LOUSSAPATZ 918

Document Sample
LOUSSAPATZ 918 Powered By Docstoc
					-
  ÂÆô 918 Þ²´²Â, 21                2012
             NOTICE:
    To subscribe / unsubscribe & all communications
        Email to : loussapatz@gmail.com
               (1954-2007)               1
      ¸ÆÜøÆ êä²Üàôº²Ü β¼Ø²ÎºðäÆâÀ òزÐ
       ´²Üî²ðÎàôº²Ü ¸²î²ä²ðîàôºò²ô
           ìÖÆèÀ Îÿ²ðÄ²Ü²Ü²Ú øÜܲ¸²îàôº²Ü
           ¸³ï³ñ³ÝÇ áñáßáõÙ¿Ý »ïù µáÕáùÇ óáÛó äáÉëáÛ Ù¿ç
   ÚáõÝáõ³ñ 17-ÇÝ, ÆëóÝåáõÉÇ Í³Ýñ Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ ùÝÝáÕ 14-ñ¹ ¹³ï³ñ³ÝÁ,
¦²Ïûë§ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ñ³å»ï Ðñ³Ý¹ ¸ÇÝùÇ ëå³Ýáõû³Ý ·áñÍáí ¹³ï³í³ñáõû³Ý
25-ñ¹ ÝÇëïÇÝ, áñáõÝ Ý»ñÏ³Û ¿ñ ݳ»õ Ðñ³Ý¹ ¸ÇÝùÇ ³ÛñÇÝ‘ è³ù¿É ¸ÇÝù, í×Çé ϳ۳óáõó »õ
¸ÇÝùÇ ëå³Ýáõû³Ý Ù»Õ³¹ñ³Ýùáí º³ëÇÝ Ð³Û³ÉÁ ¹³ï³å³ñï»ó óÙ³Ñ µ³Ýï³ñÏáõû³Ý:
   ¸³ï³ñ³ÝÁ ³å³óáõóáõ³Í ·ï³õ г۳ÉÇ‘ Ðñ³Ý¹ ¸ÇÝùÇ ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ
»õ Ù³ëݳÏÇó ÁÉɳÉáõ ÷³ëïÁ: ºñÏáõ ³ÛÉ ³Ùµ³ëï³Ý»³ÉÝ»ñ ³Ýå³ñï ³ñÓ³Ïáõ»ó³Ý:
   ÚÇß»óÝ»Ýù, áñ ×Çß¹ 5 ï³ñÇ ³é³çª ÚáõÝáõ³ñ 19-ÇÝ Ðñ³Ý¹ ¸ÇÝù ëå³ÝÝáõ³Í ¿ñ ¦²Ïûëǧ
ËÙµ³·ñ³ï³Ý ³éç»õ:
   Ðñ³Ý¹ ¸ÇÝùÇ ÁÝï³ÝÇùÇ ÷³ëï³µ³Ý ü»ÃÑÇ¿ â¿ÃÇÝ ùÝݳ¹³ï»ó ¹³ï³ñ³ÝÇ í×ÇéÁª
Áë»Éáí, áñ ³Û¹ ÏÁ Ý߳ݳϿ, áñ ¦ù³Õ³ù³Ï³Ý ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ å»ï³Ï³Ý ³õ³Ý¹áÛÃÁ§ ÙÇ-
ïáõÙݳõáñ Ï»ñåáí ³Ý÷á÷áË Ùݳó, ù³ÝÇ áñ, ¸ÇÝùÇ ëå³Ýáõû³Ý Ù¿ç å»ïáõû³Ý Ù³ëݳÏ-
óáõû³Ý í»ñ³µ»ñ»³É Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ ÝϳïÇ ã³éÝáõ»ó³Ý:
   ¦ÐÇÝ· ï³ñÇ ï»õ³Í ¹³ï³Ï³Ý ·áñÍÇ ÁÝóóùÇÝ ³ÝáÝù ÍÇͳջó³Ý Ù»ñ íñ³Û: Ø»Ýù ã¿-
ÇÝù ëå³ë¿ñ, áñ ³ÝáÝù ³Ù»Ý³Ù»Í ϳï³ÏÁ ÏÁ Ó·¿ÇÝ í»ñçÇÝ å³ÑáõÝ Ñ³Ù³ñ§,- ¹³ï³ñ³ÝÇ
í×ÇéÁ Û³Ûï³ñ³ñáõ»É¿ »ïù Áë³õ ÷³ëï³µ³ÝáõÑÇÝ:
   ¦²Ûë í×ÇéÁ ÏÁ Ý߳ݳϿ, áñ Ù¿Ï ëáíáñáÛà ³Ý÷á÷áË Ùݳóª ù³Õ³ù³Ï³Ý ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»-
ñáõ å»ï³Ï³Ý ³õ³Ý¹áÛÃÁ, áñáí    Ëïñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÏÁ ¹ñáõÇ áñáß ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõ Ýϳï-
ٳٵ »õ ³ÝáÝù ÏÁ í»ñ³ÍáõÇÝ ÃßݳÙÇÝ»ñáõ§,- ³õ»Éóáõó â¿ÃÇÝ:
   ¸ÇÝùÇ ÁÝï³ÝÇùÇ ÷³ëï³µ³ÝÁ ݳ»õ Ëáëï³ó³õ û·ï³·áñÍ»É ¹³ï³Ï³Ý µáÉáñ Ñݳñ³-
õáñ ÙÇçáóÝ»ñÁª Áݹ¹¿Ù ¹³ï³ñ³ÝÇ í×éÇÝ, íëï³Ñ»óÝ»Éáí, áñ ³é³çÇÝ ³ï»³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ
í×ÇéÁ ¸ÇÝùÇ ·áñÍÇ ÙdzÛÝ ëϽµÝ³Ï³Ý ÷áõÉÝ ¿:
   ¸³ï³ñ³ÝÇ í×ÇéÁ ùÝݳ¹³ïáõ»ó³õ ݳ»õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³õ³å³ßïå³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿:
   ¦²ÙÝ¿ëÃÇ ÆÝÃÁñÝ¿ßÁÝÁɧ (ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ü»ñáõÙ) ϳ½Ù³Ï»ñåáõû³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇã ²Ýï-
ñÇõ γñïÝÁñ Û³Ûï³ñ³ñ»ó áñ, ³é³çÇÝ ûñ¿Ý ëÏë»³É Û³ÛïÝÇ ¿ñ áñ, å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ
Ù»Õë³ÏÇó ¿ÇÝ Ï³ï³ñáõ³Í á×ÇñÇÝ: ¦Î³ï³ñáõ³ÍÁ ³Ùµ³ëï³Ý³·Çñ ¿ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ³ñ¹³-
ñ³¹³ïáõû³Ý ¹¿Ù »õ Ïáõ ·³Û óáÛó ï³Éáõ áñ, ³½¹»óÇÏ å³ßïûÝÝ»ñáõ íñ³Û ·ïÝáõáÕÝ»ñÁ
å³ßïå³Ýáõ³Í »Ý »õ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õ³Ýó ˳ËïáõÙÝ»ñÁ åÇïÇ ÙÝ³Ý ³Ýå³ïÇŧ,- Áë³Í ¿
²ÝïñÇõ γñïÝÁñ ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý ¦Î³ñïdzݧ ûñÃÇÝ:
   ¸³ï³ñ³ÝÇ áñáßáõÙÁ ùÝݳ¹³ïáõ»ó³õ ݳ»õ ¦Èñ³·ñáÕÝ»ñ ²é³Ýó ê³ÑÙ³Ýǧ ÙÇç³½·³-
ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõû³Ý ÏáÕÙ¿:
   ¸³ï³ñ³ÝÇ áñáßáõÙ¿Ý »ïù äáÉëáÛ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ µáÕáùÇ óáÛó:
   Âñù³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ ݳ˳å¿ë 23 ï³ñáõ³Û µ³Ýï³ñÏáõû³Ý ¹³ï³å³ñï³Í ¿ñ ¸ÇÝ-
ùÇ ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ·áñͳ¹ñáÕ ú·ÇõÝ ê³Ù³ëÃÇÝ:
                     2
    üð²Üê²ÚÆ Ìºð²ÎàÚîÆ Ú²ÜÒܲÄàÔàìÀ غðĺò
       òºÔ²êä²Üàôº²Ü úðÆܲ¶ÆÌÀ
   ÚáõÝáõ³ñ 18-ÇÝ, üñ³Ýë³ÛÇ Ì»ñ³ÏáÛïÇ Çñ³õ³Ï³Ý ѳñó»ñáí Û³ÝÓݳÅáÕáíÁ 23 ÏáÕÙ, 9
¹¿Ù Ó³ÛÝ»ñáí Ù»ñÅ»ó гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ÅËïáõÙÁ ùñ¿³Ï³Ý³óÝáÕ ûñÇݳ·ÇÍÁ‘ åݹ»-
Éáí, ÿ ³Û¹ ÏÁ Ñ³Ï³ë¿ üñ³Ýë³ÛÇ ë³Ñٳݳ¹ñáõû³Ý: Ú³ÝÓݳÅáÕáíÁ ݳ»õ ³é³ç³ñÏ»ó ÷á-
÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ ϳï³ñ»É ûñÇݳ·ÇÍÇÝ Ù¿ç:
   Ú³ÝÓݳÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ ٻͳٳëÝáõû³Ý ϳñÍÇùÁ ³ÛÝ ¿ñ, ÿ ѳñóÁ å³ïٳϳÝ
µÝáÛà áõÝÇ »õ ϳñÇù ãÏ³Û ½³ÛÝ ùÝݳñÏ»É ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ï»³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç:
   гϳé³Ï Ú³ÝÓݳÅáÕáíÇ ³Ûë áñáßáõÙÇÝ, ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇÝ ÏáÕÙ¿ ¸»Ïï»Ùµ»ñÇÝ í³-
õ»ñ³óáõ³Í ûñ¿ÝùÁ ÏÁ ß³ñáõݳϿ ÙÝ³É    Ì»ñ³ÏáÛïÇ ÚáõÝáõ³ñÇ 23-Ç  ·É˳õáñ ÝÇëïÇ
ûñ³Ï³ñ·ÇÝ íñ³Û: ²Û¹ ÝÇëïÇÝ, Ý³Ë ùáõ¿³ñÏáõû³Ý å¿ïù ¿ ¹ñáõÇ ûñÇݳ·ÇÍÇÝ Ù¿ç ÷á÷á-
ËáõÃÇõÝÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõ Ú³ÝÓݳÅáÕáíÇ ³é³ç³ñÏÁ:
   öá÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³Û¹ ³é³ç³ñÏÁ ÁݹáõÝáõ»Éáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, ûñ¿ÝùÁ ³é³Ýó ùáõ¿³ñ-
Ïáõû³Ý ¹áõñë Ïáõ ·³Û ûñ³Ï³ñ·¿Ý:
   ²Ýó»³É ï³ñáõ³Û سÛÇëÇÝ, ÝáÛÝåÇëÇ µáí³Ý¹³Ïáõû³Ùµ ûñÇݳ·ÇÍ ÙÁ, ÝáÛÝ Ó»õáí
¹áõñë Ùݳó³Í ¿ñ Ì»ñ³ÏáÛïÇ ·É˳õáñ ÝÇëï¿Ý »õ ã¿ñ ¹ñáõ³Í ùáõ¿³ñÏáõû³Ý:
   ÚáõÝáõ³ñ 23-Ç  ÝÇëïÇÝ ³éÃÇõ, üñ³Ýë³Ñ³Û ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇÝ
óáÛó ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ì»ñ³ÏáÛïÇ ß¿ÝùÇÝ ³éç»õ áõ å³Ñ³Ýç»Éáõª áñå¿ë½Ç ûñ¿ÝùÁ ÁݹáõÝáõÇ
üñ³Ýë³ÛÇ ûñ¿Ýë¹Çñ µ³ñÓñ³·áÛÝ Ù³ñÙÇÝÇÝ ÏáÕÙ¿:
   ÜáÛÝ ûñÁ ÏÁ ݳ˳ï»ëáõÇ üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç ³åñáÕ Âáõñù»ñáõ ÏáÕÙ¿ óáÛó »õë:
   üñ³Ýë³Ñ³Û ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ ɳõ³ï»ëáõÃÇõÝ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ý
úñÇݳ·ÇÍÁ ÁݹáõÝÙ³Ý Ï³å³Ïóáõû³Ùµ, ÝϳïÇ ³éÝ»Éáí áñ ѳϳ¹Çñ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ù³ë ϳ½ÙáÕ Í»ñ³Ïáõï³Ï³ÝÝ»ñ ¹ñ³Ï³Ý ³ñï³Û³Ûïáõ³Í »Ý гÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý
ÅËïáõÙÁ ùñ¿³Ï³Ý³óÝáÕ úñÇݳ·ÇÍÇ Ï³å³Ïóáõû³Ùµ:

   вڲêî²ÜÆ ø²Ô²ø²òÆàôÂÆôÜ êî²ò²Ì ¾ Þàôðæ 30.000
           êöÆôèø²Ð²Ú
             ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³Ý
   ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³Ý ³Ù÷á÷»Éáí ³Ýó»³É ï³ñáõ³Û ÁÝóóùÇÝ Çñ
·É˳õáñ³Í ݳ˳ñ³ñáõû³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ Û³ÛïÝ³Í ¿, áñ ˳ËïáõÙÝ»ñ ϳ٠ã³ñ³ß³-
ÑáõÙÝ»ñ ã»Ý ³ñӳݳ·ñáõ³Í:
   ¦ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í ëïáõ·áõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï áñ»õ¿ ˳ËïáõÙ
»õ ã³ñ³ß³ÑáõÙ ãÇ ·ñ³Ýóáõ»É§,- Áë³õ Ú³Ïáµ»³Ý:
   ²å³ ݳ˳ñ³ñÁ Ý»ñϳ۳óáõó ï³ñáõ³Û ÁÝóóùÇÝ Ï³ï³ñáõ³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ, áñáÝó-
Ù¿ Û³ïϳå¿ë ϳñ»õáñ Ó»éùµ»ñáõÙ Ýϳï»ó í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç »ñÏù³Õ³-
ù³óÇáõÃÇõÝ ëï³ó³Í ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñáõ µ³õ³Ï³Ý Ù»Í ÃÇõÁ:
   ¦ºÃ¿ ÙÇÝã»õ 2007- 2008 »ñÏù³Õ³ù³óÇáõÃÇõÝ ¿ñ ëï³ó»É Ùûï 3.000 ѳÛ, ³å³ »ñÏù³Õ³-
ù³óÇÝ»ñÇ ÃÇõÁ, Û³ïϳå¿ë í»ñçÇÝ ï³ñáõÙ, ѳë»É ¿ ßáõñç 30.000-ǧ,- Áë³õ ³Ý:
   Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³Ý Û³ÛïÝ»ó, áñ ³Ýó»³É ï³ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõû³Ý ÏáÕÙ¿ Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í
Íñ³·ÇñÝ»ñÁ Áݹ·ñÏ³Í »Ý ³õ»ÉÇ É³ÛÝ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ: ¦ê÷ÇõéùÝ ³ÛÉ»õë ѳÛÏ³Ï³Ý Çñ³Ï³-
Ýáõû³Ý Ù¿ç Û³õ»ñÅ Ý»ñϳÛáõÃÇõÝ áõÝǧ,- Áë³õ ³Ý, Ý»ñϳ۳óÝ»Éáí Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í µáÉáñ
Ù»Í áõ ÷áùñ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ‘ ¦²ñÇ îáõݧ, ê÷ÇõéùÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏñÃû׳ËÝ»ñáõ ³ç³ÏóáõÃÇõÝ,
³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ÙdzëÝ³Ï³Ý ¹³ë³·ñù»ñáõ ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñáõ ëï»ÕÍáõÙ, áõ-
ëáõóÇãÝ»ñáõ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ, Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇ ù³ñá½ãáõÃÇõÝ »õ ³ÛÉÝ:
   ܳ˳ñ³ñÁ ³é³ÝÓݳóáõó µ³ñÓñ ·Çï³ñáõ»ëï»ñáõ Ý»ñ¹ÝáõÙÁ, áñáÝó ÙÇçáóáí Ñݳñ³-
õáñ ¹³ñÓ³Í ¿ ËûëÇÉ áÕç ê÷ÇõéùÇ Ñ»ï: ²Ý Ýϳï»ó, áñ Ù»Í áõß³¹ñáõû³Ý ³ñųݳó³Í »Ý
                     3
Û³ïϳå¿ë ѳÛñ»Ý³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ ù³ç³É»ñ»ÉÁ »õ ÁݹѳÝñ³å¿ë ѳ۳å³Ñå³Ýáõû³Ý Íñ³-
·ÇñÝ»ñÁ, áñáÝù Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í »Ý ê÷ÇõéùÇ Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ Ñ»ï ÙdzëÇÝ:
  ²Ûë ³éÃÇõ ݳ˳ñ³ñ Ú³Ïáµ»³Ý Û³ïáõÏ áõß³¹ñáõû³Ý Ññ³õÇñ»ó гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõ-
û³Ý ѳñóÇ ³ßËáõųóÙ³Ý áõÕÕáõ³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ, Û³ÛïÝ»Éáí áñ ݳ˳ñ³ñáõÃÇõÝÁ ݳ-
˳·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ Û³ÝÓݳñ³ñ³Ï³Ýáí ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇ ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý 100-³Ù-
»³ÏÇÝ. ÎÁ ëï»ÕÍáõÇÝ ·Çï³Ï³Ý ³ß˳ïáõÃÇõÝÝ»ñ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ѳñóÇ áõÕÕáõû³Ùµ Û³ÝÓ-
ݳÅáÕáíÝ»ñ:
  ¦´áÉáñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ÝÙ³Ý Û³ÝÓݳÅáÕáíÝ»ñ ëï»ÕÍáõ³Í »Ý »õ ëÏë»É »Ý ³ß-
˳ï»É§,- ï»Õ»Ï³óáõó ³Ý:
  ܳ˳ñ³ñ Ú³Ïáµ»³Ý ѳõ³ëïdzóáõó, áñ ³Ûë ï³ñáõ³Ý Ù¿ç ÝáÛÝå¿ë åÇïÇ ß³ñáõݳÏ-
áõÇÝ µáÉáñ Íñ³·ñ»ñÁ. äÇïÇ ÁÉÉ³Ý Ý³»õ Ýáñ»ñÁ: سëݳõáñ³å¿ë åÇïÇ ëï»ÕÍáõÇ ê÷ÇõéùÇ
³Ù³éݳÛÇÝ ¹åñáó‘ »ñÏáõ áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñáí, ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý »õ ³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿Ý:
  ¦ê÷ÇõéùÇ Ù»ñ ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ, áíù»ñ ó³ÝÏáõÃÇõÝ áõÝ»Ý ëáíáñ»É ѳÛñ»ñ¿Ý »õ ɳõ³óÝ»É
Ù³Ûñ»ÝÇÝ, ³å³ ³Ùñ³ÝÁ ϳñáÕ »Ý Ù³ëݳÏó»É Ù»ñ ÏáÕÙÇó ϳ½Ù³Ï»ñåáõ³Í ¹³ëÁÝóóÝ»-
ñÇݧ,- Û³Ûï³ñ³ñ»ó ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³Ý:
§ØºÜø î²ð²Ì²Þðæ²ÜÆÜ Ø¾æ ²ØºÜ²Ð¼ú𠴲ܲÎÀ àôÜÆÜø¦,-
         Àê²Ì ¾ ²Èƺô
  ¦²Ýó»³É ï³ñÇ ²ïñå¿Û׳ÝÁ Ù»Í Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ ѳë³Í ¿ ݳ»õ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³-
Ýáõû³Ý µÝ³·³õ³éÇÝ Ù¿ç: Ø»ñ »ñÏÇñÁ ÁÝïñáõ»ó³õ زÎ-Ç ²Ýíï³Ý·áõû³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç áã
Ùßï³Ï³Ý ³Ý¹³Ù, »õ ³Û¹åÇëáí ²ïñå¿Û×³Ý Ýáõ³×»ó ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ýñáõû³Ý ѳõ³ïÝ áõ
íëï³ÑáõÃÇõÝÁ§,- ³ïñå¿Û×³Ý³Ï³Ý ¦²ä²§ ·áñͳϳÉáõû³Ý ѳÕáñ¹áõÙáí‘ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáõ
ѳݹÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Çñ áõÝ»ó³Í »ÉáÛÃÇ ÁÝóóùÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ ²ïñå¿Û׳ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ
ÆÉѳ٠²ÉÇ»õ:
  Ô³ñ³µ³Õ»³Ý ѳϳٳñïáõû³Ý ϳñ·³õáñÙ³Ý ³Ý¹ñ³¹³éݳÉáí‘ ²ÉÇ»õ Áë³Í ¿, ÿ ǵñ
г۳ëï³ÝÇ áã ϳéáõóáÕ³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßÙ³Ý Çµñ»õ ³ñ¹ÇõÝù, 2011-ÇÝ ÈÔ Ñ³Ï³Ù³ñïáõû³Ý
ϳñ·³õáñÙ³Ý µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝóóÇÝ Ù¿ç Û³é³çÁÝóó ã¿ ³ñӳݳ·ñáõ³Í:
  ¦²ïñå¿Û×³Ý ÏÁ Ù»ÍóÝ¿ Çñ é³½Ù³Ï³Ý Ý»ñáõÅÁ: ºÃ¿ 2010-ÇÝ é³½Ù³Ï³Ý Í³Ëë»ñÁ 3 ÙÇÉÇ-
³é 413 ÙÇÉÇáÝ ïáɳñ ÏÁ ϳ½Ù¿ÇÝ, 2011-ÇÝ ÏÁ ϳ½Ù»Ý 3 ÙÇÉdzé 474 ÙÇÉÇáÝ ïáɳñ: Ø»ñ µ³-
ݳÏÁ ³Ûëûñ ß³ï µ³Ý ÏñÝ³Û ÁÝ»É, Ù»Ýù ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç ³Ù»Ý³áõÅ»Õ µ³Ý³ÏÁ áõ-
ÝÇÝù§,- Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ ²ÉÇ»õ:
  γñÅ¿ ³õ»ÉóÝ»ÝÉ ë³Ï³ÛÝ, áñ í»ñç»ñë ²ïñå¿Û׳ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ݳ˳ñ³ñÇ ï»Õ³-
Ï³É ²ñ³½ ²½ÇÙáí Çñ ³ÝѳݷëïáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ³Í ¿ñ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ 3 ÙÇÉÇáÝ µÝ³ÏãáõÃÇõÝ
áõÝ»óáÕ Ð³Û³ëï³ÝÁ 71.000 ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý áõÅ áõÝÇ, ÇëÏ 8,6 ÙÇÉÇáÝ µÝ³ÏãáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ
²ïñå¿Û׳ÝÁ‘ 63.000:
 §Ð²ÚºðÆ òºÔ²êä²Üàôº²Ü вðòàì ÈèàôÂÆôÜÜ Æêð²Ú¾ÈÆ
   ´²ðàÚ²Î²Ü êܲÜβòàôØ ¾¦-. JERUSALEM POST
   Æëñ³Û¿É³Ï³Ý Jerusalem post ûñÃáõÙ Û³ÛïÝáõ»É ¿ ÙÇ Ûû¹áõ³Í ¦Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³Ýáõ-
ÃÇõÝÁ. Æëñ³Û¿ÉÁ å¿ïù ¿ å³Ñå³ÝÇ Çñ µ³ñáÛ³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßáõÙÁ§ í»ñݳ·ñáí: Úû¹áõ³ÍÇ Ñ»-
ÕÇݳÏÝ»ñÝ »Ý åñáý»ëáñ Ð³Ï³Ý º³õáõ½Á »õ ³ëåÇñ³Ýï ³ɳ ´áõ»ÝáëÁ:
   ¦Èáõé ÙݳÉÁª ÂáõñùdzÛÇ Ñ»ï ù³Õ³ù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÏÁ
Ý߳ݳÏÇ Æëñ³Û¿ÉÇ µ³ñáÛ³Ï³Ý ëݳÝϳóáõÙÁ§,- ÝßáõÙ »Ý Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ:
   ¦ÐÇÙ³, »ñµ Æëñ³Û¿ÉÁ ³½³ï ¿ ÂáõñùdzÛÇ Ýϳïٳٵ Çñ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ñï³õáñáõÃÇõÝ-
Ý»ñÇó, ϳñáÕ ¿ å³ßïûݳå¿ë Û³Ûï³ñ³ñ»É, áñ ³ÛÝ, ÇÝã å³ï³Ñ»É ¿ ѳۻñÇ Ñ»ï ²é³çÇÝ Ñ³-
Ù³ß˳ñѳÛÇÝÇ Å³Ù³Ý³Ï‘ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ¿ñ:
   ¦ê³Ï³ÛÝ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ ¹Ý»Éáí ÐáÉáùáëïÇ »õ ѳۻñÇ ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ÙÇç»õª Æëñ³Û¿-
ÉÁ Ý³Ë »õ ³é³ç ÇÝùÝ Çñ»Ý ¿ íݳëáõÙ, ÃáÛÉ ï³Éáí áñ ¦ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõݧ ï»ñÙÇÝÁ ³Ýå³-
ï³ë˳ݳïáõ Ï»ñåáí û·ï³·áñÍáõÇ Ý³»õ ³ÛÉ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¹³ßï»ñáõÙ, ÇÝãåÇëÇÝ
¿ Æëñ³Û¿É-ä³Õ»ëïÇÝ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÁ§:
   лÕÇݳÏÝ»ñÁ ÝßáõÙ »Ý, áñ ³Ûë ³Ù¿ÝÁ ³ñ¹¿Ý íݳë³Ï³ñ ³½¹»óáõÃÇõÝ áõÝ»ó»É ¿ Æëñ³Û¿-
ÉÇ Ñ³Ù³ñ, »õ ѻﳷ³ÛáõÙ »õë ϳñáÕ ¿ ѳݷ»óÝ»É Æëñ³Û¿ÉÇ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ í³ï³óÙ³-
ÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ýñáõû³Ý Ñ»ï:
   ¦Æõñ³ù³ÝãÇõñ ³½· Çñ³õáõÝù áõÝÇ û·ï³·áñÍ»É ó³Ýϳó³Í ÙÇçáó Çñ ÷ñÏáõû³Ý ѳ-
Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ Ý³ ãå¿ïù ¿ ¹³ ³ÝÇ ³ÛÉ ³½·»ñÇ ³ãùáõÙ Çñ µ³ñáÛ³Ï³Ý Ï»ñå³ñÇ Ñ³ßáõÇÝ: ê³
³ÛÝ Ñ³Ùá½ÙáõÝùÝ ¿, áñ ÏÇëáõÙ »Ý »õ’ Æëñ³Û¿ÉÁ, »õ’ ÂáõñùÇ³Ý §:
   Úû¹áõ³ÍÇ í»ñçáõÙ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ ÛáÛë »Ý Û³ÛïÝáõÙ , áñ ¦ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõݧ ï»ñÙÇÝÁ ÏÁ
÷ñÏáõÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý³óáõ»Éáõó§:
   Üß»Ýù, áñ åñáý»ëáñ гϳÝÁ ͳ·áõÙáí ÂáõñùdzÛÇó ¿ »õ ù³Õ³ù³·Çïáõû³Ý ¹³ë³Ëûë
¿ ºáõï³ÛÇ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ: ³ɳ ´áõ»ÝáëÁ ͳ·áõÙáí Æëñ³Û¿ÉÇó ¿, ºáõï³ÛÇ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
³ëåÇñ³Ýï ¿:
   HayNews.am

                     4
 Àêî §Î²Èà´Æ¦ вںðÆ 70%-À ÆðºÜ ºðæ²ÜÆÎ ¾ вزðàôØ
   Àëï ¦Î³Éᵧ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëáóáÉá·Ç³Ï³Ý ³ëáódzódzÛÇ Ñ³ñóٳݪ Ñ³Û Ñ³ë³ñ³Ïáõ-
û³Ý 70%-Ý Çñ»Ý »ñç³ÝÇÏ ¿ ѳٳñáõÙ:
   гñóáõÙÝ ³Ýóϳóáõ»É ¿ ÐÐ 500 ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙª Ñ»é³Ëûëáí: гñóÙ³Ý
Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝ ïñáõ»É ¿ »ñÏáõ ѳñóª ¦²ÝÓÝ³Ï³Ý Ï»³ÝùáõÙ Ó»½ »ñç³ÝÇÏ Ñ³Ù³ñá±õÙ ¿ù§,
ÇÝãå¿ë ݳ»õ ¦Æ±Ýã ¿ù Ùï³ÍáõÙ »ÏáÕ ï³ñáõ³Û Ó»ñ åɳÝÝ»ñÇ Ù³ëÇݧ:
   ºäÐ ÏÇñ³é³Ï³Ý ëáóÇáÉá·Ç³ÛÇ ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇã ²ñÃáõñ ²Ã³Ý¿ë»³ÝÇ Ï³ñÍÇùáí, ³ëáóÇ-
³ódzÛÇ ÏáÕÙÇó ϳï³ñáõ³Í ѳñóáõÙÝ»ñÁ ãÇ Ï³ ñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»É ϳï³ñ»³É, ù³ÝÇ áñ ݳ˻õ³-
é³ç, Ñ»é³Ëûë³ÛÇÝ Ñ³ñóáõÙÝ»ñÝ ³ñ¹¿Ý ³Û¹ù³Ý ¿É ×Çß¹ ³ñ¹ÇõÝù óáÛó ã»Ý ï³ÉÇë:
   ¦Ð³ñóáõÙ ³ÝóϳóÝáÕÁ Ñݳñ³õáñáõÃÇõÝ ãáõÝÇ ï»ëÝ»Éáõ, ÿ Ñ»é³ËûëÇó ³ÛÝ ÏáÕÙáõÙ
·ïÝáõáÕ Ù³ñ¹Ý ÇÝã íÇ׳ÏáõÙ ¿ ·ïÝõáõÙ: ºë ѳÙá½áõ³Í »Ù, áñ Çñ»Ýó »ñç³ÝÇÏ Ñ³Ù³ñáÕÝ»-
ñÇ Ù»Í Ù³ëÝ ³Û¹ å³ï³ë˳ÝÁ ïáõ»É ¿ ϳï³Ïáí, ÝáÛÝÇëÏ Ñ»·Ý³Ýùáí, ë³Ï³ÛÝ ¹³ ×Çß¹ ãÇ
ѳëϳóáõ»É »õ ÁݹáõÝáõ»É ¿ áñå¿ë ¦»ñç³ÝÇÏ »Ù ÇÝÓ Ñ³Ù³ñáõÙ§ å³ï³ë˳ݧ,- ³ë³ó ²Ã³-
ݿ뻳ÝÁ:
   гñóÙ³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³Ûݪ г۳ëï³ÝáõÙ Ù³ñ¹ÇÏ Çñ»Ýó »ñç³ÝÏáõÃÇõÝÁ ã»Ý ϳ-
åáõÙ Çñ»Ýó ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ׳ÏÇ Ñ»ï: ê³Ï³ÛÝ ëáóÇáÉá·Á ѳÙá½áõ³Í ¿, áñ Çõñ³ù³ÝãÇõñ
Ù³ñ¹ Çñ»Ý »ñç³ÝÇÏ ¿ ѳٳñáõÙ, »ñµ ëáódzɳå¿ë ³å³Ñáíáõ³Í ¿: ¦Î³ÉáµÇ§ ѳñóÙ³Ý ³ñ-
¹ÇõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³Ûݪ ïÝï»ë³å¿ë ³å³Ñáíáõ³Í »ñÏñÝ»ñÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÝ Çñ»Ýó å³Ï³ë »ñ-
ç³ÝÇÏ »Ý ѳٳñáõÙ:
   ¦èáõë³ëï³ÝáõÙ Çñ»Ýó »ñç³ÝÇÏ ¿ ѳٳñáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó 35%-Á: ²Û¹ ¹¿åùáõÙ ÇÝãá±õ ¿
г۳ëï³ÝÇó ûñ³Ï³Ý ÙÇ ù³ÝÇ ÃéÇãù Çñ³Ï³Ý³óõáõÙ ¹¿åÇ èáõë³ëï³Ý: Ø»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ
·Ý³±ñ ÙÇ »ñÏÇñ, áñï»Õ Ù³ñ¹ÇÏ Çñ»ÝóÇó å³Ï³ë »ñç³ÝÇÏ »Ý§,- ѳñó³¹ñáõÙ ³ñ»ó ²Ã³Ý¿ë-
»³ÝÁ:
   ¦Î³Éᵧ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëáóÇáÉá·Ç³Ï³Ý ³ëáódzóÇ³Ý Ý³»õ ÝßáõÙ ¿, áñ г۳ëï³ÝáõÙ ³õ»-
ÉÇ »ñç³ÝÇÏ »Ý ÙÇÝã»õ 35 ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñÁ »õ 65-Çó µ³ñÓñ ï³ñÇù áõÝ»óáÕÝ»ñÁ:
  ܲȴ²Ü¸º²ÜÀ кðøàôØ ¾, àð вڲêî²ÜÆ ¸ºêä²ÜܺðÜ
      ²ðîºðÎðàôØ ´Æ¼Üºê ºÜ ¸ÜàôØ
   ²Ä ³ñï³ùÇÝ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Û³ÝÓݳÅáÕáíÇ Ý³ËÏÇÝ Ý³Ë³·³Ñ, вΠ³Ý¹³Ù »õ
г۳ëï³ÝÇ Éǵ»ñ³É Ïáõë³Ïóáõû³Ý ջϳí³ñ ÚáíѳÝÝ¿ë ÚáíѳÝÝÇ뻳ÝÁ ¦ºñ»õ³Ï§ ³Ù-
ë³·ñÇÝ ³ë»É ¿ñ, áñ Ù»ñ ¹»ëå³ÝÝ»ñÝ ³Ý·áñÍáõû³Ý »Ý Ù³ïÝáõ³Í, áñ Ù»Ýù áõÝ»Ýù áã ÿ
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõû³Ý ¹»ëå³ÝÝ»ñ, ³ÛÉ‘ ϳ¹ñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ýáõû³Ý ¹»ëå³ÝÝ»ñ,
¹»ëå³ÝÝ»ñ áõÝ»Ýù, áñáÝù 10 ï³ñáõó ³õ»ÉÇ ¿‘ Ý߳ݳÏáõ»É »Ý »õ ã»Ý »Ï»É ºñ»õ³Ý: Àëï Ýñ³,
³Û¹ ¹»ëå³ÝÝ»ñÇÝ Ñ»ï ã»Ý ϳÝãáõÙ, ù³ÝÇ áñ ɳõ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ ·áñÍáÕ é»ÅÇÙÇ
Ñ»ï:
   Aravot.am-Á ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñ ¾¹áõ³ñ¹ ܳɵ³Ý¹»³ÝÇ Ñ»ï ½ñáÛóáõÙ
Ýñ³ÝÇó Ñ»ï³ùñùñáõ»ó‘ Ù»ñ ¹»ëå³ÝÝ»ñÁ Û³ÝÓݳñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ ëï³Ýá±õÙ »Ý »õ ÏÁ ÛÇß¿±ù
áñ»õ¿ Û³ÝÓݳñ³ñáõÃÇõÝ, áñ ïñáõ»É ¿ Ù»ñ ¹»ëå³ÝÝ»ñÇÝ: ܳ˳ñ³ñÇ Ëûëù»ñáí‘ ¦²Û¹åÇëÇ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ ³ÝÉáõñç ³ÝѻûÃáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý, ÙdzÛÝ 2011-ÇÝ Û³ÝÓݳñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
»õ ÷³ëï³ÃÕûñÇ ßñç³Ý³éáõû³Ý Ù³ëáí ³ñï·áñÍݳ˳ñ³ñáõÃÇõÝ »õ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ³å³-
ñ³ï »õ ¹»ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ‘ 160 ѳ½³ñ ¿ »Õ»É§:
   Ø»ñ ¹Çï³ñÏÙ³ÝÝ Ç å³ï³ë˳Ý, áñ ²ØÜ-Ý 3 ï³ñÇ Û»ïáÛ Çñ ¹»ëå³ÝÝ»ñÇÝ Ñ»ï ¿ ϳÝ-
ãáõÙ, ÇëÏ Ù»ñ ¹»ëå³ÝÝ»ñÝ ³ñï»ñÏñáõÙ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·áñÍ»ñ, µÇ½Ý»ë »Ý ¹ÝáõÙ, Ñ»ï ã»Ý ·³-
ÉÇë‘ Ý³Ë³ñ³ñÁ íëï³Ñ»óñ»ó, áñ ¹³ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ Çñ³Ï³Ýáõû³ÝÁ. ¦¸áõù ݳۿù
óáõó³ÏÝ»ñÁ »õ ï»ë¿ù áí áñï»Õ ¿ ·ïÝõáõÙ »õ ÇÝãù³Ý: Ø»ñ µáÉáñ ¹»ëå³ÝÝ»ñÁ í»ñçÇÝ ßñç³-
ÝáõÙ ÷áËáõ»É »Ý, ÇëÏ ³ÛÝ ¹»ëå³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ù»Ýù ·ïÝáõÙ »Ýù, áñ ³ñ¹Çõݳõ¿ï ³ß˳ï³Ýù
»Ý ï³ÝáõÙ, ϳñáÕ »Ý Ùݳɑ Áëï ݳ˳·³ÑÇ áñáßٳݧ:
                     5
 äàÈê²Ð²Ú ²Þ²ÎºðîܺðÀ Âàôðø ܲʲð²ðÆÜ ÎþàôÔ²ðκÜ
  ¸²ê²¶ðøºðÆ Ð²Î²Ð²ÚÎ²Î²Ü ²ðî²Ú²ÚîàôÂÆôÜܺðÀ
äáÉë³Ñ³Û áõë³ÝáÕáõÑÇÝ»ñ ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇÝ Ãáõñù ݳ˳ñ³ñÇÝ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ¹³ë³·Çñù»ñáõ Ù¿ç
·ïÝáõáÕ Ñ³Ï³Ñ³Û ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁ
  êï³ÙµáõÉÇ ö³Ý·³ÉÃÁ ѳÛÏ³Ï³Ý Ù³ëݳõáñ ¹åñáóÇ (ØËÇóñ»³Ý Ùdzµ³Ýáõû³Ý ÏáÕ-
ÙÇó ëï»ÕÍáõ³Í í³ñųñ³Ý) ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ êï³ÙµáõÉÇ ÙÇõë ѳÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ ³ß³Ï»ñï-
Ý»ñÇ Ñ»ï ѳٳï»Õ ¹³ë³·ñù»ñÇó ѳÝáõÙ »Ý ѳۻñÇ ¹¿Ù ³ï»ÉáõÃÇõÝ »õ ÃßݳÙáõÃÇõÝ ë»ñÙ³-
ÝáÕ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÏÁ Ý»ñϳ۳óáõ»Ý ÂáõñùdzÛÇ ³½·³ÛÇÝ ÏñÃáõû³Ý ݳ˳-
ñ³ñÇÝ:
  Âáõñù³Ï³Ý ¦²Ý³ïáÉáõ§ ·áñͳϳÉáõû³Ý Ñ»ï ½ñáÛóáõÙ ö³Ý·³ÉÃÁ ¹åñáóÇ ïÝûñ¿Ý ¶³-
ñ»·ÇÝ ´³ñë³Ù»³ÝÁ Ýᯐ ¿, ÿ Çñ»Ýó ³Ýѳݷëï³óÝáõÙ ¿, áñ Ãáõñù³Ï³Ý ¹³ë³·ñù»ñáõ٠ѳ-
Û»ñÇÝ ëË³É Ý»ñϳ۳óÝáÕ ËݹÇñ ϳÛ. ¦¸³ë³·ñù»ñáõ٠ѳۻñÇ Ù³ëÇÝ Ï³ñ¹³óáÕ ³ÝÓÇù ѳۻ-
ñÇÝ ÏÁ ëÏë»Ý ÃßݳÙÇ Ñ³Ù³ñ»É: ²Ûë ËݹñÇ Ñ»ï ϳåáõ³Í Ù»ñ ¹åñáóÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÝ Çñ»Ýó
³ÝѳݷëïáõÃÇõÝ »Ý Û³ÛïÝ»É ÂáõñùdzÛÇ ³½·³ÛÇÝ ÏñÃáõû³Ý ݳ˳ñ³ñÇÝ, áí ³ß³Ï»ñïÝ»-
ñÇÝ Û³ÝÓݳñ³ñ»É ¿ ¹³ë³·ñù»ñÇó Ñ³Ý»É »õ Çñ»Ý áõÕ³ñÏ»É Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ñï³Û³Ûïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ: ²ß³Ï»ñïÝ»ñÝ ³ñ¹¿Ý ½µ³ÕõáõÙ »Ý »õ ßáõïáí ¹ñ³Ýù ÏÿáõÕ³ñÏ»Ý Ý³Ë³ñ³ñÇݧ,-
³ë»É ¿ ´³ñë³Ù»³ÝÁ:
  Üß»Ýù, áñ ö³Ý·³ÉÃÁ ѳÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ÂáõñùdzÛÇ ³½·³ÛÇÝ ÏñÃáõû³Ý
ݳ˳ñ³ñÇ Ñ»ï ѳݹÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Û³ÛïÝ»É ¿ÇÝ Çñ»Ýó ³ÝѳݷëïáõÃÇõÝÁ ¹åñáó³Ï³Ý
¹³ë³·ñù»ñáõÙ ³éÏ³Û Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñ»³Éª ß»ßï»Éáí, áñ ɳõ
ÏÁ ÉÇÝÇ »Ã¿ ¹ñ³Ýù ѳÝáõ»Ý: ܳ˳ñ³ñÝ ¿É Û³ÝÓݳñ³ñ»É ¿ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇݪ ¹³ë³·ñù»ñÇó
Ñ³Ý»É »õ Çñ»Ý áõÕ³ñÏ»É Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
  §²ð²ÔÂÀ вڲêî²ÜÆ ÆÞʲÜàôÂÆôÜܺðàôÜ ì²ð²Ì
      ø²Ô²ø²Î²Üàôº²Ü кîºô²ÜøÜ ¾¦
   ²ñï³·³ÕÃÁ г۳ëï³ÝÇ »õ ѳۻñáõë ѳٳñ ïÝï»ë³Ï³Ý, Çñ³õ³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõóÛÇÝ
áõÕÕáõ³Íáõû³Ý ËݹÇñ ÁÉÉ³É¿Ý µ³óÇ, áõÝÇ Ý³»õ ¿ÃÝÇÏ Ý߳ݳÏáõÃÇõÝ: ²Ûë Ù³ëÇÝ Éñ³·ñáÕ-
Ý»ñáõ Ñ»ï ѳݹÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Áë³õ ³½·³·ñ³·¿ï ²Õ³ëÇ Â³¹¿á뻳Ý:
   ¦²Ý·³Ù »Ã¿ г۳ëï³ÝÁ ·ïÝáõ¿ñ ½³ñ·³óÙ³Ý Ù¿Ï ³ÛÉ ³ëïÇ׳ÝáõÙ »õ ³õ»ÉÇ ·ñ³õÇã ÉÇ-
Ý»Éáí å³Ï³ë ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ‘ áõݻݳñ Ý»ñ·³ÕÃ, Ù»Ýù ÝáñÇó ͳÝñ ÏÁ ï³Ý¿-
ÇÝù ³ñï³·³ÕÃÁ , ù³ÝÇ ÇÝùݳå³Ñå³ÝÙ³Ý ËݹÇñ áõÝ»óáÕ Ñ³Û»ñÇë ѳٳñ ³ÛÝ ¿ÃÝÇÏ Ñ³ñ-
Ãáõû³Ý Ý߳ݳÏáõÃÇõÝ áõÝǧ, Áë³Í ¿ ³Ý:
   ÄáÕáíñ¹³·Çñ èáõµ¿Ý º·³Ý»³ÝÇ Ëûëù»ñáí‘ ³ñï³·³ÕÃÁ г۳ëï³ÝÇ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»-
ñáõÝ í³ñ³Í ù³Õ³ù³Ï³Ýáõû³Ý µÝ³Ï³Ý ³ñ·³ëÇùÝ ¿:
   ¦²ÛÝ ÇÝã áñ »Õ³õ г۳ëï³ÝÇ Ñ»ï í»ñçÇÝ ùë³Ý ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ, ¹Åáõ³ñ ¿ ѳٳ-
ñ»É ϳéáõóáճϳÝ: Ü»ñÏ³Û å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ÃáÛÉ »Ý ï³ÉÇë Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙdzÛÝ ·áÛ³ï»õ»É§,- Áë³õ
º·³Ý»³Ý: Àëï ³Ýáñ‘ ³Ûëûñ г۳ëï³Ý¿Ý ÑÇÙݳϳÝûñ¿Ý Ïÿ³ñï³·³ÕÃ»Ý ³ßËáÛÅ ³ß˳-
ï³Ýù³ÛÇÝ í»ñ³ñï³¹ñÙ³Ý ï³ñÇùÇ Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝó Ù»Í Ù³ëÁ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ »Ý:
   ¦²é»õïñáí ½µ³ÕáõáÕ Ù»ñ ûÉÇ·³ñËÝ»ñÁ ß³ï í³ï íÇ׳ÏáõÙ ÏÁ Û³ÛïÝáõ»Ý, »ñµ г۳ë-
ï³ÝÇó Ñ»é³ó³ÍÝ»ñÁ ³ÛÉ»õë ·áõÙ³ñ ãáõÕ³ñÏ»Ý: ²Û¹ í³ï íÇ׳ÏÁ ³ÝÙÇç³å¿ë ½·³óáõ»ó
ïÝï»ë³Ï³Ý ׷ݳųÙÇ ³é³çÇÝ ³ÉÇùÇ Å³Ù³Ý³Ï§,-Éñ³óáõó ²Õ³ëÇ Â³¹¿á뻳Ý:                      6
  èáõµ¿Ý º·³Û»³Ý íëï³Ñ»óáõó, áñ ÝáÛÝÇëÏ Ø»ñÓ³õáñ ²ñ»õ»ÉùÇ å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý ¹Çå³ß³-
Ý»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñáõ ß³ï ùÇã Ù³ëÁ ÏÁ Ý»ñ·³Õÿ г۳ëï³Ý, ÇÝãå¿ë ³Û¹
»Õ³õ Æñ³ùÇ ûñÇݳÏáí:
   ¦ê³ñ¹³ñ³å³ï§ ß³ñÅÙ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáÕ ËáõÙµÇ ³Ý¹³Ù ÄÇñ³Ûñ ê¿ýÇÉ»³Ý, Tert.am-ÇÝ
ï»Õ»Ï³óáõó áñ Æñ³ù¿Ý г۳ëï³Ý Ý»ñ·³ÕÃ³Í ßáõñç 4000 ѳۻñ¿Ý Ý»ñϳÛÇë г۳ëï³Ý
Ùݳó³Í ¿ 400 ѳۻñ: ²ÝáÝó ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ Áëï ÄÇñ³Ûñ ê¿ýÇÉ»³ÝÇ‘ г۳ëï³Ý¿Ý ÏñÏÇÝ
³ñï³·³ÕÃ³Í ¿ ²ØÜ »õ »õñáå³Ï³Ý »ñÏÇñÝ»ñ:

   ²ð²Ø ê²ð¶êº²Ü.-§Ú²Ô²ܲΠÎÀ вزðºØ ²ð¸²ð
       ÀÜîðàôÂÆôÜܺðÆ ²ÜòβòàôØÀ¦
        ¦Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõݧ Ïáõë³Ïóáõû³Ý ³é³çÝáñ¹ ²ñ³Ù ê³ñ·ë»³Ý

  Ð³Û ²½·³ÛÇÝ ÎáÝ·ñ¿ë (вÎ) Áݹ¹ÇÙ³¹Çñ ¹³ßÇÝùÇÝ ³Ý¹³Ù³ÏóáÕ ¦Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõݧ
Ïáõë³Ïóáõû³Ý ³é³çÝáñ¹ ²ñ³Ù ê³ñ·ë»³ÝÁ ùÇã ѳõ³Ý³Ï³Ý ¿ ѳٳñáõÙ, ÿ»õ ãÇ µ³ó³-
éáõÙ, áñ ¹³ßÇÝùÇÝ ³Ý¹³Ù³ÏóáÕ áõÅ»ñÁ ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ Ù³ëݳÏó»Ý سÛÇëÇÝ ëå³ëáõ»-
ÉÇù ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ:
  ܳ, ³Û¹áõѳݹ»ñÓ, ß»ßï»ó, áñ ³Ûëûñ ¦ãÏ³Ý å³ï׳éÝ»ñ, áñáÝù ÝÙ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÏÁ
µ»ñ»Ý§:
  ¦²½³ïáõÃÇõݧ é³¹Çáϳ۳ÝÇ Ñ»ï ½ñáÛóáõÙ Ç å³ï³ëË³Ý Ñ³ñóÇÝ, ÿ ³ñ¹»ûù Îá·ñ¿ëÇ
Ý»ñëáõÙ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ã»Ý ϳñáÕ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ ³é³ÝÓÇÝ
Ù³ëݳÏó»Éáõ å³ï×³é ¹³éݳÉ, ê³ñ·ë»³ÝÁ å³ï³ë˳ݻó, ÿ       ¦ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ÎáÝ·ñ¿ëáõÙ ÙÇßï ¿É »Õ»É »Ý »õ Ï³Ý Ã¿° ï³ÏïÇÏ³Ï³Ý »õ ÿ° ³ß˳ñѳù³Õ³ù³Ï³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÇ,
Ùûï»óáõÙÝ»ñÇ ³éáõÙáí§: ´³Ûó ¦Ï³Û ·»ñËݹÇñ§‘ »ñÏñáõÙ å¿ïù ¿ Çñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ
ϳï³ñáõ»Ý, »õ ¹ñ³Ý ѳëÝ»Éáõ ѳٳñ å¿ïù ¿ ¦Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÇõÝ »õ ÙdzëݳϳÝáõÃÇõݧ
³å³Ñáí»É:
  Ð³Û ²½·³ÛÇÝ ÎáÝ·ñ¿ëÁ, ÛÇß»óÝ»Ýù, ϳ½Ùáõ³Í ¿ 18 Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇó »õ ѳë³ñ³Ï³-
ϳÝ-ù³Õ³ù³Ï³Ý ݳ˳ӻéÝáõÃÇõÝÝ»ñÇó:
  ¦¦Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõݧ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ ÙÇßï ÏáÕÙݳÏÇó ¿ »Õ»É »ñÏñáõÙ 2000 Ãáõ³Ï³ÝÇó
Û»ïáÛ Çñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ µ»ñ»Éáõ: Ø»Ýù ÙÇßï ÏáÕÙ »Ýù »Õ»É ³õ»ÉÇ Ù»Í ×³Ï³ïáí,
Ñݳñ³õáñÇÝë ³õ»ÉÇ Ù»Í áõÅ»ñáí ïáõ»³É ËݹñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ ѳëÝ»Éáõݧ, - ³ë³ó ²ñ³Ù ê³ñ·ë-
»³ÝÁ: - ¦àõ ³Ûëï»Õ ¦Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõݧ Ïáõë³Ïóáõû³Ý áõÝ»ó³Í ¹Ç³å³½áÝÁ µ³õ³ñ³ñ ã¿,
áñå¿ë½Ç ϳñáÕ³Ý³Û ³Ûë ËݹÇñÝ»ñÁ ÉáõÍ»É: ܳ»õ ¹ñ³ ѳٳñ Ù»Ýù ѳݹ¿ë »Ýù ·³Éáõ Áݹ¹Ç-
Ù³¹Çñ ÙdzëÝ³Ï³Ý ×³Ï³ïÇ û·ïÇÝ: ÜáñÙ³É »ñÏñÇ ¹¿åùáõÙ, ÇѳñÏ¿, ³Ù¿Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ
ÏÁ ·Ý³ñ Çñ Ùûï»óáõÙÝ»ñáí, ³ß˳ñÑÁÝϳÉÙ³Ý Çñ Íñ³·ñ»ñáí: ÆѳñÏ¿, ß³ï ï³ñµ»ñ »Ýù
Ð³Û ²½·³ÛÇÝ ÎáÝ·ñ¿ëáõÙ: ºõ ³Ûëï»Õ ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ ß³ï Ù»Í ¿: ´³Ûó ϳÛ
·»ñËݹÇñ. ³ÛÝï»Õ Ý»ñ·ñ³õáõ³Í Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿, áñ ÅáÕáíáõñ¹Á
å¿ïù ¿ áõÝ»Ý³Û ÁÝïñ»Éáõ Çñ³õáõÝù: àñ ³Ûë »ñÏñáõÙ, ëÏë³Í ÏáéáõåódzÛÇó, í»ñç³óñ³Í ³ñ-
¹³ñ³¹³ïáõû³Ùµ‘ ³Ù¿Ý ÇÝãÇ ÑÇÙùÁ Ï»ÕÍáõ³Í ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÝ »Ý: ºõ »ë Ù»ñ Û³ÕóݳÏÁ
ÏÁ ѳٳñ»Ù ³ñ¹³ñ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñ ³Ý»ÉÁ§:
  ä³ï³ë˳ݻÉáí ¦²½³ïáõÃÇõݧ é³¹Çáϳ۳ÝÇ Ñ³ñóÇÝ, ÿ ÇÝãáõ ³Û¹ ѳñóÁ ¹»é ãÇ
ùÝݳñÏáõ»É, ²ñ³Ù ê³ñ·ë»³ÝÁ å³ï³ë˳ݻó, ÿ Î áÝ·ñ¿ëáõÙ ãÏ³Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ »ñ³½áõÙ
»Ý å³ï·³Ù³õáñ ¹³éݳÉ. - ¦ÎáÝ·ñ¿ëÁ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹Çï³ñÏáõÙ ¿ áñå¿ë ù³Õ³ù³Ï³Ý
åñáó¿ë‘ ³Û¹ åñáó¿ëáí »ñÏÇñÁ ë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ÑáõÝ µ»ñ»Éáõ [ÙÇçáó]: ²Ûëï»Õ ËݹÇñÁ
³ñ¹³ñ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù¿ç ¿§:

                     7
  àêîÆβÜàôÂÆôÜÀ вðò²øÜÜàôº²Ü ¾ βÜâºÈ ²ðÂàôð
           ê²øàôÜòÆÜ
  лÉëÇÝù»³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³ë³ÙµÉdzÛÇ ì³Ý³ÓáñÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ Õ»Ï³í³ñ ²ñÃáõñ ê³ùáõÝó

   лÉëÇÝù»³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³ë³ÙµÉdzÛÇ ì³Ý³ÓáñÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ Õ»Ï³í³ñ ²ñÃáõñ
ê³ùáõÝóÇÝ ³Ýó³Í ß³µ³Ã àëïÇϳÝáõû³Ý Èáéáõ Ù³ñ½Ç ùÝÝã³Ï³Ý µ³ÅÇÝÁ ѳñó³ùÝÝáõ-
û³Ý ¿ ϳÝã»É‘ û·Ýáõû³Ý ѳٳñ Çñ»Ý ¹ÇÙ³Í ù³Õ³ù³óáõ Ýϳïٳٵ ëå³éݳÉÇùÝ»ñ ÏÇ-
ñ³é»Éáõ ϳëϳͳÝùáí:
  ø³Õ³ù³óÇÝ ¹ÇÙ»É ¿ñ ê³ùáõÝóÇ Õ»Ï³í³ñ³Í Çñ³õ³å³ßïå³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõû³Ý ·ñ³-
ë»Ý»³Ï‘ ³Ñ³½³Ý·»Éáí áëïÇϳÝáõÃÇõÝáõÙ Çñ Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÇñ³é»Éáõ Ù³ëÇÝ:
ê³ùáõÝóÝ ¿É, Çñ Ñ»ñÃÇÝ, ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿ Ý»ñϳ۳óñ»É áëïÇϳÝáõÃÇõÝ, ÇÝãÇó Û»ïáÛ,
ë³Ï³ÛÝ, ù³Õ³ù³óÇÝ Ññ³Å³ñáõ»É ¿ Çñ µáÕáùÇó: êñ³Ý Û³çáñ¹»É ¿ Çñ³õ³å³ßïå³ÝÇ Ñ³ñ-
ó³ùÝÝáõÙÁ áëïÇϳÝáõÃÇõÝáõÙ:
   ¦¸áõñë ¿ ·³ÉÇë, áñ »ë ù³Õ³ù³óáõÝ ëïÇå»É »Ù, áñ ݳ ·³ ·ñ³ë»Ý»³Ï§, - å³ïÙáõÙ ¿
²ñÃáõñ ê³ùáõÝóÁ‘ Ýß»Éáí, ÿ áëïÇϳÝáõÃÇõÝáõÙ ³ë»É »Ý, ÿ ݳ ëå³éݳÉÇùÝ»ñáí ¿ ù³Õ³-
ù³óáõÝ ëïÇå»É ³ë»É ¿, ÿ áëïÇϳÝáõÃÇõÝáõÙ Çñ Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÇõÝ »Ý ·áñͳ¹ñ»É: -
¦²µëáõñ¹Á áã ÙdzÛÝ ¹³ ¿, ³ÛÉ áñ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ϳ٠Çñ³õ³Ï³Ý å»ïáõÃÇõÝ [Ïáãáõ»ÉáõÝ]
Û³õ³ÏÝáÕ »ñÏñáõÙ Çñ³õ³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ áã ÿ ½µ³Õáõ³Í »Ý ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ
áëïÇϳÝáõû³Ý ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ µéÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ µ³ó³Û³Ûïٳٵ, ùÝÝáõû³Ùµ, ³ÛÉ Ñ»Ýó
µéÝáõû³Ý »ÝóñÏáõ³Í ù³Õ³ù³óáõÝ »Ý ³Ñ³µ»ÏáõÙ, áñ ݳ ãµáÕáùÇ: ¸³ ùÇã ¿‘ ݳ»õ ³Û¹
µéÝáõû³Ý ¹¿åù»ñÇ í»ñ³µ»ñ»³É ³Ñ³½³Ý·áÕ Çñ³õ³å³ßïå³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Ýϳï-
ٳٵ ùñ¿³Ï³Ý ·áñÍÇ Û³ñáõóÙ³Ý ëå³éݳÉÇùáí »Ý ÷áñÓáõÙ ×Ý߻ɧ:
  àëïÇϳÝáõÃÇõÝáõÙ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñ»³É лÉëÇÝù»³Ý
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³ë³ÙµÉdzÛÇ ì³Ý³ÓáñÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ Ý»ñϳ۳óñ³Í µáÕáùÝ»ñÁ ÑÇÙݳϳ-
ÝáõÙ ÙÝáõÙ »Ý ³é³Ýó ùÝÝáõû³Ý, ùñ¿³Ï³Ý ·áñÍ»ñ ã»Ý Û³ñáõóõáõÙ, ³ëáõÙ ¿ ê³ùáõÝóÁ:
  àëïÇϳÝáõû³Ý Èáéáõ Ù³ñ½Ç ùÝÝã³Ï³Ý µ³ÅÝÇ å»ï ¶³·ÇÏ ÆëåÇñ»³ÝÝ ¦²½³ïáõÃÇõݧ
é³¹Çáϳ۳ÝÇ Ñ»ï ½ñáÛóáõÙ ÙdzÛÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ ³ÛÝ ¹¿åùÇÝ, áñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Çñ»Ýù
ê³ùáõÝóÇÝ Ï³ëÏ³Í»É »Ý ù³Õ³ù³óáõó ëå³éݳÉÇùÇ ÙÇçáóáí µáÕáù í»ñóÝ»Éáõ Ù¿ç: ÆëåÇñ-
»³ÝÝ ³ë³ó, ÿ ëå³éݳÉÇùÇ ÷³ëïÁ ãÇ ³å³óáõóáõ»É:
  Èáéáõ Ù³ñ½Ç ¹³ï³Ë³½ γñ¿Ý ޳ѵ³½»³ÝÝ ¦²½³ïáõÃÇõݧ é³¹Çáϳ۳ÝÇ Ñ»ï ½ñáÛóáõÙ
ÝáÛÝå¿ë ³ë³ó, áñ ëïáõ·»É »Ý ÷³ëï»ñÁ »õ ÑÇÙݳõáñ»É, áñ ëå³éݳÉÇùÝ»ñ ã»Ý »Õ»É:
  ¦Ø³ñ¹ÇÏ ÃÇõñÇÙ³óáõû³Ý Ù¿ç »Ý ÁÝÏ»É, áñÇ Ï³å³Ïóáõû³Ùµ ¿É Ññ³õÇñ»É »Ýù ê³ùáõÝ-
óÇÝ áõ µ³ó³ïñáõÃÇõÝ í»ñóݻɧ, - ³ë³ó ¹³ï³Ë³½Á:
  ޳ѵ³½»³ÝÁ Û³õ»É»ó, áñ áëïÇϳÝáõÃÇõÝáõÙ ù³Õ³ù³óáõ‘ µéÝáõû³Ý »ÝóñÏáõ»Éáõ Ù³-
ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ »õë Ñ»ñùáõ»É ¿. - ¦ÆÝùÁ ³ë»É ¿‘ áëïÇϳÝÝ»ñÁ Í»Í»É »Ý: ä³ñ½áõ»É ¿, áñ
ëáõï ¿ ³ë»É§:§                     8
     ÐÐÎ-Ü ØƲÚܲΠÎÀ زêܲÎòÆ ÀÜîðàôÂÆôÜܺðÆÜ
                  ÐÐÎ ÷áËݳ˳·³Ñ è³½ÙÇÏ ¼áÑñ³µ»³Ý
   ܳ˳·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ Õ»Ï³í³ñ³Í гÝñ³å»ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ ÙdzÛݳÏ
ÏÁ Ù³ëݳÏóÇ Ø³ÛÇëÇÝ Ï³Û³Ý³ÉÇù Ë áñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ: ²Ûë Ù³ëÇÝ ¦²½³-
ïáõÃÇõݧ é³¹Çáϳ۳ÝÇ Ñ»ï ½ñáÛóáõÙ ï»Õ»Ï³óñ»ó гÝñ³å»ï³Ï³ÝÇ ÷áË Ý³Ë³·³Ñ è³½-
ÙÇÏ ¼áÑñ³µ»³ÝÁ:
   ¦²ÛÝå¿ë áñ, Ù»Ýù ³é³ÝÓÇÝ »Ýù ·ÝáõÙ »õ Ù»ñ ݳËÁÝïñ³Ï³Ý ù³ñá½ãáõÃÇõÝÁ, áñ ûñáõ³-
ÝÇó ûñ¿ÝùÁ ÏÁ ýÇùëÇ, Ù»Ýù ³Û¹ ųٳݳÏÇó ÏÁ ëÏë»Ýù§, - ݳ»õ ³ë³ó ¼áÑñ³µ»³ÝÁ:
   гÝñ³å»ï³Ï³ÝÇ ÷áËݳ˳·³ÑÇ ÷á˳Ýóٳٵ, ³é³ÛÅÙ ùÝݳñÏáõÙÝ»ñ ã»Ý »Õ»É, ÿ
áíù»ñ »Ý ½µ³Õ»óÝ»Éáõ Ïáõë³Ïóáõû³Ý ѳٳٳëÝ³Ï³Ý óáõó³ÏÇ ³é³çÇÝ »ñ»ù ï»Õ»ñÁ:
òáõó³ÏÇ Ï³½ÙÁ Û³ÛïÝÇ ÏÁ ¹³éÝ³Û ö»ïñáõ³ñÇ í»ñçÇÝ Ï³Ù Ø³ñïÇ ëϽµÇÝ ï»ÕÇ áõݻݳ-
ÉÇù Ïáõë³Ïóáõû³Ý ѳٳ·áõÙ³ñÇó Û»ïáÛ: ²Ù¿Ý ¹¿åùáõÙ, ¼áÑñ³µ»³ÝÇ Ñ³Ùá½Ù³Ùµ, óáõó³ÏÁ
ÏÁ ·É˳õáñÇ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ:
   Üß»Ýù, áñ Ù³ÙáõÉÁ ·ñáõÙ ¿, ÿ гÝñ³å»ï³Ï³ÝÇ Ñ³Ù³Ù³ëÝ³Ï³Ý óáõó³ÏÇ »ñÏñáñ¹ ï»-
ÕÇ Ñ³Ù³ñ å³Ûù³ñ ¿ ÁÝóÝáõÙ ÐáíÇÏ ²µñ³Ñ³Ù»³ ÝÇ »õ í³ñã³å»ï îÇ·ñ³Ý ê³ñ·ë»³ÝÇ ÙÇ-
ç»õ: лï»õ³µ³ñ, è³½ÙÇÏ ¼áÑñ³µ»³ÝÇÝ Ñ³ñóñ»óÇÝù, ÿ ³ñ¹»û±ù ³Ûë ѳñóáõÙ Ï³Û Éáõñç
å³Ûù³ñ:
   ¦¶áõó¿ Ï³Û ÇÝã-áñ ûûõ å³Ûù³ñ, µ³Ûó ¹³ ãÇ »ñ»õáõÙ: ²ë»Ù, áñ гÝñ³å»ï³Ï³ÝÁ Åá-
Õáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ ¿, ³Ûëï»Õ µáÉáñ ³½³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ Û³ñ·õáõÙ »Ý, »õ ³Û¹
ѳñó»ñÁ Ï°áñáßáõ»Ý ùÝݳñÏÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ: ´³Ûó, ³Ù¿Ý ¹¿åùáõÙ, ù³ÝÇ áñ Ù»Ýù ݳ˳·³-
Ñ³Ï³Ý å»ïáõÃÇõÝ »Ýù, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ݳ˳·³Ñ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ »Ýù, ³å³ Ù»½ Ùûï ݳ-
˳·³ÑÇ ËûëùÁ ³é³çݳÛÇÝ ¿: ÆÝùÁ Ç í»ñçáÛ Ï³ëÇ ÇÝãå¿ë ÉÇÝǧ, - å³ï³ë˳ݻó è³½ÙÇÏ
¼áÑñ³µ»³ÝÁ:
      Azerbaijan Amassing Arms for Possible Karabakh War
   BAKU -- Azerbaijan is buying up modern weaponry to be able to regain control of the Nagorno- Karabakh re-
gion quickly and with few losses should peace talks with neighboring Armenia fail, Azerbaijani President Ilham Ali-
yev.
   “It’s not a frozen conflict, and it’s not going to be one,” Aliyev was quoted as saying.
   Recently, Aliyev slammed Armenia for what he called a non-constructive approach to the Nagorno-Karabakh
conflict, that led to a failure to achieve a progress in the peace settlement settlement talks.
   “Azerbaijan is increasing its military potential. Our military expenses grew from $3.413 bn in 2010 to 3.474 m
in 2011. Our army is now capable of doing a lot. We have the most powerful army in the region,” he stated.
    Meanwhile deputy foreign minister of Azerbaijan, Araz Azimov, had voiced expressed concerns that Armenia,
with its population 3 million, has 71,000 military personnel, whereas Azerbaijan, whose population is 8.6 million, has
                     only 63,000 servicemen in its armed forces.

                             9
       Hrant Dink Murder Instigator Gets Life Sentence
             Another Acquitted
         Dink Family’s Lawyer, Fethiye Çetin, Slammes the Ruling
   Rakel Dink, wife of Hrant Dink (C) joins hundreds of people as they shout slogans and hold placards that read
             'This case won't end this way' outside a courthouse in Istanbul
   ISTANBUL -- A Turkish court has convicted Yasin Hayal in the murder of Turkish-Armenian
journalist Hrant Dink and sentenced him to life in prison, while another instigator Erhan Tuncel was
acquitted of murder charges by the same court.
   A juvenile court had sentenced Dink's assassin, Ogun Samast, to 22 years and 10 months in jail
last July. He was 17 when the killing took place.
   The Istanbul 14th High Criminal Court issued its verdict in the 25th hearing of the Hrant Dink
murder case. Both Hayal and Tuncel were cleared of charges of membership in a terrorist organiza-
tion.
   Dink family’s lawyer, Fethiye Çetin, slammed the ruling, saying it meant that a “state tradition
of political murders” was deliberately left intact because it did not deal with accusations of state
involvement in the 2007 murder.
   “They made fun of us throughout the five-year trial process. We did not know they saved the
biggest joke to the very end,” she told media members soon after the verdict was read out by the
court. “This ruling means a tradition was left untouched. The state tradition of political murders.
The tradition of state discriminating against some of its citizens and turning them into enemies,”
she stated.
   Çetin also vowed to pursue all available legal remedies against the ruling, asserting that the
verdict marked the end of only an initial phase of the case, which consisted of the trial of hitmen in
the murder.
   Rakel Dink, wife of Hrant Dink also joined hundreds of people as they shout slogans and hold
placards that read ‘This case won’t end this way’ and ‘Justice for Hrant’ outside the courthouse in
Besiktas.
   In a statement ahead of the verdict, Amnesty International said authorities had still not investi-
gated the full circumstances behind Dink's murder.
   "The Turkish authorities have failed to address state officials' alleged involvement in the kill-
ing," said Andrew Gardner, Amnesty International's expert on Turkey. "The security services knew
of the murder plot and were in communication with those accused of the murder yet nothing was
done to stop it taking place," he said.
   Calls by Dink's family to investigate the collusion and negligence of state officials in the mur-
der, have not been heeded, he added. In 2010, the European Court of Human Rights ordered Turkish
authorities to pay 100,000 euros to Dink's family in compensation, saying authorities had failed to
adequately protect Dink even though they knew ultra nationalists were plotting to kill him.
                            10
   Hrant Dink, the late editor-in-chief of the Turkish-Armenian weekly Agos, was gunned down
on Jan. 19, 2007 by Ogün Samast, outside the offices of his newspaper in Istanbul in broad daylight.
    The prosecutor had demanded life imprisonment for seven men accused of involvement in the
 killing of Dink. “It’s been five years. All the evidence clearly shows we can’t be satisfied with the
  punishment of two or three people who committed the murder. Those who pointed to Dink, who
 said, ‘Kill him,’ who waited for him to be killed are all about to come out of this clean,” Hrant’s
               Friends announced in a statement yesterday.
    French Senate Committee Opposes Armenian Genocide Bill
    A French Senate committee on Wednesday rejected a bill to outlaw denial of the Armenian genocide, ahead of a
final vote on Monday.
    The Commission on Laws in the French Senate approved a motion on Wednesday rejecting the bill as inadmis-
sible by 23 votes for, nine against and eight abstentions. The panel vote, while a nonbinding recommendation, was
the first legislative setback for the bill. In a statement, the commission said "There was a genocide, and the commis-
sion wants to express its infinite respect for the Armenian people, and the terrible experiences that they have en-
dured."
    A plenary Senate session on Monday will now vote on the committee’s motion, but most senators opposed to
the bill are expected to abstain, allowing the Senate to take a final vote on the bill itself.
    Following the vote Massis Post ask Mr. Kevork Satchlian, Chairman of the Social Democrat Hunchakian Par-
ty’s Armenian Council of Europe the consequences of the vote. Mr. Satchlian stated that there are two scenarios that
may transpire when the Senate debates the bill Monday, Senators could look past the panel vote and pass the bill, put-
ting it on a fast track to becoming law, or they could reject the bill, handing it off to a commission from both houses
to iron out differences. The second option would greatly slow the legislative process. A freeze on all but the most crit-
ical legislation goes into effect in early March ahead of spring presidential and legislative elections.
    France recognized the Genocide of 1.5 million Armenian’s by Ottoman Turks in 2001, but the new bill would
     go further, punishing anyone who denies this with a year in jail and a fine of 45,000 euros ($57,000).
             Rick Perry Draws Fiery Rebuke from
                  Turkish Government
   Republican presidential candidate Rick Perry drew a fiery rebuke from the Turkish government
Tuesday after suggesting at a presidential debate that the country is run by Islamic terrorists and
questioning its NATO membership, Fox News reported.
   As the Texas governor stood by his remarks, the U.S. State Department distanced the Obama administration
from the comments. Turkey's Ministry of Foreign Affairs decried the comments as "unfounded and inappropriate."
   "Those individuals who are candidates for positions requiring responsibility such as the US
presidency are expected to be more knowledgeable on global affairs and more careful in their state-
ments," the ministry said in a statement. "Turkey became a member of NATO when the governor
was just 2 years old. ... The U.S. has no time to lose with such candidates who do not even know
America's allies."
    Relatives of March 1 Crackdown Victims Disappointed with
             PACE Co-Rapporteur
   YEREVAN -- Relatives of those killed at the 2008 post-election unrest are disappointed with the visit of the
Co-Rapporteur of PACE Monitoring Committee John Prescott who is on a two-day visit to Armenia.
   Alla Hovhannisyan, the mother of Tigran Khachatryan, one of those killed, told Tert.am that Prescott spared on-
ly 21 minutes for the meeting with them, adding that the meeting looked like an obligation.
   “This was not a meeting, but rather an obligation. He did not want to meet with us and did so only because we
had complained that we would otherwise hold campaigns,” she explained.
   At least ten people were killed, several wounded and dozens arrested during March 1, 2, 2008, clashes with riot
police as opposition took to the streets, protesting the results of rigged presidential elections.

                             11
   Alla Hovhannisyan further said that John Prescott did not almost listen to them, only saying that he was aware
of everything.
    “Our main question relates to the recent report of the co-rapporteurs,” said Hovhannisyan, adding that the co-
   rapporteurs did not have the right to declare that the page of the March 1, 2 events can be considered closed
           Victims of 1990 Baku Pogroms Remembered
   January 13, 1990 was the day the Azerbaijani nationalist mobs dramatically escalated a wave
of violent pogroms and deadly attacks against the Armenian population in Baku, Azerbaijan’s capi-
tal. While tens of thousands of nationalists gathered in the city’s central square, a numbers groups
numbering dozens and hundreds each – egged on by agitators – broke off and conducted methodical,
house-by-house attacks against ethnic Armenians remaining in the city.
   Soviet and Western media published eyewitness reports of the atrocities bringing blood-
chilling details of murders of hundreds of helpless civilians. No proper investigation of the violence
was ever conducted and the exact number of victims is still unknown. Human rights groups, includ-
ing the Human Rights Watch, stressed the organized character and the sophisticated cruelty of the
anti-Armenian pogroms in Baku, hundreds of miles away from the Karabakh conflict area. “Most of
the deaths were caused by beatings and knife wounds; … The action was not entirely (or perhaps
not at all) spontaneous, as the attackers had lists of Armenians and their addresses”, the organiza-
tion reported.
   The Soviet leadership remained largely silent for days after the first reports about the killings.
Forces were dispatched into Baku a week later, when the bloodbath and chaos in the city threatened
Soviet authority.
   Armenian pogroms in Sumgait, Kirovabad, Baku and elsewhere around Azerbaijan and the full-
scale military aggression against the Nagorno Karabakh Republic that followed demonstrated the
level of intolerance and anti-Armenian sentiment among the Azerbaijani leadership and society.
   22 years after the tragic events in Baku, the organizers and perpetrators of that crime, though
some are publicly known, remain unpunished.
                             12
           Ecologists Protest At Armenian Mining Site
   YEREVAN -- More 200 environmental activists and their sympathizers marched to a rich forest
in northern Armenia on Sunday in protest against its ongoing transformation into an open-pit mine
which they believe would severely damage the local ecosystem.
   The country's leading environment protection groups have for years been campaigning against
plans by the Armenian Copper Program (ACP) mining company to develop a massive copper and
molybdenum deposit lying beneath the Teghut forest. It is estimated to contain 1.6 million tons of
copper and about 100,000 tons of molybdenum.
   The project, if implemented, will lead to the destruction of 128,000 trees. Critics say that would wreak
further havoc on Armenia's green areas that have already shrunk since the 1990s. The ACP has pledged to offset the
damage by planting new trees in the area and creating more than 1,000 new jobs.
   Despite the uproar, the Armenian government gave the green light to the controversial project
in 2008. Ecologists say that about one-fifth of the 357-hectare forest given to the Liechtenstein-
registered company has already been cut down in preparation for the start of mining operations.
   Chanting “Shame!” the protesters, most of them young people from Yerevan, walked several
kilometers to reach the mountainous forest located in the northern Lori province. Scores of police as
well as ACP security guards were deployed there to bar them from advancing deeper into the future
mining site.
   The protesters were also confronted by a large group of local residents working for the com-
pany. The latter angrily dismissed environmentalists’ warnings that open-pit mining would pollute
air, water and agriculture land.
    “You guys don’t know the plight of the people here,” one man told the protesters. “They were
 desperate for a living and now live like human beings. What do you want from those people [at the
                           ACP?]”
          Arthur Abraham Knocks Out Pablo Farias
                 in Round Five
                            13
   OFFENBURG -- Germany-based professional boxer Arthur Abraham celebrated a successful
ring return on Saturday night when he knocked out Pablo Farias (19-2, 11 KOs) in the fifth round of
their clash in Offenburg, Germany. Fighting in front of a sell-out crowd of 4,000 fans, Abraham
punished his opponent with his trademark power punches. He knocked him down three times before
the referee waved the bout off after two minutes in round five.
   The win at Baden-Arena enabled the 31-year-old Armenian to capture the vacant WBO Euro-
pean super middleweight title.
   Abraham, a former International Boxing Federation (IBF) middleweight champion, a.k.a. “King
Arthur”, looked solid in the fight against his little-known 24-year-old Latino opponent, nicknamed
“Pokemon”, overwhelming him in the fifth round of the scheduled 12-round bout with a combina-
tion of punches to the head and body. The Armenian knocked his opponent down three times for the
TKO.
   “It´s good to be back,” King Arthur said. “This was a good start, nothing more and nothing less. I am pleased
with my performance and will keep working hard to get back to the very top. I want to be world champion again in
2012.”
   Abraham’s latest victory comes after three defeats in four 168-pound division fights that raised
questions about the Armenian fighter’s ability to stay competitive in this class.
    Last summer Abraham announced his plans to move back down to the middleweight division,
         where he stayed unbeaten in 2005-2009, and recover his championship.
    DR. Levon Avdoyan Reveals Armenian Treasures at Library
             of Congress
By Florence Avakian

   COLUMBIA UNIVERSITY, NY -- It was an extraordinary evening of revelation, as Dr. Levon Avdoyan un-
veiled the large trove of Armenian treasures in the Library of Congress where he serves as Specialist of the Armenian
and Georgian areas. Entitled “To Know Wisdom and Instruction”, his fascinating talk covered 500 years of Armenian
printing, and a history of the Armenian collection at the Library of Congress. Starting on April 19, 2012, an exhibi-
tion of the collection of Armenian manuscripts and printed books will be open to the public for five months.
   He is also preparing an exhibition catalog which will be published in time for the opening of the exhibition. The
Library of Congress is the largest library in the world, and the Armenian collections have now become a major source
for Armenioajn studies and research.
   t was also an evening of appreciation as Michael Haratunian, longtime Chairman of the Columbia University
Armenian Center Board of Directors, was honored. Following a warm welcome to the enthusiastic audience of more
than a hundred by the current Chairman of the Armenian Center Mark Momjian, a special tribute was accorded by
Board member Dr. Nicole Vartanian to Michael Haratunian who was presented the first edition (1934) of Franz Wer-
fel’s The Forty Days of Musa Dagh.


                             14
    In his remarks of gratitude, Haratunian recounted the rich tradition of the Armenian Studies program at Colum-
bia University, starting with the announcement of the Armenian Chair in 1979 by then Columbia President McGill.
Dr. Nikit and Eleanora Ordjanian raised it to a permanent endowment at Columbia College with Kevork Avedisian
funding with a million dollar donation the Chair of Armenian Studies. This was followed by Sarkis Agopian funding
the Armenian collection, Suren Fesjian funding the publications, and Krikor and Clara Zohrab Liebman providing full
tuition for Armenian graduate students which currently totals in the millions of dollars.
    Dr. Avdoyan was introduced by Armenian Center Board member Lola Koundakjian who related his impressive
background which includes a doctorate in Ancient History and Armenian Studies from Columbia University under
Professors Nina Garsoian and Morton Smith; joining the Library of Congress in 1977, and becoming its Specialist for
Ancient Classical History, and Byzantine and Medieval Studies in 1982; and finally its Area Specialist for Armenia
and Georgia in 1992. He is also the author of the entire illustrated guide of the Library of Congress’ Near East collec-
tion, as well as of many scholarly monographs and articles.
    ARMENIA AT THE WORLD’S LARGEST LIBRARY
    Dr. Avdoyan announced that the extraordinary exhibition that will open at the Library of Congress on April 19,
2012, entitled “To Know Wisdom and Instruction: The Armenian Literary Tradition at the Library of Congress”, will
use the Library of Congress’ Armenian collection to illustrate the Armenian literary tradition. He is also preparing an
exhibition catalog which will be published in time for the opening of the exhibition. “The Library of Congress is the
largest library in the world, and the Armenian collections have now become a major source for Armenian studies and
research,” he added with understandable pride.
    He revealed that many of the works about Armenians were not written by Armenians, but nonetheless are very
valuable. “ Yerevan itself will celebrate the 500th anniversary of the printing of Armenian books in 2012,” he stated.
    The scholar pointed out that the Library of Congress was founded in 1800 to serve the U.S. Congress, but
evolved into the national library. It is the oldest cultural institution in the federal government, and comprises three
huge buildings, and a huge campus for motion pictures and recorded sound with 155 million items with an estimated
560 miles of shelves. “And over sixty percent of the material is not written in English,” he added.
    Due to the political and economic conditions, the publication of Armenian books could not begin in the home-
land, but started in the diaspora as a result of the fall of Cilician Armenia in 1375 A.D., he related. “Armenian was the
second Middle Eastern language to be published, Hebrew in 1472 being the first.” In 1512, Jacob the Sinner opened
the press in Venice and published five printed books. And in America, although the first printed books by Armenians
started in the 19th century by the various Biblical societies for missionary work abroad, the first work in Armenian
for American-Armenians was published in 1888.
    The first massive collection of Armenian works at the Library of Congress took place in the late 19th century. It
continued with “dribs and drabs” until 1948, when the “Committee for the Armenian Collection” created by Arthur
H. Dadian and including the legendary scholar Dr. Sirarpie der Nercessian, it grew from some 250 to 6000 items in
the Armenian language collection. By 1992, when Dr. Avdoyan was appointed Armenian Specialist, the collection
had grown to 7000 items. “Today,” he said, “there are estimated to be from 40,000 to 45,000 Armenian works.”
    Using a power point presentation, he showed pages of the oldest gospel book printed in 1321 A.D., the 1487
Verin Noravank Gospel with its gorgeous pigmentation, the Bible of Mkhitar of Sivas (1733), the ecclesiastical fabric
dedicated to St. Karapet in 1741, and documents and posters from the Near East Relief. There were also 1859 photos
of Armenian cotton cultivation from Paris; a photo of Lady Azgapetyan who in 1919 was the first woman to represent
Armenia at the World Suffragettes’ Conference in Paris; and even an item of firefighting in Armenia.
    He noted that that there are no photos from the time of the Armenian Genocide, but there are several from be-
fore and after the catastrophe. Also in the collection are many Armeno-Turkish books, including the 13-volume diary
of Tavit Adamian who went through the Genocide and emigrated to Boaston. There is also a letter in the Alexander
Graham Bell Archives describing the Genocide in Adana in 1909, as well as Talaat Pasha’s note of thanks to U.S.
Ambassador Henry Morgenthau for hosting a dinner on the eve of the Genocide, April 24, 1915, and the many Mor-
genthau telegrams to the State Department.
    “The Library of Congress has the largest map repository in the world,” including the first published map of Ye-
revan published in 1920 before the fall of the First Republic, he continued.
    Rare books abound at the Library of Congress, Dr. Avdoyan revealed, including the Book of Prayers from Kri-
kor Naregatsi (1763); a collection of stereographic images; a manuscript of astrology; postal stamps; Verk Hayastani,
the first novel of Khachadour Abovyan (1959); and a huge collection of memorial books by immigrants who wrote
about their homeland.
    START OF DIGITAL AREA
    From the time of the Book of Fridays to the period of publication in the current Republic of Armenia, the press-
es have always remained active, he pointed out. “We’re at the start of the digital area,” he said, adding that only ten
percent of the Library of Congress is digitized. In response to a question asking what sorts of collection should be
digitized, he made3 several suggestions, including the need for primary documentation on the First Reoublic of Ar-
menia.

                             15
   The significant evening ended with Mark Momjian quoting Thomas Jefferson who said, “I cannot live without
books.” He then presented Dr. Avdoyan with Christopher Oscanyan’s The Sultan and His People. Published in New
     York in 1857, it is probably the first book printed in the United States by an Armenian author.

New Book, New Challenges
         The Balian Family and Ottoman Architecture
   The Balian family dominated Ottoman architecture for much of the 18th and 19th centuries. A
recent work by Pascal Carmont maintains that "For two centuries, this family created the Ottoman
splendour of Constantinople, covering it with magnificent buildings in a cultural encounter between
East and West. From 1840 they were all trained in Paris at the Ecole des Beaux Arts. The family
continuity of the Balians was one of the determining factors of their influence, whose starting point
was the Era of the Tulips. Without compromising the architectural canons of the Orient or Islam,
the Balians dominated a gradual westernization of official Ottoman architecture.” Some members of
the Balian family were given the title of Ser Mimar-i Devlet (Chief State Architect) and decorated
with Grand Cross of the Medjidia.
   However, a Turkish historian, Selman Can, has recently maintained that the Balians were sim-
ply contractors and not great architects of Ottoman landmarks such as the Dolmabahce theatre, the
old Ciragan Palace, Beylerbey Palace, the Mosques of Ortakoy, Nusretiye, and Hirka-I Sherif. So
far, no serious art historian has credited Can's assertion. Not surprisingly, Yusuf Halacoglu, the
former head of the Turkish Historical Society, has praised Can's work.
   According to Pascal Carmont, the Balians were part of a broader Ottoman Armenian aristoc-
racy (the Amiras) who dominated much of Ottoman economy, finances, military production, and ar-
chitecture for several generations. These Armenians were at the heart of the Ottoman Empire and
enjoyed the favours of a succession of Ottoman Sultans. In his semi-biographical account of the
Amiras, based around ten major families, Carmont argues that the Ottoman Empire was not simply a
Turkish Empire as it is maintained today. The Ottoman Empire was a mosaic of different peoples,
religions and classes, who served Ottoman Sultans in their different capacities. The Armenian
Amira class, including the Balian family, had a special place in this structure. They even produced
important dignitaries in the Ottoman civil administration. When the Russian armies were at the
gates of Constantinople at the end of the Russo-Turkish War of 1877-78, Sultan Abdul-Hamid II
sent Arakel Dadian to greet Grand Duke Nicolas, the brother of the Tsar.
   The Amiras, however, were also at the heart of the Armenian community (millet) of the Otto-
man Empire. They represented the power of "Ottoman Armenia" by working for the well-being of
such national institutions as the Constantinople and Jerusalem Patriarchates, the formation of an
Armenian Catholic Millet and educational and artistic projects.
   Pascal Carmont, The Amiras: Lords of Ottoman Armenia, translated by Marika Blandin with an
   introduction by Ambassador Bernard Dorin, London: Taderon Press, 2012. Pb., US$22.00 /
 UK£17.00. For more information, please contact info@gomidas.org Amiras) who dominated much
                        of Ot                           16
           Jerair Nishanian Foundation in Armenia
   It was only a happy coincidence that the founders of Jerar Nishanian Foundation – Mr. & Mrs.
Jerar and Anahid Nishanian along with foundation board members Archbishop Vicken Aykazian,
Reverend Vertanes Kalayjian and Yeretzgin Anahid Kalyjian – met in Yerevan Armenia as the
country was feverishly in preparation for the historic celebration of the 20 t h Anniversary of the In-
dependence of Armenia. The celebrations added a colorful and most heart warming back drop to the
planned business meetings for the foundation.
   During the past 10 years or so, the foundation has been dispensing scholastic assistance and
scholarships to the State University of Kegharkoonik (State University of Gavar-SUG) and to the
socially unsecure and financially needy students. As of this date, over 100 students have already
received their specialized education and have earned their respective diplomas. They are now part
of the workforce and contribute to the local economy.
   Currently over 50 students are enrolled in various departments and are the recipients of the Je-
rair Nishanian Foundation scholarship. The foundation has deemed both practical and effective to
partner with New York based Armenian Church Diocesan Fund for Armenian Relief (FAR), which
in Armenia is Known by its acronym – HOF (Hayasdani Oknootyan Fond). Representing and super-
vising the Foundation’s activities, Mr. Eduard Karapetyan, an official of the HOF, who personally
visits, interviews, follows up on the ground with all the applicants to prevent even inadvertent mis-
takes or misapplication of the funds.
   He had stories to tell, one more heart wrenching than the next. To have the “flavor” of the
hardship these students go through, suffice it to say that Gavar is a regional center where the Uni-
versity is located. The school does not have any dormitory facilities, so the students have to make a
daily trip to attend classes. If there is any transportation, it surely is sparse and unpredictable, but
they make it!
   At a special welcoming gathering, the auditorium was jam-packed by former and current stu-
dents and some faculty members. They were there to express their appreciation and gratitude to the
benefactor. And they did it with such outpouring of warm feelings with elegance and with poetic
articulation. They brought with them gifts, some made personally and creatively put together. The
entire experience felt like being in a reunion of close friends and relatives who had not seen each
other for a long, long time. There were also collective promises made by all students – a solemn
oath to keep the honor of being a recipient of Nishanian Foundation Scholarship. They all shared
also how life changing it was to have been selected as a scholarship student.
   In response, Mr. Nishanian said: “Having seen and heard all these I now firmly believe that we
have made the right investment for the advancement of the Country and for the individual success
of each and everyone. To us there is no better reward than to see the bright shining smiles of happi-
ness on your faces. Having heard about your success, I am reassured that a well educated and wor-
thy generation is being nurtured.”


                         17
   The climax of the day was when Mr. Nishanian pledged to make a sizeable contribution to re-
habilitate one of the deteriorating buildings on the campus to be used as a student dormitory.
   In appreciation of the ongoing efforts for the education of the new generation o Armenian citi-
zens, both the Ministry of Education and Science and the Ministry of Diaspora awarded Mr. Nisha-
nian with a gold medal of recognitation. Speaking on behalf of the faculty and students of Gavar
University, the Rector Mrs. Rouzanna Hakobyan expressed her own gratitude to the visiting bene-
factors and the board members of the foundation and presented them personal gifts and momentos.
There was a follow up visit to the office of the Ministry of the Diaspora with Dr. Hranoush Ha-
kobyan, who also had high praise for Mr. Nishanian and the mission pursued by the foundation.   Abraham Isahakovich Alikhanov
(Armenian:       !   " #          )
  (February 20, 1904 – December 8, 1970)

Biography

He was born on February 20, 1904, in the
Elisabethpol Governorate of the Russian Empire
(now Ganja, Azerbaijan), to an Armenian family. In
1928 he graduated from the Leningrad Polytechnic
Institute. His father was a train driver. His younger
brother, Artem Alikhanian, also became a physicist.
In 1941 he was awarded the Stalin Prize.

He died in Moscow on December 8, 1970, at the
age of 66 and was buried at Novodevichy Ceme-
tery.

Scientific career

From 1927 to 1941 Alikhanov worked at the Ioffe Institute. He then took part in creation of the
first Soviet cyclotron (under the guidance of Vitaly Khlopin and jointly with Igor Kurchatov
and George Gamov). In 1934, Alikhanov began research on radioactivity and radioactive radia-
tion. In 1934, with A. I. Alikhan’ian and. M. S. Kozodaev, he discovered and studied the phe-
nomenon of the emission of electron-positron pairs by excited nuclei. In 1935,’with Alik-
han’ian, he established the dependence of Y-spectra on the atomic number of an element. In
1936, working with Alikhan’ian and L. A. Artsimovich, he experimentally corroborated the
law of conservation of momentum in pair annihilation. The research initiated by Alikhanov,
Alikhan’ian, and S. Ia. Nikitin led to the discovery in 1939 of a stream of fast protons in cos-
mic rays. In 1949 Alikhanov founded the first nuclear reactor in the USSR. In 1961, with V. V.
Vladimirskii and others, he built the first accelerator in the USSR with strong focusing and an
energy of 7GeV (1 GeV = 1 billion eV). Under Alikhanov’s direction, a plan was drawn up
and construction begun on an accelerator with a capacity of 70GeV. He received the State
Prize of the USSR in 1941, 1948, and 1953. In 1954 he was designated a Hero of Socialist La-
bor. He was awarded two Orders of Lenin and the Order of the Red Banner of Labor.

On December 1, 1945 he founded the Institute for Theoretical and Experimental Physics in
Moscow. He was the director of the institute until 1968.

                        18
 Alikhanov's most famous work was in 1949, when he and his team created the first Soviet
heavy water nuclear reactor. He received numerous awards, including three Orders of Lenin,
three USSR State Awards, and Hero of Socialist Labour. Alikhanov was a member of both the
Soviet and Armenian Academy of Sciences.
       Èàôê²´²ò Þ²´²Â²Âºð - LOUSSAPATZ - THE DAWN

               Ðð²î²ð²ÎàôÂÆôÜ
        Üàð êºðàôܸ ØÞ²Îàô²ÚÆÜ ØÆàôº²Ü - ÂàðàÜÂú

   333 DENISON ST.    UNIT # 3  MARKHAM,   ON  CANADA L3R 2Z4
  TEL: 905 – 752 – 1206                 FAX: 905 – 752 – 1207
          E-MAIL : loussapatz@gmail.com
         Èàôê²´²ò  Þ²´²Â²ÂºðÂÆ ì²ðâ²Î²Ü β¼Ø

îÜúð¾Ü  äºîðàê ØàôÞº²Ü    MANAGING EDITOR     BEDROS MOUCHIAN
îÜîºê²Î²Ü Úàìê¾ö ¶²Ü¶àôðº²Ü   FINANCE         HOVSEP KANKOURIAN
                      19

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:1/21/2012
language:
pages:19