SPI FORM 3 by mochabutterflly

VIEWS: 470 PAGES: 1

									       BAND 3              BAND 4
 Mengaplikasi bahasa muzik dalam  Merumus dan menghurai
 membuat ulasan persembahan yang  persembahan muzik serta
 ditonton .            menganalisis skor lagu secara
                  ringkas

 Menunjukkan kreativiti dalam      Menunjukkan kreativiti dalam
 penciptaan melodi pendek        penciptaan melodi daripada lirik
 berdasarkan kajian hubung kait     yang disediakan berdasarkan kajian
 muzik dalam masyarakat         hubungkait muzik dalam masyarakat

 Menyanyi / memainkan sebuah      Menyanyi / memainkan sebuah
 karya muzik dengan teknik yang     karya muzik secara ekspresif serta
 betul                 teknik yang betul.

                     Menyanyi / memainkan skel,
                     arpeggio dan melodi yang mudah
                     secara serta-merta dengan betul

                     Menjalani Ujian Aural dengan betul

 Menunjukkan kreativiti dalam      Menunjukkan kreativiti dalam
 mengimprovisasi corak irama      mengimprovisasi melodi

 Melibatkan diri dalam SATU       Melibatkan diri dalam DUA
 pengurusan tenaga kerja produksi    pengurusan tenaga kerja produksi
 dengan menggunakan pelbagai      dengan menggunakan pelbagai
 teknologi               teknologi.

Mempunyai nilai seni warisan budaya Mengamalkan dan menghargai nilai
bangsa dan negara serta jati diri  seni warisan budaya bangsa dan
generasi Malaysia.         negara serta jati diri generasi Malaysia.

								
To top