáÔßÏ ÅÝÙÅÐ́ÄßÔÝÍœР    ÏÂÏ Õˁß ßÍßœÕÌß áßÏáÙÙÝÅÝˁÝÏ ¤ˆÕÔÊÏ
ÔÐ ßÏÂÏÅݚÍÂÄÝٜР¢Â¬ÂÍÊÌÊÏÂē ÔÐ      ¥ˆÕÇÎÔßēÊÍœÊϝ ¥ˆÂÎ ÝÙÙÕ ÌÐÔœßēēÝ
ÏßÍÍßËÄÝÏ ½ÏÏÐ ÙÇÏßÏ ÐÎÂÌÂÔÅÝˁÝÌ       ÑÂÍ́ ÅßËÝÊÄß ÂÏÐ ½ÏÂÏ œÐÑÔÝÎ݁
 ¿Ä“ÍÂË ¥ÝÙÙÊ ÎßÔÞÌß ·ÒÊÓÔÐÓ" oÊēÅÊ    ªÕÆÇáÏÕÔßÌ ¥ÂÍÊÍÇáÐ ÌÝÔÂÄÂÏ ēÐÔßÏ
ÎÐËÌ݁½ÏÏÐÊÄÊÝËÌ݁qßÄßÔÝÇē       ÄÂÏÄ݁ÌÕÏÅÝàÍßēÝÏÊÏÄÂáÔÂÑÙÝÄÂÍÐÎ
́ÔÝÌÔÕàÝËÝÎÝÍÎÂÍÂēÍÂÔÝÌ!¥ˆÂÎ     ÌÝÍœÐ
ßÄß ÔÝáсÝÍÐ́ÔÝÌ ݚÎ ÜáÍÂÔÝÌ
"¤ˆÐÔТÌÝÌ¥ˆÕÇÎÔßēÊÍœÝÌÊÏáÔÄÂÅÂÍÂÔ            ¼ìÚÚìÜ·×àâà·ßÝÓêÜώ
ā ¢ÂÝÌ ÙÇËÎÝ̝ ¿Ä“ÍÂË œÐÑÔÝÎ݁     ±ÊÍÂÔÝÏÂÌ ÄÂÍÐÎÝÌ ÝÎ݁ Ñ݁ÍÐË
                            

¬ÊÄ݁¥ÝÙÙÊx¢ÌÝÌ¢ÂßÏ"½ÏÏÐÝË       ®ßÔÞÌß ½ÏÏÐ ÅÂÍÊÍÇáÍœÝÏ" ¤ÂÍÐÎÏßÏ
Ì݁Üáˍ´Õà ÌßḗÔÝÌ ÂÏÐ ¥ÝÎÎН     ÂÏнÏÏЪÒÐÆÏÐÔÂÌßÏÔ݁ÊÄÝÏÊϽÏÏÐ
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ       ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ªÒÐÆÝρ Î߁ÊÏ ēÐÔßÏœÝÍēÝÇÌ ÅÊÍÍÊÏ    ÎÐËÌ݁µËßËÝÏßÍßœÕÌß½ÏÝÌÔÊÔ½Ï
œÐÑÔ ªÇÒÕÓÂÍÊÎÝÌ !ªÒÐÆÝÏÂÌ ÍÝœÕÏÊÏ   ÏÐ ËÝÄÊœ݁ßÔÝÌ ´ÝËÊÄ݁ ÌÝÑ͚ËÄÝÌ
ªÊÓÕÓÕÏÎÝÌËÊœßÔÊÎÝÇēÝÏÌÝÇÑÌÕÇÍÝ    ÂÏÐÔÝÇÙÙẾÝϝ ½ÏÂÏáÏÐÔÏÝœÊÙÙÊ
œՁÏÊÏ ½ÏÏÐ ÎÝÇē ÄÂÍÐÎÏßÏ ½ÏÌÝÌËÊÔ    ÍÊÌÝÏÊÏÄÂáÔ݁ÝÏÏßÏËÝÙÐÒÎÂÄÝÍœÝÏÔÂ
ÔÐ ÌÕÇÍÝœՁÏÊÏ ÇÊρÝÏ ÄÂÍœÝÏ ǁÔÝ   ÔÝÍÝÌÜÇÔ !¥ˆÂÎ œÐÑÔÝÎ݁ ÄÂáÔ ÝÄÐË
ÅÝˁÝϽÏÊÏ "´ÐÕÏÎÝÌÑ݁ÍÐÔÌÐËÄÝÏßÏ     ÌÕ΁ÝÙÊËÝÌ ¤ßœÝÅÝˁÝÏ ½ÏÌ݁ ¥ˆÂÎ
½ÏÏÐ œÂÎ ½ÏÂÏ ÕˁßËÝÏ ÜáÌ ÝÏÌ݁   ÝÙÙÊÍÅÝÏ ¤ÂÒÂÄÄÂÏ ÎÐËÌ݁ "¤ÂÒÂÄÄÂÏ
ÊÔÔÊ¥ˆÂÎÅÝÙÅÐ́ÄßÔÝÍœÐÔÐßÏÂÏÅݚ  ÅšÍßÏÄÐÔÝáÌÌ݁ßēÙÊÔÝÌËÊÔÎÂˁÝÏÝÎ
ÍÂÄÝٜР¢Â¬ÂÍÊÌÊÏÂē ÌÐÔÄßÍÂÔÄẤ    ÏÝÎÝÌ ÔÐ ßÏÂÏÎÂÔÝÌÜÇÔ ±ÊÍÂÔ ÅÝÎÍß ÌÐ
ÅÂËÝÔÅÝÎÂÔ ÏÂÌÐœÂÂÔÄ݁ÝÏ ½ÏÏÐ      ēÂÏáÄÂÔ݁ ÎÝÇē ÌÕÇÙÙẾ݁ÏÊÏ ªÊÓÕÓ
ªÒÐÆÝÏÂÌ ÙÇÏßÏ ÔÂÏށÝÙÇÔœÐáÎÔÂēßÍœÝÌ  ¥ˆÂÎÝÙÙÕÌÐÌÐ΁ÝÙÇË́oÝÎÝÏÅÝœÝÍ

ÐÎẤ ÏßÑÍÝÔÌÕÏ ½ÏÏÐ ÙÝÌËÝ΁Õ Í݁ÝÌ    ÂÑ ½ÏÏÐ oÝÅÝÔÌÝÍÂѝ ½ÏÏÐ ÝšÂē
ÔÐ ÂÙÂÙÅÐ Í݁ÝÌ ËÝÏÌßÎßÔœÂËÑÂÏÏßÏ ½Ï   ÌßÏÊÄÊÝËÌ݁§ÊÏœÂÎÄÂÍœÝÏœÂÔÌ߁
ÏÐ ØÂÒÞÌÊÎÊÔœÂÔ ÏßÍÍßÏ áÄÂÍßÔ݁ ±ÊÍ  ÅÝˁÝÏÔßËÌÝÏÊϽÏÂÏ"¥ÝÎÏÂÏÕˁßËÝÏ
ÔÝÏÂËÔ݁ ´Ð ÏÝœßÍÅÝœÊ ÂÏßÏœÝÍēÝÇÌ  ßÍßœÕÌß½ÏÝÌÔÊÔ½ÏÏÐÔÝÎÝÌ´ÝËÊÄ݁
±ÊÍÂÔ ÔÐ ªÒÐÆ ÔÕÎÅÝÏÕ ÐÄßÌ߁ œÂÎ áÏÐÔ  ÌÝÑÍÝËÄÝ́ÂÏÐÔÝÇÙÙẾÝϝ ¥ˆÂÎÝÙ
ÝÙÙÊÅÊÍÍÊÏßÔÔÂÏށÐÐÄßÌ߁          ÙÕ ÅÝÎÍß ÅÂËÝÎÂˁÝÌÕ΁ ÝÄÐÍÂË ē
                        ÍÂÍœÂÔÝÌ ÔÊÔ ½ÏÏÐ œÝÏÎÝÏÅÝœÝÍÂÑÍÂÏ
    ÌÑ êÜæÏÛÜìÔÜÑ×Ò ìÑ ŽêÜ·×àâà      ÔÐ ÑÝÌÂēÏßÏ ÎÂˁÝËÝÌÕ΁ÂÄÝÌ ÝÙÙÕ ´Ð
  ±ÊÍÂÔÝÏÂÌ œßˁßēÏÊÏ ÅÝÙÅÐ́Äß
                       ±ÊÍÂÔ ÅÂËÎÂÔß ÊÔÝÌ ÝÏށÝœÂÏ ÇÊÏ ÝÙÙÕ
ÔÝ͜РÎßˁÝÙœÕ ÔÐ ÄÂáÔ ÊÄÊ ÝËÌ݁  ÌÐēÍẤ ´ÐËÝÙÙÊÍÏÊÏÝËÌ݁ËÝÙÐÒ
´ÐÙÅÝÏÂÏáÍÍÂÔÌÝÅÝÎÌ݁¤ˆÕÙÙÊÏ¥ˆÕÇÎ     ÎÂÄÝÍœÝÏ Ì݁ßēÙÊÔÝÌËÊÔ ÔÐ ßÏÂÏÎÂÔÝ
ÔßēÊÍœÝÏ ßēÍÂÔÝÌ ÌÐÏœÂÔÌ߁ÂēÝÏßÏ    ÌÜÇÔ ÎßÌÊ ÝÙÅÝÏÂÏ ÏÂÌÐēÍÝÏ œÂÎ
ÄÂáÔ ´Ð ÝÅÊÔ ÅÝÎÏÂÏ ÔÕËÝÌ ÍÝÅÊ ÔÝÔÊ  ªÊÓÕÓËÝÍÏÊÏÝËÌ݁ÇÊÏËÝÔÝÏÄ݁
ÍÊÏÔÐÕˁßßÍßœÕÌßÝÏФˆÕÙÙÊÏ¥ˆÕÇÎÔß
ēÊÍœÝÏ ßēē ÊÔÝÍœÝÏ Çà ÔÐÙÅÝÏÂÏ         ÊڌÏÞêÜÛêÒê؎êÜ
½ÏÝÌ ÌÐÔÄÝ́ÝÔÌÝ ªÒÐÆÝÏÂÌ œÐÑÔ      ¥ˆÂÎÔÊÔßÏÂÏÏÊēÊρÝϽÏÏÐÏßËÝÏÅÝ
                         

ÕˁßßÍßœÕÌßÎÝÇēÝÏÂÏÔÝρÊÄÝϽÏÏÐ     ßÌÎÊÔÝÏ ³ÊÎÐÏ ¬ÊÒÊÏÇáÍœÝÏ ÔÝÍßÍœÝÏ
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ßÍÞÅÝÍ݁Ð ÏßËÝÍÝÏ ÝÏÌ݁ ÌÒÇÓÔÕÔÔÝ     µÄÊÌÏÝÏÏÊÎÂËÔÂÏÞÏßρßÄß½ÏÏзÒÊÓ
ÕÔ ÔÊÔ ÝÏÂÏ ÏÝÏÞÏÝÏÊÏ ËÝÏÏݚ ªÊÓÕÓÝ    ÔÐÓ ËÊÙÊÍœÝÏ ¢ÂÂ ¥ˆÐÑÔ ÔÂÏށÝÙÇ
ÏÂÌ áÄÂÍ ´Ð ÌÐÍÝ΁ßρ ½ÏÝÌ ÝÏÄÐ    ÔÝٜ ÙÊÌËÝ΁Õ ÏßÏÔÝÏ ½ÏÏÐ ÙÂËÎÂēÎÂ
ÄÂáÔÔÐßÍÞœÂēÎßÌÊēÕÏÎÝÌÌÐÙÇˁÝÙÇË    ÔÐ ËÝÍΠ½ÏÌ݁ ÕÌÓÕÓ ÔÐ ÅßËÝÊÄß qß
́ ½ÏÌßÌËÊÔ !´ÂÄẤÝÍÂÌ ÝËÌ݁ ªÊÓÕÓ    Äß ¥ÝÙÙÊ ¸ÂÒÞ ªÕÆÇáÌÊÏ ¹ÊÏÊÏ µÄÊÌ
ÊÄÊ ¿ÍÞœÂē ªÇÒÕÓÂÍÊÎÌÊÏÂē ÌÝÔÝÍ     ÝÏÏÊÎÂËÔÂԝ !´Ð ÅÊÍÍÊÏ ½ÏÝÌ ÅÝÙÅÐÍ
ÂÔßˁÂÔÌÂ¥ÝÎÌßÌËÊÔÍÝÅÕÝÔßˁÂÍÂËÌÝ      ÌÂÍßÅÝˁÝύ¤ˆÐÔиÂÒÞªÕÆÇáÌÊϝ"oÕÍ
ÏßÔÝÌ ÔÕËÝÌ ÌÎʁÝÌËÊÔ "®ÝÇē ÌÐáÍ́    ÍÕ ÌÒÇÓÔÝÌ ËݚÑÂÔÝÍœÝÏ œßßœÕÇÎÔßēÊÍ
œÝÍēÝÇēÔÊÔßÇḗf®ßÔœÄÂÍœÐÂÌ   œÝÏÌÝœßßœßˁßÙÊË݁½ÏÌ݁ÔÐÌÊÄ݁
ÎʁÂÔÌÝÍœÊÏÂē Õˁß ÂÌÎʁÝÌÝÍœÊÏÂē     qßÄߥÝÙÙÊ·ÒÊÓÔÐÓ œÝÏÝÏÏÊÎÂËÔÂÍÍÂ
ÕˁßÂÏÝÍÍÐÄÂÔÌÝÍœßÏÂēu¤ˆÐÔßÏÝÍœÂÏ    ÎÝÌÎÕËÊÔйÊÏÊϵÄÊ̝oÕÍÍÕœßÏßÙ
ÎÂáÄÐ́ÊÄÝ́ÂË݁f®ÐËÌ݁ÂáÍÍ       œÕ ÂÇÏ ÌṌ݁ÏÊÏ ÔÐ ÌÊēÝÏÊÏ ¢ÎÕ
ÔÝÌuÔÐÏßËÊēÝÏßēΚÍÅ݁f¥ˆÝÏßÏÂÙ     ÅÝÙÙÊ Õˁß ßËÊÎÅÝÎÅßÔÌß ¢ÂÝ" ¢ÎÕ
œßÍÂÎÝÌuqßÄßÝÏށÝœÂÏÌÊÔ݁ēÝÔ     ÅÝÙÙÊ œÐÑÔ ÏßÓÕÆÊÔÅÊ ÝÏށÝœÂÏ" ®ÕËÊ
ÔÐÔÔ݁ÇÊÏËÊÔ݁ÑÝœÂÔÐÔÔÝÏ"         ÏÂÌÐÏÎÝÎÝÌßÙÅÊÎÝÇē ÎÝÔœÂÂÔÄÂÍÂÎÝÌ
 ¯ÂÏÏÝēÝρÝÏ ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ÐÎẤ Äß     ÔÐÊÏÇÙÙÊÏÊÏÎÝÔÊÔœÂνÏÏÐÕˁßËÝÏ
œÝÏÄ݁ ÔÐ œÐÑÔ ÝÙÙÇ œßßÕÇÎÔßēÊÍ   œÂÂÔÄÂÔ̝ ´Ð ÝÏÂÏ ÊēÏÊÏ oßÏÂÌßÔÐ
œÝÔ ¥ˆÂÎÔÊÔßáÍÍÂËÄÂÏÄ݁ÏÝÏÏÝÍœ݁   œÝÅÝÎÎЪÊÓÕÓÔÊÔßÇÇÔ݁¥ÝÏÝÌ¿ÏÂÏ
­ÂēÔÝÔœÝÎ ÂÏÌÐ ÏÂœÝÍÂÑÝÏÎÝËÄÝÏ       ÍáÄÂÅÝˁ݁ ´ÐÊēÏÊÏÝÏÏЪÊÓÕÓÝÏÂÌ
½ÏÏÐ ÔÐ œßßÕÇÎÔßēÊÍœÝÔ ÝÏÏßÏ ÎÜၠ   ÁÏœÂēÔÝÌÊēÅÊÅÝÙÙÊßÙÅÊÇÏœßÍ݁¥Ý
ÂÍ ÕÍÍÕ ÅÂÙ݁ÂÍ ªÊÓÕÓ ÝÏÐ ÌÊÄ݁   ÎÝÌÐÎẤÍÅßÎßÔœšÏÂÔÝÏÄÝ̝
¿ÏÞÑÊÙÊËÅʬßÏÂÂÙ݁ÑË݁ÔÐÅÝÏÂēÝÙÙÕ       ¥ÊÍÍÊÏēÐÔÐÝÎßÌÝÏÏÂÏÎÝÍÍ݁ßÏÙÂ

ÎÝÇē Õˁß ÍÝÅÊ ß́ÝÌß ÌÐá́ ´Ð ÏßÌ  ÓÐē œÝÍÐ ÌÝÔÂēÕÔ ēÕÔÝÔÄÊÍÊÄÊ ÌÂÎÍß
ÎÊÔÝËÄÝÏßēÌÊÎÊÔœÂē½ÏÊÏßēœÂÎÂÎËÝ     Í݁ œÐÑÔÝÎ݁ ÏÕÙÇÍÞÝÌ ÌÝÔÂÄÂÏßÔ݁
œÂ͚ ÎßÌÝρ Çà ÅÊÍÍÊÏßē ´Ð ÌÐÔÄßÍ  ÐÏÞœÂËÙ݁ÌßÏ ÙÂÓÐē ´Ð ēÂˁß ÔÊËÌÝ
ÍÂÔā ÄÂáÔ ÔÐ ÌÕÍÍáÑ݁ ¢ÙÂÙÅÐ ÏßÌṌÝ   ÔÊË ÔÐ ÜááÌßÏ ÔÝÍÍÝÂËÑÝÏ ÐÙÅ݁ÔÂÔß
ÝÏ ½ÏÏÐ ÎßˁÝÙœß ÅßËÝÊÄß oÕÙÙÇē     ÅÝÏÕÏÝÌ ªÊÓÕÓ ÎßÍÊÄÊ ÎÂˁÝÌÕ΁Â
½ÏÂÏÌÐÏÏÊÎÂËÔÂÏށÝÏßÏßÙÅÊÄÂϹÊÏÊÏ      ¿ÏÞÑÊÙÊËÅÊ ¥ÝÏÌ݁ ÔÝÌÕÏށÊÄ݁ÝÏ
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ       ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

¥ÝÎÏÊÏ ÂÍÂÍēÝϝ ´Ð ēÐÔÐ ÊēÏÊÏ áÂÎ  ÏßÅÊÔßÏ ÑÂÏßÏÂÍœÝÔÄÂÏÝÅÒÐÃÏÊØÂÏ ÔÐ
ÄÊœÊ ³ÐÔÏáÎÂˁÝٜ ēÐÔÐ ÍÝœÕÏÊÏ  ÇÊÏ ÅßÙÙÊÍÊÏ ½ÏÊÏ ÕÄÊÌ ¥ˆÂÎ ÌÝÎœÝ
ÍÅßÎßÔœÂÔÄÝÏßÏ¢ÂÔÐÊÄʍ¥ˆÕÇÎÔßēÊÍ   ÍÊÌ ÏÂÏÙÐÙÙÝÎÂēÏÂē ÏÝÎßÔœÂÔÌßßÏÂē
œÝÏēÕÙÙÊÏÊÔÔÊßËÍÝÄÂÍœÝϝ!´ÐœÐÑ  ÎÝÔÕÔÐßÏÂËÌßÙÇÏށгÕÃÃÐÔÂÌÝÙÙÕÕË
ÔÝÎ݁ÄÂáÔÇÔÝÍœÝÏēÐÔßÏÄÂÍß́݁ÍÝ    ßßÇÌßßÍÍÂËÇÊÏ©ÂÌÐÏÌÝÔÑÂÏßÏÂÔÄÝÌ
œÕÏÊÏ ēÐÔßÏ áÅÝˁÝÏ ÍßÔÝΠēÐÔÐ
ßÎÍʁÔœÝÍÝÌÕÄÊÌÑÐÏÙÂÔÝÌρÄÐÏÌÕÍ             ¯§Òê؎êÜ
ÌÂÔÌÕÍœÂÔÝÌ "¥ˆÐÑÔÝÎ݁ ÎÊÌÝËÝÌ ÍÊÅÊ
                            ÁÏÐÔœÝÍēÝÇÌ ÏÇÆÇÍáÌ ÊÏœÝÌÜÇ
                           

ÌṌ݁ÏÊÏ ½ÏÏÐ ßÍÞœÂē ÄßÍßËÌÝÍßÍÅ“Õ        ÄÝ́ÂÄÝفÝËÝÌÏßÌÎÊÏÏßēÝËÝÌ
½ÏÝÌ ¥ÂÍÊÍÇáÐ ÅÂÔÄßÍÂÔÄÂÍßÏÂē ÎÂÍÞÝ   ÔßËÌÝÍœÕÎßÔœÂÔÌßÙœÐÎÝÔÊÍÕáÍÍÂËÝÙ
áÄÂÌÔÐÅÂÍÍáÑÍßÏÂēÝÏÌÝÇ           ÙÕÅÒÐÃÏÊ؁ ¯ßÍßœÕÏēÝēēÝ́ÝÏÅÂÏ
                        ÏáÍßēÍßÏ ÅÒÐÃÏÊØÂáÍßÄÝÏÄ݁Ð ´Ð
       ¼âÚÒâÑêÜ·×àâà          ÇÔÝÍœß ßÍÝœÕÌß ÕÄÊÌ ¿ÔÝÏÄßÏ ªÊÓÕÓÝÏ
  ¤ˆÐÔÐ ÅÊÍÍÊÏ ªÐÓÊÖ ¢ÒÊÎÂÖÇáÎÂË
                     ´ÊÔßǁÔÂēÍÂËÝÙÙÕēÕÔÊÏÝÌËÊÔÌÝÔÂēÕÔ

ÝÏÝÎÏÝÎÌßÏ    ªÕÆÇáÝÏÑÝÙœÝÍœÊÙÙÇ    ÝËÝÌ áÏÐÔ œÕÇēÅÝœÊ ÝÙÙÇ œÕÇÎÔßēÊÍ
ÔÝÍœÝÏœÕÇÎÔßēÊÍœÝÏÏÝÎßÍÊÏÔÐßË    œÝÔ ÌÊÎÊÔœÂÔ ÝÙÅÊÏ ÏÝÔÊÍÞÅÝËÝÊÏßÔ
ÍÝ ÄÂÍœÝÏ ÎßÌÊ Õˁß ÂÅÂËÎÂÔÌ ÅÊÍÍÊÏ   ¥ˆÂÎÔÊÔßÅßËÝËÊÎÅÝÎÅßßÍÞœÂÔÂÏßÏÊē

ÝËÝÌ ÔÂËÌÝÅÝˁÝÌÜÇÔ ½ÏÂÏ ÕœßÏÏÊÏ      ÔÝÍßēÏßēÙÊÏÊÏÌÊÏßēÍœÕÍÝÍÕÏÐÙÂÍß
¢Â¿ÏÂÏÍáÄÂÅÝˁÝÏ ªÐÓÊÖ ÇÔÔÊ ±Ê    Ô݁xÊēÅÝœÊÝËÌ݁¬Ðá́ÔÝÌÌßÏÂ
ÍÂÔÝρ ÔÐ ēÍÂÏßÏ ËÝÍÝÌ ÝÏÌ݁ ÕÄÊÌ   ÇË́ÝÔÌÝ ÌÝàÍœßÔÝÍœÝÏ ÄÊœÝÍœÝ
ªÊÓÕÓ ÄÊœÝÍœÝÏ ´Ð ÑÝËÝÏÊÏ ½ÏÏÐ    ÍÝÌÕ" ½ÏÏÐ Õˁß ēÕÔÌÕ ½ÏÏÐ ÅßÏßàē
ÂËÎÂÌÏßÏ ÎÂÏÊÅÝÔœÕÍ ÔÐ ËÝÙÙÊÍÏÊÏ     ÍÊÏ oÝÌßÔÐœÝÍÂÅÝÔÌÝ ÇÊÏ ½ÏÏÐ ÊÄÊ
ªÊÓÕÓ ÑÂÏßÏÂÍœÝÔÄÂÏÄÝÌÅÒÐÃÏÊØÂÌ ÔßË    ÔÐËÌ݁ ÔÊÔß ÇÑÑÝ ÊÔÔÊ ¥ÂÍÊÍÇáÌ ªÄÊ
ÌÝÍœÝÏ ßÏÎÝÐÍÐÅÝˁÝÌ ÎʁÌÊ ÇÑÑÝ     ßÎßÏ ¢ÌÝÌ ¥ˆÕÇÎÔßēÊÍœÝÙÅÊÏ ÏßÏœÝËÝ
Õˁß ÎßÌÊ ßÙÙÊÍÌß ÅßÏÔÝÍÊÏ ¥ˆÝÍēÝË   ÍÝÏ ÎÝÏÅ݁ œÂÂÔÄÂÔÝÍœ݁ ÔÐ ÏÂáœÝÍÂ
ÂÇÏ ÅÊÍÍÊÏ ÑáÔÏÊØÂÏ ÔÐ ÌÕÏœßÍ݁ ÓÕà   ÑÝÏÎ݁ÝÏ ÔÐ ÝšÂē œÝÍēÝÇÌ Çà !´Ð
ÃÐÔÂÏ ­Ý΁ßÏÂÍÍÂË œÐÑÔ ÔÐ ßÍÞœÂē  ÏÂÌßÔÐœÝÏÂēÝÙÅÝÏÂÏÔÄÝ͜սÏÊÏēÂÏá
ÇÔÝÍœÕ ªÊÓÕÓÝÏÂÌ ÐÎẤ ¥ÂÍÊÍÇáÐ ÔÐ   ÄÐ "´ÐÍßÔÝÌÅÒÐÃÏÊ؁ÐÏÂÔÄÝÏēÕÙÙÊÏ
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ

ÎÝÏÅÝÔÝÌ ÝÏÏÂÏ݁ ½ÏÝÌáËÅÐÙÂēÝÍ       ēÐÔßÏœÝÍēÝÇ̝"½ÏÏÐÊÄÊÝËÌ݁§ÝÌ
œ݁ ÔÐ ÝÎ݁ ÐÔßÏÝËÝÌ݁ ´Ð ßÍÍÂË    ËÊÔ" ½ÙÙÊ ÊēÅÝœÊ ½ÏÌ݁ ¯ßÇÝÏ
ÂÏÌÐ ®ÂÒÊá ®ÂÅÆÂÍÊÏ ªÐÂÏÏ ®ÂÒÊá     ªÊÓÕÓ ¯ÂÉÂÒÇÔÝÍœÝÏ ®ßÌÊ ÅÊÍÍÊÏ ßÏÂ
ÝÍÍ ªÂÌÐÄÝÏßÏ ÔÐ ÕÙÙÇē ÝËÝÌ ÐÎẤ    ÏßÙÅÝÑÂÄÝٜРÏÝÌßÔÅÕÊÏ ÔÂËÌÝÅÝˁÝÌ
ÄÂÍœÐÎßÌÊēßÏÂÑ݁ÍÂÍÂËÂÑÐÓÔÐÍÝËÌ݁     ÔÐ ēÂÏáÄÝÌ ¢ÂÂ ÔÐ ÝÎ݁ ÄÂáÔ ÎßÍÕ
¢ÑÐÓÔÐÍÝËÝÌ ÎßÔÊÄÕ ÏßÙÙÊÏßē ÝÙÅÊÏßē    Ïß́ÝÏ ½ÏÏÐ §ÊÏ ÅÝÙÅÐ́ÄßÔÝÍœÂ
ēÂÏáÄÐ ÔÐ Õˁß ÝËÌ݁ ÂÍÎÂÍÂēÌ ¥ˆÂÎ  ÔÐ ÎÕËÝÌÎßˁÝÙœß ÏßÏÄÊœ݁ßÔÝÏ ÔÐ ÏÐ
±šÔÒ ÕÔÔÊ ÌÝÔÅÝÏÔÂÔß ÅÒÐÃÏÊØÂËÔ݁ ÔÐ    ÄßÌœÝÍÂÑÝÏ ½ÏÏÐ ¥ˆÂÎ ÎÕà ÎÝÔÙÂÙÌÂ
́ÂÏÎÂÍÝœÕÏÊÏáÔÂÏÂÎÄÊœÝÍœÝÎÂÏÊ     šÍÂÏнÏÂÏ®ÊÌÏßÌáÏÏÊÎÂËÔÂÏށÝ
ÅÝÔœÕÍÕ ÔÐ áÄÂÍßÔ݁ ÝÔÊ ÅßËÝËʁÔßÄß    ÏßÏ ªÉÒÂÊÍÞ œÂÎ ÂÏÌÐ œÝÍēÝǁÐ ßÎßÙ
ēÐÔßÏáÝÍœÂÔßÔ݁               ÝšÂēÌßÏ œÝÍēÝË ßÙÅÊ ÇÊÏ ēÐÔÐ ÊÔÔÊ
                         ¥ˆÂÎÔÐÕÙÙÇēßÍÞœÂÔÂÎÕËÌßÌÝÍœßÏÂǁ

       ÌÛÛÏâàÑ ìÜÑìÞêŽ          ÔÂēÍÂÎÝÌ ÎÕà ÝÙÙÕ ÅÊÍÍÊÏßē ÊÏœß ËÝ
  qÂÏßÏœÝÍēÝÇÌ ÝÙÙÇ ÝËÌßÌÊÏßÔ ÔÝ
                        ÎÊÔÊēÅÒÐÃÏÊØÂÌÙÇËÎÝÌ´ÐÕˁßßÍßœÕÌß
ÍßÅÝœÊ ÏÝÎÏÝÎßÔ݁ ÎÝÏÅÝÔÌßÏ ÝÏÏßÏ      ÕÄÊÌ ½ÏÊÏ ÔÐ ÇÔÝÌ ßēÍÂË f®ÝÔÝÍœÕÏßÔ
ÑšÍ ÌÊÍÐÎÇÔÒÂē ÕÇÍœÝÏ ªÇÒÕÓÂÍÊÎ݁Ð    ÂÏÅÇÍÂÔ ÂÇËÊ ÊēÅÝœÊ sªÊÓÕÓ ÌÕÌÜàÍœß
ÏÝÎÏÝÎ ÏÝÏÏÝÍœÝÏ ¿ÎÎÂÕÓÝÏÐ ´Ð Å     Ô݁tu oÕÙÙÇēÝÍÍÂËÅÒÐÃÏÊ؁ÔÐÝÙÅÝ
ēÂÏáÄÂÍÍßÏÂÔÝÙÅßÍÞÄ݁œÐÑÔÝÎ݁ÇàÎß     ÏÂÏ ÏßÍßœÕÏßē ÝÎ݁ ÇÝÌËÊÔ ßēÍÂË ßÍÞ
ÍÇÙÅÊÌßÍ́¥ˆÂÎÔÊÔßÝÙÙÊÅÂēÂÏáÄÂÍÍß   œÂē œÂÎ ½ÏÏÐ Õˁß ßÍßœÕÌߝ ¤ÝœšÌ
ÏÂÔ ¹ÊÏÊÏ ªÊÓÕÓ ÙÇËÎßÄÝÌ ÝÄÐË ÔÝÍßÌ    ½ÏÏÐ ÊÄÊ ÝËÌ݁ oÐÌ ÏÝÑÝÌÜàÔÕà ÔÐ
ÝËÝÌÐÎẤ¥ˆÂÎÍÝÍÂēÝÙÅÊÏÅÊÍÍÊÏßē    ÂËÝÌÙÂēÌÝÍœÝÔК ÍÝÎÂÍÂÄÝÌ œÐÑÔÝÎ݁
ÔßÝÏ ÅÂÔÐÑÍßÏÂē ÏÂÌÐÑÌÂēÝÏ ÂÍÌÝÍÝÌ    ÇÊÏ ßēÍÂË ßÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝٜР½ÏށÝœÂÏ
½ÏÏÐ ½ÏÏÐ ÊÄÊ ÝËÌ݁ §ÝÌËÊÔ ÔÕËÊ   ·ÒÊÓÔÐÓßēÝÏÏÝœÊÔÝÏœßßàÏßÔÝÌÔÐßÌ
ÔÝÍÂΠÌÐēÂÏáÄÂÏށÝÔÝÌ" ½ÙÙÊ ßÌÝÙ     ÎÊÔÝ̹ÊÏÊÏÎÂˁÝßÙÅÂÔÅÝˁÝϝ ´ÐÝ
ÄÊÍÞœßÔÌÝÍœÝÔ ÏÝÄÊ͜ݜÊ !oÕÍÍÕ ÏÝÏ  ÄÐË ®ÐÊÓÇËÝρÐ œÐÑÔÝÎ݁ ¿ÏÂÏßÙÅÝ
ÏÝÍœÝÏ ¬ÍÇÐÑÂÏÐ ÜáË ½ÏÌ݁ ¢ÎÕ      ÑÂÄÝٜݬÂÍ߁Ð ÔÐ ßÏÂÏÅݚÍÂēēÂÏáÄÂÔß
¥ÝÙÙÊ ÝÏÏßÏ ÂÇÏ ÇÔÝÍœÝÏ ªÇÒÕÓÂÍÊ      ÝËÌ݁ÔÝÄÝÍœÝϽÏÌÝÌËÊÔÇÊÏÅÊēÍÊÏ
ÎßÔ݁ Õˁß ÍÝÅÊ ÊÔÌß áÝÍœÂÍÍÂË ÂÏÌÐ   ¢Â¬ÂÍÊÌ
                        
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ        ÙÝÄÊÑÝÔ   ÙÝÄÊÑÝÔ       §Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ
 ! ´ÐÙÂËÎÂēÍÂËÝÙÙÕÏÝÎÏÝÎßÔ݁Îʁ     ÏßÌÕÍÝœՁÝÏßÎēËÊÍÍà !½ÏÏÐÊÄÊÝË
ÌÝÇ ÌÐÍÝÍ́ ½ÏÂÏ ËÝÅÝËÊÄßÏÏÊÏ ÝË     Ì݁ ¬Ðá́ÔÝÌ ÌÐÇÎÅÝÎÅÂÍ́ÔÝÌ ÔÐ
Ì݁ ÝÏÐ ÌÕÇÍÝÏށ݁ ÇÍ݁ "¥ˆÂÎ ÝÙÅÝ  ÇÕ ÝÏށÝœÂÏ ÄÂ͜РÙÂÔÌšÅÝˁÐ ÌÐáÍ
ÏÂÏ ÏÂÏÝÔœßēēÝÑÂÄÝÏ ½ÏÏÐ ÅßËÝÊÄß    ßḗ ÔÐËÝÌ Í߁Í߁ßÔ݁" "oÝÍÍáÑÍÂÔÝÌ
oÝÑßÍÂÔÎÕËÝÌÐÎẤÎÝÇēÌÕēÕÔÝà     ¥ÝÎÝÌ ÎÝÏÅßÔ݁ ¥ÝÎÝÌ ÅÝÔÌÂËÔ݁ x
œ݁ ½ÏÏÐ ÇÍÊÄÊ ÑßÍÂÔß ÝËÝÌ ÐÎẤ   ēÐÔÐ¥ÝÎÎйÊÏÊÏoßÏÂÍÝœÐÍÂÔÝÌ¥ÝÎ
¥ˆÂÎÔÊÔß½ÏÏÐÝËÝÌÐÎẤÄÂÅÂÍÝÔÄÂË    ÎÐÔÐßÏÂÅßÔÂÍÂÔÝÌÎÝÇēßÎēËÊÍÍàÏÊÏ
ßÌÎÊÔÝÌ ÍÇÄÂÏ ÎßÔœÂÔÄÝÏßÏ ¢Â ÎÍß   Õˁß ÂÔÄÂÌ ÕÄÊÌ ÔÐ œÝÔœÝÎÕ Çà ÌÐÍÂœÐ
ÏÊÏÍÇÄÂÏÔÐËÝÍÏÊÏÝËÌ݁¤ÝœšÌÔß    ́ÝÔÌÝ¥ÝÎÝ̝ ´ÐßēÎÂÝÏÏÊÏËÝÅÝ
ÝÏÍÝÍÂÏēÂÍÂËÔÐÝÙÅÝÏÂÏÏßËÅÕÍßÔÝÏ     ËÊÄßÏÏÊÏÝËÌ݁ÎÝÏÅÝÔÔÐÅÝÔÌÂÔ ´ÊÔß
½ÏÏÐ œÂÎ ½ÏÏÐ ÏÝœßÍÊ ßÄÝÙÙÝÌß ÝË    ÝÙÙÕÇÑÑÝÎßÔÊÄßÔßÔÐßÎßÙßÎËÊœßÔßÌßÍ
Ì݁ ½ÙÙÕ ßēÍÂË ÐÄßÌ߁ oÝÅÊÔ ʁÝÏ  ́ ÌÐǁÔÂÍ́ ½ÏÏÐ ÊÄÊ ÝËÌ݁ ¬ÐÔ
Í߁ÌÂÎÂÌÜáÅÝœß ÔÊÔß ½ÏÏÐ ēÂÏáÄÂÔß ÔÝ   ā ÔÕËÝÌ ēÕÔÌÕ áÑÊÙÅÝÏ" ½ÙÅÝÏÂÏ
ÍÂΠÔÐ ÔÊÔß ½ÏÂÏ ËÝǚÍÂēÏßÏ ¢Â¬Â   ÏßËÝÍÝÏ ÝÏÏÝÔœÕÍ ÑÕÇÍœÝÏ ´Ð ßÌÎÊ
ÍÊēÎÐËÌ݁´ÐÕÔÝÌáÂ΁ÂÏÐÌÝÎ    ÔÝÑÍÝÔÌÕÌßēËÊËÝËÝÌáËρ
œÝÍÊÅÝœÊ ªÇÒÕÓÂÍÊÎßÔ݁ ÔÐ ÏßÍßœÕÏßē    ´Ð ÊÄÊ ÝËÌ݁ oÝÅÊÔ ēÐÔÐ ËÝÏÏÝ

ÐÎẤÎÝÏÅÝÔÝÌÝÏÏßÏÂÑÐÓÔÐÍÐÔÐÝËÝÌ      ÅÝÎÏÂÏ ÔÐËÌ݁ ÔÝÔÄÝÏ ÇÑÑÝ ÔÕËÝÌ ÄÂÎÂ
ÐÎẤÄÂ͜МÕÇÎÔßēÊ͜սÙÙÕÅÊēÍÊ  œÐÑÔÝÎ݁ Çà ßÍÍÂË ÌÂÍÊÍœÕ ¥ÝÎÝÌßÌËÊÔ
ÏßēÂÏпÔÝÏÝßËÍÝÅßÏßàēÍÊÏÔÐœÕ    ®ÐÊÓÇË©ÂÌÐÏÝÌ ÔÐ ¿ÏÂÏßÙÅÝÑÂÄÝÙœÝ
ÇÄÊ ³ÊÎÐÏÝρ ´Ð ÝÙÙÊ ÑÂÏßÏÂÔÄÝÅÝÅ“ß   ¬ÂÍßÌ ÔÐ ±ÓÂÍÐάÂÍß̝ qÂÏÐ ËÝÍÏÊÏ
Çà ßÍÍÂË ËÝœßÔÝÌ ÔÐ ÇÊÏ ÝÙÅÝÏÂÏ ÅÂÍ  ÙÂÙÌšÅÝˁÝÏ ÝËÌ݁ ËÝǚÍÂÄÝÏÄ݁ ÔÂ
ÌÝÍÍÊϽÏÏÐÍÇÄÂÎÍßÍœÝÏ            ÄßÔÅÝˁÝÍœÝÏ ¢Â¬ÂÍßÌ ´Ð ÊÄÊ ÝË
                         Ì݁½ÏށÝœÂÏÅÂÌÂÍÊÍÊÏËÊÏށÊ·ÒÊÓ
 ÌíÚÒ êÜ·×àâàÒ âÔÑ×ÊÜêÙîØÒÝæÏÑ ŽêÚÒ êŽ    ÔÐÓ݁ œÂšÏÂÔÅÝˁÝÏ ÔÐ šÅÝˁÝÏ Ýš
  ´ÊÔß ½ÏÊÏ ÇËÅÕÙÇēÝÍœÕ ēÂÏáÄÂÍÍÂË
                       ÂēÌßÄÝÌ ´Ð ½ÏÝÌÏÝÏÏ ÏÝÎßÍœßē
ēÕÔÊÏÊÌÜÇÔ ¹ÊÏÊÏ ªÊÓÕÓ œÕÇÄÊ ÝËÝÌÍÝ   ßÏÂÔÄÂÔÝÌ ÅÂÎÅÂÄÂáÔ݁ ÔÊÔ ÝÙÅÝÏÂÏ ÍÅß
ÌÕ ÊÄÊ ÝËÌ݁ ¯ÝÎßÍœßē ÝÔÄÂÍÂËÌß    ÂÍā œÝÏÝÙÙÝÏ ÝÙÅÊÏ ÂËÝÄÂÅÝˁÝÏ
ÔÕà ½ÙÙÕ فßÔÂÍÍÂË ÙÂÔÌšÍÂË ÂÎÕ   ÔÐ ¢ÂÂ ßÏÂÂÙ݁ÑË݁ÔЁÏßÏ ÝÙÅÊÏßē
                       
§Å“ÂÔÑ݁ÝÍ­ÕÌÂÏÊÏ         ÙÝÄÊÑÝÔ

œÂÂÔÄÂÔÅÝˁÐ qÝÄÐÌ ªÇÒÕÓÂÍÊÎ݁Ð
!ÔÕà ßÏÂÏÑ݁ÍÂÄÝ͜РÇÍ́ÔÝÌ ¥ÝÎÌßÌ

ËÊÔ "´Ð ¥ÝÎÏÂÏ ÔÝáÏށÊÄ݁ÝÏ ¥ÝÎÝÌ
¿ÏÞÑÊÙÊÏ ÑÂÏßÏÂÔÄÝÏ ÔÐËÌ݁ œÂÎ ÔÕà
ÝÑßÍÂÍÂËÌÝÏßÔÝÌ ªÇÒÕÓÂÍÊÎÝÌ ÌÝÔÂÄÂÏ
ÂÏÌÂÌßÏÂËÔ݁ ÔÊÔß ÅÝÙÅÐ́Ð ÏÂáÏÌÂÔ
ÅÐḗÔÝ̝
     ·×àâàÒêæÒÝÚÏáìÒ ìÒ ìáêŽ
 ´Ð ËÝÏÏßÏÊÏ ÝÙÙÕ ÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎ݁Ð


ÌÝÔÂÄÂÏ ¤ÊÖÂÏÊáÇÔ݁ ÔÐ ËÝÅÝÙÅÐÍÂÄÝÌ
¹ÊÏÊÏÌÊÏßÔÎÝÏÅÝÔÎÂÍÞÎßÔœÂÔÄÝÏßÏÝÙ
ÙÕ ¥ˆÂÎ ÔÊÔß ÎÂÍÞÎßÔœÂÔÄÝÏßÏ ÝÙÙÕ Ý
ÄÐËÝË́ÐœßßÄÝÌÔÐÅÝÙÅÐÍÂÔÝ̜ߜß
Ô݁½ÙÙÕÎßÔœÎÂˁÝ́ÂÍÍÂ˽ÏÌ݁
ÍßÔÝÍÂË ÅßËÝÎßˁÝËÊœßÔß ªÇÒÕÓÂÍÊÎß
Ô݁´ÐÅÂÔÄÂÍßÏÂēÐÏÑ݁ÜááÌÎßÔ
œÂÔÄÝÌ¢Â
                      
                               ¤ˆ¢¯Á¤ˆ¬¢­¿¬¢­

                               ÔÐ ÄÒÇÎá ÔÐÍÞÌÐ ÇÄÒÇËÓÌÊË ÏÂÒÐÆ ÉÏÂÍ ©Â
                               ÌÐÏÆÂÏÏÝË£ÐÅÐÎ
                                ¨w¨wx£ÐÅ
                                ¨w¨wªÅºÃ³«Ž¶ x ÓÄáÛÇÏÏÊÌÊ ÓÍÕÈÊ
                               ÔÇÍÊ ×ÒÂÎÂ Ä ªÇÒÕÓÂÍÊÎÇ °ÓÏÐÄÏÂá ÒÐÍÞ
           ªŽ¨µÇªŽ²¨³Å²¨³             ÓÄáÛÇÏÏÊÌÂ Ä ÇÄÒÇËÓÌÐË ÒÇÍÊÅÊÊ ÓÐÓÔÐáÍÂ
                               Ä ÑÒÊÏÇÓÇÏÊÊ ÈÇÒÔÄ £ÐÅÕ ³ÄáÛÇÏÏÊÌÂÎÊ
      ¨²Ã² ¬¨ª°¬Ãµ x ³ÝÏ ¦ÂÄÊÆÐÄ ÔÂÌ       ÓÐÅÍÂÓÏЩÂÌÐÏÕÎÐÅÍÊÃÝÔÞÔÐÍÞÌÐÑÐÔÐÎ
¢­¿¬¢­
     ÏÂÉÝÄÂÍÊ®ÇÓÓÊà·ÒÊÓÔÂÑÐÓÌÐÍÞÌÕÌÂÌ      ÌÊ¢ÂÒÐÏÂÒÐÆÏÐÅÐÃÒÂÔ®ÐÊÓÇá³ÄáÛÇÏ
     ÄÇÒÊÍÊ ÇÄÒÇÊ °Ï ÆÐÍÈÇÏ ÃÝÔÞ ÑÐÔÐÎÌÐÎ     ÏÊÌÊ ÃÝÍÊ ÒÂÉÆÇÍÇÏÝ ÏÂ ÅÒÕÑÑ ÌÂÈÆÂá
     ØÂÒá¦ÂÄÊÆ                     ÊÉÌÐÔÐÒÝ×ÓÍÕÈÊÍÂÄ×ÒÂÎÇÆÄÂÒÂÉÂÄÅÐÆÕ
      ¨²Ã² «Ž»­´ºÅªŽ°³«ŽÃ²°µ x ³ÝÏ          ÑÐÐÆÏÐËÏÇÆÇÍÇ
     ¹ÇÍÐÄÇÙÇÓÌÊË ÔÂÌ ªÊÓÕÓ ÙÂÓÔÐ ÏÂÉÝÄÂÇÔ      ¨w¨wªŽ¨µÇª¨ºÃº²¶µxÎÐÍÊÔÄÂ
     ³ÇÃáħÄÂÏÅÇÍÊá×°ÔÐÙÏÐÎÉÏÂÙÇÏÊÊßÔÐ       ¨w¨w«Ã±°ªŽ x ÉÏÂÎÇÏÊÇ ÙÕÆÇÓÏÝË
     ÅÐ ÏÂÊÎÇÏÐÄÂÏÊá ÏÇÔ ÇÆÊÏÐÅÐ ÎÏÇÏÊá ³     ÉÏÂÌ ÓÐ ÓÔÐÒÐÏÝ £ÐÅ ÌÂÌ ÆÐÌÂÉÂÔÇÍÞÓÔÄÐ
     ÐÆÏÐËÓÔÐÒÐÏÝÔÂÌÄÌÏÊÅÇÑÒÐÒÐ̦ÂÏÊ      ÙÇÅÐÍÊÃÐ
     ÊÍÂ Ä ¤ÇÔ×ÐÎ ©ÂÄÇÔÇ ÊÎÇÏÕÇÔÓá ÏÇÃÇÓÏÂá      ¨w¨w²¨³°ªŽ x ³ÄáÛÇÏÏÝÇ ¬ÏÊÅÊ
     ÍÊÙÏÐÓÔÞÌÐÔÐÒÐËÄÌÐÏØÇÄÒÇÎÇÏ£ÐÅÆÂÓÔ      ³ÄáÛÇÏÏÐDZÊÓÂÏÊÇÒÇÍÊÅÊÐÉÏÝÇÌÏÊÅÊ
     ÙÇÓÔÞ ÓÍÂÄÕ Ê ÄÍÂÓÔÞ ³ ÆÒÕÅÐË ÓÔÐÒÐÏÝ Ä  ÑÐÙÊÔÂÄÚÊÇÓá ÇÄÒÇáÎÊ ¬ ÏÊÎ ÐÔÏÐÓáÔÓá
     ÇÄÒÇËÓÌÐÎáÉÝÌÇßÔÐÄÝÒÂÈÇÏÊÇÎÐÈÇÔÉÏ       ©ÂÌÐÏ ÌÏÊÅÊ ±ÒÐÒÐÌÐÄ ÌÏÊÅ ±ÓÂÍÎÐÄ Ê
     ÙÊÔÞ ÑÒÐÓÔÐ ÙÇÍÐÄÇ̝ §ÓÍÊ ªÊÓÕÓ ÕÑÐÔ    ÏÇÌÐÔÐÒÝÇÆÒÕÅÊÇ
     ÒÇÃÍáÍ ÇÅÐ Ä ßÔÐÎ ÉÏÂÙÇÏÊÊ ÔÐ ÔÇÎ ÓÂÎÝÎ    ¨w¨wÂÇÇw¨ x ×ÒÂÎ ÓÄáÛÇÏÏÐÇ ÉÆÂÏÊÇ
     °Ï×ÐÔÇÍÑÐÆÙÇÒÌÏÕÔÞÙÔÐÄÐÄÓÇÎÑÐÆÐÃÇÏ      ĪÇÒÕÓÂÍÊÎÇ´ÐÍÞÌÐÔÂÎÇÄÒÇÊÓÐÄÇÒÚÂÍÊ
     ÍàÆáÎ ÑÒÇÈÆÇ ÄÓÇÅÐ ³ÄÐÊÎÊ ÓÔÒÂÆÂÏÊáÎÊ     ÈÇÒÔÄÐÑÒÊÏÐÚÇÏÊá £ÐÅÕ Â ÔÂÌÈÇ ÓÐÃÊÒÂ
     ÊÓÎÇÒÔÞà                     ÍÊÓÞ Ä ÆÏÊ ÑÒÂÉÆÏÊÌÐÄ ¤ÑÇÒÄÝÇ ×ÒÂÎ ÃÝÍ
      ¨³ª¨³«ŽÃǵª¶ ¨³ª¨³«ŽÃǵªÃª¨          ÑÐÓÔÒÐÇÏÄ·ÄÆÐÏßÉÏÂÎÇÏÊÔÝÎÇÄÒÇËÓ
     Ǻ¶ x áÉÝÙÏÊÌÊ ÔÂÌ ÄÐ ÄÒÇÎÇÏ ªÊÓÕÓ     ÌÊÎ ØÂҚÎ ³ÐÍÐÎÐÏÐÎ ·ÒÂÎ ÌÐÔÐÒÝË ÓÕ
     ÏÂÉÝÄÂÍÊ ÄÓÇ ÏÂÒÐÆÝ ÌÒÐÎÇ ÇÄÒÇËÓÌÐÅÐ ¤    ÛÇÓÔÄÐÄÂÍÄÐÄÒÇÎÇϪÊÓÕÓÂÃÝÍÑÐÓÔÒÐ
                             
              ¤ˆ¢¯Á¤ˆ¬¢­¿¬¢­       ¤ˆ¢¯Á¤ˆ¬¢­¿¬¢­

ÇÏÇÄÒÇËÓÌÊÎØÂҚΪÒÐÆÐΤÇÍÊÌÊΩÆ         «Ã¿«¶³¨w¨wªÅºÃ³«Ž¶ x ÑÇÒÄÐÓÄá
ÏÊÇ×ÒÂÎÂÃÝÍÐÐÌÒÕÈÇÏÐÅÂÍÇÒÇáÎÊÌÐÔÐ       ÛÇÏÏÊÌÊ ÏÂÊÃÐÍÇÇ ÄÍÊáÔÇÍÞÏÝÇ ÇÄÒÇËÓÌÊÇ
ÒÝÇ ÒÂÉÆÇÍáÍÊ ÐÌÒÕÈÂÄÚÇÇ ÇÅÐ ÑÒÐÓÔÒÂÏÓÔ     ÓÄáÛÇÏÏÊÌÊ ÊÎÇÄÚÊÇ ÑÐÍÊÔÊÙÇÓÌÊË ÄÇÓ
ÄÐÏÂÏÇÓÌÐÍÞÌÐÆÄÐÒÐÄÓÎÓ×ÇÎÕ¥ÂÍÇÒÇÊ      ®ÏÐÅÊÇ ÑÇÒÄÐÓÄáÛÇÏÏÊÌÊ Ä×ÐÆÊÍÊ Ä ÄÝÓ
×ÒÂÎÂÃÝÍÊÎÇÓÔÐÎÅÆÇÐÃÝÙÏÐÓÐÃÊÒÂÍÐÓÞ       ÚÊËÒÇÍÊÅÊÐÉÏÝËÓÐÄÇÔ¤ÐÄÒÇÎÇϪÊÓÕ
ÃÐÍÞÚÐÇÌÐÍÊÙÇÓÔÄÐÍàÆÇˬÂÌÊÑÒÇÆÓÌ        Ó ÑÐÙÔÊ ÄÓÇ ÐÏÊ ÑÒÐÊÓ×ÐÆÊÍÊ ÊÉ ÏÇÓÌÐÍÞ
ÉÝÄÂÍ ªÊÓÕÓ ÄÓÌÐÒÇ ÑÐÓÍÇ §ÅÐ ÄÐÓÌÒÇÓÇ     ÌÊ×ÉÏÂÔÏÝ×ÓÇÎÇËÓÔÄ
ÏÊá Ä Å Ï ß ×ÒÂÎ ÃÝÍ ÒÂÉÒÕÚÇÏ ÒÊÎ   «Ã¿«¶³¨w¨wªÅºÃ³«ŽÃµ x ÑÇÒÄÐ
ÍáÏÂÎÊÊÓÔÇ×ÑÐÒÏÇÄÐÓÓÔÂÏÂÄÍÊÄÂÍÓá        ÓÄáÛÇÏÏÊÌÅÍÂÄÏÝËÇÄÒÇËÓÌÊËÓÄáÛÇÏÏÊÌ
 ¨w¨wŵ¨µ³Çª¨«Ã±wõ x ¸ÂÒÓÔÄÐ           ³ÐÅÍÂÓÏÐ ©ÂÌÐÏÕ ÔÐÍÞÌÐ ÐÏ ÎÐÅ ÊÓÑÐÍÏáÔÞ
£ÐÈÊÇ£ÐÈÊÇÄÍÂÆÝÙÇÓÔÄÐÄßÔÐÎÊÃÕÆÕÛÇÎ       ÏÇÌÐÔÐÒÝÇÐÃÒáÆÝÊÄ×ÐÆÊÔÞÄÓÂÎÐÇÓÄáÔÐÇ
ÎÊÒÇ ÏÂÆ ÍàÆÞÎÊ Ê ÄÓÇÎ ÓÕÛÇÓÔÄÕàÛÊÎ       ÎÇÓÔÐÄÉÆÂÏÊÊ×ÒÂÎÂ
ÈÊÉÏÞÄÓÐÐÔÄÇÔÓÔÄÊÊÓÄÐÍÇˤÓÇÄÝÚÏÇÅÐ        «Ž¨u¨µ´¨º«Ã±wõxÌÂÉÏÞ
 ª­­³Ä¯­ª»³ x ¤ÇÇÍÞÉÇÄÕÍ ÐÆÏÐ ÊÉ ÇÄ       ¬¨ª°¬x¦ÂÄÊÆÓÂÎÝËÉÏÂÎÇÏÊÔÝËØÂÒÞ
ÒÇËÓÌÊ× ÏÂÊÎÇÏÐÄÂÏÊË ÆÍá ÆÞáÄÐÍ ÅÍÂÄÝ      ªÉÒÂÊÍáÊÉÑÍÇÎÇÏʪÕÆÝ°ÏÃÝÍÐÆÏÊÎ
ÃÇÓÐÄ                        ÊÉÂÄÔÐÒÐÄÄÇÔ×ÐÉÂÄÇÔÏÐËÌÏÊÅʱÓÂÍÎÐÄx
 ªŽÃ±°ªŽÃ±xÆÕ×                  ÑÇÓÇÏÐÃÒÂۚÏÏÝ×Ì£ÐÅÕ³ÔÒÇÎáÓÞÌÎÊ
 «¨±´¨º«Ã±wõxÄÐÍáÄÐÍÇÊÉÜáÄÍÇ          ÒÕ Ê ÓÑÒÂÄÇÆÍÊÄÐÓÔÊ ¦ÂÄÊÆ ÊÓÑÐÍÏáÍ £Ð
ÏÊÇ                         ÈÊà ÄÐÍà ¤ ÏÂÅÒÂÆÕ É ßÔÐ £ÐÅ ÐÃÇÛÂÍ
 «Ã­ªŽu¨ªŽ«Ã±wõxÐÃÒÇÉÂÏÊÇÐÔÓÇ         ÇÎÕÙÔÐÇÅÐÑÐÔÐÎÌÊÄÇÙÏÐÃÕÆÕÔÊÉÒÂÊÍÞÓ
ÙÇÏÊÇ ÌÒÂËÏÇË ÑÍÐÔÊ ³ÐÅÍÂÓÏÐ ÕÓÍÐÄÊáÎ      ÌÊÎÊØÂÒáÎÊ §ÄÒÇËÓÌÊÇ ÑÒÐÒÐÌÊ ÑÒÇÆÓÌÂ
ÆÐÅÐÄÐÒ ÉÂÄÇÔÂ ÉÂÌÍàÙÇÏÏÐÅÐ ÎÇÈÆÕ £Ð     ÉÝÄÂÍÊ ÙÔÐ ®ÇÓÓÊá ·ÒÊÓÔÐÓ ¬ÐÔÐÒÝË
ÅÐÎ Ê ÇÄÒÇËÓÌÊÎ ÏÂÒÐÆÐÎ ÌÂÈÆÝË ÎÍÂÆÇ      ÆÐÍÈÇÏÑÒÂÄÇÆÏÐØÂÒÓÔÄÐÄÂÔÞ ÏÂÆ ÄÓÇÎ ÎÊ
ÏÇØ ÎÕÈÓÌÐÅÐ ÑÐÍ ÆÐÍÈÇÏ ÃÝÍ ÑÒÐËÔÊ ÙÇ     ÒÐÎÃÕÆÇÔÑÐÔÐÎÌÐΦÂÄÊÆÂ
ÒÇÉ ßÔÐÔ ÐÃÒáÆ ¯ÂÆ ÏÐÄÐÒÐÈƚÏÏÝÎÊ ßÔÐÔ      ¬°µ¨¸°±x ÆÊÏÂÒÊË ÓÇÒÇÃÒáÏÂá ÎÐÏÇ
ÐÃÒáÆ ÓÐÄÇÒÚÂÍÓá Ï ÄÐÓÞÎÐË ÆÇÏÞ ÈÊÉÏÊ     Ô ÊÓÑÐÍÞÉÐÄÂÄÚÂáÓá Ä ²ÊÎÓÌÐË ÊÎÑÇÒÊÊ
ÄÐ ÄÒÇÎÇÏ ªÊÓÕÓ ÊÎá ÆÂÄÂÍÐÓÞ ÒÇÚÏÌÕ Ä    ±ÐÆÐÓÔÐÊÏÓÔÄÕÃÝÍÂÒÂÄÏÂÉÂÒÂÃÐÔÌÕÐÆÏÐ
ßÔÐÔÈÇÆÇÏÞ                     ÅÐÆÏá
                          
             ¤ˆ¢¯Á¤ˆ¬¢­¿¬¢­      ¤ˆ¢¯Á¤ˆ¬¢­¿¬¢­

 ¯¨²¶µ x ©ÂÌÐÏ ÑáÔÞ ÆÒÇÄÏÇËÚÊ× ÌÏÊÅ    ÌÐÔÐÒÂá ÑÐÍÞÉÐÄÂÍÂÓÞ ÃÐÍÞÚÊÎ ÕÄÂÈÇÏÊÇÎ
£ÊÃÍÊÊ ¿ÔÊ ÌÏÊÅÊ ÑÐÄÇÓÔÄÕàÔ Ð ÓÐÔÄÐÒÇ   ÓÒÇÆÊÇÄÒÇÇÄ
ÏÊÊ ÎÊÒ РÑÇÒÄÝ× ÑÒÂÄÇÆÏÊÌÂ× ÓÍÝÚÂÄ    ¯°³¶º¶ x ÉÊÍÐÔÝ ÑÐÅÒÇÙÇÓÌÊ ÒÇÄÏÊ
ÚÊ× ÅÐÍÐÓ £ÐÅÂ Ê ÄÝÑÐÍÏáÄÚÊ× §ÅÐ ÄÐÍà   ÔÇÍʝÇÄÒÇËÓÌÂá ÒÇÍÊÅÊÐÉÏÐÑÐÍÊÔÊÙÇÓÌÂá
¦ÂÍÇÇ ÐÏÊ ÒÂÓÓÌÂÉÝÄÂàÔ Ð ÑÒÐÊÓ×ÐÈÆÇÏÊÊ    ÅÒÕÑÑ ÌÐÔÐÒÂá ÐÔÍÊÙÂÍÂÓÞ ÐÓÐÃÐË ÒÇÄÏÐÓ
ÇÄÒÇËÓÌÐÅÐ ÏÂÒÐÆ РÔÐÎ ÌÂÌ £ÐÅ ÐÓÄÐÃÐ  ÔÞàÄÐ×ÒÂÏÇÏÊÊÇÄÒÇËÓÌÐËÒÇÍÊÅÊÊÐÔáÉÝ
ÆÊÍÇÅÐÊÉÒÂÃÓÔÄÂħÅÊÑÔÇÊÆÂÍÇÎÕÉÇÎ    ÙÇÓÌÐÅÐÄÍÊáÏÊáÊÑÝÔÂÍÂÓÞÄÐÇÏÏÝÎÑÕÔÇÎ
Íà ±ÂÍÇÓÔÊÏÝ ¬ÒÐÎÇ ÔÐÅÐ Ä ßÔÊ× ÌÏÊÅÂ×   ÐÓÄÐÃÐÆÊÔÞ ÏÂÒÐÆ ÐÔ ÒÊÎÓÌÐË ÄÍÂÓÔÊ ¤ÐÉ
ÓÐÆÇÒÈÂÔÓáÑÐÄÇÍÇÏÊáÌÐÔÐÒÝÇ£ÐÅÄÆÒÇÄ     ÎÐÈÏÐ ÙÔÐ ÐÆÊÏ ÊÉ ÆÄÇÏÂÆØÂÔÊ ÂÑÐÓÔÐÍÐÄ
ÏÐÓÔÊÆÂÍÇÄÒÇËÓÌÐÎÕÏÂÒÐÆÕxÅÍÂÄÏÝ×     ªÊÓÕÓ ³ÊÎÐÏ ¬ÂÏÂÏÊÔ ÒÂÏÇÇ ÑÒÊÏÂÆÍÇ
ÑÐÄÇÍÇÏÊËÎÏÐÈÇÓÔÄÐÑÒÂÄÊÍÌÂÓÂàÛÊ×Óá      ÈÂÍÌßÔÐËÅÒÕÑÑÇ
ÐÃÒáÆÐÄ Ê ÐÃÛÇÓÔÄÇÏÏÐË ÈÊÉÏÊ ªÎÇÏÏÐ      ±°¿°¿«ŽÃµ ¨w¨wŵ ½¸°¹º¶¹
ÑÐßÔÐÎÕ ÄÓÇ ÑáÔÞ ÌÏÊÅ ÃÝÍÊ ÊÉÄÇÓÔÏÝ ÑÐÆ   ÑÐÅÒÇÙÇÓÌÊÓÍÐÄЍ·ÒÊÓÔÐӝ ÐÉÏÂÙÂÇÔ ÑÐ
ÐÃÛÊÎÏÂÉÄÂÏÊÇ΍©ÂÌÐϝ¤ÇÄÒÇËÓÌÐËÒÇ     ÎÂÉÂÏÏÝ˝ ÔÐ ÇÓÔÞ ÊÉÃÒÂÏÏÝË £ÐÅÐÎ ÏÂ
ÍÊÅÊÊ ©ÂÌÐÏ ÃÝÍ ÓÂÎÐË ÑÐÙÊÔÂÇÎÐË ÌÏÊ    ÓÍÕÈÇÏÊǝ x ÔÐ ÈÇ ÙÔÐ ÑÐÇÄÒÇËÓÌÊ ®ÇÓ
ÅÐËÔÐÙÏÐÇÓÐÃÍàÆÇÏÊÇÄÓÇ×ÊÉÍÐÈÇÏÏÝ×Ä     ÓÊáx£ÐÈÊËÑÐÓÍÂÏÏÊÌÑÒÊ×ÐÆÌÐÔÐÒÐÅÐ
ÏÇË ÑÒÂÄÊÍ ÃÝÍÐ ÓÔÒÐÅÐ ÐÃáÉÂÔÇÍÞÏÝÎ     ÑÒÇÆÓÌÂÉÝÄÂÍÓá Ä ÌÏÊÅÂ× ©ÂÌÐÏÂ Ê ±ÒÐÒÐ
±ÐÓÌÐÍÞÌÕ ÐÓÏÐÄÏÝÇ ÑÐÄÇÍÇÏÊá ÓÐÆÇÒÈ     ÌÐĤÐÄÒÇÎÇϪÊÓÕÓÂÇÄÒÇÊÈÆÂÍÊÑÒÊ×Ð
ÛÊÇÓáÄ©ÂÌÐÏÇ£ÐÅÑÇÒÇÆÂÍÙÇÒÇÉ®ÐÊÓÇá     Æ®ÇÓÓÊÊÊÄÇÒÊÍÊÙÔаÏÐÓÄÐÃÐÆÊÔÊ×ÐÔ
ÌÐÔÐÒÝË ÑÐ ÄÐÍÇ £ÐÅ ÄÝÄÇÍ ÇÄÒÇÇÄ ÊÉ    ÄÍÂÓÔÊÒÊÎÍáÏÊÕÓÔÂÏÐÄÊÔ¸ÂÒÓÔÄУÐÈÊÇ
§ÅÊÑÔ ßÔ ÌÏÊÅ ÙÂÓÔÐ ÏÂÉÝÄÂÍÂÓÞ ©ÂÌÐ   u¨³¨³ªŽÃµxÆÕÚÂ
ÏÐήÐÊÓÇÇÄÝΝ                   ³­ª°±Ã³«Ž» x ÍÇÄÊÔÝ ÍàÆÊ ÌÐÔÐÒÝÇ
 ¯¨²¶µŵ¨µ«Ã³¨ªÃ¿«Ž¶ ŵ¨µ          ×ÐÔÞ Ê ÏÇ ÃÝÍÊ ÓÄáÛÇÏÏÊÌÂÎÊ ÏÐ ÑÐÎÐÅÂ
«Ã³¨ªÃ¿«Ž¶ ¨w¨w²¨³°²°µ¨ªŽ x          ÍÊÄ×ÒÂÎÇÑÒÐÓÍÂÄÍáÔÞ£ÐÅÂÎÕÉÝÌÐËÑÒÊ
ÉÂÌÐÏÏÊÌÊÌÏÊÈÏÊÌÊÍàÆÊ×ÐÒÐÚÐÉÏÂÄ      ÅÐÔÐÄÍáÔÞÈÊÄÐÔÏÝ×ÆÍáÈÇÒÔÄÝÊÔƬÒÐ
ÚÊÇ ©ÂÌÐÏ Ê ÐÃÜáÓÏáÄÚÊÇ ÇÅÐ ÏÂÒÐÆÕ ¤Ð   ÎÇÔÐÅÐÐÏÊÊÉÕÙÂÍÊ©ÂÌÐÏÊÕÙÊÍÊÏÂÒÐÆ
ÄÒÇÎÇÏ ªÊÓÕÓ ÐÏÊ ÑÒÇÆÓÔÂÄÍáÍÊ ÓÐÃÐË     ¿ÔÐ ÒÂÉÒÇÚÂÍÐÓÞ ÆÇÍÂÔÞ ÔÐÍÞÌÐ ÑÐÔÐÎÌÂÎ
ÐÔÏÐÓÊÔÇÍÞÏÐ ÏÇÃÐÍÞÚÕà ÅÒÕÑÑÕ ÍàÆÇË      ­ÇÄÊá ÒÐÆÐÏÂÙÂÍÞÏÊÌ ÐÆÏÐÅÐ ÊÉ ÒÐÆÐÄ
                        
             ¤ˆ¢¯Á¤ˆ¬¢­¿¬¢­     ¤ˆ¢¯Á¤ˆ¬¢­¿¬¢­

ÑÍÇΚÏ ÊÉÒÂÊÍÞÓÌÐÅÐ ÏÂÒÐÆ °Ô ÇÅÐ ÊÎÇ  ¤ÇÔ×ÐÅÐ ©ÂÄÇÔ ®ÏÐÅÊÇ ÊÉ ÏÊ× ÄÝÒÂÈÂàÔ
ÏÊÊÑÐÚÍÐÏÂÉÄÂÏÊǍÍÇÄÊÔݝ          ÃÍÂÅÐÆÂÒÇÏÊÇ £ÐÅÕ É ÓÑÂÓÇÏÊÇ ÐÔ ÅÊÃÇÍÊ
 µ¨³¶«Åµ¨­¿­³«ŽÃµ x ÎÝÔÂÒÞ ÓÃÐÒ      ÆÒÕÅÊÇ ÐÑÊÓÝÄÂàÔ §ÅÐ ÄÇÍÊÙÊÇ Ê ÍàÃÐÄÞ
ÛÊÌÑÐÆÂÔÇËÙÊÏÐÄÏÊÌÊÉÙÊÓÍÂÎÇÓÔÏÐÅÐ     ÊÍÊÈÇÓÐÆÇÒÈÂÔÎÐÍÞÃÕÐÑÐÎÐÛÊ
ÏÂÓÇÍÇÏÊáÓÐÃÊÒÂÄÚÊËıÂÍÇÓÔÊÏÇÏÂÍÐÅÊ      ¹¨¬¬»²­±Ã³«Ž¶ x ÓÂÆÆÕÌÇÊ ÏÂÊÃÐÍÇÇ
ÄÌÂÉÏÕ²ÊÎÓÌÐËÊÎÑÇÒÊʧÄÒÇÊÑÒÇÉÊÒÂÍÊ     ÄÍÊáÔÇÍÞÏÐÇ ÒÇÍÊÅÊÐÉÏÐÇ ÔÇÙÇÏÊÇ ÓÒÇÆÊ
ÎÝÔÂÒÇËÉÂÔÐÙÔÐÐÏÊÓÐÔÒÕÆÏÊÙÂÍÊÓáÉÝ    ÇÄÒÇÇÄÄÐÄÒÇÎÇϪÊÓÕÓ®ÏÐÅÊÇÓÂÆÆÕÌÇÊ
ÙÇÓÌÐË ÒÊÎÓÌÐË ÄÍÂÓÔÞà ÔÂÌÐÇ ÓÐÔÒÕÆÏÊ   Ä×ÐÆÊÍÊÄÄÝÓÚÊËÒÇÍÊÅÊÐÉÏÝËÓÐÄÇÔÓÒÇ
ÙÇÓÔÄÐÑÒÐÔÊÄÐÒÇÙÊÍЩÂÌÐÏÕ¬ÒÐÎÇÔÐÅÐ    ÆÊ ÓÂÆÆÕÌÇÇÄ ÃÝÍÊ Ê ÑÇÒÄÐÓÄáÛÇÏÏÊÌÊ
ÎÝÔÂÒÊ ÒÇÅÕÍáÒÏÐ ÓÐÃÊÒÂÍÊ Ó ÏÂÓÇÍÇÏÊá    °ÏÊ ÌÂÌ Ê ÖÂÒÊÓÇÊ ÐÔÍÊÙÂÍÊÓÞ ȚÓÔÌÊÎ
ÃÐÍÞÚÇÆÇÏÇÅÙÇÎÐÏÊÆÐÍÈÏÝÃÝÍÊÐÔÆÂÔÞ     ÓÍÇÆÐÄÂÏÊÇÎ ©ÂÌÐÏÕ °ÆÏÂÌÐ Ä ÐÔÍÊÙÊÇ ÐÔ
ÓÄÐÊÎ ÏÂÙÂÍÞÏÊÌÂÎ Ê ÐÓÔÂÄÍáÍÊ ÊÉÍÊÚÌÊ    ÖÂÒÊÓÇÇÄ ÓÂÆÆÕÌÇÊ ÏÇ ÑÐÙÊÔÂÍÊ ÆÒÕÅÊÇ
ÓÇÃÇ                      ³ÄáÛÇÏÏÝǬÏÊÅÊÄÙÂÓÔÏÐÓÔÊÌÏÊÅʱÒÐ
 w¨±uꨫñwõ³«Å¨³ª¨w±Ã¿          ÒÐÌÐÄ °ÏÊ ÏÇ ÄÇÒÊÍÊ Ä ÄÐÓÌÒÇÓÇÏÊÇ ÎÇÒÔ
¿Ã³uó x ÑÐÌÂáÏÊÇ ÐÓÐÉÏÂÏÊÇ ÓÄÐÇË     ÄÝ× ÑÐÔÐÎÕ ÙÔÐ Ä ©ÂÌÐÏÇ Ð ϚÎ ÏÊÙÇÅÐ ÏÇ
ÄÊÏÝ ÑÇÒÇÆ £ÐÅÐÎ Ê ÐÔÌÂÉ ÐÔÑÒÇÈÏÇÅÐÐà  ÓÌÂÉÂÏÐ
ÒÂÉÂÈÊÉÏÊ                    ¹°µ¨«¶«¨Çǵ x ÓÊÏÂÅÐÅ ÉÆÂÏÊÇ Ä
 ·¨¹½¨ x ±ÂÓ× ÅÍÂÄÏÝË ÇÄÒÇËÓÌÊË      ÌÐÔÐÒÐÎ ÇÄÒÇÊ ÓÐÃÊÒÂÍÊÓÞ ÌÂÈÆÕà ÓÕÃÃÐÔÕ
ÑÒÂÉÆÏÊÌÐÔÎÇÙÂÄÚÊËÓáÄÑÂÎáÔÞÐÃÐÓÄÐ     ÆÍáÙÔÇÏÊá³ÄáÛÇÏÏÝ׬ÏÊÅÊÎÐÍÊÔÄݤÐ
ÃÐÈÆÇÏÊÊÇÄÒÇËÓÌÐÅÐÏÂÒÐÆÂÑÐÆÑÒÇÆÄÐÆÊ     ÄÒÇÎÇÏ ªÊÓÕÓ ÓÊÏÂÅÐÅÊ ÃÝÍÊ Ä ÌÂÈÆÐÎ
ÔÇÍÞÓÔÄÐÎ ®ÐÊÓÇá ÊÉ ÇÅÊÑÇÔÓÌÐÅÐ ÒÂÃÓÔÄ   ÅÐÒÐÆÇÅÆÇÈÊÍÊÇÄÒÇʤÐÄÒÇÎáÓÐÃÒÂÏÊá
¿ÔÐÔ ÑÒÂÉÆÏÊÌ ÐÔÎÇÙÂÍÓá ÇÈÇÅÐÆÏÐ Ä ÂÑÒÇ  Ä ÓÊÏÂÅÐÅÇ ÍàÃÐË ÇÅÐ ÕÙÂÓÔÏÊÌ ÎÐÅ ÑÒÐÙÊ
ÍǦÍáÑÒÂÉÆÏÊÙÏÐËÇÆÝÄÆÇÏÞ±ÂÓ×ÊÑÐ     ÔÂÔÞ ÐÔÒÝÄÐÌ ÊÉ ³ÄáÛÇÏÏÝ× ¬ÏÊÅ Â ÉÂÔÇÎ
ÍÂÅÂÍÐÓÞÓÑÇØÊÂÍÞÏÐÉÂÌÐÍÐÔÞáÅϚÏÌ       ÐÃÒÂÔÊÔÞÓá Ì ÓÐÃÒÂÄÚÊÎÓá Ó ÔÐÍÌÐÄÂÏÊÇÎ
 ·¹¨³¶´²¨³Å²¨³ x ±ÓÂÍÎÝ ÑÓÂÍÎÝ       ÑÒÐÙÊÔÂÏÏÐÅÐÐÔÒÝÄÌÂÊÍÊÑÐÕÙÇÏÊÇÎ
ÑÐÅÒÇÙÇÓÌÊ ÑÇÓÏʝ ±ÐÆ ßÔÊÎ ÐÃÛÊÎ      ¹»©©¶º¨ x ÓÕÃÃÐÔ ÓÄáÛÇÏÏÝË ÆÇÏÞ Õ
ÏÂÉÄÂÏÊÇÎ ÓÐÃÒÂÏÏÐ ÇÄÒÇËÓÌÊ× ÒÇÍÊÅÊ   ÇÄÒÇÇÄ ÌÐÔÐÒÝË ÓÍÇÆÐÄÂÍÐ ÑÐÍÏÐÓÔÞà ÑÐÓ
ÐÉÏÝ× ÑÇÓÇÏ ÓÐÓÔÂÄÍáàÛÊ× ÐÓÐÃÕà ÌÏÊÅÕ    ÄáÛÂÔÞ£ÐÅÕÊÄÌÐÔÐÒÝËÑÐßÔÐÎÕÉÂÑÒÇÛÂ
                       
             ¤ˆ¢¯Á¤ˆ¬¢­¿¬¢­      ¤ˆ¢¯Á¤ˆ¬¢­¿¬¢­

ÍÐÓÞ ÒÂÃÐÔÂÔÞ ¯ÐÄÝË ÆÇÏÞ ÏÇÆÇÍÊ Õ ÇÄÒÇÇÄ  ÉÂÌÂÍÝÄÂÍÊ Ï ÈÇÒÔÄÇÏÏÊÌÇ ÄÐ ÄÏÕÔÒÇÏÏÇÎ
ÏÂÙÊÏÂÍÓá Ó ÉÂ×ÐÆ ÓÐÍÏØ ÑÐßÔÐÎÕ ÒÂÃÐ   ÆÄÐÒÇ ×ÒÂΠ ÈÇÒÔÄÇÏÏÝÇ ÃÍÂÅÐÄÐÏÊá ÌÕ
ÔÂÔÞÉÂÑÒÇÛÂÍÐÓÞÓÉÂ×ÐÆÂÓÐÍÏØÂÄÑáÔÏÊØÕ    ÒÊÍÊÓÞ Ï ÈÇÒÔÄÇÏÏÊÌÇ ÏÇÑÐÓÒÇÆÓÔÄÇÏÏÐ Ä
ÆÐ ÉÂ×ÐÆ ÓÐÍÏØÂ Ä ÓÕÃÃÐÔÕ ¬Ð ÄÒÇÎÇÏÂÎ   ×ÒÂÎÐÄÐÎÉÆÂÏÊÊ
ªÊÓÕÓ ÇÄÒÇËÓÌÊÇ ÕÙÊÔÇÍá ©ÂÌÐÏ ÓÐÓÔÂÄÊ    ŵ¨µª¨³¶´«Ã±wõ x ÑÐÌÐÒÏÐÓÔÞ
ÍÊÓÑÊÓÐÌÔÇ×ÆÇÍÌÐÔÐÒÝÇÓÙÊÔÂàÔÓáÏÇÆÐ    ÓÎÊÒÇÏÊÇ
ÑÕÓÔÊÎÝÎÊ Ä ÓÕÃÃÐÔÕ ±Ð ÓÕÃÃÐÔÂÎ ÇÄÒÇÊ     ŵ¨µÅ¿«Ã·¨ªÃ¿«Ž¶ x ÑÒÐÒÐÌÊ Íà
ÄÓÇÅÆ ÓÐÃÊÒÂÍÊÓÞ Ä ÓÊÏÂÅÐÅÇ ÆÍá ÎÐÍÊÔÄÝ   ÆÊ ÓÍÝÚÂÛÊÇ ÓÍÐÄÐ £ÐÈÊÇ Ê ÆÐÏÐÓáÛÊÇ
ÊÙÔÇÏÊá³ÄáÛÇÏÏÝ׬ÏÊÅ             ÇÅÐ ÆÐ ÆÒÕÅÊ× ±ÒÐÒÐÌÊ ÑÒÊÉÝÄÂÍÊ ÇÄÒÇÇÄ
 º¨ªŽ¨w«Ã±wõxÊÓÑÝÔÂÏÊÇ            ÑÐÌÂáÔÞÓáÊÄÐÉÄÒÂÔÊÔÞÓáÌÓÍÕÈÇÏÊà§ÆÊ
 ¼¨¸°¹­ x ÖÂÒÊÓÇÊ ÒÇÍÊÅÊÐÉÏÐÇ ÔÇÙÇ    ÏÐÎÕ £ÐÅÕ ®ÏÐÅÊÇ ÇÄÒÇËÓÌÊÇ ÑÒÐÒÐÌÊ ÉÂ
ÏÊÇ Õ ÇÄÒÇÇÄ ÄÐ ÄÒÇÎÇÏ ªÊÓÕÓ ¶ÂÒÊÓÇÇÄ  ÑÊÓÝÄÂÍÊÔÐÙÔУÐÅÅÐÄÐÒÊÍÙÇÒÇÉÏÊפÐ
ÐÔÍÊÙÂÍÐ ÐÙÇÏÞ ÓÔÒÐÅÐÇ ÓÍÇÆÐÄÂÏÊÇ ÄÓÇÎ    ÄÒÇÎÇÏ ªÊÓÕÓ ÌÏÊÅÊ ±ÒÐÒÐÌÐÄ Ä ÙÂÓÔ
ÆÂÈÇ ÄÔÐÒÐÓÔÇÑÇÏÏÝÎ ÔÒÇÃÐÄÂÏÊÇÎ ©ÂÌÐÏÂ    ÏÐÓÔÊ ÌÏÊÅÂ ªÓÂÊÊ ÈÊÄÚÇÅÐ Ä 9,,, Ä ÆÐ
°ÏÊ ÑÐÍÞÉÐÄÂÍÊÓÞ ÃÐÍÞÚÊÎ ÕÄÂÈÇÏÊÇÎ Ä     ²ÐÈÆÇÓÔÄ ·ÒÊÓÔÐÄ ÐÙÇÏÞ ÑÐÙÊÔÂÍÊÓÞ Õ
ÏÂÒÐÆÇÊÓÂÎÊÐÙÇÏÞÅÐÒÆÊÍÊÓÞÓÄÐÇËÒÇÍÊ     ÇÄÒÇÇÄ ³ÒÇÆÊ ÑÒÐÒÐÌÐÄ ÏÇ ÐÓÔÂÄÊÄÚÊ×
ÅÊÐÉÏÐÓÔÞàÊÓÔÒÐÅÐÓÔÞàÏÒÂÄÐÄ          ÌÏÊÅ ÏÂÊÃÐÍÞÚÊÎ ÕÄÂÈÇÏÊÇÎ ÑÐÍÞÉÐÄÂÍÓá
 ¿­µÅµ«¨±´¨ ·Å³«¨º«Ã±wõ x           ªÍÊáÈÊÄÚÊËÄ,;ÄÆÐÏß°ÏÃÇÓÓÔÒÂÚ
ÑÐÓÔ ÑÐÓÄáÛÇÏÏÐÇ £ÐÅÕ ÄÐÉÆÇÒÈÂÏÊÇ ÐÔ     ÏÐÐÃÍÊÙÂÍØÂÒáÏÇÙÔÊÄÚÇÅУÐÅÂÊÑÒÐÓ
ÑÊÛÊ Ä ÔÇÙÇÏÊÇ ÐÑÒÇÆÇ͚ÏÏÐÅÐ ÄÒÇÎÇÏÊ Ê    ÍÂÄÊÍÓá ÎÏÐÅÐÙÊÓÍÇÏÏÝÎÊ ÙÕÆÇÓÂÎÊ ¬ÂÌ
ÄÒÇÎáÐÓÐÃÐËÎÐÍÊÔÄÝУÐÈÊÇËÎÊÍÐÓÔÊÊ      ÑÐÉÆÏÇÇ ÄÐÉÄÇÓÔÊÍ ÍàÆáÎ ÆÒÕÅÐË ÑÒÐÒÐÌ
ÑÐÎÐÛÊ                      ®ÂÍÂ×ÊáÑÇÒÇÆÌÐÏØÐÎÓÄÇÔªÍÊáÆÐÍÈÇÏ
 óu¨·Ãµ´Ã«Ã±wõxÒÂÓÑáÔÊÇ           ÃÝÍÄÇÒÏÕÔÞÓáÏÂÉÇÎÍà
 ŵ¨¨¿Ãw·±Ãwº¶«Ã±wõ x ÑÒÐ           źõªÃ³«ŽÃµxÅÐÓÑÐÆÊÏ
ÛÇÏÊÇ                       źõÃx¥ÐÓÑÐÆÞ
 ŵ¨³ª¨ºÃµÃ x ÈÇÒÔÄÇÏÏÊÌ ÎÇÓÔÐ
ÅÆÇ ÇÄÒÇÊ ÑÒÊÏÐÓÊÍÊ ÈÇÒÔÄÝ ÑÒÇÆÑÊÓÂÏ
ÏÝÇ©ÂÌÐÏÐΤÐÄÒÇÎÇϪÊÓÕÓÂÈÊÄÐÔÏÝ×
                        
      ­Ë™ÈÚ×ã‡ãÓ³ÛÒÈÕÐÕ
       ´ÑÏÜÒÔÚ×ÔÝáºâÙ×
       ÜÏÙÝßîÙàÙÝÛîÖêÙÔ
       ªÏÓÔÊÔÕÔÑÇÒÇÄÐÆ£ÊÃÍÊÊ
     ­ÊØÇÏÉÊá›ÐÔ
  ²ÐÓÓÊá®ÐÓÌÄÂ¥ÍÂÄÑÐÙÔÂÎÔÂá

     ±ÐÆÑÊÓÂÏÐÄÑÇÙÂÔÞ
¶ÐÒÎÂÔu±ÇÙÂÔÞÐÖÓÇÔÏÂáµÓÍÑÇÙÍ
      ´ÊÒÂÈßÌÉ©ÂÌÂÉ›

    °ÔÑÇÙÂÔÂÏÐÓÅÐÔÐÄÝ×ÆÊÂÑÐÉÊÔÊÄÐÄ
       ÄÔÊÑÐÅÒÂÖÊʍ±ÒÊÏÔÌÐÒѝ
        ­±›ÐÔ
  Å®ÊÏÓ̳ÔÂÒÐÃÐÒÊÓÐÄÓÌÊËÔÒÂÌÔ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:12
posted:1/21/2012
language:
pages:87